Kommunfullmäktiges sammanträde

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunfullmäktiges sammanträde"

Transkript

1 Sida 1 Kallelse och ärendelista till Kommunfullmäktiges sammanträde Tid: Måndag 30 mars 2009, kl Plats: B-salen, Medborgarhuset Park i Hjo Ledamot som är förhindrad att delta vid sammanträdet ska snarast kontakta kansliet (Christina Grahn ) som kallar ersättare för tjänstgöring. Hjo den 20 mars 2009 Michael Kihlström Ordförande Anders Boman Sekreterare Ärendelista Ärende Förslag till beslut Handlingar 1. Upprop 2. Val av protokollsjusterare och fastställande av tid för justering 3. Fastställande av dagordning Björn Fredeby (M) och Bertil Ask (S) utses att tillsammans med ordföranden justera protokollet. Ersättare: Rune Larsson (M) och Astrid Raidl (Mp). Justeringstid: Torsdag 2 april 2009, kl Information: Klimatstrategi för Västra Götaland Föredragande: Representanter för Västra Götalandsregionens beredningsgrupp för miljö

2 Sida 2 Information: Tekniska utskottets verksamhet Föredragande: KsTu ordförande Tore Nolberger 4. Frågestund 5. Plan för budget och budgetuppföljning Politisk föredragande: Ks ordförande Catrin Hulmarker Ks 24: Kommunfullmäktige beslutar att ersätta kapitel 6 i Hjo kommuns styrsystem för verksamhetsplanering och budget (Kf 143/07) med bifogad Plan för budget och budgetuppföljning. 6. Samverkan inom miljö- och hälsoskyddsområdet Politisk föredragande: Ks ordförande Catrin Hulmarker Ks 25: Kommunfullmäktige beslutar att: - teckna avtal med Skövde kommun om samverkan om tillsyn och kontroll inom miljö- och hälsoskyddsområdet, - godkänna föreliggande förslag till avtal, samt - i uppföljning 2009 skall beräknad avvikelse mot budget 2009 finansieras med medel från ID 2113 (Ks utvecklingsanslag). 7. Revers Hjo Stadshus AB Politisk föredragande: Ks ordförande Catrin Hulmarker Ks 28: Kommunfullmäktige beslutar att: - godkänna att Hjo Stadshus AB tar upp ett nytt lån på marknaden på 40 miljoner för att kunna amortera befintlig reversskuld till Hjo kommun, - att kommunal borgen beviljas på 40 miljoner kronor, samt - att punkten om reversskuld i ägardirektivet till de kommunala bolagen som beslutades i kommunfullmäktige 16/07 tas bort.

3 Sida 3 8. Tjänstegarantier inom Vård och Omsorg Politisk föredragande: KsOu ordförande Ewa F Thorstenson Ks 33: Kommunfullmäktige beslutar att anta förslaget till tjänstegarantier inom Vård och Omsorg. 9. Svar på motion angående ändring av socialbidragsnormen Politisk föredragande: Ks ordförande Catrin Hulmarker 10. Svar på motion om miljöpolicy angående drivmedel för kommunens verksamhet Politisk föredragande: Ks ordförande Catrin Hulmarker Ks 22: Kommunfullmäktige beslutar att: - avslå motionen, samt - anse motionen besvarad. Ks 27: Kommunfullmäktige beslutar att: - avskriva ärendet, samt - anse motionen besvarad. 11. Ev nya motioner att anmäla 12. Ev valärenden 13. Anmälningsärende Länsstyrelsens protokoll där Robert Holst (Kd) utsetts till ny ersättare i kommunfullmäktige efter Jenny Eriksson (Kd)

4

5

6

7 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING Handläggare Datum Sida 1 (2) Kommunfullmäktige Plan för budget- och budgetuppföljning Förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar att ersätta kapitel 6 i Hjo kommuns styrsystem för verksamhetsplanering och budget (Kf 143) med bifogad Plan för budget och budgetuppföljning. Bakgrund Kommunfullmäktige fastställde Hjo kommuns styrsystem för verksamhetsplanering och budget (Kf 143). Styrsystemet utarbetades i samband med beslutet om kommunens nya organisation. Uppföljningar och utvärderingar av organisationsförändringen visar på behov av revidering av detta dokument. De ekonomiska förutsättningarna för kommunsektorn har, som en följd av den finansiella oron och försämringar av konjunkturen, hamnat i ett allvarligt läge. I avvaktan på en mer omfattande omarbetning av styrsystemet föreslås initialt ett antal förändringar i budget- och uppföljningsprocesserna. De förändringar som föreslås är följande: - Kommunfullmäktige fastställer budgetramar för politikerområden. - Tydligt ekonomiskt ansvar - Plan för budget och budgetuppföljning Politikerområden Kommunfullmäktiges beslut om budget för år 2009 innebär en långtgående detaljreglering. Detta låser den ekonomiska styrningen på för låg nivå, vilket innebär en tröghet och ineffektivitet i arbetet med att uppnå god ekonomisk hushållning i organisationen. Den låga nivån har redan inneburit arbete med revidering av budgetramar. Postadress Besöksadress Telefon vx Telefax E-postadress HJO KOMMUN Hjo Direkttelefon Handläggarens E-post adress T:\KSARB\Pågående sammanträden\allmänna utskottet\2009\090225\plan för budget och budgetuppföljning - Missiv.doc

8 2 (2) Följande områden föreslås i budgeten för år ; Demokrati, KS Förvaltning, Barn och utbildning, Arbete och socialtjänst, Vård och omsorg, Samhällsutveckling tillväxt, Samhällsutveckling teknisk service och Finansförvaltning. Ekonomiskt ansvar Hjo kommun har koncentrerat det politiska ansvaret under kommunfullmäktige till två nämnder och fyra utskott. Kommunstyrelsens förvaltning är indelad i tre verksamhetsområden och en stab. I den samlade organisationen är det ekonomiska ansvaret fördelat på många personer. Denna decentralisering är nödvändig samtidigt som den förutsätter tydliga ansvarsnivåer. Budgetuppföljning Hittills har budgeten följts upp genom två delårsbokslut och ett årsbokslut. Därutöver har månadsuppföljningar skett. Delårsboksluten tar mycket tid och enligt kommunallagen räcker det med ett delårsbokslut. För att skapa utrymme för en förbättrad månadsuppföljning ett mer framåtblickande arbete föreslås att delårsbokslutet per 1 april utgår. Alf-Göran Waldenvik Tf kommunchef Jörgen Hansson Ekonomichef T:\KSARB\Pågående sammanträden\allmänna utskottet\2009\090225\plan för budget och budgetuppföljning - Missiv.doc

9 Plan för budget och budgetuppföljning

10 Plan för budget och budgetuppföljning Hjo kommuns budget ska vara tillgänglig för allmänheten och vara en informationskälla både för förtroendevalda, partierna och allmänheten. Budgeten bör leverera relevant information som är enkel och saklig och som var och en lätt kan tillgodogöra sig. Budgeten och dess uppföljning är viktiga delar av kommunens styrsystem. Styrning är samtliga åtgärder som ledningen på olika nivåer i en organisation vidtar för att uppnå önskade resultat. För att kommunen ska utveckla bra verksamheter utifrån tillgängliga resurser är det viktigt att ansvar och befogenheter fördelas i hela organisationen så att engagemang och kompetens tas tillvara fullt ut. Kommunallagen ställer krav på god ekonomisk hushållning i kommunerna. I budgeten ska anges mål och riktlinjer för verksamheten som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning. Finansiella mål som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning ska anges. Årsredovisningens förvaltningsberättelse ska innehålla en utvärdering om resultatet är förenligt med de mål fullmäktige beslutat om. Målstyrning kräver en sammanhängande målkedja från kommunfullmäktige till verksamheten. I Hjo använder vi oss av fyren som målstyrningsmodell där medborgarfokus utgör en viktig grundbult. Kommunfullmäktige fastställer budgetramar på politikområden I den nya organisationen är all verksamhet samlad under kommunstyrelsen. Budgeten fördelas på politiskt intressanta områden s.k. politikområden oberoende av hur förvaltningen är organiserad. På denna nivå beslutar kommunfullmäktige i juni om; övergripande finansiella mål den totala investeringsramen ekonomiska ramar fördelat på politikområdesnivå, och avgörande inriktningar, = PFÖ-dokument Politikområdena i budgetprocessen för år är; Demokrati, KS Förvaltning, Barn och utbildning, Arbete och socialtjänst, Vård och omsorg, Samhällsutveckling tillväxt, Samhällsutveckling teknisk service och Finansförvaltning. Inom politikområdena tas successivt, avgörande inriktningar (3-5 år), mål (1-2 år), nyckeltal och andra kvalitetsmått fram. Tydligt ekonomiskt ansvar Hjo kommun har koncentrerat det politiska ansvaret under kommunfullmäktige till två nämnder och fyra utskott. Kommunstyrelsens förvaltning är indelad i tre verksamhetsområden och en stab. I den samlade organisationen är det ekonomiska ansvaret fördelat på många personer. Denna decentralisering är ändamålsenlig samtidigt som den förutsätter tydliga ansvarsnivåer. Helhetssyn är i denna process nödvändig så att andra dimensioner utöver den egna kärnverksamhetens behov och intressen också beaktas. För att få effekt och uppnå gemensamma mål är det viktigt att engagemang och kompetens tas tillvara i organisationens

