Årsredovisning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning 2007 1"

Transkript

1 Årsredovisning

2 Om C-RAD Verksamheterna i C-RAD gruppen baseras på forskning och utveckling, som har sitt ursprung ifrån Karolinska Institutet och Karolinska Sjukhuset i Solna samt Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm. Utgångspunkten för verksamheterna är att kunna bota fler patienter med cancer genom att förbättra precisionen vid strålbehandling. Nya behandlingsmetoder, som bland annat har utvecklats på Karolinska Institutet i Solna, kräver att stråldosen till patienten kan levereras med hög precision. C-RAD bolagen grundades under åren 2003 till Grundarna kommer ifrån Karolinska Institutet, Karolinska Sjukhuset, Kungliga Tekniska Högskolan samt personer med lång industriell erfarenhet från strålterapiområdet. Dessutom gick Karolinska Institutet Holding AB, KIHAB, in med ett mindre belopp vid grundandet. Gruppen består av moderbolaget C-RAD AB (publ) med organisationsnummer samt tre helägda dotterbolag C-RAD Positioning AB, C-RAD Imaging AB och C-RAD Innovation AB. Orsaken till uppdelningen av verksamheten i tre dotterbolag är att olika tekniska, marknadsmässiga och finansiella förutsättningar råder för de olika produkterna C-RAD Imaging AB har sitt säte i Östersund. Moderbolaget C-RAD AB liksom övriga dotterbolag är förlagda till Uppsala. Det första systemet, som är ett laserbaserat skanningsystem lanserades under Leveranserna påbörjades under C-RAD AB är sedan juli 2007 noterat på Aktietorget. 2

3 Innehåll Sammanfattning 2 VD har ordet 4 Året som gått 6 Marknad och strategi 8 C-RAD Positioning AB 10 C-RAD Imaging AB 12 C-RAD Innovation AB 14 Förvaltningsberättelse 16 Koncernens rapporter 19 Moderbolagets rapporter 22 Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer 26 Revisionsberättelse 32 Flerårsöversikt 33 Ägarförhållanden 33 Definitioner 33 Styrelse 34 Ledning 35 3

4 Efter många års forskning och utvec vi påbörjat leveranserna av de första från C-RAD Det laserskannande systemet Sentinel har nu levererats till nyckelmarknader i Europa och USA. De system som är beställda från Ostasien kan levereras när regulatoriska godkännanden och importlicenser erhållits. Nettoomsättningen för 2006 uppgick till 6 MSEK. Notering på Aktietorget Bolaget beslutade under första kvartalet 2007 att lämna in ansökan till Aktietorget om upptagande av bolagets aktier till handel. Inför noteringen genomförde bolaget en nyemission på 30 MSEK, där 50 % av beloppet var säkerställt av Catella Healthcare. Resterande 50 % erbjöds till allmänheten. Emissionen blev en stor framgång med en övertäckning av allmänhetens andel med 160 %. Glädjande var också det förtroende, som Norrlandsfonden visade, genom att försvara sin position med tecknande av ett nytt konvertibellån på 1.8 MSEK. Handel med bolagets aktier inleddes under juli månad. Aktien har fått en bra spridning med över 800 aktieägare. Noteringen av bolaget inger ökat förtroende på de viktiga exportmarknaderna. Bolaget har med större resurser kunnat bredda aktiviteterna inom utveckling och marknadsföring. C-RAD har för många strålterapikliniker på kort tid blivit ett begrepp inom positionering. Totalt 7 nya medarbetare har rekryterats. Vid årsskiftet hade bolaget totalt 18 medarbetare. Flertalet arbetar inom forskning och utveckling. Rekryteringarna till C-RAD bolagen har varit framgångsrik. Medarbetarna besitter spjutspetskompetenser inom sina respektive discipliner. Flera har också lång erfarenhet från strålterapi och strålningsfysik. På kort tid har ett väl fungerande samarbete utvecklats mellan de båda grupperna i Uppsala och Östersund. Vi står kompetensmässigt väl rustade inför framtida utmaningar. Forskning och utveckling En förutsättning för C-RADs affärsmässiga framgång är att bolaget ligger i frontlinjen inom forskning och utveckling. Vi har på båda orterna byggt upp grupper med stor innovativ förmåga. En viktig faktor här är att medarbetarna lever nära den kliniska utvecklingen inom strålterapi och bygger upp egna kontakter med ledande kliniker. Nya samarbetsavtal har tecknats både med Akademiska sjukhuset och Universitetet i Uppsala samt Universitetssjukhuset i Lund. I Uppsala kommer C-RAD att delvis finansiera en doktorandtjänst. Flera diskussioner pågår med kliniker utanför Sverige. C-RADs affärsmodell C-RADs affärsmodell bygger på att bolaget har fokus på applikationen strålterapi samt bearbetning av den globala marknaden inom detta område. Bolaget utvecklar all programvara i egen regi. Dessutom har bolaget byggt upp egen kompetens för utveckling av detektor-systemet Gemini. Tillverkningen sker huvudsakligen hos underleverantörer. Marknaden bearbetas direkt, via distributörer och större företag inom strålterapiområdet. Inom närområdet Skandinavien sker bearbetningen huvudsakligen direkt. Denna lösning säkerställer också att organisationen har en nära kontakt med utvecklingen inom strålterapi. På övriga nyckelmarknader har C-RAD genomgående ett nätverk av specialiserade distributörer. C-RADs samarbetspartner LAP i Tyskland arbetar efter en liknande modell. Vissa marknader bearbetas enbart av C-RAD respektive LAP medan större marknader ofta bearbetas av båda företagen. Samarbetet med LAP har under året utvecklats väl. Affärsmodellen kräver naturligtvis betydande resurser för att bli effektiv. Modellen är nödvändig för att kunna nå de större klinikerna med pågående projekt. 4

5 kling har systemen Framtidsutsikter Under året har C-RAD med medarbetare väl nått uppsatta mål. När det gäller antalet levererade Sentinelsystem har målet överträffats. Inför 2008 väntar nya utmaningar. De levererade systemen skall installeras på sina respektive marknader, personalen skall utbildas och Sentinel skall bli en viktig del för att förbättra behandlingen av patienter med cancer. Först därefter kan dessa system användas som referenser för fortsatt försäljning. Ny funktionalitet samt delvis ny hårdvara kommer att utvecklas och frisläppas för Sentinel under året. Det första Geminisystemet kommer att presenteras under andra halvåret Flera aktörer inom strålterapiområdet har stora förväntningar på systemets prestanda. Flera industriella partner bearbetas för att skapa nya affärsmöjligheter för både Gemini och Sentinel. Utsikterna för nya samarbetsavtal är goda. Uppsala i April 2008 Erik Hedlund Verkställande direktör C-RAD AB 5

6 Året som gått C-RAD har under året fokuserat på marknadsföring och lansering av laserskannersystemet från C-RAD Positioning AB samt fokuserat utvecklingsaktiviteterna kring det unika bildgivande detektorsystemet från C-RAD Imaging AB. Personalstyrkan har förstärkts såväl inom forskning & utveckling som marknadsföring. Väsentliga händelser under räkenskapsåret: C-RAD AB har introducerats på marknadsplatsen AktieTorget. Handel med B-aktien påbörjades den 23 juli Nyemissionen som löpte mellan 21 maj till 15 juni 2007 blev övertecknad och inbringade 30 MSEK till C-RAD AB. Catella Healthcare Investments SPV 2 AB säkerställde 15 MSEK och allmänheten övertecknade den resterande delen med 160 %. Förvärv av Pencil Beam Technologies AB genomfördes i mars Företaget har namnändrats till C-RAD Innovation AB. Sedan påbörjad försäljning har C-RAD Positioning AB uppnått en orderingång på sexton C-RAD Sentinel TM - system. Orderingång och fakturering har under 2007 överträffat förväntningarna. Samarbetet med tyska LAP Laser Application har under året utvecklats väl med en orderingång på sju laserscannersystem. De tidigare produktnamnen Positioner och Visioner har ändrats till C-RAD Sentinel (laserskannern) respektive C-RAD Gemini TM (detektorsystemet) Distributörskanaler och avtal är upprättade på nyckelmarknader i Europa, Ostasien och Nordamerika. För marknadslansering av C-RAD Sentinel (laserskannern) har företaget deltagit i branschledande konferenser och utställningar i USA (2 st), Spanien, Frankrike samt Italien. Försäljning av bolagets produkter sker genom direktförsäljning i Norden. C-RAD gruppen har expanderat enligt plan från 11 till 18 medarbetare. Nya medarbetare arbetar inom forskning, utveckling samt marknad. Ett samarbetsavtal har etablerats mellan C-RAD Imaging AB och Lunds Universitetssjukhus. Samarbetet syftar till att utveckla bolagets produkter genom utvärdering och verifiering av bolagets detektorteknologi. Ett strategiskt samarbetsavtal har etablerats mellan C- RAD Positioning AB och Oncolog Medical AB. Samarbetet syftar till att i ett första steg erbjuda lösningar för effektiviseringar inom strålbehandlingar. Väsentliga händelser efter rapportperiodens slut: Mangold Fondkommission AB engagerades i februari 2008 som likviditetsgarant åt C-RAD AB. Samarbetsavtal har tecknats mellan C-RAD Positioning AB och Uppsala Universitet för vidare utveckling av C-RAD Sentinel (laserskannernsystemet). Distributörs- och samarbetsavtal har tecknats med det polska institutet HITEC utanför Warsawa. Ett samarbetsavtal har etablerats mellan C-RAD Positioning AB och RayClinic AB. Samarbetet avser forsknings- och utvecklingssamarbete av en unik laserkamera som tar 3-dimensionella bilder för användning av noggrann positionering och övervakning av patienterna under strålbehandlingen. C-RAD deltog i april 2008 vid det finska nationella radioterapimötet i Tammerfors och presenterade där C-RAD Sentinel (laserskannern). 6

