antagen av kommunfullmäktige den 29 januari 2004, 13 Allmänna regler för anskaffning och innehav av fordon för förvaltningar inom Halmstad kommun.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "antagen av kommunfullmäktige den 29 januari 2004, 13 Allmänna regler för anskaffning och innehav av fordon för förvaltningar inom Halmstad kommun."

Transkript

1 Tjänstefordonspolicy antagen av kommunfullmäktige den 29 januari 2004, 13 Allmänna regler för anskaffning och innehav av fordon för förvaltningar inom Halmstad kommun. 1 Allmänt 1.1 Syfte Syftet med denna policy är att tillgodose behovet av tillgång till fordon, samt reglera fordonsinnehavet för förvaltningarna inom kommunen. Policyn är anpassad för de som beräknas köra mer än 1000 mil/år under hela hyrperioden. För övriga finns tillgång till poolbilar. Endast bilar som används i verksamhet omfattas av transportpolicyn. Bilar som används i utbildnings syfte och därmed ej är registrerade eller är avställda omfattas ej av policyn. Policyn är anpassad till för tiden gällande skatteregler. Halmstad kommun förbehåller sig rätten att från tid till annan ändra reglerna i transportpolicyn. Dessa förändringar kan ha sin grund i såväl förändringar i skatteregler som förändringar i andra förutsättningar för denna policy. Frågor kring denna transportpolicy besvaras företrädesvis av kommuntransport telefon Ansvarig Ansvarig för denna policy är servicenämnden Operativt ansvarig är kommuntransport 2 Regler för tjänstefordon 2.1 Översikt Grundreglerna för tjänstefordonsupplägget kan sammanfattas som följer. Kommuntransport hyr ut fordon till förvaltningen. Förvaltningen svarar för samtliga kostnader för fordonets drift, försäkring, skatter, besiktningskostnader, drivmedel, olja, service, underhåll, reparationer, utbyten av defekta delar m.m. Förvaltningen förbinder sig under hela hyrperioden och måste under denna köra minst 1000 mil/år. 2.2 Användande Fordonen får endast användas vid tjänstekörning, om föraren använder bilen privat, uppstår bilförmån. Det säkraste sättet att garantera så att så inte är fallet är att parkera bilen på arbetsplatsen efter arbetstidens slut och lämna nycklarna på arbetet. Om föraren har jourtjänstgörning några dagar i månaden och måste ha bilen lättillgänglig, är detta en situation där föraren kan använda sig av kommunens fordon mellan hemmet och arbetet utan att bilförmån uppstår. 1

2 Ett annat fall är förare av servicebilar, som under begränsade perioder använder bilen för resor till och från arbetet. Om föraren av praktiska skäl sätter i system att påbörja eller avsluta dagens arbete med ett tjänsteärende med företagets bil, anser RSV att en bilförmån kan uppstå. Om föraren har tillgång till kommunens bil måste föraren kunna visa att bilen inte använts för privat körning, för att undvika att en bilförmån uppstår. Något av eller båda följande bevis kan krävas. Att föraren har egen bil som motsvarar familjens behov och inkomster Att föraren använder färdskrivare, körjournal eller dylikt som styrker att bilen används endast i tjänsten. 2.3 Kostnader Förvaltningen svarar utöver hyreskostnaden för samtliga kostnader för fordonets drift, försäkring, skatter, besiktningskostnader, drivmedel, olja, service, underhåll, reparationer, utbyten av defekta delar m m. Hyreskostnaden beräknas som annuitet av kapitalkostnaden, avtalstid samt beräknat restvärde. Restvärdet sätts med hänsyn till avtalstid och årlig körsträcka. 2.4 Avtal om förbindelse och ansvar Förvaltningen förbinder sig till tjänstefordonet och ansvarar för den under hela hyrperioden (grundregel 36 månader). Om förvaltningen väljer att lämna tillbaka fordonet innan hyrperiodens slut förbinder han sig att betala den eventuella merkostnad som kan uppstå för kommuntransport vid avyttring av fordonet. Förvaltningen ansvarar för att tjänstebilen sköts på ett sådant sätt att bilen under hela hyrperioden behåller sitt generella marknadsvärde. Förvaltningen är ansvarig att ersätta kommuntransport för minskningar i marknadsvärdet av bilen under och vid hyrperiodens slut som kan hänvisas vara ett direkt led av den anställdes misskötsel av tjänstefordonet. 2.5 Nuvarande skatteregler för tjänstefordon. Fordonen får endast användas vid tjänstekörning, om föraren använder bilen privat, uppstår bilförmån. Se vidare punkt 2.2 Användande 3 Anskaffning av tjänstefordon Alla inköp och kontakter handhas av kommuntransports ansvarig. Vid inköp skall fullständig miljöredovisning presenteras av leverantören. Halmstad kommun har i enlighet med ambitionen att ha en miljöprofil på sin bilpark en kravlista med minimikrav rörande miljöpåverkan, se punkt Motsvarande krav ställs på bränsle, se punkt liksom säkerhet, se punkt Tjänstebilen skall vara lämplig, dels för förvaltningens transportbehov, dels för kommunens behov och anseende på marknaden. Kommuntransport har för detta ändamål tecknat avtal med X återförsäljare. Bilval skall ske inom ramen för kommuntransports val av bilmärke. Den skall dessutom uppfylla av Halmstad kommun uppställda kriterier för miljö och säkerhet. 2

3 3.1 Vem beslutar Det är alltid chef med delegation som beslutar om den anställde är berättigad till tjänstefordon eller inte. Den anställde bör alltid inhämta beslut om tjänstefordon innan denne går vidare i processen med anskaffande av fordon. När så erfordras bör även samverkan med berört skyddsombud ske. 3.2 Val av tjänstefordon Tillvägagångssätt Kravspecifikation skall alltid upprättas. Specifikationen överlämnas till kommuntransport som ombesörjer beställningen av fordonet Val av bilmärke och leverantörer Val av bilmärke och leverantörer är beroende av servicenämndens senaste upphandling. Aktuellt ramavtal med antagna leverantörer finns i bilaga Miljökrav Kadmium, kvicksilver eller freoner får inte finnas i några komponenter i bilar som köps in. Bly får inte förekomma i bilen, utom i batteri och balanseringsvikter. Nickel får inte förekomma i ytor som förare och passagerare kan komma i kontakt med. Krom får inte förekomma på ytor som kan komma att svetsas. Lösningsmedelsbaserad lack tillåts ej. Bilarnas återvinningsbarhet ska vara minst 90 % Bilarnas däck bör vara helt fria från PAH (polycykliska aromatiska kolväten). Mängden PAH i däcken får aldrig överskrida 3 % Bränsle Bränsleförbrukning Av miljöskäl får bränsleförbrukningen inte överskrida de förbrukningsmål EU och bilindustrin enats om för genomsnittsbilen år Målet är fastställt till 140 gram koloxid per km vilket ungefär är 5,9 liter/100 km. För att minska bensinförbrukningen får bilarna inte vara utrustade med fyrhjulsdrift och automatlåda (undantag kan ges vid särskilt behov). Samtliga fordonsinnehavare har också fått ett informationsblad med enkla men effektiva sätt att sänka bränsleförbrukningen. Anställda uppmanas att i största möjliga utsträckning köra bränsleekonomiskt, ecodriving. Renare avgaser Kommunen kräver att miljöbelastningen från bilarna ska vara så liten som möjligt. Därför skall bilar endast väljas bland marknadens renaste bilar och tanka dem med renast möjliga fordonsbränsle. I dagsläget innebär detta att alla bilar skall vara utrustade med katalysator och motorvärmare samt att det skall tankas med blyfri bensin. När bättre miljöanpassade lösningar finns att tillgå kommer dessa att användas. 3

