A. Det urbana VA-systemet Handledare Bengt Carlsson

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "A. Det urbana VA-systemet Handledare Bengt Carlsson"

Transkript

1 A. Det urbana VA-systemet Handledare Bengt Carlsson Introduktion Det urbana vatten- och avloppssystem (VA-systemet) i Sverige har byggts ut enormt under de senaste åren. De första metoderna att behandla avloppsvatten var enkla sedimenteringstankar som infördes under 1930-talet. Dessa tog dock bara bort de grövsta synliga föroreningarna. På talet infördes biologiska behandlingsmetoder för att minska utsläppen av organiska föroreningar. Detta för att reducera mängden av syretärande föroreningar (utsläpp av höga halter organiskt material leder till att syrehalten i vattnet minskar, vilket i sin tur kan leda till fiskdöd mm). Kombinerad biologisk-kemisk rening infördes på 1970-talet framförallt för att minska utsläppen av fosfor. Under 1990-talet har många reningsverk infört kväverening för att ytterligare minska belastningen på recipienten. Man kan konstatera att vi idag har en mycket välfungerande avloppsvattenhantering i Sverige med en hög grad av rening. Det finns cirka 2000 avloppsreningsverk och man beräknar att cirka 500 miljarder är investerat i ledningsnät och avloppsreningsverk. Det finns dock frågetecken om dagens system är ekologiskt uthålliga och vad man ska göra med avloppsslammet är en komplicerad fråga. Att återföra näringsämnen till jordbruket i form av avloppsslam är inte helt enkelt, låga gränsvärden på t ex tungmetallinnehållet gör att det ofta inte går att använda avloppsslammet som jordförbättringsmedel. Det finns även starka påtryckningsgrupper som, av olika skäl, inte vill att slammet hamnar på åkermark. Deponiskatt och ett förväntat deponiförbud komplicerar situationen ytterligare. Syfte Projektet skall behandla den urbana avloppsvattenrening i Sverige med betoning på VAsystemets historia. Två intressanta epoker är t ex införandet av vattenklosetten i Sverige i slutet på 1800-talet och införandet av kväverening under 1990-talet. Om önskemål finns hos projektgruppen kan andra aspekter av VA-systemet studeras, t ex:?? Studium av alternativa reningsmetoder. Dagens VA-system har kritiserats för att vara för centraliserat och icke-holistiskt. Med detta menas att användarna har svårt att "se" systemet. Detta ökar risken att skadliga/giftiga ämnens spolas ned i WC n. Gå igenom några olika alternativ reningsmetoder. Diskutera för- och nackdelar jämfört med nuvarande system. Vilka krav ställs på användarna? Studera också olika aktörers förhållningssätt gentemot de alternativa reningsmetoderna.?? Slamfrågan och olika aktörers agerande. Då avloppsvatten renas i ett reningsverk produceras slam. Frågan är vad man ska göra av detta slam. Användning av slam på jordbruksmark har i nuläget stoppats pga för höga föroreningshalter (tungmetaller mm). Studera slamproblemet med tonvikt på hur olika aktörer agerar. Litteratur Introduktion till avloppstekniken - Kommunförbundet I Vattumannens tecken Erik Isgård. Stadens tekniska system Div. kompletterande litteratur baserat på vilka frågor som önskas studera mera innegående. Kontakter Bestäms senare baserad på val av projektfördjupning.

2 B. Interaktiv TV för alla vad ska vi ha den till? Handledare: Eva Olsson Introduktion Med interaktiv TV avses enkelt uttryckt möjligheten för tittaren att kommunicera med sin TV. En förutsättning för detta är att man har digital sändning/mottagning. Nedanstående bild från Nokias hemsida (se även Länkar nedan) illustrerar de tre distributionsformer som finns för digital-tv idag, marksänd, via satellit eller kabel. Intentionen hos public serviceföretaget Sveriges Television (SVT) är att det marksända analoga nätet ska släckas ned helt Digital-TV sägs ge överlägsen bild- och ljudkvalitet, och genom att man använder radiovågornas frekvenser effektivare är sändningen mindre utsatt för externa störningar än den analoga (digitv.fi). Tittaren kan också få tillgång till en mångfald av kanaler och ges möjlighet att interagera. Det senare förutsätter att tittaren kan kommunicera information tillbaka till den som sänder, fjärrkontrollen med en mycket låg bandbredd nämns t.ex. som tänkbar kanal för den kommunikationen. Sändningen skulle på så sätt kunna anpassas till tittaren, tittaren skulle exempelvis kunna delta i omröstningar, få tilläggsinformation eller beställa varor/tjänster. Sändningarna skulle också kunna innehålla parallell information på olika språk. I EU-projektet Melisa har man för avsikt att demonstrera hur hela produktionskedjan kring interaktiv TV skulle kunna se ut genom att skapa en tillämpning för vadslagning och reklam. Tanken är att tittare på lite olika sätt ska kunna satsa pengar på resultat vid direktsända sportevenemang. Tittaren skall också kunna få anpassad reklam beroende på en användarprofil där man angett vad man vill se för slags reklam. I projektet tänker man sig också att reklamen ska kunna vara smart, dvs. att man inte gör traditionella avbrott utan att om tittaren t.ex. uppgivit att man är intresserad av golf så lyser Annika Sörenstams golfbag upp när den visas i bild, följt av ett meddelande om att man nu har ett specialerbjudande i en viss butik. I det läget skulle tittaren även kunna välja att få mer information om klubbor etc., t.ex. via e-post. Vid ett möte på Sveriges Television Interaktiva Media (SVT 1998) sade man sig dra upp

