SALA KOMMUN DELÅRSRAPPORT MED HELÅRSPROGNOS

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SALA KOMMUN DELÅRSRAPPORT MED HELÅRSPROGNOS 2008-07-31"

Transkript

1 SALA KOMMUN DELÅRSRAPPORT MED HELÅRSPROGNOS

2 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse viktiga händelser 1 allmän översikt 2 ekonomisk översikt 3 personal 7 måluppfyllelse 9 drift- och investeringsredovisning 16 Sid Resultat- och balansräkning 17 Kassaflödesanalys 19 Noter 20 Redovisningsmodell och redovisningsprinciper 24 Sammanställd redovisning 25 Bilaga Nämndernas egna kommentarer

3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE viktiga händelser Viktiga händelser Arbetet med Sala kommuns strategiska styrmodell pågår. Målet att få en tydlig struktur och hög aktualitet i kommunens styrdokument, är nu delvis verkställt genom fastställandet av huvudbegrepp och beslutsnivåer för styrdokument. Nu återstår arbetet med att strukturera befintliga dokument enligt beslut, samt att tydliggöra detta för hela organisationen. Arbetet med näringslivsutveckling pågår. Permanentandet av FöretagarCentrum är nu inne i en utvecklingsprocess. Satsningen på centrumutveckling pågår. Sala centrum har potential för att återta en framskjuten plats när det gäller handel. En utvecklingsgrupp bestående av representanter från FöretagarCentrum, Sala kommun, Handlare i Sala och Fastighetsägare i Sala arbetar nu i enlighet med ett framtaget handlingsprogram för utveckling av Sala centrum. Planeringsarbetet med Östra Kvarteren fortgår, parallellt utreds utvecklingen för Lärkans sportfält. Kommunstyrelsens förvaltning tillsammans med Vård- och omsorgsförvaltningen har fått i uppdrag att utreda möjligheterna och konsekvenserna av ett gemensamt huvudmannaskap med mandat och ansvar för verkställighet av omsorg och sjukvård i samhällets regi i Sala. Sala kommun deltar i Energimyndighetens program Uthållig kommun. Programperioden är och fokuserar på energifrågor. Projekten kommer att handla om energibesparing i fastigheter (SHE, TKF och Salabostäder AB blir intressenter). Det finns även idéer om intressanta projekt kring skolan och där framförallt rörande transporter. Sala kommun kommer vara pilotkommun för ett projekt som företaget Pondra driver, med bidrag från Energimyndigheten. Pondra har utvecklat ett it-verktyg där man kan mäta hållbarhet, främst fokuserat på klimatfrågan. Nu vill man använda Sala som pilotkommun för att göra verktyget Sala anpassat. Projektet kommer att pågå under 1,5 år. 1

4 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE allmän översikt Kommunens ekonomi några år framåt Tillväxttakten har dämpats och inflationen har stigit vilket påverkar och kommer att påverka kommunens ekonomi. Den positiva utvecklingen på arbetsmarknaden har bidragit till den relativt kraftiga skatteunderlagsökningen under några år. Skatteunderlagsökningen dämpas nu vilket innebär att tidigare prognoser över skatteinkomsterna reviderats ned. Statsbidragen är inte värdesäkrade vilket innebär risk för att ekonomin urholkas. Detta innebär att den tidigare positiva resultatutvecklingen dämpas de kommande åren. De demografiska förändringarna framförallt inom skolans och omsorgens verksamheter kommer att påverka kommunens ekonomi framförallt de närmast kommande åren. En strikt ekonomisk anpassning är nödvändig för att bidra till att klara kommunens resultatutveckling enligt fastställda finansiella mål. Kommunens budgeterade investeringsvolym är hög i år och kommande år vilket påverkar verksamhetsutrymmet genom avskrivningar och kostnader för finansiering. Den redovisade investeringstakten i år och tidigare år är och har varit betydligt lägre än budgeterat vilket ger en snedvridning av resultatutvecklingen och planeringsförutsättningarna. En tumregel för god ekonomisk hushållning är att resultatet ligger på 2 procent av skatter, bidrag och utjämning. Kommunen har för 2008 ett resultatmål på 2 procent. För att klara en god ekonomisk hushållning de kommande åren krävs en återhållsam kostnadsutveckling och värdesäkrade statsbidrag. Sala kommun ökade sin folkmängd med 34 personer under det första halvåret Folkmängden var per den sista juni personer. Folkmängden beräknas långsamt öka de kommande åren. Bostadsbyggandet har ökat. Planberedskap för framtida byggande har tillskapats vilket ger förutsättningar för ökad inflyttning i kommunen. 2

5 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE ekonomisk översikt Resultatutveckling Sala kommuns helårsprognos för 2008 pekar mot ett överskott på 4,0 mkr vilket är en försämring mot budget med 9,8 mkr. I resultatet ingår prognostiserade realisationsvinster med 1,5 mkr. Budgeten har minskats med 0,3 mkr i tilläggsbudget. Jämfört med månadsuppföljningen för maj kan en resultatförbättring noteras. Då pekade prognosen på ett underskott på 6,6 mkr. Delårsresultatet visar ett överskott på 5,5 mkr vilket är en försämring med 17,0 mkr jämfört med 2007 års delårsresultat. 6,2 Resultatutveckling, mkr Bokslut , Prognos ,4 20, , Resultatutvecklingen har varit positiv större delen av tjugohundratalet. Under 2008 har tillväxttakten dämpats, inflationen ökat. Detta tillsammans med ej värdesäkrade statsbidrag kommer att påverka resultatutvecklingen negativt. Balanskrav Balanskravet innebär att resultatet måste vara positivt, intäkterna ska vara högre än kostnaderna. Både delårsresultatet och helårsprognosens resultat uppfyller balanskravet. Balansutredning Årets resultat 5,5 4,0 Realisationsvinst 0,0 1,5 Justerat resultat 5,5 2,5 Finansiella mål Kommunfullmäktige har för 2008 fastställt följande finansiella mål: - Resultatmål: årets resultat ska uppgå till minst 2% av skatteintäkter, statsbidrag och utjämning - Nettokostnadsandel: nettokostnadernas andel av skatteintäkter, statsbidrag och utjämning ska inte överstiga 98% - Soliditet: soliditeten (eget kapital/totala tillgångar) ska inte understiga 40% - Investeringar: investeringarna ska huvudsakligen finansieras med egna medel. Helårsprognos Det prognostiserade överskottet 4,0 mkr motsvarar 0,4% i resultatmål. Målet har inte uppnåtts. 4 Nettokostnadsandelen är 98,8%. Målet har inte uppnåtts. Soliditeten prognostiseras till ca 50,0%. Målet har uppnåtts. Investeringar: upplåningen är prognostiserad till 34,0 mkr. Delårsbokslut Periodens resultat uppgår till 1,0%. Målet har därmed inte uppnåtts. Nettokostnadsandelen är 98,4%. Målet har inte uppnåtts. Soliditeten uppgår till 48,9%. Målet har uppnåtts. Investeringar: Ingen upplåning har skett under perioden. Målet har uppnåtts. Nettokostnader, skatteintäkter, bidrag och utjämning Verksamhetens nettokostnader prognostiseras öka gentemot budget med 3,7 mkr till 928,0 mkr. Nettokostnadsandelen, nettokostnadernas andel av skatteintäkter, bidrag och utjämning ligger på 98,8% vilket är högre än den budgeterade nettokostnadsandelen. Skatteintäkter, bidrag och utjämning prognostiseras gentemot budget sammantaget minska med 7,7 mkr till totalt 939,5 mkr. Skatteintäkterna har minskat med 7,6 mkr beroende på minskat skatteunderlag. Bidrag och utjämning har minskat med 0,1 mkr. Verksamhetens nettokostnader har per den sista juli ökat med 8,2% medan skatter, bidrag och utjämning har ökat med 4,9% jämfört med Nettokostnadsandelen är 98,4%. Finansnetto Finansnettot beräknas i helårsprognosen förbättras med 1,6 mkr. Finansnettot uppgår till -7,5 mkr Pensioner Pensionerna beräknas i helårsprognosen minska med 0,5 mkr. Upplysningar om pensionsförpliktelser, mkr inkl löneskatt Avsatt till pensioner 21,2 23,0 Ansvarförbindelser 460,8 540,9 Finansiella placeringar 0,0 0,0 Summa 482,0 563,9 De totala pensionsförpliktelserna för kommunens anställda uppgår till 563,9 mkr. 3

6 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE ekonomisk översikt God ekonomisk hushållning Enligt kommunallagen ska kommunerna redovisa mål som främjar god ekonomisk hushållning. De finansiella målen syftar till att främja god ekonomisk hushållning ur det finansiella perspektivet. Hur verksamhetsmålen som främjar god ekonomisk hushållning ska se ut, formuleras är under diskussion i många av landets kommuner. Lagstiftarna menar att verksamhetsmål som främjar god ekonomisk hushållning måste arbetas fram genom erfarenhet och praxis och menar att bedömningarna vilka mål som främjar god ekonomisk hushållning kan variera i kommunerna. Sala kommun deltar i ett jämförelseprojekt mellannyckeln som bla kan bidra till att få fram verksamhetsmål som främjar god ekonomisk hushållning. Driftbudgetens utfall Driftredovisning helårsprognos, mkr Nämnder/styrelse, mkr Budget Prognos Avvik. Kommunstyrelsen - kommunstyrelsens förvaltning 56,0 55,7 0,3 - räddningstjänsten 18,8 18,9-0,1 Tekniska nämnden 36,6 35,5 1,1 Bygg- och miljönämnden 10,7 10,9-0,2 Revisionen 0,7 0,7 0,0 Kultur- och fritidsnämnden 31,7 31,7 0,0 Överförmyndaren 3,5 3,1 0,4 Skolnämnden 323,1 323,1 0,0 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 109,6 120,2-10,6 Vård- och omsorgsnämnden 343,2 343,4-0,2 Summa 933,9 943,2-9,3 Helårsprognosen pekar mot ett underskott på 9,3 mkr. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden redovisar ett underskott på 10,6 mkr och tekniska nämnden ett överskott på 1,1 mkr. De övriga nämndernas avvikelser är av mindre omfattning. I delårsredovisningen redovisas en snittförbrukning av budget på 58,6%. I 2007 års delårsredovisning var förbrukningen 56,3%. Kommunstyrelsens förvaltning Förvaltningen redovisar ett överskott på 0,3 mkr. Verksamheterna kommunchef och kanslienhet redovisar underskott medan verksamheterna ekonomikontor, personalkontor och planering och utveckling redovisar överskott. Det är främst personalkostnader, gemensamma förvaltningskostnader, utredningskostnader, kompetensutvecklingskostnader och diverse intäkter som påverkat överskottet. Tekniska nämnden Tekniska nämnden redovisar ett överskott på 1,1 mkr. Miljö- och naturvårdsverksamheten och trafikverksamheten redovisar överskott. Planerade utbildningsinsatser för nämnden framflyttas. Planerat underhåll av lokaler och asfaltsunderhåll har minskats. VA-verksamheten går mot ett nollresultat. Bygg- och miljönämnden Bygg- och miljönämnden redovisar ett underskott på 0,2 mkr. Bostadsanpassningen kommer att redovisa underskott. Verksamheterna på enhetsnivå följer budget och prognosen är att det inte kommer att bli någon negativ avvikelse. Nämnden har tagit fram en åtgärdsplan på besparingar som ska genomföras under året. Skolnämnden Nämnden redovisar ett nollresultat vilket kräver stor restriktivitet med vikarietillsättningar, inköp och andra utgifter. Kommande år ser dock situationen betydligt mer ansträngd ut, då löneökningar och andra kostnadsökningar främst inom förskolan, men också ombyggnationer av köken allt mer urholkar ekonomin. Utöver de anpassningar som måste göras med anledning av minskade elevtal, behöver nedskärningar av personalen i skolorna genomföras. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Nämnden redovisar ett underskott på 10,6 mkr. Personalkostnaderna för lärarna har överstigit budget vilket orsakats av att anpassningen till det lägre antalet elever i åk 1 inte kommer att få effekt förrän under ht 08. Antalet elever inom gymnasiesärskolan läsåret 07/08 ökade kraftigt och denna tendens fortsätter läsåret 08/09 vilket lett till 4

