Räkenskaper och noter 14 Koncernens rapport över totalresultat 15 Koncernens balansräkning 17 Koncernens rapport

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Räkenskaper och noter 14 Koncernens rapport över totalresultat 15 Koncernens balansräkning 17 Koncernens rapport"

Transkript

1 KONCERN OCH MODERBOLAG 2012/2013

2 Kort om Brandos Kort om Brandos Brandos är en av de ledande Nordiska skobutikerna på nätet och erbjuder främst ett stort sortiment av skor från hundratals välkända varumärken. Kundnyttan består av tillgängligheten med det breda utbudet och den bekvämlighet som e-handeln erbjuder. Sedan starten 2006 har företaget etablerat sig som en välkänd nordisk aktör med många återkommande kunder och över två miljoner par skor har levererats. Brandos centrallager finns i Helsingborg medan huvudkontoret finns i Stockholm. Innehåll Översikt 1 Viktiga händelser Om verksamheten 2 VD-kommentar Ledning och förvaltning 3 Ägarförhållanden 4 Förvaltningsberättelse Räkenskaper och noter 14 Koncernens rapport över totalresultat 15 Koncernens balansräkning 17 Koncernens rapport över förändringar i eget kapital 18 Koncernens kassaflödesanalys 19 Moderföretagets resultaträkning och rapport över totalresultat 20 Moderföretagets balansräkning 22 Moderföretagets rapport över förändringar i eget kapital 23 Moderföretagets kassaflödesanalys 24 Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer 60 Revisionsberättelse Tilläggsinformation 62 Konsoliderad flerårsöversikt 63 Ordlista och definitioner 64 Årsstämma (kallelse till årsstämma) 65 Aktieägarinformation

3 Översikt Viktiga händelser Viktiga händelser Under 2012/2013 har marknaden påverkats av flera yttre faktorer. Trots detta hade bolaget en forsatt ökad omsättning. En ny strategisk plan genomfördes med färre produkter, minskad utveckling och personal nedskärningar för att nå lönsamhet. Ledningen beslutade att endast fokusera på den nordiska hemmamarknaden där varumärket är välkänt på nätet och det finns en stor etablerad kundbas att bygga vidare på lång sikt. Väsentliga finansiella händelser Koncernens nettoomsättning ökade till 369,0 (346,6) MSEK. Bruttoresultatet och -vinstmarginalen uppgick till -16,3 (45,0) och 4,4 (13,0) %. Rörelseresultatet uppgick till -126,0 (-49,4) MSEK. Resultat efter skatt uppgick till -153,7 (-43,6) MSEK. Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -23,88 (-6,57) och -23,4 (-6,57) SEK. Inkurans nedskrivning av lager 30MSEK. Nedskrivning av uppskjuten skattefordran 19MSEK. Nedskrivning av andelar i norska dotterbolaget med 32,4MSEK. Företagsrekonstruktion inledd 30 maj Väsentliga operativa händelser Bolaget inledde en företagsrekonstruktion den 30 maj Försäljningen påverkades kraftigt av vädret, där vintern började normalt medan våren inletts ovanligt kallt. Jämfört med tidigare år har prisaktiviteten varit högre på marknaden både genom att börja tidigt i säsongen och på högre rabattnivåer. Under hösten 2012 fattades ett strategiskt beslut att fokusera bolagets resurser på den nordiska hemmamarknaden där det finns en stor etablerad kundbas och trafikströmmar. Lanserat jeans och väskor som nya produktlinjer under november Slutfört bytet av tredjepartslogistiker och flyttat hela lagret till PostNord Logistik i Helsingborg under perioden 30 augusti-26 oktober Sortimentet var per 31 augusti (25 091) modeller Försäljning (MSEK) /09 09/10 10/11 11/12 12/13 (2) (4) Rörelseresultat & Försäljningskostnader (MSEK) 1 (11) Rörelseresultat (7) Försäljningskostnader (34) (49) (72) (65) (126) 08/09 09/10 10/11 11/12 12/ Sortiment (modeller) /09 09/10 10/11 11/12 12/13 1 ÅRSREDOVISNING 2012/2013

4 Om verksamheten VD-kommentar Fortsatt tillväxt i en utmanande marknad Bolaget har under året påverkats av flera yttre faktorer som högre prisaktiviteter och rabattnivåer, trots detta ökade bolaget sin omsättning. En ny strategisk plan genomfördes med färre produkter, minskad utveckling samt personal nedskärningar för att nå lönsamhet. Marknadens utveckling Under 2012/2013 har marknaden som bolaget verkar på påverkats av flera yttre faktorer. Även om vintern 2012 började tidigt fortsatte den och gav en ovanligt kall vår 2013, vilket dämpade vårförsäljningen av kläder och skor. Jämfört med tidigare år har prisaktiviteten varit märkbart högre både genom att den börjat tidigt i säsongen och med högre rabattnivåer. En större aktör som sålde skor online i Norden avvecklade under en lång utförsäljning sin verksamhet. Samtidigt har andra nyare aktörer gjort stora satsningar på marknadsföring. Tecken på en inledande konsolidering i branschen har synts under året och denna tros fortsätta. Bolagets utveckling Försäljningen har trots en liten ökning utvecklats sämre än förväntat beroende på många faktorer där marknadens påverkan bedöms varit dominerande. Internt har annars följande noterats. Brandos avslutade under slutet av 2012 en lagerflytt till Helsingborg, vilket hade en viss negativ påverkan på försäljningen under hösten 2012, men i övrigt avlöpte väl. Under hösten 2012 fattades beslut om att fokusera bolagets resurser på den nordiska hemmamarknaden där det finns en stor etablerad kundbas och trafikströmmar. Detta ledde också till personalneddragningar som aviserades i oktober Finansiering och rekonstruktion Bolaget har aktivt sökt finansering sedan sommaren 2012 med flera olika rådgivare inblandade. Det har förts diskussioner med många olika parter och intresse har funnits, men det har inte varit tillräckligt stort för att hitta en lösning. I slutet av maj 2013 beslutade styrelsen därför att inleda en företagsrekonstruktion när alla andra möjligheter till finansiering var uttömda. Detta skulle ge bolaget tid att hitta en ny finansieringslösning tillsammans med en nedskrivning av skulderna. (Rekonstruktionen avslutades senare framgångsrikt i november 2013.) Vägen framåt En ny plan med fokus på en mindre geografi, färre produkter och minskad utveckling togs fram, vilket sammanfattningsvis innebar en dramatisk omställning för att nå lönsamhet. Detta innebar bland annat ytterligare kraftiga neddragningar av personal, vilket aviserades under april-maj 2013, och minskade kostnader på alla områden. Den underliggande marknaden bedöms forfarande växa, genom att finansiera om bolaget efter rekonstruktionen bedöms det finnas en långsiktig väg framåt. Brandos har relativt andra nätaktörer ett välkänt varumärke på nätet i Norden samt en stor etablerad kundbas och trafikströmmar att bygga vidare på. David Rönnberg VD Brandos 2 ÅRSREDOVISNING 2012/2013

