Good » BARN GJORDE EGNA 200-SEDLAR» PORTRÄTT: MARIA HESSELMAR» LÄRORIKT UTBYTE I USA DET HÄR HÄNDER I JULETID SIDAN 10 AFS HAR EN PLAN MOT STRESS

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Good » BARN GJORDE EGNA 200-SEDLAR» PORTRÄTT: MARIA HESSELMAR» LÄRORIKT UTBYTE I USA DET HÄR HÄNDER I JULETID SIDAN 10 AFS HAR EN PLAN MOT STRESS"

Transkript

1 FÖR DIG SOM ARBETAR PÅ RIKSBANKEN ÅRGÅNG 94 NR » BARN GJORDE EGNA 200-SEDLAR» PORTRÄTT: MARIA HESSELMAR» LÄRORIKT UTBYTE I USA Övre raden från vänster: Lisa Marklund, Maria Sandström, Johannes Forss Sandahl, Mia Holmfeldt. Främre raden från vänster: Jonas Söderberg, Tor Johansson, Fredrik Bonthron. Good enough AFS HAR EN PLAN MOT STRESS DET HÄR HÄNDER I JULETID SIDAN 10

2 BANCOPOSTEN FOTO: SANDRA BIRGERSDOTTER Dags att stressa ner NÄR JAG VAR LITEN hade jag många brev vänner. Jag annonserade till och med i tidningen Starlet, som på den tiden var en mycket populär tidning, efter brevvänner. Ett tag hade jag nog ett 40 tal brevvänner samtidigt. Varje dag när jag kom hem från skolan rusade jag in i mitt rum för att se om jag hade fått några brev. Jag skrev även till mina idoler, vilka det var kanske jag berät tar om en annan gång. Jag minns dock inte om jag fick något svar, troligen inte efter som jag inte kommer ihåg det. Sjuåriga Alice Enwall från Västervik skrev för en tid sedan ett brev till Stefan Ingves där hon berättar att hon är intresserad av hans jobb. Och klass 3C från Hedeskolan i Kungs backa har skrivit brev till riksbanksfull mäktige. De hade läst i tidningen att vi ska få nya sedlar och då satte de igång att designa egna 200 kronorssedlar. På sidan 5 kan du läsa om de talangfulla barnen. Om man jobbar som teknisk expert inom sedel och mynthantering har man en all deles särskild talang, tänker jag. Möt Maria Hesselmar på enheten för kontantförsörj ning i ett personporträtt där hon bland annat berättar om hur hon träffade sin sambo via Riksbanken. INNEHÅLL 2 BANCOPOSTEN FOTO: EMMA ANDRÉASSON LOTTA ALLVIN JANNERGREN, REDAKTÖR Ansvarig utgivare: Ann-Leena Mikiver. Adress: Bancoposten, Sveriges riksbank, Stockholm, Chefredaktör: Lotta Allvin Jannergren, tel , Redaktion: Lotta Allvin Jannergren, Emma Holmgren och Åsa Söder Nilsson, Riksbanken, Susanne Glennegård och Sara Bidö, Intellecta Corporate. Redaktionsråd: Informationssekretariatet, Tommy Persson, Jan Schüllerqvist, Ida Hilander, Helena Runnquist, Carina Selander och Linda Palmqvist. Omslagsfoto: Sandra Birgersdotter. Produktion: Tryck: Ineko ISSN: Riksbankens avdelningar: ADM administrativa avdelningen AFS avdelningen för finansiell stabilitet APP avdelningen för penningpolitik IR internrevisionsavdelningen ITA IT-avdelningen KAP avdelningen för kapitalförvaltning STA stabsavdelningen FOTO: CRISTIANA BENEDETTI FASIL Aktuellt: En förmiddag fylld av inspiration 4 Fem miljoner kronorssedlar kvar ute i samhället 4 Det kom ett brev med pengar 5 Finns det räntor över hela jorden? 5 Reportage: Good enough räcker 6 7 Omvärld: Sonia Karlsson: Fyra intensiva dagar som lärde oss mycket 8 Porträttet: Maria Hesselmar: Livet blir vad man gör det till 9 Plocksidan: Aktiviteter i juletid välkommen 10 Språkfrågan: Du måste veta vad du vill 10 Efter jobbet: Christoph Bertsch 11 Min dag: Anna Björkman En annan sida: Katarina Wagman: Storleken är främsta skillnaden 12 REPORTAGET I DET God jul och gott nytt år! FOTO: CARINA ANDERSSON här numret handlar om hur man kan arbeta för att få en mindre stressad arbetssituation. Bancoposten har träffat Mia Holmfeldt, chef på fi nansmark nadsenheten på AFS, och Tor Johansson, medarbetare på samma enhet, och de berättar om ett lyckat samarbete med frisk vårdsföretaget Feelgood. Ett problemom råde som de identifierat är otydlighet det är inte alltid som chefer och medarbetare vet vad som förväntas av en när det gäller vissa arbetsuppgifter, vilket leder till stress. I reportaget på sidorna 6 7 möter du, för utom Mia och Tor på AFS, även psykolog Sara Nordin från Feelgood, som ger kon kreta antistresstips lider mot sitt slut. Men först ser jag fram emot en mysig julhelg, förhoppningsvis en vit sådan. Det är bra att få verktyg för att komma till rätta med stress, tycker Tor Johansson och Mia Holmfeldt, på AFS. Sidorna 6 7

