Årsredoning. Aftonblad

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredoning. Aftonblad"

Transkript

1 Årsredoning 1995 Aftonblad

2

3 Kl , måndagen den 10 april. Vägverkets generaldirektör Per Anders Örtendahl kommer till Arlanda för att redogöra för sina affärer. FOTO: FREDRIK HJERLING.

4 Kvällspressen är i kris sägs det. Medieforskare uttalar sig om branschens nedgång och fall. På Aftonbladet känner vi inte igen Upplagan har ökat två år i Avståndet till främste konkurrenten är det minsta sedan Annonsintäkterna är de högsta Lönsamheten är god. Innehåll VD-kommentar i korthet 9 Ledningsgruppen 10 Hamilton 13 Nya Medier Årsredovisning Styrelsen 29 Sammandrag 30 Under 1996 kommer ekonomisk information att ges ut vid följande 7 juni, delårsrapporten avseende perioden 1/1 10 oktober, delårsrapporten avseende perioden 1/1 31/8. 4

5 Kl , tisdagen den 30 maj. Ravefest i Stockholm. FOTO: ÅKE ERICSON.

6 Kris? för kvällspressen Kvällspressen är i kris, skriver gärna och ofta våra morgonkollegor. Medieforskare uttalar sig om branschens nedgång och fall. På Aftonbladet känner vi inte Upplagan har ökat två år i rad. Avståndet till främste konkurrenten är det minsta sedan Annonsintäkterna är de högsta någonsin. Lönsamheten är god. Konkurrensen blir hårdare för varje år. Mot den bakgrunden ınns det särskild anledning för alla medarbetare på Aftonbladet att vara stolta över att det ınns en tidning som går mot strömmen. Upplageutvecklingen fortsatt positiv Under 90-talet har den svenska mediekonsumtionen närmat sig det mönster som råder i kontinentala Europa. Vi tittar framförallt mer på tv, en följd av ett större och rikare utbud. Eftersom den totala tid som spenderas på medier är tämligen konstant så har tidningsläsandet minskat. Fortfarande ligger dock Sverige bland de fem länder i världen som har den största tidningskonsumtionen. Den totala försäljningen av kvällspress minskade 1995 med 6%, Aftonbladet ökade med 2%. Vår andel av marknaden var 39,5%, en ökning med 2,9 procentenheter. En jämförelse mellan 1995 och 1990 ger en bild av marknadsutvecklingen i ett lite längre perspektiv: Upplagegapet fortsatte att minska till som lägst cirka ex i januari Kvällspressen som grupp minskade med Aftonbladet minskade med Vår marknadsandel ökade från 32,7% till Gapet till närmaste konkurrenten minskade från ex till ex. Sedan dess har upplagegapet fortsatt att minska till som lägst cirka ex i januari Grunden för den positiva utvecklingen är självfallet att Aftonbladets redaktion dag efter dag gör en tidning som fier och fler föredrar framför alternativen. Därtill har utvecklingen av nya produkter haft stor betydelse: Söndagstidningen och tv-tidningen har bägge, trots höjda priser, både ökat köptroheten hos beıntliga läsare och attraherat nya grupper. Som ett led i en satsning på Stockholmsmarknaden tillkom under hösten en utvecklad Pulsbilaga på fredagar i nytt format samt i januari 1996 en ny sportbilaga. Pulsbilagan utsågs av ett ledande amerikanskt nöjesmagasin till Stockholms bästa nöjesguide. Ytterligare en viktig faktor som ökat upplagan har varit det fortsatta arbetet med att tidigarelägga utgivningen. Längre exponeringstid ger mer försäljning. För att förbättra tiderna i Norrbotten trycker vi sedan mars 1995 i Luleå. Dessutom har kontrakt skrivits med Norrköpings Tidningar om tryckning av upplagan för Mellansverige från våren Aftonbladet produceras därmed på fem orter, förutom de nämnda Stockholm, Göteborg och Härnösand.

