Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatu m Kommunstyrelsen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatu m Kommunstyrelsen 2010-11-09"

Transkript

1 1(35) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset,.klockan ande Ersättare Jimmy Jansson (S), ordförande Benny Karlsson (S) tjänstgörande ersättare Sarita Hotti (S) Mikael Edlund (S) Mona Kaanan (S) tjänstgörande ersättare Aino Blomgren (S) Johan Nilsson (S) Eila Clarstedt (V) Kjell-Erik Israelsson (M) Iha Frykman (M) Eva Schmekel (M) tjänstgörande ersättare Christina Andersson (C) Lotta Jonsson (KD) Niklas Frykman (FP) Magnus Johansson (MP) Joel Hamberg (V) Arne Jonsson (C) Kerstin Lindroos (FP) Utses att justera Iha Frykman (M) Justeringens plats och tid Måndagen den 15 november 2010, stadshuset Paragrafer Underskrifter... Sekreterare Marie Johansson-Saati Ordförande Justerande... Jimmy Jansson... Iha Frykman Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatu m Kommunstyrelsen Anslaget sätts upp Anslaget tas ner Förvaringsplats för protokollet Kommunstyrelsens kansli Underskrift...

2 2(35) Övriga närvarande Adam Marttinen (SD), insynsplats Pär Eriksson, kommundirektör Ingrid Sköldmo, förvaltningschef Tommy Malm, ekonomidirektör Per Idesten, fastighetschef Gudrun Nyqvist, koordinator Maria Westberg, kommunsekreterare Marie Johansson-Saati, vik kommunsekreterare

3 3(35) KSKF/2010: Preliminär verksamhetsplan för kommunstyrelsen Kommunstyrelsens preliminära verksamhetsplan 2011 antas. 2. Verksamhetsplanen för kommunstyrelsen 2011 kompletteras med följande åtaganden: - Analysera vilka delar av kommunkoncernens verksamhet där det finns förhöjd risk för korruption och otillbörlig påverkan. - Analysera kommunkoncernens verksamhet och komma med förslag på förändrade arbetsrutiner i syfte att minska risken för korruption och otillbörlig påverkan. Reservation Kjell-Erik Israelsson (M), Iha Frykman (M), Eva Schmekel (M), Niklas Frykman (FP), Lotta Jonsson (KD) och Christina Andersson (C) reserverar sig mot beslutet till förmån för Allians i Eskilstunas förslag till preliminär verksamhetsplan för kommunstyrelsen Skriftlig reservation lämnas (bilaga). Kommunledningskontoret har den 26 oktober 2010 inkommit med förslag till kommunstyrelsens preliminära verksamhetsplan och budget Tillägg samt justeringar har gjorts efter samråd med kommunstyrelsens arbetsutskott den 5 oktober om kommunstyrelsens verksamhetsplan och budget 2011 tas i januari 2011, efter beslut i kommunfullmäktige den 25 november om kompletterande årsplan Yrkanden Magnus Johansson (MP) yrkar att den preliminära verksamhetsplanen för kommunstyrelsen 2011 kompletteras med följande åtaganden: - Analysera vilka delar av kommunkoncernens verksamhet där det finns förhöjd risk för korruption och otillbörlig påverkan.

4 4(35) - Analysera kommunkoncernens verksamhet och komma med förslag på förändrade arbetsrutiner i syfte att minska risken för korruption och otillbörlig påverkan. Jimmy Jansson (S) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag och instämmer i Magnus Johanssons (MP) tilläggsyrkanden. Kjell-Erik Israelsson (M) yrkar bifall till moderaternas, folkpartiets, kristdemokraternas och centerpartiets förslag till verksamhetsplan 2011 och avslag på kommunledningskontorets förslag. Han yrkar även avslag på Magnus Johanssons (MP) tilläggsyrkanden. Iha Frykman (M), Niklas Frykman (FP) och Christina Andersson (C) instämmer i Kjell-Erik Israelssons (M) yrkanden. Eila Clarstedt (V) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag och till Magnus Johanssons (MP) tilläggsyrkanden. Hon yrkar avslag på moderaternas, folkpartiets, kristdemokraternas och centerpartiets förslag till verksamhetsplan Propositionsordning Ordföranden finner att det finns följande förslag till beslut: 1. bifall till kommunledningskontorets förslag som yrkats av Jimmy Jansson (S) med flera 2. bifall till moderaternas, folkpartiets, kristdemokraternas och centerpartiets förslag som yrkats av Kjell-Erik Israelsson (M) med flera 3. tillägg som yrkats av Magnus Johansson (MP) Ordföranden föreslår en propositionsordning som innebär att kommunstyrelsen först får ta ställning bifall till kommunledningskontorets förslag mot bifall till moderaternas, folkpartiets, kristdemokraternas och centerpartiets förslag och därefter till Magnus Johanssons (MP) tilläggsyrkande. Kommunstyrelsen godkänner propositionsordningen. Ordföranden ställer proposition på förslagen och finner att kommunstyrelsen beslutat att bifalla kommunledningskontorets förslag. Vidare finner ordföranden att kommunstyrelsen beslutat att bifalla Magnus Johanssons (MP) tilläggsyrkanden. Utdrag till: Kommunledningskontoret, för åtgärd