4 För att minska utsläppen av farliga avgaser (framförallt kolväten och kväveoxider) krävs att alla bilar ska vara försedda med katalysator. Bilarnas utsläpp av kolväten och kväveoxider (HC + NOx ) får inte vara högre än 0,3 g/km enligt EU:s testförfarande. Kommunen ser gärna att de tjänstebilar som väljs tillhör miljöklass 1. För att minska de stora utsläppen av skadliga avgaser vid kallstart bör samtliga nya bilar vara försedda med motorvärmare samt tidur. Motorvärmarna bör användas under höst, vinter och vår. Bilarna ska använda det miljömässigt bästa fordonsbränslet som finns på marknaden. Detta kan exempelvis innebära den bästa bensinkvaliteten och/eller etanolinblandad bensin. Kravet på katalysator gäller även för de privatbilar som körs i tjänsten mot milersättning. Detta krav gäller vid nyteckning av milersättningsbil Säkerhetskrav För att kunna erbjuda sina anställda en säker arbetsmiljö och skydda dem vid en eventuell olycka, ställs följande krav på hyrbilar och nya bilar som kommunen skaffar som pool, bruks- och tjänstebilar. Bilen ska erbjuda passagerarna ett bra skydd vid frontal- och sidokollisioner. Därför måste bilarna uppfylla EU-kraven. Dessa krav uppfylls av alla nya bilar på marknaden. Ett bra val anses bilar vara som har klarat oberoende krockprov och som där fått högsta säkerhetsklass. Vid krockar mellan en stor och en liten bil löper passagerarna i den mindre bilen större risk att skadas och dödas. Därför är det bra för trafiksäkerheten om både de största och de allra minsta bilarna försvinner från vägarna. Med anledning av detta ska hyrbilar och tjänstebilar ha en tjänstevikt på högst 1600 kg. Undantag kan göras om bilen skall frakta mer än fem passagerare eller om större lastkapacitet behövs. Bilarna måste också vara utrustade med följande säkerhetsutrustning. Trepunktsbälten på samtliga platser som används. Bältesförsträckare, åtminstone i framsätet. Nackskydd på samtliga platser som används. Nackskyddet ska räcka ända upp till hjässan även på långa förare Krockkudde på förarplats och passagerarplats Om bilen har krockkudde på passagerarplatserna måste varningsdekaler finnas, så ingen av misstag sätter en barnstol på de platserna. Bilen skall vara försedd med sidokrockkuddar Bilen skall vara försedd med ABS-bromsar Bilen skall vara försedd med högt bromsljus Bilen skall ha vinterdäck vid halka, och bilens däck ska alltid ha ett mönsterdjup på minst tre millimeter. Vare sig vinter eller sommardäcken får vara äldre än 5 år, eftersom gummits kvalitet försämras med tiden. Eftersom passagerare i bilar med dragkrok löper mycket större risk att drabbas av pisksnärtsskador bör inga av bilarna ha dragkrok. Om dragkroken är absolut nödvändig för att klara tjänstebehoven ska infällbar dragkrok användas. Bilar som de anställda använder i tjänsten mot milersättning måste vara försedda med nackskydd och trepunktsbälte på de sittplatser som används. 4

5 Milersättningsbilar bör också vara utrustade med krockkudde på förarplatsen samt skall ha vinterdäck vid halka. Vid nyteckning av milersättningsbil skall kravet på krockkudde uppfyllas Kompletterande utrustning Halmstad kommun ställer krav på utrustning som är obligatorisk. Samtliga bilar som kommuntransport förvärvar skall vara utrustade enligt följande. Vinterhjul Gummimattor Stereo av standardmodell ABS-bromsar Airbag på förarplats samt passagerarplats Nackskydd på samtliga platser Motorvärmare Katalysator Färgval Fordonen skall vara vita (undantag kan ske om tjänstebehovet kräver så eller vid inköp av begagnat fordon) Utrustning utöver standard Utrustning som kommunen ej finner vara av behov för sin verksamhet, d v s kommuntransports standard, bekostas inte av kommunen Icke godkända val (undantag kan ske om tjänstebehovet kräver så) Dragkrok som inte är infällbar Automatväxellåda Fyrhjulsdrift Godkända tillval AC 3.3 Bilbeställning För beställning av hyrfordon används blankett Fordonsbeställning. Efter ifyllande av samtliga uppgifter undertecknas beställningen av den anställde och lämnas sedan till chef med delegation för godkännande. Av bilbeställningen skall framgå beräknad årlig körsträcka och den person som är utsedd som ansvarig för fordonet. Vidare skall kostnadsställe som kostnaderna skall debiteras anges. 3.4 Hyrperiodens längd Grundregeln för samtliga tjänstebilar är att hyrperioden utgör 36 månader och att maximala körsträckan totalt inte överstiger mil/år. I undantagsfall kan andra individuella avtal tecknas som avviker från detta. 3.5 Övermil Överstiger bilens faktiska körsträcka, den vilken avgiften baseras på, debiteras innehavaren 10 kronor/övermil (för år 2001, indexeras). Avräkningen sker vid avtalets utgång som en engångskostnad. 5

6 3.6 Leverans av nytt tjänstefordon Innan leverans av fordonet kan ske skall kommuntransports verkstad kontrollera och godkänna fordonet. Detta skall göras för att utröna att bilen inte är behäftad med några skador och att samtliga beställda tillbehör levererats. Vid skador eller brister efter leverans skall kommuntransport omedelbart kontaktas. 3.7 Tjänstefordonet skall utrustas med dekal. Samtliga fordon skall utrustas med dekal, Halmstad kommuns logotyp. Denna erhålles på kommuntransport. Undantag medges för fordon med sekretess. 3.8 Drivmedelskort Fordonen skall i första hand tankas på kommunens tankstation. Drivmedelskort beställes på förrådet. 4 Anvisningar för användning av tjänstefordon 4.1 Vård och underhåll Körsäkerhet För att öka säkerheten, både för förare och för alla andra trafikanter, har kommunen följande regler för bilkörning i tjänsten. Halmstad kommuns förare ska köra säkert, lagligt och med gott omdöme. Detta leder till ökad säkerhet både för kommunens anställda och för våra medtrafikanter. Dessutom visar vi genom gott trafikuppträdande att vårt kvalitetstänkande får genomslag på alla nivåer. Halmstad kommun kräver av sina förare att de ska följa gällande trafikregler vid körning i tjänsten. I synnerhet poängteras följande: Risken för allvarliga trafikolyckor ökar kraftigt när farten höjs. Därför är det viktigt att hålla hastighetsgränserna. Säkerhetsbältet är en enkel och effektiv livförsäkring för alla bilister. Därför ska bilbälte alltid användas av både förare och samtliga passagerare. Hälften av de invalidiserade trafikskadorna i Sverige är så kallade whiplashskador. Dessa uppkommer oftast vid påkörning bakifrån i relativt låg fart, t ex i kösituationer. För att minska risken för olyckor som leder till whiplashskador är det viktigt att hålla ordentliga säkerhetsavstånd, inte minst vid körning i stadstrafik. Absolut trafiknykterhet är ett krav för alla förare inom kommunen. Han/hon får inte heller använda andra droger. Många mediciner kan försämra en förares trafiksäkerhet på samma sätt som alkohol. Dessa mediciner är märkta med en röd triangel på förpackningen. De förare som använder sådana mediciner har möjlighet att under en period slippa tjänstekörning, alternativt sjukskriva sig, förutsatt att den anställde diskuterat sina mediciner med företagsläkaren. Anställda som tar röd-triangel-märkta preparat under längre tid och i stor omfattning eller under så lång tid att det påverkar deras körning negativt är skyldiga att meddela detta till företagsläkaren. Föraren skall vara utvilad vid körning av företagets fordon. Det är förbjudet för tjänsteförare att tala i mobiltelefon utan handsfree medan de kör. Mobiltelefon med handsfree får användas under enklare landsvägskörning samt för att ta emot korta meddelanden. I andra fall ska föraren stanna bilen för att ta samtalen. 6

7 4.1.2 Vård och underhåll Föraren ansvarar för att bilen hålls ren och proper samt att den är i trafiksäkert och miljömässigt gott skick. Reparation av fel eller skador som uppkommer genom vårdslös skötsel eller försummelse från innehavaren skall bekostas av denne. Hyrbilen är att betrakta som kommunens egendom. Innehavaren skall tillse att bilen befinner sig i ett sådant yttre och inre skick att någon negativ uppmärksamhet ej riktas mot kommunen. Detta gäller även framförandet av fordonet. 4.2 Service och reparationer Innehavaren är ansvarig för att bilen servas och sköts i enlighet med kommuntransports anvisningar samt att service utförs vid fastställda intervaller. Givna anvisningar beträffande reparationer skall alltid följas. Likaså skall alltid kommuntransports verkstad anlitas. Eventuella klagomål på utförda arbeten skall omedelbart riktas till verkstaden. Innehavaren är skyldig att visa upp bilen för kommuntransports besiktningsman en gång i halvåret. 4.3 Vid skada och stöld Alla kontakter med försäkringsbolag skall ske via kommuntransport Försäkringsbolag Samtliga tjänstefordon är försäkrade. Vid all kontakt med polis eller försäkringsbolag i samband med skada (skadeanmälan), skall innehavaren ange adress enligt följande: Kommuntransport Box Halmstad Att komma ihåg vid skada Skadeanmälan skall alltid fyllas i och skrivas under av båda parter. Kopia skickas till kommuntransport. Tag dessutom kontakt med kommuntransport per telefon omgående om möjligt, Vid kollision kan det vara bra att notera följande grunduppgifter, Motpartens namn Motpartens personnummer (kontrollera via körkortet) Motpartens försäkringsbolag Motpartens bils registreringsnummer Eventuella vittnen Underteckna ingenting på skadeplatsen förutom skadeanmälan, gör ej heller några förhastade medgivanden utan analysera incidenten om möjligt vid ett lugnare tillfälle. Kom ihåg att det är försäkringsbolagets uppgift att utreda skuldfrågan. Stöldskada skall omgående anmälas till polisen. Om det efter kontakt med polis och försäkringsbolag fortfarande kvarstår oklarheter, kan du kontakta kommuntransport. 4.4 Skadebesiktning 7

