amnarbetarstrejken 1 Göteborg ovember 1969

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "amnarbetarstrejken 1 Göteborg ovember 1969"

Transkript

1 amnarbetarstrejken 1 Göteborg ovember 1969

2 Zenit är en revolutionär socialistisk tidskrift, som utkommer varannan månad och kostar 25 kronor för sex nummer v ia inbetalningskort, postgiro , till Tid skriften Zenit, Box , Stockholm 19. I de senaste numren har vi bl a analyserat olika aspekter på arbetarrörelsens och socialismens problem som den fackliga byråkratin, Vpk, socia ldemokratin och imperialismen, KFml, folkfrontsregeringen i Finland, leninismen, staten och parlamentarismen. Innehållsförteckning sid, 1 Förord 2 Fakta om Göteborgs hamn 2 Arosmässan. Samförståndets politik 3 Strejkveckan. Kalendarium 6 Välfärdssamhället som försvann. Konfliktens allmänna bakgrund Rationaliseringarna Ägarnas profit och arbetarnas hälsa. Yrkes skador Otryggheten i arbetet Ojämlikheten på arbetsplatsen Löner och arbetstid Skandiahamnen. Ett kapitalistiskt samhälle i miniatyr 14 Göteborgs hamn. Solidaritet och radikalism Särskilda arbet sförhållanden Politisk och facklig tradition 16 Strejkens verkningar på andra arbetsplatser 17 Strejkens lärdomar En föredömlig organisation Nya former för facklig kamp Politisk förnyelse

3 Förord 1. Denna broschyr om hamnarbetarstrejken i Göteborg, som v i gjort på uppdrag av tidskriften Zenit, bygger på intervjuer gjorda under e tt besök i hamne n under konflikten. Alla dem som hjä l pte oss är vi stort t ack skyld iga. Syftet med broschyren är tvåfaldigt. För det första att beskriva de allmänna arbetsförhållanden och speciella traditioner som gav s trejken dess varaktighet och styrka. För det andra att föra vidare de nya fackliga krav och politiska ideer s tre jken var ett uttryck för. Krav och idee r som vi uppfattar som e n följd av de skärpta sociala och politiska motsättninga rna i Sverige under senare delen av sextiotalet. Broschyren har utarbetats med s töd av flera i s tre jken aktiva hamnarbetare. Till dessa och deras kamraters kamp för mänskliga arbet sförhå llanden, 32:s och klassamhället s avskaffande, vill vi uttrycka vårt solidariska stöd. Lund 22/ Lennart Be rntson Hans- Olof C edergre n Ander s LÖfquis t Göran Therborn

4 2. Fakta om Göteborgs hamn Strejkveckan. l<alendarium 3. Ägandeförhållanden. Göteborgs hamn ägs av Göteborgs stad. Det kommunala organet som förvaltar hamnen kallas hamnstyrelsen. Enligt stuveriförordningen av 1908 skulle alla små stuveriföretag slås samman till ett enda i varje hamn. I Göteborg gick inte detta. I stället finns ett hamnarbetskontor, som ägs av de privata stuveriföretagen. Detta kontor är avtal sslutande part, förmedlar och fördelar arbete t, anställer och avskedar, betalar löner m m. Hamnarna. Vanligtvis görs en uppdelning av hamnarna i innehamnarna och ute hamnarna. Inne hamnar: Majnabbehamnen, Masthuggskajen, Sannegårdshamnen, Lundbyhamnen, Lindholmshamnen, Norra Kajen, Frihamnen. Utehamnar: Skandiahamnen - omfattar fem terminale r (kajer). Oljehamnen - var ej aktuell i konflikten. Lossningen sköt s av oljebolagen. Anställda. Arbetarna är uppdelade i två kategorier - ordinarie och extrapersonal (blixtgubbar). Ordinarie: cirka 900 Extrapersonal: Ligger oftast kring 200. Arosmässan. Samförståndets politik. Arosmässan är en årligen återkommande träff ordnad av ASEA i Västerås. Till dessa möten kommer alltid toppskiktet i samhället : socialdemokratiska företags ledare, socialdemokratiska politiker, borgerliga företags ledare och borgerliga politiker. På dessa konferenser betygar regering och storfinans varandra ömsesidig lojalitet och samförstånd. Sällan gör man det emellertid så öppet som finansminister Gunnar Sträng den åttonde november - två dagar innan hamnarbetarnas strejk bröt ut. Bland annat sa Sträng följande: " Någon direkt intressekonflikt föreligger inte mellan samhälle och företag, men en saklig bedömare måste hävda att det mesta av de s k konflikterna är konstruerade. Samhälle och företag är ömsesidigt beroende av varandra och vi har lyckats skapa en vettig arbetsfördelning i Sverige... Den goda atmosfär som i dag råder mellan parterna på arbetsmarknaden tyder på att a llt inte är så illa ställt som v issa vill framställa det... " " Den aktuella oppositionen mot näringslivet är förmodligen inte så utbredd som det verkar. Oppositionen är högljudd men häl san tiger