3 f. Årsredovisning 2014 för BoråsBorås TME AB BESLUTSFÖRSLAG. Styrelsen föreslås besluta: Årsredovisningen läggs till handlingarna.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "3 f. Årsredovisning 2014 för BoråsBorås TME AB BESLUTSFÖRSLAG. Styrelsen föreslås besluta: Årsredovisningen läggs till handlingarna."

Transkript

1 3 f BESLUTSFÖRSLAG Årsredovisning 2014 för BoråsBorås TME AB Styrelsen föreslås besluta: Årsredovisningen läggs till handlingarna. Datum Kommunalråd Tillstyrkes Alternativt förslag Datum Kommunalråd Samverkan Ja x Nej Kommentar: Diarienummer: 2015/SH Programområde: 1 Handläggare: Martin Jakobsson, tfn Datum/avdelningschef: /Svante Stomberg

2 Årsredovisning 2014 BoråsBorås TME AB

3

4 Innehållsförteckning: VD har ordet 4 Förvaltningsberättelse 6 Resultaträkning 10 Balansräkning 14 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 11 Tilläggsupplysningar 12 Upplysningar till resultaträkning 14 Upplysningar till balansräkning 15 Underskrifter 16 Revisionsberättelse 18 Granskningsrapport, lekmannarevisorer 19 årsredovisning för BORÅSBORÅS TME AB Räkenskapsåret

5 VD har ordet Bolagets långsiktiga strategi för året har varit att gå från enbart marknadsföringsfunktion till en mer stöttade funktion med våra samarbetspartners och vara med och påverka innan och efter besöket eller mötet. Detta har bland annat varit en nyckelfråga för att lyckas med projektet No Limit - Sveriges första storskaliga street art festival. Vi har också arbetat med att få ut mer effekt av den sammansättning som bolaget har och de positiva effekterna av att ha olika funktioner i samma bolag. Arbetsmodell Principen för alla projekt som bolaget engagerar sig i är att det finns en aktör, som antigen är ett besöksmål eller en attraktion, ett sport- nöjes- eller kulturevenemang som skall genomföras, eller en person/organisation som vill stå som värd för ett möte/kongress. Projektledare på bolaget arbetar med att stötta och understödja dessa aktörer med fokus på att det skall leda till fler besökare till aktörens händelse och att dessa får ett gott mottagande. Dessa två ger då måluppfyllelse till bolagets dels strategiska mål: Ökad turistekonomisk effekt samt visionsmålet: Här skulle jag vilja stanna! Marknadsförarna på bolaget arbetar med kampanjplanering och paketering av stadens innehåll och marknadsför dessa i olika kanaler, där bolaget själva styr över boras.com och Borås Turistbyrå. Andra kanaler kan vara annonser, skyltreklam, trycksaker och distribution av dessa. Bolaget har alltså inga egna arrangemang eller reseanledningar utan arbetar för att paketera utbudet på platsen och med marknadsbearbetning ge besökare ett intressantare utbud av Borås som besöksort. Däremot kan och vill bolaget vara med och driva processer för ett intressantare utbud, för att kunna locka fler besökare till oss. Fler och bättre reseanledningar är avgörande för detta. Inom bolaget finns en Convention Bureau vilken arbetar aktivt med att stötta organisationer med att få kongresser till Borås. Kongresshus Ett funktionellt kongresshus i Borås är en nyckelfråga för att lyckas att få fler möten till staden. Bolagets Convention Bureau har under året intensifierat sitt arbeta med att bearbeta fler personer inom SP, Högskolan i Borås, SÄS och kommun, för att göra fler bud, fler site inspections som ska leda till fler beslut om lagda kongresser i vår stad. Vi har också arbetat med uppdraget att ansvara för att funktionen i det blivande kongresshuset, blir optimal för framtidens möten. Dotterbolaget, Borås Kongresshus AB, som fullmäktige uppdragit oss att bilda har förberetts för att starta upp under Stads- och destinationsutveckling Bolaget har under året projektlett och drivit fyra stycken idégrupper för att politiker, tjänstemän och privata aktörer kan samlas och tillsammans arbeta med en utvecklingsfråga. Dessa fyra har varit: Att utveckla befintliga/utveckla nya reseanledningar, Att bygga samman Knalleland med Borås City, Integration och Borås 400 År Bolaget är också med i ett pilotprojekt Purple Flag, som syftar till att utveckla kvällsekonomin i städerna, vilket är en viktig del i besöksnäringen. Bolaget driver också det administrativa för Partnerskapet BoråsBorås och under 2014 genomfördes tre stycken ERFA (forum för erfarenhetsutbyte mellan kommun o näringsliv) möten och tre stycken SRA (samrådsarena) möten. årsredovisning för BORÅSBORÅS TME AB Räkenskapsåret

6 Marknad/Kampanj 2014 var fokus för bolagets destinationsmarknadsföring att synliggöra stadens satsning på det textila klustret genom att positionera oss som Textilstaden Borås. Invigningen av Textile Fashion Center i maj gav möjlighet att locka till besök i det nya Textilmuseet och MarketPlace s Fashion Gallery. Marknadsföringen gick under rubriken Staden som galleri. Evenemang Under året har följande större evenemang skett i Borås där vi stöttat samarbetspartnern; FedCup, GinaTricot Grand Prix med SM-hoppning och Linnémarschen. Vi projektledde SM-veckan till den bäst genomförda hittills samt Street Art festivalen No Limit som gett eko och uppmärksamhet över hela världen. Statistik Den slutgiltiga statistikrapporten för 2014 är inte klar när dessa rader skrivs, men indikationerna visar på en ökning av de turistekonomiska effekterna, även om gästnätterna på hotell inte har ökat. Detta beroende på fler dagbesök, som sedan bolaget startade, har ökat med över personer per år. En komplett TEM rapport kommer i april månad Övernattningsstatistik Redovisas Antal gästnätter i april (källa SCB övernattningsstatistik) Turistekonomiska effekter TEM värde i Mkr Redovisas (källa Resurs AB) i april Borås 18 februari 2015 Helena Ransjö Alcenius Verkställande direktör årsredovisning för BORÅSBORÅS TME AB Räkenskapsåret

