Granskning av årsbokslut Region Skåne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Granskning av årsbokslut 2008-12-31 Region Skåne"

Transkript

1 Granskning av årsbokslut Region Skåne Genomförd på uppdrag av revisorerna mars 2009

2 Innehållsförteckning 1 INLEDNING Syfte Metod och avgränsningar RÄTTVISANDE RÄKENSKAPER Bokslutsprocessen Efterlevnad av riktlinjer Förändrade redovisningsprinciper Avvikelser och funna fel Övriga iakttagelser Bedömning RESULTATANALYS Översiktlig sammanställning över resultatet Utfall för helåret Prognos för helåret Bedömning UPPFÖLJNING AV MÅL FÖR GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING Finansiella mål Balanskravet Förvaltningarnas åtgärder för att nå budget i balans Bedömning DEN INTERNA KONTROLLEN INOM REDOVISNINGSOMRÅDET10 6 SLUTSATSER...10

3 1 Inledning 1.1 Syfte På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har vi granskat Region Skånes årsbokslut och årsredovisning per med däri ingående balans- och resultaträkningar, kassaflödesanalys samt noter. Granskningens huvudsakliga syfte är att bedöma huruvida årsbokslutet ger en rättvisande bild av resultatet och ställningen och är framtaget i enlighet med god redovisningssed inom kommunal verksamhet. Liksom i granskningen av delårsbokslut per skall en bedömning göras av måluppfyllelse avseende de finansiella målen samt huruvida balanskravet uppnåtts. Revisionsmålen kan sammanfattas i följande frågor: Har den finansiella redovisningen tagits fram i enlighet med Lag om kommunal redovisning och god redovisningssed? Föreligger rättvisande räkenskaper? Har de finansiella målen för god ekonomisk hushållning uppfyllts? Har balanskravet uppnåtts? Föreligger en tillfredsställande intern kontroll inom redovisningsområdet? Rapporten innefattar väsentliga iakttagelser och sammanfattande bedömningar. 1.2 Metod och avgränsningar Riskbedömningen är central i vår metod. Kombinationen av inneboende risk, kontrollrisk och revisionsrisk utgör grunden för vår bedömning av erforderliga granskningsinsatser vad avser art och omfattning. Granskningen utgår från de bokslut som upprättats av förvaltningarna och som sedan konsoliderats till Region Skånes årsbokslut och årsredovisning per Uppföljning har skett mot budgeten som fullmäktige antagit som styrdokument för år 2008 samt mot prognoser lämnade under Rättvisande räkenskaper 2.1 Bokslutsprocessen Vår samlade bedömning efter utförd granskning är att förvaltningarna i Region Skåne förfogar över kompetent redovisningspersonal med en väl utvecklad och fungerande bokslutsprocess. Dokumentationen och kvaliteten i bokslutet bedöms över lag hålla hög nivå. I några fall har dock bokslutsdokumentationen varit bristfällig eller saknats, och det har också förekommit bokföringsorder utan attest. Under året har några förvaltningar bytt ekonomisystem till Raindance. Övergången har varit förknippad med vissa komplikationer och avstämningsproblem men har enligt uppgift inte 2

4 medfört några väsentliga fel i bokslutsprocessen. Undantag utgörs för RegionFastigheter, där samtliga leverantörsfakturor inte färdigbehandlats inför bokslutet (se nedan, rubrik 2.4). I flera förvaltningar finns problem i avstämningen mellan MEDUSA, det register som klinikerna använder för medicinteknisk utrustning, och anläggningsregistret. De båda registren visar inte samma uppgifter, och någon brygga mellan dem saknas. Kontentan blir svårigheter för ekonomiavdelningen att utrangera en utrustning, då det inte med lätthet går att identifiera de olika komponenterna och tillbehören. 2.2 Efterlevnad av riktlinjer Granskningen har påvisat att deadlines samt centrala instruktioner och riktlinjer i allt väsentligt har efterföljts. Nedan redogörs för de avvikelser som påträffats vid granskningen av förvaltningarna. Som vi tidigare påpekat ställer Region Skånes snäva ledtider i rapportering höga krav på att produktionssystemen koordineras med ekonomisystemen. I Folktandvården Skåne har man under 2007 och 2008 haft stora problem med produktionssystemet, vilket kommit att påverka kvaliteten i den ekonomiska redovisningen under året och inneburit mycket höga IT-relaterade kostnader. På Universitetssjukhuset MAS har Region Skånes förtydligade regler vad gäller klassificering av investeringsutgifter inte påverkat förvaltningens kostnader under 2008, eftersom det enligt uppgift inte varit tidsmässigt möjligt att beakta i budgetförutsättningarna för året. Som en följd av detta har investeringar om 4,5 Mkr aktiverats och inte kostnadsförts i driften. RegionFastigheter har inte fullt ut hörsammat Region Skånes nya princip att realisationsvinst och nedskrivningar ska redovisas centralt i Finans. En realisationsvinst på avyttring av fastigheter om 2,6 Mkr ingår i förvaltningens omsättning och resultat, och tas inte särskilt upp som jämförelsestörande post. I övrigt har realisationsvinster på fastighetsavyttringar om 119,5 Mkr och nedskrivningar av fastigheter om 45,0 Mkr redovisats i enlighet med den nya principen. Tandvårdsnämndens Kansli avviker under halva året från SKL:s rekommendationer gällande nivå på utbetalning av ersättning för tandvårdsreformen från Enligt rekommendationen ska ersättning lämnas enligt Folktandvårdens taxa, vilken höjdes med 13 % per Förvaltningen uppger att tillräckliga medel för att följa den nya taxan inte funnits och har därför tillämpat föregående taxa. Avvikelsen innebär att förvaltningens budget kunnat hållas. 2.3 Förändrade redovisningsprinciper Nedan redogörs för förändrade redovisningsprinciper av väsentlig karaktär som uppdagats vid granskningen av förvaltningarna. ITT har under året bytt redovisningsprincip beträffande värdering av immateriella tillgångar. Tidigare har felaktig hantering skett av overheadkostnader vid värdering till anskaffningsvärde, vilket inneburit en avvikelse från centrala direktiv. Under 2008 har en retroaktiv justering skett och resultatet har till följd av detta belastats med kostnader om 3,8 Mkr. 3

