Årsredovisning 2009 HSB Sydost

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning 2009 HSB Sydost"

Transkript

1 Årsredovisning 2009 HSB Sydost

2 Produktion, idé & layout: HSB Sydost Foto: Robert Helberg (www.roberthelberg.se) Tryckort: Lenanders Grafiska, Papper: Omslag 250 gram Multioffset, inlaga 140 gram Multioffset

3 Innehåll Vårt verksamhetsområde 4 VD har ordet 5 Affärsplan 6 Affärsområde Bostadsrättsförvaltning 9 Affärsområde Fastighetsservice 11 Affärsområde Hyresfastigheter 13 Affärsområde Nyproduktion och fastighetsteknik 14 Medlem och marknad 16 Medarbetare 17 Miljöarbete 18 Ekonomi nyckeltal 20 Föreningsstyrningsrapport 21 Förvaltningsberättelse 25 Resultaträkning 27 Balansräkning 28 Kassaflödesanalys 30 Redovisningsprinciper 31 Kommentarer till resultat- och balansräkning 32 Revisionsberättelse 41 Styrelse, vd, revisorer och valberedning 42 HSB SYDOST ÅRSREDOVISNING

4 VERKSAMHETSOMRÅDE Vårt verksamhetsområde Västervik Distrikt 3 Norra Kalmar län Oskarshamn Distrikt 1 Kronoberg Växjö Nybro Borgholm Distrikt 2 Kalmar Södra Kalmar län Sölvesborg Distrikt 4 Blekinge Karlshamn Karlskrona Vår verksamhet HSB Sydost är ett kooperativt bostadsföretag och ett fullserviceföretag inom fastighetsförvaltning med verksamhet i Kronoberg, Kalmar och Blekinge län. I vårt verksamhetsområde finns medlemmar i 210 bostadsrättsföreningar. Vår organisation omfattar också HSB Fastigheter Sydost AB med lägenheter i hyresrätt. Genom våra tjänster och aktiva rådgivning tillgodoser vi medlemmarnas och hyresgästernas behov av trygghet, ekonomisk nytta och grönt boende. Distrikt Län HSB brf Medlemmar 1 Kronoberg S Kalmar län N Kalmar län Blekinge HSB SYDOST ÅRSREDOVISNING 2009

5 VD HAR ORDET Med förnyelse* som resesällskap Turbulent tid för nyproduktion Början av 2009 var en turbulent och lite dyster tid. Den största ekonomiska krisen i modern tid nådde sin kulmen under årets början vilket gav avtryck i den nyproduktion vi hade till försäljning. I början av februari fanns det drygt 120 lägenheter under produktion (bostadsrätter och hyres rätter) som inte var sålda eller uthyrda. Tack vare engagerade medarbetare lyckades vi ta ett ordentligt grepp om situationen och nu ett år senare har vi endast ett trettiotal kvar. Vi har fortfarande inte löst alla problem med tomma lägenheter, men vi har situationen under kontroll. Riskerna och möjligheterna är väl kända och definierade samt omhändertagna. I vår fortsatta nyproduktion ska vi göra ett ordentligt omtag och värdera vad och var vi ska bygga bostäder framöver. Vi ska skaffa oss mark på strategiska platser, men också finna lämpliga partners att samarbeta med. I vår nya affärsplan är detta tydligt uttryckt. Medarbetare och organisation i förnyelse Efter att ha mött samtliga medarbetare var för sig under våren 2009 har jag fått en god bild av de förväntningar och behov personalen uttrycker. Många av förväntningarna kretsar kring att vi ska arbeta och agera som ett företag oavsett vilken ort vi finns på och att det sker en utveckling av HSB Sydost tjänster, medarbetare och arbetsmetoder. Detta synsätt avspeglas i den organisation som infördes under sommaren. Jag har velat skapa ett arbetssätt som ger alla som vill möjlighet att vara delaktiga i vårt förnyelsearbete. Just delaktighet är något som medarbetarna efterfrågar i den medarbetarundersökning som genomfördes under försommaren. Ett annat område som bedöms som mycket viktigt är ledarskapet. Arbetet med ledarskapet har påbörjats och kommer att fortgå under innevarande år inom den nya organisationen. Affärsplan I arbetet med att ta fram en ny affärsplan vill jag påstå att alla i HSB Sydost har bidragit med omvärldsanalys, affärsidé, verksamhetsplan med mera. Våra medarbetare har också fött idén om att HSB Sydost ska bli det Gröna företaget. Detta arbetar vi nu vidare med på alla olika plan och på olika sätt. Min förhoppning är att det arbetet redan under slutet av 2010 också ska märkas bland våra medlemmar och kunder. Medlemmar och kunder i fokus Våra medlemmar och kunder ska alltid vara i fokus och vi ska arbeta med att skapa bästa möjliga nytta för dem. Via vår kundundersökning i november 2009 har vi förstått att vi i stort har en nöjd kundkrets, men att det finns frågor och områden att förbättra exempelvis gällande tillgänglighet och att inta en mer aktiv rådgivarroll. Medlemsnytta är ett begrepp som ger utrymme för många tolkningar. Vi har få forum där vi kan fånga upp medlemmarnas behov, önskemål och synpunkter. För att förnya oss på detta område föreslår jag att stämman tillsätter ett medlemsutskott som kan ta sig an frågan. Vi kommer också att via HSB-ledamoten försöka få till stånd en bättre dialog med bostadsrättsföreningarnas styrelser. Förnyelse är numera vår ständiga följeslagare och jag vill avsluta med ett citat av Tage Danielsson: Om man vägrar se bakåt och inte vågar se framåt så måste man se upp! Börje Nilsson vd HSB Sydost * Förnyelse: renässans pånyttfödelse, upprustning HSB SYDOST ÅRSREDOVISNING

