Förslag till beslut Arbetsmarknads-, gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden föreslås besluta att lägga informationen till handlingarna

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förslag till beslut Arbetsmarknads-, gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden föreslås besluta att lägga informationen till handlingarna"

Transkript

1 Malmö stad Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 1 (2) Datum Vår referens Haidi Knorring Sektionschef Vägledningscentrum Tjänsteskrivelse ESF ansökan projekt Reboot GYVF Sammanfattning Föreliggande ärende avser förslag till projektansökan till ESF rådet avseende ett 2 år och 6 månader långt projekt vid namn Reboot i Arbetsmarknads-, gymnasie och vuxenutbildningsförvaltningen regi. Projektförslaget är en överföring av en FINSAM-ansökan från mars Föreliggande förslag till ansökan utgörs av ett arbetsmaterial skriven utifrån skallkrav och mallar som finns att tillgå från föregående utlysning inom programområde 3. Utlysningen till ESF öppnar den 15 juli 2015 och stänger den 15 september I samband med att utlysningen öppnar släpps inriktning för utlysningen samt budget- och ansökningsformulär. Arbetsmarknads-, gymnasie och vuxenutbildningsförvaltningen har för avsikt att senast den 15 september inkomma med ansökan till ESF inom Programområde 3: Sysselsättningsinitiativet för unga, utlysning 6 avseende Reboot. Förslag till beslut Arbetsmarknads-, gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden föreslås besluta att lägga informationen till handlingarna att godkänna inriktningen på Reboot i enlighet med beskrivning och ge Arbetsmarknads-, gymnasie och vuxenutbildningsförvaltningen i uppdrag att färdigställa och skicka in ansökan om Reboot till ESF Beslutsunderlag G-Tjänsteskrivelse AGVN Reboot Utkast för ansökan om medel för projekt Reboot genom Europeiska socialfonden Beslutsplanering Arbetsmarknads-, gymnasie och vuxenutbildningsnämndens arbetsutskott Arbetsmarknads-, gymnasie och vuxenutbildningsnämnden Ärendet Arbetsmarknads-, gymnasie och vuxenutbildningsförvaltningen fattade i april 2015 beslut att presentera ett ärende till nämnden i juni 2015 avseende ESF-projekt vid namn Reboot i förvaltningens regi. Vägledningscentrum har sammanställt ett projektförslag utifrån underlag i en tidigare FINSAM ansökan. Reboot är en insats som vänder sig till unga kvinnor och män mellan år som varken studerar eller arbetar. Den prioriterade målgruppen är de ungdomar som ingår i det kommunala aktivitetsansvaret, KAA. Projektstart beräknas till januari SIGNERAD

2 2 (2) ESF och Malmö stad arbetar efter olika tidsramar vilket har lett till att en del större frågeställningar kvarstår i nuläget. Förvaltningen kan således färdigställa och leverera en färdig ansökan för beslut tidigast efter att utlysningen öppnar den 15 juli Förutsättningar för färdigställande av ansökan Förutsatt att nuvarande inriktningar för kommande utlysningar står fast är utlysning 6 inom programområde 3 den bäst lämpade för projektets inriktning. Utlysning 6 omfattar minst 35 miljoner kronor. Kravet på medfinansiering uppgår till 33 %. Exakt summa, innehåll, krav och ansökningsformulär släpps först den 15 juli. Ansökan måste skrivas om enligt den nya inriktningen. Vid förändringar av sådan grad att projektet inte längre möter skallkraven kan en annan utlysning bli aktuell. ESF har nyligen informerat att nya ekonomiska schabloner kommer att släppas tillsammans med en ny budgetmall. Nya finansieringskrav kan även bli aktuella. Detta innebär att budgetuppställning och de kostnader som finns i skrivande stund är uppskattningar baserade på föregående utlysning. Det finns i nuläget ingen mer information om ändringarna utöver att ersättning för personalkostnader har sänkts. Slutgiltigt besked kring det exakta innehållet i utlysningen släpps först den 15 juli Slutgiltig budget, resursplanering och medfinansiering kan då beräknas. Beslut från ESF-rådet kommer att meddelas under december månad I november får projektägaren besked om projektansökan går vidare till beslut eller faller bort ur beslutsprocessen. Projektstart beräknas till januari ESF rådet i Malmö har vid ett möte med Vägledningscentrum uttryckt att de är positiva till projektet. Arbetsmarknads-, gymnasie och vuxenutbildningsförvaltningen kommer att arbeta vidare med ansökan, i samråd med ESF rådet i Malmö och utifrån information som släpps i samband med att utlysningen öppnar den 15 juli Ansvariga Lars Silverberg, biträdande direktör

3 1 Innehåll Utkast projekt Reboot ESF... 2 Bakgrund... 2 Bakgrund till projektidén... 2 Vilka relevanta erfarenheter/kunskaper finns det inom området?... 4 Relevanta erfarenheter... 4 Tillvägagångssätt... 5 Beskriv analys, planering och genomförande samt vad projektets syfte och mål i de olika faserna? 5 Analys- och planeringsfas... 5 Genomförandefas... 7 Syfte och mål... 7 Konkreta målsättningar för Reboot... 8 Aktiviteter... 9 Beskriv målgrupp, samverkanspartner och intressenter och hur projektet kommer att involvera dessa i analys- och planeringsfas och genomförandefas Riskanalys Förväntade resultat och effekter av projektet Förväntade förändringar genom Reboot är att: Samverkansparter Resursplanering/skiss Vilka fysiska, personella och finansiella resurser krävs för att utföra projektets verksamhet och aktiviteter samt hur ni kommer att tidrapportera dessa? Ange även tid och aktivitetsplan Beskriv projektpersonalens kompetens för att genomföra och administrera projektet? Vilka kompetenser kommer att upphandlas externt? Hur säkerställer projektet att jämställdhets- samt tillgänglighetskompetens finns hos projektpersonalen och samverkanspartner? Vilka resurser behövs för uppföljning och utvärdering? Hur säkerställer projektet att utvärderaren har jämställdhets- samt tillgänglighetskompetens så att dessa perspektiv finns med i utvärderingens alla delar? Vilka resurser i projektet är kopplade till projektets verksamhet som finansieras enligt bestämmelserna för Europeiska Regionalfonden Medfinansiering och budget... 20

4 2 Utkast projekt Reboot ESF Bakgrund Vägledningscentrum (VLC) startade 2010 i Malmö stad med uppdraget att erbjuda professionell, neutral och obunden studie- och yrkesvägledning till vuxna malmöbor. Inom verksamheten fanns även Ungdomsuppföljningen som arbetade med det kommunala informationsansvaret (KIA) enligt Skolagen 29 kap. 9 för ungdomar som har fullgjort sin skolplikt men inte har fyllt 20 år och inte genomför eller har fullföljt utbildning på nationella program i gymnasieskola eller gymnasiesärskola eller motsvarande utbildning. VLC tillhör Arbetsmarknads-, gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen (AGVF) i Malmö. Från och med 1 januari 2015 övergick det kommunala informationsansvaret till ett aktivitetsansvar (KAA) för samma målgrupp men med utökat ansvar att erbjuda lämpliga individuella aktiviteter och löpande föra register över detta. Arbetsförmedlingen (AF) som är en nationell myndighet som finns i hela landet, får sitt uppdrag från riksdag och regering och arbetar med målet att underlätta för arbetssökande och arbetsgivare att hitta varandra och att prioritera stöd till personer som står långt från arbetsmarknaden. Inom AF finns flera projekt inom olika områden bland annat som har till syfte att minska ungdomsarbetslösheten såsom Ung framtid inom Sysselsättningsinitiativet för unga. Det finns lokala projekt på de lokala arbetsförmedlingarna, EU-projekt som till exempel Socialfondsprojekt (ESF) såsom UngaIn som delvis medfinansierats av Europeiska socialfonden och berörda kommuner samt projekt som genomförs centralt på myndigheten. Den samlade erfarenheten och kompetensen bakom den här ansökan är således omfattande. Bakgrund till projektidén Erfarenheterna från ett antal olika samarbetsprojekt såsom AFs projekt Unga In/UngKomp och VLCs Drop In for Dropouts (DI4DO) visar vikten av och belyser värdet av att samarbeta kring målgruppen ungdomar. Behovet är stort av att såväl bredda som fördjupa insatserna för att förbättra förutsättningarna för Malmös ungdomar att etablera sig i samhället via utbildning och/eller arbete. Detta ligger till grund för denna ansökan. VLC inom Malmö stad söker tillsammans med AF medel från ESF för att skapa projekt Reboot. Projektansökan avser att, genom fördjupat samarbete mellan kommunen och AF, dra nytta av erfarenheter som gjorts inom båda myndigheterna. Genom Reboot skulle det bli möjligt att stärka det förebyggande arbetet med betydligt fler unga i Malmö som annars riskerar arbetslöshet, passivitet, utanförskap och bidragsberoende. I stället för att var och en bedriver uppsökande verksamhet så gör man det tillsammans. Projektet ska leda till att förkorta tiden för ungdomarnas arbetslivsetablering/utbildning och integration i samhället. På så sätt minskas risken för utanförskap och arbetslöshet hos målgruppen. Beskriv projektets problemanalys kopplad till de regionala/nationella utmaningar som finns i utlysningen

