Bekämpande av tvångsarbete. Handbok för arbetsgivare och näringsliv. Bekämpande av tvångsarbete Handbok för arbetsgivare och näringsliv

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bekämpande av tvångsarbete. Handbok för arbetsgivare och näringsliv. Bekämpande av tvångsarbete Handbok för arbetsgivare och näringsliv"

Transkript

1 1 Inledning och överblick Vanliga frågor från arbetsgivare Riktlinjer för bekämpande av tvångsarbete Checklista och guide för kontroll av uppställda krav Förslag på åtgärder Tips för vidtagande av åtgärder Goda exempel fallstudier De benämningar som används i ILO:s publikationer, vilka överensstämmer med Förenta nationernas praxis, och presentationen av materialet i dessa, är inte på något sätt uttryck för Internationella arbetsbyråns åsikter gällande den rättsliga statusen för något land, område eller territorium, eller för deras myndigheter, eller gällande avgränsning av dessas gränser. Ansvaret för de åsikter som uttrycks i undertecknade artiklar, studier och andra bidrag ligger helt hos respektive författare, och publiceringen utgör inte något godkännande från Internationella arbetsbyråns sida av de åsikter som uttrycks däri. Hänvisningar till företagsnamn och kommersiella produkter och förfaranden innebär inte att Internationella arbetsbyrån stödjer dem, och eventuell underlåtenhet att nämna ett särskilt företag, en särskild produkt eller ett särskilt förfarande är inte ett tecken på ogillande. Bekämpande av tvångsarbete Handbok för arbetsgivare och näringsliv Bekämpande av tvångsarbete Handbok för arbetsgivare och näringsliv ISBN

2 Den ursprungliga utgåvan av denna publikation publicerades av Internationella arbetsbyrån, Genève, med titeln Bekämpande av tvångsarbete. Handbok för arbetsgivare och näringsliv. Copyright 2008 Internationella arbetsorganisationen. Reviderad och uppdaterad version copyright Svensk översättning copyright 2015 APAV. Översatt och återgiven med tillstånd. ILO tar inget ansvar för den svenska översättningens giltighet eller fullständighet, för eventuella oriktigheter, fel eller försummelser eller för konsekvenserna av dess användning. TITEL: Bekämpande av tvångsarbete - Handbok för arbetsgivare och näringsliv ISBN: DEP. LEGAL: /15 Denna handbok översattes och omarbetades 2015 med ekonomiskt stöd från Europeiska kommissionen DG Home Affairs Prevention and Fight against Crime, för Project Briseis fight against human trafficking for forced labour, som har letts av The Portuguese Association for Victim Support (APAV Portugal) med följande partner: Brottsoffermyndigheten/The Crime Victim Compensation and Support Authority (Sverige), Tavistock Institute of Human Relations (Storbritannien) och Fundației pentru o societate deschisă/the Foundation for an Open Society (Rumänien). Det är APAV som står bakom innehållet och Europeiska kommissionen kan inte göras ansvarig för användning av informationen som finns tillgänglig i denna manual. APAV Associação Portuguesa de Apoio à Vítima Rua José Estêvão, 135 A Lisboa - Portugal Tel Fax

3 Innehåll Inledning och överblick Vanliga frågor från arbetsgivare Riktlinjer för bekämpande av tvångsarbete Checklista och guide för kontroll av uppställda krav Förslag på åtgärder Tips för vidtagande av åtgärder Goda exempel fallstudier

4

5 Bekämpande av tvångsarbete Handbok för arbetsgivare och näringsliv 1 Inledning och överblick

6 1

7 Förord Tvångsarbete är enhälligt fördömt och förbjudet. Många av oss kanske tror att problemet inte längre existerar och att det har eliminerats helt. Tyvärr stämmer inte detta helt och det finns bevis för att det finns olika typer av tvångsarbete i vissa länder världen över. Problemet med tvångsarbete är föremål för brett ratificerade internationella instrument och inom den privata sektorn avser många normer, överenskommelser och initiativ förbud mot tvångsarbete. Elimineringen av alla former av tvångsarbete eller obligatoriskt arbete är i synnerhet en av de grundläggande principerna som är förankrade i ILO:s deklaration från 1998 om grundläggande principer och rättigheter i arbetslivet. Även om problemet med tvångsarbete behandlas i många internationella instrument är förståelsen av det liten, och ibland till och med ignoreras det. Inom företagsvärlden har tvångsarbete kanske inte varit en prioriterad fråga tidigare, men idag finns ett växande intresse av att undvika risken att förknippas med det, särskilt genom verksamheter i distributionskedjan. Idag har växande globaliseringsprocesser öppnat upp ekonomier och distributionskedjor växer allt mer. Å ena sidan har näringslivet förstärkt och fördjupat sin hantering av distributionskedjan. Å andra sidan är allmänheten mer medveten om internationell utveckling och blir medveten om tvångsarbete genom icke-statliga organisationer, lobbygrupper, media och liknande, där tvångsarbete har hamnat i större fokus genom vissa aktuella välkända exempel. Denna handbok för arbetsgivare och näringsliv innehåller utmärkta praktiska verktyg och vägledning för att hjälpa näringslivet och dess organisationer att identifiera och förhindra tvångsarbete. Internationella arbetsgivarorganisationen lovordar de ansträngningar som gjorts inom ILO:s särskilda åtgärdsprogram om tvångsarbete i dess första initiativ att utveckla en uppsättning praktiska verktyg särskilt för den privata sektorn. Internationella arbetsgivarorganisationen har varit nära involverad i detta initiativ och vi är säkra på att denna handbok kommer att hjälpa arbetsgivarorganisationer och deras medlemmar att förstå problemet med tvångsarbete, vidta nödvändiga åtgärder för att undvika att bli inblandade i tvångsarbete och att bidra till att helt eliminera tvångsarbete och obligatoriskt arbete. Antonio Peñalosa Generalsekreterare Internationella arbetsgivarorganisationen 1 7

8 Inledning Denna handbok syftar till att möta det växande behovet hos arbetsgivarorganisationer och enskilda företag världen över av vägledning avseende vad tvångsarbete är, hur det kan påverka affärsverksamheten och vad aktörer i företagsvärlden kan göra för att tackla problemen. Tvångsarbete håller på att bli en betydande risk för arbetsgivare, inte bara för små företag i den formella ekonomins marginaler i utvecklingsländer, utan även för multinationella företag med komplexa distributionskedjor och utkontrakteringsverksamheter. ILO uppskattar att 80 % av allt tvångsarbete sker inom den privata ekonomin. Även om en stor del av detta finns inom den informella ekonomin har flera stora företag nyligen tvingats hantera anklagelser om tvångsarbete. Samtidigt som många enskilda företag nu har bestämmelser mot tvångsarbete inskrivna i sin uppförandekod, och revisionsbyråer allt mer erbjuder sina tjänster i frågan, förekommer svåra diskussioner om vad tvångsarbete faktiskt är. Det kan ta subtila former och kan vara svårt att förstå och upptäcka utan tydlig vägledning som baseras på innehållet i ILO:s konventioner om tvångsarbete och på överläggningarna inom dess kontrollorgan. Denna första version av en handbok syftar till att fylla ett sådant tomrum. Den har utarbetats i nära samarbete med Internationella arbetsgivarorganisationen och stödjer sig på samråd med arbetsgivare och aktörer i företagsvärlden i olika regioner. Vid alla dessa möten uttrycktes tydligt efterfrågan på sådan vägledning samt exempel på god affärspraxis och rådgivning om hur problemet kan avhjälpas. Denna första version innehåller enbart några goda exempel, men läsare uppmanas aktivt att dela med sig så att kommande versioner kan göras rikare. Handboken utarbetades av Philip Hunter vid SAP-FL-programmet (det särskilda åtgärdsprogrammet för bekämpande av tvångsarbete) inom ramen för ett expertgruppinitiativ rörande hantering i distributionskedjan vid FN:s initiativ mot människohandel. Detta har inbegripit samarbete med flera ILO-avdelningar, i synnerhet de som arbetar med internationella arbetsnormer, arbetsgivarverksamhet, multinationella företag, social dialog och bättre arbete samt barnarbete. Vi riktar vårt tack till de många externa granskare från arbetsgivarorganisationer, näringslivet och det civila samhället som tog sig tid att granska det ursprungliga utkastet, lämna ovärderliga synpunkter och säkerställa att dessa vägledande verktyg är relevanta 1 8 1

9 för näringslivet. Särskild tacksamhet riktas till David Arkless, förste vice vd för globala frågor och Branka Minic vid Manpower Inc. för ovärderlig hjälp med att göra den externa granskningen möjlig. Stort tack riktas även till Internationella arbetsgivarorganisationens Brent Wilton och Barbara Leon som lämnade utförliga kommentarer till tidigare utkast. Roger Plant Chef för det särskilda åtgärdsprogrammet för bekämpande av tvångsarbete 1 9