5 2.4 Avvikelser och funna fel Nedan redogörs för väsentliga iakttagelser och funna fel vid granskningen av förvaltningarna. SKL har i februari 2009 nedreviderat skatteunderlagsprognosen för Denna prognosändring har beaktats i Region Skånes bokslut 2008 och upplupna skatteintäkter har minskats med ett belopp om 64 Mkr (f å 81 Mkr). Redovisningen innebär ett avsteg från RKR:s rekommendation 4.2 Redovisning av skatteintäkter som säger att det är prognosen på skatteavräkningen från SKL i december som ska användas. Ett avsteg från denna rekommendation kan dock anses försvarlig med beaktande av försiktighetsregeln och samma princip tillämpades 2007 vilket innebär en konsekvent tillämpning. Upplysning lämnas i årsredovisningen bland redovisnings- och värderingsprinciper. Ett alternativ hade varit att i stället för att påverka resultatet upplysa om effekten av den ändrade prognosen i förvaltningsberättelsen. I Regionala Tillväxtnämnden görs inte löpande reserveringar för eventuella underskott i projekt. Projekten resultatavräknas istället i samband med att de avslutas. Bristande rutiner för periodisering av lönekostnader i projektet Baltic Master har medfört att ett underskott om 0,7 Mkr har rullats fram till det att projektet avslutats, samtidigt som motsvarande överskott i Regionstyrelsen inte har balanserats under projektperioden. RegionFastigheter bruttoredovisar förvaltningsinterna inköp och försäljningar om totalt 74 Mkr gentemot nya affärsområdet Drift & Service i sin resultaträkning. Detta innebär ett klassificeringsfel då de förvaltningsinterna transaktionerna inte eliminerats i förvaltningens resultaträkning. I RegionFastigheter redovisas semesterskulden inklusive sociala avgifter för lågt om 1,3 Mkr. Felet har uppstått i samband med regleringen gentemot entreprenör, som övertagit delar av förvaltningens personal i samband med pågående konkurrensutsättning. Under 2008 har RegionFastigheter bytt ekonomisystem från Crom till Raindance. Övergången har inneburit störningar i rutinen för ankomsthantering av leverantörsfakturor, och i samband med bokslutsgranskningen har leverantörsfakturor om totalt 2,6 Mkr hamnat utanför förvaltningens ordinarie kontrollrutiner. Av försiktighetsskäl har 1,8 Mkr av fakturorna kostnadsförts, medan resterande 0,8 Mkr balanserats då de bedömts vara hänförliga till en investering. Beloppsmässig uppskattning av eventuellt fel i bokslutet saknas. RegionFastigheter har vid aktivering av nya komponenter inte möjlighet att beakta eventuella kvarvarande restvärden på gamla utbytta. Detta beror på ofullständighet i historisk data. Beloppsmässig uppskattning av eventuellt fel i bokslutet saknas. RegionFastigheters intäkter för konsolidering inkluderar ett regioninternt bidrag om 29,8 Mkr. Bidraget, vilket uppkommit som kompensation för att förvaltningen i sina budgetförutsättningar för 2008 haft en förväntad realisationsvinst på avyttrade fastigheter, redovisas i omsättningen och inte som regionbidrag. Centralsjukhuset i Kristianstad bedömer att ca 3,0 Mkr saknas i koncerninterna intäkter för rörlig ersättning från Hälso- och Sjukvårdsnämnden. Analys av orsaken har inte presenterats i samband med granskningstillfället. Felet får dock ingen koncerneffekt. 4

6 På Helsingborgs Lasarett förekommer eftersläpande tidrapportering, vilket innebär att viss arbetad tid under räkenskapsåret rapporteras in först efter bokslutet. Motsvarande eftersläpning i 2007 års bokslut uppgick till 1,8 Mkr trots att uppmaningar att tidrapportera kommunicerats ut till personalen i lokala bokslutsinstruktioner. Motsvarande problem föreligger på Ängelholms Sjukhus och kan även vara gällande på andra förvaltningar. Beloppsmässig uppskattning på eventuellt fel i bokslutet saknas. Ängelholms Sjukhus har belastats med kostnader för gas från Apoteket om 1,8 Mkr vilka till övervägande är hänförliga till Folktandvården Skåne periodiserar inte pågående behandlingar. Beloppsmässig uppskattning på eventuellt fel i bokslutet saknas. Primärvården Skåne har periodiserat upplupna läkemedelsbonusar från leverantörer om 1,5 Mkr. Enligt förvaltningen föreligger svårigheter i att säkerställa fullständigheten eftersom det underlag som erhålls inte är tillräckligt detaljerat. Beloppsmässig uppskattning på eventuellt fel i bokslutet saknas. I samband med 2007 års bokslut fick förvaltningarna problem med fakturahanteringssystemet e-bill. Med anledning härav har det förekommit att fakturor hänförliga till 2007 hamnat i 2008 års resultat. Resultateffekten har dock bedömts som ringa. 2.5 Övriga iakttagelser I Region Skånes årsredovisning redovisas under ansvarsförbindelser beslutat bidrag till Banverket om 75 Mkr avseende utbyggnad av södra stambanan. Enligt RKR 6.1 Redovisning av bidrag till infrastrukturella investeringar skall ett bidrag till en infrastrukturell investering redovisas som kostnad i resultaträkningen det år beslut om bidrag fattas. Beslutet har fattats under Då en överenskommelse har träffats med Banverket om att bidraget skall avse förvärv av materiella anläggningstillgångar och det finns ett bindande avtal med tredje part (Banverket) bedömer vi att redovisning av åtagandet som en ansvarsförbindelse är korrekt. Regionkontoret har under hösten krediterat andra förvaltningar för de administrativa tjänster som sålts under året. Krediteringar har gjorts då förvaltningen ska sälja tjänsterna till självkostnadspris, men tidigt under året insett att en vinst kommer att uppstå. Någon eftersläpning i krediteringarna bedöms inte ha skett in på 2009 men däremot uppfylls inte rättvisande resultat under året. Felet får dock ingen koncerneffekt. Folktandvården Skåne har i december 2008 upptäckt obeaktade intäkter om 10 Mkr vilka ej periodiserats löpande under året. En förklaring kan vara brister i produktionssystemet, vilket medfört att rättvisande resultat inte kunnat redovisas löpande under året. Det har i granskningen av förvaltningarnas årsredovisningar noterats att dessa saknar en uppställning av resultat- och balansräkning. Resultatuppgifter anges enbart i löpande text. Vi anser att resultat- och balansräkning med jämförelsetal bör utgöra en självklar del av en årsredovisning. 5

