Kommunfullmäktiges beslut Kommunstyrelsensforslag: Kotntnunfulltnäktige beslutar i enlighet med kotntnunstyrelsens förslag

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunfullmäktiges beslut Kommunstyrelsensforslag: Kotntnunfulltnäktige beslutar i enlighet med kotntnunstyrelsens förslag"

Transkript

1 HÖGANÄS KMMUN KMMUNFULLMÄKTIGE I(FII3 FÖRSLAG sid 12 (31) SAMMANTRÄDESPR'fKLL Satntnanträdesdatum Dru:2011/KKA171 Revidering av miljötillsynsnämndens reglemente Sammanfattning av ärendet Kotntnunkansliet har tagit fram förslag på revidering av rniljötillsynsnätnndens reglemente på grund av ändrad lagstiftning. Beslutsunderlag Kotntnunstyrelsens beslut den 10 maj 2011, 111, Kotntnunstyrelsens arbetsutskotts beslut den 12 april 2011, 66, Förslag till nytt reglemente för rniljötillsynsnätnnden (ersätter KFS 2011:13). Kommunfullmäktiges beslut Kommunstyrelsensforslag: Kotntnunfulltnäktige beslutar i enlighet med kotntnunstyrelsens förslag att anta revideringarna av rniljötillsynsnätnndens reglemente (ersätter KFS 2011:13). KF-bilaga 2011/X Beslutet ska skickas till [gn ---'I_U_tdragsbestyrkan_d_e '

2 HÖGANÄS KMMUN KMMUNSTYRELSEN sid 32 (49) SAMMANTRADESPRTKLL Sammanträdesdatum Dm 2011/IZlZA.171 Revidering av miljötillsynsnämndens reglemente Sammanfattning av ärendet Kommunkansliet har tagit fram förslag pä revidering av miljötillsynsnämndens reglemente på grund av ändrad lagstiftning. Beslutsunderlag Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut den 12 april 2011, 66, Förslag till nytt reglemente för miljötillsynsnämnden (ersätter KFS 2011:13). Förslag till beslut på sammanträdet Lennart Nilsson (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta revideringarna av miljötillsynsnämndens reglemente (ersätter KFS 2011:13). Beslutet ska skickas till Kommunfullmäktige ---]

3 HÖGAN AS KMMUN KMMUNSTYRELSENS ARIIETSUTSKIT sid 8 (15) SAMl\L\NTRÄDESPRTKLL Sammanträdesdatum Dnr2011/KK\171 Revidering av miljötillsynsnämndens reglemente Sammanfattning av ärendet Kommunkansliet har tagit fram förslag pi revidering a'c miljötillsvnsnämndens reglemente på grund av ändrad lagstiftning. Beslutsunderlag Förslag till nytt reglemente för miljötillsynsnämnden (ersätter KFS 2011:13). Atbetsutskottets beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att anta revideringarna av miljötillsynsnämndens reglemente (ersätter KFS 2011:13). Beslutet ska skickas till Kommunstyrelsen \ [S;g;;j<1Z ~-11 Utd~;;g;bcst)'rkande \ J

4 HÖGANÄS KMMUN I Ersätter KFS 2011:13 KMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2011:00 REGLEMENTE FÖR MILJÖTILLSYNSNÄMNDEN NÄMNDENS ÖVERGRIPANDE UPPGIFTER 1 Nä"",aeR fullgör komtnuflers uppgifter inom miljö eft hälsoskyaasoifrtåaet samt ae ö <-riga uppgifter som enligt lag skar fuhgöras av aer kemmurala Rä_aeR mom miljö och hälsoskyaasoifrtåaet. Milj ÖsYfiSRämtlaeR har också ars, afe: för aer ko_ala komrohcft enligt lager om harael tnea vissa receptfria läkemeael. Nämnden fullgör kotntnunens uppgifter inom miljöbalken, livsmedelslagen, tobakslagen, strålskyddslagen, smittskyddslagen, lagen om receptfria läkemedel och de föreskrifter som meddelats med stöd av dessa lagar samt övriga uppgifter som enligt lag ska fullgöras av den kotntnunala nämnden inom miljö- och hälso skyddsområdet, såvida inte annat särskilt föreskrivs. Nämnden ansvarar inte för prövning och tillsyn enligt 7 kap. miljöbalken. Nämnden har även att: Inom nämndens ansvarsområden medverka i kotntnunal planering och följa utvecklingen inom kotntnunen och i de satntnanhangen utarbeta de förslag som krävs. Ansvara för de personregister som nämnden för i sin verksamhet och förfogar över.. NÄMNDENS ÖVRIGA VERKSAMHETER Övrig förvaltning Uppgifter enligt speciallagstiftning NämtlaCft är registerarsvarig för ae personregister som RämRaeR för i sin verksam het och förfogru- över. NämnACft prö, ar frågor om unaantag från kmmtlrefis rerhål1flingsoraaiflg. Övrig verksamhet 3- /2

5 Nämnden har vidare hand om information till allmänheten om nämndens verksamhet reformering av nämndens regelbestånd Nämnden får själv eller genom ombud föra kommunens talan i alla mål eller ärenden inom sitt verksamhetsområde. Nämndens befogenhet att besluta om upphandling inom sitt verksamhetsområde omfattar inte varor, ~änster eller entreprenader som skall upphandlas samordnat med stöd av kommunstyrelsens reglemente. Delegering från kommunfuihnäktige 4- /3 Nämnden skall besluta i följande grupper av ärenden bidrag till enskilda va-anläggningar inom ramen för anvisade medel och enligt normer som beslutats av fullmäktige utdelning av kommunens mi!jövårdsstipendium avgiftstaxor samt ändringar i sådana taxor i enlighet med direktiv som beslutats av kommunfullmäktige. ANSVAR CH RAPPRTERINGSSKYLDIGHET ~/4 Nämnden skall se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt, de föreskrifter som kan finnas i lag eller förordning samt bestämmelser i detta reglemente. Nämnden skall regelmässigt till fullmäktige rapportera hur verksamheten utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är under budgetåret. NÄMNDENS ARBETSFRMER Sammansättning 61/5 Nämnden består av sju ledamöter och sjn ersättare. Ersättarnas tjänstgöring '7- /6 2