still. Bilden har blivit snedvride n... Sara Lidmans bok Gruvan och pjäsen om Norrbottens järnverk är inte representativa. Jag har talat med representanter för de båda företagen och de tar avstånd från skildringarna - de känner inte igen sig. F ö kunde man ha hoppats på en spänstigare reaktion från fackföreningshåll i samband med de två verken... TV och kvällstidningarna, som överbetonar oppositionen, kan visserligen reta och oroa, men knappast påverka det stora flertalet. Löntagarna känner arbetets värde. De är inte hunsade och kuschade som den högljudda oppositionen vill göra gällande. Kritiken är i det närmaste en oförskämdhet mo t dem den vill ta i försvar. " (SvD 9/11 ) På en punkt ger vi Gunnar Sträng obetingat rätt. Arbetarna är sannerligen inte " hunsade och kuschade". Exakt två dagar efter Gunnar Strängs tal inledde hamnarbetarna i Göteborg den mest militanta s tre jken under 60-talet i Sverige. Tor sdagen den 30 oktober Denna dag inträffar den händelse som senare leder till s tre jken och som medför att missförhållandena i Göteborgs hamn kommer till e n s törre allmänhets kännedom. Fj orton a rbe t are håller sedan o n sdagen på a tt los sa den norska saltbåten M/S Astor i Sannegårdshamnen. 750 ton salt skall lossas, varav 30 ton är pallad saltste n och resten i 50 kg- säckar. Arbe te t är tungt och förtjänste n lå g, ca 8:-/timme. Arbetarna begär besked på torsdag förmiddag om de har övertid a tt vänta. I replikväxlingen med arbetarna säger förmannen: "Om ni ökar takt en gubbar hinner ni göra båten klar i tid." Den tidigare spända och irrite rade s tämningen s tiger. De t ä r avlöningsdag. Alla vill hem efter slitet på saltbåten. Speditionsfirman som tar e mot godset på la nd hinner inte med. Arbetet stoppas upp. Vid tvåtiden kommer beskedet a tt det blir övertid. Sådan obligatorisk övertid finns inskriven i avta let, men beskedet skulle ha lämnats tid iga re på dagen. Under den ordväxling som följde sa en av arbetarna till förmanne n att "du kan ta din å ttakronors båt och dra åt helvet e ". Tolv av de fjorton arbetarna lämnade båt e n, men förmannen skrev bara rapport på två, för " ohörsamhet mot förman". Blixtarbetare kallas in och båten görs färdig på 30 minuter. Fred agen den 31 oktober De tolv arbetarna, som kvauen innan lämnade arbetet, är i arbete som vanligt. Måndagen d e n 3 november De n a rbe-tare som bett förmannen dra å t helvete och e n kamrat till honom kallas upp till kapten Strömbe rg på Hamnarbe t skontore t. Båda avskedas. Ingen av de båda arbetarna, som allmänt anses som sköt samma, hörs i saken. Det är uppenbart a tt arbet sköparna hä r vill s ta tue ra ett exempel. Förmanne n s ord blir lag. Ingen utredning har gjorts. Arbetskamraterna har inte fått yttra s ig och fackföreningen har inte kontakta t s av företagsledningen. T o r sdagen de n 6 november De tva arbeta rna tar redan pa tisdag kontakt med fackföreningen. Underhandlingar börjar. Missnöj et bland a rbe ta rna växer, och s tre jken ä r nära att bryta ut redan idag i Sanne gå rdshamne n. Man lugna r s ig med beskedet från fackföreninge n a tt det finns vissa chanser a tt få beslute t ändrat. I förmansrapporten finns d irekta felaktighe t er och ogrundade påstående n vilka uppenbaras under förhandlingarna. Före tagsledninge n har nu uppnått sitt syfte:att med 32 som instrument demons t e ra s in makt. Hänsynslöst har man berövat två a rbetare deras levebröd för en bagatellförseelse. De andra a rbetarna skall vackert ta lä rdom av detta och skrämmas till att acceptera förtrycket. Fö rmannens ord hade inte ifrågasatts av företagsledningen. Förmannen betraktas av arbetarna som en översitta re. Tidigare har han anmälts för olämpligt uppträdande och dömts till böter för avtalsbrott. M åndagen de n 10 no vember Klockan ä r förhandlingarna om de avskedade arbetarna klara. Avskedandet ä ndras till s u spensio n. De båda arbetarna döms med andra ord att betala ca 1000:- i böter var ge nom förlorad arbet sinkomst. Övriga hamnarbetare meddelas och vid tolvtiden ä r s trejken i Sannegårdshamnen ett faktum. Strejken sprider sig s nabbt till de övriga hamnarna. Klockan tre har samtliga arbetare, utom de i Skandiahamne n och ca 200 "blixtgubbar" i den inre hamnen, lagt ne r a rbetet. Fackföreningen försöker förmå arbetarna att å t ergå till arbetet. På kvällen träffas nå gra radikala arbetare och diskuterar genom s trejkläget.

