Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatu m Kommunstyrelsen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatu m Kommunstyrelsen 2010-11-09"

Transkript

1 1(35) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset,.klockan ande Ersättare Jimmy Jansson (S), ordförande Benny Karlsson (S) tjänstgörande ersättare Sarita Hotti (S) Mikael Edlund (S) Mona Kaanan (S) tjänstgörande ersättare Aino Blomgren (S) Johan Nilsson (S) Eila Clarstedt (V) Kjell-Erik Israelsson (M) Iha Frykman (M) Eva Schmekel (M) tjänstgörande ersättare Christina Andersson (C) Lotta Jonsson (KD) Niklas Frykman (FP) Magnus Johansson (MP) Joel Hamberg (V) Arne Jonsson (C) Kerstin Lindroos (FP) Utses att justera Iha Frykman (M) Justeringens plats och tid Måndagen den 15 november 2010, stadshuset Paragrafer Underskrifter... Sekreterare Marie Johansson-Saati Ordförande Justerande... Jimmy Jansson... Iha Frykman Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatu m Kommunstyrelsen Anslaget sätts upp Anslaget tas ner Förvaringsplats för protokollet Kommunstyrelsens kansli Underskrift...

2 2(35) Övriga närvarande Adam Marttinen (SD), insynsplats Pär Eriksson, kommundirektör Ingrid Sköldmo, förvaltningschef Tommy Malm, ekonomidirektör Per Idesten, fastighetschef Gudrun Nyqvist, koordinator Maria Westberg, kommunsekreterare Marie Johansson-Saati, vik kommunsekreterare

3 3(35) KSKF/2010: Preliminär verksamhetsplan för kommunstyrelsen Kommunstyrelsens preliminära verksamhetsplan 2011 antas. 2. Verksamhetsplanen för kommunstyrelsen 2011 kompletteras med följande åtaganden: - Analysera vilka delar av kommunkoncernens verksamhet där det finns förhöjd risk för korruption och otillbörlig påverkan. - Analysera kommunkoncernens verksamhet och komma med förslag på förändrade arbetsrutiner i syfte att minska risken för korruption och otillbörlig påverkan. Reservation Kjell-Erik Israelsson (M), Iha Frykman (M), Eva Schmekel (M), Niklas Frykman (FP), Lotta Jonsson (KD) och Christina Andersson (C) reserverar sig mot beslutet till förmån för Allians i Eskilstunas förslag till preliminär verksamhetsplan för kommunstyrelsen Skriftlig reservation lämnas (bilaga). Kommunledningskontoret har den 26 oktober 2010 inkommit med förslag till kommunstyrelsens preliminära verksamhetsplan och budget Tillägg samt justeringar har gjorts efter samråd med kommunstyrelsens arbetsutskott den 5 oktober om kommunstyrelsens verksamhetsplan och budget 2011 tas i januari 2011, efter beslut i kommunfullmäktige den 25 november om kompletterande årsplan Yrkanden Magnus Johansson (MP) yrkar att den preliminära verksamhetsplanen för kommunstyrelsen 2011 kompletteras med följande åtaganden: - Analysera vilka delar av kommunkoncernens verksamhet där det finns förhöjd risk för korruption och otillbörlig påverkan.

4 4(35) - Analysera kommunkoncernens verksamhet och komma med förslag på förändrade arbetsrutiner i syfte att minska risken för korruption och otillbörlig påverkan. Jimmy Jansson (S) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag och instämmer i Magnus Johanssons (MP) tilläggsyrkanden. Kjell-Erik Israelsson (M) yrkar bifall till moderaternas, folkpartiets, kristdemokraternas och centerpartiets förslag till verksamhetsplan 2011 och avslag på kommunledningskontorets förslag. Han yrkar även avslag på Magnus Johanssons (MP) tilläggsyrkanden. Iha Frykman (M), Niklas Frykman (FP) och Christina Andersson (C) instämmer i Kjell-Erik Israelssons (M) yrkanden. Eila Clarstedt (V) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag och till Magnus Johanssons (MP) tilläggsyrkanden. Hon yrkar avslag på moderaternas, folkpartiets, kristdemokraternas och centerpartiets förslag till verksamhetsplan Propositionsordning Ordföranden finner att det finns följande förslag till beslut: 1. bifall till kommunledningskontorets förslag som yrkats av Jimmy Jansson (S) med flera 2. bifall till moderaternas, folkpartiets, kristdemokraternas och centerpartiets förslag som yrkats av Kjell-Erik Israelsson (M) med flera 3. tillägg som yrkats av Magnus Johansson (MP) Ordföranden föreslår en propositionsordning som innebär att kommunstyrelsen först får ta ställning bifall till kommunledningskontorets förslag mot bifall till moderaternas, folkpartiets, kristdemokraternas och centerpartiets förslag och därefter till Magnus Johanssons (MP) tilläggsyrkande. Kommunstyrelsen godkänner propositionsordningen. Ordföranden ställer proposition på förslagen och finner att kommunstyrelsen beslutat att bifalla kommunledningskontorets förslag. Vidare finner ordföranden att kommunstyrelsen beslutat att bifalla Magnus Johanssons (MP) tilläggsyrkanden. Utdrag till: Kommunledningskontoret, för åtgärd

5 5(35) KSKF/2010: Komplettering av årsplan 2011 Förslag till kommunfullmäktige 1. Komplettering av Årsplan 2011 enligt socialdemokraternas, miljöpartiets och vänsterpartiets förslag fastställes. 2. Gemensamma åtaganden och övriga föreslagna åtaganden fastställes. 3. Den kommunala skattesatsen fastställs till 22,18 för För 2011 fastställs resultatmålet till 2,2 procentenheter av skatteintäkter och generella stadsbidrag, vilket motsvarar 101,5 miljoner kronor. För åren 2012 och 2013 är resultatmålet 2,5 procent. 5. Budgeten för investeringar i fasta anläggningar fastställs till 277,5 miljoner kronor för år 2011 och 239,8 miljoner kronor för Varje nämnd ska själv täcka sina driftkostnader till följd av investeringar. 7. Nämndernas budgetramar fastställs. Övriga ramökningar som nämnderna begärt under budgetarbetet avslås. Reservation Kjell-Erik Israelsson (M), Iha Frykman (M), Eva Schmekel (M), Niklas Frykman (FP), Lotta Jonsson (KD) och Christina Andersson (C) reserverar sig mot beslutet i punkt 1 till förmån för det egna förslaget. Skriftlig reservation lämnas (bilaga). Avstår från att delta i beslutet Kjell-Erik Israelsson (M), Iha Frykman (M), Eva Schmekel (M), Niklas Frykman (FP), Lotta Jonsson (KD) och Christina Andersson (C) deltar ej i beslutet om kommunledningskontorets förslag i punkterna 2 7. Kommunledningskontoret har den 9 november 2011 lämnat skrivelse. Av skrivelsen framgår att kommunledningskontoret har analyserat den samhällsekonomiska utvecklingen och utifrån kommunfullmäktiges

6 6(35) beslut från den 17 juni beaktat de ekonomiska konsekvenserna för Eskilstuna kommun. Utifrån nämndernas och bolagsstyrelsernas beslut om åtaganden för 2011 och kommunstyrelsens beredning av kompletteringen av årsplanen föreslår kommunledningskontoret nio gemensamma åtaganden för flera eller alla nämnder och bolagsstyrelser. Parallellt har en politisk process genomförts där såväl majoriteten som oppositionen tydliggjort sina politiska prioriteringar som bland annat uttryckts i sina respektive förslag till kompletteringar av årsplan Socialdemokraterna, miljöpartiet och vänsterpartiet har den 9 november 2010 inkommit med förslag till komplettering av årsplan Moderaterna, folkpartiet, centerpartiet och kristdemokraterna har den 9 november 2010 inkommit med förslag till komplettering av årsplan Kommunledningskontoret har den 9 november 2010 inkommit med förslag till beslut med 6 beslutsatser som följdkonsekvenser av socialdemokraternas, vänsterpartiets och miljöpartiets förslag till beslut. Yrkanden Jimmy Jansson (S), Magnus Johansson (MP) och Eila Clarstedt (V) yrkar bifall till socialdemokraternas, miljöpartiets och vänsterpartiets förslag. Niklas Frykman (FP) yrkar bifall till moderaternas, folkpartiets, kristdemokraternas och centerpartiets förslag. Jimmy Jansson (S) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag med 6 beslutsatser. Propositionsordning Ordföranden finner att det finns följande förslag till beslut: 1. Socialdemokraternas, vänsterpartiets och miljöpartiets förslag till beslut 2. Moderaternas, folkpartiets, kristdemokraternas och centerpartiets förslag till beslut. 3. Kommunledningskontorets förslag till beslut med 6 beslutsatser. Ordföranden föreslår en propositionsordning som innebär att han först ställer socialdemokraternas, vänsterpartiets och miljöpartiets förslag mot moderaternas, folkpartiets, kristdemokraternas och centerpartiets förslag. Om socialdemokraternas, vänsterpartiets och miljöpartiets förslag vinner får