6 AFFÄRSPLAN Trygghet, ekonomisk nytta och grönt boende Under hösten har en ny affärsplan för HSB Sydost processats fram i samverkan mellan medarbetarna, ledningsgruppen och styrelsen. Styrelsen beslutade i januari 2010 att fastställa den nya affärsplanen som sträcker sig från 2010 till Affärsplanen implementeras under våren i samtliga personalgrupper som har i uppdrag att bryta ner den till att omfatta det vardagliga arbetet på sin arbetsplats. Omvärldsanalys 2019 En del i arbetet med affärsplanen där interaktionen mellan medarbetare, ledning och styrelse har varit extra omfattande är en omvärldsanalys för Analysen togs fram av respektive grupp oberoende av varandra men samstämmigheten var slående. Kundundersökning Under hösten genomförde vi en undersökning för att få bättre kunskaper om hur våra kunder upplever oss samt att få in synpunkter och förslag till förbättringar. Undersökningen riktade sig till alla bostadsrätts föreningar inom HSB Sydost. Svarsfrekvensen var mycket hög, vilket glädjer oss särskilt. Det som kom fram i kundundersökningen ligger till grund för såväl vårt förnyelse arbete som vår affärsplan. Vi vill lyfta fram några punkter: Resultatet visar på en hög kundnöjdhet totalt sett. Störst förbättringspotential finns inom ROT-tjänsterna (renovering, ombyggnad, tillbyggnad). Efterfrågan på nya tjänster handlar främst om det långsiktiga fastighetsägandet långtidsprognoser, likviditets planering med mera. Tips och råd för hur man sänker kostnaderna för bostadsrättsföreningen efterfrågas. Vår tillgänglighet kan förbättras. Vår affärsidé Utifrån omvärldsanalysen och kundundersökningen arbetades affärsidén fram. I vår affärsidé vill vi ställa medlemmar och hyresgäster i centrum genom att identifiera dem som vår kundgrupp det är dem vi är till för. Vi vill också fokusera på att våra medarbetare ska bli kundens aktiva och bästa rådgivare i alla för kunden viktiga frågor. Med det gröna boendet inom såväl befintliga bostäder som nyproduktion vill vi ta ansvar för energi- och klimatfrågan och därigenom våra kommande generationer. Genom att utveckla ett grönt klimatsmart sätt att producera och tillhandahålla tjänster samt genom att ställa gröna krav på våra samarbetspartners och leverantörer kan vi förverkliga det gröna boendet i HSB Sydost. Vår affärsidé: Genom våra tjänster och aktiva rådgivning tillgodoser vi medlemmarnas och hyresgästernas behov av trygghet, ekonomisk nytta och grönt boende. Sammanfattning av vår omvärldsanalys 2019 Medlemmar Medarbetare Samhället Varumärket är mer känt Medlemmarna utnyttjar HSB i hög utsträckning Tydlig och attraktiv medlemsnytta Mindre lojalitet mot HSB av ideologiska skäl Fler privata anlitar oss Större flöden av styrelseledamöter i bostads rättsföreningarna Många nya medarbetare, men färre personer generationsskifte Ett HSB Sydost Ensamarbetsplatser är borta Vi har tydlig organisation Tillgängliga när kunden behöver Vi når våra mål och målen är kända och tydliga Stark ekonomisk tillväxt Yteffektivare bostäder Vi är klimat- och energinischade Bostäderna är mindre av uppvisning Rekordgenerationen är pensionerad/gruppen äldre är fler Miljonprogrammet underhåll krävs Google-period 6 HSB SYDOST ÅRSREDOVISNING 2009

7 AFFÄRSPLAN Vår strategi Den bärande strategin är att HSB Sydost ska utvecklas till det gröna företaget med en tydlig miljö-, energi- och klimatprofil. Vi ska arbeta med förnyelse inom alla led. I första hand prioriteras bostäder såväl bostadsrätter som hyresrätter. Hyresrätterna ska vara ett sätt för våra unga medlemmar att komma in på bostadsmarknaden. Medarbetarna och deras kompetenser är vår viktigaste tillgång. En systematisk kompetensutveckling är en av nycklarna till framgång. Vi betraktar HSB-ledamoten som en strategiskt viktig resurs för våra medlemmar såväl som för HSB Sydost. Våra mål I affärsplanen börjar vi också med att införa mål som varje enhet ska styra mot och försöka uppfylla. Vi har till en början delat in målen i tre områden resultat, kunder och medarbetare. Efter hand kommer målområdena att byggas ut och vi har för avsikt att på sikt arbeta med balanserade styrkort. I kommande årsredovisningar kommer våra mål samt en uppföljning av hur väl vi lyckats nå dem att redovisas. Ett exempel på kundmål för 2010 i affärsplanen är att minst två av de tjänster kunderna bedömer som intressanta inom tjänsteutvecklingen skall vara införda senast Ett centralt medarbetarmål är att förbättra ledarskapet i NMI (nöjd medarbetarindex) med 50 % från 2009 års medarbetarundersökning till Vår organisation Den 1 juni 2009 infördes en ny organisation som successivt har implementerats under året. Styrelse Parlamentarisk verksamhet Ledningsgrupp VD Stab/ Koncernadministration Medlem och marknad Affärsområde Nyproduktion och fastighetsteknik Affärsområde Fastighetsservice Affärsområde Bostadsrättsförvaltning Affärsområde Hyresfastigheter HSB SYDOST ÅRSREDOVISNING