7 Annonsintäkterna lyfte Kvällpressen som annonsorgan har på senare år haft allt svårare att hävda sig mot andra medier, framförallt tv. Ansvaret för detta vilar i stor utsträckning på oss själva. Vi har inte i tillräcklig omfattning lyckats marknadsföra det utomordentliga annonsmedium en kvällstidning faktiskt är. Den höga räckvidden, snabbheten och en låg kontaktkostnad är en svårslagen kombination. Aftonbladet når varje dag 1,3 1,5 miljoner läsare över hela landet. Vår annonsavdelning har under det senaste året genomgått en omfattande omorganisation och vitalisering. Marknadsbearbetningen har intensiıerats och nya produkter har utvecklats. Ett exempel är bilagan Nytt hem, som snabbt etablerat sig som Stockholms största bostadsmarknad. En ny modern prissättningsmodell har lanserats och satsningar har gjorts på platsannonser och annonsbilagor. Nöjesannonseringen har stärkts genom ett samarbetsavtal med Metro. Slutligen har kvällspressens gemensamma annonspaket Impact utvecklats med hjälp av nya produkter, exempelvis söndagspaketet Magic Sunday. Annonsförsäljningen har naturligtvis underlättats av Aftonbladets allt större marknadsandel. Sett ur annonsörernas perspektiv fanns det tidigare en stor och en mindre kvällstidning, nu når bägge ungefär lika många läsare. Tillsammans med en ökad marknadsföring och nya annonsprodukter har detta bidragit till att annonsintäkterna ökade med 10% till 187 Mkr, de högsta någonsin. Ökande papperspriser gav lägre resultat Omsättningen ökade under 1995 med 7%. Upplageintäkterna översteg för första gången en miljard. Såväl ökad upplaga som prishöjningen på torsdagar till 10 kronor (tv-tidningen) bidrog till detta. Resultatet för Tidningen Aftonbladet AB minskade från 104 Mkr till 59 Mkr (resultat efter ınansnetto). Bakgrunden till detta är framförallt de kraftiga prisökningarna på tidningspapper, priset var vid utgången av 1995 cirka 40% högre än vid årets början. Aftonbladet köper tidningspapper för drygt 120 Mkr per år och dessutom ınare papper till Söndags- och tv-tidningarna. För 1996 förutses en betydligt lugnare prisutveckling. Förutom det högre papperspriset har frakterna ökat i samband med att samdistributionen med övrig kvällspress delvis avvecklades. Under 1996 återupptas samdistributionen bland annat i Stockholms förorter. Ökad marknadsföring och nya annonsprodukter har bidragit till att annonsintäkterna ökade med 10% Omsättningen ökade under 1995 med 7%. Upplageintäkterna översteg för första gången en miljard. Trots ett lägre resultat uppnåddes 29% avkastning på sysselsatt kapital vilket får betraktas som tillfredsställande. Fortsatt satsning på nya media Aftonbladet/KULTUR var den första svenska tidning som publicerades på Internet. Mottagandet var positivt och våra tjänster på nätet har nu byggts ut till en komplett elektronisk tidning, den mest besökta i Sverige. I den ostrukturerade elektroniska världen är Aftonbladet ett starkt varumärke som lockar många. Inte minst utlandssvenskar har uppskattat snabb och tillförlitlig information om vad som händer hemma. En förklaring till framgången är att det mesta görs med egna resurser, känslan av kvällstidning överförs även till den elektroniska världen. Många investeringar i nya media, inklusive kommersiell radio, har gjorts i defensivt syfte som ett led i ett försvar av en marknad. För Aftonbladets del är utvecklingen av en elektronisk tidning en oƒensiv satsning som ska börja ge vinst vid utgången av Den nya tekniken är ett utmärkt komplement till den traditionella papperstidningen, som kommer att ınnas många år till. Fortsatt renodling Koncernen består nu endast av moderbolaget Aftonbladet Hierta AB och Tidningen Aftonbladet AB. Som ett led i den fortsatta renodlingen av verksamheten avyttrades sommaren 1995 tryckeriet i Göteborg, Aftonbladet Civil AB. De nya ägarna investerar i en helt ny tryckpress med mycket goda fyrfärgsmöjligheter. Försäljningen belastar årets resultat med 18 Mkr, redovisat som strukturkostnad. Från 1997 och framåt minskar den fasta kostnaden för tryckning i Göteborg med mer än 15 Mkr per år. lo:s Landssekretariat bekräftade hösten 1995 det tidigare fattade beslutet om en försäljning av Aftonbladet. Tidningen har varit i lo:s ägo sedan 1956 då den köptes av Torsten Kreuger. Det är ingen överdrift att vi står inför en smått historisk förändring av den svenska mediekartan. Aftonbladets ledning har länge förespråkat en breddning av ägandet, vår uppfattning är att tidningen i den allt hårdare konkurrensen behöver ägare som ser det som ett långsiktigt intresse att satsa på publicistisk verksamhet. Resultatet av den pågående försäljningsprocessen kommer att bli avgörande för Aftonbladets framtid. Gunnar Strömblad Verkställande direktör

8 Kl , torsdagen den 10 augusti. Sara Wedlund sprang rakt in i våra hjärtan på 5000 m. för damer under friidrotts-vm i Göteborg. FOTO: ANDERS DEROS.

9 Verksamheten 1995 i korthet Efter försäljningen av Aftonbladet Civil AB till dess företagsledning består koncernen av moderbolaget Aftonbladet Hierta AB och Tidningen Aftonbladet AB. Därutöver äger Aftonbladet Hierta AB till lika delar med Svenska Dagbladet tryckeriet i Akalla. Medarbetare och företagsledning har sedan 1992 andelar i ett optionsprogram. Tidningen Aftonbladet AB Intäkter Försäljningsintäkterna ökade 1995 med 90 Mkr. Huvudorsaken är effekten av prisökningen på torsdagar från 6 kr till 10 kr som genomfördes i augusti 1994 i samband med introduktionen av nya tv-tidningen i a4-format: (Mkr) Differens Upplageintäkter Annonsintäkter Övriga intäkter 5 5 Summa Upplagan uppgick 1995 till ex/utgivningsdag vilket var högre än Annonsintäkterna ökade med cirka 10% till 187 Mkr främst p g a ökade intäkter från den sk riksannonseringen. Marknadsandelen ökade därmed med 3,3 procentenheter till 29%. Kostnader Bolagets kostnader ökade 1995 med 131 Mkr till Mkr. Den största enskilda faktorn till de ökande kostnaderna är dels priset på tidningspapper som vid utgången av 1995 var nästan 40% över priset i december 1994, och dels ökade kostnader för bilagetryckning. Kostnadsökningarna för bilagetryckningen beror huvudsakligen på att tv-tidningen ingår på helårsbasis. De interna fasta kostnaderna är trots en ökning under 1995 på samma nivå som Distributionskostnaderna ökade under 1995 med 18 Mkr som följd av att distributionsamarbetet delvis avvecklats. Hösten 1995 återupprättades distributionssamarbetet med Expressen i Mellansverige. I februari 1996 påbörjades motsvarande samarbete i Stockholmsområdet. 9

10 Resultat efter finansnetto, Mkr 120 Upplaga, tusen ex Upplageintäkter, Mkr 1050 Annonsintäkter, Mkr Resultat (Mkr) Differens Intäkter Kostnader Resultat före avskrivningar Avskrivningar Resultat före finansnetto Finansnetto Resultat efter finansnetto De ökande avskrivningarna förklaras av högre investeringstakt än tidigare år samt av att avskrivningstiden för datorer och elektronisk utrustning förkortats. Aftonbladet Hierta AB Koncernens moderbolag, Aftonbladet Hierta AB, bedriver förutom vissa koncerngemensamma servicefunktioner ingen verksamhet. Akallatryckeriet Tryckeriet är finansierat via långa leasingkontrakt samt långfristiga lån från ägare och bank. Tillsammans med Svenska Dagbladet finns ett solidariskt borgensansvar på 214 Mkr. Därutöver har Aftonbladet ett borgensansvar för fastighets- och rörelsekredit med 35 Mkr. Försäljningen till andra än huvudägarna ökade 1995 vilket bidrog till lägre tryckkostnader för ägarföretagen. Omsättning Resultat efter Balans Antal finansnetto -omslutning anställda (Mkr) Aftonbladet Hierta AB (koncernen) 1.207, ,3 36,1 75,2 473,8 493, Aftonbladet Hierta AB 0,5 0,1-0,2-21,1 289,6 309,7 1 1 Tidningen Aftonbladet AB 1.207, ,8 58,6 103,5 371,8 349, Tidningstryckarna Aftonbladet SvD AB 470,4 406,7 4,6 4,3 137,9 278, Fastighets AB Tidningsfabriken 34,8 34,9 0,0 0,0 306,6 303,

