ÅRSREDOVISNING 2009 Länsförsäkringar Älvsborg

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÅRSREDOVISNING 2009 Länsförsäkringar Älvsborg"

Transkript

1 ÅRSREDOVISNING 2009 Länsförsäkringar Älvsborg

2 2009 i korthet Resultat före skatt, bokslutsdispositioner och återbäring 460,7 (-363,6) Mkr Resultatet fördelas enligt följande: Direkt försäkring 28,5 (115,7) Mkr Mottagen återförsäkring 18,2 (2,5) Mkr Finansrörelsen 456,2 (-448,0) Mkr Övrig verksamhet -42,2 (-33,8) Mkr Återbäring lämnas med 10 (10) procent av premieintäkten exkl. motor och olycksfall Nyckeltal i direkt försäkring Premieintäkt Skadekostnad, brutto Skadeprocent Driftskostnadsprocent 837,9 (847,0) Mkr 600,5 (543,3) Mkr 71,7 (64,2) procent 20,3 (21,3) procent

3 Innehåll VD-kommentar... 5 Företagsledning... 8 Länsförsäkringsgruppen Bolagsstyrningsrapport Styrelsens ledamöter Vår närvaro Marknadsöversikt Förvaltningsberättelse Femårsöversikt Resultaträkning Balansräkning Resultatanalys med noter Sammandrag avseende förändringar i eget kapital Kassaflödesanalys Noter Revisionsberättelse Granskningsberättelse Ordlista Ordinarie bolagsstämma hålls onsdagen den 14 april 2010 kl på Högskolan i Borås.

4 Vi ser med tillförsikt fram emot ett nytt utmanande år med våra kunder 4 i centrum

5 VD-kommentar Med trygghet kommer nöjda kunder. Den turbulens i de finansiella marknaderna med dramatiska börsfall, stora räntefall, stigande valutakurser och begynnande lågkonjunktur som präglade omvärlden 2008 har bedarrat även om den fortfarande påverkar oss bland annat i form av stigande arbetslöshet. Som tillägg till den rådande osäkerheten på arbetsmarknaden drabbades vår region av krisen inom bilindustrin med påföljande ovisshet om fram tiden. Trygghet i vardagen har aldrig varit viktigare, därför fortsätter vi inom bolaget att utveckla kundmötet och bredda vårt erbjudande, konstaterar Sten Lundqvist var verkligen ett händelserikt år för bolaget. Att vi redan tidigt valde att kalla det för det Förädlade kundmötets år kan man tydligt se genom våra utförda aktiviteter. I varje steg har vi siktet inställt på att förbättra mötet med kunderna. En pågående process som aldrig tar slut. Under året har vi genomfört många av de tankar och idéer som kunderna framfört till oss. Kundvärdar i våra receptioner, kontaktpersoner framförallt på banksidan och bättre erbjudanden (Förmånskund) har redan satt sina avtryck. Lägg också till Nöjd Kundundersökningarna där vi kontinuerligt får en bekräftelse på kundernas uppfattning i en rad frågor och därmed kan fortsätta utvecklas i rätt riktning. Kundmötet ligger också till grund för de stora förändringar som skett på alla våra kontor. Samtliga har blivit föremål för ny- eller ombyggnation i syfte att förbättra det personliga mötet med våra kunder och skapa en attraktiv arbetsmiljö för våra anställda. Med andra ord har vi verkligen valt perspektivet utifrån kunden och in i organisationen. Det kommer med all sannolikhet att medföra ännu fler steg i framtiden. För det är ju trots allt kunderna som avgör hur framgångsrika vi blir! Styrkan i vårt varumärke är en otrolig tillgång och en dörröppnare i många sammanhang. Därför är det oerhört viktigt att vi vårdar och utvecklar det med ansvar. Under året bytte Länshem Fastighetsförmedling namn till Länsförsäkringar Fastighetsförmedling. Det känns som ett strategiskt viktigt beslut och ett tydligt sätt att knyta verksamheten ännu närmare vårt gemensamma varumärke. För vår bank var utvecklandet av ett attraktivt erbjudande till företagskunderna en viktig milstolpe i bankens positionering på marknaden. Vi lyckades mycket tack vare den kunskap och det produktinnehåll vi utvecklat i L Finans AB. Nu är vi en komplett aktör med både sakförsäkring, bank och liv samt pensionslösningar i portföljen när vi träffar kunderna på företagsmarknaden. Kundfördelarna med att samla fastighetsförmedling, finansiering och försäkring under trygga former är många. För att bredda vårt kunderbjudande och ytterligare stärka vårt trygghetskoncept, främst på privatmarknaden pågår en kontinuerlig utveckling av både tjänster och erbjudanden. Ett bra exempel är etableringen av Älvsborgs Larmcentral AB med lokalisering i Borås som utvecklats över förväntan. Idag har flera länsförsäkringsbolag tecknat avtal med larm centralen för att i eget namn förmedla larmtjänster inom sina respektive koncessionsområden. Dessutom har vi under året utvecklat vår skadejour med hjälp av vår larmcentral och den tillgänglighet detta innebär på kvällar och helger. 5

6 Ytterligare exempel på nya kunderbjudanden är Innan 25 som riktar sig till ungdomar i åldersgruppen 14 till 25 samt nya Förmånskund som är den största satsningen avseende kundlojalitetsprogram, vilket ytterligare kommer att förbättra vårt erbjudande till våra kunder. Branschen Året präglades av fortsatt stor konkurrens där de flesta befintliga aktörer försökte öka sina marknadsandelar. Samtidigt sökte sig även nya aktörer in på marknaden. Spåren av den globala finanskrisen som drabbade oss 2008 avtog och en återhämtning skedde på de flesta marknader. Miljöarbetet Bolaget är sedan flera år tillbaka miljöcertifierat enligt ISO och det pågår ett ständigt arbete med att införa miljötänkande i hela vår verksamhet. Detta sker bland annat genom förbesiktning av alla nyintagna villor men också tips och råd till villaägarna. Bränder har en stor negativ miljöpåverkan och orsakas ofta av bristfälliga elledningar. Därför inriktar sig det skadeförebyggande arbetet också på att elbesiktiga gårdar samt att se till att brandfarliga vätskor och gas finns på angivna platser i fabriksbyggnader. Även i skaderegleringen bidrar vi till minskad miljöpåverkan bland annat genom miljökrav på de leverantörer vi väljer. För lantbruk erbjuder vi en unik Återvinningsförsäkring där vi hämtar skrot och farligt avfall. Vi arbetar ständigt med att minska vår interna miljöpåverkan till exempel genom att köpa miljömärkt el och utnyttja befintliga metoder, som dubbelsidig utskrift, för att minska vår totala pappersförbrukning. Dessutom jobbar vi löpande med att identifiera och genomföra en rad olika energibesparande åtgärder. Länsförsäkringsgruppen För länsförsäkringsgruppen var 2009 ett framgångsrikt år. Gruppens marknadsandel inom sakområdet uppgick vid årsskiftet till 29,6 procent. Antalet kunder uppgår till drygt 3,2 miljoner. Det långsiktiga målet är att uppnå en totalkostnadsprocent på 95,0 procent. Utfallet för 2009 blev 96,2 procent. Länsförsäkringar har länge legat i topp när Svenskt Kvalitetsindex redovisar hur nöjda kunderna är med sina banker och försäkringsbolag års mätning visade att Länsförsäkringar hade Sveriges mest nöjda bankkunder på privatmarknaden och bolånekunder. Inom samtliga kategorier som mättes placerade sig Länsförsäkringar bland de tre främsta. Länsförsäkringar Älvsborg Premieintäkterna för egen räkning var 837,9 (847,0) Mkr. Banken ökade sin affärs volym till 7,4 (6,0) Mdr. På Liv ökade de förmedlade liv- och pensionspremierna till 447,0 (424,6) Mkr. Året får betecknas som skadedrabbat och då framför allt på lantbruksmarknaden där många och stora bränder påverkade utfallet. Under året registrerades 61 (38) skador över 0,5 Mkr (storskador) till en beräknad kostnad på 114 (81) Mkr exklusive motor. Den enskilt största skadan var skogsbranden i Ale. Vi har fortsatt vårt skadeförebyggande arbete och ser resultatet i form av successivt minskade skadekostnader över en längre tidsperiod. Genom rabatterade försäkringspremier för boendet stimuleras kunden till att själv förebygga brott genom att installera godkända lås, larm eller på annat sätt förebygga skador. Vid flera tillfällen under året har vi bjudit in till kundträffar då skadeförebyggande åtgärder och nytt regelverk kring energibesiktning vid husförsäljning varit programpunkter. Kunderna/Ägarna Fullmäktigeledamöterna har vid två tillfällen, utöver stämman, varit samlade till informations- och diskussionsmöten års tema har varit skadeförebyggande och de åtgärder som kan genomföras inom detta område. Dessa möten producerar många idéer som utvecklar verksamheten. Återbäring En av grundpelarna i ett ömsesidigt försäkringsbolag är, förutom att hålla låga premier, att när resultatet så tillåter kunna lämna återbäring till delägarna d.v.s. kunderna. Med anledning av det positiva resultatet och att konsolideringsgraden är fortsatt hög så kommer vi även i år att kunna ge återbäring. Utbetalningen börjar i maj Framtiden Den globala finanskrisen som startade under 2008 har bedarrat men återhämtningen kommer att ta lång tid. Vårt område drabbades extra hårt med det högsta antalet varsel i mannaminne då en stor del av sysselsättningen finns inom tillverkningsindustrin. 6

7 Hur detta påverkar oss är svårt att sia om men vi vet att en redan hårt ansträngd region får det ännu svårare. Även om börserna återhämtat sig, inte minst i Sverige, så är fortfarande räntenivån väldigt låg och hur detta kommer att påverka både sysselsättningen och återhämtningen i ekonomin är svårt att uttala sig om. Länsförsäkringar Älvsborg har klarat sig bra genom finanskrisen och kapitalet är tillbaka på den nivå som när den globala finanskrisen startade. En av faktorerna som gör det svårt att förutse något om framtiden är att nya regelverk förbereds inom EU som påverkar bolag inom den finansiella sektorn. Ett sådant är Solvency II och hur detta kommer att påverka verksamheten är i dagsläget svårt att ha en uppfattning om, men att bygga upp konsolideringen måste anses som en riktig åtgärd. Vi ser med tillförsikt fram emot ett nytt utmanande år med våra kunder i centrum och vi kommer att fortsätta satsningen på Länsförsäkringar Fastighetsförmedling och vår Larmcentral. Vi kommer också att fokusera på att utveckla ett ännu starkare bankerbjudande till våra företagskunder. Dessutom är det vår ambition att även vidareutveckla våra erbjudanden till både privat-, lantbruks- och företagskunder. På så vis skapar vi förutsättningar att vara framgångsrika i vår strävan att vara lokala och erbjuda prisvärda produkter inom områdena betala, spara, försäkra och låna. Att öka antalet förmånskunder är också en viktig målsättning då vi vet att dessa är trogna och stannar länge. Vårt nya förmånskundkoncept kommer att bidra till att nå det uppsatta målet. Vi kommer fortsatt att satsa mer pengar och resurser på skadeförebyggande åtgärder, till nytta för både kunderna och bolaget genom minskade skadekostnader. För att bättre förstå och lösa våra kunders behov kommer vi, förutom att förädla kundmötet, kontinuerligt mäta hur nöjda våra kunder är. Vår verksamhet ställer idag höga krav på våra medarbetares effektivitet, kunskap, affärsmässighet och serviceanda. Vår kompetenta personal är nyckeln till bolagets framgång. Därför vill jag passa på att tacka alla medarbetare för utomordentligt väl genomförda insatser. Sten Lundqvist, VD 7

