Good » BARN GJORDE EGNA 200-SEDLAR» PORTRÄTT: MARIA HESSELMAR» LÄRORIKT UTBYTE I USA DET HÄR HÄNDER I JULETID SIDAN 10 AFS HAR EN PLAN MOT STRESS

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Good » BARN GJORDE EGNA 200-SEDLAR» PORTRÄTT: MARIA HESSELMAR» LÄRORIKT UTBYTE I USA DET HÄR HÄNDER I JULETID SIDAN 10 AFS HAR EN PLAN MOT STRESS"

Transkript

1 FÖR DIG SOM ARBETAR PÅ RIKSBANKEN ÅRGÅNG 94 NR » BARN GJORDE EGNA 200-SEDLAR» PORTRÄTT: MARIA HESSELMAR» LÄRORIKT UTBYTE I USA Övre raden från vänster: Lisa Marklund, Maria Sandström, Johannes Forss Sandahl, Mia Holmfeldt. Främre raden från vänster: Jonas Söderberg, Tor Johansson, Fredrik Bonthron. Good enough AFS HAR EN PLAN MOT STRESS DET HÄR HÄNDER I JULETID SIDAN 10

2 BANCOPOSTEN FOTO: SANDRA BIRGERSDOTTER Dags att stressa ner NÄR JAG VAR LITEN hade jag många brev vänner. Jag annonserade till och med i tidningen Starlet, som på den tiden var en mycket populär tidning, efter brevvänner. Ett tag hade jag nog ett 40 tal brevvänner samtidigt. Varje dag när jag kom hem från skolan rusade jag in i mitt rum för att se om jag hade fått några brev. Jag skrev även till mina idoler, vilka det var kanske jag berät tar om en annan gång. Jag minns dock inte om jag fick något svar, troligen inte efter som jag inte kommer ihåg det. Sjuåriga Alice Enwall från Västervik skrev för en tid sedan ett brev till Stefan Ingves där hon berättar att hon är intresserad av hans jobb. Och klass 3C från Hedeskolan i Kungs backa har skrivit brev till riksbanksfull mäktige. De hade läst i tidningen att vi ska få nya sedlar och då satte de igång att designa egna 200 kronorssedlar. På sidan 5 kan du läsa om de talangfulla barnen. Om man jobbar som teknisk expert inom sedel och mynthantering har man en all deles särskild talang, tänker jag. Möt Maria Hesselmar på enheten för kontantförsörj ning i ett personporträtt där hon bland annat berättar om hur hon träffade sin sambo via Riksbanken. INNEHÅLL 2 BANCOPOSTEN FOTO: EMMA ANDRÉASSON LOTTA ALLVIN JANNERGREN, REDAKTÖR Ansvarig utgivare: Ann-Leena Mikiver. Adress: Bancoposten, Sveriges riksbank, Stockholm, Chefredaktör: Lotta Allvin Jannergren, tel , Redaktion: Lotta Allvin Jannergren, Emma Holmgren och Åsa Söder Nilsson, Riksbanken, Susanne Glennegård och Sara Bidö, Intellecta Corporate. Redaktionsråd: Informationssekretariatet, Tommy Persson, Jan Schüllerqvist, Ida Hilander, Helena Runnquist, Carina Selander och Linda Palmqvist. Omslagsfoto: Sandra Birgersdotter. Produktion: Tryck: Ineko ISSN: Riksbankens avdelningar: ADM administrativa avdelningen AFS avdelningen för finansiell stabilitet APP avdelningen för penningpolitik IR internrevisionsavdelningen ITA IT-avdelningen KAP avdelningen för kapitalförvaltning STA stabsavdelningen FOTO: CRISTIANA BENEDETTI FASIL Aktuellt: En förmiddag fylld av inspiration 4 Fem miljoner kronorssedlar kvar ute i samhället 4 Det kom ett brev med pengar 5 Finns det räntor över hela jorden? 5 Reportage: Good enough räcker 6 7 Omvärld: Sonia Karlsson: Fyra intensiva dagar som lärde oss mycket 8 Porträttet: Maria Hesselmar: Livet blir vad man gör det till 9 Plocksidan: Aktiviteter i juletid välkommen 10 Språkfrågan: Du måste veta vad du vill 10 Efter jobbet: Christoph Bertsch 11 Min dag: Anna Björkman En annan sida: Katarina Wagman: Storleken är främsta skillnaden 12 REPORTAGET I DET God jul och gott nytt år! FOTO: CARINA ANDERSSON här numret handlar om hur man kan arbeta för att få en mindre stressad arbetssituation. Bancoposten har träffat Mia Holmfeldt, chef på fi nansmark nadsenheten på AFS, och Tor Johansson, medarbetare på samma enhet, och de berättar om ett lyckat samarbete med frisk vårdsföretaget Feelgood. Ett problemom råde som de identifierat är otydlighet det är inte alltid som chefer och medarbetare vet vad som förväntas av en när det gäller vissa arbetsuppgifter, vilket leder till stress. I reportaget på sidorna 6 7 möter du, för utom Mia och Tor på AFS, även psykolog Sara Nordin från Feelgood, som ger kon kreta antistresstips lider mot sitt slut. Men först ser jag fram emot en mysig julhelg, förhoppningsvis en vit sådan. Det är bra att få verktyg för att komma till rätta med stress, tycker Tor Johansson och Mia Holmfeldt, på AFS. Sidorna 6 7

3 AKTUELLT Riksbanken reviderar kommunikationspolicyn HALLÅ DÄR Sara Edholm på enheten för finansiell infrastruktur på AFS Riksbanken har sett över sin befintliga kommunikationspolicy från 2008 och även beslutat om en långsiktig kommunikationsstrategi. DIREKTIONENS LEDAMÖTER och dialog. Det pågår en livlig internatio nell och nationell debatt om hur en modern centralbank bör fungera på bästa sätt. Vi behöver anpassa vår kommunika tion till dessa nya förutsättningar och där för har vi även tagit fram en långsiktig kommunikationsstrategi, säger Ann Leena. DANIEL WALLEMO LÄS MER om kommunikationspolicyn och kommunikationsstrategin på Banconätet. TRE AV OSS VAD ÖNSKAR DU DIG I JULKLAPP? Mikael Romero Schlaug, ekonom, KAP Jag önskar mig medlemskap på Fotografiska museet. Det vore användbart eftersom jag försöker vara en flitig besökare. Annars kan jag tänka mig få ett medlemskap i Moderna museets Vänner, även om det har blivit lite tråkigare på senare år. Robert Boström, ekonom, APP Jag har alltid önskat mig en fleecetröja... skämt åsido så vet jag faktiskt inte vad jag önskar mig. Att mina nära och kära får vara friska och krya räcker gott och väl för mig. I år kommer hela familjen att befinna sig i Goa över jul och nyår. Det ska verkligen bli spännande att se vad Goa har att erbjuda. Frida Fallan, rådgivare till riksbankschefen, STA Jag önskar mig en vit jul. Mina barn har nämligen mest önskat skidor och pulkor och det kan ju annars bli ganska misslyckat. Av barnen brukar jag få något från slöjden och det hoppas jag förstås på även i år. Sen är det alltid kul att bli riktigt överraskad. du är inblandad i arbetet att följa utvecklingen av den digitala valutan bitcoin. Vad är bitcoin? Bitcoin skapades 2009 av någon som kallar sig Satoshi Nakamoto, vilket troligtvis är en pseudonym. Det är en slags digital valuta som Sara Edholm skapas och lagras elektroniskt. Den används som en handelsvaluta på inter net och förekommer även i valutaspeku lationer. Valutan bygger på en avance rad teknisk lösning där kryptoteknik används för att signera transaktioner. Det finns ingen centralbank eller myn dighet som kontrollerar valutan eller bestämmer utbudet. Utbudet styrs av tillgång och efterfrågan och regleras av en algoritm som begränsar hur många bitcoins som kommer ut på marknaden. FOTO: EMMA HOLMGREN är tillsatta på individuella mandat men fattar kollek tivt beslut, vilket ställer höga krav på tyd lighet när motiven bakom besluten kom municeras. I ett nytt avsnitt tydliggör vi nu de befi ntliga riktlinjerna som gäller ledamö terna, säger Ann Leena. Kommunikationspolicyn ersätter den tidigare kommunikationspolicyn och bila gorna för penningpolitik respektive fi nan siell stabilitet. De förändringar som har skett i omvärl den efter den finansiella krisen har ökat kraven på tydlighet, snabbhet, lyhördhet FOTO: RIKSBANKENS PRESSBILD Målet för Riksbankens kommunikation är att genom öppenhet och tydlighet bidra till ett högt förtroende för bankens verk samhet. Riksdagen, som är Riksbankens uppdragsgivare, ska enkelt kunna förstå och utvärdera verksamheten och allmän heten ska förstå vad Riksbanken gör. Med en ny enhetlig kommunikations policy slår vi fast att öppenhet och tydlig het även framöver kommer att vara ledord för vårt arbete kring kommunikation. Samtidigt vill vi öka vårt fokus på dialog för att bättre förklara Riksbankens uppgift och verksamhet, säger informationschef Ann Leena Mikiver. Hur används denna digitala valuta? I början av september fanns det närmare 12 miljoner bitcoins i omlopp, motsvarande ett värde av 10,4 miljarder kronor. Värdet har svängt kraftigt sedan starten. Varje dygn görs drygt betalningar med valutan. Den används världen över men än så länge i ganska liten utsträckning. I Sverige fi nns det endast ett fåtal webbplatser där valutan tas emot som betalnings medel. Det fi nns två företag registre rade hos Finansinspektionen som köper och säljer bitcoins. Hur ser Riksbanken på användningen av bitcoins? I Riksbankens uppdrag ingår att främja ett säkert och effektivt betal ningsväsende. Vi följer därför noggrant utvecklingen, precis som vi gör när det gäller all annan utveckling inom betal ningsområdet. Än så länge är använd ningen av bitcoins så pass liten att vi inte anser att det fi nns någon egentlig risk sett ur ett övergripande stabilitets perspektiv. TEXT OCH FOTO: EMMA HOLMGREN BANCOPOSTEN

