Nedgrävning av starkströmskabel vid Hovgården

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nedgrävning av starkströmskabel vid Hovgården"

Transkript

1 UV RAPPORT 2012:90 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING I FORM AV SCHAKTÖVERVAKNING Nedgrävning av starkströmskabel vid Hovgården Uppland; Adelsö socken; Hovgården 1:2, 3:4, 4:1; Adelsö 46:2, 48:1, 48:2, 48:7, 55:1 och Adelsö 55:2 Andreas Nordberg

2

3 UV RAPPORT 2012:90 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING I FORM AV SCHAKTÖVERVAKNING Nedgrävning av starkströmskabel vid Hovgården Uppland; Adelsö socken; Hovgården 1:2, 3:4, 4:1; Adelsö 46:2, 48:1, 48:2, 48:7, 55:1 och Adelsö 55:2 Dnr Andreas Nordberg

4 Riksantikvarieämbetet Arkeologiska uppdragsverksamheten UV Mitt Kontoret i Hägersten: Instrumentvägen HÄGERSTEN Tel.: Fax: Kontoret i Uppsala: Portalgatan UPPSALA Tel.: Fax: e-post: e-post: Riksantikvarieämbetet UV Rapport 2012:90 Kartor ur allmänt kartmaterial, Lantmäteriet Gävle Medgivande I 2011/0233. Kartor är godkända från sekretessynpunkt för spridning. Lantmäteriverket Dnr /2599. Bildredigering Karlis Graufelds Layout Åsa Östlund Tryck/utskrift E-print, Stockholm 2012

5 Innehåll Inledning 6 Bakgrund 6 Målsättning 6 Metod 7 Resultat 7 Schaktningen invid RAÄ-nr Adelsö 48:1, 48:7 och 55:2 7 Påträffade anläggningar i schakt 13 (ID 311) 8 Sammanfattning 9 Referenser 9 Muntliga uppgifter 9 Administrativa uppgifter 9 Bilagor 1. Schaktbeskrivningar Anläggningsbeskrivningar Terrängobjekt 14 Figurer 1. Läget för förundersökningsområdet markerat på utdrag ur Terrängkartan. Skala 1: Förundersökningsområdet markerat på utdrag ur digitala Fastighetskartan. Skala 1: Schaktplan. Skala 1:

6 I samband med nedläggningar av starkströmskabel inom och omkring det gränsbestämda fornlämningsområdet RAÄ-nr 46:2, i nära anslutning till särskilt fornlämningarna 48:1, 48:7 och 55:1 2, vid Hovgården på Adelsö i Ekerö kommun genomförde Riksantikvarieämbetet, UV Mitt en förundersökning i form av schaktövervakning. Inga nya fornlämningar påträffades och inga kända fornlämningar berördes heller på ett direkt sätt. Inledning Inför en ombyggnad av starkströmsnätet från luftkabel till markkabel samt en installation av en elkiosk vid Hovgården 1:2, 3:4 och 4:1 på Adelsö i Ekerö kommun, Uppland, har markingrepp gjorts inom och i närheten av det gränsbestämda fornlämningsområdet RAÄ-nr Adelsö 46:2. En del av kabelschaktet löpte i direkt anslutning till kända fornlämningar, som t.ex. RAÄ-nr Adelsö 48:1, 48:7, 55:1 och 55:2, och man uppskattade också att det fanns en risk för att dittills okända fornlämningar skulle komma att påverkas. Markägaren Riksantikvarieämbetet samt Länsstyrelsen i Stockholms län godkände emellertid arbetsföretaget under förutsättning att det skedde i samband med en arkeologisk förundersökning i form av en schaktövervakning. Denna uppgift tillföll Riksantikvarieämbetet, Arkeologiska uppdragsverksamheten, UV Mitt. Ansvarig för förundersökningen var Andreas Nordberg. Bakgrund Hovgården är ett fornlämningsområde av riksintresse med lämningar från 700-talet e.kr. och in i 1600-talet. Här finns också en modern bebyggelse i form av villor, daghem och hembygdsgård. Fornlämningsbilden är kompakt och majestätisk. Inom området finns t.ex. tre kungshögar (RAÄ-nr Adelsö 48:4 6), en så kallad Tingshög (RAÄ-nr Adelsö 48:7), storhögen Skopintull (RAÄ-nr Adelsö 48:2), en runsten på ett markfast block (RAÄ-nr Adelsö 46:1), ruiner efter det medeltida Alsnöhus och annan medeltida bebyggelse (RAÄ-nr Adelsö 47:1) samt avhysta gårdlämningar i Hovgårdens by (RAÄ-nr Adelsö 139:1), m.m. Delar av fornlämningarna inom Hovgården har tidigare varit föremål för arkeologiska undersökningar. Under 1910-talet undersökte Hanna Rydh bl.a. storhögen Skopintull RAÄ-nr Adelsö 48:2 och den medeltida husgrunden RAÄ-nr Adelsö 55:2 (Rydh 1936). Därefter har t.ex. Holger Arbman och Bengt Thordeman bedrivit arkeologiska undersökningar inom området. På 1990-talet utförde Solveig Brunstedt forskningsgrävningar och andra arkeologiska ingrepp inom Hovgården (Brunstedt 1996, Brunstedt & Flodin 1996). Resultaten av dessa undersökningar understryker samfällt platsens utomordentligt höga arkeologiska och kulturhistoriska betydelse. Målsättning En betydande del av det aktuella kabelschaktet var planerat att grävas i direkt anslutning till den västra sidan av den nord sydligt gående landsvägen Adelsö ringväg. Detta ingrepp riskerade att beröra Tingshögen RAÄ-nr Adelsö 48:7 (ca 25 m i diameter, 1,3 m hög), högen RAÄ-nr Adelsö 48:1 (ca 14 m i diameter, 1 m hög.), samt den östra kortsidan av den undersökta och återställda medeltida husgrunden RAÄ-nr Adelsö 55:2, vilka ligger bara ett par meter väster om vägkanten. Länsstyrelsen gav dock tillstånd till denna sträckning under förutsättning att kabelschakten grävdes mellan vägens västra kant och ett äldre kabelschakt för en belysningskabel som 6 Nedgrävning av starkströmskabel vid Hovgården

