Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatu m Kommunstyrelsen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatu m Kommunstyrelsen 2010-11-09"

Transkript

1 1(35) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset,.klockan ande Ersättare Jimmy Jansson (S), ordförande Benny Karlsson (S) tjänstgörande ersättare Sarita Hotti (S) Mikael Edlund (S) Mona Kaanan (S) tjänstgörande ersättare Aino Blomgren (S) Johan Nilsson (S) Eila Clarstedt (V) Kjell-Erik Israelsson (M) Iha Frykman (M) Eva Schmekel (M) tjänstgörande ersättare Christina Andersson (C) Lotta Jonsson (KD) Niklas Frykman (FP) Magnus Johansson (MP) Joel Hamberg (V) Arne Jonsson (C) Kerstin Lindroos (FP) Utses att justera Iha Frykman (M) Justeringens plats och tid Måndagen den 15 november 2010, stadshuset Paragrafer Underskrifter... Sekreterare Marie Johansson-Saati Ordförande Justerande... Jimmy Jansson... Iha Frykman Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatu m Kommunstyrelsen Anslaget sätts upp Anslaget tas ner Förvaringsplats för protokollet Kommunstyrelsens kansli Underskrift...

2 2(35) Övriga närvarande Adam Marttinen (SD), insynsplats Pär Eriksson, kommundirektör Ingrid Sköldmo, förvaltningschef Tommy Malm, ekonomidirektör Per Idesten, fastighetschef Gudrun Nyqvist, koordinator Maria Westberg, kommunsekreterare Marie Johansson-Saati, vik kommunsekreterare

3 3(35) KSKF/2010: Preliminär verksamhetsplan för kommunstyrelsen Kommunstyrelsens preliminära verksamhetsplan 2011 antas. 2. Verksamhetsplanen för kommunstyrelsen 2011 kompletteras med följande åtaganden: - Analysera vilka delar av kommunkoncernens verksamhet där det finns förhöjd risk för korruption och otillbörlig påverkan. - Analysera kommunkoncernens verksamhet och komma med förslag på förändrade arbetsrutiner i syfte att minska risken för korruption och otillbörlig påverkan. Reservation Kjell-Erik Israelsson (M), Iha Frykman (M), Eva Schmekel (M), Niklas Frykman (FP), Lotta Jonsson (KD) och Christina Andersson (C) reserverar sig mot beslutet till förmån för Allians i Eskilstunas förslag till preliminär verksamhetsplan för kommunstyrelsen Skriftlig reservation lämnas (bilaga). Kommunledningskontoret har den 26 oktober 2010 inkommit med förslag till kommunstyrelsens preliminära verksamhetsplan och budget Tillägg samt justeringar har gjorts efter samråd med kommunstyrelsens arbetsutskott den 5 oktober om kommunstyrelsens verksamhetsplan och budget 2011 tas i januari 2011, efter beslut i kommunfullmäktige den 25 november om kompletterande årsplan Yrkanden Magnus Johansson (MP) yrkar att den preliminära verksamhetsplanen för kommunstyrelsen 2011 kompletteras med följande åtaganden: - Analysera vilka delar av kommunkoncernens verksamhet där det finns förhöjd risk för korruption och otillbörlig påverkan.

4 4(35) - Analysera kommunkoncernens verksamhet och komma med förslag på förändrade arbetsrutiner i syfte att minska risken för korruption och otillbörlig påverkan. Jimmy Jansson (S) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag och instämmer i Magnus Johanssons (MP) tilläggsyrkanden. Kjell-Erik Israelsson (M) yrkar bifall till moderaternas, folkpartiets, kristdemokraternas och centerpartiets förslag till verksamhetsplan 2011 och avslag på kommunledningskontorets förslag. Han yrkar även avslag på Magnus Johanssons (MP) tilläggsyrkanden. Iha Frykman (M), Niklas Frykman (FP) och Christina Andersson (C) instämmer i Kjell-Erik Israelssons (M) yrkanden. Eila Clarstedt (V) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag och till Magnus Johanssons (MP) tilläggsyrkanden. Hon yrkar avslag på moderaternas, folkpartiets, kristdemokraternas och centerpartiets förslag till verksamhetsplan Propositionsordning Ordföranden finner att det finns följande förslag till beslut: 1. bifall till kommunledningskontorets förslag som yrkats av Jimmy Jansson (S) med flera 2. bifall till moderaternas, folkpartiets, kristdemokraternas och centerpartiets förslag som yrkats av Kjell-Erik Israelsson (M) med flera 3. tillägg som yrkats av Magnus Johansson (MP) Ordföranden föreslår en propositionsordning som innebär att kommunstyrelsen först får ta ställning bifall till kommunledningskontorets förslag mot bifall till moderaternas, folkpartiets, kristdemokraternas och centerpartiets förslag och därefter till Magnus Johanssons (MP) tilläggsyrkande. Kommunstyrelsen godkänner propositionsordningen. Ordföranden ställer proposition på förslagen och finner att kommunstyrelsen beslutat att bifalla kommunledningskontorets förslag. Vidare finner ordföranden att kommunstyrelsen beslutat att bifalla Magnus Johanssons (MP) tilläggsyrkanden. Utdrag till: Kommunledningskontoret, för åtgärd

5 5(35) KSKF/2010: Komplettering av årsplan 2011 Förslag till kommunfullmäktige 1. Komplettering av Årsplan 2011 enligt socialdemokraternas, miljöpartiets och vänsterpartiets förslag fastställes. 2. Gemensamma åtaganden och övriga föreslagna åtaganden fastställes. 3. Den kommunala skattesatsen fastställs till 22,18 för För 2011 fastställs resultatmålet till 2,2 procentenheter av skatteintäkter och generella stadsbidrag, vilket motsvarar 101,5 miljoner kronor. För åren 2012 och 2013 är resultatmålet 2,5 procent. 5. Budgeten för investeringar i fasta anläggningar fastställs till 277,5 miljoner kronor för år 2011 och 239,8 miljoner kronor för Varje nämnd ska själv täcka sina driftkostnader till följd av investeringar. 7. Nämndernas budgetramar fastställs. Övriga ramökningar som nämnderna begärt under budgetarbetet avslås. Reservation Kjell-Erik Israelsson (M), Iha Frykman (M), Eva Schmekel (M), Niklas Frykman (FP), Lotta Jonsson (KD) och Christina Andersson (C) reserverar sig mot beslutet i punkt 1 till förmån för det egna förslaget. Skriftlig reservation lämnas (bilaga). Avstår från att delta i beslutet Kjell-Erik Israelsson (M), Iha Frykman (M), Eva Schmekel (M), Niklas Frykman (FP), Lotta Jonsson (KD) och Christina Andersson (C) deltar ej i beslutet om kommunledningskontorets förslag i punkterna 2 7. Kommunledningskontoret har den 9 november 2011 lämnat skrivelse. Av skrivelsen framgår att kommunledningskontoret har analyserat den samhällsekonomiska utvecklingen och utifrån kommunfullmäktiges

6 6(35) beslut från den 17 juni beaktat de ekonomiska konsekvenserna för Eskilstuna kommun. Utifrån nämndernas och bolagsstyrelsernas beslut om åtaganden för 2011 och kommunstyrelsens beredning av kompletteringen av årsplanen föreslår kommunledningskontoret nio gemensamma åtaganden för flera eller alla nämnder och bolagsstyrelser. Parallellt har en politisk process genomförts där såväl majoriteten som oppositionen tydliggjort sina politiska prioriteringar som bland annat uttryckts i sina respektive förslag till kompletteringar av årsplan Socialdemokraterna, miljöpartiet och vänsterpartiet har den 9 november 2010 inkommit med förslag till komplettering av årsplan Moderaterna, folkpartiet, centerpartiet och kristdemokraterna har den 9 november 2010 inkommit med förslag till komplettering av årsplan Kommunledningskontoret har den 9 november 2010 inkommit med förslag till beslut med 6 beslutsatser som följdkonsekvenser av socialdemokraternas, vänsterpartiets och miljöpartiets förslag till beslut. Yrkanden Jimmy Jansson (S), Magnus Johansson (MP) och Eila Clarstedt (V) yrkar bifall till socialdemokraternas, miljöpartiets och vänsterpartiets förslag. Niklas Frykman (FP) yrkar bifall till moderaternas, folkpartiets, kristdemokraternas och centerpartiets förslag. Jimmy Jansson (S) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag med 6 beslutsatser. Propositionsordning Ordföranden finner att det finns följande förslag till beslut: 1. Socialdemokraternas, vänsterpartiets och miljöpartiets förslag till beslut 2. Moderaternas, folkpartiets, kristdemokraternas och centerpartiets förslag till beslut. 3. Kommunledningskontorets förslag till beslut med 6 beslutsatser. Ordföranden föreslår en propositionsordning som innebär att han först ställer socialdemokraternas, vänsterpartiets och miljöpartiets förslag mot moderaternas, folkpartiets, kristdemokraternas och centerpartiets förslag. Om socialdemokraternas, vänsterpartiets och miljöpartiets förslag vinner får