5 3 Skolverkets beräkningar visar att det totalt var närmare ungdomar i åldern år som inte var inskrivna i gymnasieskolan hösten 2009 och som inte heller hade ett slutbetyg. Det var något fler män än kvinnor, 54 jämfört med 46 procent. Två tredjedelar av ungdomarna var 19 år gamla. Statistiken visar också att de allra flesta ungdomar som blir aktuella för dåvarande kommunala informationsansvaret har avbrutit en pågående gymnasieutbildning och att en tredjedel har gjort detta i årskurs 3. Situationen är särskilt svår för de ungdomar i Malmö som inte fullföljt gymnasiet. I Malmö stad omfattas så många som mellan ungdomar varje läsår av det kommunala aktivitetsansvaret (KAA). Detta innebär att de oftast saknar en ordnad tillvaro eftersom de varken studerar eller arbetar. De riskerar ett varaktigt utanförskap med risk för psykisk och fysisk ohälsa och social isolering och att bli långvarigt ekonomiskt beroende av sina föräldrar/ eller av försörjningsstöd. Det framgår av olika nationella och regionala rapporter att Skåne och Blekinge har större problem när det gäller fullföljd gymnasieutbildning och högre arbetslöshet för ungdomar än övriga riket. Regionen har en högre andel åringar som endast har grundskoleutbildning eller en kort gymnasieutbildning (huvudsakligen IM-programmet) än genomsnittslänet. Även andelen som inte genomfört sin gymnasieutbildning vid 20-års ålder och andelen niondeklassare utan gymnasiebehörighet är hög. Av statistiken framgår att risken att drabbas av arbetslöshet hänger kraftigt samman med utbildningsnivå. Könsuppdelad statistik är nödvändig för att genomföra jämställdhetsanalyser. För att nå ett jämställt samhälle måste jämställdhetsperspektivet anläggas på all offentlig verksamhet och i alla politiska områden. Malmö stad redovisar deltagandet i sina olika verksamheter och insatser utifrån en könsuppdelad statistik sedan några år tillbaka och VLC följer de riktlinjer som gäller denna redovisning, vilket även Reboot kommer att göra. Ungdomsarbetslösheten i Skåne/Blekinge är markant högre bland män än bland kvinnor vilket främst kan förklaras av kvinnors högre studiedeltagande. I maj 2014 var drygt 8% av kvinnorna mellan år arbetslösa medan motsvarande värde för män var nästan 12%. Unga kvinnor har dock en högre grad av återkommande arbetslöshetsperioder. Bland utrikes födda ungdomar uppgick arbetslösheten till nästan 15 procent mellan 18-24år. Även bland utrikes födda ungdomar är arbetslösheten markant högre bland män (18%) än bland kvinnor (12%) men det bör uppmärksammas att sysselsättningsgraden är lägst bland utrikes födda unga kvinnor i åldern år. Det är också denna grupp som är störst bland de som varken studerar eller arbetar. AFs statistik från första kvartalet 2014 visar att drygt 5 procent av de unga upp till 24 år har varit arbetslösa i minst två år. I april 2015 var 3576 unga i Malmö inskrivna som öppet arbetslösa eller inskrivna i program med aktivitetsstöd på AF, varav 61% var män och 39% kvinnor. Detta är en ökning mot motsvarande period 2014 på 8,8 procentenheter. Under motsvarande period uppbar 1334 hushåll i åldern år försörjningsstöd p.g.a. arbetslöshet, sociala arbetshinder eller språkhinder.

6 4 Enligt SOU-utredningen 2013:74 Unga som varken arbetar eller studerar finns det klara samband mellan att insjukna i psykisk sjukdom i senare delen av tonåren och att avbryta sin gymnasieutbildning. Mer än en fjärdedel av dessa gör det. Vidare framkommer att en femtedel av unga som drabbats av en psykisk sjukdom i barndomen varken arbetar eller studerar vid 22 års ålder. Malmökommissionen konstaterar att en individs förankring på arbetsmarknaden är central för hälsan och att det finns en omfattande forskning på sambandet arbetslöshet och ohälsa. Arbetslöshet, särskilt långvarig sådan, ökar dödlighet, psykisk ohälsa, missbruk av alkohol och droger och i viss utsträckning somatisk ohälsa. Vilka relevanta erfarenheter/kunskaper finns det inom området? Relevanta erfarenheter I Malmö stad omfattas mellan ungdomar varje läsår av det kommunala aktivitetsansvaret. Ungdomsuppföljningen på VLC har under flera år aktivt och i nära samarbete arbetat tillsammans med gymnasieantagningen med de ungdomar som är aktuella inom KAA. De tusentals Malmöungdomar man har kommit i kontakt med har givit en bred och omfattande erfarenhet av dessa ungdomars problem och behov. Personalen inom VLCs Ungdomsuppföljning, som är tänkt att ingå i den nya personalstyrkan i Reboot, har varit anställda mellan 5-15 år. Idag består personalen av två studie- och yrkesvägledartjänster samt en kurator. Därutöver finns en studie- och yrkesvägledare som primärt arbetar med samarbetsprojektet UngKomp inom AF men övrig tid arbetar i verksamheten 2 dagar/vecka. Inriktningen för det arbete som gjorts har varit att genom uppsökande arbete komma i kontakt med ungdomarna för att få en bild av ungdomarnas situation för att i första hand hjälpa dem att återgå till utbildning. Arbetet sker genom uppföljning och kartläggning av ungdomarnas nuvarande sysselsättning, dokumentation samt information till berörda aktörer. Utöver upplysning och information erbjuds ungdomarna vägledning, studieplanering, kurativa stödsamtal och praktik. Resultaten av detta arbete följs upp framförallt genom mätning av antalet lokaliserade och kartlagda ungdomar. Genom det uppsökande arbetet når personalen minst 95 procent av alla unga i målgruppen, ( nådde man 100 %). Personalen inom Ungdomsuppföljningen hade under en längre tid uppmärksammat att det fanns behov hos många av ungdomarna att bryta passivitet och isolering. Därför arbetade man fram ett grupprogram för att hjälpa en del av dessa individer att förbättra sin situation. Ungdomsuppföljningen ansökte under läsåret om, och fick beviljat, medel för att utveckla ett grupprogram. Ytterligare 2 heltidstjänster tillsattes och Drop In for Dropouts (DI4DO) lanserades. Programmets avsikt var att förstärka de ungas självkänsla, erbjuda samhällsorientering, studiebesök, föreläsningar, gruppövningar samt individuella samtal med både studie- och yrkesvägledare och kurator. Syftet med DI4DO var att förbättra ungdomarnas förutsättningar för återinträde i studier och/eller inträde på arbetsmarknaden. Inom programmet arbetade man med att ge ungdomarna en ökad kunskap och medvetenhet om sig själv i förhållande till omvärlden; Vem är jag? Vad vill jag? Vad kan jag? Vad är