7 sedan tidigare löpte längs med landsvägens västra sida. Länsstyrelsen såg därtill en risk för att stensättningen RAÄ-nr Adelsö 55:1 (ca 6 m i diamer), samt ännu okända fornlämningar skulle komma att beröras av ingreppen. Målsättningen med förundersökningen var att inga kända fornlämningar skulle beröras negativt av schaktarbetet. Om ännu oregistrerade fornlämningar framkom i samband med schaktningsarbetet, skulle dessa efter överläggning och godkännande från länsstyrelsen bevaras eller undersökas och tas bort på vederbörligt sätt. Metod De sträckor över vilka schakten var tänkta att löpa besiktigades inledningsvis okulärt. Bitvis sondades också marken med hjälp av ett ögglespjut för att möjligen identifiera okända stenkonstruktioner under torven. I den sydvästra delen av undersökningsområdet försvårades detta avsevärt av en bitvis snårig och tät vegetation. Schakten grävdes med en bredd av cirka 0,4 0,5 meter skiktvis med hjälp av grävmaskin. Potentiellt intressanta delar i schakten rensades med fyllhammare och skärslev. När schaktdjupet nått en tydligt steril nivå grävdes de ned till ett djup av 0,7 1,0 meter under omgivande marknivå. Under landsvägen sköts kabeln genom vägbanken på mekanisk väg utan att denna behövde genomgrävas. Schakten mättes in med precisions-gps. Resultat Totalt ingick ungefär 393 meter schaktövervakning i förundersökningen (Se bilagan Schaktbeskrivningar nedan). Inga dittills okända fornlämningar (jämför dock anläggning 3 i Anläggningsbeskrivningar nedan) eller arkeologiska fynd påträffades. Schaktningen invid RAÄ-nr Adelsö 48:1, 48:7 och 55:2 Schakt 1 (ID 400) som framför allt riskerade att beröra kända fornlämningar löpte i direkt anslutning på den västra sidan om landsvägen Adelsö ringväg och just öster om gravhögen RAÄ-nr Adelsö 48:1 i norr, Tingshögen 48:7 i mitten och husgrunden 55:2 i söder. Husgrunden låg dock på så långt avstånd från schaktets sträckning att den inte påverkades. Graven RAÄ-nr Adelsö 48:1 i den norra delen av schaktet, var på den östra sidan sedan tidigare beskuren av det dike som löper längs med landsvägen. Detta dike var släntat genom gravens yttersida cirka 1,5 2,5 meter från asfaltskanten. Mellan graven och vägen finns sedan tidigare också en nedgrävd belysningskabel. Det aktuella schaktet grävdes i diket kant i kant med den östra sidan av det äldre kabelschaktet. Diket löper också kant i kant med (eller möjligen t.o.m. skär) den yttersta kanten av Tingshögens östra sida (RAÄ-nr Adelsö 48:7), cirka 1 1,5 meter från asfaltskanten. För att inte underminera landsvägen grävdes det nya Nedgrävning av starkströmskabel vid Hovgården 7

8 schaktet främst i det befintliga diket. Den äldre belysningskabeln påträffades inte här, varför den antingen måste ha en annan sträckning eller vara nedgrävd längre in mot Tingshögen. Av trafiksäkerhetsskäl kunde inga uppgrävda massor läggas på vägbanan på dessa områden (RAÄ-nr Adelsö 48:7 ligger vid en utfart och RAÄ-nr Adelsö 48:1 i krönläge där vägen gör en kurva vid en utfart). Därför lades de uppgrävda massorna invid och på de östra sidorna av de två högarna. Detta återställdes senare med m.h.a. handverktyg och borste. Påträffade anläggningar i schakt 13 (ID 311) I schakt 13 i den sydvästra delen av undersökningsområdet påträffades tre anläggningar med recent eller okänd karaktär. Anläggning 1 (ID 332) påträffades under grästorven i ett cirka 0,3 0,5 meter tjockt luckert och delvis mylligt brunt jordlager med inslag av grus och sten. Den bestod av en relativt ytlig gles stensamling, med stenar i storleken 0,1 0,2 meter. Endast en del av stensamlingen frilades, varför form och storlek i plan är okänd. Vid rensning av frilagda delen framkom en bit av ett obränt ben från ett större köttdjur, tegel samt en mindre bit rödgods, som kan dateras till sekelskiftet år 1700 (Bäck, muntlig uppgift). Stensamlingen lämnades in situ. Fynden är inte tillvaratagna. Anläggning 2 (ID 327) påträffades ungefär 3,5 meter söder om 332. Den bestod av en recent härd/eldstad, som låg på cirka 0,2 meter djup i det luckra jordlagret. I brandresterna påträffades en bit av en blomkruka. Anläggning 3 (ID 323) påträffades sydsydväst om 327 i en mycket snårig marksnibb mellan den s.k. Vävstugans tomt i väster och gränsen till fastigheten 3:13 i öster, ett par meter söder om ett teleskåp. Anläggningens västra och norra sidor uppvisar en stensättningsliknande karaktär, med ej övertorvade stenar i storleken 0,2 0,4 meter. Anläggningens storlek tycks vara omkring fyra meter i diameter och på den norrasidan cirka 0,1 0,2 meter hög. Dess södra del är mer otydlig. Dessvärre var anläggningen vid undersökningstillfället så tätt bevuxen med sly, nyponbuskar och undervegetation att det var svårt bilda sig en närmare uppfattning om dess status. (Det kan dock nämnas att den inte är registrerad som fornlämning trots att den måste ha varit fullt synlig innan den överväxtes av sly och snår. Det gick inte att utesluta att den har ingått i någon form av trädgårdsarkitektur till Vävstugan. Andra former av stensatta rabatter påträffades även några meter söder om anläggning 3.) I samband med schaktövervakningen fanns inte utrymme att säkert avgöra anläggningens karaktär, men schaktet grävdes för säkerhets skull omkring en meter öster om dess östra kant. Marken var här synnerligen stenig med sten i blandade storlekar. Den var också antingen genomgrävd sedan tidigare eller bestod av påförda massor, för i samband med rensning under schaktningen vid sidan om (och stratigrafiskt sett under) anläggning 3 påträffades bitar av tegel, en stor klump betong, en del av ett föremål i lättmetall och en bit av en takpanna i tegel. 8 Nedgrävning av starkströmskabel vid Hovgården

