Årsredoning. Aftonblad

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredoning. Aftonblad"

Transkript

1 Årsredoning 1995 Aftonblad

2

3 Kl , måndagen den 10 april. Vägverkets generaldirektör Per Anders Örtendahl kommer till Arlanda för att redogöra för sina affärer. FOTO: FREDRIK HJERLING.

4 Kvällspressen är i kris sägs det. Medieforskare uttalar sig om branschens nedgång och fall. På Aftonbladet känner vi inte igen Upplagan har ökat två år i Avståndet till främste konkurrenten är det minsta sedan Annonsintäkterna är de högsta Lönsamheten är god. Innehåll VD-kommentar i korthet 9 Ledningsgruppen 10 Hamilton 13 Nya Medier Årsredovisning Styrelsen 29 Sammandrag 30 Under 1996 kommer ekonomisk information att ges ut vid följande 7 juni, delårsrapporten avseende perioden 1/1 10 oktober, delårsrapporten avseende perioden 1/1 31/8. 4

5 Kl , tisdagen den 30 maj. Ravefest i Stockholm. FOTO: ÅKE ERICSON.

6 Kris? för kvällspressen Kvällspressen är i kris, skriver gärna och ofta våra morgonkollegor. Medieforskare uttalar sig om branschens nedgång och fall. På Aftonbladet känner vi inte Upplagan har ökat två år i rad. Avståndet till främste konkurrenten är det minsta sedan Annonsintäkterna är de högsta någonsin. Lönsamheten är god. Konkurrensen blir hårdare för varje år. Mot den bakgrunden ınns det särskild anledning för alla medarbetare på Aftonbladet att vara stolta över att det ınns en tidning som går mot strömmen. Upplageutvecklingen fortsatt positiv Under 90-talet har den svenska mediekonsumtionen närmat sig det mönster som råder i kontinentala Europa. Vi tittar framförallt mer på tv, en följd av ett större och rikare utbud. Eftersom den totala tid som spenderas på medier är tämligen konstant så har tidningsläsandet minskat. Fortfarande ligger dock Sverige bland de fem länder i världen som har den största tidningskonsumtionen. Den totala försäljningen av kvällspress minskade 1995 med 6%, Aftonbladet ökade med 2%. Vår andel av marknaden var 39,5%, en ökning med 2,9 procentenheter. En jämförelse mellan 1995 och 1990 ger en bild av marknadsutvecklingen i ett lite längre perspektiv: Upplagegapet fortsatte att minska till som lägst cirka ex i januari Kvällspressen som grupp minskade med Aftonbladet minskade med Vår marknadsandel ökade från 32,7% till Gapet till närmaste konkurrenten minskade från ex till ex. Sedan dess har upplagegapet fortsatt att minska till som lägst cirka ex i januari Grunden för den positiva utvecklingen är självfallet att Aftonbladets redaktion dag efter dag gör en tidning som fier och fler föredrar framför alternativen. Därtill har utvecklingen av nya produkter haft stor betydelse: Söndagstidningen och tv-tidningen har bägge, trots höjda priser, både ökat köptroheten hos beıntliga läsare och attraherat nya grupper. Som ett led i en satsning på Stockholmsmarknaden tillkom under hösten en utvecklad Pulsbilaga på fredagar i nytt format samt i januari 1996 en ny sportbilaga. Pulsbilagan utsågs av ett ledande amerikanskt nöjesmagasin till Stockholms bästa nöjesguide. Ytterligare en viktig faktor som ökat upplagan har varit det fortsatta arbetet med att tidigarelägga utgivningen. Längre exponeringstid ger mer försäljning. För att förbättra tiderna i Norrbotten trycker vi sedan mars 1995 i Luleå. Dessutom har kontrakt skrivits med Norrköpings Tidningar om tryckning av upplagan för Mellansverige från våren Aftonbladet produceras därmed på fem orter, förutom de nämnda Stockholm, Göteborg och Härnösand.

7 Annonsintäkterna lyfte Kvällpressen som annonsorgan har på senare år haft allt svårare att hävda sig mot andra medier, framförallt tv. Ansvaret för detta vilar i stor utsträckning på oss själva. Vi har inte i tillräcklig omfattning lyckats marknadsföra det utomordentliga annonsmedium en kvällstidning faktiskt är. Den höga räckvidden, snabbheten och en låg kontaktkostnad är en svårslagen kombination. Aftonbladet når varje dag 1,3 1,5 miljoner läsare över hela landet. Vår annonsavdelning har under det senaste året genomgått en omfattande omorganisation och vitalisering. Marknadsbearbetningen har intensiıerats och nya produkter har utvecklats. Ett exempel är bilagan Nytt hem, som snabbt etablerat sig som Stockholms största bostadsmarknad. En ny modern prissättningsmodell har lanserats och satsningar har gjorts på platsannonser och annonsbilagor. Nöjesannonseringen har stärkts genom ett samarbetsavtal med Metro. Slutligen har kvällspressens gemensamma annonspaket Impact utvecklats med hjälp av nya produkter, exempelvis söndagspaketet Magic Sunday. Annonsförsäljningen har naturligtvis underlättats av Aftonbladets allt större marknadsandel. Sett ur annonsörernas perspektiv fanns det tidigare en stor och en mindre kvällstidning, nu når bägge ungefär lika många läsare. Tillsammans med en ökad marknadsföring och nya annonsprodukter har detta bidragit till att annonsintäkterna ökade med 10% till 187 Mkr, de högsta någonsin. Ökande papperspriser gav lägre resultat Omsättningen ökade under 1995 med 7%. Upplageintäkterna översteg för första gången en miljard. Såväl ökad upplaga som prishöjningen på torsdagar till 10 kronor (tv-tidningen) bidrog till detta. Resultatet för Tidningen Aftonbladet AB minskade från 104 Mkr till 59 Mkr (resultat efter ınansnetto). Bakgrunden till detta är framförallt de kraftiga prisökningarna på tidningspapper, priset var vid utgången av 1995 cirka 40% högre än vid årets början. Aftonbladet köper tidningspapper för drygt 120 Mkr per år och dessutom ınare papper till Söndags- och tv-tidningarna. För 1996 förutses en betydligt lugnare prisutveckling. Förutom det högre papperspriset har frakterna ökat i samband med att samdistributionen med övrig kvällspress delvis avvecklades. Under 1996 återupptas samdistributionen bland annat i Stockholms förorter. Ökad marknadsföring och nya annonsprodukter har bidragit till att annonsintäkterna ökade med 10% Omsättningen ökade under 1995 med 7%. Upplageintäkterna översteg för första gången en miljard. Trots ett lägre resultat uppnåddes 29% avkastning på sysselsatt kapital vilket får betraktas som tillfredsställande. Fortsatt satsning på nya media Aftonbladet/KULTUR var den första svenska tidning som publicerades på Internet. Mottagandet var positivt och våra tjänster på nätet har nu byggts ut till en komplett elektronisk tidning, den mest besökta i Sverige. I den ostrukturerade elektroniska världen är Aftonbladet ett starkt varumärke som lockar många. Inte minst utlandssvenskar har uppskattat snabb och tillförlitlig information om vad som händer hemma. En förklaring till framgången är att det mesta görs med egna resurser, känslan av kvällstidning överförs även till den elektroniska världen. Många investeringar i nya media, inklusive kommersiell radio, har gjorts i defensivt syfte som ett led i ett försvar av en marknad. För Aftonbladets del är utvecklingen av en elektronisk tidning en oƒensiv satsning som ska börja ge vinst vid utgången av Den nya tekniken är ett utmärkt komplement till den traditionella papperstidningen, som kommer att ınnas många år till. Fortsatt renodling Koncernen består nu endast av moderbolaget Aftonbladet Hierta AB och Tidningen Aftonbladet AB. Som ett led i den fortsatta renodlingen av verksamheten avyttrades sommaren 1995 tryckeriet i Göteborg, Aftonbladet Civil AB. De nya ägarna investerar i en helt ny tryckpress med mycket goda fyrfärgsmöjligheter. Försäljningen belastar årets resultat med 18 Mkr, redovisat som strukturkostnad. Från 1997 och framåt minskar den fasta kostnaden för tryckning i Göteborg med mer än 15 Mkr per år. lo:s Landssekretariat bekräftade hösten 1995 det tidigare fattade beslutet om en försäljning av Aftonbladet. Tidningen har varit i lo:s ägo sedan 1956 då den köptes av Torsten Kreuger. Det är ingen överdrift att vi står inför en smått historisk förändring av den svenska mediekartan. Aftonbladets ledning har länge förespråkat en breddning av ägandet, vår uppfattning är att tidningen i den allt hårdare konkurrensen behöver ägare som ser det som ett långsiktigt intresse att satsa på publicistisk verksamhet. Resultatet av den pågående försäljningsprocessen kommer att bli avgörande för Aftonbladets framtid. Gunnar Strömblad Verkställande direktör