7 7(35) kommunstyrelsen därefter ta ställning till kommunledningskontorets förslag med 6 beslutsatser. Kommunstyrelsen godkänner propositionsordningen. Ordföranden ställer proposition på socialdemokraternas, vänsterpartiets och miljöpartiets förslag och moderaternas, folkpartiets, kristdemokraternas och centerpartiets förslag och finner att kommunstyrelsen har beslutat enligt socialdemokraternas, vänsterpartiets och miljöpartiets förslag till komplettering av årsplan Därefter ställer ordföranden proposition på kommunledningskontorets 6 beslutsatser och finner att kommunstyrelsen bifallit dessa.

8 8(35) KSKF/2010: Val av revisorer till stiftelser som förvaltas av kommunen Förslag till kommunfullmäktige Till revisor för av kommunen förvaltade stiftelser med förmögenhet överstigande tio basbelopp, utses för tiden : Ordinarie revisor Suppleant Katarina Nygren Ernst & Young AB Gunilla Andersson. Ernst & Young AB Kommunstyrelseförvaltningen har den 11 oktober 2010 inkommit med skrivelse. Av skrivelsen framgår att det för stiftelser som enligt stiftelselagen (1994:1220) är skyldiga att upprätta årsredovisning (förmögenhet överstigande tio basbelopp) ska minst en auktoriserad revisor utses. För perioden föreslås Katarina Nygren som ordinarie revisor och Gunilla Andersson som suppleant.

9 9(35) KSKF/2010: Svar på begäran om att få uppföra en tillfällig skolbyggnad/barack på British Juniors/ Tunaforsskolans skolgård, kv Skolmästaren, Eskilstuna samt begäran om förlängning av aktuellt hyresavtal till juni Kommunstyrelsen avslår begäran om etablering av en tillfällig skolbyggnad på fastigheten Skolmästaren 2, eftersom ändrad markanvändning till bostadsbyggande markerats i pågående planarbete. 2. Kommunen avslår även begäran om förlängning av aktuellt hyresavtal till juni 2014, eftersom ändrad markanvändning till bostadsbyggande markerats i pågående planarbete och då kommunen avvaktar barn- och utbildningsförvaltningens utredning avseende lokaleffektiviseringar, som planeras vara klar under december British Schools AB har i skrivelse till kommunstyrelsen begärt att få söka bygglov och att få uppföra en tillfällig skolbyggnad om ca 800 kvadratmeter på Tunaforsskolans skolgård/fastigheten Skolmästaren 2. Skolan har idag drygt 360 elever och för närvarande närmare 200 elever i kö till höstterminen 2011 i F-klass samt de elever som valt att starta sin skolgång i klasserna 1-5. British Schools AB anger att man är trångbodda, med en för personal och elever mindre god arbetsmiljö samt att man inte kan ta emot fler elever. British Schools AB önskar även förlängning av nuvarande hyresavtal till juni Nuvarande hyresavtal i den av kommunen ägda Tunafors skola gäller för perioden från och med den 15 juli 2009 till och med den 15 juli Hyresavtalet medger ej besittningskydd men kommunen har förbundit sig att bereda British School AB en lämplig lokal för skolverksamhet i centralorten. Kommunledningskontoret har den 4 november 2010 inkommit med skrivelse. Av skrivelsen framgår att barn- och utbildningsförvaltningen planerar att under december månad 2010 slutföra sin utredning avseende lokaleffektiviseringar och i denna redovisa vilka lokaler som kommunen ej behöver för sin egen verksamhet. Kommunledningskontoret anser därför att man bör avvakta och se resultatet av

10 10(35) denna utredning och därefter ta ställning till om nuvarande hyresavtal ska förlängas och hur British Schools utökade lokalbehov kan tillgodoses. British Schools har tidigare ansökt om att få uppföra tillfälliga paviljongmoduler och fått avslag på sin ansökan. För marken ifråga pågår planarbete för ändrad användning där kommunen som fastighetsägare planerar exploatering för bostäder. Inom några år ska bostäder etableras på fastigheten. Som fastighetsägare anser kommunen det olämpligt att under denna exploateringsprocess tillåta utökad bebyggelse. Det är inte försvarbart ur ekonomiskt perspektiv att etablera nya lokaler som sedan inte ska användas. Yrkanden Jimmy Jansson (S) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag. Kjell-Erik Israelssson (M) yrkar att ärendet ska återremitteras till kommunledningskontoret för att invänta barn- och utbildningsnämndens utredning. Niklas Frykman (FP) och Lotta Jonsson (KD) instämmer i Kjell-Erik Israelssons (M) återremissyrkande. Christina Andersson (C) yrkar att ärendet ska återremitteras. Johan Nilsson (S) yrkar att ärendet ska avgöras idag. Propositionsordning Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut dels kommunledningskontorets förslag och dels Kjell-Erik Israelsssons (M)) med fleras yrkande om återremiss till kommunstyrelsen. Ordföranden föreslår en propositionsordning som innebär att kommunstyrelsen först får ta ställning till om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras. Om kommunstyrelsen beslutar att avgöra ärendet idag får kommunstyrelsen därefter ta ställning till kommunledningskontorets förslag. Propositionsordningen godkänns av kommunstyrelsen. Ordföranden ställer proposition på förslagen och finner att kommunstyrelsen beslutat att ärendet ska avgöras idag samt att kommunstyrelsen beslutat enlig kommunledningskontorets förslag. Utdrag till: British Schools AB, Eskilstuna

11 11(35) KSKF/2010: Överföring av pengar från kommunstyrelsen till stadsbyggnadsnämnden för arrangemang av Europeiska mobilitetsveckan Förslag till kommunfullmäktige kronor förs över från kommunstyrelsen till stadsbyggnadsnämnden för att de från och med 2011 ansvarar för aktiviteter i samband med Europeiska mobilitetsveckan. Kommunledningskontoret har den 4 november 2010 inkommit med skrivelse. Av skrivelsen framgår att förslaget innebär att ansvaret och kostnaderna för arrangemanget flyttas från kommunstyrelsen till stadsbyggnadsnämnden. Detta innebär att budgeterade pengar följer med uppdraget. Europeiska mobilitetsveckans syfte är bland annat att öka möjligheten för medborgarna att upptäcka alternativa transportsätt, till exempel att promenera, cykla eller åka kollektivt. Dessutom är syftet att öka trafiksäkerheten.

12 12(35) 276 Svar på revisionsrapport - Granskning av årsredovisning 2009 för Eskilstuna kommun Förslag till kommunfullmäktige Revisionsrapporten läggs till handlingarna KSKF/2010:416 Kommunledningskontoret har den 4 oktober 2010 inkommit med skrivelse. Av skrivelsen framgår att kommunens revisorer årligen granskar arbetet och innehållet i årsredovisningen. Revisorerna bedömning är att årsredovisningen i allt väsentligt redogör för utfallet av verksamheten, verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen. Revisorernas synpunkter och kommunledningskontorets bedömning redovisas i svaret.

