Nedgrävning av starkströmskabel vid Hovgården

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nedgrävning av starkströmskabel vid Hovgården"

Transkript

1 UV RAPPORT 2012:90 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING I FORM AV SCHAKTÖVERVAKNING Nedgrävning av starkströmskabel vid Hovgården Uppland; Adelsö socken; Hovgården 1:2, 3:4, 4:1; Adelsö 46:2, 48:1, 48:2, 48:7, 55:1 och Adelsö 55:2 Andreas Nordberg

2

3 UV RAPPORT 2012:90 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING I FORM AV SCHAKTÖVERVAKNING Nedgrävning av starkströmskabel vid Hovgården Uppland; Adelsö socken; Hovgården 1:2, 3:4, 4:1; Adelsö 46:2, 48:1, 48:2, 48:7, 55:1 och Adelsö 55:2 Dnr Andreas Nordberg

4 Riksantikvarieämbetet Arkeologiska uppdragsverksamheten UV Mitt Kontoret i Hägersten: Instrumentvägen HÄGERSTEN Tel.: Fax: Kontoret i Uppsala: Portalgatan UPPSALA Tel.: Fax: e-post: e-post: Riksantikvarieämbetet UV Rapport 2012:90 Kartor ur allmänt kartmaterial, Lantmäteriet Gävle Medgivande I 2011/0233. Kartor är godkända från sekretessynpunkt för spridning. Lantmäteriverket Dnr /2599. Bildredigering Karlis Graufelds Layout Åsa Östlund Tryck/utskrift E-print, Stockholm 2012

5 Innehåll Inledning 6 Bakgrund 6 Målsättning 6 Metod 7 Resultat 7 Schaktningen invid RAÄ-nr Adelsö 48:1, 48:7 och 55:2 7 Påträffade anläggningar i schakt 13 (ID 311) 8 Sammanfattning 9 Referenser 9 Muntliga uppgifter 9 Administrativa uppgifter 9 Bilagor 1. Schaktbeskrivningar Anläggningsbeskrivningar Terrängobjekt 14 Figurer 1. Läget för förundersökningsområdet markerat på utdrag ur Terrängkartan. Skala 1: Förundersökningsområdet markerat på utdrag ur digitala Fastighetskartan. Skala 1: Schaktplan. Skala 1:

6 I samband med nedläggningar av starkströmskabel inom och omkring det gränsbestämda fornlämningsområdet RAÄ-nr 46:2, i nära anslutning till särskilt fornlämningarna 48:1, 48:7 och 55:1 2, vid Hovgården på Adelsö i Ekerö kommun genomförde Riksantikvarieämbetet, UV Mitt en förundersökning i form av schaktövervakning. Inga nya fornlämningar påträffades och inga kända fornlämningar berördes heller på ett direkt sätt. Inledning Inför en ombyggnad av starkströmsnätet från luftkabel till markkabel samt en installation av en elkiosk vid Hovgården 1:2, 3:4 och 4:1 på Adelsö i Ekerö kommun, Uppland, har markingrepp gjorts inom och i närheten av det gränsbestämda fornlämningsområdet RAÄ-nr Adelsö 46:2. En del av kabelschaktet löpte i direkt anslutning till kända fornlämningar, som t.ex. RAÄ-nr Adelsö 48:1, 48:7, 55:1 och 55:2, och man uppskattade också att det fanns en risk för att dittills okända fornlämningar skulle komma att påverkas. Markägaren Riksantikvarieämbetet samt Länsstyrelsen i Stockholms län godkände emellertid arbetsföretaget under förutsättning att det skedde i samband med en arkeologisk förundersökning i form av en schaktövervakning. Denna uppgift tillföll Riksantikvarieämbetet, Arkeologiska uppdragsverksamheten, UV Mitt. Ansvarig för förundersökningen var Andreas Nordberg. Bakgrund Hovgården är ett fornlämningsområde av riksintresse med lämningar från 700-talet e.kr. och in i 1600-talet. Här finns också en modern bebyggelse i form av villor, daghem och hembygdsgård. Fornlämningsbilden är kompakt och majestätisk. Inom området finns t.ex. tre kungshögar (RAÄ-nr Adelsö 48:4 6), en så kallad Tingshög (RAÄ-nr Adelsö 48:7), storhögen Skopintull (RAÄ-nr Adelsö 48:2), en runsten på ett markfast block (RAÄ-nr Adelsö 46:1), ruiner efter det medeltida Alsnöhus och annan medeltida bebyggelse (RAÄ-nr Adelsö 47:1) samt avhysta gårdlämningar i Hovgårdens by (RAÄ-nr Adelsö 139:1), m.m. Delar av fornlämningarna inom Hovgården har tidigare varit föremål för arkeologiska undersökningar. Under 1910-talet undersökte Hanna Rydh bl.a. storhögen Skopintull RAÄ-nr Adelsö 48:2 och den medeltida husgrunden RAÄ-nr Adelsö 55:2 (Rydh 1936). Därefter har t.ex. Holger Arbman och Bengt Thordeman bedrivit arkeologiska undersökningar inom området. På 1990-talet utförde Solveig Brunstedt forskningsgrävningar och andra arkeologiska ingrepp inom Hovgården (Brunstedt 1996, Brunstedt & Flodin 1996). Resultaten av dessa undersökningar understryker samfällt platsens utomordentligt höga arkeologiska och kulturhistoriska betydelse. Målsättning En betydande del av det aktuella kabelschaktet var planerat att grävas i direkt anslutning till den västra sidan av den nord sydligt gående landsvägen Adelsö ringväg. Detta ingrepp riskerade att beröra Tingshögen RAÄ-nr Adelsö 48:7 (ca 25 m i diameter, 1,3 m hög), högen RAÄ-nr Adelsö 48:1 (ca 14 m i diameter, 1 m hög.), samt den östra kortsidan av den undersökta och återställda medeltida husgrunden RAÄ-nr Adelsö 55:2, vilka ligger bara ett par meter väster om vägkanten. Länsstyrelsen gav dock tillstånd till denna sträckning under förutsättning att kabelschakten grävdes mellan vägens västra kant och ett äldre kabelschakt för en belysningskabel som 6 Nedgrävning av starkströmskabel vid Hovgården

7 sedan tidigare löpte längs med landsvägens västra sida. Länsstyrelsen såg därtill en risk för att stensättningen RAÄ-nr Adelsö 55:1 (ca 6 m i diamer), samt ännu okända fornlämningar skulle komma att beröras av ingreppen. Målsättningen med förundersökningen var att inga kända fornlämningar skulle beröras negativt av schaktarbetet. Om ännu oregistrerade fornlämningar framkom i samband med schaktningsarbetet, skulle dessa efter överläggning och godkännande från länsstyrelsen bevaras eller undersökas och tas bort på vederbörligt sätt. Metod De sträckor över vilka schakten var tänkta att löpa besiktigades inledningsvis okulärt. Bitvis sondades också marken med hjälp av ett ögglespjut för att möjligen identifiera okända stenkonstruktioner under torven. I den sydvästra delen av undersökningsområdet försvårades detta avsevärt av en bitvis snårig och tät vegetation. Schakten grävdes med en bredd av cirka 0,4 0,5 meter skiktvis med hjälp av grävmaskin. Potentiellt intressanta delar i schakten rensades med fyllhammare och skärslev. När schaktdjupet nått en tydligt steril nivå grävdes de ned till ett djup av 0,7 1,0 meter under omgivande marknivå. Under landsvägen sköts kabeln genom vägbanken på mekanisk väg utan att denna behövde genomgrävas. Schakten mättes in med precisions-gps. Resultat Totalt ingick ungefär 393 meter schaktövervakning i förundersökningen (Se bilagan Schaktbeskrivningar nedan). Inga dittills okända fornlämningar (jämför dock anläggning 3 i Anläggningsbeskrivningar nedan) eller arkeologiska fynd påträffades. Schaktningen invid RAÄ-nr Adelsö 48:1, 48:7 och 55:2 Schakt 1 (ID 400) som framför allt riskerade att beröra kända fornlämningar löpte i direkt anslutning på den västra sidan om landsvägen Adelsö ringväg och just öster om gravhögen RAÄ-nr Adelsö 48:1 i norr, Tingshögen 48:7 i mitten och husgrunden 55:2 i söder. Husgrunden låg dock på så långt avstånd från schaktets sträckning att den inte påverkades. Graven RAÄ-nr Adelsö 48:1 i den norra delen av schaktet, var på den östra sidan sedan tidigare beskuren av det dike som löper längs med landsvägen. Detta dike var släntat genom gravens yttersida cirka 1,5 2,5 meter från asfaltskanten. Mellan graven och vägen finns sedan tidigare också en nedgrävd belysningskabel. Det aktuella schaktet grävdes i diket kant i kant med den östra sidan av det äldre kabelschaktet. Diket löper också kant i kant med (eller möjligen t.o.m. skär) den yttersta kanten av Tingshögens östra sida (RAÄ-nr Adelsö 48:7), cirka 1 1,5 meter från asfaltskanten. För att inte underminera landsvägen grävdes det nya Nedgrävning av starkströmskabel vid Hovgården 7

