Räkenskaper och noter 14 Koncernens rapport över totalresultat 15 Koncernens balansräkning 17 Koncernens rapport

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Räkenskaper och noter 14 Koncernens rapport över totalresultat 15 Koncernens balansräkning 17 Koncernens rapport"

Transkript

1 KONCERN OCH MODERBOLAG 2012/2013

2 Kort om Brandos Kort om Brandos Brandos är en av de ledande Nordiska skobutikerna på nätet och erbjuder främst ett stort sortiment av skor från hundratals välkända varumärken. Kundnyttan består av tillgängligheten med det breda utbudet och den bekvämlighet som e-handeln erbjuder. Sedan starten 2006 har företaget etablerat sig som en välkänd nordisk aktör med många återkommande kunder och över två miljoner par skor har levererats. Brandos centrallager finns i Helsingborg medan huvudkontoret finns i Stockholm. Innehåll Översikt 1 Viktiga händelser Om verksamheten 2 VD-kommentar Ledning och förvaltning 3 Ägarförhållanden 4 Förvaltningsberättelse Räkenskaper och noter 14 Koncernens rapport över totalresultat 15 Koncernens balansräkning 17 Koncernens rapport över förändringar i eget kapital 18 Koncernens kassaflödesanalys 19 Moderföretagets resultaträkning och rapport över totalresultat 20 Moderföretagets balansräkning 22 Moderföretagets rapport över förändringar i eget kapital 23 Moderföretagets kassaflödesanalys 24 Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer 60 Revisionsberättelse Tilläggsinformation 62 Konsoliderad flerårsöversikt 63 Ordlista och definitioner 64 Årsstämma (kallelse till årsstämma) 65 Aktieägarinformation

3 Översikt Viktiga händelser Viktiga händelser Under 2012/2013 har marknaden påverkats av flera yttre faktorer. Trots detta hade bolaget en forsatt ökad omsättning. En ny strategisk plan genomfördes med färre produkter, minskad utveckling och personal nedskärningar för att nå lönsamhet. Ledningen beslutade att endast fokusera på den nordiska hemmamarknaden där varumärket är välkänt på nätet och det finns en stor etablerad kundbas att bygga vidare på lång sikt. Väsentliga finansiella händelser Koncernens nettoomsättning ökade till 369,0 (346,6) MSEK. Bruttoresultatet och -vinstmarginalen uppgick till -16,3 (45,0) och 4,4 (13,0) %. Rörelseresultatet uppgick till -126,0 (-49,4) MSEK. Resultat efter skatt uppgick till -153,7 (-43,6) MSEK. Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -23,88 (-6,57) och -23,4 (-6,57) SEK. Inkurans nedskrivning av lager 30MSEK. Nedskrivning av uppskjuten skattefordran 19MSEK. Nedskrivning av andelar i norska dotterbolaget med 32,4MSEK. Företagsrekonstruktion inledd 30 maj Väsentliga operativa händelser Bolaget inledde en företagsrekonstruktion den 30 maj Försäljningen påverkades kraftigt av vädret, där vintern började normalt medan våren inletts ovanligt kallt. Jämfört med tidigare år har prisaktiviteten varit högre på marknaden både genom att börja tidigt i säsongen och på högre rabattnivåer. Under hösten 2012 fattades ett strategiskt beslut att fokusera bolagets resurser på den nordiska hemmamarknaden där det finns en stor etablerad kundbas och trafikströmmar. Lanserat jeans och väskor som nya produktlinjer under november Slutfört bytet av tredjepartslogistiker och flyttat hela lagret till PostNord Logistik i Helsingborg under perioden 30 augusti-26 oktober Sortimentet var per 31 augusti (25 091) modeller Försäljning (MSEK) /09 09/10 10/11 11/12 12/13 (2) (4) Rörelseresultat & Försäljningskostnader (MSEK) 1 (11) Rörelseresultat (7) Försäljningskostnader (34) (49) (72) (65) (126) 08/09 09/10 10/11 11/12 12/ Sortiment (modeller) /09 09/10 10/11 11/12 12/13 1 ÅRSREDOVISNING 2012/2013

4 Om verksamheten VD-kommentar Fortsatt tillväxt i en utmanande marknad Bolaget har under året påverkats av flera yttre faktorer som högre prisaktiviteter och rabattnivåer, trots detta ökade bolaget sin omsättning. En ny strategisk plan genomfördes med färre produkter, minskad utveckling samt personal nedskärningar för att nå lönsamhet. Marknadens utveckling Under 2012/2013 har marknaden som bolaget verkar på påverkats av flera yttre faktorer. Även om vintern 2012 började tidigt fortsatte den och gav en ovanligt kall vår 2013, vilket dämpade vårförsäljningen av kläder och skor. Jämfört med tidigare år har prisaktiviteten varit märkbart högre både genom att den börjat tidigt i säsongen och med högre rabattnivåer. En större aktör som sålde skor online i Norden avvecklade under en lång utförsäljning sin verksamhet. Samtidigt har andra nyare aktörer gjort stora satsningar på marknadsföring. Tecken på en inledande konsolidering i branschen har synts under året och denna tros fortsätta. Bolagets utveckling Försäljningen har trots en liten ökning utvecklats sämre än förväntat beroende på många faktorer där marknadens påverkan bedöms varit dominerande. Internt har annars följande noterats. Brandos avslutade under slutet av 2012 en lagerflytt till Helsingborg, vilket hade en viss negativ påverkan på försäljningen under hösten 2012, men i övrigt avlöpte väl. Under hösten 2012 fattades beslut om att fokusera bolagets resurser på den nordiska hemmamarknaden där det finns en stor etablerad kundbas och trafikströmmar. Detta ledde också till personalneddragningar som aviserades i oktober Finansiering och rekonstruktion Bolaget har aktivt sökt finansering sedan sommaren 2012 med flera olika rådgivare inblandade. Det har förts diskussioner med många olika parter och intresse har funnits, men det har inte varit tillräckligt stort för att hitta en lösning. I slutet av maj 2013 beslutade styrelsen därför att inleda en företagsrekonstruktion när alla andra möjligheter till finansiering var uttömda. Detta skulle ge bolaget tid att hitta en ny finansieringslösning tillsammans med en nedskrivning av skulderna. (Rekonstruktionen avslutades senare framgångsrikt i november 2013.) Vägen framåt En ny plan med fokus på en mindre geografi, färre produkter och minskad utveckling togs fram, vilket sammanfattningsvis innebar en dramatisk omställning för att nå lönsamhet. Detta innebar bland annat ytterligare kraftiga neddragningar av personal, vilket aviserades under april-maj 2013, och minskade kostnader på alla områden. Den underliggande marknaden bedöms forfarande växa, genom att finansiera om bolaget efter rekonstruktionen bedöms det finnas en långsiktig väg framåt. Brandos har relativt andra nätaktörer ett välkänt varumärke på nätet i Norden samt en stor etablerad kundbas och trafikströmmar att bygga vidare på. David Rönnberg VD Brandos 2 ÅRSREDOVISNING 2012/2013

5 Ledning och förvaltning Ägarförhållanden Ägarförhållanden Bolaget är sedan 2010 anslutet till Euroclear. Ägarstruktur Antalet aktieägare uppgick till 84 (84). Brandos aktieägare per den 31 augusti 2013 Namn Aktier/röster Andel % kapital/röster Epicent AB 1) ,0% Snowmaiden AB 2) ,0% SIX SIS AG ,0% Ture Invest ,9% Banque Carnegie Luxembourg SA ,2% Övriga ,9% Summa ,0% 1) Karl-Johan Pantzar 2) Fredrik Juto Aktieägarfördelning enligt Euroclear per den 31 augusti. Aktiekapitalets utveckling Aktiekapital Antal Händelse År Månad SEK aktier Grundande 2006 Maj Nyemission 2007 Juni Nyemission 2009 Februari Split 1: Februari Nyemission 2010 April Nyemission 2011 Maj Apportemission 2012 Januari Nyemission 2012 April Summa ÅRSREDOVISNING 2012/2013