5 Ledning och förvaltning Ägarförhållanden Ägarförhållanden Bolaget är sedan 2010 anslutet till Euroclear. Ägarstruktur Antalet aktieägare uppgick till 84 (84). Brandos aktieägare per den 31 augusti 2013 Namn Aktier/röster Andel % kapital/röster Epicent AB 1) ,0% Snowmaiden AB 2) ,0% SIX SIS AG ,0% Ture Invest ,9% Banque Carnegie Luxembourg SA ,2% Övriga ,9% Summa ,0% 1) Karl-Johan Pantzar 2) Fredrik Juto Aktieägarfördelning enligt Euroclear per den 31 augusti. Aktiekapitalets utveckling Aktiekapital Antal Händelse År Månad SEK aktier Grundande 2006 Maj Nyemission 2007 Juni Nyemission 2009 Februari Split 1: Februari Nyemission 2010 April Nyemission 2011 Maj Apportemission 2012 Januari Nyemission 2012 April Summa ÅRSREDOVISNING 2012/2013

6 Ledning och förvaltning Förvaltningsberättelse Förvaltningsberättelse Brandoskoncernen 2012/2013 Styrelsen och verkställande direktören för Brandos AB (publ) org nr får härmed avge redovisning för räkenskapsåret 2012/2013, avser 14 månader. Året i sammanfattning Nettoomsättningen uppgick till 369,0 (346,6) MSEK. Rörelseresultatet uppgick till -126,0 (-49,4) MSEK. Resultatet efter skatt uppgick till -153,7 (-43,6) MSEK. Kassaflödet för den löpande verksamheten uppgick till -19,2 (-97,3) MSEK. Soliditeten per 31 augusti uppgick till - 67,7 (54,7) %. Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -23,88 (-6,57) och -23,4 (-6,57) SEK. Under rapportperiodens fjärde kvartal ansökte bolaget om företagsrekonstruktion. Information om verksamheten Brandos är en av de ledande Nordiska skobutikerna på nätet och erbjuder främst ett stort sortiment av skor från hundratals välkända varumärken. Kundnyttan består av tillgängligheten med det breda utbudet och den bekvämlighet som e-handeln erbjuder. Sedan starten 2006 har företaget etablerat sig som en välkänd nordisk aktör med många återkommande kunder och över två miljoner par skor har levererats. Brandos centrallager finns i Helsingborg medan huvudkontoret finns i Stockholm. Brandos räkenskapsår omfattar perioden dvs en period om 14 månader. Beslutet att ändra räkenskapsår fattades på årsstämman den 14 november Helåret 2012/2013 Resultat och ställning Omsättning Koncernens nettoomsättning för helåret uppgick till 369,0 (346,6) MSEK, vilket innebär en ökning med 6%. I Norden ökade omsättningen med 11% till 330,3 (297,5) MSEK, samtidigt som omsättningen utanför Norden minskade med 15% till 38,6 (45,5) MSEK. Bolaget har fattat ett strategiskt beslut att fokusera på den nordiska hemmamarknaden. Resultat, finansnetto och skatt Koncernens bruttoresultat (inkluderande kostnader för; varor, lager, logistik, transporter, inköp, kundtjänst samt produkthantering) för helåret uppgick till -16,3 (45,0) MSEK. Bruttomarginalen uppgick till 4,4 (13,0) %. Den lägre bruttomarginalen jämfört med föregående år är relaterad till en nedskrivning av lager om 30M SEK. Bolaget har beaktat det väsentligt hårdare marknadsläget vid bedömning och beräkning av inkurans i lagret. Utan en nedskrivning hade bruttomarginalen varit oförändrad. Jämfört med tidigare år har även prisaktiviteten varit högre på marknaden både genom att börja tidigt i säsongen samt på högre rabattnivåer. Styrelsen beslutade lämna ett tillskott till det norska dotterbolaget om 32MSEK, vilket därefter ledde till en nedskrivning av aktier med motsvarande belopp, vilket framgår av not 6. Koncernens rörelsekostnader för helåret uppgick till -109,7 (-94,4) MSEK. -64,8 (-71,8) MSEK av rörelsekostnaderna hänför sig till direkta och indirekta försäljningskostnader. Andelen marknadsföringskostnader, som i relation till nettoomsättningen motsvarar 17,6 (20,7) %. Under det kommande räkenskapsåret 2013/2014 förvänats marknadsföringskostnader uppgå till 11%. 4 ÅRSREDOVISNING 2012/2013

