ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen (45)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-12-12 1 (45)"

Transkript

1 Kommunstyrelsen (45) Plats och tid Tingsbacka, sammanträdesrum Nasa, måndagen den 12 december 2011, klockan 09:00 11:50. Beslutande Britta Flinkfeldt Jansson (S), ordförande Jan Stenberg (S), ledamot Lena Nilsson (C), ledamot Doris Johansson (C), ledamot Alf Sundström (FP), ledamot Rolf Laestander (S), tjg ersättare John Sundström (S), tjg ersättare Kurt Burman (S), tjg ersättare Bo Johansson (C), tjg ersättare Övriga deltagare Claudia Zamorano, kommunchef Anette Labba, nämndsekreterare Siv Lestander, nämndsekreterare Utses att justera Lena Nilsson Justeringens tid och plats Omedelbar justering Underskrifter Sekreterare Paragrafer: 210 Anette Labba Ordförande Britta Flinkfeldt Jansson Justerande Lena Nilsson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Enheten för nämndservice Underskrift Anette Labba

2 Kommunstyrelsen (45) Plats och tid Tingsbacka, sammanträdesrum Nasa, måndagen den 12 december 2011, klockan 09:00 11:50. Beslutande Britta Flinkfeldt Jansson (S), ordförande Jan Stenberg (S), ledamot Lena Nilsson (C), ledamot Doris Johansson (C), ledamot Alf Sundström (FP), ledamot Rolf Laestander (S), tjg ersättare John Sundström (S), tjg ersättare Kurt Burman (S), tjg ersättare Bo Johansson (C), tjg ersättare Övriga deltagare Claudia Zamorano, kommunchef Christer Andersson, SU-chef Anette Labba, nämndsekreterare Siv Lestander, nämndsekreterare Utses att justera Lena Nilsson Justeringens tid och plats Tisdagen den 13 december 2012, kl 15.15, Enheten för nämndservice. Underskrifter Sekreterare Paragrafer: Anette Labba Siv Lestander Ordförande Britta Flinkfeldt Jansson Justerande Lena Nilsson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Enheten för nämndservice Underskrift Anette Labba

3 Kommunstyrelsen Innehållsförteckning 205 Godkännande av dagrodning 206 Tillväxt Arjeplogs kommun 207 Kommunchefs rapport 208 Samhällsutvecklingschefs rapport 209 Ekonomichefs rapport 210 Förändrad politisk organisation 211 Motion angående styrelsen Silvermuseet 212 Motion Det samiska språket 213 Motion Angående lokalbehov för barnomsorgen 214 Medborgarförslag Låt unga personer bl.a. skolungdomar skaffa egna företag 215 Medborgarförslag - lokal för veterinärmottagning 216 Strategi e-samhället 217 Internbudget, kommunstyrelsens verksamhetsområde 218 Bidrag till Arjeplogs Filmfestival för är Seniorrabatter på Länstrafiken i Norrbotten 220 Samråd Trafikplan och hastighetsplan för Arjeplogs tätort 221 Samråd för detaljplan för del av Arjeplogs Prästbord, Sälla 222 Arrende av mark på Stabburudden 223 Förfrågan till mottagningsorter för Luleå kommun vid stor dammolycka i Lule älv 224 Fullmakter och attestanter inom kommunstyrelsens verksamheter år Sammanträdesplan för kommunstyrelsens och dess arbetsutskott år Öppen remiss: slutrapport från närsjukvårdsutredningen: Unika utmaningar & unika möjligheter 227 Remiss Betänkandet Spara i goda tider för en stabil kommunal ekonomi (SOU 2011:59) 228 Remiss av förvaltningsprogram för naturskyddade områden 229 Redovisning av delegeringsbeslut 230 Delgivningar 231 Anmälan av beslut, kommunstyrelsens arbetsutskott 232 Verkställda uppdrag för perioden Ej verkställda uppdrag för perioden Tilldelningsbeslut Kommunal teknik 2012

4 Kommunstyrelsen Ks 205 Godkännande av dagordning Ordförande föreslår följande tilläggsärende: 32. Tilldelningsbeslut Kommunal teknik 2012 KOMMUNSTYRELSENS BESLUT Enhälligt godkänna föreslagen dagordning med följande tilläggsärende: 32. Tilldelningsbeslut Kommunal teknik 2012.

