Villkor för fortsättningsförsäkring

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Villkor för fortsättningsförsäkring"

Transkript

1 Villkor för fortsättningsförsäkring Unionen Gäller från och med den 1 januari 2015 Avtal forenadeliv.se

2 Innehåll 1 Begreppsförklaringar 4 2 Gemensamma bestämmelser 6 3 Livförsäkring 8 med enbart dödsfallskapital 8 med dödsfallskapital och förtidskapital 8 Förmånstagarförordnande för livförsäkring 11 Barnskydd/Barngruppliv 11 4 Familjeskydd 13 5 Sjukförsäkring 14 6 Diagnosförsäkring 16 7 Olycksfallsförsäkring 19 Ersättning för kostnader, Sveda och värk, Lyte och men, 21 Ersättning vid dödsfall p g a olycksfallsskada, 22 Ersättning vid invaliditet 22 Höjt försäkringsbelopp vid invaliditet 23 8 Barn- och Gravidförsäkring (BOS-G) 24 Sjuk- och olycksfallsförsäkring för barn och ungdom 24 9 Övriga begränsningar i försäkringarnas giltighet Om vi inte skulle komma överens 33 2 VILLKOR FÖR Fortsättningsförsäkring Unionen 2015

3 Fortsättningsförsäkring meddelas på särskild ansökan utan hälsoprövning i samband med att en grupp försäkring upphör att gälla för den försäkrade. Förutsättningarna för att teckna fortsättnings försäkring framgår av Villkor för gruppförsäkring Unionen. Fortsättningsförsäkring kan innehålla livförsäkring familjeskydd sjukförsäkring diagnosförsäkring sjukförsäkring med diagnosförsäkring olycksfallsförsäkring barnförsäkring. Försäkringsgivare För försäkringarna är Förenade Liv Gruppförsäkring AB (publ), organisationsnummer , (Förenade Liv) försäkringsgivare. Bolaget drivs enligt ömsesidighetsprincipen. Detta innebär att bolagets överskott, efter avsättning för konsolidering, överförs till försäkringstagarna. Förenade Livs verksamhet är gruppförsäkring. Verksamheten står under tillsyn av Finansinspektionen. Adress Förenade Liv har sitt säte i Stockholm. Adressuppgifter för Förenade Liv finns på sista sidan. Avtal, villkor och tillämpliga lagar Till grund för tecknandet av fortsättningsförsäkring ligger ett avtal om gruppförsäkring. För Gruppavtalet se Villkor för Gruppförsäkring Unionen. Dessa villkor gäller från och med 1 januari (Föregående Villkor för fortsättningsförsäkring Unionen gällde från och med 1 januari 2014.) Försäkringsfall regleras enligt de villkor som gällde när försäkrings fallet inträffade. För försäk ringarna gäller dessutom försäkringsavtalslagen (2005:104) och allmän svensk lag i övrigt. Ändras Villkor för gruppförsäkring Unionen, har Förenade Liv rätt att ändra dessa villkor på motsvarande sätt. Sådan ändring träder i kraft en månad efter det att Förenade Liv avsänt ett meddelande om villkorsändringen till försäkringstagaren, dock tidigast samtidigt med ändringen av villkoren för gruppförsäkring. Förenade Liv har även i övrigt rätt att ändra villkoren för försäkringsavtalet under försäkringstiden om förutsättningarna för avtalet ändras genom ändrad lagstiftning eller annan författning, ändrad tillämpning av lag eller annan författning eller genom myndighets föreskrifter. Förenade Livs marknadsföring följer svensk lag. Försäkringsvillkoren tillhandahålls på svenska och all kommunikation mellan den försäkrade och Förenade Liv sker på svenska. Beskattning Utbetalda försäkringsbelopp är fria från inkomstskatt. innehåll 3

4 1 Begreppsförklaringar Akut sjuktid den tid under vilken den skadade givits vård och behandling för att förhindra eller minska menliga följder av skadan inklusive uppkomna komplikationer. Den akuta sjuktiden börjar vid skadetillfället och varar till dess ett stationärt (varaktigt) tillstånd inträtt. Arbetsoförmåga med arbetsoförmåga menas att den försäkrade på grund av sjukdom eller olycksfallsskada förlorat arbetsförmågan eller fått den nedsatt med minst hälften. Förenade Livs bedömning följer reglerna i Socialförsäkringsbalken och Försäkringskassans beslut om rätt till sjukpenning, förlängd sjukpenning, rehabiliteringspenning, aktivitetsersättning, tidsbegränsad sjukersättning, sjukersättning eller motsvarande. Även tid med sjuklön betraktas som arbetsoförmåga. I studerandeförsäkring jämställs studieoförmåga med arbetsoförmåga. Familjehemsplacerade barn barn som placerats hos gruppmedlem alternativt gruppmedlems make eller sambo enligt beslut i socialnämnd. För famljehemsplace rade barn som flyttar till annan familjehemsplacering eller som flyttar åter till sina biologiska föräldrar upphör försäkringen att gälla när beslut om flytt fattats i socialnämnd. När familjehemsplacerade barn upphör att vara familjehemsplacerad på grund av att barnet uppnått slutåldern för familjehems-placering upphör barnförsäkringen Fullt arbetsför Fullt arbetsför innebär att den som ska försäkras: kan fullgöra sitt vanliga arbete utan inskränkningar inte tar emot eller har rätt till ersättning som har samband med egen sjukdom, olycksfall och /eller funktionshinder, eller har vilande sådan ersättning För den som har lönebidragsanställning, på grund av sjukdom beviljats ledighet för att prova annat arbete eller av hälsoskäl har ett anpassat arbete gäller vissa kvalifikationsregler se Gemensamma bestämmelser I studerandeförsäkring jämställts fullt studieför med fullt arbetsför. Försäkrad den person på vars liv eller hälsa en försäkring gäller. Försäkringsbesked för fortsättningsförsäkring utfärdas försäkringsbesked som ger en översiktlig information om försäkringens omfattning. Försäkringsfall som tidpunkt för försäkringsfallet anses vid livförsäkring och familjeskydd: den tidpunkt då den försäkrade avlidit eller då rätt till utbetalning av förtidskapital, inkomstkapital, sjukkapital eller barnskydd/ barngruppliv inträtt. vid sjukförsäkring: sjukperiodens början vid olycksfallsförsäkring: den tidpunkt när olycksfallet inträffade vid rehabilitering vid sjukdom: den tidpunkt när den försäkrade hade en kostnad för rehabiliterande behandling vid krisförsäkring: den tidpunkt när traumatisk händelse som anges i försäkringsvillkoren inträffade vid barnsjukförsäkring: den tidpunkt då sjukdomen visade sig. Sjukdom anses ha visat sig den dag första sjukvårdskontakt togs med anledning av ifrågavarande sjukdom eller symtom på sjukdom, oavsett om rätt diagnos då kunde fastställas. vid barngruppliv: den tidpunkt då det försäkrade barnet avlidit. vid diagnosförsäkring: den tidpunkt som inträffar 30 dagar efter den dag då den försäkrade fått den enligt försäkringsvillkoren ersättningsberättigande diagnosen. Försäkringstagare varje försäkrad är försäkringstagare och ägare till sin försäkring. Till barnskydd, barngruppliv och barnförsäkring är det försäkrade barnet försäkringstagare. Försäkringstid den tid försäkrad omfattas av gruppförsäkring. Karenstid/Ersättningskarens (gäller sjukförsäkring) den tid sjukperiod ska pågå innan försäkrad får rätt till ersättning. Make Den som den försäkrade är gift med. I begreppet make ingår även den som den försäkrade är registrerad partner med. Prisbasbelopp det prisbasbelopp som fastställs varje år av regeringen enligt Socialförsäkringsbalken. (I familjeskydd gäller dock förhöjt prisbasbelopp.) Mer information om prisbasbeloppet hittar du på regeringens och Skatteverkets webbplatser (regeringen.se respektive skatteverket.se). 4 VILLKOR FÖR Fortsättningsförsäkring Unionen 2015

5 Registrerad partner Med registrerad partner avses två personer av samma kön som ingått registrerat partnerskap. (Lagen om registrerat partnerskap upphörde 1 maj 2009, då äktenskapet blev könsneutralt. De som är registrerade partner enligt den tidigare lagen fortsätter att vara det om inte partnerskapet upphört eller omvandlas till äktenskap genom anmälan till Skatteverket eller vigsel.) Sambo person som enligt sambolagen (2003:376) stadigvarande bor tillsammans med en annan person i ett parförhållande och har gemensamt hushåll, under förutsättning att ingen av dem är gift eller registrerad partner. Sjukperiod (gäller sjukförsäkring) den tid gruppmedlem är arbetsoförmögen. Stadigvarande bosatt barn som bor växelvis hos båda föräldrarna anses vara stadigvarande bosatt på båda adresserna. Barn som studerar på annan ort anses vara stadigvarande bosatt på förälderns adress så länge studierna pågår, dock längst till försäkringens slutålder. Svår skada med svår skada avses svår kross-, slit-, bränn-, skall- eller ansiktsskada, betydande skador på skilda kroppsdelar, fraktur med omfattande mjukdelsskador och liknande. KAPITEL 1 Begreppsförklaring 5

6 2 Gemensamma bestämmelser Försäkringstid Förenade Livs ansvar för försäkringen inträder från och med den dag Förenade Liv mottagit ansökan. Försäkringen gäller därefter, förutsatt att premie erläggs, till utgången av månaden då den försäkrade fyller 65 år. Premie Premien beräknas för 1 år i sänder. För liv- och sjukförsäkring samt familjeskydd räknas premien fram på grundval av den för Förenade Liv gällande premietariffen samt skadeutvecklingen, med hän syn till den försäkrades ålder. Söker tidigare gruppmedlem eller medförsäkrad ensam fortsättnings försäkring, beräknas premien efter den försäkrades ålder. Söker både gruppmedlem och medförsäkrad fortsätt ningsförsäkring, beräknas premien efter gruppmedlemmens ålder. För olycksfallsförsäkringen räknas premien på grundval av prisbasbeloppets eller den allmänna pris nivåns förändring samt skadeutvecklingen. Premiebetalning Första premien förfaller till betalning vid försäkringens ikraftträdande. Därefter betalas premien månadsvis, genom Autogiro eller via inbetalningskort var fjärde månad. Premien betalas i förskott för varje betalningsperiod om inte annat särskilt anges. Om premien inte betalas i tid, kommer Förenade Liv att säga upp försäkringen, som upphör att gälla 14 dagar efter upp sägningstidpunkten. Har försäkringen upphört att gälla på grund av att premien inte betalats, kan den återupplivas genom att premien betalas inom 3 månader från den dag då försäkringen upphört. Premie ska betalas för hela den premieperiod för vilken premien varit obetald. Försäkringen blir då åter gällande från den första dagen i premieperioden. Premiebefrielse ingår inte i fortsättningsförsäkringen. Ångerrätt Frivilligt försäkringsavtal som ingås på distans kan ångras inom 14 dagar efter att avtalet ingåtts och den försäkrade fått försäkringshandlingarna. För livförsäkring gäller i stället 30 dagars ånger rätt. Om den försäkrade ångrar sig måste hon/han meddela Förenade Liv detta. Den försäkrade kan när som helst under försäkringstiden säga upp ett frivilligt försäkrings avtal. Förenade Liv har alltid rätt att kräva premie för den tid försäk ringen varit gällande. Kvalifikationsregler för lönebidragsanställda och person som på grund av sjukdom beviljats ledighet för att prova annat arbete För den som har lönebidragsanställning eller av hälsoskäl har fått ett anpassat arbete gäller följande kvalifikationsregler: För att omfattas av livförsäkringens förtidskapital/inkomstkapital samt sjukförsäkringen krävs att den försäkrade under försäkringstiden och under en sammanhängande tid av 2 år varit fullt arbetsför. Härvid bortses från perioder av arbetsoförmåga som helt faller inom tvåårsperioden och som inte över stiger 14 dagar i en följd. När den försäkrade som är lönebidragsanställd uppfyllt ovanstående kvalifikationstid omfattas hon/han av livförsäkringens förtidskapital/inkomstkapital och har rätt till ersättning från sjukförsäkringen efter det att villkoren för utbetalning av dessa produkter är uppfyllda. Det är endast arbetsoförmåga som inträffar efter det att den försäkrade uppfyllt kvalifikationstiden som kan ge rätt till ersättning. Lönebidragsanställd som är sjuk under längre tid än 14 dagar i en följd under kvalifikationstiden påbörjar ny beräkning av kvalifikationstiden när 14-dagarsperioden överskridits. Med lönebidragsanställd avses ovan även person som av hälsoskäl fått ett anpassat arbete. Med lönebidragsanställd avses ovan även person som av hälsoskäl fått ett anpassat arbete samt person som på grund av sjukdom beviljats ledighet för att prova annat arbete. För att Förenade Livs ansvar ska inträda för olycksfallsförsäkring och olycksfallsförsäkringens höjda försäkringsbelopp vid invaliditet finns inga hälsokrav. Oriktig uppgift Om oriktiga eller ofullständiga uppgifter om förhållanden som är av betydelse för bedömningen av försäkringsrisken har lämnats i samband med anslutningen till eller utökningen av gruppförsäkringen, kan detta medföra fortsättningsförsäkringens ogiltighet eller att Förenade Liv är fritt från ansvar enligt bestämmelserna i försäkringsavtalslagen och i allmän svensk lag i övrigt. Bestämmelserna i försäkringsavtalslagen tillämpas i detta fall som om gruppförsäkringen och fortsättningsförsäkringen vore samma försäkring. Inbetald premie återbetalas inte. Åtgärder för utbetalning Dödsfall, sjukdom, diagnos samt olycksfall, som kan ge rätt till ersättning, ska snarast möjligt anmälas till Förenade Liv. Blanketter kan beställas från Förenade Liv. Blanketterna finns också på webbplatsen forenadeliv.se. De handlingar och övriga upplysningar som Förenade Liv anser vara av betydelse för bedömningen av rätten till 6 VILLKOR FÖR Fortsättningsförsäkring Unionen 2015