11 Ledningsgruppen i Rolf Alsing, 1948, chefredaktör för ledar- och kulturredaktionerna. m Malin Engstedt, 1949, informationschef. i Åsa Benholm, 1948, VD-assistent, sekreterare i ledningsgruppen. m Mats Eriksson, 1957, marknadschef. i Katarina Dahlbäck, 1963, teknisk chef. i Anders Gerdin, 1944, redaktionschef. m Kalle Jungkvist, 1945, redaktionschef. i Monica Gunne, 1945, featurechef och redaktör för Kvinna. m Thorbjörn Larsson, 1945, chefredaktör för allmänna redaktionen och vice verkställande direktör. i Magnus Janson, 1956, administrativ redaktör. i Mats Norberg, 1959, administrativ direktör. m Peter Söderstam, 1955, annonschef. i Niklas Silow, 1950, redaktionschef. m Jycken, upa. i Gunnar Strömblad, 1951, verkställande direktör. 11

12 Kl , fredagen den 8 september. Frankrikes president Jacques Chirac säger nej till Ingvar Carlssons besök i Paris sedan Carlsson kritiserat Frankrikes atombombsprovsprängningar. FOTO: REPORTAGEBILD

13 Hamilton Larsson Strömblad Alsing Hamilton Ni kommer från gårdagens Rockbjörnsgala. Vad tycker ni om årets björnar? Strömblad Olle Ljunggren var mycket bra. Och jag blev förvånad över Robyn. En härlig talang. Alsing Olle Ljungström var också rätt bra. Hamilton Vad är hemligheten bakom Aftonbladets framgångar? Larsson Att göra en kvällstidning enligt det klassiska receptet. Det som en gång gjorde Expressen stor. Man gör en tidning som vågar underhålla och som vågar avslöja. En journalistik som tar ut svängarna, som berör många och som jag tror är evig. Hamilton Vad får läsarna att ena dagen välja den ena kvällstidningen och nästa dag den andra? Larsson En egen nyhet. De facto är det så, oavsett allt annat prat. Har vi en egen bra nyhet så är det oöverträƒat. Nyhetsarbete lönar sig alltid. Och det märks också för att alla medier hänger på. Plötsligt Aftonbladets framgång? Många har fått växa. Vi har ett bättre arbetsledargäng än vi någonsin haft. är en historia ute. Igår hade vi nyheten om Wohlins fallskärm. Den var blixtsnabbt i morgon-tv. Det slår allt. Hamilton Vad är årets nyhet? Strömblad Det har väl varit ett år utan de riktigt spektakulära händelserna. Alsing Det man har en känsla av är penningjakten, fallskärmsjakten. Det har blivit den nya journalistiska trenden. Hamilton Vore fallskärmsjournalistiken möjlig om inte folkhemmet hade befunnit sig på fallrepet? Alsing Hur folk tillskansar sig pengar har alltid varit intressant. Men indignationsgraden är högre idag. Nyheterna fäster på ett annat sätt. Det har skett ett skov i folks uppfattning. Från den gamla svenska inställningen att överheten vill oss väl till en annan, mer amerikansk attityd. Överheten är korrumperad. Hamilton Var Mona Sahlins uppgång och fall, årets nyhet? Larsson Sahlin-aƒären? Nej. Som ett mått på den 13