7 5 möjligt? Målet med programmet var att stärka individen på olika plan så att denne kom ut i aktivitet och fick insikt om vad den vill göra med sin framtid, såsom utbildning, arbete eller praktik. Programmet främjade väl grundade val och beslut i fråga om framtida yrke eller fortsatta studier, men även en stärkt identitet och självförtroende hos den unge. Programmet innehöll övningar, föreläsningar, samhällskunskap, studiebesök mm. Erfarenheterna från projektet DI4DO ligger till grund för en stor del av metoderna som beskrivs i denna ansökan. Erfarenheterna från projektet har dokumenterats i Läsårsrapport för Ungdomsuppföljningen, Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen, Malmö stad. Programmet var en lyckad insats och samtliga deltagare som fullföljde programmet avslutades till praktik, arbete eller studier. Det extra anslaget för projekt DI4DO upphörde våren 2013, och idag finns endast uppföljning, kartläggning och ett fåtal aktiviteter att erbjuda inom ungdomsuppföljningen. Ett annat projekt vars positiva erfarenheter slutsatser dragits från, är samarbetet inom ramen för Arbetsförmedlingens Unga In som pågår under perioden Unga In startades som nationellt metodutvecklingsprojekt som vänder sig till unga år som inte arbetar, studerar eller har någon känd planering. De befinner sig utanför etablerade samhällssystem och saknar ofta tillit för offentliga stödsystem. De flesta har haft svårigheter i skolan och är så kallade NEET - Not in Education, Employment or Training. Många av dem har psykisk och neuropsykiatrisk ohälsa, ibland i kombination med missbruk. Projektets metod bestod i att ett team av representanter från ett flertal myndigheter samarbetar utifrån ett socialt perspektiv i syfte att se till den unges hela livssituation. Projektet ägs av Arbetsförmedlingen och medfinansieras av Europeiska Socialfonden till och med december Även JobbMalmö samt delar av Individ- och familjeomsorgen deltar i detta samarbetsprojekt. I halvtidsutvärderingen av Unga In, genomförd av Ramböll Management Consulting hösten 2013, bedöms arbetet ha haft god relevans. I synnerhet lyfts det uppsökande arbetet fram som framgångsrikt. Projektmålet om att 50% av de deltagare som lämnat projektet ska ha gått vidare till arbete eller studier har uppnåtts med god marginal. Denna projektansökan avser att genom fördjupad samverkan mellan kommunen och AF dra nytta av de erfarenheter som gjorts inom båda myndigheterna och ser stora samordningsvinster av att bedriva insatserna gemensamt inom VLC och AF. Tillvägagångssätt Beskriv analys, planering och genomförande samt vad projektets syfte och mål i de olika faserna? Analys- och planeringsfas Malmö stad och AF har tillsammans konstaterat att många unga i Malmö i åldern år är i behov av aktiverande insatser för att kunna etablera sig med studier eller arbete. Båda myndigheterna har med sig en stor samlad erfarenhet inom området. Samtidigt konstaterar man att genom att arbeta gemensamt skulle kunna öka såväl effektiviteten av det uppsökande

8 6 arbetet som skapa fler individuellt anpassade lösningar och förbättra resultatet av arbetet med målgruppen. Projekt Reboot bygger bland annat på väl beprövade metoder som redan används i Ungdomsuppföljningens arbete på VLC och på AFs erfarenheter från projekt Unga In/Ung komp. Detta innebär att personal redan finns på plats som arbetar med de ungdomar som inte studerar inom gymnasieskolan eller som inte erhållit examen och är i åldern år. Många av de blivande deltagarna är redan registrerade av AGVFs myndighetsavdelning eller inskrivna på AF. De kontaktskapande åtgärderna och en stor del av de insatser verksamheten erbjuder är redan idag väl etablerade och väl fungerande. Andra baseras på erfarenheter dragna ur det tidigare genomförda arbetet med DI4DO vilket härigenom kommer att skalas upp. Vid höstterminen 2015 beräknas nya ungdomar finnas med på de listor som Ungdomsuppföljningen får från AGVs myndighetsavdelning. Av dessa beräknas cirka häften fortfarande vara aktuella för aktivitetsansvaret i januari Fler unga kommer att rapporteras in kontinuerligt efter nya avhopp. Från det väl fungerande samarbetet med AFs Ung Komp och från AFs ordinarie verksamhet kommer Reboot varje månad tillföras ytterligare deltagare utifrån ungdomarnas behov av projektets aktiviteter. Inflödet av presumtiva deltagare för projektet kommer att vara fortsatt stort. Det kan därför konstateras att baserat på behov och beräknat inflöde så behövs en uppskalning av verksamheten med start i januari Både personalmässigt och deltagarmässigt blir det således lätt att skala upp verksamheten från start i januari Det är av stor betydelse att verksamheten bedrivs i icke skolanknutna lokaler på en central plats i staden som är lättillgänglig för målgruppen. Det faktum att det operativa arbetet med ungdomarna inte sker i skolans lokaler har visat sig vara viktigt för de unga då de ofta har ett eller flera skolmisslyckanden bakom sig. Det större antalet deltagare och utökningen av personalstyrkan som krävs för detta förutsätter en större, samlad verksamhetslokal vilket beskrivs senare. Personalrekrytering och lokalanskaffning kan startas under hösten Projektet kräver också att de administrativa systemen uppgraderas. Kommunförbundet Skåne bedriver ett arbete med att vidareutveckla ett register för det kommunala aktivitetsansvaret, vilket också krävs i den nya lagstiftningen. Detta arbete beräknas vara klart redan under september Det pågår även ett ständigt arbete inom Ungdomsuppföljningen med att förbättra det uppsökande arbetet. Nu används förutom brevutskick, mejl, telefon och sms flera olika sociala medier såsom Facebook, Instagram, Twitter, Astfm och Messenger. Därmed medför den utökade målgruppen endast att man skalar upp de rutiner och arbetssätt som redan används i det dagliga arbetet. Ovan redovisade utvecklingsarbete gör att projektet är startklart 1 januari 2016.

9 7 Under planeringsfasen januari 2016, kommer projektledaren, administratören och ekonomen att vara anställda. Dessa ska tillsammans med den idag befintliga Ungdomsuppföljningspersonalen skapa rutiner så att det dagliga arbetet kan fungera fullt ut fr.o.m. februari, när den övriga personalen kommer på plats. Arbetet innebär praktiska arrangemang såsom att utrusta lokaler, planera för statistikinhämtning och redovisning till SCB, etablera ekonomiska rutiner, planera marknadsföring av verksamheten, lägga aktivitetsschema mm. Genomförandefas Syfte och mål Det övergripande syftet och målet med projekt Reboot är att förbättra förutsättningar för Malmös ungdomar år att komma i sysselsättning genom att erbjuda lämpliga individuella åtgärder. Syftet på deltagarnivå är att ungdomen ska aktiveras, förberedas och/eller att påbörja studier eller arbete. De ska också med hjälp av exempelvis studie- och yrkesvägledning få stöd att återuppta avbrutna studier men kanske med en ny inriktning. För att uppfylla de lagkrav som följer med KAA behöver fler ungdomar fångas upp och erbjudas individuella lämpliga åtgärder. Genom en utökning av utbudet kan fler unga på ett bra sätt komma vidare mot egen försörjning. Många av de arbetslösa unga upp till 24 år som bor i Malmö bedöms vara i behov av Reboots aktiviteter. Utgångspunkten för de insatser som erbjuds målgruppen ska vara att så många som möjligt av de unga ska motiveras att återvända till skolan, då all statistik visar att det är de ungdomar som inte har fullgjort något gymnasieprogram löper störst risk för framtida utanförskap. För många ungdomar är den bästa vägen mot studier eller arbete olika former av aktiviteter. Det är viktigt att varaktigt fortsätta arbeta med fördjupade insatser för att synliggöra och identifiera ungdomar som ligger i riskzonen för ett utanförskap. Det är väsentligt att dessa insatser är av långsiktig karaktär och i förlängningen leder ungdomen in i en varaktig och hållbar livssituation. Kommunen ansvarar för att erbjuda alla ungdomar gymnasieutbildning och AF ansvarar för den arbetsmarknadspolitiska verksamheten. En ungdom som avbrutit sina studier kan vara aktuell både hos kommunen och hos AF. Arbetsförmedlingens deltagande medför att de två arbetsförmedlare som arbetar i projektet på heltid bidrar med sin kompetens. Arbetsförmedlarna fungerar även som en länk till Arbetsförmedlingens ordinarie verksamhet. Många ungdomar upplever att de har svårt att veta vem de ska vända sig till för att få den hjälp de behöver. Tillgång till stödjande verksamheter blir således viktig. Enligt Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågors rapport från 2015, När livet känns fel ungas upplevelser kring psykisk ohälsa efterfrågar ungdomarna själva vuxna som är kompetenta, lyssnar på dem och bemöter dem respektfullt samtidigt som de när de mår dåligt ska slippa jaga runt efter rätt insats i de olika organisationerna/ myndigheterna. Genom ett myndighetsnära samarbete kan beprövade metoder erbjudas för att förhindra att de unga