3 AKTUELLT Riksbanken reviderar kommunikationspolicyn HALLÅ DÄR Sara Edholm på enheten för finansiell infrastruktur på AFS Riksbanken har sett över sin befintliga kommunikationspolicy från 2008 och även beslutat om en långsiktig kommunikationsstrategi. DIREKTIONENS LEDAMÖTER och dialog. Det pågår en livlig internatio nell och nationell debatt om hur en modern centralbank bör fungera på bästa sätt. Vi behöver anpassa vår kommunika tion till dessa nya förutsättningar och där för har vi även tagit fram en långsiktig kommunikationsstrategi, säger Ann Leena. DANIEL WALLEMO LÄS MER om kommunikationspolicyn och kommunikationsstrategin på Banconätet. TRE AV OSS VAD ÖNSKAR DU DIG I JULKLAPP? Mikael Romero Schlaug, ekonom, KAP Jag önskar mig medlemskap på Fotografiska museet. Det vore användbart eftersom jag försöker vara en flitig besökare. Annars kan jag tänka mig få ett medlemskap i Moderna museets Vänner, även om det har blivit lite tråkigare på senare år. Robert Boström, ekonom, APP Jag har alltid önskat mig en fleecetröja... skämt åsido så vet jag faktiskt inte vad jag önskar mig. Att mina nära och kära får vara friska och krya räcker gott och väl för mig. I år kommer hela familjen att befinna sig i Goa över jul och nyår. Det ska verkligen bli spännande att se vad Goa har att erbjuda. Frida Fallan, rådgivare till riksbankschefen, STA Jag önskar mig en vit jul. Mina barn har nämligen mest önskat skidor och pulkor och det kan ju annars bli ganska misslyckat. Av barnen brukar jag få något från slöjden och det hoppas jag förstås på även i år. Sen är det alltid kul att bli riktigt överraskad. du är inblandad i arbetet att följa utvecklingen av den digitala valutan bitcoin. Vad är bitcoin? Bitcoin skapades 2009 av någon som kallar sig Satoshi Nakamoto, vilket troligtvis är en pseudonym. Det är en slags digital valuta som Sara Edholm skapas och lagras elektroniskt. Den används som en handelsvaluta på inter net och förekommer även i valutaspeku lationer. Valutan bygger på en avance rad teknisk lösning där kryptoteknik används för att signera transaktioner. Det finns ingen centralbank eller myn dighet som kontrollerar valutan eller bestämmer utbudet. Utbudet styrs av tillgång och efterfrågan och regleras av en algoritm som begränsar hur många bitcoins som kommer ut på marknaden. FOTO: EMMA HOLMGREN är tillsatta på individuella mandat men fattar kollek tivt beslut, vilket ställer höga krav på tyd lighet när motiven bakom besluten kom municeras. I ett nytt avsnitt tydliggör vi nu de befi ntliga riktlinjerna som gäller ledamö terna, säger Ann Leena. Kommunikationspolicyn ersätter den tidigare kommunikationspolicyn och bila gorna för penningpolitik respektive fi nan siell stabilitet. De förändringar som har skett i omvärl den efter den finansiella krisen har ökat kraven på tydlighet, snabbhet, lyhördhet FOTO: RIKSBANKENS PRESSBILD Målet för Riksbankens kommunikation är att genom öppenhet och tydlighet bidra till ett högt förtroende för bankens verk samhet. Riksdagen, som är Riksbankens uppdragsgivare, ska enkelt kunna förstå och utvärdera verksamheten och allmän heten ska förstå vad Riksbanken gör. Med en ny enhetlig kommunikations policy slår vi fast att öppenhet och tydlig het även framöver kommer att vara ledord för vårt arbete kring kommunikation. Samtidigt vill vi öka vårt fokus på dialog för att bättre förklara Riksbankens uppgift och verksamhet, säger informationschef Ann Leena Mikiver. Hur används denna digitala valuta? I början av september fanns det närmare 12 miljoner bitcoins i omlopp, motsvarande ett värde av 10,4 miljarder kronor. Värdet har svängt kraftigt sedan starten. Varje dygn görs drygt betalningar med valutan. Den används världen över men än så länge i ganska liten utsträckning. I Sverige fi nns det endast ett fåtal webbplatser där valutan tas emot som betalnings medel. Det fi nns två företag registre rade hos Finansinspektionen som köper och säljer bitcoins. Hur ser Riksbanken på användningen av bitcoins? I Riksbankens uppdrag ingår att främja ett säkert och effektivt betal ningsväsende. Vi följer därför noggrant utvecklingen, precis som vi gör när det gäller all annan utveckling inom betal ningsområdet. Än så länge är använd ningen av bitcoins så pass liten att vi inte anser att det fi nns någon egentlig risk sett ur ett övergripande stabilitets perspektiv. TEXT OCH FOTO: EMMA HOLMGREN BANCOPOSTEN

4 AKTUELLT FOTO: ANNA-LENA LINDSTRÖM PRIEM 5 PRODUKTER SOM DU KAN BYTA UT TILL EKOLOGISKA FÖR ATT BIDRA TILL EN HÅLLBAR UTVECKLING BANANER OCH VINDRUVOR MEJERIPRODUKTER KAFFE POTATIS En vacker höstdag i mitten av oktober träffades Riksbankens miljöambassadörer vid ett av de största orörda skogspartierna i Sverige utanför fjällvärlden, Tyresta nationalpark och naturreservat. KÖTT Ibland kan det vara svårt att hitta ekologiska alternativ. Men för att underlätta finns det fem värstingprodukter som man bör se upp med enligt Naturskyddsföreningen. En förmiddag fylld av inspiration I mitten av oktober träffades Riksbankens miljöambassadörer, cirka 15 medarbetare och chefer, under en förmiddag i Tyresta nationalpark och naturreservat. Där fick de bland annat lyssna till ett inspirerande föredrag om hur vi i banken kan arbeta i en mer hållbar riktning i vår vardag. R iksbanken har en miljöpolicy som förklarar vilken inriktning bankens miljöarbete ska ha och vad det konkret innebär. På avdelningarna fi nns ett antal miljöambassadörer. Deras uppgift är att engagera och inspirera sina kollegor och att påminna om miljöaspekten i det dagliga arbetet. Miljön berör oss alla och vi måste hjälpas åt att göra det vi kan, säger Thomas Lundin, säkerhetschef på Riksbanken och ansvarig för att samordna miljöarbetet i Riksbanken. Miljökonsult Helena Jönsson har vid flera tillfällen varit på Riksbanken och hållit föredrag om hur vi kan arbeta för en bättre miljö. Helena har även utbildat ambassa dörerna i hur man gör medvetna miljöval på arbetsplatsen och vilka utmaningar som fi nns. Även vid träffen i Tyresta national park var det Helena som höll i utbild ningen. Vi fick bland annat en uppdatering om vad som hänt inom miljöområdet, och en lektion i vad det i praktiken betyder att arbeta med hållbar utveckling. Vi diskute rade också vad det innebär att vara miljö ambassadör vad de gör i dag, vad de behöver och vad de skulle vilja förändra, berättar Thomas. LOTTA ALLVIN JANNERGREN Fem miljoner kronorssedlar kvar ute i samhället Miljoner Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sep Okt Nov 4 BANCOPOSTEN ÅRSSKIFTET NÄRMAR sig då de äldre versionerna av 50- och 1000-kronorssedlarna, de utan folieband, blir ogiltiga som betalningsmedel. Under året har totalt 8 miljoner äldre 1000-kronorssedlar kommit in till Riksbanken men den 30 november fanns fortfarande 5 miljoner snart ogiltiga 1000kronorssedlar kvar i cirkulation kronorssedlarna utan folieband blir ogiltiga efter den 31 december 2013.