5 4. Tisdag_en den 11 november Efter omröstning bland arbetarna i Sannegårdshamnen beslöts att återuppta arbetet några timmar. I de övriga hamnarna kom arbet e t igång, utom i Lundbyhamnen. När detta blev känt lades arbetet ner också i de andra hamnarna, först i Sannegårdshamnen och Majnobben. Klockan var strejken total. Endast 200 blixtarbetare var fortfarande i arbete. Försök från företagsledning och fackförening inleds för att förmå arbetarna att å tergå till a rbetet. Styrelsen och ombudsmännen i fackföreninge n förklarar s tre jken avtal sstridig. Vid middagstid besöker den modernt familjäre direktör Åkerlund arbetarna i deras omklädnings rum i Skandiahamnen. För att visa s in förståelse för arbetarnas problem säger han "det behöver nog s tädas här", e fte r att ha kastat en blick på dammlagren på klädskåpen. Han fortsatte med att betona det ansvar arbetarna borde känna för samhället och hamnen. Sist men inte minst framhöll direktör Åkerlund vikten av att arbetarna tänkte på sina familjers välfärd: "Ni förlorar lön på den här strejken". Till en början lyssnar arbetarna men tröttnar snart och börjar i stället tala med varandra. Den av profiten motiverade familjära a ttityden avslöjar direktör Åkerlund när han lämnar lokalen: "Det finns ju också en del ibland er som ä r bra. Nu är det nog bäst a tt jag går, innan jag säger för mycket". På tisdag kväll sammankallar fackföreningen medlemmarna till ett extramöt e i Burgården s gymnasiums aula. Fackförenings mö te t avslutas. Därefte t börjar man ett s tre jkmöte. Efter tre timmars debatt beslutar en överväld igande majorite t av de ca 800 närvarande a rbe ta rna a tt fortsätta stre jken. Under mötet går en av arbe tarna upp i talars tole n och håller ett brandtal, som kom a tt ha s tor bet ydel se för kampens fortsatta inriktning. Huvudfienden är denna gång varken tjänstemän, förmän eller fackförbund utan SAF och Redarföreningen. Under hela mötet hålls pressen e ffektivt utanför. En s tre j kommitt ~ på 20 man väljs ; 4 arbetare från vart och ett av de fem väntrummen. En presskommitt ~ tillsätts. Under dagen har sympatitelegram börjat strömma in. Något som fortsätter under hela strejken. Onsdage n de n 12 november S tr e jkommitt~n beslutar om stre jkens målsättn.ing: de suspenderade kamraterna ska vara i arbete innan strejken avbryts. Vidare kamp mot vidriga arbet sförhållanden och mot 3 2. De ca 200 blixtarbetarna solidari serar s ig under o nsdagens lopp med hamnarbetarna och lägger ned jobbet. De välje r kon taktmän till s trejkkommitt~n. T o rsdagen den 13 november Sympatibevi s i form av penninggåvor börjar strömma in. Kassör och två revisorer tillsätt s. På förmiddagen försöker strejkbrytare köra ombord två las tbilar på det norska fartyget Hoegh Heron i Lundbyhamnen. Man lyckas hindra den ena av bilarna. Samtidigt försöker en kontorist med hjälp av besättningen att lossa fartyget Parisia vid Masthuggskajen. Vid anblicken av de strejkande arbetarna å tervänder besättningsmännen s nabbt till båten och även kontoristen ger så småningom upp. Klockan 18 anländer Atlantic Saga för att lasta contafners. Ett 30-ta l strejkbrytare; de flesta ungdomar, hade infunnit s ig, men efter kort övertalning lyckas 4 0 arbetare förmå dem att lämna hamnen. Ett nytt försök görs senare på kvällen med hjälp av däckspersonal. På kajen s tår bl a några hundra volvobilar som skall till USA. Arbetarna lyckas få kronskötaren att inse det olagliga i att använda okunnig däckspersonal. Kronskötaren ringer sin fackförening och få r beskedet: "Gör inget som inkräktar på stuveriarbetarnas jobb". Samma uppmaning riktas till förmänne n från deras fackförening. En skellefteå-firma försöker genom lögn få ut en last med matfett till England. Firman önskar få partiet sänt tillbaka till fabrikören för att det inte ska förfaras och arbetarna tillåter det. När det sedan visar sig att den egentliga avsikten är att frakta lasten till Halmstad för vidare färd till London, stoppas hanteringen. Firman kommer att åtala de berörda arbetarna för egenmäktigt förfarande. En platåvagn lastas i Göteborg och kör till Halmstad för att där lossa ett omdirigerat fartyg. Några artetare följer spontant efter till Halmstad, och efter diskussioner med hamnarbetarna där vägrar även dessa att ta befattning med godset. Platåvagnen å tervänder sedan till Göteborg. Även hamnarbetarna i Malmö låter meddela att de inte tänker befatta sig med omdirigerade båtar från Göteborg. Förhandlingar om solidaritets aktioner inleds med arbetarna i Uddevallahamnen. Vid Tor Line-terminalen misslyckas några förmän med att lasta fart yget Tor Hollandia. Båten lämnar Göteborg utan de 40 containers som skulle varit med. På kvällen lastar personal från Volvo fem lastbilar fulla med fälgar vid Tor Line-terminalen. Då en s trejkande arbetare försöker ta sig in på området hotas han till livet. Vid utfarten blockerar 60 a rbetare vägen genom att bilda kedja. Stämningen ä r mycket laddad. "Kör över oss om du törs" ropar en av de strejknnde. En tjänsteman på Volvo försöker pressa sig igenom muren av arbetare. Dessa fälgar behövs för att hålla produktionen igång på Volvo. I detta läge ingriper polisen, som framhåller att man är där endast för att undvika våldsamheter. Vid 23-tiden släpper arbetarna igenom de 5 lastbilarna. Fredagen den 14 november Cirkulär från arbet sledningen går ut till förmännen. De uppmanas infinna sig vid Tor Line- terminalen och där anteckna alla arbetare de känner igen och extra noga kontrollera vilka som försöker stoppa strejkbrytare. Lossningen av Tor Anglia stoppas trots detta. Under eftermiddagen lastar två långtradarchaufförer, anställda vid Linjebuss, själva s ina bilar med frukt som ska till Nynäshamn. Enligt pressuppgifter tar Linjebuss kontakt med polisen och 130 poliser hålls i beredskap. Linj ebuss återtar dock sin begäran att få polis hjälp. Lastbilarna förblir kvar i hamnen. L ö r dagen den 15 november På morgonen kommer fartyget Saga in frå n London. De s trejkande arbetarnas uppslutning är stor, och inga försök görs att los sa båten. På eft ermiddagen försöker Volvo göra en kupp mot de strejkande arbetarna. Fem personbilar kör i hög fart ombord på en av Svenska Lloyds båtar i Skandiahamnen. Chauffö rerna avlägsnar sig snabbt i väntande taxibilar. Efter långa diskussioner ger rederiet arbetarna tillstånd att köra av lastbilarna igen. VPK i Göteborg startar bössinsamlingar på stan. Söndagen den 16 november De strejkande arbetarna är ute på sina respektive väntrum för att bevaka sina intressen. Måndagen den 17 november De två suspenderade å ter i arbete. Arbetarna återupptar arbetet. Tisdagen den 18 november Fackföreningen har avdelningsmöte. På mötet föreslås att man ska kräva för- 5.