5 5(35) KSKF/2010: Komplettering av årsplan 2011 Förslag till kommunfullmäktige 1. Komplettering av Årsplan 2011 enligt socialdemokraternas, miljöpartiets och vänsterpartiets förslag fastställes. 2. Gemensamma åtaganden och övriga föreslagna åtaganden fastställes. 3. Den kommunala skattesatsen fastställs till 22,18 för För 2011 fastställs resultatmålet till 2,2 procentenheter av skatteintäkter och generella stadsbidrag, vilket motsvarar 101,5 miljoner kronor. För åren 2012 och 2013 är resultatmålet 2,5 procent. 5. Budgeten för investeringar i fasta anläggningar fastställs till 277,5 miljoner kronor för år 2011 och 239,8 miljoner kronor för Varje nämnd ska själv täcka sina driftkostnader till följd av investeringar. 7. Nämndernas budgetramar fastställs. Övriga ramökningar som nämnderna begärt under budgetarbetet avslås. Reservation Kjell-Erik Israelsson (M), Iha Frykman (M), Eva Schmekel (M), Niklas Frykman (FP), Lotta Jonsson (KD) och Christina Andersson (C) reserverar sig mot beslutet i punkt 1 till förmån för det egna förslaget. Skriftlig reservation lämnas (bilaga). Avstår från att delta i beslutet Kjell-Erik Israelsson (M), Iha Frykman (M), Eva Schmekel (M), Niklas Frykman (FP), Lotta Jonsson (KD) och Christina Andersson (C) deltar ej i beslutet om kommunledningskontorets förslag i punkterna 2 7. Kommunledningskontoret har den 9 november 2011 lämnat skrivelse. Av skrivelsen framgår att kommunledningskontoret har analyserat den samhällsekonomiska utvecklingen och utifrån kommunfullmäktiges

6 6(35) beslut från den 17 juni beaktat de ekonomiska konsekvenserna för Eskilstuna kommun. Utifrån nämndernas och bolagsstyrelsernas beslut om åtaganden för 2011 och kommunstyrelsens beredning av kompletteringen av årsplanen föreslår kommunledningskontoret nio gemensamma åtaganden för flera eller alla nämnder och bolagsstyrelser. Parallellt har en politisk process genomförts där såväl majoriteten som oppositionen tydliggjort sina politiska prioriteringar som bland annat uttryckts i sina respektive förslag till kompletteringar av årsplan Socialdemokraterna, miljöpartiet och vänsterpartiet har den 9 november 2010 inkommit med förslag till komplettering av årsplan Moderaterna, folkpartiet, centerpartiet och kristdemokraterna har den 9 november 2010 inkommit med förslag till komplettering av årsplan Kommunledningskontoret har den 9 november 2010 inkommit med förslag till beslut med 6 beslutsatser som följdkonsekvenser av socialdemokraternas, vänsterpartiets och miljöpartiets förslag till beslut. Yrkanden Jimmy Jansson (S), Magnus Johansson (MP) och Eila Clarstedt (V) yrkar bifall till socialdemokraternas, miljöpartiets och vänsterpartiets förslag. Niklas Frykman (FP) yrkar bifall till moderaternas, folkpartiets, kristdemokraternas och centerpartiets förslag. Jimmy Jansson (S) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag med 6 beslutsatser. Propositionsordning Ordföranden finner att det finns följande förslag till beslut: 1. Socialdemokraternas, vänsterpartiets och miljöpartiets förslag till beslut 2. Moderaternas, folkpartiets, kristdemokraternas och centerpartiets förslag till beslut. 3. Kommunledningskontorets förslag till beslut med 6 beslutsatser. Ordföranden föreslår en propositionsordning som innebär att han först ställer socialdemokraternas, vänsterpartiets och miljöpartiets förslag mot moderaternas, folkpartiets, kristdemokraternas och centerpartiets förslag. Om socialdemokraternas, vänsterpartiets och miljöpartiets förslag vinner får

7 7(35) kommunstyrelsen därefter ta ställning till kommunledningskontorets förslag med 6 beslutsatser. Kommunstyrelsen godkänner propositionsordningen. Ordföranden ställer proposition på socialdemokraternas, vänsterpartiets och miljöpartiets förslag och moderaternas, folkpartiets, kristdemokraternas och centerpartiets förslag och finner att kommunstyrelsen har beslutat enligt socialdemokraternas, vänsterpartiets och miljöpartiets förslag till komplettering av årsplan Därefter ställer ordföranden proposition på kommunledningskontorets 6 beslutsatser och finner att kommunstyrelsen bifallit dessa.

8 8(35) KSKF/2010: Val av revisorer till stiftelser som förvaltas av kommunen Förslag till kommunfullmäktige Till revisor för av kommunen förvaltade stiftelser med förmögenhet överstigande tio basbelopp, utses för tiden : Ordinarie revisor Suppleant Katarina Nygren Ernst & Young AB Gunilla Andersson. Ernst & Young AB Kommunstyrelseförvaltningen har den 11 oktober 2010 inkommit med skrivelse. Av skrivelsen framgår att det för stiftelser som enligt stiftelselagen (1994:1220) är skyldiga att upprätta årsredovisning (förmögenhet överstigande tio basbelopp) ska minst en auktoriserad revisor utses. För perioden föreslås Katarina Nygren som ordinarie revisor och Gunilla Andersson som suppleant.

