Bekämpande av tvångsarbete. Handbok för arbetsgivare och näringsliv. Bekämpande av tvångsarbete Handbok för arbetsgivare och näringsliv

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bekämpande av tvångsarbete. Handbok för arbetsgivare och näringsliv. Bekämpande av tvångsarbete Handbok för arbetsgivare och näringsliv"

Transkript

1 1 Inledning och överblick Vanliga frågor från arbetsgivare Riktlinjer för bekämpande av tvångsarbete Checklista och guide för kontroll av uppställda krav Förslag på åtgärder Tips för vidtagande av åtgärder Goda exempel fallstudier De benämningar som används i ILO:s publikationer, vilka överensstämmer med Förenta nationernas praxis, och presentationen av materialet i dessa, är inte på något sätt uttryck för Internationella arbetsbyråns åsikter gällande den rättsliga statusen för något land, område eller territorium, eller för deras myndigheter, eller gällande avgränsning av dessas gränser. Ansvaret för de åsikter som uttrycks i undertecknade artiklar, studier och andra bidrag ligger helt hos respektive författare, och publiceringen utgör inte något godkännande från Internationella arbetsbyråns sida av de åsikter som uttrycks däri. Hänvisningar till företagsnamn och kommersiella produkter och förfaranden innebär inte att Internationella arbetsbyrån stödjer dem, och eventuell underlåtenhet att nämna ett särskilt företag, en särskild produkt eller ett särskilt förfarande är inte ett tecken på ogillande. Bekämpande av tvångsarbete Handbok för arbetsgivare och näringsliv Bekämpande av tvångsarbete Handbok för arbetsgivare och näringsliv ISBN

2 Den ursprungliga utgåvan av denna publikation publicerades av Internationella arbetsbyrån, Genève, med titeln Bekämpande av tvångsarbete. Handbok för arbetsgivare och näringsliv. Copyright 2008 Internationella arbetsorganisationen. Reviderad och uppdaterad version copyright Svensk översättning copyright 2015 APAV. Översatt och återgiven med tillstånd. ILO tar inget ansvar för den svenska översättningens giltighet eller fullständighet, för eventuella oriktigheter, fel eller försummelser eller för konsekvenserna av dess användning. TITEL: Bekämpande av tvångsarbete - Handbok för arbetsgivare och näringsliv ISBN: DEP. LEGAL: /15 Denna handbok översattes och omarbetades 2015 med ekonomiskt stöd från Europeiska kommissionen DG Home Affairs Prevention and Fight against Crime, för Project Briseis fight against human trafficking for forced labour, som har letts av The Portuguese Association for Victim Support (APAV Portugal) med följande partner: Brottsoffermyndigheten/The Crime Victim Compensation and Support Authority (Sverige), Tavistock Institute of Human Relations (Storbritannien) och Fundației pentru o societate deschisă/the Foundation for an Open Society (Rumänien). Det är APAV som står bakom innehållet och Europeiska kommissionen kan inte göras ansvarig för användning av informationen som finns tillgänglig i denna manual. APAV Associação Portuguesa de Apoio à Vítima Rua José Estêvão, 135 A Lisboa - Portugal Tel Fax

3 Innehåll Inledning och överblick Vanliga frågor från arbetsgivare Riktlinjer för bekämpande av tvångsarbete Checklista och guide för kontroll av uppställda krav Förslag på åtgärder Tips för vidtagande av åtgärder Goda exempel fallstudier

4

5 Bekämpande av tvångsarbete Handbok för arbetsgivare och näringsliv 1 Inledning och överblick

6 1

7 Förord Tvångsarbete är enhälligt fördömt och förbjudet. Många av oss kanske tror att problemet inte längre existerar och att det har eliminerats helt. Tyvärr stämmer inte detta helt och det finns bevis för att det finns olika typer av tvångsarbete i vissa länder världen över. Problemet med tvångsarbete är föremål för brett ratificerade internationella instrument och inom den privata sektorn avser många normer, överenskommelser och initiativ förbud mot tvångsarbete. Elimineringen av alla former av tvångsarbete eller obligatoriskt arbete är i synnerhet en av de grundläggande principerna som är förankrade i ILO:s deklaration från 1998 om grundläggande principer och rättigheter i arbetslivet. Även om problemet med tvångsarbete behandlas i många internationella instrument är förståelsen av det liten, och ibland till och med ignoreras det. Inom företagsvärlden har tvångsarbete kanske inte varit en prioriterad fråga tidigare, men idag finns ett växande intresse av att undvika risken att förknippas med det, särskilt genom verksamheter i distributionskedjan. Idag har växande globaliseringsprocesser öppnat upp ekonomier och distributionskedjor växer allt mer. Å ena sidan har näringslivet förstärkt och fördjupat sin hantering av distributionskedjan. Å andra sidan är allmänheten mer medveten om internationell utveckling och blir medveten om tvångsarbete genom icke-statliga organisationer, lobbygrupper, media och liknande, där tvångsarbete har hamnat i större fokus genom vissa aktuella välkända exempel. Denna handbok för arbetsgivare och näringsliv innehåller utmärkta praktiska verktyg och vägledning för att hjälpa näringslivet och dess organisationer att identifiera och förhindra tvångsarbete. Internationella arbetsgivarorganisationen lovordar de ansträngningar som gjorts inom ILO:s särskilda åtgärdsprogram om tvångsarbete i dess första initiativ att utveckla en uppsättning praktiska verktyg särskilt för den privata sektorn. Internationella arbetsgivarorganisationen har varit nära involverad i detta initiativ och vi är säkra på att denna handbok kommer att hjälpa arbetsgivarorganisationer och deras medlemmar att förstå problemet med tvångsarbete, vidta nödvändiga åtgärder för att undvika att bli inblandade i tvångsarbete och att bidra till att helt eliminera tvångsarbete och obligatoriskt arbete. Antonio Peñalosa Generalsekreterare Internationella arbetsgivarorganisationen 1 7

