Årsredovisning 2009 HSB Sydost

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning 2009 HSB Sydost"

Transkript

1 Årsredovisning 2009 HSB Sydost

2 Produktion, idé & layout: HSB Sydost Foto: Robert Helberg (www.roberthelberg.se) Tryckort: Lenanders Grafiska, Papper: Omslag 250 gram Multioffset, inlaga 140 gram Multioffset

3 Innehåll Vårt verksamhetsområde 4 VD har ordet 5 Affärsplan 6 Affärsområde Bostadsrättsförvaltning 9 Affärsområde Fastighetsservice 11 Affärsområde Hyresfastigheter 13 Affärsområde Nyproduktion och fastighetsteknik 14 Medlem och marknad 16 Medarbetare 17 Miljöarbete 18 Ekonomi nyckeltal 20 Föreningsstyrningsrapport 21 Förvaltningsberättelse 25 Resultaträkning 27 Balansräkning 28 Kassaflödesanalys 30 Redovisningsprinciper 31 Kommentarer till resultat- och balansräkning 32 Revisionsberättelse 41 Styrelse, vd, revisorer och valberedning 42 HSB SYDOST ÅRSREDOVISNING

4 VERKSAMHETSOMRÅDE Vårt verksamhetsområde Västervik Distrikt 3 Norra Kalmar län Oskarshamn Distrikt 1 Kronoberg Växjö Nybro Borgholm Distrikt 2 Kalmar Södra Kalmar län Sölvesborg Distrikt 4 Blekinge Karlshamn Karlskrona Vår verksamhet HSB Sydost är ett kooperativt bostadsföretag och ett fullserviceföretag inom fastighetsförvaltning med verksamhet i Kronoberg, Kalmar och Blekinge län. I vårt verksamhetsområde finns medlemmar i 210 bostadsrättsföreningar. Vår organisation omfattar också HSB Fastigheter Sydost AB med lägenheter i hyresrätt. Genom våra tjänster och aktiva rådgivning tillgodoser vi medlemmarnas och hyresgästernas behov av trygghet, ekonomisk nytta och grönt boende. Distrikt Län HSB brf Medlemmar 1 Kronoberg S Kalmar län N Kalmar län Blekinge HSB SYDOST ÅRSREDOVISNING 2009

5 VD HAR ORDET Med förnyelse* som resesällskap Turbulent tid för nyproduktion Början av 2009 var en turbulent och lite dyster tid. Den största ekonomiska krisen i modern tid nådde sin kulmen under årets början vilket gav avtryck i den nyproduktion vi hade till försäljning. I början av februari fanns det drygt 120 lägenheter under produktion (bostadsrätter och hyres rätter) som inte var sålda eller uthyrda. Tack vare engagerade medarbetare lyckades vi ta ett ordentligt grepp om situationen och nu ett år senare har vi endast ett trettiotal kvar. Vi har fortfarande inte löst alla problem med tomma lägenheter, men vi har situationen under kontroll. Riskerna och möjligheterna är väl kända och definierade samt omhändertagna. I vår fortsatta nyproduktion ska vi göra ett ordentligt omtag och värdera vad och var vi ska bygga bostäder framöver. Vi ska skaffa oss mark på strategiska platser, men också finna lämpliga partners att samarbeta med. I vår nya affärsplan är detta tydligt uttryckt. Medarbetare och organisation i förnyelse Efter att ha mött samtliga medarbetare var för sig under våren 2009 har jag fått en god bild av de förväntningar och behov personalen uttrycker. Många av förväntningarna kretsar kring att vi ska arbeta och agera som ett företag oavsett vilken ort vi finns på och att det sker en utveckling av HSB Sydost tjänster, medarbetare och arbetsmetoder. Detta synsätt avspeglas i den organisation som infördes under sommaren. Jag har velat skapa ett arbetssätt som ger alla som vill möjlighet att vara delaktiga i vårt förnyelsearbete. Just delaktighet är något som medarbetarna efterfrågar i den medarbetarundersökning som genomfördes under försommaren. Ett annat område som bedöms som mycket viktigt är ledarskapet. Arbetet med ledarskapet har påbörjats och kommer att fortgå under innevarande år inom den nya organisationen. Affärsplan I arbetet med att ta fram en ny affärsplan vill jag påstå att alla i HSB Sydost har bidragit med omvärldsanalys, affärsidé, verksamhetsplan med mera. Våra medarbetare har också fött idén om att HSB Sydost ska bli det Gröna företaget. Detta arbetar vi nu vidare med på alla olika plan och på olika sätt. Min förhoppning är att det arbetet redan under slutet av 2010 också ska märkas bland våra medlemmar och kunder. Medlemmar och kunder i fokus Våra medlemmar och kunder ska alltid vara i fokus och vi ska arbeta med att skapa bästa möjliga nytta för dem. Via vår kundundersökning i november 2009 har vi förstått att vi i stort har en nöjd kundkrets, men att det finns frågor och områden att förbättra exempelvis gällande tillgänglighet och att inta en mer aktiv rådgivarroll. Medlemsnytta är ett begrepp som ger utrymme för många tolkningar. Vi har få forum där vi kan fånga upp medlemmarnas behov, önskemål och synpunkter. För att förnya oss på detta område föreslår jag att stämman tillsätter ett medlemsutskott som kan ta sig an frågan. Vi kommer också att via HSB-ledamoten försöka få till stånd en bättre dialog med bostadsrättsföreningarnas styrelser. Förnyelse är numera vår ständiga följeslagare och jag vill avsluta med ett citat av Tage Danielsson: Om man vägrar se bakåt och inte vågar se framåt så måste man se upp! Börje Nilsson vd HSB Sydost * Förnyelse: renässans pånyttfödelse, upprustning HSB SYDOST ÅRSREDOVISNING

6 AFFÄRSPLAN Trygghet, ekonomisk nytta och grönt boende Under hösten har en ny affärsplan för HSB Sydost processats fram i samverkan mellan medarbetarna, ledningsgruppen och styrelsen. Styrelsen beslutade i januari 2010 att fastställa den nya affärsplanen som sträcker sig från 2010 till Affärsplanen implementeras under våren i samtliga personalgrupper som har i uppdrag att bryta ner den till att omfatta det vardagliga arbetet på sin arbetsplats. Omvärldsanalys 2019 En del i arbetet med affärsplanen där interaktionen mellan medarbetare, ledning och styrelse har varit extra omfattande är en omvärldsanalys för Analysen togs fram av respektive grupp oberoende av varandra men samstämmigheten var slående. Kundundersökning Under hösten genomförde vi en undersökning för att få bättre kunskaper om hur våra kunder upplever oss samt att få in synpunkter och förslag till förbättringar. Undersökningen riktade sig till alla bostadsrätts föreningar inom HSB Sydost. Svarsfrekvensen var mycket hög, vilket glädjer oss särskilt. Det som kom fram i kundundersökningen ligger till grund för såväl vårt förnyelse arbete som vår affärsplan. Vi vill lyfta fram några punkter: Resultatet visar på en hög kundnöjdhet totalt sett. Störst förbättringspotential finns inom ROT-tjänsterna (renovering, ombyggnad, tillbyggnad). Efterfrågan på nya tjänster handlar främst om det långsiktiga fastighetsägandet långtidsprognoser, likviditets planering med mera. Tips och råd för hur man sänker kostnaderna för bostadsrättsföreningen efterfrågas. Vår tillgänglighet kan förbättras. Vår affärsidé Utifrån omvärldsanalysen och kundundersökningen arbetades affärsidén fram. I vår affärsidé vill vi ställa medlemmar och hyresgäster i centrum genom att identifiera dem som vår kundgrupp det är dem vi är till för. Vi vill också fokusera på att våra medarbetare ska bli kundens aktiva och bästa rådgivare i alla för kunden viktiga frågor. Med det gröna boendet inom såväl befintliga bostäder som nyproduktion vill vi ta ansvar för energi- och klimatfrågan och därigenom våra kommande generationer. Genom att utveckla ett grönt klimatsmart sätt att producera och tillhandahålla tjänster samt genom att ställa gröna krav på våra samarbetspartners och leverantörer kan vi förverkliga det gröna boendet i HSB Sydost. Vår affärsidé: Genom våra tjänster och aktiva rådgivning tillgodoser vi medlemmarnas och hyresgästernas behov av trygghet, ekonomisk nytta och grönt boende. Sammanfattning av vår omvärldsanalys 2019 Medlemmar Medarbetare Samhället Varumärket är mer känt Medlemmarna utnyttjar HSB i hög utsträckning Tydlig och attraktiv medlemsnytta Mindre lojalitet mot HSB av ideologiska skäl Fler privata anlitar oss Större flöden av styrelseledamöter i bostads rättsföreningarna Många nya medarbetare, men färre personer generationsskifte Ett HSB Sydost Ensamarbetsplatser är borta Vi har tydlig organisation Tillgängliga när kunden behöver Vi når våra mål och målen är kända och tydliga Stark ekonomisk tillväxt Yteffektivare bostäder Vi är klimat- och energinischade Bostäderna är mindre av uppvisning Rekordgenerationen är pensionerad/gruppen äldre är fler Miljonprogrammet underhåll krävs Google-period 6 HSB SYDOST ÅRSREDOVISNING 2009