9 9(35) KSKF/2010: Svar på begäran om att få uppföra en tillfällig skolbyggnad/barack på British Juniors/ Tunaforsskolans skolgård, kv Skolmästaren, Eskilstuna samt begäran om förlängning av aktuellt hyresavtal till juni Kommunstyrelsen avslår begäran om etablering av en tillfällig skolbyggnad på fastigheten Skolmästaren 2, eftersom ändrad markanvändning till bostadsbyggande markerats i pågående planarbete. 2. Kommunen avslår även begäran om förlängning av aktuellt hyresavtal till juni 2014, eftersom ändrad markanvändning till bostadsbyggande markerats i pågående planarbete och då kommunen avvaktar barn- och utbildningsförvaltningens utredning avseende lokaleffektiviseringar, som planeras vara klar under december British Schools AB har i skrivelse till kommunstyrelsen begärt att få söka bygglov och att få uppföra en tillfällig skolbyggnad om ca 800 kvadratmeter på Tunaforsskolans skolgård/fastigheten Skolmästaren 2. Skolan har idag drygt 360 elever och för närvarande närmare 200 elever i kö till höstterminen 2011 i F-klass samt de elever som valt att starta sin skolgång i klasserna 1-5. British Schools AB anger att man är trångbodda, med en för personal och elever mindre god arbetsmiljö samt att man inte kan ta emot fler elever. British Schools AB önskar även förlängning av nuvarande hyresavtal till juni Nuvarande hyresavtal i den av kommunen ägda Tunafors skola gäller för perioden från och med den 15 juli 2009 till och med den 15 juli Hyresavtalet medger ej besittningskydd men kommunen har förbundit sig att bereda British School AB en lämplig lokal för skolverksamhet i centralorten. Kommunledningskontoret har den 4 november 2010 inkommit med skrivelse. Av skrivelsen framgår att barn- och utbildningsförvaltningen planerar att under december månad 2010 slutföra sin utredning avseende lokaleffektiviseringar och i denna redovisa vilka lokaler som kommunen ej behöver för sin egen verksamhet. Kommunledningskontoret anser därför att man bör avvakta och se resultatet av

10 10(35) denna utredning och därefter ta ställning till om nuvarande hyresavtal ska förlängas och hur British Schools utökade lokalbehov kan tillgodoses. British Schools har tidigare ansökt om att få uppföra tillfälliga paviljongmoduler och fått avslag på sin ansökan. För marken ifråga pågår planarbete för ändrad användning där kommunen som fastighetsägare planerar exploatering för bostäder. Inom några år ska bostäder etableras på fastigheten. Som fastighetsägare anser kommunen det olämpligt att under denna exploateringsprocess tillåta utökad bebyggelse. Det är inte försvarbart ur ekonomiskt perspektiv att etablera nya lokaler som sedan inte ska användas. Yrkanden Jimmy Jansson (S) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag. Kjell-Erik Israelssson (M) yrkar att ärendet ska återremitteras till kommunledningskontoret för att invänta barn- och utbildningsnämndens utredning. Niklas Frykman (FP) och Lotta Jonsson (KD) instämmer i Kjell-Erik Israelssons (M) återremissyrkande. Christina Andersson (C) yrkar att ärendet ska återremitteras. Johan Nilsson (S) yrkar att ärendet ska avgöras idag. Propositionsordning Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut dels kommunledningskontorets förslag och dels Kjell-Erik Israelsssons (M)) med fleras yrkande om återremiss till kommunstyrelsen. Ordföranden föreslår en propositionsordning som innebär att kommunstyrelsen först får ta ställning till om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras. Om kommunstyrelsen beslutar att avgöra ärendet idag får kommunstyrelsen därefter ta ställning till kommunledningskontorets förslag. Propositionsordningen godkänns av kommunstyrelsen. Ordföranden ställer proposition på förslagen och finner att kommunstyrelsen beslutat att ärendet ska avgöras idag samt att kommunstyrelsen beslutat enlig kommunledningskontorets förslag. Utdrag till: British Schools AB, Eskilstuna

11 11(35) KSKF/2010: Överföring av pengar från kommunstyrelsen till stadsbyggnadsnämnden för arrangemang av Europeiska mobilitetsveckan Förslag till kommunfullmäktige kronor förs över från kommunstyrelsen till stadsbyggnadsnämnden för att de från och med 2011 ansvarar för aktiviteter i samband med Europeiska mobilitetsveckan. Kommunledningskontoret har den 4 november 2010 inkommit med skrivelse. Av skrivelsen framgår att förslaget innebär att ansvaret och kostnaderna för arrangemanget flyttas från kommunstyrelsen till stadsbyggnadsnämnden. Detta innebär att budgeterade pengar följer med uppdraget. Europeiska mobilitetsveckans syfte är bland annat att öka möjligheten för medborgarna att upptäcka alternativa transportsätt, till exempel att promenera, cykla eller åka kollektivt. Dessutom är syftet att öka trafiksäkerheten.

