Analys av Kristinehamns Energibolags utredningsrapport Ett Ö ppet Stadsna t via Kristinehamns Energi AB

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Analys av Kristinehamns Energibolags utredningsrapport Ett Ö ppet Stadsna t via Kristinehamns Energi AB"

Transkript

1 Analys av Kristinehamns Energibolags utredningsrapport Ett Ö ppet Stadsna t via Kristinehamns Energi AB Vicicom AB Sida 1

2 Innehåll Vicicom AB Specialister på bredbandslösningar... 3 Bakgrund... 3 Utredningsdirektiv... 3 Generella kommentarer till Energibolagets utredningsrapport... 4 Sammanfattning av investeringsanalys... 6 Kommentarer per utredningsdirektiv... 7 TeliaSonera alternativet... 9 Utveckling mot beslut Vicicom AB Sida 2

3 Vicicom AB Specialister på bredbandslösningar Vicicom är ett konsultbolag inom öppna bredbandslösningar som stödjer kommuner, energibolag, fastighets- & bostadsbolag, teleoperatörer och integratörer med kompetens vid planering, uppbyggnad och vidareutveckling av bredbandsnät. Tillsammans med våra uppdragsgivare skräddarsyr vi lösningar som ger största möjliga nytta utifrån verksamhetens förutsättningar. Vicicoms konsulter har lång erfarenhet i branschen. Många av våra konsulter har tidigare jobbat med utveckling och förvaltning av stora kommunikationsnät. Vicicoms verksamhet är indelad i fem affärsområden, där varje affärsområde har sin specialistkompetens och tjänsteerbjudande. Vicicom har uppdragsgivare i hela Sverige och växer snabbt internationellt. Vicicom AB är helt leverantörsoberoende. Bakgrund Förslag har under december 2012 presenterats Kristinehamns kommunalfullmäktige att teckna ett nytt samarbetsavtal med TeliaSonera (Tjänsteskrivelse, Förslag till samarbetsavtal, Presentation i Kommunstyrelsens Arbetsutskott samt Kommunstyrelse). Kommunstyrelsen återremitterade i januari ärendet med uppdraget att jämföra olika alternativ till lösning avseende fiberutbyggnaden. Kommunstyrelsen gav Kristinehamn Energi i uppdrag att utreda detta. Kommunledningsförvaltningen (Kommunchef och IT-chef) tog fram utredningsdirektiv enligt nedan. En utredningsrapport presenterades av Energibolaget för Kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU) 19 januari Denna utredningsrapport kommer att behandlas på Kommunstyrelsen sammanträde 5 mars Vicicom AB har erhållit uppdraget att analysera Energibolagets utredningsrapport. Uppdragsdefinitionen är att genomföra en objektiv analys av rapporten samt stämma av innehållet mot de utredningsdirektiv som presenterats Energibolaget. Utöver detta har Vicicom också fått frågan om hur stor investering som skulle krävas för att etablera ett Stadsnät i egen regi som når 90% av alla hushåll i tätorten/tätorterna med fiber till hemmet. Utredningsdirektiv Följande utredningsdirektiv presenterades för Kristinehamns Energi: Kristinehamn Energi ska belysa om ett eget Stadsnät kan ge enskilda villaägare, flerbostadshus, samfälligheter, företagare och byalag samt kommunens egen verksamhet i tätorten och landsbygden en likvärdig lösning som TeliaSonera alternativet. Utredningen ska jämföra/belysa egen regi alternativet jämfört med TeliaSonera alternativet avseende: Vicicom AB Sida 3

4 Kostnader och affärsvillkor för anslutning till fibernätet för olika kundgrupper (ge enskilda villaägare, flerbostadshus, samfälligheter, företagare, byalag samt kommunens egen verksamhet). Utbud av tjänster och priser (engångskostnader årliga kostnader). Realisera utbyggnad av fibernätet under 2013 i tätorten där fastighetsägare, företagare och kommunens egen verksamhet under Q/ : Djurgården, Strand, Södermalm och Picassoområdet. Realisera utbyggnad av fibernätet under 2013 på landsbygden Rudskogaområdet och Ölme-området i nära samverkan med byalag/ekonomiska föreningar. Vilka möjligheter och begräsningar finns för att ikläda sig rollen som ägare av ett Stadsnät o Belysa lagstiftningens möjligheter/begräsningar. o Redovisa under vilka förutsättningar kan Kristinehamn Energi äga, driva och utveckla ett Stadsnät. Beskriva affärskonceptet där Kristinehamn Energi ikläder sig rollen Stadsnätägare. Utredningen ska beskriva på vilket sätt nedanstående uppgifter ska lösas för att leva upp till ett Öppet nät. Ägare av Stadsnätet: Organisation för att sälja och teckna avtal med enskilda villaägare, flerbostadshus, samfälligheter, företagare, och byalag Tjänsteleverantör: Organisation för att teckna avtal med olika tjänsteleverantörer med syfte att skapa ett brett urval av tjänster i fibernätet Nätägare: Organisation för att planera, äga och underhålla hela fiberinfrastrukturen, Redovisa en affärskalkyl för hela Stadsnätskonceptet o Marknadsbedömning för tätort och landsbygd. o Investerings- och lönsamhetskalkyl baserat på egen finansiering inom Energibolaget, dvs. egen upplåning och ej ägartillskott. Generella kommentarer till Energibolagets utredningsrapport Vår uppfattning är att Kristinehamns Energi ABs (KEAB) utredningsrapport inte motsvarar förväntad informationsnivå utifrån de direktiv som stipulerats. Delvis kan detta förklaras med den korta tid som Energibolaget haft till sitt förfogande. Rapporten är därför mer att betrakta som en första intresseanmälan från Energibolagets sida, än en genomarbetad utredningsrapport. Rapporten i dess nuvarande form kan inte betraktas som ett beslutsunderlag för Kommunstyrelsen. Till KEABs försvar ska dock nämnas att det utredningsdirektiv som Kommunstyrelsen ålagt KEAB, att jämföra/belysa egen regi alternativet jämfört med TeliaSonera alternativet i princip är en omöjlig uppgift då TeliaSonera alternativet saknar substans. TeliaSonera alternativet saknar information om: Priser på såväl tjänster som anslutningar. Hur och var och till vilka nätet kommer att byggas. När kommer utbyggnaden att ske? Vicicom AB Sida 4