3 riktlinjerna för interaktiv television. Man skrev att de interaktiva tjänsterna utvecklades kontinuerligt och att interaktiviteten skulle ge oss möjlighet till nya format av TV-program. Man tänkte sig att tittarna med hjälp av fjärrkontrollen exempelvis skulle kunna delta i frågesporter, rösta i dokusåpor, sportevenemang eller i schlagerfestivalen. Argument som innehåller referenser till kvalité, bredd på utbud och t.o.m. demokrati återkommer ständigt från olika håll. Kulturdepartementets mål för mediepolitiken är att den ska stödja yttrandefrihet, mångfald, massmediernas oberoende och tillgänglighet samt att motverka skadliga inslag i massmedierna. Vad som räknas som skadliga inslag finns inte närmare specificerat. I ett pressmeddelande angav även Digital-TV-kommittén (2001) att man strävar efter mångfald när man överväger fördelning av tillstånd för marksänd digital-tv. Man föreslog därför olika program som kan komplettera varandra så att sändningarna som helhet kan komma att tilltala olika intressen och smakriktningar. Man rekommenderade att det aktuella utbudet skulle kompletteras med program med inriktning mot sport, musik, film, nyheter och dokumentärer. Som en extra krydda i de regionala sändningarna föreslog kommittén dessutom att det lokalnära utbudet skulle kompletteras med interaktivt lärande och underhållning i det nya programmet Digi-TV. I kommitténs förslag till prioritetsordning för rikstäckande sändning i det digitala marknätet hamnade Eurosport på första plats, därefter följde Nickolodeon, MTV och Discovery. Även på Digitalforum pratar man om digital-tvs möjligheter när det gäller bild och ljudkvalité, kanaler för specialintressen, minoritetsspråk och lokala sändningar. Man förespeglar även möjlighet till att beställa sportevenemang, konserter och filmer med fjärrkontrollen, s.k. pay-perview, eller att kunna rösta på matchens lirare, rätta sin tipskupong, skicka och ta emot i TV rutan osv. Teracom som driver sändning av radio och TV-program i Sverige har gjort omfattande satsningar på utbyggnad av digital-tv och investeringar i dotterbolaget Boxer TV Access AB vilka har lett till ekonomiska problem. Därför beviljar Kulturutskottet under 2003 ett kapitaltillskott på högst 500 miljoner. Med anledning av att regeringens har föreslagit att det markbundna analoga nätet ska släckas ned och ersättas av digital markbunden sändning år 2007 har en debatt angående Teracoms monopolställning uppstått. I en folkpartistisk motion till riksdagen (2002/03:fp1122) anges att det i vissa områden blir mycket billigare att sända via kabel eller satellit och att marksänd TV inte är det enda sättet att nå hela befolkningen. Man förespeglar att det i själva verket är så att regeringen med marksänd digital-tv vill kontrollera TVn genom lagstiftning, en möjlighet som bara finns för marksänd TV. Regeringen vill kontrollera innehållet, till exempel hur mycket reklam som sänds och det kan man inte göra i kabel- eller satellitburen TV. Folkpartiet förespråkar ny, sammanhållen lagstiftning för elektroniska medier som tillåter större frihet där tittarna själva har makten över hur mycket reklam som sänds ( blir det för mycket, så väljer de ju bort den kanalen ). Att rent brottsliga inslag inte sänds t ex barnpornografi regleras redan i andra lagar. Avslutningsvis säger man i motionen att den nya tekniken gör det ju också lättare för föräldrar att utestänga reklam eller våldsamma inslag. Potentiella frågeställningar?? Redan i slutet av 1990-talet fanns idéer om hur interaktiviteten skulle utnyttjas. Vad har hänt sen dess? Använder man samma argument idag för att övertyga om teknikens förtjänster? Vilken policy har SVT idag, är framtidsplanerna de samma eller ser man nya/andra möjligheter med interaktiv-tv? Vilka eventuella konflikter skulle kunna uppstå mellan SVT och kommersiella kanaler? Hur påverkas dessa förhållanden av att

