ÅRSREDOVISNING 2009 Länsförsäkringar Älvsborg

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÅRSREDOVISNING 2009 Länsförsäkringar Älvsborg"

Transkript

1 ÅRSREDOVISNING 2009 Länsförsäkringar Älvsborg

2 2009 i korthet Resultat före skatt, bokslutsdispositioner och återbäring 460,7 (-363,6) Mkr Resultatet fördelas enligt följande: Direkt försäkring 28,5 (115,7) Mkr Mottagen återförsäkring 18,2 (2,5) Mkr Finansrörelsen 456,2 (-448,0) Mkr Övrig verksamhet -42,2 (-33,8) Mkr Återbäring lämnas med 10 (10) procent av premieintäkten exkl. motor och olycksfall Nyckeltal i direkt försäkring Premieintäkt Skadekostnad, brutto Skadeprocent Driftskostnadsprocent 837,9 (847,0) Mkr 600,5 (543,3) Mkr 71,7 (64,2) procent 20,3 (21,3) procent

3 Innehåll VD-kommentar... 5 Företagsledning... 8 Länsförsäkringsgruppen Bolagsstyrningsrapport Styrelsens ledamöter Vår närvaro Marknadsöversikt Förvaltningsberättelse Femårsöversikt Resultaträkning Balansräkning Resultatanalys med noter Sammandrag avseende förändringar i eget kapital Kassaflödesanalys Noter Revisionsberättelse Granskningsberättelse Ordlista Ordinarie bolagsstämma hålls onsdagen den 14 april 2010 kl på Högskolan i Borås.

4 Vi ser med tillförsikt fram emot ett nytt utmanande år med våra kunder 4 i centrum

5 VD-kommentar Med trygghet kommer nöjda kunder. Den turbulens i de finansiella marknaderna med dramatiska börsfall, stora räntefall, stigande valutakurser och begynnande lågkonjunktur som präglade omvärlden 2008 har bedarrat även om den fortfarande påverkar oss bland annat i form av stigande arbetslöshet. Som tillägg till den rådande osäkerheten på arbetsmarknaden drabbades vår region av krisen inom bilindustrin med påföljande ovisshet om fram tiden. Trygghet i vardagen har aldrig varit viktigare, därför fortsätter vi inom bolaget att utveckla kundmötet och bredda vårt erbjudande, konstaterar Sten Lundqvist var verkligen ett händelserikt år för bolaget. Att vi redan tidigt valde att kalla det för det Förädlade kundmötets år kan man tydligt se genom våra utförda aktiviteter. I varje steg har vi siktet inställt på att förbättra mötet med kunderna. En pågående process som aldrig tar slut. Under året har vi genomfört många av de tankar och idéer som kunderna framfört till oss. Kundvärdar i våra receptioner, kontaktpersoner framförallt på banksidan och bättre erbjudanden (Förmånskund) har redan satt sina avtryck. Lägg också till Nöjd Kundundersökningarna där vi kontinuerligt får en bekräftelse på kundernas uppfattning i en rad frågor och därmed kan fortsätta utvecklas i rätt riktning. Kundmötet ligger också till grund för de stora förändringar som skett på alla våra kontor. Samtliga har blivit föremål för ny- eller ombyggnation i syfte att förbättra det personliga mötet med våra kunder och skapa en attraktiv arbetsmiljö för våra anställda. Med andra ord har vi verkligen valt perspektivet utifrån kunden och in i organisationen. Det kommer med all sannolikhet att medföra ännu fler steg i framtiden. För det är ju trots allt kunderna som avgör hur framgångsrika vi blir! Styrkan i vårt varumärke är en otrolig tillgång och en dörröppnare i många sammanhang. Därför är det oerhört viktigt att vi vårdar och utvecklar det med ansvar. Under året bytte Länshem Fastighetsförmedling namn till Länsförsäkringar Fastighetsförmedling. Det känns som ett strategiskt viktigt beslut och ett tydligt sätt att knyta verksamheten ännu närmare vårt gemensamma varumärke. För vår bank var utvecklandet av ett attraktivt erbjudande till företagskunderna en viktig milstolpe i bankens positionering på marknaden. Vi lyckades mycket tack vare den kunskap och det produktinnehåll vi utvecklat i L Finans AB. Nu är vi en komplett aktör med både sakförsäkring, bank och liv samt pensionslösningar i portföljen när vi träffar kunderna på företagsmarknaden. Kundfördelarna med att samla fastighetsförmedling, finansiering och försäkring under trygga former är många. För att bredda vårt kunderbjudande och ytterligare stärka vårt trygghetskoncept, främst på privatmarknaden pågår en kontinuerlig utveckling av både tjänster och erbjudanden. Ett bra exempel är etableringen av Älvsborgs Larmcentral AB med lokalisering i Borås som utvecklats över förväntan. Idag har flera länsförsäkringsbolag tecknat avtal med larm centralen för att i eget namn förmedla larmtjänster inom sina respektive koncessionsområden. Dessutom har vi under året utvecklat vår skadejour med hjälp av vår larmcentral och den tillgänglighet detta innebär på kvällar och helger. 5