4 AKTUELLT FOTO: ANNA-LENA LINDSTRÖM PRIEM 5 PRODUKTER SOM DU KAN BYTA UT TILL EKOLOGISKA FÖR ATT BIDRA TILL EN HÅLLBAR UTVECKLING BANANER OCH VINDRUVOR MEJERIPRODUKTER KAFFE POTATIS En vacker höstdag i mitten av oktober träffades Riksbankens miljöambassadörer vid ett av de största orörda skogspartierna i Sverige utanför fjällvärlden, Tyresta nationalpark och naturreservat. KÖTT Ibland kan det vara svårt att hitta ekologiska alternativ. Men för att underlätta finns det fem värstingprodukter som man bör se upp med enligt Naturskyddsföreningen. En förmiddag fylld av inspiration I mitten av oktober träffades Riksbankens miljöambassadörer, cirka 15 medarbetare och chefer, under en förmiddag i Tyresta nationalpark och naturreservat. Där fick de bland annat lyssna till ett inspirerande föredrag om hur vi i banken kan arbeta i en mer hållbar riktning i vår vardag. R iksbanken har en miljöpolicy som förklarar vilken inriktning bankens miljöarbete ska ha och vad det konkret innebär. På avdelningarna fi nns ett antal miljöambassadörer. Deras uppgift är att engagera och inspirera sina kollegor och att påminna om miljöaspekten i det dagliga arbetet. Miljön berör oss alla och vi måste hjälpas åt att göra det vi kan, säger Thomas Lundin, säkerhetschef på Riksbanken och ansvarig för att samordna miljöarbetet i Riksbanken. Miljökonsult Helena Jönsson har vid flera tillfällen varit på Riksbanken och hållit föredrag om hur vi kan arbeta för en bättre miljö. Helena har även utbildat ambassa dörerna i hur man gör medvetna miljöval på arbetsplatsen och vilka utmaningar som fi nns. Även vid träffen i Tyresta national park var det Helena som höll i utbild ningen. Vi fick bland annat en uppdatering om vad som hänt inom miljöområdet, och en lektion i vad det i praktiken betyder att arbeta med hållbar utveckling. Vi diskute rade också vad det innebär att vara miljö ambassadör vad de gör i dag, vad de behöver och vad de skulle vilja förändra, berättar Thomas. LOTTA ALLVIN JANNERGREN Fem miljoner kronorssedlar kvar ute i samhället Miljoner Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sep Okt Nov 4 BANCOPOSTEN ÅRSSKIFTET NÄRMAR sig då de äldre versionerna av 50- och 1000-kronorssedlarna, de utan folieband, blir ogiltiga som betalningsmedel. Under året har totalt 8 miljoner äldre 1000-kronorssedlar kommit in till Riksbanken men den 30 november fanns fortfarande 5 miljoner snart ogiltiga 1000kronorssedlar kvar i cirkulation kronorssedlarna utan folieband blir ogiltiga efter den 31 december 2013.

5 FOTO: JENNIE APPELBY GUSTAVSSON AKTUELLT FOTO: INGEMAR JEANLO Barnen som målat egna 200-kronorssedlar heter: (från vänster) Mikael Björck, Klara Larsson, Nora Strömsten, Oscar Vannerlund, Diof Mbwile och sittande Nathan Norden. Det kom ett brev med pengar Vi har läst i tidningen att det ska komma nya 200-lappar. Vi har målat några idéer. Ni kanske får inspiration av våra målningar. I ett brev ställt till riksbanksfullmäktige kom för en tid sedan ett antal egendesignade 200-kronorssedlar från klass 3C på Hedeskolan i Kungsbacka. U FÖRST FICK ELEVERNA uppgiften att två och två rita en stor hundralapp och sedan dela in den i rimligt stora utgifter som de tror att familjen har när det gäller boende, mat, kläder, fritidsaktiviteter och så vidare. Därefter fick alla göra sin alldeles egna 200 kronorssedel. Eleverna har fritt fått välja sitt eget motiv, några har varit väldigt personliga medan andra mer har tagit fasta på hur nuvarande sedlar ser ut, säger Jennie. Sjuåriga Alice Enwall från Skogshagaskolan i Västervik har på egen hand skrivit ett brev till Stefan Ingves. Sedlarna laminerades sedan ihop till riktiga sedlar med fram och baksidor och skickades iväg i ett brev ställt till riksbanksfullmäktige. Det är ju oftast bara jag som läser och utvärderar elevernas arbeten och därför känns det både meningsfullt och spännande att skicka iväg det de har gjort till externa mottagare. Dessutom gör det att de lägger ner ännu mer arbete på till exempel utformning, noggrannhet och stavning, säger Jennie. LOTTA ALLVIN JANNERGREN JOHAN GERNANDT, ordförande i riksbanksfullmäktige, vad säger du om elevernas arbete? Jag är imponerad! Det visar på ett stort engagemang och att det redan från tidig ålder finns ett intresse för pengar och pengarnas värde. Man märker att barnen har tänkt igenom vilken betydelse de olika symbolerna på sedlarna har. Resultatet är mycket välgjort och jag vill rikta ett stort tack till klassen! FOTO: LOTTA ALLVIN JANNERGREN nder flera lektioner har eleverna jobbat med kunskapande kring pengar och pengars värde: Hur ser svenska pengar ut? Vilka personer fi nns på sedlarna? Vad kan man köpa för en hundralapp? Jennie Appelby Verkligheten är ett läro Gustavsson. medel. Därför arbetar vi kon tinuerligt med dagstidningar, som ju är ett uppdaterat och aktuellt läromedel, säger klas sens lärare Jennie Appelby Gustavsson och fortsätter: När vi läste i Göteborgsposten om de nya sedlarna bestämde vi oss för att vi ville hjälpa till med lite uppslag och designade förslag. Finns det räntor över hela jorden? Ränta är ett roligt ord tycker Alice Enwall. Hon minns inte rik tigt var hon hörde ordet första gången men riksbankschefen fattade hon tycke för när hon såg honom i en tidning. Jag tycker att han verkar ha ett spännande jobb. Vi tränar på att skriva brev i klassen och min fröken frågade om jag ville skriva till riksbankschefen. Först vågade jag inte men efter ett tag gjorde jag det, berättar Alice. Glädjen hos Alice var stor när det damp ner ett svar från Stefan, och klasskompisarna blev impo nerade. Alice och vi andra i klassen har reagerat väldigt positivt på att det har kommit ett seriöst svar från Stefan. Nu ska alla skriva brev till någon som de beundrar, säger Sara Persson, Alice fröken. LOTTA ALLVIN JANNERGREN BANCOPOSTEN

6 REPORTAGE: ARBETSMILJÖ Good enough räcker Hög ambitionsnivå och en vilja att göra det bästa möjliga. Så ser det ut på många arbetsplatser och Riksbanken är inget undantag. Samtidigt finns en risk att det ibland blir alltför stressigt. På AFS arbetar man med att hitta konkreta lösningar på hur stressen ska minska. TEXT: JOHAN HÅRD OCH SUSANNE GLENNEGÅRD FOTO: SANDRA BIRGERSDOTTER R iksbankens senaste medarbetar undersökning visar att de allra flesta är nöjda med sin arbetssitu ation. Medarbetarna trivs och är stolta över sin arbetsgivare. Men resultatet pekar också på att det fi nns behov av att minska stressnivån. Sara Nordin är psykolog och organisationskon sult på Feelgood, Riksbankens företagshälsovård. För cirka ett år sedan höll hon en föreläsning för AFS. Hon berättade om vad stress är, vad som händer i kroppen, och vad man kan göra för att bättre hantera och komma till rätta med stressen. Det handlar både om vad organisationen och gruppen kan göra och om vad jag själv som indi vid kan tänka på, säger hon. Saras föreläsning inspirerade AFS att aktivt och konkret arbeta vidare med frågor som handlar om stress. Vi kände att vi ville ta tag i det här för att bättre förstå vad som stressar och vad vi kan göra åt det. Nu har vi kommit en bra bit på väg i det arbetet, säger Mia Holmfeldt, chef på fi nansmark nadsenheten på AFS. Under hösten har Sara dels pratat med avdel ningens ledningsgrupp och dels haft två semina rier med var och en av de sex enheterna på AFS. Vi har tillsammans identifierat triggers, alltså vad som kan bidra till att vi blir stressade. Något som vi pratade om var vad det egentligen innebär att vara högpresterande. Hur ska man veta när det räcker, när lägger man ribban för högt? Och hur ska man sätta gränser?, säger hon och tillägger: På AFS fi nns relativt många unga medarbe tare, kanske på sitt första jobb. Då gäller det att vara extra lyhörd eftersom yngre i något mindre utsträckning vågar säga ifrån. fick illustrera vikten av att hitta rätt nivå. Good enough handlar om att hitta rätt ambi tionsnivå i förhållande till den arbetsuppgift man arbetar med. Att inse att kvaliteten faktiskt inte BEGREPPET GOOD ENOUGH 6 BANCOPOSTEN Tor Johansson och Mia Holmfeldt på AFS välkomnar insatserna för att minska stressen. blir bättre om man gör mer än vad som krävs, säger Sara. Och för att kunna göra det är det viktigt att upp drag och förväntningar är tydliga. Det handlar om hur vi jobbar i vardagen, om att hela tiden löpande stämma av. Har jag uppfat tat uppdraget rätt och blev resultatet det som för väntades? Vi har pratat mycket om feedback. Utan bra feedback blir det inga bra avstämningar och då fi nns det alltid en risk att man hamnar fel, säger Sara. För att träna på att både ge och få feedback fick medarbetarna spela rollspel. En väldigt nyttig övning. Som medarbetare kanske man förväntar sig att cheferna ska ge feed back. Men det är ju faktiskt lika viktigt att ge feed back tillbaka till chefen, till exempel om uppdraget AFS har tagit hjälp av Sara Nordin, psykolog och organisationskonsult på Feelgood.

