SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum"

Transkript

1 Sammanträdesdatum Samhällsbyggnadsutskottet (13) Plats och tid: Astrakanen, kommunkontoret i Båstad kl Beslutande: Thomas Andersson (FP), ordförande Pelle Höglund (M), ledamot Ann Marie Johnsson (C), tjg. ers. för Haakon Böcker (C), ledamot Ingrid Zäther (S), ledamot James Johnson (BP), ledamot Övriga närvarande: Linda Wahlström, nämndsekreterare Katarina Toremalm (MP), insynspolitiker Utses att justera: Ann Marie Johnsson, ersättare. Justeringens plats och tid: Kommunkansliet i Båstad, torsdagen den 19 september 2013 kl Sekreterare Paragrafer: Linda Wahlström Ordförande Justerande Thomas Andersson Ann Marie Johnsson ANSLAG/BEVIS Organ: SAMHÄLLSBYGGNADSUTSKOTTET Sammanträdesdatum: Datum för anslags uppsättande: Förvaringsplats för protokollet: Kommunkansliet Datum för anslags nedtagande: U nderskrift Linda Wahlström Utdragsbestyrkande

2 Samhällsbyggnadsutskottet KS su 64 Godkännande av dagordningen Beslut Samhällsbyggnadsutskottet beslutar: 1. Dagordningen godkänns efter följande justeringar: Extra informationspunkt: Aurora 9, Majvägen i Båstad Extra informationspunkt: Östra Varegården 1:42 Extra informationpunkt: Dom om samfälld väg i Kattvik, Informationspunkt om Padelbanan utgår idag. Extra delgivning: JO beslut Troentorp 1:31.

3 Samhällsbyggnadsutskottet KS su 65 Informationspunkter a) Tertialbokslut 2 (Verksamhetsområdecheferna) b) Hallandsåstunneln Vad händer fram till öppning för trafik? (Anders/Bo) c) First Camp, Torekov (Torbjörn) d) Svenstorp 3:18 Överklagat bygglov för nybyggnad av mast, bilaga (Torbjörn) e) Logg för ärendebevakning i Samhällsbyggnadsutskottet, bilaga f) Aurora 9, Majvägen i Båstad ansökan om bygglov: Återrapportering (Torbjörn) g) Östra Varegården 1:42 Mark och miljödomstolen avslår ansökan om uttagande av byggnadsavgift. Vad innebär denna dom för oss? (Torbjörn/Carl Magnus) h) Dom från Svea Hovrätt Fastighetsreglering avseende fastigheten Dejarp 5:23 och samfälld mark i Båstads kommun. Dnr KS 734/

4 Samhällsbyggnadsutskottet KS su 66 dnr: KS 602/ Båstads kommuns remissvar avseende fastställelse av arbetsplan för Inre Kustvägen Hemmeslöv-Skummeslöv, Båstads kommun i Skåne län och Laholms kommun i Hallands län Beslutsunderlag Beslut Trafikverket Region Syd har överlämnat arbetsplanen till Trafikverket för fastställelseprövning. De synpunkter som kom in när arbetsplanen ställdes ut har kommenterats av väghållningsmyndigheten i en promemoria. Länsstyrelsen har i yttrande tillstyrkt att arbetsplanen fastställs. Tillfälle har, inför fastställelsen, getts bl a till Båstads kommun att lämna synpunkter i ärendet. Kommunen ser anledning att, med utgångspunkt i det som framfördes under utställning, framföra ytterligare några synpunkter i enlighet med bilagt remissvar. Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadschef Lisa Rönnberg och kommunekolog Magnus Sjeldrup, daterad , med tillhörande bilagor. Lisa Rönnberg, samhällsbyggnadschef Samhällsbyggnadsutskottet beslutar: 1. Ledamöterna tar del av remissvaret över fastställelsen av Trafikverkets arbetsplan för Inre Kustvägen och är medvetna om att kommunstyrelsens ordförande kommer underteckna yttrandet då remisstiden ej medger kommunstyrelsens beslut i ärendet.

