ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen (45)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-12-12 1 (45)"

Transkript

1 Kommunstyrelsen (45) Plats och tid Tingsbacka, sammanträdesrum Nasa, måndagen den 12 december 2011, klockan 09:00 11:50. Beslutande Britta Flinkfeldt Jansson (S), ordförande Jan Stenberg (S), ledamot Lena Nilsson (C), ledamot Doris Johansson (C), ledamot Alf Sundström (FP), ledamot Rolf Laestander (S), tjg ersättare John Sundström (S), tjg ersättare Kurt Burman (S), tjg ersättare Bo Johansson (C), tjg ersättare Övriga deltagare Claudia Zamorano, kommunchef Anette Labba, nämndsekreterare Siv Lestander, nämndsekreterare Utses att justera Lena Nilsson Justeringens tid och plats Omedelbar justering Underskrifter Sekreterare Paragrafer: 210 Anette Labba Ordförande Britta Flinkfeldt Jansson Justerande Lena Nilsson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Enheten för nämndservice Underskrift Anette Labba

2 Kommunstyrelsen (45) Plats och tid Tingsbacka, sammanträdesrum Nasa, måndagen den 12 december 2011, klockan 09:00 11:50. Beslutande Britta Flinkfeldt Jansson (S), ordförande Jan Stenberg (S), ledamot Lena Nilsson (C), ledamot Doris Johansson (C), ledamot Alf Sundström (FP), ledamot Rolf Laestander (S), tjg ersättare John Sundström (S), tjg ersättare Kurt Burman (S), tjg ersättare Bo Johansson (C), tjg ersättare Övriga deltagare Claudia Zamorano, kommunchef Christer Andersson, SU-chef Anette Labba, nämndsekreterare Siv Lestander, nämndsekreterare Utses att justera Lena Nilsson Justeringens tid och plats Tisdagen den 13 december 2012, kl 15.15, Enheten för nämndservice. Underskrifter Sekreterare Paragrafer: Anette Labba Siv Lestander Ordförande Britta Flinkfeldt Jansson Justerande Lena Nilsson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Enheten för nämndservice Underskrift Anette Labba

3 Kommunstyrelsen Innehållsförteckning 205 Godkännande av dagrodning 206 Tillväxt Arjeplogs kommun 207 Kommunchefs rapport 208 Samhällsutvecklingschefs rapport 209 Ekonomichefs rapport 210 Förändrad politisk organisation 211 Motion angående styrelsen Silvermuseet 212 Motion Det samiska språket 213 Motion Angående lokalbehov för barnomsorgen 214 Medborgarförslag Låt unga personer bl.a. skolungdomar skaffa egna företag 215 Medborgarförslag - lokal för veterinärmottagning 216 Strategi e-samhället 217 Internbudget, kommunstyrelsens verksamhetsområde 218 Bidrag till Arjeplogs Filmfestival för är Seniorrabatter på Länstrafiken i Norrbotten 220 Samråd Trafikplan och hastighetsplan för Arjeplogs tätort 221 Samråd för detaljplan för del av Arjeplogs Prästbord, Sälla 222 Arrende av mark på Stabburudden 223 Förfrågan till mottagningsorter för Luleå kommun vid stor dammolycka i Lule älv 224 Fullmakter och attestanter inom kommunstyrelsens verksamheter år Sammanträdesplan för kommunstyrelsens och dess arbetsutskott år Öppen remiss: slutrapport från närsjukvårdsutredningen: Unika utmaningar & unika möjligheter 227 Remiss Betänkandet Spara i goda tider för en stabil kommunal ekonomi (SOU 2011:59) 228 Remiss av förvaltningsprogram för naturskyddade områden 229 Redovisning av delegeringsbeslut 230 Delgivningar 231 Anmälan av beslut, kommunstyrelsens arbetsutskott 232 Verkställda uppdrag för perioden Ej verkställda uppdrag för perioden Tilldelningsbeslut Kommunal teknik 2012

4 Kommunstyrelsen Ks 205 Godkännande av dagordning Ordförande föreslår följande tilläggsärende: 32. Tilldelningsbeslut Kommunal teknik 2012 KOMMUNSTYRELSENS BESLUT Enhälligt godkänna föreslagen dagordning med följande tilläggsärende: 32. Tilldelningsbeslut Kommunal teknik 2012.

5 Kommunstyrelsen Ks 206 Tillväxt i Arjeplogs kommun Sedan förra Kommunstyrelsemötet har Arjeplog och Arvidsjaur gemensamt träffat kommunförbundets ordförande tillsammans med landshövdingen för att diskutera den kommande RUP:en, regionala utvecklingsplanen (som kommer att heta RUS). RUS:en bygger på sammanhållningspolitikens inriktning från EU-nivå ner till oss i Norrbotten. Så här säger det regionala partnerskapet den 2 december, bl a: Rubriken Regionalt utvecklingsprogram för hållbar framtid i Norrbotten 2020 indikerar att hög prioritet ges åt arbetet med att nyttja våra resurser på ett sätt som säkrar livsvillkoren nu och för kommande generationer. Allt vi gör ska göra ska hålla i längden. En analys av länets styrkor och svagheter i förhållande till de hot och möjligheter som föreligger i omvärlden ger grunden för länets framtidsstrategi. Syftet är att identifiera framgångsfaktorer och skapa en förståelse för hur länet kan dra fördel av omvärldsförändringar. Från Arjeplogs sida lyfte vi bland annat fram kulturpolitiken som en väg mot tillväxt. Tillsammans med Ingela EF samt Niclas från kyrkan och Mona från biografföreningen har vi träffat Folkets Hus och Parker och landstingets utredare för digitala biografer. Tidigare har man sagt att en investering i en gammal byggnad inte går att flytta, men nu är beskedet att vi kan flytta en digital utrustning, något som ger vid handen att vi ska planera för denna investering nu. I strukturfondsdelegationen, som beslutar om strukturfondsmedel har vi haft beredning och i morgon tisdag, ska vi ha beslutsmöte. Pengarna är i det närmaste slut, varför Akademi Norrs ansökan får stå på väntelista tills ev återföringar från avslutade projekt rullar in. I mellersta norrland kommer troligen ansökan att beviljas. Akademi Norr söker om medel för internationaliseringsprojekt. Vid förra direktionsmötet diskuterade vi alternativa bidragsmöjligheter för att finansiera projektet om attraktiva miljöer. Förmodligen kommer ansökningar att lämnas in vid sidan om strukturfondsmedlen. I 4-kommun-gruppen har vi kommit något närmare ett samarbete då vi nu diskuterar i vilken form vi ska samarbeta, vare sig det blir genom en gemensam nämnd eller i ett kommunalförbund. Jag förutsätter att alla politiska företrädare ser möjligheterna med att lägga en del verksamhet i en gemensam organisation. Britta Flinkfeldt Jansson, KS ordf. KOMMUNSTYRELSENS BESLUT Läggs till handlingarna.