4 satellitkanalernas innehåll regleras av lagstiftning i det land där programmet sänds? Är det realistiskt att tänka sig att interaktiv-tv kommer att bli ett forum för lärande, vilket man eventuellt kan tolka in i Digital-tv-kommitténs pressmeddelande från 2001? Vad talar för respektive emot? Vilka kommersiella intressen kan förväntas anta den utmaningen??? Vår integritet naggas redan idag i kanten på många sätt, på gott och ont. Köpkortsföretag analyserar våra inköp och kan varna om kortet används på ett sätt som bryter mot vårt vanliga beteende. Något som de flesta kanske uppskattar på grund av risk för bedrägerier. På ICA registrerar många köpare villigt allt man handlar genom att använda koncernens eget inköpskort. Som kund kan man få ta del av speciella erbjudanden, men tekniken ger samtidigt oändliga möjligheter för riktad reklam, inriktning på hela butiker osv. Användarprofiler för interaktiv tv för att styra reklam eller t.ex. vadslagning medför liknande frågeställningar. Hur ser systemet för "registrering" ut? Vilka delar består det av? Vilka deltar, dvs. vilka är aktörerna. Vad finns det för lagstiftning respektive tekniska möjligheter? Vilka etiska frågor är viktiga att utforska i sammanhanget? Betalningsstrukturen skulle kunna se ut på flera olika sätt, t.ex. att tittaren aktivt väljer inbakad reklam och får titta avgiftsfritt eller att man väljer bort reklam helt och därmed får betala en avgift. Vilka konsekvenser medför olika betalningsformer??? Beskriv fördelar och nackdelar ur olika aktörers/intressenters/avnämares perspektiv med olika tekniska lösningar. Vilken teknisk lösning är mest intressant på sikt? När det gäller den interaktiva delen finns i dag ingen fastslagen standard för att sända tillbaka information från tittaren. Finns det behov av en standardisering (se white paper om MP4)? Hur kommer tekniken att fungera i en familj? Kan man ha flera profiler vid olika intressen eller måste man ha flera digitalboxar? Vilka eventuella konflikter eller problem kan man förvänta sig? Möjliga kontaktpersoner Melisa-projektet: Niklas Johansson ), Erik Borälv Människa-Datorinteraktion, Polacksbacken Sveriges Television: Håkan Sandberg, , (teknik, framtida inriktning, experiment med interaktiv tv) Några länkar Boxer är ett företag med en nära koppling till Sveriges Television vars affärsidé är att sälja digitala programpaket och interaktiva tjänster. Företaget ägs av det statliga bolaget Teracom (Sveriges största radio- och tv-operatör, tidigare en del av Televerket, se nedan) och Skandia. DigitalForum är ett gemensamt forum för alla större aktörer i respektive distributionsform av digital-tv: kabel, satellit och marknät. Med hjälp av saklig och neutral information säger man sig verka för att digital TV och digitala TV-tjänster ska införas på ett kontrollerat sätt och med minimal störning för hushållen. Digital-tv-kommittén digitv.fi Frågor och svar om digital-tv Kulturdepartementet Melisa-projektets hemsida

5 Motion till riksdagen 2002/03:fp1122 AN av Helena Bargholtz m.fl. (fp) med anledning av prop. 2002/03:72 Digitala TV-sändningar MP4, White Paper on MPEG-4, The Media Standard Nokia om digital-tv SVT Teracom är en nätoperatör inom områdena radio, tv, telekom- och informationstjänster och driver sändarstationerna i Sverige. I koncernen ingår också ett antal dotter- och intressebolag som kompletterar Teracoms roll som nätoperatör. Bolagens roll är bland annat att påskynda utvecklingen inom digital-tv och digitalradio.

6 C. Bioteknik bubblor, bakterier och biologiska system Handledare: Eva Olsson DNA (deoxiribonukleinsyra) är materialet för det genetiska minnet för människan liksom alla andra högtstående organismer. Det byggs upp av fyra olika kvävebaser (Adenin, Cytosin, Guanin, Tymin) som hålls samman av en ryggrad av en socker-fosfat. DNA är dubbelsträngat och formar en spiral där A/T och C/G alltid är par. En viss sekvens av baspar längs DNA-tråden utgör en gen. Hur kan en DNA-molekyl innehålla all information om en organism? Svaret ges av molekylens struktur, det är därför det är viktigt att kartlägga och sekvensbestämma den tredimensionella strukturen, ett arbete som pågår för ett stort antal organismer, allt från mjölksyrabakterier till malariaparasiter, på många håll i världen. I HUGO-projektet (HUman GenOme Project) har man kartlagt människans arvsmassa (det humana genomet, ca gener). Bioteknik är en relativt ny vetenskap och ett mycket intensivt forskningsområde. Kunskap om genom har revolutionerat vår förståelse av biologiska system, allt ifrån vad som händer inne i en cell till hur ett helt ekosystem hänger ihop. Det medför att vi kan använda helt nya metoder för att behandla och förstå sjukdomar som tidigare varit obotliga. Möjligheterna att utveckla nya läkemedel och diagnosverktyg kommer att öka eftersom de möjliga DNA -spiral. stral/t2/dna.gif målmolekylerna för läkemedel i kroppen blir fler, det talas t.o.m. om personliga läkemedel. Andra exempel på hur kunskapen kan tillämpas är utveckling av ätbara vacciner som kan förbättra situationen i utvecklingsländer, tomater som producerar vaccin mot stammar av kolibakterier och morötter som producerar vaccin mot hepatit B virus, att förse boskap med gener om gör den mer motståndskraftig mot vissa sjukdomar och att förse gröda med gener som gör den motståndskraftig mot bekämpningsmedel vilket möjliggör besprutning av odlingar. Bioteknik företag är högintressanta. I en Ekosändning i juni 2003 fick vi också bekräftat att det går bra för svenska företag som utvecklar bioteknik. Nya rön ger nya produkter och marknaden bedöms ha en hög potential, en del talar t.o.m. om bioteknikbubblan och rena guldruschen. Ett affärsområde inom bioteknik är utveckling av programvara och utrustning för DNAsekvensering. Under de senaste åren har ett antal strategier utvecklats för att sekvensbestämma genom, var och en avpassad efter olika krav på robusthet och känslighet. En teknik som kallas shotgun sequencing går t.ex. ut på att analysera en bit i taget och sedan lägga ett enormt pussel. En annan vanlig teknik för DNA-sekvensering är SNP (single nucleotide polymorphism). Gemensamt för de olika teknikerna är att det krävs kraftfulla och snabba datorer som utnyttjar matematiska algoritmer. Med hjälp av sekvenseringen kan man sedan få svar på biologiska och medicinska frågeställningar.