9 Sammanfattning I samband med nedläggningar av starkströmskabel inom och omkring det gränsbestämda fornlämningsområdet RAÄ-nr 46:2, i nära anslutning till särskilt fornlämningarna 48:1, 48:7 och 55:1 2, vid Hovgården på Adelsö i Ekerö kommun genomförde RAÄ, UV Mitt en förundersökning i form av schaktövervakning. Inga nya fornlämningar påträffades och inga kända fornlämningar berördes heller på ett direkt sätt. Referenser Rydh, H Förhistoriska undersökningar på Adelsö. Stockholm. Brunstedt, S Alsnu Kungsgård. Projekt Hovgården. Riksantikvarieämbetet. UV Stockholm, rapport 1996:71, del 1 och 2. Stockholm. Brunstedt, S. & Flodin, L Hovgården 1:7. Riksantikvarieämbetet. UV Stockholm, rapport 1996:9. Stockholm. Muntliga uppgifter Mathias Bäck, arkeolog, Riksantikvarieämbetet, UV Mitt. Administrativa uppgifter Riksantikvarieämbetets dnr: Länsstyrelsens dnr: Riksantikvarieämbetets projektnr: Intrasisprojekt: UV2011:196. Undersökningstid: 4 11 oktober och november Projektgrupp: Andreas Nordberg och Louise Evanni. Underkonsulter: Trimtec, Statoil. Undersökt yta: cirka 396 löpmeter. Läge: Fastighetskartan, blad 10H6j NÖ (RT90). Koordinatsystem: Sweref 99 TF. Koordinater för undersökningsytans sydvästra hörn: Sweref , Höjdsystem: RH2000. Dokumentationshandlingar som förvaras i Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA), RAÄ, Stockholm: Inget dokumentationsmaterial är inlämnat. Fynd: Inga fynd omhändertogs. Nedgrävning av starkströmskabel vid Hovgården 9

10 Bilagor Bilaga 1. Schaktbeskrivningar Schakt 1 (Id =400) Längd ca 126 meter, bredd ca 0,4 0,6 meter, djup 0,7 1,0 meter. Schaktet sträckte sig på västra sidan längs med landsvägen Adelsö ringväg från grusplanen vid hembygdsgården i norr till avtagsvägen mot Hovgårdsberg i söder. Schaktets norra tredjedel, som bl.a. löpte förbi högen RAÄ-nr 48:1, grävdes i botten av ett befintligt vägdike ca 1 1,5 meter från vägkanten, i östra kanten av ett befintligt kabelschakt. Fyllningen bestod av 0,2 0,4 meter tjock grästorv och matjord och därefter lera från dikesbotten och sedan stenig sandblandad morän. Schaktets mellersta tredjedel grävdes också i det befintliga diket, ca 1 meter från vägen. Under ett ca 0,2 meter tjockt torvlager vidtog lera och stenig morän. Schaktets södra tredjedel löpte förbi den s.k. Tingshögen, RAÄ-nr 48:7. Schaktet grävdes här i det befintliga diket och bitvis i vägslänten, ca 1 meter från vägkanten. Fyllningen bestod av ca 0,2 meter torv, sedan lera från dikesbotten samt bitvis vägmassor och därefter mycket stenig morän. Inga fynd framkom. Schakt 2 (Id =218) Längd ca 16 meter, bredd ca 0,7 meter, djup ca 0,7 1,0 meter. Schaktet löpte mellan schakt 1 från den norra kanten av grusvägen och det öst västliga schakt 3. Dess norra del gick genom grusvägen grusvägen mellan Adelsö kyrka och Hovgårdsberg. Här påträffades enbart vägmassor. Schaktets södra del följde till stor del en äldre belysningskabel. Överst påträffades ett humuslager, ca 0,1 0,2 meter och under detta stenig morän och mjäla. I mitten av schaktet, vid övergången mot grusplanen/vägen, påträffades ett ca 1,0 meter stort block i moränen. Schakt 3 (Id =214) Längd ca 25 meter, bredd 0,5 0,7 meter, djup 0,7 1,0 meter. Schaktet sträckte sig i öst västlig riktning mellan schakt 4 och 10. Humuslager 0,1 0,2 meter. Under detta vidtog gulvit morän blandat med grus och mycket sten i storlek 0,1 0,5 meter, samt enstaka stenar upp till 1,0 meter stora. Botten bestod av gråvit mjäla. Enstaka tegelbitar, i övrigt ingen kulturpåverkan med undantag av att schaktet korsade spåren efter den borttagna delen av vägen (T3) mellan Adelsö kyrka och Hovgårdsberg. Där dessa vägrester skars av schaktet påträffades också en nedgrävning av den belysningskabel som sträckte sig sydväst mot den belysningsstolpe som berördes av schakt 1, 2 och 5. Schakt 4 (Id =232) Storlek: ca 4,0 1,5 meter, djup ca 1,0 1,5 meter. Större delen av schaktet bestod av påförda massor som tjänade som vägfyllning. I detta påträffades tegel. I botten vidtog mjäla och stenig morän. 10 Nedgrävning av starkströmskabel vid Hovgården