11 olika delar. Det är önskvärt att utrymme finns för dialog, delaktighet och ansvarstagande i processerna. Plan för budget och budgetuppföljning Budgeten är integrerad med kommunens ekonomi- och verksamhetsplan. Kommunens budget är ett ekonomiskt handlingsprogram där olika mål och krav ställs mot varandra. Grundläggande för en god ekonomisk hushållning är en ekonomi i balans och en välfungerande uppföljning och utvärdering av ekonomi och verksamhet där varje generation bär sin kostnad. För att upprätthålla en god ekonomisk hushållning måste det för verksamheten finnas ett samband mellan resursåtgång, prestationer, resultat och effekter. Dåtid Nutid Framtid Jan Dec Feb B U D G E T U P P F Ö L J N I N G A R Budget och verks.plan Okt Nov Budgetberedning Delårsbokslut Sept Mål och Budgetdialog Bokslut Planering Uppföljning Allmän politisk debatt Mars Maj Årsredovisning Boksluts- och framtidsdag April l Budgetdialog Budgetuppföljning till KF - dialog B U D G E T U P P F Ö L J N I N G A R Aug Juni Juli PFÖ-dokument Processbeskrivningar - tidplan Att styra den samlade kommunala verksamheten med dess omfattning och bredd mot gemensamma mål är en utmaning som kräver en kontinuerlig utveckling av planerings- och uppföljningsarbetet. Uppföljningarna är ett viktigt beslutsstöd i planeringsprocessen eftersom de fokuserar på hur väl vi ligger i förhållande till uppsatta mål, såväl ekonomiska som verksamhetsmässiga. Det första halvåret fokuserar planeringsprocessen på politikområdesnivå.

12 Januari-Mars Året inleds med en analys av den egna verksamheten i form av bokslutsanalyser. Analyserna är ett viktigt stöd i planeringsprocessen som inleds i februari med en allmänpolitisk debatt. Därefter påbörjas ett arbete i den politiska organisationen med att se över behovet av att revidera nuvarande avgörande inriktningar. Preliminärt bokslut redovisas första gången vid kommunstyrelsen sammanträdet i februari. Mars/April I mars eller april genomförs en kommungemensam boksluts- och framtidsdag med politiker och tjänstemän. Utöver analyser av det föregående budgetåret bereds förslag till ekonomiska ramar och avgörande inriktningar på politikområdesnivå. De ekonomiska ramarna baseras på kommunens ekonomiska förutsättningar. Likaså redovisas utvecklingen i omvärlden, förändringar i regelverk samt behov och efterfrågan av verksamheterna under dagen. Därefter påbörjas ett budgetarbete under april utifrån de ekonomiska ramar som presenterats under denna dag. Årets första budgetuppföljning till kommunstyrelsen sker i april. April/Maj/Juni I april eller maj genomförs ytterligare en budgetdag. Dagen syftar till att verksamheterna utifrån tilldelade budgetramar redovisar konsekvenser och förslag på lösningar så att ekonomi verksamhet balanserar. Kommunfullmäktige fastställer de ekonomiska ramarna och de avgörande inriktningarna vid juni sammanträdet (PFÖ-dokumentet). Den andra uppföljningen till kommunstyrelsen sker i maj. I juni kompletteras den ekonomiska uppföljningen med en måluppföljning. Den samlade uppföljningen presenteras för kommunfullmäktige. Denna uppföljning ersätter det tidigare tertialbokslutet per 30 april och kompletteras med en dialog mellan verksamhetsledning och politisk ledning. Maj - September Perioden efter budgetdagen i april eller maj och fram till mål och budgetdagen i augusti eller september arbetar verksamheterna vidare med sin detaljbudget. Utgångspunkt är gällande planeringsförutsättningar avseende avgörande inriktningar och ekonomiska ramar. Detta innebär att man förutom det ekonomiska perspektivet ser över hur väl befintliga mål harmoniserar med de avgörande inriktningarna som kommunfullmäktige antagit i PFÖ. På mål- och budgetdagen presenteras sedan förslagen på ekonomiska ramar och verksamhetsmål. Årets 4:e uppföljning till kommunstyrelsen sker i samband med denna budget- och måldag. Oktober/November Under oktober fortsätter budgetberedningens arbete och bland annat genomförs ett politiskt möte med ledande tjänstemän inbjudna i början på oktober där den kommande budgeten diskuteras. Kommunens skattesats beslutas i kommunstyrelsen i slutet på oktober och budgetoch verksamhetsplanen i sin helhet fastställs av kommunfullmäktige i november. Delårsbokslut per 31/8 redovisas på Delårsbokslutsdag i slutet på september eller början oktober. Delårsbokslutet fastställs av kommunfullmäktige på sammanträdet i oktober. November/December Därefter erhåller kommunstyrelsen löpande budgetuppföljningar (5:e och 6:e) vid november och december sammanträdena.

13

14

15

16

17 STAB Sida 1 (6) Enhet Datum Kansli Handläggare Frida Nilsson Kommunfullmäktige Miljösamverkan Östra Skaraborg Förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar att: - teckna avtal med Skövde kommun om samverkan om tillsyn och kontroll inom miljö- och hälsoskyddsområdet, samt - godkänna föreliggande förslag till avtal. Bakgrund Kommunchefen fick under 2007 i uppdrag att utreda förutsättningarna för en samverkan omkring myndighetsuppgifter inom miljö- och hälsoskyddet. Kommunfullmäktige beslutade 58/08 att: - Hjo kommun avser samverka med andra kommuner inom miljö- och hälsoskyddet, - Hjo kommun avser att medverka i en gemensam nämnd för myndighetsuppgiften, - Hjo kommun avser att ställa sig bakom en gemensam taxekonstruktion, samt - Ge kommunchefen i uppdrag att påbörja diskussioner med Skövde, Falköping och Tibro kommuner kring förutsättningarna för samarbetet. Skövde, Falköping och Tibro kommuner har beslutat att samverka när det gäller myndighetsutövning inom miljö- och hälsoskyddsområdet. Miljöförvaltningarna i Skövde, Falköping och Tibro kommuner är sedan den 1 juli 2008 en gemensam förvaltning kallad Miljöförvaltningen Östra Skaraborg. Miljönämnderna i respektive kommuner bildade en gemensam nämnd den 1 januari 2009, Miljönämnden Östra Skaraborg. Efter fullmäktiges principbeslut inleddes en dialog med berörda kommuner angående en framtida samverkan. I samarbete med representanter från MÖS- Postadress Besöksadress Telefon vx Telefax E-postadress HJO KOMMUN Torggatan Kansli Direkttelefon Handläggarens E-post adress Hjo

18 2 (6) förvaltningen har en nulägesanalys av Hjo kommuns miljö- och hälsoskyddsverksamhet genomförts. Nulägesanalysen beskriver hur miljö- och hälsoskyddsarbetet bedrivs i Hjo kommun, samt en beskrivning av vilka åtgärder som rekommenderas att Hjo kommun genomför, antingen för att kunna ansluta sin verksamhet till MÖS, alternativt fortsatt bedriva verksamheten i egen regi. Föreliggande missiv skall ses som ett komplement till tidigare beslut och utredningar i ärendet. Hit skall räknas bl a Länsstyrelsens tillsynsrapporter från 2002 och 2005, dåvarande Skaraborgssamverkans utredningar från 2005 (Ks dnr ), kommunchefens skrivelse samt MÖS nulägesanalys (som även utgör bilaga till detta ärende) av verksamheten i Hjo kommun från sommaren Miljönämnden Östra Skaraborg (MÖS) Den nya förvaltningen arbetar huvudsakligen med myndighetsutövning inom miljö- och hälsoskyddsområdet. Myndighetsutövning innebär tillsyn och kontroll, prövning av tillståndsansökningar, anmälningar mm. Andra arbetsuppgifter är att bedriva miljöövervakning, ta fram underlagsmaterial för den kommunala planeringen och informera om de miljö- och hälsoskyddsfrågor förvaltningen har ansvar för. Syftet med en ny miljöförvaltning är enligt MÖS att skapa fördelar som; - en effektivare organisation med god service- och kvalitetsnivå, - samordnade bestämmelser, regelverk och taxor (gemensamma spelregler och lika villkor), - minskade kommunala kostnader (på sikt) - mindre sårbarhet och ökad kompetens, - säkerställa behovet av personal- och kompetensförsörjning samt att - skapa tydligare myndighetsutövning. Länsstyrelsens tillsyn Under 2002 besökte länsstyrelsen, inom ramen för regional tillsynsvägledning, Hjo för att granska miljö- och hälsoskyddsverksamheten (förutom livsmedel). Inför länsstyrelsens besök genomförde förvaltningen en resursinventering, enligt kommunförbundets modell. Slutsatsen av inventeringen blev att det bör finnas 5 tjänster och inte 3,4 tjänster (inkluderande djurskyddstillsyn, som fr o m övergått till Länsstyrelsen) för tillsyn inom miljö- och hälsoskyddsverksamheten som resursinventeringen visade. Länsstyrelsen konstaterade att det finns allvarliga brister inom den regelbundna och egeninitierade tillsynen och att kommunens bristfälliga resurser måste åtgärdas. Länsstyrelsen föreslog olika alternativ för att komma tillrätta med resursbristen inom miljöbalks- och djurskyddstillsynen:

