Bekämpande av tvångsarbete. Handbok för arbetsgivare och näringsliv. Bekämpande av tvångsarbete Handbok för arbetsgivare och näringsliv

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bekämpande av tvångsarbete. Handbok för arbetsgivare och näringsliv. Bekämpande av tvångsarbete Handbok för arbetsgivare och näringsliv"

Transkript

1 1 Inledning och överblick Vanliga frågor från arbetsgivare Riktlinjer för bekämpande av tvångsarbete Checklista och guide för kontroll av uppställda krav Förslag på åtgärder Tips för vidtagande av åtgärder Goda exempel fallstudier De benämningar som används i ILO:s publikationer, vilka överensstämmer med Förenta nationernas praxis, och presentationen av materialet i dessa, är inte på något sätt uttryck för Internationella arbetsbyråns åsikter gällande den rättsliga statusen för något land, område eller territorium, eller för deras myndigheter, eller gällande avgränsning av dessas gränser. Ansvaret för de åsikter som uttrycks i undertecknade artiklar, studier och andra bidrag ligger helt hos respektive författare, och publiceringen utgör inte något godkännande från Internationella arbetsbyråns sida av de åsikter som uttrycks däri. Hänvisningar till företagsnamn och kommersiella produkter och förfaranden innebär inte att Internationella arbetsbyrån stödjer dem, och eventuell underlåtenhet att nämna ett särskilt företag, en särskild produkt eller ett särskilt förfarande är inte ett tecken på ogillande. Bekämpande av tvångsarbete Handbok för arbetsgivare och näringsliv Bekämpande av tvångsarbete Handbok för arbetsgivare och näringsliv ISBN

2 Den ursprungliga utgåvan av denna publikation publicerades av Internationella arbetsbyrån, Genève, med titeln Bekämpande av tvångsarbete. Handbok för arbetsgivare och näringsliv. Copyright 2008 Internationella arbetsorganisationen. Reviderad och uppdaterad version copyright Svensk översättning copyright 2015 APAV. Översatt och återgiven med tillstånd. ILO tar inget ansvar för den svenska översättningens giltighet eller fullständighet, för eventuella oriktigheter, fel eller försummelser eller för konsekvenserna av dess användning. TITEL: Bekämpande av tvångsarbete - Handbok för arbetsgivare och näringsliv ISBN: DEP. LEGAL: /15 Denna handbok översattes och omarbetades 2015 med ekonomiskt stöd från Europeiska kommissionen DG Home Affairs Prevention and Fight against Crime, för Project Briseis fight against human trafficking for forced labour, som har letts av The Portuguese Association for Victim Support (APAV Portugal) med följande partner: Brottsoffermyndigheten/The Crime Victim Compensation and Support Authority (Sverige), Tavistock Institute of Human Relations (Storbritannien) och Fundației pentru o societate deschisă/the Foundation for an Open Society (Rumänien). Det är APAV som står bakom innehållet och Europeiska kommissionen kan inte göras ansvarig för användning av informationen som finns tillgänglig i denna manual. APAV Associação Portuguesa de Apoio à Vítima Rua José Estêvão, 135 A Lisboa - Portugal Tel Fax

3 Innehåll Inledning och överblick Vanliga frågor från arbetsgivare Riktlinjer för bekämpande av tvångsarbete Checklista och guide för kontroll av uppställda krav Förslag på åtgärder Tips för vidtagande av åtgärder Goda exempel fallstudier

4

5 Bekämpande av tvångsarbete Handbok för arbetsgivare och näringsliv 1 Inledning och överblick

6 1

7 Förord Tvångsarbete är enhälligt fördömt och förbjudet. Många av oss kanske tror att problemet inte längre existerar och att det har eliminerats helt. Tyvärr stämmer inte detta helt och det finns bevis för att det finns olika typer av tvångsarbete i vissa länder världen över. Problemet med tvångsarbete är föremål för brett ratificerade internationella instrument och inom den privata sektorn avser många normer, överenskommelser och initiativ förbud mot tvångsarbete. Elimineringen av alla former av tvångsarbete eller obligatoriskt arbete är i synnerhet en av de grundläggande principerna som är förankrade i ILO:s deklaration från 1998 om grundläggande principer och rättigheter i arbetslivet. Även om problemet med tvångsarbete behandlas i många internationella instrument är förståelsen av det liten, och ibland till och med ignoreras det. Inom företagsvärlden har tvångsarbete kanske inte varit en prioriterad fråga tidigare, men idag finns ett växande intresse av att undvika risken att förknippas med det, särskilt genom verksamheter i distributionskedjan. Idag har växande globaliseringsprocesser öppnat upp ekonomier och distributionskedjor växer allt mer. Å ena sidan har näringslivet förstärkt och fördjupat sin hantering av distributionskedjan. Å andra sidan är allmänheten mer medveten om internationell utveckling och blir medveten om tvångsarbete genom icke-statliga organisationer, lobbygrupper, media och liknande, där tvångsarbete har hamnat i större fokus genom vissa aktuella välkända exempel. Denna handbok för arbetsgivare och näringsliv innehåller utmärkta praktiska verktyg och vägledning för att hjälpa näringslivet och dess organisationer att identifiera och förhindra tvångsarbete. Internationella arbetsgivarorganisationen lovordar de ansträngningar som gjorts inom ILO:s särskilda åtgärdsprogram om tvångsarbete i dess första initiativ att utveckla en uppsättning praktiska verktyg särskilt för den privata sektorn. Internationella arbetsgivarorganisationen har varit nära involverad i detta initiativ och vi är säkra på att denna handbok kommer att hjälpa arbetsgivarorganisationer och deras medlemmar att förstå problemet med tvångsarbete, vidta nödvändiga åtgärder för att undvika att bli inblandade i tvångsarbete och att bidra till att helt eliminera tvångsarbete och obligatoriskt arbete. Antonio Peñalosa Generalsekreterare Internationella arbetsgivarorganisationen 1 7

8 Inledning Denna handbok syftar till att möta det växande behovet hos arbetsgivarorganisationer och enskilda företag världen över av vägledning avseende vad tvångsarbete är, hur det kan påverka affärsverksamheten och vad aktörer i företagsvärlden kan göra för att tackla problemen. Tvångsarbete håller på att bli en betydande risk för arbetsgivare, inte bara för små företag i den formella ekonomins marginaler i utvecklingsländer, utan även för multinationella företag med komplexa distributionskedjor och utkontrakteringsverksamheter. ILO uppskattar att 80 % av allt tvångsarbete sker inom den privata ekonomin. Även om en stor del av detta finns inom den informella ekonomin har flera stora företag nyligen tvingats hantera anklagelser om tvångsarbete. Samtidigt som många enskilda företag nu har bestämmelser mot tvångsarbete inskrivna i sin uppförandekod, och revisionsbyråer allt mer erbjuder sina tjänster i frågan, förekommer svåra diskussioner om vad tvångsarbete faktiskt är. Det kan ta subtila former och kan vara svårt att förstå och upptäcka utan tydlig vägledning som baseras på innehållet i ILO:s konventioner om tvångsarbete och på överläggningarna inom dess kontrollorgan. Denna första version av en handbok syftar till att fylla ett sådant tomrum. Den har utarbetats i nära samarbete med Internationella arbetsgivarorganisationen och stödjer sig på samråd med arbetsgivare och aktörer i företagsvärlden i olika regioner. Vid alla dessa möten uttrycktes tydligt efterfrågan på sådan vägledning samt exempel på god affärspraxis och rådgivning om hur problemet kan avhjälpas. Denna första version innehåller enbart några goda exempel, men läsare uppmanas aktivt att dela med sig så att kommande versioner kan göras rikare. Handboken utarbetades av Philip Hunter vid SAP-FL-programmet (det särskilda åtgärdsprogrammet för bekämpande av tvångsarbete) inom ramen för ett expertgruppinitiativ rörande hantering i distributionskedjan vid FN:s initiativ mot människohandel. Detta har inbegripit samarbete med flera ILO-avdelningar, i synnerhet de som arbetar med internationella arbetsnormer, arbetsgivarverksamhet, multinationella företag, social dialog och bättre arbete samt barnarbete. Vi riktar vårt tack till de många externa granskare från arbetsgivarorganisationer, näringslivet och det civila samhället som tog sig tid att granska det ursprungliga utkastet, lämna ovärderliga synpunkter och säkerställa att dessa vägledande verktyg är relevanta 1 8 1

9 för näringslivet. Särskild tacksamhet riktas till David Arkless, förste vice vd för globala frågor och Branka Minic vid Manpower Inc. för ovärderlig hjälp med att göra den externa granskningen möjlig. Stort tack riktas även till Internationella arbetsgivarorganisationens Brent Wilton och Barbara Leon som lämnade utförliga kommentarer till tidigare utkast. Roger Plant Chef för det särskilda åtgärdsprogrammet för bekämpande av tvångsarbete 1 9