12 12(35) 276 Svar på revisionsrapport - Granskning av årsredovisning 2009 för Eskilstuna kommun Förslag till kommunfullmäktige Revisionsrapporten läggs till handlingarna KSKF/2010:416 Kommunledningskontoret har den 4 oktober 2010 inkommit med skrivelse. Av skrivelsen framgår att kommunens revisorer årligen granskar arbetet och innehållet i årsredovisningen. Revisorerna bedömning är att årsredovisningen i allt väsentligt redogör för utfallet av verksamheten, verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen. Revisorernas synpunkter och kommunledningskontorets bedömning redovisas i svaret.

13 13(35) KSKF/2010: Svar på revisionsrapport - Granskning av barnperspektivet i kommunens integrationsarbete Förslag till kommunfullmäktige Revisionsrapporten Barnperspektivet i kommunens integrationsarbete läggs till handlingarna. Granskningen av hur barnperspektivet beaktas i kommunens integrationsarbete visar att barnperspektivet är en naturlig del i de granskade verksamheternas uppdrag och beaktas i hög grad. Kommunledningskontoret har den 25 oktober 2010 inkommit med skrivelse. Av skrivelsen framgår att kommunens revisorer har genomfört en granskning av barnperspektivet i kommunens integrationsarbete. Granskningen har genomförts mot bakgrund av att integration angavs som ett prioriterat och strategiskt område av kommunfullmäktige. Fokus för granskningen rör det sätt som barns och ungdomars behov, förhållanden och uppväxtvillkor beaktas och hanteras i integrationsarbetets planering, genomförande och uppföljning. Granskningen är avgränsad till barn- och utbildningsnämnden och arbetsmarknads- och familjenämnden och avser verksamhetsåret Genom studier av styrdokument samt genom gruppintervjuer med flera ledande tjänstemän och politiker inom de två berörda nämnderna samt kommunledningskontoret har revisionsrapporten sökt svar på följande frågor: 1. Beaktas barnperspektivet i styrningen av kommunens integrationsarbete? 2. Vilka mål och uppdragsbeskrivningar för barn och ungdomar är fastställda? Är de kommunövergripande målen beaktade och operationaliserade i nämndernas och förvaltningarnas verksamhetsplaner? 3. Beaktas barn och ungdomars behov och förhållanden i integrationsarbetets planering och genomförande? 4. Är samverkan mellan kommunens nämnder och verksamheter tillräcklig? 5. Är uppföljningen inom kommunen tillräcklig? Ger uppföljningen information som gör det möjligt att beskriva om verksamheten uppnår de mål som är fastställda med avseende på barn och ungdomar?

14 14(35) Revisorerna har gått igenom alla ovannämnda punkter, identifierat relevanta ställningstaganden, pekat på förbättringsmöjligheter och sammanfattningsvis bedömt att barnperspektivet i hög grad beaktas i styrningen av integrationsarbetet samt är en naturlig del i de granskade verksamheternas uppdrag. Kommunledningskontoret anser att revisionsrapporten är väl utförd och att dess slutsatser berör en viktig fråga för kommunens framtid. Barnperspektivet ska genomsyra all verksamhet som bedrivs i kommunkoncernen. Därför är det viktigt att verksamheterna granskas i syfte att markera kommunens ställningstagande till denna angelägna fråga samt påvisa förbättringsmöjligheter. Både barn- och utbildningsnämnden och arbetsmarknads- och familjenämnden har yttrat sig angående granskningen av barnperspektivet i kommunens integrationsarbete och för sin del godkänt den. Nämnderna har gått igenom de för deras verksamhet relevanta synpunkterna och tagit del av revisorernas förslag till förbättringar. Med ovanstående beaktat anser vi att revisionsrapporten Barnperspektivet i kommunens integrationsarbete kan godkännas och läggas till handlingarna.

15 15(35) KSKF/2010: Svar på revisionsrapport - Granskning av arbetsmarknads- och familjenämndens tillståndsgivning och tillsyn Förslag till kommunfullmäktige Arbetsmarknads- och familjenämnden vidtar de åtgärder som revisionen föranleder. Revisionsrapporten läggs till handlingarna. Kommunledningskontoret har den 25 oktober inkommit med skrivelse. Av skrivelsen framgår att kommunens revisorer ger ett mycket gott betyg åt arbetsmarknads- och familjenämndens verksamhet beträffande serveringstillstånd och anmälan och tillsyn av folköls- och tobaksförsäljning. Vissa administrativa rutiner kan förbättras och nämnden beskriver i sitt yttrande hur detta kommer att ske. Arbetsmarknads- och familjenämnden har ett utvecklat och ambitiöst system för tillstånds- och tillsynsverksamheten. Det skriver kommunens revisorer efter den granskning man genomfört. Det gäller serveringstillstånd samt anmälan och tillsyn av folköls- och tobaksförsäljning. Arbetet bedrivs inom ramen för den vedertagna metoden ansvarsfull alkoholservering. Tillståndsgivningen hanteras i allt väsentligt på ett rättssäkert sätt, skriver revisorerna. Men nämndens styrning och uppföljning är inte helt tillräcklig, främst därför att en politiskt fastställd tillsynsplan saknades vid revisionen. I sitt yttrande över revisionsrapporten skriver arbetsmarknads- och familjenämnden att en tillsynsplan beslutas varje år, men av misstag skedde inte detta 2009, det år då revisionen genomfördes. För 2010 finns plan fastställd. I övrigt rekommenderade revisionen fastställande av en servicedeklaration, e- blanketter, kartlagd process, uppföljningsrapporter till nämnd och ekonomiskt kalkylunderlag som säkerställer att taxorna ger full kostnadstäckning. Nämnden har tagit till sig synpunkterna och vidtar nödvändiga åtgärder.