7 7

8 Marknad & strategi Cancer är en sjukdom som idag drabbar ungefär en tredjedel av västvärldens befolkning, vilket betyder ca 15 miljoner nya cancerfall per år och cancerincidenterna fortsätter att öka med ca 3 % per år. Andelen ökar och av de som växer upp idag beräknas varannan individ få någon form av cancer under sin livstid. Idag kan en större andel av cancerfallen botas än tidigare, vilket främst beror på förbättringar inom diagnostik och behandlingsmetoder. De huvudsakliga behandlingsmetoderna är kirurgi, strålbehandling och cellgifter. En behandling består ofta av en kombination av dessa metoder och ungefär hälften av cancerfallen kan botas. C-RADs mål är att bli ett av de ledande företagen inom avancerad strålterapi. Med djup kunskap om kundbehoven skall C-RAD tillhandahålla innovativa lösningar för positionering, tumörlokalisering och strålbehandling. Slutkunderna är främst strålbehandlingsavdelningar på sjukhus över hela världen, men även diagnostikavdelningarna kan komma i fråga framöver. Syftet är att bidra till högre kvalitet och ökad effektivitet. Arbetsflödet på en radioterapiklinik är komplex och består av ett antal olika delar som diagnostik, diagnos, dosplanering samt strålbehandling. Produkter från C-RAD är optimerade för att väl integreras i detta arbetsflöde inom främst strålbehandlingssamt diagnostik-delarna för att effektivisera samt öka noggrannheten i cancervården. C-RADs produkter Våra produkter kännetecknas av innovativa lösningar, vilket uppnås genom nära samarbeten med framstående forskningsinstitut och genom att bygga upp en hög kompetens inom viktiga nyckelområden som t ex programvaruutveckling och detektorteknologi för strålningsfysik. C-RAD utvecklar nya lösningar för användning inom avancerad strålbehandling. Vi tillhandahåller produkter för positionering, tumörlokalisering och strålbehandling. Våra slutkunder är främst strålbehandlingskliniker över hela världen men framöver kan även diagnostikavdelningar på sjukhusen komma i fråga. Organisation Koncernen består av moderbolaget C-RAD AB med dess tre helägda dotterbolag C-RAD Positioning AB, C-RAD 8

9 Imaging AB samt C-RAD Innovation AB. Moderbolaget sköter marknadsföring och försäljning av produkter. Samtliga dotterbolag arbetar efter en gemensam affärsmodell. All tillverkning sker hos underleverantörer. Respektive bolag ansvarar för: slutmontering, testning, certifiering, kvalitetskontroll och utveckling. Strategi Bolaget hemmamarknad är Norden och radioterapiklinikerna inom området bearbetas med direktkontakt från kontoret i Uppsala. En hög närvaro samt goda kontakter med hemmamarknaden är viktig för att dels etablera referenssystem samt samarbete med ledande kliniker för värdefulla synpunkter i utvecklingsarbetet av produkter. För att nå ut med produkterna på den internationella radioterapimarknaden arbetar C-RAD med utvalda distributörer på utvalda viktiga marknader. Urvalskriterier vid val av distributör är tidigare dokumenterad försäljning inom radioterapi med resurser inom försäljning och service. Vidare sker även försäljning via industriella samarbetspartners med erfarenhet från radioterapi samt med god marknadsnärvaro. UNDER- LEVERANTÖRER C-RAD Produktledning DIREKTFÖRSÄLJNING SJUKHUS GLOBALT Applikationsutveckling DISTRIBUTÖRER Sluttest/kontroll Marknadsföring SAMARBETS- PARTNERS Produkter från C-RAD distribueras via tre kanaler. Norden definieras som bolagets hemmamarknad och det är viktigt att hålla en hög närvaro och god kontakt med radioterapiklinikerna här för att dels komma ut med referenssystem i ett tidigt skede samt att kunna etablera samarbeten inom utveckling med utvalda kliniker inom regionen. Till radioterapiklinikerna i Norden tillämpas direktförsäljning. På viktiga huvudmarknader över hela världen säljs produkterna via utvalda distributörer. Urvalskriterier vid val av distributörer är att de skall ha lång erfarenhet från försäljning inom radioterapi i sin region. För positioneringssystemet sker redan nu en del försäljning via industriell samarbetspartner. Detektorsystemets kunder kommer att vara de ledande linjär accelerator tillverkarna och denna modell av försäljning via industriella partners kommer att vara dominerande för denna produkt. 9

10 Precision genom hela strålterapi-processen Nytt avancerat system baserad på laserteknologi ökar noggrannheten och förenklar flödet för patientpositionering och patient övervakning. Sentinel är mycket användarvänlig och tillför ingen extra stråldos. Inga markörer behövs på patienten eller behandlingsbordet. C-RAD Positioning AB utvecklar och marknadsför en avancerad plattform C-RAD Sentinel TM som tillhandahåller lösningar för att säkerställa att patienten ligger rätt och behåller samma position under hela behandlingen. Sentinel är baserad på laserteknologi som ger bästa tänkbara noggrannhet av patientens läge under hela behandlingsprocessen. Systemet består av en hårdvara och en mjukvaruplattform c4d med mjukvarumoduler för patientpositionering, patientövervakning samt stöd för andningsstyrd strålbehandling. Anpassade mjukvarumoduler cposition är en modul avsett för reproducerbar och noggrann patientpositionering inför strålbehandling. Systemet projicerar laserlinjer på patienten medan en kamera registrerar ljuset som reflekteras från patientens yta och skapar 3D bilder. Mjukvaran jämför sedan patientens yta med en referensyta för att beräkna hur pass bra de två ytorna överensstämmer och presenterar nödvändiga korrektioner av patientens position. cmotion är en modul för rörelseövervakning som tar hänsyn till patientens andningsrörelser och varnar när patienten har ändrat sitt and- ningsmönster eller har rört sig utanför bestämda toleransintervaller under behandlingen. crespiration-modulen tillämpas för behandling av tumörer lokaliserade i thoraxområdet, den vanligaste tumörtypen. Dessa tumörers läge påverkas starkt av andningsrörelserna och vid en konventionell behandling är risken stor att känsliga organ eller frisk vävnad kommer in i strålområdet. Sentinel kan registrera andningsrörelserna och synkronisera Under 2007 har vi lyckats att teckna avtal med distri butörer på våra viktigaste marknader Cristina Svensson CEO C-RAD Positioning AB 10