7 AFFÄRSPLAN Vår strategi Den bärande strategin är att HSB Sydost ska utvecklas till det gröna företaget med en tydlig miljö-, energi- och klimatprofil. Vi ska arbeta med förnyelse inom alla led. I första hand prioriteras bostäder såväl bostadsrätter som hyresrätter. Hyresrätterna ska vara ett sätt för våra unga medlemmar att komma in på bostadsmarknaden. Medarbetarna och deras kompetenser är vår viktigaste tillgång. En systematisk kompetensutveckling är en av nycklarna till framgång. Vi betraktar HSB-ledamoten som en strategiskt viktig resurs för våra medlemmar såväl som för HSB Sydost. Våra mål I affärsplanen börjar vi också med att införa mål som varje enhet ska styra mot och försöka uppfylla. Vi har till en början delat in målen i tre områden resultat, kunder och medarbetare. Efter hand kommer målområdena att byggas ut och vi har för avsikt att på sikt arbeta med balanserade styrkort. I kommande årsredovisningar kommer våra mål samt en uppföljning av hur väl vi lyckats nå dem att redovisas. Ett exempel på kundmål för 2010 i affärsplanen är att minst två av de tjänster kunderna bedömer som intressanta inom tjänsteutvecklingen skall vara införda senast Ett centralt medarbetarmål är att förbättra ledarskapet i NMI (nöjd medarbetarindex) med 50 % från 2009 års medarbetarundersökning till Vår organisation Den 1 juni 2009 infördes en ny organisation som successivt har implementerats under året. Styrelse Parlamentarisk verksamhet Ledningsgrupp VD Stab/ Koncernadministration Medlem och marknad Affärsområde Nyproduktion och fastighetsteknik Affärsområde Fastighetsservice Affärsområde Bostadsrättsförvaltning Affärsområde Hyresfastigheter HSB SYDOST ÅRSREDOVISNING

8 8 HSB SYDOST ÅRSREDOVISNING 2009

9 AFFÄRSOMRÅDE BOSTADSRÄTTSFÖRVALTNING Det ska löna sig att ha administrativt avtal med oss Som ett led i vårt förnyelsearbete samlade vi under året den administrativa förvaltningen i Affärsområde Bostadsrättsförvaltning. Vi erbjuder bostadsrättsföreningarna kvalificerade tjänster inom ekon omi och administration, och ger de enskilda medlemmarna kund service. I vårt verksamhetsområde finns 210 bostadsrättsföreningar som har administrativa förvaltningsavtal med oss. I dessa bostadsrättsföreningar finns ca enskilda medlemmar. Affärsområde Bostadsrättsförvaltning har 25 medarbetare specialiserade inom olika områden som arbetar med att tillgodose kundernas behov. Vår målsättning är att trygghet, kvalitet och utveckling ska gå hand i hand och främja våra kunder i deras verksamhet. Därför har vi under året arbetat med att skapa enhetliga processer och rutiner för samtliga lokalkontor, att effektivisera arbetet och att utveckla våra tjänster så att vi ännu bättre kan möta kundernas efterfrågan. Tjänster för bostadsrättsföreningar De ekonomiska tjänster vi erbjuder bostadsrättsföreningarna innefattar bland annat budget, bokslut, fastighetslån, bokföring och skatter. Många av de tjänster vi erbjuder regleras i avtal mellan HSB Sydost och bostadsrättsföreningarna, men det finns även en del tilläggstjänster. Under året har vi påbörjat ett arbete med att se över tjänsteutbudet, vilket kommer att leda till utvecklade och nya tjänster framöver. Service för enskilda medlemmar På den administrativa sidan arbetar vi med kundservice åt våra enskilda medlemmar. Vi sköter växel/reception, medlemsärenden såsom överlåtelser, pantsättningar, avgifter, kravhantering och störningsärenden samt övrig administration. Koncerninterna ekonomitjänster Affärsområdet har även hand om HSB Sydosts koncerninterna ekonomitjänster. Det innebär till exempel att vi sköter den ekonomiska administrationen åt dotterbolaget HSB Fastigheter Sydost AB. Fortsatt digitalisering Arbetet med att digitalisera arbetet har fortsatt och 2009 är första året då samtliga fakturor har scannats in i vårt affärssystem. Genom den nya tjänsten Webb-Hero kan bostadsrättsföreningarna logga in och kontrollera, kontera och attestera sina fakturor digitalt. 36 bostadsrättsföreningar anslöt sig under året till Webb-Hero. Många upplever tjänsten som mycket positiv, eftersom det är snabbt, effektivt och besparar dem pappershanteringen. Det är naturligtvis även positivt ur en miljöaspekt med lägre pappersförbrukning och minskad postgång som följd. Siktet inställt framåt! Många av de processer som satts igång under året kommer att fortsätta under Fokus kommer att ligga på att: Ge bostadsrättsföreningarna mer aktiv ekonomisk rådgivning. Skapa nya tilläggstjänster som kan sänka bostadsrättsförening - arnas kostnader eller ge annat mervärde. Öka tillgängligheten. Nå en hög kundservicegrad via våra lokala kontor och direkt - kon takt med bostadsrättsföreningarnas egen ekonomiska handläggare. Effektivisera och skapa enhetliga rutiner internt. Få in nya kunder och avtal genom att synas mer på marknaden. Ytterligare höja medarbetarnas kompetens. Det ska löna sig att ha administrativt avtal med HSB Sydost. Vi har spetskompetens och erfarenhet av bostadsrättsföreningsspecifika frågor. Nu är siktet inställt på förnyelse och framtida behov som vi ska stå rustade att möta. HSB SYDOST ÅRSREDOVISNING

10 10 HSB SYDOST ÅRSREDOVISNING 2009

11 AFFÄRSOMRÅDE FASTIGHETSSERVICE God service och bra kvalitet till rätt pris Affärsområde Fastighetsservice erbjuder tjänster inom yttre och inre fastighetsskötsel till HSB bostads rättsföreningar och de boe nde i första hand och externa kunder i andra hand. Vi erbjuder bostadsrättsföreningarna skräddarsydda fullserviceavtal inom fastighetsförvaltning. Uppdragen kan avse allt från lokalvård till tvättstugerenovering eller omprojektering av större eller mindre arbeten i utemiljön. Åt de boende utför vi till exempel installationer och reparationer av vitvaror och fast inredning, byten av sanitetsporslin och fönstertätning. Dessutom säljer vi vitvaror av kvalitetsmärken till medlemspriser. Vägledande för verksamheten är våra nyckelord god service och bra kvalitet till rätt pris. Förnyelse 2009 Det omfattande förnyelsearbetet i HSB Sydost som påbörjades i maj har berört affärsområdet på olika sätt. En ny organisation bestående av tre driftschefer och en övergripande affärsområdeschef implementerades. De tre driftscheferna ansvarar för varsitt geografiskt område Kalmar, Kronoberg och Blekinge län. En annan nyhet är att vi utsett samordnare i varje område som ansvarar för vissa personalfrågor och inköp. Den största fördelen är att beslutsvägarna blivit kortare, vilket gynnar våra medarbetare såväl som kunder. Ökad delaktighet En stor och viktig uppgift är att bli samspelta och arbeta likartat i hela verksamhetsområdet för att kunna hjälpa varandra över gränserna. Målet har varit och kommer även fortsättningsvis att vara att skapa en ökad delaktighet bland alla medarbetare. På så sätt kan vi tillsammans se framåt och se möjligheterna i arbetet med att möta kundernas behov. Nya förvaltningsavtal I Blekinge och i Kronoberg har två nya förvaltningsavtal skrivits i respektive område. I Kalmar län pågår ett arbete med att omförhandla samordningen i Nybro till förvaltningsavtal. Nya tjänster Vi kommer under de närmaste åren att lyfta blicken och komplettera tjänsteutbudet med nya tjänster. Samtidigt kommer vi att fortsätta arbeta hårt för ytterligare förbättringar och effektiviseringar av befintliga tjänster ser vi framemot som året då vi ska bli ett Grönt HSB Sydost, en resa som vi ska göra tillsammans! Fastighetsservice 2009 Område Kronoberg Kalmar Blekinge Totalt antal HSB brf* Antal förvaltningsavtal med HSB bostadsrättsföreningar Antal förvaltningsavtal med externa kunder Antal hyreslägenheter i egna fastigheter med teknisk förvaltning *exklusive distrikt 3 (Norra Kalmar län) där Fastighetsservice ej har verksamhet. HSB SYDOST ÅRSREDOVISNING