5 FOTO: JENNIE APPELBY GUSTAVSSON AKTUELLT FOTO: INGEMAR JEANLO Barnen som målat egna 200-kronorssedlar heter: (från vänster) Mikael Björck, Klara Larsson, Nora Strömsten, Oscar Vannerlund, Diof Mbwile och sittande Nathan Norden. Det kom ett brev med pengar Vi har läst i tidningen att det ska komma nya 200-lappar. Vi har målat några idéer. Ni kanske får inspiration av våra målningar. I ett brev ställt till riksbanksfullmäktige kom för en tid sedan ett antal egendesignade 200-kronorssedlar från klass 3C på Hedeskolan i Kungsbacka. U FÖRST FICK ELEVERNA uppgiften att två och två rita en stor hundralapp och sedan dela in den i rimligt stora utgifter som de tror att familjen har när det gäller boende, mat, kläder, fritidsaktiviteter och så vidare. Därefter fick alla göra sin alldeles egna 200 kronorssedel. Eleverna har fritt fått välja sitt eget motiv, några har varit väldigt personliga medan andra mer har tagit fasta på hur nuvarande sedlar ser ut, säger Jennie. Sjuåriga Alice Enwall från Skogshagaskolan i Västervik har på egen hand skrivit ett brev till Stefan Ingves. Sedlarna laminerades sedan ihop till riktiga sedlar med fram och baksidor och skickades iväg i ett brev ställt till riksbanksfullmäktige. Det är ju oftast bara jag som läser och utvärderar elevernas arbeten och därför känns det både meningsfullt och spännande att skicka iväg det de har gjort till externa mottagare. Dessutom gör det att de lägger ner ännu mer arbete på till exempel utformning, noggrannhet och stavning, säger Jennie. LOTTA ALLVIN JANNERGREN JOHAN GERNANDT, ordförande i riksbanksfullmäktige, vad säger du om elevernas arbete? Jag är imponerad! Det visar på ett stort engagemang och att det redan från tidig ålder finns ett intresse för pengar och pengarnas värde. Man märker att barnen har tänkt igenom vilken betydelse de olika symbolerna på sedlarna har. Resultatet är mycket välgjort och jag vill rikta ett stort tack till klassen! FOTO: LOTTA ALLVIN JANNERGREN nder flera lektioner har eleverna jobbat med kunskapande kring pengar och pengars värde: Hur ser svenska pengar ut? Vilka personer fi nns på sedlarna? Vad kan man köpa för en hundralapp? Jennie Appelby Verkligheten är ett läro Gustavsson. medel. Därför arbetar vi kon tinuerligt med dagstidningar, som ju är ett uppdaterat och aktuellt läromedel, säger klas sens lärare Jennie Appelby Gustavsson och fortsätter: När vi läste i Göteborgsposten om de nya sedlarna bestämde vi oss för att vi ville hjälpa till med lite uppslag och designade förslag. Finns det räntor över hela jorden? Ränta är ett roligt ord tycker Alice Enwall. Hon minns inte rik tigt var hon hörde ordet första gången men riksbankschefen fattade hon tycke för när hon såg honom i en tidning. Jag tycker att han verkar ha ett spännande jobb. Vi tränar på att skriva brev i klassen och min fröken frågade om jag ville skriva till riksbankschefen. Först vågade jag inte men efter ett tag gjorde jag det, berättar Alice. Glädjen hos Alice var stor när det damp ner ett svar från Stefan, och klasskompisarna blev impo nerade. Alice och vi andra i klassen har reagerat väldigt positivt på att det har kommit ett seriöst svar från Stefan. Nu ska alla skriva brev till någon som de beundrar, säger Sara Persson, Alice fröken. LOTTA ALLVIN JANNERGREN BANCOPOSTEN

6 REPORTAGE: ARBETSMILJÖ Good enough räcker Hög ambitionsnivå och en vilja att göra det bästa möjliga. Så ser det ut på många arbetsplatser och Riksbanken är inget undantag. Samtidigt finns en risk att det ibland blir alltför stressigt. På AFS arbetar man med att hitta konkreta lösningar på hur stressen ska minska. TEXT: JOHAN HÅRD OCH SUSANNE GLENNEGÅRD FOTO: SANDRA BIRGERSDOTTER R iksbankens senaste medarbetar undersökning visar att de allra flesta är nöjda med sin arbetssitu ation. Medarbetarna trivs och är stolta över sin arbetsgivare. Men resultatet pekar också på att det fi nns behov av att minska stressnivån. Sara Nordin är psykolog och organisationskon sult på Feelgood, Riksbankens företagshälsovård. För cirka ett år sedan höll hon en föreläsning för AFS. Hon berättade om vad stress är, vad som händer i kroppen, och vad man kan göra för att bättre hantera och komma till rätta med stressen. Det handlar både om vad organisationen och gruppen kan göra och om vad jag själv som indi vid kan tänka på, säger hon. Saras föreläsning inspirerade AFS att aktivt och konkret arbeta vidare med frågor som handlar om stress. Vi kände att vi ville ta tag i det här för att bättre förstå vad som stressar och vad vi kan göra åt det. Nu har vi kommit en bra bit på väg i det arbetet, säger Mia Holmfeldt, chef på fi nansmark nadsenheten på AFS. Under hösten har Sara dels pratat med avdel ningens ledningsgrupp och dels haft två semina rier med var och en av de sex enheterna på AFS. Vi har tillsammans identifierat triggers, alltså vad som kan bidra till att vi blir stressade. Något som vi pratade om var vad det egentligen innebär att vara högpresterande. Hur ska man veta när det räcker, när lägger man ribban för högt? Och hur ska man sätta gränser?, säger hon och tillägger: På AFS fi nns relativt många unga medarbe tare, kanske på sitt första jobb. Då gäller det att vara extra lyhörd eftersom yngre i något mindre utsträckning vågar säga ifrån. fick illustrera vikten av att hitta rätt nivå. Good enough handlar om att hitta rätt ambi tionsnivå i förhållande till den arbetsuppgift man arbetar med. Att inse att kvaliteten faktiskt inte BEGREPPET GOOD ENOUGH 6 BANCOPOSTEN Tor Johansson och Mia Holmfeldt på AFS välkomnar insatserna för att minska stressen. blir bättre om man gör mer än vad som krävs, säger Sara. Och för att kunna göra det är det viktigt att upp drag och förväntningar är tydliga. Det handlar om hur vi jobbar i vardagen, om att hela tiden löpande stämma av. Har jag uppfat tat uppdraget rätt och blev resultatet det som för väntades? Vi har pratat mycket om feedback. Utan bra feedback blir det inga bra avstämningar och då fi nns det alltid en risk att man hamnar fel, säger Sara. För att träna på att både ge och få feedback fick medarbetarna spela rollspel. En väldigt nyttig övning. Som medarbetare kanske man förväntar sig att cheferna ska ge feed back. Men det är ju faktiskt lika viktigt att ge feed back tillbaka till chefen, till exempel om uppdraget AFS har tagit hjälp av Sara Nordin, psykolog och organisationskonsult på Feelgood.