8 företagsledning Fr v: Jenny Iodlovsky-Norrby, Marknadschef Privat/Lantbruk, Kaj Svensson, Bankchef, Bengt-Erik Nilsson, Kundombudsman. Sten Lundqvist, VD. Vår lokala närhet ger många fördelar. 8

9 Fr v: Lars Berg, Chef Affärsstöd, Hans Hultqvist, Marknadschef Företag, Kerstin Häregård, Kommunikationschef, Ingemar Lindström, Skadechef. Att ständigt utveckla, och med ökad kundnöjdhet som mål, är viktigt för bolagets ledningsgrupp. I ett ömsesidigt bolag ställs extra krav på dialog med kunderna. Genom den lokala förankringen med sju kontor kan man hålla tät kontakt med sin närmarknad. Detta tillsammans med övriga analyser, kundundersökningar och utvecklingsprojekt samt ett stort engagemang bland bolagets alla medarbetare bidrar till nya och konstruktiva idéer. Långsiktig utveckling och förmåga att blicka framåt är för oss viktiga egenskaper. Bolagets ledningsgrupp verkar utifrån styrelsens riktlinjer och fattar de beslut på operativ nivå som krävs för den dagliga verksamheten. Långsiktig utveckling och förmåga att blicka framåt är viktiga egenskaper 9

10 länsförsäkringsgruppen Med gamla anor mot en trygg framtid. Länsförsäkringar Älvsborg äger tillsammans med de övriga 23 länsförsäkringsbolagen Länsförsäkringar AB, med kontor i Stockholm. Inom bank och försäkring finns påtagliga stordriftsfördelar inom olika områden och länsförsäkringsbolagen har tillsammans valt att samla dessa resurser i Länsförsäkringar AB. Gamla anor Länsförsäkringar Älvsborg startade Utvecklingen har gått från enbart brandförsäkringar till att idag vara ett bolag, där det går att försäkra näst intill allt, från hus, lantbruk, hem, bilar, fabriker, lastbilar, båtar till hästar, hundar, katter och marsvin. Bolaget verkar i de 19 kommuner, som tidigare utgjorde Älvsborgs län och som nu ingår som en del i Västra Götalandsregionen. Målsättningen är att ge kunderna, som också äger bolaget, bra och prisvärda produkter inom områdena betala, spara, försäkra och låna. Försäkringstagarna bestämmer Ägarrollen utövar försäkringstagarna genom att välja 40 representanter till bolagets högsta beslutande organ, fullmäktige. Fullmäktige väljer styrelse och beslutar om bolagets verksamhet på bolagsstämman. Alla försäkringstagare har rätt att delta i fullmäktigevalet i sin kommun och föreslå kandidater. Frivillig samverkan Länsförsäkringar Älvsborg ingår som ett av 24 lokala försäkringsbolag i Länsförsäkringsgruppen. Gemensamt äger gruppen Länsförsäkringar AB med dotterbolag. Vår affärsidé förenar det lokala bolagets närhet och smidighet med det stora bolagets styrka. ett starkt varumärke Länsförsäkringars gemensamma varumärke är mycket starkt i relation till konkurrenternas inom branschen för bank, försäkring och pension. TNS SIFO:s varumärkesmätning 2009 bland privatpersoner och företagare i Sverige visar att Länsförsäkringar har branschens starkaste varumärke både på privat- och företagsmarknaden. Länsförsäkringar har länge funnits i toppen när Svenskt Kvalitetsindex redovisar hur nöjda kunderna är med sin bank och sitt försäkringsbolag års mätning visade att Länsförsäkringar hade Sveriges mest nöjda bank- och bolånekunder på privatmarknaden. Inom sakoch livförsäkring är placeringen tvåa i samtliga kategorier förutom bland sjukvårdsförsäkrings- och tjänstepensionskunderna som placerar Länsförsäkringar som nummer ett. Finansbarometern utsåg under 2009 Länsförsäkringar till både Årets Sakförsäkringsbolag och Årets Livförsäkringsbolag på företagsmarknaden. Aktieinnehav Länsförsäkringar Älvsborg äger 6,5 procent av aktiekapitalet i Länsförsäkringar AB. Vid utgången av 2009 var substansvärdet på aktien kronor. Aktieinnehavet i Länsförsäkringar AB inräknas i Länsförsäkringar Älvsborgs konsolideringskapital. 10

11 Gemensamma försäkrings- & servicebolag Länsförsäkringar AB (LFAB). Länsförsäkringar Älvsborg äger tillsammans med de övriga 23 länsförsäkringsbolagen Länsförsäkringar AB, med kontor i Stockholm. Inom bank och försäkring finns påtagliga stordriftsfördelar inom olika områden och länsförsäkringsbolagen har tillsammans valt att samla dessa resurser i Länsförsäkringar AB. Länsförsäkringar Älvsborg har alltid kundkontakterna här i länet, men i Länsförsäkringar AB bedrivs affärsverksamhet, service- och utvecklingsarbete inom liv- och fondförsäkring, bank, fondförvaltning, IT, återförsäkring och djurförsäkring. Länsförsäkringar AB:s uppgift är att skapa förutsättningar för länsförsäkringsbolagen att bli framgångsrika på sina respektive marknader. Livförsäkring Inom liv- och pensionsförsäkring är Länsförsäkringar fortsatt etta på privatmarknaden med en marknadsandel på 15,4 procent. På tjänstepensionsmarknaden är Länsförsäkringar näst störst och marknadsandelen ökar från 11,9 till 14,1 procent. Ökningen sker tack vare den goda tillväxten på avtalsmarknaden och fortsatt god försäljning via oberoende försäkringsförmedlare. Länsförsäkringar har genom hela finanskrisen följt den trygga allokeringslinje som alltid styr placeringarna av kundernas pengar. De senaste årens extrema svängningar på marknaden har tydligt visat på värdet av långsiktighet att titta på avkastningen ett enskilt år är både missvisande och ointressant med en sparhorisont på flera decennier. Resultatet är en fortsatt hög konsolidering, inget behov av återtagande och en jämn och stabil avkastning. Länsförsäkringars pensionskunder har i såväl 5 som 20 års perspektiv haft en återbäringsränta som tillhör de högsta i branschen. Risknivån har ökats i takt med att finanskrisen klingat av, men den försiktiga linjen fortsätter att gälla. Totalavkastningen uppgick till 2,3 (-0,6) procent. Solvensen uppgick per den 31 december 2009 till 137 (114) procent och konsolideringen till 107 (105) procent. Den sammanlagda premieinkomsten uppgick till (10 719) Mkr, vilket är en ökning med 11 procent jämfört med samma period föregående år. Resultatet uppgick till ( ) Mkr. Länsförsäkringar utsågs till Årets Livförsäkringsbolag i tidningen Affärsvärldens årliga undersökning och till Sveriges bästa pensionsförvaltare av den europeiska branschtidningen Investment & Pensions Europe. Ombildning av Länsförsäkringar Liv Hösten 2008 genomfördes en omröstning bland drygt kunder med traditionell förvaltning i frågan att 1 januari 2010 ombilda livförsäkringsbolaget till ett vinstutdelande livförsäkringsaktiebolag. Omröstningen gav klartecken att ansöka om tillstånd hos Finansinspektionen. En ansökan som godkändes på alla punkter utom på en hur livförsäkringsbolagets tillgångar ska fördelas mellan kunder och ägare. Efter en intern analys och en fortsatt dialog kom Finansinspektionen och Länsförsäkringar överens. Det innebar att det inte längre fanns några invändningar från Finansinspektionen mot en ombildning. Under våren återkommer Länsförsäkringar med besked i ombildningsfrågan. Länsförsäkringar Liv Mkr Premieinkomst, netto Konsolidering % Solvens % Balansomslutning Genomsnittlig återbäringsränta, % ,9 Bankverksamhet Länsförsäkringar är Sveriges femte största bank för privatkunder. Inlåningen ökade med 6 procent till 37 (35) Mdr under året. Marknadsandelen, mätt som inlåning från hushåll, ökade till 3,4 (3,2) procent och andelen av marknadstillväxten var stark. Länsförsäkringar växer på bankmarknaden och inlåningsökningen avsåg framförallt privat- och sparkonton. Utlåning till allmänheten ökade med 27 procent till 100 (79) Mdr. Bostadsutlåningen i dotterbolaget Länsförsäkringar Hypotek ökade med 26 procent till 68 (54) Mdr. Marknadsandelen, mätt som hushålls- 11