13 13(35) KSKF/2010: Svar på revisionsrapport - Granskning av barnperspektivet i kommunens integrationsarbete Förslag till kommunfullmäktige Revisionsrapporten Barnperspektivet i kommunens integrationsarbete läggs till handlingarna. Granskningen av hur barnperspektivet beaktas i kommunens integrationsarbete visar att barnperspektivet är en naturlig del i de granskade verksamheternas uppdrag och beaktas i hög grad. Kommunledningskontoret har den 25 oktober 2010 inkommit med skrivelse. Av skrivelsen framgår att kommunens revisorer har genomfört en granskning av barnperspektivet i kommunens integrationsarbete. Granskningen har genomförts mot bakgrund av att integration angavs som ett prioriterat och strategiskt område av kommunfullmäktige. Fokus för granskningen rör det sätt som barns och ungdomars behov, förhållanden och uppväxtvillkor beaktas och hanteras i integrationsarbetets planering, genomförande och uppföljning. Granskningen är avgränsad till barn- och utbildningsnämnden och arbetsmarknads- och familjenämnden och avser verksamhetsåret Genom studier av styrdokument samt genom gruppintervjuer med flera ledande tjänstemän och politiker inom de två berörda nämnderna samt kommunledningskontoret har revisionsrapporten sökt svar på följande frågor: 1. Beaktas barnperspektivet i styrningen av kommunens integrationsarbete? 2. Vilka mål och uppdragsbeskrivningar för barn och ungdomar är fastställda? Är de kommunövergripande målen beaktade och operationaliserade i nämndernas och förvaltningarnas verksamhetsplaner? 3. Beaktas barn och ungdomars behov och förhållanden i integrationsarbetets planering och genomförande? 4. Är samverkan mellan kommunens nämnder och verksamheter tillräcklig? 5. Är uppföljningen inom kommunen tillräcklig? Ger uppföljningen information som gör det möjligt att beskriva om verksamheten uppnår de mål som är fastställda med avseende på barn och ungdomar?

14 14(35) Revisorerna har gått igenom alla ovannämnda punkter, identifierat relevanta ställningstaganden, pekat på förbättringsmöjligheter och sammanfattningsvis bedömt att barnperspektivet i hög grad beaktas i styrningen av integrationsarbetet samt är en naturlig del i de granskade verksamheternas uppdrag. Kommunledningskontoret anser att revisionsrapporten är väl utförd och att dess slutsatser berör en viktig fråga för kommunens framtid. Barnperspektivet ska genomsyra all verksamhet som bedrivs i kommunkoncernen. Därför är det viktigt att verksamheterna granskas i syfte att markera kommunens ställningstagande till denna angelägna fråga samt påvisa förbättringsmöjligheter. Både barn- och utbildningsnämnden och arbetsmarknads- och familjenämnden har yttrat sig angående granskningen av barnperspektivet i kommunens integrationsarbete och för sin del godkänt den. Nämnderna har gått igenom de för deras verksamhet relevanta synpunkterna och tagit del av revisorernas förslag till förbättringar. Med ovanstående beaktat anser vi att revisionsrapporten Barnperspektivet i kommunens integrationsarbete kan godkännas och läggas till handlingarna.

15 15(35) KSKF/2010: Svar på revisionsrapport - Granskning av arbetsmarknads- och familjenämndens tillståndsgivning och tillsyn Förslag till kommunfullmäktige Arbetsmarknads- och familjenämnden vidtar de åtgärder som revisionen föranleder. Revisionsrapporten läggs till handlingarna. Kommunledningskontoret har den 25 oktober inkommit med skrivelse. Av skrivelsen framgår att kommunens revisorer ger ett mycket gott betyg åt arbetsmarknads- och familjenämndens verksamhet beträffande serveringstillstånd och anmälan och tillsyn av folköls- och tobaksförsäljning. Vissa administrativa rutiner kan förbättras och nämnden beskriver i sitt yttrande hur detta kommer att ske. Arbetsmarknads- och familjenämnden har ett utvecklat och ambitiöst system för tillstånds- och tillsynsverksamheten. Det skriver kommunens revisorer efter den granskning man genomfört. Det gäller serveringstillstånd samt anmälan och tillsyn av folköls- och tobaksförsäljning. Arbetet bedrivs inom ramen för den vedertagna metoden ansvarsfull alkoholservering. Tillståndsgivningen hanteras i allt väsentligt på ett rättssäkert sätt, skriver revisorerna. Men nämndens styrning och uppföljning är inte helt tillräcklig, främst därför att en politiskt fastställd tillsynsplan saknades vid revisionen. I sitt yttrande över revisionsrapporten skriver arbetsmarknads- och familjenämnden att en tillsynsplan beslutas varje år, men av misstag skedde inte detta 2009, det år då revisionen genomfördes. För 2010 finns plan fastställd. I övrigt rekommenderade revisionen fastställande av en servicedeklaration, e- blanketter, kartlagd process, uppföljningsrapporter till nämnd och ekonomiskt kalkylunderlag som säkerställer att taxorna ger full kostnadstäckning. Nämnden har tagit till sig synpunkterna och vidtar nödvändiga åtgärder.

16 16(35) Kommunledningskontoret anser vidare att revisionen har fångat in de viktigaste processerna för tillstånds- och tillsynsverksamheten och bedömer för sin del att arbetsmarknads- och familjenämnden på ett seriöst sätt arbetat med förbättringsåtgärder, säkring av rutiner. Kommunledningskontoret anser att revisionsrapporten därmed kan läggas till handlingarna.

17 17(35) KSKF/2010: Svar på revisionsrapport - Granskning av styrning av förskolans kostnader Förslag till kommunfullmäktige Revisionsrapporten läggs till handlingarna Kommunledningskontoret har den 26 oktober inkommit med skrivelse. Av skrivelsen framgår att på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Eskilstuna kommun har KOMREV inom PriceWaterhouseCoopers granskat styrningen av förskolans kostnader. Den revisionsfråga som besvarats är; Har nämnderna tillräckligt styrning över kostnader för förskolan och hur resurserna fördelas för olika enheter? PriceWaterhouseCoopers bedömer att nämnderna har tillräcklig styrning över kostnader för förskolan. Revisionen ger dock två rekommendationer; 1. Att nämnderna och förvaltningarna har en öppen dialog och gemensam beredning av á-prisnivån innan beslut fattas. Detta för att barn- och utbildningsnämnden och Torshälla stads nämnd ska kunna fatta beslut om de verksamheter som de är ytterst ansvariga för. 2. Nämnderna bör analysera hur kostnaderna per servicetimme (närvarotimme) kan variera så mycket mellan förskoleenheterna och vilka konsekvenser detta får för verksamhetsplaneringen. Barn- och utbildningsnämnden har förklarat i sitt svar att i normalfallet informeras Torshälla stads nämnd om planerade á-prisförändringar på tjänstmannanivå löpande under budgetprocessen. Det ger nämnden underlag för att bedöma om man vill följa barn- och utbildningsnämndens á-priser eller göra avsteg från sin princip. Vid snabba budgetbeslut, som de á-prissänkningar som beslutades av barn- och utbildningsnämnden i april 2009, blir det svårare för Torshälla stads nämnd att hinna anpassa sin budget till den nya informationen. Detta tillhör dock undantagen. Beträffande de stora skillnaderna i kostnaderna per servicetimme (närvarotimme) anger Barn- och utbildningsnämnden följande förklaringar till skillnaderna.

18 18(35) 1. Nyöppnade förskolor har högre kostnader till följd av introduktion för personalen och ett stort antal inskolningar. 2. Dygnet runt-verksamheter har högre kostnader, eftersom de är personalintensivare än andra förskolor och betalar ersättning för obekväm arbetstid. 3. Små enheter med få avdelningar har högre kostnader, eftersom de inte har möjlighet till stordriftsfördelar. 4. Enheter med stor omsättning av barn har högre kostnader på grund av ett stort antal inskolningar och att det är svårare att ha fulla barngrupper kontinuerligt. 5. Enheter med ett stort antal 15-timmarsbarn har högre kostnader per servicetimme, eftersom de har möjlighet att vara personalintensivare då ersättningen för 15-timmarsbarn är lika stor som för heltidsbarn. I praktiken fungerar konstruktionen som ett strukturtillägg inom förskolan. Torshälla stads nämnd har gett Torshälla stads förvaltning följande uppdrag med anledning av revisionsrapporten. - sträva efter en öppen dialog och gemensam beredning av á-prisnivån tillsammans med barn- och utbildningsförvaltningen. - genomföra en analys av variationen av kostnader/servicetimme mellan förskolorna och vilka konsekvenser detta få för verksamhetsplaneringen. Kommunledningskontoret bedömer att barn- och utbildningsnämnden gett en rimlig förklaring till skillnaderna i kostnaderna per servicetimme och betonar vikten att i tidigt skede ha en öppen dialog i samban med fastställande av á-priser.