5 Samhällsbyggnadsutskottet KS su 67 dnr: KS 602/ Detaljplan för Eskilstorp 6:37 m.fl. (Inre Kustvägen) - Beslut om förnyad utställning Ett detaljplaneförslag som syftar till att skapa förutsättningar för att bygga ut Inre Kustvägen, Båstads nya station samt utveckla områdena i direkt anslutning till stationen har tagits fram. Planförslaget var föremål för samråd under perioden till och utställning under perioden till Under och efter utställningen har synpunkter framförts och information tillkommit som föranlett förändringar av planförslaget. Eftersom planförslaget har justerats och kompletterats på ett sätt som kan påverka sakägare och övriga berörda föreslås att en förnyad utställning genomförs och ett förslag till nya utställningshandlingar har därför tagits fram. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadschef Lisa Rönnberg, daterad , med tillhörande bilagor. Yrkanden Johan Thein, arkitektfirman Krook och Tjäder. Ingrid Zäther (S): Skrivningen Tillåten höjd för bebyggelse och högsta antal våningar för kvarteret norr om torget har ökats till 22 meters byggnadshöjd och 6 (våningar) ska tas bort ur förslaget till nytt planförslag. Den tidigare skrivningen, 15 meters totalhöjd och 4 våningar ska istället kvarstå. Thomas Andersson: Bifall till tjänstemannaförslaget. Beslut Reservation Samhällsbyggnadsutskottet beslutar: 1. Förslag till detaljplan för Eskilstorp 6:37 m.fl. godkänns för förnyad utställning i enlighet med tjänstemannaförslaget daterat Ingrid Zäther (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt yrkande som avslagits.

6 Samhällsbyggnadsutskottet KS su 68 dnr: KS 956/ Nytt ställningstagande avseende utökat strandskydd vid Norrviken Kommunfullmäktige fattade beslut i fråga om det utvidgade strandskyddet för hela Båstads kommuns kustremsa och förslaget är inskickat till Länsstyrelsen i enlighet med anvisningarna. Tjänstemännen har i samband med och efter beslutet uppmärksammat kommunens politiska företrädare på att föreliggande beslut i strandskyddsfrågan, för området kring Norrviken, ligger i strid med tidigare taget beslut avseende planbesked som finns för samma område. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse från miljöstrateg Magnus Sjeldrup, daterat , med tillhörande bilaga. Samhällsbyggnadchef Lisa Rönnberg och miljöstrateg Magnus Sjeldrup. Deltar ej i beslutet Ann Marie Johnsson (C), James Johnson (BP) och Ingrid Zäther (S) deltar ej I beslutet. Yrkanden Thomas Andersson (FP) och Pelle Höglund (M): Bifall till tjänstemannaförslaget daterat Kommunfullmäktige beslutar: 1. Beslut för Norrviken, i frågan om det utökade strandskyddet, ändras till tjänstemannaförslaget.

7 Samhällsbyggnadsutskottet KS su 69 dnr: KS 1369/ Yttrande - Plansamråd för detaljplan för Havsstranden i Skummeslövsstrand, Laholms kommun Laholms kommun har för avsikt att pröva möjligheterna att gå fram med en detaljplan gällande Havsstranden i Skummeslövstrand. Planområdet utgörs av stranden i Skummeslövstrand. Planområdet begränsas i norr av stranden i Mellbystrand, i väster av havet, i söder av föreslaget naturreservat fram till kommungränsen mot Båstad och i öster främst av fritidsbebyggelse. Strandområdet (12 km sandstrand) utgör en väsentlig del av kustområdets allmänplatsmark. 5 km av stranden är befintlig eller planerat naturreservat. Stranden är planlagd som parkmark men nyttjas bl a som bilparkering för badande. Beslutsunderlag Tjänsteyttrande från kommunekolog Magnus Sjeldrup, daterat , med tillhörande bilaga. Kommunstyrelsen beslutar: 1. Yttrandet antas såsom kommunstyrelsens eget yttrande och skickas över till Laholms kommun.