7 FAKTA/DETTA ÄR STRESS, ENLIGT WHO:S DEFINITION: Stress uppstår när de krav som ställs på individen hotar att överskrida personens kapacitet och de resurser som finns för att tillmötesgå kraven. Att lära sig ge och ta emot feedback är nyttigt för både medarbetare och chefer. FAKTA/ABC-MODELLEN Sara Nordin arbetar med ABC modellen (Aktiverare, Beteende och Konsekvens (av engelskans consequence). Modellen kommer från inlärningspsykologin och är ett sätt att analysera, förstå och beskriva varför vi agerar som vi gör i olika situationer. Ett exempel som illustrerar hur stress kan uppstå under vissa omständigheter: Aktiveraren kan vara att chefen eller beställaren varit otydlig när han eller hon lagt ut arbetsuppgiften. Beteendet som då kan uppstå hos medarbetaren är att hålla en för hög ambitionsnivå i förhållande till arbetsuppgiftens omfattning. Om medarbe- är tydligt utformat eller inte. Även feedback med arbetare emellan är viktig, säger Tor Johansson, ekonom på fi nansmarknadsenheten. PÅ AFS ARBETAR man nu vidare med ett antal kon kreta förslag utifrån det arbete som har gjorts under hösten. Min roll har varit att sätta bollen i rullning. Att ge kunskaper och verktyg. Det har varit väldigt roligt att träffa alla chefer och medarbetare. Jag kän ner att man tycker det är bra att de här frågorna har lyfts, säger Sara. En första konkret åtgärd handlar om tydlighet när det gäller beställningar av uppdrag. Vi har varit med och tagit fram en ny beställ ningsmall som hela Riksbanken kan använda. Det är en checklista där chefen, eller den som delar ut uppdraget, och medarbetare går igenom vad som ska göras, vilken nivå det ska hålla, vilka tidsra mar som gäller och liknande. Det blir ett sätt att tidigt i processen stämma av att man har samma bild av vad som förväntas, säger Mia. FAKTA/HÄR FINNS BESTÄLLNINGSMALLEN Vill du använda beställningsmallen finns den på banconätet under Mål, resultat & styrning/projektarbete och uppdrag. taren sedan inte får någon feedback på sin överleverans förstärks beteendet. Och konsekvensen blir att personen kanske tänker att nästa gång måste jag vara ännu duktigare och ribban höjs ännu mer. Det visar hur viktigt det är både med tydlighet och med feedback. En enhetlig mall kan absolut bidra till att för väntningar och därmed ambitionsnivå och för väntningar blir mer samstämmiga. Jag tror även att det kan bidra till ännu bättre kommunikation innan ett uppdrag börjar, säger Tor. rätt ambitionsnivå och good enough är också att vara lyhörd inför signaler som säger att en medarbetare jobbar för mycket. Mycket vilar på oss chefer. Vi måste bli ännu bättre på att se medarbetarna. Om någon jobbat intensivt en tid är det viktigt att se till att det ges tid för återhämtning. Även medarbetaren har ett eget ansvar, säger Mia. Sara instämmer: Stress i sig är inte är farligt, det är en naturlig reaktion på något som händer. I arbetslivet kan det vara en spännande arbetsuppgift och då blir det positiv stress, man skärper sig och blir fokuserad. Det är när återhämtningen uteblir som det kan slå över till något negativt. Nästa medarbetarundersökning genomförs 2015 och då tror och hoppas AFS att det arbete som de nu lägger ner för att minska och förebygga stressen har givit resultat. EN DEL I ATT HITTA RÅD OM STRESS Andra avdelningar och enheter som upplever att de behöver stöd när det gäller att hantera stress är varmt välkomna att kontakta personalenheten, Birgitta Silfver, , BANCOPOSTEN

8 OMVÄRLD: SONIA KARLSSON Fyra intensiva dagar som lärde oss mycket I slutet av oktober reste delar av riksbanksfullmäktige till Washington och New York på studieresa. Även några av direktionens ledamöter samt några personer från direktionssekretariatet var med. Här berättar Sonia Karlsson, en av riksbanksfullmäktiges ledamöter, om resan. FOTO: MARIA SVALF ORS bland annat igenom IMF:s tre huvud sakliga uppgifter, det vill säga övervak ning av medlemsländernas ekonomier, utlåning för betalningsbalansstöd och teknisk assistans. Därefter diskuterade vi den ekonomiska situationen i Europa men också i världen i stort. VID TORSDAGENS besök hos Federal Reserve Bank i Washington fick vi träffa USA :s centralbankschef Ben Bernanke som inledde med att säga: Vi har en ny värld av penningpolitik efter krisen, infla tion långt under målet, prisstabilitet och hög arbetslöshet. Därför är vi expansiva, och vi får ingen hjälp från kongressen som har fullt upp med att diskutera om ljuset ska vara tänt eller släckt. På torsdagskvällen lämnade vi Wash ington och reste till New York och på fre dagen, vår sista dag i USA, träffade vi bland annat William Dudley, verkstäl lande direktör i Federal Reserve Bank i New York. Han ansåg att 2 procents till Många besök på spännande institutioner. Från vänster: Board of Governors, Treasury och IMF. växt i USA inte är dåligt om man ser till den fi nanspolitiska åtstramningen. Han sa även att hushållens ekonomi har för bättrats och att banksystemet är hälso sammare. Priserna på olja och gas är låga om man jämför med Europa. Vi har det ganska bra, förutom problemen i det politiska livet i Washington, konstate rade William Dudley. Avslutningsvis kan jag bara notera att vi har fått mycket information och mas sor av intryck under denna studieresa som vi nu får reflektera över. OMVÄRLD Sonia Karlsson FOTO: MARIA SVALFORS besökte vi under tisdagen bland annat fi nansinstitutet Freddie Mac och där var vi särskilt intresserade av hur bostadsmarknaden har utvecklats sedan den fi nansiella kri sen. Vi ville även veta hur diskussionerna gick kring det framtida bostadsfi nansie ringssystemet. Chefsekonom Frank E. Nothaft gav oss en mycket fyllig och intressant beskrivning av deras verksam het. Han berättade bland annat att hus marknaden håller på att förbättras men att det inte är fråga om någon högkon junktur på grund av den höga arbetslös heten i USA som ligger på cirka 7,25 pro cent. Det är dessutom 13,5 procent som bara har deltidsjobb. På onsdagen besökte vi Internationella valutafonden, IMF, och togs där emot av Pernilla Meyersson, tidigare informa tionschef på Riksbanken, som nu jobbar som ställföreträdande exekutivdirektör vid det nordisk baltiska valkretskontoret på IMF. Pernilla hade ordnat ett intres sant och varierat program åt oss. Vi gick I WASHINGTON 8 BANCOPOSTEN FOTO: ANDERS KARLSSON FOTO: ANDERS KARLSSON J ag har just kommit hem från fyra intensiva arbets dagar i Washington och New York och sitter hemma i Motala och samlar ihop mina intryck. Det har varit en mycket lärorik resa med flera intressanta möten. Riksbanksfullmäktige gör sina studieresor för att få den senaste informationen inom aktuella områden, få möjlighet att ställa frågor och för att diskutera med berörda personer om deras verksamhet. Det är dessutom ett bra sätt att knyta nya och viktiga kontakter. Vi hade ett gediget program som tagits fram av direktionssekretariatet.

9 PORTRÄTTET: MARIA HESSELMAR FOTO: EMMA ANDRÉASSON HOLMGREN Ett av Maria Hesselmars stora intressen är musik. Hon sjunger och spelar piano och gitarr, både covers och låtar som hon skrivit själv. Livet blir vad man gör det till Maria Hesselmar har som motto att livet blir vad man gör det till. Kanske var det därför som hon gjorde slag i saken och skickade i väg det där mejlet till David, engelskaläraren som hon lärt känna via Riksbanken, och frågade om han ville gå på dejt. I dag är de sambos och väntar sitt första gemensamma barn. M aria Hesselmar arbetar sedan februari 2011 som teknisk expert på enheten för kontant försörjning på ADM. När Maria hade varit anställd en tid nappade hon på Riksbankens erbjudande om att för bättra sin engelska eftersom hennes tjänst innebär många internationella kontakter och utbyten med andra centralbanker. Jag började ta engelskalektioner och fick David, från Devon i sydvästra England, som lärare, säger Maria. När lektionerna så småningom upphörde kände Maria att hon saknade kontakten med David och bjöd ut honom på en lunch dejt. Det blev fler dejter efter den dagen. Nu har David och Maria flyttat ihop och i maj väntar de sitt första gemensamma barn. Och engelskan får hon numera på köpet varje dag. civilingenjör i kemi teknik på Kungliga Tekniska Högskolan. Hon hade aldrig tänkt på Riksbanken som en potentiell arbetsgivare när hon för tre år sedan såg en annons där banken sökte en teknisk expert inom sedlar och mynt. Då jobbade jag i läkemedelsbranschen, först med forskning och utveckling och sedan som gruppchef inom produktionen på MARIA ÄR UTBILDAD AstraZeneca. Jag ville prova på något nytt och tyckte att tjänsten på Riksbanken lät intressant. Mycket av Marias tid upptas av det stora utbytet av sedlar och mynt som pågår. Jag har arbetat mycket med de tekniska specifikationerna för både sedlar och mynt, men framför allt med mynten. Det handlar om allt från att ta fram lämpliga storlekar och bra material till att de ska vara så svåra som möjligt att förfalska. Arbetet sker i ett nära samarbete med många aktörer på kontantmarknaden. Bland annat träffar Maria leverantörer och till verkare av maskiner som ska hantera de nya kontanterna för att genomföra diverse tester. En annan uppgift för närvarande är att undersöka hur Riksbanken ska hantera de mynt som blir ogiltiga efter den 30 juni Jag har ett jättekul och varierande arbete där jag får jobba med viktiga samhällsfrågor och träffa många människor. LEDIGA STUNDER ÄGNAR Maria gärna åt familjen, musik och löpning. Intresset för löpträning gjorde att hon i år för första gången anmälde sig till Stockholm Marathon. Efter 4,2 mils löpning genom Stockholm var Marias upplevelse av loppet fruktansvärt hemsk. Det var värre än vad jag hade kunnat föreställa mig. Efter tre mil kändes det som att benen hängde löst. Men i mål kom hon och några månader senare sprang hon även Stockholms halv mara. Och med lite distans är hon nu inte främmande för tanken att återigen springa Stockholm Marathon. Skam den som ger sig skulle också kunna vara ett passande motto för Maria Hesselmar. EMMA HOLMGREN FAKTA/MARIA HESSELMAR Ålder: 35 år. Familj: Sambo med David. Två söner, Lucas 7 år och Victor 4 år, som bor hos Maria och David varannan vecka och hos sin pappa varannan vecka. En bebis i magen. Bor: Lägenhet i Abrahamsberg. Född och uppvuxen i Göteborg. Gör på fritiden: Löptränar, spelar piano och gitarr, umgås med barnen, läser just nu För mycket lycka av Alice Munro. Tycker också om att resa. Blir glad av: Min familj och frukost på sängen. Gillar inte: Att vänta! Är väldigt otålig av mig. Motto: Livet blir vad man gör det till. BANCOPOSTEN

