Kommunfullmäktiges beslut Kommunstyrelsensforslag: Kotntnunfulltnäktige beslutar i enlighet med kotntnunstyrelsens förslag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunfullmäktiges beslut Kommunstyrelsensforslag: Kotntnunfulltnäktige beslutar i enlighet med kotntnunstyrelsens förslag"

Transkript

1 HÖGANÄS KMMUN KMMUNFULLMÄKTIGE I(FII3 FÖRSLAG sid 12 (31) SAMMANTRÄDESPR'fKLL Satntnanträdesdatum Dru:2011/KKA171 Revidering av miljötillsynsnämndens reglemente Sammanfattning av ärendet Kotntnunkansliet har tagit fram förslag på revidering av rniljötillsynsnätnndens reglemente på grund av ändrad lagstiftning. Beslutsunderlag Kotntnunstyrelsens beslut den 10 maj 2011, 111, Kotntnunstyrelsens arbetsutskotts beslut den 12 april 2011, 66, Förslag till nytt reglemente för rniljötillsynsnätnnden (ersätter KFS 2011:13). Kommunfullmäktiges beslut Kommunstyrelsensforslag: Kotntnunfulltnäktige beslutar i enlighet med kotntnunstyrelsens förslag att anta revideringarna av rniljötillsynsnätnndens reglemente (ersätter KFS 2011:13). KF-bilaga 2011/X Beslutet ska skickas till [gn ---'I_U_tdragsbestyrkan_d_e '

2 HÖGANÄS KMMUN KMMUNSTYRELSEN sid 32 (49) SAMMANTRADESPRTKLL Sammanträdesdatum Dm 2011/IZlZA.171 Revidering av miljötillsynsnämndens reglemente Sammanfattning av ärendet Kommunkansliet har tagit fram förslag pä revidering av miljötillsynsnämndens reglemente på grund av ändrad lagstiftning. Beslutsunderlag Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut den 12 april 2011, 66, Förslag till nytt reglemente för miljötillsynsnämnden (ersätter KFS 2011:13). Förslag till beslut på sammanträdet Lennart Nilsson (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta revideringarna av miljötillsynsnämndens reglemente (ersätter KFS 2011:13). Beslutet ska skickas till Kommunfullmäktige ---]

3 HÖGAN AS KMMUN KMMUNSTYRELSENS ARIIETSUTSKIT sid 8 (15) SAMl\L\NTRÄDESPRTKLL Sammanträdesdatum Dnr2011/KK\171 Revidering av miljötillsynsnämndens reglemente Sammanfattning av ärendet Kommunkansliet har tagit fram förslag pi revidering a'c miljötillsvnsnämndens reglemente på grund av ändrad lagstiftning. Beslutsunderlag Förslag till nytt reglemente för miljötillsynsnämnden (ersätter KFS 2011:13). Atbetsutskottets beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att anta revideringarna av miljötillsynsnämndens reglemente (ersätter KFS 2011:13). Beslutet ska skickas till Kommunstyrelsen \ [S;g;;j<1Z ~-11 Utd~;;g;bcst)'rkande \ J

4 HÖGANÄS KMMUN I Ersätter KFS 2011:13 KMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2011:00 REGLEMENTE FÖR MILJÖTILLSYNSNÄMNDEN NÄMNDENS ÖVERGRIPANDE UPPGIFTER 1 Nä"",aeR fullgör komtnuflers uppgifter inom miljö eft hälsoskyaasoifrtåaet samt ae ö <-riga uppgifter som enligt lag skar fuhgöras av aer kemmurala Rä_aeR mom miljö och hälsoskyaasoifrtåaet. Milj ÖsYfiSRämtlaeR har också ars, afe: för aer ko_ala komrohcft enligt lager om harael tnea vissa receptfria läkemeael. Nämnden fullgör kotntnunens uppgifter inom miljöbalken, livsmedelslagen, tobakslagen, strålskyddslagen, smittskyddslagen, lagen om receptfria läkemedel och de föreskrifter som meddelats med stöd av dessa lagar samt övriga uppgifter som enligt lag ska fullgöras av den kotntnunala nämnden inom miljö- och hälso skyddsområdet, såvida inte annat särskilt föreskrivs. Nämnden ansvarar inte för prövning och tillsyn enligt 7 kap. miljöbalken. Nämnden har även att: Inom nämndens ansvarsområden medverka i kotntnunal planering och följa utvecklingen inom kotntnunen och i de satntnanhangen utarbeta de förslag som krävs. Ansvara för de personregister som nämnden för i sin verksamhet och förfogar över.. NÄMNDENS ÖVRIGA VERKSAMHETER Övrig förvaltning Uppgifter enligt speciallagstiftning NämtlaCft är registerarsvarig för ae personregister som RämRaeR för i sin verksam het och förfogru- över. NämnACft prö, ar frågor om unaantag från kmmtlrefis rerhål1flingsoraaiflg. Övrig verksamhet 3- /2

5 Nämnden har vidare hand om information till allmänheten om nämndens verksamhet reformering av nämndens regelbestånd Nämnden får själv eller genom ombud föra kommunens talan i alla mål eller ärenden inom sitt verksamhetsområde. Nämndens befogenhet att besluta om upphandling inom sitt verksamhetsområde omfattar inte varor, ~änster eller entreprenader som skall upphandlas samordnat med stöd av kommunstyrelsens reglemente. Delegering från kommunfuihnäktige 4- /3 Nämnden skall besluta i följande grupper av ärenden bidrag till enskilda va-anläggningar inom ramen för anvisade medel och enligt normer som beslutats av fullmäktige utdelning av kommunens mi!jövårdsstipendium avgiftstaxor samt ändringar i sådana taxor i enlighet med direktiv som beslutats av kommunfullmäktige. ANSVAR CH RAPPRTERINGSSKYLDIGHET ~/4 Nämnden skall se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt, de föreskrifter som kan finnas i lag eller förordning samt bestämmelser i detta reglemente. Nämnden skall regelmässigt till fullmäktige rapportera hur verksamheten utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är under budgetåret. NÄMNDENS ARBETSFRMER Sammansättning 61/5 Nämnden består av sju ledamöter och sjn ersättare. Ersättarnas tjänstgöring '7- /6 2