7 Ledning och förvaltning Förvaltningsberättelse Genom att fokusera på de mest lönsamma marknaderna kommer besparingar göras avseende personal, orderhantering och marknadsföring. Under räkenskapsåret har mediamixen dominerats av de digitala kanalerna och lärdomarna av dessa investeringar och dess förmåga att effektivt rekrytera och behålla kunderna kommer under kommande år ligga till grund för en fortsatt utveckling av mediamixen med ett ökat fokus på de egna kanalerna. Koncernens rörelseresultat för helåret uppgick till -126,0 (-49,4) MSEK. Av- och nedskrivningar för materiella- och immateriella anläggningstillgångar uppgick till -3,1 (-1,1) MSEK. Finansiella poster uppgick till -8,9 (-6,0) MSEK. Resultat före skatt uppgick till -134,9 (-55,4) MSEK. Skattekostnaden är hänförlig till nedskrivna tidigare års aktiverade underskottsavdrag om 19 MSEK. Då bolaget befinner sig i en rekonstruktion som påverkar underskott avdraget kraftigt vill styrelsen i dagsläget inte redovisa någon uppskjuten skattefordran. Aktiverade utvecklingskostnader, hänförande till kostnader för internt utvecklade affärssystem och website backend, uppgick till 1,5 (2,5) MSEK.Resultat efter skatt för helåret uppgick till -153,7 (-43,6) MSEK, vilket motsvarar ett resultat per aktie före och efter utspädning på - 23,88 (-6,57) och -23,4 (-6,57) SEK. Kassaflöde investeringar och likviditet Den löpande verksamheten gav ett negativt kassaflöde för helåret om -19,2 (-97,3) MSEK, vilket förklaras av 111,2 (-43,7) MSEK förändringar inom rörelsekapitalet, där 52,4 MSEK avser ökad genomförsäljning av varulagret ,4 (-53,6) MSEK härrör till kassaflöde före förändring i rörelsekapitalet. Investeringar för helåret uppgick till -1,6 (-2,8) MSEK och utgjordes främst av balanserade utvecklingsutgifter. Kassaflödet från finansieringsverksamheten under helåret uppgick till 13,7 (94,6) MSEK, där föregående år främst förklaras av den riktade emissionen på 75 MSEK före emissionskostnader, upptagna aktieägarlån på 20 MSEK, lån från Almi på 15 MSEK samt en utökning av checkräkningskrediten från 10 MSEK till 30 MSEK, och -1,7 (-3,2) MSEK till amortering av lån. Årets kassaflöde var -7,1 (-5,5) MSEK. Likvida medel vid bokföringsårets utgång uppgick till 3,9 (11,0) MSEK. Balansräkning Koncernens immateriella tillgångar uppgick vid årets slut till 4,9 (5,4) MSEK. Tillgångarna utgörs av aktiverade utvecklingskostnader för internt utvecklade affärssystem och website backend. Koncernen har 0 (19,0) MSEK i aktiverade uppskjutna skattefordringar. Omsättningstillgångarna uppgick vid årets slut till 81,7 (141,2) MSEK. Minskningen i varulager till 66,3 (118,7) MSEK hänför sig till ökad genomförsäljning samt nedskrivning. Eget kapital i koncernen vid årets slut uppgick till - 60,8 (91,3) MSEK. Forskning och Utveckling Bolaget bedriver ingen forskning. Utvecklingskostnaderna uppgick till 1,5 (2,5) MSEK och hänför sig till utvecklingskostnader för internt utvecklade affärssystem och website backend. Moderbolaget Moderbolagets nettoomsättning för perioden uppgick till 390,7 (355,7) MSEK. Resultat före skatt uppgick till -142,7 (-47,1) MSEK. Resultat efter skatt uppgick till -161,6 (-34,9) MSEK. Koncerninterna inköp uppgick till 0 (0) MSEK. Finansnettot uppgick till -8,9 (-6,0) MSEK. Årets kassaflöde var -7,1 (-5,5) MSEK. Likvida medel vid rapportperiodens utgång uppgick till 3,9 (11,0) MSEK. Medeltalet anställda var 93 (94). Brandos har upprättat en kontrollbalansräkning per den 31 augusti 2013 som visar att det egna kapitalet var förbrukat. Styrelsen har kallat till en extra stämma som hölls den 12 november Stämman beslutade att verksamheten skulle drivas vidare. Utländska filialer Moderbolaget Brandos AB (publ) har filialer registrerade i Danmark och Finland av försäljningsändamål. Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer Brandos påverkas av en mängd faktorer från omvärlden och internt som kan resultera i ett utfall som avviker från prognoser, tidigare ut- 5 ÅRSREDOVISNING 2012/2013

8 Ledning och förvaltning Förvaltningsberättelse veckling och förväntningar. Följande lista utgör ett urval av de risker som bolaget ser som väsentliga, men är ingen komplett förteckning över möjliga risker. Bransch och marknadsrisker - E-handelns utveckling - Ökad konkurrens - Konjunkturcykler - Säsongsvariationer - Modesvängningar Verksamhetsrelaterade risker - Returfrekvens - IT-system och information - Prognosförmåga - Logistik Finansiella risker - Valutarisker - Fortsatt finansiering Legala risker - Lagstiftning, reglering och regelefterlevnad - Immateriella rättigheter - Skatterelaterade risker Bransch- och marknadsrisker E-handelns utveckling Under de senaste åren har det skett ett stort skifte mot ökad konsumtion över internet vilket varit en stark drivkraft för e-handeln i allmänhet. Enligt HUI uppgick e-handelsförsäljningen i Sverige under 2011 till 27,7 miljarder SEK, vilket innebär en genomsnittlig årlig ökning med 24 procent från 2003 då e-handeln omsatte 4,9 miljarder SEK. Det finns inga garantier för att denna utveckling kommer att fortsätta, vilket då skulle påverka Brandos negativt. Ökad konkurrens Den europeiska marknaden för att sälja skor på nätet är omogen och Brandos ser stor potential i att bli en ledande aktör. Det finns dock andra aktörer på marknaden och det kan inte uteslutas att fler tillkommer. Brandos konkurrenssituation kan också påverkas av att andra aktörer tillförs mer finansiella resurser eller får andra fördelar. En intensifierad konkurrens kan leda till en mindre marknad och lägre lönsamhet än förväntat. Konjunkturcykler Skomarknaden påverkas av det allmänna konjunkturläget och faktorer som har en direkt påverkan på försäljningen är till exempel; arbetslöshet, räntenivåer och konsumenters allmänna köpbenägenhet. En period med lägre ekonomisk aktivitet eller finansiell oro kan ha en negativ effekt att nå förväntade nivåer på omsättning och resultat. Säsongsvariationer Brandos inköp baseras på antaganden om normala säsongs- och väderförhållanden. Väder som avviker från det normala kan få en negativ påverkan på försäljningen och leda till högre lagernivåer än vad som planerats. Detta kan i så fall påverka bolagets finansiella situation negativt. Modesvängningar En stor del av Brandos sortiment består av varor som påverkas av trender och mode. Även om utbudet är mycket brett görs ett urval av produkter i samband med inköp och det kan inte uteslutas att delar av sortimentet blir omodernt. Detta kan leda till överskottslager som kräver prissänkningar för att omsättas och resultera i lägre bruttomarginaler. Verksamhetsrelaterade risker Returfrekvens Eftersom Brandos erbjuder fri frakt och fri retur leder ökade returfrekvenser till ökade kostnader inom främst transporter, lagerhantering och administration. Även om returavgifter kan införas finns en viss tröghet eftersom marknadskommunikation planeras långt i förväg och avgifter skulle även kunna påverka försäljningen negativt. Stigande returfrekvenser kan därför leda till att bolagets kostnader ökar och påverkar den finansiella ställningen. IT-system och information Brandos hela försäljning sker genom internet och det är därför vitalt att väsentliga IT-system är fullt fungerande, ständigt i drift samt säkrar information och dataflöden. Trots att stora ansträngningar görs för att klara oförutsedda händelser kan det inte uteslutas att verksamheten kan drabbas av driftstörningar, avbrott eller intrång. Sådana störningar kan påverka leveransförmågan samt Brandos förtroende på marknaden med åtföljande negativa effekter på 6 ÅRSREDOVISNING 2012/2013