8 Vid skada på den egna bilen, oavsett om den uppkommit på grund av trafikolycka eller annan yttre påverkan, skall om fordonet kan köras, besiktning ske hos kommuntransports verkstad. Vid stöld, skadegörelse och parkeringsskada skall polisanmälan göras. Om fordonet har vagnskadegarantin hos ett annat försäkringsbolag kontaktas detta försäkringsbolag genom kommuntransports försorg. Vid skada i övriga delar av landet eller om bilen inte kan köras, skall närmaste auktoriserade verkstad anlitas. Denne kontaktar sedan vårt försäkringsbolag eller det försäkringsbolag där bilens vagnskadeförsäkring finns Glas och räddning Kontakta alltid kommuntransport vid glasskador. Vid bärgning/räddning tillhandahåller i regel bärgaren skadeblankett. Anmälan för glasskada görs till glasmästaren i samband med byte eller reparation Parkeringsskada Vid en parkeringsskada utan motpart måste bilen omedelbart skadebesiktigas. Iakttag eventuella spår efter motparten exempelvis glasbitar, bildelar och färgavskrap från smitande bil. För att ersättningen skall utbetalas måste det styrkas att skadan är en parkeringsskada samt att upptäckten av skadan har skett innan fordonet flyttats. Självrisken vid parkeringsskada med smitning utgör 5 % av gällande basbelopp. Polisanmälan skall alltid bifogas skadeanmälan. Kopior skickas till kommuntransport Skada utan motpart Vid skada på tjänstefordon med vagnskadegaranti och där ingen motpart finns, skall skadan anmälas till kommuntransport. I övriga fall anmäls skadan till kommuntransport samt till vårt försäkringsbolag Smitningsskada Vid en smitningsskada i trafik måste bilen omedelbart skadebesiktigas. Anmälan till Trafikförsäkringsföreningen skall göras. Polisanmälan skall alltid bifogas. Kopior skall skickas till kommuntransport. Trafikförsäkringsföreningen Tegeluddsvägen Stockholm Fordonsinnehavarens ansvar Det är Halmstad kommuns policy att aldrig betala självrisker eller andra kostnadsutlägg om det framkommer att den anställde har framfört sitt fordon med mycket stor försumlighet eller om den anställde har kört sitt tjänstefordon rattonykter. 4.5 Hyrbil 8

9 Då tjänstefordonet av något skäl är obrukbar äger innehavaren rätt att tillfälligt utnyttja en poolbil eller i undantagsfall en annan hyrbil. Kommer den ordinarie bilen inte bli tillgänglig inom två dagar skall kommuntransport kontaktas innan hyrbil tas ut. Kommuntransport ombesörjer och ansvarar för att ersättningsfordon finns att tillgå. Skall hyrbilen utnyttjas för en längre period skall även chef med delegation konsulteras. Kostnaden för poolbil eller hyrbil debiteras förvaltningen. Tillse alltid att registreringsnumret på fordonet och antal mil som hyrbilen körts under hyrestiden anges på fakturan. Det går inte att kombinera tjänstebil med poolbil, d v s den anställde har inte rätt att lämna tjänstefordonet hemma och själv hyra en poolbil. Undantag är de fall då tjänstefordonet är på service eller är obrukbar i samband med skada. 4.6 Sommar- och vinterdäck Kommuntransport ombesörjer inköp av däck. Verkstaden besiktigar och godkänner före inköp. Kostnaderna för däcken debiteras förvaltningen. 4.7 Komplettering/förbättring Tjänstefordonet får ej utrustas med sådan utrustning som negativt kan påverka dess andrahandvsärde även om sådan utrustning till fullo bekostas av förvaltningen. Undantag medges om utrustningen är av betydelse för tjänstebehovet. Rekonditionering av fordonets interiör eller exteriör, exempelvis lackpolering eller försegling under hyrperioden bekostas av förvaltningen. Vanlig tvätt utföres av den anställde gratis i kommuntransports tvätthall. 4.8 Felparkeringsavgifter och böter Samtliga parkeringsböter skall betalas av föraren. Gäller även om föraren anser att avgiften är felaktig. Detta för att senare kunna överklaga hos utställaren av avgiften. Ger överklagandet ett positivt resultat återbetalas avgiften så snart restitution erhållits. Underlåter föraren att betala, betalar kommuntransport och debiterar därefter förvaltningen avgifterna, vilken i sin tur gör motsvarande nettolöneavdrag. Vidare debiteras en hanteringsavgift om 200 kronor. 4.9 Svensk bilprovning När det är dags att besiktiga tjänstebilen får innehavaren en påminnelse av kommuntransport. Tjänstefordonsinnehavaren ansvarar och ombesörjer själv besiktning av fordonet. 5 Vid avslut 5.1 Avslut vid hyrperiodens slut Vid hyrperiodens slut när fordonet skall återlämnas skall föraren kontakta kommuntransport och boka tid för en test av bilen. Föraren skall närvara vid denna test och kontrollera att testresultatet överensstämmer med bilens kondition. Efter utförd biltest skall testutlåtandet (värderingen) ligga till grund för eventuella ekonomiska regleringar. Hyresavgiften debiteras till dess kommuntransport har fått bekräftelse på att bilen återlämnats. Eventuella bensinkortet skall samtidigt återlämnas. Kortet är knutet till bilens registreringsnummer och måste bytas ut vid uttag av ny hyrbil. 9

10 Därefter sker avräkning mot hyresavtalet. Angående den anställdes ansvar och uppenbar misskötsel se punkt 2.4 Avtal om förbindelse med ansvar. 5.2 Förlängning av hyrperioden Endast i undantagsfall kan en förlängning av hyrperioden ske, och då under förutsättning att bilen körts avsevärt färre mil än den i hyresavtalet angivna körsträckan. Beslut om detta fattas i samråd med kommuntransport och chef med delegation. 5.3 Avbrott under hyrperioden. Kostnader som uppstår på grund av att hyreskontraktet avbryts hänföres till förvaltningen. 6 Omkostnadsuppföljning och rapportering 6.1 Bilomkostnader I princip samtliga externa omkostnader rörande hyrbilar kommer att redovisas och rapporteras av kommuntransport. Följande kostnadsposter omfattas av redovisningen från kommuntransport: - Hyreskostnad - Service och reparationskostnader - Vägtrafikskatt - Bilförsäkringskostnader - Kostnader för lånebil vid stillestånd - Administrationskostnader Dessa faktureras kvartalsvis på samlingsfaktura till respektive förvaltning. Det åligger den fordonsansvarige att kvartalsvis kontrollera att debiterade kostnader är korrekta. Om så inte är fallet skall den fordonsansvarige snarast kontakta kommuntransport. 6.2 Milrapport För att komplettera rapporteringen kommer begäran om milrapport regelbundet att skickas ut från kommuntransport till samtliga innehavare av hyrfordon. Denna skall fyllas i med bilens aktuella mätarställning och returneras till kommuntransport av den anställde. 10

Dokumentets namn Dokumenttyp Sida Giltig från Utarbetad av Godkänd av Version

Dokumentets namn Dokumenttyp Sida Giltig från Utarbetad av Godkänd av Version Trafiksäkerhetspolicy Policy 1 av 5 2016-09-02 Fordons policy Samtliga medarbetare som använder fordon i tjänsten ska: Ha körkort och den behörighet och den hälsa som krävs för att på ett trafiksäkert

Läs mer

Fastställd av Kommunfullmäktige 2012-xx-xx. Riktlinjer för Halmstads kommuns tjänstefordon.