8 Inledning Denna handbok syftar till att möta det växande behovet hos arbetsgivarorganisationer och enskilda företag världen över av vägledning avseende vad tvångsarbete är, hur det kan påverka affärsverksamheten och vad aktörer i företagsvärlden kan göra för att tackla problemen. Tvångsarbete håller på att bli en betydande risk för arbetsgivare, inte bara för små företag i den formella ekonomins marginaler i utvecklingsländer, utan även för multinationella företag med komplexa distributionskedjor och utkontrakteringsverksamheter. ILO uppskattar att 80 % av allt tvångsarbete sker inom den privata ekonomin. Även om en stor del av detta finns inom den informella ekonomin har flera stora företag nyligen tvingats hantera anklagelser om tvångsarbete. Samtidigt som många enskilda företag nu har bestämmelser mot tvångsarbete inskrivna i sin uppförandekod, och revisionsbyråer allt mer erbjuder sina tjänster i frågan, förekommer svåra diskussioner om vad tvångsarbete faktiskt är. Det kan ta subtila former och kan vara svårt att förstå och upptäcka utan tydlig vägledning som baseras på innehållet i ILO:s konventioner om tvångsarbete och på överläggningarna inom dess kontrollorgan. Denna första version av en handbok syftar till att fylla ett sådant tomrum. Den har utarbetats i nära samarbete med Internationella arbetsgivarorganisationen och stödjer sig på samråd med arbetsgivare och aktörer i företagsvärlden i olika regioner. Vid alla dessa möten uttrycktes tydligt efterfrågan på sådan vägledning samt exempel på god affärspraxis och rådgivning om hur problemet kan avhjälpas. Denna första version innehåller enbart några goda exempel, men läsare uppmanas aktivt att dela med sig så att kommande versioner kan göras rikare. Handboken utarbetades av Philip Hunter vid SAP-FL-programmet (det särskilda åtgärdsprogrammet för bekämpande av tvångsarbete) inom ramen för ett expertgruppinitiativ rörande hantering i distributionskedjan vid FN:s initiativ mot människohandel. Detta har inbegripit samarbete med flera ILO-avdelningar, i synnerhet de som arbetar med internationella arbetsnormer, arbetsgivarverksamhet, multinationella företag, social dialog och bättre arbete samt barnarbete. Vi riktar vårt tack till de många externa granskare från arbetsgivarorganisationer, näringslivet och det civila samhället som tog sig tid att granska det ursprungliga utkastet, lämna ovärderliga synpunkter och säkerställa att dessa vägledande verktyg är relevanta 1 8 1

9 för näringslivet. Särskild tacksamhet riktas till David Arkless, förste vice vd för globala frågor och Branka Minic vid Manpower Inc. för ovärderlig hjälp med att göra den externa granskningen möjlig. Stort tack riktas även till Internationella arbetsgivarorganisationens Brent Wilton och Barbara Leon som lämnade utförliga kommentarer till tidigare utkast. Roger Plant Chef för det särskilda åtgärdsprogrammet för bekämpande av tvångsarbete 1 9

10 1 10 1

11 I Inledning Tvångsarbete och det tvångsarbete som människohandel leder till blir allt viktigare frågor för arbetsgivarorganisationer och företag. Syftet med denna handbok är att hjälpa aktörer i företagsvärlden att inom deras inflytandeområden ta itu med frågan, förse dem med praktiska verktyg och vägledande material för att hjälpa dem att identifiera och förhindra tvångsarbete samt vidta avhjälpande åtgärder, när så krävs. Arbetsgivarorganisationer och företag har en central roll att spela vid bekämpande av alla former av tvångsarbete eller obligatoriskt arbete. I synnerhet arbetsgivarorganisationer är strategiskt välplacerade för att tillhandahålla institutionellt engagemang och hållbarhet, och involvering av näringslivet är avgörande för hur framgångsrik ILO:s kampanj för att eliminera allt tvångsarbete innan 2015 kommer att bli. Det finns många anledningar till varför företag och arbetsgivarorganisationer bör spela en central roll i den globala kampen för att stoppa tvångsarbete och handel med människor: Rättslig efterlevnad: Nästan alla av ILO:s medlemsstater har ratificerat konventionerna 29 och 105 om tvångsarbete eller obligatoriskt arbete och stater som har ratificerat Palermoprotokollet mot människohandel är skyldiga att kriminalisera denna verksamhet. Detta innebär att tvångsarbete och handel med människor är straffbara brott i de flesta länder i världen och att företag som funnits delta i sådan verksamhet riskerar åtal. 1 Hantering av risk och rykte: För att vara framgångsrika måste företag hantera risker i en miljö där risker inte är statiska och kan uppstå genom handlingar som utförs av företaget självt, dess leverantörer och andra aktörer. Anklagelser om tvångsarbete och människohandel utgör såväl rättsliga risker som allvarliga hot mot varumärkets och företagets rykte. Tvångsarbete i globala distributionskedjor: Globalisering och de växande kopplingarna mellan länder och företag har gjort tvångsarbete och människohandel till viktiga frågor i globala distributionskedjor. 1 Observera att det inte är möjligt enligt svensk rätt att åtala ett företag. 1 11