9 Ledning och förvaltning Förvaltningsberättelse försäljning. Det kan också leda till omfattande kostnader för att återställa verksamhet, förtroende och/eller legala skadestånd. Prognosförmåga Brandos verkar på den snabbt växande och omogna marknaden för skoförsäljning på nätet i flera länder. I i en sådan miljö är vanskligt även för en kort tid framåt och det verkliga utfallet kan innebära stora avvikelser för till exempel omsättning, lagervolymer och likviditet. Verksamheten har vuxit betydande de senaste åren, men i och med rekonstruktionen och det hårdare marknadsförutsättningarna har styrelsen tvingat ändra sin aggressiva tillväxt strategi till fokus på kostnader och lönsamhet. Logistik Alla Brandos produkter går genom ett centrallager som sköts av en tredjepartsleverantör. Om lagret av någon anledning förstörs eller stängs kan bolaget inte leverera produkter till kunderna, vilket får en omedelbar och kraftigt negativ effekt för bolaget. Brandos har försäkrat lagret samt har en avbrottsförsäkring som bedöms vara tillräcklig, men det finns inga garantier för att eventuella skador eller förluster kan återvinnas helt. Finansiella risker Valutarisker Brandos redovisningsvaluta är SEK, men eftersom den största delen av omsättningen finns utanför Sverige är bolaget exponerat för valutaförändringar. Detta gäller främst transaktioner, men även balansposter från utländska dotterbolag och filialer som räknas om till redovisningsvalutan. Fortsatt finansiering Brandos har ändrat sin agressiva tillväxt strategi till fokus på kostnader och lönsamhet. Bolaget har genomgått en nyemission under hösten 2013 för att möjliggöra en nystart efter rekonstruktionen. Emmissionlikviden efter emissionskostnader och konvertering av lån blev 19MSEK. Målet är att nå lönsamhet under Bolaget har vidtagit kostnadsbesparingar som ger effekt under hösten Några exempel är en halvering av personalstyrkan, ändrade hyresvillkor, nytt produktlanseringssystem vilket kraftigt minskar behovet av intern admin som frigör personal. Det kan inte uteslutas att det i framtiden uppstår en situation där Brandos behöver anskaffa nytt kapital. Villkoren för en sådan eventuell transaktion påverkas av det rådande läget på finansmarknaden och kan inte garanterat vara gynnsamma. Brandos källor till kapital för att säkra going concern är bl.a.; banklån, aktieägarlån samt kapitaltillskott via aktieägarna. Givet dessa kapitalkällor bedömer styrelsen att erforderligt kapital kommer finnas. Legala risker Lagstiftning, reglering och regelefterlevnad Brandos påverkas av lagstiftning och reglering avseende vissa av de varor som säljs och marknadsförs. Till exempel finns krav om produktmärkning där avsaknad av sådan kan leda till väsentliga skadestånd. Bolaget är indraget i en tvist som primärt är mellan två andra företag. Skadeståndsanspråket är på Euro i skadestånd och kompensation samt Euro för kostnaden av offentliggörande av domen. Styrelsen har valt att inte reservera för detta då risken för att Brandos skulle fällas i dom bedöms som mycket liten. Immateriella rättigheter Brandos arbetar för att skydda varumärke och domännamn i de länder där bolaget är eller kan tänka sig bli verksamt. Det finns dock inga garantier för att de åtgärder som vidtagits är tillräckliga. Inga garantier kan heller lämnas för att Brandos i framtiden inte skulle kunna göra, eller anklagas för att göra, intrång i tredje mans immateriella rättigheter, till exempel genom att använda varumärken och modellbeteckningar som tillhandahållits av leverantörerna. Skatterelaterade risker Brandos bedriver verksamhet i flera länder och det finns inga garantier för att Brandos tolkning och tillämpning av gällande lagar, regler, rättsregler som bygger på domstolspraxis och skattemyndigheternas administrativa praxis har varit eller kommer att vara korrekt i fortsättningen eller att sådana lagar, regler, rättsregler eller praxis inte kommer att ändras, eventuellt med retroaktiv effekt. Bolaget kan påverkas av förändringar i olika länders skattelagstiftningar och kan behöva betala ytterligare skatter, räntor och eventuella straffavgifter i samband med en 7 ÅRSREDOVISNING 2012/2013

