Nedgrävning av starkströmskabel vid Hovgården

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nedgrävning av starkströmskabel vid Hovgården"

Transkript

1 UV RAPPORT 2012:90 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING I FORM AV SCHAKTÖVERVAKNING Nedgrävning av starkströmskabel vid Hovgården Uppland; Adelsö socken; Hovgården 1:2, 3:4, 4:1; Adelsö 46:2, 48:1, 48:2, 48:7, 55:1 och Adelsö 55:2 Andreas Nordberg

2

3 UV RAPPORT 2012:90 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING I FORM AV SCHAKTÖVERVAKNING Nedgrävning av starkströmskabel vid Hovgården Uppland; Adelsö socken; Hovgården 1:2, 3:4, 4:1; Adelsö 46:2, 48:1, 48:2, 48:7, 55:1 och Adelsö 55:2 Dnr Andreas Nordberg

4 Riksantikvarieämbetet Arkeologiska uppdragsverksamheten UV Mitt Kontoret i Hägersten: Instrumentvägen HÄGERSTEN Tel.: Fax: Kontoret i Uppsala: Portalgatan UPPSALA Tel.: Fax: e-post: e-post: Riksantikvarieämbetet UV Rapport 2012:90 Kartor ur allmänt kartmaterial, Lantmäteriet Gävle Medgivande I 2011/0233. Kartor är godkända från sekretessynpunkt för spridning. Lantmäteriverket Dnr /2599. Bildredigering Karlis Graufelds Layout Åsa Östlund Tryck/utskrift E-print, Stockholm 2012

5 Innehåll Inledning 6 Bakgrund 6 Målsättning 6 Metod 7 Resultat 7 Schaktningen invid RAÄ-nr Adelsö 48:1, 48:7 och 55:2 7 Påträffade anläggningar i schakt 13 (ID 311) 8 Sammanfattning 9 Referenser 9 Muntliga uppgifter 9 Administrativa uppgifter 9 Bilagor 1. Schaktbeskrivningar Anläggningsbeskrivningar Terrängobjekt 14 Figurer 1. Läget för förundersökningsområdet markerat på utdrag ur Terrängkartan. Skala 1: Förundersökningsområdet markerat på utdrag ur digitala Fastighetskartan. Skala 1: Schaktplan. Skala 1:

6 I samband med nedläggningar av starkströmskabel inom och omkring det gränsbestämda fornlämningsområdet RAÄ-nr 46:2, i nära anslutning till särskilt fornlämningarna 48:1, 48:7 och 55:1 2, vid Hovgården på Adelsö i Ekerö kommun genomförde Riksantikvarieämbetet, UV Mitt en förundersökning i form av schaktövervakning. Inga nya fornlämningar påträffades och inga kända fornlämningar berördes heller på ett direkt sätt. Inledning Inför en ombyggnad av starkströmsnätet från luftkabel till markkabel samt en installation av en elkiosk vid Hovgården 1:2, 3:4 och 4:1 på Adelsö i Ekerö kommun, Uppland, har markingrepp gjorts inom och i närheten av det gränsbestämda fornlämningsområdet RAÄ-nr Adelsö 46:2. En del av kabelschaktet löpte i direkt anslutning till kända fornlämningar, som t.ex. RAÄ-nr Adelsö 48:1, 48:7, 55:1 och 55:2, och man uppskattade också att det fanns en risk för att dittills okända fornlämningar skulle komma att påverkas. Markägaren Riksantikvarieämbetet samt Länsstyrelsen i Stockholms län godkände emellertid arbetsföretaget under förutsättning att det skedde i samband med en arkeologisk förundersökning i form av en schaktövervakning. Denna uppgift tillföll Riksantikvarieämbetet, Arkeologiska uppdragsverksamheten, UV Mitt. Ansvarig för förundersökningen var Andreas Nordberg. Bakgrund Hovgården är ett fornlämningsområde av riksintresse med lämningar från 700-talet e.kr. och in i 1600-talet. Här finns också en modern bebyggelse i form av villor, daghem och hembygdsgård. Fornlämningsbilden är kompakt och majestätisk. Inom området finns t.ex. tre kungshögar (RAÄ-nr Adelsö 48:4 6), en så kallad Tingshög (RAÄ-nr Adelsö 48:7), storhögen Skopintull (RAÄ-nr Adelsö 48:2), en runsten på ett markfast block (RAÄ-nr Adelsö 46:1), ruiner efter det medeltida Alsnöhus och annan medeltida bebyggelse (RAÄ-nr Adelsö 47:1) samt avhysta gårdlämningar i Hovgårdens by (RAÄ-nr Adelsö 139:1), m.m. Delar av fornlämningarna inom Hovgården har tidigare varit föremål för arkeologiska undersökningar. Under 1910-talet undersökte Hanna Rydh bl.a. storhögen Skopintull RAÄ-nr Adelsö 48:2 och den medeltida husgrunden RAÄ-nr Adelsö 55:2 (Rydh 1936). Därefter har t.ex. Holger Arbman och Bengt Thordeman bedrivit arkeologiska undersökningar inom området. På 1990-talet utförde Solveig Brunstedt forskningsgrävningar och andra arkeologiska ingrepp inom Hovgården (Brunstedt 1996, Brunstedt & Flodin 1996). Resultaten av dessa undersökningar understryker samfällt platsens utomordentligt höga arkeologiska och kulturhistoriska betydelse. Målsättning En betydande del av det aktuella kabelschaktet var planerat att grävas i direkt anslutning till den västra sidan av den nord sydligt gående landsvägen Adelsö ringväg. Detta ingrepp riskerade att beröra Tingshögen RAÄ-nr Adelsö 48:7 (ca 25 m i diameter, 1,3 m hög), högen RAÄ-nr Adelsö 48:1 (ca 14 m i diameter, 1 m hög.), samt den östra kortsidan av den undersökta och återställda medeltida husgrunden RAÄ-nr Adelsö 55:2, vilka ligger bara ett par meter väster om vägkanten. Länsstyrelsen gav dock tillstånd till denna sträckning under förutsättning att kabelschakten grävdes mellan vägens västra kant och ett äldre kabelschakt för en belysningskabel som 6 Nedgrävning av starkströmskabel vid Hovgården

7 sedan tidigare löpte längs med landsvägens västra sida. Länsstyrelsen såg därtill en risk för att stensättningen RAÄ-nr Adelsö 55:1 (ca 6 m i diamer), samt ännu okända fornlämningar skulle komma att beröras av ingreppen. Målsättningen med förundersökningen var att inga kända fornlämningar skulle beröras negativt av schaktarbetet. Om ännu oregistrerade fornlämningar framkom i samband med schaktningsarbetet, skulle dessa efter överläggning och godkännande från länsstyrelsen bevaras eller undersökas och tas bort på vederbörligt sätt. Metod De sträckor över vilka schakten var tänkta att löpa besiktigades inledningsvis okulärt. Bitvis sondades också marken med hjälp av ett ögglespjut för att möjligen identifiera okända stenkonstruktioner under torven. I den sydvästra delen av undersökningsområdet försvårades detta avsevärt av en bitvis snårig och tät vegetation. Schakten grävdes med en bredd av cirka 0,4 0,5 meter skiktvis med hjälp av grävmaskin. Potentiellt intressanta delar i schakten rensades med fyllhammare och skärslev. När schaktdjupet nått en tydligt steril nivå grävdes de ned till ett djup av 0,7 1,0 meter under omgivande marknivå. Under landsvägen sköts kabeln genom vägbanken på mekanisk väg utan att denna behövde genomgrävas. Schakten mättes in med precisions-gps. Resultat Totalt ingick ungefär 393 meter schaktövervakning i förundersökningen (Se bilagan Schaktbeskrivningar nedan). Inga dittills okända fornlämningar (jämför dock anläggning 3 i Anläggningsbeskrivningar nedan) eller arkeologiska fynd påträffades. Schaktningen invid RAÄ-nr Adelsö 48:1, 48:7 och 55:2 Schakt 1 (ID 400) som framför allt riskerade att beröra kända fornlämningar löpte i direkt anslutning på den västra sidan om landsvägen Adelsö ringväg och just öster om gravhögen RAÄ-nr Adelsö 48:1 i norr, Tingshögen 48:7 i mitten och husgrunden 55:2 i söder. Husgrunden låg dock på så långt avstånd från schaktets sträckning att den inte påverkades. Graven RAÄ-nr Adelsö 48:1 i den norra delen av schaktet, var på den östra sidan sedan tidigare beskuren av det dike som löper längs med landsvägen. Detta dike var släntat genom gravens yttersida cirka 1,5 2,5 meter från asfaltskanten. Mellan graven och vägen finns sedan tidigare också en nedgrävd belysningskabel. Det aktuella schaktet grävdes i diket kant i kant med den östra sidan av det äldre kabelschaktet. Diket löper också kant i kant med (eller möjligen t.o.m. skär) den yttersta kanten av Tingshögens östra sida (RAÄ-nr Adelsö 48:7), cirka 1 1,5 meter från asfaltskanten. För att inte underminera landsvägen grävdes det nya Nedgrävning av starkströmskabel vid Hovgården 7