6 Ledning och förvaltning Förvaltningsberättelse Förvaltningsberättelse Brandoskoncernen 2012/2013 Styrelsen och verkställande direktören för Brandos AB (publ) org nr får härmed avge redovisning för räkenskapsåret 2012/2013, avser 14 månader. Året i sammanfattning Nettoomsättningen uppgick till 369,0 (346,6) MSEK. Rörelseresultatet uppgick till -126,0 (-49,4) MSEK. Resultatet efter skatt uppgick till -153,7 (-43,6) MSEK. Kassaflödet för den löpande verksamheten uppgick till -19,2 (-97,3) MSEK. Soliditeten per 31 augusti uppgick till - 67,7 (54,7) %. Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -23,88 (-6,57) och -23,4 (-6,57) SEK. Under rapportperiodens fjärde kvartal ansökte bolaget om företagsrekonstruktion. Information om verksamheten Brandos är en av de ledande Nordiska skobutikerna på nätet och erbjuder främst ett stort sortiment av skor från hundratals välkända varumärken. Kundnyttan består av tillgängligheten med det breda utbudet och den bekvämlighet som e-handeln erbjuder. Sedan starten 2006 har företaget etablerat sig som en välkänd nordisk aktör med många återkommande kunder och över två miljoner par skor har levererats. Brandos centrallager finns i Helsingborg medan huvudkontoret finns i Stockholm. Brandos räkenskapsår omfattar perioden dvs en period om 14 månader. Beslutet att ändra räkenskapsår fattades på årsstämman den 14 november Helåret 2012/2013 Resultat och ställning Omsättning Koncernens nettoomsättning för helåret uppgick till 369,0 (346,6) MSEK, vilket innebär en ökning med 6%. I Norden ökade omsättningen med 11% till 330,3 (297,5) MSEK, samtidigt som omsättningen utanför Norden minskade med 15% till 38,6 (45,5) MSEK. Bolaget har fattat ett strategiskt beslut att fokusera på den nordiska hemmamarknaden. Resultat, finansnetto och skatt Koncernens bruttoresultat (inkluderande kostnader för; varor, lager, logistik, transporter, inköp, kundtjänst samt produkthantering) för helåret uppgick till -16,3 (45,0) MSEK. Bruttomarginalen uppgick till 4,4 (13,0) %. Den lägre bruttomarginalen jämfört med föregående år är relaterad till en nedskrivning av lager om 30M SEK. Bolaget har beaktat det väsentligt hårdare marknadsläget vid bedömning och beräkning av inkurans i lagret. Utan en nedskrivning hade bruttomarginalen varit oförändrad. Jämfört med tidigare år har även prisaktiviteten varit högre på marknaden både genom att börja tidigt i säsongen samt på högre rabattnivåer. Styrelsen beslutade lämna ett tillskott till det norska dotterbolaget om 32MSEK, vilket därefter ledde till en nedskrivning av aktier med motsvarande belopp, vilket framgår av not 6. Koncernens rörelsekostnader för helåret uppgick till -109,7 (-94,4) MSEK. -64,8 (-71,8) MSEK av rörelsekostnaderna hänför sig till direkta och indirekta försäljningskostnader. Andelen marknadsföringskostnader, som i relation till nettoomsättningen motsvarar 17,6 (20,7) %. Under det kommande räkenskapsåret 2013/2014 förvänats marknadsföringskostnader uppgå till 11%. 4 ÅRSREDOVISNING 2012/2013

7 Ledning och förvaltning Förvaltningsberättelse Genom att fokusera på de mest lönsamma marknaderna kommer besparingar göras avseende personal, orderhantering och marknadsföring. Under räkenskapsåret har mediamixen dominerats av de digitala kanalerna och lärdomarna av dessa investeringar och dess förmåga att effektivt rekrytera och behålla kunderna kommer under kommande år ligga till grund för en fortsatt utveckling av mediamixen med ett ökat fokus på de egna kanalerna. Koncernens rörelseresultat för helåret uppgick till -126,0 (-49,4) MSEK. Av- och nedskrivningar för materiella- och immateriella anläggningstillgångar uppgick till -3,1 (-1,1) MSEK. Finansiella poster uppgick till -8,9 (-6,0) MSEK. Resultat före skatt uppgick till -134,9 (-55,4) MSEK. Skattekostnaden är hänförlig till nedskrivna tidigare års aktiverade underskottsavdrag om 19 MSEK. Då bolaget befinner sig i en rekonstruktion som påverkar underskott avdraget kraftigt vill styrelsen i dagsläget inte redovisa någon uppskjuten skattefordran. Aktiverade utvecklingskostnader, hänförande till kostnader för internt utvecklade affärssystem och website backend, uppgick till 1,5 (2,5) MSEK.Resultat efter skatt för helåret uppgick till -153,7 (-43,6) MSEK, vilket motsvarar ett resultat per aktie före och efter utspädning på - 23,88 (-6,57) och -23,4 (-6,57) SEK. Kassaflöde investeringar och likviditet Den löpande verksamheten gav ett negativt kassaflöde för helåret om -19,2 (-97,3) MSEK, vilket förklaras av 111,2 (-43,7) MSEK förändringar inom rörelsekapitalet, där 52,4 MSEK avser ökad genomförsäljning av varulagret ,4 (-53,6) MSEK härrör till kassaflöde före förändring i rörelsekapitalet. Investeringar för helåret uppgick till -1,6 (-2,8) MSEK och utgjordes främst av balanserade utvecklingsutgifter. Kassaflödet från finansieringsverksamheten under helåret uppgick till 13,7 (94,6) MSEK, där föregående år främst förklaras av den riktade emissionen på 75 MSEK före emissionskostnader, upptagna aktieägarlån på 20 MSEK, lån från Almi på 15 MSEK samt en utökning av checkräkningskrediten från 10 MSEK till 30 MSEK, och -1,7 (-3,2) MSEK till amortering av lån. Årets kassaflöde var -7,1 (-5,5) MSEK. Likvida medel vid bokföringsårets utgång uppgick till 3,9 (11,0) MSEK. Balansräkning Koncernens immateriella tillgångar uppgick vid årets slut till 4,9 (5,4) MSEK. Tillgångarna utgörs av aktiverade utvecklingskostnader för internt utvecklade affärssystem och website backend. Koncernen har 0 (19,0) MSEK i aktiverade uppskjutna skattefordringar. Omsättningstillgångarna uppgick vid årets slut till 81,7 (141,2) MSEK. Minskningen i varulager till 66,3 (118,7) MSEK hänför sig till ökad genomförsäljning samt nedskrivning. Eget kapital i koncernen vid årets slut uppgick till - 60,8 (91,3) MSEK. Forskning och Utveckling Bolaget bedriver ingen forskning. Utvecklingskostnaderna uppgick till 1,5 (2,5) MSEK och hänför sig till utvecklingskostnader för internt utvecklade affärssystem och website backend. Moderbolaget Moderbolagets nettoomsättning för perioden uppgick till 390,7 (355,7) MSEK. Resultat före skatt uppgick till -142,7 (-47,1) MSEK. Resultat efter skatt uppgick till -161,6 (-34,9) MSEK. Koncerninterna inköp uppgick till 0 (0) MSEK. Finansnettot uppgick till -8,9 (-6,0) MSEK. Årets kassaflöde var -7,1 (-5,5) MSEK. Likvida medel vid rapportperiodens utgång uppgick till 3,9 (11,0) MSEK. Medeltalet anställda var 93 (94). Brandos har upprättat en kontrollbalansräkning per den 31 augusti 2013 som visar att det egna kapitalet var förbrukat. Styrelsen har kallat till en extra stämma som hölls den 12 november Stämman beslutade att verksamheten skulle drivas vidare. Utländska filialer Moderbolaget Brandos AB (publ) har filialer registrerade i Danmark och Finland av försäljningsändamål. Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer Brandos påverkas av en mängd faktorer från omvärlden och internt som kan resultera i ett utfall som avviker från prognoser, tidigare ut- 5 ÅRSREDOVISNING 2012/2013

8 Ledning och förvaltning Förvaltningsberättelse veckling och förväntningar. Följande lista utgör ett urval av de risker som bolaget ser som väsentliga, men är ingen komplett förteckning över möjliga risker. Bransch och marknadsrisker - E-handelns utveckling - Ökad konkurrens - Konjunkturcykler - Säsongsvariationer - Modesvängningar Verksamhetsrelaterade risker - Returfrekvens - IT-system och information - Prognosförmåga - Logistik Finansiella risker - Valutarisker - Fortsatt finansiering Legala risker - Lagstiftning, reglering och regelefterlevnad - Immateriella rättigheter - Skatterelaterade risker Bransch- och marknadsrisker E-handelns utveckling Under de senaste åren har det skett ett stort skifte mot ökad konsumtion över internet vilket varit en stark drivkraft för e-handeln i allmänhet. Enligt HUI uppgick e-handelsförsäljningen i Sverige under 2011 till 27,7 miljarder SEK, vilket innebär en genomsnittlig årlig ökning med 24 procent från 2003 då e-handeln omsatte 4,9 miljarder SEK. Det finns inga garantier för att denna utveckling kommer att fortsätta, vilket då skulle påverka Brandos negativt. Ökad konkurrens Den europeiska marknaden för att sälja skor på nätet är omogen och Brandos ser stor potential i att bli en ledande aktör. Det finns dock andra aktörer på marknaden och det kan inte uteslutas att fler tillkommer. Brandos konkurrenssituation kan också påverkas av att andra aktörer tillförs mer finansiella resurser eller får andra fördelar. En intensifierad konkurrens kan leda till en mindre marknad och lägre lönsamhet än förväntat. Konjunkturcykler Skomarknaden påverkas av det allmänna konjunkturläget och faktorer som har en direkt påverkan på försäljningen är till exempel; arbetslöshet, räntenivåer och konsumenters allmänna köpbenägenhet. En period med lägre ekonomisk aktivitet eller finansiell oro kan ha en negativ effekt att nå förväntade nivåer på omsättning och resultat. Säsongsvariationer Brandos inköp baseras på antaganden om normala säsongs- och väderförhållanden. Väder som avviker från det normala kan få en negativ påverkan på försäljningen och leda till högre lagernivåer än vad som planerats. Detta kan i så fall påverka bolagets finansiella situation negativt. Modesvängningar En stor del av Brandos sortiment består av varor som påverkas av trender och mode. Även om utbudet är mycket brett görs ett urval av produkter i samband med inköp och det kan inte uteslutas att delar av sortimentet blir omodernt. Detta kan leda till överskottslager som kräver prissänkningar för att omsättas och resultera i lägre bruttomarginaler. Verksamhetsrelaterade risker Returfrekvens Eftersom Brandos erbjuder fri frakt och fri retur leder ökade returfrekvenser till ökade kostnader inom främst transporter, lagerhantering och administration. Även om returavgifter kan införas finns en viss tröghet eftersom marknadskommunikation planeras långt i förväg och avgifter skulle även kunna påverka försäljningen negativt. Stigande returfrekvenser kan därför leda till att bolagets kostnader ökar och påverkar den finansiella ställningen. IT-system och information Brandos hela försäljning sker genom internet och det är därför vitalt att väsentliga IT-system är fullt fungerande, ständigt i drift samt säkrar information och dataflöden. Trots att stora ansträngningar görs för att klara oförutsedda händelser kan det inte uteslutas att verksamheten kan drabbas av driftstörningar, avbrott eller intrång. Sådana störningar kan påverka leveransförmågan samt Brandos förtroende på marknaden med åtföljande negativa effekter på 6 ÅRSREDOVISNING 2012/2013

