Art & Technology ECHNOLOGY

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Art & Technology ECHNOLOGY"

Transkript

1 f i n a l r e p o r t D e c e m b e r Art & Technology RT& ECHNOLOGY A collaboration between free-thinking artists and the manufacturing industry Samarbetet mellan fritänkande konstnärer och tillverkningsindustrin 10 Nancy E. Watt Artist, designer (Canada/Germany): I had been looking for something like this for years. 22 Julia Gamborg Nielsen Artist, designer (Sweden): Designing bridges between artists/ designers and the industry will lead to innovation and to a strong society. A profitable combination.

2 Art & Technology Olofström Sara Rudolfsson, Mayor Olofström / Chair Steering Committee, Art & Technology Photo: Linda Rydkvist Projektet Art & Technology startade i april 2013 som en del av den befintliga satsningen Jobb till 1000, som startades för att skapa nya arbetstillfällen och en mindre känslig lokal ekonomi. Med sin nya strategi för att koppla ihop den lokala tillverkningsindustrin och den internationella kreativa industrin passade Art & Technology perfekt ihop med våra mål. Dussintals konstnärer, designers och forskare från hela världen som har varit inblandade i ett brett utbud av aktiviteter, har väckt ny kreativitet och ny kunskap till vår lilla stad med sin högteknologiska industri. Projektet har inspirerat många och vi kommer definitivt att hitta sätt att fortsätta utvecklingen av initiativ som kommer från Art & Technology-projektet. Det är min förhoppning att projektet som startade i Olofström nu kommer att få ett bredare perspektiv, eftersom vårt globala samhälle är i akut behov av renovering och förbättringar. Förhoppningsvis kan Art & Technology-projektet bidra till detta. The Art & Technology project started in April 2013 as part of the existing Jobb Till 1000 project, that was initiated to create new jobs and a less sensitive local economy. With it s new approach, to connect the local manufacturing industry and the international creative industry, Art & Technology perfectly fitted with our goals. Dozens of artists, designers and scientists from around the globe, who were involved in a wide range of activities, brought new creativity and new knowledge to our small town with it s hightech industry. The project inspired many and we will definitely find ways to continue the development of initiatives coming from the Art & Technology project. It is my hope that the project that started in Olofström now will get a broader perspective, because our global society is in urgent need of renovation and improvements. Hopefully the Art & Technology project can contribute to that. Ansvarighet accountability redaktör editor: Roel Faassen, Project leader Art & Technology översättning translations English/Swedish, Swedish/English: Karl Larsson fotografi photography (unless otherwise indicated): Roel Faassen formgivning graphic design: Mel Arvidsson, Milk & Honey Media tryck printing: Mixi Print, Olofström Art & Technology Olofström 2014 stöds finansiellt av: Art & Technology Olofström 2014 is financially supported by:

3 contents innehåll 05 Roel Faassen: New thinking, new creativity, new knowledge > new products, new markets, new jobs. 25 Anna Harding: By collaborating across borders we strive to find a beneficial knowledge exchange Marko Kokkonen, Peter Axelsson: The collaboration between IUC s product development team and the artists was a great opportunity to learn from each other. Nancy E. WATT: The laser-cut magnetic steel boards I used to present my work were the first new products I designed under this program. Johan Sandberg: The unique connection between artists and industry creates something new and unique that should attract the attention of more municipalities and regions Han Halewijn: An adventure and a challenge for all who are involved. Pia Lindahl: Sustainable development is about quality of life for everyone now and in the future. Atilla Rath Geber: I believe both residence and master class has a potential to become an internationally reputed excellent event. Raghild May: I was very thrilled when I found an open call for a master class in stone carving in Olofström Liesbeth Vloet: The classroom is full with interested people from the village, young artists, established sculptors and lecturers. Julia Gamborg Nielsen: Good that someone arranges meetings between the industry and artists/designers. 38 Ilze Supe: The project demonstrated a wholesome attitude towards usage of local resources to develop cultural and economic growth. Art & Technology 3

4 4 Art &

5 Technology >> Roel Faassen, initiatör och projektledare Sedan starten 2013 har projektet Art & Technology varit inriktat mot att introducera nya tankesätt, ny kreativitet och ny kunskap, för att skapa nya produkter, nya marknader och nya jobb i Olofström, Sverige. Med den bakgrunden bjöds fritänkande konstnärer in för att samarbeta med tekniker och utvecklare från lokala tillverkningsföretag. Redan från början av projektet fanns det en betoning på kommunikation för att skapa uppmärksamhet till projektet som helhet och att skapa möjligheter för alla deltagare; kommunen, konstnärerna, företagen och andra samarbetspartners. En förutsättning för Art & Technology projektet är att ta fritänkande konstnärer på stort allvar, eftersom de inte alltid bara tar in galna idéer, utan också kunskaper om material, produktionsmetoder, uthållighet och passion. Och de deltar sällan i ekonomiska system. Att introducera dessa uppfinnare och innovatörer i en industriell miljö, där de kan samarbeta med skickliga tekniker och arbeta med högkvalitativa tillverkingstekniker, är mycket utmanande. För att optimera samarbetet mellan konstnärerna och de anställda på företagen, introducerade Art & Technology ett nytt fenomen med, vad vi kallar, Artist-in-Factory -projekt, som omfattar förverkligandet av en tillfällig arbetsyta för en eller flera konstnärer på produktionsområdet hos ett tillverkande företag. Tanken är att konstnärer och personal skall mötas, prata och börja tänka i nya banor för att skapa nya möjligheter, helst med den befintliga maskinparken på företaget. Tanken är också att samtliga skall få ta del av framtida fördelar. Artist-in-Factory-projekten var också tänkta att fungera som test för att undersöka möjligheterna för ett framtida permanent Innovationslabb i Olofström där internationella konstnärer, designers, forskare och företag kan fokusera på (radikal och hållbar) innovation. Art & Technology arrangerade en Master Class för unga europeiska skulptörer som en första aktivitet mot ett permanent skulpturcentrum för att stimulera tillväxten på ett lokalt stenföretag. Flertalet (såväl stora som imponerande) skulpturer installerades i Olofström som början till en skulpturpark för att stimulera tillväxt inom turismen. Flertalet presentationer, utställningar och kurser har arrangerats av internationella konstnärer för att skapa ett mångsidigt och högkvalitativt kulturutbud för att ge orten en starkare kulturell image och för att göra det mer attraktivt för besökare och (även kanske framtida) invånare. Med målet att hjälpa varandra, lära av varandra och växa tillsammans började vi söka efter internationellt samarbete från dag ett, med konstnärer, designers, forskare, liknande Art & Technologyprojekt, regioner och städer. Vi har även stimulerat andra människor utomlands att starta egna projekt och bli vår partner i det framtida samarbetet. Den europeiska kreativa industrin är oerhört viktig och levererar många arbetstillfällen, ofta i nya inriktningar, vilket gör en lokal eller regional ekonomi mer mångsidig och mindre känslig. Det är precis vad Art & Technology-projektet försökt att bidra till i Olofström och det är därför projektet är partner i flera internationella nätverk med partners i upp till 15 europeiska länder. Art & Technology etablerar kontakter överallt; mellan konst, vetenskap, entreprenörskap, produktutveckling och innovation, kultur, turism, kommunikation och mycket mer. På bara ett och ett halvt år har detta koncept visat sig lyckat. Stort tack till alla medverkande konstnärer, designers, forskare, företag, kollegor samt regionala och internationella partners. Vi introducerade ett nytt fenomen med, vad vi kallar, Artist-in-Factory projekt Roel Faassen, initiatör och projektledare (Holland/Sweden) Ett projekt som tillkommit i närtid är Art & Technology i Olofström. Roel Faassen driver detta som går ut på att låta kontnärer närma sig modern industri och erbjuda sina kreativa lösningar på produkter och produktionen. Resultatet är häpnadsväckande och måtte det få fortsätta. Det kan faktiskt sluta precis var som helst. Projektet för tankarna tillbaka till andra halvan av 1800-talet då kreativiteten flödade och uppfinningar förändrade våra livsvillkor. Då, precis som i Art & Technology, var det svårt att skilja på kultur och näringsliv. Peter Enckell, redaktör Publicerad i Commersen, Oktober 1, 2014 Art & Technology 5

6 6 We delivered the concept for a permanent Innovation Lab in Olofström where international artists, designers, scientists and entrepreneurs can focus on radical and sustainable innovation.