5 Utöver avsaknaden av ovanstående föreligger i princip inga som helst förpliktelser från TeliaSoneras sida. Man kan säga att det enda man vet med säkerhet om man tecknar presenterat intentionsavtal med TeliaSoneras, är att man begränsar konkurrenssituationen. För att kunna genomföra den jämförande analys som kommunstyrelsen vill se behöver man därför gå längre i sina förhandlingar med TeliaSonera. Om det är så att man ska ge bort marknaden till en aktör så måste man ställa motkrav i form av utbyggnadsplaner, utbyggnadstakt m.m. (hur, var, när och till vilka). Utöver detta bör man ställa krav på prissättningen. Hur mycket kommer tjänsterna att kosta? Hur mycket kommer anslutningarna att kosta? Utan denna form av motkrav sitter TeliaSonera på alla trumf. Dels behöver man inte ha särskilt bråttom då man fortfarande tjänar bra med pengar på befintliga ADSL-kunder, dels att ett samarbetsavtal med kommunen innebär att konkurerande företag drar öronen åt sig. Vicicom delar dock den grundläggande slutsatsen i KEABs rapport, dvs. att Kristinehamns medborgare på sikt gynnas, om det är möjligt att etablera en öppen fiberinfrastruktur i kommunal regi. Denna infrastruktur skall sedan erbjudas till marknadens aktörer på marknadsmässiga villkor. Kommunen kan då via sitt ägande säkra konkurrenssituationen genom återkommande upphandlingar av leverantörer samt erbjuda alla aktörer access på lika villkor. Fördelarna torde inte bara bli ekonomiska, utan även omfatta ett utökat tjänsteurval för medborgarna. En förutsättning för detta är naturligtvis att det finns tillräckligt med kapital under en etableringsfas. Det är svårt att följa tankebanorna bakom rapporttexten då detaljerad informationsredovisning och kalkyler i princip helt saknas. Ett grundproblem är att rapporten inte tydligt beskriver och definierar vad Energibolaget skall leverera i ett Öppet Stadsnät. Detta medför osäkerhet och oklarhet kring debitering, betalningsströmmar mm. Vid en utbyggnad skall KEAB ta rollen som Passiv Nätägare med ansvar för kanalisation och fiber. Samtidigt förutsätter man leverans av tjänster, inkluderar mediaboxar mm. Man har utan vidare analys bestämt att en KO skall sköta aktiv utrustning samt anslutning av tjänsteleverantörer. Diskussioner med KO har påbörjats. Vicicoms erfarenhet är att många nätägare/stadsnät är missnöjda med dagens KO-upplägg och undersöker alternativa lösningar. Vicicom har bland annat genomfört en utredning åt Karlstad, Örebro, Lindesberg, Degerfors, Karlskoga, Kumla och Dala Energi för att utreda alternativen då dessa nät är missnöjda med dagens situation. Innan man går till beslut bör man därför överväga de fördelar och nackdelar som finns med att anlita en extern KO. Utöver detta bör man prata med de Stadsnät som är missnöjda med dagens upplägg för att ta reda på hur de tänker göra i framtiden. Man skriver vidare att en utbyggnad av Etapp 1 förutsätter att KEAB levererar tjänster till ca 30 företag. Vilka tjänster omfattas? Hur skall de produceras? Dessutom skall man, tillsammans med KO, vara delaktig i marknadsföring och försäljning. Vad innebär detta delansvar i resursbehov, kostnader, ansvar mm? KEAB villkorar också fortsatt utbyggnad med att kommunala fastigheter samt kommunala fastighetsbolag skall vara en del i en långsiktig lösning. Detta torde inte vara något problem om KEAB erbjuder marknadsmässiga villkor. Frågan blir bara hur ser dessa villkor ut och hur påverkar det kalkylen. Vicicom AB Sida 5