10 PLOCK SPRÅKFRÅGAN Du måste veta vad du vill VI JOBBAR REDAN mycket med våra texter nu ska vi också vässa våra föredragningar. I höstas var jag därför med och startade ett projekt som handlar om presentationsteknik i banken. När du vill göra en lyckad föredragning behöver du: Ha ett klart syfte. Du måste veta vad du vill uppnå och varför. Och du måste tala om för åhörarna vad du har för syfte och vilka förväntningar du har på dem. Ska de besluta om något, komma med synpunkter eller bara ta till sig information, och i så fall, vad ska de med informationen till? Aktiviteter i juletid - välkommen Ha ett tydligt budskap. Du måste veta vad du vill säga och kunna stå för budskapet. Hur ska åhörarna annars förstå vad du vill? Presentera ditt budskap så tidigt som möjligt så att de som lyssnar har något att hänga upp dina beskrivningar och argument på. JULLUNCH 19 DECEMBER RIKSBANKEN BJUDER alla anställda på jullunch torsdagen den 19 december i personalmatsalen. Konsulter som har arbetat längre än sex månader är också välkomna. Julbordet står uppdukat klockan till Ingen föranmälan behövs. Anpassa dig till åhörarnas behov. Vad vet de sedan tidigare? Vad nytt behöver de veta? Upprepa inte sådant som alla redan känner till, lägg i stället tid på att slussa dem genom de nya fakta du presenterar. JULGRANSPLUNDRING 5 JANUARI Mer om presentationsteknik kan du lära dig i vår då det är dags för utbildning i ämnet! 2014 blir det för fjärde året i rad julgrans plundring på Riksbanken med dans kring granen, trollerishow, fiskdamm och fi ka. Alla medarbetare och deras familjer är hjärtligt välkomna. Julgransplundringen håller på klockan på plan 12 och 13. Antalet platser är begränsat, först till kvarn gäller. För mer information och anmälan, se Banconätet. SÖNDAGEN DEN 5 JANUARI 06:30 MARIANNE STERNER är språkkonsult på Riksbanken. Om du har frågor om språket i banken mejla till: MIN DAG: ANNA BJÖRKMAN, IT-ARKITEKT, ITA Har jobbat på Riksbanken sedan Ålder: 54 år. Yrke: IT-arkitekt på systemenheten på ITA. Det glömmer jag aldrig: Hur tung en guldtacka är. 07:20 10:00 Möte om mejlkryptering. 06:30 07:20 09:00 11:00 12:00 Standardfrukost: grönt te, keso, müsli, frukt. Väntar på Uppsalapendeln tillsammans med andra morgonpigga Knivstabor. Möte om IT-säkerhet. Lunch på plan 12. Möte för planering av serverflyttar till EVRY. 10 BANCOPOSTEN

11 MEDARBETARE: EFTER JOBBET FOTO: CRISTIANA BENEDETTI FASIL En strålande idé Det var under en volontärresa 2012 till Ghana som Christoph Bertsch och hans sambo Cristiana fick idén till Social Venture Africa. Ett initiativ som med hjälp av mikrofinansiering utbildar kvinnor i Ghana att tillverka och sälja enkla elektriska produkter som bygger på solenergi. r det något det fi nns gott om i Ghana så är det sol, säger Chris toph, som sedan september i år arbetar på forskningsenheten på Riksbanken. Det var nyfi kenhet som var drivkraften till att ge sig iväg på ett volontäruppdrag till Afrika, och förstås en vilja att göra nytta. I Ghana kom Christoph i kontakt med organi sationen Village Exchange Ghana, VEG, som sedan 2003 har arbetat med social mik rofinansiering, hälsoprojekt och utbildning av unga kvinnor i enklare elteknik. Att skapa en långsik tigt hållbar lokal aff ärsverksamhet som bidrar till ökat välstånd, särskilt för unga kvinnor, en sårbar grupp i samhället. Att göra något med solenergi låg nära till hands, eftersom detta fi nns i överflöd. Nästan alla som bor på landsbygden i Ghana har mobiltelefon men väldigt få människor har fungerande el i hemmet på grund av höga elkostnader. Det är dyrt och omständligt att ladda telefonen och därför startade vi tillverk Christoph Bertsch på plats i Ghana. HÄR FÖDDES IDÉN. ning av enkla mobilladdare som drivs med solenergi, säger Christoph. FOTO: CRISTIANA BENEDETTI FASIL LADDARNA TILLVERKAS av kvinnorna i området. Själva solcellerna importeras men resten av komponenterna, kablar, höl jen och så vidare, görs av material som fi nns på plats. Tanken är att skapa en marknad där produkterna kan säljas relativt billigt, men ändå så att försäljningen stödjer den lokala ekonomin, säger Christoph. Bakom Social Venture Africa, SVA, står en grupp ekonomer med internationell bakgrund, varav Christoph själv är en. I februari 2014 kommer SVA att arrang era en två veckor lång workshop för att utbilda en ny grupp kvinnor. Jag reser tillbaka då, det ska bli väldigt spännande att se hur arbetet utvecklas. Men nu ser Christoph och hans sambo fram emot den svenska vintern och skid säsongen. Båda är vana utförsåkare. Den här vintern ska vi också prova på längdåkning, säger han. JOHAN HÅRD 19:00 Körövning med Art Song. 13:00 Möte om test av veckans serverflyttar. 14:30 14:30 15:00 16:00 22:11 23:30 Måndagsfika med systemenheten. Driftsättningsmöte med EVRY. Tid för eget arbete. Tåget hem till Knivsta. God natt och sov gott. BANCOPOSTEN

12 EN ANNAN SIDA FOTO: MAGNUS SÖDERBERG Storleken är främsta skillnaden När jag fick frågan från min dåvarande chef Albina Soultanaeva om jag kunde tänka mig att jobba på Bank of England under ett år var svaret enkelt självklart ville jag det. Att få testa livet som Londonbo har jag drömt om länge. Att dessutom få möjligheten att jobba på en inflytelserik institution som Bank of England kändes som en mycket spännande utmaning. Med en bakgrund inom finansiell stabilitet och framför allt finansiell reglering känns det extra kul att få jobba här just nu. Bank of England ligger ju i framkant inom det här området och har vidtagit ett antal kraftfulla åtgärder efter den finansiella krisen. Jag tänker särskilt på instiftandet av en stabilitetskommitté med ansvar för makrotillsyn och sammanslagningen av banken och den brittiska tillsynsmyndigheten. Även om den nya organisationen redan är på plats återstår flera spännande frågor. Bland annat funderar man mycket på hur man ska tänka kring det nya ansvarsområdet och hur de nya verktygen ska användas. Att få ta del av detta arbete är både lärorikt och roligt. En annan nyhet är ju såklart att Bank of England sedan i somras har en ny centralbankschef. Än så länge tycker jag inte att Mark Carneys tillträde har inneburit några dramatiska förändringar för organisationen. Men det märks att han är väldigt intresserad av allt som sker inom finansiell reglering eftersom beställningarna till vår enhet har ökat rätt så markant. På frågan vad som är den största skillnaden mellan att jobba på Bank of England och Riksbanken så är svaret helt klart storleken på organisationen. Det märks inte minst i det internationella arbetet där det krävs mycket mer arbete för att koordinera åsikter internt, men framför allt på den tid och mängd resurser som plöjs ner i analysarbetet. Med det i åtanke är det imponerande att Riksbanken har en så pass inflytelserik roll som vi faktiskt har i de internationella diskussionerna. När jag ändå är inne på skillnader mellan Sverige och England kan jag som punktlig nordbo konstatera att engelsmän inte lägger lika mycket vikt vid att komma i tid som vi svenskar inte alls faktiskt. Desto bättre är de på att engagera sig i diskussioner, vilka ofta blir många, långa och intressanta. I det stora hela skulle jag dock säga att likheterna är fler än olikheterna. Vid sidan av jobbet bjuder London på mycket att se och göra. En typisk helg brukar bestå av ett besök på några av de många matmarknaderna och en öl på den lokala puben. Att bo i London har också fördelen att man får en hel del besök av familj och vänner men också av flera av er på Riksbanken som har haft vägarna förbi. Tack vare er har jag inte känt mig helt bortkopplad från allt som händer på hemmaplan. Trots att livet i London är lätt att vänja sig vid, ska det bli kul att komma hem och träffa er alla igen. Vi ses i vår, Katarina Från Brunkebergstorg till Trafalgar Square. Katarina Wagman jobbar på Bank of England under ett år. Namn: Katarina Wagman. Arbetar i vanliga fall: På enheten för finansiell policy och analys på AFS. Arbetar nu: På Prudential Policy Division, Bank of England. Ålder: 32 år. Bor: London. Familj: Sambo. Intressen: Det mesta som finns att göra i skog och mark. Det gör mig glad: Att köra bil och veta att resans mål är Källebäcken, en underbar plats i södra Småland. Motto: Trägen vinner.

Sverige får nya sedlar och mynt KOLLA PENGARNA!

