Kommunfullmäktiges sammanträde

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunfullmäktiges sammanträde"

Transkript

1 Sida 1 Kallelse och ärendelista till Kommunfullmäktiges sammanträde Tid: Måndag 30 mars 2009, kl Plats: B-salen, Medborgarhuset Park i Hjo Ledamot som är förhindrad att delta vid sammanträdet ska snarast kontakta kansliet (Christina Grahn ) som kallar ersättare för tjänstgöring. Hjo den 20 mars 2009 Michael Kihlström Ordförande Anders Boman Sekreterare Ärendelista Ärende Förslag till beslut Handlingar 1. Upprop 2. Val av protokollsjusterare och fastställande av tid för justering 3. Fastställande av dagordning Björn Fredeby (M) och Bertil Ask (S) utses att tillsammans med ordföranden justera protokollet. Ersättare: Rune Larsson (M) och Astrid Raidl (Mp). Justeringstid: Torsdag 2 april 2009, kl Information: Klimatstrategi för Västra Götaland Föredragande: Representanter för Västra Götalandsregionens beredningsgrupp för miljö

2 Sida 2 Information: Tekniska utskottets verksamhet Föredragande: KsTu ordförande Tore Nolberger 4. Frågestund 5. Plan för budget och budgetuppföljning Politisk föredragande: Ks ordförande Catrin Hulmarker Ks 24: Kommunfullmäktige beslutar att ersätta kapitel 6 i Hjo kommuns styrsystem för verksamhetsplanering och budget (Kf 143/07) med bifogad Plan för budget och budgetuppföljning. 6. Samverkan inom miljö- och hälsoskyddsområdet Politisk föredragande: Ks ordförande Catrin Hulmarker Ks 25: Kommunfullmäktige beslutar att: - teckna avtal med Skövde kommun om samverkan om tillsyn och kontroll inom miljö- och hälsoskyddsområdet, - godkänna föreliggande förslag till avtal, samt - i uppföljning 2009 skall beräknad avvikelse mot budget 2009 finansieras med medel från ID 2113 (Ks utvecklingsanslag). 7. Revers Hjo Stadshus AB Politisk föredragande: Ks ordförande Catrin Hulmarker Ks 28: Kommunfullmäktige beslutar att: - godkänna att Hjo Stadshus AB tar upp ett nytt lån på marknaden på 40 miljoner för att kunna amortera befintlig reversskuld till Hjo kommun, - att kommunal borgen beviljas på 40 miljoner kronor, samt - att punkten om reversskuld i ägardirektivet till de kommunala bolagen som beslutades i kommunfullmäktige 16/07 tas bort.

3 Sida 3 8. Tjänstegarantier inom Vård och Omsorg Politisk föredragande: KsOu ordförande Ewa F Thorstenson Ks 33: Kommunfullmäktige beslutar att anta förslaget till tjänstegarantier inom Vård och Omsorg. 9. Svar på motion angående ändring av socialbidragsnormen Politisk föredragande: Ks ordförande Catrin Hulmarker 10. Svar på motion om miljöpolicy angående drivmedel för kommunens verksamhet Politisk föredragande: Ks ordförande Catrin Hulmarker Ks 22: Kommunfullmäktige beslutar att: - avslå motionen, samt - anse motionen besvarad. Ks 27: Kommunfullmäktige beslutar att: - avskriva ärendet, samt - anse motionen besvarad. 11. Ev nya motioner att anmäla 12. Ev valärenden 13. Anmälningsärende Länsstyrelsens protokoll där Robert Holst (Kd) utsetts till ny ersättare i kommunfullmäktige efter Jenny Eriksson (Kd)

4

5

6

7 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING Handläggare Datum Sida 1 (2) Kommunfullmäktige Plan för budget- och budgetuppföljning Förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar att ersätta kapitel 6 i Hjo kommuns styrsystem för verksamhetsplanering och budget (Kf 143) med bifogad Plan för budget och budgetuppföljning. Bakgrund Kommunfullmäktige fastställde Hjo kommuns styrsystem för verksamhetsplanering och budget (Kf 143). Styrsystemet utarbetades i samband med beslutet om kommunens nya organisation. Uppföljningar och utvärderingar av organisationsförändringen visar på behov av revidering av detta dokument. De ekonomiska förutsättningarna för kommunsektorn har, som en följd av den finansiella oron och försämringar av konjunkturen, hamnat i ett allvarligt läge. I avvaktan på en mer omfattande omarbetning av styrsystemet föreslås initialt ett antal förändringar i budget- och uppföljningsprocesserna. De förändringar som föreslås är följande: - Kommunfullmäktige fastställer budgetramar för politikerområden. - Tydligt ekonomiskt ansvar - Plan för budget och budgetuppföljning Politikerområden Kommunfullmäktiges beslut om budget för år 2009 innebär en långtgående detaljreglering. Detta låser den ekonomiska styrningen på för låg nivå, vilket innebär en tröghet och ineffektivitet i arbetet med att uppnå god ekonomisk hushållning i organisationen. Den låga nivån har redan inneburit arbete med revidering av budgetramar. Postadress Besöksadress Telefon vx Telefax E-postadress HJO KOMMUN Hjo Direkttelefon Handläggarens E-post adress T:\KSARB\Pågående sammanträden\allmänna utskottet\2009\090225\plan för budget och budgetuppföljning - Missiv.doc

8 2 (2) Följande områden föreslås i budgeten för år ; Demokrati, KS Förvaltning, Barn och utbildning, Arbete och socialtjänst, Vård och omsorg, Samhällsutveckling tillväxt, Samhällsutveckling teknisk service och Finansförvaltning. Ekonomiskt ansvar Hjo kommun har koncentrerat det politiska ansvaret under kommunfullmäktige till två nämnder och fyra utskott. Kommunstyrelsens förvaltning är indelad i tre verksamhetsområden och en stab. I den samlade organisationen är det ekonomiska ansvaret fördelat på många personer. Denna decentralisering är nödvändig samtidigt som den förutsätter tydliga ansvarsnivåer. Budgetuppföljning Hittills har budgeten följts upp genom två delårsbokslut och ett årsbokslut. Därutöver har månadsuppföljningar skett. Delårsboksluten tar mycket tid och enligt kommunallagen räcker det med ett delårsbokslut. För att skapa utrymme för en förbättrad månadsuppföljning ett mer framåtblickande arbete föreslås att delårsbokslutet per 1 april utgår. Alf-Göran Waldenvik Tf kommunchef Jörgen Hansson Ekonomichef T:\KSARB\Pågående sammanträden\allmänna utskottet\2009\090225\plan för budget och budgetuppföljning - Missiv.doc

9 Plan för budget och budgetuppföljning

10 Plan för budget och budgetuppföljning Hjo kommuns budget ska vara tillgänglig för allmänheten och vara en informationskälla både för förtroendevalda, partierna och allmänheten. Budgeten bör leverera relevant information som är enkel och saklig och som var och en lätt kan tillgodogöra sig. Budgeten och dess uppföljning är viktiga delar av kommunens styrsystem. Styrning är samtliga åtgärder som ledningen på olika nivåer i en organisation vidtar för att uppnå önskade resultat. För att kommunen ska utveckla bra verksamheter utifrån tillgängliga resurser är det viktigt att ansvar och befogenheter fördelas i hela organisationen så att engagemang och kompetens tas tillvara fullt ut. Kommunallagen ställer krav på god ekonomisk hushållning i kommunerna. I budgeten ska anges mål och riktlinjer för verksamheten som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning. Finansiella mål som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning ska anges. Årsredovisningens förvaltningsberättelse ska innehålla en utvärdering om resultatet är förenligt med de mål fullmäktige beslutat om. Målstyrning kräver en sammanhängande målkedja från kommunfullmäktige till verksamheten. I Hjo använder vi oss av fyren som målstyrningsmodell där medborgarfokus utgör en viktig grundbult. Kommunfullmäktige fastställer budgetramar på politikområden I den nya organisationen är all verksamhet samlad under kommunstyrelsen. Budgeten fördelas på politiskt intressanta områden s.k. politikområden oberoende av hur förvaltningen är organiserad. På denna nivå beslutar kommunfullmäktige i juni om; övergripande finansiella mål den totala investeringsramen ekonomiska ramar fördelat på politikområdesnivå, och avgörande inriktningar, = PFÖ-dokument Politikområdena i budgetprocessen för år är; Demokrati, KS Förvaltning, Barn och utbildning, Arbete och socialtjänst, Vård och omsorg, Samhällsutveckling tillväxt, Samhällsutveckling teknisk service och Finansförvaltning. Inom politikområdena tas successivt, avgörande inriktningar (3-5 år), mål (1-2 år), nyckeltal och andra kvalitetsmått fram. Tydligt ekonomiskt ansvar Hjo kommun har koncentrerat det politiska ansvaret under kommunfullmäktige till två nämnder och fyra utskott. Kommunstyrelsens förvaltning är indelad i tre verksamhetsområden och en stab. I den samlade organisationen är det ekonomiska ansvaret fördelat på många personer. Denna decentralisering är ändamålsenlig samtidigt som den förutsätter tydliga ansvarsnivåer. Helhetssyn är i denna process nödvändig så att andra dimensioner utöver den egna kärnverksamhetens behov och intressen också beaktas. För att få effekt och uppnå gemensamma mål är det viktigt att engagemang och kompetens tas tillvara i organisationens

