Kommunfullmäktiges beslut Kommunstyrelsensforslag: Kotntnunfulltnäktige beslutar i enlighet med kotntnunstyrelsens förslag

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunfullmäktiges beslut Kommunstyrelsensforslag: Kotntnunfulltnäktige beslutar i enlighet med kotntnunstyrelsens förslag"

Transkript

1 HÖGANÄS KMMUN KMMUNFULLMÄKTIGE I(FII3 FÖRSLAG sid 12 (31) SAMMANTRÄDESPR'fKLL Satntnanträdesdatum Dru:2011/KKA171 Revidering av miljötillsynsnämndens reglemente Sammanfattning av ärendet Kotntnunkansliet har tagit fram förslag på revidering av rniljötillsynsnätnndens reglemente på grund av ändrad lagstiftning. Beslutsunderlag Kotntnunstyrelsens beslut den 10 maj 2011, 111, Kotntnunstyrelsens arbetsutskotts beslut den 12 april 2011, 66, Förslag till nytt reglemente för rniljötillsynsnätnnden (ersätter KFS 2011:13). Kommunfullmäktiges beslut Kommunstyrelsensforslag: Kotntnunfulltnäktige beslutar i enlighet med kotntnunstyrelsens förslag att anta revideringarna av rniljötillsynsnätnndens reglemente (ersätter KFS 2011:13). KF-bilaga 2011/X Beslutet ska skickas till [gn ---'I_U_tdragsbestyrkan_d_e '

2 HÖGANÄS KMMUN KMMUNSTYRELSEN sid 32 (49) SAMMANTRADESPRTKLL Sammanträdesdatum Dm 2011/IZlZA.171 Revidering av miljötillsynsnämndens reglemente Sammanfattning av ärendet Kommunkansliet har tagit fram förslag pä revidering av miljötillsynsnämndens reglemente på grund av ändrad lagstiftning. Beslutsunderlag Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut den 12 april 2011, 66, Förslag till nytt reglemente för miljötillsynsnämnden (ersätter KFS 2011:13). Förslag till beslut på sammanträdet Lennart Nilsson (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta revideringarna av miljötillsynsnämndens reglemente (ersätter KFS 2011:13). Beslutet ska skickas till Kommunfullmäktige ---]

3 HÖGAN AS KMMUN KMMUNSTYRELSENS ARIIETSUTSKIT sid 8 (15) SAMl\L\NTRÄDESPRTKLL Sammanträdesdatum Dnr2011/KK\171 Revidering av miljötillsynsnämndens reglemente Sammanfattning av ärendet Kommunkansliet har tagit fram förslag pi revidering a'c miljötillsvnsnämndens reglemente på grund av ändrad lagstiftning. Beslutsunderlag Förslag till nytt reglemente för miljötillsynsnämnden (ersätter KFS 2011:13). Atbetsutskottets beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att anta revideringarna av miljötillsynsnämndens reglemente (ersätter KFS 2011:13). Beslutet ska skickas till Kommunstyrelsen \ [S;g;;j<1Z ~-11 Utd~;;g;bcst)'rkande \ J

4 HÖGANÄS KMMUN I Ersätter KFS 2011:13 KMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2011:00 REGLEMENTE FÖR MILJÖTILLSYNSNÄMNDEN NÄMNDENS ÖVERGRIPANDE UPPGIFTER 1 Nä"",aeR fullgör komtnuflers uppgifter inom miljö eft hälsoskyaasoifrtåaet samt ae ö <-riga uppgifter som enligt lag skar fuhgöras av aer kemmurala Rä_aeR mom miljö och hälsoskyaasoifrtåaet. Milj ÖsYfiSRämtlaeR har också ars, afe: för aer ko_ala komrohcft enligt lager om harael tnea vissa receptfria läkemeael. Nämnden fullgör kotntnunens uppgifter inom miljöbalken, livsmedelslagen, tobakslagen, strålskyddslagen, smittskyddslagen, lagen om receptfria läkemedel och de föreskrifter som meddelats med stöd av dessa lagar samt övriga uppgifter som enligt lag ska fullgöras av den kotntnunala nämnden inom miljö- och hälso skyddsområdet, såvida inte annat särskilt föreskrivs. Nämnden ansvarar inte för prövning och tillsyn enligt 7 kap. miljöbalken. Nämnden har även att: Inom nämndens ansvarsområden medverka i kotntnunal planering och följa utvecklingen inom kotntnunen och i de satntnanhangen utarbeta de förslag som krävs. Ansvara för de personregister som nämnden för i sin verksamhet och förfogar över.. NÄMNDENS ÖVRIGA VERKSAMHETER Övrig förvaltning Uppgifter enligt speciallagstiftning NämtlaCft är registerarsvarig för ae personregister som RämRaeR för i sin verksam het och förfogru- över. NämnACft prö, ar frågor om unaantag från kmmtlrefis rerhål1flingsoraaiflg. Övrig verksamhet 3- /2

5 Nämnden har vidare hand om information till allmänheten om nämndens verksamhet reformering av nämndens regelbestånd Nämnden får själv eller genom ombud föra kommunens talan i alla mål eller ärenden inom sitt verksamhetsområde. Nämndens befogenhet att besluta om upphandling inom sitt verksamhetsområde omfattar inte varor, ~änster eller entreprenader som skall upphandlas samordnat med stöd av kommunstyrelsens reglemente. Delegering från kommunfuihnäktige 4- /3 Nämnden skall besluta i följande grupper av ärenden bidrag till enskilda va-anläggningar inom ramen för anvisade medel och enligt normer som beslutats av fullmäktige utdelning av kommunens mi!jövårdsstipendium avgiftstaxor samt ändringar i sådana taxor i enlighet med direktiv som beslutats av kommunfullmäktige. ANSVAR CH RAPPRTERINGSSKYLDIGHET ~/4 Nämnden skall se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt, de föreskrifter som kan finnas i lag eller förordning samt bestämmelser i detta reglemente. Nämnden skall regelmässigt till fullmäktige rapportera hur verksamheten utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är under budgetåret. NÄMNDENS ARBETSFRMER Sammansättning 61/5 Nämnden består av sju ledamöter och sjn ersättare. Ersättarnas tjänstgöring '7- /6 2

