SALA KOMMUN DELÅRSRAPPORT MED HELÅRSPROGNOS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SALA KOMMUN DELÅRSRAPPORT MED HELÅRSPROGNOS 2008-07-31"

Transkript

1 SALA KOMMUN DELÅRSRAPPORT MED HELÅRSPROGNOS

2 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse viktiga händelser 1 allmän översikt 2 ekonomisk översikt 3 personal 7 måluppfyllelse 9 drift- och investeringsredovisning 16 Sid Resultat- och balansräkning 17 Kassaflödesanalys 19 Noter 20 Redovisningsmodell och redovisningsprinciper 24 Sammanställd redovisning 25 Bilaga Nämndernas egna kommentarer

3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE viktiga händelser Viktiga händelser Arbetet med Sala kommuns strategiska styrmodell pågår. Målet att få en tydlig struktur och hög aktualitet i kommunens styrdokument, är nu delvis verkställt genom fastställandet av huvudbegrepp och beslutsnivåer för styrdokument. Nu återstår arbetet med att strukturera befintliga dokument enligt beslut, samt att tydliggöra detta för hela organisationen. Arbetet med näringslivsutveckling pågår. Permanentandet av FöretagarCentrum är nu inne i en utvecklingsprocess. Satsningen på centrumutveckling pågår. Sala centrum har potential för att återta en framskjuten plats när det gäller handel. En utvecklingsgrupp bestående av representanter från FöretagarCentrum, Sala kommun, Handlare i Sala och Fastighetsägare i Sala arbetar nu i enlighet med ett framtaget handlingsprogram för utveckling av Sala centrum. Planeringsarbetet med Östra Kvarteren fortgår, parallellt utreds utvecklingen för Lärkans sportfält. Kommunstyrelsens förvaltning tillsammans med Vård- och omsorgsförvaltningen har fått i uppdrag att utreda möjligheterna och konsekvenserna av ett gemensamt huvudmannaskap med mandat och ansvar för verkställighet av omsorg och sjukvård i samhällets regi i Sala. Sala kommun deltar i Energimyndighetens program Uthållig kommun. Programperioden är och fokuserar på energifrågor. Projekten kommer att handla om energibesparing i fastigheter (SHE, TKF och Salabostäder AB blir intressenter). Det finns även idéer om intressanta projekt kring skolan och där framförallt rörande transporter. Sala kommun kommer vara pilotkommun för ett projekt som företaget Pondra driver, med bidrag från Energimyndigheten. Pondra har utvecklat ett it-verktyg där man kan mäta hållbarhet, främst fokuserat på klimatfrågan. Nu vill man använda Sala som pilotkommun för att göra verktyget Sala anpassat. Projektet kommer att pågå under 1,5 år. 1

4 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE allmän översikt Kommunens ekonomi några år framåt Tillväxttakten har dämpats och inflationen har stigit vilket påverkar och kommer att påverka kommunens ekonomi. Den positiva utvecklingen på arbetsmarknaden har bidragit till den relativt kraftiga skatteunderlagsökningen under några år. Skatteunderlagsökningen dämpas nu vilket innebär att tidigare prognoser över skatteinkomsterna reviderats ned. Statsbidragen är inte värdesäkrade vilket innebär risk för att ekonomin urholkas. Detta innebär att den tidigare positiva resultatutvecklingen dämpas de kommande åren. De demografiska förändringarna framförallt inom skolans och omsorgens verksamheter kommer att påverka kommunens ekonomi framförallt de närmast kommande åren. En strikt ekonomisk anpassning är nödvändig för att bidra till att klara kommunens resultatutveckling enligt fastställda finansiella mål. Kommunens budgeterade investeringsvolym är hög i år och kommande år vilket påverkar verksamhetsutrymmet genom avskrivningar och kostnader för finansiering. Den redovisade investeringstakten i år och tidigare år är och har varit betydligt lägre än budgeterat vilket ger en snedvridning av resultatutvecklingen och planeringsförutsättningarna. En tumregel för god ekonomisk hushållning är att resultatet ligger på 2 procent av skatter, bidrag och utjämning. Kommunen har för 2008 ett resultatmål på 2 procent. För att klara en god ekonomisk hushållning de kommande åren krävs en återhållsam kostnadsutveckling och värdesäkrade statsbidrag. Sala kommun ökade sin folkmängd med 34 personer under det första halvåret Folkmängden var per den sista juni personer. Folkmängden beräknas långsamt öka de kommande åren. Bostadsbyggandet har ökat. Planberedskap för framtida byggande har tillskapats vilket ger förutsättningar för ökad inflyttning i kommunen. 2

5 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE ekonomisk översikt Resultatutveckling Sala kommuns helårsprognos för 2008 pekar mot ett överskott på 4,0 mkr vilket är en försämring mot budget med 9,8 mkr. I resultatet ingår prognostiserade realisationsvinster med 1,5 mkr. Budgeten har minskats med 0,3 mkr i tilläggsbudget. Jämfört med månadsuppföljningen för maj kan en resultatförbättring noteras. Då pekade prognosen på ett underskott på 6,6 mkr. Delårsresultatet visar ett överskott på 5,5 mkr vilket är en försämring med 17,0 mkr jämfört med 2007 års delårsresultat. 6,2 Resultatutveckling, mkr Bokslut , Prognos ,4 20, , Resultatutvecklingen har varit positiv större delen av tjugohundratalet. Under 2008 har tillväxttakten dämpats, inflationen ökat. Detta tillsammans med ej värdesäkrade statsbidrag kommer att påverka resultatutvecklingen negativt. Balanskrav Balanskravet innebär att resultatet måste vara positivt, intäkterna ska vara högre än kostnaderna. Både delårsresultatet och helårsprognosens resultat uppfyller balanskravet. Balansutredning Årets resultat 5,5 4,0 Realisationsvinst 0,0 1,5 Justerat resultat 5,5 2,5 Finansiella mål Kommunfullmäktige har för 2008 fastställt följande finansiella mål: - Resultatmål: årets resultat ska uppgå till minst 2% av skatteintäkter, statsbidrag och utjämning - Nettokostnadsandel: nettokostnadernas andel av skatteintäkter, statsbidrag och utjämning ska inte överstiga 98% - Soliditet: soliditeten (eget kapital/totala tillgångar) ska inte understiga 40% - Investeringar: investeringarna ska huvudsakligen finansieras med egna medel. Helårsprognos Det prognostiserade överskottet 4,0 mkr motsvarar 0,4% i resultatmål. Målet har inte uppnåtts. 4 Nettokostnadsandelen är 98,8%. Målet har inte uppnåtts. Soliditeten prognostiseras till ca 50,0%. Målet har uppnåtts. Investeringar: upplåningen är prognostiserad till 34,0 mkr. Delårsbokslut Periodens resultat uppgår till 1,0%. Målet har därmed inte uppnåtts. Nettokostnadsandelen är 98,4%. Målet har inte uppnåtts. Soliditeten uppgår till 48,9%. Målet har uppnåtts. Investeringar: Ingen upplåning har skett under perioden. Målet har uppnåtts. Nettokostnader, skatteintäkter, bidrag och utjämning Verksamhetens nettokostnader prognostiseras öka gentemot budget med 3,7 mkr till 928,0 mkr. Nettokostnadsandelen, nettokostnadernas andel av skatteintäkter, bidrag och utjämning ligger på 98,8% vilket är högre än den budgeterade nettokostnadsandelen. Skatteintäkter, bidrag och utjämning prognostiseras gentemot budget sammantaget minska med 7,7 mkr till totalt 939,5 mkr. Skatteintäkterna har minskat med 7,6 mkr beroende på minskat skatteunderlag. Bidrag och utjämning har minskat med 0,1 mkr. Verksamhetens nettokostnader har per den sista juli ökat med 8,2% medan skatter, bidrag och utjämning har ökat med 4,9% jämfört med Nettokostnadsandelen är 98,4%. Finansnetto Finansnettot beräknas i helårsprognosen förbättras med 1,6 mkr. Finansnettot uppgår till -7,5 mkr Pensioner Pensionerna beräknas i helårsprognosen minska med 0,5 mkr. Upplysningar om pensionsförpliktelser, mkr inkl löneskatt Avsatt till pensioner 21,2 23,0 Ansvarförbindelser 460,8 540,9 Finansiella placeringar 0,0 0,0 Summa 482,0 563,9 De totala pensionsförpliktelserna för kommunens anställda uppgår till 563,9 mkr. 3

6 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE ekonomisk översikt God ekonomisk hushållning Enligt kommunallagen ska kommunerna redovisa mål som främjar god ekonomisk hushållning. De finansiella målen syftar till att främja god ekonomisk hushållning ur det finansiella perspektivet. Hur verksamhetsmålen som främjar god ekonomisk hushållning ska se ut, formuleras är under diskussion i många av landets kommuner. Lagstiftarna menar att verksamhetsmål som främjar god ekonomisk hushållning måste arbetas fram genom erfarenhet och praxis och menar att bedömningarna vilka mål som främjar god ekonomisk hushållning kan variera i kommunerna. Sala kommun deltar i ett jämförelseprojekt mellannyckeln som bla kan bidra till att få fram verksamhetsmål som främjar god ekonomisk hushållning. Driftbudgetens utfall Driftredovisning helårsprognos, mkr Nämnder/styrelse, mkr Budget Prognos Avvik. Kommunstyrelsen - kommunstyrelsens förvaltning 56,0 55,7 0,3 - räddningstjänsten 18,8 18,9-0,1 Tekniska nämnden 36,6 35,5 1,1 Bygg- och miljönämnden 10,7 10,9-0,2 Revisionen 0,7 0,7 0,0 Kultur- och fritidsnämnden 31,7 31,7 0,0 Överförmyndaren 3,5 3,1 0,4 Skolnämnden 323,1 323,1 0,0 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 109,6 120,2-10,6 Vård- och omsorgsnämnden 343,2 343,4-0,2 Summa 933,9 943,2-9,3 Helårsprognosen pekar mot ett underskott på 9,3 mkr. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden redovisar ett underskott på 10,6 mkr och tekniska nämnden ett överskott på 1,1 mkr. De övriga nämndernas avvikelser är av mindre omfattning. I delårsredovisningen redovisas en snittförbrukning av budget på 58,6%. I 2007 års delårsredovisning var förbrukningen 56,3%. Kommunstyrelsens förvaltning Förvaltningen redovisar ett överskott på 0,3 mkr. Verksamheterna kommunchef och kanslienhet redovisar underskott medan verksamheterna ekonomikontor, personalkontor och planering och utveckling redovisar överskott. Det är främst personalkostnader, gemensamma förvaltningskostnader, utredningskostnader, kompetensutvecklingskostnader och diverse intäkter som påverkat överskottet. Tekniska nämnden Tekniska nämnden redovisar ett överskott på 1,1 mkr. Miljö- och naturvårdsverksamheten och trafikverksamheten redovisar överskott. Planerade utbildningsinsatser för nämnden framflyttas. Planerat underhåll av lokaler och asfaltsunderhåll har minskats. VA-verksamheten går mot ett nollresultat. Bygg- och miljönämnden Bygg- och miljönämnden redovisar ett underskott på 0,2 mkr. Bostadsanpassningen kommer att redovisa underskott. Verksamheterna på enhetsnivå följer budget och prognosen är att det inte kommer att bli någon negativ avvikelse. Nämnden har tagit fram en åtgärdsplan på besparingar som ska genomföras under året. Skolnämnden Nämnden redovisar ett nollresultat vilket kräver stor restriktivitet med vikarietillsättningar, inköp och andra utgifter. Kommande år ser dock situationen betydligt mer ansträngd ut, då löneökningar och andra kostnadsökningar främst inom förskolan, men också ombyggnationer av köken allt mer urholkar ekonomin. Utöver de anpassningar som måste göras med anledning av minskade elevtal, behöver nedskärningar av personalen i skolorna genomföras. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Nämnden redovisar ett underskott på 10,6 mkr. Personalkostnaderna för lärarna har överstigit budget vilket orsakats av att anpassningen till det lägre antalet elever i åk 1 inte kommer att få effekt förrän under ht 08. Antalet elever inom gymnasiesärskolan läsåret 07/08 ökade kraftigt och denna tendens fortsätter läsåret 08/09 vilket lett till 4