19 19(35) KSKF/2008: Svar på revisonsrapport - Uppföljning sjukfrånvaro - orsak och samband Förslag till kommunfullmäktige Revisionsrapporten läggs till handlingarna. Kommunledningskontoret har inkommit med skrivelse i ärendet den 25 oktober. Av skrivelsen framgår att Komrev har 2007 på uppdrag av kommunens revisorer genomfört en uppföljande granskning av kommunens arbete med att minska sjukfrånvaron. Bakgrunden är en tidigare revisionsrapport från 2005 som omfattade tre nämnder där man konstaterade att det saknades kunskaper om orsaker och samband kring sjukfrånvaro samt att det fanns brister i organisationen som hindrade ett effektivt arbete för att minska frånvaron. Den uppföljande granskningen visade att: 1. Chefernas förutsättningar att hantera personal och rehabiliteringsansvar har uppmärksammats och åtgärdats. Idag har cheferna bättre tillgång till statistik och utveckling av verktyg pågår för att underlätta rehabiliteringsarbetet. 2. Det saknas ett strukturerat arbete på kommunövergripande nivå i syfte att ta tillvara resultaten från samordningsförbundet RAR i Sörmland. 3. Det finns inte någon samlad dokumentation och beskrivning av de 5 miljoner kronor, som kommunstyrelsen avsatte för åren , har utmynnat i. 4. Det finns ett fortsatt behov av att utveckla uppföljningen och utvärderingen av de insatser som genomförs, inte minst mot bakgrund av att sjukfrånvaron under 2007 har ökat. Av skrivelsen framgår vidare att arbetet med att minska sjukfrånvaron och förbättra rehabiliteringen har utvecklats sedan rapporten skrevs. Ett IT-stöd, ADATO, har införts till hjälp för cheferna i deras rehabiliteringsansvar. Kommunhälsan har omorganiserat sitt arbete för att bättre svara mot organisationens behov. Ett kommunövergripande avtal har slutits med Försäkringskassan för att snabbt kunna sätta in rätt åtgärder för rehabilitering. Ett arbete pågår även med att skapa en kommungemensam ingång för sjukanmälan och rådgivning för att stötta cheferna och snabbt kunna sätta in rätt stöd till medarbetarna

20 20(35) Bedömningen är att det idag bedrivs ett strukturerat arbete i kommunen vad avser sjukfrånvaro och rehabilitering samt uppföljning och utvärdering. En uppföljning och redovisning är gjord av de medel som avsattes av kommunstyrelsen år för att minska sjukfrånvaron. Den totala sjukfrånvaron i kommunen följs upp månadsvis och den har minskat sedan 2007 från 8,1 & till 5,6 procent Kommunledningskontoret bedömer att åtgärder fortlöpande vidtas för att minska sjukfrånvaron och förbättra rehabiliteringsinsatserna för medarbetarna.

21 21(35) KSKF/2010: Granskning samt revisionsrapport - Vård av barn och ungdomar utom det egna hemmet Förslag till kommunfullmäktige Berörda nämnder har vidtagit de åtgärder revisorerna föreslår. Revisionsrapporten läggs till handlingarna. Kommunledningskontoret har den 25 oktober inkommit med skrivelse. Av skrivelsen framgår att vården av barn och ungdomar har granskats av kommunens revisorer, som anser att rutiner och riktlinjer behöver ses över och dessutom samordnas bättre mellan berörda nämnder. I varje enskilt fall ska finnas en genomförandeplan och den ska följas upp regelbundet. Enligt granskningsrapporten behöver arbetsmarknads- och familjenämnden se över rutiner och riktlinjer, ange vilket ramverk som ska gälla för vården och hur den ska genomföras. Bland annat gäller det metoden Barnets Behov i Centrum (BBiC), som enligt revisorerna bör användas mer konsekvent. Torshälla stads nämnd bör också se över sina rutiner och riktlinjer, genomföra ett utvecklingsarbete. I Torshälla tillämpas BBiC vilket revisorerna positivt noterar. Revisorerna anser att den här typen av vård och insatser ska vila på en kommungemensam grund för att säkerställa att alla barn och ungdomar har samma förutsättningar att få en likvärdig och rättssäker vård och får sina behov tillgodosedda. Av dokumentationen i varje utredning bör det tydligare framgå hur barnets behov identifierats och beaktats vid bedömningen av ett familjehems lämplighet. En genomförandeplan ska finnas i varje fall, följas upp regelbundet och utvärderas vid avslutad vård. Kommunledningskontoret anser vidare att båda nämnderna redovisar tydligt vilka åtgärder man vidtagit med anledning av revisionen. Det är utmärkt. Det är också bra att nämnderna försöker skapa en kommungemensam grund för bedömningar, på det sätt revisorerna beskriver.

22 22(35) Varje placering är unik. Det finns alltid individuella faktorer att väga in och bedöma. Inom vissa ramar finns ett visst utrymme för handläggare och andra ansvariga att hitta olika lösningar. Att samla all familjehemsvård i kommunen hos en nämnd skulle därför i sig inte innebära någon ökad garanti för likabehandling och lika bedömning, men bättre samordning på det sätt nämnderna skriver i sina yttranden är både välkommet och nödvändigt för att säkerställa en rättssäker process och ge förutsättningar för likabehandling. Revisionsrapporten innehåller värdefulla påpekanden som berörda nämnder enligt kommunledningskontoret tagit till sig på bästa sätt. Revisionsrapporten kan läggas till handlingarna.

23 23(35) KSKF/2008: Svar på motion om att avskaffa förmånsbilarna i kommunkoncernen Förslag till kommunfullmäktige 1. Motionen bifalles i den del som rör förmånsbilar, det vill säga att förmånsbilar inte längre ska erbjudas inom kommunkoncernen. 2. Den del av motionen som rör utbyggnaden av kommunens bilpool förklaras besvarad med det arbete som påbörjats med att successivt byta ut kommunens bilpark till miljöfordon. Kommunledningskontoret har den 26 oktober 2010 lämnat skrivelse. Av skrivelsen framgår att det år 1988 togs beslut om att införa tjänstebilar som löneförmån för i princip bara förvaltningschefer. Men löneförmånen kunde även innefatta andra funktioner utifrån det beslut som togs. Denna möjlighet att nyttja så kallade förmånsbilar har under åren även kommit att innefatta direktörer samt förtroendevalda på heltid. Förmånsbilar är idag miljöbilar (kriterier för att nyttja förmånsbilsavtalet är bland annat miljöbil). Idag nyttjar majoriteten av förvaltningschefer, direktörer, VD samt flera förtroendevalda avtalet för förmånsbilar. I årsplan 2011 beslutad av kommunfullmäktige den 17 juni 2010 inom målområde 7 Attraktiv arbetsgivare, finns en politisk vilja att förmånsbilarna ska fasas ut. Utfasning av förmånsbilarna bör ske vid respektive avtals avslut, det vill säga ingen förnyelse av befintliga avtal sker samt ingen nyteckning av avtal för förmånsbilar. I det enskilda anställningsavtalet är det reglerat med förmånsbil, detta innebär att arbetsgivaren inte ensidigt kan omreglera anställningsavtalet. Samtliga berörda tjänstemän som omfattas av denna omreglering kommer att ekonomiskt ersättas då det enskilda anställningsavtalet förändras. Denna ersättningsnivå är under

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-12-19

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-12-19 1(6) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset, klockan 15:05-15.10 Beslutande Jimmy Jansson (S), ordförande Sarita Hotti (S) Marie Svensson (S) Mikael Edlund (S) Ann-Sofie Wågström (S), ersätter Mona Kanaan

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatu m Kommunstyrelsen 2012-04-26

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatu m Kommunstyrelsen 2012-04-26 1(8) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset klockan 16.00-16.05 Beslutande Ersättare Jimmy Jansson (S), ordförande Ann-Sofie Wågström (S), tjänstgörande ersättare Mikael Edlund (S) Johan Nilsson (S) Magnus