7 Potentiella frågeställningar?? Pyrosekvensering är en teknik för DNA-sekvensering bland flera andra. Vilket ursprung/bakgrund har tekniken? Vilka fördelar respektive nackdelar finns jämfört med andra tekniker? Finns det skillnader mellan olika tekniker när det gäller t.ex. kostnader och analysresultatets säkerhet? Hur prioriterar man när man som kund, forskare eller t.ex. konsultföretag, väljer teknik? Är det den tekniska lösningen eller ekonomi som får styra valet eller någon helt annan faktor? Hur påverkar tekniken i det här fallet (Pyrosekvensering) vad forskare kan göra??? Bioteknikområdet berör oss alla på många olika sätt. Konkurrensen är stor inom området som betraktas som hett vilket påverkar aktiemarknaden, enskilda företag har dock haft problem att bli vinstdrivande och säger sig ha brist på kapital. Vilka problem kan vara grunden för kapitalbristen? Finns det bioteknikföretag som är framgångsrika även vad gäller ekonomi? Vad skiljer dem från konkurrenter med framgångsrika produkter som ändå inte lyckats lika bra ekonomiskt? Vilka problem finns i processen att kommersialisera bioteknikprodukter??? Pyrosequencing är ett börsintroducerat företag. Hur gick man tillväga? Vad var avgörande motiv för börsintroduktionen? Vilka var svårigheterna? Nyligen förvärvades företaget Personal Chemistry som ännu inte var introducerat på börsen. Vilka motiv fanns för förvärvet? Verksamheten ligger inom bioteknikområdet men är ändå annorlunda, vilka fördelar respektive nackdelar kan man se här? Några länkar Bionet BiotechSweden Gentekniknämnden Linnaeus Centre for Bioinformatics Personal Chemistry Pyrosequencing Studiebesök Uppsala har ett antal företag inom bioteknikområdet. Ett studiebesök på Pyrosequencing som utvecklar, tillverkar och säljer kompletta system för snabb tillämpad genetisk analys, baserade på företagets patenterade teknologi Pyrosequencing, har förberetts.

8 D. IT och retoriken. Handledare Bengt Söderbergh Introduktion Projektet behandlar retoriken kring informationstekniken under den IT-bubbla som kulminerade vid millennieskiftet. Optimismen för informationsteknikens möjligheter hade på många håll antagit orimliga proportioner. Att mycket (men långt ifrån allt!) inom IT-branschen inte var annat än luftslott visade sig tydligt när branschen drabbades av en djup lågkonjunktur från vilken den fortfarande inte återhämtat sig. IT-bubblan kan beskrivas som en kombination av en finansiell spekulationsspiral samt en bred teknisk övertro kring möjligheterna för informationstekniken. Statliga och privata institutioner samt kapitalmarknaden var delaktiga i händelseutvecklingen. Olika samhällsgrupper, såsom politiker, forskare, författare, IT-entreprenörer och den finansiella sektorn var centrala aktörer för den process som utgjorde den expanderande bubblan. Syfte och frågeställningar Projektet medger ett flertal olika infallsvinklar.?? Belysa nationell eller internationell IT-politik. Förslagsvis kan ett projekt beskriva hur svenska staten formulerade politiken kring informationstekniken. Arbetet kan studera vad som sades vara politikens mål och syften samt vilka förväntningar som fanns för den nya tekniken. Vidare är det möjligt att jämföra hur, och i vilka delar, politiken sedan blev realiserad. Ett projekt kan även på likartat sätt behandla hur EU formulerade sin strategi till informationstekniken.?? Olika företags utveckling, t.ex. Framfab, Icon, Adcore, Cell Network etc, kan studeras, gärna i jämförelse med ett likartat/likartade företag i syfte att åskådliggöra retoriska aspekter på informationstekniken. Dessa företag representerades av färgstarka företrädare vilka flitigt figurerade i media, och även i Icon och Cell Networks fall agerade som författare (Johan Staël von Holstein (Icon) samt Christer Sturmark (Cell Network)). Ett tänkbart projekt kan studera dessa s.k. internetgurus retorik och jämföra det med andra faktorer, till exempel tekniska förutsättningar och ekonomiska aspekter.?? Projektet kan även behandla hela branscher, som t.ex. IT-konsultbranschen eller ITinfrastrukturbranschen, och försöka klargöra och analysera en del av den retorik som omgav dessa mycket heta branscher.?? En annan möjlig frågeställning är att studera retoriken från de ekonomiska aktörer som medverkade i den expanderande IT-marknaden. En hel del ekonomiska oegentligheter förekom under IT-bubblan, vilket främst i USA resulterat i en rad åtal och utredningar samt hårdare lagstiftning gentemot ekonomisk brottslighet. Här i Sverige har kritik framförts mot vissa fondkommissionärsfirmor för att de mer eller mindre ska ha lurat på främst småsparare värdelösa IT-aktier. Ett tänkbart projekt kan vara att studera ett fondkommissionärsföretags retorik för att sälja IT-aktier samt undersöka företagsanalyserna av olika IT-bolag. I projektet kan en diskussion föras rörande retorikens bakgrund och möjliga syften. Ett annat tänkbart projekt är att studera exempelvis den börsnoterade IT-konsulten Adcore, där företagsledningen blev mycket förmögen medan företaget sedermera krympte ihop till i stort sett ingenting. Denna utveckling kan förmodligen till viss del förklaras av den retorik som omgav företaget, och uppgiften kan bestå i att jämföra retoriken med de tjänster och den verksamhet som bedrevs inom företaget.