8 schaktet främst i det befintliga diket. Den äldre belysningskabeln påträffades inte här, varför den antingen måste ha en annan sträckning eller vara nedgrävd längre in mot Tingshögen. Av trafiksäkerhetsskäl kunde inga uppgrävda massor läggas på vägbanan på dessa områden (RAÄ-nr Adelsö 48:7 ligger vid en utfart och RAÄ-nr Adelsö 48:1 i krönläge där vägen gör en kurva vid en utfart). Därför lades de uppgrävda massorna invid och på de östra sidorna av de två högarna. Detta återställdes senare med m.h.a. handverktyg och borste. Påträffade anläggningar i schakt 13 (ID 311) I schakt 13 i den sydvästra delen av undersökningsområdet påträffades tre anläggningar med recent eller okänd karaktär. Anläggning 1 (ID 332) påträffades under grästorven i ett cirka 0,3 0,5 meter tjockt luckert och delvis mylligt brunt jordlager med inslag av grus och sten. Den bestod av en relativt ytlig gles stensamling, med stenar i storleken 0,1 0,2 meter. Endast en del av stensamlingen frilades, varför form och storlek i plan är okänd. Vid rensning av frilagda delen framkom en bit av ett obränt ben från ett större köttdjur, tegel samt en mindre bit rödgods, som kan dateras till sekelskiftet år 1700 (Bäck, muntlig uppgift). Stensamlingen lämnades in situ. Fynden är inte tillvaratagna. Anläggning 2 (ID 327) påträffades ungefär 3,5 meter söder om 332. Den bestod av en recent härd/eldstad, som låg på cirka 0,2 meter djup i det luckra jordlagret. I brandresterna påträffades en bit av en blomkruka. Anläggning 3 (ID 323) påträffades sydsydväst om 327 i en mycket snårig marksnibb mellan den s.k. Vävstugans tomt i väster och gränsen till fastigheten 3:13 i öster, ett par meter söder om ett teleskåp. Anläggningens västra och norra sidor uppvisar en stensättningsliknande karaktär, med ej övertorvade stenar i storleken 0,2 0,4 meter. Anläggningens storlek tycks vara omkring fyra meter i diameter och på den norrasidan cirka 0,1 0,2 meter hög. Dess södra del är mer otydlig. Dessvärre var anläggningen vid undersökningstillfället så tätt bevuxen med sly, nyponbuskar och undervegetation att det var svårt bilda sig en närmare uppfattning om dess status. (Det kan dock nämnas att den inte är registrerad som fornlämning trots att den måste ha varit fullt synlig innan den överväxtes av sly och snår. Det gick inte att utesluta att den har ingått i någon form av trädgårdsarkitektur till Vävstugan. Andra former av stensatta rabatter påträffades även några meter söder om anläggning 3.) I samband med schaktövervakningen fanns inte utrymme att säkert avgöra anläggningens karaktär, men schaktet grävdes för säkerhets skull omkring en meter öster om dess östra kant. Marken var här synnerligen stenig med sten i blandade storlekar. Den var också antingen genomgrävd sedan tidigare eller bestod av påförda massor, för i samband med rensning under schaktningen vid sidan om (och stratigrafiskt sett under) anläggning 3 påträffades bitar av tegel, en stor klump betong, en del av ett föremål i lättmetall och en bit av en takpanna i tegel. 8 Nedgrävning av starkströmskabel vid Hovgården

9 Sammanfattning I samband med nedläggningar av starkströmskabel inom och omkring det gränsbestämda fornlämningsområdet RAÄ-nr 46:2, i nära anslutning till särskilt fornlämningarna 48:1, 48:7 och 55:1 2, vid Hovgården på Adelsö i Ekerö kommun genomförde RAÄ, UV Mitt en förundersökning i form av schaktövervakning. Inga nya fornlämningar påträffades och inga kända fornlämningar berördes heller på ett direkt sätt. Referenser Rydh, H Förhistoriska undersökningar på Adelsö. Stockholm. Brunstedt, S Alsnu Kungsgård. Projekt Hovgården. Riksantikvarieämbetet. UV Stockholm, rapport 1996:71, del 1 och 2. Stockholm. Brunstedt, S. & Flodin, L Hovgården 1:7. Riksantikvarieämbetet. UV Stockholm, rapport 1996:9. Stockholm. Muntliga uppgifter Mathias Bäck, arkeolog, Riksantikvarieämbetet, UV Mitt. Administrativa uppgifter Riksantikvarieämbetets dnr: Länsstyrelsens dnr: Riksantikvarieämbetets projektnr: Intrasisprojekt: UV2011:196. Undersökningstid: 4 11 oktober och november Projektgrupp: Andreas Nordberg och Louise Evanni. Underkonsulter: Trimtec, Statoil. Undersökt yta: cirka 396 löpmeter. Läge: Fastighetskartan, blad 10H6j NÖ (RT90). Koordinatsystem: Sweref 99 TF. Koordinater för undersökningsytans sydvästra hörn: Sweref , Höjdsystem: RH2000. Dokumentationshandlingar som förvaras i Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA), RAÄ, Stockholm: Inget dokumentationsmaterial är inlämnat. Fynd: Inga fynd omhändertogs. Nedgrävning av starkströmskabel vid Hovgården 9

10 Bilagor Bilaga 1. Schaktbeskrivningar Schakt 1 (Id =400) Längd ca 126 meter, bredd ca 0,4 0,6 meter, djup 0,7 1,0 meter. Schaktet sträckte sig på västra sidan längs med landsvägen Adelsö ringväg från grusplanen vid hembygdsgården i norr till avtagsvägen mot Hovgårdsberg i söder. Schaktets norra tredjedel, som bl.a. löpte förbi högen RAÄ-nr 48:1, grävdes i botten av ett befintligt vägdike ca 1 1,5 meter från vägkanten, i östra kanten av ett befintligt kabelschakt. Fyllningen bestod av 0,2 0,4 meter tjock grästorv och matjord och därefter lera från dikesbotten och sedan stenig sandblandad morän. Schaktets mellersta tredjedel grävdes också i det befintliga diket, ca 1 meter från vägen. Under ett ca 0,2 meter tjockt torvlager vidtog lera och stenig morän. Schaktets södra tredjedel löpte förbi den s.k. Tingshögen, RAÄ-nr 48:7. Schaktet grävdes här i det befintliga diket och bitvis i vägslänten, ca 1 meter från vägkanten. Fyllningen bestod av ca 0,2 meter torv, sedan lera från dikesbotten samt bitvis vägmassor och därefter mycket stenig morän. Inga fynd framkom. Schakt 2 (Id =218) Längd ca 16 meter, bredd ca 0,7 meter, djup ca 0,7 1,0 meter. Schaktet löpte mellan schakt 1 från den norra kanten av grusvägen och det öst västliga schakt 3. Dess norra del gick genom grusvägen grusvägen mellan Adelsö kyrka och Hovgårdsberg. Här påträffades enbart vägmassor. Schaktets södra del följde till stor del en äldre belysningskabel. Överst påträffades ett humuslager, ca 0,1 0,2 meter och under detta stenig morän och mjäla. I mitten av schaktet, vid övergången mot grusplanen/vägen, påträffades ett ca 1,0 meter stort block i moränen. Schakt 3 (Id =214) Längd ca 25 meter, bredd 0,5 0,7 meter, djup 0,7 1,0 meter. Schaktet sträckte sig i öst västlig riktning mellan schakt 4 och 10. Humuslager 0,1 0,2 meter. Under detta vidtog gulvit morän blandat med grus och mycket sten i storlek 0,1 0,5 meter, samt enstaka stenar upp till 1,0 meter stora. Botten bestod av gråvit mjäla. Enstaka tegelbitar, i övrigt ingen kulturpåverkan med undantag av att schaktet korsade spåren efter den borttagna delen av vägen (T3) mellan Adelsö kyrka och Hovgårdsberg. Där dessa vägrester skars av schaktet påträffades också en nedgrävning av den belysningskabel som sträckte sig sydväst mot den belysningsstolpe som berördes av schakt 1, 2 och 5. Schakt 4 (Id =232) Storlek: ca 4,0 1,5 meter, djup ca 1,0 1,5 meter. Större delen av schaktet bestod av påförda massor som tjänade som vägfyllning. I detta påträffades tegel. I botten vidtog mjäla och stenig morän. 10 Nedgrävning av starkströmskabel vid Hovgården