6 m en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare delta i ett sammanträde skall en ersättare ~änstgöra i ledamotens ställe. En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att ~änstgöra även om en ersättare har trätt in i ledamotens ställe. m inte ersättarna väljs proportionellt skall ersättarna tjänstgöra enligt den av fullmäktige mellan dem bestämda ordningen. En ersättare som har börjat tjänstgöra har dock alltid företräde oberoende av turordningen. m styrkebalansen mellan partierna därigenom påverkas får en ersättare som inställer sig under pågående sammanträde träda in i stället för en ersättare som kommer längre ner i ordningen. 8- /7 En ledamot eller en ersättare som har avbrutit sin ~änstgöring på grund av jäv i ett ärende får åter ~änstgöra, sedan ärendet har handlagts. En ledamot som har avbrutit ~änstgöringen en gång under ett sammanträde på grund av annat hinder än jäv, får åter *nstgöra om ersättarens inträde har påverkat styrkebalansen mellan partierna. Ersättare har rätt att delta i överläggningarna och få sin mening antecknad i protokollet. Inkallande av ersättare 9- /8 En ledamot som är hindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett sammanträde, skall snarast anmäla detta till nämndens sekreterare eller någon annan anställd vid nämndens kansli som kallar ersättare. Den ersättare kallas som står i tur att ~änstgöra och som inte redan kallats in. Ersättare för ordföranden 1G- /9 m varken ordföranden eller en vice ordförande kan delta i ett helt sammanträde eller i en del av ett sammanträde utser nämnden en annan ledamot att vara ordförande tillfalligt. Den till åldern äldste ledamoten ~änstgör som ordförande tills den tillfalliga ordföranden utsetts. m ordföranden på grund av sjukdom eller av annat skäl är hindrad att fullgöra uppdraget för en längre tid får styrelsen utse en annan ledamot att vara ersättare för ordföranden. Ersättaren fullgör ordförandens samtliga uppgifter. Sammanträdena 3

7 Tidpunkt t1-!10 Nämnden sammanträder på dag och tid som nämnden bestämmer. Kallelse 12-!11 rdföranden ansvarar för att kallelse utfirdas till sammanträdena. Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet. Kallelsen ska på ett lämpligt sätt tillställas varje ledamot och ersättare samt annan förtroendevald som får närvara vid sammanträdet senast fem dagar före sammanträdesdagen. Kallelsen ska åtföljas av föredragningslista. rdföranden bestämmer i vilken utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas kallelsen. I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt. När varken ordföranden eller en vice ordförande kan kalla till sammanträde ska den till åldern äldste ledamoten göra detta. rdföranden il-!12 Det åligger nämndens ordförande att med uppmärksamhet följa frågor av betydelse för kommunens utveckling och ekonomiska intressen samt effektiviteten i verksamheten och ta initiativ i dessa frågor representera nämnden vid uppvaktningar hos myndigheter, konferenser och sammanträden om inte nämnden bestämt annat i ett särskilt fall. Justering av protokoll 14- /13 Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot. Nämnden kan besluta att en paragraf i protokollet skall justeras omedelbart. Paragrafen bör redovisas skriftligt innan nämnden justerar den. Reservation 4

8 15- /14 m en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill lämna skriftlig motivering, ska ledamoten lämna motiveringen till sekreteraren före den tidpunkt som har fastställts för justeringen av protokollet. Delgivning 16- /15 Delgivning med nämnden sker med ordföranden, förvaltnings chefen, nämndens sekreterare eller annan anställd som nämnden bestämmer. 5

9 Undertecknande av handlingar 17 Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas av nämnden skall undertecknas av ordföranden eller vid förfall för denne av vice ordförande och kontrasigneras av förvaltnings chefen, nämndens sekreterate eller annan anställd som nämnden bestämmer. I övrigt bestämmer nämnden vem som ska underteckna handlingar. Utskott 18 Inom nämnden skall finnas ett arbetsutskott bestående av tre ledamöter och tre ersättate. De ärenden som ska avgöras av nämnden i dess helhet ska beredas av utskottet om beredning behövs. När ärendet beretts skall utskottet lägga fram förslag till beslut. 19 Nämnden väljer för den tid nämnden bestämmer bland varje utskotts ledamöter en ordinarie och en vice ordförande. m ordförande i utskott på grund av sjukdom eller av annat skäl är hindrad att fullgöra sitt uppdrag för en längre tid får nämnden utse en annan leda1llot i utskottet att som ersättate för ordföranden fullgöra dennes uppgifter. 20 Ersättare skall inkallas till ~änstgöring i den av nämnden vid valet bestämda ordningen. Avgår en ledamot eller en ersättare i utskott, som inte utsetts vid proportionellt val, skall fyllnadsval snarast förrättas. 21 Utskott sa:rnmanträder på dag och tid som varje utskott bestämmer. Sa:rnmanträden skall också hållas när ordföranden anser att det behövs eller när minst två ledamöter begär det. Utskott får handlägga ärenden bara när mer än hälften av ledamöterna är närvarande. Gäller fr o m den 1 november

