ÄLDREOMSORG. Nämnd. budget

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÄLDREOMSORG. Nämnd. budget"

Transkript

1 ÄLDREOMSORG Nämnd budget

2 Innehållsförteckning 1 Översiktlig beskrivning av nämnden Nämndens uppdrag Verksamhetens omfattning Nämnd/styrelse Förvaltningens organisation Så här styrs kommunen Så här styr nämnden Visionen visar vart vi vill Kommunens omvärldsanalys Nämndens omvärldsanalys Kommunfullmäktiges inriktningar Vår värdegrund, Bitt Valfrihet Nämndens inriktning Mål Ökat inflytande Bemötande och tillgänglighet Hälsosamt liv Trygg kommun Minskad energianvändning Ekologiska livsmedel Minskade koldioxidutsläpp Attraktiv arbetsplats Direktiv Direktiv från kommunfullmäktige Direktiv från nämnden Nämndens kvalitetsdeklarationer Nyckeltal/Verksamhetsmått Prestationsmått Effektmått Personalmått Resursmått Effektmått Ekonomi med kommentarer Driftbudget Äldreomsorg Investeringsbudget Intern kontroll Intern kontroll Kompetensförsörjningsplan Attrahera/rekrytera Utveckla/behålla Avsluta Analys Nämndbudget 2

3 16 Policys, planer och program Taxor och avgifter Nämndbudget 3

4 1 Översiktlig beskrivning av nämnden 1.1 Nämndens uppdrag Nämnden för Äldreomsorgen ansvarar för att sociala tjänster tillgodoses för äldre kommuninnevånare, 65 år och äldre. De insatser som ges är till största delen lagreglerade och styrs främst av Socialtjänstlagen och Hälso- och sjukvårdslagen. Äldreomsorgen bedriver en behovsstyrd verksamhet där insatser till den enskilde tar hänsyn till medicinska, fysiska, sociala, psykiska och existentiella behov hos varje brukare. Lagstiftning och styrande avtal Nämndens insatser styrs i stor utsträckning av följande lagar: socialtjänstlagen, SoL, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, samt hälso- och sjukvårdslagen, HSL samt avtal med region Halland. Myndighetsutövning Nämnden ska utan dröjsmål inleda utredning av vad som genom ansökan eller på annat sätt har kommit till nämndens kännedom och som kan föranleda någon åtgärd av nämnden. Biståndshandläggarna har på delegation av nämnden fått uppdrag att hantera myndighetsutövningen gentemot de enskilda enligt Socialtjänstlagen och Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Myndighetsutövningen sker oftast genom att biståndshandläggaren möter den enskilde, ofta tillsammans med en anhörig eller annan företrädare, och samtalar om behovet av stöd. Handläggaren gör en utredning med en biståndsbedömning och fattar beslut i ärendet. I utredningen framgår beslut om bifall, delavslag eller avslag. Den enskilde har möjlighet att överklaga avslagsbeslut i förvaltningsdomstol. Verksamheter enligt hälso- och sjukvårdslagen Enligt hälso- och sjukvårdslagen bedriver kommunens sjuksköterskor, arbetsterapeuter och sjukgymnaster/fysioterapeuter hälso- och sjukvård, rehabilitering samt förskrivning av hjälpmedel till brukare med beslut om särskilt boende. Kommunen har även ett ansvar för hälso- och sjukvårdsinsatser inom det ordinära boendet vilket regleras genom avtal med Region Halland. Hemsjukvården ansvarar utöver detta för hälso- och sjukvårdsinsatser, kväll, natt och helg till brukare under 65 år med insatser från nämnden för Funktionsstöd. Omsorgspersonal på äldreboenden och inom hemtjänsten utför hälso- och sjukvårdsuppgifter utifrån en delegering/ordination samt instruktion från legitimerad personal. Inom äldreomsorgen finns sjuksköterskor med följande specialistutbildning: öppen hälso- och sjukvård, vård av äldre, psykiatri, barn och smärtlindring. Nämndbudget 4

5 Insatser inom äldreomsorgen enligt Socialtjänstlagen, SoL: Hemtjänst Särskilt boende Ledsagarservice Anhörigstöd/avlösning Trygghetslarm Korttidsplatser Dagverksamhet Matdistribution Utöver dessa kan de äldre, utan individuell prövning, även få stöd genom träffpunkter, anhörigcenter, anhöriggrupper och trygghetsplatser. Trygghetsplatser kan erbjudas vid akuta behov för den enskilde eller deras anhöriga. Äldreomsorgen utför även beviljade LSS-insatser för personer över 65 år, som till exempel personlig assistans och ledsagning. 1.2 Verksamhetens omfattning Nämnden bedriver verksamhet i egen regi och genom entreprenader med stöd av Lag om Valfrihetssystem, LOV och Lagen om Offentlig Upphandling LoU. Enligt kommunens ramtilldelningsmodell disponerar nämnden 730 miljoner kronor netto för, inklusive medel för internt köpta tjänster men exklusive kapitalkostnader. Drygt äldre är beviljade hemtjänstinsatser enligt SoL. Hemtjänstinsatser, trygghetslarm, ledsagning och avlösarservice i hemmet ingår i kundval, vilket innebär att den enskilde kan välja om ett certifierat LOV-företag eller hemtjänsten i egenregin ska utföra de beviljade insatserna. Kommunen ansvarar för alla insatser på natten. Det finns åtta utförare samt egenregin i kundvalet. Tre av dessa företag är certifierade för att utföra både service och omsorg och resterande företag är certifierade för att utföra service. Cirka 135 personer har valt annan utförare än Kungsbacka kommuns hemtjänst. Inom äldreomsorgen finns elva äldreboenden med heldygnsomsorg, varav ett boende är främst ett korttidsboende. Fyra av äldreboendena drivs på entreprenad. Hemsjukvården ansvarar för cirka patienter, i hemsjukvården arbetar sjuksköterskor, arbetsterapeuter och fysioterapeuter. Förvaltningen har i uppdrag av nämnden att fördela, utifrån av nämnden fastställda kriterier, 185 äldrelägenheter. Totalt arbetar 1121 personer i kommunal regi inom äldreomsorgen. Detta motsvarar 958 årsarbetare. 1.3 Nämnd/styrelse Nämnden består av elva ledamöter och nio ersättare. Nämnden sammanträder månatligen med undantag för juli månad. Arbetsutskottet sammanträder normalt två veckor före nämnd och bereder ärenden till nämnden. Arbetsutskottet består av fyra ledamöter. Minst två av nämndens sammanträden är öppna för allmänheten och inleds med en frågestund. Nämndbudget 5

