Förslag till beslut Arbetsmarknads-, gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden föreslås besluta att

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förslag till beslut Arbetsmarknads-, gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden föreslås besluta att"

Transkript

1 Malmö stad Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 1 (9) Datum Vår referens Sofia Sjödin Utredningssekreterare Tjänsteskrivelse Remiss Kläder i Vård och omsorg STK GYVF Sammanfattning Kommunfullmäktige beslutade i december 2014 att all vård och omsorgspersonal i brukarnära arbete i Malmö stad ska utrustas med arbetskläder från och med 1 januari Utgångspunkten är skärpningen av föreskriften från Socialstyrelsen om basal hygien (SOSFS 2007:19) som träder i kraft 1 januari Arbetsmarknads-, gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden fick i samband med beslutet i uppdrag att i samråd med servicenämnden återkomma till budgetberedningen 2016 med förslag till driftsformer och finansiering av hyra av kläder med cirkulationstvätt och upphandling med tre års kontrakt. Arbetsmarknads-, gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen har utrett ärendet. Förvaltningen föreslår två alternativ: 1) att upphandla cirkulationstvätt med sociala villkor 2) att upphandla cirkulationstvätt med sociala villkor samt att stadskontoret vidare utreder möjligheterna med tvätt av arbetskläder. Förslag till beslut Arbetsmarknads-, gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden föreslås besluta att att godkänna utredningen gällande arbetskläder till vård och omsorg och skicka den till kommunfullmäktige, samt, föreslå kommunfullmäktige att besluta i enlighet med alternativ 2, att upphandla cirkulationstvätt med sociala villkor samt att stadskontoret vidare utreder möjligheterna med tvätt av arbetskläder. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse GyVN AU Remissvar Arbetskläder vård och omsorg STK G-Tjänsteskrivelse AGVN Utredning av driftsform och finansiering av arbetskläder till vård och omsorg Bilaga social hänsyn i offentlig upphandling Tjänsteskrivelse_V&Oberedning 6_ _Arbetskläder Beslutsplanering Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden arbetsutskott Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Arbetsmarknads-, gymnasie och vuxenutbildningsnämnden Arbetsmarknads-, gymnasie och vuxenutbildningsnämndens arbetsutskott SIGNERAD

2 Arbetsmarknads-, gymnasie och vuxenutbildningsnämnden (9) Ärendet Bakgrund I december 2014 beslutade kommunfullmäktige att all vård och omsorgspersonal i brukarnära arbete i Malmö stad utrustas med arbetskläder från och med 1 januari Utgångspunkten tas i skärpningen av föreskriften från Socialstyrelsen om basal hygien (SOSFS 2007:19). Tidigare utredningar från arbetsmarknads-, gymnasie och vuxenutbildningsnämnden belyser en bild av att ett tvätteri i kommunal regi kan ge samhällsekonomiska vinster och anställning till personer idag utanför arbetsmarknaden. Nämnden lyfte fram tre tänkbara alternativ 1. Tvättservice inklusive lagning och transport, som drivs av gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen, JobbMalmö. 2. Tvättservice inklusive lagning och transport, som drivs av Serviceförvaltningen, där verksamheten får i uppdrag att erbjuda arbete, arbetsträning och praktik till JobbMalmös deltagare. 3. Upphandling med sociala villkor av tvättservice inklusive lagning och transport, med krav på att arbeten, arbetstränings- och praktikplatser går till arbetssökande med försörjningsstöd. Kommunfullmäktige beslutade i december 2014 att gå vidare med alternativet hyra av kläder med cirkulationstvätt och upphandling med tre års kontrakt. I priset ingår kläder och tvätt, transporter, slätningsbehandling (strykning) och vissa reparationer. Arbetsmarknads-, gymnasieoch vuxenutbildningsnämnden fick i uppdrag att i samråd med servicenämnden återkomma till budgetberedningen 2016 med förslag till driftsformer och finansiering av alternativet. Arbetsmarknads-, gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens förslag Arbetsmarknads-, gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen har tillsammans med serviceförvaltningen tagit fram förslag till vidare hantering. Med utgångspunkt i kommunfullmäktiges beslut om upphandling av cirkulationstvätt lämnar förvaltningen det tidigare spåret med tre alternativ (bilaga Tjänsteskrivelse GrVN AU Remissvar Arbetskläder vård och omsorg STK ) till förmån för två nya alternativ till driftsform och finansiering av cirkulationstvätt. De två alternativen är: 1. att upphandla cirkulationstvätt med sociala villkor 2. att upphandla cirkulationstvätt med sociala villkor samt att stadskontoret vidare utreder möjligheterna med tvätt av arbetskläder. Nedan presenteras de två alternativen. Arbetsmarknas-, gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden lyfter fram att nämnden inte kan ansvara för en fortsatt utredning av tvätt av arbetskläder, det krävs kunskap om tvätterinäringen och nämnden bistår gärna en fortsatt utredningen med kunskap om arbetsmarknadsfrågor. Alternativ 1: Upphandling av cirkulationstvätt med sociala villkor

3 Upphandling av cirkulationstvätt med sociala villkor ger leveranssäkerhet, möjlighet att ställa höga miljökrav på leverantörerna samt att sociala kriterier kan anpassas vid upphandling. Tvätteriförbundet 1 är positiva till en eventuell upphandling av cirkulationstvätt och många av deras medlemsföretag har visat sitt intresse. Enligt tvätteriförbundet är tvätterier i allmänhet ett instegsjobb och att branschen anställer personer med grundläggande utbildning och svenskkunskaper. Den svenska lagstiftningen kring sociala villkor vid offentlig upphandling bygger på EUdirektiv och utgår från upphandlingsaktiviteter som tar hänsyn till bland annat anställnings- och sysselsättningsmöjligheter, social integration och beaktande av hållbarhetskriterierna (se bilaga Social hänsyn i offentlig upphandling). 3 (9) Att använda sociala villkor vid upphandling av cirkulationstvätt är möjligt. Enligt Tvätteriförbundet finns det företag i Malmö stads direkta närhet som skulle kunna vinna en upphandling, däremot är de största företagen placerade på annan ort. Om det företag som vinner upphandlingen inte är beläget i Malmö gynnar det arbetslösa i den ort företaget har sitt tvätteri. Det är viktigt att beakta i processen att det är företagets placering som avgör vilken kommuns medlemmar som gynnas av sociala villkor. Sociala kriterier skulle även kunna tillämpas vid lokala transporter av arbetskläder till och från de 102 arbetsplatser runt om i staden inom vård och omsorg. Sociala villkor som grund vid upphandling skulle möjliggöra god dialog med det upphandlade företaget/företagen och möjliggöra ett nära samarbete vad gäller praktikplatser och åtgärdsanställningar. Miljökrav vid upphandling Enligt Konkurrensverket 2 kan man vid upphandling av tvätt- och textilservice ställa krav på miljöaspekter kopplade till: utvinning av råvaror för tvättkemikalier och textilier tillverkning av tvättkemikalier och textilier (exempelvis vatten- och kemikalieanvändning) tvättprocessen (energianvändning, kemikalieanvändning, vattenförbrukning) samt användning av fossila bränslen vid distribution. Det finns tre nivåer vid kravställning, varav den högsta är spjutspetskrav. Alternativ 2: Upphandla cirkulationstvätt med sociala villkor samt vidare utreda möjligheterna att a) starta ett kommunalt tvätteri och/eller b) utföra lokala transporter av arbetskläder till och från arbetsplatser i staden och/eller c) i egenregi tvätta en mindre mängd arbetskläder. Det andra alternativet arbetsmarknads-, gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen föreslår är 1 Sveriges Tvätteriförbund är den svenska tvätterinäringens branschorganisation och representerar medlemmar inom både kemtvätt och industriell tvätt. Tvätteriförbundet driver ett kontinuerligt arbete mot en kvalitativt konkurrenskraftig tvätterinäring. Alla medlemmar är auktoriserade med tvätteriförbundets T-Märke. Det innebär att de, genom en noggrann kontroll och auktorisationsprocess, uppfyller de kriterier som krävs för att garantera en verksamhet med god service och starkt socialt ansvarstagande. 2