6 Ytterligare exempel på nya kunderbjudanden är Innan 25 som riktar sig till ungdomar i åldersgruppen 14 till 25 samt nya Förmånskund som är den största satsningen avseende kundlojalitetsprogram, vilket ytterligare kommer att förbättra vårt erbjudande till våra kunder. Branschen Året präglades av fortsatt stor konkurrens där de flesta befintliga aktörer försökte öka sina marknadsandelar. Samtidigt sökte sig även nya aktörer in på marknaden. Spåren av den globala finanskrisen som drabbade oss 2008 avtog och en återhämtning skedde på de flesta marknader. Miljöarbetet Bolaget är sedan flera år tillbaka miljöcertifierat enligt ISO och det pågår ett ständigt arbete med att införa miljötänkande i hela vår verksamhet. Detta sker bland annat genom förbesiktning av alla nyintagna villor men också tips och råd till villaägarna. Bränder har en stor negativ miljöpåverkan och orsakas ofta av bristfälliga elledningar. Därför inriktar sig det skadeförebyggande arbetet också på att elbesiktiga gårdar samt att se till att brandfarliga vätskor och gas finns på angivna platser i fabriksbyggnader. Även i skaderegleringen bidrar vi till minskad miljöpåverkan bland annat genom miljökrav på de leverantörer vi väljer. För lantbruk erbjuder vi en unik Återvinningsförsäkring där vi hämtar skrot och farligt avfall. Vi arbetar ständigt med att minska vår interna miljöpåverkan till exempel genom att köpa miljömärkt el och utnyttja befintliga metoder, som dubbelsidig utskrift, för att minska vår totala pappersförbrukning. Dessutom jobbar vi löpande med att identifiera och genomföra en rad olika energibesparande åtgärder. Länsförsäkringsgruppen För länsförsäkringsgruppen var 2009 ett framgångsrikt år. Gruppens marknadsandel inom sakområdet uppgick vid årsskiftet till 29,6 procent. Antalet kunder uppgår till drygt 3,2 miljoner. Det långsiktiga målet är att uppnå en totalkostnadsprocent på 95,0 procent. Utfallet för 2009 blev 96,2 procent. Länsförsäkringar har länge legat i topp när Svenskt Kvalitetsindex redovisar hur nöjda kunderna är med sina banker och försäkringsbolag års mätning visade att Länsförsäkringar hade Sveriges mest nöjda bankkunder på privatmarknaden och bolånekunder. Inom samtliga kategorier som mättes placerade sig Länsförsäkringar bland de tre främsta. Länsförsäkringar Älvsborg Premieintäkterna för egen räkning var 837,9 (847,0) Mkr. Banken ökade sin affärs volym till 7,4 (6,0) Mdr. På Liv ökade de förmedlade liv- och pensionspremierna till 447,0 (424,6) Mkr. Året får betecknas som skadedrabbat och då framför allt på lantbruksmarknaden där många och stora bränder påverkade utfallet. Under året registrerades 61 (38) skador över 0,5 Mkr (storskador) till en beräknad kostnad på 114 (81) Mkr exklusive motor. Den enskilt största skadan var skogsbranden i Ale. Vi har fortsatt vårt skadeförebyggande arbete och ser resultatet i form av successivt minskade skadekostnader över en längre tidsperiod. Genom rabatterade försäkringspremier för boendet stimuleras kunden till att själv förebygga brott genom att installera godkända lås, larm eller på annat sätt förebygga skador. Vid flera tillfällen under året har vi bjudit in till kundträffar då skadeförebyggande åtgärder och nytt regelverk kring energibesiktning vid husförsäljning varit programpunkter. Kunderna/Ägarna Fullmäktigeledamöterna har vid två tillfällen, utöver stämman, varit samlade till informations- och diskussionsmöten års tema har varit skadeförebyggande och de åtgärder som kan genomföras inom detta område. Dessa möten producerar många idéer som utvecklar verksamheten. Återbäring En av grundpelarna i ett ömsesidigt försäkringsbolag är, förutom att hålla låga premier, att när resultatet så tillåter kunna lämna återbäring till delägarna d.v.s. kunderna. Med anledning av det positiva resultatet och att konsolideringsgraden är fortsatt hög så kommer vi även i år att kunna ge återbäring. Utbetalningen börjar i maj Framtiden Den globala finanskrisen som startade under 2008 har bedarrat men återhämtningen kommer att ta lång tid. Vårt område drabbades extra hårt med det högsta antalet varsel i mannaminne då en stor del av sysselsättningen finns inom tillverkningsindustrin. 6

7 Hur detta påverkar oss är svårt att sia om men vi vet att en redan hårt ansträngd region får det ännu svårare. Även om börserna återhämtat sig, inte minst i Sverige, så är fortfarande räntenivån väldigt låg och hur detta kommer att påverka både sysselsättningen och återhämtningen i ekonomin är svårt att uttala sig om. Länsförsäkringar Älvsborg har klarat sig bra genom finanskrisen och kapitalet är tillbaka på den nivå som när den globala finanskrisen startade. En av faktorerna som gör det svårt att förutse något om framtiden är att nya regelverk förbereds inom EU som påverkar bolag inom den finansiella sektorn. Ett sådant är Solvency II och hur detta kommer att påverka verksamheten är i dagsläget svårt att ha en uppfattning om, men att bygga upp konsolideringen måste anses som en riktig åtgärd. Vi ser med tillförsikt fram emot ett nytt utmanande år med våra kunder i centrum och vi kommer att fortsätta satsningen på Länsförsäkringar Fastighetsförmedling och vår Larmcentral. Vi kommer också att fokusera på att utveckla ett ännu starkare bankerbjudande till våra företagskunder. Dessutom är det vår ambition att även vidareutveckla våra erbjudanden till både privat-, lantbruks- och företagskunder. På så vis skapar vi förutsättningar att vara framgångsrika i vår strävan att vara lokala och erbjuda prisvärda produkter inom områdena betala, spara, försäkra och låna. Att öka antalet förmånskunder är också en viktig målsättning då vi vet att dessa är trogna och stannar länge. Vårt nya förmånskundkoncept kommer att bidra till att nå det uppsatta målet. Vi kommer fortsatt att satsa mer pengar och resurser på skadeförebyggande åtgärder, till nytta för både kunderna och bolaget genom minskade skadekostnader. För att bättre förstå och lösa våra kunders behov kommer vi, förutom att förädla kundmötet, kontinuerligt mäta hur nöjda våra kunder är. Vår verksamhet ställer idag höga krav på våra medarbetares effektivitet, kunskap, affärsmässighet och serviceanda. Vår kompetenta personal är nyckeln till bolagets framgång. Därför vill jag passa på att tacka alla medarbetare för utomordentligt väl genomförda insatser. Sten Lundqvist, VD 7

8 företagsledning Fr v: Jenny Iodlovsky-Norrby, Marknadschef Privat/Lantbruk, Kaj Svensson, Bankchef, Bengt-Erik Nilsson, Kundombudsman. Sten Lundqvist, VD. Vår lokala närhet ger många fördelar. 8