6 m en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare delta i ett sammanträde skall en ersättare ~änstgöra i ledamotens ställe. En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att ~änstgöra även om en ersättare har trätt in i ledamotens ställe. m inte ersättarna väljs proportionellt skall ersättarna tjänstgöra enligt den av fullmäktige mellan dem bestämda ordningen. En ersättare som har börjat tjänstgöra har dock alltid företräde oberoende av turordningen. m styrkebalansen mellan partierna därigenom påverkas får en ersättare som inställer sig under pågående sammanträde träda in i stället för en ersättare som kommer längre ner i ordningen. 8- /7 En ledamot eller en ersättare som har avbrutit sin ~änstgöring på grund av jäv i ett ärende får åter ~änstgöra, sedan ärendet har handlagts. En ledamot som har avbrutit ~änstgöringen en gång under ett sammanträde på grund av annat hinder än jäv, får åter *nstgöra om ersättarens inträde har påverkat styrkebalansen mellan partierna. Ersättare har rätt att delta i överläggningarna och få sin mening antecknad i protokollet. Inkallande av ersättare 9- /8 En ledamot som är hindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett sammanträde, skall snarast anmäla detta till nämndens sekreterare eller någon annan anställd vid nämndens kansli som kallar ersättare. Den ersättare kallas som står i tur att ~änstgöra och som inte redan kallats in. Ersättare för ordföranden 1G- /9 m varken ordföranden eller en vice ordförande kan delta i ett helt sammanträde eller i en del av ett sammanträde utser nämnden en annan ledamot att vara ordförande tillfalligt. Den till åldern äldste ledamoten ~änstgör som ordförande tills den tillfalliga ordföranden utsetts. m ordföranden på grund av sjukdom eller av annat skäl är hindrad att fullgöra uppdraget för en längre tid får styrelsen utse en annan ledamot att vara ersättare för ordföranden. Ersättaren fullgör ordförandens samtliga uppgifter. Sammanträdena 3

7 Tidpunkt t1-!10 Nämnden sammanträder på dag och tid som nämnden bestämmer. Kallelse 12-!11 rdföranden ansvarar för att kallelse utfirdas till sammanträdena. Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet. Kallelsen ska på ett lämpligt sätt tillställas varje ledamot och ersättare samt annan förtroendevald som får närvara vid sammanträdet senast fem dagar före sammanträdesdagen. Kallelsen ska åtföljas av föredragningslista. rdföranden bestämmer i vilken utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas kallelsen. I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt. När varken ordföranden eller en vice ordförande kan kalla till sammanträde ska den till åldern äldste ledamoten göra detta. rdföranden il-!12 Det åligger nämndens ordförande att med uppmärksamhet följa frågor av betydelse för kommunens utveckling och ekonomiska intressen samt effektiviteten i verksamheten och ta initiativ i dessa frågor representera nämnden vid uppvaktningar hos myndigheter, konferenser och sammanträden om inte nämnden bestämt annat i ett särskilt fall. Justering av protokoll 14- /13 Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot. Nämnden kan besluta att en paragraf i protokollet skall justeras omedelbart. Paragrafen bör redovisas skriftligt innan nämnden justerar den. Reservation 4

8 15- /14 m en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill lämna skriftlig motivering, ska ledamoten lämna motiveringen till sekreteraren före den tidpunkt som har fastställts för justeringen av protokollet. Delgivning 16- /15 Delgivning med nämnden sker med ordföranden, förvaltnings chefen, nämndens sekreterare eller annan anställd som nämnden bestämmer. 5

9 Undertecknande av handlingar 17 Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas av nämnden skall undertecknas av ordföranden eller vid förfall för denne av vice ordförande och kontrasigneras av förvaltnings chefen, nämndens sekreterate eller annan anställd som nämnden bestämmer. I övrigt bestämmer nämnden vem som ska underteckna handlingar. Utskott 18 Inom nämnden skall finnas ett arbetsutskott bestående av tre ledamöter och tre ersättate. De ärenden som ska avgöras av nämnden i dess helhet ska beredas av utskottet om beredning behövs. När ärendet beretts skall utskottet lägga fram förslag till beslut. 19 Nämnden väljer för den tid nämnden bestämmer bland varje utskotts ledamöter en ordinarie och en vice ordförande. m ordförande i utskott på grund av sjukdom eller av annat skäl är hindrad att fullgöra sitt uppdrag för en längre tid får nämnden utse en annan leda1llot i utskottet att som ersättate för ordföranden fullgöra dennes uppgifter. 20 Ersättare skall inkallas till ~änstgöring i den av nämnden vid valet bestämda ordningen. Avgår en ledamot eller en ersättare i utskott, som inte utsetts vid proportionellt val, skall fyllnadsval snarast förrättas. 21 Utskott sa:rnmanträder på dag och tid som varje utskott bestämmer. Sa:rnmanträden skall också hållas när ordföranden anser att det behövs eller när minst två ledamöter begär det. Utskott får handlägga ärenden bara när mer än hälften av ledamöterna är närvarande. Gäller fr o m den 1 november

10 Antaget av kommunfulhnäktige 1996~05~09, 51. Rubriken, 4 och 13 ändrade genom kommunfulhnäktiges beslut 2006~04~06, ändrad genom beslut av kommunfullmäktige 2008~05~22, 67 samt 2009~10~29, 95. Ändrad av kommun~ ullmäktige 2010~11~25, 133. Ersätter KFS 2010:09 7

11 HÖGANÄS KMMUN KMMUNFUllMÄKTIGE FÖRSLAG sid 15 (33) SAMlvlANTRÄDESPRTKll Satn1nanträdesdatum Dn! 2011 /I<::KA260 Revidering av taxor för 2011 för kultur- och fritidsförvaltningens verksamhet Sammanfattning av ärendet KulM- och fritidsförvaltningen har sammanställt och reviderat samtliga taxor för idrottslokaler, samlingslokaler och badtaxor. Taxorna är desamma som gällde Beslutsunderlag Kommunstyrelsens beslut den 10 maj 2011, 112, Kommunstyrelsens kulm- och fritidsutskotts beslut den 26 april 2011, 20, Förslag på revidering av taxor för kulm- och fritids förvaltningen år 2011, (ersätter KFS 2010:26) Kommunfullmäktiges beslut Kommunstyrelsens jijrslag: Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag reviderade taxor I Sign IUtdragsbestyrkande J

12 HÖGANÄS KMMUN KMMUNSTYRELSEN sid 33 (49) SAMMANTRÄDESPRTKLL Satmnanträdesdatum Dnr2011!KIZA260 Revidering av taxor för 2011 för kultur- och fritidsförvaltningens verksamhet Sammanfattning av ärendet Kultur- och fritidsforvaltningen har sammanställt och reviderat samtliga taxor for idrotts lokaler, samlingslokaler och badtaxor. rdföranden i kultur- och fritidsutskottet Anders Ståhl (!'vi) kompletterar ärendet på sammanträdet med förslag på hyra for Jonstorpsskolans idrottshall. Beslutsunderlag Kommunstyrelsens kultur- och Eritidsutskotts beslut den 26 april 2011, 20, Förslag på revidering av taxor för kultur- och fritidsförvaltningen år 2011, (ersätter KFS 2010:26) Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta kultur- och fritidsförvaltningens förslag på reviderade taxor för år 2011 med följande tillägg avseende taxa för hyra av Jonstorpsskolans idrottshall: Antal kvm: 650 Föreningsverksamhet ungdom: 70 kronor per timma Föreningsverksamhet vuxen: 166 kronor per timma Privat: 231 kronor per timma Beslutet ska skickas till Kommunfullmäktige [ --_.... Si~_, L.,.. } ~? j' l' 1,.). Utdtagsbestyrkande -r; «"_,1( i \ ~--_.. _-_.. _ '..,::_ -- / v - iy, _) ~.