7 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE ekonomisk översikt att flera lärare och instruktörer behövts. En stor del av ökningen bestod av elever från Sala kommun, något som inte följdes av ett ökat anslag. Därtill kommer oförutsedda kostnader pga den påbörjade men sedan avbrutna svinhusnedläggningen. Andelen elever som går hos andra skolanordnare, nu när även möjlighet till frisök till andra kommunala skolor föreligger, har ökat, vilket starkt bidrar till underskottet i delårsbokslutet. Vård- och omsorgsnämnden Nämndens helårsprognos pekar på ett nettounderskott på -150 tkr och baseras bl a på nu kända placeringar, vilket gör den mycket osäker. Förvaltningen erhöll ett anslag på 4850 tkr till helårsdrift (ej hyra) av ett nytt strukturboende för personer med särskilda behov. Boendet beräknas vara igång from december 2008 vilket gör att nämndens egentliga underskott istället är 4100 tkr. Nämndernas budgetavvikelser, mkr Bokslut , Prognos ,7 9,2 10, , , Nämndernas budgetavvikelser har varierat under åren. Tendensen 2008, ett kraftigt underskott påverkar resultatutvecklingen markant och bidrar till att resultatmålet inte kan uppfyllas. Investeringar Investeringsredovisning helårsprognos, mkr Nämnder/styrelse, mkr Budget Prognos Avvik. Kommunstyrelsen - kommunstyrelsens förvaltning -3,0-3,0 0,0 - räddningstjänsten 2,7 1,7 1,0 Tekniska nämnden 98,1 79,1 19,0 Kultur- och fritidsnämnden 0,1 0,1 0,0 Skolnämnden 3,6 3,6 0,0 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 5,4 5,4 0,0 Vård- och omsorgsnämnden 1,3 1,0 0,3 Summa 108,2 87,9 20,3 Helårsprognosen pekar på ett överskott på 20,3 mkr. Verksamhetens budgeterade investeringsvolym 86,8 mkr har i tilläggsbudget utökats med 21,4 mkr. Tekniska nämnden/kommunstyrelsen redovisar ett överskott på 19,0 mkr vilket är hänförligt till ett stort antal objekt. Bla kan nämnas Ringgatan, investeringar i skolfastigheter, senareläggning av objekt pga besparingsåtgärer. En del av överskottet kommer begäras överfört till Räddningstjänstens 1,0 mkr överskott beror på att en del av anslagen inte utnyttjats helt eller delvis. Nettoinvesteringarna per den sista juli uppgår till 26,4 mkr eller 24,4% av budget. Investeringar av större omfattning har skett på tekniska nämnden, 27,8 mkr. 5

8 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE ekonomisk översikt Nettoinvesteringar, mkr Bokslut , Prognos , ,9 46, Nettoinvesteringarna har markant ökat perioden De budgeterade investeringarna är oftast högre än redovisade investeringar i bokslut vilket innebär att avsevärda belopp förs över till kommande år i tilläggsbudget. Investeringarna påverkar verksamhetsutrymmet genom avskrivningar och finansiella kostnader. Nyckeltal/mått Bokslut Bokslut Bokslut Budget Prognos Årets resultat, mkr 20,8 26,0 24,2 13,8 4,0 Årets resultat som andel av skatteintäkter, bidrag och utjämning, % 2,5 3,0 2,7 1,5 0,4 Nettokostnader, mkr 801,3 835,7 871,7 924,2 928,0 - förändring från föregående år, % 3,5 4,3 4,3 6,0 0,4 Skatteintäkter, bidrag, utjämn, mkr 825,4 865,6 900,2 947,2 939,5 - förändring från föregående år, % 4,0 4,9 4,0 5,2-0,8 Nettokostnadsandel av skatteintäkter, bidrag och utjämning, % 97,1 96,5 97,3 97,6 98,8 Finansnetto, mkr -3,4-3,8-4,4-9,1-7,5 Nettoinvesteringar, mkr 45,0 65,0 67,0 86,8 88,0 6

9 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE personal Personal Antal årsarbetare Totalt antal medarbetare inom Sala Kommun var, vid halvårsskiftet 2008, 80 st fler än vid utgången av år Tillsvidare Visstidsanställda Totalt De stora förvaltningarna Barn- och Utbildning samt Vård- och Omsorgsförvaltningen har flest anställda. Antalet deltidsanställda är störst inom Vård- och Omsorgsförvaltningen. Traditionellt är kommunsektorn kvinnodominerad och Sala Kommun utgör inget undantag med 76 % kvinnor och 24 % män. Fördelningen bland de olika förvaltningarna är som följer; KSF BMF KFF TKF Kvinnor Män SKF UAF VOF RTJ Kvinnor Män Åldersfördelning Genomsnittsålder bland Sala Kommuns medarbetare fördelat per förvaltning ser ut som följer; KSF BMF KFF TKF Snittålder 52,8 44,2 43,2 43,0 SKF UAF VOF RTJ Snittålder 45,0 40,6 41,3 42,8 Arbetsmiljö; friskvård och sjukfrånvaro Friskvård Första halvåret 2008 har vi lagt mer pengar på arbete med förebyggande och tidiga insatser jämfört med tidigare år. Chefer har erbjudits kurser i Arbetsmiljö (se vidare under rubriken Kompetensutveckling nedan), Livsstilskurser har genomförts liksom tidiga insatser med förebyggande sjukpenning. Skolförvaltningen har infört ett sjukanmälningssystem som innebär att medarbetare får stöd och råd på ett tidigt stadium. En Hälsomässa kommer att arrangeras den 17 och 18 september i syfte att förmedla friskvårdskunskap och inspiration till besökare. Mässan genomförs i kommunens regi men är öppen för alla. I övrigt erbjuds alla medarbetare friskvård till ett värde motsvarande 1200 kr per år. Varje förvaltning avgör själv inriktning på sina friskvårdsaktiviteter. Sjukfrånvaro Sjukfrånvaron i Sala Kommun fortsätter att sjunka om än i minskad takt jämfört med tidigare. För perioden januari juni blev sänkningen 11 % vilket är en bra siffra i sammanhanget. Jämfört med andra kommuner ligger Sala lägre än de flesta. Sjukfrånvaro totalt ,25 11,56 8,47 6,30% 6,05% Kvinnor har högre sjukfrånvaro än män men siffran har sedan 2006 sjunkit med 2,3 procentenheter. Motsvarande siffra för män är en minskning med 0,2. För medarbetare över 30 år har minskningen av sjukfrånvaron fortsatt. Det är de yngre som stått för en årlig ökning (0,7 procentenheter sedan 2006). Dock är det denna grupp som är mest friska jämfört med övriga grupper. Antalet medarbetare som varit frånvarande på grund av sjukdom i mer än 60 dagar fortsätter att minska Sjukfrånvaro, > 60 dgr 74,50% 68,60% 63,60% Löner 2008 Årets lönerevision har genomförts med ett löneutfall om 6,5 % i genomsnitt med fördelningen: Kommunal 9,6 % och Tjänstemannakollektivet 4,5 %. OB/jour/beredskap utföll med en ökning om 5,5 % enligt centralt avtal. Arbete med lönekartläggning enligt Jämställdhetslagen från år 2006 pågår. Kompetensutveckling Åtta fördjupningskurser i systematiskt arbetsmiljöarbete för personalansvariga chefer har genomförts. För nytillträdda chefer kommer sådan 7

10 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE personal utbildning att erbjudas två gånger per år för att säkerställa kunskapsnivåer och Sala Kommuns delegationsordning. Kompetensutveckling för chefer i dialogverktyget FAS 05 har genomförts under våren Kompetensutveckling på respektive förvaltning planeras och hanteras utifrån respektive förvaltnings behov och förutsättningar. Personalförsörjning Kommunen har hittills inte haft några större problem med rekrytering av medarbetare till våra verksamheter. En kartläggning av personalbehovet till och med 2014 har påbörjats med anledning av kommande pensionsavgångar. Under perioden kommer 450 medarbetare att gå i pension vilket motsvarar 22 % av samtliga medarbetare. arbetsplatsträffar och på så sätt öka samverkan, delaktighet och trivsel. Sala Kommun som arbetsgivare Sala Kommuns personalidé uttrycker ambitionen att vara en attraktiv arbetsgivare. Alla medarbetares motivation, kompetens och servicekänsla är avgörande för verksamhetens resultat, kvalitet och konkurrensförmåga. Samma faktorer är också avgörande för trygga anställningar. En utvecklad arbetsgivarpolitik, som utgår från individen, fordras * dels för att vi ska uppfattas som en attraktiv arbetsgivare och * dels för att omvärlden och arbetslivet kräver ständiga förbättringar och anpassningar till nya lagar, avtal och nya konkurrenssituationer. Medarbetarsamtal Medarbetarsamtal enligt framtagen mall genomförs årligen med samtliga medarbetare inom kommunen. Samverkan Under 2007 har lokala kollektivavtal kring FAS 05, (Förnyelse, Arbetsmiljö, Samverkan) tecknats med alla personalorganisationerna i kommunen. Facklig samverkan och formerna för denna är under förändring. Under våren 2008 har alla chefer haft möjlighet att kompetensutveckla sig inom dialogverktyget som ett medel för att få ännu bättre 8

