Art & Technology ECHNOLOGY

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Art & Technology ECHNOLOGY"

Transkript

1 f i n a l r e p o r t D e c e m b e r Art & Technology RT& ECHNOLOGY A collaboration between free-thinking artists and the manufacturing industry Samarbetet mellan fritänkande konstnärer och tillverkningsindustrin 10 Nancy E. Watt Artist, designer (Canada/Germany): I had been looking for something like this for years. 22 Julia Gamborg Nielsen Artist, designer (Sweden): Designing bridges between artists/ designers and the industry will lead to innovation and to a strong society. A profitable combination.

2 Art & Technology Olofström Sara Rudolfsson, Mayor Olofström / Chair Steering Committee, Art & Technology Photo: Linda Rydkvist Projektet Art & Technology startade i april 2013 som en del av den befintliga satsningen Jobb till 1000, som startades för att skapa nya arbetstillfällen och en mindre känslig lokal ekonomi. Med sin nya strategi för att koppla ihop den lokala tillverkningsindustrin och den internationella kreativa industrin passade Art & Technology perfekt ihop med våra mål. Dussintals konstnärer, designers och forskare från hela världen som har varit inblandade i ett brett utbud av aktiviteter, har väckt ny kreativitet och ny kunskap till vår lilla stad med sin högteknologiska industri. Projektet har inspirerat många och vi kommer definitivt att hitta sätt att fortsätta utvecklingen av initiativ som kommer från Art & Technology-projektet. Det är min förhoppning att projektet som startade i Olofström nu kommer att få ett bredare perspektiv, eftersom vårt globala samhälle är i akut behov av renovering och förbättringar. Förhoppningsvis kan Art & Technology-projektet bidra till detta. The Art & Technology project started in April 2013 as part of the existing Jobb Till 1000 project, that was initiated to create new jobs and a less sensitive local economy. With it s new approach, to connect the local manufacturing industry and the international creative industry, Art & Technology perfectly fitted with our goals. Dozens of artists, designers and scientists from around the globe, who were involved in a wide range of activities, brought new creativity and new knowledge to our small town with it s hightech industry. The project inspired many and we will definitely find ways to continue the development of initiatives coming from the Art & Technology project. It is my hope that the project that started in Olofström now will get a broader perspective, because our global society is in urgent need of renovation and improvements. Hopefully the Art & Technology project can contribute to that. Ansvarighet accountability redaktör editor: Roel Faassen, Project leader Art & Technology översättning translations English/Swedish, Swedish/English: Karl Larsson fotografi photography (unless otherwise indicated): Roel Faassen formgivning graphic design: Mel Arvidsson, Milk & Honey Media tryck printing: Mixi Print, Olofström Art & Technology Olofström 2014 stöds finansiellt av: Art & Technology Olofström 2014 is financially supported by:

3 contents innehåll 05 Roel Faassen: New thinking, new creativity, new knowledge > new products, new markets, new jobs. 25 Anna Harding: By collaborating across borders we strive to find a beneficial knowledge exchange Marko Kokkonen, Peter Axelsson: The collaboration between IUC s product development team and the artists was a great opportunity to learn from each other. Nancy E. WATT: The laser-cut magnetic steel boards I used to present my work were the first new products I designed under this program. Johan Sandberg: The unique connection between artists and industry creates something new and unique that should attract the attention of more municipalities and regions Han Halewijn: An adventure and a challenge for all who are involved. Pia Lindahl: Sustainable development is about quality of life for everyone now and in the future. Atilla Rath Geber: I believe both residence and master class has a potential to become an internationally reputed excellent event. Raghild May: I was very thrilled when I found an open call for a master class in stone carving in Olofström Liesbeth Vloet: The classroom is full with interested people from the village, young artists, established sculptors and lecturers. Julia Gamborg Nielsen: Good that someone arranges meetings between the industry and artists/designers. 38 Ilze Supe: The project demonstrated a wholesome attitude towards usage of local resources to develop cultural and economic growth. Art & Technology 3

