Hållbarhetsrapport 2010

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hållbarhetsrapport 2010"

Transkript

1

2 FORTUM HÅLLBARHETSRAPPORT 2010 Hållbarhetsrapport 2010 FORTUM I KORTHET 02 KONCERNSTRUKTUR 03 RAPPORTENS INNEHÅLL 04 VD HAR ORDET 06 HÅLLBAR UTVECKLING KÄRNAN I FORTUMS STRATEGI 08 HÅLLBARHET EN INTEGRERAD DEL AV DAGLIG LEDNING 10 FÖRÄNDRAD VERKSAMHETSMILJÖ 12 LÖNSAM OCH ANSVARSFULL TILLVÄXT SOM MÅL 18 Den nordiska elmarknaden 21 Grossistmarknad för el i Ryssland 21 Fortumaktien och aktieägare 22 Personal och personalkostnader 23 Inköp av tjänster och varor 25 Investeringar i ny kapacitet 25 Forskning och utveckling 27 Utsläppshandel och Kyotomekanismerna 27 Fortum i index för hållbar utveckling 28 Samhällsstöd 29 FORTUMS MILJÖANSVAR 30 Koldioxidutsläpp 36 Plan för en koldioxidfri framtid 40 Utsläpp till luft och vatten 44 Naturpåverkan 45 Avfall och restprodukter 46 Miljörisker 48 ANSVAR FÖR MEDARBETARE OCH SAMHÄLLET 50 Arbetshälsa och -säkerhet 56 Hantering av leverantörskedjan 60 Dialog med intressenter 61 BESTYRKANDERAPPORT 66 NYCKELTAL 68 I denna rapport avser koldioxidfri energiproduktion vattenkraft, kärnkraft, vindkraft, solenergi och vågkraft som inte genererar utsläpp under produktionen samt användning av energi från biomassa och värmeenergi som genereras av värmepumpar från mark, vattendrag eller spillvärme. De förkortningar som används i rapporten förklaras på

3 Upptäcktsfärd till en solekonomi Vi på Fortum tror på obegränsad, förnybar och utsläppsfri solenergi i framtidens el- och värmeproduktion. Förutom el och värme som genereras direkt från solen ingår solbaserade energikällor till exempel bioenergi, vattenkraft, vågkraft, vindkraft och jordvärme till en solekonomi. Solenergitekniken utvecklas i snabb takt och användningen av solenergi i småskaliga lösningar är redan kostnadseffektiv i länder med mycket sol. Fortum har era demonstrations- och forskningsprojekt på gång för att utnyttja den enorma potentialen som solenergi har. Det största landbaserade solkraftverket i Norden ligger i Glava i Sverige. Just nu håller vi på att forska vilka effekter elproduktion med solenergi får på elnätet. Det solkraftverk på 87 kw som byggdes 2009 har nu utökats till 108 kw. Under 2010 genererade kraftverket cirka 88 MWh el för elnätet. I samarbete med Tammerfors tekniska universitet utvecklar vi högeffektiva solceller som kan få en verkningsgrad på mer än 40 % genom att koncentrera solljus. De solceller som oftast används idag har en verkningsgrad på %. I ett projekt under ledning av Aalto-universitetet i Finland utvecklar vi även nya typer av takmaterial för värmesolfångare och solceller för el. Att sänka kostnader med hjälp av teknisk utveckling är avgörande för att vi ska kunna ta tillvara den potential som solenergi har i storskalig energiproduktion i framtiden. Som ett resultat av samarbete mellan Fortum och Esbo stad togs Finlands första solkraftverk för laddning av elbilar i bruk under 2010 (läs mer på sidan 17). Temat för Fortums Hållbarhetsrapport 2010 är energi för en ny generation. Fortum tror att framtidens energisystem kommer att vara baserade på koldioxidfri elproduktion och energieffektivitet. Solsymbolen är ett kännetecken för projekt som bidrar till att skapa energisystem som är baserade på obegränsad solenergi.

4 Temat för Fortums Hållbarhetsrapport 2010 är energi för en ny generation. Fortum tror att framtidens energisystem kommer att baseras på koldioxidfri elproduktion och energieffektivitet. Solsymbolen står för projekt, i vilka energisystem utvecklas mot outsinlig produktion baserad på solenergi.

5 Fortums syfte är att skapa energi som gör livet bättre idag och för kommande generationer. Vi erbjuder hållbara lösningar som tillgodoser behoven av låga utsläpp, effektiv resursanvändning och trygg energiförsörjning. Fortums innovationer och säkra leveranser av utsläppssnål el och värme möjliggör social utveckling och ökar människornas välbe nnande. Hållbar utveckling innebär också att Fortum ska vara en god samhällsaktör och ta hand om den egna personalen och det omgivande samhället. ENERGI Fortums verksamhet är fokuserad på Norden, Ryssland och Östersjöområdet. De snabbt växande konkurrensutsatta energimarknaderna i Europa och Asien ger ytterligare möjligheter för tillväxt. Under 2010 uppgick Fortums omsättning till 6,3 miljarder euro och det jämförbara rörelseresultatet var 1,8 miljarder euro. Koncernen sysselsätter cirka personer. FÖR EN NY GENERATION