13 HÖGANÄS KMMUN I Ersätter KFS 2010:26 ~ KMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2011: xx Dnr KKA2011/260 Taxor för år 2011 avseende kultur- och fritidsförvaltningens verksamheter Bad Bad ungdom 7-20 år Bad pensionär Bad vuxen Familjebad (2 vuxna och max 3 bam 7-20 år) 15 kr 25 kr 45 kr 100 kr Bam 0-7 år fri entre med betalande vuxen, annars 15 kr IClippkort bad 20 ggr ungdom 7-20 år Klippkort bad 10 ggr pensionär Klippkort bad 10 ggr vuxen Halvårskort bad/gym ungdom år Halvårskort bad pensionär Halvårskort bad VUJcen Allkort, gym och bad, ungdom år Al1kort, gym och bad, pensionär Allkort, gym och bad, VlL'Cen 210 kr 200 kr 350 kr 800 kr 800 kr 1500 kr 800 kr 800 kr 1200 kr Idrottshallar och simhallar Läktarhallen m' Hela m I Ungdom/ förening 153 kr Vuxen/ förening 366 kr Privat 519 kr (1?1 1= med laklal~ ocb ul= ulan lak/m'e) Hela u I 103 kr 246 kr 350 kr Halva 51,50 kt 123 kr 175 kr A-hallen 924 m' Ungdom/ förening Vuxen/ förening Privat Hela 97 kr 225 kr 321 kr Halva 49 kr 113 kr 161 kr 1 bana 20 kr 40 kr 60 kr B-hallen 300 m' Ungdom/ förening Vuxen/ förening Privat Hela 34 kr 75 kr 108 kr

14 C-hallen 300 m 2 Hela Halva Ungdom/ förcning 66 kr 33 kr Vuxen/ förening 150 kr 75 kr Privat 210 kr Multibassängen Ungdom/förening Vuxen/ förening Privat Hela 71,50 kr 305 kr 406,50 kr 25 meters bassäng (2 st) Hela 2 banor 1 bana U ngdom/ förening 80,5 kr 55 kr 27,50 kr V uxen/ förening 290 kr 140,5 kr 70,5 kr Privat 535,50 kr 256,5 kr 128,5 kr Lilla bassängen Ungdom/ förening Vuxen/ förening Privat Hela 59 kr 162 kr 294 kr Sammanträdesrum (med plats för 20 personer) Förening 51 kr Privat 102 kr Konstgräsplan (hyra per timme) Ungdom / flirening kr Vuxen / flirening kr Annan kommtm / fliretag kr Skolgymnastiksalar Vikenskolan 650 m 2 Hela Halva 1 bana Ungdom förening 94 kr 47 kr 19 kr Vuxen förening 220 kr 109 kr 43 kr Privat 315 kr 155 kr 62 kr Nyhamnsskolan 408 m 2 Hela 1 bana Ungdom/ förening 47 kr 16,50 kr Vuxen/ förcning 110 kr 37 kr Privat 156 kr 52 kr Lerbergsskolan 160 m 2 Ungdom/ förening Vuxen/ förening Privat Hela 26 kr 56 kr 81 kr Bruksskolan 650 tn 2 Hela Halva 1 bana Ungdom/ förening 70 kr 36 kr 15,5 kr Vuxen/ förening 166 kr 83,50 kr 34 kr Privat 231 kr 116 kr 47 kr

15 Kullagymnasiet 220 m 2 Ungdom/ förening Vuxen/förening Privat Hela 26 kr 56 kr 81 kr Jonstorp 650 m 2 Hela 1 bana Ungdom/ förening 70 kr 15,50 kr Vuxen/ förening 166 kr 34 kr Privat 231 kr 47 kr Priser är per hyrd timme. För ungdom/förening är 70 procent av lokalkostnaden subventionerad om 75 procent av gruppen är ungdomar i åldern 7-20 år. För vuxen/förening är lokalkostnaden subventionerad med 30 procent.

16 Tivolihuset Stora salen/kök Förening utan entre Förening med entre Privat Kommunal verksamhet Dag 1 Dag 2 Per dag 1300 kr 2600 kr 4500 kr kr 1548 kr Per timme 350 kr 1125 kr kr 350 kr Höganäs bibliotek Hörsalen CafeAmanda 150 kr 200 kr Hörsa1en och Cafe Amanda hyrs endast ut efter bibliotekets stängningstider på vardagar, på lördagar och på söndagar. Vaktmästarhjälp, i någon av ovanstående lokaler, vid arrangemang debiteras med 250 kr per påbörjad timme. Ersätter KFS 2010:26. Antagen av kommttnfullmäktige den XX månad 2011, X.

17 HÖGANÄS KMMUN KMMUNSTYRELSENS KULTUR-CH FRITIDSUTSKIT sid 5 (7) SAMMANTRÄDESPRTKlL Sammanttädesdatum Dnr 2011 /K1<..A260 Revidering av taxor 2011 Sammanfattning av ärendet Kultur- och fritidsförvaltningen har sammanställt och reviderat samtliga taxor för idrottslokaler, samlingslokaler och badtaxor. Beslutsunderlag Förslag på revidering av taxor för kultur- och fritids förvaltningen år 2011, (ersätter KFS 2010:26) Kultur- och fritidsutskottets beslut Kultur och friticlsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunful1tnäktige besluta att anta kultur- och fritids förvaltningens förslag på reviderade taxor för år Beslutet ska skickas till Kommunstyrelsen "r~tagsbestytkande

18

19 HÖGANÄS KMMUN KMMUNFULLMÄKTIGE FÖRSLAG sid 14 (31) SAMlvlANTRÄDESPRTKLL Sammanträdesdatwn tpl" Dru:2011jK.KA143 Arsredovisning 2010 för Nordvästra Skånes RenhålInings AB (NSR) och kallelse till årsstämma Sammanfattning av ärendet NSR har lämnat årsredovisning för 2010 och kallat till årsstämma den 10 maj Beslutsunderlag Kommunstyrelsen den 10 maj 2011, 89, Kommunstyrelsens arbetsutskott beslut den 26 april 2011, 75, Kommunleclningskontorets, ekonomiavdelningen, ~änsteskrivelse den 26 april 2011, Kallelse till NSR årsstämma 10 maj 2011, Nordvästra Skånes Renhållnings AB årsredovisning 2010, NSR Atervinning AB årsredovisning 2010, Spargodt Byggmagasin AB årsredovisning 2010, Kommunfullmäktiges beslut Kommtmstyrelsens forslag: Kommunfullmäk~ge PFslutar åtti';;;g", årsr~d~vi~1iit;lgen för'nf,lvä.str,ä Skalles nxllh:<w.llil1is' Blilutetska,~Ckas tiji\ IUtdragsbestyrkande