7 7(35) kommunstyrelsen därefter ta ställning till kommunledningskontorets förslag med 6 beslutsatser. Kommunstyrelsen godkänner propositionsordningen. Ordföranden ställer proposition på socialdemokraternas, vänsterpartiets och miljöpartiets förslag och moderaternas, folkpartiets, kristdemokraternas och centerpartiets förslag och finner att kommunstyrelsen har beslutat enligt socialdemokraternas, vänsterpartiets och miljöpartiets förslag till komplettering av årsplan Därefter ställer ordföranden proposition på kommunledningskontorets 6 beslutsatser och finner att kommunstyrelsen bifallit dessa.

8 8(35) KSKF/2010: Val av revisorer till stiftelser som förvaltas av kommunen Förslag till kommunfullmäktige Till revisor för av kommunen förvaltade stiftelser med förmögenhet överstigande tio basbelopp, utses för tiden : Ordinarie revisor Suppleant Katarina Nygren Ernst & Young AB Gunilla Andersson. Ernst & Young AB Kommunstyrelseförvaltningen har den 11 oktober 2010 inkommit med skrivelse. Av skrivelsen framgår att det för stiftelser som enligt stiftelselagen (1994:1220) är skyldiga att upprätta årsredovisning (förmögenhet överstigande tio basbelopp) ska minst en auktoriserad revisor utses. För perioden föreslås Katarina Nygren som ordinarie revisor och Gunilla Andersson som suppleant.

9 9(35) KSKF/2010: Svar på begäran om att få uppföra en tillfällig skolbyggnad/barack på British Juniors/ Tunaforsskolans skolgård, kv Skolmästaren, Eskilstuna samt begäran om förlängning av aktuellt hyresavtal till juni Kommunstyrelsen avslår begäran om etablering av en tillfällig skolbyggnad på fastigheten Skolmästaren 2, eftersom ändrad markanvändning till bostadsbyggande markerats i pågående planarbete. 2. Kommunen avslår även begäran om förlängning av aktuellt hyresavtal till juni 2014, eftersom ändrad markanvändning till bostadsbyggande markerats i pågående planarbete och då kommunen avvaktar barn- och utbildningsförvaltningens utredning avseende lokaleffektiviseringar, som planeras vara klar under december British Schools AB har i skrivelse till kommunstyrelsen begärt att få söka bygglov och att få uppföra en tillfällig skolbyggnad om ca 800 kvadratmeter på Tunaforsskolans skolgård/fastigheten Skolmästaren 2. Skolan har idag drygt 360 elever och för närvarande närmare 200 elever i kö till höstterminen 2011 i F-klass samt de elever som valt att starta sin skolgång i klasserna 1-5. British Schools AB anger att man är trångbodda, med en för personal och elever mindre god arbetsmiljö samt att man inte kan ta emot fler elever. British Schools AB önskar även förlängning av nuvarande hyresavtal till juni Nuvarande hyresavtal i den av kommunen ägda Tunafors skola gäller för perioden från och med den 15 juli 2009 till och med den 15 juli Hyresavtalet medger ej besittningskydd men kommunen har förbundit sig att bereda British School AB en lämplig lokal för skolverksamhet i centralorten. Kommunledningskontoret har den 4 november 2010 inkommit med skrivelse. Av skrivelsen framgår att barn- och utbildningsförvaltningen planerar att under december månad 2010 slutföra sin utredning avseende lokaleffektiviseringar och i denna redovisa vilka lokaler som kommunen ej behöver för sin egen verksamhet. Kommunledningskontoret anser därför att man bör avvakta och se resultatet av

10 10(35) denna utredning och därefter ta ställning till om nuvarande hyresavtal ska förlängas och hur British Schools utökade lokalbehov kan tillgodoses. British Schools har tidigare ansökt om att få uppföra tillfälliga paviljongmoduler och fått avslag på sin ansökan. För marken ifråga pågår planarbete för ändrad användning där kommunen som fastighetsägare planerar exploatering för bostäder. Inom några år ska bostäder etableras på fastigheten. Som fastighetsägare anser kommunen det olämpligt att under denna exploateringsprocess tillåta utökad bebyggelse. Det är inte försvarbart ur ekonomiskt perspektiv att etablera nya lokaler som sedan inte ska användas. Yrkanden Jimmy Jansson (S) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag. Kjell-Erik Israelssson (M) yrkar att ärendet ska återremitteras till kommunledningskontoret för att invänta barn- och utbildningsnämndens utredning. Niklas Frykman (FP) och Lotta Jonsson (KD) instämmer i Kjell-Erik Israelssons (M) återremissyrkande. Christina Andersson (C) yrkar att ärendet ska återremitteras. Johan Nilsson (S) yrkar att ärendet ska avgöras idag. Propositionsordning Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut dels kommunledningskontorets förslag och dels Kjell-Erik Israelsssons (M)) med fleras yrkande om återremiss till kommunstyrelsen. Ordföranden föreslår en propositionsordning som innebär att kommunstyrelsen först får ta ställning till om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras. Om kommunstyrelsen beslutar att avgöra ärendet idag får kommunstyrelsen därefter ta ställning till kommunledningskontorets förslag. Propositionsordningen godkänns av kommunstyrelsen. Ordföranden ställer proposition på förslagen och finner att kommunstyrelsen beslutat att ärendet ska avgöras idag samt att kommunstyrelsen beslutat enlig kommunledningskontorets förslag. Utdrag till: British Schools AB, Eskilstuna

11 11(35) KSKF/2010: Överföring av pengar från kommunstyrelsen till stadsbyggnadsnämnden för arrangemang av Europeiska mobilitetsveckan Förslag till kommunfullmäktige kronor förs över från kommunstyrelsen till stadsbyggnadsnämnden för att de från och med 2011 ansvarar för aktiviteter i samband med Europeiska mobilitetsveckan. Kommunledningskontoret har den 4 november 2010 inkommit med skrivelse. Av skrivelsen framgår att förslaget innebär att ansvaret och kostnaderna för arrangemanget flyttas från kommunstyrelsen till stadsbyggnadsnämnden. Detta innebär att budgeterade pengar följer med uppdraget. Europeiska mobilitetsveckans syfte är bland annat att öka möjligheten för medborgarna att upptäcka alternativa transportsätt, till exempel att promenera, cykla eller åka kollektivt. Dessutom är syftet att öka trafiksäkerheten.

12 12(35) 276 Svar på revisionsrapport - Granskning av årsredovisning 2009 för Eskilstuna kommun Förslag till kommunfullmäktige Revisionsrapporten läggs till handlingarna KSKF/2010:416 Kommunledningskontoret har den 4 oktober 2010 inkommit med skrivelse. Av skrivelsen framgår att kommunens revisorer årligen granskar arbetet och innehållet i årsredovisningen. Revisorerna bedömning är att årsredovisningen i allt väsentligt redogör för utfallet av verksamheten, verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen. Revisorernas synpunkter och kommunledningskontorets bedömning redovisas i svaret.