14 journalistiska övertygelsen i landet möjligtvis. Jag tycker att det var en obehaglig historia. Alsing Man kan ju vända på det och säga att Carlssons deklarerade avgång och konsekvenserna av den var årets nyhet. Hamilton Skulle Aftonbladet ha drivit Sahlin-aƒären på samma sätt som Expressen? Larsson De drev den inte. De hade den undangömd några dagar. Den dag den blev stor följde alla med. Vi också. Den nyhetsbedömning vi gjorde de första dagarna, den delade vi med alla andra. Och det berodde på två saker. Nummer ett, andra medier går inte på någonting förrän det är dokumenterat att det är en historia. Nummer två, den som hade nyheten trodde inte riktigt på den själv. Hamilton Hur ska en tidning vara funtad för att vara trovärdig i fallskärmsjournalistiken? Larsson Nyhetsredaktionerna granskar numera varje detalj i makthavarnas handel och vandel. Det är nytt och det är bra. Grunden är bra. Men det ska vara riktiga historier om man ska publicera. Då menar jag inte bara det som är sant, utan också relevant i betydelsen uppseendeväckande. Hamilton Ni har själva varit ute och valsat med era optioner. Alsing Jag tycker att det är helt orättfärdigt. (Skratt.) Hamilton Hur kan en tidning som bedriver fallskärmsjournalistik och säger sig vilja inta ett under-dog perspektiv vara trovärdig med redaktörer och journalister som lever på så olika villkor mot läsarna? Alsing Jag tror att någonstans ınns det en gräns om journalister på de ledande medierna lever i en helt annan värld ekonomiskt och socialt än vad deras uppdragsgivare gör. Det borde åtminstone ınnas en gräns. Å andra sidan så är det en påtaglig realitet att journalisternas arbetsmarknad är just en marknad. Man måste betala kvaliıcerat folk. Hamilton Jag betvivlar inte alls journalisternas förmåga att lösa sina arbetsuppgifter. Min fråga rör tidningens trovärdighet. Larsson Då får man se på konkurrenssituationen. Vi på Aftonbladet ska vara en bred Carlssons deklarerade avgång och konsekvenserna av den var årets nyhet. tidning för hela folket, som konkurrerar med en annan tidning. I samband med att tv4 kom, började det hända saker. Då uppstod en ny marknad med nya löner. Det ledde till en slags uppåtskruv i Stockholm. Då kan man fråga sig, ska vi avstå av ideologiska skäl? Då skulle vi vara en annan slags tidning. Under-dog perspektivet ska vi ha, men inte bara det. Skulle vi bara ha det skulle vi förmodligen ha presstöd. Handen på hjärtat, är det verkligen så lyckat om Aftonbladet blir störst? Hamilton Jag menar snarare att de goda villkoren för redaktörer och stjärnjournalister kan vara ett kommersiellt problem. En dag kommer en uppstickare som säger till läsarna: våra journalister lever som ni. Vi har inga stjärnor som tjänar hundratusen i månaden. Larsson Hittills har detta inte varit något bekymmer. Hittills har avståndet till läsarna inte varit så gigantiskt. Det gäller bara några av oss. Vi som sitter här har ett mycket större avstånd än de fiesta reportrarna. De är visserligen välavlönade jämfört med dem ute i landet. Det beror på att de verkar i Stockholm. Hamilton Jag skulle kunna tänka mig en annan uppläggning där man säger att Aftonbladet står för vissa värderingar. Det betyder att ingen på tidningen tjänar mer än våra läsare. Larsson Då hade Aftonbladet varit nedlagd. Hamilton Varför är man Aftonbladetläsare istället för Expressenläsare? Larsson Den förändring som skett är att vi nu beınner oss på samma spelplan. Tidigare hade vi, karikerat, en sosse i keps som köpte Aftonbladet och en högutbildad i hatt som köpte Expressen. Så är det inte längre. Vi är lika attraktiva för kvinnor, ungdomar och högre utbildade som Expressen. Strömblad Vi har naturligtvis en bas bland läsarna. Merparten köper tidningen därför att det är en vana. Men sedan slåss vi hela tiden på marginalen om de otrogna läsarna. Och de blir fier. Hamilton Hur bär man sig åt för att grundlägga en sådan vana? Strömblad Till exempel genom nya produkter kopplade till tidningen. Söndagstidningen är ett bra exempel. När vi introducerade den och höjde priset ıck vi rätt mycket kritik från läsarna. Det var ett för högt pris, sas det, det var en damtidning, en veckotidning, osv. Men efter ett tag upptäckte publiken produkten och började tycka om den. Många nya läsare upptäckte på det sättet Aftonbladet. Produktutveckling är ett instrument för att skaƒa nya vaneläsare. När det gäller tv-tidningen ser vi att folk reagerar på samma sätt. Hamilton Vilka var produktnyheterna under -95? Strömblad Vi har gjort om Puls. Numera har Puls en tabloidutformning i landsorten medan vi trycker på annat papper och i mindre format i Stockholm. Och det gör vi för att det är här i Stockholm som slaget står. I landsorten är vi i stort sett ifatt Expressen. Om man exkluderar Stockholm är vi större än Expressen. Vi har gått om i Mellansverige, vi är större i Norrland. De är något större i sydvästra Sverige. 14

15 Hamilton Och vad är tricket? Strömblad Gör vi något så gör vi det rejält och tydligt. Vi höjde t om priset vid två tillfällen över konkurrenten vilket också var någonting som dömdes ut totalt av alla forskare och förståsigpåare. Vi hattar inte så mycket med småsaker, utan slår till då och då. Vi har inte misslyckats med mer än någon enstaka sak på 10 år. Hamilton Ni la ner kulturtidningen i år. Alsing Vi hade alldeles för låg upplaga. Vi gav ut den i fem år, i olika utföranden, men det hjälpte inte. Därtill kom att de gick på knäna på redaktionen. De ville fortsätta, men som god chef måste man se när folk håller på att arbeta ihjäl sig. Hamilton Även mycket stora förlag ger ut smal poesi. Alsing Upplagan var några tusen. Vi kunde ha givit varje prenumerant ett par hundra kronor i handen så hade de kunnat köpa Ordfront Magasin, och vi hade ändå tjänat på det. Hamilton Varför inte en kulturbilaga i tidningen? Alsing Vi började med det. Vi hade en kulturbilaga som följde med Söndagstidningen i exemplar. Vi tryckte en hel pjäs av Joseph Brodsky på tolv sidor. Hans största upplaga någonsin. När jag gick ut på Djurgården för att promenera på söndag eftermiddag ıck jag en tankeställare. Jag vadade i Brodsky. Hamilton Nytt hem är en annonsbilaga för bostäder. Utfall? Strömblad Det har gått bra. Nytt hem kommer ut varje lördag med ungefär 1300 objekt, vilket gör den till den största bostadsmarknaden. Det går runt ekonomiskt också. Den kommer att ge ett bra resultat när den satt sig. Larsson Nytt hem och Puls är enbart Stockholm. Vi vill öka ingångsvägarna. Strömblad DN är så oroliga för Nytt hem att de har anmält oss till Konkurrensverket. De har missförstått hela saken, de tror att Konkurrensverket är till för att minska konkurrensen istället för att öka. Hamilton Det tycks i och för sig vara en ganska vanlig inställning bland kapitalister. Konkurrens är utmärkt. Bara inte här. Strömblad Just det. Vi skulle aldrig tänka på det sättet. Hamilton Hur bär man sig åt för att tjäna pengar på Internet? Strömblad Genom annonser, och i framtiden genom olika typer av arkivtjänster. Hamilton Finanstidningen började under buller och bång med en Internetupplaga häromdagen. Man är kanske mer förvånad över att ni har hållit på sedan länge. Vi har visat att vi är bra på att vara tvåa. Nu skall vi tänka på ett nytt sätt. Vi skall bli en bra etta. Har vi en egen bra nyhet så är det oöverträffat. Nyhetsarbete lönar sig alltid. Strömblad Det som är roligt var att kulturen började. Det bidrog till att det inte blev ett direktörs- eller konsultprojekt som det har varit på många ställen. Internetsatsningen hade sitt ursprung i själva tidningen. Larsson Det är lätt att vara visionär när man står på ett seminarium och talar om framtiden. Vi har gjort det i små steg. Vi åkte runt i usa och sa, vad kan de som inte vi kan? Vi tog in svenska experter på seminarier med fyra, fem medarbetare på kvällarna. Vi skaƒade oss ny kunskap. Sen sa vi, hur ska vi använda den här kunskapen? Det blev inte de storstilade deklarationerna, men rätt mycket bra vardagsarbete. Hamilton Thorbjörn har fått Stora Journalistpriset för sina insatser och avdelningen Nya medier får pris för bästa Internetsida. Som investerare är man ju alltid lite orolig för människor som är för duktiga. En vacker dag tar de sin duktighet och går, och vad ınns det då kvar? Larsson Aftonbladet är en arbetsledarstyrd tidning. På Expressen var det väldigt tydligt att inga träd ıck växa, det var liksom ett slags mörker under Strömstedt. Jag tror att man måste jobba precis tvärtom. Det är det som är Aftonbladets framgång. Många har fått växa. Vi har ett bättre arbetsledargäng på Aftonbladet än vad tidningen någonsin haft. Hamilton Vem fattar beslut om förstasidan? Larsson Det gör redaktionschefen som jobbar natt med nattchefen. Redaktionscheferna är Kalle Jungkvist, Anders Gerdin och Niklas Silow. Sedan diskuteras det på olika möten, men sista ordet har redaktionschefen. Jag får en lista faxad på händelser som är på gång och ibland ringer de. Dessutom är jag inte med på sexmöten och elvamöten som jag höll stenhårt på för fem år sedan. Nu får de sköta det. Det är deras departement. Hamilton En erfaren fackföreningsredaktör sa häromveckan att lo har aldrig varit, är inte och kommer aldrig att bli någon bra tidningsägare. Kommentar? Alsing För det första tycker jag att lo har varit en mycket bra ägare, särskilt när mycket har stått på spel. Men, för det andra, har vi hamnat i ett nytt läge. Den här ägarkonstellationen har inte framtiden för sig. Hamilton Varför har den inte framtiden för sig? Alsing Därför att lo har fattat ett beslut att inte satsa en enda krona till i tidningen. Vi som sitter mitt upp i smeten ser ju att det krävs en helt annan ägarkompetens än vad lo har. Sedan kan man ju ha samma uppfattning som Margot Wallström ibland har, eller som Harry Schein hade när 15

