Medie- och kommunikationsvetenskap

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Medie- och kommunikationsvetenskap"

Transkript

1 Institutionen för journalistik och masskommunikation Göteborgs universitet Kursplaner och litteraturlistor för Medie- och kommunikationsvetenskap Vårterminen 2007

2 Grundkurs, 20 poäng Kursen inrättad Kursplan fastställd av samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden med ändringar , och Kursen ges som fristående kurs, men kan även ingå i vissa allmänna utbildningslinjers valfria del. Kursens syfte Kursens syfte är att ge studenterna grundläggande kunskaper om kommunikation och medier genom ett i huvudsak teoretiskt och analytiskt förhållningssätt till området. Utbildningen utgår i första hand från ett samhällsvetenskapligt perspektiv men målen för utbildningen kräver att ett humanistiskt perspektiv integreras inom utbildningen. Delkurserna på grundnivå går från en inledande allmän introduktion över beskrivningar av produktionens villkor (mediestrukturen) till rollen (människan i organisationen och samhället). Kursens innehåll Kursen består av fyra delkurser: 1. Medie- och kommunikationsvetenskapens grunder 5 poäng 2. Mediekunskap, 5 poäng 3. Organisationskommunikation, 5 poäng 4. Mediernas publik, 5 poäng 2

3 Delkurs 1. Medie- och kommunikationsvetenskapens grunder, 5 poäng Syftet med kursen är att introducera ämnet medie- och kommunikationsvetenskap, dess problemområden och centrala begrepp. Utifrån ett historiskt perspektiv diskuteras hur ämnet utvecklats utifrån samhälleliga förändringar, förändringar av mediestruktur och mediers ställning. Under kursen ges även exempel på hur kommunikationsteoretiska frågeställningar kan tillämpas på aktuella mediefrågor. Ämnets problemområden diskuteras och belyses mot bakgrund av olika forskningstraditioner inom samhällsvetenskap och humaniora. Under kursens gång ges också exempel på vad ett vetenskapligt förhållningssätt innebär och vilka metoder som kan brukas inom ämnet. Hadenius, Stig och Lennart Weibull (2003) Massmedier, En bok om Press, Radio & TV, 8:e rev. uppl. Albert Bonniers Förlag Falkheimer, Jesper (2001) Medier och kommunikation: en introduktion, Studentlitteratur AB Medierna i samhället. Kontinuitet och förändring (1999) red. Ulla Carlsson, Nordicom-Sverige (finns att köpa på inst. (40:-) McQuail Denis (2005) Mcquail s Mass Communication Theory, Sage Publication Ltd. UK Sidor att läsa Medie-Sverige 2004, Nordicom (finns att köpa på inst.) 50:-) 3

4 Delkurs 2. Mediekunskap 5 poäng Kursen syftar till att ge en förståelse av mediers politiska, ekonomiska och kulturella villkor och deras betydelse för det innehåll som produceras. De grundläggande dragen i det svenska medielandskapet presenteras. Tyngdpunkten ligger på de stora medierna som dagspress, radio och TV. Men kursen belyser även andra medier och lägger vikt vid framväxandet av nya kommunikationsteknologier. Hadenius, Stig och Lennart Weibull (2003) Massmedier, En bok om Press, Radio & TV, 8:e uppl. Albert Bonniers Förlag Olsson, Anders R. (2006) Yttrande och tryckfrihet, Handbok för journalister, upplaga 5, Studentlitteratur AB McQuail Denis (2005) Mcquail s Mass Communication Theory, Sage Publication Ltd. UK Sidor att läsa Sändningstillstånd för TV, sändningstillstånd för SVT, Radio- och TV-lagen samt Lokalradiolagen kan hämtas ner på: Medie-Sverige 2004, Nordicom (finns att köpa på inst.) 50:-) Delkurs 3. Organisationskommunikation, 5 poäng Kursen tar avstamp i organisationsteori och belyser sociologiska och socialpsykologiska perspektiv på individens och organisationen. I kursen gås grundläggande socialpsykologiska och organisationsteoretiska begrepp igenom, t ex roller, individens förutsättningar för kommunikation, inlärning, förutsättningar för mellanmänsklig kommunikation, ledarskap och sociala nätverk. Betoningen ligger på hur människan kommunicerar inom organisationer, men aspekter på organisationers omvärldskommunikation berörs också.. Angelöw, Bosse och Thom Jonsson (2000) Introduktion till socialpsykologi, 2:a uppl., Studentlitteratur, Lund Sidor att läsa 270 Strid, Jan (1999) Internkommunikation, Studentlitteratur AB, Lund 85 Jacobsen, Dag Ingvar och Jan Thorsvik (2002) Hur moderna organisationer fungerar, 2:a uppl., Studentlitteratur, Lund 518 4

5 Delkurs 4. Mediernas publik, 5 poäng Syftet med delkursen är att belysa medieanvändning och mediernas betydelse i dagens samhälle. Kursen är uppbyggd kring två teman. Det första tar fasta på mediernas roll och betydelse i det offentliga livet med utgångspunkt från individen som samhällsmedborgare. Här belyses förutsättningar och effekter av medierad och planerad kommunikation, journalistik, opinionsbildning och samhällsinformation. Det andra temat tar fasta på mediernas roll i det privata livet utifrån begrepp som konsumtion, identitet och livsstil. Sidor att läsa Hadenius, Stig och Lennart Weibull (2003) Massmedier, En bok om Press, Radio & TV, 8:e rev. uppl., delar, Albert Bonniers Förlag McQuail Denis (2005) Mcquail s Mass Communication Theory, Sage Publication Ltd. UK 142 Medie-Sverige 2004, Nordicom (finns att köpa på exp. 3:e vån. 50:-) von Feilitzen Cecilia, Medievåldets påverkan, En kortfattad forskningsöversikt (2001) Nordicom (finns att köpa på exp. 3:e vån., 10:-) 10 Kompendium (finns att köpa på exp. 3:e vån. 30:-) 100 Undervisning Undervisning anordnas i form av lektions- och gruppundervisning, övningar samt seminarier. Prov och betyg För varje delkurs anordnas ett eller flera skriftliga eller muntliga prov. Prov på delkurser bedöms med betygen Godkänd, Väl godkänd eller Underkänd. Samma princip tillämpas för slutbetyg från kursen. Vissa delmoment i delkurserna av laborativ karaktär betygssätts med G eller U. I förekommande fall är godkänt genomförande av övningar en förutsättning för godkännande på delkurs. Studerande som har underkänts i prov har rätt att undergå nytt prov. Studerande som underkänts två gånger i ett visst prov har rätt att begära att annan examinator utses. Ansökan ställs till institutionsstyrelsen. Förkunskapskrav Grundläggande behörighet Kursutvärdering De studerande bereds tillfälle att muntligt utvärdera delkurser fortlöpande samt skriftligen efter varje kurs slut. Beslut om kurslitteratur fattas fortlöpande av institutionsstyrelsen. 5

6 Fortsättningskurs, 20 poäng Kursen inrättad Kursplan fastställd av SABSUFO med ändring av socialvetenskapliga sektionsnämnden och samt av samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden Kursen ges som fristående kurs Kursens syfte Kursens syfte är att ge studenterna fördjupade kunskaper om medierad kommunikation genom ett i huvudsak teoretiskt och analytiskt förhållningssätt till området. Utgångspunkten för fortsättningskursen är att medierna utgör en viktig del av offentligheten och att det sker en kamp om tillträdet till denna offentlighet. Kursen belyser aktörernas roll och villkor samt resultatet av deras kamp i form av mediernas innehåll. Kursen skall vidare ge förutsättningar för att den studerande självständigt skall kunna genomföra en vetenskaplig analys av ett problem inom medie- och kommunikationsområdet. Utbildningen utgår i första hand från ett samhällsvetenskapligt perspektiv men målen för utbildningen kräver att ett humanistiskt perspektiv integreras inom utbildningen. Kursens innehåll Kursen består av fyra delkurser: Makt och medier, 5 poäng Mediernas innehåll, 5 poäng Forskningsprocessen, 5 poäng Projektarbete, 5 poäng 6

7 Kursbeskrivningar och litteraturlista Delkurs 1. Makt och medier, 5 poäng Kursens syfte är att belysa hur olika samhällsinstitutioner och aktörer arbetar strategiskt för att få tillträde till, och utrymme i, den offentliga debatten. En utgångspunkt för kursen är att makten i samhället i stor utsträckning är en kamp om uppmärksamhet där syftet är att påverka beslutsfattare och allmänhet samt att medierna har en central roll i denna kamp. Fokus i kursen ligger på PR, lobbyism, politiska valkampanjer och samhällsinformation och hur dessa verksamheter kan relateras till massmedier och journalistik. Sidor att läsa Gripsrud, Jostein (2002) Mediekultur, Mediesamhälle. Daidalos 40 Bourdieu, Pierre (2000) Om Televisionen. Brutus Östlings Bokförlag Symposium, Stockholm Larsson Larsåke (2005) Opinionsmakarna: en studie om PR-konsulter, journalistik och demokrati, Studentlitteratur AB JMG granskaren, Journalist 2000, nr 2-3, 2001 (finns att köpa på exp. 3:e vån.40:-) 80 Delkurs 2. Mediernas innehåll, 5 poäng Kursens syfte är att belysa mediernas innehåll och hur detta förändrats över tid. En utgångspunkt för kursen är att mediernas innehåll och medieforskningen bör förstås i relation till såväl samhällsutveckling som medieutveckling. Ytterligare frågor som behandlas i kursen är därför: Vilka problem har samtiden och medieforskningen sett i medieinnehållet? Vilka frågor kring medietexterna har uppmärksammats och vilka medier har uppmärksammats? Vilka olika textanalytiska metoder har varit aktuella i olika sammanhang? Fokus i kursen ligger på olika genrers utveckling i press, radio och TV. Gripsrud, Jostein (2002) Mediekultur, Mediesamhälle. Daidalos (Del 2 Perspektiv på mediernas texter) Sidor att läsa 137 Fiske, John (1988) Television Culture, Routledge 320 Malmsten, Peter (2002) Mediebilden i verkligheten, Liber 160 McQuail Denis (2005) Mcquail s Mass Communication Theory, Sage Publication Ltd. UK 52 Kompendium med texter till de olika föreläsningarna (40:-) 150 7