12 Solrosen, Växjö 12 HSB SYDOST ÅRSREDOVISNING 2009

13 AFFÄRSOMRÅDE HYRESFASTIGHETER Hyresrätter - en viktig del av HSB Sydost Innehavet av hyresfastigheter i HSB Sydost bidrar till en ekonomisk stabilitet i föreningen. Genom hyresfastigheterna kan vi erbjuda de kunder som inte vill eller har möjlighet att flytta till bostadsrätt ett attraktivt boendealternativ. En större valfrihet för kunden helt enkelt. Vårt innehav av hyresrätter bestod vid årsskiftet av lägenheter i Kalmar, Nybro, Växjö, Karlshamn och Karlskrona. Hyresfastigheterna i HSB Sydost ägs av moderföreningen, dotterbolaget HSB Fastigheter Sydost AB samt Stiftelsen Solgårdar. Vårt ägande av hyresfastigheter är långsiktigt med krav på god avkastning och nytta för våra medlemmar. För att optimera avkastningen kommer en översyn av hela beståndet, gällande såväl drift som innehav, att genomföras framöver. Ort Antal hyresrätter Kalmar 721 Nybro 291 Karlshamn 36 Karlskrona 14 Växjö 175 Under 2009 var lägenhetsomsättningen cirka 20 procent, vilket är oförändrat jämfört med föregående år och motsvarar en normal omsättning för hyresrätter. Vakansgraden för det samlade beståndet har under året varit omkring 1 procent, vilket tyder på att våra lägenheter är attraktiva på sina respektive marknader. Året i korthet I Biskopshagen i Växjö färdigställdes 28 hyresrätter i form av mindre flerfamiljshus. Den huvudsakliga målgruppen är barnfamiljer. Vid utgången av 2009 var samtliga lägenheter uthyrda. På uppdrag av Lessebo kommun/ Lessebohus färdigställdes 28 hyresrättslägenheter, varav 16 i Lessebo och 12 i Kosta. I Karlskrona förvärvade vi fastigheten Sheldon 28, som består av 14 hyresrätter och en kontors- och konferenslokal. Det gav möjligheten att flytta vårt Karlskronakontor till egna lokaler, vilket vi gjorde under hösten Ytterligare en fördel är att vi nu kan hålla utbildningar i egna lokaler. Bostadsrätter blev hyresrätter Som en följd av lågkonjunkturen nåddes inte försäljningsmålen för den nyproducerade bostadsrättsföreningen Vänskapen i Kalmar. De 32 bostadsrätterna förvärvades av HSB Fastigheter Sydost AB, som tills vidare hyr ut dem i andrahand. Sedan slutet av året är samtliga lägenheter uthyrda. Första ungdomssatsning påbörjad Det är svårt för ungdomar att komma in på bostadsmarknaden idag. Därför finns ett behov av små prisvärda lägenheter. Under 2009 blev en lokal i Växjö där kommunen bedrivit förskola ledig. Då föddes en idé om en satsning på små lägenheter reserverade för unga. Under 2010 kommer den att förverkligas lokalen ska byggas om till 6 små lägenheter. Sheldon, Karlskrona HSB SYDOST ÅRSREDOVISNING

14 AFFÄRSOMRÅDE NYPRODUKTION OCH FASTIGHETSTEKNIK Förstärkt rådgivning vid renoveringsprojekt I affärsområdet Nyproduktion och fastighetsteknik samlas nybyggnadsprojekt, ROT-projekt (renovering, ombyggnad, tillbyggnad) och underhållsplanering. Många frågor i affärsområdets olika delar hör samman, till exempel utveckling inom miljö, energi och övrig teknik. Även upphandlingar, byggledning och bostadsrättsjuridik i byggsammanhang är likartade för nyproduktion och ombyggnader. Därför ger affärsområdets struktur möjlighet att utnyttja resurserna och planera arbetet på ett effektivt sätt. Mål 2009 Målsättningen för 2009 har varit att bestämma omfattningen av redan påbörjade och planerade nybyggnadsprojekt, utveckla och förstärka ROTsidan samt att få en samlad administration kring underhållsplaneringen. Nyproduktion En konsekvens av den djupa konjunktursvackan blev att se över vår nyproduktion. De pågående projekten måste slutföras trots att försäljningen under första halvåret 2009 gick mycket trögt. Därför bildades en säljgrupp som tog ansvar för respektive nybyggnadsprojekt. Under andra halvåret 2009 kunde vi se en ökad efterfrågan. Bankerna blev mer positiva till utlåning och de intresserade kunderna började komma till visningarna. Vid årets slut kan vi konstatera att arbetet har gett bra resultat. Många nya medlemmar har valt ett boende i HSB Sydosts nyproducerade bostadsrätter även om det fortfarande finns lägenheter kvar till försäljning. ROT-projekt Efterfrågan från bostadsrättsföreningarna när det gäller ROT-arbeten har fortsatt att öka. I och med den nya organisationen anställdes därför två projektledare placerade i Växjö och Kalmar som verkar över hela verksamhetsområdet. De har erfarenhet från byggbranschen och kompetens inom inneklimat/ventilation. Genom rådgivning och dialog med kunderna arbetar vi för ett effektivt genomförande och försöker på detta sätt även göra samordningsvinster för föreningarna. Vi arbetar kontinuerligt med att utveckla vårt tjänsteutbud för att tillgodose kundernas behov. Underhållsplaner Underhållsplanen är ett viktigt verktyg för styrelsen i bostadsrättsföreningen för att planera kommande underhåll och investeringar och på Färdigställd produktion totalt 125 lägenheter Brf Vänskapen i Kalmar: 32 lägenheter i flerfamiljshus på Lech Walesas gata i Ljusstaden. Lägenheterna har förvärvats av HSB Fastigheter Sydost AB för uthyrning. Samtliga bostäder är uthyrda. Brf Garvaregården i Karlshamn: 46 lägenheter i flerfamiljshus med centralt läge på Garvaregatan. Bostadsrättsföreningen är ett s k 55+ boende där bekvämlighet och trygghet står i fokus. 30 lägenheter är sålda. Radhus i Karlshamn: 19 småhus i två plan med äganderätt på Garvaregatan och Bryggerigatan, bredvid Brf Garvaregården. 14 radhus är sålda. Solrosen i Växjö: 28 lägenheter med hyresrätt, småskaligt boende i mindre flerfamiljshus på Långa gatan och Eklövsgatan i Biskopshagen. Samtliga lägenheter är uthyrda. Pågående produktion 45 lägenheter Brf Stella i Växjö: 18 lägenheter i flerfamiljshus med 3-dimensionell fastighetsindelning där bostäderna byggs ovanpå affärslokaler i Affärshuset Tegner, med adress Biblioteksgatan och Liedbergsgatan. 13 lägenheter är sålda. Brf Brunnsparken i Ronneby: 27 lägenheter fördelade i tre flerfamiljshus på Övre Brunnsvägen i anslutning till brunnsparken. 20 lägenheter är sålda. 14 HSB SYDOST ÅRSREDOVISNING 2009

15 AFFÄRSOMRÅDE NYPRODUKTION OCH FASTIGHETSTEKNIK det sättet bibehålla eller till och med öka värdet på sin fastighet. Under året har vi sett över administration och strukturer för arbetet med underhållsplanerna för att kunna erbjuda utökade och bättre tjänster inom området framöver. Vid årets slut hade 199 av 210 HSB bostadsrättsföreningar underhållsplaner. Förnyelsearbete För minskad sårbarhet och ökad effekt ivitet krävs en öppen och flexibel hållning medarbetarna emellan och att det vi gör ser likadant ut. En förbättrad lönsamhet kräver också planering, uppföljning och tjänsteöversyn. Under året har vi påbörjat arbetet med att ta fram strukturer för en enhet lig dokumentation gällande avtal, upphandling, förfrågningsunderlag med mera. Genom kontinuerlig projektplan- Efterfrågan från bostadsrättsföreningarna när det gäller renoverings- och ombyggnadsarbeten har fortsatt att öka. ering och uppföljning har vi kunnat förändra en del mindre produktiva arbetssätt och även skapat nya. Under nästkommande år ligger fokus på att utveckla vårt tjänsteutbud genom att: Ta fram basutbudskoncept för nyproduktionen. Definiera miljö-, energi- och klimatprofil i byggandet, både inom nyproduktion och ombyggnader. Utveckla tjänster inom underhållsplanering. För att säkerställa en kontinuerlig produktion av bostäder pågår alltid en planering av kommande projekt. I den portföljen fanns sedan tidigare ett omfattande urval i flera kommuner och län. Som en konsekvens av konjunkturläget har viss produktion senarelagts och en del har helt avskrivits. En målsättning är att vår nyproduktion ska vända sig till alla medlemmar trots olika ekonomiska förutsättningar och att projekten ska vara ekonomiskt bärkraftiga. Brf Stella, Växjö Planerad produktion Växjö: Börjhem, Vingavägen. Vi gör ett omtag och planerar för marklägenheter i ett plan. Planerad försäljningsstart hösten Växjö: Kv Capella i Räppe beläget mellan Öjabyvägen och Räppe kanal och med strandnära läge. Planeras för blandad bebyggelse 2011/2012. Brf Garvaregården och Radhus, Karlshamn Tomtmark som ägs av HSB Växjö: Portvakten, Emil Lindells väg. Växjö: Vikingsborg, Kungsgatan/ Lineborgsplan. Växjö: Röda villan/hackan, Kungsvägen. Oskarshamn: Stockholmsberget, Björnstigen. HSB SYDOST ÅRSREDOVISNING