6 m en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare delta i ett sammanträde skall en ersättare ~änstgöra i ledamotens ställe. En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att ~änstgöra även om en ersättare har trätt in i ledamotens ställe. m inte ersättarna väljs proportionellt skall ersättarna tjänstgöra enligt den av fullmäktige mellan dem bestämda ordningen. En ersättare som har börjat tjänstgöra har dock alltid företräde oberoende av turordningen. m styrkebalansen mellan partierna därigenom påverkas får en ersättare som inställer sig under pågående sammanträde träda in i stället för en ersättare som kommer längre ner i ordningen. 8- /7 En ledamot eller en ersättare som har avbrutit sin ~änstgöring på grund av jäv i ett ärende får åter ~änstgöra, sedan ärendet har handlagts. En ledamot som har avbrutit ~änstgöringen en gång under ett sammanträde på grund av annat hinder än jäv, får åter *nstgöra om ersättarens inträde har påverkat styrkebalansen mellan partierna. Ersättare har rätt att delta i överläggningarna och få sin mening antecknad i protokollet. Inkallande av ersättare 9- /8 En ledamot som är hindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett sammanträde, skall snarast anmäla detta till nämndens sekreterare eller någon annan anställd vid nämndens kansli som kallar ersättare. Den ersättare kallas som står i tur att ~änstgöra och som inte redan kallats in. Ersättare för ordföranden 1G- /9 m varken ordföranden eller en vice ordförande kan delta i ett helt sammanträde eller i en del av ett sammanträde utser nämnden en annan ledamot att vara ordförande tillfalligt. Den till åldern äldste ledamoten ~änstgör som ordförande tills den tillfalliga ordföranden utsetts. m ordföranden på grund av sjukdom eller av annat skäl är hindrad att fullgöra uppdraget för en längre tid får styrelsen utse en annan ledamot att vara ersättare för ordföranden. Ersättaren fullgör ordförandens samtliga uppgifter. Sammanträdena 3

7 Tidpunkt t1-!10 Nämnden sammanträder på dag och tid som nämnden bestämmer. Kallelse 12-!11 rdföranden ansvarar för att kallelse utfirdas till sammanträdena. Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet. Kallelsen ska på ett lämpligt sätt tillställas varje ledamot och ersättare samt annan förtroendevald som får närvara vid sammanträdet senast fem dagar före sammanträdesdagen. Kallelsen ska åtföljas av föredragningslista. rdföranden bestämmer i vilken utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas kallelsen. I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt. När varken ordföranden eller en vice ordförande kan kalla till sammanträde ska den till åldern äldste ledamoten göra detta. rdföranden il-!12 Det åligger nämndens ordförande att med uppmärksamhet följa frågor av betydelse för kommunens utveckling och ekonomiska intressen samt effektiviteten i verksamheten och ta initiativ i dessa frågor representera nämnden vid uppvaktningar hos myndigheter, konferenser och sammanträden om inte nämnden bestämt annat i ett särskilt fall. Justering av protokoll 14- /13 Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot. Nämnden kan besluta att en paragraf i protokollet skall justeras omedelbart. Paragrafen bör redovisas skriftligt innan nämnden justerar den. Reservation 4

8 15- /14 m en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill lämna skriftlig motivering, ska ledamoten lämna motiveringen till sekreteraren före den tidpunkt som har fastställts för justeringen av protokollet. Delgivning 16- /15 Delgivning med nämnden sker med ordföranden, förvaltnings chefen, nämndens sekreterare eller annan anställd som nämnden bestämmer. 5

9 Undertecknande av handlingar 17 Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas av nämnden skall undertecknas av ordföranden eller vid förfall för denne av vice ordförande och kontrasigneras av förvaltnings chefen, nämndens sekreterate eller annan anställd som nämnden bestämmer. I övrigt bestämmer nämnden vem som ska underteckna handlingar. Utskott 18 Inom nämnden skall finnas ett arbetsutskott bestående av tre ledamöter och tre ersättate. De ärenden som ska avgöras av nämnden i dess helhet ska beredas av utskottet om beredning behövs. När ärendet beretts skall utskottet lägga fram förslag till beslut. 19 Nämnden väljer för den tid nämnden bestämmer bland varje utskotts ledamöter en ordinarie och en vice ordförande. m ordförande i utskott på grund av sjukdom eller av annat skäl är hindrad att fullgöra sitt uppdrag för en längre tid får nämnden utse en annan leda1llot i utskottet att som ersättate för ordföranden fullgöra dennes uppgifter. 20 Ersättare skall inkallas till ~änstgöring i den av nämnden vid valet bestämda ordningen. Avgår en ledamot eller en ersättare i utskott, som inte utsetts vid proportionellt val, skall fyllnadsval snarast förrättas. 21 Utskott sa:rnmanträder på dag och tid som varje utskott bestämmer. Sa:rnmanträden skall också hållas när ordföranden anser att det behövs eller när minst två ledamöter begär det. Utskott får handlägga ärenden bara när mer än hälften av ledamöterna är närvarande. Gäller fr o m den 1 november

10 Antaget av kommunfulhnäktige 1996~05~09, 51. Rubriken, 4 och 13 ändrade genom kommunfulhnäktiges beslut 2006~04~06, ändrad genom beslut av kommunfullmäktige 2008~05~22, 67 samt 2009~10~29, 95. Ändrad av kommun~ ullmäktige 2010~11~25, 133. Ersätter KFS 2010:09 7

11 HÖGANÄS KMMUN KMMUNFUllMÄKTIGE FÖRSLAG sid 15 (33) SAMlvlANTRÄDESPRTKll Satn1nanträdesdatum Dn! 2011 /I<::KA260 Revidering av taxor för 2011 för kultur- och fritidsförvaltningens verksamhet Sammanfattning av ärendet KulM- och fritidsförvaltningen har sammanställt och reviderat samtliga taxor för idrottslokaler, samlingslokaler och badtaxor. Taxorna är desamma som gällde Beslutsunderlag Kommunstyrelsens beslut den 10 maj 2011, 112, Kommunstyrelsens kulm- och fritidsutskotts beslut den 26 april 2011, 20, Förslag på revidering av taxor för kulm- och fritids förvaltningen år 2011, (ersätter KFS 2010:26) Kommunfullmäktiges beslut Kommunstyrelsens jijrslag: Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag reviderade taxor I Sign IUtdragsbestyrkande J

12 HÖGANÄS KMMUN KMMUNSTYRELSEN sid 33 (49) SAMMANTRÄDESPRTKLL Satmnanträdesdatum Dnr2011!KIZA260 Revidering av taxor för 2011 för kultur- och fritidsförvaltningens verksamhet Sammanfattning av ärendet Kultur- och fritidsforvaltningen har sammanställt och reviderat samtliga taxor for idrotts lokaler, samlingslokaler och badtaxor. rdföranden i kultur- och fritidsutskottet Anders Ståhl (!'vi) kompletterar ärendet på sammanträdet med förslag på hyra for Jonstorpsskolans idrottshall. Beslutsunderlag Kommunstyrelsens kultur- och Eritidsutskotts beslut den 26 april 2011, 20, Förslag på revidering av taxor för kultur- och fritidsförvaltningen år 2011, (ersätter KFS 2010:26) Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta kultur- och fritidsförvaltningens förslag på reviderade taxor för år 2011 med följande tillägg avseende taxa för hyra av Jonstorpsskolans idrottshall: Antal kvm: 650 Föreningsverksamhet ungdom: 70 kronor per timma Föreningsverksamhet vuxen: 166 kronor per timma Privat: 231 kronor per timma Beslutet ska skickas till Kommunfullmäktige [ --_.... Si~_, L.,.. } ~? j' l' 1,.). Utdtagsbestyrkande -r; «"_,1( i \ ~--_.. _-_.. _ '..,::_ -- / v - iy, _) ~.