7 Årsredovisning för BoråsBorås TME AB Räkenskapsåret Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för BoråsBorås TME AB, får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret Verksamheten BoråsBorås TME AB är ett av staden och näringslivet i Borås samägt bolag. Bolaget har till uppgift att marknadsföra, sälja och aktivt verka för att staden, genom aktiviteter och evenemang, upplevs som en attraktiv destinationsort med gott värdskap. Målet är ökad hållbar tillväxt till nytta för medborgarna och näringslivet i Borås. Ägarförhållanden Företaget är ett dotterbolag till Borås Stadshus AB ( ), som i sin tur är helägt av Borås Stad. Bolaget ingår i kommunens koncern. BoråsBorås TME AB ägs till 91 % av Borås Stadshus AB ( ) och till 9 % av BoråsBorås Näringslivs ekonomiska förening ( ). Föreningens största medlemmar är Borås City, Knallelandsgruppen, Högskolan i Borås och SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut. Viareds företagarförening och Centrumfastighet är också viktiga medlemmar. Även om staden är huvudägare till bolaget, är styrelsesammansättningen lika fördelad, med fyra företrädare från staden och fyra representanter från näringslivet, samt två suppleanter från respektive part. Ordförandeposten och vice ordförandeposten innehas av staden. Flerårsöversikt Nettoomsättning Resultat efter finansiella poster Soliditet, % Antalet anställda Förväntningar avseende den framtida utvecklingen Företaget förväntas fortsätta sin verksamhet på nuvarande nivå under det kommande året. årsredovisning för BORÅSBORÅS TME AB Räkenskapsåret

8 Styrelsen består av: Ulf Olsson, Borås Stad, Ordförande Morgan Hjalmarsson, Borås Stad, Vice ordförande Björn Bergqvist, Borås Stad, Ledamot Ida Legnemark, Borås Stad, Ledamot Torbjörn L. Johansson, Ordförande BoråsBorås Näringslivs ek förening, Ledamot Magnus Johansson, Knallelandsgrupppen, Ledamot Hanna Grujovic, Scandic, Ledamot Anna Liljenby, Mitt i Borås Marknads AB, Ledamot Kerstin Hermansson, Borås Stad, Suppleant Matts Liljegren, Borås Stad, Suppleant Hanna Lassing, Kanico AB, Suppleant Ann-Christin Andreasson, Högskolan i Borås, Suppleant Personalrepresentant: Marita Curran Verkställande Direktör: Helena Ransjö Alcenius Auktoriserad revisor: Hans Gavin, EY Lekmannarevisor: Boris Preijde Förslag till resultatdisposition Belopp i tkr Styrelsen och verkställande direktören föreslår att till förfogande stående medel: Balanserat resultat Årets resultat 156 Totalt 1550 Disponeras för balanseras i ny räkning Summa Vad beträffar företagets resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande bokslutskommentarer. årsredovisning för BORÅSBORÅS TME AB Räkenskapsåret

9 Resultaträkning Belopp i tkr Not Rörelseintäkter, lagerförändring m.m. Nettoomsättning Övriga rörelseintäkter 343 Summa rörelseintäkter, lagerförändring m.m Rörelsekostnader Handelsvaror Övriga externa kostnader Personalkostnader Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar -196 Summa rörelsekostnader Rörelseresultat Finansiella poster Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 1 Räntekostnader och liknande resultatposter Summa finansiella poster -112 Resultat efter finansiella poster Bokslutsdispositioner 5 Erhållna koncernbidrag Summa bokslutsdispositioner Resultat före skatt 14 Skatter Skatt på årets resultat -14 Årets resultat - årsredovisning för BORÅSBORÅS TME AB Räkenskapsåret

10

11 Balansräkning Belopp i tkr Not TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Inventarier, verktyg och installationer Summa materiella anläggningstillgångar 587 Summa anläggningstillgångar 587 Omsättningstillgångar Varulager m.m. Färdiga varor och handelsvaror 235 Summa varulager 235 Kortfristiga fordringar Kundfordringar 212 Fordringar hos koncernföretag Övriga fordringar 577 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Summa kortfristiga fordringar Kassa och bank Kassa och bank 71 Summa kassa och bank 71 Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR årsredovisning för BORÅSBORÅS TME AB Räkenskapsåret

12 Balansräkning Belopp i tkr Not EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 7 Bundet eget kapital Aktiekapital (1.000 aktier) 100 Summa bundet eget kapital 100 Fritt eget kapital Balanserat resultat 1 Årets resultat - Summa fritt eget kapital 1 Summa eget kapital 101 Långfristiga skulder Checkräkningskredit Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser Ställda säkerheter Ställda panter och säkerheter Ansvarsförbindelser Ansvarsförbindelser Bolaget har en Kapitaltäckningsgaranti utställd av Borås Stad. Borås Stad åtar sig att svara för BoråsBorås TME ABs budgeterade kostnader vid var tid Inga Inga årsredovisning för BORÅSBORÅS TME AB Räkenskapsåret

13 Tilläggsupplysningar Redovisning och värderingsprinciper Belopp i tkr om inget annat anges. Tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan. Redovisningsprinciper Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2008:1 årsredovisning i mindre aktiebolag, (K2-reglerna). Årsredovisningen upprättas för första gången i enlighet med BFNAR 2008:1, Årsredovisning i mindre aktiebolag (K2), vilket kan innebära en bristande jämförbarhet mellan räkenskapsåret och närmast föregående räkenskapsår. Jämförelsetalen har inte räknat som. Årsredovisningen för det närmast föregående räkenskapsåret lämnas som bilaga. Redovisning av intäkter Intäktsredovisning sker i enlighet med BFNAR 2008:1 Intäkter. Företagets intäkter består i huvudsak av provisionsintäkter, bidrag och övriga intäkter. Provisionsintäkter redovisas i takt med att underliggande försäljningstransaktion har ägt rum. Bidrag består av driftsbidrag och redovisas kvartalsvis i enlighet med fastställd budget. Övriga intäkter består i princip av kontantförsäljning Anläggningstillgångar Anläggningtillgångar i form av inventarier har upptagits till anskaffningskostnad med avdrag för avskrivningar över bedömd nyttjandeperiod. Inventarierna skrivs av med 20 %. Inventarier av mindre värde kostnadsförs i sin helhet vid anskaffning. Checkräkningskredit Checkräkningskrediten har klassificerats som långfristig då företagets syfte med krediten är långfristig finansiering och man räknar inte med att minska utnyttjad kredit under det kommande året. Koncernbidrag Företaget är dotterföretag till Borås Stadshus AB, org nr med säte i Borås. Borås Stadshus AB upprättar koncernredovisning. Bolaget ägs till 91% av Borås Stadshus AB och till 9% av BoråsBorås Näringslivs ekonomiska förening (org nr: ). Inköp och försäljning mellan koncernbolag Av bolagets totala inköp och försäljning mätt i kronor avser 9,0 % av inköpen och 26,1 % av försäljningen andra företag inom den koncern som bolaget tillhör. årsredovisning för BORÅSBORÅS TME AB Räkenskapsåret