6 1.4 Förvaltningens organisation Nämndbudget 6

7 2 Så här styrs kommunen I Kungsbacka har vi valt att styra våra verksamheter med en levande vision, tydliga mål, en gemensam värdegrund. Vi har en tydlig arbetsfördelning mellan politiker och tjänstemän. Det är politikerna i kommunfullmäktige och nämnder som bestämmer vad som ska göras och formulerar inriktning, mål och direktiv för arbetet, medan förvaltningarna bestämmer hur det ska göras i sina genomförandeplaner. Personalen och ekonomin är de tillgångar vi har för att nå dit vi vill och skapa ett bra resultat för kommuninvånarna. I slutändan är uppföljningen viktig för att se om vi når de resultat vi vill om vi följer det som politikerna beslutat om. Det här är Kungsbackas styrmodell Så här tar vi fram budgeten Nämndbudget 7

8 2.1 Så här styr nämnden styrs av kommunfullmäktige. I enlighet med styrmodellen utarbetar fullmäktige mål och vision som styr respektive nämnds ansvar och inriktning. Nämnden för Äldreomsorg konkretiserar sina mål och visioner för Kungsbackas äldreomsorg genom att använda följande styrformer; inriktningen, som anger det förhållningssätt som ska genomsyra förvaltningens övergripande arbete. resultatmål, som anger genom vilka mätbara mål nämnden vill följa förvaltningens strävanden att verkställa kommunens mål och vision. direktiv, som ger nämnden en möjlighet att precisera mer detaljerat särskilda satsningar under en tidsperiod ekonomisk budget, kommunfullmäktige beslutar om hur skattemedel ska fördelas mellan nämnderna. Nämnden för Äldreomsorg ansvarar för att fastställa en budget för att realisera mål och vision genom finansiering av förvaltningens verksamhet. Nämnden för Äldreomsorg följer roll- och arbetsfördelning mellan politiker och tjänstemän. Nämnden fastställer nämndbudget för att realisera inriktning och mål. Förvaltningschefen är på delegation av nämnden ansvarig för att förvaltningens verksamhet leds och styrs så att nämndens mål och vision verkställs. Utifrån antagen nämndbudget fastställs förvaltningsbudgeten som innehåller genomförandeplaner på förvaltningsnivå, verksamhetsnivå och enhetsnivå. Uppföljning av verksamheten sker per tertial och omfattar ekonomisk redovisning, systematiskt arbetsmiljöarbete, redovisning och analys av sociala och medicinska avvikelser, synpunkter och klagomål samt målarbete. Nämnden följer upp förvaltningens arbete genom delårsredovisning två gånger under året samt genom årsredovisning i januari. Nämnden för Äldreomsorg har fastställt ett kvalitetsledningssystem för det systematiska kvalitetsarbetet i förvaltningen, med syfte att säkerställa att nämnden för Äldreomsorg lever upp till de krav och mål som gäller för verksamheten enligt lagar och föreskrifter om hälso- och sjukvård, socialtjänst och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Nämndbudget 8

9 3 Visionen visar vart vi vill Vi har en vision om hur vi vill att det ska vara att bo och verka i Kungsbacka i framtiden. Visionen pekar ut riktningen och visar vart vi vill. Alla ledare och alla medarbetare har ett ansvar att verka för att vi gemensamt når visionen. Det är de gemensamma ansträngningarna som avgör om vi kommer dit. Kungsbacka skall utvecklas till en ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbar kommun Kungsbacka är en del av storstadsregionen Göteborg med dess puls, arbetsmarknad och kulturutbud, men också en del av Halland. Kommunen består även av landsbygd med dess lugnare rytm. Den unika miljön med kusten, naturen, kulturlandskapet och den vackra innerstaden, gör Kungsbacka till en attraktiv kommun att bo i. Kungsbacka skall utvecklas till en ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbar kommun. Detta sammantaget leder till det goda livet och gemenskap människor emellan. Kungsbacka kan ligga i spetsen och erbjuda nya möjligheter till information, insyn och demokrati Kungsbacka är bra för invånarna såväl unga som gamla. Våra skolor skall vara bland de bästa i landet vad gäller studieresultat, funktionalitet, modernitet och miljö. I den kommunala verksamheten bemöts alla invånare med uppmärksamhet och intresse. Med utbyggnaden av bredband kan Kungsbacka ligga i spetsen och erbjuda nya möjligheter till information, insyn och demokrati. Vi har nolltolerans för hårt språk, våld, kriminalitet och nonchalans Vi har nolltolerans för hårt språk, våld, kriminalitet och nonchalans oavsett om det sker i skolor, i hem, på arbetsplatser eller på gator och torg. Missbruk försöker vi stävja tidigt och ge en hjälpande hand om det trots allt går snett. Tryggheten i de sociala välfärdssystemen ska fungera och finnas till hands när vi behöver den. Kungsbacka skall bli ett starkare alternativ för företag som söker etablering i Göteborgsregionen Ett levande och livligt Kungsbacka behöver en bättre balans mellan boende och arbetstillfällen. Kungsbacka skall bli ett starkare alternativ för företag som söker etablering i Göteborgsregionen. Handelsplatsen Kungsbacka blir en del av dynamiken i det moderna Kungsbacka med fler etableringar och satsning på utbildning. Nya företag och arbetsplatser skall etableras längs såväl E6 som västkustbanan. Småindustri och hantverk skall utvecklas i kommunens olika delar. Valfrihet i bostadsutbud med fler mindre lägenheter Kungsbacka stad skall växa och bli ett mer framträdande nav i kommunen. Vi skall bygga tätare, mer stadslikt och högre än tidigare. Utvecklingen skall präglas av variation, valfrihet och verksamhet. Variation i stadsplanering med en nybyggnation som har mer djärv stil och arkitektur, valfrihet i Nämndbudget 9