9 Ledning och förvaltning Förvaltningsberättelse försäljning. Det kan också leda till omfattande kostnader för att återställa verksamhet, förtroende och/eller legala skadestånd. Prognosförmåga Brandos verkar på den snabbt växande och omogna marknaden för skoförsäljning på nätet i flera länder. I i en sådan miljö är vanskligt även för en kort tid framåt och det verkliga utfallet kan innebära stora avvikelser för till exempel omsättning, lagervolymer och likviditet. Verksamheten har vuxit betydande de senaste åren, men i och med rekonstruktionen och det hårdare marknadsförutsättningarna har styrelsen tvingat ändra sin aggressiva tillväxt strategi till fokus på kostnader och lönsamhet. Logistik Alla Brandos produkter går genom ett centrallager som sköts av en tredjepartsleverantör. Om lagret av någon anledning förstörs eller stängs kan bolaget inte leverera produkter till kunderna, vilket får en omedelbar och kraftigt negativ effekt för bolaget. Brandos har försäkrat lagret samt har en avbrottsförsäkring som bedöms vara tillräcklig, men det finns inga garantier för att eventuella skador eller förluster kan återvinnas helt. Finansiella risker Valutarisker Brandos redovisningsvaluta är SEK, men eftersom den största delen av omsättningen finns utanför Sverige är bolaget exponerat för valutaförändringar. Detta gäller främst transaktioner, men även balansposter från utländska dotterbolag och filialer som räknas om till redovisningsvalutan. Fortsatt finansiering Brandos har ändrat sin agressiva tillväxt strategi till fokus på kostnader och lönsamhet. Bolaget har genomgått en nyemission under hösten 2013 för att möjliggöra en nystart efter rekonstruktionen. Emmissionlikviden efter emissionskostnader och konvertering av lån blev 19MSEK. Målet är att nå lönsamhet under Bolaget har vidtagit kostnadsbesparingar som ger effekt under hösten Några exempel är en halvering av personalstyrkan, ändrade hyresvillkor, nytt produktlanseringssystem vilket kraftigt minskar behovet av intern admin som frigör personal. Det kan inte uteslutas att det i framtiden uppstår en situation där Brandos behöver anskaffa nytt kapital. Villkoren för en sådan eventuell transaktion påverkas av det rådande läget på finansmarknaden och kan inte garanterat vara gynnsamma. Brandos källor till kapital för att säkra going concern är bl.a.; banklån, aktieägarlån samt kapitaltillskott via aktieägarna. Givet dessa kapitalkällor bedömer styrelsen att erforderligt kapital kommer finnas. Legala risker Lagstiftning, reglering och regelefterlevnad Brandos påverkas av lagstiftning och reglering avseende vissa av de varor som säljs och marknadsförs. Till exempel finns krav om produktmärkning där avsaknad av sådan kan leda till väsentliga skadestånd. Bolaget är indraget i en tvist som primärt är mellan två andra företag. Skadeståndsanspråket är på Euro i skadestånd och kompensation samt Euro för kostnaden av offentliggörande av domen. Styrelsen har valt att inte reservera för detta då risken för att Brandos skulle fällas i dom bedöms som mycket liten. Immateriella rättigheter Brandos arbetar för att skydda varumärke och domännamn i de länder där bolaget är eller kan tänka sig bli verksamt. Det finns dock inga garantier för att de åtgärder som vidtagits är tillräckliga. Inga garantier kan heller lämnas för att Brandos i framtiden inte skulle kunna göra, eller anklagas för att göra, intrång i tredje mans immateriella rättigheter, till exempel genom att använda varumärken och modellbeteckningar som tillhandahållits av leverantörerna. Skatterelaterade risker Brandos bedriver verksamhet i flera länder och det finns inga garantier för att Brandos tolkning och tillämpning av gällande lagar, regler, rättsregler som bygger på domstolspraxis och skattemyndigheternas administrativa praxis har varit eller kommer att vara korrekt i fortsättningen eller att sådana lagar, regler, rättsregler eller praxis inte kommer att ändras, eventuellt med retroaktiv effekt. Bolaget kan påverkas av förändringar i olika länders skattelagstiftningar och kan behöva betala ytterligare skatter, räntor och eventuella straffavgifter i samband med en 7 ÅRSREDOVISNING 2012/2013

10 Ledning och förvaltning Förvaltningsberättelse framtida skatterevision eller kan komma att behöva skriva ned uppskjutna skattefordringar. Miljöinformation Transporter och produktion är områden där företagets verksamhet påverkar miljön. Den största delen av varuproduktionen sker i Asien och leveranserna därifrån sker som regel med fartyg. Inom Europa fraktas varor med lastbil. Brandos ställer krav på att leverantörerna har ett miljöledningsprogram för att minska sin miljöpåverkan. Brandos är anslutet till REPA, näringslivets system för återvinning av förpackningar. Personal Medelantalet anställda i koncernen var under året 93 (94). Under hösten 2013 kommer antalet anställda att ha halverats i enligthet med bolagets nya lönsamhet och kostnadsbesparing strategi. Utdelning Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2012/2013. Händelser efter balansdagen Stockholms tingsrätt beslöt den 9 september 2013 om förlängning av rekonstruktionen. Beslut om ackordsförhandling ägde rum den 22 oktober Tingsrätten beslutade att ackordsförslaget skulle antas. Styrelsen för bolaget upprättade en kontrollbalansräkning per Styrelsen kallade till en extra bolagstämma den 12 november 2013, stämman beslutade att verksamheten skulle drivas vidare. David Rönnberg tillträdde den 7 november 2013 som ny VD i bolaget. Tingsrättens fastställelse av ackordsförslaget har vunnit laga kraft per den 13 november 2013 och kan inte längre överklagas. Alla oprioriterade fordringsägare är nu bundna av ett lagakraft vunnet ackord. Ackordsvinsten uppgick till 72MSEK. Styrelsen kallade till en extra bolagstämma som hölls den 27 november Stämman beslutade om att göra en nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare. En övertecknad nyemissionen om ca 25MSEK genomfördes i december Ledande befattningshavare som har lämnat bolaget under hösten är Karl- Johan Pantzar (VD), Fredrik Juto (Styrelse ordförande), Magnus Nordgren (CFO), Madelene Josephson (Marknads- och Försäljningsdirektör) samt Pontus Willquist (Affärsutvecklingschef). Footway Group AB har efter periodens utgång förvärvat ca 95% av Brandos. Footway s mål är att nå 100% och har därför erbjudit samtliga aktieägare att sälja sina Brandos aktier till Footway. Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare Allmänt Brandos skall ha de ersättningsnivåer och anställningsvillkor som erfordras för att rekrytera, motivera och behålla en ledning med god kompetens och kapacitet för att nå uppställda mål samt med beaktande av den enskilde befattningshavarens kompetens. Marknadsmässighet skall således vara den övergripande principen för lön och andra ersättningar till ledande befattningshavare i Brandos. Fast lön Ingen rörlig ersättning eller pensionsförmåner utgår, utan bolaget tillämpar en s.k. bruttolönemodell, där den anställde själv har att välja om han eller hon väljer att betala in till pensionseller försäkringslösningar och i så fall hur mycket. Företaget rekommenderar sina anställda att använda en del av bruttoersättningen till att göra avsättningar till tjänstepension. Utgångspunkten för ersättning till ledande befattningshavare är att ersättning utgår i form av en marknadsmässig fast lön som skall vara individuellt fastställd utifrån ovan angivna kriterier och respektive befattningshavares ansvarsområden, erfarenhet och årliga prestationer. Rörlig ersättning Ingen rörlig ersättning utgår. Uppsägningslön och avgångsvederlag Uppsägningslön och avgångsvederlag skall för VD och övriga ledande befattningshavare ej överstiga 12 månadslöner. Kretsen av befattningshavare som omfattas Riktlinjerna skall omfatta verkställande direktören samt övriga befattningshavare som ingår i koncernledningen den av styrelsen utpekade gruppen ledande befattningshavare. 8 ÅRSREDOVISNING 2012/2013

