Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna tisdagen den 10 februari 2004 kl 19:00-22:30

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna tisdagen den 10 februari 2004 kl 19:00-22:30"

Transkript

1 Barn- och ungdomsnämnden 10 februari 2004 Plats och tid för sammanträdet Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna tisdagen den 10 februari 2004 kl 19:00-22:30 ande Jerker Sjögren (kd) ordförande Hans Temrin (fp), vice ordf 1-12 Sandor Heveus (m) 1-14 Jan Erik Gyllenram (m) Johan Liberson (m) 1-7 Örjan Lid (m) 8-19 Ann Charlotte Höglund (c) Karin Dahl-Strandin (s) Ann Ejdervik (s) Ing-Marie Elfström (s) Jaana Tilles (s) Katrin Brandberg (mp) Ersättare Örjan Lid (m) 1-7 Jaana Tilles (s) 1-12 Katrin Brandberg (mp) 1-14 Övriga deltagare Utbildningschef Roland Beijer Nämndsekreterare Louise Steengrafe Controller Annika Hellberg 2-7 Utvecklingsledare Eva Lod 9-10 Utses att justera Justeringens plats och tid Ing-Marie Elfström (s) Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna Sekreterare Louise Steengrafe Paragraf justerad omedelbart Ordförande Jerker Sjögren Justerande Ing-Marie Elfström BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Förvaringsplats för protokollet Datum för anslags nedtagande Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna Underskrift 1 (27)

2 Innehållsförteckning: Godkännande av dagordningen...3 Skolpeng läsåret 2004/ Information om budget Verksamhetsberättelse och bokslut Personalberättelse informationsärende...9 Månadsuppföljning nr Kulturskolans avgifter...11 Intern kontrollplan 2004 och intern kontrollrapport Enskilda förskolors kvalitetsredovisningar läsåret 2002/ Information om betygsresultat för år 9 våren Pedagogisk lunch...16 Utbildning av nämnden under sattestanter fr o m januari Ny ersättare i arbetsutskottet...21 Rapport från kontaktpolitiker...22 Anmälningsärenden...24 Postlistan...25 Information om IT-verksamheten...26 Information från möte med representanter från Vallentunas förenade föräldraföreningar den 27 januari...27 Sid 2 (27)

3 Godkännande av dagordningen Bun 1 Nämnden godkänner dagordningen med följande tillägg: -information om mötet med representanter från Vallentunas förenade föräldraföreningar, -information från förvaltningschefen om IT-organisationen. 3 (27)

4 Skolpeng läsåret 2004/2005 Bun 2 Dnr Omedelbar justering Barn- och ungdomsnämnden föreslår att Kommunfullmäktige fastställer följande skolpengsbelopp att gälla för läsåret 2004/2005: Skolform Belopp kr Höjning kr Förskola 1-2 år Förskola 3-5 år Familjedaghem 1-2 år Familjedaghem 3-5 år Sexårsverksamhet Grundskola Grundskola Fritidshem Barn- och ungdomsnämnden överlämnar förslaget till kommunstyrelsen för samråd och slutlig beredning. Kommunfullmäktige beslutade den 15 december att Kommunfullmäktige den 8 mars 2004 skall fastställa förslag till skolpengsbelopp för läsåret 2004/2005. Barn- och ungdomsförvaltningen och Kommunstaben har gemensamt tagit fram ett förslag som presenteras för Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott samt Kommunstyrelsens arbetsutskott. s tidigare behandling i arbetsutskottet sgång Ordföranden Jerker Sjögren (kd) ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att arbetsutskottet beslutar föreslå att barn- och ungdomsnämnden skall föreslå Kommunfullmäktige att anta förvaltningens och kommunstabens förslag till skolpengsbelopp för läsåret 2004/2005. Reservationer Karin Dahl-Strandin (s) deltar inte i beslutet. Yrkanden Karin Dahl-Strandin (s), Ann Ejdervik (s) och Ing-Marie Elfström (s) yrkar att skolpengen för grundskolan 1-5 skall höjas till kr (istället för förslaget kr) och att grundskolan 6-9 skall höjas endast till kr (istället för förslaget kr). Se särskild motivering. Jerker Sjögren (kd) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag vad gäller pengbeloppet. 4 (27)

5 Forts 2 Jerker Sjögren (kd) yrkar vidare att följande tillägg i beslutsformuleringen skall göras: Barn- och ungdomsnämnden föreslår att Kommunfullmäktige fastställer följande skolpengsbelopp att gälla för läsåret 2004/05: Skolform Belopp kr Höjning kr Förskola 1-2 år Förskola 3-5 år Familjedaghem 1-2 år Familjedaghem 3-5 år Sexårsverksamhet Grundskola Grundskola Fritidshem Barn- och ungdomsnämnden överlämnar förslaget till kommunstyrelsen för samråd och slutlig beredning. sgång Ordföranden Jerker Sjögren (kd) ställer proposition på de socialdemokratiska ledamöternas yrkande om skolpengens belopp mot arbetsutskottets förslag och finner att nämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag. Votering är begäres och verkställes. För Ja röstar den för arbetsutskottets förslag. För Nej röstar den för de socialdemokratiska ledamöternas yrkande om belopp. Följande röstade ja, Jerker Sjögren (kd), Hans Temrin (fp), Sandor Heveus (m), Jan Erik Gyllenram (m), Johan Liberson (m) och Ann Charlotte Höglund (c). Följande röstad nej; Karin Dahl-Strandin (s), Ann Ejdervik (s) och Ing-Marie Elfström (s), Med 6 ja-röster mot tre nej-röster beslutar nämnden i enlighet med arbetsutskottets förslag om skolpengens belopp. Vidare ställer ordförande Jerker Sjögren (kd) proposition på sitt yrkande om den särskilda beslutsformuleringen och finner att nämnden beslutar i enlighet därmed. Nämnden beslutar om omedelbar justering. Reservationer Karin Dahl-Strandin (s), Ann Ejdervik (s) och Ing-Marie Elfström (s) reserverar sig mot beslutet om skolpengens belopp till förmån för eget förslag. 5 (27)

6 Forts 2 Handlingar i ärendet Tjänsteskrivelse Skolpengsbelopp läsåret 2004/05 6 (27)

7 Information om budget 2004 Bun 3 Dnr Nämnden tackar för informationen. Barn- och ungdomsnämnden tog den 17 december 2003 beslut om fördelning av nämndens budgetram för Budgeten kommer att påverkas av eventuell ombudgetering från Förvaltningen kommer att informera nämnden om resultatenheternas budgetförutsättningar Arbetsutskottets beslut Arbetsutskottet tackar för informationen. Handlingar i ärendet Budget (27)

8 Verksamhetsberättelse och bokslut 2003 Bun 4 Dnr Nämnden antar förvaltningens förslag till verksamhetsberättelse med tillägget att under rubriken Mål och måluppfyllelse angående meritvärdet skall man lägga till att det har ökat från 195. Förvaltningen har efter att bokslut för 2003 tagit fram ett förslag till verksamhetsberättelse för Arbetsutskottets beslut Arbetsutskottet tackar för informationen. Yrkanden Johan Liberson (m) yrkar att under rubriken Mål och måluppfyllelse angående meritvärdet skall man lägga till att det har ökat från 195. sgång Ordföranden Jerker Sjögren (kd) ställer proposition på förvaltningens förslag med Libersons (m) yrkande och finner att nämnden antar förvaltningens förslag till verksamhetsberättelse med tillägget att under rubriken Mål och måluppfyllelse angående meritvärdet skall man lägga till att det har ökat från 195. Handlingar i ärendet Tjänsteskrivelse Barn- och ungdomsnämndens bokslut 2003 Verksamhetsberättelse 2003 Barn- och ungdomsnämnden 8 (27)

9 Personalberättelse informationsärende Bun 5 Dnr Nämnden tackar för informationen. Förvaltningen informerar om personalberättelse för Handlingar i ärendet Tjänsteskrivelse Personalberättelse (27)

10 Månadsuppföljning nr 1 Bun 6 Dnr Nämnden tackar för informationen. Information om månadsuppföljning nr 1 för Barn- och ungdomsnämnden (27)