10 1 10 1

11 I Inledning Tvångsarbete och det tvångsarbete som människohandel leder till blir allt viktigare frågor för arbetsgivarorganisationer och företag. Syftet med denna handbok är att hjälpa aktörer i företagsvärlden att inom deras inflytandeområden ta itu med frågan, förse dem med praktiska verktyg och vägledande material för att hjälpa dem att identifiera och förhindra tvångsarbete samt vidta avhjälpande åtgärder, när så krävs. Arbetsgivarorganisationer och företag har en central roll att spela vid bekämpande av alla former av tvångsarbete eller obligatoriskt arbete. I synnerhet arbetsgivarorganisationer är strategiskt välplacerade för att tillhandahålla institutionellt engagemang och hållbarhet, och involvering av näringslivet är avgörande för hur framgångsrik ILO:s kampanj för att eliminera allt tvångsarbete innan 2015 kommer att bli. Det finns många anledningar till varför företag och arbetsgivarorganisationer bör spela en central roll i den globala kampen för att stoppa tvångsarbete och handel med människor: Rättslig efterlevnad: Nästan alla av ILO:s medlemsstater har ratificerat konventionerna 29 och 105 om tvångsarbete eller obligatoriskt arbete och stater som har ratificerat Palermoprotokollet mot människohandel är skyldiga att kriminalisera denna verksamhet. Detta innebär att tvångsarbete och handel med människor är straffbara brott i de flesta länder i världen och att företag som funnits delta i sådan verksamhet riskerar åtal. 1 Hantering av risk och rykte: För att vara framgångsrika måste företag hantera risker i en miljö där risker inte är statiska och kan uppstå genom handlingar som utförs av företaget självt, dess leverantörer och andra aktörer. Anklagelser om tvångsarbete och människohandel utgör såväl rättsliga risker som allvarliga hot mot varumärkets och företagets rykte. Tvångsarbete i globala distributionskedjor: Globalisering och de växande kopplingarna mellan länder och företag har gjort tvångsarbete och människohandel till viktiga frågor i globala distributionskedjor. 1 Observera att det inte är möjligt enligt svensk rätt att åtala ett företag. 1 11

12 Uppförandekoder och företagens sociala ansvar (CSR): Eliminering av tvångsarbete är en viktig del av uppförandekoder och andra CSR-initiativ. Företag i synnerhet sådana som försörjer konsumentmarknader och har ett betydande varumärkesvärde står inför nya och växande förväntningar på att produktionen uppfyller kriterier gällande sociala och mänskliga rättigheter. Tvångsarbete och människohandel är moraliskt oacceptabelt. Handbokens syften Denna handbok riktar sig till arbetsgivarorganisationer och ett brett spektrum av företagsaktörer inbegripet små och medelstora företag, multinationella företag, exportorienterade företag och företag som verkar i globala distributionskedjor. Chefer inom den högsta ledningen, HR-personal, personal som arbetar med inköp och social uppfyllelse samt sociala revisorer är bland de som häri kan hitta tekniskt material och information som kommer att hjälpa dem i deras dagliga arbete. Organisationer inom den bredare CSR-gemenskapen samt företag som tillhandahåller ledningstjänster till exempel konsulter eller företag som arbetar med kvalitetskontroll kommer också att vara hjälpta av denna handbok. Handbokens huvudsakliga syfte är att hjälpa företag och arbetsgivarorganisationer att förstå och tackla de olika dimensioner och frågor som knyter an till tvångsarbete och människohandel samtidigt som det erkänns att varje företag och organisation är unikt/unik och har olika behov och prioriteringar. Dessa fenomen är globala och påverkar för närvarande alla länder i världen. Tvångsarbete utgör därför en betydande risk för globala företag såväl som deras nationella och internationella företrädare. Handboken har följande specifika syften: Att upplysa om tvångsarbete och människohandel, vad det är och var det förekommer; Att tillhandahålla praktiskt material och vägledning till olika aktörer inom företagsvärlden samt arbetsgivarorganisationer för att uppmuntra till insatser för att bekämpa tvångsarbete och människohandel; Att stödja arbetsgivare i deras åtaganden i frågorna och föreslå särskilda åtgärder för att hjälpa dem att handla förebyggande mot risken för tvångsarbete; Att göra det möjligt att bättre förstå internationella normer i dessa frågor;

13 Att uppmuntra en approach för ett brett partnerskap i kampen mot tvångsarbete och människohandel genom att aktivt engagera aktörer i företagsvärlden till global handling; Att fungera som en resursbok och en guide till vidare läsning. Hur handboken bör användas Denna handbok har utformats så att den kan användas praktiskt inom företagsvärlden. Den består av fristående verktyg och häften som ger praktisk vägledning som kan hjälpa företag att ta itu med tvångsarbete. I handboken presenteras bakgrundsinformation, den senaste statistiken om tvångsarbete och människohandel, en överblick över nyckelfrågor och hänvisningar för vidare läsning. Den antar en sektoröverskridande approach och presenterar information från olika regioner, länder, arbetsgivarorganisationer och företag av olika storlek. Genom hela handboken illustreras åtgärder som redan håller på att vidtas med konkreta exempel. Handboken utgörs av följande specifika råd: Vanliga frågor från arbetsgivare: En referensguide för chefer, HR-personal och andra som innehåller svar på de vanligaste frågorna från arbetsgivare. Guiden berör komplicerade frågor såsom arbete i fängelse, påtvingad övertid och skuldslaveri i ett lättanvänt format. Riktlinjer för bekämpande av tvångsarbete: En uppsättning principer som baseras på ILO:s standarder och rättslära till vägledning för näringslivets åtgärder mot tvångsarbete och människohandel. Checklista och guide för kontroll av uppställda krav: En checklista som är utformad för sociala revisorer och andra yrkesverksamma och som är avsedd att användas för bedömningar på företagsnivå. Verktyget inbegriper en rad frågor samt policyvägledning och teknisk rådgivning om hur bedömningen ska genomföras. Förslag på åtgärder: Här presenteras de viktigaste åtgärder som företag och arbetsgivarorganisationer kan vidta för att ta itu med tvångsarbete på företagsnivå, nationell nivå och branschnivå samt i globala distributionskedjor. Guide för att agera: En uppsättning praktiska referensguider som identifierar några av de konkreta åtgärder som företag kan vidta och dra nytta av vid arbetet mot tvångsarbete och människohandel. 1 13

14 Fallstudier: Utvalda exempel på åtgärder som vidtagits av företag och branscher som visar på mångfalden av metoder som sådana aktörer kan använda sig av i arbetet mot tvångsarbete på arbetsplatsen och inom distributionskedjorna. Dessa fallstudier har utarbetats med hjälp av offentligt tillgängliga källor. Definitioner och begrepp Tvångsarbete Den internationellt erkända definitionen av tvångsarbete finns i ILO:s konvention nr 29 (1930). Enligt denna konvention är tvångsarbete varje arbete eller tjänst, som avfordras en person under hot om något slag av straff och till vars utförande ifrågavarande person icke erbjudit sig av fri vilja. De viktigaste delarna i denna definition är: Varje arbete eller tjänst: Detta omfattar alla typer av arbete, tjänster och sysselsättning, oavsett bransch, sektor eller yrke där dessa återfinns, och omfattar laglig och formell sysselsättning samt olaglig och informell sysselsättning. En person: Detta avser såväl vuxna som barn, oaktat deras nationalitet, och det anses irrelevant om personen är medborgare i landet där tvångsarbetet har identifierats. Hot om något slag av straff: Detta kan avse brottsliga påtryckningsmedel samt olika former av tvång såsom hot, våld, kvarhållande av id-handlingar, fängsligt förvar eller utebliven betalning av lön. Straffet kan även ske i form av rättsförlust eller förlust av privilegier. Fri vilja: Detta avser arbetstagarens samtycke att ingå anställning och dennes frihet att när som helst lämna anställningen med rimligt varsel i enlighet med nationell lag eller nationella kollektivavtal. I allt väsentligt befinner sig en person i tvångsarbete om denne inträder i arbete eller tjänst mot sin vilja och inte kan lämna detta/denna utan att straffas eller hotas med straff. Det behöver inte vara fysiska straff eller inspärrning; det kan även vara av annan typ, såsom rättsförlust eller förlust av privilegier. I ruta 1 finns en lista över exempel som illustrerar olika aspekter av denna definition