10 1 10 1

11 I Inledning Tvångsarbete och det tvångsarbete som människohandel leder till blir allt viktigare frågor för arbetsgivarorganisationer och företag. Syftet med denna handbok är att hjälpa aktörer i företagsvärlden att inom deras inflytandeområden ta itu med frågan, förse dem med praktiska verktyg och vägledande material för att hjälpa dem att identifiera och förhindra tvångsarbete samt vidta avhjälpande åtgärder, när så krävs. Arbetsgivarorganisationer och företag har en central roll att spela vid bekämpande av alla former av tvångsarbete eller obligatoriskt arbete. I synnerhet arbetsgivarorganisationer är strategiskt välplacerade för att tillhandahålla institutionellt engagemang och hållbarhet, och involvering av näringslivet är avgörande för hur framgångsrik ILO:s kampanj för att eliminera allt tvångsarbete innan 2015 kommer att bli. Det finns många anledningar till varför företag och arbetsgivarorganisationer bör spela en central roll i den globala kampen för att stoppa tvångsarbete och handel med människor: Rättslig efterlevnad: Nästan alla av ILO:s medlemsstater har ratificerat konventionerna 29 och 105 om tvångsarbete eller obligatoriskt arbete och stater som har ratificerat Palermoprotokollet mot människohandel är skyldiga att kriminalisera denna verksamhet. Detta innebär att tvångsarbete och handel med människor är straffbara brott i de flesta länder i världen och att företag som funnits delta i sådan verksamhet riskerar åtal. 1 Hantering av risk och rykte: För att vara framgångsrika måste företag hantera risker i en miljö där risker inte är statiska och kan uppstå genom handlingar som utförs av företaget självt, dess leverantörer och andra aktörer. Anklagelser om tvångsarbete och människohandel utgör såväl rättsliga risker som allvarliga hot mot varumärkets och företagets rykte. Tvångsarbete i globala distributionskedjor: Globalisering och de växande kopplingarna mellan länder och företag har gjort tvångsarbete och människohandel till viktiga frågor i globala distributionskedjor. 1 Observera att det inte är möjligt enligt svensk rätt att åtala ett företag. 1 11

12 Uppförandekoder och företagens sociala ansvar (CSR): Eliminering av tvångsarbete är en viktig del av uppförandekoder och andra CSR-initiativ. Företag i synnerhet sådana som försörjer konsumentmarknader och har ett betydande varumärkesvärde står inför nya och växande förväntningar på att produktionen uppfyller kriterier gällande sociala och mänskliga rättigheter. Tvångsarbete och människohandel är moraliskt oacceptabelt. Handbokens syften Denna handbok riktar sig till arbetsgivarorganisationer och ett brett spektrum av företagsaktörer inbegripet små och medelstora företag, multinationella företag, exportorienterade företag och företag som verkar i globala distributionskedjor. Chefer inom den högsta ledningen, HR-personal, personal som arbetar med inköp och social uppfyllelse samt sociala revisorer är bland de som häri kan hitta tekniskt material och information som kommer att hjälpa dem i deras dagliga arbete. Organisationer inom den bredare CSR-gemenskapen samt företag som tillhandahåller ledningstjänster till exempel konsulter eller företag som arbetar med kvalitetskontroll kommer också att vara hjälpta av denna handbok. Handbokens huvudsakliga syfte är att hjälpa företag och arbetsgivarorganisationer att förstå och tackla de olika dimensioner och frågor som knyter an till tvångsarbete och människohandel samtidigt som det erkänns att varje företag och organisation är unikt/unik och har olika behov och prioriteringar. Dessa fenomen är globala och påverkar för närvarande alla länder i världen. Tvångsarbete utgör därför en betydande risk för globala företag såväl som deras nationella och internationella företrädare. Handboken har följande specifika syften: Att upplysa om tvångsarbete och människohandel, vad det är och var det förekommer; Att tillhandahålla praktiskt material och vägledning till olika aktörer inom företagsvärlden samt arbetsgivarorganisationer för att uppmuntra till insatser för att bekämpa tvångsarbete och människohandel; Att stödja arbetsgivare i deras åtaganden i frågorna och föreslå särskilda åtgärder för att hjälpa dem att handla förebyggande mot risken för tvångsarbete; Att göra det möjligt att bättre förstå internationella normer i dessa frågor;

13 Att uppmuntra en approach för ett brett partnerskap i kampen mot tvångsarbete och människohandel genom att aktivt engagera aktörer i företagsvärlden till global handling; Att fungera som en resursbok och en guide till vidare läsning. Hur handboken bör användas Denna handbok har utformats så att den kan användas praktiskt inom företagsvärlden. Den består av fristående verktyg och häften som ger praktisk vägledning som kan hjälpa företag att ta itu med tvångsarbete. I handboken presenteras bakgrundsinformation, den senaste statistiken om tvångsarbete och människohandel, en överblick över nyckelfrågor och hänvisningar för vidare läsning. Den antar en sektoröverskridande approach och presenterar information från olika regioner, länder, arbetsgivarorganisationer och företag av olika storlek. Genom hela handboken illustreras åtgärder som redan håller på att vidtas med konkreta exempel. Handboken utgörs av följande specifika råd: Vanliga frågor från arbetsgivare: En referensguide för chefer, HR-personal och andra som innehåller svar på de vanligaste frågorna från arbetsgivare. Guiden berör komplicerade frågor såsom arbete i fängelse, påtvingad övertid och skuldslaveri i ett lättanvänt format. Riktlinjer för bekämpande av tvångsarbete: En uppsättning principer som baseras på ILO:s standarder och rättslära till vägledning för näringslivets åtgärder mot tvångsarbete och människohandel. Checklista och guide för kontroll av uppställda krav: En checklista som är utformad för sociala revisorer och andra yrkesverksamma och som är avsedd att användas för bedömningar på företagsnivå. Verktyget inbegriper en rad frågor samt policyvägledning och teknisk rådgivning om hur bedömningen ska genomföras. Förslag på åtgärder: Här presenteras de viktigaste åtgärder som företag och arbetsgivarorganisationer kan vidta för att ta itu med tvångsarbete på företagsnivå, nationell nivå och branschnivå samt i globala distributionskedjor. Guide för att agera: En uppsättning praktiska referensguider som identifierar några av de konkreta åtgärder som företag kan vidta och dra nytta av vid arbetet mot tvångsarbete och människohandel. 1 13

14 Fallstudier: Utvalda exempel på åtgärder som vidtagits av företag och branscher som visar på mångfalden av metoder som sådana aktörer kan använda sig av i arbetet mot tvångsarbete på arbetsplatsen och inom distributionskedjorna. Dessa fallstudier har utarbetats med hjälp av offentligt tillgängliga källor. Definitioner och begrepp Tvångsarbete Den internationellt erkända definitionen av tvångsarbete finns i ILO:s konvention nr 29 (1930). Enligt denna konvention är tvångsarbete varje arbete eller tjänst, som avfordras en person under hot om något slag av straff och till vars utförande ifrågavarande person icke erbjudit sig av fri vilja. De viktigaste delarna i denna definition är: Varje arbete eller tjänst: Detta omfattar alla typer av arbete, tjänster och sysselsättning, oavsett bransch, sektor eller yrke där dessa återfinns, och omfattar laglig och formell sysselsättning samt olaglig och informell sysselsättning. En person: Detta avser såväl vuxna som barn, oaktat deras nationalitet, och det anses irrelevant om personen är medborgare i landet där tvångsarbetet har identifierats. Hot om något slag av straff: Detta kan avse brottsliga påtryckningsmedel samt olika former av tvång såsom hot, våld, kvarhållande av id-handlingar, fängsligt förvar eller utebliven betalning av lön. Straffet kan även ske i form av rättsförlust eller förlust av privilegier. Fri vilja: Detta avser arbetstagarens samtycke att ingå anställning och dennes frihet att när som helst lämna anställningen med rimligt varsel i enlighet med nationell lag eller nationella kollektivavtal. I allt väsentligt befinner sig en person i tvångsarbete om denne inträder i arbete eller tjänst mot sin vilja och inte kan lämna detta/denna utan att straffas eller hotas med straff. Det behöver inte vara fysiska straff eller inspärrning; det kan även vara av annan typ, såsom rättsförlust eller förlust av privilegier. I ruta 1 finns en lista över exempel som illustrerar olika aspekter av denna definition