10 Antaget av kommunfulhnäktige 1996~05~09, 51. Rubriken, 4 och 13 ändrade genom kommunfulhnäktiges beslut 2006~04~06, ändrad genom beslut av kommunfullmäktige 2008~05~22, 67 samt 2009~10~29, 95. Ändrad av kommun~ ullmäktige 2010~11~25, 133. Ersätter KFS 2010:09 7

11 HÖGANÄS KMMUN KMMUNFUllMÄKTIGE FÖRSLAG sid 15 (33) SAMlvlANTRÄDESPRTKll Satn1nanträdesdatum Dn! 2011 /I<::KA260 Revidering av taxor för 2011 för kultur- och fritidsförvaltningens verksamhet Sammanfattning av ärendet KulM- och fritidsförvaltningen har sammanställt och reviderat samtliga taxor för idrottslokaler, samlingslokaler och badtaxor. Taxorna är desamma som gällde Beslutsunderlag Kommunstyrelsens beslut den 10 maj 2011, 112, Kommunstyrelsens kulm- och fritidsutskotts beslut den 26 april 2011, 20, Förslag på revidering av taxor för kulm- och fritids förvaltningen år 2011, (ersätter KFS 2010:26) Kommunfullmäktiges beslut Kommunstyrelsens jijrslag: Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag reviderade taxor I Sign IUtdragsbestyrkande J

12 HÖGANÄS KMMUN KMMUNSTYRELSEN sid 33 (49) SAMMANTRÄDESPRTKLL Satmnanträdesdatum Dnr2011!KIZA260 Revidering av taxor för 2011 för kultur- och fritidsförvaltningens verksamhet Sammanfattning av ärendet Kultur- och fritidsforvaltningen har sammanställt och reviderat samtliga taxor for idrotts lokaler, samlingslokaler och badtaxor. rdföranden i kultur- och fritidsutskottet Anders Ståhl (!'vi) kompletterar ärendet på sammanträdet med förslag på hyra for Jonstorpsskolans idrottshall. Beslutsunderlag Kommunstyrelsens kultur- och Eritidsutskotts beslut den 26 april 2011, 20, Förslag på revidering av taxor för kultur- och fritidsförvaltningen år 2011, (ersätter KFS 2010:26) Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta kultur- och fritidsförvaltningens förslag på reviderade taxor för år 2011 med följande tillägg avseende taxa för hyra av Jonstorpsskolans idrottshall: Antal kvm: 650 Föreningsverksamhet ungdom: 70 kronor per timma Föreningsverksamhet vuxen: 166 kronor per timma Privat: 231 kronor per timma Beslutet ska skickas till Kommunfullmäktige [ --_.... Si~_, L.,.. } ~? j' l' 1,.). Utdtagsbestyrkande -r; «"_,1( i \ ~--_.. _-_.. _ '..,::_ -- / v - iy, _) ~.

13 HÖGANÄS KMMUN I Ersätter KFS 2010:26 ~ KMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2011: xx Dnr KKA2011/260 Taxor för år 2011 avseende kultur- och fritidsförvaltningens verksamheter Bad Bad ungdom 7-20 år Bad pensionär Bad vuxen Familjebad (2 vuxna och max 3 bam 7-20 år) 15 kr 25 kr 45 kr 100 kr Bam 0-7 år fri entre med betalande vuxen, annars 15 kr IClippkort bad 20 ggr ungdom 7-20 år Klippkort bad 10 ggr pensionär Klippkort bad 10 ggr vuxen Halvårskort bad/gym ungdom år Halvårskort bad pensionär Halvårskort bad VUJcen Allkort, gym och bad, ungdom år Al1kort, gym och bad, pensionär Allkort, gym och bad, VlL'Cen 210 kr 200 kr 350 kr 800 kr 800 kr 1500 kr 800 kr 800 kr 1200 kr Idrottshallar och simhallar Läktarhallen m' Hela m I Ungdom/ förening 153 kr Vuxen/ förening 366 kr Privat 519 kr (1?1 1= med laklal~ ocb ul= ulan lak/m'e) Hela u I 103 kr 246 kr 350 kr Halva 51,50 kt 123 kr 175 kr A-hallen 924 m' Ungdom/ förening Vuxen/ förening Privat Hela 97 kr 225 kr 321 kr Halva 49 kr 113 kr 161 kr 1 bana 20 kr 40 kr 60 kr B-hallen 300 m' Ungdom/ förening Vuxen/ förening Privat Hela 34 kr 75 kr 108 kr

14 C-hallen 300 m 2 Hela Halva Ungdom/ förcning 66 kr 33 kr Vuxen/ förening 150 kr 75 kr Privat 210 kr Multibassängen Ungdom/förening Vuxen/ förening Privat Hela 71,50 kr 305 kr 406,50 kr 25 meters bassäng (2 st) Hela 2 banor 1 bana U ngdom/ förening 80,5 kr 55 kr 27,50 kr V uxen/ förening 290 kr 140,5 kr 70,5 kr Privat 535,50 kr 256,5 kr 128,5 kr Lilla bassängen Ungdom/ förening Vuxen/ förening Privat Hela 59 kr 162 kr 294 kr Sammanträdesrum (med plats för 20 personer) Förening 51 kr Privat 102 kr Konstgräsplan (hyra per timme) Ungdom / flirening kr Vuxen / flirening kr Annan kommtm / fliretag kr Skolgymnastiksalar Vikenskolan 650 m 2 Hela Halva 1 bana Ungdom förening 94 kr 47 kr 19 kr Vuxen förening 220 kr 109 kr 43 kr Privat 315 kr 155 kr 62 kr Nyhamnsskolan 408 m 2 Hela 1 bana Ungdom/ förening 47 kr 16,50 kr Vuxen/ förcning 110 kr 37 kr Privat 156 kr 52 kr Lerbergsskolan 160 m 2 Ungdom/ förening Vuxen/ förening Privat Hela 26 kr 56 kr 81 kr Bruksskolan 650 tn 2 Hela Halva 1 bana Ungdom/ förening 70 kr 36 kr 15,5 kr Vuxen/ förening 166 kr 83,50 kr 34 kr Privat 231 kr 116 kr 47 kr