11 Schakt 5 (Id =236) Längd ca 51 meter, bredd ca 0,4 meter, djup 0,7 1,0 meter. Schaktet sträckte sig från avtagsvägen mot Hovgårdsberg och det sydöstra hörnet av RAÄnr Adelsö 55:2, och grävdes genom vägslänten och i diket på västra sidan av landsvägen (ca en meter från vägkanten) i syd nordlig riktning. Under torvskiktet, som var ca 0,1 meter tjockt i vägslänten och upp till 0,3 meter tjockt i diket, vidtog fyllnadsmassor från vägslänten och sedan morän och mjäla med bitvis kraftigt inslag av sten. I den södra tredjedelen av schaktet bestod botten delvis av lera. I mitten av schaktet skars resterna av den äldre borttagna del av vägen (T3) mellan Adelsö kyrka och Hovgårdsberg, som i sen tid rätades ut i mer öst västlig riktning direkt innan den ansluter till landsvägen Adelsö ringväg just nordväst om kyrkan. Vid den nuvarande vägkanten i nedsänkningen efter denna väg står en belysningsstolpe. Söder om denna följer det nya schaktet ett äldre ledningsschakt för en belysningskabel. Schakt 6 (Id =242) Storlek: ca 5,5 1,5 2,0 meter, 0,5 1,0 meter djupt. Bestod ytligt av ett ca 0,3 meter tjockt humusskikt, därefter i östra delen lera och stenig morän, i västra delen vägmassor. I schaktet påträffades enstaka bitar av tegel och porslin. Schakt 7 (Id =301) Längd ca 17 meter, bredd ca 0,5 meter, djup 0,7 1,0 meter. Schaktet löpte mellan vägkorsningen söder om kyrkan till en ledningsstolpe på gräsmattan av bostadsfastighet i öster. Schaktet grävdes kant i kant med ett befintligt ledningsschakt. I den västligaste delen löpte schaktet endast genom påförda vägmassor in i den nuvarande vägkorsningen. Därefter fortsatte schaktet genom en anlagd gräsmatta under vilket svarta kulturlager vidtog ned mot den befintliga elstolpen. I dessa kulturlager påträffades omblandat obrända ben, ett bränt ben, tegel, kapsyler, glas, porslin, spikar, etc. Det kan nämnas att grävmaskinföraren Jimmy Björk omtalade att hans farfar tidigare hade ägt fastigheten och att han mindes att gräsmattan då hade en helt annan delvis brantare släntning mot öster. Schakt 8 (Id =277) Storlek ca 3,5 2 meter, ca 2 meter djupt. Placerat i vägkorsningen mellan Adelsö ringväg och grusvägen mot hamnen norr om kyrkan. Under väggruset vidtog fyllningsmassor för vägen. I detta cirka en meter tjocka lager påträffades obrända djurben, ståltråd och diverse skräp. Därefter vidtog stenig mjäla och morän. Schakt 9 (Id =270) Längd ca 73 meter, bredd 0,4 0,5 meter, djup 0,7 0,9 meter. Schaktet sträckte sig just norr om kyrkogården längs med en grusväg som leder ned Nedgrävning av starkströmskabel vid Hovgården 11

12 till hamnen, från landsvägen i väster till en elstation i öster. Fyllningen bestod av ett 0,2 0,3 meter tjockt torv- och matjordskikt, som bitvis var kraftigt uppblandat med grus och småsten från grusvägen. Under detta vidtog delvis kulturpåverkad gråbrun leraktig mjäla som bitvis varvades med sand och som innehöll obrända djurben och tegel, av vilka det sistnämnda uppvisade en tydligt ökad koncentration i schaktets centrala tredjedel. Detta lager övergick successivt till renare och något stenig mjäla. Inslaget av sten ökade mot öster. Den östra fjärdedelen av schaktet sträckte sig uppåt på ett impediment. Här ökade graden av stenig morän under torven drastiskt. Schakt 10 (Id =204) Storlek: ca 7 4 meter stort till ytan och 0,6 meter djupt. Schaktet utgjorde den yta på vilken den nya elkiosken skulle placeras på. I direkt anslutning till schaktets sydvästra kant stod vid undersökningstillfället två stolpar till den luftburna högspänningsledningen och ett par meter norr om schaktet den äldre elkiosken. Ytan i schaktet täcktes delvis av en oformlig stensamling som sträckte sig vidare ut mot söder. Stenarna, som varierande i storlek från ca 0,05 till 0,4 meter, låg ytligt löst sammanblandade med jord, mylla och torv, och under det vidtog ett stenigt och grusigt lager av morän, i vilket bl.a. tegel påträffades. De påförda sten- och jordmassorna utgjorde en del av den grusplan/parkering som ansluter direkt söder om grusvägen mellan Adelsö kyrka och Hovgårdsberg. Under detta fyllningslager vidtog gråvit, grus- och stenblandad mjäla. Schakt 11 (Id =305) Längd ca 20 meter, bredd 0,4 0,5 meter, djup ca 0,7 meter. Schaktet sträckte sig från elkiosken i schakt 10 till den västra änden av schakt 12. Det drogs väster om den planerade sträckningen för att om möjligt placeras utanför det skyddsklassade fornlämningsområdet RAÄ-nr 46:2. Under ett ca 0,15 meter tjockt lager av torv och mylla vidtog stenig mjäla och morän. Inga fynd påträffades. Schakt 12 (Id =309) Längd ca 7 meter, bredd ca 0,4 0,5 meter, djup 0,7 0,8 meter. Schaktet löpte mellan schakt 11 i väster och en befintlig elstolpe i öster. Inom detta område var ytan delvis påverkad av recenta lager med jord, sten, tegel m.m. I övrigt bestod schaktets fyllning av ett ca 0,15 meter tjockt torvlager och därefter stenig mjäla och morän. Schakt 13 (Id =311) Längd ca 38 meter, bredd 0,4 0,6 meter, djup ca 0,7 meter. Schaktet sträckte sig från den västra änden av schakt 12 i norr och en befintlig elstolpe i söder. I schaktets norratredjedel täcktes marken av gräs och under detta ett ca 0,3 0,5 meter tjockt luckert och delvis mylligt brunt jordlager med inslag 12 Nedgrävning av starkströmskabel vid Hovgården

13 av grus och sten. Under detta vidtog stenig morän. I detta mylliga jordlager påträffades anläggningarna 1 och 2. Den mellersta delen av schaktet löpte genom en med sly och lövträd kraftigt bevuxen spetsig marksnibb som bildas mellan grästomten runt Vävstugan och den västra gränsen av fastigheten 3:13. Marken var här mycket stenig. Möjligen bestod den delvis också av påförda massor eller var genomgrävd i sen tid, för vid rensning i schaktet vid sidan om anläggning 3 påträffades bitar av tegel, en stor klump betong, en del av ett föremål i lättmetall och en bit av en takpanna i tegel. Schaktets södra del löpte genom gräsmattan sydost ostlig riktning om Vävstugan i ett befintligt ledningsschakt fram till en befintlig elstolpe. Bilaga 2. Anläggningsbeskrivningar Anläggning 1 (Id =332) stensamling Anläggningen påträffades strax under grästorven och bestod av en relativt ytlig gles stensamling, med stenar i storleken 0,1 0,2 meter. Endast en del av stensamlingen frilades, varför form och storlek i plan är okänd. Vid rensning av frilagda delen framkom en bit av ett obränt ben från ett större köttdjur, tegel och en bit rödgods från tiden för sekelskiftet år Stensamlingen lämnades in situ och schaktet grävdes istället väster därom. Anläggning 2 (Id =327) härd En recent härd (ca 1 m i diameter, 0,2 meter djup) på ungefär 0,2 meter djup i ett luckert lager med jord i schakt 13. I härdresterna påträffades en bit av en blomkruka. Anläggning 3 (Id =323) Stenpackning Anläggningen påträffades i en mycket snårig marksnibb mellan den s.k. vävstugans tomt i väster och gränsen till fastigheten 3:13 i öster, ett par meter söder om en telekiosk. Storlek ca fyra meter i diameter. Anläggningens västra och norra sidor uppvisar en stensättningsliknande karaktär, med ej övertorvade stenar i storleken 0,2 0,4 meter. Dess södra del var mer otydlig. Dessvärre var anläggningen vid undersökningstillfället så tätt bevuxen med nyponbuskar, sly och undervegetation att det var svårt bilda sig en närmare uppfattning om anläggningens status. (Det kan dock nämnas att den inte är registrerad som fornlämning trots att den måste ha varit fullt synlig innan den överväxtes av sly och snår.) I samband med schaktövervakningen fanns inte utrymme att säkert avgöra anläggningens karaktär, men schaktet grävdes för säkerhets skull omkring en meter öster om dess östra kant. Fynd av tegel, en stor klump betong, en del av ett föremål i lättmetall och en bit av en takpanna i tegel bland stenarna under anläggningens nivå i denna del av schaktet talar möjligen för att anläggningen är recent. Nedgrävning av starkströmskabel vid Hovgården 13

14 Bilaga 3. Terrängobjekt T1 (Id = 340) Äldre inre gräns för grusplan/parkering söder om vägen mot Hovgårdsberg. T2 (Id =336) Yttre gräns för släntningen av fyllningslagren till den äldre grusplanen/ parkeringen. Begränsningen sammanfaller delvis med grusplanens övre begränsning efter installationen av den nya elkiosken. T3 (Id =250) Spår efter den äldre vägsträckningen mellan Hovgårdsberg och Adelsö kyrka. Flat botten, rundade kanter, ca 0,4 meter djup. Inga väglager påträffades i profilen där sträckningen skars av schakt 2, 3 och 5. Troligen är väglagren borttagna. 14 Nedgrävning av starkströmskabel vid Hovgården

15 Figur 1. Läget för förundersökningsområdet markerat på utdrag ur Terrängkartan, blad 605 Strängnäs. Skala 1: Nedgrävning av starkströmskabel vid Hovgården 15

16 V P P P P P P P P P Bergby P P P P STENBY Stenby Täcka udd V P P Adelsön P P P P P P P P P P Hovgårdsberg Fornlämningsområde Fornlämningsområde P P P HOVGÅRDEN Hundskog P P P Adelsö 48:1 2 HOVGÅRDEN Adelsö 48:7 Adelsö 55:1 2 Adelsö 48:4 6 ADELSÖ KYRKA Adelsö 47:1 Adelsö 46:1 Runsten Lilla Adelsö 139:1 V Kvarnbacken GREDBY Myrbacken Förundersökningsområde Gredbyskär Fast fornlämning enligt FMIS Övrig kulturhistorisk lämning enligt FMIS Bevakningsobjekt enligt FMIS Gredbylund P P P P P P P P P P P P Gredby Figur 2. Förundersökningsområdet markerat på utdrag ur digitala Fastighetskartan, blad 10H 6j NÖ. Skala 1: MÄLBY MÄLBY Almlunda Stakulla udd 16 Nedgrävning av starkströmskabel vid Hovgården P P P