7 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE ekonomisk översikt att flera lärare och instruktörer behövts. En stor del av ökningen bestod av elever från Sala kommun, något som inte följdes av ett ökat anslag. Därtill kommer oförutsedda kostnader pga den påbörjade men sedan avbrutna svinhusnedläggningen. Andelen elever som går hos andra skolanordnare, nu när även möjlighet till frisök till andra kommunala skolor föreligger, har ökat, vilket starkt bidrar till underskottet i delårsbokslutet. Vård- och omsorgsnämnden Nämndens helårsprognos pekar på ett nettounderskott på -150 tkr och baseras bl a på nu kända placeringar, vilket gör den mycket osäker. Förvaltningen erhöll ett anslag på 4850 tkr till helårsdrift (ej hyra) av ett nytt strukturboende för personer med särskilda behov. Boendet beräknas vara igång from december 2008 vilket gör att nämndens egentliga underskott istället är 4100 tkr. Nämndernas budgetavvikelser, mkr Bokslut , Prognos ,7 9,2 10, , , Nämndernas budgetavvikelser har varierat under åren. Tendensen 2008, ett kraftigt underskott påverkar resultatutvecklingen markant och bidrar till att resultatmålet inte kan uppfyllas. Investeringar Investeringsredovisning helårsprognos, mkr Nämnder/styrelse, mkr Budget Prognos Avvik. Kommunstyrelsen - kommunstyrelsens förvaltning -3,0-3,0 0,0 - räddningstjänsten 2,7 1,7 1,0 Tekniska nämnden 98,1 79,1 19,0 Kultur- och fritidsnämnden 0,1 0,1 0,0 Skolnämnden 3,6 3,6 0,0 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 5,4 5,4 0,0 Vård- och omsorgsnämnden 1,3 1,0 0,3 Summa 108,2 87,9 20,3 Helårsprognosen pekar på ett överskott på 20,3 mkr. Verksamhetens budgeterade investeringsvolym 86,8 mkr har i tilläggsbudget utökats med 21,4 mkr. Tekniska nämnden/kommunstyrelsen redovisar ett överskott på 19,0 mkr vilket är hänförligt till ett stort antal objekt. Bla kan nämnas Ringgatan, investeringar i skolfastigheter, senareläggning av objekt pga besparingsåtgärer. En del av överskottet kommer begäras överfört till Räddningstjänstens 1,0 mkr överskott beror på att en del av anslagen inte utnyttjats helt eller delvis. Nettoinvesteringarna per den sista juli uppgår till 26,4 mkr eller 24,4% av budget. Investeringar av större omfattning har skett på tekniska nämnden, 27,8 mkr. 5

8 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE ekonomisk översikt Nettoinvesteringar, mkr Bokslut , Prognos , ,9 46, Nettoinvesteringarna har markant ökat perioden De budgeterade investeringarna är oftast högre än redovisade investeringar i bokslut vilket innebär att avsevärda belopp förs över till kommande år i tilläggsbudget. Investeringarna påverkar verksamhetsutrymmet genom avskrivningar och finansiella kostnader. Nyckeltal/mått Bokslut Bokslut Bokslut Budget Prognos Årets resultat, mkr 20,8 26,0 24,2 13,8 4,0 Årets resultat som andel av skatteintäkter, bidrag och utjämning, % 2,5 3,0 2,7 1,5 0,4 Nettokostnader, mkr 801,3 835,7 871,7 924,2 928,0 - förändring från föregående år, % 3,5 4,3 4,3 6,0 0,4 Skatteintäkter, bidrag, utjämn, mkr 825,4 865,6 900,2 947,2 939,5 - förändring från föregående år, % 4,0 4,9 4,0 5,2-0,8 Nettokostnadsandel av skatteintäkter, bidrag och utjämning, % 97,1 96,5 97,3 97,6 98,8 Finansnetto, mkr -3,4-3,8-4,4-9,1-7,5 Nettoinvesteringar, mkr 45,0 65,0 67,0 86,8 88,0 6

9 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE personal Personal Antal årsarbetare Totalt antal medarbetare inom Sala Kommun var, vid halvårsskiftet 2008, 80 st fler än vid utgången av år Tillsvidare Visstidsanställda Totalt De stora förvaltningarna Barn- och Utbildning samt Vård- och Omsorgsförvaltningen har flest anställda. Antalet deltidsanställda är störst inom Vård- och Omsorgsförvaltningen. Traditionellt är kommunsektorn kvinnodominerad och Sala Kommun utgör inget undantag med 76 % kvinnor och 24 % män. Fördelningen bland de olika förvaltningarna är som följer; KSF BMF KFF TKF Kvinnor Män SKF UAF VOF RTJ Kvinnor Män Åldersfördelning Genomsnittsålder bland Sala Kommuns medarbetare fördelat per förvaltning ser ut som följer; KSF BMF KFF TKF Snittålder 52,8 44,2 43,2 43,0 SKF UAF VOF RTJ Snittålder 45,0 40,6 41,3 42,8 Arbetsmiljö; friskvård och sjukfrånvaro Friskvård Första halvåret 2008 har vi lagt mer pengar på arbete med förebyggande och tidiga insatser jämfört med tidigare år. Chefer har erbjudits kurser i Arbetsmiljö (se vidare under rubriken Kompetensutveckling nedan), Livsstilskurser har genomförts liksom tidiga insatser med förebyggande sjukpenning. Skolförvaltningen har infört ett sjukanmälningssystem som innebär att medarbetare får stöd och råd på ett tidigt stadium. En Hälsomässa kommer att arrangeras den 17 och 18 september i syfte att förmedla friskvårdskunskap och inspiration till besökare. Mässan genomförs i kommunens regi men är öppen för alla. I övrigt erbjuds alla medarbetare friskvård till ett värde motsvarande 1200 kr per år. Varje förvaltning avgör själv inriktning på sina friskvårdsaktiviteter. Sjukfrånvaro Sjukfrånvaron i Sala Kommun fortsätter att sjunka om än i minskad takt jämfört med tidigare. För perioden januari juni blev sänkningen 11 % vilket är en bra siffra i sammanhanget. Jämfört med andra kommuner ligger Sala lägre än de flesta. Sjukfrånvaro totalt ,25 11,56 8,47 6,30% 6,05% Kvinnor har högre sjukfrånvaro än män men siffran har sedan 2006 sjunkit med 2,3 procentenheter. Motsvarande siffra för män är en minskning med 0,2. För medarbetare över 30 år har minskningen av sjukfrånvaron fortsatt. Det är de yngre som stått för en årlig ökning (0,7 procentenheter sedan 2006). Dock är det denna grupp som är mest friska jämfört med övriga grupper. Antalet medarbetare som varit frånvarande på grund av sjukdom i mer än 60 dagar fortsätter att minska Sjukfrånvaro, > 60 dgr 74,50% 68,60% 63,60% Löner 2008 Årets lönerevision har genomförts med ett löneutfall om 6,5 % i genomsnitt med fördelningen: Kommunal 9,6 % och Tjänstemannakollektivet 4,5 %. OB/jour/beredskap utföll med en ökning om 5,5 % enligt centralt avtal. Arbete med lönekartläggning enligt Jämställdhetslagen från år 2006 pågår. Kompetensutveckling Åtta fördjupningskurser i systematiskt arbetsmiljöarbete för personalansvariga chefer har genomförts. För nytillträdda chefer kommer sådan 7

10 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE personal utbildning att erbjudas två gånger per år för att säkerställa kunskapsnivåer och Sala Kommuns delegationsordning. Kompetensutveckling för chefer i dialogverktyget FAS 05 har genomförts under våren Kompetensutveckling på respektive förvaltning planeras och hanteras utifrån respektive förvaltnings behov och förutsättningar. Personalförsörjning Kommunen har hittills inte haft några större problem med rekrytering av medarbetare till våra verksamheter. En kartläggning av personalbehovet till och med 2014 har påbörjats med anledning av kommande pensionsavgångar. Under perioden kommer 450 medarbetare att gå i pension vilket motsvarar 22 % av samtliga medarbetare. arbetsplatsträffar och på så sätt öka samverkan, delaktighet och trivsel. Sala Kommun som arbetsgivare Sala Kommuns personalidé uttrycker ambitionen att vara en attraktiv arbetsgivare. Alla medarbetares motivation, kompetens och servicekänsla är avgörande för verksamhetens resultat, kvalitet och konkurrensförmåga. Samma faktorer är också avgörande för trygga anställningar. En utvecklad arbetsgivarpolitik, som utgår från individen, fordras * dels för att vi ska uppfattas som en attraktiv arbetsgivare och * dels för att omvärlden och arbetslivet kräver ständiga förbättringar och anpassningar till nya lagar, avtal och nya konkurrenssituationer. Medarbetarsamtal Medarbetarsamtal enligt framtagen mall genomförs årligen med samtliga medarbetare inom kommunen. Samverkan Under 2007 har lokala kollektivavtal kring FAS 05, (Förnyelse, Arbetsmiljö, Samverkan) tecknats med alla personalorganisationerna i kommunen. Facklig samverkan och formerna för denna är under förändring. Under våren 2008 har alla chefer haft möjlighet att kompetensutveckla sig inom dialogverktyget som ett medel för att få ännu bättre 8