15 Kullagymnasiet 220 m 2 Ungdom/ förening Vuxen/förening Privat Hela 26 kr 56 kr 81 kr Jonstorp 650 m 2 Hela 1 bana Ungdom/ förening 70 kr 15,50 kr Vuxen/ förening 166 kr 34 kr Privat 231 kr 47 kr Priser är per hyrd timme. För ungdom/förening är 70 procent av lokalkostnaden subventionerad om 75 procent av gruppen är ungdomar i åldern 7-20 år. För vuxen/förening är lokalkostnaden subventionerad med 30 procent.

16 Tivolihuset Stora salen/kök Förening utan entre Förening med entre Privat Kommunal verksamhet Dag 1 Dag 2 Per dag 1300 kr 2600 kr 4500 kr kr 1548 kr Per timme 350 kr 1125 kr kr 350 kr Höganäs bibliotek Hörsalen CafeAmanda 150 kr 200 kr Hörsa1en och Cafe Amanda hyrs endast ut efter bibliotekets stängningstider på vardagar, på lördagar och på söndagar. Vaktmästarhjälp, i någon av ovanstående lokaler, vid arrangemang debiteras med 250 kr per påbörjad timme. Ersätter KFS 2010:26. Antagen av kommttnfullmäktige den XX månad 2011, X.

17 HÖGANÄS KMMUN KMMUNSTYRELSENS KULTUR-CH FRITIDSUTSKIT sid 5 (7) SAMMANTRÄDESPRTKlL Sammanttädesdatum Dnr 2011 /K1<..A260 Revidering av taxor 2011 Sammanfattning av ärendet Kultur- och fritidsförvaltningen har sammanställt och reviderat samtliga taxor för idrottslokaler, samlingslokaler och badtaxor. Beslutsunderlag Förslag på revidering av taxor för kultur- och fritids förvaltningen år 2011, (ersätter KFS 2010:26) Kultur- och fritidsutskottets beslut Kultur och friticlsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunful1tnäktige besluta att anta kultur- och fritids förvaltningens förslag på reviderade taxor för år Beslutet ska skickas till Kommunstyrelsen "r~tagsbestytkande

18

19 HÖGANÄS KMMUN KMMUNFULLMÄKTIGE FÖRSLAG sid 14 (31) SAMlvlANTRÄDESPRTKLL Sammanträdesdatwn tpl" Dru:2011jK.KA143 Arsredovisning 2010 för Nordvästra Skånes RenhålInings AB (NSR) och kallelse till årsstämma Sammanfattning av ärendet NSR har lämnat årsredovisning för 2010 och kallat till årsstämma den 10 maj Beslutsunderlag Kommunstyrelsen den 10 maj 2011, 89, Kommunstyrelsens arbetsutskott beslut den 26 april 2011, 75, Kommunleclningskontorets, ekonomiavdelningen, ~änsteskrivelse den 26 april 2011, Kallelse till NSR årsstämma 10 maj 2011, Nordvästra Skånes Renhållnings AB årsredovisning 2010, NSR Atervinning AB årsredovisning 2010, Spargodt Byggmagasin AB årsredovisning 2010, Kommunfullmäktiges beslut Kommtmstyrelsens forslag: Kommunfullmäk~ge PFslutar åtti';;;g", årsr~d~vi~1iit;lgen för'nf,lvä.str,ä Skalles nxllh:<w.llil1is' Blilutetska,~Ckas tiji\ IUtdragsbestyrkande

20 HÖGANÄS KMMUN KMMUNSTYRELSEN sid 8(49) SAMMANTRÄDESPRTKLL Sammanträdesdatum Dnr2011/KI<:A143 Arsredovisning 2010 för Nordvästra Skånes RenhålInings AB (NSR) och kallelse till årsstämma Sammanfattning av ärendet NSR har lämnat årsredovisning för 2010 och kallat till årsstämma den 10 maj Beslutsunderlag Kommunstyrelsens arbetsutskott beslut den 26 april 2011, 75, Kommunledningskontorets, ekonomiavdelningen, ~änstesktivelse den 26 april 2011, Kallelse till NSRårsstämma 10 maj 2011, Nordvästra Skånes Renhål1nings AB årsredovisning 2010, NSR Atervinning AB årsredovisning 2010, Spargodt Byggmagasin AB årsredovisning 2010, Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen beslutar att överlämna årsredovisningen till kommunfulhnäktige för kännedom. Beslutet ska skickas till Kommunfulhnäktige. ~J

21 ~ HÖGANÄS KMrlllUN KMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKTT sid 7 (25) SAMMANTRÄDESPRTKll Sammanträdesdatum Dm 2011/I<l~-\143 Arsredovisning 2010 för Nordvästra Skånes RenhålInings AB (NSR) och kallelse till årsstämma Sammanfattning av ärendet NSR har lämnat årsredovisning för 2010 och kallat till årsstämma den 10 maj Beslutsunderlag Kommunledningskontorets, ekonomiavdelningen, tjänsteskrivelse den 26 april 2011, Kallelse till NSR årsstämma 10 maj 2011, Nordvästra Skånes Renhållnings AB årsredovisning 2010, NSR Atervinning AB årsredovisning 2010, Spargodt Byggmagasin AB årsredovisning 2010, Arbetsutskottets beslut Arbetsutskottet beslutar att uppdra åt kommunens ombud, Peter Kovacs, vid Nordvästra Skånes Renhållnings AB:s årsstämma 2011 att 1. fastställa resultat- och balansräkningen samt att bifalla revisorernas förslag om ansvarsfrihet för verkställande direktören och styrelsen, 2. besluta att den ansamlade vinsten kronor balanseras och överförs i ny räkning, att föreslå kommunstyrelsen överlämna årsredovisningen till kommunfullmäktige för kännedom. Beslutet ska skickas till Kommunstyrelsen