17 Fornlämningsområde Skopintull X Y Adelsö 48:2 P P P P P P Adelsö 48:1 S1 Kungshögarna Adelsö 48:3 Tingshögen Adelsö 48:4 Adelsö 48:7 S2 S4 S8 S9 T2 T3 S11 S10 S3 Adelsö 55:1 T1 S5 ADELSÖ KYRKA A1 S12 Adelsö 55:2 X Y A3 S13 A2 S6 S7 Schakt Anläggning Fast fornlämning enligt FMIS Topografiskt objekt Figur 3. Schaktplan. Skala 1: Nedgrävning av starkströmskabel vid Hovgården 17

Schakt för bergvärme vid Tysslinge kyrka

Schakt för bergvärme vid Tysslinge kyrka uv MITT, rapport 2010:23 arkeologisk undersökning Schakt för bergvärme vid Tysslinge kyrka Närke; Tysslinge socken; Tysslinge 29:2 Katarina Appelgren uv MITT, rapport 2010:23 arkeologisk undersökning

Läs mer

Kulturlager från 1700-talet i Köpmangatan

Kulturlager från 1700-talet i Köpmangatan UV RAPPORT 2014:47 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING I FORM AV SCHAKTKONTROLL Kulturlager från 1700-talet i Köpmangatan Södermanlands län; Södermanland; Eskilstuna kommun; Eskilstuna stad, Eskilstuna 554:1 Katarina

Läs mer

arkivrapport Inledning Länsstyrelsen i Södermanlands län att; Agneta Scharp 611 86 Nyköping Sörmlands museum, Ingeborg Svensson

arkivrapport Inledning Länsstyrelsen i Södermanlands län att; Agneta Scharp 611 86 Nyköping Sörmlands museum, Ingeborg Svensson Nr 2013:08 KN-SLM12-150 arkivrapport till. Länsstyrelsen i Södermanlands län att; Agneta Scharp 611 86 Nyköping från. Sörmlands museum, Ingeborg Svensson datum. 2013-10-10 ang. förenklad rapport över arkeologisk

Läs mer

Nederby Vallby. Schaktningsövervakning vid bytomt. Förundersökning och arkeologisk utredning etapp 2

Nederby Vallby. Schaktningsövervakning vid bytomt. Förundersökning och arkeologisk utredning etapp 2 Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2014:4 Nederby Vallby Schaktningsövervakning vid bytomt Förundersökning och arkeologisk utredning etapp 2 Fornlämning Vallby 104:1 och Nederby bytomt Nederby 1:15 Vallby

Läs mer

Tomma ledningsschakt i Stenkvista

Tomma ledningsschakt i Stenkvista Tomma ledningsschakt i Stenkvista Arkeologisk förundersökning i form av schaktövervakning Våmtorp 1:7, Stenkvista sn, Eskilstuna kommun, Södermanlands län SAU rapport 2012:10 Anneli Sundkvist SAU rapporter

Läs mer

Flygbränsleledning Brista Arlanda flygplats

Flygbränsleledning Brista Arlanda flygplats UV MITT, RAPPORT 2005:15 ARKEOLOGISK UTREDNING ETAPP 2 OCH FÖRUNDERSÖKNING Flygbränsleledning Brista Arlanda flygplats Uppland, Norrsunda och Husby-Ärlinghundra socknar, Norrsunda 1:1, RAÄ 158 i Norrsunda

Läs mer

Schaktningar i kvarteret Banken i Kungsbacka

Schaktningar i kvarteret Banken i Kungsbacka UV VÄST RAPPORT 2001:23 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING Schaktningar i kvarteret Banken i Kungsbacka Halland, Kungsbacka stad, kvarteret Banken 7 och 8, RAÄ 10 Carina Bramstång UV VÄST RAPPORT 2001:23 ARKEOLOGISK

Läs mer

Rävsnäs. Kabelschakt vid stensättningar. Förundersökning i form av schaktningsövervakning

Rävsnäs. Kabelschakt vid stensättningar. Förundersökning i form av schaktningsövervakning Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2013:73 Rävsnäs Kabelschakt vid stensättningar Förundersökning i form av schaktningsövervakning Toresund 48:1, 376 och 380 Rävsnäs 3:8 Toresunds socken Strängnäs kommun

Läs mer

Arkeologisk förundersökning inför detaljplan Herrestad-Torp 1:41, 1:45 med flera

Arkeologisk förundersökning inför detaljplan Herrestad-Torp 1:41, 1:45 med flera uv väst rapport 2010:23 arkeologisk förundersökning Arkeologisk förundersökning inför detaljplan Herrestad-Torp 1:41, 1:45 med flera Bohuslän, Herrestad socken, Herrestad-Torp 1:26, fornlämning 168 samt

Läs mer

Kullbäckstorp i Härryda

Kullbäckstorp i Härryda UV RAPPORT 2013:73 ARKEOLOGISK UTREDNING Kullbäckstorp i Härryda Västra Götalands län, Västergötland, Härryda kommun, Råda socken, Kullbäckstorp 2:2 med flera Glenn Johansson UV RAPPORT 2013:73 ARKEOLOGISK

Läs mer

Sex schakt i Ruddammsgatan, Eskilstuna

Sex schakt i Ruddammsgatan, Eskilstuna ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2015:15 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING Sex schakt i Ruddammsgatan, Eskilstuna RAÄ 554:1, 556:1, Fristaden 1:6, Tunafors 1:6 och Tunafors 1:1 Esilkstuna socken och kommun, Södermanland

Läs mer

Rapport 2015:6. Hove 9, Åhus. Fornlämning nr 23 i Åhus socken, Kristianstad kommun Arkeologisk förundersökning, 2015.

Rapport 2015:6. Hove 9, Åhus. Fornlämning nr 23 i Åhus socken, Kristianstad kommun Arkeologisk förundersökning, 2015. Rapport 2015:6 Hove 9, Åhus Fornlämning nr 23 i Åhus socken, Kristianstad kommun Arkeologisk förundersökning, 2015. Thomas Linderoth Rapport 2015:6 Hove 9, Åhus Fornlämning nr 23 i Åhus socken, Kristianstad

Läs mer

Skärvstenshögar i Borsökna

Skärvstenshögar i Borsökna RAORT 2015:58 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING Skärvstenshögar i Borsökna Södermanlands län, Södermanland, Eskilstuna kommun, socken, Borsökna 1:300, 48:1 4 Louise Evanni RAORT 2015:58 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING

Läs mer

Schaktövervakning intill RAÄ 419

Schaktövervakning intill RAÄ 419 Rapport 2013:74 Arkeologisk förundersökning Schaktövervakning intill RAÄ 419 Intill RAÄ 419 Vasastaden 1:1 Linköpings stad och kommun Östergötlands län Petter Nyberg Ö S T E R G Ö T L A N D S M U S E U

Läs mer

Höör väster, Område A och del av B

Höör väster, Område A och del av B UV SYD RAPPORT 2004:19 ARKEOLOGISK UTREDNING STEG 2 Höör väster, Område A och del av B Skåne, Höörs socken, Höör 19:7 m. fl. Håkan Aspeborg Höör väster, Område A och del av B 1 Riksantikvarieämbetet Avdelningen

Läs mer

Inför jordvärme i Bona

Inför jordvärme i Bona UV RAPPORT 2014:150 ARKEOLOGISK UTREDNING Inför jordvärme i Bona Småland Bredestad socken Aneby kommun Fastighet Bona 1:7 Dnr 3.1.1-03074-2014 Marita Sjölin UV RAPPORT 2014:150 ARKEOLOGISK UTREDNING Inför

Läs mer

Rapport 2013:25. En schaktkontroll vid Kvarteret Kyrkogärdet 4 Sigtuna

Rapport 2013:25. En schaktkontroll vid Kvarteret Kyrkogärdet 4 Sigtuna Rapport 2013:25 En schaktkontroll vid Kvarteret Kyrkogärdet 4 Sigtuna Arkeologisk förundersökning i form av schaktkontroll inom Sigtuna stadslager RAÄ 195, Sigtuna socken och kommun, Uppland. Johan Runer

Läs mer

Ramsjö 88:1. Antikvarisk kontroll. Morgongåva, Vittinge socken, Heby kommun, Uppland. SAU rapport 2010:13. Pierre Vogel

Ramsjö 88:1. Antikvarisk kontroll. Morgongåva, Vittinge socken, Heby kommun, Uppland. SAU rapport 2010:13. Pierre Vogel Ramsjö 88:1 Antikvarisk kontroll Morgongåva, Vittinge socken, Heby kommun, Uppland SAU rapport 2010:13 Pierre Vogel SAU rapporter 2010:13 ISSN SAU 2010 UTGIVNING OCH DISTRIBUTION Societas Archaeologica

Läs mer

TEKNIKHUS OCH MAST I BYN ÅS

TEKNIKHUS OCH MAST I BYN ÅS Rapport Länsmuseet Gävleborg 2015:11 TEKNIKHUS OCH MAST I BYN ÅS Arkeologisk förundersökning i form av schaktövervakning Gnarps-Berge 3:10 RAÄ 37 Gnarps socken Nordanstigs kommun Hälsingland 2015 Inga

Läs mer

FÖRRÅD I NYBO. Arkeologisk förundersökning. Nybo 2:2 RAÄ 31:2 Valbo socken Gävle kommun Gästrikland 2015. Inga Blennå

FÖRRÅD I NYBO. Arkeologisk förundersökning. Nybo 2:2 RAÄ 31:2 Valbo socken Gävle kommun Gästrikland 2015. Inga Blennå Rapport Länsmuseet Gävleborg 2015:14 FÖRRÅD I NYBO Arkeologisk förundersökning Nybo 2:2 RAÄ 31:2 Valbo socken Gävle kommun Gästrikland 2015 Inga Blennå FÖRRÅD I NYBO Arkeologisk förundersökning Nybo 2:2

Läs mer

Kräcklinge kyrka. Särskild arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning. Kräcklinge 10:1 Kräcklinge socken Närke.