4 4 Art &

5 Technology >> Roel Faassen, initiatör och projektledare Sedan starten 2013 har projektet Art & Technology varit inriktat mot att introducera nya tankesätt, ny kreativitet och ny kunskap, för att skapa nya produkter, nya marknader och nya jobb i Olofström, Sverige. Med den bakgrunden bjöds fritänkande konstnärer in för att samarbeta med tekniker och utvecklare från lokala tillverkningsföretag. Redan från början av projektet fanns det en betoning på kommunikation för att skapa uppmärksamhet till projektet som helhet och att skapa möjligheter för alla deltagare; kommunen, konstnärerna, företagen och andra samarbetspartners. En förutsättning för Art & Technology projektet är att ta fritänkande konstnärer på stort allvar, eftersom de inte alltid bara tar in galna idéer, utan också kunskaper om material, produktionsmetoder, uthållighet och passion. Och de deltar sällan i ekonomiska system. Att introducera dessa uppfinnare och innovatörer i en industriell miljö, där de kan samarbeta med skickliga tekniker och arbeta med högkvalitativa tillverkingstekniker, är mycket utmanande. För att optimera samarbetet mellan konstnärerna och de anställda på företagen, introducerade Art & Technology ett nytt fenomen med, vad vi kallar, Artist-in-Factory -projekt, som omfattar förverkligandet av en tillfällig arbetsyta för en eller flera konstnärer på produktionsområdet hos ett tillverkande företag. Tanken är att konstnärer och personal skall mötas, prata och börja tänka i nya banor för att skapa nya möjligheter, helst med den befintliga maskinparken på företaget. Tanken är också att samtliga skall få ta del av framtida fördelar. Artist-in-Factory-projekten var också tänkta att fungera som test för att undersöka möjligheterna för ett framtida permanent Innovationslabb i Olofström där internationella konstnärer, designers, forskare och företag kan fokusera på (radikal och hållbar) innovation. Art & Technology arrangerade en Master Class för unga europeiska skulptörer som en första aktivitet mot ett permanent skulpturcentrum för att stimulera tillväxten på ett lokalt stenföretag. Flertalet (såväl stora som imponerande) skulpturer installerades i Olofström som början till en skulpturpark för att stimulera tillväxt inom turismen. Flertalet presentationer, utställningar och kurser har arrangerats av internationella konstnärer för att skapa ett mångsidigt och högkvalitativt kulturutbud för att ge orten en starkare kulturell image och för att göra det mer attraktivt för besökare och (även kanske framtida) invånare. Med målet att hjälpa varandra, lära av varandra och växa tillsammans började vi söka efter internationellt samarbete från dag ett, med konstnärer, designers, forskare, liknande Art & Technologyprojekt, regioner och städer. Vi har även stimulerat andra människor utomlands att starta egna projekt och bli vår partner i det framtida samarbetet. Den europeiska kreativa industrin är oerhört viktig och levererar många arbetstillfällen, ofta i nya inriktningar, vilket gör en lokal eller regional ekonomi mer mångsidig och mindre känslig. Det är precis vad Art & Technology-projektet försökt att bidra till i Olofström och det är därför projektet är partner i flera internationella nätverk med partners i upp till 15 europeiska länder. Art & Technology etablerar kontakter överallt; mellan konst, vetenskap, entreprenörskap, produktutveckling och innovation, kultur, turism, kommunikation och mycket mer. På bara ett och ett halvt år har detta koncept visat sig lyckat. Stort tack till alla medverkande konstnärer, designers, forskare, företag, kollegor samt regionala och internationella partners. Vi introducerade ett nytt fenomen med, vad vi kallar, Artist-in-Factory projekt Roel Faassen, initiatör och projektledare (Holland/Sweden) Ett projekt som tillkommit i närtid är Art & Technology i Olofström. Roel Faassen driver detta som går ut på att låta kontnärer närma sig modern industri och erbjuda sina kreativa lösningar på produkter och produktionen. Resultatet är häpnadsväckande och måtte det få fortsätta. Det kan faktiskt sluta precis var som helst. Projektet för tankarna tillbaka till andra halvan av 1800-talet då kreativiteten flödade och uppfinningar förändrade våra livsvillkor. Då, precis som i Art & Technology, var det svårt att skilja på kultur och näringsliv. Peter Enckell, redaktör Publicerad i Commersen, Oktober 1, 2014 Art & Technology 5

6 6 We delivered the concept for a permanent Innovation Lab in Olofström where international artists, designers, scientists and entrepreneurs can focus on radical and sustainable innovation.

7 >> Art & Technology Roel Faassen, initiator and project leader Since the beginning of 2013 the Art & Technology project has been tasked with introducing new thinking, new creativity and new knowledge, to create new products, new markets and new jobs in Olofström, Sweden. A project that has come to life quite recently is Art & Technology in Olofström. Roel Faassen runs this project that lets artists approach the modern industry and offer their creative solutions on products and production. The result is astounding and hopefully this may continue. It may actually end up just anywhere. The project brings the mind back to the second half of the 19th century where creativity flowed and inventions changed our way of life. Back then, just as in Art & Technology, it was difficult to distinguish between culture and business. Peter Enckell, Editor Published in Commersen, October 1, 2014 For that reason, freethinking artists were invited to collaborate with technicians and developers from local manufacturing industries. Right from the start of the project there was an emphasis on communication to create attention about the project as a whole and to generate opportunities for all participants; the municipality, the artists, the companies and other partners. A premise of the Art & Technology project is to take freethinking artists very serious, because often they don t only bring in crazy ideas, but also knowledge of materials, production methods and perseverance and passion. And often they hardly participate in economic systems. Introducing these inventors or innovators into industrial environments, where they can collaborate with skilled technicians and work with high-quality manufacturing techniques, is extremely challenging. To optimize collaboration between artists and staff of a company, Art & Technology introduced a new phenomenon with, what we call, Artist-in-factory projects, which includes the creation of a temporary workspace for one or more artists at the production area of a manufacturing company. The idea is that artists and staff should meet, talk and start thinking in new directions together to create new opportunities, preferably with the existing machinery at the company. And the idea is that all should share in future benefits. The Artist-in-factory projects were also intended as try-outs towards a permanent Innovation Lab in Olofström where international artists, designers, scientists and entrepreneurs can focus on (radical and sustainable) innovation. Art & Technology arranged a master class for young European sculptors as a first step towards creating a permanent sculpture centre to stimulate growth at a local stone company. Several (some huge and impressive) sculptures were installed in Olofström as the beginnings of a sculpture park to stimulate growth in tourism. Many presentations, exhibitions and courses were arranged by international artists to create a diverse and high quality cultural offer to give the town a stronger cultural image and to make it more attractive for visitors and (even maybe future) inhabitants. With the goal to help each other, to learn from each other and to grow together we started seeking international Image: Liesbeth Vloet We introduced a completely new phenomenon with, what I call, Artist-in-factory projects. Roel Faassen, initiator and project leader (Holland/Sweden) collaboration from day one, with artists, designers, scientists, other Art & Technology projects, regions and cities. We also stimulated others abroad to start up their own projects and to become our partner in future cooperation. The European creative industry is extremely important, supplying jobs for many, often in new directions, making a local or regional economy more diverse and less sensitive. That is exactly what the Art & Technology project tried to contribute to in Olofström, and that s why the project is partner in several international networks with partners in up to 15 European countries. Art & Technology establishes connections everywhere; between art, science, entrepreneurship, product development and innovation, culture, tourism, communication and more. In just one and a half years, this concept has proven itself, thanks to all participating artists, designers, scientists, companies, colleagues and international and regional partners. Art & Technology 7