20 HÖGANÄS KMMUN KMMUNSTYRELSEN sid 8(49) SAMMANTRÄDESPRTKLL Sammanträdesdatum Dnr2011/KI<:A143 Arsredovisning 2010 för Nordvästra Skånes RenhålInings AB (NSR) och kallelse till årsstämma Sammanfattning av ärendet NSR har lämnat årsredovisning för 2010 och kallat till årsstämma den 10 maj Beslutsunderlag Kommunstyrelsens arbetsutskott beslut den 26 april 2011, 75, Kommunledningskontorets, ekonomiavdelningen, ~änstesktivelse den 26 april 2011, Kallelse till NSRårsstämma 10 maj 2011, Nordvästra Skånes Renhål1nings AB årsredovisning 2010, NSR Atervinning AB årsredovisning 2010, Spargodt Byggmagasin AB årsredovisning 2010, Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen beslutar att överlämna årsredovisningen till kommunfulhnäktige för kännedom. Beslutet ska skickas till Kommunfulhnäktige. ~J

21 ~ HÖGANÄS KMrlllUN KMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKTT sid 7 (25) SAMMANTRÄDESPRTKll Sammanträdesdatum Dm 2011/I<l~-\143 Arsredovisning 2010 för Nordvästra Skånes RenhålInings AB (NSR) och kallelse till årsstämma Sammanfattning av ärendet NSR har lämnat årsredovisning för 2010 och kallat till årsstämma den 10 maj Beslutsunderlag Kommunledningskontorets, ekonomiavdelningen, tjänsteskrivelse den 26 april 2011, Kallelse till NSR årsstämma 10 maj 2011, Nordvästra Skånes Renhållnings AB årsredovisning 2010, NSR Atervinning AB årsredovisning 2010, Spargodt Byggmagasin AB årsredovisning 2010, Arbetsutskottets beslut Arbetsutskottet beslutar att uppdra åt kommunens ombud, Peter Kovacs, vid Nordvästra Skånes Renhållnings AB:s årsstämma 2011 att 1. fastställa resultat- och balansräkningen samt att bifalla revisorernas förslag om ansvarsfrihet för verkställande direktören och styrelsen, 2. besluta att den ansamlade vinsten kronor balanseras och överförs i ny räkning, att föreslå kommunstyrelsen överlämna årsredovisningen till kommunfullmäktige för kännedom. Beslutet ska skickas till Kommunstyrelsen

22 NRDVÄSTRA SKÅNES RENHÅLLNINGSAB (NSR) rg.nr Årsredovisning för räkenskapsåret Innehåll Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Kassaflödesanalys Noter Sida //J

23 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Nordvästra Skånes RenhåIInings AB avger. härmed följande årsredovisning. Ägarförhållanden Bolaget är samägt av kommunerna Bjuv, Båstad, Helsingborg, Höganäs, Åstorp och Ängelholm. Information om verksamhet Bolaget har som föremål för verksamheten att mottaga och behandla avfall från avtalsslutande kommuner och bedriva därmed sail'lmanhängande regional verksamhet. De av ägarkommunerna beslutade ägardirektiven beskriver det övergripande kommunala ändamålet: "Bolagets verksamhet syftar till att erbjuda de ägande kommunerna och därigenom medborgarna ett resurs- och avfallssnålt och kretsloppsbaserat samhälle med hjälp av avfallsminimering, återanvändning och återvinning samt behandling av restavfall med tillförlitliga, ekonomiska och miljövänliga metoder. I syfte att uppnå förbättrad miljö och ekonomi samt skapakonkurrensfördelar kan bolaget erbjuda effektiva rniljöledningssamt avfallshanterings- och återvinningssystem för det regionala näringslivet." Konsortialavtalet mellan ägarkommunerna gäller sedan Miljöpåverkan Bolaget bedriver tillståndspliktig verksamhet enligt miljöbaiken.. Återvinningsanläggningarna behandlar och sorterar avfall och återvinningsmaferial till återvinningsprodukter som biogas, biogödsel, komposljord, träflis, fastbränsle, returpapper, returplast, metaller, glas m.m. Farligt avfall behandlas i en kemianläggning och deponering sker.av restavfaii som ej kan behandlas på annat sätt. Den yttre miljön påverkas främst genom utsläpp till luft, mark och vatljen samt genom buller. Kompostering, läckage av svaveloxid från äldre deponi och lakvattenrening kan tidvis orsaka lvj<tolägenheter för kringboende och omfattande åtgärder för att reducera emissionerna genomförs successivt i form av sluttäckning av deponiyta och förbättrad teknik för omhändertagande av svavelhaltig deponigas. Under året har utredningar för såväl lakvatten som lukt redovisats till miljödomstolen Resultat och ställning Resultat och ställning under de senaste fyra åren har utvecklats enligt tabellen nedan avser moderbolaget och avser koncern. Nettoomsättning Resulta t efter finansiella poster Balansomslutning Avkastning på totalt kapital Soliditet Medelantal anställda ,0% 12,8% ,3% 10,8% ,7% 10,0% ,0% 7,0% 195 Soliditet har räknats som summan av redovisat eget kapital och eget kapitalandelen av obeskattade reserver i relation till balansomslutningen U 2

24 Enligt ägardirektiven skall bolaget sträva efter en soliditet på minst 15%. Avkastiringen på totalt kapital bör ligga på minst 5%. Med beaktande av underskottet i det kommunala uppdraget, som till största del beror på underfinansiering av återvinningscentraler kan bolaget sägas nå upp till det ekonomiska avkastningsmålet. Trots en ökning av mottaget avfall under hösten 2010 tangerade den totala mottagna mängden avfall under året 2009 års volym. Bolagets ökade intäkter beror på merförsäljning av förädlat material samt ersättning från Öresundskraft AB för nyttjande av miljötillstånd för att upprätta och driva ett kraftvärmeverk på anläggningen i Helsingborg. Bolaget har särredovisning av verksamheten fördelat på den kommersiella affärsverksamheten respektive den verksamhet som kan hänföras till ägarkommunerna. I likhet. med föregående år har fördelningen av intäkter och kostrlader mellan rörelsegrenarna skett genom att bryta ner redovisningen på produktionslinjer. Nedan redovisas i tabellform fördelningen mellan rörelsegrenarna.. Tkr Kommuntjänster Affärsverksamhet' Totalt Intäkter Kostnader Rörelseresultat Väsentliga händelser under räkenskapsåret och efter dess utgång Tra:nsportverksamheten för insamling av hushållsavfall, som tidigare varit dotterbolaget Renhab, har under'året fusionerats med moderbolaget. Driftverksamheten avseende bolagets återvinningscentraler har konkurrel1sutsattsenligt Lagen om ffentlig Upphandling under året. Entreprenadens start är 1 januari Bolagets styrelse har under året fastlagt en ny strategi för att nå ägardirektivetsönskan om kostnadseffektivitet, ökad miljönytta och regional utveckling. Strategin har tagit intryck från såväl EU-kommission som Konkurrensverkets synpunkter avseende operativ verksamhet för kommunala bolag. Grunden för strategin är att använda bolagets infrastruktur och l miljötillstånd för ökad konkurrens och kostnadseffektivitet på marknaden. Under året har NSR sökt och fått beviljat ett utökat rniljötillstånd för att kunna upprätta en anläggning för gasuppgradering till flytande biogas. Utökat tillstånd till biogasproduktion har också givits av rniljödomstolen. \ I slutet av året valde bolaget att även sälja insamlat tidningspapper från ägarkommunemas invånare till marknadspris. En sedvanlig genomgång av behovet för avsättning av ekonomiska medel till återställning av deponier har skett under året. Analysen visar att tidigare fonderade kostnader. överensstämmer med förväntad kostnad. Bolagets reaktorbaserade rötning och kompostering i BioCellReaktorer har fortsatt att producera el- och fjärrvärme. Vid framtida tömning av jord,. bränsle och återvinningsmassor återvinns ny deponivolym. Värdet av deponivolymen uppskattas motsvara kostnaden för tömning av reaktorerna. W 3