8 8 HSB SYDOST ÅRSREDOVISNING 2009

9 AFFÄRSOMRÅDE BOSTADSRÄTTSFÖRVALTNING Det ska löna sig att ha administrativt avtal med oss Som ett led i vårt förnyelsearbete samlade vi under året den administrativa förvaltningen i Affärsområde Bostadsrättsförvaltning. Vi erbjuder bostadsrättsföreningarna kvalificerade tjänster inom ekon omi och administration, och ger de enskilda medlemmarna kund service. I vårt verksamhetsområde finns 210 bostadsrättsföreningar som har administrativa förvaltningsavtal med oss. I dessa bostadsrättsföreningar finns ca enskilda medlemmar. Affärsområde Bostadsrättsförvaltning har 25 medarbetare specialiserade inom olika områden som arbetar med att tillgodose kundernas behov. Vår målsättning är att trygghet, kvalitet och utveckling ska gå hand i hand och främja våra kunder i deras verksamhet. Därför har vi under året arbetat med att skapa enhetliga processer och rutiner för samtliga lokalkontor, att effektivisera arbetet och att utveckla våra tjänster så att vi ännu bättre kan möta kundernas efterfrågan. Tjänster för bostadsrättsföreningar De ekonomiska tjänster vi erbjuder bostadsrättsföreningarna innefattar bland annat budget, bokslut, fastighetslån, bokföring och skatter. Många av de tjänster vi erbjuder regleras i avtal mellan HSB Sydost och bostadsrättsföreningarna, men det finns även en del tilläggstjänster. Under året har vi påbörjat ett arbete med att se över tjänsteutbudet, vilket kommer att leda till utvecklade och nya tjänster framöver. Service för enskilda medlemmar På den administrativa sidan arbetar vi med kundservice åt våra enskilda medlemmar. Vi sköter växel/reception, medlemsärenden såsom överlåtelser, pantsättningar, avgifter, kravhantering och störningsärenden samt övrig administration. Koncerninterna ekonomitjänster Affärsområdet har även hand om HSB Sydosts koncerninterna ekonomitjänster. Det innebär till exempel att vi sköter den ekonomiska administrationen åt dotterbolaget HSB Fastigheter Sydost AB. Fortsatt digitalisering Arbetet med att digitalisera arbetet har fortsatt och 2009 är första året då samtliga fakturor har scannats in i vårt affärssystem. Genom den nya tjänsten Webb-Hero kan bostadsrättsföreningarna logga in och kontrollera, kontera och attestera sina fakturor digitalt. 36 bostadsrättsföreningar anslöt sig under året till Webb-Hero. Många upplever tjänsten som mycket positiv, eftersom det är snabbt, effektivt och besparar dem pappershanteringen. Det är naturligtvis även positivt ur en miljöaspekt med lägre pappersförbrukning och minskad postgång som följd. Siktet inställt framåt! Många av de processer som satts igång under året kommer att fortsätta under Fokus kommer att ligga på att: Ge bostadsrättsföreningarna mer aktiv ekonomisk rådgivning. Skapa nya tilläggstjänster som kan sänka bostadsrättsförening - arnas kostnader eller ge annat mervärde. Öka tillgängligheten. Nå en hög kundservicegrad via våra lokala kontor och direkt - kon takt med bostadsrättsföreningarnas egen ekonomiska handläggare. Effektivisera och skapa enhetliga rutiner internt. Få in nya kunder och avtal genom att synas mer på marknaden. Ytterligare höja medarbetarnas kompetens. Det ska löna sig att ha administrativt avtal med HSB Sydost. Vi har spetskompetens och erfarenhet av bostadsrättsföreningsspecifika frågor. Nu är siktet inställt på förnyelse och framtida behov som vi ska stå rustade att möta. HSB SYDOST ÅRSREDOVISNING

10 10 HSB SYDOST ÅRSREDOVISNING 2009

11 AFFÄRSOMRÅDE FASTIGHETSSERVICE God service och bra kvalitet till rätt pris Affärsområde Fastighetsservice erbjuder tjänster inom yttre och inre fastighetsskötsel till HSB bostads rättsföreningar och de boe nde i första hand och externa kunder i andra hand. Vi erbjuder bostadsrättsföreningarna skräddarsydda fullserviceavtal inom fastighetsförvaltning. Uppdragen kan avse allt från lokalvård till tvättstugerenovering eller omprojektering av större eller mindre arbeten i utemiljön. Åt de boende utför vi till exempel installationer och reparationer av vitvaror och fast inredning, byten av sanitetsporslin och fönstertätning. Dessutom säljer vi vitvaror av kvalitetsmärken till medlemspriser. Vägledande för verksamheten är våra nyckelord god service och bra kvalitet till rätt pris. Förnyelse 2009 Det omfattande förnyelsearbetet i HSB Sydost som påbörjades i maj har berört affärsområdet på olika sätt. En ny organisation bestående av tre driftschefer och en övergripande affärsområdeschef implementerades. De tre driftscheferna ansvarar för varsitt geografiskt område Kalmar, Kronoberg och Blekinge län. En annan nyhet är att vi utsett samordnare i varje område som ansvarar för vissa personalfrågor och inköp. Den största fördelen är att beslutsvägarna blivit kortare, vilket gynnar våra medarbetare såväl som kunder. Ökad delaktighet En stor och viktig uppgift är att bli samspelta och arbeta likartat i hela verksamhetsområdet för att kunna hjälpa varandra över gränserna. Målet har varit och kommer även fortsättningsvis att vara att skapa en ökad delaktighet bland alla medarbetare. På så sätt kan vi tillsammans se framåt och se möjligheterna i arbetet med att möta kundernas behov. Nya förvaltningsavtal I Blekinge och i Kronoberg har två nya förvaltningsavtal skrivits i respektive område. I Kalmar län pågår ett arbete med att omförhandla samordningen i Nybro till förvaltningsavtal. Nya tjänster Vi kommer under de närmaste åren att lyfta blicken och komplettera tjänsteutbudet med nya tjänster. Samtidigt kommer vi att fortsätta arbeta hårt för ytterligare förbättringar och effektiviseringar av befintliga tjänster ser vi framemot som året då vi ska bli ett Grönt HSB Sydost, en resa som vi ska göra tillsammans! Fastighetsservice 2009 Område Kronoberg Kalmar Blekinge Totalt antal HSB brf* Antal förvaltningsavtal med HSB bostadsrättsföreningar Antal förvaltningsavtal med externa kunder Antal hyreslägenheter i egna fastigheter med teknisk förvaltning *exklusive distrikt 3 (Norra Kalmar län) där Fastighetsservice ej har verksamhet. HSB SYDOST ÅRSREDOVISNING