11 Ledning och förvaltning Förvaltningsberättelse Frångående av riktlinjerna i fall där särskilda skäl föreligger Styrelsen äger rätt att frångå riktlinjerna om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för detta. Framtidsutsikter Alla framåtriktade uttalanden i denna årsredovisning baseras på bolagets bästa bedömning vid tidpunkten för avlämnandet av årsredovisningen. Sådana uttalanden innehåller som alla framtidsbedömningar risker och osäkerheter som kan innebära att verkligt utfall blir annorlunda. Förslag till resultatdisposition Styrelsen och VD föreslår att den ansamlade förlusten om SEK överförs i ny räkning och att överkursfonden om SEK balanseras i ny räkning. Koncernens och moderbolagets resultat- och balansräkningar läggs fram för fastställelse på årsstämma den 27 Februari Moderbolaget SEK Till årsstämmans förfogande står: Överkursfond Balanserat resultat ( ) Årets förlust ( ) Summa ( ) Bolagsstyrningsrapport Brandos AB (publ) är ett svenskt aktiebolag. Bolagsstyrningen och internkontrollen i Brandos utgår från svensk lag. Styrning, ledning och kontroll fördelas mellan aktieägarna på årsstämman, styrelsen och VD enligt de regler som ges i den svenska aktiebolagsrätten, Bolagsordningen och av styrelsen och ledningen beslutade interna regelverk. Samarbetet med Bolagets revisorer utgör en viktig del av arbetet. De viktigaste interna styrinstrumenten för bolagsstyrningen utgörs av de av stämman tagna besluten om t.ex. bolagsordning och ersättningsriktlinjer. Därefter följer Styrelsens Arbetsordning och Styrelsens instruktion för VD och alla de underliggande interna regelverk som finns inom bolaget Årsstämma Enligt aktiebolagslagen är bolagsstämman det högsta beslutande organet där aktieägarna utövar sin rösträtt. På årsstämman fattas beslut avseende årsredovisningen, utdelning, val av styrelse och revisorer, ersättning till styrelseledamöter och revisorer samt andra frågor i enlighet med aktiebolagslagen och bolagsordningen. Bolagsordningen innehåller inga begränsningar i fråga om hur många röster varje aktieägare kan avge vid en bolagsstämma. Bolagsordningen innehåller inga särskilda bestämmelser om tillsättande och entledigande av styrelseledamöter eller om ändring av bolagsordningen. Alla aktieägare som är upptagna i aktieboken och som har anmält deltagande i tid har rätt att delta i stämman och rösta för sina aktier. Aktieägare kan även företrädas av ombud vid stämman. Kallelse till bolagsstämma ska ske genom brev med posten till aktieägarna tidigast sex och senast två veckor före bolagsstämman Årsstämma 2012 ägde rum dem 14 november Datum för årsstämman offentliggjordes i enlighet med bolagsordningen. På årsstämman var registrerade aktieägare samt bolagets styrelseordförande närvarande. Utöver årsstämmans beslut att fastställa resultat- och balansräkning för bolaget och koncernen och att ingen utdelning lämnades för 2011/2012, beslutades även om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktören, val av styrelseledamöter, styrelse- och revisorsarvoden, ändring av räkenskapsår, byte av verksamhet och antagande av ny bolagsordning samt bemyndigande för styrelsen att emittera aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler med eller utan företrädesrätt för aktieägarna. Arvodering av styrelse och revisor Mandattiden för bolagets nuvarande revisor Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB med Marcus Johansson som huvudansvarig löper fram till och med utgången av räkenskapsåret 2012/2013. Årsstämman 2012 beslutade att arvode till styrelsen utgår med; kronor till ordinarie oberoende ledamot, kronor till ordinarie ledamot, 0 kronor för leamot som är anställd i bolaget och kronor till styrelseordförande. Revisorn ska erhålla ersättning enligt faktura baserad på verklig tid för uppdragets utförande. 9 ÅRSREDOVISNING 2012/2013

12 Ledning och förvaltning Förvaltningsberättelse Förteckning över ägare vid periodens utgång med mer än tio procent av röstetalet i bolaget Namn Aktier/röster Andel % kapital/röster Epicent AB 1) ,0% Snowmaiden AB 2) ,0% SIX SIS AG ,0% Ture Invest ,9% Banque Carnegie Luxembourg SA ,2% Övriga ,9% Summa ,0% 1) Karl-Johan Pantzar 2) Fredrik Juto Förteckning över ägare efter periodens utgång Namn Aktier/röster Andel % kapital/röster Footway Group AB ,8% Övriga ,2% Summa ,0% Styrelsens arbete I Brandos, till följd av bolagets situation och storlek, har styrelsen varit mycket aktiv i sitt arbete och arbetat nära VD och ledningen kring frågor som gäller främst strategi, finansiering och kompetensfrågor. Verkställande direktören deltar vid varje styrelsemöte och rapporterar bolagets affärsläge, framtidsutsikter, ekonomiska ställning och händelser av väsentlig betydelse och före årsskiftet sitt förslag till budget och handlingsplan för det kommande året. Bolagets CFO deltar också vid styrelsens möten och är styrelsens sekreterare och samordnare. Även andra tjänstemän i bolaget deltar i styrelsens sammanträden som föredragande vid behov och under året har i stort sett samtliga ledande befattningshavare vid något tillfälle presenterat för styrelsen. Samtliga delårsrapporter behandlas av styrelsen. Riktlinjerna för styrelsens arbete utgår från styrelsens arbetsordning, vilken reglerar arbetsfördelningen mellan styrelse, styrelseordförande och verkställande direktör samt vilka ärenden som ska behandlas på ordinarie styrelsemöten. Styrelsens arbetsordning fastställs årligen vid det konstituerande styrelsemötet och justeras vid behov. Vid det konstituerande styrelsemötet fattas också beslut om utskottsarbete, firmateckningsrätt, koncernövergripande policies samt årsplan för styrelsearbetet. Vid ett av de ordinarie styrelsemöten som föregår årsstämman behandlas fastställande av årsredovisning, förslag till vinstdisposition, fastställande av tid och plats samt frågor för årsstämman. Styrelsen för Brandos har genom att utgå från en detaljerad årsplan för sitt arbete kombinerat behandlingen av alla viktiga och väsentliga formalia och kontrollområden med större genomgångar av viktiga funktioner och verksamhetsområden. Den utan jämförelse viktigaste och för styrelsen mest tidskrävande frågan under 2012/2013 utgjordes av; pre-ipo processen, inköpsbudgetarna för AW12 och SS13, samt företagsrekonstruktionen som inleddes den 30 maj Under bokföringsåret hade styrelsen fjorton protokollförda sammanträden och en mängd informella kontakter i syfte att stötta ledningen. Styrelsens ledamöter har också aktivt stöttat ledningen i olika frågor och styrelsearbetet kan anses ha varit synnerligen aktivt med en betydande interaktivitet mellan ledningen och styrelsen i viktiga frågor. Styrelsen hade i tillägg till ovanstående också separata möten där såväl styrelsens som VD:s arbete utvärderades och förbättringsmöjligheter diskuterades. Bolagsstämmovalda styrelseledamöter Brandos styrelse består av fem bolagsstämmovalda personer och inga ledamöter utsedda av facklig organisation. VD ingår i styrelsen. CFO deltar vid alla relevanta punkter. 10 ÅRSREDOVISNING 2012/2013

13 Ledning och förvaltning Förvaltningsberättelse Jan Lombach, Styrelsens ordförande (tillträtt november 2013) Född: 1955 Invald i styrelsen: 2013 Utbildning: Jur kand, Uppsala Universitet Erfarenhet: Advokat, delägare Advokatfirman Törngren Magnell Innehav i bolaget: 0 aktier David Rönnberg, VD (tillträtt november 2013) Född: 1977 Invald i styrelsen: 2013 Utbildning: Magister i finansiering Stockholms universitet. Erfarenhet: VD Bringwell AB Innehav i bolaget: 0 aktier Fredrik Juto, Styrelsens ordförande och Grundare (avgått november 2013) Född: 1974 Invald i styrelsen: 2006 Utbildning: MBA, INSEAD, Civilekonom, Handelshögskolan i Stockholm, Bachelor of Arts, Stanford University. Erfarenhet: Grundare och VD Rhinomed AB (pågående), Managementkonsult Monitor Group. Innehav i bolaget: aktier (via bolag). Jacob Röjdmark, ledamot Född: 1965 Invald i styrelsen: 2011 Utbildning: Civilekonom, Handelshögskolan i Stockholm. Erfarenhet: VD och grundare Ture Invest AB, Analyschef, Chef nya investeringar, Investment Manager och medlem i ledningsgruppen AB Industrivärden, Associate Director, Corporate Finance, Indosuez Capital. För närvarande också styrelseledamot i; AB Svensk Bilprovning, Bringwell AB samt 3W, Styrelseledamot i Future Holding AB. Styrelseordförande i Selected Brands Nordic AB. Innehav i bolaget: 0 aktier, 0 optioner. Jacob representerar aktieägaren Ture Invest. Karl-Johan Pantzar, VD och Grundare (avgått november 2013) Född: 1970 Invald i styrelsen: 2006 Utbildning: Civilekonom, Handelshögskolan i Stockholm, Civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik, Linköpings tekniska högskola. Erfarenhet: VD Inrego AB, Grundare och CFO Goyada AB, Systemutvecklare inom hårdvarunära bildbehandling. Innehav i bolaget: aktier (via bolag). Erik van Kaathoven, ledamot Född: 1971 Invald i styrelsen: 2012 Utbildning: civilingenjör från Delft University of Technology i Nederländerna med studier i Leading Change & Organisational Renewal vid Stanford Graduate School of Business. Erfarenhet: Venture Partner, technology incubator Antfactory, CEO, Metellus AG Innehav i bolaget: 0 aktier, 0 optioner. Erik representerar aktieägaren SIX SIS AG. Styrelsen Invald i styrelsen Närvaro Oberoende 1) SEK'000 Ersättning i Fredrik Juto, ordförande (avgått november 2013) (14) Nej 553 Christel Kinning (avgått juli 2013) maj (13) Ja 85 Charlotte Laike (avgått november 2012) november (5) Ja - Erik van Kaathoven (tillträtt november 2012) maj (9) Nej - Jacob Röjdmark (tillträtt december 2011) december (14) Nej - Karl-Johan Pantzar, VD (avgått november 2013) (14) Nej David Rönnberg, VD (tillträtt november 2013) (0) Ja - Jan Lombach, ordförande (tillträtt november 2013) (0) Ja - Summa ÅRSREDOVISNING 2012/2013