11 Schakt 5 (Id =236) Längd ca 51 meter, bredd ca 0,4 meter, djup 0,7 1,0 meter. Schaktet sträckte sig från avtagsvägen mot Hovgårdsberg och det sydöstra hörnet av RAÄnr Adelsö 55:2, och grävdes genom vägslänten och i diket på västra sidan av landsvägen (ca en meter från vägkanten) i syd nordlig riktning. Under torvskiktet, som var ca 0,1 meter tjockt i vägslänten och upp till 0,3 meter tjockt i diket, vidtog fyllnadsmassor från vägslänten och sedan morän och mjäla med bitvis kraftigt inslag av sten. I den södra tredjedelen av schaktet bestod botten delvis av lera. I mitten av schaktet skars resterna av den äldre borttagna del av vägen (T3) mellan Adelsö kyrka och Hovgårdsberg, som i sen tid rätades ut i mer öst västlig riktning direkt innan den ansluter till landsvägen Adelsö ringväg just nordväst om kyrkan. Vid den nuvarande vägkanten i nedsänkningen efter denna väg står en belysningsstolpe. Söder om denna följer det nya schaktet ett äldre ledningsschakt för en belysningskabel. Schakt 6 (Id =242) Storlek: ca 5,5 1,5 2,0 meter, 0,5 1,0 meter djupt. Bestod ytligt av ett ca 0,3 meter tjockt humusskikt, därefter i östra delen lera och stenig morän, i västra delen vägmassor. I schaktet påträffades enstaka bitar av tegel och porslin. Schakt 7 (Id =301) Längd ca 17 meter, bredd ca 0,5 meter, djup 0,7 1,0 meter. Schaktet löpte mellan vägkorsningen söder om kyrkan till en ledningsstolpe på gräsmattan av bostadsfastighet i öster. Schaktet grävdes kant i kant med ett befintligt ledningsschakt. I den västligaste delen löpte schaktet endast genom påförda vägmassor in i den nuvarande vägkorsningen. Därefter fortsatte schaktet genom en anlagd gräsmatta under vilket svarta kulturlager vidtog ned mot den befintliga elstolpen. I dessa kulturlager påträffades omblandat obrända ben, ett bränt ben, tegel, kapsyler, glas, porslin, spikar, etc. Det kan nämnas att grävmaskinföraren Jimmy Björk omtalade att hans farfar tidigare hade ägt fastigheten och att han mindes att gräsmattan då hade en helt annan delvis brantare släntning mot öster. Schakt 8 (Id =277) Storlek ca 3,5 2 meter, ca 2 meter djupt. Placerat i vägkorsningen mellan Adelsö ringväg och grusvägen mot hamnen norr om kyrkan. Under väggruset vidtog fyllningsmassor för vägen. I detta cirka en meter tjocka lager påträffades obrända djurben, ståltråd och diverse skräp. Därefter vidtog stenig mjäla och morän. Schakt 9 (Id =270) Längd ca 73 meter, bredd 0,4 0,5 meter, djup 0,7 0,9 meter. Schaktet sträckte sig just norr om kyrkogården längs med en grusväg som leder ned Nedgrävning av starkströmskabel vid Hovgården 11

12 till hamnen, från landsvägen i väster till en elstation i öster. Fyllningen bestod av ett 0,2 0,3 meter tjockt torv- och matjordskikt, som bitvis var kraftigt uppblandat med grus och småsten från grusvägen. Under detta vidtog delvis kulturpåverkad gråbrun leraktig mjäla som bitvis varvades med sand och som innehöll obrända djurben och tegel, av vilka det sistnämnda uppvisade en tydligt ökad koncentration i schaktets centrala tredjedel. Detta lager övergick successivt till renare och något stenig mjäla. Inslaget av sten ökade mot öster. Den östra fjärdedelen av schaktet sträckte sig uppåt på ett impediment. Här ökade graden av stenig morän under torven drastiskt. Schakt 10 (Id =204) Storlek: ca 7 4 meter stort till ytan och 0,6 meter djupt. Schaktet utgjorde den yta på vilken den nya elkiosken skulle placeras på. I direkt anslutning till schaktets sydvästra kant stod vid undersökningstillfället två stolpar till den luftburna högspänningsledningen och ett par meter norr om schaktet den äldre elkiosken. Ytan i schaktet täcktes delvis av en oformlig stensamling som sträckte sig vidare ut mot söder. Stenarna, som varierande i storlek från ca 0,05 till 0,4 meter, låg ytligt löst sammanblandade med jord, mylla och torv, och under det vidtog ett stenigt och grusigt lager av morän, i vilket bl.a. tegel påträffades. De påförda sten- och jordmassorna utgjorde en del av den grusplan/parkering som ansluter direkt söder om grusvägen mellan Adelsö kyrka och Hovgårdsberg. Under detta fyllningslager vidtog gråvit, grus- och stenblandad mjäla. Schakt 11 (Id =305) Längd ca 20 meter, bredd 0,4 0,5 meter, djup ca 0,7 meter. Schaktet sträckte sig från elkiosken i schakt 10 till den västra änden av schakt 12. Det drogs väster om den planerade sträckningen för att om möjligt placeras utanför det skyddsklassade fornlämningsområdet RAÄ-nr 46:2. Under ett ca 0,15 meter tjockt lager av torv och mylla vidtog stenig mjäla och morän. Inga fynd påträffades. Schakt 12 (Id =309) Längd ca 7 meter, bredd ca 0,4 0,5 meter, djup 0,7 0,8 meter. Schaktet löpte mellan schakt 11 i väster och en befintlig elstolpe i öster. Inom detta område var ytan delvis påverkad av recenta lager med jord, sten, tegel m.m. I övrigt bestod schaktets fyllning av ett ca 0,15 meter tjockt torvlager och därefter stenig mjäla och morän. Schakt 13 (Id =311) Längd ca 38 meter, bredd 0,4 0,6 meter, djup ca 0,7 meter. Schaktet sträckte sig från den västra änden av schakt 12 i norr och en befintlig elstolpe i söder. I schaktets norratredjedel täcktes marken av gräs och under detta ett ca 0,3 0,5 meter tjockt luckert och delvis mylligt brunt jordlager med inslag 12 Nedgrävning av starkströmskabel vid Hovgården