7 FAKTA/DETTA ÄR STRESS, ENLIGT WHO:S DEFINITION: Stress uppstår när de krav som ställs på individen hotar att överskrida personens kapacitet och de resurser som finns för att tillmötesgå kraven. Att lära sig ge och ta emot feedback är nyttigt för både medarbetare och chefer. FAKTA/ABC-MODELLEN Sara Nordin arbetar med ABC modellen (Aktiverare, Beteende och Konsekvens (av engelskans consequence). Modellen kommer från inlärningspsykologin och är ett sätt att analysera, förstå och beskriva varför vi agerar som vi gör i olika situationer. Ett exempel som illustrerar hur stress kan uppstå under vissa omständigheter: Aktiveraren kan vara att chefen eller beställaren varit otydlig när han eller hon lagt ut arbetsuppgiften. Beteendet som då kan uppstå hos medarbetaren är att hålla en för hög ambitionsnivå i förhållande till arbetsuppgiftens omfattning. Om medarbe- är tydligt utformat eller inte. Även feedback med arbetare emellan är viktig, säger Tor Johansson, ekonom på fi nansmarknadsenheten. PÅ AFS ARBETAR man nu vidare med ett antal kon kreta förslag utifrån det arbete som har gjorts under hösten. Min roll har varit att sätta bollen i rullning. Att ge kunskaper och verktyg. Det har varit väldigt roligt att träffa alla chefer och medarbetare. Jag kän ner att man tycker det är bra att de här frågorna har lyfts, säger Sara. En första konkret åtgärd handlar om tydlighet när det gäller beställningar av uppdrag. Vi har varit med och tagit fram en ny beställ ningsmall som hela Riksbanken kan använda. Det är en checklista där chefen, eller den som delar ut uppdraget, och medarbetare går igenom vad som ska göras, vilken nivå det ska hålla, vilka tidsra mar som gäller och liknande. Det blir ett sätt att tidigt i processen stämma av att man har samma bild av vad som förväntas, säger Mia. FAKTA/HÄR FINNS BESTÄLLNINGSMALLEN Vill du använda beställningsmallen finns den på banconätet under Mål, resultat & styrning/projektarbete och uppdrag. taren sedan inte får någon feedback på sin överleverans förstärks beteendet. Och konsekvensen blir att personen kanske tänker att nästa gång måste jag vara ännu duktigare och ribban höjs ännu mer. Det visar hur viktigt det är både med tydlighet och med feedback. En enhetlig mall kan absolut bidra till att för väntningar och därmed ambitionsnivå och för väntningar blir mer samstämmiga. Jag tror även att det kan bidra till ännu bättre kommunikation innan ett uppdrag börjar, säger Tor. rätt ambitionsnivå och good enough är också att vara lyhörd inför signaler som säger att en medarbetare jobbar för mycket. Mycket vilar på oss chefer. Vi måste bli ännu bättre på att se medarbetarna. Om någon jobbat intensivt en tid är det viktigt att se till att det ges tid för återhämtning. Även medarbetaren har ett eget ansvar, säger Mia. Sara instämmer: Stress i sig är inte är farligt, det är en naturlig reaktion på något som händer. I arbetslivet kan det vara en spännande arbetsuppgift och då blir det positiv stress, man skärper sig och blir fokuserad. Det är när återhämtningen uteblir som det kan slå över till något negativt. Nästa medarbetarundersökning genomförs 2015 och då tror och hoppas AFS att det arbete som de nu lägger ner för att minska och förebygga stressen har givit resultat. EN DEL I ATT HITTA RÅD OM STRESS Andra avdelningar och enheter som upplever att de behöver stöd när det gäller att hantera stress är varmt välkomna att kontakta personalenheten, Birgitta Silfver, , BANCOPOSTEN

8 OMVÄRLD: SONIA KARLSSON Fyra intensiva dagar som lärde oss mycket I slutet av oktober reste delar av riksbanksfullmäktige till Washington och New York på studieresa. Även några av direktionens ledamöter samt några personer från direktionssekretariatet var med. Här berättar Sonia Karlsson, en av riksbanksfullmäktiges ledamöter, om resan. FOTO: MARIA SVALF ORS bland annat igenom IMF:s tre huvud sakliga uppgifter, det vill säga övervak ning av medlemsländernas ekonomier, utlåning för betalningsbalansstöd och teknisk assistans. Därefter diskuterade vi den ekonomiska situationen i Europa men också i världen i stort. VID TORSDAGENS besök hos Federal Reserve Bank i Washington fick vi träffa USA :s centralbankschef Ben Bernanke som inledde med att säga: Vi har en ny värld av penningpolitik efter krisen, infla tion långt under målet, prisstabilitet och hög arbetslöshet. Därför är vi expansiva, och vi får ingen hjälp från kongressen som har fullt upp med att diskutera om ljuset ska vara tänt eller släckt. På torsdagskvällen lämnade vi Wash ington och reste till New York och på fre dagen, vår sista dag i USA, träffade vi bland annat William Dudley, verkstäl lande direktör i Federal Reserve Bank i New York. Han ansåg att 2 procents till Många besök på spännande institutioner. Från vänster: Board of Governors, Treasury och IMF. växt i USA inte är dåligt om man ser till den fi nanspolitiska åtstramningen. Han sa även att hushållens ekonomi har för bättrats och att banksystemet är hälso sammare. Priserna på olja och gas är låga om man jämför med Europa. Vi har det ganska bra, förutom problemen i det politiska livet i Washington, konstate rade William Dudley. Avslutningsvis kan jag bara notera att vi har fått mycket information och mas sor av intryck under denna studieresa som vi nu får reflektera över. OMVÄRLD Sonia Karlsson FOTO: MARIA SVALFORS besökte vi under tisdagen bland annat fi nansinstitutet Freddie Mac och där var vi särskilt intresserade av hur bostadsmarknaden har utvecklats sedan den fi nansiella kri sen. Vi ville även veta hur diskussionerna gick kring det framtida bostadsfi nansie ringssystemet. Chefsekonom Frank E. Nothaft gav oss en mycket fyllig och intressant beskrivning av deras verksam het. Han berättade bland annat att hus marknaden håller på att förbättras men att det inte är fråga om någon högkon junktur på grund av den höga arbetslös heten i USA som ligger på cirka 7,25 pro cent. Det är dessutom 13,5 procent som bara har deltidsjobb. På onsdagen besökte vi Internationella valutafonden, IMF, och togs där emot av Pernilla Meyersson, tidigare informa tionschef på Riksbanken, som nu jobbar som ställföreträdande exekutivdirektör vid det nordisk baltiska valkretskontoret på IMF. Pernilla hade ordnat ett intres sant och varierat program åt oss. Vi gick I WASHINGTON 8 BANCOPOSTEN FOTO: ANDERS KARLSSON FOTO: ANDERS KARLSSON J ag har just kommit hem från fyra intensiva arbets dagar i Washington och New York och sitter hemma i Motala och samlar ihop mina intryck. Det har varit en mycket lärorik resa med flera intressanta möten. Riksbanksfullmäktige gör sina studieresor för att få den senaste informationen inom aktuella områden, få möjlighet att ställa frågor och för att diskutera med berörda personer om deras verksamhet. Det är dessutom ett bra sätt att knyta nya och viktiga kontakter. Vi hade ett gediget program som tagits fram av direktionssekretariatet.