12 länsförsäkringsgruppen och bostadsutlåning till hushåll, ökade till 4,0 (3,4) procent och andelen av marknadstillväxten var stark. Bankverksamheten kännetecknas av en låg riskprofil. Länsförsäkringar är fortsatt femte största fondaktör i Sverige med 4,2 (4,2) procents marknadsandel mätt i förvaltat kapital. 67 (51) Mdr förvaltades i 30 (29) investeringsfonder med olika placeringsinriktning. Det egna bottenlåneerbjudandet till lantbrukare, som lanserades i februari 2008, har stärkt Länsförsäkringars erbjudande för en fortsatt marknadstillväxt inom bank och lantbruksförsäkringar. Lantbrukskrediterna har en god geografisk spridning i landet och uppgick vid årets slut totalt till 10,8 (6,5) Mdr och bottenlån för lantbruks- och skogsfastigheter uppgick till 7,8 (3,2) Mdr. Länsförsäkringar har Sveriges mest nöjda bank kunder för femte gången på privatmarknaden och de mest nöjda bolånekunderna för sjätte gången i en jämförelse mellan alla svenska banker enligt Svenskt Kvalitetsindex (SKI). Länsförsäkringar Bank Mkr Rörelseresultat, Mkr 258* 245 Räntenetto, Mkr Balansomslutning, Mdr Antal kunder * Rörelseresultatet exklusive omstruktureringskostnader. Till följd av omorganisationen i Länsförsäkringar AB-koncernen har omstruktureringskostnader om 27 Mkr belastat resultatet. Rörelseresultatet inklusive omstruktureringskostnader ökade till 245 (238 )Mkr. Djur- och grödaförsäkring Länsförsäkringars specialistbolag Agria Djurförsäkring är marknadsledande inom djur- och grödaförsäkring i Sverige med en marknadsandel på cirka 60 procent. Premieintäkten för egen räkning uppgick under 2009 till Mkr och det tekniska resultatet uppgick till 119 Mkr. Länsförsäkringar Fastighetsförmedling Namnbytet från Länshem till Länsförsäkringar Fastighetsförmedling förtydligar att Länsförsäkringar Älvsborg kan hjälpa sina kunder att köpa och sälja bostad. Genom Länsförsäkringar Fastighetsförmedling får de som säljer och köper en bostad, förutom kunskapen hos erfarna och kunniga mäklare, också tillgång till Länsförsäkringars breda utbud inom bank och försäkring. Bostadsägare är en strategisk målgrupp och bostadsaffären ett bra tillfälle att presentera helhetserbjudandet inom bank, pension och försäkring och vår kompetens inom skadeförebyggande arbete och erbjudanden kopplade till det. Verksamheten bedrivs i franchiseform där Länsförsäkringar Älvsborg är franchisegivare för den lokala bobutiken. Länsförsäkringar Fastighetsförmedling är med andra ord alltid lokalt förankrat och skiljer sig därmed från de rikstäckande fastighets mäklarkedjor som styrs och leds centralt. Under 2009 såldes 183 villor, 105 bostadsrätter, 22 lantbruk och 13 fritidshus i Älvsborgs län. Värdet på försäljningarna uppgick till 507 Mkr. återförsäkring till lägre kostnad Alla försäkringsbolag har behov av att skydda sin verksamhet mot kostnader för stora enskilda skador och naturkatastrofer. Oftast vänder sig ett försäkringsbolag till speciella återförsäkringsbolag på den internationella marknaden för att försäkra en del av sina risker. Inom länsförsäkringsgruppen har bolagen en naturlig möjlighet att dela riskerna mellan sig. Länsförsäkringar Älvsborg betalar, liksom övriga 23 länsförsäkringsbolag, årligen in en återförsäkringspremie till det gemensamma bolaget Länsförsäkringar Sak. Premien baseras bland annat på länsförsäkringsbolagets exponering och skadehistorik, men också på hur stort så kallat självbehåll bolaget väljer. Självbe - hållet kan jämföras med den självrisk som privat - personer och företag betalar inom skadeförsäkring. När det enskilda länsförsäkringsbolaget drabbas av en stor skada betalas ersättning ut från Länsförsäkringar Sak, med avdrag för det valda självbehållet. Länsförsäkringar Sak köper i sin tur skydd på den internationella återförsäkringsmarknaden för större risker samt för natur- och katastrofskador. Den största delen av återförsäkringspremien behålls inom länsförsäkringsgruppen och kostnaderna för externa återförsäkrare blir mindre, vilket gynnar Länsförsäkringar Älvsborgs kunder. 12

13 Länsförsäkringar har Sveriges mest nöjda bankkunder för femte gången på privatmarknaden i en jämförelse mellan alla svenska banker enligt Svenskt Kvalitetsindex (SKI). Gemensam utveckling Under 2009 drevs ett antal gemensamma utvecklingsfrågor av Länsförsäkringar AB. Här följer några av de viktigaste. Banktjänster för småföretag Länsförsäkringsgruppens fokus på banktjänster till småföretag innebär både anpassning av banktjänster och en på sikt lönsam småföretagaraffär. Arbetet med process- och verksamhetsutveckling samt kreditregelverk har startat och systemutvecklingen är påbörjad. Nytt system för motorförsäkring För att utveckla den marknadsledande positionen inom motorförsäkring pågår utvecklingen av ett nytt försäkringssystem. Det nya försäkringssystemet ska minska det omfattande manuella arbete som nuvarande system kräver samt sänka administrations- och driftskostnaderna. Förbättrade internettjänster för företagare I november skedde förändringar av internetsidorna för företagskunder. Dels har ett omfattande förbättringsarbete gjorts av de öppna sidorna och dels har en översikt tagits fram för det inloggade mötet. Flytt av IPS Individuellt Pensionssparande Nu kan kunderna flytta sitt tidigare IPS-sparande till Länsförsäkringar. Efterfrågan har varit mycket stor. Nästa steg för IPS-projektet är att möjliggöra placeringar av pensionskapital i värdepapper. Lanseringen av den delen kommer att ske under Småföretagarguiden Småföretagarguiden är precis vad namnet utlovar. En ny guide som hjälper småföretagare att förstå sitt grundbehov av ekonomisk trygghet. När kunden gått igenom de olika stegen lämnas ett förslag utifrån de svar som angetts. Sammanställningen går att spara och skriva ut. Unikt är att guiden omfattar både bank, försäkring och pension. Engagemang i det lokala samhället Samhällsansvar och ett starkt engagemang i det lokala samhället är för Länsförsäkringar Älvsborg en naturlig konsekvens av vilka vi är: Ett kundägt bolag med syfte att skapa individuell trygghet för såväl kunder som ägare. Länsförsäkringars arbete med samhällsansvar är förankrat sedan lång tid tillbaka och är nära knutet till vår värdegrund. Ömsesidighet och lokal närvaro. Samspelet med det samhälle vi verkar i är omfattande och det finns ett starkt engagemang i det lokala samhällets utveckling och tillväxt. Liksom övriga länsförsäkringsbolag stödjer och samarbetar Länsförsäkringar Älvsborg med organisationer, föreningsliv, idrottsrörelser och näringsliv. Trygghet är själva grunden för Länsförsäkringars verksamhet. Under lång tid har syftet varit att skapa individuell trygghet genom att erbjuda försäkringar. 13

14 länsförsäkringsgruppen Men parallellt med det har en viktig del av arbetet också handlat om att minska risker och att skapa trygghet i den omgivning där människor lever och verkar. Insatser som gynnar inte bara de egna kunderna, som också är våra ägare, utan hela samhället. Det tar form av till exempel trafiksäkerhetsarbete, hälsoförebyggande arbete och aktivt miljö- och klimatarbete i närmiljön och i hela landet. Länsförsäkringar har en stor trovärdighet inom miljöområdet. Sedan flera år genomförs till exempel olika klimatseminarier samtidigt som det bedrivs ett aktivt skadeförebyggande arbete, som både minskar skadekostnader och utsläppen av koldioxid. Det förstnämnda kommer dagens kunder till glädje genom fortsatt konkurrenskraftiga premier. Det sistnämnda kommer framtida generationer till glädje i form av en renare miljö. Omsorgen om det lokala samhället syns också bland annat i den långsiktiga omtanken om våra pensionssparares pengar och i bankerbjudandets lokala prägel. Det pågår också ett långsiktigt arbete med bidrag till forskning inom områden som syftar till ökad individuell trygghet och minskade risker i samhället. Miljöhänsyn & lokalt samhälls ansvar Länsförsäkringsgruppen strävar efter att miljöhänsyn ska finnas med i alla delar av verksamheten. I affärsutvecklingen, i försäljningen, när kunden drabbas av en skada och i kontorsarbetet. Syftet är att offensivt driva miljöfrämjande åtgärder som i sin tur främjar länsförsäkringsgruppens effektivitet och utveckling. Målet är att arbetet med att nå en ökad konkurrenskraft till lägre kostnad också ska leda till mindre miljöpåverkan. Genom att exempelvis utveckla kundinformationen på internet kan pappershanteringen på sikt avvecklas. Det ger inte bara tydliga miljövinster utan också minskade kostnader och bättre kundservice. Arbetet med att effektivisera verksamheten är med det synsättet samtidigt ett miljöarbete. Som inte startar i ett problem utan i en möjlighet att utveckla verksamheten i en riktning där alla vinner på förändringen kunder, Länsförsäkringar och miljön. Miljöengagemang är inte en vald strategi utan en konsekvens av vilka Länsförsäkringar är. Det är en naturlig del av den omsorg och djupa engagemang vi har i det lokala samhället. Minska skadorna Ett fokusområde i miljöarbetet är att minska kun- dernas skador. Varje skada innebär miljöpåverkan i form av energiförbrukning, sanering, transporter, material användning och avfall. Länsförsäkringar har beräknat att en vattenskada innebär utsläpp av 300 kilo kol dioxid. Cirka 80 kilo kommer från transporter, 10 kilo från avfuktning och 210 kilo från tillverkning och omhändertagande av material. Därför är en viktig miljöåtgärd att hjälpa kunderna att undvika skador. Miljögodkända entreprenörer Om kunden drabbas av en skada försöker Länsförsäkringar minska miljöbelastningen av framförallt byggnadsskadorna. Årligen upphandlar länsförsäkringsgruppen entreprenörer motsvarande en verksamhet med byggnadssnickare. Dessa har också kvalitets- och miljögodkänts av Länsförsäkringar och genom kontinuerlig utbildning och information delges nya rön och förbättrade metoder. För de kunder som själva ska underhålla och reparera finns råd om vad de bör tänka på och ta hänsyn till. Minska den direkta miljöpåverkan För att minska den direkta miljöpåverkan styrs tjänsteresorna i allt större utsträckning till tåg. Under året har användningen av miljöbilar som tjänstebilar också ökat. Allt fler möten sker i form av telefon-, videoeller webbmöten för att minska det totala resandet. En stor andel av den el som köps in är miljömärkt, uppvärmningen sker med fjärrvärme och många energibesparande åtgärder har vidtagits i länsförsäkringsgruppens fastigheter. I den utveckling som bedrivs inom länsförsäkringsgruppen är en av målsättningarna att minska pappersflödet både inom bolaget och ut till kund. För att minska förbrukningen utvecklas digitala lösningar och effektiva utskrifts- och kopieringslösningar. Utvecklingen av internetkanalen ger stora möjligheter att minska pappersutskicken till kund. Idag skickas inte längre alla försäkringsvillkor ut utan de kan istället hämtas på länsförsäkringsbolagens hemsidor. Kunderna erbjuds också att välja bort att få kontoutdrag och låneavier hemskickade och så många kundutskick som möjligt sampaketeras för att minska pappersflödet. Miljöklassade fastigheter Regeringen har under miljödepartementets ledning samlat aktörer inom bygg- och fastighetssektorn för att de aktivt och genom olika åtaganden ska verka 14