19 3 (6) - Förstärkning av verksamheten genom tilldelning av ytterligare medel. - Högre avgiftsfinansiering - Återlämnande av tillsyn över B- anläggningar till länsstyrelsen. Efter länsstyrelsens granskning genomfördes en del förändringar och förstärkningar av verksamheten. Under 2005 följde länsstyrelsen upp ärendet och konstaterade att det då fanns 3,5 tjänster inom miljö- och hälsoskyddsverksamheten, men att resursbrister fortfarande förelåg. Hjo kommun uppmanades att minska skillnaden mellan tillgängliga resurser och resursbehovet. Länsstyrelsen meddelade att man kommer att följa utvecklingen i kommunen eftersom tillgängliga resurser är en förutsättning för den tillsyn som delegerats från länsstyrelsen till kommunen. Exklusive den till Länsstyrelsen överförda djurskyddstillsynsverksamheten har alltså verksamheten bedrivits med en bemanning motsvarande ca 3,0 inspektörstjänst, administratör samt del av förvaltningschef. En bemanningsnivå som således inte har bedömts som tillräcklig av tillsynsmyndigheten. Nulägesanalys sommaren 2008 Under sommaren 2008 har Miljösamverkan Östra Skaraborg på uppdrag av kommuncheferna i Hjo och Skövde kommuner samt miljöchefen på MÖS genomfört en nulägesanalys av miljö- och hälsoskyddsverksamheten i Hjo. Inom ramen för nulägesanalysen har även en utvärdering gjorts av möjligheten till att ansluta i ett första skede tjänstemannadelen av miljö- och hälsoskyddsverksamheten till MÖS, samt i samband med nästa mandatskifte även ansluta miljö- och bygglovnämndens uppgifter till den gemensamma nämnden. Analysen innehåller: - Beskrivning av nämnd och verksamhet - Nämndens verksamhets- och tillsynsplaner - Delegationsordning - Administrativa- och ledningsresurser - Verksamhetssystem - Förslag till åtgärder - Översiktlig tidplan - Kostnadsanalys Nulägesanalysen biläggs denna skrivelse, men de viktigaste slutsatserna som kan dras utifrån analysen är följande: - Bemanningen inom miljö- och hälsoskyddsverksamheten är inte tillräcklig för att kommunen skall kunna bedriva en tillfredssällande tillsyns- och kontrollverksamhet.

20 4 (6) - De administrativa resurserna bedöms som otillräckliga, dels i form av tillgång till administrativ personal, dels i form av datoriserat verksamhetssystem. Förslag till avtal Avtalsförslaget innebär att Skövde kommun åtar sig att åt Hjo kommun svara för prövning, tillsyn och övervakning inom miljö- och hälsoskyddsområdet. Skövde kommun åtar sig därutöver att besvara remisser, svara för information inom verksamhetsområdet, bistå med expertkunskaper och under lag för planeringen, delta i krisberedskapshanteringen m.m. Skövde kommun tillhandahåller Hjo kommun miljöinspektörstjänster motsvarande tre tjänster, samt ledning. För detta åtagande förbinder sig Hjo kommun lämna ersättning med: För miljöinspektörstjänster: För ledning och administration: För hyreskostnader: För data-/telefonkostnader: Totalt: tkr/år 299 tkr/år 99 tkr/år 66 tkr/år tkr/år Därutöver skall Hjo kommun betala en andel av 8,7 % av de uppstartskostnader som uppstår vid bildandet av MÖS, samt kostnader för konvertering av databaser, digitalisering av arkiv m.m. Ekonomisk konsekvensanalys Eftersom förvaltningsorganisationen för tillsynsverksamheten på miljö- och hälsoskyddsområdet under åren genomgått genomgripande förändringar är en exakt jämförelse över perioden svår att genomföra. För att ge en så rättvisande bild som möjligt av de ekonomiska konsekvenserna har vissa schabloniserade antaganden gjorts, bl a avseende kringkostnader. En ekonomisk redovisning av ett inträde i MÖS återfinns i bilaga 1 till denna skrivelse. En av slutsatserna som kan dras av denna analys är att inträdet medför ekonomiska engångseffekter under övergångsåret Dessa effekter inryms inte fullt ut inom nuvarande budget. Sammantaget är det förvaltningens bedömning att nettokostnaden 2009 för inträdet i MÖS överstiger budget med ca 600 tkr (1 782 tkr tkr). I detta nettoresultat ligger osäkra prognoser avseende verksamhetens intäkter. Vilket utfall som verksamheten kan antas visa vid 2009 års utgång är svårt att prognostisera, men ett utfall i paritet med budget förutsätter att inspektörsvakansen inte återbesätts under hela Skulle tjänsten däremot bemannas från halvårsskiftet skulle bruttokostnaden stiga med knappt 300 tkr och skillnaden jämfört med ett inträde i MÖS skulle därigenom halveras. En så-

21 5 (6) dan bemanningsutökning är ur verksamhetssynpunkt nödvändig, men inryms inte inom tilldelad ram. I kalkylerna avseende 2010 har verksamhetsvolymen justerats upp till 3,0 handläggartjänst, då kraven på verksamheten långsiktigt inte kan hanteras med befintliga resurser. Fr o m 2010 bedöms att bruttokostnaden för kommunen är ungefärligen densamma oavsett om verksamheten bedrivs i egen regi eller i samverkan med MÖS. Nettokostnadseffekten av ett inträde i MÖS bedöms dock som positiv, dels genom att avgiftsnivån höjs, dels genom att självfinansieringsgraden sannolikt ökar i den gemensamma organisationen. Den beräknade självfinansieringsgraden i MÖS ligger enligt organisationens tjänstemän på ca 45 % och det är ett uttalat mål att denna skall öka. Den ungefärliga intäkten 2010 för Hjo kommun beräknas utifrån dessa antaganden bli ca tkr, vilket är ca 200 tkr högre än vid en oförändrad verksamhet (baserat på antagandet att intäkterna i Hjo endast räknas upp med index). Oavsett vilket alternativ man väljer är det inför budgetprioriteringar 2010 viktigt att uppmärksamma behovet av utökade resurser för verksamheten. Vid en anslutning till MÖS bedöms att ytterligare ca 560 tkr behöver tillskjutas verksamheten. Vid en fortsatt drift i egen regi krävs ett budgettillskott om ca 700 tkr. Förvaltningens samlade bedömning Enligt det förslag till avtal som föreligger skulle Hjo kommuns kostnad för deltagande i MÖS motsvara kostanden för den bemanningsresurs som kommunen tidigare förfogat över för sitt tillsynsarbete. Samtidigt kommer kommunen i åtnjutande av den samlade kompetensen och de samordningsvinster som följer av den större organisationen. Länsstyrelsen har meddelat att man kommer att följa utvecklingen i Hjo kommun med hänvisning till de allvarliga brister inom den regelbundna och egeninitierade tillsynen som framkommit vid inspektion. Om kommunen skulle välja att bedriva verksamheten i egen regi är det mycket tveksamt om länsstyrelsen fortsatt skulle godkänna en bemanning på 2005 års nivå utan att vidta sanktioner mot kommunen, t ex genom att återta uppdraget att utöva tillsyn över s k B- anläggningar. Det finns inga skäl att i dagsläget anta att bemanningen inom MÖS inte skulle vara tillräcklig för att möta tillsynsbehovet i Hjo kommun och komma tillrätta med de påtalade bristerna. De negativa ekonomiska effekterna av inträdet kan i sammanhanget betraktas som relativt ringa, mot bakgrund av de positiva verksamhetsmässiga vinsterna. Dessutom kommer på sikt kommunens nettokostnader för verksamheten med stor sannolikhet att minska, tack vare ökade intäkter. Det är dock viktigt att hålla i minnet att kostnaderna är jämförbara under förutsättning att bemanningen 3,0 inspektörstjänst bibehålls även om kommunen fortsatt bedriver tillsynsverksamheten i egen regi. Högre eller lägre bemanning förändrar naturligtvis kalkylen avsevärt.