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Stadsbyggnadsnämnden 2014-04-16

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Stadsbyggnadsnämnden 2014-04-16 2014-04-16 1(6) Plats och tid Ekströmska i kv Värjan klockan 09.00-12.25, 13.30-15.00 Beslutande Magnus Johansson (MP) Ann-Sofie Wågström (S) Eva Alström (S) Ingerth Haglund (S) Nicklas Karlsson (S) Birgitta

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

242 Förändring av personalförmånen friskvård (KSKF/2016:439)

242 Förändring av personalförmånen friskvård (KSKF/2016:439) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2016-11-29 Sida 1(3) 242 Förändring av personalförmånen friskvård (KSKF/2016:439) Beslut Förslag till kommunfullmäktige 1. Från och med den 1 januari

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

Barn- och utbildningskontoret, Heby, måndag 7 september, kl 8.00. Sekreterare Paragrafer 65-76 ANSLAG/BEVIS

Barn- och utbildningskontoret, Heby, måndag 7 september, kl 8.00. Sekreterare Paragrafer 65-76 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Barn- och utbildningskontoret, Heby, kl 08.15 13.00 Beslutande Tomas Bergström (FP), ordförande Rickert Olzon (M) Rose-Marie Isaksson (S) Göran Hillbom (C) Linda

Läs mer

290 Nya regler för partistöd från och med den 15 oktober 2018 (KSKF/2017:638)

290 Nya regler för partistöd från och med den 15 oktober 2018 (KSKF/2017:638) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2017-11-28 Sida 1(2) 290 Nya regler för partistöd från och med den 15 oktober 2018 (KSKF/2017:638) Beslut Förslag till kommunfullmäktige Kommunledningskontorets

Läs mer

Bolagspolicy för Oskarshamns kommun

Bolagspolicy för Oskarshamns kommun Fastställd av Kommunfullmäktige 2014-02-10 21 Gäller från och med 2014-02-10 Inledning - ägaridé Kommunen äger bolag och driver bolagsverksamhet för att förverkliga kommunala ändamål. Verksamheten som

Läs mer

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 13 augusti Innehållsförteckning

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 13 augusti Innehållsförteckning Sammanträdesdatum Innehållsförteckning Sida * Medborgarförslag angående nedläggning av Västbygdens skola och finansiering av skolans driftkostnader, 108...2-3 * Medborgarförslag angående nedläggning av

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens samordningsutskott Sid nr

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens samordningsutskott Sid nr Kommunstyrelsens samordningsutskott 2010-04-20 Ärendelista Sid nr Justering...2 597 Information om arbetet med E4 Sundsvall...3 598 Information om utställning av förslag till kustplan för Sundsvalls kommun...4

Läs mer

Ärendeberedning 15 november

Ärendeberedning 15 november Kommunstyrelsen Kallelse och föredragningslista 2013-11-04 1 (7) Dag och tid Tisdagen den 26 november 2013, klockan 15.00 Plats Beredning Rinmansalen, stadshuset Kommunstyrelsens arbetsutskotts beredning:

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

176 Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut enligt Lagen om stöd och service, LSS, kvartal 1 2015 (KSKF/2015:5)

176 Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut enligt Lagen om stöd och service, LSS, kvartal 1 2015 (KSKF/2015:5) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2015-08-11 Sida 1(2) 176 Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut enligt Lagen om stöd och service, LSS, kvartal 1 2015 (KSKF/2015:5) Beslut

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer

191 Svar på motion om att värdering av fastigheter ska ske av en oberoende värderingsman (KSKF/2015:68)

191 Svar på motion om att värdering av fastigheter ska ske av en oberoende värderingsman (KSKF/2015:68) Kommunstyrelsen 2015-09-08 1(4) 191 Svar på motion om att värdering av fastigheter ska ske av en oberoende värderingsman (KSKF/2015:68) Beslut Förslag till kommunfullmäktige Motionen avslås. Reservation

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-12-09 1 [10] Plats och tid Lilla Tjörnsalen, kommunkontoret kl 08.30 10.10 Beslutande Martin Johansen (FP) ordförande Lars Thorsson (M) Louise Marklund (KA) Benny Andersson

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Vuxennämnden 2011-11-17

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Vuxennämnden 2011-11-17 1(16) Plats och tid Nämndrummet, Arbetsmarknads-och familjeförvaltningen./ Klockan 8:30-11.30 ande Ersättare Utses att justera Mikael Edlund(S) ordförande Sivor Roos (S) Magnus Hansson (S) Inger Carlsson

Läs mer

Romers rätt - en strategi för romer i Sverige Svar på remiss av SOU 2010:55

Romers rätt - en strategi för romer i Sverige Svar på remiss av SOU 2010:55 SOCIALTJÄNST- OCH ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN AVDELNINGEN FÖR STAD SÖVERGRIPANDE SOCIALA FRÅGOR TJÄNSTEUTLÅTANDE SAN 2010-11-25 SID 1 (5) 2010-10-20 Handläggare: Pia Modin Telefon: 08-508 25 618 Till Socialtjänst-

Läs mer

org. nr. 22 20 00-1917 2006-11-14 Sid 1 av 12 Plats och tid Torparummet, kommunkontoret, Tranemo kl 09.00-11.15

org. nr. 22 20 00-1917 2006-11-14 Sid 1 av 12 Plats och tid Torparummet, kommunkontoret, Tranemo kl 09.00-11.15 org. nr. 22 20 00-1917 2006-11-14 Sid 1 av 12 Plats och tid Torparummet, kommunkontoret, Tranemo kl 09.00-11.15 Beslutande Alva Hjärth, ordförande Kerstin Berggren-Nilsson, vice ordförande Birgitta Wichne

Läs mer

Reviderad överenskommelse mellan Migrationsverket och Eskilstuna kommun om mottagande av asylsökande barn utan legal vårdnadshavare i Sverige

Reviderad överenskommelse mellan Migrationsverket och Eskilstuna kommun om mottagande av asylsökande barn utan legal vårdnadshavare i Sverige Kommunstyrelsen 2016-01-11 Kommunledningskontoret Demokrati och välfärd KSKF/2015:587 Sara Molander 016-710 25 16 1 (2) Kommunstyrelsen Reviderad överenskommelse mellan Migrationsverket och Eskilstuna

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista) 1(12) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Läs mer

Socialkontoret, kl

Socialkontoret, kl SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Ersättare Socialkontoret, kl.15.00-15.40 Lena Nilsson (S) ordförande Sven-Erik Andersson (C) 1:e vice ordförande Robin Gustavsson

Läs mer

71 Svar på motion om att dela in bygglovsärenden i privata och företagsärenden (KSKF/2015:544)

71 Svar på motion om att dela in bygglovsärenden i privata och företagsärenden (KSKF/2015:544) Kommunstyrelsen 2016-04-12 1(3) 71 Svar på motion om att dela in bygglovsärenden i privata och företagsärenden (KSKF/2015:544) Beslut Förslag till kommunfullmäktige Motionen avslås Reservation Niklas Frykman

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fredrik Löfqvist, kommunchef Karolina Larsson, nämndsekreterare, ej 49

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fredrik Löfqvist, kommunchef Karolina Larsson, nämndsekreterare, ej 49 Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl 15.00 16.10. Beslutande Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Anette Hallberg (S), tjänstgörande ersättare för Birgitta Jönsson (S) Christer Laurell (C) Ej

Läs mer

Onsdagen den 12 november kl.14.00

Onsdagen den 12 november kl.14.00 1(4) Plats och tid Plenisalen, 13.00-13.30 Beslutande Ledamöter Se närvarolista sidan 2 Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare Se närvarolista sidan 2 Tjänstemän Se närvarolista sidan 2 Övriga Se

Läs mer

Sammanträdesdatum. Plats och tid: Ferlinrummet kl , mötet ajourneras kl

Sammanträdesdatum. Plats och tid: Ferlinrummet kl , mötet ajourneras kl Barn- och utbildningsnämnden 12 maj 2015 1(8) Plats och tid: Ferlinrummet kl 9.00 11.10, mötet ajourneras kl 10.30-10.40. Beslutande: Torbjörn Parling (S), ordförande Patrik Fornander (M) Olle Engström