11 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE måluppfyllelse Verksamheternas måluppfyllelse För att tydliggöra kopplingen mellan av kommunfullmäktige beslutade mål och måluppfyllelse har nämnderna använt en enkel matris. Matrisen är indelad rubrikmässigt i Fokuserade mål Delmål/åtaganden Sala Ekokommun: Sala Ekokommun: De bärande idéerna och målen för energi- och klimatarbetet i Sala kommun som de redovisats i den av kommunfullmäktige antagna klimatstrategin skall ges genomslag i all kommunal verksamhet. Boendemiljöer skall planeras så att de skapar förutsättningar för gemenskap och kontakt mellan olika generationer och människor med olika bakgrund. De allmänna kommunikationerna och pendlingsmöjligheterna till och från Sala kommun skall förbättras för att få tillgång till en större och flexiblare arbetsmarknadsregion, bättre studiemöjligheter och ett bredare kultur- och fritidsutbud. De samhällsbetalda resorna skall genom samordning kunna utnyttjas mer flexibelt. De gröna näringarna ska tas tillvara för en långsiktigt hållbar utveckling lokalt. Miljökrav skall ställas vid all kommunal upphandling. Kommunen skall öka användningen av förnybara bränslen för såväl egna som köpta transporter. KSF skall aktualisera och modernisera Plan för Sala ekokommun alt. påbörja ett nytt översiktsplanearbete så att dokumentet utgör ett tillfredställande beslutsunderlag. KSF skall aktivt medverka i regional planering, samordning av infrastrukturfrågor och trafikplanering för att förbättra kommunikationerna till och från kommunen. Exempel på regionala frågor och samarbetsorgan är Länsstyrelsen, Västmanlands kommuner och landsting, Dalabanan, UVEN, Västmanlands Lokaltrafik, SJ, SAMTRAFIK, Mälardalsrådet m. KSF skall beakta aspekten hållbar utveckling inom all vår verksamhet. KSF skall vid all kommunal upphandling ta hänsyn till Sala kommuns klimatstatregi och i övrigt beakta de miljökrav som Sala Ekokommun har. KSF skall samordna och driva utvecklingsarbetet för Sala Ekokommun. KSF skall ta aktivt stöd i nätverket inom projektet Uthållig kommun för att effektivt och handlingsinriktat samordna insatser enligt klimatstrategins handlingsplan och de övriga fokuserade målen för Sala ekokommun. fokuserade mål, delmål/åtaganden och måluppfyllelse. I den verbala beskrivningen av måluppfyllelsen ska också konstateras om målet är uppfyllt, om målet delvis är uppfyllt eller om målet inte är uppfyllt. Måluppfyllelse Nytt konsortialavtal och uppdragsavtal är antaget med Västmanlands Lokaltrafik AB. Livsmedelsupphandlingen som nu är genomförd innehåller de krav man enligt LOU kan ställa på leverantörer. Agenda 21 nätverket arbetar nu med tydligare koppling till förvaltningschefsgruppen. Det leder till att utvecklingen inom området blir väl förankrad i hela organisationen. I höst kommer en ny tjänst att tillsättas, EU och hållbarhetssamordnare. Dennes uppdrag inom hållbarhetsområdet blir att samordna och driva projekten Uthållig kommun och Pondra Den lokala energiproduktionen skall stimuleras för att vi skall kunna medverka till ett hållbart samhälle, minskad sårbarhet och fler lokala arbetstillfällen. SALA KOMMUN SOM ARBETSGIVARE Sala kommun skall vara en bra arbetsgivare när det gäller anställningsvillkor, friskvård och rehabilitering. De anställda ska ges möjlighet att aktivt delta i arbetets planering och utformning för att därigenom ge bättre förutsättningar för att skapa en dynamisk arbetsplats med möjligheter att ta tillvara varje medarbetares kunskaper och förutsättningar. Alla anställda skall under planperioden erbjudas möjlighet till heltid, med rätt till deltid. Ett aktivt arbete skall bedrivas i samtliga förvaltningar för att minska antalet timanställda genom resursenheter, vikariepooler etc. Lika lön för likvärdigt arbete skall gälla i Sala kommun. Ett aktivt arbete kring arbetsmiljö, rehabilitering och samverkan ska bedrivas. Sala kommun som arbetsgivare: KSF skall vara en bra arbetsgivare och arbeta för att hela Sala kommun skall vara en bra arbetsgivare. Genom att arbeta vidare i enlighet med införandet av samverkansavtalet FAS 05 ges goda förutsättningar för alla anställda att aktivt delta i skapandet av dynamiska arbetsplatser med möjligheter att ta tillvara varje medarbetares kunskaper och förutsättningar. KSF skall fortsätta det pågående arbetet med åtgärder för att minska sjukfrånvaron, både kortoch långtidsfrånvaron. KSF skall tydliggöra arbetsmiljöarbetet och arbetsmiljöansvaret genom den gemensamma grund som finns i Sala kommuns arbetsmiljöpolicy. KSF skall arbeta med att vidareutveckla ledarskapet i hela organisationen genom kontinuerlig fortbildning. KSF skall fortsätta arbetet med att utveckla lönebildningsmodellen så att den upplevs som individuell, rättvis, jämställd och väl förankrad. KSF skall arbeta för att öka kunskapen och delaktigheten i att uppnå en säkrare arbetsmiljö för kommunal verksamhet. KSF skall arbeta för att hela organisationen Sala kommun sätter hälsomål i friskvårdsplaner för att nå målsättningen att alla anställda skall ha ett konditionsvärde som motsvarar arbetskraven. En utvecklingsprocess har pågått under våren när det gäller FAS 05 avtalets införande. Sjukfrånvaron fortsätter att minska. Utbildning inom arbetsmiljöområdet har pågått under våren. Gällande arbetsmiljödelegation har fastställts av de flesta nämnder. Arbetet med utveckling av lönebildningsmodellen pågår. Översyn av bestämmelser kring personalfrågor pågår parallellt. Ledarskapsutveckling sker i och med de utbildningsinsatser som görs inom arbetsmiljöområdet. Chefer i organisationen har även deltagit i extern ledarskapsutveckling. I och med de kvartalsvisa hälsorapporterna till KS finns god uppföljning av hälsoläget inom Sala kommun. Pågående utveckling av Flexite rapporteringssystem, bl.a. för att rapportera risker, tillbud och arbetsskador. 9

12 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE måluppfyllelse KOMMUNSTYRELSE Tillväxten i Sala kommun skall öka, genom att målmedvetet arbeta för att förbättra det lokala företagsklimatet och ta vara på företagens utvecklingsmöjligheter och vårt geografiska läge, så att vi kan utveckla och trygga vår gemensamma välfärd. Kommunstyrelsens förvaltning: KSF skall upprätta en fördjupning av översiktsplanen, Plan för Sala stad, som ska utgöra ett planeringsunderlag för stadens framtida utveckling. Här ingår även att utveckla formerna för översiktsplanarbetet för att bättre kunna bedriva arbetet fortlöpande i ordinarie verksamhet. Arbetet med fördjupad översiktsplan för Sala tätort påbörjas. Aktiva insatser skall göras för att stimulera alternativa driftsformer, ex intraprenad, entreprenad och kooperativ, inom den offentliga verksamheten. Ett aktivt planarbete skall bedrivas för att skapa förutsättningar för ett ökat byggande av bostäder med olika upplåtelseformer och på olika orter i kommunen samt för att ta fram nya områden för näringsverksamhet. Kommunala fastigheter och kommunal mark som inte används för kommunens egne ändamål eller har ett strategiskt värde för framtiden ska försäljas. System för utvärdering och uppföljning skall utvecklas för att på så sätt säkerställa kvaliteten i den kommunala verksamheten. Tjänstegarantier skall införas gentemot kommunen invånare och företagare. KSF skall upprätthålla en god planberedskap genom framtagande av detaljplaner för bostäder och verksamheter. KSF skall genom tillskapande av en övergripande strategisk markverksamhet, skapa goda förutsättningar för att tillgodose kommunens behov av mark för bostäder och verksamheter, idag och för framtiden. KSF skall upprätta ett markförvärvsprogram för att bedöma kommunens behov av mark och fastigheter. Kommunala fastigheter och mark som inte används för kommunens egna ändamål eller har ett strategiskt värde för framtiden skall säljas. KSF skall genom en aktiv markförvaltning tillskapa en rimlig avkastning på kommunens markinnehav. KSF skall aktivt arbeta med framtagande av prognoser och statistik som ska ligga till grund för bostadsplanering och annan service till kommunmedborgarna. Exempel på statistik och prognoser för kommunens utveckling är arbetspendling, befolkningsutveckling, bostadsförsörjning. KSF skall aktivt samarbeta med byggföretag och exploatörer för att stimulera och öka byggandet i kommunen. KSF skall aktivt arbeta för att förbättra företagsklimatet i kommunen genom att förbättra ärende- och kontaktprocessen. KSF skall aktivt medverka i det externa arbetet för att Sala ska bli en säker och trygg kommun. KSF skall medverka till genomförandet av kommunens vision och fokuserade mål med effektiva informations-, kommunikations- och marknadsföringsinsatser av hög kvalitet. Där ingår att öka kännedomen om Sala kommun i riket som etableringsort, boendeort och besöksmål samt göra Information Sala känt som en naturlig kontaktyta för medborgarinformation och service. KSF skall arbeta för att öka den lokala identiteten och stoltheten genom att aktivt bidra till införandet av ett nytt varumärke för Sala. KSF skall i samverkan med lokala företagarorganisationer öka och förbättra kommunikationen med det lokala näringslivet samt genomföra aktiviteter som stödjer och främjar det lokala näringslivet. KSF skall bidra till att öka antalet turistbesök i Sala kommun och till Information Sala genom att marknadsföra och förmedla information om kommunens besöksmål, sevärdheter och aktiviteter. KSF garanterar inom besöksnäringen svar inom 24 timmar på mejlförfrågningar till receptionen och turistbyrån under vardagar. KSF skall arbeta med att utveckla metoder för uppföljning och utvärdering för att säkerställa kvalitén i den kommunala verksamheten. 10 Arbetet med fem arrendeplaner fortgår, bl.a. antas detaljplanen för Sandviken. God planberedskap beträffande nya bostäder skapas, bl.a. för enbostadshus på Ängshagen. Arbetet med övergripande strategisk markverksamhet har påbörjats. Bl.a. har formerna för en kommunal markstrategi påbörjats. Markstrategin beräknas vara klart under Försörjningsprogram för bostäder har påbörjats. Försörjningsprogram för verksamheter startar upp i höst. Befolkningsprognoser och underlag för bostadsförsörjningsprogram tas fram. Samverkan med kommunens förvaltningar utvecklas. Samarbete har inletts med byggföretag på Ängshagen. Arbete med företagsklimat sker under kommunchefens ledning. I ny organisationsmodell för ärende- och kontaktprocessen har Planeringsoch Utvecklingsenheten samordnarrollen Handlingsplan beträffande krishantering är framtagen men ej beslutad. Formerna för tillskapande av lokalt Trygghetsråd har beslutats. Arbete pågår med marknadsföringsbroschyr för tomtförsäljning vid Ängshagen. Struktur och layout av marknadsföringsfolder riktad till tomtkön samt andra intressenter av lediga tomter i Sala är framtagen. Arbete pågår med ett gemensamt varumärke för Sala, detta sker genom aktiv medverkan i forum och nätverk kring varumärkesarbetet Marknadsföring till utländska besökare sker genom kanalen First Stop Sweden. Enkätundersökning riktad till den lokala turismnäringen är genomförd, analys av svar samt återkoppling av resultaten. Periodiskt nyhetsbrev skickas till lokala turismnäringen. Svar ges inom 24 timmar under vardagar på mail och förfrågningar som inkommer till receptionen och turistbyrån.