6 Kommunstyrelsen Ks 207 Kommunchefens rapport Kommunchefen lämnade följande rapport vid sittande möte: Personal Charlott Hermansson har fått placering som personalsekreterare from och 6 månader framåt. Nina Lestander är tillförordnad ekonomichef tom , hon kommer att bli erbjuden en förlängning tills ny ekonomichef är anställd. Ingela Edholm Forsberg avslutar sin tillsvidare anställning vid årsskiftet. Eftersom Ingela har gjort stora insatser för kommunen och hon besitter en kompetens som blir svårt att ersätta har jag erbjudit henne att en timanställning på ca 20 % efter årsskiftet. Syftet är att säkerställa att LONA projekten följs upp, dokumenteras och nya ansökningar lämnas in. Gerd Johansson har arbetat sammanlagt 3 veckor som stöd för ekonomienheten men hon har även varit stöd för andra verksamheter inom KS. Jag och övriga medarbetare har varit mycket nöjda med hennes insatser. Det är planerat att hon ska komma tillbaka i mars 2012 för att följa upp arbetet på ekonomi enheten. Marianne Hofman fortsätter sitt uppdrag som ansvarig för webben och intranät. Till tjänsten som ekonomichef har 6 ansökningar inkommit. Till tjänsten som utvecklingsstrateg har 11 ansökningar inkommit. Till tjänsten som marknadsförare/informatör har 14 ansökningar inkommit. Lönerevisionen med Visionen är klara. Verksamhetsfrågor Arjeplogs kommun har anmält sig till ett projekt som heter Dags att designa Norrbotten, förutom Arjeplog deltar Jokkmokk, Gällivare, Pajala, Haparanda och Piteå. Projektet drivs av Centek, som är en aktiebolag ägd av LTU Holding. Projektdeltagare är kommunchefer och näringslivschefer/näringslivsutvecklare från respektive kommun. Syftet med deltagandet i projektet är att få hjälp med vårt arbete med attraktion, destination, varumärke och profil. Projektdeltagarna kommer till Arjeplog den 11 och 12 januari Länsträff för kommunalråd och kommunchefer den 24 och 25 november. Där diskuterades bland annat behovet av att ha en gemsam IT strategi för kommunerna i Norrbotten. Forts

7 Kommunstyrelsen forts Ks 207 Kommunchefens rapport Vi har haft en intensiv höst/vinter med budgetarbetet. Tyvärr, har tidsplanen varit mycket snäv men vi har hunnit genomföra konsekvensanalyser, riskbedömningar och handlingsplaner samt förhandlingar med arbetstagarorganisationer. Claudia Zamorano Arjeplog, KOMMUNSTYRELSENS BESLUT Rapporten läggs till handlingarna.

8 Kommunstyrelsen Ks 208 Samhällsutvecklingschefens rapport Ingen rapport finns att redovisa. KOMMUNSTYRELSENS BESLUT Uppmana kommunchefen, samhällsutvecklingschefen samt ekonomichefen att lämna rapporter så de skickas ut med ordinarie utskick. Beslutsexpediering Kommunchef. Samhällsutvecklingschef. Ekonomichef.

9 Kommunstyrelsen Ks 209 Ekonomichefens rapport Året går mot sitt slut och vi förbereder inför bokslutet. Inga större avvikelser har noterats, varför vi räknar med det underskott som prognosticerats. Personalfrågor Ekonomichefstjänsten är återigen ledigförklarad och rekrytering pågår. Under tiden är Nina Lestander tillförordnad ekonomichef. En översyn och anpassning av organisationen har skett. En pensionsavgång har beviljats och tjänsten kommer inte att återbesättas. En tillfällig förstärkning har skett för att komma ifatt med arbetet på debiteringssidan. På lönesidan har vi gjort en internrekrytering på personalsekreterartjänsten (Charlott Hermansson). Detta innebär neddragning på lönesidan med 1,0 tjänst. Vi har utnyttjat de möjligheter som givits för att skapa en effektiv och ekonomiskt försvarbar organisation. Resterade del av året och är in på år 2012 kommer bokslutsarbetet att vara prioriterat. Arbetsuppgifter som vi skall arbeta med den närmaste tiden är även: Se över attestreglementet, Gör en likviditetsplan så vi vet när och hur mycket vi behöver utnyttja lån/checkkredit, Göra aktiv uppföljning av det ekonomiska utfallet så att de givna ramarna följs, Se över debiterings och kravrutinerna så att vi snabbar upp hanteringen Gerd Johansson KOMMUNSTYRELSENS BESLUT Lägga rapporten till handlingarna.

10 Kommunstyrelsen Ks 210 Ks 2011/ Förändrad politisk organisation Sammanfattning av ärendet Kommunfullmäktiges presidium föreslår att en arbetsgrupp tillsätts för att göra en översyn av den politiska organisationen. Översynen skall ha som syfte att skapa en organisation som är effektivare och billigare, utan att demokratiska värden går förlorade. Arbetsgruppen skall bestå av fyra ledamöter, två från socialdemokraterna och två från övriga partier i kommunfullmäktige. För översynen äskas kronor ur kommunstyrelsens budget ansvar 030, verksamhet 003. Beslutsunderlag Skrivelse från fullmäktiges presidium, Kurt Burman 1:e vice ordförande, Förslag på beslut på sammanträdet Kurt Burman (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag samt följande tillägg: Enheten för nämndservice står för skrivhjälp för arbetsgruppen. Översynen presenteras vid kommunfullmäktiges sammanträde i juni Paragrafen förklaras omedelbart justerad. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Föreslå kommunfullmäktige besluta tillsätta en arbetsgrupp för översyn av den politiska organisationen. Översynen skall ha som syfte att skapa en organisation som är effektivare och billigare, utan att demokratiska värden går förlorade. Arbetsgruppen skall bestå av fyra ledamöter, två från socialdemokraterna och två från övriga partier i kommunfullmäktige. För översynen äskas kronor ur kommunstyrelsens budget ansvar 030, verksamhet 003. Enheten för nämndservice står för skrivhjälp för arbetsgruppen. Översynen för den politiska organisationen presenteras vid kommunfullmäktige i juni Omedelbar justering Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

11 Kommunstyrelsen Ks 211 Ks 2011/ Motion angående styrelsen för Silvermuseet Sammanfattning av ärendet Bo Johansson (C) har anmält följande motion: Motion angående styrelsen för Silvermuseet. På kommunfullmäktige den 25 juni 2011 upplystes ledamöterna om att styrelsen för museet beslutat utöka styrelsen med fyra ledamöter, varav två redan utsetts. Från Centerpartiet tycker vi att det är bra med professionalism i styrelsen och har inget att invända mot de två personer som nu invalts. Däremot kan vi inte acceptera valprocessen. Arjeplogs kommun är huvudman för Stiftelsen Silvermuseet. Styrelsen väljs av kommunfullmäktige och enligt kommunallagen gäller proportionellt val. Om den valda styrelsen därefter beslutar utöka antalet ledamöter så har lagen satts ur spel. Från Centerpartiet hemställer vi att fullmäktige ensamt beslutar om antalet ledamöter och att dessa väljs i enlighet med valresultat, dvs proportionellt val. Vid en eventuell utökning av antalet ledamöter i styrelsen är centern öppen för dialog och fackspecialister. Yttrande Ordförande i Stiftelsen Silvermusett har yttrat sig över motionen. Kommunfullmäktige utser tre ledamöter i Silvermuseets styrelse. Kommunfullmäktige har , 203 och , 22, beslutat att dessa ledamöter kan utse ytterligare 4 ledamöter (bilagor). Dessa har genom permutationsbeslut godkänts av Kammarkollegiet (bilaga). Beslutsunderlag Protokollsutdrag kommunfullmäktige , 203. Protokollsutdrag kommunfullmäktige , 22. Stadgar för Silvermuseet, fastställd av kommunfullmäktige Stadgar för Silvermuseet, fastställd av kommunfullmäktige , 203. Permutation av Stiftelsen Silvermuseet, beslut av Kammarkollegiet Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott , 108. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Föreslå kommunfullmäktige anse motionen besvarad med hänvisning till Silvermuseets yttrande.