13 HÖGANÄS KMMUN I Ersätter KFS 2010:26 ~ KMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2011: xx Dnr KKA2011/260 Taxor för år 2011 avseende kultur- och fritidsförvaltningens verksamheter Bad Bad ungdom 7-20 år Bad pensionär Bad vuxen Familjebad (2 vuxna och max 3 bam 7-20 år) 15 kr 25 kr 45 kr 100 kr Bam 0-7 år fri entre med betalande vuxen, annars 15 kr IClippkort bad 20 ggr ungdom 7-20 år Klippkort bad 10 ggr pensionär Klippkort bad 10 ggr vuxen Halvårskort bad/gym ungdom år Halvårskort bad pensionär Halvårskort bad VUJcen Allkort, gym och bad, ungdom år Al1kort, gym och bad, pensionär Allkort, gym och bad, VlL'Cen 210 kr 200 kr 350 kr 800 kr 800 kr 1500 kr 800 kr 800 kr 1200 kr Idrottshallar och simhallar Läktarhallen m' Hela m I Ungdom/ förening 153 kr Vuxen/ förening 366 kr Privat 519 kr (1?1 1= med laklal~ ocb ul= ulan lak/m'e) Hela u I 103 kr 246 kr 350 kr Halva 51,50 kt 123 kr 175 kr A-hallen 924 m' Ungdom/ förening Vuxen/ förening Privat Hela 97 kr 225 kr 321 kr Halva 49 kr 113 kr 161 kr 1 bana 20 kr 40 kr 60 kr B-hallen 300 m' Ungdom/ förening Vuxen/ förening Privat Hela 34 kr 75 kr 108 kr

14 C-hallen 300 m 2 Hela Halva Ungdom/ förcning 66 kr 33 kr Vuxen/ förening 150 kr 75 kr Privat 210 kr Multibassängen Ungdom/förening Vuxen/ förening Privat Hela 71,50 kr 305 kr 406,50 kr 25 meters bassäng (2 st) Hela 2 banor 1 bana U ngdom/ förening 80,5 kr 55 kr 27,50 kr V uxen/ förening 290 kr 140,5 kr 70,5 kr Privat 535,50 kr 256,5 kr 128,5 kr Lilla bassängen Ungdom/ förening Vuxen/ förening Privat Hela 59 kr 162 kr 294 kr Sammanträdesrum (med plats för 20 personer) Förening 51 kr Privat 102 kr Konstgräsplan (hyra per timme) Ungdom / flirening kr Vuxen / flirening kr Annan kommtm / fliretag kr Skolgymnastiksalar Vikenskolan 650 m 2 Hela Halva 1 bana Ungdom förening 94 kr 47 kr 19 kr Vuxen förening 220 kr 109 kr 43 kr Privat 315 kr 155 kr 62 kr Nyhamnsskolan 408 m 2 Hela 1 bana Ungdom/ förening 47 kr 16,50 kr Vuxen/ förcning 110 kr 37 kr Privat 156 kr 52 kr Lerbergsskolan 160 m 2 Ungdom/ förening Vuxen/ förening Privat Hela 26 kr 56 kr 81 kr Bruksskolan 650 tn 2 Hela Halva 1 bana Ungdom/ förening 70 kr 36 kr 15,5 kr Vuxen/ förening 166 kr 83,50 kr 34 kr Privat 231 kr 116 kr 47 kr

15 Kullagymnasiet 220 m 2 Ungdom/ förening Vuxen/förening Privat Hela 26 kr 56 kr 81 kr Jonstorp 650 m 2 Hela 1 bana Ungdom/ förening 70 kr 15,50 kr Vuxen/ förening 166 kr 34 kr Privat 231 kr 47 kr Priser är per hyrd timme. För ungdom/förening är 70 procent av lokalkostnaden subventionerad om 75 procent av gruppen är ungdomar i åldern 7-20 år. För vuxen/förening är lokalkostnaden subventionerad med 30 procent.

16 Tivolihuset Stora salen/kök Förening utan entre Förening med entre Privat Kommunal verksamhet Dag 1 Dag 2 Per dag 1300 kr 2600 kr 4500 kr kr 1548 kr Per timme 350 kr 1125 kr kr 350 kr Höganäs bibliotek Hörsalen CafeAmanda 150 kr 200 kr Hörsa1en och Cafe Amanda hyrs endast ut efter bibliotekets stängningstider på vardagar, på lördagar och på söndagar. Vaktmästarhjälp, i någon av ovanstående lokaler, vid arrangemang debiteras med 250 kr per påbörjad timme. Ersätter KFS 2010:26. Antagen av kommttnfullmäktige den XX månad 2011, X.

17 HÖGANÄS KMMUN KMMUNSTYRELSENS KULTUR-CH FRITIDSUTSKIT sid 5 (7) SAMMANTRÄDESPRTKlL Sammanttädesdatum Dnr 2011 /K1<..A260 Revidering av taxor 2011 Sammanfattning av ärendet Kultur- och fritidsförvaltningen har sammanställt och reviderat samtliga taxor för idrottslokaler, samlingslokaler och badtaxor. Beslutsunderlag Förslag på revidering av taxor för kultur- och fritids förvaltningen år 2011, (ersätter KFS 2010:26) Kultur- och fritidsutskottets beslut Kultur och friticlsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunful1tnäktige besluta att anta kultur- och fritids förvaltningens förslag på reviderade taxor för år Beslutet ska skickas till Kommunstyrelsen "r~tagsbestytkande