12 Uppförandekoder och företagens sociala ansvar (CSR): Eliminering av tvångsarbete är en viktig del av uppförandekoder och andra CSR-initiativ. Företag i synnerhet sådana som försörjer konsumentmarknader och har ett betydande varumärkesvärde står inför nya och växande förväntningar på att produktionen uppfyller kriterier gällande sociala och mänskliga rättigheter. Tvångsarbete och människohandel är moraliskt oacceptabelt. Handbokens syften Denna handbok riktar sig till arbetsgivarorganisationer och ett brett spektrum av företagsaktörer inbegripet små och medelstora företag, multinationella företag, exportorienterade företag och företag som verkar i globala distributionskedjor. Chefer inom den högsta ledningen, HR-personal, personal som arbetar med inköp och social uppfyllelse samt sociala revisorer är bland de som häri kan hitta tekniskt material och information som kommer att hjälpa dem i deras dagliga arbete. Organisationer inom den bredare CSR-gemenskapen samt företag som tillhandahåller ledningstjänster till exempel konsulter eller företag som arbetar med kvalitetskontroll kommer också att vara hjälpta av denna handbok. Handbokens huvudsakliga syfte är att hjälpa företag och arbetsgivarorganisationer att förstå och tackla de olika dimensioner och frågor som knyter an till tvångsarbete och människohandel samtidigt som det erkänns att varje företag och organisation är unikt/unik och har olika behov och prioriteringar. Dessa fenomen är globala och påverkar för närvarande alla länder i världen. Tvångsarbete utgör därför en betydande risk för globala företag såväl som deras nationella och internationella företrädare. Handboken har följande specifika syften: Att upplysa om tvångsarbete och människohandel, vad det är och var det förekommer; Att tillhandahålla praktiskt material och vägledning till olika aktörer inom företagsvärlden samt arbetsgivarorganisationer för att uppmuntra till insatser för att bekämpa tvångsarbete och människohandel; Att stödja arbetsgivare i deras åtaganden i frågorna och föreslå särskilda åtgärder för att hjälpa dem att handla förebyggande mot risken för tvångsarbete; Att göra det möjligt att bättre förstå internationella normer i dessa frågor;

13 Att uppmuntra en approach för ett brett partnerskap i kampen mot tvångsarbete och människohandel genom att aktivt engagera aktörer i företagsvärlden till global handling; Att fungera som en resursbok och en guide till vidare läsning. Hur handboken bör användas Denna handbok har utformats så att den kan användas praktiskt inom företagsvärlden. Den består av fristående verktyg och häften som ger praktisk vägledning som kan hjälpa företag att ta itu med tvångsarbete. I handboken presenteras bakgrundsinformation, den senaste statistiken om tvångsarbete och människohandel, en överblick över nyckelfrågor och hänvisningar för vidare läsning. Den antar en sektoröverskridande approach och presenterar information från olika regioner, länder, arbetsgivarorganisationer och företag av olika storlek. Genom hela handboken illustreras åtgärder som redan håller på att vidtas med konkreta exempel. Handboken utgörs av följande specifika råd: Vanliga frågor från arbetsgivare: En referensguide för chefer, HR-personal och andra som innehåller svar på de vanligaste frågorna från arbetsgivare. Guiden berör komplicerade frågor såsom arbete i fängelse, påtvingad övertid och skuldslaveri i ett lättanvänt format. Riktlinjer för bekämpande av tvångsarbete: En uppsättning principer som baseras på ILO:s standarder och rättslära till vägledning för näringslivets åtgärder mot tvångsarbete och människohandel. Checklista och guide för kontroll av uppställda krav: En checklista som är utformad för sociala revisorer och andra yrkesverksamma och som är avsedd att användas för bedömningar på företagsnivå. Verktyget inbegriper en rad frågor samt policyvägledning och teknisk rådgivning om hur bedömningen ska genomföras. Förslag på åtgärder: Här presenteras de viktigaste åtgärder som företag och arbetsgivarorganisationer kan vidta för att ta itu med tvångsarbete på företagsnivå, nationell nivå och branschnivå samt i globala distributionskedjor. Guide för att agera: En uppsättning praktiska referensguider som identifierar några av de konkreta åtgärder som företag kan vidta och dra nytta av vid arbetet mot tvångsarbete och människohandel. 1 13