11 strålen efter dessa rörelser så att tumören bestrålas endast när den befinner sig i rätt andningsläge. Tillämpningen för patientpositionering cposition lanserades i slutet av 2006 på den europeiska marknaden då företaget fick sitt CE-certifikat och sedan i början på 2007 även på USA- och Kanadamarknaderna då produkten fick sin FDA 510(k) ansökan beviljad. Under 2007 har vi utvecklat och startat valideringen av cmotion-modulen som beräknas vara klar under Parallellt har vi tagit fram specifikationer för crespiration-modulen och kommit i kontakt med CT- och acceleratortillverkare för integration mot deras gränssnitt. För att kunna utveckla och validera dessa applikationer har vi också tecknat avtal med ledande kliniker i Sverige. Avtal på de viktigaste marknaderna År 2007 har företaget kommit in i en intensiv kommersialiseringsfas. Vi har tecknat distributörsavtal på de viktigaste marknaderna i USA, Europa och Asien, samtidigt som flera system har installerats i Sverige och Tyskland. De system som levererats och som har tagits i kliniskt bruk bekräftar att Sentinel är en mycket användarvänlig, elegant och ergonomisk lösning som förenklar arbetsflödet och ökar noggrannheten och säkerheten för patientpositionering. Företaget har också visat upp produkten på de viktigaste radioterapimötena i USA och Europa under 2007 och på så sätt samlat viktig återkoppling kring systemets styrkor och kundernas behov. cposition föreslagen korrektion i sex frihetsgrader av patientens läge beräknas inom några sekunder. Vi prioriterar även att säkerställa en hög kvalitet på levererade produkter samtidigt som vi effektiviserar produktionsprocessen genom att lägga ut produktionen på en extern tillverkare med hög kompetens inom detta område. Tillverkningen beräknas vara överförd i början på Fortsatt produktutveckling Under 2007 har vi förstärkt vår utvecklingsgrupp genom rekryteringen av två nya medarbetare med spetskompetens inom systemutveckling. Samtidigt har vi ett nära samarbete med C-RAD Imaging genom att utbyta erfarenheter och kompetenser på bästa sätt. c4d software Mjukvaruplattform med tillämpningar för patientpositionering, patientövervakning samt stöd för andningsstyrd strålbehandling. Mjukvaran är mycket användarvänlig och integrerad med de övriga system på kliniken acceleratorer, patientinformationssystem och motoriserade behandlingsbord. cposition Förenklar flödet för patientpositionering. Modulen ger inom några sekunder information om nödvändig korrektion av patientens position inför behandling och kan styra bordet automatiskt till rätt läge. cmotion Modul för patientövervakning. Patientens position övervakas under hela behandlingen. Systemet varnar för avvikelser i patientens position eller andningsmönster. crespiration Stöd för andningsstyrd strålbehandling. Syftet med denna teknik är att skona intilliggande organ vid behandling för tumörer vars läge påverkas av andningsrörelser. 11

12 Nytt unikt system för mätning av strålleverans C-RAD Imaging utvecklar digitala bildplattor Gemini för registrering och insamling av bilder i system innehållande strålkällor av olika slag. Bildplattorna kan användas för vanlig röntgenstrålning men deras största potential finns i applikationer där strålenergierna är betydlig högre. Digitaliserad röntgenbilder Digitala bildplattor ersätter i allt högre omfattning den klassiska röntgenfilmen vars nackdelar är bland annat tidsåtgången och besväret med framkallning av film. Filmbaserade bilder måste dessutom digitaliseras genom skanning för att kunna lagras i digitala arkiv. C-RAD Imaging fokuserar på utveckling av bildplattor avsedda att användas för tumörlokalisering för att ge ökad precision i samband med strålbehandling av cancer. Bolaget arbetar även mot andra marknader, där det finns ett behov av digitala bildgivande genomlysningssystem. Genomlysning med röntgen och högenergistrålning förekommer i olika typer av industriella system för t.ex. kontroll av svetsfogar och gjutgods. Det finns även tillämpningar i övervakningssystem för bl.a. säkerhetskontroller. Stråltålig teknik Gemini-systemet intar en särställning bland digitala bildplattor genom dess unika princip för omvandling av röntgen- och högenergifotoner till registrerbara elektriska signaler. Den patenterade tekniken möjliggör en väsentligt högre effektivitet i systemet, som i sin tur leder till en bättre C-RAD Imagings unika sensorteknik för detektion av strålning är baserad på uppfinningar från Karolinska institutet och CERN. Sensordelen som är fylld med gas består av tunna perforerade spänningssatta metallplattor och GEM:ar (GasElektronMultiplikatorer). Fotoner av lägre energier (röntgenstrålning) krockar med gasmolekyler eller metallatomer i detektorns översta del medan högenergifotoner från en t.ex. en terapistråle interagerar med någon av metallplattorna i sensorn. De elektroner som bildas som ett resultat av dessa krockar fångas upp i ett elektriskt fält och förstärks till en mätbar signal med hjälp av GEM:arna. Denna signal används sedan för att generera den slutliga bilden. 12

13 bildkvalitet med avseende på bland annat bildkontrast och brus utan att öka stråldosen till patienten. Bolaget har även utvecklat och patenterat en ny bildutläsningsteknologi, som tillåter mycket snabb bildinsamling på upp till tvåhundra bilder per sekund. Ett så snabbt system har stora fördelar jämfört med befintliga system när det gäller bl.a. övervakning av dynamiska förlopp och insamling av data samtidigt som strålbehandlingsutrustningen roterar. Bildplattorna kommer i sin dagliga användning att utsättas för strålning som är skadlig för bl.a. halvledare. Vid utvecklingen av Gemini-systemet läggs stor vikt vid att göra konstruktionen stråltålig och robust. Det patenterade utläsningssystemet har förutom snabbheten den stora fördelen att all aktiv halvledarelektronik är placerad utanför de områden som exponeras av det direkta strålfältet. Dialog för utveckling C-RAD Imaging för en kontinuerlig dialog med såväl slutkunder som olika industriella aktörer. Som ett resultat av dessa diskussioner har bolaget beslutat att under 2008 utöver sin ursprungliga högprestanda produkt, även ta fram en produkt enbart avsedd och optimerad för högenergifotoner. Verksamheten i Östersund har under 2007 utvecklats mycket positivt och bolaget har knutit till sig mycket kompetenta medarbetare inte bara med en hög akademisk meritering utan framförallt också gedigna industriella erfarenheter. Bolaget som ökat antalet anställda från fem till tio medarbetare driver nu med full kraft utvecklingen av den första fullstora bildplattan framåt. Bolagets viktigaste mål är att leverera de första bildplattorna till samarbetspartners för systemtestning under andra halvåret Bolagets viktigaste mål är att leverera de första bildplattorna till samarbetspartners för systemtestning under andra halvåret Gunnar Norberg CEO C-RAD Imaging 13

14 C-RAD Innovation AB Inom C-RAD Innovation pågår utveckling och förstudier för utveckling av acceleratorsystem, som optimerats för nya avancerade behandlingsmetoder, exempelvis IMRT och så kallad IGRT. Acceleratorerna är utrustade med avancerad diagnostik. Förstudier bedrivs på Karolinska Institutet i Solna under ledning av professor Anders Brahme och hans grupp. En förutsättning för att starta dessa utvecklingar, som är kapitalintensiva, är att finansieringen är säkerställd samt att industriella partners knutits till projekten. Under året har en patentansökan lämnats in till det amerikanska patentverket på en ny typ av kollimator, som kollimerar med vätska istället för med konventionella volframblad. Forskning bedrivs också inom området faskontraströntgen. Detta arbete kommer att resultera i en patentansökan under Förstudier bedrivs för utveckling av två olika acceleratorsystem. C-RAD BioArtist En ny terapistrategi, som går under namnet BIO-ART, som är en förkortning för Biologically Optimised 3D-in vivo predictive Assay based Radiation Therapy, är under utveckling. Konceptet baseras på bilder från PET-CT på tumören innan strålterapin och på ett tidigt stadium av IMRT-behandlingen för att registrera tumörens respons på strålbehandlingen. Baserat på denna information adapteras sedan behandlingen för att ge maximalt resultat. BioArtist-systemet har utvecklats för en implementering av BIO-ART-konceptet. I systemet integreras en terapimaskin för precis och snabb IMRT-behandling med smala skannade fotonstrålar och en PET-CT-kamera för diagnostik. Ett sådant system kommer att i realtid kunna följa upp tumörspridningen, strålkänsligheten och levererad dos för optimering av den adaptiva behandlingen. 14

15 C-RAD Orbiter Orbiter är ett helt nytt system för extern strålbehandling. Viktiga karakteristika är: Snabbt och exakt system för intensitetsmodulerad strålbehandling, IMRT. Noggrann patientpositionering med hjälp av den inbyggda laserkameran Positioner. Inbyggda bildplattan Visioner möjliggör bildstyrd strålterapi. Dynamisk intensitetsmodulering med en ny typ av kollimator. Ingen risk för kollision mellan patient och gantryt. Hög tillförlitlighet till en låg kostnad per behandling. Gantryt roterar med en hastighet av tio varv per minut att jämföra med dagens konventionella system som roterar med ett varv per minut. Systemet designas för snabb acceleration och inbromsning. Gantryt har inget stopp utan kan hela tiden förflyttas det kortaste avståndet. Detta kommer att spara tid i patientbehandlingen. I och med att gantryt är helt inneslutet föreligger ej någon risk för kollision med patienten. Genom att bordet är upphängt i båda ändar så ökar stabiliteten och patienten kan enkelt behandlas från alla gantryvinklar. Visioner-systemet är en integrerad del av systemet. Därmed blir det möjligt att generera EPID- och CT-bilder av hög kvalitet i realtid. C-RAD Innovations produktportfölj är en förutsättning för koncernens långsiktiga utveckling Erik Hedlund CEO C-RAD Innovation AB 15