12 Kommunstyrelsen Ks 212 Ks 2011/ Motion det samiska språket Sammanfattning av ärendet Bo Johansson (C) har lämnat följande motion: Det samiska språket är klassat i Sverige som ett av de godkända minoritetsspråken. Problemet är att det finns flera samiska språk, och att dessa är vitt skilda både språkligt och skriftligt. För den samiska ursprungsbefolkningen i Arjeplog är Pite- eller Lulesamiska det språk man lärt från grunden. Nordsamiska, som talas at en del kommunbor, har kommit in bland kommunens medborgare genom tvångsförflyttningarna på 1920-talet. Pitesamiskan är på väg att dö ut, om inget görs åt problemet. Centerpartiet anser därför att kommunen ska stötta möjligheterna att få bevara det Pite/Lulesamiska språket, genom att den samiska språkundervisningen i skolan är baserad på detta språk, samt att framtagningen av en Pitesamisk ordbok får högsta prioritet. Beslutsunderlag Yttrande Barn- och utbildningsnämnden , 115. Tjänsteutlåtande av Monica Westman, Skollagen 10 kap Modersmålsundervisning 7 En elev som har en vårdnadshavare med ett annat modersmål än svenska ska erbjudas modersmålsundervisning i detta språk om 1. språket är elevens dagliga umgängesspråk i hemmet, och 2. eleven har grundläggande kunskaper i språket. Modersmålsundervisning i ett nationellt minoritetsspråk ska erbjudas även om språket inte är elevens dagliga umgängesspråk i hemmet. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om modersmålsundervisning. Sådana föreskrifter får innebära att modersmålsundervisning ska erbjudas i ett språk bara om ett visst antal elever önskar sådan undervisning i det språket. Skolan följer Skollagen och erbjuder elever modersmålsundervisning i det språk som vårdnadshavaren har. Under perioder har det varit svårt att anställa behöriga modersmålslärare. Skolans uppdrag att erbjuda modersmålsundervisning i modersmål och i de nationella minoritetsspråken är tydligt. Vilket innebär att åtgärder vidtas för att kunna erbjuda modersmålsundervisning i den omfattning som efterfrågas. Med detta föreslås motionen besvarad. Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott , 110. Forts

13 Kommunstyrelsen forts Ks 212 Ks 2011/ Motion det samiska språket Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Föreslå kommunfullmäktige besluta anse motionen besvarad med hänvisning till Barn- och utbildningsnämndens yttrande. Ajournering Mötet ajourneras kl och återupptas därefter.

14 Kommunstyrelsen Ks 213 Ks 2011/ Motion - angående lokalbehov för barnomsorgen Sammanfattning av ärendet Lena Nilsson (C) har anmält följande motion: Motion - Angående lokalbehov för barnomsorgen. Arjeplogs kommun har en mycket svår ekonomisk tid framför sig på grund av minskande skatteintäkter och statsbidrag. För att upprätthålla en god kvalitet för skolan och omsorgen krävs rationaliseringar inom all verksamhet och en optimering av lokalanvändningen. Det finns ett dokumenterat behov av utökad barnomsorg och kommunstyrelsen har anslagit medel för att utreda en utbyggnad av barnomsorgens lokaler. Enligt Centerpartiet kan inte kommunen ha ny- eller tillbyggnad som första hands alternativ med tanke på den ekonomiska situationen. Centern föreslår att kommunstyrelsen i första hand utreder möjligheten till användande av befintliga lokaler. Pangeas lokaler på Öberget har tidigare inrymt barnomsorg och borde åter kunna användas för detta ändamål antingen hela byggnaden eller delar av den. Nuvarande boende på Pangea kan inrymmas i elevhemmet på Drottninggatan, utan allt för kostsamma ombyggnader. Enligt Centerpartiets bedömning skulle förslaget medföra sänkta underskott för Stiftelsen Arjeplogshus och en sammanhållen barnomsorg utan nya kostnader för avskrivningar, fastighetsunderhåll och övriga driftskostnader. Centern föreslår alltså att kommunstyrelsen ger tilläggsdirektiv att i första hand utreda ökade barnomsorgsplatser genom användande av befintliga lokaler. Yttrande Barn- och utbildningsnämnden , 134. Barn- och utbildningsnämnden anser inte att det är ekonomiskt försvarbart att bygga om Pangea till en förskoleavdelning då man med stort ekonomisk insats byggt om Pangea till ett HVB-hem. Att bygga om elevboendet på Drottninggatan 40 till ett HVB-hem innebär en hög kostnad som inte heller är försvarbar. Beslutsunderlag Protokollsutdrag barn- och utbildningsnämnden , 134. Protokollsutdrag kommunfullmäktige , 80. Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott forts

15 Kommunstyrelsen forts Ks 213 Ks 2011/ Motion - angående lokalbehov för barnomsorgen Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Föreslå kommunfullmäktige avslå motionen med hänvisning till fullmäktiges beslut att bevilja tekniska kronor i tilläggsbudget 2011 för projektering av utbyggnad av befintlig förskola - i första hand ska utredningen av utökade barnomsorgsplatser avse användande av befintliga lokaler, och Barn- och utbildningsnämndens yttrande

16 Kommunstyrelsen Ks 214 Ks 2011/ Medborgarförslag Låt unga personer bland annat skolungdomar skaffa egna företag Sammanfattning av ärendet Medborgarförslag inlämnat av Beda Lindfors: Låt unga personer bland annat skolungdomar skaffa egna företag. De kan plocka hjortron, blåbär, lingon och sälja. Klippa gräsmattor åt privata, städning, fönsterputs, byta gardiner med mera. Gå ut med hunden, eventuellt hundpensionat. Barnpassning, odla potatis och grönsaker till försäljning. Olja, impregnering av altaner och balkonger. Tigga ihop grejer, saker att sälja = loppis, snöskottning med mera eftersom inte Fixar-Malte kom kanske detta vore något? Medborgarförslaget skickades till Barn- och utbildningsnämnden Kf 14, för beredning och beslut. Barn- och utbildningsnämnden , beslutar att detta är en fråga utanför nämndens kompetensområde och föreslår kommunfullmäktige att medborgarförslaget lämnas till kommunstyrelsen och samhällsutvecklingsförvaltningen för beredning och beslut Beslutsunderlag Protokollsutdrag kommunfullmäktige , 14. Protokollsutdrag kommunfullmäktige , 34 Protokollsutdrag Barn- och utbildningsnämnden , 57. Tjänsteutlåtande , utvecklingsstrateg. Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott , 111. Bedömning Tjänsteutlåtande utvecklingsstrateg Förslaget är i linje med Arjeplogs kommuns gällande tillväxtprogram där entreprenörskap i skolan är en utpekad aktivitet. Kommunens skolor undervisar och deltar redan i olika aktiviteter för att stimulera detta, som genom Ung företagsamhet och det nyligt avslutade stora interegprojektet Gränslöst entreprenörskap. Näringslivsbolaget Argentis utgör ett stöd för unga såväl som äldre befintliga och blivande företagare inom kommunen. Mot den bakgrunden bedöms att unga personer i kommunen idag har bra förutsättningar att finna stöd för att utveckla sina företagsidéer. Medborgarförslaget bör dock beaktas i arbetet med utformning av information på kommunens nya hemsida så att unga personer även där lätt kan hitta information om var man kan vända sig i den typen av frågor forts

17 Kommunstyrelsen forts Ks 214 Ks 2011/ Medborgarförslag Låt unga personer bland annat skolungdomar skaffa egna företag Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Föreslå kommunfullmäktige anse medborgarförslaget besvarat med hänvisning till utvecklingsstrategens yttrande.

18 Kommunstyrelsen Ks 215 Ks 2010/ Medborgarförslag Lokal för veterinärmottagning Sammanfattning av ärendet Bosse Johansson har lämnat följande medborgarförslag: Inom Arjeplogs kommun finns många husdjur. Andelen hundar är förhållandevis stort i förhållande till folkmängden. Med djurhållningen följer också vikten av att ha veterinärvård inom rimligt avstånd. Jag föreslår därför att kommunen, behörig tjänsteman undersöker möjligheten att erbjuda lokal för veterinärmottagning. Många äldre som har husdjur har ingen möjlighet att på ett smidigt sätt besöka behörig veterinärmottagning. Nu när en veterinär har etablerat sig i Norrmalm, mellan Arjeplog och Arvidsjaur, borde denne kunna erbjudas att besöka Arjeplog exempelvis 1 gång per vecka. Det skulle gläda många. Miljö- Bygg- och Räddningsnämnden och tekniska kontoret har av fullmäktiges presidium fått ärendet för beredning. Beslutsunderlag Yttrande, Miljö- bygg och räddningsnämnden , 8. Nämnden lämnar följande information angående medborgarförslaget: - Iordningställande av lokal för veterinärmottagning kan kräva bygglov och prövning gentemot gällande planer. Ansökan om bygglov ska inlämnas till miljö-, bygg- och räddningsnämnden innan lokal iordningställs. Olämplig placering av veterinärmottagning kan t ex vara i flerfamiljshus/hyreshus om separat ingång saknas för veterinärmottagning samt t ex i nära anslutning till skolor, förskolor, vårdinrättningar, restauranger och livsmedelsbutiker. - Den 1 januari 2009 övertog staten genom länsstyrelserna djurskyddet i landet. Miljö-, bygg- och räddningsnämnden handlägger därmed numera inga ärenden som berör djurskyddslagstiftningen. Vid ett eventuellt iordningställande av lokal för veterinärmottagning är det viktigt att ansvariga i god tid innan lokalen iordningställs kontaktar länsstyrelsens djurskyddsenhet för information om regler för lokal och utrymmen Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott , 112. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Föreslå kommunfullmäktige avslå medborgarförslaget ed hänvisning till Miljö- bygg- och räddningsnämndens yttrande samt att det i dagsläget inte finns utrymme inom kommunens budget för iordningsställande av veterinärmottagning.

