Årsredovisning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning 2007 1"

Transkript

1 Årsredovisning

2 Om C-RAD Verksamheterna i C-RAD gruppen baseras på forskning och utveckling, som har sitt ursprung ifrån Karolinska Institutet och Karolinska Sjukhuset i Solna samt Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm. Utgångspunkten för verksamheterna är att kunna bota fler patienter med cancer genom att förbättra precisionen vid strålbehandling. Nya behandlingsmetoder, som bland annat har utvecklats på Karolinska Institutet i Solna, kräver att stråldosen till patienten kan levereras med hög precision. C-RAD bolagen grundades under åren 2003 till Grundarna kommer ifrån Karolinska Institutet, Karolinska Sjukhuset, Kungliga Tekniska Högskolan samt personer med lång industriell erfarenhet från strålterapiområdet. Dessutom gick Karolinska Institutet Holding AB, KIHAB, in med ett mindre belopp vid grundandet. Gruppen består av moderbolaget C-RAD AB (publ) med organisationsnummer samt tre helägda dotterbolag C-RAD Positioning AB, C-RAD Imaging AB och C-RAD Innovation AB. Orsaken till uppdelningen av verksamheten i tre dotterbolag är att olika tekniska, marknadsmässiga och finansiella förutsättningar råder för de olika produkterna C-RAD Imaging AB har sitt säte i Östersund. Moderbolaget C-RAD AB liksom övriga dotterbolag är förlagda till Uppsala. Det första systemet, som är ett laserbaserat skanningsystem lanserades under Leveranserna påbörjades under C-RAD AB är sedan juli 2007 noterat på Aktietorget. 2

3 Innehåll Sammanfattning 2 VD har ordet 4 Året som gått 6 Marknad och strategi 8 C-RAD Positioning AB 10 C-RAD Imaging AB 12 C-RAD Innovation AB 14 Förvaltningsberättelse 16 Koncernens rapporter 19 Moderbolagets rapporter 22 Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer 26 Revisionsberättelse 32 Flerårsöversikt 33 Ägarförhållanden 33 Definitioner 33 Styrelse 34 Ledning 35 3

4 Efter många års forskning och utvec vi påbörjat leveranserna av de första från C-RAD Det laserskannande systemet Sentinel har nu levererats till nyckelmarknader i Europa och USA. De system som är beställda från Ostasien kan levereras när regulatoriska godkännanden och importlicenser erhållits. Nettoomsättningen för 2006 uppgick till 6 MSEK. Notering på Aktietorget Bolaget beslutade under första kvartalet 2007 att lämna in ansökan till Aktietorget om upptagande av bolagets aktier till handel. Inför noteringen genomförde bolaget en nyemission på 30 MSEK, där 50 % av beloppet var säkerställt av Catella Healthcare. Resterande 50 % erbjöds till allmänheten. Emissionen blev en stor framgång med en övertäckning av allmänhetens andel med 160 %. Glädjande var också det förtroende, som Norrlandsfonden visade, genom att försvara sin position med tecknande av ett nytt konvertibellån på 1.8 MSEK. Handel med bolagets aktier inleddes under juli månad. Aktien har fått en bra spridning med över 800 aktieägare. Noteringen av bolaget inger ökat förtroende på de viktiga exportmarknaderna. Bolaget har med större resurser kunnat bredda aktiviteterna inom utveckling och marknadsföring. C-RAD har för många strålterapikliniker på kort tid blivit ett begrepp inom positionering. Totalt 7 nya medarbetare har rekryterats. Vid årsskiftet hade bolaget totalt 18 medarbetare. Flertalet arbetar inom forskning och utveckling. Rekryteringarna till C-RAD bolagen har varit framgångsrik. Medarbetarna besitter spjutspetskompetenser inom sina respektive discipliner. Flera har också lång erfarenhet från strålterapi och strålningsfysik. På kort tid har ett väl fungerande samarbete utvecklats mellan de båda grupperna i Uppsala och Östersund. Vi står kompetensmässigt väl rustade inför framtida utmaningar. Forskning och utveckling En förutsättning för C-RADs affärsmässiga framgång är att bolaget ligger i frontlinjen inom forskning och utveckling. Vi har på båda orterna byggt upp grupper med stor innovativ förmåga. En viktig faktor här är att medarbetarna lever nära den kliniska utvecklingen inom strålterapi och bygger upp egna kontakter med ledande kliniker. Nya samarbetsavtal har tecknats både med Akademiska sjukhuset och Universitetet i Uppsala samt Universitetssjukhuset i Lund. I Uppsala kommer C-RAD att delvis finansiera en doktorandtjänst. Flera diskussioner pågår med kliniker utanför Sverige. C-RADs affärsmodell C-RADs affärsmodell bygger på att bolaget har fokus på applikationen strålterapi samt bearbetning av den globala marknaden inom detta område. Bolaget utvecklar all programvara i egen regi. Dessutom har bolaget byggt upp egen kompetens för utveckling av detektor-systemet Gemini. Tillverkningen sker huvudsakligen hos underleverantörer. Marknaden bearbetas direkt, via distributörer och större företag inom strålterapiområdet. Inom närområdet Skandinavien sker bearbetningen huvudsakligen direkt. Denna lösning säkerställer också att organisationen har en nära kontakt med utvecklingen inom strålterapi. På övriga nyckelmarknader har C-RAD genomgående ett nätverk av specialiserade distributörer. C-RADs samarbetspartner LAP i Tyskland arbetar efter en liknande modell. Vissa marknader bearbetas enbart av C-RAD respektive LAP medan större marknader ofta bearbetas av båda företagen. Samarbetet med LAP har under året utvecklats väl. Affärsmodellen kräver naturligtvis betydande resurser för att bli effektiv. Modellen är nödvändig för att kunna nå de större klinikerna med pågående projekt. 4