13 av grus och sten. Under detta vidtog stenig morän. I detta mylliga jordlager påträffades anläggningarna 1 och 2. Den mellersta delen av schaktet löpte genom en med sly och lövträd kraftigt bevuxen spetsig marksnibb som bildas mellan grästomten runt Vävstugan och den västra gränsen av fastigheten 3:13. Marken var här mycket stenig. Möjligen bestod den delvis också av påförda massor eller var genomgrävd i sen tid, för vid rensning i schaktet vid sidan om anläggning 3 påträffades bitar av tegel, en stor klump betong, en del av ett föremål i lättmetall och en bit av en takpanna i tegel. Schaktets södra del löpte genom gräsmattan sydost ostlig riktning om Vävstugan i ett befintligt ledningsschakt fram till en befintlig elstolpe. Bilaga 2. Anläggningsbeskrivningar Anläggning 1 (Id =332) stensamling Anläggningen påträffades strax under grästorven och bestod av en relativt ytlig gles stensamling, med stenar i storleken 0,1 0,2 meter. Endast en del av stensamlingen frilades, varför form och storlek i plan är okänd. Vid rensning av frilagda delen framkom en bit av ett obränt ben från ett större köttdjur, tegel och en bit rödgods från tiden för sekelskiftet år Stensamlingen lämnades in situ och schaktet grävdes istället väster därom. Anläggning 2 (Id =327) härd En recent härd (ca 1 m i diameter, 0,2 meter djup) på ungefär 0,2 meter djup i ett luckert lager med jord i schakt 13. I härdresterna påträffades en bit av en blomkruka. Anläggning 3 (Id =323) Stenpackning Anläggningen påträffades i en mycket snårig marksnibb mellan den s.k. vävstugans tomt i väster och gränsen till fastigheten 3:13 i öster, ett par meter söder om en telekiosk. Storlek ca fyra meter i diameter. Anläggningens västra och norra sidor uppvisar en stensättningsliknande karaktär, med ej övertorvade stenar i storleken 0,2 0,4 meter. Dess södra del var mer otydlig. Dessvärre var anläggningen vid undersökningstillfället så tätt bevuxen med nyponbuskar, sly och undervegetation att det var svårt bilda sig en närmare uppfattning om anläggningens status. (Det kan dock nämnas att den inte är registrerad som fornlämning trots att den måste ha varit fullt synlig innan den överväxtes av sly och snår.) I samband med schaktövervakningen fanns inte utrymme att säkert avgöra anläggningens karaktär, men schaktet grävdes för säkerhets skull omkring en meter öster om dess östra kant. Fynd av tegel, en stor klump betong, en del av ett föremål i lättmetall och en bit av en takpanna i tegel bland stenarna under anläggningens nivå i denna del av schaktet talar möjligen för att anläggningen är recent. Nedgrävning av starkströmskabel vid Hovgården 13

14 Bilaga 3. Terrängobjekt T1 (Id = 340) Äldre inre gräns för grusplan/parkering söder om vägen mot Hovgårdsberg. T2 (Id =336) Yttre gräns för släntningen av fyllningslagren till den äldre grusplanen/ parkeringen. Begränsningen sammanfaller delvis med grusplanens övre begränsning efter installationen av den nya elkiosken. T3 (Id =250) Spår efter den äldre vägsträckningen mellan Hovgårdsberg och Adelsö kyrka. Flat botten, rundade kanter, ca 0,4 meter djup. Inga väglager påträffades i profilen där sträckningen skars av schakt 2, 3 och 5. Troligen är väglagren borttagna. 14 Nedgrävning av starkströmskabel vid Hovgården

15 Figur 1. Läget för förundersökningsområdet markerat på utdrag ur Terrängkartan, blad 605 Strängnäs. Skala 1: Nedgrävning av starkströmskabel vid Hovgården 15