8 schaktet främst i det befintliga diket. Den äldre belysningskabeln påträffades inte här, varför den antingen måste ha en annan sträckning eller vara nedgrävd längre in mot Tingshögen. Av trafiksäkerhetsskäl kunde inga uppgrävda massor läggas på vägbanan på dessa områden (RAÄ-nr Adelsö 48:7 ligger vid en utfart och RAÄ-nr Adelsö 48:1 i krönläge där vägen gör en kurva vid en utfart). Därför lades de uppgrävda massorna invid och på de östra sidorna av de två högarna. Detta återställdes senare med m.h.a. handverktyg och borste. Påträffade anläggningar i schakt 13 (ID 311) I schakt 13 i den sydvästra delen av undersökningsområdet påträffades tre anläggningar med recent eller okänd karaktär. Anläggning 1 (ID 332) påträffades under grästorven i ett cirka 0,3 0,5 meter tjockt luckert och delvis mylligt brunt jordlager med inslag av grus och sten. Den bestod av en relativt ytlig gles stensamling, med stenar i storleken 0,1 0,2 meter. Endast en del av stensamlingen frilades, varför form och storlek i plan är okänd. Vid rensning av frilagda delen framkom en bit av ett obränt ben från ett större köttdjur, tegel samt en mindre bit rödgods, som kan dateras till sekelskiftet år 1700 (Bäck, muntlig uppgift). Stensamlingen lämnades in situ. Fynden är inte tillvaratagna. Anläggning 2 (ID 327) påträffades ungefär 3,5 meter söder om 332. Den bestod av en recent härd/eldstad, som låg på cirka 0,2 meter djup i det luckra jordlagret. I brandresterna påträffades en bit av en blomkruka. Anläggning 3 (ID 323) påträffades sydsydväst om 327 i en mycket snårig marksnibb mellan den s.k. Vävstugans tomt i väster och gränsen till fastigheten 3:13 i öster, ett par meter söder om ett teleskåp. Anläggningens västra och norra sidor uppvisar en stensättningsliknande karaktär, med ej övertorvade stenar i storleken 0,2 0,4 meter. Anläggningens storlek tycks vara omkring fyra meter i diameter och på den norrasidan cirka 0,1 0,2 meter hög. Dess södra del är mer otydlig. Dessvärre var anläggningen vid undersökningstillfället så tätt bevuxen med sly, nyponbuskar och undervegetation att det var svårt bilda sig en närmare uppfattning om dess status. (Det kan dock nämnas att den inte är registrerad som fornlämning trots att den måste ha varit fullt synlig innan den överväxtes av sly och snår. Det gick inte att utesluta att den har ingått i någon form av trädgårdsarkitektur till Vävstugan. Andra former av stensatta rabatter påträffades även några meter söder om anläggning 3.) I samband med schaktövervakningen fanns inte utrymme att säkert avgöra anläggningens karaktär, men schaktet grävdes för säkerhets skull omkring en meter öster om dess östra kant. Marken var här synnerligen stenig med sten i blandade storlekar. Den var också antingen genomgrävd sedan tidigare eller bestod av påförda massor, för i samband med rensning under schaktningen vid sidan om (och stratigrafiskt sett under) anläggning 3 påträffades bitar av tegel, en stor klump betong, en del av ett föremål i lättmetall och en bit av en takpanna i tegel. 8 Nedgrävning av starkströmskabel vid Hovgården

9 Sammanfattning I samband med nedläggningar av starkströmskabel inom och omkring det gränsbestämda fornlämningsområdet RAÄ-nr 46:2, i nära anslutning till särskilt fornlämningarna 48:1, 48:7 och 55:1 2, vid Hovgården på Adelsö i Ekerö kommun genomförde RAÄ, UV Mitt en förundersökning i form av schaktövervakning. Inga nya fornlämningar påträffades och inga kända fornlämningar berördes heller på ett direkt sätt. Referenser Rydh, H Förhistoriska undersökningar på Adelsö. Stockholm. Brunstedt, S Alsnu Kungsgård. Projekt Hovgården. Riksantikvarieämbetet. UV Stockholm, rapport 1996:71, del 1 och 2. Stockholm. Brunstedt, S. & Flodin, L Hovgården 1:7. Riksantikvarieämbetet. UV Stockholm, rapport 1996:9. Stockholm. Muntliga uppgifter Mathias Bäck, arkeolog, Riksantikvarieämbetet, UV Mitt. Administrativa uppgifter Riksantikvarieämbetets dnr: Länsstyrelsens dnr: Riksantikvarieämbetets projektnr: Intrasisprojekt: UV2011:196. Undersökningstid: 4 11 oktober och november Projektgrupp: Andreas Nordberg och Louise Evanni. Underkonsulter: Trimtec, Statoil. Undersökt yta: cirka 396 löpmeter. Läge: Fastighetskartan, blad 10H6j NÖ (RT90). Koordinatsystem: Sweref 99 TF. Koordinater för undersökningsytans sydvästra hörn: Sweref , Höjdsystem: RH2000. Dokumentationshandlingar som förvaras i Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA), RAÄ, Stockholm: Inget dokumentationsmaterial är inlämnat. Fynd: Inga fynd omhändertogs. Nedgrävning av starkströmskabel vid Hovgården 9

10 Bilagor Bilaga 1. Schaktbeskrivningar Schakt 1 (Id =400) Längd ca 126 meter, bredd ca 0,4 0,6 meter, djup 0,7 1,0 meter. Schaktet sträckte sig på västra sidan längs med landsvägen Adelsö ringväg från grusplanen vid hembygdsgården i norr till avtagsvägen mot Hovgårdsberg i söder. Schaktets norra tredjedel, som bl.a. löpte förbi högen RAÄ-nr 48:1, grävdes i botten av ett befintligt vägdike ca 1 1,5 meter från vägkanten, i östra kanten av ett befintligt kabelschakt. Fyllningen bestod av 0,2 0,4 meter tjock grästorv och matjord och därefter lera från dikesbotten och sedan stenig sandblandad morän. Schaktets mellersta tredjedel grävdes också i det befintliga diket, ca 1 meter från vägen. Under ett ca 0,2 meter tjockt torvlager vidtog lera och stenig morän. Schaktets södra tredjedel löpte förbi den s.k. Tingshögen, RAÄ-nr 48:7. Schaktet grävdes här i det befintliga diket och bitvis i vägslänten, ca 1 meter från vägkanten. Fyllningen bestod av ca 0,2 meter torv, sedan lera från dikesbotten samt bitvis vägmassor och därefter mycket stenig morän. Inga fynd framkom. Schakt 2 (Id =218) Längd ca 16 meter, bredd ca 0,7 meter, djup ca 0,7 1,0 meter. Schaktet löpte mellan schakt 1 från den norra kanten av grusvägen och det öst västliga schakt 3. Dess norra del gick genom grusvägen grusvägen mellan Adelsö kyrka och Hovgårdsberg. Här påträffades enbart vägmassor. Schaktets södra del följde till stor del en äldre belysningskabel. Överst påträffades ett humuslager, ca 0,1 0,2 meter och under detta stenig morän och mjäla. I mitten av schaktet, vid övergången mot grusplanen/vägen, påträffades ett ca 1,0 meter stort block i moränen. Schakt 3 (Id =214) Längd ca 25 meter, bredd 0,5 0,7 meter, djup 0,7 1,0 meter. Schaktet sträckte sig i öst västlig riktning mellan schakt 4 och 10. Humuslager 0,1 0,2 meter. Under detta vidtog gulvit morän blandat med grus och mycket sten i storlek 0,1 0,5 meter, samt enstaka stenar upp till 1,0 meter stora. Botten bestod av gråvit mjäla. Enstaka tegelbitar, i övrigt ingen kulturpåverkan med undantag av att schaktet korsade spåren efter den borttagna delen av vägen (T3) mellan Adelsö kyrka och Hovgårdsberg. Där dessa vägrester skars av schaktet påträffades också en nedgrävning av den belysningskabel som sträckte sig sydväst mot den belysningsstolpe som berördes av schakt 1, 2 och 5. Schakt 4 (Id =232) Storlek: ca 4,0 1,5 meter, djup ca 1,0 1,5 meter. Större delen av schaktet bestod av påförda massor som tjänade som vägfyllning. I detta påträffades tegel. I botten vidtog mjäla och stenig morän. 10 Nedgrävning av starkströmskabel vid Hovgården