9 Exempel på relevant litteratur?? En del av senare års statliga IT-propositioner/utredningar (äldre dokument kan också vara av intresse).?? Johansson, M., Nissen J., Sturesson, L, 1998, IT-ism Informationstekniken som vision och verklighet, KFB Kommunikationsforskningsbedningen och TEKDOK, Stockholm.?? Kurslitteraturen.?? Näringsdepartementet (med ansvar för kommunikationsfrågor, inkl IT-politik).?? Ohlson, L., 2002, Ruinmakarna, Stock Letter AB, Ljungbergs Tryckeri.?? Staël von Holstein, J., 1999, Inget kan stoppa oss nu!, Ekerlid.?? Sturmark, C., 1997, IT och renässansmänniskans återkomst, Norstedts Förlag AB.?? Sturmark, C., 2001, Digital kommunikation i nätverkssamhället, Svenska Förlaget.?? Tengström, E., 1990, Myten om informationssamhället ett humanistiskt inlägg i framtidsdebatten, Kristianstads Boktryckeri AB.?? Tidningsartiklar i Affärsvärlden, Dagens industri, Finanstidningen, Svenska Dagbladet, Dagens Nyheter etc.?? Ågerup, K., 2002, Sagan om Adcore, Stock Letter AB 2002, Ljungbergs Truckeri.

10 E. Läkemedel Handledare David Thorsén Introduktion I Uppsala finns en längre tradition av läkemedelsutveckling och idag finns ett flertal företag med olika forsknings- och produktionsinriktning representerade i kommunen. Stora resurser kanaliseras också till den farmaceutiska industrin som av både ekonomer och politiker ofta ses som en svensk framtidsbransch. Störst hopp sätts i allmänhet till det biotekniska kunskapsområdet och till den biotekniska industrin. Men samtidigt som den tekniska utvecklingen sker snabbt är det både tidskrävande och kostsamt att utveckla nya läkemedel. Processen är forskningsintensiv och rymmer många osäkerhetsmoment. Tekniska problem kan självfallet tillstöta under utvecklingsprocessen och medicinska problem, som oväntade biverkningar, kan leda till att ett färdigt läkemedel till och med tvingas dras tillbaka. Den juridiska regleringen kring utveckling, tillverkning, försäljning och distribution av läkemedel är omfattande och kan dessutom variera mycket mellan olika länder. Inte minst den omfattande patentlagstiftningen kräver mycket tid och resurser av läkemedelföretagen. En trend som blivit allt starkare under senare tid är att de stora multinationella läkemedelsföretagen låter a ndra företag ta hand om forskning och utveckling och istället koncentrerar sig på marknadsföring och distribution. Vissa typer av läkemedel är dessutom mer ekonomiskt lönsam än andra, vilket tillsammans med patentlagstiftningen lett till en debatt kring läkemedelsindustrins etiska ansvar: hur ska den resurssvaga världens behov av medicinskt och socialt viktiga läkemedel hanteras (som exempelvis aidsmediciner eller utvecklandet av mediciner mot tropiska sjukdomar) då de stora behoven tyvärr också sammanfaller med en bristande betalningsförmåga. I denna debatt utmålas inte sällan de stora läkemedelsföretagen av mer stridbara debattörerna som giriga och samvetslösa. Produktutvecklingens tekniker och metoder är dessutom ofta något debatterad i sig själv: stamcellsforskning, bioinformatik, genmodifiering, djurförsök och kliniska tester är några exempel. Syfte och frågor Kort sagt är läkemedelsutveckling en komplicerad process kopplad till en rad andra samhällsområden där strikt tekniska faktorer samsas med medicinska, ekonomiska, juridiska, sociala, kulturella, etiska etc. Trots detta beskrivs läkemedelsutveckling ofta som en linjär process: från grundforskning via teknisk utveckling till medicinsk produkt färdig för marknaden. Ger denna linjära modell en rimlig beskrivning? Vilka styrkor och svagheter har den? Hur skulle en alternativ beskrivning kunna se ut? Projektarbetets syfte är att på några punkter ge en mer kvalificerad beskrivning av hur läkemedelsutveckling går till, en beskrivning som tar hänsyn till läkemedelsutvecklingens systemkaraktär. Vad karakteriserar dagens medicinska forskning och utveckling, exempelvis kopplingar mellan finansiärer och företag, lagstiftning, teknikutveckling, opinionsbildning och politiska förutsättningar? Hur förändras läkemedelsutvecklingens villkor i takt med förändrade sociala, vetenskapliga, ekonomiska, politiska, kulturella och tekniska förhållanden? Att läkemedelsutveckling inte är ett system i samma mening som transport- eller kommunikationssystem är uppenbart, men på vilket sätt kan begreppet system ändå användas? Och om inte, hur skulle man kunna beskriva hur läkemedelutveckling går till utan att förenkla allt

11 för mycket? Diskutera frågeställningarna i den gemensamma projektkappan. Vilka frågeställningar tycker ni kan vara aktuella för ert projekt? Arbetsmaterial Projektdeltagarna ska själva aktivt söka arbetsmaterial och information. Handledaren tillhandahåller visst introducerande arbetsmaterial. Länkförslag: Linjära modellen: Se exempelvis Läkemedelsverket: Läkemedelsindustriföreningen: Några stora globala företag: Biomedical Ethics: Bio informatics: Läkare utan gränser:

12 F, G. Kommersialisering av vetenskaplig forskning Handledare Torkel Wedin Introduktion Ur ett brett perspektiv innehåller kommersialisering av kunskap överföring av grundläggande forskning till en kommersiell applikation. Detta är emellertid ingen lätt och enkel process. Kommersialiseringen av vetenskaplig kunskap är tvärtom en komplex och sammansatt process som innefattar en mängd olika aktörer med olika intressen och som besitter olika typer av kompletterande eller ibland konkurrerande kompetenser. Kompetensen eller kunskapen som aktörer besitter kan dessutom vara antingen starkt kodifierad (dvs det är lätt att överföra den till andra aktörer) eller mer eller mindre tyst, vilket innebär att överföring till en aktör/individ från en annan innehåller vissa hinder. Typen av kunskap påverkar möjligheten till överföring och därmed kommersialisering. Det påverkar även vilka aktörer som kommer att vara aktiva i kommersialiseringsprocessen och vilka krav som kommer att ställas på dessa i termer av skyddande av produkten via patentering, företagshemligheter etc. Utvecklingsarbetet, kommersialiseringen, kan ske i formella eller informella kanaler, inom en organisation, mellan organisationer eller involvera ett flertal olika organisationer som formar ett nätverk. Kunskapsbärarna kan vara individer, formella organisationer eller kunskapsnätverk. Kunskapsöveföringen är formad av såväl de formella, legala strukturer som finns inom ett land, en bransch eller ett så kallat innovationssystem, som de mer informella strukturerna som existerar mellan individer eller organisationer. Marknadsutsikter är en annan aspekt som påverkar inriktningen av kunskapsområde som passar för kommersialisering. Vilka är användare och vilka krav kommer dessa att ställa på den färdiga applikationen? Finns anvä ndarna idag eller krävs det förändringar för att dessa ska efterfråga produkten? Hur stor är marknaden och hur mycket är de villiga att betala för en kommersialiserad applikation. Vilken nytta tillför produkten användaren/kunden? Är kund och användare samma individ? Hur styr detta forskningen och produktutvecklingen? Olika aktörer har olika intressen. Intresset kan vara monetärt, men kan även röra sig om andra värden, frihet att forska och publicera fritt, demokratiska värden, eller marknadsmässiga teorier kring konkurrens och fria marknader etc. I vissa fall sammanfaller intressen och i andra är de direkt konkurrerande. Hur harmoniseras dessa intressen? Vilka intressen dominerar? Hur harmonierar de olika intressena? Hur spelar politiska motiv in i denna process? Projekt: Riskkapitalets roll i kommersialiseringen av vetenskaplig forskning (två grupper) Riskkapital spelar idag en central roll kommersialiseringen av vetenskaplig kunskap. Hur har riskkapitalets roll för kommersialiseringen av vetenskaplig forskning sett ut historiskt i Sverige? Hur ser det ut idag? Vilken roll spelar ett riskkapitalbolag i kommersialiseringskedjan? Vilka positiva delar bidrar ett riskkapitalbolag med och vilka negativa effekter kan man spåra från att involvera ett riskkapitalbolag? Projektet innebär att studera ett riskkapitalfinansierat företag som har nått en marknad eller ett företag/projekt som håller på och arbetar mot en kommersialisering av företagets produkt(er). Grupperna ska själva genomföra intervjuer med lämpliga aktörer, som väljs i samråd med handledaren, för att kunna analysera ett kommersialiseringsfall. Handledaren kan bidra med bakgrundsinformation kring riskkapitalbranschen och även hjälpa till i kontakten med intervjuobjekt. Innan intervjuer genomförs rekommenderas dock att grupperna har samlat in bakgrundsinformation kring ämnet.

Bredbandspolitik. En tekniksociologisk analys av kommunala bredband. Göran Sundqvist

Bredbandspolitik. En tekniksociologisk analys av kommunala bredband. Göran Sundqvist STS Research Reports 2 Bredbandspolitik En tekniksociologisk analys av kommunala bredband Göran Sundqvist GÖTEBORGS UNIVERSITET Avdelningen för teknik- och vetenskapsstudier Bredbandspolitik STS Research

Läs mer

Bredbandsstrategi för Östra Göinge kommun

Bredbandsstrategi för Östra Göinge kommun 2012 Bredbandsstrategi för Östra Göinge kommun Strategidokument - Slutversion Kommunstyrelsen 1. Bakgrund 02 2. Teknisk bakgrundsbeskrivning 03 3. Nyttan med bredband 06 4. Hinder för utbyggnad av bredband

Läs mer

Bredband ur användarnas perspektiv

Bredband ur användarnas perspektiv MÄLARDALENS HÖGSKOLA PROMEMORIA 1 Institutionen för Ekonomi och Informatik 2005-08-16 Mälardalens Högskola Institutionen för Ekonomi och Informatik Kurs: Uppsatsarbete i Informatik, EI0040, 10p, VT2000

Läs mer

Kommersialisering av svenska biobanker Ett näringspolitiskt perspektiv

Kommersialisering av svenska biobanker Ett näringspolitiskt perspektiv Kommersialisering av svenska biobanker Ett näringspolitiskt perspektiv Jens Laage-Hellman IMIT WP: 2001_121 Datum: 2001 Antal sidor: 82 Institute for Management of Innovation and Technology Kommersialisering

