SALA KOMMUN DELÅRSRAPPORT MED HELÅRSPROGNOS

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SALA KOMMUN DELÅRSRAPPORT MED HELÅRSPROGNOS 2008-07-31"

Transkript

1 SALA KOMMUN DELÅRSRAPPORT MED HELÅRSPROGNOS

2 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse viktiga händelser 1 allmän översikt 2 ekonomisk översikt 3 personal 7 måluppfyllelse 9 drift- och investeringsredovisning 16 Sid Resultat- och balansräkning 17 Kassaflödesanalys 19 Noter 20 Redovisningsmodell och redovisningsprinciper 24 Sammanställd redovisning 25 Bilaga Nämndernas egna kommentarer

3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE viktiga händelser Viktiga händelser Arbetet med Sala kommuns strategiska styrmodell pågår. Målet att få en tydlig struktur och hög aktualitet i kommunens styrdokument, är nu delvis verkställt genom fastställandet av huvudbegrepp och beslutsnivåer för styrdokument. Nu återstår arbetet med att strukturera befintliga dokument enligt beslut, samt att tydliggöra detta för hela organisationen. Arbetet med näringslivsutveckling pågår. Permanentandet av FöretagarCentrum är nu inne i en utvecklingsprocess. Satsningen på centrumutveckling pågår. Sala centrum har potential för att återta en framskjuten plats när det gäller handel. En utvecklingsgrupp bestående av representanter från FöretagarCentrum, Sala kommun, Handlare i Sala och Fastighetsägare i Sala arbetar nu i enlighet med ett framtaget handlingsprogram för utveckling av Sala centrum. Planeringsarbetet med Östra Kvarteren fortgår, parallellt utreds utvecklingen för Lärkans sportfält. Kommunstyrelsens förvaltning tillsammans med Vård- och omsorgsförvaltningen har fått i uppdrag att utreda möjligheterna och konsekvenserna av ett gemensamt huvudmannaskap med mandat och ansvar för verkställighet av omsorg och sjukvård i samhällets regi i Sala. Sala kommun deltar i Energimyndighetens program Uthållig kommun. Programperioden är och fokuserar på energifrågor. Projekten kommer att handla om energibesparing i fastigheter (SHE, TKF och Salabostäder AB blir intressenter). Det finns även idéer om intressanta projekt kring skolan och där framförallt rörande transporter. Sala kommun kommer vara pilotkommun för ett projekt som företaget Pondra driver, med bidrag från Energimyndigheten. Pondra har utvecklat ett it-verktyg där man kan mäta hållbarhet, främst fokuserat på klimatfrågan. Nu vill man använda Sala som pilotkommun för att göra verktyget Sala anpassat. Projektet kommer att pågå under 1,5 år. 1

4 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE allmän översikt Kommunens ekonomi några år framåt Tillväxttakten har dämpats och inflationen har stigit vilket påverkar och kommer att påverka kommunens ekonomi. Den positiva utvecklingen på arbetsmarknaden har bidragit till den relativt kraftiga skatteunderlagsökningen under några år. Skatteunderlagsökningen dämpas nu vilket innebär att tidigare prognoser över skatteinkomsterna reviderats ned. Statsbidragen är inte värdesäkrade vilket innebär risk för att ekonomin urholkas. Detta innebär att den tidigare positiva resultatutvecklingen dämpas de kommande åren. De demografiska förändringarna framförallt inom skolans och omsorgens verksamheter kommer att påverka kommunens ekonomi framförallt de närmast kommande åren. En strikt ekonomisk anpassning är nödvändig för att bidra till att klara kommunens resultatutveckling enligt fastställda finansiella mål. Kommunens budgeterade investeringsvolym är hög i år och kommande år vilket påverkar verksamhetsutrymmet genom avskrivningar och kostnader för finansiering. Den redovisade investeringstakten i år och tidigare år är och har varit betydligt lägre än budgeterat vilket ger en snedvridning av resultatutvecklingen och planeringsförutsättningarna. En tumregel för god ekonomisk hushållning är att resultatet ligger på 2 procent av skatter, bidrag och utjämning. Kommunen har för 2008 ett resultatmål på 2 procent. För att klara en god ekonomisk hushållning de kommande åren krävs en återhållsam kostnadsutveckling och värdesäkrade statsbidrag. Sala kommun ökade sin folkmängd med 34 personer under det första halvåret Folkmängden var per den sista juni personer. Folkmängden beräknas långsamt öka de kommande åren. Bostadsbyggandet har ökat. Planberedskap för framtida byggande har tillskapats vilket ger förutsättningar för ökad inflyttning i kommunen. 2