11 Schakt 5 (Id =236) Längd ca 51 meter, bredd ca 0,4 meter, djup 0,7 1,0 meter. Schaktet sträckte sig från avtagsvägen mot Hovgårdsberg och det sydöstra hörnet av RAÄnr Adelsö 55:2, och grävdes genom vägslänten och i diket på västra sidan av landsvägen (ca en meter från vägkanten) i syd nordlig riktning. Under torvskiktet, som var ca 0,1 meter tjockt i vägslänten och upp till 0,3 meter tjockt i diket, vidtog fyllnadsmassor från vägslänten och sedan morän och mjäla med bitvis kraftigt inslag av sten. I den södra tredjedelen av schaktet bestod botten delvis av lera. I mitten av schaktet skars resterna av den äldre borttagna del av vägen (T3) mellan Adelsö kyrka och Hovgårdsberg, som i sen tid rätades ut i mer öst västlig riktning direkt innan den ansluter till landsvägen Adelsö ringväg just nordväst om kyrkan. Vid den nuvarande vägkanten i nedsänkningen efter denna väg står en belysningsstolpe. Söder om denna följer det nya schaktet ett äldre ledningsschakt för en belysningskabel. Schakt 6 (Id =242) Storlek: ca 5,5 1,5 2,0 meter, 0,5 1,0 meter djupt. Bestod ytligt av ett ca 0,3 meter tjockt humusskikt, därefter i östra delen lera och stenig morän, i västra delen vägmassor. I schaktet påträffades enstaka bitar av tegel och porslin. Schakt 7 (Id =301) Längd ca 17 meter, bredd ca 0,5 meter, djup 0,7 1,0 meter. Schaktet löpte mellan vägkorsningen söder om kyrkan till en ledningsstolpe på gräsmattan av bostadsfastighet i öster. Schaktet grävdes kant i kant med ett befintligt ledningsschakt. I den västligaste delen löpte schaktet endast genom påförda vägmassor in i den nuvarande vägkorsningen. Därefter fortsatte schaktet genom en anlagd gräsmatta under vilket svarta kulturlager vidtog ned mot den befintliga elstolpen. I dessa kulturlager påträffades omblandat obrända ben, ett bränt ben, tegel, kapsyler, glas, porslin, spikar, etc. Det kan nämnas att grävmaskinföraren Jimmy Björk omtalade att hans farfar tidigare hade ägt fastigheten och att han mindes att gräsmattan då hade en helt annan delvis brantare släntning mot öster. Schakt 8 (Id =277) Storlek ca 3,5 2 meter, ca 2 meter djupt. Placerat i vägkorsningen mellan Adelsö ringväg och grusvägen mot hamnen norr om kyrkan. Under väggruset vidtog fyllningsmassor för vägen. I detta cirka en meter tjocka lager påträffades obrända djurben, ståltråd och diverse skräp. Därefter vidtog stenig mjäla och morän. Schakt 9 (Id =270) Längd ca 73 meter, bredd 0,4 0,5 meter, djup 0,7 0,9 meter. Schaktet sträckte sig just norr om kyrkogården längs med en grusväg som leder ned Nedgrävning av starkströmskabel vid Hovgården 11

12 till hamnen, från landsvägen i väster till en elstation i öster. Fyllningen bestod av ett 0,2 0,3 meter tjockt torv- och matjordskikt, som bitvis var kraftigt uppblandat med grus och småsten från grusvägen. Under detta vidtog delvis kulturpåverkad gråbrun leraktig mjäla som bitvis varvades med sand och som innehöll obrända djurben och tegel, av vilka det sistnämnda uppvisade en tydligt ökad koncentration i schaktets centrala tredjedel. Detta lager övergick successivt till renare och något stenig mjäla. Inslaget av sten ökade mot öster. Den östra fjärdedelen av schaktet sträckte sig uppåt på ett impediment. Här ökade graden av stenig morän under torven drastiskt. Schakt 10 (Id =204) Storlek: ca 7 4 meter stort till ytan och 0,6 meter djupt. Schaktet utgjorde den yta på vilken den nya elkiosken skulle placeras på. I direkt anslutning till schaktets sydvästra kant stod vid undersökningstillfället två stolpar till den luftburna högspänningsledningen och ett par meter norr om schaktet den äldre elkiosken. Ytan i schaktet täcktes delvis av en oformlig stensamling som sträckte sig vidare ut mot söder. Stenarna, som varierande i storlek från ca 0,05 till 0,4 meter, låg ytligt löst sammanblandade med jord, mylla och torv, och under det vidtog ett stenigt och grusigt lager av morän, i vilket bl.a. tegel påträffades. De påförda sten- och jordmassorna utgjorde en del av den grusplan/parkering som ansluter direkt söder om grusvägen mellan Adelsö kyrka och Hovgårdsberg. Under detta fyllningslager vidtog gråvit, grus- och stenblandad mjäla. Schakt 11 (Id =305) Längd ca 20 meter, bredd 0,4 0,5 meter, djup ca 0,7 meter. Schaktet sträckte sig från elkiosken i schakt 10 till den västra änden av schakt 12. Det drogs väster om den planerade sträckningen för att om möjligt placeras utanför det skyddsklassade fornlämningsområdet RAÄ-nr 46:2. Under ett ca 0,15 meter tjockt lager av torv och mylla vidtog stenig mjäla och morän. Inga fynd påträffades. Schakt 12 (Id =309) Längd ca 7 meter, bredd ca 0,4 0,5 meter, djup 0,7 0,8 meter. Schaktet löpte mellan schakt 11 i väster och en befintlig elstolpe i öster. Inom detta område var ytan delvis påverkad av recenta lager med jord, sten, tegel m.m. I övrigt bestod schaktets fyllning av ett ca 0,15 meter tjockt torvlager och därefter stenig mjäla och morän. Schakt 13 (Id =311) Längd ca 38 meter, bredd 0,4 0,6 meter, djup ca 0,7 meter. Schaktet sträckte sig från den västra änden av schakt 12 i norr och en befintlig elstolpe i söder. I schaktets norratredjedel täcktes marken av gräs och under detta ett ca 0,3 0,5 meter tjockt luckert och delvis mylligt brunt jordlager med inslag 12 Nedgrävning av starkströmskabel vid Hovgården

13 av grus och sten. Under detta vidtog stenig morän. I detta mylliga jordlager påträffades anläggningarna 1 och 2. Den mellersta delen av schaktet löpte genom en med sly och lövträd kraftigt bevuxen spetsig marksnibb som bildas mellan grästomten runt Vävstugan och den västra gränsen av fastigheten 3:13. Marken var här mycket stenig. Möjligen bestod den delvis också av påförda massor eller var genomgrävd i sen tid, för vid rensning i schaktet vid sidan om anläggning 3 påträffades bitar av tegel, en stor klump betong, en del av ett föremål i lättmetall och en bit av en takpanna i tegel. Schaktets södra del löpte genom gräsmattan sydost ostlig riktning om Vävstugan i ett befintligt ledningsschakt fram till en befintlig elstolpe. Bilaga 2. Anläggningsbeskrivningar Anläggning 1 (Id =332) stensamling Anläggningen påträffades strax under grästorven och bestod av en relativt ytlig gles stensamling, med stenar i storleken 0,1 0,2 meter. Endast en del av stensamlingen frilades, varför form och storlek i plan är okänd. Vid rensning av frilagda delen framkom en bit av ett obränt ben från ett större köttdjur, tegel och en bit rödgods från tiden för sekelskiftet år Stensamlingen lämnades in situ och schaktet grävdes istället väster därom. Anläggning 2 (Id =327) härd En recent härd (ca 1 m i diameter, 0,2 meter djup) på ungefär 0,2 meter djup i ett luckert lager med jord i schakt 13. I härdresterna påträffades en bit av en blomkruka. Anläggning 3 (Id =323) Stenpackning Anläggningen påträffades i en mycket snårig marksnibb mellan den s.k. vävstugans tomt i väster och gränsen till fastigheten 3:13 i öster, ett par meter söder om en telekiosk. Storlek ca fyra meter i diameter. Anläggningens västra och norra sidor uppvisar en stensättningsliknande karaktär, med ej övertorvade stenar i storleken 0,2 0,4 meter. Dess södra del var mer otydlig. Dessvärre var anläggningen vid undersökningstillfället så tätt bevuxen med nyponbuskar, sly och undervegetation att det var svårt bilda sig en närmare uppfattning om anläggningens status. (Det kan dock nämnas att den inte är registrerad som fornlämning trots att den måste ha varit fullt synlig innan den överväxtes av sly och snår.) I samband med schaktövervakningen fanns inte utrymme att säkert avgöra anläggningens karaktär, men schaktet grävdes för säkerhets skull omkring en meter öster om dess östra kant. Fynd av tegel, en stor klump betong, en del av ett föremål i lättmetall och en bit av en takpanna i tegel bland stenarna under anläggningens nivå i denna del av schaktet talar möjligen för att anläggningen är recent. Nedgrävning av starkströmskabel vid Hovgården 13

14 Bilaga 3. Terrängobjekt T1 (Id = 340) Äldre inre gräns för grusplan/parkering söder om vägen mot Hovgårdsberg. T2 (Id =336) Yttre gräns för släntningen av fyllningslagren till den äldre grusplanen/ parkeringen. Begränsningen sammanfaller delvis med grusplanens övre begränsning efter installationen av den nya elkiosken. T3 (Id =250) Spår efter den äldre vägsträckningen mellan Hovgårdsberg och Adelsö kyrka. Flat botten, rundade kanter, ca 0,4 meter djup. Inga väglager påträffades i profilen där sträckningen skars av schakt 2, 3 och 5. Troligen är väglagren borttagna. 14 Nedgrävning av starkströmskabel vid Hovgården

15 Figur 1. Läget för förundersökningsområdet markerat på utdrag ur Terrängkartan, blad 605 Strängnäs. Skala 1: Nedgrävning av starkströmskabel vid Hovgården 15

16 V P P P P P P P P P Bergby P P P P STENBY Stenby Täcka udd V P P Adelsön P P P P P P P P P P Hovgårdsberg Fornlämningsområde Fornlämningsområde P P P HOVGÅRDEN Hundskog P P P Adelsö 48:1 2 HOVGÅRDEN Adelsö 48:7 Adelsö 55:1 2 Adelsö 48:4 6 ADELSÖ KYRKA Adelsö 47:1 Adelsö 46:1 Runsten Lilla Adelsö 139:1 V Kvarnbacken GREDBY Myrbacken Förundersökningsområde Gredbyskär Fast fornlämning enligt FMIS Övrig kulturhistorisk lämning enligt FMIS Bevakningsobjekt enligt FMIS Gredbylund P P P P P P P P P P P P Gredby Figur 2. Förundersökningsområdet markerat på utdrag ur digitala Fastighetskartan, blad 10H 6j NÖ. Skala 1: MÄLBY MÄLBY Almlunda Stakulla udd 16 Nedgrävning av starkströmskabel vid Hovgården P P P