11 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE måluppfyllelse Verksamheternas måluppfyllelse För att tydliggöra kopplingen mellan av kommunfullmäktige beslutade mål och måluppfyllelse har nämnderna använt en enkel matris. Matrisen är indelad rubrikmässigt i Fokuserade mål Delmål/åtaganden Sala Ekokommun: Sala Ekokommun: De bärande idéerna och målen för energi- och klimatarbetet i Sala kommun som de redovisats i den av kommunfullmäktige antagna klimatstrategin skall ges genomslag i all kommunal verksamhet. Boendemiljöer skall planeras så att de skapar förutsättningar för gemenskap och kontakt mellan olika generationer och människor med olika bakgrund. De allmänna kommunikationerna och pendlingsmöjligheterna till och från Sala kommun skall förbättras för att få tillgång till en större och flexiblare arbetsmarknadsregion, bättre studiemöjligheter och ett bredare kultur- och fritidsutbud. De samhällsbetalda resorna skall genom samordning kunna utnyttjas mer flexibelt. De gröna näringarna ska tas tillvara för en långsiktigt hållbar utveckling lokalt. Miljökrav skall ställas vid all kommunal upphandling. Kommunen skall öka användningen av förnybara bränslen för såväl egna som köpta transporter. KSF skall aktualisera och modernisera Plan för Sala ekokommun alt. påbörja ett nytt översiktsplanearbete så att dokumentet utgör ett tillfredställande beslutsunderlag. KSF skall aktivt medverka i regional planering, samordning av infrastrukturfrågor och trafikplanering för att förbättra kommunikationerna till och från kommunen. Exempel på regionala frågor och samarbetsorgan är Länsstyrelsen, Västmanlands kommuner och landsting, Dalabanan, UVEN, Västmanlands Lokaltrafik, SJ, SAMTRAFIK, Mälardalsrådet m. KSF skall beakta aspekten hållbar utveckling inom all vår verksamhet. KSF skall vid all kommunal upphandling ta hänsyn till Sala kommuns klimatstatregi och i övrigt beakta de miljökrav som Sala Ekokommun har. KSF skall samordna och driva utvecklingsarbetet för Sala Ekokommun. KSF skall ta aktivt stöd i nätverket inom projektet Uthållig kommun för att effektivt och handlingsinriktat samordna insatser enligt klimatstrategins handlingsplan och de övriga fokuserade målen för Sala ekokommun. fokuserade mål, delmål/åtaganden och måluppfyllelse. I den verbala beskrivningen av måluppfyllelsen ska också konstateras om målet är uppfyllt, om målet delvis är uppfyllt eller om målet inte är uppfyllt. Måluppfyllelse Nytt konsortialavtal och uppdragsavtal är antaget med Västmanlands Lokaltrafik AB. Livsmedelsupphandlingen som nu är genomförd innehåller de krav man enligt LOU kan ställa på leverantörer. Agenda 21 nätverket arbetar nu med tydligare koppling till förvaltningschefsgruppen. Det leder till att utvecklingen inom området blir väl förankrad i hela organisationen. I höst kommer en ny tjänst att tillsättas, EU och hållbarhetssamordnare. Dennes uppdrag inom hållbarhetsområdet blir att samordna och driva projekten Uthållig kommun och Pondra Den lokala energiproduktionen skall stimuleras för att vi skall kunna medverka till ett hållbart samhälle, minskad sårbarhet och fler lokala arbetstillfällen. SALA KOMMUN SOM ARBETSGIVARE Sala kommun skall vara en bra arbetsgivare när det gäller anställningsvillkor, friskvård och rehabilitering. De anställda ska ges möjlighet att aktivt delta i arbetets planering och utformning för att därigenom ge bättre förutsättningar för att skapa en dynamisk arbetsplats med möjligheter att ta tillvara varje medarbetares kunskaper och förutsättningar. Alla anställda skall under planperioden erbjudas möjlighet till heltid, med rätt till deltid. Ett aktivt arbete skall bedrivas i samtliga förvaltningar för att minska antalet timanställda genom resursenheter, vikariepooler etc. Lika lön för likvärdigt arbete skall gälla i Sala kommun. Ett aktivt arbete kring arbetsmiljö, rehabilitering och samverkan ska bedrivas. Sala kommun som arbetsgivare: KSF skall vara en bra arbetsgivare och arbeta för att hela Sala kommun skall vara en bra arbetsgivare. Genom att arbeta vidare i enlighet med införandet av samverkansavtalet FAS 05 ges goda förutsättningar för alla anställda att aktivt delta i skapandet av dynamiska arbetsplatser med möjligheter att ta tillvara varje medarbetares kunskaper och förutsättningar. KSF skall fortsätta det pågående arbetet med åtgärder för att minska sjukfrånvaron, både kortoch långtidsfrånvaron. KSF skall tydliggöra arbetsmiljöarbetet och arbetsmiljöansvaret genom den gemensamma grund som finns i Sala kommuns arbetsmiljöpolicy. KSF skall arbeta med att vidareutveckla ledarskapet i hela organisationen genom kontinuerlig fortbildning. KSF skall fortsätta arbetet med att utveckla lönebildningsmodellen så att den upplevs som individuell, rättvis, jämställd och väl förankrad. KSF skall arbeta för att öka kunskapen och delaktigheten i att uppnå en säkrare arbetsmiljö för kommunal verksamhet. KSF skall arbeta för att hela organisationen Sala kommun sätter hälsomål i friskvårdsplaner för att nå målsättningen att alla anställda skall ha ett konditionsvärde som motsvarar arbetskraven. En utvecklingsprocess har pågått under våren när det gäller FAS 05 avtalets införande. Sjukfrånvaron fortsätter att minska. Utbildning inom arbetsmiljöområdet har pågått under våren. Gällande arbetsmiljödelegation har fastställts av de flesta nämnder. Arbetet med utveckling av lönebildningsmodellen pågår. Översyn av bestämmelser kring personalfrågor pågår parallellt. Ledarskapsutveckling sker i och med de utbildningsinsatser som görs inom arbetsmiljöområdet. Chefer i organisationen har även deltagit i extern ledarskapsutveckling. I och med de kvartalsvisa hälsorapporterna till KS finns god uppföljning av hälsoläget inom Sala kommun. Pågående utveckling av Flexite rapporteringssystem, bl.a. för att rapportera risker, tillbud och arbetsskador. 9

12 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE måluppfyllelse KOMMUNSTYRELSE Tillväxten i Sala kommun skall öka, genom att målmedvetet arbeta för att förbättra det lokala företagsklimatet och ta vara på företagens utvecklingsmöjligheter och vårt geografiska läge, så att vi kan utveckla och trygga vår gemensamma välfärd. Kommunstyrelsens förvaltning: KSF skall upprätta en fördjupning av översiktsplanen, Plan för Sala stad, som ska utgöra ett planeringsunderlag för stadens framtida utveckling. Här ingår även att utveckla formerna för översiktsplanarbetet för att bättre kunna bedriva arbetet fortlöpande i ordinarie verksamhet. Arbetet med fördjupad översiktsplan för Sala tätort påbörjas. Aktiva insatser skall göras för att stimulera alternativa driftsformer, ex intraprenad, entreprenad och kooperativ, inom den offentliga verksamheten. Ett aktivt planarbete skall bedrivas för att skapa förutsättningar för ett ökat byggande av bostäder med olika upplåtelseformer och på olika orter i kommunen samt för att ta fram nya områden för näringsverksamhet. Kommunala fastigheter och kommunal mark som inte används för kommunens egne ändamål eller har ett strategiskt värde för framtiden ska försäljas. System för utvärdering och uppföljning skall utvecklas för att på så sätt säkerställa kvaliteten i den kommunala verksamheten. Tjänstegarantier skall införas gentemot kommunen invånare och företagare. KSF skall upprätthålla en god planberedskap genom framtagande av detaljplaner för bostäder och verksamheter. KSF skall genom tillskapande av en övergripande strategisk markverksamhet, skapa goda förutsättningar för att tillgodose kommunens behov av mark för bostäder och verksamheter, idag och för framtiden. KSF skall upprätta ett markförvärvsprogram för att bedöma kommunens behov av mark och fastigheter. Kommunala fastigheter och mark som inte används för kommunens egna ändamål eller har ett strategiskt värde för framtiden skall säljas. KSF skall genom en aktiv markförvaltning tillskapa en rimlig avkastning på kommunens markinnehav. KSF skall aktivt arbeta med framtagande av prognoser och statistik som ska ligga till grund för bostadsplanering och annan service till kommunmedborgarna. Exempel på statistik och prognoser för kommunens utveckling är arbetspendling, befolkningsutveckling, bostadsförsörjning. KSF skall aktivt samarbeta med byggföretag och exploatörer för att stimulera och öka byggandet i kommunen. KSF skall aktivt arbeta för att förbättra företagsklimatet i kommunen genom att förbättra ärende- och kontaktprocessen. KSF skall aktivt medverka i det externa arbetet för att Sala ska bli en säker och trygg kommun. KSF skall medverka till genomförandet av kommunens vision och fokuserade mål med effektiva informations-, kommunikations- och marknadsföringsinsatser av hög kvalitet. Där ingår att öka kännedomen om Sala kommun i riket som etableringsort, boendeort och besöksmål samt göra Information Sala känt som en naturlig kontaktyta för medborgarinformation och service. KSF skall arbeta för att öka den lokala identiteten och stoltheten genom att aktivt bidra till införandet av ett nytt varumärke för Sala. KSF skall i samverkan med lokala företagarorganisationer öka och förbättra kommunikationen med det lokala näringslivet samt genomföra aktiviteter som stödjer och främjar det lokala näringslivet. KSF skall bidra till att öka antalet turistbesök i Sala kommun och till Information Sala genom att marknadsföra och förmedla information om kommunens besöksmål, sevärdheter och aktiviteter. KSF garanterar inom besöksnäringen svar inom 24 timmar på mejlförfrågningar till receptionen och turistbyrån under vardagar. KSF skall arbeta med att utveckla metoder för uppföljning och utvärdering för att säkerställa kvalitén i den kommunala verksamheten. 10 Arbetet med fem arrendeplaner fortgår, bl.a. antas detaljplanen för Sandviken. God planberedskap beträffande nya bostäder skapas, bl.a. för enbostadshus på Ängshagen. Arbetet med övergripande strategisk markverksamhet har påbörjats. Bl.a. har formerna för en kommunal markstrategi påbörjats. Markstrategin beräknas vara klart under Försörjningsprogram för bostäder har påbörjats. Försörjningsprogram för verksamheter startar upp i höst. Befolkningsprognoser och underlag för bostadsförsörjningsprogram tas fram. Samverkan med kommunens förvaltningar utvecklas. Samarbete har inletts med byggföretag på Ängshagen. Arbete med företagsklimat sker under kommunchefens ledning. I ny organisationsmodell för ärende- och kontaktprocessen har Planeringsoch Utvecklingsenheten samordnarrollen Handlingsplan beträffande krishantering är framtagen men ej beslutad. Formerna för tillskapande av lokalt Trygghetsråd har beslutats. Arbete pågår med marknadsföringsbroschyr för tomtförsäljning vid Ängshagen. Struktur och layout av marknadsföringsfolder riktad till tomtkön samt andra intressenter av lediga tomter i Sala är framtagen. Arbete pågår med ett gemensamt varumärke för Sala, detta sker genom aktiv medverkan i forum och nätverk kring varumärkesarbetet Marknadsföring till utländska besökare sker genom kanalen First Stop Sweden. Enkätundersökning riktad till den lokala turismnäringen är genomförd, analys av svar samt återkoppling av resultaten. Periodiskt nyhetsbrev skickas till lokala turismnäringen. Svar ges inom 24 timmar under vardagar på mail och förfrågningar som inkommer till receptionen och turistbyrån.