6 Utöver detta har Kristinehamnsbostäder investerat i egen fiberbaserad infrastruktur i sitt områdessammanbindande nät. Kristinehamnsbostäder har tecknat avtal med ITUX som agerar KO under kommande fem års period. Hur har man tänkt att affären mellan Kristinehamnsbostäder och KEAB ska se ut sedan? Finns det en samstämmighet mellan Kristinehamnsbostäder och KEAB avseende framtiden? Dessutom har Kristinehamnsbostäder investerat i egen kanalisation och fiber som skulle kunna samutnyttjas av KEAB. Hur har man tänkt kring detta? Sammanfattning av investeringsanalys Om KEAB väljer att etablera ett Stadsnät i egen regi så är Vicicoms bedömning att investeringen i form av passivt nät och noder kommer att landa på drygt 100 Mkr. Analysen är ett estimat utifrån vad liknande satsningar har kostat i andra kommuner (främst Södertälje och Botkyrka kommun). Kalkylen har sedan skalats ned för att passa in på Kristinehamns kommun. Det ska dock sägas att osäkerheten i en sådan analys är stor då lokala förhållanden är viktiga i form av avstånd mellan byggnader, befintlig kanalisation och fiber m.m. I de ovanstående 100 Mkr är inte fastighetsnät till glesbygd medräknat. 100 Mkr kan tyckas vara en hög kostnad men man bör ta i beaktande att Svenska Stadsnätsföreningen rekommenderar en avskrivningstid på år på den här typen av investeringar. Med en avskrivningstid på 30 år blir den årliga kostnaden 3,33 Mkr/år. Utslaget per ansluten kund per månad blir kostnaden 27 kr/månad. Stadsnätet skulle då exempelvis kunna ta ut en nätavgift på t.ex. 30kr/månad (att jämföra med dagens nätavgifter, t.ex. TeliaSoneras nätavgift för xdsl på 145kr/månad). Om man förutsätter att de kunder som har en anslutning också köper en tjänst får Stadsnätet en intäkt från KO:n (om man väljer den affärsmodellen) på mellan kr/månad. Med ovanstående resonemang skulle Stadsnätet göra en vinst på mellan kr/månad. Nu är detta en mycket grov förenkling av verkligheten. I verkligheten kommer (till en början) hälften att köpa en tjänst. Utöver detta har Stadsnätet kostnader i form av personal, marknadsföring och sälj, drift och underhåll m.m. För att få en rättvisande bild av vad en investering av detta slag skulle innebära behöver man därför ställa upp alla kända fakta för att se vad det mest troliga ekonomiska scenario skulle bli. Som vi ser situationen så står Kristinehamns kommun inför tre alternativ: Det på lång sikt mest fördelaktiga valet är att etablera en fiberbaserad infrastruktur i egen regi. Detta innebär att kommunens innevånare kommer att få fler tjänster till ett lägre pris då man kontinuerligt kan konkurrensutsätta leverantörerna som skall få tillgång att leverera sina tjänster i nätet. Alternativet kräver dock investeringskapital. Storleken på kapitalbehovet är beroende på utbyggnadens omfattning och tidplan. Om detta alternativ ej är genomförbart finns möjligheten att bjuda in marknadens aktörer (TeliaSonera, Open Universe, itux m.fl.) för att få alternativ till ovannämnda. Dessa erbjuds då att etablera en fiberinfrastruktur i Kristinehamns kommun mot att man erhåller ett marknadsmonopol. TeliaSonera har redan aviserat att man vill etablera ett sådant samarbete med kommunen. Det tredje och sämsta alternativet är att inte göra någonting alls. Detta kommer att innebära att kommunen halkar efter i konkurrenskraft, man blir hänvisad till gamla tekniker för stora delar av Vicicom AB Sida 6

7 befolkningen och ur ett kommunikationsperspektiv kommer priviligierade områden att skapas utefter bl.a. innevånarkoncentration/lokal köpkraft. Kommentarer per utredningsdirektiv Kristinehamn Energi ska belysa om ett eget Stadsnät kan ge enskilda villaägare, flerbostadshus, samfälligheter, företagare och byalag samt kommunens egen verksamhet i tätorten och landsbygden en likvärdig lösning som TeliaSonera alternativet. Utredningen ska jämföra/belysa egen regi alternativet jämfört med TeliaSonera alternativet avseende: Kostnader och affärsvillkor för anslutning till fibernätet för olika kundgrupper (ge enskilda villaägare, flerbostadshus, samfälligheter, företagare, byalag samt kommunens egen verksamhet). Rapporten hänvisar till generella marknadspriser och exempelpriser utan att redogöra för bakomliggande parametarar som t.ex. avskrivningsregler. KEAB redogör för ett tänkt stamnät. Hur skall lokal anslutning ske? Är valet KO lösning helt utredd? Flera nätägare tittar idag på en lösning med s.k. driftspartner, bl.a. en av de referenser som rapporten lyfter fram. Skillnader i erbjudande till olika privat respektive företagskunder? Utbud av tjänster och priser (engångskostnader årliga kostnader). Rapporten presenterar generellt tjänster som KO idag normalt levererar, generella prisspann för dessa tjänster samt cirka priser för anslutningar av privatkunder samt företag. Realisera utbyggnad av fibernätet under 2013 i tätorten där fastighetsägare, företagare och kommunens egen verksamhet under Q/ : Djurgården, Strand, Södermalm och Picassoområdet. Etapp 1 definieras i rapporten att omfatta Drevsta, Höje och Djurgården. Motivet för detta är att man då kan hålla ned initialkostnaderna för den första etappen genom att utnyttja befintlig kanalisation, placera huvudnoden i egna lokaler etc. Strand, Södermalm och Picassoområdet omnämns ej. - Innebär detta att investeringskostnaderna förväntas bli högre för eventuell vidare utbyggnad? - Varför bara kostnadsuppskattning för Etapp 1? - Hur skall Byanät, villaområden och enskilda företag och fastigheter anslutas? Vicicom AB Sida 7