14 Upplysningar till resultaträkning Not 1 Nettoomsättning Belopp i tkr Driftsbidrag från BoråsBorås Näriningslivs ekonomiska förening Provisionsintäkter 468 Övriga intäkter Not 2 Arvode och kostnadsersättning till revisorer Belopp i tkr Revisionsarvode 32 Övriga uppdrag 15 Summa 47 Not 3 Anställda och personalkostnader Medelantalet anställda Män 4 Kvinnor 11 Totalt 15 Löner, andra ersättningar och sociala kostnader Belopp i tkr Löner och andra ersättningar: Styrelse och verkställande direktör 729 Övriga anställda Totala löner och ersättningar Sociala avgifter enligt lag Pensionskostnader samtliga anställda 440 Totala löner och ersättningar, pensionskostnader och sociala avgifter årsredovisning för BORÅSBORÅS TME AB Räkenskapsåret

15 Not 4 Räntekostnader och liknande resultatposter Belopp i tkr Räntekostnader, koncernföretag 113 Summa 113 Not 5 Bokslutsdispositioner Belopp i tkr Erhållet koncernbidrag Upplysningar till balansräkning Not 6 Inventarier, verktyg och installationer Belopp i tkr Ackumulerade anskaffningsvärden: -Vid årets början 978 -Nyanskaffningar Ackumulerade avskrivningar enligt plan: -Vid årets början Årets avskrivning enligt plan enligt anskaffningsvärden Redovisat värde vid årets slut 587 årsredovisning för BORÅSBORÅS TME AB Räkenskapsåret

16 Not 7 Eget kapital Belopp i tkr Specifikation av bundet och fritt eget kapital: Aktiekapital 100 Totalt bundet eget kapital 100 Balanserat resultat 1 Årets resultat - Totalt fritt eget kapital 1 Totalt eget kapital 101 Not 8 Skuld Borås Stad Belopp i tkr Beviljad kreditlimit Outnyttjad del Utnyttjat kreditbelopp Not 9 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Belopp i tkr Upplupna personalkostnader 715 Upplupna pensionskostnader 458 Övriga upplupna kostnader Upplupna pensionskostnader år 2014 innefattar även kostnader om 14 tkr avseende årsredovisning för BORÅSBORÅS TME AB Räkenskapsåret

17 Underskrifter Borås 24 februari 2015 Ulf Olsson Styrelseordförande Morgan Hjalmarsson Styrelseledamot Anna Liljenby Styrelseledamot Torbjörn L. Johansson Styrelseledamot Hanna Grujovic Styrelseledamot Björn Bergquist Styrelseledamot Ida Legnemark Styrelseledamot Magnus Johansson Styrelseledamot Helena Ransjö Alcenius Verkställande direktör Marita Curran Personalrepresentant Min revisionsberättelse har lämnats den 2 mars 2015 Hans Gavin Auktoriserad revisor årsredovisning för BORÅSBORÅS TME AB Räkenskapsåret

18

19 Revisionsberättelse årsredovisning för BORÅSBORÅS TME AB Räkenskapsåret

20 Granskningsrapport, lekmannarevisorer årsredovisning för BORÅSBORÅS TME AB Räkenskapsåret

21 boras.com nilssoncrwth.se

22 Internkontrollplan BoråsBorås TME AB Senast rev

23 Internkontroll Internkontroll är ett verktyg som används för att säkerställa att de uppgifter som görs inom bolaget är ändamålsenliga och ekonomiskt tillfredställande. Att bolaget följer de rutiner som är uppsatta. Internkontrollen ses som ett hjälpmedel i bolaget och används genom att de olika arbetsuppgifterna har dokumenterade rutiner som följs upp och revideras löpande. Stickprovskontroller görs löpande och avvikelser dokumenteras i en framtagen avvikelserapport. Internkontrollplanen är upprättad efter en bedömning av risk och väsentlighet vid utförande av arbetsuppgifter som görs inom bolaget. Skalan ligger mellan 1-10 där 1 anses som liten risk/väsentlighet och 10 som stor risk/väsentlighet. Planen är upprättad efter en granskning av följande områden: Verksamhet Bokslutsprocessen Intäktsprocessen Inköpsprocessen Anläggningstillgångar IT Lagar och riktlinjer HR-processen Efter arbetet med att bedöma riskerna i bolaget så särskildes de mest kritiska processerna. Dessa är sammanställda och genomgångna med all personal samt styrelsen.