15 Ruta 1: Identifiering av tvångsarbete i praktiken Avsaknad av samtycke till att arbeta ( vägen in i tvångsarbete) Födsel i/intvingande i slavstatus eller fängslad status Fysiskt bortförande eller människorov Försäljning av en person till annans ägo Fysisk inspärrning på arbetsplatsen i fängelse eller i privat internering Psykiskt tvång, dvs. en arbetsbefallning som backas upp med ett trovärdigt hot om straff för arbetsvägran Påtvingad skuldsättning (genom förfalskning av konton, uppblåsta priser, minskat värde på varor eller tjänster som producerats, överdrivna räntekostnader etc.) Bedräglighet eller falska löften gällande typen av arbete och arbetsvillkoren Innehållande och utebliven betalning av löner Kvarhållande av id-handlingar eller andra värdefulla personliga tillhörigheter Hot om straff (medel för att kvarhålla någon i tvångsarbete) Fysiskt våld mot arbetstagaren eller familjemedlemmar eller närstående Sexuellt våld Hot om) övernaturlig vedergällning Fängslande eller annan fysisk fångenskap Ekonomiska straff Angivelse till myndigheter (polis, invandrarmyndighet etc.) och förvisning Uteslutning från framtida anställning Uteslutning från gemenskap och umgängesliv Fråntagande av rättigheter eller privilegier Berövande av mat, skydd eller andra nödvändigheter Övergång till ännu värre arbetsförhållanden Förlust av social ställning Människohandel Människohandel kan leda till tvångsarbete. Det omfattar förflyttning av en person, vanligtvis över internationella gränser, i syfte att utnyttja denna person. Under senare år har människohandel tagit nya former och dimensioner, ofta kopplat till utveckling inom informationsteknik, transport och gränsöverskridande organiserad brottslighet. Den påverkar såväl utvecklingsländer och länder i omvandling som industrialiserade länder med marknadsekonomi års Palermoprotokoll (se bilaga 1) innehåller en grundläggande definition av människohandel. Denna definition skiljer människohandel från människosmuggling genom att fokusera på delarna som rör utnyttjande, vilseledande och tvång. 2 I protokollet anges följande: 2 Definitionen av människosmuggling ges i tilläggsprotokollet mot människosmuggling land-, luft- och sjövägen till Förenta nationernas konvention mot gränsöverskridande organiserad brottslighet. I denna fastslås följande: med människosmuggling menas främjande, i syfte att direkt eller indirekt uppnå en ekonomisk eller annan materiell vinning, av en persons olagliga inresa i en stat som är bunden av protokollet och i vilken han eller hon inte är medborgare eller stadigvarande bosatt. 1 15

16 handel med människor: rekrytering, transport, överföring, hysande eller mottagande av personer genom hot om eller bruk av våld eller andra former av tvång, bortförande, bedrägeri, vilseledande, maktmissbruk eller missbruk av en persons utsatta belägenhet eller givande eller mottagande av betalning eller förmåner för att erhålla samtycke av en person som har kontroll över en annan person i syfte att utnyttja denna person. Utnyttjande skall innebära åtminstone utnyttjande av andras prostitution eller andra former av sexuellt utnyttjande, tvångsarbete eller tvångstjänst, slaveri eller med slaveri jämförbara bruk och sedvänjor, träldom eller avlägsnande av organ. Denna definition är ganska komplicerad, men den betonar följande nyckelpunkter: Aktiviteter: Dessa inbegriper alla etapper av handelscykeln, nämligen rekrytering, transport, överföring, hysande eller mottagande av en person. Medel: Dessa kan inbegripa hot om eller bruk av våld, bedrägeri, bortförande, tvång, bedrägeri, hot och maktmissbruk eller missbruk av en persons utsatta belägenhet. Syfte: Detta är utnyttjande, inbegripet tvångsarbete, slaveri och träldom. I Palermoprotokollet görs åtskillnad mellan handel med barn (under 18 år) och vuxna. Rekrytering och transport av ett barn i syfte att utnyttjas av tredje part anses vara handel med människor även om det inte inbegriper de olagliga metoder som identifieras i definitionen. För ILO är det viktigt att förtydliga att inte allt tvångsarbete är ett resultat av människohandel och att inte alla handlingar som är förknippade med människohandel nödvändigtvis leder till tvångsarbete. Företagens sociala ansvar ILO definierar företagens sociala ansvar som ett sätt på vilket företag beaktar den inverkan deras verksamhet har på samhället och fastställer sina principer och värderingar både i sina egna interna metoder och förfaranden och i sitt samspel med andra aktörer. Företagens sociala ansvar är ett frivilligt, företagsdrivet initiativ och avser aktiviteter som anses gå utöver vad som lagen föreskriver. De viktigaste delarna i ILO:s definition är: Fri vilja: Företag antar frivilligt socialt ansvarsfullt beteende genom att gå utöver sina lagliga skyldigheter;

17 Integrerat: Företagens sociala ansvar är en integrerad del av företagsledning och är således åtskilt från filantropi; och Systematiskt: Socialt ansvarsfulla handlingar är systematiska, inte sporadiska. ILO:s referenspunkt gällande företagens sociala ansvar är trepartsdeklarationen om principer för multinationella företag och socialpolitik. 3 Denna deklaration är det enda internationella instrument som riktar sig mot företag som har godkänts av regeringar och arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer. Även ILO:s deklaration om grundläggande principer och rättigheter i arbetslivet är ett viktigt främjande instrument. Det förpliktigar ILO:s medlemsstater att respektera och främja fyra kärnprinciper för arbete, inbegripet eliminering av tvångsarbete, oaktat om de har ratificerat de relevanta konventionerna. 4 De principer och rättigheter som fastställts i denna deklaration omfattar även FN:s Global Compactinitiativets principer. Sedan initiativets inledande år 1999 har ILO aktivt samarbetat med Global Compacts huvudkontor och dess medlemsbyråer inom FN antogs FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter, vilka förstärker detta initiativ. I punkt 12 i de vägledande principerna anges följande: De mänskliga rättigheter som företagen förväntas respektera är de internationellt erkända mänskliga rättigheterna och då avses, som ett minimum, de mänskliga rättigheter som kommer till uttryck i International Bill of Human Rights och principerna om de grundläggande rättigheterna enligt Internationella arbetsorganisationens deklaration om grundläggande principer och rättigheter i arbetslivet. Detta omfattar ILO:s konventioner 29 och 105 som en del av ILO:s åtta kärnkonventioner och utgör grunden för den grundläggande principen om eliminering av alla typer av tvångsarbete eller obligatoriskt arbete. Eftersom 2014 års protokoll till konventionen om tvångsarbete kompletterar konvention 29, kopplas de mänskliga rättigheter som företagen förväntas respektera automatiskt till protokollet. Ytterligare information om definitionerna av tvångsarbete och handel med människor finns i häfte 2 i denna handbok, Vanliga frågor från arbetsgivare. Se även bilagan nedan, som innehåller utdrag ur relevanta internationella instrument. 3 Se: 4 Se: Utöver eliminering av alla former av tvångsarbete eller obligatoriskt arbete berör deklarationen även föreningsfrihet och verkligt erkännande av rätten till kollektivförhandlingar, faktiskt avskaffande av barnarbete och eliminering av diskriminering med avseende på sysselsättning och anställning. 1 17

18 1 18 1

19 II Tvångsarbete och den globala ekonomin Fakta och siffror Enligt ILO:s uppgifter är åtminstone 12,3 miljoner människor världen över offer för tvångsarbete. Av dem utnyttjas 9,8 miljoner av privata aktörer, varav mer än 2,4 miljoner i tvångsarbete till följd av människohandel. Kvinnor och barn är särskilt sårbara för övergrepp, men män påverkas också, i synnerhet i sektorer som byggsektorn och gruvsektorn. Tvångsarbete förekommer i såväl industrialiserade länder som utvecklingsländer. Det är ett globalt problem som påverkar alla länder i större eller mindre utsträckning. I tabell 1 nedan visas den regionala spridningen av tvångsarbete och detta visar att det är ett verkligt globalt fenomen. Tabell 1: Regional fördelning av tvångsarbete och tvångsarbetare som utsatts för människohandel Totalt tvångsarbete Totalt utsatta Asien och Stillahavsområdet Latinamerika och Västindien Afrika söder om Sahara Industrialiserade länder Mellanöstern och Nordafrika Övergångsländer Världen * * Observera: Siffrorna uppgår inte till den visade totalen på grund av avrundning. Det uppskattas att de sammanlagda olagliga vinsterna som genereras genom utnyttjande av tvångsarbete inom den globala ekonomin uppgår till 150 miljarder USD per år. Merparten av dessa vinster genereras i Asien, tätt följt av de utvecklade ekonomierna och Europeiska unionen. Av detta belopp genereras uppskattningsvis 99 miljarder USD av sexuell exploatering, medan de 51 miljarder USD som återstår härstammar från utnyttjande av tvångsarbete, inbegripet hushållsarbete, jordbruk och andra ekonomiska verksamheter. 5 5 Siffrorna är hämtade från ILO, Profits and poverty: The economics of forced labour,