8 Delkurs 3. Forskningsprocessen, 5 poäng Kursens syfte är att ge en inblick i forskningsprocessens alla steg och stor vikt läggs vid vetenskapliga metoder. Ett urval av de metoder som förekommer inom medie- och kommunikationsvetenskap behandlas. Efter avslutad kurs skall den studerande självständigt kunna utnyttja litteratur och annan kunskap för att kunna genomföra undersökningar av olika slag samt kunna tolka och presentera resultaten. Østbye, Helge, Karl Knapskog, Knut Helland, Leif Ove Larsson (2004) Metodbok för medievetenskap, Liber sid 270 Delkurs 4. Projektarbete, 5 poäng Syftet med projektarbetet är att den studerande på ett självständigt sätt skall kunna genomföra en mindre forskningsuppgift och författa en vetenskaplig uppsats. Uppsatsen skall innehålla en redovisning av resultat framtagna genom en empirisk undersökning. Avsikten är att skapa problemmedvetenhet, systematisk förmåga och metodkunnande. Kursen avslutas med att uppsatsen behandlas på ett seminarium. Kompendium: Vägledning för uppsatsarbete (10:-)* Finns att ladda ner från kursportalen sid 23 Uppsatsupptryckning (60:-)/student 8

9 Undervisning Undervisning anordnas i form av lektions- och gruppundervisning, övningar samt seminarier. Prov och betyg För varje delkurs anordnas ett eller flera skriftliga eller muntliga prov. Prov på delkurser bedöms med betygen Godkänd, Väl godkänd eller Underkänd. Samma princip tillämpas för slutbetyg från kursen. Vissa delmoment i delkurserna av laborativ karaktär betygssätts med G eller U. I förekommande fall är godkänt genomförande av övningar en förutsättning för godkännande på delkurs. Studerande som har underkänts i prov har rätt att undergå nytt prov. Studerande som underkänts två gånger i ett visst prov har rätt att begära att annan examinator utses. Ansökan ställs till institutionsstyrelsen. Förkunskaper För tillträde till studiekursen fordras normalt godkänd grundkurs i Medie- och kommunikationsvetenskap, Informationsteknik eller motsvarande kunskaper. Kursutvärdering De studerande bereds tillfälle att muntligt utvärdera delkurser fortlöpande samt skriftligen efter varje delkurs slut. Beslut om kurslitteratur fattas fortlöpande av institutionsstyrelsen. 9

10 Fördjupningskurs, 20 poäng Fördjupningskursen belyser vetenskapsteoretiska frågor inom forskning om medier, kommunikation och journalistik. Anknytning görs till olika forskningstraditioner inom ämnet. Ett självständigt vetenskapligt arbete avslutar kursen. Kursen inrättad och ändrad Kursplan fastställd av socialvetenskapliga sektionsnämnden. Kursen ges som fristående Kursens syfte Fördjupningskursen syftar till att presentera teoretiska och metodologiska redskap för det fördjupade studiet av medierad kommunikation. Tyngdpunkten ligger på att ge förutsättningar för självständigt arbete. Kursens centrala tema är vetenskaplighet, problematisering och metodfördjupning. Kursen behandlar huvudtraditionerna inom medie- och kommunikationsvetenskap med tyngdpunkt på aktuella problemställningar inom fältet. Den avser dessutom att erbjuda de studerande alternativa fördjupningar inom det medie- och kommunikationsvetenskapliga ämnesområdet. Kursens innehåll Kursen består av tre delkurser: Medie- och kommunikationsvetenskapens forskningsområden, 5 poäng Forskningsmetoder, 5 poäng Fördjupningsarbetet, 10 poäng 10

11 Kursbeskrivningar och litteraturlista Delkurs 1. Medie- och kommunikationsvetenskapens forskningsområden., 5 poäng Delkursen skall belysa centrala vetenskapsteoretiska frågor inom masskommunikationsforskningen: Vad menas med vetenskaplig kunskap och vilka traditioner finns det härvidlag? Delkursen skall göra de studerande förtrogna med olika diskurser inom masskommunikationsforskningen och ta upp frågor om vad som är den gemensamma vetenskapliga grunden och vad som skiljer olika skolor åt. I delkursen behandlas i första hand de teoretiska utgångspunkter som ligger till grund för olika forskningsområden. Delkursen ger en orientering om centrala områden inom forskningen. Kursen behandlar olika områden som anknyter till forskningstraditionen vid institutionen. Fördjupningar på kursen kan variera från termin till termin. Exempel på områden är mediestruktur, journalistik, kultur och medier, medieanvändning, medieeffekter samt planerad kommunikation. Sidor att läsa Jansson, André (2002), Mediekultur och Samhälle, Studentlitteratur 224 Referenslitteratur: Månsson, Per (red) Moderna samhällsteorier (1998) Prisma Avhandlingar för läsning Tidskriftsartiklar för läsning Kompendium: Burell, Gibson and Gareth Morgan, Sociological Paradigms and Organisational Analysis, delar av kap. 1, (delas ut) 7 11

12 Delkurs 2. Forskningsmetoder, 5 poäng Delkursen syftar till att vidareutveckla och fördjupa kunskapen om forskningsprocessen samt ge en insikt i tillämpning och förmåga att tillämpa vetenskapliga metoder i praktiskt forskningsarbete. Esaiasson m. fl (2002) Metodpraktikan, Konsten att studera samhället, Norstedts Juridik AB Sidor att läsa 450 Altheide, David L (1996) Qualitative media analysis, Sage Publication 87 Kvale, Steinar (1997) Den kvalitativa forskningsintervjun, Studentlitteratur Lund 306 Kompendium: Berth Danemark, Mats Ekström, Liselotte Jakobsen och Jan Ch. Karlsson, Att förklara samhället, del av kap. 6 (Teori i samhällsvetenskaplig metodologi), Studentlitteratur, 1997 (delas ut) 15 Delkurs 3. Fördjupningsarbetet, 10 poäng Fördjupningsarbetet innebär ett självständigt vetenskapligt arbete i vilket bör ingå en empirisk prövning av något teoretiskt förankrat forskningsproblem. Kursen avslutas med en uppsats som behandlas på ett seminarium. Kompendium: Vägledning för uppsatsarbete (10:-)* Finns att ladda ner från kursportalen sid 26 Uppsatstryckning 100:-/student Undervisning Undervisning anordnas i form av lektions- och gruppundervisning, övningar samt seminarier. Kursen förutsätts också ske i nära kontakt med universitetets massmedieseminarium, i vars verksamhet de studerande har möjlighet att delta. Prov och betyg För varje delkurs anordnas ett eller flera skriftliga och/eller muntliga prov. Till vissa undervisningsmoment förutsätts den studerande skriva papper på kurslitteratur. Prov på delkurser bedöms med betygen Godkänd, Väl godkänd eller Underkänd. Samma princip tillämpas för slutbetyg från kursen. Studerande som har underkänts i prov har rätt att undergå nytt prov för att få godkänt betyg. 12

13 Förkunskaper För tillträde till kursen fordras normalt godkänd fortsättningskurs i Medie- och kommunikationsvetenskap, Informationsteknik i Göteborg eller motsvarande, vari ingår ett självständigt arbete omfattande minst 5 poäng. 13

14 Påbyggnadskursen, 20 poäng (går endast vårtermin) Kursen inrättad Kursplan fastställd av samhällsvenskapliga fakultetsnämnden. Kursen ges som en fristående kurs, men kan även ingå i vissa allmänna utbildningsprograms valfria del. Kursens syfte Kursens syfte är att ge de studerande en påbyggnad på sina grundstudier inom det medie- och kommunikationsvetenskapliga området. Betoningen i kursen ligger på tillämpning av de teoretiska kunskaper studenten redan tillägnat sig i sina studier, t ex i strategisk planering och utvärderingsarbete på medieområdet. Avsikten är att ge de teoretiska och metodologiska kunskaper som är nödvändiga att studenten självständigt skall kunna planera, genomföra och utvärdera kvalificerade analyser av mediernas struktur, innehåll och publik. Kursen skall ge fördjupade kunskaper om massmediernas villkor och betydelse i det moderna samhället samt i medieanalytiska metoder. Den ger även grundläggande kunskaper i omvärldsanalys där medieinnehåll och mediepublik är av betydelse, något som har sin praktiska tillämpning i t ex opinionsundersökningar eller undersökningar av organisationers image i medierna. För utbildningen gäller också att den studerande självständigt skall planera och genomföra en medieundersökning. Arbetet skall genomföras på uppdrag av och/eller i nära samverkan med praktisk verksamhet inom ett valt specialområde. Detta kan antingen gälla enskilda medier eller myndigheter och organisationer på medieområdet. Det självständiga arbete kan också genomföras inom ramen för forskningsprojekt vid universitetet. Efter genomgången kurs skall den studerande självständigt kunna planera och genomföra kvalificerade medieanalyser. Kursen förbereder för arbete med omvärldsanalys eller utvärderingsarbete, främst inom mediesektorn. Kursen kan ingå i en Magisterexamen. För Magisterexamen med inriktning mot Medie- och kommunikationsvetenskap krävs avslutade kurser om sammanlagt minst 160 poäng, varav 80 poäng i Medie- och kommunikationsvetenskap där fördjupningskursen (C-kurs) och påbyggnadskursen (D-kurs) skall ingå. Kursens innehåll Kursen består av tre delkurser: Medie- och kommunikationsvetenskap (IV) Medieanalys, 5 poäng Metodfördjupning, 5 poäng Självständigt arbete, 10 poäng 14