14 Ledning och förvaltning Förvaltningsberättelse Styrelseordförande I styrelseordförandens uppdrag ingår att se till att styrelsens arbete står i överensstämmelse med bestämmelserna i bolagsordningen, aktiebolagslagen och styrelsens arbetsordning och att organisera och leda styrelsens arbete för att skapa bästa möjliga förutsättningar för styrelsens arbete. Styrelseordförandes arbetsuppgifter regleras i Brandos Arbetsordning för Styrelsen. Verkställande direktören Styrelsen har enligt gällande Bolagsstyrningsmodell i Sverige delegerat det operativa ledningsansvaret till VD. Styrelsen fastställer årligen verkställande direktörens instruktion som klargör ansvarsfrågorna kring bolagets löpande förvaltning och verksamhet. VD ska därvid följa de riktlinjer som styrelsen meddelar. VD ska i sitt arbete verka för att verksamheten bedrivs i enlighet med sunda principer och tillse att medelsförvaltningen sköts på ett betryggande sätt, att bolagets överlevnad på lång sikt säkerställs, att bolaget tillförs nödvändig kompetens, att bolagets verksamhet bedrivs i enlighet med lagar, författningar och myndighets föreskrifter samt i enlighet med bolagsordningen. Dessutom ska VD se till att Brandos bokföring fullgörs i överensstämmelse med lag. Styrelsens rapport kring intern kontroll och riskhantering Styrelsen ansvarar enligt den svenska aktiebolagslagen för den interna kontrollen. Kontrollmiljö Brandos AB (publ):s styrelse fastställer årligen en arbetsordning för sitt arbete samt VD:s instruktion samt policys för viktiga områden inom finans, kvalitet, riskhantering och information. Brandos VD och koncernledning har det fulla operativa ansvaret för den interna kontrollen. Ledningen har, på grundval av styrelsens riktlinjer och lagar och regler avseende finansiell rapportering, fastställt roll- och ansvarsfördelningen för anställda som arbetar med den finansiella rapporteringen inom koncernen. Brandos policys, riktlinjer, manualer och övriga styrande dokument är tillgängliga för personalen primärt via bolagets avdelningsspecifika intranät. Ledningen ansvarar för att personalen i hela koncernen känner till aktuella policies och riktlinjer. Brandos är ett litet bolag och hanteringen av dessa frågor sker därför primärt som en del av det dagliga ledningsarbetet och chefsansvaret. Riskbedömning Målsättningen med Brandos riskbedömning är att säkra koncernens resultatutveckling och finansiella ställning. Brandos ledning och styrelse arbetar fortlöpande och aktivt med riskbedömning och riskhantering för att säkerställa att de risker som bolaget är utsatt för hanteras på ett ändamålsenligt sätt inom de ramar som fastställts. Brandos har också ett nära samarbete med bolagets revisorer för att i ett tidigt skede kunna identifiera risker primärt i koncernredovisningen. Brandos specifika och allmänna risker redovisas i Årsredovisningen. Kontrollaktiviteter Brandos har medvetet, givet bolagets storlek, valt att inte inrätta någon separat funktion för internkontroll utan detta arbete hanteras delegerat av olika befattningshavare som en del av det löpande ledningsarbetet. Information och kommunikation Information om Brandos styrande dokument som koncernpolicys, handböcker och riktlinjer finns samlade på bolagets huvudkontor och koordineras för koncernen via företagets CFO. Väsentliga riktlinjer, manualer och liknande uppdateras och kommuniceras löpande till berörda medarbetare. Uppföljning Uppföljning sker löpande av ledningen med avrapportering till styrelsen. Givet bolagets relativt lilla storlek sker uppföljningen primärt genom de normala ledningsforum som vid varje tidpunkt används inom bolaget. Revisorer Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB är valda som revisorer i bolaget med auktoriserade revisorn Marcus Johansson som huvudansvarig revisor (byråval). Uppdraget löper t.o.m. utgången av räkenskapsåret 2012/ ÅRSREDOVISNING 2012/2013

15 Ledning och förvaltning Förvaltningsberättelse Revisionen omfattar i huvudsak löpande revision och granskning av Årsredovisningen, bokföring samt viss revisionsrådgivning. Marcus Johansson, Revisor. Född Auktoriserad revisor, Öhrlings PricewaterhouseCoopers. Vald revisor i Brandos sedan Övriga uppdrag: 80. Svensk kod för bolagsstyrning Som bolag ej noterat på reglerad marknad är bolaget inte tvunget att följa Svensk kod för bolagsstyrning. Dock har bolaget under räkenskapsåret 2012/2013 fortsatt implementera processer och rutiner för att möjliggöra en tillämpning under Stockholm 13 februari 2014 Brandos AB (publ) ( ) Styrelsen 13 ÅRSREDOVISNING 2012/2013

16 Koncernens rapport över totalresultat 2012/ /2012 Not SEK'000 SEK'000 Nettoomsättning Kostnad sålda varor ( ) ( ) Bruttoresultat (16 313) Försäljningskostnader (64 826) (71 804) Administrationskostnader (44 853) (22 562) Rörelseresultat 3, 4, 5 ( ) (49 383) Finansiella intäkter Finansiella kostnader 6 (9 386) (6 506) Finansiella poster - netto 6 (8 947) (6 040) Resultat före skatt ( ) (55 423) Inkomstskatt 7 (18 882) Årets resultat ( ) (43 573) Övrigt totalresultat Valutakursdifferenser Övrigt totalresultat för året, netto efter skatt Summa totalresultat för året ( ) (43 063) Resultat per aktie (uttryckt i SEK per aktie) 8 Resultat per aktie före utspädning (23,88) (6,57) Resultat per aktie efter utspädning (23,40) (6,52) Summa totalresultat är hänförligt till moderföretagets aktieägare. Noterna på sidorna 24 till 59 utgör en integrerad del av denna års- och koncernredovisning. 14 ÅRSREDOVISNING 2012/2013

17 Koncernens balansräkning Not SEK'000 SEK'000 Tillgångar Anläggningstillgångar Immateriella tillgångar 9 Balanserade utgifter för utveckling Summa immateriella tillgångar Materiella anläggningstillgångar 10 Inventarier Summa materiella tillgångar Finansiella anläggningstillgångar Depositioner Summa finansiella anläggningstillgångar Uppskjutna skattefordringar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager 13 Handelsvaror Summa varulager Kundfordringar Skattefordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Likvida medel Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar Noterna på sidorna 24 till 59 utgör en integrerad del av denna års- och koncernredovisning. 15 ÅRSREDOVISNING 2012/2013

18 Koncernens balansräkning (forts) Not SEK'000 SEK'000 Eget kapital Eget kapital som kan hänföras till moderföretagets aktieägare Aktiekapital Övrigt tillskjutet kapital Omräkningsdifferenser Ansamlad förlust inklusive årets totalresultat ( ) (61 046) Summa eget kapital (60 848) Skulder Långfristiga skulder Upplåning Uppskjutna skatteskulder Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Upplåning Leverantörsskulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Övriga avsättningar Summa kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder Noterna på sidorna 24 till 59 utgör en integrerad del av denna års- och koncernredovisning. För information om koncernens ställda säkerheter och ansvarsförbindelser se not ÅRSREDOVISNING 2012/2013

19 Koncernens rapport över förändringar i eget kapital Aktiekapital Övrigt tillskjutet Omräknings- Ansamlad Summa kapital differenser förlust eget kapital Not SEK'000 SEK'000 SEK'000 SEK'000 SEK'000 Ingående balans per 1 juli (14 623) Totalresultat Årets resultat (43 573) (43 573) Övrigt totalresultat Valutakursdifferenser Summa totalresultat (43 573) (43 063) Transaktioner med aktieägare Nyemission 1) Fondemission 300 (300) Emissionskostnader 2) (2 851) (2 851) Optionsprogram Ingående balans per 1 juli (61 046) Totalresultat Årets resultat ( ) ( ) Övrigt totalresultat Valutakursdifferenser Summa totalresultat ( ) ( ) Transaktioner med aktieägare Optionsprogram Utgående balans per 31 augusti ( ) (60 848) Noterna på sidorna 24 till 59 utgör en integrerad del av denna års- och koncernredovisning. 1) Nyemission efter emissionskostnader på 0 (3 869) ksek uppgick till 0 (71 154) ksek. 2) Skatteeffekt på emissionskostnader redovisade över eget kapital uppgår till 0 ksek (1 018 ksek). 17 ÅRSREDOVISNING 2012/2013