8 Two worlds meet and create. Image: Art & Technology video, produced by Cinematik 8

9 Factory feedback: IUC, Olofström Projektet med Art & Technology på IUC Olofström var ett unikt sätt för produktutveckling. Konstnärerna kom med sina designerögon och tittade på våra produkter samt våra maskiner från en annan aspekt än vad vi gör. Former och delar som vi ser som metallskrot, såg de som vackra och användbara saker. Till exempel såg en konstnär en plåtbit som upphettats för en av våra materialtestningar och tyckte att den hade vackra färger. Hon började experimentera på att använda färgämnen i sina idéer. Detta var något som vi på IUC aldrig hade lagt märke till på det sättet. Fler exempel: en lampa av formade avfallsmaterial, tygformning i ett formningsverktyg som normalt används för metall och prototyper för energibesparande utrustning. Samarbetet mellan IUC s produktutvecklingsteam och konstnärerna var en stor möjlighet att lära av varandra. De fritänkande konstnärerna tillsammans med kunskap inom produktutveckling, som IUC bidrar med, är ett bra sätt att tänka utanför boxen och skapa nya produkter. Vi hoppas att IUC i framtiden kommer ha möjlighet att stå som värd för fler konstnärer i Art & Technology. The project with Art & Technology at IUC Olofström was a unique way of product development. The Artists came with their designer eyes and looked at our products as well as our machinery, from a different aspect than we do. Shapes and parts that we see as scrap metal, they saw as beautiful and useful things. For example, one artist saw a piece of sheet metal that had been heated for one of our material testings and thought that it had beautiful colors. She started to experiment with using the coloring in her ideas. That was something that we at IUC never would have noticed in that way. More examples: a lamp out of formed waste material, fabric forming in a forming die normally used for metal, and scale prototypes of energy saving equipment. The collaboration between IUC s product development team and the artists was a great opportunity to learn from each other. The free thinking artists together with the knowledge in product development, that IUC supports, is a great way of thinking out of the box and to create new products. We hope that IUC in the future will have the possibility to host more artists in Art & Technology. Marko Kokkonen and Peter Axelsson iuc Olofström (Industrial Development Center) Art & Technology 9

10 The key to sustainable energy is storage. 10

11 Artist in factory: Nancy E. Watt Nyckeln till hållbar energi är förvaring. Vind- och solenergi varierar. Utan reserver för att överbrygga klyftorna, är varken vind eller sol ensamt en pålitlig form av energi. Summerandes andan av Leonardo da Vinci, beslöt jag mig för att tillämpa drivfjädersprincipen inom ett skulpturalt sammanhang som ett försök till en lösning på utmaningen att lagra hållbar energi. I januari 2014 ansökte jag om att delta i Artist in Factory, som jag hade hört om från en holländsk hemsida som heter Transartist. Jag fängslades av bilden av Näbbeboda Skola, skolan där före detta Nobelpristagaren Harry Martinsson tillbringade sina formativa år, omgiven av vildmarken. ArTIst in factory: Nancy E. Watt Nancy E. Watt, artist and designer from Canada/Germany participated in the first Artist-in-factory project at the Industrial Development Centre in Olofström, March 2014 Fabriken var IUC i Olofström, Sverige, en tidigare forskningsanläggning för Volvo. Jag hade letat efter något liknande under flera år. Jag blev antagen. Mitt konstnärliga sätt att se på saker kom att genomsyra mitt arbete med att utveckla den befintliga infrastrukturen kring tillverkning och kompetens som behåller och skapar jobb i Olofströms kommun. Efter att ha tillämpat ett Hållbara uppfinningar -tänk för att begränsa klimatförstörelsen, började jag mitt arbete i mars 2014 och blev utvald till att fortsätta. Under sammanlagt nio månader har jag arbetat med detta projekt i och runt Olofström samt i min studio i Essen, Tyskland. Jag omfamnade Zens nybörjarsinne och såg ett spännande samband uppstå mellan elasticitet, magnetism och framdrivning. Jag slutförde tre inledande modeller. Skulpturen Propeller III har en rörlig konstruktion som samlar solenergi och vindkraft. Energin är lindad i ett tungt gummiband inkapslat i polen av strukturen. När det varken finns sol- eller vindaktivitet, lindas banden upp, och släpper ut den sparade kraften. I detta projekt har drivfjädersprincipen utvecklats till en vindrullmaskin. Art & Technology 11