5 Kommunstyrelsen Ks 206 Tillväxt i Arjeplogs kommun Sedan förra Kommunstyrelsemötet har Arjeplog och Arvidsjaur gemensamt träffat kommunförbundets ordförande tillsammans med landshövdingen för att diskutera den kommande RUP:en, regionala utvecklingsplanen (som kommer att heta RUS). RUS:en bygger på sammanhållningspolitikens inriktning från EU-nivå ner till oss i Norrbotten. Så här säger det regionala partnerskapet den 2 december, bl a: Rubriken Regionalt utvecklingsprogram för hållbar framtid i Norrbotten 2020 indikerar att hög prioritet ges åt arbetet med att nyttja våra resurser på ett sätt som säkrar livsvillkoren nu och för kommande generationer. Allt vi gör ska göra ska hålla i längden. En analys av länets styrkor och svagheter i förhållande till de hot och möjligheter som föreligger i omvärlden ger grunden för länets framtidsstrategi. Syftet är att identifiera framgångsfaktorer och skapa en förståelse för hur länet kan dra fördel av omvärldsförändringar. Från Arjeplogs sida lyfte vi bland annat fram kulturpolitiken som en väg mot tillväxt. Tillsammans med Ingela EF samt Niclas från kyrkan och Mona från biografföreningen har vi träffat Folkets Hus och Parker och landstingets utredare för digitala biografer. Tidigare har man sagt att en investering i en gammal byggnad inte går att flytta, men nu är beskedet att vi kan flytta en digital utrustning, något som ger vid handen att vi ska planera för denna investering nu. I strukturfondsdelegationen, som beslutar om strukturfondsmedel har vi haft beredning och i morgon tisdag, ska vi ha beslutsmöte. Pengarna är i det närmaste slut, varför Akademi Norrs ansökan får stå på väntelista tills ev återföringar från avslutade projekt rullar in. I mellersta norrland kommer troligen ansökan att beviljas. Akademi Norr söker om medel för internationaliseringsprojekt. Vid förra direktionsmötet diskuterade vi alternativa bidragsmöjligheter för att finansiera projektet om attraktiva miljöer. Förmodligen kommer ansökningar att lämnas in vid sidan om strukturfondsmedlen. I 4-kommun-gruppen har vi kommit något närmare ett samarbete då vi nu diskuterar i vilken form vi ska samarbeta, vare sig det blir genom en gemensam nämnd eller i ett kommunalförbund. Jag förutsätter att alla politiska företrädare ser möjligheterna med att lägga en del verksamhet i en gemensam organisation. Britta Flinkfeldt Jansson, KS ordf. KOMMUNSTYRELSENS BESLUT Läggs till handlingarna.

6 Kommunstyrelsen Ks 207 Kommunchefens rapport Kommunchefen lämnade följande rapport vid sittande möte: Personal Charlott Hermansson har fått placering som personalsekreterare from och 6 månader framåt. Nina Lestander är tillförordnad ekonomichef tom , hon kommer att bli erbjuden en förlängning tills ny ekonomichef är anställd. Ingela Edholm Forsberg avslutar sin tillsvidare anställning vid årsskiftet. Eftersom Ingela har gjort stora insatser för kommunen och hon besitter en kompetens som blir svårt att ersätta har jag erbjudit henne att en timanställning på ca 20 % efter årsskiftet. Syftet är att säkerställa att LONA projekten följs upp, dokumenteras och nya ansökningar lämnas in. Gerd Johansson har arbetat sammanlagt 3 veckor som stöd för ekonomienheten men hon har även varit stöd för andra verksamheter inom KS. Jag och övriga medarbetare har varit mycket nöjda med hennes insatser. Det är planerat att hon ska komma tillbaka i mars 2012 för att följa upp arbetet på ekonomi enheten. Marianne Hofman fortsätter sitt uppdrag som ansvarig för webben och intranät. Till tjänsten som ekonomichef har 6 ansökningar inkommit. Till tjänsten som utvecklingsstrateg har 11 ansökningar inkommit. Till tjänsten som marknadsförare/informatör har 14 ansökningar inkommit. Lönerevisionen med Visionen är klara. Verksamhetsfrågor Arjeplogs kommun har anmält sig till ett projekt som heter Dags att designa Norrbotten, förutom Arjeplog deltar Jokkmokk, Gällivare, Pajala, Haparanda och Piteå. Projektet drivs av Centek, som är en aktiebolag ägd av LTU Holding. Projektdeltagare är kommunchefer och näringslivschefer/näringslivsutvecklare från respektive kommun. Syftet med deltagandet i projektet är att få hjälp med vårt arbete med attraktion, destination, varumärke och profil. Projektdeltagarna kommer till Arjeplog den 11 och 12 januari Länsträff för kommunalråd och kommunchefer den 24 och 25 november. Där diskuterades bland annat behovet av att ha en gemsam IT strategi för kommunerna i Norrbotten. Forts

7 Kommunstyrelsen forts Ks 207 Kommunchefens rapport Vi har haft en intensiv höst/vinter med budgetarbetet. Tyvärr, har tidsplanen varit mycket snäv men vi har hunnit genomföra konsekvensanalyser, riskbedömningar och handlingsplaner samt förhandlingar med arbetstagarorganisationer. Claudia Zamorano Arjeplog, KOMMUNSTYRELSENS BESLUT Rapporten läggs till handlingarna.

8 Kommunstyrelsen Ks 208 Samhällsutvecklingschefens rapport Ingen rapport finns att redovisa. KOMMUNSTYRELSENS BESLUT Uppmana kommunchefen, samhällsutvecklingschefen samt ekonomichefen att lämna rapporter så de skickas ut med ordinarie utskick. Beslutsexpediering Kommunchef. Samhällsutvecklingschef. Ekonomichef.