25 Investeringar Under året har investeringar framförallt skett i containers och i fordon. Framtida utveckling.. I samband med uppdaterad strategi för bolaget har de strategiska planema utvecklats. Ytterligare verksamheter kommer att konkurrensutsättas för att na ökad förädling med kostnadseffektlva metoder. Biogasstrategins mål~ättning att ha kapacitet om produktion av 12 miljoner kubikmeter fordonsgas under 2012 ligger fast. Däremot har tidsplanen för moderniseringen av återvinningscentraler förlängts till att ske fram till" Invigningen av Helsingborgs nya återvinningscentral kommer att ske våren2012. Bolaget har som målsättning att 2014 vara till 95% koldioxidneutralt. Genom beslut i ägarkommunema kommer bolaget att ansvara för renhållningsfunktionen för avfall j respektive kommun. I denna samverkan innefattas en ökad samordning med Landskrona Svalövs Renhållnings AB och Norra Åsbo Renhållnings AB. Syftet med ökad samverkan är att effektivisera avfallshanteringen i nordvästra Skåne vilket har beslutats av respektive kommunfullmäktige. NSRs verksamhet för att stödja utvecklingen av källsortering hos företag i regionen har utvecklats positivt. Flera stora verksamheter har knutit samarbete med NSR. Vår målsättning. är au förverkliga ett kretsloppskluster där den ena kundens avfall är den andras råvara. Väsentliga risker.och osäkerhetsfaktorer, Bolaget är beroende av miljötilistånd för sina anläggningar i regionen. V åra tillstånd löper med intervaller så att inte förnyad ansökan skall ske vid samma tidpunkt. Finansiering av såväl investeringar som återstäilningsåtaganden sker genom långfristig upplåning genom ägare. Tillämpning av förändringar i såväl den nationella som den europeiska lagstiftningen kan påverka förutsättningama för företaget. Genom att aktivt delta i bransch- och intresseorganisationer verkar vi för att påverka utvecklingen av lagstiftningen på ett för bolaget positivt sätt. Förslag på vinstdisposition Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor) : Balanserad vinst Årets vinst disponeras så att i ny räkning överföres Företagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning samt kassaflödesanalys med tilläggsuppgifter. W 4

26 NRDVÄSTRA SKÅNES RENHÅLLNING S AB rg.nr RESULTATRÄKNING (Kkr) Moderbolaget Koncern Not ' ' Rörelsens intäkter Nettoomsättning Övriga rörelseintäkter Rörelsens kostnader V ~ror och förnödenheter Övriga externa kostnader Personalkostnader 4, Avskrivningar och nedskrivningar Övriga rörelsekostn,ader Q' Q RÖRELSERESULTAT Rörelseresultat från finansiella poster Resultat från andelar i intresseföretag 7 '-17 Ränteintäkter Räntekostnader RESULTAT EFTER FINANSIELLA PSTER 3928 ' Bokslutsdispositioner Skattekostnader ÅRETS RESULTAT la 5

27 NRDVÄSTRA SKÅNES RENHÅLLNINGS AB rg.nr BALANSRÄKNING (Kkr) Moderbolaget Koncern TILLGÅNGAR 1 ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR. Not Materiella anläggnin~stil1gångar Pågående nyanläggningar Markanläggnjng, deponl Byggnader och markanläggning, exkl deponi Maskiner Qch andra tekniska anläggningar Inventar~er och IT-utrustning Finansiella anlägrningstillgångar 14 Andelar i koncemlföreta'g Andra-långfristiga värdepappersinnehav Uppskjuten skattefordran Övriga långfristiga fordringar Q Q SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR MSÄTTNINGSTILLGÅNGAR Varulager Färdiga varor och haridelsvaror Kortfristiga fordringar, l<undfordringar Fordran' hos koncernföretag Aktuella skattefordringar Övriga fordrii''lgar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank SUMMA MSÄTTNINGSTILLGÅNGAR SUMMA TILLGÅNGAR !AJ 6

28 NRDVÄSTRA SKÅNES RENHÅLLNING S AB rg.nr BALANSRÄKNING (I<1<r) Moderbolaget Koncern EGET KAPITAL CH SKULDER 1 EGET KAPITAL 17 Bundet eget kapital Not AktiekapitalS 000 aktier I kvotvärde,l 000 kr Reservfond/Bundna reserver Fritt eget kapital Balanserat resultat/fria reserver Arets resultat ,3 459 SUMMA EGET KAPITAL ll.>m BESKATTADE RESERVER Q AVSÄTTNINGAR Uppskjuten skatteskuld Återställningsfond ' LÅNGFRISTIGA SKULDER 21 Lån hos koncernföretag Förutbetalda intäkter 6738 Q SUMMA LÅNGFRISTIGA SKULDER KRTFRISTIGA SKULDER Län hos koncernföretag Skuld till koncernföretag Leverantörsskulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter SUMMA KRTFRISTIGA SKULDER SUMMA SKULDER CH AVSÄTTNINGAR , SUMMA EGET KAPITAL CH SKULDER Ställda säkerbeter Inga Inga 'Inga Ansvarsförbindelser :; 7

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. Brf Källunden

Årsredovisning. Brf Källunden Årsredovisning för Brf Källunden 715600-0460 Räkenskapsåret 2012 1 (10) Styrelsen för Brf Källunden får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Detta är Brf Källunden

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31.