16 Aftonbladet var i kris 1981 och sa att det gällde att hålla sig så långt borta från den tidningen som möjligt. lo skulle inte sitta i styrelsen, de skulle överhuvud taget inte ha med tidningen att göra för en löntagarorganisation kan deınitionsmässigt inte vara ägare. Idag när LO vill följa hans rekommendation och sälja tidningen, säger han: sälja en lönsam tidning, how stupid can you get?. Ja, det kan man fråga sig. Hamilton Man kanske är en aning förvånad över en företagsledning som så bestämt markerar mot sin nuvarande ägare. Det är inte alldeles omöjligt att det är samma huvudägare om ett halvår. Larsson Det är ingen kritik. Vi har sagt att vi håller med dem. Det är ett klokt beslut att sälja. Men det är bara ena halvan av diskussionen. Den andra är att vi har kommit in i en allt hårdare konkurrenssituation. Vi behöver komma in i en miljö där det ınns ägare som har publicistiskt intresse av att långsiktigt ınnas i den här branschen. lo är deınitivt inte en sådan. Dessutom har man varit inne på att det är värdefullt att kunna samarbeta med andra publicistiska företag. Karriärer tar slut, det är för trångt på en tidning, man vill ha möjlighet att kunna gå runt mellan olika företag i samma grupp. Strömblad Vi ser att när Expressen inte kan komma på något bättre, då halverar de lösnummerpriset. Vi kan inte svara. Man har hotat oss med att säga upp samdistributionen, och det har man också genomfört, för man vet att det slår hårt mot oss. Man har gång efter gång använt sitt ekonomiska övertag för att skada oss. Hittills har det inte lyckats. Men kriget trappas upp. Hamilton Så det är inte i första hand en ägare som verkligen satsar pengarna ni behöver, utan någon som skulle kunna svara på eskaleringen och därmed få ıenden att avstå? Strömblad Jag tycker att det är ganska obegåvat när Expressen så sent som i söndags gick ut i landsortpressen och erbjöd tidningen till halva priset. De har haft en rabattkampanj hela hösten. Man markerar ju på det sättet att produkten är mindre värd. Hamilton tv-mogulen Stenbeck har i ägardiskussionen diskvaliıcerats utan någon pardon av Aftonbladets ledning. Det är ovanligt att en företagsledning så tydligt lägger sig i ägarfrågor. Larsson Vi är tydliga, det är vår idé. Hamilton Ni är tydliga i ägarfrågor. Fallskärmsjakten har blivit den nya journalistiska trenden. Hela den kommersiella processen i TV har lett till att vi fått en vulgarisering av journalistiken. Alsing Vi är rätt många som anser att Stenbeck inte är en seriös medieaktör. Jag tycker inte det, och då är det lika bra att jag säger till, precis som Thorbjörn har gjort. Om jag ingår i det här köpet så räkna inte med att jag ınns kvar om den som köper majoriteten heter Stenbeck. Dessutom tror jag att det är vad de fiesta som jobbar på tidningen tycker. Hamilton Nu kan man ju tänka sig att Stenbeck är beredd att betala bra mycket mer än vad någon annan gör, bl a därför att han inbillar sig att han kan göra saker med Aftonbladet som de andra ännu inte har listat ut. Strömblad Om han vill göra det så har han full frihet att göra det. Om lo vill sälja till honom, så har de full frihet att göra det. Hamilton Men ni har alltså velat försvåra en sådan försäljning som kunde ha gett era nuvarande ägare bättre betalt. Larsson Det har vi i mitt fall gjort medvetet. Jag tycker att det vore förfärligt om lo tog högsta pris, till varje pris. Jag anser att Stenbeck har förstört journalistiken. Hela den kommersiella processen i tv har lett till att vi fått en vulgarisering av journalistiken. Det personiıeras av Jan Stenbeck. Det låter som att kasta sten i glashus. Men jag känner detta djupt. Hamilton Det vore kanske bra för Aftonbladet att hamna tillsammans med en seriös morgontidning? Larsson Det vore bra för Aftonbladet att hamna tillsammans med en tidning och att kunna ha nytta av varandra. Det vore bra med en oƒensiv ägare. Hamilton När har Aftonbladet fått ny ägare? Alsing Fick jag bestämma skulle beslutet tas i mars. Det går inte att dra på en sån sak. Beslutet måste tas före sommaren. Hamilton Det här samtalet visar om inte annat att det goda humöret och kampviljan stiger så fort vi kommer in på ärkerivalen. Handen på hjärtat, är det verkligen så lyckat om Aftonbladet blir störst? Alsing Jag tycker det. Det ınns trots allt en rad fördelar med att vara störst. Larsson Deltar man i en tävling vill man vinna. Strömblad Vi kommer att gå om. Sedan blir det en hård kamp på lika villkor framme i täten med växlande etta. Vi har visat att vi är bra på att vara tvåa. Nu skall vi lära oss att tänka på ett nytt sätt. Vi skall bli en bra etta. Carl Hamilton kolumnist i Aftonbladet 16

17 Kl , fredagen den 15 september. Ett målat kålhuvud med rasistiska meddelanden läggs på platsen i Klippan där Patrick Nadji mördades den 8 september. FOTO: TOMMY MARDELL.