22 NRDVÄSTRA SKÅNES RENHÅLLNINGSAB (NSR) rg.nr Årsredovisning för räkenskapsåret Innehåll Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Kassaflödesanalys Noter Sida //J

23 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Nordvästra Skånes RenhåIInings AB avger. härmed följande årsredovisning. Ägarförhållanden Bolaget är samägt av kommunerna Bjuv, Båstad, Helsingborg, Höganäs, Åstorp och Ängelholm. Information om verksamhet Bolaget har som föremål för verksamheten att mottaga och behandla avfall från avtalsslutande kommuner och bedriva därmed sail'lmanhängande regional verksamhet. De av ägarkommunerna beslutade ägardirektiven beskriver det övergripande kommunala ändamålet: "Bolagets verksamhet syftar till att erbjuda de ägande kommunerna och därigenom medborgarna ett resurs- och avfallssnålt och kretsloppsbaserat samhälle med hjälp av avfallsminimering, återanvändning och återvinning samt behandling av restavfall med tillförlitliga, ekonomiska och miljövänliga metoder. I syfte att uppnå förbättrad miljö och ekonomi samt skapakonkurrensfördelar kan bolaget erbjuda effektiva rniljöledningssamt avfallshanterings- och återvinningssystem för det regionala näringslivet." Konsortialavtalet mellan ägarkommunerna gäller sedan Miljöpåverkan Bolaget bedriver tillståndspliktig verksamhet enligt miljöbaiken.. Återvinningsanläggningarna behandlar och sorterar avfall och återvinningsmaferial till återvinningsprodukter som biogas, biogödsel, komposljord, träflis, fastbränsle, returpapper, returplast, metaller, glas m.m. Farligt avfall behandlas i en kemianläggning och deponering sker.av restavfaii som ej kan behandlas på annat sätt. Den yttre miljön påverkas främst genom utsläpp till luft, mark och vatljen samt genom buller. Kompostering, läckage av svaveloxid från äldre deponi och lakvattenrening kan tidvis orsaka lvj<tolägenheter för kringboende och omfattande åtgärder för att reducera emissionerna genomförs successivt i form av sluttäckning av deponiyta och förbättrad teknik för omhändertagande av svavelhaltig deponigas. Under året har utredningar för såväl lakvatten som lukt redovisats till miljödomstolen Resultat och ställning Resultat och ställning under de senaste fyra åren har utvecklats enligt tabellen nedan avser moderbolaget och avser koncern. Nettoomsättning Resulta t efter finansiella poster Balansomslutning Avkastning på totalt kapital Soliditet Medelantal anställda ,0% 12,8% ,3% 10,8% ,7% 10,0% ,0% 7,0% 195 Soliditet har räknats som summan av redovisat eget kapital och eget kapitalandelen av obeskattade reserver i relation till balansomslutningen U 2

24 Enligt ägardirektiven skall bolaget sträva efter en soliditet på minst 15%. Avkastiringen på totalt kapital bör ligga på minst 5%. Med beaktande av underskottet i det kommunala uppdraget, som till största del beror på underfinansiering av återvinningscentraler kan bolaget sägas nå upp till det ekonomiska avkastningsmålet. Trots en ökning av mottaget avfall under hösten 2010 tangerade den totala mottagna mängden avfall under året 2009 års volym. Bolagets ökade intäkter beror på merförsäljning av förädlat material samt ersättning från Öresundskraft AB för nyttjande av miljötillstånd för att upprätta och driva ett kraftvärmeverk på anläggningen i Helsingborg. Bolaget har särredovisning av verksamheten fördelat på den kommersiella affärsverksamheten respektive den verksamhet som kan hänföras till ägarkommunerna. I likhet. med föregående år har fördelningen av intäkter och kostrlader mellan rörelsegrenarna skett genom att bryta ner redovisningen på produktionslinjer. Nedan redovisas i tabellform fördelningen mellan rörelsegrenarna.. Tkr Kommuntjänster Affärsverksamhet' Totalt Intäkter Kostnader Rörelseresultat Väsentliga händelser under räkenskapsåret och efter dess utgång Tra:nsportverksamheten för insamling av hushållsavfall, som tidigare varit dotterbolaget Renhab, har under'året fusionerats med moderbolaget. Driftverksamheten avseende bolagets återvinningscentraler har konkurrel1sutsattsenligt Lagen om ffentlig Upphandling under året. Entreprenadens start är 1 januari Bolagets styrelse har under året fastlagt en ny strategi för att nå ägardirektivetsönskan om kostnadseffektivitet, ökad miljönytta och regional utveckling. Strategin har tagit intryck från såväl EU-kommission som Konkurrensverkets synpunkter avseende operativ verksamhet för kommunala bolag. Grunden för strategin är att använda bolagets infrastruktur och l miljötillstånd för ökad konkurrens och kostnadseffektivitet på marknaden. Under året har NSR sökt och fått beviljat ett utökat rniljötillstånd för att kunna upprätta en anläggning för gasuppgradering till flytande biogas. Utökat tillstånd till biogasproduktion har också givits av rniljödomstolen. \ I slutet av året valde bolaget att även sälja insamlat tidningspapper från ägarkommunemas invånare till marknadspris. En sedvanlig genomgång av behovet för avsättning av ekonomiska medel till återställning av deponier har skett under året. Analysen visar att tidigare fonderade kostnader. överensstämmer med förväntad kostnad. Bolagets reaktorbaserade rötning och kompostering i BioCellReaktorer har fortsatt att producera el- och fjärrvärme. Vid framtida tömning av jord,. bränsle och återvinningsmassor återvinns ny deponivolym. Värdet av deponivolymen uppskattas motsvara kostnaden för tömning av reaktorerna. W 3