17 Fornlämningsområde Skopintull X Y Adelsö 48:2 P P P P P P Adelsö 48:1 S1 Kungshögarna Adelsö 48:3 Tingshögen Adelsö 48:4 Adelsö 48:7 S2 S4 S8 S9 T2 T3 S11 S10 S3 Adelsö 55:1 T1 S5 ADELSÖ KYRKA A1 S12 Adelsö 55:2 X Y A3 S13 A2 S6 S7 Schakt Anläggning Fast fornlämning enligt FMIS Topografiskt objekt Figur 3. Schaktplan. Skala 1: Nedgrävning av starkströmskabel vid Hovgården 17

Fiberkabel i Ekhammar och Korsängen

Fiberkabel i Ekhammar och Korsängen UV RAPPORT 2014:94 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING I FORM AV SCHAKTÖVERVAKNING Fiberkabel i Ekhammar och Korsängen Stockholms län; Uppland; Upplands-Bro kommun; Kungsängens socken; Ekhammar 4:268 och Korsängen

Läs mer

Avgränsning av gravfält vid Vallentuna-Åby

Avgränsning av gravfält vid Vallentuna-Åby uv MITT, rapport 2010:24 arkeologisk förundersökning Avgränsning av gravfält vid Vallentuna-Åby Uppland; Vallentuna socken; Vallentuna-Åby 1:94; Vallentuna 40:1 Katarina Appelgren uv MITT, rapport 2010:24

Läs mer

Schakt för bergvärme vid Tysslinge kyrka

Schakt för bergvärme vid Tysslinge kyrka uv MITT, rapport 2010:23 arkeologisk undersökning Schakt för bergvärme vid Tysslinge kyrka Närke; Tysslinge socken; Tysslinge 29:2 Katarina Appelgren uv MITT, rapport 2010:23 arkeologisk undersökning

Läs mer

Ledningsarbeten i Svista

Ledningsarbeten i Svista UV RAPPORT 2013:20 ARKEOLOGISK FÖRUNERSÖKNING I FORM AV SCHAKTÖVERVAKNING Ledningsarbeten i Svista Södermanland; Eskilstuna socken; Grönsta 2:2 2:5 och 2:6; Eskilstuna 519:1 3 Louise Evanni UV RAPPORT

Läs mer

Ett gravfält vid Älgviken

Ett gravfält vid Älgviken uv MITT, rapport 2009:34 arkeologisk förundersökning Ett gravfält vid Älgviken Väg 73, delen Älgviken Fors Förundersökning i avgränsande syfte Södermanland; Ösmo socken; Björsta 2:34; AÄ 126 John Hamilton

Läs mer

Kulturlager från 1700-talet i Köpmangatan

Kulturlager från 1700-talet i Köpmangatan UV RAPPORT 2014:47 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING I FORM AV SCHAKTKONTROLL Kulturlager från 1700-talet i Köpmangatan Södermanlands län; Södermanland; Eskilstuna kommun; Eskilstuna stad, Eskilstuna 554:1 Katarina

Läs mer

En stensättning i Skäggesta

En stensättning i Skäggesta uv mitt, rapport 2008:33 arkeologisk förundersökning En stensättning i Skäggesta Södermanland, Barva socken, Skäggesta 5:1, RAÄ 314 Katarina Appelgren uv mitt, rapport 2008:33 arkeologisk förundersökning

Läs mer

Fallet, riksväg 56. Sträckan Stingtorpet Tärnsjö Uppland; Huddunge socken; Björnarbo 2:1; Huddunge 56:1 Karl-Fredrik Lindberg. uv rapport 2012:53

Fallet, riksväg 56. Sträckan Stingtorpet Tärnsjö Uppland; Huddunge socken; Björnarbo 2:1; Huddunge 56:1 Karl-Fredrik Lindberg. uv rapport 2012:53 uv rapport 2012:53 arkeologisk utredning, etapp 2 Fallet, riksväg 56 Sträckan Stingtorpet Tärnsjö Uppland; Huddunge socken; Björnarbo 2:1; Huddunge 56:1 Karl-Fredrik Lindberg uv rapport 2012:53 arkeologisk

Läs mer

uv mitt, rapport 2009:xx arkeologisk förundersökning Strandskolan Södermanland, Tyresö socken, Tyresö 1:544 och 1:758, RAÄ 74:1 Katarina Appelgren

uv mitt, rapport 2009:xx arkeologisk förundersökning Strandskolan Södermanland, Tyresö socken, Tyresö 1:544 och 1:758, RAÄ 74:1 Katarina Appelgren uv mitt, rapport 2009:xx arkeologisk förundersökning trandskolan ödermanland, Tyresö socken, Tyresö 1:544 och 1:758, RAÄ 74:1 Katarina Appelgren uv mitt, rapport 2009:xx arkeologisk förundersökning trandskolan

Läs mer

Ledningsdragning vid Askeby kloster

Ledningsdragning vid Askeby kloster RAPPORT 2015:76 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING I FORM AV SCHAKTNINGSÖVERVAKNING Ledningsdragning vid Askeby kloster Östergötland Linköpings kommun Askeby socken Fastigheterna Askeby 1:6 och 1:8 Inom och invid

Läs mer

Ledningsdragning vid Gammalkils kyrka

Ledningsdragning vid Gammalkils kyrka RAPPORT 2015:89 ARKEOLOGISK UNDERSÖKNING I FORM AV SCHAKTNINGSÖVERVAKNING Ledningsdragning vid Gammalkils kyrka Östergötland Linköpings kommun Gammalkils socken SHMM dnr 5.1.1-01029-2015 Rikard Hedvall

Läs mer

Stavsborg. Tina Mathiesen. Rapport 2012:40

Stavsborg. Tina Mathiesen. Rapport 2012:40 Rapport 2012:40 Stavsborg Arkeologisk förundersökning i avgränsande syfte av gravfältet RAÄ 29:1 i Färentuna socken, Ekerö kommun, Uppland. Tina Mathiesen Stavsborg Arkeologisk förundersökning i avgränsande

Läs mer

Varberg, kvarteren Kyrkoherden och Trädgården

Varberg, kvarteren Kyrkoherden och Trädgården UV VÄST RAPPORT 2001:32 ARKEOLOGISK UTREDNING Varberg, kvarteren Kyrkoherden och Trädgården Halland, Varberg stad, kvarteren Kyrkoherden och Trädgården Bengt Westergaard UV VÄST RAPPORT 2001:32 ARKEOLOGISK

Läs mer

arkivrapport Inledning Länsstyrelsen i Södermanlands län att; Agneta Scharp 611 86 Nyköping Sörmlands museum, Ingeborg Svensson

arkivrapport Inledning Länsstyrelsen i Södermanlands län att; Agneta Scharp 611 86 Nyköping Sörmlands museum, Ingeborg Svensson Nr 2013:08 KN-SLM12-150 arkivrapport till. Länsstyrelsen i Södermanlands län att; Agneta Scharp 611 86 Nyköping från. Sörmlands museum, Ingeborg Svensson datum. 2013-10-10 ang. förenklad rapport över arkeologisk

Läs mer

uv mitt, rapport 2009:17 arkeologisk utredning, etapp 2 Skårdal Södermanland, Botkyrka socken, Lindhov 15:24 Karin Neander

uv mitt, rapport 2009:17 arkeologisk utredning, etapp 2 Skårdal Södermanland, Botkyrka socken, Lindhov 15:24 Karin Neander uv mitt, rapport 2009:17 arkeologisk utredning, etapp 2 Skårdal Södermanland, Botkyrka socken, Lindhov 15:24 Karin Neander uv mitt, rapport 2009:17 arkeologisk utredning, etapp 2 Skårdal Södermanland,

Läs mer

Kraftledning vid Södersättra

Kraftledning vid Södersättra uv rapport 2012:52 arkeologisk UTREDNING ETAPP 2 Kraftledning vid Södersättra Uppland; Sollentuna och Täby socknar; Hagby 8:1; Södersättra 4:12 Cecilia Grusmark uv rapport 2012:52 arkeologisk utredning

Läs mer

Under golvet i Värö kyrka

Under golvet i Värö kyrka UV RAPPORT 2012:44 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING Under golvet i Värö kyrka Halland, Värö socken, Värö kyrka Dnr 422-1035-2011 Christina Rosén UV RAPPORT 2012:44 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING Under golvet

Läs mer

Grävning för elkabel på gravfält

Grävning för elkabel på gravfält arkeologisk förundersökning Grävning för elkabel på gravfält raä 1 Gervide 1:35 Sjonhem socken Gotland Länsstyrelsen Gotlands län dnr 431-4410-06 Ann-Marie Pettersson 2007 arkeologisk förundersökning Grävning

Läs mer

Flygbränsleledning Brista Arlanda flygplats

Flygbränsleledning Brista Arlanda flygplats UV MITT, RAPPORT 2005:15 ARKEOLOGISK UTREDNING ETAPP 2 OCH FÖRUNDERSÖKNING Flygbränsleledning Brista Arlanda flygplats Uppland, Norrsunda och Husby-Ärlinghundra socknar, Norrsunda 1:1, RAÄ 158 i Norrsunda

Läs mer

Fjärrvärmeledning och järnålderskeramik på Malma Hed

Fjärrvärmeledning och järnålderskeramik på Malma Hed uv rapport 2011:58 arkeologisk förundersökning Fjärrvärmeledning och järnålderskeramik på Malma Hed Södermanland; Lilla Malma socken; Malmköping 2:16; Lilla Malma 191 Cecilia Grusmark uv rapport 2011:58