16 Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten C-RAD gruppen bedriver utveckling, tillverkning och försäljning av produkter och lösningar för användning inom avancerad strålterapi. Företaget med dotterbolag är baserade i Uppsala och Östersund. Verksamheten riktar sig mot strålbehandlingskliniker över hela världen. Moderbolaget är ett holdingbolag utan egna produkter och ansvarar för ekonomi/redovisning samt marknadsföring/försäljning av dotterbolagens produkter och system. All produktutveckling sker i de tre dotterbolagen. Verksamhetens art och inriktning Cancer är en sjukdom som i dag drabbar ca en tredjedel av västvärldens befolkning, vilket betyder ca 15 miljoner nya cancerfall per år. Sjukdomen fortsätter att öka med ca 3 % per år men trots detta så lyckas man bota en allt större andel av dem som drabbas av cancer, vilket främst beror på förbättringar inom diagnostik och behandlingsmetoder. De huvudsakliga behandlingsmetoderna är kirurgi, strålbehandling och kemoterapi. En behandling består ofta av en kombination av dessa metoder. Botningsfrekvensen för de olika metoderna är ca 30 % för kirurgi, 15 % för strålbehandling och 5 % för kemoterapi, d v s totala botningsfrekvensen är ca 50 %. Med djup kunskap om kundbehoven skall C-RAD tillhandahålla innovativa lösningar för positionering, tumörlokalisering och strålbehandling. Slutkunderna är främst strålbehandlingsavdelningar på sjukhus över hela världen, men även diagnostikavdelningarna kan komma i fråga framöver. Syftet är att bidra till högre kvalitet och ökad effektivitet. Våra produkter kännetecknas av innovativa lösningar, vilket vi uppnår genom nära samarbeten med framstående forskningsinstitut och genom att bygga upp en hög kompetens inom viktiga nyckelområden som t ex programvaruutveckling och detektorteknologi för strålningsfysik. Väsentliga händelser under räkenskapsåret C-RAD har under året fokuserat på marknadsföring och lansering av laserskanner systemet från C-RAD Positioning AB samt fokuserat utvecklings aktiviteterna kring det unika bildgivande detektorsystemet från C-RAD Imaging AB. Personalstyrkan har förstärkts inom forskning & utveckling samt marknadsföring. C-RAD AB har introducerats på marknadsplatsen AktieTorget. Handel med B-aktien påbörjades den 23 juli Nyemissionen som löpte mellan 21 maj till 15 juni 2007 blev övertecknad och inbringade 30 MSEK till C-RAD AB. Catella Healthcare Investments SPV 2 AB säkerställde 15 MSEK och allmänheten övertecknade den resterande delen med 160%. Förvärv av Pencil Beam Technologies AB genomfördes i mars Företaget har namnändrats till C-RAD Innovation AB. Sedan marknadsintroduktionen har C-RAD Positioning AB uppnått en orderingång på sexton C-RAD Sentinel TM -system. Orderingång och fakturering har under 2007 överträffat förväntningarna. Samarbetet med tyska LAP Laser Application har under året utvecklats väl med en orderingång på sju laserscannersystem. De tidigare produktnamnen Positioner och Visioner har ändrats till C-RAD Sentinel TM (laserskannern) respektive C-RAD Gemini TM (detektorsystemet) Distributörskanaler och avtal är upprättade på nyckelmarknader i Europa, Ostasien och Nordamerika. TM För marknadslansering av C-RAD Sentinel (laserskannern) har företaget deltagit i branschledande konferenser och utställningar i USA (2st), Spanien, Frankrike samt Italien. Försäljning av bolagets produkter sker genom direktförsäljning i Norden. C-RAD gruppen har expanderat enligt plan från 11 till 18 medarbetare. Nya medarbetare arbetar inom forskning, utveckling samt marknad. Ett samarbetsavtal har etablerats mellan C-RAD Imaging AB och Lunds Universitetssjukhus. Samarbetet syftar till att utveckla bolagets produkter genom utvärdering och verifiering av bolagets detektorteknologi. Ett strategiskt samarbetsavtal har etablerats mellan C- RAD Positioning AB och Oncolog Medical AB. Samarbetet syftar till att i ett första steg erbjuda lösningar för effektiviseringar inom strålbehandlingar. Väsentliga händelser efter balansdagen Mangold Fondkommission AB engagerades i februari 2008 som likviditetsgarant åt C-RAD AB. Samarbetsavtal har tecknats mellan C-RAD Positioning AB och Uppsala Universitet för vidare utveckling av C- RAD SentinelTM (laserskannernsystemet). Distributörs- och samarbetsavtal har tecknats med det polska institutet HITEC utanför Warsawa. Ett samarbetsavtal har etablerats mellan C-RAD Positioning AB och RayClinic AB. Samarbetet avser forsknings- och utvecklingssamarbete av en unik laserkamera som tar 3-dimensionella bilder för användning av noggrann positionering och övervakning av patienterna under strålbehandlingen. C-RAD deltog i april 2008 vid det finska nationella radioterapimötet i Tammerfors och presenterade där -RAD SentinelTM (laserskannern). 16

17 Ägarförhållanden C-RAD hade vid utgången av året 858 aktieägare enligt VPC. De tio största ägarna innehade tillsammans 86,3 % av aktierna. Per avstämningsdagen för stämman kommer bolagets aktiekapital att uppgå till kr, med kvotvärde 0,15 kr per aktie fördelat på aktier och röster i Bolaget. Inga kända aktieägaravtal finns. Omsättning, resultat och finansiell ställning Under året har C-RAD påbörjat försäljningen av laserskannern och omsättningen som därmed ökade med 100 % uppgick till tkr (0 tkr). Aktiveringen av arbete avseende intern utveckling av bolagets produkter har skett med tkr (5 669 tkr). Av de totala rörelsekostnaderna är tkr (0 tkr) hänförliga till utveckling av Sentinel. Till följd av att bolaget under året haft ett stort rekryteringsbehov har bolagets personalkostnader ökat kraftigt och uppgår till tkr (6 776 tkr). Rörelseresultatet försämrades något under året till tkr ( tkr). Resultat efter skatt uppgår till tkr ( tkr). Bolaget balanserade utgifter för utvecklingsarbeten uppgår till 12,5 Mkr. Av dessa utgörs 8,2 Mkr kronor av projektet Sentinel och resterande 4,3 Mkr tillhör projektet Gemini. Den stora nyemission som genomfördes under året förbättrade avsevärt Bolagets kassalikviditet, som vid utgången av året uppgick till 755 % (77 %). Kassaflödet från den löpande verksamheten försämrades med tkr och uppgick till tkr ( tkr). Försämringen är hänförlig till främst ökad kapitalbindning i rörelsekapital. C- RADs likvida tillgångar uppgick till tkr (1 952 tkr) vid periodens slut. Koncernens egna kapital uppgick till tkr (5 003 tkr), ställda säkerheter till 1,4 tkr (1,4 tkr). C-RAD har tre utestående konverteringslån om sammanlagt tkr (2 100 tkr). Alla tre lånen förfaller till betalning 31 januari, Vid fullt utnyttjande av konverteringsrätterna emitteras aktier vilket innebär en utspädning med 8,5 %. Forskning och utveckling En första och andra programversion för positioning har planenligt frisläppts för Sentinel under året. Leveranser av en designad och nedhängd version av hårdvaran med benämningen LS 200 påbörjades. Den genomförda emissionen skapade förutsättningar för att i full skala starta utvecklingen av ett fullskalesystem baserat på GEM- teknologin. Ett första system kommer att levereras under senare delen av En förutsättning för C-RADs affärsmässiga framgång är att bolaget ligger i frontlinjen inom forskning och utveckling. Vi har inom C-RAD Positioning och C-RAD Imaging byggt upp grupper med stor innovativ förmåga. En viktig faktor här är att medarbetarna lever nära den kliniska utvecklingen inom strålterapi och bygger upp egna kontakter med ledande kliniker. Nya samarbetsavtal har tecknats både med Akademiska sjukhuset och Universitetet i Uppsala samt Universitetssjukhuset i Lund. I Uppsala kommer C-RAD att delvis finansiera en doktorandtjänst. Flera diskussioner pågår med kliniker utanför Sverige. Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer Ett antal risker har identifierats. Effekterna av dessa faktorer är svåra att bedöma. Faktorerna kan verka både i positiv och i negativ riktning för bolaget. Vid en bedömning av bolagets fortsatta utveckling är det av vikt att också beakta dessa risker. Faktorerna har utan prioritetsordning listats nedan. Tekniska risker C-RAD gruppen har produkter, som både är i kommersialiseringsfasen och i utvecklingsfas. Även om omfattande arbete har lagts ner på verifiering av valda tekniska lösningar, så kan utvecklingsarbetet leda till tekniska bakslag, där nya lösningar måste väljas. Detta kan leda till fördyrad utveckling samt till försenad marknadsintroduktion. Bolaget har påbörjat försäljningen av laserskannern Sentinel och intresset för produkten är stort. Bolagets bedömning är att kassaflödet för både Sentinel och Gemini kommer att ge god lönsamhet vilket gör att något nedskrivningsbehov ej föreligger. Skulle satsningen helt eller delvis misslyckas kan bolaget tvingas att skriva ner delar eller hela projekten. Marknadsacceptans Bolagen utvecklar nya innovativa lösningar för användning inom avancerad strålbehandling. Det finns en risk att dessa lösningar ej får en bred marknadsacceptans. Marknaden kan komma att preferera lösningar med andra pris/prestanda. Lösningar, som idag ej är kända kan introduceras. Konkurrenter inom acceleratorområdet Bolaget är beroende av ett väl fungerande samarbete med de etablerade tillverkarna av acceleratorer för strålbehandling. Skulle sådana samarbeten ej komma till stånd, så kommer C-RAD att få svårt att realisera uppgjorda planer. Bristande produktkvalitet Inom det medicinsktekniska området och speciellt för produkter med anknytning till terapi är hög produktkvalitet en kritisk faktor. Initiala kvalitetsproblem för ett nystartat bolag, även om dessa snabbt löses, kan få förödande konsekvenser. Medarbetarberoende Bolagets framgång baseras på kompetensen hos sina medarbetare och det är väsentligt för bolagets utveckling att kunna attrahera och behålla kunnig och motiverad personal. 17