15 Förkunskaper För tillträde till kursen fordras minst 120 högskolepoäng, samt dokumenterade kunskaper i kvantitativa analysmetoder (dessa kan ingå i de 120 poängen), samt något av följande två alternativ: 1) godkänd Fördjupningskurs (C-kurs) i Medie- och kommunikationsvetenskap eller motsvarande, eller 2) godkänd Fördjupningskurs (C-kurs) i statskunskap, sociologi eller företagsekonomi samt godkänd Grundkurs (A-kurs) i medie- och kommunikationsvetenskap eller motsvarande. Goda kunskaper i kvantitativa analysmetoder krävs för att den studerande skall kunna tillgodogöra sig kursen. Kursbeskrivning och litteraturlista Delkurs 1. Medie- och kommunikationsvetenskap IV - Medieanalys, 5 poäng Kursen syftar till att ge en fördjupad kunskap om massmediernas villkor och betydelse i det moderna samhället, kunskaper som ligger till grund och är en förutsättning för att kunna planera och genomföra kvalificerade medieanalyser. Under delkursen kompletteras föreläsningarna och övningarna med en serie expertföreläsningar som på olika sätt skall belysa den pågående utvecklingen inom medieområdet när det gäller struktur, innehåll och publik. Tyngdpunkten ligger på aktuella tendenser i medieutvecklingen, där globalisering, teknisk utveckling, likheter och skillnader mellan olika länders mediesystem, konkurrensstrategier i olika mediesektorer, mediernas politiska och ekonomiska villkor samt deras ställning i samhället och hos publiken är teman som berörs. Kursen innehåller även en översiktlig genomgång av teorier i omvärldsanalys och utvärdering samt deras tillämpningar inom medieområdet. Denna del av kursen ges som en strimma under hela terminen, där allmänna föreläsningar varvas med konkreta exemplifieringar av branschföreträdare, som får ge sin syn på hur omvärldsanalys och utvärderingsarbete kan bedrivas i en medieorganisation. Den övergripande målsättningen för detta delmoment är att ge kunskap om hur medieorganisationerna strategiskt förhåller sig till omvärldsförändringar. sid Kompendium med texter till respektive föreläsning 200 Carlsson, Ulla och Ulrika Facht (red) Medie-Sverige Statistik och analys. Nordicom-Sverige. Göteborgs Universitet, finns att köpa på exp. 3:e vån 393 Hvitfelt, Håkan och Gunnar Nygren (2002) (red) På väg mot medievärlden Journalistik, teknik, marknad. Studentlitteratur Tillvalslitteratur för fördjupningsuppgift och fallstudier

16 Delkurs 2. Metodfördjupning, 5 poäng Kursens syfte är att ge fördjupad metodkunskap. Tonvikten ligger på kvantitativa analysmetoder, i synnerhet enkätundersökningar och innehållsanalys, men även andra medieanalytiska metoder behandlas, t ex fokusgruppintervjuer. Under kursen uppmärksammas även utomvetenskapliga användningsområden för samhällsvetenskapliga analysmetoder, t ex i form av opinionsundersökningar och publikmätningar. Kursen består av föreläsningar och övningar samt en fritt vald metodfördjupning. Avsikten är att studenten efter genomgången utbildning självständigt skall kunna planera, genomföra och utvärdera en större undersökning av mediepubliker eller medieinnehåll. sid Kompendium: Rosenberg, Morris (1968) The Logic of Survey Analysis. New York: Basic Djurfeldt, Göran, Rolf Larsson och Ola Stjärnhagen (2003) Statistisk verktygslåda samhällsvetenskaplig orsaksanalys med kvantitativa metoder, Studentlitteratur 500 Valfri litteratur i samband med eget specialarbete 700 Delkurs 3. Självständigt arbete, 10 poäng Kursen avser ett självständigt arbete där en undersökning genomförs i nära samverkan med praktisk verksamhet inom ett valt specialområde. Detta kan antingen ske inom enskilda medier eller inom myndigheter och organisationer på medieområdet. Det självständiga arbetet kan också genomföras inom ramen för forskningsprojekt vid universitetet, t ex i samarbete med SOM-institutet eller Dagspresskollegiet. Arbetet redovisas i skriftlig form och behandlas på ett seminarium. Kompendium: Vägledning för uppsatsarbete (10:-)* Finns att ladda ner från kursportalen 26 16

17 Grundkurs i Informationsproduktion, 20 poäng (går endast hösttermin) Kursen inrättad Kursplan fastställd av samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden med ändrig och Kursen ges som fristående kurs, men kan även ingå i vissa utbildningsprogram. Utbildningsområde: Samhällskunskap Kursens syfte Kursens syfte är att ge de studerande en grund för professionellt informationsarbete i organisatoriska sammanhang. I kursen Informationsproduktion ingår teoretiska moment vars syfte är att ge de studerande organisationsförståelse och kunskaper om kommunikationsplanering. Tyngdpunkten i kursen ligger på tillämpning av teorier och metoder och omsättning av kunskaperna i praktiska informationsmoment. I de praktiska momenten ingår att arbeta med text, bild och olika presentationstekniker. Efter genomgången kurs ska studenten kunna använda teorier och metoder i praktiska kommunikationssituationer. kunna analysera kommunikationsfrågor i en organisation och finna genomtänkta strategier och lösningar för effektiv kommunikation. ha förståelse för och vara medveten om syftet med och följderna av arbete med olika kommunikativa verktyg. vara insatt i informatörens roll och praktiskt kunna hantera arbetsuppgifter och arbetsmetoder. Kursens innehåll Kursen består av fyra delkurser: Kommunikationsplanering (KP) - 5 poäng. Språket i kommunikationen (SiK) - 5 poäng. Presentationstekniker (PT) - 5 poäng. Projektarbete (PA) 5 poäng. 17

18 Kommunikationsplanering (KP) 5 poäng Communication Strategies Delkursen ska ge grundläggande organisationsförståelse och kunskap i kommunikationsplanering. Utifrån en förståelse för kontext och olika aktörers perspektiv ska studenterna kunna analysera kommunikationsprocessens komponenter och planera kommunikativa insatser av olika slag. Anne Gregory: Planning and Managing a Public Relation Campaign: A Step-by-step Guide. 2:a uppl. Kogan Page, London Sven Windahl, Benno Signitzer, Jean T Olson: Using Communication Theory. Sage, London Larsåke Larsson: Tillämpad kommunikationsvetenskap, Studentlitteratur 2001 Språket i kommunikationen (SiK) 5 poäng Communication Language and Images Delkursen ska ge grundläggande språkvetenskaplig kunskap och förståelse för språkets form och möjligheter samt grundläggande bildkunskap och träning i bildanalys. Kursen syftar också till att ge de studerande möjlighet att öka sin språkförståelse och skrivkänsla samt förmåga att hantera samspelet text och bild. I kursen ingår att skriva såväl mer kreativa som argumenterande, journalistiska och informativa texter. Göran Hägg: Praktisk retorik. Wahlström & Widstrand, Stockholm Siv Strömqvist: Konsten att tala och skriva. Liber, Malmö Svenska språknämnden: Svenska skrivregler. Liber, Malmö Bo Bergström: Effektiv visuell kommunikation. Carlsson bokförlag, Stockholm

19 Presentationstekniker (PT) 5 poäng Communication Tools Delkursen ska ge praktisk och tillämpad kunskap om grafisk formgivning, visuella presentationer, trycksaksframställning, muntlig presentation samt grundläggande kunskap i relevanta dataprogram. Syftet är att ge studenterna känsla för praktiskt informationsarbete och kunskap så att de kan vara skickliga beställare av informationsprodukter. Kaj Johansson, Peter Lundberg och Robert Rydberg: Grafisk kokbok. Bokförlaget Arena, Stockholm Bo Bergström: Effektiv visuell kommunikation. Carlsson bokförlag, Stockholm Projektarbete (PA) 5 poäng Det avslutande projektarbetet är ett arbete i grupp. Syftet är att studenterna ska tillämpa sina teoretiska kunskaper och praktiska färdigheter i ett konkret informationsprojekt. Monica Lööw: Att leda och arbeta i projekt. Liber, Malmö Undervisning Undervisning sker i form av lektions- och gruppundervisning, övningar samt seminarier. Övningar och seminarier som utgör del av examination är obligatoriska. Prov och betyg I de olika delkurserna tillämpas examinationsformer anpassade till kursens karaktär. För varje delkurs anordnas ett eller flera skriftliga och/eller muntliga prov. Prov på delkurser bedöms med betygen Godkänd, Väl Godkänd eller Underkänd. Samma princip tillämpas för slutbetyg från kursen. Vissa delmoment i delkurserna av laborativ karaktär betygsätts med G eller U. I förekommande fall är godkänt genomförande av övningar en förutsättning för godkännande på delkurs. Studerande som underkänts har rätt att undergå nytt prov för att få godkänt betyg. Studerande som underkänts två gånger i ett visst prov har rätt att begära att annan examinator utses. Ansökan ställs till institutionsstyrelsen. Förkunskapskrav För tillträde till kursen fordras godkänd grundkurs och fortsättningskurs i medie- och kommunikationsvetenskap eller motsvarande, vari ingår ett självständigt arbete omfattande minst 5 poäng. Utvärdering Varje kurs skall utvärderas och resultaten dokumenteras. Utvärdering ska ske dels efter avslutad kurs, dels vid minst ett tillfälle under kursens gång. Beslut om kurslitteratur fattas av institutionsstyrelsen. 19