25 Investeringar Under året har investeringar framförallt skett i containers och i fordon. Framtida utveckling.. I samband med uppdaterad strategi för bolaget har de strategiska planema utvecklats. Ytterligare verksamheter kommer att konkurrensutsättas för att na ökad förädling med kostnadseffektlva metoder. Biogasstrategins mål~ättning att ha kapacitet om produktion av 12 miljoner kubikmeter fordonsgas under 2012 ligger fast. Däremot har tidsplanen för moderniseringen av återvinningscentraler förlängts till att ske fram till" Invigningen av Helsingborgs nya återvinningscentral kommer att ske våren2012. Bolaget har som målsättning att 2014 vara till 95% koldioxidneutralt. Genom beslut i ägarkommunema kommer bolaget att ansvara för renhållningsfunktionen för avfall j respektive kommun. I denna samverkan innefattas en ökad samordning med Landskrona Svalövs Renhållnings AB och Norra Åsbo Renhållnings AB. Syftet med ökad samverkan är att effektivisera avfallshanteringen i nordvästra Skåne vilket har beslutats av respektive kommunfullmäktige. NSRs verksamhet för att stödja utvecklingen av källsortering hos företag i regionen har utvecklats positivt. Flera stora verksamheter har knutit samarbete med NSR. Vår målsättning. är au förverkliga ett kretsloppskluster där den ena kundens avfall är den andras råvara. Väsentliga risker.och osäkerhetsfaktorer, Bolaget är beroende av miljötilistånd för sina anläggningar i regionen. V åra tillstånd löper med intervaller så att inte förnyad ansökan skall ske vid samma tidpunkt. Finansiering av såväl investeringar som återstäilningsåtaganden sker genom långfristig upplåning genom ägare. Tillämpning av förändringar i såväl den nationella som den europeiska lagstiftningen kan påverka förutsättningama för företaget. Genom att aktivt delta i bransch- och intresseorganisationer verkar vi för att påverka utvecklingen av lagstiftningen på ett för bolaget positivt sätt. Förslag på vinstdisposition Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor) : Balanserad vinst Årets vinst disponeras så att i ny räkning överföres Företagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning samt kassaflödesanalys med tilläggsuppgifter. W 4

26 NRDVÄSTRA SKÅNES RENHÅLLNING S AB rg.nr RESULTATRÄKNING (Kkr) Moderbolaget Koncern Not ' ' Rörelsens intäkter Nettoomsättning Övriga rörelseintäkter Rörelsens kostnader V ~ror och förnödenheter Övriga externa kostnader Personalkostnader 4, Avskrivningar och nedskrivningar Övriga rörelsekostn,ader Q' Q RÖRELSERESULTAT Rörelseresultat från finansiella poster Resultat från andelar i intresseföretag 7 '-17 Ränteintäkter Räntekostnader RESULTAT EFTER FINANSIELLA PSTER 3928 ' Bokslutsdispositioner Skattekostnader ÅRETS RESULTAT la 5

27 NRDVÄSTRA SKÅNES RENHÅLLNINGS AB rg.nr BALANSRÄKNING (Kkr) Moderbolaget Koncern TILLGÅNGAR 1 ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR. Not Materiella anläggnin~stil1gångar Pågående nyanläggningar Markanläggnjng, deponl Byggnader och markanläggning, exkl deponi Maskiner Qch andra tekniska anläggningar Inventar~er och IT-utrustning Finansiella anlägrningstillgångar 14 Andelar i koncemlföreta'g Andra-långfristiga värdepappersinnehav Uppskjuten skattefordran Övriga långfristiga fordringar Q Q SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR MSÄTTNINGSTILLGÅNGAR Varulager Färdiga varor och haridelsvaror Kortfristiga fordringar, l<undfordringar Fordran' hos koncernföretag Aktuella skattefordringar Övriga fordrii''lgar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank SUMMA MSÄTTNINGSTILLGÅNGAR SUMMA TILLGÅNGAR !AJ 6

28 NRDVÄSTRA SKÅNES RENHÅLLNING S AB rg.nr BALANSRÄKNING (I<1<r) Moderbolaget Koncern EGET KAPITAL CH SKULDER 1 EGET KAPITAL 17 Bundet eget kapital Not AktiekapitalS 000 aktier I kvotvärde,l 000 kr Reservfond/Bundna reserver Fritt eget kapital Balanserat resultat/fria reserver Arets resultat ,3 459 SUMMA EGET KAPITAL ll.>m BESKATTADE RESERVER Q AVSÄTTNINGAR Uppskjuten skatteskuld Återställningsfond ' LÅNGFRISTIGA SKULDER 21 Lån hos koncernföretag Förutbetalda intäkter 6738 Q SUMMA LÅNGFRISTIGA SKULDER KRTFRISTIGA SKULDER Län hos koncernföretag Skuld till koncernföretag Leverantörsskulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter SUMMA KRTFRISTIGA SKULDER SUMMA SKULDER CH AVSÄTTNINGAR , SUMMA EGET KAPITAL CH SKULDER Ställda säkerbeter Inga Inga 'Inga Ansvarsförbindelser :; 7

Diarienummer Ärendemening. 1 KS.2014.4 Fastställande av dagordning. 2 KS.2014.1 Valärenden

