Art & Technology ECHNOLOGY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Art & Technology ECHNOLOGY"

Transkript

1 f i n a l r e p o r t D e c e m b e r Art & Technology RT& ECHNOLOGY A collaboration between free-thinking artists and the manufacturing industry Samarbetet mellan fritänkande konstnärer och tillverkningsindustrin 10 Nancy E. Watt Artist, designer (Canada/Germany): I had been looking for something like this for years. 22 Julia Gamborg Nielsen Artist, designer (Sweden): Designing bridges between artists/ designers and the industry will lead to innovation and to a strong society. A profitable combination.

2 Art & Technology Olofström Sara Rudolfsson, Mayor Olofström / Chair Steering Committee, Art & Technology Photo: Linda Rydkvist Projektet Art & Technology startade i april 2013 som en del av den befintliga satsningen Jobb till 1000, som startades för att skapa nya arbetstillfällen och en mindre känslig lokal ekonomi. Med sin nya strategi för att koppla ihop den lokala tillverkningsindustrin och den internationella kreativa industrin passade Art & Technology perfekt ihop med våra mål. Dussintals konstnärer, designers och forskare från hela världen som har varit inblandade i ett brett utbud av aktiviteter, har väckt ny kreativitet och ny kunskap till vår lilla stad med sin högteknologiska industri. Projektet har inspirerat många och vi kommer definitivt att hitta sätt att fortsätta utvecklingen av initiativ som kommer från Art & Technology-projektet. Det är min förhoppning att projektet som startade i Olofström nu kommer att få ett bredare perspektiv, eftersom vårt globala samhälle är i akut behov av renovering och förbättringar. Förhoppningsvis kan Art & Technology-projektet bidra till detta. The Art & Technology project started in April 2013 as part of the existing Jobb Till 1000 project, that was initiated to create new jobs and a less sensitive local economy. With it s new approach, to connect the local manufacturing industry and the international creative industry, Art & Technology perfectly fitted with our goals. Dozens of artists, designers and scientists from around the globe, who were involved in a wide range of activities, brought new creativity and new knowledge to our small town with it s hightech industry. The project inspired many and we will definitely find ways to continue the development of initiatives coming from the Art & Technology project. It is my hope that the project that started in Olofström now will get a broader perspective, because our global society is in urgent need of renovation and improvements. Hopefully the Art & Technology project can contribute to that. Ansvarighet accountability redaktör editor: Roel Faassen, Project leader Art & Technology översättning translations English/Swedish, Swedish/English: Karl Larsson fotografi photography (unless otherwise indicated): Roel Faassen formgivning graphic design: Mel Arvidsson, Milk & Honey Media tryck printing: Mixi Print, Olofström Art & Technology Olofström 2014 stöds finansiellt av: Art & Technology Olofström 2014 is financially supported by:

3 contents innehåll 05 Roel Faassen: New thinking, new creativity, new knowledge > new products, new markets, new jobs. 25 Anna Harding: By collaborating across borders we strive to find a beneficial knowledge exchange Marko Kokkonen, Peter Axelsson: The collaboration between IUC s product development team and the artists was a great opportunity to learn from each other. Nancy E. WATT: The laser-cut magnetic steel boards I used to present my work were the first new products I designed under this program. Johan Sandberg: The unique connection between artists and industry creates something new and unique that should attract the attention of more municipalities and regions Han Halewijn: An adventure and a challenge for all who are involved. Pia Lindahl: Sustainable development is about quality of life for everyone now and in the future. Atilla Rath Geber: I believe both residence and master class has a potential to become an internationally reputed excellent event. Raghild May: I was very thrilled when I found an open call for a master class in stone carving in Olofström Liesbeth Vloet: The classroom is full with interested people from the village, young artists, established sculptors and lecturers. Julia Gamborg Nielsen: Good that someone arranges meetings between the industry and artists/designers. 38 Ilze Supe: The project demonstrated a wholesome attitude towards usage of local resources to develop cultural and economic growth. Art & Technology 3

4 4 Art &

5 Technology >> Roel Faassen, initiatör och projektledare Sedan starten 2013 har projektet Art & Technology varit inriktat mot att introducera nya tankesätt, ny kreativitet och ny kunskap, för att skapa nya produkter, nya marknader och nya jobb i Olofström, Sverige. Med den bakgrunden bjöds fritänkande konstnärer in för att samarbeta med tekniker och utvecklare från lokala tillverkningsföretag. Redan från början av projektet fanns det en betoning på kommunikation för att skapa uppmärksamhet till projektet som helhet och att skapa möjligheter för alla deltagare; kommunen, konstnärerna, företagen och andra samarbetspartners. En förutsättning för Art & Technology projektet är att ta fritänkande konstnärer på stort allvar, eftersom de inte alltid bara tar in galna idéer, utan också kunskaper om material, produktionsmetoder, uthållighet och passion. Och de deltar sällan i ekonomiska system. Att introducera dessa uppfinnare och innovatörer i en industriell miljö, där de kan samarbeta med skickliga tekniker och arbeta med högkvalitativa tillverkingstekniker, är mycket utmanande. För att optimera samarbetet mellan konstnärerna och de anställda på företagen, introducerade Art & Technology ett nytt fenomen med, vad vi kallar, Artist-in-Factory -projekt, som omfattar förverkligandet av en tillfällig arbetsyta för en eller flera konstnärer på produktionsområdet hos ett tillverkande företag. Tanken är att konstnärer och personal skall mötas, prata och börja tänka i nya banor för att skapa nya möjligheter, helst med den befintliga maskinparken på företaget. Tanken är också att samtliga skall få ta del av framtida fördelar. Artist-in-Factory-projekten var också tänkta att fungera som test för att undersöka möjligheterna för ett framtida permanent Innovationslabb i Olofström där internationella konstnärer, designers, forskare och företag kan fokusera på (radikal och hållbar) innovation. Art & Technology arrangerade en Master Class för unga europeiska skulptörer som en första aktivitet mot ett permanent skulpturcentrum för att stimulera tillväxten på ett lokalt stenföretag. Flertalet (såväl stora som imponerande) skulpturer installerades i Olofström som början till en skulpturpark för att stimulera tillväxt inom turismen. Flertalet presentationer, utställningar och kurser har arrangerats av internationella konstnärer för att skapa ett mångsidigt och högkvalitativt kulturutbud för att ge orten en starkare kulturell image och för att göra det mer attraktivt för besökare och (även kanske framtida) invånare. Med målet att hjälpa varandra, lära av varandra och växa tillsammans började vi söka efter internationellt samarbete från dag ett, med konstnärer, designers, forskare, liknande Art & Technologyprojekt, regioner och städer. Vi har även stimulerat andra människor utomlands att starta egna projekt och bli vår partner i det framtida samarbetet. Den europeiska kreativa industrin är oerhört viktig och levererar många arbetstillfällen, ofta i nya inriktningar, vilket gör en lokal eller regional ekonomi mer mångsidig och mindre känslig. Det är precis vad Art & Technology-projektet försökt att bidra till i Olofström och det är därför projektet är partner i flera internationella nätverk med partners i upp till 15 europeiska länder. Art & Technology etablerar kontakter överallt; mellan konst, vetenskap, entreprenörskap, produktutveckling och innovation, kultur, turism, kommunikation och mycket mer. På bara ett och ett halvt år har detta koncept visat sig lyckat. Stort tack till alla medverkande konstnärer, designers, forskare, företag, kollegor samt regionala och internationella partners. Vi introducerade ett nytt fenomen med, vad vi kallar, Artist-in-Factory projekt Roel Faassen, initiatör och projektledare (Holland/Sweden) Ett projekt som tillkommit i närtid är Art & Technology i Olofström. Roel Faassen driver detta som går ut på att låta kontnärer närma sig modern industri och erbjuda sina kreativa lösningar på produkter och produktionen. Resultatet är häpnadsväckande och måtte det få fortsätta. Det kan faktiskt sluta precis var som helst. Projektet för tankarna tillbaka till andra halvan av 1800-talet då kreativiteten flödade och uppfinningar förändrade våra livsvillkor. Då, precis som i Art & Technology, var det svårt att skilja på kultur och näringsliv. Peter Enckell, redaktör Publicerad i Commersen, Oktober 1, 2014 Art & Technology 5

6 6 We delivered the concept for a permanent Innovation Lab in Olofström where international artists, designers, scientists and entrepreneurs can focus on radical and sustainable innovation.