8 Kl , torsdagen den 10 augusti. Sara Wedlund sprang rakt in i våra hjärtan på 5000 m. för damer under friidrotts-vm i Göteborg. FOTO: ANDERS DEROS.

9 Verksamheten 1995 i korthet Efter försäljningen av Aftonbladet Civil AB till dess företagsledning består koncernen av moderbolaget Aftonbladet Hierta AB och Tidningen Aftonbladet AB. Därutöver äger Aftonbladet Hierta AB till lika delar med Svenska Dagbladet tryckeriet i Akalla. Medarbetare och företagsledning har sedan 1992 andelar i ett optionsprogram. Tidningen Aftonbladet AB Intäkter Försäljningsintäkterna ökade 1995 med 90 Mkr. Huvudorsaken är effekten av prisökningen på torsdagar från 6 kr till 10 kr som genomfördes i augusti 1994 i samband med introduktionen av nya tv-tidningen i a4-format: (Mkr) Differens Upplageintäkter Annonsintäkter Övriga intäkter 5 5 Summa Upplagan uppgick 1995 till ex/utgivningsdag vilket var högre än Annonsintäkterna ökade med cirka 10% till 187 Mkr främst p g a ökade intäkter från den sk riksannonseringen. Marknadsandelen ökade därmed med 3,3 procentenheter till 29%. Kostnader Bolagets kostnader ökade 1995 med 131 Mkr till Mkr. Den största enskilda faktorn till de ökande kostnaderna är dels priset på tidningspapper som vid utgången av 1995 var nästan 40% över priset i december 1994, och dels ökade kostnader för bilagetryckning. Kostnadsökningarna för bilagetryckningen beror huvudsakligen på att tv-tidningen ingår på helårsbasis. De interna fasta kostnaderna är trots en ökning under 1995 på samma nivå som Distributionskostnaderna ökade under 1995 med 18 Mkr som följd av att distributionsamarbetet delvis avvecklats. Hösten 1995 återupprättades distributionssamarbetet med Expressen i Mellansverige. I februari 1996 påbörjades motsvarande samarbete i Stockholmsområdet. 9

10 Resultat efter finansnetto, Mkr 120 Upplaga, tusen ex Upplageintäkter, Mkr 1050 Annonsintäkter, Mkr Resultat (Mkr) Differens Intäkter Kostnader Resultat före avskrivningar Avskrivningar Resultat före finansnetto Finansnetto Resultat efter finansnetto De ökande avskrivningarna förklaras av högre investeringstakt än tidigare år samt av att avskrivningstiden för datorer och elektronisk utrustning förkortats. Aftonbladet Hierta AB Koncernens moderbolag, Aftonbladet Hierta AB, bedriver förutom vissa koncerngemensamma servicefunktioner ingen verksamhet. Akallatryckeriet Tryckeriet är finansierat via långa leasingkontrakt samt långfristiga lån från ägare och bank. Tillsammans med Svenska Dagbladet finns ett solidariskt borgensansvar på 214 Mkr. Därutöver har Aftonbladet ett borgensansvar för fastighets- och rörelsekredit med 35 Mkr. Försäljningen till andra än huvudägarna ökade 1995 vilket bidrog till lägre tryckkostnader för ägarföretagen. Omsättning Resultat efter Balans Antal finansnetto -omslutning anställda (Mkr) Aftonbladet Hierta AB (koncernen) 1.207, ,3 36,1 75,2 473,8 493, Aftonbladet Hierta AB 0,5 0,1-0,2-21,1 289,6 309,7 1 1 Tidningen Aftonbladet AB 1.207, ,8 58,6 103,5 371,8 349, Tidningstryckarna Aftonbladet SvD AB 470,4 406,7 4,6 4,3 137,9 278, Fastighets AB Tidningsfabriken 34,8 34,9 0,0 0,0 306,6 303,

11 Ledningsgruppen i Rolf Alsing, 1948, chefredaktör för ledar- och kulturredaktionerna. m Malin Engstedt, 1949, informationschef. i Åsa Benholm, 1948, VD-assistent, sekreterare i ledningsgruppen. m Mats Eriksson, 1957, marknadschef. i Katarina Dahlbäck, 1963, teknisk chef. i Anders Gerdin, 1944, redaktionschef. m Kalle Jungkvist, 1945, redaktionschef. i Monica Gunne, 1945, featurechef och redaktör för Kvinna. m Thorbjörn Larsson, 1945, chefredaktör för allmänna redaktionen och vice verkställande direktör. i Magnus Janson, 1956, administrativ redaktör. i Mats Norberg, 1959, administrativ direktör. m Peter Söderstam, 1955, annonschef. i Niklas Silow, 1950, redaktionschef. m Jycken, upa. i Gunnar Strömblad, 1951, verkställande direktör. 11

12 Kl , fredagen den 8 september. Frankrikes president Jacques Chirac säger nej till Ingvar Carlssons besök i Paris sedan Carlsson kritiserat Frankrikes atombombsprovsprängningar. FOTO: REPORTAGEBILD