7 Centralsjukhuset i Kristianstad bokar upp Ludvika-moms enligt en schablonberäkning som inte är uppdaterad sedan Vi rekommenderar att beräkningsmodellen ses över för att säkerställa en korrekt redovisning. 2.6 Bedömning Region Skånes bokslutsprocess bedöms väl utvecklad. I de fall bokslutsdokumentationen konstaterats bristfällig beträffande bilagor och stödjande underlag rekommenderas berörda förvaltningar införa förbättrande åtgärder. Granskningen har påvisat att det under året förekommit avvikelser från centrala instruktioner och riktlinjer avseende klassificering av investeringar och periodiseringar. Vi anser att Region Skånes resultat- och balansräkning ger en rättvisande bild av resultatet 2008 och ställningen per

8 3 Resultatanalys 3.1 Översiktlig sammanställning över resultatet Belopp i Mkr Resultat helår 2007 Resultat helår 2008 Prognos helår 2008 Budget helår 2008 Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Avskrivningar, plan Verksamhetens nettokostnader Skatteintäkter Generella statsbidrag o utjämning Finansnetto Resultat före extraordinära poster Extraordinära poster Årets resultat Utfall för helåret Verksamheternas nettokostnader har under perioden ökat med 4,6 % medan skatteintäkter och generella statsbidrag ökat med 5,0 %. Resultatet för 2008 uppgår till 602 Mkr (475 Mkr) och kan således konstateras 26,7 % bättre än föregående år. I det konsoliderade resultatet måste hänsyn dock tas till ett antal jämförelsestörande poster, och då främst realisationsvinster om 160 Mkr (348 Mkr). I årsredovisningen 2007 togs även ändrad beräkningsgrund för pensionsavsättning upp som jämförelsestörande post om -186 Mkr. Motsvarande post finns ej Totalt uppgår de jämförelsestörande posterna till 50 Mkr (155 Mkr) och utgör således en nettointäkt. Vård och Hälsa uppvisar ett verksamhetsresultat om -411 Mkr (-531 Mkr), Regional utveckling om 9 Mkr (6 Mkr) och sektorn Övrig verksamhet om 450 Mkr (-19 Mkr). Det avsevärt bättre resultatet i Övrig verksamhet är hänförligt till Regionstyrelsen, som erhållit ett omstruktureringsanslag om 432 Mkr och redovisar ett resultat om 467 Mkr. Revisionens noteringar av väsentlig betydelse för Region Skånes redovisade resultat och ställning redovisas ovan under avsnitt 2 Rättvisande räkenskaper. Även om en notering saknar väsentlig betydelse för Region Skånes konsoliderade resultat och ställning kan avvikelsen ha betydelse för de enskilda verksamheternas redovisade resultat. 7

9 3.3 Prognos för helåret Prognosen för helåret, som upprättades i samband med delårsbokslutet , påvisade ett positivt resultat om 568 Mkr (199 Mkr), vilket var en avvikelse från budget om 36 Mkr (- 51 Mkr). Utfallet uppgick till 602 Mkr (475 Mkr) och prognosens avvikelse var således -34 Mkr (-276 Mkr). Efter utförd granskning av de olika förvaltningarna drar vi slutsatsen att prognoserna i regel varit väl underbyggda. Det finns dock förvaltningar med underskott där prognosen väsentligen avviker från utfallet, och där vi kunnat konstatera att prognosen inte utgjort ett tillräckligt bra verktyg för styrning löpande under året. 3.4 Bedömning En rad jämförelsestörande poster finns vilka haft väsentlig påverkan på Region Skånes resultat. I årsredovisningen bör av specifikationen av jämförelsestörande poster även framgå på vilken rad i resultaträkningen de redovisats. Stora budgetunderskott finns inom Vård och Hälsa. Totalt för denna sektor föreligger dock ett mindre budgetöverskott. Beträffande kommentarer till besparingsåtgärder hänvisas till 4.3 Förvaltningarnas åtgärder för att nå budget i balans nedan. Påträffade avvikelser och fel som påverkat Region Skånes redovisade resultat och ställning hänvisas till avsnitt 2 Rättvisande räkenskaper ovan. Prognosarbetet fungerar i huvudsak väl, men med förbättringspotential i vissa förvaltningar. 4 Uppföljning av mål för god ekonomisk hushållning 4.1 Finansiella mål Fullmäktige skall fastställa mål för god ekonomisk hushållning och uppföljning av dessa mål skall göras i delårsrapport och i årsredovisning. Revisorerna skall granska och bedöma måluppfyllelsen. Mål för god ekonomisk hushållning omfattar både finansiella mål samt verksamhetsmål och det är endast av fullmäktige fastställda mål inom ramen för god ekonomisk hushållning som är obligatoriska att utvärdera och bedöma i delårsrapport och årsredovisning. I denna granskning följs endast de finansiella målen upp. I Region Skånes budget för 2008 har tre finansiella mål angetts: Resultatmål resultatet skall uppgå till minst 2 % av de samlade intäkterna, det vill säga skatteintäkter, utjämningsbidrag och generella statsbidrag. Finansieringsmål reinvesteringar skall självfinansieras, det vill säga betalas genom resultat och avskrivningar. Undantag görs för mycket stora reinvesteringar som redan tidigare varit låne- eller leasingfinansierade. Balansmål soliditeten skall uppgå till 25 % (återställning till 2000 års nivå). Delmålet är att uppnå positivt eget kapital senast år I delårsrapporten gjordes bedömningen att resultatmålet kommer att uppnås på helårsbasis och att resultatet kommer att uppgå till 2,1 % av skatteintäkter, utjämningsbidrag och gene- 8