7 >> Art & Technology Roel Faassen, initiator and project leader Since the beginning of 2013 the Art & Technology project has been tasked with introducing new thinking, new creativity and new knowledge, to create new products, new markets and new jobs in Olofström, Sweden. A project that has come to life quite recently is Art & Technology in Olofström. Roel Faassen runs this project that lets artists approach the modern industry and offer their creative solutions on products and production. The result is astounding and hopefully this may continue. It may actually end up just anywhere. The project brings the mind back to the second half of the 19th century where creativity flowed and inventions changed our way of life. Back then, just as in Art & Technology, it was difficult to distinguish between culture and business. Peter Enckell, Editor Published in Commersen, October 1, 2014 For that reason, freethinking artists were invited to collaborate with technicians and developers from local manufacturing industries. Right from the start of the project there was an emphasis on communication to create attention about the project as a whole and to generate opportunities for all participants; the municipality, the artists, the companies and other partners. A premise of the Art & Technology project is to take freethinking artists very serious, because often they don t only bring in crazy ideas, but also knowledge of materials, production methods and perseverance and passion. And often they hardly participate in economic systems. Introducing these inventors or innovators into industrial environments, where they can collaborate with skilled technicians and work with high-quality manufacturing techniques, is extremely challenging. To optimize collaboration between artists and staff of a company, Art & Technology introduced a new phenomenon with, what we call, Artist-in-factory projects, which includes the creation of a temporary workspace for one or more artists at the production area of a manufacturing company. The idea is that artists and staff should meet, talk and start thinking in new directions together to create new opportunities, preferably with the existing machinery at the company. And the idea is that all should share in future benefits. The Artist-in-factory projects were also intended as try-outs towards a permanent Innovation Lab in Olofström where international artists, designers, scientists and entrepreneurs can focus on (radical and sustainable) innovation. Art & Technology arranged a master class for young European sculptors as a first step towards creating a permanent sculpture centre to stimulate growth at a local stone company. Several (some huge and impressive) sculptures were installed in Olofström as the beginnings of a sculpture park to stimulate growth in tourism. Many presentations, exhibitions and courses were arranged by international artists to create a diverse and high quality cultural offer to give the town a stronger cultural image and to make it more attractive for visitors and (even maybe future) inhabitants. With the goal to help each other, to learn from each other and to grow together we started seeking international Image: Liesbeth Vloet We introduced a completely new phenomenon with, what I call, Artist-in-factory projects. Roel Faassen, initiator and project leader (Holland/Sweden) collaboration from day one, with artists, designers, scientists, other Art & Technology projects, regions and cities. We also stimulated others abroad to start up their own projects and to become our partner in future cooperation. The European creative industry is extremely important, supplying jobs for many, often in new directions, making a local or regional economy more diverse and less sensitive. That is exactly what the Art & Technology project tried to contribute to in Olofström, and that s why the project is partner in several international networks with partners in up to 15 European countries. Art & Technology establishes connections everywhere; between art, science, entrepreneurship, product development and innovation, culture, tourism, communication and more. In just one and a half years, this concept has proven itself, thanks to all participating artists, designers, scientists, companies, colleagues and international and regional partners. Art & Technology 7

8 Two worlds meet and create. Image: Art & Technology video, produced by Cinematik 8

9 Factory feedback: IUC, Olofström Projektet med Art & Technology på IUC Olofström var ett unikt sätt för produktutveckling. Konstnärerna kom med sina designerögon och tittade på våra produkter samt våra maskiner från en annan aspekt än vad vi gör. Former och delar som vi ser som metallskrot, såg de som vackra och användbara saker. Till exempel såg en konstnär en plåtbit som upphettats för en av våra materialtestningar och tyckte att den hade vackra färger. Hon började experimentera på att använda färgämnen i sina idéer. Detta var något som vi på IUC aldrig hade lagt märke till på det sättet. Fler exempel: en lampa av formade avfallsmaterial, tygformning i ett formningsverktyg som normalt används för metall och prototyper för energibesparande utrustning. Samarbetet mellan IUC s produktutvecklingsteam och konstnärerna var en stor möjlighet att lära av varandra. De fritänkande konstnärerna tillsammans med kunskap inom produktutveckling, som IUC bidrar med, är ett bra sätt att tänka utanför boxen och skapa nya produkter. Vi hoppas att IUC i framtiden kommer ha möjlighet att stå som värd för fler konstnärer i Art & Technology. The project with Art & Technology at IUC Olofström was a unique way of product development. The Artists came with their designer eyes and looked at our products as well as our machinery, from a different aspect than we do. Shapes and parts that we see as scrap metal, they saw as beautiful and useful things. For example, one artist saw a piece of sheet metal that had been heated for one of our material testings and thought that it had beautiful colors. She started to experiment with using the coloring in her ideas. That was something that we at IUC never would have noticed in that way. More examples: a lamp out of formed waste material, fabric forming in a forming die normally used for metal, and scale prototypes of energy saving equipment. The collaboration between IUC s product development team and the artists was a great opportunity to learn from each other. The free thinking artists together with the knowledge in product development, that IUC supports, is a great way of thinking out of the box and to create new products. We hope that IUC in the future will have the possibility to host more artists in Art & Technology. Marko Kokkonen and Peter Axelsson iuc Olofström (Industrial Development Center) Art & Technology 9

10 The key to sustainable energy is storage. 10

11 Artist in factory: Nancy E. Watt Nyckeln till hållbar energi är förvaring. Vind- och solenergi varierar. Utan reserver för att överbrygga klyftorna, är varken vind eller sol ensamt en pålitlig form av energi. Summerandes andan av Leonardo da Vinci, beslöt jag mig för att tillämpa drivfjädersprincipen inom ett skulpturalt sammanhang som ett försök till en lösning på utmaningen att lagra hållbar energi. I januari 2014 ansökte jag om att delta i Artist in Factory, som jag hade hört om från en holländsk hemsida som heter Transartist. Jag fängslades av bilden av Näbbeboda Skola, skolan där före detta Nobelpristagaren Harry Martinsson tillbringade sina formativa år, omgiven av vildmarken. ArTIst in factory: Nancy E. Watt Nancy E. Watt, artist and designer from Canada/Germany participated in the first Artist-in-factory project at the Industrial Development Centre in Olofström, March 2014 Fabriken var IUC i Olofström, Sverige, en tidigare forskningsanläggning för Volvo. Jag hade letat efter något liknande under flera år. Jag blev antagen. Mitt konstnärliga sätt att se på saker kom att genomsyra mitt arbete med att utveckla den befintliga infrastrukturen kring tillverkning och kompetens som behåller och skapar jobb i Olofströms kommun. Efter att ha tillämpat ett Hållbara uppfinningar -tänk för att begränsa klimatförstörelsen, började jag mitt arbete i mars 2014 och blev utvald till att fortsätta. Under sammanlagt nio månader har jag arbetat med detta projekt i och runt Olofström samt i min studio i Essen, Tyskland. Jag omfamnade Zens nybörjarsinne och såg ett spännande samband uppstå mellan elasticitet, magnetism och framdrivning. Jag slutförde tre inledande modeller. Skulpturen Propeller III har en rörlig konstruktion som samlar solenergi och vindkraft. Energin är lindad i ett tungt gummiband inkapslat i polen av strukturen. När det varken finns sol- eller vindaktivitet, lindas banden upp, och släpper ut den sparade kraften. I detta projekt har drivfjädersprincipen utvecklats till en vindrullmaskin. Art & Technology 11