6 6. 7. handlingar med arbetsgivarna om personalpolitiken och fast månadslön samt att äldre tvister ska avklaras innan förhandlingar upptas om nya prissättningar. Välfärdssamhället som försvann Konfliktens allmänna bakgrund Sverige kallas ett välfärdssamhälle. Enligt finansminister Strängs uttalande i TV i januari 1969 är alla grundläggande problem i det svenska samhället lösta. Endast finputsningen är kvar. Enligt andra regeringsmedlemmar går utvecklingen hela tiden i rätt riktning. Om nu bara finputsningen ä r kvar, hur kan det då komma sig att drygt 1000 hamnarbetare i Göteborg går i "vild" strejk i en hel vecka? Ibland sägs det: Hamnarbetarna i Göt eborg är lite bohemiska; dom tar lite lätt på det hela; lägger av när dom inte längre har lust. Men om strejken bara beror på hamnarbetarnas läggning, hur kommer det sig då att man strejkar "vilt" inom alla andra branscher? Bara inom metallområdet där en undersökning på "vilda" strejker gjorts, har den " vilda" strejkfrekvensen ökat under åren (Vilda strejker, red Sven 0 Andersson). Samma dag hamnarbetarna var i arbete igen strejkade 4 75 man på Original-Odhners verkstad i Strömstad (GP 18/11). Nej, s trejken i Göteborg måste ha en mer allmän bakgrund, eftersom liknande strejker inträffar inom alla andra avtals områden. Vilka är hamnarbetarstrejkens allmänna orsaker? 1. RATIONALISERINGARNA Det är ett välbekant faktum att arbet stakten och stressen ökat på nästan alla arbetsplatser de senare åren. Däremot är det inte lika välkänt, vilka verkningar för arbetarna den tilltagande stressen har. Inte heller finns från arbet s köparnas s ida något verkligt intresse att förebygga stressens verkningar. I Göteborgs hamn har omfattande s k rationaliseringar genomförts under 60-talet. Nya maskiner och arbet smetoder har införts. Nya hamnar har byggts. Nya fartygs typer har tillkommit. På så sätt hoppas arbetsgivarna kunna sänka kostnaderna och höja profiten. För arbetarna märks emellertid inga rationaliseringsv inster. Däremot märks en ökad fysisk och psykisk press. Ett exempel: I den nya Skandiahamnen d irigeras truckförarna med en liten radiomottagare som är fäst på deras overall. Mottagaren brusar och piper stup i ett. Även på rasterna måste förarna bära mottagaren på sig för att snabbt kunna rusa upp i trucken om de får signal. En av förarna, 35 år gammal, såg efter hand a llt mer jagad och nedsliten ut. Idag ligger han a llvarligt sjuk i blödande magsår. Men ett av arbetsstress förorsakat magsår räknas idag inte som yrkesskada. Stressen och dess verkningar finns i minst lika hög grad på andra företag. Ytterligare ett exempel hämtat från Volvo- Skövdeverken:" Jag gjorde mitt arbetsmoment 2 7 gånger i timmen. Så en dag ökades hastigheten till 2 8 gånger i timmen. Skillnaden låter minimal.- men den höll på att ta kål på mig. Efter första dagen med det nya tempot värkte det i hela kroppen och jag var vimmelkantig." (Expressen 18/11). Ett annat sätt att öka arbetstakten är att införa söndagsqrbete. Detta har man redan gjort i viss utsträckning i Skandiahamnen. Arbetsköparna i hamnen är för närvarande ute eft e r att föra in skiftarbete. Arbetarnas motstånd mot skiftarbete var kanske den viktigaste orsaken till a tt det s k trygghetsavtalet (se nedan) förkastades i september i år med bred mojoritet. Detta trots att man hade fått landets högsta skifttillägg på kr. Även på andra sätt förändras och försämras arbetsförhållandena genom den ökade jakten på minuter och sekunder. Arbetsgrupperna skärs ned från exempelvis 11 till 9 man, men arbetet är lika tungt och ska utföras lika snabbt. Takten och påfrestningarna ökar istället. Det blir också allt svårare att ta en rast. Ett exempel: Ra sten ä r 15 minuter. Det tar 3-4 minuter att gå från kajen till väntrummet. Framför kaffeautomaten är det ofta lång kö som kanske tar mellån 4 och 5 minuter. Sedan ska man tillbaka till kajen igen. Vad får man ut av e n sådan rast? Särskilt för den äldre arbetskraften innebär rationaliseringen stora svårigheter. Re trättplat ser med lättare jobb plockas bort. Ofta börjar problemen redan i 55-årsåldern. Alltfler arbetare begär förtidspension vid 65 år, en del redan vid 63 eller 61 års å lder. De äldre är också mer pressade av ackorden. Man märker att man har svårt att hänga med i laget, och upplever sig ligga till last för de yngre kamraterna. För många av de äldre blir arbetet en ren plåga. När man går till jobbet på morgonen vet man inte om man ska få e n lätt eller tung båt; om man ska orka med arbetet eller ej. Om man ska klara av sin a rbet sdag eller ej blir som att spela på hasard. Stressens verkningar är förvisso inget som särskilt utmärker Göteborgs hamn. Samma förhållanden finns på varven, de stora bilindustrierna, byggena; inom verkstadsindustrin, gruvorna och järnverk. Överallt ä r bakgrunden den samma: Företagen vill pressa kostnaderna och öka vinsten för att hävda s ig i den kapitalistiska konkurrensen. För arbetarna blir det ökad arbetstakt, s nabbare nedslitning och press på ackorden. För arbetsköparna blir det större profit och höjd aktieutdelning. 2. ÄGARNAS PROFIT OCH ARBETARNAS HÄLSA. YRKESSKADOR Varje å r dödas i Sverige ca 400 arbetare och invalidiseras omkring 2000 på grund av olycksfall i arbetet. Till dessa dystra siffror bidrar stuverinä ringen med en inte obetydlig del. Överhuvud taget är olycksfallen mycket vanliga inom stuveriet. Så också i Göteborgs hamn. Antalet olycksfall per 1 miljon arbetstimmar ligger kring 135. I nummer 6/68 av Transportarbetaren finns följande översikt: Näring: sg:ren År Frekvenstal (olycksfall per 1 milj arbetstimmar) Stuveri Skogs verkning Sjöfart Husbyggnad Samfärdsel Genomsnitt för hela näringslivet Som framgår är olycksfallen betydligt fler inom stuverinäringen än i nästan alla andra yrkesgrenar. Och då räknas ändå inte magsår, huvudvärk, nedsatt hörsel och liknande till yrkessjukdomarna. Men även om skador är alltför vanliga i Göteborgs hamn, finns ändå andra arbetsplatser, vilka också har