4 att upphandla cirkulationstvätt med sociala villkor samt vidare utreda möjligheterna med ett kommunalt tvätteri och/eller lokala transporter i egenregi av arbetskläder till och från arbetsplatser i staden samt att tvätta en mindre mängd kläder i egenregi. Utredningen föreslås utföras av konsult från tvätteribranschen skulle ge ett komplett beslutsunderlag med investerings- och driftskalkyl, riskbedömningar, arbetsmiljöbedömningar, miljöpåverkan, tillgänglighet, därtill en logistisk analys av de lokala transporterna. Därmed skulle ett beslut fattas på fullständigt underlag. Stadskontoret föreslås i detta alternativ leda utredningen och samordna arbetet i samråd med berörda nämnder. En utredning måste föregås av upphandling eftersom tiden är för knapp för att först utreda och sedan eventuellt starta upp en verksamhet till januari Nedan presenteras de tre förslagen som utredarna föreslår utreds vidare. 4 (9) Föreslås utreda vidare - Tvätteri i egen regi Utredarna har valt att luta sig mot de uppskattade investeringsberäkningar gjorda av företag inom tvätterinäringen. Trots att dessa har intresse av att en upphandling kommer till stånd är det den mest trovärdiga beräkning förvaltningen kunnat åstadkomma under utredningstiden. I den tidigare skrivelsen (bilaga Tjänsteskrivelse GrVN AU Remissvar Arbetskläder vård och omsorg STK ) bedömer gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen att investeringskostnaden för att starta ett tvätteri i egen regi samt att köpa in arbetskläder för vård och omsorgspersonal uppgår till omkring 20 mkr. I summan ingår uppstart av tvätteri med kapacitet att tvätta 2000 kg tvätt/dag, inköp av arbetskläder till anställda för 11,5 mkr samt industritvättmaskiner, torktumlare, anpassning av befintliga lokaler med ventilation, vatten, avlopp, el, golv och kringutrustning. För att ta fram underlag till utredningen du nu läser har förvaltningen varit i kontakt med Tvätteriförbundet och några av dess medlemmar. Beräkningar och uppskattningar nedan kommer från branschen 3. Vi ämnar visa att omfattningen är större än vad tidigare uppskattningar visat. Volym Vid uppstart av tvätteri i egen regi behöver kapaciteten täcka behovet. Att utgå ifrån 4400 anställda plus 1200 vikarier är lågt räknat men ger en bild av volymen i dagsläget. Vid uträkningen av kg tvätt per dag, är utgångspunkten att ett plagg väger ca 400 gram. Varje medarbetare byter arbetskläder dagligen och vid behov oftare. Detta innebär att volymen av arbetskläder för vårdoch omsorgspersonal uppgår till minst 5 ton/dag 4. Cirkulationstvätt och distribution sker måndag till fredag. Volymen är avsevärt högre än vad tidigare utredning visade, från 2 till 5 ton per dag. Kapacitet 3 Följande företag har förvaltningen varit i kontakt med genom Tvätteriförbundet; Berendsen, Textilia, CWO- Boco/Tvättjänst, Comforta och T-tech. 4 Varje del väger 400 gram. Hämtning och lämning av textilier sker måndag fredag. Plaggen bärs 7 dagar i veckan plaggbärare behöver 5600*2 plagg/dag. Räknar 0,8 för att hela personalstyrkan inte alltid arbetar (semester, kurs etc) 5600*2= * 0,8 = 8960 styck plagg per dag 8960 styck plagg per dag * 7 dagar = * 0,4 gram =25 088kg/vecka kg/vecka delat på 5 arbetsdagar (ingen hämtning och lämning av tvätt på helger) = 5017,6 kg/dag

5 Kapaciteten på tvätteriet bör vara minst 5 ton tvätt per dag för att täcka behovet. Om fler verksamheter i staden ska tvätta sina arbetskläder i tvätteriet behöver en flexibilitet i lokalerna möjliggöras för att kunna ta större volymer. Detta behöver man ta hänsyn till i den ekonomiska kalkylen. 5 (9) Antal plagg Antal plagg utgår ifrån socialstyrelsens krav att arbetstagare alltid har rena arbetskläder att tillgå på sin arbetsplats, samt att arbetskläderna byts varje dag. Branschen rekommenderar 11 ombyten per plaggbärare, 11 överdelar plus 11 underdelar, totalt 22 plagg eller 9 ombyten per plaggbärare, 9 överdelar plus 9 underdelar, totalt 18 plagg. Om staden väljer att arbetstagare inom vård och omsorg ska ha personliga arbetskläder kommer antalet plagg att bli högre än om valet blir storleks- och modellanpassade kläder. Antalet plagg hänger även samman med leveransfrekvensen. Vid två leveranser/vecka räcker 18 plagg, det vill säga 9 ombyten. Vid leverans en gång per vecka krävs 22 plagg, det vill säga 11 ombyten. Totalt antal plagg Fast anställda Vikarier Totalt anställda Antal medarbetare Antal plagg Antal plagg på totalt antal anställda Inköp av arbetskläder Arbetskläder kostar från 70 kr och uppåt. För kvalitetskläder som tål tvätt på 60 grader samt bibehåller passform rekommenderar branschen arbetskläder för över 100 kr. För 150 kr får man ett kvalitativ plagg % dyrare för eko-certifierade textilier. Ungefärligt pris per plagg 150 kr Ungefärligt pris per plagg för ekocertifierade textilier 180 kr Produktionsutrustning Branschen har varit behjälplig med underlag för investeringar, uppstarts- och driftskostnader för ett tvätteri. Underlaget är framtaget av några av Tvätteriförbundets medlemmar 5. Följande investeringar rekommenderas för ett tvätteri med hög automatiseringsgrad för effektiv hantering av textilier. 5 Följande står bakom underlaget Tvätteriförbundet, Berendsen, Textilia, CWO-Boco/Tvättjänst och Comforta.

6 6 (9) Investeringar Produktionsutrustning Fastighet Datasystem Sortering Lokal (Yta och höjd) anpassning Affärssystem Tvättmaskiner 8 Ångpanna Beställningssystem Torktumlare Mediaförsörjning (el, vatten, Chip för spårning Metric system ånga, data) Finish tunnel Vikmaskiner Textilinvestering Kemiförsörjning Arbetskläder Vagnar Rening/efterbehandling av avloppsvatten/vatten Ett metric-system är ett hanterings- och logistiksystem som styr tvättprocessen. En förenklad beskrivning är att den styr vad som tvättas när, tillsammans med vad, till vilken arbetsplats det ska skickas och vilka medarbetare som arbetar där. När det är tvättat, tumlat, galgat och slutbehandlat i finnishtunneln kan metric-systemet tala om var medarbetare x överdelar och underdelar befinner sig så att de packas i bokstavsordning för att skickas till arbetsplats y. I detta system är den manuella hanteringen att gå igenom kläderna och tömma fickor innan de tvättas, sortera i färger, plocka i och ur tvättmaskiner och i och ur torktumlare, därefter är det automatiserat fram till det packas. Investerings- och driftskostnader (SEK) Investeringar Produktionsutrustning SEK/kg tvätt Vagnar SEK/styck, antal beror på leveransadresser, 1000st Fastighet Köp av fastighet, 20000SEK/m2, uppskattat behov 1000 m2 Textilkostnad plaggbärare, 22 plagg, 150 kr styck Driftskostnader/ år WECO SEK/kg tvätt Personal anställda a` SEK/år Management, administration, kundservice Distribution Underhåll Avskrivning 10 år Ersättningsinköp Kommentarer på kalkylen ovan: Investering fastighet, 10 års avskrivning bör anses i kortaste laget, 20 år bör vara lämpligare enligt Malmö stads anvisningar (industribyggnader). Avskrivning av arbetskläder ej lämplig enligt Malmö stads anvisningar. Kontroll över plaggen omöjlig, går inte att hantera i anläggningsreskontra. Avskrivning av inköp av arbetskläder på 10 år måste ifrågasättas. Posten avskrivning bör reduceras i förhållande till avskrivningstiden för fastighet och samtidigt ökas i förhållande till kortare avskrivningstid för textilier.