12 The key to sustainable energy is storage. Jag organiserade en utställning i Olofströms bibliotek, där jag visade ritningar, teckningar och den initiala drivfjädermodellen som jag använt för att testa och utveckla propellerprocessen. De laserskurna magnetiska stålbord (120 x 200 cm) som jag använde för att presentera arbetet var de första nya produkterna som jag designat inom ramen för detta projekt. Jag var mystiskt dragen till magneter, som jag senare lärt mig skulle kunna spela en roll i de brytarna som behövs för att styra lindning och bromsning av det elastiska. Eftersom biblioteket saknade infrastruktur för utställning köptes magnetborden in för samhällets permanenta bruk efter utställningen. Genom mina möten med IUC och behovet av laserskurna magnetbord fördes jag samman med Stans & Press. Genom denna process fann jag vägen till nästa exklusiva propellermodell. Jag undersöker just nu möjligheten att återanvända bildäck till att producera starka gummiband för lagring och frisättning av energi, vilket löser såväl problemet med hållbar lagring samt återanvändningen av gamla bildäck. Min motivation uppstår från en medvetenhet om helheten i saker, utvecklat genom Spinozas skrifter. Min vision är att genom framsteg i kinetisk skulptur samtidigt utveckla produkter som förbättrar mänsklig hållbarhet i en balanserad miljö som tänker på naturmaterial i vår komplexa värld. Jag kommer att fortsätta Wind and solar energy fluctuate. Without reserves to bridge the gaps, neither succeeds as a reliable form of energy. Summoning up the spirit of Leonardo da Vinci, I decided to apply the Mainspring Principle within a sculptural context as an attempt at a solution to the challenge of storing sustainable energy. In January 2014 I applied for an Artist in Factory residency, which I learned of on a Dutch website called Transartist. I was captivated by the photo of the Nebbeboda skola, the former school where the Nobel laureate, Harry Martinson, spent his formative years, surrounded by wilderness. The factory was the IUC in Olofström, Sweden, a former research facility for Volvo. I had been looking for something like this for years. I was accepted. I came to imbue with my artistic way of seeing and working the process of redeveloping the existing manufacturing infrastructure and the expertise that retains and creates jobs in the Olofström Kommun. Applying a Sustainable Inventions way of thinking to the mitigation of climate destruction, I began work in March 2014 and was chosen to continue. For nine months altogether I have worked on this project in and around Olofström and in my studio in Essen, Germany. I embraced the Zen Beginners Mind and saw a curious relationship emerge between Elasticity, Magnetism and Propulsion. I completed three initial maquettes. The sculpture Propeller III has a moving paddle-wing construction that collects solar and wind power. The energy is wound on to a heavy elastic cord encased in the pole of the structure. When there is neither wind nor solar activity, the elastic unwinds, releasing the stored power. In this project the Mainspring Principle has evolved into a wind winder. I organized an exhibition in the Olofström Library, where I showed prints, drawings and the initial Mainspring maquettes with which I had tested and developed the propeller process. The laser-cut magnetic steel boards (120 X 200 cm) I used to present the work were the first new products I designed under this program. I was mysteriously drawn to magnets, which I later learned could play a role in the circuit breakers needed to control the winding and braking of the elastic. As the library lacked an exhibition infrastructure, the magnet boards were purchased after the exhibition for the community s permanent use. Encounters with my associates at the IUC and the need to laser-cut the magnetic steel boards brought me together with Stans & Press. Through this process I found the way to move forward to the next upscaled Propeller maquette. I am exploring the possibility of using recycled auto tires to make industrialstrength mega-elastics for storage collection and the release of power, solving both the problems of sustainable storage and of recycling tires. My motivation arises from a consciousness of the wholeness of things, evolving from the writings of Spinoza. My vision is of advancing the canon of kinetic sculpture while developing products that will improve human sustainability in a balanced environment that considers the natural web of our complex world. I will continue 12

13 Artist in factory: Nancy E. Watt Art & Technology 13

14 Image: Art & Technology video, produced by Cinematik 14

15 Factory feedback: Cefur, Ronneby imagine an entirely new creature that lifts the Swedish industry. An Artepreneur with one foot in the creating and the other one in the producing Johan Sandberg, Cefur Art & Technology ger en unik koppling mellan konstnärer och industri. Konstnärerna för med sig sin förmåga att tänka utanför ramarna och sitt fokus på upplevelsen medan industrin bidrar med sin kunskap om praktiska begränsningar och sin förmåga att producera kommersiella resultat. Tillsammans skapar de något nytt och unikt som borde uppmärksammas av fler kommuner och regioner. Det är en lockande tanke att föreställa sig en helt ny varelse som lyfter svensk industri. En Artreprenör med ena foten i det skapande och andra i det producerande och som tar fram attraktiva nya och oväntade produkter som tillverkas på arbetsplatser här hemma och säljs över hela världen. Johan Sandberg Enhetschef, Cefur (Center för forskning och utveckling i Ronneby) Art & Technology provides a unique connection between the artists and the industry. The artists bring their ability to think outside the box and focus on the experience, while the industry contributes its knowledge of practical limitations and its ability to produce commercial results. Together they create something new and unique that should attract the attention of more municipalities and regions. It is an attractive idea to imagine an entirely new creature that lifts the Swedish industry. An Artepreneur with one foot in the creating and the other one in the producing that develops attractive new and unexpected products, manufactured by the companies here at home, and are sold worldwide. Johan Sandberg Head of department, Cefur (Center for research and development in Ronneby) Art & Technology 15

16 Our connection to the world Projektet Art & Technology bygger på att föra kreativitet och kunskap från hela världen till Olofström. Därför startade vi Art & Technology Residency i Nebbeboda skola, strax utanför Olofström. Residency-projektet ger tillfälligt boende och arbetsutrymme för deltagande konstnärer, designers och forskare. Det är platsen där inspirerande tankar, verk och koncept presenteras. På det sättet blev den gamla Nebbeboda skola vår koppling till nya idéer och kunskaper från hela världen. 16