11 Kulturskolans avgifter Bun 7 Dnr Nämnen beslutar föreslå Kommunfullmäktige att anta följande ändringar av kulturskolans avgifter. Taxa för dans, drama/teater, bild, kör och rockgrupp inom kulturskolan höjs från 800 kr till kr per termin. Nämnden beslutar att instrumenthyran höjs från 300 kr till 400 kr per termin. Förslag till taxa fr o m höstterminen 2004 kr per termin Enskilt ämne Dans, drama/teater, bild, kör, rockgrupp Musikämnen i Karby och Kårstaskolan termin Instrumenthyra 400 Materialkostnad för bild tillkommer, ca 150 kr/termin. Barn- och ungdomsförvaltningen föreslår att avgiften för dans, drama/teater, bild, kör och rockgrupp höjs från 800 kr till kr per termin. Avgift för ett enskilt ämne uppgår till kr per termin. Genom att avgift för dans, drama/teater, bild, kör och rockgrupp höjs blir avgifterna mer likvärdiga. En något lägre avgift på kr istället för kr är motiverat eftersom undervisningen oftast bedrivs i större grupper. Avgiftshöjningen berör ca 100 elever. Kulturskolan kommer att få ökade intäkter med ca 20 tkr per termin. Barn- och ungdomsförvaltningen föreslår att avgiften för instrumenthyra höjs från 300 kr till 400 kr per termin. Avgiften för instrumenthyran skall täcka kostnaderna för underhåll av instrument. Avgiftshöjningen för instrumenthyra berör också ca 100 elever. Kulturskolans intäkter ökar med ca 10 tkr per termin. Förslag till taxa fr o m höstterminen 2004 kr per termin Enskilt ämne Dans, drama/teater, bild, kör, rockgrupp Musikämnen i Karby och Kårstaskolan termin Instrumenthyra 400 Materialkostnad för bild tillkommer, ca 150 kr/termin. Förvaltningens förslag Att arbetsutskottet föreslår nämnden föreslå Kommunfullmäktige att anta följande ändringar av kulturskolans avgifter. Taxa för dans, drama/teater, bild, kör och rockgrupp inom kulturskolan höjs från 11 (27)

12 Forts kr till kr per termin. Att nämnden beslutar att instrumenthyran höjs från 300 kr till 400 kr per termin. Förslag till taxa fr o m höstterminen 2004 kr per termin Enskilt ämne Dans, drama/teater, bild, kör, rockgrupp Musikämnen i Karby och Kårstaskolan termin Instrumenthyra 400 Materialkostnad för bild tillkommer, ca 150 kr/termin. s tidigare behandling i arbetsutskottet sgång Ordföranden Jerker Sjögren (kd) ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att arbetsutskottet beslutar att nämnden föreslår Kommunfullmäktige anta följande ändringar av kulturskolans avgifter. Taxa för dans, drama/teater, bild, kör och rockgrupp inom kulturskolan höjs från 800 kr till kr per termin. Att nämnden beslutar att instrumenthyran höjs från 300 kr till 400 kr per termin. Reservationer Karin Dahl-Strandin (s) deltar inte i beslutet. Yrkanden Karin Dahl-Strandin (s) yrkar att kulturskolans taxor skall halveras med motiveringen att det är mycket viktigt att fler barn får möjlighet att delta. Dagens mycket höga taxor blir alltför svåra att klara för flerbarnsfamiljer. För varje barn är det mycket viktigt att faktiskt få chans att delta i Kulturskolans aktiviteter. Sandor Heveus (m) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. sgång Ordföranden Jerker Sjögren (kd) ställer proposition på arbetsutskottets förslag mot Karin Dahl-Strandin (s) yrkande och finner att nämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag. Reservationer Karin Dahl-Strandin (s), Ann Ejdervik (s) och Ing-Marie Elfström (s) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. 12 (27)

13 Intern kontrollplan 2004 och intern kontrollrapport 2003 Bun 8 Dnr Nämnden antar den interna kontrollrapporten för 2003 och nämnden antar förvaltningens förslag till intern kontrollplan för Enligt kommunens reglemente för intern kontroll har nämnderna skyldighet att löpande följa upp det interna kontrollsystemet inom sina verksamhetsområden. I samband med årsredovisningens upprättande skall nämnderna lämna en rapport till Kommunstyrelsen över resultatet av uppföljningen av den interna kontrollen. Förvaltningens förslag Att arbetsutskottet föreslår nämnden anta den interna kontrollrapporten samt föreslår nämnden anta förvaltningens förslag till intern kontrollplan för s tidigare behandling i arbetsutskottet sgång Ordföranden Hans Temrin (fp) ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att arbetsutskottet beslutar föreslå att nämnden antar den interna kontrollrapporten och att nämnden antar förvaltningens förslag till intern kontrollplan för sgång Ordföranden Jerker Sjögren (kd) ställer proposition på arbetsutskottets förslag och finner att nämnden antar den interna kontrollrapporten för 2003 och förvaltningens förslag till intern kontrollplan för Handlingar i ärendet Intern kontrollrapport 2003 Intern kontrollplan (27)

14 Enskilda förskolors kvalitetsredovisningar läsåret 2002/2003 Bun 9 Dnr Nämnden tackar för informationen. Enligt beslut i Barn- och undomsnämnden skall enskilda förskolor i Vallentuna läsårsvis lämna en kvalitetsredovisning. Som stöd för redovisningen finns en mall framtagen för förskolor och skolor i Vallentuna. Sammanställningen är gjord utifrån mallens rubriker. Under hösten har inkommit redovisning från 23 enskilda förskolor. Tre förskolor har inkommit med redovisning i januari 2004 men är inte med i sammanställningen. En förskolor har ännu inte inkommit med sin redovisning. Vindens förskolor och Södra Roslagens förskolor har lämnat en gemensam redovisning för förskolorna som ingår i respektive företag. s tidigare behandling i arbetsutskottet Yrkanden Jerker Sjögren (kd) yrkar på att att ärendet föredras vid nämndens nästa sammanträde. sgång Ordföranden Jerker Sjögren (kd) ställer proposition på sitt yrkande om att ärendet skall föredras vid nämndens nästa sammanträde och finner att arbetsutskottet beslutar i enlighet därmed. Handlingar i ärendet Sammanställning av kvalitetsredovisningar från enskilda förskolor i Vallentuna läsåret 2002/ (27)

15 Information om betygsresultat för år 9 våren 2003 Bun 10 Dnr Nämnden tackar för informationen. Skolverkets sammanställning av betygsresultaten för år 9 våren 2003 är klara. Vallentunas elever har höjt det genomsnittliga meritvärdet till 200,2 poäng från 195,3 poäng våren Medelvärdet för riket är 205 poäng. Maxvärdet att nå är 320 poäng. Se vidare bilaga som redovisar skillnaderna mellan kommunens skolor samt behörighet till gymnasieskolan. Det genomsnittliga betygsmedelvärdet i Vallentuna har från år 1998 till år 2003 varierat mellan 190,8 poäng (år 1999) och 200,2 poäng. I riket totalt har genomsnittliga meritvärdet ökat stadigt från 201,2 år 1998 till 205,4 år För gruppen förortskommuner har värdet ökat från 202,4 år 1998 till 209,8 år Skillnaden mellan flickors och pojkars resultat är stor i riket och i gruppen förortskommuner liksom i Vallentuna. Skillnaderna har funnits i många år. För Vallentuna var det genomsnittliga meritvärdet för flickor 213,5 poäng år 2003 och 189,2 poäng för pojkar. I gruppen förortskommuner hade flickorna 219,6 poäng och pojkarna 200,6 poäng. Genomsnittliga meritvärdet för riket år 2003 är 216 poäng för flickor och 195 poäng för pojkar. I nordostkommunerna varierar det genomsnittliga meritvärdet från Österåkers 199,7 poäng till Danderyds 243,7 poäng. Täbys värde för år 2003 var 221,5 poäng och Stockholm hade 215,4 poäng. Arbetsutskottets beslut Arbetsutskottet tackar för informationen. Handlingar i ärendet Slutbetyg från grundskolan vt 2003, SCB och Skolverket 15 (27)