7 8. 9. en påfallande hög o lycksfallsfrekvens. På det s ta tliga företaget Norrbottens Järnverk, i var s styrelse Metalls ordförande Åke Nilsson sitter, ä r olycksfallsfrekve n sen fullt jämförbar. Några fakta: 600 arbetare av dem som går på skift betecknas av företagets läkare som "direkt medicinskt o lämpade för skiftes gå ng". Praktiskt taget samtliga av de arbetare som är över 25 å r är bullerskadade. De ä ldre är kraftigt bullerskadade. Nästan a lla har ryggskador. Ungefär 300 a rbetare s kadas å rlige n. 30 procent av de unga arbetarna skadas å rlige n. Dödsolyckornas antal är ungefär tre per å r. De fle s ta murare s om började vid verket för 20 år sedan har fått s ilikos (s tendammslunga). (Citerat ur boken N. J. A., Cavefors förlag s id 11). I Göteborgs hamn har olycksfalle n inte ökat de senare åren men de har blivit svårare och le tt till längre s jukskrivningar. En sjukperiod på 4-6 månader är inte ovanligt. Av de ä ldre arbetarna är betydligt mer ä n 50 procent tvungna a tt bära korsett för rygg skador. I hamnen inträffar ungefär en dödsolycka per år. Profitintresset och produktion för produktione ns egen skull driver a rbetsgivarna a tt helt åsidosätta arbetarnas intressen när e n ny maskin eller a rbetsmetod införs. Huvudsaken är att den nya maskinen i:':r snabbare, mer e ffektiv och ger högre produktion. I så fall spelar det ingen roll, om den överskrider vad arbet a rens kropp och s jäl tå l. Vi sserligen har de nya arbetsmetoderna medfört a tt arbet e t inte längre ä r fysiskt lika tungt, men i gengäld har de fört med s ig högre buller, mera avgaser och damm. I vissa las trum kan bullernivån ligga på 120 decibel. Med hörselskydd minskar det bara till 100 decibel. Följde n ä r naturligtvis en smyga nde hörselnedsättning b land allt fler arbetare. Yrkesinspektionen har varit inkallad men säger s ig inget kunna göra fö rrän det v i sas att det finns å tgärder som man kan sätta in. Ett liknrmde problem utgör avgaserna frå n truckarna. I en del magasin kan dieseldrivna truckar köra omkring samtidigt. Följden för arbetarna av att vi s tas i denna miljö av avgaser och buller blir dagliga symptom som huvudvärk och trötthet. Då man frå n fackföreningen vänt s ig till yrkesinspektione n har mätningar genomförts. Resulta t en har dock inte legat över tillåtna gränser, varför inspektionen inget kunnat göra. Man frågar s ig onekligen i vilkas intressen dessa gränser sätts? Endast när avgaserna kan skada varorna blir det fart på arbetsköparna. Cita t ur AT 4-10/ : "De t har faktiskt hänt att dieseltruckar byts ut mot andra. I ett skjul förvarades tobaksblad. Man befarade att avgaserna skulle skada tobaken, och då mö tte inga hinder för ett snabbt byte av transportmaskiner". Frå n 1961 finns ett papper från yrkes- " inspektionen om a tt ventilation måst e införas, om truckar med förbränningsmotorer används inomhu s. Någon ventilation har emellertid inte införts, däremot har det kommit till fler och fle r truckar. (AT 4-10/ll 1966). Att man frå n arbetsgivarnas s ida är medveten om att man nonchalerar a rbetarskyddet, framgår bl a av följande: Under lastning fick e n a rbe tare järnbalkar över sig. Han tvingades gå sjukskriven i flera månader. Privat ska hamnar- betskontore t s skyddsingenjör ha sagt till a rbetaren, a tt olyckan var företagets fel men a tt han inte kunde Ekriva det i s in rapport. Varför kan företags ledningen informellt till och med erkänna att den s jä l v bär skulden och ändå inte vidtaga några åtgärder för a tt skydda arbetarnas hälsa och liv? Utan tvivel ä r den främs ta orsaken att säkerhe t för arbetarna kräver utgifter för bolaget. På kort s ikt innebär detta att företagets vinst minskar. Och i ett kapitalistiskt samhälle får inte profiten s junka. De n måste t värtom öka. Bara de företag som höjer vinsten och tillväxer, överlever i konkurrensen. Arbetarnas intressen s tå r s ig s lä tt när företaget gör bokslute t och aktieägarn"a kräver s in profit. Det bästa e xemple t på hur säkerheten underordn :. profitintresset ä r följande 0 händelse i innehamnen den 15/3 1968: Ett av Broströmsrederiets fartyg,m/s Svaneholm, lastade masonitbala r. Vikten på I- ::arna låg kring e tt ton. Balarna var förslingade med t eryle neband. De frakt ' Je: \ll hamnen på jä rnväg. Under frakten nöter banden mo t durken och lämma, 'a i,odsvagnen. I hamnen krokar man på balarna i banden och hivar över dem på fartyget. Man kan då inte se om banden är nedslitna e fter jä rnvägsfrakten. En utkallad yrkesinspektör s toppar av säkerhetsskäl masonitlastningen på en Broströmsbåt. Efte r en kort s tund dyker flera direktio nsbilar upp i hamnen. Direktörerna ä r a lldeles till s ig över att yrkesinspektören har vågat stoppa arbetet, vilket han var i s in fulla rätt till. Omgående får de yrkesinspektörens överordnade, chefen för s jä tte di striktet av yrkesinspektionen i Väst sverige, att upphäva st oppet. Dagen därpå kallar direktöre rna till konferens i Tirfingrummet på Broströmia. Man fra mhålle r vid denna konferens, att om yrkesinspektionen tä nke r s toppa fler båtar i hamnen ska Broströms fartyg i fortsättningen gå till Hamburg. Dä r finns det inga yrkesinspektörer som håller polsk riksdag. Vidare kräver man att inspektören får en a llvarlig reprimand. På konferensen är representanter för yrkesinspektionen, hamnstyrelsen, hamnarbet skontoret och fackföreningen närvarande. En "expert" som rederie t le jt frå n Chalmers talar om för fackföreningen hur s tarkt t erylenebandet är och hur goda säkerhe tsmargina lerna ä r. Enligt " experten" finns ingen fara för tillbud. En vecka efte r konfere nsen brister ett teryleneband vid lastning' och en ma sonitba l på ett ton dråsar i durken. Balen tippar å t höger. Till vänster befann sig två arbetare. Yrkesinspektören gör numera bara " formella inspektioner". 3. OTRYGGHETEN I ARBETET I e tt kapitalistiskt företag ä r trygghe te n aldrig garanterad. De t spelar mindre roll inom vilken bransch företaget finns elle r inom vilken landsdel det ligger. Ri sken för friställningar eller total nedläggning kan a ldrig helt uteslutas. Arbetsgivarna är helt på det klara med att arbetarna starkt upplever hote t från exempelvi s den utländska konkurrensen. Medvetet försöker man därför pressa och hota arbetarna med konkurrensargument et. Under Göteborgsstrejken försökte ledamoten av hamnstyrelsen, direktör Torkel Ca rls son, öva utpressning på hamnarbetarna. På e n presskonfere ns på fredagen sa Torke l Carlsson att konkurrenterna i Köpenhamn nu gnuggade händerna av förtjusning, och att hamnarbe tarna i Göt eborg nu höll på att gräva sin eg e n grav. (GP 15/11). På samma sätt a nvänds på varve n den skarpa internation ella konkurrensen inom varvsindustrin som ett vapen att hålla arbetarna nere. I boken om Norrbottens Jä rnverk säger e n 40- årig a rbetare som varit fem å r på verket: " När a rbetslösheten blir s tor så utnyttjas den mot s jälva personen. Man har att välja mellan ett dåligt betalt jobb e ller att svälta ihjäl". (N. J. A. - boken s id 2 3). Även om inte fri s tällningar ä r aktue lla, skiftar ä ndå alltid i e n oplanerad ekonomi tillgången och jämnhe ten på arbet e. Hamnarbe ta rna få r uppleva detta varje dag. Tillgången på båta r skiftar s tändigt. Eftersom man inte har fast lön elle r full timpeng även för håltimmar, så varierar naturligtvis inkomsten starkt från dag till dag. Ett av stuveriarbetarnas viktigaste krav ä r därför fast daglön/veckolön. Genom 32 (som bara ä r ett rättsligt uttryck för a tt det ä r de som äger kapitalet som bestämmer på arbet splat sen) kan arbetsköparen fritt anstä lla och avskeda arbetare. Arbetsgivaren har i många s t ycken oinskränkt bestämmanderätt över arbetaren under a rbet s tid. Finner s ig för en gångs skull arbetaren i nte i företagsledningens alla bestämmel ser, blir han antingen avskedad eller