5 kling har systemen Framtidsutsikter Under året har C-RAD med medarbetare väl nått uppsatta mål. När det gäller antalet levererade Sentinelsystem har målet överträffats. Inför 2008 väntar nya utmaningar. De levererade systemen skall installeras på sina respektive marknader, personalen skall utbildas och Sentinel skall bli en viktig del för att förbättra behandlingen av patienter med cancer. Först därefter kan dessa system användas som referenser för fortsatt försäljning. Ny funktionalitet samt delvis ny hårdvara kommer att utvecklas och frisläppas för Sentinel under året. Det första Geminisystemet kommer att presenteras under andra halvåret Flera aktörer inom strålterapiområdet har stora förväntningar på systemets prestanda. Flera industriella partner bearbetas för att skapa nya affärsmöjligheter för både Gemini och Sentinel. Utsikterna för nya samarbetsavtal är goda. Uppsala i April 2008 Erik Hedlund Verkställande direktör C-RAD AB 5

6 Året som gått C-RAD har under året fokuserat på marknadsföring och lansering av laserskannersystemet från C-RAD Positioning AB samt fokuserat utvecklingsaktiviteterna kring det unika bildgivande detektorsystemet från C-RAD Imaging AB. Personalstyrkan har förstärkts såväl inom forskning & utveckling som marknadsföring. Väsentliga händelser under räkenskapsåret: C-RAD AB har introducerats på marknadsplatsen AktieTorget. Handel med B-aktien påbörjades den 23 juli Nyemissionen som löpte mellan 21 maj till 15 juni 2007 blev övertecknad och inbringade 30 MSEK till C-RAD AB. Catella Healthcare Investments SPV 2 AB säkerställde 15 MSEK och allmänheten övertecknade den resterande delen med 160 %. Förvärv av Pencil Beam Technologies AB genomfördes i mars Företaget har namnändrats till C-RAD Innovation AB. Sedan påbörjad försäljning har C-RAD Positioning AB uppnått en orderingång på sexton C-RAD Sentinel TM - system. Orderingång och fakturering har under 2007 överträffat förväntningarna. Samarbetet med tyska LAP Laser Application har under året utvecklats väl med en orderingång på sju laserscannersystem. De tidigare produktnamnen Positioner och Visioner har ändrats till C-RAD Sentinel (laserskannern) respektive C-RAD Gemini TM (detektorsystemet) Distributörskanaler och avtal är upprättade på nyckelmarknader i Europa, Ostasien och Nordamerika. För marknadslansering av C-RAD Sentinel (laserskannern) har företaget deltagit i branschledande konferenser och utställningar i USA (2 st), Spanien, Frankrike samt Italien. Försäljning av bolagets produkter sker genom direktförsäljning i Norden. C-RAD gruppen har expanderat enligt plan från 11 till 18 medarbetare. Nya medarbetare arbetar inom forskning, utveckling samt marknad. Ett samarbetsavtal har etablerats mellan C-RAD Imaging AB och Lunds Universitetssjukhus. Samarbetet syftar till att utveckla bolagets produkter genom utvärdering och verifiering av bolagets detektorteknologi. Ett strategiskt samarbetsavtal har etablerats mellan C- RAD Positioning AB och Oncolog Medical AB. Samarbetet syftar till att i ett första steg erbjuda lösningar för effektiviseringar inom strålbehandlingar. Väsentliga händelser efter rapportperiodens slut: Mangold Fondkommission AB engagerades i februari 2008 som likviditetsgarant åt C-RAD AB. Samarbetsavtal har tecknats mellan C-RAD Positioning AB och Uppsala Universitet för vidare utveckling av C-RAD Sentinel (laserskannernsystemet). Distributörs- och samarbetsavtal har tecknats med det polska institutet HITEC utanför Warsawa. Ett samarbetsavtal har etablerats mellan C-RAD Positioning AB och RayClinic AB. Samarbetet avser forsknings- och utvecklingssamarbete av en unik laserkamera som tar 3-dimensionella bilder för användning av noggrann positionering och övervakning av patienterna under strålbehandlingen. C-RAD deltog i april 2008 vid det finska nationella radioterapimötet i Tammerfors och presenterade där C-RAD Sentinel (laserskannern). 6

