Förslag till beslut Arbetsmarknads-, gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden föreslås besluta att

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förslag till beslut Arbetsmarknads-, gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden föreslås besluta att"

Transkript

1 Malmö stad Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 1 (9) Datum Vår referens Sofia Sjödin Utredningssekreterare Tjänsteskrivelse Remiss Kläder i Vård och omsorg STK GYVF Sammanfattning Kommunfullmäktige beslutade i december 2014 att all vård och omsorgspersonal i brukarnära arbete i Malmö stad ska utrustas med arbetskläder från och med 1 januari Utgångspunkten är skärpningen av föreskriften från Socialstyrelsen om basal hygien (SOSFS 2007:19) som träder i kraft 1 januari Arbetsmarknads-, gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden fick i samband med beslutet i uppdrag att i samråd med servicenämnden återkomma till budgetberedningen 2016 med förslag till driftsformer och finansiering av hyra av kläder med cirkulationstvätt och upphandling med tre års kontrakt. Arbetsmarknads-, gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen har utrett ärendet. Förvaltningen föreslår två alternativ: 1) att upphandla cirkulationstvätt med sociala villkor 2) att upphandla cirkulationstvätt med sociala villkor samt att stadskontoret vidare utreder möjligheterna med tvätt av arbetskläder. Förslag till beslut Arbetsmarknads-, gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden föreslås besluta att att godkänna utredningen gällande arbetskläder till vård och omsorg och skicka den till kommunfullmäktige, samt, föreslå kommunfullmäktige att besluta i enlighet med alternativ 2, att upphandla cirkulationstvätt med sociala villkor samt att stadskontoret vidare utreder möjligheterna med tvätt av arbetskläder. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse GyVN AU Remissvar Arbetskläder vård och omsorg STK G-Tjänsteskrivelse AGVN Utredning av driftsform och finansiering av arbetskläder till vård och omsorg Bilaga social hänsyn i offentlig upphandling Tjänsteskrivelse_V&Oberedning 6_ _Arbetskläder Beslutsplanering Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden arbetsutskott Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Arbetsmarknads-, gymnasie och vuxenutbildningsnämnden Arbetsmarknads-, gymnasie och vuxenutbildningsnämndens arbetsutskott SIGNERAD

2 Arbetsmarknads-, gymnasie och vuxenutbildningsnämnden (9) Ärendet Bakgrund I december 2014 beslutade kommunfullmäktige att all vård och omsorgspersonal i brukarnära arbete i Malmö stad utrustas med arbetskläder från och med 1 januari Utgångspunkten tas i skärpningen av föreskriften från Socialstyrelsen om basal hygien (SOSFS 2007:19). Tidigare utredningar från arbetsmarknads-, gymnasie och vuxenutbildningsnämnden belyser en bild av att ett tvätteri i kommunal regi kan ge samhällsekonomiska vinster och anställning till personer idag utanför arbetsmarknaden. Nämnden lyfte fram tre tänkbara alternativ 1. Tvättservice inklusive lagning och transport, som drivs av gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen, JobbMalmö. 2. Tvättservice inklusive lagning och transport, som drivs av Serviceförvaltningen, där verksamheten får i uppdrag att erbjuda arbete, arbetsträning och praktik till JobbMalmös deltagare. 3. Upphandling med sociala villkor av tvättservice inklusive lagning och transport, med krav på att arbeten, arbetstränings- och praktikplatser går till arbetssökande med försörjningsstöd. Kommunfullmäktige beslutade i december 2014 att gå vidare med alternativet hyra av kläder med cirkulationstvätt och upphandling med tre års kontrakt. I priset ingår kläder och tvätt, transporter, slätningsbehandling (strykning) och vissa reparationer. Arbetsmarknads-, gymnasieoch vuxenutbildningsnämnden fick i uppdrag att i samråd med servicenämnden återkomma till budgetberedningen 2016 med förslag till driftsformer och finansiering av alternativet. Arbetsmarknads-, gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens förslag Arbetsmarknads-, gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen har tillsammans med serviceförvaltningen tagit fram förslag till vidare hantering. Med utgångspunkt i kommunfullmäktiges beslut om upphandling av cirkulationstvätt lämnar förvaltningen det tidigare spåret med tre alternativ (bilaga Tjänsteskrivelse GrVN AU Remissvar Arbetskläder vård och omsorg STK ) till förmån för två nya alternativ till driftsform och finansiering av cirkulationstvätt. De två alternativen är: 1. att upphandla cirkulationstvätt med sociala villkor 2. att upphandla cirkulationstvätt med sociala villkor samt att stadskontoret vidare utreder möjligheterna med tvätt av arbetskläder. Nedan presenteras de två alternativen. Arbetsmarknas-, gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden lyfter fram att nämnden inte kan ansvara för en fortsatt utredning av tvätt av arbetskläder, det krävs kunskap om tvätterinäringen och nämnden bistår gärna en fortsatt utredningen med kunskap om arbetsmarknadsfrågor. Alternativ 1: Upphandling av cirkulationstvätt med sociala villkor