7 ersättning och Förenade Livs ansvarighet ska anskaffas och insändas utan kostnad för Förenade Liv. Medgivande för Förenade Liv att för bedömning av sin ansvarighet inhämta upplysningar från läkare, sjukhus, annan vårdanstalt, Försäkringskassan eller annan försäkringsinrättning ska lämnas om Förenade Liv begär detta. En förutsättning för rätt till ersättning vid sjukdom, diagnos eller olycksfallsskada är att den försäkrade snarast anlitar läkare under sjuktiden står under fortlöpande läkartillsyn iakttar läkarens föreskrifter följer försäkringsgivarens anvisningar. Om Förenade Liv begär det, ska den försäkrade inställa sig för undersökning hos särskilt anvisad läkare. Sådan undersökning bekostas av Förenade Liv. För diagnosförsäkring gäller dessutom följande: Den som begär utbetalning av diagnosförsäkring ska bifoga journalkopia eller och läkarintyg som styrker diagnosen som försäkringen ersätter. Diagnosen ska vara ställd/verifierad av läkare verksam i Sverige. Förenade Liv har rätt att få ett andra utlåtande från en läkare utsedd av Förenade Liv. Tidpunkt för utbetalning och räntebestämmelser När rätt till ersättning uppkommit och den som begär utbetalning fullgjort de åtgärder som angetts för utbetalning, lagt fram den utredning som skäligen kan begäras för att fastställa Förenade Livs betalnings skyldighet och till vem utbetalning ska göras, ska utbetalning ske senast 1 månad därefter. Sker utbetalning senare, betalas dröjsmålsränta enligt räntelagen. Härutöver ansvarar Förenade Liv inte för förlust som kan uppstå om utredning rörande försäkringsfall eller utbetalning fördröjs. Dröjsmålsränta betalas inte om dröjsmålet beror på krig eller politiska oroligheter. Oavsett om dröjsmål föreligger, betalar Förenade Liv ränta på dödsfallskapital, förtidskapital, diagnosförsäkring och ersättning från livförsäkringens barngruppliv/barnskydd som förfallit till betalning men kvarstår i Förenade Livs förvaltning. Ränta betalas för tid efter en månad efter det att försäkringsbeloppet förfallit till betalning men kvarstår i Förenade Livs förvaltning. Den räntefot som därvid tillämpas är referensräntan minskad med 2 procentenheter och i förekommande fall minskad med den på det förräntade beloppet belöpande avkastningsskatt Förenade Liv har att erlägga. Räntan avräknas i förekommande fall från dröjsmålsränta. Ränta betalas inte om den är mindre än 0,5 procent av prisbasbeloppet det år utbetalning sker. Medförsäkrades rätt till fortsatt försäkring Om makar eller sambor har tecknat fortsättningsförsäkring som gruppmedlem och medförsäkrad, ska Förenade Liv underrättas om äktenskapet eller sam bo förhållandet upplöses. Den medförsäkrade ska då registreras som gruppmedlem i en egen fortsätt ningsförsäkring. Överlåtelse Fortsättningsförsäkring får inte överlåtas. Preskription Rätten till försäkringsersättning eller annat försäkringsskydd upphör om den som gör anspråk på ersättning inte väcker talan mot Förenade Liv inom tio år från tidpunkten när det förhållande som enligt försäkringsavtalet berättigar till sådant skydd inträdde. Med förhållande avses de förutsättningar i gruppavtalet, försäkringsbeskedet och försäkringsvillkoren som måste vara uppfyllda för att rätt till ersättning ska föreligga. Preskriptionstiden börjar löpa när rätt till ersättning från försäkringen föreligger. Den som framställt anspråk mot Förenade Liv inom den tid som anges här, har dock alltid minst sex månader på sig att väcka talan mot Förenade Liv från den dag vi har förklarat att vi tagit slutlig ställning till anspråket. Förenade Livs Seniorförsäkring När fortsättningsförsäkringen upphör att gälla på grund av att försäkringens slutålder uppnåtts (vid utgången av månaden då den tidigare gruppmedlemmen fyller 65 år, överförs den försäkrade automatiskt till Förenade Livs Senior för säkring, liv- och/eller olycksfallsförsäkring, och/eller diag nosförsäkring beroende på vad den försäkrade tidigare omfattats av. Före överföringen sänds information till den försäkrade om möjligheten att teckna tillval till livförsäkringen. För att ett oavbrutet försäkringsskydd ska gälla ska ansökan om Seniorförsäkringens tillvalsförsäkring göras innan den försäkrade utträtt ur försäkringen. Ansökan om Seniorförsäkringens tillval kan dock göras senast inom 3 månader från utträdet ur fortsättningsförsäkringen. För Seniorförsäkringen gäller särskilda villkor. Juridiskt ombud Kostnad för juridiskt ombud ersätts inte av försäkringen. Behandling av personuppgifter Huvudansvarig för behandling av personuppgifterna är Förenade Liv Gruppförsäkring AB som har tecknat försäkringsavtalet. Uppgifterna används för förvaltning av försäkringsavtalet och för ändamål som är nödvändiga för försäkringsverksamheten såsom premieberäkning, skadereglering och sta tistik. Uppgifterna behandlas med sekretess, i enlighet med Förenade Livs etiska regler. Adressuppgifter och uppgifter om försäkringsavtalet hanteras i ett försäkringsregister för rationell administration, information och viss marknadsföring. KAPITEL 2 GEMENSAMMA BESTÄMMELSER 7

8 Vid felaktigheter i registrerade uppgifter kontakta kundtjänst. Vid beställning av utdrag ur Förenade Livs register skriv till: Registerutdrag, Förenade Liv, H 49, Stockholm. 3 Livförsäkring (L) Omfattning Försäkringens omfattning framgår av försäkringsbeskedet. För varje försäkrad gäller ett försäkringsbelopp för livförsäkring och för försäkrad som omfattas av förtidskapital ett försäkringsbelopp för förtidskapital. Livförsäkring med enbart dödsfallskapital (LD) Dödsfallskapital utbetalas om den försäkrade avlider under försäkringstiden. Dödsfallskapitalet utgörs av försäkringsbeloppet för livförsäkring efter eventuell åldersreduktion enligt gruppavtalet. Försäkringens dödsfallskapital höjdes den 1 januari 2013 från 6 prisbasbelopp ( kronor i 2014 års prisbasbelopp) till 8 prisbasbelopp ( kronor i 2014 års prisbasbelopp). Höjningen ger inte rätt till förtidskapital. Detta gäller både för försäkrade som omfattades av höjningen den 1 januari 2013 och försäkrad som ansluts till gruppförsäkringen efter detta datum och därefter ansluts till fortsättningsförsäkringen. Storleken av dödsfallskapitalet beräknas i förhållande till försäkringsbeloppet för livförsäkring efter eventuell åldersreduktion enligt gruppavtalet. Försäkringsbelopper för förtidskapital beräknas i förhållande till försäkringsbeloppet för förtidskapital. Livförsäkring med dödsfallskapital och förtidskapital (LF) Storleken av dödsfallskapitalet beräknas i förhållande till försäkringsbeloppet för livförsäkring efter eventuell åldersreduktion enligt gruppavtalet. Förtidskapital beräknas i förhållande till försäkringsbeloppet för förtidskapital. Förtidskapital på grund av sjukersättning och/eller långvarig arbetsoförmåga Förtidskapital på grund av sjukersättning Förtidskapital kan utbetalas om den försäkrade före fyllda 60 år drabbas av arbetsoförmåga och på grund därav under försäkringstiden beviljas minst halv sjukersättning (enligt Socialförsäkringsbalken) som betalas ut från en tidpunkt före fyllda 62 år. Sjukersättning som betalas ut från en tidpunkt efter fyllda 60 år medför rätt till förtidskapital endast om den försäkrade varit oavbrutet arbetsoförmögen till minst hälften sedan före fyllda 60 år. Rätten till förtidskapital inträder vid den tidpunkt från vilken sjukersättningen betalas ut. Tidsbegränsad sjukersättning ger inte rätt till utbetalning av förtidskapital på grund av sjukersättning, men kan ge ersättning på grund av långvarig arbetsoförmåga enligt avsnittet nedan. Förtidskapital på grund av långvarig arbetsoförmåga För att få rätt till förtidskapital på grund av långvarig arbetsoförmåga kan endast arbetsoförmåga efter den 1 januari 2004 tillgodoräknas. Förtidskapital kan utbetalas även om den försäkrade under försäkringstiden och före fyllda 62 år varit arbetsoförmögen till minst hälften under 36 månader inom en sammanhängande tid av 42 månader. Arbetsoförmågan ska bero på sjukdom eller olycksfall som är godkänd av Försäkringskassan. Halvt förtidskapital utbetalas om den försäkrade varit arbetsoförmögen till minst hälften under samtliga de 36 månaderna som ger rätt till utbetalning. Tre fjärdedels förtidskapital utbetalas om den försäkrade varit arbetsoförmögen till minst tre fjärdedelar under samtliga de 36 månaderna som ger rätt till utbetalning. Har den försäkrade vid någon tidpunkt under denna tid varit arbetsoförmögen till minst hälften, men inte till tre fjärdedelar eller helt, utbetalas halvt förtidskapital. Helt förtidskapital utbetalas om den försäkrade varit helt arbetsoförmögen under samtliga de 36 månaderna som ger rätt till utbetalning. Har den försäkrade vid någon tidpunkt under denna tid varit arbetsoförmögen till tre fjärdedelar, men inte helt, utbetalas tre fjärdedels förtidskapital. Rätten till förtidskapital inträder vid den första tidpunkt då den försäkrade uppfyller kraven för utbetalning av förtidskapital. Arbetsoförmåga som understiger 50 procent berättigar inte till ersättning. Gemensamma bestämmelser För rätt till förtidskapital krävs även att den försäkrade varit fullt arbetsför de senaste 90 dagarna innan livförsäkring med förtidskapital började gälla för henne/honom eller att hon/han senare varit fullt arbetsför minst 90 dagar i följd. Här bortses från perioder av arbetsoförmåga som helt faller inom tremånadersperioden och som sammanlagt inte överstiger 14 dagar. Förtidskapital är den andel av försäkringsbeloppet för förtidskapital som anges i kolumnerna 1 3 i tabell A. Procentsatsen för förtidskapitalet bestäms av den försäkrades ålder vid den tidpunkt då rätten till förtidskapital inträder. Beräkning sker när det gäller förtidskapital på grund av sjukersättning enligt det försäkringsbelopp som gällde månaden innan rätten till förtidskapital inträdde. För förtidskapital på grund av långvarig arbetsoförmåga sker beräkning enligt det försäkringsbelopp för förtidskapital som gäller då rätten till förtidskapital inträder. I övrigt gäller följande: 8 VILLKOR FÖR Fortsättningsförsäkring Unionen 2015

9 Kolumn 1 tillämpas om den försäkrade har beviljats hel sjukersättning eller beviljas förtidskapital på grund av hel arbetsoförmåga. Kolumn 2 tillämpas om den försäkrade har beviljats tre fjärdedels sjukersättning eller beviljas förtidskapital på grund av tre fjärdedels arbetsoförmåga. Kolumn 3 tillämpas om den försäkrade har beviljats halv sjukersättning eller beviljas förtidskapital på grund av halv arbetsoförmåga. Om den försäkrade får höjd nivå på sjukersättningen Försäkrad som erhållit förtidskapital enligt kolumn 3 i tabell A och som senare under försäkringstiden och före fyllda 62 år beviljas hel eller tre fjärdedels sjukersättning har rätt till ytterligare förtidskapital. Detsamma gäller försäkrad som erhållit förtidskapital enligt kolumn 2 och som senare beviljas hel sjukersättning. Om den försäkrade uppfyller kraven för höjd nivå av förtidskapital på grund av långvarig arbetsoförmåga Försäkrad som erhållit förtidskapital enligt kolumn 3 i tabell A och som senare under försäkringstiden är arbetsoförmögen till tre fjärdedelar utan avbrott under 12 månader före fyllda 62 år kan få ytterligare förtidskapital. Detsamma gäller försäkrad som erhållit förtidskapital enligt kolumn 2 och som senare under försäkringstiden är helt arbetsoförmögen utan avbrott under 12 månader före fyllda 62 år. Det nya förtidskapitalet beräknas på följande sätt: I tabellen avläses procentsatserna för den nya och den gamla sjukersättningsnivån/arbetsoförmågenivån vid den ålder den försäkrade uppnått vid den tidpunkt från vilken den höjda sjukersättningen betalas ut, alternativt den tidpunkt då den försäkrade uppfyller kraven för utbetalning av förtidskapital på grund av höjd arbetsoförmåga. Skillnaden mellan dessa båda procentsatser multipliceras med det försäkringbelopp som gäller vid nämnda tidpunkt. Övriga förutsättningar då förtidskapital kan utbetalas Försäkrad, som erhållit utbetalning av förtidskapital på grund av långvarig arbetsoförmåga enligt kolumn 3 i tabell A och därefter får tre fjärdedels eller hel sjukersättning beviljad före fyllda 62 år, kan erhålla ytterligare förtidskapital. Försäkrad, som erhållit utbetalning av förtidskapital på grund av halv sjukersättning enligt kolumn 3 och därefter är arbetsoförmögen till tre fjärdedelar eller helt utan avbrott under 12 månader före fyllda 62 år, kan erhålla ytterligare förtidskapital. Upprepad arbetsoförmåga Försäkrad som erhållit förtidskapital enligt kolumn 1 i tabell A kan inte på nytt erhålla rätt till förtidskapital enligt samma eller annat gruppavtal. KAPITEL 3 livförsäkring Om en försäkrad som erhållit förtidskapital enligt kolumn 2 eller 3 åter blivit fullt arbetsför och på nytt kommer att omfattas av livförsäkring med förtidskapital enligt samma eller annat gruppavtal kan hon/han på nytt erhålla rätt till förtidskapital enligt bestämmelserna under Utbetalning av förtidskapital tillämpade på den nya försäkringen, dock aldrig med större andel av det nya försäkringsbeloppet för livförsäkring än vad som svarar mot skillnaden mellan procentsatserna enligt kolumn 1 och den kolumn enligt vilken hon/han tidigare erhållit förtidskapital. Procentsatserna avläses vid den ålder då den försäkrade på nytt blir berättigad till förtidskapital. Efter utbetalning enligt föregående stycke kan den försäkrade inte på nytt erhålla rätt till förtidskapital. Upprepad arbetsoförmåga för försäkrad som tidigare erhållit inkomstkapital Försäkrad som tidigare erhållit inkomstkapital (helt eller halvt) genom Unionens studerandeförsäkring, kan inte få rätt till förtidskapital. Övergångsbestämmelser för livförsäkringen den 1 januari Försäkrad som uppfyllt villkoren för utbetalning av sjukkapital i Folksams livförsäkring Har den försäkrade uppfyllt villkoren för utbetalning av sjukkapital eller liknande ersättning före den 1 januari 2010 kan den försäkrade inte omfattas av livförsäkring med förtidskapital utan kvarstår på den försäkringsutformning som den försäkrade omfattades av vid utgången av Skadereglering görs enligt de för Folksam, 1 januari 2009, gällande försäkringsvillkoren för grupplivförsäkring med sjukkapital. 2. Försäkrad som inte omfattas av sjukkapital eller liknande i Folksams livförsäkring Har den försäkrade inte uppfyllt hälsokraven för att omfattas av förmånen sjukkapital eller liknande ersättning enligt Folksams försäkringsvillkor före den 1 januari 2010 omfattas hon/han från detta datum av livförsäkringens dödsfallskapital utan rätt till förtidskapital. Vid övergången anpassas livförsäkringsbeloppet till det belopp som närmast motsvarade det belopp den försäkrade omfattades av den 31 december Försäkrad som inte är fullt arbetsför den 1 januari 2010 och inte omfattas av punkterna 1 eller 2 ovan Den försäkrade som inte är fullt arbetsför den 1 januari 2010 och som omfattas av förmånen sjukkapital, men inte uppnått karensen för att få en sådan ersättning utbetald, gäller följande: Försäkrad kan få ersättning i form av sjukkapital om den försäkrade uppfyller samtliga krav för utbetalning av ersättning. Skadereglering sker enligt de för Folksam gällande Villkoren för gruppförsäkring med sjukkapital Fortsättning på nästa sida 9