7 7

8 Marknad & strategi Cancer är en sjukdom som idag drabbar ungefär en tredjedel av västvärldens befolkning, vilket betyder ca 15 miljoner nya cancerfall per år och cancerincidenterna fortsätter att öka med ca 3 % per år. Andelen ökar och av de som växer upp idag beräknas varannan individ få någon form av cancer under sin livstid. Idag kan en större andel av cancerfallen botas än tidigare, vilket främst beror på förbättringar inom diagnostik och behandlingsmetoder. De huvudsakliga behandlingsmetoderna är kirurgi, strålbehandling och cellgifter. En behandling består ofta av en kombination av dessa metoder och ungefär hälften av cancerfallen kan botas. C-RADs mål är att bli ett av de ledande företagen inom avancerad strålterapi. Med djup kunskap om kundbehoven skall C-RAD tillhandahålla innovativa lösningar för positionering, tumörlokalisering och strålbehandling. Slutkunderna är främst strålbehandlingsavdelningar på sjukhus över hela världen, men även diagnostikavdelningarna kan komma i fråga framöver. Syftet är att bidra till högre kvalitet och ökad effektivitet. Arbetsflödet på en radioterapiklinik är komplex och består av ett antal olika delar som diagnostik, diagnos, dosplanering samt strålbehandling. Produkter från C-RAD är optimerade för att väl integreras i detta arbetsflöde inom främst strålbehandlingssamt diagnostik-delarna för att effektivisera samt öka noggrannheten i cancervården. C-RADs produkter Våra produkter kännetecknas av innovativa lösningar, vilket uppnås genom nära samarbeten med framstående forskningsinstitut och genom att bygga upp en hög kompetens inom viktiga nyckelområden som t ex programvaruutveckling och detektorteknologi för strålningsfysik. C-RAD utvecklar nya lösningar för användning inom avancerad strålbehandling. Vi tillhandahåller produkter för positionering, tumörlokalisering och strålbehandling. Våra slutkunder är främst strålbehandlingskliniker över hela världen men framöver kan även diagnostikavdelningar på sjukhusen komma i fråga. Organisation Koncernen består av moderbolaget C-RAD AB med dess tre helägda dotterbolag C-RAD Positioning AB, C-RAD 8

9 Imaging AB samt C-RAD Innovation AB. Moderbolaget sköter marknadsföring och försäljning av produkter. Samtliga dotterbolag arbetar efter en gemensam affärsmodell. All tillverkning sker hos underleverantörer. Respektive bolag ansvarar för: slutmontering, testning, certifiering, kvalitetskontroll och utveckling. Strategi Bolaget hemmamarknad är Norden och radioterapiklinikerna inom området bearbetas med direktkontakt från kontoret i Uppsala. En hög närvaro samt goda kontakter med hemmamarknaden är viktig för att dels etablera referenssystem samt samarbete med ledande kliniker för värdefulla synpunkter i utvecklingsarbetet av produkter. För att nå ut med produkterna på den internationella radioterapimarknaden arbetar C-RAD med utvalda distributörer på utvalda viktiga marknader. Urvalskriterier vid val av distributör är tidigare dokumenterad försäljning inom radioterapi med resurser inom försäljning och service. Vidare sker även försäljning via industriella samarbetspartners med erfarenhet från radioterapi samt med god marknadsnärvaro. UNDER- LEVERANTÖRER C-RAD Produktledning DIREKTFÖRSÄLJNING SJUKHUS GLOBALT Applikationsutveckling DISTRIBUTÖRER Sluttest/kontroll Marknadsföring SAMARBETS- PARTNERS Produkter från C-RAD distribueras via tre kanaler. Norden definieras som bolagets hemmamarknad och det är viktigt att hålla en hög närvaro och god kontakt med radioterapiklinikerna här för att dels komma ut med referenssystem i ett tidigt skede samt att kunna etablera samarbeten inom utveckling med utvalda kliniker inom regionen. Till radioterapiklinikerna i Norden tillämpas direktförsäljning. På viktiga huvudmarknader över hela världen säljs produkterna via utvalda distributörer. Urvalskriterier vid val av distributörer är att de skall ha lång erfarenhet från försäljning inom radioterapi i sin region. För positioneringssystemet sker redan nu en del försäljning via industriell samarbetspartner. Detektorsystemets kunder kommer att vara de ledande linjär accelerator tillverkarna och denna modell av försäljning via industriella partners kommer att vara dominerande för denna produkt. 9

10 Precision genom hela strålterapi-processen Nytt avancerat system baserad på laserteknologi ökar noggrannheten och förenklar flödet för patientpositionering och patient övervakning. Sentinel är mycket användarvänlig och tillför ingen extra stråldos. Inga markörer behövs på patienten eller behandlingsbordet. C-RAD Positioning AB utvecklar och marknadsför en avancerad plattform C-RAD Sentinel TM som tillhandahåller lösningar för att säkerställa att patienten ligger rätt och behåller samma position under hela behandlingen. Sentinel är baserad på laserteknologi som ger bästa tänkbara noggrannhet av patientens läge under hela behandlingsprocessen. Systemet består av en hårdvara och en mjukvaruplattform c4d med mjukvarumoduler för patientpositionering, patientövervakning samt stöd för andningsstyrd strålbehandling. Anpassade mjukvarumoduler cposition är en modul avsett för reproducerbar och noggrann patientpositionering inför strålbehandling. Systemet projicerar laserlinjer på patienten medan en kamera registrerar ljuset som reflekteras från patientens yta och skapar 3D bilder. Mjukvaran jämför sedan patientens yta med en referensyta för att beräkna hur pass bra de två ytorna överensstämmer och presenterar nödvändiga korrektioner av patientens position. cmotion är en modul för rörelseövervakning som tar hänsyn till patientens andningsrörelser och varnar när patienten har ändrat sitt and- ningsmönster eller har rört sig utanför bestämda toleransintervaller under behandlingen. crespiration-modulen tillämpas för behandling av tumörer lokaliserade i thoraxområdet, den vanligaste tumörtypen. Dessa tumörers läge påverkas starkt av andningsrörelserna och vid en konventionell behandling är risken stor att känsliga organ eller frisk vävnad kommer in i strålområdet. Sentinel kan registrera andningsrörelserna och synkronisera Under 2007 har vi lyckats att teckna avtal med distri butörer på våra viktigaste marknader Cristina Svensson CEO C-RAD Positioning AB 10