15 Ruta 1: Identifiering av tvångsarbete i praktiken Avsaknad av samtycke till att arbeta ( vägen in i tvångsarbete) Födsel i/intvingande i slavstatus eller fängslad status Fysiskt bortförande eller människorov Försäljning av en person till annans ägo Fysisk inspärrning på arbetsplatsen i fängelse eller i privat internering Psykiskt tvång, dvs. en arbetsbefallning som backas upp med ett trovärdigt hot om straff för arbetsvägran Påtvingad skuldsättning (genom förfalskning av konton, uppblåsta priser, minskat värde på varor eller tjänster som producerats, överdrivna räntekostnader etc.) Bedräglighet eller falska löften gällande typen av arbete och arbetsvillkoren Innehållande och utebliven betalning av löner Kvarhållande av id-handlingar eller andra värdefulla personliga tillhörigheter Hot om straff (medel för att kvarhålla någon i tvångsarbete) Fysiskt våld mot arbetstagaren eller familjemedlemmar eller närstående Sexuellt våld Hot om) övernaturlig vedergällning Fängslande eller annan fysisk fångenskap Ekonomiska straff Angivelse till myndigheter (polis, invandrarmyndighet etc.) och förvisning Uteslutning från framtida anställning Uteslutning från gemenskap och umgängesliv Fråntagande av rättigheter eller privilegier Berövande av mat, skydd eller andra nödvändigheter Övergång till ännu värre arbetsförhållanden Förlust av social ställning Människohandel Människohandel kan leda till tvångsarbete. Det omfattar förflyttning av en person, vanligtvis över internationella gränser, i syfte att utnyttja denna person. Under senare år har människohandel tagit nya former och dimensioner, ofta kopplat till utveckling inom informationsteknik, transport och gränsöverskridande organiserad brottslighet. Den påverkar såväl utvecklingsländer och länder i omvandling som industrialiserade länder med marknadsekonomi års Palermoprotokoll (se bilaga 1) innehåller en grundläggande definition av människohandel. Denna definition skiljer människohandel från människosmuggling genom att fokusera på delarna som rör utnyttjande, vilseledande och tvång. 2 I protokollet anges följande: 2 Definitionen av människosmuggling ges i tilläggsprotokollet mot människosmuggling land-, luft- och sjövägen till Förenta nationernas konvention mot gränsöverskridande organiserad brottslighet. I denna fastslås följande: med människosmuggling menas främjande, i syfte att direkt eller indirekt uppnå en ekonomisk eller annan materiell vinning, av en persons olagliga inresa i en stat som är bunden av protokollet och i vilken han eller hon inte är medborgare eller stadigvarande bosatt. 1 15

16 handel med människor: rekrytering, transport, överföring, hysande eller mottagande av personer genom hot om eller bruk av våld eller andra former av tvång, bortförande, bedrägeri, vilseledande, maktmissbruk eller missbruk av en persons utsatta belägenhet eller givande eller mottagande av betalning eller förmåner för att erhålla samtycke av en person som har kontroll över en annan person i syfte att utnyttja denna person. Utnyttjande skall innebära åtminstone utnyttjande av andras prostitution eller andra former av sexuellt utnyttjande, tvångsarbete eller tvångstjänst, slaveri eller med slaveri jämförbara bruk och sedvänjor, träldom eller avlägsnande av organ. Denna definition är ganska komplicerad, men den betonar följande nyckelpunkter: Aktiviteter: Dessa inbegriper alla etapper av handelscykeln, nämligen rekrytering, transport, överföring, hysande eller mottagande av en person. Medel: Dessa kan inbegripa hot om eller bruk av våld, bedrägeri, bortförande, tvång, bedrägeri, hot och maktmissbruk eller missbruk av en persons utsatta belägenhet. Syfte: Detta är utnyttjande, inbegripet tvångsarbete, slaveri och träldom. I Palermoprotokollet görs åtskillnad mellan handel med barn (under 18 år) och vuxna. Rekrytering och transport av ett barn i syfte att utnyttjas av tredje part anses vara handel med människor även om det inte inbegriper de olagliga metoder som identifieras i definitionen. För ILO är det viktigt att förtydliga att inte allt tvångsarbete är ett resultat av människohandel och att inte alla handlingar som är förknippade med människohandel nödvändigtvis leder till tvångsarbete. Företagens sociala ansvar ILO definierar företagens sociala ansvar som ett sätt på vilket företag beaktar den inverkan deras verksamhet har på samhället och fastställer sina principer och värderingar både i sina egna interna metoder och förfaranden och i sitt samspel med andra aktörer. Företagens sociala ansvar är ett frivilligt, företagsdrivet initiativ och avser aktiviteter som anses gå utöver vad som lagen föreskriver. De viktigaste delarna i ILO:s definition är: Fri vilja: Företag antar frivilligt socialt ansvarsfullt beteende genom att gå utöver sina lagliga skyldigheter;

17 Integrerat: Företagens sociala ansvar är en integrerad del av företagsledning och är således åtskilt från filantropi; och Systematiskt: Socialt ansvarsfulla handlingar är systematiska, inte sporadiska. ILO:s referenspunkt gällande företagens sociala ansvar är trepartsdeklarationen om principer för multinationella företag och socialpolitik. 3 Denna deklaration är det enda internationella instrument som riktar sig mot företag som har godkänts av regeringar och arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer. Även ILO:s deklaration om grundläggande principer och rättigheter i arbetslivet är ett viktigt främjande instrument. Det förpliktigar ILO:s medlemsstater att respektera och främja fyra kärnprinciper för arbete, inbegripet eliminering av tvångsarbete, oaktat om de har ratificerat de relevanta konventionerna. 4 De principer och rättigheter som fastställts i denna deklaration omfattar även FN:s Global Compactinitiativets principer. Sedan initiativets inledande år 1999 har ILO aktivt samarbetat med Global Compacts huvudkontor och dess medlemsbyråer inom FN antogs FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter, vilka förstärker detta initiativ. I punkt 12 i de vägledande principerna anges följande: De mänskliga rättigheter som företagen förväntas respektera är de internationellt erkända mänskliga rättigheterna och då avses, som ett minimum, de mänskliga rättigheter som kommer till uttryck i International Bill of Human Rights och principerna om de grundläggande rättigheterna enligt Internationella arbetsorganisationens deklaration om grundläggande principer och rättigheter i arbetslivet. Detta omfattar ILO:s konventioner 29 och 105 som en del av ILO:s åtta kärnkonventioner och utgör grunden för den grundläggande principen om eliminering av alla typer av tvångsarbete eller obligatoriskt arbete. Eftersom 2014 års protokoll till konventionen om tvångsarbete kompletterar konvention 29, kopplas de mänskliga rättigheter som företagen förväntas respektera automatiskt till protokollet. Ytterligare information om definitionerna av tvångsarbete och handel med människor finns i häfte 2 i denna handbok, Vanliga frågor från arbetsgivare. Se även bilagan nedan, som innehåller utdrag ur relevanta internationella instrument. 3 Se: 4 Se: Utöver eliminering av alla former av tvångsarbete eller obligatoriskt arbete berör deklarationen även föreningsfrihet och verkligt erkännande av rätten till kollektivförhandlingar, faktiskt avskaffande av barnarbete och eliminering av diskriminering med avseende på sysselsättning och anställning. 1 17

18 1 18 1

19 II Tvångsarbete och den globala ekonomin Fakta och siffror Enligt ILO:s uppgifter är åtminstone 12,3 miljoner människor världen över offer för tvångsarbete. Av dem utnyttjas 9,8 miljoner av privata aktörer, varav mer än 2,4 miljoner i tvångsarbete till följd av människohandel. Kvinnor och barn är särskilt sårbara för övergrepp, men män påverkas också, i synnerhet i sektorer som byggsektorn och gruvsektorn. Tvångsarbete förekommer i såväl industrialiserade länder som utvecklingsländer. Det är ett globalt problem som påverkar alla länder i större eller mindre utsträckning. I tabell 1 nedan visas den regionala spridningen av tvångsarbete och detta visar att det är ett verkligt globalt fenomen. Tabell 1: Regional fördelning av tvångsarbete och tvångsarbetare som utsatts för människohandel Totalt tvångsarbete Totalt utsatta Asien och Stillahavsområdet Latinamerika och Västindien Afrika söder om Sahara Industrialiserade länder Mellanöstern och Nordafrika Övergångsländer Världen * * Observera: Siffrorna uppgår inte till den visade totalen på grund av avrundning. Det uppskattas att de sammanlagda olagliga vinsterna som genereras genom utnyttjande av tvångsarbete inom den globala ekonomin uppgår till 150 miljarder USD per år. Merparten av dessa vinster genereras i Asien, tätt följt av de utvecklade ekonomierna och Europeiska unionen. Av detta belopp genereras uppskattningsvis 99 miljarder USD av sexuell exploatering, medan de 51 miljarder USD som återstår härstammar från utnyttjande av tvångsarbete, inbegripet hushållsarbete, jordbruk och andra ekonomiska verksamheter. 5 5 Siffrorna är hämtade från ILO, Profits and poverty: The economics of forced labour,