17 Residence-projektet äger rum på Nebbeboda Skola i Olofström; skolan som erbjöd ett ljus i mörkret för den unge Harry Martinsson, den svenska författaren och nobelpristagaren i litteratur 1974 ( Hans skrifter sammanfattar daggdroppen och reflekterar kosmos ). The Art & Technology project was tasked with bringing in creativity and knowledge from around the world to Olofström. For that reason we initiated the Art & Technology Residency in the Nebbeboda skola, just outside Olofström. The Residency project provides temporary living and working space for participating artists, designers and scientists. It s the place where inspiring thoughts, works and concepts are presented. In this way the old Nebbeboda skola became our connection to new ideas and knowledge from around the world. The residence project is located in the Nebbeboda Skola in Olofström; the school that offered light in the darkness for the young Harry Martinson, Swedish writer and Nobel laureate in literature 1974 ( His writings summarize the dewdrop and reflect the cosmos ). Art & Technology 17

18 The Nebbeboda school is such a pleasent place to be with the inspiring surroundings and to be in contact with this beautiful nature. It was a unique experience for me sharing the Nebbeboda school as home in a great interdisciplinary group with five other open-minded artists. I am happy and feel privileged to be introduced to the concept of the Art & Technology project. I am really thankfull that I had the opportunity to be there and get to know you. Simone Simonato // designer (Brasil/Germany) The Nebbeboda skola, was a love at first sight for me, the picture that is, which drew me to Olofström initially. Like all love relationships, there are a lot of challenges in making them work over time. As I write this, in the early morning of my fifth departure, in this year 2014, I feel that I have found a place to live, to work and to learn and so the love continues... Nancy E. Watt // artist, designer (Canada/Germany) 18

19 Nebbeboda skola: Liesbeth Vloet Artist-in-Residency Nebbeboda skola Liesbeth Vloet Artist Residency Coordinator vignettes MARS Busstationen ser övergiven ut. Det kommer bara en buss, den från Bromölla. Den här gången är jag lika nyfiken som tidigare gånger på om jag ska känna igen vår gäst direkt. Det här blir vårt första möte. Jag kollar vilken passagerare som har den största resväskan. Sedan tror jag att jag ser henne. Resväskan är stor och orange och hon har en flaska i handen i samma färg. På huvudet har hon en elegant orange mössa, en mössa som ingen annan i byan skulle ha på sig. Nancy upptäcker också mig. Hon kommer mot mig och frågar med en snäll och öppen blick: Are you Liesbeth? MARCH The station is deserted as I wait for the only bus coming from Bromölla. This time I am just as curious as previous times whether I will recognize our guest directly or not. This will be our first meeting. I look for the passenger who has the largest suitcase. Then I think I see her. The suitcase is big and orange. So is the matching water bottle she is carrying in her hand. On her head, an elegant orange hat, one that no other person in town would wear. It is Nancy and she recognizes me. She walks in my direction and asks with a kind and open look: Are you Liesbeth? I kväll är det första presentationen i Artist-in-factory projektet. Allt ställs fram i skolsalen, en projektor och stolar. När jag är inne i lärarbostaden, som är residensets boende, kommer Jérôme mig till mötes. Bonjour, säger han upprymd och håller upp en affisch. En fantastisk bild av en sjö, sjön mitt emot residenset, i vilken stora skogar speglas. Bilden har vridits en kvart, varigenom ett torn uppstår, sen trycktes texten därpå. Julia, Nancy och Martin lägger sista handen på sin presentation. Jérôme är nöjd med sin affisch, men ännu mer över sitt verk som han har skapat under de två senaste veckorna, en leksak för barn. När han berättade för mig om sin plan i största hemlighet förstod jag varför han frågade mig, när jag skjutsade honom till residenset, om det finns många barn i Olofström. JUNI... Den här kvällen går i diabasens tecken. Inom ramarna av den årliga kulturfestivalen Nässelfrossa i Olofström finns det en presentation om diabasens historia. Det svarta guldet som kommer från området. Presentationen handlar också om vilken roll diabas kan ha i regionen för att skapa arbetstillfällen t.ex. inom turismen. I residensets trädgård ringlar röken från grillen. Skolsalen är full med intresserade besökare från byn, unga konstnärer, etablerade skulptörer och föreläsare. Unga skulptörer deltar i en masterclass hos stensliperiet i Vilshult under två veckor. Masterclassen ges av professionella europeiska skulptörer. Residenset inhyser under juni månad gäster med turkiskt, spanskt, danskt, franskt, nederländskt, polskt och lettiskt ursprung. De kommer att lämna sina spår i byn. The residence is great for artists! There is freedom, the possibility of expansion, interaction and a feel-at-home atmosphere Tonight is the first presentation by the Artist-in-Factory group. Everything is set up in the classroom, a projector and chairs. When I go inside the teacher s apartment, part of the living accommodation at the residence, Jérôme greets me. Bonjour, he says, elated as he holds up a poster. It s a stunning photograph taken by Julia of the lake in the vicinity of the residence with the forest mirrored in the lake. Jérôme has turned the photograph sideways so that it reveals a tower with angel wings in the reflected clouds of the sky in the water. Julia, Nancy and Martin are putting the finishing touches on their presentations. Jérôme is pleased with his poster, but even more so of his creation he developed during the last two weeks, a light play for children. When he told me about his idea in the greatest secrecy I understood why he had asked me, when I first drove him to the residence, if there are many children living in Olofström. JUNE The Diabase Stone Presentation takes place within the framework of the annual cultural festival Nässelfrossa in Olofström this June evening. The history of Diabase, known as the black gold from our area is about the role that diabase may play in the future to create jobs for Olofström tourism. In the residence garden, smoke from the grill swirls through the air. The classroom is full of interested people from Olofström together with young artists, established sculptors and lecturers. Young sculptors are doing a master class at the stone factory in Vilshult for two weeks, lead by professional European sculptors. During this month the residence houses guests from Turkey, Spain, Denmark, France, The Netherlands, Poland and Latvia. They will leave their mark in the village. Art & Technology 19