10 Ledning och förvaltning Förvaltningsberättelse framtida skatterevision eller kan komma att behöva skriva ned uppskjutna skattefordringar. Miljöinformation Transporter och produktion är områden där företagets verksamhet påverkar miljön. Den största delen av varuproduktionen sker i Asien och leveranserna därifrån sker som regel med fartyg. Inom Europa fraktas varor med lastbil. Brandos ställer krav på att leverantörerna har ett miljöledningsprogram för att minska sin miljöpåverkan. Brandos är anslutet till REPA, näringslivets system för återvinning av förpackningar. Personal Medelantalet anställda i koncernen var under året 93 (94). Under hösten 2013 kommer antalet anställda att ha halverats i enligthet med bolagets nya lönsamhet och kostnadsbesparing strategi. Utdelning Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2012/2013. Händelser efter balansdagen Stockholms tingsrätt beslöt den 9 september 2013 om förlängning av rekonstruktionen. Beslut om ackordsförhandling ägde rum den 22 oktober Tingsrätten beslutade att ackordsförslaget skulle antas. Styrelsen för bolaget upprättade en kontrollbalansräkning per Styrelsen kallade till en extra bolagstämma den 12 november 2013, stämman beslutade att verksamheten skulle drivas vidare. David Rönnberg tillträdde den 7 november 2013 som ny VD i bolaget. Tingsrättens fastställelse av ackordsförslaget har vunnit laga kraft per den 13 november 2013 och kan inte längre överklagas. Alla oprioriterade fordringsägare är nu bundna av ett lagakraft vunnet ackord. Ackordsvinsten uppgick till 72MSEK. Styrelsen kallade till en extra bolagstämma som hölls den 27 november Stämman beslutade om att göra en nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare. En övertecknad nyemissionen om ca 25MSEK genomfördes i december Ledande befattningshavare som har lämnat bolaget under hösten är Karl- Johan Pantzar (VD), Fredrik Juto (Styrelse ordförande), Magnus Nordgren (CFO), Madelene Josephson (Marknads- och Försäljningsdirektör) samt Pontus Willquist (Affärsutvecklingschef). Footway Group AB har efter periodens utgång förvärvat ca 95% av Brandos. Footway s mål är att nå 100% och har därför erbjudit samtliga aktieägare att sälja sina Brandos aktier till Footway. Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare Allmänt Brandos skall ha de ersättningsnivåer och anställningsvillkor som erfordras för att rekrytera, motivera och behålla en ledning med god kompetens och kapacitet för att nå uppställda mål samt med beaktande av den enskilde befattningshavarens kompetens. Marknadsmässighet skall således vara den övergripande principen för lön och andra ersättningar till ledande befattningshavare i Brandos. Fast lön Ingen rörlig ersättning eller pensionsförmåner utgår, utan bolaget tillämpar en s.k. bruttolönemodell, där den anställde själv har att välja om han eller hon väljer att betala in till pensionseller försäkringslösningar och i så fall hur mycket. Företaget rekommenderar sina anställda att använda en del av bruttoersättningen till att göra avsättningar till tjänstepension. Utgångspunkten för ersättning till ledande befattningshavare är att ersättning utgår i form av en marknadsmässig fast lön som skall vara individuellt fastställd utifrån ovan angivna kriterier och respektive befattningshavares ansvarsområden, erfarenhet och årliga prestationer. Rörlig ersättning Ingen rörlig ersättning utgår. Uppsägningslön och avgångsvederlag Uppsägningslön och avgångsvederlag skall för VD och övriga ledande befattningshavare ej överstiga 12 månadslöner. Kretsen av befattningshavare som omfattas Riktlinjerna skall omfatta verkställande direktören samt övriga befattningshavare som ingår i koncernledningen den av styrelsen utpekade gruppen ledande befattningshavare. 8 ÅRSREDOVISNING 2012/2013

11 Ledning och förvaltning Förvaltningsberättelse Frångående av riktlinjerna i fall där särskilda skäl föreligger Styrelsen äger rätt att frångå riktlinjerna om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för detta. Framtidsutsikter Alla framåtriktade uttalanden i denna årsredovisning baseras på bolagets bästa bedömning vid tidpunkten för avlämnandet av årsredovisningen. Sådana uttalanden innehåller som alla framtidsbedömningar risker och osäkerheter som kan innebära att verkligt utfall blir annorlunda. Förslag till resultatdisposition Styrelsen och VD föreslår att den ansamlade förlusten om SEK överförs i ny räkning och att överkursfonden om SEK balanseras i ny räkning. Koncernens och moderbolagets resultat- och balansräkningar läggs fram för fastställelse på årsstämma den 27 Februari Moderbolaget SEK Till årsstämmans förfogande står: Överkursfond Balanserat resultat ( ) Årets förlust ( ) Summa ( ) Bolagsstyrningsrapport Brandos AB (publ) är ett svenskt aktiebolag. Bolagsstyrningen och internkontrollen i Brandos utgår från svensk lag. Styrning, ledning och kontroll fördelas mellan aktieägarna på årsstämman, styrelsen och VD enligt de regler som ges i den svenska aktiebolagsrätten, Bolagsordningen och av styrelsen och ledningen beslutade interna regelverk. Samarbetet med Bolagets revisorer utgör en viktig del av arbetet. De viktigaste interna styrinstrumenten för bolagsstyrningen utgörs av de av stämman tagna besluten om t.ex. bolagsordning och ersättningsriktlinjer. Därefter följer Styrelsens Arbetsordning och Styrelsens instruktion för VD och alla de underliggande interna regelverk som finns inom bolaget Årsstämma Enligt aktiebolagslagen är bolagsstämman det högsta beslutande organet där aktieägarna utövar sin rösträtt. På årsstämman fattas beslut avseende årsredovisningen, utdelning, val av styrelse och revisorer, ersättning till styrelseledamöter och revisorer samt andra frågor i enlighet med aktiebolagslagen och bolagsordningen. Bolagsordningen innehåller inga begränsningar i fråga om hur många röster varje aktieägare kan avge vid en bolagsstämma. Bolagsordningen innehåller inga särskilda bestämmelser om tillsättande och entledigande av styrelseledamöter eller om ändring av bolagsordningen. Alla aktieägare som är upptagna i aktieboken och som har anmält deltagande i tid har rätt att delta i stämman och rösta för sina aktier. Aktieägare kan även företrädas av ombud vid stämman. Kallelse till bolagsstämma ska ske genom brev med posten till aktieägarna tidigast sex och senast två veckor före bolagsstämman Årsstämma 2012 ägde rum dem 14 november Datum för årsstämman offentliggjordes i enlighet med bolagsordningen. På årsstämman var registrerade aktieägare samt bolagets styrelseordförande närvarande. Utöver årsstämmans beslut att fastställa resultat- och balansräkning för bolaget och koncernen och att ingen utdelning lämnades för 2011/2012, beslutades även om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktören, val av styrelseledamöter, styrelse- och revisorsarvoden, ändring av räkenskapsår, byte av verksamhet och antagande av ny bolagsordning samt bemyndigande för styrelsen att emittera aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler med eller utan företrädesrätt för aktieägarna. Arvodering av styrelse och revisor Mandattiden för bolagets nuvarande revisor Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB med Marcus Johansson som huvudansvarig löper fram till och med utgången av räkenskapsåret 2012/2013. Årsstämman 2012 beslutade att arvode till styrelsen utgår med; kronor till ordinarie oberoende ledamot, kronor till ordinarie ledamot, 0 kronor för leamot som är anställd i bolaget och kronor till styrelseordförande. Revisorn ska erhålla ersättning enligt faktura baserad på verklig tid för uppdragets utförande. 9 ÅRSREDOVISNING 2012/2013