8 - Vad händer om Energibolagets villkor inte uppfylls (leverans av tjänster till ca 30 företag, anslutning av kommunala fastigheter och verksamheter inom 5 år)? - Redundans innan full utbyggnad? Tillvägagångssättet som KEAB har använt för att skapa den övergripande nätplanen är ovanligt. Vanligtvis sker den övergripande nätplaneringen på följande sätt. 1. Inventering av egen befintlig kanalisation och fiber. Vad kan vi använda av det vi redan har? 2. Inventering av andra nätägares kanalisation och fiber. Vilka sträckor är intressanta för oss? Inledande förhandlingar med befintliga kanalisations- nätägare för att se om det är ekonomist mer gynnsamt att köpa/hyra. 3. Inventering av de primära kunderna. Ska kommunens alla arbetsställen anslutas? Markera var de ligger på kartan. Ska allmännyttans fastigheter anslutas? Markera dem på kartan. 4. Inventering av sekundära kundgrupper. När de primära kunderna är anslutna, vilka är då mest troligt att vi kommer att ansluta? Markera dessa på kartan. 5. Gruppera villor och samfälligheter i kluster och skapa anslutningspunkter till dessa. 6. Inventering av egna befintliga lokaler för nodutrymmen. 7. Inventering av externa utrymmen för nodutrymmen med påföljande förhandling/diskussion med fastighetsägare. 8. Inventering av markutrymmen för placering av externa noder. Främsta anledningen till ovanstående uppbyggnad av nätplaneringen är att man vill bygga en grundstruktur som utgår från befintliga nät/kanalisationer kombinerat med befintliga kunder för att minimera de initiala investeringskostnaderna. Realisera utbyggnad av fibernätet under 2013 på landsbygden Rudskogaområdet och Ölme-området i nära samverkan med byalag/ekonomiska föreningar. Ingen plan presenteras. Vilka möjligheter och begräsningar finns för att ikläda sig rollen som ägare av ett Stadsnät o Belysa lagstiftningens möjligheter/begräsningar. Ingen analys/information presenteras o Redovisa under vilka förutsättningar kan Kristinehamn Energi äga, driva och utveckla ett Stadsnät. Ingen genomarbetad plan presenteras. Vicicom AB Sida 8

9 Beskriva affärskonceptet där Kristinehamn Energi ikläder sig rollen Stadsnätägare. Utredningen ska beskriva på vilket sätt nedanstående uppgifter ska lösas för att leva upp till ett Öppet nät. Svepande beskrivningar. Ingen mer djuplodande analys är inkluderad. Ägare av Stadsnätet: Organisation för att sälja och teckna avtal med enskilda villaägare, flerbostadshus, samfälligheter, företagare, och byalag. Ingen organisation eller numerär presenteras. Tjänsteleverantör: Organisation för att teckna avtal med olika tjänsteleverantörer med syfte att skapa ett brett urval av tjänster i fibernätet. Ingen organisation eller numerär presenteras. Nätägare: Organisation för att planera, äga och underhålla hela fiberinfrastrukturen. Ingen organisation eller numerär presenteras. Serviceorganisation? Åtgärdstider vid t.ex. avgrävning? Anslutningsförfarande? Dokumentationssystem? Transmissionsalternativ? Redovisa en affärskalkyl för hela Stadsnätskonceptet o Marknadsbedömning för tätort och landsbygd. Inget underlag presenteras. o Investerings- och lönsamhetskalkyl baserat på egen finansiering inom Energibolaget, dvs. egen upplåning och ej ägartillskott. En enkel investeringskalkyl presenteras för Etapp 1, där etappens omfattning ej överensstämmer med ställt direktiv (se ovan). Affärslösning? Intäkter från uthyrning, svartfiber? Storlek på förväntad kick-back från KO? Rimligheten i att drift- och underhållskostnader klaras på 500k/år (ungefärlig kostnad för 1 anställd)? Vilka intäkter/anslutningsavgifter bygger upp summan 2,3Mkr? Bygger kalkylen på att intäkter från samtliga kommunala anslutningar skall balansera kostnad för Etapp 1? Hur blir då kalkylen för Etapp 2, 3 osv? I investeringssumman ingår s.k. mediaboxar. Vad menas med en mediabox i detta sammanhang? TeliaSonera alternativet TeliaSonera har tillsammans med sitt dotterbolag Skanova presenterat ett förslag till samarbetsavtal. Avtalets utformning och innehåll påminner om tidigare utfästelser som gjorts av TeliaSonera gentemot Kristinehamns kommun, men som aldrig genomförts. Detta avtal innehåller heller inga Vicicom AB Sida 9