12 The key to sustainable energy is storage. Jag organiserade en utställning i Olofströms bibliotek, där jag visade ritningar, teckningar och den initiala drivfjädermodellen som jag använt för att testa och utveckla propellerprocessen. De laserskurna magnetiska stålbord (120 x 200 cm) som jag använde för att presentera arbetet var de första nya produkterna som jag designat inom ramen för detta projekt. Jag var mystiskt dragen till magneter, som jag senare lärt mig skulle kunna spela en roll i de brytarna som behövs för att styra lindning och bromsning av det elastiska. Eftersom biblioteket saknade infrastruktur för utställning köptes magnetborden in för samhällets permanenta bruk efter utställningen. Genom mina möten med IUC och behovet av laserskurna magnetbord fördes jag samman med Stans & Press. Genom denna process fann jag vägen till nästa exklusiva propellermodell. Jag undersöker just nu möjligheten att återanvända bildäck till att producera starka gummiband för lagring och frisättning av energi, vilket löser såväl problemet med hållbar lagring samt återanvändningen av gamla bildäck. Min motivation uppstår från en medvetenhet om helheten i saker, utvecklat genom Spinozas skrifter. Min vision är att genom framsteg i kinetisk skulptur samtidigt utveckla produkter som förbättrar mänsklig hållbarhet i en balanserad miljö som tänker på naturmaterial i vår komplexa värld. Jag kommer att fortsätta Wind and solar energy fluctuate. Without reserves to bridge the gaps, neither succeeds as a reliable form of energy. Summoning up the spirit of Leonardo da Vinci, I decided to apply the Mainspring Principle within a sculptural context as an attempt at a solution to the challenge of storing sustainable energy. In January 2014 I applied for an Artist in Factory residency, which I learned of on a Dutch website called Transartist. I was captivated by the photo of the Nebbeboda skola, the former school where the Nobel laureate, Harry Martinson, spent his formative years, surrounded by wilderness. The factory was the IUC in Olofström, Sweden, a former research facility for Volvo. I had been looking for something like this for years. I was accepted. I came to imbue with my artistic way of seeing and working the process of redeveloping the existing manufacturing infrastructure and the expertise that retains and creates jobs in the Olofström Kommun. Applying a Sustainable Inventions way of thinking to the mitigation of climate destruction, I began work in March 2014 and was chosen to continue. For nine months altogether I have worked on this project in and around Olofström and in my studio in Essen, Germany. I embraced the Zen Beginners Mind and saw a curious relationship emerge between Elasticity, Magnetism and Propulsion. I completed three initial maquettes. The sculpture Propeller III has a moving paddle-wing construction that collects solar and wind power. The energy is wound on to a heavy elastic cord encased in the pole of the structure. When there is neither wind nor solar activity, the elastic unwinds, releasing the stored power. In this project the Mainspring Principle has evolved into a wind winder. I organized an exhibition in the Olofström Library, where I showed prints, drawings and the initial Mainspring maquettes with which I had tested and developed the propeller process. The laser-cut magnetic steel boards (120 X 200 cm) I used to present the work were the first new products I designed under this program. I was mysteriously drawn to magnets, which I later learned could play a role in the circuit breakers needed to control the winding and braking of the elastic. As the library lacked an exhibition infrastructure, the magnet boards were purchased after the exhibition for the community s permanent use. Encounters with my associates at the IUC and the need to laser-cut the magnetic steel boards brought me together with Stans & Press. Through this process I found the way to move forward to the next upscaled Propeller maquette. I am exploring the possibility of using recycled auto tires to make industrialstrength mega-elastics for storage collection and the release of power, solving both the problems of sustainable storage and of recycling tires. My motivation arises from a consciousness of the wholeness of things, evolving from the writings of Spinoza. My vision is of advancing the canon of kinetic sculpture while developing products that will improve human sustainability in a balanced environment that considers the natural web of our complex world. I will continue 12

13 Artist in factory: Nancy E. Watt Art & Technology 13

14 Image: Art & Technology video, produced by Cinematik 14

15 Factory feedback: Cefur, Ronneby imagine an entirely new creature that lifts the Swedish industry. An Artepreneur with one foot in the creating and the other one in the producing Johan Sandberg, Cefur Art & Technology ger en unik koppling mellan konstnärer och industri. Konstnärerna för med sig sin förmåga att tänka utanför ramarna och sitt fokus på upplevelsen medan industrin bidrar med sin kunskap om praktiska begränsningar och sin förmåga att producera kommersiella resultat. Tillsammans skapar de något nytt och unikt som borde uppmärksammas av fler kommuner och regioner. Det är en lockande tanke att föreställa sig en helt ny varelse som lyfter svensk industri. En Artreprenör med ena foten i det skapande och andra i det producerande och som tar fram attraktiva nya och oväntade produkter som tillverkas på arbetsplatser här hemma och säljs över hela världen. Johan Sandberg Enhetschef, Cefur (Center för forskning och utveckling i Ronneby) Art & Technology provides a unique connection between the artists and the industry. The artists bring their ability to think outside the box and focus on the experience, while the industry contributes its knowledge of practical limitations and its ability to produce commercial results. Together they create something new and unique that should attract the attention of more municipalities and regions. It is an attractive idea to imagine an entirely new creature that lifts the Swedish industry. An Artepreneur with one foot in the creating and the other one in the producing that develops attractive new and unexpected products, manufactured by the companies here at home, and are sold worldwide. Johan Sandberg Head of department, Cefur (Center for research and development in Ronneby) Art & Technology 15

16 Our connection to the world Projektet Art & Technology bygger på att föra kreativitet och kunskap från hela världen till Olofström. Därför startade vi Art & Technology Residency i Nebbeboda skola, strax utanför Olofström. Residency-projektet ger tillfälligt boende och arbetsutrymme för deltagande konstnärer, designers och forskare. Det är platsen där inspirerande tankar, verk och koncept presenteras. På det sättet blev den gamla Nebbeboda skola vår koppling till nya idéer och kunskaper från hela världen. 16

17 Residence-projektet äger rum på Nebbeboda Skola i Olofström; skolan som erbjöd ett ljus i mörkret för den unge Harry Martinsson, den svenska författaren och nobelpristagaren i litteratur 1974 ( Hans skrifter sammanfattar daggdroppen och reflekterar kosmos ). The Art & Technology project was tasked with bringing in creativity and knowledge from around the world to Olofström. For that reason we initiated the Art & Technology Residency in the Nebbeboda skola, just outside Olofström. The Residency project provides temporary living and working space for participating artists, designers and scientists. It s the place where inspiring thoughts, works and concepts are presented. In this way the old Nebbeboda skola became our connection to new ideas and knowledge from around the world. The residence project is located in the Nebbeboda Skola in Olofström; the school that offered light in the darkness for the young Harry Martinson, Swedish writer and Nobel laureate in literature 1974 ( His writings summarize the dewdrop and reflect the cosmos ). Art & Technology 17

18 The Nebbeboda school is such a pleasent place to be with the inspiring surroundings and to be in contact with this beautiful nature. It was a unique experience for me sharing the Nebbeboda school as home in a great interdisciplinary group with five other open-minded artists. I am happy and feel privileged to be introduced to the concept of the Art & Technology project. I am really thankfull that I had the opportunity to be there and get to know you. Simone Simonato // designer (Brasil/Germany) The Nebbeboda skola, was a love at first sight for me, the picture that is, which drew me to Olofström initially. Like all love relationships, there are a lot of challenges in making them work over time. As I write this, in the early morning of my fifth departure, in this year 2014, I feel that I have found a place to live, to work and to learn and so the love continues... Nancy E. Watt // artist, designer (Canada/Germany) 18

19 Nebbeboda skola: Liesbeth Vloet Artist-in-Residency Nebbeboda skola Liesbeth Vloet Artist Residency Coordinator vignettes MARS Busstationen ser övergiven ut. Det kommer bara en buss, den från Bromölla. Den här gången är jag lika nyfiken som tidigare gånger på om jag ska känna igen vår gäst direkt. Det här blir vårt första möte. Jag kollar vilken passagerare som har den största resväskan. Sedan tror jag att jag ser henne. Resväskan är stor och orange och hon har en flaska i handen i samma färg. På huvudet har hon en elegant orange mössa, en mössa som ingen annan i byan skulle ha på sig. Nancy upptäcker också mig. Hon kommer mot mig och frågar med en snäll och öppen blick: Are you Liesbeth? MARCH The station is deserted as I wait for the only bus coming from Bromölla. This time I am just as curious as previous times whether I will recognize our guest directly or not. This will be our first meeting. I look for the passenger who has the largest suitcase. Then I think I see her. The suitcase is big and orange. So is the matching water bottle she is carrying in her hand. On her head, an elegant orange hat, one that no other person in town would wear. It is Nancy and she recognizes me. She walks in my direction and asks with a kind and open look: Are you Liesbeth? I kväll är det första presentationen i Artist-in-factory projektet. Allt ställs fram i skolsalen, en projektor och stolar. När jag är inne i lärarbostaden, som är residensets boende, kommer Jérôme mig till mötes. Bonjour, säger han upprymd och håller upp en affisch. En fantastisk bild av en sjö, sjön mitt emot residenset, i vilken stora skogar speglas. Bilden har vridits en kvart, varigenom ett torn uppstår, sen trycktes texten därpå. Julia, Nancy och Martin lägger sista handen på sin presentation. Jérôme är nöjd med sin affisch, men ännu mer över sitt verk som han har skapat under de två senaste veckorna, en leksak för barn. När han berättade för mig om sin plan i största hemlighet förstod jag varför han frågade mig, när jag skjutsade honom till residenset, om det finns många barn i Olofström. JUNI... Den här kvällen går i diabasens tecken. Inom ramarna av den årliga kulturfestivalen Nässelfrossa i Olofström finns det en presentation om diabasens historia. Det svarta guldet som kommer från området. Presentationen handlar också om vilken roll diabas kan ha i regionen för att skapa arbetstillfällen t.ex. inom turismen. I residensets trädgård ringlar röken från grillen. Skolsalen är full med intresserade besökare från byn, unga konstnärer, etablerade skulptörer och föreläsare. Unga skulptörer deltar i en masterclass hos stensliperiet i Vilshult under två veckor. Masterclassen ges av professionella europeiska skulptörer. Residenset inhyser under juni månad gäster med turkiskt, spanskt, danskt, franskt, nederländskt, polskt och lettiskt ursprung. De kommer att lämna sina spår i byn. The residence is great for artists! There is freedom, the possibility of expansion, interaction and a feel-at-home atmosphere Tonight is the first presentation by the Artist-in-Factory group. Everything is set up in the classroom, a projector and chairs. When I go inside the teacher s apartment, part of the living accommodation at the residence, Jérôme greets me. Bonjour, he says, elated as he holds up a poster. It s a stunning photograph taken by Julia of the lake in the vicinity of the residence with the forest mirrored in the lake. Jérôme has turned the photograph sideways so that it reveals a tower with angel wings in the reflected clouds of the sky in the water. Julia, Nancy and Martin are putting the finishing touches on their presentations. Jérôme is pleased with his poster, but even more so of his creation he developed during the last two weeks, a light play for children. When he told me about his idea in the greatest secrecy I understood why he had asked me, when I first drove him to the residence, if there are many children living in Olofström. JUNE The Diabase Stone Presentation takes place within the framework of the annual cultural festival Nässelfrossa in Olofström this June evening. The history of Diabase, known as the black gold from our area is about the role that diabase may play in the future to create jobs for Olofström tourism. In the residence garden, smoke from the grill swirls through the air. The classroom is full of interested people from Olofström together with young artists, established sculptors and lecturers. Young sculptors are doing a master class at the stone factory in Vilshult for two weeks, lead by professional European sculptors. During this month the residence houses guests from Turkey, Spain, Denmark, France, The Netherlands, Poland and Latvia. They will leave their mark in the village. Art & Technology 19