Läs mer

Tomma ledningsschakt i Stenkvista

Tomma ledningsschakt i Stenkvista Tomma ledningsschakt i Stenkvista Arkeologisk förundersökning i form av schaktövervakning Våmtorp 1:7, Stenkvista sn, Eskilstuna kommun, Södermanlands län SAU rapport 2012:10 Anneli Sundkvist SAU rapporter

Läs mer

Agrara lämningar i Görla

Agrara lämningar i Görla UV RAPPORT 2012:198 ARKEOLOGISK UTREDNING Agrara ar i Görla Uppland; Frötuna socken; Görla 9:2 Cecilia Grusmark UV RAPPORT 2012:198 ARKEOLOGISK UTREDNING Agrara ar i Görla Uppland; Frötuna socken; Görla

Läs mer

Lingsbergsvägen. Antikvarisk kontroll längs

Lingsbergsvägen. Antikvarisk kontroll längs Antikvarisk kontroll längs Lingsbergsvägen Antikvarisk kontroll i samband med återplantering av alléträd i anslutning till Lingsbergs gård, Vallentuna socken och kommun, Uppland. Etapp 1 Kjell Andersson

Läs mer

Ekbackens gård. Arkeologisk förundersökning. Om- och tillbyggnation vid fd. Vångdalens kriminalvårdsanstalt. Uppsala-Näs socken Uppsala kommun Uppland

Ekbackens gård. Arkeologisk förundersökning. Om- och tillbyggnation vid fd. Vångdalens kriminalvårdsanstalt. Uppsala-Näs socken Uppsala kommun Uppland Arkeologisk förundersökning Ekbackens gård Om- och tillbyggnation vid fd. Vångdalens kriminalvårdsanstalt Uppsala-Näs socken Uppsala kommun Uppland Robin Olsson Rapport 2005:21, avdelningen för arkeologisk

Läs mer

Nederby Vallby. Schaktningsövervakning vid bytomt. Förundersökning och arkeologisk utredning etapp 2

Nederby Vallby. Schaktningsövervakning vid bytomt. Förundersökning och arkeologisk utredning etapp 2 Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2014:4 Nederby Vallby Schaktningsövervakning vid bytomt Förundersökning och arkeologisk utredning etapp 2 Fornlämning Vallby 104:1 och Nederby bytomt Nederby 1:15 Vallby

Läs mer

Vrå Hölö. Arkeologisk förundersökning i form av schaktövervakning

Vrå Hölö. Arkeologisk förundersökning i form av schaktövervakning Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2014:10 Vrå Hölö Arkeologisk förundersökning i form av schaktövervakning RAÄ-nr Hölö 287:1 2 Vrå 5:1 Hölö socken Södertälje kommun Stockholms län Södermanland Britta

Läs mer

Schaktningsövervakning inom fornlämning 195:1 i Sigtuna

Schaktningsövervakning inom fornlämning 195:1 i Sigtuna Schaktningsövervakning inom fornlämning 195:1 i Sigtuna Arkeologisk förundersökning inom fornlämning RAÄ Sigtuna 195:1 i kvarteren Urmakaren, Humlegården m.fl., Sigtuna kommun & stad. Arkeologisk förundersökning

Läs mer

UV SYD RAPPORT 2002:2. Kv. Carl XI Norra 5. Skåne, Helsingborg, Kv. Carl XI Norra 5, RAÄ 42 Bengt Jacobsson. Kv. Carl XI Norra 5 1

UV SYD RAPPORT 2002:2. Kv. Carl XI Norra 5. Skåne, Helsingborg, Kv. Carl XI Norra 5, RAÄ 42 Bengt Jacobsson. Kv. Carl XI Norra 5 1 UV SYD RAPPORT 2002:2 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING Kv. Carl XI Norra 5 Skåne, Helsingborg, Kv. Carl XI Norra 5, RAÄ 42 Bengt Jacobsson Kv. Carl XI Norra 5 1 Riksantikvarieämbetet Avdelningen för arkeologiska

Läs mer

Kv Klockaren 6 & Stora Gatan Sigtuna, Uppland

Kv Klockaren 6 & Stora Gatan Sigtuna, Uppland Rapport Arkeologiska förundersökningar Kv Klockaren 6 & Stora Gatan Sigtuna, Uppland 1998-1999 Anders Wikström Sigtuna Museers Uppdrags Verksamhet Sigtuna Museum Stora Gatan 55 S-193 30 Sigtuna Tfn: 08/591

Läs mer

Länna kyrka. Länna kyrka, Lännaby 1:15 och 9:1, Länna socken, Norrtälje kommun, Uppland. Ola Winter

Länna kyrka. Länna kyrka, Lännaby 1:15 och 9:1, Länna socken, Norrtälje kommun, Uppland. Ola Winter ARKEOLOGGRUPPEN AB RAPPORT 2016:09 ARKEOLOGISK UNDERSÖKNING I FORM AV SCHAKTÖVERVAKNING Länna kyrka Länna kyrka, Lännaby 1:15 och 9:1, Länna socken, Norrtälje kommun, Uppland Ola Winter Länna kyrka ARKEOLOGGRUPPEN

Läs mer

Schaktning för avlopp i Årdala

Schaktning för avlopp i Årdala Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2014:74 Schaktning för avlopp i Årdala Arkeologisk förundersökning i form av schaktningsövervakning Fornlämning Årdala 106:1 Sannerby 2:8 Årdala socken Flens kommun Södermanlands

Läs mer

Schaktningar i kvarteret Banken i Kungsbacka

Schaktningar i kvarteret Banken i Kungsbacka UV VÄST RAPPORT 2001:23 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING Schaktningar i kvarteret Banken i Kungsbacka Halland, Kungsbacka stad, kvarteret Banken 7 och 8, RAÄ 10 Carina Bramstång UV VÄST RAPPORT 2001:23 ARKEOLOGISK

Läs mer

Rävsnäs. Kabelschakt vid stensättningar. Förundersökning i form av schaktningsövervakning

Rävsnäs. Kabelschakt vid stensättningar. Förundersökning i form av schaktningsövervakning Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2013:73 Rävsnäs Kabelschakt vid stensättningar Förundersökning i form av schaktningsövervakning Toresund 48:1, 376 och 380 Rävsnäs 3:8 Toresunds socken Strängnäs kommun

Läs mer

Kista hembygdsgård. ARKEOLOGISTIK ABRapport 2015:1

Kista hembygdsgård. ARKEOLOGISTIK ABRapport 2015:1 Kista hembygdsgård Arkeologisk förundersökning i form av schaktkontroll inom Kista bytomt, RAÄ Väddö 174:1, Kista 1:2, Norrtälje kommun, Uppland Kjell Andersson ARKEOLOGISTIK ABRapport 2015:1 2 Omslagsbild:

Läs mer

Sunnersta kyrktomt. Förundersökningundersökning Bondkyrko socken, Sunnersta 154:1, Fornlämning Uppsala 408:1, Uppsala län. sau rapport 2009:3

Sunnersta kyrktomt. Förundersökningundersökning Bondkyrko socken, Sunnersta 154:1, Fornlämning Uppsala 408:1, Uppsala län. sau rapport 2009:3 Sunnersta kyrktomt Förundersökningundersökning Bondkyrko socken, Sunnersta 154:1, Fornlämning Uppsala 408:1, Uppsala län sau rapport 2009:3 Tony Engström sau rapporter 2009:3 issn 1404-8493 sau 2009 utgivning

Läs mer

Spruthuset Falun 7:7 vid schaktning för fjärrvärme genom stadslager RAÄ 68:1 i Falu stad och kommun, Dalarnas län 2016

Spruthuset Falun 7:7 vid schaktning för fjärrvärme genom stadslager RAÄ 68:1 i Falu stad och kommun, Dalarnas län 2016 Arkeologisk schaktningsövervakning Spruthuset Falun 7:7 vid schaktning för fjärrvärme genom stadslager RAÄ 68:1 i Falu stad och kommun, Dalarnas län 2016 Arkivrapport dnr 82/16 Jimmy Axelsson Karlqvist

Läs mer

Schakt i Snöveltorp Djurtorp

Schakt i Snöveltorp Djurtorp Schakt i Snöveltorp Djurtorp 1 RIKSANTIKVARIEÄMBETET ARKEOLOGISKA UPPDRAGSVERKSAMHETEN (UV) UV ÖST RAPPORT 2009:49 ARKEOLOGISK UTREDNING, ETAPP 2 Schakt i Snöveltorp Djurtorp Schaktning inför breddning

Läs mer

Ett schakt i Brunnsgatan

Ett schakt i Brunnsgatan ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2015:22 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING, SCHAKTÖVERVAKNING Ett schakt i Brunnsgatan RAÄ Nyköping 231:1, Väster 1:1 Nyköpings socken och kommun, Södermanland Tomas Ekman ARKEOLOGGRUPPEN

Läs mer

Ryttarhagen - ledningsgrävning för fjärrvärme

Ryttarhagen - ledningsgrävning för fjärrvärme UV RAPPORT 2011:97 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING I FORM AV SCHAKTÖVERVAKNING Ryttarhagen - ledningsgrävning för fjärrvärme Intill RAÄ 264, RAÄ 231:1, 231:2 och RAÄ 241, Mjölby 40:4 Mjölby socken och kommun

Läs mer

Västnora, avstyckning

Västnora, avstyckning ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2015:32 ARKEOLOGISK UTREDNING ETAPP 2 Västnora, avstyckning RAÄ Västerhaninge 150:1, 158:1, 165:1, Västnora 4:23, Västerhaninge socken, Haninge kommun, Södermanland Tomas Ekman

Läs mer

Schakt på kvarteret Lotsen i Varberg

Schakt på kvarteret Lotsen i Varberg UV VÄST RAPPORT 2002:11 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING Schakt på kvarteret Lotsen i Varberg Halland, Varbergs kommun, Getakärr 3:80, RAÄ 61 Carina Bramstång UV VÄST RAPPORT 2002:11 ARKEOLOGISK FÖ RUNDERSÖ

Läs mer

Rapport 2014:02. Tove Stjärna. Arkeologisk förundersökning, Broby 1:1, Husby-Ärlinghundra socken, Sigtuna kommun, Uppland.