19 Kommunstyrelsen Ks 216 Ks 2011/ Strategi för e-samhället Sammanfattning av ärendet Sveriges kommuner och landsting (SKL) har på uppdrag av sina medlemmar tagit fram en strategi för e-samhället. Strategin innefattar hela den kommunala bredden av verksamheter och visar inriktningen på det arbete som behöver göras gemensamt inom sektorn oavsett verksamhetsområde. Strategin pekar ut tre övergripande mål för kommunal sektors utveckling av e-förvaltning som bidrag till e-samhället: enklare vardag för privatpersoner och företag smartare och öppnare förvaltning som stödjer innovation och delaktighet högre kvalitet och effektivitet i verksamheten Utifrån dessa mål har SKL identifierat fyra strategiska utmaningar som strategin fokuserar på att prioritera och samordna utveckling av e-förvaltning att skapa juridiska möjligheter för utvecklingen att definiera, strukturera och använda gemensamma begrepp och termer att skapa tekniska förutsättningar för säker och effektiv hantering och utbyte av information.. Kommunförbundet Norrbottens styrelse har antagit strategin och rekommenderar länets kommuner att föra diskussioner om lokalt arbete för att förverkliga intentionerna i strategin och för sin del anta strategin. Beslutsunderlag Strategi för esamhället Sveriges Kommuner och Landsting. Protokollsutdrag Kommunförbundet Norrbotten , 66. Tjänsteutlåtande, kommunsekreteraren, Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott , 113. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Föreslå kommunfullmäktige anta Strategi för e-samhället.

20 Kommunstyrelsen Ks 217 Ks2011/ Internbudget 2012, Kommunstyrelsens verksamheter Sammanfattning av ärendet Ekonomikontoret har sammanställt internbudget 2012 för kommunstyrelsens verksamhetsområden. Budgeten binds per verksamhet. Beslutsunderlag Internbudget 2012, kommunstyrelsens verksamhetsområde. Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott , 121. Arbetsutskottet har gett uppdrag till samhällsutvecklingsförvaltningen att komplettera konsekvensanalysen med brukarinformation gällande varuhemsändning. Hur många varuhemsändningar avses? Vilken kundkategori avses? Sker varuhemsändningen enbart från Arjeplog eller sker det även från Slagnäs, Jäckvik och Laisvall? Uppgifterna lämnas till kommunstyrelsens sammanträde 12 december MBL-förhandling Förhandling enligt MBL 11 är genomförd den 9 december Förslag till beslut på sammanträdet Lena Nilsson (C) yrkar följande ändringar i samhällsutvecklingsförvaltningens besparingsåtgärder: Återföra Varuhemsändning Återföra Kollektivtrafik sommar beställningstrafik Reavinst försäljning Lugnetskolan Reavinst försäljning markområden (Hildas holme) Britta Flinkfeldt Jansson (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag som föreslår kommunstyrelsen fastställa internbudget 2012 för kommunstyrelsens verksamheter. Budgeten binds per verksamhet. Tillföra vht 7202, gamla Nomadskolan, netto kronor Tillföra vht 313, tillfartsvägar (-200 m) kronor Samhällsutvecklingsförvaltning Kommunledningsförvaltning Överförmyndare Summa kommunstyrelsen kronor kronor kronor kronor Beslutsgång Ordförande ställer först proposition på bifall till respektive avslag på arbetsutskottets förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget. Forts

21 Kommunstyrelsen forts Ks 217 Ks2011/ Internbudget 2012, Kommunstyrelsens verksamheter Därefter ställer ordförande proposition på bifall till respektive avslag på Lena Nilssons yrkande och finner att kommunstyrelsen avslår yrkande. Omröstning begärs. Kommunstyrelsen fastställer följande omröstningsordning: Ja-röst för avslag på yrkande Nej-röst för bifall till yrkandet. Med 5 nej-röster (Britta Flinkfeldt Jansson (S), Jan Stenberg (S), Rolf Laestander (S), John Sundström (S) och Kurt Burman (S)) mot 3 ja-röster (Lena Nilsson (C), Doris Johansson (C) och Bo Johansson (C)) och en som avstår (Alf Sundström (FP) beslutade kommunstyrelsen att avslå yrkandet. KOMMUNSTYRELSENS BESLUT Fastställa internbudget 2012 för kommunstyrelsens verksamheter, enligt bilaga. Budgeten binds per verksamhet. Tillföra vht 7202, gamla Nomadskolan, Tillföra vht 313, tillfartsvägar (-200 m) Samhällsutvecklingsförvaltning Kommunledningsförvaltning Överförmyndare Summa kommunstyrelsen netto kronor kronor kronor kronor kronor kronor Fastställa nedanstående flytt av verksamheter mellan förvaltningarna: Utvecklingsenheten (vht 010) till Kommunledning, Bibliotekarie (Ansv 157) till Kommunledning, Kulturansvarig (ansv 156) till Kommunledning, Utbildningssamordnare (ansv 158) till kommunledning, Tjänstebilar till Samhällsutvecklingsförvaltningen - Tekniska kontoret. Reservation Lena Nilsson (C), Doris Johansson (C) och Bo Johansson (C) anmäler skriftlig reservation. Beslutsexpediering Ekonomikontoret. Verksamhetsansvariga.

22 Kommunstyrelsen Ks 218 Ks 2011/ Bidrag till Arjeplogs Filmfestival 2012 Sammanfattning av ärendet Arjeplogs Filmfestival ansöker om bidrag med kronor till filmfestivalen Filmfestivalen anordnas för åttonde året februari Filmfestivalens syfte är bland annat att lyfta fram film som ett uttryckssätt som berör människor i alla åldrar samt skapa ett forum där man får mötas kring film och existentiella frågor. Under de sju år som festivalen anordnats har antalet besök ökat från 375 första året, 740 andra året, 927 tredje året till 1621 besökande Arjeplogs kommun har årligen beviljat bidrag med kronor. Beslutsunderlag Ansökan från Arjeplogs Filmfestival Protokollsutdrag kommunstyrelsen , 5. Protokollsutdrag kommunfullmäktige , 8. Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott , 116. KOMMUNSTYRELSENS BESLUT Bevilja bidrag till Arjeplogs Filmfestival 2012 med kronor. Medelsanvisning: ansvar 030, verksamhet 003. Beslutsexpediering Arjeplogs Filmfestival Ekonomikontoret

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-09-24 1 (8)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-09-24 1 (8) Kommunstyrelsen 2012-09-24 1 (8) Plats och tid Tingsbacka, sammanträdesrum Nasa, måndagen den 24 september 2012, klockan 08.45 10.10. Beslutande Britta Flinkfeldt Jansson (S), ordförande Pernilla Lestander

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-11-28 1 (6)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-11-28 1 (6) Kommunstyrelsen 2011-11-28 1 (6) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, måndagen den 28 november 2011, klockan 08:00 09:45 Beslutande Britta Flinkfeldt Jansson (S), ordförande Jan Stenberg