7 7 (9) Branschen uppskattar investeringskostnader för produktionsutrustning i ett tvätteri till ca 37,6 mkr jämfört med våra tidigare beräkningar på 8,5 mkr. Kostnaden för arbetskläder uppskattar branschen till 18,5 mkr att jämföra med våra tidigare beräkningar på 11,5 mkr. Disparansen är stor och ger uttryck för komplexiteten i beräkningarna. Miljökrav för tvätteri Villkoren som ställs på ett tvätteri avgörs av typen av tvätt, exempelvis verksdagskläder eller hotelltvätt. Textilier är olika smutsiga och vissa kläder kan vara förorenade av t.ex. olja, tungmetaller med mera och då ställs högre krav. Ett tvätteri är inte anmälningspliktigt enligt miljölagstiftningen. Miljöförvaltningen ska informeras eftersom miljöförvaltningen har tillsyn på verksamheter även de verksamheter som inte är anmälningspliktiga. Tvätterier har miljöpåverkan främst genom tvättkemikaliers fosforinnehåll. Miljöförvaltningen kontrollerar tvätterier enligt miljölagstiftningen utifrån följande parametrar: Utsläpp till kommunens avloppsnät Tvätterier är ålagda att följa VASyds bestämmelser ABVA och dess tilläggsbestämmelser. Föroreningsutsläppen från tvättanläggningen skall underskrida speciella mängdriktvärdena. Provtagning av avloppsvatten, två gånger per år under de första två åren därefter en gång per år förutsatt att inga avvikelser inträffat. Provtagning ska ske av licensierad provtagare. Analys av provet ska göras av ackrediterat laboratorium avseende alla parametrar. Årlig verksamhetsrapport till Miljönämnen och VASYD där avvikelser, åtgärder och uppföljningar ska redovisas samt analysresultaten av provtagningen av avloppsvattnet. Utsläpp till luft Utsläppen från anläggningen av NOx till luften ska inte överstiga 50 mg NOx/MJ. Påverkan på omgivningen Transporter till och från verksamheten ska planeras så att minsta möjliga störning på miljön uppstår. Buller från anläggningen ska begränsas enligt Naturvårdsverkets riktlinjer. Inre verksamheten Kemiska produkter och farligt avfall ska förvaras på yta som är ogenomsläpplig och så att spill, föroreningar samt förorenat vatten samlas upp och kan omhändertas. Absorptionsmedel ska finnas tillgängligt. Vid val av kemiska produkter, exempelvis rengöringsmedel, skall utbytesprincipen i 2 kap 6 (kemiska produkter) miljöbalken tillämpas. Detta innebär att av två likvärdiga produkter bör man välja den från hälso- och miljöskyddssynpunkt minst farliga. Journal över avlämning av farligt avfall samt annat avfall ska föras. Avfallsslag, mängd, transportör, mottagare och hämtningsdatum skall framgå av journalerna. Journalerna och transportdokumenten ska finnas tillgängliga på anläggningen. Energianvändning Vid energianvändning över 500 megavatt timmar krävs en energikartläggning och en energiplan där planerade åtgärder för energieffektivisering framgår. Fastighet för tvätteri

8 Förfrågan om tillgängliga lokaler för tvätteri har gjorts till fastighetskontoret samt till stadsfastigheter. Idag finns inga tillgängliga lokaler som förvaltas av Malmö stad eller Lima. Enligt fastighetskontoret är en indikativ hyra för lokal av denna typ lager/produktion, ca kr/kvm. Till detta tillkommer anpassningar som måste göras för att lokalen ska bli ändamålsenlig samt driftkostnader. 8 (9) Stadsfastigheter har gjort följande beräkning. Om staden hade byggt ett tvätteri från början så skulle det kosta ca kr/kvm, d.v.s. en lokal på 1000 kvm skulle kosta att bygga nytt, Stadsfastigheter gör bedömning om att det skulle kosta 15000kr/kvm för ombyggnation av redan befintlig lokal på 1000 kvm, d.v.s Driftkostnader: ca kr/år endast för fastighetsdelen. Föreslås utreda vidare - Lokala transporter av arbetskläder till och från arbetsplatser i staden Vid en upphandling av cirkulationstvätt kan staden välja att tvätt levereras till en depå i staden och att staden själv distribuerar tvätten till arbetsplatser. Leveranser skulle bestå i både utlämning av ren tvätt samt uppsamling av smutsig tvätt. Föreslås utreda vidare Att i egenregi tvätta en mindre mängd arbetskläder Förslag har kommit utredarna på arbetsmarknads- gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen samt serviceförvaltningen till kännedom att en vidare utredning kan titta på mindre tvättenheter på stadsområdena där arbetet skulle kunna utföras av åtgärdsanställda. Utredningen uppmanas särskilt beakta: arbetsmiljö ansvars- och kostnadsfördelning mellan vårdenheter och enheterna som utför uppdraget att tvätta, laga, leverera arbetskläderna ansvar för arbetskläder som försvinner, vem tar kostnaden? investerings- och driftskalkyl, riskbedömning, miljöpåverkan analys av de lokala transporterna, säkerställa året runt leverans Slutligen är det viktigt att poängtera att tvätt och leverans av arbetskläder är huvuduppdraget och huvuduppdraget måste, i första hand, säkras. Nyttjande av tvättstugor på VoO-enheter för tvätt av arbetskläder till personal I syfte att komplettera utredningen har stadsområdena fått besvara två frågor för att utreda möjligheten att tvätta arbetskläder på vårdboenden eller motsvarande med åtgärdsanställda som utför arbetet. Följande två frågor ställdes till stadsområdena: 1. Finns det möjlighet att nyttja tvättstugor på vårdboenden eller motsvarande för tvätt av arbetskläder (tvätta, torktumla, stryka, vika) till områdets personal inom vård och omsorg. 2. Hur många tvättstugor, beräknad kapacitet i tvättstugan samt tid på dagen när tvättstugorna inte nyttjas av boendet. Samtliga stadsområden utom stadsområde Söder har svarat att det inte finns möjlighet att tvätta

9 arbetskläder för personal inom vård och omsorg på boenden. Bedömningen är att de tvättstugor som finns på vårdboenden endast är dimensionerade för det antal brukare som bor där. Tvättstugorna är inte heller arbetsmiljömässigt anpassade för annan användning än vad de används till idag. I många fall är utrymmena begränsade både vad gäller förvaring, tvätt och efterbehandling av kläder samt att arbeta i lokalen. Det skulle i de flesta fall krävas ombyggnad för att svara upp mot arbetsmiljömässiga krav på tvättstugorna. 9 (9) Inom stadsområde Söders samtliga boenden tvättas arbetskläder, brukarnas personliga kläder samt sängkläder. Tvättmaskinerna på boenden inom stadsområden Söder har inte kapasitet att tvätta större kvantiteter än vad som redan görs idag. Förvaltningens reflektioner Att erbjuda personer långt ifrån arbetsmarknaden åtgärdanställning är en samhällsekonomisk vinst. Volymen, 5 ton tvätt per dag, kräver tvätteri i stor skala. Lägg därtill textilierna staden idag upphandlar, brukares textilier inom hemtjänsten och övriga arbetskläder och volymen kan generera stordriftsfördelar som krävs för en kostnadseffektiv produktion. Om det blir aktuellt med ett tvätteri med lägre automatiseringsgrad än vad branschen rekommenderar bör speciell hänsyn tas till arbetsmiljöförhållanden. Lägre automatiseringsgrad ger lägre investeringskostnader samt monotona och fysiskt krävande arbetsuppgifter. Ansvariga Lars Silverberg, Biträdande direktör