10 rella statsbidrag. Utfallet uppgår till 2,3 % av de samlade intäkterna varför resultatmålet bedöms uppfyllt. I årsredovisningen har utöver resultatmålet även övriga två finansiella mål följts upp. Självfinansieringsgraden uppgår till 100 % vilket innebär att finansieringsmålet uppfylles. Balansmålet är långsiktigt och kan därför inte utvärderas förrän tidigast 2010 (delmål). Vi kan dock konstatera att det positiva resultatet medför en förstärkning av eget kapital. På förvaltningsnivå arbetas i huvudsak mot två finansiella mål budget i balans och kostnadstak. Av granskningens noteringar från respektive förvaltning framgår att ett antal förvaltningar enbart fokuserat på det förstnämnda målet under 2008 och att det även fortsättningsvis tycks föreligga en avsaknad på lokala finansiella mål med tydlig koppling till begreppet god ekonomisk hushållning. 4.2 Balanskravet Även kravet på balans mellan intäkter och kostnader, balanskravet, är lagstadgat. Avstämning av balanskravet skall göras i delårsrapport och årsredovisning. I delårsrapporten och granskningen av densamma gjordes bedömningen att balanskravet kommer att uppnås för Av uppföljningen framgår att detta antagande varit korrekt. 4.3 Förvaltningarnas åtgärder för att nå budget i balans I revisionsrapporten från granskningen av föregående års årsredovisning drogs slutsatsen att vissa förvaltningars budgetunderskott dels berodde på bristande budgetdisciplin och dels på förekomsten av fiktiva resultatförbättrande poster för att kunna uppvisa budget i balans. I granskningen av delårsbokslutet per noterades en förbättring så till vida att fiktiva poster inte använts under 2008 samtidigt som ett ökat arbete med besparingsåtgärder generellt tycks varit gällande under året. Det stora behovet av besparingsåtgärder inom främst Vård och Hälsa har tydliggjorts tidigt under året och merparten av berörda förvaltningar har arbetat aktivt med besparings- och intäktsskapande åtgärder. Det förekommer dock förvaltningar med mycket stora budgetunderskott där somliga besparingsåtgärder antingen varit oprecisa eller otillräckliga. Det är i dessa förvaltningar av stor vikt att samtliga åtgärder är tydligt definierade och kommer i rätt tid, och att det samlade åtgärdspaketet är tillräckligt kraftfullt. Förvaltningar med brister på dessa punkter uppmanas fortsätta det förbättringsarbete som i de flesta fall redan påbörjats. Den största utmaningen ligger nu i en balanserad verksamhet 2009 och Bedömning Finansiella mål följs upp i årsredovisningen och det kan konstateras att både resultat- och finansieringsmålet är uppfyllt. Balansmålet är långsiktigt med mätbart delmål först Vi bedömer att resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de finansiella mål som fullmäktige uppställt. Balanskravet är uppfyllt. Av våra noteringar från revisionen av de olika förvaltningarna framgår att förbättringspotential finns beträffande arbetet med finansiella mål som ett led i en förbättrad finansiell styrning. Andra finansiella mål kopplade till god ekonomisk hushållning 9

11 än budget i balans och kostnadstak bör tas fram och följas upp på samtliga förvaltningar. Det har noterats att det finns förvaltningar med budgetunderskott som uppvisar brister i precisering av besparingsåtgärder för att nå budget i balans. 5 Den interna kontrollen inom redovisningsområdet Utgångspunkten för 2008 års revision är att tidigare års granskningar visat att den interna kontrollen i allt väsentligt fungerar tillfredsställande, men att förbättringspotential identifierats på några förvaltningar. I Kommunallag 9 kap. 9 stadgas att revisorerna skall pröva om den interna kontrollen som görs inom nämnderna är tillräcklig. I utförd granskning har vi bedömt huruvida förvaltningarna avrapporterat 2008 års intern kontrollarbete i enlighet med Region Skånes instruktioner, samt tagit del av de slutsatser som dragits från utfört intern kontrollarbete. Baserat på utförd granskning bedöms förvaltningarna ha etablerat ett internt kontrollsystem för sin redovisning som i rimlig grad säkerställer att gällande lagar, regler, beslut och centrala anvisningar efterlevs. Övervägande delen av förvaltningarna har utvecklade angreppssätt för att identifiera och analysera redovisningsrelaterade risker, och har en tydlig dokumentation över uppföljningsarbetet för att säkerställa att antagen intern kontrollplan efterföljes. På flera förvaltningar har förbättrande arbete pågått under Slutsatser Efter genomförd granskning bedömer vi att den finansiella redovisningen i allt väsentligt har tagits fram i enlighet med Lag om kommunal redovisning, god redovisningssed och Region Skånes centrala riktlinjer, räkenskaperna ger en rättvisande bild av resultatet 2008 och ställningen per , resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de finansiella målen, balanskravet uppnås för helåret, samt att tillfredsställande intern kontroll inom redovisningsområdet föreligger i allt väsentligt. Kristianstad den 30 mars 2009 Magnus Helmfrid Auktoriserad/certifierad revisor 10

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Revisionsrapport Cecilia Axelsson Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Gästrike Räddningstjänst Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Delårsrapport

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012-04-30 Landstinget Dalarna Emil Forsling Auktoriserad revisor Fredrik Winter Revisor 25 maj 2012 Innehållsförteckning Sammanfattande bedömning 1 1 Inledning

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2008

Granskning av delårsrapport 2008 Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2008 Smedjebackens kommun September 2008 Robert Heed Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 1.1 Uppdrag och ansvarsfördelning... 2 1.2 Kommunfullmäktiges mål

Läs mer

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 Revisionsrapport Caroline Liljebjörn 29 augusti 2014 Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 Torsås kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2015

Granskning av delårsrapport 2015 Granskningsrapport PerÅke Brunström, Certifierad kommunal revisor Granskning av delårsrapport 2015 Haparanda Stqd Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2009

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2009 Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009 Haninge kommun Granskning av delårsbokslut 2009 Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...2 3. Kommunens resultat och balansräkning...2

Läs mer

Stenungsunds kommun, kommunrevisionen

Stenungsunds kommun, kommunrevisionen Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Stenungsunds kommun, kommunrevisionen Granskning av bokslut 2014-12-31 Building a hette Innehåll 1. Inledning 2 1.1. Måluppföljning 3 1.2. Bedömning

Läs mer

Rapport avseende granskning delårsrapport Forshaga Kommun

Rapport avseende granskning delårsrapport Forshaga Kommun Rapport avseende granskning delårsrapport 2011-08-31. Forshaga Kommun Oktober 2011 Innehåll Sammanfattning och kommentarer...1 1 Inledning...2 1.1 Syfte...2 2 Iakttagelser...3 2.1 Periodiseringar och delårsbokslutshandlingar...3

Läs mer

Granskning av de finansiella delarna i delårsrapport. Landstinget i Värmland

Granskning av de finansiella delarna i delårsrapport. Landstinget i Värmland Granskningsrapport Carin Hultgren Lars Dahlin Anette Fagerholm Granskning av de finansiella delarna i delårsrapport 2015 Landstinget i Värmland Granskning av delårsrapport 2015 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2015