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. ÖGC GOLF OCH MASKIN AB Årsredovisning Sida 1 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Årsredovisningen omfattar

Läs mer

GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010

GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010 GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010 GoBiGas AB bildades 2008 och skall utveckla och nyttja teknik för produktion av SNG (Substitute Natural Gas). G o B i G a s BILD INFOGAS HÄR SENARE INNEHÅLL INNEHÅLL Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup Årsredovisning för MX-ONE Usergroup 802015-5373 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för MX-ONE Usergroup får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Förslag till vinstdisposition

Läs mer

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2006 AB Stuvaren i Sundsvall Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar fastigheten Stuvaren

Läs mer

Reglemente för vård- och omsorgsnämnden

Reglemente för vård- och omsorgsnämnden 1(5) Gäller från och med den 1 januari 2011 Reglemente för vård- och omsorgsnämnden VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS VERKSAMHET Övergripande verksamhet 1 Vård- och omsorgsnämnden fullgör kommunens uppgifter vad

Läs mer

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF Årsredovisning för Romeleåsens Golfklubb IF 845002-2218 Räkenskapsåret 2012 1 (7) Styrelsen för Romeleåsens Golfklubb IF får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB Årsredovisning för Svensk Privatläkarservice AB 556794-9408 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Svensk Privatläkarservice AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2010 Förvaltningsberättelse Amago Capital AB (publ), org nr 556476-0782, är ett publikt onoterat bolag med 16 417 959 utestående aktier. Per balansdagen var bolagets tre största aktieägare

Läs mer

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF)

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) Årsredovisning för Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) 802417-2812 Räkenskapsåret 2009 11 11 2010 12 31 Org.nr 802417-2812 1 (8) Styrelsen för Stockholms funktionshindrades fiskeförening

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Styrelsen för Kävlinge Golfbana AB (publ) avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Årsredovisning för Web 2.0 AB

Årsredovisning för Web 2.0 AB Årsredovisning för Web 2.0 AB Räkenskapsåret 2009-05-01-2010-04-30 Web 2.0 AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för Web 2.0 AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009-05-01-2010-04-30.

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Vita Huset i Nyköping AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

"4" - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880

4 - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880 Org nr 556356-3880 Arsredovisning för räkenskapsåret 2004 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning - koncernens

Läs mer

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2005 AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL AKTIEBOLAG Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2013 (Org nr 802004-7802) Resultaträkning, kr 2013 2012 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 2 069 593 1 706 453 Summa

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 1(14) Sundsvalls Golfklubb Org nr 889200-5383 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2009 Årsredovisning för BTH Bygg AB 556447-6140 Styrelsen och verkställande direktören för BTH BYGG AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. Förvaltningsberättelse Verksamhet

Läs mer

Förvaltningsberättelse. Dispositioner beträffande vinst

Förvaltningsberättelse. Dispositioner beträffande vinst Årsredovisning 2012 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Byggillet i Stockholm AB, 556629-8450 får härmed avge årsredovisning för 2011-07-01-2012-12-31. Allmänt om verksamheten

Läs mer

Räkenskapsåret har främst kännetecknats av fortsatt renodling av verksamheten och fortsatt utveckling av organisationen.

Räkenskapsåret har främst kännetecknats av fortsatt renodling av verksamheten och fortsatt utveckling av organisationen. Årsredovisning 2008 556447-6140 Verksamhet Bolaget är helägt dotterbolag till Unikaboxen AB org nr 556320-8452 med säte i Stockholm, och utgör moderbolag i en koncern bestående av dotterbolagen Mark och

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sida 1 av 6 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Solbacken 14 lämnar följande årsredovisning för verksamheten under räkenskapsåret. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Föreningens verksamhet består av 9

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 Årsredovisning för Brf Fiskaren 32.1' Räkenskapsåret 2007 1(7) Styrelsen får BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning får räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har till

Läs mer

Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet 2012-01-01-2012-12-31 Sida 1 av 8 Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Innehåll Sida - Förvaltningsberättelse - Resultaträkning - Balansräkning - Noter 2 3 4 5 Om inte annat

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Nettoomsättning 10 006 434 11 812 227 Övriga rörelseintäkter 1 3 000 152 967 741 13 006 586 12 779 968 Rörelsens

Läs mer

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GodEl Sverige AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll Sida

Läs mer

Årsredovisning 2002. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621

Årsredovisning 2002. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621 Årsredovisning 2002 Sundsvalls Företagslokaler AB Org.nr. 556023-6621 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE SUNDSVALLS FÖRETAGSLOKALER AB Org.nr. 556023-6621 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolagets uppgift är att iordningställa,

Läs mer

REDOVISNING. för. Göteborg Beachvolley Club. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31.

REDOVISNING. för. Göteborg Beachvolley Club. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31. o ARS REDOVISNING för Göteborg Beachvolley Club Org.nr.857208-7271 Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - resultaträking

Läs mer

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857.

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. REVISIONSBERÄTTELSE Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Bostadsrättsföreningen

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING ÅRSREDOVISNING 2014/2015 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ställda säkerheter & ansvarsförbindelser Tilläggsupplysningar Upplysningar resultaträkning Upplysningar

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Svenska Tecknare Association of Swedish Illustrators and Graphic Designers Hornsgatan 103 SE-117 28 Stockholm, Sweden T: +46 8 556 029 10 info@svenskatecknare.se www.svenskatecknare.se Föreningen Svenska

Läs mer

REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN I HAMMARÖ KOMMUN

REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN I HAMMARÖ KOMMUN Antaget av kommunfullmäktige 2002-12-03, 18 Reviderad enl. kommunfullmäktige 76/2005 (bostadsanpassningsbidrag) Reviderad enl. kommunfullmäktige 92/2007 (flyktingfrågor m m) REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret ÅRSREDOVISNING för Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Räkenskapsåret 2009 Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Styrelsen för Fridhems Folkhögskola får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Resultat och ställning, Koncernen 2005/06 2004/05 2003/04

Resultat och ställning, Koncernen 2005/06 2004/05 2003/04 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamheten Bolaget skall bedriva resebyråverksamhet, anordna reserarrangemang och därmed förenlig verksamhet, liksom äga och förvalta fastigheter såväl i Sverige som utomlands.

Läs mer

Årsredovisning. Båstadtennis Hotell AB. Årsredovisning 2013 Båstadtennis & Hotell AB

Årsredovisning. Båstadtennis Hotell AB. Årsredovisning 2013 Båstadtennis & Hotell AB Årsredovisning & Båstadtennis Hotell AB 2013 1 Årsredovisning för Båstadtennis & Hotell AB 556594-3288 Räkenskapsåret 2013 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 3 Resultaträkning 5 Balansräkning

Läs mer

Årsredovisning ONETOOFREE AB

Årsredovisning ONETOOFREE AB Årsredovisning för ONETOOFREE AB 556729-7758 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 556729-7758 1 (7) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Bolaget utvecklar och tillhandahåller spel på internet

Läs mer

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden Reglemente för kultur- och fritidsnämnden Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-15, 193 Avsnitt A A1. Ansvar och rapporteringsskyldighet 1 Samtliga nämnder ska se till att deras verksamhet bedrivs i enlighet

Läs mer

Årsredovisning 2003. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621

Årsredovisning 2003. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621 Årsredovisning 2003 Sundsvalls Företagslokaler AB Org.nr. 556023-6621 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE SUNDSVALLS FÖRETAGSLOKALER AB Org.nr. 556023-6621 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolagets uppgift har varit att

Läs mer

LIDKÖPING BIOGAS AB ÅRSREDOVISNING 2013

LIDKÖPING BIOGAS AB ÅRSREDOVISNING 2013 Lidköping Biogas AB är ett dotterföretag till Göteborg Energi AB. Företaget ägs till 95 procent av Göteborg Energi AB, resterande 5 procent ägs av Lidköpings kommun. Företagets verksamhet är att producera