Sverige får nya sedlar och mynt KOLLA PENGARNA! Sverige får nya sedlar och mynt KOLLA PENGARNA! S V E R I G E S R I K S B A N K 1-krona 2-krona 5-krona 10-krona Sverige får nya sedlar och mynt Under 2015 och 2016 får Sverige nya sedlar och mynt. Vi

Läs mer

Lektion nr 5 Bra för mig bra för miljön

Lektion nr 5 Bra för mig bra för miljön Lektion nr 5 Bra för mig bra för miljön Copyright ICA AB 2011. 5 om dan gör kroppen glad Intervjua kompisen, skolsköterskan, personalen i matsalen, vaktmästaren, en annan lärare, syskon, föräldrar, idrottstränare

Läs mer

Sverige får nya sedlar och mynt KOLLA PENGARNA! S V E R I G E S R I K S B A N K

Sverige får nya sedlar och mynt KOLLA PENGARNA! S V E R I G E S R I K S B A N K Sverige får nya sedlar och mynt KOLLA PENGARNA! S V E R I G E S R I K S B A N K 1-krona 2-krona 5-krona 10-krona Sverige får nya sedlar och mynt Under 2015 och 2016 får Sverige nya sedlar och mynt. Vi

Läs mer

Vad gör Riksbanken? 2. Att se till att landets export är högre än importen.

Vad gör Riksbanken? 2. Att se till att landets export är högre än importen. Arbetsblad 1 Vad gör Riksbanken? Här följer några frågor att besvara när du har sett filmen Vad gör Riksbanken? Arbeta vidare med någon av uppgifterna under rubriken Diskutera, resonera och ta reda på

Läs mer

Punkt 12 Medlemsberättelser Medlemmar i Vårdförbundet 6 personligheter

Punkt 12 Medlemsberättelser Medlemmar i Vårdförbundet 6 personligheter Punkt 12 Medlemsberättelser Medlemmar i Vårdförbundet 6 personligheter 12. Medlemsberättelser Kongress 2011 1 (7) Lena, Sjuksköterska öppenvård Jobbet är utvecklande men stressigt. Den viktigaste orsaken

Läs mer

Protokollsbilaga C Direktionens protoll 100203, 6 c)

Protokollsbilaga C Direktionens protoll 100203, 6 c) Protokollsbilaga C Direktionens protoll 100203, 6 c) PM DATUM: 2010-01-28 AVDELNING: HANDLÄGGARE: HANTERINGSKLASS: Stabsavdelningen Sigvard Ahlzén ÖPPEN SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg

Läs mer

Tranbärets månadsbrev november

Tranbärets månadsbrev november 2013-12-04 Tranbärets månadsbrev november Snart kommer han med skägget! Det ligger längtan och förväntan i luften. Vi myser, pysslar och firar jul här på förskolan. Julen är också en tid att rå om varandra

Läs mer

Utvärdering av Värdegrundsdag 2013

Utvärdering av Värdegrundsdag 2013 Utvärdering av Värdegrundsdag 2013 24 september 2013 Vad har varit bra under dagen? Tänkvärt - Kommunikation viktigt för att förebygga konflikter Givande dag, lugnt och bra tempo Håkan - Bra föreläsare,

Läs mer

KOMMUNIKATION ATT LÄRA AV

KOMMUNIKATION ATT LÄRA AV KOMMUNIKATION ATT LÄRA AV VARANDRA Agenda Inledning och incheckning Kommunikation vad är det? Övning Dialogens principer Feedback när, hur och varför? Övning Avslutning Incheckning En saga Vad var Rabbinens

Läs mer

VÄRDERINGAR VI STÅR FÖR!

VÄRDERINGAR VI STÅR FÖR! VÄRDERINGAR VI STÅR FÖR! I varje givet ögonblick gör varje människa så gott hon kan, efter sin bästa förmåga, just då. Inte nödvändigtvis det bästa hon vet, utan det bästa hon kan, efter sin bästa förmåga,

Läs mer

Vad är det som gör ett svårt samtal svårt?

Vad är det som gör ett svårt samtal svårt? Vad är det som gör ett svårt samtal svårt? Budskapets innehåll Var mottagaren befinner sig kunskapsmässigt, känslor, acceptans Konsekvens av det svåra samtal, vad det ger för resultat Relationen Ämnet

Läs mer

Berättarstunden. Termin 3: Båtäventyret. - levande berättelser från Bibeln. Söndagsskolmaterial

Berättarstunden. Termin 3: Båtäventyret. - levande berättelser från Bibeln. Söndagsskolmaterial Berättarstunden - levande berättelser från Bibeln Termin 3: Båtäventyret Söndagsskolmaterial Innehåll Termin 3 Båtäventyret Förord Beskrivning Lektion 1 Lektion 2 Lektion 3 Lektion 4 Lektion 5 Lektion

Läs mer

Kommunikation. Tror du att det finns något universellt kroppsspråk? Vilket kroppsspråk brukar du använda?

Kommunikation. Tror du att det finns något universellt kroppsspråk? Vilket kroppsspråk brukar du använda? Kommunikation Vi människor kommunicerar på många olika sätt. Vi ringer, mejlar och pratar med varandra. Men vi använder också kroppen väldigt mycket. När personer kommunicerar är all kommunikation inte

Läs mer

MITTUNIVERSITETET HANDBOK FÖR STUDENTAMBASSADÖRER

MITTUNIVERSITETET HANDBOK FÖR STUDENTAMBASSADÖRER MITTUNIVERSITETET HANDBOK FÖR STUDENTAMBASSADÖRER INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förord...3 Varumärket Miun...4 Att vara ett varumärke...6 Att hålla intressanta presentationer...8 Att locka till samtal...10 Intervju:

Läs mer

2012-01-19 Finansdepartementet Remiss Nya regler om prospekt Ds 2012:1 2012-01-19 Nordea Bank AB Fullmakt för inlämning av färgare sedlar

2012-01-19 Finansdepartementet Remiss Nya regler om prospekt Ds 2012:1 2012-01-19 Nordea Bank AB Fullmakt för inlämning av färgare sedlar 2012-01-202012-01-202012-01-202012-01-20 DAGLIG ÄRENDELISTA DATUM: 2012-01-19 AVDELNING: Administrativa avdelningen, registratorsexpeditionen : SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11)

Läs mer

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1 DET ÄR 2652 282 71 HAR EN 350 140 141 KAN INTE 228 59 2 FÖR ATT 2276 369

Läs mer

Kommunikation och beteende

Kommunikation och beteende Kommunikation och beteende Inledning I ditt arbete som växtskötare kommer du i kontakt med två grupper av varelser: Växter och människor. Delkurserna tills nu har rört sig om att hjälpa dig med att bli

Läs mer

Ny sedel- och myntserie

Ny sedel- och myntserie Ny sedel- och myntserie Tema och motiv Rapport från riksbanksfullmäktiges beredningsgrupp för utformning av sedlar och mynt 2011-03-01 Dnr 2008-286-ADM Bakgrund Riksbanken har beslutat förnya den svenska

Läs mer

MASKINTEKNOLOGSEKTIONENS YRKES- & ARBETSMARKNADSDAG

MASKINTEKNOLOGSEKTIONENS YRKES- & ARBETSMARKNADSDAG Postbeskrivningar KASSÖR Du kommer vara projektledarens högra hand genom att ständigt ha en uppdaterad bild av det ekonomiska läget tillgängligt för att möjliggöra snabba beslut. Du arbetar strukturerat

Läs mer

Kort om act2lead. Pernilla Svantesson

Kort om act2lead. Pernilla Svantesson Kort om act2lead Act2lead är ett samarbets-nätverk av konsulter i regionen. Vi vill med vår breda kompetens bidra till långsiktig hållbarhet hos organisationer, grupper och individer. Kort om Pernilla

Läs mer

Jobbet är en livsstil

Jobbet är en livsstil FÖR DIG SOM ARBETAR PÅ RIKSBANKEN ÅRGÅNG 96 NR 1 2015 NYA SEDLAR OCH MYNT NU ÄR DET SLUTSPURT VARFÖR ÄR INFLATIONEN SÅ LÅG? PÅ HÖGSTA HÖJD I SYDAMERIKA Henry Ohlsson, ny i direktionen Jobbet är en livsstil

Läs mer

Hej arbetsterapeuter!

Hej arbetsterapeuter! Hej arbetsterapeuter! Årets första månader har flugit förbi och våren är här. Styrelsen har genomfört årsmötet som hölls den 7 mars där Anette Hjälmefjord bjöds in för att prata om sina erfarenheter kring

Läs mer

För ett par veckor sedan gick jag grundkursen i Drömmen om det godametodiken.

För ett par veckor sedan gick jag grundkursen i Drömmen om det godametodiken. Vialundskolan: Nystart med Drömmen om det goda i Kumla av Malin Sundin För ett par veckor sedan gick jag grundkursen i Drömmen om det godametodiken. Jag började direkt när jag kom tillbaka till skolan

Läs mer

Vad gör Riksbanken? Studiehandledning

Vad gör Riksbanken? Studiehandledning Vad gör Riksbanken? Studiehandledning Innehåll sid 1. Förord 3 2. Riksbankens utbildningsmaterial 3 3. Minifakta om Sveriges riksbank 5 4. Förslag till lektionsplanering och elevarbetsuppgifter 5 5. Länktips

Läs mer

En sann berättelse om utbrändhet

En sann berättelse om utbrändhet En sann berättelse om utbrändhet Marie är 31 år, har man och en hund. Bor i Stockholm och arbetar som webbredaktör på Företagarnas Riksorganisation (FR). Där ansvarar hon för hemsidor, intranät och internkommunikationen

Läs mer

2014/2015. konfirmand

2014/2015. konfirmand 2014/2015 konfirmand 1 Nya kompisar, läger och gå på vatten Vi lever i en tid där vi möter många olika tankar värderingar och trosuppfattningar. Det kan vara positivt men också förvirrande. Vad är rätt

Läs mer

Rivstarta ditt skrivprojekt!

Rivstarta ditt skrivprojekt! Rivstarta ditt skrivprojekt! Introduktionsbrev Välkommen till distanskursen för dig som vill rivstarta ditt skrivprojekt! Du vill skriva men har troligen inte kommit igång än eller så kanske det tagit

Läs mer

Publicerad i Femina. När känner vi arbetsglädje?