22 6 (6) Att administrativ personal finns tillgänglig är nödvändig för att kommunen ska kunna uppfylla sitt myndighetsansvar. Tillgången på administrativ resurs i Hjo kommuns organisation bedöms i nuläget som tillräcklig för att kunna möta upp avtalets krav. Behovet av ett ändamålsenligt verksamhetssystem är stort. Oavsett om kommunen beslutar att gå med i MÖS eller ej, är det nödvändigt att ett nytt verksamhetssystem införskaffas för att handläggarna skall kunna bedriva ett effektivt arbete. Anders Boman Kanslichef Alf-Göran Waldenvik Kommunchef

23 Avtal Förslag utkast Samarbete om tillsyn och kontroll inom miljö- och hälsoskyddsområdet Mellan Skövde kommun och Hjo kommun har följande avtal träffats: 1 Uppgifter Skövde kommun åtar sig att genom personal hos Miljösamverkan Östra Skaraborg (MÖS) åt Hjo kommun svara för prövning, tillsyn och miljöövervakning enligt miljöbalken, livsmedelslagen och angränsande lagar, förordningar och föreskrifter inklusive de lokala hälsoskyddsföreskrifterna. Skövde kommun skall vidare svara för de övriga uppgifter som enligt svensk lag eller Europaunionens bestämmelser ska fullgöras av den kommunala nämnden inom miljö- och hälsoskyddsområdet. Skövde kommun ska också utöva tillsyn enligt tobakslagen vad avser rökfria lokaler, enligt strålskyddslagen vad gäller solarier samt enligt miljöbalken över naturreservat som beslutats av Hjo kommun. Skövde kommun ska vidare besvara remisser från Hjo kommun, besvara interpellationer och frågor från kommunfullmäktige i Hjo, svara för information om miljö- och hälsoskyddsfrågor inom verksamhetsområdet, bistå Hjo kommun med expertkunskaper inom verksamhetsområdet, delta i det lokala folkhälsoarbetet, bistå med underlag för den kommunala planeringen, återföra erfarenheter från tillsynen och miljöövervakning till Hjo kommun, bedriva miljöövervakning t ex luft-, natur- och vattenundersökningar samt delta i Hjos kommuns krisberedskapshantering. Däremot ingår inte Agenda 21, naturvårdsarbete, energirådgivning samt tillsyn enligt tobakslagen vad avser försäljning av tobak. 2 Verksamhetsplan m m Verksamheten enligt detta avtal skall med hänsyn tagen till en av miljö- och bygglovnämnden i Hjo kommun årligen fastställd verksamhets- och tillsynsplanering. 3 Verksamhetsledning och ansvarig arbetsgivare Skövde kommun svarar för ledningen av verksamheten och är arbetsgivare för den personal som anvisas av Hjo kommun. Skövde kommun tillhandahåller datoriserat verksamhetssystem, tjänstebil, mobiltelefon och annan erforderlig utrustning. 4 Delegation Hjo kommun får uppdra åt anställd i Skövde kommun att besluta på Hjos kommuns vägnar i visst ärende eller grupp av ärenden enligt 1, dock inte i de fall som avses i 6 kap 34 kommunallagen. Föreskrifterna i kap 6, och 35 kommunallagen om jäv och anmälan 1

24 av beslut till nämnd skall tillämpas på den som fattar sådana beslut. (MB 26 kap 7, Livsmedelslagen 14 ). Det åligger miljö- och bygglovnämnden i Hjo kommun anta delegationsordning för de ärenden som skall handläggas och i övrigt utföras enligt detta avtal. 5 Arbetsplats i Hjo Hjo kommun tillhandhåller och bekostar erforderlig arbetsplats för handläggare. 6 Bemanningsresurs Skövde kommun tillhandahåller Hjo kommun miljöinspektörstjänster motsvarande timmar per år (tre tjänster). Skövde kommun tillhandhåller ledning med 8,7 % av ledning och administration. Hjo kommuns tillsvidare anställda miljö- och hälsoskyddsinspektörer bereds övergång till Skövde kommun som arbetsgivare. Villkoren för anställningarna regleras i enlighet med överenskomna kollektivavtal. Hjo kommun tillhandahåller en assistenttjänst (x %) som kontaktperson för administrativa uppgifter. 7 Ersättning Hjo kommun förbinder sig att lämna en grundersättning till Skövde kommun för ovan nämnda åtaganden med kr per år, motsvarande arbetstimmar, samt kostnader för ledning och administration med kronor. Vidare skall Hjo kommun betala hyreskostnader med kr samt data-/telefonkostnader om kr. Ersättningen ska varje år därutöver slutregleras i efterhand. Slutregleringen skall omfatta kostnadsförändringar som ägt rum under året, t ex till följd av lönerevision, ändrade datakostnader mm. Utöver ovanstående kostnader tillkommer även faktiska kostnader för konvertering av databaser, digitalisering av arkiv och inventeringar, avisering av kartdatabas från Lantmäteriet. Skövde kommun svarar för att erforderlig ansvarsförsäkring tecknas för den personal som arbetar åt Hjo kommun. Skövde kommun äger rätt att debitera Hjo kommun för kostnaden för försäkringen. Eventuella självrisker och skadestånd överstigande försäkringens maxbelopp betalas av Hjo kommun. 2

25 Hjo kommun skall även betala 8,7 % (beräknat utifrån befolkningstalet ) av de uppstartskostnader som uppstod vid bildandet av Miljöförvaltningen Östra Skaraborg d v s ej klart, dock ca kr xxxxxxxkr Hjo kommuns aktuella semesterlöneskuld till den personal som är anställd av Hjo kommun den 30 juni 2009 och som skall överföras till Skövde kommun skall betalas till Skövde kommun senast den 30 oktober Formaterat: Teckenfärg: Röd Formaterat: Teckenfärg: Röd, Färgöverstrykning Formaterat: Teckenfärg: Röd, Färgöverstrykning Formaterat: Teckenfärg: Röd Innestående kompensationstid den 30 juni 2009 för personal anställda av Hjo kommun detta datum skall inte överföras till Skövde kommun. Kostnader för miljöövervakning ingår inte i detta avtal. I de fall Skövde kommun inte kunnat fullfölja sitt åtagande på grund av personalbrist skall slutreglering även omfatta det faktiska antalet arbetstimmar som Skövde kommun levererat. 8 Insyn i förvaltningen Hjo kommun har rätt till fortlöpande insyn i förvaltningen. Det åligger Skövde kommun att se till att beslut fattade på delegation enligt 4 i förekommande fall anmäls till miljö- och bygglovnämnden i Hjo kommun 9 Uppföljning/Utvärdering Uppföljning av verksamheten enligt verksamhets- och tillsynsplanering sker i samband med bokslut årsvis. Skövde kommun skall årligen lämna en verksamhetsberättelse avseende utfört arbete enligt detta avtal till Hjo kommun. 10 Omförhandling Om förhållandena i någon av de samverkande kommunerna väsentligt skulle förändras har berörd kommun rätt att påkalla förhandling. 11 Avtalets giltighet Detta avtals giltighet förutsätter att beslut om godkännande tas av Miljönämnden Östra Skaraborg och Hjo kommuns fullmäktige och att besluten vinner laga kraft. Avtalet är upprättat i två exemplar varav parterna har tagit var sitt. 12 Force majeure 3

Reglemente för bygg- och miljönämnden

Reglemente för bygg- och miljönämnden Reglemente för bygg- och miljönämnden Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-15, 193 Avsnitt A A1. Ansvar och rapporteringsskyldighet 1 Samtliga nämnder ska se till att deras verksamhet bedrivs i enlighet

Läs mer

Styrdokument för Gnosjö kommun 2016

Styrdokument för Gnosjö kommun 2016 Styrdokument för Gnosjö kommun 2016 Vision och inriktningsmål Budgetprocess Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-18, 140. Inledning... 3 Begreppsförklaring... 3 Vision, inriktningsmål verksamhetsidé och

Läs mer

Reglemente. Social- och fritidsnämnden

Reglemente. Social- och fritidsnämnden Reglemente Social- och fritidsnämnden Hudiksvalls kommun 2010 Regelmente för social- och fritidsnämnd Utöver vad Kommunallagen säger om nämnder i 6 kap skall följande gälla för Hudiksvalls kommuns social-

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammantrilidesdatum Kommunstyrelsens barn- och ungdomsutskott 2009-02-23. Stadshuset kl 13.30-17.10, ajournering kl 15.20-15.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammantrilidesdatum Kommunstyrelsens barn- och ungdomsutskott 2009-02-23. Stadshuset kl 13.30-17.10, ajournering kl 15.20-15. Sammantrilidesdatum Sida 1 Plats och tid Stadshuset kl 13.30-17.10, ajournering kl 15.20-15.30 Beslutande Ledamöter Gert Franzen (c), ordförande Jaan Kello (m) Rune Larsson (m) Benkt-Eric Lindh (fp) Anna

Läs mer

Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar

Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar Riktlinje 2011-05-30 Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar KS-584/2010 Detta reglemente gäller från och med den 1 januari 2005.