18

19 HÖGANÄS KMMUN KMMUNFULLMÄKTIGE FÖRSLAG sid 14 (31) SAMlvlANTRÄDESPRTKLL Sammanträdesdatwn tpl" Dru:2011jK.KA143 Arsredovisning 2010 för Nordvästra Skånes RenhålInings AB (NSR) och kallelse till årsstämma Sammanfattning av ärendet NSR har lämnat årsredovisning för 2010 och kallat till årsstämma den 10 maj Beslutsunderlag Kommunstyrelsen den 10 maj 2011, 89, Kommunstyrelsens arbetsutskott beslut den 26 april 2011, 75, Kommunleclningskontorets, ekonomiavdelningen, ~änsteskrivelse den 26 april 2011, Kallelse till NSR årsstämma 10 maj 2011, Nordvästra Skånes Renhållnings AB årsredovisning 2010, NSR Atervinning AB årsredovisning 2010, Spargodt Byggmagasin AB årsredovisning 2010, Kommunfullmäktiges beslut Kommtmstyrelsens forslag: Kommunfullmäk~ge PFslutar åtti';;;g", årsr~d~vi~1iit;lgen för'nf,lvä.str,ä Skalles nxllh:<w.llil1is' Blilutetska,~Ckas tiji\ IUtdragsbestyrkande

20 HÖGANÄS KMMUN KMMUNSTYRELSEN sid 8(49) SAMMANTRÄDESPRTKLL Sammanträdesdatum Dnr2011/KI<:A143 Arsredovisning 2010 för Nordvästra Skånes RenhålInings AB (NSR) och kallelse till årsstämma Sammanfattning av ärendet NSR har lämnat årsredovisning för 2010 och kallat till årsstämma den 10 maj Beslutsunderlag Kommunstyrelsens arbetsutskott beslut den 26 april 2011, 75, Kommunledningskontorets, ekonomiavdelningen, ~änstesktivelse den 26 april 2011, Kallelse till NSRårsstämma 10 maj 2011, Nordvästra Skånes Renhål1nings AB årsredovisning 2010, NSR Atervinning AB årsredovisning 2010, Spargodt Byggmagasin AB årsredovisning 2010, Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen beslutar att överlämna årsredovisningen till kommunfulhnäktige för kännedom. Beslutet ska skickas till Kommunfulhnäktige. ~J

21 ~ HÖGANÄS KMrlllUN KMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKTT sid 7 (25) SAMMANTRÄDESPRTKll Sammanträdesdatum Dm 2011/I<l~-\143 Arsredovisning 2010 för Nordvästra Skånes RenhålInings AB (NSR) och kallelse till årsstämma Sammanfattning av ärendet NSR har lämnat årsredovisning för 2010 och kallat till årsstämma den 10 maj Beslutsunderlag Kommunledningskontorets, ekonomiavdelningen, tjänsteskrivelse den 26 april 2011, Kallelse till NSR årsstämma 10 maj 2011, Nordvästra Skånes Renhållnings AB årsredovisning 2010, NSR Atervinning AB årsredovisning 2010, Spargodt Byggmagasin AB årsredovisning 2010, Arbetsutskottets beslut Arbetsutskottet beslutar att uppdra åt kommunens ombud, Peter Kovacs, vid Nordvästra Skånes Renhållnings AB:s årsstämma 2011 att 1. fastställa resultat- och balansräkningen samt att bifalla revisorernas förslag om ansvarsfrihet för verkställande direktören och styrelsen, 2. besluta att den ansamlade vinsten kronor balanseras och överförs i ny räkning, att föreslå kommunstyrelsen överlämna årsredovisningen till kommunfullmäktige för kännedom. Beslutet ska skickas till Kommunstyrelsen

22 NRDVÄSTRA SKÅNES RENHÅLLNINGSAB (NSR) rg.nr Årsredovisning för räkenskapsåret Innehåll Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Kassaflödesanalys Noter Sida //J

23 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Nordvästra Skånes RenhåIInings AB avger. härmed följande årsredovisning. Ägarförhållanden Bolaget är samägt av kommunerna Bjuv, Båstad, Helsingborg, Höganäs, Åstorp och Ängelholm. Information om verksamhet Bolaget har som föremål för verksamheten att mottaga och behandla avfall från avtalsslutande kommuner och bedriva därmed sail'lmanhängande regional verksamhet. De av ägarkommunerna beslutade ägardirektiven beskriver det övergripande kommunala ändamålet: "Bolagets verksamhet syftar till att erbjuda de ägande kommunerna och därigenom medborgarna ett resurs- och avfallssnålt och kretsloppsbaserat samhälle med hjälp av avfallsminimering, återanvändning och återvinning samt behandling av restavfall med tillförlitliga, ekonomiska och miljövänliga metoder. I syfte att uppnå förbättrad miljö och ekonomi samt skapakonkurrensfördelar kan bolaget erbjuda effektiva rniljöledningssamt avfallshanterings- och återvinningssystem för det regionala näringslivet." Konsortialavtalet mellan ägarkommunerna gäller sedan Miljöpåverkan Bolaget bedriver tillståndspliktig verksamhet enligt miljöbaiken.. Återvinningsanläggningarna behandlar och sorterar avfall och återvinningsmaferial till återvinningsprodukter som biogas, biogödsel, komposljord, träflis, fastbränsle, returpapper, returplast, metaller, glas m.m. Farligt avfall behandlas i en kemianläggning och deponering sker.av restavfaii som ej kan behandlas på annat sätt. Den yttre miljön påverkas främst genom utsläpp till luft, mark och vatljen samt genom buller. Kompostering, läckage av svaveloxid från äldre deponi och lakvattenrening kan tidvis orsaka lvj<tolägenheter för kringboende och omfattande åtgärder för att reducera emissionerna genomförs successivt i form av sluttäckning av deponiyta och förbättrad teknik för omhändertagande av svavelhaltig deponigas. Under året har utredningar för såväl lakvatten som lukt redovisats till miljödomstolen Resultat och ställning Resultat och ställning under de senaste fyra åren har utvecklats enligt tabellen nedan avser moderbolaget och avser koncern. Nettoomsättning Resulta t efter finansiella poster Balansomslutning Avkastning på totalt kapital Soliditet Medelantal anställda ,0% 12,8% ,3% 10,8% ,7% 10,0% ,0% 7,0% 195 Soliditet har räknats som summan av redovisat eget kapital och eget kapitalandelen av obeskattade reserver i relation till balansomslutningen U 2