6 2 2 FORTUM I KORTHET FORTUM VUONNA 2010 FORTUM HÅLLBARHETSRAPPORT FORTUM OYJ VUOSIKERTOMUS Fortum i korthet Fortums verksamhet är fokuserad på Norden, Ryssland och Östersjöområdet. Möjligheter för framtida tillväxt kan förväntas på de snabbt växande energimarknaderna i Europa och Asien. Storbritannien Storbritannien Kraftproduktionskapacitet Värmeproduktionskapacitet Norge Sverige 140 MW 250 MW Antal anställda 63 ISO certi erad 90 % OHSAS certi erad 90 % ISO 9001-certi erad 90 % Koldioxidutsläpp Elnät 0,7 Mt Verkkoalueet Finland Polen Puola Estland Lettland Litauen Sverige Ryssland TGC-1 Liettua Ryssland OAO Fortum Kraftproduktionskapacitet MW Värmeproduktionskapacitet MW Elnätkunder Elhandel, andel av kunder 12 % Antal anställda ISO certi erad 100 % OHSAS certi erad 37 % ISO 9001-certi erad 39 % Koldioxidutsläpp 1,3 Mt Finland Kraftproduktionskapacitet MW Värmeproduktionskapacitet MW Elnätkunder Elhandel, andel av kunder 15 % Antal anställda ISO certi erad 100 % OHSAS certi erad 61 % ISO 9001-certi erad 61 % Koldioxidutsläpp 7,7 Mt Estland Kraftproduktionskapacitet 50 MW Värmeproduktionskapacitet 951 MW Elnätkunder Antal anställda 350 ISO certi erad 51 % OHSAS certi erad 36 % ISO 9001-certi erad 51 % Koldioxidutsläpp 0,3 Mt Norge Kraftproduktionskapacitet 167 MW Värmeproduktionskapacitet Elhandel, andel av kunder 3 % Antal anställda 137 ISO certi erad 88 % OHSAS certi erad 0 % ISO 9001-certi erad 88 % Koldioxidutsläpp 0,02 Mt Litauen Värmeproduktionskapacitet 60 MW Antal anställda 73 ISO certi erad 100 % OHSAS certi erad 100 % ISO 9001-certi erad 100 % Koldioxidutsläpp 0,01 Mt Ryssland Kraftproduktionskapacitet Värmeproduktionskapacitet MW MW Antal anställda ISO certi ering under 2011 OHSAS certi ering under 2011 ISO 9001-certi ering under 2013 Koldioxidutsläpp 14,6 Mt Lettland Kraftproduktionskapacitet Värmeproduktionskapacitet 4 MW 192 MW Antal anställda 90 ISO certi ering under 2011 OHSAS certi ering under 2011 ISO 9001-certi ering under 2011 Koldioxidutsläpp Polen Kraftproduktionskapacitet Värmeproduktionskapacitet 0,1 Mt 69 MW 757 MW Antal anställda 633 ISO certi erad 100 % OHSAS certi erad 100 % ISO 9001-certi erad 100 % Koldioxidutsläpp Antal anställda per land ,6 Mt Uppgifter om certi eringens omfattning är baserad på varje lands omsättning från certi erade verksamheter. ISO är ett internationellt miljöledningssystem som används i certi eringen av ett företags verksamhet. OHSAS är ett internationellt ledningssystem för hälsa och arbetssäkerhet som används i certi eringen av ett företags verksamhet. ISO 9001 är ett internationellt kvalitetsledningssystem som används i certi eringen av ett företags verksamhet.

7 FORTUM HÅLLBARHETSRAPPORT 2010 KONCERNSTRUKTUR 3 Koncernstruktur Divisioner Power Heat Russia Electricity Solutions and Distribution (ESD) Verksamhet Division Power består av Fortums kraftproduktion, planering och trading på den fysiska marknaden för el. Dessutom förser divisionen övriga producenter på marknaden med servicetjänster. Division Heat ansvarar för kraftvärmeproduktion (CHP), fjärrvärme och fjärrkyla samt värmelösningar till företag. Division Russia består av kraft- och värmeproduktion samt försäljning i Ryssland. Den omfattar OAO Fortum och Fortums drygt 25-procentiga ägande i TGC-1. Division Electricity Solutions and Distribution ansvarar för Fortums försäljning och distribution av el och består av två affärsenheter: Distribution och Electricity Sales. Rapporterande segment Power Heat Russia Distribution Electricity Sales Omsättning milj. euro milj. euro 804 milj. euro 963 milj. euro milj. euro Jämförbart rörelseresultat milj. euro 275 milj. euro 8 milj. euro 307 milj. euro 11 milj. euro Andel av Fortums omsättning 33 % 22 % 10 % 12 % 22 % Operativt kapital milj. euro milj. euro milj. euro milj. euro 210 milj. euro Antal anställda ( Marknadsposition Geogra skt område Tredje största kraftproducenten i Norden; bland de 15 största i Europa och Ryssland. Finland, Sverige, Storbritannien I Finland och Sverige 260 vattenkraftverk, ett kärnkraftverk, ägarandelar i kärnkraftverk, två kondenskraftverk och ägarandelar i vindkraftverk. Kraftvärmeverk i Storbritannien. Experttjänster över hela världen. Ledande värmeproducent i Norden; växande verksamhet i Polen och Baltikum. Finland, Sverige, Norge, Polen, Litauen, Lettland, Estland 23 kraftvärmeverk och era hundra värmeverk och -centra i Norden, Baltikum och Polen. Ledande aktör i västra Sibirien och Uralområdet. Ryssland OAO Fortum har 8 kraftvärmeverk och 18 värmeverk i Uralområdet och västra Sibirien. Ledande elleverantör i Norden. Finland, Sverige, Norge, Estland 1,6 miljoner elnätskunder i Norden och Estland. Näst största elförsäljningsbolaget i Norden Finland, Sverige, Norge 1,2 miljoner privat- och företagskunder i Norden. Affärsmässiga drivkrafter Strategiska drivkrafter Pris på kraftproduktion i Norden, stabilitet genom nansiell prissäkring Cirka 90 % av produktionen består av vatten- och kärnkraft: vattentillgång, tillgång på kärnkraft samt priset på bränsle och utsläppsrätter viktiga. Flexibel, marknadsdriven produktionsportfölj Fokus på CO 2 -fri kärnkraft och vattenkraft Stark ställning på den nordiska kraftmarknaden. Dokumenterad erfarenhet från konkurrensutsatta energimarknader en fördel i integrationen av den europeiska marknaden Stabil tillväxt genom investeringar Bränsle exibilitet och effektivitet viktiga faktorer De senaste investeringarna i ny kraftvärmeproduktion har börjat ge vinst Behovet av effektivare resursanvändning ökar konkurrenskraften för kraftvärme EU-direktiv för att driva nya kraftvärmeinvesteringar Potential för ökad användning av lokala biobränslen och avfall Organiska tillväxtmöjligheter på nya marknader Användning av kraftvärmekompetens för bränslen och effektiv produktion Avreglering av elmarknaden Investeringsprogram: resultattillväxt genom ny kapacitet och volymer Förbättrad effektivitet Prisförhållandet mellan gas och el Utveckling av värmeverksamhet Stark ökning av efterfrågan på energi Ökad effektivitet i be ntlig verksamhet och slutförandet av det pågående investeringsprogrammet Reglerade stabila resultat Mycket kapitalintensiv Tillväxt genom investeringar Optimering av investeringsoch underhållsnivåer på sikt Kostnadseffektivitet och servicekvalitet Reglerade stabila resultat Teknikutveckling utnyttjas för att skapa ett mer effektivt, tillförlitligt och smartare nät som möjliggör hållbara och energieffektiva lösningar för kunder Marginal mellan upphandlingskostnad på nordisk grossistmarknad och prisnivåer i slutkundshandeln Effektiv prissäkring av marginalen Ledande leverantör av miljömärkt och koldioxidfri el i Finland, Sverige och Norge Kostnadseffektivitet genom effektiva affärsprocesser Tillväxt i kundbasen genom nya erbjudanden och innovativa lösningar Skalfördelar Läs mer på: 1) Antal anställda per division.

8 4 RAPPORTENS INNEHÅLL FORTUM HÅLLBARHETSRAPPORT 2010 Rapportens innehåll Fortum rapporterar årligen om sitt hållbarhetsarbete i en årsöversikt, delårsrapporter, på sin webbplats hallbarutveckling och i en separat hållbarhetsrapport. Rapporten för 2009 publicerades på Fortums webbplats i april Det här är Fortums första tryckta rapport som följer Global Reporting Initiatives (GRI:s) G3-riktlinjer. Fortum följer även riktlinjerna i Electric Utility Sector Supplement i sin rapportering. Fortums rapportering är ännu inte heltäckande, men målet är att utöka den under de kommande åren. Självutvärdering Fortum har genomfört en egen utvärdering av omfattningen i sin rapportering med tanke på GRI:s riktlinjer. En jämförelse av rapporteringsinnehållet gentemot GRI:s riktlinjer nns på Enligt sin egen utvärdering har Fortum tillämpningsnivån B+. Tillämpningsnivån har kontrollerats av tredje part, PricewaterhouseCoopers Oy. Global Compact-rapportering I juni 2010 gick Fortum med i FN:s Global Compact-initiativ. År 2011 är det första året som Fortum rapporterar om implementeringen av Global Compacts tio principer i sin verksamhet. Global Compact godkänner användningen av indikatorerna i GRI:s G3-riktlinjer i Communication on Progress (COP)- rapportering. De indikatorer som Fortum har använt vid mätningen av Global Compact-principernas utförande presenteras i en jämförelsetabell på Bestyrkanderapport Fortums hållbarhetsrapport publiceras på nska, svenska och engelska och nns tillgänglig på hallbarutveckling. Den nskspråkiga rapporten har bestyrkts av en tredje part, PricewaterhouseCoopers Oy, och det är veri erat att de svensk- och engelskspråkiga versionerna överensstämmer med den nskspråkiga. Bestyrkanderapporten nns på sidorna De ekonomiska och sociala nyckeltalen är baserade på Fortums bokslut 2010 och har granskats av revisor Deloitte & Touche Oy. Informationen i hållbarhetsrapporten uppdateras inte efter att den har bestyrkts, utan eventuella ändringar av innehållet kommer att redovisas nästkommande år. Denna rapport återspeglar resultaten av Fortums verksamhet under 2010, inklusive vissa uppgifter från januari februari Fortums nästa hållbarhetsrapport publiceras i mars Väsentlighetsbedömning Under våren 2010 genomförde Fortum en väsentlighetsbedömning för de mest betydelsefulla hållbarhetsfrågorna i enlighet med Global Reporting Initiatives (GRI:s) G3-riktlinjer. Processen beskrivs i avsnittet Dialog med intressenter. I enlighet med bedömningen fokuserar Fortum sin rapportering på hållbarhetsfrågor som har betydelse för företaget och dess intressenter. BEDÖMNING AV HÅLLBARHETSASPEKTER Betydelse ur intressenternas perspektiv GENOMSNITTLIG STOR Rättvis och transparent prissättning på energi Förnybara energikällor Kundnöjdhet, ansvarsfull marknadskommunikation Biologisk mångfald och markanvändning Säker energidistribution Arbetsmiljö och -säkerhet Förbättrad energieffektivitet Lokalsamhället GENOMSNITTLIG Långsiktig lönsamhet Arbete för en fungerande energimarknad Ansvarsfull arbetsgivare Lobbying och ståndpunkter Ansvarsfulla och etiska affärsmetoder Nuvarande eller potentiell inverkan på Fortum Kärnsäkerhet Hantering av Begränsning av kärnavfall och klimatförändring slutförvaring Utsläpp till miljön STOR Riskhantering (hållbarhet) Säker drift Ansvarsfull hantering av leverantörskedjan Kraftverkens tillgänglighet

9 FORTUM HÅLLBARHETSRAPPORT 2010 RAPPORTENS INNEHÅLL 5 Rapportens struktur Under 2010 uppdaterade Fortum sin strategi, mission och syn på hållbarhet. Fortums strategi och mission är baserade på en omfattande analys av den globala verksamhetsmiljön och megatrender (läs mer på sidan 14). I början av rapporten presenteras de länder där Fortum är verksamt i och de viktigaste indikatorerna för produktionskapacitet, kunder, medarbetare, certi erade ledningssystem och koldioxidutsläpp. Dessutom presenteras koncernens verksamhetsstruktur per division. Avsnitten som beskriver det nya förhållningssättet och styrningen av hållbar utveckling presenterar Fortums uppdaterade strategi, mission och syn på hållbarhet med mål på koncernnivå samt principer för hållbarhetsstyrning, organisation och ledning. I den här rapporten presenteras principerna för bolagsstyrning och riskhantering ur ett hållbarhetsperspektiv. Fortums principer för bolagsstyrning, bolagsstyrningssystem och en mer omfattande beskrivning av riskhantering presenteras på sidorna i årsredovisningen 2010 på nska och engelska samt på hallbarutveckling. Att förena det växande energibehovet och hållbar utveckling är en stor utmaning. Avsnittet Ändringar i Fortums verksamhetsmiljö behandlar ingående de viktigaste faktorerna som påverkar Fortums omvärld: energi- och klimatpolitik, reglering av marknaden, miljölagstiftning och hållbar användning av naturresurser. Hållbarhetsarbetet och de viktigaste resultaten inom hållbar utveckling analyseras i de avsnitt som behandlar ekonomiskt, miljömässigt och socialt ansvar. En av de viktigaste faktorerna som påverkar Fortums affärsmässiga resultat är grossistpriset på el som fastställs på den nordiska elmarknaden. Därför presenterar avsnittet Lönsam och ansvarsfull tillväxt separat verksamheten på de nordiska och ryska marknaderna vid sidan av de direkta och indirekta ekonomiska effekterna. Fortums ansvar och miljöpåverkan beskrivs genom hela värdekedjan för energiproduktion. Fortums långsiktiga ambition är att bli ett kraft- och värmebolag som är helt koldioxidfritt. För att uppnå detta mål sammanställde Fortum under 2010 en plan som beskrivs i avsnittet Plan för en koldioxidfri framtid. Avsnittet om socialt ansvar, Samhälls- och personalansvar, presenterar resultat i personalledning och arbetssäkerhet samt intressenternas syn på de viktigaste hållbarhetsfrågorna inom Fortum och samverkan med olika intressenter. Hanteringen av försörjningskedjan behandlas också i detta avsnitt. Exempel på intressentsamverkan i de olika verksamhetsländerna presenteras igenom hela rapporten. Rapportens omfattning och avgränsning Rapportering avseende drift och ledning omfattar alla funktioner under Fortums kontroll, inklusive dotterbolag i alla de länder företaget är verksamt i. Eventuella avvikelser rapporteras i samband med information som gäller olika begränsningar. Rapporteringen av ledningsmetoder omfattar inte Fortums minoritetsintressen i sin helhet och därför överensstämmer de nitionen av rapporteringens omfattning inte helt med GRI:s avgränsningsprinciper. Direkta och indirekta utsläpp av växthusgaser rapporteras i enlighet med Greenhouse Gas Protocol. Information från tidigare år redovisas i enlighet med den aktuella organisationen och funktioner för det året. Tidigare nyckeltal har inte justerats efteråt på grund av exempelvis ändrade ägarförhållanden i produktionsanläggningar. Om inget annat anges är verksamheten i det ryska dotterbolaget OAO Fortum inkluderad i siffrorna från och med den 1 april Under 2010 avyttrade Fortum cirka 30 små värmeverk. Nyckeltalen för de avyttrade anläggningarna ingår inte i rapporten. Förvärvet av Nokias kraftvärmeverk slutfördes i början av Anläggningar som förvärvats under året ingår i rapporteringen från och med innehavsdatumet. Detsamma gäller ny tilläggskapacitet och nya anläggningar som tagits i drift under året i Polen och Estland. Kapaciteten i Gerknäs leasades under hela 2010 och kapaciteten i Meri-Pori från början av året och fram till slutet av juni. Produktionen och utsläppen i den uthyrda kapaciteten är inte inkluderade Fortums speci ka utsläppssiffror. Däremot ingår uppgifterna i de absoluta siffrorna. Miljöinformationen i rapporten avser de anläggningar i vilka Fortum är den juridiska innehavaren av miljötillstånd. Vanligtvis är Fortum också majoritetsägaren av anläggningarna men företaget kan inneha miljötillståndet i en anläggning även när det har en minoritetspost. I så fall redovisas uppgifterna för anläggningen i sin helhet, men endast den del av produktionen och utsläppen som motsvarar Fortums andel är medräknade i de speci ka utsläppssiffrorna. När det gäller miljösiffror har Fortums rapportering huvudfokus på utsläpp och annan miljöpåverkan från energiproduktion, vilka är omfattande i branschen. I Fortums fall är betydelsen av miljöeffekterna från till exempel kontorsfastigheter obetydlig i förhållande till helheten. Därför innehåller avsnittet om miljö endast en begränsad översikt över miljökonsekvenserna från kontor, resor och andra stödfunktioner. Läs mer om Fortums förvaltningsprinciper på engelska på Läs mer om miljöpåverkan på

10 6 VD HAR ORDET FORTUM HÅLLBARHETSRAPPORT 2010 VD har ordet För Fortum var 2010 ett år då vi utvecklade strategin, den operativa verksamheten och företagskulturen. Företagets nansiella situation var fortsatt stabil. Inom Fortums viktigaste marknadsområden ökade industriell produktion och elförbrukning markant. I slutet av året hade de nordiska vattenmagasinen historiskt låga nivåer, vilket återspeglas i den ökade användningen av fossila bränslen. Hållbar utveckling kärnan i strategin Grunden för Fortums uppdaterade strategi är företagets gedigna kompetens inom koldioxidfri produktion av kärnkraft och vattenkraft, resurseffektiv kraftvärmeproduktion och verksamhet på konkurrensutsatta marknader. Hållbar utveckling är kärnan i vår strategi. I linje med vår strategi bygger vår framtida tillväxt huvudsakligen på mål som är anpassade till en hållbar utveckling: koldioxidfri produktion, energieffektivitet och effektiv användning av resurser. Vår kompetens gör att vi även har en stark ställning som utvecklare av hållbara lösningar. Ny syn på hållbar utveckling och nya mål I samband med strategiarbetet har vi även uppdaterat Fortums syn på hållbarhet. Vi vill arbeta med ekonomiskt, miljömässigt och socialt ansvar på ett balanserat sätt i vår verksamhet. Ett av målen är att ytta miljö-, arbetsmiljöoch säkerhetsfrågor i Ryssland närmare den nivå som vi har i vår europeiska verksamhet. Fortums koldioxid-, svaveldioxid- och partikelutsläpp har ökat i och med den ryska verksamheten. Vi arbetar målmedvetet för att minska utsläppen och annan miljöpåverkan från vår verksamhet och för att förbättra energieffektiviteten. Vid sidan av miljöansvar lägger vi vikt vid de ekonomiska och sociala effekterna av vår verksamhet. I den här rapporten redovisar vi för första gången eurobeloppen för det mervärde som genereras av Fortums verksamhet och distribueras av Fortum i de olika verksamhetsländerna. Till exempel under 2010 genererade och distribuerade Fortum mervärde för cirka 5,2 miljarder euro i form av investeringar, inköp, utbetalda löner och skatter. Det distribuerade mervärdet främjar de grundläggande funktionerna i samhället och skapar lokalt välbe nnande. I januari 2011 godkände Fortums ledningsgrupp företagets nya hållbarhetsmål på koncernnivå. Utöver speci ka mål för koldioxidutsläpp i elproduktion inom EU (< 80 g/kwh) omfattar vår målsättning för speci ka koldioxidutsläpp (< 200 g/kwh) för de kommande fem åren nu också Fortums totala energiproduktion (el och värme) i alla länder. Dessutom har vi godkänt målet för den totala effektiviteten i förbränningen (> 70 %). 86 % av Fortums elproduktion i Europa är koldioxidfri En av de viktigaste delarna i Fortums strategi är att motverka klimatförändringen. Fortums långsiktiga ambition är att bli ett kraft- och värmebolag som är helt koldioxidfritt. Under 2010 var 86 % av Fortums elproduktion i Europa koldioxidfri. År 2009 var de speci ka koldioxidutsläppen från europeiska elproducenter i genomsnitt omkring 350 g/kwh. Fortums speci ka koldioxidutsläpp från elproduktionen uppgick till 84 g/kwh i Europa och 189 g/kwh inom hela Fortum, inklusive verksamheten i Ryssland. När det gäller de speci ka koldioxidutsläppen är vårt resultat bland de bästa i Europa. Det kan vi vara stolta över! Vårt omfattande investeringsprogram i Ryssland bygger främst på naturgas, vilket kommer att öka Fortums koldioxidutsläpp inom den närmaste framtiden. Förutom förbättrad energieffektivitet är den viktigaste åtgärden för att minska koldioxid, svaveldioxid- och partikelutsläpp i Ryssland användningen av bättre kolkvalitet. En ny kolsort togs också i testbruk under andra hälften av Minskade utsläpp genom energieffektivitet Fortums kompetens inom kraftvärme är bland de bästa. Under 2010 genererades cirka 30 % av den totala elproduktionen och cirka 70 % av den totala värmen i kraftvärmeverk. Under året öppnade vi kraftvärmeverk i Polen och Estland som delvis använder biobränsle som drivmedel. Vi tog även investeringsbeslut om en biomassa- och avfallseldad anläggning i Litauen och en ny avfallseldad enhet i Sverige. I december invigde vi den första nya enheten inom ramen för vårt ryska investeringsprogram vid kraftverket Tyumen CHP-1 i västra Sibirien. Jag är övertygad om att lokala bränslen och användning av avfall i el- och värmeproduktionen kommer att bli allt viktigare i framtiden.

11 FORTUM HÅLLBARHETSRAPPORT 2010 VD HAR ORDET 7 I Ryssland är Fortum engagerad i ett omfattande samarbete med den regionala förvaltningen i Tjeljabinsk för att förbättra energieffektiviteten. Automatiseringen och uppgraderingen av fjärrvärmesystemet i Tjeljabinsk kommer att minska energiförlusterna i området med så mycket som 30 %. Bästa säkerhetsnivån någonsin för europeisk verksamhet Fortums mål är att erbjuda en säker arbetsplats för den egna personalen och för de tjänsteleverantörer som arbetar på våra anläggningar. Under 2010 var Fortums olycksfrekvens (lost workday injury frequency LWIF) 2,4 och i Europa var säkerhetsnivån på 2,2 den bästa någonsin. Trots framstegen hade vi under året en dödsolycka i Ryssland, vilket jag beklagar djupt. Olyckan utreddes i enlighet med Fortums instruktioner och bättre säkerhetsrutiner har utarbetats efter olyckan. Vårt bestämda mål är att förhindra olyckor med dödlig utgång. Starkt fokus på resultat Fortum strävar efter förstklassiga resultat och ständiga förbättringar i sin verksamhet. Under andra hälften av 2010 lanserade vi ett erårigt program för att driva prestationer och tillväxt Leading Performance and Growth i syfte att säkerställa att företagets strategi efterlevs och för att utveckla företagskulturen. Vi vill vara en förebild för alla våra intressenter och utveckla Fortum så att vi är till nytta för våra aktieägare, kunder, partners och medarbetare. Intresset för vårt företag har ökat. Ett tecken på det är den ansenliga ökningen av antalet aktieägare. Dessutom är jag väldigt glad över vår positiva offentliga image och våra kundnöjdhetssiffror. För detta vill jag tacka våra kompetenta medarbetare. De har arbetat itigt för att driva fram tillväxt och resultat för Fortum. Och naturligtvis ska vi även tacka våra pålitliga samarbetspartners och våra otaliga kunder för det gångna året. Jag tror att det nya decenniet är fullt av nya möjligheter för Fortum. Tapio Kuula Verkställande direktör och koncernchef

12 8 HÅLLBARHETSPROGRAM FORTUM HÅLLBARHETSRAPPORT 2010 Hållbar utveckling kärnan i Fortums strategi I linje med Fortums mission är företagets syfte att skapa energi som gör livet bättre idag och för kommande generationer. Företaget erbjuder hållbara lösningar som hjälper till att minska utsläppen, öka den effektiva användning av resurser och säkra tillgången på energi. Fortums hållbarhetsmål reviderades under 2010 så att de överenstämmer med den nya strategin. Fortums reviderade strategi lanserades i september Missionen och strategin bygger på en omfattande analys av verksamhetsmiljön som presenteras mer i detalj på sidorna i denna rapport och på sidorna i Fortums Årsöversikt Fortums strategi fokuserar på kontinuerlig utveckling av be ntliga verksamheter och marknadsdriven tillväxt i produktionen av kärnkraft, vattenkraft och kraftvärme. Vid sidan av tekniskt kunnande har företagets gedigna FORTUMS HÅLLBARHETSMÅL Period Beskrivning Mål Status i slutet av 2010 Klimatmål Under de kommande fem åren Speci ka koldioxidutsläpp från elproduktion i EU per kilowatttimme som femårigt genomsnitt < 80 g/kwh 69 g/kwh Speci ka koldioxidutsläpp från den totala produktionen (el och värme) per kilowattimme som femårigt genomsnitt (nytt mål) < 200 g/kwh 157 g/kwh Övriga miljömål Under de kommande fem åren Energieffektivitet: sammanlagd effektivitet i bränsleanvändning som ett femårigt genomsnitt (producerad energi delat med primärenergi av bränsle) (nytt mål) > 70 % 69 % Till slutet av 2010 Miljöcerti ering enligt ISO för verksamheten inom EU 100 % 98 % Till slutet av 2012 Miljöcerti ering enligt ISO för verksamheten i Ryssland 100 % Processen påbörjad Arbetssäkerhetsmål År 2011 Olycksfrekvens (LWIF) för egna medarbetare < 1 2,4 Övergripande mål Årligen Att bli antagen på Dow Jones Sustainability World- och Europe- Index (nytt mål) Att ingå i båda Dow Jones-index Med i Dow Jones World-index

13 FORTUM HÅLLBARHETSRAPPORT 2010 HÅLLBARHETSPROGRAM 9 kompetens inom elmarknader och lång erfarenhet från konkurrensutsatta energimarknader en nyckelroll i jakten på affärsmöjligheter på den be ntliga hemmamarknaden och på de snabbt växande konkurrensutsatta energimarknaderna i Europa och Asien. I linje med sin strategi vill Fortum vara en föregångare inom hållbar utveckling. För Fortum innebär hållbarhet en balanserad hantering av ekonomiskt, socialt och miljömässigt ansvar i företagets verksamhet. Det nya hållbarhetsprogrammet började gälla under senare delen av 2010 och det gamla hållbarhetsprogrammet från 2008 är nu avvecklat. Hållbara lösningar en av hörnstenarna i strategin Hållbara lösningar är kärnan i Fortums strategi. Inom ekonomiskt ansvar, konkurrenskraft, förstklassiga resultat och marknadsdriven produktion skapar dessa långsiktigt värde och möjliggör lönsam tillväxt. Inom området miljöansvar betonas företagets kompetens inom koldioxidfri kärnkraft- och vattenkraftsproduktion samt energieffektiv kraftvärmeproduktion. Forskning och utveckling skapar förutsättningar för miljövänliga energilösningar. Begränsning av klimatförändringar och minskning av koldioxidutsläpp är viktiga mål som påverkar energisektorn och utvecklingen av el- och värmeproduktion. Förutom nya tekniska innovationer kommer även effektiva traditionella produktionstekniker med låga utsläpp att behövas under en lång tid. Inom området socialt ansvar främjar Fortums innovationer och säkra leveranser av utsläppssnål kraft och värme samhällsutvecklingen och ökar välbe nnandet. Fortums syn på hållbar utveckling innebär också att företaget ska vara en god samhällsmedborgare som tar hand om den egna personalen och det omgivande samhället. Fortum verkar för välbe nnande och en säker arbetsmiljö, respekt för individen och ömsesidigt förtroende samt ansvarsfullt agerande i samhället. Hållbarhetsmål och centrala indikatorer Fortums hållbarhetsprogram de nierar mål på koncernnivå som styr verksamheten och de centrala indikatorerna som används för att övervaka dem. Programmet de nierar även indikatorerna på divisionsnivå som övervakas och rapporteras också på koncernnivå. De nya centrala indikatorerna som de nieras i hållbarhetsprogrammet är målet för speci ka koldioxidutsläpp från den totala energiproduktionen och målet för effektivitet i bränsleanvändning. De nya målen började gälla från januari Hållbarhetsresultat för 2010 presenteras i respektive avsnitt för ekonomiskt, miljömässigt och socialt ansvar samt i tabellen för nyckeltal på sidan 68. Fortums hållbarhetsprogram innehåller även en omfattande handlingsplan för OAO Fortums verksamhet i Ryssland gällande miljö, hälsa och säkerhet och utarbetades under 2009 (läs mer på sidorna och 59). Den viktigaste indikatorn på koncernnivå är olycksfrekvensen för Fortums medarbetare. På divisionsnivå nns också indikatorer för olycksfrekvens hos underleverantörer. Fortums mål är att ytterligare utveckla nyckelindikatorer för att mäta hållbarhetsarbetet i samband med exempelvis mängden ny koldioxidfri kapacitet, investeringar i energieffektivitet och effektiviteten i FoU-arbetet. Målsättningen inom socialt ansvar är att de niera ytterligare indikatorer relaterat till personligt välbe nnande och hantering av leverans kedjan.

söversikt Årsöversikt Årsöver Årsöversikt Årsöversikt sikt Årsöversikt År t Å

söversikt Årsöversikt Årsöver Årsöversikt Årsöversikt sikt Årsöversikt År t Å 2010 söversikt Årsöversikt Årsöver Årsöversikt Årsöversikt sikt Årsöversikt År ersikt Årsöve rsövers t Å FORTUM ÅRSÖVERSIKT 2010 Årsöversikt 2010 FORTUM ÅR 2010 01 Fortum i korthet 02 Koncernstruktur 03

Läs mer

Kompetens ger resultat

Kompetens ger resultat Kompetens ger resultat Årsöversikt 29 Vår energi gör livet bättre idag och för kommande generationer Fortum är ett ledande energibolag som fokuserar på Norden, Ryssland och området runt Östersjön. Vår

Läs mer

Towards sustainable energy. Hållbarhetsredovisning 2011 Resultatrapport

Towards sustainable energy. Hållbarhetsredovisning 2011 Resultatrapport Towards sustainable energy Hållbarhetsredovisning 2011 Resultatrapport Innehåll Innehållsförteckning enligt GRI 1 Redovisningsprofil 3 Styrning av hållbarhetsarbetet 4 Miljö 8 Samhälle 16 Ekonomi 27 Vattenfalls

Läs mer

Addtechs Hållbarhetsredovisning 2013/2014

Addtechs Hållbarhetsredovisning 2013/2014 Addtechs Hållbarhetsredovisning 2013/2014 Redovisningens syfte och mål Syftet med denna hållbarhetsredovisning är att beskriva Addtechkoncernens mål, strategier och styrning samt ansvarstagande, risker

Läs mer

ÅRSRED OVISN I N G 2 0 0 6 6n2$%3+!0!.$%

ÅRSRED OVISN I N G 2 0 0 6 6n2$%3+!0!.$% ÅRSREDOVISNING 2006 Vattenfall är Europas fjärde största elproducent och den största värmeproducenten. Koncernens omsättning uppgick 2006 till 145 815 MSEK. Vattenfalls vision är att vara ett ledande europeiskt

Läs mer

Årsredovisning 2013 sca deltar med ett kvinnligt team i volvo ocean race 2014 2015

Årsredovisning 2013 sca deltar med ett kvinnligt team i volvo ocean race 2014 2015 Årsredovisning 2013 sca deltar med ett kvinnligt team i volvo ocean race 2014 2015 Innehåll Inledning Detta är SCA... flik 2013 i korthet... 1 Vd-ord... 2 En värld i förändring... 4 Insikt genom dialog...

Läs mer

Årsredovisning 2013. AB Fortum Värme Holding samägt med Stockholms stad

Årsredovisning 2013. AB Fortum Värme Holding samägt med Stockholms stad Årsredovisning 2013 AB Fortum Värme Holding samägt med Stockholms stad Innehåll Fortum Värme i korthet 1 Vd har ordet 2 Vision, mål och strategi 3 Drivkrafter och omvärld 4 Marknad 6 Verksamhet 9 Vår historia

Läs mer

Nya tag i vår sponsring. Lignin. ska ersätta kol. Fortum 4 2008. ryska. energimarknaden

Nya tag i vår sponsring. Lignin. ska ersätta kol. Fortum 4 2008. ryska. energimarknaden Nya tag i vår sponsring Lignin ska ersätta kol Fortum 4 2008 EN FÖRÄNDRINGSRESA PÅ DEN ryska energimarknaden Framgångssteg i Ryssland Elmarknaden i Ryssland befinner sig i ett skede av omvälvande förändringar.

Läs mer

Årsredovisning 2006 Bokslut. Ta vara på dina prestationer.

Årsredovisning 2006 Bokslut. Ta vara på dina prestationer. Årsredovisning 2006 Bokslut Ta vara på dina prestationer. Information till investerare Bolagsstämma Ordinarie bolagsstämma för Fortum Abp hålls onsdagen den 28 mars 2007 klockan 15:00 i Merikaapelihalli

Läs mer

Vattenfall idag ett europeiskt energibolag

Vattenfall idag ett europeiskt energibolag 2010 årsredovisning Innehåll Koncernchefen har ordet 2 3 Strategisk inriktning 4 17 Den europeiska energimarknaden 18 23 Konkurrenssituationen 24 25 Vattenfalls kunder 26 29 Vattenfalls sex energikällor

Läs mer

Wihlborgs Hållbarhetsredovisning

Wihlborgs Hållbarhetsredovisning Wihlborgs Hållbarhetsredovisning 2011 Innehåll och inledning Fastigheten Kranen 9 på Dockan i Malmö. Byggnaden fick Malmö Stadsbyggnadspris 2002. Wihlborgs Hållbarhetsredovisning 2011 3 04 06 08 10 VD

Läs mer

Hållbarhetsredovisning 2013

Hållbarhetsredovisning 2013 Hållbarhetsredovisning 2013 sca deltar med ett kvinnligt team i volvo ocean race 2014 2015 Innehåll Inledning Detta är SCA... flik Vd-ord... 2 SCAs hållbarhetseffekt... 4 Omvärld... 6 Intressentdialog...

Läs mer

Hållbarhetsredovisning 2012

Hållbarhetsredovisning 2012 Hållbarhetsredovisning 2012 Välkommen till Hertz hållbarhetsredovisning 2012 Hertz arbetar sedan länge för att bidra till en hållbar samhällsutveckling. De produkter och tjänster som Hertz erbjuder kan

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2013 ÅRSREDOVISNING 2013 OMFATTANDE PRODUKT- FÖRNYELSE

ÅRSREDOVISNING 2013 ÅRSREDOVISNING 2013 OMFATTANDE PRODUKT- FÖRNYELSE VOLVOKONCERNEN ÅRSREDOVISNING 2013 ÅRSREDOVISNING 2013 OMFATTANDE PRODUKT- FÖRNYELSE EN GLOBAL KONCERN VD-kommentar 2 OMVÄRLDSFAKTORER Transportbehov i dag och i framtiden 4 STRATEGI Vision, kärnvärden,

Läs mer

HÅLLBARHETSRAPPORT. Hållbara perspektiv. Så tar vi ansvar för människor, affären och miljön

HÅLLBARHETSRAPPORT. Hållbara perspektiv. Så tar vi ansvar för människor, affären och miljön HÅLLBARHETSRAPPORT 2014 Hållbara perspektiv Så tar vi ansvar för människor, affären och miljön Etik Kunskap och ekonomiskt värde Ansvarsfulla affärer Att vara den mest betrodda partnern för kunder med

Läs mer

Atlas Copco 2012 ett rekordår. Årsredovisning

Atlas Copco 2012 ett rekordår. Årsredovisning Atlas Copco 212 ett rekordår 212 Årsredovisning Sammanfattning av resultat 212 EKONOMI Enhet Mål Förändring, % Orderingång MSEK 9 57 86 955 +4 Intäkter MSEK 8% tillväxt 9 533 81 23 +11 EBITDA MSEK 21 892

Läs mer

Wihlborgs Hållbarhetsredovisning

Wihlborgs Hållbarhetsredovisning Wihlborgs Hållbarhetsredovisning 2012 Innehåll och inledning Fastigheten Polisen 3 i Helsingborg som är GreenBuildingcertifierad sedan juni 2011. Wihlborgs Hållbarhetsredovisning 2012 3 04 06 08 10 VD

Läs mer

Teknikföretagens ställnings tagande ENERGI

Teknikföretagens ställnings tagande ENERGI Teknikföretagens ställnings tagande ENERGI KREATIVITETEN ÄR SVERIGES STYRKA FOTO: NASA FÖRORD I en globaliserad värld är kreativiteten Sveriges styrka, och energifrågan är i högsta grad global. Både vad

Läs mer

SBAB Bank AB (publ) Hållbarhetsredovisning

SBAB Bank AB (publ) Hållbarhetsredovisning SBAB Bank AB (publ) Hållbarhetsredovisning 2013 2 VD-ORD VD-ord Innehåll VD-ord 2 Mål och strategi 3 Ekonomisk hållbarhet 5 Social hållbarhet 9 Miljömässig hållbarhet 12 Redovisning och styrning av hållbarhetsarbetet

Läs mer

TomorrowToday ANSVARSFULL VERKSAMHET

TomorrowToday ANSVARSFULL VERKSAMHET ANSVARSFULL VERKSAMHET TomorrowToday Sydkraft AB (publ) Besöksadress Carl Gustafs väg 1 Postadress 205 09 Malmö Telefon 040-25 50 00 Fax 040-97 60 69 info@sydkraft.se www.sydkraft.se ANSVARSFULL VERKSAMHET

Läs mer

Års- och hållbarhetsredovisning 2014

Års- och hållbarhetsredovisning 2014 Års- och hållbarhetsredovisning 2014 Innehåll Det här är Orio 3 2014 i korthet 4 Verksamhetsberättelse 5 Vd har ordet 6 Omvärld och marknad 9 Strategi och mål 12 Medarbetare 16 Bolagsstyrningsrapport 17

Läs mer

En djupdykning in i badanläggningens värme. Fokus på elpriset. Klimatförändringen kommer världen ska räddas

En djupdykning in i badanläggningens värme. Fokus på elpriset. Klimatförändringen kommer världen ska räddas Fokus på elpriset Klimatförändringen kommer världen ska räddas Fortum 1 2007 Energisektorn som investeringsobjekt? En djupdykning in i badanläggningens värme 15 18 Dags för åtgärder Europa har verkligen

Läs mer

Vägen till minskad klimatpåverkan Slutrapport Energistudien för Stockholmsregionen

Vägen till minskad klimatpåverkan Slutrapport Energistudien för Stockholmsregionen Stockholmsregionens energiframtid 2010-2050 Vägen till minskad klimatpåverkan Slutrapport Energistudien för Stockholmsregionen Vi hoppas och tror att rapporten kommer att användas som underlag för beslut

Läs mer

INNEHÅLL. 2013 slog vi nytt rekord i antalet resenärer samtidigt som vi nådde det högsta

INNEHÅLL. 2013 slog vi nytt rekord i antalet resenärer samtidigt som vi nådde det högsta Årsredovisning och hållbarhetsredovisning 2013 sida Swedavia i korthet 3 Året i korthet 4 Viktiga händelser 5 VD-ord 6 Strategi och mål Vår strategi 8 Strategiska prioriteringar 9 Affärsmodell 11 Mål 12

Läs mer

Sex år efter avregleringen. SEKOs syn på energipolitiken 2003 01 23

Sex år efter avregleringen. SEKOs syn på energipolitiken 2003 01 23 Sex år efter avregleringen SEKOs syn på energipolitiken 2003 01 23 Sex år efter avregleringen SEKOs syn på energipolitiken I Inledning - 90-talets program och policybeslut........................... 4

Läs mer

Använd innehållsförteckningen nedan och navigationspilarna ovan till höger på varje sida för att snabbnavigera i årsredovisningen.

Använd innehållsförteckningen nedan och navigationspilarna ovan till höger på varje sida för att snabbnavigera i årsredovisningen. Innehåll Y Innehåll Y Använd innehållsförteckningen nedan och navigationspilarna ovan till höger på varje sida för att snabbnavigera i årsredovisningen. Klicka på varje sida för att förstora. E.ON och

Läs mer

VOLVOKONCERNEN ÅRSREDOVISNING 2014 ÅRSREDOVISNING EFFEKTIVITET VOLVO 7900 ELECTRIC HYBRID MINSKAR BRÄNSLEFÖRBRUKNINGEN OCH KOLDIOXIDUTSLÄPPEN MED

VOLVOKONCERNEN ÅRSREDOVISNING 2014 ÅRSREDOVISNING EFFEKTIVITET VOLVO 7900 ELECTRIC HYBRID MINSKAR BRÄNSLEFÖRBRUKNINGEN OCH KOLDIOXIDUTSLÄPPEN MED VOLVOKONCERNEN ÅRSREDOVISNING 2014 ÅRSREDOVISNING 2014 EFFEKTIVITET VOLVO 7900 ELECTRIC HYBRID MINSKAR BRÄNSLEFÖRBRUKNINGEN OCH KOLDIOXIDUTSLÄPPEN MED 75% JÄMFÖRT MED EN VANLIG DIESELBUSS. DEN TOTALA ENERGIFÖRBRUKNINGEN

Läs mer

SCA Årsredovisning 2012

SCA Årsredovisning 2012 SCA Årsredovisning 2012 Innehåll Inledning Detta är SCA... flik Vd-ord... 2 SCAs värdeskapande... 4 Drivkrafter... 6 Mål och strategi... 8 Innovation och varumärken... 10 SCA-aktien... 12 Information till

Läs mer

SEB Hållbarhetsrapport. Hållbara perspektiv. Så tar vi ansvar för ekonomin, människorna och miljön.

SEB Hållbarhetsrapport. Hållbara perspektiv. Så tar vi ansvar för ekonomin, människorna och miljön. FN:s Global Compact Rapport om FRAMstegen under 2011 Hållbara perspektiv Så tar vi ansvar för ekonomin, människorna och miljön. SEB Hållbarhetsrapport 11 Priser och utmärkelser under 2011 Utdelat av Kunder

Läs mer

FN:S Global Compact RappoRt om FRamsteGeN under 2013. Hållbara perspektiv Så tar vi ansvar för affären, människorna och miljön. Hållbarhetsrapport

FN:S Global Compact RappoRt om FRamsteGeN under 2013. Hållbara perspektiv Så tar vi ansvar för affären, människorna och miljön. Hållbarhetsrapport FN:S Global Compact RappoRt om FRamsteGeN under 2013 Hållbara perspektiv Så tar vi ansvar för affären, människorna och miljön Hållbarhetsrapport 13 Vi spelar en viktig roll för att främja en hållbar tillväxt.

Läs mer