13 Hamilton Larsson Strömblad Alsing Hamilton Ni kommer från gårdagens Rockbjörnsgala. Vad tycker ni om årets björnar? Strömblad Olle Ljunggren var mycket bra. Och jag blev förvånad över Robyn. En härlig talang. Alsing Olle Ljungström var också rätt bra. Hamilton Vad är hemligheten bakom Aftonbladets framgångar? Larsson Att göra en kvällstidning enligt det klassiska receptet. Det som en gång gjorde Expressen stor. Man gör en tidning som vågar underhålla och som vågar avslöja. En journalistik som tar ut svängarna, som berör många och som jag tror är evig. Hamilton Vad får läsarna att ena dagen välja den ena kvällstidningen och nästa dag den andra? Larsson En egen nyhet. De facto är det så, oavsett allt annat prat. Har vi en egen bra nyhet så är det oöverträƒat. Nyhetsarbete lönar sig alltid. Och det märks också för att alla medier hänger på. Plötsligt Aftonbladets framgång? Många har fått växa. Vi har ett bättre arbetsledargäng än vi någonsin haft. är en historia ute. Igår hade vi nyheten om Wohlins fallskärm. Den var blixtsnabbt i morgon-tv. Det slår allt. Hamilton Vad är årets nyhet? Strömblad Det har väl varit ett år utan de riktigt spektakulära händelserna. Alsing Det man har en känsla av är penningjakten, fallskärmsjakten. Det har blivit den nya journalistiska trenden. Hamilton Vore fallskärmsjournalistiken möjlig om inte folkhemmet hade befunnit sig på fallrepet? Alsing Hur folk tillskansar sig pengar har alltid varit intressant. Men indignationsgraden är högre idag. Nyheterna fäster på ett annat sätt. Det har skett ett skov i folks uppfattning. Från den gamla svenska inställningen att överheten vill oss väl till en annan, mer amerikansk attityd. Överheten är korrumperad. Hamilton Var Mona Sahlins uppgång och fall, årets nyhet? Larsson Sahlin-aƒären? Nej. Som ett mått på den 13

14 journalistiska övertygelsen i landet möjligtvis. Jag tycker att det var en obehaglig historia. Alsing Man kan ju vända på det och säga att Carlssons deklarerade avgång och konsekvenserna av den var årets nyhet. Hamilton Skulle Aftonbladet ha drivit Sahlin-aƒären på samma sätt som Expressen? Larsson De drev den inte. De hade den undangömd några dagar. Den dag den blev stor följde alla med. Vi också. Den nyhetsbedömning vi gjorde de första dagarna, den delade vi med alla andra. Och det berodde på två saker. Nummer ett, andra medier går inte på någonting förrän det är dokumenterat att det är en historia. Nummer två, den som hade nyheten trodde inte riktigt på den själv. Hamilton Hur ska en tidning vara funtad för att vara trovärdig i fallskärmsjournalistiken? Larsson Nyhetsredaktionerna granskar numera varje detalj i makthavarnas handel och vandel. Det är nytt och det är bra. Grunden är bra. Men det ska vara riktiga historier om man ska publicera. Då menar jag inte bara det som är sant, utan också relevant i betydelsen uppseendeväckande. Hamilton Ni har själva varit ute och valsat med era optioner. Alsing Jag tycker att det är helt orättfärdigt. (Skratt.) Hamilton Hur kan en tidning som bedriver fallskärmsjournalistik och säger sig vilja inta ett under-dog perspektiv vara trovärdig med redaktörer och journalister som lever på så olika villkor mot läsarna? Alsing Jag tror att någonstans ınns det en gräns om journalister på de ledande medierna lever i en helt annan värld ekonomiskt och socialt än vad deras uppdragsgivare gör. Det borde åtminstone ınnas en gräns. Å andra sidan så är det en påtaglig realitet att journalisternas arbetsmarknad är just en marknad. Man måste betala kvaliıcerat folk. Hamilton Jag betvivlar inte alls journalisternas förmåga att lösa sina arbetsuppgifter. Min fråga rör tidningens trovärdighet. Larsson Då får man se på konkurrenssituationen. Vi på Aftonbladet ska vara en bred Carlssons deklarerade avgång och konsekvenserna av den var årets nyhet. tidning för hela folket, som konkurrerar med en annan tidning. I samband med att tv4 kom, började det hända saker. Då uppstod en ny marknad med nya löner. Det ledde till en slags uppåtskruv i Stockholm. Då kan man fråga sig, ska vi avstå av ideologiska skäl? Då skulle vi vara en annan slags tidning. Under-dog perspektivet ska vi ha, men inte bara det. Skulle vi bara ha det skulle vi förmodligen ha presstöd. Handen på hjärtat, är det verkligen så lyckat om Aftonbladet blir störst? Hamilton Jag menar snarare att de goda villkoren för redaktörer och stjärnjournalister kan vara ett kommersiellt problem. En dag kommer en uppstickare som säger till läsarna: våra journalister lever som ni. Vi har inga stjärnor som tjänar hundratusen i månaden. Larsson Hittills har detta inte varit något bekymmer. Hittills har avståndet till läsarna inte varit så gigantiskt. Det gäller bara några av oss. Vi som sitter här har ett mycket större avstånd än de fiesta reportrarna. De är visserligen välavlönade jämfört med dem ute i landet. Det beror på att de verkar i Stockholm. Hamilton Jag skulle kunna tänka mig en annan uppläggning där man säger att Aftonbladet står för vissa värderingar. Det betyder att ingen på tidningen tjänar mer än våra läsare. Larsson Då hade Aftonbladet varit nedlagd. Hamilton Varför är man Aftonbladetläsare istället för Expressenläsare? Larsson Den förändring som skett är att vi nu beınner oss på samma spelplan. Tidigare hade vi, karikerat, en sosse i keps som köpte Aftonbladet och en högutbildad i hatt som köpte Expressen. Så är det inte längre. Vi är lika attraktiva för kvinnor, ungdomar och högre utbildade som Expressen. Strömblad Vi har naturligtvis en bas bland läsarna. Merparten köper tidningen därför att det är en vana. Men sedan slåss vi hela tiden på marginalen om de otrogna läsarna. Och de blir fier. Hamilton Hur bär man sig åt för att grundlägga en sådan vana? Strömblad Till exempel genom nya produkter kopplade till tidningen. Söndagstidningen är ett bra exempel. När vi introducerade den och höjde priset ıck vi rätt mycket kritik från läsarna. Det var ett för högt pris, sas det, det var en damtidning, en veckotidning, osv. Men efter ett tag upptäckte publiken produkten och började tycka om den. Många nya läsare upptäckte på det sättet Aftonbladet. Produktutveckling är ett instrument för att skaƒa nya vaneläsare. När det gäller tv-tidningen ser vi att folk reagerar på samma sätt. Hamilton Vilka var produktnyheterna under -95? Strömblad Vi har gjort om Puls. Numera har Puls en tabloidutformning i landsorten medan vi trycker på annat papper och i mindre format i Stockholm. Och det gör vi för att det är här i Stockholm som slaget står. I landsorten är vi i stort sett ifatt Expressen. Om man exkluderar Stockholm är vi större än Expressen. Vi har gått om i Mellansverige, vi är större i Norrland. De är något större i sydvästra Sverige. 14