11 strålen efter dessa rörelser så att tumören bestrålas endast när den befinner sig i rätt andningsläge. Tillämpningen för patientpositionering cposition lanserades i slutet av 2006 på den europeiska marknaden då företaget fick sitt CE-certifikat och sedan i början på 2007 även på USA- och Kanadamarknaderna då produkten fick sin FDA 510(k) ansökan beviljad. Under 2007 har vi utvecklat och startat valideringen av cmotion-modulen som beräknas vara klar under Parallellt har vi tagit fram specifikationer för crespiration-modulen och kommit i kontakt med CT- och acceleratortillverkare för integration mot deras gränssnitt. För att kunna utveckla och validera dessa applikationer har vi också tecknat avtal med ledande kliniker i Sverige. Avtal på de viktigaste marknaderna År 2007 har företaget kommit in i en intensiv kommersialiseringsfas. Vi har tecknat distributörsavtal på de viktigaste marknaderna i USA, Europa och Asien, samtidigt som flera system har installerats i Sverige och Tyskland. De system som levererats och som har tagits i kliniskt bruk bekräftar att Sentinel är en mycket användarvänlig, elegant och ergonomisk lösning som förenklar arbetsflödet och ökar noggrannheten och säkerheten för patientpositionering. Företaget har också visat upp produkten på de viktigaste radioterapimötena i USA och Europa under 2007 och på så sätt samlat viktig återkoppling kring systemets styrkor och kundernas behov. cposition föreslagen korrektion i sex frihetsgrader av patientens läge beräknas inom några sekunder. Vi prioriterar även att säkerställa en hög kvalitet på levererade produkter samtidigt som vi effektiviserar produktionsprocessen genom att lägga ut produktionen på en extern tillverkare med hög kompetens inom detta område. Tillverkningen beräknas vara överförd i början på Fortsatt produktutveckling Under 2007 har vi förstärkt vår utvecklingsgrupp genom rekryteringen av två nya medarbetare med spetskompetens inom systemutveckling. Samtidigt har vi ett nära samarbete med C-RAD Imaging genom att utbyta erfarenheter och kompetenser på bästa sätt. c4d software Mjukvaruplattform med tillämpningar för patientpositionering, patientövervakning samt stöd för andningsstyrd strålbehandling. Mjukvaran är mycket användarvänlig och integrerad med de övriga system på kliniken acceleratorer, patientinformationssystem och motoriserade behandlingsbord. cposition Förenklar flödet för patientpositionering. Modulen ger inom några sekunder information om nödvändig korrektion av patientens position inför behandling och kan styra bordet automatiskt till rätt läge. cmotion Modul för patientövervakning. Patientens position övervakas under hela behandlingen. Systemet varnar för avvikelser i patientens position eller andningsmönster. crespiration Stöd för andningsstyrd strålbehandling. Syftet med denna teknik är att skona intilliggande organ vid behandling för tumörer vars läge påverkas av andningsrörelser. 11

12 Nytt unikt system för mätning av strålleverans C-RAD Imaging utvecklar digitala bildplattor Gemini för registrering och insamling av bilder i system innehållande strålkällor av olika slag. Bildplattorna kan användas för vanlig röntgenstrålning men deras största potential finns i applikationer där strålenergierna är betydlig högre. Digitaliserad röntgenbilder Digitala bildplattor ersätter i allt högre omfattning den klassiska röntgenfilmen vars nackdelar är bland annat tidsåtgången och besväret med framkallning av film. Filmbaserade bilder måste dessutom digitaliseras genom skanning för att kunna lagras i digitala arkiv. C-RAD Imaging fokuserar på utveckling av bildplattor avsedda att användas för tumörlokalisering för att ge ökad precision i samband med strålbehandling av cancer. Bolaget arbetar även mot andra marknader, där det finns ett behov av digitala bildgivande genomlysningssystem. Genomlysning med röntgen och högenergistrålning förekommer i olika typer av industriella system för t.ex. kontroll av svetsfogar och gjutgods. Det finns även tillämpningar i övervakningssystem för bl.a. säkerhetskontroller. Stråltålig teknik Gemini-systemet intar en särställning bland digitala bildplattor genom dess unika princip för omvandling av röntgen- och högenergifotoner till registrerbara elektriska signaler. Den patenterade tekniken möjliggör en väsentligt högre effektivitet i systemet, som i sin tur leder till en bättre C-RAD Imagings unika sensorteknik för detektion av strålning är baserad på uppfinningar från Karolinska institutet och CERN. Sensordelen som är fylld med gas består av tunna perforerade spänningssatta metallplattor och GEM:ar (GasElektronMultiplikatorer). Fotoner av lägre energier (röntgenstrålning) krockar med gasmolekyler eller metallatomer i detektorns översta del medan högenergifotoner från en t.ex. en terapistråle interagerar med någon av metallplattorna i sensorn. De elektroner som bildas som ett resultat av dessa krockar fångas upp i ett elektriskt fält och förstärks till en mätbar signal med hjälp av GEM:arna. Denna signal används sedan för att generera den slutliga bilden. 12