20 Kvällens gäster har tagit med sig picknickkorgar och fiolmusik hörs från trädgården. Snart är den vita bordsduken fläckad av sangria. AUGUSTI... Vi har ett möte med tidningen. Karen har precis badat i sjön. Hon drar en kam genom håret och målar noggrant med läppstiftet. Det har kommit en journalist och en fotograf på besök. De leder oss till altanen i lägenheten som är ett bra ställe för fotografering tycker de. Det är varmt och augustisolen inger en somrig atmosfär. Vi pratar om Karens film som skall visas dagen efter på Olofströms biograf. Karen berättar om filmmanuset som hon skrev i New York redan för några år sen. Filmen spelades in i förra året varefter Karen också redigerade den. Nu vinner filmen det ena efter det andra priset - i Europa, Brasilien, USA Nästa natt är kvav. Det finns ingen röd matta, men däremot en gnistrande premiär med bubblor och en intressant diskussion efteråt med alla besökare. I studion är koncentrationen hög. Så hög att jag tvekar innan jag går in. Brechtje sitter bakom sin bärbara dator. Hon tittar inte ens upp när jag försiktigt går över tröskeln. Judith inspireras av de vildsvin som varje dag springer runt residenset, sent på kvällen. Hon har redan sålt en av sina teckningar. Jag har kommit för att tala om presentationen av Brechtje. Och för att fotografera. Solen skiner in genom de höga fönstren. Jag har inga ord att beskriva atmosfären som utstrålar från detta rum. När jag tittar ut genom fönstret ser jag grönskan vid sjön. Havet, som Harry Martinson en gång kallade det ur sitt perspektiv som 11-årig skolpojke. Havet som var öppningen till världen och till Amerika dit hans mor en gång åkte och försvann för alltid. Mamman. I kontrast med Brechtje. Den blonda, mjuka, belgiska Brechtje utvecklar smarta leksaker i smarta material för att uppmuntra självständighet och kreativitet hos barn. Under de veckor som hon är i Sverige besöker hon, under ledning av projektledaren, företag i regionen. Ett företag har redan visat intresse för en av hennes designer. Ljuset fungerar bra vid denna tid i studion. Endast från sidan kan man se Brechtjes runda mage. Vilken förmån för ett kommande barn att få en mamma som utvecklar leksaker. NOVEMBER Nancy väntar på mig vid busskuren. Först när jag är nära ser hon mig. Vi kramas och skrattar. Det är femte gången hon besöker Olofström. Under detta år som jag har lärt känna henne, börjar jag verkligen uppskatta henne. Hennes kompetens, uthållighet och humor, ja även hennes envishet. Jag ser fram emot att träffa henne igen. Hon har jobbat hårt under det senaste året. Tillsammans har vi organiserat hennes utställning i biblioteket och tillsammans har vi rört oss framåt genom den svenska kulturbarriären. Ibland gnäller vi på varandra och sedan ber vi om ursäkt och framförallt så skrattar vi mycket tillsammans. Nancy har gjort en vacker produkt. Det är den första produkten inom Art & Technology projektet som släpps ut på marknaden och den är producerad här i Olofström. Denna gång är hennes resväska ganska lätt. Dessutom har hon en annan och tom resväska med sig så hon kan ta prototypen tillbaka till Tyskland igen. Slingrande vägen till residenset går genom skogen. Löven börjar ändra färg. Det ligger dimma över havet. Image: Liesbeth Vloet 20

BOENDEFORMENS BETYDELSE FÖR ASYLSÖKANDES INTEGRATION Lina Sandström

BOENDEFORMENS BETYDELSE FÖR ASYLSÖKANDES INTEGRATION Lina Sandström BOENDEFORMENS BETYDELSE FÖR ASYLSÖKANDES INTEGRATION Lina Sandström Frågeställningar Kan asylprocessen förstås som en integrationsprocess? Hur fungerar i sådana fall denna process? Skiljer sig asylprocessen

Läs mer

Lights in Alingsås Nordens största workshop inom ljussättning i offentlig miljö.

Lights in Alingsås Nordens största workshop inom ljussättning i offentlig miljö. Lights in Alingsås Nordens största workshop inom ljussättning i offentlig miljö. Varje oktober sedan år 2000 kommer världsledande ljusdesigners till Alingsås för att ljussätta centrala delar av staden.

Läs mer

Alla Tiders Kalmar län, Create the good society in Kalmar county Contributions from the Heritage Sector and the Time Travel method

Alla Tiders Kalmar län, Create the good society in Kalmar county Contributions from the Heritage Sector and the Time Travel method Alla Tiders Kalmar län, Create the good society in Kalmar county Contributions from the Heritage Sector and the Time Travel method Goal Bring back the experiences from the international work of Kalmar

Läs mer

English. Things to remember

English. Things to remember English Things to remember Essay Kolla instruktionerna noggrant! Gå tillbaka och läs igenom igen och kolla att allt är med. + Håll dig till ämnet! Vem riktar ni er till? Var ska den publiceras? Vad är

Läs mer

COPENHAGEN Environmentally Committed Accountants

COPENHAGEN Environmentally Committed Accountants THERE ARE SO MANY REASONS FOR WORKING WITH THE ENVIRONMENT! It s obviously important that all industries do what they can to contribute to environmental efforts. The MER project provides us with a unique

Läs mer

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II English version A. About the Program in General We will now ask some questions about your relationship to the program

Läs mer

What will teachers do with SF?

What will teachers do with SF? What will teachers do with SF? Mikael Thunblom Martin Larsson Martin Larsson Mikael Thunblom Martin Larsson Mikael Thunblom Mikael Thunblom The Principle The Teachers Mikael Thunblom The Swedish

Läs mer

#minlandsbygd. Landsbygden lever på Instagram. Kul bild! I keep chickens too. They re brilliant.