8 Samhällsbyggnadsutskottet KS su 70 dnr: KS 1184/ Yttrande - Program för europeiskt territoriellt samarbete - Interreg Öresund-Kattegatt-Skagerrak På uppdrag av de danska, norska och svenska regeringarna arbetar regionerna kring Öresund Kattegatt Skagerak (ÖKS) med att ta fram ett program för europeiskt territoriellt samarbete, Interreg Öresund Kattegatt Skagerrak Programmet ger möjligheter för aktörer att söka finansiering för konkreta utvecklingsprojekt i samarbete med andra parter i ÖKS geografin. Programmets funktion är att knyta samman Europa 2020 strategin med nationella planer och de regionala och loka utvecklingsplanerna. Programdokumentet utgår från förslag till förordningar och kan därmed revideras i enlighet med EU kommissionens slutgiltiga förordningar. Beslutsunderlag Tjänsteyttrande från miljöstrateg Magnus Sjeldrup, daterat , med tillhörande bilaga. Miljöstrateg Magnus Sjeldrup. Kommunstyrelsen beslutar: 1. Remissyttrandet över förslag till program för europeiskt territoriellt samarbete Interreg Öresund Kattegatt Skagerrak antas såsom kommunstyrelsens eget yttrande.

9 Samhällsbyggnadsutskottet KS su 71 dnr: KS 1315/ Fogdarp 2:3 - Samrådsyttrande gällande planerat naturvårdsavtal Skogsstyrelsen överväger att teckna ett naturvårdsavtal för fastigheten Fogdarp 2:3. Båstads kommun har blivit ombedda att yttra sig beträffande tecknandet av detta avtal. Syftet med ett naturvårdsavtal är att utveckla och bevara de naturvärden som redan finns. I avtalet regleras hur naturvärdena ska bevaras och utvecklas, och vilken ersättning man får. Naturvårdsavtal kan tecknas såväl för områden som behöver utvecklas fritt som för sådana där det behövs en naturvårdande skötsel för att naturvärdena ska bestå och utvecklas. Äganderätten till marken eller jakträtten påverkas inte av att markägaren väljer att teckna ett naturvårdsavtal. Tecknandet av detta påverkar inte Båstads kommun ekonomiskt. Beslutsunderlag Tjänsteyttrande från miljöstrateg Magnus Sjeldrup, daterat , med tillhörande bilaga. Miljöstrateg Magnus Sjeldrup. Kommunstyrelsen beslutar: 1. Yttrande över samråd för naturvårdsavtal för fastigheten Fogdarp 2:3 antas såsom kommunstyrelsens eget yttrande.

10 Samhällsbyggnadsutskottet KS su 72 dnr: M , KS 1621/ Svar på JO-anmälan avseende Slammarp 1:105 - redovisning av handläggningen gällande klagomålet på luftvattenvärmepump JO anmälan har inkommit till kommunen deras dnr Miljö och hälsoskyddsinspektör Åsa Lundin har i tjänsteskrivelse med tillhörande bilaga redogjort för ärendets handläggning. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse från miljö och hälsoskyddsinspektör Åsa Lundin, daterad , med tillhörande bilaga. Miljö och hälsoskyddsinspektör Åsa Lundin. Kommunstyrelsen beslutar: 1. Redogörelsen av ärendets handläggning daterad godkänns att skickas över till JO som svar på remissen från JO.

11 Samhällsbyggnadsutskottet KS su 73 Delgivningar Återfinns i separat pärm på sammanträdet. Anmäls och läggs till handlingarna. Instans/datum Fastighet el. motsv. Ärendebeskr./beslut Utfall gentemot kommunen Dom från Växjö tings Mark och miljö rätt, domstolen Varan 9:2, Torekov Överklagat beslut om bygglov för nybyggnad av miljöhus. Mark och miljödomstolen avslår överklagandet. Positivt Beslut från Läns styrelsen i Skåne, Hemmeslöv 25:3 Överklagat beslut om bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad. Länsstyrelsen upphäver det överklagade beslutet. Negativt JO, Riksdagens ombudsmän, justitieombudsmannen Troentorp 1:31 Kritik mot kommunstyrelsen i Båstads kommun för handläggningen av ett bygglovsärenden enligt PBL Negativt

12 Samhällsbyggnadsutskottet KS su 74 dnr: B , KS 390/ Dejarp 6:44 - Överklagande av länsstyrelsens beslut Båstads kommun överklagar Länsstyrelsens beslut om bygglov på fastigheten Dejarp 6:44 till Mark och miljödomstolen i Växjö. Beslutsunderlag Yttrande från stadsarkitekt Torbjörn Ziegler, daterat Stadsarkitekt Torbjörn Ziegler. Kommunstyrelsen beslutar: 1. Bifogat yttrande med överklagan av Länsstyrelsens beslut antas såsom kommunstyrelsens eget och översänds till Mark och miljödomstolen.