Läs mer

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE 1(9) FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

HÖRBY KOMMUN Flik: 6 Författningssamling Sida: 1 (-7)

HÖRBY KOMMUN Flik: 6 Författningssamling Sida: 1 (-7) Författningssamling Sida: 1 (-7) REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN Utöver det som föreskrivs om nämnder i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. SOCIALNÄMNDENS ANSVARSOMRÅDE 1 Nämnden fullgör

Läs mer

LIDKÖPING BIOGAS AB ÅRSREDOVISNING 2010

LIDKÖPING BIOGAS AB ÅRSREDOVISNING 2010 Lidköping Biogas AB bildades 2010. Bolaget ägs till 95 procent av Göteborg Energi AB. Resterande 5 procent ägs av Lidköpings kommun. Företaget producerar och säljer biogas. LIDKÖPING BIOGAS AB ÅRSREDOVISNING

Läs mer

Göteborg Energi Backa AB

Göteborg Energi Backa AB Göteborg Energi Backa AB Årsredovisning 2014 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Finansiella rapporter 4 Resultaträkningar 4 Balansräkningar 5 Rapport över förändring i eget kapital 6 Noter 7 Revisionsberättelse

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM TYDLIGT BÄTTRE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM TYDLIGT BÄTTRE ÅRSREDOVISNING 2013/2014 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM Styrelsen för LanTeam Consulting AB, 556582-7291 får härmed avge årsredovisning för 2013-05-01-2014-04-30. ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN Bolaget bedriver

Läs mer

Årsredovisning. Koncernredovisning. Ideella föreningen Livsmedel i Väst

Årsredovisning. Koncernredovisning. Ideella föreningen Livsmedel i Väst Årsredovisning och Koncernredovisning för Ideella föreningen Livsmedel i Väst 868401-1649 Räkenskapsåret 2014 1 (14) Styrelsen för Ideella föreningen Livsmedel i Väst får härmed avge årsredovisning och

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Svenska Samernas Riksförbund Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Tingsryd 1609 AB (publ)

Årsredovisning. Tingsryd 1609 AB (publ) Årsredovisning för Tingsryd 1609 AB (publ) 556693-7990 Räkenskapsåret 2010 07 01 2010 12 31 Org.nr 556693-7990 1 (7) Styrelsen och verkställande direktören för Tingsryd 1609 AB (publ) får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening Årsredovisning för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening 783800-0045 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 783800-0045 1 (9) Styrelsen för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Norrtelje Elektronik Aktiebolag

Norrtelje Elektronik Aktiebolag Styrelsen och verkställande direktören för Norrtelje Elektronik Aktiebolag får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 1999 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Boo Allaktivitetshus AB

Boo Allaktivitetshus AB Årsredovisning för Boo Allaktivitetshus AB Räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning Idrottsklubben Studenterna i Umeå

Årsredovisning och koncernredovisning Idrottsklubben Studenterna i Umeå Årsredovisning och koncernredovisning Idrottsklubben Studenterna i Umeå Org.nr 894000-4792 Räkenskapsår - 2012/12/31 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret - 2012/12/31 Styrelsen för

Läs mer

GOODCAUSE HOLDING AB

GOODCAUSE HOLDING AB GoodCause Holding AB Org nr 556672-9769 ÅRSREDOVISNING 2006 GOODCAUSE HOLDING AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GoodCause Holding AB får härmed avge årsredovisning för sitt andra räkenskapsår,

Läs mer

Årsredovisning. Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pub!) 2012-07-01-2013-06-30. för 556867-7008. Räkenskapsåret

Årsredovisning. Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pub!) 2012-07-01-2013-06-30. för 556867-7008. Räkenskapsåret Årsredovisning för Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pub!) 556867-7008 Räkenskapsåret 2012-07-01-2013-06-30 Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pubi) 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för Stockholm

Läs mer

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Årsredovisning för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk

Läs mer

Reglemente för socialnämnden

Reglemente för socialnämnden KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING A 10 1(6) Gäller från Diarienummer 2015-01-01 2014/1404 003 Antagen: kommunfullmäktige 1995-10-30 154 och ändrad senast i kommunfullmäktige 2014-12- 15 140 (ersätter: KF 2011-03-28

Läs mer

Sala kommun Kommunal författningssamling

Sala kommun Kommunal författningssamling Sala kommun Kommunal författningssamling REGLEMENTE FÖR VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN KFS 074 revision 03 REGLEMENTE ANTAGEN: 2014-12-15 Gäller från och med: 2015-01-01 Ersätter: 431/2008,- 495/2007,- 369/2004,-

Läs mer

Årsredovisning. Koncernredovisning

Årsredovisning. Koncernredovisning Årsredovisning och Koncernredovisning för N.P. Nilssons Trävaru AB Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisningen och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31

Läs mer

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB Årsredovisning för Oberoende Elhandlare Service OES AB 556616-7911 Räkenskapsåret 2013 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Kassaflödesanalys 5 Tilläggsupplysningar

Läs mer

Räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012

Räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012 Å R S R E D O V I S N I N G för Sveriges Kommunikatörer AB (tidigare Sveriges Informationsförening Service AB) Styrelsen för Sveriges Kommunikatörer AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB Årsredovisning för Oberoende Elhandlare Service OES AB 556616-7911 Räkenskapsåret 2014 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Kassaflödesanalys 5 Tilläggsupplysningar

Läs mer

Årsredovisning. Koncernredovisning. Abelco AB

Årsredovisning. Koncernredovisning. Abelco AB Årsredovisning och Koncernredovisning för Abelco AB 556775-2745 Räkenskapsåret 2014 1 (21) Styrelsen och verkställande direktören för Abelco AB får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för

Läs mer

Varulagret värderas, med tillämpning av först-in först-ut-principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och försäljningsvärdet på balansdagen.

Varulagret värderas, med tillämpning av först-in först-ut-principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och försäljningsvärdet på balansdagen. Noter och kommentarer till resultat- och balansräkning. Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper Tillämpade redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens

Läs mer

Årsredovisning. RFSL:s Malmöavdelning

Årsredovisning. RFSL:s Malmöavdelning Årsredovisning för RFSL:s Malmöavdelning 846001-3413 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för RFSL:s Malmöavdelning får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Hålabäcks Värmeförening ek för. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01--2011-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Reglemente. för. barn- och utbildningsnämnd. från och med 2012-04-01

Reglemente. för. barn- och utbildningsnämnd. från och med 2012-04-01 2012-01-18 Dnr BUN 2012.0002 Antaget fullmäktige 2012-03- 29, 25 Reglemente för barn- och utbildningsnämnd från och med 2012-04-01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Barn- och utbildningsnämndens övergripande uppgifter...