10 Social hänsyn i offentlig upphandling Definition av social hänsyn Social hänsyn är det begrepp som används i svensk upphandlingslagstiftning för att referera till kontraktsbestämmelser avseende samhällsansvar och social hållbarhet. I Lagen om offentlig upphandling (LOU) framgår det att upphandlande myndigheter "bör beakta sociala hänsyn vid offentlig upphandling" (1 kap. 9 a ). En sådan skrivning finns även i Lagen om offentlig upphandling i försörjningssektorn (LUF). Svensk upphandlingslagstiftning bygger huvudsakligen på EU-direktiv. Enligt EU-kommissionens handledning Socialt ansvarsfull upphandling en handledning till sociala hänsyn i offentlig upphandling (2010) handlar social hänsyn om "upphandlingsaktiviteter som tar hänsyn till en eller flera av följande sociala aspekter": Anställnings- och sysselsättningsmöjligheter Anständigt arbete Arbetsvillkor som uppfyller arbetstagarens rättigheter Social integration Lika möjligheter Tillgänglighet för alla Beaktande av hållbarhetskriterier Frågor om etiskt handel och CSR På sidan kan du läsa om Göteborgs Stads pilotprojekt för social hänsyn i upphandling. Inom ramen för detta pilotprojekt tas arbetsmetoder fram för hur hela staden på sikt ska arbeta med social hänsyn i upphandling. Projektet ska också se till det stödbehov som finns hos alla involverade parter. Arbetsmarknadsmål med insatsen är att ställa krav som underlättar för de som står långt från arbetsmarknaden att få ett jobb. Det politiska uppdraget lyder; Målet att "upphandling av tjänster med social hänsyn ska öka" har funnits med i Göteborgs Stads budget sedan I budget för 2014 skärptes målet med uppdraget att minst 50 % av stadens tjänsteupphandlingar ska göras med social hänsyn. Upphandlingsbolaget är processägare för målet och ansvarar för att hålla ihop och driva arbetet. De prioriterade målgrupperna är ungdomar, utrikes födda och personer med funktionshinder. Källa:

11 Malmö stad Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 1 (5) Datum Vår referens Alexander Blümke Utvecklingssamordnare Tjänsteskrivelse Remiss Kläder i Vård och omsorg STK GYVF Sammanfattning Stadskontoret har utrett frågan om arbetskläder inom vård och omsorg i stadsområdena och föreslår att vård och omsorgsverksamheterna i Malmö stad ska tillhandahålla en miniminivå av arbetskläder vid uppgifter som har att göra med brukarnära arbete samt för att underlätta brukarens identifiering av personalen. Införandet sker senast 1 januari 2017 eller i samband med att förväntade skärpningar i Socialstyrelsens föreskrifter träder i kraft. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ombeds i remissvar lämna förslag på huruvida en tvättservice kan organiseras och finansieras, som en del av kommunens arbetsmarknadsåtgärder. Förslag till beslut Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden föreslås besluta att ställa sig bakom att stadens arbetsmarknadspolitiska målsättningar ska inkluderas i beslutet om tvättservice, för att uppnå effekter på sysselsättning och stadens kostnader för försörjning. att föreslå vård och omsorgsberedningen att ställa 3 alternativ för organisering av en tvättservice mot varandra samt att stämma av alternativen med berörda förvaltningar. De tre alternativen är: 1. Tvättservice inklusive lagning och transport, som drivs av gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen, JobbMalmö. 2. Tvättservice inklusive lagning och transport, som drivs av Serviceförvaltningen, där verksamheten får i uppdrag att erbjuda arbete, arbetsträning och praktik till JobbMalmös deltagare. 3. Upphandling med sociala villkor av tvättservice inklusive lagning och transport, med krav på att arbeten, arbetstränings- och praktikplatser går till arbetssökande med försörjningsstöd. att vid beslut om en kommunal tvättservice inklusive lagning och transport förorda att extra ekonomiska anslag tillförs berörd nämnd för dels uppbyggnad och dels drift. SIGNERAD

12 Beslutsunderlag Bilaga Inventering Bilaga Beräkningar Tjänsteärende förslag på arbetskläder inom vård och omsorg Beredningsbrev Remiss STK Missiv till Remiss STK G-Tjänsteskrivelse GyVN AU Remissvar Arbetskläder vård och omsorg STK (5) Beslutsplanering Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden arbetsutskott Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Vård- och omsorgsberedningen KS Arbetsutskott Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige Ärendet Stadskontoret har utrett frågan om arbetskläder inom vård och omsorg i stadsområdena med utgångspunkt i den förväntade skärpningen i Socialstyrelsens föreskrift, SOSFS 2007:19, om basal hygien. Stadskontoret föreslår att vård och omsorgsverksamheterna i Malmö stad ska tillhandahålla en miniminivå av arbetskläder vid uppgifter som har att göra med brukarnära arbete samt för att underlätta brukarens identifiering av personalen. Införandet sker senast 1 januari 2017 eller i samband med att Socialstyrelsens föreskrifter träder i kraft. Stadskontoret har utrett två ekonomiska alternativ i vilka plagg och tvätt ingår: A: Hyra av kläder med cirkulationstvätt och B: Inköp av plagg med tvätt på arbetsplatsen. Stadskontoret förordar förslag A vilket ger ökad kontroll över kostnader och tid för skötsel. Utredningens kostnadsberäkningar baseras på att anställda berörs av införandet av arbetskläder. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ombeds i remissvar lämna förslag på huruvida en tvättservice kan organiseras och finansieras, som en del av kommunens arbetsmarknadsåtgärder. Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningens överväganden Arbetslösheten i Malmö förväntas ligga kvar på en hög nivå även under kommande år. Utvecklingen på arbetsmarknaden går mot ökade kompetenskrav, vilket leder till att en stor del av arbetskraften har svårt att etablera sig långsiktigt på arbetsmarknaden. Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen välkomnar stadskontorets initiativ till att inkludera stadens arbetsmarknadspolitiska målsättningar vid utredningen av stadens behov av tvättservice. Malmö stad kan aktivt välja att service till kommunens verksamheter ska utföras av malmöbor som har svårigheter att konkurrera på den öppna arbetsmarknaden och därmed bryta utanförskap och risk för permanent försörjningsstödsberoende. Stadens ökade kostnader för

13 tvättservice kan därigenom delvis kompenseras av minskade kostnader för försörjningsstöd. I övrigt bör finansieringsprincipen tillämpas. 3 (5) Organisering Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen ser tre alternativ för att organisera stadens nya behov av tvättservice inklusive lagning och transport som en del av kommunens arbetsmarknadsåtgärder: 1. Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen bygger upp ett tvätteri inom JobbMalmö och erbjuder vård- och omsorgsverksamheterna i staden full service med tvätt, lagning transport och administration. 2. Serviceförvaltningen bygger upp ett tvätteri och erbjuder vård- och omsorgsverksamheterna i staden full service med tvätt, lagning transport och administration. I uppdraget ingår att erbjuda arbete, arbetsträning och praktik till JobbMalmös deltagare. 3. Malmö stad upphandlar tjänsten och ställer krav på att arbeten, arbetstränings- och praktikplatser går till försörjningsstödstagare genom sociala villkor. Oavsett driftslösning lämpar sig de arbetsuppgifter som en tvättservice omfattar väl för många arbetssökande som har svårigheter att konkurrera på den öppna arbetsmarknaden. I alternativ 1 och 2 kan verksamheten organiseras antingen: som en skyddad verksamhet med enbart åtgärdsanställda samt personer i praktik/arbetsträning eller som en ordinarie kommunal verksamhet med ordinarie anställda och åtgärdsanställda samt personer i praktik/arbetsträning. Finansiering alternativ 1 och 2 Investeringskostnader Uppbyggnaden av ett kommunalt tvätteri enl. alternativ 1 och 2 innebär investeringskostnader som bör tillföras berörd nämnd. Driftskostnader För den löpande driftskostnaden för ett kommunalt tvätteri kan Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen se två modeller. Löpande interndebitering av berörda vård- och omsorgsenheter.