Kräcklinge kyrka. Särskild arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning. Kräcklinge 10:1 Kräcklinge socken Närke. Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2009:5 Kräcklinge kyrka Särskild arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning Kräcklinge 10:1 Kräcklinge socken Närke Ulf Alström Kräcklinge kyrka Särskild

Läs mer

Vagnhall vid Finspångs Golfklubb

Vagnhall vid Finspångs Golfklubb Rapport 2008:55 Arkeologisk förundersökning Vagnhall vid Finspångs Golfklubb RAÄ 30 Viberga 4:4 Risinge socken Finspångs kommun Östergötlands län Viktoria Björkhager Mats Magnusson Ö S T E R G Ö T L A

Läs mer

DRÄNERING OCH DAGVATTENLEDNINGAR VID LILLA STENHUSET PÅ TUNA KUNGSGÅRD

DRÄNERING OCH DAGVATTENLEDNINGAR VID LILLA STENHUSET PÅ TUNA KUNGSGÅRD RAPPORT 2015:36 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING DRÄNERING OCH DAGVATTENLEDNINGAR VID LILLA STENHUSET PÅ TUNA KUNGSGÅRD RAÄ 182:1 TUNA KUNGSGÅRD RYSTAD SOCKEN LINKÖPINGS KOMMUN ÖSTERGÖTLANDS LÄN FREDRIK SAMUELSSON

Läs mer

Skävesund. Intill gravfältet Glanshammar 4:1. Arkeologisk utredning. Skävesund 8:3 Glanshammar socken Örebro kommun Närke.

Skävesund. Intill gravfältet Glanshammar 4:1. Arkeologisk utredning. Skävesund 8:3 Glanshammar socken Örebro kommun Närke. Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2010:50 Skävesund Intill gravfältet Glanshammar 4:1 Arkeologisk utredning Skävesund 8:3 Glanshammar socken Örebro kommun Närke Jenny Holm Innehåll Sammanfattning... 1

Läs mer

Gamla landsvägen vid Kungsängens kyrka Arkeologisk delundersökning av väglämning Raä 96b, Kyrkbyn, Kungsängens socken, Upplands-Bro kommun, Uppland Rapport 2000:16 Kjell Andersson STOCKHOLMS LÄNS MUSEUM

Läs mer

ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2013:17 ARKEOLOGISK SCHAKTNINGSÖVERVAKNING I FORM AV FÖRUNDERSÖKNING

ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2013:17 ARKEOLOGISK SCHAKTNINGSÖVERVAKNING I FORM AV FÖRUNDERSÖKNING ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2013:17 ARKEOLOGISK SCHAKTNINGSÖVERVAKNING I FORM AV FÖRUNDERSÖKNING VA-ledning mellan Kärsta och Orresta Schaktningsövervakning invid fornlämningarna Björksta 8:1 och 556,

Läs mer

Arkeologisk förundersökning i källare, Kirsten Munk 1, Halmstad stad

Arkeologisk förundersökning i källare, Kirsten Munk 1, Halmstad stad A R K E O L O G I S K F Ö R U N D E R S Ö K N I N G 2 0 14 Fredrik Larsson Arkeologisk förundersökning i källare, Kirsten Munk 1, Halmstad stad Halland, Halmstad stad, Kirsten Munk 1, Kv. Kirsten Munk,

Läs mer

Byte av VA-ledningar i Stora Kyrkogatan, Köping

Byte av VA-ledningar i Stora Kyrkogatan, Köping Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2013:9 Byte av VA-ledningar i Stora Kyrkogatan, Köping Arkeologisk antikvarisk kontroll Fornlämning Köping 148:1 Stora Kyrkogatan Köpings stadsförsamling Köpings kommun

Läs mer

UV ÖST RAPPORT 2006:18 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING. Heda Kyrka. Heda socken Ödeshögs kommun Östergötland. Dnr 422-603-2002. Karin Lindeblad.

UV ÖST RAPPORT 2006:18 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING. Heda Kyrka. Heda socken Ödeshögs kommun Östergötland. Dnr 422-603-2002. Karin Lindeblad. UV ÖST RAPPORT 2006:18 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING Heda Kyrka Heda socken Ödeshögs kommun Östergötland Dnr 422-603-2002 Karin Lindeblad UV ÖST RAPPORT 2006:18 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING Heda kyrka Heda

Läs mer

Planerat logistikoch industriområde

Planerat logistikoch industriområde uv mitt, rapport 2009:6 arkeologisk utredning Planerat logistikoch industriområde vid Norvikshamnen Södermanland, Nynäshamns socken, Kalvö 1:11, 1:17 Karin Neander uv mitt, rapport 2009:6 arkeologisk

Läs mer

Mellan Storgatan och Lilla torget

Mellan Storgatan och Lilla torget Rapport 2009:82 Arkeologisk förundersökning Mellan Storgatan och Lilla torget RAÄ 153 Repslagaregatan Linköpings stad och kommun Östergötlands län Ann-Charlott Feldt Ö S T E R G Ö T L A N D S L Ä N S M

Läs mer

Ringstad mo. Östra Eneby och Kvillinge socknar Norrköpings kommun,östergötland. Särskild arkeologisk utredning, etapp 2

Ringstad mo. Östra Eneby och Kvillinge socknar Norrköpings kommun,östergötland. Särskild arkeologisk utredning, etapp 2 Ringstad mo Östra Eneby och Kvillinge socknar Norrköpings kommun,östergötland Särskild arkeologisk utredning, etapp 2 Rapporter från Arkeologikonsult 2008:2187 Linda Lindwall 1 Kartor ur allmänt kartmaterial:

Läs mer

Dränering invid ett äldre järnåldersgravfält

Dränering invid ett äldre järnåldersgravfält Rapport 2012:16 Arkeologisk förundersökning Dränering invid ett äldre järnåldersgravfält Rogslösa 4:2 Rogslösa socken Vadstena kommun Östergötlands län Emma Karlsson Ö S T E R G Ö T L A N D S M U S E U

Läs mer

Kvarteret Sjötullen, Norrtälje

Kvarteret Sjötullen, Norrtälje Kvarteret Sjötullen, Norrtälje Arkeologisk förundersökning RAÄ 42, fastigheten Sjötullen 4, Norrtälje stad och kommun, Uppland Rapport PM 2008:6 Kjell Andersson Sammanfattning Stockholms läns museum har

Läs mer

Ett 1700-talslager i Östhammar

Ett 1700-talslager i Östhammar Arkeologisk schaktningsövervakning Ett 1700-talslager i Östhammar Schaktningsarbeten för bergvärme i kv Kopparslagaren Raä 141 Östhammar 30:3 Kv Kopparslagaren Östhammar Uppland ROBIN OLSSON 2 Arkeologisk

Läs mer

Jordvärme vid Vreta kloster

Jordvärme vid Vreta kloster Rapport 2011:30 Arkeologisk förundersökning Jordvärme vid Vreta kloster Klostergården 1:8 Vreta klosters socken Linköpings kommun Östergötlands län Emma Karlsson Ö S T E R G Ö T L A N D S M U S E U M A

Läs mer

Gärdslätt Västergård 2:13

Gärdslätt Västergård 2:13 Rapport 2008:47 Arkeologisk förundersökning Gärdslätt Västergård 2:13 RAÄ 159 Rinna socken Boxholms kommun Östergötlands län Viktoria Björkhager Ö S T E R G Ö T L A N D S L Ä N S M U S E U M A V D E L

Läs mer

Rapport 2010:5. Fosie kyrka. Arkeologisk förundersökning 2009. Per Sarnäs

Rapport 2010:5. Fosie kyrka. Arkeologisk förundersökning 2009. Per Sarnäs Rapport 2010:5 Fosie kyrka Arkeologisk förundersökning 2009 Per Sarnäs Rapport 2010:5 Fosie kyrka Arkeologisk förundersökning 2009 Per Sarnäs Fornlämningsnr: 95 Fosie 165:16, Fosie socken Malmö kommun

Läs mer

Dränering av Bjuvs kyrka

Dränering av Bjuvs kyrka Rapport 2010:31 Dränering av Bjuvs kyrka Arkeologisk förundersökning 2010 Jan Kockum Rapport 2010:31 Dränering av Bjuvs kyrka Arkeologisk förundersökning 2010 Jan Kockum Fornlämningsnr: 35 Bjuvs kyrka,