10 8 cirkulerar runt i ett flertal olika verksamheter. Reboot ska vara en verksamhet där den unge sätts i fokus, bl a genom att en samlad verksamhet erbjuder ett stort utbud av aktiviteter. Projektet har sin teoretiska utgångspunkt i Aaron Antonovskys sociologiska teori som understryker vikten av att individen känner att den är en del av ett sammanhang (Antonovsky 1991). Programmet har sedan vidareutvecklats utifrån Donald E. Supars karriärteori som beskriver en individs livsfaser och livsroller (Patton, Mac-Mahon 2006). I projektet ska även finnas en stor kunskap och upparbetade kanaler till andra insatser t ex inom JobbMalmö eller Second Chance School. I nuläget för personalen inom VLCs ungdomsuppföljning statistik över de besökande ungdomar man tar emot för vägledningssamtal samt i viss mån vilka studie- och yrkesval de unga gör för framtiden. Ingen fullständig jämställdhetsanalys har genomförts ännu i verksamheten. Handläggarna har dock genom sin långa erfarenhet skaffat sig stor kunskap om skillnaden i flickors och pojkars behov av vägledning och aktiviteter/insatser samt och hur val av studievägar och praktikplatser går till. När projektet har startat upp med den utökade personalstyrkan kommer en fördjupning av jämställdhetsanalysarbetet att ske. SCB:s skrifter om hur könsuppdelad statistik ska föras på ett metodiskt och korrekt sätt ska också studeras. Genom att göra en undersökning av fördelningen tjejer/killar inom Ungdomsuppföljningens verksamhet och hur könstillhörigheten påverkar tilldelningen av resurser såsom lokaler, ekonomiska medel och insatser i nuläget kommer en analys göras av varför situationen ser ut som den gör. Denna jämställdhetsanalys ska ge svar på hur fördelningen ser ut och vilka faktorer som spelar in vid tilldelningen såsom könsstereotypa uppfattningar eller normbildningar. För en korrekt analys krävs en kännedom om jämställdhet och genusrelaterade frågor även kopplat till verksamhetsområdet vilket myndigheterna tillsammans ska erbjuda all personal. Avslutningsvis ska en handlingsplan sammanställas över de åtgärder som behöver vidtas och nya mål formuleras. Projektet kommer att arbeta utifrån ett jämställdhetsperspektiv i kontakten med de ungdomarna. Personalen ska aktivt arbeta för att flickor ska erbjudas samma möjligheter som pojkar när det gäller projektets insatser och aktiviteter. Särskild uppmärksamhet ska fästas vid; - hur resursanvändningen påverkas utifrån könstillhörighet - flickornas respektive pojkarnas studieval, - val av praktikplatser och yrkesval Jämställdhetsarbetet ska inte enbart handla om en jämn könsfördelning bland deltagarna och i olika insatserna. Utifrån de enskilda ungdomarnas behov kan det vara motiverat att erbjuda helt olika insatser för flickor och pojkar men utifrån en rättvis resursfördelning. Konkreta målsättningar för Reboot Den övergripande målsättningen är ökad sysselsättning och ökat deltagande i utbildning bland unga kvinnor och män år i Malmö. Därför är målsättningarna med Reboot att:

11 ungdomar ska dagligen kunna delta i någon av aktiviteterna - intyg ska ges till deltagarna efter avslutad aktivitetsperiod. Det är särskilt viktigt för de ungdomar som har bristande dokumentation från studier eller arbete - erbjuda fler individanpassade aktiviteter till unga inom målgruppen - utreda behoven och möjligheterna till mentorskap till ungdomarna i målgruppen som behöver stöd under en längre tid, t ex genom att rekrytera en extern kontaktperson - få fler ungdomar att återuppta sina studier på gymnasienivå genom de aktiviteter som erbjuds - utreda behov och hitta insatser för de ungdomar där återgång till gymnasieskolan inte är möjlig - erbjuda de unga som inte är studiemotiverade praktik och genom nära kontakt med näringslivet arbeta med att ge de unga en ökad förståelse för att studier kan öka chansen till anställning - genom vägledningssamtal stötta ungdomarna så att de kan göra väl grundade studieoch yrkesval och överväga sina olika alternativ - ge information och förberedelse om hur arbetsmarknaden fungerar och vad som krävs för att få ett arbete och erbjuda de ungdomar som behöver det snabb tillgång till Arbetsförmedlingens samlade resurser - genom att föra statistik över studie- och yrkesval hos de inskrivna deltagarna göra jämförelser med Malmös generella könsuppdelade statistik på utbildningar och yrkesval - följa upp andelen inskrivna kvinnor/män i aktiviteter genom att föra könsuppdelad statistik. - säkerställa att resurserna inom projektet används utifrån deltagarnas individuella behov och att även om insatserna är olika att resurserna fördelas på ett jämställt sätt mellan könen Målen i genomförandefasen kommer att uppnås genom ett stort utbud av individuellt anpassade program och gruppaktiviteter. Aktiviteter Grunden i projektet finns i det uppsökande arbetet. Ungdomarna inom det kommunala aktivitetsansvaret kontaktas via brev, telefon, , sociala medier och hembesök. Vid första kontakten erbjuds ungdomen aktivitet i Reboot med start omgående. Deras nuvarande sysselsättning registreras i ett elevadministrativt system. Projektet bygger på att ett stort antal aktiviteter kan erbjudas ungdomarna man kommer i kontakt med. Dessa aktiviteter utgör projekt Reboot: - Vägledningssamtal Ungdomarna får studie- och yrkesvägledning mot aktivitet skola (preparand, yrkesintroduktion och individuellt alternativ) och praktik. - Stödsamtal en ungdom i behov av ytterligare hjälp erbjuds stödsamtal av en kurator. Stödsamtalens primära fokus är att arbeta salutogent och att fokusera på det friska. - Arbetsmarknad i fokus Ett grupprogram där ungdomarna får en ökad kunskap om yrken, prognoser och arbetsmarknadens krav. Yrkestest och individuell matchning mot

12 10 lediga jobb. Hur hittar jag information på Arbetsförmedlingens hemsida? Vad är viktigt att arbetssökande känner till? - Praktik Syftet med praktiken är att få distans till sin nuvarande situation, ge erfarenhet och en ökad förståelse för att senare återgå till studier. Praktikplatser tas fram av Praktikenheten. För de ungdomar som befinner sig långt från återgång i studier är syftet med praktiken att närma sig arbetsmarknaden. Praktikplatsen har då som huvudsyfte att utöka den unges sociala kapital. - Meritportfölj Ungdomen arbetar tillsammans med en handledare för att skapa en Meritportfölj/ eportfolio för att använda i sina kontakter med studier, praktik och arbetsmarknad. På så vis kan också den unge enkelt presentera sina erfarenheter och sitt arbete vid kontakten med olika myndigheter. - CV-skrivning och intervjuträning - Support Ungdomarna får hjälp med att söka egen praktikplats eller arbete. Här kan den unge erbjudas stöttning av handledare som kan följa med ut på olika arbetsplatser, om den unge känner sig osäker. - Grupprogram Ett grupprogram där ungdomarna får en ökad kunskap och medvetenhet om sig själv i förhållande till omvärlden. Den unge får svar på frågor som; Vem är jag? Vad vill jag? Vad kan jag? Vad är möjligt? Målet med programmet är att stärka individen på olika plan så att denne kommer ut i aktivitet och får insikt om vad den vill göra med sin framtid, såsom utbildning, arbete eller praktik. Programmet främjar väl grundade val och beslut i fråga om framtida yrke eller fortsatta studier och det ska även leda till en stärkt identitet och självförtroende hos den unge. Programmet innehåller övningar, föreläsningar, samhällskunskap, studiebesök mm. - Individuellt program för de som av olika anledningar inte kan vara i grupp. Arbeta med liknande material som i grupprogrammet. - SMP, Studiemotiverande program en pedagog arbetar individuellt och i grupp från dag ett med studier. Undervisningen anpassas för att fånga ungdomen där denne befinner sig. Genom att basera undervisningen på ungdomens intressen och drivkrafter kan motivation till återgång till studier snabbare komma till stånd. Genom samarbete med grundskola och gymnasieskola så kan kunskaper valideras, kurser i kärnämnen avklaras samt betyg kompletteras direkt i verksamheten. - Ung i validering - För att ytterligare stärka arbetsmarknadsperspektivet i ungdomens praktik bör validering erbjudas efter avslutad praktikperiod. Att validera innebär att synliggöra och dokumentera kunskap som man fått genom arbete och utbildning. Kunskaperna blir efter en validering protokollförda eller betygsatta efter gymnasieskolans olika yrkeskurser, dessa kan då användas för att vidareutbilda sig eller bli anställningsbar. För att en validering ska vara möjlig måste arbetsliv och skola samarbeta genom ett programråd för att säkerställa praktikplatsens kvalitet. I rådet ska näringsliv/ praktikhandledare, lärare/skola, studievägledare/praktikmalmö och fackförbund ingå. Tanken med rådet är att parterna ska tillsammans ska kvalitetssäkra det gemensamma arbetet så att inget faller mellan stolarna. - FUB för uppföljningselever Ungdomarna som är under det kommunala aktivitetsansvaret ska få ta del av det utbud som JobbMalmö har att erbjuda inom