9 PORTRÄTTET: MARIA HESSELMAR FOTO: EMMA ANDRÉASSON HOLMGREN Ett av Maria Hesselmars stora intressen är musik. Hon sjunger och spelar piano och gitarr, både covers och låtar som hon skrivit själv. Livet blir vad man gör det till Maria Hesselmar har som motto att livet blir vad man gör det till. Kanske var det därför som hon gjorde slag i saken och skickade i väg det där mejlet till David, engelskaläraren som hon lärt känna via Riksbanken, och frågade om han ville gå på dejt. I dag är de sambos och väntar sitt första gemensamma barn. M aria Hesselmar arbetar sedan februari 2011 som teknisk expert på enheten för kontant försörjning på ADM. När Maria hade varit anställd en tid nappade hon på Riksbankens erbjudande om att för bättra sin engelska eftersom hennes tjänst innebär många internationella kontakter och utbyten med andra centralbanker. Jag började ta engelskalektioner och fick David, från Devon i sydvästra England, som lärare, säger Maria. När lektionerna så småningom upphörde kände Maria att hon saknade kontakten med David och bjöd ut honom på en lunch dejt. Det blev fler dejter efter den dagen. Nu har David och Maria flyttat ihop och i maj väntar de sitt första gemensamma barn. Och engelskan får hon numera på köpet varje dag. civilingenjör i kemi teknik på Kungliga Tekniska Högskolan. Hon hade aldrig tänkt på Riksbanken som en potentiell arbetsgivare när hon för tre år sedan såg en annons där banken sökte en teknisk expert inom sedlar och mynt. Då jobbade jag i läkemedelsbranschen, först med forskning och utveckling och sedan som gruppchef inom produktionen på MARIA ÄR UTBILDAD AstraZeneca. Jag ville prova på något nytt och tyckte att tjänsten på Riksbanken lät intressant. Mycket av Marias tid upptas av det stora utbytet av sedlar och mynt som pågår. Jag har arbetat mycket med de tekniska specifikationerna för både sedlar och mynt, men framför allt med mynten. Det handlar om allt från att ta fram lämpliga storlekar och bra material till att de ska vara så svåra som möjligt att förfalska. Arbetet sker i ett nära samarbete med många aktörer på kontantmarknaden. Bland annat träffar Maria leverantörer och till verkare av maskiner som ska hantera de nya kontanterna för att genomföra diverse tester. En annan uppgift för närvarande är att undersöka hur Riksbanken ska hantera de mynt som blir ogiltiga efter den 30 juni Jag har ett jättekul och varierande arbete där jag får jobba med viktiga samhällsfrågor och träffa många människor. LEDIGA STUNDER ÄGNAR Maria gärna åt familjen, musik och löpning. Intresset för löpträning gjorde att hon i år för första gången anmälde sig till Stockholm Marathon. Efter 4,2 mils löpning genom Stockholm var Marias upplevelse av loppet fruktansvärt hemsk. Det var värre än vad jag hade kunnat föreställa mig. Efter tre mil kändes det som att benen hängde löst. Men i mål kom hon och några månader senare sprang hon även Stockholms halv mara. Och med lite distans är hon nu inte främmande för tanken att återigen springa Stockholm Marathon. Skam den som ger sig skulle också kunna vara ett passande motto för Maria Hesselmar. EMMA HOLMGREN FAKTA/MARIA HESSELMAR Ålder: 35 år. Familj: Sambo med David. Två söner, Lucas 7 år och Victor 4 år, som bor hos Maria och David varannan vecka och hos sin pappa varannan vecka. En bebis i magen. Bor: Lägenhet i Abrahamsberg. Född och uppvuxen i Göteborg. Gör på fritiden: Löptränar, spelar piano och gitarr, umgås med barnen, läser just nu För mycket lycka av Alice Munro. Tycker också om att resa. Blir glad av: Min familj och frukost på sängen. Gillar inte: Att vänta! Är väldigt otålig av mig. Motto: Livet blir vad man gör det till. BANCOPOSTEN

10 PLOCK SPRÅKFRÅGAN Du måste veta vad du vill VI JOBBAR REDAN mycket med våra texter nu ska vi också vässa våra föredragningar. I höstas var jag därför med och startade ett projekt som handlar om presentationsteknik i banken. När du vill göra en lyckad föredragning behöver du: Ha ett klart syfte. Du måste veta vad du vill uppnå och varför. Och du måste tala om för åhörarna vad du har för syfte och vilka förväntningar du har på dem. Ska de besluta om något, komma med synpunkter eller bara ta till sig information, och i så fall, vad ska de med informationen till? Aktiviteter i juletid - välkommen Ha ett tydligt budskap. Du måste veta vad du vill säga och kunna stå för budskapet. Hur ska åhörarna annars förstå vad du vill? Presentera ditt budskap så tidigt som möjligt så att de som lyssnar har något att hänga upp dina beskrivningar och argument på. JULLUNCH 19 DECEMBER RIKSBANKEN BJUDER alla anställda på jullunch torsdagen den 19 december i personalmatsalen. Konsulter som har arbetat längre än sex månader är också välkomna. Julbordet står uppdukat klockan till Ingen föranmälan behövs. Anpassa dig till åhörarnas behov. Vad vet de sedan tidigare? Vad nytt behöver de veta? Upprepa inte sådant som alla redan känner till, lägg i stället tid på att slussa dem genom de nya fakta du presenterar. JULGRANSPLUNDRING 5 JANUARI Mer om presentationsteknik kan du lära dig i vår då det är dags för utbildning i ämnet! 2014 blir det för fjärde året i rad julgrans plundring på Riksbanken med dans kring granen, trollerishow, fiskdamm och fi ka. Alla medarbetare och deras familjer är hjärtligt välkomna. Julgransplundringen håller på klockan på plan 12 och 13. Antalet platser är begränsat, först till kvarn gäller. För mer information och anmälan, se Banconätet. SÖNDAGEN DEN 5 JANUARI 06:30 MARIANNE STERNER är språkkonsult på Riksbanken. Om du har frågor om språket i banken mejla till: MIN DAG: ANNA BJÖRKMAN, IT-ARKITEKT, ITA Har jobbat på Riksbanken sedan Ålder: 54 år. Yrke: IT-arkitekt på systemenheten på ITA. Det glömmer jag aldrig: Hur tung en guldtacka är. 07:20 10:00 Möte om mejlkryptering. 06:30 07:20 09:00 11:00 12:00 Standardfrukost: grönt te, keso, müsli, frukt. Väntar på Uppsalapendeln tillsammans med andra morgonpigga Knivstabor. Möte om IT-säkerhet. Lunch på plan 12. Möte för planering av serverflyttar till EVRY. 10 BANCOPOSTEN