15 Hamilton Och vad är tricket? Strömblad Gör vi något så gör vi det rejält och tydligt. Vi höjde t om priset vid två tillfällen över konkurrenten vilket också var någonting som dömdes ut totalt av alla forskare och förståsigpåare. Vi hattar inte så mycket med småsaker, utan slår till då och då. Vi har inte misslyckats med mer än någon enstaka sak på 10 år. Hamilton Ni la ner kulturtidningen i år. Alsing Vi hade alldeles för låg upplaga. Vi gav ut den i fem år, i olika utföranden, men det hjälpte inte. Därtill kom att de gick på knäna på redaktionen. De ville fortsätta, men som god chef måste man se när folk håller på att arbeta ihjäl sig. Hamilton Även mycket stora förlag ger ut smal poesi. Alsing Upplagan var några tusen. Vi kunde ha givit varje prenumerant ett par hundra kronor i handen så hade de kunnat köpa Ordfront Magasin, och vi hade ändå tjänat på det. Hamilton Varför inte en kulturbilaga i tidningen? Alsing Vi började med det. Vi hade en kulturbilaga som följde med Söndagstidningen i exemplar. Vi tryckte en hel pjäs av Joseph Brodsky på tolv sidor. Hans största upplaga någonsin. När jag gick ut på Djurgården för att promenera på söndag eftermiddag ıck jag en tankeställare. Jag vadade i Brodsky. Hamilton Nytt hem är en annonsbilaga för bostäder. Utfall? Strömblad Det har gått bra. Nytt hem kommer ut varje lördag med ungefär 1300 objekt, vilket gör den till den största bostadsmarknaden. Det går runt ekonomiskt också. Den kommer att ge ett bra resultat när den satt sig. Larsson Nytt hem och Puls är enbart Stockholm. Vi vill öka ingångsvägarna. Strömblad DN är så oroliga för Nytt hem att de har anmält oss till Konkurrensverket. De har missförstått hela saken, de tror att Konkurrensverket är till för att minska konkurrensen istället för att öka. Hamilton Det tycks i och för sig vara en ganska vanlig inställning bland kapitalister. Konkurrens är utmärkt. Bara inte här. Strömblad Just det. Vi skulle aldrig tänka på det sättet. Hamilton Hur bär man sig åt för att tjäna pengar på Internet? Strömblad Genom annonser, och i framtiden genom olika typer av arkivtjänster. Hamilton Finanstidningen började under buller och bång med en Internetupplaga häromdagen. Man är kanske mer förvånad över att ni har hållit på sedan länge. Vi har visat att vi är bra på att vara tvåa. Nu skall vi tänka på ett nytt sätt. Vi skall bli en bra etta. Har vi en egen bra nyhet så är det oöverträffat. Nyhetsarbete lönar sig alltid. Strömblad Det som är roligt var att kulturen började. Det bidrog till att det inte blev ett direktörs- eller konsultprojekt som det har varit på många ställen. Internetsatsningen hade sitt ursprung i själva tidningen. Larsson Det är lätt att vara visionär när man står på ett seminarium och talar om framtiden. Vi har gjort det i små steg. Vi åkte runt i usa och sa, vad kan de som inte vi kan? Vi tog in svenska experter på seminarier med fyra, fem medarbetare på kvällarna. Vi skaƒade oss ny kunskap. Sen sa vi, hur ska vi använda den här kunskapen? Det blev inte de storstilade deklarationerna, men rätt mycket bra vardagsarbete. Hamilton Thorbjörn har fått Stora Journalistpriset för sina insatser och avdelningen Nya medier får pris för bästa Internetsida. Som investerare är man ju alltid lite orolig för människor som är för duktiga. En vacker dag tar de sin duktighet och går, och vad ınns det då kvar? Larsson Aftonbladet är en arbetsledarstyrd tidning. På Expressen var det väldigt tydligt att inga träd ıck växa, det var liksom ett slags mörker under Strömstedt. Jag tror att man måste jobba precis tvärtom. Det är det som är Aftonbladets framgång. Många har fått växa. Vi har ett bättre arbetsledargäng på Aftonbladet än vad tidningen någonsin haft. Hamilton Vem fattar beslut om förstasidan? Larsson Det gör redaktionschefen som jobbar natt med nattchefen. Redaktionscheferna är Kalle Jungkvist, Anders Gerdin och Niklas Silow. Sedan diskuteras det på olika möten, men sista ordet har redaktionschefen. Jag får en lista faxad på händelser som är på gång och ibland ringer de. Dessutom är jag inte med på sexmöten och elvamöten som jag höll stenhårt på för fem år sedan. Nu får de sköta det. Det är deras departement. Hamilton En erfaren fackföreningsredaktör sa häromveckan att lo har aldrig varit, är inte och kommer aldrig att bli någon bra tidningsägare. Kommentar? Alsing För det första tycker jag att lo har varit en mycket bra ägare, särskilt när mycket har stått på spel. Men, för det andra, har vi hamnat i ett nytt läge. Den här ägarkonstellationen har inte framtiden för sig. Hamilton Varför har den inte framtiden för sig? Alsing Därför att lo har fattat ett beslut att inte satsa en enda krona till i tidningen. Vi som sitter mitt upp i smeten ser ju att det krävs en helt annan ägarkompetens än vad lo har. Sedan kan man ju ha samma uppfattning som Margot Wallström ibland har, eller som Harry Schein hade när 15