Läs mer

Reglemente för fastighets- och servicenämnden

Reglemente för fastighets- och servicenämnden Reglemente för fastighets- och servicenämnden Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Reglemente för fastighets- och servicenämnden Reglemente 2014-11-17 181 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Reglemente för Socialnämnden

Reglemente för Socialnämnden Nummer: 50:1 Blad: (1) Reglemente för Socialnämnden A Socialnämndens uppgifter Verksamhetsområde 1 Socialnämnden har att enligt gällande lagstiftning fullgöra kommunens uppgifter vad avser individ- och

Läs mer

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 1 (1) KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 2014-11-27 VÄLKOMMEN Kommunstyrelsen i Höganäs kommun kallas till sammanträde. Datum och tid: 2014-11-27, kl 17:30 Plats: Gruvsalen, Stadshuset Ledamot som är förhindrad

Läs mer

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 2013-01-22 1 (13)

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 2013-01-22 1 (13) 2013-01-22 1 (13) Plats och tid Älmhults kommunhus 22 januari 2013 kl. 8.30 10.45 Beslutande Övriga deltagande Vidar Lundbäck (C), ordförande Ann Johansson (S), andre vice ordförande Annelie Olin (C) Gun-Britt

Läs mer

Reglemente för Socialnämnden i Ängelholms kommun

Reglemente för Socialnämnden i Ängelholms kommun 2010-04-26 Diarienummer 2010/19 700 Britta Söderberg 0431-871 53 britta.soderberg@engelholm.se Reglemente för Socialnämnden i Ängelholms kommun Antaget av Kommunfullmäktige den 26 april 2010, 57 Utöver

Läs mer

~:~~k... ... :... :?:~~:'J4~~.. >~.) H. HJO KOMMUN Kommunstyrelsens allmänna utskott. SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2008-03-26

~:~~k... ... :... :?:~~:'J4~~.. >~.) H. HJO KOMMUN Kommunstyrelsens allmänna utskott. SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2008-03-26 SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 1 Plats och tid Deltagande Stadshuset, kl 13.00 15.15 Beslutande Catrin Hulmarker (m), ordförande Tore Nolberger (m) Petter Jönsson (fp) Eva-Lott Gram (kd) Pierre R yden ( s) Tina

Läs mer

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden Reglemente för kultur- och fritidsnämnden Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-15, 193 Avsnitt A A1. Ansvar och rapporteringsskyldighet 1 Samtliga nämnder ska se till att deras verksamhet bedrivs i enlighet

Läs mer

Reglemente. för. barn- och utbildningsnämnd. från och med 2012-04-01

Reglemente. för. barn- och utbildningsnämnd. från och med 2012-04-01 2012-01-18 Dnr BUN 2012.0002 Antaget fullmäktige 2012-03- 29, 25 Reglemente för barn- och utbildningsnämnd från och med 2012-04-01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Barn- och utbildningsnämndens övergripande uppgifter...

Läs mer

Reglemente för nämnden för myndighetsutövning

Reglemente för nämnden för myndighetsutövning Utgivare: Kommunledningskontoret, Kansliavdelningen Gäller från : 1 januari 2015 Antagen: KF 120/2014 Författningssamling Reglemente för nämnden för myndighetsutövning Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen

Läs mer

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 1 (1) KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 2014-01-30 VÄLKOMMEN Kommunstyrelsen i Höganäs kommun kallas till sammanträde. Datum och tid: 2014-01-30, kl 17:45 Plats: Stadshuset, Sessionssalen Ledamot som är förhindrad

Läs mer

2011-11-10 2014-12-15 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 15 december, 2014, kl. 15.00 15.30 Beslutande

2011-11-10 2014-12-15 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 15 december, 2014, kl. 15.00 15.30 Beslutande 2011-11-10 2014-12-15 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 15 december, 2014, kl. 15.00 15.30 Beslutande Ledamöter Yoomi Renström (S) Ordförande Håkan Englund (S), 1:e vice ordförande

Läs mer

Styrdokument REGLEMENTE FÖR INTERNA MYNDIGHETSNÄMNDEN. Innehållsförteckning

Styrdokument REGLEMENTE FÖR INTERNA MYNDIGHETSNÄMNDEN. Innehållsförteckning Styrdokument REGLEMENTE FÖR INTERNA MYNDIGHETSNÄMNDEN Innehållsförteckning Dokumenttyp: Regler Beslutat av: Kommunfullmäktige Fastställelsedatum: 2010-05-24 51 Ansvarig: Samhällsbyggnadschefen Revideras:

Läs mer

KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAM- HETSOMRÅDE

KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAM- HETSOMRÅDE Ersätter KF 125/2006 Utbytt den Sign 1:1 KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAM- HETSOMRÅDE 1 kap. Ansvarsområden 1 Kultur- och utbildningsnämnden ska i enlighet med skollag, läroplaner och förordningar

Läs mer

Enligt kommunallagen 6 kap. 32 ska kommunfullmäktige utfärda reglementen med närmare föreskrifter om nämndernas verksamhet och arbetsformer.

Enligt kommunallagen 6 kap. 32 ska kommunfullmäktige utfärda reglementen med närmare föreskrifter om nämndernas verksamhet och arbetsformer. 1 (6) REGLEMENTE Gäller från och med 2013-03-25 KF 85.2013 Antagen av kommunfullmäktige den 25 mars 2013. Enligt kommunallagen 6 kap. 32 ska kommunfullmäktige utfärda reglementen med närmare föreskrifter

Läs mer

HÖRBY KOMMUN Flik: 6 Författningssamling Sida: 1 (-7)

HÖRBY KOMMUN Flik: 6 Författningssamling Sida: 1 (-7) Författningssamling Sida: 1 (-7) REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN Utöver det som föreskrivs om nämnder i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. SOCIALNÄMNDENS ANSVARSOMRÅDE 1 Nämnden fullgör

Läs mer

Reglemente för socialnämnden

Reglemente för socialnämnden KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING A 10 1(6) Gäller från Diarienummer 2015-01-01 2014/1404 003 Antagen: kommunfullmäktige 1995-10-30 154 och ändrad senast i kommunfullmäktige 2014-12- 15 140 (ersätter: KF 2011-03-28

Läs mer

Reglemente för överförmyndarnämnden för Motala, Mjölby, Vadstena och Ödeshögs kommuner

Reglemente för överförmyndarnämnden för Motala, Mjölby, Vadstena och Ödeshögs kommuner Kommunal författningssamling Reglemente för överförmyndarnämnden för Motala, Mjölby, Vadstena och Ödeshögs kommuner Motala kommun Beslutsinstans: Kommunfullmäktige i Motala kommun Diarienummer: 14/KS 0024

Läs mer

Reglemente för revisorerna i Gävle kommun

Reglemente för revisorerna i Gävle kommun 1 Reglemente för revisorerna i Gävle kommun Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. Revisorernas uppgifter Verksamheter 1 Revisorerna skall 2 1. självständigt,

Läs mer

K U NGÖRELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 2015-03-23. Tid och plats 19.00 Kulturhuset, Kulturrummet

K U NGÖRELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 2015-03-23. Tid och plats 19.00 Kulturhuset, Kulturrummet K U NGÖRELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 2015-03-23 Tid och plats 19.00 Kulturhuset, Kulturrummet Kallade tjänstemän Victor Kilén, tf kommundirektör Karin Kilerud, kommunsekreterare Vallentuna den 5 mars 2015 Ray

Läs mer

Reglemente för Myndighetsnämnden (miljö, bygg, säkerhet)

Reglemente för Myndighetsnämnden (miljö, bygg, säkerhet) 1(5) Antagen av kommunfullmäktige 2014 12 17, 213. Dnr: KS 1632/14 901 Gäller fr.o.m. den 1 januari 2015 Reglemente för Myndighetsnämnden (miljö, bygg, säkerhet) Utöver det som föreskrivs i kommunallagen

Läs mer

Utdrag ur Sammanträdesprotokoll

Utdrag ur Sammanträdesprotokoll 1 (1) Kommunstyrelsen Utdrag ur Sammanträdesprotokoll Sammanträde med Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Onsdag den 12 oktober 2011 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal A 287, kl 13:30-14:34 Sekreterare

Läs mer

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden i Ljungby kommun

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden i Ljungby kommun (2015) Reglemente för kultur- och fritidsnämnden i Ljungby kommun Antaget av kommunfullmäktige 2014-11-26 127 2 Reglemente för kultur- och fritidsnämnden i Ljungby kommun Utöver det som står skrivet om

Läs mer

2015-03-30 REGLEMENTE FÖR KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN. 2 Nämnden åligger särskilt

2015-03-30 REGLEMENTE FÖR KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN. 2 Nämnden åligger särskilt 2015-03-30 REGLEMENTE FÖR KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN Antaget av kommunfullmäktige 2004-01-19, 10 reviderad KF 2007-09- 24, 87, 2007-12-10, 142, 2011-02-21 34, 2015-03-30 65. Utöver det som föreskrivs om

Läs mer

Revisionsrapport Utskottsorganisation. Ragunda kommun

Revisionsrapport Utskottsorganisation. Ragunda kommun Revisionsrapport Utskottsorganisation. Ragunda kommun 30Augusti 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Budgetprocessen... 3 3. Revisionell bedömning... 6 Sammanfattning På uppdrag av kommunens

Läs mer

Överförmyndarnämndens reglemente

Överförmyndarnämndens reglemente Överförmyndarnämndens reglemente Styrdokument Styrdokument Dokumenttyp: Reglemente Beslutad av: Kommunfullmäktige 2005-03-30, 20 Dokumentansvarig: Kommunchefen Reviderad av: Kommunfullmäktige 2007-01-31,

Läs mer

REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN I HAMMARÖ KOMMUN

REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN I HAMMARÖ KOMMUN Antaget av kommunfullmäktige 2002-12-03, 18 Reviderad enl. kommunfullmäktige 76/2005 (bostadsanpassningsbidrag) Reviderad enl. kommunfullmäktige 92/2007 (flyktingfrågor m m) REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN

Läs mer

Reglemente för individnämnden i Leksands kommun

Reglemente för individnämnden i Leksands kommun Reglemente för individnämnden i Leksands kommun Antaget av kommunfullmäktige 2013-06-10 69 Gäller från och med 2013-07-01 2 Reglemente för individnämnden i Leksands kommun fr.o.m. 2013-07-01 Antaget av

Läs mer

Antaget av kommunfullmäktige den 25 september 2014, att gälla från och med den 1 januari 2015.