14 Fallstudier: Utvalda exempel på åtgärder som vidtagits av företag och branscher som visar på mångfalden av metoder som sådana aktörer kan använda sig av i arbetet mot tvångsarbete på arbetsplatsen och inom distributionskedjorna. Dessa fallstudier har utarbetats med hjälp av offentligt tillgängliga källor. Definitioner och begrepp Tvångsarbete Den internationellt erkända definitionen av tvångsarbete finns i ILO:s konvention nr 29 (1930). Enligt denna konvention är tvångsarbete varje arbete eller tjänst, som avfordras en person under hot om något slag av straff och till vars utförande ifrågavarande person icke erbjudit sig av fri vilja. De viktigaste delarna i denna definition är: Varje arbete eller tjänst: Detta omfattar alla typer av arbete, tjänster och sysselsättning, oavsett bransch, sektor eller yrke där dessa återfinns, och omfattar laglig och formell sysselsättning samt olaglig och informell sysselsättning. En person: Detta avser såväl vuxna som barn, oaktat deras nationalitet, och det anses irrelevant om personen är medborgare i landet där tvångsarbetet har identifierats. Hot om något slag av straff: Detta kan avse brottsliga påtryckningsmedel samt olika former av tvång såsom hot, våld, kvarhållande av id-handlingar, fängsligt förvar eller utebliven betalning av lön. Straffet kan även ske i form av rättsförlust eller förlust av privilegier. Fri vilja: Detta avser arbetstagarens samtycke att ingå anställning och dennes frihet att när som helst lämna anställningen med rimligt varsel i enlighet med nationell lag eller nationella kollektivavtal. I allt väsentligt befinner sig en person i tvångsarbete om denne inträder i arbete eller tjänst mot sin vilja och inte kan lämna detta/denna utan att straffas eller hotas med straff. Det behöver inte vara fysiska straff eller inspärrning; det kan även vara av annan typ, såsom rättsförlust eller förlust av privilegier. I ruta 1 finns en lista över exempel som illustrerar olika aspekter av denna definition

15 Ruta 1: Identifiering av tvångsarbete i praktiken Avsaknad av samtycke till att arbeta ( vägen in i tvångsarbete) Födsel i/intvingande i slavstatus eller fängslad status Fysiskt bortförande eller människorov Försäljning av en person till annans ägo Fysisk inspärrning på arbetsplatsen i fängelse eller i privat internering Psykiskt tvång, dvs. en arbetsbefallning som backas upp med ett trovärdigt hot om straff för arbetsvägran Påtvingad skuldsättning (genom förfalskning av konton, uppblåsta priser, minskat värde på varor eller tjänster som producerats, överdrivna räntekostnader etc.) Bedräglighet eller falska löften gällande typen av arbete och arbetsvillkoren Innehållande och utebliven betalning av löner Kvarhållande av id-handlingar eller andra värdefulla personliga tillhörigheter Hot om straff (medel för att kvarhålla någon i tvångsarbete) Fysiskt våld mot arbetstagaren eller familjemedlemmar eller närstående Sexuellt våld Hot om) övernaturlig vedergällning Fängslande eller annan fysisk fångenskap Ekonomiska straff Angivelse till myndigheter (polis, invandrarmyndighet etc.) och förvisning Uteslutning från framtida anställning Uteslutning från gemenskap och umgängesliv Fråntagande av rättigheter eller privilegier Berövande av mat, skydd eller andra nödvändigheter Övergång till ännu värre arbetsförhållanden Förlust av social ställning Människohandel Människohandel kan leda till tvångsarbete. Det omfattar förflyttning av en person, vanligtvis över internationella gränser, i syfte att utnyttja denna person. Under senare år har människohandel tagit nya former och dimensioner, ofta kopplat till utveckling inom informationsteknik, transport och gränsöverskridande organiserad brottslighet. Den påverkar såväl utvecklingsländer och länder i omvandling som industrialiserade länder med marknadsekonomi års Palermoprotokoll (se bilaga 1) innehåller en grundläggande definition av människohandel. Denna definition skiljer människohandel från människosmuggling genom att fokusera på delarna som rör utnyttjande, vilseledande och tvång. 2 I protokollet anges följande: 2 Definitionen av människosmuggling ges i tilläggsprotokollet mot människosmuggling land-, luft- och sjövägen till Förenta nationernas konvention mot gränsöverskridande organiserad brottslighet. I denna fastslås följande: med människosmuggling menas främjande, i syfte att direkt eller indirekt uppnå en ekonomisk eller annan materiell vinning, av en persons olagliga inresa i en stat som är bunden av protokollet och i vilken han eller hon inte är medborgare eller stadigvarande bosatt. 1 15

16 handel med människor: rekrytering, transport, överföring, hysande eller mottagande av personer genom hot om eller bruk av våld eller andra former av tvång, bortförande, bedrägeri, vilseledande, maktmissbruk eller missbruk av en persons utsatta belägenhet eller givande eller mottagande av betalning eller förmåner för att erhålla samtycke av en person som har kontroll över en annan person i syfte att utnyttja denna person. Utnyttjande skall innebära åtminstone utnyttjande av andras prostitution eller andra former av sexuellt utnyttjande, tvångsarbete eller tvångstjänst, slaveri eller med slaveri jämförbara bruk och sedvänjor, träldom eller avlägsnande av organ. Denna definition är ganska komplicerad, men den betonar följande nyckelpunkter: Aktiviteter: Dessa inbegriper alla etapper av handelscykeln, nämligen rekrytering, transport, överföring, hysande eller mottagande av en person. Medel: Dessa kan inbegripa hot om eller bruk av våld, bedrägeri, bortförande, tvång, bedrägeri, hot och maktmissbruk eller missbruk av en persons utsatta belägenhet. Syfte: Detta är utnyttjande, inbegripet tvångsarbete, slaveri och träldom. I Palermoprotokollet görs åtskillnad mellan handel med barn (under 18 år) och vuxna. Rekrytering och transport av ett barn i syfte att utnyttjas av tredje part anses vara handel med människor även om det inte inbegriper de olagliga metoder som identifieras i definitionen. För ILO är det viktigt att förtydliga att inte allt tvångsarbete är ett resultat av människohandel och att inte alla handlingar som är förknippade med människohandel nödvändigtvis leder till tvångsarbete. Företagens sociala ansvar ILO definierar företagens sociala ansvar som ett sätt på vilket företag beaktar den inverkan deras verksamhet har på samhället och fastställer sina principer och värderingar både i sina egna interna metoder och förfaranden och i sitt samspel med andra aktörer. Företagens sociala ansvar är ett frivilligt, företagsdrivet initiativ och avser aktiviteter som anses gå utöver vad som lagen föreskriver. De viktigaste delarna i ILO:s definition är: Fri vilja: Företag antar frivilligt socialt ansvarsfullt beteende genom att gå utöver sina lagliga skyldigheter;