10 Försäkrad som inte har fått något sjukkapital utbetalt och som blir fullt arbetsför i minst 12 månader utan avbrott efter den 1 januari 2010 kan därefter omfattas av förmånen förtidskapital. Här bortses från perioder av arbetsoförmåga som helt faller inom 12 månadersperioden och som inte överstiger 14 dagar i en följd. 4. Försäkrad som är fullt arbetsför den 1 januari 2010 men haft längre sjukperioder under 2009 Försäkrad som är fullt arbetsför den 1 januari 2010 men som under 2009 sammanhängande varit arbetsoförmögen i mer än 14 dagar, omfattas även efter årsskiftet av de för Folksam gällande villkor för grupplivförsäkring med sjukkapital för Om den försäkrade, innan rätten till ersättning i form av sjukkapital inträder, sammanhängande blir fullt arbetsför i 12 månader omfattas den försäkrade därefter av förmånen förtidskapital. Perioder av full arbetsförhet under 2009 får tillgodoräknas. Perioder av arbetsoförmåga som helt faller inom 12 månadersperioden och som inte överstiger 14 dagar i en följd bortses ifrån. Nedan gäller för punkterna 1, 3 och 4 Försäkrad som fått utbetalning av sjukkapital eller liknande ersättning kan inte omfattas av förtidskapital. Vid beräkning av kvalifikationstid för eventuellt förtidskapital kan endast arbetsoförmåga som inträffat från och med den 1 januari 2010 medräknas. Försäkrad som fått rätt till utbetalning av sjukkapital omfattas av Folksams villkor för grupplivförsäkring från den 1 januari 2009 vid beräkning av dödsfallskapital. För försäkrad som fått förtidskapital från sin grupplivförsäkring i Folksam gäller för beräkning av dödsfallskapitalet det försäkringsvillkor som gällde när rätten till förtidskapital uppkom. Utbetalning av dödsfallskapital Dödsfallskapital utbetalas om den försäkrade avlider under försäkringstiden. Storleken av dödsfallskapitalet beräknas i förhållande till försäkringsbeloppet för livförsäkring efter eventuell åldersreduktion enligt gruppavtalet. Tabell A Procentsatser för förtidskapital Upp- Förtidskapital nådd kolumn ålder , , , , , , , , , VILLKOR FÖR Fortsättningsförsäkring Unionen 2015

11 Förmånstagarförordnande för livförsäkring Förmånstagare till utfallande dödsfallskapital är, om inte den försäkrade skriftligen anmält annat förordnande till Förenade Liv, i nedan angiven ordning: a) make eller sambo. b) arvingar. Om förmånstagare avlidit eller helt eller delvis avstår från sin rätt inträder den eller de som enligt förordnandet därefter är berättigade i den avståendes ställe. Med make avses den med vilken den försäkrade vid sin död var gift. Förordnande till förmån för make upphör att gälla när ansökan om äktenskapsskillnad inkommit till domstol. Vid förordnande till arvingar fördelas försäkringsbeloppet enligt arvsrättens regler. Om den försäkrade vill ändra ovanstående förordnande, ska hon/han anmäla det skriftligen till Förenade Liv. Blanketten Ändrat förmånstagarförordnande för frivillig grupplivförsäkring kan beställas från Förenade Liv. Blanketten finns också på webbplatsen forenadeliv.se/unionen. Förmånstagarförordnandet kan inte ändras genom ett testamente. Tidigare lämnat förordnande för grupplivförsäkringen gäller inte. Barngruppliv (BL) Försäkring för barns dödsfall Försäkringen Barngruppliv ingår som en del av livförsäkringen med förtidskapital. Försäkringen gäller för barns dödsfall, längst till utgången av det kalenderår då barnet fyller 20 år (försäkringens sluttidpunkt). Upphör fortsättningsförsäkringen dessförinnan, upphör också barnets försäkring att gälla. Försäkrade Försäkrade är arvsberättigade barn till den som tecknat fortsättningsförsäkring. Även make eller sambos arvsberättigade barn är försäkrade om barnet är stadigvarande bosatt på den försäkrades adress. Vid dödsfall jämställs med arvsberättigat barn dödfött barn som avlidit från och med den 23:e graviditetsveckan. Utländskt barn, som gruppmedlemmen avser att adoptera, är försäkrat så snart det kommit till Sverige, förutsatt att Socialnämnden lämnat medgivande. Kommer adoption inte till stånd, upphör försäkringen när barnet lämnar Sverige, dock senast efter 1 år från det barnet kom till Sverige. Försäkringsbelopp Försäkringsbeloppet vid dödsfall är 1 prisbasbelopp. Utbetalning Avlider barnet under försäkringstiden, betalas försäkringsbeloppet ut till barnets dödsbo som begravningshjälp eller, i fall som avses under Försäkrade andra eller tredje stycket, till den som tecknat fortsättningsförsäkring. Samordning Har barnets båda föräldrar tecknat fortsättningsförsäkring för samma gruppavtal, där den ene varit gruppmedlem och den andra varit medförsäkrad, utbetalas ersättning endast från en av försäkringarna. Övergångsbestämmelse för Barnskydd Från och med den 1 januari 2010 har barnskyddet ändrats till Barngruppliv. För barn som den 31 december 2009 omfattades av barnskyddet gäller ett fortsatt skydd för bestående arbetsoförmåga. Det gäller till utgången av den månad då barnet fyller 18 år, under förutsättning att föräldern har kvar sin livförsäkring med förtidskapital. Försäkringsbeloppet vid dödsfall höjs till 1 prisbasbelopp. Barnskydd (BP) Försäkring för barns bestående arbetsoförmåga och dödsfall Försäkringen Barnskydd ingår i gruppmedlemmens livförsäkring, grund. Försäkringen gäller för barns bestående arbetsoförmåga samt för dödsfall. Försäkringen gäller längst till utgången av den månad då barnet fyller 18 år (försäkringens sluttidpunkt). Upphör gruppmedlems försäkring dessförinnan, upphör också barnets försäkring att gälla. Detsamma gäller barn till medförsäkrad, om medförsäkrads försäkring upphör att gälla. Försäkrade Försäkrade är gruppmedlems arvsberättigade barn. Även makes/sambos arvsberättigade barn är försäkrade om make/sambo är medförsäkrad i livförsäkringen. Ersättning från barnskydd utbetalas dock endast från gruppmedlemmens livförsäkring. Vid dödsfall jämställs med arvsberättigat barn dödfött barn som avlidit från och med den 23:e graviditetsveckan. Utländskt barn, som gruppmedlemmen avser att adoptera, är försäkrat så snart det kommit till Sverige, förutsatt att Socialnämnden lämnat medgivande. Kommer adoption inte till stånd, upphör försäkringen när barnet lämnar Sverige, dock senast efter 1 år från det barnet kom till Sverige. Ett barn omfattas dock inte av försäkringen om vid den tidpunkt då livförsäkringen med förtidskapital träder i kraft barnet har fyllt 16 år vårdbidrag för barnet har beviljats enligt Socialförsäkringsbalken eller barnet vårdas på institution. Försäkringsbelopp Försäkringsbeloppet för barns bestående arbetsoförmåga är 10 prisbasbelopp. KAPITEL 3 livförsäkring 11

12 Med prisbasbelopp avses det prisbasbelopp som gäller den 1 januari det år då rätt till utbetalning inträder. Utbetalning Försäkringsbeloppet för barns bestående arbetsoförmåga betalas ut om barnet före 18 års ålder drabbas av arbetsoförmåga och under 2 år från försäkringens sluttidpunkt 18 år varit oavbrutet arbetsoförmöget till minst 50 procent och arbetsoförmågan av Förenade Liv bedöms som bestående. Utbetalning kan ske tidigast när barnet fyllt 20 år. Utbetalning sker till det försäkrade barnet. Avlider barnet efter det att rätt till utbetalning inträtt men innan utbetalning skett, utbetalas försäkringsbeloppet till barnets dödsbo. Avlider barnet under försäkringstiden, betalas försäkringsbeloppet vid dödsfall ut till barnets dödsbo som begravningshjälp eller, i fall som avses under Försäkrade andra eller tredje stycket, till gruppmedlemmen. Samordning Har barnets båda föräldrar tecknat fortsättningsförsäkring för samma gruppavtal, där den ene varit gruppmedlem och den andra varit medförsäkrad, utbetalas ersättning endast från en av försäkringarna. Efterskydd till livförsäkringens barnskydd Försäkrad vars livförsäkring upphör på grund av uppnådd slutålder (65 år) och som då har barn under 18 år, bibehåller ett utsträckt, oförändrat barnskydd tills barnet fyller 18 år. Efterskyddet gäller dock endast så länge föräldern lever. Det åligger föräldern att vid försäkringsfall styrka att livförsäkringen upprätthölls till fortsättnings försäkringens slutålder. 12 VILLKOR FÖR Fortsättningsförsäkring Unionen 2015

13 4 Familjeskydd (FS) Familjeskyddets storlek Försäkringen är ett tidsbegränsat efterlevandeskydd. Vid anmälan till försäkringen kan man välja antingen 1, 2 eller 3 förhöjda prisbasbelopp per år i familjeskydd. I fortsättningsförsäkringen kan inte högre försäkringsbelopp tecknas än det som gällde i gruppförsäkringen. Utbetalning av familjeskydd Avlider den försäkrade under försäkringstiden, betalas familjeskydd ut under 5 år från och med måna den efter dödsfallet. Familjeskyddet betalas ut månadsvis i efterskott till förmånstagare. Avlider förmånstagare under tiden familjeskyddet betalas ut, tillfaller familjeskyddet som avser månaden för dödsfallet förmånstagarens dödsbo. Därefter inträder den eller de som enligt förmåns tagarförordnandet står närmast i tur. Förmånstagare till Familjeskyddet Nedanstående förmånstagarförordnande gäller om inte den försäkrade skriftligen anmäler annat förmånstagarförordnande till Förenade Liv. a) make eller sambo b) arvingar. Med make avses den med vilken den försäkrade vid sin död var gift. Förordnande till förmån för make upphör att gälla när ansökan om äktenskapsskillnad inkommit till domstol. Vid förordnande till arvingar fördelas försäkringsbeloppet enligt arvsrättens regler. Om förmånstagare avlidit, eller helt eller delvis avstår från sin rätt, inträder den eller de som enligt förordnandet därefter är berättigade till ersättning i den avlidnes eller avståendes ställe. Har ett avstående gjorts och det senare kommer att saknas förmånstagare, inträder åter den som avstått som förmånstagare. Om den försäkrade vill ändra ordningen på vem som ska vara förmånstagare eller välja någon annan person än de nämnda, måste detta skriftligen anmälas i ett ändrat förmånstagarförordnande. Blanketten Ändrat förmånstagarförordnande för Familjeskydd kan beställas från Förenade Liv. Den kan också hämtas på forenadeliv.se/unionen. Förmånstagarförordnandet kan inte ändras genom ett testamente. Tidigare lämnat förordnande för familjeskydd i gruppförsäkringen gäller inte. KAPITEL 4 familjeskydd 13