9 Fr v: Lars Berg, Chef Affärsstöd, Hans Hultqvist, Marknadschef Företag, Kerstin Häregård, Kommunikationschef, Ingemar Lindström, Skadechef. Att ständigt utveckla, och med ökad kundnöjdhet som mål, är viktigt för bolagets ledningsgrupp. I ett ömsesidigt bolag ställs extra krav på dialog med kunderna. Genom den lokala förankringen med sju kontor kan man hålla tät kontakt med sin närmarknad. Detta tillsammans med övriga analyser, kundundersökningar och utvecklingsprojekt samt ett stort engagemang bland bolagets alla medarbetare bidrar till nya och konstruktiva idéer. Långsiktig utveckling och förmåga att blicka framåt är för oss viktiga egenskaper. Bolagets ledningsgrupp verkar utifrån styrelsens riktlinjer och fattar de beslut på operativ nivå som krävs för den dagliga verksamheten. Långsiktig utveckling och förmåga att blicka framåt är viktiga egenskaper 9

10 länsförsäkringsgruppen Med gamla anor mot en trygg framtid. Länsförsäkringar Älvsborg äger tillsammans med de övriga 23 länsförsäkringsbolagen Länsförsäkringar AB, med kontor i Stockholm. Inom bank och försäkring finns påtagliga stordriftsfördelar inom olika områden och länsförsäkringsbolagen har tillsammans valt att samla dessa resurser i Länsförsäkringar AB. Gamla anor Länsförsäkringar Älvsborg startade Utvecklingen har gått från enbart brandförsäkringar till att idag vara ett bolag, där det går att försäkra näst intill allt, från hus, lantbruk, hem, bilar, fabriker, lastbilar, båtar till hästar, hundar, katter och marsvin. Bolaget verkar i de 19 kommuner, som tidigare utgjorde Älvsborgs län och som nu ingår som en del i Västra Götalandsregionen. Målsättningen är att ge kunderna, som också äger bolaget, bra och prisvärda produkter inom områdena betala, spara, försäkra och låna. Försäkringstagarna bestämmer Ägarrollen utövar försäkringstagarna genom att välja 40 representanter till bolagets högsta beslutande organ, fullmäktige. Fullmäktige väljer styrelse och beslutar om bolagets verksamhet på bolagsstämman. Alla försäkringstagare har rätt att delta i fullmäktigevalet i sin kommun och föreslå kandidater. Frivillig samverkan Länsförsäkringar Älvsborg ingår som ett av 24 lokala försäkringsbolag i Länsförsäkringsgruppen. Gemensamt äger gruppen Länsförsäkringar AB med dotterbolag. Vår affärsidé förenar det lokala bolagets närhet och smidighet med det stora bolagets styrka. ett starkt varumärke Länsförsäkringars gemensamma varumärke är mycket starkt i relation till konkurrenternas inom branschen för bank, försäkring och pension. TNS SIFO:s varumärkesmätning 2009 bland privatpersoner och företagare i Sverige visar att Länsförsäkringar har branschens starkaste varumärke både på privat- och företagsmarknaden. Länsförsäkringar har länge funnits i toppen när Svenskt Kvalitetsindex redovisar hur nöjda kunderna är med sin bank och sitt försäkringsbolag års mätning visade att Länsförsäkringar hade Sveriges mest nöjda bank- och bolånekunder på privatmarknaden. Inom sakoch livförsäkring är placeringen tvåa i samtliga kategorier förutom bland sjukvårdsförsäkrings- och tjänstepensionskunderna som placerar Länsförsäkringar som nummer ett. Finansbarometern utsåg under 2009 Länsförsäkringar till både Årets Sakförsäkringsbolag och Årets Livförsäkringsbolag på företagsmarknaden. Aktieinnehav Länsförsäkringar Älvsborg äger 6,5 procent av aktiekapitalet i Länsförsäkringar AB. Vid utgången av 2009 var substansvärdet på aktien kronor. Aktieinnehavet i Länsförsäkringar AB inräknas i Länsförsäkringar Älvsborgs konsolideringskapital. 10