20 Några av de vanligaste formerna av tvångsarbete inbegriper följande: Skuldframkallat tvångsarbete: Detta är mest känt som skuldslaveri i södra Asien, där denna praktik är vanligast. Detta inbegriper att en arbetstagare tar ett lån eller får ett förskott på lönen från en arbetsgivare eller rekryterare, och att arbetstagare i gengäld förbinder sig, och ibland sina familjemedlemmar, att arbeta för att betala tillbaka lånet. Villkoren för lånet eller arbetet kan dock vara sådana att arbetstagaren sitter fast i åratal utan att kunna betala tillbaka lånet. 6 Tvångsarbete i fängelse: Arbete som avtvingas fångarbetare anses generellt inte vara tvångsarbete enligt internationell rätt. Emellertid anses ofrivilligt arbete vara tvångsarbete om det utförs av fångar som inte har dömts i domstol och vilkas arbete inte övervakas av en offentlig myndighet. På ett liknande sätt anses även ofrivilligt arbete som utförs av en fånge till förmån för ett privat företag vara tvångsarbete. Tvångsarbete som ett resultat av människohandel: Människohandel har blivit en global affärsverksamhet. Det är ofta kopplat till organiserad brottslighet och inbegriper bedräglig rekrytering, svindleri och utpressning för att ta en andel av migrerande arbetstagares inkomster. Tvång inom anställningen: Detta avser många typer av bedrägeri och tvång inom anställningen som under särskilda omständigheter kan innebära tvångsarbete. Exempel på sådant tvång är innehållande eller utebliven betalning av lön, kvarhållande av id-handlingar och påtvingad skuldsättning. Tvångsarbete som är kopplat till avtalssystem för exploatering av arbetskraft: Idag återfinns detta nästan överallt i världen. Till exempel binds migrerande arbetstagare till ett företag på grund av att en för hög avgift har debiterats och att de har begränsade, om ens några, möjligheter att byta arbetsgivare när de väl anlänt till destinationslandet. 6 Skuldslaveri definieras i FN:s tilläggskonvention om undertryckande av slaveri, slavhandel samt med slaveri jämförbara institutioner och sedvänjor som den status eller det tillstånd som uppstår genom en gäldenärs löfte om sina personliga tjänster, eller tjänster från en person som denne kontrollerar, som säkerhet för en skuld, om värdet på dessa tjänster, så som de rimligen bedömts, inte tillämpas för betalning av skulden eller om dessa tjänsters varaktighet eller karaktär inte begränsas respektive definieras

21 Ekonomiska sektorer i farozonen Det är svårt att fastställa tillförlitlig statistisk information om de ekonomiska sektorer där tvångsarbete förekommer. ILO uppskattar dock att endast 20 % av allt tvångsarbete (globalt) avfordras av staten eller försvarsmakten. Detta innebär att merparten av allt tvångsarbete avfordras av privata aktörer. Av denna majoritet avfordras 11 % för påtvingat kommersiellt sexuellt utnyttjande, medan 64 % avfordras för ekonomiskt utnyttjande. Typen av tvångsarbete i de 5 % som återstår kan inte tydligt fastställas. 7 Nedan visas en icke uttömmande förteckning över ekonomiska sektorer där det fastställts att tvångsarbete och människohandel är ett väsentligt problem i många länder: Jordbruk och trädgårdsodling Byggsektorn Kläder och textilier under slavliknande arbetsförhållanden Hotell och catering Gruvdrift och skogsavverkning Bearbetning och förpackning av livsmedel Transport Hushållstjänster och annat skötsel- och städarbete Sexindustrin och prostitution Tvångsarbete som är ett resultat av handel med människor påverkar i stor utsträckning människor som arbetar i den formella ekonomins marginaler och har olagliga anställningar eller status som olaglig migrant. Det är dock alltmer uppenbart att tvångsrekrytering och tvångsanställning kan påverka migrerande arbetstagare även inom andra formella ekonomiska sektorer, t.ex. inom sjukvård, bearbetning av livsmedel, informationsteknik och kontrakterad städning, vid anställning inom både den privata och offentliga sektorn. Sårbara arbetstagare Tvångsarbete är ett globalt fenomen som påverkar varje region, land och ekonomisk sektor samt arbetstagare i både formella och informella anställningsförhållanden. Det finns dock vissa kategorier av arbetstagare som är mer sårbara för tvång än andra. Vissa är i farozonen på grund av sin etniska bakgrund, relativa fattigdom eller status som olagliga migranter. Arbetsgivare bör vara särskilt uppmärksamma när de direktanställer 7 Se: ILO, A global alliance against forced labour: Global Report under the Follow-up to the ILO Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work, Geneva,

Brottsoffrens rättigheter. Europarådets konvention om åtgärder mot människohandel

Brottsoffrens rättigheter. Europarådets konvention om åtgärder mot människohandel Brottsoffrens rättigheter Europarådets konvention om åtgärder mot människohandel Människohandel kränker rättigheterna och påverkar otaliga människors liv i Europa och utanför dess gränser. Ett ökande antal

Läs mer

IMFs modell för internationellt ramavtal

IMFs modell för internationellt ramavtal IMFs modell för internationellt ramavtal INLEDNING 1. Den ekonomiska globaliseringen minskar hindren för handel med varor och tjänster och överföring av kapital, och den gör det möjligt för transnationella

Läs mer

Uppförandekod för leverantörer

Uppförandekod för leverantörer Uppförandekod för leverantörer 1 Inledning 1.1 Uppförandekodens grundval: Internationella standarder Denna uppförandekod ( uppförandekoden ) grundar sig på de allmänna principerna i FN:s allmänna förklaring

Läs mer

Uppförandekod för leverantörer

Uppförandekod för leverantörer April 2011 Uppförandekod för leverantörer INLEDNING Att bedriva affärsverksamhet med en högt ställda etiska krav är grundläggande för Sodexo. Därför har vi utvecklat denna Uppförandekod för att tydliggöra

Läs mer

Internationellt Avtal rörande respekt för och främjande av Internationella normer för arbetslivet och fackliga rättigheter. Mellan

Internationellt Avtal rörande respekt för och främjande av Internationella normer för arbetslivet och fackliga rättigheter. Mellan 1 Internationellt Avtal rörande respekt för och främjande av Internationella normer för arbetslivet och fackliga rättigheter Mellan Elanders ( Bolaget ) och UNI Global Union ( UNI ) 2 1. Inledning: 1.1

Läs mer

Husqvarna Group rapporterar årligen om sitt hållbarhetsarbete i enlighet med riktlinjerna för Global Reporting Initiative.

Husqvarna Group rapporterar årligen om sitt hållbarhetsarbete i enlighet med riktlinjerna för Global Reporting Initiative. Uppförandekod Husqvarna Groups uppförandekod följer FNs Global Compacts principer kring mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och korruption riktade till företag. Husqvarna Group stödjer FN Global Compact

Läs mer

Fakultativt protokoll till konventionen om barnets rättigheter vid indragning av barn i väpnade konflikter *

Fakultativt protokoll till konventionen om barnets rättigheter vid indragning av barn i väpnade konflikter * Fakultativt protokoll till konventionen om barnets rättigheter vid indragning av barn i väpnade konflikter * De stater som är parter i detta protokoll, som uppmuntras av det överväldigande stödet för konventionen

Läs mer

Mekonomen Groups uppförandekod. (Code of Conduct)

Mekonomen Groups uppförandekod. (Code of Conduct) Mekonomen Groups uppförandekod (Code of Conduct) 2014 01 01 Koncernchefens ord Mekonomen Group som företag växer fort och vi etablerar oss också successivt på nya marknader. Det innebär att hur vi uppträder

Läs mer

Vår uppförandekod. (Code of Conduct)

Vår uppförandekod. (Code of Conduct) Vår uppförandekod (Code of Conduct) 2012 01 01 Koncernchefens ord Mekonomen som företag växer fort och vi etablerar oss också successivt på nya marknader. Det innebär att hur vi uppträder gentemot omvärlden

Läs mer

SJ koncernens Uppförandekod för leverantörer

SJ koncernens Uppförandekod för leverantörer SJ koncernens Uppförandekod för leverantörer I SJs uppförandekod för leverantörer anger vi våra grundläggande krav vad gäller mänskliga rättigheter och arbetsvillkor, miljö och affärsetik. SJ förväntar

Läs mer

Mänskliga rättigheter. ILO:s arbete för mänskliga rättigheter

Mänskliga rättigheter. ILO:s arbete för mänskliga rättigheter Mänskliga rättigheter ILO:s arbete för mänskliga rättigheter 2 3 I detta utbildningshäfte beskrivs i korthet ILO:s arbete för mänskliga rättigheter och ILO-arbetet i Sverige. Se även övriga utbildningshäften

Läs mer

Rättsliga åtgärder mot människohandel

Rättsliga åtgärder mot människohandel Rättsliga åtgärder mot människohandel att skydda offer eller möta hot KARIN ÅSTRÖM -i UNIVERSITÅTSBIBLIOTHEK KIEL - ZENTRALBIBLiOTHEK - iustus Innehåll FÖRORD 11 FÖRKORTNINGSLISTA 13 1 INLEDNING 15 1.1

Läs mer

Kort om Barnkonventionen

Kort om Barnkonventionen Kort om Barnkonventionen Kort om Barnkonventionen Alla barn har egna rättigheter Den 20 november 1989 är en historisk dag för världens 2 miljarder barn. Då antog FNs generalförsamling konventionen om barnets

Läs mer

Självutvärdering för leverantörer

Självutvärdering för leverantörer Självutvärdering för leverantörer Innehållsförteckning 1. Introduktion 2. Miljö 3. Affärsetik 4. Arbetsmiljö och sociala villkor 5. Föreningsfrihet 6. Arbetstid 7. Löner 8. Tvångsarbete 9. Barnarbete 10.