13 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE måluppfyllelse Fokuserade mål Delmål/åtaganden Måluppfyllelse Räddningstjänsten Trygg och säker kommun Del av det kommunala ansvaret att minska olyckor Utfallet är bra utom beträffande antalet skogsbränder. Metrologiska orsaker som torka och åska kan inte förebyggas. Förmåga att utföra räddningsinsats Utryckning har skett på samtliga larm. Uppdragen har som förväntat utförts effektivt. Det finns inget känt fall där uppdraget misslyckats. Påkänningarna har tidvis varit stora men vår personal har som förväntat haft hög toleranströskel. Utföra aktiv samverkan i syfte att effektivt klara räddningsuppdrag. Flerstationsutryckning sker i egna kommuner och till grannkommuner i syfte att bästa möjliga insats skall ske. Vid 28 utryckningar har styrkorna biträtt varandra i egen organisation samt vid 12 tillfällen i annan kommun. Utföra tillsyn över anläggningarnas systematiska Helt uppfyllt enligt årsplanering. brandskyddsarbete. Aktivt bedriva utbildning och information inom brandförsvar och sjukvård. Fokuserade mål Tekniska nämnden Tkn mål 1 Sala silvergruvas damm- och vattensystem skall rustas upp, med bevarande av de kulturhistoriska värdena, för att vi därigenom ska förhindra dammgenombrott med åtföljande skador på natur, miljö och egendom. Delmål/åtaganden Tillsyn, reglering och säkring av dammanläggningar i gruvans vattensystem. Vasskärning för öppna vattenspeglar intill vägar, stråk, bebyggelse och bad samt för att säkra vattengenomströmning Framtagande av teknisk beskrivning för att klara erforderlig säkerhetsnivå för gruvans vattensystem, riskklassat som farlig verksamhet enligt LOU. Bevakning av möjlighet till ekonomiskt bidrag för upprustning och legalisering. Ca 1500 personer har hittills utbildats under 2008, fördelat på brandkunskap, temautb. i grundskolan, HLR/sjukvård och certifikat för Heta Arbeten. Måluppfyllelse Avverkning av träd växande i dammvallarna har utförts samt förstärkning av dammvallen vid Lisjön. Delårsmålet är uppfyllt. Tkn mål 2 Ett aktivt trafiksäkerhetsarbete skall bedrivas så att antalet trafikskadade i kommunen minimeras. Tkn mål 3 En aktiv förvaltning av kommunens verksamhetslokaler skall ske så att lokalerna utnyttjas på ett effektivt och för verksamheterna funktionellt och bra sätt. Ett aktivt arbete skall också ske för att hyra ut eller ge förslag om försäljning av lokaler som ej behövs för verksamheternas behov. Tkn mål 4 Den kommunala fordonsparken skall, i möjligaste mån, utgöras av miljövänliga enheter. Medverka till förbättringar vid övergångsställen och olycksdrabbade vägavsnitt. Säkerhet och trygghet i offentlig miljö skall främjas genom trafiksäkerhetsarbete, ljussättning, förnyelse av utrustning på gator, i parker och lekplatser. I kontakter med Vägverket och Länsstyrelsen aktivt arbeta för att Vägverket genomför en allmän upprustning av vägnätet i hela kommunen. Framtagande av plan för hur trafikföringen i innerstaden behöver anpassas mot parkeringsplatser och nya påfarter från Ringgatan, när den blivit byggd, och hur gatunätet på sikt behöver byggas om och utformas för att anpassas mot högsta hastigheten 30 km/h. Tillsammans med verksamheterna arbeta fram ett långsiktigt lokalbehovsprogram. Detta program används som ett verktyg till att nyttja befintliga lokaler, att hyra in lämpliga lokaler, att vid behov nyproducera lokaler och att försälja eller säga upp de lokaler som har strategiskt värde för framtiden. I takt med att fordons- eller maskinparken förnyas, köps det i första hand in enheter med drift på förnyelsebart bränsle och med högsta miljöklassning En omläggning av gångbanan på Aguéligatan för att få bort snubbelrisk är utfört. En plan för belysning i parker och vid gång- och cykelvägar är framtagen för att skapa en tryggare och trevligare tillvaro. Målet med omläggning av gångbanor kommer att fortgå löpande och kommer att ske i större omfattning efter utredning av tillgänglighetsgruppen. På grund av Ringgatans uteblivna ombyggnad så kommer detta mål inte att uppfyllas under den här VEP-perioden. Tillsammans med verksamheterna arbetar man aktivt med kommunens lokalbehovsprogram för att nå en långsiktighet och hållbarhet i lokalplaneringen, på så sätt kan de lokaler som ej behövs för kommunens egna verksamheter försäljas och hyresavtal kan sägas upp. Målet är delvis uppfyllt. De fordon som har upphandlats under delåret och uppfyller mål och åtaganden. Ekokommun mål 6 Miljökrav skall ställas vid all kommunal upphandling. Vid upphandling skall miljökrav ställas och utgöra prioriterat val. 11 All upphandling sker enligt kommunens uppställda miljökrav. Målet är uppfyllt.

14 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE måluppfyllelse Ekokommun mål 7 Kommunen skall öka användningen av förnybara bränslen för såväl egna som köpta transporter. Vid upphandling av transporter, entreprenörer eller egna fordon och maskiner skall drift med förnyelsebara bränslen efterfrågas och utgöra prioriterat val. De fordon som har upphandlats under delåret och uppfyller mål och åtaganden. Arb.givare mål 5 Ett aktivt arbete kring arbetsmiljö, rehabilitering och samverkan ska bedrivas. Fokuserade mål Bygg- och miljönämnden Ett förebyggande arbete skall bedrivas för att genom utbildningsinsatser, information och andra insatser höja kunnandet och kompetensen hos kommunmedborgare och kommunens företag i de frågor som ligger inom nämndens område. Det pågående arbetet i förvaltningen med att kvalitetssäkra verksamheten skall fortsätta, eftersom detta arbete stärker rättssäkerheten och förutsättningarna för likabehandling och ger en på alla sätt högre kvalitet framför allt i myndighetsutövningen. Ett aktivt arbete ska bedrivas kring arbetsmiljö, rehabilitering och samverkan samt fortsätta projektet Hälsofrämjande arbetsplats Delmål/åtaganden att vid nya tillsynsprojekt inleda med informationsmöten med syfte att höja kompetensen hos verksamhetsutövarna att utbildningsdagar ska anordnas för företag, organisationer och enskilda med syfte att höja kunskapen om bygg- och miljöfrågor. att skapa förutsättningar för ett bra arbetsklimat och en frisk personal att vara tillgänglig alla vardagar via de kanaler som kunden söker oss på att vår information ska vara enkel och tydlig Policy och handlingsplan mot sexuella trakasserier och trakasserier på grund av kön har arbetats fram. Planerade skyddsronder på arbetsplatserna har genomförts. Handlingsplaner för innevarande år har bevakats och lägesrapporterats i lokal samverkansgruppen. Samtliga enheter har genomfört utbildning i FAS05. Delårsmålet är uppfyllt. Måluppfyllelse Delvis uppfyllt Uppfyllt Delvis uppfyllt Uppfyllt Delvis uppfyllt, Pågående Rådgivningsarbetet skall ansluta till tankarna kring Sala ekokommun för att därigenom medverka till att sprida kunskap och information samt öka intresset kring hållbarhetsfrågorna bland kommuninvånarna. Sammanslagningen mellan Salas och Hebys byggoch miljöförvaltningar till en gemensam förvaltning har tre syften; ökad effektivitet, minskad sårbarhet, ökad kompetens. Fokus skall sättas på att uppnå dessa syften fullt ut Fokuserade mål Kultur- och fritidsnämnden Kulturkvarteret Täljstenen ska utvecklas till ett kultur- och informationscentrum där olika kulturyttringar ges utrymme Den kulturella mångfalden ska stimuleras och främlingsfientlighet motverkas. Hälso- och friskvårdsverksamheten med kulturella inslag ska ytterligare utvecklas med inriktning främst mot ungdomar, för att därigenom förbättra folkhälsan. att upparbeta arbetsrutiner för att höja förvaltningens kompetens och effektivitet att vara aktiv och drivande i kommunens AG 21 arbete att höja den totala kompetensen på förvaltningen för att minska sårbarheten att arbeta effektivt och rättssäkert inom alla förvaltningens ansvarsområden att ständigt förbättra oss så att kommuninvånarna och verksamhetsutövarna blir så nöjda som möjligt med vårt arbete att organisera verksamheterna så att ensamansvar ej längre uppstår Delmål/åtaganden Det fokuserade målet är inte nedbrutet i något delmål Arrangera kulturprogram Ge ungdomar tillgång tillmötesplatser där deras möjlighet till utflytande och delaktighet i verksamheten tas till vara. 12 Delvis uppfyllt, Pågående Uppfyllt Delvis uppfyllt, Pågående Uppfyllt, arbete med ständig förbättring Ej mätt Uppfyllt Måluppfyllelse Målet för 2008, etapp 3:sgenomförande, kommer inte uppfyllas Målet kommer att uppfyllas. Ung Kultur Möts är nu störst i Västmanland. Café House drivs tillsammans ned ungdomar. Ungdomslokalen fortsätter att utvecklas i nära samarbete med ungdomarna Caféverksamhet för invandrarungdomar pågår Målet kommer att uppfyllas Sala kommun är först i Sverige med att utveckla Hälsospåren. Hälsospåren uppmuntrar till fysisk aktivitet. RIK-skolan når samtliga lågstadieklasser Verksamheten Barnens hälsoklubb för kommunens treåringar är f o m 2008 permanentad Det preventiva antidrogarbetet fortsätter. Med intentionerna i Gemensam värdegrund inom det alkohol- och drogpreventiva området i Sala kommun som grund ska satsningen öka på att implementera tankarna i skolan, i föreningslivet och till föräldrarna

15 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE måluppfyllelse Föreningslivets roll i kultur- och fritidsarbetet ska stärkas. Arbetet med att konkretisera planerna på en idrottsanläggning med allvädersbanor på Lärkan ska intensifieras den ska bli ett verktyg i arbetet med att förbättra folkhälsan, i första hand för barn och ungdomar. Fokuserade mål Skolnämnden Ena ktiv dialog skall föras med de föräldrar som har barn i förskola/skola för att öka deras delaktighet i verksamheten. Eleverna i grundskolan skall nå en högre måluppfyllelse i ämnena, vilket även skall avspeglas i högre medelbetyg. Andelen behöriga att söka till gymnasiet skall öka till en nivå som är jämförbar med riksgenomsnittet. Kommunen skall visa en positiv inställning till och stor öppenhet för önskemål om att omvandla kommunala förskolor och skolor till friskolor och för tillkomsten även av andra former av friskolor Delmål/åtagande, med ledning av fullmäktiges fokuserade mål för Sala ekokommun Fokuserade mål Utbildnings-och arbetsmarknadsnämnden Flyktingar/invandrare ska inom högst tre år ha möjlighet till egen försörjning genom arbete eller studier I samarbete med föreningarna arbeta för att verksamheten ska organiseras med barns och ungdomars utvecklingsnivå som grund, så att varje individ, oavsett kön eller ålder, ges samma möjlighet att utveckla ett livslångt intresse för verksamheten I samarbete med Lokalförvaltarna projektera en idrottsanläggning med allvädersbanor på Lärkan Delmål/åtaganden Varje enhet skall kunna redovisa åtgärder som vidtas för att öka vårdnadshavares delaktighet i verksamheten. Andelen elever som når målen i svenska, engelska och matematik enligt nationella proven i skolår 5 skall öka. Andelen elever som når målen i svenska, engelska och matematik enligt nationella proven i skolår 9 skall öka. Andelen elever som är behöriga att söka gymnasieskola efter grundskolan skall öka. Andelen elever som lämnar grundskolan med fullständiga betyg skall öka. Det genomsnittliga meritvärdet i slutbetyget för eleverna skall öka på samtliga berörda enheter. Initiativ till olika former av friskolor skall erhålla ett aktivt stöd från nämnd och förvaltning. Samtliga förskolor och skolor skall senast 2008 ha erhållit eller påbörjat ett arbete, för att erhålla antingen utmärkelsen Skola för hållbar utveckling eller minst Grön flagg. Delmål/åtaganden 1. Genomföra introduktionsplanen för nyanlända till Sala kommun. 2. Fasta praktikplatser skapas med inriktning mot språk och yrkespraktik. 3. Handledare som tar emot flyktingar och invandrare i praktik vid offentliga och privata arbetsplatser skall erbjudas utbildning för detta. Målet kommer att uppfyllas RIK-skolan organiserar aktiviteter riktade till lågstadiet för att förbättra barnens livskvalitet. Verksamheten är ett samarbete med skolan och föreningslivet och bedrivs f o m hösten 2005 i 14 skolor Målet kommer inte att uppfyllas Måluppfyllelse Frågor kring enheternas åtgärder finns med i den mall som utformats för kvalitetsredovisningen för läsåret 2007/2008. Delmålet kommer att uppfyllas. Det finns ännu ingen sammanställning på förvaltningsnivå av de nationella proven. Måluppfyllelsen redovisas i kommunens kvalitetsredovisning för Målet är uppfyllt var en större andel Salaelever gymnasiebehöriga än riksgenomsnittet 2007, enligt förvaltningens egna preliminära beräkningar. Målet är uppfyllt. Dock ligger Sala enligt förvaltningens egna preliminära beräkningar något under riksgenomsnittet för Målet är inte uppfyllt, då alla enheter inte lyckats öka meritvärdet. Totalt sett i kommunen ökade det dock något, men ligger fortfarande under riksgenomsnittet för Det finns inget underlag för att mäta målet, då inga externa initiativ som kunnat pröva kommunens inställning till detta tagits. Dock har nämnden på förvaltningens rekommendation sagt ja till en ny kooperativ förskola. Målet utvärderas i kommunens kvalitetsredovisning för Flera enheter har dock under 2008 fått utmärkelsen Skola för hållbar utveckling. Måluppfyllelse 1. Semestertjänster för Sfi-lärarna har införts och planering för en heldagsversamhet under 46 veckor har påbörjats. För att klara detta har ytterligare en Sfi-lärare anställts. Denna lärare jämte en samordnare anställdes strax före sommaren. Dessa har först nu börjat arbeta med förverkligandet av delmålet. Målet kan därför inte anses helt uppfyllt. Ett hot mot måluppfyllelsen är lokalfrågan som motverkar en sammanhållen verksamhet som i sin tur är en förutsättning för att målet skall bli helt uppfyllt 2. En extra resurs som samordnare har anställts i juni. Därmed har vi mer resurser att arbeta för fler praktikplatser. Målet skall kunna uppfyllas under året. Målet är praktikplatser. 3. Målet är ännu inte uppfyllt. En planering av handledarutbildning är påbörjad och beräknas genomföras till hösten. 13