7 >> Art & Technology Roel Faassen, initiator and project leader Since the beginning of 2013 the Art & Technology project has been tasked with introducing new thinking, new creativity and new knowledge, to create new products, new markets and new jobs in Olofström, Sweden. A project that has come to life quite recently is Art & Technology in Olofström. Roel Faassen runs this project that lets artists approach the modern industry and offer their creative solutions on products and production. The result is astounding and hopefully this may continue. It may actually end up just anywhere. The project brings the mind back to the second half of the 19th century where creativity flowed and inventions changed our way of life. Back then, just as in Art & Technology, it was difficult to distinguish between culture and business. Peter Enckell, Editor Published in Commersen, October 1, 2014 For that reason, freethinking artists were invited to collaborate with technicians and developers from local manufacturing industries. Right from the start of the project there was an emphasis on communication to create attention about the project as a whole and to generate opportunities for all participants; the municipality, the artists, the companies and other partners. A premise of the Art & Technology project is to take freethinking artists very serious, because often they don t only bring in crazy ideas, but also knowledge of materials, production methods and perseverance and passion. And often they hardly participate in economic systems. Introducing these inventors or innovators into industrial environments, where they can collaborate with skilled technicians and work with high-quality manufacturing techniques, is extremely challenging. To optimize collaboration between artists and staff of a company, Art & Technology introduced a new phenomenon with, what we call, Artist-in-factory projects, which includes the creation of a temporary workspace for one or more artists at the production area of a manufacturing company. The idea is that artists and staff should meet, talk and start thinking in new directions together to create new opportunities, preferably with the existing machinery at the company. And the idea is that all should share in future benefits. The Artist-in-factory projects were also intended as try-outs towards a permanent Innovation Lab in Olofström where international artists, designers, scientists and entrepreneurs can focus on (radical and sustainable) innovation. Art & Technology arranged a master class for young European sculptors as a first step towards creating a permanent sculpture centre to stimulate growth at a local stone company. Several (some huge and impressive) sculptures were installed in Olofström as the beginnings of a sculpture park to stimulate growth in tourism. Many presentations, exhibitions and courses were arranged by international artists to create a diverse and high quality cultural offer to give the town a stronger cultural image and to make it more attractive for visitors and (even maybe future) inhabitants. With the goal to help each other, to learn from each other and to grow together we started seeking international Image: Liesbeth Vloet We introduced a completely new phenomenon with, what I call, Artist-in-factory projects. Roel Faassen, initiator and project leader (Holland/Sweden) collaboration from day one, with artists, designers, scientists, other Art & Technology projects, regions and cities. We also stimulated others abroad to start up their own projects and to become our partner in future cooperation. The European creative industry is extremely important, supplying jobs for many, often in new directions, making a local or regional economy more diverse and less sensitive. That is exactly what the Art & Technology project tried to contribute to in Olofström, and that s why the project is partner in several international networks with partners in up to 15 European countries. Art & Technology establishes connections everywhere; between art, science, entrepreneurship, product development and innovation, culture, tourism, communication and more. In just one and a half years, this concept has proven itself, thanks to all participating artists, designers, scientists, companies, colleagues and international and regional partners. Art & Technology 7

8 Two worlds meet and create. Image: Art & Technology video, produced by Cinematik 8

9 Factory feedback: IUC, Olofström Projektet med Art & Technology på IUC Olofström var ett unikt sätt för produktutveckling. Konstnärerna kom med sina designerögon och tittade på våra produkter samt våra maskiner från en annan aspekt än vad vi gör. Former och delar som vi ser som metallskrot, såg de som vackra och användbara saker. Till exempel såg en konstnär en plåtbit som upphettats för en av våra materialtestningar och tyckte att den hade vackra färger. Hon började experimentera på att använda färgämnen i sina idéer. Detta var något som vi på IUC aldrig hade lagt märke till på det sättet. Fler exempel: en lampa av formade avfallsmaterial, tygformning i ett formningsverktyg som normalt används för metall och prototyper för energibesparande utrustning. Samarbetet mellan IUC s produktutvecklingsteam och konstnärerna var en stor möjlighet att lära av varandra. De fritänkande konstnärerna tillsammans med kunskap inom produktutveckling, som IUC bidrar med, är ett bra sätt att tänka utanför boxen och skapa nya produkter. Vi hoppas att IUC i framtiden kommer ha möjlighet att stå som värd för fler konstnärer i Art & Technology. The project with Art & Technology at IUC Olofström was a unique way of product development. The Artists came with their designer eyes and looked at our products as well as our machinery, from a different aspect than we do. Shapes and parts that we see as scrap metal, they saw as beautiful and useful things. For example, one artist saw a piece of sheet metal that had been heated for one of our material testings and thought that it had beautiful colors. She started to experiment with using the coloring in her ideas. That was something that we at IUC never would have noticed in that way. More examples: a lamp out of formed waste material, fabric forming in a forming die normally used for metal, and scale prototypes of energy saving equipment. The collaboration between IUC s product development team and the artists was a great opportunity to learn from each other. The free thinking artists together with the knowledge in product development, that IUC supports, is a great way of thinking out of the box and to create new products. We hope that IUC in the future will have the possibility to host more artists in Art & Technology. Marko Kokkonen and Peter Axelsson iuc Olofström (Industrial Development Center) Art & Technology 9

10 The key to sustainable energy is storage. 10

11 Artist in factory: Nancy E. Watt Nyckeln till hållbar energi är förvaring. Vind- och solenergi varierar. Utan reserver för att överbrygga klyftorna, är varken vind eller sol ensamt en pålitlig form av energi. Summerandes andan av Leonardo da Vinci, beslöt jag mig för att tillämpa drivfjädersprincipen inom ett skulpturalt sammanhang som ett försök till en lösning på utmaningen att lagra hållbar energi. I januari 2014 ansökte jag om att delta i Artist in Factory, som jag hade hört om från en holländsk hemsida som heter Transartist. Jag fängslades av bilden av Näbbeboda Skola, skolan där före detta Nobelpristagaren Harry Martinsson tillbringade sina formativa år, omgiven av vildmarken. ArTIst in factory: Nancy E. Watt Nancy E. Watt, artist and designer from Canada/Germany participated in the first Artist-in-factory project at the Industrial Development Centre in Olofström, March 2014 Fabriken var IUC i Olofström, Sverige, en tidigare forskningsanläggning för Volvo. Jag hade letat efter något liknande under flera år. Jag blev antagen. Mitt konstnärliga sätt att se på saker kom att genomsyra mitt arbete med att utveckla den befintliga infrastrukturen kring tillverkning och kompetens som behåller och skapar jobb i Olofströms kommun. Efter att ha tillämpat ett Hållbara uppfinningar -tänk för att begränsa klimatförstörelsen, började jag mitt arbete i mars 2014 och blev utvald till att fortsätta. Under sammanlagt nio månader har jag arbetat med detta projekt i och runt Olofström samt i min studio i Essen, Tyskland. Jag omfamnade Zens nybörjarsinne och såg ett spännande samband uppstå mellan elasticitet, magnetism och framdrivning. Jag slutförde tre inledande modeller. Skulpturen Propeller III har en rörlig konstruktion som samlar solenergi och vindkraft. Energin är lindad i ett tungt gummiband inkapslat i polen av strukturen. När det varken finns sol- eller vindaktivitet, lindas banden upp, och släpper ut den sparade kraften. I detta projekt har drivfjädersprincipen utvecklats till en vindrullmaskin. Art & Technology 11