20 Fortsättningskurs i Informationsproduktion, 20 poäng (går endast vårtermin) Kursplan fastställd av samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden med ändring Kursen ges som fristående kurs, men kan även ingå i vissa utbildningsprogram. Utbildningsområde: Samhällsvetenskap Kursens syfte Kursens syfte är att ge de studerande fördjupad kunskap om och träning i professionellt och strategiskt kommunikativt arbete. Fortsättningskursen i Informationsproduktion innehåller teoretiska moment som syftar till att fördjupa studenternas förståelse för organisationers och aktörers kommunikativa förutsättningar och möjligheter samt den omvärld som påverkar kommunikationen och handling. Tyngdpunkten i kursen ligger på tillämning av teoretiska kunskaper i mer komplexa kommunikationssituationer. Kursen har även en praktiskt inriktad del om kommunikationstekniker och elektronisk publicering. Efter genomgången kurs ska studenten - ha fördjupad kunskap om och träning i att använda teorier och metoder i olikartade kommunikationssituationer. - ha utvecklat förståelse för och medvetenhet om organisationer och dess relationer till omvärlden. - ha förmåga att vara en medveten aktör i kommunikativa och organisatoriska sammanhang. - kunna reflektera kring den etik som situation och sammanhang kräver. - kunna analysera komplexa kommunikationsfrågor och finna genomtänkta strategier och lösningar för god kommunikation sett till olika aktörer i organisationen och dess omgivning. - ha förståelse för förutsättningar och möjligheter med elektronisk publicering samt ha grundläggande förmåga att arbeta med webb. Kursens innehåll Kursen består av fyra delkurser: Strategisk kommunikation (SK) - 5 poäng. Omvärld och relationer (OR) - 5 poäng. Kommunikationstekniker (KT) - 5 poäng. Projektarbete (PA) - 5 poäng. 20

21 Strategisk kommunikation (SK) 5 poäng Integrated Communication Delkursen ska ge organisationsförståelse i form av kunskaper i organisationsteori, organisationspsykologi och affärsmässighet. Delkursen ska även ge kunskap om och färdighet i att tillämpa teorier och metoder i mer komplexa kommunikationssammanhang. Richard Whittington: Vad är strategi? Spelar det någon roll? Liber Ekonomi, Malmö L G Bolman & T E Deal: Nya perspektiv på organisation och ledarskap. Studentlitteratur, Lund Anne Gregory Planning and Managing a Public Relations Campaign. A Step-by-step Guide 2:a upplagan, Kogan Page, London Omvärld och relationer (OR) 5 poäng Issues Management Delkursen ska ge kunskap om och förståelse för omvärldens betydelse då det gäller organisationens kommunikation, relationer och image. Kursen syftar också till att öka förmågan till omvärldsanalys och arbete med massmedierelationer. Peter Andréasson: Möte med massmedier. Liber, Malmö alternativt: Peter Karaszi: Använd media. PK förlag AB, Stockholm Robert Heath: Strategic Issues Managemant. Organization and Public Policy Challenge. Sage, London Kapitel 1 och 3. 21

22 Kommunikationstekniker (KT) 5 poäng Delkursen ska ge kunskap om och förståelse för förutsättningarna, möjligheterna och användningen av elektronisk publicering. Kursen syftar också till att utveckla förmågan att utforma material för webb och intranät och visuella presentationer utifrån ett användarperspektiv. Per-Olof Eliasson, Heikki Jalakas: Webbkompendium. JMG. Helena Englund, Karin Guldbrand: Klarspråk på nätet. 2:a uppl. Pagina, Sundbyberg Mats Bark, Mats Heide, Maria Langen, Else Nygren: Intranätboken. Liber, Malmö Tarin Towers: Dreamweaver för Windows & Macintosh.Visual Quickstart Guide. Peachpit Press. 22

23 Projektarbete (PA) 5 poäng Term Projekt Kursen avslutas med ett projektarbete med ett faktiskt eller fiktivt praktikfall i form av ett organisatoriskt kommunikationsproblem eller kommunikationsfråga. Projektarbetet innebär att analysera och strategiskt hantera problematiken sett till kontext och kommunikation, inklusive att föreslå och arbeta fram konkreta lösningar. Eget val utifrån projektet Undervisning Undervisning sker i form av lektions- och gruppundervisning, övningar samt seminarier. Övningar och seminarier som utgör del av examination är obligatoriska. Prov och betyg I de olika delkurserna tillämpas examinationsformer anpassade till kursens karaktär. För varje delkurs anordnas ett eller flera skriftliga och/eller muntliga prov. Prov på delkurser bedöms med betygen Godkänd, Väl Godkänd eller Underkänd. Samma princip tillämpas för slutbetyg från kursen. Vissa delmoment i delkurserna av laborativ karaktär betygsätts med G eller U. I förekommande fall är godkänt genomförande av övningar en förutsättning för godkännande på delkurs. Studerande som underkänts har rätt att undergå nytt prov för att få godkänt betyg. Studerande som underkänts två gånger i ett visst prov har rätt att begära att annan examinator utses. Ansökan ställs till institutionsstyrelsen. Förkunskapskrav För tillträde till kursen fordras godkänd grundkurs och fortsättningskurs i Medie- och kommunikationsvetenskap eller motsvarande, vari ingår ett självständigt arbete omfattande minst 5 poäng, samt godkänd grundkurs i Informationsproduktion eller motsvarande. Utvärdering Varje kurs ska utvärderas och resultaten dokumenteras. Utvärdering ska ske dels efter avslutad kurs, dels vid minst ett tillfälle under kursens gång. Beslut om kurslitteratur fattas av institutionsstyrelsen 23

Institutionen för journalistik och masskommunikation Göteborgs universitet. Medie- och kommunikations vetenskap

Institutionen för journalistik och masskommunikation Göteborgs universitet. Medie- och kommunikations vetenskap Institutionen för journalistik och masskommunikation Göteborgs universitet Medie- och kommunikations vetenskap Höstterminen 2003 Grundkurs, 20 poäng Kursen inrättad 1991-01-11 Kursplan fastställd av samhällsvetenskapliga

Läs mer

Kursplan. Media and Communications Studies, 1-40 points. medie- och kommunikationsvetenskap. Medie- och kommunikationsvetenskap 1-40 p

Kursplan. Media and Communications Studies, 1-40 points. medie- och kommunikationsvetenskap. Medie- och kommunikationsvetenskap 1-40 p Kursplan Institutionen för samhällsvetenskap Kurskod MKP 502 Dnr 2002:9D Beslutsdatum 2002-08-15 Kursens benämning Engelsk benämning Ämne Medie- och kommunikationsvetenskap 1-40 p Media and Communications

Läs mer

KURSPLAN Medie- och kommunikationsvetenskap B, 31-60 hp, 30 högskolepoäng

KURSPLAN Medie- och kommunikationsvetenskap B, 31-60 hp, 30 högskolepoäng 1(5) KURSPLAN Medie- och kommunikationsvetenskap B, 31-60 hp, 30 högskolepoäng Media and Communication Science, 31-60 credits, 30 credits Kurskod: Fastställd av: LKPB17 Nämnd för Medie- och kommunikationsvetenskapliga

Läs mer

PSYKOLOGISKA INSTITUTIONEN

PSYKOLOGISKA INSTITUTIONEN PSYKOLOGISKA INSTITUTIONEN PC2311 Kurs 11: Kvalitativ metod i psykologi, 15 högskolepoäng Qualitative Methods in Psychology, 15 Fastställande Kursplanen är fastställd av Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden

Läs mer

KURSPLAN Medie- och kommunikationsvetenskap B, hp, 30 högskolepoäng

KURSPLAN Medie- och kommunikationsvetenskap B, hp, 30 högskolepoäng 1(6) KURSPLAN Medie- och kommunikationsvetenskap B, 31-60 hp, 30 högskolepoäng Media and Communication Science, 31-60 credits, 30 credits Kurskod: Fastställd av: LMBM14 Gäller fr.o.m.: 2014-01-20 Version:

Läs mer

SC1203, Organisationsteori och ledarskap, 15,0 högskolepoäng Organization and Management Theory, 15.0 higher education credits

SC1203, Organisationsteori och ledarskap, 15,0 högskolepoäng Organization and Management Theory, 15.0 higher education credits SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA FAKULTETSNÄMNDEN SC1203, Organisationsteori och ledarskap, 15,0 högskolepoäng Organization and Management Theory, 15.0 higher education credits Grundnivå/First Cycle 1. Fastställande

Läs mer

Fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap Institutionen för samhällsvetenskaper

Fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap Institutionen för samhällsvetenskaper Kursplan Fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap Institutionen för samhällsvetenskaper 1MK162 Medie och kommunikationsvetenskap 1 15 hp, 15 högskolepoäng Media and Communication Studies 1

Läs mer

Statsvetenskap GR (C), 30 hp

Statsvetenskap GR (C), 30 hp 1 (5) Kursplan för: Statsvetenskap GR (C), 30 hp Political Science Ba (C), 30 Credits Allmänna data om kursen Kurskod Ämne/huvudområde Nivå Progression SK026G Statsvetenskap Grundnivå (C) Inriktning (namn)

Läs mer

Sociologi GR (B), 30 hp

Sociologi GR (B), 30 hp 1 (6) Kursplan för: Sociologi GR (B), 30 hp Sociology Ba (B), 30 Credits Allmänna data om kursen Kurskod Ämne/huvudområde Nivå Progression SO047G Sociologi Grundnivå (B) Inriktning (namn) Högskolepoäng

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR SOCIOLOGI OCH ARBETSVETENSKAP

INSTITUTIONEN FÖR SOCIOLOGI OCH ARBETSVETENSKAP INSTITUTIONEN FÖR SOCIOLOGI OCH ARBETSVETENSKAP SC1111 Sociologi: Introduktion till studier av samhället, 30 högskolepoäng Sociology: Introduction to studies Fastställande Kursplanen är fastställd av Institutionen

Läs mer

Medie- och kommunikationsvetenskap

Medie- och kommunikationsvetenskap Samhällsvetenskapliga fakulteten MKVK04, Medie- och kommunikationsvetenskap: Kandidatkurs, 30 högskolepoäng Media and Communication Studies: Bachelor Thesis Course, 30 credits Grundnivå / First Cycle Fastställande