16 Pedagogisk lunch Bun 11 Dnr Nämnden beslutar att endast personal som har sin arbetsplats förlagd till skolan skall erbjudas pedagogisk lunch där. Under vårterminen 1998 pågick ett försök med så kallade pedagogiska luncher. Försöket utvärderades och fackliga representanter, elevråd, skolmåltidspersonal och skolledare tillfrågades. Alla tillfrågade var positiva. Det är lugnare i matsalarna, fler elever äter skollunch under mindre stress och fler vuxna än tidigare äter tillsammans med barnen, vilket främjar den sociala gemenskapen. Grundskolenämnden beslutade därför den 29 september att erbjuda all personal, anställd i grundskoleförvaltningen, att äta tillsammans med eleverna utan avgift (förutsatt att det sker utanför den reglerade arbetstiden). Den pedagogiska lunchen fyller bäst sin funktion när det är personal vilka eleverna känner som äter tillsammans med dem. Då personal som inte har sitt arbete förlagt till skolan äter pedagogisk lunch uppnås inte samma resultat, varför denna personal bör undantas från förmånen att äta pedagogisk lunch. Detta skulle innebära att förvaltningskontorets personal och personalen vid Resurscentrums kontor inte längre har rätt att äta pedagogisk lunch. Förvaltningens förslag Att arbetsutskottet föreslår nämnden besluta att endast personal som har sin arbetsplats förlagd till skolan skall erbjudas pedagogisk lunch där. s tidigare behandling i arbetsutskottet sgång Ordföranden Hans Temrin (fp) ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att arbetsutskottet beslutar föreslå nämnden att endast personal som har sin arbetsplats förlagd till skolan skall erbjudas pedagogisk lunch där. sgång Ordföranden Jerker Sjögren (kd) ställer proposition på arbetsutskottets förslag och finner att nämnden beslutar att endast personal som har sin arbetsplats förlagd till skolan skall erbjudas pedagogisk lunch där. 16 (27)

17 Utbildning av nämnden under 2004 Bun 12 Dnr Nämnden beslutar följande: Utbildning hålls vid två eftermiddagar under våren och två eftermiddagar under hösten. Tid kl 14:00-17:00 i samband med nämndsammanträde den 4 maj, den 1 juni, den 31 augusti och den 19 oktober. Tillfälle nr 1 Rehabilitering och rekrytering samt Buf-service, vad är det? Tillfälle nr 2 Utvecklingssamtal och uppföljning av enskilda barns och elevers utveckling och lärande, bedömningskriterier, portfolio m m. Tillfälle nr 3 Arbetslagsledarfunktionen samt elevinflytande och utan timplan. Tillfälle nr 4 Den nya lärarutbildningen samt den nationella styrningen, förskolan och skolans styrdokument. Är nämnden intresserad av utbildningsinsatser under 2004 inom barn- och ungdomsnämndens verksamhetsområde? Nämnden beslutade den 17 december att var och en i nämnden senast den 19 januari 2004 skall lämna in en lista till nämndsekreteraren med de utbildningar som är av intresse. Den 20 januari har åtta av nämndens ledamöter svarat. De utbildningsförslag som fått flest röster är enligt följande: Arbetslagsledarfunktionen har sex röstat för varav en som nr ett, en som nr två, två som nr tre och en som nummer fyra. Utvecklingssamtal och uppföljning av enskilda barns och elevers utveckling och lärande, bedömningskriterier, portfolio m m har fem röstat för varav tre som nr ett, en som nr två och en som nr elva. Buf-service vad innebär det har fem röstat för varav två som nr två, en som nr tre, en som nr fyra och en som nr åtta. Utan timplan och elevinflytande har fem röstat för varav en som nr två, en som nr tre, två som nr fem och en som nr nio. Rehabilitering och rekrytering har fyra röstat för varav två som nr ett och två som nummer sex. Den nya lärarutbildningen har tre röstat för varav två som nr ett och en som nr två. 17 (27)

18 Forts 12 Den nationella styrningen, förskolans och skolans styrdokument har tre röstat för varav en som nr fyra, en som nr 7 och en som nr 12. Förvaltningens förslag Utbildning hålls vid två eftermiddagar under våren och två eftermiddagar under hösten. Tid kl 14:00-17:00 i samband med nämndsammanträde. Tillfälle nr 1 Rehabilitering och rekrytering samt Buf-service, vad är det? Tillfälle nr 2 Utvecklingssamtal och uppföljning av enskilda barns och elevers utveckling och lärande, bedömningskriterier, portfolio m m. Tillfälle nr 3 Arbetslagsledarfunktionen samt elevinflytande och utan timplan. Tillfälle nr 4 Den nya lärarutbildningen samt den nationella styrningen, förskolan och skolans styrdokument. s tidigare behandling i arbetsutskottet sgång Ordföranden Jerker Sjögren (kd) ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att arbetsutskottet beslutar i enlighet därmed. Förvaltningens förslag efter arbetsutskottets sammanträde Att utbildningarna förslagsvis hålls i samband med sammanträde, den 4 maj, den 1juni, den 31 augusti och den 19 oktober. sgång Ordföranden Jerker Sjögren (kd) ställer proposition på arbetsutskottets förslag tillsammans med förvaltningens förslag och finner att nämnden beslutar följande: Utbildning hålls vid två eftermiddagar under våren och två eftermiddagar under hösten. Tid kl 14:00-17:00 i samband med nämndsammanträde den 4 maj, den 1 juni, den 31 augusti och den 19 oktober. Tillfälle nr 1 Rehabilitering och rekrytering samt Buf-service, vad är det? Tillfälle nr 2 Utvecklingssamtal och uppföljning av enskilda barns och elevers utveckling och lärande, bedömningskriterier, portfolio m m. Tillfälle nr 3 Arbetslagsledarfunktionen samt elevinflytande och utan timplan. 18 (27)

19 Forts 12 Tillfälle nr 4 Den nya lärarutbildningen samt den nationella styrningen, förskolan och skolans styrdokument. 19 (27)

20 sattestanter fr o m januari 2004 Bun 13 Dnr Nämnden antar förvaltningens förslag till beslutsattestanter fr o m januari Nämnden har att utse beslutsattestanter, då en ny tillförordnad rektor skall vara beslutsattestant samt ett nytt ansvar tillkommit, för nämnden att gälla fr o m januari s tidigare behandling i arbetsutskottet sgång Ordföranden Hans Temrin (fp) ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att arbetsutskottet föreslår nämnden anta förvaltningens förslag till beslutsattestanter fr o m januari sgång Ordföranden Jerker Sjögren (kd) ställer proposition på arbetsutskottets förslag och finner att nämnden antar förvaltningens förslag till beslutsattestanter fr o m januari Handlingar i ärendet Förteckning över beslutsattestanter fr o m januari (27)

21 Ny ersättare i arbetsutskottet Bun 14 Nämnden utser Ann Ejdervik (s) till ersättare i arbetsutskottet efter Agneta Westerberg (s). Nämnden skall utse ny ersättare i arbetsutskottet efter Agneta Westerberg (s). Yrkanden Karin Dahl-Strandin (s) förslår Ann Ejdervik sgång Ordföranden Jerker Sjögren (kd) ställer proposition på Karin Dahl- Strandin (s) yrkande och finner att nämnden väljer Ann Ejdervik (s) till ny ersättare i arbetsutskottet efter Agneta Westerberg (s). 21 (27)

22 Rapport från kontaktpolitiker Bun 15 Nämnden tackar för informationen. Ann Ejdervik (s) rapporterar från Hjälmstaskolans förvaltningsråd den 22 januari. Elevrådets styrelse skall på skolans bekostnad gå en kurs i mötesteknik som arrangeras av elevorganisationen SVEA. Den 20 februari skall skolans 9:or uppmärksamma Förintelsedagen genom film, föreläsningar m m. Man diskuterade samarbetet mellan Hjälmstaskolan och Montessoriskolan. Föräldraföreningen kommer att få hjälp med kostnader för utskick till samtliga elever. Rektor informerade om skolans tema Kultur. Trafiksituationen på mornarna är kaotiska och många tillbud har skett. En skrivelse kommer att gå ut till föräldrarna om detta. Alla har varit involverade i att ta fram regler/förhållningssätt för skolan. Karin Dahl-Strandin (s) har varit på (Kul)tur i tiden på Bällstabergsskolan och där var många besökanden. Karin Dahl-Strandin (s) rapporterar från Ekebyskolans förvaltningsråd den 14 januari De har Föräldracafé den 12 februari. Föräldraföreningen kommer att satsa på fritidsverksamheten i gamla Ekebygården. Där ska skolan ha rastverksamhet och eftermiddagsverksamhet inklusive läxläsning. Det pågår ivrigt insamlande av inredning till lokalerna för att kunna starta snarast. Både föräldrar och skolan efterlyser någon sorts investering för att klara anpassning av lokaler och undervisning för år 7-9. No-salen börjar ta form. Nu finns ett starkt behov av satsning på Idrottshall, hantverkssal, hemkunskapslokal och entréer. Språkvårdsprojektet fortsätter. Arbetslagen kommer att få hjälp till litteraturanskaffning om mobbning och kamrattryck från föräldraföreningen. Ing-Marie Elfström (s) rapporterar från Gustav Vasa skolans förvaltningsråd den 9 februari. Rektor är orolig för budgeten. Man pratade om att man vill ha ett glesbygdsstöd till Gustav Vasaskolan. Diskuterades att hyrorna är höga och tar stor del av skolpengen. Det behövs en upprustning av dagisgården. Skolan har börjat med tema Bra kamrat. Jaana Tilles (s) och Sandor Heveus (m) har varit hos Karlbergsskolan. Där är man nöjda med att välja Tufa som städbolag igen. Berättade om den nya förskoleavdelningen vilken inte är lönsam. Föräldrarna klagade på klassrummen där ventilationsrören syns, det ekar så där. Information om att man har observatörer på skolan. 22 (27)