12 Solrosen, Växjö 12 HSB SYDOST ÅRSREDOVISNING 2009

13 AFFÄRSOMRÅDE HYRESFASTIGHETER Hyresrätter - en viktig del av HSB Sydost Innehavet av hyresfastigheter i HSB Sydost bidrar till en ekonomisk stabilitet i föreningen. Genom hyresfastigheterna kan vi erbjuda de kunder som inte vill eller har möjlighet att flytta till bostadsrätt ett attraktivt boendealternativ. En större valfrihet för kunden helt enkelt. Vårt innehav av hyresrätter bestod vid årsskiftet av lägenheter i Kalmar, Nybro, Växjö, Karlshamn och Karlskrona. Hyresfastigheterna i HSB Sydost ägs av moderföreningen, dotterbolaget HSB Fastigheter Sydost AB samt Stiftelsen Solgårdar. Vårt ägande av hyresfastigheter är långsiktigt med krav på god avkastning och nytta för våra medlemmar. För att optimera avkastningen kommer en översyn av hela beståndet, gällande såväl drift som innehav, att genomföras framöver. Ort Antal hyresrätter Kalmar 721 Nybro 291 Karlshamn 36 Karlskrona 14 Växjö 175 Under 2009 var lägenhetsomsättningen cirka 20 procent, vilket är oförändrat jämfört med föregående år och motsvarar en normal omsättning för hyresrätter. Vakansgraden för det samlade beståndet har under året varit omkring 1 procent, vilket tyder på att våra lägenheter är attraktiva på sina respektive marknader. Året i korthet I Biskopshagen i Växjö färdigställdes 28 hyresrätter i form av mindre flerfamiljshus. Den huvudsakliga målgruppen är barnfamiljer. Vid utgången av 2009 var samtliga lägenheter uthyrda. På uppdrag av Lessebo kommun/ Lessebohus färdigställdes 28 hyresrättslägenheter, varav 16 i Lessebo och 12 i Kosta. I Karlskrona förvärvade vi fastigheten Sheldon 28, som består av 14 hyresrätter och en kontors- och konferenslokal. Det gav möjligheten att flytta vårt Karlskronakontor till egna lokaler, vilket vi gjorde under hösten Ytterligare en fördel är att vi nu kan hålla utbildningar i egna lokaler. Bostadsrätter blev hyresrätter Som en följd av lågkonjunkturen nåddes inte försäljningsmålen för den nyproducerade bostadsrättsföreningen Vänskapen i Kalmar. De 32 bostadsrätterna förvärvades av HSB Fastigheter Sydost AB, som tills vidare hyr ut dem i andrahand. Sedan slutet av året är samtliga lägenheter uthyrda. Första ungdomssatsning påbörjad Det är svårt för ungdomar att komma in på bostadsmarknaden idag. Därför finns ett behov av små prisvärda lägenheter. Under 2009 blev en lokal i Växjö där kommunen bedrivit förskola ledig. Då föddes en idé om en satsning på små lägenheter reserverade för unga. Under 2010 kommer den att förverkligas lokalen ska byggas om till 6 små lägenheter. Sheldon, Karlskrona HSB SYDOST ÅRSREDOVISNING

14 AFFÄRSOMRÅDE NYPRODUKTION OCH FASTIGHETSTEKNIK Förstärkt rådgivning vid renoveringsprojekt I affärsområdet Nyproduktion och fastighetsteknik samlas nybyggnadsprojekt, ROT-projekt (renovering, ombyggnad, tillbyggnad) och underhållsplanering. Många frågor i affärsområdets olika delar hör samman, till exempel utveckling inom miljö, energi och övrig teknik. Även upphandlingar, byggledning och bostadsrättsjuridik i byggsammanhang är likartade för nyproduktion och ombyggnader. Därför ger affärsområdets struktur möjlighet att utnyttja resurserna och planera arbetet på ett effektivt sätt. Mål 2009 Målsättningen för 2009 har varit att bestämma omfattningen av redan påbörjade och planerade nybyggnadsprojekt, utveckla och förstärka ROTsidan samt att få en samlad administration kring underhållsplaneringen. Nyproduktion En konsekvens av den djupa konjunktursvackan blev att se över vår nyproduktion. De pågående projekten måste slutföras trots att försäljningen under första halvåret 2009 gick mycket trögt. Därför bildades en säljgrupp som tog ansvar för respektive nybyggnadsprojekt. Under andra halvåret 2009 kunde vi se en ökad efterfrågan. Bankerna blev mer positiva till utlåning och de intresserade kunderna började komma till visningarna. Vid årets slut kan vi konstatera att arbetet har gett bra resultat. Många nya medlemmar har valt ett boende i HSB Sydosts nyproducerade bostadsrätter även om det fortfarande finns lägenheter kvar till försäljning. ROT-projekt Efterfrågan från bostadsrättsföreningarna när det gäller ROT-arbeten har fortsatt att öka. I och med den nya organisationen anställdes därför två projektledare placerade i Växjö och Kalmar som verkar över hela verksamhetsområdet. De har erfarenhet från byggbranschen och kompetens inom inneklimat/ventilation. Genom rådgivning och dialog med kunderna arbetar vi för ett effektivt genomförande och försöker på detta sätt även göra samordningsvinster för föreningarna. Vi arbetar kontinuerligt med att utveckla vårt tjänsteutbud för att tillgodose kundernas behov. Underhållsplaner Underhållsplanen är ett viktigt verktyg för styrelsen i bostadsrättsföreningen för att planera kommande underhåll och investeringar och på Färdigställd produktion totalt 125 lägenheter Brf Vänskapen i Kalmar: 32 lägenheter i flerfamiljshus på Lech Walesas gata i Ljusstaden. Lägenheterna har förvärvats av HSB Fastigheter Sydost AB för uthyrning. Samtliga bostäder är uthyrda. Brf Garvaregården i Karlshamn: 46 lägenheter i flerfamiljshus med centralt läge på Garvaregatan. Bostadsrättsföreningen är ett s k 55+ boende där bekvämlighet och trygghet står i fokus. 30 lägenheter är sålda. Radhus i Karlshamn: 19 småhus i två plan med äganderätt på Garvaregatan och Bryggerigatan, bredvid Brf Garvaregården. 14 radhus är sålda. Solrosen i Växjö: 28 lägenheter med hyresrätt, småskaligt boende i mindre flerfamiljshus på Långa gatan och Eklövsgatan i Biskopshagen. Samtliga lägenheter är uthyrda. Pågående produktion 45 lägenheter Brf Stella i Växjö: 18 lägenheter i flerfamiljshus med 3-dimensionell fastighetsindelning där bostäderna byggs ovanpå affärslokaler i Affärshuset Tegner, med adress Biblioteksgatan och Liedbergsgatan. 13 lägenheter är sålda. Brf Brunnsparken i Ronneby: 27 lägenheter fördelade i tre flerfamiljshus på Övre Brunnsvägen i anslutning till brunnsparken. 20 lägenheter är sålda. 14 HSB SYDOST ÅRSREDOVISNING 2009