13 11 förberedande utbildningar. Tillsammans med JobbMalmö bör man även vara öppen för nya behov som ungdomarna kan ha. - Hälso- och fritidsaktiviteter Många av ungdomarna är passiva och saknar specifika fritidsintressen och för att stimulera till aktivitet vill projektet presentera föreningslivet och volontärarbete som en möjlighet. Detta kan ske såväl i grupp som enskilt. Det kan bland annat innehålla friskvård, fysiska aktiviteter, teater, träningsprogram samt aktivitetet för att förändra tanke- och beteendemönster. Kontakt är tagen med MIP (Malmö ideella föreningars paraplyorganisation) som är positiva till ett samarbete. En förstärkning av den ungas sociala kapital kan även vara positivt för dennes etablering på arbetsmarknaden. Beskriv målgrupp, samverkanspartner och intressenter och hur projektet kommer att involvera dessa i analys- och planeringsfas och genomförandefas. Projekt Reboot bygger på rekommendationer från Malmökommissionen. Kommissionen framför bland annat att en fördjupad samverkansstruktur bör etableras mellan kommunens Vägledningscentrum och AF med sikte på att erbjuda arbetslösa ungdomar och unga vuxna möjligheter till kompletterande utbildning och praktisk arbetslivserfarenhet. Dessa insatser behöver emellertid förstärkas och samordnas mellan AGVF (gymnasieskolan, Ungdomsuppföljningen på VLC, den kommunala vuxenutbildningen och JobbMalmö) och AFs ungdomsinsatser. Det kommunala aktivitetsansvaret för unga bör kopplas till detta samarbete. (Malmökommissionen, 2013). AFs arbetslöshetsstatistik för unga visar att fler män än kvinnor är inskrivna som öppet arbetslösa eller som sökande i program med aktivitetsstöd. En medvetenhet finns om detta förhållande men sedan 2010 har VLC erfarit att könsfördelningen bland de inskrivna ungdomarne inom den kommunala uppföljningen för i Malmö i åldern år alltid varit cirka 50/50. Denna representation kommer att följas och eftersträvas i projekt Reboot. I arbetet med målgruppen är det viktigt att det finns företrädare för olika professioner och att kompetensen är bred. Personalsammansättningen i Reboot speglar detta ifråga om både erfarenheter och resurser. Det är viktigt att det finns tillgång till många olika aktiviteter och erbjudanden då ungdomarna inte är en homogen grupp. Det finns också en rad olika anledningar till att man avbryter sina studier. En nära samverkan finns med en rad olika ungdomsfokuserade aktörer såsom gymnasieskolorna, PraktikMalmö och JobbMalmö. Även om det redan sker i vissa fall så kommer en utökad personalgrupp att öka möjligheterna till samarbete med andra myndigheter såsom socialtjänst, barn- och ungdomspsykiatrin samt näringslivet. Förutom detta samarbete finns även kontakter tagna med NGO bl.a. Boost by fc Rosengård och Mip/Miso. ESF-projektet Boost nr II är positiva till samverkan och ser möjlighet att anmäla ungdomar mellan projekten. Den verksamhet som passar ungdomen bäst ska användas. Båda projekten omfattar denna samsyn. Målgruppen är ungdomar, boende i Malmö år som varken studerar eller arbetar. Den prioriterade målgruppen är de ungdomar som ingår i det kommunala aktivitetsansvaret, dvs.

14 12 ungdomar under 20 år som inte är sysselsatta och där kommunen sedan 1 januari 2015 har ett särskilt ansvar enligt Skollagen 29 kap 9 : En hemkommun ska löpande under året hålla sig informerad om hur de ungdomar i kommunen är sysselsatta som har fullgjort sin skolplikt men inte har fyllt 20 år och inte genomför eller har fullföljt utbildning på nationella program i gymnasieskola eller gymnasiesärskola eller motsvarande utbildning (aktivitetsansvar). Hemkommunen har inom ramen för ansvaret uppgiften att erbjuda de ungdomar som berörs lämpliga individuella åtgärder. Åtgärderna ska i första hand syfta till att motivera den enskilde att påbörja eller återuppta en utbildning. Kommunen ska dokumentera sina insatser på lämpligt sätt. Kommunen ska föra ett register över de ungdomar som omfattas av ansvaret enligt första stycket. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om den dokumentation och den behandling av personuppgifter som är nödvändig för att kommunen ska kunna fullgöra sina skyldigheter enligt andra och tredje styckena. Lag (2014:1002). Ungdomarnas behov kan delas in i fyra grupper för att belysa den spridning som finns i målgruppen. Avsikten med projektet är att arbeta med hela skalan av individer och inte endast dem som passar in i någon av aktiviteterna. All planering görs individuellt och följs upp individuellt. - Grupp 1 Informativa samtal: Snabb kontakt från Reboot till ungdomen, oftast räcker det med ett samtal. De unga kommer lätt ut till aktivitet, praktik eller skola. - Grupp 2 Återkommande samtal: De unga får återkommande fördjupad studie- och yrkesvägledning, ofta vid mer än ett tillfälle. - Grupp 3 Individuell planering: Återkommande samtal under en längre tid ofta inklusive kurativ hjälp eftersom målgruppen har en större personlig problematik. Gruppaktiviteter kan förekomma. - Grupp 4 Samverkan med behandlande insatser: De unga är oftast remitterade från BUP, olika första linjen-insatser i kommunen, HVB-hem eller Sociala Resursförvaltningens verksamheter för ensamkommande flyktingbarn. Trepartssamtal krävs mellan ungdom, SYV, kurator och annan aktör. Färdigbehandlade kan komma ut i aktivitet medan andra vidareslussas till behandlande instans tex inom vuxenpsykiatrin. I betänkandet Unga som varken arbetar eller studerar (SOU 2013:74) förs det fram att en svårighet är förknippad med att besluta om en undre gräns på 16 år för att kunna vara aktuell inom det kommunala aktivitetsansvaret. Detta eftersom skolplikten kan upphöra både före och efter 16-årsdagen. En 15-åring som avslutat grundskolan och därmed inte har skolplikt måste kunna omfattas av insatserna, likaväl som skolplikten kan förlängas i vissa fall och då ska följaktligen inte berörda 16- eller 17-åringar omfattas. Förvaltningens uppfattning är att begreppet istället bör vara ungdomar under 20 år där skolplikten upphört. Vi delar

15 13 förvaltningens synpunkt och projekt Reboot kommer även att skriva in och arbeta med de unga vuxna som är över 20 år och i behov av olika individuella aktiverande insatser. Målgruppen för projekt Reboot är heterogen och det finns flera olika anledningar till att man inte studerar eller arbetar. En del unga befinner sig utomlands och studerar eller arbetar där, är föräldralediga eller har tillfälliga anställningar. Flertalet har avbrutit gymnasiet och för dem är risken högre att de fastnar i långtidsarbetslöshet och försörjningsstödsberoende (se Kommissionen för ett socialt hållbart Malmö, 2013.) Forskning visar att låg utbildning är förknippat med en mängd ohälsoproblem eller sociala problem i vuxenlivet vilket innebär lidande för individerna och kostnader för samhället. Bland de elever som påbörjade sina gymnasiestudier läsåret 2008/09 hade en tredjedel avslutat sina studier i förtid efter två år. De allra flesta avhoppen är från Introduktionsprogrammet (det tidigare sk IV-programmet). Generellt sett har endast 20% av eleverna från Introduktionsprogrammet uppnått slutbetyg efter fem år. Därför blir en viktig målsättning att motivera fler unga till att återuppta studierna men även förmå fler att bryta sin passivitet och genom olika aktiverande och motiverande insatser närma sig arbetsmarknaden. Tre typer av orsaker till avhopp kan identifieras: - strukturella såsom föräldrarnas utbildningsbakgrund, socioekonomiska bakgrund och utländsk bakgrund; - socioekonomisk bakgrund - individuella orsaker såsom skoltrötthet, hälsa, mobbing, behov av stöd men även av pedagogisk kvalitet. Riskanalys Risk En sned rekrytering av unga kvinnor/män För få ungdomar får möjlighet att ta del av insatserna Nya behov hos ungdomarna visar sig Ungdomarna har svår och tung social- /psykologisk problematik Samarbetssvårigheter internt Samarbetssvårigheter externt Nya prioriteringar inom arbetsmarknads- /utbildningsområdet Problem med förankringen inom ordinarie förvaltning/myndighet Problem med ointresse eller omprioriteringar inom den verksamhet projektet tillhör Åtgärd Kontakta remittenter, analysera hur inskrivning görs, var uppstår obalansen? Intensifiera uppsökningsarbetet och kontakta samarbetsparter för informationsspridning Vara lyhörd för nya behov och våga prova nya aktiviteter Hjälpa ungdomarna med remiss till socialtjänst, Region Skåne eller JobbMalmö för att förmedla rätt insats Kontakta ledning, ta upp på APT och handledning Handlingsprogram och ingripande från styrgruppen Lyfta till styrgrupp och ESF-rådet Kontakta projektledning och ev styrgrupp om det inte går att lösa internt Kontakta förvaltningen och/eller styrgrupp