Läs mer

Code of Conduct Uppförandekod

Code of Conduct Uppförandekod Code of Conduct Uppförandekod Inledning och bakgrund Femtorp AB förser marknaden med söta livsmedel och dessertprodukter från de främsta tillverkarna. Våra kunder kan förvänta sig en hög servicegrad, kunskap

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN MOT RASISM OCH INTOLERANS

EUROPEISKA KOMMISSIONEN MOT RASISM OCH INTOLERANS CRI(96)43 Version suédoise Swedish version EUROPEISKA KOMMISSIONEN MOT RASISM OCH INTOLERANS ECRI:S ALLMÄNNA POLICYREKOMMENDATION NR 1: BEKÄMPANDE AV RASISM, FRÄMLINGSFIENTLIGHET, ANTISEMITISM OCH INTOLERANS

Läs mer

EUROPEISK SOCIAL DIALOG: SEKTORSÖVERGRIPANDE RIKTLINJER FÖR ATT TACKLA VÅLD FRÅN UTOMSTÅENDE OCH TRAKASSERIER I ARBETET

EUROPEISK SOCIAL DIALOG: SEKTORSÖVERGRIPANDE RIKTLINJER FÖR ATT TACKLA VÅLD FRÅN UTOMSTÅENDE OCH TRAKASSERIER I ARBETET EPSU, UNI Europa, EFSU, HOSPEEM, CEMR, EFEE, EuroCommerce, CoESS (I) INTRODUKTION 1. Syftet med riktlinjerna är att säkerställa att alla arbetsplatser har en resultatinriktad policy som behandlar frågan

Läs mer

Semcon Code of Conduct

Semcon Code of Conduct Semcon Code of Conduct Du håller nu i Semcons Code of Conduct som handlar om våra koncerngemensamma regler och förhållningssätt. Semcons mål är att skapa mervärde för sina intressenter och bygga relationer

Läs mer

Mänskligarättighe ter

Mänskligarättighe ter Mänskligarättighe ter & ISO 26000 Sandra Atler, jurist ECPAT Sverige Mot barnsexhandel Barnsexhandel =kommersiell sexuell exploatering av barn Hear no evil Barnsexturism = kommersiellt sexuellt utnyttjande

Läs mer

Sodexo IUF Internationella Ramavtal

Sodexo IUF Internationella Ramavtal Sodexo IUF Internationella Ramavtal 1. Parter 1.1. Detta avtal gäller mellan Sodexo och IUF. 1.2. Med Sodexo avses Sodexo SA och dess majoritetsägda dotterbolag. 1.3. Med IUF avses den Internationella

Läs mer

Version 2.0, 2013-09-24. Uppförandekod. (Code of Conduct)

Version 2.0, 2013-09-24. Uppförandekod. (Code of Conduct) Version 2.0, 2013-09-24 Uppförandekod (Code of Conduct) Uppförandekod Kalix Tele24 tillhandahåller telefonister till företag, myndigheter och organisationer inom ett mycket stort spektra av verksamheter.

Läs mer

Barnkonventionen i korthet

Barnkonventionen i korthet Barnkonventionen i korthet Vad är barnkonventionen? Den 20 november 1989 antog FN:s generalförsamling konventionen om barnets rättigheter. Fram till idag har 192 stater anslutit sig till Barnkonventionen.

Läs mer

Barnens Rättigheter Manifest

Barnens Rättigheter Manifest Barnens Rättigheter Manifest Barn utgör hälften av befolkningen i utvecklingsländerna. Omkring 100 miljoner barn lever i Europeiska Unionen. Livet för barn världen över påverkas dagligen av EU-politik,

Läs mer

Uppförandekoden ska finnas tillgänglig på engelska och svenska på IVL:s hemsida.

Uppförandekoden ska finnas tillgänglig på engelska och svenska på IVL:s hemsida. Vår uppförandekod IVL:s uppförandekod Allmänt IVL Svenska Miljöinstitutet AB (IVL) åtnjuter högt anseende som ett ansvarstagande företag. Det bygger på integritet och affärsverksamhet som är konsekvent

Läs mer

HUSQVARNA-KONCERNENS UPPFÖRANDEKOD

HUSQVARNA-KONCERNENS UPPFÖRANDEKOD HUSQVARNA-KONCERNENS UPPFÖRANDEKOD Code of conduct HANS LINNARSON, VD och koncernchef Husqvarna har under sin l ånga och tr aditionsrik a historia byggt upp et t mycket got t anseende som är ovärderligt.

Läs mer

Global Transport and Logistics. Etiska regler för leverantörer till DSV - Supplier Code of Conduct

Global Transport and Logistics. Etiska regler för leverantörer till DSV - Supplier Code of Conduct Global Transport and Logistics Etiska regler för leverantörer till DSV - Supplier Code of Conduct Innehåll 2 Introduktion av CEO 3 3 Affärsintegritet 4 3.1 Mutor 4 3.2 Underlättande betalningar 4 3.3 Gåvor,

Läs mer

Tra cking: Nästa SR-fråga för näringslivet Business Against Tra cking www.realstars.eu/csr

Tra cking: Nästa SR-fråga för näringslivet Business Against Tra cking www.realstars.eu/csr Tra cking: Nästa SR-fråga för näringslivet Business Against Tra cking www.realstars.eu/csr [Fair Sex] is sex on equal terms and with mutual respect in all situations. Sex trafficking is the opposite of

Läs mer

FN:s ALLMÄNNA FÖRKLARING OM DE MÄNSKLIGA RÄTTIGHETERNA

FN:s ALLMÄNNA FÖRKLARING OM DE MÄNSKLIGA RÄTTIGHETERNA FN:s ALLMÄNNA FÖRKLARING OM DE MÄNSKLIGA RÄTTIGHETERNA Förenta Nationernas generalförsamling antog den 10 december 1948 en allmän förklaring om de mänskliga rättigheterna. Omedelbart efter denna historiska

Läs mer

KINNARPS UPPFÖRANDEKOD KINNARPS UPPFÖRANDEKOD

KINNARPS UPPFÖRANDEKOD KINNARPS UPPFÖRANDEKOD 1 KINNARPS UPPFÖRANDEKOD 2 INLEDNING Kinnarps, som grundades av Jarl och Evy Andersson 1942, har sina rötter i den svenska landsbygden. Från början var Kinnarps ett litet familjeföretag, men har idag vuxit

Läs mer

EUROPEISKA FAMILJERÄTTSPRINCIPER RÖRANDE FÖRÄLDRAANSVAR

EUROPEISKA FAMILJERÄTTSPRINCIPER RÖRANDE FÖRÄLDRAANSVAR EUROPEISKA FAMILJERÄTTSPRINCIPER RÖRANDE FÖRÄLDRAANSVAR PREAMBEL Med insikt om att rådande skillnader mellan de nationella regleringarna rörande familj gradvis minskar; Med insikt om att kvarstående skillnader

Läs mer

Val av leverantör och leverantörens ansvar

Val av leverantör och leverantörens ansvar - förord De flesta företag kräver en bra produkt och kvalitet till ett motsvarande relevant pris av sina leverantörer. Vi på Nudie Jeans tycker dessutom att det är mycket viktigt att ta ett större ansvar

Läs mer

Människohandel för tvångsarbete. Identifiering av offer. Strategier för yrkesverksamma. Strategier för yrkesverksamma. Identifiering av offer.

Människohandel för tvångsarbete. Identifiering av offer. Strategier för yrkesverksamma. Strategier för yrkesverksamma. Identifiering av offer. Människohandel för tvångsarbete Identifiering av offer Strategier för yrkesverksamma Manual Människohandel för tvångsarbete Identifiering av offer Strategier för yrkesverksamma Arbetskraftsexploatering

Läs mer

FN:s ALLMÄNNA FÖRKLARING OM DE MÄNSKLIGA RÄTTIGHETERNA

FN:s ALLMÄNNA FÖRKLARING OM DE MÄNSKLIGA RÄTTIGHETERNA FN:s ALLMÄNNA FÖRKLARING OM DE MÄNSKLIGA RÄTTIGHETERNA Förenta Nationernas generalförsamling antog den 10 december 1948 en allmän förklaring om de mänskliga rättigheterna. Artikel 19 handlar om allas rätt

Läs mer

Mångfald är det som gör oss unika

Mångfald är det som gör oss unika Policy och handlingsplan för ökad mångfald inom Säffle kommun Mångfald är det som gör oss unika 2008-11-10 INNEHÅLL 1. INLEDNING... 3 VAD MENAS MED DISKRIMINERING?... 3 2. SÄFFLE KOMMUNS MÅNGFALDSPOLICY...