13 Samhällsbyggnadsutskottet KS su 75 dnr. KS 1620/ Svar på enkät om tillsynsrelaterat arbete enligt plan och bygglagstiftningen, PBL/PBF för året 2012 Underlag till beslutet Det har inkommit en enkät från Länsstyrelsen gällande tillsynsrelaterat arbete enligt plan och bygglagstiftningen, PBS/PBF för året 2012 för kommunstyrelsens besvarande. Förslag till besvarad enkät från stadsarkitekt Torbjörn Ziegler, bilaga. Kommunstyrelsen beslutar: 1. Enkäten från Länsstyrelsen besvaras i enlighet med föreliggande förslag.

Rådhuset, lilla sessionssalen, kl 15.00-18.40. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2.

Rådhuset, lilla sessionssalen, kl 15.00-18.40. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. 1 1 (36) Plats och tid Rådhuset, lilla sessionssalen, kl 15.00-18.40 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens

Läs mer

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Sammanträdesrum 429, 2015-03-11, kl. 08:30 16:10

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Sammanträdesrum 429, 2015-03-11, kl. 08:30 16:10 Plats och tid: Sammanträdesrum 429, 2015-03-11, kl. 08:30 16:10 Beslutande: Lars Nyander (S) Stig Andersson (EP) Robin Holmberg (M) Arne Jönsson (S) Christer Hansson (S) Åsa Larsson (S) Susanne Jönsson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Rådhus Skåne, kl. 10:00-10:35. Beslutande Heléne Fritzon (S) Katarina Honoré (S) Peter Johansson (M) Anders Svensson (S) Pierre Månsson (FP) Niclas Nilsson (SD)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Rådhus Skåne kl. 10:00-11:10. Beslutande Heléne Fritzon (S) Pierre Månsson (FP) Peter Johansson (M) Anders Svensson (S) Sven Nilsson (C) Niclas Nilsson (SD) Katarina

Läs mer

Föredragningslista - Bygg- och plannämnden

Föredragningslista - Bygg- och plannämnden Föredragningslista - Bygg- och plannämnden Plats och tid för sammanträdet Sjukhemmet, Fränsta, onsdagen den 26 november 2003. Samling 09.00 vid f.d dagcenter, Industrigatan, Fränsta Gruppmöten Föredragande

Läs mer

Beslutande Pierre Månsson (FP) Peter Johansson (M) Anders Svensson (S) Katarina Honoré (S) Leif Rülf, HR-direktör ANSLAG/BEVIS

Beslutande Pierre Månsson (FP) Peter Johansson (M) Anders Svensson (S) Katarina Honoré (S) Leif Rülf, HR-direktör ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Rådhus Skåne 10:00-11:15 Beslutande Pierre Månsson (FP) Peter Johansson (M) Anders Svensson (S) Katarina Honoré (S) Ersättare Ulf Persson (C) tjänstgörande Agneta

Läs mer

Kommunstyrelsen 2014-02-04 1 (3)

Kommunstyrelsen 2014-02-04 1 (3) Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-02-04 1 (3) Sida Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 08.00-08.10 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Sofia Jarl

Läs mer

Byggnadsnämnden 2014-12-15 1 (83) Byggnadsnämndens presidieberedning

Byggnadsnämnden 2014-12-15 1 (83) Byggnadsnämndens presidieberedning 2014-12-15 1 (83) s presidieberedning Plats och tid Stadsbyggnadsförvaltningen Mora Orsa, kl. 13.15 15.20 Beslutande Peter Helander (C) Lassä Bröms (C) Sven Anders Söderberg (M), 198-214 Jan-Olov Sundqvist

Läs mer

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-11-17. Kommunkontoret, Surahammar Måndag 17 november2014, kl. 13.00-14.55

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-11-17. Kommunkontoret, Surahammar Måndag 17 november2014, kl. 13.00-14.55 2014-11-17 Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Surahammar Måndag 17 november2014, kl. 13.00-14.55 Britt-Inger Fröberg (S), ordförande Tobias Nordlander (S) Patrik Boström (S) Kennet Hedlund (S) Christina