16 14 Budgetförändringar eller obalans i budgeten Personalförändringar Traditionellt könsrollstänkande bland personal Uppsatta effektmål uppnås inte Ta upp i styrgrupp och ESF-rådet Projektledning och ev. styrgrupp Jämställdhetskonsult och utbildning Förebyggs genom täta uppföljningar men annars analys om varför tillsammans med styrgrupp och åtgärdsplan Förväntade resultat och effekter av projektet Den övergripande målsättningen är ökad sysselsättning och ökat deltagande i utbildning bland unga (15-24 år) arbetslösa kvinnor och män och andra unga som varken studerar eller arbetar. Förväntade förändringar genom Reboot är att: - målgruppen fångas upp tidigare och det uppsökande arbetet görs av kommunen och AF tillsammans - projektet avser att utöver redan befintligt arbete, uppsökande, kontaktande och kartläggande av gruppen, även erbjuda ungdomarna flera olika lämpliga aktiviteter - man genom en medfinansiering av ESF kan erbjuda en betydligt större bredd i aktiviteterna och nå fler unga - genom motivationsinsatser och förtroendebyggande stöd förmå fler ungdomar att återuppta sina studier efter avbrott - de som inte är omgående är studieredo ska få en ökad förståelse för att studier kan öka chansen till anställning genom praktik, studie- och yrkesvägledning, effektiv matchning av AF och kontakt med näringslivet - genom studie och yrkesvägledning, såväl enskilt som i grupp, hjälpa fler ungdomar till välgrundade studie och yrkesval - Arbetsförmedlingens samlade resurser finns närmare den unges behov - ungdomarna är mer förberedda och informerade om hur arbetsmarknaden fungerar och vad som krävs för att få ett arbete Projektets generella effektmål är att genom en intensivare samverkan mellan kommunen och Arbetsförmedlingen effektivisera arbetet med de unga i åldern år i Malmö, de 16-20år som berörs av det kommunala aktivitetsansvaret och de 20-24år som varken studerar eller arbetar där behov av Reboots aktiviteter föreligger. I stället för att varje myndighet bedriver uppsökande verksamhet så görs detta i samverkan. I projektet ska de beprövade metoder som var och en har arbetat med skalas upp för att på så sätt effektivisera och förkorta tiden för ungdomarnas arbetslivsetablering/utbildning och integration i samhället. Därigenom minskas risken för utanförskap och arbetslöshet hos målgruppen. - Uppföljning av insatserna ska både ske på aktivitetsnivå och resultatmässigt (inskrivning, genomförd aktivitet, utskrivning till vad och uppföljning 6 månader efteråt)

17 15 - Ett mätbart mål är att projektet ska ha kommit i kontakt med minst 95 % av alla ungdomar i målgruppen för det kommunala aktivitetsansvaret i Malmö, vilket innebär cirka 1000 ungdomar per år - Ett effektmål är att minst 60 % av de utskrivna ska ha gått vidare till arbete/ studier alternativt återupptagit sina studier och att minst 25 % ska ha närmat sig arbete/studier (mäts på aktivitetsnivå) - Nöjdhetsenkäter till ungdomarna ska genomföras regelbundet. Målet är att minst 80 % av deltagarna ska vara nöjda. - Projektet ska arbeta utifrån ett jämställdhetsperspektiv i kontakt och inkludering av målgrupp samt i utformandet av insatser/aktiviteter. Det är viktigt att flickor i målgruppen erbjuds samma möjligheter som pojkar att delta i aktiviteterna och vice versa. För att kunna mäta detta ska all statistik könsuppdelas; de inskrivna/utskrivna, aktiviteter och bakgrundsstatistik. Häri ingår även att föra statistik över hur resurserna används. - Genom att tydliggöra vilka yrkes- och studieval Reboots ungdomar gör och jämföra dessa med Malmö stads statistik kan personalen följa upp och medvetandegöra Reboots unga om vilka könsrollsmönster som finns och som kan påverka valet av studieväg/yrkesval Samverkansparter Ansökan är framtagen av VLC och AF tillsammans. Ett tiotal möten har hållits sedan oktober 2014 för att uppnå en samsyn av bl.a. målgrupp, målsättning, aktiviteter, samverkan, ambitionsnivå, ekonomi mm. JobbMalmö samverkar genom såväl anmälan av ungdomar till projektet som medverkan via insatser, särskilt för de unga med ett mer omfattande behov där JobbMalmö har väl beprövade insatser t.ex. Krami och Fenix. Arbetsförmedlingens Ungkomp kommer att ha ett nära samarbete med Reboot, dels för att anmäla deltagare, men även för att ge service och information om AFs ordinarie utbud. PraktikMalmö inom AGVF deltar genom anskaffande av praktikplatser för unga upp till 24 år. Verksamheten Second Chance School samverkar genom att både kunna anmäla deltagare och att ta emot unga från Reboot likväl som Boost by fc Rosengård 2. Kontakt kommer att hållas med AGVFs myndighetsavdelning som sköter den kontinuerliga registreringen av de unga inom KAA. Reboot kommer även, när man skalat upp verksamheten, använda sig av ett flertal föreläsare inom olika områden. Dessa kommer att rekryteras från kultursektorn, idrottsföreningar, Region Skåne (hälsoföreläsningar) m fl. Resursplanering/skiss Vilka fysiska, personella och finansiella resurser krävs för att utföra projektets verksamhet och aktiviteter samt hur ni kommer att tidrapportera dessa? Ange även tid och aktivitetsplan. Totalt berörs mellan ungdomar i Malmö av det kommunala aktivitetsansvaret årligen. Dessutom hade AF i april i år 3576 unga i Malmö i åldern år som var öppet

18 16 arbetslösa eller sökande i program med aktivitetsstöd. Alla dessa är ju inte sysslolösa utan kan vara aktuella för aktiviteter inom t ex AF, JobbMalmö, Individ- och familjeomsorgen, Second Chance School och projekt som Boost by FC Rosengård II. Många är passiva och deltar inte i någon aktivitet alls, har avbrutit gymnasiet och mår dåligt. Reboot kommer att arbeta aktivt uppsökande primärt med ungdomsgruppen år. Projektet kommer också att vara ett alternativ för de över 20 år som är i behov av de insatser som erbjuds. Max 150 unga kommer att kunna vara delta i aktiviteter samtidigt per dag. För att kunna erbjuda ett flertal aktiviteter såväl i grupp som individuellt behövs en lokal anpassad för detta. Lokalen behöver innehålla samtalsrum, grupprum, ett större samlingsrum, kontor, pentry, personalutrymmen mm. Lokaler kommer att sökas aktivt under hösten, i första hand genom Malmö stads lokalförsörjningssystem Lima, och i andra hand även externt. Personalen kommer totalt att bestå av 6 handläggare varav 2 kuratorer, 2 arbetsförmedlare, 1 projektledare, 1 administratör och 1 deltidsekonom. Personal kommer att föra statistik på deltagarnas in- och utskrivning, anvisande organisation, utskrivningsorsak och annan relevant information för rapportering till SCB. Administratören kommer att föra noggranna uppgifter om närvaro/frånvaro, deltagande i aktiviteter mm. All statistik ska föras könsuppdelat. Resurser kommer också att avsättas för aktiviteter med deltagarna såsom träningskort, kostnader för deltagande i föreningsverksamhet, busskort mm. Personalen beräknas medfinansieras via tre befintliga medarbetare från kommunen och 1 befintlig AF-handläggare. Lokalen beräknas kosta cirka :-/ år. Under år 1 ska inventarier för de nyanställdas kontor, deltagarnas rum för samtal, gruppaktiviteter och samlingar anskaffas. Inklusive datorer, kopiator och informationsteknik beräknas detta kosta kronor, förutsatt att de befintliga medarbetarna tar med sina datorer och möbler. Deltagarnas aktiviteter inklusive utrustning och materiel beräknas till kr/år. Kostnaden för inhyrda konsulter uppskattas till kr varav merparten avser kostnader för deltagarnas aktiviteter kr avser handledning och personalutbildning från en jämställdhetskonsult. Nedan följer två exempel på hur ett veckoschema kan se ut för en deltagare inom Reboot: Aktivitetsplan exempel på veckoschema för deltagare i grupp 2: Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag PRAKTIK Morgonmöte/frukost PRAKTIK Tema: Utbildning Morgonmöte/frukost Tema: Förhållningssätt/regler Gemensam aktivitet PRAKTIK Gemensam aktivitet PRAKTIK Morgonmöte/frukost Tema: Fritid/friskvård Gemensam aktivitet Individuell aktivitet PRAKTIK Individuell aktivitet PRAKTIK Individuell aktivitet