24 Enligt ägardirektiven skall bolaget sträva efter en soliditet på minst 15%. Avkastiringen på totalt kapital bör ligga på minst 5%. Med beaktande av underskottet i det kommunala uppdraget, som till största del beror på underfinansiering av återvinningscentraler kan bolaget sägas nå upp till det ekonomiska avkastningsmålet. Trots en ökning av mottaget avfall under hösten 2010 tangerade den totala mottagna mängden avfall under året 2009 års volym. Bolagets ökade intäkter beror på merförsäljning av förädlat material samt ersättning från Öresundskraft AB för nyttjande av miljötillstånd för att upprätta och driva ett kraftvärmeverk på anläggningen i Helsingborg. Bolaget har särredovisning av verksamheten fördelat på den kommersiella affärsverksamheten respektive den verksamhet som kan hänföras till ägarkommunerna. I likhet. med föregående år har fördelningen av intäkter och kostrlader mellan rörelsegrenarna skett genom att bryta ner redovisningen på produktionslinjer. Nedan redovisas i tabellform fördelningen mellan rörelsegrenarna.. Tkr Kommuntjänster Affärsverksamhet' Totalt Intäkter Kostnader Rörelseresultat Väsentliga händelser under räkenskapsåret och efter dess utgång Tra:nsportverksamheten för insamling av hushållsavfall, som tidigare varit dotterbolaget Renhab, har under'året fusionerats med moderbolaget. Driftverksamheten avseende bolagets återvinningscentraler har konkurrel1sutsattsenligt Lagen om ffentlig Upphandling under året. Entreprenadens start är 1 januari Bolagets styrelse har under året fastlagt en ny strategi för att nå ägardirektivetsönskan om kostnadseffektivitet, ökad miljönytta och regional utveckling. Strategin har tagit intryck från såväl EU-kommission som Konkurrensverkets synpunkter avseende operativ verksamhet för kommunala bolag. Grunden för strategin är att använda bolagets infrastruktur och l miljötillstånd för ökad konkurrens och kostnadseffektivitet på marknaden. Under året har NSR sökt och fått beviljat ett utökat rniljötillstånd för att kunna upprätta en anläggning för gasuppgradering till flytande biogas. Utökat tillstånd till biogasproduktion har också givits av rniljödomstolen. \ I slutet av året valde bolaget att även sälja insamlat tidningspapper från ägarkommunemas invånare till marknadspris. En sedvanlig genomgång av behovet för avsättning av ekonomiska medel till återställning av deponier har skett under året. Analysen visar att tidigare fonderade kostnader. överensstämmer med förväntad kostnad. Bolagets reaktorbaserade rötning och kompostering i BioCellReaktorer har fortsatt att producera el- och fjärrvärme. Vid framtida tömning av jord,. bränsle och återvinningsmassor återvinns ny deponivolym. Värdet av deponivolymen uppskattas motsvara kostnaden för tömning av reaktorerna. W 3

25 Investeringar Under året har investeringar framförallt skett i containers och i fordon. Framtida utveckling.. I samband med uppdaterad strategi för bolaget har de strategiska planema utvecklats. Ytterligare verksamheter kommer att konkurrensutsättas för att na ökad förädling med kostnadseffektlva metoder. Biogasstrategins mål~ättning att ha kapacitet om produktion av 12 miljoner kubikmeter fordonsgas under 2012 ligger fast. Däremot har tidsplanen för moderniseringen av återvinningscentraler förlängts till att ske fram till" Invigningen av Helsingborgs nya återvinningscentral kommer att ske våren2012. Bolaget har som målsättning att 2014 vara till 95% koldioxidneutralt. Genom beslut i ägarkommunema kommer bolaget att ansvara för renhållningsfunktionen för avfall j respektive kommun. I denna samverkan innefattas en ökad samordning med Landskrona Svalövs Renhållnings AB och Norra Åsbo Renhållnings AB. Syftet med ökad samverkan är att effektivisera avfallshanteringen i nordvästra Skåne vilket har beslutats av respektive kommunfullmäktige. NSRs verksamhet för att stödja utvecklingen av källsortering hos företag i regionen har utvecklats positivt. Flera stora verksamheter har knutit samarbete med NSR. Vår målsättning. är au förverkliga ett kretsloppskluster där den ena kundens avfall är den andras råvara. Väsentliga risker.och osäkerhetsfaktorer, Bolaget är beroende av miljötilistånd för sina anläggningar i regionen. V åra tillstånd löper med intervaller så att inte förnyad ansökan skall ske vid samma tidpunkt. Finansiering av såväl investeringar som återstäilningsåtaganden sker genom långfristig upplåning genom ägare. Tillämpning av förändringar i såväl den nationella som den europeiska lagstiftningen kan påverka förutsättningama för företaget. Genom att aktivt delta i bransch- och intresseorganisationer verkar vi för att påverka utvecklingen av lagstiftningen på ett för bolaget positivt sätt. Förslag på vinstdisposition Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor) : Balanserad vinst Årets vinst disponeras så att i ny räkning överföres Företagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning samt kassaflödesanalys med tilläggsuppgifter. W 4

26 NRDVÄSTRA SKÅNES RENHÅLLNING S AB rg.nr RESULTATRÄKNING (Kkr) Moderbolaget Koncern Not ' ' Rörelsens intäkter Nettoomsättning Övriga rörelseintäkter Rörelsens kostnader V ~ror och förnödenheter Övriga externa kostnader Personalkostnader 4, Avskrivningar och nedskrivningar Övriga rörelsekostn,ader Q' Q RÖRELSERESULTAT Rörelseresultat från finansiella poster Resultat från andelar i intresseföretag 7 '-17 Ränteintäkter Räntekostnader RESULTAT EFTER FINANSIELLA PSTER 3928 ' Bokslutsdispositioner Skattekostnader ÅRETS RESULTAT la 5

27 NRDVÄSTRA SKÅNES RENHÅLLNINGS AB rg.nr BALANSRÄKNING (Kkr) Moderbolaget Koncern TILLGÅNGAR 1 ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR. Not Materiella anläggnin~stil1gångar Pågående nyanläggningar Markanläggnjng, deponl Byggnader och markanläggning, exkl deponi Maskiner Qch andra tekniska anläggningar Inventar~er och IT-utrustning Finansiella anlägrningstillgångar 14 Andelar i koncemlföreta'g Andra-långfristiga värdepappersinnehav Uppskjuten skattefordran Övriga långfristiga fordringar Q Q SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR MSÄTTNINGSTILLGÅNGAR Varulager Färdiga varor och haridelsvaror Kortfristiga fordringar, l<undfordringar Fordran' hos koncernföretag Aktuella skattefordringar Övriga fordrii''lgar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank SUMMA MSÄTTNINGSTILLGÅNGAR SUMMA TILLGÅNGAR !AJ 6

28 NRDVÄSTRA SKÅNES RENHÅLLNING S AB rg.nr BALANSRÄKNING (I<1<r) Moderbolaget Koncern EGET KAPITAL CH SKULDER 1 EGET KAPITAL 17 Bundet eget kapital Not AktiekapitalS 000 aktier I kvotvärde,l 000 kr Reservfond/Bundna reserver Fritt eget kapital Balanserat resultat/fria reserver Arets resultat ,3 459 SUMMA EGET KAPITAL ll.>m BESKATTADE RESERVER Q AVSÄTTNINGAR Uppskjuten skatteskuld Återställningsfond ' LÅNGFRISTIGA SKULDER 21 Lån hos koncernföretag Förutbetalda intäkter 6738 Q SUMMA LÅNGFRISTIGA SKULDER KRTFRISTIGA SKULDER Län hos koncernföretag Skuld till koncernföretag Leverantörsskulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter SUMMA KRTFRISTIGA SKULDER SUMMA SKULDER CH AVSÄTTNINGAR , SUMMA EGET KAPITAL CH SKULDER Ställda säkerbeter Inga Inga 'Inga Ansvarsförbindelser :; 7

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan Räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30 Stiftelsen Sophiaskolan 1(8) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30.