9 Kommunstyrelsen Ks 209 Ekonomichefens rapport Året går mot sitt slut och vi förbereder inför bokslutet. Inga större avvikelser har noterats, varför vi räknar med det underskott som prognosticerats. Personalfrågor Ekonomichefstjänsten är återigen ledigförklarad och rekrytering pågår. Under tiden är Nina Lestander tillförordnad ekonomichef. En översyn och anpassning av organisationen har skett. En pensionsavgång har beviljats och tjänsten kommer inte att återbesättas. En tillfällig förstärkning har skett för att komma ifatt med arbetet på debiteringssidan. På lönesidan har vi gjort en internrekrytering på personalsekreterartjänsten (Charlott Hermansson). Detta innebär neddragning på lönesidan med 1,0 tjänst. Vi har utnyttjat de möjligheter som givits för att skapa en effektiv och ekonomiskt försvarbar organisation. Resterade del av året och är in på år 2012 kommer bokslutsarbetet att vara prioriterat. Arbetsuppgifter som vi skall arbeta med den närmaste tiden är även: Se över attestreglementet, Gör en likviditetsplan så vi vet när och hur mycket vi behöver utnyttja lån/checkkredit, Göra aktiv uppföljning av det ekonomiska utfallet så att de givna ramarna följs, Se över debiterings och kravrutinerna så att vi snabbar upp hanteringen Gerd Johansson KOMMUNSTYRELSENS BESLUT Lägga rapporten till handlingarna.

10 Kommunstyrelsen Ks 210 Ks 2011/ Förändrad politisk organisation Sammanfattning av ärendet Kommunfullmäktiges presidium föreslår att en arbetsgrupp tillsätts för att göra en översyn av den politiska organisationen. Översynen skall ha som syfte att skapa en organisation som är effektivare och billigare, utan att demokratiska värden går förlorade. Arbetsgruppen skall bestå av fyra ledamöter, två från socialdemokraterna och två från övriga partier i kommunfullmäktige. För översynen äskas kronor ur kommunstyrelsens budget ansvar 030, verksamhet 003. Beslutsunderlag Skrivelse från fullmäktiges presidium, Kurt Burman 1:e vice ordförande, Förslag på beslut på sammanträdet Kurt Burman (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag samt följande tillägg: Enheten för nämndservice står för skrivhjälp för arbetsgruppen. Översynen presenteras vid kommunfullmäktiges sammanträde i juni Paragrafen förklaras omedelbart justerad. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Föreslå kommunfullmäktige besluta tillsätta en arbetsgrupp för översyn av den politiska organisationen. Översynen skall ha som syfte att skapa en organisation som är effektivare och billigare, utan att demokratiska värden går förlorade. Arbetsgruppen skall bestå av fyra ledamöter, två från socialdemokraterna och två från övriga partier i kommunfullmäktige. För översynen äskas kronor ur kommunstyrelsens budget ansvar 030, verksamhet 003. Enheten för nämndservice står för skrivhjälp för arbetsgruppen. Översynen för den politiska organisationen presenteras vid kommunfullmäktige i juni Omedelbar justering Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

11 Kommunstyrelsen Ks 211 Ks 2011/ Motion angående styrelsen för Silvermuseet Sammanfattning av ärendet Bo Johansson (C) har anmält följande motion: Motion angående styrelsen för Silvermuseet. På kommunfullmäktige den 25 juni 2011 upplystes ledamöterna om att styrelsen för museet beslutat utöka styrelsen med fyra ledamöter, varav två redan utsetts. Från Centerpartiet tycker vi att det är bra med professionalism i styrelsen och har inget att invända mot de två personer som nu invalts. Däremot kan vi inte acceptera valprocessen. Arjeplogs kommun är huvudman för Stiftelsen Silvermuseet. Styrelsen väljs av kommunfullmäktige och enligt kommunallagen gäller proportionellt val. Om den valda styrelsen därefter beslutar utöka antalet ledamöter så har lagen satts ur spel. Från Centerpartiet hemställer vi att fullmäktige ensamt beslutar om antalet ledamöter och att dessa väljs i enlighet med valresultat, dvs proportionellt val. Vid en eventuell utökning av antalet ledamöter i styrelsen är centern öppen för dialog och fackspecialister. Yttrande Ordförande i Stiftelsen Silvermusett har yttrat sig över motionen. Kommunfullmäktige utser tre ledamöter i Silvermuseets styrelse. Kommunfullmäktige har , 203 och , 22, beslutat att dessa ledamöter kan utse ytterligare 4 ledamöter (bilagor). Dessa har genom permutationsbeslut godkänts av Kammarkollegiet (bilaga). Beslutsunderlag Protokollsutdrag kommunfullmäktige , 203. Protokollsutdrag kommunfullmäktige , 22. Stadgar för Silvermuseet, fastställd av kommunfullmäktige Stadgar för Silvermuseet, fastställd av kommunfullmäktige , 203. Permutation av Stiftelsen Silvermuseet, beslut av Kammarkollegiet Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott , 108. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Föreslå kommunfullmäktige anse motionen besvarad med hänvisning till Silvermuseets yttrande.