20 Några av de vanligaste formerna av tvångsarbete inbegriper följande: Skuldframkallat tvångsarbete: Detta är mest känt som skuldslaveri i södra Asien, där denna praktik är vanligast. Detta inbegriper att en arbetstagare tar ett lån eller får ett förskott på lönen från en arbetsgivare eller rekryterare, och att arbetstagare i gengäld förbinder sig, och ibland sina familjemedlemmar, att arbeta för att betala tillbaka lånet. Villkoren för lånet eller arbetet kan dock vara sådana att arbetstagaren sitter fast i åratal utan att kunna betala tillbaka lånet. 6 Tvångsarbete i fängelse: Arbete som avtvingas fångarbetare anses generellt inte vara tvångsarbete enligt internationell rätt. Emellertid anses ofrivilligt arbete vara tvångsarbete om det utförs av fångar som inte har dömts i domstol och vilkas arbete inte övervakas av en offentlig myndighet. På ett liknande sätt anses även ofrivilligt arbete som utförs av en fånge till förmån för ett privat företag vara tvångsarbete. Tvångsarbete som ett resultat av människohandel: Människohandel har blivit en global affärsverksamhet. Det är ofta kopplat till organiserad brottslighet och inbegriper bedräglig rekrytering, svindleri och utpressning för att ta en andel av migrerande arbetstagares inkomster. Tvång inom anställningen: Detta avser många typer av bedrägeri och tvång inom anställningen som under särskilda omständigheter kan innebära tvångsarbete. Exempel på sådant tvång är innehållande eller utebliven betalning av lön, kvarhållande av id-handlingar och påtvingad skuldsättning. Tvångsarbete som är kopplat till avtalssystem för exploatering av arbetskraft: Idag återfinns detta nästan överallt i världen. Till exempel binds migrerande arbetstagare till ett företag på grund av att en för hög avgift har debiterats och att de har begränsade, om ens några, möjligheter att byta arbetsgivare när de väl anlänt till destinationslandet. 6 Skuldslaveri definieras i FN:s tilläggskonvention om undertryckande av slaveri, slavhandel samt med slaveri jämförbara institutioner och sedvänjor som den status eller det tillstånd som uppstår genom en gäldenärs löfte om sina personliga tjänster, eller tjänster från en person som denne kontrollerar, som säkerhet för en skuld, om värdet på dessa tjänster, så som de rimligen bedömts, inte tillämpas för betalning av skulden eller om dessa tjänsters varaktighet eller karaktär inte begränsas respektive definieras

21 Ekonomiska sektorer i farozonen Det är svårt att fastställa tillförlitlig statistisk information om de ekonomiska sektorer där tvångsarbete förekommer. ILO uppskattar dock att endast 20 % av allt tvångsarbete (globalt) avfordras av staten eller försvarsmakten. Detta innebär att merparten av allt tvångsarbete avfordras av privata aktörer. Av denna majoritet avfordras 11 % för påtvingat kommersiellt sexuellt utnyttjande, medan 64 % avfordras för ekonomiskt utnyttjande. Typen av tvångsarbete i de 5 % som återstår kan inte tydligt fastställas. 7 Nedan visas en icke uttömmande förteckning över ekonomiska sektorer där det fastställts att tvångsarbete och människohandel är ett väsentligt problem i många länder: Jordbruk och trädgårdsodling Byggsektorn Kläder och textilier under slavliknande arbetsförhållanden Hotell och catering Gruvdrift och skogsavverkning Bearbetning och förpackning av livsmedel Transport Hushållstjänster och annat skötsel- och städarbete Sexindustrin och prostitution Tvångsarbete som är ett resultat av handel med människor påverkar i stor utsträckning människor som arbetar i den formella ekonomins marginaler och har olagliga anställningar eller status som olaglig migrant. Det är dock alltmer uppenbart att tvångsrekrytering och tvångsanställning kan påverka migrerande arbetstagare även inom andra formella ekonomiska sektorer, t.ex. inom sjukvård, bearbetning av livsmedel, informationsteknik och kontrakterad städning, vid anställning inom både den privata och offentliga sektorn. Sårbara arbetstagare Tvångsarbete är ett globalt fenomen som påverkar varje region, land och ekonomisk sektor samt arbetstagare i både formella och informella anställningsförhållanden. Det finns dock vissa kategorier av arbetstagare som är mer sårbara för tvång än andra. Vissa är i farozonen på grund av sin etniska bakgrund, relativa fattigdom eller status som olagliga migranter. Arbetsgivare bör vara särskilt uppmärksamma när de direktanställer 7 Se: ILO, A global alliance against forced labour: Global Report under the Follow-up to the ILO Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work, Geneva,

Brottsoffrens rättigheter. Europarådets konvention om åtgärder mot människohandel

Brottsoffrens rättigheter. Europarådets konvention om åtgärder mot människohandel Brottsoffrens rättigheter Europarådets konvention om åtgärder mot människohandel Människohandel kränker rättigheterna och påverkar otaliga människors liv i Europa och utanför dess gränser. Ett ökande antal

Läs mer

IMFs modell för internationellt ramavtal

IMFs modell för internationellt ramavtal IMFs modell för internationellt ramavtal INLEDNING 1. Den ekonomiska globaliseringen minskar hindren för handel med varor och tjänster och överföring av kapital, och den gör det möjligt för transnationella

Läs mer

Internationellt Avtal rörande respekt för och främjande av Internationella normer för arbetslivet och fackliga rättigheter. Mellan

Internationellt Avtal rörande respekt för och främjande av Internationella normer för arbetslivet och fackliga rättigheter. Mellan 1 Internationellt Avtal rörande respekt för och främjande av Internationella normer för arbetslivet och fackliga rättigheter Mellan Elanders ( Bolaget ) och UNI Global Union ( UNI ) 2 1. Inledning: 1.1

Läs mer

Liten guide om offentliga upphandlingar. Till stöd för dig som förhandlar och/eller sitter i samverkan som förtroendevald i Vision Stockholms stad

Liten guide om offentliga upphandlingar. Till stöd för dig som förhandlar och/eller sitter i samverkan som förtroendevald i Vision Stockholms stad Liten guide om offentliga upphandlingar Till stöd för dig som förhandlar och/eller sitter i samverkan som förtroendevald i Vision Stockholms stad Innehåll Varför en guide? Sid. 3 ILO:s åtta kärnkonventioner

Läs mer

Mekonomen Groups uppförandekod. (Code of Conduct)

Mekonomen Groups uppförandekod. (Code of Conduct) Mekonomen Groups uppförandekod (Code of Conduct) 2014 01 01 Koncernchefens ord Mekonomen Group som företag växer fort och vi etablerar oss också successivt på nya marknader. Det innebär att hur vi uppträder

Läs mer

Vår uppförandekod. (Code of Conduct)

Vår uppförandekod. (Code of Conduct) Vår uppförandekod (Code of Conduct) 2012 01 01 Koncernchefens ord Mekonomen som företag växer fort och vi etablerar oss också successivt på nya marknader. Det innebär att hur vi uppträder gentemot omvärlden

Läs mer

Vattenfalls uppförandekod för leverantörer

Vattenfalls uppförandekod för leverantörer Vattenfalls uppförandekod för leverantörer Inledning Vattenfall tillhandahåller energi för dagens samhälle och bidrar till morgondagens energisystem. Vi åtar oss att bedriva vår affärsverksamhet i enlighet

Läs mer

ELECTROLUX UPPFÖRANDEKOD

ELECTROLUX UPPFÖRANDEKOD ELECTROLUX UPPFÖRANDEKOD Electrolux policyförklaring Electroluxkoncernen strävar efter att vara det bästa vitvaruföretaget i världen, såsom vi uppfattas av kunder, anställda och aktieägare. En del av denna

Läs mer

Vad säger den svenska lagstiftningen om mänskliga rättigheter

Vad säger den svenska lagstiftningen om mänskliga rättigheter Faktaunderlag: Regler om mänskliga rättigheter Vad säger den svenska lagstiftningen om mänskliga rättigheter I Sverige är det grundlagarna som reglerar det demokratiska systemet och skyddar grundläggande

Läs mer

Uppförandekod för leverantörer

Uppförandekod för leverantörer April 2011 Uppförandekod för leverantörer INLEDNING Att bedriva affärsverksamhet med en högt ställda etiska krav är grundläggande för Sodexo. Därför har vi utvecklat denna Uppförandekod för att tydliggöra

Läs mer

Uppförandekod för leverantörer

Uppförandekod för leverantörer Uppförandekod för leverantörer 1 Inledning 1.1 Uppförandekodens grundval: Internationella standarder Denna uppförandekod ( uppförandekoden ) grundar sig på de allmänna principerna i FN:s allmänna förklaring

Läs mer

Code of Conduct. Arbetsvillkor

Code of Conduct. Arbetsvillkor Code of Conduct AddLifekoncernen är Nordens största oberoende distributör av diagnostiska produkter samt en ledande oberoende leverantör av medicinteknisk utrustning och förbrukningsartiklar. Bolagen inom