13 13(35) KSKF/2010: Svar på revisionsrapport - Granskning av barnperspektivet i kommunens integrationsarbete Förslag till kommunfullmäktige Revisionsrapporten Barnperspektivet i kommunens integrationsarbete läggs till handlingarna. Granskningen av hur barnperspektivet beaktas i kommunens integrationsarbete visar att barnperspektivet är en naturlig del i de granskade verksamheternas uppdrag och beaktas i hög grad. Kommunledningskontoret har den 25 oktober 2010 inkommit med skrivelse. Av skrivelsen framgår att kommunens revisorer har genomfört en granskning av barnperspektivet i kommunens integrationsarbete. Granskningen har genomförts mot bakgrund av att integration angavs som ett prioriterat och strategiskt område av kommunfullmäktige. Fokus för granskningen rör det sätt som barns och ungdomars behov, förhållanden och uppväxtvillkor beaktas och hanteras i integrationsarbetets planering, genomförande och uppföljning. Granskningen är avgränsad till barn- och utbildningsnämnden och arbetsmarknads- och familjenämnden och avser verksamhetsåret Genom studier av styrdokument samt genom gruppintervjuer med flera ledande tjänstemän och politiker inom de två berörda nämnderna samt kommunledningskontoret har revisionsrapporten sökt svar på följande frågor: 1. Beaktas barnperspektivet i styrningen av kommunens integrationsarbete? 2. Vilka mål och uppdragsbeskrivningar för barn och ungdomar är fastställda? Är de kommunövergripande målen beaktade och operationaliserade i nämndernas och förvaltningarnas verksamhetsplaner? 3. Beaktas barn och ungdomars behov och förhållanden i integrationsarbetets planering och genomförande? 4. Är samverkan mellan kommunens nämnder och verksamheter tillräcklig? 5. Är uppföljningen inom kommunen tillräcklig? Ger uppföljningen information som gör det möjligt att beskriva om verksamheten uppnår de mål som är fastställda med avseende på barn och ungdomar?

14 14(35) Revisorerna har gått igenom alla ovannämnda punkter, identifierat relevanta ställningstaganden, pekat på förbättringsmöjligheter och sammanfattningsvis bedömt att barnperspektivet i hög grad beaktas i styrningen av integrationsarbetet samt är en naturlig del i de granskade verksamheternas uppdrag. Kommunledningskontoret anser att revisionsrapporten är väl utförd och att dess slutsatser berör en viktig fråga för kommunens framtid. Barnperspektivet ska genomsyra all verksamhet som bedrivs i kommunkoncernen. Därför är det viktigt att verksamheterna granskas i syfte att markera kommunens ställningstagande till denna angelägna fråga samt påvisa förbättringsmöjligheter. Både barn- och utbildningsnämnden och arbetsmarknads- och familjenämnden har yttrat sig angående granskningen av barnperspektivet i kommunens integrationsarbete och för sin del godkänt den. Nämnderna har gått igenom de för deras verksamhet relevanta synpunkterna och tagit del av revisorernas förslag till förbättringar. Med ovanstående beaktat anser vi att revisionsrapporten Barnperspektivet i kommunens integrationsarbete kan godkännas och läggas till handlingarna.

15 15(35) KSKF/2010: Svar på revisionsrapport - Granskning av arbetsmarknads- och familjenämndens tillståndsgivning och tillsyn Förslag till kommunfullmäktige Arbetsmarknads- och familjenämnden vidtar de åtgärder som revisionen föranleder. Revisionsrapporten läggs till handlingarna. Kommunledningskontoret har den 25 oktober inkommit med skrivelse. Av skrivelsen framgår att kommunens revisorer ger ett mycket gott betyg åt arbetsmarknads- och familjenämndens verksamhet beträffande serveringstillstånd och anmälan och tillsyn av folköls- och tobaksförsäljning. Vissa administrativa rutiner kan förbättras och nämnden beskriver i sitt yttrande hur detta kommer att ske. Arbetsmarknads- och familjenämnden har ett utvecklat och ambitiöst system för tillstånds- och tillsynsverksamheten. Det skriver kommunens revisorer efter den granskning man genomfört. Det gäller serveringstillstånd samt anmälan och tillsyn av folköls- och tobaksförsäljning. Arbetet bedrivs inom ramen för den vedertagna metoden ansvarsfull alkoholservering. Tillståndsgivningen hanteras i allt väsentligt på ett rättssäkert sätt, skriver revisorerna. Men nämndens styrning och uppföljning är inte helt tillräcklig, främst därför att en politiskt fastställd tillsynsplan saknades vid revisionen. I sitt yttrande över revisionsrapporten skriver arbetsmarknads- och familjenämnden att en tillsynsplan beslutas varje år, men av misstag skedde inte detta 2009, det år då revisionen genomfördes. För 2010 finns plan fastställd. I övrigt rekommenderade revisionen fastställande av en servicedeklaration, e- blanketter, kartlagd process, uppföljningsrapporter till nämnd och ekonomiskt kalkylunderlag som säkerställer att taxorna ger full kostnadstäckning. Nämnden har tagit till sig synpunkterna och vidtar nödvändiga åtgärder.

16 16(35) Kommunledningskontoret anser vidare att revisionen har fångat in de viktigaste processerna för tillstånds- och tillsynsverksamheten och bedömer för sin del att arbetsmarknads- och familjenämnden på ett seriöst sätt arbetat med förbättringsåtgärder, säkring av rutiner. Kommunledningskontoret anser att revisionsrapporten därmed kan läggas till handlingarna.

17 17(35) KSKF/2010: Svar på revisionsrapport - Granskning av styrning av förskolans kostnader Förslag till kommunfullmäktige Revisionsrapporten läggs till handlingarna Kommunledningskontoret har den 26 oktober inkommit med skrivelse. Av skrivelsen framgår att på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Eskilstuna kommun har KOMREV inom PriceWaterhouseCoopers granskat styrningen av förskolans kostnader. Den revisionsfråga som besvarats är; Har nämnderna tillräckligt styrning över kostnader för förskolan och hur resurserna fördelas för olika enheter? PriceWaterhouseCoopers bedömer att nämnderna har tillräcklig styrning över kostnader för förskolan. Revisionen ger dock två rekommendationer; 1. Att nämnderna och förvaltningarna har en öppen dialog och gemensam beredning av á-prisnivån innan beslut fattas. Detta för att barn- och utbildningsnämnden och Torshälla stads nämnd ska kunna fatta beslut om de verksamheter som de är ytterst ansvariga för. 2. Nämnderna bör analysera hur kostnaderna per servicetimme (närvarotimme) kan variera så mycket mellan förskoleenheterna och vilka konsekvenser detta får för verksamhetsplaneringen. Barn- och utbildningsnämnden har förklarat i sitt svar att i normalfallet informeras Torshälla stads nämnd om planerade á-prisförändringar på tjänstmannanivå löpande under budgetprocessen. Det ger nämnden underlag för att bedöma om man vill följa barn- och utbildningsnämndens á-priser eller göra avsteg från sin princip. Vid snabba budgetbeslut, som de á-prissänkningar som beslutades av barn- och utbildningsnämnden i april 2009, blir det svårare för Torshälla stads nämnd att hinna anpassa sin budget till den nya informationen. Detta tillhör dock undantagen. Beträffande de stora skillnaderna i kostnaderna per servicetimme (närvarotimme) anger Barn- och utbildningsnämnden följande förklaringar till skillnaderna.

18 18(35) 1. Nyöppnade förskolor har högre kostnader till följd av introduktion för personalen och ett stort antal inskolningar. 2. Dygnet runt-verksamheter har högre kostnader, eftersom de är personalintensivare än andra förskolor och betalar ersättning för obekväm arbetstid. 3. Små enheter med få avdelningar har högre kostnader, eftersom de inte har möjlighet till stordriftsfördelar. 4. Enheter med stor omsättning av barn har högre kostnader på grund av ett stort antal inskolningar och att det är svårare att ha fulla barngrupper kontinuerligt. 5. Enheter med ett stort antal 15-timmarsbarn har högre kostnader per servicetimme, eftersom de har möjlighet att vara personalintensivare då ersättningen för 15-timmarsbarn är lika stor som för heltidsbarn. I praktiken fungerar konstruktionen som ett strukturtillägg inom förskolan. Torshälla stads nämnd har gett Torshälla stads förvaltning följande uppdrag med anledning av revisionsrapporten. - sträva efter en öppen dialog och gemensam beredning av á-prisnivån tillsammans med barn- och utbildningsförvaltningen. - genomföra en analys av variationen av kostnader/servicetimme mellan förskolorna och vilka konsekvenser detta få för verksamhetsplaneringen. Kommunledningskontoret bedömer att barn- och utbildningsnämnden gett en rimlig förklaring till skillnaderna i kostnaderna per servicetimme och betonar vikten att i tidigt skede ha en öppen dialog i samban med fastställande av á-priser.