20 Koncernens kassaflödesanalys 2012/ /2012 Not SEK'000 SEK'000 Kassaflöde från den löpande verksamheten Rörelseresultat före finansiella poster ( ) (49 383) Avskrivningar Övriga ej likviditetspåverkande poster Erhållen ränta Betald ränta (8 725) (6 245) Betalda inkomstskatter - - Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring i rörelsekapitalet ( ) (53 598) Kassaflöde från förändring av rörelsekapital Ökning/minskning varulager (38 252) Ökning/minskning av rörelsefordringar (3 074) Ökning/minskning av rörelseskulder (2 335) Summa förändring av rörelsekapital (43 662) Kassaflöde från den löpande verksamheten (19 186) (97 260) Kassaflöde från investeringsverksamheten Investeringar i immateriella tillgångar (1 504) (2 475) Investeringar i materiella anläggningstillgångar 10 (102) (283) Försäljning av materiella anläggningstillgångar 4 - Kassaflöde från investeringsverksamheten (1 603) (2 758) Kassaflöde från finansieringsverksamheten Nyemission Optionsprogram Amortering av skuld 19 (4 167) (1 667) Upptagning av lån Kassaflöde från finansieringsverksamheten Minskning/ökning av likvida medel (7 080) (5 453) Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut Noterna på sidorna 24 till 59 utgör en integrerad del av denna års- och koncernredovisning. 18 ÅRSREDOVISNING 2012/2013

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 Första kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 88,6 (85,4) Mkr Rörelseresultatet uppgick till 31,6 (28,2) Mkr, vilket motsvarade en marginal på 36 (33) % Resultatet

Läs mer

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat 1 januari-31 december Belopp i KSEK Not 2014 2013 Nettoomsättning 2, 3 69 366 36 105 Kostnad för sålda varor -22 464-16 479 Bruttoresultat 46 902

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Första kvartalet 2012 Nettoomsättningen uppgick till 859 (372) tkr Rörelseresultatet uppgick till -4 418 (-455) tkr Kassaflödet från

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

VELCORA HOLDING AB Delårsrapport andra kvartalet 2016

VELCORA HOLDING AB Delårsrapport andra kvartalet 2016 VELCORA HOLDING AB Delårsrapport andra kvartalet 2016 Denna delårsrapport kompletterar tidigare publicerad delårsrapport avseende andra kvartalet 2016, vilken publicerades den 11 augusti 2016. Andra kvartalet

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JUL SEP 2012

DELÅRSRAPPORT JUL SEP 2012 DELÅRSRAPPORT JUL SEP 2012 Fortnox International AB (publ) Fortnox International Box 10, 351 06 Växjö +46 470-32 20 00 info@fortnoxinternational.se www.fortnoxinternational.se Tredje kvartalet 2012 > Nettoomsättningen

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2015

Delårsrapport Januari mars 2015 Delårsrapport Januari mars 2015 Period 1 januari - 31 mars 2015 Nettoomsättningen uppgår till 68 650 (62 493) kkr motsvarande en tillväxt om 10 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till 4 365

Läs mer

Bokslutskommuniké januari december 2014

Bokslutskommuniké januari december 2014 Bokslutskommuniké Bokslutskommuniké januari december Finansiell Översikt Nettoomsättning 103 073 112 278 197 358 217 150 Rörelseresultat 12 626-11 736 7 800-15 672 EBITDA 17 323-6 905 17 207-6 050 EBITDA

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT DELÅRSRAPPORT 2010-01-01-2010-06-30 Styrelsen och verkställande direktören för AU Holding AB (publ) avger härmed följande delårsrapport för perioden 2010-01-01-2010-06-30. Innehåll Sida Allmänna kommentarer

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB ÅRSREDOVISNING 2010 för Effnet AB Årsredovisning omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Tilläggsupplysningar 5 Effnet AB Årsredovisning 2010 Sida 2 / 7 Styrelsen och

Läs mer

Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011

Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011 Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011 Den externa nettoomsättningen under perioden uppgick till 211 (0) tkr. Rörelseresultatet uppgick till 5 471 (1

Läs mer

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Årsredovisning för Spiffx AB Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet,

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ)

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ) 1 (13) Informationen lämnades för offentliggörande den 16 maj 2012 kl. 12.00. Keynote Media Groups Certified Adviser på First North är Remium AB. Tel. +46 8 454 32 00, ca@remium.com DELÅRSRAPPORT 1 januari

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 DELÅRSRAPPORT 2014 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

Fibernät i Mellansverige AB (publ)

Fibernät i Mellansverige AB (publ) Fibernät i Mellansverige AB (publ) Halvårsrapport 2017 8 februari 30 juni 2017 KONTAKTINFORMATION Fibernät i Mellansverige AB (publ) ett företag förvaltat av Pareto Business Management AB Jacob Anderlund,

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2013

Delårsrapport Januari mars 2013 Delårsrapport Januari mars 2013 Period 1 januari - 31 mars 2013 Nettoomsättningen uppgår till 58 992 (43 057) kkr motsvarande en tillväxt om 37 %. Organisk tillväxt uppgår till 7 % Rörelseresultatet uppgår

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT Verkställande direktören och styrelsen för New Equity Ventures International AB avger härmed följande delårsrapport för perioden 2013-01-01-2013-06-30. * Periodens intäkter under första halvåret minskade

Läs mer

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet.

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet. 1(13) Styrelsen och verkställande direktören för NPP Holding AB får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Information om verksamheten

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 Insplanets resultat och omsättning utvecklas fortsatt starkt > Nettoomsättningen ökade med 180 procent till 23 974 (8 567) TSEK. > Rörelseresultatet förbättrades

Läs mer

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 DELÅRSRAPPORT 2011 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2011-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

Hexatronic presenterar finansiell information för kalenderår 2016

Hexatronic presenterar finansiell information för kalenderår 2016 Hexatronic Group AB (publ) 556168-6360 Pressmeddelande 29 maj 2017 Hexatronic presenterar finansiell information för kalenderår 2016 På årsstämman den 15 december 2016 i Hexatronic Group AB (publ) beslutade

Läs mer

Delårsrapport Januari mars Sportjohan AB (publ)

Delårsrapport Januari mars Sportjohan AB (publ) Delårsrapport Januari mars 2012 Sportjohan AB (publ) 556687-9564 Sammanfattning av delårsrapport Första kvartalet 2012 Nettoomsättningen uppgick till 298 044 SEK (1 267 045). Resultatet efter finansiella

Läs mer

Fortsatt försäljningstillväxt

Fortsatt försäljningstillväxt 1 januari 31 mars 2010 BM Impex erbjuder Nordiska bygg och fastighetsföretag ökad konkurrenskraft genom att tillhandahålla högkvalitativa, prisvärda insatsvaror i komponent respektive konceptform. Bolagets

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT 2014/2015 FÖR NOVUS

HALVÅRSRAPPORT 2014/2015 FÖR NOVUS HALVÅRSRAPPORT 2014/2015 FÖR NOVUS Kvartalet oktober -- december 2014/2015 -Nettoomsättningen uppgick till ksek 12 826 (11 958) -Rörelseresultatet uppgick till ksek 1 355 (1 566) -Rörelseresultat efter

Läs mer

Halvårsrapport Januari - juni 2014

Halvårsrapport Januari - juni 2014 Halvårsrapport Januari - juni 2014 Period 1 april 30 juni 2014 Nettoomsättningen uppgår till 81 127 (76 309) kkr motsvarande en tillväxt om 6 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till 9 664 (8

Läs mer

Investeringsaktiebolaget Cobond (publ)

Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) Årsredovisning för Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad verkställande direktör i Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) intygar härmed

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 AGES INDUSTRI AB (publ) Delårsrapport 1 januari s Delårsperioden Nettoomsättningen var 213 MSEK (179) Resultat före skatt uppgick till 23 MSEK (18) Resultat efter skatt uppgick till 18 MSEK (14) Resultat

Läs mer

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! #$%$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$' >&0*%#$'? >, -. :%' 3;84 "#$%"$&' ( )#*&%$)+#' >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.0%-#)' ( +#0%)-*#'! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', &-%*#' ( $+"%&*.'

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2016

Delårsrapport Januari mars 2016 Delårsrapport Januari mars 2016 Period 1 januari - 31 mars 2016 Nettoomsättningen uppgår till 72 353 (68 650) kkr motsvarande en tillväxt om 5,4 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till 2 339

Läs mer

Sida 1 av 9. Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN Rapportperioden

Sida 1 av 9. Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN Rapportperioden Sida 1 av 9 Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2009-01-01 2009-03-31 Rapportperioden 2009-01-01 2009-03-31 Koncernens nettoomsättning i första kvartalet uppgick till 819 (1 068) tkr.