5 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE ekonomisk översikt Resultatutveckling Sala kommuns helårsprognos för 2008 pekar mot ett överskott på 4,0 mkr vilket är en försämring mot budget med 9,8 mkr. I resultatet ingår prognostiserade realisationsvinster med 1,5 mkr. Budgeten har minskats med 0,3 mkr i tilläggsbudget. Jämfört med månadsuppföljningen för maj kan en resultatförbättring noteras. Då pekade prognosen på ett underskott på 6,6 mkr. Delårsresultatet visar ett överskott på 5,5 mkr vilket är en försämring med 17,0 mkr jämfört med 2007 års delårsresultat. 6,2 Resultatutveckling, mkr Bokslut , Prognos ,4 20, , Resultatutvecklingen har varit positiv större delen av tjugohundratalet. Under 2008 har tillväxttakten dämpats, inflationen ökat. Detta tillsammans med ej värdesäkrade statsbidrag kommer att påverka resultatutvecklingen negativt. Balanskrav Balanskravet innebär att resultatet måste vara positivt, intäkterna ska vara högre än kostnaderna. Både delårsresultatet och helårsprognosens resultat uppfyller balanskravet. Balansutredning Årets resultat 5,5 4,0 Realisationsvinst 0,0 1,5 Justerat resultat 5,5 2,5 Finansiella mål Kommunfullmäktige har för 2008 fastställt följande finansiella mål: - Resultatmål: årets resultat ska uppgå till minst 2% av skatteintäkter, statsbidrag och utjämning - Nettokostnadsandel: nettokostnadernas andel av skatteintäkter, statsbidrag och utjämning ska inte överstiga 98% - Soliditet: soliditeten (eget kapital/totala tillgångar) ska inte understiga 40% - Investeringar: investeringarna ska huvudsakligen finansieras med egna medel. Helårsprognos Det prognostiserade överskottet 4,0 mkr motsvarar 0,4% i resultatmål. Målet har inte uppnåtts. 4 Nettokostnadsandelen är 98,8%. Målet har inte uppnåtts. Soliditeten prognostiseras till ca 50,0%. Målet har uppnåtts. Investeringar: upplåningen är prognostiserad till 34,0 mkr. Delårsbokslut Periodens resultat uppgår till 1,0%. Målet har därmed inte uppnåtts. Nettokostnadsandelen är 98,4%. Målet har inte uppnåtts. Soliditeten uppgår till 48,9%. Målet har uppnåtts. Investeringar: Ingen upplåning har skett under perioden. Målet har uppnåtts. Nettokostnader, skatteintäkter, bidrag och utjämning Verksamhetens nettokostnader prognostiseras öka gentemot budget med 3,7 mkr till 928,0 mkr. Nettokostnadsandelen, nettokostnadernas andel av skatteintäkter, bidrag och utjämning ligger på 98,8% vilket är högre än den budgeterade nettokostnadsandelen. Skatteintäkter, bidrag och utjämning prognostiseras gentemot budget sammantaget minska med 7,7 mkr till totalt 939,5 mkr. Skatteintäkterna har minskat med 7,6 mkr beroende på minskat skatteunderlag. Bidrag och utjämning har minskat med 0,1 mkr. Verksamhetens nettokostnader har per den sista juli ökat med 8,2% medan skatter, bidrag och utjämning har ökat med 4,9% jämfört med Nettokostnadsandelen är 98,4%. Finansnetto Finansnettot beräknas i helårsprognosen förbättras med 1,6 mkr. Finansnettot uppgår till -7,5 mkr Pensioner Pensionerna beräknas i helårsprognosen minska med 0,5 mkr. Upplysningar om pensionsförpliktelser, mkr inkl löneskatt Avsatt till pensioner 21,2 23,0 Ansvarförbindelser 460,8 540,9 Finansiella placeringar 0,0 0,0 Summa 482,0 563,9 De totala pensionsförpliktelserna för kommunens anställda uppgår till 563,9 mkr. 3

6 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE ekonomisk översikt God ekonomisk hushållning Enligt kommunallagen ska kommunerna redovisa mål som främjar god ekonomisk hushållning. De finansiella målen syftar till att främja god ekonomisk hushållning ur det finansiella perspektivet. Hur verksamhetsmålen som främjar god ekonomisk hushållning ska se ut, formuleras är under diskussion i många av landets kommuner. Lagstiftarna menar att verksamhetsmål som främjar god ekonomisk hushållning måste arbetas fram genom erfarenhet och praxis och menar att bedömningarna vilka mål som främjar god ekonomisk hushållning kan variera i kommunerna. Sala kommun deltar i ett jämförelseprojekt mellannyckeln som bla kan bidra till att få fram verksamhetsmål som främjar god ekonomisk hushållning. Driftbudgetens utfall Driftredovisning helårsprognos, mkr Nämnder/styrelse, mkr Budget Prognos Avvik. Kommunstyrelsen - kommunstyrelsens förvaltning 56,0 55,7 0,3 - räddningstjänsten 18,8 18,9-0,1 Tekniska nämnden 36,6 35,5 1,1 Bygg- och miljönämnden 10,7 10,9-0,2 Revisionen 0,7 0,7 0,0 Kultur- och fritidsnämnden 31,7 31,7 0,0 Överförmyndaren 3,5 3,1 0,4 Skolnämnden 323,1 323,1 0,0 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 109,6 120,2-10,6 Vård- och omsorgsnämnden 343,2 343,4-0,2 Summa 933,9 943,2-9,3 Helårsprognosen pekar mot ett underskott på 9,3 mkr. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden redovisar ett underskott på 10,6 mkr och tekniska nämnden ett överskott på 1,1 mkr. De övriga nämndernas avvikelser är av mindre omfattning. I delårsredovisningen redovisas en snittförbrukning av budget på 58,6%. I 2007 års delårsredovisning var förbrukningen 56,3%. Kommunstyrelsens förvaltning Förvaltningen redovisar ett överskott på 0,3 mkr. Verksamheterna kommunchef och kanslienhet redovisar underskott medan verksamheterna ekonomikontor, personalkontor och planering och utveckling redovisar överskott. Det är främst personalkostnader, gemensamma förvaltningskostnader, utredningskostnader, kompetensutvecklingskostnader och diverse intäkter som påverkat överskottet. Tekniska nämnden Tekniska nämnden redovisar ett överskott på 1,1 mkr. Miljö- och naturvårdsverksamheten och trafikverksamheten redovisar överskott. Planerade utbildningsinsatser för nämnden framflyttas. Planerat underhåll av lokaler och asfaltsunderhåll har minskats. VA-verksamheten går mot ett nollresultat. Bygg- och miljönämnden Bygg- och miljönämnden redovisar ett underskott på 0,2 mkr. Bostadsanpassningen kommer att redovisa underskott. Verksamheterna på enhetsnivå följer budget och prognosen är att det inte kommer att bli någon negativ avvikelse. Nämnden har tagit fram en åtgärdsplan på besparingar som ska genomföras under året. Skolnämnden Nämnden redovisar ett nollresultat vilket kräver stor restriktivitet med vikarietillsättningar, inköp och andra utgifter. Kommande år ser dock situationen betydligt mer ansträngd ut, då löneökningar och andra kostnadsökningar främst inom förskolan, men också ombyggnationer av köken allt mer urholkar ekonomin. Utöver de anpassningar som måste göras med anledning av minskade elevtal, behöver nedskärningar av personalen i skolorna genomföras. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Nämnden redovisar ett underskott på 10,6 mkr. Personalkostnaderna för lärarna har överstigit budget vilket orsakats av att anpassningen till det lägre antalet elever i åk 1 inte kommer att få effekt förrän under ht 08. Antalet elever inom gymnasiesärskolan läsåret 07/08 ökade kraftigt och denna tendens fortsätter läsåret 08/09 vilket lett till 4