14 Centralt driftsanslag till den nämnd som bedriver tvättservice. 4 (5) Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen förespråkar centralt driftsanslag som bedöms vara administrativt effektivare. Alternativ 1 Organisering och uppbyggnad av tvättservice inom gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen bedömer att man inom JobbMalmö kan organisera en tvättservice. Dock ställer sig förvaltningen tveksam till om det är den inriktningen som förvaltningen ska ha att ta driftsansvaret för en tvättservice. Om förvaltningen skulle få uppdraget skulle det kunna bedrivas som ett arbetslag bestående av två arbetsledare och ca 50 deltagare som har åtgärdsanställningar eller är i praktik/arbetsträning. Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen utgår från att man genom dessa personella resurser kan ansvara för hela kedjan från transport, administration, tvätt samt lagning. Preliminmär beräkning av investeringskostnad - alternativ 1 Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen gör bedömningen att tvättservice skulle kunna bedrivas inom JobbMalmö efter anpassning av befintliga lokaler och investering i utrustning. Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen har i dialog med leverantörer gjort en preliminär bedömning av investeringskostnader. Vid ett beslut om att gå vidare med alternativ 1, måste förvaltningen återkomma med ett mer precist underlag. Nedan följer uppskattade kostnader: Beräkningen utgår från stadskontorets uppgift om 4400 användare och dagligt byte av arbetskläder. Det motsvarar enl. förvaltningens beräkningar ca 2000 kg tvätt per dag. För att starta ett tvätteri med kapacitet att tvätta ca 2000 kg tvätt per dag, krävs en uppskattad investering om ca 20 mkr, vilket omfattar inköp av arbetskläder (11,5 mkr), industritvättmaskiner, torktumlare och anpassning av befintliga lokaler vad gäller ventilation, vatten, avlopp, el, golv och kringutrustning. Uppskattningen bygger på stadskontorets utredning samt Gymnasieoch vuxenutbildningsförvaltningens preliminära beräkningar utifrån utlåtanden från tvättmaskinsleverantör och installationsfirmor för vvs, el och golv. Utgångspunkt för maskinkostnaderna har varit att maskinerna ska motsvara högsta miljökrav. Driftskostnader - alternativ 1 Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen har i dagsläget inte gjort en uppskattning av förväntade driftskostnader. Det saknas viktig information kring förväntad förbrukning, antal vårdenheter där tvätt skall hämtas/lämnas etc.

15 Ansvariga Eva Ahlgren Skoldirektör 5 (5)

16 Malmö stad Stadskontoret 1 (10) Datum Vår referens Ilona Holmgren Utredningssekreterare Tjänsteskrivelse Remiss Kläder i Vård och omsorg STK GYVF Sammanfattning I ärendet som sändes på remiss i juni 2014 förslås gemensam policy för arbetskläder. Remissinstanserna uttrycker positiv ställning till en gemensam policy och införande av arbetskläder vid brukarnära arbete. Det föreslås i inriktningsbeslut att arbetskläder införs inom vård och omsorg från 1 januari 2017, med gemensam policy i Malmö stad, förutsatt att ekonomiska medel tillförs. Former för tvättservice och nämndernas eventuella behov av medel hänskjuts till budgetöverläggningarna för Förslag till beslut Vård- och omsorgsberedningen föreslår kommunstyrelsen besluta att föreslå kommunfullmäktige besluta att godkänna inriktningen att all vård- och omsorgspersonal i brukarnära arbete utrustas med arbetskläder enligt vad som redovisas i ärendet från 1 januari 2017, att ge gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden i uppdrag att i samråd med servicenämnden återkomma till budgetberedning 2016 med förslag till driftsform och finansiering för arbetskläder enligt modell A, inklusive tvätt enligt beskrivning i ärendet, att uppdra åt berörda nämnder att i sina budgetskrivelser inför budget 2016 redogöra för förväntade ekonomiska konsekvenser av införande av modell A med arbetskläder, inklusive behov av lokalanpassningar, att ge kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram gemensam policy med anvisning för arbetskläder inom Malmö stads vård- och omsorgsverksamheter, samt att uppdra åt stadskontoret att återkomma med rapport i ärendet till kommunstyrelsen i december Beslutsunderlag Bilaga inventering Bilaga beräkningar G-Tjänsteskrivelse SIGNERAD

17 Beredningsbrev från vård- och omsorgsberedningen Protokollsutdrag AU II nr 182/14 Remissvar från Vision G-Tjänsteskrivelse_V&Oberedning 6/ _Arbetskläder Remissvar från Kommunal Remissvar från Saco Remissvar från sociala resursnämnden Remissvar från stadsområdesnämnd Innerstaden Remissvar från stadsområdesnämnd Norr Remissvar från gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Remissvar från stadsområdesnämnd Söder Remissvar från stadsområdesnämnd Väster Reservation från gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden (M) (FP) Remissvar från stadsområdesnämnd Öster Reservation från stadsområdesnämnd söder (M och FP) 2 (10) Beslutsplanering Vård- och omsorgsberedningen KS Arbetsutskott II Vård- och omsorgsberedningen KS Arbetsutskott Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige Ärendet Stadskontoret har utrett frågan om arbetskläder inom vård och omsorg i stadsområdena. I remissärende föreslås en gemensam policy för arbetskläder inom vård och omsorg i Malmö stad. Det föreslås att kortärmade överdelar och byxor (eller motsvarande) används vid arbetsuppgifter i brukarnära arbete, oavsett anställningsform. Utgångspunkt tas i den förväntade skärpningen kring föreskriften från Socialstyrelsen om basal hygien (SOSFS 2007:19). Det föreslås även att arbetskläder införs för profilering av medarbetare vid brukarmöten för att underlätta brukarens identifiering av personalen. Två ekonomiska förslag presenteras och beräkningarna baseras på anställda. Stadskontoret förordar förslag A. Båda förslagen anges nedan. Förslag A Hyra av kläder med cirkulationstvätt och upphandling med tre års kontrakt. I priset ingår kläder och tvätt, transporter, slätningsbehandling (strykning) och vissa reparationer. Kostnad per person är omkring kr eller ca 13,4 miljoner kr för Malmö stad. Förslag B Inköp av plagg med tvätt på arbetsplatsen. I förslaget ingår tvätt i respektive verksamhet, i anslutning till arbetsplatsen. Beräkningarna tar inga hänsyn till lokalernas förutsättningar. Plaggen bedöms ha en livslängd på mellan ett till två år. Första året görs inköp av alla plagg och fortsättningsvis, årligen, inhandlas och byts hälften av plaggen. Kostnad för B år 1 per person: kr eller 20,5 mkr för Malmö Stad Kostnad för B år 2 och därefter per person: kr eller 14,8 mkr för Malmö stad Varav kostnad för plagg år 1 per person: kr eller ca 11,5 miljoner kr för Malmö stad. Varav kostnad för plagg år 2 per person: kr eller ca 5,8 miljoner för Malmö stad.