Läs mer

INSTITUTET FÖR FRAMTIDSSTUDIER. Forskningsrapport. Markus Gossas Torbjörn Lundqvist. Ubikvitär framtid? IT-perspektiv på stat och samhälle

INSTITUTET FÖR FRAMTIDSSTUDIER. Forskningsrapport. Markus Gossas Torbjörn Lundqvist. Ubikvitär framtid? IT-perspektiv på stat och samhälle INSTITUTET FÖR FRAMTIDSSTUDIER Forskningsrapport Markus Gossas Torbjörn Lundqvist Ubikvitär framtid? IT-perspektiv på stat och samhälle Ubikvitär framtid? Ubikvitär framtid? IT-perspektiv på stat och

Läs mer

en granskningsrapport från riksrevisionen Digitalradio varför och för vem? rir 2015:5

en granskningsrapport från riksrevisionen Digitalradio varför och för vem? rir 2015:5 en granskningsrapport från riksrevisionen Digitalradio varför och för vem? rir 2015:5 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska den verksamhet som bedrivs av staten. Vårt uppdrag

Läs mer

Bredbandsstrategi för Sverige

Bredbandsstrategi för Sverige Bredbandsstrategi för Sverige Omslagsbild: istockphoto Produktion: Näringsdepartementet och Svensk Information Artikelnummer: N2009/8317/ITP Innehåll Förord...............................................................

Läs mer

Bredbandsmarknaden i Sverige En studie av konsumentens kriterier

Bredbandsmarknaden i Sverige En studie av konsumentens kriterier Företagsekonomiska institutionen STOCKHOLMS UNIVERSITET Kandidatuppsats 10 poäng HT 2005 Bredbandsmarknaden i Sverige En studie av konsumentens kriterier Författare: Johan Bortz Hamid Bitouie Handledare:

Läs mer

Modern kommunikationsteknik för att stärka demokratin

Modern kommunikationsteknik för att stärka demokratin Modern kommunikationsteknik för att stärka demokratin Exemplen Lokal-TV och IT Mariann Björkemarken There is a growing interest for political issues in today s society, but media fails in giving correct

Läs mer

Business Intelligence Intern Delgivning

Business Intelligence Intern Delgivning Stockholms Universitet School of Business Magisteruppsats Vårterminen 2000 Handledare : Olof Holm Stig G Johansson Författare: Marianna Paakkanen Ann-Sophie Tegenborg Business Intelligence Intern Delgivning

Läs mer

Elevkårsboken dany kessel & marc harris

Elevkårsboken dany kessel & marc harris Elevkårsboken dany kessel & marc harris Elevrörelsens förlag Sveriges Elevråds Centralorganisation SECO Malmgårdsvägen 63 116 38 Stockholm www.elevrorelsensforlag.se material@sverigeselevrad.se Fax: 08

Läs mer

Att möta kompetensbehov hos små och medelstora företag

Att möta kompetensbehov hos små och medelstora företag Arbetsrapport 2006 49 Att möta kompetensbehov hos små och medelstora företag En studie av KK-stiftelsens satsningar på Expertkompetensprogrammet ENRICO DEIACO, PETER SCHILLING & ÅSA SMEDBERG Institutet

Läs mer

1. INLEDNING... 3 1.1 BAKGRUND... 3 1.2 PROBLEMDISKUSSION... 4 1.3 SYFTE... 5 1.4 AVGRÄNSNINGAR... 5 1.5 MÅLGRUPP... 5 1.6 DISPOSITION... 6 2.

1. INLEDNING... 3 1.1 BAKGRUND... 3 1.2 PROBLEMDISKUSSION... 4 1.3 SYFTE... 5 1.4 AVGRÄNSNINGAR... 5 1.5 MÅLGRUPP... 5 1.6 DISPOSITION... 6 2. 1. INLEDNING... 3 1.1 BAKGRUND... 3 1.2 PROBLEMDISKUSSION... 4 1.3 SYFTE... 5 1.4 AVGRÄNSNINGAR... 5 1.5 MÅLGRUPP... 5 1.6 DISPOSITION... 6 2. METOD... 7 2.1 VAL AV ÄMNE... 7 2.2 TILLVÄGAGÅNGSSÄTT... 7

Läs mer

TERACOM Årsredovisning 2008

TERACOM Årsredovisning 2008 TERACOM Årsredovisning 2008 Det här är Teracom-koncernen Teracom-koncernen erbjuder olika kommunikationsvägar för radio, tv, internet och nedladdning av ljud och bild i Sverige och Europa. Den består av

Läs mer

Förbättra förutsättningarna för investeringar i bredband. infrastrukturpropositionens saknade kapitel

Förbättra förutsättningarna för investeringar i bredband. infrastrukturpropositionens saknade kapitel Förbättra förutsättningarna för investeringar i bredband eller infrastrukturpropositionens saknade kapitel en rapport om mobilt och fast bredband från Telenor Sverige 1 Innehåll 1. Inledning...3 2. Behovet

Läs mer

Begrepp inom regional utveckling

Begrepp inom regional utveckling Att arbeta med regional utveckling är att möta och använda många begrepp från forskningen. Men hur använder vi dem? Menar alla alltid detsamma eller har begrepp som innovationssystem, kluster och trippelhelix

Läs mer

Till SAITS-projektets referensgrupp,

Till SAITS-projektets referensgrupp, . Kista 2002-08-28 Till SAITS-projektets referensgrupp, Först och främst: hjärtligt välkomna till SICS den 5 september kl. 13 16! Det ska bli spännande att höra era kommentarer på den inriktning vi valt

Läs mer

Linköping 2011-11-21. Behovsfångst e-förvaltning

Linköping 2011-11-21. Behovsfångst e-förvaltning Linköping 2011-11-21 Behovsfångst e-förvaltning Behovsfångst e-förvaltning INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING... 3 1.1 BAKGRUND... 3 1.2 SYFTE OCH MÅL... 3 1.3 LÄSANVISNING... 4 2 GENOMFÖRANDE... 4 2.1 MÅLGRUPP...