11 Gemensamma försäkrings- & servicebolag Länsförsäkringar AB (LFAB). Länsförsäkringar Älvsborg äger tillsammans med de övriga 23 länsförsäkringsbolagen Länsförsäkringar AB, med kontor i Stockholm. Inom bank och försäkring finns påtagliga stordriftsfördelar inom olika områden och länsförsäkringsbolagen har tillsammans valt att samla dessa resurser i Länsförsäkringar AB. Länsförsäkringar Älvsborg har alltid kundkontakterna här i länet, men i Länsförsäkringar AB bedrivs affärsverksamhet, service- och utvecklingsarbete inom liv- och fondförsäkring, bank, fondförvaltning, IT, återförsäkring och djurförsäkring. Länsförsäkringar AB:s uppgift är att skapa förutsättningar för länsförsäkringsbolagen att bli framgångsrika på sina respektive marknader. Livförsäkring Inom liv- och pensionsförsäkring är Länsförsäkringar fortsatt etta på privatmarknaden med en marknadsandel på 15,4 procent. På tjänstepensionsmarknaden är Länsförsäkringar näst störst och marknadsandelen ökar från 11,9 till 14,1 procent. Ökningen sker tack vare den goda tillväxten på avtalsmarknaden och fortsatt god försäljning via oberoende försäkringsförmedlare. Länsförsäkringar har genom hela finanskrisen följt den trygga allokeringslinje som alltid styr placeringarna av kundernas pengar. De senaste årens extrema svängningar på marknaden har tydligt visat på värdet av långsiktighet att titta på avkastningen ett enskilt år är både missvisande och ointressant med en sparhorisont på flera decennier. Resultatet är en fortsatt hög konsolidering, inget behov av återtagande och en jämn och stabil avkastning. Länsförsäkringars pensionskunder har i såväl 5 som 20 års perspektiv haft en återbäringsränta som tillhör de högsta i branschen. Risknivån har ökats i takt med att finanskrisen klingat av, men den försiktiga linjen fortsätter att gälla. Totalavkastningen uppgick till 2,3 (-0,6) procent. Solvensen uppgick per den 31 december 2009 till 137 (114) procent och konsolideringen till 107 (105) procent. Den sammanlagda premieinkomsten uppgick till (10 719) Mkr, vilket är en ökning med 11 procent jämfört med samma period föregående år. Resultatet uppgick till ( ) Mkr. Länsförsäkringar utsågs till Årets Livförsäkringsbolag i tidningen Affärsvärldens årliga undersökning och till Sveriges bästa pensionsförvaltare av den europeiska branschtidningen Investment & Pensions Europe. Ombildning av Länsförsäkringar Liv Hösten 2008 genomfördes en omröstning bland drygt kunder med traditionell förvaltning i frågan att 1 januari 2010 ombilda livförsäkringsbolaget till ett vinstutdelande livförsäkringsaktiebolag. Omröstningen gav klartecken att ansöka om tillstånd hos Finansinspektionen. En ansökan som godkändes på alla punkter utom på en hur livförsäkringsbolagets tillgångar ska fördelas mellan kunder och ägare. Efter en intern analys och en fortsatt dialog kom Finansinspektionen och Länsförsäkringar överens. Det innebar att det inte längre fanns några invändningar från Finansinspektionen mot en ombildning. Under våren återkommer Länsförsäkringar med besked i ombildningsfrågan. Länsförsäkringar Liv Mkr Premieinkomst, netto Konsolidering % Solvens % Balansomslutning Genomsnittlig återbäringsränta, % ,9 Bankverksamhet Länsförsäkringar är Sveriges femte största bank för privatkunder. Inlåningen ökade med 6 procent till 37 (35) Mdr under året. Marknadsandelen, mätt som inlåning från hushåll, ökade till 3,4 (3,2) procent och andelen av marknadstillväxten var stark. Länsförsäkringar växer på bankmarknaden och inlåningsökningen avsåg framförallt privat- och sparkonton. Utlåning till allmänheten ökade med 27 procent till 100 (79) Mdr. Bostadsutlåningen i dotterbolaget Länsförsäkringar Hypotek ökade med 26 procent till 68 (54) Mdr. Marknadsandelen, mätt som hushålls- 11

12 länsförsäkringsgruppen och bostadsutlåning till hushåll, ökade till 4,0 (3,4) procent och andelen av marknadstillväxten var stark. Bankverksamheten kännetecknas av en låg riskprofil. Länsförsäkringar är fortsatt femte största fondaktör i Sverige med 4,2 (4,2) procents marknadsandel mätt i förvaltat kapital. 67 (51) Mdr förvaltades i 30 (29) investeringsfonder med olika placeringsinriktning. Det egna bottenlåneerbjudandet till lantbrukare, som lanserades i februari 2008, har stärkt Länsförsäkringars erbjudande för en fortsatt marknadstillväxt inom bank och lantbruksförsäkringar. Lantbrukskrediterna har en god geografisk spridning i landet och uppgick vid årets slut totalt till 10,8 (6,5) Mdr och bottenlån för lantbruks- och skogsfastigheter uppgick till 7,8 (3,2) Mdr. Länsförsäkringar har Sveriges mest nöjda bank kunder för femte gången på privatmarknaden och de mest nöjda bolånekunderna för sjätte gången i en jämförelse mellan alla svenska banker enligt Svenskt Kvalitetsindex (SKI). Länsförsäkringar Bank Mkr Rörelseresultat, Mkr 258* 245 Räntenetto, Mkr Balansomslutning, Mdr Antal kunder * Rörelseresultatet exklusive omstruktureringskostnader. Till följd av omorganisationen i Länsförsäkringar AB-koncernen har omstruktureringskostnader om 27 Mkr belastat resultatet. Rörelseresultatet inklusive omstruktureringskostnader ökade till 245 (238 )Mkr. Djur- och grödaförsäkring Länsförsäkringars specialistbolag Agria Djurförsäkring är marknadsledande inom djur- och grödaförsäkring i Sverige med en marknadsandel på cirka 60 procent. Premieintäkten för egen räkning uppgick under 2009 till Mkr och det tekniska resultatet uppgick till 119 Mkr. Länsförsäkringar Fastighetsförmedling Namnbytet från Länshem till Länsförsäkringar Fastighetsförmedling förtydligar att Länsförsäkringar Älvsborg kan hjälpa sina kunder att köpa och sälja bostad. Genom Länsförsäkringar Fastighetsförmedling får de som säljer och köper en bostad, förutom kunskapen hos erfarna och kunniga mäklare, också tillgång till Länsförsäkringars breda utbud inom bank och försäkring. Bostadsägare är en strategisk målgrupp och bostadsaffären ett bra tillfälle att presentera helhetserbjudandet inom bank, pension och försäkring och vår kompetens inom skadeförebyggande arbete och erbjudanden kopplade till det. Verksamheten bedrivs i franchiseform där Länsförsäkringar Älvsborg är franchisegivare för den lokala bobutiken. Länsförsäkringar Fastighetsförmedling är med andra ord alltid lokalt förankrat och skiljer sig därmed från de rikstäckande fastighets mäklarkedjor som styrs och leds centralt. Under 2009 såldes 183 villor, 105 bostadsrätter, 22 lantbruk och 13 fritidshus i Älvsborgs län. Värdet på försäljningarna uppgick till 507 Mkr. återförsäkring till lägre kostnad Alla försäkringsbolag har behov av att skydda sin verksamhet mot kostnader för stora enskilda skador och naturkatastrofer. Oftast vänder sig ett försäkringsbolag till speciella återförsäkringsbolag på den internationella marknaden för att försäkra en del av sina risker. Inom länsförsäkringsgruppen har bolagen en naturlig möjlighet att dela riskerna mellan sig. Länsförsäkringar Älvsborg betalar, liksom övriga 23 länsförsäkringsbolag, årligen in en återförsäkringspremie till det gemensamma bolaget Länsförsäkringar Sak. Premien baseras bland annat på länsförsäkringsbolagets exponering och skadehistorik, men också på hur stort så kallat självbehåll bolaget väljer. Självbe - hållet kan jämföras med den självrisk som privat - personer och företag betalar inom skadeförsäkring. När det enskilda länsförsäkringsbolaget drabbas av en stor skada betalas ersättning ut från Länsförsäkringar Sak, med avdrag för det valda självbehållet. Länsförsäkringar Sak köper i sin tur skydd på den internationella återförsäkringsmarknaden för större risker samt för natur- och katastrofskador. Den största delen av återförsäkringspremien behålls inom länsförsäkringsgruppen och kostnaderna för externa återförsäkrare blir mindre, vilket gynnar Länsförsäkringar Älvsborgs kunder. 12