20 Kvällens gäster har tagit med sig picknickkorgar och fiolmusik hörs från trädgården. Snart är den vita bordsduken fläckad av sangria. AUGUSTI... Vi har ett möte med tidningen. Karen har precis badat i sjön. Hon drar en kam genom håret och målar noggrant med läppstiftet. Det har kommit en journalist och en fotograf på besök. De leder oss till altanen i lägenheten som är ett bra ställe för fotografering tycker de. Det är varmt och augustisolen inger en somrig atmosfär. Vi pratar om Karens film som skall visas dagen efter på Olofströms biograf. Karen berättar om filmmanuset som hon skrev i New York redan för några år sen. Filmen spelades in i förra året varefter Karen också redigerade den. Nu vinner filmen det ena efter det andra priset - i Europa, Brasilien, USA Nästa natt är kvav. Det finns ingen röd matta, men däremot en gnistrande premiär med bubblor och en intressant diskussion efteråt med alla besökare. I studion är koncentrationen hög. Så hög att jag tvekar innan jag går in. Brechtje sitter bakom sin bärbara dator. Hon tittar inte ens upp när jag försiktigt går över tröskeln. Judith inspireras av de vildsvin som varje dag springer runt residenset, sent på kvällen. Hon har redan sålt en av sina teckningar. Jag har kommit för att tala om presentationen av Brechtje. Och för att fotografera. Solen skiner in genom de höga fönstren. Jag har inga ord att beskriva atmosfären som utstrålar från detta rum. När jag tittar ut genom fönstret ser jag grönskan vid sjön. Havet, som Harry Martinson en gång kallade det ur sitt perspektiv som 11-årig skolpojke. Havet som var öppningen till världen och till Amerika dit hans mor en gång åkte och försvann för alltid. Mamman. I kontrast med Brechtje. Den blonda, mjuka, belgiska Brechtje utvecklar smarta leksaker i smarta material för att uppmuntra självständighet och kreativitet hos barn. Under de veckor som hon är i Sverige besöker hon, under ledning av projektledaren, företag i regionen. Ett företag har redan visat intresse för en av hennes designer. Ljuset fungerar bra vid denna tid i studion. Endast från sidan kan man se Brechtjes runda mage. Vilken förmån för ett kommande barn att få en mamma som utvecklar leksaker. NOVEMBER Nancy väntar på mig vid busskuren. Först när jag är nära ser hon mig. Vi kramas och skrattar. Det är femte gången hon besöker Olofström. Under detta år som jag har lärt känna henne, börjar jag verkligen uppskatta henne. Hennes kompetens, uthållighet och humor, ja även hennes envishet. Jag ser fram emot att träffa henne igen. Hon har jobbat hårt under det senaste året. Tillsammans har vi organiserat hennes utställning i biblioteket och tillsammans har vi rört oss framåt genom den svenska kulturbarriären. Ibland gnäller vi på varandra och sedan ber vi om ursäkt och framförallt så skrattar vi mycket tillsammans. Nancy har gjort en vacker produkt. Det är den första produkten inom Art & Technology projektet som släpps ut på marknaden och den är producerad här i Olofström. Denna gång är hennes resväska ganska lätt. Dessutom har hon en annan och tom resväska med sig så hon kan ta prototypen tillbaka till Tyskland igen. Slingrande vägen till residenset går genom skogen. Löven börjar ändra färg. Det ligger dimma över havet. Image: Liesbeth Vloet 20

K U L T U R - R E V O L U - T I O N E N

K U L T U R - R E V O L U - T I O N E N K U L T U R - R E V O L U - T I O N E N I B O D A cultural revolution in Boda Från: Petter Eklund Skickat: Torsdag, 5 Maj, 2011 9:49 Till: Sara Korlen Ämne: En liten plats på B mitt i skogen From: Petter

Läs mer

du din idé ditt företag? you your idea your business?

du din idé ditt företag? you your idea your business? du din idé ditt företag? you your idea your business? Många studenter på Högskolan i Jönköping är egentligen inte studenter. Visst, rent tekniskt kan de kanske definieras så, men i själ och hjärta är

Läs mer

Ung Svensk Form 2012/13

Ung Svensk Form 2012/13 Ung Svensk Form 2012/13 Ung Svensk Form är en arena för ung svensk design, där behovet av att skapa kreativt utrymme inom designarbetet uppmärksammas att tro på sin ide, och genomföra den, att våga leka,

Läs mer

närv! Följ med på resan! Ny professor vill växla upp kraften i antibiotika porträtt Akademiska kunskapscentrum verksamhet på vårdcentraler

närv! Följ med på resan! Ny professor vill växla upp kraften i antibiotika porträtt Akademiska kunskapscentrum verksamhet på vårdcentraler flip for English närv! Personaltidning för medicinska fakulteten vid lunds universitet Nr 4 2014 Ny professor vill växla upp kraften i antibiotika porträtt Akademiska kunskapscentrum verksamhet på vårdcentraler