13 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE måluppfyllelse Fokuserade mål Delmål/åtaganden Måluppfyllelse Räddningstjänsten Trygg och säker kommun Del av det kommunala ansvaret att minska olyckor Utfallet är bra utom beträffande antalet skogsbränder. Metrologiska orsaker som torka och åska kan inte förebyggas. Förmåga att utföra räddningsinsats Utryckning har skett på samtliga larm. Uppdragen har som förväntat utförts effektivt. Det finns inget känt fall där uppdraget misslyckats. Påkänningarna har tidvis varit stora men vår personal har som förväntat haft hög toleranströskel. Utföra aktiv samverkan i syfte att effektivt klara räddningsuppdrag. Flerstationsutryckning sker i egna kommuner och till grannkommuner i syfte att bästa möjliga insats skall ske. Vid 28 utryckningar har styrkorna biträtt varandra i egen organisation samt vid 12 tillfällen i annan kommun. Utföra tillsyn över anläggningarnas systematiska Helt uppfyllt enligt årsplanering. brandskyddsarbete. Aktivt bedriva utbildning och information inom brandförsvar och sjukvård. Fokuserade mål Tekniska nämnden Tkn mål 1 Sala silvergruvas damm- och vattensystem skall rustas upp, med bevarande av de kulturhistoriska värdena, för att vi därigenom ska förhindra dammgenombrott med åtföljande skador på natur, miljö och egendom. Delmål/åtaganden Tillsyn, reglering och säkring av dammanläggningar i gruvans vattensystem. Vasskärning för öppna vattenspeglar intill vägar, stråk, bebyggelse och bad samt för att säkra vattengenomströmning Framtagande av teknisk beskrivning för att klara erforderlig säkerhetsnivå för gruvans vattensystem, riskklassat som farlig verksamhet enligt LOU. Bevakning av möjlighet till ekonomiskt bidrag för upprustning och legalisering. Ca 1500 personer har hittills utbildats under 2008, fördelat på brandkunskap, temautb. i grundskolan, HLR/sjukvård och certifikat för Heta Arbeten. Måluppfyllelse Avverkning av träd växande i dammvallarna har utförts samt förstärkning av dammvallen vid Lisjön. Delårsmålet är uppfyllt. Tkn mål 2 Ett aktivt trafiksäkerhetsarbete skall bedrivas så att antalet trafikskadade i kommunen minimeras. Tkn mål 3 En aktiv förvaltning av kommunens verksamhetslokaler skall ske så att lokalerna utnyttjas på ett effektivt och för verksamheterna funktionellt och bra sätt. Ett aktivt arbete skall också ske för att hyra ut eller ge förslag om försäljning av lokaler som ej behövs för verksamheternas behov. Tkn mål 4 Den kommunala fordonsparken skall, i möjligaste mån, utgöras av miljövänliga enheter. Medverka till förbättringar vid övergångsställen och olycksdrabbade vägavsnitt. Säkerhet och trygghet i offentlig miljö skall främjas genom trafiksäkerhetsarbete, ljussättning, förnyelse av utrustning på gator, i parker och lekplatser. I kontakter med Vägverket och Länsstyrelsen aktivt arbeta för att Vägverket genomför en allmän upprustning av vägnätet i hela kommunen. Framtagande av plan för hur trafikföringen i innerstaden behöver anpassas mot parkeringsplatser och nya påfarter från Ringgatan, när den blivit byggd, och hur gatunätet på sikt behöver byggas om och utformas för att anpassas mot högsta hastigheten 30 km/h. Tillsammans med verksamheterna arbeta fram ett långsiktigt lokalbehovsprogram. Detta program används som ett verktyg till att nyttja befintliga lokaler, att hyra in lämpliga lokaler, att vid behov nyproducera lokaler och att försälja eller säga upp de lokaler som har strategiskt värde för framtiden. I takt med att fordons- eller maskinparken förnyas, köps det i första hand in enheter med drift på förnyelsebart bränsle och med högsta miljöklassning En omläggning av gångbanan på Aguéligatan för att få bort snubbelrisk är utfört. En plan för belysning i parker och vid gång- och cykelvägar är framtagen för att skapa en tryggare och trevligare tillvaro. Målet med omläggning av gångbanor kommer att fortgå löpande och kommer att ske i större omfattning efter utredning av tillgänglighetsgruppen. På grund av Ringgatans uteblivna ombyggnad så kommer detta mål inte att uppfyllas under den här VEP-perioden. Tillsammans med verksamheterna arbetar man aktivt med kommunens lokalbehovsprogram för att nå en långsiktighet och hållbarhet i lokalplaneringen, på så sätt kan de lokaler som ej behövs för kommunens egna verksamheter försäljas och hyresavtal kan sägas upp. Målet är delvis uppfyllt. De fordon som har upphandlats under delåret och uppfyller mål och åtaganden. Ekokommun mål 6 Miljökrav skall ställas vid all kommunal upphandling. Vid upphandling skall miljökrav ställas och utgöra prioriterat val. 11 All upphandling sker enligt kommunens uppställda miljökrav. Målet är uppfyllt.

14 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE måluppfyllelse Ekokommun mål 7 Kommunen skall öka användningen av förnybara bränslen för såväl egna som köpta transporter. Vid upphandling av transporter, entreprenörer eller egna fordon och maskiner skall drift med förnyelsebara bränslen efterfrågas och utgöra prioriterat val. De fordon som har upphandlats under delåret och uppfyller mål och åtaganden. Arb.givare mål 5 Ett aktivt arbete kring arbetsmiljö, rehabilitering och samverkan ska bedrivas. Fokuserade mål Bygg- och miljönämnden Ett förebyggande arbete skall bedrivas för att genom utbildningsinsatser, information och andra insatser höja kunnandet och kompetensen hos kommunmedborgare och kommunens företag i de frågor som ligger inom nämndens område. Det pågående arbetet i förvaltningen med att kvalitetssäkra verksamheten skall fortsätta, eftersom detta arbete stärker rättssäkerheten och förutsättningarna för likabehandling och ger en på alla sätt högre kvalitet framför allt i myndighetsutövningen. Ett aktivt arbete ska bedrivas kring arbetsmiljö, rehabilitering och samverkan samt fortsätta projektet Hälsofrämjande arbetsplats Delmål/åtaganden att vid nya tillsynsprojekt inleda med informationsmöten med syfte att höja kompetensen hos verksamhetsutövarna att utbildningsdagar ska anordnas för företag, organisationer och enskilda med syfte att höja kunskapen om bygg- och miljöfrågor. att skapa förutsättningar för ett bra arbetsklimat och en frisk personal att vara tillgänglig alla vardagar via de kanaler som kunden söker oss på att vår information ska vara enkel och tydlig Policy och handlingsplan mot sexuella trakasserier och trakasserier på grund av kön har arbetats fram. Planerade skyddsronder på arbetsplatserna har genomförts. Handlingsplaner för innevarande år har bevakats och lägesrapporterats i lokal samverkansgruppen. Samtliga enheter har genomfört utbildning i FAS05. Delårsmålet är uppfyllt. Måluppfyllelse Delvis uppfyllt Uppfyllt Delvis uppfyllt Uppfyllt Delvis uppfyllt, Pågående Rådgivningsarbetet skall ansluta till tankarna kring Sala ekokommun för att därigenom medverka till att sprida kunskap och information samt öka intresset kring hållbarhetsfrågorna bland kommuninvånarna. Sammanslagningen mellan Salas och Hebys byggoch miljöförvaltningar till en gemensam förvaltning har tre syften; ökad effektivitet, minskad sårbarhet, ökad kompetens. Fokus skall sättas på att uppnå dessa syften fullt ut Fokuserade mål Kultur- och fritidsnämnden Kulturkvarteret Täljstenen ska utvecklas till ett kultur- och informationscentrum där olika kulturyttringar ges utrymme Den kulturella mångfalden ska stimuleras och främlingsfientlighet motverkas. Hälso- och friskvårdsverksamheten med kulturella inslag ska ytterligare utvecklas med inriktning främst mot ungdomar, för att därigenom förbättra folkhälsan. att upparbeta arbetsrutiner för att höja förvaltningens kompetens och effektivitet att vara aktiv och drivande i kommunens AG 21 arbete att höja den totala kompetensen på förvaltningen för att minska sårbarheten att arbeta effektivt och rättssäkert inom alla förvaltningens ansvarsområden att ständigt förbättra oss så att kommuninvånarna och verksamhetsutövarna blir så nöjda som möjligt med vårt arbete att organisera verksamheterna så att ensamansvar ej längre uppstår Delmål/åtaganden Det fokuserade målet är inte nedbrutet i något delmål Arrangera kulturprogram Ge ungdomar tillgång tillmötesplatser där deras möjlighet till utflytande och delaktighet i verksamheten tas till vara. 12 Delvis uppfyllt, Pågående Uppfyllt Delvis uppfyllt, Pågående Uppfyllt, arbete med ständig förbättring Ej mätt Uppfyllt Måluppfyllelse Målet för 2008, etapp 3:sgenomförande, kommer inte uppfyllas Målet kommer att uppfyllas. Ung Kultur Möts är nu störst i Västmanland. Café House drivs tillsammans ned ungdomar. Ungdomslokalen fortsätter att utvecklas i nära samarbete med ungdomarna Caféverksamhet för invandrarungdomar pågår Målet kommer att uppfyllas Sala kommun är först i Sverige med att utveckla Hälsospåren. Hälsospåren uppmuntrar till fysisk aktivitet. RIK-skolan når samtliga lågstadieklasser Verksamheten Barnens hälsoklubb för kommunens treåringar är f o m 2008 permanentad Det preventiva antidrogarbetet fortsätter. Med intentionerna i Gemensam värdegrund inom det alkohol- och drogpreventiva området i Sala kommun som grund ska satsningen öka på att implementera tankarna i skolan, i föreningslivet och till föräldrarna