24 Internkontrollplan # Riskdefinition Riskbeskrivning Process Nyckelkontroll/ aktivitet 8 Personberoende Risk för felaktigheter i bokslutet Bokslut Rutinbeskrivning och på grund av att ekonomichefen ej checklista finns upprättat är på plats. Saknas backup inom för hur de kritiska organisationen. momenten i bokslutet skall hanteras. 31 IT-system Risk för driftsäkerhet i ITsystemen IT Rutinbeskrivning finns för hur arbetsuppgifter skall hanteras vid eventuellt driftstopp. 13 Eget kapital Risk för att det egna kapitalet blir Bokslut Bolaget skall identifiera förbrukat om det finns ett behov för kapitaltäckningsgaranti och efterfråga kapitaltäckningsgaranti. 14 Eget kapital Risk för att det egna kapitalet blir Bokslut Kontrollera att förbrukat kapitaltäckningsgaranti finns upprättad och att den är aktuell. 4 Brist i Risk att inte leverera rätt till de leverans som arrangerar evenemangen eller andra aktörer som gör att de kanske inte vill komma tillbaka till Borås 9 Felaktig Risk för felaktig kontering/ kontering redovisning 10 Redovisnings Risk för att man inte fångar upp regler nya redovisningsprinciper Verksamheten Uppföljning görs av utfallet på utförda projekt, t.ex. så utförs marknadsundersökningar av kundnöjdheten i utförda projekt. Bokslut Ekonomiansvarig kontrollera konteringar gjorda av projektledaren. Bokslut Information skickas ut löpande av koncernen när nya regler kommer. Ekonomichefen får även externutbildning vid behov. Frekvens Kontrollägare Dokumentation Metod för verifiering Testperson Tidpunkt för rapportering Löpande Jessica Rutinbeskrivning och checklista för bokslut. Löpande Anders Kihl Rutinbeskrivning för IT-driftstopp Årsvis Helena Förfrågan om kapitaltäckningsgaranti finns upprättad. Årsvis Jessica Aktuell kapitaltäckningsgaranti har erhållits. Löpande Projektledaren Marknadsundersök ningar på utförda projekt. Kontrollera att det finns en aktuell rutinbeskrivning upprättad. Helena November Kontrollera att det finns Ann Årsvis en aktuell rutinbeskrivning upprättad. Kontrollera att förfrågan om kapitaltäckningsgaranti är skickad. Jessica Oktober Säkerställ att en aktuell Helena Januari kapitaltäckningsgaranti har upprättats. Stickprov görs på Helena Löpande, utfallet av marknadsföringsundersökningar. testa 6 projekt per år. Månadsvis Jessica Leverantörsfakturor Månadsvis analyseras BR/RR och leverantörsfakturor attesteras. Görs tillsammans med ekonomiansvarig. mot budget/prognos. Helena Månadsvis Årsvis Jessica Bevis på deltagande, t.ex. erhållet material från externa utbildningar eller kursavgift. Kontrollera att ekonomichefen varit på extern utbildning, nyhetsdagar från E&Y och skattedagarna från Skatteverket Helena Oktober/ november Testad 1

25 # Riskdefinition 36 Risk för ofullständighet 11 Tidsbrist i bokslutet 16 Ofullständig intäktsredovisning 17 Ofullständig avstämning 22 Efterlevnad av avtal Riskbeskrivning Process Nyckelkontroll/ aktivitet Risk för att anställda utnyttjar flexsystemet HR Att alla anställda tidrapporterar. Risk för felaktigheter i bokslutet Bokslut Rutinbeskrivning och pga. av tight tidsschema checklista finns upprättade för hur de kritiska momenten i bokslutet skall hanteras. Risk för att felaktiga summor Intäkter Rutin för hur avstämning betalas ut till arrangörerna skall ske finns eller/och att förmedlingsintäkterna implementerad. (provisionen) blir fel. Risk för fel i avstämning mot Intäkter Rutin för hur avstämning ticnet och dess arrangörer, skall göras finns beaktat antalet transaktioner och implementerad. mängden pengar som är i omlopp. Risk för att LOU ej efterlevs Inköp Aktuell attestinstruktion finns upprättad för hur inköp får hanteras. 40 Rån Risk för rån kontanthantering HR Personalen informeras löpande om de säkerhetsrutiner som gäller. Frekvens Kontrollägare Dokumentation Metod för verifiering Testperson Tidpunkt för rapportering Dagligen Alla anställda Tidrapporter Stickprov görs på Helena Årligen, stämplade tider för kontrollera 2 rimlighetsbedömning av veckor per inrapporterad tid. anställd. Stickprov görs för samtliga anställda under två veckor per år. Årsvis Jessica Rutinbeskrivning och checklista finns upprättade. Löpande Ann Lilja Rutin finns upprättad för avstämningar. Löpande Ann Lilja Rutin finns upprättad för avstämningar. Kontrollera att rutinbeskrivning finns på plats. Helena November Ta stickprov på utförda Jessica Månadsvis avstämningar mot underlag och beräkningen, säkerställ fullständighet. Ta stickprov på utförda Jessica Månadsvis avstämningar mot underlag och beräkningen, säkerställ fullständighet. Löpande Jessica Attestrutin Kontrollera att attestinstruktionen är uppdaterad och antagen av styrelsen. Helena Årsvis Årsvis Helena Bevis på Kontrollera med Jessica Årsvis deltagande, t.ex. personalen att det fått erhållet material säkerhetsgenomgång. från säkerhetsgenomgång. Testad 2

26 Verksamheten 2 Felaktig information Risk att anställda ger kunder felaktig information 3 Godkännande Risk att bolaget lägger ner tid på evenemang som ej blir av 4 Brist i leverans Risk att inte leverera rätt till de som arrangerar evenemangen eller andra aktörer som gör att de kanske inte vill komma tillbaka till Borås 5 Många engagemang 6 Ofullständig kassaavstämning 7 Oegentligheter och Fraud Risk för att det blir för många engagemang på en gång som organisationen ej kan hantera # Riskdefinition Riskbeskrivning Process Sannolikhekvens Konse- Summa Nyckelkontroll/-aktivitet Kontrollägare Dokumentation Frekvens 1 Öppettider Risk för att personalens frånvaro gör att butiken inte kan öppna. Verksamheten Extrapersonal kan hoppa in och jobba/öppna om samtliga ordinarie personal är sjuka eller borta. Helena VAD/HUR pärmar med detaljerade rutiner finns upprättat så all personal kan öppna Löpande Verksamheten Rutiner finns för vilken information som skall ges ut, dubbelkontroll görs mot arrangörens produktblad. Helena Boras.com Löpande Verksamheten Tydliga kriterier finns för Frida Projektplan och Löpande värdering av vilka evenemang projektmall finns som vi ska arbeta med Verksamheten Uppföljning görs av utfallet på Projektledaren Marknadsundersökningar Löpande utförda projekt, t.ex. så utförs på marknadsundersökningar av utförda projekt. kundnöjdheten i utförda projekt. Verksamheten Rutin finns för att för att Frida Projektplan och Löpande extraanställa personal till projektmall finns samt specifika projekt. Beslut tas i övergripande planeringsfasen av projektet. produktionsplan Risk för fel i kassaavstämning Verksamheten Rutin för kassaavstämning finns implementerad. Zorka Rutinbeskrivning och checklista för kassaavstämning Löpande Risk för stöld av presentkort Verksamheten Rutin för hantering av presentkort Ann Alla pk kortsnummer Löpande finns implementerad. skrivs upp och följs