14 5 Sjukförsäkring (S1) Sjukförsäkring kan endast tecknas av tidigare gruppmedlem. Sjukförsäkring kan även tecknas som omfattar diagnosförsäkring. Har sådan tecknats i gruppavtalet kan gruppmedlemmen teckna motsvarande i fortsättningsförsäkringen. Omfattning Tidigare gruppmedlem kan i gruppavtalet omfattas av antingen både sjukförsäkring och diagnosförsäkring eller enbart sjukförsäkring eller enbart diagnosförsäkring. I fortsättningsförsäkringen kan endast motsvarande produkt tecknas. Den 1 januari 2010 höjdes ersättningsbeloppet i avtalet. För fortsättningsförsäkring som tecknats t o m 31 december 2009 fortsätter det då tecknade försäkringsbeloppet att gälla. Sjukförsäkringen Fortlöpande ersättning vid minst 50-procentig arbetsoförmåga efter en karenstid på 12 månader, dock längst i 42 månader. För försäkrad som är anställd hos en arbetsgivare som inte har tecknat kollektivavtal är karensen 3 månader. Detta gäller även för försäkrad som är egenföretagare. Fortlöpande ersättning vid arbetsoförmåga Grundprincipen för sjukförsäkring är att inkomstförlust ska ha uppkommit och att denna inkomstförlust har sin grund i arbetsoförmåga som beror av sjukdom eller olycksfall och som är godkänd av Försäkringskassan. Om den försäkrade drabbas av arbetsoförmåga under försäkringstiden, ger försäkringen rätt till ersättning för den tid sjukperioden varar utöver den avtalade karenstiden (12 månader), dock längst i 42 månader. En förutsättning för fortsatt utbetalning av ersättning är att den försäkrade fortsätter att betala premie för sjukförsäkringen. Ersättningen utbetalas månadsvis i efterskott. Nedsätts arbetsförmågan, utbetalas så stor del av ersättningsbeloppet som motsvarar nedsättningen av arbetsförmågan. Vid förlust av hela arbetsförmågan utbetalas helt ersättningsbelopp fortlöpande. För rätt till ersättning krävs minst 50 procents arbetsoförmåga. Förenade Liv kan bedöma att den försäkrades nedsättning av arbetsförmågan är en annan än den som Försäkringskassan har fastställt. Ersättningen baseras då på den nedsättning som Förenade Liv bedö mer att den försäkrade drabbats av. Särskilda regler för försäkringar med tidsbestämd karens a) Hur det avgörs om karenstiden är uppnådd När det ska avgöras om karenstiden är uppnådd, sammanräknas alla sjukperioder på minst 15 dagar som har börjat eller slutat under de senaste 12 månaderna av försäkringstiden. Ersättning kan dock inte betalas ut vid sjukperioder som är kortare än 15 dagar. Detta gäller även om karenstiden är uppnådd. b) Begränsning av ersättningstiden på grund av samma sjukdom Ersättningstiden begränsas vid sjukdom som drabbar den försäkrade inom 2 år från det att sjukför säkringen började gälla eller ändrades senast, om samma sjukdom har gjort den försäkrade arbets oförmögen till minst en fjärdedel också under de 2 åren närmast innan sjukförsäkringen började gälla eller ändrades senast, och då mer än 30 dagar i följd. Begränsningen fungerar på följande sätt. Det räknas ut hur många dagar som avbrottet mellan de två perioderna av arbetsoförmåga har varat. (Om det finns flera tidigare perioder som gör begränsningen aktuell, räknas tiden från det att den sista av dem upphörde.) Detta antal dagar är den längsta tid som den försäkrade kan få ersättning på grund av sjukdomen. Avbryts sjukperioden gäller dock följande. Vid nästa period av arbetsoförmåga som sjukdomen orsakar kan den försäkrade få ersättning i högst det antal dagar som avbrottet har varat. Kom avbrottet efter kortare tid än den längsta möjliga ersättningstiden, kan den försäkrade också utnyttja resterande ersättningsdagar under den nya sjukperioden. För varje ny period av arbetsoförmåga som sjukdomen orsakar kan den försäkrade få ersättning i högst det antal dagar som det senaste avbrottet har varat, plus det antal outnyttjade ersättningsdagar som den försäkrade har sedan tidigare. Om ett avbrott varar längre tid än 2 år och försäkringen inte ändras under den tiden, gäller inte de ovanstående begräns ningarna vid senare arbetsoförmåga som sjukdomen orsakar. Med sjukdom jämställs olycksfallsskada som har lett till arbetsoförmåga. c) Återinsjuknande Samma sjukfall Om den försäkrade åter blir arbetsoförmögen i minst 15 dagar inom 12 månader från den senaste avslutade sjukperioden, behöver inte någon ny karens intjänas, utan den betraktas som en fortsättning på samma sjukfall. 14 VILLKOR FÖR Fortsättningsförsäkring Unionen 2015

15 Nytt sjukfall Om en sjukperiod avbryts och detta sjukavbrott varar mer än 12 månader innan ny sjukperiod inträffar är den nya sjukperioden att betrakta som ett nytt sjukfall. Ny karenstid ska då intjänas. Från den nya ersättningsperioden avräknas inte tidigare ersättningstid. Dessutom gäller följande för försäkring som enligt försäkringsavtalet har tidsbegränsad ersättningstid: Försäkrad som fått ersättning under så lång tid som medges i avtalet har rätt att påbörja ny ersätt nings period. Denna rätt gäller dock först om den försäkrade åter varit fullt arbetsför under 12 månader. Här bortses från perioder av arbetsoförmåga som helt faller inom de 12 månaderna och som sammanlagt inte överstiger 14 dagar. Övergångsregler för försäkrade i sjukförsäkringen som inte var fullt arbetsföra den 31 december 2013 Försäkrade som inte var fullt arbetsföra den 31 december 2013 omfattas även i fortsättningen av sjukförsäkring med vid detta datum gällande försäkringsbelopp och utbetalningstid. När den försäkrade åter har varit fullt arbetsför sammanhängande i 12 månader här bortses från perioder av arbetsoförmåga som helt faller inom de 12 månaderna och som sammanlagt inte överstiger 14 dagar omfattas den försäkrade därefter av sjukförsäkringens nya utformning. Överförsäkring Om den försäkrade vid arbetsoförmåga skulle få en inkomst efter skatt som är högre än 90 procent av lönen vid fullt arbete efter skatt, betalas ersättning endast så att 90-procentsnivån uppnås. Är den nivån redan uppnådd genom andra försäkringar betalas följaktligen ingen ersättning ut. Högst de senaste 12 månadernas premier för det belopp som inneburit överförsäkring betalas tillbaka. Övergångsregler i gruppavtalet för försäkrade som inte var fullt arbetsföra den 30 april 2007 Övergångsregler för hela sjukförsäkringen finns i slutet av kapitel 6. Sjukförsäkringar tecknade i Sifs gruppavtal före 1 januari 2001 Försäkrad som i gruppavtalet omfattades av denna utformning har rätt att teckna motsvarande fortsättningsförsäkring. För sjukförsäkring som tecknades före den 1 januari 2001 och som inte är tidsbegränsad lämnas ersättning vid minst 25 procents arbetsoförmåga efter en karenstid på 12 månader. Ersättningsnivån för försäkringen förändras när Försäkringskassan beviljar aktivitetsersättning, tidsbegränsad sjuk ersätt ning eller sjukersättning. Försäkringen omfattar inte diagnosförsäkring (tidigare reservkapital.) Rätt till indextillägg värdesäkring av inte tidsbegränsad sjukförsäkring Efter det att ersättning från sjukförsäkringen betalats ut i 36 månader, höjs ersättningen för den fortsatta sjukperioden genom indextillägg om prisbasbeloppet stigit. Indextillägget motsvarar den procentuella ökningen av prisbasbeloppet sedan ersättningsbeloppet senast fastställdes. Ökning av prisbasbeloppet utöver 10 procent beaktas dock inte.om en ny sjukperiod börjar inom 12 månader efter utgången av en sjukperiod under vilken rätt till indextillägg förelegat, beräknas indextillägget under den nya sjukperioden som om arbetsoförmågan varat i oavbruten följd. KAPITEL 5 sjukförsäkring 15

16 6 Diagnosförsäkring (R) Diagnosförsäkring (tidigare reservkapital) kan endast ingå för försäkrad som omfattas av tidsbegränsad sjukförsäkring. För begränsningar och övergångsregler se slutet av kapitlet. När utbetalas ersättning? Diagnosförsäkring kan utbetalas om den försäkrade under försäkringstiden diagnostiseras med någon av de diagnoser som finns angivna i försäkringsvillkoren och under denna tid uppfyller nedanstående förutsättningar. Rätten till utbetalning av försäkringsbeloppet uppstår efter 30 dagar från det datum diagnos enligt punkterna , 6.8 eller fastställts. För punkterna 6.7 och 6.9 gäller 30 dagar från det att kvarstående men enligt Förenade Livs definition fastställts. En förutsättning för utbetalning av försäkringsbeloppet är även att den försäkrade fortfarande lever efter de ovan angivna 30 dagarna. Om den försäkrade avlidit under de 30 dagarna, utbetalas inte diagnosförsäkringen. Försäkringsbeloppet utbetalas endast för en av de i villkoren angivna diagnoserna även om den försäkrade diagnostiserats med flera diagnoser vid samma tillfälle. När rätt till försäkringsbelopp för diagnosförsäkring inträtt, krävs en sammanhängande period av 90 dagars full arbetsförhet för att kvalificera sig till ytterligare försäkringsbelopp. Diagnosförsäkring kan utbetalas maximalt vid 3 tillfällen och då endast för olika diagnoser. Ersättning utbetalas också om samtliga villkor för utbetalning av Diagnosförsäkring är uppfyllda inom 30 dagar från det att slutåldern uppnåtts. Försäkringen omfattar följande diagnoser: 6.1 Cancer ICD C00 C97, D05 En malign (elakartad) tumör karaktäriserad som okontrollerad celltillväxt samt infiltration av omkringliggande vävnad. Även leukemi omfattas. Patienten ska vara registrerad i det svenska cancerregistret. Följande tillstånd omfattas inte av försäkringsskyddet: förstadium till cancer (icke invasiv cancer in situ), dock gäller diagnosförsäkringen för cancer in situ i bröst. all hudcancer om den inte klassats som malignt (elakartad) melanom med en tjocklek på mer än 0,5 mm. 6.2 Hjärtinfarkt ICD I21 Inadekvat blodtillförsel till hjärtats kranskärl som medför lokal vävnadsdöd. Ett elektrokardiogram och etablerade samt vedertagna laboratorieprover ska visa tydliga förändringar av pågående eller nyligen genomgången hjärtinfarkt. Patienten ska ha varit inlagd på sjukhus. 6.3 Stroke ICD I60 I64 Cerebrovasculär (blodpropp eller blödning) incident. Benämningen cerebrovasculär incident omfattar tromboser, embolier och blodkärlsbristningar i hjärnan. Transienta Ischemiska Attacker (TIA) och Reversibel Ischemisk Neurologisk Deficit (RIND) omfattas inte av försäkringen. 6.4 Motorneuronsyndrom ICD G12.2 Progredierande (fortskridande) förlamning som följd av sjukdom i motoriska neuron exempelvis amyotrofisk lateralskleros (ALS). Entydig diagnos ställd av specialistläkare i neurologi krävs. 6.5 Multipel skleros (MS) ICD G35 Entydig diagnos av specialistläkare i neurologi bekräftad av undersökningsmetoder aktuella vid tidpunkten för anspråket. 6.6 Parkinsons sjukdom ICD G20 Parkinsons sjukdom enligt en entydig diagnos ställd av specialistläkare i neurologi. Endast idiopatisk (orsaken till sjukdomen är okänd) Parkinsons sjukdom omfattas. Diagnosen ska vara fastställd med för tiden gällande diagnostiska kriteria. Det måste finnas en permanent påverkan av den motoriska funktionen, typisk för Parkinsons sjukdom. Övriga former av Parkinsons sjukdom omfattas inte av försäkringen. 6.7 Kvarstående men av hjärnhinneinflammation (meningit) Påverkan på hjärnan, hjärnhinnor eller nerver efter infektion av bakterier, virus eller andra mikroorganismer. Diagnosen ska vara ställd genom påvisande av mikroorganismer i blod eller spinalvätska. Spinalvätskan ska innehålla tydliga tecken på inflammatorisk reaktion. Men som kvarstår efter 6 månader räknat från datum då diagnos ställts anses utgöra kvarstående men. Patienten ska ha varit inlagd på sjukhus 6.8 Neuroborrelios Neuroborrelios till följd av fästingbett. Diagnosen ska vara ställd efter att man påvisat borrelia specifika antikroppar i ryggmärgsvätska och/eller i blodet. Patienten ska ha varit inlagd på sjukhus. 16 VILLKOR FÖR Fortsättningsförsäkring Unionen 2015

17 6.9 Kvarstående men av TBE ICD A84 Kvarstående men som objektivt kan påvisas efter TBE (Fästingburen hjärninflammation). Diagnosen ska vara ställd efter att man påvisat TBE-specifika antikroppar i ryggmärgsvätska och/eller i blodet. Men som kvarstår efter 6 månader räknat från datum då diagnos ställts anses utgöra kvarstående men. Patienten ska ha varit inlagd på sjukhus Operation av hjärtats kranskärl Minst ett av hjärtats kranskärl ska på grund av förträngning eller obstruktion (hinder) bytas mot en ny artär eller ven för hjärtmuskelns blodförsörjning (by-pass grafting) Operation av förträngning eller aneurysm i aorta Kirurgiskt ersättande av aorta eller ett segment (del) av aorta Operation av hjärtklaff Operation av en eller flera hjärtklaffar genom öppen hjärtkirurgi Upphörande av njurfunktion Dag då dialys inleds. Slutstadiet av båda njurarnas funktion som bedöms som kronisk och där insättandet av peritoneal eller hemodialys insätts eller där njurtransplantation är medicinskt nödvändig Organtransplantation Dag för transplantation av hjärta, lever, lungor, bukspottkörtel, njure eller benmärg. Organdonator omfattas inte av försäkringen HIV/AIDS ICD B20 B23 Diagnos av infektion av humant immunbristvirus (HIV) i samband med blodtransfusion eller behandling på sjukvårdsinrättning eller som orsakats av en händelse som inträffat under normal yrkesutövning. Följande villkor ska vara uppfyllda: A. HIV-smittan ådragits under försäkringstiden. B. Den händelse från vilken HIV-smittan erhållits rapporteras, undersöks och dokumenteras enligt normalt förfarande. C. Sjukvårdsinrättningen där blodtransfusionen eller behandlingen genomförts påtar sig ansvaret. D. Incidenten som orsakade smittan har skett i Sverige. Alla andra sätt att ådra sig HIV/AIDS omfattas inte av försäkringen Dövhet Datum då fullständig, bestående, bilateral (dubbelsidig) sensorineural hörselnedsättning som leder till total hörselförlust på båda öronen fastställts Förlust av hand, arm, fot eller ben Datum för förlust av hand, arm, fot eller ben Blindhet ICD H54.0 Datum då fullständig och bestående förlust av synen på båda ögonen fastställts Förlorad talförmåga Total och bestående förlust av talförmågan till följd av en fysisk skada på stämbanden som bekräftats av en specialist Förlamning Fullständig och bestående förlust av bruket av en eller flera armar eller ben på grund av förlamning. Begränsningar för försäkrad som anslutits till sjukförsäkring med diagnosförsäkring genom automatanslutning i gruppavtalet. Begränsning vid återinsjuknande i samma diagnos Ersättning utbetalas inte vid diagnos som anges i detta villkor om den försäkrade före försäkringens tecknande haft samma diagnos. Detta gäller även senare uppkomna komplikationer av en sjukdom, såsom diabetesretinopati (blindhet) hos diabetiker eller spridning av en sjukdom, såsom metastasering. Begränsning vid symtom före försäkringens ikraftträdande Under de första 12 månaderna efter försäkringens ikraftträdande gäller följande begränsning: Ersättning utbetalas inte då symtom eller besvär som kan hänföras till grunden för ersättningskravet debuterat eller förekommit före försäkringens ikraftträdande, även om diagnoser eller orsaker först kan fastställas sedan försäkringen trätt i kraft. Försäkrad som omfattats av Sjukförsäkring med diagnos-försäkring (tidigare Reservkapital) tecknad före den 1 januari För försäkrad som omfattades av övergångsregler i gruppavtalet fortsätter dessa att gälla i fortsättningsförsäkringen. Övergångsregler och begränsningar för försäkrade som inte var fullt arbetsföra den 30 april 2007 Försäkrade som inte var fullt arbetsföra den 30 april 2007 omfattas även i fortsättningen av sjukförsäkring med 3 månaders karens och 36 månaders utbetalningstid samt av vid detta datum gällande försäkringsbelopp. När den försäkrade åter har varit fullt arbetsför sammanhängande i 12 månader här bortses från perioder av arbetsoförmåga KAPITEL 5 sjukförsäkring 17