Fastställd av Kommunfullmäktige 2012-xx-xx. Riktlinjer för Halmstads kommuns tjänstefordon. Fastställd av Kommunfullmäktige 2012-xx-xx Riktlinjer för Halmstads kommuns tjänstefordon. 2 Innehållsförteckning 1. Allmänt 1.1 Syfte 1.2 Ansvarig 2. Regler för tjänstefordon 2.1 Översikt 2.2 Användande

Läs mer

Policy för inköp och användande av fordon/maskiner

Policy för inköp och användande av fordon/maskiner 2003-11-20 1 Leif Pettersson Miljö och stadsbyggnadsförvaltningen H Kommunstyrelsen Policy för inköp och användande av fordon/maskiner i Haninge kommun. Allmänt Denna policy gäller för inköp och användning

Läs mer

Rese- och transportpolicy för Åmåls kommun

Rese- och transportpolicy för Åmåls kommun Antaget av kommunfullmäktige 2008-05-28 KF 105 Rese- och transportpolicy för Åmåls kommun Policyns tillämpningsområde Alla resor som sker inom tjänsten och betalas av Åmåls kommun Upphandling av resor,

Läs mer

Policy avseende Driftbilar inom Värnamo kommun

Policy avseende Driftbilar inom Värnamo kommun Antagen av kommunfullmäktige 2009-11-26, 166 Kommunledningskontoret Policy avseende Driftbilar inom Värnamo kommun Styrande dokument är dels Resepolicy för Värnamo kommun samt de övriga policies vilka

Läs mer

Kontaktperson Eva Danielsson Friberg/ Jan-Olof Stoor

Kontaktperson Eva Danielsson Friberg/ Jan-Olof Stoor Riktlinjer och rutiner för hantering av kommunens bilar 2014-10-24 Antagen av Kommunstyrelsen 2014-11-26 265 Dnr 2014-000398 Kontaktperson Eva Danielsson Friberg/ Jan-Olof Stoor Innehållsförteckning 1

Läs mer

BILPOLICY HSB SKÅNE. Beslutad av styrelsen 2015-09-11 HSB SKÅNE. Postadress: Box 1712, 22101 Lund, Vxl: 046-2108400, http://www.hsb.

BILPOLICY HSB SKÅNE. Beslutad av styrelsen 2015-09-11 HSB SKÅNE. Postadress: Box 1712, 22101 Lund, Vxl: 046-2108400, http://www.hsb. BILPOLICY HSB SKÅNE Beslutad av styrelsen -09-11 HSB SKÅNE Postadress: Box 1712, 22101 Lund, Vxl: 046-2108400, http://www.hsb.se Antagen av styrelsen -09-11 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Förmånsbil... 3 2 Tjänstebil...

Läs mer

Göteborgs Gatu AB (Gatubolaget) Villkor för Personalcykel

Göteborgs Gatu AB (Gatubolaget) Villkor för Personalcykel Göteborgs Gatu AB (Gatubolaget) Villkor för Personalcykel 2013-02-07 Innehållsförteckning 1 Bakgrund... 3 2 Omfattning... 3 3 Avtal om Personalcykel... 3 4 Nettolöneavdrag... 3 5 Om nettolöneavdrag ej

Läs mer

Trafiksäkerhets- och resepolicy för NTF Stockholms län 2005-2006

Trafiksäkerhets- och resepolicy för NTF Stockholms län 2005-2006 Trafiksäkerhets- och resepolicy för NTF Stockholms län 2005-2006 2 Omfattning Denna policy gäller alla de resor som företas i tjänsten och betalas av NTF. Avsteg från policyn kan göras efter beslut av

Läs mer

RAPPORTERING OCH EKONOMI OM OLYCKAN ÄR FRAMME BILKÖRNING TILL VARDAGS SERVICE OCH FÖRMÅNER TA MED BILEN UTOMLANDS FÖRSÄLJNING AV BILEN.

RAPPORTERING OCH EKONOMI OM OLYCKAN ÄR FRAMME BILKÖRNING TILL VARDAGS SERVICE OCH FÖRMÅNER TA MED BILEN UTOMLANDS FÖRSÄLJNING AV BILEN. BILKÖRNING TILL VARDAGS RAPPORTERING OCH EKONOMI SERVICE OCH FÖRMÅNER FÖRSÄLJNING AV BILEN OM OLYCKAN ÄR FRAMME TA MED BILEN UTOMLANDS Förarguide Förarsupport 0771-22 00 00 Bokningar och snabba svar! BILKÖRNING

Läs mer

Anvisning Ansvariga för verksamhetsbundna fordon

Anvisning Ansvariga för verksamhetsbundna fordon Skånetransport Mikael Wihlborg Affärsområdeschef Tfn: 046-17 47 57 e-post: mikael.wihlborg@skane.se Datum 2009-12-03 1 (7) Anvisning Ansvariga för verksamhetsbundna fordon För varje verksamhetsbundet fordon

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Flik R

MELLERUDS KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Flik R Ersätter Utbytt den Sign 1:5 Inledning Kommunens verksamhet medför att ett stort antal resor och transporter genomförs varje år. Det är viktigt att dessa resor och transporter sker kostnadseffektivt, trafiksäkert

Läs mer

TRAFIKSÄKERHETSPOLICY

TRAFIKSÄKERHETSPOLICY 1 TRAFIKSÄKERHETSPOLICY För personal i Gullspångs kommun Antagen i kommunfullmäktige den 31 januari 2011 7. Inledning Denna trafiksäkerhetspolicy gäller för resor och transporter inom kommunens förvaltningar

Läs mer

S K A D E F Ö R E B Y G G A N D E

S K A D E F Ö R E B Y G G A N D E S K A D E F Ö R E B Y G G A N D E P R O G R A M AGENDA Process skadeförebyggande arbete Rutiner vid skadeanmälan P-skador Glasskador Reparationskostnader Attityder, vårdabilen Jonny Vall Motorskadetekniker

Läs mer

Policy för Persontransporter och Fordonshantering

Policy för Persontransporter och Fordonshantering FÖRFATTNINGSSAMLING (8.1.41) Policy för Persontransporter och Fordonshantering (ägda eller leasade) Dokumenttyp Riktlinjer Ämnesområde Fordonshantering Ägare/ansvarig Kommunstyrelsen Antagen av KS 2005-02-02

Läs mer

Göteborgs Gatu AB (Gatubolaget) Allmän information för Personalcykel 2015-03-05

Göteborgs Gatu AB (Gatubolaget) Allmän information för Personalcykel 2015-03-05 Göteborgs Gatu AB (Gatubolaget) Allmän information för Personalcykel 2015-03-05 Innehållsförteckning 1 Bakgrund... 3 2 Omfattning... 3 3 Avtal om Personalcykel... 3 4 Nettolöneavdrag... 3 5 Om nettolöneavdrag

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING Resepolicy Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kansli Gäller fr. o m: Lagakraftvunnet beslut KS 220, 2000-11-21

FÖRFATTNINGSSAMLING Resepolicy Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kansli Gäller fr. o m: Lagakraftvunnet beslut KS 220, 2000-11-21 Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kansli Gäller fr. o m: Lagakraftvunnet beslut KS 220, 2000-11-21 Denna policy gäller för alla de resor och transporter som görs i tjänsten och betalas av Karlshamns

Läs mer

ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING NR 14 RESEPOLICY FÖR ESLÖVS KOMMUN. Antagen av kommunfullmäktige 2003-03-31

ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING NR 14 RESEPOLICY FÖR ESLÖVS KOMMUN. Antagen av kommunfullmäktige 2003-03-31 ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING NR 14 RESEPOLICY FÖR ESLÖVS KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2003-03-31 Denna policy gäller för medarbetare, inhyrd medarbetare, och förtroendevalda inom Eslöv kommun

Läs mer

Riktlinjer för fordon och resor

Riktlinjer för fordon och resor Riktlinjer för fordon och resor Detta styrdokument är antaget av kommunstyrelsen och ska följas av alla anställda och förtroendevalda i Skövde kommuns nämnder och förvaltningar. Dokumentet syftar till

Läs mer

Rese- och trafiksäkerhetspolicy för anställda i Bengtsfors kommun

Rese- och trafiksäkerhetspolicy för anställda i Bengtsfors kommun Kommunledningskontoret Anders Alin POLICY Antagen av Fullmäktige Paragraf 60 1(5) Rese- och trafiksäkerhetspolicy för 2 Omfattning Denna policy gäller samtliga medarbetare i Bengtsfors koncern. Policyn

Läs mer

Vagnskadegaranti. mässig trafik (t.ex. taxi och budbilar).