18 Kl , söndagen den 17 september. Statsminister Ingvar Carlsson begrundar resultatet från EU-omröstningen. FOTO: PETER KJELLERÅS.

19 I november 1995 ıck Aftonbladets chefredaktör Thorbjörn Larsson Lukas Bonniers Journalistpris för långvarig och fortgående journalistisk insats som blivit kvalitativt och publikt uppmärksammad. Stora Journalistpriset delas varje år ut i sex klasser av Bonnierföretagen för framstående yrkesprestationer i svensk press, radio och tv. Motiveringen till att priset tilldelades Thorbjörn Larsson var att han med mod och tålamod gjort Aftonbladet framgångsrikt på en vikande kvällstidningsmarknad. Stora journalistpriset medier blev ytterligare ett innovativt år för Aftonbladet. Ett par nya medier föddes och andra utvecklades. Aftonbladet på Internet - adress Nyheter och information på det världsomspännande datanätet Internet framstår alltmer som Aftonbladets digitala huvudspår. Tidningen ligger långt fram i utvecklingen och når genom de dagliga nyheterna (sedan hösten 1995) på nätet nya läsargrupper. Under första delen av 1995 producerade Aftonbladet dessutom text-tv-nyheter för tv3. 19

20 Några utdrag ur läsarbrev från vår e-postbrevlåda: Jag sitter i Dallas sedan en tid tillbaka. Jag jobbar som competence manager för Ericsson i usa. Jag skulle vilja tacka er för...att vara först och bäst inom området web-tidningar. Ni fyller en viktig funktion för oss ex-patsvenskar.. Denna service är helt outstanding för oss som sitter utomlands. Nuförtiden kan man hålla sig uppdaterad dagligen om vad som händer i Sverige. Som svensk-amerikan i San Francisco kan jag lätt följa med de dagliga nyheterna...är intresserad av den svenska ekonomin. Avancerade och välbesökta avdelningar kommer hela tiden till på nätet, som Kvinna och Puls. Aftonbladet har skapat en alltmer komplett Internetservice. En rad interaktiva mötesplatser och s k chatts kommer till efter behov. Bland tidningens interaktiva databaser kan Nytt hem, Datormarknaden och Dream Team nämnas. Aftonbladets sidor på Internet är ett föredöme för samtliga publikationer. De är sobert utformade med ett utseende som påminner om, men är mer tilltalande, än tidningen. Dagliga nyheter och artikelkomplement är några av grundstommarna. Ur Marknadsbedömning 1/96 Annonser på Internet Sedan 1995 ınns en ny annonsmarknad på Aftonbladets hemsida. Nytt hem är tidningens bostadsbilaga i elektronisk form - en ny interaktiv databas liksom Dator- och Motormarknaden. Datorer, program och tillbehör säljs på ett nytt interaktivt sätt. Bilar, andra fordon och tillbehör byter ägare via Cyberspace. Om Aftonbladets annonser på nätet skrev Finanstidningen den 8 februari 1996: Aftonbladets hemsida är begränsad vad beträƒar antalet annonskategorier. Besökaren kan dels leta bland ett stort antal utbjudna hus och lägenheter i Stockholmsområdet, dels vraka bland datorer och tillbehör. Tjänsten är smart. Ett intelligent sökformulär gör det enkelt att få fram annonser som stämmer överens med besökarens speciıkationer. Med ett annat formulär kan läsaren skriva in egna annonser... Omdöme: Proƒsigt. Aftonbladets Mediecenter tog 1995 emot sin 11000:e elev som lärde sig elementär journalistik. Rullen innehåller, förutom tidningskuponger, en rad specialerbjudanden under devisen två för en. Hildingpriset för bästa IT-marknadsföring Det var under 1995 som Aftonbladet på allvar upptäckte Internet som sitt digitala huvudspår. Aftonbladet har nyligen tilldelats tidningen Resumés Hildingpris för sin förmåga att ta med sig sitt varumärke in i ett nytt medium (Internet). Mediecentret på nätet Aftonbladets Mediecenter tog 1995 emot sin :e elev bland dem som lärde sig elementär journalistik på fyra teman: avslöja, underhålla, informera och provocera. Sedan 1995 ınns också Mediecentret med egna sidor på Internet, på adress se/amc /amc.html Där återınns förutom information om Mediecentret Aftonbladets historia, fråga journalisten och fiera specialbilagor med studietips. cd-rom-skivor Aftonbladets förstlingsverk E-Puls kom i slutet av Uppföljaren, Aftonbladet Äventyr, kom till sommaren 1995 och har fått berättigat beröm i fackmedier. En fullträƒ om sport...aftonbladets cd-romskiva håller världsklass. Det märks att materialet har tagits fram av journalister som vet hur man presenterar saker...sammanfattningsvis är skivan ett kap för bara 99 kronor. Det är en lysande skiva som berättar varför en sport är cool...den lyckas också förmedla känslan av spänning. Har du bara en tillstymmelse till äventyrslust ska du köpa denna cd-rom! Ur PCAKTIV 1/96 Nytt hem Bostadsbilagan Nytt hem kom med sitt premiärnummer under hösten Nytt hem kommer med huvudtidningen varje lördag och har blivit uppskattad. I den annonserar omkring 200 Stockholmsmäklare och över 1300 objekt bjuds ut varje lördag. Nytt hem ınns också i en interaktiv sökdatabas på Aftonbladets hemsida på Internet. Rullen Som ett led i att skapa mervärde för tidningens trogna läsare skapades Rullen vars premiärutgåva kom i oktober Rullen innehåller, förutom tidningskuponger, en rad specialerbjudanden under devisen två för en. Några erbjudanden har varit videohyra, bio- och hockeybiljetter, hamburgare och godisrabatter. Tre utgåvor av Rullen kom 1995 och projektet fortsätter 1996 som ett kuponghäfte. 20