17 Integrerat: Företagens sociala ansvar är en integrerad del av företagsledning och är således åtskilt från filantropi; och Systematiskt: Socialt ansvarsfulla handlingar är systematiska, inte sporadiska. ILO:s referenspunkt gällande företagens sociala ansvar är trepartsdeklarationen om principer för multinationella företag och socialpolitik. 3 Denna deklaration är det enda internationella instrument som riktar sig mot företag som har godkänts av regeringar och arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer. Även ILO:s deklaration om grundläggande principer och rättigheter i arbetslivet är ett viktigt främjande instrument. Det förpliktigar ILO:s medlemsstater att respektera och främja fyra kärnprinciper för arbete, inbegripet eliminering av tvångsarbete, oaktat om de har ratificerat de relevanta konventionerna. 4 De principer och rättigheter som fastställts i denna deklaration omfattar även FN:s Global Compactinitiativets principer. Sedan initiativets inledande år 1999 har ILO aktivt samarbetat med Global Compacts huvudkontor och dess medlemsbyråer inom FN antogs FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter, vilka förstärker detta initiativ. I punkt 12 i de vägledande principerna anges följande: De mänskliga rättigheter som företagen förväntas respektera är de internationellt erkända mänskliga rättigheterna och då avses, som ett minimum, de mänskliga rättigheter som kommer till uttryck i International Bill of Human Rights och principerna om de grundläggande rättigheterna enligt Internationella arbetsorganisationens deklaration om grundläggande principer och rättigheter i arbetslivet. Detta omfattar ILO:s konventioner 29 och 105 som en del av ILO:s åtta kärnkonventioner och utgör grunden för den grundläggande principen om eliminering av alla typer av tvångsarbete eller obligatoriskt arbete. Eftersom 2014 års protokoll till konventionen om tvångsarbete kompletterar konvention 29, kopplas de mänskliga rättigheter som företagen förväntas respektera automatiskt till protokollet. Ytterligare information om definitionerna av tvångsarbete och handel med människor finns i häfte 2 i denna handbok, Vanliga frågor från arbetsgivare. Se även bilagan nedan, som innehåller utdrag ur relevanta internationella instrument. 3 Se: 4 Se: Utöver eliminering av alla former av tvångsarbete eller obligatoriskt arbete berör deklarationen även föreningsfrihet och verkligt erkännande av rätten till kollektivförhandlingar, faktiskt avskaffande av barnarbete och eliminering av diskriminering med avseende på sysselsättning och anställning. 1 17

18 1 18 1

19 II Tvångsarbete och den globala ekonomin Fakta och siffror Enligt ILO:s uppgifter är åtminstone 12,3 miljoner människor världen över offer för tvångsarbete. Av dem utnyttjas 9,8 miljoner av privata aktörer, varav mer än 2,4 miljoner i tvångsarbete till följd av människohandel. Kvinnor och barn är särskilt sårbara för övergrepp, men män påverkas också, i synnerhet i sektorer som byggsektorn och gruvsektorn. Tvångsarbete förekommer i såväl industrialiserade länder som utvecklingsländer. Det är ett globalt problem som påverkar alla länder i större eller mindre utsträckning. I tabell 1 nedan visas den regionala spridningen av tvångsarbete och detta visar att det är ett verkligt globalt fenomen. Tabell 1: Regional fördelning av tvångsarbete och tvångsarbetare som utsatts för människohandel Totalt tvångsarbete Totalt utsatta Asien och Stillahavsområdet Latinamerika och Västindien Afrika söder om Sahara Industrialiserade länder Mellanöstern och Nordafrika Övergångsländer Världen * * Observera: Siffrorna uppgår inte till den visade totalen på grund av avrundning. Det uppskattas att de sammanlagda olagliga vinsterna som genereras genom utnyttjande av tvångsarbete inom den globala ekonomin uppgår till 150 miljarder USD per år. Merparten av dessa vinster genereras i Asien, tätt följt av de utvecklade ekonomierna och Europeiska unionen. Av detta belopp genereras uppskattningsvis 99 miljarder USD av sexuell exploatering, medan de 51 miljarder USD som återstår härstammar från utnyttjande av tvångsarbete, inbegripet hushållsarbete, jordbruk och andra ekonomiska verksamheter. 5 5 Siffrorna är hämtade från ILO, Profits and poverty: The economics of forced labour,