7 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE ekonomisk översikt att flera lärare och instruktörer behövts. En stor del av ökningen bestod av elever från Sala kommun, något som inte följdes av ett ökat anslag. Därtill kommer oförutsedda kostnader pga den påbörjade men sedan avbrutna svinhusnedläggningen. Andelen elever som går hos andra skolanordnare, nu när även möjlighet till frisök till andra kommunala skolor föreligger, har ökat, vilket starkt bidrar till underskottet i delårsbokslutet. Vård- och omsorgsnämnden Nämndens helårsprognos pekar på ett nettounderskott på -150 tkr och baseras bl a på nu kända placeringar, vilket gör den mycket osäker. Förvaltningen erhöll ett anslag på 4850 tkr till helårsdrift (ej hyra) av ett nytt strukturboende för personer med särskilda behov. Boendet beräknas vara igång from december 2008 vilket gör att nämndens egentliga underskott istället är 4100 tkr. Nämndernas budgetavvikelser, mkr Bokslut , Prognos ,7 9,2 10, , , Nämndernas budgetavvikelser har varierat under åren. Tendensen 2008, ett kraftigt underskott påverkar resultatutvecklingen markant och bidrar till att resultatmålet inte kan uppfyllas. Investeringar Investeringsredovisning helårsprognos, mkr Nämnder/styrelse, mkr Budget Prognos Avvik. Kommunstyrelsen - kommunstyrelsens förvaltning -3,0-3,0 0,0 - räddningstjänsten 2,7 1,7 1,0 Tekniska nämnden 98,1 79,1 19,0 Kultur- och fritidsnämnden 0,1 0,1 0,0 Skolnämnden 3,6 3,6 0,0 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 5,4 5,4 0,0 Vård- och omsorgsnämnden 1,3 1,0 0,3 Summa 108,2 87,9 20,3 Helårsprognosen pekar på ett överskott på 20,3 mkr. Verksamhetens budgeterade investeringsvolym 86,8 mkr har i tilläggsbudget utökats med 21,4 mkr. Tekniska nämnden/kommunstyrelsen redovisar ett överskott på 19,0 mkr vilket är hänförligt till ett stort antal objekt. Bla kan nämnas Ringgatan, investeringar i skolfastigheter, senareläggning av objekt pga besparingsåtgärer. En del av överskottet kommer begäras överfört till Räddningstjänstens 1,0 mkr överskott beror på att en del av anslagen inte utnyttjats helt eller delvis. Nettoinvesteringarna per den sista juli uppgår till 26,4 mkr eller 24,4% av budget. Investeringar av större omfattning har skett på tekniska nämnden, 27,8 mkr. 5

8 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE ekonomisk översikt Nettoinvesteringar, mkr Bokslut , Prognos , ,9 46, Nettoinvesteringarna har markant ökat perioden De budgeterade investeringarna är oftast högre än redovisade investeringar i bokslut vilket innebär att avsevärda belopp förs över till kommande år i tilläggsbudget. Investeringarna påverkar verksamhetsutrymmet genom avskrivningar och finansiella kostnader. Nyckeltal/mått Bokslut Bokslut Bokslut Budget Prognos Årets resultat, mkr 20,8 26,0 24,2 13,8 4,0 Årets resultat som andel av skatteintäkter, bidrag och utjämning, % 2,5 3,0 2,7 1,5 0,4 Nettokostnader, mkr 801,3 835,7 871,7 924,2 928,0 - förändring från föregående år, % 3,5 4,3 4,3 6,0 0,4 Skatteintäkter, bidrag, utjämn, mkr 825,4 865,6 900,2 947,2 939,5 - förändring från föregående år, % 4,0 4,9 4,0 5,2-0,8 Nettokostnadsandel av skatteintäkter, bidrag och utjämning, % 97,1 96,5 97,3 97,6 98,8 Finansnetto, mkr -3,4-3,8-4,4-9,1-7,5 Nettoinvesteringar, mkr 45,0 65,0 67,0 86,8 88,0 6