Diarienummer Ärendemening. 1 KS.2014.4 Fastställande av dagordning. 2 KS.2014.1 Valärenden K O M M U N F U L L M Ä K T I G E i Gislaveds kommun kallas härmed till sammanträde som börjar torsdagen den 27 mars 2014, klockan 18:30 i Samlingssalen, Gislaveds gymnasium för att behandla följande ärenden:

Läs mer

Falbygdens Bredband AB äger och förvaltar det ortssammanbindande fibernätet i Falköpings kommun. FALBYGDENS BREDBAND AB ÅRSREDOVISNING 2012

Falbygdens Bredband AB äger och förvaltar det ortssammanbindande fibernätet i Falköpings kommun. FALBYGDENS BREDBAND AB ÅRSREDOVISNING 2012 Falbygdens Bredband AB äger och förvaltar det ortssammanbindande fibernätet i Falköpings kommun. FALBYGDENS BREDBAND AB ÅRSREDOVISNING 2012 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Finansiella rapporter Resultaträkningar

Läs mer

GÖTEBORG ENERGI GASNÄT AB ÅRSREDOVISNING 2013

GÖTEBORG ENERGI GASNÄT AB ÅRSREDOVISNING 2013 Göteborg Energi Gasnät AB (GEGAB) är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi AB. Företaget startades 2005 och har som uppgift att bedriva koncernens verksamhet för överföring av naturgas och biogas.

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning Årmada Fastighets AB. Org.nr 556120-8249 Räkenskapsår 2014-01-01-2014-12-31

Årsredovisning och koncernredovisning Årmada Fastighets AB. Org.nr 556120-8249 Räkenskapsår 2014-01-01-2014-12-31 Årsredovisning och koncernredovisning Årmada Fastighets AB Org.nr 55612-8249 Räkenskapsår 214-1-1-214-12-31 Armada Fastighets AB 55612-8249 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 214-1-1-214-12-31

Läs mer

Göteborg Energi Gothnet AB

Göteborg Energi Gothnet AB Göteborg Energi Gothnet AB Årsredovisning 2014 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Finansiella rapporter 5 Resultaträkningar 5 Balansräkningar 6 Rapport över förändring i eget kapital 8 Kassaflödesanalyser

Läs mer

LIDKÖPING BIOGAS AB ÅRSREDOVISNING 2013

LIDKÖPING BIOGAS AB ÅRSREDOVISNING 2013 Lidköping Biogas AB är ett dotterföretag till Göteborg Energi AB. Företaget ägs till 95 procent av Göteborg Energi AB, resterande 5 procent ägs av Lidköpings kommun. Företagets verksamhet är att producera

Läs mer

GÖTEBORG ENERGI GOTHNET AB ÅRSREDOVISNING 2011

GÖTEBORG ENERGI GOTHNET AB ÅRSREDOVISNING 2011 Göteborg Energi Gothnet AB är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi AB. Företaget äger och driver ett stadsnät där vi erbjuder invånare och företag möjligheten att välja mellan ett stort utbud

Läs mer

FALBYGDENS ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING 2012

FALBYGDENS ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING 2012 Falbygdens Energi Nät AB är ett helägt dotterföretag till Falbygdens Energi AB. Vårt ansvar är att bygga, äga och förvalta Falbygdens elnät med tillhörande anläggningar. FALBYGDENS ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING

Läs mer

GÖTEBORG ENERGI GOTHNET AB ÅRSREDOVISNING 2012

GÖTEBORG ENERGI GOTHNET AB ÅRSREDOVISNING 2012 Göteborg Energi Gothnet AB är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi AB. Företaget äger och driver ett stadsnät där vi erbjuder invånare och företag möjligheten att välja mellan ett stort utbud

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Ekonomisk Förening Göteborgs Lastbilcentral

ÅRSREDOVISNING. Ekonomisk Förening Göteborgs Lastbilcentral ÅRSREDOVISNING 2013 GLC Ekonomisk Förening Göteborgs Lastbilcentral 3 INNEHÅLL GLC Ekonomisk förening, Göteborgs Lastbilcentral... 4 GLC Flytt AB... 36 4 GLC EKONOMISK FÖRENING GLC EKONOMISK FÖRENING,

Läs mer

FORIA. Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013. FORIA Holding AB Org nr 556154-5970 1(27)

FORIA. Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013. FORIA Holding AB Org nr 556154-5970 1(27) förvaltningsberättelse FORIA 1(27) FORIA Holding AB Org nr 5561545970 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följ ande årsredovisning och koncemredovisning. Innehåll

Läs mer

1 GÖTEBORG ENERGI GASNÄT AB 2008 XX

1 GÖTEBORG ENERGI GASNÄT AB 2008 XX Göteborg Energi Gasnät AB ÅRSREDOVISNING 2007 1 GÖTEBORG ENERGI GASNÄT AB 2008 XX Göteborg Energi Gasnät AB Göteborg Energi Gasnät (GEGAB) startades 2005 och har som uppgift att hantera koncernens verksamhet

Läs mer

Med en stark ekonomi, nya lokaler och skickliga medarbetare står vi väl rustade för framtidens utmaningar

Med en stark ekonomi, nya lokaler och skickliga medarbetare står vi väl rustade för framtidens utmaningar Årsredovisning INNEHÅLL Vd-ord...4 Våra affärsområden...7 Året som gått...8 Förvaltningsberättelse...10 Resultaträkning...12 Balansräkning...13 Kassaflödesanalys...15 Tilläggsupplysningar...16 Noter...18

Läs mer

ÅR SR EDOVISNING 2011

ÅR SR EDOVISNING 2011 ÅRSREDOVISNING 211 sysav 211 innehåll Innehåll Detta är Sysav 3 VD har ordet 4 Förvaltningsberättelse 6 Revisionsberättelse 28 Granskningsrapport 29 Bolagsstyrning 3 Flerårsöversikt koncernen 32 Resultaträkning