13 Länsförsäkringar har Sveriges mest nöjda bankkunder för femte gången på privatmarknaden i en jämförelse mellan alla svenska banker enligt Svenskt Kvalitetsindex (SKI). Gemensam utveckling Under 2009 drevs ett antal gemensamma utvecklingsfrågor av Länsförsäkringar AB. Här följer några av de viktigaste. Banktjänster för småföretag Länsförsäkringsgruppens fokus på banktjänster till småföretag innebär både anpassning av banktjänster och en på sikt lönsam småföretagaraffär. Arbetet med process- och verksamhetsutveckling samt kreditregelverk har startat och systemutvecklingen är påbörjad. Nytt system för motorförsäkring För att utveckla den marknadsledande positionen inom motorförsäkring pågår utvecklingen av ett nytt försäkringssystem. Det nya försäkringssystemet ska minska det omfattande manuella arbete som nuvarande system kräver samt sänka administrations- och driftskostnaderna. Förbättrade internettjänster för företagare I november skedde förändringar av internetsidorna för företagskunder. Dels har ett omfattande förbättringsarbete gjorts av de öppna sidorna och dels har en översikt tagits fram för det inloggade mötet. Flytt av IPS Individuellt Pensionssparande Nu kan kunderna flytta sitt tidigare IPS-sparande till Länsförsäkringar. Efterfrågan har varit mycket stor. Nästa steg för IPS-projektet är att möjliggöra placeringar av pensionskapital i värdepapper. Lanseringen av den delen kommer att ske under Småföretagarguiden Småföretagarguiden är precis vad namnet utlovar. En ny guide som hjälper småföretagare att förstå sitt grundbehov av ekonomisk trygghet. När kunden gått igenom de olika stegen lämnas ett förslag utifrån de svar som angetts. Sammanställningen går att spara och skriva ut. Unikt är att guiden omfattar både bank, försäkring och pension. Engagemang i det lokala samhället Samhällsansvar och ett starkt engagemang i det lokala samhället är för Länsförsäkringar Älvsborg en naturlig konsekvens av vilka vi är: Ett kundägt bolag med syfte att skapa individuell trygghet för såväl kunder som ägare. Länsförsäkringars arbete med samhällsansvar är förankrat sedan lång tid tillbaka och är nära knutet till vår värdegrund. Ömsesidighet och lokal närvaro. Samspelet med det samhälle vi verkar i är omfattande och det finns ett starkt engagemang i det lokala samhällets utveckling och tillväxt. Liksom övriga länsförsäkringsbolag stödjer och samarbetar Länsförsäkringar Älvsborg med organisationer, föreningsliv, idrottsrörelser och näringsliv. Trygghet är själva grunden för Länsförsäkringars verksamhet. Under lång tid har syftet varit att skapa individuell trygghet genom att erbjuda försäkringar. 13

14 länsförsäkringsgruppen Men parallellt med det har en viktig del av arbetet också handlat om att minska risker och att skapa trygghet i den omgivning där människor lever och verkar. Insatser som gynnar inte bara de egna kunderna, som också är våra ägare, utan hela samhället. Det tar form av till exempel trafiksäkerhetsarbete, hälsoförebyggande arbete och aktivt miljö- och klimatarbete i närmiljön och i hela landet. Länsförsäkringar har en stor trovärdighet inom miljöområdet. Sedan flera år genomförs till exempel olika klimatseminarier samtidigt som det bedrivs ett aktivt skadeförebyggande arbete, som både minskar skadekostnader och utsläppen av koldioxid. Det förstnämnda kommer dagens kunder till glädje genom fortsatt konkurrenskraftiga premier. Det sistnämnda kommer framtida generationer till glädje i form av en renare miljö. Omsorgen om det lokala samhället syns också bland annat i den långsiktiga omtanken om våra pensionssparares pengar och i bankerbjudandets lokala prägel. Det pågår också ett långsiktigt arbete med bidrag till forskning inom områden som syftar till ökad individuell trygghet och minskade risker i samhället. Miljöhänsyn & lokalt samhälls ansvar Länsförsäkringsgruppen strävar efter att miljöhänsyn ska finnas med i alla delar av verksamheten. I affärsutvecklingen, i försäljningen, när kunden drabbas av en skada och i kontorsarbetet. Syftet är att offensivt driva miljöfrämjande åtgärder som i sin tur främjar länsförsäkringsgruppens effektivitet och utveckling. Målet är att arbetet med att nå en ökad konkurrenskraft till lägre kostnad också ska leda till mindre miljöpåverkan. Genom att exempelvis utveckla kundinformationen på internet kan pappershanteringen på sikt avvecklas. Det ger inte bara tydliga miljövinster utan också minskade kostnader och bättre kundservice. Arbetet med att effektivisera verksamheten är med det synsättet samtidigt ett miljöarbete. Som inte startar i ett problem utan i en möjlighet att utveckla verksamheten i en riktning där alla vinner på förändringen kunder, Länsförsäkringar och miljön. Miljöengagemang är inte en vald strategi utan en konsekvens av vilka Länsförsäkringar är. Det är en naturlig del av den omsorg och djupa engagemang vi har i det lokala samhället. Minska skadorna Ett fokusområde i miljöarbetet är att minska kun- dernas skador. Varje skada innebär miljöpåverkan i form av energiförbrukning, sanering, transporter, material användning och avfall. Länsförsäkringar har beräknat att en vattenskada innebär utsläpp av 300 kilo kol dioxid. Cirka 80 kilo kommer från transporter, 10 kilo från avfuktning och 210 kilo från tillverkning och omhändertagande av material. Därför är en viktig miljöåtgärd att hjälpa kunderna att undvika skador. Miljögodkända entreprenörer Om kunden drabbas av en skada försöker Länsförsäkringar minska miljöbelastningen av framförallt byggnadsskadorna. Årligen upphandlar länsförsäkringsgruppen entreprenörer motsvarande en verksamhet med byggnadssnickare. Dessa har också kvalitets- och miljögodkänts av Länsförsäkringar och genom kontinuerlig utbildning och information delges nya rön och förbättrade metoder. För de kunder som själva ska underhålla och reparera finns råd om vad de bör tänka på och ta hänsyn till. Minska den direkta miljöpåverkan För att minska den direkta miljöpåverkan styrs tjänsteresorna i allt större utsträckning till tåg. Under året har användningen av miljöbilar som tjänstebilar också ökat. Allt fler möten sker i form av telefon-, videoeller webbmöten för att minska det totala resandet. En stor andel av den el som köps in är miljömärkt, uppvärmningen sker med fjärrvärme och många energibesparande åtgärder har vidtagits i länsförsäkringsgruppens fastigheter. I den utveckling som bedrivs inom länsförsäkringsgruppen är en av målsättningarna att minska pappersflödet både inom bolaget och ut till kund. För att minska förbrukningen utvecklas digitala lösningar och effektiva utskrifts- och kopieringslösningar. Utvecklingen av internetkanalen ger stora möjligheter att minska pappersutskicken till kund. Idag skickas inte längre alla försäkringsvillkor ut utan de kan istället hämtas på länsförsäkringsbolagens hemsidor. Kunderna erbjuds också att välja bort att få kontoutdrag och låneavier hemskickade och så många kundutskick som möjligt sampaketeras för att minska pappersflödet. Miljöklassade fastigheter Regeringen har under miljödepartementets ledning samlat aktörer inom bygg- och fastighetssektorn för att de aktivt och genom olika åtaganden ska verka 14