15 för en hållbar utveckling i den så kallade Bygga Bodialogen. Länsförsäkringar har även under 2009 aktivt deltagit i Bygga Bo-dialogen, framförallt med implementeringsfrågor för just Miljöklassad Byggnad. Miljöklassning av fastigheter omfattar flera områden som energianvändning, farliga ämnen, miljöpåverkan och innemiljö. Genom deltagandet i Bygga Bo-dialogen och projektet Miljöklassning har en av Länsförsäkringar AB:s fastigheter miljöklassats. För att få ytterligare kunskap bidrar Länsförsäkringar till miljörelaterad forskning. Några av de projekt som nu finansieras handlar om att analysera förebyggande åtgärder mot skred och ras samt att se hur konsekvenserna av översvämningar i städernas vattensystem kan minskas. Vindkraft Under 2009 tecknades egendoms- och avbrottsförsäkring för ett antal vindkraftparker enligt ett nyutvecklat vindkraftkoncept. I konceptet ingår också vår unika återvinningsförsäkring som säkerställer en miljömässigt riktig rivning och återvinning av vindkraftverken den dag det är dags. Systematiskt miljöarbete Samtliga bolag inom länsförsäkringsgruppen är miljö certifierade enligt ISO Det innebär att det i beslut och i handling ska tas miljöhänsyn för att ständigt minska miljöpåverkan och bidra till en hållbar samhällsutveckling. Varje bolag har ett eget certifikat. Gemensamt vidareutvecklar länsförsäkringsgruppen miljöarbetet, har fortbildning och lär av varandra. Certifikaten upprätthålls genom intern revision och extern granskning av ackrediterat certifieringsorgan. Framgångarna under 2009 har bland annat bestått i ett ökat antal stora företagsaffärer samt i flera internationella affärer med hjälp av det internationella nätverket INI. Den årliga och oberoende undersökningen av SKI visade åter att länsförsäkringsgruppens förmedlade kunder är väl så nöjda som övriga kunder. En trend på mäklarmarknaden är att jakten på effektivitet leder till färre men större aktörer. En annan trend är att upphandlingsformerna genomgår en förändring. Inom både liv- och sakförsäkring blir gruppupphandlingar allt vanligare. Så kallade portföljupphandlingar har också etablerat sig som ett nytt begrepp inom sakförsäkring. Vid portföljupphandlingar hanteras ett stort antal risker via en samlad upphandling, vilket syftar till att effektivisera upphandlingsprocessen. Mäklad livförsäkring Länsförsäkringar fick under året förnyat förtroende som en av sex sparleverantörer i upphandlingen UIG3 via Max Matthiessen. I maj utnämndes Länsförsäkringar, för tredje året i rad, till Årets Bästa Mäklardisk av branschorganisationen Sfm (Svenska Försäkringsförmedlares förening). Länsförsäkringar rankades också totalt som det bästa försäkringsbolaget i branschen att samarbeta med, enligt det oberoende undersökningsföretaget CMA. Mäklad sakförsäkring Sakförsäkringsmarknaden hade överlag en god lönsamhetsnivå. Trenden med fler nya aktörer på den svenska marknaden fortsatte, trots de fortsatt låga premienivåerna och en hård konkurrens om varje enskild affär. I den årliga omröstningen bland sakförmedlarna inom branschorganisationen Sfm erhöll Länsförsäkringar andraplatsen, vilket innebär en tätposition både inom liv- och sakförsäkring. Mäklad försäljning Genom Länsförsäkringar Mäklarservice når Länsförsäkringar de kunder som väljer att företrädas av mäklare när de köper försäkring. För länsförsäkringsbolagens räkning förvaltade Mäklarservice vid utgången av 2009 en sakförsäkringspremie om (1 162) Mkr. Den mäklade försäljningen av liv- och pensionsprodukter uppgick till (10 634) Mkr i försäljningsvärde. 15

16 bolagsstyrningsrapport Länsförsäkringar Älvsborg är ett ömsesidigt bolag. Länsförsäkringar Älvsborg ägs av bolagets sakförsäkringskunder och kunderna har också ett direkt inflytande genom våra lokala fullmäktige och bolagsstämman. Under året har fullmäktige kallats till ett särskilt heldagsmöte och ett regionalt diskussionsmöte med syfte att hålla fullmäktige väl uppdaterade om företagets verksamhet. Bolagsstyrningen i Länsförsäkringar Älvsborg utgår från svensk lagstiftning och stöttas av den kvalitetshandbok som byggts upp via kvalitetscertifieringen, ISO 9001:2008, som Länsförsäkringar Älvsborg omfattas av. Bolaget följer, i tillämpliga delar, Svensk kod för bolagsstyrning (Koden). Anpassning till Koden påbörjades under 2006 och slutfördes under Huvud sakliga avvikelser avser Kodens bestämmelser om kallelse och genomförande av bolagsstämma samt mandattiden för styrelsens ledamöter. Förklaringar till avvikelserna anges nedan. En särskild avdelning på bolagets hemsida om bolagsstyrning finns tillgänglig under fliken Om oss. Bolagsstyrningsrapporten granskas inte av bolagets revisor. Bolagsstämma Länsförsäkringar Älvsborg är ett ömsesidigt bolag. Bolagsstämman är Länsförsäkringar Älvsborgs högsta beslutande organ med ett antal formella uppgifter som regleras i lag och bolagsordning. Fullmäktigeorganisationen finns beskriven under bolagsstyrningsfrågor på bolagets hemsida. Stämmoledamöterna är valda representanter för försäkringstagarna. Ordinarie bolagsstämma hölls onsdagen den 15 april 2009 på Quality Hotel i Vänersborg, som tillstyrkte ansvarsfrihet för styrelse och VD. Dessutom fastställdes bland annat principer för ersättning och andra anställningsvillkor för företagsledningen. Omval skedde av Per Johansson, Ulricehamn och Helena Stor Hansson, Åmål samt nyval av Viveka Reventberg, Vårgårda. Dessa valdes enhälligt som ordinarie styrelseledamöter fram till 2012 års bolagsstämma. Vid årets stämma deltog 38 ledamöter samt 11 styrelseledamöter och den utsedda revisorn. Från bolaget närvarade ledningsgrupp och stab. Sammandrag av protokoll från bolagsstämman är publicerat på bolagets hemsida. Kallelse till stämma sker via personligt brev till varje ledamot samt via hemsidan. Avvikelsen från Kodens rekommendation kan motiveras av att samtliga ledamöter bäst nås via personlig kallelse. Efter stämmans formella avslut kåserade Dick Malmlund från Svensk Handel om ett antal säkerhetsfrågor att tänka på, ett mycket uppskattat inslag för ledamöterna. Fullmäktige kallades under året till ytterligare två möten, ett möte den 4 november, samt ett regionalt diskussionsmöte under våren. Båda mötena har till syfte att hålla fullmäktige väl uppdaterade. Närvaron under dessa möten tenderar att öka år från år. Höstens informationsmöte behandlade bland annat de nya bolagssatsningar som Länsförsäkringar Älvsborg gjort under året, men också frågor om fullmäktiges roll utöver den rent formella rollen som styrs av bolagsordningen. 16

17 En nära dialog med våra ägare, kunderna, är en självklarhet inom Länsförsäkringar Älvsborg. tillsättande av styrelse Bolagets valberedning utarbetar förslag till val av styrelse och revisorer samt ersättning till dessa. Valberedningens ledamöter väljs för en mandattid om 5 år. Valberedningens uppgifter och arbetsformer framgår av Instruktion för valberedningen som fastställs årligen på bolagsstämman. Nytt ansvarsområde för valberedningen är från och med 2009 att valberedningen i samråd med bolagets utsedde tjänsteman ansvarar för nominering av kandidater till de regionala fullmäktigevalen. Gällande instruktion finns publicerad på bolagets hemsida. Årets stämma beslutade att utöka antalet ledamöter från fem ledamöter till sex, en per geografisk region. Två nyval, Jan-Åke Claesson, Ulricehamn och Jan-Erik Mellberg, Örby, skedde. De sitter till stämman tillsättande av fullmäktigeledamöter Valberedningen har under året varit aktiva vid framtagande av kandidater till fullmäktigevalen som skedde i regionerna Södra respektive Dalsland. Sammanlagt sex nya ledamöter och suppleanter valdes. Valberedningen består av följande ledamöter: Lars Lundin, född: 1945 Huvudsaklig sysselsättning: Försäljningschef Mandattid i valberedningen: 2011 Britt-Marie Haglund, född: 1945 Huvudsaklig sysselsättning: Företagskonsult Mandattid i valberedningen: 2011 Ulla Lindorin, född: 1957 Huvudsaklig sysselsättning: Butikschef Mandattid i valberedningen: 2013 Morgan Ernstsson, född: 1963 Huvudsaklig sysselsättning: Egen företagare inom säkerhetsbranschen Mandattid i valberedningen: 2012 jan-erik mellberg, född: 1951 Huvudsaklig sysselsättning: Egen företagare Fastighetsförvaltning Mandattid i valberedningen: 2014 tillsättande av revisorer Enligt bolagsordningen ska Länsförsäkringar Älvsborg ha en ordinarie revisor och en revisorssuppleant. Revisorerna utses årligen. Vid 2009 års bolagsstämma utsågs följande: Ordinarie revisor Michael Lindengren, auktoriserad revisor, PWC Öhrlings Revisionsbyrå Suppleant Bodil Johansson, auktoriserad revisor, PWC Öhrlings revisionsbyrå Lekmannarevisorer Till lekmannarevisorer fram till nästa stämma valdes Lisbeth Billkrantz, Överlida tommy källmark, Fristad 17

18 bolagsstyrningsrapport Styrelsens arbete år 2009 Möten och närvaro Närvaro Styrelsemöte (11) Ersättningsutskott (1) Finansutskott (4) Lars Hallkvist Ing-Marie Odegren Lena Gustavsson* 10 Gunilla Johansson 10 Per Johansson 11 Sten Lundqvist 11 4 Emilio Salvadores* 11 Svante G Petersson 11 4 Viveka Reventberg 5 (av sju) Peter Strandman 11 1 Fredrik Waern 4 (av fyra) Helena Stor Hansson 10 *Personalrepresentanter Under året hölls 11 styrelsemöten, samtliga ordinarie möten. Styrelsen har fastställt en arbetsordning för sitt arbete. Arbetsordningen har anpassats till Kodens bestämmelser. Arbetsordningen finns publicerad på bolagets hemsida. Tabellen utvisar antalet möten inom respektive organ som hållits under år 2009 liksom de enskilda ledamöternas närvaro. Arbetsfördelning Styrelsen har inrättat Finansutskott och Ersättningsutskott. Revisionsarbetet utförs av hela styrelsen, medan de övriga utskotten består av valda ledamöter från styrelsen. Finans- och ersättningsutskottet ska regelbundet rapportera sitt arbete till styrelsen som beslutsunderlag. Revisionsarbete Styrelsen hanterar i sin helhet revisionsarbetet. Två gånger under året har revisionsfrågor redovisats. På marsmötet redovisade de externa revisorerna slutrevisionen och dessutom redovisades den etiska granskningen av de valda lekmannarevisorerna. På decembermötet genomgicks den interna revisionsrapporten. Övriga revisions- frågor hanteras vid varje styrelsemöte. Revision av VD behandlades av styrelsen på marsmötet i samband med den externa revisionen. Finansutskott Till ledamöter i finansutskottet är följande valda: Lars Hallkvist, Ing-Marie Odegren, Svante Petersson och Sten Lundqvist. Utskottet har haft fyra protokollförda möten under året. Utskottet rapporterar till styrelsen som har beslutanderätt. Ersättningsutskott Till ledamöter i ersättnings utskottet är följande valda: Lars Hallkvist, Ing- Marie Odegren och Peter Strandman. Utskottet har haft ett möte under året där ersättningsfrågor till VD och ledning behandlats. Ut skottet rapporterar till styrelsen som beslutar och i sin tur rapporterar till stämman. ersättningspolicy Bolaget har en ersättningsmodell som är förenlig med och främjar en effektiv riskhantering. Utgångspunkten är att ersättningar och anställningsvillkor inte får uppmuntra till över- 18