#minlandsbygd. Landsbygden lever på Instagram. Kul bild! I keep chickens too. They re brilliant. #minlandsbygd Kul bild! I keep chickens too. They re brilliant. Så vacka bilder. Ha det bra idag. @psutherland6 Thanks Pat! Yes the sun was going down... Hahahaha. Gilla Kommentera Landsbygden lever på

Läs mer

http://marvel.com/games/play/31/create_your_own_superhero http://www.heromachine.com/

http://marvel.com/games/play/31/create_your_own_superhero http://www.heromachine.com/ Name: Year 9 w. 4-7 The leading comic book publisher, Marvel Comics, is starting a new comic, which it hopes will become as popular as its classics Spiderman, Superman and The Incredible Hulk. Your job

Läs mer

Utbytesprogrammet Linneaus-Palme University of Fort Hare (Faculty of Education) och Umeå Universitet (Pedagogiska institutionen)

Utbytesprogrammet Linneaus-Palme University of Fort Hare (Faculty of Education) och Umeå Universitet (Pedagogiska institutionen) Utbytesprogrammet Linneaus-Palme University of Fort Hare (Faculty of Education) och Umeå Universitet (Pedagogiska institutionen) Mårten Almerud Internationaliseringsansvarig Pedagogiska institutionen Umeå

Läs mer

Writing with context. Att skriva med sammanhang

Writing with context. Att skriva med sammanhang Writing with context Att skriva med sammanhang What makes a piece of writing easy and interesting to read? Discuss in pairs and write down one word (in English or Swedish) to express your opinion http://korta.nu/sust(answer

Läs mer

Support for Artist Residencies

Support for Artist Residencies 1. Basic information 1.1. Name of the Artist-in-Residence centre 0/100 1.2. Name of the Residency Programme (if any) 0/100 1.3. Give a short description in English of the activities that the support is

Läs mer

Kvalitetsarbete I Landstinget i Kalmar län. 24 oktober 2007 Eva Arvidsson

Kvalitetsarbete I Landstinget i Kalmar län. 24 oktober 2007 Eva Arvidsson Kvalitetsarbete I Landstinget i Kalmar län 24 oktober 2007 Eva Arvidsson Bakgrund Sammanhållen primärvård 2005 Nytt ekonomiskt system Olika tradition och förutsättningar Olika pågående projekt Get the

Läs mer

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET National Swedish parental studies using the same methodology have been performed in 1980, 2000, 2006 and 2011 (current study). In 1980 and 2000 the studies

Läs mer

Workplan Food. Spring term 2016 Year 7. Name:

Workplan Food. Spring term 2016 Year 7. Name: Workplan Food Spring term 2016 Year 7 Name: During the time we work with this workplan you will also be getting some tests in English. You cannot practice for these tests. Compulsory o Read My Canadian

Läs mer

Användning av Erasmus+ deltagarrapporter för uppföljning

Användning av Erasmus+ deltagarrapporter för uppföljning Användning av Erasmus+ deltagarrapporter för uppföljning Internationaliseringsdagarna 2016 2016-11-02 Anders Clarhäll Participant Report Form Identification of the Participant and General Information (Motivation)

Läs mer

The tradition of hanging plush dice (also known as fuzzy dice or raggardice) in the rear mirror started in the USA in the '50s.

The tradition of hanging plush dice (also known as fuzzy dice or raggardice) in the rear mirror started in the USA in the '50s. The tradition of hanging plush dice (also known as fuzzy dice or raggardice) in the rear mirror started in the USA in the '50s. According to one account, the rebellious hot rod youth wanted to show that

Läs mer

Kursutvärderare: IT-kansliet/Christina Waller. General opinions: 1. What is your general feeling about the course? Antal svar: 17 Medelvärde: 2.

Kursutvärderare: IT-kansliet/Christina Waller. General opinions: 1. What is your general feeling about the course? Antal svar: 17 Medelvärde: 2. Kursvärdering - sammanställning Kurs: 2AD510 Objektorienterad programmering, 5p Antal reg: 75 Program: 2AD512 Objektorienterad programmering DV1, 4p Antal svar: 17 Period: Period 2 H04 Svarsfrekvens: 22%

Läs mer

Välkommen in på min hemsida. Som företagsnamnet antyder så sysslar jag med teknisk design och konstruktion i 3D cad.

Välkommen in på min hemsida. Som företagsnamnet antyder så sysslar jag med teknisk design och konstruktion i 3D cad. Välkommen in på min hemsida. Som företagsnamnet antyder så sysslar jag med teknisk design och konstruktion i 3D cad. har varit aktivt sedan 2004, men min bransch erfarenhet började redan 1983. Jag sysslar

Läs mer

Om oss DET PERFEKTA KOMPLEMENTET THE PERFECT COMPLETION 04 EN BINZ ÄR PRECIS SÅ BRA SOM DU FÖRVÄNTAR DIG A BINZ IS JUST AS GOOD AS YOU THINK 05

Om oss DET PERFEKTA KOMPLEMENTET THE PERFECT COMPLETION 04 EN BINZ ÄR PRECIS SÅ BRA SOM DU FÖRVÄNTAR DIG A BINZ IS JUST AS GOOD AS YOU THINK 05 Om oss Vi på Binz är glada att du är intresserad av vårt support-system för begravningsbilar. Sedan mer än 75 år tillverkar vi specialfordon i Lorch för de flesta olika användningsändamål, och detta enligt

Läs mer

Make a speech. How to make the perfect speech. söndag 6 oktober 13

Make a speech. How to make the perfect speech. söndag 6 oktober 13 Make a speech How to make the perfect speech FOPPA FOPPA Finding FOPPA Finding Organizing FOPPA Finding Organizing Phrasing FOPPA Finding Organizing Phrasing Preparing FOPPA Finding Organizing Phrasing

Läs mer

SWESIAQ Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate

SWESIAQ Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate Aneta Wierzbicka Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate Independent and non-profit Swedish

Läs mer

Utvärdering SFI, ht -13

Utvärdering SFI, ht -13 Utvärdering SFI, ht -13 Biblioteksbesöken 3% Ej svarat 3% 26% 68% Jag hoppas att gå till biblioteket en gång två veckor I think its important to come to library but maybe not every week I like because

Läs mer

The Swedish National Patient Overview (NPO)

The Swedish National Patient Overview (NPO) The Swedish National Patient Overview (NPO) Background and status 2009 Tieto Corporation Christer Bergh Manager of Healthcare Sweden Tieto, Healthcare & Welfare christer.bergh@tieto.com Agenda Background

Läs mer

GeoGebra in a School Development Project Mathematics Education as a Learning System

GeoGebra in a School Development Project Mathematics Education as a Learning System Karlstad GeoGebra in a School Development Project Mathematics Education as a Learning System Dé dag van GeoGebra Zaterdag 19 oktober 2013 GeoGebra Instituut Vlaanderen, Brussell 1 2 GeoGebra in a School

Läs mer

Service och bemötande. Torbjörn Johansson, GAF Pär Magnusson, Öjestrand GC

Service och bemötande. Torbjörn Johansson, GAF Pär Magnusson, Öjestrand GC Service och bemötande Torbjörn Johansson, GAF Pär Magnusson, Öjestrand GC Vad är service? Åsikter? Service är något vi upplever i vårt möte med butikssäljaren, med kundserviceavdelningen, med företagets

Läs mer

Språkutvecklande arbetssätt i en ämnesövergripande värld.

Språkutvecklande arbetssätt i en ämnesövergripande värld. Språkutvecklande arbetssätt i en ämnesövergripande värld. Pernilla Malmgren Ma/NO/Teknik/ Eng Anna Werner SO/ SV/ SvA/ Eng Paradisskolan Trollhättan Ca 450 elever F-9 Undervisning på engelska: English

Läs mer

Support Manual HoistLocatel Electronic Locks

Support Manual HoistLocatel Electronic Locks Support Manual HoistLocatel Electronic Locks 1. S70, Create a Terminating Card for Cards Terminating Card 2. Select the card you want to block, look among Card No. Then click on the single arrow pointing

Läs mer

Ett hållbart boende A sustainable living. Mikael Hassel. Handledare/ Supervisor. Examiner. Katarina Lundeberg/Fredric Benesch

Ett hållbart boende A sustainable living. Mikael Hassel. Handledare/ Supervisor. Examiner. Katarina Lundeberg/Fredric Benesch Ett hållbart boende A sustainable living Mikael Hassel Handledare/ Supervisor Examinator/ Examiner atarina Lundeberg/redric Benesch Jes us Azpeitia Examensarbete inom arkitektur, grundnivå 15 hp Degree

Läs mer

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är Agenda 1. Begreppet socialt entreprenörskap Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är 2. Sociala entreprenörer som hybrider Om sociala entreprenörer som personer som vägrar att välja mellan

Läs mer

International Baccalaureate. Rolf Öberg rolf.oberg@taby.se

International Baccalaureate. Rolf Öberg rolf.oberg@taby.se International Baccalaureate rolf.oberg@taby.se Open House 29 November 2011 International Baccalaureate Staff: Principal: Henrik Mattisson Head of programme: Mona Lisa Hein IB coordinator: Study councellor:

Läs mer

2014-05-15. Ulrika Bokeberg, Director Public Transport Authority, Region Västra Götaland, Sweden