12 Kommunstyrelsen Ks 212 Ks 2011/ Motion det samiska språket Sammanfattning av ärendet Bo Johansson (C) har lämnat följande motion: Det samiska språket är klassat i Sverige som ett av de godkända minoritetsspråken. Problemet är att det finns flera samiska språk, och att dessa är vitt skilda både språkligt och skriftligt. För den samiska ursprungsbefolkningen i Arjeplog är Pite- eller Lulesamiska det språk man lärt från grunden. Nordsamiska, som talas at en del kommunbor, har kommit in bland kommunens medborgare genom tvångsförflyttningarna på 1920-talet. Pitesamiskan är på väg att dö ut, om inget görs åt problemet. Centerpartiet anser därför att kommunen ska stötta möjligheterna att få bevara det Pite/Lulesamiska språket, genom att den samiska språkundervisningen i skolan är baserad på detta språk, samt att framtagningen av en Pitesamisk ordbok får högsta prioritet. Beslutsunderlag Yttrande Barn- och utbildningsnämnden , 115. Tjänsteutlåtande av Monica Westman, Skollagen 10 kap Modersmålsundervisning 7 En elev som har en vårdnadshavare med ett annat modersmål än svenska ska erbjudas modersmålsundervisning i detta språk om 1. språket är elevens dagliga umgängesspråk i hemmet, och 2. eleven har grundläggande kunskaper i språket. Modersmålsundervisning i ett nationellt minoritetsspråk ska erbjudas även om språket inte är elevens dagliga umgängesspråk i hemmet. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om modersmålsundervisning. Sådana föreskrifter får innebära att modersmålsundervisning ska erbjudas i ett språk bara om ett visst antal elever önskar sådan undervisning i det språket. Skolan följer Skollagen och erbjuder elever modersmålsundervisning i det språk som vårdnadshavaren har. Under perioder har det varit svårt att anställa behöriga modersmålslärare. Skolans uppdrag att erbjuda modersmålsundervisning i modersmål och i de nationella minoritetsspråken är tydligt. Vilket innebär att åtgärder vidtas för att kunna erbjuda modersmålsundervisning i den omfattning som efterfrågas. Med detta föreslås motionen besvarad. Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott , 110. Forts

13 Kommunstyrelsen forts Ks 212 Ks 2011/ Motion det samiska språket Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Föreslå kommunfullmäktige besluta anse motionen besvarad med hänvisning till Barn- och utbildningsnämndens yttrande. Ajournering Mötet ajourneras kl och återupptas därefter.

14 Kommunstyrelsen Ks 213 Ks 2011/ Motion - angående lokalbehov för barnomsorgen Sammanfattning av ärendet Lena Nilsson (C) har anmält följande motion: Motion - Angående lokalbehov för barnomsorgen. Arjeplogs kommun har en mycket svår ekonomisk tid framför sig på grund av minskande skatteintäkter och statsbidrag. För att upprätthålla en god kvalitet för skolan och omsorgen krävs rationaliseringar inom all verksamhet och en optimering av lokalanvändningen. Det finns ett dokumenterat behov av utökad barnomsorg och kommunstyrelsen har anslagit medel för att utreda en utbyggnad av barnomsorgens lokaler. Enligt Centerpartiet kan inte kommunen ha ny- eller tillbyggnad som första hands alternativ med tanke på den ekonomiska situationen. Centern föreslår att kommunstyrelsen i första hand utreder möjligheten till användande av befintliga lokaler. Pangeas lokaler på Öberget har tidigare inrymt barnomsorg och borde åter kunna användas för detta ändamål antingen hela byggnaden eller delar av den. Nuvarande boende på Pangea kan inrymmas i elevhemmet på Drottninggatan, utan allt för kostsamma ombyggnader. Enligt Centerpartiets bedömning skulle förslaget medföra sänkta underskott för Stiftelsen Arjeplogshus och en sammanhållen barnomsorg utan nya kostnader för avskrivningar, fastighetsunderhåll och övriga driftskostnader. Centern föreslår alltså att kommunstyrelsen ger tilläggsdirektiv att i första hand utreda ökade barnomsorgsplatser genom användande av befintliga lokaler. Yttrande Barn- och utbildningsnämnden , 134. Barn- och utbildningsnämnden anser inte att det är ekonomiskt försvarbart att bygga om Pangea till en förskoleavdelning då man med stort ekonomisk insats byggt om Pangea till ett HVB-hem. Att bygga om elevboendet på Drottninggatan 40 till ett HVB-hem innebär en hög kostnad som inte heller är försvarbar. Beslutsunderlag Protokollsutdrag barn- och utbildningsnämnden , 134. Protokollsutdrag kommunfullmäktige , 80. Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott forts

15 Kommunstyrelsen forts Ks 213 Ks 2011/ Motion - angående lokalbehov för barnomsorgen Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Föreslå kommunfullmäktige avslå motionen med hänvisning till fullmäktiges beslut att bevilja tekniska kronor i tilläggsbudget 2011 för projektering av utbyggnad av befintlig förskola - i första hand ska utredningen av utökade barnomsorgsplatser avse användande av befintliga lokaler, och Barn- och utbildningsnämndens yttrande