Läs mer

SJ koncernens Uppförandekod för leverantörer

SJ koncernens Uppförandekod för leverantörer SJ koncernens Uppförandekod för leverantörer I SJs uppförandekod för leverantörer anger vi våra grundläggande krav vad gäller mänskliga rättigheter och arbetsvillkor, miljö och affärsetik. SJ förväntar

Läs mer

Semcon Code of Conduct

Semcon Code of Conduct Semcon Code of Conduct Du håller nu i Semcons Code of Conduct som handlar om våra koncerngemensamma regler och förhållningssätt. Semcons mål är att skapa mervärde för sina intressenter och bygga relationer

Läs mer

Infranords uppförandekod

Infranords uppförandekod Uppförandekod Infranords uppförandekod Infranords uppförandekod tydliggör hur vi ska uppträda som affärspartners, arbetsgivare och samhällsaktör. Uppförandekoden har beslutats av Infranords styrelse och

Läs mer

Fakultativt protokoll till konventionen om barnets rättigheter vid indragning av barn i väpnade konflikter *

Fakultativt protokoll till konventionen om barnets rättigheter vid indragning av barn i väpnade konflikter * Fakultativt protokoll till konventionen om barnets rättigheter vid indragning av barn i väpnade konflikter * De stater som är parter i detta protokoll, som uppmuntras av det överväldigande stödet för konventionen

Läs mer

Vad är Global Compact?

Vad är Global Compact? Vad är Global Compact? Vid det ekonomiska världsforumet (World Economic Forum) i Davos i januari 1999 uppmanade FN:s generalsekreterare Kofi Annan företagen att ansluta sig till en global pakt med gemensamma

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män 18.11.2010 2010/0210(COD) FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet

Läs mer

Rättsliga åtgärder mot människohandel

Rättsliga åtgärder mot människohandel Rättsliga åtgärder mot människohandel att skydda offer eller möta hot KARIN ÅSTRÖM -i UNIVERSITÅTSBIBLIOTHEK KIEL - ZENTRALBIBLiOTHEK - iustus Innehåll FÖRORD 11 FÖRKORTNINGSLISTA 13 1 INLEDNING 15 1.1

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 11.9.2014 COM(2014) 563 final 2014/0259 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om bemyndigande för medlemsstaterna att i Europeiska unionens intresse ratificera 2014 års protokoll

Läs mer

Husqvarna Group rapporterar årligen om sitt hållbarhetsarbete i enlighet med riktlinjerna för Global Reporting Initiative.

Husqvarna Group rapporterar årligen om sitt hållbarhetsarbete i enlighet med riktlinjerna för Global Reporting Initiative. Uppförandekod Husqvarna Groups uppförandekod följer FNs Global Compacts principer kring mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och korruption riktade till företag. Husqvarna Group stödjer FN Global Compact

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-34

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-34 EUROPAPARLAMENTET 2004 2009 Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor 18.12.2008 2008/2144(INI) ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-34 Förslag till betänkande Roberta Angelilli (PE414.011v01-00)

Läs mer

FN:s konvention om barnets rättigheter

FN:s konvention om barnets rättigheter FN:s konvention om barnets rättigheter Övning: Artiklarna Syfte Övningens syfte är att du ska få en ökad förståelse för vilka artiklarna i konventionen är och se vilka artiklar som berör er verksamhet

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Plenarhandling B6-0036/2006 FÖRSLAG TILL RESOLUTION. till följd av fråga för muntligt besvarande B6-0345/2005

EUROPAPARLAMENTET. Plenarhandling B6-0036/2006 FÖRSLAG TILL RESOLUTION. till följd av fråga för muntligt besvarande B6-0345/2005 EUROPAPARLAMENTET 2004 Plenarhandling 2009 11.1.2006 B6-0036/2006 FÖRSLAG TILL RESOLUTION till följd av fråga för muntligt besvarande B6-0345/2005 i enlighet med artikel 108.5 i arbetsordningen från Margrete

Läs mer

NSG-gruppen Uppförandekod för leverantörer

NSG-gruppen Uppförandekod för leverantörer Introduktion NSG-gruppen Uppförandekod för leverantörer NSG-gruppens mål är ett gott rykte över hela världen när det gäller yrkesmässiga, lagliga och etiska förfaranden inom vår verksamhet och som anges

Läs mer

ERICSSONS Uppförandekod

ERICSSONS Uppförandekod ERICSSONS Uppförandekod Syfte Denna uppförandekod har utvecklats för att skydda de mänskliga rättigheterna, främja rättvisa anställningsförhållanden, säkra arbetsförhållanden, ansvarsfull hantering av

Läs mer

Uppförandekoden ska finnas tillgänglig på engelska och svenska på IVL:s hemsida.

Uppförandekoden ska finnas tillgänglig på engelska och svenska på IVL:s hemsida. Vår uppförandekod IVL:s uppförandekod Allmänt IVL Svenska Miljöinstitutet AB (IVL) åtnjuter högt anseende som ett ansvarstagande företag. Det bygger på integritet och affärsverksamhet som är konsekvent

Läs mer

Sinfras uppförandekod för leverantörer

Sinfras uppförandekod för leverantörer Sid: 1 08-52509940 s uppförandekod för leverantörer är en inköpscentral och har högt uppställda krav och förväntningar på ramavtalsleverantörer som upphandlas av för våra medlemmars räkning. För är hållbarhet

Läs mer

Hållbarhetsregler för leverantörer

Hållbarhetsregler för leverantörer 1 (5) Hållbarhetsregler för leverantörer Genom att leverantören skriver under affärsavtalet intygas att leverantören, och eventuella underleverantörer, följer de krav som är formulerade i detta dokument

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för framställningar MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för framställningar MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA EUROPAPARLAMENTET 2004 Utskottet för framställningar 2009 5.5.2008 MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA Angående: Framställning 0080/2006 från José Camacho (portugisisk medborgare), för Federatie van de Portuguese

Läs mer

Mänskligarättighe ter

Mänskligarättighe ter Mänskligarättighe ter & ISO 26000 Sandra Atler, jurist ECPAT Sverige Mot barnsexhandel Barnsexhandel =kommersiell sexuell exploatering av barn Hear no evil Barnsexturism = kommersiellt sexuellt utnyttjande

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET OCH EUROPAPARLAMENTET

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET OCH EUROPAPARLAMENTET SV SV SV EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 8.11.2007 KOM(2007) 686 slutlig MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET OCH EUROPAPARLAMENTET om överlämnande av det europeiska ramavtalet om trakasserier

Läs mer

SODEXOS UPPFÖRANDEKOD FÖR LEVERANTÖRER

SODEXOS UPPFÖRANDEKOD FÖR LEVERANTÖRER SODEXOS UPPFÖRANDEKOD FÖR LEVERANTÖRER April 2014 SAMMANFATTNING SODEXOS UPPFÖRANDEKOD FÖR LEVERANTÖRER 3 INLEDNING 3 AFFÄRSINTEGRITET 4 MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER OCH GRUNDLÄGGANDE RÄTTIGHETER PÅ ARBETSPLATSEN

Läs mer

VÄRMEKs Upphandlingskoncept HÅLLBAR UPPHANDLING

VÄRMEKs Upphandlingskoncept HÅLLBAR UPPHANDLING VÄRMEKs Upphandlingskoncept HÅLLBAR UPPHANDLING VÄRMEK vill att man vid användande av VÄRMEK-avtal ska känna sig säker på att man engagerar leverantörer som tar ansvar för sina produkter miljömässigt,

Läs mer

Mänskliga rättigheter är en av huvudprinciperna som vägleder Åkes Sportservice AB i våra dagliga handlingar.