16 V P P P P P P P P P Bergby P P P P STENBY Stenby Täcka udd V P P Adelsön P P P P P P P P P P Hovgårdsberg Fornlämningsområde Fornlämningsområde P P P HOVGÅRDEN Hundskog P P P Adelsö 48:1 2 HOVGÅRDEN Adelsö 48:7 Adelsö 55:1 2 Adelsö 48:4 6 ADELSÖ KYRKA Adelsö 47:1 Adelsö 46:1 Runsten Lilla Adelsö 139:1 V Kvarnbacken GREDBY Myrbacken Förundersökningsområde Gredbyskär Fast fornlämning enligt FMIS Övrig kulturhistorisk lämning enligt FMIS Bevakningsobjekt enligt FMIS Gredbylund P P P P P P P P P P P P Gredby Figur 2. Förundersökningsområdet markerat på utdrag ur digitala Fastighetskartan, blad 10H 6j NÖ. Skala 1: MÄLBY MÄLBY Almlunda Stakulla udd 16 Nedgrävning av starkströmskabel vid Hovgården P P P

17 Fornlämningsområde Skopintull X Y Adelsö 48:2 P P P P P P Adelsö 48:1 S1 Kungshögarna Adelsö 48:3 Tingshögen Adelsö 48:4 Adelsö 48:7 S2 S4 S8 S9 T2 T3 S11 S10 S3 Adelsö 55:1 T1 S5 ADELSÖ KYRKA A1 S12 Adelsö 55:2 X Y A3 S13 A2 S6 S7 Schakt Anläggning Fast fornlämning enligt FMIS Topografiskt objekt Figur 3. Schaktplan. Skala 1: Nedgrävning av starkströmskabel vid Hovgården 17

Arkeologi längs gamla E4:an mellan Linköping och Mjölby

Arkeologi längs gamla E4:an mellan Linköping och Mjölby RAPPORT UV ÖST 2001:11 ARKEOLOGISK UTREDNING, ETAPP 2, FÖRUNDERSÖKNINGAR OCH SLUTUNDERSÖKNING AV DEL AV FORNLÄMNING Arkeologi längs gamla E4:an mellan Linköping och Mjölby Planerad ny fjärrvärmeledning

Läs mer

Två bytomter och tre gravfält vid Järvafältet

Två bytomter och tre gravfält vid Järvafältet UV MITT RAPPORT 2006:29 ARKEOLOGISKA FÖRUNERSÖKNINGAR Två bytomter och tre gravfält vid Järvafältet Väg E18 sträckan Hjulsta Kista Uppland Spånga och Sundbybergs socknar Hjulsta och Kymlinge bytomt och

Läs mer

Mycket sten i Borgholm

Mycket sten i Borgholm Mycket sten i Borgholm Särskild arkeologisk utredning steg 2 2011 Borgholm 11:1 m fl, Borgholm socken, Borgholm kommun Ulrika Söderström KALMAR LÄNS MUSEUM Arkeologisk rapport 2011:14 Gärdslösa kyrka

Läs mer

ARKEOLOGISK EFTERUNDERSÖKNING AV GRAV BJ 750 OCH INTILLIGGANDE YTOR, RAÄ 118, ADELSÖ SOCKEN, UPPLAND

ARKEOLOGISK EFTERUNDERSÖKNING AV GRAV BJ 750 OCH INTILLIGGANDE YTOR, RAÄ 118, ADELSÖ SOCKEN, UPPLAND ARKEOLOGISK EFTERUNDERSÖKNING AV GRAV BJ 750 OCH INTILLIGGANDE YTOR, RAÄ 118, ADELSÖ SOCKEN, UPPLAND Gunnar Andersson, Kerstin O. Näversköld, Eva Vedin FoU Rapport 12 1 2 ARKEOLOGISK EFTERUNDERSÖKNING

Läs mer

TEKNIKHUS OCH MAST I BYN ÅS

TEKNIKHUS OCH MAST I BYN ÅS Rapport Länsmuseet Gävleborg 2015:11 TEKNIKHUS OCH MAST I BYN ÅS Arkeologisk förundersökning i form av schaktövervakning Gnarps-Berge 3:10 RAÄ 37 Gnarps socken Nordanstigs kommun Hälsingland 2015 Inga

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning... 2 Undersökningens syfte... 3 Metod... 3 Områdesbeskrivning och fornlämningsmiljö... 4 Tidigare undersökningar i Säffle tätort... 6 Undersökningen vid Billerud... 7 Anläggningarna...

Läs mer

Skedemosse. Förundersökning i form av schaktövervakning 2014 Skedeås 1:19 m fl, Gärdslösa socken, Borgholms kommun, Öland

Skedemosse. Förundersökning i form av schaktövervakning 2014 Skedeås 1:19 m fl, Gärdslösa socken, Borgholms kommun, Öland Skedemosse Förundersökning i form av schaktövervakning 2014 Skedeås 1:19 m fl, Gärdslösa socken, Borgholms kommun, Öland Ivonne Dutra Leivas KALMAR LÄNS MUSEUM Arkeologisk rapport 2015:8 Gärdslösa kyrka

Läs mer

Arkeologisk slutundersökning. Kalmarsand. Landsväg med rötter i yngre järnålder? Raä 90 Spånga 1:6 m fl Kalmar socken Uppland. Linda Qviström 2004:14

Arkeologisk slutundersökning. Kalmarsand. Landsväg med rötter i yngre järnålder? Raä 90 Spånga 1:6 m fl Kalmar socken Uppland. Linda Qviström 2004:14 Arkeologisk slutundersökning Kalmarsand Landsväg med rötter i yngre järnålder? Raä 90 Spånga 1:6 m fl Kalmar socken Uppland Linda Qviström 2004:14 Arkeologisk slutundersökning Kalmarsand Landsväg med rötter

Läs mer

Rapport 2014:7. Mansdala 3:13. Vä socken, Kristianstads kommun. Arkeologisk förundersökning 2013. Therese Ohlsson