15 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE måluppfyllelse Föreningslivets roll i kultur- och fritidsarbetet ska stärkas. Arbetet med att konkretisera planerna på en idrottsanläggning med allvädersbanor på Lärkan ska intensifieras den ska bli ett verktyg i arbetet med att förbättra folkhälsan, i första hand för barn och ungdomar. Fokuserade mål Skolnämnden Ena ktiv dialog skall föras med de föräldrar som har barn i förskola/skola för att öka deras delaktighet i verksamheten. Eleverna i grundskolan skall nå en högre måluppfyllelse i ämnena, vilket även skall avspeglas i högre medelbetyg. Andelen behöriga att söka till gymnasiet skall öka till en nivå som är jämförbar med riksgenomsnittet. Kommunen skall visa en positiv inställning till och stor öppenhet för önskemål om att omvandla kommunala förskolor och skolor till friskolor och för tillkomsten även av andra former av friskolor Delmål/åtagande, med ledning av fullmäktiges fokuserade mål för Sala ekokommun Fokuserade mål Utbildnings-och arbetsmarknadsnämnden Flyktingar/invandrare ska inom högst tre år ha möjlighet till egen försörjning genom arbete eller studier I samarbete med föreningarna arbeta för att verksamheten ska organiseras med barns och ungdomars utvecklingsnivå som grund, så att varje individ, oavsett kön eller ålder, ges samma möjlighet att utveckla ett livslångt intresse för verksamheten I samarbete med Lokalförvaltarna projektera en idrottsanläggning med allvädersbanor på Lärkan Delmål/åtaganden Varje enhet skall kunna redovisa åtgärder som vidtas för att öka vårdnadshavares delaktighet i verksamheten. Andelen elever som når målen i svenska, engelska och matematik enligt nationella proven i skolår 5 skall öka. Andelen elever som når målen i svenska, engelska och matematik enligt nationella proven i skolår 9 skall öka. Andelen elever som är behöriga att söka gymnasieskola efter grundskolan skall öka. Andelen elever som lämnar grundskolan med fullständiga betyg skall öka. Det genomsnittliga meritvärdet i slutbetyget för eleverna skall öka på samtliga berörda enheter. Initiativ till olika former av friskolor skall erhålla ett aktivt stöd från nämnd och förvaltning. Samtliga förskolor och skolor skall senast 2008 ha erhållit eller påbörjat ett arbete, för att erhålla antingen utmärkelsen Skola för hållbar utveckling eller minst Grön flagg. Delmål/åtaganden 1. Genomföra introduktionsplanen för nyanlända till Sala kommun. 2. Fasta praktikplatser skapas med inriktning mot språk och yrkespraktik. 3. Handledare som tar emot flyktingar och invandrare i praktik vid offentliga och privata arbetsplatser skall erbjudas utbildning för detta. Målet kommer att uppfyllas RIK-skolan organiserar aktiviteter riktade till lågstadiet för att förbättra barnens livskvalitet. Verksamheten är ett samarbete med skolan och föreningslivet och bedrivs f o m hösten 2005 i 14 skolor Målet kommer inte att uppfyllas Måluppfyllelse Frågor kring enheternas åtgärder finns med i den mall som utformats för kvalitetsredovisningen för läsåret 2007/2008. Delmålet kommer att uppfyllas. Det finns ännu ingen sammanställning på förvaltningsnivå av de nationella proven. Måluppfyllelsen redovisas i kommunens kvalitetsredovisning för Målet är uppfyllt var en större andel Salaelever gymnasiebehöriga än riksgenomsnittet 2007, enligt förvaltningens egna preliminära beräkningar. Målet är uppfyllt. Dock ligger Sala enligt förvaltningens egna preliminära beräkningar något under riksgenomsnittet för Målet är inte uppfyllt, då alla enheter inte lyckats öka meritvärdet. Totalt sett i kommunen ökade det dock något, men ligger fortfarande under riksgenomsnittet för Det finns inget underlag för att mäta målet, då inga externa initiativ som kunnat pröva kommunens inställning till detta tagits. Dock har nämnden på förvaltningens rekommendation sagt ja till en ny kooperativ förskola. Målet utvärderas i kommunens kvalitetsredovisning för Flera enheter har dock under 2008 fått utmärkelsen Skola för hållbar utveckling. Måluppfyllelse 1. Semestertjänster för Sfi-lärarna har införts och planering för en heldagsversamhet under 46 veckor har påbörjats. För att klara detta har ytterligare en Sfi-lärare anställts. Denna lärare jämte en samordnare anställdes strax före sommaren. Dessa har först nu börjat arbeta med förverkligandet av delmålet. Målet kan därför inte anses helt uppfyllt. Ett hot mot måluppfyllelsen är lokalfrågan som motverkar en sammanhållen verksamhet som i sin tur är en förutsättning för att målet skall bli helt uppfyllt 2. En extra resurs som samordnare har anställts i juni. Därmed har vi mer resurser att arbeta för fler praktikplatser. Målet skall kunna uppfyllas under året. Målet är praktikplatser. 3. Målet är ännu inte uppfyllt. En planering av handledarutbildning är påbörjad och beräknas genomföras till hösten. 13

16 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE måluppfyllelse Kontakten mellan gymnasieskola/näringsliv/arbetsliv ska fördjupas för att bl a få en bättre och mer omvärldsanpassad planering av utbildningsutbud och för att få till stånd en flexiblare undervisning. Lärlingsutbildning skall erbjudas och utvärderas som en av flera möjligheter till yrkesutbildning. Eleverna ska få träning i entreprenörskap/företagande och ges möjlighet att delta i olika projekt. Antalet elever på Individuella programmen skall halveras genom ett bra samarbete grundskola gymnasium och genom insatser i gymnasieskolan. Skolan skall genom bättre kontakt med näringslivet/ yrkesråden planera utbildningens innehåll Lärande i arbete skall fortsätta inom måleri och intresset skall undersökas för andra smala utbildningar som t ex plåtslageri. Alla elever skall erbjudas att delta i Ung Företagsamhet ( UF). UF skall varje år bjudas in inför valet av projektarbete. Andelen elever som går det individuella programmet skall genom våra olika samarbetsprojekt; Bryggan och Dropin gradvis minska. 1, Förbättra utbildningens innehåll (kontinuerligt arbete) 2, Diplomerad gymnasieekonomer genom Stiftelsen för verklighets-baserat lärande (förberedelser pågår) 3, StartaTeknikcollege (förarbetet börjar HT08) 4, Starta Vård- och omsorgscollege (pågår) 5, Fördjupad diskussion på yrkesråden kring frågeställningen: Vad är en yrkesförberedd elev och vad är en yrkesfärdig elev (GY-11) 1, Fler bygginriktningar som Lärande i arbete, LIA (kontinuerligt arbete) 2, Lärlingsutbildning Detta är genomfört lå 07/08 I den mån gymnasieskolan kan påverka andelen IV elever pågår arbetet kontinuerligt. Samverkan med grundskolan kan utvecklas. Sala kommuns gymnasieskolor skall inte acceptera märken, kläder och symboler som kan förknippas med antidemokratiska värderingar. 1. Kontakten mellan gymnasieskola/näringsliv/arbetsliv ska fördjupas för att bl a få en bättre och mer omvärldsanpassad planering av utbildningsutbud och för att få till stånd en flexiblare undervisning. 3. Eleverna ska få träning i entreprenörskap/företagande och ges möjlighet att delta i olika projekt. 4. Ösby Västmanlands naturbruksgymnasium skall ha en ekologisk profil. Fokuserade mål Vård- och omsorgsnämnden Informationen till de äldre ska vara så tydlig att makten över den egna tillvaron ökar. Anhörigas och frivilligas resurser inom vården skall stödjas och utvecklas för att på så sätt berika vården och omsorgen. De äldres och de funktionshindrades behov av boende och omsorg skall vara en grund för kommunens planering, en samhällsplanering för alla. I skolans likabehandlingsplan och trivselregler skall framgå att varje individ skall respekteras. 1. Skolan skall genom bättre kontakt med näringslivet/ yrkesråden planera utbildningens innehåll. 3. Alla elever skall erbjudas att delta i Ung Företagsamhet (UF). UF skall varje år bjudas in inför valet av projektarbete. 4. Ösbys naturbruksprogram arbetar med en successiv övergång till ekologisk profil med hållbar utveckling. Åtaganden D Att tillsammans med landstinget anordna en gemensam information för alla kommuninnevånare de år man fyller 75 år. Å Förvaltningen kommer föreslå landstinget att genomföra en gemensam informationsinsats. Biståndsenheten som är vägen in för merparten av våra brukare ska utarbeta en rutin för tillgänglighet och service. D - Att förenkla brukarnas kontaktmöjligheter med nämndens olika verksamheter. D Att konkurrensutsätta äldreomsorgen genom att upplåta driften (max 100 platser) till annan aktör. Å Förvaltningen ska genomföra en upphandling. D - Att utvecklingen av daglig verksamhet verkställs utifrån nämnden redan beslutade mål. Å Dagliga verksamheter ska arbeta i enlighet med de uppsatta målen. D - Att antalet beslut som ej verkställts inom regelrätt tid är noll. Detta är genomfört VT08 1. P g a rektorsbytet har inga nya aktiviteter kunnat påbörjas. Skolan har dock på nytt varit representerad på de regionala branschrådens möten under våren 3. Av de tre UF-företag som drivits i åk 3 under året fick ett av företagen pris vid UFmässan i Västerås och därmed också möjlighet att delta vid Älvsjömässan Alla elever i åk 2 har under slutet av vårterminen fått information från UF (Ung Företagsamhet) om att starta företag. Hittills har sex elever nappat på idén 4. Arbetet med övergång till en ekologisk profil har inte kunnat vidareutvecklas under våren då övergång till egenproducerat foder, en mycket viktig del i ekologisk produktion, kräver investeringar i lokaler och utrustning. Beslutet om en utredning av svinproduktionen, utan direktiv avseende ekoprofil, leder till ytterligare förskjutning av en övergång. Måluppfyllelse Biståndsenhetens rutin för tillgänglighet och service har dokumenterats och implementerats i arbetsgruppen. Hemsidan omarbetad. Målet är uppfyllt. Anhöriga till brukare med personlig assistans bjuds in till planeringar/genomförandeplaner. Anhörigstöd kan fås genom demensteamet och stödpersonsorganisationen. Målet är delvis uppfyllt Nämndsbeslut taget. Arbete med att ta fram förfrågningsunderlag är påbörjat. Planering för nytt LSS-boende samt hur plats ska beredas i befintlig verksamhet. Utvecklingen av daglig verksamhet har påbörjats genom att utbildningsinsatser gjorts, verksamheten har analyserats, översyn av lokalbehovet, samarbete med FUB som även fungerat som remissinstans vad gäller analysen, samarbete påbörjat med särskolan. 14

17 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE måluppfyllelse Sociala insatser skall ges utifrån ett barnperspektiv i första hand. Sociala insatser skall alltid syfta till en möjlighet för individen att klara sig själv. Kvalitetsmål Varje brukare ska ha en individplan/genomförandeplan. Kontaktmannaskapet ska fungera fullt ut och vid behov ska varje brukare möta ett fungerande hemteam. Varje brukare ska ha rätt medicin utifrån ordination. Varje brukare ska få rätt nutrition. D Att samtliga beslut om sociala insatser skall bedömas utifrån barnkonventionen. Å Förvaltningen ska initiera att en kommunövergripande värdegrund gällande barnperspektivet utarbetas. I utredningar inom SoL, LSS och LVU skall barnperspektivet framgå. D Att antalet personer med försörjningsstöd skall från 1/1 till 31/ minska med 15 % genom erhållande av arbete/studier. Å Förvaltningen samverkar gällande vuxna med Arbetsförmedlingen och Arbetsmarknadsenheten. Förvaltningen ställer krav på att den som erhåller försörjningsstöd är aktivt arbetssökande och redovisar detta. Fortsatt arbete gällande åldergruppen år. D - Att från den 1/1 till den 31/ minska antalet institutionsplaceringar med 15 % genom främst behandling i det egna hemmet. Å Förvaltningen kommer att utveckla ytterligare behandlingsinsatser på hemmaplan. D Att från den 1/1 till den 31/ minska det totala sjuktalet till 7 %. Å Förvaltningen kommer att arbeta i enlighet med hälsoplanen i syfte att minska sjuktalen. D - Att fastställa kompetenskrav för ny personal för samtliga verksamheter. Å Förvaltningen ska fastställa formella kompetenskrav för olika befattningar. Diskussioner förs kring barnperspektivet i den mån finns i brukarens omgivning. Målet är uppfyllt. Värdegrundsdokumentet är inte framtaget. Målet är inte uppfyllt. BBiC som utredningsinstrument är infört inom IFO. Målet är uppfyllt. Försörjningsstödet har minskat med 8 % första halvåret. Målet ej uppfyllt. IFO samverkar med externa parter samt ställer krav på att klienten är arbetssökande. Ett metodråd finns. Fokuserat arbete kring åringar pågår. Målet är uppfyllt. Ny verksamhet Förstärkt boendestöd kommer att startas under hösten i syfte att minska antalet placeringar. Målet är delvis uppfyllt. Samverkan med AF kring personer som behöver arbetsträna. Friskvård erbjuds alla anställda. Friskplaner upprättas. Riktade insatser till personer med stor risk för framtida ohälsa. Målet delvis uppfyllt. Arbetet med att fastställa kompetenskrav för ny personal har påbörjats. Målet delvis uppfyllt. Måluppfyllelse Rutiner och blanketter har upprättats under våren. Utbildning har genomförts och arbetet beräknas vara klart under hösten. Målet är ej uppfyllt. Av antalet brukare inom äldreomsorgen (ÄO) med dagliga insatser har 93 % namngiven kontaktman. Inom omsorgen om funktionshindrade (FO) 100 %. Inom ÄO har samtliga verksamheter fungerande hemteam. Begreppet oklart inom FO. Målet är delvis uppfyllt. Arbetet kring att minska förekomsten av fel fortgår kontinuerligt. Målet är ej uppfyllt Dietist har projektanställts. Kartläggning av nattfasta och ev undernäring pågår inom särskilt boende, åtgärder sätts in vid behov. Målet är delvis uppfyllt. 15