15 för en hållbar utveckling i den så kallade Bygga Bodialogen. Länsförsäkringar har även under 2009 aktivt deltagit i Bygga Bo-dialogen, framförallt med implementeringsfrågor för just Miljöklassad Byggnad. Miljöklassning av fastigheter omfattar flera områden som energianvändning, farliga ämnen, miljöpåverkan och innemiljö. Genom deltagandet i Bygga Bo-dialogen och projektet Miljöklassning har en av Länsförsäkringar AB:s fastigheter miljöklassats. För att få ytterligare kunskap bidrar Länsförsäkringar till miljörelaterad forskning. Några av de projekt som nu finansieras handlar om att analysera förebyggande åtgärder mot skred och ras samt att se hur konsekvenserna av översvämningar i städernas vattensystem kan minskas. Vindkraft Under 2009 tecknades egendoms- och avbrottsförsäkring för ett antal vindkraftparker enligt ett nyutvecklat vindkraftkoncept. I konceptet ingår också vår unika återvinningsförsäkring som säkerställer en miljömässigt riktig rivning och återvinning av vindkraftverken den dag det är dags. Systematiskt miljöarbete Samtliga bolag inom länsförsäkringsgruppen är miljö certifierade enligt ISO Det innebär att det i beslut och i handling ska tas miljöhänsyn för att ständigt minska miljöpåverkan och bidra till en hållbar samhällsutveckling. Varje bolag har ett eget certifikat. Gemensamt vidareutvecklar länsförsäkringsgruppen miljöarbetet, har fortbildning och lär av varandra. Certifikaten upprätthålls genom intern revision och extern granskning av ackrediterat certifieringsorgan. Framgångarna under 2009 har bland annat bestått i ett ökat antal stora företagsaffärer samt i flera internationella affärer med hjälp av det internationella nätverket INI. Den årliga och oberoende undersökningen av SKI visade åter att länsförsäkringsgruppens förmedlade kunder är väl så nöjda som övriga kunder. En trend på mäklarmarknaden är att jakten på effektivitet leder till färre men större aktörer. En annan trend är att upphandlingsformerna genomgår en förändring. Inom både liv- och sakförsäkring blir gruppupphandlingar allt vanligare. Så kallade portföljupphandlingar har också etablerat sig som ett nytt begrepp inom sakförsäkring. Vid portföljupphandlingar hanteras ett stort antal risker via en samlad upphandling, vilket syftar till att effektivisera upphandlingsprocessen. Mäklad livförsäkring Länsförsäkringar fick under året förnyat förtroende som en av sex sparleverantörer i upphandlingen UIG3 via Max Matthiessen. I maj utnämndes Länsförsäkringar, för tredje året i rad, till Årets Bästa Mäklardisk av branschorganisationen Sfm (Svenska Försäkringsförmedlares förening). Länsförsäkringar rankades också totalt som det bästa försäkringsbolaget i branschen att samarbeta med, enligt det oberoende undersökningsföretaget CMA. Mäklad sakförsäkring Sakförsäkringsmarknaden hade överlag en god lönsamhetsnivå. Trenden med fler nya aktörer på den svenska marknaden fortsatte, trots de fortsatt låga premienivåerna och en hård konkurrens om varje enskild affär. I den årliga omröstningen bland sakförmedlarna inom branschorganisationen Sfm erhöll Länsförsäkringar andraplatsen, vilket innebär en tätposition både inom liv- och sakförsäkring. Mäklad försäljning Genom Länsförsäkringar Mäklarservice når Länsförsäkringar de kunder som väljer att företrädas av mäklare när de köper försäkring. För länsförsäkringsbolagens räkning förvaltade Mäklarservice vid utgången av 2009 en sakförsäkringspremie om (1 162) Mkr. Den mäklade försäljningen av liv- och pensionsprodukter uppgick till (10 634) Mkr i försäljningsvärde. 15

Länsförsäkringar Älvsborg Årsredovisning

Länsförsäkringar Älvsborg Årsredovisning 2011 Länsförsäkringar Älvsborg Årsredovisning 2011 i korthet Resultat före skatt, bokslutsdispositioner och återbäring -17,6 (100,7) Mkr Resultatet fördelas enligt följande: Direkt försäkring 76,6 (-83,6)