16 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE måluppfyllelse Kontakten mellan gymnasieskola/näringsliv/arbetsliv ska fördjupas för att bl a få en bättre och mer omvärldsanpassad planering av utbildningsutbud och för att få till stånd en flexiblare undervisning. Lärlingsutbildning skall erbjudas och utvärderas som en av flera möjligheter till yrkesutbildning. Eleverna ska få träning i entreprenörskap/företagande och ges möjlighet att delta i olika projekt. Antalet elever på Individuella programmen skall halveras genom ett bra samarbete grundskola gymnasium och genom insatser i gymnasieskolan. Skolan skall genom bättre kontakt med näringslivet/ yrkesråden planera utbildningens innehåll Lärande i arbete skall fortsätta inom måleri och intresset skall undersökas för andra smala utbildningar som t ex plåtslageri. Alla elever skall erbjudas att delta i Ung Företagsamhet ( UF). UF skall varje år bjudas in inför valet av projektarbete. Andelen elever som går det individuella programmet skall genom våra olika samarbetsprojekt; Bryggan och Dropin gradvis minska. 1, Förbättra utbildningens innehåll (kontinuerligt arbete) 2, Diplomerad gymnasieekonomer genom Stiftelsen för verklighets-baserat lärande (förberedelser pågår) 3, StartaTeknikcollege (förarbetet börjar HT08) 4, Starta Vård- och omsorgscollege (pågår) 5, Fördjupad diskussion på yrkesråden kring frågeställningen: Vad är en yrkesförberedd elev och vad är en yrkesfärdig elev (GY-11) 1, Fler bygginriktningar som Lärande i arbete, LIA (kontinuerligt arbete) 2, Lärlingsutbildning Detta är genomfört lå 07/08 I den mån gymnasieskolan kan påverka andelen IV elever pågår arbetet kontinuerligt. Samverkan med grundskolan kan utvecklas. Sala kommuns gymnasieskolor skall inte acceptera märken, kläder och symboler som kan förknippas med antidemokratiska värderingar. 1. Kontakten mellan gymnasieskola/näringsliv/arbetsliv ska fördjupas för att bl a få en bättre och mer omvärldsanpassad planering av utbildningsutbud och för att få till stånd en flexiblare undervisning. 3. Eleverna ska få träning i entreprenörskap/företagande och ges möjlighet att delta i olika projekt. 4. Ösby Västmanlands naturbruksgymnasium skall ha en ekologisk profil. Fokuserade mål Vård- och omsorgsnämnden Informationen till de äldre ska vara så tydlig att makten över den egna tillvaron ökar. Anhörigas och frivilligas resurser inom vården skall stödjas och utvecklas för att på så sätt berika vården och omsorgen. De äldres och de funktionshindrades behov av boende och omsorg skall vara en grund för kommunens planering, en samhällsplanering för alla. I skolans likabehandlingsplan och trivselregler skall framgå att varje individ skall respekteras. 1. Skolan skall genom bättre kontakt med näringslivet/ yrkesråden planera utbildningens innehåll. 3. Alla elever skall erbjudas att delta i Ung Företagsamhet (UF). UF skall varje år bjudas in inför valet av projektarbete. 4. Ösbys naturbruksprogram arbetar med en successiv övergång till ekologisk profil med hållbar utveckling. Åtaganden D Att tillsammans med landstinget anordna en gemensam information för alla kommuninnevånare de år man fyller 75 år. Å Förvaltningen kommer föreslå landstinget att genomföra en gemensam informationsinsats. Biståndsenheten som är vägen in för merparten av våra brukare ska utarbeta en rutin för tillgänglighet och service. D - Att förenkla brukarnas kontaktmöjligheter med nämndens olika verksamheter. D Att konkurrensutsätta äldreomsorgen genom att upplåta driften (max 100 platser) till annan aktör. Å Förvaltningen ska genomföra en upphandling. D - Att utvecklingen av daglig verksamhet verkställs utifrån nämnden redan beslutade mål. Å Dagliga verksamheter ska arbeta i enlighet med de uppsatta målen. D - Att antalet beslut som ej verkställts inom regelrätt tid är noll. Detta är genomfört VT08 1. P g a rektorsbytet har inga nya aktiviteter kunnat påbörjas. Skolan har dock på nytt varit representerad på de regionala branschrådens möten under våren 3. Av de tre UF-företag som drivits i åk 3 under året fick ett av företagen pris vid UFmässan i Västerås och därmed också möjlighet att delta vid Älvsjömässan Alla elever i åk 2 har under slutet av vårterminen fått information från UF (Ung Företagsamhet) om att starta företag. Hittills har sex elever nappat på idén 4. Arbetet med övergång till en ekologisk profil har inte kunnat vidareutvecklas under våren då övergång till egenproducerat foder, en mycket viktig del i ekologisk produktion, kräver investeringar i lokaler och utrustning. Beslutet om en utredning av svinproduktionen, utan direktiv avseende ekoprofil, leder till ytterligare förskjutning av en övergång. Måluppfyllelse Biståndsenhetens rutin för tillgänglighet och service har dokumenterats och implementerats i arbetsgruppen. Hemsidan omarbetad. Målet är uppfyllt. Anhöriga till brukare med personlig assistans bjuds in till planeringar/genomförandeplaner. Anhörigstöd kan fås genom demensteamet och stödpersonsorganisationen. Målet är delvis uppfyllt Nämndsbeslut taget. Arbete med att ta fram förfrågningsunderlag är påbörjat. Planering för nytt LSS-boende samt hur plats ska beredas i befintlig verksamhet. Utvecklingen av daglig verksamhet har påbörjats genom att utbildningsinsatser gjorts, verksamheten har analyserats, översyn av lokalbehovet, samarbete med FUB som även fungerat som remissinstans vad gäller analysen, samarbete påbörjat med särskolan. 14

17 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE måluppfyllelse Sociala insatser skall ges utifrån ett barnperspektiv i första hand. Sociala insatser skall alltid syfta till en möjlighet för individen att klara sig själv. Kvalitetsmål Varje brukare ska ha en individplan/genomförandeplan. Kontaktmannaskapet ska fungera fullt ut och vid behov ska varje brukare möta ett fungerande hemteam. Varje brukare ska ha rätt medicin utifrån ordination. Varje brukare ska få rätt nutrition. D Att samtliga beslut om sociala insatser skall bedömas utifrån barnkonventionen. Å Förvaltningen ska initiera att en kommunövergripande värdegrund gällande barnperspektivet utarbetas. I utredningar inom SoL, LSS och LVU skall barnperspektivet framgå. D Att antalet personer med försörjningsstöd skall från 1/1 till 31/ minska med 15 % genom erhållande av arbete/studier. Å Förvaltningen samverkar gällande vuxna med Arbetsförmedlingen och Arbetsmarknadsenheten. Förvaltningen ställer krav på att den som erhåller försörjningsstöd är aktivt arbetssökande och redovisar detta. Fortsatt arbete gällande åldergruppen år. D - Att från den 1/1 till den 31/ minska antalet institutionsplaceringar med 15 % genom främst behandling i det egna hemmet. Å Förvaltningen kommer att utveckla ytterligare behandlingsinsatser på hemmaplan. D Att från den 1/1 till den 31/ minska det totala sjuktalet till 7 %. Å Förvaltningen kommer att arbeta i enlighet med hälsoplanen i syfte att minska sjuktalen. D - Att fastställa kompetenskrav för ny personal för samtliga verksamheter. Å Förvaltningen ska fastställa formella kompetenskrav för olika befattningar. Diskussioner förs kring barnperspektivet i den mån finns i brukarens omgivning. Målet är uppfyllt. Värdegrundsdokumentet är inte framtaget. Målet är inte uppfyllt. BBiC som utredningsinstrument är infört inom IFO. Målet är uppfyllt. Försörjningsstödet har minskat med 8 % första halvåret. Målet ej uppfyllt. IFO samverkar med externa parter samt ställer krav på att klienten är arbetssökande. Ett metodråd finns. Fokuserat arbete kring åringar pågår. Målet är uppfyllt. Ny verksamhet Förstärkt boendestöd kommer att startas under hösten i syfte att minska antalet placeringar. Målet är delvis uppfyllt. Samverkan med AF kring personer som behöver arbetsträna. Friskvård erbjuds alla anställda. Friskplaner upprättas. Riktade insatser till personer med stor risk för framtida ohälsa. Målet delvis uppfyllt. Arbetet med att fastställa kompetenskrav för ny personal har påbörjats. Målet delvis uppfyllt. Måluppfyllelse Rutiner och blanketter har upprättats under våren. Utbildning har genomförts och arbetet beräknas vara klart under hösten. Målet är ej uppfyllt. Av antalet brukare inom äldreomsorgen (ÄO) med dagliga insatser har 93 % namngiven kontaktman. Inom omsorgen om funktionshindrade (FO) 100 %. Inom ÄO har samtliga verksamheter fungerande hemteam. Begreppet oklart inom FO. Målet är delvis uppfyllt. Arbetet kring att minska förekomsten av fel fortgår kontinuerligt. Målet är ej uppfyllt Dietist har projektanställts. Kartläggning av nattfasta och ev undernäring pågår inom särskilt boende, åtgärder sätts in vid behov. Målet är delvis uppfyllt. 15