19 17 Aktivitetsförslag: Social färdighetsträning Gruppövning Föreläsning PRAKTIK Aktivitetsförslag: Studiebesök Föreläsning Utbildningssystem Gruppvägledning Kompetensutveckling Trepartssamtal PRAKTIK Aktivitetsförslag: Träning Föreningsliv Detta är ett schema man kan följa men som även kan göras om efter individuella behov, t.ex. om en ungdom behöver träna på ett tema fler gånger än ett. Aktivitetsplan exempel på veckoschema för deltagare i grupp 4: Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Morgonmöte/ Morgonmöte/ Morgonmöte/ frukost frukost frukost Tema: Arbetsmarknad Tema: Utbildning Tema: Omvärldsorientering Morgonmöte/ frukost Tema: Förhållningssätt/regler Morgonmöte/ frukost Tema: Fritid/ friskvård Gemensam aktivitet Gemensam aktivitet Gemensam aktivitet Gemensam aktivitet Gemensam aktivitet Individuell aktivitet Aktivitetsförslag: Social färdighetsträning Gruppövning Föreläsning Individuell aktivitet Aktivitetsförslag: Arbetsmarknad Praktik Jobbsök Meritportfölj Föreläsning Trepartssamtal Individuell aktivitet Aktivitetsförslag: Studiebesök Föreläsning Utbildningssystem Gruppvägledning Kompetensutveckling Trepartssamtal Individuell aktivitet Aktivitetsförslag: Jämställdhet Lokalkännedom Individuell aktivitet Aktivitetsförslag: Träning Föreningsliv Detta är ett schema man kan följa men som även kan göras om efter individuella behov, t.ex om en ungdom behöver träna på ett tema fler gånger än ett. Ungdomsuppföljningen inom VLC har olika rutiner för att i dagsläget registrera och rapportera de ungas sysselsättning och deltagande i den dagliga verksamheten. Dessa system ska ses över och samordnas i en rapporteringsrutin där deltagarna kan registreras timme för timme i de olika verksamheter de kommer att delta i. Denna information kommer att sammanfattas av projektadministratören i en den månatliga SCB-rapporteringen. Resultatdata kommer också att rapporteras av denna personal.

20 18 Beskriv projektpersonalens kompetens för att genomföra och administrera projektet? Personalen inom VLC som idag arbetar med ungdomarna är kurator och studie- och yrkesvägledare med mellan 5 och 15 års erfarenhet av arbete med ungdomar i Malmö. De nya handläggarna kommer också att ha högskoleutbildningar och om möjligt tidigare erfarenhet av att arbeta med ungdomar. De två arbetsförmedlarna kommer att rekryteras internt från AF. Projektledaren som kommer att rekryteras kommer också att ha någon form av högskoleutbildning och krav kommer att ställas på att hen har tidigare erfarenhet av projektledning. Av tidigare erfarenhet av ESF-projekt finns en kunskap om hur viktigt det är att rekrytera administrativ personal med rätt kvalifikationer. Det är viktigt att de har en gedigen kunskap om statistik och ekonomi men de måste också kunna sätta sig in i ESFkonceptet och kunna arbeta flexibelt och självständigt. Stor vikt kommer att ställas på denna kravbild vid rekryteringen. Vilka kompetenser kommer att upphandlas externt? Tidigare erfarenhet från DI4DO och andra verksamheter för unga sysslolösa/arbetslösa har visat att det inte räcker med samtal/vägledning eller praktik för att bryta de ungas passivitet. Även ungdomarna själva efterfrågar aktiviteter av olika slag, både kulturella och fysiska, se: När livet känns fel ungas upplevelser kring psykisk ohälsa. Därför kommer Reboot att upphandla en friskvårdare/idrottsledare som tre gånger i veckan kommer att arrangera olika friskvårdsaktiviteter. Parallellt med detta kommer både personalen och andra att hålla föreläsningar för de unga flera gånger per vecka. Med anledning av detta behövs det flera olika föreläsare som kommer att framförallt att anlitas utifrån. Föreläsningarna ska både fungera som ögonöppnare, visa på nya alternativ, annorlunda möjliga yrkesval och fungera informativt och motiverande. Personalen i projektet behöver kontinuerlig handledning externt med fokus på deltagarnas problembild och behov. Handledare kommer att anlitas utifrån de gällande avtal som finns. Utbildare angående jämställdhet för personalen i första hand kommer att anlitas internt från någon av myndigheterna annars externt. Hur säkerställer projektet att jämställdhets- samt tillgänglighetskompetens finns hos projektpersonalen och samverkanspartner? För att säkerställa en jämställdhetsmedvetenhet i verksamheten kommer de befintliga handläggarna, som är tänkta att ingå i Reboot, att redan under höstterminen 2015 gå en första åttatimmars utbildning i jämställdhetsanalyser och hur dessa ska hanteras. Inom jämställdhetsutbildningen kommer tyngdpunkten att läggas på 4R-metoden med dess fyra moment Representation, Resursfördelning, Realia och Realisering av en handlingsplan. Detta arbete ska påbörjas redan innan den planerade projektstarten och fortsätta som en integrerad del i Reboot. En kontakt är även tagen med Malmö högskola som har personal med jämställdhetskompetens som känner till VLCs verksamhet sedan tidigare och är positiv till att vara delaktig.

Kommunernas informationsansvar EN GUIDE OM LAGSTIFTNING, EKONOMI OCH INSATSER FÖR UNGA SOM VARKEN ARBETAR ELLER STUDERAR

Kommunernas informationsansvar EN GUIDE OM LAGSTIFTNING, EKONOMI OCH INSATSER FÖR UNGA SOM VARKEN ARBETAR ELLER STUDERAR Kommunernas informationsansvar EN GUIDE OM LAGSTIFTNING, EKONOMI OCH INSATSER FÖR UNGA SOM VARKEN ARBETAR ELLER STUDERAR Kommunernas informationsansvar EN GUIDE OM LAGSTIFTNING, EKONOMI OCH INSATSER FÖR

Läs mer

Fördjupningsstudie Unga som varken arbetar eller studerar

Fördjupningsstudie Unga som varken arbetar eller studerar Rapport 2012 Fördjupningsstudie Unga som varken arbetar eller studerar Anna-Belle Ericsson 2012-09-03 Fördjupningsstudie Unga som varken arbetar eller studerar 1(79) Innehållsförteckning SAMMANFATTNING...

Läs mer

Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Samverkan genom samordningsförbund kring unga med aktivitetsersättning

Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Samverkan genom samordningsförbund kring unga med aktivitetsersättning Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan Samverkan genom samordningsförbund kring unga med aktivitetsersättning Återrapportering enligt regleringsbreven för 2011 Sida: 2 av 30 Sida: 3

Läs mer

INSATS MED KVALITET. kvalitetssäkring av insatser som erbjuds unga

INSATS MED KVALITET. kvalitetssäkring av insatser som erbjuds unga INSATS MED KVALITET kvalitetssäkring av insatser som erbjuds unga INSATS MED KVALITET kvalitetssäkring av insatser som erbjuds unga 1 (20) Innehåll 1 Bakgrund... 3 2 Ungas etablering... 4 3 Stöd till

Läs mer

Plan för introduktionsprogram, revidering

Plan för introduktionsprogram, revidering KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Datum Diarienummer Bylund Björn 2014-11-25 UAN-2014-0498 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Plan för introduktionsprogram, revidering Kontoret

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (17) Projektnamn FILUR Slutrapport genomförande Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. Projektidé: Stockholm stad, Jobbtorg Stockholm har varit projektägare

Läs mer

UNGA IN SLUTUTVÄRDERING

UNGA IN SLUTUTVÄRDERING Avsedd för Arbetsförmedlingen Dokumenttyp Slutrapport Datum Juni 2014 UNGA IN SLUTUTVÄRDERING INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning 2 1. Inledning 3 1.1 Slututvärderingens syfte och genomförande 3 1.1.1

Läs mer

Uppföljning av finansiell samordning

Uppföljning av finansiell samordning 1 (31) Till Socialdepartementet 103 33 Stockholm Uppföljning av finansiell samordning Redovisning enligt Försäkringskassans regleringsbrev 2012 1 2 (31) Sammanfattning Som en del av arbetet med att öka

Läs mer

Plug In Partille. Porten Vägledningscentrum

Plug In Partille. Porten Vägledningscentrum Plug In Partille Porten Vägledningscentrum PlugInnovation djupstudier 2014:7 Plug In Partille - Porten Vägledningscentrum Författare: Anna Liljeström Innehåll 1. Inledning 4 1.1 Syfte och mål med djupstudierna

Läs mer

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2 Örebro Kommun En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB Delrapport SATSA 2010, vers 2 Markör Marknad och Kommunikation AB, Box 396, 701 47 Örebro Telefon:

Läs mer

Kartläggning av insatser i Skåne för Ungdomar Hur är det att vara ung i Skåne?