Granskning av delårsrapport 2015 Granskningsrapport Anneth Nyqvist Certifierad kommunal revisor Granskning av delårsrapport 2015 Medelpads räddningstjänstförbund Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 www.pwc.se Granskningsrapport Inger Andersson Cert. kommunal revisor Anela Cmajcanin Revisor Granskning av delårsrapport 2016 Marks kommun Granskning av delårsrapport 2016 Innehållsförteckning 1. Sammanfattande

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012-08-31 Smedjebackens kommun Malin Liljeblad Godkänd revisor Fredrik Winter Revisor Oktober 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av Delårsrapport januari augusti 2008. Avesta kommun. Oktober 2008. Robert Heed

Revisionsrapport. Granskning av Delårsrapport januari augusti 2008. Avesta kommun. Oktober 2008. Robert Heed Revisionsrapport Granskning av Delårsrapport januari augusti 2008 Avesta kommun Oktober 2008 Robert Heed INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning...3 1.1 Uppdrag och ansvarsfördelning...3 1.2 Mål av betydelse

Läs mer

RÄTTVISANDE RÄKENSKAPER...2

RÄTTVISANDE RÄKENSKAPER...2 Rapport Åtvidabergs kommun Granskning delårsrapport 2006-08-31 2006-10-17 Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Åtvidabergs kommun Susanne Svensson Lars Rydvall Innehåll 1 SAMMANFATTNING...1

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport Anders Thulin, Auktoriserad revisor, Certifierad kommunal revisor Emelie Lönnblad, Revisionskonsult Granskning av delårsrapport 2013 Båstads kommun Christina Widerstrand, Certifierad kommunal

Läs mer

pwc Granskningsrapport

pwc Granskningsrapport pwc Granskningsrapport Innehållsförteckning i Sammanfattande bedömning Inledning.i Bakgrund. Syfte, revisionsfrågor och avgränsning i 3.3 Revisionskriterier.4 Metod Granskningsresultat 3.i Allmänna iakttagelser

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av delårsrapport. Håkan Olsson Certifierad kommunal revisor Samuel Meytap. Vänersborgs kommun. oktober 2oi7.

Revisionsrapport. Granskning av delårsrapport. Håkan Olsson Certifierad kommunal revisor Samuel Meytap. Vänersborgs kommun. oktober 2oi7. Revisionsrapport Håkan Olsson Certifierad kommunal revisor Samuel Meytap oktober 2oi7 Granskning av delårsrapport 2017 Pwc nnehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning i 2 nledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014:2

Granskning av delårsrapport 2014:2 Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Landstinget i Jönköpings län Granskning av delårsrapport 2014:2 Landstinget i Jönköpings län Innehåll 1. Sammanfattning...

Läs mer

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår. Granskning av Delårsrapport januari-juli 2013 2013-09-20. Ref Anders Pålhed (1)

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår. Granskning av Delårsrapport januari-juli 2013 2013-09-20. Ref Anders Pålhed (1) Revisionsrapport Granskning av Delårsrapport januari-juli 2013 Nerikes Brandkår 2013-09-20 Ref Anders Pålhed (1) Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1. Sammanfattning... 3 2. Inledning... 4

Läs mer

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår. Granskning av Delårsrapport januari-juli Ref Anders Pålhed (1)

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår. Granskning av Delårsrapport januari-juli Ref Anders Pålhed (1) Revisionsrapport Granskning av Delårsrapport januari-juli 2016 Nerikes Brandkår 2016-09-07 Ref Anders Pålhed (1) Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1. Sammanfattning... 3 2. Inledning... 4

Läs mer

Granskning av delårsrapport per 31 aug Kommunalförbundet Västmanlandsmusiken

Granskning av delårsrapport per 31 aug Kommunalförbundet Västmanlandsmusiken Revisionsrapport 2016 Genomförd på uppdrag av revisorerna september 2016 Granskning av delårsrapport per 31 aug 2016 Kommunalförbundet Västmanlandsmusiken INNEHÅLLSFÖRTECKNING Granskning av delårsrapport

Läs mer

Granskning av delårs- rapport 2012

Granskning av delårs- rapport 2012 Revisionsrapport Granskning av delårs- rapport 2012 Karlstads kommun Daniel Brandt Stefan Fredriksson Lars Dahlin Maria Jäger Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

Granskning av årsredovisning

Granskning av årsredovisning Diskussionsunderlaget redogör för hur granskning av kommunala årsredovisningar kan utföras. Förutom en redogörelse för hur granskningen genomförs finns förlag på vilka uttalanden som bör göras och hur

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport* Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2007 Anders Hägg Frida Enocksson Jonas Eriksson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...5

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport PerÅke Brunström Granskning av delårsrapport 2013 Haparanda Stad Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Granskning av delårsrapport. Torsås kommun

Granskning av delårsrapport. Torsås kommun Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Torsås kommun Åsa Bejvall augusti 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport Pajala kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 1. Inledning 2 1.1 Bakgrund

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport 2014 Övertorneå kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Söderhamns kommun. Granskning av delårsrapport per den 31 augusti Revisionsrapport. KPMG 11 oktober 2006 Antal sidor 9

Söderhamns kommun. Granskning av delårsrapport per den 31 augusti Revisionsrapport. KPMG 11 oktober 2006 Antal sidor 9 Granskning av delårsrapport per den 31 augusti 2006 KPMG 11 oktober 2006 Antal sidor 9 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 1 3. Ansvarsavgränsning 2 4. Granskning 2 5. Revisionsmål 3 6. Granskningens

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2015

Granskning av delårsrapport 2015 Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport 2015 Övertorneå kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 1.1 Bakgrund

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Malin Kronmar Caroline Liljebjörn Pär Sturesson Granskning av delårsrapport 2014 Kalmar kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Delårsrapport 2012-08-31

Delårsrapport 2012-08-31 Revisionsrapport Delårsrapport 2012-08-31 Vänersborgs kommun Oktober 2012 Håkan Olsson Henrik Bergh Hanna Robinson Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...1 2 Uppdraget...2 2.1 Bakgrund...2 2.2 Syfte,

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 Granskningsrapport Conny Erkheikki Granskning av delårsrapport 2016 Gällivare kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Översiktlig granskning av delårsrapport 2016

Översiktlig granskning av delårsrapport 2016 www.pwc.com/se Anneth Nyqvist Certifierad kommunal revisor Oktober 2016 Översiktlig granskning av delårsrapport 2016 Vilhelmina kommun Innehåll Syfte, revisionsfrågor, metod och avgränsning Delårsrapportens

Läs mer

Revisionsrapport* Granskning av. Delårsrapport Vännäs kommun. September Allan Andersson Therese Runarsdotter. *connectedthinking

Revisionsrapport* Granskning av. Delårsrapport Vännäs kommun. September Allan Andersson Therese Runarsdotter. *connectedthinking Revisionsrapport* Granskning av Delårsrapport 2007 Vännäs kommun September 2007 Allan Andersson Therese Runarsdotter *connectedthinking Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och förslag till åtgärder...2

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Carl-Gustaf Folkeson Bengt-Åke Hägg Lotten Lasson Granskning av delårsrapport 2014 Staffanstorps kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 Granskningsrapport Granskning av delårsrapport 2016 Sollefteå kommun Anneth Nyqvist PerÅke Brunström Certifierade kommunala revisorer Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1

Läs mer

Delårsrapport 2007-08-31

Delårsrapport 2007-08-31 Revisionsrapport* Delårsrapport 2007-08-31 Vänersborgs kommun 2007-10-18 Marianne Wolmebrandt Certifierad kommunal revisor Henrik Bergh *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...3

Läs mer

Vetlanda kommun. Granskning av delårsbokslut Genomförd på uppdrag av revisorerna 13 september 2011

Vetlanda kommun. Granskning av delårsbokslut Genomförd på uppdrag av revisorerna 13 september 2011 Vetlanda kommun Granskning av delårsbokslut 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna 13 september 2011 Jonas Leander Ulrika Strånge Susanne Karlsson Helena Patrikson Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...

Läs mer

Rapport. Finspångs kommun Granskning delårsrapport Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Finspångs kommun

Rapport. Finspångs kommun Granskning delårsrapport Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Finspångs kommun Rapport Finspångs kommun Granskning delårsrapport 2006-06-30 2006-09-16 Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Finspångs kommun Susanne Svensson Lars Rydvall Innehåll 1 SAMMANFATTNING...1

Läs mer

Granskning av delårsrapport per

Granskning av delårsrapport per Revisionsrapport Granskning av delårsrapport per 2009-08-31 Motala kommun 2009-10-01 Karin Jäderbrink Matti Leskelä Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...1 2 Inledning...2 2.1 Bakgrund...2 2.2 Syfte,

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Caroline Liljebjörn Granskning av delårsrapport 2014 Vimmerby kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Kalix kommun Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Anna Carlénius Revisionskonsult 12 november 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2.1

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Caroline Liljebjörn 8 september 2014 Granskning av delårsrapport 2014 Borgholms kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

Granskning av delårsrapport augusti 2015

Granskning av delårsrapport augusti 2015 Granskningsrapport Emil Forsling Auktoriserad revisor Fredrik Winter Revisor Granskning av delårsrapport augusti 2015 Landstinget Dalarna Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 1.1 Bakgrund

Läs mer

Granskning av delårsbokslut per 30 juni 2009 Ljusdals kommun

Granskning av delårsbokslut per 30 juni 2009 Ljusdals kommun Revisionsrapport Granskning av delårsbokslut per 30 juni 2009 Ljusdals kommun September 2009 Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor Lena Sörell Godkänd revisor 2009-09-15 Namnförtydligande Namnförtydligande

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2007-08-31

Granskning av delårsrapport 2007-08-31 Granskning av delårsrapport 2007-08-31 Granskningsrapport 1/2007 Oktober 2007 Ernst & Young AB Per Pehrson Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING...3 2 INLEDNING...4 2.1 Syfte... 4 2.2 Metod... 4 2.3 Avgränsningar...

Läs mer

Fagersta kommun. Granskning av delårsrapport per den 31 augusti Revisionsrapport. KPMG 7 oktober 2009 Antal sidor 8

Fagersta kommun. Granskning av delårsrapport per den 31 augusti Revisionsrapport. KPMG 7 oktober 2009 Antal sidor 8 ABCD Fagersta kommun Granskning av delårsrapport per den 31 augusti 2009 Revisionsrapport KPMG 7 oktober 2009 Antal sidor 8 ABCD Fagersta kommun Granskning av delårsrapport 2009-08-31 Revisionsrapport

Läs mer

Redovisat resultat samt prognos för helår indikerar att de finansiella målen kommer att uppnås 2015.

Redovisat resultat samt prognos för helår indikerar att de finansiella målen kommer att uppnås 2015. Förtroendevalda revisorer 2015-10-12 I Falkenbergs k- smroun I Kommunstyrelxefö "'ökningen Konsfienhc; ton 7 n!5 -tn- i 3 ' Drir r D pi KS> - A?> r OA l Kommunfullmäktige i Varbergs kommun Kommunfullmäktige

Läs mer

Revisionsrapport. Delårsrapport 2010. Oxelösunds kommun 2010-09-29. Matti Leskelä

Revisionsrapport. Delårsrapport 2010. Oxelösunds kommun 2010-09-29. Matti Leskelä Revisionsrapport Oxelösunds kommun 2010-09-29 Matti Leskelä Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning... 1 1.1 Bakgrund... 2 1.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning... 2 1.3 Revisionskriterier...

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning per 2014-12-31

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning per 2014-12-31 s revisorer Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av bokslut och årsredovisning. Revisionen hemställer om att kommunstyrelsen

Läs mer

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår. Granskning av årsredovisning 2013 2014-03-06. Anders Pålhed (1)

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår. Granskning av årsredovisning 2013 2014-03-06. Anders Pålhed (1) Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2013 Nerikes Brandkår 2014-03-06 Anders Pålhed (1) 1. Sammanfattning... 3 2. Inledning... 5 3. Syfte... 5 3.1 Metod... 6 4. Granskning av årsredovisningen...

Läs mer

Revisionsrapport Översiktlig granskning av delårsrapport per

Revisionsrapport Översiktlig granskning av delårsrapport per s revisorer Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport per 2015-08-31 Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av kommunens delårsrapport. Revisionen hemställer

Läs mer

Revisionsrapport: Granskning av bokslut och årsredovisning

Revisionsrapport: Granskning av bokslut och årsredovisning Revisorerna Direktionen Revisionsrapport: Revisionen har genom KPMG genomfört en granskning av bokslut och årsredovisning. Revisionen önskar att direktionen lämnar synpunkter på de slutsatser som finns

Läs mer

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Lidingö Stad. Granskning av delårsrapport 2009

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Lidingö Stad. Granskning av delårsrapport 2009 Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009 Lidingö Stad Granskning av delårsrapport 2009 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Sammanfattning... 2 2 Inledning... 2 3 Granskning av delårsrapport...