10 utfästelser, som i juridisk mening säkerställer en utbyggnad och ett engagemang från TeliaSoneras sida. Avtalet säger att TeliaSonera avser att erbjuda fastighetsägare för villor och flerfamiljshus anslutning till tjänsten Öppen fiber. TeliaSonera kommer under 2013 att påbörja marknadsbearbetningen av fastighetsägare i Kristinehamns tätort genom en s.k. villafiber-kampanj. TeliaSonera (TS) är idag i princip den enda aktören som åtar sig att bygga kompletta lösningar på lite mindre orter. TS är en mycket kompetent leverantör vars varumärke borgar för stabila tjänster med hög kvalitet. Man bör dock komma ihåg att utbyggnaden tillsammans med de tjänster som sedan presenteras, erbjuds till marknadsmässiga villkor. TeliaSonera bygger inte fiberinfrastruktur för den goda sakens skull, utan pga att de vet att den som äger infrastrukturen också till stor del styr tjänsternas prissättning och att det på sikt är ekonomiskt fördelaktigt att äga den. De konkurrerande varumärken som presenteras i TeliaSoneras Öppet Nät portal får betala för att finnas med som alternativ. Där TS bygger fiberinfrastruktur skapas i praktiken en ny monopolsituation för mycket lång tid framöver. Om man äger sin egen infrastruktur kan man erbjuda flexiblare lösningar samt konkurrensutsätta leverantörerna på ett helt annat sätt. Investering i fiberinfrastruktur kräver dock kapital. Om detta kapital inte finns att tillgå, är en utbyggnad via TS att föredra jämfört med att inte göra någonting. Utveckling mot beslut KEAB och/eller Kristinehamns kommun bör genomföra en mer noggrann och djuplodande analys innan man går till beslut. Kommunstyrelsens förslag att genomföra en jämförelse mellan att låta TeliaSonera hantera utbyggnaden kontra att låta KEAB sköta detta är i grunden rätt. Regeringen har satt upp ett mål (se skrivelsen It i människans tjänst en digital agenda för Sverige ) att 90% av Sveriges hushåll bör ha tillgång till 100 Mbit/s till år Om Kristinehamns kommun har samma intentioner, och man likställer 100 Mbit/s med fiber, så innebär det stora investeringar i ny infrastruktur. Vicicom har genomfört liknande etableringar i andra kommuner och de viktigaste erfarenheterna därifrån är: Oavsett vem som ska bygga och äga fibernätet så måste man ta ett helhetsgrepp om infrastrukturen. De två enskilt största kunderna i en kommun är oftast det allmännyttiga bostadsbolaget och den kommunala förvaltningen. Om man ska få ekonomi i nätetableringen måste man lägga dessa två kunder som en bas för affären. Att bortse från detta kommer att leda till att man får ett Stadsnät utan någon större spridning, då anslutningskostnaderna blir så höga pga att man inte har en större kundbas att sprida investeringarna på, eller så kommer man få ett Stadsnät som är mycket olönsamt/kostsamt. Vicicom har lång erfarenhet av att hjälpa kommuner att bygga Stadsnät. Utifrån den erfarenheten har ett estimat för etableringen i Kristinehamn tagits fram. Då Vicicom har begränsade kunskaper om de lokala förhållanden så måste siffrorna tas med en nypa salt. Det ska dock sägas att de lokala förhållandena inte skiljer sig så mycket från en kommun till en annan. I Vicicoms erfarenhetssiffror finns ingen egen kanalisation medräknad. Kostnaden för att bygga ett stamnät som är förberett för hela tätorten och som ansluter till ca 8-10 noder borde hamna på mellan 5-7 Mkr. Utöver detta tillkommer nodkostnad på mellan tkr/st vilket ger en kostnad för noderna på mellan 3,2-5 Mkr. Sammanlagt borde stamnät inkl. noder hamna på mellan 8-12 Mkr. Vicicom AB Sida 10

11 Kostnaden för att bygga accessnät från områdesnoderna fram till anslutningsnoder i allmännyttans bestånd bedöms kosta mellan kr/hushåll. Med 1280 hushåll i allmännyttan ger detta en investering på mellan 4-8 Mkr. Kostnaden för att bygga accessnät från områdesnoderna till de kommunala arbetsställena brukar ligga på ca kr/st. Antalet kommunala arbetsställen är okänt för Vicicom men vi uppskattar att antalet uppgår till 60 st. Kostnaden för att ansluta dessa uppgår då till ca 9 Mkr. Med ovanstående grund lagd har man ett bra stamnät (för när man anslutit enligt ovan så har man förberett med kanalisation för den övriga marknaden) för att kunna ansluta den övriga marknaden. Nedanstående tabell visar en prognos vad det skulle kosta att ansluta den övriga marknaden (90%) från befintligt stamnät. Antal hushåll, 90% Kostnad accessnät, 90% Kostnad fastighetsnät, 90% BRF:er Privata HR Samfälligheter Villor Företag Summa Fördelningen av boendeform utgår ej från de verkliga förhållandena i Kristinehamn utan från en jämförelse med annan kommun då vi inte haft tillgång till statistik från Kristinehamn. Antalet företag är här lite drygt hälften av vad KEAB har fått fram, vår bedömning är att man måste räkna med ett mindre antal företag då flera av företagen bedriver sin verksamhet från hemmet och inte har behov av någon företagsanslutning. En mycket grov beräkning skulle därför peka på investeringar i passivt nät på Mkr för att ansluta alla kommunala arbetsställen, hela allmännyttan, 90% av alla flerbostadshus, 90% av alla villakluster (där ett villakluster består av ca 100 villor), 90% av alla samfällighetskluster (där ett samfällighetskluster består av ca 100 villor/radhus) och 90% av alla företag. Sen måste man bestämma sig för vem som ska ta investeringen i fastighetsnät. Tittar man på hur konkurrenssituationen ser ut så bygger Telia, Bredbandsbolaget och ComHem ofta fastighetsnäten i flerbostadshusen mot att de får exklusiv nyttjanderätt i 5-10 år. Ska man konkurrera på marknadsmässiga villkor bör man därför räkna med att man måste ta även denna kostnad. Då tillkommer ca 17 Mkr. Utöver detta måste man ta ställning till om man ska ta kostnaden för att bygga fastighetsnät till villor, samfälligheter och företag. Ofta bygger man upp denna affär så att man påbörjar byggnation först när man fått in 50% av anslutningsavtal i ett kluster. Här kan man sedan ta ut en anslutningsavgift på mellan kr per villa/samfällighet/företag. På sikt bör man därför räkna med att ta även investeringar i fastighetsnät för villor/samfälligheter/företag. Vicicom AB Sida 11