Läs mer

Sociologi GR (A), Arbetslivets sociologi, 30 hp

Sociologi GR (A), Arbetslivets sociologi, 30 hp 1 (6) Kursplan för: Sociologi GR (A), Arbetslivets sociologi, 30 hp Sociology Ba (A), Sociology of Work, 30 Credits Allmänna data om kursen Kurskod Ämne/huvudområde Nivå Progression Inriktning (namn) Högskolepoäng

Läs mer

Programmet för journalistik

Programmet för journalistik Institutionen för kultur- och medievetenskaper Umeå universitet, 901 87 Umeå Telefon: 090-786 50 00 E-post: studievagledare@medkom.umu.se www.kultmed.umu.se Utbildningsplan Dnr UmU 501-1832-11 Datum 2012-05-31

Läs mer

SC1106, Tillämpad sociologi, 15,0 högskolepoäng Applied Sociology, 15.0 higher education credits

SC1106, Tillämpad sociologi, 15,0 högskolepoäng Applied Sociology, 15.0 higher education credits SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA FAKULTETSNÄMNDEN SC1106, Tillämpad sociologi, 15,0 högskolepoäng Applied Sociology, 15.0 higher education credits Grundnivå/First Cycle 1. Fastställande Kursplanen är fastställd av

Läs mer

Fastställande. Allmänna uppgifter. Kursens mål. Samhällsvetenskapliga fakulteten

Fastställande. Allmänna uppgifter. Kursens mål. Samhällsvetenskapliga fakulteten Samhällsvetenskapliga fakulteten KOMC14, Strategisk kommunikation: Public relations och strategisk kommunikation i nya medier - Perspektiv, praktik och metoder, 30 högskolepoäng Strategic Communication:

Läs mer

KURSPLAN. Ledarskap och organisation, fortsättningskurs. Leadership and Organization. Institutionen för samhällsvetenskap Dnr: SVI 2008/29-514

KURSPLAN. Ledarskap och organisation, fortsättningskurs. Leadership and Organization. Institutionen för samhällsvetenskap Dnr: SVI 2008/29-514 Institutionen för samhällsvetenskap Dnr: SVI 2008/29-514 KURSPLAN Ledarskap och organisation, fortsättningskurs Leadership and Organization Kurskod LO 5322 Beslutsdatum 2008-05-19 Beslutande organ Styrelsen

Läs mer

Institutionen för journalistik och masskommunikation Göteborgs universitet. Kurser med litteraturlistor i Medie- och kommunikationsvetenskap

Institutionen för journalistik och masskommunikation Göteborgs universitet. Kurser med litteraturlistor i Medie- och kommunikationsvetenskap Institutionen för journalistik och masskommunikation Göteborgs universitet Kurser med litteraturlistor i Medie- och kommunikationsvetenskap Vårterminen 2002 Grundkurs, 20 poäng Grundkursen i medie- och

Läs mer

KURSPLAN. Medie- och kommunikationsvetenskap, 1-20 poäng. Media and Communication Studies, 1-20 points

KURSPLAN. Medie- och kommunikationsvetenskap, 1-20 poäng. Media and Communication Studies, 1-20 points Dnr: 2005:57au Institutionen för samhällsvetenskap KURSPLAN Medie- och kommunikationsvetenskap, 1-20 poäng Media and Communication Studies, 1-20 points Kurskod Beslutsdatum Gäller från MKA515 2005-08-29

Läs mer

G2E, Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen

G2E, Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen Ekonomihögskolan FEKH19, Företagsekonomi: Examensarbete i strategic management på kandidatnivå, 15 högskolepoäng Business Administration:Bachelor Degree Project in Strategic Management Undergraduate Level,

Läs mer

Kurskod: MK1006 Utbildningsområde: Tekniska området Humanistiska området Huvudområde: Medie- och

Kurskod: MK1006 Utbildningsområde: Tekniska området Humanistiska området Huvudområde: Medie- och 1(5) Denna kursplan har ersatts av en nyare version. Den nya versionen gäller fr.o.m. Höstterminen 2014 Kursplan Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap Planerad kommunikation I,

Läs mer

Kursplan. Inst. för pedagogik 166/98 167/ Kurskod PEC263 Dnr Dnr. Beslutsdatum Reviderad. Pedagogik, poäng

Kursplan. Inst. för pedagogik 166/98 167/ Kurskod PEC263 Dnr Dnr. Beslutsdatum Reviderad. Pedagogik, poäng Kursplan Inst. för pedagogik Kurskod PEC263 166/98 167/00-51 Beslutsdatum 1998-06-02 2000-08-15 Kursens benämning Engelsk benämning Ämne Poängtal Nivå Pedagogik, 41-60 poäng Education Pedagogik 20 poäng

Läs mer

PSYKOLOGISKA INSTITUTIONEN

PSYKOLOGISKA INSTITUTIONEN PSYKOLOGISKA INSTITUTIONEN PC1245 Personlighet, hälsa och socialpsykologi, 30 högskolepoäng Psychology, Intermediate Course with Emphasis on Personality, Health and Social Psychology, 30 higher education

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR SVENSKA SPRÅKET

INSTITUTIONEN FÖR SVENSKA SPRÅKET INSTITUTIONEN FÖR SVENSKA SPRÅKET NS1231 Danska, fortsättningskurs 2, 15 högskolepoäng Danish, Intermediate Course 2, 15 higher education Fastställande Kursplanen är fastställd av Humanistiska fakultetsnämnden

Läs mer

SOCA13, Sociologi: Socialpsykologi, 30 högskolepoäng Sociology: Social Psychology, 30 credits Grundnivå / First Cycle

SOCA13, Sociologi: Socialpsykologi, 30 högskolepoäng Sociology: Social Psychology, 30 credits Grundnivå / First Cycle Samhällsvetenskapliga fakulteten SOCA13, Sociologi: Socialpsykologi, 30 högskolepoäng Sociology: Social Psychology, 30 credits Grundnivå / First Cycle Fastställande Kursplanen är fastställd av Samhällsvetenskapliga

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR SPRÅK OCH LITTERATURER

INSTITUTIONEN FÖR SPRÅK OCH LITTERATURER INSTITUTIONEN FÖR SPRÅK OCH LITTERATURER AR1300 Arabiska, fortsättningskurs, 30 högskolepoäng Standard Arabic, Intermediate Course, 30 higher Fastställande Kursplanen är fastställd av Humanistiska fakultetsnämnden

Läs mer

Kursplan. Dnr 2002:14D Beslutsdatum Medie- och kommunikationsvetenskap, poäng. Media and Communication, General Course, points

Kursplan. Dnr 2002:14D Beslutsdatum Medie- och kommunikationsvetenskap, poäng. Media and Communication, General Course, points Kursplan Institutionen för samhällsvetenskap Kurskod MKC532/ MKP531 Kursens benämning Engelsk benämning Ämne Dnr 2002:14D Beslutsdatum 2002-10-25 Medie- och kommunikationsvetenskap, 41-60 poäng Media and

Läs mer

PSYKOLOGISKA INSTITUTIONEN

PSYKOLOGISKA INSTITUTIONEN PSYKOLOGISKA INSTITUTIONEN PX1100 Psykologi: Grundkurs, 30 högskolepoäng Psychology: Basic Course, 30 higher education credits Fastställande Kursplanen är fastställd av Psykologiska institutionen 2014-09-25

Läs mer

Naturvetenskap 20% Ansvarig institution Avdelningen för samhällsvetenskap. Allmänna data om kursen. Kurskod. Progression. Högskolepoäng 30.

Naturvetenskap 20% Ansvarig institution Avdelningen för samhällsvetenskap. Allmänna data om kursen. Kurskod. Progression. Högskolepoäng 30. Kursplan för: Sociologi för gymnasielärare B, 30 hp. Allmänna data om kursen Kurskod Ämne/huvudområde Nivå Progression Sociologi Grundnivå (B) Högskolepoäng 30.0 Fördjupning/examen Kursen ligger på grundnivå.

Läs mer

A1N, Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

A1N, Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav Samhällsvetenskapliga fakulteten SOAN31, Socialt arbete som forskningsområde och kunskapsfält, 15 högskolepoäng Perspectives on Social Work Research and Field of Knowledge, 15 credits Avancerad nivå /

Läs mer

Kurs-PM. Mediernas utveckling och förändring VT 2008. Tobias Olsson och Lowe Hedman

Kurs-PM. Mediernas utveckling och förändring VT 2008. Tobias Olsson och Lowe Hedman Kurs-PM Mediernas utveckling och förändring VT 2008 Tobias Olsson och Lowe Hedman Innehåll Sida Detaljschema 3 Föreläsningarna 4 Seminarieer 4 Examination 5 Kursplan 6 Litteraturlista 7 2 Detaljschema

Läs mer

FEG304 Industrial and Financial Management, kandidatkurs,15 hp Industrial and Financial Management, Bachelor Course

FEG304 Industrial and Financial Management, kandidatkurs,15 hp Industrial and Financial Management, Bachelor Course Företagsekonomiska institutionen FEG304 Industrial and Financial Management, kandidatkurs,15 hp Industrial and Financial Management, Bachelor Course FEG314 Industrial and Financial Management, kandidatuppsats,15

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Medier och Kommunikation. Medier och kommunikation Media and Communication

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Medier och Kommunikation. Medier och kommunikation Media and Communication Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan Medier och Kommunikation Programkod: SGMKV Programmets benämning: Högskolepoäng/ECTS: 180 Beslut om inrättande: Medier och kommunikation Media

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR SPRÅK OCH LITTERATURER

INSTITUTIONEN FÖR SPRÅK OCH LITTERATURER INSTITUTIONEN FÖR SPRÅK OCH LITTERATURER FR1111 Franska: Grundkurs, 30 högskolepoäng French: Introductory Level, 30 higher education credits Fastställande Kursplanen är fastställd av Institutionen för