Antaget av kommunfullmäktige den 25 september 2014, att gälla från och med den 1 januari 2015. Dokumentnamn: Reglemente för socialnämnden Sida: 1 (6) REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN Antaget av kommunfullmäktige den 25 september 2014, att gälla från och med den 1 januari 2015. NÄMNDENS VERKSAMHET Verksamhetsområde

Läs mer

Reglemente för vård- och omsorgsnämnden

Reglemente för vård- och omsorgsnämnden 1(5) Gäller från och med den 1 januari 2011 Reglemente för vård- och omsorgsnämnden VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS VERKSAMHET Övergripande verksamhet 1 Vård- och omsorgsnämnden fullgör kommunens uppgifter vad

Läs mer

Kungsörs kommuns författningssamling Nr A.3

Kungsörs kommuns författningssamling Nr A.3 Allmänt reglemente för kommunstyrelse och nämnder Antaget av kommunfullmäktige 2007-02-26, 84 Reviderat av kommunfullmäktige 2012-04-10, 34 Reviderat av kommunfullmäktige 2015-05-11, 63 Nämnds ansvar och

Läs mer

Reglemente för socialnämnden i Helsingborg

Reglemente för socialnämnden i Helsingborg SID 1(7) Reglemente för socialnämnden i Helsingborg Antaget av kommunfullmäktige den 9 december 2014, 196, att gälla från och med den 1 januari 2015. Kommunfullmäktige har beslutat om en gemensam vision

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser mellan allmän försäkringskassa, länsarbetsnämnd, kommun och landsting; SFS 2003:1210 Utkom från trycket den 30 december

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida

Sammanträdesprotokoll Sida Sammanträdesdatum 1 (7) Plats och tid KF-salen kl 13.00-15.00 Beslutande Ledamöter Tjänstgör ers Övriga deltagande Tjänstemän Åselotte Andersson (KD) ordf Håkan Hjelm (C) Hans Toll (S) Lisa Arvidsson (S)

Läs mer

Yvonne Dahlqvist. Justeringstid Socialkontoret 2008-12-11 kl. 11.00 Paragrafer 104-117. Bosse Svensson, Sekreterare. Eva Aronsson, Ordförande

Yvonne Dahlqvist. Justeringstid Socialkontoret 2008-12-11 kl. 11.00 Paragrafer 104-117. Bosse Svensson, Sekreterare. Eva Aronsson, Ordförande Sida 1 Sammanträdesdatum 2008-12-03 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 8.00 10.40 Beslutande Eva Aronsson (c), ordförande Pia Fahlgren (c) Erik Mali (s) Kerstin Karlberg (s) Lena Brolin (m) Yvonne

Läs mer

Samverkansnämnden personal. Tranemo kommun och Svenljunga kommun. Reglementet antogs 2014-12-15, 163 av kommunfullmäktige i Tranemo

Samverkansnämnden personal. Tranemo kommun och Svenljunga kommun. Reglementet antogs 2014-12-15, 163 av kommunfullmäktige i Tranemo REGLEMENTE Samverkansnämnden personal Tranemo kommun och Svenljunga kommun Reglementet antogs 2014-12-15, 163 av kommunfullmäktige i Tranemo Reglementet antogs 2014-12-15, 150 av kommunfullmäktige i Svenljunga

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-10-22 1(11) Plats och tid Kommunhuset, klockan 16.00-18.00 ande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Ersättare Tjänstemän Kent Lagrell (M) ordförande Jim Adolfsson

Läs mer

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Kommunstyrelsens omvårdnadsutskott SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, kl 08.30-11.20. Ajournering kl 09.30-09.45 1 Beslutande Ledamöter Ewa F Thorstenson (M), ordförande Kerstin Strandberg

Läs mer

Christina Höij (m), 11-19 Rolf Antonsson (m), 11-19 Inger Eckert (kd) Ingrid Högman (kd) Stephan Karlsson (s), 11-19

Christina Höij (m), 11-19 Rolf Antonsson (m), 11-19 Inger Eckert (kd) Ingrid Högman (kd) Stephan Karlsson (s), 11-19 11-22 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00 17.15. Beslutande Närvarande ersättare Kristina Frigert (m), ordförande Göran Fahlgren (m), 2:e vice ordförande Lasse Andersson (m) Daniel

Läs mer

Kommunstyrelsen 2015-04-14. Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00

Kommunstyrelsen 2015-04-14. Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00 Kallelse Kommunstyrelsen 2015-04-14 Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för ledamot

Läs mer

Reglemente för Tekniska nämnden

Reglemente för Tekniska nämnden Nummer: 25:1 Blad: (1) Reglemente för Tekniska nämnden A Tekniska nämndens uppgifter Verksamhetsområde 1 Tekniska nämndens ansvarsområde och uppgifter regleras i detta reglemente. Tekniska nämnden ansvarar

Läs mer

Samverkansavtal för gemensam Servicenämnd i Älvdalen avseende löneadministration för Mora, Orsa och Älvdalens kommuner gällande fr o m 2010-01-01

Samverkansavtal för gemensam Servicenämnd i Älvdalen avseende löneadministration för Mora, Orsa och Älvdalens kommuner gällande fr o m 2010-01-01 Samverkansavtal för gemensam Servicenämnd i Älvdalen avseende löneadministration för Mora, Orsa och Älvdalens kommuner gällande fr o m 2010-01-01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING: 1. Bakgrund och syfte 2. Ändamål

Läs mer

SAMVERKANSÖVERENSKOMMELSE. Sotenäs, Munkedals och Lysekils kommuner avseende gemensam lönefunktion 2014-01-01

SAMVERKANSÖVERENSKOMMELSE. Sotenäs, Munkedals och Lysekils kommuner avseende gemensam lönefunktion 2014-01-01 SAMVERKANSÖVERENSKOMMELSE Sotenäs, Munkedals och Lysekils kommuner avseende gemensam lönefunktion 2014-01-01 1 Innehåll 1 Inledning... 3 2 Verksamhetsområde... 3 3 Värdkommun... 3 4 Nämndens sammansättning

Läs mer

Samverkansavtal gällande överförmyndarverksamheten i Falkenbergs och Varbergs kommuner, samt kostnadsreglering. (AU 152) KS 2014-228

Samverkansavtal gällande överförmyndarverksamheten i Falkenbergs och Varbergs kommuner, samt kostnadsreglering. (AU 152) KS 2014-228 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-06-03 139 Samverkansavtal gällande överförmyndarverksamheten i Falkenbergs och Varbergs kommuner, samt kostnadsreglering.

Läs mer

Reglemente för räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö kommuner

Reglemente för räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö kommuner Reglemente för räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö kommuner Reglementet antogs första gången av kommunfullmäktige i Gislaveds kommun den 21 juni 2010 och av kommunfullmäktige i Gnosjö kommun den

Läs mer

REGLEMENTE SERVICENÄMNDEN I ÄLVDALEN

REGLEMENTE SERVICENÄMNDEN I ÄLVDALEN REGLEMENTE SERVICENÄMNDEN I ÄLVDALEN Dokumentbeskrivningar Policy En policy ska ange viljeinriktningen för ett specifikt område. Den ska vara vägledande för beslut och styrning. En policy som är av principiell

Läs mer

Utöver det som är föreskrivet i kommunallagen eller annan författning gäller bestämmelserna i detta reglemente.

Utöver det som är föreskrivet i kommunallagen eller annan författning gäller bestämmelserna i detta reglemente. Reglemente kommunstyrelsen Utöver det som är föreskrivet i kommunallagen eller annan författning gäller bestämmelserna i detta reglemente. KOMMUNSTYRELSENS UPPGIFTER Kommunstyrelsens övergripande uppgifter

Läs mer

Socialnämnden 2015-03-31 1(10) Tisdagen den 31 mars 2015, klockan 08.30 12.15, i Skållerudrummet.

Socialnämnden 2015-03-31 1(10) Tisdagen den 31 mars 2015, klockan 08.30 12.15, i Skållerudrummet. Socialnämnden 2015-03-31 1(10) Tid och plats Tisdagen den 31 mars 2015, klockan 08.30 12.15, i Skållerudrummet. Beslutande Ledamöter Michael Melby, ordf. (S) Daniel Jensen, vice ordf. (KD) Kerstin Lindberg

Läs mer

Reglemente för bygg- och trafiknämnden

Reglemente för bygg- och trafiknämnden Reglemente för bygg- och trafiknämnden Fastställt av kommunfullmäktige 18 maj 1995, 78 Reviderat av kommunfullmäktige 29 mars 2007, 54 3 september 2009, 134 23 februari 2012, 38 1(6) Reglemente för bygg-

Läs mer

Sala kommun Kommunal författningssamling

Sala kommun Kommunal författningssamling Sala kommun Kommunal författningssamling REGLEMENTE FÖR VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN KFS 074 revision 03 REGLEMENTE ANTAGEN: 2014-12-15 Gäller från och med: 2015-01-01 Ersätter: 431/2008,- 495/2007,- 369/2004,-

Läs mer

Om avslaget överklagas och domstolen bedömer att den enskilde hade rätt till bistånd kan socialnämnden behöva justera beräkningarna.