16 MEDLEM OCH MARKNAD Medlemsfrågor, marknad och kommunikation Medlem och marknad är en stödfunktion med verksamhet inom tre områden medlemsfrågor, marknad och kommunikation. Med lemsfrågor innefattar utbild ning, HSBledamöter och styrelse rådgivning. Marknad handlar om omvärldsbevakning och marknadsanalyser. Kommunikation avser information till enskilda medlemmar, förtroendevalda, kunder och allmänheten i ett antal olika kanaler. Utbildning Utbildningsverksamheten ger de förtroendevalda i bostadsrättsföreningarna och HSB-ledamöterna möjlighet att öka sin kunskap i olika ämnen. Verksamheten ger också tillfälle till samverkan och erfarenhetsutbyte mellan deltagarna. Under året samlades 837 deltagare i verksamheten. Som exempel kan nämnas att vi i mars månad inbjöd till en kurs för bostadsrättsföreningarnas styrelser, som lockade totalt 78 deltagare vid fyra tillfällen. Informationsträffarna i september om försäkringsfrågor samlade totalt 88 deltagare vid fem tillfällen. HSB Webb Det gemensamma systemet för webbsidor för olika nivåer inom HSB heter HSB Webb. Under våren 2009 lanserade HSB en ny hemsida, med en gemensam nationell struktur som kompletteras av en regional nivå (www.hsb.se/sydost). Målet är en modern, användarvänlig och informativ hemsida. Svårigheten i att kombinera de nationella och regionala delarna har lett till en del barnsjukdomar som åtgärdas löpande. HSB Webb ger även bostadsrättsföreningarna möjlighet att skapa en egen hemsida och ett eget Intranät för styrelsen. Sammantaget har 123 bostadsrättsföreningar någon form av hemsida. Medlemstidningen Hemma i HSB Medlemstidningens syfte är att spegla nyheter och händelser i verksam heten som kan vara intressanta och inspirerande för medlemmarna. Hemma i HSB utges av HSB Riksförbund till medlemmar i hela landet. Mitt i tidningen finns en lokal edition; HSB Sydost aktuellt från HSB i din region. Den lokala editionen utkom i fyra nummer under året. Ett regionalt redaktionsråd bestående av fem personer finns knutet till medlemstidningen. Medlemsrabatter Samverkan med företag som ger någon form av medlemsrabatt har fortsatt under året på samma sätt som tidigare. Medlemsrabatterna presenterades i en bilaga i medlemstidningen nr Styrelseposten Nyhetsbrevet Styrelseposten har utkommit med två nummer under året. Syftet är att stärka informationen till bostadsrättsföreningarnas styrelser om aktuella frågor och spegla goda idéer i organisationen. Monica Pettersson, HSB-ledamot sedan snart 20 år. Jag har växt väldigt mycket med mitt uppdrag som HSBledamot, och tycker fortfarande det är lika roligt att vara länken mellan HSB Sydost och bostadsrättsföreningens styrelse. Statistik över antal Deltagare vid utbildningar Kurser Konferenser 4 5 Informations- och nätverksträffar Anslutningar HSB Webb Hemsidor totalt Medlemsarrangemang 0 3 Medlemsrabatter Nummer av Styrelseposten HSB SYDOST ÅRSREDOVISNING 2009

17 MEDARBETARE HSB Sydost ska vara en attraktiv arbetsgivare Ett av flera inriktningsmål i styrdokumentet HSB-Kompassen är att HSB ska vara en arbetsplats som attraherar kompetenta medarbetare. Det är ett viktigt mål som är vägledande för vårt arbete i HSB Sydost. Vi vill vara en attraktiv arbets givare för såväl befintliga som framtida medarbetare. Under våren 2009 genomfördes en medarbetarundersökning där samtliga tillsvidareanställda fick svara på ett antal frågor. 87 medarbetare deltog och resultatet gav en temperaturmätare kring organisationen, möjligheterna till egen utveckling, arbetsmiljö, lön/förmåner med mera. Jämförelser med undersökningen från 2007 kunde göras. Resultat medarbetarundersökning Medarbetarna efterlyste större förändringsvilja, bättre struktur samt ökad lyhördhet inför varandras behov. Intern information och ledarskap fick bättre betyg än i föregående mätning, men utgör områden som vi behöver arbeta vidare med. Det som bäst lever upp till medarbetarnas förväntningar är relationer, trivsel och kompetens. Resultatet har nu inverkan på flera områden. Vi har infört en rutin för medarbetarsamtal och arbetar även för utvecklat ledarskap, med klara och väl kommunicerade riktlinjer att utgå ifrån. Vad det gäller intern information får all personal idag veckobrev och ett Intranät kommer att utvecklas och lanseras under Utökat arbete med personalfrågor I december 2009 anställdes en personalchef och stödfunktionen Personaloch löneadministration bildades. Det huvudsakliga uppdraget är att stödja organisationen och medarbetarna i uppgiften att tillgodose kundernas behov. Personal- och löneadministration verkar för en arbetsplats med trivsel och professionalitet. Bland annat utvecklas arbetet kring: Rekrytering. Strukturerade rutiner för arbetet med att marknadsföra arbetsplatsen och rekrytera rätt medarbetare är en viktig förutsättning för att lyckas med generationsväxlingen i HSB Sydost. Lön och personalvård. Ett arbete med tydliga kriterier för lönesättning och lönesamtal pågår. Vi kommer även att arbeta aktivt och kreativt för hög trivsel och sammanhållning. Kompetensfrågor. Under slutet av 2009 lades grunden för kompetensutveckling på såväl grupp- som individnivå. Medarbetarsamtal med koppling till personliga utvecklingsplaner har införts. Arbetsmiljö och friskvård. Sedan dec ember 2009 har vi enhetlig företagshälsovård genom ramavtal med Sensia. Utöver det ingår friskvårdsbidrag och massage på arbetstid i vårt arbete för bättre hälsa och arbetsmiljö. Vi planerar för ytterligare insatser för att förebygga sjukfrånvaro. Sven Botzet, reparatör på HSB Sydost sedan 6 månader. Jag känner att det finns möjlighet att utvecklas på HSB Sydost, både i min yrkes - roll och inom HSB generellt. Lisa Österbladh, ekonom på HSB Sydost sedan 2 år. Jag älskar mitt arbete. Det är stimulerande och jag lär mig något nytt varje dag. Dessutom uppskattar jag att arbetsgivaren är så generös med utbildningar och kurser. Medarbetare HSB Sydost Antal medarbetare 105 Könsfördelning Snittålder 61 män 44 kvinnor 48,2 år Sjukfrånvaro 4,9% Nyrekryteringar st HSB SYDOST ÅRSREDOVISNING

FÖRENINGSSTYRNINGSRAPPORT 2015

FÖRENINGSSTYRNINGSRAPPORT 2015 2016-03-14 FÖRENINGSSTYRNINGSRAPPORT 2015 HSBs kod för föreningsstyrning är utformad särskilt för HSB-organisationen och utgår från Svensk kod för bolagsstyrning, de kooperativa principerna och HSBs värderingar.

Läs mer

FÖRENINGSSTYRNINGSRAPPORT 2014

FÖRENINGSSTYRNINGSRAPPORT 2014 FÖRENINGSSTYRNINGSRAPPORT 2014 HSBs kod för föreningsstyrning HSB där möjligheterna bor INLEDNING HSBs kod för föreningsstyrning är utformad särskilt för HSB-rörelsen och utgår från Svensk kod för bolagsstyrning,

Läs mer

FÖRENINGSSTYRNINGSRAPPORT AVSEENDE 2011

FÖRENINGSSTYRNINGSRAPPORT AVSEENDE 2011 FÖRENINGSSTYRNINGSRAPPORT AVSEENDE 2011 HSB NORDVÄSTRA GÖTALAND HSB Kod för föreningsstyrning Denna föreningsstyrningsrapport är upprättad enligt riktlinjerna för föreningsstyrning som antagits av HSBs

Läs mer

HSB KOD FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGAR

HSB KOD FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGAR HSB KOD FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGAR ETT HJÄLPMEDEL FÖR STYRELSE OCH VALBEREDNING STARKARE TILLSAMMANS HSB är en av Sveriges största boendeorganisationer. Vi ägs av våra medlemmar och vårt uppdrag är att

Läs mer

Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Pinneberget i Lysekil

Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Pinneberget i Lysekil Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Pinneberget i Lysekil Org.nr: 716444-6382 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Fullmäktigesammanträdet öppnas av styrelsens ordförande Bo Nilsson som hälsar alla välkomna.