16 Kommunstyrelsen Ks 214 Ks 2011/ Medborgarförslag Låt unga personer bland annat skolungdomar skaffa egna företag Sammanfattning av ärendet Medborgarförslag inlämnat av Beda Lindfors: Låt unga personer bland annat skolungdomar skaffa egna företag. De kan plocka hjortron, blåbär, lingon och sälja. Klippa gräsmattor åt privata, städning, fönsterputs, byta gardiner med mera. Gå ut med hunden, eventuellt hundpensionat. Barnpassning, odla potatis och grönsaker till försäljning. Olja, impregnering av altaner och balkonger. Tigga ihop grejer, saker att sälja = loppis, snöskottning med mera eftersom inte Fixar-Malte kom kanske detta vore något? Medborgarförslaget skickades till Barn- och utbildningsnämnden Kf 14, för beredning och beslut. Barn- och utbildningsnämnden , beslutar att detta är en fråga utanför nämndens kompetensområde och föreslår kommunfullmäktige att medborgarförslaget lämnas till kommunstyrelsen och samhällsutvecklingsförvaltningen för beredning och beslut Beslutsunderlag Protokollsutdrag kommunfullmäktige , 14. Protokollsutdrag kommunfullmäktige , 34 Protokollsutdrag Barn- och utbildningsnämnden , 57. Tjänsteutlåtande , utvecklingsstrateg. Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott , 111. Bedömning Tjänsteutlåtande utvecklingsstrateg Förslaget är i linje med Arjeplogs kommuns gällande tillväxtprogram där entreprenörskap i skolan är en utpekad aktivitet. Kommunens skolor undervisar och deltar redan i olika aktiviteter för att stimulera detta, som genom Ung företagsamhet och det nyligt avslutade stora interegprojektet Gränslöst entreprenörskap. Näringslivsbolaget Argentis utgör ett stöd för unga såväl som äldre befintliga och blivande företagare inom kommunen. Mot den bakgrunden bedöms att unga personer i kommunen idag har bra förutsättningar att finna stöd för att utveckla sina företagsidéer. Medborgarförslaget bör dock beaktas i arbetet med utformning av information på kommunens nya hemsida så att unga personer även där lätt kan hitta information om var man kan vända sig i den typen av frågor forts

17 Kommunstyrelsen forts Ks 214 Ks 2011/ Medborgarförslag Låt unga personer bland annat skolungdomar skaffa egna företag Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Föreslå kommunfullmäktige anse medborgarförslaget besvarat med hänvisning till utvecklingsstrategens yttrande.

18 Kommunstyrelsen Ks 215 Ks 2010/ Medborgarförslag Lokal för veterinärmottagning Sammanfattning av ärendet Bosse Johansson har lämnat följande medborgarförslag: Inom Arjeplogs kommun finns många husdjur. Andelen hundar är förhållandevis stort i förhållande till folkmängden. Med djurhållningen följer också vikten av att ha veterinärvård inom rimligt avstånd. Jag föreslår därför att kommunen, behörig tjänsteman undersöker möjligheten att erbjuda lokal för veterinärmottagning. Många äldre som har husdjur har ingen möjlighet att på ett smidigt sätt besöka behörig veterinärmottagning. Nu när en veterinär har etablerat sig i Norrmalm, mellan Arjeplog och Arvidsjaur, borde denne kunna erbjudas att besöka Arjeplog exempelvis 1 gång per vecka. Det skulle gläda många. Miljö- Bygg- och Räddningsnämnden och tekniska kontoret har av fullmäktiges presidium fått ärendet för beredning. Beslutsunderlag Yttrande, Miljö- bygg och räddningsnämnden , 8. Nämnden lämnar följande information angående medborgarförslaget: - Iordningställande av lokal för veterinärmottagning kan kräva bygglov och prövning gentemot gällande planer. Ansökan om bygglov ska inlämnas till miljö-, bygg- och räddningsnämnden innan lokal iordningställs. Olämplig placering av veterinärmottagning kan t ex vara i flerfamiljshus/hyreshus om separat ingång saknas för veterinärmottagning samt t ex i nära anslutning till skolor, förskolor, vårdinrättningar, restauranger och livsmedelsbutiker. - Den 1 januari 2009 övertog staten genom länsstyrelserna djurskyddet i landet. Miljö-, bygg- och räddningsnämnden handlägger därmed numera inga ärenden som berör djurskyddslagstiftningen. Vid ett eventuellt iordningställande av lokal för veterinärmottagning är det viktigt att ansvariga i god tid innan lokalen iordningställs kontaktar länsstyrelsens djurskyddsenhet för information om regler för lokal och utrymmen Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott , 112. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Föreslå kommunfullmäktige avslå medborgarförslaget ed hänvisning till Miljö- bygg- och räddningsnämndens yttrande samt att det i dagsläget inte finns utrymme inom kommunens budget för iordningsställande av veterinärmottagning.

19 Kommunstyrelsen Ks 216 Ks 2011/ Strategi för e-samhället Sammanfattning av ärendet Sveriges kommuner och landsting (SKL) har på uppdrag av sina medlemmar tagit fram en strategi för e-samhället. Strategin innefattar hela den kommunala bredden av verksamheter och visar inriktningen på det arbete som behöver göras gemensamt inom sektorn oavsett verksamhetsområde. Strategin pekar ut tre övergripande mål för kommunal sektors utveckling av e-förvaltning som bidrag till e-samhället: enklare vardag för privatpersoner och företag smartare och öppnare förvaltning som stödjer innovation och delaktighet högre kvalitet och effektivitet i verksamheten Utifrån dessa mål har SKL identifierat fyra strategiska utmaningar som strategin fokuserar på att prioritera och samordna utveckling av e-förvaltning att skapa juridiska möjligheter för utvecklingen att definiera, strukturera och använda gemensamma begrepp och termer att skapa tekniska förutsättningar för säker och effektiv hantering och utbyte av information.. Kommunförbundet Norrbottens styrelse har antagit strategin och rekommenderar länets kommuner att föra diskussioner om lokalt arbete för att förverkliga intentionerna i strategin och för sin del anta strategin. Beslutsunderlag Strategi för esamhället Sveriges Kommuner och Landsting. Protokollsutdrag Kommunförbundet Norrbotten , 66. Tjänsteutlåtande, kommunsekreteraren, Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott , 113. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Föreslå kommunfullmäktige anta Strategi för e-samhället.