11 MEDARBETARE: EFTER JOBBET FOTO: CRISTIANA BENEDETTI FASIL En strålande idé Det var under en volontärresa 2012 till Ghana som Christoph Bertsch och hans sambo Cristiana fick idén till Social Venture Africa. Ett initiativ som med hjälp av mikrofinansiering utbildar kvinnor i Ghana att tillverka och sälja enkla elektriska produkter som bygger på solenergi. r det något det fi nns gott om i Ghana så är det sol, säger Chris toph, som sedan september i år arbetar på forskningsenheten på Riksbanken. Det var nyfi kenhet som var drivkraften till att ge sig iväg på ett volontäruppdrag till Afrika, och förstås en vilja att göra nytta. I Ghana kom Christoph i kontakt med organi sationen Village Exchange Ghana, VEG, som sedan 2003 har arbetat med social mik rofinansiering, hälsoprojekt och utbildning av unga kvinnor i enklare elteknik. Att skapa en långsik tigt hållbar lokal aff ärsverksamhet som bidrar till ökat välstånd, särskilt för unga kvinnor, en sårbar grupp i samhället. Att göra något med solenergi låg nära till hands, eftersom detta fi nns i överflöd. Nästan alla som bor på landsbygden i Ghana har mobiltelefon men väldigt få människor har fungerande el i hemmet på grund av höga elkostnader. Det är dyrt och omständligt att ladda telefonen och därför startade vi tillverk Christoph Bertsch på plats i Ghana. HÄR FÖDDES IDÉN. ning av enkla mobilladdare som drivs med solenergi, säger Christoph. FOTO: CRISTIANA BENEDETTI FASIL LADDARNA TILLVERKAS av kvinnorna i området. Själva solcellerna importeras men resten av komponenterna, kablar, höl jen och så vidare, görs av material som fi nns på plats. Tanken är att skapa en marknad där produkterna kan säljas relativt billigt, men ändå så att försäljningen stödjer den lokala ekonomin, säger Christoph. Bakom Social Venture Africa, SVA, står en grupp ekonomer med internationell bakgrund, varav Christoph själv är en. I februari 2014 kommer SVA att arrang era en två veckor lång workshop för att utbilda en ny grupp kvinnor. Jag reser tillbaka då, det ska bli väldigt spännande att se hur arbetet utvecklas. Men nu ser Christoph och hans sambo fram emot den svenska vintern och skid säsongen. Båda är vana utförsåkare. Den här vintern ska vi också prova på längdåkning, säger han. JOHAN HÅRD 19:00 Körövning med Art Song. 13:00 Möte om test av veckans serverflyttar. 14:30 14:30 15:00 16:00 22:11 23:30 Måndagsfika med systemenheten. Driftsättningsmöte med EVRY. Tid för eget arbete. Tåget hem till Knivsta. God natt och sov gott. BANCOPOSTEN

12 EN ANNAN SIDA FOTO: MAGNUS SÖDERBERG Storleken är främsta skillnaden När jag fick frågan från min dåvarande chef Albina Soultanaeva om jag kunde tänka mig att jobba på Bank of England under ett år var svaret enkelt självklart ville jag det. Att få testa livet som Londonbo har jag drömt om länge. Att dessutom få möjligheten att jobba på en inflytelserik institution som Bank of England kändes som en mycket spännande utmaning. Med en bakgrund inom finansiell stabilitet och framför allt finansiell reglering känns det extra kul att få jobba här just nu. Bank of England ligger ju i framkant inom det här området och har vidtagit ett antal kraftfulla åtgärder efter den finansiella krisen. Jag tänker särskilt på instiftandet av en stabilitetskommitté med ansvar för makrotillsyn och sammanslagningen av banken och den brittiska tillsynsmyndigheten. Även om den nya organisationen redan är på plats återstår flera spännande frågor. Bland annat funderar man mycket på hur man ska tänka kring det nya ansvarsområdet och hur de nya verktygen ska användas. Att få ta del av detta arbete är både lärorikt och roligt. En annan nyhet är ju såklart att Bank of England sedan i somras har en ny centralbankschef. Än så länge tycker jag inte att Mark Carneys tillträde har inneburit några dramatiska förändringar för organisationen. Men det märks att han är väldigt intresserad av allt som sker inom finansiell reglering eftersom beställningarna till vår enhet har ökat rätt så markant. På frågan vad som är den största skillnaden mellan att jobba på Bank of England och Riksbanken så är svaret helt klart storleken på organisationen. Det märks inte minst i det internationella arbetet där det krävs mycket mer arbete för att koordinera åsikter internt, men framför allt på den tid och mängd resurser som plöjs ner i analysarbetet. Med det i åtanke är det imponerande att Riksbanken har en så pass inflytelserik roll som vi faktiskt har i de internationella diskussionerna. När jag ändå är inne på skillnader mellan Sverige och England kan jag som punktlig nordbo konstatera att engelsmän inte lägger lika mycket vikt vid att komma i tid som vi svenskar inte alls faktiskt. Desto bättre är de på att engagera sig i diskussioner, vilka ofta blir många, långa och intressanta. I det stora hela skulle jag dock säga att likheterna är fler än olikheterna. Vid sidan av jobbet bjuder London på mycket att se och göra. En typisk helg brukar bestå av ett besök på några av de många matmarknaderna och en öl på den lokala puben. Att bo i London har också fördelen att man får en hel del besök av familj och vänner men också av flera av er på Riksbanken som har haft vägarna förbi. Tack vare er har jag inte känt mig helt bortkopplad från allt som händer på hemmaplan. Trots att livet i London är lätt att vänja sig vid, ska det bli kul att komma hem och träffa er alla igen. Vi ses i vår, Katarina Från Brunkebergstorg till Trafalgar Square. Katarina Wagman jobbar på Bank of England under ett år. Namn: Katarina Wagman. Arbetar i vanliga fall: På enheten för finansiell policy och analys på AFS. Arbetar nu: På Prudential Policy Division, Bank of England. Ålder: 32 år. Bor: London. Familj: Sambo. Intressen: Det mesta som finns att göra i skog och mark. Det gör mig glad: Att köra bil och veta att resans mål är Källebäcken, en underbar plats i södra Småland. Motto: Trägen vinner.

Gillar nya jobbet » STEFAN INGVES I BASEL» DAGS ATT TA FRAM SEDLARNA UR MADRASSEN MARTIN FLODÉN OCH CECILIA SKINGSLEY

Gillar nya jobbet » STEFAN INGVES I BASEL» DAGS ATT TA FRAM SEDLARNA UR MADRASSEN MARTIN FLODÉN OCH CECILIA SKINGSLEY FÖR DIG SOM ARBETAR PÅ RIKSBANKEN ÅRGÅNG 94 NR 3 2013» tips för bättre möten» STEFAN INGVES I BASEL» DAGS ATT TA FRAM SEDLARNA UR MADRASSEN MARTIN FLODÉN OCH CECILIA SKINGSLEY Gillar nya jobbet blågul

Läs mer

JAG, en ent rep renör?