Om avslaget överklagas och domstolen bedömer att den enskilde hade rätt till bistånd kan socialnämnden behöva justera beräkningarna. Meddelandeblad Mottagare: Kommuner: Kommunstyrelse, Nämnder med ansvar för SoL, Förvaltningschefer Nr 7/2013 Juni 2013 Ändringar i socialtjänstlagen den 1 juli 2013 som gäller ekonomiskt bistånd Från och

Läs mer

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE. Kommunfullmäktige. Sammanträde 11 november klockan 18 i fullmäktigesalen, stadshuset. Ärende Beteckning Förslag

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE. Kommunfullmäktige. Sammanträde 11 november klockan 18 i fullmäktigesalen, stadshuset. Ärende Beteckning Förslag KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Upprättad 2014-11-03 Kommunfullmäktige Sammanträde 11 november klockan 18 i fullmäktigesalen, stadshuset Ärende Beteckning Förslag 1. Val av justerare och tid för justering Lars

Läs mer

arbetsmarknadsnämnden

arbetsmarknadsnämnden Reglemente för arbetsmarknadsnämnden Fastställt av: Kommunfullmäktige Fastställt: 2014-12-11 238 Ansvar för revidering: kommunledningsförvaltningen Giltighetstid: tills vidare A: Arbetsmarknadsnämndens

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-06-25 1 (12)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-06-25 1 (12) Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-06-25 1 (12) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, torsdagen den 25 juni 2015 kl 9.00 10.25. Beslutande Anders Burman (S), ordförande Erik Grähs (V),

Läs mer

Miljö-, bygg- och räddningsnämnens reglemente

Miljö-, bygg- och räddningsnämnens reglemente Antal sidor 11 Miljö-, bygg- och räddningsnämnens reglemente Utarbetat av: Strategi och näringslivsavdelningen, Annette Lauritzen Karlsson Antagen av, datum och Kommunfullmäktige, 2010 11 30 133 Reviderad,

Läs mer

1 Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente för kommunens samtliga nämnder.

1 Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente för kommunens samtliga nämnder. 003-11 1 GEMENSAMT REGLEMENTE FÖR NÄMNDER I NYNÄSHAMNS KOMMUN Antaget av kommunfullmäktige den 11 mars 2015, 19. Inledande bestämmelser 1 Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna

Läs mer

Katrineholms kommuns författningssamling. Förbundsordning för Västra Sörmlands Räddningstjänstförbund

Katrineholms kommuns författningssamling. Förbundsordning för Västra Sörmlands Räddningstjänstförbund Katrineholms kommuns författningssamling Nr 5.03 Förbundsordning för Västra Sörmlands Räddningstjänstförbund Ändrad av kommunfullmäktige 2003-06-16, 164, 2004-10-18, 149, 2006-12-18, 33, 2009-05-18, 84

Läs mer

Förbundsordning för Kommunalförbundet Kalmarsundsregionens Renhållare KSRR Fastställd på KSRR Förbundsfullmäktiges möte 2010-11-26

Förbundsordning för Kommunalförbundet Kalmarsundsregionens Renhållare KSRR Fastställd på KSRR Förbundsfullmäktiges möte 2010-11-26 1 Medlemmar Kalmarsundsregionens Renhållare är ett kommunalförbund enligt kommunallagen (1991:900), (KL). Medlemmar i kommunalförbundet är de fyra kommunerna Kalmar, Mörbylånga, Nybro och Torsås. Kommunalförbundet

Läs mer

Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa 29 beslutande, enligt bifogad närvarolista.

Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa 29 beslutande, enligt bifogad närvarolista. DALS-EDS KOMMUN Kommunfullmäktige 2006-04-19 Plats och tid Utsiktens Aula, Ed onsdag den 19 april, 2006 klockan 19.00 19.45 Beslutande Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa

Läs mer

REGLEMENTE. Barn- och utbildningsnämndens reglemente

REGLEMENTE. Barn- och utbildningsnämndens reglemente REGLEMENTE Barn- och utbildningsnämndens reglemente REGLEMENTE antas av kommunfullmäktige Kommunfullmäktige fastställer reglemente och överlämnar därmed åt nämnderna att ansvara för skilda verksamhetsområden,

Läs mer

Reglemente för barn- och utbildningsnämnden i Helsingborg

Reglemente för barn- och utbildningsnämnden i Helsingborg SID 1(7) Reglemente för barn- och utbildningsnämnden i Helsingborg Antaget av kommunfullmäktige den 9 december 2014, 195, att gälla från och med den 1 januari 2015. Kommunfullmäktige har beslutat om en

Läs mer

Yttrande över förslag till utskottsinitiativ ifråga om krav på bemanning för en god äldreomsorg

Yttrande över förslag till utskottsinitiativ ifråga om krav på bemanning för en god äldreomsorg 2012-01-16 Dnr 42107/2011 1(7) Avdelningen för regler och tillstånd Birgitta Resenius Birgitta.resenius@socialstyrelsen.se Riksdagens socialutskott 100 12 STOCKHOLM Yttrande över förslag till utskottsinitiativ

Läs mer

Författningssamling. Reglemente för socialnämnden 1(5) Sammansättning

Författningssamling. Reglemente för socialnämnden 1(5) Sammansättning 1(5) Författningssamling Antagen av kommunfullmäktige: 2014-04-24 73 Reviderad: 2014-10-30 153, 2015-09-24 116 Reglemente för socialnämnden Sammansättning 1 Socialnämnden består av elva ledamöter och elva

Läs mer

REGLEMENTE FÖR MYNDIGHETSNÄMND FÖR SOCIALTJÄNST OCH SKOLA

REGLEMENTE FÖR MYNDIGHETSNÄMND FÖR SOCIALTJÄNST OCH SKOLA REGLEMENTE FÖR MYNDIGHETSNÄMND FÖR SOCIALTJÄNST OCH SKOLA Fastställd av kommunfullmäktige 2002-11-11 76 Dnr KS 2002/0111 Utöver det som föreskrivs om nämnder i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta

Läs mer

Socialnämnden 2014-11-11 1. Ingela Melchersson (S) Birgitta Antonsson (KD) Britt Hogenstedt (M) Rune Sandberg (KD) Elisabeth Cobb (M)

Socialnämnden 2014-11-11 1. Ingela Melchersson (S) Birgitta Antonsson (KD) Britt Hogenstedt (M) Rune Sandberg (KD) Elisabeth Cobb (M) 2014-11-11 1 Plats och tid Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Carl August-rummet, kommunkontoret Tisdagen den 11november 2014 klockan 9:30-11:30 Ove Bäck (C), ordförande Maria Gustafsson (S), 2:e vice

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-28

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-28 Barn- och ungdomsnämnden Paragraf Ärendelista Sammanträdesdatum 2014-08-28 69 Budgetuppföljning och ekonomisk redovisning år 2014 70 Budget skolskjuts 2015 71 Återremiss motion om förskola i Vallberga

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN Medborgarnämnden 2010-03-01

ÅSTORPS KOMMUN Medborgarnämnden 2010-03-01 24 Allmän Plats och tid Kommunhuset, Björnekullasalen kl. 19.00-20.25 ande Reino Persson (S) ordförande Friberg, Gun (S) vice ordf. Hellman, Gertrud (M) Eriksson, Lennart (S) Andersson, Lena (C) tjg. ersättare

Läs mer

PROTOKOLL 2014-05-20. Gruesalen, Mejerigatan 1 09:00-12:00. Christer Landin (S) Ninnie Lindell (M) Urban Berglund (KD) Bert Roos (S)

PROTOKOLL 2014-05-20. Gruesalen, Mejerigatan 1 09:00-12:00. Christer Landin (S) Ninnie Lindell (M) Urban Berglund (KD) Bert Roos (S) 1(15) Plats och tid Beslutande Ledamöter Gruesalen, Mejerigatan 1 09:00-12:00 Christer Landin (S) Ninnie Lindell (M) Urban Berglund (KD) Bert Roos (S) Tjänstegörande ersättare Övriga närvarande Tjänstemän

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-04-24. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering

Sammanträdesdatum 2014-04-24. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-04-24 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 24 april 2014, kl. 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Upprop 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2007-08-09 1(13) Plats och tid Nämndrummet, Skillingehus Kl 14.00-16.20 Beslutande Jan Andersson (c) Gunnel Elg (kd) Christer Holmgren, tjg. ers. för Sofie Larsson (m) Sören Ståhlgren (s) Sonja Kling (s)

Läs mer

Plats och tid Husaren, Kumla Folkets hus onsdagen den 22 april 1992, kl 17.00-17.40