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-06-30 1 (9)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-06-30 1 (9) Kommunstyrelsen 2014-06-30 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, måndagen den 30 juni 2014, kl 8.00 8.40. Beslutande Britta Flinkfeldt Jansson (S), ordförande Leif Rönnqvist (S), ledamot

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-06-18 1 (5)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-06-18 1 (5) Kommunstyrelsen 2012-06-18 1 (5) Plats och tid Tingsbacka, sammanträdesrum Nasa, måndagen den 18 juni 2012, klockan 08:00 09:00. Beslutande Britta Flinkfeldt Jansson (S), ordförande Mari-Teres Ögren (S),

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2011-09-21 1 (22)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2011-09-21 1 (22) Barn- och utbildningsnämnden 2011-09-21 1 (22) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, onsdagen den 21 september 2011, kl 9.00 14.45. Beslutande Rolf Laestander (S), ordförande Görgen Åberg

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2011-06-08 1 (12)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2011-06-08 1 (12) Barn- och utbildningsnämnden 2011-06-08 1 (12) Plats och tid Tingsbacka, sammanträdesrum Nasa, onsdagen den 8 juni 2011, klockan 09:00 10.30. Beslutande Rolf Laestander (S), ordförande Mari-Teres Ögren

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2014-10-28 1 (13)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2014-10-28 1 (13) Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2014-10-28 1 (13) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, tisdagen den 28 oktober 2014, kl 9.00 10.30. Beslutande John Sundström (S), ordförande Nenne Åman

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö- och Bygg- och Räddningsnämnden 2014-02-20 1 (13)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö- och Bygg- och Räddningsnämnden 2014-02-20 1 (13) Miljö- och Bygg- och Räddningsnämnden 2014-02-20 1 (13) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, torsdagen den 20 februari 2014, kl 9.00 11.00. Beslutande John Sundström (S), ordförande Nenne

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-09-10 1 (33)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-09-10 1 (33) Kommunstyrelsen 2012-09-10 1 (33) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, måndagen den 10 september 2012, kl 09:00 12:00. Ajournering för kaffe klockan 10:00 10:30. Beslutande Britta Flinkfeldt

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-06-25 1 (12)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-06-25 1 (12) Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-06-25 1 (12) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, torsdagen den 25 juni 2015 kl 9.00 10.25. Beslutande Anders Burman (S), ordförande Erik Grähs (V),

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-08-27 1 (11)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-08-27 1 (11) Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-08-27 1 (11) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, torsdagen den 27 augusti 2015 kl 9.00 9.20. Beslutande John Sundström (S), ordförande Sten-Åke Nilsson

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Handikapp- och pensionärsrådet 2014-05-07 1 (13)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Handikapp- och pensionärsrådet 2014-05-07 1 (13) Handikapp- och pensionärsrådet 2014-05-07 1 (13) Plats och tid Samlingssalen Vaukagården, onsdagen den 7 maj 2014, Kl. 9.00 12.00 Beslutande Leif Rönnqvist, ordförande John Sundström, ledamot Eva Forsmark,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014 10 06 1 (9) Plats och tid: Kommunkontoret i Kisa måndagen den 6 oktober 2014 klockan 13.00 14.

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014 10 06 1 (9) Plats och tid: Kommunkontoret i Kisa måndagen den 6 oktober 2014 klockan 13.00 14. Kommunstyrelsen 2014 10 06 1 (9) Plats och tid: Kommunkontoret i Kisa måndagen den 6 oktober 2014 klockan 13.00 14.50 Beslutande: Pia Tingvall (C), ordförande Björn Hoflund (M) Göran Lindgren (M) Claes

Läs mer

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl 14.00-14.50, 15.05-15.55 1 (16) Beslutande Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), 2:e vice

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Handikapp- och pensionärsrådet 2013-11-20 1 (14)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Handikapp- och pensionärsrådet 2013-11-20 1 (14) Handikapp- och pensionärsrådet 2013-11-20 1 (14) Plats och tid Samlingssalen Vaukagården, onsdagen den 20 november 2013, Kl. 9.00 12.00 Beslutande Leif Rönnqvist, ordförande John Sundström, ledamot Mauricio

Läs mer

PROTOKOLL 1(5) 2011-04-21. Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande. Stefan Hortlund

PROTOKOLL 1(5) 2011-04-21. Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande. Stefan Hortlund - EXTRA PROTOKOLL 1(5) Tid: kl 08:30 8:45 Plats: Bäcken Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande Stefan Hortlund, s Jenny Dahlberg, s Inger Grankvist, s Tomas Egmark, s Harry Nyström, v Matilda Wiklund,

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11)

Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11) Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11) Plats och tid Hjortviken konferens måndagen den 3 september 2007, kl. 17.20-18.40 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Hannu Sutinen (fp) ordförande Stefan

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2012-04-10 21 (27) Plats och tid Säfstaholms slott Vingåker, måndagen den 10 april 2012, kl. 14.00-15.00 Beslutande Robert Skoglund (S) ordf Kent Jönsson (C) Övriga deltagande Lars Furborg, förvaltningschef

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-17.50 ande Övriga närvarande Se bifogad uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Sten Ekström, revisionens ordförande, 22 Utses att justera Benny Eriksson

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fredrik Löfqvist, kommunchef Karolina Larsson, nämndsekreterare, ej 49

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fredrik Löfqvist, kommunchef Karolina Larsson, nämndsekreterare, ej 49 Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl 15.00 16.10. Beslutande Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Anette Hallberg (S), tjänstgörande ersättare för Birgitta Jönsson (S) Christer Laurell (C) Ej

Läs mer

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista) 1(12) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Läs mer

NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida.., Sammanträdesdatum KOMMUN

NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida.., Sammanträdesdatum KOMMUN NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL.., KOMMUN Barn- och skolnämndens arbetsutskott Plats och tid ande Sammanträdesrum Ununge, Kommunhuset Ankaret Estunavägen 12, Norrtälje kl 17:15-18:30 Göran Pettersson (M),

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

Socialnämnden 2013-06-26 1 (14) Plats och tid: Miljökontoret, onsdagen den 26 juni 2013, kl 13.00 15.00

Socialnämnden 2013-06-26 1 (14) Plats och tid: Miljökontoret, onsdagen den 26 juni 2013, kl 13.00 15.00 Socialnämnden 2013-06-26 1 (14) Plats och tid: Miljökontoret, onsdagen den 26 juni 2013, kl 13.00 15.00 ande: Övriga: Hans Sternbro (S), ordförande Bernt Westerhagen (C), ersättare för Anne-Marie Fröjdh

Läs mer

Barbro Johansson, kontorschef Nina Thiel, resultatenhetschef Väsby Vård och Omsorg Lidia Wasniewski, controller Jenny Magnusson, nämndsekreterare

Barbro Johansson, kontorschef Nina Thiel, resultatenhetschef Väsby Vård och Omsorg Lidia Wasniewski, controller Jenny Magnusson, nämndsekreterare Produktionsstyrelsen 2012-05-15 1 Plats och tid Beslutande Messingen, Love Almqvists torg 1, lokal: Ragnvald Tisdagen den 15 maj 2012, klockan 19:00-21.40 Ledamöter: Johan Hjelmstrand (M), ordf. Kent Hjalmarsson

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (11) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Beslutande Stig Eng (c) Ordförande Monica Olsson

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad. Kommunstyrelsens arbetsutskott 15 november 2010 1 (7)

Sammanträdesdatum Blad. Kommunstyrelsens arbetsutskott 15 november 2010 1 (7) Kommunstyrelsens arbetsutskott 15 november 2010 1 (7) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-14.55 Ajournering kl. 14.25-14.40 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Anita Widman Annika Johansson

Läs mer

Socialnämnden. Lars G Andersson (S), Gunnar Hagström (S), Eleonor Westlund (C) 78-80, Maivor Norgren (M) och Mona Stavholt (KD)