23 Forts 15 Ann Charlotte Höglund (c) rapporterar från Kårstaskolans förvaltningsråd den 15 april Rektor berättade om att skolan planerar att ha tre stycken pedagogiska caféer i vår. Datumen är den 17 februari om LUS schemat samt sagomatte, den 20 april Matte och den 18 maj vårfest, slöjd och bild. Man arbetar aktivt med att förbättra barnens språkbruk på skolan. Skolan har haft julgransplundring med godis som sponsrades av föräldrarna. Förvaltningsrådet önskar att buss 665 samt 661 skall komma tidigare till skolan så att både personal och barn kan börja kl 08:00 istället för kl 08:30. Under våren kommer en grupp från Danderyd att observera Kårsta skolan under en vecka. Observationen är en ren kvalitetsgranskning som skolan ser mycket positivt på. 23 (27)

24 Anmälningsärenden Bun 16 Nämnden noterar informationen om delegationsbeslut. 24 (27)

25 Postlistan Bun 17 Nämnden noterar informationen ur postlistan. 25 (27)

26 Information om IT-verksamheten Bun 18 Nämnden tackar för informationen. Utbildningschef Roland Beijer informerar om den nya ITorganisationen i Vallentuna kommun. 26 (27)

27 Information från möte med representanter från Vallentunas förenade föräldraföreningar den 27 januari Bun 19 Nämnden tackar för informationen. Jerker Sjögren (kd) informerar om mötet den 27 januari mellan nämndens utökade arbetsutskott och representanter från Vallentunas förenade föräldraföreningar. En arbetsgrupp bildas för att ta fram förslag och idéer, till den 20 april, om hur man kan öka föräldramedverkan i skolorna. Kari Røsander, Susann Öhlin och Ann Charlotte Höglund utses till gruppmedlemmar och Ann Charlotte är sammankallande. 27 (27)

Jerker Sjögren (kd) ordförande Hans Temrin (fp), vice ordf Sandor Heveus (m) Jan Erik Gyllenram (m) Johan Liberson (m)

Jerker Sjögren (kd) ordförande Hans Temrin (fp), vice ordf Sandor Heveus (m) Jan Erik Gyllenram (m) Johan Liberson (m) Barn- och ungdomsnämnden 2003-04-29 Plats och tid för sammanträdet Barn- och ungdomsförvaltningen, Tuna torg 2, 1 tr, Vallentuna tisdagen den 29 april 2003 kl 19:00-22:00 Beslutande Jerker Sjögren (kd)

Läs mer

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna tisdagen den 19 april kl

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna tisdagen den 19 april kl Barn- och ungdomsnämnden 2005-04-19 Plats och tid för sammanträdet Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna tisdagen den 19 april kl. 19.00-21.00 ande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Hans

Läs mer

Förvaltningschef Roland Beijer Nämndsekreterare Cecilia Arrgård Controller Annika Hellberg. Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna

Förvaltningschef Roland Beijer Nämndsekreterare Cecilia Arrgård Controller Annika Hellberg. Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 14 december 2004 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Barn- och ungdomsförvaltningen,

Läs mer

Förvaltningschef Roland Beijer Nämndsekreterare Cecilia Arrgård Controller Annika Hellberg. Karin Dahl-Strandin (s)

Förvaltningschef Roland Beijer Nämndsekreterare Cecilia Arrgård Controller Annika Hellberg. Karin Dahl-Strandin (s) Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 2006-01-10 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Barn- och ungdomsförvaltningen, Tuna torg 2, 1 tr, Vallentuna tisdagen

Läs mer

Karin Dahl-Strandin (s) Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Karin Dahl-Strandin (s) Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott Datum 2003-04-22 Plats och tid för sammanträdet Barn- och ungdomsförvaltningen, Tuna torg 2, 1 tr, Vallentuna tisdagen den 22 april 2003 kl 17:00-19:00 Jerker Sjögren

Läs mer

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna, tisdagen den 20 april 2010, kl

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna, tisdagen den 20 april 2010, kl Barn- och ungdomsnämnden 2010-04-20 Plats och tid för sammanträdet Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna, tisdagen den 20 april 2010, kl. 19.00 21.10 Beslutande Raimo Vuojärvi (M) ordförande Jerker

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden

Barn- och ungdomsnämnden 1 (20) Plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna, kl 19.00-21.00. Beslutande Ersättare Övriga närvarande Raimo Vuojärvi (M), ordförande, Malin Karlsson (FP), Irene Öman (M), Hans Heneby (M),

Läs mer

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna tisdagen den 16 juni 2009, kl. 19.30 20.40

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna tisdagen den 16 juni 2009, kl. 19.30 20.40 Barn- och ungdomsnämnden 2009-06-16 Plats och tid för sammanträdet Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna tisdagen den 16 juni 2009, kl. 19.30 20.40 Beslutande Raimo Vuojärvi (M) ordförande Jerker

Läs mer

Utbildningschef Roland Beijer Ekonomiadmin. chef Annika Hellberg Enhetschef kvalitet och utveckling Eva Lod 92-98 Nämndsekreterare Lotta Lann

Utbildningschef Roland Beijer Ekonomiadmin. chef Annika Hellberg Enhetschef kvalitet och utveckling Eva Lod 92-98 Nämndsekreterare Lotta Lann Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 2009-08-18 Plats och tid för sammanträdet ande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vargmötet, Barn- och ungdomsförvaltningen,

Läs mer

Hjämstaskolans matsal tisdagen den 19 december kl.19.00 Utvecklingsledare Eva Lod Nämndsekreterare Tomas Anderson Controller Annika Hellberg

Hjämstaskolans matsal tisdagen den 19 december kl.19.00 Utvecklingsledare Eva Lod Nämndsekreterare Tomas Anderson Controller Annika Hellberg Barn- och ungdomsnämnden 2006-12-19 Plats och tid för sammanträdet Kallade tjänstemän Hjämstaskolans matsal tisdagen den 19 december kl.19.00 Utvecklingsledare Eva Lod Nämndsekreterare Tomas Anderson Controller

Läs mer

Förvaltningschef Roland Beijer Nämndsekreterare Cecilia Arrgård Controller Annika Hellberg Utvecklingsledare Eva Lod

Förvaltningschef Roland Beijer Nämndsekreterare Cecilia Arrgård Controller Annika Hellberg Utvecklingsledare Eva Lod Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 2005-02-08 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Barn - och ungdomsförvaltningen, Tuna torg 2, 1 tr., Vallentuna tisdagen den 8 februari kl. 08.00 12.30 Jerker

Läs mer

Jerker Sjögren (kd) ordförande Hans Temrin (fp), vice ordf Sandor Heveus (m) Jan Erik Gyllenram (m) Johan Liberson (m)

Jerker Sjögren (kd) ordförande Hans Temrin (fp), vice ordf Sandor Heveus (m) Jan Erik Gyllenram (m) Johan Liberson (m) Barn- och ungdomsnämnden Datum 2003-05-27 Plats och tid för sammanträdet Barn- och ungdomsförvaltningen, Tuna torg 2, 1 tr, Vallentuna tisdagen den 27 maj 2003 kl 19:00-22:20 ande Ersättare Jerker Sjögren

Läs mer

Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Barn- och ungdomsnämnden

Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Barn- och ungdomsnämnden Barn- och ungdomsnämnden 2010-02-09 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerande Bällstarummet, Tuna

Läs mer

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna tisdagen den 25 oktober kl.19.00 21.30. Ajournering 129 kl.19.35-19.40