Läs mer

Länsförsäkringar Halland Årsredovisning

Länsförsäkringar Halland Årsredovisning 2009 Länsförsäkringar Halland Årsredovisning Innehåll Innehåll 3 År 2009 i korthet 4 Vd-kommentar 5 Länshem 7 120-års firande 9 Privatmarknad 11 Företagsmarknad 13 Lantbruksmarknad 15 Skadeservice 16 Personal

Läs mer

Länsförsäkringar Uppsala är ett självständigt

Länsförsäkringar Uppsala är ett självständigt Länsförsäkringar Uppsala Årsredovisning 2013 Innehåll Inledning 2 Noterat om 2013 4 Vd-ord 6 Miljö 8 Samverkan Verksamheten 10 Förvaltningsberättelse Finansiella rapporter Koncernen 14 Femårsöversikt 17

Läs mer

2011 Dalarnas Försäkringsbolag Årsredovisning

2011 Dalarnas Försäkringsbolag Årsredovisning 2011 Dalarnas Försäkringsbolag Årsredovisning Dalarnas Försäkringsbolags Kulturstiftelse Stiftelsen bildades 1996 genom en donation på 8 miljoner kronor av Dalarnas Försäkringsbolag i anslutning till bolagets

Läs mer

2011 Länsförsäkringar Västerbotten Årsredovisning

2011 Länsförsäkringar Västerbotten Årsredovisning 2011 Länsförsäkringar Västerbotten Årsredovisning 2 Plats för en sidfot Innehåll Kort om Länsförsäkringar Västerbotten Västerbottens läns brandstodsbolag grundades 1855 av landshövdingen G A Montgomery.

Läs mer

Länsförsäkringar Halland. Årsredovisning 2013

Länsförsäkringar Halland. Årsredovisning 2013 Länsförsäkringar Halland Årsredovisning 2013 innehåll Året som gått 2013 Inledning 3 Året som gått 2013 4 VD har ordet Verksamheten 6 Kom närmare 10 SIV - samverkan i Väst 12 Miljö & CSR 16 Privat 18 Företag

Läs mer

Innehåll. Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän är ett av de 23 länsförsäkringsbolag som tillsammans bildar länsförsäkringsgruppen.

Innehåll. Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän är ett av de 23 länsförsäkringsbolag som tillsammans bildar länsförsäkringsgruppen. Årsredovisning 2013 Innehåll 3 Vd-kommentar 6 samverkan som stärker 8 Förvaltningsberättelse 12 Resultaträkning 13 Resultatanalys 14 Balansräkning 16 Rapport eget kapital 17 Kassaflödesanalys 19 Noter

Läs mer

Länsförsäkringar AB ÅRSREDOVISNING

Länsförsäkringar AB ÅRSREDOVISNING Länsförsäkringar AB ÅRSREDOVISNING Länsförsäkringar AB 89,4% (genom 17 länsförsäkringsbolag) 96% 4% 10,6% Agria Djurförsäkring Wasa Försäkring Run-Off DE 24 LÄNSFÖRSÄKRINGSBOLAGEN samverkar genom det gemensamt

Läs mer

Länsförsäkringar Stockholm Årsredovisning 2012

Länsförsäkringar Stockholm Årsredovisning 2012 2 0 1 2 Länsförsäkringar Stockholm Årsredovisning 2012 Innehåll kommentar Kommentar... 2 Vd:s kommentar... 4 Väsentliga händelser... 6 Vi är verksamma i hela Stockholms län... 8 Förvaltningsberättelse...

Läs mer

INNEHÅLL. Länsförsäkringar Skaraborgs ordinarie bolagsstämma hålls torsdagen den 27 mars klockan 16.00 på Residenset Marieholm i Mariestad.

INNEHÅLL. Länsförsäkringar Skaraborgs ordinarie bolagsstämma hålls torsdagen den 27 mars klockan 16.00 på Residenset Marieholm i Mariestad. Årsredovisning 2013 INNEHÅLL Korta fakta om Länsförsäkringar Skaraborg 1 Vd-kommentar 2 Samverkan 4 Förvaltningsberättelse 7 - Väsentliga händelser under året 8 - Marknadsutveckling 8 - Resultat och ekonomisk

Läs mer

Länsförsäkringsgruppen VERKSAMHETEN 2002

Länsförsäkringsgruppen VERKSAMHETEN 2002 Länsförsäkringsgruppen VERKSAMHETEN 2002 Strukturer och arbetssätt Samverkan inom Länsförsäkringar bygger på en stark tilltro till kundnärhet. Lokal beslutskraft i kombination med gemensam styrka är nycklar

Läs mer

Länsförsäkringar Skaraborg Årsredovisning 2012

Länsförsäkringar Skaraborg Årsredovisning 2012 2 0 1 2 Länsförsäkringar Skaraborg Årsredovisning 2012 hemmaplan - Länsförsäkringar Skaraborgs kundtidning hemmaplan LänsförsäKringar skaraborg informerar INNEHÅLL Korta fakta om Länsförsäkringar Skaraborg

Läs mer

Innehåll. Inledning. Verksamheten. Finansiella rapporter. Bolagsstyrning. Bolagsstämma 2014. 3 Vd-kommentar

Innehåll. Inledning. Verksamheten. Finansiella rapporter. Bolagsstyrning. Bolagsstämma 2014. 3 Vd-kommentar Årsredovisning 2013 Innehåll Inledning 3 Vd-kommentar Verksamheten 6 Väsentliga händelser under året som gått 8 Våra kunder är också våra ägare 9 Förvaltningsberättelse Finansiella rapporter 12 Femårsöversikt

Läs mer

Årsredovisning. Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän

Årsredovisning. Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän Årsredovisning Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän innehåll Inledning 3 Vd har ordet Verksamheten 4 Allt under samma tak Finansiell rapportering 6 Förvaltningsberättelse 12 Resultaträkning 13 Resultatanalys