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2004 ASVH Service AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2004. Förvaltningsberättelse

Läs mer

www.qicon.se Årsredovisning 2011

www.qicon.se Årsredovisning 2011 www.qicon.se www.qicon.se Årsredovisning 2011 Styrelsen och verkställande direktören för QI Construction AB (556521-7352) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse

Läs mer

ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012

ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012 Ale Energi AB ägs till 9 procent av Ale kommun och till 91 procent av Göteborg Energi AB. Företaget är moderföretag till Ale Fjärrvärme AB som ägs till 100 procent. ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012 Innehåll

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSAMLING 1 (6) REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSAMLING 1 (6) REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSAMLING 1 (6) Ersätter KFS 2009:33 2016:12 REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN NÄMNDENS ÖVERGRIPANDE UPPGIFTER 1 Nämnden fullgör kommunens uppgifter inom socialtjänsten (socialtjänstlagen,

Läs mer

Utöver det som föreskrivs om nämnden i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente.

Utöver det som föreskrivs om nämnden i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. 1 REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN Antaget av kommunfullmäktige 2008-05-26 Utöver det som föreskrivs om nämnden i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. SOCIALNÄMNDENS UPPGIFTER Uppgifter

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. När Golfklubb

Årsredovisning. När Golfklubb Årsredovisning för När Golfklubb 834001-2106 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för När Golfklubb, med säte i Gotland, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010

GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010 GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010 GoBiGas AB bildades 2008 och skall utveckla och nyttja teknik för produktion av SNG (Substitute Natural Gas). G o B i G a s BILD INFOGAS HÄR SENARE INNEHÅLL INNEHÅLL Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF Årsredovisning för Romeleåsens Golfklubb IF 845002-2218 Räkenskapsåret 2012 1 (7) Styrelsen för Romeleåsens Golfklubb IF får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup Årsredovisning för MX-ONE Usergroup 802015-5373 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för MX-ONE Usergroup får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Förslag till vinstdisposition

Läs mer

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet.

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet. 1(13) Styrelsen och verkställande direktören för NPP Holding AB får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Information om verksamheten

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31.

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. ÖGC GOLF OCH MASKIN AB Årsredovisning Sida 1 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Årsredovisningen omfattar

Läs mer

Årsredovisning. Bolag X AB

Årsredovisning. Bolag X AB Årsredovisning Bolag X AB Org.nr. xxxxxx-xxxx Räkenskapsår X2-05-01 - X3-04-30 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed att en med denna undertecknade kopia likalydande resultat-

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Reglemente för vård- och omsorgsnämnden

Reglemente för vård- och omsorgsnämnden 1(5) Gäller från och med den 1 januari 2011 Reglemente för vård- och omsorgsnämnden VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS VERKSAMHET Övergripande verksamhet 1 Vård- och omsorgsnämnden fullgör kommunens uppgifter vad

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB Årsredovisning för Svensk Privatläkarservice AB 556794-9408 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Svensk Privatläkarservice AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Brf Källunden

Årsredovisning. Brf Källunden Årsredovisning för Brf Källunden 715600-0460 Räkenskapsåret 2012 1 (10) Styrelsen för Brf Källunden får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Detta är Brf Källunden

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2003 ASVH Service AB Styrelsen för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2003. Förvaltningsberättelse Verksamhet ASVH Service

Läs mer

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF)

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) Årsredovisning för Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) 802417-2812 Räkenskapsåret 2009 11 11 2010 12 31 Org.nr 802417-2812 1 (8) Styrelsen för Stockholms funktionshindrades fiskeförening

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 1(10) Utveckling i Gävle AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Täby Ryttarsällskap

Årsredovisning. Täby Ryttarsällskap Årsredovisning för Täby Ryttarsällskap Räkenskapsåret 2012 Täby Ryttarsällskap 1(6) Styrelsen för Täby Ryttarsällskap får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för SchoolSoft Svenska AB Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01 -- 2010-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB

Årsredovisning. Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB Årsredovisning för Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB Räkenskapsåret 2007-09-01-2008-06-30 Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB 1(7) Styrelsen för Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB får

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB ÅRSREDOVISNING 2010 för Effnet AB Årsredovisning omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Tilläggsupplysningar 5 Effnet AB Årsredovisning 2010 Sida 2 / 7 Styrelsen och

Läs mer

GÖTEBORG ENERGI BACKA AB ÅRSREDOVISNING 2013

GÖTEBORG ENERGI BACKA AB ÅRSREDOVISNING 2013 Göteborg Energi Backa AB är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi AB. Företaget bedriver uthyrning av industri-, kontors- och lagerlokaler. ÅRSREDOVISNING 2013 Innehåll Förvaltningsberättelse 3

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Växjö Golfklubb Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2016-01-01-2016-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening

Årsredovisning. Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening Årsredovisning för Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening 769613-6725 Räkenskapsåret 2011 1 (7) Styrelsen för Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Org.nr 556383-6856 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för Åkarnas Service i Mellansverige AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet Bolaget

Läs mer

ARSREDOVISNING RINGARLAN AB

ARSREDOVISNING RINGARLAN AB ARSREDVISNING 2010-05-01-2011-04-30 RINGARLAN AB FÖRVAL TNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Ringärian AB får härmed avlämna årsredovisning för tiden 2010-05-01 till och med 2011-04-30. Bolagsuppgifter Bolagets

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2013 (Org nr 802004-7802) Resultaträkning, kr 2013 2012 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 2 069 593 1 706 453 Summa

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 .------------------------ -- -- Årsredovisning för Brf Fiskaren 32 Räkenskapsåret 2008 Brf Fiskaren 32 1(7) Styrelsen för BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Lessebo Åkericentral AB

Lessebo Åkericentral AB Årsredovisning för Lessebo Åkericentral AB Räkenskapsåret 2005-01-01-2005-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 1(14) Sundsvalls Golfklubb Org nr 889200-5383 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 793200-0065 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 Årsredovisning för Brf Fiskaren 32.1' Räkenskapsåret 2007 1(7) Styrelsen får BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning får räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har till

Läs mer

Årsredovisning. Caravan Club R-Sektionen

Årsredovisning. Caravan Club R-Sektionen Årsredovisning för Caravan Club R-Sektionen 866601-1591 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för Caravan Club R-Sektionen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Styrelsen för Kävlinge Golfbana AB (publ) avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN VÄLKOMMEN Datum och tid: 2017-12-14, kl 18:00 Plats: Stadshuset, Gruvsalen Ledamot som är förhindrad att närvara vid sammanträdet bör snarast anmäla detta till Niklas Åkerström

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4

Läs mer

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2006 AB Stuvaren i Sundsvall Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar fastigheten Stuvaren

Läs mer

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GodEl Sverige AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll Sida

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För.