18 3 (10) Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ombads att i sitt remissvar ge förslag på hur en tvättservice kan organiseras och finansieras som en del av kommunens arbetsmarknadsåtgärder. Vård- och omsorgsberedningen uppmanade också stadsområdena att redogöra för sina kostnader kring arbetskläder och tvätt av dessa. Nedan sammanfattas remissinstansernas synpunkter. Remissinstanser Sv. Kommunalarbetareförbundet avdelning Skåne län sektion 4 Vård och Omsorg i Malmö tycker att det är bra att Malmö stad inför en gemensam policy för arbetskläder och menar att policyn bör träda i kraft tidigare än föreslaget datum. Förbundet anser att arbetskläder ska hanteras via cirkulationstvätt för att säkerställa att tvätten inte bidrar till smittspridning samt att personella resurser används till brukare och inte till tvätt. Förbundet ställer sig även bakom förslag om en tvättservice som en del av kommunens arbetsmarknadsåtgärder. Vidare anses LSS-verksamheter ha samma behov och tillgång till arbetskläder i omvårdnadsarbete som övriga inom vård och omsorg. Slutligen förutsätter förbundet att framtagandet av policy och rutiner sker tillsammans med Kommunals representanter. Centrala SACO-rådet i Malmö stad ställer sig bakom förslag att medarbetare som dagligen möter brukare ska ha arbetskläder och förordar förslag A med hänvisning till att dyrbar arbetstid går förlorad när okvalificerade uppgifter ska utföras. SACO menar att policyn ska tas fram i dialog med berörda. Förslaget om arbetskläder i olika omfattning åt SACOs medlemmar välkomnas. Slutligen anses det olyckligt att LSS-verksamheter exkluderas med hänsyn till kostnadseffektivitet, samsyn och likabehandling. Visions Malmöavdelning har inget emot att arbetskläder införs, de framhåller vikten av att det alltid ska finnas rena kläder till hands och anser att administration kring kvittens av kläder behöver lösas. Om alternativet tvätt på arbetsplatsen blir aktuellt behöver tid avsättas i schemat. Stadsområdesnämnd Norr ställer sig i huvudsak positiv till gemensam policy för arbetskläder i Malmö stad och anser att förslag A är mest fördelaktigt men skriver också att nämnden saknar förutsättningar att följa den förväntade föreskriften förrän tidigast 2017 och att budgeterade medel är en förutsättning för ett införande. Nämnden belyser brukarperspektivet i förhållande till personal inom avlösning, ledsagning och boendestöd och föreslår att dessa yrkesgrupper undantas samt att profilering kan tillgodoses med fotolegitimation. Obligatoriska kläder anses leda till stor omställning för personalen samt svårigheter med eventuella sanktioner om personal inte vill använda exempelvis arbetsbyxor. Nämnden poängterar att förslaget innebär stora förändringar gällande lokaler, möjligheter att ta emot och hantera leveranser, förvaring, förvaringsskåp och ombyte. Förutsättningar för ombyte finns på särskilda boende men saknas inom hemtjänsten. Nämnden uttrycker med tydlighet att budgeterade medel är en förutsättning samt föreslår att kostnader som uppstår för lokalhyror, ombyggnation och förvaringsutrymmen också ska beaktas i budgetberedningen. På särskilda boenden anges kostnader om totalt 0,78 mkr på helårsbasis för arbetskläder. Inga kostnader nämns inom hemtjänsten. Stadsområdesnämnd Öster ställer sig bakom den föreslagna policyn och föredrar förslag A. Det förordas att stadskontoret tydliggör användningsområden för skyddskläder respektive ar-

19 betskläder för att förhindra eventuell osäkerhet om när de ska användas. Nämnden bedömer att arbetskläder för profilering, där endast brukarmöten sker, ska vara situationsbundna. Vikarier med kortare anställningstid anses inte behöva personliga arbetskläder. 4 (10) Nämnden anser att förslaget behöver åtföljas av ekonomiskt tillskott från kommunfullmäktige och menar att kostnader för att införskaffa ändamålsenliga lokaler bör inkluderas i den ekonomiska beräkningen. Kostnader för arbetskläder och tvätt uppskattas till ca 0,73 mkr per helår och summor specificeras på olika enheter. Stadsområdesnämnd Väster Nämnden ställer sig positiv till gemensam policy för arbetskläder i Malmö stad vid brukarnära arbete och ställer sig bakom förslag A men poängterar att budgeterade medel är en förutsättning för att det ska vara möjligt att införa. Nämnden anser att tidpunkten för införandet måste beakta andra förändringsprocesser inom vård och omsorg och att det kommer att tas betydande resurser i anspråk vid införande av nytt verksamhetssystem under 2014 och Nämnden skriver att arbetskläder i möjligaste mån ska tillgodose olika kulturers önskemål. Arbetskläder för profilering och för personal inom avlösning, ledsagning och boendestöd samt för chefer och annan personal föreslås undantas i den gemensamma policyn. Det anges vidare att tillfällen kan uppstå där personalen behöver avväga om arbetskläder ska användas eller inte, med hänsyn till den enskildes integritet och trygghet. Legitimation och namnskyltar med Malmö stads logga bedöms kunna tillgodose behovet av profilering och ställningstagandet besparar förvaltningen kostnader för kläder och cirkulationstvätt. Det poängteras även att kläder till kockar och köksbiträden, med krav enligt livsmedelslagstiftningen, behöver hanteras i särskild ordning. Nämnden beskriver förutsättningarna kring lokaler och påtalar utmaningar främst inom hemtjänsten där det saknas ytor för omklädningsrum och skåp. Budgeterade medel anses vara en förutsättning för införandet. Kostnader för nya skåp och omklädningsrum i Hemtjänstens hus uppskattas till omkring 0,5 mkr/år i drift och 1 mkr i inköp. Kostnader för kläder under 2014 har bedömts till omkring 0,09 mkr på helårsbasis men det poängteras att många verksamheter inte köper kläder varje år samt att omkring 300 medarbetare inom hemtjänsten inte använder arbetskläder. Stadsområdesnämnd Söder Nämnden är positiv till att Malmö stad inför en gemensam policy för arbetskläder som bidrar till lika förutsättningar för personalen och förespråkar förslag A samt att cirkulationstvätten hanteras och drivs inom Malmö stad. De menar att slitstarka byxor i jeansmodell krävs vid färd mellan olika arbetsplatser och att huvudduk bör ingå för personal som använder sådan i sitt arbete. Mörkt färgval anses viktigt till enheten för teckenspråkiga för att skapa så tydliga kontraster som möjligt. Nämnden uttrycker att det är viktigt att Malmö stad har ett övergripande perspektiv kring exempelvis krav på omklädningsrum. Kockarnas kläder anses behöva ingå i cirkulationstvätt och kostnader för vikariernas arbetskläder, motsvarande 100 vikarier i stadsområde Söder, behöver ingå i beräkningarna. Tillskott av ekonomiska medel bedöms som nödvändigt vid införande av arbetskläder. Nämnden listar varierade kostnader för arbetskläder mellan 2012 och 2014 på totalt 0,81 mkr. Första halvåret 2014 anges kostnader på omkring 0,13 mkr. I summorna ingår inköp av nya arbetsklä-

20 der och kompletteringar vid slitage. Förvaltningen gör bedömningen att helårskostnaden för 2014 är omkring 0,2-0,25 mkr. 5 (10) I ärendet har M och FP reserverat sig. Stadsområdesnämnd Innerstaden är positiv till införande av arbetskläder, ställer sig bakom gemensam policy och stödjer förslag A men uttrycker stora svårigheter kring lokaler, ombyte på eller i anslutning till arbetsplatserna. Nämnden menar att det är viktigt att policyn anpassas till socialtjänstens intentioner om normalisering och integritet samt att arbetskläderna utgår från professionernas arbetsområde och föreslår att arbetskläder undantas vid promenader och för ledsagare, avlösare, boendestödjare och biståndshandläggare. Arbetskläder föreslås endast i brukarnära arbete och nämnden anser att Malmö stad bör se över möjligheterna att personalen själva tvättar kläderna hemma. Vidare betonas behovet av ekonomiskt tillskott både för införande av arbetskläder och för kostnader kring lokaler och förvaring, för att minska risker för ytterligare nedskärningar. Nämnden har inga utrymmen i anslutning till arbetsplatsen för förvaring och ombyte och tillhandahåller endast vissa profilkläder. Inga kostnader anges. Sociala resursnämnden ställer sig positiv till att göra en särskild utredning kring arbetskläder inom LSS-verksamheten och anser att stadskontoret bör vara ansvarig för en sådan utredning. Det anses att medarbetare, som arbetar med brukare med omfattande omvårdnadsbehov, borde ha arbetskläder. Nämnden menar att det är positivt ur ett jämställdhetsperspektiv att arbetskläder utreds och att de även bör beaktas utifrån miljö- och rättvisemärkning. Nämnden instämmer i förslaget om att ekonomiskt tillskott ska tillföras nämnderna ifall en gemensam policy antas. Kostnader för 2014 på helårsbasis gällande arbetskläder specificeras på gruppboende, daglig verksamet och inom individ- och familjeomsorgen och summeras till omkring 0,1 mkr. I kostnaderna ingår enbart inköp av kläder. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden välkomnar initiativet om att inkludera arbetsmarknadspolitiska målsättningar kring tvättservice och menar att stadens ökade kostnader för tvättservice delvis kan kompenseras av minskade kostnader för försörjningsstöd. Arbetsuppgifterna bedöms vara lämpliga för många arbetssökande som har svårigheter att konkurrera på arbetsmarknaden. Det föreslås tre alternativ till organisering av tvättservice, inklusive lagning och transport. Inom den egna nämnden, inom servicenämnden eller via upphandling med särskilda sociala villkor. Ombyggnad av ett kommunalt tvätteri innebär investeringskostnader som behöver tillföras berörd nämnd. Drift föreslås ske genom centrala driftsanslag, vilket anses administrativt effektivare än löpande interndebitering av berörda vård- och omsorgsenheter. Gymnasie-och vuxenutbildningsförvaltningen kan organisera en tvättservice men ställer sig tveksam till inriktningen för förvaltningen - att ta driftsansvar av en tvättservice. Det bedöms att uppgifterna kan bedrivas med ett arbetslag bestående av två arbetsledare och cirka 50 deltagare i åtgärdsanställning eller i praktik/arbetsträning. Investeringskostnaderna beräknas till 20 mkr för anpassning av befintliga lokaler, inköp av kläder och utrustning. För att kunna beräkna driftskostnader behöver nämnden information om förväntad förbrukning, antal vårdenheter etc. Nämnden anser att de tre förslagen bör ställas mot varandra och att extra ekonomiska anslag ska tillföras för uppbyggnad och drift i berörd nämnd.

Utredning om organisation av arbetsmarknads - och vuxenutbildningsinsatser

Utredning om organisation av arbetsmarknads - och vuxenutbildningsinsatser SIGNERAD 2014-01-24 Malmö stad Stadskontoret 1 (9) Datum 2014-01-14 Vår referens Gunnar Bergström Utredningssekreterare Tjänsteskrivelse gunnar.bergstrom@malmo.se Utredning om organisation av arbetsmarknads

Läs mer

Utredning av ny resurstilldelningsmodell för LSS-verksamheter

Utredning av ny resurstilldelningsmodell för LSS-verksamheter Malmö stad Stadsområdesförvaltning Norr 1 (7) Datum 2014-09-09 Handläggare Ann Rubin Planeringssekreterare ann.rubin@malmo.se Tjänsteskrivelse Utredning av ny resurstilldelningsmodell för LSS-verksamheter

Läs mer

Remiss Utredning av ny resurstilldelningsmodell för LSS-verksamheter. godkänna yttrandet och översända detsamma till kommunstyrelsen.

Remiss Utredning av ny resurstilldelningsmodell för LSS-verksamheter. godkänna yttrandet och översända detsamma till kommunstyrelsen. Malmö stad Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 1 (2) Datum 2014-09-05 Tjänsteskrivelse Vår referens Marianne Dymling-Hjelm Strateg marianne.dymling-hjelm@malmo.se@malmo.se Remiss Utredning av ny

Läs mer

Arbetsmarknadsdepartementets utredning Matchningsanställningennya

Arbetsmarknadsdepartementets utredning Matchningsanställningennya Malmö stad Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 1 (3) Datum 2015-04-20 Vår referens Sigrid Saveljeff Chef Sigrid.Saveljeff@malmo.se Tjänsteskrivelse Arbetsmarknadsdepartementets utredning Matchningsanställningennya

Läs mer

Utredning om upphandling av kommunens insatser inom personlig assistans enligt LASS och LSS i Hofors kommun.

Utredning om upphandling av kommunens insatser inom personlig assistans enligt LASS och LSS i Hofors kommun. Utredning om upphandling av kommunens insatser inom personlig assistans enligt LASS och LSS i Hofors kommun. 2011-11-20 Planum Organisation AB Göran Svensson Inledning... 3 Lagstiftning... 3 Motiv till

Läs mer

Ang: Riktlinjer för handläggning av ekonomiskt bistånd

Ang: Riktlinjer för handläggning av ekonomiskt bistånd Vård- och omsorgsberedningen 2013-10-16 Reservation Ärende: STK-2013-458 Ang: Riktlinjer för handläggning av ekonomiskt bistånd Moderaterna och Folkpartiet i vård- och omsorgsberedningen har tagit del

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Uppföljning av Plan för LSS-verksamheten. 2014-04-22 Handläggare. Ingela Kressander Utredningssekreterare Ingela.Kressander@malmo.

Tjänsteskrivelse. Uppföljning av Plan för LSS-verksamheten. 2014-04-22 Handläggare. Ingela Kressander Utredningssekreterare Ingela.Kressander@malmo. SIGNERAD 2014-04-23 Malmö stad Stadskontoret 1 (3) Datum 2014-04-22 Handläggare Ingela Kressander Utredningssekreterare Ingela.Kressander@malmo.se Tjänsteskrivelse Uppföljning av Plan för LSS-verksamheten

Läs mer

MALMÖ KOMMUNFULLMÄKTIGES HANDLINGAR

MALMÖ KOMMUNFULLMÄKTIGES HANDLINGAR MALMÖ KOMMUNFULLMÄKTIGES HANDLINGAR BIHANG Ansv. utg.: Siv Gyllix 2013 Nr 100 Riktlinjer för handläggning av ekonomiskt bistånd (Dnr STK-2013-458) Till kommunfullmäktige i Malmö Kommunstyrelsen 6/11 2013

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Verksamhetsövergång till SOLTAK AB(Dnr KS2011/531-74) 1(6) Handläggarens namn Magnus Gyllestad 2014-01-22

Tjänsteskrivelse. Verksamhetsövergång till SOLTAK AB(Dnr KS2011/531-74) 1(6) Handläggarens namn Magnus Gyllestad 2014-01-22 Tjänsteskrivelse 1(6) Handläggarens namn Magnus Gyllestad 2014-01-22 Verksamhetsövergång till SOLTAK AB(Dnr KS2011/531-74) Sammanfattning Våra beräkningar visar att gapet mellan behov och offentliga resurser

Läs mer

1. Utredning LOV i Upplands-Bro kommun 2. Lagtext, Lag (2008:962) om valfrihetssystem

1. Utredning LOV i Upplands-Bro kommun 2. Lagtext, Lag (2008:962) om valfrihetssystem Socialförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare, telefon Datum Vår beteckning Mikael Nissén 2011-08-26 Dnr 2011-7057 1 Socialnämnden Utredning angående införande av lagen om valfrihetssystem, LOV. Socialnämnden

Läs mer

Avrapportering till nämnd om genomförande av beslut 2014-06-27 om ny ledningsorganisation för gymnasie-och vuxenutbildningsförvaltningen