9 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE personal Personal Antal årsarbetare Totalt antal medarbetare inom Sala Kommun var, vid halvårsskiftet 2008, 80 st fler än vid utgången av år Tillsvidare Visstidsanställda Totalt De stora förvaltningarna Barn- och Utbildning samt Vård- och Omsorgsförvaltningen har flest anställda. Antalet deltidsanställda är störst inom Vård- och Omsorgsförvaltningen. Traditionellt är kommunsektorn kvinnodominerad och Sala Kommun utgör inget undantag med 76 % kvinnor och 24 % män. Fördelningen bland de olika förvaltningarna är som följer; KSF BMF KFF TKF Kvinnor Män SKF UAF VOF RTJ Kvinnor Män Åldersfördelning Genomsnittsålder bland Sala Kommuns medarbetare fördelat per förvaltning ser ut som följer; KSF BMF KFF TKF Snittålder 52,8 44,2 43,2 43,0 SKF UAF VOF RTJ Snittålder 45,0 40,6 41,3 42,8 Arbetsmiljö; friskvård och sjukfrånvaro Friskvård Första halvåret 2008 har vi lagt mer pengar på arbete med förebyggande och tidiga insatser jämfört med tidigare år. Chefer har erbjudits kurser i Arbetsmiljö (se vidare under rubriken Kompetensutveckling nedan), Livsstilskurser har genomförts liksom tidiga insatser med förebyggande sjukpenning. Skolförvaltningen har infört ett sjukanmälningssystem som innebär att medarbetare får stöd och råd på ett tidigt stadium. En Hälsomässa kommer att arrangeras den 17 och 18 september i syfte att förmedla friskvårdskunskap och inspiration till besökare. Mässan genomförs i kommunens regi men är öppen för alla. I övrigt erbjuds alla medarbetare friskvård till ett värde motsvarande 1200 kr per år. Varje förvaltning avgör själv inriktning på sina friskvårdsaktiviteter. Sjukfrånvaro Sjukfrånvaron i Sala Kommun fortsätter att sjunka om än i minskad takt jämfört med tidigare. För perioden januari juni blev sänkningen 11 % vilket är en bra siffra i sammanhanget. Jämfört med andra kommuner ligger Sala lägre än de flesta. Sjukfrånvaro totalt ,25 11,56 8,47 6,30% 6,05% Kvinnor har högre sjukfrånvaro än män men siffran har sedan 2006 sjunkit med 2,3 procentenheter. Motsvarande siffra för män är en minskning med 0,2. För medarbetare över 30 år har minskningen av sjukfrånvaron fortsatt. Det är de yngre som stått för en årlig ökning (0,7 procentenheter sedan 2006). Dock är det denna grupp som är mest friska jämfört med övriga grupper. Antalet medarbetare som varit frånvarande på grund av sjukdom i mer än 60 dagar fortsätter att minska Sjukfrånvaro, > 60 dgr 74,50% 68,60% 63,60% Löner 2008 Årets lönerevision har genomförts med ett löneutfall om 6,5 % i genomsnitt med fördelningen: Kommunal 9,6 % och Tjänstemannakollektivet 4,5 %. OB/jour/beredskap utföll med en ökning om 5,5 % enligt centralt avtal. Arbete med lönekartläggning enligt Jämställdhetslagen från år 2006 pågår. Kompetensutveckling Åtta fördjupningskurser i systematiskt arbetsmiljöarbete för personalansvariga chefer har genomförts. För nytillträdda chefer kommer sådan 7

10 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE personal utbildning att erbjudas två gånger per år för att säkerställa kunskapsnivåer och Sala Kommuns delegationsordning. Kompetensutveckling för chefer i dialogverktyget FAS 05 har genomförts under våren Kompetensutveckling på respektive förvaltning planeras och hanteras utifrån respektive förvaltnings behov och förutsättningar. Personalförsörjning Kommunen har hittills inte haft några större problem med rekrytering av medarbetare till våra verksamheter. En kartläggning av personalbehovet till och med 2014 har påbörjats med anledning av kommande pensionsavgångar. Under perioden kommer 450 medarbetare att gå i pension vilket motsvarar 22 % av samtliga medarbetare. arbetsplatsträffar och på så sätt öka samverkan, delaktighet och trivsel. Sala Kommun som arbetsgivare Sala Kommuns personalidé uttrycker ambitionen att vara en attraktiv arbetsgivare. Alla medarbetares motivation, kompetens och servicekänsla är avgörande för verksamhetens resultat, kvalitet och konkurrensförmåga. Samma faktorer är också avgörande för trygga anställningar. En utvecklad arbetsgivarpolitik, som utgår från individen, fordras * dels för att vi ska uppfattas som en attraktiv arbetsgivare och * dels för att omvärlden och arbetslivet kräver ständiga förbättringar och anpassningar till nya lagar, avtal och nya konkurrenssituationer. Medarbetarsamtal Medarbetarsamtal enligt framtagen mall genomförs årligen med samtliga medarbetare inom kommunen. Samverkan Under 2007 har lokala kollektivavtal kring FAS 05, (Förnyelse, Arbetsmiljö, Samverkan) tecknats med alla personalorganisationerna i kommunen. Facklig samverkan och formerna för denna är under förändring. Under våren 2008 har alla chefer haft möjlighet att kompetensutveckla sig inom dialogverktyget som ett medel för att få ännu bättre 8