15 AFFÄRSOMRÅDE NYPRODUKTION OCH FASTIGHETSTEKNIK det sättet bibehålla eller till och med öka värdet på sin fastighet. Under året har vi sett över administration och strukturer för arbetet med underhållsplanerna för att kunna erbjuda utökade och bättre tjänster inom området framöver. Vid årets slut hade 199 av 210 HSB bostadsrättsföreningar underhållsplaner. Förnyelsearbete För minskad sårbarhet och ökad effekt ivitet krävs en öppen och flexibel hållning medarbetarna emellan och att det vi gör ser likadant ut. En förbättrad lönsamhet kräver också planering, uppföljning och tjänsteöversyn. Under året har vi påbörjat arbetet med att ta fram strukturer för en enhet lig dokumentation gällande avtal, upphandling, förfrågningsunderlag med mera. Genom kontinuerlig projektplan- Efterfrågan från bostadsrättsföreningarna när det gäller renoverings- och ombyggnadsarbeten har fortsatt att öka. ering och uppföljning har vi kunnat förändra en del mindre produktiva arbetssätt och även skapat nya. Under nästkommande år ligger fokus på att utveckla vårt tjänsteutbud genom att: Ta fram basutbudskoncept för nyproduktionen. Definiera miljö-, energi- och klimatprofil i byggandet, både inom nyproduktion och ombyggnader. Utveckla tjänster inom underhållsplanering. För att säkerställa en kontinuerlig produktion av bostäder pågår alltid en planering av kommande projekt. I den portföljen fanns sedan tidigare ett omfattande urval i flera kommuner och län. Som en konsekvens av konjunkturläget har viss produktion senarelagts och en del har helt avskrivits. En målsättning är att vår nyproduktion ska vända sig till alla medlemmar trots olika ekonomiska förutsättningar och att projekten ska vara ekonomiskt bärkraftiga. Brf Stella, Växjö Planerad produktion Växjö: Börjhem, Vingavägen. Vi gör ett omtag och planerar för marklägenheter i ett plan. Planerad försäljningsstart hösten Växjö: Kv Capella i Räppe beläget mellan Öjabyvägen och Räppe kanal och med strandnära läge. Planeras för blandad bebyggelse 2011/2012. Brf Garvaregården och Radhus, Karlshamn Tomtmark som ägs av HSB Växjö: Portvakten, Emil Lindells väg. Växjö: Vikingsborg, Kungsgatan/ Lineborgsplan. Växjö: Röda villan/hackan, Kungsvägen. Oskarshamn: Stockholmsberget, Björnstigen. HSB SYDOST ÅRSREDOVISNING

16 MEDLEM OCH MARKNAD Medlemsfrågor, marknad och kommunikation Medlem och marknad är en stödfunktion med verksamhet inom tre områden medlemsfrågor, marknad och kommunikation. Med lemsfrågor innefattar utbild ning, HSBledamöter och styrelse rådgivning. Marknad handlar om omvärldsbevakning och marknadsanalyser. Kommunikation avser information till enskilda medlemmar, förtroendevalda, kunder och allmänheten i ett antal olika kanaler. Utbildning Utbildningsverksamheten ger de förtroendevalda i bostadsrättsföreningarna och HSB-ledamöterna möjlighet att öka sin kunskap i olika ämnen. Verksamheten ger också tillfälle till samverkan och erfarenhetsutbyte mellan deltagarna. Under året samlades 837 deltagare i verksamheten. Som exempel kan nämnas att vi i mars månad inbjöd till en kurs för bostadsrättsföreningarnas styrelser, som lockade totalt 78 deltagare vid fyra tillfällen. Informationsträffarna i september om försäkringsfrågor samlade totalt 88 deltagare vid fem tillfällen. HSB Webb Det gemensamma systemet för webbsidor för olika nivåer inom HSB heter HSB Webb. Under våren 2009 lanserade HSB en ny hemsida, med en gemensam nationell struktur som kompletteras av en regional nivå (www.hsb.se/sydost). Målet är en modern, användarvänlig och informativ hemsida. Svårigheten i att kombinera de nationella och regionala delarna har lett till en del barnsjukdomar som åtgärdas löpande. HSB Webb ger även bostadsrättsföreningarna möjlighet att skapa en egen hemsida och ett eget Intranät för styrelsen. Sammantaget har 123 bostadsrättsföreningar någon form av hemsida. Medlemstidningen Hemma i HSB Medlemstidningens syfte är att spegla nyheter och händelser i verksam heten som kan vara intressanta och inspirerande för medlemmarna. Hemma i HSB utges av HSB Riksförbund till medlemmar i hela landet. Mitt i tidningen finns en lokal edition; HSB Sydost aktuellt från HSB i din region. Den lokala editionen utkom i fyra nummer under året. Ett regionalt redaktionsråd bestående av fem personer finns knutet till medlemstidningen. Medlemsrabatter Samverkan med företag som ger någon form av medlemsrabatt har fortsatt under året på samma sätt som tidigare. Medlemsrabatterna presenterades i en bilaga i medlemstidningen nr Styrelseposten Nyhetsbrevet Styrelseposten har utkommit med två nummer under året. Syftet är att stärka informationen till bostadsrättsföreningarnas styrelser om aktuella frågor och spegla goda idéer i organisationen. Monica Pettersson, HSB-ledamot sedan snart 20 år. Jag har växt väldigt mycket med mitt uppdrag som HSBledamot, och tycker fortfarande det är lika roligt att vara länken mellan HSB Sydost och bostadsrättsföreningens styrelse. Statistik över antal Deltagare vid utbildningar Kurser Konferenser 4 5 Informations- och nätverksträffar Anslutningar HSB Webb Hemsidor totalt Medlemsarrangemang 0 3 Medlemsrabatter Nummer av Styrelseposten HSB SYDOST ÅRSREDOVISNING 2009