Kartläggning av insatser i Skåne för Ungdomar Hur är det att vara ung i Skåne? Ali Fakhro Region Skåne Avdelning för Regional Utveckling 2011-05-18 Kartläggning av insatser i Skåne för Ungdomar Hur är det att vara ung i Skåne? Innehåll Förord...3 Sammanfattning...4 Utbildning...5

Läs mer

Vad gör kommunerna för ungdomar som inte går i gymnasieskolan?

Vad gör kommunerna för ungdomar som inte går i gymnasieskolan? Rapport 360 2011 Vad gör kommunerna för ungdomar som inte går i gymnasieskolan? En rapport om det kommunala informationsansvaret (uppföljningsansvaret) Beställningsadress: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm

Läs mer

Dnr: 2012/385 145. Projektplan för. En gemensam ingång. Mora Kommun 2013-10-02

Dnr: 2012/385 145. Projektplan för. En gemensam ingång. Mora Kommun 2013-10-02 Dnr: 2012/385 145 Projektplan för En gemensam ingång Mora Kommun 2013-10-02 Sammanfattning Mora kommun har under de senaste åren gjort massiva satsningar på att motverka den ökade ungdomsarbetslösheten,

Läs mer

Utredning om organisation av arbetsmarknads - och vuxenutbildningsinsatser

Utredning om organisation av arbetsmarknads - och vuxenutbildningsinsatser SIGNERAD 2014-01-24 Malmö stad Stadskontoret 1 (9) Datum 2014-01-14 Vår referens Gunnar Bergström Utredningssekreterare Tjänsteskrivelse gunnar.bergstrom@malmo.se Utredning om organisation av arbetsmarknads

Läs mer

Vägarna in. Arbetet med unga i kommuner med lokala utvecklingsavtal

Vägarna in. Arbetet med unga i kommuner med lokala utvecklingsavtal Vägarna in Arbetet med unga i kommuner med lokala utvecklingsavtal Vägarna in Arbetet med unga i kommuner med lokala utvecklingsavtal 1 Ungdomsstyrelsen är en myndighet som tar fram kunskap om ungas levnadsvillkor.

Läs mer

Vi vill vara med! Samordningsförbunden Östra Skaraborg. Slutrapport, ESF-förstudie. Rickard Stenström Projektsamordnare Vi vill vara med ESF-förstudie

Vi vill vara med! Samordningsförbunden Östra Skaraborg. Slutrapport, ESF-förstudie. Rickard Stenström Projektsamordnare Vi vill vara med ESF-förstudie Samordningsförbunden Östra Skaraborg 2014 Vi vill vara med! Slutrapport, ESF-förstudie Rickard Stenström Projektsamordnare Vi vill vara med ESF-förstudie Samordningsförbunden Östra Skaraborg Telefon: 010-487

Läs mer

Att inte följa den förväntade vägen

Att inte följa den förväntade vägen Att inte följa den förväntade vägen En studie om ungdomar utanför gymnasieskolan och om det kommunala uppföljningsansvaret Marianne Lundgren Jan Magnusson Rapport 3:2009 Kvalitetskriterier för FoU-rapporter

Läs mer

- En förstudie gällande områdena entreprenörskap och samverkan mellan skola och arbetsliv i utbildningssystemet i Skåne

- En förstudie gällande områdena entreprenörskap och samverkan mellan skola och arbetsliv i utbildningssystemet i Skåne Vad möter de unga? - En förstudie gällande områdena entreprenörskap och samverkan mellan skola och arbetsliv i utbildningssystemet i Skåne (titel kan komma att ändras något) 1 Förord Med målsättningen

Läs mer

Kartläggning av ungdomar i åldern 16-24 år som inte studerar eller arbetar

Kartläggning av ungdomar i åldern 16-24 år som inte studerar eller arbetar Diarienummer: KS 24-2013/396 Slutrapport Kartläggning av ungdomar i åldern 16-24 år som inte studerar eller arbetar Centrum för tillämpad arbetslivsforskning och utvärdering (CTA) Malmö högskola 1 Innehållsförteckning

Läs mer

Unga föräldrars möjligheter att slutföra sin utbildning

Unga föräldrars möjligheter att slutföra sin utbildning Unga s möjligheter att slutföra sin utbildning Förord Att få barn i unga år innebär ofta att skolgången avbryts, vilket kan medföra en högre risk för att hamna i ett långvarigt utanförskap. Vad kan då

Läs mer

NAVIGATORCENTRUM. visar vägen till arbete. Resultat och erfarenheter från satsningen på kommunal navigatorverksamhet

NAVIGATORCENTRUM. visar vägen till arbete. Resultat och erfarenheter från satsningen på kommunal navigatorverksamhet NAVIGATORCENTRUM visar vägen till arbete Resultat och erfarenheter från satsningen på kommunal navigatorverksamhet UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2007:15 NAVIGATORCENTRUM visar vägen till arbete Resultat

Läs mer

1(39) Diarienr 032-2010 ÅRSREDOVISNING. Organisationsnr 222000-1859

1(39) Diarienr 032-2010 ÅRSREDOVISNING. Organisationsnr 222000-1859 1(39) Diarienr 032-2010 ÅRSREDOVISNING 2009 Organisationsnr 222000-1859 2(39) Innehållsförteckning sid 1. Inledning 3 2. Organisation och administration 3 3. Verksamhetsberättelse 4 3.1 Måluppfyllelse

Läs mer

Slutrapport följeforskning. Insteget

Slutrapport följeforskning. Insteget Slutrapport följeforskning Insteget Innehållsförteckning Inledning 5 Utvärderingsuppdraget och dess genomförande 7 Projektets förväntade resultat och effekter 11 Behov/problem 11 Projektets mervärde 12

Läs mer

1(32) Diarienr 004-2012 ÅRSREDOVISNING. Antagen av styrelsen för Samordningsförbundet i Kalmar län 2012-02-24. Organisationsnr 222000-1859

1(32) Diarienr 004-2012 ÅRSREDOVISNING. Antagen av styrelsen för Samordningsförbundet i Kalmar län 2012-02-24. Organisationsnr 222000-1859 1(32) Diarienr 004-2012 ÅRSREDOVISNING 2011 Antagen av styrelsen för Samordningsförbundet i Kalmar län 2012-02-24 2(32) Innehållsförteckning sid 1. Inledning 3 2. Organisation och administration 3 3. Verksamhetsberättelse

Läs mer

Budgetunderlaget 2012-2014

Budgetunderlaget 2012-2014 Budgetunderlaget 2012-2014 2 (90) Budgetunderlaget 2012-2014 1. Hemställan... 3 1.1 Anslagsmedel... 3 1.2 Regelförändringar... 4 2. Utvecklingen på arbetsmarknaden... 6 2.1 Huvudscenario för åren 2012-2014...

Läs mer

Avrapportering till nämnd om genomförande av beslut 2014-06-27 om ny ledningsorganisation för gymnasie-och vuxenutbildningsförvaltningen

Avrapportering till nämnd om genomförande av beslut 2014-06-27 om ny ledningsorganisation för gymnasie-och vuxenutbildningsförvaltningen Malmö stad Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen Avrapportering till nämnd om genomförande av beslut 2014-06-27 om ny ledningsorganisation för gymnasie-och vuxenutbildningsförvaltningen Bakgrund:

Läs mer

Utredningar & rapporter Västerås stad, Konsult och Service

Utredningar & rapporter Västerås stad, Konsult och Service Utredningar & rapporter Västerås stad, Konsult och Service 20 U 2012:20 Dnr 2012/539-KSS-064 Vilka grupper är i behov av arbetslivsinriktad rehabilitering? Kartläggning av behovsgrupper i Västerås som

Läs mer

När de arbetssökande inte matchar arbetsmarknaden - Vad gör kommunerna då?

När de arbetssökande inte matchar arbetsmarknaden - Vad gör kommunerna då? När de arbetssökande inte matchar arbetsmarknaden - Vad gör kommunerna då? Krysmyntha Sjödin och Sven Trygged FoU-Nordväst Besöksadress Internet c/o Sollentuna kommun Oppegårdsstråket 12 www.fou-nordvast.com

Läs mer

karriärvägledning.se.nu

karriärvägledning.se.nu karriärvägledning.se.nu Sammanfattning & goda exempel Utbildningsdepartementet SOU 2001:46 Sammanfattning Sammanfattning av huvudbetänkandet karriärvägledning.se.nu (SOU 2001:45) Samhällets syn på kvalifikation,

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2013. Vi har ett uppdrag: Välfärd nu och framåt.

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2013. Vi har ett uppdrag: Välfärd nu och framåt. VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2013 Vi har ett uppdrag: Välfärd nu och framåt. 2 Från barndom till ålderdom. I glesbygd och stad. Västernorrland är en bra plats att leva på. Men det finns också potential som

Läs mer