11 olika delar. Det är önskvärt att utrymme finns för dialog, delaktighet och ansvarstagande i processerna. Plan för budget och budgetuppföljning Budgeten är integrerad med kommunens ekonomi- och verksamhetsplan. Kommunens budget är ett ekonomiskt handlingsprogram där olika mål och krav ställs mot varandra. Grundläggande för en god ekonomisk hushållning är en ekonomi i balans och en välfungerande uppföljning och utvärdering av ekonomi och verksamhet där varje generation bär sin kostnad. För att upprätthålla en god ekonomisk hushållning måste det för verksamheten finnas ett samband mellan resursåtgång, prestationer, resultat och effekter. Dåtid Nutid Framtid Jan Dec Feb B U D G E T U P P F Ö L J N I N G A R Budget och verks.plan Okt Nov Budgetberedning Delårsbokslut Sept Mål och Budgetdialog Bokslut Planering Uppföljning Allmän politisk debatt Mars Maj Årsredovisning Boksluts- och framtidsdag April l Budgetdialog Budgetuppföljning till KF - dialog B U D G E T U P P F Ö L J N I N G A R Aug Juni Juli PFÖ-dokument Processbeskrivningar - tidplan Att styra den samlade kommunala verksamheten med dess omfattning och bredd mot gemensamma mål är en utmaning som kräver en kontinuerlig utveckling av planerings- och uppföljningsarbetet. Uppföljningarna är ett viktigt beslutsstöd i planeringsprocessen eftersom de fokuserar på hur väl vi ligger i förhållande till uppsatta mål, såväl ekonomiska som verksamhetsmässiga. Det första halvåret fokuserar planeringsprocessen på politikområdesnivå.

12 Januari-Mars Året inleds med en analys av den egna verksamheten i form av bokslutsanalyser. Analyserna är ett viktigt stöd i planeringsprocessen som inleds i februari med en allmänpolitisk debatt. Därefter påbörjas ett arbete i den politiska organisationen med att se över behovet av att revidera nuvarande avgörande inriktningar. Preliminärt bokslut redovisas första gången vid kommunstyrelsen sammanträdet i februari. Mars/April I mars eller april genomförs en kommungemensam boksluts- och framtidsdag med politiker och tjänstemän. Utöver analyser av det föregående budgetåret bereds förslag till ekonomiska ramar och avgörande inriktningar på politikområdesnivå. De ekonomiska ramarna baseras på kommunens ekonomiska förutsättningar. Likaså redovisas utvecklingen i omvärlden, förändringar i regelverk samt behov och efterfrågan av verksamheterna under dagen. Därefter påbörjas ett budgetarbete under april utifrån de ekonomiska ramar som presenterats under denna dag. Årets första budgetuppföljning till kommunstyrelsen sker i april. April/Maj/Juni I april eller maj genomförs ytterligare en budgetdag. Dagen syftar till att verksamheterna utifrån tilldelade budgetramar redovisar konsekvenser och förslag på lösningar så att ekonomi verksamhet balanserar. Kommunfullmäktige fastställer de ekonomiska ramarna och de avgörande inriktningarna vid juni sammanträdet (PFÖ-dokumentet). Den andra uppföljningen till kommunstyrelsen sker i maj. I juni kompletteras den ekonomiska uppföljningen med en måluppföljning. Den samlade uppföljningen presenteras för kommunfullmäktige. Denna uppföljning ersätter det tidigare tertialbokslutet per 30 april och kompletteras med en dialog mellan verksamhetsledning och politisk ledning. Maj - September Perioden efter budgetdagen i april eller maj och fram till mål och budgetdagen i augusti eller september arbetar verksamheterna vidare med sin detaljbudget. Utgångspunkt är gällande planeringsförutsättningar avseende avgörande inriktningar och ekonomiska ramar. Detta innebär att man förutom det ekonomiska perspektivet ser över hur väl befintliga mål harmoniserar med de avgörande inriktningarna som kommunfullmäktige antagit i PFÖ. På mål- och budgetdagen presenteras sedan förslagen på ekonomiska ramar och verksamhetsmål. Årets 4:e uppföljning till kommunstyrelsen sker i samband med denna budget- och måldag. Oktober/November Under oktober fortsätter budgetberedningens arbete och bland annat genomförs ett politiskt möte med ledande tjänstemän inbjudna i början på oktober där den kommande budgeten diskuteras. Kommunens skattesats beslutas i kommunstyrelsen i slutet på oktober och budgetoch verksamhetsplanen i sin helhet fastställs av kommunfullmäktige i november. Delårsbokslut per 31/8 redovisas på Delårsbokslutsdag i slutet på september eller början oktober. Delårsbokslutet fastställs av kommunfullmäktige på sammanträdet i oktober. November/December Därefter erhåller kommunstyrelsen löpande budgetuppföljningar (5:e och 6:e) vid november och december sammanträdena.

13

14

15

16

17 STAB Sida 1 (6) Enhet Datum Kansli Handläggare Frida Nilsson Kommunfullmäktige Miljösamverkan Östra Skaraborg Förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar att: - teckna avtal med Skövde kommun om samverkan om tillsyn och kontroll inom miljö- och hälsoskyddsområdet, samt - godkänna föreliggande förslag till avtal. Bakgrund Kommunchefen fick under 2007 i uppdrag att utreda förutsättningarna för en samverkan omkring myndighetsuppgifter inom miljö- och hälsoskyddet. Kommunfullmäktige beslutade 58/08 att: - Hjo kommun avser samverka med andra kommuner inom miljö- och hälsoskyddet, - Hjo kommun avser att medverka i en gemensam nämnd för myndighetsuppgiften, - Hjo kommun avser att ställa sig bakom en gemensam taxekonstruktion, samt - Ge kommunchefen i uppdrag att påbörja diskussioner med Skövde, Falköping och Tibro kommuner kring förutsättningarna för samarbetet. Skövde, Falköping och Tibro kommuner har beslutat att samverka när det gäller myndighetsutövning inom miljö- och hälsoskyddsområdet. Miljöförvaltningarna i Skövde, Falköping och Tibro kommuner är sedan den 1 juli 2008 en gemensam förvaltning kallad Miljöförvaltningen Östra Skaraborg. Miljönämnderna i respektive kommuner bildade en gemensam nämnd den 1 januari 2009, Miljönämnden Östra Skaraborg. Efter fullmäktiges principbeslut inleddes en dialog med berörda kommuner angående en framtida samverkan. I samarbete med representanter från MÖS- Postadress Besöksadress Telefon vx Telefax E-postadress HJO KOMMUN Torggatan Kansli Direkttelefon Handläggarens E-post adress Hjo

18 2 (6) förvaltningen har en nulägesanalys av Hjo kommuns miljö- och hälsoskyddsverksamhet genomförts. Nulägesanalysen beskriver hur miljö- och hälsoskyddsarbetet bedrivs i Hjo kommun, samt en beskrivning av vilka åtgärder som rekommenderas att Hjo kommun genomför, antingen för att kunna ansluta sin verksamhet till MÖS, alternativt fortsatt bedriva verksamheten i egen regi. Föreliggande missiv skall ses som ett komplement till tidigare beslut och utredningar i ärendet. Hit skall räknas bl a Länsstyrelsens tillsynsrapporter från 2002 och 2005, dåvarande Skaraborgssamverkans utredningar från 2005 (Ks dnr ), kommunchefens skrivelse samt MÖS nulägesanalys (som även utgör bilaga till detta ärende) av verksamheten i Hjo kommun från sommaren Miljönämnden Östra Skaraborg (MÖS) Den nya förvaltningen arbetar huvudsakligen med myndighetsutövning inom miljö- och hälsoskyddsområdet. Myndighetsutövning innebär tillsyn och kontroll, prövning av tillståndsansökningar, anmälningar mm. Andra arbetsuppgifter är att bedriva miljöövervakning, ta fram underlagsmaterial för den kommunala planeringen och informera om de miljö- och hälsoskyddsfrågor förvaltningen har ansvar för. Syftet med en ny miljöförvaltning är enligt MÖS att skapa fördelar som; - en effektivare organisation med god service- och kvalitetsnivå, - samordnade bestämmelser, regelverk och taxor (gemensamma spelregler och lika villkor), - minskade kommunala kostnader (på sikt) - mindre sårbarhet och ökad kompetens, - säkerställa behovet av personal- och kompetensförsörjning samt att - skapa tydligare myndighetsutövning. Länsstyrelsens tillsyn Under 2002 besökte länsstyrelsen, inom ramen för regional tillsynsvägledning, Hjo för att granska miljö- och hälsoskyddsverksamheten (förutom livsmedel). Inför länsstyrelsens besök genomförde förvaltningen en resursinventering, enligt kommunförbundets modell. Slutsatsen av inventeringen blev att det bör finnas 5 tjänster och inte 3,4 tjänster (inkluderande djurskyddstillsyn, som fr o m övergått till Länsstyrelsen) för tillsyn inom miljö- och hälsoskyddsverksamheten som resursinventeringen visade. Länsstyrelsen konstaterade att det finns allvarliga brister inom den regelbundna och egeninitierade tillsynen och att kommunens bristfälliga resurser måste åtgärdas. Länsstyrelsen föreslog olika alternativ för att komma tillrätta med resursbristen inom miljöbalks- och djurskyddstillsynen:

19 3 (6) - Förstärkning av verksamheten genom tilldelning av ytterligare medel. - Högre avgiftsfinansiering - Återlämnande av tillsyn över B- anläggningar till länsstyrelsen. Efter länsstyrelsens granskning genomfördes en del förändringar och förstärkningar av verksamheten. Under 2005 följde länsstyrelsen upp ärendet och konstaterade att det då fanns 3,5 tjänster inom miljö- och hälsoskyddsverksamheten, men att resursbrister fortfarande förelåg. Hjo kommun uppmanades att minska skillnaden mellan tillgängliga resurser och resursbehovet. Länsstyrelsen meddelade att man kommer att följa utvecklingen i kommunen eftersom tillgängliga resurser är en förutsättning för den tillsyn som delegerats från länsstyrelsen till kommunen. Exklusive den till Länsstyrelsen överförda djurskyddstillsynsverksamheten har alltså verksamheten bedrivits med en bemanning motsvarande ca 3,0 inspektörstjänst, administratör samt del av förvaltningschef. En bemanningsnivå som således inte har bedömts som tillräcklig av tillsynsmyndigheten. Nulägesanalys sommaren 2008 Under sommaren 2008 har Miljösamverkan Östra Skaraborg på uppdrag av kommuncheferna i Hjo och Skövde kommuner samt miljöchefen på MÖS genomfört en nulägesanalys av miljö- och hälsoskyddsverksamheten i Hjo. Inom ramen för nulägesanalysen har även en utvärdering gjorts av möjligheten till att ansluta i ett första skede tjänstemannadelen av miljö- och hälsoskyddsverksamheten till MÖS, samt i samband med nästa mandatskifte även ansluta miljö- och bygglovnämndens uppgifter till den gemensamma nämnden. Analysen innehåller: - Beskrivning av nämnd och verksamhet - Nämndens verksamhets- och tillsynsplaner - Delegationsordning - Administrativa- och ledningsresurser - Verksamhetssystem - Förslag till åtgärder - Översiktlig tidplan - Kostnadsanalys Nulägesanalysen biläggs denna skrivelse, men de viktigaste slutsatserna som kan dras utifrån analysen är följande: - Bemanningen inom miljö- och hälsoskyddsverksamheten är inte tillräcklig för att kommunen skall kunna bedriva en tillfredssällande tillsyns- och kontrollverksamhet.

20 4 (6) - De administrativa resurserna bedöms som otillräckliga, dels i form av tillgång till administrativ personal, dels i form av datoriserat verksamhetssystem. Förslag till avtal Avtalsförslaget innebär att Skövde kommun åtar sig att åt Hjo kommun svara för prövning, tillsyn och övervakning inom miljö- och hälsoskyddsområdet. Skövde kommun åtar sig därutöver att besvara remisser, svara för information inom verksamhetsområdet, bistå med expertkunskaper och under lag för planeringen, delta i krisberedskapshanteringen m.m. Skövde kommun tillhandahåller Hjo kommun miljöinspektörstjänster motsvarande tre tjänster, samt ledning. För detta åtagande förbinder sig Hjo kommun lämna ersättning med: För miljöinspektörstjänster: För ledning och administration: För hyreskostnader: För data-/telefonkostnader: Totalt: tkr/år 299 tkr/år 99 tkr/år 66 tkr/år tkr/år Därutöver skall Hjo kommun betala en andel av 8,7 % av de uppstartskostnader som uppstår vid bildandet av MÖS, samt kostnader för konvertering av databaser, digitalisering av arkiv m.m. Ekonomisk konsekvensanalys Eftersom förvaltningsorganisationen för tillsynsverksamheten på miljö- och hälsoskyddsområdet under åren genomgått genomgripande förändringar är en exakt jämförelse över perioden svår att genomföra. För att ge en så rättvisande bild som möjligt av de ekonomiska konsekvenserna har vissa schabloniserade antaganden gjorts, bl a avseende kringkostnader. En ekonomisk redovisning av ett inträde i MÖS återfinns i bilaga 1 till denna skrivelse. En av slutsatserna som kan dras av denna analys är att inträdet medför ekonomiska engångseffekter under övergångsåret Dessa effekter inryms inte fullt ut inom nuvarande budget. Sammantaget är det förvaltningens bedömning att nettokostnaden 2009 för inträdet i MÖS överstiger budget med ca 600 tkr (1 782 tkr tkr). I detta nettoresultat ligger osäkra prognoser avseende verksamhetens intäkter. Vilket utfall som verksamheten kan antas visa vid 2009 års utgång är svårt att prognostisera, men ett utfall i paritet med budget förutsätter att inspektörsvakansen inte återbesätts under hela Skulle tjänsten däremot bemannas från halvårsskiftet skulle bruttokostnaden stiga med knappt 300 tkr och skillnaden jämfört med ett inträde i MÖS skulle därigenom halveras. En så-

21 5 (6) dan bemanningsutökning är ur verksamhetssynpunkt nödvändig, men inryms inte inom tilldelad ram. I kalkylerna avseende 2010 har verksamhetsvolymen justerats upp till 3,0 handläggartjänst, då kraven på verksamheten långsiktigt inte kan hanteras med befintliga resurser. Fr o m 2010 bedöms att bruttokostnaden för kommunen är ungefärligen densamma oavsett om verksamheten bedrivs i egen regi eller i samverkan med MÖS. Nettokostnadseffekten av ett inträde i MÖS bedöms dock som positiv, dels genom att avgiftsnivån höjs, dels genom att självfinansieringsgraden sannolikt ökar i den gemensamma organisationen. Den beräknade självfinansieringsgraden i MÖS ligger enligt organisationens tjänstemän på ca 45 % och det är ett uttalat mål att denna skall öka. Den ungefärliga intäkten 2010 för Hjo kommun beräknas utifrån dessa antaganden bli ca tkr, vilket är ca 200 tkr högre än vid en oförändrad verksamhet (baserat på antagandet att intäkterna i Hjo endast räknas upp med index). Oavsett vilket alternativ man väljer är det inför budgetprioriteringar 2010 viktigt att uppmärksamma behovet av utökade resurser för verksamheten. Vid en anslutning till MÖS bedöms att ytterligare ca 560 tkr behöver tillskjutas verksamheten. Vid en fortsatt drift i egen regi krävs ett budgettillskott om ca 700 tkr. Förvaltningens samlade bedömning Enligt det förslag till avtal som föreligger skulle Hjo kommuns kostnad för deltagande i MÖS motsvara kostanden för den bemanningsresurs som kommunen tidigare förfogat över för sitt tillsynsarbete. Samtidigt kommer kommunen i åtnjutande av den samlade kompetensen och de samordningsvinster som följer av den större organisationen. Länsstyrelsen har meddelat att man kommer att följa utvecklingen i Hjo kommun med hänvisning till de allvarliga brister inom den regelbundna och egeninitierade tillsynen som framkommit vid inspektion. Om kommunen skulle välja att bedriva verksamheten i egen regi är det mycket tveksamt om länsstyrelsen fortsatt skulle godkänna en bemanning på 2005 års nivå utan att vidta sanktioner mot kommunen, t ex genom att återta uppdraget att utöva tillsyn över s k B- anläggningar. Det finns inga skäl att i dagsläget anta att bemanningen inom MÖS inte skulle vara tillräcklig för att möta tillsynsbehovet i Hjo kommun och komma tillrätta med de påtalade bristerna. De negativa ekonomiska effekterna av inträdet kan i sammanhanget betraktas som relativt ringa, mot bakgrund av de positiva verksamhetsmässiga vinsterna. Dessutom kommer på sikt kommunens nettokostnader för verksamheten med stor sannolikhet att minska, tack vare ökade intäkter. Det är dock viktigt att hålla i minnet att kostnaderna är jämförbara under förutsättning att bemanningen 3,0 inspektörstjänst bibehålls även om kommunen fortsatt bedriver tillsynsverksamheten i egen regi. Högre eller lägre bemanning förändrar naturligtvis kalkylen avsevärt.