20 Kommunstyrelsen Ks 217 Ks2011/ Internbudget 2012, Kommunstyrelsens verksamheter Sammanfattning av ärendet Ekonomikontoret har sammanställt internbudget 2012 för kommunstyrelsens verksamhetsområden. Budgeten binds per verksamhet. Beslutsunderlag Internbudget 2012, kommunstyrelsens verksamhetsområde. Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott , 121. Arbetsutskottet har gett uppdrag till samhällsutvecklingsförvaltningen att komplettera konsekvensanalysen med brukarinformation gällande varuhemsändning. Hur många varuhemsändningar avses? Vilken kundkategori avses? Sker varuhemsändningen enbart från Arjeplog eller sker det även från Slagnäs, Jäckvik och Laisvall? Uppgifterna lämnas till kommunstyrelsens sammanträde 12 december MBL-förhandling Förhandling enligt MBL 11 är genomförd den 9 december Förslag till beslut på sammanträdet Lena Nilsson (C) yrkar följande ändringar i samhällsutvecklingsförvaltningens besparingsåtgärder: Återföra Varuhemsändning Återföra Kollektivtrafik sommar beställningstrafik Reavinst försäljning Lugnetskolan Reavinst försäljning markområden (Hildas holme) Britta Flinkfeldt Jansson (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag som föreslår kommunstyrelsen fastställa internbudget 2012 för kommunstyrelsens verksamheter. Budgeten binds per verksamhet. Tillföra vht 7202, gamla Nomadskolan, netto kronor Tillföra vht 313, tillfartsvägar (-200 m) kronor Samhällsutvecklingsförvaltning Kommunledningsförvaltning Överförmyndare Summa kommunstyrelsen kronor kronor kronor kronor Beslutsgång Ordförande ställer först proposition på bifall till respektive avslag på arbetsutskottets förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget. Forts

21 Kommunstyrelsen forts Ks 217 Ks2011/ Internbudget 2012, Kommunstyrelsens verksamheter Därefter ställer ordförande proposition på bifall till respektive avslag på Lena Nilssons yrkande och finner att kommunstyrelsen avslår yrkande. Omröstning begärs. Kommunstyrelsen fastställer följande omröstningsordning: Ja-röst för avslag på yrkande Nej-röst för bifall till yrkandet. Med 5 nej-röster (Britta Flinkfeldt Jansson (S), Jan Stenberg (S), Rolf Laestander (S), John Sundström (S) och Kurt Burman (S)) mot 3 ja-röster (Lena Nilsson (C), Doris Johansson (C) och Bo Johansson (C)) och en som avstår (Alf Sundström (FP) beslutade kommunstyrelsen att avslå yrkandet. KOMMUNSTYRELSENS BESLUT Fastställa internbudget 2012 för kommunstyrelsens verksamheter, enligt bilaga. Budgeten binds per verksamhet. Tillföra vht 7202, gamla Nomadskolan, Tillföra vht 313, tillfartsvägar (-200 m) Samhällsutvecklingsförvaltning Kommunledningsförvaltning Överförmyndare Summa kommunstyrelsen netto kronor kronor kronor kronor kronor kronor Fastställa nedanstående flytt av verksamheter mellan förvaltningarna: Utvecklingsenheten (vht 010) till Kommunledning, Bibliotekarie (Ansv 157) till Kommunledning, Kulturansvarig (ansv 156) till Kommunledning, Utbildningssamordnare (ansv 158) till kommunledning, Tjänstebilar till Samhällsutvecklingsförvaltningen - Tekniska kontoret. Reservation Lena Nilsson (C), Doris Johansson (C) och Bo Johansson (C) anmäler skriftlig reservation. Beslutsexpediering Ekonomikontoret. Verksamhetsansvariga.

22 Kommunstyrelsen Ks 218 Ks 2011/ Bidrag till Arjeplogs Filmfestival 2012 Sammanfattning av ärendet Arjeplogs Filmfestival ansöker om bidrag med kronor till filmfestivalen Filmfestivalen anordnas för åttonde året februari Filmfestivalens syfte är bland annat att lyfta fram film som ett uttryckssätt som berör människor i alla åldrar samt skapa ett forum där man får mötas kring film och existentiella frågor. Under de sju år som festivalen anordnats har antalet besök ökat från 375 första året, 740 andra året, 927 tredje året till 1621 besökande Arjeplogs kommun har årligen beviljat bidrag med kronor. Beslutsunderlag Ansökan från Arjeplogs Filmfestival Protokollsutdrag kommunstyrelsen , 5. Protokollsutdrag kommunfullmäktige , 8. Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott , 116. KOMMUNSTYRELSENS BESLUT Bevilja bidrag till Arjeplogs Filmfestival 2012 med kronor. Medelsanvisning: ansvar 030, verksamhet 003. Beslutsexpediering Arjeplogs Filmfestival Ekonomikontoret