12 The key to sustainable energy is storage. Jag organiserade en utställning i Olofströms bibliotek, där jag visade ritningar, teckningar och den initiala drivfjädermodellen som jag använt för att testa och utveckla propellerprocessen. De laserskurna magnetiska stålbord (120 x 200 cm) som jag använde för att presentera arbetet var de första nya produkterna som jag designat inom ramen för detta projekt. Jag var mystiskt dragen till magneter, som jag senare lärt mig skulle kunna spela en roll i de brytarna som behövs för att styra lindning och bromsning av det elastiska. Eftersom biblioteket saknade infrastruktur för utställning köptes magnetborden in för samhällets permanenta bruk efter utställningen. Genom mina möten med IUC och behovet av laserskurna magnetbord fördes jag samman med Stans & Press. Genom denna process fann jag vägen till nästa exklusiva propellermodell. Jag undersöker just nu möjligheten att återanvända bildäck till att producera starka gummiband för lagring och frisättning av energi, vilket löser såväl problemet med hållbar lagring samt återanvändningen av gamla bildäck. Min motivation uppstår från en medvetenhet om helheten i saker, utvecklat genom Spinozas skrifter. Min vision är att genom framsteg i kinetisk skulptur samtidigt utveckla produkter som förbättrar mänsklig hållbarhet i en balanserad miljö som tänker på naturmaterial i vår komplexa värld. Jag kommer att fortsätta Wind and solar energy fluctuate. Without reserves to bridge the gaps, neither succeeds as a reliable form of energy. Summoning up the spirit of Leonardo da Vinci, I decided to apply the Mainspring Principle within a sculptural context as an attempt at a solution to the challenge of storing sustainable energy. In January 2014 I applied for an Artist in Factory residency, which I learned of on a Dutch website called Transartist. I was captivated by the photo of the Nebbeboda skola, the former school where the Nobel laureate, Harry Martinson, spent his formative years, surrounded by wilderness. The factory was the IUC in Olofström, Sweden, a former research facility for Volvo. I had been looking for something like this for years. I was accepted. I came to imbue with my artistic way of seeing and working the process of redeveloping the existing manufacturing infrastructure and the expertise that retains and creates jobs in the Olofström Kommun. Applying a Sustainable Inventions way of thinking to the mitigation of climate destruction, I began work in March 2014 and was chosen to continue. For nine months altogether I have worked on this project in and around Olofström and in my studio in Essen, Germany. I embraced the Zen Beginners Mind and saw a curious relationship emerge between Elasticity, Magnetism and Propulsion. I completed three initial maquettes. The sculpture Propeller III has a moving paddle-wing construction that collects solar and wind power. The energy is wound on to a heavy elastic cord encased in the pole of the structure. When there is neither wind nor solar activity, the elastic unwinds, releasing the stored power. In this project the Mainspring Principle has evolved into a wind winder. I organized an exhibition in the Olofström Library, where I showed prints, drawings and the initial Mainspring maquettes with which I had tested and developed the propeller process. The laser-cut magnetic steel boards (120 X 200 cm) I used to present the work were the first new products I designed under this program. I was mysteriously drawn to magnets, which I later learned could play a role in the circuit breakers needed to control the winding and braking of the elastic. As the library lacked an exhibition infrastructure, the magnet boards were purchased after the exhibition for the community s permanent use. Encounters with my associates at the IUC and the need to laser-cut the magnetic steel boards brought me together with Stans & Press. Through this process I found the way to move forward to the next upscaled Propeller maquette. I am exploring the possibility of using recycled auto tires to make industrialstrength mega-elastics for storage collection and the release of power, solving both the problems of sustainable storage and of recycling tires. My motivation arises from a consciousness of the wholeness of things, evolving from the writings of Spinoza. My vision is of advancing the canon of kinetic sculpture while developing products that will improve human sustainability in a balanced environment that considers the natural web of our complex world. I will continue 12

13 Artist in factory: Nancy E. Watt Art & Technology 13

14 Image: Art & Technology video, produced by Cinematik 14

15 Factory feedback: Cefur, Ronneby imagine an entirely new creature that lifts the Swedish industry. An Artepreneur with one foot in the creating and the other one in the producing Johan Sandberg, Cefur Art & Technology ger en unik koppling mellan konstnärer och industri. Konstnärerna för med sig sin förmåga att tänka utanför ramarna och sitt fokus på upplevelsen medan industrin bidrar med sin kunskap om praktiska begränsningar och sin förmåga att producera kommersiella resultat. Tillsammans skapar de något nytt och unikt som borde uppmärksammas av fler kommuner och regioner. Det är en lockande tanke att föreställa sig en helt ny varelse som lyfter svensk industri. En Artreprenör med ena foten i det skapande och andra i det producerande och som tar fram attraktiva nya och oväntade produkter som tillverkas på arbetsplatser här hemma och säljs över hela världen. Johan Sandberg Enhetschef, Cefur (Center för forskning och utveckling i Ronneby) Art & Technology provides a unique connection between the artists and the industry. The artists bring their ability to think outside the box and focus on the experience, while the industry contributes its knowledge of practical limitations and its ability to produce commercial results. Together they create something new and unique that should attract the attention of more municipalities and regions. It is an attractive idea to imagine an entirely new creature that lifts the Swedish industry. An Artepreneur with one foot in the creating and the other one in the producing that develops attractive new and unexpected products, manufactured by the companies here at home, and are sold worldwide. Johan Sandberg Head of department, Cefur (Center for research and development in Ronneby) Art & Technology 15

16 Our connection to the world Projektet Art & Technology bygger på att föra kreativitet och kunskap från hela världen till Olofström. Därför startade vi Art & Technology Residency i Nebbeboda skola, strax utanför Olofström. Residency-projektet ger tillfälligt boende och arbetsutrymme för deltagande konstnärer, designers och forskare. Det är platsen där inspirerande tankar, verk och koncept presenteras. På det sättet blev den gamla Nebbeboda skola vår koppling till nya idéer och kunskaper från hela världen. 16

17 Residence-projektet äger rum på Nebbeboda Skola i Olofström; skolan som erbjöd ett ljus i mörkret för den unge Harry Martinsson, den svenska författaren och nobelpristagaren i litteratur 1974 ( Hans skrifter sammanfattar daggdroppen och reflekterar kosmos ). The Art & Technology project was tasked with bringing in creativity and knowledge from around the world to Olofström. For that reason we initiated the Art & Technology Residency in the Nebbeboda skola, just outside Olofström. The Residency project provides temporary living and working space for participating artists, designers and scientists. It s the place where inspiring thoughts, works and concepts are presented. In this way the old Nebbeboda skola became our connection to new ideas and knowledge from around the world. The residence project is located in the Nebbeboda Skola in Olofström; the school that offered light in the darkness for the young Harry Martinson, Swedish writer and Nobel laureate in literature 1974 ( His writings summarize the dewdrop and reflect the cosmos ). Art & Technology 17

18 The Nebbeboda school is such a pleasent place to be with the inspiring surroundings and to be in contact with this beautiful nature. It was a unique experience for me sharing the Nebbeboda school as home in a great interdisciplinary group with five other open-minded artists. I am happy and feel privileged to be introduced to the concept of the Art & Technology project. I am really thankfull that I had the opportunity to be there and get to know you. Simone Simonato // designer (Brasil/Germany) The Nebbeboda skola, was a love at first sight for me, the picture that is, which drew me to Olofström initially. Like all love relationships, there are a lot of challenges in making them work over time. As I write this, in the early morning of my fifth departure, in this year 2014, I feel that I have found a place to live, to work and to learn and so the love continues... Nancy E. Watt // artist, designer (Canada/Germany) 18