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott 2011-12-02 1. kl 8:00-11:20. Maria Gustafsson (S) Kommunkontoret, Ödeshög ... Ordförande/Birgitta Widén Blomberg

Socialnämndens arbetsutskott 2011-12-02 1. kl 8:00-11:20. Maria Gustafsson (S) Kommunkontoret, Ödeshög ... Ordförande/Birgitta Widén Blomberg 2011-12-02 1 Plats och tid Kommunkontoret, Ödeshög, fredagen den 2 december 2011 kl 8:00-11:20 Beslutande Birgitta Widén Blomberg (KD), ordförande Ove Bäck (C) Maria Gustafsson (S) Övriga deltagande Ywonne

Läs mer

Uno Sjöberg (C) ordförande Ann-Kristin Petersson (S) Gunilla Magnusson (KV)

Uno Sjöberg (C) ordförande Ann-Kristin Petersson (S) Gunilla Magnusson (KV) Tillsynsnämnden 2014-03-27 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrummet på samhällsbyggnadskontoret, kl. 08:00-08:30 Beslutande Uno Sjöberg (C) ordförande Ann-Kristin Petersson (S) Gunilla Magnusson (KV) Övriga

Läs mer

Dag och tid Tisdagen den 26 januari 2016, klockan 15: Protokollsjustering I tur att justera är Niklas Frykman (L)

Dag och tid Tisdagen den 26 januari 2016, klockan 15: Protokollsjustering I tur att justera är Niklas Frykman (L) Kommunstyrelsen Kallelse och föredragningslista 2016-01-19 1 (7) Dag och tid Tisdagen den 26 januari 2016, klockan 15:00 Plats Rinmansalen, stadshuset 1. Protokollsjustering I tur att justera är Niklas

Läs mer

Kansli- och utvecklingsenheten

Kansli- och utvecklingsenheten 1(13) Kommunstyrelsens allmänna utskott Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 10.30 Beslutande Ledamöter Christer Broman (V) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S) Tjänstgörande ersättare Kay

Läs mer

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-17.50 ande Övriga närvarande Se bifogad uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Sten Ekström, revisionens ordförande, 22 Utses att justera Benny Eriksson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ARVIKA KOMMUN. Kommunstyrelsen Claes Pettersson, ordförande (s) Aina Wåhlund (s) Jan Wettmark (m) Sten Fransson

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ARVIKA KOMMUN. Kommunstyrelsen Claes Pettersson, ordförande (s) Aina Wåhlund (s) Jan Wettmark (m) Sten Fransson Plats och tid Arvika Näringslivscentrum, klockan 15.00-16.45 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Claes Pettersson, ordförande (s) Aina Wåhlund (s) Jan Wettmark (m) Sten Fransson (s) Inger Hjerpe

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen

PROTOKOLL Kommunstyrelsen PROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-02-24 Sida 1 (6) Paragrafer 23-25 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sessionssalen, kl. 17.00-17.30 Beslutande Bengt Svensson (M), ordförande Carl-Axel

Läs mer

161 Svar på motion - Erbjud äldre möjligheten att gå ner i arbetstid (KSKF/2016:118)

161 Svar på motion - Erbjud äldre möjligheten att gå ner i arbetstid (KSKF/2016:118) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2016-09-06 Sida 1(3) 161 Svar på motion - Erbjud äldre möjligheten att gå ner i arbetstid (KSKF/2016:118) Beslut Förslag till kommunfullmäktige Motionen

Läs mer

Olof Johansson (kd) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Finspångs kommun: Kommunstyrelsen

Olof Johansson (kd) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Finspångs kommun: Kommunstyrelsen Plats och tid Hotell de Geer, kl. 11.00 11.05 2008-08-27 1 (7) Beslutande Stig Andersson (s), ordförande Elisabet Rehn (v) Denny Lawrot (c) Rune Haagel (s) Jan-Erik Svenblad (s) Stefan Pettersson (s) Inge

Läs mer

Byggnads- och Miljönämnden 2009-02-17 1 (13)

Byggnads- och Miljönämnden 2009-02-17 1 (13) Byggnads- och Miljönämnden 2009-02-17 1 (13) Plats och tid Tingshuset, tisdagen den 17 februari 2009, kl. 18.00-19.25 Beslutande Roland Parneving (m) ordförande Otto Andreasson (s) Bengt Claesson (m) Maja

Läs mer

Kommunkontoret, måndag 1 september kl 8.00. Sekreterare Paragrafer 59-68 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, måndag 1 september kl 8.00. Sekreterare Paragrafer 59-68 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 9.00 11.45 Beslutande David Olsson (M), ordförande Carina Schön (S) Dick Pettersson (C) Sören Johansson (KD) Anders Pettersson (S) Ej

Läs mer

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV)

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV) 7HYLTE KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-04-13 1 (7) Plats och tid Räddningsstationen, Hyltebruk kl 08.30 12.00 Beslutande Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister

Läs mer

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 24 april 2001 kl 19.00 20.40

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 24 april 2001 kl 19.00 20.40 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 24 april 2001 kl 19.00 20.40 Lars Rundgren

Läs mer

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Sammanträdesdatum s. 1 (12) Plats Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Beslutande Robert Wenglén (M) Yvonne Andreasson (FP) Richard Jerneborg (M) Mozghan

Läs mer

166 Svar på motion om att sälja Parken Zoo (KSKF/2015:69)

166 Svar på motion om att sälja Parken Zoo (KSKF/2015:69) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2015-08-11 Sida 1(2) 166 Svar på motion om att sälja Parken Zoo (KSKF/2015:69) Beslut Förslag till kommunfullmäktige Motionen anses besvarad Reservation

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Skoghall, kl 18.30-18:55 Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga närvarande Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline

Läs mer

PROTOKOLL Sida 1 Bildningsnämnden. Plats och tid Oskarshamnssalen, klockan 13:00-15:10, ajournering 14:30-14:55

PROTOKOLL Sida 1 Bildningsnämnden. Plats och tid Oskarshamnssalen, klockan 13:00-15:10, ajournering 14:30-14:55 PROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Oskarshamnssalen, klockan 13:00-15:10, ajournering 14:30-14:55 Beslutande Magnus Larsson (C), ordförande Thina Andersson (S) 1:e vice ordförande Gudrun Gustafsson (M) 2:e

Läs mer

271 Renhållningstaxa 2016 för Eskilstuna kommun (KSKF/2015:512)

271 Renhållningstaxa 2016 för Eskilstuna kommun (KSKF/2015:512) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2015-11-24 Sida 1(3) 271 Renhållningstaxa 2016 för Eskilstuna kommun (KSKF/2015:512) Beslut Förslag till kommunfullmäktige Förslag till renhållningstaxa

Läs mer

Gunilla Aurusell (S) och Niklas Magnusson (M)

Gunilla Aurusell (S) och Niklas Magnusson (M) Kommunstyrelsen 1 (6) Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, måndagen den 21 juni 2010, klockan 17.00-17.30. Beslutande Per Strengbom (S), ordförande, Margareta Johansson (S), Rolf Lindgren (S), Sergio

Läs mer

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Elisabeth Stenberg Michalski (S)

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Elisabeth Stenberg Michalski (S) 1(16) Kommunstyrelsens allmänna utskott Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 8.30 10.35 Beslutande Ledamöter Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD)

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-02-27 1. Charles Eriksson. Kommunkontoret, Ödeshög. Ordförande/Magnus Oscarsson. Justerande/Charles Eriksson

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-02-27 1. Charles Eriksson. Kommunkontoret, Ödeshög. Ordförande/Magnus Oscarsson. Justerande/Charles Eriksson 1 Plats och tid Carl August-rummet, kommunkontoret, Ödeshög måndagen den 27 februari 2012 kl 9:00-10:00 Beslutande Magnus Oscarsson (KD), ordförande Anders Rydberg (KD), ersättare för Arne Arvidsson (KD)

Läs mer

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunfullmäktige 2011-06-29 104 Plats och tid Nora Stadshotell, 2011-06-29 kl 18.00-19.30 Beslutande 26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad

Läs mer

Delårsrapport 1 år 2012 för Eskilstuna kommun

Delårsrapport 1 år 2012 för Eskilstuna kommun Kommunstyrelsen 2012-05-18 1 (5) Kommunledningskontoret Ekonomi och kvalitet KSKF/2012:182 Anders Rehnman 016-710 14 67 Kommunstyrelsen Delårsrapport 1 år 2012 för Eskilstuna kommun Förslag till beslut

Läs mer

20 Svar på medborgarförslag - Arbeta för att öppna Eskilstunaån för båttrafik (KSKF/2015:396)

20 Svar på medborgarförslag - Arbeta för att öppna Eskilstunaån för båttrafik (KSKF/2015:396) 2016-01-26 1(4) 20 Svar på medborgarförslag - Arbeta för att öppna Eskilstunaån för båttrafik (KSKF/2015:396) Beslut Förslag till kommunfullmäktige Medborgarförslaget avslås. Reservation Niklas Frykman

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2007-06-18 1 (15) Plats och tid Konferensrummet, Västergården, Askersund, 2007-06-18 kl. 15.00 17.00. Beslutande Torbjörn Karlsson (s), ordförande Kurt Andersson

Läs mer

Revidering av Strategisk Plan och Budget 2009-2011 och komplettering med de kommunala bolagens verksamhetsplaner

Revidering av Strategisk Plan och Budget 2009-2011 och komplettering med de kommunala bolagens verksamhetsplaner Kommunstyrelsen 2008-11-10 250 476 Arbets- och personalutskottet 2008-10-27 238 592 Dnr 08.444-04 novkf14 Revidering av Strategisk Plan och Budget 2009-2011 och komplettering med de kommunala bolagens

Läs mer

Fredrik Bergh barn- och utbildningschef, Lars-Erik Lindvall bitr. förvaltningschef, Ann- Katrin Öijwall nämndsekreterare. ...

Fredrik Bergh barn- och utbildningschef, Lars-Erik Lindvall bitr. förvaltningschef, Ann- Katrin Öijwall nämndsekreterare. ... Barn- och utbildningsnämnden 1 (9) Plats och tid Hellqvistsalen, kommunhuset, onsdagen den 15juni 2017, klockan 16.00 17.45. Ajournering 16.50-17.00. ande Monica Lindgren (S), Margareta Johansson (S),

Läs mer

Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut enligt Lagen om stöd och service, LSS (Kvartal 1 2015)

Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut enligt Lagen om stöd och service, LSS (Kvartal 1 2015) Kommunstyrelsen 2015-07-09 Kommunledningskontoret Demokrati och välfärd KSKF/2015:5 Vedad Begovic 016-710 87 58 1 (2) Kommunstyrelsen Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut enligt Lagen

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesdatum 2011-05-31 14 (33) 139 Dnr 2011/105 Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd INLEDNING

Läs mer

Anette Karlsson (M) Björn Fagerlund (M) Henrik Karlsson (M) Marie Engström Rosengren (V) ledamot Mats Karlsson (MP)

Anette Karlsson (M) Björn Fagerlund (M) Henrik Karlsson (M) Marie Engström Rosengren (V) ledamot Mats Karlsson (MP) Sida 1 Beslutande organ Plats och tid Vänersalen, Stadshuset kl 15.00 16.25 Beslutande Johan Abrahamsson (M) ordförande Rune Skogsberg (C) 1:e vice ordförande Ida Ekeroth (S) 2:e vice ordförande Anette

Läs mer

Kommunfullmäktige 2006-01-26. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Virve Svedlund

Kommunfullmäktige 2006-01-26. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Virve Svedlund SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Vallaskolans aula, kl 19.00-20.55 Beslutande Se bifogad deltagarlista. Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista. Övriga deltagande Se bifogad deltagarlista.

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden 2010-12-08

Barn- och utbildningsnämnden 2010-12-08 Barn- och utbildningsnämnden 2010-12-08 Plats och tid Högskolecentrum, hörsalen kl. 13.00-15.30 Beslutande Övriga deltagare Ingrid Noord-Silversten (S) Bertil Bresell (S) Lena Håkansson (S) Anna-Lena Rehnman

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1-9

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1-9 2013-01-08 Sida 1-9 Finansutskott Plats och tid Kommunhuset, Mora, 2013-01-08, kl. 08.15-11.40. Beslutande Bengt-Åke Rehn, S Anna Hed, C Lennart Sohlberg, S Peter Helander, C Malin Höglund, M Övriga deltagare

Läs mer

Socialnämnden 2007-08-21 1 (11)

Socialnämnden 2007-08-21 1 (11) Sammanträdesdatum Blad Socialnämnden 2007-08-21 1 (11) Plats och tid Socialförvaltningen, Stora Torget, 2007-06-12, kl. 13.00-14.45 Beslutande Sune Frisk, ordförande Britt-Marie Wall Rolf Wennerlöf Anita

Läs mer

Datum. ... Harriet Holst-Eklund. ... Börje Eriksson. ... Hans Andersson. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Datum. ... Harriet Holst-Eklund. ... Börje Eriksson. ... Hans Andersson. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kolsva bibliotek, samlingssalen kl 18.00-18.58 ande Övriga deltagare Börje Eriksson (S), ordf Annika Duàn (S), vice ordf Hans Andersson (S) Tina Linder (S) Åsa

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

MULLSJÖ KOMMUN Barn- och utbildningsnämnden. Innehåll SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag

MULLSJÖ KOMMUN Barn- och utbildningsnämnden. Innehåll SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdag 2015-10-05 Innehåll 137 Studiebesök... 164 138 Tillkommande/utgående ärenden samt godkännande av föredragningslista... 165 139 Månadsuppföljning/delårsbokslut

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl 1 Plats och tid Barn- och utbildningsförvaltningen, kl. 18.45 21.00 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens

Läs mer

Protokoll 1 (12) Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör. Pierre Esbjörnsson (S) Jörgen Sjöslätt (C) Anslag/bevis

Protokoll 1 (12) Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör. Pierre Esbjörnsson (S) Jörgen Sjöslätt (C) Anslag/bevis Protokoll 1 (12) Plats och tid Nils/Holger, kommunhuset i Skurup, 2016-11-16, kl. 18.00 18.15 Beslutande Övriga närvarande Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör Justerade

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 1 (11) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Staffan Olzon (fp) Christer Grankvist (s) Maria Andersson (s) tjänstgör för Lennart Månsson

Läs mer

Halmstads kommun Sammanträdesprotokoll

Halmstads kommun Sammanträdesprotokoll Barn- och ungdomsnämnden 2017-04-19 1(9) Plats och tid Nymansgatan 23, 19 april 2017 kl 09:00 Beslutande Ledamöter Tove Bergman (MP), Ordförande Krissi Johansson (S), Vice ordförande Christofer Lundholm

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 527 Kommunfullmäktige

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 527 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 527 288 Dnr 2015/000102 Antagande av Kommunplan 2016-2018 Sammanfattning Enligt kommunfullmäktiges beslut ska kommunstyrelseförvaltningen senast under december 2015 lämna en ekonomisk

Läs mer

Sida 1(7) PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Plats och tid Varagårdsskolans aula, Bjuv kl

Sida 1(7) PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Plats och tid Varagårdsskolans aula, Bjuv kl 1(7) Plats och tid Varagårdsskolans aula, Bjuv kl 18.00-18.30 Beslutande Ledamöter Stefan Svalö (S), ordf Anders Månsson (S) Alf Nilsson (S) Bert Roos (S) Lars Karlsson (S) Ninnie Lindell (M) Sven Yngve

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2012-10-02 1 Innehållsförteckning Ärende 102 Presentation av ny enhetschef... 3 103 Information om tillsynsärende - Socialstyrelsen... 4 104 Delegation handläggning av SFI-bonus... 5 105 Äldreomsorgsplan...

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 1 Plats och tid Gillbergarummet, Städet kl. 14.00-15.25 ande Paragrafer 1-10 Erik Blakstad (m), ordf. Ralph Widing (c) Bengt Mattsson (s) Närvarande, ej tjänstgörande Övriga deltagare Bengt Persson, t.f.