Rapport 2014:02. Tove Stjärna. Arkeologisk förundersökning, Broby 1:1, Husby-Ärlinghundra socken, Sigtuna kommun, Uppland. Rapport 2014:02 broby 1:1 Arkeologisk förundersökning, Broby 1:1, Husby-Ärlinghundra socken, Sigtuna kommun, Uppland Tove Stjärna Läs rapporten i PDF www.stockholmslansmuseum.se Järnvägsgatan 25, 131 54

Läs mer

Rapport 2012:26. Åby

Rapport 2012:26. Åby Rapport 2012:26 Åby Arkeologisk förundersökning i form av schaktkontroll intill fornlämning RAÄ 168:1 och 169:1 inom fastigheten Åby 1:4, Hölö socken, Södertälje kommun, Södermanland. Tove Stjärna Rapport

Läs mer

Kv Tandläkaren 5 Spångerumsgatan 37

Kv Tandläkaren 5 Spångerumsgatan 37 Rapport 2007:27 Arkeologisk förundersökning Kv Tandläkaren 5 Spångerumsgatan 37 RAÄ 201 Kv Tandläkaren 5 Linköpings stad och kommun Östergötlands län Marie Ohlsén Ö S T E R G Ö T L A N D S L Ä N S M U

Läs mer

Höör väster, Område A och del av B

Höör väster, Område A och del av B UV SYD RAPPORT 2004:19 ARKEOLOGISK UTREDNING STEG 2 Höör väster, Område A och del av B Skåne, Höörs socken, Höör 19:7 m. fl. Håkan Aspeborg Höör väster, Område A och del av B 1 Riksantikvarieämbetet Avdelningen

Läs mer

Edsbro-Skenninge 1:3. RAÄ 297:1, Edsbro socken, Norrtälje kommun, Uppland. Särskild arkeologisk utredning. Rapporter från Arkeologikonsult 2009 : 2317

Edsbro-Skenninge 1:3. RAÄ 297:1, Edsbro socken, Norrtälje kommun, Uppland. Särskild arkeologisk utredning. Rapporter från Arkeologikonsult 2009 : 2317 Edsbro-Skenninge 1:3 RAÄ 297:1, Edsbro socken, Norrtälje kommun, Uppland Särskild arkeologisk utredning Rapporter från Arkeologikonsult 2009 : 2317 Peter Sillén Omslagsbild. Utredningsområdet sett från

Läs mer

Tallbohov. RAÄ-nr Järfälla 17:1, 17:2, 17:3, 101 samt objekt 9 och 15, Järfälla socken och kommun, Uppland. Karin Sundberg

Tallbohov. RAÄ-nr Järfälla 17:1, 17:2, 17:3, 101 samt objekt 9 och 15, Järfälla socken och kommun, Uppland. Karin Sundberg ARKEOLOGGRUPPEN AB RAPPORT 2016:35 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING Tallbohov RAÄ-nr Järfälla 17:1, 17:2, 17:3, 101 samt objekt 9 och 15, Järfälla socken och kommun, Uppland Karin Sundberg Tallbohov ARKEOLOGGRUPPEN

Läs mer

Schaktövervakning intill RAÄ 419

Schaktövervakning intill RAÄ 419 Rapport 2013:74 Arkeologisk förundersökning Schaktövervakning intill RAÄ 419 Intill RAÄ 419 Vasastaden 1:1 Linköpings stad och kommun Östergötlands län Petter Nyberg Ö S T E R G Ö T L A N D S M U S E U

Läs mer

Backenområdet. Södermanland, Huddinge socken; Glömsta 2:1, 4:1, 4:2, 4:5, 4:6, 4:9, 4:10, 4:14, 5:1, 5:29 och 5:37, RAÄ 113 Camilla Grön

Backenområdet. Södermanland, Huddinge socken; Glömsta 2:1, 4:1, 4:2, 4:5, 4:6, 4:9, 4:10, 4:14, 5:1, 5:29 och 5:37, RAÄ 113 Camilla Grön UV MITT, RAPPORT 2008:10 ARKEOLOGISK UTREDNING Backenområdet Södermanland, Huddinge socken; Glömsta 2:1, 4:1, 4:2, 4:5, 4:6, 4:9, 4:10, 4:14, 5:1, 5:29 och 5:37, RAÄ 113 Camilla Grön UV MITT, RAPPORT

Läs mer

Arkeologisk förundersökning inför detaljplan Herrestad-Torp 1:41, 1:45 med flera

Arkeologisk förundersökning inför detaljplan Herrestad-Torp 1:41, 1:45 med flera uv väst rapport 2010:23 arkeologisk förundersökning Arkeologisk förundersökning inför detaljplan Herrestad-Torp 1:41, 1:45 med flera Bohuslän, Herrestad socken, Herrestad-Torp 1:26, fornlämning 168 samt

Läs mer

Stenåldersboplats längs Västerhaningevägen i Tullinge

Stenåldersboplats längs Västerhaningevägen i Tullinge UV MITT, RAPPORT 2006:24 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING Stenåldersboplats längs Västerhaningevägen i Tullinge Södermanland, Botkyrka socken, Tullinge 21:223, RAÄ 505:1 Cecilia Grusmark UV MITT, RAPPORT 2006:24

Läs mer

Gamla Enköpingsvägen. Förundersökning av del av fornlämning RAÄ 19, Järfälla socken och kommun, Uppland. Lars Andersson Rapport 2005:12

Gamla Enköpingsvägen. Förundersökning av del av fornlämning RAÄ 19, Järfälla socken och kommun, Uppland. Lars Andersson Rapport 2005:12 Gamla Enköpingsvägen Förundersökning av del av fornlämning RAÄ 19, Järfälla socken och kommun, Uppland Lars Andersson Rapport 2005:12 Gamla Enköpingsvägen Förundersökning av del av fornlämning RAÄ 19,

Läs mer

UV MITT, RAPPORT 2006:1 ARKEOLOGISK UTREDNING. Talja. Södermanland, Mellösa socken, Talja 1:5 Karin Neander

UV MITT, RAPPORT 2006:1 ARKEOLOGISK UTREDNING. Talja. Södermanland, Mellösa socken, Talja 1:5 Karin Neander UV MITT, RAPPORT 2006:1 ARKEOLOGISK UTREDNING Talja Södermanland, Mellösa socken, Talja 1:5 Karin Neander UV MITT, RAPPORT 2006:1 ARKEOLOGISK UTREDNING Talja Södermanland, Mellösa socken, Talja 1:5 Dnr

Läs mer

Darsgärde. Kabeldragning i gravfält. Christian Gatti. Förundersökning i form av schaktövervakning

Darsgärde. Kabeldragning i gravfält. Christian Gatti. Förundersökning i form av schaktövervakning Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2014:35 Darsgärde Kabeldragning i gravfält Förundersökning i form av schaktövervakning Skederid 39:1 Darsgärde 2:11 Skederid socken Norrtälje kommun Uppland Christian

Läs mer

Rapport 2015:6. Hove 9, Åhus. Fornlämning nr 23 i Åhus socken, Kristianstad kommun Arkeologisk förundersökning, 2015.

Rapport 2015:6. Hove 9, Åhus. Fornlämning nr 23 i Åhus socken, Kristianstad kommun Arkeologisk förundersökning, 2015. Rapport 2015:6 Hove 9, Åhus Fornlämning nr 23 i Åhus socken, Kristianstad kommun Arkeologisk förundersökning, 2015. Thomas Linderoth Rapport 2015:6 Hove 9, Åhus Fornlämning nr 23 i Åhus socken, Kristianstad

Läs mer

Tägneby i Rystads socken

Tägneby i Rystads socken UV ÖST RAPPORT 2007:95 ARKEOLOGISK UTREDNING, ETAPP 2 Tägneby i Rystads socken Inför nyplanerade villatomter på gammal åkermark Inom och intill den medeltida bytomten i Tägneby Tägneby 3:4 och 4:6, Rystads

Läs mer

Förundersökning vid Kyrkskolan, Norrköping

Förundersökning vid Kyrkskolan, Norrköping Förundersökning vid Kyrkskolan, Norrköping 1 RIKSANTIKVARIEÄMBETET ARKEOLOGISKA UPPDRAGSVERKSAMHETEN (UV) UV ÖST RAPPORT 2009:52 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING Förundersökning vid Kyrkskolan, Norrköping Östra

Läs mer

Schakt i kvarteret Jakob Större 13

Schakt i kvarteret Jakob Större 13 Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2012:37 Schakt i kvarteret Jakob Större 13 Arkeologisk förundersökning Fornlämning Stockholm 103:1 Kvarteret Jakob Större 13 Stockholm stad Stockholms kommun Uppland