Rapport 2014:7. Mansdala 3:13. Vä socken, Kristianstads kommun. Arkeologisk förundersökning 2013. Therese Ohlsson Rapport 2014:7 Mansdala 3:13 Vä socken, Kristianstads kommun Arkeologisk förundersökning 2013 Therese Ohlsson Rapport 2014:7 Mansdala 3:13 Vä socken, Kristianstads kommun Arkeologisk förundersökning 2013

Läs mer

En brandgrav från yngre järnålder Bo Mellangård

En brandgrav från yngre järnålder Bo Mellangård Rapport 2010:86 Arkeologisk förundersökning En brandgrav från yngre järnålder Bo Mellangård RAÄ 239 samt intill RAÄ 38, 153 och 172 Bo 5:2 och 5:3 Vikingstad socken Linköpings kommun Östergötlands län

Läs mer

Västerleden. En ny trafikled i Västerås. Arkeologisk särskild utredning etapp 1 och 2

Västerleden. En ny trafikled i Västerås. Arkeologisk särskild utredning etapp 1 och 2 Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2013:70 Västerleden En ny trafikled i Västerås Arkeologisk särskild utredning etapp 1 och 2 Bälby 3:1, 5:1, 7:2 och Västerås 4:85 Dingtuna och Västerås socken Västerås

Läs mer

Vindkraftverk på Kyrkbranterna

Vindkraftverk på Kyrkbranterna Rapport 2010:27 Arkeologisk utredning etapp 1 Vindkraftverk på Kyrkbranterna Intill RAÄ 73 Björka 2:49 Motala socken Motala kommun Östergötlands län Ann-Charlott Feldt Ö S T E R G Ö T L A N D S L Ä N S

Läs mer

RAPPORT FRÅN ARKEOLOGISK UNDER- SÖKNING LINDE ANNEX 1:1, LINDE SOCKEN 2008 Delrapport III Lst. dnr. 431-4354-07

RAPPORT FRÅN ARKEOLOGISK UNDER- SÖKNING LINDE ANNEX 1:1, LINDE SOCKEN 2008 Delrapport III Lst. dnr. 431-4354-07 RAPPORT FRÅN ARKEOLOGISK UNDER- SÖKNING LINDE ANNEX 1:1, LINDE SOCKEN 2008 Delrapport III Lst. dnr. 431-4354-07 Utarbetad av Dan Carlsson med bidrag av Monica Enström och Christer Olsson. Osteologisk rapport

Läs mer

Från mesolitikum till tidig medeltid på 100 meter

Från mesolitikum till tidig medeltid på 100 meter Från mesolitikum till tidig medeltid på 100 meter Linn Mattsson ARKEOLOGISKA RAPPORTER FRÅN HALLANDS LÄNSMUSEER 2010:4 Halland, Stafsinge socken, Väg 747, Stafsinge 5:2, RAÄ 117 * Stafsinge Hallands länsmuseer,

Läs mer

Säveån genom Gamlestaden

Säveån genom Gamlestaden Säveån genom Gamlestaden Arkeologisk förundersökning Göteborg 218, Gamlestaden 740:162 m.fl. Göteborgs stad, Göteborgs kommun Thomas Bergstrand Bohusläns museum Rapport 2013: 8 Säveån genom Gamlestaden

Läs mer

Andreas Björkmans gata i Åhus, fastigheten Åhus 558:80

Andreas Björkmans gata i Åhus, fastigheten Åhus 558:80 Rapport 2014:67 Andreas Björkmans gata i Åhus, fastigheten Åhus 558:80 Åhus stad, Kristianstads kommun Arkeologisk förundersökning 2014 Ing-Marie Nilsson Rapport 2014:67 Andreas Björkmans gata i Åhus,

Läs mer

Göteborg 218, Nya Lödöse. Göteborgs stad och kommun. Arkeologisk förundersökning, Yta J

Göteborg 218, Nya Lödöse. Göteborgs stad och kommun. Arkeologisk förundersökning, Yta J Göteborg 218, Nya Lödöse. Göteborgs stad och kommun Arkeologisk förundersökning, Yta J Jeanette Gustavsson och Mats Sandin Göteborg 218, Nya Lödöse Göteborgs stad och kommun Arkeologisk förundersökning,

Läs mer

OMBYGGNAD AV ELNÄT I MELSTAD VARV

OMBYGGNAD AV ELNÄT I MELSTAD VARV RAPPORT 2014:29 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING OMBYGGNAD AV ELNÄT I MELSTAD VARV RAÄ 32:1 ÖSTERVARV 3:1 VARVS SOCKEN MOTALA KOMMUN ÖSTERGÖTLANDS LÄN ERIKA RÄF Ombyggnad av elnät i Melstad Varv Innehåll Sammanfattning...........................................................

Läs mer

Särskild arkeologisk undersökning av fornlämning Raä 847 inom fastigheten Solberg 4:97, Njurunda socken, Sundsvalls kommun.