16 Aftonbladet var i kris 1981 och sa att det gällde att hålla sig så långt borta från den tidningen som möjligt. lo skulle inte sitta i styrelsen, de skulle överhuvud taget inte ha med tidningen att göra för en löntagarorganisation kan deınitionsmässigt inte vara ägare. Idag när LO vill följa hans rekommendation och sälja tidningen, säger han: sälja en lönsam tidning, how stupid can you get?. Ja, det kan man fråga sig. Hamilton Man kanske är en aning förvånad över en företagsledning som så bestämt markerar mot sin nuvarande ägare. Det är inte alldeles omöjligt att det är samma huvudägare om ett halvår. Larsson Det är ingen kritik. Vi har sagt att vi håller med dem. Det är ett klokt beslut att sälja. Men det är bara ena halvan av diskussionen. Den andra är att vi har kommit in i en allt hårdare konkurrenssituation. Vi behöver komma in i en miljö där det ınns ägare som har publicistiskt intresse av att långsiktigt ınnas i den här branschen. lo är deınitivt inte en sådan. Dessutom har man varit inne på att det är värdefullt att kunna samarbeta med andra publicistiska företag. Karriärer tar slut, det är för trångt på en tidning, man vill ha möjlighet att kunna gå runt mellan olika företag i samma grupp. Strömblad Vi ser att när Expressen inte kan komma på något bättre, då halverar de lösnummerpriset. Vi kan inte svara. Man har hotat oss med att säga upp samdistributionen, och det har man också genomfört, för man vet att det slår hårt mot oss. Man har gång efter gång använt sitt ekonomiska övertag för att skada oss. Hittills har det inte lyckats. Men kriget trappas upp. Hamilton Så det är inte i första hand en ägare som verkligen satsar pengarna ni behöver, utan någon som skulle kunna svara på eskaleringen och därmed få ıenden att avstå? Strömblad Jag tycker att det är ganska obegåvat när Expressen så sent som i söndags gick ut i landsortpressen och erbjöd tidningen till halva priset. De har haft en rabattkampanj hela hösten. Man markerar ju på det sättet att produkten är mindre värd. Hamilton tv-mogulen Stenbeck har i ägardiskussionen diskvaliıcerats utan någon pardon av Aftonbladets ledning. Det är ovanligt att en företagsledning så tydligt lägger sig i ägarfrågor. Larsson Vi är tydliga, det är vår idé. Hamilton Ni är tydliga i ägarfrågor. Fallskärmsjakten har blivit den nya journalistiska trenden. Hela den kommersiella processen i TV har lett till att vi fått en vulgarisering av journalistiken. Alsing Vi är rätt många som anser att Stenbeck inte är en seriös medieaktör. Jag tycker inte det, och då är det lika bra att jag säger till, precis som Thorbjörn har gjort. Om jag ingår i det här köpet så räkna inte med att jag ınns kvar om den som köper majoriteten heter Stenbeck. Dessutom tror jag att det är vad de fiesta som jobbar på tidningen tycker. Hamilton Nu kan man ju tänka sig att Stenbeck är beredd att betala bra mycket mer än vad någon annan gör, bl a därför att han inbillar sig att han kan göra saker med Aftonbladet som de andra ännu inte har listat ut. Strömblad Om han vill göra det så har han full frihet att göra det. Om lo vill sälja till honom, så har de full frihet att göra det. Hamilton Men ni har alltså velat försvåra en sådan försäljning som kunde ha gett era nuvarande ägare bättre betalt. Larsson Det har vi i mitt fall gjort medvetet. Jag tycker att det vore förfärligt om lo tog högsta pris, till varje pris. Jag anser att Stenbeck har förstört journalistiken. Hela den kommersiella processen i tv har lett till att vi fått en vulgarisering av journalistiken. Det personiıeras av Jan Stenbeck. Det låter som att kasta sten i glashus. Men jag känner detta djupt. Hamilton Det vore kanske bra för Aftonbladet att hamna tillsammans med en seriös morgontidning? Larsson Det vore bra för Aftonbladet att hamna tillsammans med en tidning och att kunna ha nytta av varandra. Det vore bra med en oƒensiv ägare. Hamilton När har Aftonbladet fått ny ägare? Alsing Fick jag bestämma skulle beslutet tas i mars. Det går inte att dra på en sån sak. Beslutet måste tas före sommaren. Hamilton Det här samtalet visar om inte annat att det goda humöret och kampviljan stiger så fort vi kommer in på ärkerivalen. Handen på hjärtat, är det verkligen så lyckat om Aftonbladet blir störst? Alsing Jag tycker det. Det ınns trots allt en rad fördelar med att vara störst. Larsson Deltar man i en tävling vill man vinna. Strömblad Vi kommer att gå om. Sedan blir det en hård kamp på lika villkor framme i täten med växlande etta. Vi har visat att vi är bra på att vara tvåa. Nu skall vi lära oss att tänka på ett nytt sätt. Vi skall bli en bra etta. Carl Hamilton kolumnist i Aftonbladet 16

17 Kl , fredagen den 15 september. Ett målat kålhuvud med rasistiska meddelanden läggs på platsen i Klippan där Patrick Nadji mördades den 8 september. FOTO: TOMMY MARDELL.

18 Kl , söndagen den 17 september. Statsminister Ingvar Carlsson begrundar resultatet från EU-omröstningen. FOTO: PETER KJELLERÅS.

19 I november 1995 ıck Aftonbladets chefredaktör Thorbjörn Larsson Lukas Bonniers Journalistpris för långvarig och fortgående journalistisk insats som blivit kvalitativt och publikt uppmärksammad. Stora Journalistpriset delas varje år ut i sex klasser av Bonnierföretagen för framstående yrkesprestationer i svensk press, radio och tv. Motiveringen till att priset tilldelades Thorbjörn Larsson var att han med mod och tålamod gjort Aftonbladet framgångsrikt på en vikande kvällstidningsmarknad. Stora journalistpriset medier blev ytterligare ett innovativt år för Aftonbladet. Ett par nya medier föddes och andra utvecklades. Aftonbladet på Internet - adress Nyheter och information på det världsomspännande datanätet Internet framstår alltmer som Aftonbladets digitala huvudspår. Tidningen ligger långt fram i utvecklingen och når genom de dagliga nyheterna (sedan hösten 1995) på nätet nya läsargrupper. Under första delen av 1995 producerade Aftonbladet dessutom text-tv-nyheter för tv3. 19