10 bostadsutbud med fler mindre lägenheter... Ett stadsliv med rika möjligheter till möten, kulturupplevelser och restaurangbesök... verksamhet med nya arbetsplatser inom service- och tjänstesektorn samt ett stadsliv med rika möjligheter till möten, kulturupplevelser, restaurangbesök och övernattningsmöjligheter. Ny bebyggelse skall präglas av varsamhet så att kulturvärden beaktas. Kungsbackas tillhörighet och tillgänglighet i Göteborgsregionen och Region Halland skall stärkas genom bättre kommunikationer. Flaskhalsar för både väg- och järnvägstrafiken byggs bort, och möjligheten att åka kollektivt utökas. Kungsbackaån är en tillgång vars närområde skall utvecklas till en unik miljö för boende, aktiviteter och arbete. Området längs Kungsbackaån med närhet till innerstaden, pendel och handelscentra kan skapa spännande förutsättningar för stadsliv ute och inne, som gör området känt och ger Kungsbacka profil i hela regionen. Nämndbudget 10

11 4 Kommunens omvärldsanalys I omvärldsanalysen har fyra övergripande drivkrafter och fjorton säkra trender identifierats. Dessa drivkrafter och trender utgör tillsammans de förändringar i omvärlden som påverkar kommunens verksamhet. Fyra övergripande drivkrafter 1. En växande befolkning Färre unga ska försörja fler gamla, något som på sikt blir allt svårare. Detta innebär att vi har växande grupper med stora behov av särskild service. 2. Den tekniska utvecklingen Teknikutvecklingen går snabbt inom många områden och har en stark påverkan på hela vårt samhälle. Vi kan idag enkelt kommunicera med varandra över hela världen. IT-utvecklingen har medfört fler valmöjligheter på marknaden. Nya smarta och effektiva lösningar inom områden som bostäder, transporter och energi hänger till stor del ihop med teknikutvecklingen. 3. Med fokus på miljön Miljö- och klimatfrågan har kommit alltmer i fokus. Frågan prioriteras betydligt mer politiskt såväl som av näringsliv och organisationer. 4. Individen står i centrum Den enskilde individens krav och möjligheter till att fatta egna beslut i vardagen har ökat. Den ökade individualiseringen tillsammans med ökad kunskapsnivå bland invånarna höjer kraven och förväntningarna på tjänster, inte minst välfärdstjänster. Fjorton säkra trender De fyra övergripande drivkrafterna driver den globala utvecklingen framåt och påverkar därmed hela världen. Drivkrafterna driver även på de fjorton säkra trender som identifierats i omvärldsanalysen. Dessa trender påverkar Kungsbackas möjligheter till att vara en attraktiv kommun fram till år Sammanfattningsvis, samspelar drivkrafterna med nedanstående trender på så vis att de påverkar vår verksamhet med avseende på våra möjligheter att nå våra mål. 1. Ökad medvetenhet om miljö- och energifrågor 2. Kraven på kommunen ökar. Ställs ökade krav från EU, staten, länsstyrelsen, med flera 3. Att skapa ett hållbart samhälle står i centrum. Planera och bygga samhället så att det fungerar för alla 4. Individualiseringen medför ökade krav på inflytande och valfrihet 5. Den upplevda tidsbristen ökar och medför lägre tolerans för strul och misstag 6. Regionernas betydelse ökar. Större och starkare regioner växer fram och får mer att säga till om 7. Arbetsmarknaden ställer allt högre krav på kommunen och den kommunala servicen 8. Högre krav på kollektivtrafik och infrastruktur, då antalet resor mellan boende och arbete ökar 9. Ökade krav på rörlighet och platsoberoende. Nämndbudget 11

12 10. Större konkurrens om arbetskraft och arbetsplatser. Konkurrerar i en högre utsträckning om tjänster 11. Engagemanget i politiken ser annorlunda ut. Mer fokus på en eller ett fåtal enskilda frågor 12. Det ideella engagemanget ökar 13. Högre krav på kommunen som arbetsgivare 14. Ökade krav på mer smarta och enkla tjänster inom E-förvaltning Nämndbudget 12