Läs mer

Regionstyrelsens arbetsutskott

Regionstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL UTDRAG Regionstyrelsens arbetsutskott 193-217 Tid: 2016-12-12, kl: 10:00-16:40 Plats: Regionens Hus, sal A 198 Regionfullmäktiges program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av

Läs mer

Annika Engelbrektsson (s), ordförande Ove Gunnarsson (s) Yvonne Karlsson (s) Ingvar Eriksson (v) Eric Arvidsson (c)

Annika Engelbrektsson (s), ordförande Ove Gunnarsson (s) Yvonne Karlsson (s) Ingvar Eriksson (v) Eric Arvidsson (c) Kultur- och utbildningsnämndens 2005-12-14 1. ( 10 ) Plats och tid: Prix-huset, kl 15.00-17.00 Beslutande: Annika Engelbrektsson (s), ordförande Ove Gunnarsson (s) Yvonne Karlsson (s) Ingvar Eriksson (v)

Läs mer

Beslutande Mathias Haglund, (s) Christer Lundgren, (c) Frida Hallgren, kommunsekreterare Per-Eric Magnusson, kommunchef ...

Beslutande Mathias Haglund, (s) Christer Lundgren, (c) Frida Hallgren, kommunsekreterare Per-Eric Magnusson, kommunchef ... 2015-06-22 1(8) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, kommunhuset, Vindeln, måndagen den 22 juni 2015, kl. 08.00 09.30 Beslutande Mathias Haglund, (s) Christer Lundgren, (c) Dan Oskarsson, (s) Marianne

Läs mer

Kommunhuset, Revelj 2010-09-08 kl 14.00 17.00

Kommunhuset, Revelj 2010-09-08 kl 14.00 17.00 Sammanträdesprotokoll 1(19) Plats och tid Kommunhuset, Revelj kl 14.00 17.00 ande Mattias Wärnsberg, s Lars Eriksson, kd Stig Andersson, s Sture Persson, m Eva Svedberg, s Gillis Gustafsson, m Sylve Rydén,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 15.00-15.15 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2006-11-22 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Tommy Nilsson (s) ordf Lars Olsson (c)

Läs mer

162 Svar på motion - Låt fler jobba till 70 års ålder (KSKF/2016:152)

162 Svar på motion - Låt fler jobba till 70 års ålder (KSKF/2016:152) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2016-09-06 Sida 1(3) 162 Svar på motion - Låt fler jobba till 70 års ålder (KSKF/2016:152) Beslut Förslag till kommunfullmäktige Motionen anses besvarad.

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesprotokoll

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN Tid och plats Beslutande Ledamöter Tisdagen den 21 juni 2011, kl. 15.00-15.10 i Debatten, kommunhuset Peter Carpelan (M) ordf. Lennart Nilsson (M) Jan Runesten (M) Lena Gerby (M) Jan-Eric

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (12)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (12) Sammanträdesdatum s. 1 (12) Plats Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 12 oktober 2016 kl. 08.00-12.10 Beslutande Anders Berngarn (M) Christian Idström (M) Remco Andersson (L)

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, kl 10:30-11:10

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, kl 10:30-11:10 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-05-09 kl 10:30-11:10 Beslutande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg (FP) Övriga närvarande: Lena

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Karl-Erik Kruse (S) Christer Laurell (C)

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Karl-Erik Kruse (S) Christer Laurell (C) Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl 15.00 15.40. Beslutande Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Karl-Erik Kruse (S) Christer Laurell (C) Ej tjänstgörande ersättare Annie Carlsson (S) Lennart

Läs mer

Myndighetsutskottet välfärd Sammanträdesprotokoll OFFENTLIGT

Myndighetsutskottet välfärd Sammanträdesprotokoll OFFENTLIGT Sammanträdesprotokoll OFFENTLIGT 1 Plats och tid Kommunhuset, Lokal Roten kl. 14.20 16.05 Beslutande Krister Olsson (S) ordförande Pernilla Ekelund (FP) tjänstgörande ersättare för Thomas Löfgren (M) Johanna

Läs mer

8 Reviderad struktur för styrande och stödjande dokument i Eskilstuna kommun (KSKF/2016:593)

8 Reviderad struktur för styrande och stödjande dokument i Eskilstuna kommun (KSKF/2016:593) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2017-01-24 Sida 1(3) 8 Reviderad struktur för styrande och stödjande dokument i Eskilstuna kommun (KSKF/2016:593) Beslut Förslag till kommunfullmäktige

Läs mer

Kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott 27 januari 2015

Kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott 27 januari 2015 Kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott Kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott 27 januari 2015 Ärendelista Sid Justering... 2 1 Information om Medborgarundersökning 2014... 3 2 Flytt av Tivoliverkets

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-01-12 1 (5) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-9.45 ande Kjell Jansson (M), ordförande (ej 1 på grund av jäv) Berit Jansson (C) ordförande ( 1) Elisabeth

Läs mer

Yttrande över betänkandet Romers rätt en strategi för romer i Sverige SOU 2010:55

Yttrande över betänkandet Romers rätt en strategi för romer i Sverige SOU 2010:55 Kommunstyrelsen 2010 12 06 237 578 Arbets och personalutskottet 2010 11 29 228 479 Dnr 10.588 13 decks12 Yttrande över betänkandet Romers rätt en strategi för romer i Sverige SOU 2010:55 Bilaga: Sammanfattning

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott

Socialnämndens arbetsutskott 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2013-09-24, kl 13:15-14:45 Beslutande: Anders Malm (M) ordförande Mikael von Krassow (S) Gun-Inger Sjögren (S) Christina Hanstål (M) tjänstgörande ersättare

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Nr 21 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Plats och tid Melleruds kommunkontor, tisdagen den 11 oktober 2005, klockan 08.30-12.15, 13.00 16.45 Beslutande Robert Svensson (c) Johnny Stücken

Läs mer

Taxebilaga 1 och 2 är oförändrad i förslaget.

Taxebilaga 1 och 2 är oförändrad i förslaget. 4 TIERPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Utskottet samhällsbyg 2013-10-09 01 (345) 121 Dnr Ks 2013.714 1.6.2 Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område Beslut Utskottet samhällsbyggnad föreslår

Läs mer

Kommunkontoret, Heby torsdag 27 november 2014 kl 15:00. Helena Henriksson ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, Heby torsdag 27 november 2014 kl 15:00. Helena Henriksson ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Heby kl 09:00-11:40 Beslutande Marie Wilén (C), ordförande David Olsson (M), Carina Schön (S) Anders Pettersson (S) Jan

Läs mer

Checklista för kommundirektörens ansvar, befogenheter och arbetsuppgifter

Checklista för kommundirektörens ansvar, befogenheter och arbetsuppgifter Checklista för kommundirektörens ansvar, befogenheter och arbetsuppgifter Inledning och läsanvisning Kommunallagen reglerar inte arbetsuppgifter och ansvar för kommunens ledande tjänsteman kommundirektören/kommunchefen.

Läs mer

Socialnämnden (12) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, kl. 8:30-11:00

Socialnämnden (12) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, kl. 8:30-11:00 Socialnämnden 2014-09-09 1 (12) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2014-09-09 kl. 8:30-11:00 Beslutande Britt-Marie Wall, ordförande Sune Frisk Christina Persson Christer Olsson

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden (10)

Barn- och ungdomsnämnden (10) Barn- och ungdomsnämnden 2014-04-23 1 (10) Plats och tid Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens tid Landeryds skola 13:00 16:15 Tommy Edenholm (KV) ordförande Magnus Rasmusson (S) vice

Läs mer

2011-11-10 2014-12-15 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 15 december, 2014, kl. 15.00 15.30 Beslutande

2011-11-10 2014-12-15 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 15 december, 2014, kl. 15.00 15.30 Beslutande 2011-11-10 2014-12-15 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 15 december, 2014, kl. 15.00 15.30 Beslutande Ledamöter Yoomi Renström (S) Ordförande Håkan Englund (S), 1:e vice ordförande

Läs mer

SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Familjenämnden

SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Familjenämnden SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Kommunhuset Sessionssalen, 2011-01-03 kl 18.00-18.45 Beslutande Magnus Karlsson (M) Wiggo Wrangborg (M) ers Gunilla Quist-Lundin (M) Gunborg Johansson

Läs mer

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33 26-34 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00 16.00 Beslutande Leif T Johansson, (FP) ordförande Kristina Frigert (M), 1:e vice ordförande Elving Claesson (S) 2:e vice ordförande Christina

Läs mer