19 19(35) KSKF/2008: Svar på revisonsrapport - Uppföljning sjukfrånvaro - orsak och samband Förslag till kommunfullmäktige Revisionsrapporten läggs till handlingarna. Kommunledningskontoret har inkommit med skrivelse i ärendet den 25 oktober. Av skrivelsen framgår att Komrev har 2007 på uppdrag av kommunens revisorer genomfört en uppföljande granskning av kommunens arbete med att minska sjukfrånvaron. Bakgrunden är en tidigare revisionsrapport från 2005 som omfattade tre nämnder där man konstaterade att det saknades kunskaper om orsaker och samband kring sjukfrånvaro samt att det fanns brister i organisationen som hindrade ett effektivt arbete för att minska frånvaron. Den uppföljande granskningen visade att: 1. Chefernas förutsättningar att hantera personal och rehabiliteringsansvar har uppmärksammats och åtgärdats. Idag har cheferna bättre tillgång till statistik och utveckling av verktyg pågår för att underlätta rehabiliteringsarbetet. 2. Det saknas ett strukturerat arbete på kommunövergripande nivå i syfte att ta tillvara resultaten från samordningsförbundet RAR i Sörmland. 3. Det finns inte någon samlad dokumentation och beskrivning av de 5 miljoner kronor, som kommunstyrelsen avsatte för åren , har utmynnat i. 4. Det finns ett fortsatt behov av att utveckla uppföljningen och utvärderingen av de insatser som genomförs, inte minst mot bakgrund av att sjukfrånvaron under 2007 har ökat. Av skrivelsen framgår vidare att arbetet med att minska sjukfrånvaron och förbättra rehabiliteringen har utvecklats sedan rapporten skrevs. Ett IT-stöd, ADATO, har införts till hjälp för cheferna i deras rehabiliteringsansvar. Kommunhälsan har omorganiserat sitt arbete för att bättre svara mot organisationens behov. Ett kommunövergripande avtal har slutits med Försäkringskassan för att snabbt kunna sätta in rätt åtgärder för rehabilitering. Ett arbete pågår även med att skapa en kommungemensam ingång för sjukanmälan och rådgivning för att stötta cheferna och snabbt kunna sätta in rätt stöd till medarbetarna

20 20(35) Bedömningen är att det idag bedrivs ett strukturerat arbete i kommunen vad avser sjukfrånvaro och rehabilitering samt uppföljning och utvärdering. En uppföljning och redovisning är gjord av de medel som avsattes av kommunstyrelsen år för att minska sjukfrånvaron. Den totala sjukfrånvaron i kommunen följs upp månadsvis och den har minskat sedan 2007 från 8,1 & till 5,6 procent Kommunledningskontoret bedömer att åtgärder fortlöpande vidtas för att minska sjukfrånvaron och förbättra rehabiliteringsinsatserna för medarbetarna.

21 21(35) KSKF/2010: Granskning samt revisionsrapport - Vård av barn och ungdomar utom det egna hemmet Förslag till kommunfullmäktige Berörda nämnder har vidtagit de åtgärder revisorerna föreslår. Revisionsrapporten läggs till handlingarna. Kommunledningskontoret har den 25 oktober inkommit med skrivelse. Av skrivelsen framgår att vården av barn och ungdomar har granskats av kommunens revisorer, som anser att rutiner och riktlinjer behöver ses över och dessutom samordnas bättre mellan berörda nämnder. I varje enskilt fall ska finnas en genomförandeplan och den ska följas upp regelbundet. Enligt granskningsrapporten behöver arbetsmarknads- och familjenämnden se över rutiner och riktlinjer, ange vilket ramverk som ska gälla för vården och hur den ska genomföras. Bland annat gäller det metoden Barnets Behov i Centrum (BBiC), som enligt revisorerna bör användas mer konsekvent. Torshälla stads nämnd bör också se över sina rutiner och riktlinjer, genomföra ett utvecklingsarbete. I Torshälla tillämpas BBiC vilket revisorerna positivt noterar. Revisorerna anser att den här typen av vård och insatser ska vila på en kommungemensam grund för att säkerställa att alla barn och ungdomar har samma förutsättningar att få en likvärdig och rättssäker vård och får sina behov tillgodosedda. Av dokumentationen i varje utredning bör det tydligare framgå hur barnets behov identifierats och beaktats vid bedömningen av ett familjehems lämplighet. En genomförandeplan ska finnas i varje fall, följas upp regelbundet och utvärderas vid avslutad vård. Kommunledningskontoret anser vidare att båda nämnderna redovisar tydligt vilka åtgärder man vidtagit med anledning av revisionen. Det är utmärkt. Det är också bra att nämnderna försöker skapa en kommungemensam grund för bedömningar, på det sätt revisorerna beskriver.

22 22(35) Varje placering är unik. Det finns alltid individuella faktorer att väga in och bedöma. Inom vissa ramar finns ett visst utrymme för handläggare och andra ansvariga att hitta olika lösningar. Att samla all familjehemsvård i kommunen hos en nämnd skulle därför i sig inte innebära någon ökad garanti för likabehandling och lika bedömning, men bättre samordning på det sätt nämnderna skriver i sina yttranden är både välkommet och nödvändigt för att säkerställa en rättssäker process och ge förutsättningar för likabehandling. Revisionsrapporten innehåller värdefulla påpekanden som berörda nämnder enligt kommunledningskontoret tagit till sig på bästa sätt. Revisionsrapporten kan läggas till handlingarna.

23 23(35) KSKF/2008: Svar på motion om att avskaffa förmånsbilarna i kommunkoncernen Förslag till kommunfullmäktige 1. Motionen bifalles i den del som rör förmånsbilar, det vill säga att förmånsbilar inte längre ska erbjudas inom kommunkoncernen. 2. Den del av motionen som rör utbyggnaden av kommunens bilpool förklaras besvarad med det arbete som påbörjats med att successivt byta ut kommunens bilpark till miljöfordon. Kommunledningskontoret har den 26 oktober 2010 lämnat skrivelse. Av skrivelsen framgår att det år 1988 togs beslut om att införa tjänstebilar som löneförmån för i princip bara förvaltningschefer. Men löneförmånen kunde även innefatta andra funktioner utifrån det beslut som togs. Denna möjlighet att nyttja så kallade förmånsbilar har under åren även kommit att innefatta direktörer samt förtroendevalda på heltid. Förmånsbilar är idag miljöbilar (kriterier för att nyttja förmånsbilsavtalet är bland annat miljöbil). Idag nyttjar majoriteten av förvaltningschefer, direktörer, VD samt flera förtroendevalda avtalet för förmånsbilar. I årsplan 2011 beslutad av kommunfullmäktige den 17 juni 2010 inom målområde 7 Attraktiv arbetsgivare, finns en politisk vilja att förmånsbilarna ska fasas ut. Utfasning av förmånsbilarna bör ske vid respektive avtals avslut, det vill säga ingen förnyelse av befintliga avtal sker samt ingen nyteckning av avtal för förmånsbilar. I det enskilda anställningsavtalet är det reglerat med förmånsbil, detta innebär att arbetsgivaren inte ensidigt kan omreglera anställningsavtalet. Samtliga berörda tjänstemän som omfattas av denna omreglering kommer att ekonomiskt ersättas då det enskilda anställningsavtalet förändras. Denna ersättningsnivå är under

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatu m Kommunstyrelsen 2012-04-26

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatu m Kommunstyrelsen 2012-04-26 1(8) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset klockan 16.00-16.05 Beslutande Ersättare Jimmy Jansson (S), ordförande Ann-Sofie Wågström (S), tjänstgörande ersättare Mikael Edlund (S) Johan Nilsson (S) Magnus