13 5 Nämndens omvärldsanalys står som alla kommuner inför stora förändringar. Tillsammans med Kairos Future har tagit fram en omvärldsanalys som innehåller trender och förändringar i omvärlden som påverkar s möjligheter att fortsatt vara en attraktiv kommun att bo, verka och leva i mot år Flera av de drivfaktorer, det vill säga trender som driver den globala utvecklingen framåt och som hela världen på olika sätt påverkas av, kommer att påverka äldreomsorgen framöver. En växande befolkning med en ökad andel äldre påverkar de tjänster som äldreomsorgen erbjuder och även på vilket sätt de erbjuds. De kommande åren kommer att innebära att äldreomsorgen behöver arbeta med förebyggande insatser som kan erbjuda fler friska år med hög grad av självständighet. Friskvårdssatsningar bidrar till en bättre folkhälsa hos äldre. Nämnden ska arbeta för att främja friskvård och kultursatsningar i samband med andra nämnder och föreningar. De resurser som i dag används för äldres vård och omsorg måste användas så effektivt som möjligt. Med den åldrande befolkningen följer att fler personer än i dag kommer att behöva vård och omsorg. Även om en god hälsa kan stödjas ytterligare och ohälsan skjutas framåt i tiden så är det troligaste ändå att de allra flesta under senare delen av livet kommer att drabbas av sjukdomar, nedsatt funktionsförmåga och ökande beroende av hjälp och stöd. Den tekniska utvecklingen möjliggör snabbare information de till de äldre och deras anhöriga för att öka valfriheten och inflytandet över den egna vardagen. Den medger också säkrare överföring av information mellan olika vårdgivare. Teknikutvecklingen kommer att påverka såväl de äldre i deras vardag, som personalen i deras arbete. Individen i centrum yttrar sig i äldreomsorgen främst genom att de yngre äldre med omfattande behov i högre utsträckning väljer att bo kvar hemma med omfattande insatser från hemtjänsten och hemsjukvården. Det är också en ökning av personer med insatser utifrån LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) inom äldreomsorgen. Individen i centrum yttrar sig också genom att de äldre på äldreboendena har ökade krav på inflytande och medbestämmande. Dessa faktorer innebär krav på en förändrad organisation för att kunna leva upp till en god kontinuitet och säkerhet i insatserna för den enskilde. Nämndbudget 13

14 6 Kommunfullmäktiges inriktningar Kommunfullmäktige beslutar om inriktningen på vårt arbete. Inriktningen handlar om vårt förhållningssätt gentemot kommuninvånarna, helt enkelt vilka värderingar allt vårt arbete ska utgå från 6.1 Vår värdegrund, Bitt Alla som arbetar i ska ge ett gott bemötande och skapa möjligheter för medborgarna att ha inflytande över vår service. Vi ska vara tillgängliga för medborgarna. Med detta skapar vi trygghet. Detta är Bitt, vår värdegrund. Bokstäverna står för Bemötande, Inflytande, Tillgänglighet och Trygghet. Bitt är något alla anställda förväntas känna till och jobba utifrån. Den säger inte exakt hur vi ska arbeta, men det visar tydligt hur politikerna förväntar sig att vi förhåller oss till dem vi är till för. Alla de som har en arbetsledande roll har ett särskilt ansvar för att hålla diskussionen levande i organisationen. Bitt följs årligen upp på en kommunövergripande nivå i samband med kommunens årsredovisning. 6.2 Valfrihet Nämnderna ska aktivt verka för att skapa ökad valfrihet för våra invånare genom konkurrensutsättning. Nämnderna ska utveckla beställarkompetens och uppföljningskompetens så att god kvalité erhålls samt att kvalitén går att följa upp och jämföra mellan olika utförare och mellan externa utförare och egenregin Nämndbudget 14

15 7 Nämndens inriktning Äldreomsorgens tjänster ska vara flexibla och präglas av nytänkande, ökad teknikanvändning och god kvalitet, inge trygghet och upplevas säker för brukaren. Omsorgen om de äldre ska inriktas på att de äldre får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande. God och säker omsorg och vård är honnörsord inom äldreomsorgen. Äldreomsorgen arbetar enligt en värdegrund som bygger på alla människors lika värde, med unika behov. Medarbetaren ska stödja den äldre personen genom ett gott bemötande, möjliggöra valfrihet och delaktighet och skapa trygghet i vardagen. Äldreboendena ska i första hand tillgodose behoven hos äldre med demensproblematik och svårt sjuka äldre. Huvudinriktningen i äldreomsorgens verksamhet är att människor ska kunna bo kvar hemma. Behoven av stöd och hjälp kan tillgodoses med hjälp av hemtjänstinsatser, hemsjukvård och hemrehabilitering, social samvaro och aktiviteter, trygghetslarm, avlösning, trygghetsplatser och växelvård. För att skapa ett tryggt kvarboende krävs en sammanhållen vård och omsorg där samtliga yrkeskategorier har ett nära samarbete i vardagen, och där rätt insats ges vid rätt tid av en person med rätt kompetens. Förvaltningen ska följa och implementera Socialstyrelsens vägledning för ett systematiskt och behovsinriktat arbetssätt och genomföra insatser utifrån en evidensbaserad praktik. Förebyggande insatser, till exempel i form av hembesök, är en viktig länk i att skapa ett tryggt kvarboende. Ett professionellt bemötande kännetecknas av respekt, ödmjukhet och empati. Förutsättningar för ett gott bemötande är kunnig och lyhörd personal, och att man tar sig tid för mötet. För att öka tryggheten eftersträvar nämnden en hög kompetens och personalkontinuitet, med hänsyn tagen till individen. Äldreomsorgen ska vara en flexibel organisation och öka möjligheterna för medarbetarna att arbeta i önskad sysselsättningsgrad. Alla som vill arbeta heltid ska erbjudas detta. I ett professionellt bemötande ingår också kunskaper om ett hälsofrämjande förhållningssätt. De äldre ska möta medarbetare som aktivt strävar efter att förbättra vården och omsorgen med förebyggande och rehabiliterande mål för den enskilde. Omsorgen ska ges med värme och respekt för den enskilde. Medarbetarna ska ges möjlighet till utveckling i en organisation präglad av öppenhet, nytänkande och flexibilitet. En förutsättning för att den äldre ska få möjlighet till ökat inflytande och känna sig delaktig i sin omsorg är tillgång till tydlig och saklig information. Förvaltningen ska genom att konkurrensutsätta verksamheten, LOV och LoU, medverka till att de äldre får ökad valfrihet och inflytande över stöd och omsorg. Nämndbudget 15