19 Nebbeboda skola: Liesbeth Vloet Artist-in-Residency Nebbeboda skola Liesbeth Vloet Artist Residency Coordinator vignettes MARS Busstationen ser övergiven ut. Det kommer bara en buss, den från Bromölla. Den här gången är jag lika nyfiken som tidigare gånger på om jag ska känna igen vår gäst direkt. Det här blir vårt första möte. Jag kollar vilken passagerare som har den största resväskan. Sedan tror jag att jag ser henne. Resväskan är stor och orange och hon har en flaska i handen i samma färg. På huvudet har hon en elegant orange mössa, en mössa som ingen annan i byan skulle ha på sig. Nancy upptäcker också mig. Hon kommer mot mig och frågar med en snäll och öppen blick: Are you Liesbeth? MARCH The station is deserted as I wait for the only bus coming from Bromölla. This time I am just as curious as previous times whether I will recognize our guest directly or not. This will be our first meeting. I look for the passenger who has the largest suitcase. Then I think I see her. The suitcase is big and orange. So is the matching water bottle she is carrying in her hand. On her head, an elegant orange hat, one that no other person in town would wear. It is Nancy and she recognizes me. She walks in my direction and asks with a kind and open look: Are you Liesbeth? I kväll är det första presentationen i Artist-in-factory projektet. Allt ställs fram i skolsalen, en projektor och stolar. När jag är inne i lärarbostaden, som är residensets boende, kommer Jérôme mig till mötes. Bonjour, säger han upprymd och håller upp en affisch. En fantastisk bild av en sjö, sjön mitt emot residenset, i vilken stora skogar speglas. Bilden har vridits en kvart, varigenom ett torn uppstår, sen trycktes texten därpå. Julia, Nancy och Martin lägger sista handen på sin presentation. Jérôme är nöjd med sin affisch, men ännu mer över sitt verk som han har skapat under de två senaste veckorna, en leksak för barn. När han berättade för mig om sin plan i största hemlighet förstod jag varför han frågade mig, när jag skjutsade honom till residenset, om det finns många barn i Olofström. JUNI... Den här kvällen går i diabasens tecken. Inom ramarna av den årliga kulturfestivalen Nässelfrossa i Olofström finns det en presentation om diabasens historia. Det svarta guldet som kommer från området. Presentationen handlar också om vilken roll diabas kan ha i regionen för att skapa arbetstillfällen t.ex. inom turismen. I residensets trädgård ringlar röken från grillen. Skolsalen är full med intresserade besökare från byn, unga konstnärer, etablerade skulptörer och föreläsare. Unga skulptörer deltar i en masterclass hos stensliperiet i Vilshult under två veckor. Masterclassen ges av professionella europeiska skulptörer. Residenset inhyser under juni månad gäster med turkiskt, spanskt, danskt, franskt, nederländskt, polskt och lettiskt ursprung. De kommer att lämna sina spår i byn. The residence is great for artists! There is freedom, the possibility of expansion, interaction and a feel-at-home atmosphere Tonight is the first presentation by the Artist-in-Factory group. Everything is set up in the classroom, a projector and chairs. When I go inside the teacher s apartment, part of the living accommodation at the residence, Jérôme greets me. Bonjour, he says, elated as he holds up a poster. It s a stunning photograph taken by Julia of the lake in the vicinity of the residence with the forest mirrored in the lake. Jérôme has turned the photograph sideways so that it reveals a tower with angel wings in the reflected clouds of the sky in the water. Julia, Nancy and Martin are putting the finishing touches on their presentations. Jérôme is pleased with his poster, but even more so of his creation he developed during the last two weeks, a light play for children. When he told me about his idea in the greatest secrecy I understood why he had asked me, when I first drove him to the residence, if there are many children living in Olofström. JUNE The Diabase Stone Presentation takes place within the framework of the annual cultural festival Nässelfrossa in Olofström this June evening. The history of Diabase, known as the black gold from our area is about the role that diabase may play in the future to create jobs for Olofström tourism. In the residence garden, smoke from the grill swirls through the air. The classroom is full of interested people from Olofström together with young artists, established sculptors and lecturers. Young sculptors are doing a master class at the stone factory in Vilshult for two weeks, lead by professional European sculptors. During this month the residence houses guests from Turkey, Spain, Denmark, France, The Netherlands, Poland and Latvia. They will leave their mark in the village. Art & Technology 19

20 Kvällens gäster har tagit med sig picknickkorgar och fiolmusik hörs från trädgården. Snart är den vita bordsduken fläckad av sangria. AUGUSTI... Vi har ett möte med tidningen. Karen har precis badat i sjön. Hon drar en kam genom håret och målar noggrant med läppstiftet. Det har kommit en journalist och en fotograf på besök. De leder oss till altanen i lägenheten som är ett bra ställe för fotografering tycker de. Det är varmt och augustisolen inger en somrig atmosfär. Vi pratar om Karens film som skall visas dagen efter på Olofströms biograf. Karen berättar om filmmanuset som hon skrev i New York redan för några år sen. Filmen spelades in i förra året varefter Karen också redigerade den. Nu vinner filmen det ena efter det andra priset - i Europa, Brasilien, USA Nästa natt är kvav. Det finns ingen röd matta, men däremot en gnistrande premiär med bubblor och en intressant diskussion efteråt med alla besökare. I studion är koncentrationen hög. Så hög att jag tvekar innan jag går in. Brechtje sitter bakom sin bärbara dator. Hon tittar inte ens upp när jag försiktigt går över tröskeln. Judith inspireras av de vildsvin som varje dag springer runt residenset, sent på kvällen. Hon har redan sålt en av sina teckningar. Jag har kommit för att tala om presentationen av Brechtje. Och för att fotografera. Solen skiner in genom de höga fönstren. Jag har inga ord att beskriva atmosfären som utstrålar från detta rum. När jag tittar ut genom fönstret ser jag grönskan vid sjön. Havet, som Harry Martinson en gång kallade det ur sitt perspektiv som 11-årig skolpojke. Havet som var öppningen till världen och till Amerika dit hans mor en gång åkte och försvann för alltid. Mamman. I kontrast med Brechtje. Den blonda, mjuka, belgiska Brechtje utvecklar smarta leksaker i smarta material för att uppmuntra självständighet och kreativitet hos barn. Under de veckor som hon är i Sverige besöker hon, under ledning av projektledaren, företag i regionen. Ett företag har redan visat intresse för en av hennes designer. Ljuset fungerar bra vid denna tid i studion. Endast från sidan kan man se Brechtjes runda mage. Vilken förmån för ett kommande barn att få en mamma som utvecklar leksaker. NOVEMBER Nancy väntar på mig vid busskuren. Först när jag är nära ser hon mig. Vi kramas och skrattar. Det är femte gången hon besöker Olofström. Under detta år som jag har lärt känna henne, börjar jag verkligen uppskatta henne. Hennes kompetens, uthållighet och humor, ja även hennes envishet. Jag ser fram emot att träffa henne igen. Hon har jobbat hårt under det senaste året. Tillsammans har vi organiserat hennes utställning i biblioteket och tillsammans har vi rört oss framåt genom den svenska kulturbarriären. Ibland gnäller vi på varandra och sedan ber vi om ursäkt och framförallt så skrattar vi mycket tillsammans. Nancy har gjort en vacker produkt. Det är den första produkten inom Art & Technology projektet som släpps ut på marknaden och den är producerad här i Olofström. Denna gång är hennes resväska ganska lätt. Dessutom har hon en annan och tom resväska med sig så hon kan ta prototypen tillbaka till Tyskland igen. Slingrande vägen till residenset går genom skogen. Löven börjar ändra färg. Det ligger dimma över havet. Image: Liesbeth Vloet 20

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II English version A. About the Program in General We will now ask some questions about your relationship to the program

Läs mer

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET National Swedish parental studies using the same methodology have been performed in 1980, 2000, 2006 and 2011 (current study). In 1980 and 2000 the studies

Läs mer

NYHETSBREV Januari 2013

NYHETSBREV Januari 2013 NYHETSBREV Januari 2013 Vad är Avtryck? Avtryck satsar på unga som bor på landsbygden och i mindre orter och ger dem förutsättningar att utveckla sig själva och vårt närområde. Hos oss finns det möjligheter

Läs mer

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare QUICK START GUIDE / SNABBSTART GUIDE More information and instruction videos on our homepage www.indol.se Mer information och instruktionsvideos på vår hemsida

Läs mer

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB Utveckla samarbete inom avdelningen Utveckla samarbetet mini workshop! i butikens ledningsgrupp Grid International AB Grid International AB Om ledarskap och samarbete som ger både ökat resultat och bättre

Läs mer

Svensk presentation. 2012-12-28 Anita Lennerstad 1

Svensk presentation. 2012-12-28 Anita Lennerstad 1 Svensk presentation 2012-12-28 Anita Lennerstad 1 Trailereffekter AB Bild Specialisten på delar till trailers och släpvagnar 2012-12-28 Anita Lennerstad 2 Utveckling bild bild Axel Johnson AB BRIAB bild

Läs mer

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är Agenda 1. Begreppet socialt entreprenörskap Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är 2. Sociala entreprenörer som hybrider Om sociala entreprenörer som personer som vägrar att välja mellan

Läs mer

The Gate. ios app. Idea brainstorming. Sunday September 23, 2012

The Gate. ios app. Idea brainstorming. Sunday September 23, 2012 The Gate Sunday September 23, 2012 The project goal is to bring users closer to different topics that can vary from literature to space science by placing them in different interactive scenes. Furthermore