Vagnskadegaranti. mässig trafik (t.ex. taxi och budbilar). Vagnskadegaranti Vagnskadegaranti Vagnskadegarantivillkor Vagnskadegarantin gäller i tre år, för denna fabriksnya Porsche, från och med första registreringsdatum enligt registreringsbeviset. Om bilen skadas

Läs mer

2011/16/2010 FORDONS DROG OCH ALKOHOLPOLICY

2011/16/2010 FORDONS DROG OCH ALKOHOLPOLICY 2011/16/2010 Lift EQ FORDONS DROG OCH ALKOHOLPOLICY Miljö, Hälsa och Säkerhet Lift EQ Scandinavia AB vill med sin policy begränsa miljöpåverkan och hälsoeffekter som uppstår genom inköp och drift med företagets

Läs mer

ÖVERGRIPANDE RIKTLINJE

ÖVERGRIPANDE RIKTLINJE 1/6 INKÖP OCH ANVÄNDNING AV BILAR Allmänt Denna policy gäller för inköp och användning av alla bilar inom VoB Syd AB. I begreppet inköp av bil innefattas även leasing av bil. VoB har f.n avtal med följande

Läs mer

Ersätter: D-LFV 2006-000287, D-LFV 2006-014136 och D-LFV 2007-053708 Sida: 1 (8)

Ersätter: D-LFV 2006-000287, D-LFV 2006-014136 och D-LFV 2007-053708 Sida: 1 (8) INTERN FÖRESKRIFT Nr D-LFV 2009-017929 Ver. 01.00 Fastställd av Gd Datum 2009-04-01 Ansvarig enhet Koncerninfrastruktur Handläggare Håkan Jonforsen Ersätter: D-LFV 2006-000287, D-LFV 2006-014136 och D-LFV

Läs mer

Handhavande av fordon

Handhavande av fordon Välkommen till första workshopen i projektet Handhavande av fordon. Projektet drivs av HMSkåne på uppdrag av Vägverket. Fokus för projektet; Skötsel drift uppföljning.för ökad miljöhänsyn och trafiksäkerhet

Läs mer

PSE_Garanti_Vagnskada_1010.qxp:Vagnskadegaranti 10-10-07 09.21 Sida 1. Vagnskadegaranti

PSE_Garanti_Vagnskada_1010.qxp:Vagnskadegaranti 10-10-07 09.21 Sida 1. Vagnskadegaranti PSE_Garanti_Vagnskada_1010.qxp:Vagnskadegaranti 10-10-07 09.21 Sida 1 Vagnskadegaranti PSE_Garanti_Vagnskada_1010.qxp:Vagnskadegaranti 10-10-07 09.21 Sida 2 Vagnskadegaranti Vagnskadegarantivillkor reparationskostnaden,

Läs mer

2013-08-20. Revidering av policyn för resor, fordon och trafiksäkerhet.

2013-08-20. Revidering av policyn för resor, fordon och trafiksäkerhet. Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2013-08-20 242 Revidering av policyn för resor, fordon och trafiksäkerhet. KS Dnr 2013-278 KS, KF Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

Riktlinjer för fordon och drivmedel inom Södertälje kommun

Riktlinjer för fordon och drivmedel inom Södertälje kommun Datum 2015-01-12 Enhet Samhällsbyggnadskontoret Riktlinjer för fordon och drivmedel inom Södertälje kommun Allmänt Riktlinjer för fordon och drivmedel omfattar alla nämnder och helägda kommunala bolag

Läs mer

Policy. Regler och riktlinjer för resor och trafiksäkerhet. Sida 1/5

Policy. Regler och riktlinjer för resor och trafiksäkerhet. Sida 1/5 Sida 1/5 Regler och riktlinjer för resor och trafiksäkerhet Syfte Tjänsteresor och transporter ska företas så kostnadseffektivt som möjligt med hänsyn till verksamhetens krav och medarbetarnas individuella

Läs mer

Ink 2012 08. MÄL Medarbetare och förtroendevalda ska vid resor orsaka så lite miljöpåverkan som det är möjligt.

Ink 2012 08. MÄL Medarbetare och förtroendevalda ska vid resor orsaka så lite miljöpåverkan som det är möjligt. ~SAlA lt01 KOMMUN Bilaga KS 2012/106/1 SALA KOMMUN Ink 2012 08 2012 05 08 DIARIENR: 2012/ POLICY KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING Kommunfullmäktige Resepolicy för Sala kommun MÄL Medarbetare och förtroendevalda

Läs mer

Policy. för resor. Diarienummer: KS2010/0187.100. Gäller från: 2011-01-01

Policy. för resor. Diarienummer: KS2010/0187.100. Gäller från: 2011-01-01 Diarienummer: KS2010/0187.100 Policy för resor Gäller från: 2011-01-01 Gäller för: Ljungby kommun Fastställd av: Fullmäktige 2010-09-28 Utarbetad av: Kommunledningsförvaltningen, kansliavdelningen Revideras

Läs mer

Rese- policy. Falköpings kommun

Rese- policy. Falköpings kommun Rese- policy Falköpings kommun 1 2 Till resepolicyn hör följande dokument 1. Regler för tjänsteresor i Falköpings kommun 2. Råd och tillämpning av resepolicyn 3. Minikrav på bilar som används i tjänsten

Läs mer

Resepolicy för Falköpings kommun

Resepolicy för Falköpings kommun Resepolicy för Falköpings kommun Mål: Skapa förutsättningar för ett kostnadseffektivt resande Skapa en säker och trygg arbetsmiljö för kommunens medarbetare vid tjänsteresor Minimera risken för att andra

Läs mer

Riktlinjer. Fordonshantering Gäller fr.o.m. 2015-11-05. Antagen av kommundirektören 2015-11-05. Gäller fr.o.m : Rubrik 8

Riktlinjer. Fordonshantering Gäller fr.o.m. 2015-11-05. Antagen av kommundirektören 2015-11-05. Gäller fr.o.m : Rubrik 8 Riktlinjer Fordonshantering Gäller fr.o.m. 2015-11-05 Gäller fr.o.m : Rubrik 8 Antagen av kommundirektören 2015-11-05 Innehållsförteckning Inledning... 1 Syfte... 1 Organisation... 1 Omfattning... 1 Fordonsanskaffning...

Läs mer

Inledning. Vilken väg skall jag gå? Beror på vart Du skall. Det vet jag inte! Då spelar det ingen roll vilken väg Du tar!

Inledning. Vilken väg skall jag gå? Beror på vart Du skall. Det vet jag inte! Då spelar det ingen roll vilken väg Du tar! Inledning Vilken väg skall jag gå? Beror på vart Du skall. Det vet jag inte! Då spelar det ingen roll vilken väg Du tar! Bilpoolslösning något för din organisation Bakgrund -Nyttor Bilpool vad är det Organisationens

Läs mer

Riktlinjer. Fordonshantering. Gäller fr.o.m. 2012-05-01. Antagen av kommundirektören 2012-04-23

Riktlinjer. Fordonshantering. Gäller fr.o.m. 2012-05-01. Antagen av kommundirektören 2012-04-23 Riktlinjer Fordonshantering Gäller fr.o.m. 2012-05-01 Antagen av kommundirektören 2012-04-23 Innehållsförteckning Innehåll Inledning... 1 Bakgrund... 1 Syfte... 1 Organisation... 1 Omfattning... 1 Resepolicy...

Läs mer

Anvisning till: Riktlinjer för inköp av personbilar. Enköpings kommun

Anvisning till: Riktlinjer för inköp av personbilar. Enköpings kommun Anvisning till: Riktlinjer för inköp av personbilar Enköpings kommun Denna vägledning till dokumentet Riktlinjer för inköp av personbilar i Enköpings kommun ger en djupare förklaring till de olika skrivningarna

Läs mer

1 Erbjudande om förmånsbil bidrar till en effektiv verksamhet vid de regionala enheterna.

1 Erbjudande om förmånsbil bidrar till en effektiv verksamhet vid de regionala enheterna. 2005-12-23 (Reviderade belopp 2013) AVTAL AVTAL OM BILFÖRMÅN FÖR ENHETSCHEFER OCH OMBUDSMÄN VID STs REGIONALA ENHETER (exklusive Stockholm) 1 Erbjudande om förmånsbil bidrar till en effektiv verksamhet

Läs mer

V Ä L K O M M E N VÅR FILOSOFI ÄR ATT DET SKA VARA ENKELT ATT ANVÄNDA EN LEASEPLAN-BIL.

V Ä L K O M M E N VÅR FILOSOFI ÄR ATT DET SKA VARA ENKELT ATT ANVÄNDA EN LEASEPLAN-BIL. Din Personalbil VÄLKOMMEN VÅR FILOSOFI ÄR ATT DET SKA VARA ENKELT ATT ANVÄNDA EN LEASEPLAN-BIL. ENKELT FÖR DIG DÄRFÖR ATT VI, PÅ DIN ARBETSGIVARES UPPDRAG, HANTERAR DET MESTA VAD GÄLLER ADMINISTRATIONEN

Läs mer

Regler vid Bokning och uthyrning av Husbil Stall Uppegården.