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2011 Januari mars. Aktietorgetlistade bolaget Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2011.

DELÅRSRAPPORT 2011 Januari mars. Aktietorgetlistade bolaget Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2011. STOCKHOLM 2011-04-21 DELÅRSRAPPORT 2011 Januari mars Aktietorgetlistade bolaget Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2011. Viktiga händelser under första kvartalet Omsättningen

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ. Mertiva AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2013 augusti 2014

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ. Mertiva AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2013 augusti 2014 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ Mertiva AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2013 augusti 2014 Perioden 1 mars 2014 31 augusti 2014 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,2) MSEK Rörelseresultatet uppgick till -0,6(-2,9)

Läs mer

Kvartalsrapport januari - mars 2014

Kvartalsrapport januari - mars 2014 Kvartalsrapport januari - mars 2014 Omsättningen för januari-mars 2014 uppgick till 1 860 KSEK (4 980 KSEK) Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -196 KSEK (473 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

Delårsrapport H SWEMET AB. Epost Telefon ORG NUMMER

Delårsrapport H SWEMET AB. Epost Telefon ORG NUMMER Delårsrapport H1 2016 SWEMET AB ORG NUMMER Epost info@swemet.se Telefon 013-100580 Halvårsrapport januari - juni 2016 1 januari- 30 juni 2016 Nettoomsättningen minskade till 4865 (5967) TSEK Rörelseresultatet

Läs mer

Delårsrapport Januari - september 2016

Delårsrapport Januari - september 2016 Delårsrapport Januari - september 2016 Period 1 juli 30 september 2016 Nettoomsättningen uppgår till 90 929 (83 192) kkr motsvarande en tillväxt om 9,3 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till

Läs mer

Halvårsrapport Januari - juni 2016

Halvårsrapport Januari - juni 2016 Halvårsrapport Januari - juni 2016 Period 1 april 30 juni 2016 Nettoomsättningen uppgår till 100 849 (90 655) kkr motsvarande en tillväxt om 11,2 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till 10

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. jan-mars

DELÅRSRAPPORT. jan-mars DELÅRSRAPPORT jan-mars 2 0 1 7 2 3 DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2017 FÖRSTA KVARTALET 2017 Nettoomsättningen uppgick till 404 (393) tkr Rörelseresultatet uppgick till -5 136 (-6 928) tkr Kassaflödet från

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 1(10) Utveckling i Gävle AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Definition av nyckeltal framgår av årsredovisningen för 2016 FTA TREDJE KVARTALET 2017 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta

Definition av nyckeltal framgår av årsredovisningen för 2016 FTA TREDJE KVARTALET 2017 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta Q 3 Delårsrapport juli september 2017 Belopp i Mkr kvartal 3 jan-sep helår 2017 2016 2017 2016 2016 Nettoomsättning 256,9 245,4 851,0 847,4 1 109,2 Rörelseresultat före av- och nedskrivningar (EBITDA)

Läs mer

Att nettoomsättningen var lägre än föregående år förklaras av två extraordinära avtal under mars 2015.

Att nettoomsättningen var lägre än föregående år förklaras av två extraordinära avtal under mars 2015. Dignita Systems AB (publ), orgnr 556582-5964 Nettoomsättning uppgick till cirka 3,9 MSEK (4,9 MSEK) Rörelseresultat före avskrivning (EBITDA) uppgick till cirka 95 KSEK (43 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

Bokslutskommuniké januari december 2012

Bokslutskommuniké januari december 2012 Q4 Bokslutskommuniké januari december 2012 Januari - December 2012 1 Rörelsens intäkter för perioden i bolaget uppgick till 4,7 (17,7) tkr Rörelseresultatet uppgick till - 1 008,0 (- 1 886,2) tkr Årets

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

Koncernen. Avskrivningar Avskrivningarna för första halvåret 2011 uppgick till 9,8 Mkr (10,0).

Koncernen. Avskrivningar Avskrivningarna för första halvåret 2011 uppgick till 9,8 Mkr (10,0). Q2 Delårsrapport januari juni 2011 Koncernen Januari - Juni April - Juni Nettoomsättning 236,4 Mkr (232,8) Nettoomsättning 113,4 Mkr (117,7) Resultat före skatt 41,2 Mkr (38,7) Resultat före skatt 20,2

Läs mer

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden 2010 nr 2 AB (publ)

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden 2010 nr 2 AB (publ) Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden 2010 nr 2 AB (publ) (556789-7177) Räkenskapsåret 100701 101231 Hyresfastighetsfonden 2010 nr 2 AB (publ) Årsredovisning Sida 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen

Läs mer

Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012

Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012 Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012 Nettoomsättning under 2012 för Mabi Rent AB var 235 263 TKR (151 802), en ökning med 65% jämfört med 2011. Resultat efter finansiella poster var 3 298 TKR (6

Läs mer

Bokslutskommuniké Sleepo AB (publ) (SLEEP) 29 juli 2016 Styrelsen för Sleepo AB

Bokslutskommuniké Sleepo AB (publ) (SLEEP) 29 juli 2016 Styrelsen för Sleepo AB Bokslutskommuniké 2015-06-01 2016-05-31 Sleepo AB (publ) 556857-0146 (SLEEP) 29 juli 2016 Styrelsen för Sleepo AB Sleepo AB är ett e-handelsbolag som säljer möbler och heminredning på nätet med ett uttalat

Läs mer

* Resultat per aktie före och efter utspädning FÖRSTA TREDJE KVARTALET 2016 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta

* Resultat per aktie före och efter utspädning FÖRSTA TREDJE KVARTALET 2016 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta Q 3 Delårsrapport januari september 2016 Belopp i Mkr kvartal 3 jan-sep helår FÖRSTA TREDJE KVARTALET 2016 2016 2015 2016 2015 2015 Nettoomsättning 245,4 261,8 847,4 842,8 1 112,6 Rörelseresultat 18,9

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Vita Huset i Nyköping AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ)

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) (556817-1812) Räkenskapsåret 100831-101231 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB Årsredovisning Sida 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för SchoolSoft Svenska AB Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01 -- 2010-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Delårsrapport för januari-mars 2015

Delårsrapport för januari-mars 2015 Delårsrapport för januari-mars 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-03-31 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Styrelsen för Flygpoolen i Stockholm AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Å R S R E D OV I S N I N G 2015

Å R S R E D OV I S N I N G 2015 ÅRSREDOVISNING 2015 KONTOR I STOCKHOLM GÖTEBORG KARLSTAD ANTAL RESENÄRER 2015 22 450 2015 I KORTHET EBITA 15,2Mkr OMSÄTTNING 455Mkr 893 000 61% BESÖKARE ONLINE KÖP ONLINE 87 ANSTÄLLDA 79% KVINNOR Innehåll

Läs mer

Inission AB (publ) Delårsrapport januari-juni 2015

Inission AB (publ) Delårsrapport januari-juni 2015 Inission AB: org.nr 556747-189 Stålvägen 4, 684 92 Munkfors www.inission.com För mer information kontakta Fredrik Berghel, Koncernchef +46 732 2 22 1 fredrik.berghel@inission.com Inission AB (publ) Delårsrapport

Läs mer

GOODCAUSE HOLDING AB

GOODCAUSE HOLDING AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GOODCAUSE HOLDING AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GoodCause Holding AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll

Läs mer

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden.

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Delårsrapport januari - september 2008 Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Rörelseresultatet uppgick till 0,9 MSEK (1,8) för kvartalet och

Läs mer

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857.

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. REVISIONSBERÄTTELSE Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Kommentarer från VD. Per Holmberg, VD

Kommentarer från VD. Per Holmberg, VD Orderingång 69,3 MSEK (42,4) Omsättning 63,7 MSEK (43,7) Bruttomarginal 41,1 procent (45,7) Rörelseresultat 6,0 MSEK (2,4) Resultat efter skatt 5,2 MSEK (2,0) Kommentarer från VD JLT gick in i med en stark

Läs mer

Mot bakgrund av utvecklingen i Mabi Sverige AB har styrelsen valt att skriva upp aktierna i bolaget med 10 MSEK vilket inte är resultatpåverkande.