Läs mer

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09 EXTENAL ASSESSENT SAPLE TASKS SWEDISH BEAKTHOUGH LSPSWEB/0Y09 Asset Languages External Assessment Sample Tasks Breakthrough Stage Listening and eading Swedish Contents Page Introduction 2 Listening Sample

Läs mer

ICRI International Child Resource Institute, Ghana November 2013 Prepared for Tolvskillingshjälpen

ICRI International Child Resource Institute, Ghana November 2013 Prepared for Tolvskillingshjälpen Sponsorship report ICRI International Child Resource Institute, Ghana November 2013 Prepared for Tolvskillingshjälpen 1 Narrative report A great partnership was formed in September of 2013; when ICRI Ghana

Läs mer

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! -

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - - den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - Driver du företag, har en affärsrörelse på Mallorca eller relaterad till Mallorca och vill nå ut till våra läsare? Då har du möjlighet att annonsera på Mallorcaguide.se

Läs mer

Service Design Network Sweden

Service Design Network Sweden Service Design Network Sweden Launch workshop summary www.servicedesignsweden.com MEMBERS WORKSHOP 27 March 16:00 18:00 Purpose, idea and vision of Service Design Sweden (20mins) Short presentation of

Läs mer

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience Här kan du checka in med rent samvete Check in here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet

Läs mer

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience Här kan du sova med rent samvete Sleep here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet har gjort

Läs mer

We speak many languages

We speak many languages Våra medarbetare pratar över 40 språk. Många har själva gjort den resan du gör nu. We speak many languages Many of our employees come from other countries themselves and have followed the same path you

Läs mer

Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB

Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB 1 Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB 2 PwC undersökning av börsföretag & statligt ägda företag Årlig undersökning av års- &

Läs mer

Background: Films we have done

Background: Films we have done I See Background: Films we have done Theme of the I SEE project Seeing the big picture We are inspired by A mirror of the essential unity of man worldwide. Our initial idea: Take a camera with 5-8

Läs mer

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co Inkvarteringsstatistik Göteborg & Co Mars 2012 FoU/ Marknad & Försäljning Gästnätter storstadsregioner Mars 2012, hotell och vandrarhem Gästnattsutveckling storstadsregioner Mars 2012, hotell och vandrarhem

Läs mer

Collaborative Product Development:

Collaborative Product Development: Collaborative Product Development: a Purchasing Strategy for Small Industrialized House-building Companies Opponent: Erik Sandberg, LiU Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Vad är egentligen

Läs mer

Innovation in the health sector through public procurement and regulation

Innovation in the health sector through public procurement and regulation Innovation in the health sector through public procurement and regulation MONA TRUELSEN & ARVID LØKEN 1 14/11/2013 Copyright Nordic Innovation 2011. All rights reserved. Nordic Innovation An institution

Läs mer

TRENDERNA SOM FORMAR DIN VERKLIGHET 2014 ÅRETS IT AVDELNING 2014 2014-01-23

TRENDERNA SOM FORMAR DIN VERKLIGHET 2014 ÅRETS IT AVDELNING 2014 2014-01-23 TRENDERNA SOM FORMAR DIN VERKLIGHET 2014 ÅRETS IT AVDELNING 2014 2014-01-23 THE POWER OF INTEGRATION There will not exist hardware without services integrated, services without applications surrounding

Läs mer

2014-11-21 Av Patrik Österblad

2014-11-21 Av Patrik Österblad 2014-11-21 Av Patrik Österblad The interview We take a dive into a situation most of us have been in. The job interview. Questions and answers you as a job seeker perhaps should ask, as well as what you

Läs mer

possibilities Create a world innovation mobility social yourself full of Employer branding nyckeln till att attrahera och behålla de bästa i Sandvik

possibilities Create a world innovation mobility social yourself full of Employer branding nyckeln till att attrahera och behålla de bästa i Sandvik Create yourself a world diversity full of innovation creativity fantastic possibilities social technology mobility Employer branding nyckeln till att attrahera och behålla de bästa i Sandvik 1 Employer

Läs mer

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Närvarande: Oliver Stenbom, Andreas Estmark, Henrik Almén, Ellinor Ugland, Oliver Jonstoij Berg. 1. Mötets öppnande. Ordförande Oliver Stenbom öppnade mötet. 2.

Läs mer

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co. Februari 2012

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co. Februari 2012 Inkvarteringsstatistik Göteborg & Co Februari 2012 FoU/ Marknad & Försäljning Gästnätter storstadsregioner Februari 2012, hotell och vandrarhem Gästnattsutveckling storstadsregioner Februari 2012, hotell

Läs mer

Yalla Trappan. - ett arbetsintegrerande socialt företag för ett socialt hållbart samhälle

Yalla Trappan. - ett arbetsintegrerande socialt företag för ett socialt hållbart samhälle Yalla Trappan - ett arbetsintegrerande socialt företag för ett socialt hållbart samhälle Yalla Trappan von Rosens väg 1 213 66 Malmö 040-21 86 30 kontor@yallatrappan.se www.yallatrappan.se Ett kvinnokooperativ

Läs mer

Exportmentorserbjudandet!

Exportmentorserbjudandet! Exportmentor - din personliga Mentor i utlandet Handelskamrarnas erbjudande till små och medelstora företag som vill utöka sin export Exportmentorserbjudandet! Du som företagare som redan har erfarenhet

Läs mer

ATT:BLADET VECKA 34 ATTENTION: EVENTS GUIDE WEEK 34. 20 August 2012 27 August 2012

ATT:BLADET VECKA 34 ATTENTION: EVENTS GUIDE WEEK 34. 20 August 2012 27 August 2012 ATT:BLADET VECKA 34 ATTENTION: EVENTS GUIDE WEEK 34 20 August 2012 27 August 2012 Thanks to: Thanks to the SASSE product sponsors Lennart Bogren, our ever hard-working, never tiring premises administrator

Läs mer

Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program

Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program Ulf Wahlberg, VP INdustry and Research Relations Ericsson AB Ericsson AB 2012 April 2013 Page 1 Five technological

Läs mer

Hur utforma en strategi för användande av sociala medier? Skapa nytta och nå fram i bruset

Hur utforma en strategi för användande av sociala medier? Skapa nytta och nå fram i bruset Hur utforma en strategi för användande av sociala medier? Skapa nytta och nå fram i bruset Och nu då? När sociala medier, som vi känner dem, blivit en självklarhet. Whats next? Fyra konkreta råd

Läs mer

End consumers. Wood energy and Cleantech. Infrastructure district heating. Boilers. Infrastructu re fuel. Fuel production

End consumers. Wood energy and Cleantech. Infrastructure district heating. Boilers. Infrastructu re fuel. Fuel production End consumers Wood energy and Cleantech Infrastructure district heating Boilers Infrastructu re fuel Fuel production Forest harvesting and transport infrastructure Sustainable forestry Information and

Läs mer

Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare.

Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. ÅRSSTÄMMA REINHOLD POLSKA AB 7 MARS 2014 STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT I 17 Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. Styrelsen i bolaget har upprättat en kontrollbalansräkning

Läs mer

ENGELSKA VERB - 12 LÄXFÖRHÖR

ENGELSKA VERB - 12 LÄXFÖRHÖR ENGELSKA VERB - 12 LÄXFÖRHÖR Det här är en sammanställning av 12 olika läxförhör utav engelska oregelbundna verb. Vi brukar ge 5 verb i läxa från årskurs 5 eller 6 och uppåt. Efter varje verbläxa ser förhören

Läs mer

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09 Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot Självstyrda bilar Datum: 2015-03-09 Abstract This report is about when you could buy a self-driving car and what they would look like. I also mention

Läs mer

Enkätundersökning Abu Dis Läsestuga 2011

Enkätundersökning Abu Dis Läsestuga 2011 Underlaget till denna sammanställning är en enkätundersökning med frågor formulerade av PGS utförd av Sara Ayyad i juli 2011. Sammanställningen är PGS egen. Enkätundersökningen är uppdelat på fem grupper

Läs mer

EXPLORE FOOD EN GUIDE TILL ÖVER 100 AV STOCKHOLMS BÄSTA RESTAURANGER

EXPLORE FOOD EN GUIDE TILL ÖVER 100 AV STOCKHOLMS BÄSTA RESTAURANGER EXPLORE FOOD EN GUIDE TILL ÖVER 100 AV STOCKHOLMS BÄSTA RESTAURANGER Restaurang Jonas Restaurant Jonas is a luxury restaurant in Stockholm, run by award winning chef Jonas Lundgren. Here we offer longer

Läs mer

Kiruna 2012 10 14 Ellen Bergström, gick utbildningen på Ingesund 2007 2010 och nu verksam vid kulturskolan i Kiruna.