13 bildkvalitet med avseende på bland annat bildkontrast och brus utan att öka stråldosen till patienten. Bolaget har även utvecklat och patenterat en ny bildutläsningsteknologi, som tillåter mycket snabb bildinsamling på upp till tvåhundra bilder per sekund. Ett så snabbt system har stora fördelar jämfört med befintliga system när det gäller bl.a. övervakning av dynamiska förlopp och insamling av data samtidigt som strålbehandlingsutrustningen roterar. Bildplattorna kommer i sin dagliga användning att utsättas för strålning som är skadlig för bl.a. halvledare. Vid utvecklingen av Gemini-systemet läggs stor vikt vid att göra konstruktionen stråltålig och robust. Det patenterade utläsningssystemet har förutom snabbheten den stora fördelen att all aktiv halvledarelektronik är placerad utanför de områden som exponeras av det direkta strålfältet. Dialog för utveckling C-RAD Imaging för en kontinuerlig dialog med såväl slutkunder som olika industriella aktörer. Som ett resultat av dessa diskussioner har bolaget beslutat att under 2008 utöver sin ursprungliga högprestanda produkt, även ta fram en produkt enbart avsedd och optimerad för högenergifotoner. Verksamheten i Östersund har under 2007 utvecklats mycket positivt och bolaget har knutit till sig mycket kompetenta medarbetare inte bara med en hög akademisk meritering utan framförallt också gedigna industriella erfarenheter. Bolaget som ökat antalet anställda från fem till tio medarbetare driver nu med full kraft utvecklingen av den första fullstora bildplattan framåt. Bolagets viktigaste mål är att leverera de första bildplattorna till samarbetspartners för systemtestning under andra halvåret Bolagets viktigaste mål är att leverera de första bildplattorna till samarbetspartners för systemtestning under andra halvåret Gunnar Norberg CEO C-RAD Imaging 13

14 C-RAD Innovation AB Inom C-RAD Innovation pågår utveckling och förstudier för utveckling av acceleratorsystem, som optimerats för nya avancerade behandlingsmetoder, exempelvis IMRT och så kallad IGRT. Acceleratorerna är utrustade med avancerad diagnostik. Förstudier bedrivs på Karolinska Institutet i Solna under ledning av professor Anders Brahme och hans grupp. En förutsättning för att starta dessa utvecklingar, som är kapitalintensiva, är att finansieringen är säkerställd samt att industriella partners knutits till projekten. Under året har en patentansökan lämnats in till det amerikanska patentverket på en ny typ av kollimator, som kollimerar med vätska istället för med konventionella volframblad. Forskning bedrivs också inom området faskontraströntgen. Detta arbete kommer att resultera i en patentansökan under Förstudier bedrivs för utveckling av två olika acceleratorsystem. C-RAD BioArtist En ny terapistrategi, som går under namnet BIO-ART, som är en förkortning för Biologically Optimised 3D-in vivo predictive Assay based Radiation Therapy, är under utveckling. Konceptet baseras på bilder från PET-CT på tumören innan strålterapin och på ett tidigt stadium av IMRT-behandlingen för att registrera tumörens respons på strålbehandlingen. Baserat på denna information adapteras sedan behandlingen för att ge maximalt resultat. BioArtist-systemet har utvecklats för en implementering av BIO-ART-konceptet. I systemet integreras en terapimaskin för precis och snabb IMRT-behandling med smala skannade fotonstrålar och en PET-CT-kamera för diagnostik. Ett sådant system kommer att i realtid kunna följa upp tumörspridningen, strålkänsligheten och levererad dos för optimering av den adaptiva behandlingen. 14

15 C-RAD Orbiter Orbiter är ett helt nytt system för extern strålbehandling. Viktiga karakteristika är: Snabbt och exakt system för intensitetsmodulerad strålbehandling, IMRT. Noggrann patientpositionering med hjälp av den inbyggda laserkameran Positioner. Inbyggda bildplattan Visioner möjliggör bildstyrd strålterapi. Dynamisk intensitetsmodulering med en ny typ av kollimator. Ingen risk för kollision mellan patient och gantryt. Hög tillförlitlighet till en låg kostnad per behandling. Gantryt roterar med en hastighet av tio varv per minut att jämföra med dagens konventionella system som roterar med ett varv per minut. Systemet designas för snabb acceleration och inbromsning. Gantryt har inget stopp utan kan hela tiden förflyttas det kortaste avståndet. Detta kommer att spara tid i patientbehandlingen. I och med att gantryt är helt inneslutet föreligger ej någon risk för kollision med patienten. Genom att bordet är upphängt i båda ändar så ökar stabiliteten och patienten kan enkelt behandlas från alla gantryvinklar. Visioner-systemet är en integrerad del av systemet. Därmed blir det möjligt att generera EPID- och CT-bilder av hög kvalitet i realtid. C-RAD Innovations produktportfölj är en förutsättning för koncernens långsiktiga utveckling Erik Hedlund CEO C-RAD Innovation AB 15