Å R SREDO V ISNING 2 003 2ÅRS0 2REDO0VISN3 0ING

Å R SREDO V ISNING 2 003 2ÅRS0 2REDO0VISN3 0ING ÅRSREDOVISNING 2003 2003 Å R S R E D O V I S N I N G innehåll Micro Systemation 20 år...3 Ekonomi i balans...4 Verksamhet och marknad...5 En produkt som håller måttet...6 Forensic...7 Mobile Communication

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1998. Kontakt Dialog Analys Lösning HOIST INTERNATIONAL AB

ÅRSREDOVISNING 1998. Kontakt Dialog Analys Lösning HOIST INTERNATIONAL AB ÅRSREDOVISNING 1998 Kontakt Dialog Analys Lösning HOIST INTERNATIONAL AB INNEHÅLLSFÖRTECKNING VD-ord...4 Uppdrag/affärsidé...6 Historik...8 Verksamhet Koncernstruktur... 9 Affärsprocessen... 10 Långtidsbevakningskrediter...11

Läs mer

finansnyheterna Följ med på en resa genom Sveriges längsta tvättgata Servicehjälpen

finansnyheterna Följ med på en resa genom Sveriges längsta tvättgata Servicehjälpen Ny reklamfilm med Starrin. Läs mer om filmen och arbetet kring den. SIDAN 9 finansnyheterna OK Värmland ägs av 72 269 värmlänningar OK VÄRMLANDS ÅRSREDOVISNING 2011 Servicehjälpen Nu får du hjälp med att

Läs mer

M ID W AY HO LDING ÅrsreDOvIsNING 2012

M ID W AY HO LDING ÅrsreDOvIsNING 2012 MIDWAY HOLDING Årsredovisning 2012 Innehåll 4 Året i korthet 5 Midway Holding på 2 minuter 6 VD har ordet 8 Handelsföretag 10 Teknikföretag 14 Intressebolag 14 Kapitalförvaltning 15 Miljöredovisning 16

Läs mer

Efter. Synen på nedläggningen och dess konsekvenser. Ingela Wadbring, Lennart Weibull & Annika Bergström (red.)

Efter. Synen på nedläggningen och dess konsekvenser. Ingela Wadbring, Lennart Weibull & Annika Bergström (red.) Efter Synen på nedläggningen och dess konsekvenser Ingela Wadbring, Lennart Weibull & Annika Bergström (red.) Efter Arbetet. Synen på nedläggningen och dess konsekvenser 1 2 Efter Arbetet. Synen på nedläggningen

Läs mer

AKTIE- OCH FONDHANDBOKEN

AKTIE- OCH FONDHANDBOKEN AKTIE- OCH FONDHANDBOKEN BJÖRN WILKE Aktie- och fondhandboken Lär dig spara i aktier och fonder för en bättre privatekonomi AKTIESPARARNA KUNSKAP Aktiespararna Kunskap Besöksadress: Rådmansgatan 70A,

Läs mer

Nytänkande och innovationer inom vård och omsorg. Exempel på förnyelse och kreativitet i sektorn

Nytänkande och innovationer inom vård och omsorg. Exempel på förnyelse och kreativitet i sektorn Nytänkande och innovationer inom vård och omsorg Exempel på förnyelse och kreativitet i sektorn Tillväxtverkets publikationer finns att beställa eller ladda ner som pdf på tillvaxtverket.se/publikationer.

Läs mer

Årsredovisning 2013 MIN STORA DAG

Årsredovisning 2013 MIN STORA DAG Årsredovisning 2013 MIN STORA DAG 1 Innehåll 03 Generalsekreteraren har ordet 04 Vår vision 05 Historik 06 Förvaltningsberättelse 12 Resultaträkning 13 Balansräkning 15 Noter 20 Revisionsberättelse Tack

Läs mer

Jämt anställd två år efteråt uppföljande utvärdering

Jämt anställd två år efteråt uppföljande utvärdering Jämt anställd två år efteråt uppföljande utvärdering Helen Uliczka Agneta Halvarsson APeL FoU Juni 2010 Innehåll Bakgrund... 3 Utvärderingens syfte och metod... 3 Om rapporten... 4 Resultat från webbenkäterna...

Läs mer

Finansiera ditt företag

Finansiera ditt företag 24-SIDIG HANDBOK Finansiera ditt företag Så hittar du kapital för att starta och växa Värde 79 kr I samarbete med: Idag hjälper vi ytterligare företag att växa! Varje dag får 100 svenska företag rådgivning,

Läs mer

Dubbel bokföring klassificering i två dimensioner. 2011 Bengt Bengtsson

Dubbel bokföring klassificering i två dimensioner. 2011 Bengt Bengtsson Dubbel bokföring klassificering i två dimensioner 2011 Bengt Bengtsson Klassificering i två dimensioner Bokföring av ekonomiska händelser för affärsmän och företagare har förekommit allt sedan skrivkonstens

Läs mer

Med exempel från verkligheten. Nr 3 2011 Pris 56 kr

Med exempel från verkligheten. Nr 3 2011 Pris 56 kr Tidningen Redovisningskonsulten från Sveriges Redovisningskonsulters Förbund Sveriges bästa i SRF:s stall Kontrollbalansräkning i praktik och teori SRF möter banker över hela landet! Med exempel från verkligheten

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Hansa Medical AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i Hansa Medical AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Hansa Medical AB (publ) NOTERA ATT TECKNINGSRÄTTERNA FÖRVÄNTAS HA ETT EKONOMISKT VÄRDE För att inte värdet av teckningsrätterna ska gå förlorat måste innehavaren antingen:

Läs mer

Två år efter SAAB-kraschen

Två år efter SAAB-kraschen ArbeTSmarknad Två år efter SAAB-kraschen En studie av hur deltagare och aktörer ser på omställningsstödet TSL Författare: Anna Danielsson Öberg Förord Denna rapport handlar om det avtalade omställningsstödet

Läs mer

Det kommer aldrig bli lugnt

Det kommer aldrig bli lugnt Det kommer aldrig bli lugnt Fem medie- och kommunikationschefer om kompetensutveckling CHARLIE LEVIN, utredare på Unionen, har intervjuat fem mediechefer om kompetensutveckling. Intervjuerna har ägt rum

Läs mer

Securitas AB Årsredovisning 1998

Securitas AB Årsredovisning 1998 Securitas AB Årsredovisning 1998 I vår strävan att skydda hem, arbetsplatser och samhälle, lever vi efter våra ledord; Ärlighet, Vaksamhet och Hjälpsamhet. Ett varuhus ska vara öppet, välkomnande och en

Läs mer

Mönster som bryts. Fler kvinnor tar chefsjobb i mansdominerade branscher

Mönster som bryts. Fler kvinnor tar chefsjobb i mansdominerade branscher Mönster som bryts Fler kvinnor tar chefsjobb i mansdominerade branscher Författare: Anna Rennéus Guthrie Statistik: Krister B Andersson Svenskt Näringslivs vision är: Företagsamma människor och konkurrenskraftiga

Läs mer

Att starta och driva tillväxtföretag. Några råd på vägen

Att starta och driva tillväxtföretag. Några råd på vägen Att starta och driva tillväxtföretag Några råd på vägen Att starta och driva tillväxtföretag Några råd på vägen 2 Utgivare: Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien och CONNECT Sverige, 1999 Box 5073, 102 42

Läs mer

Det nya företagandet. Drivkrafterna och människorna bakom företag startade på 2 000-talet

Det nya företagandet. Drivkrafterna och människorna bakom företag startade på 2 000-talet Det nya företagandet Drivkrafterna och människorna bakom företag startade på 2 000-talet Why join the navy if you can be a pirate? Steve Jobs, entreprenör och grundare av Apple och Pixar Sverige är ett

Läs mer

Stiftelsen Finn. en skånsk Nobelstiftelse. Från Sparbanken Finn till Stiftelsen Finn en vision och utmaning med många möjligheter

Stiftelsen Finn. en skånsk Nobelstiftelse. Från Sparbanken Finn till Stiftelsen Finn en vision och utmaning med många möjligheter Stiftelsen Finn en skånsk Nobelstiftelse Från Sparbanken Finn till Stiftelsen Finn en vision och utmaning med många möjligheter www.stiftelsen-finn.org av Johan Schlasberg Lund copyright, Johan Schlasberg,

Läs mer

Hur påverkas byggföretagen av IFRIC 15?

Hur påverkas byggföretagen av IFRIC 15? Linn Henriksson och Johanna Karlsson Hur påverkas byggföretagen av IFRIC 15? - En studie av de fyra största byggföretagen i Sverige What are the influences for the construction companies of IFRIC 15? -

Läs mer

På Dagordningen. Reportage om lokala insatser mot barnfattigdom

På Dagordningen. Reportage om lokala insatser mot barnfattigdom På Dagordningen Reportage om lokala insatser mot barnfattigdom Innehållsförteckning Förord......................................... 5 HANDLINGSPLAN Örebro tar ett helhetsgrepp på barnfattigdomen...6 KARTLÄGGNING

Läs mer

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell Det här är Kungsbacka kommuns styrmodell innehåll Kapitel 1 Visionen pekar ut riktningen 4 Så här styrs Kungsbacka 6 Kapitel 2 Politikerna i KF styr på olika sätt 8 Kapitel 3 Så styr politikerna i nämnderna

Läs mer

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN BOKFÖRING ÄR MER ÄN ATT FÖRA BOK. VAD SOM INGÅR I BEGREPPET BOKFÖRING FÖRKLARAS I DENNA HANDLEDNING FÖR DIG SOM STARTAR EGET. VI TAR OCKSÅ UPP HUR VIKTIGT DET ÄR ATT GÖRA EN BUDGET. Information till enskilda

Läs mer

Att belöna och motivera medarbetare i tillväxtföretag. Några råd på vägen

Att belöna och motivera medarbetare i tillväxtföretag. Några råd på vägen Att belöna och motivera medarbetare i tillväxtföretag Några råd på vägen 1 I CONNECT-serien ingår hittills: Så skriver Du en vinnande affärsplan En praktisk handledning. Sthlm 1999. 23 s. IVA-R 428. Att

Läs mer

insamling nu Lång vandring gav stor uppslutning Så ger skratt stöd till utsatta en tidning från frii l frii-medlemmar säger upp anställda 5

insamling nu Lång vandring gav stor uppslutning Så ger skratt stöd till utsatta en tidning från frii l frii-medlemmar säger upp anställda 5 FRII är en politiskt och religiöst obunden sammanslutning av 88 frivilligorganisationer inom humanitet, kultur och miljövård. Tillsammans har vi cirka fyra miljoner sympatisörer. FRII verkar för etisk

Läs mer

Värt att veta om frivillig revision

Värt att veta om frivillig revision Värt att veta om frivillig revision Publicerad av Frivision AB i april 2011 www.frivision.se Frivision AB, Box 53057, 400 14 Göteborg FÖRFATTARE Tobias Rybeg, VD Frivision (tobias.ryberg@frivision.se)

Läs mer

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN BOKFÖRING ÄR MER ÄN ATT FÖRA BOK. VAD SOM INGÅR I BEGREPPET BOKFÖRING FÖRKLARAS I DENNA HANDLEDNING FÖR DIG SOM STARTAR EGET. VI TAR OCKSÅ UPP HUR VIKTIGT DET ÄR ATT GÖRA EN BUDGET. Information till enskilda

Läs mer

Hon tar företag till nya höjder

Hon tar företag till nya höjder Nyheter Utgiven av FAR Årgång 38 Pris 60 kronor Nr 8-9 2012 REDOVISNING K3 eller K2 hjälp kunden välja rätt STRESS OCH OHÄLSA Är stress i arbetslivet ett branschproblem? NY MUTLAGSTIFTNING Risken för mutor

Läs mer