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För. Årsredovisning för Österåkers Montessori Ek.För. 769602-4020 Räkenskapsåret 2013 2 (11) Styrelsen för Österåkers Montessori Ek.För. får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Årsredovisningen

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sida 1 av 6 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Solbacken 14 lämnar följande årsredovisning för verksamheten under räkenskapsåret. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Föreningens verksamhet består av 9

Läs mer

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857.

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. REVISIONSBERÄTTELSE Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Årsredovisning. Objekt Teknik Stockholm AB

Årsredovisning. Objekt Teknik Stockholm AB Årsredovisning för Objekt Teknik Stockholm AB Räkenskapsåret 2008 Objekt Teknik Stockholm AB 1(9) Styrelsen för Objekt Teknik Stockholm AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Förvaltnings Aktiebolaget Utsikten (publ) Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-09-01-2016-08-31 Innehåll Sida

Läs mer

Lessebo Åkericentral AB

Lessebo Åkericentral AB Årsredovisning för Lessebo Åkericentral AB Räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Nettoomsättning 10 006 434 11 812 227 Övriga rörelseintäkter 1 3 000 152 967 741 13 006 586 12 779 968 Rörelsens

Läs mer

Årsredovisning. Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a.

Årsredovisning. Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a. Årsredovisning för Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a. 769000-0356 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a., med säte i Lidköping, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

REGLEMENTE FÖR BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN 1(7)

REGLEMENTE FÖR BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN 1(7) REGLEMENTE FÖR BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN 1(7) I anslutning till vad i skollagen och socialtjänstlagen är föreskrivet om den kommunala organisationen för skolan respektive barnomsorgen skall följande gälla

Läs mer

"4" - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880

4 - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880 Org nr 556356-3880 Arsredovisning för räkenskapsåret 2004 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning - koncernens

Läs mer

Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet 2012-01-01-2012-12-31 Sida 1 av 8 Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Innehåll Sida - Förvaltningsberättelse - Resultaträkning - Balansräkning - Noter 2 3 4 5 Om inte annat

Läs mer

REDOVISNING. för. Göteborg Beachvolley Club. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31.

REDOVISNING. för. Göteborg Beachvolley Club. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31. o ARS REDOVISNING för Göteborg Beachvolley Club Org.nr.857208-7271 Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - resultaträking

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2010 Förvaltningsberättelse Amago Capital AB (publ), org nr 556476-0782, är ett publikt onoterat bolag med 16 417 959 utestående aktier. Per balansdagen var bolagets tre största aktieägare

Läs mer

Lessebo Åkericentral AB

Lessebo Åkericentral AB Årsredovisning för Lessebo Åkericentral AB Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. AFF Service AB

Årsredovisning. AFF Service AB Årsredovisning för AFF Service AB 556774-4874 Räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för AFF Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret ÅRSREDOVISNING för Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Räkenskapsåret 2009 Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Styrelsen för Fridhems Folkhögskola får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Källatorp Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

Källatorp Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Källatorp Golf AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

GOBIGAS AB ÅRSREDOVISNING 2015 FEL LAYOUT! SKRIV UT PDF-VERSION!

GOBIGAS AB ÅRSREDOVISNING 2015 FEL LAYOUT! SKRIV UT PDF-VERSION! ÅRSREDOVISNING 2015 FEL LAYOUT! SKRIV UT PDF-VERSION! GoBiGas AB Årsredovisning 2015 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Finansiella rapporter 4 Resultaträkningar 4 Balansräkningar 5 Rapport över förändring

Läs mer

FJÄRRVÄRME I FRÖLUNDA AB ÅRSREDOVISNING 2013

FJÄRRVÄRME I FRÖLUNDA AB ÅRSREDOVISNING 2013 Fjärrvärme i Frölunda AB är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi AB. Företaget bedriver produktion och försäljning av elenergi och fjärrvärme. ÅRSREDOVISNING 2013 Innehåll Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Naturistför. Bergslagens Solsport

Årsredovisning. Naturistför. Bergslagens Solsport Årsredovisning för Naturistför. Bergslagens Solsport 875001-1960 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Naturistför. Bergslagens Solsport, med säte i Nora, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Vita Huset i Nyköping AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Gagnef Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

Gagnef Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Gagnef Golf AB Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01 -- 2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG. Org.nr

Årsredovisning för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG. Org.nr Årsredovisning 2014 för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG 2 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Styrelsen och verkställande direktören för Tyresö Näringslivsaktiebolag avger härmed följande

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Svenska Tecknare Association of Swedish Illustrators and Graphic Designers Hornsgatan 103 SE-117 28 Stockholm, Sweden T: +46 8 556 029 10 info@svenskatecknare.se www.svenskatecknare.se Föreningen Svenska

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM TYDLIGT BÄTTRE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM TYDLIGT BÄTTRE ÅRSREDOVISNING 2013/2014 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM Styrelsen för LanTeam Consulting AB, 556582-7291 får härmed avge årsredovisning för 2013-05-01-2014-04-30. ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN Bolaget bedriver

Läs mer

Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen PAX XII Räkenskapsåret \9-

Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen PAX XII Räkenskapsåret \9- Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen PAX XII 769613-4605 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 \9- HA Bostadsrättsföreningen PAX XII, - organisationsnurnrner 769613-4605 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Reglemente för socialnämnden

Reglemente för socialnämnden Reglemente för socialnämnden Dorotea kommun Fastställt av kommunfullmäktige 2016-06-07, 44 1(7) FÖR SOCIALNÄMNDEN Socialnämndens verksamhet 1 Socialnämnden fullgör kommunens uppgifter inom socialtjänsten

Läs mer

Reglemente för samhällsbyggnadsnämnden

Reglemente för samhällsbyggnadsnämnden 1(6) Gäller från och med den 1 mars 2016 Reglemente för samhällsbyggnadsnämnden SAMHÄLLBYGGNADSNÄMNDENS VERKSAMHET Övergripande verksamhet 1 Samhällsbyggnadsnämnden fullgör kommunens uppgifter enligt 1.