16 Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten C-RAD gruppen bedriver utveckling, tillverkning och försäljning av produkter och lösningar för användning inom avancerad strålterapi. Företaget med dotterbolag är baserade i Uppsala och Östersund. Verksamheten riktar sig mot strålbehandlingskliniker över hela världen. Moderbolaget är ett holdingbolag utan egna produkter och ansvarar för ekonomi/redovisning samt marknadsföring/försäljning av dotterbolagens produkter och system. All produktutveckling sker i de tre dotterbolagen. Verksamhetens art och inriktning Cancer är en sjukdom som i dag drabbar ca en tredjedel av västvärldens befolkning, vilket betyder ca 15 miljoner nya cancerfall per år. Sjukdomen fortsätter att öka med ca 3 % per år men trots detta så lyckas man bota en allt större andel av dem som drabbas av cancer, vilket främst beror på förbättringar inom diagnostik och behandlingsmetoder. De huvudsakliga behandlingsmetoderna är kirurgi, strålbehandling och kemoterapi. En behandling består ofta av en kombination av dessa metoder. Botningsfrekvensen för de olika metoderna är ca 30 % för kirurgi, 15 % för strålbehandling och 5 % för kemoterapi, d v s totala botningsfrekvensen är ca 50 %. Med djup kunskap om kundbehoven skall C-RAD tillhandahålla innovativa lösningar för positionering, tumörlokalisering och strålbehandling. Slutkunderna är främst strålbehandlingsavdelningar på sjukhus över hela världen, men även diagnostikavdelningarna kan komma i fråga framöver. Syftet är att bidra till högre kvalitet och ökad effektivitet. Våra produkter kännetecknas av innovativa lösningar, vilket vi uppnår genom nära samarbeten med framstående forskningsinstitut och genom att bygga upp en hög kompetens inom viktiga nyckelområden som t ex programvaruutveckling och detektorteknologi för strålningsfysik. Väsentliga händelser under räkenskapsåret C-RAD har under året fokuserat på marknadsföring och lansering av laserskanner systemet från C-RAD Positioning AB samt fokuserat utvecklings aktiviteterna kring det unika bildgivande detektorsystemet från C-RAD Imaging AB. Personalstyrkan har förstärkts inom forskning & utveckling samt marknadsföring. C-RAD AB har introducerats på marknadsplatsen AktieTorget. Handel med B-aktien påbörjades den 23 juli Nyemissionen som löpte mellan 21 maj till 15 juni 2007 blev övertecknad och inbringade 30 MSEK till C-RAD AB. Catella Healthcare Investments SPV 2 AB säkerställde 15 MSEK och allmänheten övertecknade den resterande delen med 160%. Förvärv av Pencil Beam Technologies AB genomfördes i mars Företaget har namnändrats till C-RAD Innovation AB. Sedan marknadsintroduktionen har C-RAD Positioning AB uppnått en orderingång på sexton C-RAD Sentinel TM -system. Orderingång och fakturering har under 2007 överträffat förväntningarna. Samarbetet med tyska LAP Laser Application har under året utvecklats väl med en orderingång på sju laserscannersystem. De tidigare produktnamnen Positioner och Visioner har ändrats till C-RAD Sentinel TM (laserskannern) respektive C-RAD Gemini TM (detektorsystemet) Distributörskanaler och avtal är upprättade på nyckelmarknader i Europa, Ostasien och Nordamerika. TM För marknadslansering av C-RAD Sentinel (laserskannern) har företaget deltagit i branschledande konferenser och utställningar i USA (2st), Spanien, Frankrike samt Italien. Försäljning av bolagets produkter sker genom direktförsäljning i Norden. C-RAD gruppen har expanderat enligt plan från 11 till 18 medarbetare. Nya medarbetare arbetar inom forskning, utveckling samt marknad. Ett samarbetsavtal har etablerats mellan C-RAD Imaging AB och Lunds Universitetssjukhus. Samarbetet syftar till att utveckla bolagets produkter genom utvärdering och verifiering av bolagets detektorteknologi. Ett strategiskt samarbetsavtal har etablerats mellan C- RAD Positioning AB och Oncolog Medical AB. Samarbetet syftar till att i ett första steg erbjuda lösningar för effektiviseringar inom strålbehandlingar. Väsentliga händelser efter balansdagen Mangold Fondkommission AB engagerades i februari 2008 som likviditetsgarant åt C-RAD AB. Samarbetsavtal har tecknats mellan C-RAD Positioning AB och Uppsala Universitet för vidare utveckling av C- RAD SentinelTM (laserskannernsystemet). Distributörs- och samarbetsavtal har tecknats med det polska institutet HITEC utanför Warsawa. Ett samarbetsavtal har etablerats mellan C-RAD Positioning AB och RayClinic AB. Samarbetet avser forsknings- och utvecklingssamarbete av en unik laserkamera som tar 3-dimensionella bilder för användning av noggrann positionering och övervakning av patienterna under strålbehandlingen. C-RAD deltog i april 2008 vid det finska nationella radioterapimötet i Tammerfors och presenterade där -RAD SentinelTM (laserskannern). 16

Årsredovisning 2009 1

Årsredovisning 2009 1 Årsredovisning 2009 1 Om C-RAD Verksamheterna i C-RAD gruppen baseras på forskning och utveckling, som har sitt ursprung ifrån Karolinska Institutet och Karolinska Sjukhuset i Solna samt Kungliga tekniska

Läs mer

Årsredovisning 2011 1

Årsredovisning 2011 1 Årsredovisning 2011 1 Om C-RAD C-Rad AB VD Erik Hedlund 5 medarbetare Om C-RAD gruppen C-RAD gruppen består av moderbolaget C-RAD AB samt de tre helägda dotterbolagen C-RAD Positioning AB, C-RAD Imaging

Läs mer

Årsredovisning 2012 1

Årsredovisning 2012 1 Årsredovisning 2012 1 Om C-RAD Verksamheterna i C-RAD gruppen baseras på forskning och utveckling, som har sitt ursprung från Karolinska Institutet och Karolinska Sjukhuset i Solna, samt Kungliga Tekniska

Läs mer

Årsberättelse Followit Holding AB (publ) 2009

Årsberättelse Followit Holding AB (publ) 2009 Årsberättelse Followit Holding AB (publ) 2009 1 Året i korthet Nettoomsättningen för perioden 35,0 MSEK (47,0) Rörelseresultatet före avskrivningar -2,3 MSEK (-2,7) Resultatet efter finansiella poster

Läs mer

Årsredovisning. och koncernredovisning. 1 januari 2013 31 december 2013. Granular AB 556379-2588. www.realstevia.com