18 Finansiella risker Bolaget har intäkter och kostnader i framförallt SEK, EUR och USD. Hittills har valutariskerna varit små, men med ökad omsättning ökar dessa för bolaget. Aktien Bolaget beslutade under första kvartalet 2007 att lämna in ansökan till Aktietorget om upptagande av bolagets aktier till handel. Inför noteringen genomförde bolaget en nyemission på 30 MSEK, där 50 % av beloppet var säkerställt av Catella Healthcare. Resterande 50 % erbjöds till allmänheten. Emissionen blev en stor framgång med en övertäckning av allmänhetens andel med 160%. Glädjande var också det förtroende, som Norrlandsfonden visade, genom att försvara sin position med tecknande av ett nytt konvertibellån på 1.8 MSEK. Handel med bolagets aktier inleddes under juli månad. Aktien har fått en bra spridning med över 800 aktieägare. Noteringen av bolaget inger ökat förtroende på de viktiga exportmarknaderna. Bolaget har med större resurser kunnat bredda aktiviteterna inom utveckling och marknadsföring. C-RAD har för många strålterapikliniker på kort tid blivit ett begrepp inom positionering. Personal Vid årsskiftet hade bolaget 18 medarbetare. Totalt har 7 nya medarbetare rekryterats under året. Flertalet arbetar inom forskning och utveckling. Rekryteringarna till C-RAD bolagen har varit framgångsrik. Medarbetarna besitter spjutspetskompetenser inom sina respektive discipliner. Flera har också lång erfarenhet från strålterapi och strålningsfysik. På kort tid har ett väl fungerande samarbete utvecklats mellan de båda grupperna i Uppsala och Östersund. Vi står kompetensmässigt väl rustade inför framtida utmaningar. Framtida utveckling Under året har C-RAD med medarbetare väl nått uppsatta mål. När det gäller antalet levererade Sentinelsystem har målet överträffats. Inför 2008 väntar nya utmaningar: De levererade systemen skall installeras på sina respektive marknader, personalen skall utbildas och Sentinel skall bli en viktig del för att förbättra behandlingen av patienter med cancer. Först därefter kan dessa system användas som referenser för fortsatt försäljning. Ny funktionalitet samt delvis ny hårdvara kommer att utvecklas och frisläppas för Sentinel under året. Det första Geminisystemet kommer att presenteras under andra halvåret Flera aktörer inom strålterapiområdet har stora förväntningar på systemets prestanda. Flera industriella partner bearbetas för att skapa nya affärsmöjligheter för både Gemini och Sentinel. Utsikterna för nya samarbetsavtal är goda. Bolagsstyrning Bolaget har inga utskott eller kommittéer utan alla frågor behandlas av styrelsen i sin helhet. Styrelsens ordförande tillser att det inför årsstämman inhämtas synpunkter från de större aktieägarna avseende styrelsens sammansättning så att ett förslag kan presenteras på stämman. Kod för bolagsstyrning som infördes den 1 juli 2005 gäller ej för C-RAD AB då den endast omfattar företag som är registerade på börs och andra noterade företag med börsvärde överstigande 3 miljarder svenska kronor. Kod för mindre bolag kommer att införas 1 juli 2008 och bolaget arbetar med att se över sina rutiner för att kunna anpassa sig till de nya reglerna Förslag till vinstdisposition Till årsstämmans förfogande står följande medel i moderbolaget, SEK: Balanserad förlust Överkursfond Årets resultat Totala balanserade vinstmedel Styrelsen och verkställande direktören förslår att de balanserade vinstmedlen SEK överförs i ny räkning. 18

19 Koncernresultaträkningar Not Rörelsens intäkter Nettoomsättning Aktiverat arbete för egen räkning Övriga rörelseintäkter Rörelsens kostnader Inköpta varor och tjänster Övriga externa kostnader 5, Personalkostnader Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar 10, Övriga rörelsekostnader Rörelseresultat Ränteintäkter Räntekostnader Resultat före skatt Skatt på årets resultat 8, 9 Årets resultat Resultat per aktie 13 Resultat per aktie före utspädning 0,67 1,37 Resultat per aktie efter utspädning 0,61 1,23 19

20 Koncernbalansräkningar Not Tillgångar Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar 11, 20 Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten Patent, licenser och liknande rättigheter Materiella anläggningstillgångar 10 Inventarier Finansiella anläggningstillgångar Andra långfristiga värdepappersinnehav Långfristiga fordringar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager Kortfristiga fordringar Kundfordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar Eget kapital och skulder Eget kapital Aktiekapital Övrigt tillskjutet kapital Balanserat resultat Årets resultat Summa eget kapital Långfristiga skulder 14, 15 Konvertibla skuldebrev Övriga långfristiga skulder Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa eget kapital och skulder Ställda säkerheter Ansvarsförbindelser Inga Inga 20

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Första kvartalet 2012 Nettoomsättningen uppgick till 859 (372) tkr Rörelseresultatet uppgick till -4 418 (-455) tkr Kassaflödet från

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB ÅRSREDOVISNING 2010 för Effnet AB Årsredovisning omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Tilläggsupplysningar 5 Effnet AB Årsredovisning 2010 Sida 2 / 7 Styrelsen och

Läs mer

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet.