11 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE måluppfyllelse Verksamheternas måluppfyllelse För att tydliggöra kopplingen mellan av kommunfullmäktige beslutade mål och måluppfyllelse har nämnderna använt en enkel matris. Matrisen är indelad rubrikmässigt i Fokuserade mål Delmål/åtaganden Sala Ekokommun: Sala Ekokommun: De bärande idéerna och målen för energi- och klimatarbetet i Sala kommun som de redovisats i den av kommunfullmäktige antagna klimatstrategin skall ges genomslag i all kommunal verksamhet. Boendemiljöer skall planeras så att de skapar förutsättningar för gemenskap och kontakt mellan olika generationer och människor med olika bakgrund. De allmänna kommunikationerna och pendlingsmöjligheterna till och från Sala kommun skall förbättras för att få tillgång till en större och flexiblare arbetsmarknadsregion, bättre studiemöjligheter och ett bredare kultur- och fritidsutbud. De samhällsbetalda resorna skall genom samordning kunna utnyttjas mer flexibelt. De gröna näringarna ska tas tillvara för en långsiktigt hållbar utveckling lokalt. Miljökrav skall ställas vid all kommunal upphandling. Kommunen skall öka användningen av förnybara bränslen för såväl egna som köpta transporter. KSF skall aktualisera och modernisera Plan för Sala ekokommun alt. påbörja ett nytt översiktsplanearbete så att dokumentet utgör ett tillfredställande beslutsunderlag. KSF skall aktivt medverka i regional planering, samordning av infrastrukturfrågor och trafikplanering för att förbättra kommunikationerna till och från kommunen. Exempel på regionala frågor och samarbetsorgan är Länsstyrelsen, Västmanlands kommuner och landsting, Dalabanan, UVEN, Västmanlands Lokaltrafik, SJ, SAMTRAFIK, Mälardalsrådet m. KSF skall beakta aspekten hållbar utveckling inom all vår verksamhet. KSF skall vid all kommunal upphandling ta hänsyn till Sala kommuns klimatstatregi och i övrigt beakta de miljökrav som Sala Ekokommun har. KSF skall samordna och driva utvecklingsarbetet för Sala Ekokommun. KSF skall ta aktivt stöd i nätverket inom projektet Uthållig kommun för att effektivt och handlingsinriktat samordna insatser enligt klimatstrategins handlingsplan och de övriga fokuserade målen för Sala ekokommun. fokuserade mål, delmål/åtaganden och måluppfyllelse. I den verbala beskrivningen av måluppfyllelsen ska också konstateras om målet är uppfyllt, om målet delvis är uppfyllt eller om målet inte är uppfyllt. Måluppfyllelse Nytt konsortialavtal och uppdragsavtal är antaget med Västmanlands Lokaltrafik AB. Livsmedelsupphandlingen som nu är genomförd innehåller de krav man enligt LOU kan ställa på leverantörer. Agenda 21 nätverket arbetar nu med tydligare koppling till förvaltningschefsgruppen. Det leder till att utvecklingen inom området blir väl förankrad i hela organisationen. I höst kommer en ny tjänst att tillsättas, EU och hållbarhetssamordnare. Dennes uppdrag inom hållbarhetsområdet blir att samordna och driva projekten Uthållig kommun och Pondra Den lokala energiproduktionen skall stimuleras för att vi skall kunna medverka till ett hållbart samhälle, minskad sårbarhet och fler lokala arbetstillfällen. SALA KOMMUN SOM ARBETSGIVARE Sala kommun skall vara en bra arbetsgivare när det gäller anställningsvillkor, friskvård och rehabilitering. De anställda ska ges möjlighet att aktivt delta i arbetets planering och utformning för att därigenom ge bättre förutsättningar för att skapa en dynamisk arbetsplats med möjligheter att ta tillvara varje medarbetares kunskaper och förutsättningar. Alla anställda skall under planperioden erbjudas möjlighet till heltid, med rätt till deltid. Ett aktivt arbete skall bedrivas i samtliga förvaltningar för att minska antalet timanställda genom resursenheter, vikariepooler etc. Lika lön för likvärdigt arbete skall gälla i Sala kommun. Ett aktivt arbete kring arbetsmiljö, rehabilitering och samverkan ska bedrivas. Sala kommun som arbetsgivare: KSF skall vara en bra arbetsgivare och arbeta för att hela Sala kommun skall vara en bra arbetsgivare. Genom att arbeta vidare i enlighet med införandet av samverkansavtalet FAS 05 ges goda förutsättningar för alla anställda att aktivt delta i skapandet av dynamiska arbetsplatser med möjligheter att ta tillvara varje medarbetares kunskaper och förutsättningar. KSF skall fortsätta det pågående arbetet med åtgärder för att minska sjukfrånvaron, både kortoch långtidsfrånvaron. KSF skall tydliggöra arbetsmiljöarbetet och arbetsmiljöansvaret genom den gemensamma grund som finns i Sala kommuns arbetsmiljöpolicy. KSF skall arbeta med att vidareutveckla ledarskapet i hela organisationen genom kontinuerlig fortbildning. KSF skall fortsätta arbetet med att utveckla lönebildningsmodellen så att den upplevs som individuell, rättvis, jämställd och väl förankrad. KSF skall arbeta för att öka kunskapen och delaktigheten i att uppnå en säkrare arbetsmiljö för kommunal verksamhet. KSF skall arbeta för att hela organisationen Sala kommun sätter hälsomål i friskvårdsplaner för att nå målsättningen att alla anställda skall ha ett konditionsvärde som motsvarar arbetskraven. En utvecklingsprocess har pågått under våren när det gäller FAS 05 avtalets införande. Sjukfrånvaron fortsätter att minska. Utbildning inom arbetsmiljöområdet har pågått under våren. Gällande arbetsmiljödelegation har fastställts av de flesta nämnder. Arbetet med utveckling av lönebildningsmodellen pågår. Översyn av bestämmelser kring personalfrågor pågår parallellt. Ledarskapsutveckling sker i och med de utbildningsinsatser som görs inom arbetsmiljöområdet. Chefer i organisationen har även deltagit i extern ledarskapsutveckling. I och med de kvartalsvisa hälsorapporterna till KS finns god uppföljning av hälsoläget inom Sala kommun. Pågående utveckling av Flexite rapporteringssystem, bl.a. för att rapportera risker, tillbud och arbetsskador. 9