16 8 Mål Det främsta styrdokumentet i kommunen är Visionen. Där har kommunfullmäktige gett uttryck för hur vill se kommunens långsiktiga utveckling. Med Visionen som bas, en utblick i omvärlden och analys av tidigare års uppföljningar beslutar fullmäktige om ett antal prioriterade mål som vart och ett faller under en eller flera politiska nämnder. Målen är formulerade som den effekt vi vill uppnå. För att kunna följa upp om våra ansträngningar leder till resultat finns en mätning för respektive mål där vi anger ambitionsnivå för varje enskilt år. Nämnderna ska planera sin verksamhet utifrån de prioriterade målen som kommer att följas upp i delårsrapporter och årsredovisningen Samordning och adressering I kommunens budget anges även vilka nämnder som ska arbeta med respektive mål. Det finns alltid en samordnande nämnd för varje mål med ett särskilt ansvar. Övriga nämnder som förväntas bidra till måluppfyllelse kallas adresserad nämnd. Samordnande nämnder samordnar arbetet med målet inom kommunen sammanställer vad samtliga nämnder gör för att bidra till måluppfyllelse ansvarar för att följa upp arbetet och göra en samlad analys bidrar aktivt med underlag för utveckling och förbättring av målet Adresserade nämnder arbetar aktivt för att bidra till måluppfyllelse samverka med övriga berörda nämnder Nämnderna ska planera sin verksamhet utifrån de prioriterade målen som kommer att följas upp i delårsrapporter och årsredovisningen Adresserade nämnders förvaltningar ansvarar för att en genomförandeplan med aktiviteter upprättas för att nå mål samt följa upp densamma och redovisa till nämnden. Varje nämnd tar egna mål, så kallade resultatmål. Dessa är nedbrytningar av prioriterade mål som gäller för deras verksamhet och vid behov formulerar även nämnderna helt egna resultatmål Direktiv är det mest konkreta sätt våra kommunpolitiker styr på. Direktiven beskriver exakt vilka uppgifter som ska utföras under ett eller två år. Direktiv används för att tydliggöra att området är prioriterat, det kan också vara ett sätt att påskynda ett arbete. Direktiv handlar om särskilda frågor som lyfts upp och som ska vara genomförda till en viss tidpunkt. Tjänstemännen har en skyldighet att redovisa för politikerna på vilket sätt man genomfört direktivet. Nämnden ska planera sin verksamhet utifrån direktiven som kommer att följas upp i årsredovisningen. Nämndbudget 16

17 8.1 Ökat inflytande Beslutats av KF:s formulering Andelen invånare som upplever att de har inflytande ska öka Mätning Utfall SCB:s medborgarundersökning, kvalitetsfaktor NII Bemötande och tillgänglighet Beslutats av KF:s formulering Andelen som upplever ett gott bemötande och god tillgänglighet i kontakt med kommunen ska öka Mätning SCB:s medborgarundersökning, kvalitetsfaktor Bemötande & Tillgänglighet Utfall Äldreomsorgen ska öka sin tillgänglighet och sitt bemötande genom användning av tekniska lösningar. Beslutats av Mätning Antal e-tjänster inom äldreomsorgen ska öka. Avvakta utgångsvärde från 2014 Andelen berörd personal inom äldreomsorgen som kan dokumentera och inhämta brukarnära information mobilt ska öka. Avvakta utgångsvärde från 2014 Nämndbudget 17

18 8.3 Hälsosamt liv Beslutats av KF:s formulering Andelen invånare som upplever goda förutsättningar för att leva ett hälsosamt liv ska öka Mätning Utfall SCB:s medborgarundersökning, egen tilläggsfråga 6,6 6,9 7 7 SCB:s medborgarundersökning, egen tilläggsfråga 6,8 6, Äldreomsorgen ska arbeta utifrån ett hälsofrämjande förhållningssätt. Mätning Antalet brukare med minst en uppföljning vid identifierad risk och planerad åtgärd av den totala mängden brukare på äldreboende och korttidsboende som registrerats i Senior Alert. Mätning Antalet brukare med minst en uppföljning vid identifierad risk och planerad åtgärd av den totala mängden brukare som har omsorgsinsatser (kvarboende) och som registrerats i Senior Alert. Mätning Andel brukare på äldreboende och korttidsboende som har riskbedömning och åtgärder, enligt Senior alert % 90% 100% % 100% % 90 % 90 % 8.4 Trygg kommun Beslutats av KF:s formulering Andelen invånare som upplever att de är trygga ska öka Mätning Utfall SCB:s medborgarundersökning, kvalitetsfaktor Trygghet Nämndbudget 18