Publicerad i Femina. När känner vi arbetsglädje? Jobba dig lycklig Att ha ett arbete är en av de absolut viktigaste faktorerna för vår lycka, trots larmrapporter om stress och utbrändhet. Det visar den internationella lyckoforskningen. Bengt Brülde är

Läs mer

Heta tips för dig som går i grundskolan och snart ska ut på din första PRAO

Heta tips för dig som går i grundskolan och snart ska ut på din första PRAO Heta tips för dig som går i grundskolan och snart ska ut på din första PRAO Av: Studie- och yrkesvägledarna i Enköpings kommun 2008 Idékälla: I praktiken elev, Svenskt Näringsliv Varför PRAO? För att skaffa

Läs mer

Träningsläge. copyright 2007, Maria Hagström, Skogsborgs Gård HB

Träningsläge. copyright 2007, Maria Hagström, Skogsborgs Gård HB Träningsläge Har du kul när du tränar lydnad? Har du din hunds fulla uppmärksamhet? Många, jag träffat, speciellt bruksförare tycker att lydnaden är tråkig. Eftersom nästan halva poängen på bruksprov består

Läs mer

Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja?

Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja? Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja? Vi lever i en värld där mycket handlar om ägande och prestationer. Definitionen på att ha lyckats i sitt liv är att haft och gjort mycket,

Läs mer

Men ett vanligt jobb är faktiskt ett tillfälle att på olika sätt dela evangeliet. Möjligheterna finns där vi är.

Men ett vanligt jobb är faktiskt ett tillfälle att på olika sätt dela evangeliet. Möjligheterna finns där vi är. NYTT MÅL Fil. 1:12-14 Hamnar man i fängelse är det säkert lätt att ge upp. Ibland räcker det med att man känner sig som att man är i ett fängelse för att man skall ge upp. För Paulus var det bara ännu

Läs mer

Nu, då och sen. m i n e g e n b o k

Nu, då och sen. m i n e g e n b o k Nu, då och sen m i n e g e n b o k Innehåll Hur mår du idag? Rita ansikten i den gula ringen! Hej! Det här är din egen bok 3 Det här är jag idag 4 5 Min resa 6 Mitt nya hem 7 Så här såg det ut där jag

Läs mer

Möten för miljarder! Micke Darmell, Gr8Meetings

Möten för miljarder! Micke Darmell, Gr8Meetings Möten för miljarder! Onsdagen den 26 november klockan sju minuter över sju samlades ett hundratal Malmöföretagare på Slagthuset för att diskutera nyttan med just möten. Vad ska det här frukostmötet leda

Läs mer

RTP-Malmö www.malmo.rtp.se

RTP-Malmö www.malmo.rtp.se 1 RTP-Malmö www.malmo.rtp.se Verksamheten fjärde kvartalet 2004 Ordförande har ordet Hej på Er igen! Jag får börja med att ta tillbaka mina ord om sommaren. Hur som helst blev den bra mot slutet. Jag tog

Läs mer

De 10 mest basala avslutsteknikerna. Direkt avslutet: - Ska vi köra på det här då? Ja. - Om du gillar den, varför inte slå till? Ja, varför inte?

De 10 mest basala avslutsteknikerna. Direkt avslutet: - Ska vi köra på det här då? Ja. - Om du gillar den, varför inte slå till? Ja, varför inte? 20 vanliga avslutstekniker att använda för att öka din försäljning Du kanske blir förvirrad när du läser det här, men det är alldeles för många säljare som tror och hoppas, att bara för att de kan allt

Läs mer

Om mig 2014. Snabbrapport år 8 Norrköpings kommun. Detta är en automatiserad rapport baserad på ogranskad data.

Om mig 2014. Snabbrapport år 8 Norrköpings kommun. Detta är en automatiserad rapport baserad på ogranskad data. Om mig 2014 Snabbrapport år 8 Norrköpings kommun Detta är en automatiserad rapport baserad på ogranskad data. Rapporten innehåller resultat för grupper om minst fem elever. 1. Skola: (N=479) (N=410) Djäkneparksskolan

Läs mer

God jul och gott nytt år

God jul och gott nytt år God jul och gott nytt år > VD har ordet: Kundfokus vad betyder det för oss? > Ny rutin för sjuk- och friskanmälan > 5 frågor: Jarmo Löflund DECEMBER 2014 Nyhetsblad med aktuell information till dig som

Läs mer

8 9 oktober. Två inspirerande dagar för din hälsa! Fri entré, Lidingö stadshus www.lidingo.se/livsgladje65

8 9 oktober. Två inspirerande dagar för din hälsa! Fri entré, Lidingö stadshus www.lidingo.se/livsgladje65 8 9 oktober Två inspirerande dagar för din hälsa! Fri entré, Lidingö stadshus www.lidingo.se/livsgladje65 Livsglädje att leva livet hela livet Det finns så mycket att njuta av och bli glad av i livet,

Läs mer

ETT GOTT LIV. Aktiviteter och motionslopp 10. VGR-erbjudanden i södra regionen 20. VGR-erbjudanden i göteborgsområdet 30

ETT GOTT LIV. Aktiviteter och motionslopp 10. VGR-erbjudanden i södra regionen 20. VGR-erbjudanden i göteborgsområdet 30 3 ETT GOTT LIV Till alla anställda i Västra Götalandsregionen. Västra Götalandsregionen ska skapa förutsättningar för en god hälsa och ett gott liv. Grunden för en god hälsa är en sund miljö. Den miljö

Läs mer

Innehåll. 1. INLEDNING 13 Sluta gasa! Börja spinna! 13 Syften med boken 14 Att delta i ett projekt och om att skriva en bok 15

Innehåll. 1. INLEDNING 13 Sluta gasa! Börja spinna! 13 Syften med boken 14 Att delta i ett projekt och om att skriva en bok 15 Innehåll Förord 9 1. INLEDNING 13 Sluta gasa! Börja spinna! 13 Syften med boken 14 Att delta i ett projekt och om att skriva en bok 15 2. VAD GJORDE DEN LÅNGVARIGA STRESSEN MED OSS? 20 Stressade människor

Läs mer

Bikt och bot Anvisningar

Bikt och bot Anvisningar Bikt och bot Anvisningar Som kyrka, församling och kristna har vi fått Guds uppdrag att leva i, och leva ut Guds vilja till frälsning för hela världen. Vår Skapare, Befriare och Livgivare återupprättar.

Läs mer

Skrivglädje i vardagen!

Skrivglädje i vardagen! glädje i vardagen! - distanskursen för dig som vill hitta skrivglädje i vardagen! Inspirationsbrev om drömmar Hej! Nu har du nått halvvägs in i kursen och viktigast är att du har startat upp ditt skrivande

Läs mer

Rembo Skidor Presenterar

Rembo Skidor Presenterar Rembo Skidor Presenterar HUGO JACOBSSON Ålder: 16 år Skidgymnasiets ort: Mora kommun Gren: Längdskidor Vilket år går du på skidgymnasiet: Första året Program: Naturvetenskapliga programmet Hugos tips:

Läs mer

Kom i form med oss på Mallorca

Kom i form med oss på Mallorca Kom i form med oss på Mallorca Pernilla Lisa Vicky Välkomna att åka med oss till denna underbara plats Can Martorell 11 18 oktober 2014 Här ger vi dig ett utbud av härlig träning för både kropp och själ.

Läs mer

FÖRÄNDRADE ALKOHOLVANOR?

FÖRÄNDRADE ALKOHOLVANOR? FÖRÄNDRADE ALKOHOLVANOR? Alkohol förknippas ofta med fest och avkoppling, men även med skam och misslyckande när vi inte kan hantera vårt drickande. Det är lätt att tro att alkoholproblem bara drabbar

Läs mer

Sammanfattning av Insightlabs undersökning

Sammanfattning av Insightlabs undersökning Sammanfattning av Insightlabs undersökning Stockholm 3 april 2014 1 Copyright 2014 Insightlab AB www.insightlab.se Insightlabs undersökning Må bra i vardagen genomfördes elektroniskt under perioden 16-31

Läs mer

Novare Leadership Academy en del av Novare Human Capital Arsenalsgatan 8c 103 32 Stockholm, Sweden www.novare.se

Novare Leadership Academy en del av Novare Human Capital Arsenalsgatan 8c 103 32 Stockholm, Sweden www.novare.se Novare Leadership Academy en del av Novare Human Capital Arsenalsgatan 8c 103 32 Stockholm, Sweden www.novare.se Novare Leadership Academy är Novaregruppens talangutvecklingsbolag som driver mentorskaps-

Läs mer

tema lycka på lång sikt Positiv psykologi studerar det som fungerar.

tema lycka på lång sikt Positiv psykologi studerar det som fungerar. tema lycka på lång sikt Ta lyckan Positiv psykologi studerar det som fungerar. på allvar Gör mer av det som gör dig glad på sikt och mindre av det som ger snabba kickar. Lycka handlar om en ton i livet

Läs mer

Retorik - våra reflektioner. kring. Rätt sagt på rätt sätt, Berättarens handbok samt www.retorik.com

Retorik - våra reflektioner. kring. Rätt sagt på rätt sätt, Berättarens handbok samt www.retorik.com Berättare blir man genom att göra två saker så ofta som möjligt: 1. Lyssna. 2. Berätta. I den ordningen. Och omvänt. Om och om igen. Retorik - våra reflektioner kring Rätt sagt på rätt sätt, Berättarens

Läs mer

antal miljoner 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5

antal miljoner 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 Tabeller och diagram Mål När eleverna studerat det här kapitlet ska de kunna: hämta fakta ur tabeller läsa av och tolka olika typer av diagram beräkna medelvärde bestämma median göra en enkel undersökning

Läs mer

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vår medarbetaridé Värdegrund för oss medarbetare i Skövde kommun Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vision Skövde 2025 Vår vision! Skövderegionen är känd i landet som en välkomnande och växande

Läs mer

2012 PUBLIC EXAMINATION. Swedish. Continuers Level. Section 1: Listening and Responding. Transcript

2012 PUBLIC EXAMINATION. Swedish. Continuers Level. Section 1: Listening and Responding. Transcript 2012 PUBLIC EXAMINATION Swedish Continuers Level Section 1: Listening and Responding Transcript Board of Studies NSW 2012 Section 1, Part A Text 1 THOMAS: THOMAS : THOMAS : [Knocks on the door] Kom igen

Läs mer

En fjärils flykt Gunnel G Bergquist

En fjärils flykt Gunnel G Bergquist En fjärils flykt Gunnel G Bergquist Livet för en del människor, Är kantat av sorg och vemod. Framtiden för dem Saknar oftast ljus och glädje. För andra människor Flyter livet på som en dans. Tillvaron

Läs mer

Sune slutar första klass

Sune slutar första klass Bra vänner Idag berättar Sunes fröken en mycket spännande sak. Hon berättar att hela skolan ska ha ett TEMA under en hel vecka. Alla barnen blir oroliga och Sune är inte helt säker på att han får ha TEMA

Läs mer

Du är klok som en bok, Lina!