20 Några utdrag ur läsarbrev från vår e-postbrevlåda: Jag sitter i Dallas sedan en tid tillbaka. Jag jobbar som competence manager för Ericsson i usa. Jag skulle vilja tacka er för...att vara först och bäst inom området web-tidningar. Ni fyller en viktig funktion för oss ex-patsvenskar.. Denna service är helt outstanding för oss som sitter utomlands. Nuförtiden kan man hålla sig uppdaterad dagligen om vad som händer i Sverige. Som svensk-amerikan i San Francisco kan jag lätt följa med de dagliga nyheterna...är intresserad av den svenska ekonomin. Avancerade och välbesökta avdelningar kommer hela tiden till på nätet, som Kvinna och Puls. Aftonbladet har skapat en alltmer komplett Internetservice. En rad interaktiva mötesplatser och s k chatts kommer till efter behov. Bland tidningens interaktiva databaser kan Nytt hem, Datormarknaden och Dream Team nämnas. Aftonbladets sidor på Internet är ett föredöme för samtliga publikationer. De är sobert utformade med ett utseende som påminner om, men är mer tilltalande, än tidningen. Dagliga nyheter och artikelkomplement är några av grundstommarna. Ur Marknadsbedömning 1/96 Annonser på Internet Sedan 1995 ınns en ny annonsmarknad på Aftonbladets hemsida. Nytt hem är tidningens bostadsbilaga i elektronisk form - en ny interaktiv databas liksom Dator- och Motormarknaden. Datorer, program och tillbehör säljs på ett nytt interaktivt sätt. Bilar, andra fordon och tillbehör byter ägare via Cyberspace. Om Aftonbladets annonser på nätet skrev Finanstidningen den 8 februari 1996: Aftonbladets hemsida är begränsad vad beträƒar antalet annonskategorier. Besökaren kan dels leta bland ett stort antal utbjudna hus och lägenheter i Stockholmsområdet, dels vraka bland datorer och tillbehör. Tjänsten är smart. Ett intelligent sökformulär gör det enkelt att få fram annonser som stämmer överens med besökarens speciıkationer. Med ett annat formulär kan läsaren skriva in egna annonser... Omdöme: Proƒsigt. Aftonbladets Mediecenter tog 1995 emot sin 11000:e elev som lärde sig elementär journalistik. Rullen innehåller, förutom tidningskuponger, en rad specialerbjudanden under devisen två för en. Hildingpriset för bästa IT-marknadsföring Det var under 1995 som Aftonbladet på allvar upptäckte Internet som sitt digitala huvudspår. Aftonbladet har nyligen tilldelats tidningen Resumés Hildingpris för sin förmåga att ta med sig sitt varumärke in i ett nytt medium (Internet). Mediecentret på nätet Aftonbladets Mediecenter tog 1995 emot sin :e elev bland dem som lärde sig elementär journalistik på fyra teman: avslöja, underhålla, informera och provocera. Sedan 1995 ınns också Mediecentret med egna sidor på Internet, på adress se/amc /amc.html Där återınns förutom information om Mediecentret Aftonbladets historia, fråga journalisten och fiera specialbilagor med studietips. cd-rom-skivor Aftonbladets förstlingsverk E-Puls kom i slutet av Uppföljaren, Aftonbladet Äventyr, kom till sommaren 1995 och har fått berättigat beröm i fackmedier. En fullträƒ om sport...aftonbladets cd-romskiva håller världsklass. Det märks att materialet har tagits fram av journalister som vet hur man presenterar saker...sammanfattningsvis är skivan ett kap för bara 99 kronor. Det är en lysande skiva som berättar varför en sport är cool...den lyckas också förmedla känslan av spänning. Har du bara en tillstymmelse till äventyrslust ska du köpa denna cd-rom! Ur PCAKTIV 1/96 Nytt hem Bostadsbilagan Nytt hem kom med sitt premiärnummer under hösten Nytt hem kommer med huvudtidningen varje lördag och har blivit uppskattad. I den annonserar omkring 200 Stockholmsmäklare och över 1300 objekt bjuds ut varje lördag. Nytt hem ınns också i en interaktiv sökdatabas på Aftonbladets hemsida på Internet. Rullen Som ett led i att skapa mervärde för tidningens trogna läsare skapades Rullen vars premiärutgåva kom i oktober Rullen innehåller, förutom tidningskuponger, en rad specialerbjudanden under devisen två för en. Några erbjudanden har varit videohyra, bio- och hockeybiljetter, hamburgare och godisrabatter. Tre utgåvor av Rullen kom 1995 och projektet fortsätter 1996 som ett kuponghäfte. 20

www.qicon.se Årsredovisning 2011

www.qicon.se Årsredovisning 2011 www.qicon.se www.qicon.se Årsredovisning 2011 Styrelsen och verkställande direktören för QI Construction AB (556521-7352) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet.

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet. 1(13) Styrelsen och verkställande direktören för NPP Holding AB får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Information om verksamheten

Läs mer

"4" - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880

4 - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880 Org nr 556356-3880 Arsredovisning för räkenskapsåret 2004 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning - koncernens

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2004 ASVH Service AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2004. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2003 ASVH Service AB Styrelsen för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2003. Förvaltningsberättelse Verksamhet ASVH Service

Läs mer

BOO ENERGI ENTREPRENAD AKTIEBOLAG Årsredovisning för 2016

BOO ENERGI ENTREPRENAD AKTIEBOLAG Årsredovisning för 2016 BOO ENERGI ENTREPRENAD AKTIEBOLAG 556476-6243 Årsredovisning för 2016 INNEHÅLL: Ordförande har ordet 2 Förvaltningsberättelse 2 Styrelse, ledning och revisorer 3 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Noter

Läs mer

Bolaget bedriver energi- och miljöteknik, speciellt konstruktion, tillverkning och installation av förbränningsanläggningar.

Bolaget bedriver energi- och miljöteknik, speciellt konstruktion, tillverkning och installation av förbränningsanläggningar. Sid 1 Styrelsen och verkställande direktören för Petrokraft AB får härmed avgiva årsredovisning och koncernredovisning för verksamhetsåret 1 juli 2010-30 juni 2011 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Bolaget bedriver

Läs mer

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GodEl Sverige AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll Sida

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

Fritiof Jonsson Konsult AB

Fritiof Jonsson Konsult AB Sid 1 (5) Styrelsen och verkställande direktören för får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 24-5-1-25-4-3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE VERKSAMHETEN Kvalitet Inga uppdrag har varit aktuell utan kunskaper

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Bolag X AB

Årsredovisning. Bolag X AB Årsredovisning Bolag X AB Org.nr. xxxxxx-xxxx Räkenskapsår X2-05-01 - X3-04-30 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed att en med denna undertecknade kopia likalydande resultat-

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för SchoolSoft Svenska AB Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01 -- 2010-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB ÅRSREDOVISNING 2010 för Effnet AB Årsredovisning omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Tilläggsupplysningar 5 Effnet AB Årsredovisning 2010 Sida 2 / 7 Styrelsen och

Läs mer

Detta sker genom att bolaget bedriver utveckling, utbildning, försäljning och service inom arbetsmiljöområdet samt därmed förenlig verksamhet.

Detta sker genom att bolaget bedriver utveckling, utbildning, försäljning och service inom arbetsmiljöområdet samt därmed förenlig verksamhet. 1 (6) FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Allmänt om verksamheten Bolaget är helägt dotterbolag till Föreningen Sveriges Företagshälsor, org.nr. 829501-5468, vars syfte är att verka för utveckling av företagshälsovården,

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857.

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. REVISIONSBERÄTTELSE Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Org.nr 556383-6856 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för Åkarnas Service i Mellansverige AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet Bolaget

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

Härryda Energi Elhandel AB. Årsredovisning

Härryda Energi Elhandel AB. Årsredovisning 2014 Härryda Energi Elhandel AB Årsredovisning HÄRRYDA ENERGI ELHANDEL AB FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Org nr 556799-5112 Härryda Energi Elhandel AB Styrelsen och verkställande direktören avger härmed årsredovisning

Läs mer

Delårsrapport för januari-mars 2015

Delårsrapport för januari-mars 2015 Delårsrapport för januari-mars 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-03-31 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

AFTONBLADET 1998 ÅRSREDOVISNING

AFTONBLADET 1998 ÅRSREDOVISNING Vardagshjältar AFTONBLADET 1998 ÅRSREDOVISNING Vi finns där du är! Aftonbladets resultat 1998 var det bästa någonsin. Annonsintäkterna ökade väsentligt mer än marknaden i övrigt och tidningens marknadsandel

Läs mer

Flästa Källa AB (publ)

Flästa Källa AB (publ) Årsredovisning för Flästa Källa AB (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GODTEMPLAREN räkenskapsåret

ÅRSREDOVISNING FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GODTEMPLAREN räkenskapsåret 1 (8) ÅRSREDOVISNING FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GODTEMPLAREN räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Godtemplaren avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31.