19 8.4.1 Äldreomsorgen ska följa nationella kvalitetsregister för att säkerställa en god och säker omsorg och vård. Mätning Utfall 2014 Målvärd e Andel palliativa brukare som registerats i Palliativa registret. 70 % 70 % 70 % Minst 5 % förbättringar av indikatorerna i Palliativa registret: smärtskattning munhälsa Öka antalet registreringar i BPSD-registret, beteendemässiga och psykiska symtom vid demens. Avvakta utgångsvärde från 2014 Avvakta utgångsvärde från Äldreomsorgen ska öka användningen av säker inloggning för att stärka åtkomstkontrollen av sekretessuppgifter kring enskilda. Beslutats av Mätning Antal berörd personal inom äldreomsorgen som har tillgång till roll- och behörighetsidentifikation (SITHS-kort) Avvakta utgångsvärde från Minskad energianvändning Beslutats av KF:s formulering Energianvändningen i kommunens lokaler ska minska Mätning Den totala mängden tillförd energi, kwh/m2, graddagskorrigerad Utfall Nämndbudget 19

20 8.5.1 Äldreomsorgen ska minska energianvändningen i de lokaler där verksamhet inom äldreomsorgen bedrivs. Beslutats av Mätning Den totala mängden tillförd energi i lokaler där äldreboenden bedrivs, kwh/m2, graddagskorrigerad Avvakta utgångsvärde från Ekologiska livsmedel Beslutats av KF:s formulering Andel inköpta certifierade ekologiska livsmedel ska öka Mätning Andel inköpta miljömärkta livsmedel i kronor i förhållande till totalt inköpta livsmedel, redovisat i procent % 25% 25% 8.7 Minskade koldioxidutsläpp Beslutats av KF:s formulering Utsläpp av koldioxid från kommunens tjänsteresor ska varje år minska med 2,5% Mätning Resandestatistik flyg- och tågresor från leverantör. Egen mätning för egen bil i tjänsten och resande med tjänstebilar ,5% -2,5% -2,5% Nämndbudget 20

21 8.8 Attraktiv arbetsplats Beslutats av KF:s formulering ska vara och upplevas som en attraktiv arbetsplats av medarbetarna Mätning Utfall Medarbetarenkäten genom ett medeltal av fyra utvalda indikatorer 8,5 8,6 Jämix, ökning av antal punkter per år Äldreomsorgen ska öka antalet heltidstjänster med möjlighet till önskad sysselsättningsgrad. Mätning Utfall Andelen personal inom äldreomsorgen som har heltidstjänst Mätning Andelen personal inom äldreomsorgen som har önskad sysselsättningsgrad Avvakta utgångsvärde från 2014 Nämndbudget 21

22 9 Direktiv 9.1 Direktiv från kommunfullmäktige Direktiv invånardialog KF:s formulering Nämnderna ska dokumentera hur de organiserat sitt arbete med invånardialog. En redovisning över vilka invånardialoger som genomförts under ska lämnas till kommunstyrelsen. Samordningsansvarig nämnd Kommunstyrelsen Direktiv tillgänglighet av handlingar KF:s formulering Kommunen ska förbättra sin digitala informationshantering och bli snabbare på att lämna ut handlingar. För att tydligt trycka på denna utveckling lägger kommunfullmäktige ett direktiv att samtliga nämnder ska uppdatera sina dokumenthanteringsplaner. De uppdaterade dokumenthanteringsplanerna ska vara anpassade till processorienterad informationshantering och tillvarata digitaliseringens möjligheter. Nämnderna ska säkerställa att dokumenthanteringsplanen är känd och förankrad hos dem de berör. Och att dessa personer har den kunskap som krävs för att vi ska ha våra handlingar lätt tillgängliga och att vi följer regelverk för utlämnande av allmänna handlingar. Samordningsansvarig nämnd Kommunstyrelsen Nämndbudget 22

23 9.2 Direktiv från nämnden Direktiv till förvaltningen 1. Förvaltningen ges i uppdrag att upprätta en konkurrensutsättningsplan. Planen ska vara klar senast 1 juli. 2. Förvaltningen ges i uppdrag att införa LOV på äldreboendena i, senast infört 31 december Förvaltningen ges i uppdrag att tillse att alla äldreboenden ska ha tillgång till bredband/ stabil internetuppkoppling. 4. Förvaltningen ges i uppdrag att arbeta för att alla äldreboenden har tillagningskök och att maten tillagas på plats. 5. Förvaltningen ges i uppdrag att upprätta en strategisk långsiktning personalförsörjningsplan under. 6. Förvaltningen ges i uppdrag att alla tjänster som utannonseras ska vara heltid med möjlighet till önskad sysselsättningsgrad. 7. Förvaltningen ges i uppdrag att säkerställa full behovstäckning för personer med demens av specialistteam. Klart 2016 Nämndbudget 23

FUNKTIONSSTÖD. Nämnd. budget

FUNKTIONSSTÖD. Nämnd. budget FUNKTIONSSTÖD Nämnd budget 2015 Innehållsförteckning 1 Översiktlig beskrivning av nämnden... 4 1.1 Nämndens uppdrag... 4 1.2 Verksamhetens omfattning... 6 1.3 Nämnd/styrelse... 7 1.4 Förvaltningens organisation...

Läs mer

SERVICE. Nämnd. budget

SERVICE. Nämnd. budget SERVICE Nämnd budget 2015 Innehållsförteckning 1 Översiktlig beskrivning av nämnden... 4 1.1 Nämndens uppdrag... 4 1.2 Verksamhetens omfattning... 4 1.3 Nämnd/styrelse... 4 1.4 Förvaltningens organisation...