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2015-02-09 1 (40)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2015-02-09 1 (40) Kommunstyrelsen 2015-02-09 1 (40) Plats och tid Tingsbacka, sammanträdesrum Nasa, måndagen den 9 februari 2015, klockan 13.00 16.00. Beslutande Britta Flinkfeldt Jansson (S), ordförande Mats Abrahamsson

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-04-07 1 (53)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-04-07 1 (53) Kommunstyrelsen 2014-04-07 1 (53) Plats och tid Tingsbacka, sammanträdesrum Nasa, måndagen den 7 april 2014, klockan 13.00 16.30. Ajournering för kaffe 14.30 14.50. Beslutande Britta Flinkfeldt Jansson

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Blad Kommunstyrelsen 2014-10-13 221 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur klockan 08.30 15.15. Beslutande Lotta Åman (s), ordförande Johan Lundgren (s) Lena Karlsson (s) Marcus Lundberg

Läs mer

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-03-09 kl 13:30-16:30

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-03-09 kl 13:30-16:30 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-03-09 kl 13:30-16:30 Beslutande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Ola Carlsson (M) Robin Holmberg (M) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Árviesjávrien kommuvdna Sammanträdesdatum Blad

Sammanträdesprotokoll Árviesjávrien kommuvdna Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsen 2015-03-24 83 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur klockan 08.30 19.00. Beslutande Lotta Åman (s), ordförande Johan Lundgren (s) Lena Karlsson (s) Marcus Lundberg (s), ej 116 Ylva Stråhle

Läs mer

Beslutande Olov Zakrisson (S) 205-218 Catharina Fredriksson (S) Ordförande 219-238 Dag Bergentoft Patrik Renfors Mattias Pettersson Britta Bergström

Beslutande Olov Zakrisson (S) 205-218 Catharina Fredriksson (S) Ordförande 219-238 Dag Bergentoft Patrik Renfors Mattias Pettersson Britta Bergström Sammanträdesprotokoll Blad 1 (51) Plats och tid kommunhuset rum 293 kl 13.30-20.45 Beslutande Olov Zakrisson (S) 205-218 Catharina Fredriksson (S) Ordförande 219-238 Dag Bergentoft (M) Patrik Renfors (V)

Läs mer

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (38) Beslutande Tomas Mörtsell (C) ordförande, 55 66, 68 81 Therese Granström (C)

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (38) Beslutande Tomas Mörtsell (C) ordförande, 55 66, 68 81 Therese Granström (C) STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (38) Plats och tid Kommunhuset, Storuman 2013-06-04 kl. 13.00 14.00 Beslutande Tomas Mörtsell (C) ordförande, 55 66, 68 81 Therese Granström (C) Veronika Håkansson (M) Tina

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 524 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.15 Beslutande Stig Davidson, ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg (s) Lisbeth Lundberg (s) Sivert

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 12.30-14.30 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg

Läs mer

Sofia Jarl (C) ordförande. Stefan J Eriksson (M) 38-59, 65-69, 73, 79 Alf Johansson (S) 38, 40-42, 45-46, 50, 56-57, 73

Sofia Jarl (C) ordförande. Stefan J Eriksson (M) 38-59, 65-69, 73, 79 Alf Johansson (S) 38, 40-42, 45-46, 50, 56-57, 73 Kommunstyrelsen 2014-04-08 1 (61) Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 13.00-18.00 Beslutande Ledamöter Sofia Jarl (C) ordförande Anki Enevoldsen (C) Anders Bengtsson (KD) Kerstin Stenquist (C) Irene

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Blad Kommunfullmäktige 2014-11-24 220 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 13.00-16.50 Beslutande Samtliga kommunfullmäktigeledamöter med undantag av: Stina Johansson,

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad 2012-11-12 333 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur klockan 08.30 18.10. Beslutande Jerry Johansson (s), ordförande Lotta Åman (s) Johan

Läs mer

PROTOKOLL 1 (54) 2014-06-18

PROTOKOLL 1 (54) 2014-06-18 PROTOKOLL 1 (54) 2014-06-18 Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl. 13.00-17.50 Beslutande Övriga deltagare Lorents Burman (S) Anders Bergström, förvaltningschef skol- och Rickard

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) 49-62, 70-76 Ronald Hagbert

Läs mer

Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande. Övriga: Magnus Nordström kommunchef. stf adm.chef Kjell Tegnelund, 72

Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande. Övriga: Magnus Nordström kommunchef. stf adm.chef Kjell Tegnelund, 72 PROTOKOLL 1(61) Tid: kl 08:30 16:35 Plats: Bäcken Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande Helena Öhlund, s vice ordförande Jenny Dahlberg, s Inger Grankvist, s, deltar inte 90, 93-96, 98-105 Tomas Egmark,

Läs mer

Ulf Stecksen. Sten-Ove Danielsson. Kommunstyrelsen. Ånge kommunkontor

Ulf Stecksen. Sten-Ove Danielsson. Kommunstyrelsen. Ånge kommunkontor 1 (36) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdagen den 8 februari 2011 kl. 10.00 17.15, ajournering för lunch 12.15-13.00.