Regler vid Bokning och uthyrning av Husbil Stall Uppegården. Regler vid Bokning och uthyrning av Husbil Stall Uppegården. Bokningsavgift. Depositionen / bokningsavgift på 3.000,- betalas senast 3 dagar efter bokning av husbilen. Betalning av hyresbeloppet. Hyresbelopp

Läs mer

Riktlinjer för inköp av personbilar i Enköpings kommun

Riktlinjer för inköp av personbilar i Enköpings kommun Bilden ur Enköpings kommuns grafiska riktlinjer - Grafisk profil. Riktlinjer för inköp av personbilar i Enköpings kommun Antagen av Kommunstyrelsen 2011-03-07, KS2011/106 Omfattning och syfte Riktlinjerna

Läs mer

Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler

Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler Borås Stads Riktlinjer för resor Riktlinjer för resor 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås program

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING 040.1

FÖRFATTNINGSSAMLING 040.1 1 (5) VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 040.1 RESEPOLICY FÖR VÄSTERVIKS KOMMUN ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2004-11-25, 156 Denna policy gäller alla resor som sker inom tjänsten och betalas av Västerviks

Läs mer

Policy för resor och transporter

Policy för resor och transporter POLICY DATUM 2013-03-18 Policy för resor och transporter Detta dokument ersätter KS beslut 2005-11-07, KS 98. Transporter svarar för en betydande del av kommunens kostnader och miljöpåverkan. Kommunen

Läs mer

Höörs kommun. Övergripande förstudie av kommunens fordonshantering. Audit KPMG AB 21 maj 2012 Antal sidor: 8

Höörs kommun. Övergripande förstudie av kommunens fordonshantering. Audit KPMG AB 21 maj 2012 Antal sidor: 8 kommunens fordonshantering Audit KPMG AB 21 maj 2012 Antal sidor: 8 Innehåll 1. Sammanfattning 2. Bakgrund 3. Syfte och avgränsning 4. Metod 5. Policys och styrdokument 5.1 Fordonshantering 5.1.1 Iakttagelser

Läs mer

TRAFIKSÄKERHETSPOLICY OCH ANVISNINGAR

TRAFIKSÄKERHETSPOLICY OCH ANVISNINGAR TRAFIKSÄKERHETSPOLICY OCH ANVISNINGAR Trafiksäkerhetspolicy reviderad 2005-12-14 TRAFIKSÄKERHETSPOLICY Inom Sjöfartsverket ska vi sträva efter att alla anställda ska få en trygg och säker arbetsmiljö.

Läs mer

Allmänna villkor. 1. Tillämplighet. 2. Nyttjanderätt. 3. Avhämtning och återlämnande. För uthyrning av maskiner m.m.

Allmänna villkor. 1. Tillämplighet. 2. Nyttjanderätt. 3. Avhämtning och återlämnande. För uthyrning av maskiner m.m. Allmänna villkor För uthyrning av maskiner m.m. 1. Tillämplighet 1.1 Dessa allmänna villkor gäller vid uthyrning av maskiner och annan utrustning eller liknande som Uthyraren tillhandahåller Hyrestagaren.

Läs mer

Kommunala fordon - drift och uppföljning. Workshop 24 september 2008 Hållbar Mobilitet Skåne Maria.Losman@ecoplan.

Kommunala fordon - drift och uppföljning. Workshop 24 september 2008 Hållbar Mobilitet Skåne Maria.Losman@ecoplan. Kommunala fordon - drift och uppföljning Workshop 24 september 2008 Hållbar Mobilitet Skåne Maria.Losman@ecoplan.se Tel 031-3399333 God fordonshantering Frigör bilanvändares arbetstid till själva jobbet.

Läs mer

Policy samt riktlinjer för trafiksäkerheten inom Kriminalvården

Policy samt riktlinjer för trafiksäkerheten inom Kriminalvården 1 (5) Policy samt riktlinjer för trafiksäkerheten inom Kriminalvården Kriminalvårdens riktlinjer 2008:22 2 (5) Policy samt riktlinjer för trafiksäkerheten inom Kriminalvården Denna policy och dessa riktlinjer

Läs mer

2006-09-23 Vägverket 1. Köpa bil? tips och råd till den smarta bilköparen Malmö 14 september 2006.

2006-09-23 Vägverket 1. Köpa bil? tips och råd till den smarta bilköparen Malmö 14 september 2006. Vägverket 1 Köpa bil? tips och råd till den smarta bilköparen Malmö 14 september 2006. Vägverket 2 Proportioner CO2 - påverkan Höjning från 90 till 110 på 10km väg med 10 000 ådt motsvarar 500-1000 FFV-bilar.

Läs mer

Kvalitetspolicy för Örebro Läns Taxi AB

Kvalitetspolicy för Örebro Läns Taxi AB Kvalitetspolicy för Örebro Läns Taxi AB Vi skall agera på ett sådant sätt att vi uppfattas som ett pålitligt och kompetent företag. Vi skall genom utbildning av vår personal öka vårt kunnande om våra kunders

Läs mer

TRAFIKSÄKERHETSPOLICY

TRAFIKSÄKERHETSPOLICY TRAFIKSÄKERHETSPOLICY Rev. 2004-10-01 Rev. 2005-11-14 Rev. 2007-09-19 Rev. 2008-03-03 1 TRAFIKSÄKERHETSPOLICYPROGRAM FÖR LINDBERGS BUSS AB. Lindbergs Buss AB bedriver linje- och beställningstrafik. Under

Läs mer

Riktlinjer för miljö- och trafiksäkerhetskrav i upphandlingar av lätta fordon i Mölndals stad

Riktlinjer för miljö- och trafiksäkerhetskrav i upphandlingar av lätta fordon i Mölndals stad 2011-06-29 Riktlinjer för miljö- och trafikskrav i upphandlingar av lätta fordon i Mölndals stad Syfte Syftet med riktlinjerna är att underlätta tillämpningen för de av kommunfullmäktige antagna miljömålen

Läs mer

Riktlinjer fordon. Innehållsförteckning

Riktlinjer fordon. Innehållsförteckning Styrdokument Dokumenttyp: Riktlinjer Beslutat av: Kommunstyrelsen Fastställelsedatum: 2017-05-03 Ansvarig: Fastighet- och serviceförvaltningen Revideras: Följas upp: Vart tredje år Riktlinjer fordon Innehållsförteckning

Läs mer

Resepolicy. för Falköpings kommun. Resepolicy

Resepolicy. för Falköpings kommun. Resepolicy för Falköpings kommun Resepolicy Innehållsförteckning Syfte 3 Omfattning och avgränsning 3 Övergripande mål 3 Miljö Säkerhet Effektivitet Föredöme Ansvar 4 Spridning och uppföljning 4 Bilaga 1 Reseinstruktion

Läs mer

Saab 9-3 Linear Modellår: 2005 Sedan Ljus gul

Saab 9-3 Linear Modellår: 2005 Sedan Ljus gul Motoreffekt: 9 kw / 15 hk Antal vägmätaravläsningar: Antal uppgifter: 30 Fordonshistorik Sida 1 av 3 Datum Uppgifter 201-06-22 Ny ägare registrerad. Fordonet köpt av återförsäljare. Fordonet är anmält

Läs mer

Inom vår verksamhet ska vi ha en policy och dokumenterade rutiner för hur arbetsmiljöarbetet ska utföras.

Inom vår verksamhet ska vi ha en policy och dokumenterade rutiner för hur arbetsmiljöarbetet ska utföras. Arbetsmiljöpolicy Inom vår verksamhet ska vi ha en policy och dokumenterade rutiner för hur arbetsmiljöarbetet ska utföras. Upprättad trafiksäkerhetspolicy skall alltid följas, samt rutiner för olyckfallsanmälningar

Läs mer

Tjänstebilspolicy för Ragn-Sells AB. Riktlinjer för tjänstebilar

Tjänstebilspolicy för Ragn-Sells AB. Riktlinjer för tjänstebilar Tjänstebilspolicy för Ragn-Sells AB Denna policy gäller för anställda inom Ragn-Sells AB och ska reglera bilinnehav, rutiner och användandet av tjänstebilar. Bilpolicyns syfte är att tydligt och enkelt

Läs mer

Entusiastförsäkring. Gäller från 2002-04-01

Entusiastförsäkring. Gäller från 2002-04-01 Entusiastförsäkring Gäller från 2002-04-01 För hobbybilen som För hobbybilen som rullar högst 500 mil om året För att vi ska kunna erbjuda en rimlig premie, så ställer vi hårda krav: Bilen måste vara i

Läs mer

Trafiksäkerhetspolicy för socialförvaltningen

Trafiksäkerhetspolicy för socialförvaltningen Socialförvaltningen Trafiksäkerhetspolicy för socialförvaltningen med utgångspunkt från kommunens trafiksäkerhetspolicy Reviderad 2013-04-03 2 Trafiksäkerhetspolicy ur arbetsmiljösynpunkt för Vimmerby