12 Totalsumman för etablering av det passiva nätet för att nå 90 % av alla hushåll och företag i Kristinehamns kommun (inkl. fastighetsnät 1 ) uppgår då till Mkr. Kostnaden för aktivt nät (om man väljer att själv bedriva KO-verksamhet) brukar hamna kring 1500 kr/hushåll (det är dock avgörande hur många hushåll som är anslutna då stamnätet brukar kosta mellan 1,5-2 Mkr). Ju fler hushåll som kan bära denna kostnad desto bättre). Investering i aktivt nät med hushåll och företag på den övriga marknaden plus 1280 hushåll i allmännyttan plus 60 arbetsställen i den kommunala förvaltningen ger totalt anslutningar á 1500 kr/st, ger en totalsumma för det aktiva nätet på ca 15,5 Mkr. Ovanstående ekonomiska resonemang, dess trubbighet till trots, ger en ungefärlig bild av det totala investeringsbehovet. Sen kan det finnas (och det vet vi) befintliga nät och kanalisationer som gör att investeringsbehovet minskar. Men denna kanalisation berör stamnätet som är den minsta delen av investeringen. Detta innebär att man oavsett befintlig kanalisation eller inte kommer hamna på en investering som överstiger 100 Mkr för att etablera ett fibernät till 90 % av alla hushåll i Kristinehamns kommun. Med detta sagt bör man göra en ordentlig analys av vilket alternativ som är det bästa. Om man väljer att gå på TeliaSonera spåret så slipper man förvisso ta investeringen själv. Men då får man räkna med att hushållen får betala desto mer för tjänster/anslutningar, TeliaSonera ska ju ha tillbaka sina investeringar på ett eller annat sätt. Väljer man att bygga i egen regi så måste man säkerställa finansiering och prismodeller/affärsmodeller för att räkna hem affären över en investeringshorisont på år som är den normala avskrivningstiden för passivt nät (detsamma gäller för aktivt nät med en avskrivningstid på 5-7 år). 1 Ej fastighetsnät till allmännyttan och den kommunala förvaltningen Vicicom AB Sida 12

Återremiss - Fiberutbyggnad i Kristinehamn kommun samarbetsavtal med TeliaSonera

Återremiss - Fiberutbyggnad i Kristinehamn kommun samarbetsavtal med TeliaSonera Återremiss - Fiberutbyggnad i Kristinehamn kommun samarbetsavtal med TeliaSonera Beslut KS 2013-01-15 & 6 Kommunstyrelsen återremitterar förslaget för att jämföra olika alternativ till lösning avseende

Läs mer

Öppet Stadsnät i Kristinehamn kommun

Öppet Stadsnät i Kristinehamn kommun Tjänsteskrivelse Sida 1(6) IT-avdelningen Stellan Sjögren,0550-88 020 stellan.sjogren@kristinehamn.se Datum 2013-05-14 Ks/2012:207 010 Tillväxtprogram Öppet Stadsnät i Kristinehamn kommun Sammanfattning

Läs mer

Vicicom AB 2012-09-10 Rev PA7 Jan Blomqvist Copyright 2012

Vicicom AB 2012-09-10 Rev PA7 Jan Blomqvist Copyright 2012 Fiberutbyggnad i Hagfors kommun Utredningsrapport Vicicom AB 2012-09-10 Rev PA7 Jan Blomqvist Copyright 2012 Sida 1 av 44 Innehåll Inledning... 3 1 Bakgrund... 3 1.1 IT-infrastrukturutredningen... 3 1.2

Läs mer

- en kartläggning på uppdrag av Telenor

- en kartläggning på uppdrag av Telenor Bredband i Örebro län - en kartläggning på uppdrag av Telenor November 2009 A-focus AB Karlavägen 21 17276 Sundbyberg 08-679 9900 www.a-focus.se A-focus, etablerat 2000, är ett svenskt konsult- och researchföretag

Läs mer

Uppföljningen av regeringens bredbandsstrategi

Uppföljningen av regeringens bredbandsstrategi Rapportnummer PTS-ER-2015:16 Datum 2015-04-30 Uppföljningen av regeringens bredbandsstrategi 2015 2015 Rapportnummer PTS-ER-2015:16 Diarienummer 15-1120 ISSN 1650-9862 Författare Bianca Gustafsson Kojo,

Läs mer

Bredbandsstrategi och handlingsplan för Vellinge kommun 2013-2016

Bredbandsstrategi och handlingsplan för Vellinge kommun 2013-2016 Bredbandsstrategi och handlingsplan för Vellinge kommun 2013-2016 POST 235 81 Vellinge BESÖK Norrevångsgatan 3 TELEFON 040-42 50 00 FAX 040-42 51 49 E-POST vellinge.kommun@vellinge.se WEBB Vellinge.se