Läs mer

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (67) Kommunstyrelsen 2004-08-24

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (67) Kommunstyrelsen 2004-08-24 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (67) Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 13.00-16.45 Beslutande Övriga deltagande Bert Öhlund, ordförande Harriet Classon Philip Cohen Eva Enqvist Tore Gabrielsson

Läs mer

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153 Sammanträdesprotokoll 1 (35) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl.8.30-14.30 Beslutande Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling,

Läs mer

Ingemar Svanström (C), ordförande Lars-Magnus Ek (C) Kjell Front

Ingemar Svanström (C), ordförande Lars-Magnus Ek (C) Kjell Front HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (36) Plats och tid Kommunhusets tingssal, tisdagen den 18 augusti 2010 kl 09.00-12.00, 13.00-15.40 Beslutande Ingemar Svanström (C), ordförande Lars-Magnus Ek (C)

Läs mer

Irja Gustavsson (ersättare Ulf Eriksson)

Irja Gustavsson (ersättare Ulf Eriksson) Plats och tid Kommunhusets sammanträdesrum Leja, Lindesberg, kl. 09:00-10:45 ande Anders Larsson (C), ordf. Pär-Ove Lindqvist (M) Bo Bäckman (C) Tuula Marjeta (C) Ulf Eriksson (M), ersättare för Anniette

Läs mer

LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (50)

LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (50) LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (50) Plats och tid Sessionssalen, Stadshuset. kl 13.15 16.35 Beslutande Enligt bifogad närvarolista Justerare Inger B Larsson (S) och Sana Suljanovic (M) Tid och plats

Läs mer

ANSLAGSBEVIS Justeringen har tillkännagivits via anslag

ANSLAGSBEVIS Justeringen har tillkännagivits via anslag PROTOKOLL 1(60) Tid: kl 10:00 16:45 Plats: Bäcken Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande Erika Sundström, s Peter Eriksson, s Helena Öhlund, s Tommy Lindgren, s vice ordförande Eva Westerlund, s Camilla

Läs mer

2012-01-12 2012-02-02

2012-01-12 2012-02-02 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[24] Plats och tid Kommunalhuset i Tumba, 2:3, kl 16:00-17:00 ande Enligt bilaga / Ersättare Övriga deltagande Enligt bilaga Åsa Ratcovich (kommundirektör), Marica Nordwall (kommunikationschef),

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Protokoll 1 (75) Innehåll Trelleborg3000, v 1.0, 2010-02-11 227 Val av justerare samt tid och plats för justering 228 Anställning av förvaltningschef för samhällsbyggnadsförvaltningen 229 Justerad organisation

Läs mer

PROTOKOLL. Ulla-Britt Gidemalm (S) ordf Maj-Britt Tönners (C) Jenny Breslin (S) Willy Eriksson (-)

PROTOKOLL. Ulla-Britt Gidemalm (S) ordf Maj-Britt Tönners (C) Jenny Breslin (S) Willy Eriksson (-) Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl18:00-21:00 Beslutande: Marit Holmstrand (S) Sören Görgård (C) Björn Mårtensson (S) Ingrid Olsson (C) Ulla-Britt Gidemalm (S) ordf Maj-Britt Tönners

Läs mer

Protokoll. Kommunstyrelsen 2015-04-13 62-80

Protokoll. Kommunstyrelsen 2015-04-13 62-80 Kommunstyrelsen 62-80 2 62 Årsredovisning 2014 för Alingsås kommun... 6 63 Utvecklingsprogram 2025 för Noltorp... 8 64 Anhållan om tilläggsanslag från överförmyndarnämnden... 11 65 Värmestuga och härbärge

Läs mer

Tunasalen, stadshuset, Vimmerby. Tisdag 22januari 2013 kl 09:00-09:05, 10:00-12:10 Ajournering kl 09:05-10:00

Tunasalen, stadshuset, Vimmerby. Tisdag 22januari 2013 kl 09:00-09:05, 10:00-12:10 Ajournering kl 09:05-10:00 VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL Sidnr 1(1) Plats och sammanträdestid Beslutande ledamöter Tunasalen, stadshuset, Vimmerby. Tisdag 22januari 2013 kl 09:00-09:05, 10:00-12:10 Ajournering kl 09:05-10:00

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-09-09

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-09-09 1(43) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset, klockan 15:00-15:45 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Utses att justera Jimmy Jansson (S), ordförande Sarita Hotti (S) Mikael Edlund (S) Mona Kanaan (S)

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62)

Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62) Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62) Plats och tid Tingshuset, torsdagen den 4 juni 2009, kl. 14.05-20.25 (ajournering 16.40-17.05) Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Christer Johansson (m)

Läs mer

Landstingsstyrelsens protokoll

Landstingsstyrelsens protokoll Landstingsstyrelsens protokoll Sammanträdet den 1 juni 2004 76 105 Yvonne Stålnacke (s), ordförande Kenneth Backgård (ns) Kent Ögren (s), vice ordförande Margareta Henricsson (ns) Marita Björkman (s) Doris

Läs mer