Kiruna 2012 10 14 Ellen Bergström, gick utbildningen på Ingesund 2007 2010 och nu verksam vid kulturskolan i Kiruna. Loreen Pogrzeba, doktorand vid Högskolan för Teknik och vetenskap i Dresden samt Freibergs Tekniska Universitet berättade alltså om sitt doktorandprojekt. Det handlar om att utveckla ett rörelseanalysverktyg

Läs mer

.SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) Presentation November 2009

.SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) Presentation November 2009 .SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) Presentation November 2009 About us.se (The Internet Infrastructure Foundation) is responsible for the.se top-level domain. Non-profit organisation founded in

Läs mer

Cross Media Storytelling

Cross Media Storytelling Cross Media Storytelling Storytelling En del av Cross Medialogiken Andra: Play, performance, spectacle, branding, etc. Reflekterar ekonomin i branschen Horisontella effekter av koncernägande Synergi: branding

Läs mer

TRA Q3 2013 - NORDIC RELEASE - OCTOBER 2013

TRA Q3 2013 - NORDIC RELEASE - OCTOBER 2013 TRA Q3 2013 - NORDIC RELEASE - OCTOBER 2013 TRAVEL INDUSTRY EXPECTANCY INDEX January 2012 - Nordic Introduction Travel Industry Expectancy Index is an independent temperature gauge on Nordic travel companies

Läs mer

VÄRLDENS MÖJLIGHETER

VÄRLDENS MÖJLIGHETER VÄRLDENS MÖJLIGHETER Hjälp till små och medelstora företag med att utveckla möjligheterna och överkomma hindren på krångliga marknader En presentation av Exportrådet Vi gör det enklare för svenska företag

Läs mer

PDP som redskap för karriärutveckling i utbildning. Ola Tostrup

PDP som redskap för karriärutveckling i utbildning. Ola Tostrup PDP som redskap för karriärutveckling i utbildning Ola Tostrup - 16, 4, 47, 3 Dagens föreställning Vad innebär PDP och varför PDP Hur vi designat det inom utbildningen Kompetensbegreppet och vilka kompetenser

Läs mer

FRAMTIDENS FÖRPACKNINGAR OCH DESIGN OM KONSUMENTEN FICK BESTÄMMA

FRAMTIDENS FÖRPACKNINGAR OCH DESIGN OM KONSUMENTEN FICK BESTÄMMA FRAMTIDENS FÖRPACKNINGAR OCH DESIGN OM KONSUMENTEN FICK BESTÄMMA JON HAAG VD, NINE AB NINE JOBBAR MED HELHETEN AV VARUMÄRKESUTVECKLING OFFERING PARTNERSHIP OR PROCESS SUPPORT Visuailizing future concepts

Läs mer

Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk

Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk Priorities Teachers competence development (mobility!) Contribution of universities to the knowledge triangle Migration and social inclusion within education

Läs mer

Flytta din affär till molnet

Flytta din affär till molnet Flytta din affär till molnet Låt oss prata moln 2 Låt oss prata moln 3 Marknadsförare var först i molnet. Vi skulle inte bli förvånade om du redan använder molnet för: CRM Marketing automation Social media-platformar

Läs mer

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar Enterprise App Store KC TL Sammi Khayer Konsultchef mobila lösningar Familjen håller mig jordnära. Arbetar med ledarskap, mobila strategier och kreativitet. Fotbollen ger energi och fokus. Apple fanboy

Läs mer

Kanban är inte din process. (låt mig berätta varför) #DevLin2012 15 Mars 2012

Kanban är inte din process. (låt mig berätta varför) #DevLin2012 15 Mars 2012 Kanban är inte din process (låt mig berätta varför) #DevLin2012 15 Mars 2012 Torbjörn Tobbe Gyllebring @drunkcod tobbe@cint.com Är du eller känner du en Kanban hipster? Förut körde vi X nu kör vi Kanban

Läs mer

Life is passing by. We hurrying and rarely stay up and evaluate and reevaluate our lives. How do we live? What is important for us? Too many people think through their life when they get a disease vengeance.

Läs mer

Waste as a resource in industrial symbiosis

Waste as a resource in industrial symbiosis Waste as a resource in industrial symbiosis Cleantech Östergötland, Samar Nath, Business Developer The image cannot be displayed. Your computer may not have enough memory to open the image, or the image

Läs mer

The i-coin Project Project part-financed by the European Union

The i-coin Project Project part-financed by the European Union The i-coin Project Project part-financed by the European Union Hello everyone! Here comes the Invitation to the final meeting in Svenljunga, Sweden the 27-29 th of November 2007. I have tried to gather

Läs mer

Förändrade förväntningar

Förändrade förväntningar Förändrade förväntningar Deloitte Ca 200 000 medarbetare 150 länder 700 kontor Omsättning cirka 31,3 Mdr USD Spetskompetens av världsklass och djup lokal expertis för att hjälpa klienter med de insikter

Läs mer

Flytta din affär till molnet

Flytta din affär till molnet Flytta din affär till molnet Låt oss prata moln 2 Låt oss prata moln 3 Marknadsförare var först i molnet. Vi skulle inte bli förvånade om du redan använder molnet för: CRM Marketing automation Social media-platformar

Läs mer

världen väntar på dig

världen väntar på dig världen väntar på dig Bladins gymnasium Ibland kan det kännas svårt att bestämma sig för vad man vill göra resten av livet. Som tur är behöver du inte göra det heller. Men de vägval du gör idag kan forma

Läs mer

Mukono - Vimmerby. Young peoples voices in developing a youth center

Mukono - Vimmerby. Young peoples voices in developing a youth center Mukono - Vimmerby Young peoples voices in developing a youth center Lena Hallengren, former Swedish Minister of Youth. Lena Hallengren, tidigare svenska Ungdomsministern. Background On May 5, 2006 former

Läs mer

Nya sätt att sälja Livsmedel - nya krav på information

Nya sätt att sälja Livsmedel - nya krav på information Nya sätt att sälja Livsmedel - nya krav på information GS1 Seminarium Lena Sparring 28 Maj 2013 Detta är ICA Det här är ICA-idén Enskilda handlare i samverkan, som framgångsrikt kombinerar mångfald och

Läs mer

GÖRA SKILLNAD. om vikten av hållbar produktion och om hur den kan skapas. Bengt Savén Södertälje Science Park, 2014-11-07

GÖRA SKILLNAD. om vikten av hållbar produktion och om hur den kan skapas. Bengt Savén Södertälje Science Park, 2014-11-07 GÖRA SKILLNAD om vikten av hållbar produktion och om hur den kan skapas Bengt Savén Södertälje Science Park, 2014-11-07 KORT OM MITT YRKESLIV ABB (trainee Melbourne, chef NC-programmering, produktionsteknisk

Läs mer

Strategi för en hållbar utveckling

Strategi för en hållbar utveckling Strategi för en hållbar utveckling En drivkraft för innovation, nya affärer och lönsamhet Workshop MiljöAktuellt 2010-09-30 Jonas Oldmark, Det Naturliga Steget jonas.oldmark@thenaturalstep.org Det Naturliga

Läs mer

Application for exemption - Ansökan om dispens

Application for exemption - Ansökan om dispens Ankomststämpel BYNs kansli Application for exemption - Ansökan om dispens Important information For the application to be handled are required: 1. The operator of a machine or crane is predestinated to

Läs mer

Läsförståelse (20 poäng 2 poäng för varje rätt svar)

Läsförståelse (20 poäng 2 poäng för varje rätt svar) 280 Test Inventions Läsförståelse (20 poäng 2 poäng för varje rätt svar) SAS more than 60 years old and faster with time Read the article and answer the questions. Departure time, arrival time, flight

Läs mer

Innovation och Entreprenörskap på Landsbygden

Innovation och Entreprenörskap på Landsbygden CENTER FOR INNOVATION, RESEARCH AND COMPETENCE IN THE LEARNING ECONOMY Innovation och Entreprenörskap på Landsbygden Martin Andersson Lund University and Blekinge Institute of Technology (BTH) martin.andersson@circle.lu.se