19 drivet risktagande men möjliggöra att anställda och per soner till ledande befattningshavare kan rekryteras och behållas. Till anställd i ledande befattningar som kan påverka bolagets risknivå räknas verkställande direktör och företagsledning. Styrelsen har beslutat om resultatbonus som gäller på lika sätt för alla anställda i bolaget, exklusive ledningsgruppen och ett fåtal nyckelpersoner, och vars storlek är beroende av ett antal parametrar såsom resultat för bolaget, antal helkunder och antal förmånskunder, netto ökning villa/hembestånd, affärsvolym bank, försäljning liv, minskning av skadestocken samt NKI för bolagets affärsstödsavdelning. Den rörliga ersättningen är maximerad för alla anställda till kr. Då ersättningsbeloppet är lika för flertalet anställda och beloppets storlek inte påverkar bolagets långsiktigt hållbara resultat och inte heller äventyrar företagets för måga till långsiktigt positivt resultat utbetalas denna rörliga ersättning som engångsbelopp till de anställda. Ledningsgruppen har ett separat bonussystem som är fastslaget av VD. Maximal ersättningsnivå, baserat på liknande parametrar som det för alla anställda, är satt till fem basbelopp. Dessutom finns bonusavtal för ett mindre antal nyckelpersoner i bolaget med ersättningsnivåer varierande mellan ett och två basbelopp. Styrelsen och dess ersättningskommitté handlägger överenskommelser med verkställande direktören och har till honom uppdragit att träffa överenskommelser med företagsledningen och övrig personal. Kontrollmiljö Processen för intern kontroll och riskhantering återfinns i kvalitetshandboken och omfattar fem huvudaktiviteter: riskbedömning, kontrollaktiviteter, information och kommunikation samt uppföljning. Internrevision, riskkontroll och regelefterlevnad, Compliance, har gemensamt sammanställt en övergripande årsplan där även extern kontroll så som extern revision, skaderevision och bankrevision finns inlagd i planen. VD har fastställt planen. Bolaget är kvalitetscertifierat via ISO 9001:2008 samt miljö certifierat via ISO :2004. Basen för den interna kontrollen avseende den finansiella rapporteringen utgörs av kontrollmiljön med den organisation, beslutsordning samt fördelning av be fogenheter och ansvar mellan de olika organ styrelsen och verkställande direktören inrättat för bolaget. Denna ordning dokumenteras och kommuniceras i styrdokument i form av interna policyer, rikt linjer och instruktioner. Exempel på sådana styrdokument är rapportinstruktion och attestinstruktion. Styrelsen i sin helhet har via revisionsarbetet kvalitetssäkrat den finansiella rapporteringen. Riskbedömning Riskbedömning omfattar arbete med att identifiera och kartlägga väsentliga risker som påverkar bolaget avseende den finansiella rap - por teringen. Dessa risker kartläggs och identifieras på bolags nivå och enhetsnivå. Årets rapport lämnades på styrelsens augustimöte. Risk Manager funktionen är utsedd och rapporterar årligen bolagets övergripande riskbild till styrelse och VD. En särskild rutin för riskbedömning är fastslagen av styrelsen. Compliance / Regelefterlevnad Funktionen Compliance har till uppgift att fortlöpande identifiera, bedöma, övervaka och rapportera compliancerisker, d.v.s. risk för sanktioner enligt lag eller föreskrift och risk för finansiell förlust. Rapportering har under året skett till VD vid fyra tillfällen samt vid ett tillfälle, augustimötet, till styrelsen. En särskild rutin är fastslagen för funktionen av styrelsen. Årets rapporter fastställde att verksamheten drivs väl i enlighet med gällande lagstiftning och bolagets regelverk. Fortsatt fokus bör dock läggas på efterlevnad av lagstiftningen gällande finansiell rådgivning till konsument samt penningtvättlagstiftningen. Kontrollaktiviteter Riskerna i den finansiella rapporteringen begränsas genom noggrant förberedda bokslut, standardiserade arbetsrutiner med inbyggda kontrollfunktioner samt utvärdering av arbetet med kontinuerliga förbättringar. Den finansiella informationen analyseras och granskas på olika nivåer i organisationen innan den blir offentligt publicerad. 19

20 bolagsstyrningsrapport Ett kontinuerligt arbete pågår med att eliminera och reducera identifierade väsentliga risker som på verkar den interna kontrollen avseende den finansiella rapporteringen. Arbetet inkluderar utveckling och förbättring av kontrollaktiviteter samt insatser för att medarbetarna ska ha rätt kompetens. Bolaget kvalitetsgranskar varje sakskada över kronor vid två tillfällen under skaderegleringsprocessen för att uppnå högsta kundtillfredsställelse. Ny gräns för företagsförsäkringsskador är en miljon kronor. Granskningen ger regelmässigt upphov till förbättringsförslag inom olika områden. Information och kommunikation De interna styrdokumenten är föremål för översyn och beslut minst en gång per år. Styrdokumenten publiceras på bolagets interna hemsida samt till viss del även på den externa hemsidan. Varje chef ska se till att bestämmelserna kommuniceras till underställd personal. Uppföljning Styrelsen har utsett en från den operativa verksamheten oberoende granskningsfunktion, Internrevision, med huvudsaklig uppgift att stödja styrelsen med uppföljning av att verksamhetens omfattning och inriktning överensstämmer med av styrelsen utfärdade riktlinjer och fattade beslut samt att verksamheten bedrivs mot av styrelsen uppsatta mål. Internrevision ska även granska och utvärdera bolagets organisation, rutiner, styrning och kontroll av verksamheten. Styrelsen har fastställt en särskild instruktion för internrevision. Årets internrevisionsrapport lades fram på styrelsens decembermöte. 20

54 bolagsstyrningsrapport

54 bolagsstyrningsrapport Bolagsstyrningen i Länsförsäkringar Älvsborg utgår från svensk lagstiftning och stöttas av den kvalitetshandbok som byggts upp via kvalitetscertifieringen, ISO 9000, vilken Länsförsäkringar Älvsborg omfattas

Läs mer

Bolagsordning för Länsförsäkringar Älvsborg

Bolagsordning för Länsförsäkringar Älvsborg Bolagsordning Antagen av Bolagsstämman 11 april 2012 Fastställd av Finansinspektionen 31 augusti 2012 Bolagsordning för Länsförsäkringar Älvsborg 1 Bolaget vars firma är Länsförsäkringar Älvsborg, har

Läs mer

STYRDOKUMENT 1. Bolagsordning. Beslutad av ordinarie bolagsstämma den 13 april 2011 och godkänd av Finansinspektionen den 29 juni 2011

STYRDOKUMENT 1. Bolagsordning. Beslutad av ordinarie bolagsstämma den 13 april 2011 och godkänd av Finansinspektionen den 29 juni 2011 STYRDOKUMENT 1 Bolagsordning Beslutad av ordinarie bolagsstämma den 13 april 2011 och godkänd av Finansinspektionen den 29 juni 2011 1 (5) Bolagsordning för Länsförsäkringar Jönköping 1 Bolaget, vars firma

Läs mer

Ägarinstruktion. för Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt. Beslutad vid ordinarie bolagsstämma den 12 juni 2014

Ägarinstruktion. för Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt. Beslutad vid ordinarie bolagsstämma den 12 juni 2014 1 Ägarinstruktion för Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt Beslutad vid ordinarie bolagsstämma den 12 juni 2014 2 1. Inledning Ett kundstyrt bolag Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt, Skandia,

Läs mer

Midsona AB:s tillämpning av Svensk kod för bolagsstyrning (april 2015)

Midsona AB:s tillämpning av Svensk kod för bolagsstyrning (april 2015) Midsona AB:s tillämpning av Svensk kod för bolagsstyrning (april 2015) 1. BOLAGSSTÄMMA Kodens innehåll Följs Kommentar 1.1 Tidpunkt och ort för stämman samt ärende på stämman 1.2 Kallelse och övrigt underlag

Läs mer

Bolagsstyrningsrapport för 2012

Bolagsstyrningsrapport för 2012 Bolagsstyrningsrapport för 2012 Bolagsstyrning i Försäkringsbolaget PRI Pensionsgaranti, ömsesidigt, utgår från svensk lagstiftning, främst Försäkringsrörelselagen, Finansinspektionens föreskrifter och

Läs mer

LÄNSFÖRSÄKRINGAR GÄVLEBORG 2014-03-20. Bolagsstyrningsrapport

LÄNSFÖRSÄKRINGAR GÄVLEBORG 2014-03-20. Bolagsstyrningsrapport LÄNSFÖRSÄKRINGAR GÄVLEBORG 2014-03-20 Bolagsstyrningsrapport 2(8) Bolagsstyrningsrapport Länsförsäkringar Gävleborg följer i tillämpliga delar, bland annat med beaktande av att bolaget inte är ett aktiemarknadsbolag,

Läs mer

Länsförsäkringar Älvsborg Årsredovisning

Länsförsäkringar Älvsborg Årsredovisning 2011 Länsförsäkringar Älvsborg Årsredovisning 2011 i korthet Resultat före skatt, bokslutsdispositioner och återbäring -17,6 (100,7) Mkr Resultatet fördelas enligt följande: Direkt försäkring 76,6 (-83,6)

Läs mer

Bolagsstyrningsrapport 2013

Bolagsstyrningsrapport 2013 Bolagsstyrningsrapport 2013 Elos AB är ett svenskt aktiebolag, vars B aktie är noterad på NASDAQ OMX Stockholm AB Small Cap listan. Elos AB är sektorklassificerat som Health Care bolag. Elos bolagsstyrning

Läs mer

Stämmovalda styrelseledamöter (närmare presentation, se nedan)

Stämmovalda styrelseledamöter (närmare presentation, se nedan) Länsförsäkringar Bergslagen följer i tillämpliga delar, bland annat med beaktande av att bolaget inte är ett aktiemarknadsbolag, Svensk Kod för bolagsstyrning (Koden). Bolagsstyrningsrapport tillsammans

Läs mer

FOLKSAM BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2000

FOLKSAM BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2000 FOLKSAM BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2000 Mycket stora framgångar för Folksam på pensionsmarknaden. Satsningen på höstens pensionsval var lyckad för Folksam och gav 11 miljarder kr att förvalta Årets resultat påverkades

Läs mer

BOLAGSORDNING. för Länsförsäkringar Bergslagen ömsesidigt. fastställd vid ordinarie bolagsstämma den 29 april 2014

BOLAGSORDNING. för Länsförsäkringar Bergslagen ömsesidigt. fastställd vid ordinarie bolagsstämma den 29 april 2014 1 (5) BOLAGSORDNING för Länsförsäkringar Bergslagen ömsesidigt fastställd vid ordinarie bolagsstämma den 29 april 2014 Bolagets verksamhet 1 Bolaget, vars firma är Länsförsäkringar Bergslagen ömsesidigt,

Läs mer

5.9. ERSÄTTNINGSPOLICY. Innehåll. Externa regelverk. Finansinspektionen

5.9. ERSÄTTNINGSPOLICY. Innehåll. Externa regelverk. Finansinspektionen 5.9. ERSÄTTNINGSPOLICY Fastställd av styrelsen 2015-06-17 Tidigare fastställd av styrelsen 2014-05-28 I de fall Hälsinglands Sparbank saknar policys eller instruktioner inom något område ska Swedbanks

Läs mer

Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM. Härmed kallas till årsstämma i Jernhusen AB (publ), 556584-2027.

Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM. Härmed kallas till årsstämma i Jernhusen AB (publ), 556584-2027. Svenska staten Finansdepartementet Enheten statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma i Jernhusen AB (publ) 2014 Härmed kallas till årsstämma

Läs mer

Hur bygger man en bank utifrån ett försäkringsbolag?

Hur bygger man en bank utifrån ett försäkringsbolag? Hur bygger man en bank utifrån ett försäkringsbolag? Rikard Josefson vd Länsförsäkringar Bank 2013-03-13 Kunderna har år efter år sagt sitt! Svenskt Kvalitetsindex (SKI) Länsförsäkringar Bank har mest

Läs mer

Länsförsäkringar lägger bud på Svenska Brand

Länsförsäkringar lägger bud på Svenska Brand Stockholm 2001-02-26 PRESSINFORMATION Länsförsäkringar lägger bud på Svenska Brand Styrelsen för Länsförsäkringar Wasa Försäkringsaktiebolag (publ) ( Länsförsäkringar ) har beslutat att lämna ett offentligt

Läs mer

5.9. ERSÄTTNINGSPOLICY. Innehåll. Externa regelverk

5.9. ERSÄTTNINGSPOLICY. Innehåll. Externa regelverk 5.9. ERSÄTTNINGSPOLICY Fastställd av styrelsen 2014-05-28 Tidigare fastställd av styrelsen 2013-06-19 I de fall Hälsinglands Sparbank saknar policys eller instruktioner inom något område ska Swedbanks

Läs mer

Härmed kallas till årsstämma i Saab Automobile Parts AB, 556602-9277.

Härmed kallas till årsstämma i Saab Automobile Parts AB, 556602-9277. Svenska staten Finansdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma i Saab Automobile Parts AB Härmed kallas till

Läs mer

BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT.

BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT. BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT. Svedbergs i Dalstorp AB:s B-aktie är noterad på Nasdaq OMX Stockholm sedan den 3 oktober 1997. Börsvärdet den 31 december 2014 var 636 (458) mkr, en ökning med 178 mkr på ett år.

Läs mer

Företagspolicy för Ulricehamns kommun och dess bolag

Företagspolicy för Ulricehamns kommun och dess bolag 1 Företagspolicy för Ulricehamns kommun och dess bolag 1 Bakgrund Kommunallagen ställer krav på kommunalt inflytande och kontroll över all kommunal verksamhet, även den som ägs och bedrivs i bolagsform.

Läs mer

Bolagsstyrningsrapport 2012

Bolagsstyrningsrapport 2012 Bolagsstyrningsrapport 2012 Bolagsstyrningsrapport 2012 Bolagsstyrningsrapport 2012 Swedish National Road Consulting AB Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan 8, 2 tr Telefonnummer:

Läs mer

Instruktion för valberedningen i Dalarnas Försäkringsbolag

Instruktion för valberedningen i Dalarnas Försäkringsbolag Instruktion 1 Instruktion för valberedningen i Fastställd av ordinarie bolagsstämma den Instruktion 2 Innehåll 1 INLEDNING... 3 1.1 Bakgrund och syfte... 3 1.2 Omfattning och ikraftträdande... 3 1.3 Kommunikation

Läs mer

Skandia Liv har en för branschen stark solvensgrad som vid årsskiftet uppgick till 142 (176) 2 procent.

Skandia Liv har en för branschen stark solvensgrad som vid årsskiftet uppgick till 142 (176) 2 procent. Pressmeddelande 19 februari 2003 Skandia Liv 103 50 Stockholm Telefon vx 788 10 00 Telefax 788 15 66 Besöksadress: Sveavägen 44 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2002 Livförsäkringsaktiebolaget Skandia (publ) 1 Skandia

Läs mer

SALA SPARBANK. Ersättningspolicy POL 720

SALA SPARBANK. Ersättningspolicy POL 720 SALA SPARBANK Ersättningspolicy POL 720 Datum för fastställelse 2014-10-03 Sidan 1 Innehåll Externa regelverk... 2 Interna regelverk... 2 1. Syfte... 2 2. Övergripande mål... 2 3. Organisation och ansvar...

Läs mer

Bolagsstyrningsrapport 2008

Bolagsstyrningsrapport 2008 Bolagsstyrningsrapport 2008 Hufvudstaden är ett svenskt publikt aktiebolag med säte i Stockholm. Till grund för styrningen av koncernen ligger bland annat bolagsordningen, den svenska aktiebolagslagen,

Läs mer

Instruktion för valberedningen i Länsförsäkringar Jönköping

Instruktion för valberedningen i Länsförsäkringar Jönköping Instruktion 1 Instruktion för valberedningen i Jönköping Fastställd av ordinarie bolagsstämma den 10 april 2014 Instruktion 2 Innehåll 1 INLEDNING... 3 1.1 Bakgrund och syfte... 3 1.2 Omfattning och ikraftträdande...

Läs mer

Ägaranvisningar för Stockholms universitet Holding AB

Ägaranvisningar för Stockholms universitet Holding AB 1 BESLUT 2015-04-24 Dnr SU 1.2.1-3150-14 Universitetsstyrelsen Agneta Stenborg Universitetsjurist Ledningskansliet Ägaranvisningar för Stockholms universitet Holding AB Dessa anvisningar syftar till att

Läs mer

Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 30 STOCKHOLM. Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM

Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 30 STOCKHOLM. Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 30 STOCKHOLM Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma i SJ AB 2015 Härmed kallas till årsstämma i

Läs mer

Svenska staten Finansdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM. Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM

Svenska staten Finansdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM. Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma i Fouriertransform Aktiebolag 2014 Svenska staten Finansdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Härmed kallas

Läs mer

BolagsstyrningSRAPPORT

BolagsstyrningSRAPPORT BolagsstyrningSRAPPORT Byggmax är ett svenskt publikt aktiebolag noterat på Nasdaq OMX Stockholm. Byggmax tillämpar Svensk kod för bolagsstyrning och lämnar här bolagsstyrningsrapport för räkenskapsåret

Läs mer

Härmed kallas till årsstämma i Jernhusen AB (publ), 556584-2027.

Härmed kallas till årsstämma i Jernhusen AB (publ), 556584-2027. Svenska staten Näringsdepartementet Enheten statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma i Jernhusen AB (publ) 2015 Härmed kallas till årsstämma

Läs mer

KALLELSE TILL ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA

KALLELSE TILL ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA KALLELSE TILL ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA Fullmäktige i Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt, org. nr 516406-0948, ( Skandia ) kallas härmed till ordinarie bolagsstämma torsdagen den 12 juni 2014 kl. 15.00

Läs mer

Redogörelse för ersättningar till anställda i Bliwa Livförsäkring, ömsesidigt

Redogörelse för ersättningar till anställda i Bliwa Livförsäkring, ömsesidigt Redogörelse för ersättningar till anställda i Bliwa Livförsäkring, ömsesidigt Styrelsen har för 2010 beslutat om riktlinjer för fast och rörlig ersättning i enlighet med kraven i Finansinspektionens allmänna

Läs mer

De reviderade styrdokumenten har behandlats av styrelsen för Lysekils Stadshus AB som tillstyrkt förslagen.

De reviderade styrdokumenten har behandlats av styrelsen för Lysekils Stadshus AB som tillstyrkt förslagen. 1/1 Kommunstyrelsen Tjänsteskrivelse Datum: 2015-05-28 Förvaltning: Kommunledningskontoret Handläggare: Ola Ingevaldson Telefon: 0523/5613102 E-post: ola.ingevaldson REVIDERING AV ÄGARDIREKTIV OCH BOLAGSORDNING

Läs mer

Svenska staten är ensam aktieägare representerande samtliga aktier och röster i bolaget, vilket godkändes att gälla som röstlängd.

Svenska staten är ensam aktieägare representerande samtliga aktier och röster i bolaget, vilket godkändes att gälla som röstlängd. Protokoll fört vid ordinarie Årsstämma med aktieägaren i AB Göta kanalbolag den 23 april 2010 i Motala Närvarande Aktieägare Svenska staten (näringsdepartementet) genom Jenny Lahrin för 29 272 st aktier.

Läs mer

REDOGÖRELSE FÖR SKANDIA FONDERS ERSÄTTNINGAR 2013

REDOGÖRELSE FÖR SKANDIA FONDERS ERSÄTTNINGAR 2013 1 (5) REDOGÖRELSE FÖR SKANDIA FONDERS ERSÄTTNINGAR 2013 Regelverk för ersättningar Finansinspektionen utfärdade i juni 2013 föreskrifter om förvaltare av alternativa investeringsfonder (FFFS 2013:10) (

Läs mer

BOLAGSORDNING F Ö R BORGHOLM ENERGI AB

BOLAGSORDNING F Ö R BORGHOLM ENERGI AB BOLAGSORDNING F Ö R BORGHOLM ENERGI AB Beslutad vid årsstämma 2014-06-18, 11 Godkänd av kommunfullmäktige 2014-09-29, 174 2 (5) 1 Firma Bolagets firma är. 2 Säte Styrelsen har sitt säte i Borgholms kommun.

Läs mer

Bolagsstyrningsrapport 2012

Bolagsstyrningsrapport 2012 Bolagsstyrningsrapport 2012 Elos AB är ett svenskt aktiebolag, vars B aktie är noterad på NASDAQ OMX Stockholm AB Small Cap listan. Elos AB är sektorklassificerat som Health Care bolag. Elos bolagsstyrning

Läs mer

Delårsrapport januari september 2014

Delårsrapport januari september 2014 1(5) Delårsrapport januari september 2014 Fortsatt stark premietillväxt och kundnöjdhet Folksam med dotterbolag fortsätter att utvecklas starkt, trots låga marknadsräntor och omfattande väderrelaterade

Läs mer

Information om ersättningar i Swedbank 2014

Information om ersättningar i Swedbank 2014 Information om ersättningar i Swedbank 2014 Enligt Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2011:1) och Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 Information om ersättningar i Swedbank 2014

Läs mer

Bolagsstyrningsrapport avseende räkenskapsåret 2010

Bolagsstyrningsrapport avseende räkenskapsåret 2010 Bolagsstyrningsrapport avseende räkenskapsåret 2010 Orc Software omfattas av och tillämpar Svensk kod för bolagsstyrning ( Koden ) sedan den 1 juli 2008. Denna rapport är upprättad i enlighet härmed. Styrningen

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Akademiska Hus Aktiebolag, 2015. Härmed kallas till årsstämma i Akademiska Hus Aktiebolag, 556459-9156.

Kallelse till årsstämma i Akademiska Hus Aktiebolag, 2015. Härmed kallas till årsstämma i Akademiska Hus Aktiebolag, 556459-9156. Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma i Akademiska Hus Aktiebolag, 2015 Härmed kallas

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009 Fortsatt god tillväxt Andra kvartalet Intäkterna ökade med 33 procent till 19,1 (14,3) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 63 procent till 5,5 (3,4) MSEK.

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Fouriertransform AB 2012

Kallelse till årsstämma i Fouriertransform AB 2012 Kallelse till årsstämma i Fouriertransform AB 2012 Härmed kallas till årsstämma i Fouriertransform AB, organisationsnummer 556771-5700. Tid: Torsdagen den 19 april 2012, kl. 1300-1400 Plats: Fouriertransform

Läs mer

Historik för Ägarföreningen ProSkandia. Det här är ett utdrag ur Programförklaringen mars 2015.