17 MEDARBETARE HSB Sydost ska vara en attraktiv arbetsgivare Ett av flera inriktningsmål i styrdokumentet HSB-Kompassen är att HSB ska vara en arbetsplats som attraherar kompetenta medarbetare. Det är ett viktigt mål som är vägledande för vårt arbete i HSB Sydost. Vi vill vara en attraktiv arbets givare för såväl befintliga som framtida medarbetare. Under våren 2009 genomfördes en medarbetarundersökning där samtliga tillsvidareanställda fick svara på ett antal frågor. 87 medarbetare deltog och resultatet gav en temperaturmätare kring organisationen, möjligheterna till egen utveckling, arbetsmiljö, lön/förmåner med mera. Jämförelser med undersökningen från 2007 kunde göras. Resultat medarbetarundersökning Medarbetarna efterlyste större förändringsvilja, bättre struktur samt ökad lyhördhet inför varandras behov. Intern information och ledarskap fick bättre betyg än i föregående mätning, men utgör områden som vi behöver arbeta vidare med. Det som bäst lever upp till medarbetarnas förväntningar är relationer, trivsel och kompetens. Resultatet har nu inverkan på flera områden. Vi har infört en rutin för medarbetarsamtal och arbetar även för utvecklat ledarskap, med klara och väl kommunicerade riktlinjer att utgå ifrån. Vad det gäller intern information får all personal idag veckobrev och ett Intranät kommer att utvecklas och lanseras under Utökat arbete med personalfrågor I december 2009 anställdes en personalchef och stödfunktionen Personaloch löneadministration bildades. Det huvudsakliga uppdraget är att stödja organisationen och medarbetarna i uppgiften att tillgodose kundernas behov. Personal- och löneadministration verkar för en arbetsplats med trivsel och professionalitet. Bland annat utvecklas arbetet kring: Rekrytering. Strukturerade rutiner för arbetet med att marknadsföra arbetsplatsen och rekrytera rätt medarbetare är en viktig förutsättning för att lyckas med generationsväxlingen i HSB Sydost. Lön och personalvård. Ett arbete med tydliga kriterier för lönesättning och lönesamtal pågår. Vi kommer även att arbeta aktivt och kreativt för hög trivsel och sammanhållning. Kompetensfrågor. Under slutet av 2009 lades grunden för kompetensutveckling på såväl grupp- som individnivå. Medarbetarsamtal med koppling till personliga utvecklingsplaner har införts. Arbetsmiljö och friskvård. Sedan dec ember 2009 har vi enhetlig företagshälsovård genom ramavtal med Sensia. Utöver det ingår friskvårdsbidrag och massage på arbetstid i vårt arbete för bättre hälsa och arbetsmiljö. Vi planerar för ytterligare insatser för att förebygga sjukfrånvaro. Sven Botzet, reparatör på HSB Sydost sedan 6 månader. Jag känner att det finns möjlighet att utvecklas på HSB Sydost, både i min yrkes - roll och inom HSB generellt. Lisa Österbladh, ekonom på HSB Sydost sedan 2 år. Jag älskar mitt arbete. Det är stimulerande och jag lär mig något nytt varje dag. Dessutom uppskattar jag att arbetsgivaren är så generös med utbildningar och kurser. Medarbetare HSB Sydost Antal medarbetare 105 Könsfördelning Snittålder 61 män 44 kvinnor 48,2 år Sjukfrånvaro 4,9% Nyrekryteringar st HSB SYDOST ÅRSREDOVISNING

ÅRSREDOVISNING 2011 HSB Sydost Ekonomisk Förening

ÅRSREDOVISNING 2011 HSB Sydost Ekonomisk Förening ÅRSREDOVISNING 2011 HSB Sydost Ekonomisk Förening INNEHÅLL Vd har ordet... 4 HSB Sydost... 5 Ekonomisk översikt koncernen... 10 Föreningsstyrningsrapport... 11 Förvaltningsberättelse... 14 Förslag till

Läs mer

ÅRS REDO VIS NING HSB SYDOST

ÅRS REDO VIS NING HSB SYDOST ÅRS REDO VIS NING HSB SYDOST 2014 INNEHÅLL Innehåll Vd har ordet 2 Det här är HSB Sydost 4 Föreningsstyrningsrapport 6 Förvaltningsberättelse 10 Koncernskiss 16 Koncernstyrelse och vd 17 Finansiella rapporter

Läs mer

Årsredovisning HSB Centrala Värmland 2009

Årsredovisning HSB Centrala Värmland 2009 Årsredovisning HSB Centrala Värmland 2009 Årsredovisning HSB Centrala Värmland 2009 Värmland Layout: HSB Värmland Foto: Maria Obed, Benjamin Goss, HSB Värmland Tryck: Just Nu tryck Karlstad. Papper: Multidesign

Läs mer

Årsredovisning 2014 HSB Värmland

Årsredovisning 2014 HSB Värmland Årsredovisning 2014 HSB Värmland HSB Värmland, årsredovising 2014 Grafisk form: CityTryck i Karlstad AB Foto: Solsta Foto, Fredrik Karlsson, HSB Värmland Tryck: Papper: City Tryck i Karlstad AB Multidesign

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014 HSB SÖDERTÖRN. HSB där möjligheterna bor

ÅRSREDOVISNING 2014 HSB SÖDERTÖRN. HSB där möjligheterna bor ÅRSREDOVISNING 2014 HSB SÖDERTÖRN HSB där möjligheterna bor Värdefulla relationer skapar resultat 4 Mål, synsätt, vision, verksamhetsidé och spelregler 6 En medlemsägd och idédriven organisation 8 Vi bygger

Läs mer

HSB SÖDERTÄLJE ÅRSREDOVISNING 2009

HSB SÖDERTÄLJE ÅRSREDOVISNING 2009 HSB SÖDERTÄLJE ÅRSREDOVISNING 2009 Välkommen till HSB Södertälje HSB består av 32 självständiga ekonomiska föreningar i Sverige, från Kiruna i norr till Ystad i söder. HSB Södertälje är en av dessa. HSB