16 16(35) Kommunledningskontoret anser vidare att revisionen har fångat in de viktigaste processerna för tillstånds- och tillsynsverksamheten och bedömer för sin del att arbetsmarknads- och familjenämnden på ett seriöst sätt arbetat med förbättringsåtgärder, säkring av rutiner. Kommunledningskontoret anser att revisionsrapporten därmed kan läggas till handlingarna.

17 17(35) KSKF/2010: Svar på revisionsrapport - Granskning av styrning av förskolans kostnader Förslag till kommunfullmäktige Revisionsrapporten läggs till handlingarna Kommunledningskontoret har den 26 oktober inkommit med skrivelse. Av skrivelsen framgår att på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Eskilstuna kommun har KOMREV inom PriceWaterhouseCoopers granskat styrningen av förskolans kostnader. Den revisionsfråga som besvarats är; Har nämnderna tillräckligt styrning över kostnader för förskolan och hur resurserna fördelas för olika enheter? PriceWaterhouseCoopers bedömer att nämnderna har tillräcklig styrning över kostnader för förskolan. Revisionen ger dock två rekommendationer; 1. Att nämnderna och förvaltningarna har en öppen dialog och gemensam beredning av á-prisnivån innan beslut fattas. Detta för att barn- och utbildningsnämnden och Torshälla stads nämnd ska kunna fatta beslut om de verksamheter som de är ytterst ansvariga för. 2. Nämnderna bör analysera hur kostnaderna per servicetimme (närvarotimme) kan variera så mycket mellan förskoleenheterna och vilka konsekvenser detta får för verksamhetsplaneringen. Barn- och utbildningsnämnden har förklarat i sitt svar att i normalfallet informeras Torshälla stads nämnd om planerade á-prisförändringar på tjänstmannanivå löpande under budgetprocessen. Det ger nämnden underlag för att bedöma om man vill följa barn- och utbildningsnämndens á-priser eller göra avsteg från sin princip. Vid snabba budgetbeslut, som de á-prissänkningar som beslutades av barn- och utbildningsnämnden i april 2009, blir det svårare för Torshälla stads nämnd att hinna anpassa sin budget till den nya informationen. Detta tillhör dock undantagen. Beträffande de stora skillnaderna i kostnaderna per servicetimme (närvarotimme) anger Barn- och utbildningsnämnden följande förklaringar till skillnaderna.

18 18(35) 1. Nyöppnade förskolor har högre kostnader till följd av introduktion för personalen och ett stort antal inskolningar. 2. Dygnet runt-verksamheter har högre kostnader, eftersom de är personalintensivare än andra förskolor och betalar ersättning för obekväm arbetstid. 3. Små enheter med få avdelningar har högre kostnader, eftersom de inte har möjlighet till stordriftsfördelar. 4. Enheter med stor omsättning av barn har högre kostnader på grund av ett stort antal inskolningar och att det är svårare att ha fulla barngrupper kontinuerligt. 5. Enheter med ett stort antal 15-timmarsbarn har högre kostnader per servicetimme, eftersom de har möjlighet att vara personalintensivare då ersättningen för 15-timmarsbarn är lika stor som för heltidsbarn. I praktiken fungerar konstruktionen som ett strukturtillägg inom förskolan. Torshälla stads nämnd har gett Torshälla stads förvaltning följande uppdrag med anledning av revisionsrapporten. - sträva efter en öppen dialog och gemensam beredning av á-prisnivån tillsammans med barn- och utbildningsförvaltningen. - genomföra en analys av variationen av kostnader/servicetimme mellan förskolorna och vilka konsekvenser detta få för verksamhetsplaneringen. Kommunledningskontoret bedömer att barn- och utbildningsnämnden gett en rimlig förklaring till skillnaderna i kostnaderna per servicetimme och betonar vikten att i tidigt skede ha en öppen dialog i samban med fastställande av á-priser.