Fullmäktigesammanträdet öppnas av styrelsens ordförande Bo Nilsson som hälsar alla välkomna. HSB Mitt Protokoll Sundsvall, 2011-04-09 Ordinarie föreningsstämma 1. Öppnande 2. Ordförande 3. Protokollförare 4. Närvarande fullmäktige och röstlängd (bil.) Fullmäktigesammanträdet öppnas av styrelsens

Läs mer

VALBEREDNINGENS INSTRUKTION HSB BRF SNÖSÄTRA 229

VALBEREDNINGENS INSTRUKTION HSB BRF SNÖSÄTRA 229 VALBEREDNINGENS INSTRUKTION HSB BRF SNÖSÄTRA 229 1. INLEDNING Denna instruktion är utformad speciellt för Brf Snösätra och är antagen av föreningens årsstämma 2015-04-22. ALLMÄNT Föreningsstämmans beslut

Läs mer

Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Svängen i Orust

Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Svängen i Orust Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Svängen i Orust Org. nr: 716408-6949 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2015-01-01- -2015-12-31 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

FÖRENINGSSTYRNINGSRAPPORT AVSEENDE 2013

FÖRENINGSSTYRNINGSRAPPORT AVSEENDE 2013 FÖRENINGSSTYRNINGSRAPPORT AVSEENDE 2013 HSB NORDVÄSTRA GÖTALAND HSB Kod för föreningsstyrning Denna föreningsstyrningsrapport är upprättad enligt riktlinjerna för föreningsstyrning som antagits av HSBs

Läs mer

ÅRSREDOVISNING HSB Bostadsrättsförening. Ängslyckan. i Helsingborg

ÅRSREDOVISNING HSB Bostadsrättsförening. Ängslyckan. i Helsingborg ÅRSREDOVISNING 2016 HSB Bostadsrättsförening Ängslyckan i Helsingborg Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare.

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014 HSB BRF SOLROSEN

ÅRSREDOVISNING 2014 HSB BRF SOLROSEN ÅRSREDOVISNING 2014 HSB BRF SOLROSEN HSB EN KOOPERATIV ORGANISATION I SAMVERKAN MED MEDLEMMARNA HSB Södertälje är en kooperativ organisation som ägs av sina medlemmar bostadsrättshavare, bostadsrättsföreningar

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL HSB BRA ATT VETA FÖR DIG SOM ÄR NYINFLYTTAD

VÄLKOMMEN TILL HSB BRA ATT VETA FÖR DIG SOM ÄR NYINFLYTTAD VÄLKOMMEN TILL HSB BRA ATT VETA FÖR DIG SOM ÄR NYINFLYTTAD TILLSAMMANS är vi över en halv miljon medlemmar. Du som bor i HSB är i gott sällskap. Cirka 345 000 av medlemmarna bor i HSBs bostadsrättsföreningar,

Läs mer

Välkommen till HSB Bra att veta för dig som är nyinflyttad

Välkommen till HSB Bra att veta för dig som är nyinflyttad Välkommen till HSB Bra att veta för dig som är nyinflyttad Några av fördelarna du får som HSB-medlem Centrala avtal som sänker kostnader Tack vare att vi är så många i HSB kan vi teckna förmånliga avtal

Läs mer

Stadgar för Föreningen Energikontor Sydost Antagna vid Energikontor Sydost konstituerande styrelsemöte den 00 månad 2006.

Stadgar för Föreningen Energikontor Sydost Antagna vid Energikontor Sydost konstituerande styrelsemöte den 00 månad 2006. Stadgar för Föreningen Energikontor Sydost Antagna vid Energikontor Sydost konstituerande styrelsemöte den 00 månad 2006. 1 Firma Föreningens firma är Energikontor Sydost. Föreningen är ideell. 2 Säte

Läs mer

Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Tempelekot i Stockholm

Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Tempelekot i Stockholm Styrelsen för Org.nr: 769617-8529 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 Resultaträkning 2009-12-31 2008-12-31 Nettoomsättning Not 1 250 494

Läs mer

HSB brf Saturnus Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma ange datum 20XX i fyll i plats.

HSB brf Saturnus Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma ange datum 20XX i fyll i plats. HSB brf Saturnus Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma ange datum 20XX i fyll i plats. 1 Stämmans öppnande Styrelsens ordförande fyll i namn hälsar varmt välkomna till den ordinarie föreningsstämman

Läs mer

Över en halv miljon medlemmar kan inte ha fel

Över en halv miljon medlemmar kan inte ha fel Över en halv miljon medlemmar kan inte ha fel Störst på bostadsrätt HSB är Sveriges främsta boende aktör och har över 90 års erfarenhet av bostadsmarknaden. HSB är en kooperativ organisation, vilket innebär

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014 HSB BRF VIKSÄNG STRAND

ÅRSREDOVISNING 2014 HSB BRF VIKSÄNG STRAND ÅRSREDOVISNING 2014 HSB BRF VIKSÄNG STRAND HSB EN KOOPERATIV ORGANISATION I SAMVERKAN MED MEDLEMMARNA HSB Södertälje är en kooperativ organisation som ägs av sina medlemmar bostadsrättshavare, bostadsrättsföreningar

Läs mer

Midsona AB:s tillämpning av Svensk kod för bolagsstyrning (april 2015)

Midsona AB:s tillämpning av Svensk kod för bolagsstyrning (april 2015) Midsona AB:s tillämpning av Svensk kod för bolagsstyrning (april 2015) 1. BOLAGSSTÄMMA Kodens innehåll Följs Kommentar 1.1 Tidpunkt och ort för stämman samt ärende på stämman 1.2 Kallelse och övrigt underlag

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2015 BRF KARLBERGA PARK

ÅRSREDOVISNING 2015 BRF KARLBERGA PARK ÅRSREDOVISNING 2015 BRF KARLBERGA PARK ATT BO I EN BOSTADSRÄTTSFÖRENING - VAD INNEBÄR DET? Bostadsrätt innebär att medlemmarna i bostadsrättsföreningen gemensamt äger och förvaltar lägenheter, hus och

Läs mer

Stadgar för Dataföreningen i Sverige

Stadgar för Dataföreningen i Sverige Stadgar för Dataföreningen i Sverige Sida 1 av 6 Stadgar för Dataföreningen i Sverige Stadgar antagna av Dataföreningen i Sverige vid ordinarie Föreningsstämmor; första gången 29:e mars 2012 samt andra

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Årsredovisning för Brf. Svalan 32-38- verksamhetsåret 2012 Förvaltningsberättelse Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Svalan 32-38 i Lidingö, 769617-7885, avger härmed redovisning för föreningens verksamhet

Läs mer

FÖRENINGSSTYRNINGS- RAPPORT 2011 HSB NORRA STOR- STOCKHOLM

FÖRENINGSSTYRNINGS- RAPPORT 2011 HSB NORRA STOR- STOCKHOLM FÖRENINGSSTYRNINGS- RAPPORT 2011 HSB NORRA STOR- STOCKHOLM FÖRENINGSSTYRNINGSRAPPORT 2011 HSBs kod för föreningsstyrning Inledning... 1 FÖRENINGSSTÄMMA... 2 FÖRENINGSSTÄMMA 2011... 2 VALBEREDNING... 2

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2003. HSB:s BOSTADSRÄTTSFÖRENING 2160 AGATEN I NACKA Org.nr:714000-1970

ÅRSREDOVISNING 2003. HSB:s BOSTADSRÄTTSFÖRENING 2160 AGATEN I NACKA Org.nr:714000-1970 ÅRSREDOVISNING 2003 HSB:s BOSTADSRÄTTSFÖRENING 2160 AGATEN I NACKA Org.nr:714000-1970 Styrelsen för HSB:s Bostadsrättsförening Agaten i Nacka får härmed avgiva redovisning för föreningens verksamhet under

Läs mer

Årsredovisning. Brf Stenskvättan 15

Årsredovisning. Brf Stenskvättan 15 Årsredovisning för Brf Stenskvättan 15 769630-1485 Räkenskapsåret 2015 05 30 2015 12 31 2 (7) Styrelsen för Brf Stenskvättan 15, med säte i Hägersten, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma med HSB Uppsala ekonomisk förening, 2009-05-07.

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma med HSB Uppsala ekonomisk förening, 2009-05-07. 1 (7) Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma med HSB Uppsala ekonomisk förening, 2009-05-07. Plats: Clarion Hotel Gillet i Uppsala 1 Öppnande Styrelsens ordförande Sture Blomgren hälsar stämmodeltagarna

Läs mer

INSTRUKTION FÖR VALBEREDNINGEN I HSB ÖSTERGÖTLAND

INSTRUKTION FÖR VALBEREDNINGEN I HSB ÖSTERGÖTLAND INSTRUKTION FÖR VALBEREDNINGEN I HSB ÖSTERGÖTLAND INLEDNING Föreningsstämmans beslut om tillsättning av styrelse respektive revisorer bör beredas genom en av medlemmarna styrd, strukturerad och öppen process,

Läs mer

Protokoll fört vid årsstämma med HSB UMEÅ EK FÖR tisdagen den 22 maj 2014 på Umeå Folkets Hus. Tid: 18.30 20.15. 1 Öppnande

Protokoll fört vid årsstämma med HSB UMEÅ EK FÖR tisdagen den 22 maj 2014 på Umeå Folkets Hus. Tid: 18.30 20.15. 1 Öppnande Protokoll fört vid årsstämma med HSB UMEÅ EK FÖR tisdagen den 22 maj 2014 på Umeå Folkets Hus Tid: 18.30 20.15 HSB Umeås ordförande Olle Karlsson hälsar stämmobesökarna välkommen och berättar om sin syn

Läs mer

HSB BRF DYNAN ÅRSRedoviSning 2013

HSB BRF DYNAN ÅRSRedoviSning 2013 HSB BRF DYNAN Årsredovisning 2013 Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften (= månadsavgiften,

Läs mer

Allmänt om bostadsrätt som boendeform

Allmänt om bostadsrätt som boendeform Sidan 1 av 5 Allmänt om bostadsrätt som boendeform Det finns idag några olika boendeformer. Man kan bl.a. bo i villa, radhus, ägarlägenhet, bostadsrätt eller hyresrätt. Det finns även andra boendeformer

Läs mer

Föreningen bildades år 2007. Då vi tidigare år ej har haft någon verksamhet är detta den första årsredovisningen från Brf Basunen.