JAG, en ent rep renör? Ef tersom det vi gjorde var okänt för de flesta så intresserade sig många för vad vi gjorde och blev nyfikna Tove West lund, ShapeUp Club JAG, en ent rep renör? Många inbillar sig att det är SVÅRT att

Läs mer

Produktion: Sveriges riksbank och Bacon Annonsbyrå AB. Foto: Johan Westin. Tryck: Rätt Grafiska. Stockholm, maj 2011. isbn 978-91-89612-54-9

Produktion: Sveriges riksbank och Bacon Annonsbyrå AB. Foto: Johan Westin. Tryck: Rätt Grafiska. Stockholm, maj 2011. isbn 978-91-89612-54-9 Riksbankens roll i samhällsekonomin S v e r i g e s R i k s b a n k Läsanvisning Som alla andra myndigheter har Riksbanken ett ansvar att förklara för medborgarna i Sverige vilken roll vi har i samhället

Läs mer

Pitekvarten. Norrsken ger inspiration och nya möjligheter. Sidan 10-11. Vad är piteandan?

Pitekvarten. Norrsken ger inspiration och nya möjligheter. Sidan 10-11. Vad är piteandan? Pitekvarten En tidning för alla medarbetare på Piteå kommun Nr 3 2011 Vad är piteandan? läs mer på sidan 19 Norrsken ger inspiration och nya möjligheter. Sidan 10-11 3 E-lönebesked... 8 ny organisation...

Läs mer

vem ska få skapa pengar?

vem ska få skapa pengar? Nr 3/2014 Utges av JAK Medlemsbank för en rättvis ekonomi. Pris 40 :- specialnummer: Monetär omställning vem ska få skapa pengar? Bank of England berättar hur det funkar Oskar Broberg om en komplicerad

Läs mer

vd:n som vill andra lagen

vd:n som vill andra lagen U en tidning om ledarskap från fackförbundet lönestatistik. Kommuner bäst på jämställdhet sid 5 U nr 1 februari 2013 U Lösnummerpris 60 kr interimschef. På tillfälligt uppdrag sid 26 Så lämnar du dåliga

Läs mer

Båtfärd mot hemligt mål. Starkt verktyg i den skärpta konkurrensen. Hemsidor och mycket mer på gång. Kvalitetssäkrar. Ett års Jobb inför Fritidssidan

Båtfärd mot hemligt mål. Starkt verktyg i den skärpta konkurrensen. Hemsidor och mycket mer på gång. Kvalitetssäkrar. Ett års Jobb inför Fritidssidan TIDNINGEN FÖR MEDARBETARE INOM ICA-KONCERNEN handlarna ARGANG 31 FOTO ALLAN KARLSSON Båtfärd mot hemligt mål Hemlighetsmakeri in i det sista när DE Kungälv skulle fira 20 år. Följ dem på festligheterna;

Läs mer

NätSmart TIM & TOM. Två bröder e(n) butik. 44 000 ordrar och bara en man! Locka fram fördelarna och öka försäljningen SID 12 DENISE RUDBERG: SID 15

NätSmart TIM & TOM. Två bröder e(n) butik. 44 000 ordrar och bara en man! Locka fram fördelarna och öka försäljningen SID 12 DENISE RUDBERG: SID 15 SÅ E-HANDLAR VI: EROTISKA PRODUKTER NätSmart NUMMER 1 JANUARI 2010 EN TIDNING FRÅN E-BUTIK.SE DENISE RUDBERG: Min utopi om ett välfyllt kylskåp EN DAG MED: FRÖKEN FRÄKEN VITAMINVARUHUSET.SE 44 000 ordrar

Läs mer

åssit Grabbar på hal is EN DAG SOM BRANDMAN NÄR RIKEMANSPROBLEM BLIR VERKLIGHET SEXETS LÖGNAKTIGA VÄRLD STRÖMBACKASKOLAN PITEÅ

åssit Grabbar på hal is EN DAG SOM BRANDMAN NÄR RIKEMANSPROBLEM BLIR VERKLIGHET SEXETS LÖGNAKTIGA VÄRLD STRÖMBACKASKOLAN PITEÅ åssit MAJ 2015 STRÖMBACKASKOLAN PITEÅ Grabbar på hal is EN DAG SOM BRANDMAN NÄR RIKEMANSPROBLEM BLIR VERKLIGHET SEXETS LÖGNAKTIGA VÄRLD innehåll 4 Konkurrerar nätshoppingen ut Piteås butiker? 14 Hockeyklubben

Läs mer

Livslång aktivism Hur förändra världen och samtidigt må bra

Livslång aktivism Hur förändra världen och samtidigt må bra Livslång aktivism Hur förändra världen och samtidigt må bra En översättning, tolkning och bearbetning av Hillary Rettigs bok The Lifelong Activist Malte Lindstam Innehållsförteckning: Förord...1 Introduktion...1

Läs mer

EN TIDSKRIFT FRÅN OP ASSISTANS NR 3 2014. Medarbetarundersökningen. KaSam på Cypern. Förflyttningsteknik

EN TIDSKRIFT FRÅN OP ASSISTANS NR 3 2014. Medarbetarundersökningen. KaSam på Cypern. Förflyttningsteknik R E S P E K T K O M P E T E N S H E L H E T S S Y N EN TIDSKRIFT FRÅN OP ASSISTANS NR 3 2014 Medarbetarundersökningen KaSam på Cypern Förflyttningsteknik Vi fortsätter att utvecklas tillsammans! början

Läs mer

ATT VÄXA ETT PROJEKT OM TRANSITION

ATT VÄXA ETT PROJEKT OM TRANSITION ATT VÄXA ETT PROJEKT OM TRANSITION SAMMANSTÄLLNING AV INTERVJUER MED FÖRÄLDRARNA TILL AVGÅNGSELEVERNA 2010 VID RIKSGYMNASIET I GÖTEBORG FÖR UNGDOMAR MED RÖRELSEHINDER. Innehållsförteckning: INLEDNING sid

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

domkretsen Framtidens ledare Videolänk underlättar rekordstort dopningsmål

domkretsen Framtidens ledare Videolänk underlättar rekordstort dopningsmål nr 3 2010 NMI visar vägen Verksamheten vässas Annorlunda bakgrund Friskvård i Östersund domkretsen EN TIDSKRIFT FÖR SVERIGES DOMSTOLAR Videolänk underlättar rekordstort dopningsmål Framtidens ledare 24

Läs mer

DESSUTOM: LINDEX BJUDER PÅ FIKA UNIONENS ARBETSLIVSDAGAR LARS ÅKER TILL GENEVE MARIA LÄNGTAR UT OCH MYCKET MER!