27 Bokslutsprocessen # Riskdefinition Riskbeskrivning Process Sannolikhekvens Konse- Summa Nyckelkontroll/-aktivitet Kontrollägare Dokumentation Frekvens 8 Personberoende Risk för att felaktigheter i Bokslutsprocessen Rutinbeskrivning och checklista Jessica Rutinbeskrivning och Löpande bokslutet på grund av att ekonomichefen ej är på plats. Saknas backup inom organisationen finns upprättat för hur de kritiska momenten i bokslutet skall hanteras. checklista för bokslut. 9 Felaktig Risk för felaktig kontering/ Bokslutsprocessen Ekonomiansvarig kontrollerar Jessica Leverantörsfakturor Månadsvis kontering redovisning konteringar gjorda av projektledaren. 10 Redovisningsregler Risk för att man inte fångar upp Boksluts Information skickas ut löpande av Jessica Bevis på deltagande, Årsvis nya redovisningsprinciper processen koncernen när nya regler kommer. Ekonomichefen får även externutbildning vid behov. t.ex. erhållet material från externa utbildningar eller kursavgift. 11 Tidsbrist i Risk för felaktigheter i bokslutet Bokslutsprocessen Rutinbeskrivning och checklista Jessica Rutinbeskrivning och Årsvis bokslutet pga. av tight tidsschema finns upprättade för hur de kritiska momenten i bokslutet skall hanteras. checklista finns upprättat. 12 Periodisering av Risk för felaktiga periodiseringar i Bokslutsprocessen Löpande dialog och uppföljning Jessica Rutinbeskrivning på Kvartalsvis intäkter och kostnader bokslutet pga. Information från verksamheten ej når ekonomiavdelningen görs med projektansvarig för att informera och fånga upp periodiseringar. försäljning/inköp finns 13 Eget kapital Risk för att det egna kapitalet blir Bokslutsprocessen Bolaget identifierar om det finns Helena Förfrågan om Årsvis förbrukat ett behov för kapitaltäcknings- garanti och efterfråga kapitaltäckningsgaranti. kapitaltäckningsgaranti finns upprättad. 14 Eget kapital Risk för att det egna kapitalet blir förbrukat Bokslutsprocessen Kontrollera att kapitaltäckningsgaranti finns upprättad och att den är aktuell. Jessica Aktuell kapitaltäckningsgaranti har erhållits. Årsvis

28 Intäktsprocessen # Riskdefinition Riskbeskrivning Process Sannolikhet Konsekvens Summa Nyckelkontroll/-aktivitet Kontrollägare Dokumentation Frekvens 15 Ofullständig Risk för att intäktsredovisningen Intäktsredovisning inte är korrekt redovisad 16 Ofullständig Risk för att felaktiga summor intäktsredovisning eller/och att förmedlingsintäkterna betalas ut till arrangörerna (provisionen) blir fel. 17 Ofullständig Risk för att vidarefakturering av intäktsredovisning projekt inte sker korrekt Intäktsprocessen Resulatatrapport jmf mot budget och rimlighetskontroller görs Jessica Budget Månadsvis Intäktsprocessen Rutin för hur avstämning skall ske Ann Rutin finns upprättad Löpande finns implementerad. för avstämningar. Intäktsprocessen Rutin finns upprättad för Ann Rutin finns upprättad Löpande avstämningar. för avstämningar. 18 Stöld Risk för stöld (presentkort) Intäktsprocessen Rutin för hantering av presentkort Ann Alla mottagna o sålda Månadsvis finns implementerad. pk kortsnummer skrivs upp och följs 19 Ofullständig avstämning Risk för fel i avstämning mot ticnet och dess arrangörer, beaktat antalet transaktioner och mängden pengar som är i omlopp. Intäktsprocessen Rutin för hur avstämning skall göras finns implementerad. Jessica Avstämning veckovis av ticnets försäljningslistor mot våra försäljningslistor ur Cash It Veckovis

29 Inköpsprocessen # Riskdefinition Riskbeskrivning Process Sannolikhet Konsekvens Summa Nyckelkontroll/-aktivitet Kontrollägare Dokumentation Frekvens 20 Rörelsetillhörighet Risk för att alla inköp ej är Inköpsprocessen Aktuell attestinstruktion finns Helena Besluts och och godkännande verksamhetsnära och godkända upprättad för hur inköp får behörighetslista samt hanteras. attestinstruktion Löpande 21 Efterlevnad av avtal Risk för att LOU ej efterlevs Inköpsprocessen Aktuell attestinstruktion finns upprättad för hur inköp får hanteras. Jessica Attestinstruktion Löpande 22 Efterlevnad av avtal Risk för inköp ej görs via ramavtal Inköpsprocessen Aktuell attestinstruktion finns upprättad för hur inköp får hanteras. Jessica Attestinstruktion Löpande 23 Kontering av kostnader Risk för att kostnaden inte hamnar på projekt Inköpsprocessen Projektledaren följer löpande upp kostnader på sitt projekt och alla inköp skall attesteras. Genomgång av samtliga betalda fakturor görs av ekonomi och VD 24 Okunskap och Risk för felaktig betalning av Inköpsprocessen Alla betalningar skall attesteras. brister faktura Genomgång av samtliga betalda fakturor görs av ekonomi och VD 25 Placering inköp Risk för mutor och bestickning Inköpsprocessen Genomgång av lagar o regler så det inte finns okunskap om vad som gäller samt att det alltid är minst två i en inköpsprocess Jessica/Helena Leverantörsfakturor Månadsvis Helena Leverantörsfakturor Månadsvis Helena Attestinstruktion Löpande 26 Bristande inköp Risk för inköp av souvenirer och Inköpsprocessen Inventering görs löpande Ann Inventeringsunderlag, och planering material som inte går att sälja inventeringsjournal Månadsvis