Läs mer

Barockträdgårdens mur vid Drottningholms slott

Barockträdgårdens mur vid Drottningholms slott UV RAPPORT 2014:10 ARKEOLOGISK SCHAKTKONTROLL Barockträdgårdens mur vid Drottningholms slott Stockholms län; Uppland; Ekerö kommun; Lovö socken; Drottningholms slott 1:1 Johan Anund och Mathias Bäck UV

Läs mer

Parkeringsplats, Helgö

Parkeringsplats, Helgö Parkeringsplats, Helgö Arkeologisk förundersökning RAÄ 119, fastigheten Helgö-Bona 4:45, Ekerö socken och och kommun, Uppland Rapport PM 2008:18 Göran Werthwein Sammanfattning Stockholms läns museum har

Läs mer

Ny småhusbebyggelse i Unnerstad

Ny småhusbebyggelse i Unnerstad Rapport 2011:15 Arkeologisk förundersökning Ny småhusbebyggelse i Unnerstad Intill RAÄ 16 Unnerstad 2:1 Gammalkils socken Linköpings kommun Östergötlands län Olle Hörfors Ö S T E R G Ö T L A N D S M U

Läs mer

Antikvarisk kontroll invid kända fornlämningar Skällinge 16:1

Antikvarisk kontroll invid kända fornlämningar Skällinge 16:1 a n t i k v a r i s k k o n t r o l l, e f t e r u n d e r s ö k n i n g Stina Tegnhed Antikvarisk kontroll invid kända fornlämningar Skällinge 16:1 Halland, Skällinge socken, Skällinge 16:1. 2014 Skällinge

Läs mer

Gravar och vägbankar vid Södertörnsleden

Gravar och vägbankar vid Södertörnsleden uv MITT, rapport 2009:30 arkeologisk förundersökning Gravar och vägbankar vid Södertörnsleden Södermanland; Huddinge socken; Grantorp 5:1 m.fl.; RAÄ 108:1, RAÄ 109:1, RAÄ 110:1, RAÄ 289:1, RAÄ 332:1 2

Läs mer

Gamla staden 7:1 Helsingborgs kommun

Gamla staden 7:1 Helsingborgs kommun UV SYD RAPPORT 2005:2 ARKEOLOGISK UTREDNING Gamla staden 7:1 Helsingborgs kommun Skåne, Helsingborg, Gamla staden 7:1 Magnus Andersson Kolumntitel 1 Riksantikvarieämbetet Avdelningen för arkeologiska undersökningar

Läs mer

Danvikens hospital ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2015:21 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING, SCHAKTÖVERVAKNING

Danvikens hospital ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2015:21 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING, SCHAKTÖVERVAKNING ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2015:21 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING, SCHAKTÖVERVAKNING Danvikens hospital RAÄ Stockholm 13:1, Sicklaön 37:2 Nacka socken och kommun, Södermanland Tomas Ekman ARKEOLOGGRUPPEN

Läs mer

Edsberg kyrka. Särskild arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning. Edsberg 9:1 Edsberg socken Närke. Ulf Alström

Edsberg kyrka. Särskild arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning. Edsberg 9:1 Edsberg socken Närke. Ulf Alström Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2009:6 Edsberg kyrka Särskild arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning Edsberg 9:1 Edsberg socken Närke Ulf Alström Edsberg kyrka Särskild arkeologisk

Läs mer

Filborna 36:16 och 36:22, fornlämning 226

Filborna 36:16 och 36:22, fornlämning 226 Arkeologisk förundersökning 2014 2015 Filborna 36:16 och 36:22, fornlämning 226 HUSBYGGE Helsingborgs stad, Helsingborgs kommun Skåne län Skånearkeologi Rapport 2015:1 Per Sarnäs Arkeologisk förundersökning

Läs mer

Holländaregatan i Marstrand

Holländaregatan i Marstrand UV VÄST RAPPORT 2000:13 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING Holländaregatan i Marstrand en arkeologisk förundersökning i delar av Holländaregatan Kyrkogatan Bohuslän, Marstrand socken, RAÄ 32 Carina Bramstång

Läs mer

Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2011:4

Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2011:4 Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2011:4 Undersökning: Antikvarisk kontroll Lst:s dnr: 220-9941-94 Ansvarig institution: Göteborgs stadsmuseum Eget dnr: 577.94.Z 400 Ansvarig för undersökningen:

Läs mer

Arkeologisk schaktningsövervakning. Kvarteret Rosenberg. RAÄ 88 Kvarteret Rosenberg Uppsala Uppland. Bent Syse 2003:13

Arkeologisk schaktningsövervakning. Kvarteret Rosenberg. RAÄ 88 Kvarteret Rosenberg Uppsala Uppland. Bent Syse 2003:13 Arkeologisk schaktningsövervakning Kvarteret Rosenberg RAÄ 88 Kvarteret Rosenberg Uppsala Uppland Bent Syse 2003:13 Arkeologisk schaktningsövervakning Kvarteret Rosenberg RAÄ 88 Kvarteret Rosenberg Uppsala

Läs mer

Lindholmen/Söderstjärna Karlskrona 4:17, 4:48 och 2:29

Lindholmen/Söderstjärna Karlskrona 4:17, 4:48 och 2:29 Lindholmen/Söderstjärna Karlskrona 4:17, 4:48 och :9 Karlskrona socken, Karlskrona kommun Arkeologisk förundersökning Blekinge museum rapport 009:34 Mikael Henriksson Redovisning av utförd arkeologisk

Läs mer

Schaktning för ny telekabel i Ekängen och Sofi elund

Schaktning för ny telekabel i Ekängen och Sofi elund Rapport 2009:26 Arkeologisk förundersökning Schaktning för ny telekabel i Ekängen och Sofi elund RAÄ 296 Rystad socken Linköpings kommun Östergötlands län Petter Nyberg Ö S T E R G Ö T L A N D S L Ä N

Läs mer

Rapport Länsmuseet Gävleborg 2015:05 BÖRSPLAN. Arkeologisk förundersökning. RAÄ 51:1 Gävle stad Norr 2:1 Gävle kommun Gästrikland 2013.

Rapport Länsmuseet Gävleborg 2015:05 BÖRSPLAN. Arkeologisk förundersökning. RAÄ 51:1 Gävle stad Norr 2:1 Gävle kommun Gästrikland 2013. Rapport Länsmuseet Gävleborg 2015:05 BÖRSPLAN Arkeologisk förundersökning RAÄ 51:1 Gävle stad Norr 2:1 Gävle kommun Gästrikland 2013 Bo Ulfhielm BÖRSPLAN Arkeologisk förundersökning RAÄ 51:1 Gävle stad

Läs mer

Apotekargatan Återuppgrävda gamla elschakt

Apotekargatan Återuppgrävda gamla elschakt Rapport 2010:104 Arkeologisk förundersökning i form av schaktövervakning Apotekargatan Återuppgrävda gamla elschakt RAÄ 153 Apotekargatan Linköpings stad och kommun Östergötlands län Olle Hörfors Ö S T

Läs mer

. M Uppdragsarkeologi AB B

. M Uppdragsarkeologi AB B C. M Uppdragsarkeologi AB B C. M Uppdragsarkeologi AB B Omslagsbilden visar platsen för förundersökningen, Västra Brobys kyrka, markerad med röd ellips på utdrag ur Skånska Rekognosceringskartan 1812-1820.

Läs mer

El till 3G-mast vid Fågelberg

El till 3G-mast vid Fågelberg Rapport 2013:51 Arkeologisk utredning etapp 2 El till 3G-mast vid Fågelberg Invid RAÄ 68 Fågelberg 1:4 Vikingstad socken Linköping kommun Östergötlands län Marie Ohlsén Ö S T E R G Ö T L A N D S M U S

Läs mer

Ledningsbyte i Bråfors bergsmansgård

Ledningsbyte i Bråfors bergsmansgård Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2011:50 Ledningsbyte i Bråfors bergsmansgård Arkeologisk förundersökning i form av schaktningsövervakning RAÄ 80:1 Bråfors 1:13 Norbergs socken Norbergs kommun Västmanland

Läs mer

Bredband mellan Sya och Västra Harg

Bredband mellan Sya och Västra Harg Rapport 2013:85 Arkeologisk förundersökning Bredband mellan Sya och Västra Harg Längs väg 594 mellan Sya och Västra Harg Sya och Västra Hargs socknar Mjölby kommun Östergötlands län Rickard Lindberg Anders

Läs mer

Gatubelysning i Skänninge

Gatubelysning i Skänninge Rapport 2010:84 Arkeologisk förundersökning Gatubelysning i Skänninge RAÄ 5 Bjälbogatan/Mjölbygatan Skänninge stad Mjölby kommun Östergötlands län Olle Hörfors Ö S T E R G Ö T L A N D S L Ä N S M U S E

Läs mer

Vindkraftverket som behövde en elkabel

Vindkraftverket som behövde en elkabel Rapport 2008:34 Arkeologisk förundersökning Vindkraftverket som behövde en elkabel Invid bl a RAÄ 74 Hovgården 1:5 Hovs socken Vadstena kommun Östergötlands län Viktoria Björkhager Fredrik Samuelsson Ö

Läs mer

DOKUMENTATION I SAMBAND MED GRUNDLÄGGNING AV BASTIONSSEGMENT, RAÄ

DOKUMENTATION I SAMBAND MED GRUNDLÄGGNING AV BASTIONSSEGMENT, RAÄ Arkeologisk förundersökning i form av schaktningsövervakning 2008 Östra Kurtin DOKUMENTATION I SAMBAND MED GRUNDLÄGGNING AV BASTIONSSEGMENT, RAÄ 19:2 Malmö stad Skåne län Malmö Kulturmiljö Enheten för