Föreningen bildades år 2007. Då vi tidigare år ej har haft någon verksamhet är detta den första årsredovisningen från Brf Basunen. Förvaltningsberättelse år 2010 för Bostadsrättsföreningen Basunen Föreningen bildades år 2007. Då vi tidigare år ej har haft någon verksamhet är detta den första årsredovisningen från Brf Basunen. Mål

Läs mer

Dagordning HSB Brf Luftskeppet ordinarie föreningsstämma , kl 19:00 i Flygledarens föreningslokal på Luftskeppsgatan.

Dagordning HSB Brf Luftskeppet ordinarie föreningsstämma , kl 19:00 i Flygledarens föreningslokal på Luftskeppsgatan. Dagordning HSB Brf Luftskeppet ordinarie föreningsstämma 2015-05-21, kl 19:00 i Flygledarens föreningslokal på Luftskeppsgatan. 1. föreningsstämmans öppnande 2. val av stämmoordförande 3. anmälan av stämmoordförandens

Läs mer

Tid: 18.30 20.25. HSB Umeås ordförande Olle Karlsson hälsar stämmobesökarna välkommen, och hälsar därefter Anna-Lena Löfgren välkommen.

Tid: 18.30 20.25. HSB Umeås ordförande Olle Karlsson hälsar stämmobesökarna välkommen, och hälsar därefter Anna-Lena Löfgren välkommen. Protokoll fört vid årsstämma med HSB UMEÅ EK FÖR tisdagen den 21 maj 2013 på Umeå Folkets Hus Tid: 18.30 20.25 HSB Umeås ordförande Olle Karlsson hälsar stämmobesökarna välkommen, och hälsar därefter Anna-Lena

Läs mer

2011 Christofer Carlsson

2011 Christofer Carlsson Carlsson & Berger Entreprenad Invest grundades med affärsidén att bygga flerfamiljshus av hög kvalitet, design och med mer genomtänkta planlösningar och högklassigare materialval än våra kollegor i branschen

Läs mer

FÖRENINGSSTYRNINGSRAPPORT AVSEENDE 2012

FÖRENINGSSTYRNINGSRAPPORT AVSEENDE 2012 Bilaga 3 FÖRENINGSSTYRNINGSRAPPORT AVSEENDE 2012 HSB NORDVÄSTRA GÖTALAND HSB Kod för föreningsstyrning Denna föreningsstyrningsrapport är upprättad enligt riktlinjerna för föreningsstyrning som antagits

Läs mer

Tio bra anledningar till varför en karriär inom JSB är rätt för dig!

Tio bra anledningar till varför en karriär inom JSB är rätt för dig! Tio bra anledningar till varför en karriär inom JSB är rätt för dig! 1VI VÅGAR TÄNKA NYTT JSB vågar tänka nytt. På så sätt kan vi leverera vad samhället behöver både idag och imorgon. Det är ett nytänkande

Läs mer

Förvaltningsberättelse 2001 Brf Hornsgatan / Hornsbruksgatan Org.nr 769606-9330

Förvaltningsberättelse 2001 Brf Hornsgatan / Hornsbruksgatan Org.nr 769606-9330 Förvaltningsberättelse 2001 Brf Hornsgatan / Hornsbruksgatan Org.nr 769606-9330 Årsredovisning Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Hornsgatan/Hornsbruksgatan avger härmed redovisning för föreningens 1:a

Läs mer

Brf Fagotten i Lund. Förvaltningsberättelse 2005

Brf Fagotten i Lund. Förvaltningsberättelse 2005 Brf Fagotten i Lund Förvaltningsberättelse 2005 gällande räkenskapsåret 1 januari 31 december 2005 Styrelsen för HSB:s bostadsrättsförening Fagotten i Lund avger härmed redovisning för föreningens verksamhet

Läs mer

Protokoll fört vid årsstämma i Studsvik AB (publ) tisdagen den 22 april 2008 i Stockholm

Protokoll fört vid årsstämma i Studsvik AB (publ) tisdagen den 22 april 2008 i Stockholm STUDSVIK AB (publ) PROTOKOLL 1 (5) Protokoll fört vid årsstämma i Studsvik AB (publ) tisdagen den 22 april 2008 i Stockholm Deltagande aktieägare Enligt förteckning i Bilaga 1. Övriga deltagande Enligt

Läs mer

Bolagspolicy för Oskarshamns kommun

Bolagspolicy för Oskarshamns kommun Fastställd av Kommunfullmäktige 2014-02-10 21 Gäller från och med 2014-02-10 Inledning - ägaridé Kommunen äger bolag och driver bolagsverksamhet för att förverkliga kommunala ändamål. Verksamheten som

Läs mer

UTBILDNINGSKATALOG 2015

UTBILDNINGSKATALOG 2015 UTBILDNINGSKATALOG 2015 Grundutbildning Specialutbildning Kontakt & Anmälan GRUNDUTBILDING HSB Introduktionsdag För förtroendevalda och medarbetare HSB Riksförbund har sedan 2005 anordnat utbildning för

Läs mer

ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JORDGUBBEN 20

ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JORDGUBBEN 20 ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JORDGUBBEN 20 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Jordgubben 20 får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2002. STYRELSE Styrelsen

Läs mer

HSB BRF KÖLHALNINGEN ÅRSREDOVISNING

HSB BRF KÖLHALNINGEN ÅRSREDOVISNING HSB BRF KÖLHALNINGEN ÅRSREDOVISNING 2015 Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften (= månadsavgiften,

Läs mer

HSB KOD FÖR BRF LAXSKIVLINGEN I BORÅS

HSB KOD FÖR BRF LAXSKIVLINGEN I BORÅS HSB KOD FÖR BRF LAXSKIVLINGEN I BORÅS 2014-05-14 Godkänd av föreningsstämman Detta dokument beskriver HSB Kod för Brf Laxskivlingen i Borås. HSB Kod är ett kvalitetsinstrument för att säkra medlemmarnas

Läs mer

Stadgar för Föreningen Nordiska Trästäder

Stadgar för Föreningen Nordiska Trästäder 1(4) Dessa stadgar har antagits vid interimistiskt årsmöte i Helsingfors den 10 oktober 2008. Stadgar för Föreningen Nordiska Trästäder 1 Firma Föreningens firma är Föreningen Nordiska Trästäder ideell

Läs mer

Årsredovisning HSB brf Friheten i Malmö

Årsredovisning HSB brf Friheten i Malmö Årsredovisning HSB brf Friheten i Malmö 2008-09-01 2009-08-31 HSB BRF FRIHETEN I MALMÖ 746000-5817 Kallelse Medlemmarna i HSB Bostadsrättsförening Friheten kallas härmed till ordinarie föreningsstämma

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Västerport Räkenskapsåret Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Brf Västerport Räkenskapsåret Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Västerport 716448-1314 Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Noter Underskrifter Likviditetsanalys

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS FASTIGHETS AB

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS FASTIGHETS AB ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS FASTIGHETS AB Organisationsnummer 556041-1786 Bolagets syfte Det kommunala ändamålet med Halmstads Fastighets AB:s verksamhet är enligt bolagsordningen, att i allmännyttigt syfte

Läs mer

HSB Brf Stranden i Ekerö

HSB Brf Stranden i Ekerö HSB Brf S T R A N D E N Ekerö HSB Brf Stranden i Ekerö Organisationsnummer: 716418-6905 Årsredovisning För räkenskapsåret 2010 Org,nr: 716418-6905 Sid 2/5 Styrelsen för bostadsrättsföreningen Stranden

Läs mer

Bostadsrättsförening Linero i Lund

Bostadsrättsförening Linero i Lund Bostadsrättsförening Linero i Lund Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma 2015-05-27 1-20 med bilagor Plats: Fritidslokalen, Kämpagränden 21 E, Lund. Antal röstberättigade 37 st. varav en med fullmakt.