Läs mer

FINA SWIMMING WORLD CUP 2004 the 13th and 14th of January 2004 in Stockholm, Sweden

FINA SWIMMING WORLD CUP 2004 the 13th and 14th of January 2004 in Stockholm, Sweden FINA SWIMMING WORLD CUP 2004 the 13th and 14th of January 2004 in Stockholm, Sweden The Swedish Swimming Federation have the honour and pleasure of inviting the best swimmers of your federation to participate

Läs mer

1. Hur svårt trodde du det skulle bli att läsa engelska i skolan innan du började?

1. Hur svårt trodde du det skulle bli att läsa engelska i skolan innan du började? 5. ENGELSKA ÅK 5 5.1. Lektion 1 5.1.1. Delprov 1A Här kommer först några frågor om vad du tycker om att lära dig engelska och hur det går till. Först vill vi att du försöker komma ihåg hur det var innan

Läs mer

TOUCH POINTS AND PRACTICES IN THE SMART GRID

TOUCH POINTS AND PRACTICES IN THE SMART GRID TOUCH POINTS AND PRACTICES IN THE SMART GRID EGRD Workshop, Oslo 2015-06-03 CECILIA KATZEFF, ADJ. PROFESSOR IN SUSTAINABLE INTERACTION DESIGN INTERACTIVE SWEDISH ICT AND CESC, KTH SOME FACTS Founded in1998.

Läs mer

Drivkrafter hinder mervärde

Drivkrafter hinder mervärde 2013 03 06 Ulf Hedbjörk Universitets och högskolerådet Internationell mobilitet Drivkrafter hinder mervärde Ny myndighet: Universitets och högskolerådet HSV VHS YH UHR IPK KRUS Tre studier från UHR under

Läs mer

Jag vill också passa på att tacka för en trevlig vernissage och att så många kunde komma. Barnen var stolta över att få visa runt er föräldrar.

Jag vill också passa på att tacka för en trevlig vernissage och att så många kunde komma. Barnen var stolta över att få visa runt er föräldrar. Tackar för den här veckan Som de flesta av er såg på vernissagen så har innemiljön på förskolan helt ändrats. Vi har gjort hörnorna tydligare än tidigare och mer nivåanpassade för att barnen ska kunna

Läs mer

HR i en internationell organisation, några tankar av P-O Nyquist. Göteborg 2011-11-10

HR i en internationell organisation, några tankar av P-O Nyquist. Göteborg 2011-11-10 HR i en internationell organisation, några tankar av P-O Nyquist Göteborg 2011-11-10 1 P-O Nyquist UTBILDNING Bergsingenjör från KTH Executive MBA från Uppsala ERICSSON (18 år) SW design System design

Läs mer

05 November 2014. Employer Branding. ^`.. ^`.. ^`.. ^`.. ^`. ><((((º>

05 November 2014. Employer Branding. ^`.. ^`.. ^`.. ^`.. ^`. ><((((º> 05 November 2014 Employer Branding. ^`.. ^`.. ^`.. ^`.. ^`. > EMPLOYER BRANDING 1995 BIGFISH! ERIK BERGSTRÖM KOMMUNIKATIONSSTRATEG Vi gör det komplicerade! enkelt. Och det enkla intressant.! Bigfish

Läs mer

Focus on English 9. Teacher s Guide with Projects

Focus on English 9. Teacher s Guide with Projects Focus on English 9 Teacher s Guide with Projects Focus on English är ett nyskrivet läromedel för åk 7 9. Goda engelskkunskaper är ett av elevernas viktigaste redskap för det livslånga lärandet. I boken

Läs mer

We are very practical, says Hans Murman about Swedish architects.

We are very practical, says Hans Murman about Swedish architects. We are very practical, says Hans Murman about Swedish architects. Hans Murman, CEO of Murman Arkitekter, has made himself known for an architecture in which national tradition is blended with international

Läs mer

KONCEPTUALISERING. Copyright Dansk & Partners

KONCEPTUALISERING. Copyright Dansk & Partners KONCEPTUALISERING Concept begins to 80 % in content, 20 % in process and 20 % in presentation. The conceptualization work always starts in process because if you cannot communicate what you want to say

Läs mer

Strategic Research Area 1

Strategic Research Area 1 Strategic Research Area 1 Modelling of the relationships and interdependencies es between materials a microstructure, process ability and performance for lightweight i design Lars-Erik Lindgren, Luleå

Läs mer

Sparbankerna PDF. ==>Download: Sparbankerna PDF ebook By 0

Sparbankerna PDF. ==>Download: Sparbankerna PDF ebook By 0 Sparbankerna PDF ==>Download: Sparbankerna PDF ebook By 0 Sparbankerna PDF By 0 - Are you searching for Sparbankerna pdf Books? Now, you will be happy that Sparbankerna PDF is available at our online library

Läs mer

Joakim Forsemalm Radar Arkitektur & Planering Göteborgs Universitet

Joakim Forsemalm Radar Arkitektur & Planering Göteborgs Universitet Människor och icke-människor: översättare och transformatörer av urbana rum (Humans and non-humans: translating and transforming urban space) Joakim Forsemalm Radar Arkitektur & Planering Göteborgs Universitet

Läs mer

P2P Summit 2013. After Summit Report

P2P Summit 2013. After Summit Report P2P Summit 2013 After Summit Report The only cross functional, cross industry networking event looking at procurement and finance as an end-to-end process Did you miss out on P2P Summit 2013? Purchase

Läs mer

LARS. Ett e-bokningssystem för skoldatorer.

LARS. Ett e-bokningssystem för skoldatorer. LARS Ett e-bokningssystem för skoldatorer. Därför behöver vi LARS Boka dator i förväg. Underlätta för studenter att hitta ledig dator. Rapportera datorer som är sönder. Samordna med schemaläggarnas system,

Läs mer

Momento Silverline. To further protect the environment Momento introduces a new coating for our impact sockets - Momento Silverline

Momento Silverline. To further protect the environment Momento introduces a new coating for our impact sockets - Momento Silverline Momento Silverline To further protect the environment Momento introduces a new coating for our impact sockets - Momento Silverline Momento Silverline is a unique impact socket coating with no heavy metals

Läs mer

Politikerdag 2013 Från GIS till Geografisk förståelse. Lars Backhans lars.backhans@esri.se www.linkedin.com/in/larsbackhans

Politikerdag 2013 Från GIS till Geografisk förståelse. Lars Backhans lars.backhans@esri.se www.linkedin.com/in/larsbackhans Politikerdag 2013 Från GIS till Geografisk förståelse Lars Backhans lars.backhans@esri.se www.linkedin.com/in/larsbackhans Vilka är vi? Esri Sverige AB - 100 anställda, +200 miljoner, kontor i Gävle, Falun,

Läs mer

Blivande och nyblivna föräldrars uppfattningar om munhygien och tandvård före och efter immigration till Sverige

Blivande och nyblivna föräldrars uppfattningar om munhygien och tandvård före och efter immigration till Sverige Blivande och nyblivna föräldrars uppfattningar om munhygien och tandvård före och efter immigration till Sverige Masteruppsats (ej examinerad) av Kasra Katibeh F.d. student vid Folkhälsovetenskapliga programmet,

Läs mer

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR Kontrollera vilka kurser du vill söka under utbytet. Fyll i Basis for nomination for exchange studies i samråd med din lärare. För att läraren ska kunna göra en korrekt

Läs mer

Authentication Context QC Statement. Stefan Santesson, 3xA Security AB stefan@aaa-sec.com

Authentication Context QC Statement. Stefan Santesson, 3xA Security AB stefan@aaa-sec.com Authentication Context QC Statement Stefan Santesson, 3xA Security AB stefan@aaa-sec.com The use case and problem User identities and user authentication is managed through SAML assertions. Some applications

Läs mer

I SKANE VILDA NYHETER VILDA VIKINGAR KOLLA IN VILDA FILMER FRÅN VÄSSARÖ VAD TYCKER DU ÄR DET BÄSTA MED SCOUTING? ONSDAG 6 AUGUSTI