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet. 1(13) Styrelsen och verkställande direktören för NPP Holding AB får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Information om verksamheten

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT DELÅRSRAPPORT 2010-01-01-2010-06-30 Styrelsen och verkställande direktören för AU Holding AB (publ) avger härmed följande delårsrapport för perioden 2010-01-01-2010-06-30. Innehåll Sida Allmänna kommentarer

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 Första kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 88,6 (85,4) Mkr Rörelseresultatet uppgick till 31,6 (28,2) Mkr, vilket motsvarade en marginal på 36 (33) % Resultatet

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ)

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) (556817-1812) Räkenskapsåret 100831-101231 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB Årsredovisning Sida 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen

Läs mer

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat 1 januari-31 december Belopp i KSEK Not 2014 2013 Nettoomsättning 2, 3 69 366 36 105 Kostnad för sålda varor -22 464-16 479 Bruttoresultat 46 902

Läs mer

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Resultatet efter finansiella poster blev för helåret 13,2 Mkr (1,3) Omsättningen ökade med 54,7% till 24,9 Mkr (16,1) Nettomarginalen

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JUL SEP 2012

DELÅRSRAPPORT JUL SEP 2012 DELÅRSRAPPORT JUL SEP 2012 Fortnox International AB (publ) Fortnox International Box 10, 351 06 Växjö +46 470-32 20 00 info@fortnoxinternational.se www.fortnoxinternational.se Tredje kvartalet 2012 > Nettoomsättningen

Läs mer

EVERYSPORT MEDIA GROUP AB (Publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2017

EVERYSPORT MEDIA GROUP AB (Publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2017 EVERYSPORT MEDIA GROUP AB (Publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2017 DELÅRSRAPPORT JAN-MARS 2017 SAMMANFATTNING JANUARI MARS 2017 Nettoomsättning: 22,1 mkr (9,9 mkr), tillväxt: 123% Rörelseresultat, EBITDA:

Läs mer

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143 Delårsrapport, Fortsatt fokus på att öka antalet kunduppdrag Under tredje kvartalet 2014 visade Vendator ett negativt resultat. Rörelsemarginalen för koncernen uppgick till -3,2 procent och rörelseresultatet

Läs mer

Delårsrapport H1-2015. SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 www.swemet.

Delårsrapport H1-2015. SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 www.swemet. Delårsrapport H1-2015 SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 SWEMET H1 2015 FÖRSTA HALVÅRET 2015 Intäkterna uppgick till 6,3 MSEK (6,1) Resultatet

Läs mer

Kvartalsrapport januari-mars 2010 januari mars 2010

Kvartalsrapport januari-mars 2010 januari mars 2010 Kvartalsrapport januari-mars 2010 januari mars 2010 Free2move laddar för kraftig expansion Nettointäkterna Q1 uppgick till 2,5 MSEK Rörelseresultatet uppgick till 0,5 MSEK Orderstock 14,2 MSEK 2,5 2 1,5

Läs mer

Delårsrapport H SWEMET AB. Epost Telefon ORG NUMMER

Delårsrapport H SWEMET AB. Epost Telefon ORG NUMMER Delårsrapport H1 2016 SWEMET AB ORG NUMMER Epost info@swemet.se Telefon 013-100580 Halvårsrapport januari - juni 2016 1 januari- 30 juni 2016 Nettoomsättningen minskade till 4865 (5967) TSEK Rörelseresultatet

Läs mer

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i C-Rad AB (publ)

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i C-Rad AB (publ) Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i C-Rad AB (publ) Tillägg till prospekt Detta dokument ( Tilläggsprospektet ) har upprättats av C-Rad AB (publ) 556663-9174 ("C-RAD" eller

Läs mer

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! #$%$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$' >&0*%#$'? >, -. :%' 3;84 "#$%"$&' ( )#*&%$)+#' >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.0%-#)' ( +#0%)-*#'! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', &-%*#' ( $+"%&*.'

Läs mer

Bilaga 1 Effekter av övergång till redovisning i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS)

Bilaga 1 Effekter av övergång till redovisning i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS) Bilaga 1 Effekter av övergång till redovisning i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS) Effekter i moderbolagets redovisning I samband med övergången till redovisning enligt IFRS

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 DELÅRSRAPPORT 2014 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 juni 2001. HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ.

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 juni 2001. HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ. TMT One AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2001 Ökat ägande i Wihlborgs HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ.SE Fonder HQ.SE Aktiespar har förvärvat Avanza Utvecklingen

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. jan-mars

DELÅRSRAPPORT. jan-mars DELÅRSRAPPORT jan-mars 2 0 1 7 2 3 DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2017 FÖRSTA KVARTALET 2017 Nettoomsättningen uppgick till 404 (393) tkr Rörelseresultatet uppgick till -5 136 (-6 928) tkr Kassaflödet från

Läs mer

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 DELÅRSRAPPORT 2011 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2011-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

Bokslutskommuniké avseende COT-koncernen för perioden januari december 2013.

Bokslutskommuniké avseende COT-koncernen för perioden januari december 2013. Bokslutskommuniké avseende COT-koncernen för perioden januari december 2013. Rörelseintäkterna uppgick till 659 tkr (1.618 tkr) Rörelsens kostnader uppgick till 7.569 1 tkr (12.810 2 tkr) Årets resultat

Läs mer

Sida 1 av 9. Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN Rapportperioden

Sida 1 av 9. Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN Rapportperioden Sida 1 av 9 Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2009-01-01 2009-03-31 Rapportperioden 2009-01-01 2009-03-31 Koncernens nettoomsättning i första kvartalet uppgick till 819 (1 068) tkr.

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för SchoolSoft Svenska AB Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01 -- 2010-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Årsredovisning för Spiffx AB Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet,

Läs mer

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7).

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Delårsrapport 2008 1 JANUARI 31 MARS Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Resultatet (EBITA) för perioden uppgick till 2,4 miljoner kronor (2,7). Detta motsvarar en rörelsemarginal

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2011 Januari mars. Aktietorgetlistade bolaget Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2011.

DELÅRSRAPPORT 2011 Januari mars. Aktietorgetlistade bolaget Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2011. STOCKHOLM 2011-04-21 DELÅRSRAPPORT 2011 Januari mars Aktietorgetlistade bolaget Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2011. Viktiga händelser under första kvartalet Omsättningen

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Delårsrapport. Första kvartalet Medfield Diagnostics AB (publ)

Delårsrapport. Första kvartalet Medfield Diagnostics AB (publ) Delårsrapport Första kvartalet 2015 Medfield Diagnostics AB (publ) 556677-9871 Sammanfattning av rapportperioden 1 januari 31 mars 2015 Omsättningen uppgick till 282 (138) KSEK Resultat efter finansiella

Läs mer

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007.

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007. BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JULI JUNI 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 30 JUNI 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 133* (103,8) MSEK, en ökning med 28,4 % EBITA

Läs mer

Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011

Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011 Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011 Den externa nettoomsättningen under perioden uppgick till 211 (0) tkr. Rörelseresultatet uppgick till 5 471 (1

Läs mer

APTAHEM 556970-5782. Delårsrapport 2015-01- 01 till 2015-03- 31

APTAHEM 556970-5782. Delårsrapport 2015-01- 01 till 2015-03- 31 55697-5782 Delårsrapport 215-1- 1 till 215-3- 31 55697-5782 Aptahem kvartalsrapport 215-1- 1 till 215-3- 31 Sammanfattning av kvartalsrapport Tre månader (215-1- 1 215-3- 31)! Rörelsens intäkter uppgick

Läs mer

Delårsrapport 556713-1056 2012-01-01-2012-03-31

Delårsrapport 556713-1056 2012-01-01-2012-03-31 Delårsrapport 556713-1056 2012-01-01-2012-03-31 Innehållsförteckning: Sida VD har ordet 1 Händelser efter rapportperioden 2 Kommande finansiella rapporter 2 Redovisningsprinciper 2 Aktien 2 Granskning

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2004 ASVH Service AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2004. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 AGES INDUSTRI AB (publ) Delårsrapport 1 januari s Delårsperioden Nettoomsättningen var 213 MSEK (179) Resultat före skatt uppgick till 23 MSEK (18) Resultat efter skatt uppgick till 18 MSEK (14) Resultat

Läs mer

Delårsrapport för januari-mars 2015

Delårsrapport för januari-mars 2015 Delårsrapport för januari-mars 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-03-31 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006 1 DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006 Delårsrapporten i korthet Omsättningen uppgick till 364,4 MSEK (249,0), en ökning med 46%. Rörelseresultatet ökade med 80% till 25,7 MSEK (14,3), vilket ger

Läs mer

Delårsrapport 14 juni 30 september 2005. 1 (8) Roxi Stenhus Gruppen AB (publ) Organisationsnr: 556681-9149. Omsättning: Tkr 6 245

Delårsrapport 14 juni 30 september 2005. 1 (8) Roxi Stenhus Gruppen AB (publ) Organisationsnr: 556681-9149. Omsättning: Tkr 6 245 1 (8) Roxi Stenhus Gruppen AB (publ) Organisationsnr: 556681-9149 Tommarpsvägen 116 231 66 Trelleborg Tel: 0410-471 50 Fax: 0410-174 40 E-mail: Hemsida: roxi@roxistenhus.se www.roxistenhusgruppen.se Delårsrapport