Läs mer

Stadgar för Leader Linné

Stadgar för Leader Linné Stadgar för Leader Linné 1 Föreningens namn Leader Linné ideell förening 2 Föreningens säte Styrelsen har sitt säte i Alvesta, med Alvesta, Ljungby, Markaryd, Värnamo, Växjö och Älmhults kommuner som verksamhetsområde,

Läs mer

Ägarpolicy för de kommunala bolagen

Ägarpolicy för de kommunala bolagen Ägarpolicy för de kommunala bolagen 1 Bakgrund Kommunallagen ställer krav på kommunalt inflytande och kontroll över all kommunal verksamhet, även den som ägs och bedrivs i bolagsform. De kommunalt ägda

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Brf Gillret Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 - balansräkning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING ÅR 2011 BRF RUNÖ GÅRD I ÅKERSBERGA

ÅRSREDOVISNING ÅR 2011 BRF RUNÖ GÅRD I ÅKERSBERGA ÅRSREDOVISNING ÅR 2011 BRF RUNÖ GÅRD I ÅKERSBERGA Org. nr. 716420-2306 Årsredovisningen är framställd och tryckt av Österåkers Bostadsrättsförvaltning AB KALLELSE Medlemmar i Bostadsrättsföreningen Runö

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR GULLSPÅNGSBOSTÄDER AB

ÄGARDIREKTIV FÖR GULLSPÅNGSBOSTÄDER AB ÄGARDIREKTIV FÖR GULLSPÅNGSBOSTÄDER AB Antagen av kommunfullmäktige 2016-11-28, 184 Dnr: KS 2016/656 Kommunledningskontoret Torggatan 19, Box 80 548 22 HOVA Tel: 0506-360 00 www.gullspang.se Innehåll 1.

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN BOSTADEN I ÖRBY 1. Reg nr 769613-9158 ÅRSREDOVISNING. för

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN BOSTADEN I ÖRBY 1. Reg nr 769613-9158 ÅRSREDOVISNING. för Reg nr 769613-9158 ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Bostaden i Örby 1 får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2009. STYRELSEN

Läs mer

Brf Sprundet

Brf Sprundet Årsredovisning för Brf Sprundet Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Kassaflödesanalys Tilläggsupplysningar Noter Underskrifter

Läs mer

FÖRENINGSSTYRNINGS- RAPPORT 2015 HSBs KOD FÖR FÖRENINGSSTYRNING

FÖRENINGSSTYRNINGS- RAPPORT 2015 HSBs KOD FÖR FÖRENINGSSTYRNING FÖRENINGSSTYRNINGS- RAPPORT 2015 HSBs KOD FÖR FÖRENINGSSTYRNING INLEDNING 1. FÖRENINGSSTÄMMA Föreningsstämman är föreningens högsta beslutande organ. Föreningsstämmans befogenhet utövas helt av fullmäktige.

Läs mer

AFFÄRSPLAN. AB Stora Tunabyggen. 1 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013. Box 308 781 24 Borlänge www.tunabyggen.

AFFÄRSPLAN. AB Stora Tunabyggen. 1 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013. Box 308 781 24 Borlänge www.tunabyggen. 2010 AFFÄRSPLAN 2013 AB Stora Tunabyggen Box 308 781 24 Borlänge www.tunabyggen.se BESÖK Vasagatan 27 TEL 0243-733 00 FAX 0243-733 70 E-POST info@tunabyggen.se BANKGIRO 465-2566 POSTGIRO 46 26 58-6 ORG

Läs mer

MEDLEM I HSB DIN GUIDE TILL ALLA BRF-FÖRDELAR

MEDLEM I HSB DIN GUIDE TILL ALLA BRF-FÖRDELAR MEDLEM I HSB DIN GUIDE TILL ALLA BRF-FÖRDELAR 2014 1 2 Att vara medlem i HSB ger stora fördelar både för bostadsrättsföreningar och för bostadsrättshavare. I den här broschyren kan du läsa mer om varför

Läs mer

Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2014 för Brf MUNKEN

Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2014 för Brf MUNKEN Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2014 för Brf MUNKEN Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende.

Läs mer

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att producera förnybar el med solceller för medlemmarnas räkning.

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att producera förnybar el med solceller för medlemmarnas räkning. Stadgar antagna 2014-04-28 Stadgar för Zolcell 1:1 Ekonomisk Förening Org. nr: 1 Föreningens namn Föreningens namn är Zolcell 1:1 ekonomisk förening. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål

Läs mer

STADGAR för föreningen ULI Geoforum fastställda av extra årsmötet

STADGAR för föreningen ULI Geoforum fastställda av extra årsmötet STADGAR för föreningen ULI Geoforum fastställda av extra årsmötet 2012-03-27 1 Namn Föreningens namn är ULI Geoforum. 2 Ändamål ULI Geoforum är en ideell förening med syfte att sprida och effektivisera

Läs mer

STADGAR FÖR KFUK-KFUM västsvenska regionen

STADGAR FÖR KFUK-KFUM västsvenska regionen STADGAR FÖR KFUK-KFUM västsvenska regionen 1 Verksamhetsområde och medlemmar. KFUK-KFUM västsvenska regionen, fortsättningsvis kallad Regionen, är ett regionalt förbund inom KFUK-KFUM Sverige, fortsättningsvis

Läs mer

Ägarpolicy för kommunägda bolag

Ägarpolicy för kommunägda bolag Datum 2014-09-18 Ägarpolicy för kommunägda bolag Kommunfullmäktige 2014 Antagen av: Kommunfullmäktige 2014-11-24, 196 Dokumentnamn: Ägarpolicy för kommunägda bolag Ärendebeteckning: Kst/2014:452, Ägarpolicy

Läs mer

We Effects prioriterade arbetsområden är att bidra till utvecklingen av den kooperativa och sociala ekonomin i samarbetsländerna.

We Effects prioriterade arbetsområden är att bidra till utvecklingen av den kooperativa och sociala ekonomin i samarbetsländerna. STADGAR FÖR WE EFFECT 1 ÄNDAMÅL We Effect är en ideell förening som i samverkan med sina medlemsorganisationer arbetar för att skapa engagemang, bilda opinion, mobilisera resurser och vinna människors

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Bostadsrättsföreningen Stigbygeln i Umeå Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 -

Läs mer

KIDS FUTURE

KIDS FUTURE STADGAR för KIDS FUTURE Beslutade i Stockholm den 11 maj 2016 1 FIRMA Föreningens firma är Kids Future. 2 ÄNDAMÅL Kids Future är en partipolitiskt och religiöst obunden, ideell förening som bedriver internationellt

Läs mer

Affärsidé. Vision. På våra lokala marknader skall JSB vara den ledande projektpartnern inom entreprenader och byggservice.

Affärsidé. Vision. På våra lokala marknader skall JSB vara den ledande projektpartnern inom entreprenader och byggservice. Affärsidé JSB är ett företag inom Bygg- och projektutveckling. Vi skall i företaget och i våra projekt bidra till ett bra samhälle med fokus på hållbarhet, mångfald och positiva upplevelser. Ø Ekonomi

Läs mer

Stadgar för den ideella föreningen Rådet för främjande av kommunala analyser

Stadgar för den ideella föreningen Rådet för främjande av kommunala analyser Stadgar för den ideella föreningen Rådet för främjande av kommunala analyser Reviderade 2011-04-26 ÄNDAMÅL 1 Rådet för främjande av kommunala analyser (RKA) är en ideell förening. Föreningen ska tillhandahålla

Läs mer

Arbetsordning för styrelsen

Arbetsordning för styrelsen 1 Arbetsordning för styrelsen Arbetsordning för styrelsen BRF Måttbandet i Stockholm Brf Måttbandet är en bostadsrättsförening vars främsta uppdrag är att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom

Läs mer

Protokoll fört vid Föreningsstämman för Dataföreningen i Sverige

Protokoll fört vid Föreningsstämman för Dataföreningen i Sverige Protokoll fört vid Föreningsstämman för Dataföreningen i Sverige Datum Tisdagen den 24 april 2007 Plats Westmanska Palatset, Stockholm Närvarande Av 28 fullmäktige var 26 närvarande varav 12 genom fullmakter

Läs mer

STRATEGI. Dokumentansvarig Monica Högberg,

STRATEGI. Dokumentansvarig Monica Högberg, Dokumentansvarig Monica Högberg, 0485-470 11 monica.hogberg@morbylanga.se Handbok Personal STRATEGI Beslutande Kommunstyrelsens 257 2015-11-03 Giltighetstid 2015-2019 1(6) Dnr 2015/000275-003 Beteckning

Läs mer

Stadgar för Auktorisation för Rostskyddsmålning ekonomisk förening

Stadgar för Auktorisation för Rostskyddsmålning ekonomisk förening Stadgar för Auktorisation för Rostskyddsmålning ekonomisk förening 1. Föreningens namn Föreningens namn är Auktorisation för Rostskyddsmålning ek. för. 2. Ändamål Föreningen har som ändamål att utveckla

Läs mer

ORD FRÅN VD. Organisationsarbetet med att anpassa personalen mot klienternas behov har påbörjats och kommer att fortsätta över tiden.

ORD FRÅN VD. Organisationsarbetet med att anpassa personalen mot klienternas behov har påbörjats och kommer att fortsätta över tiden. ORD FRÅN VD Jag har fått styrelsens förtroende att som verkställande direktör leda företaget. Målet är att utveckla bolaget till en fullserviceförvaltning med inriktning på kvalitet för våra klienter.