Läs mer

TELEFONPOLICY FÖR SUNNE KOMMUN

TELEFONPOLICY FÖR SUNNE KOMMUN 1 Antagen av kommunfullmäktige 2000-10-30, 65 1. INLEDNING TELEFONPOLICY FÖR SUNNE KOMMUN Kommunens uppgift är att inom olika områden erbjuda tjänster av hög kvalitet till medborgarna. För att kommunen

Läs mer

2. Fordonspolicy för Vallentuna kommun

2. Fordonspolicy för Vallentuna kommun VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2015-01-07 DNR KS 2014.561 ROBERT NILSSON SID 1/1 INKÖPSCONTROLLER ROBERT.NILSSON@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Fordonspolicy

Läs mer

Policy. Policy för fordon och tillämpningsanvisningar. Sida 1/12

Policy. Policy för fordon och tillämpningsanvisningar. Sida 1/12 Sida 1/12 Policy för fordon och tillämpningsanvisningar Kungsbacka kommuns fordonspolicy ställer höga krav på de bilar vi använder. Alla bilar kommunen köper eller leasar ska uppfylla strikta miljö- och

Läs mer

Avtal för förmånen delvis fri bil

Avtal för förmånen delvis fri bil 1(5) Datum HR-avdelningen Dnr PVS-819- Avtal för förmånen delvis fri bil Nedanstående avtal tecknas mellan Rikspolisstyrelsen och nedan kallad förmånstagare, titel och namn Den faktiska kostnaden framkommer

Läs mer

Revisionsrapport nr 1, 2013, slutversion R Wallin. Valdemarsviks kommun Leasingbilar

Revisionsrapport nr 1, 2013, slutversion R Wallin. Valdemarsviks kommun Leasingbilar Revisionsrapport nr 1, 2013, slutversion R Wallin Valdemarsviks kommun Leasingbilar Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 3 2.1. Revisionsfrågor... 3 2.2. Metod... 3 3. Bakgrund... 3 4. Utgångspunkter/revisionsbevis...

Läs mer

Regler att tillämpa för tjänsteresor i NTF Sörmland

Regler att tillämpa för tjänsteresor i NTF Sörmland Regler att tillämpa för tjänsteresor i NTF Sörmland Till grund för tjänsteresor i NTF Sörmland finns: Resepolicy för NTF Sörmland, fastställd av NTF Sörmlands styrelse, samt NTF Sörmlands mötespolicy.

Läs mer

Personbil och lätt lastbil för uthyrning

Personbil och lätt lastbil för uthyrning Personbil och lätt lastbil för uthyrning En försäkring för personbilar och lätta lastbilar som används i yrkesmässig uthyrning. Den är flexibelt utformad för att täcka både stora och mindre uthyrningsföretags

Läs mer

En smartare försäkring.

En smartare försäkring. En smartare försäkring. Det finns ett smart sätt att ta hand om din bil. Opel Försäkring. Det är en försäkring som lever upp till både dina och våra högt ställda krav på säkerhet och kvalitet. Vi som har

Läs mer

RESE- OCH TRANSPORTPOLICY FÄRGELANDA KOMMUN. Godkänd av kommunstyrelsen , 241

RESE- OCH TRANSPORTPOLICY FÄRGELANDA KOMMUN. Godkänd av kommunstyrelsen , 241 RESE- OCH TRANSPORTPOLICY FÄRGELANDA KOMMUN Godkänd av kommunstyrelsen 2009-10-07, 241 Förslaget är utarbetat av plan- och byggchef Jan Myrén, miljöstrateg Jan Sandell och Kustomsamordnare Jenny Christensson.

Läs mer

Sammanträdesdatum 2012-05-15. Resepolicy samt Riktlinje för resor och trafiksäkerhet för Sala kommun

Sammanträdesdatum 2012-05-15. Resepolicy samt Riktlinje för resor och trafiksäkerhet för Sala kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 7 (14) Sammanträdesdatum 2012-05-15 134 Dnr 2009/154 Resepolicy samt Riktlinje för resor och trafiksäkerhet för Sala kommun INLEDNING Förslag till resepolicy

Läs mer

BMW Fleet. www.bmw.se/ bmwfleet. När du älskar att köra OPERATIONELL LEASING. KÖR BMW SOM TJÄNSTEBIL TILL MARKNADENS BÄSTA VILLKOR.

BMW Fleet. www.bmw.se/ bmwfleet. När du älskar att köra OPERATIONELL LEASING. KÖR BMW SOM TJÄNSTEBIL TILL MARKNADENS BÄSTA VILLKOR. BMW Fleet www.bmw.se/ bmwfleet När du älskar att köra BMW FLEET. OPERATIONELL LEASING. KÖR BMW SOM TJÄNSTEBIL TILL MARKNADENS BÄSTA VILLKOR. BMW FLEET. OPERATIONELL LEASING. BMW Fleet är en operationell

Läs mer

Trafiksäkerhet en arbetsmiljöfråga. 2009-01-27 Ditriktet i Malmö

Trafiksäkerhet en arbetsmiljöfråga. 2009-01-27 Ditriktet i Malmö Trafiksäkerhet en arbetsmiljöfråga 1 Vi arbetar för att minska riskerna för ohälsa och olycksfall i arbetslivet och att förbättra arbetsmiljön ur ett helhetsperspektiv. 2 Arbetsmiljöverkets avdelning för

Läs mer

Resepolicy. Antagen av kommunfullmäktige 2011-06-20, 75

Resepolicy. Antagen av kommunfullmäktige 2011-06-20, 75 Resepolicy Antagen av kommunfullmäktige 2011-06-20, 75 Resepolicy Denna resepolicy är antagen av kommunfullmäktige 2011-06-20, 75 och gäller from 2011-07-01. Omfattning Policyn är kommunövergripande och

Läs mer

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Handläggare Direkttelefon Vår beteckning Er beteckning Datum B Eriksson 0455/303103 2004.286.

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Handläggare Direkttelefon Vår beteckning Er beteckning Datum B Eriksson 0455/303103 2004.286. 1 KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Handläggare Direkttelefon Vår beteckning Er beteckning Datum B Eriksson 0455/303103 2004.286.029 2004-08- 03 KOMMUNÖVERGRIPANDE RIKTLINJER OCH RUTINER FÖR ANSKAFFANDE OCH

Läs mer

100 % fokus på dig som kör Ford.

100 % fokus på dig som kör Ford. 100 % fokus på dig som kör Ford. Vill du ha ett bra pris på din bilförsäkring utan att dra ner på trygghet, kvalitet och service? Då ligger Ford Försäkring bra till. Som en del av varumärket Ford ser vi

Läs mer

Minimikrav på bilar som används i tjänsten

Minimikrav på bilar som används i tjänsten Bilaga 2010-08-20 Trafikverket 781 89 Borlänge Besöksadress: Röda Vägen 1 Telefon: 0771-921 921 www.trafikverket.se registrator@trafikverket.se Minimikrav på bilar som används i tjänsten "Minimikrav på

Läs mer

FORDONSPOLICY FÖR ÖCKERÖ KOMMUN

FORDONSPOLICY FÖR ÖCKERÖ KOMMUN Beslutsdatum: 2017-09-07 Beslutande: Kommunfullmäktige Giltighetstid: Tillsvidare Dokumentansvarig: Kommunchef Upprättad av: Miljöstrateg FORDONSPOLICY FÖR ÖCKERÖ KOMMUN SYFTE Detta dokument reglerar anskaffning,

Läs mer

Personbilsförsäkring. Kortfattad information om din försäkring för Företagsägd personbil

Personbilsförsäkring. Kortfattad information om din försäkring för Företagsägd personbil Personbilsförsäkring Kortfattad information om din försäkring för Företagsägd personbil Vår bilförsäkring ger ett bra skydd för dig, din bil och dina medtrafikanter. Försäkringen gäller för bilar och lätta

Läs mer

Hästägare, Namn. Person/Org. Nummer. Adress. Telefon; hem, mobil. Fodervärd, Namn. Person/Org.nummer. Adress. Telefon; hem, mobil. Häst.

Hästägare, Namn. Person/Org. Nummer. Adress. Telefon; hem, mobil. Fodervärd, Namn. Person/Org.nummer. Adress. Telefon; hem, mobil. Häst. FODERVÄRDSAVTAL Hästägare, Namn Person/Org. Nummer Adress Telefon; hem, mobil Fodervärd, Namn Person/Org.nummer Adress Telefon; hem, mobil Häst Härstamning Kön, födelseår, ras Färg, tecken Registreringsnr,

Läs mer

STANDARDAVTAL FÖR RENOVERING/REPARATION AV FORDON/FORDONSKOMPONENTER

STANDARDAVTAL FÖR RENOVERING/REPARATION AV FORDON/FORDONSKOMPONENTER STANDARDAVTAL FÖR RENOVERING/REPARATION AV FORDON/FORDONSKOMPONENTER Mellan oss har denna dag avtalats följande angående renovering/reparation av följande fordon fordonskomponenter till en av årsmodell.