18 som helt faller inom de 12 månaderna och som sammanlagt inte överstiger 14 dagar omfattas den försäkrade därefter av 12 månaders karens. Försäkringsbeloppet kan då justeras till det närmaste beloppet i då gällande försäkringsavtal. För ytterligare höjning av försäkringsbeloppet krävs ansökan med hälsodeklaration. Den som inte är fullt arbetsför den 30 april 2007 omfattas av det den 1 maj 2007 införda reservkapitalet med de begränsningar som angivits ovan under begränsningar. Begränsningar för försäkrade som hade sjukförsäkring den 1 maj 2007, samt för nya medlemmar som inte fyllt 31 år och automatanslutits till sjukförsäkringen mellan den 1 maj 2007 och den 31 december Begränsning vid återinsjuknande i samma diagnos Ersättning utbetalas inte vid diagnos som anges i detta villkor om den försäkrade före försäkringens tecknande haft samma diagnos. Detta gäller även senare uppkomna komplikationer av en sjukdom, såsom diabetesretinopati (blindhet) hos diabetiker. Begränsning 1 maj 2007 och vid automatisk anslutning till försäkringen Under de första 12 månaderna efter försäkringens ikraftträdande gäller följande begränsning: Ersättning utbetalas inte då symtom eller besvär som kan hänföras till grunden för ersättningskravet debuterat eller förekommit före försäkringens ikraftträdande, även om diagnoser eller orsaker först kan fastställas sedan försäkringen trätt i kraft. 18 VILLKOR FÖR Fortsättningsförsäkring Unionen 2015

19 7 Olycksfallsförsäkring (O) Giltighet En olycksfallsskada är en kroppsskada som den försäkrade drabbas av genom en oförutsedd plötslig yttre händelse (ett utifrån kommande våld mot kroppen olycksfall). Psykiska skador/ besvär betraktas inte som kroppsskada. Med olycksfallsskada jämställs kroppsskada som uppkommit genom förfrysning, värmeslag eller solsting. Den dag sådan skada visade sig anses då vara tidpunkten för olycksfallsskadan. Vridvåld mot knä samt helt avsliten hälsena betraktas också som olycksfallsskada även om kriterierna som kännetecknar ett olycksfall (se ovan) inte är uppfyllda. Infektion på grund av insektsstick eller liknande kan ersättas som olycksfallsskada. Samband mellan kroppsskada och någon av de ovan angivna skadevållande orsakerna ska anses föreligga om det är klart mera sannolikt än att samband inte föreligger. Som olycksfallsskada räknas inte kroppsskada som uppkommit genom överansträngning eller ensidig rörelse (förslitningsskada) smitta genom bakterier eller virus eller annat smittämne, ej heller smitta eller förgiftning genom intagande av mat eller dryck eller överkänslighetsreaktion användning av medicinska preparat, ingrepp, behandling eller undersökning som inte föranletts av olycksfallsskada som omfattas av denna försäkring kärnexplosion eller radioaktiv strålning (atomkärnreaktion) som har samband med militär verksamhet i vilken den försäkrade deltar frivilligt orsakad kroppsskada. Om den försäkrade före 25 års ålder begår självmord eller får en kroppsskada vid ett självmordsförsök, räknas detta dock som ett olycksfall enligt denna försäkring. Försäkringen lämnar ersättning endast för direkta följder av olycksfallsskada som kräver läkarvård och som inträffar under försäkringstiden. Om den försäkrades hälsotillstånd försämras efter olycksfallet beroende på ett kroppsfel som antingen redan fanns vid olycksfallet eller som tillstött senare utan samband med olycksfallsskadan, lämnas inte någon ersättning för den försämring som kroppsfelet medför. Med kroppsfel avses sjukdom, sjuklig förändring, lyte och men. För förlorad arbetsinkomst lämnas ingen ersättning. Försäkringsbelopp framgår av försäkringsbeskedet. Omfattning Följande delar kan ingå i försäkringen av försäkringsbeskedet framgår vilka som gör det. Olycksfallsförsäkring heltid OH Olycksfallsförsäkring fritid OF Ersättning för kostnader O1 Läkekostnader O1.a1 Tandskadekostnader O1.c2 Resekostnader O1.d1 Merkostnader O1.m1 Krisförsäkring O1.k Rehabiliteringskostnader och handikapphjälpmedel O1.r4 Ersättning för sveda och värk O2.a1 Ersättning för lyte eller annat stadigvarande men O2.c1 Ersättning vid dödsfall O2.d1 Ersättning vid invaliditet O3.1 Medicinsk invaliditet O3.a1 Ekonomisk invaliditet O3.b1 Höjt försäkringsbelopp vid invaliditet heltid OT Olycksfallsförsäkring heltid (OH) Denna försäkring gäller vid olycksfallsskada som inträffar under försäkringstiden. Försäkringen gäller under såväl arbetstid som fritid (heltid). Har skadan inträffat i eller på väg till/från arbete ska anmälan dock alltid göras till Försäkringskassan och om Trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA) finns, även till AFA Trygghetsförsäkring. Olycksfallsförsäkring fritid (OF) Olycksfallsförsäkring fritid gäller för försäkrad som tecknat fortsättningsförsäkring före den 1 januari Denna försäkring gäller vid olycksfallsskada som inträffar under försäkringstiden. Försäkringen gäller under fritiden. Med fritid avses tid som inte omfattas av lag om arbetssskadeförsäkring, motsvarande författning eller av Trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA). Gemensamma regler Försäkringen gäller med de försäkringsvillkor och det försäkringsbelopp som gällde då olycksfallet inträffade och som anges i försäkringsbeskedet. Om inte ersättningsbeloppet är uttryckt som ett schablonbelopp, lämnas ersättning för nödvändiga och skäliga kostnader till följd av olycksfallet. Ersättning lämnas inte om ersättning lämnas från annat håll enligt KAPITEL 7 olycksfallsförsäkring 19

20 lag, författning, konvention, annan försäkring eller kollektivavtal. Detta innebär till exempel att ersättning inte lämnas för kostnader som har samband med arbetsskada/arbetssjukdom, ansvars- eller trafikskada. (Undantag: eventuell självrisk vid arbetsskada) För att kostnaderna ska kunna ersättas måste de ha uppkommit inom 5 år från skadetillfället. Ersättning lämnas inte sedan definitiv medicinsk invaliditetsersättning utbetalats. Kostnader ska kunna styrkas med originalkvitton och/ eller med intyg om utbetald ersättning från vårdgivare/ landsting. Ersättning för kostnader lämnas med högst det belopp som är angivet i gruppavtalet. Om den försäkrade inte har rätt till ersättning från Försäkringskassan i Sverige, lämnas ersättning från försäkringen endast för de kostnader som skulle ha ersatts om denna rätt hade funnits. Vid olycksfall utanför hemorten och utomlands ska ersättning i första hand lämnas från resemomentet i hemförsäkringen eller från separat reseförsäkring om sådan finns. Om olycksfallet inträffar utanför Sverige lämnas ersättning med upp till 8 procent av prisbasbeloppet för faktiska kostnader som uppkommit utanför Sverige. Kostnader för hemtransport vid olycksfall utanför hemorten och utomlands ersätts inte. För vård eller behandling utomlands lämnas ersättning endast om olycksfallet inträffat utomlands och vården och behandlingen sker innan den försäkrades ursprungligt planerade vistelse utomlands upphört. Vid olycksfall som inträffat i Sverige ersätts inte kostnader för vård utomlands. Vid dödsfall innan slutreglering av skadan skett, utbetalas till dödsboet den ersättning som den försäkrade haft rätt till. Läkekostnader (O1.a1) Ersättning lämnas för nödvändiga och skäliga kostnader för läkarvård, sjukhusvård, behandling och hjälpmedel som legitimerad läkare föreskrivit för skadans läkning. Vid sjukhusvård ersätts den del av vårdkostnaderna som inte motsvarar inbesparade levnadsomkostnader (normal levnadsomkostnad är beräknad till 1,5 promille av prisbasbeloppet per dag det år vården ges). Ersättning lämnas under akut sjuktid och/eller under vistelse på rehabiliteringsklinik. Privat vård/operation och därmed sammanhängande vårdkostnader ersätts inte. Med behandling avses vård hos sjukgymnast eller liknande behandling hos annan vårdgivare. Ersättning lämnas motsvarande patientavgiften vid sjukgymnastik inom offentligt finansierad vård. Tandskadekostnader (O1.c2) Vid behov av tandläkarvård till följd av olycksfallsskada lämnas ersättning för kostnader enligt nedan. Dock ersätts endast en slutbehandling/permanentbehandling per skada. Tandskada som uppkommit vid tuggning eller bitning anses inte som olycksfallsskada. Ersättning lämnas för kostnader för nödvändig behandling av tand eller av tandprotes som skadats i munnen. Om det redan vid skadetillfället förelåg ett tandbehandlingsbehov vad avser de skadade tänderna, äger Förenade Liv rätt att helt eller delvis nedsätta ersättningens storlek. Ersättning lämnas även för kostnader för nödvändiga resor för tandbehandling. För samtliga kostnader gäller att de måste vara godkända av Förenade Liv innan behandlingen påbörjas. För den som inte fyllt 20 år och har rätt till fri tandvård, lämnas ersättning endast för den akuta behandlingen. Måste slutbehandling på grund av den försäkrades ålder uppskjutas till senare tidpunkt, gäller följande. Den uppskjutna behandlingen måste slutföras innan den försäkrade fyller 25 år eller inom 5 år från skadedagen. Vid i Sverige uppkommet behov av tandbehandling kan nödvändiga kostnader ersättas endast för sådan behandling som helt eller delvis omfattas av den allmänna tandvårdsförsäkringens bestämmelser eller som på annat sätt finansieras av offentliga medel. Resekostnader (O1.d1) Ersättning lämnas för resekostnader i samband med vård och behandling som legitimerad läkare föreskrivit för skadans läkning. Måste särskilt transportmedel anlitas för att den försäkrade ska kunna utföra ordinarie yrkesarbete eller skolutbildning/arbetsmarknadsutbildning, lämnas ersättning för merkostnader för resor mellan fast bostad och arbetsplatsen eller skolan. Merkostnader för resor mellan fast bostad och ordinarie arbetsplats ska i första hand ersättas av arbetsgivaren/försäkringskassan. Ersättning lämnas för det billigaste färdsätt som hälsotillståndet medger. Behovet måste styrkas av legitimerad läkare. För resa med privatbil som kostnadsfritt lånats, tjänstebil, förmånsbil etc där kostnad ej uppkommit lämnas ingen ersättning. Merkostnader (O1.m1) Leder olycksfallsskadan till att den försäkrade måste behandlas av legitimerad läkare, lämnas ersättning enligt skadeståndsrättsliga regler för nödvändiga och oundvikliga merkostnader som olycksfallsskadan medfört under den akuta sjukdomstiden med högst 3, 6 prisbasbelopp. Ersättning kan lämnas även för specialkläder och skyddsutrustning, t. ex. hjälm och andra skydd, med högst kronor under försäkringens giltighetstid. Ersättning kan endast lämnas för specialkläder och skyddsutrustning om försäkringsfallet inträffar under fritiden. 20 VILLKOR FÖR Fortsättningsförsäkring Unionen 2015

Villkor för fortsättningsförsäkring. Vision Avtal 42002. Gäller från och med 1 maj 2016 Villkoren finns också på forenadeliv.se

Villkor för fortsättningsförsäkring. Vision Avtal 42002. Gäller från och med 1 maj 2016 Villkoren finns också på forenadeliv.se Villkor för fortsättningsförsäkring Vision Avtal 42002 Gäller från och med 1 maj 2016 Villkoren finns också på forenadeliv.se Innehåll 1 Begreppsförklaringar 4 2 Gemensamma bestämmelser 6 3 Livförsäkring

Läs mer

Fortsättningsförsäkring för tidigare medlem i Unionen

Fortsättningsförsäkring för tidigare medlem i Unionen Fortsättningsförsäkring för tidigare medlem i Unionen Gäller från 1 januari 2014 forenadeliv.se/unionen Fortsätt med din försäkring Fortsättningsförsäkringen är för dig som inte längre kan vara gruppförsäkrad,

Läs mer

Anmälan om sjukdom Diagnoskapital/Diagnosförsäkring

Anmälan om sjukdom Diagnoskapital/Diagnosförsäkring Anmälan om sjukdom Diagnoskapital/Diagnosförsäkring Avtalsnummer Arbetsgivarens/föreningens namn Skickas till: Bliwa Livförsäkring, ömsesidigt Box 5125 102 43 STOCKHOLM Telefon 08-696 22 80 Personuppgifter

Läs mer

Fortsättningsförsäkring för tidigare medlem i Vision

Fortsättningsförsäkring för tidigare medlem i Vision Fortsättningsförsäkring för tidigare medlem i Vision Gäller från 1 maj 2014 forenadeliv.se/vision Fortsätt med din försäkring Fortsättningsförsäkringen är för dig som inte längre kan vara gruppförsäkrad,

Läs mer

Villkor för gruppförsäkring Unionen

Villkor för gruppförsäkring Unionen Villkor för gruppförsäkring Unionen Gäller från 1 januari 2015 Avtal 3600 och 3628 forenadeliv.se Innehåll 1 Begreppsförklaringar 4 2 Gemensamma bestämmelser 6 3 Livförsäkring 12 Livförsäkring med enbart

Läs mer

Villkor för Fortsättningsförsäkring

Villkor för Fortsättningsförsäkring Villkor för Fortsättningsförsäkring Avtal 42001 Gäller från och med 1 januari 2015 forenadeliv.se Innehåll Inledning 3 1 Ordlista 4 2 Gemensamma bestämmelser 6 3 Livförsäkring 9 med enbart dödsfallskapital

Läs mer

Förköpsinformation. Hur du ansluts till försäkringarna. Om försäkringarna

Förköpsinformation. Hur du ansluts till försäkringarna. Om försäkringarna Förköpsinformation Hur du ansluts till försäkringarna Automatisk anslutning Gruppavtalet har automatisk anslutning vilket innebär att du som ny medlem/nyanställd automatiskt ansluts till en gruppförsäkring.