19 19(35) KSKF/2008: Svar på revisonsrapport - Uppföljning sjukfrånvaro - orsak och samband Förslag till kommunfullmäktige Revisionsrapporten läggs till handlingarna. Kommunledningskontoret har inkommit med skrivelse i ärendet den 25 oktober. Av skrivelsen framgår att Komrev har 2007 på uppdrag av kommunens revisorer genomfört en uppföljande granskning av kommunens arbete med att minska sjukfrånvaron. Bakgrunden är en tidigare revisionsrapport från 2005 som omfattade tre nämnder där man konstaterade att det saknades kunskaper om orsaker och samband kring sjukfrånvaro samt att det fanns brister i organisationen som hindrade ett effektivt arbete för att minska frånvaron. Den uppföljande granskningen visade att: 1. Chefernas förutsättningar att hantera personal och rehabiliteringsansvar har uppmärksammats och åtgärdats. Idag har cheferna bättre tillgång till statistik och utveckling av verktyg pågår för att underlätta rehabiliteringsarbetet. 2. Det saknas ett strukturerat arbete på kommunövergripande nivå i syfte att ta tillvara resultaten från samordningsförbundet RAR i Sörmland. 3. Det finns inte någon samlad dokumentation och beskrivning av de 5 miljoner kronor, som kommunstyrelsen avsatte för åren , har utmynnat i. 4. Det finns ett fortsatt behov av att utveckla uppföljningen och utvärderingen av de insatser som genomförs, inte minst mot bakgrund av att sjukfrånvaron under 2007 har ökat. Av skrivelsen framgår vidare att arbetet med att minska sjukfrånvaron och förbättra rehabiliteringen har utvecklats sedan rapporten skrevs. Ett IT-stöd, ADATO, har införts till hjälp för cheferna i deras rehabiliteringsansvar. Kommunhälsan har omorganiserat sitt arbete för att bättre svara mot organisationens behov. Ett kommunövergripande avtal har slutits med Försäkringskassan för att snabbt kunna sätta in rätt åtgärder för rehabilitering. Ett arbete pågår även med att skapa en kommungemensam ingång för sjukanmälan och rådgivning för att stötta cheferna och snabbt kunna sätta in rätt stöd till medarbetarna

20 20(35) Bedömningen är att det idag bedrivs ett strukturerat arbete i kommunen vad avser sjukfrånvaro och rehabilitering samt uppföljning och utvärdering. En uppföljning och redovisning är gjord av de medel som avsattes av kommunstyrelsen år för att minska sjukfrånvaron. Den totala sjukfrånvaron i kommunen följs upp månadsvis och den har minskat sedan 2007 från 8,1 & till 5,6 procent Kommunledningskontoret bedömer att åtgärder fortlöpande vidtas för att minska sjukfrånvaron och förbättra rehabiliteringsinsatserna för medarbetarna.

21 21(35) KSKF/2010: Granskning samt revisionsrapport - Vård av barn och ungdomar utom det egna hemmet Förslag till kommunfullmäktige Berörda nämnder har vidtagit de åtgärder revisorerna föreslår. Revisionsrapporten läggs till handlingarna. Kommunledningskontoret har den 25 oktober inkommit med skrivelse. Av skrivelsen framgår att vården av barn och ungdomar har granskats av kommunens revisorer, som anser att rutiner och riktlinjer behöver ses över och dessutom samordnas bättre mellan berörda nämnder. I varje enskilt fall ska finnas en genomförandeplan och den ska följas upp regelbundet. Enligt granskningsrapporten behöver arbetsmarknads- och familjenämnden se över rutiner och riktlinjer, ange vilket ramverk som ska gälla för vården och hur den ska genomföras. Bland annat gäller det metoden Barnets Behov i Centrum (BBiC), som enligt revisorerna bör användas mer konsekvent. Torshälla stads nämnd bör också se över sina rutiner och riktlinjer, genomföra ett utvecklingsarbete. I Torshälla tillämpas BBiC vilket revisorerna positivt noterar. Revisorerna anser att den här typen av vård och insatser ska vila på en kommungemensam grund för att säkerställa att alla barn och ungdomar har samma förutsättningar att få en likvärdig och rättssäker vård och får sina behov tillgodosedda. Av dokumentationen i varje utredning bör det tydligare framgå hur barnets behov identifierats och beaktats vid bedömningen av ett familjehems lämplighet. En genomförandeplan ska finnas i varje fall, följas upp regelbundet och utvärderas vid avslutad vård. Kommunledningskontoret anser vidare att båda nämnderna redovisar tydligt vilka åtgärder man vidtagit med anledning av revisionen. Det är utmärkt. Det är också bra att nämnderna försöker skapa en kommungemensam grund för bedömningar, på det sätt revisorerna beskriver.

22 22(35) Varje placering är unik. Det finns alltid individuella faktorer att väga in och bedöma. Inom vissa ramar finns ett visst utrymme för handläggare och andra ansvariga att hitta olika lösningar. Att samla all familjehemsvård i kommunen hos en nämnd skulle därför i sig inte innebära någon ökad garanti för likabehandling och lika bedömning, men bättre samordning på det sätt nämnderna skriver i sina yttranden är både välkommet och nödvändigt för att säkerställa en rättssäker process och ge förutsättningar för likabehandling. Revisionsrapporten innehåller värdefulla påpekanden som berörda nämnder enligt kommunledningskontoret tagit till sig på bästa sätt. Revisionsrapporten kan läggas till handlingarna.