Läs mer

medlemmar och kunder samhälle och omvärld VD har ordet 4 Vision och mål 6

medlemmar och kunder samhälle och omvärld VD har ordet 4 Vision och mål 6 HSB Göteborg Årsredovisning 2008 verksamhetsbeskrivning VD har ordet 4 Vision och mål 6 medlemmar och kunder Kunddialog/service 8 Medlemsdialog 12 kommunikation 15 Parlamentarisk verksamhet 16 Koden för

Läs mer

Innehåll. Definitioner och ordlista 74 Information till aktieägarna 76 Adresser 77

Innehåll. Definitioner och ordlista 74 Information till aktieägarna 76 Adresser 77 Årsredovisning 2011 Innehåll Det senaste året 1 VD har ordet 2 SBC i korthet 4 Vision, affärsidé, mål och strategier 6 SBC Förvaltning 7 Marknad 10 Bostadsrätten och styrelsearbete 12 Vår Brf 16 Ekonomisk

Läs mer

Året i korthet 1. VD har ordet 2. SBC i korthet 4. Marknad 7. Bostadsrätten 10. Medarbetare 25. Hållbarhet 28. SBC-aktien 30. Noter 55.

Året i korthet 1. VD har ordet 2. SBC i korthet 4. Marknad 7. Bostadsrätten 10. Medarbetare 25. Hållbarhet 28. SBC-aktien 30. Noter 55. Årsredovisning 2010 Detta är SBC Innehåll SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB är ett av Sveriges ledande kunskaps- och tjänsteföretag inom bostadsrättsförvaltning med närmare 90 års erfarenhet och drygt

Läs mer

Året i korthet 1. VD har ordet 2. SBC i korthet 4. Marknad 7. Bostadsrätten 10. Medarbetare 25. Hållbarhet 28. SBC-aktien 30. Noter 55.

Året i korthet 1. VD har ordet 2. SBC i korthet 4. Marknad 7. Bostadsrätten 10. Medarbetare 25. Hållbarhet 28. SBC-aktien 30. Noter 55. Årsredovisning 2010 Detta är SBC Innehåll SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB är ett av Sveriges ledande kunskaps- och tjänsteföretag inom bostadsrättsförvaltning med närmare 90 års erfarenhet och drygt

Läs mer

Riksbyggens verksamhet 2006

Riksbyggens verksamhet 2006 Riksbyggen Verksamhet 2006 Riksbyggens verksamhet 2006 VERKSAMHETSBERÄTTELSE Rum för hela livet 3 Vd 7 Förvaltning 15 Byggnation 20 Fastigheter 26 Föreningsverksamhet 30 Medarbetare 35 Bolagsstyrningsrapport

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2011 HSB NORR DRÖMMER DU OM EN NY BOSTAD? HÄR BYGGER HSB NORR! KUNDANSVARIGA - MED UPPDRAG ATT KOMMUNICERA HSB KONVENTET 2011 I BILDER

ÅRSREDOVISNING 2011 HSB NORR DRÖMMER DU OM EN NY BOSTAD? HÄR BYGGER HSB NORR! KUNDANSVARIGA - MED UPPDRAG ATT KOMMUNICERA HSB KONVENTET 2011 I BILDER ÅRSREDOVISNING 2011 HSB NORR DRÖMMER DU OM EN NY BOSTAD? HÄR BYGGER HSB NORR! SID 12-14 KUNDANSVARIGA - MED UPPDRAG ATT KOMMUNICERA SID 20-21 HSB KONVENTET 2011 I BILDER SID 22-23 HSB - där möjligheterna

Läs mer

innehåll VD har ordet 5. Stora och små händelser 6. Ett år i siffror 8. Poäng med hyresrätten 11.

innehåll VD har ordet 5. Stora och små händelser 6. Ett år i siffror 8. Poäng med hyresrätten 11. 20 09 innehåll VD har ordet 5. Stora och små händelser 6. Ett år i siffror 8. Poäng med hyresrätten 11. Personliga hem 12. Bo Kvar 15. Miljötanke 19. Förvaltningsberättelse 21. Finansiell utveckling 26.

Läs mer

ÅRSREDOVISNING HSB NORRA STOR-STOCKHOLM

ÅRSREDOVISNING HSB NORRA STOR-STOCKHOLM 2014 ÅRSREDOVISNING HSB NORRA STOR-STOCKHOLM INNEHÅLL Året i korthet...3 Föreningsfakta...6 VD-ord...9 Tre aspekter av hållbarhet...11 Bostadsbyggande Samhällsbyggande...15 Medlemskapet fokus...19 Verksamhet...23

Läs mer

En lite enklare årsredovisning för HSB Uppsala 2009 HSB 2009 1

En lite enklare årsredovisning för HSB Uppsala 2009 HSB 2009 1 En lite enklare årsredovisning för HSB Uppsala 2009 HSB 2009 1 En lite enklare årsredovisning Ska årsredovisningar verkligen behöva vara så krångligt skrivna? Det tycker inte vi på HSB Uppsala. Att göra

Läs mer

Årsredovisning 2012. Tydliga. Kvalificerad sakkunskap. Professionell service. Samarbete. Tillgängliga. Kompetens. Ansvarstagande.

Årsredovisning 2012. Tydliga. Kvalificerad sakkunskap. Professionell service. Samarbete. Tillgängliga. Kompetens. Ansvarstagande. Årsredovisning 2012 Kvalificerad sakkunskap Ansvarstagande Kompetens Samarbete Professionell service Tydliga Proaktiva Tillgängliga 2 innehåll s Sbc årsredovisning 2012 Innehåll 3 Året i korthet 4 VD har

Läs mer

Innehåll. Samtal med VD 2. Marknad. Ekonomisk förvaltning. Nya SBC rustat för lönsam tillväxt 2010. 26 400 bostadsrättsföreningar.