Läs mer

Sjuk- och efterlevandeförsäkring

Sjuk- och efterlevandeförsäkring Sjuk- och efterlevandeförsäkring Anslutning medlem Obligatorisk anslutning: Alla i gruppen omfattas av avtalet. Ny medlem omfattas från och med inträdet i gruppen. Motsvarande gäller för medförsäkrad.

Läs mer

Villkor för gruppförsäkring Vision

Villkor för gruppförsäkring Vision Villkor för gruppförsäkring Vision Avtal 40100 Gäller från och med 1 maj 2015 forenadeliv.se Innehåll 1 Begreppsförklaringar 4 2 Gemensamma bestämmelser 6 3 Livförsäkring 13 med enbart dödsfallskapital

Läs mer

Viktigt att veta. Livförsäkring. forenadeliv.se/sulf

Viktigt att veta. Livförsäkring. forenadeliv.se/sulf Viktigt att veta AUTOMATISK ANSLUTNING Som ny medlem får du automatiskt en livförsäkring, en olycksfallsförsäkring och en sjukvårdsförsäkring (grundskydd) i 3 månader utan att betala någon premie. Är du

Läs mer

Villkor för fortsättningsförsäkring. Unionen. Gäller från och med den 1 januari forenadeliv.se. Avtal 42006

Villkor för fortsättningsförsäkring. Unionen. Gäller från och med den 1 januari forenadeliv.se. Avtal 42006 Villkor för fortsättningsförsäkring Unionen Gäller från och med den 1 januari 2017 Avtal 42006 forenadeliv.se Innehåll sid. 1 Begreppsförklaringar 4 2 Gemensamma bestämmelser 6 3 Livförsäkring 9 med enbart

Läs mer

FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2016. Fortsättningsförsäkring F:1

FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2016. Fortsättningsförsäkring F:1 FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2016 Fortsättningsförsäkring F:1 FÖRSÄKRINGENS SYFTE Fortsättningsförsäkring kan efter särskild ansökan, tecknas utan ny hälsoprövning i samband med att en gruppförsäkring,

Läs mer

TRYGG BRANDMAN. Sjuk- och diagnosförsäkring

TRYGG BRANDMAN. Sjuk- och diagnosförsäkring Gäller från 1 jan 2017 TRYGG BRANDMAN Sjuk- och diagnosförsäkring Med Trygg Brandman kan du skydda din ekonomi om du skulle bli långvarigt sjuk eller drabbas av en särskild diagnos. Sjukförsäkringen ger

Läs mer

Förköpsinformation. Hur du ansluts till försäkringarna. Om försäkringarna

Förköpsinformation. Hur du ansluts till försäkringarna. Om försäkringarna Förköpsinformation Hur du ansluts till försäkringarna Automatisk anslutning Gruppavtalet har automatisk anslutning vilket innebär att du som ny medlem/nyanställd automatiskt ansluts till en gruppförsäkring.

Läs mer

Förköpsinformation. Hur du ansluts till försäkringarna. Om försäkringarna

Förköpsinformation. Hur du ansluts till försäkringarna. Om försäkringarna Förköpsinformation Hur du ansluts till försäkringarna Automatisk anslutning Gruppavtalet har automatisk anslutning vilket innebär att du som ny medlem/nyanställd automatiskt ansluts till en gruppförsäkring.

Läs mer

villkor för gruppförsäkring Polisförbundet Gäller fr o m 1 april 2014

villkor för gruppförsäkring Polisförbundet Gäller fr o m 1 april 2014 villkor för gruppförsäkring Polisförbundet Gäller fr o m 1 april 2014 Innehåll 1 ORDLISTA 4 2 Gemensamma bestämmelser 6 3 Livförsäkring 12 Livförsäkring med dödsfallskapital och efterlevandeskydd 12 Förmånstagarförordnande

Läs mer

Särskilda bestämmelser Volvo Personvagnar AB Gruppavtal 300

Särskilda bestämmelser Volvo Personvagnar AB Gruppavtal 300 Särskilda bestämmelser Volvo Personvagnar AB Gruppavtal 300 Tilläggsvillkor 2016-04-01 1. Gemensamma bestämmelser 1.1 Grundläggande förutsättningar 1.1.1 Hur och för vem gäller detta tilläggsvillkor? Detta

Läs mer

Fortsättningsförsäkring avtal 42001

Fortsättningsförsäkring avtal 42001 Gäller fr o m 1 jan 2014 Fortsättningsförsäkring avtal 42001 Fortsättningsförsäkringen är för dig som inte längre kan vara gruppförsäkrad, till exempel därför att du slutar din anställning eller därför

Läs mer

villkor för gruppförsäkring Polisförbundet Gäller fr o m 1 april 2016

villkor för gruppförsäkring Polisförbundet Gäller fr o m 1 april 2016 villkor för gruppförsäkring Polisförbundet Gäller fr o m 1 april 2016 Innehåll 1 ORDLISTA 4 2 Gemensamma bestämmelser 7 2.1 GEMENSAMMA BESTÄMMELSER SJUKVÅRDSFÖRSÄKRING 12 3 Livförsäkring 17 Livförsäkring

Läs mer

Villkor för gruppförsäkring

Villkor för gruppförsäkring Villkor för gruppförsäkring Återbetalningsskydd för premiepensionssparande via Sparbanken Gäller från och med 1 april 2010 Avtal 40 850 forenadeliv.se Innehåll 1 Begreppsförklaringar 3 2 Gemensamma bestämmelser

Läs mer

Villkor för gruppförsäkring

Villkor för gruppförsäkring Villkor för gruppförsäkring Återbetalningsskydd för premiepensionssparande via Sparbanken Gäller från och med 1 januari 2011 Avtal 40 850 forenadeliv.se Innehåll 1 Begreppsförklaringar 3 2 Gemensamma bestämmelser

Läs mer

Villkor för gruppförsäkring 2007

Villkor för gruppförsäkring 2007 Villkor för gruppförsäkring 2007 Återbetalningsskydd för PPM-sparande Avtal 40850 gäller från 1 mars 2007 1 Begreppsförklaringar... 2 2 Gemensamma bestämmelser... 3 3 Livförsäkring... 5 Livförsäkring med

Läs mer

Euro Accident Health & Care Insurance AB GRUPPFÖRSÄKRING TECKNINGS- OCH HÄLSOPRÖVNINGSREGLER 2013:1

Euro Accident Health & Care Insurance AB GRUPPFÖRSÄKRING TECKNINGS- OCH HÄLSOPRÖVNINGSREGLER 2013:1 TECKNINGS- OCH HÄLSOPRÖVNINGSREGLER 2013:1 Euro Accident Health & Care Insurance AB GRUPPFÖRSÄKRING GRUPPFÖRSÄKRING TECKNINGS- och HÄLSOPRÖVNINGSREGLER 2013:1 1 GRUPPFÖRSÄKRING... 3 1.1 Generella teckningsregler...

Läs mer

GRUPPFÖRSÄKRING TECKNINGS- OCH HÄLSOPRÖVNINGSREGLER 2014:2. Euro Accident Health & Care Insurance AB

GRUPPFÖRSÄKRING TECKNINGS- OCH HÄLSOPRÖVNINGSREGLER 2014:2. Euro Accident Health & Care Insurance AB TECKNINGS- OCH HÄLSOPRÖVNINGSREGLER 2014:2 Euro Accident Health & Care Insurance AB GRUPPFÖRSÄKRING TECKNINGS- och HÄLSOPRÖVNINGSREGLER 2014:2 1 GRUPPFÖRSÄKRING... 3 1.1 Generella teckningsregler... 3

Läs mer

FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2015. Fortsättningsförsäkring F:1

FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2015. Fortsättningsförsäkring F:1 FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2015 Fortsättningsförsäkring F:1 FÖRSÄKRINGENS SYFTE Fortsättningsförsäkring kan efter särskild ansökan, tecknas utan ny hälsoprövning i samband med att en gruppförsäkring,

Läs mer

Försäkringsvillkor för efterlevandepension med premiebefrielse. Enligt kollektivavtalet PA-KFS 09

Försäkringsvillkor för efterlevandepension med premiebefrielse. Enligt kollektivavtalet PA-KFS 09 Försäkringsvillkor för efterlevandepension med premiebefrielse Enligt kollektivavtalet PA-KFS 09 Innehållsförteckning Sidan 1. Allmänt om försäkringen... 3 2. Försäkringens omfattning... 5 3. Så bestäms

Läs mer

Gruppförsäkring. Fortsättningsförsäkring. Villkor 2010-01-01. Villkor 2010-01-01

Gruppförsäkring. Fortsättningsförsäkring. Villkor 2010-01-01. Villkor 2010-01-01 Gruppförsäkring Villkor 2010-01-01 Fortsättningsförsäkring Villkor 2010-01-01 Gruppförsäkring Villkor 2010-01-01 Vem är försäkringsgivare? Livförsäkringsaktiebolaget Skandia (publ) är försäkringsgivare

Läs mer

FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2016. Gruppförsäkring A:2

FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2016. Gruppförsäkring A:2 FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2016 Gruppförsäkring A:2 FÖRSÄKRINGENS SYFTE Bliwas gruppförsäkring A:2 innehåller flera olika försäkringar, som ger den försäkrade ett ekonomiskt skydd vid sjukdom,

Läs mer

Villkor för gruppförsäkring

Villkor för gruppförsäkring Villkor för gruppförsäkring GARANT Inkomstskydd sjukförsäkring Avtal 40053 Gäller från och med 1 februari 2011 Innehåll 1 Begreppsförklaringar...4 2 Gemensamma bestämmelser...5 3 Sjukförsäkring...10 4

Läs mer

FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2014. Fortsättningsförsäkring F:1

FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2014. Fortsättningsförsäkring F:1 FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2014 Fortsättningsförsäkring F:1 FÖRSÄKRINGENS SYFTE Fortsättningsförsäkring kan efter särskild ansökan, tecknas utan ny hälsoprövning i samband med att en gruppförsäkring,

Läs mer

Villkor för gruppförsäkring

Villkor för gruppförsäkring Villkor för gruppförsäkring Återbetalningsskydd för premiepensionssparande med tjänsten Fondguide Gäller från och med 1 januari 2015 Avtal 40 850 forenadeliv.se Innehåll 1 Begreppsförklaringar 3 2 Gemensamma

Läs mer

FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2015. Gruppförsäkring A:2 SAAB

FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2015. Gruppförsäkring A:2 SAAB FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2015 Gruppförsäkring A:2 SAAB FÖRSÄKRINGENS SYFTE Bliwas gruppförsäkring A:2 innehåller flera olika försäkringar, som ger den försäkrade ett ekonomiskt skydd vid

Läs mer

Förköpsinformation. Hur du ansluts till försäkringarna. Om försäkringarna

Förköpsinformation. Hur du ansluts till försäkringarna. Om försäkringarna Förköpsinformation Hur du ansluts till försäkringarna Automatisk anslutning Gruppavtalet har automatisk anslutning vilket innebär att du som ny medlem/nyanställd automatiskt ansluts till en gruppförsäkring.

Läs mer

Förköpsinformation. Hur du ansluts till försäkringarna. Om försäkringarna

Förköpsinformation. Hur du ansluts till försäkringarna. Om försäkringarna Förköpsinformation Hur du ansluts till försäkringarna Obligatorisk anslutning Gruppavtalet har obligatorisk anslutning vilket innebär ett du som ny medlem/nyanställd omfattas av en gruppförsäkring. Hälsokrav

Läs mer

Försäkringsvillkor Gäller från 1 januari 2014. Ledarnas gruppförsäkring i Bliwa

Försäkringsvillkor Gäller från 1 januari 2014. Ledarnas gruppförsäkring i Bliwa Försäkringsvillkor Gäller från 1 januari 2014 Ledarnas gruppförsäkring i Bliwa Försäkringens syfte Ledarnas gruppförsäkring i Bliwa innehåller flera olika försäkringar, som ger den försäkrade ett ekonomiskt

Läs mer

villkor för gruppförsäkring Polisförbundet Gäller fr o m 1 april 2015

villkor för gruppförsäkring Polisförbundet Gäller fr o m 1 april 2015 villkor för gruppförsäkring Polisförbundet Gäller fr o m 1 april 2015 Innehåll 1 ORDLISTA 4 2 Gemensamma bestämmelser 7 2.1 GEMENSAMMA BESTÄMMELSER SJUKVÅRDSFÖRSÄKRING 12 3 Livförsäkring 17 Livförsäkring

Läs mer

Euro Accident Health & Care Insurance AB GRUPPFÖRSÄKRING TECKNINGS- OCH HÄLSOPRÖVNINGSREGLER 2013:1

Euro Accident Health & Care Insurance AB GRUPPFÖRSÄKRING TECKNINGS- OCH HÄLSOPRÖVNINGSREGLER 2013:1 TECKNINGS- OCH HÄLSOPRÖVNINGSREGLER 2013:1 Euro Accident Health & Care Insurance AB GRUPPFÖRSÄKRING GRUPPFÖRSÄKRING TECKNINGS- och HÄLSOPRÖVNINGSREGLER 2013:1 1 GRUPPFÖRSÄKRING... 3 1.1 Generella teckningsregler...