I SKANE VILDA NYHETER VILDA VIKINGAR KOLLA IN VILDA FILMER FRÅN VÄSSARÖ VAD TYCKER DU ÄR DET BÄSTA MED SCOUTING? ONSDAG 6 AUGUSTI VILDA NYHETER KOLLA IN VILDA FILMER FRÅN VÄSSARÖ VILDA VIKINGAR I SKANE På en ö, i en park mitt i stan och på ansvariga på Vilda vikingar. en helt vanlig lägeräng Vildaläger Nu används platsen inte längre

Läs mer

Den Danske Bank in Sweden

Den Danske Bank in Sweden Capital Market Day, Copenhagen, 29 June 2000 Den Danske Bank in Sweden Ulf Lundahl Senior Executive Vice President of Östgöta Enskilda Bank Östgöta Enskilda Bank Founded 1837 in Linköping Regional bank

Läs mer

TABLE OF CONTENTS 3. CAMPAIGN SUMMARY 4. THE BEAUTY SHARE LAB 6. SUPPORTING UNITS 8. CAMPAIGN FLOW 9. RESULTS

TABLE OF CONTENTS 3. CAMPAIGN SUMMARY 4. THE BEAUTY SHARE LAB 6. SUPPORTING UNITS 8. CAMPAIGN FLOW 9. RESULTS TABLE OF CONTENTS 3. CAMPAIGN SUMMARY 4. THE BEAUTY SHARE LAB 6. SUPPORTING UNITS 8. CAMPAIGN FLOW 9. RESULTS 2 CAMPAIGN SUMMARY The beauty industry is built around mysterious labs and secret formulas.

Läs mer

Storyline & Maths Courses

Storyline & Maths Courses Storyline & Maths Courses Utbildningsforvaltningens Matematiksatsning Medioteket, Stockholm City, Sweden May & September 2010 At the invitation of advisers led by Mait Adegard working with curriculum development

Läs mer

Från inspiration till framgång

Från inspiration till framgång Från inspiration till framgång En kulturresa Stockholm, Oktober, 2013 Äntligen måndag I Stockholm I Oktober 2013 1 Hilti & Hilti Svenska AB Moderbolag: Hilti AG, Liechtenstein familjeägt Fokus på bygg-

Läs mer

Strategic Research Areas

Strategic Research Areas Strategic Research Areas Modelling: on-going (includes modelling and characterisation) Manufacturing Development Potential new area in future Materials development Potential new area in future Strategic

Läs mer

Turiståret 2012 The Tourist Year in Sweden 2012

Turiståret 2012 The Tourist Year in Sweden 2012 Turiståret 2012 The Tourist Year in Sweden 2012 Inkvarteringsstatistik/Accommodation statistics Källa/Source: Tillväxtverket & SCB/Statistics Sweden Preliminära data för 2012/Provisional data for 2012

Läs mer

AGIL KRAVHANTERING. Hitta behoven bakom kraven!! Thomas Nilsson! Agile Coach & Mentor! CTO, Responsive

AGIL KRAVHANTERING. Hitta behoven bakom kraven!! Thomas Nilsson! Agile Coach & Mentor! CTO, Responsive AGIL KRAVHANTERING Hitta behoven bakom kraven!!! Thomas Nilsson! Agile Coach & Mentor! CTO, Responsive KRAVSTÄLL EN PRODUKT! Skriv ner tre krav som ni ställer på produkten INNOVATIONSDRIVNA PRODUKTER...

Läs mer

Bruksamhälle. Museum i spinneri. Rydal är beläget vid Viskans strand strax norr om Kinna. Med dess välbevarade brukssamhälleskaraktär

Bruksamhälle. Museum i spinneri. Rydal är beläget vid Viskans strand strax norr om Kinna. Med dess välbevarade brukssamhälleskaraktär RYDALS MUSEUM Bruksamhälle Rydal är beläget vid Viskans strand strax norr om Kinna. Med dess välbevarade brukssamhälleskaraktär är Rydal av riksintresse. Fabriken är tillsammans med flera andra byggnader

Läs mer

8% 6% 4% 2% 0% -2% -4% -6% -8% 2009 2010 2011 2012 2013p. BNP IT-budget

8% 6% 4% 2% 0% -2% -4% -6% -8% 2009 2010 2011 2012 2013p. BNP IT-budget PREDICTIONS 8% 6% 4% 2% 0% -2% -4% -6% -8% 2009 2010 2011 2012 2013p BNP IT-budget 3% Utveckling 2013 2% 1% 1-9 10-49 50-99 100-249 250+ 0% 1-9 10-49 50-99 100-249 250+ UTMANINGEN STÖRRE VOLYM FÖR MINDRE

Läs mer

Sommarturismen 2014. The Summer Tourism in Sweden 2014

Sommarturismen 2014. The Summer Tourism in Sweden 2014 Sommarturismen 2014 The Summer Tourism in Sweden 2014 Inkvarteringsstatistik/Accommodation statistics Källa/Source: Tillväxtverket & SCB/Statistics Sweden Preliminära data för 2014/Provisional data for

Läs mer

STORSEMINARIET 3. Amplitud. frekvens. frekvens uppgift 9.4 (cylindriskt rör)

STORSEMINARIET 3. Amplitud. frekvens. frekvens uppgift 9.4 (cylindriskt rör) STORSEMINARIET 1 uppgift SS1.1 A 320 g block oscillates with an amplitude of 15 cm at the end of a spring, k =6Nm -1.Attimet = 0, the displacement x = 7.5 cm and the velocity is positive, v > 0. Write

Läs mer

Amir Rostami 2012-09-16 1

Amir Rostami 2012-09-16 1 Amir Rostami 2012-09-16 1 Översikt Begreppsförvirring Den svenska gängutvecklingen Stockholm Gang Intervention and Prevention Project Sveriges största polisiära EU projekt Alternativt brottsbekämpning

Läs mer

Please fill in the answers to questions 1.1 and 1.2 after having called up the respondent!

Please fill in the answers to questions 1.1 and 1.2 after having called up the respondent! Supplementary data Questionnaire (in English) Serial number:... Interviewer: 1. Introduction Please fill in the answers to questions 1.1 and 1.2 after having called up the respondent! 1.1 Gender 1.2 Postal

Läs mer

Hitta dina IAEA vänner genom vår facebook-grupp Svenska IAEA-klubben

Hitta dina IAEA vänner genom vår facebook-grupp Svenska IAEA-klubben Newsletter Mars 2014 Kära medlemmar: Ytterligare ett år har lagts till handlingarna och vår internationella organisation IAEA fortsätter utvecklas. Vi har nu kört programmen genom vårt egna företag Agriventure

Läs mer

Installation av F13 Bråvalla

Installation av F13 Bråvalla Website: http://www.rbdesign.se Installation av F13 Bråvalla RBDESIGN FREEWARE - ESCK Norrköping-Bråvalla 1. Ladda ner och packa upp filerna i en mapp som du har skapat på ett lättöverskådligt ställe utanför

Läs mer

UTSTÄLLARE 2013 ACANDO 4 ACCENTURE 5 ADL 6 EY 7

UTSTÄLLARE 2013 ACANDO 4 ACCENTURE 5 ADL 6 EY 7 UTSTÄLL ARE UTSTÄLLARE 2013 ACANDO 4 ACCENTURE 5 ADL 6 EY 7 MANAGEMENT OCH IT-KONSULTBRANSCHEN Acando är ett management- och it-konsultbolag som tillsammans med sina uppdragsgivare förbättrar och effektiviserar

Läs mer

Quick Start Guide Snabbguide

Quick Start Guide Snabbguide Quick Start Guide Snabbguide C Dictionary Quick Start Thank you for choosing C Dictionary and C-Pen as your translation solution. C Dictionary with its C-Pen connection will make translation easy and enable

Läs mer

Software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) & Common Industry Format (CIF) for Usability snart finns det inga ursäkter längre...

Software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) & Common Industry Format (CIF) for Usability snart finns det inga ursäkter längre... Software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) & Common Industry Format (CIF) for Usability snart finns det inga ursäkter längre... Åke Walldius, docent i Människa-datorinteraktion, CSC, KTH, 2014-09-04

Läs mer

Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten

Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten Johan Sander, partner Deloitte. jsander@deloitte.se 0733 97 12 34 Life Science Management Day, 14 mars 2013 Expertskatt historik De

Läs mer