18 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE drift- och investeringsredovisning Drift- och investeringsredovisning Driftredovisning Kostnader Intäkter Netto Redovisat Redovisat Budget Prognos Budget- Redovisat Redovisat Budget Prognos Budget- Redovisat Redovisat Budget Prognos Budget dec avvikelse dec avvikelse dec avvikelse Kommunstyrelsens förv Räddningstjänst Summa Ks Tekniska nämnden Bygg- och miljönämnd Revision Överförmyndaren Kultur- och fritidsnämnd Skolnämnden Utb o arbetsmarkn nämnd Vård- och omsorgsnämnd Summa Investeringsredovisning Utgifter Inkomster Netto Redovisat Redovisat Budget Prognos Budget- Redovisat Redovisat Budget Prognos Budget- Redovisat Redovisat Budget Prognos Budget dec avvikelse dec avvikelse dec avvikelse Kommunstyrelsens förv Räddningstjänst Summa Ks Tekniska nämnden Bygg- och miljönämnd Kultur- och fritidsnämnd Skolnämnden Utb o arbetsmarkn nämnd Vård- och omsorgsnämnd Summa Anm: I budgetbeloppet ingår förutom fullmäktigebudget, beslutad i november 2007, även tilläggsanslag, tilläggsbudget för 2087 utifrån 2007 års bokslut samt överförda investeringsanslag. 16

19 RESULTAT- OCH BALANSRÄKNING Resultaträkning (belopp i tkr) Bokslut Redovisat Redovisat Budget Prognos Avvikelse dec Verksamhetens intäkter Not Verksamhetens kostnader Not Avskrivningar Not Verksamhetens nettokostnader Skatteintäkter Not Generella statsbidrag och utjämning Not Finansiella intäkter Not Finansiella kostnader Not Resultat före extraordinära poster Extraordinära intäkter Extraordinära kostnader Årets resultat

20 RESULTAT- OCH BALANSRÄKNING Balansräkning (belopp i tkr) Bokslut Redovisat Redovisat TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Mark, byggnader och tekniska anläggningar Not Maskiner och inventarier Not Finansiella anläggningstillgångar Not Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Förråd Not Kortfristiga fordringar Not Kassa och bank Not Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Eget kapital Not därav årets resultat Avsättningar för pensioner Not Skulder Långfristiga skulder Not Kortfristiga skulder Not Summa skulder SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Panter och ansvarsförbindelser Panter och därmed jämförliga säkerheter Pantbrev Ansvarsförbindelser Pensionsförpliktelser Not Övriga ansvarsförbindelser Borgensåtaganden Kommunens företag Förlustansvar för egnahem och småhus med bostadsrätt Kommunen har pensionsutfästelser åt Sala-Heby Energi AB och Västmanlands Avfalls AB 18

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport* Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2007 Anders Hägg Frida Enocksson Jonas Eriksson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...5

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Övertorneå kommun Anna Carlénius Revisionskonsult Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Månadsuppföljning. Maj 2012

Månadsuppföljning. Maj 2012 A Månadsuppföljning Maj 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 31 maj 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för 2011

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnd. Nämndsbudget 2012-2014

Vård- och omsorgsnämnd. Nämndsbudget 2012-2014 Nämndsbudget 2012-2014 Innehållsförteckning LÅNGSIKTIG HÅLLBAR UTVECKLING... 3 VÄRDEGRUND... 3 BRUKARE... 4 VISION... 4 VERKSAMHETSIDÉ... 4 ÖVERGRIPANDE BRUKARMÅL... 4 PERSONAL... 6 VISION... 6 VERKSAMHETSIDÉ...

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2009

Granskning av årsredovisning 2009 Revisionsrapport 2010-04-16 Bert Hedberg, certifierad kommunal revisor Oscar Hjelte Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...4 2.3 Bakgrund...4 2.4 Revisionsfråga och metod...4 3 Granskningsresultat...5

Läs mer

Delårsrapport 31 augusti 2011

Delårsrapport 31 augusti 2011 Datum 29 september 2011 Till Revisionen Från Susanne Svensson Angående Granskning av delårsrapport 31 augusti 2011 1 Inledning 1.1 Syfte På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har vi översiktligt

Läs mer

Personalpolitiskt program 2009

Personalpolitiskt program 2009 Personalpolitiskt program 2009 Antaget av kommunfullmäktige 2009-02-25 8 2 PERSONALPOLITISKT PROGRAM I VÅRGÅRDA KOMMUN Vårgårda kommuns personalpolitiska program är ett övergripande idé- och styrdokument

Läs mer

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Inledning Kommunfullmäktige har beslutat om kommunledningsmål för planeringsperioden 2008-2011 i form av kommunövergripande mål som gäller för all verksamhet

Läs mer

Revisionsrapport. Räddningstjänsten Östra Blekinge. Granskning av årsredovisning 2011. Yvonne Lundin. Mars 2012

Revisionsrapport. Räddningstjänsten Östra Blekinge. Granskning av årsredovisning 2011. Yvonne Lundin. Mars 2012 Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2011 Yvonne Lundin Räddningstjänsten Östra Blekinge Mars 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 1 2.1 Bakgrund 1 2.2 Revisionsfråga och metod

Läs mer

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige Delårsrapport April Kommunfullmäktige Förvaltningsberättelse Delårsbokslut Resultatanalys Periodens resultat uppgår till 25,2 mkr, vilket även var resultatet motsvarande period föregående år. Verksamhetens

Läs mer

Revisionsrapport. Piteå kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor. Johan Lidström

Revisionsrapport. Piteå kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor. Johan Lidström Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2011 Piteå kommun Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Johan Lidström Mars 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy. Inledning

Arbetsmiljöpolicy. Inledning 2014-07-17 1(6) Antagen i kommunfullmäktige 83 2013-08-22 Ansvarig Personalenheten Inledning I det här dokumentet presenteras den kommunövergripande policyn samt en kortfattad presentation av de underliggande

Läs mer

Månadsuppföljning. April 2012

Månadsuppföljning. April 2012 A Månadsuppföljning April 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 30 april 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv samt avsättning till resultatutjämningsreserv för åren 2010-2012

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv samt avsättning till resultatutjämningsreserv för åren 2010-2012 4 november 2013 KS-2013/1409.189 1 (9) HANDLÄGGARE Ralph Strandqvist 08-535 302 59 ralph.strandqvist@huddinge.se Kommunstyrelsen Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv samt

Läs mer

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Strängnäs kommun. Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2012

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Strängnäs kommun. Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2012 Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna Strängnäs kommun Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2012 Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING... 3 2 INLEDNING... 5 2.1 Bakgrund... 5

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2007-08-31

Granskning av delårsrapport 2007-08-31 Granskning av delårsrapport 2007-08-31 Granskningsrapport 1/2007 Oktober 2007 Ernst & Young AB Per Pehrson Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING...3 2 INLEDNING...4 2.1 Syfte... 4 2.2 Metod... 4 2.3 Avgränsningar...

Läs mer

Utbildningsnämnden Nämndsbudget 2014-2016

Utbildningsnämnden Nämndsbudget 2014-2016 Nämndsbudget 2014-2016 Innehållsförteckning LÅNGSIKTIG HÅLLBAR UTVECKLING... 3 VÄRDEGRUND... 3 BRUKARE... 4 VISION... 4 VERKSAMHETSIDÉ... 4 ÖVERGRIPANDE BRUKARMÅL... 5 PERSONAL... 5 VISION... 5 VERKSAMHETSIDÉ...

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) 12000 Antal äldre, historik och prognos (antal) 3000 11900 2500 11800 11700 2000 1500 1000 80 år- 65-79 år 11600 500 11500 20022003200420052006200720082009201020112012

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2010

Granskning av årsredovisning 2010 2010 Revisionsrapport April 2011 Karin Jäderbrink Matti Leskelä Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning... 4 2.1 Bakgrund... 4 2.2 Revisionsfråga och metod... 4 3 Granskningsresultat...

Läs mer

Bokslutsprognos 2013-10-31

Bokslutsprognos 2013-10-31 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell/Maria Åhström Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2013-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt mål och budget för år 2013

Läs mer

Lerums Kommun. Granskning av bokslut 2010-12-31 2011-03-17 "%M =U ERNST ÅYOUNG. Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna

Lerums Kommun. Granskning av bokslut 2010-12-31 2011-03-17 %M =U ERNST ÅYOUNG. Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna LERUMS KOMMUN Sektor hfrasupporr 2011-03-17 "%M /Vendetyp Lerums Kommun Granskning av bokslut 2010-12-31 =U ERNST ÅYOUNG Qualityln Everything We

Läs mer

Budget 2005. Resultaträkning Budget 2005 Budget 2004 Bokslut 2003 Verksamhetens nettokostnader -435,0-432,1-421,0

Budget 2005. Resultaträkning Budget 2005 Budget 2004 Bokslut 2003 Verksamhetens nettokostnader -435,0-432,1-421,0 Budget 2005 De senaste årens goda tillväxt avseende kommunens skatteintäkter har avstannat. Bidragen från kostnadsutjämningssytemen har minskat, dock har de statliga bidragen ökat. Samtidigt har kommunens

Läs mer

VAD ÄR FAS? MEDARBETARINFLYTANDE FÖR BÄTTRE

VAD ÄR FAS? MEDARBETARINFLYTANDE FÖR BÄTTRE Samverkan FAS VÄRDEGRUND Kommunens värdegrund är ett förhållningssätt som genomsyrar allt vi gör i vårt arbete. Alla ska behandlas rättvist, våra relationer ska kännetecknas av öppenhet och gott bemötande.

Läs mer

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi?

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Så gick det för Håbo 2010 Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010 Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Uppfyllde kommunen sina mål? Detta är en sammanfattning

Läs mer

Uppföljning April 2014 Bilaga KS 2014/48/4

Uppföljning April 2014 Bilaga KS 2014/48/4 1 Sammandrag beräknad avvikelse Driftbudget Uppföljning April 2014 Bilaga KS 2014/48/4 Prognosutveckling per månad, Beräknad Årsbudgetavvikelse Nämnd Jan Feb Mars April Maj Aug Sept Okt Nov Årsbudget 2014

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2012

Granskning av årsredovisning 2012 www.pwc.se Caroline Liljebjörn 6 maj 2013 Granskning av årsredovisning 2012 Räddningstjänstförbundet Emmaboda- Torsås Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2.

Läs mer

Arbetsmiljö- policy för Hofors kommun

Arbetsmiljö- policy för Hofors kommun Arbetsmiljö- policy för Hofors kommun Reviderad och fastställd av kommunstyrelsen 2009-04-14 Reviderad och fastställd av kommunfullmäktige 2009-05-18 1 Innehållsförteckning I. Varför ska vi ha en arbetsmiljöpolicy?