22 6 (6) Att administrativ personal finns tillgänglig är nödvändig för att kommunen ska kunna uppfylla sitt myndighetsansvar. Tillgången på administrativ resurs i Hjo kommuns organisation bedöms i nuläget som tillräcklig för att kunna möta upp avtalets krav. Behovet av ett ändamålsenligt verksamhetssystem är stort. Oavsett om kommunen beslutar att gå med i MÖS eller ej, är det nödvändigt att ett nytt verksamhetssystem införskaffas för att handläggarna skall kunna bedriva ett effektivt arbete. Anders Boman Kanslichef Alf-Göran Waldenvik Kommunchef

23 Avtal Förslag utkast Samarbete om tillsyn och kontroll inom miljö- och hälsoskyddsområdet Mellan Skövde kommun och Hjo kommun har följande avtal träffats: 1 Uppgifter Skövde kommun åtar sig att genom personal hos Miljösamverkan Östra Skaraborg (MÖS) åt Hjo kommun svara för prövning, tillsyn och miljöövervakning enligt miljöbalken, livsmedelslagen och angränsande lagar, förordningar och föreskrifter inklusive de lokala hälsoskyddsföreskrifterna. Skövde kommun skall vidare svara för de övriga uppgifter som enligt svensk lag eller Europaunionens bestämmelser ska fullgöras av den kommunala nämnden inom miljö- och hälsoskyddsområdet. Skövde kommun ska också utöva tillsyn enligt tobakslagen vad avser rökfria lokaler, enligt strålskyddslagen vad gäller solarier samt enligt miljöbalken över naturreservat som beslutats av Hjo kommun. Skövde kommun ska vidare besvara remisser från Hjo kommun, besvara interpellationer och frågor från kommunfullmäktige i Hjo, svara för information om miljö- och hälsoskyddsfrågor inom verksamhetsområdet, bistå Hjo kommun med expertkunskaper inom verksamhetsområdet, delta i det lokala folkhälsoarbetet, bistå med underlag för den kommunala planeringen, återföra erfarenheter från tillsynen och miljöövervakning till Hjo kommun, bedriva miljöövervakning t ex luft-, natur- och vattenundersökningar samt delta i Hjos kommuns krisberedskapshantering. Däremot ingår inte Agenda 21, naturvårdsarbete, energirådgivning samt tillsyn enligt tobakslagen vad avser försäljning av tobak. 2 Verksamhetsplan m m Verksamheten enligt detta avtal skall med hänsyn tagen till en av miljö- och bygglovnämnden i Hjo kommun årligen fastställd verksamhets- och tillsynsplanering. 3 Verksamhetsledning och ansvarig arbetsgivare Skövde kommun svarar för ledningen av verksamheten och är arbetsgivare för den personal som anvisas av Hjo kommun. Skövde kommun tillhandahåller datoriserat verksamhetssystem, tjänstebil, mobiltelefon och annan erforderlig utrustning. 4 Delegation Hjo kommun får uppdra åt anställd i Skövde kommun att besluta på Hjos kommuns vägnar i visst ärende eller grupp av ärenden enligt 1, dock inte i de fall som avses i 6 kap 34 kommunallagen. Föreskrifterna i kap 6, och 35 kommunallagen om jäv och anmälan 1

24 av beslut till nämnd skall tillämpas på den som fattar sådana beslut. (MB 26 kap 7, Livsmedelslagen 14 ). Det åligger miljö- och bygglovnämnden i Hjo kommun anta delegationsordning för de ärenden som skall handläggas och i övrigt utföras enligt detta avtal. 5 Arbetsplats i Hjo Hjo kommun tillhandhåller och bekostar erforderlig arbetsplats för handläggare. 6 Bemanningsresurs Skövde kommun tillhandahåller Hjo kommun miljöinspektörstjänster motsvarande timmar per år (tre tjänster). Skövde kommun tillhandhåller ledning med 8,7 % av ledning och administration. Hjo kommuns tillsvidare anställda miljö- och hälsoskyddsinspektörer bereds övergång till Skövde kommun som arbetsgivare. Villkoren för anställningarna regleras i enlighet med överenskomna kollektivavtal. Hjo kommun tillhandahåller en assistenttjänst (x %) som kontaktperson för administrativa uppgifter. 7 Ersättning Hjo kommun förbinder sig att lämna en grundersättning till Skövde kommun för ovan nämnda åtaganden med kr per år, motsvarande arbetstimmar, samt kostnader för ledning och administration med kronor. Vidare skall Hjo kommun betala hyreskostnader med kr samt data-/telefonkostnader om kr. Ersättningen ska varje år därutöver slutregleras i efterhand. Slutregleringen skall omfatta kostnadsförändringar som ägt rum under året, t ex till följd av lönerevision, ändrade datakostnader mm. Utöver ovanstående kostnader tillkommer även faktiska kostnader för konvertering av databaser, digitalisering av arkiv och inventeringar, avisering av kartdatabas från Lantmäteriet. Skövde kommun svarar för att erforderlig ansvarsförsäkring tecknas för den personal som arbetar åt Hjo kommun. Skövde kommun äger rätt att debitera Hjo kommun för kostnaden för försäkringen. Eventuella självrisker och skadestånd överstigande försäkringens maxbelopp betalas av Hjo kommun. 2

25 Hjo kommun skall även betala 8,7 % (beräknat utifrån befolkningstalet ) av de uppstartskostnader som uppstod vid bildandet av Miljöförvaltningen Östra Skaraborg d v s ej klart, dock ca kr xxxxxxxkr Hjo kommuns aktuella semesterlöneskuld till den personal som är anställd av Hjo kommun den 30 juni 2009 och som skall överföras till Skövde kommun skall betalas till Skövde kommun senast den 30 oktober Formaterat: Teckenfärg: Röd Formaterat: Teckenfärg: Röd, Färgöverstrykning Formaterat: Teckenfärg: Röd, Färgöverstrykning Formaterat: Teckenfärg: Röd Innestående kompensationstid den 30 juni 2009 för personal anställda av Hjo kommun detta datum skall inte överföras till Skövde kommun. Kostnader för miljöövervakning ingår inte i detta avtal. I de fall Skövde kommun inte kunnat fullfölja sitt åtagande på grund av personalbrist skall slutreglering även omfatta det faktiska antalet arbetstimmar som Skövde kommun levererat. 8 Insyn i förvaltningen Hjo kommun har rätt till fortlöpande insyn i förvaltningen. Det åligger Skövde kommun att se till att beslut fattade på delegation enligt 4 i förekommande fall anmäls till miljö- och bygglovnämnden i Hjo kommun 9 Uppföljning/Utvärdering Uppföljning av verksamheten enligt verksamhets- och tillsynsplanering sker i samband med bokslut årsvis. Skövde kommun skall årligen lämna en verksamhetsberättelse avseende utfört arbete enligt detta avtal till Hjo kommun. 10 Omförhandling Om förhållandena i någon av de samverkande kommunerna väsentligt skulle förändras har berörd kommun rätt att påkalla förhandling. 11 Avtalets giltighet Detta avtals giltighet förutsätter att beslut om godkännande tas av Miljönämnden Östra Skaraborg och Hjo kommuns fullmäktige och att besluten vinner laga kraft. Avtalet är upprättat i två exemplar varav parterna har tagit var sitt. 12 Force majeure 3

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING FÖR FALKÖPINGS KOMMUN KS 2007/0104 400 KFS 2009:20 Reglemente för Miljönämnden Östra Skaraborg (Antaget av kommunfullmäktige den 31 mars 2008, senast ändrat av kommunfullmäktige

Läs mer

Förslag till höjd gräns för barns och skolungdomars arbetsinkomster i hushåll med ekonomiskt bistånd

Förslag till höjd gräns för barns och skolungdomars arbetsinkomster i hushåll med ekonomiskt bistånd Promemoria 2012-09-04 S2012/6026/FST Socialdepartementet Enheten för familj och sociala tjänster Förslag till höjd gräns för barns och skolungdomars arbetsinkomster i hushåll med ekonomiskt bistånd Promemorians

Läs mer

REGLEMENTE MILJÖNÄMND

REGLEMENTE MILJÖNÄMND REGLEMENTE MILJÖNÄMND Dokumentbeskrivningar Policy En policy ska ange viljeinriktningen för ett specifikt område. Den ska vara vägledande för beslut och styrning. En policy som är av principiell beskaffenhet

Läs mer

Reglemente för Miljö- och byggnadsnämnden Detta reglemente träder i kraft 1 april 2015.

Reglemente för Miljö- och byggnadsnämnden Detta reglemente träder i kraft 1 april 2015. Reglemente för Miljö- och byggnadsnämnden Detta reglemente träder i kraft 1 april 2015. Nämndens uppgifter 1 Miljö- och byggnadsnämnden ska svara för den verksamhet som ankommer på kommunen enligt miljöbalken,

Läs mer

Förbundsordning. Förbundsordning för Miljösamverkan östra Skaraborg. Kommunerna Falköping, Hjo, Karlsborg, Skövde och Tibro

Förbundsordning. Förbundsordning för Miljösamverkan östra Skaraborg. Kommunerna Falköping, Hjo, Karlsborg, Skövde och Tibro Förbundsordning Förbundsordning för Miljösamverkan östra Skaraborg Kommunerna Falköping, Hjo, Karlsborg, Skövde och Tibro BESÖKSADRESS Hertig Johans torg 2 Skövde TELEFON 0500-49 36 30 FAX 0500-41 83 87

Läs mer

Förbundsordning för kommunalförbundet Miljösamverkan östra Skaraborg

Förbundsordning för kommunalförbundet Miljösamverkan östra Skaraborg MILJÖSAMVERKAN jatum Diarienummer ÖSTRA SKARABORG 2012-10-18 2011-819 Förbundsordning för kommunalförbundet Miljösamverkan östra Skaraborg 1 ~ Förbundets bildande och medlemmar Genom att anta en förbundsordning

Läs mer

Reglemente för tekniska nämnden Detta reglemente träder i kraft 1 april 2015.