Mänskliga rättigheter är en av huvudprinciperna som vägleder Åkes Sportservice AB i våra dagliga handlingar. Uppförandekod Introduktion Åkes Sportservice AB:s uppförandekod är skriven i enlighet med The World Federation of the Sporting Goods Industry (WFSGI)s vägledande principer för uppförandekoder samt FN:s

Läs mer

Barnens Rättigheter Manifest

Barnens Rättigheter Manifest Barnens Rättigheter Manifest Barn utgör hälften av befolkningen i utvecklingsländerna. Omkring 100 miljoner barn lever i Europeiska Unionen. Livet för barn världen över påverkas dagligen av EU-politik,

Läs mer

UPPFÖRANDEKOD FÖR LEVERANTÖRER

UPPFÖRANDEKOD FÖR LEVERANTÖRER UPPFÖRANDEKOD FÖR LEVERANTÖRER UPPFÖRANDEKOD FÖR LEVERANTÖRER INLEDNING Brunngård Group AB är ett inköpsorienterat grossisthandelsföretag utan egen tillverkning, med en företagskultur som framhåller engagemang,

Läs mer

Konventioner om mänskliga rättigheter som Sverige har undertecknat

Konventioner om mänskliga rättigheter som Sverige har undertecknat er om mänskliga rättigheter som Sverige har undertecknat FN DOKUMENT UNDERTECKANDE RATIFIKATION I KRAFT I RESERVATION PROP SVERIGE om 1949-12-30 1952-05-27 1952-08-25 1975:71 förhindrande och bestraffning

Läs mer

Mänskliga rättigheter. ILO:s arbete för mänskliga rättigheter

Mänskliga rättigheter. ILO:s arbete för mänskliga rättigheter Mänskliga rättigheter ILO:s arbete för mänskliga rättigheter 2 3 I detta utbildningshäfte beskrivs i korthet ILO:s arbete för mänskliga rättigheter och ILO-arbetet i Sverige. Se även övriga utbildningshäften

Läs mer

Asyl och migration: insamling och analys av gemenskapsstatistik

Asyl och migration: insamling och analys av gemenskapsstatistik P5_TA(2003)0471 Asyl och migration: insamling och analys av gemenskapsstatistik Europaparlamentets resolution om kommissionens meddelande till rådet och Europaparlamentet om en handlingsplan för insamling

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2007/08:FPM127127. Nytt EG-direktiv mot diskriminering. Dokumentbeteckning. Sammanfattning

Regeringskansliet Faktapromemoria 2007/08:FPM127127. Nytt EG-direktiv mot diskriminering. Dokumentbeteckning. Sammanfattning Regeringskansliet Faktapromemoria Nytt EG-direktiv mot diskriminering Integrations- och jämställdhetsdepartementet 008-08-11 Dokumentbeteckning KOM (008) 46 slutlig Förslag till rådets direktiv om genomförande

Läs mer

EUROPEISK SOCIAL DIALOG: SEKTORSÖVERGRIPANDE RIKTLINJER FÖR ATT TACKLA VÅLD FRÅN UTOMSTÅENDE OCH TRAKASSERIER I ARBETET

EUROPEISK SOCIAL DIALOG: SEKTORSÖVERGRIPANDE RIKTLINJER FÖR ATT TACKLA VÅLD FRÅN UTOMSTÅENDE OCH TRAKASSERIER I ARBETET EPSU, UNI Europa, EFSU, HOSPEEM, CEMR, EFEE, EuroCommerce, CoESS (I) INTRODUKTION 1. Syftet med riktlinjerna är att säkerställa att alla arbetsplatser har en resultatinriktad policy som behandlar frågan

Läs mer

Jämställdhets- och Mångfaldsplan

Jämställdhets- och Mångfaldsplan 1 Jämställdhets- och Mångfaldsplan 2010 2 SYFTE OCH MÅL MED JÄMSTÄLLDHETS- OCH MÅNGFALDSPLANEN Arena Personal AB eftersträvar att bibehålla en jämn könsfördelning i verksamheten och rekryterar gärna personer

Läs mer

Val av leverantör och leverantörens ansvar

Val av leverantör och leverantörens ansvar - förord De flesta företag kräver en bra produkt och kvalitet till ett motsvarande relevant pris av sina leverantörer. Vi på Nudie Jeans tycker dessutom att det är mycket viktigt att ta ett större ansvar

Läs mer

Version 2.0, 2013-09-24. Uppförandekod. (Code of Conduct)

Version 2.0, 2013-09-24. Uppförandekod. (Code of Conduct) Version 2.0, 2013-09-24 Uppförandekod (Code of Conduct) Uppförandekod Kalix Tele24 tillhandahåller telefonister till företag, myndigheter och organisationer inom ett mycket stort spektra av verksamheter.

Läs mer

Självutvärdering för leverantörer

Självutvärdering för leverantörer Självutvärdering för leverantörer Innehållsförteckning 1. Introduktion 2. Miljö 3. Affärsetik 4. Arbetsmiljö och sociala villkor 5. Föreningsfrihet 6. Arbetstid 7. Löner 8. Tvångsarbete 9. Barnarbete 10.

Läs mer

EU:s riktlinjer om dödsstraff reviderad och uppdaterad version

EU:s riktlinjer om dödsstraff reviderad och uppdaterad version EU:s riktlinjer om dödsstraff reviderad och uppdaterad version I. INLEDNING i) Förenta nationerna har bl.a. i den internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter (ICCPR), konventionen

Läs mer

Kommittédirektiv. Stärkt skydd mot tvångsäktenskap och. och barnäktenskap. Dir. 2010: Beslut vid regeringssammanträde den 20 maj 2010

Kommittédirektiv. Stärkt skydd mot tvångsäktenskap och. och barnäktenskap. Dir. 2010: Beslut vid regeringssammanträde den 20 maj 2010 Kommittédirektiv Stärkt skydd mot tvångsäktenskap och barnäktenskap Dir. 2010: Beslut vid regeringssammanträde den 20 maj 2010 Sammanfattning av uppdraget Den svenska rättsordningen godtar inte tvångs

Läs mer

Mänskliga rättigheter

Mänskliga rättigheter Mänskliga rättigheter SMGC01 2015 Leif Lönnqvist leif.lonnqvist@kau.se Vad är en mänsklig rättighet? Mänskliga rättigheter Kan man identifiera en mänsklig rättighet? Vem bestämmer vad som skall anses vara

Läs mer

GRANSKNING AV KONVENTIONSSTATERNAS RAPPORTER LÄMNADE I ENLIGHET MED ARTIKEL 40 I KONVENTIONEN. Slutsatser av kommittén för mänskliga rättigheter

GRANSKNING AV KONVENTIONSSTATERNAS RAPPORTER LÄMNADE I ENLIGHET MED ARTIKEL 40 I KONVENTIONEN. Slutsatser av kommittén för mänskliga rättigheter CCPR/C/FIN/CO/6 24.7.2013 Originalspråk: engelska Kommittén för mänskliga rättigheter 108:e sessionen Genève, 8 26 juli 2013 GRANSKNING AV KONVENTIONSSTATERNAS RAPPORTER LÄMNADE I ENLIGHET MED ARTIKEL

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män 26.9.2013 2013/2115(INI) FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om papperslösa invandrarkvinnor i Europeiska unionen

Läs mer

Konventioner om mänskliga rättigheter som Sverige har undertecknat

Konventioner om mänskliga rättigheter som Sverige har undertecknat er om mänskliga rättigheter som Sverige har undertecknat FN DOKUMENT UNDERTECKANDE RATIFIKATION I KRAFT I RESERVATION PROP SVERIGE om 1949-12-30 1952-05-27 1952-08-25 1952:71 förhindrande och bestraffning

Läs mer

Personalfrågor Europeiska Unionens stadga om de grundläggande rättigheterna

Personalfrågor Europeiska Unionens stadga om de grundläggande rättigheterna Cirkulärnr: 2001:8 Diarienr: 2001/0061 P-cirknr: 2001-2:3 Nyckelord: Handläggare: Sektion/Enhet: EG/ EU Kristina Ossmer Datum: 2001-01-16 Mottagare: Rubrik: Arbetsgivarpolitiska sektionen Kommunstyrelsen

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE Europaparlamentet 2014-2019 Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män 15.12.2016 2017/0000(INI) FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE med ett förslag till Europaparlamentets rekommendation

Läs mer

HUSQVARNA-KONCERNENS UPPFÖRANDEKOD

HUSQVARNA-KONCERNENS UPPFÖRANDEKOD HUSQVARNA-KONCERNENS UPPFÖRANDEKOD Code of conduct HANS LINNARSON, VD och koncernchef Husqvarna har under sin l ånga och tr aditionsrik a historia byggt upp et t mycket got t anseende som är ovärderligt.

Läs mer

Bilaga Uppförandekod för Leverantörer

Bilaga Uppförandekod för Leverantörer Bilaga Uppförandekod för Leverantörer Godkänd av Senaste förändring Gäller from: Sid. Regionfullmäktige 2013-02-04 2013-12-01 1(5) Sveriges regioner och landstings uppförandekod för leverantörer Sveriges

Läs mer

Säkerhet i fokus. Ansvarskod för leverantörer

Säkerhet i fokus. Ansvarskod för leverantörer Säkerhet i fokus Ansvarskod för leverantörer Specialfastigheters ambition är att vara det fastighets bolag som bäst kan förutse och tillfredsställa hyresgästernas behov av ändamålsenliga och säkra lokaler

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN MOT RASISM OCH INTOLERANS

EUROPEISKA KOMMISSIONEN MOT RASISM OCH INTOLERANS CRI(96)43 Version suédoise Swedish version EUROPEISKA KOMMISSIONEN MOT RASISM OCH INTOLERANS ECRI:S ALLMÄNNA POLICYREKOMMENDATION NR 1: BEKÄMPANDE AV RASISM, FRÄMLINGSFIENTLIGHET, ANTISEMITISM OCH INTOLERANS