Läs mer

i s n i n g 0 1 1 - - 1 2-3 1

i s n i n g 0 1 1 - - 1 2-3 1 - Å r s r e d o v i s n i n g 2 0 1 1-0 1 0 1 2011 2 0 1 1-1 2-3 1 203 GROUP AB (publ) Org.nr. 556710-8757 Innehåll Sida ALLMÄN INFORMATION 1 VD ORD 2 VERKSAMHETSÅRET 2011 3 BOLAGSSTRUKTUR OCH ORGANISATION

Läs mer

Ale Fjärrvärme AB Årsredovisning 2014

Ale Fjärrvärme AB Årsredovisning 2014 Ale Fjärrvärme AB Årsredovisning 2014 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Finansiella rapporter 4 Resultaträkningar 4 Balansräkningar 5 Rapport över förändring i eget kapital 7 Noter 8 Revisionsberättelse

Läs mer

EKONOMISK REDOVISNING

EKONOMISK REDOVISNING EKONOMISK REDOVISNING Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Aktiebolaget Stockholmshem avger härmed redovisning för bolagets verksamhet 2014 - bolagets 77:e verksamhetsår. Stockholmshems

Läs mer

Bodens energi nät årsredovisning

Bodens energi nät årsredovisning Bodens energi nät årsredovisning 2010 1 2 Årsredovisning 2010 Bodens Energi Nät AB 556526-8561 Innehåll sida Verksamheten 4 Förvaltningsberättelse 6 Resultaträkning 7 Balansräkning 8 Kassaflödesanalys

Läs mer

Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493

Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 2010 WWW.KOPPARBERGS.SE 1 2 KOPPARBERGS ÅRSREDOVISNING 2010 Styrelsen och verkställande direktören för Kopparbergs Bryggeri AB (publ) får härmed

Läs mer

Kommunfullmäktiges sammanträde

Kommunfullmäktiges sammanträde Sida 1 Kallelse och ärendelista till Kommunfullmäktiges sammanträde Tid: Måndag 20 juni 2011, kl 17.00 (OBS: tiden) Plats: B-salen, Medborgarhuset Park Ledamot som är förhindrad att delta vid sammanträdet

Läs mer

FALBYGDENS ENERGI ÅRSREDOVISNING 2011

FALBYGDENS ENERGI ÅRSREDOVISNING 2011 Falbygdens Energi AB är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi AB och verkar i första hand inom Falköpings kommun. Företaget producerar, distribuerar och säljer energi samt bedriver elnätverksamhet.

Läs mer

Göteborg Energi Nät AB

Göteborg Energi Nät AB Göteborg Energi Nät AB Årsredovisning 2014 Förvaltningsberättelse Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Finansiella rapporter 7 Resultaträkningar 7 Balansräkningar 8 Rapport över förändring i eget kapital

Läs mer

GÖTEBORG ENERGI DIN EL AB ÅRSREDOVISNING 2013

GÖTEBORG ENERGI DIN EL AB ÅRSREDOVISNING 2013 Göteborg Energi Din El AB är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi AB. Vi bedriver elförsäljning med miljöfokus till företags- och privatkunder i hela Sverige. Visionen är att vi tillsammans med

Läs mer

Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493

Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 2007 www.kopparbergs.se 2 Kopparbergs Årsredovisning 2007 Styrelsen och verkställande direktören för Kopparbergs Bryggeri AB (publ) får härmed

Läs mer

2015-03-06. Kommunstyrelsen börjar direkt efter att Borås Stadshus AB avslutat sitt sammanträde. Göran Björklund

2015-03-06. Kommunstyrelsen börjar direkt efter att Borås Stadshus AB avslutat sitt sammanträde. Göran Björklund KALLELSE 1 (2) 2015-03-06 Borås Stadshus ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i sessionssal i Stadshuset, måndagen den 16 mars kl 14.00. OBS! Kommunstyrelsen börjar direkt efter att Borås

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Årsredovisning Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Söderenergi AB org. nr 556400-3175 avger härmed Årsredovisning för räkenskapsåret -01-01 -12-31 Alla beloppen redovisas,

Läs mer

Å r s r e d o v i s n i n g

Å r s r e d o v i s n i n g Års redo vis ning Årsredovisning för Helsingborgs Hamn AB 2012 Styrelsen och verkställande direktören för Helsingborgs Hamn AB, organisationsnummer 556024-0979, får härmed avge årsredovisning jämte koncernredovisning

Läs mer

ÅRS REDO VISNING 2014

ÅRS REDO VISNING 2014 ÅRS REDO VISNING 2014 Styrelse Tranås Energi AB och Tranås Energi Elnät AB Ordinarie ledamöter utsedda av kommunfullmäktige David Hultman, ordförande Palle Rosén, vice ordförande Per Samuelsson Annika

Läs mer

Aktiebolaget Karlsborgsbostäder

Aktiebolaget Karlsborgsbostäder Arsredovisning för Aktiebolaget Karlsborgsbostäder Räkenskapsåret 2014-01-01 - Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

INNEHÅLL. Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 5 Balansräkning 6 Kassaflödesanalys 8 Tilläggsupplysningar och noter 10 Revisionsberättelse 16

INNEHÅLL. Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 5 Balansräkning 6 Kassaflödesanalys 8 Tilläggsupplysningar och noter 10 Revisionsberättelse 16 CONNECTA AB ÅRSREDOVISNING 2014 INNEHÅLL Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 5 Balansräkning 6 Kassaflödesanalys 8 Tilläggsupplysningar och noter 10 Revisionsberättelse 16 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE CONNECTA

Läs mer