Läs mer

Torggatan/Västra Ringgatan

Torggatan/Västra Ringgatan Antikvarisk kontroll Torggatan/Västra Ringgatan Flyttning av dagvattenbrunn Raä 26 Torggatan och Västra Ringgatan Enköping Uppland Joakim Kjellberg 2005:09 Antikvarisk kontroll Torggatan/Västra Ringgatan

Läs mer

Ulrika 3 Kungsholms kyrkogård Arkeologisk förundersökning

Ulrika 3 Kungsholms kyrkogård Arkeologisk förundersökning Ulrika 3 Kungsholms kyrkogård STOCKHOLM RAÄ 103 Arkeologisk förundersökning Kerstin Söderlund, John Wändesjö (foto) Kerstin Söderlund (text) Omslagsbild: Karta över Kungsholmens församling 1847. Stadsmuseet

Läs mer

Rapport 2014:5. Väktaren 4. Arkeologisk förundersökning 2013. Fredrik Grehn

Rapport 2014:5. Väktaren 4. Arkeologisk förundersökning 2013. Fredrik Grehn Rapport 2014:5 Väktaren 4 Arkeologisk förundersökning 2013 Fredrik Grehn Rapport 2014:5 Väktaren 4 Arkeologisk förundersökning 2013 Fredrik Grehn Fornlämningsnr: 20 Väktaren 4, Malmö stad Malmö kommun

Läs mer

Schaktning för fjärrvärme vid Köpings museum

Schaktning för fjärrvärme vid Köpings museum Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2011:38 Schaktning för fjärrvärme vid Köpings museum Arkeologisk förundersökning i form av schaktningövervakning Fornlämning Köping 148:1 Kvarteret Huld Köpings stadsförsamling

Läs mer

Den gamla muren tittar fram

Den gamla muren tittar fram Den gamla muren tittar fram Arkeologisk förundersökning 2009 Odengatan, Kalmar socken, Kalmar kommun Cecilia Ring KALMAR LÄNS MUSEUM Arkeologisk rapport 2009:55 Gärdslösa kyrka Kalmar läns museum Den

Läs mer

Arkeologisk förundersökning 2013. Stadt Hamburg 13 GRUNDUNDERSÖKNING. Malmö stad, Malmö kommun Skåne län. Skånearkeologi Rapport 2013:11.

Arkeologisk förundersökning 2013. Stadt Hamburg 13 GRUNDUNDERSÖKNING. Malmö stad, Malmö kommun Skåne län. Skånearkeologi Rapport 2013:11. Arkeologisk förundersökning 2013 Stadt Hamburg 13 GRUNDUNDERSÖKNING Malmö stad, Malmö kommun Skåne län Skånearkeologi Rapport 2013:11 Per Sarnäs Arkeologisk förundersökning 2013 Stadt Hamburg 13 GRUNDUNDERSÖKNING

Läs mer

Hårnacka. Arkeologisk utredning, etapp 1 Hårnacka 2:7, 3:2, Estuna sn Norrtälje kommun, Uppland. sau rapport 2009:12. Emma Sjöling

Hårnacka. Arkeologisk utredning, etapp 1 Hårnacka 2:7, 3:2, Estuna sn Norrtälje kommun, Uppland. sau rapport 2009:12. Emma Sjöling Hårnacka Arkeologisk utredning, etapp 1 Hårnacka 2:7, 3:2, Estuna sn Norrtälje kommun, Uppland sau rapport 2009:12 Emma Sjöling Hårnacka Arkeologisk utredning, etapp 1 Hårnacka 2:7, 3:2, Estuna sn Norrtälje

Läs mer

. M Uppdragsarkeologi AB B

. M Uppdragsarkeologi AB B C. M Uppdragsarkeologi AB B 2 C. M Uppdragsarkeologi AB B 3 Med anledning av beslut från Länsstyrelsen i Skåne län inför vatten- och avloppsarbete inom fastigheterna Fulltofta 33:19, 36:1 och Osbyholm

Läs mer

Arkeologisk förundersökning för Torrekulla Golf

Arkeologisk förundersökning för Torrekulla Golf UV VÄST RAPPORT 2003:17 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING Arkeologisk förundersökning för Torrekulla Golf Västergötland, Mölndals kn, Fässbergs sn, Alvered 1:8, 1:9, 1:18 och 1:5, RAÄ 116 och del av RAÄ 115

Läs mer

Begränsning av Garnisonskyrkogårdens

Begränsning av Garnisonskyrkogårdens UV RAPPORT 2012:67 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING Begränsning av Garnisonskyrkogårdens östra kant Västergötland, Göteborgs socken, Heden 705:14, fornlämning 436 Carina Bramstång Plura UV RAPPORT 2012:67

Läs mer

MAJAS I ÄNGA. Arkeologisk förundersökning/schaktövervakning. Bollnäs-Änga 5:4 RAÄ 380:1 Bollnäs Socken Bollnäs Kommun Hälsingland 2012.

MAJAS I ÄNGA. Arkeologisk förundersökning/schaktövervakning. Bollnäs-Änga 5:4 RAÄ 380:1 Bollnäs Socken Bollnäs Kommun Hälsingland 2012. Rapport Länsmuseet Gävleborg 2013:05 MAJAS I ÄNGA Arkeologisk förundersökning/schaktövervakning Bollnäs-Änga 5:4 RAÄ 380:1 Bollnäs Socken Bollnäs Kommun Hälsingland 2012 Inga Blennå MAJAS I ÄNGA Arkeologisk

Läs mer

Ättubacken vid Hammars kyrka

Ättubacken vid Hammars kyrka ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2015:04 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING I FORM AV SCHAKTNINGSÖVERVAKNING Ättubacken vid Hammars kyrka Hammar 121:1, Fastigheten Hammar 14:1, Askersunds kommun, Hammars socken, Närke,

Läs mer

Östra Rom. Arkeologisk förundersökning Östra Rom 2:12, Svarteborgs socken, Munkedals kommun Agneta Gustafsson Bohusläns museum Rapport 2010:11

Östra Rom. Arkeologisk förundersökning Östra Rom 2:12, Svarteborgs socken, Munkedals kommun Agneta Gustafsson Bohusläns museum Rapport 2010:11 Östra Rom Arkeologisk förundersökning Östra Rom 2:12, Svarteborgs socken, Munkedals kommun Agneta Gustafsson Bohusläns museum Rapport 2010:11 Östra Rom Enskild väg invid ny E6 Arkeologisk förundersökning

Läs mer

Schaktning för VA i Torggränd Arkeologisk förundersökning inom fornlämning 195:1, kvarteret Draken 1, Sigtuna kommun, Stockholms län

Schaktning för VA i Torggränd Arkeologisk förundersökning inom fornlämning 195:1, kvarteret Draken 1, Sigtuna kommun, Stockholms län Schaktning för VA i Torggränd Arkeologisk förundersökning inom fornlämning 195:1, kvarteret Draken 1, Sigtuna kommun, Stockholms län Arkeologisk förundersökning Rapporter från Arkeologikonsult 2015:2866

Läs mer

FJÄRRVÄRME I UVEDALSGATAN

FJÄRRVÄRME I UVEDALSGATAN RAPPORT 2015:2 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING FJÄRRVÄRME I UVEDALSGATAN RAÄ 156 M FL UVEDALSGATAN M FL LANDERYDS SOCKEN LINKÖPINGS KOMMUN ÖSTERGÖTLANDS LÄN ERIKA RÄF Fjärrvärme i Uvedalsgatan Innehåll Sammanfattning.........................................................

Läs mer

Blekinge museum rapport 2011:5

Blekinge museum rapport 2011:5 Siretorp, RAÄ 61 Siretorp 9:23, Mjällby socken Sölvesborgs kommun Arkeologisk förundersökning Blekinge museum rapport 2011:5 Åsa Alering 2 Innehåll Inledning s. 5 Bakgrund s. 5 Kunskapsläget s. 6 Syfte

Läs mer

. M Uppdragsarkeologi AB B

. M Uppdragsarkeologi AB B C. M Uppdragsarkeologi AB B 2 C. M Uppdragsarkeologi AB B 3 Med anledning av beslut från Länsstyrelsen i Skåne län inför markingrepp inom Örja kyrkogård, fastigheten Örja 32:1, RAÄ 9 i Örja socken och

Läs mer

Kolartorp. underlag för detaljplan, etapp 3. Stockholms län; Södermanland; Haninge kommun; Österhaninge socken; Kolartorp 7:1, 7:2 m.fl.