Läs mer

INTERNATIONELLA ARBETSORGANISATION ILO

INTERNATIONELLA ARBETSORGANISATION ILO INTERNATIONELLA ARBETSORGANISATION ILO Alla människor, oavsett ras, religion eller kön, äger rätt i frihet, ekonomisk trygghet och under lika förutsättningar arbeta i det materiella välståndets och den

Läs mer

Code of Conduct Uppförandekod

Code of Conduct Uppförandekod Code of Conduct Uppförandekod Inledning och bakgrund Femtorp AB förser marknaden med söta livsmedel och dessertprodukter från de främsta tillverkarna. Våra kunder kan förvänta sig en hög servicegrad, kunskap

Läs mer

Kommittédirektiv. Konsekvenser och åtgärder med anledning av Laval-domen. Dir. 2008:38. Beslut vid regeringssammanträde den 10 april 2008

Kommittédirektiv. Konsekvenser och åtgärder med anledning av Laval-domen. Dir. 2008:38. Beslut vid regeringssammanträde den 10 april 2008 Kommittédirektiv Konsekvenser och åtgärder med anledning av Laval-domen Dir. 2008:38 Beslut vid regeringssammanträde den 10 april 2008 Sammanfattning av uppdraget Den särskilde utredaren ges i uppdrag

Läs mer

HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD

HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD Om Hufvudstadens uppförandekod. Hufvudstaden har en hundraårig historia. Sedan 1915 har vi utvecklat företaget till att vara ett av Sveriges ledande fastighetsbolag med ett

Läs mer

Kort om Barnkonventionen

Kort om Barnkonventionen Kort om Barnkonventionen Kort om Barnkonventionen Alla barn har egna rättigheter Den 20 november 1989 är en historisk dag för världens 2 miljarder barn. Då antog FNs generalförsamling konventionen om barnets

Läs mer

Uppförandekod för leverantörer

Uppförandekod för leverantörer Uppförandekod för leverantörer 2015-09-10 Sida 1 Ellevio Ellevio AB är ett av Sveriges största elnätsföretag. Vi ser till att elen kommer fram till mer än 900 000 hem och arbetsplatser från Halland i söder

Läs mer

Ramavtal om arbetsrelaterad stress

Ramavtal om arbetsrelaterad stress 2005-01-19 Ramavtal om arbetsrelaterad stress 1. Inledning Arbetsrelaterad stress har identifierats på internationell, europeisk och nationell nivå som en angelägenhet för såväl arbetsgivare som arbetstagare.

Läs mer

IULA:S deklaration om kvinnor i världens kommuner

IULA:S deklaration om kvinnor i världens kommuner IULA:S deklaration om kvinnor i världens kommuner Inledning 1. Styrelsen för International Union of Local Authorities (IULA), kommunernas världsomspännande organisation, som sammanträdde i Zimbabwe, november

Läs mer

HUR VI GÖR. Västerås 2014-02-17. Olov Andersson

HUR VI GÖR. Västerås 2014-02-17. Olov Andersson HUR VI GÖR Som riktlinjer och i vissa stycken krav i vår verksamhet har vi formulerat en samling policys. Som intressent till vårt bolag ser vi gärna att ni bekantar er med vår hållning i dessa frågor.

Läs mer

Europeiska gemenskapernas officiella tidning

Europeiska gemenskapernas officiella tidning 10. 7. 1999 SV Europeiska gemenskapernas officiella tidning L 175/43 RÅDETS DIREKTIV 1999/70/EG av den 28 juni 1999 om ramavtalet om visstidsarbete undertecknat av EFS, UNICE och CEEP EUROPEISKA UNIONENS

Läs mer

Uppförandekoden kan dock ställa krav som överträffar de krav som ställs av den nationella lagstiftningen.

Uppförandekoden kan dock ställa krav som överträffar de krav som ställs av den nationella lagstiftningen. Uppförandekod 1 Introduktion Med ambitionen att kontinuerligt förbättra vår produktionsmiljö och arbetsvillkor ur etiska och sociala aspekter arbetar vi med vår uppförandekod som minimistandard. Uppförandekoden

Läs mer

FN:s konvention om barnets rättigheter

FN:s konvention om barnets rättigheter FN:s konvention om barnets rättigheter En kort version UTVECKLINGSENHETEN FÖR BARNS HÄLSA OCH RÄTTIGHETER www.vgregion.se/barnhalsaratt En konvention med brett stöd Det tog tio år från idé till beslut

Läs mer

Barnkonventionen i korthet

Barnkonventionen i korthet Barnkonventionen i korthet Vad är barnkonventionen? Den 20 november 1989 antog FN:s generalförsamling konventionen om barnets rättigheter. Fram till idag har 192 stater anslutit sig till Barnkonventionen.

Läs mer

EUROPEISKA FAMILJERÄTTSPRINCIPER RÖRANDE FÖRÄLDRAANSVAR

EUROPEISKA FAMILJERÄTTSPRINCIPER RÖRANDE FÖRÄLDRAANSVAR EUROPEISKA FAMILJERÄTTSPRINCIPER RÖRANDE FÖRÄLDRAANSVAR PREAMBEL Med insikt om att rådande skillnader mellan de nationella regleringarna rörande familj gradvis minskar; Med insikt om att kvarstående skillnader

Läs mer

Pandox Fair Play Uppförandekod för Samarbetspartners

Pandox Fair Play Uppförandekod för Samarbetspartners EX CEL L EN CE I N H O T EL O W N ERS H I P & O P ERAT I O N S Stockholm, 2016-05-03 Version: 1.1 Pandox Fair Play Uppförandekod för Samarbetspartners Pandox AB (Publ.) Org.no. 556030-7885 Box 15, 101

Läs mer

Arbetsrättsliga krav vid offentlig upphandling

Arbetsrättsliga krav vid offentlig upphandling Arbetsrättsliga krav vid offentlig upphandling - om möjligheterna att ställa krav på kollektivavtalsvillkor Upphandlingsdagarna 29 januari 2015 Lisa Sennström Definition av socialt ansvarsfull upphandling

Läs mer

Mänskliga rättigheter. ILO:s arbete för mänskliga rättigheter

Mänskliga rättigheter. ILO:s arbete för mänskliga rättigheter Mänskliga rättigheter ILO:s arbete för mänskliga rättigheter I detta utbildningshäfte beskrivs i korthet ILO:s arbete för mänskliga rättigheter liksom ILO-arbetet i Sverige. Se även övriga utbildningshäften

Läs mer

Sidan 3: Vägledande översikt: Jämförelse mellan förslagen till artiklar om medlemskap i unionen och de befintliga fördragen

Sidan 3: Vägledande översikt: Jämförelse mellan förslagen till artiklar om medlemskap i unionen och de befintliga fördragen EUROPEISKA KONVENTET SEKRETARIATET Bryssel den 2 april 2003 (3.4) (OR. fr) CONV 648/03 NOT från: till: Ärende: Presidiet Konventet Avdelning X: Medlemskap i unionen Innehåll: Sidan 2: Huvudinslag Sidan

Läs mer

1 EGT nr C 24, 31.1.1991, s. 3. 2 EGT nr C 240, 16.9.1991, s. 21. 3 EGT nr C 159, 17.6.1991, s. 32.

1 EGT nr C 24, 31.1.1991, s. 3. 2 EGT nr C 240, 16.9.1991, s. 21. 3 EGT nr C 159, 17.6.1991, s. 32. Rådets direktiv 91/533/EEG av den 14 oktober 1991 om arbetsgivares skyldighet att upplysa arbetstagarna om de regler som är tillämpliga på anställningsavtalet eller anställningsförhållandet Europeiska

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för sysselsättning och socialfrågor FÖRSLAG TILL YTTRANDE. från utskottet för sysselsättning och socialfrågor

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för sysselsättning och socialfrågor FÖRSLAG TILL YTTRANDE. från utskottet för sysselsättning och socialfrågor EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för sysselsättning och socialfrågor PRELIMINÄRT FÖRSLAG 31 maj 2001 FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för sysselsättning och socialfrågor till utskottet för kvinnors

Läs mer

Barnombudsmannen Box 22106 104 22 Stockholm Telefon: 08-692 29 50 info@barnombudsmannen.se www.barnombudsmannen.se

Barnombudsmannen Box 22106 104 22 Stockholm Telefon: 08-692 29 50 info@barnombudsmannen.se www.barnombudsmannen.se Barnrättskommitténs allmänna kommentar nr 2 (2002) Rollen för oberoende nationella institutioner för mänskliga rättigheter i arbetet med att främja och skydda barnets rättigheter Översättning december

Läs mer

KONE Code of Conduct. KONE kräver att företagets leverantörer läser och följer de principer som definieras nedan.