8 s u spenderad. Det godt ycke och den nonchala n s a rbetsgivarna vi sar kan ta s ig många uttryck. Ett exempel: för vissa typer av s tuveria rbete krävs av ordinarie arbetare utbild ni ng. Anna r s händer ibland att arbeta ren hindras utföra det. Vid andra tillfällen händer emellertid att arbet sgivaren kallar in extrapersonal ut a n någon som helst utbildning att ut föra samma arbete. Vad gälle r e rsättning för skador ä r rä tts löshe t e n s tor, sär skilt i frå ga o m utlä ndska fartyg. Av erfare nhe t vet man, a tt det knappast lönar s ig att få rä ttelse för olyckor som skett för skador på båtar frå n Panama, Honduras, Bermuda. (AT 19/ ). 4. OJÄMLIKHETE N PÅ ARBETSPLATSEN Den ojämlikhet socialdemokratin idag börj a t prat a om gä lle r skillnader i löner me llan olika grupper. Dä remot tiger man om de viktigast e skillnaderna : de som råder på varj e arbet spla t s vad beträ ffar fö rdelningen av makt och inflytande över a rbet svillkoren. Man vill bortse från a tt den grundläggande motsättningen i varj e kapitalistiskt samhälle, även det svenska, g å r mella n arbeta rna som tvingas sälj a sin arbetskraft för a tt livnära s ig och a rbet sköparna som äger före ta g e n och lä gger beslag på arbetarnas merarbet e. Mot borgarklassen s hä rskar s tä llning i samhälle t har arbetarklassen e ndast att sätta s in s ammanhå llning och solidaritet. Detta ä r a rbet sgivarna fullt medvetna om. Dä rför försöker man skilj a a rbetargrupperna frå n varandra. Vi dare efter s trävar man a tt skilj a a rbet a re och tjä n s temän å t g e nom a tt ge de senare en rad fördelar. Man försöker få a rbetarna a tt rikta s in kritik mot fö rmän och verkmästare ist ä llet för mot a rbet sköparna s jä lva. De t mest e ffektiva sättet att skapa mot sättningar mellan olika a rbet argrupper och splittra deras sammanhå llning ä r att lå ta v i ssa grupper få mer i lö n ä n a ndra. Om de må nga timpenga rna i LKAB: s gruva i Kiruna säger e n gruvarbeta re i Sara Lidmans/Odd Uhrboms bok " Gruva" : "Jag tror att Bola g e t har så där många olika timpenga r för att skilj a a rbetarna å t så att dom inte ska kunna komma med gemen samma krav nånsin." En a nnan gruvarbetare har följa nde kommenta r: "Vad tror du det finns för kamra t skap mella n två killa r som båda kallas gruvindu striarbetare men där den e ne tjä nar 21 kronor i timman och den andre ? Ha n som s tå r på 21 spänn funde rar på vilket mä rke han ska välj a nu när han ska byta bil. De n a ndre g å r och funderar på vem ha n ska våga s töta på om ett handl å n på e n tia. Hur ska två sådana förs tå varandra? ".; Mella n a rbetare och tj ä n s temän har det sedan lä nge skapat s klyftor, genom a tt tjä n st emänne n tilldela t s olika s lags förmå ner som a rbet arna inte fått. Ett exempel: Stuveria rbet e t ä r ett tungt arbet e som kräver kraftiga och ordnade må ltider. Vid hamna rbetskontore t finns per sonallokal, där tj ä n s t emänne n får s ubventionerade midda ga r, medan arbetarna få r inta medförda smörgåsar. De n na t yp av skillnader finns på v arj e a rbet splats. Ofta spela r de rolle n av a tt avleda a rbet arnas berättigade mi ssnö je frå n a rbet sköparen till tjänst emännen. Dä rför ä r ock så a rbet sgivarna måna om a tt u ppehå lla dem. När strävan efter jämlikhe t kommer på t a l protesterar man från borgerligt hå ll. Axel Iveroth, som ä r Ind us triförbundet s ordförande, har bl a ytt rat följ a nde apropå jämlikhet: "Varför ska ~ ta te n öka lyckan för v issa på a ndras bekostnad. Lika gä rna kunde man motivera att Nazi- tyskla nd exproprierade och utrotade judar fö r det t yska folket s lycka. " ( SDS 9/111969). 5. LÖNER OC H ARBETSTID De t kanske mest känne teckna nde för lönerna i hamnen ä r deras s tora spridning och osäkerheten i förtjänsten. Ackorden på olika båta r kan variera mellan kr och kr. Den senare förtjänsten ä r dock ovanlig. De stora skiftningarna i ackord och tillgång på båtar skapar inkomst spridningen. Följande tabell gäller för 1968 (GP 19/ ) Inkomstklass Ant a l Genomsnittlig arbetstid Varav övertid Visserligen ligger å r sinkomsten för många av arbetarna re la tivt högt, men å a ndra sidan bör man observera att inkomsten kräver mycken övertid. Stora grupper ligger t o m över den i lag fas t s tä llda maximi- övertiden 200 timmar per år. Då bortser man ändå från att en betydande övertid int e räknas som övertid. Om man arbetar exempelvis fyra timmar från å tta till tolv, och sedan tv ingas till ett fyra timmar s uppehå ll på grund av att ingen båt finns inne, och därpå får arbeta mellan fyra och åtta, räknas de s i sta fyra timmarna i nte som övertid. För de fyra hål timmarna utgår s k hål tidstillägg på Den genomsnittliga dags- och timförtjänsten är därför inte så hög som man skulle kunna tro om man tittar på årsinkomsten. För 453 arbetare som svarar på 95 % av ropen utgår en timförtjänst på Tillägg på 52 öre/timmen. Tot a lt per timme Årsinkomsten för denna kategori ligger på cirka kr, med övertid kr. Då är arbetarna i terminalen inräknade vars genomsnittliga förtjä n stläge ligger högre än innehamnarnas. Arbetsgivarna försöker ständigt sänka förtjä n s t en genom att pressa ackorden. Ofta utnyttjar man här 6 i s tuveri avta le t, som säger att man kan ompröva ackordet om man inför nya a rbet smetoder. Ibland tar arbetsgivaren en smärre ändring som orsak för att ompröva ackordssättningen. Ibland införs arbetsmetoder som betyder att mer arbete kan utföras till samma ackord, vilket i realitet en innebär en sänkning av lönen. Kommer man inte genom förhandlingar överen s om ett försöksackord har arbet sgivaren rä tt att ensid igt bestämma ackordet. Står före tags ledningen på s ig måste fackföreningen vika, eftersom den ä r bunden av fredsplikten. Ett exempel: i Sannegårdshamnen fanns ett bra ackord för virkeslastning som gav per standard. I snitt per å r innebar det /tim. I höstas - eft e r det att trygghetsavt a let hade förkastat s av arbetarna - sa arbetsgivarna att ackordet måst e sänkas annars skulle virket gå till en annan hamn. Detta gick arbetarna med på under fö rutsättning a t t något annat ackord höjdes. Arbet sgivarna vägrade och bjöd ens idigt per standard. Allmänt uppfattades det b land arbetarna som en hämndakt ion för att de hade förkastat trygghet savtalet. Vad är då trygghets avt a le t?