Läs mer

Happy minds make happy people H1 COMMUNICATION AB KVARTALSRAPPORT Q3 2011

Happy minds make happy people H1 COMMUNICATION AB KVARTALSRAPPORT Q3 2011 Happy minds make happy people H1 COMMUNICATION AB KVARTALSRAPPORT Q3 2011 Väsentliga händelser under tredje kvartalet 2011 Under tredje kvartalet har det sedan tidigare beslutade effektiviseringsprogrammet

Läs mer

Om C-RAD Verksamheterna i C-RAD gruppen baseras på forskning och utveckling, som har sitt ursprung ifrån Karolinska Institutet och Karolinska

Om C-RAD Verksamheterna i C-RAD gruppen baseras på forskning och utveckling, som har sitt ursprung ifrån Karolinska Institutet och Karolinska Årsredovisning 2008 1 2 Om C-RAD Verksamheterna i C-RAD gruppen baseras på forskning och utveckling, som har sitt ursprung ifrån Karolinska Institutet och Karolinska Sjukhuset i Solna samt Kungliga tekniska

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068

Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068 Org. nr. 556665-368 Delårsrapport 1 jan 31 mars 211 Koncernen Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till (,83) MSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar för perioden uppgick till 1,45

Läs mer

ÅRSREDOVISNING SENAB SERVICES AB 2015

ÅRSREDOVISNING SENAB SERVICES AB 2015 ÅRSREDOVISNING SENAB SERVICES AB 2015 1(15) Senab Services AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

VELCORA HOLDING AB Delårsrapport andra kvartalet 2016

VELCORA HOLDING AB Delårsrapport andra kvartalet 2016 VELCORA HOLDING AB Delårsrapport andra kvartalet 2016 Denna delårsrapport kompletterar tidigare publicerad delårsrapport avseende andra kvartalet 2016, vilken publicerades den 11 augusti 2016. Andra kvartalet

Läs mer

Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-03-31

Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-03-31 Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-03-31 Innehållsförteckning: Sida VD har ordet 1 Händelser efter rapportperioden 2 Kommande finansiella rapporter 2 Principer för delårsrapportens upprättande 2

Läs mer

Iniris AB (publ) Rapport för första kvartalet 2007

Iniris AB (publ) Rapport för första kvartalet 2007 Iniris AB (publ) Rapport för första kvartalet 2007 Omsättningen för perioden uppgick till 214 Tkr (125) Resultat efter finansiella poster uppgick till -1 733 Tkr (-1 759) Resultatet per aktie uppgick till

Läs mer

Delårsrapport. för. januari-mars 2016

Delårsrapport. för. januari-mars 2016 Delårsrapport för januari-mars 2016 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2016-03-31 Delårsrapport för perioden 2016-01-01 2016-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ)

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Januari mars 2010 Nettoomsättningen uppgick till 14,9 (12,4) MSEK +20% EBITDA 0,6 (0,2) MSEK Resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

Resultaträkning

Resultaträkning Resultaträkning 1999-07-01-1999-12-31 1998-07-01-1999-06-30 Kkr 6 månader 12 månader* Rörelsens intäkter m m Visa rad Visa rad Nettoomsättning 9 837 8 289 Aktiverat arbete för egen räkning 0 1 215 Summa

Läs mer

Inission AB (publ) Delårsrapport januari-juni 2015

Inission AB (publ) Delårsrapport januari-juni 2015 Inission AB: org.nr 556747-189 Stålvägen 4, 684 92 Munkfors www.inission.com För mer information kontakta Fredrik Berghel, Koncernchef +46 732 2 22 1 fredrik.berghel@inission.com Inission AB (publ) Delårsrapport

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Stockholm den 25 Februari Bokslutskommuniké Nanexa AB (publ)

Stockholm den 25 Februari Bokslutskommuniké Nanexa AB (publ) Stockholm den 25 Februari 2016 Bokslutskommuniké 2015 Nanexa AB (publ) Sammanfattning av rapportperioden 1 oktober - 31 december 2015 Omsättningen uppgick till: 313 (0) KSEK Rörelseresultatet (EBIT) uppgick

Läs mer

Detta sker genom att bolaget bedriver utveckling, utbildning, försäljning och service inom arbetsmiljöområdet samt därmed förenlig verksamhet.

Detta sker genom att bolaget bedriver utveckling, utbildning, försäljning och service inom arbetsmiljöområdet samt därmed förenlig verksamhet. 1 (6) FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Allmänt om verksamheten Bolaget är helägt dotterbolag till Föreningen Sveriges Företagshälsor, org.nr. 829501-5468, vars syfte är att verka för utveckling av företagshälsovården,

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 Insplanets resultat och omsättning utvecklas fortsatt starkt > Nettoomsättningen ökade med 180 procent till 23 974 (8 567) TSEK. > Rörelseresultatet förbättrades

Läs mer

Delårsrapport 2014-01-01 2014-03-31. Vivoline Medical AB 556761-1701

Delårsrapport 2014-01-01 2014-03-31. Vivoline Medical AB 556761-1701 Delårsrapport 2014-01-01 2014-03-31 Vivoline Medical AB 556761-1701 Med bolaget eller Vivoline avses Vivoline Medical AB med organisationsnummer 556761-1701. Sammanfattning av delårsrapport Första kvartalet

Läs mer

Mertiva DELÅRSRAPPORT. Mertiva AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2014 februari 2015

Mertiva DELÅRSRAPPORT. Mertiva AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2014 februari 2015 DELÅRSRAPPORT AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2014 februari 2015 Perioden 1 september 2014 28 februari 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK Rörelseresultatet uppgick till - 0,4 (-

Läs mer

Delårsrapport januari-mars 2017

Delårsrapport januari-mars 2017 Acrinova AB (publ) Delårsrapport januari-mars 2017 Acrinova AB (publ) Delårsrapport januari-mars 2017 Sida 1 av 11 Väsentliga händelser under perioden Fastighets AB Lennart B Eriksson som Acrinova äger

Läs mer

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké Happy minds make happy people H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké 212 Bokslutskommuniké Väsentliga händelser under 212 Redan under 211 aviserade vi att planen för att nå ett kostnadseffektivare

Läs mer

Att nettoomsättningen var lägre än föregående år förklaras av två extraordinära avtal under mars 2015.

Att nettoomsättningen var lägre än föregående år förklaras av två extraordinära avtal under mars 2015. Dignita Systems AB (publ), orgnr 556582-5964 Nettoomsättning uppgick till cirka 3,9 MSEK (4,9 MSEK) Rörelseresultat före avskrivning (EBITDA) uppgick till cirka 95 KSEK (43 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

Bokslutskommuniké till Medfield Diagnostics AB (publ)

Bokslutskommuniké till Medfield Diagnostics AB (publ) Bokslutskommuniké 2016-01-01 till 2016-12-31 Medfield Diagnostics AB (publ) 556677-9871 Helåret 2016 Omsättningen uppgick till 6 362 (7 576) KSEK Resultat efter finansiella poster uppgick till -4 437 (-4

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. för perioden 1 september 2006-28 februari 2007

DELÅRSRAPPORT. för perioden 1 september 2006-28 februari 2007 DELÅRSRAPPORT för perioden 2006-28 februari 2007 Perioden i sammandrag Nettoomsättning - (-) TSEK Resultat efter skatt 660 (-) TSEK Resultat per aktie 0,03 (0,00) SEK per aktie Verksamheten i Taurus Energy

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2009

Årsredovisning för räkenskapsåret 2009 Årsredovisning för räkenskapsåret 2009 Medfield Diagnostics AB Org nr 556677-9871 Årsredovisning för räkenskapsåret 2009 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida

Läs mer

24 februari Bokslutskommuniké.

24 februari Bokslutskommuniké. Bokslutskommuniké 2016 Swemet AB (publ) 556675-2142 SWEMET 2016 JULI-DECEMBER 2016 Intäkterna uppgick till 6,5 MSEK (4,5) Resultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,3 MSEK (-1 3) Resultatet

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2013

Delårsrapport Januari mars 2013 Delårsrapport Januari mars 2013 Period 1 januari - 31 mars 2013 Nettoomsättningen uppgår till 58 992 (43 057) kkr motsvarande en tillväxt om 37 %. Organisk tillväxt uppgår till 7 % Rörelseresultatet uppgår

Läs mer

Juli-September Computer Innovation i Växjö AB (publ) Delårsrapport

Juli-September Computer Innovation i Växjö AB (publ) Delårsrapport Delårsrapport Juli-September 2016 Computer Innovation i Växjö AB (publ) För perioden 2016-07-01 2016-09-30 Computer Innovation i Växjö AB (publ) www.compinn.se 556245-1269 Juli-September 2016 Ne5oomsä5ning

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ)

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ) 1 (13) Informationen lämnades för offentliggörande den 16 maj 2012 kl. 12.00. Keynote Media Groups Certified Adviser på First North är Remium AB. Tel. +46 8 454 32 00, ca@remium.com DELÅRSRAPPORT 1 januari

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JULI-MARS 2006/2007 Unlimited Travel Group UTG AB (publ) DELÅRSRAPPORT JULI MARS 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007

DELÅRSRAPPORT JULI-MARS 2006/2007 Unlimited Travel Group UTG AB (publ) DELÅRSRAPPORT JULI MARS 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 DELÅRSRAPPORT JULI MARS 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 31 MARS (Q1, Q2 och Q3) 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 98,6* (82,1) MSEK, en ökning med

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2015

Delårsrapport Januari mars 2015 Delårsrapport Januari mars 2015 Period 1 januari - 31 mars 2015 Nettoomsättningen uppgår till 68 650 (62 493) kkr motsvarande en tillväxt om 10 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till 4 365

Läs mer

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %).