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Stadsbyggnadsnämnden 2014-04-16

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Stadsbyggnadsnämnden 2014-04-16 2014-04-16 1(6) Plats och tid Ekströmska i kv Värjan klockan 09.00-12.25, 13.30-15.00 Beslutande Magnus Johansson (MP) Ann-Sofie Wågström (S) Eva Alström (S) Ingerth Haglund (S) Nicklas Karlsson (S) Birgitta

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Ärendeberedning 15 november

Ärendeberedning 15 november Kommunstyrelsen Kallelse och föredragningslista 2013-11-04 1 (7) Dag och tid Tisdagen den 26 november 2013, klockan 15.00 Plats Beredning Rinmansalen, stadshuset Kommunstyrelsens arbetsutskotts beredning:

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesdatum 2011-05-31 14 (33) 139 Dnr 2011/105 Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd INLEDNING

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

166 Svar på motion om att sälja Parken Zoo (KSKF/2015:69)

166 Svar på motion om att sälja Parken Zoo (KSKF/2015:69) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2015-08-11 Sida 1(2) 166 Svar på motion om att sälja Parken Zoo (KSKF/2015:69) Beslut Förslag till kommunfullmäktige Motionen anses besvarad Reservation

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-17.50 ande Övriga närvarande Se bifogad uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Sten Ekström, revisionens ordförande, 22 Utses att justera Benny Eriksson

Läs mer

Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut enligt Lagen om stöd och service, LSS (Kvartal 1 2015)

Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut enligt Lagen om stöd och service, LSS (Kvartal 1 2015) Kommunstyrelsen 2015-07-09 Kommunledningskontoret Demokrati och välfärd KSKF/2015:5 Vedad Begovic 016-710 87 58 1 (2) Kommunstyrelsen Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut enligt Lagen

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fredrik Löfqvist, kommunchef Karolina Larsson, nämndsekreterare, ej 49

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fredrik Löfqvist, kommunchef Karolina Larsson, nämndsekreterare, ej 49 Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl 15.00 16.10. Beslutande Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Anette Hallberg (S), tjänstgörande ersättare för Birgitta Jönsson (S) Christer Laurell (C) Ej

Läs mer

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Sammanträdesdatum s. 1 (12) Plats Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Beslutande Robert Wenglén (M) Yvonne Andreasson (FP) Richard Jerneborg (M) Mozghan

Läs mer

Bolagspolicy för Oskarshamns kommun

Bolagspolicy för Oskarshamns kommun Fastställd av Kommunfullmäktige 2014-02-10 21 Gäller från och med 2014-02-10 Inledning - ägaridé Kommunen äger bolag och driver bolagsverksamhet för att förverkliga kommunala ändamål. Verksamheten som

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN Medborgarnämnden 2010-03-01

ÅSTORPS KOMMUN Medborgarnämnden 2010-03-01 24 Allmän Plats och tid Kommunhuset, Björnekullasalen kl. 19.00-20.25 ande Reino Persson (S) ordförande Friberg, Gun (S) vice ordf. Hellman, Gertrud (M) Eriksson, Lennart (S) Andersson, Lena (C) tjg. ersättare

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Skoghall, kl 18.30-18:55 Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga närvarande Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Nr 21 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Plats och tid Melleruds kommunkontor, tisdagen den 11 oktober 2005, klockan 08.30-12.15, 13.00 16.45 Beslutande Robert Svensson (c) Johnny Stücken

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

org. nr. 22 20 00-1917 2006-11-14 Sid 1 av 12 Plats och tid Torparummet, kommunkontoret, Tranemo kl 09.00-11.15

org. nr. 22 20 00-1917 2006-11-14 Sid 1 av 12 Plats och tid Torparummet, kommunkontoret, Tranemo kl 09.00-11.15 org. nr. 22 20 00-1917 2006-11-14 Sid 1 av 12 Plats och tid Torparummet, kommunkontoret, Tranemo kl 09.00-11.15 Beslutande Alva Hjärth, ordförande Kerstin Berggren-Nilsson, vice ordförande Birgitta Wichne

Läs mer

Kommunkontoret, måndag 1 september kl 8.00. Sekreterare Paragrafer 59-68 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, måndag 1 september kl 8.00. Sekreterare Paragrafer 59-68 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 9.00 11.45 Beslutande David Olsson (M), ordförande Carina Schön (S) Dick Pettersson (C) Sören Johansson (KD) Anders Pettersson (S) Ej

Läs mer

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33 26-34 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00 16.00 Beslutande Leif T Johansson, (FP) ordförande Kristina Frigert (M), 1:e vice ordförande Elving Claesson (S) 2:e vice ordförande Christina

Läs mer

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV)

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV) 7HYLTE KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-04-13 1 (7) Plats och tid Räddningsstationen, Hyltebruk kl 08.30 12.00 Beslutande Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister

Läs mer

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunfullmäktige 2011-06-29 104 Plats och tid Nora Stadshotell, 2011-06-29 kl 18.00-19.30 Beslutande 26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad

Läs mer

Asbjörn Nyhus Niklas Magnusson 2009-06-15, i direkt anslutning till sammanträdets avslutning. ... Per Strengbom. ... Asbjörn Nyhus

Asbjörn Nyhus Niklas Magnusson 2009-06-15, i direkt anslutning till sammanträdets avslutning. ... Per Strengbom. ... Asbjörn Nyhus Kommunstyrelsen 1 (8) Plats och tid Ulvesundsskolans aula, måndagen den 15 juni 2009, klockan 17.00-18.00. Beslutande Per Strengbom (S), ordförande, Margareta Johansson (S), Rolf Lindgren (S), Sergio Estrada

Läs mer

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista) 1(12) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 1 (11) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Staffan Olzon (fp) Christer Grankvist (s) Maria Andersson (s) tjänstgör för Lennart Månsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2007-06-18 1 (15) Plats och tid Konferensrummet, Västergården, Askersund, 2007-06-18 kl. 15.00 17.00. Beslutande Torbjörn Karlsson (s), ordförande Kurt Andersson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

Sammanträdesrum Önnerup, kommunhuset i Lomma Tid Tisdagen den 16 juni 2015, 15.00-17.39

Sammanträdesrum Önnerup, kommunhuset i Lomma Tid Tisdagen den 16 juni 2015, 15.00-17.39 Sammanträdesdatum s. 1 (10) Plats Sammanträdesrum Önnerup, kommunhuset i Lomma Tid Tisdagen den 16 juni 2015, 15.00-17.39 Beslutande Robert Wenglén (M) Richard Jerneborg Remco Andersson(FP) Lars Carlén

Läs mer

Protokoll. Socialnämnden 2015-01-27 6-13

Protokoll. Socialnämnden 2015-01-27 6-13 Socialnämnden 6-13 2 6 Information från förvaltningschef och avdelningschefer...5 7 Flerårsstrategi för Socialnämnden 2015-2017...6 8 Samverkansavtal mellan Föreningen Kvinnojouren Olivia och Alingsås

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-02-27 1. Charles Eriksson. Kommunkontoret, Ödeshög. Ordförande/Magnus Oscarsson. Justerande/Charles Eriksson

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-02-27 1. Charles Eriksson. Kommunkontoret, Ödeshög. Ordförande/Magnus Oscarsson. Justerande/Charles Eriksson 1 Plats och tid Carl August-rummet, kommunkontoret, Ödeshög måndagen den 27 februari 2012 kl 9:00-10:00 Beslutande Magnus Oscarsson (KD), ordförande Anders Rydberg (KD), ersättare för Arne Arvidsson (KD)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Jan-Åke Ahlin Lizanne Byström Inger Karlsson. Magnus Andersson Socialförvaltningen 2009-06-17. Socialnämnden 2009-06-24

ANSLAG/BEVIS. Jan-Åke Ahlin Lizanne Byström Inger Karlsson. Magnus Andersson Socialförvaltningen 2009-06-17. Socialnämnden 2009-06-24 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (13) 2009-06-11 Plats och tid Kommunhuset, Hallsberg, kl 14.30-16.00 Beslutande Inga-Britt Ritzman (s) Lars Bohman (s) Magnus Andersson (s) Roland Johansson (s) Inga-Lill Thim