Reglemente för tekniska nämnden Detta reglemente träder i kraft 1 april 2015. Reglemente för tekniska nämnden Detta reglemente träder i kraft 1 april 2015. Nämndens uppgifter 1 Tekniska nämnden fullgör kommunens uppgifter avseende gator och väghållning, parkverksamhet, nyttjande

Läs mer

Reglemente för socialnämnden. Antaget av kommunfullmäktige , 49 Dnr KS

Reglemente för socialnämnden. Antaget av kommunfullmäktige , 49 Dnr KS Reglemente för socialnämnden Antaget av kommunfullmäktige 2014-12-15, 49 Dnr KS.2014.44 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Nämndens uppgifter... 3 1.1. Avgränsningen av nämndens uppgifter... 3 1.2. Innehållet i nämndens

Läs mer

Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar

Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar Riktlinje 2011-05-30 Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar KS-584/2010 Detta reglemente gäller från och med den 1 januari 2005.

Läs mer

Reglemente för socialnämnden Detta reglemente gäller från och med 1 april 2015.

Reglemente för socialnämnden Detta reglemente gäller från och med 1 april 2015. Reglemente för socialnämnden Detta reglemente gäller från och med 1 april 2015. Nämndens uppgifter 1 Socialnämnden fullgör kommunens uppgifter inom socialtjänsten. Nämnden utövar också ledningen av den

Läs mer

Reglemente för miljö- och tillsynsnämnden

Reglemente för miljö- och tillsynsnämnden Reglemente för miljö- och tillsynsnämnden Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Reglemente för miljö- och tillsynsnämnden Reglemente 2014-11-17 182 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

REGLEMENTE FÖR BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN 1(7)

REGLEMENTE FÖR BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN 1(7) REGLEMENTE FÖR BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN 1(7) I anslutning till vad i skollagen och socialtjänstlagen är föreskrivet om den kommunala organisationen för skolan respektive barnomsorgen skall följande gälla

Läs mer

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 1 (1) KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 2014-11-27 VÄLKOMMEN Kommunstyrelsen i Höganäs kommun kallas till sammanträde. Datum och tid: 2014-11-27, kl 17:30 Plats: Gruvsalen, Stadshuset Ledamot som är förhindrad

Läs mer

Reglemente för Socialnämnden

Reglemente för Socialnämnden REGLEMENTE 1(6) Reglemente för Antagen av kommunfullmäktige 2006-12-11, 90 Dnr 2006.197 003 Gäller fr. o m 2007-01-01 Reviderad av kommunfullmäktige 2008-01-28 Nämndens uppgifter 1 Nämnden ansvarar för

Läs mer

Reglemente. Social- och fritidsnämnden

Reglemente. Social- och fritidsnämnden Reglemente Social- och fritidsnämnden Hudiksvalls kommun 2010 Regelmente för social- och fritidsnämnd Utöver vad Kommunallagen säger om nämnder i 6 kap skall följande gälla för Hudiksvalls kommuns social-

Läs mer

Reglemente och arbetsformer för miljö- och byggnämnden i Burlövs kommun

Reglemente och arbetsformer för miljö- och byggnämnden i Burlövs kommun Författningssamling BKFS 2014:6 Reglemente och arbetsformer för miljö- och byggnämnden i Burlövs kommun Antaget av kommunfullmäktige 2014-12-15, 106 Utöver det som föreskrivs om nämnd i kommunallagen (1991:900)

Läs mer

REGLEMENTE FÖR MORA ORSA MILJÖNÄMND

REGLEMENTE FÖR MORA ORSA MILJÖNÄMND REGLEMENTE FÖR MORA ORSA MILJÖNÄMND Dokumentbeskrivningar Policy En policy ska ange viljeinriktningen för ett specifikt område. Den ska vara vägledande för beslut och styrning. En policy som är av principiell

Läs mer

Dnr. 15/SN069. Socialnämnden administrerar och samordnar aktiviteterna inom kommunens pensionärsråd (KPR) och Rådet för funktionshinderfrågor (RFH).

Dnr. 15/SN069. Socialnämnden administrerar och samordnar aktiviteterna inom kommunens pensionärsråd (KPR) och Rådet för funktionshinderfrågor (RFH). Dnr. 15/SN069 Datum 2015-05-21 Reviderat enl beslut SN 81/15 Antaget av Kommunfullmäktige KF 100/15, 2015-09-14 Sidan 1 av 7 Reglemente för socialnämnden i Torsås kommun NÄMNDENS VERKSAMHET Sakområde 1

Läs mer

Reglemente för Socialnämnden

Reglemente för Socialnämnden Utgivare: Kommunledningsenheten Gäller från: 2011-01-01 Antagen: KF 334/2010, Rev KF 78/2011 Reglemente för Socialnämnden Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen för nämnder och dess verksamhet gäller

Läs mer

Reglemente för fastighets- och servicenämnden

Reglemente för fastighets- och servicenämnden Reglemente för fastighets- och servicenämnden Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Reglemente för fastighets- och servicenämnden Reglemente 2014-11-17 181 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Antaget av kommunfullmäktige , 321 Reviderat , 193, , , ,

Antaget av kommunfullmäktige , 321 Reviderat , 193, , , , 1 (5) REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN Antaget av kommunfullmäktige 1991-12-16, 321 Reviderat 1993-09-27, 193, 1998-11-23 141, 2001-02-26 24, 2009-08-31 136, 2011-03-28 56 Utöver vad som föreskrives i kommunallagen

Läs mer

Reglemente för socialnämnden i Ljungby kommun

Reglemente för socialnämnden i Ljungby kommun (2015) Reglemente för socialnämnden i Ljungby kommun Antaget av kommunfullmäktige 2014-11-26 127 Reviderat efter beslut av kommunfullmäktige 2016-06-20 88 2 Reglemente för socialnämnden Utöver det som

Läs mer

Reglemente för socialnämnden

Reglemente för socialnämnden Reglemente för socialnämnden Upprättad: 2014-04-08 Antagen av: Kommunfullmäktige Datum för antagande: 2014-04-28, 52 Kontaktperson: André Enarsson Utöver det som föreskrivs om nämnd i kommunallagen gäller

Läs mer

REGLEMENTE FÖR TEKNISKA NÄMNDEN

REGLEMENTE FÖR TEKNISKA NÄMNDEN 1 REGLEMENTE FÖR TEKNISKA NÄMNDEN Antaget av kommunfullmäktige 1991-12-16, 315 Reviderat 1996-03-25, 39, 1997-03-24 37, 1998-10-26 131, 2001-02-26 24, 2005-04-25 68, 2011-09-26 154. Utöver vad som föreskrivs

Läs mer

Reglemente för bygg- och miljönämnden

Reglemente för bygg- och miljönämnden Reglemente för bygg- och miljönämnden Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-15, 193 Avsnitt A A1. Ansvar och rapporteringsskyldighet 1 Samtliga nämnder ska se till att deras verksamhet bedrivs i enlighet

Läs mer

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens bam- och ungdomsutskott

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens bam- och ungdomsutskott SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Kommunstyrelsens bam- och ungdomsutskott 2008-09-24 Sida 1 Plats och tid Deltagande Hjo Folkhögskola, 16.30-18.40 Beslutande Gert Franzen (c), ordförande Anna Johansson (m) Rune

Läs mer

Reglemente för arbetsmarknads- och socialnämnden

Reglemente för arbetsmarknads- och socialnämnden KARLSTADS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (5) Beslutad av: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 2017-02-16 Ersätter: 2014-12-18 Gäller fr o m: 2017-03-01 Reglemente för arbetsmarknads- och socialnämnden Utöver

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr D 09:3

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr D 09:3 TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr D 09:3 Kf 213/2008 Dnr Ks 2012/124 Dnr Ks 2008.10273 Samverkansavtal Ystad-Österlenregionens miljöförbund Mellan 1. Simrishamns kommun, och 2. Tomelilla

Läs mer

SÖDERTÄLJE KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLING. Utgåva februari :4

SÖDERTÄLJE KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLING. Utgåva februari :4 SÖDERTÄLJE KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLING Utgåva februari 2017 3:4 REGLEMENTE FÖR MILJÖNÄMNDEN I anslutning till kommunallagens bestämmelser om nämnder skall följande gälla. Verksamhetsområde 1 Miljönämnden

Läs mer

Reglemente och arbetsformer för socialnämnden

Reglemente och arbetsformer för socialnämnden 1/7 FÖRFATTNINGSSAMLING BKFS 2017:8 DIARIENUMMER KS/2017:717-003 Reglemente och arbetsformer för socialnämnden Antaget av kommunfullmäktige 2017-10-30, 100 Utöver det som föreskrivs om nämnd i kommunallagen

Läs mer

REGLEMENTE FÖR MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN

REGLEMENTE FÖR MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN 1 (6) REGLEMENTE FÖR MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN Miljö- och byggnadsnämndens behörighet mm 1 Nämndens behörighet och uppgifter Miljö- och byggnadsnämnden skall enligt miljöbalken och lagen med särskilda

Läs mer

Reglemente för socialnämnden

Reglemente för socialnämnden REGLEMENTE Referens KLK.2015.448 1(5) Socialförvaltningen Reglemente för socialnämnden Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelser i detta reglemente. Ikraftträdande av handlingar Detta

Läs mer

Styrdokument för Gnosjö kommun 2016

Styrdokument för Gnosjö kommun 2016 Styrdokument för Gnosjö kommun 2016 Vision och inriktningsmål Budgetprocess Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-18, 140. Inledning... 3 Begreppsförklaring... 3 Vision, inriktningsmål verksamhetsidé och