Särskild arkeologisk undersökning av fornlämning Raä 847 inom fastigheten Solberg 4:97, Njurunda socken, Sundsvalls kommun. Särskild arkeologisk unders sökning av fornlämning Raä 847 inom fastigheten Solberg 4:97, Njurunda socken, Sundsvalls kommun. Fornlämning: Raä 847, Fastighet: Solberg 4:97, Socken: Njurunda, Kommun: Sundsvall,

Läs mer

El till 3G-mast vid Fågelberg

El till 3G-mast vid Fågelberg Rapport 2013:51 Arkeologisk utredning etapp 2 El till 3G-mast vid Fågelberg Invid RAÄ 68 Fågelberg 1:4 Vikingstad socken Linköping kommun Östergötlands län Marie Ohlsén Ö S T E R G Ö T L A N D S M U S

Läs mer

Två stenåldersboplatser i Runsbäck

Två stenåldersboplatser i Runsbäck Två stenåldersboplatser i Runsbäck Särskild arkeologisk undersökning 2008 Runsbäck 5:2, 5:66 och 7:9, Torslunda socken, Mörbylånga kommun, Öland Kenneth Alexandersson Ludvig Papmehl-Dufay KALMAR LÄNS MUSEUM

Läs mer

wallin kulturlandskap och arkeologi rapport 2002:22 MKB-underlag Område för planerad järnvägsutbyggnad Södra stambanan Håstad - Arlöv Skåne

wallin kulturlandskap och arkeologi rapport 2002:22 MKB-underlag Område för planerad järnvägsutbyggnad Södra stambanan Håstad - Arlöv Skåne wallin kulturlandskap och arkeologi rapport 2002:22 MKB-underlag Område för planerad järnvägsutbyggnad Södra stambanan Håstad - Arlöv Skåne Lasse Wallin 30 augusti 2002 wallin kulturlandskap och arkeologi

Läs mer

Skaftövraket. Arkeologisk efterundersökning av en medeltida fartygslämning i Skaftö socken, Lysekils kommun. Bohusläns museum Rapport 2010:16

Skaftövraket. Arkeologisk efterundersökning av en medeltida fartygslämning i Skaftö socken, Lysekils kommun. Bohusläns museum Rapport 2010:16 Skaftövraket Arkeologisk efterundersökning av en medeltida fartygslämning i Skaftö socken, Lysekils kommun Staffan von Arbin Bohusläns museum Rapport 2010:16 Skaftövraket Arkeologisk efterundersökning

Läs mer

INVENTERING AV HOLMAR INOM PLANOMRÅDET SAMT BEDÖMNING AV OM DE OMFATTAS AV BIOTOPSKYDD KOMPLETTERING AV ANSÖKAN OM BIOTOPSKYDDSDISPENS

INVENTERING AV HOLMAR INOM PLANOMRÅDET SAMT BEDÖMNING AV OM DE OMFATTAS AV BIOTOPSKYDD KOMPLETTERING AV ANSÖKAN OM BIOTOPSKYDDSDISPENS repo001.docx 2012-03-2914 NORRTÄLJE KOMMUN Åkerholmar Mellingeholm Aktivitetspark UPPDRAGSNUMMER 1832241003 INVENTERING AV HOLMAR INOM PLANOMRÅDET SAMT BEDÖMNING AV OM DE OMFATTAS AV BIOTOPSKYDD KOMPLETTERING

Läs mer

Raä. 125 och. socken

Raä. 125 och. socken Arkeologiska undersökningar av stensättning och röse på Burholmen Del av projektet: Maritima näringsstrukturer och kulturmiljöer i Ångermanland 800-1800. Exemplet Risöfjärden/Skagshalvön. Raä 125 och 126

Läs mer

Rapportsammanställning. Platsför stämpel: Undersökning: Arkeologisk undersökning RAGU: 1146/92 Ansvarig institution: RAGU

Rapportsammanställning. Platsför stämpel: Undersökning: Arkeologisk undersökning RAGU: 1146/92 Ansvarig institution: RAGU Rapportsammanställning Platsför stämpel: Undersökning: Arkeologisk undersökning RAGU: 1146/92 Ansvarig institution: RAGU GM dnr: Ansvarig för undersökningen: Mats Lundgren Fynd: Ja Nej Ekonomiskt kartblad:

Läs mer

Bygga och bevara hur påverkar fornlämningar dina byggplaner?

Bygga och bevara hur påverkar fornlämningar dina byggplaner? Bygga och bevara hur påverkar fornlämningar dina byggplaner? Riksantikvarieämbetet har överinseende över kulturmiljövården i Sverige. Myndigheten följer upp länsstyrelsens beslut och har en vägledande,

Läs mer

ARKEOLOGISK FORSKNINGSHISTORIK ÖVER GÄVLEBORGS LÄN

ARKEOLOGISK FORSKNINGSHISTORIK ÖVER GÄVLEBORGS LÄN Rapport Länsmuseet Gävleborg 2008:05 ARKEOLOGISK FORSKNINGSHISTORIK ÖVER GÄVLEBORGS LÄN 2007 Katarina Eriksson Maria Persson Bo Ulfhielm Länsmuseet Gävleborgs rapportserie Rapportserien innefattar rapporter

Läs mer

Färgskala för konsekvensbedömningar: Positiva konsekvenser. Obetydliga konsekvenser. Små negativa konsekvenser. Måttliga negativa konsekvenser

Färgskala för konsekvensbedömningar: Positiva konsekvenser. Obetydliga konsekvenser. Små negativa konsekvenser. Måttliga negativa konsekvenser 7. Färgskala för konsekvensbedömningar: Positiva konsekvenser I detta kapitel redovisas miljökonsekvensbeskrivningens olika ämnen gällande hälsa, miljö och hushållning med naturresurser. Påverkan under

Läs mer

Nättraby 4:1. Nättraby socken, Karlskrona kommun. Särskild arkeologisk undersökning

Nättraby 4:1. Nättraby socken, Karlskrona kommun. Särskild arkeologisk undersökning Nättraby 4:1 Nättraby socken, Karlskrona kommun Särskild arkeologisk undersökning Blekinge museum rapport 2007:21 Karl-Axel Björkqvist/ Ancela Backman Bakgrund Med anledning av ombyggnad av väg E22 (E66),

Läs mer