20 Några av de vanligaste formerna av tvångsarbete inbegriper följande: Skuldframkallat tvångsarbete: Detta är mest känt som skuldslaveri i södra Asien, där denna praktik är vanligast. Detta inbegriper att en arbetstagare tar ett lån eller får ett förskott på lönen från en arbetsgivare eller rekryterare, och att arbetstagare i gengäld förbinder sig, och ibland sina familjemedlemmar, att arbeta för att betala tillbaka lånet. Villkoren för lånet eller arbetet kan dock vara sådana att arbetstagaren sitter fast i åratal utan att kunna betala tillbaka lånet. 6 Tvångsarbete i fängelse: Arbete som avtvingas fångarbetare anses generellt inte vara tvångsarbete enligt internationell rätt. Emellertid anses ofrivilligt arbete vara tvångsarbete om det utförs av fångar som inte har dömts i domstol och vilkas arbete inte övervakas av en offentlig myndighet. På ett liknande sätt anses även ofrivilligt arbete som utförs av en fånge till förmån för ett privat företag vara tvångsarbete. Tvångsarbete som ett resultat av människohandel: Människohandel har blivit en global affärsverksamhet. Det är ofta kopplat till organiserad brottslighet och inbegriper bedräglig rekrytering, svindleri och utpressning för att ta en andel av migrerande arbetstagares inkomster. Tvång inom anställningen: Detta avser många typer av bedrägeri och tvång inom anställningen som under särskilda omständigheter kan innebära tvångsarbete. Exempel på sådant tvång är innehållande eller utebliven betalning av lön, kvarhållande av id-handlingar och påtvingad skuldsättning. Tvångsarbete som är kopplat till avtalssystem för exploatering av arbetskraft: Idag återfinns detta nästan överallt i världen. Till exempel binds migrerande arbetstagare till ett företag på grund av att en för hög avgift har debiterats och att de har begränsade, om ens några, möjligheter att byta arbetsgivare när de väl anlänt till destinationslandet. 6 Skuldslaveri definieras i FN:s tilläggskonvention om undertryckande av slaveri, slavhandel samt med slaveri jämförbara institutioner och sedvänjor som den status eller det tillstånd som uppstår genom en gäldenärs löfte om sina personliga tjänster, eller tjänster från en person som denne kontrollerar, som säkerhet för en skuld, om värdet på dessa tjänster, så som de rimligen bedömts, inte tillämpas för betalning av skulden eller om dessa tjänsters varaktighet eller karaktär inte begränsas respektive definieras

21 Ekonomiska sektorer i farozonen Det är svårt att fastställa tillförlitlig statistisk information om de ekonomiska sektorer där tvångsarbete förekommer. ILO uppskattar dock att endast 20 % av allt tvångsarbete (globalt) avfordras av staten eller försvarsmakten. Detta innebär att merparten av allt tvångsarbete avfordras av privata aktörer. Av denna majoritet avfordras 11 % för påtvingat kommersiellt sexuellt utnyttjande, medan 64 % avfordras för ekonomiskt utnyttjande. Typen av tvångsarbete i de 5 % som återstår kan inte tydligt fastställas. 7 Nedan visas en icke uttömmande förteckning över ekonomiska sektorer där det fastställts att tvångsarbete och människohandel är ett väsentligt problem i många länder: Jordbruk och trädgårdsodling Byggsektorn Kläder och textilier under slavliknande arbetsförhållanden Hotell och catering Gruvdrift och skogsavverkning Bearbetning och förpackning av livsmedel Transport Hushållstjänster och annat skötsel- och städarbete Sexindustrin och prostitution Tvångsarbete som är ett resultat av handel med människor påverkar i stor utsträckning människor som arbetar i den formella ekonomins marginaler och har olagliga anställningar eller status som olaglig migrant. Det är dock alltmer uppenbart att tvångsrekrytering och tvångsanställning kan påverka migrerande arbetstagare även inom andra formella ekonomiska sektorer, t.ex. inom sjukvård, bearbetning av livsmedel, informationsteknik och kontrakterad städning, vid anställning inom både den privata och offentliga sektorn. Sårbara arbetstagare Tvångsarbete är ett globalt fenomen som påverkar varje region, land och ekonomisk sektor samt arbetstagare i både formella och informella anställningsförhållanden. Det finns dock vissa kategorier av arbetstagare som är mer sårbara för tvång än andra. Vissa är i farozonen på grund av sin etniska bakgrund, relativa fattigdom eller status som olagliga migranter. Arbetsgivare bör vara särskilt uppmärksamma när de direktanställer 7 Se: ILO, A global alliance against forced labour: Global Report under the Follow-up to the ILO Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work, Geneva,

RIKTLINJER FÖR ATT FÖRHINDRA ATT MIGRANTARBETARE UTSÄTTS FÖR UTNYTTJANDE REKRYTERINGSMETODER, EXPLOATERING OCH MÄNNISKOHANDEL I SAMMANFATTNING

RIKTLINJER FÖR ATT FÖRHINDRA ATT MIGRANTARBETARE UTSÄTTS FÖR UTNYTTJANDE REKRYTERINGSMETODER, EXPLOATERING OCH MÄNNISKOHANDEL I SAMMANFATTNING RIKTLINJER FÖR ATT FÖRHINDRA ATT MIGRANTARBETARE UTSÄTTS FÖR UTNYTTJANDE REKRYTERINGSMETODER, EXPLOATERING OCH MÄNNISKOHANDEL I SAMMANFATTNING With the financial support of the Prevention of and Fight

Läs mer

Fattigdom och människohandel- En strategi för bekämpning av människohandel genom Sveriges internationella utvecklingssamarbete