Läs mer

Inför jordvärme i Bona

Inför jordvärme i Bona UV RAPPORT 2014:150 ARKEOLOGISK UTREDNING Inför jordvärme i Bona Småland Bredestad socken Aneby kommun Fastighet Bona 1:7 Dnr 3.1.1-03074-2014 Marita Sjölin UV RAPPORT 2014:150 ARKEOLOGISK UTREDNING Inför

Läs mer

Biskopsgatan Badhusgatan, Västerås

Biskopsgatan Badhusgatan, Västerås ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2013:08 ARKEOLOGISK ANTIKVARISK KONTROLL Biskopsgatan Badhusgatan, Västerås Biskopsgatan Badhusgatan, Västerås 232:1, Västerås stad och kommun, Västmanland Dnr: 431-4884-10

Läs mer

Sex schakt i Ruddammsgatan, Eskilstuna

Sex schakt i Ruddammsgatan, Eskilstuna ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2015:15 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING Sex schakt i Ruddammsgatan, Eskilstuna RAÄ 554:1, 556:1, Fristaden 1:6, Tunafors 1:6 och Tunafors 1:1 Esilkstuna socken och kommun, Södermanland

Läs mer

Brista i Norrsunda socken

Brista i Norrsunda socken ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2011:24 FÖRUNDERSÖKNING Brista i Norrsunda socken Uppland, Norrsunda socken, Sigtuna kommun, RAÄ Norrsunda 3:1 och 194:1 Leif Karlenby ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2011:24 FÖRUNDERSÖKNING

Läs mer

Schakt i Rådstugan 6 och 10 i Strängnäs

Schakt i Rådstugan 6 och 10 i Strängnäs Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2015:25 Schakt i Rådstugan 6 och 10 i Strängnäs Arkeologisk förundersökning Fornlämning Strängnäs 314:1 Rådstugan 6 och 10 Strängnäs domkyrkoförsamling Strängnäs kommun

Läs mer

ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2011:21 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING

ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2011:21 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2011:21 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING Kv. Munken 1 Uppland, Norrtälje socken, Norrtälje kommun, RAÄ Norrtälje 42:1 Annica Ramström ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2011:21 ARKEOLOGISK

Läs mer

Rapport 2014:6. Citadellstaden 2:1. Arkeologiska förundersökningar 2013. Fredrik Grehn

Rapport 2014:6. Citadellstaden 2:1. Arkeologiska förundersökningar 2013. Fredrik Grehn Rapport 2014:6 Citadellstaden 2:1 Arkeologiska förundersökningar 2013 Fredrik Grehn Rapport 2014:6 Citadellstaden 2:1 Arkeologiska förundersökningar 2013 Fredrik Grehn Fornlämningsnr: 8 Landskrona stad

Läs mer

Lisselberga. Antikvarisk kontroll. Fornlämning Västerås 1371 (f.d. 710, Skerike socken) Lisselberga 3:5 Västerås socken Västmanland

Lisselberga. Antikvarisk kontroll. Fornlämning Västerås 1371 (f.d. 710, Skerike socken) Lisselberga 3:5 Västerås socken Västmanland Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2009:47 Lisselberga Antikvarisk kontroll Fornlämning Västerås 1371 (f.d. 710, Skerike socken) Lisselberga 3:5 Västerås socken Västmanland Anna-Lena Hallgren och Jan Ählström

Läs mer

Hammarängen. Särskild arkeologisk utredning inom Skogs-Ekeby 6:53 och 6:54, Västerhaninge socken, Haninge kommun, Södermanland

Hammarängen. Särskild arkeologisk utredning inom Skogs-Ekeby 6:53 och 6:54, Västerhaninge socken, Haninge kommun, Södermanland Hammarängen Särskild arkeologisk utredning inom Skogs-Ekeby 6:53 och 6:54, Västerhaninge socken, Haninge kommun, Södermanland Rapport 2007:21 Åsa Berger Hammarängen Särskild arkeologisk utredning inom

Läs mer

Hästhage i Mosås. Bytomtsrester och stolphål. Arkeologisk utredning. Mosås 14:2 Mosås socken Närke. Anna Egebäck

Hästhage i Mosås. Bytomtsrester och stolphål. Arkeologisk utredning. Mosås 14:2 Mosås socken Närke. Anna Egebäck Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2008:6 Hästhage i Mosås Bytomtsrester och stolphål Arkeologisk utredning Mosås 14:2 Mosås socken Närke Anna Egebäck Innehållsförteckning Inledning... 1 Topografi och

Läs mer

Kvarteret Sämskmakaren

Kvarteret Sämskmakaren Stiftelsen Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2006:04 Kvarteret Sämskmakaren Schaktning för bergvärme i Arboga Antikvarisk kontroll RAÄ 34 Sämskmakaren 4 Arboga stad Västmanland Joakim Kjellberg Innehållsförteckning

Läs mer

Kräcklinge kyrka. Särskild arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning. Kräcklinge 10:1 Kräcklinge socken Närke.

Kräcklinge kyrka. Särskild arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning. Kräcklinge 10:1 Kräcklinge socken Närke. Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2009:5 Kräcklinge kyrka Särskild arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning Kräcklinge 10:1 Kräcklinge socken Närke Ulf Alström Kräcklinge kyrka Särskild

Läs mer

Kullbäckstorp i Härryda

Kullbäckstorp i Härryda UV RAPPORT 2013:73 ARKEOLOGISK UTREDNING Kullbäckstorp i Härryda Västra Götalands län, Västergötland, Härryda kommun, Råda socken, Kullbäckstorp 2:2 med flera Glenn Johansson UV RAPPORT 2013:73 ARKEOLOGISK

Läs mer

Schaktning i Segersjö

Schaktning i Segersjö ARKEOLOGGRUPPEN AB RAPPORT 2015:64 ARKEOLOGISK KONTROLL Schaktning i Segersjö Arkeologisk kontroll vid arbeten invid fornlämning Lännäs 50:1, Lännäs socken, Örebro kommun, Närke Leif Karlenby ARKEOLOGGRUPPEN

Läs mer

Kvarteret Valsen 4 ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2015:38 ARKEOLOGISK UTREDNING, ETAPP 1 OCH 2

Kvarteret Valsen 4 ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2015:38 ARKEOLOGISK UTREDNING, ETAPP 1 OCH 2 ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2015:38 ARKEOLOGISK UTREDNING, ETAPP 1 OCH 2 Kvarteret Valsen 4 Kvarteret Valsen 4, Sankt Johannes socken, Norrköpings kommun, Östergötland Anne Naumanen ARKEOLOGGRUPPEN AB,

Läs mer

Schaktning för fjärrkyla i Sturegatan

Schaktning för fjärrkyla i Sturegatan Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2012:19 Schaktning för fjärrkyla i Sturegatan Arkeologisk förundersökning i form av schaktningsövervakning RAÄ 232:1 Kv. Kol 15, Sturegatan Västerås domkyrkoförsamling

Läs mer

RAPPORT 2014:11 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING

RAPPORT 2014:11 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING PDF-format: www.stockholmslansmuseum.se RAPPORT 2014:11 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING LINGSBERG Arkeologisk förundersökning i form av schaktövervakning, RAÄ 272:2 och 481:1, Lingsberg 1:22 m.fl, Vallentuna

Läs mer

ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2015:05 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING, KARTERING

ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2015:05 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING, KARTERING ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2015:05 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING, KARTERING KVARNHOLMEN Kartering av bebyggelselämningar på Kvarnholmen, RAÄ Nacka 287, Sicklaön 38:1, Nacka socken och kommun, Södermanland

Läs mer

Ultuna, hus C4:24. Antikvarisk kontroll. Ultuna 2:23, Uppsala stad, Uppsala kommun, Uppland. SAU rapport 2010:17. Ann Lindkvist

Ultuna, hus C4:24. Antikvarisk kontroll. Ultuna 2:23, Uppsala stad, Uppsala kommun, Uppland. SAU rapport 2010:17. Ann Lindkvist Ultuna, hus C4:24 Antikvarisk kontroll Ultuna 2:23, Uppsala stad, Uppsala kommun, Uppland SAU rapport 2010:17 Ann Lindkvist SAU rapporter 2010:17 ISSN 1404-8493 SAU 2010 UTGIVNING OCH DISTRIBUTION Societas

Läs mer

Backarna i Bälinge. Arkeologisk kontroll. Hans Göthberg. Fornlämning Bälinge 11:1, 14:1, 15:1 Fastighet Högsta 1:7, 2:2 Bälinge socken Uppsala kommun

Backarna i Bälinge. Arkeologisk kontroll. Hans Göthberg. Fornlämning Bälinge 11:1, 14:1, 15:1 Fastighet Högsta 1:7, 2:2 Bälinge socken Uppsala kommun Backarna i Bälinge Arkeologisk kontroll Hans Göthberg Fornlämning Bälinge 11:1, 14:1, 15:1 Fastighet Högsta 1:7, 2:2 Bälinge socken Uppsala kommun 2 Upplandsmuseets rapporter 2016:11 Backarna i Bälinge

Läs mer

Grisar, gödsel och fordon Framtida planer i Äs

Grisar, gödsel och fordon Framtida planer i Äs Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2006:41 Grisar, gödsel och fordon Framtida planer i Äs Särskild utredning Äs 1:2 Romfartuna socken Västmanland Jan Ählström Innehållsförteckning Inledning...1 Målsättning