Läs mer

Kommunal författningssamling

Kommunal författningssamling Kommunal författningssamling Socialnämndens reglemente Dokumenttyp Dokumentnamn Nämnd Förvaltning Reglemente Socialnämndens reglemente Socialnämnden Socialtjänsten Antagen Kommunfullmäktige 2015-03-16

Läs mer

Heby kommuns författningssamling

Heby kommuns författningssamling Heby kommuns författningssamling KOMMUNFULLMÄKTIGE ISSN 2000-043X HebyFS 2010:13 Infördes i författningssamlingen den 16 november 2010 Reglemente för beredningen för miljö- och samhällsbyggnadsfrågor;

Läs mer

Reglemente för socialnämnden i Gävle kommun

Reglemente för socialnämnden i Gävle kommun 1 Reglemente för socialnämnden i Gävle kommun Enligt beslut av KF 2008-12-15 236 att gälla fr.o.m. 2009-01-01 (Dnr 08KS341) med ändring införd utifrån KF-beslut 2009-06-15 116 (09KS237) att gälla fr.o.m

Läs mer

Reglemente för Bygg- och miljönämnden

Reglemente för Bygg- och miljönämnden 2012-04-11 1(5) Reglemente för Bygg- och miljönämnden Utöver vad som föreskrivs om nämnd i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. Bygg och miljönämndens ansvar Uppdrag 1 Bygg- och miljönämnden

Läs mer

Reglemente för socialnämnden

Reglemente för socialnämnden Styrdokument 1(6) Antaget av kommunfullmäktige (KF) 1997-03-25, 29. Ändringar antagna av KF 1997-12-16, 168, KF 2000-02-29, 5, KF 2000-04-25, 45, KF 2002-02-26, 15, KF 2003-11-25, 80, KF 2004-04-25, 41,

Läs mer

Kommunfullmäktiges sammanträde

Kommunfullmäktiges sammanträde Sida 1 Kallelse och ärendelista till Kommunfullmäktiges sammanträde Tid: Torsdag 7 mars 2013, kl 18.30 (OBS: Demokraticafé kl 18.00) Plats: B-salen, Medborgarhuset Park i Hjo Ledamot som är förhindrad

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, Stora Lee tisdag 16 juni 2015 kl 08:30 12:00

Plats och tid Kommunkontoret, Stora Lee tisdag 16 juni 2015 kl 08:30 12:00 DALS-EDS KOMMUN Socialnämnden 2015-06-16 Plats och tid Kommunkontoret, Stora Lee tisdag 16 juni 2015 kl 08:30 12:00 Beslutande Kenneth Gustavsson (c) ordf Eva A Johansson (C ) Åke Jansson (C ) Britt-Marie

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2008-11-11 1 (13) Plats och tid Kullingshemmet, Vårgårda, tisdagen den 11 november 2008, kl. 14.00-16.45 Beslutande Jörgen Edelgård (kd), ordförande Kenth Hulth (s), vice ordförande Margaretha

Läs mer

REGLEMENTE FÖR BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

REGLEMENTE FÖR BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN U T G I V E N A V K O M M U N K A N S L I E T Nr 2.3 Sid 1 (7) Dnr Gäller fr. o. m. Antagen 2014/327 2016/282 2015-01-01 2017-01-01 Kf 2014-12-15 141 Kf 2016-11-21 135 REGLEMENTE FÖR BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

Läs mer

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 1 (1) KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 2014-01-30 VÄLKOMMEN Kommunstyrelsen i Höganäs kommun kallas till sammanträde. Datum och tid: 2014-01-30, kl 17:45 Plats: Stadshuset, Sessionssalen Ledamot som är förhindrad

Läs mer

Reglemente för gymnasienämnd Lapplands gymnasium

Reglemente för gymnasienämnd Lapplands gymnasium Reglemente för gymnasienämnd Lapplands gymnasium Antaget av direktionen för Lapplands kommunalförbund 2009-06-22, 33 Verksamhetsområde 1 Gymnasienämnden för Lapplands gymnasium fullgör Gällivare, Jokkmokks,

Läs mer

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 1 Plats och tid Stadshuset, kl 08.30-12.30 Beslutande Ledamöter Catrin Hulmarker (M), ordförande Tore Nolberger (M) Britt-Marie Sjöberg (C) Pierre Ryden (S) Bo Svensson (S) Övriga

Läs mer

Dokumentnamn Dokumenttyp Upprättad Beslutsinstans Socialnämndens reglemente Reglemente Kf , 110 Kommunfullmäktige. Reglemente Socialnämnden

Dokumentnamn Dokumenttyp Upprättad Beslutsinstans Socialnämndens reglemente Reglemente Kf , 110 Kommunfullmäktige. Reglemente Socialnämnden Dokumentnamn Dokumenttyp Upprättad Beslutsinstans Socialnämndens reglemente Reglemente Kf 2017-06-19, 110 Kommunfullmäktige Reglemente Socialnämnden REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN Utöver det som föreskrivs

Läs mer

Reglemente för Socialnämnden

Reglemente för Socialnämnden Nummer: 50:1 Blad: (1) Reglemente för Socialnämnden A Socialnämndens uppgifter Verksamhetsområde 1 Socialnämnden har att enligt gällande lagstiftning fullgöra kommunens uppgifter vad avser individ- och

Läs mer

Reglemente för socialnämnden

Reglemente för socialnämnden Reglemente för socialnämnden Dokumenttyp: Reglemente Beslutad av: Kommunfullmäktige Gäller för: Varbergs kommun Dokumentnamn: Reglemente för socialnämnden Beslutsdatum: 2016-05-17, 81 Dokumentansvarig

Läs mer

Reglemente för servicenämnden

Reglemente för servicenämnden Reglemente för servicenämnden Dokumenttyp: Reglemente Beslutad av: Kommunfullmäktige Gäller för: Varbergs kommun Dokumentnamn: Reglemente för servicenämnden Beslutsdatum: 2016-05-17, 81 Dokumentansvarig

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSAMLING 1 (6) REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSAMLING 1 (6) REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSAMLING 1 (6) Ersätter KFS 2009:33 2016:12 REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN NÄMNDENS ÖVERGRIPANDE UPPGIFTER 1 Nämnden fullgör kommunens uppgifter inom socialtjänsten (socialtjänstlagen,

Läs mer

Förbundsordning. Förbundsordning för Miljösamverkan östra Skaraborg. Kommunerna Falköping, Hjo, Karlsborg, Skövde och Tibro

Förbundsordning. Förbundsordning för Miljösamverkan östra Skaraborg. Kommunerna Falköping, Hjo, Karlsborg, Skövde och Tibro Förbundsordning Förbundsordning för Miljösamverkan östra Skaraborg Kommunerna Falköping, Hjo, Karlsborg, Skövde och Tibro BESÖKSADRESS Hertig Johans torg 2 Skövde TELEFON 0500-49 36 30 FAX 0500-41 83 87

Läs mer

Revisionsrapport Utskottsorganisation. Ragunda kommun

Revisionsrapport Utskottsorganisation. Ragunda kommun Revisionsrapport Utskottsorganisation. Ragunda kommun 30Augusti 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Budgetprocessen... 3 3. Revisionell bedömning... 6 Sammanfattning På uppdrag av kommunens

Läs mer

REGLEMENTE FÖR VERKSAMHETSNÄMNDEN

REGLEMENTE FÖR VERKSAMHETSNÄMNDEN REGLEMENTE 1(7) REGLEMENTE FÖR VERKSAMHETSNÄMNDEN Utöver det som föreskrivs i kommunallagen och förvaltningslagen eller annan speciallagstiftning gäller bestämmelserna i detta reglemente. VERKSAMHETSNÄMNDENS

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (5)

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (5) FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (5) B.6 REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller för socialnämnden bestämmelserna i detta reglemente. SOCIALNÄMNDENS ÖVERGRIPANDE UPPGIFTER 1

Läs mer

Reglemente. Socialnämnden. Gäller fr.o.m Antaget av kommunfullmäktige /2010:2

Reglemente. Socialnämnden. Gäller fr.o.m Antaget av kommunfullmäktige /2010:2 Reglemente Socialnämnden Gäller fr.o.m. 2011-01-01 Antaget av kommunfullmäktige 2010-12-20 25/2010:2 Reviderad av kommunfullmäktige datum 2013-12-16 81 Innehållsförteckning Verksamhet... 1 Verksamhetsområde...

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING Beslut: KF Dnr: Ks 2014/180 Sid: 1

FÖRFATTNINGSSAMLING Beslut: KF Dnr: Ks 2014/180 Sid: 1 Beslut: KF 2014-06-23 91 Dnr: Ks 2014/180 Sid: 1 REGLEMENTE FÖR VA/GIS NÄMNDEN HÖÖR OCH HÖRBY Antaget av kommunfullmäktige i Höörs kommun den 24 september 2014 5 9, och i Hörby kommun den 23 juni 2014

Läs mer

Reglemente. för. barn- och utbildningsnämnd. från och med 2012-04-01

Reglemente. för. barn- och utbildningsnämnd. från och med 2012-04-01 2012-01-18 Dnr BUN 2012.0002 Antaget fullmäktige 2012-03- 29, 25 Reglemente för barn- och utbildningsnämnd från och med 2012-04-01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Barn- och utbildningsnämndens övergripande uppgifter...