Fattigdom och människohandel- En strategi för bekämpning av människohandel genom Sveriges internationella utvecklingssamarbete Fattigdom och människohandel- En strategi för bekämpning av människohandel genom Sveriges internationella utvecklingssamarbete 1 Innehållsförteckning 1 BAKGRUND TILL STRATEGIN...4 2 DEFINITION OCH GRÄNSDRAGNINGAR...5

Läs mer

Barnrättskommitténs allmänna kommentar nr 13 (2011) Barnets rätt till frihet från alla former av våld

Barnrättskommitténs allmänna kommentar nr 13 (2011) Barnets rätt till frihet från alla former av våld Barnrättskommitténs allmänna kommentar nr 13 (2011) Barnets rätt till frihet från alla former av våld Översättning december 2012 Reviderad mars 2014 Originalspråk: Engelska FN:S KOMMITTÉ FÖR BARNETS RÄTTIGHETER

Läs mer

Barnets rätt att få sitt bästa satt i främsta rummet

Barnets rätt att få sitt bästa satt i främsta rummet Barnrättskommitténs allmänna kommentar nr 14 (2013) om Barnets rätt att få sitt bästa satt i främsta rummet Översättning mars 2014 Originalspråk: Engelska FN:S KOMMITTÉ FÖR BARNETS RÄTTIGHETER CRC/C/GC/14

Läs mer

HÄLSNING FRÅN VD. Bästa kollegor,

HÄLSNING FRÅN VD. Bästa kollegor, Uppförandekod HÄLSNING FRÅN VD Bästa kollegor, Swedish Match har storslagna ambitioner. Vår vision är En värld utan cigaretter. Kärnan i vår verksamhet är att erbjuda tobakskonsumenter alternativa produkter

Läs mer

Internationella konventionen

Internationella konventionen Internationella konventionen om avskaffande av alla former av rasdiskriminering. En handbok för frivilligorganisationer ATSUKO TANAKA och YOSHINOBU NAGAMINE Informationsskrift Utgiven i samband med NGO

Läs mer

Barnrättskommitténs allmänna kommentar nr 12 (2009) Barnets rätt att bli hörd

Barnrättskommitténs allmänna kommentar nr 12 (2009) Barnets rätt att bli hörd Barnrättskommitténs allmänna kommentar nr 12 (2009) Barnets rätt att bli hörd Översättning december 2012 Reviderad mars 2014 Originalspråk: Engelska FN:S KOMMITTÉ FÖR BARNETS RÄTTIGHETER CRC/C/GC/12 Femtioförsta

Läs mer

Den reviderade europeiska sociala stadgan Upprättad i Strasbourg den 3 maj 1996

Den reviderade europeiska sociala stadgan Upprättad i Strasbourg den 3 maj 1996 Den reviderade europeiska sociala stadgan Upprättad i Strasbourg den 3 maj 1996 Inledning Undertecknade regeringar, som är medlemmar i Europarådet, som anser att Europarådets syfte är att åstadkomma en

Läs mer

Konventionen om barnets rättigheter Med strategi för att stärka barnets rättigheter i Sverige

Konventionen om barnets rättigheter Med strategi för att stärka barnets rättigheter i Sverige Konventionen om barnets rättigheter Med strategi för att stärka barnets rättigheter i Sverige Konventionen om barnets rättigheter med strategi för att stärka barnets rättigheter i Sverige Förord av barn-

Läs mer

Mänskliga rättigheter i arbetslivet

Mänskliga rättigheter i arbetslivet Mänskliga rättigheter i arbetslivet ILO:s 8 kärnkonventioner ILO_8 konventioner.indd 1 10-09-15 14.06.27 ILO:s 8 kärnkonventioner Innehåll Allas rätt till ett bättre arbetsliv 3 Fackliga rättigheter är

Läs mer

barn konven tionen FN:s konvention om barnets rättigheter

barn konven tionen FN:s konvention om barnets rättigheter barn konven tionen FN:s konvention om barnets rättigheter innehåll Sid. 4 Sid. 6 Förord Förteckning över konventionens artiklar Sid. 11 Sid. 11 Sid. 14 Sid. 35 Sid. 40 FN:S KONVENTION OM BARNETS RÄTTIGHETER

Läs mer

Socialt ansvarsfull upphandling. En handledning till sociala hänsyn i offentlig upphandling

Socialt ansvarsfull upphandling. En handledning till sociala hänsyn i offentlig upphandling Socialt ansvarsfull upphandling En handledning till sociala hänsyn i offentlig upphandling Den här publikationen har beställts inom ramen för EU:s program för sysselsättning och social solidaritet (2007

Läs mer

Innehåll. 1 Sammanfattning...9. 2 Promemorians lagförslag...11 2.1 Förslag till lag om ändring i brottsbalken...11

Innehåll. 1 Sammanfattning...9. 2 Promemorians lagförslag...11 2.1 Förslag till lag om ändring i brottsbalken...11 Innehåll 1 Sammanfattning...9 2 Promemorians lagförslag...11 2.1 Förslag till lag om ändring i brottsbalken...11 3 Inledning och bakgrund...15 3.1 Fenomenet människohandel...15 3.2 Situationen i Sverige...19

Läs mer

Riktlinjer från Europarådets ministerkommitté för ett barnvänligt rättsväsende

Riktlinjer från Europarådets ministerkommitté för ett barnvänligt rättsväsende M o n o g r a f i 5 Ett Europa för och med barnen SKAPA Riktlinjer från Europarådets ministerkommitté för ett barnvänligt rättsväsende Riktlinjer från Europarådets ministerkommitté för ett barnvänligt