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2008

Granskning av delårsrapport 2008 Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2008 Täby kommun September 2008 Åsa Sandgren Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...4 2.1 Bakgrund...4 2.2 Syfte och omfattning...4

Läs mer

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Revisionsrapport 2016 Genomförd på uppdrag av revisorerna september 2016 Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Granskning av delårsrapport 2016 Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...3 3. Delårsbokslutsprocessen...3

Läs mer

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Hans Axelsson Anna Teodorsson

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Hans Axelsson Anna Teodorsson Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 011 Götene kommun Hans Axelsson Anna Teodorsson mars 01 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning Inledning.1 Bakgrund. Revisionsfråga och metod 3 Granskningsresultat

Läs mer

Delårsrapport. Maj 2013

Delårsrapport. Maj 2013 Rekommendation 22 Delårsrapport Maj 2013 Innehåll Denna rekommendation behandlar delårsrapportering. En delårsrapport upprättas för en period som utgör en del av en kommuns räkenskapsår. Den består av

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Vimmerby kommun Caroline Liljebjörn 11 oktober 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

Olofströms kommun. Granskning av delårsbokslut KPMG Bohlins AB Antal sidor: 5

Olofströms kommun. Granskning av delårsbokslut KPMG Bohlins AB Antal sidor: 5 ABCD Olofströms kommun Granskning av delårsbokslut 2010-08-31 KPMG Bohlins AB 2010-10-21 Antal sidor: 5 2011 KPMG Bohlins AB, the Swedish member firm of KPMG International, a Swiss cooperative. All rights

Läs mer

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2012. Hans Axelsson Carl Sandén

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2012. Hans Axelsson Carl Sandén Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2012 Götene kommun Hans Axelsson Carl Sandén mars 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Revisionsfråga och metod 2

Läs mer

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna september 2014 Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Granskning av delårsrapport 2014 Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...3 3. Förbundets

Läs mer

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Revisionsrapport 2015 Genomförd på uppdrag av revisorerna september 2015 Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Granskning av delårsrapport 2015 Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 3 3. Förbundets

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 Granskningsrapport Richard Vahul Jenny Nyholm Granskning av delårsrapport 2016 Nynäshamns kommun Granskning av delårsrapport 2016 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Övertorneå kommun Anneth Nyqvist Revisonskonsult Anna Carlénius Revisonskonsult Innehållsförteckning Sammanfattning 1 1. Inledning 2 1.1 Bakgrund 2 1.2

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2012

Granskning av årsredovisning 2012 www.pwc.se Caroline Liljebjörn 6 maj 2013 Granskning av årsredovisning 2012 Räddningstjänstförbundet Emmaboda- Torsås Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2.

Läs mer

Rapport avseende granskning av delårsrapport 2012-08-31.

Rapport avseende granskning av delårsrapport 2012-08-31. Rapport avseende granskning av delårsrapport 2012-08-31. Östersunds kommun Oktober 2012 Marianne Harr, certifierad kommunal revisor Jenny Eklund, godkänd revisor 1 Innehåll Sammanfattning och kommentarer

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012

Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Lekebergs kommun Anna Gröndahl, Lars Wigström, certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning Sammanfattande bedömning...1 Inledning... 3 Bakgrund...

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Kalix kommun Anna Carlénius Revisionskonsult Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2

Läs mer

Revisionsrapport. Delårsrapport Söderhamns kommun. Oktober Robert Heed Hanna Franck

Revisionsrapport. Delårsrapport Söderhamns kommun. Oktober Robert Heed Hanna Franck Revisionsrapport Oktober 2010 Robert Heed Hanna Franck Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...1 2 Inledning...1 2.1 Bakgrund...1 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning...2 2.3 Revisionskriterier...2

Läs mer

Revisionsrapport. Delårsrapport Hallsbergs kommun. Oktober Lars Wigström. Certifierad kommunal revisor

Revisionsrapport. Delårsrapport Hallsbergs kommun. Oktober Lars Wigström. Certifierad kommunal revisor Revisionsrapport Delårsrapport 2009 Hallsbergs kommun Oktober 2009 Lars Wigström Certifierad kommunal revisor 200X-XX-XX Namnförtydligande Namnförtydligande Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...1 2

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport Staffanstorps kommun Carl-Gustaf Folkeson Emelie Lönnblad Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

Rapport avseende granskning av delårsrapport Timrå kommun

Rapport avseende granskning av delårsrapport Timrå kommun Rapport avseende granskning av delårsrapport 2016-08-31. Timrå kommun Oktober 2016 Innehåll 1. INLEDNING... 3 1.1 BAKGRUND... 3 1.2 SYFTE... 3 1.3 REVISIONSMETOD... 4 2. IAKTTAGELSER... 4 2.1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE...

Läs mer

Hallstahammars kommun

Hallstahammars kommun Revisorerna REVISIONSRAPPORT Granskning av Delårsrapport Hallstahammars kommun Utarbetad av Komrev inom PwC på uppdrag av kommunens revisorer och antagen vid revisorernas sammanträde 2010-10-19 Granskningen

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Hanna Holmberg Richard Vahul Granskning av delårsrapport 2014 Nynäshamns kommun Granskning av delårsrapport 2014 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

Syfte med granskningen

Syfte med granskningen Vellinge kommun Översiktlig granskning av delårsrapport per 2014-08-31, utkast Oktober 2014 Alexander Carlsson Auktoriserad revisor / Certifierad kommunal yrkesrevisor Tobias Lundell Syfte med granskningen

Läs mer

Översiktlig granskning av delårsrapport 2017

Översiktlig granskning av delårsrapport 2017 Bilaga Förslag 89 www.pwc.com/se Översiktlig granskning av delårsrapport 2017 Richard Vahul Carin Hultgren Jenny Nyholm Kommunalförbundet Sjukvård och Omsorg i Norrtälje Innehåll Syfte, revisionsfrågor,

Läs mer

Revisionsrapport. Revision Samordningsförbundet Activus Piteå. Per Ståhlberg Cert. kommunal revisor. Robert Bergman Revisionskonsult

Revisionsrapport. Revision Samordningsförbundet Activus Piteå. Per Ståhlberg Cert. kommunal revisor. Robert Bergman Revisionskonsult Revisionsrapport Revision 2011 Per Ståhlberg Cert. kommunal revisor Samordningsförbundet Activus Piteå Robert Bergman Revisionskonsult Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1.