Historik för Ägarföreningen ProSkandia. Det här är ett utdrag ur Programförklaringen mars 2015. Historik för Ägarföreningen ProSkandia Det här är ett utdrag ur Programförklaringen mars 2015. Inledning Skandia är ett kundägt ömsesidigt bolag med ett fullmäktige som högsta instans. Detta ger 1.4 miljoner

Läs mer

Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM. Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM

Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM. Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma 2015 i Green Cargo AB Härmed kallas till årsstämma

Läs mer

Tid: Torsdagen den 24 april 2014, kl. 14.00 Plats: World Trade Center Stockholm, konferensavdelningen. Klarabergsviadukten 70.

Tid: Torsdagen den 24 april 2014, kl. 14.00 Plats: World Trade Center Stockholm, konferensavdelningen. Klarabergsviadukten 70. Svenska staten Finansdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma i Vasallen AB (publ) 2014 Härmed kallas till

Läs mer

Bolagsstyrningsrapport

Bolagsstyrningsrapport Bolagsstyrningsrapport KappAhl AB (publ) är ett svenskt publikt aktiebolag vars aktier är noterade på Nasdaq OMX Stockholm. Bolagsstyrningen av KappAhl utgår ifrån lag, noteringsavtal, riktlinjer och god

Läs mer

Bilaga 1 Utdrag ur protokollet 2015-03-16 Ordföranden redogjorde för utvärderingen av de ersättningar som betalats ut till ledande befattningshavare under år 2014. Ersättningsutskottet har, med stöd av

Läs mer

Riktlinje för bolagsstyrning i Region Kronoberg

Riktlinje för bolagsstyrning i Region Kronoberg Beslutsunderlag Diarienr: 14LTK1256 Handläggare: Åsa Lupton, Datum: 2015-01-26.. Riktlinje för bolagsstyrning i Region Kronoberg Fastställd av Landstingsfullmäktige 2014-04-29 Reviderad av Regionfullmäktige

Läs mer

Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning. Härmed kallas till årsstämma i Infranord AB, 556793-3089.

Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning. Härmed kallas till årsstämma i Infranord AB, 556793-3089. Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma i Infranord AB 2015 Härmed kallas till årsstämma

Läs mer

Bolagets tillämpning av Koden Neonet tillämpar Koden, men avviker från reglerna rörande följande punkter och med följande motivering:

Bolagets tillämpning av Koden Neonet tillämpar Koden, men avviker från reglerna rörande följande punkter och med följande motivering: Bolagsstyrning Svensk kod för bolagsstyrning ( Koden ) Tillämpningen av svensk kod för bolagsstyrning ( Koden ) har från och med den 1 juli 2008 breddats till att gälla samtliga bolag vars aktier är upptagna

Läs mer

Årsstämma i Catella AB (publ) torsdagen den 21 maj 2015 kl 14.00 på Nio Rum, Hamngatan 2 i Stockholm. Dagordning

Årsstämma i Catella AB (publ) torsdagen den 21 maj 2015 kl 14.00 på Nio Rum, Hamngatan 2 i Stockholm. Dagordning Årsstämma i Catella AB (publ) torsdagen den 21 maj 2015 kl 14.00 på Nio Rum, Hamngatan 2 i Stockholm. Dagordning 1. Bolagsstämmans öppnande. 2. Val av ordförande vid bolagsstämman. 3. Upprättande och godkännande

Läs mer

Portfolio Försäkra. Ersättningspolicy. Ramverksversion 001

Portfolio Försäkra. Ersättningspolicy. Ramverksversion 001 Portfolio Försäkra Ersättningspolicy Ramverksversion 001 Datum för fastställelse 2015-05-22 Sidan 1 Innehåll Externa regelverk... 2 Interna regelverk... 2 1. Syfte... 2 2. Övergripande mål... 2 3. Organisation

Läs mer

Kommunstyrelsens förvaltning redovisar i skrivelse 3 februari 2014 förslag till bolagsordningar för de rubricerade bolagen.

Kommunstyrelsens förvaltning redovisar i skrivelse 3 februari 2014 förslag till bolagsordningar för de rubricerade bolagen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 12 (30) 2014-02-10 Ks 8. Bolagsordningar för Västerviks Kommuns Förvaltnings AB och de helägda dotterbolagen Västervik Miljö & Energi AB, Västerviks Kraft Elnät AB,

Läs mer

BOLAGSORDNING FÖR ALECTA PENSIONSFÖRSÄKRING, ÖMSESIDIGT

BOLAGSORDNING FÖR ALECTA PENSIONSFÖRSÄKRING, ÖMSESIDIGT BOLAGSORDNING FÖR ALECTA PENSIONSFÖRSÄKRING, ÖMSESIDIGT 1 Firma Bolagets firma är Alecta pensionsförsäkring, ömsesidigt. 2 Ändamål Bolaget har till ändamål för sin verksamhet att såsom direkt försäkring,

Läs mer

2011:15 BOLAGSORDNING FÖR TIDAHOLMS ENERGI AB. Antagen av kommunfullmäktige 2011-02-28. Firma. Bolagets firma är Tidaholms Energi AB.

2011:15 BOLAGSORDNING FÖR TIDAHOLMS ENERGI AB. Antagen av kommunfullmäktige 2011-02-28. Firma. Bolagets firma är Tidaholms Energi AB. 2011:15 BOLAGSORDNING FÖR TIDAHOLMS ENERGI AB Antagen av kommunfullmäktige 2011-02-28. 1 Firma Bolagets firma är Tidaholms Energi AB. 2 Säte Bolagets styrelse skall ha sitt säte i Tidaholms kommun. 3 Föremål

Läs mer

Kallelse till årsstämma i AB Göta kanalbolag 2015

Kallelse till årsstämma i AB Göta kanalbolag 2015 Svenska staten Finansdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma i AB Göta kanalbolag 2015 Härmed kallas till årsstämma i AB Göta kanalbolag, organisationsnummer

Läs mer

Bolagsstyrningsrapport 2006

Bolagsstyrningsrapport 2006 Bolagsstyrningsrapport 2006 Hufvudstaden är ett svenskt publikt aktiebolag med säte i Stockholm. Till grund för styrningen av koncernen ligger bland annat bolagsordningen, den svenska aktiebolagslagen,

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008 Fortsatt starka kassaflöden Andra kvartalet > Intäkterna uppgick till 14,3 (17,6) MSEK. > Rörelseresultatet uppgick till 3,4 (5,1) MSEK. > Resultat efter

Läs mer

Bilaga 1: Riskanalys för ersättningspolicy

Bilaga 1: Riskanalys för ersättningspolicy Prognosia AB Bilaga 1: Riskanalys för ersättningspolicy Fastställd i styrelsen 2012-08-30, uppdaterad 2013-10-02 1(4) Bakgrund I enlighet med Finansinspektionens föreskrift om ersättningssystem i värdepappersbolag

Läs mer

Sidan 1 av 6. Bolagsstyrningsrapport 2011

Sidan 1 av 6. Bolagsstyrningsrapport 2011 Sidan 1 av 6 Bolagsstyrningsrapport 2011 Sidan 2 av 6 Bolagsstyrningsrapport 2011 Ägare Swedesurvey AB ägs till 100 % av svenska staten. Bolaget tillhör företagsgruppen med marknadsmässiga krav på verksamheten.

Läs mer

Bolagsordning för Vara Konserthus AB

Bolagsordning för Vara Konserthus AB Bolagsordning för Vara Konserthus AB Gäller fr.o.m : Rubrik 8 Godkänd av kommunfullmäktige 2015-02-23 19 Antagen av bolagsstämman XXXX-XX-XX XX Bolagsordning Vara Konserthus AB Innehållsförteckning 1 Firma...

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Specialfastigheter Sverige Aktiebolag 2015

Kallelse till årsstämma i Specialfastigheter Sverige Aktiebolag 2015 KALLELSE Svenska staten Finansdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma i Specialfastigheter Sverige Aktiebolag

Läs mer

Reviderad. Informationsdag för nya kodbolag. Stockholm 2008-10-24 2008-10-24 1

Reviderad. Informationsdag för nya kodbolag. Stockholm 2008-10-24 2008-10-24 1 Reviderad Svensk kod för bolagsstyrning Avsnitt 6-9. Styrelseordförandes uppgifter, styrelseutvärdering m m Informationsdag för nya kodbolag Stockholm 2008-10-24 2008-10-24 1 6. Styrelseordförande Styrelsens

Läs mer

Sparbanken Rekarne. Ersättningspolicy. Ramverksversion 720.002

Sparbanken Rekarne. Ersättningspolicy. Ramverksversion 720.002 Sparbanken Rekarne Ersättningspolicy Ramverksversion 720.002 Datum för fastställelse 2015-08-25 Sidan 1 Innehåll Externa regelverk... 2 Interna regelverk... 2 1. Syfte... 2 2. Övergripande mål... 2 3.

Läs mer

Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM. Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM

Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM. Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma i Swedavia AB 2015 Härmed kallas till årsstämma

Läs mer

Härmed kallas till årsstämma i Fouriertranform Aktiebolag, 556771-5700.

Härmed kallas till årsstämma i Fouriertranform Aktiebolag, 556771-5700. Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för bolagsanalys och ägarstyrning Regeringskansliet 103 33 STOCKHOLM Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma i Fouriertransform Aktiebolag

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Inlandsinnovation AB 2014

Kallelse till årsstämma i Inlandsinnovation AB 2014 Kallelse till årsstämma i Inlandsinnovation AB 2014 Härmed kallas till årsstämma i Inlandsinnovation AB, 556819-2263. Tid: Måndagen den 28 april 2014, kl. 16.00. Registrering från kl. 15.30. Plats: Styrelserummet,

Läs mer

Länsförsäkringar Halland Årsredovisning

Länsförsäkringar Halland Årsredovisning 2009 Länsförsäkringar Halland Årsredovisning Innehåll Innehåll 3 År 2009 i korthet 4 Vd-kommentar 5 Länshem 7 120-års firande 9 Privatmarknad 11 Företagsmarknad 13 Lantbruksmarknad 15 Skadeservice 16 Personal

Läs mer

Ersättningspolicy. Tre Kronor Försäkring AB

Ersättningspolicy. Tre Kronor Försäkring AB Ersättningspolicy Tre Kronor Försäkring AB Bolag: Tre Kronor Försäkring AB Beslutad av: Styrelsen i Tre Kronor Försäkring AB Fastställd: 2014-09-23 Ersätter tidigare version fastställd den: 2013-09-19

Läs mer

Bolagsstyrningsrapport 2006

Bolagsstyrningsrapport 2006 Bolagsstyrningsrapport 2006 Styrningen av Avanza AB sker via årsstämman, styrelsen och verkställande direktören i enlighet med Aktiebolagslagen, bolagsordningen och Svensk kod för bolagsstyrning Avanzas

Läs mer

Bolagsstyrningsrapport

Bolagsstyrningsrapport Bolagsstyrningsrapport Inledning Rabbalshede Kraft AB (publ) avser att, vid en tidpunkt som styrelsen finner lämplig, ansöka om notering vid NASDAQ OMX Stockholm. Bolaget har därför under 2009 fortsatt