12 Ledning och förvaltning Förvaltningsberättelse Förteckning över ägare vid periodens utgång med mer än tio procent av röstetalet i bolaget Namn Aktier/röster Andel % kapital/röster Epicent AB 1) ,0% Snowmaiden AB 2) ,0% SIX SIS AG ,0% Ture Invest ,9% Banque Carnegie Luxembourg SA ,2% Övriga ,9% Summa ,0% 1) Karl-Johan Pantzar 2) Fredrik Juto Förteckning över ägare efter periodens utgång Namn Aktier/röster Andel % kapital/röster Footway Group AB ,8% Övriga ,2% Summa ,0% Styrelsens arbete I Brandos, till följd av bolagets situation och storlek, har styrelsen varit mycket aktiv i sitt arbete och arbetat nära VD och ledningen kring frågor som gäller främst strategi, finansiering och kompetensfrågor. Verkställande direktören deltar vid varje styrelsemöte och rapporterar bolagets affärsläge, framtidsutsikter, ekonomiska ställning och händelser av väsentlig betydelse och före årsskiftet sitt förslag till budget och handlingsplan för det kommande året. Bolagets CFO deltar också vid styrelsens möten och är styrelsens sekreterare och samordnare. Även andra tjänstemän i bolaget deltar i styrelsens sammanträden som föredragande vid behov och under året har i stort sett samtliga ledande befattningshavare vid något tillfälle presenterat för styrelsen. Samtliga delårsrapporter behandlas av styrelsen. Riktlinjerna för styrelsens arbete utgår från styrelsens arbetsordning, vilken reglerar arbetsfördelningen mellan styrelse, styrelseordförande och verkställande direktör samt vilka ärenden som ska behandlas på ordinarie styrelsemöten. Styrelsens arbetsordning fastställs årligen vid det konstituerande styrelsemötet och justeras vid behov. Vid det konstituerande styrelsemötet fattas också beslut om utskottsarbete, firmateckningsrätt, koncernövergripande policies samt årsplan för styrelsearbetet. Vid ett av de ordinarie styrelsemöten som föregår årsstämman behandlas fastställande av årsredovisning, förslag till vinstdisposition, fastställande av tid och plats samt frågor för årsstämman. Styrelsen för Brandos har genom att utgå från en detaljerad årsplan för sitt arbete kombinerat behandlingen av alla viktiga och väsentliga formalia och kontrollområden med större genomgångar av viktiga funktioner och verksamhetsområden. Den utan jämförelse viktigaste och för styrelsen mest tidskrävande frågan under 2012/2013 utgjordes av; pre-ipo processen, inköpsbudgetarna för AW12 och SS13, samt företagsrekonstruktionen som inleddes den 30 maj Under bokföringsåret hade styrelsen fjorton protokollförda sammanträden och en mängd informella kontakter i syfte att stötta ledningen. Styrelsens ledamöter har också aktivt stöttat ledningen i olika frågor och styrelsearbetet kan anses ha varit synnerligen aktivt med en betydande interaktivitet mellan ledningen och styrelsen i viktiga frågor. Styrelsen hade i tillägg till ovanstående också separata möten där såväl styrelsens som VD:s arbete utvärderades och förbättringsmöjligheter diskuterades. Bolagsstämmovalda styrelseledamöter Brandos styrelse består av fem bolagsstämmovalda personer och inga ledamöter utsedda av facklig organisation. VD ingår i styrelsen. CFO deltar vid alla relevanta punkter. 10 ÅRSREDOVISNING 2012/2013

Årsredovisning 2011. Förvaltningsberättelse

Årsredovisning 2011. Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2011 Styrelsen och verkställande direktören för Addnode AB (publ), med säte i Stockholm och organisationsnummer 556291-3185, får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret 2011 för moderbolaget

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014 för Sportamore AB (publ) 1 JANUARI 31 DECEMBER 2014. Org. nr. 556788-8614

ÅRSREDOVISNING 2014 för Sportamore AB (publ) 1 JANUARI 31 DECEMBER 2014. Org. nr. 556788-8614 ÅRSREDOVISNING 2014 för Sportamore AB (publ) 1 JANUARI 31 DECEMBER 2014 Org. nr. 556788-8614 Sportamore AB (publ) Årsredovisning 1 januari 31 december 2014 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING VERKSAMHETSBESKRIVNING

Läs mer

VI FÖRMEDLADE UNDER 2013 RESOR FÖR DRYGT 7 MILJARDER KRONOR. DET MOTSVARAR 45 BOEING 737 VARJE DAG. BOLAGET HAR 2 400 000 KUNDER, 170 MEDARBETARE OCH

VI FÖRMEDLADE UNDER 2013 RESOR FÖR DRYGT 7 MILJARDER KRONOR. DET MOTSVARAR 45 BOEING 737 VARJE DAG. BOLAGET HAR 2 400 000 KUNDER, 170 MEDARBETARE OCH VI FÖRMEDLADE UNDER 2013 RESOR FÖR DRYGT 7 MILJARDER KRONOR. DET MOTSVARAR 45 BOEING 737 VARJE DAG. BOLAGET HAR 2 400 000 KUNDER, 170 MEDARBETARE OCH FÖRSÄLJNING I 7 LÄNDER. etraveli ÅRSREDOVISNING 2013