Årsredovisning. och koncernredovisning. 1 januari 2013 31 december 2013. Granular AB 556379-2588. www.realstevia.com Årsredovisning och koncernredovisning 1 januari 2013 31 december 2013 Granular AB 5563792588 www.realstevia.com Årsredovisning och koncernredovisning för Granular AB Styrelsen och verkställande direktören

Läs mer

XCounter AB (publ) 1 (39)

XCounter AB (publ) 1 (39) 1 (39) Årsredovisning 2014 XCounter koncernen, ledande producent av Kadmiumtelluridbaserade detektorer och ledande inom fotonräknande digitala röntgendetektorer för dentala, medicinska och industriella

Läs mer

Årsredovisning 2007. SystemSeparation Sweden Holding AB (publ) org nr 556670-2584

Årsredovisning 2007. SystemSeparation Sweden Holding AB (publ) org nr 556670-2584 Årsredovisning 2007 SystemSeparation Sweden Holding AB (publ) org nr 556670-2584 Årsstämma Aktieägarna i SystemSeparation Sweden Holding AB (publ), 556670-2584, kallas härmed till årsstämma onsdagen den

Läs mer

Årsredovisning 2005 ÅRSREDOVISNING 2005

Årsredovisning 2005 ÅRSREDOVISNING 2005 Årsredovisning 2005 Bilder omslag: Den stora bilden är från service och montagearbete under stoppet 2005 vid M-reals pappersbruk i Husum. Bilderna på baksidan är tagna i samband med tre projekt som koncernen

Läs mer

5 5 6 5 7 3-6 5 0 0 Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 8

5 5 6 5 7 3-6 5 0 0 Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 8 5 5 6 5 7 3-6 5 Å R S R E D O V I S N I N G 2 8 Innehåll Affärsidé och strategi...4 Marknaden...5 Affärsmodell och affärsområden...6 Erbjudanden och kunder...7 Geografisk närvaro...9 Branschorganisationen

Läs mer

Årsredovisning 2011. Förvaltningsberättelse

Årsredovisning 2011. Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2011 Styrelsen och verkställande direktören för Addnode AB (publ), med säte i Stockholm och organisationsnummer 556291-3185, får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret 2011 för moderbolaget

Läs mer

Styrelse, ledande befattningshavare och revisorer

Styrelse, ledande befattningshavare och revisorer Styrelse, ledande befattningshavare och revisorer Styrelse Johan Blomqvist, f. 1968. Styrelseordförande. Styrelseledamot sedan 2007. Aktieinnehav 412 000 st *. Executive MBA. John Pettersson, f. 1956.

Läs mer

Servage AB (publ) Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2009

Servage AB (publ) Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2009 1 (43) Servage AB (publ) Org.nr 556605-4713 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2009 2 (43) Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Servage i korthet... 3 Nyckeltal... 3 Året

Läs mer

i s n i n g 0 1 1 - - 1 2-3 1

i s n i n g 0 1 1 - - 1 2-3 1 - Å r s r e d o v i s n i n g 2 0 1 1-0 1 0 1 2011 2 0 1 1-1 2-3 1 203 GROUP AB (publ) Org.nr. 556710-8757 Innehåll Sida ALLMÄN INFORMATION 1 VD ORD 2 VERKSAMHETSÅRET 2011 3 BOLAGSSTRUKTUR OCH ORGANISATION

Läs mer

ÅRSREDOVISNING NILÖRNGRUPPEN

ÅRSREDOVISNING NILÖRNGRUPPEN 20 14 ÅRSREDOVISNING NILÖRNGRUPPEN Innehåll 3 Kort om Nilörngruppen AB 4 År 2014 i korthet 5 VD har ordet 6 Flerårsöversikt 7 Definitioner 7 Nilörngruppens Aktie 8 Historik 9 Förvaltningberättelse 12 Resultaträkning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Serendipity Innovations AB (publ.) Årsredovisning 2013 Org.nr 556672-4893

ÅRSREDOVISNING. Serendipity Innovations AB (publ.) Årsredovisning 2013 Org.nr 556672-4893 ÅRSREDOVISNING 2013 There are no old roads to new directions 1 INNEHÅLL OM SERENDIPITY INNOVATIONS 2 3 4 6 8 9 Bolaget i korthet Året i korthet Ordförande har ordet VD har ordet Ledning Styrelse VERKSAMHET

Läs mer

VI FÖRMEDLADE UNDER 2013 RESOR FÖR DRYGT 7 MILJARDER KRONOR. DET MOTSVARAR 45 BOEING 737 VARJE DAG. BOLAGET HAR 2 400 000 KUNDER, 170 MEDARBETARE OCH

VI FÖRMEDLADE UNDER 2013 RESOR FÖR DRYGT 7 MILJARDER KRONOR. DET MOTSVARAR 45 BOEING 737 VARJE DAG. BOLAGET HAR 2 400 000 KUNDER, 170 MEDARBETARE OCH VI FÖRMEDLADE UNDER 2013 RESOR FÖR DRYGT 7 MILJARDER KRONOR. DET MOTSVARAR 45 BOEING 737 VARJE DAG. BOLAGET HAR 2 400 000 KUNDER, 170 MEDARBETARE OCH FÖRSÄLJNING I 7 LÄNDER. etraveli ÅRSREDOVISNING 2013

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2010 WALDEMAR ANDRÉN TAPETDESIGN AB