2014-05-15. Ulrika Bokeberg, Director Public Transport Authority, Region Västra Götaland, Sweden 2014-05-15 Ulrika Bokeberg, Director Public Transport Authority, Region Västra Götaland, Sweden Västra Götaland Population: 1,6 million 49 municipalities Gothenburg M.A.: ~ 1 million Distance North-South:

Läs mer

Inbjudan till workshop Grön Tillväxt i Køge, Danmark den september

Inbjudan till workshop Grön Tillväxt i Køge, Danmark den september Inbjudan till workshop Grön Tillväxt i Køge, Danmark den 26-28 september Den 26-28 september kommer projektet SBPIN, South Baltic Public Innovators Network, att hålla en workshop på temat Grön Tillväxt

Läs mer

Svensk presentation. 2012-12-28 Anita Lennerstad 1

Svensk presentation. 2012-12-28 Anita Lennerstad 1 Svensk presentation 2012-12-28 Anita Lennerstad 1 Trailereffekter AB Bild Specialisten på delar till trailers och släpvagnar 2012-12-28 Anita Lennerstad 2 Utveckling bild bild Axel Johnson AB BRIAB bild

Läs mer

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare QUICK START GUIDE / SNABBSTART GUIDE More information and instruction videos on our homepage www.indol.se Mer information och instruktionsvideos på vår hemsida

Läs mer

Biblioteket.se. A library project, not a web project. Daniel Andersson. Biblioteket.se. New Communication Channels in Libraries Budapest Nov 19, 2007

Biblioteket.se. A library project, not a web project. Daniel Andersson. Biblioteket.se. New Communication Channels in Libraries Budapest Nov 19, 2007 A library project, not a web project New Communication Channels in Libraries Budapest Nov 19, 2007 Daniel Andersson, daniel@biblioteket.se 1 Daniel Andersson Project manager and CDO at, Stockholm Public

Läs mer

employee engagement concept (Eec) - a respectful work life designed around people -

employee engagement concept (Eec) - a respectful work life designed around people - employee engagement concept (Eec) - a respectful work life designed around people - The story Världen förändras allt snabbare och vi behöver göra saker på ett annorlunda sätt Tänk dig en arbetsplats som

Läs mer

FANNY AHLFORS AUTHORIZED ACCOUNTING CONSULTANT,

FANNY AHLFORS AUTHORIZED ACCOUNTING CONSULTANT, FANNY AHLFORS AUTHORIZED ACCOUNTING CONSULTANT, SWEDEN HOW TO CREATE BLOG CONTENT www.pwc.se How to create blog content Fanny Ahlfors Authorized Accounting Consultant 5 Inbound Methodology Attract Convert

Läs mer

At Pholc the main focus is the collaboration with talented designers. På Pholc står samarbeten med talangfulla formgivare i fokus.

At Pholc the main focus is the collaboration with talented designers. På Pholc står samarbeten med talangfulla formgivare i fokus. På Pholc står samarbeten med talangfulla formgivare i fokus. Vår vision är att skapa belysning där en lågmäld skandinavisk känsla är utgångspunkten. En utgångspunkt som låter sig formas och utvecklas av

Läs mer

Förskola i Bromma- Examensarbete. Henrik Westling. Supervisor. Examiner

Förskola i Bromma- Examensarbete. Henrik Westling. Supervisor. Examiner Förskola i Bromma- Examensarbete Henrik Westling Handledare/ Supervisor Examinator/ Examiner Ori Merom Erik Wingquist Examensarbete inom arkitektur, grundnivå 15 hp Degree Project in Architecture, First

Läs mer

V 48. Nästa APT 18 december. 11 dec Lucia på Vargen och Delfinen kl. 15:00. 12 dec Lucia på Fjärilen och Pingvinen kl.9:30.

V 48. Nästa APT 18 december. 11 dec Lucia på Vargen och Delfinen kl. 15:00. 12 dec Lucia på Fjärilen och Pingvinen kl.9:30. Veckan som gått Nu har ännu en vecka gått och vi kan glatt konstatera att vårt senaste öppna hus gett resultat. Vi har fått fler barn i kön, vilket är väldigt roligt! Trevlig helg Lena Rebane, förskolechef

Läs mer

INVEST IN NORDIC CLEANTECH

INVEST IN NORDIC CLEANTECH INVEST IN NORDIC CLEANTECH Sedan 2009 En unik och oslagbar kanal i världen för att sälja och marknadsföra svensk miljöteknik utomlands och nationellt. F R O M S W E D E N A N D T H E N O R D I C S Bakgrund

Läs mer

Listen to me, please!

Listen to me, please! Till pedagogen Syfte: Eleverna ska ha roligt tillsammans i situationer där eleven är ledare. Eleverna ska träna sig på att läsa och förstå en engelsk text. Eleverna ska lockas att läsa och tala högt på

Läs mer

The GEO Life Region. Roland Norgren - Process Manager R&I. Creating the tools for the Healthy and Wellbeing Life.

The GEO Life Region. Roland Norgren - Process Manager R&I. Creating the tools for the Healthy and Wellbeing Life. The GEO Life Region Creating the tools for the Healthy and Wellbeing Life Roland Norgren - Process Manager R&I Denna presentation är skyddat av upphovsrättslagen. Alla rättigheter till presentationen ägs

Läs mer

The road to Recovery in a difficult Environment

The road to Recovery in a difficult Environment Presentation 2010-09-30 The road to Recovery in a difficult Environment - a presentation at the Workability International Conference Social Enterprises Leading Recovery in Local and Global Markets in Dublin

Läs mer

NYHETSBREV Januari 2013

NYHETSBREV Januari 2013 NYHETSBREV Januari 2013 Vad är Avtryck? Avtryck satsar på unga som bor på landsbygden och i mindre orter och ger dem förutsättningar att utveckla sig själva och vårt närområde. Hos oss finns det möjligheter

Läs mer

CONNECT- Ett engagerande nätverk! Paula Lembke Tf VD Connect Östra Sverige

CONNECT- Ett engagerande nätverk! Paula Lembke Tf VD Connect Östra Sverige CONNECT- Ett engagerande nätverk! Paula Lembke Tf VD Connect Östra Sverige Kontakter för din tillväxt CONNECT för samman entreprenörer och tillväxtföretag med kompetens och kapital. Och vice versa. värderingar

Läs mer

samhälle Susanna Öhman

samhälle Susanna Öhman Risker i ett heteronormativt samhälle Susanna Öhman 1 Bakgrund Riskhantering och riskforskning har baserats på ett antagande om att befolkningen är homogen Befolkningen har alltid varit heterogen när det

Läs mer

Om Sodexo. Sodexo i världen. Sodexo i Norden. 16 miljarder omsättning Mer än 33 400 sites 391 000 anställda. 80 länder

Om Sodexo. Sodexo i världen. Sodexo i Norden. 16 miljarder omsättning Mer än 33 400 sites 391 000 anställda. 80 länder www.sodexo.se Om Sodexo Sodexo i världen 80 länder 16 miljarder omsättning Mer än 33 400 sites 391 000 anställda Världens tredje största tjänsteföretag 50 miljoner människor nyttjar våra tjänster varje

Läs mer

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB Utveckla samarbete inom avdelningen Utveckla samarbetet mini workshop! i butikens ledningsgrupp Grid International AB Grid International AB Om ledarskap och samarbete som ger både ökat resultat och bättre

Läs mer

Ingrid Roth. a passionist Artist

Ingrid Roth. a passionist Artist Ingrid Roth a passionist Artist Ingrid Roth Artist and Expressive Art Therapist Prästens Lilla Flicka, 41x92 cm Musicevening, 90x120 cm I was born in 1958 in a small village in the wilds of northwestern

Läs mer

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! -

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - - den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - Driver du företag, har en affärsrörelse på Mallorca eller relaterad till Mallorca och vill nå ut till våra läsare? Då har du möjlighet att annonsera på Mallorcaguide.se

Läs mer

Mönster. Ulf Cederling Växjö University Ulf.Cederling@msi.vxu.se http://www.msi.vxu.se/~ulfce. Slide 1

Mönster. Ulf Cederling Växjö University Ulf.Cederling@msi.vxu.se http://www.msi.vxu.se/~ulfce. Slide 1 Mönster Ulf Cederling Växjö University UlfCederling@msivxuse http://wwwmsivxuse/~ulfce Slide 1 Beskrivningsmall Beskrivningsmallen är inspirerad av den som användes på AG Communication Systems (AGCS) Linda

Läs mer

ICRI International Child Resource Institute, Ghana November 2013 Prepared for Tolvskillingshjälpen

ICRI International Child Resource Institute, Ghana November 2013 Prepared for Tolvskillingshjälpen Sponsorship report ICRI International Child Resource Institute, Ghana November 2013 Prepared for Tolvskillingshjälpen 1 Narrative report A great partnership was formed in September of 2013; when ICRI Ghana

Läs mer

The Municipality of Ystad

The Municipality of Ystad The Municipality of Ystad Coastal management in a local perspective TLC The Living Coast - Project seminar 26-28 nov Mona Ohlsson Project manager Climate and Environment The Municipality of Ystad Area:

Läs mer

Questionnaire for visa applicants Appendix A

Questionnaire for visa applicants Appendix A Questionnaire for visa applicants Appendix A Business Conference visit 1 Personal particulars Surname Date of birth (yr, mth, day) Given names (in full) 2 Your stay in Sweden A. Who took the initiative

Läs mer

Klicka här för att ändra format

Klicka här för att ändra format på 1 på Marianne Andrén General Manager marianne.andren@sandviken.se Sandbacka Park Högbovägen 45 SE 811 32 Sandviken Telephone: +46 26 24 21 33 Mobile: +46 70 230 67 41 www.isea.se 2 From the Off e project

Läs mer

Tänder din grill på sextio sekunder. Lights your grill in sixty seconds.