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna tisdagen den 25 oktober kl.19.00 21.30. Ajournering 129 kl.19.35-19.40 Barn- och ungdomsnämnden 2005-10-25 Plats och tid för sammanträdet Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna tisdagen den 25 oktober kl.19.00 21.30 ande Ajournering 129 kl.19.35-19.40 Jerker Sjögren

Läs mer

Granbyrummet, Tuna torg 1, 1 tr, Vallentuna Måndag 10 december 2001 kl 19.00-20.00. Förskoleförvaltningen, Vallentuna

Granbyrummet, Tuna torg 1, 1 tr, Vallentuna Måndag 10 december 2001 kl 19.00-20.00. Förskoleförvaltningen, Vallentuna Interimistisk barn- och ungdomsnämnd 10 december 2001 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera senast 2001-12-25 Justeringens plats Sekreterare Ordförande Granbyrummet,

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden Fredrik Carlsson (M), Kerstin Strängbäck (M), Alexandra Herlin (M), Therese Kallträsk (MP)

Barn- och ungdomsnämnden Fredrik Carlsson (M), Kerstin Strängbäck (M), Alexandra Herlin (M), Therese Kallträsk (MP) 1 (11) Plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna, kl. 19.00-20.20 Beslutande Ersättare Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Raimo Vuojärvi (M), ordförande, Roswitha

Läs mer

KALLELSE. 1. Justerande:... Barn- och ungdomsnämnden

KALLELSE. 1. Justerande:... Barn- och ungdomsnämnden Barn- och ungdomsnämnden 2008-10-14 Plats och tid för sammanträdet Kallade tjänstemän Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna, tisdagen den 14 oktober 2008, kl. 19.00 Utbildningschef Roland Beijer

Läs mer

Elisabeth Rydström(c), ordförande Jörgen Hellberg (fp), vice ordförande Ing-Marie Elfström (s), ledamot

Elisabeth Rydström(c), ordförande Jörgen Hellberg (fp), vice ordförande Ing-Marie Elfström (s), ledamot Utbildningsnämndens arbetsutskott 2008-09-30 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Rolands rum, Barn- och ungdomsförvaltningen, Tuna torg 2, 1 tr, Vallentuna,

Läs mer

Bällstarummet, tisdagen den 16 november, kl oo

Bällstarummet, tisdagen den 16 november, kl oo 1 ( 12) P lats och tid Bällstarummet, tisdagen den 16 november, kl. 19.00-21.oo Ledamöter Raimo Vuojärvi (M), Hans Heneby (M), AnnCharlotte Höglund (C), Roswitha Melzer (FP), Bodil Umegård (S), Thomas

Läs mer

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna tisdagen den 27 mars 2007 kl. 19.00-21.15

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna tisdagen den 27 mars 2007 kl. 19.00-21.15 Barn- och ungdomsnämnden 2007-03-27 Plats och tid för sammanträdet Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna tisdagen den 27 mars 2007 kl. 19.00-21.15 Beslutande Ersättare Raimo Vuojärvi (m) ordförande

Läs mer

Jerker Sjögren (kd) ordförande Hans Temrin (fp), vice ordf Sandor Heveus (m) Örjan Lid (m) Sofia Johansson (m) 79 Lars Granbacka (fp) 80-88

Jerker Sjögren (kd) ordförande Hans Temrin (fp), vice ordf Sandor Heveus (m) Örjan Lid (m) Sofia Johansson (m) 79 Lars Granbacka (fp) 80-88 Barn- och ungdomsnämnden Datum 10 juni 2003 Plats och tid för sammanträdet Barn- och ungdomsförvaltningen, Tuna torg 2, 1 tr, Vallentuna tisdagen den 10 juni 2003 kl 19:00-22:15 ande Jerker Sjögren (kd)

Läs mer

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna torsdagen den 16 september 2010, kl

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna torsdagen den 16 september 2010, kl Utbildningsnämnden 2010-09-16 Plats och tid för sammanträdet Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna torsdagen den 16 september 2010, kl. 19.00-20.30 Beslutande Ersättare Elisabeth Rydström (C),ordförande

Läs mer

Personalrepresentant Roger Bodin. Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna. Sekreterare Louise Westin Paragrafer 312,

Personalrepresentant Roger Bodin. Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna. Sekreterare Louise Westin Paragrafer 312, Barn- och ungdomsnämnden 19 november 2002 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ersättare Övriga deltagare Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna tisdagen den 19 november kl 19.00-22.30 Ajournering

Läs mer

KALLELSE. 1. Justerande:... Barn- och ungdomsnämnden

KALLELSE. 1. Justerande:... Barn- och ungdomsnämnden Barn- och ungdomsnämnden 2008-06-10 Plats och tid för sammanträdet Kallade tjänstemän Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna, tisdagen den 10 juni 2008, kl. 19.30 Utbildningschef Roland Beijer Ekonomiadmin.

Läs mer

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna tisdagen den 16 december 2008, kl. 16.30 18.15

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna tisdagen den 16 december 2008, kl. 16.30 18.15 Barn- och ungdomsnämnden 2008-12-16 Plats och tid för sammanträdet Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna tisdagen den 16 december 2008, kl. 16.30 18.15 Beslutande Raimo Vuojärvi (m) ordförande Jerker

Läs mer

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna, tisdagen den 15 december, kl. 16.30-18.00

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna, tisdagen den 15 december, kl. 16.30-18.00 Barn- och ungdomsnämnden 2009-12-15 Plats och tid för sammanträdet Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna, tisdagen den 15 december, kl. 16.30-18.00 Beslutande Raimo Vuojärvi (M) ordf Jerker Sjögren

Läs mer

Vallentuna den 30 oktober OBS! Borgerlig grupp kl , Vargmötet, barn- och ungdomsförvaltningen

Vallentuna den 30 oktober OBS! Borgerlig grupp kl , Vargmötet, barn- och ungdomsförvaltningen Barn- och ungdomsnämnden 2007-11-06 Plats och tid för sammanträdet Kallade tjänstemän Angarnsrummet, Tuna torg 2, 2 tr, Vallentuna tisdagen den 6 november kl.19.00 Utbildningschef Roland Beijer Ekonomiadmin.

Läs mer

Grästorps barn- och ungdomsnämnd

Grästorps barn- och ungdomsnämnd Barn- och ungdomsnämnden 2007-02-16 1 (12) Plats och tid Centralskolan, kl 13.00 15.15 Beslutande Britt-Marie Hermansson (m), ordförande Jens Persson (s) Susann Paulsson (m) Bengt Svensson (c) Maria Toll

Läs mer

Elisabeth Rydström(C), ordförande Karin Unnerstad (FP), ledamot Agneta Westerberg (S), ledamot

Elisabeth Rydström(C), ordförande Karin Unnerstad (FP), ledamot Agneta Westerberg (S), ledamot Utbildningsnämndens arbetsutskott 2010-03-24 Plats och tid för sammanträdet ande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Vargmötet, Barn- och ungdomsförvaltningen,

Läs mer

KALLELSE. 1. Justerande:... Barn- och ungdomsnämnden

KALLELSE. 1. Justerande:... Barn- och ungdomsnämnden Barn- och ungdomsnämnden 2009-04-21 Plats och tid för sammanträdet Kallade tjänstemän Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna, tisdagen den 21 april 2009, kl. 19.00 Utbildningschef Roland Beijer Ekonomiadmin.