ÅRSREDOVISNING 2010 WALDEMAR ANDRÉN TAPETDESIGN AB ÅRSREDOVISNING 2010 WALDEMAR ANDRÉN TAPETDESIGN AB Årsstämma Ordinarie årsstämma hålls den 12 maj 2011, kl 15.00 i Waldemar Andrén Tapetdesigns lokaler, Ryssnäsgatan 8, Borås (Viared). Anmälan Aktieägare

Läs mer

Årsredovisning 2008. GE imagination at work

Årsredovisning 2008. GE imagination at work Årsredovisning 2008 GE imagination at work INNEHÅLL VERKSTÄLLANDE DIREKTÖREN HAR ORDET 3 DET HÄR ÄR GE MONEY BANK 4 ÅRET SOM HAR GÅTT 5 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 8 FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION 10 RESULTATRÄKNING

Läs mer

DDM Treasury Sweden AB (publ) Organisationsnummer 556910-3053 ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET

DDM Treasury Sweden AB (publ) Organisationsnummer 556910-3053 ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET DDM Treasury Sweden AB (publ) Organisationsnummer 556910-3053 ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2013 3 INNEHÅLL Innehåll DDM Treasury Sweden AB (publ)...4 VD:s kommentar... 5 Förvaltningsberättelse...6

Läs mer

Tretti AB (publ) Årsredovisning 2006

Tretti AB (publ) Årsredovisning 2006 Tretti AB (publ) Årsredovisning 2006 Innehåll Tretti.se i korthet...4 VD har ordet...5 Marknad...6 Verksamhet...8 Aktien och ägarförhållanden... 12 Koncernens finansiella utveckling i sammandrag... 13

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010 INNEHÅLL VD har ordet 3 ONE Media 4 Förvaltningsberättelse 8 Koncernens bokslut 14 Moderbolagets bokslut 19 Noter, gemensamma för koncern och

Läs mer

och koncernredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2011

och koncernredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2011 1 (44) Styrelsen och verkställande direktören för Empire AB (publ) Org nr 556586-2264 får härmed avge Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2011 Innehåll: sida

Läs mer

Power Motion Control Årsredovisning 2012

Power Motion Control Årsredovisning 2012 Power Motion Control Årsredovisning 2012 pmc group 2012 Innehåll Förvaltningsberättelse 1 Finansiella rapporter 3 Noter till de finansiella rapporterna 13 Definitioner av finansiella nyckeltal 40 Förslag

Läs mer

Framtidens miljöriktiga energiförsörjning är här

Framtidens miljöriktiga energiförsörjning är här Framtidens miljöriktiga energiförsörjning är här Å r sr edov isn i ng 2013 INNEhåll 03 Verkställande direktören har ordet 04 Detta är Cortus Energy 06 Marknadsöversikt 08 Aktien och ägarförhållande 09

Läs mer

Starbreeze AB (publ)

Starbreeze AB (publ) Årsredovisning och koncernredovisning för Starbreeze AB (publ) Org.nr. 556551-8932 Räkenskapsåret 2006-07-01 2007-06-30 Innehållsförteckning Innehållsförteckning...2 Året i korthet... 3 VD har ordet...

Läs mer

ÅRET I KORTHET... 3 VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER ÅRETS UTGÅNG... 3 NYCKELTAL... 3 VD HAR ORDET... 4 AFFÄRSOMRÅDEN... 5 AKTIEN OCH ÄGARNA...

ÅRET I KORTHET... 3 VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER ÅRETS UTGÅNG... 3 NYCKELTAL... 3 VD HAR ORDET... 4 AFFÄRSOMRÅDEN... 5 AKTIEN OCH ÄGARNA... Årsredovisning 2011 Followit Holding AB (publ) 1 januari 31 december 2011 Innehållsförteckning ÅRET I KORTHET... 3 VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER ÅRETS UTGÅNG... 3 NYCKELTAL... 3 VD HAR ORDET... 4 AFFÄRSOMRÅDEN...

Läs mer

Förvaltningsberättelse. Koncernen Resultaträkning Balansräkning Rapport över förändringar i eget kapital Kassaflödesanalys Noter

Förvaltningsberättelse. Koncernen Resultaträkning Balansräkning Rapport över förändringar i eget kapital Kassaflödesanalys Noter sid 2 Bufab Kort om BUFAB 2012 i sammandrag VD har ordet Egen produktion. Effektiv lagerverksamhet Vårt erbjudande Förvärv och nyetableringar Styrelse Bufabs historia 4 5 6 8 9 10 11 12 Förvaltningsberättelse

Läs mer

årsredovisning 2008 2

årsredovisning 2008 2 NUMBERS 2 årsredovisning 2008 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse... 5 s resultaträkning...9 s balansräkning... 10 koncernens Förändringar i eget kapital... 1 2 s kassaflödesanalys... 13 s resultaträkning...

Läs mer

En bra affär är något man gör tillsammans.

En bra affär är något man gör tillsammans. En bra affär är något man gör tillsammans. Årsredovisning Offentliga Hus i Norden AB 2014 Vår affärsidé är att förvärva och förädla miljöer och fastigheter, för att långsiktigt öka och stabilisera kommuners

Läs mer

Årsredovisning. och koncernredovisning. 1 januari 2014 31 december 2014. Granular AB (publ) 556379-2588. www.realstevia.com

Årsredovisning. och koncernredovisning. 1 januari 2014 31 december 2014. Granular AB (publ) 556379-2588. www.realstevia.com Årsredovisning och koncernredovisning 1 januari 2014 31 december 2014 Granular AB (publ) 5563792588 www.realstevia.com Årsredovisning och koncern redovisning för Granular AB (publ) Styrelsen och verkställande

Läs mer