Tänder din grill på sextio sekunder. Lights your grill in sixty seconds. LOOFTLIGHTER Tänder din grill på sextio sekunder. Lights your grill in sixty seconds. Hur den fungerar Med Looftlighter behöver du aldrig mer använda tändvätska för att tända din grill. Istället används

Läs mer

Kursplan. AB1029 Introduktion till Professionell kommunikation - mer än bara samtal. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1

Kursplan. AB1029 Introduktion till Professionell kommunikation - mer än bara samtal. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1 Kursplan AB1029 Introduktion till Professionell kommunikation - mer än bara samtal 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1 Introduction to Professional Communication - more than just conversation 7.5 Higher Education

Läs mer

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09 EXTENAL ASSESSENT SAPLE TASKS SWEDISH BEAKTHOUGH LSPSWEB/0Y09 Asset Languages External Assessment Sample Tasks Breakthrough Stage Listening and eading Swedish Contents Page Introduction 2 Listening Sample

Läs mer

The Gate. ios app. Idea brainstorming. Sunday September 23, 2012

The Gate. ios app. Idea brainstorming. Sunday September 23, 2012 The Gate Sunday September 23, 2012 The project goal is to bring users closer to different topics that can vary from literature to space science by placing them in different interactive scenes. Furthermore

Läs mer

Hammer & Hanborgs Kompetensprofil

Hammer & Hanborgs Kompetensprofil Hammer & Hanborgs Kompetensprofil Vi har tillsammans med SHL/CEB tagit fram en unik kompetensmodell baserat på CEBs mångåriga forskning inom utvärderingsverktyg och beteendekompetenser samt Hammer & Hanborgs

Läs mer

Module 1: Functions, Limits, Continuity

Module 1: Functions, Limits, Continuity Department of mathematics SF1625 Calculus 1 Year 2015/2016 Module 1: Functions, Limits, Continuity This module includes Chapter P and 1 from Calculus by Adams and Essex and is taught in three lectures,

Läs mer

Att stödja starka elever genom kreativ matte.

Att stödja starka elever genom kreativ matte. Att stödja starka elever genom kreativ matte. Ett samverkansprojekt mellan Örebro universitet och Örebro kommun på gymnasienivå Fil. dr Maike Schindler, universitetslektor i matematikdidaktik maike.schindler@oru.se

Läs mer

OPEN NETWORKED LEARNING EN ÖPPEN KURS FÖR KOLLABORATIVT LÄRANDE ONLINE I SAMVERKAN MELLAN LÄROSÄTEN

OPEN NETWORKED LEARNING EN ÖPPEN KURS FÖR KOLLABORATIVT LÄRANDE ONLINE I SAMVERKAN MELLAN LÄROSÄTEN OPEN NETWORKED LEARNING EN ÖPPEN KURS FÖR KOLLABORATIVT LÄRANDE ONLINE I SAMVERKAN MELLAN LÄROSÄTEN Lars Uhlin och Maria Kvarnström Enheten för medicinsk pedagogik (UME), Karolinska Institutet, Stockholm

Läs mer

Are you God s gift to your employees?

Are you God s gift to your employees? 2014-12-12 Av Patrik Österblad Are you God s gift to your employees? "Everyone is engaged, otherwise they have nothing here to do. We don t employ introverted because we want creative people where everyone

Läs mer

FORSKNINGSKOMMUNIKATION OCH PUBLICERINGS- MÖNSTER INOM UTBILDNINGSVETENSKAP

FORSKNINGSKOMMUNIKATION OCH PUBLICERINGS- MÖNSTER INOM UTBILDNINGSVETENSKAP FORSKNINGSKOMMUNIKATION OCH PUBLICERINGS- MÖNSTER INOM UTBILDNINGSVETENSKAP En studie av svensk utbildningsvetenskaplig forskning vid tre lärosäten VETENSKAPSRÅDETS RAPPORTSERIE 10:2010 Forskningskommunikation

Läs mer

Understanding Innovation as an Approach to Increasing Customer Value in the Context of the Public Sector

Understanding Innovation as an Approach to Increasing Customer Value in the Context of the Public Sector Thesis for the degree of Licentiate of Philosophy, Östersund 2014 Understanding Innovation as an Approach to Increasing Customer Value in the Context of the Public Sector Klas Palm Supervisors: Håkan Wiklund

Läs mer

EU:s ministerkonferens för e-förvaltning under det svenska ordförandeskapet

EU:s ministerkonferens för e-förvaltning under det svenska ordförandeskapet EU:s ministerkonferens för e-förvaltning under det svenska ordförandeskapet Seminarium 1:6 Föreläsare Urban Funered, urban.funered@finance.ministry.se Offentliga Rummet, Norrköping, 26 Maj 2009 Urban Funered

Läs mer

MÅLSTYRNING OCH LÄRANDE: En problematisering av målstyrda graderade betyg

MÅLSTYRNING OCH LÄRANDE: En problematisering av målstyrda graderade betyg MÅLSTYRNING OCH LÄRANDE: En problematisering av målstyrda graderade betyg Max Scheja Institutionen för pedagogik och didaktik Stockholms universitet E-post: max.scheja@edu.su.se Forskning om förståelse

Läs mer

Why WE care? Anders Lundberg Fire Protection Engineer The Unit for Fire Protection & Flammables Swedish Civil Contingencies Agency

Why WE care? Anders Lundberg Fire Protection Engineer The Unit for Fire Protection & Flammables Swedish Civil Contingencies Agency Why WE care? Anders Lundberg Fire Protection Engineer The Unit for Fire Protection & Flammables Swedish Civil Contingencies Agency Assignment Assignment from the Ministry of Defence MSB shall, in collaboration

Läs mer

A program for a sustainable way to educate teachers in aesthetic learning processes. Catarina Lindskog, Sigtuna Sweden

A program for a sustainable way to educate teachers in aesthetic learning processes. Catarina Lindskog, Sigtuna Sweden A program for a sustainable way to educate teachers in aesthetic learning processes Catarina Lindskog, Sigtuna Sweden Saar (2005) describes the condition of aesthetic activities in the school's practice.

Läs mer

Helping out in the kitchen or how to measure engagement

Helping out in the kitchen or how to measure engagement 2015-01-22 Av Patrik Österblad Helping out in the kitchen or how to measure engagement Let's kick off with a fable so you get the hang of it... http://www.kidsfables.com/the-lion-and-the-ant/index.htm

Läs mer

Service Design Network Sweden

Service Design Network Sweden Service Design Network Sweden Launch workshop summary www.servicedesignsweden.com MEMBERS WORKSHOP 27 March 16:00 18:00 Purpose, idea and vision of Service Design Sweden (20mins) Short presentation of

Läs mer

High Coast/Kvarken Archipelago

High Coast/Kvarken Archipelago High Coast/Kvarken Archipelago Milly Lundstedt, WH coordinator High Coast County Administrative Board of Västernorrland The High Coast was declared a WH site in 2000. The site was extended to include the

Läs mer

Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB

Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB 1 Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB 2 PwC undersökning av börsföretag & statligt ägda företag Årlig undersökning av års- &

Läs mer

Exempel på uppgifter från 2010, 2011 och 2012 års ämnesprov i matematik för årskurs 3. Engelsk version

Exempel på uppgifter från 2010, 2011 och 2012 års ämnesprov i matematik för årskurs 3. Engelsk version Exempel på uppgifter från 2010, 2011 och 2012 års ämnesprov i matematik för årskurs 3 Engelsk version 2 Innehåll Inledning... 5 Written methods... 7 Mental arithmetic, multiplication and division... 9

Läs mer

Collaborative Product Development:

Collaborative Product Development: Collaborative Product Development: a Purchasing Strategy for Small Industrialized House-building Companies Opponent: Erik Sandberg, LiU Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Vad är egentligen

Läs mer

Read Texterna består av enkla dialoger mellan två personer A och B. Pedagogen bör presentera texten så att uttalet finns med under bearbetningen.