18 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE drift- och investeringsredovisning Drift- och investeringsredovisning Driftredovisning Kostnader Intäkter Netto Redovisat Redovisat Budget Prognos Budget- Redovisat Redovisat Budget Prognos Budget- Redovisat Redovisat Budget Prognos Budget dec avvikelse dec avvikelse dec avvikelse Kommunstyrelsens förv Räddningstjänst Summa Ks Tekniska nämnden Bygg- och miljönämnd Revision Överförmyndaren Kultur- och fritidsnämnd Skolnämnden Utb o arbetsmarkn nämnd Vård- och omsorgsnämnd Summa Investeringsredovisning Utgifter Inkomster Netto Redovisat Redovisat Budget Prognos Budget- Redovisat Redovisat Budget Prognos Budget- Redovisat Redovisat Budget Prognos Budget dec avvikelse dec avvikelse dec avvikelse Kommunstyrelsens förv Räddningstjänst Summa Ks Tekniska nämnden Bygg- och miljönämnd Kultur- och fritidsnämnd Skolnämnden Utb o arbetsmarkn nämnd Vård- och omsorgsnämnd Summa Anm: I budgetbeloppet ingår förutom fullmäktigebudget, beslutad i november 2007, även tilläggsanslag, tilläggsbudget för 2087 utifrån 2007 års bokslut samt överförda investeringsanslag. 16

19 RESULTAT- OCH BALANSRÄKNING Resultaträkning (belopp i tkr) Bokslut Redovisat Redovisat Budget Prognos Avvikelse dec Verksamhetens intäkter Not Verksamhetens kostnader Not Avskrivningar Not Verksamhetens nettokostnader Skatteintäkter Not Generella statsbidrag och utjämning Not Finansiella intäkter Not Finansiella kostnader Not Resultat före extraordinära poster Extraordinära intäkter Extraordinära kostnader Årets resultat

20 RESULTAT- OCH BALANSRÄKNING Balansräkning (belopp i tkr) Bokslut Redovisat Redovisat TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Mark, byggnader och tekniska anläggningar Not Maskiner och inventarier Not Finansiella anläggningstillgångar Not Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Förråd Not Kortfristiga fordringar Not Kassa och bank Not Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Eget kapital Not därav årets resultat Avsättningar för pensioner Not Skulder Långfristiga skulder Not Kortfristiga skulder Not Summa skulder SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Panter och ansvarsförbindelser Panter och därmed jämförliga säkerheter Pantbrev Ansvarsförbindelser Pensionsförpliktelser Not Övriga ansvarsförbindelser Borgensåtaganden Kommunens företag Förlustansvar för egnahem och småhus med bostadsrätt Kommunen har pensionsutfästelser åt Sala-Heby Energi AB och Västmanlands Avfalls AB 18

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Caroline Liljebjörn Granskning av delårsrapport 2014 Vimmerby kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

RÄTTVISANDE RÄKENSKAPER...2

RÄTTVISANDE RÄKENSKAPER...2 Rapport Åtvidabergs kommun Granskning delårsrapport 2006-08-31 2006-10-17 Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Åtvidabergs kommun Susanne Svensson Lars Rydvall Innehåll 1 SAMMANFATTNING...1

Läs mer

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN 30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012-08-31 Smedjebackens kommun Malin Liljeblad Godkänd revisor Fredrik Winter Revisor Oktober 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2008

Granskning av delårsrapport 2008 Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2008 Smedjebackens kommun September 2008 Robert Heed Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 1.1 Uppdrag och ansvarsfördelning... 2 1.2 Kommunfullmäktiges mål

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 Granskningsrapport Richard Vahul Jenny Nyholm Granskning av delårsrapport 2016 Nynäshamns kommun Granskning av delårsrapport 2016 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

Månadsrapport Piteå kommun januari maj 2010

Månadsrapport Piteå kommun januari maj 2010 Datum -06-04 Sida 1 (8) Handläggare MÅNADSRAPPORT Version 1.0 Månadsrapport Piteå kommun januari maj 2 Resultaträkning kommunen (TKR) jan-maj jan-apr jan-mar Budget jan-dec 2009 Intäkter 163 507 133 508

Läs mer

Jämställdhetsplan 2010 för

Jämställdhetsplan 2010 för SERVICE- OCH TEKNIKFÖRVALTNINGEN Datum 2009-08-24 1 (2) Jämställdhetsplan 2010 för Service- och teknikförvaltningen Innehållsförteckning Jämställdhetsplan 2010 3 Inledning 3 Service- och Teknikförvaltningens

Läs mer

Osby kommun Granskning av delårsrapport per

Osby kommun Granskning av delårsrapport per Osby kommun Granskning av delårsrapport per 2014-08-31 2014-10-01 Thomas Hallberg Syfte med granskningen Ernst & Young har på uppdrag av kommunrevisionen i Osby kommun gjort en översiktlig granskning av

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport* Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2007 Anders Hägg Frida Enocksson Jonas Eriksson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...5

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012-04-30 Landstinget Dalarna Emil Forsling Auktoriserad revisor Fredrik Winter Revisor 25 maj 2012 Innehållsförteckning Sammanfattande bedömning 1 1 Inledning

Läs mer

Månadsrapport Piteå kommun januari mars 2010

Månadsrapport Piteå kommun januari mars 2010 Datum -04-16 Sida 1 (8) Handläggare MÅNADSRAPPORT Version 1.0 Månadsrapport Piteå kommun januari mars 2 Resultaträkning kommunen (TKR) jan-mar jan-feb Prognos helår Budget jan-dec 2009 Intäkter 101 851

Läs mer

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN 31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KS 2014-10-01 KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Övertorneå kommun Anna Carlénius Revisionskonsult Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy. Inledning

Arbetsmiljöpolicy. Inledning 2014-07-17 1(6) Antagen i kommunfullmäktige 83 2013-08-22 Ansvarig Personalenheten Inledning I det här dokumentet presenteras den kommunövergripande policyn samt en kortfattad presentation av de underliggande

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden Nämndsbudget 2015-2017

Vård- och omsorgsnämnden Nämndsbudget 2015-2017 Vård- och omsorgsnämnden Nämndsbudget 2015-2017 Innehållsförteckning LÅNGSIKTIG HÅLLBAR UTVECKLING... 3 VÄRDEGRUND... 3 BRUKARE... 4 VISION... 4 VERKSAMHETSIDÉ... 4 ÖVERGRIPANDE BRUKARMÅL... 4 PERSONAL...

Läs mer

Granskning av delårs- rapport 2012

Granskning av delårs- rapport 2012 Revisionsrapport Granskning av delårs- rapport 2012 Karlstads kommun Daniel Brandt Stefan Fredriksson Lars Dahlin Maria Jäger Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

Boksluts- kommuniké 2007

Boksluts- kommuniké 2007 s- kommuniké Sammantaget blev det ekonomiska resultatet i Södertälje kommun och Telgekoncernen positivt, enligt det preliminära bokslutet. År var målet för god ekonomisk hushållning i kommunen ett positivt

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2011 Trelleborgs kommun Anders Thulin Bengt-Åke Hägg Alf Wahlgren Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Landstinget Dalarna. Översiktlig granskning av delårsrapport per KPMG AB 30 maj 2011 Antal sidor: 6

Landstinget Dalarna. Översiktlig granskning av delårsrapport per KPMG AB 30 maj 2011 Antal sidor: 6 Översiktlig granskning av delårsrapport per 2011-04-30 KPMG AB 30 maj 2011 Antal sidor: 6 1. Inledning och sammanfattning Vi har utfört en översiktlig granskning av delårsrapporten per 2011-04-30 för.

Läs mer

UPPFÖLJNING. Per 31 oktober Svalövs kommun. Till KS

UPPFÖLJNING. Per 31 oktober Svalövs kommun. Till KS UPPFÖLJNING Per 3 oktober 26 Svalövs kommun. Till KS 625 2 Innehållsförteckning Inledning 2. Kommunens ekonomi. Utfall per 3 oktober 2 2. Kommunens ekonomi. Prognos för helår 2 3. Integrationsprojekt 6

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport Pajala kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 1. Inledning 2 1.1 Bakgrund

Läs mer

Granskning av delårsrapport. Torsås kommun

Granskning av delårsrapport. Torsås kommun Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Torsås kommun Åsa Bejvall augusti 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Övertorneå kommun Anneth Nyqvist Revisonskonsult Anna Carlénius Revisonskonsult Innehållsförteckning Sammanfattning 1 1. Inledning 2 1.1 Bakgrund 2 1.2

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2017. Förslag från Socialdemokraterna

Verksamhetsplan 2015-2017. Förslag från Socialdemokraterna Färgelanda kommun Verksamhetsplan 2015-2017 Förslag från Socialdemokraterna INNEHÅLLSFÖRTECKNING - ÖVERGRIPANDE MÅL SID 3-7 - EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR, MÅL OCH KOMMUNBIDRAG SID 8-10 2 Vision, mål och

Läs mer

Årsredovisning 2008. Sala kommun

Årsredovisning 2008. Sala kommun Årsredovisning 2008 Sala kommun INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förvaltningsberättelse Sid. Viktiga händelser 2008 1 Allmän översikt 2 Ekonomisk översikt 3 Personal 21 Miljö 23 Redovisningsmodell och principer 24

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport 2014 Övertorneå kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2015

Granskning av delårsrapport 2015 Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport 2015 Övertorneå kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 1.1 Bakgrund

Läs mer

Granskning av delårsbokslut per 31 augusti 2008 Söderhamns kommun

Granskning av delårsbokslut per 31 augusti 2008 Söderhamns kommun Revisionsrapport* Granskning av delårsbokslut per 31 augusti 2008 Söderhamns kommun Oktober 2008 Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor Pär Månsson Certifierad kommunal revisor Auktoriserad revisor

Läs mer

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Inledning Kommunfullmäktige har beslutat om kommunledningsmål för planeringsperioden 2008-2011 i form av kommunövergripande mål som gäller för all verksamhet

Läs mer

Policy för personalpolitik i Flens kommun - tillsammans är vi Flens kommun

Policy för personalpolitik i Flens kommun - tillsammans är vi Flens kommun KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2016:13-020 Policy för personalpolitik i Flens kommun - tillsammans är vi Flens kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2016-06-16 91 2 Inledning Det arbete som görs i verksamheterna

Läs mer

Månadsuppföljning. Maj 2012

Månadsuppföljning. Maj 2012 A Månadsuppföljning Maj 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 31 maj 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för 2011

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnd. Nämndsbudget 2012-2014

Vård- och omsorgsnämnd. Nämndsbudget 2012-2014 Nämndsbudget 2012-2014 Innehållsförteckning LÅNGSIKTIG HÅLLBAR UTVECKLING... 3 VÄRDEGRUND... 3 BRUKARE... 4 VISION... 4 VERKSAMHETSIDÉ... 4 ÖVERGRIPANDE BRUKARMÅL... 4 PERSONAL... 6 VISION... 6 VERKSAMHETSIDÉ...