30 Anläggningstillgångar Summa Nyckelkontroll/-aktivitet Kontrollägare Dokumentation Frekvens # Riskdefinition Riskbeskrivning Process Sannolikhet Konsekvens 27 Existens av anläggningstillgångar Risk för att samtliga anläggningstillgångar inte existerar Anläggningstillgångar Anläggningsregister finns Jessica Visma Anläggningsregister 28 Ofullständighet i Risk för att anläggningsregistret Anläggningstillgångar Avstämning av Jessica Visma anläggningstillgångarna inte stämmer överens med anläggningsregistret görs varje Anläggningsregister huvudboken tertial Tertial Tertial IT # Riskdefinition Riskbeskrivning Process Sannolikhet Konsekvens Summa Nyckelkontroll/-aktivitet Kontrollägare Dokumentation Frekvens 29 Behörighet Risk för otillbörlig tillgång/intrång i IT-systemen 30 IT-system Risk för driftsäkerhet i ITsystemen IT Kommunens dataservice har hög säkerhet/brandväggar för intrång Anders Borås Stads Intranät Löpande IT Rutinbeskrivning finns för hur Anders Rutinbeskrivning för ITdriftstopp Löpande arbetsuppgifter skall hanteras vid eventuellt driftstopp. Lagar och riktlinjer # Riskdefinition Riskbeskrivning Process Sannolikhekvens Konse- Summa Nyckelkontroll/-aktivitet Kontrollägare Dokumentation Frekvens 31 Efterlevnad av Risk för att lagar och riktlinjer Lagar och Rutin finns implementerad Jessica HÖK samt AB Löpande lagar och riktlinjer avseende personal ej efterlevs. riktlinjer avseende vart man skall vända sig när man har personalfrågor. 32 Efterlevnad av lagar och riktlinjer Risk för att bolagsnära lagar och riktlinjer ej efterlevs. Lagar och riktlinjer Revisorn reviderar bokslutet varje år. Jessica Revisionsrapporter Årligen

Årsredovisning 2014 BoråsBorås TME AB 556784-7719

Årsredovisning 2014 BoråsBorås TME AB 556784-7719 Årsredovisning 2014 BoråsBorås TME AB 556784-7719 Innehållsförteckning: VD har ordet 4 Förvaltningsberättelse 6 Resultaträkning 10 Balansräkning 14 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 11 Tilläggsupplysningar

Läs mer

2 f) Årsredovisning 2012 för BoråsBorås TME AB BESLUTSFÖRSLAG. Styrelsen föreslås besluta: Årsredovisningen läggs till handlingarna.

2 f) Årsredovisning 2012 för BoråsBorås TME AB BESLUTSFÖRSLAG. Styrelsen föreslås besluta: Årsredovisningen läggs till handlingarna. 2 f) BESLUTSFÖRSLAG Årsredovisning 2012 för BoråsBorås TME AB Styrelsen föreslås besluta: Årsredovisningen läggs till handlingarna. Datum Kommunalråd Tillstyrkes Alternativt förslag Datum Kommunalråd Samverkan

Läs mer

4 f. Årsredovisning 2013 för BoråsBorås TME AB BESLUTSFÖRSLAG. Styrelsen föreslås besluta: Årsredovisningen läggs till handlingarna.

4 f. Årsredovisning 2013 för BoråsBorås TME AB BESLUTSFÖRSLAG. Styrelsen föreslås besluta: Årsredovisningen läggs till handlingarna. 4 f BESLUTSFÖRSLAG Årsredovisning 2013 för BoråsBorås TME AB Styrelsen föreslås besluta: Årsredovisningen läggs till handlingarna. Datum Kommunalråd Tillstyrkes Alternativt förslag Datum Kommunalråd Samverkan

Läs mer

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Årsredovisning för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk

Läs mer

Företagarna Stockholms stad service AB

Företagarna Stockholms stad service AB Årsredovisning för Företagarna Stockholms stad service AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Företagarna Stockholms stad service AB Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot i Företagarna Stockholms

Läs mer

Innehållsförteckning:

Innehållsförteckning: årsredovisning 2011 årsredovisning för BORÅSBORÅS TME AB 556784-7719 Räkenskapsåret 20110101-20111231 Innehållsförteckning: VD har ordet 4 Förvaltningsberättelse 8 Ekonomisk översikt 9 Resultaträkning

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Tvätteriförbundets Service AB Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Motala Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning:

Motala Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning: Årsredovisning för Motala Golf AB Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Investeringsaktiebolaget Cobond (publ)

Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) Årsredovisning för Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad verkställande direktör i Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) intygar härmed

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Svenska Tecknare Association of Swedish Illustrators and Graphic Designers Hornsgatan 103 SE-117 28 Stockholm, Sweden T: +46 8 556 029 10 info@svenskatecknare.se www.svenskatecknare.se Föreningen Svenska

Läs mer

Flästa Källa AB (publ)

Flästa Källa AB (publ) Årsredovisning för Flästa Källa AB (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Källatorp Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

Källatorp Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Källatorp Golf AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF)

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) Årsredovisning för Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) 802417-2812 Räkenskapsåret 2009 11 11 2010 12 31 Org.nr 802417-2812 1 (8) Styrelsen för Stockholms funktionshindrades fiskeförening

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Sveriges Affärsreseförening AB Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

GKS Drift AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

GKS Drift AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för GKS Drift AB Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31 Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2004 ASVH Service AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2004. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2003 ASVH Service AB Styrelsen för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2003. Förvaltningsberättelse Verksamhet ASVH Service

Läs mer

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GodEl Sverige AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll Sida

Läs mer

Årsredovisning. Suseboparken Parkerings AB

Årsredovisning. Suseboparken Parkerings AB Årsredovisning för Suseboparken Parkerings AB 556781-9221 Räkenskapsåret 2014 1 (5) Styrelsen för Suseboparken Parkerings AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisningen är

Läs mer

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE 1(9) FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Årsredovisning för Spiffx AB Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet,

Läs mer

Ljungby Business Arena ekonomisk förening

Ljungby Business Arena ekonomisk förening Årsredovisning för Ljungby Business Arena ekonomisk förening Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för SchoolSoft Svenska AB Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01 -- 2010-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening Årsredovisning för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening 769622-6120 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013.

Läs mer

KRONHOLMEN GOLF AB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015

KRONHOLMEN GOLF AB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015 ÅRSREDOVISNING 2015 Styrelsen och verkställande direktören för Kronholmen Golf AB får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01 -- 2015-12-31. Årsredovisningen omfattar 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

3 g. Årsredovisning 2015 för Borås Textile Fashion Center AB BESLUTSFÖRSLAG. Styrelsen föreslås besluta: Årsredovisningen läggs till handlingarna.