Mot bakgrund av utvecklingen i Mabi Sverige AB har styrelsen valt att skriva upp aktierna i bolaget med 10 MSEK vilket inte är resultatpåverkande. Bokslutskommuniké 2013 Nettoomsättning under 2013 för Mabi Rent AB var 356 051 TKR (235 263) med ett resultat efter finansiella poster på -16 070 TKR (1 944). Resultat per aktie efter skatt för perioden

Läs mer

Mertiva DELÅRSRAPPORT. Mertiva AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2014 februari 2015

Mertiva DELÅRSRAPPORT. Mertiva AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2014 februari 2015 DELÅRSRAPPORT AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2014 februari 2015 Perioden 1 september 2014 28 februari 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK Rörelseresultatet uppgick till - 0,4 (-

Läs mer

Wonderful Times Group AB (publ) Delårsrapport. Januari - Mars Wonderful Times Group AB (publ)

Wonderful Times Group AB (publ) Delårsrapport. Januari - Mars Wonderful Times Group AB (publ) Delårsrapport Januari - Mars 213 Wonderful Times Group AB (publ) 1 Januari - mars 213 Viktig utveckling av WTG under en svag konjunktur Framtidsbedömning 2 Vd-kommentar Om Wonderful Times Group Omsättning

Läs mer

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG Q 2 Delårsrapport januari juni 2015 Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr 556051-0207 Belopp i Mkr kvartal 2 jan-jun helår 2015 2014 2015 2014 2014 Nettoomsättning 288,4 262,1 581,0 487,8 969,0 Rörelseresultat

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 april juni 2016

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 april juni 2016 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 april 2016 30 juni 2016 April Juni 2016 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -1,7 (-0,8) MSEK. Resultat efter

Läs mer

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i C-Rad AB (publ)

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i C-Rad AB (publ) Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i C-Rad AB (publ) Tillägg till prospekt Detta dokument ( Tilläggsprospektet ) har upprättats av C-Rad AB (publ) 556663-9174 ("C-RAD" eller

Läs mer

Net Gaming Europe AB (publ)

Net Gaming Europe AB (publ) Delårsrapport för perioden 1 januari 30 september 2013 Samtliga belopp i rapporten avser koncernen och anges i tkr, om inte annat anges. Beloppen inom parentes avser motsvarande period förra året. Casinotillväxt,

Läs mer

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ)

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Januari mars 2010 Nettoomsättningen uppgick till 14,9 (12,4) MSEK +20% EBITDA 0,6 (0,2) MSEK Resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

Q 4 Bokslutskommuniké

Q 4 Bokslutskommuniké Q 4 Bokslutskommuniké januari december 2015 Belopp i Mkr kvartal 4 jan-dec FJÄRDE KVARTALET 2015 JANUARI-DECEMBER 2015 2015 2014 2015 2014 Nettoomsättning 269,7 243,0 1 112,6 969,0 Rörelseresultat 7,8

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för Vindico Security AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Styrelsen och verkställande direktören för Vindico Security AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret Årsredovisning 2006 Styrelsen och verkställande direktören för Vindico Security AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006. Förvaltningsberättelse Verksamhet Bolaget bedriver handel med

Läs mer

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké Happy minds make happy people H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké 212 Bokslutskommuniké Väsentliga händelser under 212 Redan under 211 aviserade vi att planen för att nå ett kostnadseffektivare

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Q3 2011 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT Q3 2011 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT Q3 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER STYRELSEN FÖR MOBISPINE AB Väsentliga händelser under perioden Mobispine har nu lyckats med överflyttning av i princip samtliga operatörskontrakt

Läs mer

Delårsrapport. för. januari-mars 2016

Delårsrapport. för. januari-mars 2016 Delårsrapport för januari-mars 2016 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2016-03-31 Delårsrapport för perioden 2016-01-01 2016-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 Januari Mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 0,5 (-0,6) MSEK. Resultat

Läs mer

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013 Ökad omsättning Perioden januari mars Omsättningen ökade till 61,9 MSEK (58,7), vilket ger en tillväxt om 6 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (4,5) vilket ger en rörelsemarginal om 6,9 % (7,7)

Läs mer

SKANSKA FINANCIAL SERVICES AB (publ) Org nr

SKANSKA FINANCIAL SERVICES AB (publ) Org nr BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI - 31 DECEMBER 2015 Kommentarer koncernen Koncernens räntenetto uppgick 2015 till 416 Mkr (338). Det ökade räntenettot beror på högre ränteintäkter till följd av ökad koncernintern

Läs mer

Delårsrapport januari-mars 2017

Delårsrapport januari-mars 2017 Acrinova AB (publ) Delårsrapport januari-mars 2017 Acrinova AB (publ) Delårsrapport januari-mars 2017 Sida 1 av 11 Väsentliga händelser under perioden Fastighets AB Lennart B Eriksson som Acrinova äger

Läs mer

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012 Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012 Nettoomsättning 15 105 (12 816) KSEK Rörelseresultat 2 505 (2 806) KSEK Resultat efter skatt 1 873 (2 077) KSEK Resultat per aktie 0,43 (0,51)

Läs mer

Årsredovisning för. Spiffx AB Räkenskapsåret

Årsredovisning för. Spiffx AB Räkenskapsåret Årsredovisning för Spiffx AB Räkenskapsåret 2013-07-01-2014-06-30 Spiffx AB 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Spiffx AB, får härmed avge årsredovisning för 2013-07-01-2014-06-30.

Läs mer

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143 Delårsrapport, Fortsatt fokus på att öka antalet kunduppdrag Under tredje kvartalet 2014 visade Vendator ett negativt resultat. Rörelsemarginalen för koncernen uppgick till -3,2 procent och rörelseresultatet

Läs mer

GOODCAUSE HOLDING AB

GOODCAUSE HOLDING AB GoodCause Holding AB Org nr 556672-9769 ÅRSREDOVISNING 2006 GOODCAUSE HOLDING AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GoodCause Holding AB får härmed avge årsredovisning för sitt andra räkenskapsår,

Läs mer

EVERYSPORT MEDIA GROUP AB (Publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2017

EVERYSPORT MEDIA GROUP AB (Publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2017 EVERYSPORT MEDIA GROUP AB (Publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2017 DELÅRSRAPPORT JAN-MARS 2017 SAMMANFATTNING JANUARI MARS 2017 Nettoomsättning: 22,1 mkr (9,9 mkr), tillväxt: 123% Rörelseresultat, EBITDA:

Läs mer

ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012

ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012 Ale Energi AB ägs till 9 procent av Ale kommun och till 91 procent av Göteborg Energi AB. Företaget är moderföretag till Ale Fjärrvärme AB som ägs till 100 procent. ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012 Innehåll

Läs mer

HomeMaid AB (publ) HomeMaid AB (publ)

HomeMaid AB (publ) HomeMaid AB (publ) HomeMaid AB (publ) Halvårsrapport för perioden 1 januari - 30 juni 2011 Period 1 april - 30 juni 2011 - Nettoomsättningen uppgår till 36 429 (33 191) kkr motsvarande en tillväxt om 10 %. Den organiska

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT 2015/2016 FÖR NOVUS

HALVÅRSRAPPORT 2015/2016 FÖR NOVUS HALVÅRSRAPPORT 2015/2016 FÖR NOVUS Kvartalet oktober -- december 2015/2016 -Nettoomsättningen uppgick till ksek 12 547 (12 826) -Rörelseresultatet uppgick till ksek 2 370 (1 355) -Rörelseresultat efter

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 2010-01-01 2010-12-31

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 2010-01-01 2010-12-31 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 20100101 20101231 Koncernens rörelseintäkter uppgick till 1 351,6 (1 132,5) MSEK, en ökning med 19%. Koncernens rörelseresultat uppgick till 251,4 (171,7)

Läs mer

Koncernen. Nettoomsättning och resultat. Marknadsutsikter Investeringar. Avskrivningar Avskrivningarna 2011 uppgick till 19,8 Mkr (20,0).

Koncernen. Nettoomsättning och resultat. Marknadsutsikter Investeringar. Avskrivningar Avskrivningarna 2011 uppgick till 19,8 Mkr (20,0). Q4 Bokslutskommuniké januari december 2011 Koncernen januari december oktober december Nettoomsättning 436,7 Mkr (435,4) Nettoomsättning 112,2 Mkr (114,1) Resultat före skatt 68,1 Mkr (62,0) Resultat före

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006 1 DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006 Delårsrapporten i korthet Omsättningen uppgick till 364,4 MSEK (249,0), en ökning med 46%. Rörelseresultatet ökade med 80% till 25,7 MSEK (14,3), vilket ger

Läs mer

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GodEl Sverige AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll Sida

Läs mer

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Resultatet efter finansiella poster blev för helåret 13,2 Mkr (1,3) Omsättningen ökade med 54,7% till 24,9 Mkr (16,1) Nettomarginalen

Läs mer

Bokslutskommuniké för koncernen

Bokslutskommuniké för koncernen Bokslutskommuniké för koncernen januari december 2014 Dubblerat resultat och höjd utdelning oktober-december januari-december Nettoomsättning 103,6 Mkr (100,0) Nettoomsättning 381,8 Mkr (369,9) Resultat

Läs mer

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2012-07-01-2013-06-30

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2012-07-01-2013-06-30 Årsredovisning för Spiffx AB Räkenskapsåret 2012-07-01-2013-06-30 Spiffx AB 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Spiffx AB, får härmed avge årsredovisning för 2012-07-01-2013-06-30.

Läs mer

Kvartalsrapport januari-mars 2010 januari mars 2010

Kvartalsrapport januari-mars 2010 januari mars 2010 Kvartalsrapport januari-mars 2010 januari mars 2010 Free2move laddar för kraftig expansion Nettointäkterna Q1 uppgick till 2,5 MSEK Rörelseresultatet uppgick till 0,5 MSEK Orderstock 14,2 MSEK 2,5 2 1,5

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Växjö Golfklubb Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2016-01-01-2016-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548 resultaträkning Enligt Nettoomsättning 10 511 10 511 Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187 Personalkostnader -4 548-4 548 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -33-33 Avskrivningar

Läs mer

Delårsrapport. för. januari-september 2015

Delårsrapport. för. januari-september 2015 Delårsrapport för januari-september 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-09-30 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-09-30 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer