KOMPENDIUM TILL KURSEN MARKNADSFÖRINGENS GRUNDER

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KOMPENDIUM TILL KURSEN MARKNADSFÖRINGENS GRUNDER"

Transkript

1 KOMPENDIUM TILL KURSEN MARKNADSFÖRINGENS GRUNDER Allting går att sälja med mördande reklam - kom och köp, konserverad gröt! (Ur visa av Ulf Peder Olrog, 1940-tal) christel willför/

2 Vad är marknadsföring? Marknadsföring är en del av det företagsekonomiska ämnet. Det är en beteendevetenskap som beskriver hur företag agerar mot en kund och hur företaget uppfattas av kunden. Det finns ett nära samband mellan marknadsföring och psykologi. Marknadsföring är ett medel för att nå effektivitet i utbytesprocessen och handlar om intern och extern kommunikation. Marknadsföring är en ideologi...som har sin utgångspunkt i kundens behov. Ett företag bör därför identifiera kundernas behov och anpassa verksamheten till dessa. Efter en översättning från marknads-föringsgurun Philip Kotlers Principles of Marketing har vi följande definition: Marknadsföring är en social process där vi tillfredsställer våra behov och önskemål genom ett utbyte. Marknadsföringsprocessen...handlar om att företaget först måste identifiera och lokalisera användares behov och efterfrågan. Därefter ska företaget uttrycka dessa behov i form av konkreta produkter och tjänster med hänsyn till tillgängliga resurser och förutsättningar i övrigt. I det sista steget i processen gör företaget produkterna och tjänsterna tillgängliga för användarna genom olika aktiviteter. KÖPBETEENDE Det första man bör lära dig är varför vi som konsumenter köper olika saker och vad det är som påverkar de beslut vi tar beträffande inköpet. Varför köper vi saker? Fundera på denna fråga ett tag. Varför köper du olika saker? Är det för att du tycker att det är roligt att köpa eller är det för att tillfredsställa vissa behov? Köper du saker för att visa status eller tillhörighet? Det finns en mängd olika svar på denna fråga. Det huvudsakliga motivet är att du köper olika produkter för att lösa problem. Produkter löser problem! Du köper oftast inte en borrmaskin för att du har ett intresse för själva borrmaskinen. Du köper den för att du vill ha hål i väggen så att du kan sätta upp en hylla eller en tavla. Det är hålen du vill ha. Borren löser ditt problem som är att du vill få upp något på väggen. Företaget som inser detta resonemang säger: Vi säljer borrar, kunden vill ha hål. På Revlon som är ett kosmetikföretag säger de: På fabriken gör vi kosmetika, i butiken säljer vi hopp. Vi köper inte bensin för själva bensinens skull, utan vi köper den för att vi vill komma fram till vårt resmål. Dessa exempel visar tydligt vad det här handlar om. Vi ska nu gå vidare genom att titta på hur inköpsbeteendet kan förklaras. Inköpsbeteende Den centrala frågan i all marknadsföring är: Hur får företaget konsumenter att köpa olika produkter? Ett företag som verkligen förstår hur konsumenterna kommer att reagera och responera på de produkter de försöker sälja har ett stort försprång till sina konkurrenter. Att känna till konsumenternas inköpsbeteende är alltså en viktig strategisk fråga. Hur får företaget konsumenter att respondera på olika stimuli? Den här frågan är också utgångs-punkten i den modell som visas nedan. Det är en modell som förklarar inköpsbeteendet. -2-

3 Ett behov uppstår Söka information Jämför alternativ Beslut om köp Köp Det helhetsintryck som marknadsmixen ger påverkar kundens beslutsprocess. Företaget optimerar tillgängliga resurser inom och mellan de skilda konkurrensmedlen produkt, pris, plats och påverkan för att hitta ett framgångsrikt koncept som passar det segment det valt att inrikta sig på. Det gäller att veta vad kunden vill ha! Stimuli gör kunden uppmärksam på företaget och produkten. Hur de sedan reagerar och responerar styrs av olika fakorer. Kulturella, sociala, personliga och psykologiska faktorer styr hur kunden kommer att välja. De olika faktorer/ aspekter/ egenskaper som nämns är också de vi utgår från när konsumentvarumarknaden segmenteras. Det är viktigt att denna koppling görs så att vi känner till vad som påverkar olika individer och vad som utlöser respons. Kultur, sociala, personliga och psykologiska faktorer förklarar varför skilda individer visar skilda reaktioner på samma stimuli. 1. Kulturella faktorer Har i detta fall ofta med nationella särdrag att göra. Det har att göra med gemensamt språk och symboler. Varumärkestänkandet blir då viktigt och centralt. Andra aspekter att ta hänsyn till är religion och socialklass. Kulturella faktorer är speciellt viktiga i internationell marknadsföring. 2. Sociala faktorer Företaget försöker att kartlägga kundgruppen utifrån sociala faktorer såsom social klass, sociala roller, referensgrupper, familjen, status, trender, kultur, yrke och fritid. Det gäller att försöka ta reda på vilken roll vi har som konsumenter i samhället, vad jobbar vi med och vad gör vi på fritiden, vilka vi jämför oss med som individer, vilka grupper vill vi tillhöra och vem vi relaterar till. Det är vanligt att kända personer används som referensobjekt. 3. Personliga egenskaper... är exempelvis ålder, utbildning, yrke, ekonomisk standard, livsstil, personlighet, uppfostran och boende. Boende rör frågor som var och hur vi bor, och hur ofta vi flyttar på oss. Det gäller att försöka få en så komplett bild som möjligt av individen. 4. Psykologiska egenskaper...rör frågor som motivation, perception, inlärning, uppfattningar och attityder. Detta är en mycket viktig del i köpbeteendet. Vad motiverar människor? Vad motiveras skilda individer av? Vad kan de motiveras för? Vad är viktigt för den ena personen till skillnad från den andra? Beteendet följer de attityder våra attityder till saker och ting. Vi blir positiva eller negativa i förhållande till det vi utsätts för. Hur vi reagerar och vilka attityder vi får är beroende av hur viktigt det vi utsätts för är för oss. Positiva erfarenheter leder ofta till återköp och bidrar troligtvis till ett mindre motstånd mot -3-

4 att pröva på nya produkter. Negativa erfarenheter kommer troligtvis att innebära att vi inte köper produkten igen och att vi blir negativt inställda till saker och situationer som relateras till denna produkt. De positiva erfarenheterna leder till ett förstärkt positivt intryck, negativa erfarenheter till ett negativt. Inlärningseffekten är tydlig. Erfarenheter gör att vi får attityder. En attityd är en individs varaktiga positiva eller negativa medvetna bedömningar, känslor och aktiviteter i förhållande till ett visst objekt eller idé. Attityder medför att individer beter sig på ett relativt enhetligt sätt till liknande objekt och idéer. Perception eller varseblivning innebär att vi ser det som intresserar och berör oss. Psykologiska mekanismer gör att vi tenderar att se vissa saker men inte andra. Selektiv perception innebär att vi väljer/selekterar vad vi ska och inte ska ta till oss. Det är en urvalsprocess. Det är alltså en mängd olika faktorer som förklarar varför en individ responderar som den gör. Den respons som företaget vill ha är att den kundgrupp de valt att inrikta sig på köper produkten och blir trogen varumärket. Det är alltså av största vikt att företaget väljer rätt målgrupp. Segmentering är ett av villkoren för ett framgångsrikt företagande. De grundläggande villkoren för framgång bygger på vinstmaximeringsparadigmet och konkurrensmedelsmixen. För att kunna var professionell och känd bland kunderna arbetar företagen med segmentering, differentiering positionering. Segmentering - för vem skall du vara bäst? Att segmentera innebär att du ska välja för vem du ska vara bäst. Du gör ett val där du bestämmer på vilken marknad företaget ska agera. Du väljer vilken kundgrupp ditt företag ska inrikta sig mot. Vem ska köpa dina produkter? Alla marknader förändras ständigt och att segmentera är därför en omfattande process. Du måste hålla dig ajour med vad som händer i samhället för att veta vad du ska inrikta dig på. Välj dina kunder med omsorg! Du är beroende av dem! Segmentering kan göras utifrån en mängd olika principer. Vi ska börja med att titta på några utgångspunkter. a) Geografi Ditt val av kundgrupp kan ha sin grund i en geografisk indelning. Din kundgrupp kanske finns inom ett visst land, i en viss stad eller i en viss region. b) Kön Det kan vara så att du väljer kundgrupp genom att segmentera efter kön. Du kanske enbart vill inrikta dig på män eller på kvinnor. c) Livscykel En viktig utgångspunkt vid val av kundgrupp kan vara var i livet som kunden befinner sig. Dessa tre aspekter ska vi nu bygga vidare på genom att titta lite närmare på ytterligare fem principer som kartlägger kunden mer ingående. Dessa är: Beteenden och köpvanor Attityder och fördelar Intresse -4-

5 Livsstil Psykologiska aspekter Segmentering efter beteenden och köpvanor När det gäller att kartlägga kundgrupper utifrån denna segmenteringsgrupp inriktar vi oss på tre olika punkter. Den första handlar om att ta reda på beteendet vid själva inköpet. Gör kunden små eller stora inköp? Hur fattas inköpsbeslut? Var handlar kunden? Philip Kotler har utvecklat en modell som kallas Kotlers 6 O:n. OCCUPANTS Vilka är det som köper? OBJECTS Vad köpes? OCCASIONS När görs inköpen? ORGANIZATIONS Vem gör inköpet? OBJECTIVES Varför görs inköpet? OPERATIONS Hur går inköpet till? OUTLETS Var gör vi de olika inköpen? För att gå vidare när det gäller segmentering efter beteenden och köpvanor tar vi reda på hur olika produkter konsumeras och används. Vi undersöker och kartlägger vilka olika användningsområden som finns för en produkt. En sportjacka används till exempel vid skidåkning, som vardagsjacka, till söndagspromenaderna etc. Olika kundgrupper har olika användningsområden vilket kanske kan förklaras med hjälp av till exempel geografisk tillhörighet och var i livscykeln vi befinner oss. En jacka från Peak Performance används ofta som skidjacka om kunden är bosatt i Östersund, medan jackan blir en vanlig jacka om kunden bor i Helsingfors. En tredje aspekt på segmentering efter beteenden och köpvanor är något vi kallar acceptansbeteende. Segmenteringen sker efter hur snabbt skilda köpare provar på nya produkter. Hur benägen är kunden att prova något nytt? Det är ytterst intressant att känna till detta beteende vid lansering av nya produkter. Företaget vill nå de kunder som kan agera som så kallade opinionsbildare. Beteendevariabler är en viktig grund för segmenteringsarbetet. Genom till exempel databasregistrering kan vi få reda på exakt hur olika kundgrupper agerar i olika inköps-situationer. Här börjar vi med att titta på vilka konsumenter produkten är avsedd för. Vi kommer återigen in på de olika användningsområden som finns, men fortsätter här kartläggningen genom att ta reda på vem som har störst nytta av produkten. De som förväntas ha största nyttan av en produkt blir en målgrupp, de med mindre nytta en annan. Skilda segment, Skilda stimuli, Skilda budskap! Mobiltelefonen avslöjar kunden. Är du en uppåtsträvare eller en relationssökare? Eller är du rentav en traditionalist? Det är en livsviktigt för Ericsson, Nokia och de andra tillverkarna att dela in människorna i olika grupper. Det är sammansättningen av grupperna som avgör vilka typer av mobil-telefoner som ska utvecklas och tillverkas. Det är gruppindelningen som styr hur reklam och andra marknadsföringsaktiviteter kring telefonerna ska se ut. 1. Pionjärerna -5-

6 Pionjärerna är de kunder som hela tiden vill ha den senaste tekniken och som använder den aktivt. De väljer mellan olika varumärken som de tycker är bra, men utesluter andra. Pionjärerna har överlag god ekonomi och är inte speciellt priskänsliga. De köper en mobiltelefon så länge den är av den senaste modellen. Oftast finns det fler kvinnor än män bland pionjärerna. 2. Uppåtsträvarna Denna grupp arbetar mycket och lägger stor vikt vid karriären. Den här gruppen väljer en mobiltelefon som de tror kan hjälpa dem i arbetet. Telefonen ses som ett arbetsredskap och ofta är det arbetsgivaren som betalar. De kan till exempel välja avancerade telefoner som fungerar både i Europa och i USA. Uppåtsträvarna är till antalet fler än pionjärerna. 3. Materialisterna Materialisterna är en priskänslig grupp som till stor del väljer mobiltelefon efter märke. De har ofta någon typ av hjälte de ser upp till. Det kan vara allt från musiker till politiker. De vill gärna kopiera hjältens livsstil, så om hjälten har en Nokiatelefon vill materialisten också ha det. Om hjälten byter till Eriksson byter materialisten också. Materialisterna vill gärna visa den produkt de köpt. 4. Relationssökarna Relationssökarna drivs av att de vill ha starka relationer med sin omvärld. De är aktiva i olika föreningar och engagerade i miljöfrågor. Kort sagt, de bryr sig! De letar efter produkter som inte syns så mycket och de väljer produkter efter vad de tycker om företaget. Om tillverkaren upplevs som ärlig och som en bra arbetsgivare köper relationssökaren gärna från företaget. Relationssökarna är märkestrogna, men om tillverkaren sviker dem lämnar de företaget. Relationssökarna är den grupp som växer snabbast. 5. Traditionalisterna Den här gruppen gillar inte förändringar. De har en lokal livsstil och bryr sig inte om vad som händer i omvärlden. Traditionalisternas mobiltelefoner ska vara lätta att använda. Design och varumärke spelar ingen större roll. De utgör en priskänslig grupp som gärna hoppar på erbjudanden. Traditionalisterna köper ofta en gammal modell och behåller den sedan länge. När segmentering görs efter livsstil vägs de så kallade demografiska aspekterna med in i bilden samt livscykelmotiv. Vi utgår från tre olika variabler. A - ACTIVITES = AKTIVITETER I - INTERESTS = INTRESSEN O - OPINIONS = UPPFATTNINGAR Vi ska nu försöka beskriva olika personer genom att skapa ett livsmönster utifrån personens aktiviteter,intressen och uppfattningar. För att få en bättre helhet i mönstret kopplar vi de demografiska aspekterna till resonemanget. Aktiviteter Intressen Uppfattningar Demografisk variabler -6-

7 Arbete Familj Ego Ålder Hobby Hem Sociala frågor Utbildning Sociala tillställningar Arbete Politik Inkomst Fritid Samhälle Affärer Yrke Underhållning Mode Ekonomi Boende Gemenskap Mat Utbildning Familjestorlek Shopping Media Kultur Stadsstorlek Sport Kultur Framtid Livscykelnivå Marknadsförare söker samband mellan en persons grupptillhörighet i termer av livsstil och de produkter som ska marknadsföras. Exempel: Vi har ett företag som säljer finare märkesklänningar. Vad ska vi ta reda på? 1. Vid vilka tillfällen, dvs aktiviteter är klänningarna avsedda att användas? Vid finare fester och sociala tillställningar. 2. Vilken typ av intresseinriktning kan de som ska använda klänningarna tänkas ha? Kvinnorna som ska bära klänningarna har kanske intresse för tidslösa kläder och har som ambition att klättra i den sociala hierarin. 3. Vad har de för uppfattningar? Inom vilka områden har de starka attityder och hur kan attityderna tänkas vara? Här görs kopplingen till de demografiska variablerna. Dessa kvinnor är antagligen högutbildade, de kan ha ett stort kulturellt intresse. De har god ekonomi och barnen är antagligen vuxna. Den bild vi har fått fram av kunden kopplas nu till marknadsmixen. Att söka detta samband ger en bra vägledning till hur produkten ska utformas, prisnivån, val av försäljningsställe och hur vi ska kommunicera med kunden. I detta fall handlar det om en lite mer exklusiv produkt som ska säljas till ett relativt högt pris i en lite finare butik. I kommunikationen med kunden kan det vara lämpligt att lyfta fram de intresseriktningar som kunden har. Segmentering efter psykologiska faktorer När vi arbetar med segmentering utifrån psykologiska faktorer gör vi en enkel psykologisk analys där tre personlighetstyper sätts i samband med Maslows behovspyramid. De tre personlighetstyperna kallar vi: Andersson, Svensson och Hanzon. Det är en förenklad analys vi gör, vilket är viktigt att komma ihåg. De olika personligheterna är mycket förenklade liksom kopplingen till de olika behoven. -7-

8 Vad har de tre personligheterna för livsstil? Andersson...är en perfektionist och individualist och en bokhållartyp. Det är en person som vill ha ordning och reda omkring sig. Andersson vill ha säkerhet och då han köper en bil är den pålitlig och lätt att reparera. Andersson är inte särskilt klädintresserad utan besöker sin klädaffär inför varje ny säsong och köper då allt som behövs. Svensson...är den sociala typen av person, en hejsan-svejsantyp som alltid har dörren på vid gavel och bjuder in grannarna. Svensson är en mysmänniska. När grannarna åker på semester är det Svensson som vattnar blommorna och klipper gräset. Om grannarna får fel på bilen ber de Svensson om råd. Själv kör han omkring i en gammal bil som han fixat till på egen hand. När Svensson ska handla kläder tar han med sig hela familjen till någon Stormarknad eller köpcentrum där det går att fynda. Hansson...är alltid först med det senaste. Hanzon är den som pratar mest och som alltid kommer med en massa idéer. Hanzon är alltid ivrig att berätta om sin golf, sin sving, sitt handikap och sina prylar. När man efter några månader träffar Hanzon och frågar hur det går med golfen är han helt ovetande, nu håller han på med surfing. Hansson åker omkring i en sportbil och handlar sina kläder i moderiktiga specialbutiker. När vi nu känner de tre personligheterna ska vi sammankoppla dem med Maslows behovspyramid. De olika behov som ska kopplas till personligheterna är: Organiska behov: Behov som hunger och sex Känslomässiga behov: Trygghet och säkerhet Sociala behov: Kontakt och självkänsla Aktivitetsbehov: Självförverkligande, kreativitet och nyfikenhet Alla personlighetstyper har behov av det organiska slaget, men sedan växlar det mellan vad som är viktigast för de olika personlighetstyperna. Kom ihåg att analysen är förenklad och att vi inte till fullo följer syftet med Maslows behovspyramid. Andersson har i första hand känslomässiga behov, Svensson har sociala behov och Hansson har aktivitetsbehov. När vi vet vilka behov som är viktigast för olika typer av människor kan vi betona dessa i marknadsmixen när vi försöker att sälja olika produkter till dem. Med hjälp av personligheterna och deras olika behov kan du hitta målgrupper och anpassa budskapet. Att segmentera är en omfattande process som företaget bör satsa rejält på. Att hitta rätt kund från början, att bestämma på vilken marknad företaget ska vara bäst är en strategisk fråga som inte bör lämnas åt slumpen. Differentiering - hur skall du vara bäst? Differentiering handlar om hur du ska ta fram erbjudanden som påtagligt skiljer sig från konkurrenternas. Hur ska du bli bäst? Varför ska kunderna köpa dina produkter och ditt varumärke? Du måste arbeta med din produkt för att kunna skilja ut den från mängden. Du bygger upp ditt varumärke och skapar goodwill. Du differentierar din produkt med hjälp av marknadsmixen. IKEA är ett företag som till exempel arbetar med prisdifferentiering. -8-

9 Positionering Positionering är att bestämma sig för hur kunderna ska få reda på och minns att du är bäst. Även här står varumärkestänkandet i fokus. Det gäller att med hjälp av marknadsmixen och varumärkesstrategierna få kunden att sätt just ditt varumärke främst. När kunden är törstig ska Coca-Cola vara det första som dyker upp i medvetandet. Starka varumärken finns ofta långt framme i vårt medvetande. Det finns ett samband mellan positionen/varumärket och vad kunden är villig att köpa, hur mycket och till vilket pris. Vi är ofta villiga att betala mer då vi vet vad vi får. Vi betalar för de starka varumärkena! Relationen till kunderna är företagets viktigaste tillgång. Det tar lång tid att bygga relationer, men det går fort att rasera dem. För att skapa relationer och att stärka varumärken krävs det god kommunikation med kunderna. I kommunikationsprocessen blir positionering det främsta verktyget för att hålla sig först i kundernas medvetande. För att gå vidare i resonemanget kring köpbeteendet är det viktigt att också känna till de beslut kunden måste ta för att köpa en produkt. Kunden måste först uppmärksammas på att företag och produkt finns. Det gäller att med hjälp av ett lockande erbjudande få kunden att känna ett behov och uppmärksamma produkten. För att kunna tillfredsställa sitt behov börjar kunden söka information om olika alternativ. Informationssökningen påverkas och styrs i stor utsträckning av sociala och personliga aspekter. Hur mycket tid och energi som kunden lägger på informationssökningen har att göra med hur viktigt köpet är. Kunden gör en utvärdering av de alternativ som finns att välja på. Här kommer de psykologiska aspekterna in i bilden. Vad kunden väljer påverkas i stor utsträckning av erfarenheter och attityder. När kunden har bestämt sig för att köpa något måste några delbeslut fattas, var inköpet ska ske, när det ska ske, hur betalningen ska ske etc. Efter köpet kommer kunden att söka positiv information om produkten för att övertyga sig själv om att han valt rätt. Det är ett slags bekräftelse. Traditionell marknadsföring Vi börjar med den så kallade traditionella marknadsföringen på konsumentvarumarknaden. I huvudsak ska vi utgå från Philip Kotlers klassiska modell om de 4 P:na, som också kallas för Marketing Mix modellen. Vi befinner oss på konsument- varumarknaden, en massmarknad, där uppgiften är att sälja så mycket som möjligt till så många som möjligt. Hur bör då marknadsförings-begreppet betraktas på denna marknad? 1. PRODUKT Marknadsmix Produkt Pris Plats Påverkan -9-

10 Detta avsnitt behandlar den första delen i marknadsmixen: produkt. Nedanstående resonemang bygger på Philip Kotlers bok Principles of Marketing. Produkten är den variabel i marknadsmixen som allt utgår från. Produkten ska tillfredsställa köparens önskemål och behov samt lösa kundens problem. Det finns inte många renodlade produkter, utan de flesta har även ett tjänsteinnehåll. En produkt består därför av en så kallad kärnprodukt som löser kundens primära behov och en mängd tillägg som fungerar som konkurrensmedel. Om kunden har ett behov att förflytta sig mellan två platser är kärnprodukten en bil. En bil som kunden behöver för sin transport. En bil är dock mer än bara ett transportmedel för de flesta kunder som därför lägger ner tid och kraft på att försöka hitta den bil som bäst svarar mot de krav och de behov de har. Det finns således en mängd olika bilmärken med olika kombinationer av egenskaper. När kunden ska välja påverkas han eller hon av design, varumärket, garantier och service efter köpet. Biltillverkarna måste således skapa unika bilar och lyfta fram de egenskaper som dessa bilar har för att väljas av kunden. Om du ska köpa en dator kommer du att märka att de flesta leverantörer konkurrerar med stora inslag av service till dig som konsument. Du kommer troligtvis att erbjudas en bra kombination av hårdvara och mjukvara och dessutom erbjudas möjlighet till att få hjälp med installation, utbildning och support. Här ser vi ett tydligt exempel på att denna vara har ett stort tjänsteinslag. Konsumentprodukter delas upp i följande typer av produkter: Dagligvaror Shoppingvaror Specialprodukter Osökta varor Dagligvaror är sådana varor vi köper dagligen utan någon större ansträngning. Dessa produkter är lättillgängliga och vi köper dem till lågt pris. Det handlar om stapelvaror, basprodukter, impulsköp och nödartiklar som behövs för den dagliga tillvaron. Shoppingvaror är produkter vi söker en del information kring. Vi skaffar oss lite kunskap innan vi fattar beslut om vilket alternativ vi väljer. En typisk shoppingvara är kläder. Våra beslut att inhandla en shoppingvara är antingen baserade på varans attribut eller på dess pris. Om vi köper en shoppingvara därför att den tilltalar oss och har den bästa kombinationen av attribut/egenskaper är beslutet attributbaserat. När attributen är likvärdiga väljer vi den vara som är billigast och valet är då prisbaserat. Specialprodukter är varor av särskilda märken som kunden är lojal mot. Kunden är mycket medveten om produkten och är villig att betala ett högre pris för att få den. Kunden vill absolut inte ha något substitut. Det handlar om starka varumärken och typiska produkter är bilar, fotoutrustning och kostymer. Den första gången kunden köper en sådan här vara läggs det ner mycket tid och möda på att hitta ett märke som passar för kunden. Han eller hon kommer att söka intensivt efter bekräftelse för sitt köp för att bli övertygad om att han/hon valt rätt. -10-

11 Osökta varor är varor som inte är efterfrågade eftersom kunderna inte känner till dem. Det handlar om nya produkter som kunden måste göras uppmärkssam på. Hur ett företag skapar ett sug efter en ny produkt kan du läsa om lite längre fram, i avsnittet om produktutveckling. Produktens livscykel Vi kommer nu att gå igenom den grundläggande modellen i marknadsmixen. Pris, plats och promotion kommer att anpassas efter var i denna modell produkten befinner sig. Det är en strategisk modell som ligger till grund för många beslut kring produkten och produktutveckling. Produktlivscykeln beskriver varje steg i en produkts liv. Marknadsmixen anpassas till hur produkten utvecklas över tiden. Företaget med produktutvecklarna i spetsen måste hålla reda på var i cykeln produkten befinner sig för att veta vilka åtgärder företaget ska sätta in i såväl det strategiska- som i det taktiska marknadsföringsarbetet. Strategiskt måste företaget känna till när nya produkter ska introduceras och när gamla produkter ska avvecklas. Nya produkter är nödvändiga för företagets lönsamhet och framgång på lång sikt. Företaget måste också våga avveckla olönsamma produkter för att hålla sig kvar på toppen. I det taktiska arbetet handlar det om att bestämma sådana saker som var produkten ska säljas och vilket pris den ska ha samt hur det valda segmentet ska påverkas. Produktutveckling En ny produkt kan antingen ha sitt ursprung i en innovation, i en imitation eller uppkomma genom en modifiering av en gammal produkt. Nya produkter eller utveckling av gamla produkter kan uppkomma genom nya behov på marknaden. Det kan ha med ökad konkurrens att göra eller så får de driftiga medarbetarna utlopp för sin innovationsförmåga. En ny produkt kan också vara ett resultat av ett livscykelmotiv, vilket betyder att en av företagets produkter befinner sig i nedgångsfasen och är på väg att avvecklas. Då måste företaget komma med något nytt för att vara konkurrenskraftigt. När en ny produkt utvecklas ska det ses som en investering som ska vara grundad i enlighet med företagets vision, -11-

12 affärsidé och målsättning. Produktutvecklaren måste ställa sig frågor som: Hur stora är användarens behov av produkten? Finns det tillgång till produktionsteknologi och produktionskunskap för produkten? Kan tidigare marknadsinvesteringar utnyttjas? Finns det marknadsföringskunskap? Finns det tillgång på råmaterial och andra resurser? Finns det tillgång till forsknings- och utvecklingsresurser för att ta fram produkten? Finns det lämpliga distributionskanaler? Det är en mängd frågor att ta hänsyn till. När det tagits ett beslut på att en ny produktidé ska utvecklas börjar själva arbetet med idégenerering och sökandet efter möjligheter. Detta görs lämpligen genom brainstorming som kan ha sin grund i en SWOT-analys. SWOT-analys - Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats SWOT-analys är en effektiv metod för att identifiera dina styrkor och svagheter, samt att bedöma möjligheter och hot du står inför. Genom att använda SWOT-indelning kan du arbeta fram en lämplig handlingsplan. SWOT-analysen kan användas både på individnivå och på grupper/organisationer. En SWOT-analys genomförs genom att besvara ett antal frågor: * Styrkor: * Vilkar fördelar har du? * Vad är du duktiga på? Bedöm detta utifrån din egen utgångspunkt. Var inte blygsam, var realistisk. * Svagheter: * Vad kan du förbättra? * Vad gör du dåligt? * Vad bör du undvika? Återigen bör du bedöma detta både ur ett internt och externt perspektiv - upplever andra dina svagheter på samma sätt som du? Är dina "medtävlare" bättre? Det är bäst att du är realistisk här och accepterar obehagliga sanningar så snart som möjligt. * Möjligheter: * Vilka möjliga handlingsalternativ har du? * Vilka är de intressanta trenderna? Lämpliga möjligheter han komma från händelser såsom: * Förändringar i teknologi och marknad i både bred och smal bemärkelse * Förändringar i politik och lagstiftning i områden nära ditt arbetsfält * Förändringar i sociala mönster, befolkningsprofil, livsstil etc. * Lokala händelser -12-

13 * Hot: * Vilka begränsningar finns? * Vad gör dina "medtävlare"? * Håller teknikförändringar på att ändra förutsättningarna? * Håller kraven på ditt arbete, din produkt eller dina tjänster på att förändras? * Har du problem med skulder eller betalningsflöden? Genom att utföra denna analys klargörs för det mesta den aktuella situationen - både på så sätt att det visar sig vad som behöver göras och genom att problemen sätts in i de rätta sammanhangen. Därefter sker en sållning där de idéer som inte passar plockas bort. Sedan sker själva utvecklingen av konceptet med tillhörande tester, där den föreslagna produkten presenteras för kunden och där attityder mäts. Detta sker kontinuerligt under hela produktutvecklingen innan den färdiga produkten slutligen presenteras. I samband med utveckling av konceptet tas också en marknadsstrategi fram. I marknadsstrategin dras riktlinjerna upp kring val av målgrupp, produktpositionering, försäljning, marknadsandelar och vinstmål. Detta strategiska arbete ska följas upp med en affärsanalys där aspekter som efterfrågan, kostnader och konkurrentsituationen kartläggs i detalj. Det är ett viktigt skede i produktutvecklingen och det sista som görs innan den slutliga idén överförs i en konkret produkt. Detta är en dyr process som innefattar själva konstruktionen, förpackning, framtagning av logotyp och annat som ska knytas till varumärket. Nu bestäms också var och när den stora lanseringen ska ske. Beslut måste också tas kring var produkten ska säljas, vid vilken tidpunkt den ska introduceras på marknaden och framför allt, vilka som ska köpa den? En väsentlig frågeställning är hur denna målgrupp ska få reda på att produkten finns? Vi har nu kommit in på ämnet kommersialisering. Produkten är introducerad på marknaden och vi väntar med spänning på hur den ska tas emot. Tiden från idé till kommersialisering går allt snabbare, mycket på grund av den tekniska utvecklingen. Kameran tog 112 år från först idé till färdig produkt. Telefonen tog 66 år medan TV-apparaten endast behövde 12 år för produktutveckling. I dagens nya högteknologiska samhälle kommer nyheterna snabbare än vad vi tror är möjligt. 1. Introduktionsstadiet Detta stadium i produktens liv börjar då produkten lanseras på marknaden. Stadiet brukar pågå under en längre tid och i början är försäljningen relativt liten. Då företaget måste lägga ner stora summor på att nå ut med ett budskap kring produkten blir vinsten liten eller obefintlig. Målet med marknadsföringen i detta stadie är att informera kunderna om produkten och att försöka få dem att testa den. Företaget försöker få tag på de opinionsbildare som sedan ska påverka resten av kundgruppen. Dessa opinionsbildare vill vara först med det senaste och är beredda att betala för att vara det. I introduktionsstadiet kan företaget således ta bra betalt för sin produkt. 2. Utvecklingsstadiet Då har vi kommit till det stadium som präglas av att försäljningen ökar i rask takt. Försäljningen ökar mycket på grund av att en bred kundgrupp upptäcker att produkten uppfyller deras behov. De tidiga köparna som fungerat som opinionsbildare fortsätter att köpa produkten och andra börjar genom det goda rykte som har uppstått kring produkten. I detta stadium kommer det in konkurrenter i bilden. Det kan vara så att konkurrenterna -13-

14 som ligger efter utvecklingsmässig har introducerat sin nya produkt på marknaden. Konkurrenssituationen blir därför ganska påtaglig. Priset är vanligtvis konstant eller så är det lägre än i introduktionsstadiet. Den breda kundgruppen är inte lika ekonomiskt stark som det segment som företaget ursprungligen vände sig till. Priset kan sänkas vid vissa tillfällen för att kunna attrahera många kunder då en hög vinst leder till en hög marknads-andel. I utvecklingsstadiet är det viktigt att befästa sin position på marknaden och då är jakten på marknadsandelar påtaglig. Reklamkostnaderna minskar eftersom företaget säljer allt mer genom ryktesspridning, det som vi kallar word-of-mouth. Produkten fortsätter att utvecklas under detta stadium, som namnet antyder. Produkten får kanske en ny för-packning, ändrar utseende eller så tillkommer någon finess. Ofta handlar det om kvalitetsförbättringar. I och med att företaget nu inriktar sig på en bredare marknad måste produkten säljas på fler ställen. Tillgängligheten ökar och om produkten tidigare sålts i en specialbutik finns den nu troligen att köpa på varuhusen också. Priset kan variera mellan olika inköpsställen. Specialbutiken kan ha ett högre pris än vad varuhuset gör. I slutet av utvecklingsstadiet är produkten oftast som mest lönsam. 3. Mognadsstadiet Då har vi kommit till mognadsstadiet där produkten har stark position på marknaden. Företaget har ett starkt varumärke som dock måste visas ordentligt. Konkurrensen är stenhård och det gäller att visa att företaget är störst och bäst. Därmed blir påverkan som konkurrensmedel mycket viktigt. Vi kan se att starka varumärken som till exempel Coca- Cola, Nike och Adidas satsar mycket resurser på reklamaktiviteter. Det gäller att synas för att kunna vara nummer ett och hålla sig framme i kundens medvetande! Mognadsstadiet är den period där produktens försäljning sakta börjar att avta. Samtidigt som det gäller att synas ska vi komma ihåg att det kostar mycket pengar med en reklamkampanj. I mognadsstadiet är det oftast de starka företagen som kan hålla sig kvar på marknaden. Konkurrenssituationen är påtaglig och det kostar att ligga på topp. För att behålla sin position på marknaden, om det skulle börja svikta, kan företaget kanske ändra inriktning med nytt segment, utveckla produkten ytterligare, vidga varumärket samt att satsa mer på promotion för att kunna öka försäljningen igen. 4. Nedgångsfasen Vi har nu kommit till slutskedet i produktens liv, där det gäller att våga ta beslut. När ett företag har kommit till denna fas har försäljningen börjat avta och de försök som görs för att hålla sig kvar i mognadsstadiet är förgäves. Då gäller det att våga avveckla sin produkt. Vad beror då denna nedgång på? Det kan ha att göra med teknologiska för-ändringar, förändringar avseende kunderna preferenser eller ökad konkurrens. De företag som finns kvar på marknaden brukar dra ner på produktionen, vända sig till ett mindre segment samt minska reklamkostnaderna och sänka priserna på produkterna. De kunder som är trogna produkten vet var de ska köpa dem och behöver inte påminnas om detta. Det kan var så att produkten nu enbart säljs i en specialbutik precis som i introduktionsstadiet. Även om kostnaderna minskar på många områden är det kostsamt att befinna sig i denna fas och därför måste företaget bestämma om de ska lägga ner produkten eller behålla den. Ett ofta inte alltför lätt beslut. Företaget har ju sina trogna kunder att tänka på. Det är dock viktigt att våga lägga ner olönsamma produkter. För att avsluta resonemanget kring Produktlivscykeln: det gäller att i tid veta när en ny produkt bör introduceras på mark-naden. Det ligger således mycket strategiskt arbete bakom hela resonemanget kring produkten. -14-

15 BOSTONMATRISEN Stjärna Teknologi: beprövad, modern Leverantör: växande, väletablerad Support: strukturerad Funktionalitet: ger möjligheter Driftsäkerhet: ökad stabilitet Kostnad: moderat Kundbas: kraftig tillväxt Frågetecken Teknologi: oprövad Leverantör: entreprenör, väletablerad Support: improviserad Funktionalitet: basic Driftsäkerhet: barnsjukdomar Kostnad: Låg Kundbas: obefintlig/liten Mjölkko Teknologi: face-lifts Leverantör: väletablerad Support: byråkratisk Funktionalitet: nya kringrutiner Driftsäkerhet: stabil Kostnad: hög Kundbas: stor Byracka Teknologi: gammal Leverantör: stagnerande Support: handlingsförlamad Funktionalitet: inga tillägg Driftsäkerhet: labil Kostnad: oacceptabelt hög Kundbas: minskande Bostonmatrisen är likt Produktlivscykeln en strategisk modell som kan användas för att kartlägga företaget och de produkter det har. I denna modell tittar vi på hur framgångsrik en produkt är utifrån tillväxttakt och marknadsandel. Vi börjar med att titta på de symboler som finns med i modellen. Stjärnan motsvarar det nya, att någonting nytt har introducerats på marknaden. Frågetecknet är symbolen när vi inte riktigt vet vad som kommer att hända med produkten. Mjölkkon är välmående och framgångsrik som företaget tjänar pengar på. Byrackan står för förändring. Förpackningen Förpackningen en del av produkten och bidrar till att göra den komplett. Förpackningen är därför ett viktigt marknadsföringsverktyg som har flera funktioner att fylla. Förpackningen ska skydda produkten så att den inte går sönder vid transportering, förvaring och användning. Förpackningen används som en annonspelare för att attrahera kunderna. Förpackningen används till att beskriva produkten. Förpackningen gör att kunden lätt kan urskilja och känna igen produkten bland andra. Det fattas ett antal beslut kring förackningen, precis som det görs med produkter. Besluten om hur förpackningen ska se ut fattas efter vilka funktioner den ska fylla. Faktorer som: storlek form material färg text märkesnamn -15-

16 bör stämma överens med annonsering, pris och distribution. Det diskuteras flitigt kring förpackningar och miljöfrågor. Det finns en mängd onödiga förpackningar. Inom detta område har vi som kunder vid ett flertal tillfällen visar att vi har makt. Tandkrämstuber har inte längre några papperförpackningar. Det finns refillsystem för många olika produkter. Vi köper refill för att på så sätt inte behöva slänga den ursprungliga förpackningen. Tvål, tvättmedel och andra liknade varor finns ofta att köpa på refill och det blir allt vanligare att basvaror som ris och te finns att köpa på lösvikt. Det är inte längre bara tomflaskor som lämnas in för återvinning utan vi går tillbaka med andra typer av flaskor också. Bodyshop har bland annat insamling för använda flaskor. I butikerna finns också uppmaningar om att kunderna ska lämna kvar onödiga förpackningar för att butiken sedan ska kunna visa tillverkarna vad som behövs och vad som inte behövs. Vi var tidigare inne på att förpackningen identifierar produkten. Klassiska exempel på detta är Coca-Cola flaskan som är en symbol i hela världen samt Absolut Vodka. I det sist-nämnda fallet är produkten mycket synonym med just flaskan/ förpackningen. Förpackningen blir synlig och central när det handlar om drycker. Ett tydligt exempel på hur förpackningar används som annonspelare var när CampbellSoup&Co för några år sedan använde sig av Wayne Gretzky på soppburkarna i USA. Företaget gick lite dåligt och för att öka försäljningen placerade man The Great One i en New York Rangers dräkt med nummer 99 på burken. Gretzky fick också skriva sin autograf på burken. Denna satsning på förpackningen har medfört publicitet samt en hel del nya kunder och därmed ökad försäljning. Varumärken Varumärket säger någonting om produkten och identifierar den. Ett starkt varumärke som är knutet till en viss livsstil och inköpsbeteende medför trogna kunder. Om kunden har hittat en produkt som motsvarar de behov och de förväntningar han eller hon har håller han sig till denna produkt och letar inte efter substitut. Varumärket - spelar en central roll. Varumärket identifierar produkten och skapar möjlighet/ förutsättningar för återköp - lojalitet. Produkten - här rör det sig om ett funktionellt och känslomässigt värde. Det gäller att skapa ett mervärde för kunden/målgruppen. Genom positionering skapar man en plattform för effektiv kommunikation. Varumärke, produkt och positionering koordineras till en helhet och utvecklas med utgångspunkt i produktens och varumärkets fördelar. En del av marknaden ska ringas in och en bild ska skapas i kundernas medvetande med hjälp av segmentering, differentiering och positionering. Kommunikation baseras på positionerings-konceptet och syftar till att initiera märkeslojalitet. Detta sker via marknadsförings-aktiviteter som informerar, övertygar och påminner. För att konkretisera ytterligare tittar vi närmare på bindningarna. 1. Bindning mellan målgrupp och produkt: Målgruppen definierar sitt behov och söker alternativ bland det produktutbud som finns. 2. Produkt och varumärke: Valet av produkt görs utifrån speciella egenskaper och värderingar som finns hos kunden. 3. Målgrupp och varumärke: Märkeslojalitet innebär att beslutsprocessen förenklas i en -16-

17 valsituation. Det gäller att få en direkt association till varumärket istället för att ta en omväg via produkten. Exempel Det valda segmentet ska tänka tandkräm - och associera till Pepsodent. Kunden tänker jag behöver byta bil - associerar till Volvo Jag är sugen på choklad - Jag vill ha en Fazers chokladkaka Jag är törstig - Naturligtvis vill jag ha en Coca-Cola Det finns otaliga exempel på detta. Det viktiga här är att få oss konsumenter att associera direkt istället för att tänka igenom olika alternativ. Vi ska inte ta vägen via produkten utan välja varumärket direkt. Vi ska veta vad vi får och lita på märket. Som vi konstaterade tidigare bör man vara rädd om sitt märke och vårda det. Det är mycket viktigt att vårda sitt märke - att underhålla det, samt att stärka det mot sina konkurrenter. En strategi för att stärka sitt varumärke är att utvidga det, märkesutvidgning lanserade Läkerol 5 nya smaker: * Citron * Persika * Eukalyptus * Svartvinbär * Is-mint Det är detta som kallas Märkesutvidgning. I detta fall handlar det om en märkes-utvidgning i form av nya smaker, men det kan också innebära att produkten kommer i en ny form - t ex Läkerol som tuggummi. En tredje variant är kompletterande produkter, som används tillsammans med märkesprodukten. Exempel på detta är när American Express även inriktar sig på försäkringar. Ett annat exempel är när varumärket Björn Borg expanderade och började sälja skor, tröjor väskor. Inledningsvis sålde de underkläder. Företagets/ produktens identitet och företagets image (det företaget är och står för) är viktiga utgångspunkter för varumärket. Företaget väljer egenskaper som det sedan visar upp och som markerar dess existens. Identiteten är avsiktlig och medveten. Det handlar om det som företaget väljer att visa upp - inte vad mottagaren verkligen uppfattar. Identiteten är därför något som företaget kan påverka och skapa. Det är viktigt att identitet och image sammanfaller för ett starkt varumärke. Mottagarens/ kundens tolkningsförutsättningar spelar en central roll vid utvecklingen av ett varumärke. Kunden har, liksom företaget en identitet och det är den som är utgångspunkten i kundens tolkningsförutsättning. Att skapa ett varumärke är att göra det opersonliga objektet personligt genom att fylla det med mening och värderingar. Via namn, färg och form kan företaget föra över värden till varumärket genom de associationer som uppstår. På så sett ges det abstrakta en gripbar form. Ett starkt varumärke: * medför en belöning * signalerar tillhörighet * ger användaren en aha-upplevelse * skapar en relation med användaren -17-

18 Varumärken finns både på företags- och produktnivå beroende på hur företaget vill använda dem i sina strategier. Vissa företag lyfter fram sina produkter och bygger upp starka varumärken kring dessa. De håller företagsnamnet i bakgrunden. De vill inte att företagsnamnet ska påverkas om varumärket skulle utsättas för en skandal eller liknande. Om varumärket får ett dåligt rykte kan då företaget ändå skyddas. Ett exempel på ett företag som håller sitt namn i bakgrunden är Lever som har starka varumärken som Lux, Pepsodent och Liptons. Andra företag sammankopplar sitt namn med produkterna. När varumärket är inarbetat representerar det stora investeringar och värden. Varumärket blir en sorts kvalitetsgaranti för produkten och för företaget. Framgångsrika varumärken kännetecknas av att de är unika, tydliga och internationella. Ett framgångsrikt varumärke hanteras med omsorg, konsekvens och uthållighet. Ett företag som har ett starkt varumärke är mycket rädd om denna tillgång. Varumärken ska skapa identifiering och märkesmedvetenhet hos konsumenterna garanterar en särskild nivå av kvalitet och tillfredsställelse hos konsumenterna ska vara säljfrämjande Vidare så ska varumärket säga något om produktens nytta eller kvalitet märkesnamnet vara lätt att uttala & lätt att känna igen namnet lätt kunna urskiljas från konkurrenternas märken Varumärken byggs upp via segmentering, differentiering och positionering d.v.s. de grundläggande villkoren för framgång. 2. PRIS (Marketing Mix Modellen) Priset påverkar kundernas beteende och uppfattning om produkten samt är den enda faktorn i marknadsmixen som ger intäkter istället för kostnader. Det diskuteras mycket om prissättning och de flesta kunder vill handla produkter och tjänster så billigt som möjligt. Priset är en viktig faktor och det finns en mängd frågeställningar och strategier kring denna känsliga variabel. Ursprungligen var priset något som förhandlades fram mellan köpare och säljare och så går det fortfarande till på den industriella marknaden. Eftersom prissättningen är en känslig fråga som parterna ofta kan bli osams om, bör det diskuteras så sent som möjligt i en förhandling. Vi ska strax titta på centrala fråge-ställningar kring prissättningen, men först en definition: Priset är den mängd i pengar som betalas för en produkt eller det värde på det kunden lämnar i utbyte för att erhålla en produkt Vad ska företaget ta hänsyn till då de sätter priserna? Det finns både interna och externa faktorer som företaget måste beakta. Vad finns det för prisstrategier? Vad ska företaget ta hänsyn till då de sätter priser? -18-

19 Interna faktorer 1. Marketing mix strategier Vad har företaget för strategi för produkten? Strategin väljs dels utifrån affärsidén, dels utifrån den image som företaget har och som de vill bygga upp kring produkten. Vad har företaget för mål och visioner? Var i produktlivscykeln befinner produkten sig? Priset ska relateras till övriga komponenter i produktlivscykeln och det är viktigt att det harmoniserar med produkt, plats och promotion. Om produkten befinner sig i introduktionsstadiet måste företaget lägga ned en hel del resurser på att marknadsföra den och få ut den på marknaden. Om företaget väljer att introducera produkten i en exklusiv butik kommer naturligtvis detta att medföra att priset måste sättas relativt högt. I introduktionsstadiet vänder sig företaget ofta till trendiga köpare som kan påverka allmänheten och fungera som opinionsbildare. Dessa köpare är oftast beredda att betala ett lite högre pris för produkten eftersom de vill vara först med det nya. Att produkten befinner sig i utvecklingsstadiet innebär att företaget har tagit sig in på en bred marknad och har en större kundkrets. Produkten säljs i vanliga butiker och på varuhus. Nu är många konsumenter nyfikna på produkten och den säljer mycket enligt word of mouth principen, det vill säga köparna berättar för varandra om produkten och hur nöjda de är med den. I det här skedet kommer troligtvis priset att vara lägre eftersom fler köper produkten och företaget inte har lika stora kostnader för marknadsföring och produktutveckling. I mognadsstadiet har produkten blivit riktigt känd och det har skapats en stark image kring produkten/varumärket. Produkten kanske säljs i en nischbutik. Det har dock kommit många uppstickare på marknaden som vill ta kunderna och vissa konkurrenter kan också ha blivit starka. Det kommer att vara en kamp om kunderna. Det gäller att hålla kvar de lojala kunderna och företaget måste vara berett att satsa på olika marknadsföringsaktiviteter. Priset kan variera, men är oftast lite högre än i utvecklingsstadiet, eller konstant. Det brukar inte sänkas. I nedgångsfasen när endast de lojala köparna finns kvar är priset konstant. Dessa köpare är beredda att betala för att få sin produkt. Företaget satsar minimalt på marknadsförings-aktiviteter eftersom det finns en fast kundkrets som vet var de ska handla och vad de får. Det är viktigt att företaget inte ser verktygen i marketing marknadsmixen som separata delar utan som en helhet och att de i grund och botten alltid utgår från det valda seg-mentets inköpsbeteende. Det är också väsentligt att tänka på alla de faktorer som påverkar detta beteende. Företaget måste hela tiden utgå från sina mål och från den affärsidé som finns för verksamheten. 2. De faktiska kostnaderna Priset måste relateras till de kostnader som företaget har för produkten. Det gäller de kostnader som har med produktionen och försäljning att göra. Om vi ser till dessa faktiska kostnader kommer vi också in på: 3. Organisationen Vem är det i företaget som sätter priset? Priset kan variera beroende på om det är tillverkningsavdelningen, försäljningsavdelningen eller ledningen. Det är viktigt -19-

20 att alla faktiska kostnader, från produktidé till den fysiska distributionen vägs in i den interna prisstrategin tillsammans med de externa faktorer du kan läsa om nedan. Vad ska företaget ta hänsyn till då de sätter priser? Externa faktorer 1. Marknadens utseende och efterfrågan 2. Konkurrens 3. Omvärldsfaktorer Vilken efterfrågan som finns efter produkten på marknaden påverkar prissättningen liksom konkurrensen. Om utbudet är stort och det finns många olika alternativ för konsumenten att välja bland kommer priset sannolikt att sättas lägre än i ett fall då företaget är ensam på marknaden eller då det endast finns ett fåtal leverantörer att välja på. Företagen måste därför sätta sig in i köparens inköpssituation för att kunna förstå hans eller hennes alternativsituation. De måste också vara medvetna om sin egen position på marknaden, d.v.s. hur stora marknadsandelar företaget har och hur tillväxten ser ut. Medvetenhet om hur det ser ut på marknaden och i omvärlden kan vara en avgörande faktor för prissättningen. Företaget måste ta hänsyn till de trender som finns och vad som händer i samhället. Dessa omvärldsfaktorer måste alltid iakttas och får aldrig underskattas. Vad finns det för prisstrategier? För att resonera kring olika prisstrategier utgår vi från några frågeställningar. Vad finns det för målsättning med prissättning? Företaget vill öka efterfrågan. För att öka efterfrågan kan företaget sätta ett lågt pris. Om ett företag arbetar utifrån en sådan strategi beror det antagligen på att företaget befinner sig i en överlevnadssituation där det är viktigare att företaget och produkten kan hålla sig kvar på marknaden än att företaget uppnår en vinst. Företaget vill skapa vinst Om företaget vill uppnå en hög vinst får de beräkna ett pris som ger högsta möjliga vinst. Frågan är då hur mycket konsumenterna är villiga att betala för produkten? Det är viktigt att produkten är värd det pris som företaget tar ut, annars kommer ingen att köpa produkterna. Företaget vill bli marknadsledare Om ett företag har ambitioner att bli marknadsledande kan de sätta ett lågt pris på produkten för att locka till sig köparna. Detta är en mycket kortsiktig lösning eftersom det på sikt kan innebära svårigheter för företaget. Ett alltför lågt pris kan vara mycket påfrestande för företagets ekonomi. Går det att fortsätta att hålla ett lågt pris och fortfarande gå med vinst? Kan företaget på sikt hålla sig kvar på toppen? Då är det bättre att satsa på produktkvalitet. Att bli marknadsledare på grund av att ens produkter är prisvärda och att kunderna blir märkestrogna är den bästa och mest långsiktiga strategin för ett företag som vill bli marknadsledare. Varför sätter företagen låga priser? Förutom det som nämndes i det ovanstående resonemanget handlar det främst om att företagen vill konkurrera ut sina konkurrenter. En annan orsak är att företagen vill introducera produkten på marknaden för en ny kundgrupp under en kortare tid. Att starta ett priskrig för att konkurrera ut andra företag -20-

Prissättning. En promemoria om prissättningen av en produkt. Individuellt PM, Produktutveckling 2 1.5 högskolepoäng, avancerad nivå

Prissättning. En promemoria om prissättningen av en produkt. Individuellt PM, Produktutveckling 2 1.5 högskolepoäng, avancerad nivå Prissättning En promemoria om prissättningen av en produkt. Individuellt PM, Produktutveckling 2 1.5 högskolepoäng, avancerad nivå Produkt och processutveckling Innovation och produktdesign Jeanette Jönsson

Läs mer

Konsumentbeteende. ME2023 Industriell marknadsföring September 2009

Konsumentbeteende. ME2023 Industriell marknadsföring September 2009 Konsumentbeteende ME2023 Industriell marknadsföring September 2009 Sven Bergvall Doktorand Indek Kulturellt varumärkesperspektiv Sony Ericsson som case Dagens föreläsning Kund vs. Konsument Vad är konsumentbeteende?

Läs mer

2010-08-30. Segmentering. Vad är segmentering? Dagens agenda

2010-08-30. Segmentering. Vad är segmentering? Dagens agenda Dagens agenda Segmentering Hur det fungerar i teorin och i verkligheten i industrin Vad är segmentering? Hur kan man segmentera? Att segmentera i tre steg Segmentering i praktiken Per Åsberg, 7 september

Läs mer

Segmentering. i industrin. Dagens agenda. Vad är segmentering? Hur kan man segmentera? Att segmentera i tre steg. Prolog: Om mig själv

Segmentering. i industrin. Dagens agenda. Vad är segmentering? Hur kan man segmentera? Att segmentera i tre steg. Prolog: Om mig själv Segmentering Hur det fungerar i teorin och i verkligheten i industrin Per Åsberg, 5 september 2011 Dagens agenda Vad är segmentering? Hur kan man segmentera? Att segmentera i tre steg Segmentering e e

Läs mer

Nails - Affärsidé. Kundgrupp: Vi fokuserar mest på ungdomar eftersom de är mer intresserade av något nytt och varierande.

Nails - Affärsidé. Kundgrupp: Vi fokuserar mest på ungdomar eftersom de är mer intresserade av något nytt och varierande. Nails - Affärsidé Affärsidé Ge färg och glans till dina naglar! Vi erbjuder en mängd trendiga nyanser som skapar en skönhetskänsla. Vi säljer ett stort utbud av märket Catrine Arley med ett rimligt pris

Läs mer

Omtentamen i delkursen Marknadsföring Företagsekonomi A

Omtentamen i delkursen Marknadsföring Företagsekonomi A Omtentamen i delkursen Marknadsföring Företagsekonomi A Kurs: Marknadsföring, Företagsekonomi, A Datum: 2013.11.16 Tid: 08:15-12:15 Plats: L003 Ansvarig lärare: Mari-Ann Karlsson, Claes Gunnarsson 019-303008

Läs mer

Fördrink, någon? Introduktion till hur vi jobbar på Åkestam.Holst

Fördrink, någon? Introduktion till hur vi jobbar på Åkestam.Holst Fördrink, någon? Introduktion till hur vi jobbar på Åkestam.Holst Vadå hur vi jobbar? Som reklambyrå och inte minst reklambyråkund rör man sig i en värld där en spade inte alltid är en spade. Där ord som

Läs mer

AFFÄRSPLAN. Namn. Företag. Adress. Telefon. E-post. Hemsida. Affärsplan. Sara Isaksson Pär Olofsson 2010.08.24

AFFÄRSPLAN. Namn. Företag. Adress. Telefon. E-post. Hemsida. Affärsplan. Sara Isaksson Pär Olofsson 2010.08.24 Namn Företag AFFÄRSPLAN Adress Telefon E-post Hemsida Affärsplan 2010.08.24 1 Sara Isaksson Pär Olofsson Innehåll AFFÄRSIDÉ 3 VISION, MÅL OCH STRATEGI 5 VERKSAMHET 7 KUND 8 KONKURRENTER 9 MARKNADSFÖRING

Läs mer

David A, Pär E, Magnus F, Niklas G, Christian L 2011-02-17 CHALMERS INLÄMNING3. IKOT Grupp B4

David A, Pär E, Magnus F, Niklas G, Christian L 2011-02-17 CHALMERS INLÄMNING3. IKOT Grupp B4 David A, Pär E, Magnus F, Niklas G, Christian L 2011-02-17 CHALMERS INLÄMNING3 IKOT Grupp B4 Innehållsförteckning Kartläggning av användarens röst... 3 Marknadssegment... 3 Kundkedja... 4 Kundundersökning...

Läs mer

Sandströms Modehus AB Marknadsföring 722g83

Sandströms Modehus AB Marknadsföring 722g83 Sandströms Modehus AB Marknadsföring 722g83 Av: Viktor Andersson, Axel Johansson, David Bååth, Josefin Ribers, Hesam Jafaei Innehållsförteckning Nuvarande Situation Intern och extern marknadsföringsanalys

Läs mer

Den svenska spelmarknaden hårdnar och att positionera sitt varumärke i konsumenternas medvetande blir allt viktigare för att etablera sig på

Den svenska spelmarknaden hårdnar och att positionera sitt varumärke i konsumenternas medvetande blir allt viktigare för att etablera sig på Varumärkesbok Den svenska spelmarknaden hårdnar och att positionera sitt varumärke i konsumenternas medvetande blir allt viktigare för att etablera sig på marknaden. Vi är MooreGames Tanken kring MooreGames

Läs mer

`çéóêáöüí=eåf=ommvi=oáåü~êç=d~í~êëâái=`êé~íáîé=`çããçåë=pkm

`çéóêáöüí=eåf=ommvi=oáåü~êç=d~í~êëâái=`êé~íáîé=`çããçåë=pkm om Richard gör en annons MARKNADSFÖRING 1.0 pappa (Milton, 14 och Nellie 11) ekonomie doktor (affärsautomatiseringar) konsult (strategisk konversationsteknologi) inspiratör (företag, offentliga verksamheter)

Läs mer

2. Innehållsförteckning

2. Innehållsförteckning 1. Sammanfattning Marknadsföring betyder oerhört mycket för MQ. De sattsar allt på utomhusreklam som ger ett stort intryck istället för att sprida ut reklamen. De börjar förbereda sina kampanjer långt

Läs mer

Utbildning i marknadsföring Biografcentralen 2015. www.ljk.se

Utbildning i marknadsföring Biografcentralen 2015. www.ljk.se Utbildning i marknadsföring Biografcentralen 2015 www.ljk.se Logga in Uppgift till denna gång Du som har boken Marknadsföring i en ny tid läs kapitel tre aktivitets och kampanjplanering Du som har boken

Läs mer

Företag och marknad. Marknad och marknadsföring (10 och 17 april)

Företag och marknad. Marknad och marknadsföring (10 och 17 april) Företag och marknad Marknad och marknadsföring (10 och 17 april) Beskrivning av ditt företag Hur har ni beskrivit ert valda företag? Vilka begrepp har använts? Lämna in Begrepp Vad är företagsekonomi?

Läs mer

Vi på SmartLens UF erbjuder. Sverige tre olika kameralinser via web och direktförsäljning. Innehållsförteckning. 2 Affärsidé

Vi på SmartLens UF erbjuder. Sverige tre olika kameralinser via web och direktförsäljning. Innehållsförteckning. 2 Affärsidé Affärsplan 12/13 Innehållsförteckning 2 Affärsidé 3 Vara och Produktion Ledstjärnor 4 Kunder Marknadsföring 5 Marknad konkurrenter 6 Mission & Vision 7 Framtid 8 SWOT Vi på SmartLens UF erbjuder Smartphoneanvändaren

Läs mer

Because I m worth it Intervju med Brigitte Mral, professor i retorik

Because I m worth it Intervju med Brigitte Mral, professor i retorik Because I m worth it Intervju med Brigitte Mral, professor i retorik www.fungerandemedier.se Han lanserade både retoriken och dramaturgin Aristoteles, född 384 före 0, insåg potentialen i att använda hjärnans

Läs mer

Spanska för nöjets skull UF. Affärsplan

Spanska för nöjets skull UF. Affärsplan Spanska för nöjets skull UF Affärsplan 2005-2006 Magdalena Andersson Soltorgsgymnasiet Borlänge Innehållsförteckning 1. Spanska för nöjets skull UF 1.1 Affärsidé 1.2 Bakgrund 1.3 Tjänsten 2. Företaget

Läs mer

Utbildning i marknadsföring Biografcentralen 2015. www.ljk.se

Utbildning i marknadsföring Biografcentralen 2015. www.ljk.se Utbildning i marknadsföring Biografcentralen 2015 www.ljk.se Logga in Uppgift till idag Titta efter vilken strategi reklammakare jobbat efter i annonser och reklamfilmer. Ni som har marknadsföring i en

Läs mer

1 SAMMANFATTNING... 1 2 PRODUKTBESKRIVNING... 2 3 MARKNADSFÖRUTSÄTTNINGAR... 3 4 SYFTE... 4 5 STRATEGI - STRATEGIVAL... 5 6 MÅL...

1 SAMMANFATTNING... 1 2 PRODUKTBESKRIVNING... 2 3 MARKNADSFÖRUTSÄTTNINGAR... 3 4 SYFTE... 4 5 STRATEGI - STRATEGIVAL... 5 6 MÅL... Sid 1 (7) Innehåll 1 SAMMANFATTNING... 1 2 PRODUKTBESKRIVNING... 2 3 MARKNADSFÖRUTSÄTTNINGAR... 3 4 SYFTE... 4 5 STRATEGI - STRATEGIVAL... 5 6 MÅL... 6 7 AKTIVITETER... 7 1 SAMMANFATTNING WEBingo är en

Läs mer

vad är marknadsföring?

vad är marknadsföring? om föreläsaren praktisk marknadsföring ring RPC Stockholm, den 16 december 2004 pappa (Milton, 10 och Nellie 7) ekonomie doktor (affärsautomatiseringar) forskare (Stocholms universitet: marknadsföring)

Läs mer

Att marknadsföra bibliotekens tjänster

Att marknadsföra bibliotekens tjänster Att marknadsföra bibliotekens tjänster Innan ni påbörjar planeringen av olika marknadsföringsaktiviteter så bör ni fundera igenom några grundläggande saker: resurser som ni har att tillgå, era viktigaste

Läs mer

Lata marknadsföraren

Lata marknadsföraren Lata marknadsföraren *************************************************** * * * * Inre Cirkelns Månadsbrev 8, januari 2015 * * * * *************************************************** Checklista för ett

Läs mer

Ending the war between Sales & Marketing by Philip Kotler, Neil Rackham and Suj Krishnaswamy

Ending the war between Sales & Marketing by Philip Kotler, Neil Rackham and Suj Krishnaswamy Ending the war between Sales & Marketing by Philip Kotler, Neil Rackham and Suj Krishnaswamy Grupp 3 Inledning Produktdesigners har länge vetat om att de kan spara tid och pengar på att samarbeta med deras

Läs mer

Ramverk för: Brandingstrategi. Datum: Företag: Brand: Kontaktperson: Uppgjord av: Copyright 2013. Pyramid Communication AB

Ramverk för: Brandingstrategi. Datum: Företag: Brand: Kontaktperson: Uppgjord av: Copyright 2013. Pyramid Communication AB Ramverk för: Brandingstrategi Datum: Företag: Brand: Kontaktperson: Uppgjord av: Copyright 2013. Pyramid Communication AB Marketing lovar branding håller Ordet brand ska inte förväxlas med det svenska

Läs mer

Vi hjälper dig att hoppa över lågkonjunkturen!

Vi hjälper dig att hoppa över lågkonjunkturen! Vi hjälper dig att hoppa över lågkonjunkturen! Hur gör dem som lyckas stärka sina positioner under lågkonjunkturen? Vad och hur gör de för att ta marknadsandelar, stärka varumärket, öka försäljningen?

Läs mer

Prognostisering av efterfrågan Konkurrera med hjälp av Affärsanalys

Prognostisering av efterfrågan Konkurrera med hjälp av Affärsanalys Copyright SAS Institute Sweden, november 2008 SAS INSTITUTE AB STORA FRÖSUNDA, BOX 609 169 26 SOLNA TEL: 08-52 21 70 00 FAX: 08-52 21 70 70 WWW.SAS.COM/SWEDEN SAS Institute AB is a subsidiary of SAS Institute

Läs mer

Branding Att äga sitt varumärke Marknadsföring i Sociala Medier för HRT-branschen del 1 Robin Sörbom 2015

Branding Att äga sitt varumärke Marknadsföring i Sociala Medier för HRT-branschen del 1 Robin Sörbom 2015 Branding Att äga sitt varumärke Marknadsföring i Sociala Medier för HRT-branschen del 1 Robin Sörbom 2015 Marknadsföring har under de senaste 20 åren förändrats radikalt i grunden, så även inom HRTbranschen.

Läs mer

GRUPP 5 JOSEFIN LIDH - JOSLI700 LISA APPELQVIST - LISAP999 VIKTORIA ERIKSSON - VIKER433 HANNA NORDENÖ - HANNO178 HELENA SJUNNESSON - HELSJ377

GRUPP 5 JOSEFIN LIDH - JOSLI700 LISA APPELQVIST - LISAP999 VIKTORIA ERIKSSON - VIKER433 HANNA NORDENÖ - HANNO178 HELENA SJUNNESSON - HELSJ377 GRUPP 5 JOSEFIN LIDH - JOSLI700 LISA APPELQVIST - LISAP999 VIKTORIA ERIKSSON - VIKER433 HANNA NORDENÖ - HANNO178 HELENA SJUNNESSON - HELSJ377 Innehåll VISION & AFFÄRSIDÈ OM FÖRETAGET FÖRETAGETS HISTORIA

Läs mer

Personnummer: OBS! SKRIV SVAREN DIREKT UNDER VARJE FRÅGA OCH VID UTRYMMESBRIST PÅ BAKSIDAN EJ PÅ LÖSBLAD!

Personnummer: OBS! SKRIV SVAREN DIREKT UNDER VARJE FRÅGA OCH VID UTRYMMESBRIST PÅ BAKSIDAN EJ PÅ LÖSBLAD! Uppgift 1 (20p) Förhoppningsvis har början på hösten varit full av spännande upplevelser. Att erbjuda människor upplevelser är ett område vi ser växer. Under kursen och har vi tagit upp marknadsföring

Läs mer

LJK loredana jelmini kommunikation Malmö 4 mars 2014 www.ljk.se

LJK loredana jelmini kommunikation Malmö 4 mars 2014 www.ljk.se 2014 LJK loredana jelmini kommunikation Malmö 4 mars 2014 Omvärldsbevakning Vision var vill du vara om xx år Strategi hur kommer du dit Ditt varumärke Mission vad brinner du för Mål och delmåll Mål och

Läs mer

Innehåll. 1. Presentation av COS. 2. Marknaden. 3. Ekonomisk analys. 4. SWOT-analys. 5. Sammanfattning och rekommendationer

Innehåll. 1. Presentation av COS. 2. Marknaden. 3. Ekonomisk analys. 4. SWOT-analys. 5. Sammanfattning och rekommendationer Innehåll 1. Presentation av COS 2. Marknaden 3. Ekonomisk analys 4. SWOT-analys 5. Sammanfattning och rekommendationer Innehåll 1. Presentation av COS 2. Marknaden 3. Ekonomisk analys 4. SWOT-analys 5.

Läs mer

UTBILDNINGSKATALOG. För utveckling av besöksnäringen ALUN

UTBILDNINGSKATALOG. För utveckling av besöksnäringen ALUN UTBILDNINGSKATALOG F Ö R E L Ä S N I N G W O R K S H O P A F F Ä R S U T V E C K L I N G För utveckling av besöksnäringen ALUN VIKTEN AV ATT UTVECKLAS! I framtiden gäller det inte bara att ha rätt kunskaper

Läs mer

Ramverk för: Produktlansering. Datum: Företag: Marknad 1: Marknad 2: Marknad 3: Marknad 4: Deltagare: Copyright 2013. Pyramid Communication AB

Ramverk för: Produktlansering. Datum: Företag: Marknad 1: Marknad 2: Marknad 3: Marknad 4: Deltagare: Copyright 2013. Pyramid Communication AB Ramverk för: Produktlansering Datum: Företag: Marknad 1: Marknad 2: Marknad 3: Marknad 4: Deltagare: Copyright 2013. Pyramid Communication AB Lönsamheten skapas genom rätt erbjudande Framgångsrik produktlansering

Läs mer

Vill du också synas bättre?

Vill du också synas bättre? Vill du också synas bättre? Det rör på sig... Det händer saker i blomsterbranschen. Den ökande konkurrensen från fler aktörer och ett starkare allmänt reklambrus har gjort det svårare att göra sig hörd.

Läs mer

Julia Modig Tjärnström, Anna Marklund, Patrik Ljungqvist 723G04

Julia Modig Tjärnström, Anna Marklund, Patrik Ljungqvist 723G04 Uppdrag Vi har valt att för ett annat företags räkning undersöka hur möjligheterna ser ut för att starta upp, sprida och marknadsföra en virtuell sida som riktar sig till studenterna vid Linköpings universitet.

Läs mer

Så skapar du Personas och fångar din läsare. White paper

Så skapar du Personas och fångar din läsare. White paper Så skapar du Personas och fångar din läsare White paper Så skapar du Personas och fångar din målgrupp Att verkligen förstå din målgrupps situation är avgörande för att nå fram med ditt budskap. De flesta

Läs mer

Varumärket Doro. Uppgift 2: Varumärkesstrategi och design av Johan Dahlin

Varumärket Doro. Uppgift 2: Varumärkesstrategi och design av Johan Dahlin Varumärket Doro Uppgift 2: Varumärkesstrategi och design av Johan Dahlin Doros identitet och position Vision? Doros vision är att bli varumärket Varifrån? Doro är en svensk världsmedborgare med 35 års

Läs mer

Välkommen till Kreation Reklambyrå

Välkommen till Kreation Reklambyrå Välkommen till Kreation Reklambyrå Vad är ett bibliotek? Hur ska biblioteket attrahera människor? Idag och imorgon. Upplägg av eftermiddagen Introduktion om varumärken Grupparbete Diskussion och avslutning

Läs mer

Affärsplanen har inom Tillväxtprogrammet två huvudsakliga användningsområden:

Affärsplanen har inom Tillväxtprogrammet två huvudsakliga användningsområden: 2013-10- 03 Mall för Affärsplan - Science Park Halmstad Följande dokument är ett exempel på en affärsplanemall för nystartade företag. Dokumentet ska ses som en mall och man använder de delar som anses

Läs mer

ATTITYDER, VÄRDERINGAR, LIVSSTIL OCH FÖRÄNDRING. Sociolog Tuula Eriksson tuula.eriksson@slu.se

ATTITYDER, VÄRDERINGAR, LIVSSTIL OCH FÖRÄNDRING. Sociolog Tuula Eriksson tuula.eriksson@slu.se ATTITYDER, VÄRDERINGAR, LIVSSTIL OCH FÖRÄNDRING Sociolog Tuula Eriksson tuula.eriksson@slu.se KOMPONENTER SOM DELVIS HÄNGER SAMMAN Attityder Värderingar Kultur Identitet Livstil (statiskt föränderligt)

Läs mer

www.bokaflerkunder.se

www.bokaflerkunder.se För många människor underskattar vad de kan, och överskattar vad det inte kan. Nu är det dags för dig att visa vad du kan. För alla kan någonting, som ingen annan kan. av: Lotta Carlberg Lotta Carlberg

Läs mer

Riskanalys - Bransch- och marknadsrelaterade risker

Riskanalys - Bransch- och marknadsrelaterade risker Riskanalys - Bransch- och marknadsrelaterade risker Konjunktur Risker Eurokrisen har påverkat konsumtionsmönstren negativt. Verksamheten påverkas av att Cloettas kunder får försämrad lönsamhet, vilket

Läs mer

Business Model Transformation. Banbrytande affärsmodeller genom transformation av affärsarkitektur

Business Model Transformation. Banbrytande affärsmodeller genom transformation av affärsarkitektur Business Model Transformation Banbrytande genom transformation av affärsarkitektur Business Model Transformation Vår grundläggande metod för affärsutveckling och transformation av verksamheter kallar vi

Läs mer

Tentamen i delkursen Marknadsföring Företagsekonomi A

Tentamen i delkursen Marknadsföring Företagsekonomi A Tentamen i delkursen Marknadsföring Företagsekonomi A Kurs: Marknadsföring, Företagsekonomi, A Datum: 2014.02.20 Tid: 14:15-18:15 Plats: L003/T143 Ansvarig lärare: Mari-Ann Karlsson, Claes Gunnarsson Antal

Läs mer

Testa och utveckla din företagsidé

Testa och utveckla din företagsidé Testa och utveckla din företagsidé TESTA OCH UTVECKLA DIN FÖRETAGSIDÉ Ännu har du inte bestämt dig för att starta, men du har en tydlig bild av vilken verksamhet du skulle ha i ditt företag om det blev

Läs mer

Ramverk för: Resultatmätning. Aktivitet: Uppdragsgivare: Marknad 1: Aktivitetsperiod: Copyright 2013. Pyramid Communication AB

Ramverk för: Resultatmätning. Aktivitet: Uppdragsgivare: Marknad 1: Aktivitetsperiod: Copyright 2013. Pyramid Communication AB Ramverk för: Resultatmätning Aktivitet: Uppdragsgivare: Marknad 1: Aktivitetsperiod: Copyright 2013. Pyramid Communication AB Att mäta resultat av marknadsinvesteringarna Att följa upp och mäta resultaten

Läs mer

SWOT-analys KAMP Företagsutveckling

SWOT-analys KAMP Företagsutveckling SWOT-analys KAMP Företagsutveckling SWOT-analys SWOT-analys har fått sitt namn efter de engelska orden Strengths, Weaknesses, Opportunities och Threats (styrkor, svagheter, möjligheter och hot). Att arbeta

Läs mer

KUNDANALYS. Koncept 1. Varför byter man leverantör? Inget intresse från leverantören

KUNDANALYS. Koncept 1. Varför byter man leverantör? Inget intresse från leverantören KUNDANALYS Koncept 1 Varför byter man leverantör? 68% 14% 4% 5% 9% Inget intresse från leverantören Fick inte vad vi önskade Bättre pris/service hos annan leverantör Personlig bekant Leverantören upphörde

Läs mer

ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B

ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B Detta whitepaper hjälper dig att identifiera vilka faktorer som påverkar kundlojalitet och hur du kan stärka lojaliteten

Läs mer

Välj rätt affärssystem för att din. organisation ska blomstra!

Välj rätt affärssystem för att din. organisation ska blomstra! Välj rätt affärssystem för att din organisation ska blomstra! - En guide till dig som funderar på att byta eller investera i ett ERP system. Innehåll Därför är ett affärssystem viktigt för tillväxten...

Läs mer

GENERELL CASELÖSNING

GENERELL CASELÖSNING GENERELL CASELÖSNING När ett case skall lösas finns det en uppsjö av olika metoder som kan användas. Vissa metoder lämpar sig bättre till vissa typer av case än andra. Det finns dock metoder som är relativt

Läs mer

Coachning av mikroföretag inom livsmedelsbranschen som samarbetspartner för dagligvaruhandeln

Coachning av mikroföretag inom livsmedelsbranschen som samarbetspartner för dagligvaruhandeln Coachning av mikroföretag inom livsmedelsbranschen som samarbetspartner för dagligvaruhandeln Projektetsbakgrund Handeln kan samarbeta med leverantörer av alla storlekar. Man ska emellertid kunna dra nytta

Läs mer

"Varumärken och marknadsföring - med ögonbindel mot framtiden!"

Varumärken och marknadsföring - med ögonbindel mot framtiden! "Varumärken och marknadsföring - med ögonbindel mot framtiden!" Ekonomie doktor/docent Johan Anselmsson johan.anselmsson@transvector.se 040-30 34 32 Johan Anselmsson (johan.anselmsson@transvector.se) Bitr.

Läs mer

hur människor i vårt företag och i vår omvärld ser på oss. för att uppfattas som empatiska och professionella. Skanska Sveriges Ledningsteam

hur människor i vårt företag och i vår omvärld ser på oss. för att uppfattas som empatiska och professionella. Skanska Sveriges Ledningsteam Vårt sätt att vara Vi är Skanska. Men vi är också ett stort antal individer, som tillsammans har ett ansvar för att vårt företag uppfattas på ett sätt som andra respekterar och ser upp till. Det är hur

Läs mer

Mall för marknadsplan ROMICOM AB

Mall för marknadsplan ROMICOM AB Mall för marknadsplan ROMICOM AB Disposition 1. Nuläge 1. Organisation 2. Vision&Affärsidé 3. Målgrupper 4. Positionering 5. SWOT-analys 2. Strategidel: Förverkligande av affärsidén Långsiktig (3-5 år)

Läs mer

Hemligheterna med att kontakta kvinnor via nätet

Hemligheterna med att kontakta kvinnor via nätet Hemligheterna med att kontakta kvinnor via nätet Jonathan Jensen Dejtinghandboken.com Innehåll Inledning... 3 Tips 1: Varför?... 4 Tips 2: Våga fråga... 6 Tips 3: Visa inte allt (på en gång)... 7 Tips

Läs mer

Mobilt & shopping on demand. Hur prestationsbaserad marknadsföring hjälper mobila enheter att rita om kartan till köpcykeln. tradedoubler.

Mobilt & shopping on demand. Hur prestationsbaserad marknadsföring hjälper mobila enheter att rita om kartan till köpcykeln. tradedoubler. Mobilt & shopping on demand Hur prestationsbaserad marknadsföring hjälper mobila enheter att rita om kartan till köpcykeln tradedoubler.com Prestationsbaserade mobila kanaler har drastiskt förändrat shoppingupplevelsen

Läs mer

Digital strategi för Miljöpartiet

Digital strategi för Miljöpartiet 2012-03-12 Digital strategi för Miljöpartiet Bakgrund Vår webbplats ska förnyas och i processen med att upphandla en ny dök frågan upp om vilket syfte den skulle ha i relation till övrig webbnärvaro. I

Läs mer

» Industriell ekonomi

» Industriell ekonomi » Industriell ekonomi FÖ2 Starta och driva företag Linköping 2012-10-31 Magnus Moberg FÖ2 Starta och driva företag» Välkommen» Syfte och tidsplan» Annat material http://www.skatteverket.se/foretagorganisationer/blanketterbros

Läs mer

Bibliotekarien som intern konsult - erfarenheter från omvärldsbevakning i kommun och företag.

Bibliotekarien som intern konsult - erfarenheter från omvärldsbevakning i kommun och företag. Katarina Kristoffersson & Bibliotekarien som intern konsult - erfarenheter från omvärldsbevakning i kommun och företag. Paper presenterat vid konferensen 11-12 oktober 2006 i Borås Om föredragshållarna

Läs mer

Gruppdynamik enligt Firo

Gruppdynamik enligt Firo www.byggledarskap.se Gruppdynamik enligt Firo 1(7) Gruppdynamik enligt Firo På varje arbetsplats finns det flera olika grupperingar. Som ledare behöver man förstå hur grupper generellt fungerar och utvecklas.

Läs mer

EN FÄRDGUIDE FÖR DESIGNKÖPAREN

EN FÄRDGUIDE FÖR DESIGNKÖPAREN 2 Förord Innehåll Ett av de främsta konkurrensmedlen för svenska företag i framtiden är utan tvekan möjlig heten att utveckla bättre och mer intressanta produkter än konkurrenterna. En viktig komponent

Läs mer

Innehållsförteckning. Version 1.0. Publicerad år 2015. Copyright Terence Shaw

Innehållsförteckning. Version 1.0. Publicerad år 2015. Copyright Terence Shaw Innehållsförteckning Förord... 3 Kapitel 1. Strategin och marknaden... 4 Porters generiska strategier... 5 Ansoffs matris... 9 Porters femkraftsmodell... 13 Marknadsmix 4P, 7P och 4C... 17 4P-modellen...

Läs mer

Omtentamen i delkursen Marknadsföring Företagsekonomi A

Omtentamen i delkursen Marknadsföring Företagsekonomi A Omtentamen i delkursen Marknadsföring Företagsekonomi A Kurs: Marknadsföring, Företagsekonomi, A Datum: 2014.03.29 Tid: 14:15 18:15 Plats: L003 Ansvarig lärare: Mari-Ann Karlsson, Claes Gunnarsson Antal

Läs mer

UTBILDNING: Systematisk marknadsutveckling

UTBILDNING: Systematisk marknadsutveckling UTBILDNING: Systematisk marknadsutveckling Det finns inget skäl att någon skulle vilja Ken Olsen, Digital, 1977 Introduktion det är inte fel, men det krävs mer än att sätta upp en ny säljbudget för att

Läs mer

Får jag skriva ditt marknadsföringsmaterial?

Får jag skriva ditt marknadsföringsmaterial? Får jag skriva ditt marknadsföringsmaterial? Jag älskar att skriva! Säljbrev. Annonser. E-postkampanjer. Nyhetsbrev. Banners. Broschyrer. Flyers. Direktreklam. Tackbrev. Enkäter. Landningssidor. Hemsidor.

Läs mer

INTEGRERAD KONSTRUKTION OCH TILLVERKNING, TME041. GruppB1steg3. Henrik Ohlsson Knut Andreas Meyer Martin Bäck Ola Lindahl Tobias Eriksson

INTEGRERAD KONSTRUKTION OCH TILLVERKNING, TME041. GruppB1steg3. Henrik Ohlsson Knut Andreas Meyer Martin Bäck Ola Lindahl Tobias Eriksson INTEGRERAD KONSTRUKTION OCH TILLVERKNING, TME041 GruppB1steg3 Henrik Ohlsson Knut Andreas Meyer Martin Bäck Ola Lindahl Tobias Eriksson Handledare: Joakim Johansson 2011-02-16 Innehåll 3.1 Kundinteraktion...

Läs mer

Värderingskartlägging. Vad är värderingar?

Värderingskartlägging. Vad är värderingar? Värderingskartlägging. Vad är värderingar? Man kan säga att värderingar är frågor som är grundläggande värdefullt för oss, som motiverar och är drivkraften bakom vårt beteende. De är centrala principer

Läs mer

» Industriell ekonomi

» Industriell ekonomi » Industriell ekonomi FÖ4 Företagandet Norrköping 2013-01-21 Magnus Moberg Magnus Moberg 1 » Välkommen» Syfte och tidsplan» Annat material FÖ4 Företagandet http://www.skatteverket.se/foretagorganisationer/blanketterbroschyrer/broschyrer/info/462.4.39f16f103821c58f680007865.html»

Läs mer

Pressmeddelande. För mer information kontakta. Håkan Östlund VD & ägare Göthes AB. Tidigare VD & delägare Industribeslag Sjögren AB

Pressmeddelande. För mer information kontakta. Håkan Östlund VD & ägare Göthes AB. Tidigare VD & delägare Industribeslag Sjögren AB Pressmeddelande Måndag 6 oktober 2014 Den 2 oktober 2014 blev Industribeslag Sjögren AB en del av Göthes koncernen, ett förvärv som stärker och breddar Göthes position på OEM-marknaden inom lås, beslag

Läs mer

Strategisk profilreklam

Strategisk profilreklam Det har skett en förändring från att i kommunikationsmixen satsa på reklam och sales promotion till ett synsätt som betonar integrerad kommunikation och ser till den totala effekten av alla kommunikationsaktiviteter

Läs mer

BEGAGNAT ÄR INGET NYTT...

BEGAGNAT ÄR INGET NYTT... BEGAGNAT ÄR INGET NYTT...... och idag är marknadsplatsen nätet Bara på Blocket omsattes 254 mdr 2011 vilket motsvarar 7,3% av Sveriges BNP och 7 av 10 svenskar köpte eller sålde något där. Under samma

Läs mer

Varför arbetar vi med det här?

Varför arbetar vi med det här? Reklam Varför arbetar vi med det här? För att lära sig att analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner. För att lära sig att kommunicera med bilder för att uttrycka budskap.

Läs mer

Vad gör Riksbanken? 2. Att se till att landets export är högre än importen.

Vad gör Riksbanken? 2. Att se till att landets export är högre än importen. Arbetsblad 1 Vad gör Riksbanken? Här följer några frågor att besvara när du har sett filmen Vad gör Riksbanken? Arbeta vidare med någon av uppgifterna under rubriken Diskutera, resonera och ta reda på

Läs mer

Guide till en vinnande affärsplan

Guide till en vinnande affärsplan Guide till en vinnande affärsplan Guide till en vinnande affärsplan Såhär använder du guiden: De rubriker och områden som är obligatoriska att använda och behandla när du tävlar och lämnar in bidrag i

Läs mer

Steg 7. Marknadsplan hur man skaffar kunder

Steg 7. Marknadsplan hur man skaffar kunder 1 Träningsprogram för entreprenörer Innehåll: Tommy Jansson Steg 7. Marknadsplan hur man skaffar kunder Det viktigaste för ett nystartat företag är att få tag i de första kunderna. Den första är allra

Läs mer

MARKNADSPLAN 2008 CARLSSONS RESOR. För fler kunder och större omsättning! Lyssna först till vad marknaden vill ha och sedan uppfyll önskningarna!

MARKNADSPLAN 2008 CARLSSONS RESOR. För fler kunder och större omsättning! Lyssna först till vad marknaden vill ha och sedan uppfyll önskningarna! MARKNADSPLAN 2008 För fler kunder och större omsättning! Lyssna först till vad marknaden vill ha och sedan uppfyll önskningarna! CARLSSONS RESOR INNEHÅLLSFÖRTECKNING SID 1. SAMMANFATTNING 3-4 2. VARFÖR

Läs mer

BRANSCHMÖTE OKTOBER 2014

BRANSCHMÖTE OKTOBER 2014 BRANSCHMÖTE OKTOBER 2014 EN BRANSCH I SAMVERKAN 650 installationsföretag, 32 leverantörer, 5 grossister Visa möjligheterna med modern elteknik Trygga, smarta, effektiva lösningar Din elektriker. Framtidens

Läs mer

Vilka är era produkter/tjänster? Vilka värden finns i er/din verksamhet/utbud? Hur kommunicerar ni ert varumärke?

Vilka är era produkter/tjänster? Vilka värden finns i er/din verksamhet/utbud? Hur kommunicerar ni ert varumärke? kulturstrategi 1 arbetsmaterial eget arbete för företag Att samarbeta med kulturlivet kräver förarbete. Detta förarbete startar alltid med ett internt arbete för att tydliggöra det egna företagets syften

Läs mer

Begrepp, modeller, teorier-praktisk marknadsföring

Begrepp, modeller, teorier-praktisk marknadsföring Extern marknadsföring Intern marknadsföring Distributionssätt USP Marknadsfragmentering Massmarknadsföring Kärnprodukt Kringprodukt Metaprodukt Corporate advertising Reklam, personlig försäljning, butiksaktiviteter

Läs mer

FRÅN IDÉ TILL FINANSIERING - AFFÄRSUTVECKLINGENS A TILL Ö

FRÅN IDÉ TILL FINANSIERING - AFFÄRSUTVECKLINGENS A TILL Ö FRÅN IDÉ TILL FINANSIERING - AFFÄRSUTVECKLINGENS A TILL Ö VISION > Drömmar > Scenarier > 5 års sikt > Gemensamt mål för företaget (alla medlemmar delar vision) > Tänk: miljö, vem jobbar man med, reser

Läs mer

SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DE NYA JOBBEN OCH DE VÄXANDE FÖRETAGEN

SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DE NYA JOBBEN OCH DE VÄXANDE FÖRETAGEN sverigesingenjorer.se 2 SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DE NYA JOBBEN OCH DE VÄXANDE FÖRETAGEN BAKGRUND Den globala konkurrensen hårdnar. Det blir allt tydligare att den enda vägen till framgång är genom utveckling

Läs mer

Affärsplan Ämnen och områden som ska finnas med i din affärsplan. Har du beskrivit de viktigaste delarna i affärsplanen?

Affärsplan Ämnen och områden som ska finnas med i din affärsplan. Har du beskrivit de viktigaste delarna i affärsplanen? Ämnen och områden som ska finnas med i din affärsplan Denna mall är framtagen av Venture Cup. Glöm inte att du kan delta och vinna pengar med din affärsplan i Venture Cup, läs mer på: www.venturecup.se

Läs mer

Dags för ännu ett spännande program från Piku AB, med fokus på lönsamma affärer för dig som driver företag inom besöksnäringen!

Dags för ännu ett spännande program från Piku AB, med fokus på lönsamma affärer för dig som driver företag inom besöksnäringen! 1 Tadaaa! Dags för ännu ett spännande program från Piku AB, med fokus på lönsamma affärer för dig som driver företag inom besöksnäringen! Det här är en unik chans för dig som: Vill ha fler besökare och

Läs mer

KUNDANALYS. Koncept 2. Varför byter man leverantör? Inget intresse från leverantören

KUNDANALYS. Koncept 2. Varför byter man leverantör? Inget intresse från leverantören KUNDANALYS Koncept 2 Varför byter man leverantör? 68% 14% 4% 5% 9% Inget intresse från leverantören Fick inte vad vi önskade Bättre pris/service hos annan leverantör Personlig bekant Leverantören upphörde

Läs mer

Starka viljor, tydlig inriktning och företagsanda i räddningstjänsten. Kvalitativt jämställdhetsarbete

Starka viljor, tydlig inriktning och företagsanda i räddningstjänsten. Kvalitativt jämställdhetsarbete Starka viljor, tydlig inriktning och företagsanda i räddningstjänsten Kvalitativt jämställdhetsarbete Varför fick jag uppdraget att prata på denna konferens? Vad kan kommunala räddningstjänster lära av

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2013-2016

VERKSAMHETSPLAN 2013-2016 VERKSAMHETSPLAN 2013-2016 F&S Järfälla är det självklara valet när en person vill börja träna. För de som redan är igång och tränar är F&S Järfälla den självklara mötesplatsen en plats där man vill hänga.

Läs mer

Den hemliga ingrediensen Kommunikation i produktutvecklingsprocessen

Den hemliga ingrediensen Kommunikation i produktutvecklingsprocessen Den hemliga ingrediensen Kommunikation i produktutvecklingsprocessen En essä i kursen Produktutveckling med formgivning Charlotta Sjöström, INPRE 4, 2006-04-27 En het potatis Hans Folkesson som är chef

Läs mer

AFFÄRSPLAN. En ungdomssatsning av NyföretagarCentrum för dig som är 18 35 år. Från idé till Eget Företag. Vi hjälper dig på vägen.

AFFÄRSPLAN. En ungdomssatsning av NyföretagarCentrum för dig som är 18 35 år. Från idé till Eget Företag. Vi hjälper dig på vägen. AFFÄRSPLAN En ungdomssatsning av NyföretagarCentrum för dig som är 18 35 år. Från idé till Eget Företag. Vi hjälper dig på vägen. INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Jag/vi och idén 2 Företagsägare och affärsidé 3

Läs mer

Market Insider: Varför är det så viktigt att ha ett urval potentiella köpare?

Market Insider: Varför är det så viktigt att ha ett urval potentiella köpare? Market Insider: Varför är det så viktigt att ha ett urval potentiella köpare? 040-54 41 10 kontakt@bcms.se www.bcms.se BCMS Scandinavia, Annebergsgatan 15 B, 214 66 Malmö 1 Sammanfattning Varför är det

Läs mer

Dagens övning Marknadsplanering fortsättning

Dagens övning Marknadsplanering fortsättning Marknadsplan Dagens övning Marknadsplanering fortsättning Marknadsplaneprocessen Frågestund för alla Marknadsplan Marknadsplaneprocessen Situationsanalys Affärsidé/Strategi Målformulering Handlingsplan/

Läs mer

Upptäck 7 trick som förvandlar ditt nyhetsbrev till en kassako

Upptäck 7 trick som förvandlar ditt nyhetsbrev till en kassako LYSTRING FÖRETAGARE som vill ha fler referenser, högre intäkter och fler kunder, klienter eller patienter som jagar dig istället för tvärtom Upptäck 7 trick som förvandlar ditt nyhetsbrev till en kassako

Läs mer

Utbildning i marknadsföring Biografcentralen 2015. www.ljk.se

Utbildning i marknadsföring Biografcentralen 2015. www.ljk.se Utbildning i marknadsföring Biografcentralen 2015 www.ljk.se Logga in Uppgift till idag Bestäm vilken bok du/ni vill ha Gå in på ungdomsbarometern.se och gör livsstilstestet Läs texten på hemsidan om Koll

Läs mer

Min syn på optimal kommunikation i en PU-process

Min syn på optimal kommunikation i en PU-process Min syn på optimal kommunikation i en PU-process KN3060 Produktutveckling med formgivning Mälardalens högskola Anders Lindin Inledning Denna essä beskriver min syn på optimal kommunikation i en produktutvecklingsprocess.

Läs mer

Undersökningens struktur. Eyetracking, test av webshopen Intervjuer med frågeformulär Analys av event utifrån Mossbergs teori om upplevelserummet

Undersökningens struktur. Eyetracking, test av webshopen Intervjuer med frågeformulär Analys av event utifrån Mossbergs teori om upplevelserummet Bakgrunden till frågeställningen var funderingar kring hur event och webbshop ska kunna sporra varandra till ökad försäljning utan att ta ut varandra. Bakgrund Frågeställning Hur upplever kunden webshopen?

Läs mer

EXAMINATIONSUPPGIFT 2

EXAMINATIONSUPPGIFT 2 Gruppmedlemmar: Helene Brogeland Alejandra Leyton-Espinoza Ida Karlsson EXAMINATIONSUPPGIFT 2 Strategisk kommunikation distans VT2013 (1MK162) 2013-04-24 Innehåll 1. Begrepp inom målgruppsanalysen... 3

Läs mer

KOMMUNIKATIONSPOLICY RIKTLINJER FÖR EMMABODA KOMMUNS KOMMUNIKATION. 2012-09-27 Antagen av kommunfullmäktige 2013-01-28, 4

KOMMUNIKATIONSPOLICY RIKTLINJER FÖR EMMABODA KOMMUNS KOMMUNIKATION. 2012-09-27 Antagen av kommunfullmäktige 2013-01-28, 4 KOMMUNIKATIONSPOLICY RIKTLINJER FÖR EMMABODA KOMMUNS KOMMUNIKATION 2012-09-27 Antagen av kommunfullmäktige 2013-01-28, 4 INNEHÅLL 1. Utgångspunkter och principer... 2 1.1 Vision för kommunikationsarbetet

Läs mer

Utdrag från kapitel 1

Utdrag från kapitel 1 Utdrag från kapitel 1 1.1 Varför en bok om produktionsutveckling? Finns det inte böcker om produktion så att det räcker och blir över redan? Svaret på den frågan är både ja och nej! Det finns många bra

Läs mer