Plats och tid Husaren, Kumla Folkets hus onsdagen den 22 april 1992, kl 17.00-17.40 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1992-04-22 Plats och tid Husaren, Kumla Folkets hus onsdagen den 22 april 1992, kl 17.00-17.40 Beslutande Sven-Ove Cederstrand, ordf

Läs mer

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo (FP) Jan Plantin (M) Kristina Pettersson (S)

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo (FP) Jan Plantin (M) Kristina Pettersson (S) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14) Plats och tid Vård och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 12.30 16.00 Beslutande Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo

Läs mer

Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset Torsdagen den 22 maj 2014 kl 18:00 19:30

Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset Torsdagen den 22 maj 2014 kl 18:00 19:30 1 (13) Plats och tid ande Övriga närvarande Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset Torsdagen den 22 maj 2014 kl 18:00 19:30 Jessica Ashworth (M), Ordförande Harriet Paulsson (C), 1e vice ordförande Anders

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-10-17. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 5 2012-10-17 08:15-11:10

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-10-17. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 5 2012-10-17 08:15-11:10 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 5 2012-10-17 08:15-11:10 Beslutande Kristina Svensson Veronica Almroth Bengt Johansson Kerstin Gadde Anders Hygrell Övriga deltagande Se sidan 2 Utses att justera

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄK TIGES REVISORER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 15.00 17.45 Beslutande Leif Nilsson (S), ordföran de Stig Johansson (M) Anders Eriksson (C) Maire Lautakoski

Läs mer

Avtal om samverkan i gemensam nämnd för familjerättsliga frågor i Sigtuna, Sollentuna och Upplands Väsby kommuner

Avtal om samverkan i gemensam nämnd för familjerättsliga frågor i Sigtuna, Sollentuna och Upplands Väsby kommuner Avtal om samverkan i gemensam nämnd för familjerättsliga frågor i Sigtuna, Sollentuna och Upplands Väsby kommuner Sigtuna, Sollentuna och Upplands Väsby kommuner överenskommer om att från och med den 1

Läs mer

Gunnel Orselius-Dahl (fp), ordförande Michael Saltas (kd) Mauritz Lindroth (s)

Gunnel Orselius-Dahl (fp), ordförande Michael Saltas (kd) Mauritz Lindroth (s) Socialnämndens arbetsutskott 24 maj 2004 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Frösundarummet, Socialförvaltningen, Tuna torg 15, Vallentuna måndagen den 24 maj 2004 kl 14.00-15.45

Läs mer

Dnr 26/2014-041. Budget 2015. Fastställd av förbundsdirektionen den 15 oktober 2014, 89 2014-10-01

Dnr 26/2014-041. Budget 2015. Fastställd av förbundsdirektionen den 15 oktober 2014, 89 2014-10-01 Dnr 26/2014-041 Budget 2015 Fastställd av förbundsdirektionen den 15 oktober 2014, 89 2014-10-01 Innehåll 1 Förbundets uppdrag och verksamhet 5 1.1 Uppdrag... 5 1.2 Verksamhet... 5 Förbundsdirektionen...

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Anslags uppsättande: 2015-09-23 Anslags nedtagande: 2015-10-15

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Anslags uppsättande: 2015-09-23 Anslags nedtagande: 2015-10-15 Socialnämnden 2015-09-17 1 (18) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa, torsdagen 2015-09-17, kl. 9.30-11.30 Beslutande: Gruppmöte: 8.00-9.30 Roger Rydström (S), ordf. Else-Marie Frisk (S) Risto Laine (S)

Läs mer

NYKVARNS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING

NYKVARNS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING Reglemente för Vård- och omsorgsnämnden S FÖRFATTNINGSSAMLING Antagen av kommunfullmäktige den 22 februari 2007 Ändringar införda till och med KF, 57/2011 Innehållsförteckning 1 Nämndens ansvarsområde...

Läs mer

Sammanträde i kommunstyrelsen

Sammanträde i kommunstyrelsen Kommunstyrelsen KALLELSE KUNGÖRELSE Sammanträde i kommunstyrelsen Tid och plats för sammanträde Måndagen den 17 juni 2013, kl. 17.00. Frösjön/Lockvattnet, Västra Storgatan 15, Gnesta Förslag till justerare

Läs mer

Revidering av Omsorgsnämnden reglemente avseende alkoholhandläggning

Revidering av Omsorgsnämnden reglemente avseende alkoholhandläggning STRÖMSTADS KOMMUN Kallelse/föredragningslista Sida 7 (15) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2014-04-24 Kf 36 Ks 47 Au 75 Ks/2014-0175 Revidering av Omsorgsnämnden reglemente avseende alkoholhandläggning

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige 2007-10-09 271 Plats och tid s sessionssal kl. 18.30 20.00 Beslutande Enligt till protokollet bilagd uppropslista Övriga närvarande Tage Dalteg, kommunchef och sekreterare Utses att justera Bertil Engström

Läs mer

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2008-10-27 1 (12) Vita rummet, Kommunkontoret, Surahammar Måndag 27 oktober 2008, klockan 13.00 15.

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2008-10-27 1 (12) Vita rummet, Kommunkontoret, Surahammar Måndag 27 oktober 2008, klockan 13.00 15. 2008-10-27 1 (12) Plats och tid Beslutande Vita rummet, Kommunkontoret, Surahammar Måndag 27 oktober 2008, klockan 13.00 15.25 Anders Tollin (S) Ordförande Leif Carlberg (S) Christina Waster Jansson (S)

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 14 Plats och tid Kommunhuset, Lessebo onsdagen den 17 december 2014 kl 14.00-16.15 ande Lars Altgård, ordf (s) Jim Lindberg (s) Marianne Nilsson (m) Gull-Britt Sandefors (c) Charlotta Book (s)

Läs mer

Förbundets namn är Samordningsförbundet Falköping/Tidaholm.

Förbundets namn är Samordningsförbundet Falköping/Tidaholm. Förbundsordning för Falköping/Tidaholm Förbundsordning för i kommunerna Falköping/Tidaholm. har inrättats med stöd av lagen (2003:1 210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser. 1 Förbundets

Läs mer

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05 Beslutande Bengt Torstensson Lotta Husberg Kerstin Gadde Veronica Almroth Claes Nordevik Hans Pernervik Els-Marie Ragnar Bo Andersson

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9 ) Socialutskottet 2014-09-18

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9 ) Socialutskottet 2014-09-18 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9 ) Plats och tid IFO:s sammanträdeslokal, torsdagen den 18 september 2014 kl 08.30-14.30 Beslutande Jonas Erlandsson (S), ordförande Diana Bergeskans (S), v ordförande

Läs mer

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 24 april 2001 kl 19.00 20.40

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 24 april 2001 kl 19.00 20.40 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 24 april 2001 kl 19.00 20.40 Lars Rundgren

Läs mer

Socialnämnden 2015-08-17 1(14)

Socialnämnden 2015-08-17 1(14) Socialnämnden 2015-08-17 1(14) Plats och tid Nämndrummet kl 13.00-16.30 Beslutande Solweig Gard (S) ordförande Margareta Ivarsson (C) Anders Englund (S) ersätter Daniel Hjelm (S) Jan Jansson (S) ersätter

Läs mer

Riktlinje för ekonomistyrning

Riktlinje för ekonomistyrning Riktlinje 2015-03-30 Riktlinje för ekonomistyrning KS 2015/0144 Beslutad av kommunfullmäktige den 30 mars 2015. Denna riktlinje ersätter, tillsammans med Riktlinje för intern styrning och kontroll, det

Läs mer

Kommunfullmäktige 2011-02-10. Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv. Tid: 2011-02-21 kl. 18:00

Kommunfullmäktige 2011-02-10. Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv. Tid: 2011-02-21 kl. 18:00 Kungörelse Kommunfullmäktige 2011-02-10 Plats: Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2011-02-21 kl. 18:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (12) Omsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (12) Omsorgsnämnden Plats och sammanträdestid Beslutare Övriga deltagare SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 2007-02-15 Äldreboendet Jägarens sammanträdesrum 2007-02-15 kl. 09.00 16.00 Leif Andersson (s) Anna-Lena Carlsson (c) Lisbeth

Läs mer

Delegations- och verkställighetsordning för kultur- och fritidsnämnden i Norrköpings kommun

Delegations- och verkställighetsordning för kultur- och fritidsnämnden i Norrköpings kommun DELEGATIONS- OCH VERKSTÄLLIGHETSORDNING Delegations- och verkställighetsordning för kultur- och fritidsnämnden i Norrköpings kommun Diarienummer KFN 2015/0002 Fastställd av kultur- och fritidsnämnden 2015-01-28.

Läs mer

Claes Jägevall, ordf Rolf Eriksson Kjell Sjölund Peter Lindroth Catrin Hulmarker Marie Lindberg Andersson, ers

Claes Jägevall, ordf Rolf Eriksson Kjell Sjölund Peter Lindroth Catrin Hulmarker Marie Lindberg Andersson, ers SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-02-19 1 Plats och tid Tibro kommun, sammanträdesrum Bonaren kl 14:00-15:15 Beslutande Claes Jägevall, ordf Rolf Eriksson Kjell Sjölund Peter Lindroth Catrin Hulmarker Marie Lindberg

Läs mer