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Byggnadsnämnden 2007-06-20 1 Plats och tid: Hobysalen, Stadshuset, Ronneby, kl 13.00 17.15 Beslutande: Jonni Karlberg, ordf, s Gunnar Ferm, s Margareta Yngveson, s, 147-171; 173-181 Eivor Hansson, s Ulrik

Läs mer

SURAHAMMARS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Bygg- och Miljönämnden Sammanträdesdatum

SURAHAMMARS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Bygg- och Miljönämnden Sammanträdesdatum Plats och tid Vita rummet, kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 10 mars 2014, klockan 14.00 15.50 Beslutande Tobias Nordlander (S) ordförande Johanna Skottman (S) Per Jörgensen (S) Markku Ollila (S)

Läs mer

Ann-Sophie Nygren Jan Widegren, 41-47 Birgitta Luoto Calinge Lindberg Björn Johansson. Daniel Johansson Anna-Maija Alajoki

Ann-Sophie Nygren Jan Widegren, 41-47 Birgitta Luoto Calinge Lindberg Björn Johansson. Daniel Johansson Anna-Maija Alajoki 1(14) Sammanträdesprotokoll Blad 1 (2) Plats och tid Kommunhuset rum 293 kl 13.15-14.10 Beslutande Inge Ståhlgren (S) Ann-Sophie Nygren (S) Jan Widegren, 41-47 (M) Birgitta Luoto (S) Calinge Lindberg (S)

Läs mer

Handledning Plan- och bygglagen en vägledning

Handledning Plan- och bygglagen en vägledning Handledning Plan- och bygglagen en vägledning Innehåll 1. Inledning 1 1.1 Introduktion 1 1.2 Var finns reglerna och vilka är myndigheterna 1 1.3 Vilka rättsliga instrument som finns i plan- och bygglagen

Läs mer

KS10.162. Stora Bråta program för bostäder. Samrådsredogörelse del 2. Sektor samhällsbyggnad Planenheten 2015-05-11

KS10.162. Stora Bråta program för bostäder. Samrådsredogörelse del 2. Sektor samhällsbyggnad Planenheten 2015-05-11 KS10.162 Stora Bråta program för bostäder Samrådsredogörelse del 2 Sektor samhällsbyggnad Planenheten 2015-05-11 Innehåll 1 Hur samrådet har genomförts 4 2 Sammanfattning av synpunkter samt ställningstagande

Läs mer

Planprocessen för detaljplaner som påbörjats mellan 1 maj 2011 31 december 2014 2014-12-19

Planprocessen för detaljplaner som påbörjats mellan 1 maj 2011 31 december 2014 2014-12-19 Planprocessen för detaljplaner som påbörjats mellan 1 maj 2011 31 december 2014 2014-12-19 Innehåll NNN5 NNN8 NNN 10 NNN 12 NNN 13 NNN 14 NNN 15 NNN 16 NNN 17 NNN 18 NNN 19 NNN 20 NNN 21 NNN 22 NNN 23

Läs mer

Från analog till digital

Från analog till digital 2014:3 Från analog till digital Insatser för att främja en digital planprocess MISSIV DATUM DIARIENR 2014-02-13 2013/91-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2013-03-27 S2013/2536/PBB (delvis) Regeringen Socialdepartementet

Läs mer

Planläggningsprocessen regleras i väglagen (1971:948), lagen om byggande av järnväg (1995:1649) och miljöbalken (1998:808).

Planläggningsprocessen regleras i väglagen (1971:948), lagen om byggande av järnväg (1995:1649) och miljöbalken (1998:808). Så planeras en väg Planläggningsprocessen regleras i väglagen (1971:948), lagen om byggande av järnväg (1995:1649) och miljöbalken (1998:808). PLANLÄGGNING (ÅTGÄRDER ENLIGT STEG 3 OCH 4) Åtgärdsvalsstudie

Läs mer

En effektivare planoch bygglovsprocess

En effektivare planoch bygglovsprocess En effektivare planoch bygglovsprocess Betänkande av Plangenomförandeutredningen Stockholm 2013 SOU 2013:34 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes

Läs mer

PROTOKOLL. Maud Jonsson. Datum Omsorgsnämnden 2015-04-15. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-15:00.