Läs mer

Socialnämnden. Susanna Karlsson (S), Linda Söder Jonsson (S), Elisabeth Järvinen (MP), Lena Norstedt (C), Yvonne Ericsson (M)

Socialnämnden. Susanna Karlsson (S), Linda Söder Jonsson (S), Elisabeth Järvinen (MP), Lena Norstedt (C), Yvonne Ericsson (M) Socialnämnden 1 Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, Kungsör, tisdagen den 17 mars 2015, klockan 15:00-18.15 ande Marie Norin Junttila (S) ordförande, Kristin Fernerud (S), Marita Pettersson (S),

Läs mer

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 24 april 2001 kl 19.00 20.40

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 24 april 2001 kl 19.00 20.40 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 24 april 2001 kl 19.00 20.40 Lars Rundgren

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Sida 2015-04-28 1(9) Charles MacWange (KD) Håkan Sandberg (FP) 96-del av 98

Sammanträdesprotokoll Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Sida 2015-04-28 1(9) Charles MacWange (KD) Håkan Sandberg (FP) 96-del av 98 2015-04-28 1(9) Plats och tid Päronsalen kl. 14:00-15:50 Beslutande Olof Eriksson (S), ordförande Fredrik Bengtsson (S) Christoffer Karlsson (MP) ersätter Per-Arne Andersson (V) Linda Strand (S) Lisa Malm

Läs mer

103 Svar på motion om förbättrade övervakningskameror vid hot spots (KSKF/2014:408)

103 Svar på motion om förbättrade övervakningskameror vid hot spots (KSKF/2014:408) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2015-05-05 Sida 1(2) 103 Svar på motion om förbättrade övervakningskameror vid hot spots (KSKF/2014:408) Beslut Förslag till kommunfullmäktige Motionen

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (10) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S)

Läs mer

Kommunstyrelsen. Protokoll Ks 1288/2014. Datum: 2014-12-09 Klockan: 9:00-9:40 Plats: Dialogen, Rådhuset

Kommunstyrelsen. Protokoll Ks 1288/2014. Datum: 2014-12-09 Klockan: 9:00-9:40 Plats: Dialogen, Rådhuset Protokoll Ks 1288/2014 Kommunstyrelsen Datum: 2014-12-09 Klockan: 9:00-9:40 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Lena Baastad (S), ordförande Lennart Bondeson (KD) Anders Åhrlin (M) Björn Sundin

Läs mer

Kommunhuset, administrativ service

Kommunhuset, administrativ service 1(4) Plats och tid Kommunhuset plenisalen, kl. 16.30-16.45 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga Justeringens plats och tid Kommunhuset plenisalen, kl.18.00

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 93-100 Plats och tid Socialkontoret, kl. 16.00 17.35 ande Närvarande,ej tjänstgörande ledamöter Lisbet Westerberg (c) Cecilia Riveros Boström (m) Marianne Blom (c)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 15.00-15.15 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2006-11-22 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Tommy Nilsson (s) ordf Lars Olsson (c)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN 2009-01-21

Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN 2009-01-21 KOMMUNSTYRELSEN 2009-01-21 Tid och plats: Ledamöter: Ersättare: Onsdag den 21 januari 2009 kl 08.30-09.25, Demokratin i Stadshuset Anders Lago (s) ordförande Marita Lärnestad (m) 1:e vice ordförande Susanne

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2007-08-09 1(13) Plats och tid Nämndrummet, Skillingehus Kl 14.00-16.20 Beslutande Jan Andersson (c) Gunnel Elg (kd) Christer Holmgren, tjg. ers. för Sofie Larsson (m) Sören Ståhlgren (s) Sonja Kling (s)

Läs mer

Kommunstyrelsen 2008-11-24 212 (212-218) Kommunhuset, sammanträdesrum Stollen, kl 08.15-11.30. Se bilagd närvarolista

Kommunstyrelsen 2008-11-24 212 (212-218) Kommunhuset, sammanträdesrum Stollen, kl 08.15-11.30. Se bilagd närvarolista Kommunstyrelsen 2008-11-24 212 (212-218) Kommunhuset, sammanträdesrum Stollen, kl 08.15-11.30 Se bilagd närvarolista Ulla Sjöberg, sekreterare Eira Källgren, kommunchef Christer Ekendahl, ekonomichef,

Läs mer

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo (FP) Jan Plantin (M) Kristina Pettersson (S)

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo (FP) Jan Plantin (M) Kristina Pettersson (S) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14) Plats och tid Vård och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 12.30 16.00 Beslutande Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo

Läs mer

Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Omvårdnadsnämnden 2012-11-21

Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Omvårdnadsnämnden 2012-11-21 Sida Innehållsförteckning Verksamhetsinformation... 1 Anmälan av delegationsbeslut... 2 Omvårdnadsnämndens protokoll... 3 Ansökan om kommunal hjälp till UFA- ungdom, fritid, arbete... 4 Yttrande över motion

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid C4-huset, sammanträdeslokal 5:5 13:30 16.45 ande Radovan Javurek (FP) Katarina Honoré (S) Ewa Jakobsen (M) Magnus Carlsson (M) Eva-Lotte Campbell (FP) Christina

Läs mer

2011-11-10 2014-12-15 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 15 december, 2014, kl. 15.00 15.30 Beslutande

2011-11-10 2014-12-15 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 15 december, 2014, kl. 15.00 15.30 Beslutande 2011-11-10 2014-12-15 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 15 december, 2014, kl. 15.00 15.30 Beslutande Ledamöter Yoomi Renström (S) Ordförande Håkan Englund (S), 1:e vice ordförande

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Samlingssalen, Kyrkbacksskolan, Kopparberg Tid 18.30-20.05 Beslutande Enligt bilaga. Övriga deltagande Anders Andersson, sekreterare Bo Wallströmer, tillförordnad

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 2014-09-23 83 Innehållsförteckning Ärende 65 Skolskjutsupphandling 2015... 85 66 Översyn av förskolans organisation... 86 67 Tertial 2 med delårsbokslut... 87 68 Tillsyn av fristående förskolor... 88 69

Läs mer

Gunilla Aurusell (S) och Niklas Magnusson (M)

Gunilla Aurusell (S) och Niklas Magnusson (M) Kommunstyrelsen 1 (6) Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, måndagen den 21 juni 2010, klockan 17.00-17.30. Beslutande Per Strengbom (S), ordförande, Margareta Johansson (S), Rolf Lindgren (S), Sergio

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00. Martin Fransson, sekreterare Göran Nydahl, förvaltningschef Sven Weitner, kl. 16.50 17.45

Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00. Martin Fransson, sekreterare Göran Nydahl, förvaltningschef Sven Weitner, kl. 16.50 17.45 1 (15) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Stefan Ahlbeck (fp) Christer Grankvist (s) Lennart Månsson (s) Övriga närvarande Martin

Läs mer

Svar på motion väckt av Bengt Cedrenius (MP) om ersättning för resa med cykel och elcykel - återremiss

Svar på motion väckt av Bengt Cedrenius (MP) om ersättning för resa med cykel och elcykel - återremiss Eva Carlsson Sidan 1 av 4 Diariekod: 149 Kommunstyrelsen Svar på motion väckt av Bengt Cedrenius (MP) om ersättning för resa med cykel och elcykel - återremiss Förslag till beslut Kommunledningskontoret

Läs mer

Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50. Se bilagda sammanträdeslista

Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50. Se bilagda sammanträdeslista 2015-02-25 1 (12) Plats och tid Beslutande Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50 Se bilagda sammanträdeslista Utses att justera Magnus Marvéus (FP), Maria Oscarsson (V) Paragrafer 18-23

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 19 Plats och tid Björnekullasalen kl 18.00-19.10 Beslutande Jan Nilsson (s) ordförande Nils Göran Nilsson (kd) Mats Kroon (m) Reino Persson (s) Gunilla Karlsson (s) Gösta Brodin (kof)