DESSUTOM: LINDEX BJUDER PÅ FIKA UNIONENS ARBETSLIVSDAGAR LARS ÅKER TILL GENEVE MARIA LÄNGTAR UT OCH MYCKET MER! 2:2013 VOBBANDE Jobb + VAB = sant? FACKET: DITT NYA AFFÄRSNÄTVERK! Delpension DET BÄSTA AV TVÅ VÄRLDAR AGNETA står rak då det blåser DESSUTOM: LINDEX BJUDER PÅ FIKA UNIONENS ARBETSLIVSDAGAR LARS ÅKER TILL

Läs mer

Tipsbok för motivation, glädje och egen utveckling

Tipsbok för motivation, glädje och egen utveckling Insightguide Series Tipsbok för motivation, glädje och egen utveckling Tips, idéer och verktyg för motivation, mening och glädje i vardagen Tipsbok Insightguide SERIES Mer motivation, mening och glädje

Läs mer

Från ord till handling

Från ord till handling din tidning om företagshälsa från ab previa nr 3/2009 Attraktiva arbetsplatser VINN kampen om kompetensen Folktandvårdens friska liv ett hälsosamt försprång Konflikt som kräver mod när en anställd blir

Läs mer

FÖRSVARSMAKTENS GUIDE för. par

FÖRSVARSMAKTENS GUIDE för. par FÖRSVARSMAKTENS GUIDE för par där någon av er ska göra utlandstjänst 1 2 INNEHÅLL Allmän information 3 När man är ifrån varandra... 4 Tiden före insatsen 6 Vad är det som gör att vissa vill åka på insats?

Läs mer

Världen har blivit lite bättre än den var förra veckan.

Världen har blivit lite bättre än den var förra veckan. Om du kikar ut genom fönstret så kommer du att lägga märke till en sak. Världen har blivit lite bättre än den var förra veckan. 10 stärkande dagar Tiodagarsutmaningen Universe Imagine Publishing www.universeimagine.com

Läs mer

STAYHARD utmanar JONAS HALLBERG. Har kunden alltid rätt? MODEBUTIKEN. Bästa vägen till en burk ärtsoppa SID 13 SID 6

STAYHARD utmanar JONAS HALLBERG. Har kunden alltid rätt? MODEBUTIKEN. Bästa vägen till en burk ärtsoppa SID 13 SID 6 EG-DOMSTOLEN: Kunden ska stå för returkostnaden EXPERTEN SVARAR: Vad gäller vid import? EN DAG MED: Arkdesign Sweden NUMMER 5 FEBR APRIL 2011 FÖR DIG SOM SÄLJER PÅ NÄTET Har kunden alltid rätt? Stefan

Läs mer

Förändra tillsammans. Förändringsprojekt handlar om människor. Patrick Grimlund räddar dig från lyxfällan

Förändra tillsammans. Förändringsprojekt handlar om människor. Patrick Grimlund räddar dig från lyxfällan Nr 2 oktober 2013 Ett magasin från Combitech AB Förändra tillsammans Förändringsprojekt handlar om människor Patrick Grimlund räddar dig från lyxfällan Anna Pettersson om att se sitt yrkesutövande ur nya

Läs mer

ETT ÖREBRO FÖR ALLA! #2 SEPTEMBER 2006 EN TIDNING FRÅN SOCIALDEMOKRATERNA I ÖREBRO TILL HUSHÅLLEN I ÖREBRO KOMMUN. Bra liv och nära till allt

ETT ÖREBRO FÖR ALLA! #2 SEPTEMBER 2006 EN TIDNING FRÅN SOCIALDEMOKRATERNA I ÖREBRO TILL HUSHÅLLEN I ÖREBRO KOMMUN. Bra liv och nära till allt ETT ÖREBRO FÖR ALLA! #2 SEPTEMBER 2006 EN TIDNING FRÅN SOCIALDEMOKRATERNA I ÖREBRO TILL HUSHÅLLEN I ÖREBRO KOMMUN Bra liv och nära till allt 2 ETT ÖREBRO FÖR ALLA! Krönika Gör din röst hörd! "Vem ska man

Läs mer

ledarskap som gör skillnad

ledarskap som gör skillnad ledarskap som gör skillnad Marcus Strömberg, VD AcadeMedia Våra ledare ska vara goda före bilder, för var andra såväl som för sina medarbetare. Ledarskapet ska präglas av affärsmässighet, integritet, tydlighet

Läs mer

Snabba ryck när politiken styr

Snabba ryck när politiken styr l l l Nr 1 februari 2014 Snabba ryck när politiken styr Skyddsombudens viktiga roll Pressade tider orsakar stress INNEHÅLL 1 Snabba ryck när politiken styr...4-8 Intervjuer med medlemmar och fackliga företrädare

Läs mer

ÖPPNA VÄGAR TILL ARBETSMARKNADEN En inspirationsbok

ÖPPNA VÄGAR TILL ARBETSMARKNADEN En inspirationsbok ÖPPNA VÄGAR TILL ARBETSMARKNADEN En inspirationsbok Förord Innehåll 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Förord Utvecklande för brukarrörelsen Anita Rinman Vi vill att människor ska växa och komma vidare Anna-Lena

Läs mer

INSIKT. Grön rebell I 40 år har Anders Wijkman slagits mot slit-och-slängsamhället. Ett magasin från Carnegie Privatbank.

INSIKT. Grön rebell I 40 år har Anders Wijkman slagits mot slit-och-slängsamhället. Ett magasin från Carnegie Privatbank. HÅLLBAR! AFFÄRSTIPS, ANALYSER & REPORTAGE Tibros entreprenörer inreder hela världen Aktieutdelning som hjälper barn Hon säljer våra succéförfattare INSIKT Ett magasin från Carnegie Privatbank. VÅREN 2013

Läs mer

Kompetens & Utveckling NOVEMBER 2005

Kompetens & Utveckling NOVEMBER 2005 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING OM KOMPETENS & UTVECKLING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Kompetens & Utveckling NOVEMBER 2005 Jakten på den perfekta chefen Professor Rikard Larsson vet vad som gör

Läs mer

valde drömmen före karriären Mats och Nina Ljung startade eget på Gotland sid 22 Nytt chefsjobb istället för pension sid 14

valde drömmen före karriären Mats och Nina Ljung startade eget på Gotland sid 22 Nytt chefsjobb istället för pension sid 14 U en tidning om ledarskap från fackförbundet Vision lönestatistik. Kvinnorna kommer ikapp sid 5 U nr 5 november 2011 U Lösnummerpris 60 kr Så håller du dig frisk i vinter sid 28 porträttet. Nytt chefsjobb

Läs mer

KOLL PÅ STUDENTSTÄDER UTLANDSSTUDIER JOBBEN FINNS - I NORGE FÖR VI HAR

KOLL PÅ STUDENTSTÄDER UTLANDSSTUDIER JOBBEN FINNS - I NORGE FÖR VI HAR Studenten Tidnigen för dig som tar studenten 2010. Producerad av medieprogrammet, Magnus Åbergsgymnasiet, Trollhättan KOLL PÅ STUDENTSTÄDER Vi jämför några populära ställen UTLANDSSTUDIER Så är det att

Läs mer