Läs mer

Uppförandekod för Quintiles leverantörer

Uppförandekod för Quintiles leverantörer Uppförandekod för Quintiles leverantörer 2 En hållbar affärsverksamhet är viktig för Quintiles. Denna uppförandekod för leverantörer ( koden ), som är baserad på internationellt erkända normer, syftar

Läs mer

bestämmelser uppmuntra att de följer dessa affärsetiska bestämmelser.

bestämmelser uppmuntra att de följer dessa affärsetiska bestämmelser. SSABs affärsetiska bestämmelser SSAB-koncernens affärsetiska bestämmelser SSABs mål är att skapa mervärde för sina intressenter och bygga relationer baserade på respekt, ansvar och högklassighet med medarbetare,

Läs mer

Uppförandekoden kan dock ställa krav som överträffar de krav som ställs av den nationella lagstiftningen.

Uppförandekoden kan dock ställa krav som överträffar de krav som ställs av den nationella lagstiftningen. Uppförandekod 1 Introduktion Med ambitionen att kontinuerligt förbättra vår produktionsmiljö och arbetsvillkor ur etiska och sociala aspekter arbetar vi med vår uppförandekod som minimistandard. Uppförandekoden

Läs mer

Arbetsrättsliga krav vid offentlig upphandling

Arbetsrättsliga krav vid offentlig upphandling Arbetsrättsliga krav vid offentlig upphandling - om möjligheterna att ställa krav på kollektivavtalsvillkor Upphandlingsdagarna 29 januari 2015 Lisa Sennström Definition av socialt ansvarsfull upphandling

Läs mer

CODE OF CONDUCT. A5_Petro_CodeOfConduct_MB1.indd 1 2015-08-21 13:40

CODE OF CONDUCT. A5_Petro_CodeOfConduct_MB1.indd 1 2015-08-21 13:40 CODE OF CONDUCT A5_Petro_CodeOfConduct_MB1.indd 1 2015-08-21 13:40 INLEDNING Den viktigaste uppgiften för alla anställda i PetroBio är att utveckla och upprätthålla en ekonomiskt sund och framgångsrik

Läs mer

Europeisk konvention om utövandet av barns rättigheter

Europeisk konvention om utövandet av barns rättigheter Europeisk konvention om utövandet av barns rättigheter Inledning Europarådets medlemsstater och övriga stater som undertecknat denna konvention, som beaktar att Europarådets ändamål är att uppnå en större

Läs mer

Policy för likabehandling

Policy för likabehandling Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Omfattning och ansvar... 3 0.1. Omfattning... 3 0.2. Ansvar... 3 0.2.1. Samverkan... 3 0.2.2. Centralt och lokalt ansvar... 3 0.2.3. Chefen/arbetsledaren...

Läs mer

Deklarationen har dessvärre inte fått någon större uppmärksamhet i Sverige. På initiativ av Brottsoffermyndigheten

Deklarationen har dessvärre inte fått någon större uppmärksamhet i Sverige. På initiativ av Brottsoffermyndigheten -deklarationen om grundläggande rätts- för offer för brott och makt- FNprinciper missbruk antogs av Generalförsamlingen i december 1985. Deklarationen, som i dagligt tal kallas FN:s brottsofferdeklaration,

Läs mer

INKÖPS- OCH UPPHANDLINGSPOLICY för Karlskrona kommunkoncern. Antagen av Kommunfullmäktige den 21 mars 2013 39

INKÖPS- OCH UPPHANDLINGSPOLICY för Karlskrona kommunkoncern. Antagen av Kommunfullmäktige den 21 mars 2013 39 INKÖPS- OCH UPPHANDLINGSPOLICY för Karlskrona kommunkoncern Antagen av Kommunfullmäktige den 21 mars 2013 39 2(5) Inledning Karlskrona kommunkoncern (nedan kallad kommunen) köper varor, tjänster och entreprenader

Läs mer

Verksamhetsstrategier för Fair Action

Verksamhetsstrategier för Fair Action Verksamhetsstrategier för Fair Action Antagen av styrelsen den 29 april 2015 Fair Action är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening. Vi arbetar för en hållbar värld där mänskliga rättigheter

Läs mer

HUR VI GÖR. Västerås 2014-02-17. Olov Andersson

HUR VI GÖR. Västerås 2014-02-17. Olov Andersson HUR VI GÖR Som riktlinjer och i vissa stycken krav i vår verksamhet har vi formulerat en samling policys. Som intressent till vårt bolag ser vi gärna att ni bekantar er med vår hållning i dessa frågor.

Läs mer

Rådet för Mänskliga Rättigheter

Rådet för Mänskliga Rättigheter Rådet för Mänskliga Rättigheter I. Säkerställa alla barns rätt till utbildning, utan diskriminering Bakgrund FN:s Deklaration om de mänskliga rättigheterna Artikel 26 Var och en har rätt till utbildning.

Läs mer

Säkerställande av skydd Europeiska unionens riktlinjer om människorättsförsvarare

Säkerställande av skydd Europeiska unionens riktlinjer om människorättsförsvarare Säkerställande av skydd Europeiska unionens riktlinjer om människorättsförsvarare I. SYFTE 1. Stöd till människorättsförsvarare är sedan länge ett inslag i de yttre förbindelserna i Europeiska unionens

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 21.10.2014 COM(2014) 638 final 2014/0297 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om ingående, på Europeiska unionens vägnar, av Marrakechfördraget om att underlätta tillgången

Läs mer

Miljökrav och socialt ansvar i offentlig upphandling

Miljökrav och socialt ansvar i offentlig upphandling Miljökrav och socialt ansvar i offentlig upphandling Bengt Strömstedt Miljöchef Försvarets materielverk (FMV) www.fmv.se bengt.stromstedt@fmv.se Vi levererar komplexa produkter för militär och civil användning.

Läs mer

Vägledning vid kontraktsvillkor gällande socialt ansvarstagande

Vägledning vid kontraktsvillkor gällande socialt ansvarstagande Vägledning vid kontraktsvillkor gällande socialt ansvarstagande Detta är en vägledning för entreprenörer som har Trafikkontorets sociala kontraktsvillkor inskrivna i sina avtal. Syftet är att underlätta

Läs mer

Kort om Barnkonventionen

Kort om Barnkonventionen Kort om Barnkonventionen Alla barn har egna rättigheter Den 20 november 1989 är en historisk dag för världens barn. Då antog FNs generalförsamling konventionen om barnets rättigheter, som nu är internationell

Läs mer

ETISKA RIKTLINJER Vägledande principer för Rädda Barnens anställda och personer som verkar på uppdrag för Rädda Barnen

ETISKA RIKTLINJER Vägledande principer för Rädda Barnens anställda och personer som verkar på uppdrag för Rädda Barnen STRATEGI PROCESS PLAN POLICY RIKTLINJER RUTIN ETISKA RIKTLINJER Vägledande principer för Rädda Barnens anställda och personer som verkar på uppdrag för Rädda Barnen RIKTLINJER Fastställda av: Generalsekreteraren

Läs mer

UPPFÖRANDEKOD. Midroc Europe 3 2 0 2011-06-01. Dokument nr. Översättning av MSS-100-11000-APO-00102. Allmänna ändringar, nytt dokumentnummer

UPPFÖRANDEKOD. Midroc Europe 3 2 0 2011-06-01. Dokument nr. Översättning av MSS-100-11000-APO-00102. Allmänna ändringar, nytt dokumentnummer UPPFÖRANDEKOD Dokument nr Översättning av MSS-100-11000-APO-00102 3 2 1 0 2011-06-01 Allmänna ändringar, nytt dokumentnummer Rev. Datum Beskrivning Handl Granskad Godkänd 2(5) Översättning INNEHÅLL ÖVERSÄTTNING...

Läs mer

Europarådets konvention om åtgärder mot människohandel

Europarådets konvention om åtgärder mot människohandel Europarådets konvention om åtgärder mot människohandel Övervakningsmekanism Vad är konventionens syften? Europarådets konvention om åtgärder mot människohandel, som trädde i kraft den 1 februari 2008,

Läs mer

BARN HAR EGNA RÄTTIGHETER?

BARN HAR EGNA RÄTTIGHETER? VISSTE DU ATT BARN HAR EGNA RÄTTIGHETER? DE MÄNSKLIGA RÄTTIGHETERNA GÄLLER ALLA OAVSETT ÅLDER. FN:S KONVENTION OM KOM TILL FÖR ATT TRYGGA BARNETS SÄRSKILDA BEHOV OCH INTRESSEN. ALLA BARN ÄR JÄMLIKA KONVENTIONEN

Läs mer

EUROPEISK ARRESTERINGSORDER 1

EUROPEISK ARRESTERINGSORDER 1 EUROPEISK ARRESTERINGSORDER 1 Denna order har utfärdats av en behörig rättslig myndighet. Jag begär att nedan nämnda person skall gripas och överlämnas för lagföring eller för verkställighet av ett fängelsestraff

Läs mer

Uppförandekod. CSR Sid 1 (11) Copyright 2009, 2009 by FTA Foreign Trade Association, Brussels The English version is the legally binding one.