Läs mer

Folksam med dotterbolag

Folksam med dotterbolag Folksam med dotterbolag Finansmarknadsträff Stockholm, 5 november 2014 Q1-Q3 2014 Fortsatt stark premietillväxt och kundnöjdhet 2 Tite l på Stark efterfrågan inom alla områden Total premievolym miljarder

Läs mer

BOLAGSORDNING FÖR AB EIDAR, TROLLHÄTTANS BOSTADS- BOLAG

BOLAGSORDNING FÖR AB EIDAR, TROLLHÄTTANS BOSTADS- BOLAG BOLAGSORDNING FÖR AB EIDAR, TROLLHÄTTANS BOSTADS- BOLAG Bolagets firma 1 Bolagets firma är AB Eidar, Trollhättans. Verksamhetens föremål 2 Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Trollhättans

Läs mer

Tillförlitlig rapportering och analys med FMS på Länsförsäkringar Liv. Michael Lundin Helen Kramer Division Liv

Tillförlitlig rapportering och analys med FMS på Länsförsäkringar Liv. Michael Lundin Helen Kramer Division Liv Tillförlitlig rapportering och analys med FMS på Länsförsäkringar Liv Michael Lundin Helen Kramer Division Liv Länsförsäkringar 24 lokala, självständiga och kundägda Länsförsäkringsbolag Huvudansvar för

Läs mer

BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT 2014

BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT 2014 BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT 2014 Bolagsstyrningen i Obducat AB (publ) sker via årsstämman, styrelsen och verkställande direktören i enlighet med aktiebolagslagen (2005:551), bolagsordningen, årsredovisningslagen

Läs mer

Ökning av det egna kapitalet i Scenkonstbolaget i Östergötland AB

Ökning av det egna kapitalet i Scenkonstbolaget i Östergötland AB BESLUTSUNDERLAG 1/2 2015-09-22 Dnr: RS 2015-632 Regionstyrelsen Ökning av det egna kapitalet i Scenkonstbolaget i Östergötland AB Bakgrund Regionfullmäktige beslutade den 21 april 2015 att tillsammans

Läs mer

Storumans kommun. Ägarpolicy för. Antagen av kommunfullmäktige 2013-09-24 94

Storumans kommun. Ägarpolicy för. Antagen av kommunfullmäktige 2013-09-24 94 Storumans kommun Ägarpolicy för Storumans kommun Antagen av kommunfullmäktige 2013-09-24 94 Ägarpolicy för Storumans kommun Allmänt 1. Inledning Delar av Storuman kommuns verksamhet bedrivs i aktiebolagsform.

Läs mer

STYRDOKUMENT. Bolagsordning för Håbo Marknads Aktiebolag. Dokumentansvarig: Kommundirektör

STYRDOKUMENT. Bolagsordning för Håbo Marknads Aktiebolag. Dokumentansvarig: Kommundirektör STYRDOKUMENT Bolagsordning för Håbo Marknads Aktiebolag Dokumentansvarig: Kommundirektör STYRDOKUMENT 2 Bolagsordning för Håbo Marknads Aktiebolag 1 Firma Bolagets firma är Håbo Marknads aktiebolag. 2

Läs mer

Närvarande: Aktieägare i ICA Förbundet Invest AB enligt bifogad slutgiltig röstlängd, Bilaga 1.

Närvarande: Aktieägare i ICA Förbundet Invest AB enligt bifogad slutgiltig röstlängd, Bilaga 1. Sidan 1 av 5 Närvarande: Aktieägare i ICA Förbundet Invest AB enligt bifogad slutgiltig röstlängd, Bilaga 1. 1 Ordförande Anders Fredriksson hälsade stämmodeltagarna välkomna och förklarade 2005 års bolagsstämma

Läs mer

2009 Länsförsäkringar Jämtland Årsredovisning

2009 Länsförsäkringar Jämtland Årsredovisning 2009 Länsförsäkringar Jämtland Årsredovisning 1 Länsförsäkringar Jämtland en aktör med lokalt engagemang Länsförsäkringar Jämtland engagerar sig i det lokala samhället för att det ska bli tryggare och

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Luossavaara-Kiirunavaara Aktiebolag 2015

Kallelse till årsstämma i Luossavaara-Kiirunavaara Aktiebolag 2015 Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma i Luossavaara-Kiirunavaara Aktiebolag 2015 Härmed

Läs mer

Att i enlighet med styrelsens förslag dela ut 2.50 kronor per aktie.

Att i enlighet med styrelsens förslag dela ut 2.50 kronor per aktie. BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT Rejlerkoncernen är ett svenskt publikt aktiebolag vars aktie av serie B är noterad på OMX Nasdaqs Nordiska lista inom Small Cap segmentet. Bolaget tillämpar sedan 1 juli 2008 Svensk

Läs mer

ERSÄTTNINGSPOLICY Bakgrund Definitioner Nordiska Kreditmarknadsaktiebolaget Stockholm

ERSÄTTNINGSPOLICY Bakgrund Definitioner Nordiska Kreditmarknadsaktiebolaget Stockholm ERSÄTTNINGSPOLICY 1. Bakgrund 1.1. Finansinspektionens föreskrifter FFFS 2011:1 innehåller bestämmelser om hur bl.a. kreditmarknadsbolag ska mäta, styra, rapportera och kontrollera de risker som ersättningssystem

Läs mer

BOLAGSORDNING FÖR MORAVATTEN AB

BOLAGSORDNING FÖR MORAVATTEN AB BOLAGSORDNING FÖR MORAVATTEN AB Bolagsordning för Moravatten AB Fastställd Kommunfullmäktige 2013-05-27, 38 Bolagsstämman 2013-10-02 Daterad 2013-04-11 Reviderad 2014-12-01, 165 Produktion Kommunledningskontoret

Läs mer

Rapport om bolagsstyrningen i Alecta avseende verksamheten 2013 Innehåll

Rapport om bolagsstyrningen i Alecta avseende verksamheten 2013 Innehåll Rapport om bolagsstyrningen i Alecta avseende verksamheten 2013 Innehåll 1. Den svenska koden för bolagsstyrning och Alecta... 2 2. Överstyrelse, beredningsnämnd, styrelseledamöter och revisorer... 2 2.1

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Svenska rymdaktiebolaget 2015 Härmed kallas till årsstämma i Svenska rymdaktiebolaget, organisationsnummer 556166-5836.

Kallelse till årsstämma i Svenska rymdaktiebolaget 2015 Härmed kallas till årsstämma i Svenska rymdaktiebolaget, organisationsnummer 556166-5836. Kallelse till årsstämma i Svenska rymdaktiebolaget 2015 Härmed kallas till årsstämma i Svenska rymdaktiebolaget, organisationsnummer 556166-5836. Tid: Fredagen den 24 april 2015, kl. 9.00 Plats: Bolagets

Läs mer

7.2 Ersättningspolicy

7.2 Ersättningspolicy 7.2 Ersättningspolicy Fastställd av styrelsen i Norrbärke Sparbank 2015-06-11 Ersätter tidigare: 2014-10-02 Senast faktaändrad: 2015-05-22 Dokumentägare: VD Fastställelse och revision: Årligen Tillämpliga

Läs mer

Principer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare Med ledande befattningshavare avses verkställande direktören (VD) och övriga medlemmar av koncernledningen. Trelleborg

Läs mer

B O L A G S O R D N I N G. för. SWEDBANK AB (publ) 1 Firma och ändamål

B O L A G S O R D N I N G. för. SWEDBANK AB (publ) 1 Firma och ändamål B O L A G S O R D N I N G för SWEDBANK AB (publ) 1 Firma och ändamål Bankens firma är Swedbank AB. Bolaget är publikt (publ). Banken, ursprungligen bildad av svenska sparbanker, har till uppgift att bedriva

Läs mer

World Trade Center, Klarabergsviadukten 70/Kungsbron 1, Stockholm. Närvarande: Aktieägare Antal aktier och röster

World Trade Center, Klarabergsviadukten 70/Kungsbron 1, Stockholm. Närvarande: Aktieägare Antal aktier och röster Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i Vasallen AB (publ), org nr 556475-4793, torsdagen den 24 april 2014 Plats: World Trade Center, Klarabergsviadukten 70/Kungsbron 1, Stockholm Närvarande: Aktieägare

Läs mer

Ägardirektiv för AB Ekerö Bostäder

Ägardirektiv för AB Ekerö Bostäder 2013-05-15 Rev. 2013-05-27 Regler och ansvar Inledning Ägardirektiv för AB Ekerö Bostäder Kommunen äger AB Ekerö Bostäder för att förverkliga kommunala ändamål. Verksamheten syftar ytterst till att skapa

Läs mer

Bolagspolicy för Oskarshamns kommun

Bolagspolicy för Oskarshamns kommun Fastställd av Kommunfullmäktige 2014-02-10 21 Gäller från och med 2014-02-10 Inledning - ägaridé Kommunen äger bolag och driver bolagsverksamhet för att förverkliga kommunala ändamål. Verksamheten som

Läs mer

Bolagsordning för Hässleholm Miljö AB

Bolagsordning för Hässleholm Miljö AB KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING C 1 1(5) Gäller från Diarienummer 2015-2014/1358 003 Godkänd: kommunfullmäktige 2008-10-27 139 och ändrad senast 2014-12-15 144 Antagen: bolagsstämman 2015- Bolagsordning för

Läs mer

2013-12-10 Ks 213/2013. Bolagspolicy ägarroll och ägarstyrning för kommunens bolag

2013-12-10 Ks 213/2013. Bolagspolicy ägarroll och ägarstyrning för kommunens bolag 2013-12-10 Ks 213/2013 Bolagspolicy ägarroll och ägarstyrning för kommunens bolag Innehållsförteckning 1. Syfte... 3 2. Tillämpningsområde... 3 3. Ägarroll... 3 3.1 Kommunfullmäktige...3 3.2 Kommunstyrelsen...4

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Apoteksgruppen i Sverige Holding AB 2015. Härmed kallas till årsstämma i Apoteksgruppen i Sverige Holding AB, 556481-5966.

Kallelse till årsstämma i Apoteksgruppen i Sverige Holding AB 2015. Härmed kallas till årsstämma i Apoteksgruppen i Sverige Holding AB, 556481-5966. Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma i Apoteksgruppen i Sverige Holding AB 2015 Härmed

Läs mer

Punkt 2 Valberedningens förslag till val av ordförande vid stämman

Punkt 2 Valberedningens förslag till val av ordförande vid stämman Punkt 2 Valberedningens förslag till val av ordförande vid stämman Valberedningen föreslår att styrelsens ordförande Anders Narvinger utses till ordförande vid årsstämman 2015. Beslöts att välja styrelseordförande

Läs mer

Ägarpolicy för de kommunala bolagen

Ägarpolicy för de kommunala bolagen Ägarpolicy för de kommunala bolagen 1 Bakgrund Kommunallagen ställer krav på kommunalt inflytande och kontroll över all kommunal verksamhet, även den som ägs och bedrivs i bolagsform. De kommunalt ägda

Läs mer