Socialnämnden. Lars G Andersson (S), Gunnar Hagström (S), Eleonor Westlund (C) 78-80, Maivor Norgren (M) och Mona Stavholt (KD) Socialnämnden 1 (10) Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, Kungsör, tisdagen den 24 november 2009, klockan 13.15 16.15. Ajournering 14.30-14.50 ande Görel Nilsson ordförande (S), Carina Granberg (S),

Läs mer

BEVIS/ANSLAG Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunkontorets anslagstavla

BEVIS/ANSLAG Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunkontorets anslagstavla Kommunstyrelsen 2011-05-10 1(6) Plats och tid Kommunkontorets nedre sammanträdesrum, kl.16.30 Beslutande Ingemar Nyman, ordförande (M) Dagmar Schröder, 1: e vice ordförande (S) Maria Bahlenberg, 2: e vice

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2007-08-09 1(13) Plats och tid Nämndrummet, Skillingehus Kl 14.00-16.20 Beslutande Jan Andersson (c) Gunnel Elg (kd) Christer Holmgren, tjg. ers. för Sofie Larsson (m) Sören Ståhlgren (s) Sonja Kling (s)

Läs mer

Reglemente för fastighets- och servicenämnden

Reglemente för fastighets- och servicenämnden Reglemente för fastighets- och servicenämnden Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Reglemente för fastighets- och servicenämnden Reglemente 2014-11-17 181 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Socialnämnden 2011-09-20 1 (9) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2011-09-20 kl 8.00-12.30. Marianne Andersson

Socialnämnden 2011-09-20 1 (9) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2011-09-20 kl 8.00-12.30. Marianne Andersson Socialnämnden 2011-09-20 1 (9) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2011-09-20 kl 8.00-12.30 Beslutande Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Britt-Marie

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (6)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (6) Sammanträdesdatum s. 1 (6) Plats Kommunhuset i Lomma, stora sessionssalen Tid kl. 18.30-19.05 Beslutande Sofia Forsgren-Böhmer (M) ordförande Barbro Söderberg (S) 2:e vice ordförande Lennart Badersten

Läs mer

Protokoll 2013-04-03

Protokoll 2013-04-03 2013-04-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2013-04-03, klockan 17:00 17:10 Beslutande Dan-Åke Moberg (S) Mats Hellgren (M) Christer Thörner (S) Margareta Engman (M) Annica Moberg (S)

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (10) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S)

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1998-10-12 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

Reglemente för Socialnämnden

Reglemente för Socialnämnden Nummer: 50:1 Blad: (1) Reglemente för Socialnämnden A Socialnämndens uppgifter Verksamhetsområde 1 Socialnämnden har att enligt gällande lagstiftning fullgöra kommunens uppgifter vad avser individ- och

Läs mer

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV)

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV) 7HYLTE KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-04-13 1 (7) Plats och tid Räddningsstationen, Hyltebruk kl 08.30 12.00 Beslutande Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 12 Plats och tid Lessebo kommunkontor, tisdagen den 7 maj 2013, kl. 15.00 15.45 ande Monica Widnemark, (s) ordf. Evert Nilsson (s), 2:e vice ordf. Göran Borg (s) Jan O Eriksson (s) Annette Severinsson-Åstrand

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-12-03 1 Innehållsförteckning Ärende 118 Godkännande av dagordning... 3 119 Individärende... 4 120 Individärende... 5 121 Uppsökande verksamhet... 6 122 Ekonomi... 7 123 Avdelningschefstjänst inom

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2006-08-16 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, kl 08.30-14.50 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera ens tid och plats Tommy Nilsson (s) ordf Lars Olsson (c) v ordf Bo-Anders Thornberg (m) Kommunchef

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2011-02-15 Sid: 1 Instans Allmänna utskottet Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 13.00-16.50 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Nicklas Huuva (KD) ordförande Bengt-Göran

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 94-103. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen

Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 94-103. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen 24 september 2014 1(12) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-15.50 Ajournering kl. 14.47-15.00, 15.23-15.45 Beslutande: Ersättare: Per Gruvberger, ordf Sune Frisk Marina

Läs mer

Arne Svärm, räddningstjänstchef Yvonne Thelin Karlsson, sekreterare Eva Gardelin-Larsson, kommunsekreterare Johan Nilsson, stf räddningschef

Arne Svärm, räddningstjänstchef Yvonne Thelin Karlsson, sekreterare Eva Gardelin-Larsson, kommunsekreterare Johan Nilsson, stf räddningschef Räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö 1 (5) Plats och tid Räddningsstationen i Gislaved, kl 14.00 15.30 Beslutande Bertil Valfridsson (M), ordförande Bength-Göran Johansson (C) Åke Ljunggren (S) Stefan

Läs mer

Socialnämnden 2014-11-11 1. Ingela Melchersson (S) Birgitta Antonsson (KD) Britt Hogenstedt (M) Rune Sandberg (KD) Elisabeth Cobb (M)

Socialnämnden 2014-11-11 1. Ingela Melchersson (S) Birgitta Antonsson (KD) Britt Hogenstedt (M) Rune Sandberg (KD) Elisabeth Cobb (M) 2014-11-11 1 Plats och tid Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Carl August-rummet, kommunkontoret Tisdagen den 11november 2014 klockan 9:30-11:30 Ove Bäck (C), ordförande Maria Gustafsson (S), 2:e vice

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2011-09-05 174 (178) Plats och tid Kommunhuset Vingåker, måndagen den 5 september 2011, kl 10.00-13.30 Beslutande Camilla Anglemark (S), ordf Jörgen Larsson (S) Björn Andersson (M) Övriga deltagande Karl-Erik

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-03-26. Kommunkontoret, Mellanfryken, onsdag 26 mars 2014, kl. 15.00. 3 Föregående protokoll SN 14/13

Sammanträdesdatum 2014-03-26. Kommunkontoret, Mellanfryken, onsdag 26 mars 2014, kl. 15.00. 3 Föregående protokoll SN 14/13 SOCIALNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-03-26 PLATS OCH TID Kommunkontoret, Mellanfryken, onsdag 26 mars 2014, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Val av justerare 2 Godkännande av dagordning

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen 2004-08-10 1 (8) Plats och tid Rådsalen, Rådhuset, Askersund, 2004-08-10 kl. 14.00-14.20 Beslutande Bo Trygg (s), ordförande Per Eriksson (s) Siv Ahlstrand (s)

Läs mer

Föredragningslista. 13 Ersättning till förtroendevalda 14 Ändring av sammanträdesdag 15 Lärare utan föreskriven behörighet

Föredragningslista. 13 Ersättning till förtroendevalda 14 Ändring av sammanträdesdag 15 Lärare utan föreskriven behörighet Föredragningslista Plats och tid för sammanträdet Föredragande Ånge kommunkontor, personal- och ekonomienheten, fredag den 20 januari 2006, kl 08.30 Ärenden 1 Justering 2 Föregående mötesprotokoll Göran

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid 2004-09-29 98 Organ Socialnämnden Plats och tid Vårdcentralens konferensrum, kl 17.00 18.00 Beslutande Arne Ottosson (m), ordförande Inger Isaksson (kd) tj ers Gunnie Davidsson (c) Annelie Nyberg (fp)

Läs mer

Carola Gunnarsson (c) Hans Eljansbo (m) Christer Eriksson (c) Tommy Johansson (s) Åke Hedvall (s)

Carola Gunnarsson (c) Hans Eljansbo (m) Christer Eriksson (c) Tommy Johansson (s) Åke Hedvall (s) SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) Plats och tid Gustaf Adolfssalen, kl 13.30 17.10 Beslutande Närvarande ersättare Närvarande representant Carola Gunnarsson (c) Hans Eljansbo (m) Christer Eriksson

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida Barn- och utbildningsnämnden 2008-05-14 1 (11)

Sammanträdesdatum Sida Barn- och utbildningsnämnden 2008-05-14 1 (11) Barn- och utbildningsnämnden 2008-05-14 1 (11) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa onsdag 14 maj 2008, kl 09.30-11.45 Beslutande: Jörgen Banck (m), ordförande Torbjörn Mellgren (s) Lars Carlsson (fp) Kerstin