Uppförandekod. CSR Sid 1 (11) Copyright 2009, 2009 by FTA Foreign Trade Association, Brussels The English version is the legally binding one. Sid 1 (11) Uppförandekod BSCI 2.3-11/09 Sid 2 (11) Uppförandekod 1 Bakgrund I enlighet med ILO:s konventioner, FN:s Allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna, FN:s konventioner om barns rättigheter

Läs mer

CY innehåll 1.0 POli

CY innehåll 1.0 POli te r & ar m b än et PO LI sk sf CY fö li ör r ga h å rä l tt la ig nd he e n oc h m än sk lig a rä tt ig he te r Sv er ig e po lic y fö r ar be ts fö rh ål la nd en Po licy Ca rl sb er g innehåll 1.0 Föreningsfrihet

Läs mer

FÖRHANDLINGARNA OM BULGARIENS OCH RUMÄNIENS ANSLUTNING TILL EUROPEISKA UNIONEN

FÖRHANDLINGARNA OM BULGARIENS OCH RUMÄNIENS ANSLUTNING TILL EUROPEISKA UNIONEN FÖRHANDLINGARNA OM BULGARIENS OCH RUMÄNIENS ANSLUTNING TILL EUROPEISKA UNIONEN Bryssel den 31 mars 2005 (OR. en) AA 12/2/05 REV 2 ANSLUTNINGSFÖRDRAGET: PROTOKOLLET, BILAGA IX UTKAST TILL RÄTTSAKTER OCH

Läs mer

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Lättläst version Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt

Läs mer

Europaparlamentets resolution av den 16 januari 2014 om EU:s strategi mot hemlöshet (2013/2994(RSP))

Europaparlamentets resolution av den 16 januari 2014 om EU:s strategi mot hemlöshet (2013/2994(RSP)) P7_TA-PROV(2014)0043 EU:s strategi mot hemlöshet Europaparlamentets resolution av den 16 januari 2014 om EU:s strategi mot hemlöshet (2013/2994(RSP)) Europaparlamentet utfärdar denna resolution med beaktande

Läs mer

Strategi för att stärka barnets rättigheter i Sverige

Strategi för att stärka barnets rättigheter i Sverige Strategi för att stärka barnets rättigheter i Sverige Produktion: Socialdepartementet Form: Blomquist Annonsbyrå Tryck: Edita Västra Aros, Västerås, 2011 Foto: Lars Forssted Artikelnummer: S2010.026 Strategi

Läs mer

Uppförandekod ANTAGEN AV STYRELSEN I SÖDRA SKOGSÄGARNA EKONOMISK FÖRENING DEN 15 APRIL 2015.

Uppförandekod ANTAGEN AV STYRELSEN I SÖDRA SKOGSÄGARNA EKONOMISK FÖRENING DEN 15 APRIL 2015. Uppförandekod ANTAGEN AV STYRELSEN I SÖDRA SKOGSÄGARNA EKONOMISK FÖRENING DEN 15 APRIL 2015. Värdeskapande relationer, långsiktigt agerande Varför en uppförandekod? Södras uppförandekod sammanfattar de

Läs mer

KONVENTIONSSAMLING I MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER OCH HUMANITÄR RÄTT

KONVENTIONSSAMLING I MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER OCH HUMANITÄR RÄTT KONVENTIONSSAMLING I MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER OCH HUMANITÄR RÄTT Sammanställd av: Frivilligorganisationernas fond för mänskliga rättigheter NORSTEDTS JURIDIK Adress till förlaget: Norstedts Juridik AB, Box

Läs mer

SEXHANDELN människohandel, koppleri och prostitution. Ur ett svenskt perspektiv

SEXHANDELN människohandel, koppleri och prostitution. Ur ett svenskt perspektiv SEXHANDELN människohandel, koppleri och prostitution Ur ett svenskt perspektiv Struktur Vad är människohandel, koppleri, prostitution och sexköp? Hur vanligt är det och hur hänger sexhandeln ihop? Processen

Läs mer

RUSTA UPPFÖRANDEKOD 2012 RUSTA AB 1

RUSTA UPPFÖRANDEKOD 2012 RUSTA AB 1 RUSTA UPPFÖRANDEKOD 2012 RUSTA AB 1 INNEHÅLL 1 Rusta uppförandekod... 3 2 Lagliga krav... 3 3 Affärsetik... 4 4 Barnarbete... 4 5 Säkerhet... 4 6 Arbetarnas rättigheter... 6 7 Arbetsmiljö i fabrikerna...

Läs mer

Gunnebos uppförandekod

Gunnebos uppförandekod Gunnebos uppförandekod 2 VD:s introduktion Gunnebos vision är att bli en världsledande leverantör av en säkrare framtid. För att uppnå den visionen måste vi ta ett stort ansvar i alla delar av vår verksamhet,

Läs mer

Ärendet behandlades. Landstingsfullmäktiges beslut. Landstingsstyrelsens förslag bifölls.

Ärendet behandlades. Landstingsfullmäktiges beslut. Landstingsstyrelsens förslag bifölls. 1 PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2007-11-27 LS-LED06-393 99 Ratificering av Europarådet för lokala och regionala organs (CLRAE) deklaration om kampen mot människohandel, trafficking Ärendet behandlades. Landstingsfullmäktiges

Läs mer

EU och DU! Ta reda på vad som gäller och säg vad du tycker om Europeiska kommissionens politik om barnens rättigheter

EU och DU! Ta reda på vad som gäller och säg vad du tycker om Europeiska kommissionens politik om barnens rättigheter EU och DU! Ta reda på vad som gäller och säg vad du tycker om Europeiska kommissionens politik om barnens rättigheter Plan arbetar över hela världen för att förbättra situationen för barn som lever i fattigdom

Läs mer

DATUM: 17 MARS 2014, VERSION: 2.0 LEVERANTÖRS- DEKLARATION

DATUM: 17 MARS 2014, VERSION: 2.0 LEVERANTÖRS- DEKLARATION DATUM: 17 MARS 2014, VERSION: 2.0 LEVERANTÖRS- DEKLARATION 1 / 4 Bästa leverantör! Sapa är en internationell och diversifierad industrikoncern. Sapas värderingar och principer för hållbar utveckling är

Läs mer

Information om diskriminering, trakasserier och kränkningar

Information om diskriminering, trakasserier och kränkningar Information om diskriminering, trakasserier och kränkningar Diskriminering, trakasserier och kränkningar 1. Bakgrund Vid UFL tolereras inte någon form av diskriminering, trakasserier eller kränkningar.

Läs mer

ESSILORS PRINCIPER. Våra principer kommer från några av Essilor's utmärkande drag:

ESSILORS PRINCIPER. Våra principer kommer från några av Essilor's utmärkande drag: ESSILORS PRINCIPER Var och en av oss delar Essilors ansvar och rykte i vårt yrkesliv. Så vi måste känna till och respektera de principer som gäller för alla. Det innebär att vi måste förstå och dela de

Läs mer

FN:s Olika konventioner. Funktionsnedsättning - funktionshinder

FN:s Olika konventioner. Funktionsnedsättning - funktionshinder Funktionsnedsättning - funktionshinder År 1982 antog FN:s Generalförsamling Världsaktionsprogrammet för handikappade Handikapp definierades som ett förhållande mellan människor med och brister i omgivningen

Läs mer

Överenskommelse mellan regeringen och svenska civilsamhällesorganisationer inom Sveriges bistånd

Överenskommelse mellan regeringen och svenska civilsamhällesorganisationer inom Sveriges bistånd Överenskommelse mellan regeringen och svenska civilsamhällesorganisationer inom Sveriges bistånd Överenskommelse mellan regeringen och svenska civilsamhällesorganisationer inom Sveriges bistånd Innehåll

Läs mer

Innehåll. 3 Förord av koncernchefen. 4 Hur Code of Conduct skall tillämpas. 5 Midsonas 6 grundläggande principer. 6 Respekt för mänskliga rättigheter

Innehåll. 3 Förord av koncernchefen. 4 Hur Code of Conduct skall tillämpas. 5 Midsonas 6 grundläggande principer. 6 Respekt för mänskliga rättigheter CODE OF CONDUCT 1 Innehåll 3 Förord av koncernchefen 4 Hur Code of Conduct skall tillämpas 5 Midsonas 6 grundläggande principer 6 Respekt för mänskliga rättigheter 6 Miljö 7 Respekt för lagstiftning 7

Läs mer

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-27

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-27 EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för sysselsättning och sociala frågor 2009/2171(INI) 8.4.2010 ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-27 (PE439.256v01-00) Minskning av fattigdomen och skapande av arbetstillfällen i utvecklingsländerna:

Läs mer

Läs om hur ditt företag kan integrera barns rättigheter i ert hållbarhetsarbete och ansvarsfulla företagande med hjälp av barnrättsprinciperna för

Läs om hur ditt företag kan integrera barns rättigheter i ert hållbarhetsarbete och ansvarsfulla företagande med hjälp av barnrättsprinciperna för Barn Är allas business Läs om hur ditt företag kan integrera barns rättigheter i ert hållbarhetsarbete och ansvarsfulla företagande med hjälp av barnrättsprinciperna för företag. Det är nu ni börjar! UNICEF/Roger

Läs mer

ja till socialt ansvar

ja till socialt ansvar ja till socialt ansvar www.unglobalcompact.org Grunden är FN s globala fördrag vi säger ja till socialt ansvar I en värld där orättvisorna är stora och många textilföretag blundar väljer vi på Segers att

Läs mer

ETT FÖNSTER MOT VÄRLDEN

ETT FÖNSTER MOT VÄRLDEN ETT FÖNSTER MOT VÄRLDEN Film och diskussion VAD ÄR PROBLEMET? Filmen Ett fönster mot världen är en introduktion till mänskliga rättigheter. Den tar upp aktuella ämnen som kvinnors rättigheter, fattigdom,

Läs mer

Handlingsplan Våld i nära relationer. Socialnämnden, Motala kommun

Handlingsplan Våld i nära relationer. Socialnämnden, Motala kommun Handlingsplan Våld i nära relationer Socialnämnden, Motala kommun Beslutsinstans: Socialnämnden Diarienummer: 13/SN 0184 Datum: 2013-12-11 Paragraf: SN 192 Reviderande instans: Diarienummer: Datum: Paragraf:

Läs mer

UPPFÖRANDEKOD LKAB KONCERNEN

UPPFÖRANDEKOD LKAB KONCERNEN UPPFÖRANDEKOD LKAB KONCERNEN UPPFÖRANDEKODEN ÄR FASTSTÄLLD AV LKAB:S STYRELSE AUGUSTI 2013 2 Uppförandekod för LKAB Värderingar FN:s Global Compact FN:s Global Compact är det globala näringslivets upprop

Läs mer

Eettiset ohjeet. Etisk regelsæt Eettiset ohjeet. Code of Conduct. Eettiset ohjee. Etikos kodeksas. Verhaltenskodex. ode of Conduct.

Eettiset ohjeet. Etisk regelsæt Eettiset ohjeet. Code of Conduct. Eettiset ohjee. Etikos kodeksas. Verhaltenskodex. ode of Conduct. Kódex správania Kódex správania ode of Conduct Eettiset ohjeet Etikos kodeksas Kodeks postępowania Kodeks postępowania Verhaltenskodex iska tisk Verhaltenskodex regelsæt regler Etisk regelsæt Eettiset

Läs mer

Arbetstidsdirektivet

Arbetstidsdirektivet Arbetstidsdirektivet Arbetstiden är på tapeten igen och EU-kommissionen kommer troligen att ge ut ett nytt förslag om arbetstidsdirektivet i början av 2015. Hur det påverkar EPSU och dess medlemsförbund

Läs mer

fagerhult group Code of Conduct

fagerhult group Code of Conduct fagerhult group Code of Conduct Fagerhult Group Code of Conduct Vår globala närvaro ställer krav på att våra medarbetare och affärspartners tar ansvar för sig själva och för varandra. Vi har därför skapat

Läs mer

Känner du till barnens mänskliga rättigheter?

Känner du till barnens mänskliga rättigheter? Känner du till barnens mänskliga rättigheter? Alla omfattas av de mänskliga rättigheterna, även alla barn. SVENSKA RUOTSI Som barn betraktas människor under 18 år. Vad innebär FN:s konvention om barnets

Läs mer

BILAGA RIKTLINJER DEL ETT OMFATTNING

BILAGA RIKTLINJER DEL ETT OMFATTNING BILAGA RIKTLINJER DEL ETT OMFATTNING Dessa riktlinjer gäller endast elektronisk handel mellan företag och konsumenter och ej för transaktioner mellan företag. DEL TVÅ ALLMÄNNA PRINCIPER I. ÖVERSKÅDLIGT

Läs mer

Finlandssvensk samling rf ICKE AUKTORISERAD 2010 ÖVERSÄTTNING. Tillämpning av den europeiska stadgan om landsdels- eller minoritetsspråk

Finlandssvensk samling rf ICKE AUKTORISERAD 2010 ÖVERSÄTTNING. Tillämpning av den europeiska stadgan om landsdels- eller minoritetsspråk 1 Finlandssvensk samling rf ICKE AUKTORISERAD 2010 ÖVERSÄTTNING Dokument 8879 18 oktober 2000 Tillämpning av den europeiska stadgan om landsdels- eller minoritetsspråk Meddelande Av Europarådets generalsekreterare

Läs mer

Ratos AB Fastställd av Ratos styrelse 18 februari 2015 (ersätter policy fastställd den 19 februari 2014)

Ratos AB Fastställd av Ratos styrelse 18 februari 2015 (ersätter policy fastställd den 19 februari 2014) Ratos AB Fastställd av Ratos styrelse 18 februari 2015 (ersätter policy fastställd den 19 februari 2014) Uppförandekod Ratos är ett noterat private equity-konglomerat, vars affärsidé är att skapa högsta

Läs mer

Policy: mot sexuella trakasserier

Policy: mot sexuella trakasserier Policy: mot sexuella trakasserier Reviderad 2012-06-06 Bakgrund Vi vill att alla aktiva, anställda och ideellt engagerade personer ska känna sig trygga och välkomna i vår förening. Det ligger i linje med

Läs mer

Förenta Nationerna Säkerhetsrådet Resolution 1325 (2000) Kvinnor, fred och säkerhet

Förenta Nationerna Säkerhetsrådet Resolution 1325 (2000) Kvinnor, fred och säkerhet Förenta Nationerna Säkerhetsrådet Resolution 1325 (2000) Kvinnor, fred och säkerhet 2 (8) 3 (8) Förenta nationerna Säkerhetsrådet 31 oktober 2000 Resolution 1325 (2000) antagen av säkerhetsrådet vid dess

Läs mer

SKF etiska riktlinjer. för leverantörer och underleverantörer

SKF etiska riktlinjer. för leverantörer och underleverantörer SKF etiska riktlinjer för leverantörer och underleverantörer SKF etiska riktlinjer för leverantörer och underleverantörer SKFs leverantörer och underleverantörer spelar en viktig roll i vår efterfrågekedja

Läs mer

FNs Konvention om Barnets rättigheter

FNs Konvention om Barnets rättigheter FNs Konvention om Barnets rättigheter I teori och praktik Eva Geidenmark 1 Förmiddagens program Introduktion till barnkonventionen Historik Innehåll Uppföljning Arbeta praktiskt med barnkonventionen Barnets

Läs mer

Policy för samarbeten med företag som gagnar Amnesty International 1. INLEDNING OCH DEFINITIONER. Innehållsförteckning. Tillägg. 1.

Policy för samarbeten med företag som gagnar Amnesty International 1. INLEDNING OCH DEFINITIONER. Innehållsförteckning. Tillägg. 1. Översättning av internationella riktlinjer - AI index: ORG 20/001/2008 Policy för samarbeten med företag som gagnar Amnesty International Innehållsförteckning 1.Inledning och definitioner 2.Policykrav

Läs mer

LIVFÖRSÄKRINGSBOLAGET SKANDIAS, ÖMSESIDIGT POLICY FÖR ANSVARSFULLT FÖRETAGANDE (HÅLLBARHET)

LIVFÖRSÄKRINGSBOLAGET SKANDIAS, ÖMSESIDIGT POLICY FÖR ANSVARSFULLT FÖRETAGANDE (HÅLLBARHET) 1 (9) LIVFÖRSÄKRINGSBOLAGET SKANDIAS, ÖMSESIDIGT POLICY FÖR ANSVARSFULLT FÖRETAGANDE (HÅLLBARHET) Beslutad av Styrelsen i Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt Datum för beslut 2013-12-18 Träder ikraft

Läs mer

Organisatorisk och social arbetsmiljö. Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö

Organisatorisk och social arbetsmiljö. Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö Organisatorisk och social arbetsmiljö Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö Externremiss september 2014 AFS 2015:X Innehåll Organisatorisk och social arbetsmiljö Innehåll...

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden FÖRSLAG TILL YTTRANDE

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden PRELIMINÄRT FÖRSLAG 2000/0328(COD) 3 april 2001 FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för rättsliga frågor och den inre

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

Fortsatt tvångsarbete på underleverantör till Fritidsresor och Ving

Fortsatt tvångsarbete på underleverantör till Fritidsresor och Ving Fortsatt tvångsarbete på underleverantör till Fritidsresor och Ving Bakgrund I rapporten Ingen solskenshistoria granskade Fair Trade Center och Schyst resande 2012 arbetsvillkoren på hotell i Thailand

Läs mer