23 23(35) KSKF/2008: Svar på motion om att avskaffa förmånsbilarna i kommunkoncernen Förslag till kommunfullmäktige 1. Motionen bifalles i den del som rör förmånsbilar, det vill säga att förmånsbilar inte längre ska erbjudas inom kommunkoncernen. 2. Den del av motionen som rör utbyggnaden av kommunens bilpool förklaras besvarad med det arbete som påbörjats med att successivt byta ut kommunens bilpark till miljöfordon. Kommunledningskontoret har den 26 oktober 2010 lämnat skrivelse. Av skrivelsen framgår att det år 1988 togs beslut om att införa tjänstebilar som löneförmån för i princip bara förvaltningschefer. Men löneförmånen kunde även innefatta andra funktioner utifrån det beslut som togs. Denna möjlighet att nyttja så kallade förmånsbilar har under åren även kommit att innefatta direktörer samt förtroendevalda på heltid. Förmånsbilar är idag miljöbilar (kriterier för att nyttja förmånsbilsavtalet är bland annat miljöbil). Idag nyttjar majoriteten av förvaltningschefer, direktörer, VD samt flera förtroendevalda avtalet för förmånsbilar. I årsplan 2011 beslutad av kommunfullmäktige den 17 juni 2010 inom målområde 7 Attraktiv arbetsgivare, finns en politisk vilja att förmånsbilarna ska fasas ut. Utfasning av förmånsbilarna bör ske vid respektive avtals avslut, det vill säga ingen förnyelse av befintliga avtal sker samt ingen nyteckning av avtal för förmånsbilar. I det enskilda anställningsavtalet är det reglerat med förmånsbil, detta innebär att arbetsgivaren inte ensidigt kan omreglera anställningsavtalet. Samtliga berörda tjänstemän som omfattas av denna omreglering kommer att ekonomiskt ersättas då det enskilda anställningsavtalet förändras. Denna ersättningsnivå är under

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2013-01-08

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2013-01-08 1(55) Plats och tid Rinmansalen, klockan 15:00-15:40 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Utses att justera Justeringens plats och tid Jimmy Jansson (S), ordförande Sarita Hotti (S) Marie Svensson (S)

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatu m Kommunstyrelsen 2010-01-12

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatu m Kommunstyrelsen 2010-01-12 1(58) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset, klockan 15:00-15:55 Beslutande Hans Ekström (S), ordförande Jimmy Jansson (S) 1-14 Sarita Hotti (S) Mikael Edlund (S) Ann-Sofie Wågström (S) Aino Blomgren (S)

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2013-11-26

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2013-11-26 1(74) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset, klockan 15:00-16.10 Ajournering 15:10-15:15 Beslutande Ersättare Jimmy Jansson (S), ordförande Sarita Hotti (S) Mikael Edlund (S) Ann-Sofie Wågström (S) ersätter

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-03-11

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-03-11 1(55) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset, klockan 15:00 16:20 Ajournering klockan 15:45 15:55 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Utses att justera Jimmy Jansson (S), ordförande Sarita Hotti (S) Mikael

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2015-02-10

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2015-02-10 1(64) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset, klockan 15:00-15:35 Beslutande Jimmy Jansson (S), ordförande Sarita Hotti (S) Mikael Edlund (S) Marie Svensson (S) Mona Kanaan (S) Jari Puustinen (M) Annelie

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-09-09

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-09-09 1(43) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset, klockan 15:00-15:45 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Utses att justera Jimmy Jansson (S), ordförande Sarita Hotti (S) Mikael Edlund (S) Mona Kanaan (S)

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2015-03-10

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2015-03-10 1(46) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset, klockan 15:00-15:35 Beslutande Jimmy Jansson (S), ordförande Sarita Hotti (S) Mikael Edlund (S) Marie Svensson (S) Mona Kanaan (S) Jari Puustinen (M) Annelie

Läs mer

Protokoll. Kommunstyrelsen 2015-04-13 62-80

Protokoll. Kommunstyrelsen 2015-04-13 62-80 Kommunstyrelsen 62-80 2 62 Årsredovisning 2014 för Alingsås kommun... 6 63 Utvecklingsprogram 2025 för Noltorp... 8 64 Anhållan om tilläggsanslag från överförmyndarnämnden... 11 65 Värmestuga och härbärge

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 188 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.00 Beslutande Övriga deltagande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2012-12-03 1 ( ) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen klockan, 14.30 17.30 Beslutande Övriga deltagande Närvarorätt Utses att justera Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a personuppgiftslagen

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 156 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.00 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s), utom 85 Kaj Göransson (s)

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 504 Kommunstyrelsen 2010-11-29

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 504 Kommunstyrelsen 2010-11-29 Sammanträdesdatum 504 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.40 Beslutande Inger Rydbrink, ordförande (s) Christina Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s)

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 12.30-14.30 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 284 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.45 Beslutande Markus Lund, ordförande (s), utom 125 Stig Davidson, ordförande (c), 125 Evy Annér (s) Kaj Göransson (s)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2013-03-19 101 (146) Plats och tid Stadshuset, Verdesalen, kl 14.30-16.45 Beslutande Paul Lindvall (M) ordförande Linnea Darell (FP) 1:e vice ordförande Lena Micko (S) 2:e vice ordförande

Läs mer

BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE. 89 Återrapportering av obesvarade motioner. 90 Återrapportering av obesvarade medborgarförslag

BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE. 89 Återrapportering av obesvarade motioner. 90 Återrapportering av obesvarade medborgarförslag INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 [2] BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 87 Kommunens årsredovisning 2013 88 Ombudgeteringar från 2013 till 2014 89 Återrapportering av obesvarade motioner 90 Återrapportering av obesvarade