LKAB-strejken. Zenit 16½

LKAB-strejken. Zenit 16½ Zenit 16½ LKAB-strejken Denna broschyr av LKAB-strejkens bakgrund, uppkomst, förlopp och verkningar bygger framför allt på intervjuer och diskussioner med strejkande gruvarbetare. Detta arbete utfördes

Läs mer

Ragnar Järhult. Nu eller aldrig. En bok om den nya strejkrörelsen

Ragnar Järhult. Nu eller aldrig. En bok om den nya strejkrörelsen Ragnar Järhult Nu eller aldrig En bok om den nya strejkrörelsen Med inledning av Åke Olsson Utgiven 1982 Denna digitaliserade version publicerad med författarens tillstånd Den som vill ha boken i tryckt

Läs mer

Huvudlösa avtal UTGIVARKORSBAND. Årgång 13 Sv Hamnarbetarförbundets medlemsorgan Nr1 1986

Huvudlösa avtal UTGIVARKORSBAND. Årgång 13 Sv Hamnarbetarförbundets medlemsorgan Nr1 1986 Huvudlösa avtal UTGIVARKORSBAND Årgång 13 Sv Hamnarbetarförbundets medlemsorgan Nr1 1986 S vängrum för vissa vångrem för andra Minns du valaffischerna från 1982 där det stod "Svängrum i stället för svångrem".

Läs mer

När de uthyrda kommer in. En hjälpreda och faktabok

När de uthyrda kommer in. En hjälpreda och faktabok När de uthyrda kommer in En hjälpreda och faktabok Innehåll Med mobilen i hand? 5 1. Hundra års kamp mot otrygga jobb 7 Inhyrd = strejkbrytare 7 Från två poler till triangel 9 Skrivbyråer, hamnar 11 Lag

Läs mer

ARBETAREN VALLVIK LULEA. kanske får jättehamn

ARBETAREN VALLVIK LULEA. kanske får jättehamn UTGIVARKORSBAND ARBETAREN Årgång 8 Sv. Hamnarbetareförbundets medlemsorgan Nr.41979 VALLVIK kanske får jättehamn Vallvik kan få en av landets största hamnanläggningar. Detta om de planer Vattenfall har

Läs mer

Läs mer i tidningen om: Ann-Kristine Johansson (s), en gästdeltagare när 96:ans Socialdemokratiska

Läs mer i tidningen om: Ann-Kristine Johansson (s), en gästdeltagare när 96:ans Socialdemokratiska 3 10 Grillfesten i Segmon Ann-Kristine Johansson (s), en gästdeltagare när 96:ans Socialdemokratiska förening står på pass utanför en av våra livsmedelsaffärer och delar ut material inför valet. I regn

Läs mer

Polhemsgymnasiet Uttag 2010-11-18 68 tryckt press artiklar. Nyhetsklipp

Polhemsgymnasiet Uttag 2010-11-18 68 tryckt press artiklar. Nyhetsklipp Polhemsgymnasiet Uttag 2010-11-18 68 tryckt press artiklar Nyhetsklipp Tvisten kan sluta i Europadomstolen Göteborgs-Posten 1 2008-01-21 3 Hamnparter söker förlikning Göteborgs-Posten 1

Läs mer

KRISTER TAR HUSBILEN TILL FISKET OCH FRIHETEN # 2/2009

KRISTER TAR HUSBILEN TILL FISKET OCH FRIHETEN # 2/2009 # 2/2009 GÖTEBORG: BOLAGET KÖR HAMNEN I BOTTEN KINESISK IMPERIALISM HOTAR PIRAEUS HAMN 41 HAMNARBETARE AVSKEDAS I MALMÖ KRISTER TAR HUSBILEN TILL FISKET OCH FRIHETEN Transports förhandlingsveto ger arbetsgivaren

Läs mer

SA JA TILL APM I GÖTEBORG OUTBILDAD

SA JA TILL APM I GÖTEBORG OUTBILDAD hamn 4.11 arbetaren LEDAREn: VÅRT 40-ÅRIGA FÖRBUND ALLT STARKARE KONKURRENSVERKET SA JA TILL APM I GÖTEBORG OUTBILDAD PERSONAL RISKERAR SINA LIV KRÖNIKAN: EN VÄN JAG ALLTID HAR KVAR Men att påstå att ungdomar

Läs mer

förord Stockholm i november 2013 Claes Stråth Generaldirektör lön för mödan 1

förord Stockholm i november 2013 Claes Stråth Generaldirektör lön för mödan 1 förord Det kan vara svårt att veta vad som gäller när man får sitt första jobb. Vilken lön ska jag ha? Hur mycket semester har jag rätt till? Vilka försäkringar har jag om jag blir skadad? Frågorna kan

Läs mer

Arbetslösheten och myten om marknaden

Arbetslösheten och myten om marknaden 2 ledaren A R B E T A R E N 4 I 9 6 Svenska1famnarbetarförbundet är ettfrisfå: ende fackförbund för arbetare inom hamnoch stuverinäringen, samt arbetare med li kartade arbetsuppgifter. Förbundet bildades

Läs mer

ARBETAREN. greppet. Vintern. kopplar. ar nu uttjänt fl kassan. Borgen..,, miljoner. vidare. betalar. .bygger. Ny strid. lttalrnö. om skydd INSIDORNA

ARBETAREN. greppet. Vintern. kopplar. ar nu uttjänt fl kassan. Borgen..,, miljoner. vidare. betalar. .bygger. Ny strid. lttalrnö. om skydd INSIDORNA UTGIVARKORSBAND ARBETAREN Årgång 8 Sv. Hamnarbetareförbundets medlemsorgan Nr. 1 1979 Vintern kopplar greppet INSIDORNA lttalrnö.bygger vidare Borgen..,, ar nu uttjänt fl kassan betalar miljoner Ny strid

Läs mer

RADIKAL SYNDIKALISTISK UNGDOMSTIDNING. Läs om: Klasskamp inom LO Finanskrisen Halal-tv..och mycket mer

RADIKAL SYNDIKALISTISK UNGDOMSTIDNING. Läs om: Klasskamp inom LO Finanskrisen Halal-tv..och mycket mer RADIKAL SYNDIKALISTISK UNGDOMSTIDNING Läs om: Klasskamp inom LO Finanskrisen Halal-tv..och mycket mer #56 4 Direkt Aktion ges ut av kulturföreningen Direkt Aktion och är Syndikalistiska Ungdomsförbundets

Läs mer

Regeringen har fel om arbetsrätten - företagarnas egen uppfattning Karl-Olov Arnstberg