Läs mer

Delårsrapport 1 år 2012 för Eskilstuna kommun

Delårsrapport 1 år 2012 för Eskilstuna kommun Kommunstyrelsen 2012-05-18 1 (5) Kommunledningskontoret Ekonomi och kvalitet KSKF/2012:182 Anders Rehnman 016-710 14 67 Kommunstyrelsen Delårsrapport 1 år 2012 för Eskilstuna kommun Förslag till beslut

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl 15.00 16.35. Beslutande Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Annette Hallberg (S) tjänstgörande ersättare för Birgitta Jönsson (S) Christer Laurell (C) Ej

Läs mer

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-06-18 1(7) Kommunstyrelsen

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-06-18 1(7) Kommunstyrelsen 2013-06-18 1(7) Plats och tid: Centrumhuset i Alvesta den 18 juni 2013, kl 11.00 11.55. Beslutande Mats Johnsson (m), ordf. Per-Anders Nordahl (s) Thomas Johnsson (m) Thomas Haraldsson (c) Anne Johansson

Läs mer

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.30 Beslutande Övriga deltagare 29 ordinarie ledamöter och 6 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige 1 Plats och tid s sessionssal kl. 18.30-18.50 ande Enligt till protokollet bilagd uppropslista Övriga närvarande Tage Dalteg, kommunchef och sekreterare Utses att justera Lars Kyrkeryd (m) och Linda Danielsson

Läs mer

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Marie Öhlund TEKNISKA NÄMNDEN. Tekniska förvaltningen...

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Marie Öhlund TEKNISKA NÄMNDEN. Tekniska förvaltningen... SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) Plats och tid Tekniska förvaltningen, kl 14.00-17.30 Beslutande Se bifogad deltagarlista. Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista. Övriga deltagande Se bifogad

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, Onsdagen den 28 oktober 2009 kl 08.30 10.25 Beslutande: Lennart Engström (KD),tjg ordförande Göran Larsson (M) Liss Böcker (C) Eva Kullenberg (FP), tjg

Läs mer

Gunnel Orselius-Dahl (fp), ordförande Michael Saltas (kd) Mauritz Lindroth (s)

Gunnel Orselius-Dahl (fp), ordförande Michael Saltas (kd) Mauritz Lindroth (s) Socialnämndens arbetsutskott 24 maj 2004 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Frösundarummet, Socialförvaltningen, Tuna torg 15, Vallentuna måndagen den 24 maj 2004 kl 14.00-15.45

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (11) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Beslutande Stig Eng (c) Ordförande Monica Olsson

Läs mer

Till KF:s förfogande för särskilda ändamål. Eget kapital Anslaget 1995 Återstår

Till KF:s förfogande för särskilda ändamål. Eget kapital Anslaget 1995 Återstår 1995-03-20 1 Kf 27 Meddelanden 1.Redovisning av anslagen för oförutsedda utgifter mm år 1995. Till Kf:s förfogande Anslag från Anslaget 1995 Återstår årets början 1 000 000 264 918 735 082 Till KF:s förfogande

Läs mer

Dag och tid Tisdagen den 9 september 2014, klockan 15:00. Kommunstyrelsens arbetsutskotts beredning: Tisdagen den 2 september 2014, klockan 09.

Dag och tid Tisdagen den 9 september 2014, klockan 15:00. Kommunstyrelsens arbetsutskotts beredning: Tisdagen den 2 september 2014, klockan 09. Kommunstyrelsen Kallelse och föredragningslista 2014-08-25 1 (5) Dag och tid Tisdagen den 9 september 2014, klockan 15:00 Plats Rinmansalen Kommunstyrelsens arbetsutskotts beredning: Tisdagen den 2 september

Läs mer

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesprotokoll

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Tid och plats Tisdagen den 26 april 2011, kl. 13.00-15.20 i Prologen, kommunhuset Beslutande Ledamöter Peter Carpelan (M) ordf. Lennart Nilsson (M) Jan Runesten (M) Jan-Eric

Läs mer

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 2013-01-22 1 (13)

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 2013-01-22 1 (13) 2013-01-22 1 (13) Plats och tid Älmhults kommunhus 22 januari 2013 kl. 8.30 10.45 Beslutande Övriga deltagande Vidar Lundbäck (C), ordförande Ann Johansson (S), andre vice ordförande Annelie Olin (C) Gun-Britt

Läs mer

Per-Inge Pettersson, C Rosie Folkesson, S Gunilla Aronsson, C Tommy Ejnarsson, V Mikael Petersson, FP Carina Littorin 57

Per-Inge Pettersson, C Rosie Folkesson, S Gunilla Aronsson, C Tommy Ejnarsson, V Mikael Petersson, FP Carina Littorin 57 Sammanträdesprotokoll 1 (10) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl. 14.00-16.20 Beslutande Lars Rosander,C Mattias Wärnsberg, S Åke Nilsson, KD Tomas Söreling, S Pär Edgren, M ej 57 Carola

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2015-01-29 1-14

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2015-01-29 1-14 Socialnämnden 2015-01-29 1-14 Plats och tid Sammanträdesrum A1, Engelbrektsgatan 15, kl. 13.30-14.55 ande Ersättare ej tjänstgörande Övriga deltagare Utses att justera Erland Linjer (M) Turid Ravlo-Svensson

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatu m Torshälla stads nämnd 2010-10-05

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatu m Torshälla stads nämnd 2010-10-05 Torshälla stads nämnd 1(9) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Brogatan 13, klockan 14.30-15.35 ande Aino Blomgren (S) ordförande Lena Hellberg (S) Therese Huru (S) Peter Andersson (S) ersätter Roland

Läs mer

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl 14.00-14.50, 15.05-15.55 1 (16) Beslutande Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), 2:e vice

Läs mer

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9)

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl. 14.00-16.00 Beslutande Bo Bergman Annelie Milton-Björk Lars Hagberg Jonny Bengtsson Jan Kennmark Göran Berglund Laila

Läs mer

Kommunkontoret, Heby, 8 december 2014. Sekreterare Paragrafer 107-113 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, Heby, 8 december 2014. Sekreterare Paragrafer 107-113 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Sammanträdesdatum Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 10.00-12.00 Beslutande Margaretha Gadde-Jennische (M), ordförande Susanna Hansson (M), ersättare för Gudrun Wängelin-Lernskog

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 18 oktober 2006 1 (11)

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 18 oktober 2006 1 (11) Kommunstyrelsens teknikutskott 18 oktober 2006 1 (11) Plats och tid: BUN:s sammanträdesrum, kl 13.30-15.35 Beslutande: Ersättare: Per Gruvberger, ordf Sune Carlsson Bo Olsson Peter Johansson Anita Widman

Läs mer

PROTOKOLL 2014-05-20. Gruesalen, Mejerigatan 1 09:00-12:00. Christer Landin (S) Ninnie Lindell (M) Urban Berglund (KD) Bert Roos (S)

PROTOKOLL 2014-05-20. Gruesalen, Mejerigatan 1 09:00-12:00. Christer Landin (S) Ninnie Lindell (M) Urban Berglund (KD) Bert Roos (S) 1(15) Plats och tid Beslutande Ledamöter Gruesalen, Mejerigatan 1 09:00-12:00 Christer Landin (S) Ninnie Lindell (M) Urban Berglund (KD) Bert Roos (S) Tjänstegörande ersättare Övriga närvarande Tjänstemän

Läs mer

1 ( 8 ) Sammanträdesprotokoll 2011-01-24. Kommunstyrelsens personalutskott. Plats och tid: Hobysalen, Stadshuset, Ronneby kl. 08.30 15.