Läs mer

Ung Svensk Form 2014/15

Ung Svensk Form 2014/15 Ung Svensk Form 2014/15 Ung Svensk Form 2014/15 Ung Svensk Form har en kraft och en energi som inspirerar och som vill förändra. Med fantastisk hantverksskicklighet och nya uttryck visas här vad som pågår

Läs mer

KREATIVT KAPITAL Om ledning och organisation i kulturella och kreativa näringar. Redaktörer: EMMA STENSTRÖM och LARS STRANNEGÅRD

KREATIVT KAPITAL Om ledning och organisation i kulturella och kreativa näringar. Redaktörer: EMMA STENSTRÖM och LARS STRANNEGÅRD KREATIVT KAPITAL Om ledning och organisation i kulturella och kreativa näringar Redaktörer: EMMA STENSTRÖM och LARS STRANNEGÅRD 8tto Stockholm 2013 KREATIVT KAPITAL... Emma Stenström och Lars Strannegård

Läs mer

CATALOGUE/MAGAZINE 2015 INNEHÅLL/CONTENT:

CATALOGUE/MAGAZINE 2015 INNEHÅLL/CONTENT: CATALOGUE/MAGAZINE 2015 INNEHÅLL/CONTENT: A LITTLE MORE ROCK N ROLL IN EVERYDAY LIFE... 4 5 NOMONO...6 15 STORY : FREDRIK MATTSON........ 16 19 SIGLO.................... 20 25 STORY : 6 ARCHITECTS ABOUT

Läs mer

SWET3: Swedish Workshop on Exploratory Testing 19-20 november 2011 Skåne Peer conference on Teaching Testing

SWET3: Swedish Workshop on Exploratory Testing 19-20 november 2011 Skåne Peer conference on Teaching Testing SWET3: Swedish Workshop on Exploratory Testing 19-20 november 2011 Skåne Peer conference on Teaching Testing Olika discipliner, såsom konst, musik, vetenskap m.fl., har olika kulturer av lärande. Vissa

Läs mer

When used and lived with, design objects are given meaning and they influence our lives, sometimes in an unexpected way. It is not always as we

When used and lived with, design objects are given meaning and they influence our lives, sometimes in an unexpected way. It is not always as we When used and lived with, design objects are given meaning and they influence our lives, sometimes in an unexpected way. It is not always as we imagined. But remember don t stop the motion Innehåll 4 Förord

Läs mer

schhh... ...texts about the exhibition and the work of Ann Rosén

schhh... ...texts about the exhibition and the work of Ann Rosén 8 oktober - 13 november 2005 Sveriges Allmänna Konstförening c/o Konstakademien Fredsgatan 12, Stockholm...texts about the exhibition and the work of Ann Rosén Introduction Ann Rosén Meetings, Spaces,

Läs mer

av tina arwidson Hurra, jag fick över 500 svar på platsannonsen! Du har inte förstått nå t, gå tillbaka till start!

av tina arwidson Hurra, jag fick över 500 svar på platsannonsen! Du har inte förstått nå t, gå tillbaka till start! Högt spel på kompetensmarknaden Mycket har skrivits om hur allt färre arbetstagare och allt fler i pension kommer att innebära väldiga belastningar på offentlig sektor, men mycket lite har skrivits om

Läs mer

Avesta Art Rymd. Rytm. Rum. 2006

Avesta Art Rymd. Rytm. Rum. 2006 Avesta Art Rymd. Rytm. Rum. 2006 Innehåll/Contents 2 Förord/Preface 3 Rymd. Rytm. Rum. 4 Verket 6 Space. Rhythm. Room. 8 The Works 9 Modhir Ahmed 10 Kjell Engman 12 Torbjörn Grass 14 Karin Gustavsson 16

Läs mer

12 Praktikfall Nike. Praktikfall till Bruzelius/Skärvad, Integrerad organisationslära, åttonde uppl. Studentlitteratur www.studentlitteratur.

12 Praktikfall Nike. Praktikfall till Bruzelius/Skärvad, Integrerad organisationslära, åttonde uppl. Studentlitteratur www.studentlitteratur. 12 Praktikfall Nike Detta fall har utarbetats av Fabian Skärvad och Magnus Olander under handledning av docent Lars H. Bruzelius och docent Per-Hugo Skärvad. Syftet med fallet är att det ska utgöra underlag

Läs mer

PM-International AG. PM-International AG. Enkelt. Framgångsrikt. Simple. Successful.

PM-International AG. PM-International AG. Enkelt. Framgångsrikt. Simple. Successful. PM-International AG PM-International AG Enkelt. Framgångsrikt. Simple. Successful. 1 PM Världsledande på marknaden vad gäller distribution av hög- kvalitativa produkter för hälsa, motion och skönhet. Market

Läs mer

STIFTELSEN VIKTOR RYDBERGS SKOLOR

STIFTELSEN VIKTOR RYDBERGS SKOLOR STIFTELSEN VIKTOR RYDBERGS SKOLOR 2012/2013 Främst i Sverige / Sweden s premiere schools FRÄMST I SVERIGE Viktor Rydberg Gymnasium har en uttalad ambition att höja nivån på svensk gymnasieutbildning. Vi

Läs mer

SITE. Välkommen till SITE, en tidskrift för konst, arkitektur, film och filosofi. Berlinkrönika Av Erik van der Heeg. Dansar med asiater