Läs mer

Årsredovisning för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG. Org.nr

Årsredovisning för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG. Org.nr Årsredovisning 2014 för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG 2 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Styrelsen och verkställande direktören för Tyresö Näringslivsaktiebolag avger härmed följande

Läs mer

NYSÄTRA FASTIGHETS AB Årsredovisning 1 januari 31 december 2016

NYSÄTRA FASTIGHETS AB Årsredovisning 1 januari 31 december 2016 ÅRSREDOVISNING NYSÄTRA FASTIGHETS AB Styrelsen och verkställande direktören för Nysätra Fastighets AB (556584-6077) avger härmed följande årsredovisning för tiden 1 januari 31 december 2016. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2013. Byggherrarna Sverige AB. Org. nr. 556093-6071 2014-02-18. Byggherrarna Sverige AB

ÅRSREDOVISNING 2013. Byggherrarna Sverige AB. Org. nr. 556093-6071 2014-02-18. Byggherrarna Sverige AB 2014-02-18 ÅRSREDOVISNING 2013 Byggherrarna Sverige AB Org. nr. 556093-6071 Byggherrarna Sverige AB Drottninggatan 33, 2 tr, 111 51 Stockholm Tel : 08-23 32 40 www.byggherre.se kansli@byggherre.se facebook.com/byggherrarna

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) 2014-01-01 2014-12-31 556884-5449

Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) 2014-01-01 2014-12-31 556884-5449 Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) Styrelsen för Gagnefs Golf AB avger härmed årsredovisning för år 2014. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Bolaget har under året 2014 hyrt banan -18-hålsbanan, korthålsbanan

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2013 (Org nr 802004-7802) Resultaträkning, kr 2013 2012 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 2 069 593 1 706 453 Summa

Läs mer

Arkiv Digital AD AB Delårsrapport. januari juni Arkiv Digital AD AB Organisationsnummer:

Arkiv Digital AD AB Delårsrapport. januari juni Arkiv Digital AD AB Organisationsnummer: Arkiv Digital AD AB Delårsrapport januari juni 2016 Arkiv Digital AD AB Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Arkiv Digital AD AB, 556688-7633, får härmed avge en delårsrapport

Läs mer

Delårsrapport. för. januari-september 2015

Delårsrapport. för. januari-september 2015 Delårsrapport för januari-september 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-09-30 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-09-30 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %).

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 30/9 2012 Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). Resultat efter skatt

Läs mer

BRF Fjällfoten i Idre

BRF Fjällfoten i Idre Årsredovisning för BRF Fjällfoten i Idre Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 BRF Fjällfoten i Idre 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen för BRF Fjällfoten i Idre, får härmed avge årsredovisning för 2013.

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för. AB Gothenburg European Office. Org nr får härmed avge. Årsredovisning

Styrelsen och verkställande direktören för. AB Gothenburg European Office. Org nr får härmed avge. Årsredovisning Styrelsen och verkställande direktören för AB Gothenburg European Office får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2015 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2006 AB Stuvaren i Sundsvall Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar fastigheten Stuvaren

Läs mer

Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7)

Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) Styrelsen för Gagnefs Golf AB avger härmed årsredovisning för år 2013. Bolagets andra räkenskapsår. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Bolaget har under året 2013 hyrt

Läs mer

GOODCAUSE HOLDING AB

GOODCAUSE HOLDING AB GoodCause Holding AB Org nr 556672-9769 ÅRSREDOVISNING 2006 GOODCAUSE HOLDING AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GoodCause Holding AB får härmed avge årsredovisning för sitt andra räkenskapsår,

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan Räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30 Stiftelsen Sophiaskolan 1(8) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30.

Läs mer

Årsredovisning. Objekt Teknik Stockholm AB

Årsredovisning. Objekt Teknik Stockholm AB Årsredovisning för Objekt Teknik Stockholm AB Räkenskapsåret 2008 Objekt Teknik Stockholm AB 1(9) Styrelsen för Objekt Teknik Stockholm AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002

Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002 1 Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002 Periodens resultat - 1,4 MSEK (- 14,7) Fortsatt positivt kassaflöde 8,7 MSEK (- 0,8) Affärsidé Gandalf är verksam som en nordisk leverantör

Läs mer

Årsredovisning. Tingsryd 1609 AB (publ)

Årsredovisning. Tingsryd 1609 AB (publ) Årsredovisning för Tingsryd 1609 AB (publ) 556693-7990 Räkenskapsåret 2010 07 01 2010 12 31 Org.nr 556693-7990 1 (7) Styrelsen och verkställande direktören för Tingsryd 1609 AB (publ) får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening

Årsredovisning. Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening Årsredovisning för Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening 769613-6725 Räkenskapsåret 2011 1 (7) Styrelsen för Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Företagarna Stockholms stad service AB

Företagarna Stockholms stad service AB Årsredovisning för Företagarna Stockholms stad service AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Företagarna Stockholms stad service AB Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot i Företagarna Stockholms

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2014 (Org nr 802004-7802) Förvaltningsberättelse Verksamheten under 2014 Verksamheten redovisas i separat verksamhetsberättelse.

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Svenska Tecknare Association of Swedish Illustrators and Graphic Designers Hornsgatan 103 SE-117 28 Stockholm, Sweden T: +46 8 556 029 10 info@svenskatecknare.se www.svenskatecknare.se Föreningen Svenska

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4

Läs mer

GOODCAUSE HOLDING AB

GOODCAUSE HOLDING AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GOODCAUSE HOLDING AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GoodCause Holding AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM TYDLIGT BÄTTRE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM TYDLIGT BÄTTRE ÅRSREDOVISNING 2013/2014 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM Styrelsen för LanTeam Consulting AB, 556582-7291 får härmed avge årsredovisning för 2013-05-01-2014-04-30. ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN Bolaget bedriver

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för Vindico Security AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Styrelsen och verkställande direktören för Vindico Security AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret Årsredovisning 2006 Styrelsen och verkställande direktören för Vindico Security AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006. Förvaltningsberättelse Verksamhet Bolaget bedriver handel med

Läs mer

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2005 AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL AKTIEBOLAG Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01 -- 2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Förvaltnings Aktiebolaget Utsikten (publ) Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-09-01-2016-08-31 Innehåll Sida

Läs mer

Årsredovisning. AFF Service AB

Årsredovisning. AFF Service AB Årsredovisning för AFF Service AB 556774-4874 Räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för AFF Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2010 Förvaltningsberättelse Amago Capital AB (publ), org nr 556476-0782, är ett publikt onoterat bolag med 16 417 959 utestående aktier. Per balansdagen var bolagets tre största aktieägare

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ ( )

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ ( ) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ (1998-12-01 -- 1999-11-30) H&M-koncernens omsättning uppgick till MSEK 32.977 (MSEK 26.650), en ökning med 24% jämfört med föregående år Försäljningen i jämförbara butiker ökade på samtliga

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Tvätteriförbundets Service AB Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Resultat och ställning, Koncernen 2005/06 2004/05 2003/04

Resultat och ställning, Koncernen 2005/06 2004/05 2003/04 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamheten Bolaget skall bedriva resebyråverksamhet, anordna reserarrangemang och därmed förenlig verksamhet, liksom äga och förvalta fastigheter såväl i Sverige som utomlands.