Läs mer

FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2015. Ledarnas gruppförsäkring i Bliwa

FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2015. Ledarnas gruppförsäkring i Bliwa FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2015 Ledarnas gruppförsäkring i Bliwa FÖRSÄKRINGENS SYFTE Ledarnas gruppförsäkring i Bliwa innehåller flera olika försäkringar, som ger den försäkrade ett ekonomiskt

Läs mer

Förköpsinformation. Hur du ansluts till försäkringarna. Om försäkringarna

Förköpsinformation. Hur du ansluts till försäkringarna. Om försäkringarna Förköpsinformation Hur du ansluts till försäkringarna Automatisk anslutning Gruppavtalet har automatisk anslutning vilket innebär att du som ny medlem/nyanställd automatiskt ansluts till en gruppförsäkring.

Läs mer

Anmälan om sjukdom Diagnosförsäkring

Anmälan om sjukdom Diagnosförsäkring Anmälan om sjukdom Diagnosförsäkring Gruppmedlemmen är: Medlem i Ledarna Anställd hos Ledarna (ink. dotterbolag) Skickas till: Bliwa Livförsäkring, ömsesidigt Box 5138, 102 43 STOCKHOLM Telefon 08-696

Läs mer

Försäkringsvillkor Gruppförsäkring för inkomstförsäkring Folksam ömsesidig sakförsäkring. Gäller från och med den 1 januari 2010.

Försäkringsvillkor Gruppförsäkring för inkomstförsäkring Folksam ömsesidig sakförsäkring. Gäller från och med den 1 januari 2010. Gruppförsäkring för inkomstförsäkring Folksam ömsesidig sakförsäkring Gäller från och med den 1 januari 2010 Inkomstförsäkring Innehåll Försäkringsvillkor Inkomstförsäkring Information... 3 Försäkringsgivare...

Läs mer

Gruppförsäkring. Villkor 2014-01-01

Gruppförsäkring. Villkor 2014-01-01 Gruppförsäkring Villkor 2014-01-01 Gruppförsäkring Villkor 2014-01-01 Vem är försäkringsgivare? Livförsäkringsbolaget Skandia ömsesidigt, org.nr 516406-0948, är försäkringsgivare för gruppförsäkring i

Läs mer

Särskilda bestämmelser Volvo Personvagnar AB Gruppavtal 300

Särskilda bestämmelser Volvo Personvagnar AB Gruppavtal 300 Särskilda bestämmelser Volvo Personvagnar AB Gruppavtal 300 Tilläggsvillkor 2015-04-01 1. Gemensamma bestämmelser 1.1 Grundläggande förutsättningar 1.1.1 Hur och för vem gäller detta tilläggsvillkor? Detta

Läs mer

Gruppförsäkring. Fortsättningsförsäkring. Villkor 2009-01-01. Villkor 2009-01-01

Gruppförsäkring. Fortsättningsförsäkring. Villkor 2009-01-01. Villkor 2009-01-01 Gruppförsäkring Villkor 2009-01-01 Fortsättningsförsäkring Villkor 2009-01-01 Gruppförsäkring Villkor 2009-01-01 Vem är försäkringsgivare? Livförsäkringsaktiebolaget Skandia (publ) är försäkringsgivare

Läs mer

UNIONENS GRUPPFÖRSÄKRING

UNIONENS GRUPPFÖRSÄKRING 2018 FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2018 FÖRSÄKRINGENS SYFTE Unionens gruppförsäkring i Bliwa innehåller flera olika försäkringar, som ger den försäkrade ett ekonomiskt skydd vid sjukdom, olycksfall

Läs mer

Gruppförsäkring. Villkor 2012-01-01

Gruppförsäkring. Villkor 2012-01-01 Gruppförsäkring Villkor 2012-01-01 Gruppförsäkring Villkor 2012-01-01 Vem är försäkringsgivare? Livförsäkringsaktiebolaget Skandia (publ) är försäkringsgivare för gruppförsäkring i form av livförsäkring

Läs mer

Villkor för gruppförsäkring

Villkor för gruppförsäkring Villkor för gruppförsäkring Gäller från och med 1 januari 2012 forenadeliv.se Innehåll 1 Ordlista 6 2 Gemensamma bestämmelser 9 3 Allmänna begränsningar i gruppförsäkringarnas giltighet 18 4 Om vi inte

Läs mer

Gruppförsäkring. Villkor 2015-01-01

Gruppförsäkring. Villkor 2015-01-01 Gruppförsäkring Villkor 2015-01-01 Gruppförsäkring Villkor 2015-01-01 Vem är försäkringsgivare? Livförsäkringsbolaget Skandia ömsesidigt, org.nr 516406-0948, är försäkringsgivare för gruppförsäkring i

Läs mer

Inkomstförsäkring. Försäkringsvillkor Gruppförsäkring för inkomstförsäkring Gäller från och med den 1 januari 2011 Folksam ömsesidig sakförsäkring

Inkomstförsäkring. Försäkringsvillkor Gruppförsäkring för inkomstförsäkring Gäller från och med den 1 januari 2011 Folksam ömsesidig sakförsäkring Försäkringsvillkor Gruppförsäkring för inkomstförsäkring Gäller från och med den 1 januari 2011 Folksam ömsesidig sakförsäkring 2/9 Försäkringsvillkor Gruppförsäkring Innehåll Försäkringsvillkor...3 Information...3

Läs mer

försäkringsvillkor Fortsättningsförsäkring Familjeskydd Gäller från 2005 (version 2)

försäkringsvillkor Fortsättningsförsäkring Familjeskydd Gäller från 2005 (version 2) försäkringsvillkor Fortsättningsförsäkring Familjeskydd Gäller från 2005 (version 2) Innehåll Det som mest berör försäkringstagaren 1 Försäkringsavtal 2 2 Försäkringstid 2 3 Försäkringsavgift 2 4 Återbäring

Läs mer

Förköpsinformation. forenadeliv.se HUR DU ANSLUTS TILL FÖRSÄKRINGARNA. Automatisk anslutning OM FÖRSÄKRINGARNA. Sjukvårdsförsäkring Bas.

Förköpsinformation. forenadeliv.se HUR DU ANSLUTS TILL FÖRSÄKRINGARNA. Automatisk anslutning OM FÖRSÄKRINGARNA. Sjukvårdsförsäkring Bas. Förköpsinformation HUR DU ANSLUTS TILL FÖRSÄKRINGARNA Automatisk anslutning Gruppavtalet har automatisk anslutning vilket innebär att du som ny medlem/nyanställd automatiskt ansluts till en gruppförsäkring,

Läs mer

Seniorförsäkring Fortsatt trygghet i livet

Seniorförsäkring Fortsatt trygghet i livet Seniorförsäkring Fortsatt trygghet i livet gäller från 1 januari 2015 Avtal 8082 En förmånlig fortsättning för dig som blir senior up forenadeliv.se Skicka in bifogad anmälan redan idag! Fortsätt framåt

Läs mer

Fortsättningsförsäkring

Fortsättningsförsäkring Gäller fr o m 1 jan 2015 Fortsättningsförsäkring Har du till exempel slutat din anställning eller har ditt medlemskap i fackförbundet upphört? Vår fortsättningsförsäkring finns för dig som inte längre

Läs mer

Gruppförsäkring. Vision Gruppavtal Villkor

Gruppförsäkring. Vision Gruppavtal Villkor Gruppförsäkring Vision Gruppavtal 11000 Villkor 2017-10-01 Gruppförsäkring Vision - Gruppavtal 11000 Villkor 2017-10-01 Vem är försäkringsgivare? I Visions gruppförsäkring ingår flera olika försäkringar.

Läs mer

FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2017 Gruppförsäkring A:2

FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2017 Gruppförsäkring A:2 FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2017 Gruppförsäkring A:2 Bliwa Livförsäkring, ömsesidigt, Box 5125, 102 43 Stockholm Telefon: 08-696 22 80, Fax: 08-696 22 92, kund@bliwa.se, bliwa.se FÖRSÄKRINGENS

Läs mer

Medlemsförsäkring för dig i Unionen

Medlemsförsäkring för dig i Unionen Medlemsförsäkring för dig i Unionen Gäller från 1 jan 2016 en gruppförsäkring för medlemmar i unionen Snabb hjälp när den behövs som mest Vi hjälper dig om något händer. En olycka, en längre sjukskrivning

Läs mer

Villkor för Inkomstförsäkring

Villkor för Inkomstförsäkring Villkor för Inkomstförsäkring Vårdförbundet Gäller från 1 januari 2013 forenadeliv.se Innehåll 1 Inledning 3 2 Begreppsförklaringar 4 3 Försäkringen 5 4 Vem kan få ersättning 6 5 Ersättningen 6 6 Ersättning

Läs mer

Fortsättnin sförsäkrin

Fortsättnin sförsäkrin Gruppförsäkrin Villkor 2007-01-01 Fortsättnin sförsäkrin Villkor 2007-01-01 Gruppförsäkrin Villkor 2007-01-01 Försäkrin s ivare För gruppförsäkring i form av livförsäkring, sjukkapitalförsäkring och sjukförsäkring

Läs mer

Gruppförsäkring. Försäkringsvillkor Gruppförsäkring Folksam ömsesidig livförsäkring Folksam ömsesidig sakförsäkring

Gruppförsäkring. Försäkringsvillkor Gruppförsäkring Folksam ömsesidig livförsäkring Folksam ömsesidig sakförsäkring Försäkringsvillkor Gruppförsäkring Folksam ömsesidig livförsäkring Folksam ömsesidig sakförsäkring Gäller från och med den 1 januari 2010 Gruppförsäkring Kontakt med Folksam Adress och telefonnummer till

Läs mer

FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI Gruppförsäkring A:2 SAAB

FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI Gruppförsäkring A:2 SAAB FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2016 Gruppförsäkring A:2 SAAB FÖRSÄKRINGENS SYFTE Bliwas gruppförsäkring A:2 innehåller flera olika försäkringar, som ger den försäkrade ett ekonomiskt skydd vid

Läs mer

Gruppförsäkring PS218. Gäller från och med

Gruppförsäkring PS218. Gäller från och med Gruppförsäkring PS218 Gäller från och med 2016-01-01 FÖRSÄKRINGENS SYFTE Protectors gruppförsäkring PS218 innehåller flera olika försäkringar, som ger den försäkrade ett ekonomiskt skydd vid sjukdom, olycksfall

Läs mer

GRUPPFÖRSÄKRING TECKNINGS- OCH HÄLSOPRÖVNINGSREGLER 2011:1

GRUPPFÖRSÄKRING TECKNINGS- OCH HÄLSOPRÖVNINGSREGLER 2011:1 GRUPPFÖRSÄKRING TECKNINGS- OCH HÄLSOPRÖVNINGSREGLER 2011:1 Euro Accident Health & Care Insurance AB TECKNINGS- OCH HÄLSOPRÖVNINGSREGLER 2011:1 GRUPPFÖRSÄKRING TECKNINGS- och HÄLSOPRÖVNINGSREGLER GRUPPFÖRSÄKRING

Läs mer

Gruppförsäkring. Fortsättningsförsäkring. Villkor 2008-01-01. Villkor 2008-01-01

Gruppförsäkring. Fortsättningsförsäkring. Villkor 2008-01-01. Villkor 2008-01-01 Gruppförsäkring Villkor 2008-01-01 Fortsättningsförsäkring Villkor 2008-01-01 Gruppförsäkring Villkor 2008-01-01 Vem är försäkringsgivare? Livförsäkringsaktiebolaget Skandia (publ) är försäkringsgivare

Läs mer

Efternamn, förnamn make/registrerad partner/sambo = medförsäkrad (MF) Försäkringsbelopp. Månadslön

Efternamn, förnamn make/registrerad partner/sambo = medförsäkrad (MF) Försäkringsbelopp. Månadslön Ansökan Gruppförsäkring 2014 Avtal: 16, Svenska Journalistförbundet =gruppmedlem dvs. medlem hos Svenska Journalistförbundet. =Make/registrerad partner/sambo till gruppmedlem. Efternamn, förnamn anställd/medlem

Läs mer

Gruppförsäkrin. Fortsättnin sförsäkrin. Villkor 2006-01-01. Villkor 2006-01-01

Gruppförsäkrin. Fortsättnin sförsäkrin. Villkor 2006-01-01. Villkor 2006-01-01 Gruppförsäkrin Villkor 2006-01-01 Fortsättnin sförsäkrin Villkor 2006-01-01 Gruppförsäkrin Villkor 2006-01-01 Försäkrin s ivare För gruppförsäkring i form av livförsäkring, sjukkapitalförsäkring och sjukförsäkring

Läs mer

1.1 Om gruppavtalet och frivillig och obligatorisk försäkring Försäkringsvillkoret och det enskilda försäkringsavtalet...