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 30/9 2012 Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). Resultat efter skatt

Läs mer

H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport. Happy minds make happy people

H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport. Happy minds make happy people H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport Q1 2012 Happy minds make happy people Väsentliga händelser under första kvartalet 2012 Under det första kvartalet har H1 startat sitt utökade samarbete med Homeenter

Läs mer

Delårsrapport för Xavitech AB (publ)

Delårsrapport för Xavitech AB (publ) T.+46(0) 611 55 61 00 F.+46(0) 611 78 25 10 E.info@xavitech.com W.xavitech.com Delårsrapport för Xavitech AB (publ) Januari juni Omsättningen minskade med 51 % till 2 156 tkr (4 409 tkr) Orderingången

Läs mer

SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut AB

SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut AB SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut AB 1(6) Delårsrapport Januari Mars 2005 Perioden i sammandrag för SP-koncernen Omsättning och resultat Under årets första tre månader omsatte koncernen 139,6

Läs mer

Delårsrapport för Xavitech AB (publ)

Delårsrapport för Xavitech AB (publ) T.+46(0) 611 55 61 00 F.+46(0) 611 78 25 10 E.info@xavitech.com W.xavitech.com Delårsrapport för Xavitech AB (publ) Januari mars Omsättningen minskade med 43 % till 1 190 tkr (2 093 tkr) Orderingången

Läs mer

Dignitana AB publ 556730-5346. DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars 2010

Dignitana AB publ 556730-5346. DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars 2010 DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars 2010 Resultat och ställning Delårsrapport i sammandrag ( belopp inom parantes motsvarande period 2009 ) Omsättning under perioden 1 136 tkr (293 tkr) Resultat efter finansiella

Läs mer

Delårsrapport. för. januari-september 2015

Delårsrapport. för. januari-september 2015 Delårsrapport för januari-september 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-09-30 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-09-30 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN Sida 1 av 7 Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2007-01-01 2007-06-30 Perioden 2007-01-01 2007-06-30 Bolagets nettoomsättning uppgick till 2 778 (2 820) tkr. Resultat efter skatt uppgick

Läs mer

Inission AB (publ) Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2016

Inission AB (publ) Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2016 Inission AB: org.nr 556747-189 Stålvägen 4, 684 92 Munkfors www.inission.com För mer information kontakta Fredrik Berghel, Koncernchef +46 732 2 22 1 fredrik.berghel@inission.com Inission AB (publ) Delårsrapport

Läs mer

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012 Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012 Nettoomsättning 15 105 (12 816) KSEK Rörelseresultat 2 505 (2 806) KSEK Resultat efter skatt 1 873 (2 077) KSEK Resultat per aktie 0,43 (0,51)

Läs mer

Spendrups Bryggeri AB Delårsrapport januari-mars 2007

Spendrups Bryggeri AB Delårsrapport januari-mars 2007 Spendrups Bryggeri AB Delårsrapport januari-mars 2007 Nettoomsättningen ökade 11 procent Exporten ökade drygt 50 procent Rörelseresultatet oförändrat Resultat Rörelseresultatet för första kvartalet 2007

Läs mer

Årsredovisning. Oden Control AB (publ)

Årsredovisning. Oden Control AB (publ) Årsredovisning för Oden Control AB (publ) 556529-7057 Räkenskapsåret 2015 1 (9) Styrelsen och verkställande direktören för Oden Control AB (publ), med säte i Nykvarn, får härmed avge årsredovisning för

Läs mer

Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012

Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012 Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012 Nettoomsättning under 2012 för Mabi Rent AB var 235 263 TKR (151 802), en ökning med 65% jämfört med 2011. Resultat efter finansiella poster var 3 298 TKR (6

Läs mer

SKANSKA FINANCIAL SERVICES AB (publ) Org nr

SKANSKA FINANCIAL SERVICES AB (publ) Org nr BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI - 31 DECEMBER 2015 Kommentarer koncernen Koncernens räntenetto uppgick 2015 till 416 Mkr (338). Det ökade räntenettot beror på högre ränteintäkter till följd av ökad koncernintern

Läs mer

Mot bakgrund av utvecklingen i Mabi Sverige AB har styrelsen valt att skriva upp aktierna i bolaget med 10 MSEK vilket inte är resultatpåverkande.

Mot bakgrund av utvecklingen i Mabi Sverige AB har styrelsen valt att skriva upp aktierna i bolaget med 10 MSEK vilket inte är resultatpåverkande. Bokslutskommuniké 2013 Nettoomsättning under 2013 för Mabi Rent AB var 356 051 TKR (235 263) med ett resultat efter finansiella poster på -16 070 TKR (1 944). Resultat per aktie efter skatt för perioden

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för. AB Gothenburg European Office. Org nr får härmed avge. Årsredovisning

Styrelsen och verkställande direktören för. AB Gothenburg European Office. Org nr får härmed avge. Årsredovisning Styrelsen och verkställande direktören för AB Gothenburg European Office får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2015 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068. Delårsrapport 1 juli 30 september 2013

Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068. Delårsrapport 1 juli 30 september 2013 Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068 Delårsrapport 1 juli 30 september 2013 Koncernen Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 100,0 (50,6) TSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar

Läs mer

januari mars 2015 FÖRSTA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd För ytterligare information, kontakta

januari mars 2015 FÖRSTA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd För ytterligare information, kontakta Q 1 Kvartalsrapport januari mars 2015 Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr 556051-0207 kvartal 1 helår 2015 2014 2014 Nettoomsättning 292,6 225,6 969,0 Rörelseresultat 31,5 18,0 48,3 Rörelsemarginal, %

Läs mer

Delårsrapport Q Mobispine (MOBS)

Delårsrapport Q Mobispine (MOBS) Mobispine (MOBS) 28 april, 2011 Väsentliga händelser under kvartalet Under februari 2011 lanserades SMS4PC Web Messenger vilket är den första helt molnanpassade SMS-lösningen i Google Chrome. Den nya produkten

Läs mer

Delårsrapport Nettoomsättning för perioden uppgick till Kkr ( Kkr), motsvarande en omsättningstillväxt om 11 %

Delårsrapport Nettoomsättning för perioden uppgick till Kkr ( Kkr), motsvarande en omsättningstillväxt om 11 % Delårsrapport 2006-01-01--2006-03-31 Nettoomsättning för perioden uppgick till 12 593 Kkr (11 309 Kkr), motsvarande en omsättningstillväxt om 11 % Rörelseresultatet uppgick till 133 Kkr (167 Kkr) Resultat

Läs mer

Bokslutskommuniké. Senzime AB (publ) 556565-5734. Perioden 2012-01-01 2012-12-31

Bokslutskommuniké. Senzime AB (publ) 556565-5734. Perioden 2012-01-01 2012-12-31 Senzime AB (publ) 1 (7) Bokslutskommuniké för Senzime AB (publ) Perioden 2012-01-01 2012-12-31 Senzime AB (publ) 2 (7) Senzime AB (publ) får härmed avge bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2012. Nettoomsättningen

Läs mer

Roxi Stenhus Gruppen AB

Roxi Stenhus Gruppen AB Roxi Stenhus Gruppen AB Kvartalsrapport 1 jan - 31 mars 2008 Omsättningen 13 804 Tkr Resultat efter finansiella poster -157 Tkr Roxi Stenhus Gruppen AB (publ) Organisationsnummer 556681-9149 Godsvägen

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT Verkställande direktören och styrelsen för New Equity Ventures International AB avger härmed följande delårsrapport för perioden 2013-01-01-2013-06-30. * Periodens intäkter under första halvåret minskade

Läs mer