12 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE måluppfyllelse KOMMUNSTYRELSE Tillväxten i Sala kommun skall öka, genom att målmedvetet arbeta för att förbättra det lokala företagsklimatet och ta vara på företagens utvecklingsmöjligheter och vårt geografiska läge, så att vi kan utveckla och trygga vår gemensamma välfärd. Kommunstyrelsens förvaltning: KSF skall upprätta en fördjupning av översiktsplanen, Plan för Sala stad, som ska utgöra ett planeringsunderlag för stadens framtida utveckling. Här ingår även att utveckla formerna för översiktsplanarbetet för att bättre kunna bedriva arbetet fortlöpande i ordinarie verksamhet. Arbetet med fördjupad översiktsplan för Sala tätort påbörjas. Aktiva insatser skall göras för att stimulera alternativa driftsformer, ex intraprenad, entreprenad och kooperativ, inom den offentliga verksamheten. Ett aktivt planarbete skall bedrivas för att skapa förutsättningar för ett ökat byggande av bostäder med olika upplåtelseformer och på olika orter i kommunen samt för att ta fram nya områden för näringsverksamhet. Kommunala fastigheter och kommunal mark som inte används för kommunens egne ändamål eller har ett strategiskt värde för framtiden ska försäljas. System för utvärdering och uppföljning skall utvecklas för att på så sätt säkerställa kvaliteten i den kommunala verksamheten. Tjänstegarantier skall införas gentemot kommunen invånare och företagare. KSF skall upprätthålla en god planberedskap genom framtagande av detaljplaner för bostäder och verksamheter. KSF skall genom tillskapande av en övergripande strategisk markverksamhet, skapa goda förutsättningar för att tillgodose kommunens behov av mark för bostäder och verksamheter, idag och för framtiden. KSF skall upprätta ett markförvärvsprogram för att bedöma kommunens behov av mark och fastigheter. Kommunala fastigheter och mark som inte används för kommunens egna ändamål eller har ett strategiskt värde för framtiden skall säljas. KSF skall genom en aktiv markförvaltning tillskapa en rimlig avkastning på kommunens markinnehav. KSF skall aktivt arbeta med framtagande av prognoser och statistik som ska ligga till grund för bostadsplanering och annan service till kommunmedborgarna. Exempel på statistik och prognoser för kommunens utveckling är arbetspendling, befolkningsutveckling, bostadsförsörjning. KSF skall aktivt samarbeta med byggföretag och exploatörer för att stimulera och öka byggandet i kommunen. KSF skall aktivt arbeta för att förbättra företagsklimatet i kommunen genom att förbättra ärende- och kontaktprocessen. KSF skall aktivt medverka i det externa arbetet för att Sala ska bli en säker och trygg kommun. KSF skall medverka till genomförandet av kommunens vision och fokuserade mål med effektiva informations-, kommunikations- och marknadsföringsinsatser av hög kvalitet. Där ingår att öka kännedomen om Sala kommun i riket som etableringsort, boendeort och besöksmål samt göra Information Sala känt som en naturlig kontaktyta för medborgarinformation och service. KSF skall arbeta för att öka den lokala identiteten och stoltheten genom att aktivt bidra till införandet av ett nytt varumärke för Sala. KSF skall i samverkan med lokala företagarorganisationer öka och förbättra kommunikationen med det lokala näringslivet samt genomföra aktiviteter som stödjer och främjar det lokala näringslivet. KSF skall bidra till att öka antalet turistbesök i Sala kommun och till Information Sala genom att marknadsföra och förmedla information om kommunens besöksmål, sevärdheter och aktiviteter. KSF garanterar inom besöksnäringen svar inom 24 timmar på mejlförfrågningar till receptionen och turistbyrån under vardagar. KSF skall arbeta med att utveckla metoder för uppföljning och utvärdering för att säkerställa kvalitén i den kommunala verksamheten. 10 Arbetet med fem arrendeplaner fortgår, bl.a. antas detaljplanen för Sandviken. God planberedskap beträffande nya bostäder skapas, bl.a. för enbostadshus på Ängshagen. Arbetet med övergripande strategisk markverksamhet har påbörjats. Bl.a. har formerna för en kommunal markstrategi påbörjats. Markstrategin beräknas vara klart under Försörjningsprogram för bostäder har påbörjats. Försörjningsprogram för verksamheter startar upp i höst. Befolkningsprognoser och underlag för bostadsförsörjningsprogram tas fram. Samverkan med kommunens förvaltningar utvecklas. Samarbete har inletts med byggföretag på Ängshagen. Arbete med företagsklimat sker under kommunchefens ledning. I ny organisationsmodell för ärende- och kontaktprocessen har Planeringsoch Utvecklingsenheten samordnarrollen Handlingsplan beträffande krishantering är framtagen men ej beslutad. Formerna för tillskapande av lokalt Trygghetsråd har beslutats. Arbete pågår med marknadsföringsbroschyr för tomtförsäljning vid Ängshagen. Struktur och layout av marknadsföringsfolder riktad till tomtkön samt andra intressenter av lediga tomter i Sala är framtagen. Arbete pågår med ett gemensamt varumärke för Sala, detta sker genom aktiv medverkan i forum och nätverk kring varumärkesarbetet Marknadsföring till utländska besökare sker genom kanalen First Stop Sweden. Enkätundersökning riktad till den lokala turismnäringen är genomförd, analys av svar samt återkoppling av resultaten. Periodiskt nyhetsbrev skickas till lokala turismnäringen. Svar ges inom 24 timmar under vardagar på mail och förfrågningar som inkommer till receptionen och turistbyrån.

Delå rsråpport 2012-08-31

Delå rsråpport 2012-08-31 Delå rsråpport 2012-08-31 3 (70) INNEHÅLL INLEDNING... 5 Kommunstyrelsens ordförande har ordet... 5 Snabbfakta, 4 år i sammandrag... 9 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE... 10 Viktiga händelser... 10 Ekonomisk översikt...

Läs mer

Årsredovisningsgranskning 2012. Reglementen och delegation Flik 6

Årsredovisningsgranskning 2012. Reglementen och delegation Flik 6 Revisorernas redogörelse för 2012 Flik 1 Årsredovisningsgranskning 2012 Flik2 Delårsrapport 2012 Flik3 Överförmyndarverksamheten Flik4 Externt penetrationstest - publik version Fliks Reglementen och delegation

Läs mer

Delå rsråpport 2013-08-31

Delå rsråpport 2013-08-31 Delå rsråpport 2013-08-31 3 (82) INNEHÅLL INLEDNING... 5 Kommunstyrelsens ordförande har ordet... 5 Snabbfakta, 4 år i sammandrag... 6 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE... 7 Viktiga händelser... 7 Ekonomisk översikt...