Läs mer

Bredbandskartläggning i Vingåkers kommun

Bredbandskartläggning i Vingåkers kommun Bredbandskartläggning i Vingåkers kommun december 2010 Sid 1(22) 2010-12-17 15:12:29 Innehållsförteckning 1 Bakgrund... 3 2 Teknikdiskussion... 4 2.1 Fiber... 4 2.2 Koppar... 4 2.3 Kabel-TV... 4 2.4 Mobilt

Läs mer

Bredbandsstrategi Ludvika kommun 2014

Bredbandsstrategi Ludvika kommun 2014 Bredbandsstrategi Ludvika kommun 2014 Vicicom AB 2013-06-11 Version 5 Sammanfattning Staten har satt upp som mål att år 2020 bör 90 procent av alla hushåll och företag ha tillgång till bredband om minst

Läs mer

IT-infrastrukturprogram. För Ale kommun under perioden

IT-infrastrukturprogram. För Ale kommun under perioden IT-infrastrukturprogram För Ale kommun under perioden 2014-2020 Antaget av kommunfullmäktige 2014-04-28, 58 1. Innehållsförteckning 1. Innehållsförteckning... 2 1.1 Om dokumentet... 4 2. Bakgrund... 4

Läs mer

MARKNADSRAPPORT 2012

MARKNADSRAPPORT 2012 SVENSKA STADSNÄTSFÖRENINGENS MARKNADSRAPPORT 2012 Svenska Stadsnätsföreningen The Swedish Urban Network Association Webb: www.ssnf.org Drottninggatan 71 c 111 36 Stockholm, Sweden Ansvarig utgivare: Mikael

Läs mer

STADSNÄTS- UNDERSÖKNINGEN GER BÅDE KONSUMENTER OCH OPERATÖRER VALFRIHET DECEMBER 2014

STADSNÄTS- UNDERSÖKNINGEN GER BÅDE KONSUMENTER OCH OPERATÖRER VALFRIHET DECEMBER 2014 STADSNÄTS- UNDERSÖKNINGEN GER BÅDE KONSUMENTER OCH OPERATÖRER VALFRIHET DECEMBER 2014 INNEHÅLL SAMMANFATTNING 3 INLEDNING 5 Intresse- och branschorganisation 5 Metodik 6 HISTORISK TILLBAKABLICK 6 Stadsnät

Läs mer

Bredbandskartla ggning Sö rmland 2014

Bredbandskartla ggning Sö rmland 2014 Bredbandskartla ggning Sö rmland 2014 Vicicom AB 2014-03-05 Sammanfattning Tillgång till bredband med hög kvalitet och kapacitet är idag en förutsättning för effektiv förvaltning i kommun, näringsliv,

Läs mer

Program för elektronisk kommunikation

Program för elektronisk kommunikation Program för elektronisk kommunikation Antagen av kommunfullmäktige 2012-09-26, 73 Program för elektronisk kommunikation Sida 2 (30) Innehåll 1 INLEDNING... 3 1.1 BAKGRUND... 3 1.2 FÖRUTSÄTTNINGAR... 4

Läs mer

Bredbandsutbyggnad I Trollhättans kommun

Bredbandsutbyggnad I Trollhättans kommun Bredbandsutbyggnad I Trollhättans kommun Steg Strategi för IT-infrastruktur på landsbygd Antagen av kommunstyrelsen den 13 mars 2013 Innehåll Sida 1 Inledning 3 2 Befintliga strategier, lagstiftning och

Läs mer

ÖPPNA NÄT. Svenska Stadsnätsföreningens syn på stadsnätens roll. Publicerad i juni 2010

ÖPPNA NÄT. Svenska Stadsnätsföreningens syn på stadsnätens roll. Publicerad i juni 2010 ÖPPNA NÄT Svenska Stadsnätsföreningens syn på stadsnätens roll Publicerad i juni 2010 Ansvarig utgivare: Mikael Ek (VD) Dokumentansvarig: Camilla Jönsson Citera gärna! Det är dock inte tillåtet att vidarebefordra

Läs mer

Bredbandsutbyggnad Tranemo Kommun 2011-09-20 IT-infrastrukturprogram

Bredbandsutbyggnad Tranemo Kommun 2011-09-20 IT-infrastrukturprogram Bredbandsutbyggnad Tranemo Kommun 2011-09-20 IT-infrastrukturprogram Eric Åkerlund, Infracore IT-infrastrukturprogram för Tranemo 2011 Sida 2 (22) Innehåll 1 INLEDNING... 3 2 BEFINTLIGA STRATEGIER OCH

Läs mer

Bredbandsstrategi för Norsjö kommun 2013-2020.

Bredbandsstrategi för Norsjö kommun 2013-2020. Bredbandsstrategi för Norsjö kommun 2013-2020. Antagen av kommunfullmäktige 2013-12-09 Upprättad av Norsjö kommun i samarbete med AC-Net INNEHÅLL 1 Sammanfattning... 4 2 Syftet med bredbandsstrategin...