1.1 Om gruppavtalet och frivillig och obligatorisk försäkring Försäkringsvillkoret och det enskilda försäkringsavtalet... Gruppförsäkring A:2 Bliwas gruppförsäkring A:2 innehåller flera olika försäkringar, som ger den försäkrade ett ekonomiskt skydd vid sjukdom, olycksfall eller dödsfall. Samtliga försäkringar inom gruppförsäkring

Läs mer

Seniorförsäkring Fortsatt trygghet i livet

Seniorförsäkring Fortsatt trygghet i livet Seniorförsäkring Fortsatt trygghet i livet gäller från 1 januari 2015 Avtal 8082 En förmånlig fortsättning för dig som blir senior mp forenadeliv.se Fortsätt framåt i livet! Att fylla senior betyder förstås

Läs mer

Villkor för gruppförsäkring

Villkor för gruppförsäkring Villkor för gruppförsäkring Gäller från och med 1 januari 2014 forenadeliv.se Innehåll 1 Ordlista 6 2 Gemensamma bestämmelser 9 3 Allmänna begränsningar i gruppförsäkringarnas giltighet 18 4 Om vi inte

Läs mer

Grupplivförsäkring. pensionärer. Försäkringsvillkor Grupplivförsäkring för pensionärer Folksam ömsesidig livförsäkring

Grupplivförsäkring. pensionärer. Försäkringsvillkor Grupplivförsäkring för pensionärer Folksam ömsesidig livförsäkring Grupplivförsäkring för pensionärer Försäkringsvillkor Grupplivförsäkring för pensionärer Folksam ömsesidig livförsäkring Gäller från och med 1 januari 2012 Innehåll Försäkringsvillkor Grupplivförsäkring

Läs mer

Förköpsinformation GRUPPLIVFÖRSÄKRING L:1 Gäller från 1 januari 2017

Förköpsinformation GRUPPLIVFÖRSÄKRING L:1 Gäller från 1 januari 2017 BLIWA LIVFÖRSÄKRING, ÖMSESIDIGT BOX 5125, 102 43 STOCKHOLM Organisationsnummer 502006-6329 Förköpsinformation GRUPPLIVFÖRSÄKRING L:1 Gäller från 1 januari 2017 1. Allmänt om försäkringen En frivillig grupplivförsäkring

Läs mer

En försäkring för olika händelser i livet

En försäkring för olika händelser i livet MEDLEMSFÖRSÄKRING FÖR DIG I BRANDMÄNNENS RIKSFÖRBUND AVTAL 40802 En försäkring för olika händelser i livet gäller från 1 januari 2012 Teckna försäkringar på Snabb hjälp när den behövs som mest Ingen kan

Läs mer

Villkor för. gruppförsäkring Polisförbundet. Passiva medlemmar. Gäller från och med 1 april 2014. forenadeliv.se. Avtal 19302

Villkor för. gruppförsäkring Polisförbundet. Passiva medlemmar. Gäller från och med 1 april 2014. forenadeliv.se. Avtal 19302 Villkor för gruppförsäkring Polisförbundet Passiva medlemmar Gäller från och med 1 april 2014 Avtal 19302 forenadeliv.se Innehåll 1 Ordlista 3 2 Gemensamma bestämmelser 5 3 Livförsäkring 10 Livförsäkring

Läs mer

Gruppförsäkring. Försäkringsvillkor Gruppförsäkring Folksam ömsesidig livförsäkring Folksam ömsesidig sakförsäkring

Gruppförsäkring. Försäkringsvillkor Gruppförsäkring Folksam ömsesidig livförsäkring Folksam ömsesidig sakförsäkring Försäkringsvillkor Gruppförsäkring Folksam ömsesidig livförsäkring Folksam ömsesidig sakförsäkring Gäller från och med den 1 januari 2008 Gruppförsäkring Kontakt med Folksam Adress och telefonnummer till

Läs mer

Insplanet Livförsäkring

Insplanet Livförsäkring Insplanet Livförsäkring - rätt försäkring till rätt pris - Besök oss på www.insplanet.com eller ring 08-51 000 000 1 livförsäkring en livförsäkring ger ersättning vid dödsfall. Förmånstagare är den person

Läs mer

Gruppförsäkring. Gäller från 2010-01-01

Gruppförsäkring. Gäller från 2010-01-01 Gruppförsäkring Förköps-/efterköpsinformation Gruppförsäkring Gäller från 2010-01-01 Fakta om Gruppförsäkring Här presenterar vi Länsförsäkringars Gruppförsäkring, skräddarsydd för företag och organisationer

Läs mer

Bliwas riskförsäkringspaket för företagsägd kapitalförsäkring K:1

Bliwas riskförsäkringspaket för företagsägd kapitalförsäkring K:1 FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2016 Bliwas riskförsäkringspaket för företagsägd kapitalförsäkring K:1 Bliwa Livförsäkring, ömsesidigt, Box 5125, 102 43 Stockholm Telefon: 08-696 22 80, Fax: 08-696

Läs mer

Förköpsinformation. Hur du ansluts till försäkringarna. Om försäkringarna

Förköpsinformation. Hur du ansluts till försäkringarna. Om försäkringarna Förköpsinformation Hur du ansluts till försäkringarna Automatisk anslutning Gruppavtalet har automatisk anslutning vilket innebär att du som ny medlem/nyanställd automatiskt ansluts till en gruppförsäkring.

Läs mer

MEDLEMSFÖRSÄKRING. För dig i Brandmännens Riksförbund

MEDLEMSFÖRSÄKRING. För dig i Brandmännens Riksförbund Gäller från 1 jan 2017 Avtal 10116 MEDLEMSFÖRSÄKRING För dig i Brandmännens Riksförbund Vi hjälper dig om något händer. En olycka, en längre sjukskrivning eller ett dödsfall kan betyda stora påfrestningar

Läs mer

Förköpsinformation för Sjukförsäkring

Förköpsinformation för Sjukförsäkring Förköpsinformation för Sjukförsäkring På följande sidor beskrivs viktig information om sjukförsäkring. För en fullständig beskrivning av rättigheter och skyldigheter, se Allmänna villkor för sjukförsäkring.

Läs mer

Gruppförsäkring. Försäkringsvillkor Gruppförsäkring Folksam ömsesidig livförsäkring Folksam ömsesidig sakförsäkring

Gruppförsäkring. Försäkringsvillkor Gruppförsäkring Folksam ömsesidig livförsäkring Folksam ömsesidig sakförsäkring Försäkringsvillkor Gruppförsäkring Folksam ömsesidig livförsäkring Folksam ömsesidig sakförsäkring Gäller från och med den 1 januari 2009 Gruppförsäkring Kontakt med Folksam Adress och telefonnummer till

Läs mer

Medlemsförsäkring för dig i SULF

Medlemsförsäkring för dig i SULF Medlemsförsäkring för dig i SULF gäller från 1 januari 2011 Teckna försäkringar på Snabb hjälp när den behövs som mest Ingen kan förutse hur livet ska bli. Om du skulle råka ut för något kan du behöva

Läs mer

Bliwas riskförsäkringar

Bliwas riskförsäkringar FÖRKÖPSINFORMATION GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2015 Bliwas riskförsäkringar FÖR SVENSK HANDEL FÖRSÄKRINGAR DÖDSFALL SJUKDOM Förköpsinformationen återger det huvudsakliga innehållet i försäkringsvillkoren för

Läs mer

Villkor för gruppförsäkring

Villkor för gruppförsäkring Villkor för gruppförsäkring Gäller från och med 1 april 2014 forenadeliv.se Innehåll 1 Ordlista 6 2 Gemensamma bestämmelser 10 3 Allmänna begränsningar i gruppförsäkringarnas giltighet 20 4 Om vi inte

Läs mer

En försäkring för olika händelser i livet

En försäkring för olika händelser i livet medlemsförsäkring för dig i st En försäkring för olika händelser i livet Gäller från 1 juli 2013 Förmåner för dig som medlem! forenadeliv.se/st i samarbete med Snabb hjälp när den behövs som mest Ingen

Läs mer

Seniorförsäkring Fortsatt trygghet i livet

Seniorförsäkring Fortsatt trygghet i livet Seniorförsäkring Fortsatt trygghet i livet gäller från 1 januari 2015 Avtal 8082 En förmånlig fortsättning för dig som blir senior UP forenadeliv.se Skicka in bifogad anmälan redan idag! Fortsätt framåt

Läs mer

Villkor LRFs medlemsförsäkring Basförsäkring

Villkor LRFs medlemsförsäkring Basförsäkring VB0125_07 2008-10 Villkor LRFs medlemsförsäkring Basförsäkring Gäller från 2008-01-01 Basolycksfallsförsäkring Olycksfallsförsäkringen gäller med ett försäkringsbelopp om 500 000 kronor. Försäkringsbeloppet

Läs mer

Gruppförsäkring. Försäkringsvillkor Gruppförsäkring Folksam ömsesidig livförsäkring Folksam ömsesidig sakförsäkring

Gruppförsäkring. Försäkringsvillkor Gruppförsäkring Folksam ömsesidig livförsäkring Folksam ömsesidig sakförsäkring Försäkringsvillkor Gruppförsäkring Folksam ömsesidig livförsäkring Folksam ömsesidig sakförsäkring Gäller från och med den 1 januari 2006 Gruppförsäkring Kontakt med Folksam Adress och telefonnummer till

Läs mer

Din information FÖRKÖPSINFORMATION A2 GRUPPFÖRSÄKRING I BLIWA Gäller från 1 januari 2015

Din information FÖRKÖPSINFORMATION A2 GRUPPFÖRSÄKRING I BLIWA Gäller från 1 januari 2015 BLIWA LIVFÖRSÄKRING, ÖMSESIDIGT BOX 5125, 102 43 STOCKHOLM Organisationsnummer 502006-6329 Din information FÖRKÖPSINFORMATION A2 GRUPPFÖRSÄKRING I BLIWA Gäller från 1 januari 2015 1. Allmänt om försäkringen

Läs mer

Din information TJÄNSTEGRUPPLIVFÖRSÄKRING BAO Gäller från 1 januari 2015

Din information TJÄNSTEGRUPPLIVFÖRSÄKRING BAO Gäller från 1 januari 2015 BLIWA LIVFÖRSÄKRING, ÖMSESIDIGT BOX 5125, 102 43 STOCKHOLM Organisationsnummer 502006-6329 Din information TJÄNSTEGRUPPLIVFÖRSÄKRING BAO Gäller från 1 januari 2015 1. Allmänt om försäkringen Denna förköpsinformation

Läs mer

Förköpsinformation JOURNALISTFÖRBUNDETS GRUPPFÖRSÄKRING I BLIWA Gäller från 1 oktober 2015

Förköpsinformation JOURNALISTFÖRBUNDETS GRUPPFÖRSÄKRING I BLIWA Gäller från 1 oktober 2015 Journalistförbundets försäkringar Box 7760, 103 96 Stockholm 077-551 75 00, journalistforsakringar@sjf.se Förköpsinformation JOURNALISTFÖRBUNDETS GRUPPFÖRSÄKRING I BLIWA Gäller från 1 oktober 2015 1. Allmänt

Läs mer

Förköpsinformation A2 GRUPPFÖRSÄKRING I BLIWA Gäller från 1 januari 2016

Förköpsinformation A2 GRUPPFÖRSÄKRING I BLIWA Gäller från 1 januari 2016 BLIWA LIVFÖRSÄKRING, ÖMSESIDIGT BOX 5125, 102 43 STOCKHOLM Organisationsnummer 502006-6329 Förköpsinformation A2 GRUPPFÖRSÄKRING I BLIWA Gäller från 1 januari 2016 1. Allmänt om försäkringen DÖDSFALL SJUKDOM

Läs mer

Tjänstegrupplivförsäkring. Svenskt Näringsliv och Privattjänstemannakartellen, PTK Villkor 2013-01-01

Tjänstegrupplivförsäkring. Svenskt Näringsliv och Privattjänstemannakartellen, PTK Villkor 2013-01-01 Tjänstegrupplivförsäkring Svenskt Näringsliv och Privattjänstemannakartellen, PTK Villkor 2013-01-01 Innehåll 1. Allmänt 2. Allmänt om TGL 3. Försäkringsavtal 4. Anmälan vid kollektivavtal om TGL 5. Försäkringstagare

Läs mer

Gäller från den 1 januari 2012

Gäller från den 1 januari 2012 Gäller från den 1 januari 2012 1 Allmänt...2 2 Allmänt om TGL...2 3 Försäkringsavtal...3 4 Anmälan vid kollektivavtal om TGL...3 5 Försäkringstagare försäkrad...3 6 Förmånstagare...4 7 Avstå sin rätt som

Läs mer

FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2015. Bliwas riskförsäkringspaket för tjänstepension T:1

FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2015. Bliwas riskförsäkringspaket för tjänstepension T:1 FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2015 Bliwas riskförsäkringspaket för tjänstepension T:1 FÖRSÄKRINGENS SYFTE Bliwas riskförsäkringspaket för tjänstepension T:1 innehåller flera olika försäkringar

Läs mer

Förköpsinformation. 1. Allmänt om försäkringarna

Förköpsinformation. 1. Allmänt om försäkringarna BLIWA LIVFÖRSÄKRING, ÖMSESIDIGT BOX 5125, 102 43 STOCKHOLM Organisationsnummer 502006-6329 Förköpsinformation BLIWAS RISKFÖRSÄKRINGAR T:1 EFTERLEVANDEPENSION OCH PREMIEBEFRIELSEFÖRSÄKRING Gäller från 1

Läs mer

Medlemsförsäkring för dig i Vision

Medlemsförsäkring för dig i Vision Medlemsförsäkring för dig i Vision Gäller från 1 maj 2016 en gruppförsäkring för medlemmar i VISION Snabb hjälp när den behövs som mest Vi hjälper dig om något händer. En olycka, en längre sjukskrivning

Läs mer

Din information FÖRKÖPSINFORMATION FORTSÄTTNINGSFÖRSÄKRING, AVTAL 8000 Gäller från 1 januari 2015

Din information FÖRKÖPSINFORMATION FORTSÄTTNINGSFÖRSÄKRING, AVTAL 8000 Gäller från 1 januari 2015 BLIWA LIVFÖRSÄKRING, ÖMSESIDIGT BOX 5125, 102 43 STOCKHOLM Organisationsnummer 502006-6329 Din information FÖRKÖPSINFORMATION FORTSÄTTNINGSFÖRSÄKRING, AVTAL 8000 Gäller från 1 januari 2015 A. Allmänt om

Läs mer

Gruppförsäkring. Försäkringsvillkor Gruppförsäkring Folksam ömsesidig livförsäkring Folksam ömsesidig sakförsäkring

Gruppförsäkring. Försäkringsvillkor Gruppförsäkring Folksam ömsesidig livförsäkring Folksam ömsesidig sakförsäkring Gruppförsäkring Försäkringsvillkor Gruppförsäkring Folksam ömsesidig livförsäkring Folksam ömsesidig sakförsäkring Gäller från och med den 1 januari 2012 Kontakt med Folksam Adress och telefonnummer till

Läs mer

En olycka kommer sällan ensam. Åtminstone inte i den här broschyren.

En olycka kommer sällan ensam. Åtminstone inte i den här broschyren. Trygghet för livet En olycka kommer sällan ensam. Åtminstone inte i den här broschyren. Gina och hennes familj kanske verkar ovanligt otursförföljda, men egentligen är det ovanligt vanliga händelser som

Läs mer

Bilaga 1 INNEHÅLL. 1 Tillämpningsområde. 2 Ålderspension

Bilaga 1 INNEHÅLL. 1 Tillämpningsområde. 2 Ålderspension Bilaga 1 INNEHÅLL 1 Tillämpningsområde 2 Ålderspension Pensionsmedförande lön Premie Val av förvaltare Flytt av kapital Pensionens storlek Gemensamt värdebesked 3 Efterlevandeskydd Återbetalningsskydd

Läs mer