Läs mer

Reglemente för Socialnämnden

Reglemente för Socialnämnden Avskrift Reglemente för Socialnämnden Utöver vad som föreskrivs om övriga nämnder i Kommunallagen samt vad som föreskrivs i speciallagstiftning gäller bestämmelser i detta reglemente. Sakområde 1 Socialnämnden

Läs mer

Utöver det som föreskrivs om nämnden i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente.

Utöver det som föreskrivs om nämnden i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. 1 REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN Antaget av kommunfullmäktige 2008-05-26 Utöver det som föreskrivs om nämnden i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. SOCIALNÄMNDENS UPPGIFTER Uppgifter

Läs mer

Reglemente för miljö- och byggnämnden i Ljungby kommun

Reglemente för miljö- och byggnämnden i Ljungby kommun (2017) Reglemente för miljö- och byggnämnden i Ljungby kommun Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-30 24 Reviderad efter kommunfullmäktiges beslut 2015-08-31 69 Reviderad efter kommunfullmäktiges beslut

Läs mer

Reglemente för socialnämnden i Strängnäs kommun

Reglemente för socialnämnden i Strängnäs kommun 1/8 Beslutad: Gäller fr o m: 2015-01-01 Myndighet: Kommunfullmäktige 2014-12-15 xx Kommunstyrelsen Diarienummer: KS/2014:508-003 Ersätter: Ansvarig: för socialnämnden i Strängnäs kommun beslutad av kommunfullmäktige

Läs mer

HUVUDREGLEMENTE FÖR LULEÅ KOMMUNS NÄMNDER

HUVUDREGLEMENTE FÖR LULEÅ KOMMUNS NÄMNDER LULEÅ KOMMUN HUVUDREGLEMENTE 1 (11) 2015/1477-00 2015-12-14 Gunilla Lundin HUVUDREGLEMENTE FÖR LULEÅ KOMMUNS NÄMNDER Dokumentet innehåller en beskrivning av de rutiner och regler som gäller för kommunens

Läs mer

Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Önnerup Tid kl Anders Widesjö (M) ledamot Lena Forsberg (M) ledamot Conny Bäck (S) ledamot

Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Önnerup Tid kl Anders Widesjö (M) ledamot Lena Forsberg (M) ledamot Conny Bäck (S) ledamot Sammanträdesdatum s. 1 (25) Plats Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Önnerup Tid kl. 8.30-11.55 Beslutande Sofia Forsgren-Böhmer (M) ordförande 143- del av 158, 159-164 Britt Hjertqvist (FP) vice ordförande

Läs mer

Reglemente för överförmyndarnämnden för Motala, Mjölby, Vadstena och Ödeshögs kommuner

Reglemente för överförmyndarnämnden för Motala, Mjölby, Vadstena och Ödeshögs kommuner Kommunal författningssamling Reglemente för överförmyndarnämnden för Motala, Mjölby, Vadstena och Ödeshögs kommuner Motala kommun Beslutsinstans: Kommunfullmäktige i Motala kommun Diarienummer: 14/KS 0024

Läs mer

~:~~k... ... :... :?:~~:'J4~~.. >~.) H. HJO KOMMUN Kommunstyrelsens allmänna utskott. SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2008-03-26

~:~~k... ... :... :?:~~:'J4~~.. >~.) H. HJO KOMMUN Kommunstyrelsens allmänna utskott. SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2008-03-26 SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 1 Plats och tid Deltagande Stadshuset, kl 13.00 15.15 Beslutande Catrin Hulmarker (m), ordförande Tore Nolberger (m) Petter Jönsson (fp) Eva-Lott Gram (kd) Pierre R yden ( s) Tina

Läs mer

Utöver det som föreskrivs om nämnder i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente.

Utöver det som föreskrivs om nämnder i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. Reglemente för barn- och, reviderat oktober 2014 1 (6) 2014-10-27 Reglemente för barn- och Antaget av kommunfullmäktige 152/2013-11-25. Reviderat av kommunfullmäktige med avseende på antalet ledamöter

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammantrilidesdatum Kommunstyrelsens barn- och ungdomsutskott 2009-02-23. Stadshuset kl 13.30-17.10, ajournering kl 15.20-15.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammantrilidesdatum Kommunstyrelsens barn- och ungdomsutskott 2009-02-23. Stadshuset kl 13.30-17.10, ajournering kl 15.20-15. Sammantrilidesdatum Sida 1 Plats och tid Stadshuset kl 13.30-17.10, ajournering kl 15.20-15.30 Beslutande Ledamöter Gert Franzen (c), ordförande Jaan Kello (m) Rune Larsson (m) Benkt-Eric Lindh (fp) Anna

Läs mer

Reglemente. socialnämnden. för. Fastställt: Ansvar för revidering: Kommunledningsförvaltningen

Reglemente. socialnämnden. för. Fastställt: Ansvar för revidering: Kommunledningsförvaltningen Reglemente för socialnämnden Fastställt av: Kommunfullmäktige Fastställt: 2016-11-24 323 Ansvar för revidering: Kommunledningsförvaltningen Giltighetstid: från 1 januari 2017 tills vidare A: Socialnämndens

Läs mer

2011-11-10 2014-12-15 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 15 december, 2014, kl. 15.00 15.30 Beslutande

2011-11-10 2014-12-15 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 15 december, 2014, kl. 15.00 15.30 Beslutande 2011-11-10 2014-12-15 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 15 december, 2014, kl. 15.00 15.30 Beslutande Ledamöter Yoomi Renström (S) Ordförande Håkan Englund (S), 1:e vice ordförande

Läs mer

Antaget av kommunfullmäktige den 25 september 2014, att gälla från och med den 1 januari 2015.

Antaget av kommunfullmäktige den 25 september 2014, att gälla från och med den 1 januari 2015. Dokumentnamn: Reglemente för socialnämnden Sida: 1 (6) REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN Antaget av kommunfullmäktige den 25 september 2014, att gälla från och med den 1 januari 2015. NÄMNDENS VERKSAMHET Verksamhetsområde

Läs mer

Fastställt av Sundsvalls kommunfullmäktige , reviderat , reviderat

Fastställt av Sundsvalls kommunfullmäktige , reviderat , reviderat REGLEMENTE FÖR MILJÖNÄMNDEN Fastställt av Sundsvalls kommunfullmäktige 2010-06-14 798, reviderat 2013-12-16 261, reviderat 2015-09-28 279 MILJÖNÄMNDENS UPPGIFTER 1 Miljönämnden fullgör kommunens uppgifter

Läs mer

Reglemente för barn- och utbildningsnämnden

Reglemente för barn- och utbildningsnämnden Styrdokument Dokumenttyp: Regler Beslutat av: Kommunfullmäktige Fastställelsedatum: Kommunfullmäktige 2015-04-29, 62 Ansvarig: Skolchefen Revideras: Vart 4:e år, 1:a året i mandatperioden Följas upp: Minst

Läs mer

Riktlinje för ekonomistyrning

Riktlinje för ekonomistyrning Riktlinje 2015-03-30 Riktlinje för ekonomistyrning KS 2015/0144 Beslutad av kommunfullmäktige den 30 mars 2015. Denna riktlinje ersätter, tillsammans med Riktlinje för intern styrning och kontroll, det

Läs mer

Styrdokument REGLEMENTE FÖR INTERNA MYNDIGHETSNÄMNDEN. Innehållsförteckning

Styrdokument REGLEMENTE FÖR INTERNA MYNDIGHETSNÄMNDEN. Innehållsförteckning Styrdokument REGLEMENTE FÖR INTERNA MYNDIGHETSNÄMNDEN Innehållsförteckning Dokumenttyp: Regler Beslutat av: Kommunfullmäktige Fastställelsedatum: 2010-05-24 51 Ansvarig: Samhällsbyggnadschefen Revideras:

Läs mer

Reglemente för nämnden för primärvård och tandvård

Reglemente för nämnden för primärvård och tandvård 2014-10-29 rev.2014-11-06 Håkan Blomgren Reglemente för nämnden för primärvård och tandvård 1. Nämnden för primärvård och tandvård består av 9 ledamöter och 9 ersättare, som väljs av landstingsfullmäktige

Läs mer

Reglemente för Socialnämnden

Reglemente för Socialnämnden Reglemente för Socialnämnden Antaget av Kommunfullmäktige 2013-11-21 180 Inledning Enligt 6 kap. 32 Kommunallagen ska fullmäktige utfärda reglementen med närmare föreskrifter om nämndernas verksamhet och

Läs mer

REGLEMENTE MED GEMENSAMMA BESTÄMMELSER FÖR KOMMUNSTYRELSEN OCH NÄMNDERNA I LYSEKILS KOMMUN

REGLEMENTE MED GEMENSAMMA BESTÄMMELSER FÖR KOMMUNSTYRELSEN OCH NÄMNDERNA I LYSEKILS KOMMUN 1 (8) FÖRFATTNINGSSAMLING Antaget av fullmäktige: 1992-02-20 78-92 Reviderad av 2008-06-12 79 kommunfullmäktige 2015-03-26, 17 Dnr: LKS 2014-525 REGLEMENTE MED GEMENSAMMA BESTÄMMELSER FÖR KOMMUNSTYRELSEN

Läs mer

Beslutande Mathias Haglund, (s) Christer Lundgren, (c) Frida Hallgren, kommunsekreterare Per-Eric Magnusson, kommunchef ...