Läs mer

Ronneby kommuns personalpolitik

Ronneby kommuns personalpolitik Ronneby kommuns personalpolitik 1 Personalpolitisk handlingsplan attraktiv arbetsgivare Ronneby kommun står för stora utmaningar i framtiden. Omvärlden förändras, våra förutsättningar påverkas av många

Läs mer

Piteå ska år 2020 ha 43 000 invånare 3 3. Piteå har nolltolerans för ungdomsarbetslöshet 2 2

Piteå ska år 2020 ha 43 000 invånare 3 3. Piteå har nolltolerans för ungdomsarbetslöshet 2 2 NÄMNDEN FÖR ARBETSMARKNADSFRÅGOR OCH VUXENUTBILDNING Nämndens uppdrag Nämnden är kommunens arbetslöshetsnämnd har ansvaret för att nationella lokala mål förverkligas inom kommunens vuxenutbildning, arbetsmarknadsfrågor

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR)

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR) TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Urban Sparre 2013-11-21 KS 2013/0865 Kommunfullmäktige Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR) Förslag till beslut

Läs mer

Delårsrapport 2007-08-31

Delårsrapport 2007-08-31 Revisionsrapport* Delårsrapport 2007-08-31 Vänersborgs kommun 2007-10-18 Marianne Wolmebrandt Certifierad kommunal revisor Henrik Bergh *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...3

Läs mer

Dnr KK12/384 POLICY. Personalpolicy. för Nyköpings kommun. Antagen av Kommunfullmäktige 2012 12 11

Dnr KK12/384 POLICY. Personalpolicy. för Nyköpings kommun. Antagen av Kommunfullmäktige 2012 12 11 Dnr KK12/384 POLICY Personalpolicy för Nyköpings kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2012 12 11 Dnr KK12/384 2/6 Personalpolitisk viljeinriktning Nyköpings kommun är en attraktiv arbetsgivare som behåller

Läs mer

Månadsuppföljning. Mars 2010

Månadsuppföljning. Mars 2010 A Månadsuppföljning Mars 21 2 Månadsuppföljning 1 januari 31 mars 29 Jämfört med budget visar skatteprognosen per 21-2-15 att skatteintäkterna beräknas bli 4,2 mkr högre än när kommunfullmäktige fastställde

Läs mer

Riktlinjer för hälsofrämjande arbetsmiljö i Uppsala kommun

Riktlinjer för hälsofrämjande arbetsmiljö i Uppsala kommun KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Lindh Marie-Louise Datum 2015-04-07 Diarienummer KSN-2015-0823 Kommunstyrelsen Riktlinjer för hälsofrämjande arbetsmiljö i Uppsala kommun Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER 2014 l Resultat januari september 281 mnkr (-72 mnkr) l Nettokostnadsökning 3,9 % (3,0 %) l Skatter och statsbidrag 6,0 % (2,2 %) l Helårsprognos 250 mnkr (-178

Läs mer

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR GOD LIVSKVALITET Vår främsta uppgift är att skapa förutsättningar för god livskvalitet. Detta gör vi genom att bygga välfärden på en solidarisk och jämlik

Läs mer

MÅNADSUPPFÖLJNING APRIL 2011

MÅNADSUPPFÖLJNING APRIL 2011 1 (5) EKONOMIKONTORET MÅNADSUPPFÖLJNING APRIL 2011 Dokumentnamn April 2 (5) SAMMANFATTNING AV PROGNOS APRIL 2011 Övergripande April månads uppföljning pekar på en negativ avvikelse mot budget om 4,4 mnkr.

Läs mer

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08)

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) LANDSTINGET KRONOBERG 2005-10-28 2 (7) 1 Finansiella ramar Finansiering av tidigare beslutade driftkostnadsramar föreslås grundat

Läs mer

Policy. God ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv 1

Policy. God ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv 1 Policy God ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv 1 Innehåll Bakgrund 3 God ekonomisk hushållning 3 Mål och måluppfyllelse för god ekonomisk hushållning 3 Finansiella mål och riktlinjer 3 Mål

Läs mer

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Hans Axelsson Anna Teodorsson

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Hans Axelsson Anna Teodorsson Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 011 Götene kommun Hans Axelsson Anna Teodorsson mars 01 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning Inledning.1 Bakgrund. Revisionsfråga och metod 3 Granskningsresultat

Läs mer

bokslutskommuniké 2012

bokslutskommuniké 2012 bokslutskommuniké 2012 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2012 års utfall. Förändringar kan komma att ske gentemot slutligt fastställd årsredovisning. Kommunikén

Läs mer

OKTOBERRAPPORT 2012. Verksamhet Miljönämnden samt plan- och byggnadsnämnden

OKTOBERRAPPORT 2012. Verksamhet Miljönämnden samt plan- och byggnadsnämnden Oktoberrapporten är en avstämning av verksamhetsförändringar och av den ekonomiska prognos som lämnades i delårsrapporten efter augusti. Verksamhet Miljönämnden samt plan- och byggnadsnämnden har på grund

Läs mer

Resultatutjämningsreserv införande i Eslövs kommun

Resultatutjämningsreserv införande i Eslövs kommun KS.2013.0361 2013-08-16 Tomas Nilsson Kommunfullmäktige Resultatutjämningsreserv införande i Eslövs kommun Ärendebeskrivning Riksdagen har beslutat, prop.2011/12:172, att ge möjlighet för kommuner och

Läs mer

Plan för jämställdhet och mångfald 2015-2017

Plan för jämställdhet och mångfald 2015-2017 Plan för jämställdhet och mångfald 2015-2017 Innehållsförteckning Inledning... 2 Mål och åtgärder 2015-2017... 4 Arbetsförhållanden...4 Underlätta förvärvsarbete och föräldraskap...5 Trakasserier och sexuella

Läs mer

Arbetsgivarpolitiskt

Arbetsgivarpolitiskt Arbetsgivarpolitiskt Innehåll Medarbetarskap... 7 Ledarskap... 9 Arbetsmiljö...11 Hälsa...13 Jämställdhet...15 Kompetensförsörjning...17 Lönepolitik...19 Mångfald...21 Arbetsgivarpolitiskt program Ljungby

Läs mer

Granskning av kommunens delårsrapport per 2007-08-31

Granskning av kommunens delårsrapport per 2007-08-31 Revisionsrapport* Granskning av kommunens delårsrapport per 2007-08-31 Oxelösunds kommun 2007-09-26 Matti Leskelä Pär Lindberg *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Inledning...1 1.1 Bakgrund...1 1.2

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan

Jämställdhets- och mångfaldsplan Jämställdhets- och mångfaldsplan 2014-2016 Antaget av kommunfullmäktige 2013-10-30 2 0 1 4-2 0 1 6 Jämställdhets- och mångfaldsplan Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850 33

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Bostadsbyggnadsprogram Bostadsbyggnadsprogram 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås program

Läs mer

Handlingsplan för 2010. Personalpolitiskt program

Handlingsplan för 2010. Personalpolitiskt program Handlingsplan för 2010 Personalpolitiskt program Personalstrategisk handlingsplan för 2010 Lunds kommun vill vara en attraktiv arbetsgivare - både för att kunna rekrytera nya medarbetare och för att ta

Läs mer

Vansbro kommun. Årsredovisning 2014. Detta är en bilaga från Vansbro kommun

Vansbro kommun. Årsredovisning 2014. Detta är en bilaga från Vansbro kommun Vansbro kommun Årsredovisning 2014 Detta är en bilaga från Vansbro kommun De här sidorna är en sammanfattning av kommunens årsredovisning för 2014. Hur gick det med Vansbros ekonomi? Uppfyllde vi målen?

Läs mer

Delårsrapport 2 2014-08-31

Delårsrapport 2 2014-08-31 Delårsrapport 2 2014-08-31 Nu skriver Nu skriver Pajala morgondagens historia. I hjärtat av Tornedalen kombineras storslagen natur med unik drivkraft. Här finns ett positivt företagsklimat, en kraftigt

Läs mer

Gemensamma 1. Verksamheten skall bygga på respekt för människor, deras självbestämmande och integritet.

Gemensamma 1. Verksamheten skall bygga på respekt för människor, deras självbestämmande och integritet. STRATEGISKA FOKUSOMRÅDEN Kompetensutveckling Mål, uppföljning och nyckeltal Barnperspektivet/stöd i föräldrarollen Förebyggande hälsoarbete Vårdtagare/Klient/ INRIKTNINGSMÅL Gemensamma 1. Verksamheten

Läs mer

PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern

PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern Vårt olika, gemensamma uppdrag Den här policyn beskriver samspelet mellan arbetsgivare och medarbetare. Detta samspel måste fungera för att vi ska nå våra mål och

Läs mer

Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne. Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014

Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne. Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014 Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014 Vår personal, verksamhetens viktigaste resurs Medarbetarna i Region Skåne gör varje

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Alvesta kommun Kristina Lindhe Caroline Liljebjörn 10 september 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2

Läs mer

Vansbro kommun i korthet 2013

Vansbro kommun i korthet 2013 Vansbro kommun i korthet 2013 De här sidorna är en sammanfattning av kommunens årsredovisning för 2013. Sammanfattningen handlar i stora drag om fyra frågor som är viktiga för alla som bor i Vansbro kommun

Läs mer

Månadsrapport september 2014

Månadsrapport september 2014 Månadsrapport september Ekonomiskt resultat -09-30 215,4 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med september uppgår till 215,4 mkr. I resultatet ingår jämförelsestörande

Läs mer

Budget 2009. Verksamheten

Budget 2009. Verksamheten Budget 2009 Verksamheten Nöjdare kommuninvånare Den bästa ambassadören för Flens kommun är en nöjd, stolt och positiv kommuninvånare. För att vara säkra på att tillhandahålla den service som efterfrågas

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM 2 >> Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb >> Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland

Läs mer

Riktlinjer för resultatutjämningsreserv. Avsättning för åren 2010-2012

Riktlinjer för resultatutjämningsreserv. Avsättning för åren 2010-2012 FÖRFATTNINGSSAMLING (8.1.23) Riktlinjer för resultatutjämningsreserv Avsättning för åren 2010-2012 Dokumenttyp Riktlinjer Ämnesområde Ekonomi - Resultatutjämningsreserv Ägare/ansvarig Elisabet Persson

Läs mer

Lednings- och styrdokument FINANS. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011

Lednings- och styrdokument FINANS. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 Lednings- och styrdokument FINANS Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 2012-2015 sidan 1 av 6 God ekonomisk hushållning... 2 Vara kommuns definition... 2 Verksamhetsperspektiv...

Läs mer

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun l 2014-04-01 Policy om Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun Inledning: Du som medarbetare/chef är kommunens viktigaste resurs, tillsammans växer vi för en hållbar framtid!

Läs mer

Övergripande och nämndspecifika mål

Övergripande och nämndspecifika mål SOCIALFÖRVALTNINGEN VERKSAMHETSPLAN Stöd och sysselsättning 2014 Övergripande och nämndspecifika EKONOMI Kils kommun ska ha god ekonomisk hushållning. Detta åstadkommer vi genom att: det årliga överskottet

Läs mer

haninge kommuns styrmodell en handledning

haninge kommuns styrmodell en handledning haninge kommuns styrmodell en handledning Haninge kommuns styrmodell Styrmodellen ska bidra till fullmäktiges mål om god ekonomisk hushållning genom att strukturen för styrning blir begriplig och distinkt.

Läs mer

Ett ökat bostadsbyggande Näringsliv och arbetsmarknad Barnomsorg och skola

Ett ökat bostadsbyggande Näringsliv och arbetsmarknad Barnomsorg och skola Faktablad 2007-05-21 Falköpings kommuns budget 2008-2011 Utveckling tillväxt - välfärd Falköpings kommun bygger idag för utveckling, tillväxt och välfärd. Den budget som allianspartierna presenterar innehåller

Läs mer

INTRAPRENADER Policy och riktlinjer

INTRAPRENADER Policy och riktlinjer INTRAPRENADER Policy och riktlinjer Förslag Baserat på beslut i kommunstyrelsen 2006-01-10, samt medbestämmandeförhandlingar 2005-11-16 och 2005-12-01 Alternativa driftformer Kommunfullmäktige i Eksjö

Läs mer

2011-08-30. Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos

2011-08-30. Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos 2011-08-30 Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos 2 Förvaltningsberättelse Delårsrapporten Enligt kommunala redovisningslagen(krl) ska delårsrapporten omfatta minst sex och högst åtta månader.