Läs mer

Regeringens skrivelse 1997/98:176

Regeringens skrivelse 1997/98:176 Regeringens skrivelse 1997/98:176 Lärandets verktyg nationellt program för IT i skolan Skr. 1997/98:176 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 28 maj 1998 Göran Persson Ylva

Läs mer

Offentlig service i privat företagande

Offentlig service i privat företagande Info 070-2008 EntreprenörSkola Offentlig service i privat företagande Info 070-2008 Entreprenörskola 2008 All rights reserved. 1 I mötet mellan offentlig verksamhet och privat företagande uppstår en ny

Läs mer

Barn och bredband. En uppsats om föräldrars syn på sina barns internetaktiviteter. Av: Max Lundin. Sociologiska Institutionen

Barn och bredband. En uppsats om föräldrars syn på sina barns internetaktiviteter. Av: Max Lundin. Sociologiska Institutionen Barn och bredband En uppsats om föräldrars syn på sina barns internetaktiviteter Av: Max Lundin Sociologiska Institutionen Kandidatuppsats i sociologi (Studieordning i Utredningssociologi), 15 hp. HT 2009

Läs mer

KUNSKAP I DET ALLMÄNNAS TJÄNST En kartläggning av fem fristående forskningsorganisationer och utvärderingsmyndigheter

KUNSKAP I DET ALLMÄNNAS TJÄNST En kartläggning av fem fristående forskningsorganisationer och utvärderingsmyndigheter KUNSKAP I DET ALLMÄNNAS TJÄNST En kartläggning av fem fristående forskningsorganisationer och utvärderingsmyndigheter Ett arbete inom IVAs projekt Agenda för forskning KUNGL. INGENJÖRSVETENSKAPSAKADEMIEN

Läs mer

Offentliga marknader och brukarinflytande - Sammanfattning

Offentliga marknader och brukarinflytande - Sammanfattning 1 Working paper. Den färdiga versionen publicerad i Kommunal politik och ekonomi, vol 4, No 1 7-29. Offentliga marknader och brukarinflytande - Sammanfattning Lars Norén, Handelshögskolan vid Göteborgs

Läs mer

OM OFFENTLIG SEKTOR. Den effektiva staten. En antologi från Statskontoret

OM OFFENTLIG SEKTOR. Den effektiva staten. En antologi från Statskontoret OM OFFENTLIG SEKTOR En antologi från Statskontoret Statskontoret, 2012 Innehåll Förord 5 Yvonne Gustafsson 1 Inledning och sammanfattning 7 Åsa-Pia Järliden Bergström och Bob Pernodd 2 Teori och forskningsläget

Läs mer

Upphandling av en e-tjänst i offentlig sektor

Upphandling av en e-tjänst i offentlig sektor LIU-IEI-FIL-G--13/01022--SE Upphandling av en e-tjänst i offentlig sektor En fallstudie av ÖstgötaTrafiken och införandet av en mobil e-tjänst The procurement of an e-service in the public sector A case

Läs mer

Elektronisk handel: Status och trender

Elektronisk handel: Status och trender Telewia+i KFB &:TeLDOK Elektronisk handel: Status och trender Peter Fredholm V :(S Denna rapport i programmet Telematik 2001, tema: Telematik i näringslivet, utgör samtidigt KFB-rapport 1998:21 (ISBN 91-88868-94-X)

Läs mer

Beslut och Business Intelligence- Hur Business Intelligence stödjer beslutsfattande i företag

Beslut och Business Intelligence- Hur Business Intelligence stödjer beslutsfattande i företag Beslut och Business Intelligence- Hur Business Intelligence stödjer beslutsfattande i företag Handledare: Susanne Åberg Författare: Jasmin Biberic och Hampus Hodell Uppsats på C-nivå, 10 poäng Hösten 2006,

Läs mer

Nyttan av digital delaktighet

Nyttan av digital delaktighet Rapport december 2011 Nyttan av digital delaktighet Ett producentperspektiv Hemsida: www.digidel.se 2 Rapporten Nyttan av digital delaktighet ur ett producentperspektiv är framtagen på uppdrag av Digidel

Läs mer

Utvecklingen av e-legitimationer i Sverige en studie av det privata och det offentligas roller

Utvecklingen av e-legitimationer i Sverige en studie av det privata och det offentligas roller Utvecklingen av e-legitimationer i Sverige en studie av det privata och det offentligas roller Pågående arbete vänligen behandla med omsorg och respekt! J Ester Andréasson Fil. Lic. Doktorand Avdelningen

Läs mer

Hur redovisar svenska företag socialt ansvar? En jämförelse mellan fyra olika branscher

Hur redovisar svenska företag socialt ansvar? En jämförelse mellan fyra olika branscher Hur redovisar svenska företag socialt ansvar? En jämförelse mellan fyra olika branscher Kandidatuppsats i Externredovisning Vårterminen 2007 Handledare: Märta Hammarström Författare: Johanna Ericson Sara

Läs mer