Läs mer

Kurskod: MK3006 Utbildningsområde: Humanistiska området Huvudområde: Medie- och

Kurskod: MK3006 Utbildningsområde: Humanistiska området Huvudområde: Medie- och 1(5) Denna kursplan har ersatts av en nyare version. Den nya versionen gäller fr.o.m. Höstterminen 2015 Kursplan Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap Medie- och kommunikationsvetenskap,

Läs mer

Kursplan. Kurskod FMB102 Dnr 01:145 Beslutsdatum 2001-10-03. Kursen ges som fristående kurs

Kursplan. Kurskod FMB102 Dnr 01:145 Beslutsdatum 2001-10-03. Kursen ges som fristående kurs Kursplan Institutionen för humaniora Kurskod FMB102 Dnr 01:145 Beslutsdatum 2001-10-03 Kursens benämning Engelsk benämning Ämne FILMVETENSKAP, allmän kurs Film Studies, General Course Filmvetenskap Poängtal

Läs mer

Sociologi GR (A), Risker och kriser i samhället, 30 hp

Sociologi GR (A), Risker och kriser i samhället, 30 hp 1 (6) Kursplan för: Sociologi GR (A), Risker och kriser i samhället, 30 hp Sociology Ba (A), Sociology of Risk and Crisis, 30 Credits Allmänna data om kursen Kurskod Ämne/huvudområde Nivå Progression Inriktning

Läs mer

Program och kurser inom Medie- och kommunikationsvetenskap

Program och kurser inom Medie- och kommunikationsvetenskap Program och kurser inom Medier och kommunikation ett område som växer Medier och kommunikation är ett område som utvecklas starkt. Det finns allt fler medier för människor att använda och ett allt större

Läs mer

Kursplan. Personalarbetets teori, 15 högskolepoäng Personnel Work, Theory, 15 Credits. Mål. Kursens huvudsakliga innehåll 1(5)

Kursplan. Personalarbetets teori, 15 högskolepoäng Personnel Work, Theory, 15 Credits. Mål. Kursens huvudsakliga innehåll 1(5) 1(5) Denna kursplan har ersatts av en nyare version. Den nya versionen gäller fr.o.m. Höstterminen 2016 Kursplan Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap Personalarbetets teori,

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR SVENSKA SPRÅKET

INSTITUTIONEN FÖR SVENSKA SPRÅKET INSTITUTIONEN FÖR SVENSKA SPRÅKET SV1133 Retorik, grundkurs, 30 högskolepoäng Rhetoric, Introductory Course, 30 higher education credits Fastställande Kursplanen är fastställd av Humanistiska fakultetsnämnden

Läs mer

Program och kurser inom Medie- och kommunikationsvetenskap

Program och kurser inom Medie- och kommunikationsvetenskap Program och kurser inom Medie- och kommunikationsvetenskap Medier och kommunikation ett område som växer Medier och kommunikation är ett område som utvecklas starkt. Det finns allt fler medier för människor

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR SPRÅK OCH LITTERATURER

INSTITUTIONEN FÖR SPRÅK OCH LITTERATURER INSTITUTIONEN FÖR SPRÅK OCH LITTERATURER JP1200 Japanska, fortsättningskurs I, 30 högskolepoäng Japanese, Intermediate Course I, 30 higher Fastställande Kursplanen är fastställd av Humanistiska fakultetsnämnden

Läs mer

KURSPLAN Projektledning, 30 högskolepoäng

KURSPLAN Projektledning, 30 högskolepoäng 1(6) KURSPLAN Projektledning, 30 högskolepoäng Project Management, 30 credits Kurskod: TPRG10 Fastställd av: VD 2011-06-17 Reviderad av: Utbildningschef 2014-06-09 Gäller fr.o.m.: 2014-08-01 Version: 3

Läs mer

Teacher Education in Studies of Religion: Specialization Course 30 ECTS

Teacher Education in Studies of Religion: Specialization Course 30 ECTS Institutionen för idé- och samhällsstudier Umeå universitet, 901 87 Umeå Telefon: 090-786 5000 E-post: studievagledare@religion.umu.se www.idesam.umu.se Dnr 2014-05-27 Sid 1 (6) Religionsvetenskap med

Läs mer

Fastställande. Allmänna uppgifter. Kursens mål. Samhällsvetenskapliga fakulteten

Fastställande. Allmänna uppgifter. Kursens mål. Samhällsvetenskapliga fakulteten Samhällsvetenskapliga fakulteten KOMC14, Strategisk kommunikation: Public relations och strategisk kommunikation i nya medier - Perspektiv, praktik och metoder, 30 högskolepoäng Strategic Communication:

Läs mer

G2E, Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen

G2E, Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen Ekonomihögskolan FEKH69, Företagsekonomi: Examensarbete i redovisning på kandidatnivå, 15 högskolepoäng Business Administration:Bachelor Degree Project in Financial and Management Accounting Undergraduate

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR SOCIOLOGI OCH ARBETSVETENSKAP

INSTITUTIONEN FÖR SOCIOLOGI OCH ARBETSVETENSKAP INSTITUTIONEN FÖR SOCIOLOGI OCH ARBETSVETENSKAP SC1112 Socialpsykologi: Introduktion till studier av samhället och sociala interaktioner, 30 högskolepoäng Sociology: Introduction to studies of society

Läs mer

Sociologi GR (A), Arbetslivets sociologi, 30 hp

Sociologi GR (A), Arbetslivets sociologi, 30 hp 1 (6) Kursplan för: Sociologi GR (A), Arbetslivets sociologi, 30 hp Sociology Ba (A), Sociology of Work, 30 Credits Allmänna data om kursen Kurskod Ämne/huvudområde Nivå Progression Inriktning (namn) Högskolepoäng

Läs mer

Kursplan. Kursens benämning: Militärteknik, Metod och självständigt arbete. Engelsk benämning: Military-Technology, Methods and Thesis

Kursplan. Kursens benämning: Militärteknik, Metod och självständigt arbete. Engelsk benämning: Military-Technology, Methods and Thesis 1 (5) Kursplan Kursens benämning: Militärteknik, Metod och självständigt arbete Engelsk benämning: Military-Technology, Methods and Thesis Kurskod: 1OP302 Gäller från: VT 2016 Fastställd: Denna kursplan

Läs mer

Umeå Universitet Kursplan Dnr: 515-2098-96 Institutionen för Tillämpad fysik och elektronik

Umeå Universitet Kursplan Dnr: 515-2098-96 Institutionen för Tillämpad fysik och elektronik Umeå Universitet Kursplan Dnr: 515-2098-96 Institutionen för Tillämpad fysik och elektronik PROJEKTLEDARUTBILDNING I, 10 poäng Project Management Kurskod: Ansvarig institution: Ämne: Nivå: Utbildningsområde:

Läs mer

MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points

MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points HUMANISTISKA INSTITUTIONEN UTBILDNINGSPLAN MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points Utbildningsplanen

Läs mer

Kursplan. Sociologi, allmän kurs, 1-20 poäng. Sociology, General Course , tills vidare. Kursen ges som fristående kurs.

Kursplan. Sociologi, allmän kurs, 1-20 poäng. Sociology, General Course , tills vidare. Kursen ges som fristående kurs. Kursplan Institutionen för samhällsvetenskap Kurskod SOA511 Dnr 2000-13D Beslutsdatum 2000-08-18 Kursens benämning Engelsk benämning Ämne Sociologi, allmän kurs, 1-20 poäng Sociology, General Course Sociologi

Läs mer

SOCA45, Sociologi: Klass, kön och etnicitet, 30 högskolepoäng Sociology: Class, Gender and Ethnicity, 30 credits Grundnivå / First Cycle

SOCA45, Sociologi: Klass, kön och etnicitet, 30 högskolepoäng Sociology: Class, Gender and Ethnicity, 30 credits Grundnivå / First Cycle Samhällsvetenskapliga fakulteten SOCA45, Sociologi: Klass, kön och etnicitet, 30 högskolepoäng Sociology: Class, Gender and Ethnicity, 30 credits Grundnivå / First Cycle Fastställande Kursplanen är fastställd

Läs mer

RY1201, Ryska, fortsättningskurs, del 1, 15,0 högskolepoäng Russian, Intermediate Course, Part 1, 15.0 higher education credits

RY1201, Ryska, fortsättningskurs, del 1, 15,0 högskolepoäng Russian, Intermediate Course, Part 1, 15.0 higher education credits HUMANISTISKA FAKULTETSNÄMNDEN RY1201, Ryska, fortsättningskurs, del 1, 15,0 högskolepoäng Russian, Intermediate Course, Part 1, 15.0 higher education credits Grundnivå/First Cycle 1. Fastställande Kursplanen

Läs mer

Programmet för medie- och kommunikationsvetenskap

Programmet för medie- och kommunikationsvetenskap Institutionen för kultur- och medievetenskaper Umeå universitet, 901 87 Umeå Telefon: 090-786 50 00 E-post: studievagledare@medkom.umu.se www.kultmed.umu.se Utbildningsplan Dnr UmU 501-4111-08 Datum 2012-05-31

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Medie- och kommunikationsvetenskapliga programmet,

UTBILDNINGSPLAN Medie- och kommunikationsvetenskapliga programmet, UTBILDNINGSPLAN Medie- och kommunikationsvetenskapliga programmet, 180 högskolepoäng Programstart: Hösten 2017 Högskolan för lärande och kommunikation, Box 1026, 551 11 Jönköping BESÖK Barnarpsgatan 39,

Läs mer

ÄSVA51, Svenska IV, GY, 30 högskolepoäng Swedish IV, 61-90 hp, for Upper Secondary School Teaching, 30 credits Grundnivå / First Cycle

ÄSVA51, Svenska IV, GY, 30 högskolepoäng Swedish IV, 61-90 hp, for Upper Secondary School Teaching, 30 credits Grundnivå / First Cycle Humanistiska och teologiska fakulteterna ÄSVA51, Svenska IV, GY, 30 högskolepoäng Swedish IV, 61-90 hp, for Upper Secondary School Teaching, 30 credits Grundnivå / First Cycle Fastställande Kursplanen