Läs mer

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna torsdagen den 29 januari 2009, kl. 19.00 21.40. Maj Birgersson (kd) 1-16

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna torsdagen den 29 januari 2009, kl. 19.00 21.40. Maj Birgersson (kd) 1-16 Utbildningsnämnden 2009-01-29 Plats och tid för sammanträdet Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna torsdagen den 29 januari 2009, kl. 19.00 21.40 Beslutande Elisabeth Rydström (c),ordförande Jörgen

Läs mer

Utbildningsnämnden 2011-05-19

Utbildningsnämnden 2011-05-19 1 (11) Plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna, kl. 19.00-20.50 Beslutande Ersättare Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Björn Furugren Beselin (C), ordförande,

Läs mer

Angarnsrummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna tisdagen den 25 januari kl-19.00-22.30

Angarnsrummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna tisdagen den 25 januari kl-19.00-22.30 Barn- och ungdomsnämnden 2005-01-25 Plats och tid för sammanträdet Angarnsrummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna tisdagen den 25 januari kl-19.00-22.30 ande Jerker Sjögren (kd) ordförande Hans Temrin (fp),

Läs mer

Angarnsrummet, Tuna torg 1, 2 tr., Vallentuna torsdagen den 6 oktober kl.19.00 21.10

Angarnsrummet, Tuna torg 1, 2 tr., Vallentuna torsdagen den 6 oktober kl.19.00 21.10 Utbildningsnämnden 2005-10-06 Plats och tid för sammanträdet Angarnsrummet, Tuna torg 1, 2 tr., Vallentuna torsdagen den 6 oktober kl.19.00 21.10 ande Ersättare Elisabeth Rydström (c),ordförande Lars Rundgren

Läs mer

Utbildningsnämnden 2011-01-13. Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna, torsdagen den 13 januari 2011, kl. 19.00-20.00

Utbildningsnämnden 2011-01-13. Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna, torsdagen den 13 januari 2011, kl. 19.00-20.00 1 (9) Plats och tid Beslutande Ersättare Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna, torsdagen den 13 januari 2011, kl. 19.00-20.00 Björn

Läs mer

Förvaltningschef Roland Beijer Vik. nämndsekreterare Lotta Lann Redovisningsekonom Pia Kron. Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna

Förvaltningschef Roland Beijer Vik. nämndsekreterare Lotta Lann Redovisningsekonom Pia Kron. Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 2007-03-13 Plats och tid för sammanträdet ande Ersättare Övriga deltagare Barn- och ungdomsförvaltningen, Tuna torg 2, 1 tr, Vallentuna tisdagen den kl. 08.30 11.15

Läs mer

PROTOKOLL. Grundskolenämnden 2001-11-06

PROTOKOLL. Grundskolenämnden 2001-11-06 Grundskolenämnden 2001-11-06 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Angarnsrummet, Vallentuna tisdagen den 6 november 2001 kl 19.00 21.15 Sten-Åke Adlivankin (m),

Läs mer

Justerande... KALLELSE. Barn- och ungdomsnämnden 5 februari 2002

Justerande... KALLELSE. Barn- och ungdomsnämnden 5 februari 2002 KALLELSE Barn- och ungdomsnämnden 5 februari 2002 Plats och tid för sammanträdet Kallade tjänstemän Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna Tisdag 5 februari 2002 kl 19.00 Göran Nydahl, förvaltningschef

Läs mer

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen 16 juni 2003

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen 16 juni 2003 Kommunstyrelsen 16 juni 2003 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 16 juni kl 14.00-14:35 Sten-Åke Adlivankin (m), ordförande Lars Rundgren (m) Bo Ivgren

Läs mer

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna, torsdagen den 6 mars kl

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna, torsdagen den 6 mars kl Utbildningsnämnden 2008-03-06 Plats och tid för sammanträdet Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna, torsdagen den 6 mars kl. 19.00 19.50 Beslutande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Elisabeth

Läs mer

KALLELSE. 1. Justerande:... Barn- och ungdomsnämnden

KALLELSE. 1. Justerande:... Barn- och ungdomsnämnden Barn- och ungdomsnämnden 2005-02-22 Plats och tid för sammanträdet Kallade tjänstemän Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr., Vallentuna tisdagen den 22 februari kl. 19.00 Förvaltningschef Roland Beijer Nämndsekreterare

Läs mer

Grundskolechef Göran Nydahl Bitr utv led Elsie-Britt Rosengren Ekonom Annika Hellberg, punkt 3. Grundskolekontoret, Vallentuna

Grundskolechef Göran Nydahl Bitr utv led Elsie-Britt Rosengren Ekonom Annika Hellberg, punkt 3. Grundskolekontoret, Vallentuna Grundskolenämndens arbetsutskott 2001-11-27 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Grundskolekontoret, Vallentuna tisdagen den 27 november

Läs mer

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna, torsdagen den 15 oktober 2009, kl

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna, torsdagen den 15 oktober 2009, kl Utbildningsnämnden 2009-10-15 Plats och tid för sammanträdet Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna, torsdagen den 15 oktober 2009, kl. 17.00-19.00 Beslutande Elisabeth Rydström (C),ordförande Jörgen

Läs mer

Angarnsrummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna torsdagen den 17 november kl

Angarnsrummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna torsdagen den 17 november kl Utbildningsnämnden 2005-11-17 Plats och tid för sammanträdet Angarnsrummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna torsdagen den 17 november kl.19.00 21.00 ande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Elisabeth

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Kommunhuset, Mästaren kl 16.30-18.05 ande Kenth Wengholm (M) Ordförande Hans Dahm (S) Vice ordförande Ann Ohlsson (Fp) Annika Singleton (KD) Maria Sundqvist (S) Justerande Annica Erikssen

Läs mer

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr., Vallentuna tisdagen den 22 februari kl. 19.00 21.45

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr., Vallentuna tisdagen den 22 februari kl. 19.00 21.45 Barn- och ungdomsnämnden 2005-02-22 Plats och tid för sammanträdet Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr., Vallentuna tisdagen den 22 februari kl. 19.00 21.45 ande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera

Läs mer

Protokoll. Kultur- och fritidsnämnden 2010-05-25. Omedelbar justering

Protokoll. Kultur- och fritidsnämnden 2010-05-25. Omedelbar justering Kultur- och fritidsnämnden Omedelbar justering 46 Kultur- och fritidsnämnden sammanträde 46. Angående laglighetsprövning enligt kommunallagen av beslut 2010-02-23, 16; Besparingar 2009-2011 på kultur-

Läs mer

PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2008-06-12 1(18)

PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2008-06-12 1(18) 1(18) Plats och tid: Barnkammaren, kl 10.00 13.00 ande och tjänstgörande ersättare Närvarande ersättare och övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats och tid Eje Engstrand, s, ordf Toni Andersson,

Läs mer

Fredrik Bergh barn- och utbildningschef, Lars-Erik Lindvall bitr. förvaltningschef, Ann- Katrin Öijwall nämndsekreterare. ...

Fredrik Bergh barn- och utbildningschef, Lars-Erik Lindvall bitr. förvaltningschef, Ann- Katrin Öijwall nämndsekreterare. ... Barn- och utbildningsnämnden 1 (9) Plats och tid Hellqvistsalen, kommunhuset, onsdagen den 15juni 2017, klockan 16.00 17.45. Ajournering 16.50-17.00. ande Monica Lindgren (S), Margareta Johansson (S),

Läs mer

Enhetschef kvalitet och utveckling Eva Lod Ekonomiadministrativ chef Annika Hellberg Nämndsekreterare Lotta Lann. Thomas Arctaedius (S)

Enhetschef kvalitet och utveckling Eva Lod Ekonomiadministrativ chef Annika Hellberg Nämndsekreterare Lotta Lann. Thomas Arctaedius (S) Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 2010-01-26 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Barn- och ungdomsförvaltningen, Tuna

Läs mer

Kommunstyrelsen 15 december 2003

Kommunstyrelsen 15 december 2003 Kommunstyrelsen 15 december 2003 Plats och tid för sammanträdet Vallentuna teater, Vallentuna måndagen den 15 december 2003 kl 18.30-19.00 Beslutande Ersättare Sten-Åke Adlivankin (m), ordförande Marie-Louise

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden (7)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden (7) SAMMANTRÄDES Barn- och utbildningsnämnden 2014-04-23 1(7) Plats och tid Lejonet, kommunhuset Öckerö, klockan 17.00 19.35 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän

Läs mer

Ajournering Förvaltningschef Roland Beijer Nämndsekreterare Cecilia Arrgård Controller Annika Hellberg. Karin Dahl-Strandin (s)

Ajournering Förvaltningschef Roland Beijer Nämndsekreterare Cecilia Arrgård Controller Annika Hellberg. Karin Dahl-Strandin (s) Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 2006-03-07 Plats och tid för sammanträdet ande Barn- och ungdomsförvaltningen, Tuna torg 2, 1 tr, Vallentuna tisdagen den kl. 08.00 10.30 Jerker Sjögren (kd), ordförande

Läs mer

Kommunkontoret kl 09.00 10.55

Kommunkontoret kl 09.00 10.55 1 (8) Plats och tid Kommunkontoret kl 09.00 10.55 Beslutande Leif Andersson, 1:e vice ordförande, tillika mötesordförande (v) Ann-Christine Sandell, 2:e vice ordförande (m) Catharina Tann, ledamot (s)

Läs mer

Barnomsorgsförvaltningen, Vallentuna. Elisabeth Fagerlund (c) BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Barnomsorgsnämnden