Läs mer

Flästa Källa AB (publ)

Flästa Källa AB (publ) Årsredovisning för Flästa Källa AB (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Reglemente för bygg- och miljönämnden

Reglemente för bygg- och miljönämnden Reglemente för bygg- och miljönämnden Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-15, 193 Avsnitt A A1. Ansvar och rapporteringsskyldighet 1 Samtliga nämnder ska se till att deras verksamhet bedrivs i enlighet

Läs mer

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ)

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) (556817-1812) Räkenskapsåret 100831-101231 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB Årsredovisning Sida 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen

Läs mer

KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAM- HETSOMRÅDE

KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAM- HETSOMRÅDE Ersätter KF 125/2006 Utbytt den Sign 1:1 KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAM- HETSOMRÅDE 1 kap. Ansvarsområden 1 Kultur- och utbildningsnämnden ska i enlighet med skollag, läroplaner och förordningar

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand Årsredovisning för Brf Kvarngatan 9 Marstrand 769611-5034 Räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen för Brf Kvarngatan 9 Marstrand får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011a01a01 a 2011a12a31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011a01a01 a 2011a12a31 1 (12) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011a01a01 a 2011a12a31 Styrelsen för Borås Golfklubb avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Varulagret värderas, med tillämpning av först-in först-ut-principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och försäljningsvärdet på balansdagen.

Varulagret värderas, med tillämpning av först-in först-ut-principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och försäljningsvärdet på balansdagen. Noter och kommentarer till resultat- och balansräkning. Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper Tillämpade redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens

Läs mer

Årsredovisning 2011. Ale El Elhandel AB

Årsredovisning 2011. Ale El Elhandel AB Årsredovisning 2011 Ale El Elhandel AB Innehåll VD kommentar 4 2011 i korthet 5 Förvaltningsberättelse 6 Resultaträkning 7 Balansräkning 8 Noter 10 Styrelse 11 Revisionsberättelse 12 Styrelse/revision

Läs mer

Reglemente för bygg- och trafiknämnden

Reglemente för bygg- och trafiknämnden Reglemente för bygg- och trafiknämnden Fastställt av kommunfullmäktige 18 maj 1995, 78 Reviderat av kommunfullmäktige 29 mars 2007, 54 3 september 2009, 134 23 februari 2012, 38 1(6) Reglemente för bygg-

Läs mer

Falbygdens Bredband AB äger och förvaltar det ortssammanbindande fibernätet i Falköpings kommun. FALBYGDENS BREDBAND AB ÅRSREDOVISNING 2012

Falbygdens Bredband AB äger och förvaltar det ortssammanbindande fibernätet i Falköpings kommun. FALBYGDENS BREDBAND AB ÅRSREDOVISNING 2012 Falbygdens Bredband AB äger och förvaltar det ortssammanbindande fibernätet i Falköpings kommun. FALBYGDENS BREDBAND AB ÅRSREDOVISNING 2012 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Finansiella rapporter Resultaträkningar

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(12) Bostadsrättsföreningen Hedmans Fjällby i Åre Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 -

Läs mer

Arsredovisn ing Lärande i Sverige AB

Arsredovisn ing Lärande i Sverige AB 20 0 Arsredovisn ing Lärande i Sverige AB Org.nr. 556571-5892 Räkenskapsår 2012-07-01-13-06-30 Org.nr 556571-5892 Årsredovisning för räkenskapsåret 201 2-07-01-201 3-06-30 Styrelsen och verkställande direktören

Läs mer

Årsredovisning. Koncernredovisning. Vindico Security AB (publ)

Årsredovisning. Koncernredovisning. Vindico Security AB (publ) Årsredovisning och Koncernredovisning för Vindico Security AB (publ) 556405-9367 Räkenskapsåret 2008 Förvaltningsberättelse...2 s resultaträkning...4 s balansräkning...5 s kassaflödesanalys...7 s resultaträkning...8

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning

Årsredovisning och koncernredovisning Styrelsen och verkställande direktören för Silentium AB Org nr får härmed avge Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2004-01-01-2004-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse

Läs mer

Havells Sylvania Sweden AB

Havells Sylvania Sweden AB Årsredovisning Havells Sylvania Sweden AB Räkenskapsår 2012-01-01-2012-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed att en med denna undertecknade kopia likalydande resultat- och

Läs mer

Årsredovisning för BRF EGEN HÄRD 775000-0155. Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31

Årsredovisning för BRF EGEN HÄRD 775000-0155. Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 Årsredovisning för BRF EGEN HÄRD Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 BRF EGEN HÄRD 2(9) Resultaträkning Belopp i kr Not 2009-01-01-2008-01-01- Nettoomsättning 1 4 348 675 4 140 571 Övriga rörelseintäkter

Läs mer

GOODCAUSE HOLDING AB

GOODCAUSE HOLDING AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GOODCAUSE HOLDING AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GoodCause Holding AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för. QBNK Company AB 556653-3070. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. QBNK Company AB 556653-3070. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för QBNK Company AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Skyttegatan 6 769608-0394. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Brf Skyttegatan 6 769608-0394. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Skyttegatan 6 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) 2014-01-01 2014-12-31 556884-5449

Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) 2014-01-01 2014-12-31 556884-5449 Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) Styrelsen för Gagnefs Golf AB avger härmed årsredovisning för år 2014. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Bolaget har under året 2014 hyrt banan -18-hålsbanan, korthålsbanan

Läs mer

Årsredovisning. Kinds Golfklubb

Årsredovisning. Kinds Golfklubb Årsredovisning för Kinds Golfklubb Räkenskapsåret 2009 Kinds Golfklubb 1(9) Styrelsen för Kinds Golfklubb får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. Förvaltningsberättelse Verksamhet Kinds

Läs mer

Reglemente för Myndighetsnämnden (miljö, bygg, säkerhet)

Reglemente för Myndighetsnämnden (miljö, bygg, säkerhet) 1(5) Antagen av kommunfullmäktige 2014 12 17, 213. Dnr: KS 1632/14 901 Gäller fr.o.m. den 1 januari 2015 Reglemente för Myndighetsnämnden (miljö, bygg, säkerhet) Utöver det som föreskrivs i kommunallagen

Läs mer

Falbygdens Bredband AB äger och förvaltar det ortssammanbindande fibernätet i Falköpings kommun. FALBYGDENS BREDBAND AB ÅRSREDOVISNING 2010

Falbygdens Bredband AB äger och förvaltar det ortssammanbindande fibernätet i Falköpings kommun. FALBYGDENS BREDBAND AB ÅRSREDOVISNING 2010 Falbygdens Bredband AB äger och förvaltar det ortssammanbindande fibernätet i Falköpings kommun. FALBYGDENS BREDBAND AB ÅRSREDOVISNING 2010 NEHÅLL INNEHÅLL Nyckeltal 2 Förvaltningsberättelse 3 Finansiella

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Kalmarsund Vind Ekonomisk Förening Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01--2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Överförmyndarnämndens reglemente

Överförmyndarnämndens reglemente Överförmyndarnämndens reglemente Styrdokument Styrdokument Dokumenttyp: Reglemente Beslutad av: Kommunfullmäktige 2005-03-30, 20 Dokumentansvarig: Kommunchefen Reviderad av: Kommunfullmäktige 2007-01-31,

Läs mer