Read Texterna består av enkla dialoger mellan två personer A och B. Pedagogen bör presentera texten så att uttalet finns med under bearbetningen. ! Materialet vill ge en gemensam bas av användbara fraser för dialoger i klassrummet. skapa dialoger mellan elever på engelska. skapa tydliga roller för två personer, och. presentera meningsfulla fraser

Läs mer

Kunskapslyftet. Berndt Ericsson. Esbo Utbildning, arbetsliv och välfärd 2007-10-16 17. Ministry of Education and Research. Sweden

Kunskapslyftet. Berndt Ericsson. Esbo Utbildning, arbetsliv och välfärd 2007-10-16 17. Ministry of Education and Research. Sweden Kunskapslyftet Berndt Ericsson Sweden 2007-10-16 17 Esbo Utbildning, arbetsliv och välfärd 1997-2002 Four important perspectives or aims Develop adult education Renew labour market policy Promote economic

Läs mer

Webbregistrering pa kurs och termin

Webbregistrering pa kurs och termin Webbregistrering pa kurs och termin 1. Du loggar in på www.kth.se via den personliga menyn Under fliken Kurser och under fliken Program finns på höger sida en länk till Studieöversiktssidan. På den sidan

Läs mer

Utvecklings- och tillväxtplan för ett hållbart Åland

Utvecklings- och tillväxtplan för ett hållbart Åland Utvecklings- och tillväxtplan för ett hållbart Åland 2015-2017 ------------------------------------------------ Development- and growth plan for a sustainable Åland 2015-2017 Ann Nedergård Hållbarhetsstrateg

Läs mer

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience Här kan du sova med rent samvete Sleep here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet har gjort

Läs mer

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience Här kan du checka in med rent samvete Check in here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet

Läs mer

IAK115 Kritiskt tänkande och teori inom arkitektur och design 1&2, 4 hp (H15)

IAK115 Kritiskt tänkande och teori inom arkitektur och design 1&2, 4 hp (H15) IAK5 Kritiskt tänkande och teori inom arkitektur och design &2, 4 hp (H5) Antal respondenter: 6 : Svarsfrekvens: 6,25 %. Information och inflytande / Information and influence Fick du tillräcklig information

Läs mer

Goals for third cycle studies according to the Higher Education Ordinance of Sweden (Sw. "Högskoleförordningen")

Goals for third cycle studies according to the Higher Education Ordinance of Sweden (Sw. Högskoleförordningen) Goals for third cycle studies according to the Higher Education Ordinance of Sweden (Sw. "Högskoleförordningen") 1 1. Mål för doktorsexamen 1. Goals for doctoral exam Kunskap och förståelse visa brett

Läs mer

EVALUATION OF ADVANCED BIOSTATISTICS COURSE, part I

EVALUATION OF ADVANCED BIOSTATISTICS COURSE, part I UMEÅ UNIVERSITY Faculty of Medicine Spring 2012 EVALUATION OF ADVANCED BIOSTATISTICS COURSE, part I 1) Name of the course: Logistic regression 2) What is your postgraduate subject? Tidig reumatoid artrit

Läs mer

Examensarbete Introduk)on - Slutsatser Anne Håkansson annehak@kth.se Studierektor Examensarbeten ICT-skolan, KTH

Examensarbete Introduk)on - Slutsatser Anne Håkansson annehak@kth.se Studierektor Examensarbeten ICT-skolan, KTH Examensarbete Introduk)on - Slutsatser Anne Håkansson annehak@kth.se Studierektor Examensarbeten ICT-skolan, KTH 2016 Anne Håkansson All rights reserved. Svårt Harmonisera -> Introduktion, delar: Fråga/

Läs mer

Ökat personligt engagemang En studie om coachande förhållningssätt

Ökat personligt engagemang En studie om coachande förhållningssätt Lärarutbildningen Fakulteten för lärande och samhälle Individ och samhälle Uppsats 7,5 högskolepoäng Ökat personligt engagemang En studie om coachande förhållningssätt Increased personal involvement A

Läs mer

PEC: European Science Teacher: Scientific Knowledge, Linguistic Skills and Digital Media

PEC: European Science Teacher: Scientific Knowledge, Linguistic Skills and Digital Media PEC: Fredagen den 22/9 2006, Forum För Ämnesdidaktik The aim of the meeting A presentation of the project PEC for the members of a research group Forum För Ämnesdidaktik at the University of Gävle. The

Läs mer

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co Inkvarteringsstatistik Göteborg & Co Mars 2012 FoU/ Marknad & Försäljning Gästnätter storstadsregioner Mars 2012, hotell och vandrarhem Gästnattsutveckling storstadsregioner Mars 2012, hotell och vandrarhem

Läs mer

TRENDERNA SOM FORMAR DIN VERKLIGHET 2014 ÅRETS IT AVDELNING 2014 2014-01-23

TRENDERNA SOM FORMAR DIN VERKLIGHET 2014 ÅRETS IT AVDELNING 2014 2014-01-23 TRENDERNA SOM FORMAR DIN VERKLIGHET 2014 ÅRETS IT AVDELNING 2014 2014-01-23 THE POWER OF INTEGRATION There will not exist hardware without services integrated, services without applications surrounding

Läs mer

Den Disruptiva Utmaningen. Christian Sandström, Tekn Dr. Chalmers och Ratio. Disruptive, Computer Sweden 16 oktober 2014

Den Disruptiva Utmaningen. Christian Sandström, Tekn Dr. Chalmers och Ratio. Disruptive, Computer Sweden 16 oktober 2014 Den Disruptiva Utmaningen Christian Sandström, Tekn Dr. Chalmers och Ratio Disruptive, Computer Sweden 16 oktober 2014 Disruptiveinnovation.se ChrisSandstrom www.disruptiveinnovation.se Christian.sandstrom@ratio.se

Läs mer

IAK116 Perception/Färg, Ljus, Rum 1, 6 hp (VT16)

IAK116 Perception/Färg, Ljus, Rum 1, 6 hp (VT16) IAK116 Perception/Färg, Ljus, Rum 1, 6 hp (VT16) Antal respondenter: 14 : 3 Svarsfrekvens: 21,43 % 1. Information och inflytande / Information and influence Fick du tillräcklig information om kursens innehåll

Läs mer

Helping people learn. Martyn Sloman Carmel Kostos

Helping people learn. Martyn Sloman Carmel Kostos Helping people learn Martyn Sloman Chartered Institute of Personnel and Development Carmel Kostos Zest for Learning i d k/ t ti www.cipd.co.uk/presentations www.cipd.co.uk/helpingpeoplelearn Some propositions

Läs mer

Forma komprimerat trä

Forma komprimerat trä Forma komprimerat trä - maskinell bearbetning av fria former Peter Conradsson MÖBELSNICKERI Carl Malmsten Centrum för Träteknik & Design REG NR: LiU-IEI-TEK-G 07/0025 SE Oktober 2007 Omslagsbild: Stol

Läs mer

Arctic. Design by Rolf Fransson

Arctic. Design by Rolf Fransson Arctic Design by Rolf Fransson 2 Endless possibilities of combinations. Oändliga kombinationsmöjligheter. 3 4 5 If you are looking for a range of storage furniture which limits of combination is set by

Läs mer

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co. Februari 2012

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co. Februari 2012 Inkvarteringsstatistik Göteborg & Co Februari 2012 FoU/ Marknad & Försäljning Gästnätter storstadsregioner Februari 2012, hotell och vandrarhem Gästnattsutveckling storstadsregioner Februari 2012, hotell

Läs mer

Arbetstillfällen 100 000.

Arbetstillfällen 100 000. 2 3 4 Arbetstillfällen 100 000. 5 6 7 Vissa anspråk ställs I de internationella direktiv och konventioner Sverige antingen är ålagt att följa eller frivilligt valt att följa. Här har jag listat några exempel

Läs mer

Innovation in the health sector through public procurement and regulation

Innovation in the health sector through public procurement and regulation Innovation in the health sector through public procurement and regulation MONA TRUELSEN & ARVID LØKEN 1 14/11/2013 Copyright Nordic Innovation 2011. All rights reserved. Nordic Innovation An institution

Läs mer