Läs mer

Riktlinjer för Möten och Resor i Region Skåne

Riktlinjer för Möten och Resor i Region Skåne Reviderad 2010-05-17 Riktlinjer för Möten och Resor i s verksamheter finns representerade i hela Skåne. Detta innebär för många medarbetare återkommande möten och resor utanför den egna arbetsplatsen både

Läs mer

Innehållsförteckning. Din LeasePlan-bil

Innehållsförteckning. Din LeasePlan-bil Din LeasePlan-bil Innehållsförteckning Din LeasePlan-bil Vår filosofi är att det ska vara enkelt att använda en LeasePlanbil. Enkelt för dig därför att vi, på din arbetsgivares uppdrag, hanterar det mesta

Läs mer

Kunden i dessa villkor innebär dig som användare och medlem i Mekonomen dela bil.

Kunden i dessa villkor innebär dig som användare och medlem i Mekonomen dela bil. , Allmänna Villkor Gäller from 2016-03-18 och tills vidare Nedan följer de allmänna villkor under vilka Avtal träffats mellan Mekonomen Nya Affärer AB, organisationsnummer 556821-5981, nedan kallad och

Läs mer

Bilaga 1 a Kravspecifikation Samtliga anbudsområden

Bilaga 1 a Kravspecifikation Samtliga anbudsområden 2012-03-16 1 (6) Bilaga 1 a Kravspecifikation Samtliga anbudsområden 1 Introduktion 1.1 Avgränsning Denna kravspecifikation gäller för samtliga anbudsområden. 1.2 Disposition Kravspecifikationen innehåller

Läs mer

FÖRSÄKRING FÖR TJÄNSTEBIL

FÖRSÄKRING FÖR TJÄNSTEBIL FÖRSÄKRING FÖR TJÄNSTEBIL förköpsinformation Här finner du en kortfattad information om vår försäkring för Tjänste bil. Informationen förklarar innehållet i försäkringen och vilka tillvalsmöjligheter som

Läs mer

Regler att tillämpa för tjänsteresor inom NTF Västmanland

Regler att tillämpa för tjänsteresor inom NTF Västmanland Regler att tillämpa för tjänsteresor inom NTF Västmanland Till grund för tjänsteresor inom NTF Västmanland finns: Resepolicy för NTFVästmanland, fastställd av NTFs styrelse, samt NTFs resereglemente. Ansvar

Läs mer

Kommunal författningssamling för Smedjebackens kommun

Kommunal författningssamling för Smedjebackens kommun Kommunal författningssamling för Smedjebackens kommun Fastställd av Tfu 45 Den 2016-05-26 Teknik- och fritidsutskottet 2016-05-26 7 Tfu 45 Dnr 2016.217 057 Revidering av rutiner för hantering av leasingbilar

Läs mer

En skräddarsydd försäkring för dig

En skräddarsydd försäkring för dig En skräddarsydd försäkring för dig som kör KIA Bara fördelar Du som kör KIA har möjlighet att välja en försäkring som är skräddarsydd för din bil och som därför ger dig många fördelar. Vi har nära kontakt

Läs mer

Alla måste betala trafikförsäkring.

Alla måste betala trafikförsäkring. Alla måste betala trafikförsäkring. Trafikförsäkringen är ditt skydd om olyckan slår till. Tänk dig att du helt utan skuld blir påkörd av en bilförare som saknar trafikförsäkring. Då vore det inte rätt

Läs mer

Syfte: Alla resor som omfattas av resepolicyn ska vara trafiksäkra, kostnadseffektiva och miljöanpassade.

Syfte: Alla resor som omfattas av resepolicyn ska vara trafiksäkra, kostnadseffektiva och miljöanpassade. 1 Resepolicy Denna policy gäller för alla resor som sker inom tjänsten och som betalas av Linköpings kommun Policyn ska även utgöra ett styrdokument vid upphandling av resor, transporter och inköp/leasing

Läs mer

10 års Garanti Sol fångare. Arsite AB Garanti 10 år 2013 ver1 Sida 1

10 års Garanti Sol fångare. Arsite AB Garanti 10 år 2013 ver1 Sida 1 10 års Garanti Sol fångare Arsite AB Garanti 10 år 2013 ver1 Sida 1 Garanti förutsättningar för Vakuum sol fångare 1.) General Den här garantin är utfärdad av Arsite AB, (Arsite) och gäller för våra solfångare

Läs mer

Rese- och transportpolicy för Åmåls kommun

Rese- och transportpolicy för Åmåls kommun Rese- och transportpolicy för Åmåls kommun Detta dokument Rese- och transportpolicy Dnr KS 2014/191 Ersätter tidigare dokument Kommunens resepolicy dnr KF 105/2008 Rese- och transportpolicy tillämpning

Läs mer

RESEPOLICY FÖR NTF ÖREBRO LÄN

RESEPOLICY FÖR NTF ÖREBRO LÄN RESEPOLICY FÖR NTF ÖREBRO LÄN Omfattning Denna policy och tillhörande bilagor gäller alla resor som företas i tjänsten eller i NTF Örebro länsnamn. Avsteg från policyn kan göras efter beslut av verksamhetsansvarig.

Läs mer

Bilförsäkringen som för våra medlemmar framåt

Bilförsäkringen som för våra medlemmar framåt GARANT Bil Bilförsäkringen som för våra medlemmar framåt När bilen är mer eller mindre ditt kontor, din verkstad eller om du använder den för ren transport, drabbas affärerna hårt när något händer med

Läs mer

GRANSKNINGSRAPPORT. Risker med Malmö stads biltransporter. Revisor Lotta Onsö Projektledare Fredrik Edler

GRANSKNINGSRAPPORT. Risker med Malmö stads biltransporter. Revisor Lotta Onsö Projektledare Fredrik Edler GRANSKNINGS Risker med Malmö stads biltransporter Revisor Lotta Onsö Projektledare Fredrik Edler Beslutad av revisorskollegiet 2014-10-13 Faktagranskad av berörda nämnder Risker med Malmö stads biltransporter(220784)_tmp

Läs mer

PRISLISTA UTHYRNING 2013-09-01

PRISLISTA UTHYRNING 2013-09-01 PRISLISTA UTHYRNING 2013-09-01 ALLMÄNNA HYRESVILLKOR 1 Parter. Uthyrningen sker fritt Leif "Budda" Baltazars AB (Budda's Ljud & Ljus), Ruddammsgatan 5, 803 20 GÄVLE, nedan kallad Uthyraren. Vid eventuell

Läs mer

Endast för dig som kör BMW.

Endast för dig som kör BMW. Endast för dig som kör BMW. Du har valt din bil med omsorg. För oss är bilaffären bara början på en lång relation där försäkringen är en viktig och självklar del. Därför har vi skapat en försäkring till

Läs mer

CITROËN FÖRSÄKRING FÖRSÄKRA DIG OM EN RIKTIGT BRA AFFÄR

CITROËN FÖRSÄKRING FÖRSÄKRA DIG OM EN RIKTIGT BRA AFFÄR CITROËN FÖRSÄKRING FÖRSÄKRA DIG OM EN RIKTIGT BRA AFFÄR Du som kör Citroën kan konsten att få valuta för pengarna. Du har dessutom valt en bil med en alldeles egen karaktär. För dig finns Citroën Försäkring

Läs mer

1"""""."'Âfl I. 4. Anvisningar för tjänsteresor och konferenser. g. Förslag till Resepolicy. 2. KS S 96, 2otg-o2-o4, Uppdrag ta fram en resepolicy

1.'Âfl I. 4. Anvisningar för tjänsteresor och konferenser. g. Förslag till Resepolicy. 2. KS S 96, 2otg-o2-o4, Uppdrag ta fram en resepolicy Anteckning Jaana Tilles (S) deltar ej i beslutet. Ärendet i korthet Kommunstyrelsen har beslutat ge kommundirektören i uppdrag att ta fram en resepolicy fiir Vallentuna kommun. Resepolicyn omfattar samtliga

Läs mer

Återlämning av leasingbil

Återlämning av leasingbil Bilaga 6 Återlämning av leasingbil Guide och riktlinjer Sign:... 2 Innehåll Läs igenom denna Återlämningsguide för att veta hur slitage på din bil bedöms under tiden du använder bilen. När det är dags

Läs mer