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 1 (11) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Staffan Olzon (fp) Christer Grankvist (s) Maria Andersson (s) tjänstgör för Lennart Månsson

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-12-11 1(10)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-12-11 1(10) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-12-11 1(10) Plats och tid Kommunhuset, klockan 10.00-12.20 ande Tjänstgörande ersättare Kent Lagrell (M) ordförande Stig Ottosson (M) Maj-Britt Dahlborg (S) Helena Larsson

Läs mer

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33 26-34 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00 16.00 Beslutande Leif T Johansson, (FP) ordförande Kristina Frigert (M), 1:e vice ordförande Elving Claesson (S) 2:e vice ordförande Christina

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl 15.00 16.35. Beslutande Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Annette Hallberg (S) tjänstgörande ersättare för Birgitta Jönsson (S) Christer Laurell (C) Ej

Läs mer

Plats och tid Husaren, Kumla Folkets hus onsdagen den 22 april 1992, kl 17.00-17.40

Plats och tid Husaren, Kumla Folkets hus onsdagen den 22 april 1992, kl 17.00-17.40 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1992-04-22 Plats och tid Husaren, Kumla Folkets hus onsdagen den 22 april 1992, kl 17.00-17.40 Beslutande Sven-Ove Cederstrand, ordf

Läs mer

Plats och tid Facklan, kommunhuset, Bjuv, 2013-01-09 kl 09.00-11-20

Plats och tid Facklan, kommunhuset, Bjuv, 2013-01-09 kl 09.00-11-20 1(13) Plats och tid Facklan, kommunhuset, Bjuv, kl 09.00-11-20 Beslutande Ledamöter Stefan Svalö (S), ordf, jäv 6 Anders Månsson (S), ordf 6 Christer Landin (S) Ninnie Lindell (M) Sven Yngve Persson (M)

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2013-12-16 1 (23)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2013-12-16 1 (23) Kommunstyrelsen 2013-12-16 1 (23) Plats och tid Tingsbacka, sammanträdesrum Nasa, måndagen den 16 december 2013, klockan 8.45 10.05. Beslutande Övriga deltagare Britta Flinkfeldt Jansson (S), ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen 2003-12-02 1 (22) Plats och tid Rådsalen, Rådhuset, Askersund, 2003-12-02 kl. 14.00-15.30. Beslutande Bo Trygg (s), ordförande Per Eriksson (s) Siv Ahlstrand

Läs mer

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen 2013-03-26 1(5) Plats och tid: Centrumhuset i Alvesta den 26 mars 2013, kl 17.00 17.35. Beslutande Mats Johnsson (m), ordf. Per-Anders Nordahl (s) Thomas Johnsson (m) Thomas Haraldsson (c) Helen Gustavsson

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-10-22 1(11) Plats och tid Kommunhuset, klockan 16.00-18.00 ande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Ersättare Tjänstemän Kent Lagrell (M) ordförande Jim Adolfsson

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige 1 Plats och tid s sessionssal kl. 18.30-18.50 ande Enligt till protokollet bilagd uppropslista Övriga närvarande Tage Dalteg, kommunchef och sekreterare Utses att justera Lars Kyrkeryd (m) och Linda Danielsson

Läs mer

Sammanträdesrummet KS-salen, Kommunhuset, Motala Tisdag 2007-01-09, kl 14.00-14.50

Sammanträdesrummet KS-salen, Kommunhuset, Motala Tisdag 2007-01-09, kl 14.00-14.50 Motala-Vadstena vatten- och renhållningsnämnd 2007-01-09 1 Plats och tid Sammanträdesrummet KS-salen, Kommunhuset, Motala Tisdag 2007-01-09, kl 14.00-14.50 Beslutande Kenneth Simonsson (m) Ordförande,

Läs mer

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Sammanträdesdatum s. 1 (12) Plats Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Beslutande Robert Wenglén (M) Yvonne Andreasson (FP) Richard Jerneborg (M) Mozghan

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

Övriga Elisabeth Eriksson 40 Bosse Svensson, social- och utbildningschef. Justeringstid Socialkontoret 2009-04-30 kl. 07.30 Paragrafer 37-48

Övriga Elisabeth Eriksson 40 Bosse Svensson, social- och utbildningschef. Justeringstid Socialkontoret 2009-04-30 kl. 07.30 Paragrafer 37-48 Sida 1 Sammanträdesdatum 2009-04-22 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16.40 Beslutande Eva Aronsson (C), ordförande Pia Fahlgren (C) Erik Mali (S) Kerstin Karlberg (S) Lena Brolin (M) Stefan

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 14 Plats och tid Vetab, Vetlanda måndagen den 21 oktober kl 13.15-16.30 ande Anders Palmengren (s) ordf Ingvar Johansson (c) v ordf Monica Johansson (s) Tommy Truedsson (s) Eva Kabanda Gustavsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2007-06-18 1 (15) Plats och tid Konferensrummet, Västergården, Askersund, 2007-06-18 kl. 15.00 17.00. Beslutande Torbjörn Karlsson (s), ordförande Kurt Andersson

Läs mer

Kommunstyrelsen 2015-01-07 1(19 )

Kommunstyrelsen 2015-01-07 1(19 ) Kommunstyrelsen 2015-01-07 1(19 ) Plats och tid Nämndrummet, Kommunhuset, Skoghall, kl 13:30-15.30 Beslutande Siw Gidlöf (S), ordförande Sara Asp (S), v ordförande Per Aspengren (S) Lillemor Larsson (V)

Läs mer

Yvonne Dahlqvist. Justeringstid Socialkontoret 2008-12-11 kl. 11.00 Paragrafer 104-117. Bosse Svensson, Sekreterare. Eva Aronsson, Ordförande

Yvonne Dahlqvist. Justeringstid Socialkontoret 2008-12-11 kl. 11.00 Paragrafer 104-117. Bosse Svensson, Sekreterare. Eva Aronsson, Ordförande Sida 1 Sammanträdesdatum 2008-12-03 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 8.00 10.40 Beslutande Eva Aronsson (c), ordförande Pia Fahlgren (c) Erik Mali (s) Kerstin Karlberg (s) Lena Brolin (m) Yvonne

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Nr 21 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Plats och tid Melleruds kommunkontor, tisdagen den 11 oktober 2005, klockan 08.30-12.15, 13.00 16.45 Beslutande Robert Svensson (c) Johnny Stücken

Läs mer

Eva Marklund, sekreterare

Eva Marklund, sekreterare Plats och tid Församlingshemmet, Bygdeå 2014-09-10, kl 18.00-20.20 Beslutande Samtliga ledamöter med undantag av: Ingrid Sundbom (c), ersättare Lars Pettersson Åsa Svanström (c), ersättare Maine Bergstedt

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesdatum 2011-05-31 14 (33) 139 Dnr 2011/105 Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd INLEDNING

Läs mer

Parketten, Boxholm kl.19.00-20.00

Parketten, Boxholm kl.19.00-20.00 1(1) Plats och tid Beslutande Parketten, Boxholm kl.19.00-20.00 Enligt bilagor Övriga deltagande Kerstin Olefalk-Palm Gunnar Andersson, revisor Sune Philipsson, revisor Per-Arne Löfving, Ylva Söderström

Läs mer

Till KF:s förfogande för särskilda ändamål. Eget kapital Anslaget 1995 Återstår

Till KF:s förfogande för särskilda ändamål. Eget kapital Anslaget 1995 Återstår 1995-03-20 1 Kf 27 Meddelanden 1.Redovisning av anslagen för oförutsedda utgifter mm år 1995. Till Kf:s förfogande Anslag från Anslaget 1995 Återstår årets början 1 000 000 264 918 735 082 Till KF:s förfogande

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. 3. Information från kommunchef. 5. Lokalresursplan för skolan i Nordanstigs kommun.

Kommunkontoret i Bergsjö. 3. Information från kommunchef. 5. Lokalresursplan för skolan i Nordanstigs kommun. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunstyrelsen KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Kommunkontoret i Bergsjö. Tid: Tisdag 19 maj 2009 kl. 08:15. 1. Val av justerare. 2. Godkännande av dagordning.