Läs mer

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 Revisionsrapport Caroline Liljebjörn 29 augusti 2014 Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 Torsås kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Delårsrapport 31 augusti 2011

Delårsrapport 31 augusti 2011 Datum 29 september 2011 Till Revisionen Från Susanne Svensson Angående Granskning av delårsrapport 31 augusti 2011 1 Inledning 1.1 Syfte På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har vi översiktligt

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Kalix kommun Anna Carlénius Revisionskonsult Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 Granskningsrapport Conny Erkheikki Granskning av delårsrapport 2016 Gällivare kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Ekonomi- och verksamhetsstyrning i Sala kommun.

Ekonomi- och verksamhetsstyrning i Sala kommun. Ekonomi- och verksamhetsstyrning i Sala kommun. Ekonomi- och verksamhetsstyrningen definieras som en målmedveten styrprocess vars syfte är att utifrån kända styrprinciper och spelregler påverka organisationens

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2015

Granskning av delårsrapport 2015 Granskningsrapport PerÅke Brunström, Certifierad kommunal revisor Granskning av delårsrapport 2015 Haparanda Stqd Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Delårsrapport. Viadidakt

Delårsrapport. Viadidakt Delårsrapport Viadidakt 2011 Innehållsförteckning 1 Förvaltningsberättelse... 3 1.1 Finansiella mål och ekonomisk analys... 3 1.2 Framtiden... 3 2 Verksamhetsområden... 5 2.1 Samhällsutveckling... 5 2.2

Läs mer

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2012. Hans Axelsson Carl Sandén

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2012. Hans Axelsson Carl Sandén Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2012 Götene kommun Hans Axelsson Carl Sandén mars 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Revisionsfråga och metod 2

Läs mer

Gemensamma 1. Verksamheten skall bygga på respekt för människor, deras självbestämmande och integritet.

Gemensamma 1. Verksamheten skall bygga på respekt för människor, deras självbestämmande och integritet. STRATEGISKA FOKUSOMRÅDEN Kompetensutveckling Mål, uppföljning och nyckeltal Barnperspektivet/stöd i föräldrarollen Förebyggande hälsoarbete Vårdtagare/Klient/ INRIKTNINGSMÅL Gemensamma 1. Verksamheten

Läs mer

Budgetrapport 2013-2015

Budgetrapport 2013-2015 1 (6) Budgetrapport 2013-2015 Innehållsförteckning Inledning...2 Arbetsgruppen och dess arbete...2 Resursfördelning 2013-2015...2 Skatteintäkter och statsbidrag...2 Besparingar och effektiviseringar 2012-2015...2

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Oxelösunds kommun September 2012 Matti Leskelä Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

Delårsrapport 2015 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET

Delårsrapport 2015 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET Delårsrapport 2015 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET Delårsrapport 2015 Sammanfattning För perioden januari till och med augusti visar för- och grundskola sammantaget en positiv budgetavvikelse om 2,0 mnkr

Läs mer

Bokslutsprognos 2013-10-31

Bokslutsprognos 2013-10-31 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell/Maria Åhström Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2013-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt mål och budget för år 2013

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Caroline Liljebjörn 8 september 2014 Granskning av delårsrapport 2014 Borgholms kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014

Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2014 års utfall. Förändringar kan komma att ske i den slutliga årsredovisningen, som fastställs

Läs mer

Månadsuppföljning. April 2012

Månadsuppföljning. April 2012 A Månadsuppföljning April 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 30 april 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för

Läs mer

Uppföljning per 2006-03-31

Uppföljning per 2006-03-31 Uppföljning per -03-31 Ekonomisk rapport Det budgeterade resultatet för år uppgår till +20 849. Uppföljningen per den 31 mars prognostiserar ett helårsresultat på +32 677. Nämnderna rapporterar totalt

Läs mer

Granskning av delårsrapport januari - juli 2006

Granskning av delårsrapport januari - juli 2006 Revisionsrapport* Granskning av delårsrapport januari - juli 2006 Eslövs kommun Oktober 2006 Alf Wahlgren Roland Svensson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Inledning...3 2 Innehåll och information

Läs mer

bokslutskommuniké 2012

bokslutskommuniké 2012 bokslutskommuniké 2012 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2012 års utfall. Förändringar kan komma att ske gentemot slutligt fastställd årsredovisning. Kommunikén

Läs mer

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige Delårsrapport April Kommunfullmäktige Förvaltningsberättelse Delårsbokslut Resultatanalys Periodens resultat uppgår till 25,2 mkr, vilket även var resultatet motsvarande period föregående år. Verksamhetens

Läs mer

VAD ÄR FAS? MEDARBETARINFLYTANDE FÖR BÄTTRE

VAD ÄR FAS? MEDARBETARINFLYTANDE FÖR BÄTTRE Samverkan FAS VÄRDEGRUND Kommunens värdegrund är ett förhållningssätt som genomsyrar allt vi gör i vårt arbete. Alla ska behandlas rättvist, våra relationer ska kännetecknas av öppenhet och gott bemötande.

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av Delårsrapport januari augusti 2008. Avesta kommun. Oktober 2008. Robert Heed

Revisionsrapport. Granskning av Delårsrapport januari augusti 2008. Avesta kommun. Oktober 2008. Robert Heed Revisionsrapport Granskning av Delårsrapport januari augusti 2008 Avesta kommun Oktober 2008 Robert Heed INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning...3 1.1 Uppdrag och ansvarsfördelning...3 1.2 Mål av betydelse

Läs mer

Med Tyresöborna i centrum

Med Tyresöborna i centrum Med Tyresöborna i centrum 2 Innehåll Vår arbetsgivare 4 Personalpolicyn 5 Delaktighet och samverkan 6 Hälsa och arbetsmiljö 7 Jämställdhet och mångfald 8 Förbättring och utveckling 9 Lön, lönebildning

Läs mer

Revisionsrapport* Granskning av. Delårsrapport Vännäs kommun. September Allan Andersson Therese Runarsdotter. *connectedthinking

Revisionsrapport* Granskning av. Delårsrapport Vännäs kommun. September Allan Andersson Therese Runarsdotter. *connectedthinking Revisionsrapport* Granskning av Delårsrapport 2007 Vännäs kommun September 2007 Allan Andersson Therese Runarsdotter *connectedthinking Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och förslag till åtgärder...2

Läs mer

Förslag 6 maj Personalpolicy. för Stockholms stad

Förslag 6 maj Personalpolicy. för Stockholms stad Förslag 6 maj 2008 Personalpolicy för Stockholms stad Vårt gemensamma uppdrag ett Stockholm i världsklass Stockholm växer under kommande år. För att staden ska vara fortsatt attraktiv måste de kommunala

Läs mer

Granskning av delårsrapport per

Granskning av delårsrapport per Revisionsrapport Granskning av delårsrapport per 2009-08-31 Motala kommun 2009-10-01 Karin Jäderbrink Matti Leskelä Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...1 2 Inledning...2 2.1 Bakgrund...2 2.2 Syfte,

Läs mer

Uppdragsbeskrivning för Team Skola år F-6

Uppdragsbeskrivning för Team Skola år F-6 Uppdragsbeskrivning för Team Skola år F-6 Uppdragsbeskrivningen är kommunstyrelsens uppdrag till teamet. Här anges verksamhetens inriktning, vad som ska göras och särskilda prioriteringar under året. Teamet

Läs mer

Policy för god ekonomisk hushållning

Policy för god ekonomisk hushållning Datum hushållning Antagen av kommunfullmäktige Antagen av: KF 271/2016 Dokumentägare: Ekonomidirektör Ersätter dokument: hushållning, antagen av KF 41/2014 Relaterade dokument: Ekonomistyrningspolicy Målgrupp:

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan

Jämställdhets- och mångfaldsplan Jämställdhets- och mångfaldsplan 2014-2016 Antaget av kommunfullmäktige 2013-10-30 2 0 1 4-2 0 1 6 Jämställdhets- och mångfaldsplan Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850 33

Läs mer

bokslutskommuniké 2011

bokslutskommuniké 2011 bokslutskommuniké 2011 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2011 års utfall. Förändringar kan komma att ske gentemot slutligt fastställd årsredovisning. Kommunikén

Läs mer

Plan för intraprenad i Jönköpings kommun

Plan för intraprenad i Jönköpings kommun Plan för intraprenad i Jönköpings kommun Ks/2012:337 kommunfullmäktige kommunstyrelsen övriga nämnder förvaltning Plan för intraprenad i Jönköpings kommun Fastställt av kommunfullmäktige 2015-11-25 282

Läs mer

Rapport avseende granskning av delårsrapport Timrå kommun

Rapport avseende granskning av delårsrapport Timrå kommun Rapport avseende granskning av delårsrapport 2016-08-31. Timrå kommun Oktober 2016 Innehåll 1. INLEDNING... 3 1.1 BAKGRUND... 3 1.2 SYFTE... 3 1.3 REVISIONSMETOD... 4 2. IAKTTAGELSER... 4 2.1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE...