Läs mer

KURSPLAN Pedagogik, 31-60 hp, 30 högskolepoäng

KURSPLAN Pedagogik, 31-60 hp, 30 högskolepoäng 1(5) KURSPLAN Pedagogik, 31-60 hp, 30 högskolepoäng Education, 31-60, 30 credits Kurskod: LPEB17 Fastställd av: VD 2007-06-18 Gäller fr.o.m.: Ht 2011, Reviderad 2011-06-22 Version: 1 Utbildningsnivå: Utbildningsområde:

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR SPRÅK OCH LITTERATURER

INSTITUTIONEN FÖR SPRÅK OCH LITTERATURER INSTITUTIONEN FÖR SPRÅK OCH LITTERATURER JP1300 Japanska, fortsättningskurs II, 30 högskolepoäng Japanese, Intermediate Course 2, 30 higher Fastställande Kursplanen är fastställd av Institutionen för språk

Läs mer

Programmet för medie- och kommunikationsvetenskap med inriktning mot strategisk kommunikation

Programmet för medie- och kommunikationsvetenskap med inriktning mot strategisk kommunikation Institutionen för kultur- och medievetenskaper Umeå universitet, 901 87 Umeå Telefon: 090-786 50 00 E-post: studievagledare@medkom.umu.se www.kultmed.umu.se Utbildningsplan Dnr UmU 501-4112-08 Datum 2012-05-31

Läs mer

Kursplan. Sociology, General Course , tills vidare. Kursen ges som fristående enstaka kurs. Målet för kursen är att ge de studerande

Kursplan. Sociology, General Course , tills vidare. Kursen ges som fristående enstaka kurs. Målet för kursen är att ge de studerande Kursplan Kurskod SOA501 Dnr 2000-13D Beslutsdatum 2000-08-18 Engelsk benämning Ämne Sociology, General Course Sociologi Nivå 1-10 Kursplanen gäller från Inplacering i utbildningssystemet Förkunskaper Syfte

Läs mer

GNVA20, Genusvetenskap: Grundkurs, 30 högskolepoäng Gender Studies: Level 1, 30 credits Grundnivå / First Cycle

GNVA20, Genusvetenskap: Grundkurs, 30 högskolepoäng Gender Studies: Level 1, 30 credits Grundnivå / First Cycle Samhällsvetenskapliga fakulteten GNVA20, Genusvetenskap: Grundkurs, 30 högskolepoäng Gender Studies: Level 1, 30 credits Grundnivå / First Cycle Fastställande Kursplanen är fastställd av Styrelsen för

Läs mer

Datum 2014-12-11. Kursens benämning: Grundkurs i ledarskap under påfrestande förhållanden

Datum 2014-12-11. Kursens benämning: Grundkurs i ledarskap under påfrestande förhållanden 1 (5) Kursplan Kursens benämning: Grundkurs i ledarskap under påfrestande förhållanden Engelsk benämning: Basic course in Leadership under demanding conditions Kurskod: 1LL046 (fristående kurs), 1FK020

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR SVENSKA SPRÅKET

INSTITUTIONEN FÖR SVENSKA SPRÅKET INSTITUTIONEN FÖR SVENSKA SPRÅKET SPK040 Språkkonsultprogrammet, kurs 4, 30 högskolepoäng Language Consultancy Programme, Course 4, Fastställande Kursplanen är fastställd av Institutionen för svenska språket

Läs mer

Vetenskapsteori och vetenskaplig forskningsmetod II SQ1361 (termin 6) Studiehandledning

Vetenskapsteori och vetenskaplig forskningsmetod II SQ1361 (termin 6) Studiehandledning Institutionen för socialt arbete Vetenskapsteori och vetenskaplig forskningsmetod II SQ1361 (termin 6) Studiehandledning Vårterminen 2011 Kursansvarig: Jörgen Lundälv December 2010 JL 1 Välkommen! Du hälsas

Läs mer

KURSPLAN Sociologi, 1-30 hp, 30 högskolepoäng

KURSPLAN Sociologi, 1-30 hp, 30 högskolepoäng 1(5) KURSPLAN Sociologi, 1-30 hp, 30 högskolepoäng Sociology, 1-30, 30 credits Kurskod: LSOA17 Fastställd av: VD 2007-06-18 Gäller fr.o.m.: HT 2011 Version: 1 Utbildningsnivå: Utbildningsområde: Ämnesgrupp:

Läs mer

RY1101, Ryska, grundkurs, del 1, 15,0 högskolepoäng Russian, Introductory Course, Part 1, 15.0 higher education credits

RY1101, Ryska, grundkurs, del 1, 15,0 högskolepoäng Russian, Introductory Course, Part 1, 15.0 higher education credits HUMANISTISKA FAKULTETSNÄMNDEN RY1101, Ryska, grundkurs, del 1, 15,0 högskolepoäng Russian, Introductory Course, Part 1, 15.0 higher education credits Grundnivå/First Cycle 1. Fastställande Kursplanen är

Läs mer

Kulturgeografi GR (C), Litteraturfördjupning, 7,5 hp

Kulturgeografi GR (C), Litteraturfördjupning, 7,5 hp 1 (5) Kursplan för: Kulturgeografi GR (C), Litteraturfördjupning, 7,5 hp Human Geography Ba (C), Litterature review, 7,5 credits Allmänna data om kursen Kurskod Ämne/huvudområde Nivå Progression Inriktning

Läs mer

KURSPLAN. Vetenskap, samhälle och kultur. baskurs i kommunikation. Science, society and Culture Basic course in Communications

KURSPLAN. Vetenskap, samhälle och kultur. baskurs i kommunikation. Science, society and Culture Basic course in Communications Dnr:5au Institutionen för Samhällsvetenskap KURSPLAN Vetenskap, samhälle och kultur baskurs i kommunikation Science, society and Culture Basic course in Communications Kurskod Beslutsdatum Gäller från

Läs mer

A1N, Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

A1N, Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav Samhällsvetenskapliga fakulteten PSYP36, Psykologi: Avancerad Arbets- och organisationspsykologi I, 15 högskolepoäng Psychology: Advanced Work and Organizational Psychology I, 15 credits Avancerad nivå

Läs mer

Turismvetenskap GR (C), Litteraturfördjupning, 7,5 hp

Turismvetenskap GR (C), Litteraturfördjupning, 7,5 hp 1 (5) Kursplan för: Turismvetenskap GR (C), Litteraturfördjupning, 7,5 hp Tourism Studies Ba (C), Litterature review, 7,5 credits Allmänna data om kursen Kurskod Ämne/huvudområde Nivå Progression Inriktning

Läs mer

Fastställande. Allmänna uppgifter. Kursens mål

Fastställande. Allmänna uppgifter. Kursens mål Samhällsvetenskapliga fakulteten MKVN03, Medie- och kommunikationsvetenskap: Medierna och det kosmopolitiska, 15 högskolepoäng Media and Communication Studies: Media and Cosmopolitanism, 15 credits Avancerad

Läs mer

BVGA21, Beteendevetenskaplig grundkurs, 60 högskolepoäng Introduction to Behavioural Science, 60 credits Grundnivå / First Cycle

BVGA21, Beteendevetenskaplig grundkurs, 60 högskolepoäng Introduction to Behavioural Science, 60 credits Grundnivå / First Cycle Samhällsvetenskapliga fakulteten BVGA21, Beteendevetenskaplig grundkurs, 60 högskolepoäng Introduction to Behavioural Science, 60 credits Grundnivå / First Cycle Fastställande Kursplanen är fastställd

Läs mer

SOLP02, Rättssociologi i teori och praktik, 15 högskolepoäng Socio-Legal Theory and Practice, 15 credits Avancerad nivå / Second Cycle

SOLP02, Rättssociologi i teori och praktik, 15 högskolepoäng Socio-Legal Theory and Practice, 15 credits Avancerad nivå / Second Cycle Samhällsvetenskapliga fakulteten SOLP02, Rättssociologi i teori och praktik, 15 högskolepoäng Socio-Legal Theory and Practice, 15 credits Avancerad nivå / Second Cycle Fastställande Kursplanen är fastställd

Läs mer

Kursplan. Företagsekonomi A, 30 högskolepoäng Business Administration, Basic Course, 30 Credits. Mål 1(5) Mål för utbildning på grundnivå.

Kursplan. Företagsekonomi A, 30 högskolepoäng Business Administration, Basic Course, 30 Credits. Mål 1(5) Mål för utbildning på grundnivå. 1(5) Denna kursplan har ersatts av en nyare version. Den nya versionen gäller fr.o.m. Vårterminen 2015 Kursplan Handelshögskolan vid Örebro universitet Företagsekonomi A, 30 högskolepoäng Business Administration,

Läs mer

LSA150, Samhällskunskap för lärare 2: Samhälle och ekonomi, 15 högskolepoäng

LSA150, Samhällskunskap för lärare 2: Samhälle och ekonomi, 15 högskolepoäng Gäller fr.o.m. vt 10 LSA150, Samhällskunskap för lärare 2: Samhälle och ekonomi, 15 högskolepoäng Civics for Teachers in Secondary Schools, Unit 2: Society and Economy, 15 higher education credits Grundnivå

Läs mer

EP1100, Matematik och informationssystem, 7,5 högskolepoäng Mathematics and Information Systems, 7.5 higher education credits

EP1100, Matematik och informationssystem, 7,5 högskolepoäng Mathematics and Information Systems, 7.5 higher education credits HANDELSHÖGSKOLANS FAKULTETSNÄMND EP1100, Matematik och informationssystem, 7,5 högskolepoäng Mathematics and Information Systems, 7.5 higher education credits Grundnivå/First Cycle 1. Fastställande Kursplanen

Läs mer

PC1250, Barn och ungdomspsykologi 2, 30 högskolepoäng

PC1250, Barn och ungdomspsykologi 2, 30 högskolepoäng Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden PC1250, Barn och ungdomspsykologi 2, 30 högskolepoäng Child and Adolescent Psychology 2, Intermediate level, 30 higher education credits Grundnivå (First Cycle) 1.