Läs mer

Media Evolution Southern Sweden Ideell Förening

Media Evolution Southern Sweden Ideell Förening Årsredovisning för Media Evolution Southern Sweden Ideell Förening Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter

Läs mer

HSB:S BRF ANNEBERG I MALMÖ

HSB:S BRF ANNEBERG I MALMÖ HSB:S BRF ANNEBERG I MALMÖ 2006.05.01-2007.04.30 HSB:S BRF ANNEBERG I MALMÖ 746000-5593 Kallelse Medlemmarna i HSB:s Bostadsrättsförening Anneberg i Malmö kallas härmed till ordinarie föreningsstämma

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTAD FASTIGHETS AB

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTAD FASTIGHETS AB ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTAD FASTIGHETS AB Organisationsnummer 556041-1786 Bolagets syfte Halmstads Fastighet AB (härefter benämnt bolaget) skall enligt bolagsordningen i allmännyttigt syfte äga och förvalta

Läs mer

Information om föreningsformenf och styrelsearbetet

Information om föreningsformenf och styrelsearbetet Information om föreningsformenf och styrelsearbetet Föreningsformen En bostadsrättsförening är en speciell form av ekonomisk förening som omfattas av: Bostadsrättslagen (1991:614) Lagen om ekonomiska föreningar

Läs mer

Media Evolution Southern Sweden Ideell Förening

Media Evolution Southern Sweden Ideell Förening Årsredovisning för Media Evolution Southern Sweden Ideell Förening Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Media Evolution Southern Sweden Ideell Förening Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse

Läs mer

Stadgar för STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige

Stadgar för STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige Stadgar för STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige Reviderade av årsstämman 23 maj 2015 1 Föreningens namn och syfte Stiftarna av Independent Living i Sverige, STIL, är en ideell förening. Föreningen

Läs mer

Stadgar för HSB Stockholm ek.för. sid 1(9)

Stadgar för HSB Stockholm ek.för. sid 1(9) Stadgar för HSB Stockholm ek.för. sid 1(9) Föreningens firma och ändamål 1 Föreningens firma är HSB Stockholm ek. för. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att

Läs mer

Brf Sjögläntan Arbetsbeskrivning BRF Sjögläntan

Brf Sjögläntan Arbetsbeskrivning BRF Sjögläntan 2016-08-18 Arbetsbeskrivning BRF Sjögläntan Ordförande Väljs på konstituerande styrelsemöte efter årsmötet Kallar till styrelsesammanträden och leder dem Ser till att sammanträden hålls när det behövs

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2005 RAMLÖSAGÅRDEN

ÅRSREDOVISNING 2005 RAMLÖSAGÅRDEN ÅRSREDOVISNING 2005 HSB Bostadsrättsförening RAMLÖSAGÅRDEN i Helsingborg Ramlösagården i Helsingborg 1(7) Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Ramlösagården i Helsingborg, org.nr, får härmed avge redovisning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1/ / HSB BRF KALLAN I MALMÖ

ÅRSREDOVISNING 1/ / HSB BRF KALLAN I MALMÖ ÅRSREDOVISNING 1/9 2015 31/8 2016 HSB BRF KALLAN I MALMÖ HSB Brf Kallan i Malmö Org Nr: 746000-5445 KALLELSE Medlemmarna i HSB Bostadsrättsförening Kallan i Malmö kallas härmed till ordinarie föreningsstämma

Läs mer

Detta ägardirektiv gäller tillsammans med den av fullmäktige beslutade Ägarpolicy för Eslövs kommun och dess bolag.

Detta ägardirektiv gäller tillsammans med den av fullmäktige beslutade Ägarpolicy för Eslövs kommun och dess bolag. ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING NR 35 C ÄGARDIREKTIV FÖR ESLÖVS BOSTADS AB Godkända av kommunfullmäktige 2011-12-19, antagna på bolagsstämma Bakgrund Eslövs kommun är en relativt stor aktör på bostadsmarknaden

Läs mer

Medlem i bostadsrättsföreningen

Medlem i bostadsrättsföreningen Medlem i bostadsrättsföreningen Vad har du som boende ansvar för och vad ska föreningen ta hand om? Vad sker på en stämma och vem kan väljas in i styrelsen? I den här skriften får du svar på de här och

Läs mer

Företagspolicy för Ulricehamns kommun och dess bolag

Företagspolicy för Ulricehamns kommun och dess bolag 1 Företagspolicy för Ulricehamns kommun och dess bolag 1 Bakgrund Kommunallagen ställer krav på kommunalt inflytande och kontroll över all kommunal verksamhet, även den som ägs och bedrivs i bolagsform.

Läs mer

Brf Vikingen 716407-0596 Sida 1. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31

Brf Vikingen 716407-0596 Sida 1. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31 Brf Vikingen 716407-0596 Sida 1 ÅRSREDOVISNING Bostadsrättsföreningen Vikingen Org.nr 716407-0596 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Ägardirektiv för Witalabostäder AB

Ägardirektiv för Witalabostäder AB 1 (5) Ägardirektiv för Witalabostäder AB Dokumenttyp: Ägardirektiv Beslutad av: Kommunfullmäktige (2014-04-23 61) Gäller för: Witalabostäder AB Giltig fr.o.m.: 2014-04-23 Dokumentansvarig: VD, Vetlanda

Läs mer

Akelius Fastigheter AB. Bokslutsrapport januari till mars 2010

Akelius Fastigheter AB. Bokslutsrapport januari till mars 2010 Akelius Fastigheter AB Bokslutsrapport januari till mars 2010 Akelius Fastigheter AB (publ) Org nr 556156-0383 Bokslutsrapport januari till mars 2010 Hyresintäkter uppgick till 618 Mkr (734) Vinster från

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Brf Hedmans Fjällby i Åre Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Protokoll för ordinarie föreningsstämma för Brf Karlsvik 39

Protokoll för ordinarie föreningsstämma för Brf Karlsvik 39 2014-05-18 Protokoll för ordinarie föreningsstämma för Brf Karlsvik 39 Plats: Bingohallen, S:t Eriksgatan 31 Dag: Måndag 18 maj, 2015 Tid: kl. 19.00 Dagordning 1. Öppnande Eva Ekermann förklarade stämman

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Bufab Holding AB (publ)

Kallelse till årsstämma i Bufab Holding AB (publ) Kallelse till årsstämma i Bufab Holding AB (publ) Aktieägarna i Bufab Holding AB (publ) kallas härmed till årsstämma måndagen den 5 maj 2014 kl 14.00 i Gamla Gummifabrikens lokaler, Jönköpingsvägen 15/Magasingatan,

Läs mer

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Så här gör du om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Det här materialet hjälper er att planera och sätta förutsättningarna för att driva kampanjer, antingen en eller regelbundet. Ibland

Läs mer

VÅRA STYRDOKUMENT FÖR 2016 OCH FRAMÅT HSBs KOMPASS VÄGEN MOT DET GODA BOENDET

VÅRA STYRDOKUMENT FÖR 2016 OCH FRAMÅT HSBs KOMPASS VÄGEN MOT DET GODA BOENDET VÅRA STYRDOKUMENT FÖR 2016 OCH FRAMÅT HSBs KOMPASS VÄGEN MOT DET GODA BOENDET GEMENSAMMA STYRDOKUMENT FÖR HELA HSB Med gemensamma krafter möter vi omvärlden och svarar på medlemmarnas behov. STARKARE TILLSAMMANS

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 AUGUSTI 2016

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 AUGUSTI 2016 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 AUGUSTI 2016 Ekonomichef ORG. NR 556137-3589 Verksamhet Uppsalahem AB är moderbolag till Kretia i Uppsala Kvarngärdet AB, Uppsalahem Eksätragården AB, Uppsalahem Elmer AB samt

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sida 1 Plats och tid Konferensrum, Corneliusgatan 15, kl 15,50 17,10 Beslutande Laila Borger, Ordförande Rune Berg Martti Hopponen Anders Eriksson Kurt Kvarnström Lars-Olov Eriksson Leif Eriksson Bo Brännström

Läs mer

Antagna vid konstituerande stämma den 17 juni 2004, stadgeändring i punkt 5 och 20 vid stämman den 11 februari 2008.

Antagna vid konstituerande stämma den 17 juni 2004, stadgeändring i punkt 5 och 20 vid stämman den 11 februari 2008. Stadgar Antagna vid konstituerande stämma den 17 juni 2004, stadgeändring i punkt 5 och 20 vid stämman den 11 februari 2008. 1 Firma Föreningens firma är Nätverket för Elektroniska Affärer, förkortat NEA.

Läs mer

2008-06-18. Årsredovisning för. Brf Kullen 769604-6098. Räkenskapsåret 2007

2008-06-18. Årsredovisning för. Brf Kullen 769604-6098. Räkenskapsåret 2007 2008-06-18 Årsredovisning för Brf Kullen Räkenskapsåret 2007 Styrelsen för BRF Kullen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Föreningen registrerades den 1999-07-08.

Läs mer