Läs mer

Dokumentnamn Dokumenttyp Upprättad Beslutsinstans Socialnämndens reglemente Reglemente Kf , 110 Kommunfullmäktige. Reglemente Socialnämnden

Dokumentnamn Dokumenttyp Upprättad Beslutsinstans Socialnämndens reglemente Reglemente Kf , 110 Kommunfullmäktige. Reglemente Socialnämnden Dokumentnamn Dokumenttyp Upprättad Beslutsinstans Socialnämndens reglemente Reglemente Kf 2017-06-19, 110 Kommunfullmäktige Reglemente Socialnämnden REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN Utöver det som föreskrivs

Läs mer

Reglemente för socialnämnden i Norrtälje kommun

Reglemente för socialnämnden i Norrtälje kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Reglemente för socialnämnden i Norrtälje kommun Antaget i kommunfullmäktige 2010-12-13, 224 1 2011-01-01 Socialnämnden version 0 1/8 Reglemente för socialnämnden i Norrtälje kommun

Läs mer

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2005 AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL AKTIEBOLAG Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT DELÅRSRAPPORT 2010-01-01-2010-06-30 Styrelsen och verkställande direktören för AU Holding AB (publ) avger härmed följande delårsrapport för perioden 2010-01-01-2010-06-30. Innehåll Sida Allmänna kommentarer

Läs mer

Reglemente för arbetsmarknads- och socialnämnden

Reglemente för arbetsmarknads- och socialnämnden KARLSTADS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (5) Beslutad av: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 2017-02-16 Ersätter: 2014-12-18 Gäller fr o m: 2017-03-01 Reglemente för arbetsmarknads- och socialnämnden Utöver

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Bostadsrättsföreningen Skalsbyn Org.nr 716414-8376. för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

ÅRSREDOVISNING. Bostadsrättsföreningen Skalsbyn Org.nr 716414-8376. för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 ÅRSREDOVISNING Bostadsrättsföreningen Skalsbyn Org.nr för räkenskapsåret Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet,

Läs mer

Reglemente för socialnämnden

Reglemente för socialnämnden Reglemente för socialnämnden Upprättad: 2014-04-08 Antagen av: Kommunfullmäktige Datum för antagande: 2014-04-28, 52 Kontaktperson: André Enarsson Utöver det som föreskrivs om nämnd i kommunallagen gäller

Läs mer

Räkenskapsåret har främst kännetecknats av fortsatt renodling av verksamheten och fortsatt utveckling av organisationen.

Räkenskapsåret har främst kännetecknats av fortsatt renodling av verksamheten och fortsatt utveckling av organisationen. Årsredovisning 2008 556447-6140 Verksamhet Bolaget är helägt dotterbolag till Unikaboxen AB org nr 556320-8452 med säte i Stockholm, och utgör moderbolag i en koncern bestående av dotterbolagen Mark och

Läs mer

HÖRBY KOMMUN Flik: 6 Författningssamling Sida: 1 (-7)

HÖRBY KOMMUN Flik: 6 Författningssamling Sida: 1 (-7) Författningssamling Sida: 1 (-7) REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN Utöver det som föreskrivs om nämnder i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. SOCIALNÄMNDENS ANSVARSOMRÅDE 1 Nämnden fullgör

Läs mer

REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN I HAMMARÖ KOMMUN

REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN I HAMMARÖ KOMMUN Antaget av kommunfullmäktige 2002-12-03, 18 Reviderad enl. kommunfullmäktige 76/2005 (bostadsanpassningsbidrag) Reviderad enl. kommunfullmäktige 92/2007 (flyktingfrågor m m) REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för Vindico Security AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Styrelsen och verkställande direktören för Vindico Security AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret Årsredovisning 2006 Styrelsen och verkställande direktören för Vindico Security AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006. Förvaltningsberättelse Verksamhet Bolaget bedriver handel med

Läs mer

Årsredovisning. AFF Service AB

Årsredovisning. AFF Service AB Årsredovisning för AFF Service AB 556774-4874 Räkenskapsåret 2012 1 (9) Styrelsen och verkställande direktören för AFF Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Formtoppen Höllvikens Atlet Club Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01--2015-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Järna Ridklubb

Årsredovisning. Järna Ridklubb Årsredovisning för Järna Ridklubb 815600-7505 Räkenskapsåret 2016 1 (7) Styrelsen för Järna Ridklubb, med säte i Järna, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2016. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsredovisning ONETOOFREE AB

Årsredovisning ONETOOFREE AB Årsredovisning för ONETOOFREE AB 556729-7758 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 556729-7758 1 (7) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Bolaget utvecklar och tillhandahåller spel på internet

Läs mer

Företagarna Stockholms stad service AB

Företagarna Stockholms stad service AB Årsredovisning för Företagarna Stockholms stad service AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Företagarna Stockholms stad service AB Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot i Företagarna Stockholms

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. *+ for AB Maleviks Villasamhälle. Org.nr

ÅRSREDOVISNING. *+ for AB Maleviks Villasamhälle. Org.nr ÅRSREDOVISNING *+ for AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Socialnämnden är personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifter enligt personuppgiftslagen.

Socialnämnden är personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifter enligt personuppgiftslagen. REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN Fastställt av kommunfullmäktige 2013-12-16 263 SOCIALNÄMNDENS UPPGIFTER 1 Socialnämnden fullgör kommunens uppgifter inom socialtjänsten och vad som i lag sägs om socialnämnd.

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Tingsryd 1609 AB (publ)

Årsredovisning. Tingsryd 1609 AB (publ) Årsredovisning för Tingsryd 1609 AB (publ) 556693-7990 Räkenskapsåret 2010 07 01 2010 12 31 Org.nr 556693-7990 1 (7) Styrelsen och verkställande direktören för Tingsryd 1609 AB (publ) får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Detta sker genom att bolaget bedriver utveckling, utbildning, försäljning och service inom arbetsmiljöområdet samt därmed förenlig verksamhet.

Detta sker genom att bolaget bedriver utveckling, utbildning, försäljning och service inom arbetsmiljöområdet samt därmed förenlig verksamhet. 1 (6) FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Allmänt om verksamheten Bolaget är helägt dotterbolag till Föreningen Sveriges Företagshälsor, org.nr. 829501-5468, vars syfte är att verka för utveckling av företagshälsovården,

Läs mer

Årsredovisning för Web 2.0 AB

Årsredovisning för Web 2.0 AB Årsredovisning för Web 2.0 AB Räkenskapsåret 2009-05-01-2010-04-30 Web 2.0 AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för Web 2.0 AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009-05-01-2010-04-30.

Läs mer

Hund- och Kattstallar i Stockholm AB

Hund- och Kattstallar i Stockholm AB Årsredovisning för Hund- och Kattstallar i Stockholm AB Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Hund- och Kattstallar i Stockholm AB 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Hund -och Kattstallar i Stockholm

Läs mer