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1 SEPTEMBER 2013 31 AUGUSTI 2014

ÅRSREDOVISNING 1 SEPTEMBER 2013 31 AUGUSTI 2014 ÅRSREDOVISNING 1 SEPTEMBER 2013 31 AUGUSTI 2014 ÅRSREDOVISNINGEN BESTÅR AV FÖLJANDE Förvaltningsberättelse 3 Koncernens rapport över totalresultatet 10 Koncernens rapport över finansiell ställning 11 Koncernens

Läs mer

2ÅR0 SREDO 13 VISNING

2ÅR0 SREDO 13 VISNING ÅRSREDOVISNING 2013 [ INNEHÅLL ] INNEHÅLL VD har ordet 3 Om Paynova 4 Vision & Strategi 6 Marknadsutveckling 8 Affärsplan... 10 Paynovaaktien 11 Förvaltningsberättelse 12 Bolagsstyrningsrapport 14 Riskanalys

Läs mer

vinst intäkter ÅRSREDOVISNING finansiell rapport resultat noter aktie kapital nyckeltal kronor investering tillgångar bolag omsättning tillväxt Mkr

vinst intäkter ÅRSREDOVISNING finansiell rapport resultat noter aktie kapital nyckeltal kronor investering tillgångar bolag omsättning tillväxt Mkr intäkter aktie omsättning nyckeltal aktieägare utdelning resultat kursuppgång soliditet vinst börsvärde kronor bolag utveckling balansräkning revisor finansiell rapport noter kapital kassaflöde investering

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Fjärde kvartalet 2013

DELÅRSRAPPORT Fjärde kvartalet 2013 DELÅRSRAPPORT Fjärde kvartalet 2013 Sammanfattning av det fjärde kvartalet 2013 samt helåret 2013-09-30-2013-12-31 Nettoomsättningen uppgick till 40,9 MSEK (3 månader). Rörelseresultatet uppgick till 17,9

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Nickel Mountain Group AB (publ), 556227-8043

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Nickel Mountain Group AB (publ), 556227-8043 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Nickel Mountain Group AB (publ), 556227-8043 Innehåll: Sida Förvaltningsberättelse 3 Rapport över koncernens resultat 14 Rapport över koncernens totalresultat 14

Läs mer

Raising our game INTELLECTA 2014

Raising our game INTELLECTA 2014 Raising our game INTELLECTA 2014 Innehåll Förvaltningsberättelse 1 KONCERNENS RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT 8 KONCERNENS RAPPORT ÖVER finansiell ställning 10 s rapport över förändringar i eget kapital 12

Läs mer

Årsredovisning 2012. Allt som rör bilen. Och lite till.

Årsredovisning 2012. Allt som rör bilen. Och lite till. Årsredovisning 2012 Allt som rör bilen. Och lite till. Innehåll Förvaltningsberättelse 1 Bolagsstyrningsrapport 6 Rapport över totalresultat för koncernen 9 Rapport över finansiell ställning för koncernen

Läs mer

Servage AB (publ) Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2009

Servage AB (publ) Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2009 1 (43) Servage AB (publ) Org.nr 556605-4713 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2009 2 (43) Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Servage i korthet... 3 Nyckeltal... 3 Året

Läs mer

Power Motion Control Årsredovisning 2012

Power Motion Control Årsredovisning 2012 Power Motion Control Årsredovisning 2012 pmc group 2012 Innehåll Förvaltningsberättelse 1 Finansiella rapporter 3 Noter till de finansiella rapporterna 13 Definitioner av finansiella nyckeltal 40 Förslag

Läs mer

Årsredovisning 2012. Cortus Energy AB (fd Clean Tech East Holding AB)

Årsredovisning 2012. Cortus Energy AB (fd Clean Tech East Holding AB) Årsredovisning 2012 Cortus Energy AB (fd Clean Tech East Holding AB) Innehåll Verkställande direktören har ordet 3 Aktien och ägarförhållande 4 Styrelse 5 Förvaltningsberättelse 2012 6 Flerårsöversikt

Läs mer

CANDYKING HOLDING AB (publ) ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2013

CANDYKING HOLDING AB (publ) ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2013 CANDYKING HOLDING AB (publ) ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2013 Årsredovisningen omfattar Sida Förvaltningsberättelse 1 s rapport över totalresultat 3 s balansräkning 4 s rapport

Läs mer

DDM Treasury Sweden AB (publ) Organisationsnummer 556910-3053 ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET

DDM Treasury Sweden AB (publ) Organisationsnummer 556910-3053 ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET DDM Treasury Sweden AB (publ) Organisationsnummer 556910-3053 ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2013 3 INNEHÅLL Innehåll DDM Treasury Sweden AB (publ)...4 VD:s kommentar... 5 Förvaltningsberättelse...6

Läs mer

Årsredovisning 2010 ValueTree Holdings AB (PUBL)

Årsredovisning 2010 ValueTree Holdings AB (PUBL) Årsredovisning 2010 ValueTree Holdings AB (PUBL) ValueTree Holdings AB (publ). Årsredovisning 2010. Sid 1 (49) AFFÄRSIDÉ Att för barnfamiljer erbjuda ett brett utbud av egna och licensierade produkter

Läs mer

5 5 6 5 7 3-6 5 0 0 Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 8

5 5 6 5 7 3-6 5 0 0 Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 8 5 5 6 5 7 3-6 5 Å R S R E D O V I S N I N G 2 8 Innehåll Affärsidé och strategi...4 Marknaden...5 Affärsmodell och affärsområden...6 Erbjudanden och kunder...7 Geografisk närvaro...9 Branschorganisationen

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014-01-01--2014-12-31 för Delarka Fastighet AB (publ) 556944-7096

ÅRSREDOVISNING 2014-01-01--2014-12-31 för Delarka Fastighet AB (publ) 556944-7096 ÅRSREDOVISNING 2014-01-01--2014-12-31 för Delarka Fastighet AB (publ) Årsredovisningen omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 1 Bolagets resultaträkning och rapport över totalresultat 5 Bolagets rapport