Kolartorp. underlag för detaljplan, etapp 3. Stockholms län; Södermanland; Haninge kommun; Österhaninge socken; Kolartorp 7:1, 7:2 m.fl. UV RAPPORT 2014:123 ARKEOLOGISK UTREDNING, ETAPP 1 Kolartorp underlag för detaljplan, etapp 3 Stockholms län; Södermanland; Haninge kommun; socken; Kolartorp 7:1, 7:2 m.fl. Karl-Fredrik Lindberg UV RAPPORT

Läs mer

Tvärschakt i Korpgatan

Tvärschakt i Korpgatan Rapport 2012:34 Arkeologisk förundersökning Tvärschakt i Korpgatan RAÄ 5 Korpgatan Skänninge stad Mjölby kommun Östergötlands län Mats Magnusson Ö S T E R G Ö T L A N D S M U S E U M AVDELNINGEN FÖR ARKEOLOGI

Läs mer

Värme i Gällersta kyrka

Värme i Gällersta kyrka ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2015:13 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING I FORM AV SCHAKTNINGSÖVERVAKNING Värme i Gällersta kyrka Gällersta kyrkobol, Gällersta socken Örebro kommun, Närke Johnny Rönngren ARKEOLOGGRUPPEN

Läs mer

Kvarteret Artilleristallet 32:8

Kvarteret Artilleristallet 32:8 UV VÄST RAPPORT 2000:1 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING Kvarteret Artilleristallet 32:8 Västergötland, Göteborg, fornlämning 216, inom Vallgraven Göte Nilsson Schönborg UV VÄST RAPPORT 2000:1 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING

Läs mer

Bergvärme vid Vikingstad kyrka

Bergvärme vid Vikingstad kyrka Rapport 2008:125 Arkeologisk förundersökning Bergvärme vid Vikingstad kyrka Vikingstad kyrkogård Vikingstad socken Linköpings kommun Östergötlands län Christer Carlsson Ö S T E R G Ö T L A N D S L Ä N

Läs mer

ARKEOLOGISKA ARKIVRAPPORTER FRÅN LUND, nr 394. Kv. Eskil 20, Lund. Arkeologisk förundersökning 2011. Aja Guldåker

ARKEOLOGISKA ARKIVRAPPORTER FRÅN LUND, nr 394. Kv. Eskil 20, Lund. Arkeologisk förundersökning 2011. Aja Guldåker ARKEOLOGISKA ARKIVRAPPORTER FRÅN LUND, nr 394 Kv. Eskil 20, Lund Arkeologisk förundersökning 2011 Aja Guldåker Kulturen, Lund 2011 Innehåll Inledning 2 Fornlämningsmiljö 2 Tidigare arkeologiska iakttagelser

Läs mer

Fjärrvärmeanslutningar i Arboga

Fjärrvärmeanslutningar i Arboga Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2006:57 Fjärrvärmeanslutningar i Arboga Förundersökning i form av schaktningsövervakning RAÄ 34 Soopiska gården 2, Fältskären 2 och 3 samt Storgatan Arboga stadsförsamling

Läs mer

Fyra vindkraftverk vid Läppe

Fyra vindkraftverk vid Läppe Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2011:41 Fyra vindkraftverk vid Läppe Särskild utredning Blomsterhult 1:8 och Stavhälla 1:7 m.fl. Västra Vingåkers och Österåkers socken Vingåkers kommun Södermanland

Läs mer

Schaktövervakning intill Bastion St Erik Arkeologisk förundersökning 2014 Gamla stan 2:4, Kalmar stad och kommun, Småland

Schaktövervakning intill Bastion St Erik Arkeologisk förundersökning 2014 Gamla stan 2:4, Kalmar stad och kommun, Småland Schaktövervakning intill Bastion St Erik Arkeologisk förundersökning 2014 Gamla stan 2:4, Kalmar stad och kommun, Småland Cecilia Ring KALMAR LÄNS MUSEUM Arkeologisk rapport 2014 Gärdslösa kyrka Kalmar

Läs mer

Arboga kök Stockholms stad, RAÄ 843 Arkeologisk schaktövervakning 2014

Arboga kök Stockholms stad, RAÄ 843 Arkeologisk schaktövervakning 2014 Arboga kök Stockholms stad, RAÄ 843 Arkeologisk schaktövervakning 2014 John Hedlund Omslagsbild: Arboga kök 1962 fotograferat från ONO av Lennart af Petersens (SSM F68682). Stadsmuseet Box 15025 104 65

Läs mer

Bronsålder och järnålder vid Ullbro

Bronsålder och järnålder vid Ullbro UV RAPPORT 2013:133 ARKEOLOGISK DOKUMENTATION Bronsålder och järnålder vid Ullbro Invid vägtunnel för väg E18 Uppland; Enköpings kommun; Tillinge socken, Ullbro 5:1; Tillinge 391 och 392 Niclas Björck

Läs mer

Särskild arkeologisk undersökning av fornlämning Raä 847 inom fastigheten Solberg 4:97, Njurunda socken, Sundsvalls kommun.

Särskild arkeologisk undersökning av fornlämning Raä 847 inom fastigheten Solberg 4:97, Njurunda socken, Sundsvalls kommun. Särskild arkeologisk unders sökning av fornlämning Raä 847 inom fastigheten Solberg 4:97, Njurunda socken, Sundsvalls kommun. Fornlämning: Raä 847, Fastighet: Solberg 4:97, Socken: Njurunda, Kommun: Sundsvall,

Läs mer

Ramshäll 1:1. Östergötland Linköpings stad och kommun Ramshäll 1:1 Berga hage RAÄ 450, 451, 452 och 188. Dnr 422-00477-2010. Christina Helander

Ramshäll 1:1. Östergötland Linköpings stad och kommun Ramshäll 1:1 Berga hage RAÄ 450, 451, 452 och 188. Dnr 422-00477-2010. Christina Helander UV RAPPORT 2012:177 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING I FORM AV ANTIKVARISK KONTROLL Ramshäll 1:1 Östergötland Linköpings stad och kommun Ramshäll 1:1 Berga hage RAÄ 450, 451, 452 och 188 Dnr 422-00477-2010

Läs mer

Renovering av Villie kyrka

Renovering av Villie kyrka Rapport 2015:18 Renovering av Villie kyrka Fornlämning nr 20:1, Villie socken, Skurups kommun Arkeologisk förundersökning, 2015. Thomas Linderoth Rapport 2015:18 Renovering av Villie kyrka Fornlämning

Läs mer

Figurbilaga till UV Mitt, dokumentation av fältarbetsfasen 2005:7

Figurbilaga till UV Mitt, dokumentation av fältarbetsfasen 2005:7 Figurbilaga till UV Mitt, dokumentation av fältarbetsfasen 2005:7 Dnr 423-1780-2003 Kart- och ritmaterial Maj-Lis Nilsson. Kartor ur allmänt kartmaterial, Lantmäteriverket, 801 82 Gävle. Dnr L 1999/3.

Läs mer

GENOM DIKE OCH VÄG BREDBANDSSCHAKTNING VID ANSTALTEN RAPPORT 2015:46 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING

GENOM DIKE OCH VÄG BREDBANDSSCHAKTNING VID ANSTALTEN RAPPORT 2015:46 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING RAPPORT 2015:46 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING GENOM DIKE OCH VÄG BREDBANDSSCHAKTNING VID ANSTALTEN RAÄ 31:1 OCH 32:1 ÖSTANÅ 6:1 SKÄNNINGE STAD MJÖLBY KOMMUN ÖSTERGÖTLANDS LÄN ROGER LUNDGREN Genom dike och

Läs mer

Ättubacken vid Hammars kyrka

Ättubacken vid Hammars kyrka ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2015:04 ARKEOLOGISK UTREDNING ETAPP 2 I FORM AV SCHAKTNINGSÖVERVAKNING Ättubacken vid Hammars kyrka Hammar 121:1, Fastigheten Hammar 14:1, Askersunds kommun, Hammars socken,

Läs mer

kv Pilgrimen 3 A V D E L N I N G E N F Ö R A R K E O L O G I Rapport 2008:54 Arkeologisk förundersökning

kv Pilgrimen 3 A V D E L N I N G E N F Ö R A R K E O L O G I Rapport 2008:54 Arkeologisk förundersökning Rapport 2008:54 Arkeologisk förundersökning kv Pilgrimen 3 RAÄ 14 Söderköpings stad och kommun Östergötlands län Emma Karlsson Ö S T E R G Ö T L A N D S L Ä N S M U S E U M A V D E L N I N G E N F Ö R

Läs mer

Lilla Nygatan. Arkeologisk förundersökning i form av schaktningsövervakning 2007. Malmö stad RAÄ 20 Skåne län

Lilla Nygatan. Arkeologisk förundersökning i form av schaktningsövervakning 2007. Malmö stad RAÄ 20 Skåne län Arkeologisk förundersökning i form av schaktningsövervakning 2007 Lilla Nygatan Schaktningsövervakning i samband med VA-arbeten Malmö stad RAÄ 20 Skåne län # Malmö Kulturmiljö Enheten för Arkeologi Rapport

Läs mer

Bredbandsutbyggnad i områdena Finspång - Rejmyre och Ljusfallshammar - Grytgöl

Bredbandsutbyggnad i områdena Finspång - Rejmyre och Ljusfallshammar - Grytgöl Rapport 2006:18 Arkeologisk utredning etapp 1 Bredbandsutbyggnad i områdena Finspång - Rejmyre och Ljusfallshammar - Grytgöl Hällestad, Regna, Skedevi och Risinge socknar Finspångs kommun Östergötlands

Läs mer

Svedala kyrka Arkeologisk förundersökning 2010

Svedala kyrka Arkeologisk förundersökning 2010 Rapport 2011:7 Svedala kyrka Arkeologisk förundersökning 2010 Lars Jönsson Rapport 2011:7 Svedala kyrka Arkeologisk förundersökning 2011 Lars Jönsson Fornlämningsnr: 91 Svedala kyrka Svedala sn Svedala

Läs mer