Du är klok som en bok, Lina! Du är klok som en bok, Lina! Den här boken handlar om hur det är när man har svårt att vara uppmärksam och har svårt att koncentrera sig. Man kan ha svårt med uppmärksamheten och koncentrationen, men på

Läs mer

Skrivglädje i vardagen!

Skrivglädje i vardagen! glädje i vardagen! - distanskursen för dig som vill hitta skrivglädje i vardagen! Inspirationsbrev om framtiden Hej! Förra veckan ägnade vi åt dina tillgångar och nu är vi framme vid sista kursdelen som

Läs mer

Information. till Handledaren ett stöd i handledarrollen

Information. till Handledaren ett stöd i handledarrollen Information till Handledaren ett stöd i handledarrollen Inledning Totalt finns det tre olika former av praktik; Prao, som är för eleverna på högstadiet, APU (Arbetsplatsförlagd Utbildning) som ingår i

Läs mer

Låt kunderna göra jobbet!

Låt kunderna göra jobbet! Låt kunderna göra jobbet! Innehållsförteckning Inledning...4 Vad är referensprogrammet?...6 250 gånger 250-regeln...8 ABC-listan...10 Ha mig i åtanke...12 Bevara kontakten!...14 - Årsplan för utskick...16

Läs mer

Definition av svarsalternativ i Barn-ULF

Definition av svarsalternativ i Barn-ULF STATISTISKA CENTRALBYRÅN 2011-06-09 1(29) Definition av svarsalternativ i Barn-ULF I nedanstående tabeller visas hur svaren på de olika frågorna i undersökningen av barns levnadsförhållanden har grupperats

Läs mer

Foto: Sofia Sabel Aktiviteter 1 juli 31 december 2014

Foto: Sofia Sabel Aktiviteter 1 juli 31 december 2014 Foto: Sofia Sabel Aktiviteter 1 juli 31 december 2014 Tar du hand om någon som behöver din hjälp? Där är varmt välkommen till oss på Anhörigcenter och vi vill helst att du kommer innan du sliter ut dig

Läs mer

Sammanställning av utvärdering från utbildning för ledningsgrupper

Sammanställning av utvärdering från utbildning för ledningsgrupper Sammanställning av utvärdering från utbildning för ledningsgrupper REFLEKTIONER / TANKAR Jag gick in helt utan förutsättningar och har varit med om MÅNGA utbildningar av den här typen. Kort och norrländskt

Läs mer

Var och bli den förändringen du vill se i omvärlden.

Var och bli den förändringen du vill se i omvärlden. Inspirationsboken Du är källan till glädje. Låt dig inspireras av dig själv. Gör ditt välmående till ett medvetet val och bli skapare av ditt eget liv. För att du kan och för att du är värd det! Kompromissa

Läs mer

Glädjerapporten 2014. Om skratt och glädje på svenska arbetsplatser September 2014

Glädjerapporten 2014. Om skratt och glädje på svenska arbetsplatser September 2014 Glädjerapporten 2014 Om skratt och glädje på svenska arbetsplatser September 2014 Så här kul har vi det på jobbet just nu. I genomsnitt skrattar vi 5,1 ggr/dag på svenska arbetsplatser. Vård och Omsorg

Läs mer

Swedish 2015 PUBLIC EXAMINATION. Continuers Level. Transcript. Section 1: Listening and Responding

Swedish 2015 PUBLIC EXAMINATION. Continuers Level. Transcript. Section 1: Listening and Responding 2015 PUBLIC EXAMINATION Swedish Continuers Level Section 1: Listening and Responding Transcript 2015 Board of Studies, Teaching and Educational Standards NSW Section 1, Part A Question 1, Text 1 Välkommen

Läs mer

Ålder och hur långt har du till vår anläggning (från hem/jobb)? 2. 52 år. 10 min med bil. Från jobbet är det väl fem min med bil.

Ålder och hur långt har du till vår anläggning (från hem/jobb)? 2. 52 år. 10 min med bil. Från jobbet är det väl fem min med bil. Intervjuer Ålder och hur långt har du till vår anläggning (från hem/jobb)? 1. 20 år. Ca 10 min med bil. 2. 52 år. 10 min med bil. Från jobbet är det väl fem min med bil. 3. 21 år. 5 min med bil. 4. 51

Läs mer

FOTOGRAFiSKA. intervju med Fotografiskas grundare Per Broman och utställningsansvariga Min-Jung Jonsson

FOTOGRAFiSKA. intervju med Fotografiskas grundare Per Broman och utställningsansvariga Min-Jung Jonsson FOTOGRAFiSKA intervju med Fotografiskas grundare Per Broman och utställningsansvariga Min-Jung Jonsson Text: Erica Hjertqvist och Julia Hörnell Foto: Julia Hörnell Layout: Erica Hjertqvist och julia hörnell

Läs mer

FEBRUARI 2013. Kvar i Östersund. den 23 februari 2013. VM stafett. den 15 februari 2013

FEBRUARI 2013. Kvar i Östersund. den 23 februari 2013. VM stafett. den 15 februari 2013 FEBRUARI 2013 Kvar i Östersund den 23 februari 2013 Har nu hunnit vara hemma några dagar efter VM som var en stor upplevelse för min del, tiden hemma har bestått till största delen av vila och återhämtning

Läs mer

Utvärdering 2014 målsman

Utvärdering 2014 målsman Utvärdering 2014 målsman 209 deltagare Kändes det tryggt att lämna era barn på lägret? (%) 100 80 60 40 20 0 100 0 Ja Nej Varför/varför inte? - Mycket väl anordnat och bra information. - Seriöst! Utförlig

Läs mer

Världsvan » DET INTERNATIONELLA NÄTVERKET» SVANTE ÖBERG OCH LARS NYBERG OM ATT SLUTA PÅ RIKSBANKEN » PÅ JAKT EFTER NYA FORSKARE

Världsvan » DET INTERNATIONELLA NÄTVERKET» SVANTE ÖBERG OCH LARS NYBERG OM ATT SLUTA PÅ RIKSBANKEN » PÅ JAKT EFTER NYA FORSKARE Bancoposten FÖR DIG SOM ARBETAR PÅ RIKSBANKEN ÅRGÅNG 92 NR 4 2011» DET INTERNATIONELLA NÄTVERKET» SVANTE ÖBERG OCH LARS NYBERG OM ATT SLUTA PÅ RIKSBANKEN» PÅ JAKT EFTER NYA FORSKARE GUSTAV KARLSSON Världsvan

Läs mer

Hjälp! Mina föräldrar ska skiljas!

Hjälp! Mina föräldrar ska skiljas! Hjälp! Mina föräldrar ska skiljas! Vad händer när föräldrarna ska skiljas? Vad kan jag som barn göra? Är det bara jag som tycker det är jobbigt? Varför lyssnar ingen på mig? Många barn och unga skriver

Läs mer

Hur ser din nuvarande vardag ut, nu när du lagt ner din crosskarriär?

Hur ser din nuvarande vardag ut, nu när du lagt ner din crosskarriär? Premiären i Motocross SM går i Vissefjärda! SM i motocross kommer i år gå på 6 olika banor i olika delar av Sverige. Premiären i år kommer att gå på crossbanan Rövaredalen som ligger i Vissefjärda, en

Läs mer

MAJ 2013. Mallorca. den 22 maj 2013. Mallis nästa. den 17 maj 2013

MAJ 2013. Mallorca. den 22 maj 2013. Mallis nästa. den 17 maj 2013 MAJ 2013 Mallorca den 22 maj 2013 Så har vi anlänt till Mallorca och den lilla byn Soller här på ön, sist jag var här var för 2 år sedan med laget. Denna gång är det bara jag A-K och Bettan men vi har

Läs mer

En nödvändig liten bok om marknadsföring av bibliotek del 2

En nödvändig liten bok om marknadsföring av bibliotek del 2 En nödvändig liten bok om marknadsföring av bibliotek del 2 Zuzana Helinsky BTJ Förlag Innehåll Omslag: Moa Björnson www.moas.nu Författaren och BTJ Förlag/BTJ Sverige AB, Lund 2011 Tryck: Holmbergs 11,

Läs mer

DAGLIG ÄRENDELISTA. Diarienummer. Registreringsdatum Mottagare. 2012-01-20 Referensränta 2012-beslut Riksbanken 2012-90-APP 2012-89-APP

DAGLIG ÄRENDELISTA. Diarienummer. Registreringsdatum Mottagare. 2012-01-20 Referensränta 2012-beslut Riksbanken 2012-90-APP 2012-89-APP 2012-01-232012-01-232012-01-232012-01-23 DAGLIG ÄRENDELISTA DATUM: 2012-01-20 AVDELNING: Administrativa avdelningen, registratorsexpeditionen : SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11)

Läs mer

Bemötandeprojektet Lunds universitets bibliotek JESSICA NILSSON

Bemötandeprojektet Lunds universitets bibliotek JESSICA NILSSON Bemötandeprojektet Lunds universitets bibliotek JESSICA NILSSON Organisationen 25 bibliotek knutna till en fakultet, institution eller centrumbildning - ansvar för den dagliga verksamheten till studenter