3 Upphandling av cirkulationstvätt med sociala villkor ger leveranssäkerhet, möjlighet att ställa höga miljökrav på leverantörerna samt att sociala kriterier kan anpassas vid upphandling. Tvätteriförbundet 1 är positiva till en eventuell upphandling av cirkulationstvätt och många av deras medlemsföretag har visat sitt intresse. Enligt tvätteriförbundet är tvätterier i allmänhet ett instegsjobb och att branschen anställer personer med grundläggande utbildning och svenskkunskaper. Den svenska lagstiftningen kring sociala villkor vid offentlig upphandling bygger på EUdirektiv och utgår från upphandlingsaktiviteter som tar hänsyn till bland annat anställnings- och sysselsättningsmöjligheter, social integration och beaktande av hållbarhetskriterierna (se bilaga Social hänsyn i offentlig upphandling). 3 (9) Att använda sociala villkor vid upphandling av cirkulationstvätt är möjligt. Enligt Tvätteriförbundet finns det företag i Malmö stads direkta närhet som skulle kunna vinna en upphandling, däremot är de största företagen placerade på annan ort. Om det företag som vinner upphandlingen inte är beläget i Malmö gynnar det arbetslösa i den ort företaget har sitt tvätteri. Det är viktigt att beakta i processen att det är företagets placering som avgör vilken kommuns medlemmar som gynnas av sociala villkor. Sociala kriterier skulle även kunna tillämpas vid lokala transporter av arbetskläder till och från de 102 arbetsplatser runt om i staden inom vård och omsorg. Sociala villkor som grund vid upphandling skulle möjliggöra god dialog med det upphandlade företaget/företagen och möjliggöra ett nära samarbete vad gäller praktikplatser och åtgärdsanställningar. Miljökrav vid upphandling Enligt Konkurrensverket 2 kan man vid upphandling av tvätt- och textilservice ställa krav på miljöaspekter kopplade till: utvinning av råvaror för tvättkemikalier och textilier tillverkning av tvättkemikalier och textilier (exempelvis vatten- och kemikalieanvändning) tvättprocessen (energianvändning, kemikalieanvändning, vattenförbrukning) samt användning av fossila bränslen vid distribution. Det finns tre nivåer vid kravställning, varav den högsta är spjutspetskrav. Alternativ 2: Upphandla cirkulationstvätt med sociala villkor samt vidare utreda möjligheterna att a) starta ett kommunalt tvätteri och/eller b) utföra lokala transporter av arbetskläder till och från arbetsplatser i staden och/eller c) i egenregi tvätta en mindre mängd arbetskläder. Det andra alternativet arbetsmarknads-, gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen föreslår är 1 Sveriges Tvätteriförbund är den svenska tvätterinäringens branschorganisation och representerar medlemmar inom både kemtvätt och industriell tvätt. Tvätteriförbundet driver ett kontinuerligt arbete mot en kvalitativt konkurrenskraftig tvätterinäring. Alla medlemmar är auktoriserade med tvätteriförbundets T-Märke. Det innebär att de, genom en noggrann kontroll och auktorisationsprocess, uppfyller de kriterier som krävs för att garantera en verksamhet med god service och starkt socialt ansvarstagande. 2

4 att upphandla cirkulationstvätt med sociala villkor samt vidare utreda möjligheterna med ett kommunalt tvätteri och/eller lokala transporter i egenregi av arbetskläder till och från arbetsplatser i staden samt att tvätta en mindre mängd kläder i egenregi. Utredningen föreslås utföras av konsult från tvätteribranschen skulle ge ett komplett beslutsunderlag med investerings- och driftskalkyl, riskbedömningar, arbetsmiljöbedömningar, miljöpåverkan, tillgänglighet, därtill en logistisk analys av de lokala transporterna. Därmed skulle ett beslut fattas på fullständigt underlag. Stadskontoret föreslås i detta alternativ leda utredningen och samordna arbetet i samråd med berörda nämnder. En utredning måste föregås av upphandling eftersom tiden är för knapp för att först utreda och sedan eventuellt starta upp en verksamhet till januari Nedan presenteras de tre förslagen som utredarna föreslår utreds vidare. 4 (9) Föreslås utreda vidare - Tvätteri i egen regi Utredarna har valt att luta sig mot de uppskattade investeringsberäkningar gjorda av företag inom tvätterinäringen. Trots att dessa har intresse av att en upphandling kommer till stånd är det den mest trovärdiga beräkning förvaltningen kunnat åstadkomma under utredningstiden. I den tidigare skrivelsen (bilaga Tjänsteskrivelse GrVN AU Remissvar Arbetskläder vård och omsorg STK ) bedömer gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen att investeringskostnaden för att starta ett tvätteri i egen regi samt att köpa in arbetskläder för vård och omsorgspersonal uppgår till omkring 20 mkr. I summan ingår uppstart av tvätteri med kapacitet att tvätta 2000 kg tvätt/dag, inköp av arbetskläder till anställda för 11,5 mkr samt industritvättmaskiner, torktumlare, anpassning av befintliga lokaler med ventilation, vatten, avlopp, el, golv och kringutrustning. För att ta fram underlag till utredningen du nu läser har förvaltningen varit i kontakt med Tvätteriförbundet och några av dess medlemmar. Beräkningar och uppskattningar nedan kommer från branschen 3. Vi ämnar visa att omfattningen är större än vad tidigare uppskattningar visat. Volym Vid uppstart av tvätteri i egen regi behöver kapaciteten täcka behovet. Att utgå ifrån 4400 anställda plus 1200 vikarier är lågt räknat men ger en bild av volymen i dagsläget. Vid uträkningen av kg tvätt per dag, är utgångspunkten att ett plagg väger ca 400 gram. Varje medarbetare byter arbetskläder dagligen och vid behov oftare. Detta innebär att volymen av arbetskläder för vårdoch omsorgspersonal uppgår till minst 5 ton/dag 4. Cirkulationstvätt och distribution sker måndag till fredag. Volymen är avsevärt högre än vad tidigare utredning visade, från 2 till 5 ton per dag. Kapacitet 3 Följande företag har förvaltningen varit i kontakt med genom Tvätteriförbundet; Berendsen, Textilia, CWO- Boco/Tvättjänst, Comforta och T-tech. 4 Varje del väger 400 gram. Hämtning och lämning av textilier sker måndag fredag. Plaggen bärs 7 dagar i veckan plaggbärare behöver 5600*2 plagg/dag. Räknar 0,8 för att hela personalstyrkan inte alltid arbetar (semester, kurs etc) 5600*2= * 0,8 = 8960 styck plagg per dag 8960 styck plagg per dag * 7 dagar = * 0,4 gram =25 088kg/vecka kg/vecka delat på 5 arbetsdagar (ingen hämtning och lämning av tvätt på helger) = 5017,6 kg/dag