Läs mer

Revisionsrapport. Revision Samordningsförbundet Pyramis. Per Ståhlberg Cert. kommunal revisor. Robert Bergman Revisionskonsult

Revisionsrapport. Revision Samordningsförbundet Pyramis. Per Ståhlberg Cert. kommunal revisor. Robert Bergman Revisionskonsult Revisionsrapport Revision 2011 Per Ståhlberg Cert. kommunal revisor Samordningsförbundet Pyramis Robert Bergman Revisionskonsult April 2012 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Gällivare kommun PerÅke Brunström Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2008-06-30 Krokoms kommun 3 september 2008 Anneth Nyqvist 2008-09-08 Anneth Nyqvist Maj-Britt Åkerström Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning och

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Trosa kommun Oktober 2012 Matti Leskelä Anna Gröndahl Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige

Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige BENGTSFORS KOMMUN Revisorerna Till För kännedom Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige Revisionsrapport över årsredovisning och årsbokslut för år 2015 Vi har granskat kommunens årsbokslut, årsredovisning och

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport Caroline Liljebjörn Kristina Lindhe 21 oktober 2013 Granskning av delårsrapport 2013 Emmaboda kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2

Läs mer

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet och Länstrafiken i Sörmland AB

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet och Länstrafiken i Sörmland AB Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna februari 2015 Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet och Länstrafiken i Sörmland AB Granskning av årsbokslut 2014 Innehåll 1. Inledning...3 2. Förbundets

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2009

Granskning av årsredovisning 2009 Revisionsrapport 2010-04-16 Bert Hedberg, certifierad kommunal revisor Oscar Hjelte Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...4 2.3 Bakgrund...4 2.4 Revisionsfråga och metod...4 3 Granskningsresultat...5

Läs mer

Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av kommunens bokslut per 2013-12-31.

Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av kommunens bokslut per 2013-12-31. Revisorerna i Nordanstigs kommun Nordanstigs kommun Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium 2013-04-14 Revisionsrapport Granskning av bokslut per 2013-12-31 Revisionen har via KPMG genomfört

Läs mer

Granskning av aktiverade utvecklingskostnader

Granskning av aktiverade utvecklingskostnader Granskning av aktiverade utvecklingskostnader inom ITT Genomförd på uppdrag av revisorerna i Region Skåne Oktober 2008 Innehållsförteckning 1 INLEDNING...2 1.1 Bakgrund...2 1.2 Syfte och metod...2 2 FÖREKOMSTEN

Läs mer

Olofströms kommun. Granskning av delårsbokslut KPMG Bohlins AB 6 oktober 2009 Antal sidor: 5

Olofströms kommun. Granskning av delårsbokslut KPMG Bohlins AB 6 oktober 2009 Antal sidor: 5 Granskning av delårsbokslut 2009-08-31 KPMG Bohlins AB 6 oktober 2009 Antal sidor: 5 2011 KPMG Bohlins AB, the Swedish member firm of KPMG International, a Swiss cooperative. All rights reserved. Innehåll

Läs mer

Lerums Kommun. Granskning av bokslut 2010-12-31 2011-03-17 "%M =U ERNST ÅYOUNG. Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna

Lerums Kommun. Granskning av bokslut 2010-12-31 2011-03-17 %M =U ERNST ÅYOUNG. Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna LERUMS KOMMUN Sektor hfrasupporr 2011-03-17 "%M /Vendetyp Lerums Kommun Granskning av bokslut 2010-12-31 =U ERNST ÅYOUNG Qualityln Everything We

Läs mer

Översiktlig granskning av delårsrapport 2013

Översiktlig granskning av delårsrapport 2013 www.pwc.com/se Linda Yacoub Sofia Nylund Susanna Collijn Oktober 2013 Översiktlig granskning av delårsrapport 2013 Vaxholms stad Innehåll Syfte, revisionsfrågor, metod och avgränsning s. 3 Delårsrapportens

Läs mer

Vellinge kommun. Översiktlig granskning av delårsrapport per September Auktoriserad revisor

Vellinge kommun. Översiktlig granskning av delårsrapport per September Auktoriserad revisor Vellinge kommun Översiktlig granskning av delårsrapport per 2015-06-30 September 2015 Lars Starck Auktoriserad revisor Tobias Lundell Revisor Syfte med granskningen Ernst & Young har på uppdrag av kommunrevisionen

Läs mer

Rapport avseende granskning av delårsrapport 2014-08-31 Uddevalla Kommun

Rapport avseende granskning av delårsrapport 2014-08-31 Uddevalla Kommun Rapport avseende granskning av delårsrapport 2014-08-31 Uddevalla Kommun September 2014 September 2014 Harald Jagner, Pernilla Lihnell Innehåll Sammanfattning och kommentarer 1 1. Inledning 4 2. Iakttagelser

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2015

Granskning av delårsrapport 2015 Granskningsrapport Conny Erkheikki, auktorisrad revisor Granskning av delårsrapport 2015 Gällivare kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

Storstockholms brandförsvar

Storstockholms brandförsvar Revisionsrapport 2015 Genomförd på uppdrag av revisorerna september 2015 Storstockholms brandförsvar Granskning av delårsrapport 2015 Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...3 3. Förbundets resultat

Läs mer

Osby kommun Granskning av delårsrapport per

Osby kommun Granskning av delårsrapport per Osby kommun Granskning av delårsrapport per 2014-08-31 2014-10-01 Thomas Hallberg Syfte med granskningen Ernst & Young har på uppdrag av kommunrevisionen i Osby kommun gjort en översiktlig granskning av

Läs mer

Vetlanda kommun. Granskning av delårsbokslut per 30 juni 2013. Genomförd på uppdrag av revisorerna 5 september 2013

Vetlanda kommun. Granskning av delårsbokslut per 30 juni 2013. Genomförd på uppdrag av revisorerna 5 september 2013 Vetlanda kommun Granskning av delårsbokslut per 30 juni 2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna 5 september 2013 Jonas Leander Helena Patrikson Ulrika Strånge Johanna Thalén Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2011 Trelleborgs kommun Anders Thulin Bengt-Åke Hägg Alf Wahlgren Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Revisionsrapport. Delårsrapport Krokoms kommun Anneth Nyqvist

Revisionsrapport. Delårsrapport Krokoms kommun Anneth Nyqvist Revisionsrapport 2010-06-30 Anneth Nyqvist 0 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning... 1 2 Inledning... 2 2.1 Bakgrund... 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning... 2 2.3 Revisionskriterier...

Läs mer