Läs mer

OECD:s verktyg för riskhantering

OECD:s verktyg för riskhantering OECD:s verktyg för riskhantering en vägledning för företag och investerare i områden med svaga regeringar Produktion: Utrikesdepartementet, Enheten för internationell utrikespolitik, (UD-IH) Formgivning/layout:

Läs mer

Hur redovisar svenska företag socialt ansvar? En jämförelse mellan fyra olika branscher

Hur redovisar svenska företag socialt ansvar? En jämförelse mellan fyra olika branscher Hur redovisar svenska företag socialt ansvar? En jämförelse mellan fyra olika branscher Kandidatuppsats i Externredovisning Vårterminen 2007 Handledare: Märta Hammarström Författare: Johanna Ericson Sara

Läs mer

Regleringen kring människohandelsoffer för offret eller för rättsprocessen?

Regleringen kring människohandelsoffer för offret eller för rättsprocessen? Örebro universitet Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap Rättsvetenskap C Självständigt arbete 15 hp Våren 2008 Regleringen kring människohandelsoffer för offret eller för rättsprocessen?

Läs mer

PM 2003:05. Konsumtion och Etik om företagens sociala ansvar och etisk märkning

PM 2003:05. Konsumtion och Etik om företagens sociala ansvar och etisk märkning PM 2003:05 Konsumtion och Etik om företagens sociala ansvar och etisk märkning Innehållsförteckning 1. Uppdraget... 4 2. Sammanfattning... 5 3. Bakgrund... 8 3.1 Problembeskrivning... 8 3.2 Etisk märkning

Läs mer

Genomförandet av mänskliga rättigheter

Genomförandet av mänskliga rättigheter Europarådet Genomförandet av mänskliga rättigheter ansvar och möjligheter för kommuner och regioner Genomförandet av mänskliga rättigheter ansvar och möjligheter för kommuner, landsting och regioner Upplysningar

Läs mer

Föreg. dok. nr: 14449/09 JAI 679 Stockholmsprogrammet Ett öppet och säkert Europa i medborgarnas tjänst och för deras skydd

Föreg. dok. nr: 14449/09 JAI 679 Stockholmsprogrammet Ett öppet och säkert Europa i medborgarnas tjänst och för deras skydd EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 25 november 2009 (28.11) (OR. en) 16484/1/09 REV 1 JAI 866 NOT från: Ordförandeskapet till: Coreper Föreg. dok. nr: 14449/09 JAI 679 Ärende: Stockholmsprogrammet Ett

Läs mer

Europarådets konvention om förebyggande och bekämpning av våld mot kvinnor och av våld i hemmet

Europarådets konvention om förebyggande och bekämpning av våld mot kvinnor och av våld i hemmet Europarådets fördragsserie nr 210 Europarådets konvention om förebyggande och bekämpning av våld mot kvinnor och av våld i hemmet Istanbul den 11 maj 2011 www.coe.int/conventionviolence The official languages

Läs mer

FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Ds 2008:23 FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Socialdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga

Läs mer

Den nationella rapportören om människohandel Rapport 2010 Människohandel och relaterade fenomen samt tillgodoseendet av offrens rättigheter i Finland

Den nationella rapportören om människohandel Rapport 2010 Människohandel och relaterade fenomen samt tillgodoseendet av offrens rättigheter i Finland B 17/2010 rp Kansallinen ihmiskaupparaportoija Den nationella rapportören om människohandel Rapport 2010 Människohandel och relaterade fenomen samt tillgodoseendet av offrens rättigheter i Finland Publikationsserie

Läs mer

Handledning för åtgärder och rapportering vid avvikelser från SKI 1 :s sociala och etiska krav

Handledning för åtgärder och rapportering vid avvikelser från SKI 1 :s sociala och etiska krav Handledning för åtgärder och rapportering vid avvikelser från SKI 1 :s sociala och etiska krav 1 SKL Kommentus Inköpscentral 1 Innehåll Handledning för åtgärder och rapportering vid avvikelser från SKI:s

Läs mer

Företagens roll i samhället

Företagens roll i samhället 1 Företagens roll i samhället Mars 2004, reviderad februari 2006 Frågor och svar om företagens roll i samhället 1 Förord Företag är den viktigaste välståndsbyggaren i samhället. Företagen skapar de resurser

Läs mer

HÅLLBART FÖRETAGANDE Plattform för svenskt agerande

HÅLLBART FÖRETAGANDE Plattform för svenskt agerande HÅLLBART FÖRETAGANDE Plattform för svenskt agerande Inledning Med denna publikation vill den svenska regeringen ge sin grundsyn om hur den ser på frågor kring hållbart företagande, eller Corporate Social

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 10.6.2009 KOM(2009) 262 slutlig MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET Ett område med frihet, säkerhet och rättvisa i allmänhetens

Läs mer

Barnombudsmannen Box 22106 104 22 Stockholm Telefon: 08-692 29 50 info@barnombudsmannen.se www.barnombudsmannen.se

Barnombudsmannen Box 22106 104 22 Stockholm Telefon: 08-692 29 50 info@barnombudsmannen.se www.barnombudsmannen.se Barnrättskommitténs allmänna kommentar nr 8 (2006) Barnets rätt till skydd mot kroppslig bestraffning och andra grymma eller förnedrande former av bestraffning (bl.a. artikel 19, 28.2 och 37) Översättning

Läs mer