1 ( 8 ) Sammanträdesprotokoll 2011-01-24. Kommunstyrelsens personalutskott. Plats och tid: Hobysalen, Stadshuset, Ronneby kl. 08.30 15. Sammanträdesprotokoll 1 ( 8 ) 2011-01-24 Kommunstyrelsens personalutskott Plats och tid: Hobysalen, Stadshuset, Ronneby kl. 08.30 15.30 ande Roger Fredriksson Kenneth Michaelsson Roger Gardell JanAnders

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2011-02-10

Sammanträdesprotokoll 2011-02-10 Plats: Kommunkontoret, Mellanfryken Tid: 15:30-17.05 ande Mikael Johansson S Ordförande Angelica Rage S Vice ordförande Kenneth Eriksson S Anders Ljungsten M Övriga Christian Söderblom IT-chef Jan-Olov

Läs mer

Tekniska nämnden. Stadshuset Ängelholm, Sammanträdesrum Grå, 2014-01-23, kl. 17:00-18:15

Tekniska nämnden. Stadshuset Ängelholm, Sammanträdesrum Grå, 2014-01-23, kl. 17:00-18:15 Plats och tid: Beslutande: Stadshuset Ängelholm, Sammanträdesrum Grå, 2014-01-23, kl. 17:00-18:15 Jan Magnusson (FP), tjänstgörande ordförande Christer Hansson (S) Lars Lindström (M) Bertil Påhlsson (M)

Läs mer

Tallgården, Östervåla, 19 juni 2014, kl 09.30. Sekreterare Paragrafer 63-75 ANSLAG/BEVIS

Tallgården, Östervåla, 19 juni 2014, kl 09.30. Sekreterare Paragrafer 63-75 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14) Sammanträdesdatum Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 10.00 14.00 Beslutande Margaretha Gadde-Jennische (M), ordförande Gudrun Wängelin-Lernskog (C) Olof Nilsson (S), ersättare

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 22 maj 2012 kl. 8:30-9:20 Plats Stadshuset, KS-salen Omfattning 64-66 Beslutande Johan Persson (S) Malin Petersson (M) Anette Lingmerth (S) Anna Thore (MP)

Läs mer

Kommunledningskontoret, Skillingaryd

Kommunledningskontoret, Skillingaryd Kommunstyrelsen 2005-11-23 1 (11) Plats och tid Nämndrummet Skillingehus, Skillingaryd, onsdagen den 23 november 2005 klockan 15.00-17.00 Beslutande Bengt Dahlqvist (m), ordförande Kristina Nordquist (c),

Läs mer

Plats och tid Paragrafen, kommunkontoret, Storuman 2013-09-26 kl 10 00 14 00

Plats och tid Paragrafen, kommunkontoret, Storuman 2013-09-26 kl 10 00 14 00 STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (16) Plats och tid Paragrafen, kommunkontoret, Storuman 2013-09-26 kl 10 00 14 00 Beslutande Peter Åberg (S) ordförande Ulf Vidman (M) Eva-Marie Stabbfors (KD) Lilian Mörtsell

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-11-06

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-11-06 1(52) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset klockan 15:00-16:10 Beslutande Jimmy Jansson (S), ordförande Lars Andersson (S), tjänstgörande ersättare Mikael Edlund (S) Mona Kanaan (S) Marie Svensson (S)

Läs mer

Arne Svärm, räddningstjänstchef Yvonne Thelin Karlsson, sekreterare Eva Gardelin-Larsson, kommunsekreterare Johan Nilsson, stf räddningschef

Arne Svärm, räddningstjänstchef Yvonne Thelin Karlsson, sekreterare Eva Gardelin-Larsson, kommunsekreterare Johan Nilsson, stf räddningschef Räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö 1 (5) Plats och tid Räddningsstationen i Gislaved, kl 14.00 15.30 Beslutande Bertil Valfridsson (M), ordförande Bength-Göran Johansson (C) Åke Ljunggren (S) Stefan

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunrevisionen. 2010-10-21, kl. 09.00 17.00, Kommunhuset i Simrishamn

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunrevisionen. 2010-10-21, kl. 09.00 17.00, Kommunhuset i Simrishamn 2010-11-11 1 (1) Plats och tid 2010-10-21, kl. 09.00 17.00, Kommunhuset i Simrishamn Birgitta Larsson, ordförande Froste Persson, vice ordförande Ulf Bengtsson Alf-Göran Andersson Bengt Wieslander Ann-Mari

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2013-03-11 20 (28) Plats och tid Gyllene salen, Apotekshuset Vingåker, måndagen den 11 mars 2013, kl. 08.30-09.30 Beslutande Raul Sevefjord (M) ordf Thommy Gustafsson (S) Övriga deltagande Helena Viklund,

Läs mer

Plats och tid Facklan, kommunhuset, Bjuv, 2013-01-09 kl 09.00-11-20

Plats och tid Facklan, kommunhuset, Bjuv, 2013-01-09 kl 09.00-11-20 1(13) Plats och tid Facklan, kommunhuset, Bjuv, kl 09.00-11-20 Beslutande Ledamöter Stefan Svalö (S), ordf, jäv 6 Anders Månsson (S), ordf 6 Christer Landin (S) Ninnie Lindell (M) Sven Yngve Persson (M)

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-28

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-28 Barn- och ungdomsnämnden Paragraf Ärendelista Sammanträdesdatum 2014-08-28 69 Budgetuppföljning och ekonomisk redovisning år 2014 70 Budget skolskjuts 2015 71 Återremiss motion om förskola i Vallberga

Läs mer

Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Karin Lindgren. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson 2013-10-07

Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Karin Lindgren. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson 2013-10-07 1 1 Plats och tid Rådhuset, kl 13.00 14.30 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats och tid Karl-Erik

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-04-25 1 (13) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-10.10 ande Kjell Jansson (M), ordförande Mats Hultin (M) Berit Jansson (C) Elisabeth Björk (S) Kerstin Bergström

Läs mer

Lennart Sjödin. Sekreterare... Paragrafer 107-152. Diana Börjesdotter Olsson... 148, omedelbart justerad. Ordförande... Christina Embretsen

Lennart Sjödin. Sekreterare... Paragrafer 107-152. Diana Börjesdotter Olsson... 148, omedelbart justerad. Ordförande... Christina Embretsen PROTOKOLL Datum Plats och tid Beslutande Brandstation, Molinsgatan 2, Ljusdal. Kl 09.30 14.30 Christina Embretsen, ordförande (s) Lennart Sjödin, 1:e vice ordförande (c) Ulla-Britt Gidemalm 2:e vice ordförande

Läs mer

Parketten, Boxholm kl.19.00-20.00

Parketten, Boxholm kl.19.00-20.00 1(1) Plats och tid Beslutande Parketten, Boxholm kl.19.00-20.00 Enligt bilagor Övriga deltagande Kerstin Olefalk-Palm Gunnar Andersson, revisor Sune Philipsson, revisor Per-Arne Löfving, Ylva Söderström

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid 2004-09-29 98 Organ Socialnämnden Plats och tid Vårdcentralens konferensrum, kl 17.00 18.00 Beslutande Arne Ottosson (m), ordförande Inger Isaksson (kd) tj ers Gunnie Davidsson (c) Annelie Nyberg (fp)

Läs mer

Stefan Luukkonen (S), Jerry Emanuelsson (S), Kurt Jonsson (KD) Paragrafer 44-51. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Stefan Luukkonen (S), Jerry Emanuelsson (S), Kurt Jonsson (KD) Paragrafer 44-51. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN 2013-12-10 1 Plats och tid Rum 611, AVA-huset, Katrineholm kl 08.15 9.30 ande Erik Liljencrantz ordförande (M), Marie-Louise Karlsson (S) vice ordförande, Göran Ivarsson (C)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunfullmäktige 2009-03-30 Sida 1 av 15 Plats och tid: Folkets Hus, kl. 18.30 19.55 BESLUTANDE Ledamöter: Robert Mörk (S) Eric Arvidsson (C) Roland Halvarsson (V), vice ordf. Monica Littorin (V) Annika

Läs mer

Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset Torsdagen den 22 maj 2014 kl 18:00 19:30

Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset Torsdagen den 22 maj 2014 kl 18:00 19:30 1 (13) Plats och tid ande Övriga närvarande Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset Torsdagen den 22 maj 2014 kl 18:00 19:30 Jessica Ashworth (M), Ordförande Harriet Paulsson (C), 1e vice ordförande Anders

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (16)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (16) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (16) Plats och tid Bällstarummet, 18.30-20-30 ande Ersättare Övriga närvarande Gunnel Orselius-Dahl (FP), ordförande, Marie-Louise Löwenbeck (M), Gillis Weingarth

Läs mer