Avrapportering till nämnd om genomförande av beslut 2014-06-27 om ny ledningsorganisation för gymnasie-och vuxenutbildningsförvaltningen Malmö stad Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen Avrapportering till nämnd om genomförande av beslut 2014-06-27 om ny ledningsorganisation för gymnasie-och vuxenutbildningsförvaltningen Bakgrund:

Läs mer

Inrättande av K-center i Falkenbergs kommun. KS 2013-267

Inrättande av K-center i Falkenbergs kommun. KS 2013-267 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2013-10-29 334 Inrättande av K-center i. KS 2013-267 KS, KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka

Läs mer

Välfärdsutvecklingsrådets rapport till regeringen

Välfärdsutvecklingsrådets rapport till regeringen Välfärdsutvecklingsrådets rapport till regeringen 1 Förord Välfärdsutvecklingsrådet inrättades av regeringen i maj 2010. Rådets uppdrag har varit att bidra med råd, kunskap och erfarenheter till regeringen

Läs mer

UaFS 4/2008 00.35 Blad 1 RIKTLINJER FÖR HUR FRÅGOR KRING KONKURRENSPRÖVNING SKALL HANTERAS I UDDEVALLA KOMMUN. Innehållsförteckning

UaFS 4/2008 00.35 Blad 1 RIKTLINJER FÖR HUR FRÅGOR KRING KONKURRENSPRÖVNING SKALL HANTERAS I UDDEVALLA KOMMUN. Innehållsförteckning Blad 1 RIKTLINJER FÖR HUR FRÅGOR KRING KONKURRENSPRÖVNING SKALL HANTERAS I UDDEVALLA KOMMUN Antagna av kommunfullmäktige den 12 maj 2004, 94 med ändring den 9 maj 2007, 130 och den 9 januari 2008, 16 Innehållsförteckning

Läs mer

Kallelse Sammanträdesdatum 2014-06-04

Kallelse Sammanträdesdatum 2014-06-04 Kallelse Sammanträdesdatum 2014-06-04 Plats Bohusrummet, Stadshuset Tid Onsdagen den 4 juni klockan 13:00-18:00 Ledamöter Gun-Marie Daun (KD) Ordförande Mona-Britt Gillerstedt (S) Mikael Wintell (M) Tommy

Läs mer

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Lars-Gunnar Krantz September 2007 Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Uppdrag,

Läs mer

Yttrande över delbetänkande På jakt efter den goda affären - analys och erfarenheter av den offentliga upphandlingen

Yttrande över delbetänkande På jakt efter den goda affären - analys och erfarenheter av den offentliga upphandlingen Stockholms läns landsting 1 (3) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2012-01-11 LS 1111-1566 Landstingsstyrelsen* j 12-01-2*/ * 00 7 Yttrande över delbetänkande På jakt efter den goda affären - analys och

Läs mer

Det fortsatta arbetet för ett socialt hållbart Malmö Inriktning för Malmö stad från 2014

Det fortsatta arbetet för ett socialt hållbart Malmö Inriktning för Malmö stad från 2014 Det fortsatta arbetet för ett socialt hållbart Malmö Inriktning för Malmö stad från 2014 2 Innehåll s 7 s 8 s 9 s 12 s 14 Förord Besluten i korthet Inledning Vad händer nu? Ledarskap och arbetsmetoder

Läs mer

Statligt ägda asylbostäder?

Statligt ägda asylbostäder? Dnr 2015/43-5 Statligt ägda asylbostäder? Kostnader och konsekvenser MISSIV DATUM DIARIENR 2015-05-27 2015/43-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2015-02-19 Ju2015/1946/SIM Regeringen Justitiedepartementet 103

Läs mer

Granskning av införandet av brukarval inom hemtjänsten Växjö kommun

Granskning av införandet av brukarval inom hemtjänsten Växjö kommun Granskning av införandet av brukarval inom hemtjänsten Växjö kommun Genomförd på uppdrag av kommunrevisionen 19 mars 2008 Conny Mathiesen Sammanfattning På uppdrag av kommunrevisionen har Ernst & Young

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Nämndsbudget 2015 Servicenämnden

Tjänsteskrivelse. Nämndsbudget 2015 Servicenämnden Malmö stad Serviceförvaltningen 1 (1) Datum 2015-03-19 Vår referens Maria Hultin Utvecklingssamordnare Maria.Hultin@malmo.se Tjänsteskrivelse Nämndsbudget 2015 Servicenämnden SN-2015-12 Sammanfattning

Läs mer

Lagen om valfrihetssystem -LOV

Lagen om valfrihetssystem -LOV 2009-11-16 Dnr 121/2009.739 Lagen om valfrihetssystem -LOV Förstudie i Vimmerby kommun Susanne Stefansson Utredare av LOV Innehållsförteckning Lagens utformning... 1 Val av utförare... 1 Kommunens ansvar...

Läs mer

Årsanalys 2013 för kommunstyrelsen fv 102 samt kommunfullmäktige fv 001

Årsanalys 2013 för kommunstyrelsen fv 102 samt kommunfullmäktige fv 001 SIGNERAD 2014-02-19 Malmö stad Stadskontoret 1 (2) Datum 2014-02-18 Vår referens Agneta Arnesson Controller Tjänsteskrivelse agneta.arnesson@malmo.se Årsanalys 2013 för kommunstyrelsen fv 102 samt kommunfullmäktige

Läs mer

Konsekvensutredning för förslaget till nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö

Konsekvensutredning för förslaget till nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö 2014-09-16 REM 2011/101340 1 (17) Enheten för människa och omgivning Konsekvensutredning för förslaget till nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö 1. Sammanfattning Förslaget behandlar

Läs mer

Till statsrådet Ylva Johansson

Till statsrådet Ylva Johansson Till statsrådet Ylva Johansson Den 30 juni 2014 beslutade Arbetsmarknadsdepartementet att tillsätta en utredning för att utreda förutsättningarna för matchningsanställningen (A 2014:D). Enligt direktivet

Läs mer

Brandsäker bostad för alla. Vägledning för individanpassat brandskydd

Brandsäker bostad för alla. Vägledning för individanpassat brandskydd Brandsäker bostad för alla Vägledning för individanpassat brandskydd MSB:s kontaktpersoner: Malin Vestin, 010-240 52 43 Patrik Perbeck, 010-240 53 65 Publikationsnummer MSB550 - April 2013 ISBN 978-91-7383-333-2

Läs mer

INSATS MED KVALITET. kvalitetssäkring av insatser som erbjuds unga

INSATS MED KVALITET. kvalitetssäkring av insatser som erbjuds unga INSATS MED KVALITET kvalitetssäkring av insatser som erbjuds unga INSATS MED KVALITET kvalitetssäkring av insatser som erbjuds unga 1 (20) Innehåll 1 Bakgrund... 3 2 Ungas etablering... 4 3 Stöd till

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 12.30-14.30 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg

Läs mer

Bilaga 1-4 till Välfärdsutvecklingsrådets delrapport, 15 juni 2011... 27

Bilaga 1-4 till Välfärdsutvecklingsrådets delrapport, 15 juni 2011... 27 1 2011-06-15 Välfärdsutvecklingsrådet Välfärdsutvecklingsrådets delrapport till regeringen Innehåll Förord... 2 Inledning... 3 1. Regelförbättringar och behov av samverkanslösningar, Del 1 - Spelregler

Läs mer

PLAN FÖR STÖD OCH SERVICE ENLIGT LSS 2013-2022. Fastställd av socialnämnden 2013-02-20

PLAN FÖR STÖD OCH SERVICE ENLIGT LSS 2013-2022. Fastställd av socialnämnden 2013-02-20 PLAN FÖR STÖD OCH SERVICE ENLIGT LSS 2013-2022 Fastställd av socialnämnden 2013-02-20 PLAN FÖR STÖD OCH SERVICE ENLIGT LAGEN 1993:387 OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE (LSS) Uppdrag och

Läs mer