Läs mer

"50+ i Europa" Kartläggning av hälsa, åldrande och pensionering i Europa

50+ i Europa Kartläggning av hälsa, åldrande och pensionering i Europa Agency Logo Household-ID 1 2 0 4 2 0 0 Person-ID Intervjudatum: Intervjuar ID: Respondentens förnamn: "50+ i Europa" Kartläggning av hälsa, åldrande och pensionering i Europa Skriftligt frågeformulär för

Läs mer

Mitt USA I augusti 2013 flyttade jag till North Carolina, USA. Mitt enda mål var att bli en bättre simmerska, men det jag inte visste då var att mycket mer än min simning skulle utvecklas. Jag är född

Läs mer

Ditt professionella rykte är din främsta tillgång

Ditt professionella rykte är din främsta tillgång Ditt professionella rykte är din främsta tillgång Namn: Mi Ridell Ditt professionella rykte Mi Ridell En sann inspiratör som med sprudlande glädje och unik kompetens gör det svåra enkelt. Mi har ett totalt

Läs mer

10 TIPS - ditt eget recept För balans och framgång!

10 TIPS - ditt eget recept För balans och framgång! 10 TIPS - ditt eget recept För balans och framgång! Kenth Åkerman Det är värt vilket pris som helst att få se en slocknad blick lysa upp på nytt, få se ett leende tändas hos den som tycktes ha glömt att

Läs mer

Intervjuguide - förberedelser

Intervjuguide - förberedelser Intervjuguide - förberedelser Din grundläggande förberedelse Dags för intervju? Stort grattis. Glädje och nyfikenhet är positiva egenskaper att fokusera på nu. För att lyckas på intervjun är förberedelse

Läs mer

loddekopinge.bibliotek@kavlinge.se

loddekopinge.bibliotek@kavlinge.se HÖSTENS PROGRAM 201 3 Kävlinge bibliotek Kvarngatan 17 244 31 Kävlinge 046-73 94 72 kavlinge.bibliotek@kavlinge.se Löddeköpinge bibliotek Barsebäcksvägen 60 246 30 Löddeköpinge 046-73 95 30 loddekopinge.bibliotek@kavlinge.se

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN FÖR POMPERIPOSSA

VERKSAMHETSPLAN FÖR POMPERIPOSSA VERKSAMHETSPLAN FÖR POMPERIPOSSA REVIDERAD SEPTEMBER 2010 PERSONAL: Malin Lundberg Förskollärare 100% Karin Persson Barnskötare 100% Kerstin Wihlborg Barnskötare 100% BARNGRUPPENS SAMMANSÄTTNING: Totalt

Läs mer

Helges resa till Holland i mars 2010 Onsdag den 24 mars.

Helges resa till Holland i mars 2010 Onsdag den 24 mars. Helges resa till Holland i mars 2010 Onsdag den 24 mars. Nu är jag på väg till Holland. Här står flygplanet som jag ska åka med till Schiphol i Amsterdam. Jag tycker att planet ser väldigt säkert ut. Sådär

Läs mer

Bli företaget kunderna älskar att köpa av

Bli företaget kunderna älskar att köpa av Workshop för småföretagare som vill framåt snabbare Bli företaget kunderna älskar att köpa av ******************************************************************************** WORKSHOP MED BJÖRN STRID OBS!

Läs mer

Din lön och din utveckling

Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Du ska få ut så mycket som möjligt av ditt arbetsliv. Det handlar om dina förutsättningar, din utveckling och din lön. Du ska ha möjlighet att få en

Läs mer

Örninfo. Februari 2015 Gratis biobiljetter till alla barn! Unga Örnar Väst. Postadress: Stenebyvägen 3 461 71 Trollhättan. Telefon: 0739-08 46 71

Örninfo. Februari 2015 Gratis biobiljetter till alla barn! Unga Örnar Väst. Postadress: Stenebyvägen 3 461 71 Trollhättan. Telefon: 0739-08 46 71 Örninfo Februari 2015 Gratis biobiljetter till alla barn! Unga Örnar Väst Postadress: Stenebyvägen 3 461 71 Trollhättan Telefon: 0739-08 46 71 E-post: Unga Örnar Väst info@vast.ungaornar.se Distriktsombudman

Läs mer

Protokollsbilaga C Direktionens protokoll 110207, 6 c)

Protokollsbilaga C Direktionens protokoll 110207, 6 c) Protokollsbilaga C Direktionens protokoll 110207, 6 c) PM DATUM: 2011-02-07 AVDELNING: Stabsavdelningen HANDLÄGGARE: Sigvard Ahlzén SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel +46 8

Läs mer

Askim-Frölunda-Högsbos Tema: Göteborg i våra hjärtan

Askim-Frölunda-Högsbos Tema: Göteborg i våra hjärtan Askim-Frölunda-Högsbo stadsdelsförvaltning april-maj Askim-Frölunda-Högsbos Träffpunkter Tema: Göteborg i våra hjärtan Altplatsen Kustträffen Vill du få programbladet skickat hem med posten eller med e-post,

Läs mer

www.dalecarnegie.se Dale Carnegie Tips för att skapa förstklassig kundservice

www.dalecarnegie.se Dale Carnegie Tips för att skapa förstklassig kundservice www.dalecarnegie.se Dale Carnegie Tips för att skapa förstklassig kundservice Del 1 Service börjar med relationer Förstklassig kundservice börjar med goda relationer. Här är nio sätt att stärka kundrelationer

Läs mer

NORDEN I BIO 2008/09 Film: Goðir gestir (Island 2006) Svensk text

NORDEN I BIO 2008/09 Film: Goðir gestir (Island 2006) Svensk text 1 Har du köpt tillräckligt med saker? 2 Tja... Jag vet inte. Vad tycker du? Borde jag handla mer saker? 3 Är det nån på ön som du inte har köpt nåt åt? 4 -Ja, en. -En? 5 -Dig. -Men jag bor inte på ön...

Läs mer

Andreasakademin En lekmannaakademi Hösten 2015

Andreasakademin En lekmannaakademi Hösten 2015 Andreasakademin En lekmannaakademi Hösten 2015 Vad är Andreasakademin? Målsättningen för församlingsens vuxenfördjupning är att vi ska gripa oss an stora ämnen - utan att krångla till det. Namnet Andreasakademin

Läs mer

Halvtid - hur har det gått?

Halvtid - hur har det gått? Halvtid - hur har det gått? Projektet med jämställdhetsbloggen GEN(I)US@WORK har nu kommit halvvägs. Vi vill den här månaden släppa in dig som läsare på ett mer aktiv sätt. Hur har du och din vardag påverkats?

Läs mer

FÅ KOLL PÅ DIN EKONOMI PÅ 60 MINUTER

FÅ KOLL PÅ DIN EKONOMI PÅ 60 MINUTER FÅ KOLL PÅ DIN EKONOMI PÅ 60 MINUTER Metoden som finansbolagen kommer att hata Version 1.0 Distribuera detta häfte fritt till dina vänner! Välkommen till din nya enkla ekonomi Välkomna till denna lilla

Läs mer

Skapa en effektivare organisation genom att avskaffa de årliga medarbetarsamtalen - Adobes Norden-vd Stefan Dahlgren berättar hur

Skapa en effektivare organisation genom att avskaffa de årliga medarbetarsamtalen - Adobes Norden-vd Stefan Dahlgren berättar hur Skapa en effektivare organisation genom att avskaffa de årliga medarbetarsamtalen - Adobes Norden-vd Stefan Dahlgren berättar hur Stefan Dahlgren, VD Adobe Nordic Operations, berättar om hur check-ins

Läs mer

Varje vecka 36,6% 15. Nästan varje vecka 46,3% 19. Var tredje vecka 4,9% 2. Någon gång per månad 9,8% 4. Ytterst sällan 0,0% 0

Varje vecka 36,6% 15. Nästan varje vecka 46,3% 19. Var tredje vecka 4,9% 2. Någon gång per månad 9,8% 4. Ytterst sällan 0,0% 0 Malmö Löparförening 1. Hur ofta är du med på onsdagsträningarna? Varje vecka 36,6% 15 Nästan varje vecka 46,3% 19 Var tredje vecka 4,9% 2 Någon gång per månad 9,8% 4 Ytterst sällan 0,0% 0 Aldrig 2,4% 1

Läs mer

HÄLSOBROBLADET. Special. Innehåll. Nr 1 årg 1. Fyra gånger per år är det gruppstart. Vill man bara träna i gymmet kan man börja när som helst.

HÄLSOBROBLADET. Special. Innehåll. Nr 1 årg 1. Fyra gånger per år är det gruppstart. Vill man bara träna i gymmet kan man börja när som helst. TRÄNING SAMVARO INSPIRATION HÄLSOBROBLADET Special Nr 1 årg 1 Hälsobro Hälsobro är ett lite gym med stor känsla, du hittar oss i centrala Örebro alldeles bredvid Oskarsparken. Hit är alla välkomna att

Läs mer

Introduktionsgruppernas verksamhet utgår från Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet; Lgr 11.

Introduktionsgruppernas verksamhet utgår från Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet; Lgr 11. Lokal studieplan för introduktionsgrupper årskurs 8-9 Centrum för tvåspråkighet Introduktionsgruppernas verksamhet utgår från Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet;

Läs mer

Låg ränta ger stöd åt inflationsuppgången. Riksbankschef Stefan Ingves Bank & Finans Outlook 18 mars 2015

Låg ränta ger stöd åt inflationsuppgången. Riksbankschef Stefan Ingves Bank & Finans Outlook 18 mars 2015 Låg ränta ger stöd åt inflationsuppgången Riksbankschef Stefan Ingves Bank & Finans Outlook 18 mars 2015 Sverige - en liten öppen ekonomi i en osäker omvärld Stora oljeprisrörelser Negativa räntor och

Läs mer

Arbetsplan Herkules Förskola - Läsår 2005-2006

Arbetsplan Herkules Förskola - Läsår 2005-2006 Arbetsplan Herkules Förskola - Läsår 2005-2006 Herkules Förskola personalkooperativ är beläget på södra Lidingö i Käppalaområdet. Vi har nära till skogen och om vintern har vi pulkabacke och mojlighet

Läs mer