Beslutande Mathias Haglund, (s) Christer Lundgren, (c) Frida Hallgren, kommunsekreterare Per-Eric Magnusson, kommunchef ... 2015-06-22 1(8) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, kommunhuset, Vindeln, måndagen den 22 juni 2015, kl. 08.00 09.30 Beslutande Mathias Haglund, (s) Christer Lundgren, (c) Dan Oskarsson, (s) Marianne

Läs mer

Reglemente för socialnämnden i Karlsborgs kommun

Reglemente för socialnämnden i Karlsborgs kommun Reglemente för socialnämnden i Karlsborgs kommun Dokumenttyp: Reglemente Diarienummer: Beslutande: 22/2015 (SN) 113/2015 (KF) Kommunfullmäktige Antagen: 2015-05-25 Giltighetstid: Tillsvidare Dokumentet

Läs mer

Reglemente för samhällsbyggnadsnämnden i Simrishamns kommun

Reglemente för samhällsbyggnadsnämnden i Simrishamns kommun Kommunledningskontoret Reglemente för samhällsbyggnadsnämnden i Simrishamns kommun Antaget av kommunfullmäktige den 18 december 2006 189, och reviderat den 23 februari 2009, 16. Utöver vad som föreskrivs

Läs mer

Reglemente för Krisledningsnämnden

Reglemente för Krisledningsnämnden Utgivare: Kommunledningskontoret, Kansliavdelningen Gäller från: 15 mars 2016 Antagen: KF 7/2016 Reglemente för Krisledningsnämnden Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen (1991:900) för nämnder och

Läs mer

REGLEMENTE FÖR BARN- & UTBILDNINGSNÄMNDEN

REGLEMENTE FÖR BARN- & UTBILDNINGSNÄMNDEN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Ängelholms Kommun KFS Antagen: Kommunfullmäktige 20 september 1999 80 Gäller fr o m: 1 oktober 1999 Reviderad KF 2007-10-29 179, KF 2009-02-23, 34. 211 A REGLEMENTE FÖR BARN-

Läs mer

Reglemente för samhällsbyggnadsnämnden

Reglemente för samhällsbyggnadsnämnden 1(6) Gäller från och med den 1 mars 2016 Reglemente för samhällsbyggnadsnämnden SAMHÄLLBYGGNADSNÄMNDENS VERKSAMHET Övergripande verksamhet 1 Samhällsbyggnadsnämnden fullgör kommunens uppgifter enligt 1.

Läs mer

Reglemente för socialnämnden

Reglemente för socialnämnden Reglemente för socialnämnden Dorotea kommun Fastställt av kommunfullmäktige 2016-06-07, 44 1(7) FÖR SOCIALNÄMNDEN Socialnämndens verksamhet 1 Socialnämnden fullgör kommunens uppgifter inom socialtjänsten

Läs mer

att utarbeta förslag till program och planer inom nämndens verksamhetsområde, och att utarbeta därtill hörande handlingsplaner,

att utarbeta förslag till program och planer inom nämndens verksamhetsområde, och att utarbeta därtill hörande handlingsplaner, REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN I LUND Antaget av kommunfullmäktige den 9 december 1999, 173. Ändrad av kommunfullmäktige den 28 februari 2008 50, den 28 augusti 2008 155, den 25 mars 2010 68, den 27 oktober

Läs mer

Kommunal författningssamling för Smedjebackens kommun

Kommunal författningssamling för Smedjebackens kommun Kommunal författningssamling för Smedjebackens kommun Fastställd av Kf 83 Den 2013-12-16 Kommunfullmäktige 2013-12-16 14 Kommunstyrelsen 2013-12-10 16 Teknik- och fritidsutskottet 2013-12-03 11 Kf 83 Ks

Läs mer

Reglemente för Socialnämnden i Ängelholms kommun

Reglemente för Socialnämnden i Ängelholms kommun 2010-04-26 Diarienummer 2010/19 700 Britta Söderberg 0431-871 53 britta.soderberg@engelholm.se Reglemente för Socialnämnden i Ängelholms kommun Antaget av Kommunfullmäktige den 26 april 2010, 57 Utöver

Läs mer

Reglemente för socialnämnden i Norrtälje kommun

Reglemente för socialnämnden i Norrtälje kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Reglemente för socialnämnden i Norrtälje kommun Antaget i kommunfullmäktige 2010-12-13, 224 1 2011-01-01 Socialnämnden version 0 1/8 Reglemente för socialnämnden i Norrtälje kommun

Läs mer

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 1 (1) KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 2014-11-27 VÄLKOMMEN Kommunstyrelsen i Höganäs kommun kallas till sammanträde. Datum och tid: 2014-11-27, kl 17:30 Plats: Gruvsalen, Stadshuset Ledamot som är förhindrad

Läs mer

RIKTLINJE Sandvikens kommuns Budget- och planeringsprocess - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Styrdokumentets data Beslutad av: Kommunfullmäktige Beslutsdatum och paragraf: 2014-12-15,

Läs mer

HÖRBY KOMMUN Flik: 6 Författningssamling Sida: 1 (-7)

HÖRBY KOMMUN Flik: 6 Författningssamling Sida: 1 (-7) Författningssamling Sida: 1 (-7) REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN Utöver det som föreskrivs om nämnder i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. SOCIALNÄMNDENS ANSVARSOMRÅDE 1 Nämnden fullgör

Läs mer

Reglemente för valnämnden i Gävle kommun

Reglemente för valnämnden i Gävle kommun 1(6) Reglemente för valnämnden i Gävle kommun Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. Nämndens uppgifter Verksamheter 1 Valnämnden 1. är kommunens organ för

Läs mer

REGLEMENTE FÖR BARN- OCH GRUNDSKOLENÄMNDEN

REGLEMENTE FÖR BARN- OCH GRUNDSKOLENÄMNDEN Skellefteå kommun 2014-02-04 1 (6) REGLEMENTE FÖR BARN- OCH GRUNDSKOLENÄMNDEN 1 Nämnden fullgör kommunens uppgifter inom det offentliga skolväsendet för barn och ungdom inom verksamheterna förskola, fritidshem,

Läs mer

Reglemente för överförmyndarnämnden i Gävle kommun

Reglemente för överförmyndarnämnden i Gävle kommun 1 Reglemente för överförmyndarnämnden i Gävle kommun Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. Nämndens uppgifter Verksamheter 1 Överförmyndarnämnden svarar för

Läs mer

LIDINGÖ STADS FÖRFATTNINGSSAMLING F 6 / 2017 REGLEMENTE FÖR OMSORGS- OCH SOCIALNÄMNDEN

LIDINGÖ STADS FÖRFATTNINGSSAMLING F 6 / 2017 REGLEMENTE FÖR OMSORGS- OCH SOCIALNÄMNDEN LIDINGÖ STADS FÖRFATTNINGSSAMLING F 6 / 2017 REGLEMENTE FÖR OMSORGS- OCH SOCIALNÄMNDEN antaget av kommunfullmäktige den 29 november 2016 och gällande från den 1 januari 2017 1 REGLEMENTE FÖR OMSORGS- OCH

Läs mer

Reglemente. socialnämnden. för. Fastställt: Ansvar för revidering: Kommunledningsförvaltningen

Reglemente. socialnämnden. för. Fastställt: Ansvar för revidering: Kommunledningsförvaltningen Reglemente för socialnämnden Fastställt av: Kommunfullmäktige Fastställt: 2015-12-10 237 Ansvar för revidering: Kommunledningsförvaltningen Giltighetstid: tills vidare A: Socialnämndens verksamhet Verksamhetsområde

Läs mer

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden i Ljungby kommun

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden i Ljungby kommun (2015) Reglemente för kultur- och fritidsnämnden i Ljungby kommun Antaget av kommunfullmäktige 2014-11-26 127 2 Reglemente för kultur- och fritidsnämnden i Ljungby kommun Utöver det som står skrivet om

Läs mer

Meddelandeblad. Nya bestämmelser om rapporteringsskyldighet och särskild avgift (sanktionsavgift) i socialtjänstlagen

Meddelandeblad. Nya bestämmelser om rapporteringsskyldighet och särskild avgift (sanktionsavgift) i socialtjänstlagen Meddelandeblad Mottagare: kommunstyrelsen, socialnämnd eller motsvarande, förvaltningschefer med ansvar för individ- och familjeomsorg, handikappomsorg och/eller äldreomsorg, kommunens revisorer, länsstyrelser,

Läs mer

Svedala Kommuns 4:27 Författningssamling 1(8)

Svedala Kommuns 4:27 Författningssamling 1(8) Författningssamling 1(8) Reglemente för utbildningsnämnden antaget av kommunfullmäktige 2014-11-10, 144 Gäller från med ändring 2016-04- 13, 2016-05-01 För utbildningsnämnden gäller vad som föreskrivs

Läs mer

REGLEMENTE FÖR MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN

REGLEMENTE FÖR MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN 2015-04-22 1(7) REGLEMENTE FÖR MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN Fastställt av kommunfullmäktige 2015-06-01 Ks-KcS.2014.2 101 2015-04-22 2(7) Utöver det som föreskrivs om nämnder i kommunallagen gäller bestämmelserna

Läs mer