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 www.pwc.se Granskningsrapport Inger Andersson Cert. kommunal revisor Anela Cmajcanin Revisor Granskning av delårsrapport 2016 Marks kommun Granskning av delårsrapport 2016 Innehållsförteckning 1. Sammanfattande

Läs mer

Ekonomisk månadsrapport januari mars 2017

Ekonomisk månadsrapport januari mars 2017 1 (5) Kommunstyrelsens kontor 24.04.17 Ekonomisk månadsrapport januari mars 2017 Månadsrapportens syfte är att ge en översiktlig och kortfattad bild av kommunens ekonomiska situation och utveckling löpande

Läs mer

Syfte med granskningen

Syfte med granskningen Vellinge kommun Översiktlig granskning av delårsrapport per 2014-08-31, utkast Oktober 2014 Alexander Carlsson Auktoriserad revisor / Certifierad kommunal yrkesrevisor Tobias Lundell Syfte med granskningen

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 Granskningsrapport Granskning av delårsrapport 2016 Sollefteå kommun Anneth Nyqvist PerÅke Brunström Certifierade kommunala revisorer Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1

Läs mer

Visioner och övergripande mål för Vimmerby kommun 2012-2022

Visioner och övergripande mål för Vimmerby kommun 2012-2022 Visioner och övergripande mål för Vimmerby kommun 2012-2022 Antaget av kommunfullmäktige 2012-12-17 230 1 1 Visioner och övergripande mål för Världens bästa Vimmerby Den politiska ambitionen i Vimmerby

Läs mer

Budget 2005. Resultaträkning Budget 2005 Budget 2004 Bokslut 2003 Verksamhetens nettokostnader -435,0-432,1-421,0

Budget 2005. Resultaträkning Budget 2005 Budget 2004 Bokslut 2003 Verksamhetens nettokostnader -435,0-432,1-421,0 Budget 2005 De senaste årens goda tillväxt avseende kommunens skatteintäkter har avstannat. Bidragen från kostnadsutjämningssytemen har minskat, dock har de statliga bidragen ökat. Samtidigt har kommunens

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR)

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR) TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Urban Sparre 2013-11-21 KS 2013/0865 Kommunfullmäktige Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR) Förslag till beslut

Läs mer

Ansvarig: Personalchefen

Ansvarig: Personalchefen Enhet: Personalenheten Utarbetad av: Personalenheten Giltig från: 2013-04-04 Ansvarig: Personalchefen Dokumentnamn: Jämställdhetsplan för Alvesta kommun 2013-2015 Ersätter: Alvesta kommuns jämställdhetsplan

Läs mer

Revisionsrapport. Delårsrapport 2010. Oxelösunds kommun 2010-09-29. Matti Leskelä

Revisionsrapport. Delårsrapport 2010. Oxelösunds kommun 2010-09-29. Matti Leskelä Revisionsrapport Oxelösunds kommun 2010-09-29 Matti Leskelä Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning... 1 1.1 Bakgrund... 2 1.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning... 2 1.3 Revisionskriterier...

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Carl-Gustaf Folkeson Bengt-Åke Hägg Lotten Lasson Granskning av delårsrapport 2014 Staffanstorps kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2

Läs mer

Personalpolitiskt program 2009

Personalpolitiskt program 2009 Personalpolitiskt program 2009 Antaget av kommunfullmäktige 2009-02-25 8 2 PERSONALPOLITISKT PROGRAM I VÅRGÅRDA KOMMUN Vårgårda kommuns personalpolitiska program är ett övergripande idé- och styrdokument

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2015

Granskning av delårsrapport 2015 Granskningsrapport Anders Rabb Sandra Feiff Jenny Nyholm Ebba Lind Granskning av delårsrapport 2015 Sollentuna kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning 1 2. Inledning 2 a. Bakgrund 2 b.

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv samt avsättning till resultatutjämningsreserv för åren 2010-2012

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv samt avsättning till resultatutjämningsreserv för åren 2010-2012 4 november 2013 KS-2013/1409.189 1 (9) HANDLÄGGARE Ralph Strandqvist 08-535 302 59 ralph.strandqvist@huddinge.se Kommunstyrelsen Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv samt

Läs mer

Revisionsrapport. Delårsrapport Söderhamns kommun. Oktober Robert Heed Hanna Franck

Revisionsrapport. Delårsrapport Söderhamns kommun. Oktober Robert Heed Hanna Franck Revisionsrapport Oktober 2010 Robert Heed Hanna Franck Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...1 2 Inledning...1 2.1 Bakgrund...1 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning...2 2.3 Revisionskriterier...2

Läs mer

Bidrag till måluppfyllelse

Bidrag till måluppfyllelse Ansvarsenhet Socialnämnden Bidrag till måluppfyllelse Delårsrapport Hur har verksamheten fortlöpt under årets första åtta månader? Förvaltningen har under de första åtta månaderna arbetat aktivt med den

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2009

Granskning av årsredovisning 2009 Revisionsrapport 2010-04-16 Bert Hedberg, certifierad kommunal revisor Oscar Hjelte Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...4 2.3 Bakgrund...4 2.4 Revisionsfråga och metod...4 3 Granskningsresultat...5

Läs mer

Utbildningsnämnden Nämndsbudget 2014-2016

Utbildningsnämnden Nämndsbudget 2014-2016 Nämndsbudget 2014-2016 Innehållsförteckning LÅNGSIKTIG HÅLLBAR UTVECKLING... 3 VÄRDEGRUND... 3 BRUKARE... 4 VISION... 4 VERKSAMHETSIDÉ... 4 ÖVERGRIPANDE BRUKARMÅL... 5 PERSONAL... 5 VISION... 5 VERKSAMHETSIDÉ...

Läs mer

Fördelning av arbetsmiljöarbetsuppgifter i Härjedalens kommun

Fördelning av arbetsmiljöarbetsuppgifter i Härjedalens kommun FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Kf 150 2015-10-05 Ks 12 1 Fördelning av arbetsmiljöarbetsuppgifter i Härjedalens kommun Inledning Huvudansvaret för arbetsmiljön vilar enligt arbetsmiljölagen

Läs mer

Uppdragsbeskrivning för Team förskola/familjedaghem

Uppdragsbeskrivning för Team förskola/familjedaghem Uppdragsbeskrivning för Team förskola/familjedaghem Uppdragsbeskrivningen är kommunstyrelsens uppdrag till teamet. Här anges verksamhetens inriktning, vad som ska göras och särskilda prioriteringar under

Läs mer

Månadsrapport februari

Månadsrapport februari 2012-03-29 1 (7) Kommunstyrelsen Månadsrapport februari Beslutsunderlag Kommunkontorets skrivelse den 29 mars 2012. Sammanfattning Stadens resultat uppgick efter februari månad till 23,9 mnkr, vilket är

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport Yvonne Lundin Granskning av delårsrapport 2013 Sölvesborgs kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 3 2.1 Bakgrund 3 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Kollektivavtal om samverkan för Valdemarsviks kommun

Kollektivavtal om samverkan för Valdemarsviks kommun Bilaga 3 Kollektivavtal om samverkan för Valdemarsviks kommun Inledning Parterna sluter detta avtal med stöd av FAS 05 (Förnyelse-Arbetsmiljö-Samverkan i kommuner, landsting och regioner). Parternas syfte

Läs mer

31 AUGUSTI 2015 VILHELMINA KOMMUN

31 AUGUSTI 2015 VILHELMINA KOMMUN 31 AUGUSTI 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Simrishamns kommun. Översiktlig granskning av delårsrapport per 2014-08-31. 16 oktober 2014. Certifierad kommunal yrkesrevisor

Simrishamns kommun. Översiktlig granskning av delårsrapport per 2014-08-31. 16 oktober 2014. Certifierad kommunal yrkesrevisor Simrishamns kommun Översiktlig granskning av delårsrapport per 2014-08-31 16 oktober 2014 Lennart Öhrström Auktoriserad revisor / Certifierad kommunal yrkesrevisor Malin Holm Paulcén Auktoriserad revisor

Läs mer

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Ordförande: Catharina Malmborg Förvaltningschef: Kerstin Melén-Gyllensten Uppdrag Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens uppdrag är att fullgöra kommunens uppgifter

Läs mer

Övergripande och nämndspecifika mål

Övergripande och nämndspecifika mål SOCIALFÖRVALTNINGEN VERKSAMHETSPLAN Stöd och sysselsättning 2014 Övergripande och nämndspecifika EKONOMI Kils kommun ska ha god ekonomisk hushållning. Detta åstadkommer vi genom att: det årliga överskottet

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden Uppföljning juni månad Bilaga Von 86

Vård- och omsorgsnämnden Uppföljning juni månad Bilaga Von 86 Vård- och omsorgsnämnden Uppföljning juni månad Bilaga Von 86 Vård- och omsorgsnämndens sammanfattning till kommunstyrelsen för perioden jan-juni samt prognos Liksom under tidigare prognoser under året

Läs mer

Rapport avseende granskning av delårsrapport 2012-08-31.

Rapport avseende granskning av delårsrapport 2012-08-31. Rapport avseende granskning av delårsrapport 2012-08-31. Östersunds kommun Oktober 2012 Marianne Harr, certifierad kommunal revisor Jenny Eklund, godkänd revisor 1 Innehåll Sammanfattning och kommentarer

Läs mer

Vårbokslut Miljöskyddsnämnden

Vårbokslut Miljöskyddsnämnden Vårbokslut Miljöskyddsnämnden -05-07 Vårbokslut, Ansvarsenhet 40-41 Anvisning Nuläge Verksamhet Huvudsaklig verksamhet Miljöskyddsnämnden har antagit en tillsyns- och verksamhetsplan för. Planen följs

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan Antagen av kommunfullmäktige , 9 SÄTERS KOMMUN

Jämställdhets- och mångfaldsplan Antagen av kommunfullmäktige , 9 SÄTERS KOMMUN Jämställdhets- och mångfaldsplan 2016-2018 Antagen av kommunfullmäktige 2016-02-15, 9 SÄTERS KOMMUN 1 Innehållsförteckning Inledning... 3 Jämställdhet... 3 Ansvar för jämställdheten... 3 Säters kommuns

Läs mer

Vetlanda kommun. Granskning av delårsbokslut Genomförd på uppdrag av revisorerna 13 september 2011

Vetlanda kommun. Granskning av delårsbokslut Genomförd på uppdrag av revisorerna 13 september 2011 Vetlanda kommun Granskning av delårsbokslut 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna 13 september 2011 Jonas Leander Ulrika Strånge Susanne Karlsson Helena Patrikson Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...

Läs mer

Bokslutsprognos

Bokslutsprognos Missiv 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Datum Diarienummer 2015-11-12 KS/2015:140 Handläggare Chris Tevell Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2015-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat

Läs mer

Månadsrapport mars 2013

Månadsrapport mars 2013 Månadsrapport mars Ekonomiskt resultat -03-31 67,1 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med mars uppgår till 67,1 mkr. För motsvarande period 2012 var resultatet 3,4

Läs mer

Budgetuppföljning 1:a tertialet 2014 - med helårsprognos

Budgetuppföljning 1:a tertialet 2014 - med helårsprognos Kommunledningsförvaltningen Bo Lindström Budgetuppföljning 1:a tertialet 2014 - med helårsprognos Kommunstyrelsen ska vid två tillfällen per år (april och augusti) avge en prognos till kommunfullmäktige

Läs mer

Budgetdirektiv fo r 2014 a rs budget samt plan 2015 och 2016

Budgetdirektiv fo r 2014 a rs budget samt plan 2015 och 2016 Budgetdirektiv fo r 2014 a rs budget samt plan 2015 och 2016 Fastställd av kommunstyrelsen 2013-09-24 96 Inledning Idag har Lycksele kommun för stor kostym i förhållande till vårt ekonomiska utrymme. Nu

Läs mer