Läs mer

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-03-09 kl 13:30-16:30

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-03-09 kl 13:30-16:30 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-03-09 kl 13:30-16:30 Beslutande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Ola Carlsson (M) Robin Holmberg (M) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62)

Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62) Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62) Plats och tid Tingshuset, torsdagen den 4 juni 2009, kl. 14.05-20.25 (ajournering 16.40-17.05) Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Christer Johansson (m)

Läs mer

Protokoll. Kommunstyrelsen 2014-03-10 22-43

Protokoll. Kommunstyrelsen 2014-03-10 22-43 Kommunstyrelsen 22-43 2 22 Årsredovisning 2013 för Alingsås kommun... 6 23 Flerårsstrategi för Alingsås kommun - förändring av årsplan... 7 24 Ansökan om förlängd kommunal borgen - Montessoriskolan Globen...

Läs mer

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 16:00 23:30. Enligt separat närvaroförteckning. Biträdande sekreterare Eva Isaksson

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 16:00 23:30. Enligt separat närvaroförteckning. Biträdande sekreterare Eva Isaksson Kommunfullmäktige 2008-09-29 1 (71) Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 16:00 23:30 Beslutande Övriga deltagare Enligt separat närvaroförteckning Kommunsekreterare Matti Ohlsson Biträdande sekreterare

Läs mer

2012-01-12 2012-02-02

2012-01-12 2012-02-02 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[24] Plats och tid Kommunalhuset i Tumba, 2:3, kl 16:00-17:00 ande Enligt bilaga / Ersättare Övriga deltagande Enligt bilaga Åsa Ratcovich (kommundirektör), Marica Nordwall (kommunikationschef),

Läs mer

Protokoll. Kommunstyrelsen 2011-08-15 149-178

Protokoll. Kommunstyrelsen 2011-08-15 149-178 Kommunstyrelsen 149-178 Kommunstyrelsen sammanträde 149. Ändring av arbetsordning för kommunfullmäktige 150. Kostenheten, överflyttning till barn- och ungdomsnämnden samt justering av kommunstyrelsens

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 213 Kommunfullmäktige 2011-06-20

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 213 Kommunfullmäktige 2011-06-20 Sammanträdesdatum 213 Plats och tid Kulturhuset Kristallen, klockan 15.00-19.12 Beslutande Bernt Jonsson, ordförande Nils Grönqvist, 1:e vice ordförande Jan Enarsson, 2:e vice ordförande Inger Rydbrink

Läs mer

2011-06-07 115-136. 115 Dnr 2011/138-041 KS. Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012.

2011-06-07 115-136. 115 Dnr 2011/138-041 KS. Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (32) 115 Dnr 2011/138-041 KS Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012. Ekonomichef Evert Kvarneke och ekonomistrateg Carina Cerafiani redogör för framtagna budgetramar

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) 49-62, 70-76 Ronald Hagbert

Läs mer

Beslutande Olov Zakrisson (S) 205-218 Catharina Fredriksson (S) Ordförande 219-238 Dag Bergentoft Patrik Renfors Mattias Pettersson Britta Bergström

Beslutande Olov Zakrisson (S) 205-218 Catharina Fredriksson (S) Ordförande 219-238 Dag Bergentoft Patrik Renfors Mattias Pettersson Britta Bergström Sammanträdesprotokoll Blad 1 (51) Plats och tid kommunhuset rum 293 kl 13.30-20.45 Beslutande Olov Zakrisson (S) 205-218 Catharina Fredriksson (S) Ordförande 219-238 Dag Bergentoft (M) Patrik Renfors (V)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2013-10-23 1 () Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, Hallstahammar, klockan 18.30 21.05 Beslutande Ordföranden Rolf Hahre (S), samt ledamöter enligt bifogad förteckning Övriga deltagande

Läs mer

Kompletteringar till Årsplan 2015 för Eskilstuna kommun

Kompletteringar till Årsplan 2015 för Eskilstuna kommun Kommunstyrelsen 2014-11-07 1 (1) Kommunledningskontoret Ekonomi och kvalitet KSKF/2014:231 Kommunstyrelsen Kompletteringar till Årsplan 2015 för Eskilstuna kommun Förslag till beslut Förslag till kommunfullmäktige

Läs mer

Kallelse Sammanträdesdatum 2015-04-23

Kallelse Sammanträdesdatum 2015-04-23 Kallelse Sammanträdesdatum 2015-04-23 Plats Kvarnkullen Tid Torsdagen, den 23 april 2015, kl. 16:00-22:00 (Observera tiden! Start kl. 16:00) Elisabeth Mattsson (FP) Ordförande Fredrik Skreberg Sekreterare

Läs mer

Lars Fagerström (FP) Georgia Ferris (KD) Marcelle Farjallah (S) Sebastian Ghafari (S) Jan Berge (MP)

Lars Fagerström (FP) Georgia Ferris (KD) Marcelle Farjallah (S) Sebastian Ghafari (S) Jan Berge (MP) Protokoll Nr 5 Sammanträdesdatum 2015-03-03 Sammanträdestid 8.30-12.00 Kommunstyrelsens arbetsutskott Närvarande Ledamöter Mari-Louise Wernersson (C), ordförande Per Svensson (S), 2:e vice ordförande Dahn

Läs mer