SITE. Välkommen till SITE, en tidskrift för konst, arkitektur, film och filosofi. Berlinkrönika Av Erik van der Heeg. Dansar med asiater Välkommen till SITE, en tidskrift för konst, arkitektur, film och filosofi. SITE indikerar ett slags obestämbarhet, som kanske mer än något annat är vad som kännetecknar samtiden en obestämbarhet vad gäller

Läs mer

Rörlighet befrämjar utvecklingen en utvärdering av programmet Strategisk mobilitet

Rörlighet befrämjar utvecklingen en utvärdering av programmet Strategisk mobilitet S T I F T E L S E N F Ö R S T R AT E G I S K F O R S K N I N G 1 Rörlighet befrämjar utvecklingen en utvärdering av programmet Strategisk mobilitet SSF-rapport nr 14 ISSN 1654-9872 ISBN 978-91-89206-55-7

Läs mer

Haunted by Shadows of the Future: ARTEFACTS. Urban Re Mix, Mejan Arc KKH

Haunted by Shadows of the Future: ARTEFACTS. Urban Re Mix, Mejan Arc KKH Haunted by Shadows of the Future: ARTEFACTS Urban Re Mix, Mejan Arc KKH Tensta karta / map Tensta under uppbyggnad / under construction Förord / Introduction Haunted by Shadows of the Future: ARTEFACTS

Läs mer

Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2012. Annual Report and Financial Statement for 2012

Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2012. Annual Report and Financial Statement for 2012 Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2012 Annual Report and Financial Statement for 2012 Friluftsmuseet Skansen lustfyllt ska vara i världsklass, och tillgängligt för alla. Skansen shall be a world-class

Läs mer

thewomeninscienceproject.com

thewomeninscienceproject.com Women in Science thewomeninscienceproject.com Research in Arts and Technology for Society Women in Science is a modern trilogy about historical female scientists. Selected women are highlighted together

Läs mer

nordicinnovation page 11 English summary sida 5 Design: Tänk miljö redan från början sida 2 SME-Forum: Verdiskaping og vekst

nordicinnovation page 11 English summary sida 5 Design: Tänk miljö redan från början sida 2 SME-Forum: Verdiskaping og vekst nordicinnovation SME-Forum special Nr 3:2001 Årgang 4 page 11 English summary sida 2 SME-Forum: Verdiskaping og vekst sida 5 Design: Tänk miljö redan från början Nordikarapport: Verktyg för Intellektuellt

Läs mer

IMIT seminarium. En överetablering av företag inom. i en förnyelse av branschen en studie av vad som formade och skapade den svenska IT-branschen

IMIT seminarium. En överetablering av företag inom. i en förnyelse av branschen en studie av vad som formade och skapade den svenska IT-branschen Forskningsinformation från Stiftelsen IMIT Institute for Management of Innovation and Technology #4 november 2008 IMIT seminarium sid 3 En överetablering av företag inom den dynamiska ITbranschen resulterade

Läs mer

Kulturinstitutioner kris och förnyelse

Kulturinstitutioner kris och förnyelse Kulturinstitutioner kris och förnyelse Rapport från ett idéseminarium november 1997 Stiftelsen framtidens kulturs programområde Förnyelse av kulturinstitutioner. Kulturinstitutioner kris och förnyelse.

Läs mer

Ordförande har ordet - sid 2

Ordförande har ordet - sid 2 Datasaabs Vänner - En ideell förening för datorhistoria och IT - utveckling Ordförande har ordet - sid 2 Tur för Datasaabs Vänner - sid 2 Weine om livet på BT... - sid 3 History of Nordic Computing - sid

Läs mer

WELCOME, PASSERBY. KERSTIN HAMILTON Diary Notes and Footnotes

WELCOME, PASSERBY. KERSTIN HAMILTON Diary Notes and Footnotes WELCOME, PASSERBY KERSTIN HAMILTON Diary Notes and Footnotes Förord Det här ett verk om ett samhälle. Samhället, i det här fallet, är Lesjöfors. Preface This work is about a town. The town, in this case,

Läs mer

Svenska Unescorådets konferens om Unescos kulturkonventioner, 1 december 2010, Historiska museet, Stockholm

Svenska Unescorådets konferens om Unescos kulturkonventioner, 1 december 2010, Historiska museet, Stockholm Svenska Unescorådets konferens om Unescos kulturkonventioner, 1 december 2010, Historiska museet, Stockholm PROGRAM Block 1 Görel Thurdin, ordförande för Svenska Unescorådet, hälsar välkomna. Samtal om

Läs mer

THE VEGETARIAN TRANSITION AND CONSOLIDATION

THE VEGETARIAN TRANSITION AND CONSOLIDATION THEME : FUTURE - UTOPIA/DYSTOPIA U B L I C K T 4-2012 FRAMTIDENS HISTORIESKRIVNING THE VEGETARIAN TRANSITION AND CONSOLIDATION Editorial : SEIZE THE FUTURE Historiker är visserligen kunniga vad gäller

Läs mer

NORDVISION 2011/ 2012

NORDVISION 2011/ 2012 NORDVISION 2011/ 2012 NORDVISION 2011/ 2012 Nordvision 2011 / 2012 Udgivet af / Published by Nordvision Design / Design DR Design Redaktion / editors Ib Keld Jensen Mikael Skog Mikael Horvath Henrik Hartmann

Läs mer

en guide i fickformat från Media Evolution

en guide i fickformat från Media Evolution SPEL- IFIER- ING - om hur vi kan använda spelmekanik i saker som inte är ett spel en guide i fickformat från Media Evolution INGÅNG av Media Evolution Från datorspel till allt annat en här publikationen

Läs mer