Innehåll. Samtal med VD 2. Marknad. Ekonomisk förvaltning. Nya SBC rustat för lönsam tillväxt 2010. 26 400 bostadsrättsföreningar. Årsredovisning 2009 Innehåll Året i korthet 1 Samtal med VD 2 SBC i korthet 4 Affärsidé, mål, strategier och vision 6 Marknad 7 Bostadsrätten 10 SBC Förvaltning 12 Ekonomisk förvaltning 16 Teknisk förvaltning

Läs mer

FÖRENINGSSTÄMMA 2015

FÖRENINGSSTÄMMA 2015 HSB SYDOST FÖRENINGSSTÄMMA 2015 Ombuden i HSB Sydost föreningsfullmäktige kallas till ordinarie föreningstämma TID Lördagen den 9 maj, kl 10.00. Vi bjuder på enklare frukost från kl 9.30 och avslutar med

Läs mer

Bostadsbolagets årsredovisning 2013

Bostadsbolagets årsredovisning 2013 Bostadsbolagets årsredovisning 2013 Med omtanke Bostadsbolaget värnar om människan och miljön, visar respekt och agerar långsiktigt. Innehåll Bostadsbolaget på en minut 1 Ledarordet 2 Bostadsbolagets styrelseordförande

Läs mer

Innehåll. Verksamheten. Marknad. Förvaltning. Fastighetsutveckling. Fastigheter. Finansiering och risker. Finansiell rapportering

Innehåll. Verksamheten. Marknad. Förvaltning. Fastighetsutveckling. Fastigheter. Finansiering och risker. Finansiell rapportering Årsredovisning 2010 2 UPPSALAHEM ÅRSREDOVISNING 2010 Innehåll Uppsalahem i korthet... 4 Uppsalahem 2010... 5 Vd har ordet... 6 Verksamheten Ägardirektiv och mål... 9 Vision, affärsidé och strategier...

Läs mer

Årsredovisning 2014. Ljusinstallationerna är så fina. Man blir så glad! Kan vi inte ha dem hela tiden? HYRESGÄST OM BOSTADENS HÖSTLJUS HÖSTEN 2014

Årsredovisning 2014. Ljusinstallationerna är så fina. Man blir så glad! Kan vi inte ha dem hela tiden? HYRESGÄST OM BOSTADENS HÖSTLJUS HÖSTEN 2014 Ljusinstallationerna är så fina. Man blir så glad! Kan vi inte ha dem hela tiden? HYRESGÄST OM BOSTADENS HÖSTLJUS HÖSTEN 2014 Årsredovisning 2014 Där du känner dig hemma 2 BOSTADEN ÅRSREDOVISNING 2014

Läs mer

Skelleftebostäder AB årsredovisning 2006

Skelleftebostäder AB årsredovisning 2006 Skelleftebostäder AB årsredovisning 2006 Innehåll 3 Sammanfattning och nyckeltal 4-5 VD har ordet 6-7 Särskilda projekt 8-13 Det här är Skelleftebostäder 14-17 Våra hyresgäster 18-20 Våra medarbetare

Läs mer

INNEHÅLL. innehåll. VD har ordet...4

INNEHÅLL. innehåll. VD har ordet...4 ÅRSREDOVISNING 2014 innehåll 2013 STARTADE EN ny ettårig utbildning för fastighetsvärdar på GR/VUX som tagits fram tillsammans med oss och våra systerbolag. Flera av eleverna har under 2014 fått anställning

Läs mer

å r s r e d o v i s n i n g 2 0 0 7 U P P S A L A H E M Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 7

å r s r e d o v i s n i n g 2 0 0 7 U P P S A L A H E M Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 7 å r s r e d o v i s n i n g 2 7 U P P S A L A H E M Å R S R E D O V I S N I N G 2 7 2 U P P S A L A H E M Å R S R E D O V I S N I N G 2 7 Innehåll 4 Detta är Uppsalahem Uppsalahem med sina fyra dotterbolag

Läs mer

www.ludvikahem.se Årsredovisning 2010

www.ludvikahem.se Årsredovisning 2010 www.ludvikahem.se Årsredovisning 2010 LUDVIKAHEM AB Org. nr 556048-2019 Årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01 -- 2010-12-31 Innehåll Sida VD har ordet 2 Förvaltningsberättelse 4 Resultaträkning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Tunabyggen Årsredovisning 2013

ÅRSREDOVISNING. Tunabyggen Årsredovisning 2013 20 3 ÅRSREDOVISNING Tunabyggen Årsredovisning 203 20 ÅRSREDOVISNING 3 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. INNEHÅLL VD har ordet... 4 TUNABYGGEN I KORTHET... 6 CSR... 7

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014 HSB GÖTA. HSB där möjligheterna bor

ÅRSREDOVISNING 2014 HSB GÖTA. HSB där möjligheterna bor ÅRSREDOVISNING 2014 HSB GÖTA HSB där möjligheterna bor FOTO: HASSE BENGTSSON NÄSSJÖ stämmoplats 2015 HSB Göta genomför årets ordinarie stämma i Nässjö, i kulturhuset Pigalle den 18 maj. Stämmoförhandlingar

Läs mer

innehåll förvaltningsberättelse ekonomiska sammanställningar 2013 i korthet 4 vd har ordet 5

innehåll förvaltningsberättelse ekonomiska sammanställningar 2013 i korthet 4 vd har ordet 5 Årsredovisning 2013 innehåll 2013 i korthet 4 vd har ordet 5 förvaltningsberättelse styrelse, vd och revisorer 7 uppdrag och viktiga händelser 8 mål och måluppfyllelse 9 femårsöversikt 17 framtida utveckling

Läs mer

Års Å r rs erd e o d v o ivsin s innig n g GöteborGs Gatu ab 2009

Års Å r rs erd e o d v o ivsin s innig n g GöteborGs Gatu ab 2009 Årsredovisning Göteborgs Gatu AB 2009 Årsredovisning 2009 Innehåll Inledning 2 Gatubolaget - En historisk verksamhet 2 Året i korthet 3 VD-kommentar 4 Omvärld och marknad 6 Bolagets tjänster och produkter

Läs mer

En hållbar berättelse. Verksamhetsberättelse och hållbarhetsredovisning 2010

En hållbar berättelse. Verksamhetsberättelse och hållbarhetsredovisning 2010 En hållbar berättelse Verksamhetsberättelse och hållbarhetsredovisning 2010 Hemma Annonsbyrå och JLP! Foto: Bertil Höders, Kari Kohvakka, Eric Lundquist, Malms, Jan Olsson, Kristian Pohl och Sune Sundahl.

Läs mer