KONE Code of Conduct. KONE kräver att företagets leverantörer läser och följer de principer som definieras nedan. KONE Code of Conduct KONE har som mål att vara en attraktiv affärspartner och eftersträvar pålitliga, rättvisa relationer som gagnar både KONE och dess leverantörer. Av sina leverantörer förväntar sig

Läs mer

FN:s DEKLARATION OM DE MÄNSKLIGA RÄTTIG- HETERNA

FN:s DEKLARATION OM DE MÄNSKLIGA RÄTTIG- HETERNA FN:s DEKLARATION OM DE MÄNSKLIGA RÄTTIG- HETERNA ARTIKEL 1 Förenta Nationernas generalförsamling antog den 10 december 1948 en allmän förklaring om de mänskliga rättigheterna. Omedelbart efter denna historiska

Läs mer

VALEO S KRAV GENTEMOT SINA LEVERANTÖRER

VALEO S KRAV GENTEMOT SINA LEVERANTÖRER VALEO S KRAV GENTEMOT SINA LEVERANTÖRER Valeo har under många år tagit sitt övergripande ansvar för miljön och har levt upp till nationella, internationella lagar, samt fördrag och avtal. Valeo Gruppen

Läs mer

I/A-PUNKTSNOT Kommittén för utrikes- och säkerhetspolitik (Kusp) Coreper/rådet EU:s prioriteringar inför Förenta nationernas 61:a generalförsamling

I/A-PUNKTSNOT Kommittén för utrikes- och säkerhetspolitik (Kusp) Coreper/rådet EU:s prioriteringar inför Förenta nationernas 61:a generalförsamling EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 11 juli 2006 (12.7) (OR. en) 11380/06 PESC 665 CONUN 51 ONU 80 I/A-PUNKTSNOT från: Kommittén för utrikes- och säkerhetspolitik (Kusp) till: Coreper/rådet Ärende: EU:s

Läs mer

EUROPEISK ARRESTERINGSORDER 1

EUROPEISK ARRESTERINGSORDER 1 EUROPEISK ARRESTERINGSORDER 1 Denna order har utfärdats av en behörig rättslig myndighet. Jag begär att nedan nämnda person skall gripas och överlämnas för lagföring eller för verkställighet av ett fängelsestraff

Läs mer

Vägledning vid kontraktsvillkor gällande socialt ansvarstagande

Vägledning vid kontraktsvillkor gällande socialt ansvarstagande Vägledning vid kontraktsvillkor gällande socialt ansvarstagande Detta är en vägledning för entreprenörer som har Trafikkontorets sociala kontraktsvillkor inskrivna i sina avtal. Syftet är att underlätta

Läs mer

ETISKA RIKTLINJER Vägledande principer för Rädda Barnens anställda och personer som verkar på uppdrag för Rädda Barnen

ETISKA RIKTLINJER Vägledande principer för Rädda Barnens anställda och personer som verkar på uppdrag för Rädda Barnen STRATEGI PROCESS PLAN POLICY RIKTLINJER RUTIN ETISKA RIKTLINJER Vägledande principer för Rädda Barnens anställda och personer som verkar på uppdrag för Rädda Barnen RIKTLINJER Fastställda av: Generalsekreteraren

Läs mer

Policy för likabehandling

Policy för likabehandling Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Omfattning och ansvar... 3 0.1. Omfattning... 3 0.2. Ansvar... 3 0.2.1. Samverkan... 3 0.2.2. Centralt och lokalt ansvar... 3 0.2.3. Chefen/arbetsledaren...

Läs mer

(Antagen av ministerkommittén den 31 mars 2010 vid det 1 081:a mötet med ministrarnas ställföreträdare) Ministerkommittén,

(Antagen av ministerkommittén den 31 mars 2010 vid det 1 081:a mötet med ministrarnas ställföreträdare) Ministerkommittén, Ministerkommitténs rekommendation CM/Rec(2010)5 till medlemsstaterna om åtgärder för att motverka diskriminering som har samband med sexuell läggning eller könsidentitet (Antagen av ministerkommittén den

Läs mer

Antagen av Stena Metallkoncernens styrelse 2012-02-22. Stena Metallkoncernens Uppförandekod

Antagen av Stena Metallkoncernens styrelse 2012-02-22. Stena Metallkoncernens Uppförandekod Antagen av Stena Metallkoncernens styrelse 2012-02-22 Stena Metallkoncernens innehåll BAKGRUND...3 Stena Metallkoncernens åtaganden... 4 Förhållande till kunder och andra aktörer... 4 Förhållande till

Läs mer

Utdrag ur EU-kommissionens arbetsprogram KOM (2005) 15 slutlig

Utdrag ur EU-kommissionens arbetsprogram KOM (2005) 15 slutlig Sida 2005-04-21 1 (5) Bilaga 1 Utdrag ur EU-kommissionens arbetsprogram KOM (2005) 15 slutlig VÄLSTÅND Halvtidsöversynen av samt genomförandet av Lissabonstrategin. Initiativ/förslag: etablerandet av ett

Läs mer

Pandox Fair Play Uppförandekod för Affärspartners

Pandox Fair Play Uppförandekod för Affärspartners Pandox Fair Play Uppförandekod för Affärspartners Pandox Excellence in hotel ownership & operations Denna Uppförandekod för Affärspartners antogs av styrelsen för Pandox Aktiebolag (publ) (Org.nr 556030-7885)

Läs mer

Uppförandekod för leverantörer och samarbetspartner. Denna policy fastställdes av Castellum AB:s (publ) styrelse den 20 januari 2016.

Uppförandekod för leverantörer och samarbetspartner. Denna policy fastställdes av Castellum AB:s (publ) styrelse den 20 januari 2016. Uppförandekod för leverantörer och samarbetspartner Denna policy fastställdes av Castellum AB:s (publ) styrelse den 20 januari 2016. Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 2. Affärsetik... 2 3. Arbetsetik...

Läs mer

Sodexo IUF Internationella Ramavtal

Sodexo IUF Internationella Ramavtal Sodexo IUF Internationella Ramavtal 1. Parter 1.1. Detta avtal gäller mellan Sodexo och IUF. 1.2. Med Sodexo avses Sodexo SA och dess majoritetsägda dotterbolag. 1.3. Med IUF avses den Internationella

Läs mer

Verksamhetsstrategier för Fair Action

Verksamhetsstrategier för Fair Action Verksamhetsstrategier för Fair Action Antagen av styrelsen den 29 april 2015 Fair Action är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening. Vi arbetar för en hållbar värld där mänskliga rättigheter

Läs mer

Kommittédirektiv. Genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv om arbetstagare som hyrs ut av bemanningsföretag. Dir.

Kommittédirektiv. Genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv om arbetstagare som hyrs ut av bemanningsföretag. Dir. Kommittédirektiv Genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv om arbetstagare som hyrs ut av bemanningsföretag Dir. 2009:85 Beslut vid regeringssammanträde den 24 september 2009 Sammanfattning

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT. om undertecknande, på Europeiska unionens vägnar, av Europarådets konvention om förebyggande av terrorism

Förslag till RÅDETS BESLUT. om undertecknande, på Europeiska unionens vägnar, av Europarådets konvention om förebyggande av terrorism EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 15.6.2015 COM(2015) 292 final 2015/0131 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om undertecknande, på Europeiska unionens vägnar, av Europarådets konvention om förebyggande

Läs mer

FÖRHANDLINGARNA OM BULGARIENS OCH RUMÄNIENS ANSLUTNING TILL EUROPEISKA UNIONEN

FÖRHANDLINGARNA OM BULGARIENS OCH RUMÄNIENS ANSLUTNING TILL EUROPEISKA UNIONEN FÖRHANDLINGARNA OM BULGARIENS OCH RUMÄNIENS ANSLUTNING TILL EUROPEISKA UNIONEN Bryssel den 31 mars 2005 (OR. en) AA 12/2/05 REV 2 ANSLUTNINGSFÖRDRAGET: PROTOKOLLET, BILAGA IX UTKAST TILL RÄTTSAKTER OCH

Läs mer

2. Det är särskilt oroande att kvinnor utsätts för obeskrivligt mer barbariska våldshandlingar och att våld mot barn och äldre blir allt vanligare.

2. Det är särskilt oroande att kvinnor utsätts för obeskrivligt mer barbariska våldshandlingar och att våld mot barn och äldre blir allt vanligare. Våld mot kvinnor Bakgrund 1. Våld mot kvinnor är ett fortsatt och världsomfattande problem som förekommer i alla åldrar och sociala grupper. Våldshandlingar mot kvinnor sker i olika miljöer, inklusive

Läs mer

FN:s ALLMÄNNA FÖRKLARING OM DE MÄNSKLIGA RÄTTIGHETERNA

FN:s ALLMÄNNA FÖRKLARING OM DE MÄNSKLIGA RÄTTIGHETERNA FN:s ALLMÄNNA FÖRKLARING OM DE MÄNSKLIGA RÄTTIGHETERNA Förenta Nationernas generalförsamling antog den 10 december 1948 en allmän förklaring om de mänskliga rättigheterna. Omedelbart efter denna historiska

Läs mer