Läs mer

Årsredovisning och Bolagsstyrningsrapport

Årsredovisning och Bolagsstyrningsrapport Årsredovisning och Bolagsstyrningsrapport 2011 INNEHÅLL Året i sammandrag...3 Novotek i korthet...4 VD har ordet...5 Din framgång, vårt mål...7 Lösningar för framgång...9 Kunder, konkurrenter och historia...11

Läs mer

INNEHÅLL ÅRET SOM HAR GÅTT... 3 FINANSIELLA RAPPORTER... 4 ÅRSREDOVISNINGENS UNDERTECKNANDE... 33 REVISIONSBERÄTTELSE... 34

INNEHÅLL ÅRET SOM HAR GÅTT... 3 FINANSIELLA RAPPORTER... 4 ÅRSREDOVISNINGENS UNDERTECKNANDE... 33 REVISIONSBERÄTTELSE... 34 Ceratiidae II AB (publ.) Årsredovisning 2014 Freedom Finance-gruppen 30 april 2015 INNEHÅLL ÅRET SOM HAR GÅTT... 3 FINANSIELLA RAPPORTER... 4 ÅRSREDOVISNINGENS UNDERTECKNANDE... 33 REVISIONSBERÄTTELSE...

Läs mer

Årsberättelse Followit Holding AB (publ) 2009

Årsberättelse Followit Holding AB (publ) 2009 Årsberättelse Followit Holding AB (publ) 2009 1 Året i korthet Nettoomsättningen för perioden 35,0 MSEK (47,0) Rörelseresultatet före avskrivningar -2,3 MSEK (-2,7) Resultatet efter finansiella poster

Läs mer

och koncernredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2011

och koncernredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2011 1 (44) Styrelsen och verkställande direktören för Empire AB (publ) Org nr 556586-2264 får härmed avge Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2011 Innehåll: sida

Läs mer

Årsredovisning 2013/14

Årsredovisning 2013/14 Årsredovisning 2013/14 Innehåll Förvaltningsberättelse 2 Räkenskapstabeller 10 Noter 20 Revisionsberättelse 38 Styrelse och revisorer 39 Ledning 39 Flerårsöversikt 40 Aktien 42 Adresser 44 Förvaltningsberättelse

Läs mer

ÅRET I KORTHET... 3 VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER ÅRETS UTGÅNG... 3 NYCKELTAL... 3 VD HAR ORDET... 4 AFFÄRSOMRÅDEN... 5 AKTIEN OCH ÄGARNA...

ÅRET I KORTHET... 3 VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER ÅRETS UTGÅNG... 3 NYCKELTAL... 3 VD HAR ORDET... 4 AFFÄRSOMRÅDEN... 5 AKTIEN OCH ÄGARNA... Årsredovisning 2011 Followit Holding AB (publ) 1 januari 31 december 2011 Innehållsförteckning ÅRET I KORTHET... 3 VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER ÅRETS UTGÅNG... 3 NYCKELTAL... 3 VD HAR ORDET... 4 AFFÄRSOMRÅDEN...

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2010 WALDEMAR ANDRÉN TAPETDESIGN AB

ÅRSREDOVISNING 2010 WALDEMAR ANDRÉN TAPETDESIGN AB ÅRSREDOVISNING 2010 WALDEMAR ANDRÉN TAPETDESIGN AB Årsstämma Ordinarie årsstämma hålls den 12 maj 2011, kl 15.00 i Waldemar Andrén Tapetdesigns lokaler, Ryssnäsgatan 8, Borås (Viared). Anmälan Aktieägare

Läs mer

Innehåll. Årsredovisning 2013. Förvaltningsberättelse 3. Bolagsstyrningsrapport 7. Styrelse 11. Resultaträkningar Koncernen 12

Innehåll. Årsredovisning 2013. Förvaltningsberättelse 3. Bolagsstyrningsrapport 7. Styrelse 11. Resultaträkningar Koncernen 12 Årsredovisning 2013 Årsredovisning 2013 2 8,,,,,,,,,, Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Bolagsstyrningsrapport 7 Styrelse 11 Resultaträkningar Koncernen 12 Balansräkningar Koncernen 13 Resultaträkningar

Läs mer

VALUETREE HOLDINGS AB (PUBL) ÅRSREDOVISNING 2009

VALUETREE HOLDINGS AB (PUBL) ÅRSREDOVISNING 2009 VALUETREE HOLDINGS AB (PUBL) ÅRSREDOVISNING 2009 AFFÄRSIDÉ Att erbjuda ett brett utbud av egenutvecklade och utvalda licensprodukter för barnfamiljer genom online- och distributionsförsäljning. VISION

Läs mer

Årsredovisning. HomeMaid AB (publ) Org nr 556543-8883

Årsredovisning. HomeMaid AB (publ) Org nr 556543-8883 Årsredovisning 2013 HomeMaid AB (publ) Org nr 556543-8883 1 Innehåll VD har ordet... 3 Förvaltningsberättelse med förslag till vinstdisposition...4 Rapport över totalresultat - koncernen... 12 Balansräkningar

Läs mer

INNEHÅLL. Förvaltningsberättelse 3. Femårsöversikt 10. Resultat- och Balansräkning 11. Eget kapital och Kassaflödesanalys 14. Redovisningsprinciper 16

INNEHÅLL. Förvaltningsberättelse 3. Femårsöversikt 10. Resultat- och Balansräkning 11. Eget kapital och Kassaflödesanalys 14. Redovisningsprinciper 16 Årsredovisning 2013 INNEHÅLL Förvaltningsberättelse 3 Femårsöversikt 10 Resultat- och Balansräkning 11 Eget kapital och Kassaflödesanalys 14 Redovisningsprinciper 16 Noter 21 Revisionsberättelse 36 Styrelse

Läs mer

Tretti AB (publ) Årsredovisning 2006

Tretti AB (publ) Årsredovisning 2006 Tretti AB (publ) Årsredovisning 2006 Innehåll Tretti.se i korthet...4 VD har ordet...5 Marknad...6 Verksamhet...8 Aktien och ägarförhållanden... 12 Koncernens finansiella utveckling i sammandrag... 13

Läs mer