Läs mer

Riktlinjer gällande arbetet för ett hållbart samhälle.

Riktlinjer gällande arbetet för ett hållbart samhälle. Riktlinjer 1(5) Riktlinjer gällande arbetet för ett hållbart samhälle. Riktlinjerna utgör grunden för arbetet med hållbar utveckling, vårt mål är ett strukturerat arbete där det framgår på ett tydligt

Läs mer

Revisionsrapport: Granskning av bokslut och årsredovisning

Revisionsrapport: Granskning av bokslut och årsredovisning Revisorerna Direktionen Revisionsrapport: Revisionen har genom KPMG genomfört en granskning av bokslut och årsredovisning. Revisionen önskar att direktionen lämnar synpunkter på de slutsatser som finns

Läs mer

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Innehåll

Läs mer

Kollektivavtal för samverkan i Lilla Edets kommun

Kollektivavtal för samverkan i Lilla Edets kommun Kollektivavtal för samverkan i Lilla Edets kommun Gällande från och med 2011-04-01 1 Innehållsförteckning Utgångspunkter... 3 Åtagande... 3 Samverkansgruppen det representativa inflytandet... 4 Arbetsplatsträffen

Läs mer

En sammanfattning av årsredovisningen för 2014

En sammanfattning av årsredovisningen för 2014 Kortversion av Gislaveds kommuns årsredovisning 2014: En sammanfattning av årsredovisningen för 2014 Den kommunala verksamheten i Gislaved kostar 1443 miljoner kronor och utförs av 2530 medarbetare (vilket

Läs mer

Digital strategi. Järfälla För- och grundskolor

Digital strategi. Järfälla För- och grundskolor Digital strategi Järfälla För- och grundskolor I Järfällas för- och grundskolor arbetar vi för att... barn, elever och medarbetare ska ha tillgång till digitala verktyg som ger ett bra stöd för lärande

Läs mer

Styrdokument för Gnosjö kommun 2016

Styrdokument för Gnosjö kommun 2016 Styrdokument för Gnosjö kommun 2016 Vision och inriktningsmål Budgetprocess Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-18, 140. Inledning... 3 Begreppsförklaring... 3 Vision, inriktningsmål verksamhetsidé och

Läs mer

Linköpings personalpolitiska program

Linköpings personalpolitiska program Linköpings personalpolitiska program Fastställd av kommunfullmäktige i april 2012 Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland både

Läs mer

Jämställdhetsplan Kalix kommun 2015-2017

Jämställdhetsplan Kalix kommun 2015-2017 Jämställdhetsplan Kalix kommun 2015-2017 Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Jämställdhetsplan 2015-20174 Plan 2015-02-23, 61 Kommunstyrelsen Dokumentansvarig/processägare Version

Läs mer

ÅRsReDOVisNiNG 2011 Kortversion kil.se

ÅRsReDOVisNiNG 2011 Kortversion kil.se ÅRSREDOVISNING 2011 Kortversion kil.se Så gick det för 2011 Så använde vi skattepengarna 2011 Vi fick mycket pengar över i år igen Så ser vi på framtiden för Kil Sammanfattning av s årsredovisning 2011

Läs mer

Revisorernas bedömning av delårsrapport 2 2009

Revisorernas bedömning av delårsrapport 2 2009 Datum Vår beteckning REVISORERNA 2009-10-13 Rev/09066 Handläggare Direkttelefon Ert datum Er beteckning Bo H Eriksson 054-61 41 38 Landstingsfullmäktige Revisorernas bedömning av delårsrapport 2 2009 Bakgrund

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2014

Granskning av årsredovisning 2014 www.pwc.se Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Anna Carlénius Revisonskonsult Granskning av årsredovisning 2014 Kalix kommun Mars 2015 Innehållsförteckning 2.1. Bakgrund... 2 2.2. Revisionsfråga och metod...

Läs mer

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Öckerö kommun. Granskning av bokslut 2014-12-31

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Öckerö kommun. Granskning av bokslut 2014-12-31 Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Öckerö kommun Granskning av bokslut 2014-12-31 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SAMMANFATTNING... 2 2. BALANSKRAVET... 2 3. GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING VERKSAMHETSMÄSSIGA-

Läs mer

Kollektivavtal om samverkan för Valdemarsviks kommun

Kollektivavtal om samverkan för Valdemarsviks kommun Bilaga 3 Kollektivavtal om samverkan för Valdemarsviks kommun Inledning Parterna sluter detta avtal med stöd av FAS 05 (Förnyelse-Arbetsmiljö-Samverkan i kommuner, landsting och regioner). Parternas syfte

Läs mer

FAS 05. Lokalt kollektivavtal. Förnyelse Arbetsmiljö Samverkan. Munkedals kommun. Antagen 2010-03-09, Dnr KS 2010-64 Reviderad 2013-03-18, 5

FAS 05. Lokalt kollektivavtal. Förnyelse Arbetsmiljö Samverkan. Munkedals kommun. Antagen 2010-03-09, Dnr KS 2010-64 Reviderad 2013-03-18, 5 FAS 05 Lokalt kollektivavtal Förnyelse Arbetsmiljö Samverkan Munkedals kommun Antagen 2010-03-09, Dnr KS 2010-64 Reviderad 2013-03-18, 5 Sida 2 av 9 Innehållsförteckning 1. Bakgrund 3 2. Gemensamma åtaganden

Läs mer

Månadsrapport november 2013

Månadsrapport november 2013 Månadsrapport november Ekonomiskt resultat -11-30 140,5 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet uppgår till 140,5 mkr. I resultatet ingår följande jämförelsestörande poster förändrad

Läs mer

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2009

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2009 Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009 Haninge kommun Granskning av delårsbokslut 2009 Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...2 3. Kommunens resultat och balansräkning...2

Läs mer

Ett gott liv på äldre dar i Eksjö kommun. Äldrepolitiskt program 2012-2025. Fastställt av kommunfullmäktige 2013-06-19, 130

Ett gott liv på äldre dar i Eksjö kommun. Äldrepolitiskt program 2012-2025. Fastställt av kommunfullmäktige 2013-06-19, 130 Ett gott liv på äldre dar i Eksjö kommun Fastställt av kommunfullmäktige 2013-06-19, 130 Fotografer: Duo Fotografi, Johan Lindqvist, Annelie Sjöberg, Inger Nilsson, Laila Mikaelsen, Therese Pettersson,

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Personalpolitiskt program. Personalpolitiskt program 1

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Personalpolitiskt program. Personalpolitiskt program 1 Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås

Läs mer

Åstorps kommun. Revisionsrapport 2/2013 Granskning av delårsrapport per 2013-07-31

Åstorps kommun. Revisionsrapport 2/2013 Granskning av delårsrapport per 2013-07-31 Åstorps kommun Revisionsrapport 2/2013 Granskning av delårsrapport per 2013-07-31 2013-09-16 Anders Löfgren Sven Ekelund, ordf Tord Sturesson, 1:e v ordf Bengt Joehns, 2:e v ordf Kristoffer Glinka Nils

Läs mer

Nämndens uppdrag. Årets händelser. Ekonomi

Nämndens uppdrag. Årets händelser. Ekonomi Nämndens text till årsredovisning År: 2012 Period: December Nämnd: Nämnden för arbetsmarknadsfrågor och vuxenutbildning Nämndens uppdrag Nämnden för arbetsmarknadsfrågor och vuxenutbildning har ansvaret

Läs mer

Varför behövs personalstrategin? Vad är en personalstrategi? Vision för personalarbetet. Uppföljnings- och mätmetoder. Politisk målsättning

Varför behövs personalstrategin? Vad är en personalstrategi? Vision för personalarbetet. Uppföljnings- och mätmetoder. Politisk målsättning Personalstrategi 2008 2012 Varför behövs personalstrategin? Personalstrategin uttrycker det gemensamma förhållningssättet i vårt strategiska och operativa personalarbete inom Falköpings kommun. Det personalstrategiska

Läs mer

Månadsrapport juli 2014

Månadsrapport juli 2014 Månadsrapport juli Ekonomiskt resultat -07-31 184,5 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med juli uppgår till 184,5 mkr. För motsvarande period 2013 var resultatet exklusive

Läs mer

STRATEGI FÖR FÖRSKOLA & GRUNDSKOLA. i Robertsfors Kommun

STRATEGI FÖR FÖRSKOLA & GRUNDSKOLA. i Robertsfors Kommun STRATEGI FÖR FÖRSKOLA & GRUNDSKOLA i Robertsfors Kommun ... 8... 9... 9... 10... 11... 11... 11... 12... 12 KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL Attraktiv kommun med hög livskvalitet. KOMMUNFULLMÄKTIGES NYCKELFAKTORER

Läs mer

Månadsuppföljning per den 31 januari 2015

Månadsuppföljning per den 31 januari 2015 23 februari 2015 KS-2015/283.182 1 (10) HANDLÄGGARE Strandqvist Ralph 08-535 302 59 ralph.strandqvist@huddinge.se Kommunstyrelsen Månadsuppföljning per den 31 januari 2015 Förslag till beslut Kommunstyrelsens

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Kalix kommun Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Anna Carlénius Revisionskonsult 12 november 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2.1

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning per 2014-12-31

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning per 2014-12-31 s revisorer Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av bokslut och årsredovisning. Revisionen hemställer om att kommunstyrelsen

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy. Arbetsmiljöpolicy

Arbetsmiljöpolicy. Arbetsmiljöpolicy Arbetsmiljöpolicy Innehållsförteckning Kommunens målsättning 3 Definition av begreppet arbetsmiljö 3 Regelverk 3 Delegation 4 Systematiskt arbetsmiljöarbete undersöka, åtgärda och följa upp 4 Samverkan

Läs mer

PERSONAL- POLICY FÖR HÖGANÄS KOMMUN

PERSONAL- POLICY FÖR HÖGANÄS KOMMUN PERSONAL- POLICY FÖR HÖGANÄS KOMMUN Det här är en policy för dig som arbetar i Höganäs kommun eller som funderar på att söka arbete i Höganäs kommun. Den är en vägledning i vad vi står för och vad vi vill

Läs mer

Uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) - rapport

Uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) - rapport Tjänsteskrivelse 1 (5) Datum Diarienummer 2014-03-03 2012/85 Personalenhetschef Helen Svensson 0410-73 34 96, 0708-81 79 35 helen.svensson@trelleborg.se Bildningsnämnden Uppföljning av det systematiska

Läs mer

Kommunfakta. 1 Kils kommuns organisation... 2 Ekonomisk översikt 3 Resultatbudget 4 Finansieringsbudget 4 Sammandrag per nämnd/styrelse 5

Kommunfakta. 1 Kils kommuns organisation... 2 Ekonomisk översikt 3 Resultatbudget 4 Finansieringsbudget 4 Sammandrag per nämnd/styrelse 5 Innehållsförteckning Innehållsförteckning Kommunfakta. 1 Kils kommuns organisation.... 2 Ekonomisk översikt 3 Resultatbudget 4 Finansieringsbudget 4 Sammandrag per nämnd/styrelse 5 Nämndernas budgetar

Läs mer

bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund

bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund Så vill vi ha Flens kommuns äldreomsorg i framtiden 2008 2012 Är du intresserad av en god äldreomsorg i Flen? Vi politiker hoppas att du som bor i Flens kommun

Läs mer