Läs mer

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTTET. Sammanträdesdatum 2013-04-02

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTTET. Sammanträdesdatum 2013-04-02 SAMMANTRÄDES PROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTTET 18 Sammanträdesdatum 2013-04-02 78 Bokslut för Sala kommun 2012 Dnr 2013/151 Beredning Bilaga KS 2013/75/1, årsredovisning 2012 Bilaga KS 2013/75/2, indikatorsammanställning

Läs mer

STRATEGISK PLAN 2011 2013. Kommunfullmäktige. Antagen 2010-06-23

STRATEGISK PLAN 2011 2013. Kommunfullmäktige. Antagen 2010-06-23 STRATEGISK PLAN Kommunfullmäktige Antagen 2010-06-23 3 (54) PRESENTATION AV KOMMUNENS STYRMODELL KOMMUNFULLMÄKTIGES VISION av hur kommunen skall utvecklas är utgångspunkten för målstyrningsprocessen.

Läs mer

Årsredovisning 2013. Sala kommun

Årsredovisning 2013. Sala kommun Årsredovisning 2013 Sala kommun Sala kommunkoncern, organisationsschema Beredning för samhällsbyggnad och hållbar utveckling kommunfullmäktige valnämnd Beredning för folkhäsa, Barn och ungdom överförmyndare

Läs mer

STRATEGISK PLAN 2013 2015 Kommunfullma ktige. Antagen 2012-09-03/Reviderad 2012-12-17

STRATEGISK PLAN 2013 2015 Kommunfullma ktige. Antagen 2012-09-03/Reviderad 2012-12-17 STRATEGISK PLAN 2013 2015 Kommunfullma ktige Antagen 2012-09-03/Reviderad 2012-12-17 3 (42) PRESENTATION AV KOMMUNENS STYRMODELL EU 2020 STRATEGIN är EU:s gemensamma tillväxt- och sysselsättningsstrategi

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdesdatum 2014-04-15

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdesdatum 2014-04-15 ... 1 SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum 2014-04-15 41 (43) Dnr 2014/484 102 Bokslut 2013 för Sala kommun Beredning Bilaga KS 2014/57 fl, Årsredovisning 2013 Bilaga KS

Läs mer

Tertialrapport. augusti 2014. Härnösands kommun

Tertialrapport. augusti 2014. Härnösands kommun Tertialrapport augusti 2014 Härnösands kommun Innehållsförteckning Del 1 Förvaltningsberättelse Omvärldsanalys Kommunens styrning och mål Finansiell analys Medarbetare 4 7 11 16 Del 2 Verksamhetsberättelser

Läs mer

Tertialrapport. april 2011. Härnösands kommun

Tertialrapport. april 2011. Härnösands kommun Tertialrapport april 2011 Härnösands kommun Innehållsförteckning Del 1 Förvaltningsberättelse Omvärldsanalys 4 God ekonomisk hushållning 7 Finansiell analys 8 Medarbetare 12 Del 2 Verksamhetsberättelser

Läs mer

Delårsrapport. Januari juni 2009. Till Kommunfullmäktige 2009-09-28

Delårsrapport. Januari juni 2009. Till Kommunfullmäktige 2009-09-28 Delårsrapport Januari juni 2009 Till Kommunfullmäktige 2009-09-28 1 Innehållsförteckning: FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Omvärldsanalys 3 Befolkning, arbetsmarknad, demokrati och medborgarinflytande Väsentliga

Läs mer

Central tertialrapport 1 2014 Kommunstyrelse (KS)

Central tertialrapport 1 2014 Kommunstyrelse (KS) Central tertialrapport 1 2014 Kommunstyrelse (KS) 2(38) 1 Inledning... 3 2 Volymer... 4 2.1 Verksamhet... 4 3 Uppföljning av KS Resultatmål... 6 3.1 Strategiska förutsättningar... 6 3.2 God och trygg livsmiljö...

Läs mer

Delårsrapport Januari-augusti 2013 Prognos för 2013 Sundsvalls kommun Sammanställd redovisning Kommunen och kommunala bolag

Delårsrapport Januari-augusti 2013 Prognos för 2013 Sundsvalls kommun Sammanställd redovisning Kommunen och kommunala bolag Delårsrapport Januari-augusti 2013 för 2013 Sundsvalls kommun Sammanställd redovisning Kommunen och kommunala bolag Delårsrapport januari-augusti 2013 Innehåll 3 UPPFÖLJNING AV KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL 5

Läs mer

Delårsrapport 2013 Fastställd av Kommunfullmäktige 2013-10-30, 107

Delårsrapport 2013 Fastställd av Kommunfullmäktige 2013-10-30, 107 Delårsrapport 2013 Fastställd av Kommunfullmäktige 2013-10-30, 107 Innehållsförteckning INLEDNING... 2 KOMMUNMÅL... 3 Trygg och säker uppväxt God folkhälsa Trygg och värdig ålderdom Attraktiv bostadsort

Läs mer

Årsredovisning 2009. Hjo kommun. Årsredovisning. Hjo kommun

Årsredovisning 2009. Hjo kommun. Årsredovisning. Hjo kommun Årsredovisning Hjo kommun Årsredovisning Hjo kommun Organisationsskiss Kommunfullmäktige Miljö och bygglovnämnd Valnämnd Överförmyndare i samverkan¹ Revsion Kollektivtrafiknämnd² Kommunstyrelsen Barn och

Läs mer

ORSA KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2011

ORSA KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2011 ORSA KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2011 Hit gick skattepengarna 2011 100 kr i skatt till Orsa kommun fördelades så här 2011 2010 28,10 kr 29,57 kr Äldre- och handikappomsorg 20,64 kr 21,27 kr Grundskola och fritidsverksamhet

Läs mer

Västerviks kommun årsredovisning 2014

Västerviks kommun årsredovisning 2014 Västerviks kommun årsredovisning 2014 Beslutad i kf 2015-03-23 Intäkter Avgifter 14,4 % Reavinster 0,4 % Skatter och bidrag 85,2 % Så här används kommunens pengar gymnasieskola och vuxenutbildning 8,7