Läs mer

INDIVID & FAMILJEOMSORG. Nämnd. budget

INDIVID & FAMILJEOMSORG. Nämnd. budget INDIVID & FAMILJEOMSORG Nämnd budget Innehållsförteckning 1 Översiktlig beskrivning av nämnden... 4 1.1 Nämndens uppdrag... 4 1.2 Verksamhetens omfattning... 4 1.3 Nämnd/styrelse... 4 1.4 Förvaltningens

Läs mer

MILJÖ & HÄLSOSKYDD. Nämnd. budget

MILJÖ & HÄLSOSKYDD. Nämnd. budget MILJÖ & HÄLSOSKYDD Nämnd budget 2015 Innehållsförteckning 1 Översiktlig beskrivning av nämnden... 4 1.1 Nämndens uppdrag... 4 1.2 Verksamhetens omfattning... 4 1.3 Nämnd/styrelse... 4 1.4 Förvaltningens

Läs mer

Årsredovisning 2014 1

Årsredovisning 2014 1 Årsredovisning 2014 1 Delaktighet och service med invånaren i fokus En hög kvalitet med en god ekonomi är kännetecknande för en framgångsrik kommun. De undersökningar och jämförelser vi deltar i visar

Läs mer

Förslag till beslut Att godkänna Service årsredovisning för 2014 Att godkänna begäran om ombudgetering och resultatfondering

Förslag till beslut Att godkänna Service årsredovisning för 2014 Att godkänna begäran om ombudgetering och resultatfondering TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2015-02-05 Diarienummer SE/2015:11 Tjänstskrivelse Årsredovisning Förslag till beslut Att godkänna Service årsredovisning för 2014 Att godkänna begäran om ombudgetering och resultatfondering

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2017. Hemvårdsnämnden. #{enhet}#

Verksamhetsplan 2015-2017. Hemvårdsnämnden. #{enhet}# Verksamhetsplan 2015-2017 Hemvårdsnämnden #{enhet}# 1 Ordförandens inledning Hemvårdsnämnden 2014 Ett valår är till ända och jag ser fram emot att fortsätta leda hemvårdsnämnen ytterligare fyra år. Vi

Läs mer

ÄLDREOMSORGSPLAN FÖR PERIODEN 2015-2024

ÄLDREOMSORGSPLAN FÖR PERIODEN 2015-2024 ÄLDREOMSORGSPLAN FÖR PERIODEN 2015-2024 Sigtuna kommun, äldre- och omsorgsnämnden 2014-12-16 Reviderad av äldre- och omsorgsnämndens arbetsutskott 2015-03-09 FÖRORD Utvecklingen av äldreomsorgen i Sigtuna

Läs mer

NÄMNDPLAN 2015 Socialnämnden 2014-11-26, 1094

NÄMNDPLAN 2015 Socialnämnden 2014-11-26, 1094 NÄMNDPLAN Socialnämnden -11-26, 1094 Tyresös vision Strategiska målområden och mål VISION STRATEGISKA MÅLOMRÅDEN KOMMUNENS MÅL SOCIALNÄMNDENS MÅL Tyresö är en av Sveriges mest attraktiva boendekommuner

Läs mer

Äldrenämnden Internbudget 2013 Verksamhetsplan 2014-2015

Äldrenämnden Internbudget 2013 Verksamhetsplan 2014-2015 Äldrenämnden Internbudget 2013 Verksamhetsplan 2014-2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ÄLDRENÄMNDENS ORDFÖRANDE PROGRAMFÖRKLARING... 3 2 NÄMNDENS UPPDRAG OCH ANSVAR... 5 3 OMVÄRLDSANALYS... 8 3.1 Demografi...

Läs mer

Verksamhetsplan 2011-2013

Verksamhetsplan 2011-2013 VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN 3 (32) PRESENTATION AV KOMMUNENS STYRMODELL KOMMUNFULLMÄKTIGES VISION av hur kommunen skall utvecklas är utgångspunkten för målstyrningsprocessen. Utifrån visionen beslutar fullmäktige

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens plan för äldreomsorgen Äldreomsorgsplan 2014-2023

Vård- och omsorgsnämndens plan för äldreomsorgen Äldreomsorgsplan 2014-2023 Vård- och omsorgsnämndens plan för äldreomsorgen Äldreomsorgsplan 2014-2023 Foto: Andreas Hillerborg Innehållsförteckning 1 Inledning 4 2 Begrepp 5 3 Vad styr äldreomsorgen - nationella och lokala styrdokument

Läs mer

Handläggare Datum Ärendebeteckning Thomas Johansson 2015-01-20 ON 2014/0097 53515

Handläggare Datum Ärendebeteckning Thomas Johansson 2015-01-20 ON 2014/0097 53515 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Thomas Johansson 2015-01-20 ON 2014/0097 53515 Omsorgsnämnden Verksamhetsplan 2015 Förslag till beslut Omsorgsnämnden fastställer verksamhetsplan 2015

Läs mer

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell Det här är Kungsbacka kommuns styrmodell innehåll Kapitel 1 Visionen pekar ut riktningen 4 Så här styrs Kungsbacka 6 Kapitel 2 Politikerna i KF styr på olika sätt 8 Kapitel 3 Så styr politikerna i nämnderna

Läs mer

Nämndplan. Äldreomsorgsnämnden 2015 2016

Nämndplan. Äldreomsorgsnämnden 2015 2016 Nämndplan Äldreomsorgsnämnden 2015 2016 1 Kommunfullmäktiges övergripande styrning 1.1 Marks kommuns vision Mark är känd som en attraktiv kommun. En kommun där det är bra att bo och verka. En kommun där

Läs mer

Äldreplan 2015-2024. Uddevalla kommun Socialnämnden

Äldreplan 2015-2024. Uddevalla kommun Socialnämnden Äldreplan 2015-2024 Uddevalla kommun Socialnämnden Innehåll Inledning... 3 1. Vad styr äldreomsorgen... 4 Nationella styrdokument... 4 Lokala styrdokument... 6 2. Värdegrund... 8 3. Äldreomsorgen i Uddevalla...