Läs mer

IT-infrastrukturplan 2002-04-10 Sida 30 (31) Författare: Sverker Nordgren, Björn Sanderberg och Tibor Denes Utgåva 0.9

IT-infrastrukturplan 2002-04-10 Sida 30 (31) Författare: Sverker Nordgren, Björn Sanderberg och Tibor Denes Utgåva 0.9 IT-infrastrukturplan 2002-04-10 Sida 30 (31) 9.4.8 Nätoperatör Nätoperatören svarar för investeringar i det aktiva nätet. IT-infrastrukturplan 2002-04-10 Sida 29 (31) 9.4.4 Kommunal medfinansiering statligt

Läs mer

2002-07-23. d:\-files-\webb\katalogen\files\a2\itinfraprogram.doc

2002-07-23. d:\-files-\webb\katalogen\files\a2\itinfraprogram.doc 2002-07-23 d:\-files-\webb\katalogen\files\a2\itinfraprogram.doc Postadress Besöksadress Telefon, växel Telefax Postgiro Org nr Enköpings kommun Kungsgatan 42 0171-250 00 0171-392 68 7 07 27-3 212000-0282

Läs mer

www.lansstyrelsen.se/orebro

www.lansstyrelsen.se/orebro Kartläggning av IT-infrastruktur i Örebro län www.lansstyrelsen.se/orebro Publ. nr 2009:53 260}) Innehåll 1. Sammanfattning... 4 2. Organisation av arbetet... 5 Arbetsgrupp... 5 3. Bakgrund... 5 4. Avgränsning...

Läs mer

Bredbandsstrategi för Kalmar län

Bredbandsstrategi för Kalmar län 2012-02-01 1(10) Antagen av Regionförbundet i Kalmar län 2012-02-01 Frågor kring strategin besvaras av Helena Ervenius, 070 640 62 41, helena.ervenius@rfkl.se Bengt Falke, 070 846 22 99, bengt.falke@rfkl.se

Läs mer

Operatörsneutrala Stadsnät

Operatörsneutrala Stadsnät Operatörsneutrala Stadsnät En fullständig dikeskörning? Fredrik Orava Rapport 66/2003 Förord IT-kommissionen anser att det är nödvändigt att skapa en plattform för samverkan mellan operatörer, statliga

Läs mer

Varför installera bredband?

Varför installera bredband? Varför installera bredband? så här ser det ut i framtidens kommunikationsnät Släpp inte in vem som helst! Som fastighetsägare sitter du på en tillgång som är mycket åtråvärd för bredbandsoperatörer de

Läs mer

IT-infrastrukturprogram. för Norrtälje kommuns landsbygd och skärgård

IT-infrastrukturprogram. för Norrtälje kommuns landsbygd och skärgård 2012-09-24 IT-infrastrukturprogram för Norrtälje kommuns landsbygd och skärgård 2012-2020 Godkänt av kommunfullmäktige 2012-12-17 POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON E - POST P LUSGIRO Box 800, 761 28 Norrtälje

Läs mer

IT-infrastrukturprogram

IT-infrastrukturprogram IT-infrastrukturprogram R1.0 2012-11-12 Sida: 2 Innehåll 1 INLEDNING... 3 2 BEFINTLIGA STRATEGIER OCH LAGSTIFTNING... 3 2.1 BEFINTLIGA STRATEGIER... 3 2.2 PLAN OCH BYGGLAGSTIFTNING... 4 3 INVENTERING AV

Läs mer

Bredband i Sigtuna kommun - Bredbandsrapport

Bredband i Sigtuna kommun - Bredbandsrapport SIG3000, v4.0, 2012-09-24 1 (14) 2012-10-19 Bredband i Sigtuna kommun - Bredbandsrapport Sigtuna kommun har utvecklats tack vare och i symbios med kommunikation. Sigtuna stad uppstod vid vikingars vattenvägar.

Läs mer

Bredbandsstrategi 2013-04-19

Bredbandsstrategi 2013-04-19 Bredbandsstrategi 2013-04-19 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1.1. Syfte... 3 1.2. Mål... 3 2. Bakgrundsfakta... 3 2.1. Bredbands kapacitet... 4 2.2. Nätägare... 5 3. Stöd för bredbandsutbyggnad...

Läs mer

Bredbandsstrategi - förstudie

Bredbandsstrategi - förstudie Revisionskontoret PM NR 9/2014 Bredbandsstrategi - förstudie Fredrik Ljunggren Januari 2015 Postadress: Revisionskontoret, J A Hedlunds väg 5, 291 85 Kristianstad Besöksadress: Ambulansvägen, Hus 19, Centralsjukhuset

Läs mer

IT-infrastrukturprogram Sunne kommun

IT-infrastrukturprogram Sunne kommun IT-infrastrukturprogram Sunne kommun Godkänt av kommunstyrelsen 2001-12-04, 144 och av länsstyrelsen 2002-05-08, Reviderat 2006-08-14, 2006-09-18 och 2009-01-20, ks 4 Sunne kommun 2008-10-16 1.2 2 (40)

Läs mer

Bredband till villa Bredbandsforums Villagrupp Maj 2015

Bredband till villa Bredbandsforums Villagrupp Maj 2015 Bredband till villa Bredbandsforums Villagrupp Maj 2015 Bredband till villa Slutrapport i Bredbandsforums Villagrupp Diarienummer 14-10297 Villagruppen Mattias Grafström (ordförande) Björn Bodin Camilla

Läs mer