Läs mer

LMS210, Människa, natur och samhälle för lärare 2, 30 högskolepoäng

LMS210, Människa, natur och samhälle för lärare 2, 30 högskolepoäng LMS210, Människa, natur och samhälle för lärare 2, 30 högskolepoäng Man, Nature and Society 2 for Teachers in Primary School, 30 higher education credits Grundnivå/First Cycle 1. Fastställande Kursplanen

Läs mer

Kursplan. Medie- och kommunikationsvetenskap, 1-20 poäng. Media and Communication Studies, 1-20 points. Medie- och kommunikationsvetenskap

Kursplan. Medie- och kommunikationsvetenskap, 1-20 poäng. Media and Communication Studies, 1-20 points. Medie- och kommunikationsvetenskap Kursplan Institutionen för samhällsvetenskap Kurskod MKA515 Dnr 2003: 37au Beslutsdatum 2003-06-16 Kursens benämning Engelsk benämning Ämne Medie- och kommunikationsvetenskap, 1-20 poäng Media and Communication

Läs mer

Utbildningsplan. för. Samhällsvetenskapligt miljövetarprogram

Utbildningsplan. för. Samhällsvetenskapligt miljövetarprogram Utbildningsplan för Samhällsvetenskapligt miljövetarprogram 180 högskolepoäng 180 credits (ECTS) Fastställd av Handelshögskolans fakultetsnämnd 2007-03-12 1. Inrättande och fastställande Denna utbildningsplan

Läs mer

Praktik med examensarbete i idrottspedagogik

Praktik med examensarbete i idrottspedagogik Kursplan Uttagen: 2014-09-19 Praktik med examensarbete i idrottspedagogik Placement with Bachelors Essay in Sport Education 15.0 högskolepoäng Kurskod: 2IP022 Inrättad: 2009-05-28 Inrättad av: Programkommittén

Läs mer

Historia GR (B), Ämneslärarutbildning för gymnasieskolan, 30 hp

Historia GR (B), Ämneslärarutbildning för gymnasieskolan, 30 hp 1 (6) Kursplan för: Historia GR (B), Ämneslärarutbildning för gymnasieskolan, 30 hp History BA (B), Upper Secondary Level Teacher Education, 30 Credits Allmänna data om kursen Kurskod Ämne/huvudområde

Läs mer

BVGA41, Beteendevetenskaplig grundkurs, 60 högskolepoäng Introduction to Behavioural Sciences, 60 credits Grundnivå / First Cycle

BVGA41, Beteendevetenskaplig grundkurs, 60 högskolepoäng Introduction to Behavioural Sciences, 60 credits Grundnivå / First Cycle Samhällsvetenskapliga fakulteten BVGA41, Beteendevetenskaplig grundkurs, 60 högskolepoäng Introduction to Behavioural Sciences, 60 credits Grundnivå / First Cycle Fastställande Kursplanen är fastställd

Läs mer

G2F, Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

G2F, Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav Ekonomihögskolan FEKH46, Företagsekonomi: Ledarskap och change management, 7,5 högskolepoäng Business Administration: Leadership and Change Management, 7.5 credits Grundnivå / First Cycle Fastställande

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR SVENSKA SPRÅKET

INSTITUTIONEN FÖR SVENSKA SPRÅKET INSTITUTIONEN FÖR SVENSKA SPRÅKET NS1230 Danska, fortsättningskurs, 15 högskolepoäng Danish, Intermediate Course, 15 higher education Fastställande Kursplanen är fastställd av Humanistiska fakultetsnämnden

Läs mer

Allmän studieplan för licentiatexamen i vetenskapsteori

Allmän studieplan för licentiatexamen i vetenskapsteori Allmän studieplan för licentiatexamen i vetenskapsteori Studieplanen är fastställd av humanistiska fakultetsnämnden vid Göteborgs universitet den 19 januari 2011 (ändr. den 12 december 2011). Studieplanen

Läs mer

XX5100 Projekt, projektledarskap och konflikthantering, 15 högskolepoäng Projects, Project leadership and Conflict management

XX5100 Projekt, projektledarskap och konflikthantering, 15 högskolepoäng Projects, Project leadership and Conflict management GÖTEBORGS UNIVERSITET Utbildningsvetenskapliga fakultetsnämnden Institutionen för arbetsvetenskap KURSPLAN XX5100 XX5100 Projekt, projektledarskap och konflikthantering, 15 högskolepoäng Projects, Project

Läs mer

KURSPLAN Globala studier, 61-90 hp, 30 högskolepoäng

KURSPLAN Globala studier, 61-90 hp, 30 högskolepoäng 1(5) KURSPLAN Globala studier, 61-90 hp, 30 högskolepoäng Global Studies, 61-90, 30 credits Kurskod: LGSP11 Fastställd av: Utbildningsledare 2011-01-11 Gäller fr.o.m.: Vt 2013 Version: 3 Utbildningsnivå:

Läs mer

HRM, organisation och arbetsliv

HRM, organisation och arbetsliv Kursplan Uttagen: 2016 06 28 HRM, organisation och arbetsliv Human Resource Management, Organization and Working Life 15.0 högskolepoäng Kurskod: 2ÖÄ001 Inrättad: 2008 05 26 Inrättad av: Programkommittén

Läs mer

LSA110, Samhällskunskap för lärare 1: Idéer och opinion 15 högskolepoäng

LSA110, Samhällskunskap för lärare 1: Idéer och opinion 15 högskolepoäng LSA110, Samhällskunskap för lärare 1: Idéer och opinion 15 högskolepoäng Civics for Teachers in Secondary School, Unit 1: Ideas and Opinion, 15 higher education credits Grundnivå/First cycle 1. Fastställande

Läs mer

A1N, Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

A1N, Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav Samhällsvetenskapliga fakulteten PSYP13, Psykologi: Avancerade vetenskapliga metoder i psykologin, 15 högskolepoäng Psychology: Advanced Scientific Methods in Psychology, 15 credits Avancerad nivå / Second

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR LITTERATUR, IDÉHISTORIA OCH RELIGION

INSTITUTIONEN FÖR LITTERATUR, IDÉHISTORIA OCH RELIGION INSTITUTIONEN FÖR LITTERATUR, IDÉHISTORIA OCH RELIGION LGRE40 Religionskunskap 4 för gymnasielärare, 15 högskolepoäng Religious Studies 4 for Teachers in Upper Secondary School, 15 higher education credits

Läs mer

Kursplan Kommunikativt ledarskap I, 30 högskolepoäng Communication and Leadership I, 30 Credits Kurskod: Utbildningsområde: Huvudområde:

Kursplan Kommunikativt ledarskap I, 30 högskolepoäng Communication and Leadership I, 30 Credits Kurskod: Utbildningsområde: Huvudområde: 1(6) Kursplan Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap Kommunikativt ledarskap I, 30 högskolepoäng Communication and Leadership I, 30 Credits Kurskod: RE004G Utbildningsområde: Humanistiska

Läs mer

Kursplanen är fastställd av Styrelsen för centrum för genusvetenskap att gälla från och med , höstterminen 2016.

Kursplanen är fastställd av Styrelsen för centrum för genusvetenskap att gälla från och med , höstterminen 2016. Samhällsvetenskapliga fakulteten GNVA61, Genusvetenskap: Juridik i teori och praktik ur ett genusperspektiv, 30 högskolepoäng Gender Studies: Law in Theory and Practice - a Gender Perspective, 30 credits

Läs mer

FÖRETAGSEKONOMISKA INSTITUTIONEN

FÖRETAGSEKONOMISKA INSTITUTIONEN FÖRETAGSEKONOMISKA INSTITUTIONEN FEG30L Företagets logistikfunktion, kandidatkurs, 15 högskolepoäng Business Logistics, Bachelor Course, Fastställande Kursplanen är fastställd av Handelshögskolans fakultetsnämnd

Läs mer

PSYKOLOGISKA INSTITUTIONEN

PSYKOLOGISKA INSTITUTIONEN PSYKOLOGISKA INSTITUTIONEN PX1200 Psykologi: Fortsättningskurs, 30 högskolepoäng Psychology: Intermediate course, 30 higher Fastställande Kursplanen är fastställd av Psykologiska institutionen 2014-09-25

Läs mer

PSYKOLOGISKA INSTITUTIONEN

PSYKOLOGISKA INSTITUTIONEN PSYKOLOGISKA INSTITUTIONEN PC2231 Neuropsykologi - diagnostik och testmetodik i vuxenklinisk verksamhet, 15 högskolepoäng Neuropsychology - Diagnostic and Test Methodology in Clinical Work with Adults,

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR SOCIOLOGI OCH ARBETSVETENSKAP

INSTITUTIONEN FÖR SOCIOLOGI OCH ARBETSVETENSKAP INSTITUTIONEN FÖR SOCIOLOGI OCH ARBETSVETENSKAP SC1113 Kriminologi: Introduktion till studier av brott och sociala avvikelser, 30 högskolepoäng Criminology: Introduction to the study of crime and social

Läs mer

Programmet för kulturjournalistik, 120 hp

Programmet för kulturjournalistik, 120 hp Programmet för kulturjournalistik, 120 hp BA in Cultural Journalism, 120 ects 1. Basdata Omfattning: 120 högskolepoäng Examen: Filosofie kandidatexamen i journalistik med inriktning mot kulturjournalistik

Läs mer

Medie- och kommunikationsvetenskap A Delkurs 2: Medieanalys 5p/7,5 ects

Medie- och kommunikationsvetenskap A Delkurs 2: Medieanalys 5p/7,5 ects Medie- och kommunikationsvetenskap A Delkurs 2: Medieanalys 5p/7,5 ects 1 KURSINFORMATION Välkomna till kursen i Medieanalys som ges inom ramen för MKV A. Här är lite information om vilken inriktning kursen

Läs mer