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-28

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-28 Barn- och ungdomsnämnden Paragraf Ärendelista Sammanträdesdatum 2014-08-28 69 Budgetuppföljning och ekonomisk redovisning år 2014 70 Budget skolskjuts 2015 71 Återremiss motion om förskola i Vallberga

Läs mer

Magnus Lander (mp) Håkan Andersson Inger Karlsson Ulla Johansson, 40 Yvonne Högrud, 41. Solveig Eriksson Socialförvaltningen 2011-04-29

Magnus Lander (mp) Håkan Andersson Inger Karlsson Ulla Johansson, 40 Yvonne Högrud, 41. Solveig Eriksson Socialförvaltningen 2011-04-29 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (12) 2011-04-26 Plats och tid Kullängen, Hallsberg, kl 08.30-09.50 Beslutande Magnus Andersson (s) Gunnel Hedström (s) Roland Johansson (s) Inger Larsson (s) Inga-Lill Thim

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-04-25 1 (13) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-10.10 ande Kjell Jansson (M), ordförande Mats Hultin (M) Berit Jansson (C) Elisabeth Björk (S) Kerstin Bergström

Läs mer

Arnold Andréasson, ordförande Lars Svensson, 1:e vice ordförande Kaj Seger, 2:e vice ordförande

Arnold Andréasson, ordförande Lars Svensson, 1:e vice ordförande Kaj Seger, 2:e vice ordförande Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Eken, kl 08.00 11.06 1 (13) Beslutande Arnold Andréasson, ordförande Lars Svensson, 1:e vice ordförande Kaj Seger, 2:e vice ordförande Övriga deltagande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) 2004-02-04 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, kl 09.45-11.20 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) Kanslichef Per Hildingson Utvecklingschef

Läs mer

Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Vindeln, måndagen den 8 april 2013, kl 08.30-15.00

Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Vindeln, måndagen den 8 april 2013, kl 08.30-15.00 2013-04-08 1(10) Plats och tid Beslutande Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Vindeln, måndagen den 8 april 2013, kl 08.30-15.00 Ewa-May karlsson, (c), ordförande Tomas Nilssson, (m) Mathias Haglund,

Läs mer

Ulrika Thulin (s), ordförande Sven-Erik Sjöstrand (v), 1:e vice ordförande Arnold Andréasson (c), 2:e vice ordförande

Ulrika Thulin (s), ordförande Sven-Erik Sjöstrand (v), 1:e vice ordförande Arnold Andréasson (c), 2:e vice ordförande Kommunkontoret, sammanträdesrummet Boken kl 08.30-11.20 1 (13) Beslutande Ulrika Thulin (s), ordförande Sven-Erik Sjöstrand (v), 1:e vice ordförande Arnold Andréasson (c), 2:e vice ordförande Övriga deltagande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2015-01-29 1-14

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2015-01-29 1-14 Socialnämnden 2015-01-29 1-14 Plats och tid Sammanträdesrum A1, Engelbrektsgatan 15, kl. 13.30-14.55 ande Ersättare ej tjänstgörande Övriga deltagare Utses att justera Erland Linjer (M) Turid Ravlo-Svensson

Läs mer

Ingela Bergare, ekonomichef Mikael Jareke, kommunchef Lennart Aronsson, sekreterare. Torsdagen den 2 april 2015, Kommunhuset Storfors.

Ingela Bergare, ekonomichef Mikael Jareke, kommunchef Lennart Aronsson, sekreterare. Torsdagen den 2 april 2015, Kommunhuset Storfors. 1(6) Plats och tid Beslutande Ersättare Sammanträdesrum Kerimäki, Kommunhuset Storfors, torsdagen den 2 april 2015, kl 08.15-10.20. Ajournering kl 09.10-09.40. Hans Jildesten (S) Christina Skogström (S)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-16

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-16 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 13.00 17.30 Varav budgetberedning, klockan 13.00 16.40 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry

Läs mer

Margareta Jakobsson, nämndsekr Stina Stenberg, adm. chef Christer Malmstedt, kommunchef Bert Stabforsmo, ekonomichef.

Margareta Jakobsson, nämndsekr Stina Stenberg, adm. chef Christer Malmstedt, kommunchef Bert Stabforsmo, ekonomichef. Kommunstyrelsen 2011-06-16 1 Plats och tid Folkets Hus i Säter, kl 15.00 16.10. Beslutande Abbe Ronsten, ordförande (s) Lotta Bergstrand, vice ordförande (fp) Mats Nilsson (s) Maud Jones Jans (s) Sixten

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Samlingssalen, Kyrkbacksskolan, Kopparberg Tid 18.30-20.05 Beslutande Enligt bilaga. Övriga deltagande Anders Andersson, sekreterare Bo Wallströmer, tillförordnad

Läs mer

Mats Ernstsson (C) Ingmar Bernthsson (S) Pontus Plantman (M) Roland Anvegård (KD) (tjänstgör för Ann-Karin Bengtsson (MP)) Rose-Marie Riling (S)

Mats Ernstsson (C) Ingmar Bernthsson (S) Pontus Plantman (M) Roland Anvegård (KD) (tjänstgör för Ann-Karin Bengtsson (MP)) Rose-Marie Riling (S) 1(15) Plats och tid Kommunhuset, sammanträdesrum 4 tisdag 12 februari 2013 klockan 13.00-16.30 ande ledamöter Mats Ernstsson (C) Ingmar Bernthsson (S) Pontus Plantman (M) Roland Anvegård (KD) (tjänstgör

Läs mer

Ulrika Thulin (s), ordförande Sven-Erik Sjöstrand (v), 1:e vice ordförande Arnold Andréasson (c), 2:e vice ordförande

Ulrika Thulin (s), ordförande Sven-Erik Sjöstrand (v), 1:e vice ordförande Arnold Andréasson (c), 2:e vice ordförande Kommunkontoret, sammanträdesrummet Eken kl 13.00 14.50 1 (12) Beslutande Ulrika Thulin (s), ordförande Sven-Erik Sjöstrand (v), 1:e vice ordförande Arnold Andréasson (c), 2:e vice ordförande Övriga deltagande

Läs mer

48 Redovisning av ekonomiskt utfall och ekonomisk rapport. 52 Samverkansavtal kring nationellt godkänd idrottsutbildning (NIU).

48 Redovisning av ekonomiskt utfall och ekonomisk rapport. 52 Samverkansavtal kring nationellt godkänd idrottsutbildning (NIU). BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2013-04-20 46 Meddelanden. 47 Anmälan om delegationsbeslut. 48 Redovisning av ekonomiskt utfall och ekonomisk rapport. 49 Budget 2014. 50 Införande av nytt förändrat resursfördelningssystem.

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Skoghall, kl 18.30-18:55 Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga närvarande Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline

Läs mer

Trosa kommun, sammanträdesrummet, Västra Långgatan 4, Trosa, kl. 16.00. Stefan Björnmalm (c), ordf. Maria Arman (mp) Dan Larson (m)

Trosa kommun, sammanträdesrummet, Västra Långgatan 4, Trosa, kl. 16.00. Stefan Björnmalm (c), ordf. Maria Arman (mp) Dan Larson (m) Plats och tid: Beslutande ledamöter: Närvarande ersättare: Övriga närvarande: Utses att justera: Trosa kommun, sammanträdesrummet, Västra Långgatan 4, Trosa, kl. 16.00 Stefan Björnmalm (c), ordf. Maria

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Handikapp- och pensionärsrådet 2013-05-06 1 (14)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Handikapp- och pensionärsrådet 2013-05-06 1 (14) Handikapp- och pensionärsrådet 2013-05-06 1 (14) Plats och tid Grupprummet Vaukagården, måndagen den 6 maj 2013, Kl. 9.00 11.30 Ajournering fika 10.00 10.25. Beslutande Leif Rönnqvist, ordförande John

Läs mer