3 g. Årsredovisning 2015 för Borås Textile Fashion Center AB BESLUTSFÖRSLAG. Styrelsen föreslås besluta: Årsredovisningen läggs till handlingarna. 3 g BESLUTSFÖRSLAG Årsredovisning 2015 för Borås Textile Fashion Center AB Styrelsen föreslås besluta: Årsredovisningen läggs till handlingarna. 20160309 Ulf Olsson Datum Kommunalråd Tillstyrkes Alternativt

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Målaren 3

Bostadsrättsföreningen Målaren 3 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Målaren 3 Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning ONETOOFREE AB

Årsredovisning ONETOOFREE AB Årsredovisning för ONETOOFREE AB 556729-7758 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 556729-7758 1 (7) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Bolaget utvecklar och tillhandahåller spel på internet

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan Räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30 Stiftelsen Sophiaskolan 1(8) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30.

Läs mer

Björkliden Bodaholm Golf AB

Björkliden Bodaholm Golf AB Årsredovisning för Björkliden Bodaholm Golf AB Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Froglodge Sweden AB. Årsredovisning för 556960-0512. Räkenskapsåret 2014-01-12-2014-12-31. Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

Froglodge Sweden AB. Årsredovisning för 556960-0512. Räkenskapsåret 2014-01-12-2014-12-31. Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Froglodge Sweden AB Räkenskapsåret 2014-01-12 - Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Tilläggsupplysningar

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Filial af K/S Karlstad Bymidte, Sverige, Danmark

Filial af K/S Karlstad Bymidte, Sverige, Danmark Årsredovisning för Filial af K/S Karlstad Bymidte, Sverige, Danmark Räkenskapsåret 2014-01-01 - Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter

Läs mer

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB Årsredovisning för Svensk Privatläkarservice AB 556794-9408 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Svensk Privatläkarservice AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2015 BoråsBorås TME AB Räkenskapsåret

ÅRSREDOVISNING 2015 BoråsBorås TME AB Räkenskapsåret ÅRSREDOVISNING 2015 BoråsBorås TME AB 556784-7719 Räkenskapsåret 2015-01-01 2015-12-31 Innehållsförteckning VD har ordet 5 Förvaltningsberättelse 10 Resultaträkning 12 Balansräkning 14 Ställda säkerheter

Läs mer

Media Evolution Southern Sweden Ideell Förening

Media Evolution Southern Sweden Ideell Förening Årsredovisning för Media Evolution Southern Sweden Ideell Förening Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Media Evolution Southern Sweden Ideell Förening Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse

Läs mer

Lessebo Åkericentral AB

Lessebo Åkericentral AB Årsredovisning för Lessebo Åkericentral AB Räkenskapsåret 2005-01-01-2005-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. för. Svenska Uppfinnareföreningens Service AB org nr: 556318-8498

Årsredovisning. för. Svenska Uppfinnareföreningens Service AB org nr: 556318-8498 Årsredovisning 2014 för Svenska Uppfinnareföreningens Service AB org nr: 556318-8498 Styrelsen och verkställande dirktören för Svenska Uppfinnareföreningens Service AB får härmed avge årsredovisning för

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM TYDLIGT BÄTTRE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM TYDLIGT BÄTTRE ÅRSREDOVISNING 2013/2014 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM Styrelsen för LanTeam Consulting AB, 556582-7291 får härmed avge årsredovisning för 2013-05-01-2014-04-30. ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN Bolaget bedriver

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Hålabäcks Värmeförening ek för. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874 1(7) Årsredovisning för Fjällbete i Åredalens ek förening 76968-9874 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 212-1-1-212-12-31. Innehållsförteckning Sida

Läs mer

Boo Allaktivitetshus AB

Boo Allaktivitetshus AB Årsredovisning för Boo Allaktivitetshus AB Räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

www.qicon.se Årsredovisning 2011

www.qicon.se Årsredovisning 2011 www.qicon.se www.qicon.se Årsredovisning 2011 Styrelsen och verkställande direktören för QI Construction AB (556521-7352) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. AFF Service AB

Årsredovisning. AFF Service AB Årsredovisning för AFF Service AB 556774-4874 Räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för AFF Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

GOODCAUSE HOLDING AB

GOODCAUSE HOLDING AB GoodCause Holding AB Org nr 556672-9769 ÅRSREDOVISNING 2006 GOODCAUSE HOLDING AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GoodCause Holding AB får härmed avge årsredovisning för sitt andra räkenskapsår,

Läs mer

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2012-07-01-2013-06-30

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2012-07-01-2013-06-30 Årsredovisning för Spiffx AB Räkenskapsåret 2012-07-01-2013-06-30 Spiffx AB 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Spiffx AB, får härmed avge årsredovisning för 2012-07-01-2013-06-30.

Läs mer

Gagnef Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

Gagnef Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Gagnef Golf AB Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening

Årsredovisning. Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening Årsredovisning för Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening 753300-2189 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening, med säte i Lycke, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Sveriges Affärsreseförening AB Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01--2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a.

Årsredovisning. Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a. Årsredovisning för Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a. 769000-0356 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a., med säte i Lidköping, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING ÅRSREDOVISNING 2014/2015 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ställda säkerheter & ansvarsförbindelser Tilläggsupplysningar Upplysningar resultaträkning Upplysningar

Läs mer

Battleriff Gaming AB

Battleriff Gaming AB Årsredovisning för Battleriff Gaming AB Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening Årsredovisning för Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening 769626-4147 Räkenskapsåret 2014 1 (7) Styrelsen för Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014.

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31.

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. ÖGC GOLF OCH MASKIN AB Årsredovisning Sida 1 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Årsredovisningen omfattar

Läs mer

BRF GLADA LAXEN. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2014

BRF GLADA LAXEN. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2014 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för Brf Glada Laxen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31. Årsredovisningen omfattar 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 3 RESULTATRÄKNING 4 BALANSRÄKNING

Läs mer

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB Årsredovisning för Oberoende Elhandlare Service OES AB 556616-7911 Räkenskapsåret 2014 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Kassaflödesanalys 5 Tilläggsupplysningar

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret

Årsredovisning för räkenskapsåret 1(8) Kronhaga Strand EK Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015-05-01-2016-04-30 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) 2014-01-01 2014-12-31 556884-5449

Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) 2014-01-01 2014-12-31 556884-5449 Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) Styrelsen för Gagnefs Golf AB avger härmed årsredovisning för år 2014. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Bolaget har under året 2014 hyrt banan -18-hålsbanan, korthålsbanan

Läs mer

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857.