Läs mer

TEKNIKHUS OCH MAST I BYN ÅS

TEKNIKHUS OCH MAST I BYN ÅS Rapport Länsmuseet Gävleborg 2015:11 TEKNIKHUS OCH MAST I BYN ÅS Arkeologisk förundersökning i form av schaktövervakning Gnarps-Berge 3:10 RAÄ 37 Gnarps socken Nordanstigs kommun Hälsingland 2015 Inga

Läs mer

Spelstyraren 6. Arkeologisk schaktningsövervakning. vid schaktning för fjärrvärme genom stadslager RAÄ 68 i Falu stad och kommun, Dalarna 2014

Spelstyraren 6. Arkeologisk schaktningsövervakning. vid schaktning för fjärrvärme genom stadslager RAÄ 68 i Falu stad och kommun, Dalarna 2014 Arkeologisk schaktningsövervakning Spelstyraren 6 vid schaktning för fjärrvärme genom stadslager RAÄ 68 i Falu stad och kommun, Dalarna 2014 Arkivrapport dnr 66/13 Greger Bennström 1 Lantmäteriet i2014/00618

Läs mer

Kompletterande jobb utefter väg 250

Kompletterande jobb utefter väg 250 Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2006:40 Kompletterande jobb utefter väg 250 Antikvarisk kontroll Kolsva-Åsby 1:8, 1:17 och Myra 1:2 Kolsva socken Västmanland Anna-Lena Hallgren Innehållsförteckning

Läs mer

Skärvstenshögar i Borsökna

Skärvstenshögar i Borsökna RAORT 2015:58 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING Skärvstenshögar i Borsökna Södermanlands län, Södermanland, Eskilstuna kommun, socken, Borsökna 1:300, 48:1 4 Louise Evanni RAORT 2015:58 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING

Läs mer

Schaktkontroll Spånga

Schaktkontroll Spånga Arkeologisk förundersökning Schaktkontroll Spånga Arkeologisk förundersökning i form av schaktkontroll, RAÄ Spånga 79:1 och 192:1, Akalla 4:1, respektive Bromsten 8:1 och 9:2, Stockholms kommun, Uppland.

Läs mer

Vagnhall vid Finspångs Golfklubb

Vagnhall vid Finspångs Golfklubb Rapport 2008:55 Arkeologisk förundersökning Vagnhall vid Finspångs Golfklubb RAÄ 30 Viberga 4:4 Risinge socken Finspångs kommun Östergötlands län Viktoria Björkhager Mats Magnusson Ö S T E R G Ö T L A

Läs mer

Byte av VA-ledningar i Stora Kyrkogatan, Köping

Byte av VA-ledningar i Stora Kyrkogatan, Köping Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2013:9 Byte av VA-ledningar i Stora Kyrkogatan, Köping Arkeologisk antikvarisk kontroll Fornlämning Köping 148:1 Stora Kyrkogatan Köpings stadsförsamling Köpings kommun

Läs mer

Schakt i Uppsala. Nedläggning av optokabel 2007 & 2008. Bent Syse. RAÄ 88 Uppsala Uppland

Schakt i Uppsala. Nedläggning av optokabel 2007 & 2008. Bent Syse. RAÄ 88 Uppsala Uppland Schakt i Uppsala Nedläggning av optokabel 2007 & 2008 RAÄ 88 Uppsala Uppland Bent Syse 2 Upplandsmuseets rapporter 2009:15 Schakt i Uppsala Nedläggning av optokabel 2007 & 2008 RAÄ 88 Uppsala Uppland Bent

Läs mer

ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2013:17 ARKEOLOGISK SCHAKTNINGSÖVERVAKNING I FORM AV FÖRUNDERSÖKNING

ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2013:17 ARKEOLOGISK SCHAKTNINGSÖVERVAKNING I FORM AV FÖRUNDERSÖKNING ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2013:17 ARKEOLOGISK SCHAKTNINGSÖVERVAKNING I FORM AV FÖRUNDERSÖKNING VA-ledning mellan Kärsta och Orresta Schaktningsövervakning invid fornlämningarna Björksta 8:1 och 556,

Läs mer

Trädgårdsgatan i Skänninge

Trädgårdsgatan i Skänninge ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2014:17 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING Trädgårdsgatan i Skänninge RAÄ 5:1, Skänninge socken, Mjölby kommun, Östergötlands län Madeleine Forsberg ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2014:17

Läs mer

Ett gravröse i Vallentuna

Ett gravröse i Vallentuna Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2014:40 Ett gravröse i Vallentuna Inför byggnation inom detaljplaneområde Haga 3 Arkeologisk förundersökning, etapp 1 Fornlämning Vallentuna 589 Ormsta 1:241 Vallentuna

Läs mer

Pannkaksbacken i Tista

Pannkaksbacken i Tista Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2014:53 Pannkaksbacken i Tista Förundersökning vid gravfältet Bärbo 16:1 Arkeologisk förundersökning Fornlämning Bärbo 16:1 Tista 2:33 Bärbo socken Nyköpings kommun Södermanlands

Läs mer

Fiberkabel vid Västerås slott

Fiberkabel vid Västerås slott Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2011:8 Fiberkabel vid Västerås slott Arkeologisk förundersökning i form av schaktningsövervakning Fornlämning Västerås 232:1 Kv. Olympia Västerås stadsförsamling Västerås

Läs mer

Rapport 2013:25. En schaktkontroll vid Kvarteret Kyrkogärdet 4 Sigtuna

Rapport 2013:25. En schaktkontroll vid Kvarteret Kyrkogärdet 4 Sigtuna Rapport 2013:25 En schaktkontroll vid Kvarteret Kyrkogärdet 4 Sigtuna Arkeologisk förundersökning i form av schaktkontroll inom Sigtuna stadslager RAÄ 195, Sigtuna socken och kommun, Uppland. Johan Runer

Läs mer

Elledningschakt i Vasagatan, Örebro

Elledningschakt i Vasagatan, Örebro ARKEOLOGGRUPPEN AB RAPPORT 2016:68 ARKEOLOGISK UNDERSÖKNING I FORM AV SCHAKTNINGSÖVERVAKNING Elledningschakt i Vasagatan, Örebro RAÄ 83:1, Nikolai 3:286, Örebro socken och kommun, Närke Johnny Rönngren

Läs mer

Schaktning för fjärrvärme vid Snipvägen 30, Berg

Schaktning för fjärrvärme vid Snipvägen 30, Berg UV RAPPORT 2011:44 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING I FORM AV ANTIKVARISK KONTROLL Schaktning för fjärrvärme vid Snipvägen 30, Berg Vreta Klosters socken, Linköpings kommun Östergötlands län Dnr 422-728-2010

Läs mer

RAÄ 557: 1, Eskilstuna socken och kommun, Södermanland. Arkeologisk förundersökning i form av schaktningsövervakning

RAÄ 557: 1, Eskilstuna socken och kommun, Södermanland. Arkeologisk förundersökning i form av schaktningsövervakning STRÖMSHOLMEN 1:6 RAÄ 557: 1, Eskilstuna socken och kommun, Södermanland Arkeologisk förundersökning i form av schaktningsövervakning Rapporter från Arkeologikonsult 2010: 2433 Michel Carlsson Kartor ur

Läs mer

Grevagården. Karlskrona socken, Karlskrona kommun. Arkeologisk förundersökning. Blekinge museum rapport 2008:5 Ylva Wickberg

Grevagården. Karlskrona socken, Karlskrona kommun. Arkeologisk förundersökning. Blekinge museum rapport 2008:5 Ylva Wickberg Grevagården Karlskrona socken, Karlskrona kommun Arkeologisk förundersökning Blekinge museum rapport 2008:5 Ylva Wickberg Bakgrund I samband med schaktarbeten för ledningar till ny utomhusbelysning på

Läs mer

UV ÖST RAPPORT 2006:18 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING. Heda Kyrka. Heda socken Ödeshögs kommun Östergötland. Dnr 422-603-2002. Karin Lindeblad.

UV ÖST RAPPORT 2006:18 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING. Heda Kyrka. Heda socken Ödeshögs kommun Östergötland. Dnr 422-603-2002. Karin Lindeblad. UV ÖST RAPPORT 2006:18 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING Heda Kyrka Heda socken Ödeshögs kommun Östergötland Dnr 422-603-2002 Karin Lindeblad UV ÖST RAPPORT 2006:18 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING Heda kyrka Heda

Läs mer

Gravar och murrester på Södra Hestra kyrkogård

Gravar och murrester på Södra Hestra kyrkogård Antikvarisk kontroll Gravar och murrester på Södra Hestra kyrkogård Schaktarbeten för el-ledningar på Södra Hestra kyrkogård Södra Hestra socken i Gislaveds kommun Jönköpings län JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM

Läs mer

Ramsjö 88:1. Antikvarisk kontroll. Morgongåva, Vittinge socken, Heby kommun, Uppland. SAU rapport 2010:13. Pierre Vogel

Ramsjö 88:1. Antikvarisk kontroll. Morgongåva, Vittinge socken, Heby kommun, Uppland. SAU rapport 2010:13. Pierre Vogel Ramsjö 88:1 Antikvarisk kontroll Morgongåva, Vittinge socken, Heby kommun, Uppland SAU rapport 2010:13 Pierre Vogel SAU rapporter 2010:13 ISSN SAU 2010 UTGIVNING OCH DISTRIBUTION Societas Archaeologica

Läs mer