Regeringen har fel om arbetsrätten - företagarnas egen uppfattning Karl-Olov Arnstberg 1 Regeringen har fel om arbetsrätten - företagarnas egen uppfattning Karl-Olov Arnstberg Maj 2008 2 Innehåll Sammanfattning... 4 80 procent har problem med arbetsrätten... 4 Riskerna vid anställning kan

Läs mer

LÖN FÖR MÖDAN. Medlingsinstitutet

LÖN FÖR MÖDAN. Medlingsinstitutet LÖN FÖR MÖDAN Medlingsinstitutet innehall: förord...1 1. VAD ÄR ETT ARBETE VÄRT?...3 2. OLIKA INTRESSEN gemensam lösning...9 3. Arbetslivets regelbok -kollektivavtalet...14 4. förhandlingar och konflikter...20

Läs mer

Låt inte jobbet tysta munnen

Låt inte jobbet tysta munnen Låt inte jobbet tysta munnen Låt inte jobbet tysta munnen Låt inte jobbet tysta munnen Produktion SKTF Text Pär Trehörning, frilansskribent och Sussanne Lundberg, förbundsjurist SKTF Form Camilla Birkström

Läs mer

Ett skepp kommer lastat...

Ett skepp kommer lastat... 6 0kt 2008 Medlemstidning för Svenska Kommunalarbetareförbundet avdelning Väst Ett skepp kommer lastat......med uppsökare från Ko m m u n a l Sid 15-17 Jeanette fick 17 000 Sid 7 H e l t i d s l ö f t

Läs mer

NATIONALEKONOMISKA FORENINGENS FORHANDLINGAR

NATIONALEKONOMISKA FORENINGENS FORHANDLINGAR NATIONALEKONOMISKA.. FORENINGENS.. FORHANDLINGAR 1937 NATIONALEKONOMISKA.. FORENINGENS.. FORHANDLINGAR 1937 STOCKHOLM 1938, IVA R HiEGGSTRÖMS BOKTRYCKERI & BOKFÖRLAGS A. Jt (I DISTRIBUTION) STOCKHOLM 1938

Läs mer

Nu kan du även hitta oss på Facebook

Nu kan du även hitta oss på Facebook Avtal Kongress Utbildning Arbetsmiljö Nummer 2 2013 Årgång 3 Information till medlemmar i Seko Posten Nu kan du även hitta oss på Facebook Ur innehållet Bakom kulisserna Mats Lööf berättar vad som händer

Läs mer

Missa inte tåget 1 maj!

Missa inte tåget 1 maj! 3 april 2008 Medlemstidning för Svenska Kommunalarbetareförbundet avdelning Väst Missa inte tåget 1 maj! OPINION Demonstrera 1 maj - både för och emot! T iotusentals kvinnor inom vård och omsorg kan inte

Läs mer

Rösta på s eller v men ta strid för en arbetarpolitik!

Rösta på s eller v men ta strid för en arbetarpolitik! Rösta på s eller v men ta strid för en arbetarpolitik! Man behöver bara vända sig till närmaste TV-apparat eller reklampelare för att inse att det är valtider. Och för många arbetslösa, lägre tjänstemän

Läs mer

Per-Åke Lindblom KFML(r) och facket En polemik mot KFML(r):s fackliga linje Oktoberhäfte 8 Utgiven av Ordfront 1974

Per-Åke Lindblom KFML(r) och facket En polemik mot KFML(r):s fackliga linje Oktoberhäfte 8 Utgiven av Ordfront 1974 Per-Åke Lindblom KFML(r) och facket En polemik mot KFML(r):s fackliga linje Oktoberhäfte 8 Utgiven av Ordfront 1974 Kort presentation SKP-skriften KFML(r) och facket, skriven av Per-Åke Lindblom (som när

Läs mer

Göteborgskongressen STÄRKlE FöRB

Göteborgskongressen STÄRKlE FöRB UTGIVARKORSBAND Årgång 9 Sv. Hamnarbetarförbundets medlemsorgan Nr 6 1980 Göteborgskongressen STÄRKlE FöRB Friska debatter rensade luften Kongressen i Göteborg är ett minne numera. Det blev friska debatter

Läs mer

Ett fackförbund som svenska Hamnarbetarförbundet

Ett fackförbund som svenska Hamnarbetarförbundet hamn 1.10 arbetaren Sämja i Göteborgs hamn Finska hamnstrejken över Sista Henkes Stänkare Trepartssamtal om avtal Loui Eriksson bor i Dallas och tjänar miljoner i NHL. Vi spelade ishockey tillsammans i

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

KAlMAR HERNÖVERKEN AB. En etnologisk studie. Anno Jansson. Län,museet Vä,ternorrlond 1999 REFERENSEXEMPLA

KAlMAR HERNÖVERKEN AB. En etnologisk studie. Anno Jansson. Län,museet Vä,ternorrlond 1999 REFERENSEXEMPLA KAlMAR HERNÖVERKEN AB En etnologisk studie Anno Jansson Län,museet Vä,ternorrlond 1999 REFERENSEXEMPLA TACK Inillr nedläggningen av Härnösands största verkstadsindustri, Kalmar Hemöverken AB, tog Länsmuseet

Läs mer

Handbok i organisering

Handbok i organisering Handbok i organisering S o c i a l i s t i s k a P a r t i e t Handbok i organisering En skrift utgiven av Socialistiska Partiet info@socialistiskapartiet.se Tel: 0700 193081 VARFÖR ORGANISERA SIG? Vi

Läs mer

Ett jobb att leva på!

Ett jobb att leva på! Detta är en annonsbilaga från LO december 2009 tema...lo-förbund är med i sförhandlingarna, det vill säga alla....kollektiv handlar det om, varav en del mycket små. f o t o : l e i f c l a e s s o n...miljoner

Läs mer

Satsa på dig själv med fler i facket

Satsa på dig själv med fler i facket Satsa på dig själv med fler i facket Du är viktigast! Du har det viktigaste fackliga uppdraget av alla. Så sträck på dig och var stolt! Som medlemsvärvare är du med och ser till att vi tillsammans blir

Läs mer

Det är företagsklimatet dumbom! En arbetsmarknadspolitisk rapport

Det är företagsklimatet dumbom! En arbetsmarknadspolitisk rapport Det är företagsklimatet dumbom! En arbetsmarknadspolitisk rapport INLEDNING... 3 1. SÅ HÄR ÄR DET EN STATISTISK BAKGRUND... 4 2. ARBETSMARKNADSPOLITIKEN OCH TILLVÄXTEN... 7 3. LAGSTIFTAD ARBETSLÖSHET NÅGRA

Läs mer