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens. Plan för funktionshinder 2014-2023

Vård- och omsorgsnämndens. Plan för funktionshinder 2014-2023 Vård- och omsorgsnämndens Plan för funktionshinder 2014-2023 Innehållsförteckning Inledning 3 Vision 3 Framgångsfaktorer 3 Värdegrund 3 Verksamhetsidé 4 Historik 4 Övergipande omvärldsperspektiv 6 Brukare

Läs mer

VÅRD OCH OMSORGSPLAN 2012 2015

VÅRD OCH OMSORGSPLAN 2012 2015 VÅRD OCH OMSORGSPLAN 2012 2015 INNEHÅLL 1 Inledning 4 2 Vad styr verksamheten? 5 2.1 Nationell lagstiftning 5 2.2 Kommunfullmäktige 5 2.3 Nationell utvecklingsplan för vård och omsorg om äldre 6 2.4 Avtal

Läs mer

NÄMNDPLAN 2014 Socialnämnden. Reviderad 2014-01-29, 1001

NÄMNDPLAN 2014 Socialnämnden. Reviderad 2014-01-29, 1001 NÄMNDPLAN 2014 Socialnämnden Reviderad 2014-01-29, 1001 Innehållsförteckning 1 Inledning... 2 1.1 Socialnämnden... 2 1.2 Gemensam omvärldsanalys... 2 1.3 Socialnämndens budget 2014... 3 2 Socialnämndens

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens verksamhetsplan 2015-2017 Antaget av vård- och omsorgsnämnden 29 januari 2015, 11

Vård- och omsorgsnämndens verksamhetsplan 2015-2017 Antaget av vård- och omsorgsnämnden 29 januari 2015, 11 Diarienummer OVN2014.0005 Vård- och omsorgsnämndens verksamhetsplan 2015-2017 Antaget av vård- och omsorgsnämnden 29 januari 2015, 11 Innehåll 1 Sammanfattning... 3 2 Nämndens ansvarsområde... 5 3 Analys...

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Vård och omsorg

Verksamhetsplan 2015 Vård och omsorg Verksamhetsplan 2015 Vård och omsorg Enhetens uppdrag: Vård och omsorg ansvarar för att tillgodose kommunens äldres och funktionshindrades behov av stödinsatser, omvårdnad och sjukvård i eget och särskilt

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Äldreomsorgen, Kungsbacka kommun

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Äldreomsorgen, Kungsbacka kommun uniform KUB663 v 1.0, 2010-06-09 Datum 2013-12-30 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Äldreomsorgen, Kungsbacka kommun Beslutad av nämnden för Äldreomsorg Reviderad av nämnden för Äldreomsorg

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2017. Budget 2015. Vård och omsorg

Verksamhetsplan 2015-2017. Budget 2015. Vård och omsorg Verksamhetsplan 2015-2017 Budget 2015 Vård och omsorg Innehåll Planeringsprocessen --------------------------------------------------------------------------------------- 3 Omvärldsanalys --------------------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

Lagen om valfrihetssystem -LOV

Lagen om valfrihetssystem -LOV 2009-11-16 Dnr 121/2009.739 Lagen om valfrihetssystem -LOV Förstudie i Vimmerby kommun Susanne Stefansson Utredare av LOV Innehållsförteckning Lagens utformning... 1 Val av utförare... 1 Kommunens ansvar...

Läs mer

Äldreomsorgsplan 2013-2020

Äldreomsorgsplan 2013-2020 Äldreomsorgsplan 2013-2020 Politiskt planeringsdokument för Omsorgs- & socialutskottet Idéprogram Mål & resurser 2013-2014 Sidan 2/27 Innehållsförteckning Definitioner & begrepp... 4 Sammanfattning...

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. Socialnämnden

ÅRSREDOVISNING 2014. Socialnämnden ÅRSREDOVISNING 2014 Socialnämnden Innehåll Förvaltningsberättelse... 3 Viktiga händelser... 4 Ansvarsområde... 5 Mål och indikatorer... 5 Ekologisk hållbarhet... 5 1. Utsläpp växthusgaser... 5 2. Ekologiska

Läs mer

Verksamhetsplan 2012-2014

Verksamhetsplan 2012-2014 Verksamhetsplan 2012-2014 Antagen av Socialnämnden 2011-11-24 #{enhet}# INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Ordförandens inledning... 3 2 Vision och värdegrund... 4 3 Nämndens uppdrag... 5 4 Analys utifrån nämndens

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2017 Socialnämnden

Verksamhetsplan 2015-2017 Socialnämnden Verksamhetsplan 2015-2017 Socialnämnden #{enhet}# Innehåll 1 Ordförandens inledning... 4 2 Vision och värdegrund... 5 3 Nämndens uppdrag... 6 4 Analys utifrån nämndens uppdrag... 8 4.1 Uppdrag/kärnverksamhet

Läs mer

Granskning av den faktiska kvaliteten inom äldreomsorgen

Granskning av den faktiska kvaliteten inom äldreomsorgen Revisionsrapport Granskning av den faktiska kvaliteten inom äldreomsorgen Jean Odgaard Certifierad kommunal revisor Lunds kommun Adrian Göransson revisionskonsult Christel Eriksson Certifierad kommunal

Läs mer

Socialnämnden. Verksamhetsplan 2014-2016 med nulägesanalys. Övertorneå kommun

Socialnämnden. Verksamhetsplan 2014-2016 med nulägesanalys. Övertorneå kommun Socialnämnden Verksamhetsplan 2014-2016 med nulägesanalys Övertorneå kommun Innehållsförteckning 1. Socialnämndens verksamhetsområde... 1 2. Verksamhetsidé... 1 2.1 Individ- och familjeomsorg... 1 2.2

Läs mer