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. REVISIONSBERÄTTELSE Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Årsredovisning. När Golfklubb

Årsredovisning. När Golfklubb Årsredovisning för När Golfklubb 834001-2106 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för När Golfklubb, med säte i Gotland, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB ÅRSREDOVISNING 2010 för Effnet AB Årsredovisning omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Tilläggsupplysningar 5 Effnet AB Årsredovisning 2010 Sida 2 / 7 Styrelsen och

Läs mer

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB Årsredovisning för Oberoende Elhandlare Service OES AB 556616-7911 Räkenskapsåret 2013 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Kassaflödesanalys 5 Tilläggsupplysningar

Läs mer

ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012

ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012 Ale Energi AB ägs till 9 procent av Ale kommun och till 91 procent av Göteborg Energi AB. Företaget är moderföretag till Ale Fjärrvärme AB som ägs till 100 procent. ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012 Innehåll

Läs mer

Årsredovisning. Naturistför. Bergslagens Solsport

Årsredovisning. Naturistför. Bergslagens Solsport Årsredovisning för Naturistför. Bergslagens Solsport 875001-1960 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Naturistför. Bergslagens Solsport, med säte i Nora, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Innovations- och kemiindustrierna i Sverige

Innovations- och kemiindustrierna i Sverige Årsredovisning för Innovations- och kemiindustrierna i Sverige Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Tilläggsupplysningar

Läs mer

Årsredovisning. RFSL:s Malmöavdelning

Årsredovisning. RFSL:s Malmöavdelning Årsredovisning för RFSL:s Malmöavdelning 846001-3413 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för RFSL:s Malmöavdelning får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Grythyttan Whisky AB (publ) Org.nr. 556727-3684 Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll

Läs mer

Flästa Källa AB (publ)

Flästa Källa AB (publ) Årsredovisning för Flästa Källa AB (publ) Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Höllvikens Boxningsklubb

Årsredovisning. Höllvikens Boxningsklubb Årsredovisning för Höllvikens Boxningsklubb 847000-4337 Räkenskapsåret 2014 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Tilläggsupplysningar 5-8 Innehållsförteckning

Läs mer

GOODCAUSE HOLDING AB

GOODCAUSE HOLDING AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GOODCAUSE HOLDING AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GoodCause Holding AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Org.nr 556383-6856 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för Åkarnas Service i Mellansverige AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet Bolaget

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Falköping

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Falköping 1(8) Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Falköping 1 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Falköping 1 får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2013 (Org nr 802004-7802) Resultaträkning, kr 2013 2012 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 2 069 593 1 706 453 Summa

Läs mer

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För.

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För. Årsredovisning för Österåkers Montessori Ek.För. 769602-4020 Räkenskapsåret 2013 2 (11) Styrelsen för Österåkers Montessori Ek.För. får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Årsredovisningen

Läs mer

Årsredovisning. Tingsryd 1609 AB (publ)

Årsredovisning. Tingsryd 1609 AB (publ) Årsredovisning för Tingsryd 1609 AB (publ) 556693-7990 Räkenskapsåret 2010 07 01 2010 12 31 Org.nr 556693-7990 1 (7) Styrelsen och verkställande direktören för Tingsryd 1609 AB (publ) får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01 -- 2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7)

Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) Styrelsen för Gagnefs Golf AB avger härmed årsredovisning för år 2013. Bolagets andra räkenskapsår. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Bolaget har under året 2013 hyrt

Läs mer

Media Evolution Southern Sweden Ideell Förening

Media Evolution Southern Sweden Ideell Förening Årsredovisning för Media Evolution Southern Sweden Ideell Förening Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter

Läs mer

VISBY GOLFKLUBB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015

VISBY GOLFKLUBB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015 ÅRSREDOVISNING 2015 Styrelsen och verkställande direktören för Visby Golfklubb får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01 -- 2015-12-31. Årsredovisningen omfattar 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Ljungby Business Arena ekonomisk förening

Ljungby Business Arena ekonomisk förening Årsredovisning för Ljungby Business Arena ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter

Läs mer

Smedby Affärsfastighet AB

Smedby Affärsfastighet AB Årsredovisning för Smedby Affärsfastighet AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Ågesta GK Drift AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

Ågesta GK Drift AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Ågesta GK Drift AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Hund- och Kattstallar i Stockholm AB

Hund- och Kattstallar i Stockholm AB Årsredovisning för Hund- och Kattstallar i Stockholm AB Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Hund- och Kattstallar i Stockholm AB 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Hund -och Kattstallar i Stockholm

Läs mer

Årsredovisning. Kållands Vatten & Avlopp ekonomisk förening

Årsredovisning. Kållands Vatten & Avlopp ekonomisk förening Årsredovisning för Kållands Vatten & Avlopp ekonomisk förening 769613-6725 Räkenskapsåret 2014 1 (7) Styrelsen för Kållands Vatten & Avlopp ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. QuickCool AB 556639-3913

Årsredovisning. QuickCool AB 556639-3913 1(9) Årsredovisning QuickCool AB Styrelsen och verkställande direktören för QuickCool AB får härmed lämna sin redogörelse för bolagets utveckling under räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Om inte annat

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 1(14) Sundsvalls Golfklubb Org nr 889200-5383 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Formtoppen Höllvikens Atlet Club Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01--2015-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Föreningen Social Omsorg

Årsredovisning. Föreningen Social Omsorg Årsredovisning för Föreningen Social Omsorg 802006-9251 Räkenskapsåret 2014 1 (7) Styrelsen för Föreningen Social Omsorg får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisningen är upprättad

Läs mer

Årsredovisning. Onsjö Golfklubb

Årsredovisning. Onsjö Golfklubb Årsredovisning för Onsjö Golfklubb 862500-5403 Räkenskapsåret 2015 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Tilläggsupplysningar 5-8 1 (8) Styrelsen för Onsjö Golfklubb,

Läs mer

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup Årsredovisning för MX-ONE Usergroup 802015-5373 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för MX-ONE Usergroup får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Förslag till vinstdisposition

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Haglösa

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Haglösa Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Haglösa 716407-3764 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Haglösa får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Brf Gruvgården i Ramundberget

Brf Gruvgården i Ramundberget Årsredovisning för Brf Gruvgården i Ramundberget Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot i Brf Gruvgården i Ramundberget intygar härmed dels att denna kopia

Läs mer

Hallands Ridsportförbund

Hallands Ridsportförbund Årsredovisning för Hallands Ridsportförbund Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Hallands Ridsportförbund 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Hallands Ridsportförbund, får härmed avge årsredovisning

Läs mer