Läs mer

STOR-STOCKHOLMS PRIVATLÄKAR SERVICE, SSPL-S AB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2011

STOR-STOCKHOLMS PRIVATLÄKAR SERVICE, SSPL-S AB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2011 ÅRSREDOVISNING 2011 Styrelsen för Stor-Stockholms Privatläkar Service, SSPL-S AB får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01--2011-12-31. Årsredovisningen omfattar 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning. Caravan Club R-Sektionen

Årsredovisning. Caravan Club R-Sektionen Årsredovisning för Caravan Club R-Sektionen 866601-1591 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för Caravan Club R-Sektionen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Gagnef Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

Gagnef Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Gagnef Golf AB Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

ARSREDOVISNING RINGARLAN AB

ARSREDOVISNING RINGARLAN AB ARSREDVISNING 2010-05-01-2011-04-30 RINGARLAN AB FÖRVAL TNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Ringärian AB får härmed avlämna årsredovisning för tiden 2010-05-01 till och med 2011-04-30. Bolagsuppgifter Bolagets

Läs mer

GKS Drift AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

GKS Drift AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för GKS Drift AB Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

Förvaltningsberättelse. Dispositioner beträffande vinst

Förvaltningsberättelse. Dispositioner beträffande vinst Årsredovisning 2012 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Byggillet i Stockholm AB, 556629-8450 får härmed avge årsredovisning för 2011-07-01-2012-12-31. Allmänt om verksamheten

Läs mer

Dividend Sweden AB (publ)

Dividend Sweden AB (publ) Årsredovisning för Dividend Sweden AB (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT DELÅRSRAPPORT 2010-01-01-2010-06-30 Styrelsen och verkställande direktören för AU Holding AB (publ) avger härmed följande delårsrapport för perioden 2010-01-01-2010-06-30. Innehåll Sida Allmänna kommentarer

Läs mer

Svensk Biblioteksförening Org.nr

Svensk Biblioteksförening Org.nr Org.nr 845000-2624 Årsredovisning för räkenskapsåret 2002-01-01 2002-12-31 Styrelsen för Svensk Biblioteksförening avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Omsättningen uppgick till 25,4 MSEK (18,6), en ökning med 37 procent. Rörelseresultatet ökade med 37 procent till 3,3 MSEK (2,4), motsvarande en rörelsemarginal

Läs mer

Delårsrapport. NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr /1 30/6 2014

Delårsrapport. NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr /1 30/6 2014 NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 30/6 2014 Faktureringen under perioden uppgick till 12,8 MSEK (10,1 MSEK), en ökning med 2,7 MSEK (26,7 %). Det operativa resultatet efter skatt

Läs mer

Styrelsen för Grafikgruppen Visby ekonomisk förening avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 1/1 2009--31/12 2009

Styrelsen för Grafikgruppen Visby ekonomisk förening avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 1/1 2009--31/12 2009 1 ÅRSREDOVISNING Styrelsen för Grafikgruppen Visby ekonomisk förening avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 1/1 2009--31/12 2009 Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har som ändamål att

Läs mer

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7).

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Delårsrapport 2008 1 JANUARI 31 MARS Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Resultatet (EBITA) för perioden uppgick till 2,4 miljoner kronor (2,7). Detta motsvarar en rörelsemarginal

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Monumentet

Bostadsrättsföreningen Monumentet Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Monumentet får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 2007-31 december 2007 Innehåll: Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ställda

Läs mer

Blågrön Fiber ek.för

Blågrön Fiber ek.för Årsredovisning för Blågrön Fiber ek.för Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 1(14) Sundsvalls Golfklubb Org nr 889200-5383 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening

Årsredovisning. Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening Årsredovisning för Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening 753300-2189 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening, med säte i Lycke, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Amago Capital AB (publ) Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 -- 2012-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Hillareds Fibernät Ek. För. 769624-0550

Hillareds Fibernät Ek. För. 769624-0550 Årsredovisning för Hillareds Fibernät Ek. För. Räkenskapsåret 2012-01-01 - Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Lessebo Åkericentral AB

Lessebo Åkericentral AB Årsredovisning för Lessebo Åkericentral AB Räkenskapsåret 2005-01-01-2005-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2016 (Org nr 802004-7802) Förvaltningsberättelse Verksamheten under 2016 Verksamheten redovisas i separat verksamhetsberättelse.

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Vita Huset i Nyköping AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. AFF Service AB

Årsredovisning. AFF Service AB Årsredovisning för AFF Service AB 556774-4874 Räkenskapsåret 2012 1 (9) Styrelsen och verkställande direktören för AFF Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Motala Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning:

Motala Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning: Årsredovisning för Motala Golf AB Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Å R S R E D OV I S N I N G 2015

Å R S R E D OV I S N I N G 2015 ÅRSREDOVISNING 2015 KONTOR I STOCKHOLM GÖTEBORG KARLSTAD ANTAL RESENÄRER 2015 22 450 2015 I KORTHET EBITA 15,2Mkr OMSÄTTNING 455Mkr 893 000 61% BESÖKARE ONLINE KÖP ONLINE 87 ANSTÄLLDA 79% KVINNOR Innehåll

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Styrelsen för Kävlinge Golfbana AB (publ) avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Boo Allaktivitetshus AB

Boo Allaktivitetshus AB Årsredovisning för Boo Allaktivitetshus AB Räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013 Ökad omsättning Perioden januari mars Omsättningen ökade till 61,9 MSEK (58,7), vilket ger en tillväxt om 6 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (4,5) vilket ger en rörelsemarginal om 6,9 % (7,7)

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 .------------------------ -- -- Årsredovisning för Brf Fiskaren 32 Räkenskapsåret 2008 Brf Fiskaren 32 1(7) Styrelsen för BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB Årsredovisning för Svensk Privatläkarservice AB 556794-9408 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Svensk Privatläkarservice AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

Verksamheten i siffror

Verksamheten i siffror Verksamheten i siffror 1998 1999 2000 2001 2002 Försäljning (Mkr) 17 835 16 807 19 271 19 682 19 271 Resultat efter finansnetto (Mkr) 1 424 467 1 870 913 816 Investeringar i anläggningar (Mkr) 2 035 1

Läs mer

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB Årsredovisning för Oberoende Elhandlare Service OES AB 556616-7911 Räkenskapsåret 2014 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Kassaflödesanalys 5 Tilläggsupplysningar

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Nettoomsättning 10 006 434 11 812 227 Övriga rörelseintäkter 1 3 000 152 967 741 13 006 586 12 779 968 Rörelsens

Läs mer

Stavstensuddes Samfällighet

Stavstensuddes Samfällighet Stavstensuddes Samfällighet Räkenskapsåret 213.1.1-213.12.31 Sida 1 av 1 SuSf - 214.xls Förvaltningsberättelse Styrelsen för Stavstensuddes Samfällighet får härmed avge årsredovisning för verksamheten

Läs mer