Barnomsorgsförvaltningen, Vallentuna. Elisabeth Fagerlund (c) BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Barnomsorgsnämnden AB VALLENTUNA KOMMUN Barnomsorgsnämnden 1998-01-20 1 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera senast 1998-02-03 Justeringens plats Bällstarummet, Kommunalhuset, Tuna

Läs mer

PROTOKOLL. Grundskolenämnden 2000-05-23

PROTOKOLL. Grundskolenämnden 2000-05-23 Grundskolenämnden 2000-05-23 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Bällstarummet, Tuna Torg 1, Vallentuna tisdagen den 23 maj 2000 kl. 19.00 21.45 Sten-Åke Adlivankin (m), ordförande

Läs mer

Kommunkontoret kl Ulrika Thulin, ordförande Kerstin Andersson, 1:e vice ordförande Catharina Tann, 2:e vice ordförande

Kommunkontoret kl Ulrika Thulin, ordförande Kerstin Andersson, 1:e vice ordförande Catharina Tann, 2:e vice ordförande Sida 1 (8) Plats och tid Kommunkontoret kl 08.40 11.30 Beslutande Ulrika Thulin, ordförande Kerstin Andersson, 1:e vice ordförande Catharina Tann, 2:e vice ordförande Övriga deltagande Göran Olsson, förvaltningschef

Läs mer

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna tisdagen den 26 november kl Utbildningschef Roland Beijer Nämndsekreterare Lotta Lann

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna tisdagen den 26 november kl Utbildningschef Roland Beijer Nämndsekreterare Lotta Lann Utbildningsnämnden 2007-11-20 Plats och tid för sammanträdet Kallade tjänstemän Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna tisdagen den 26 november kl. 18.00 Utbildningschef Roland Beijer Nämndsekreterare

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (13)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (13) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (13) Plats och tid Bällstarummet, tid 19.00-20.45 Beslutande närvarande Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Gunnel Orselius-Dahl (FP), ordförande, Daniel

Läs mer

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna tisdagen den 1 juni 2004 kl 19:00. OBS! Utbildning för BUN kl 14:00-17:00 i Bällstarummet

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna tisdagen den 1 juni 2004 kl 19:00. OBS! Utbildning för BUN kl 14:00-17:00 i Bällstarummet Barn- och ungdomsnämnden 1 juni 2004 Plats och tid för sammanträdet Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna tisdagen den 1 juni 2004 kl 19:00 OBS! Utbildning för BUN kl 14:00-17:00 i Bällstarummet

Läs mer

Kommunkontoret kl 08.30 11.15. Kerstin Andersson, ordförande Catharina Tann, 2:e vice ordförande Tarja le Hégarat, tjänstgörande ersättare

Kommunkontoret kl 08.30 11.15. Kerstin Andersson, ordförande Catharina Tann, 2:e vice ordförande Tarja le Hégarat, tjänstgörande ersättare Sida 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret kl 08.30 11.15 Beslutande Kerstin Andersson, ordförande Catharina Tann, 2:e vice ordförande Tarja le Hégarat, tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Göran Olsson,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum: Sida: 2007-11-27 1(15) arbetsutskott Plats och tid Sessionssalen, Kommunalkontoret, Skillingaryd, tisdagen 27 november 2007 kl. 13.00 17.10 Beslutande Gert Jonsson (m) ordförande Sune

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 (17) Plats och tid Finaborummet, Kommunhuset, Kinna, klockan 13.00 16:10, rast klockan 14:30-15:00 Beslutande S Gunnar Nilsson, ordförande S Sonia Danella Smith tjänstgör för Urban

Läs mer

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna tisdagen den 21 november kl

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna tisdagen den 21 november kl Barn- och ungdomsnämnden 2006-11-21 Plats och tid för sammanträdet Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna tisdagen den 21 november kl. 19.05 22.35 Beslutande Jerker Sjögren (kd) ordförande Sandor

Läs mer

Prologen kl. 18:00 Sluttid:19:45

Prologen kl. 18:00 Sluttid:19:45 MÖTESPROTOKOLL Mötesdatum Barn- o utbildningsnämndens au 2015-02-18 Plats och tid Beslutande ledamöter Prologen kl. 18:00 Sluttid:19:45 Lena Gerby (M), ordförande Göran Hellmalm (FP), vice ordförande Hanna

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl 1 Plats och tid Barn- och utbildningsförvaltningen, kl. 18.45 21.00 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 1 (11) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Staffan Olzon (fp) Christer Grankvist (s) Maria Andersson (s) tjänstgör för Lennart Månsson

Läs mer

Kommunkontoret kl

Kommunkontoret kl 1 (8) Plats och tid Kommunkontoret kl. 16.00-18.50 Beslutande Övriga deltagande Marie Gärdby, (C) ordförande Kent Holmer, (S) 1:e vice ordförande Viveca Dahlqvist (PF) 2:e vice ordförande Mikael Malm,

Läs mer

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna tisdagen den 19 oktober 2004 kl 19:00. Borgerliggrupp kl 18:00. Utbildning för nämnden kl 14:00

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna tisdagen den 19 oktober 2004 kl 19:00. Borgerliggrupp kl 18:00. Utbildning för nämnden kl 14:00 Barn- och ungdomsnämnden 19 oktober 2004 Plats och tid för sammanträdet Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna tisdagen den 19 oktober 2004 kl 19:00 Borgerliggrupp kl 18:00 Utbildning för nämnden

Läs mer

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna torsdagen den 14 juni 2007 kl. 19.00 20.35

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna torsdagen den 14 juni 2007 kl. 19.00 20.35 Utbildningsnämnden 2007-06-14 Plats och tid för sammanträdet Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna torsdagen den 14 juni 2007 kl. 19.00 20.35 ande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Elisabeth

Läs mer

Sammanträdet ajuorneras kl 08.25 08.40. Gun-Britt Taivalsaari-Nyberg, sekreterare Birgitta Palo-Johansson,ekonom, 188-189

Sammanträdet ajuorneras kl 08.25 08.40. Gun-Britt Taivalsaari-Nyberg, sekreterare Birgitta Palo-Johansson,ekonom, 188-189 Barn- utbildning- och kulturnämnden 2009-12-14 1 Plats och tid Plats och tid Förvaltningsbyggnaden i Gällivare, måndagen den 14 december 2009, kl 08.15-09.30 Sammanträdet ajuorneras kl 08.25 08.40 Beslutande

Läs mer

Borgerliggrupp träffas kl 18:00

Borgerliggrupp träffas kl 18:00 Barn- och ungdomsnämnden Datum 2003-05-27 Plats och tid för sammanträdet Barn- och ungdomsförvaltningen, Tuna torg 2, 1 tr, Vallentuna tisdagen den 27 maj 2003 kl 19:00 Borgerliggrupp träffas kl 18:00

Läs mer

DANDERYDS KOMMUN Barn- och utbildningsnämnden. Sammanträdesprotokoll 2015-06-02

DANDERYDS KOMMUN Barn- och utbildningsnämnden. Sammanträdesprotokoll 2015-06-02 1(13) Plats och tid Djursholms slott, kl 19:00-20.25 Paragrafer 231-242 Beslutande Jonas Uebel (FP) Ersättare Ulla Hurtig Nielsen (M) Fredrik Wevle (M) Patrik Nimmerstam (C) Bodil Borison (M) Robert Nibelius

Läs mer

Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna. 182 Justering mellan barn- och ungdomsnämndens och skolpengens budgetramar (KS )

Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna. 182 Justering mellan barn- och ungdomsnämndens och skolpengens budgetramar (KS ) Protokollsutdrag SID 1(1) Organ: Kommunstyrelsen Datum: 2013-11-04 Plats: Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna 182 Justering mellan barn- och ungdomsnämndens och skolpengens budgetramar (KS 2013.405)

Läs mer

PROTOKOLL. Datum Utbildningsnämnden Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 11:00-17:30

PROTOKOLL. Datum Utbildningsnämnden Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 11:00-17:30 Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 11:00-17:30 Beslutande: Malin Ängerå (S), ordförande Anne Hamrén (S) Örjan Fridner (S) Stina Michelsson (S) Marie Mill (SRD) Conny Englund (V)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Sida 2015-04-28 1(9) Charles MacWange (KD) Håkan Sandberg (FP) 96-del av 98