Läs mer

Års- och hållbarhetsredovisning 2013

Års- och hållbarhetsredovisning 2013 Års- och hållbarhetsredovisning 2013 Innehåll Det här är Orio 1 2013 i korthet 4 Verksamhetsberättelse 5 Vd har ordet 6 Kommentar av styrelseordförande 9 Omvärld och marknad 12 Strategi och övergripande

Läs mer

49 Not 11 Övriga rörelsekostnader. 51 Not 12 Kreditförluster, netto. 52 Not 13 Bokslutsdispositioner. 52 Not 14 Skatter

49 Not 11 Övriga rörelsekostnader. 51 Not 12 Kreditförluster, netto. 52 Not 13 Bokslutsdispositioner. 52 Not 14 Skatter Årsredovisning 2014 Innehållsförteckning Kommentar från vd 2 Kommentar från styrelseordförande 3 Omvärldsanalys 4 Förvaltningsberättelse 5 Fem år i sammandrag 17 Resultaträkning 20 Balansräkning 21 Rapport

Läs mer

Årsredovisning 2013. Länsförsäkringar gävleborg

Årsredovisning 2013. Länsförsäkringar gävleborg UTGÅVA 2 Årsredovisning 2013 Länsförsäkringar gävleborg För andra banker och försäkringsbolag är Gävleborg inte hela världen. Det är det för oss. Vår idé är att skapa ekonomisk trygghet för människor och

Läs mer

Skandia Liv årsredovisnin

Skandia Liv årsredovisnin Skandia Liv årsredovisnin 2006 fakta om Skandia Liv Skandia Liv är Sveriges största livbolag. Vi är verksamma inom såväl privat- som tjänstepensionsområdet och förvaltar 293 miljarder kronor åt cirka 1,3

Läs mer

Års- och hållbarhetsredovisning 2014

Års- och hållbarhetsredovisning 2014 Års- och hållbarhetsredovisning 2014 Innehåll Det här är Orio 3 2014 i korthet 4 Verksamhetsberättelse 5 Vd har ordet 6 Omvärld och marknad 9 Strategi och mål 12 Medarbetare 16 Bolagsstyrningsrapport 17

Läs mer

Skandia Årsredovisning 2014

Skandia Årsredovisning 2014 Skandia Årsredovisning 2014 Innehåll Vill du bli kund eller komma i kontakt med Skandia? gå in på skandia.se eller ring: Skandia kundservice 0771-55 55 00 du kan också skriva till oss: Skandia 106 55 Stockholm

Läs mer

Innehållsförteckning. Sala Sparbank 579500-4133

Innehållsförteckning. Sala Sparbank 579500-4133 Årsredovisning 2011 Sala Sparbank 579500-4133 Innehållsförteckning Vd:s kommentar 1 Omvärldsanalys 2 Förvaltningsberättelse 3 Fem år i sammandrag 14 Resultaträkning 17 Balansräkning 18 Sammandrag över

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Agria Djurförsäkring

ÅRSREDOVISNING. Agria Djurförsäkring ÅRSREDOVISNING Agria Djurförsäkring AGRIA DJURFÖRSÄKRING 2014 I KORTHET Årets resultat före bokslutsdispositioner och skatt blev 290,4 (176,2) Mkr. Det försäkringstekniska resultatet uppgick till 283,4

Läs mer

Årsredovisning 2013 Folksam ömsesidig livförsäkring. Folksam

Årsredovisning 2013 Folksam ömsesidig livförsäkring. Folksam Folksam Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Koncern Resultaträkning 15 Rapport över totalresultat 16 Balansräkning 17 Rapport över förändringar i eget kapital 19 Kassaflödesanalys 20 Moderföretaget

Läs mer

Årsredovisning Volvofinans Bank AB

Årsredovisning Volvofinans Bank AB Årsredovisning Volvofinans Bank AB 6 VD har ordet 10 Nya produkter, innovationer och lanseringar 2013 13 Bilbanken 14 Produkter och tjänster för ett enkelt och bekymmersfritt bilägande 17 Personbil 18

Läs mer

Årsredovisning 2010 Folksam ömsesidig livförsäkring

Årsredovisning 2010 Folksam ömsesidig livförsäkring Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse... 3 Koncern Resultaträkning... 14 Balansräkning...16 Rapport över förändringar i eget kapital...18 Moderföretaget Resultaträkning...19 Resultatanalys...21 Balansräkning...

Läs mer

Årsredovisning 2012. Folksam ömsesidig livförsäkring

Årsredovisning 2012. Folksam ömsesidig livförsäkring Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse... 3 Koncernen Resultaträkning för koncernen... 17 Rapport över totalresultat för koncernen... 18 Balansräkning för koncernen... 18 Rapport över förändringar

Läs mer

Årsredovisning 2013 Folksam ömsesidig sakförsäkring. Folksam

Årsredovisning 2013 Folksam ömsesidig sakförsäkring. Folksam Folksam Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 2 Koncernen Resultaträkning 16 Rapport över totalresultat 16 Balansräkning 17 Rapport över förändringar i eget kapital 19 Kassaflödesanalys 20 Moderföretaget

Läs mer

Förtroendet från våra kunder är vår viktigaste tillgång.

Förtroendet från våra kunder är vår viktigaste tillgång. Årsredovisning 2011 ,, Förtroendet från våra kunder är vår viktigaste tillgång. Nyckeltal Marknadsandelar privat Hem 26,2 % Villahem 38,0 % Fritidshus 40,8 % Motor 30,0 % Marknadsandelar Företag Företagsförsäkring

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning Sid 1. VD-kommentar 3 2. Förvaltningsberättelse 4 3. Femårsöversikt 10 4. Förslag till vinstdisposition 11 5. Resultaträkning 12 6. Balansräkning 14 7. Förändringar i eget kapital

Läs mer

Hållbarhetsredovisning 2012

Hållbarhetsredovisning 2012 Hållbarhetsredovisning 2012 Välkommen till Hertz hållbarhetsredovisning 2012 Hertz arbetar sedan länge för att bidra till en hållbar samhällsutveckling. De produkter och tjänster som Hertz erbjuder kan

Läs mer