PROTOKOLL. Maud Jonsson. Datum Omsorgsnämnden 2015-04-15. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-15:00. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-15:00 Beslutande: Helena Brink (C), ordförande László Gönczi (MP) Tommy Olsson (C) Kennet Hedman (M) Victoria Andersson (M) Maud Jonsson (FP)

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2014-02-27

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2014-02-27 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2014-02-27 Närvarande: F.d. justitieråden Susanne Billum och Severin Blomstrand samt justitierådet Kristina Ståhl. Nya åtgärder som kan genomföras utan krav

Läs mer

Regeringens proposition 2012/13:178

Regeringens proposition 2012/13:178 Regeringens proposition 2012/13:178 En tydligare lag om kommunernas bostadsförsörjningsansvar Prop. 2012/13:178 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 19 juni 2013 Fredrik

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-06-11 Utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-06-11 Utbildningsnämndens arbetsutskott Tid och plats 2015-06-11 - i Kommunhuset klockan 13.00-15.30 Beslutande Björn Zorec (FP) - ordförande Kenny Lärkevie (C) - 1:e vice ordförande Leif Svensson (S) - 2:e vice ordförande Gunilla Edman (S)

Läs mer

DOM 2015-04-15 Stockholm

DOM 2015-04-15 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060304 DOM 2015-04-15 Stockholm Mål nr P 1433-15 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Vänersborgs tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2015-01-29 i mål nr P 2142-14,

Läs mer

Detaljplan för Ubbarp 8:20 m fl

Detaljplan för Ubbarp 8:20 m fl 1(14) 2015-03-04 Dnr KS: 2012.0600 Detaljplan för Ubbarp 8:20 m fl Ulricehamns kommun Västra Götalands län SAMRÅDSREDOGÖRELSE HUR SAMRÅDET HAR GENOMFÖRTS Detaljplaneförslaget har varit föremål för samråd

Läs mer

Nya steg för en effektivare plan- och bygglag

Nya steg för en effektivare plan- och bygglag Ds 2014:31 Nya steg för en effektivare plan- och bygglag Socialdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden 2015-06-11

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden 2015-06-11 Tid och plats A-salen i kommunhuset, Växjö, kl. 14:00 17:28 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Sofia Stynsberg (M), Ordförande Gunnar Storbjörk (S), 1:e vice ordförande Cheryl

Läs mer

PROTOKOLL. Markus Evensson. Datum Kommunstyrelsens allmänna utskott 2015-03-10

PROTOKOLL. Markus Evensson. Datum Kommunstyrelsens allmänna utskott 2015-03-10 Plats och tid Enåsenrummet, Förvaltningshuset, Ljusdal, klockan 08:30-11:40 Beslutande Lars Molin (M), ordförande Yvonne Oscarsson (V) Harald Noréus (FP) Markus Evensson (S), 33-47 och 49-54 Örjan Fridner,

Läs mer

Delges: De som. lämnat synpunkter UTLÅTANDE EFTER. ringar är. ning och. ningen.

Delges: De som. lämnat synpunkter UTLÅTANDE EFTER. ringar är. ning och. ningen. 1 Ingrid Legrell Crona Tel: 021-39 15 58 Utlåtande 2012-10-30, kompletteratt efter KS beslut 2012-11-21 Delges: De som lämnat synpunkter VÄSTERÅS ÖVERSIKTSPLAN 2026 med utblick mot 2050 UTLÅTANDE EFTER

Läs mer

TRVÖK Trafikverkets övergripande krav för fysisk planläggning av vägar och järnvägar TDOK 2012:1151

TRVÖK Trafikverkets övergripande krav för fysisk planläggning av vägar och järnvägar TDOK 2012:1151 TRVÖK Trafikverkets övergripande krav för fysisk planläggning av vägar och järnvägar TDOK 2012:1151 Dokumenttitel: TRVÖK DokumentID: TDOK 2012:1151 Dokumenttyp: Anläggningsstyrning övergripande krav Version:

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-06-10 Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-06-10 Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(15) Tid och plats 2015-06-10 - Kommunhuset klockan 13.00-14.40. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Gunnar Edvardsson (KD) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Tommy

Läs mer