Sammanträdesprotokoll Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Sida 2015-04-28 1(9) Charles MacWange (KD) Håkan Sandberg (FP) 96-del av 98 2015-04-28 1(9) Plats och tid Päronsalen kl. 14:00-15:50 Beslutande Olof Eriksson (S), ordförande Fredrik Bengtsson (S) Christoffer Karlsson (MP) ersätter Per-Arne Andersson (V) Linda Strand (S) Lisa Malm

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens arbetsutskott 1(12) Tid och plats 2013-11-21 - i Kommunhuset klockan 13.30-16.05 Beslutande Övriga deltagande Björn Zorec (FP) - ordförande Theresa Lindahl (M) - förste vice ordförande Thomas Bjertner (S) - andre vice

Läs mer

KALLELSE. 1. Justerande:... Utbildningsnämnden 21 september 2004

KALLELSE. 1. Justerande:... Utbildningsnämnden 21 september 2004 Utbildningsnämnden 21 september 2004 Plats och tid för sammanträdet Kallade tjänstemän Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna tisdagen den 21 september 2004 kl 19.00 Utbildningschef Roland Beijer

Läs mer

Utbildningsnämndens protokoll 2015-01-29

Utbildningsnämndens protokoll 2015-01-29 Datum: Torsdagen den 29 januari 2015 Tid: 16.00 18.20 Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Tisdagen den 3 februari 2015 Paragrafer: 1-9 Utses att justera: Michael Grönlund (M) Underskrifter:

Läs mer

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05 Beslutande Bengt Torstensson Lotta Husberg Kerstin Gadde Veronica Almroth Claes Nordevik Hans Pernervik Els-Marie Ragnar Bo Andersson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden 54 Plats och tid Hjernet, tisdagen den 12 oktober 2010, kl 08.30-08.50. Beslutande Solveig Oscarsson (S), ordförande Kjell Söderlund (S) Eva Overgaard (S) Eleonore Karlsson (S) Johanna Bergström (S) tj

Läs mer

Ann Charlotte Höglund (c) Johan Liberson (m) ej 75, 79, 82 och 83

Ann Charlotte Höglund (c) Johan Liberson (m) ej 75, 79, 82 och 83 Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 11 november 2003 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Barn- och ungdomsförvaltningen,

Läs mer

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Marie Öhlund TEKNISKA NÄMNDEN. Tekniska förvaltningen...

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Marie Öhlund TEKNISKA NÄMNDEN. Tekniska förvaltningen... SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) Plats och tid Tekniska förvaltningen, kl 14.00-17.30 Beslutande Se bifogad deltagarlista. Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista. Övriga deltagande Se bifogad

Läs mer

Malin Svan (C) ANSLAG/BEVIS

Malin Svan (C) ANSLAG/BEVIS Barn- och ungdomsnämnden 2015-05-06 1 (7) Plats och tid Beslutande Övriga deltagare Hörsalen Kl. 17:00-17:45 Maria Hedin (S) ordförande Mensur Dushi (S) 1:e vice ordförande Malin Svan (C) 2:e vice ordförande

Läs mer

Sammanträdesrum Önnerup, kommunhuset i Lomma Tid Tisdagen den 16 juni 2015, 15.00-17.39

Sammanträdesrum Önnerup, kommunhuset i Lomma Tid Tisdagen den 16 juni 2015, 15.00-17.39 Sammanträdesdatum s. 1 (10) Plats Sammanträdesrum Önnerup, kommunhuset i Lomma Tid Tisdagen den 16 juni 2015, 15.00-17.39 Beslutande Robert Wenglén (M) Richard Jerneborg Remco Andersson(FP) Lars Carlén

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2014-08-27 1 Innehållsförteckning Ärende 62 Godkännande av dagordning... 3 63 Budget 2015 - drift... 4 64 Budget 2015 - investering... 6 65 Personalfrågor... 7 2014-08-27 2 Plats och tid ande Ej tjänstgörande

Läs mer

Barn- och utbildningskontoret, Heby, måndag 7 september, kl 8.00. Sekreterare Paragrafer 65-76 ANSLAG/BEVIS

Barn- och utbildningskontoret, Heby, måndag 7 september, kl 8.00. Sekreterare Paragrafer 65-76 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Barn- och utbildningskontoret, Heby, kl 08.15 13.00 Beslutande Tomas Bergström (FP), ordförande Rickert Olzon (M) Rose-Marie Isaksson (S) Göran Hillbom (C) Linda

Läs mer

Förskoleförvaltningen, Vallentuna. Nils Lage Holmbom (m) BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Förskolenämnden

Förskoleförvaltningen, Vallentuna. Nils Lage Holmbom (m) BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Förskolenämnden AB VALLENTUNA KOMMUN Förskolenämnden 1999-02-09 1 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera senast 23 februari 1999 Justeringens plats Angarnsrummet, Kommunalhuset, Tuna

Läs mer

Utbildningsnämnden (10)

Utbildningsnämnden (10) Utbildningsnämnden 2013-06-12 1 (10) Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Kommunhuset i Älmhult onsdagen den 12 juni kl. 9.00 13.30 med ajournering kl 11.22 11.53. Bodil Hansen

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-06-11 Utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-06-11 Utbildningsnämndens arbetsutskott Tid och plats 2015-06-11 - i Kommunhuset klockan 13.00-15.30 Beslutande Björn Zorec (FP) - ordförande Kenny Lärkevie (C) - 1:e vice ordförande Leif Svensson (S) - 2:e vice ordförande Gunilla Edman (S)

Läs mer

Kommunfullmäktige () Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Marie Johansson, sekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige () Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Marie Johansson, sekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2014-09-01 1() Plats och tid Sockenstugan, Lövnäs, Hammarö, kl 18:30-19:15 Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Siw Gidlöf (S) Bengt-Gustav Persson (S) Leif Sandberg

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden (8)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden (8) Barn- och utbildningsnämnden 2012-10-19 1 (8) Plats och tid Sammanträdesrummet Tjidtjak, Tingsbacka, fredagen den 19 oktober 2012, kl 10.00 11.00. Beslutande Rolf Laestander (S), ordförande Görgen Åberg

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 (16) Plats och tid Ramslättsrummet, Kommunhuset, Kinna, klockan 13.00 16.00, rast klockan 14.50 15.10. Beslutande s Gunnar Nilsson, ordförande kd Per-Olof Hermansson, vice ordförande

Läs mer

TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2007-03-08

TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2007-03-08 TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Plats och tid Torskolans bibliotek torsdagen den 8 mars kl. 17.30-18.45. Beslutande Sören Bondesson (s), ordförande Ann Ludwigsson (s) Sebina Masinovic (s)

Läs mer

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna tisdagen den 2 mars 2004 kl 19.00 Utbildningschef Roland Beijer Controller Anna Liss-Daniels

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna tisdagen den 2 mars 2004 kl 19.00 Utbildningschef Roland Beijer Controller Anna Liss-Daniels Utbildningsnämnden 2 mars 2004 Plats och tid för sammanträdet Kallade tjänstemän Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna tisdagen den 2 mars 2004 kl 19.00 Utbildningschef Roland Beijer Controller

Läs mer

Louise Branting (C), ordförande Roland Brodin (M) Sören Forslund (M) Catharina Erdtman (S) Ulla Bratt (S)

Louise Branting (C), ordförande Roland Brodin (M) Sören Forslund (M) Catharina Erdtman (S) Ulla Bratt (S) 1(12) Plats och tid Sammanträdesrum Ununge, kommunhuset Ankaret, Estunavägen 14, Norrtälje kl. 14.00-15.00 ande Ledamöter Louise Branting (C), ordförande Roland Brodin (M) Sören Forslund (M) Catharina

Läs mer

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna tisdagen den 22 oktober 2002 kl

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna tisdagen den 22 oktober 2002 kl Barn- och ungdomsnämnden 22 oktober 2002 Plats och tid för sammanträdet Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna tisdagen den 22 oktober 2002 kl 19.00 22.30 Beslutande Ersättare Övriga deltagare Utses

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens arbetsutskott 1(11) Tid och plats 2016-01-21 - i Kommunhuset klockan 13.00-16.35 Beslutande Theresa Lindahl (M) - ordförande Kenny Lärkevie (C) - förste vice ordförande Leif Svensson (S) - andre vice ordförande Anneli

Läs mer

Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott (20)

Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott (20) Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 2014-08-06 1 (20) Plats och tid Beslutande Övriga deltagare Barn- och ungdomskontorets sammanträdesrum Kl. 13:00-16:00 Tommy Edenholm (KV) ordförande Maria Hedin

Läs mer