Läs mer

2005-01-01-2005-08-31

2005-01-01-2005-08-31 Ekonomikontoret 2005-01-01-2005-08-31 2005 är tuppens år 2005-10-06 K:\EKON\DELARRAP\Delr 2005\05FRAM.DOC FLENS KOMMUN DELÅRSRAPPORT INNEHÅLLSFÖRTECKNING... Sid Förvaltningsberättelse, ekonomisk översikt...1

Läs mer

Delårsbokslut/årsprognos 2014

Delårsbokslut/årsprognos 2014 Tjänsteskrivelse Sida 1(2) Kommunledningsförvaltningen Morgan Persson,0550-88024 morgan.persson@kristinehamn.se Datum 2014-09-02 Ks/2014:109 042 Bokslut/ekonomiuppföljning Delårsbokslut/årsprognos 2014

Läs mer

ÅRSBUDGET 2006 FLERÅRSPLAN 07-08. och. 2006 är hundens år. K:\EKON\Budarb06\Budgetdok BB försl 050530\Förstasida BB budget 2006.

ÅRSBUDGET 2006 FLERÅRSPLAN 07-08. och. 2006 är hundens år. K:\EKON\Budarb06\Budgetdok BB försl 050530\Förstasida BB budget 2006. ÅRSBUDGET 2006 och FLERÅRSPLAN 07-08 2006 är hundens år K:\EKON\Budarb06\Budgetdok BB försl 050530\Förstasida BB budget 2006.doc Budget 2006/flerårsplan 2007-2008 Innehållsförteckning Sid Sammandrag...

Läs mer

Mål och budget 2013-2015. Fastställd av Kommunfullmäktige 2012-09-19, 109

Mål och budget 2013-2015. Fastställd av Kommunfullmäktige 2012-09-19, 109 Mål och budget 2013-2015 Fastställd av Kommunfullmäktige 2012-09-19, 109 Innehållsförteckning Mål och budget i korthet 2 Inledning 3 Vision 2025 5 Budgetförutsättningar 6 Kommunfullmäktiges vägledningsdebatt

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING... Sid. Förvaltningsberättelse, ekonomisk översikt... 1. Resultatprognos helår...22. Driftredovisning...23

INNEHÅLLSFÖRTECKNING... Sid. Förvaltningsberättelse, ekonomisk översikt... 1. Resultatprognos helår...22. Driftredovisning...23 Delårsrapport 2010 FLENS KOMMUN DELÅRSRAPPORT INNEHÅLLSFÖRTECKNING... Sid Förvaltningsberättelse, ekonomisk översikt... 1 Resultatprognos helår...22 Driftredovisning...23 Investeringsredovisning...24 Resultaträkning...25

Läs mer

Delårsrapport 1 Jan - apr 2015

Delårsrapport 1 Jan - apr 2015 Delårsrapport 1 Jan - apr 2015 Lulebo AB Bioenergi i Luleå AB 91% Luleå Energi Elnät AB 100% Lulekraft AB 50 % Luleå kommun koncernorganisation Kommunrevision Kommunfullmäktige E-nämnden 2015-01-01 Kommunledningsförvaltning

Läs mer

Delårsrapport 1 2012

Delårsrapport 1 2012 Delårsrapport 1 2012 januari - april Sammanfattning 3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sjöbo i världen 4 Hushållning och kvalitet 10 Kommunstyrelsens uppsikt över nämnder, förbund och bolag 15 Ekonomi 20 Personalresursen

Läs mer

Färgelanda kommun. delårsrapport

Färgelanda kommun. delårsrapport Färgelanda kommun delårsrapport 2006 Innehållsförteckning Redovisning av kommunen och kommunkoncernen Kommentarer delårsbokslut.......................... 1 Kommunfullmäktige................................

Läs mer

Preliminär Budget 2015 ekonomisk planering 2016-2017 visioner, prioriteringar och resurser

Preliminär Budget 2015 ekonomisk planering 2016-2017 visioner, prioriteringar och resurser Preliminär Budget 2015 ekonomisk planering 2016-2017 visioner, prioriteringar och resurser Fastställd av kommunfullmäktige 2014-06-30 124 2 Innehåll INLEDNING... 5 EKONOMISKA MÅL 2015-2017... 5 VISION

Läs mer

Nr Ärendemening. REVIDERAD KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl.

Nr Ärendemening. REVIDERAD KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. REVIDERAD KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Kommunfullmäktige Tid och plats: Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2013-10-30 18.00 i Eventsalen, Koordinaten. Mayvor Lundberg

Läs mer

Budget för år 2013 med utblick 2014-2016

Budget för år 2013 med utblick 2014-2016 Budget för år 2013 med utblick 2014-2016 Katrin Thoor, 0531-52 60 38 katrin.thoor@bengtsfors.se TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2012-10-23 1(40) Budget för år 2013 (2014-2016) v:\klk\gemensam\tjänsteskrivelser\2012\kommunstrateg

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Årsredovisning 2013 Innehållsförteckning År 2013 i korthet... 2 Kommunstyrelsens ordförande... 3 Förvaltningsberättelse Allmän översikt... 4 Målområden... 7 Ekonomiskt utfall och ställning i korthet...

Läs mer

2007 2006 2005 2004 2003 ALVESTA KOMMUN Antal invånare 31 dec 18 776 18 741 18 684 18 865 18 879 Årlig förändring 35 57-181 -14-51

2007 2006 2005 2004 2003 ALVESTA KOMMUN Antal invånare 31 dec 18 776 18 741 18 684 18 865 18 879 Årlig förändring 35 57-181 -14-51 Alvesta under fem år 2007 2006 2005 2004 2003 ALVESTA KOMMUN Antal invånare 31 dec 18 776 18 741 18 684 18 865 18 879 Årlig förändring 35 57-181 -14-51 Kommunens skattesats (total kommunal skattesats 2006

Läs mer