5 Kapaciteten på tvätteriet bör vara minst 5 ton tvätt per dag för att täcka behovet. Om fler verksamheter i staden ska tvätta sina arbetskläder i tvätteriet behöver en flexibilitet i lokalerna möjliggöras för att kunna ta större volymer. Detta behöver man ta hänsyn till i den ekonomiska kalkylen. 5 (9) Antal plagg Antal plagg utgår ifrån socialstyrelsens krav att arbetstagare alltid har rena arbetskläder att tillgå på sin arbetsplats, samt att arbetskläderna byts varje dag. Branschen rekommenderar 11 ombyten per plaggbärare, 11 överdelar plus 11 underdelar, totalt 22 plagg eller 9 ombyten per plaggbärare, 9 överdelar plus 9 underdelar, totalt 18 plagg. Om staden väljer att arbetstagare inom vård och omsorg ska ha personliga arbetskläder kommer antalet plagg att bli högre än om valet blir storleks- och modellanpassade kläder. Antalet plagg hänger även samman med leveransfrekvensen. Vid två leveranser/vecka räcker 18 plagg, det vill säga 9 ombyten. Vid leverans en gång per vecka krävs 22 plagg, det vill säga 11 ombyten. Totalt antal plagg Fast anställda Vikarier Totalt anställda Antal medarbetare Antal plagg Antal plagg på totalt antal anställda Inköp av arbetskläder Arbetskläder kostar från 70 kr och uppåt. För kvalitetskläder som tål tvätt på 60 grader samt bibehåller passform rekommenderar branschen arbetskläder för över 100 kr. För 150 kr får man ett kvalitativ plagg % dyrare för eko-certifierade textilier. Ungefärligt pris per plagg 150 kr Ungefärligt pris per plagg för ekocertifierade textilier 180 kr Produktionsutrustning Branschen har varit behjälplig med underlag för investeringar, uppstarts- och driftskostnader för ett tvätteri. Underlaget är framtaget av några av Tvätteriförbundets medlemmar 5. Följande investeringar rekommenderas för ett tvätteri med hög automatiseringsgrad för effektiv hantering av textilier. 5 Följande står bakom underlaget Tvätteriförbundet, Berendsen, Textilia, CWO-Boco/Tvättjänst och Comforta.

6 6 (9) Investeringar Produktionsutrustning Fastighet Datasystem Sortering Lokal (Yta och höjd) anpassning Affärssystem Tvättmaskiner 8 Ångpanna Beställningssystem Torktumlare Mediaförsörjning (el, vatten, Chip för spårning Metric system ånga, data) Finish tunnel Vikmaskiner Textilinvestering Kemiförsörjning Arbetskläder Vagnar Rening/efterbehandling av avloppsvatten/vatten Ett metric-system är ett hanterings- och logistiksystem som styr tvättprocessen. En förenklad beskrivning är att den styr vad som tvättas när, tillsammans med vad, till vilken arbetsplats det ska skickas och vilka medarbetare som arbetar där. När det är tvättat, tumlat, galgat och slutbehandlat i finnishtunneln kan metric-systemet tala om var medarbetare x överdelar och underdelar befinner sig så att de packas i bokstavsordning för att skickas till arbetsplats y. I detta system är den manuella hanteringen att gå igenom kläderna och tömma fickor innan de tvättas, sortera i färger, plocka i och ur tvättmaskiner och i och ur torktumlare, därefter är det automatiserat fram till det packas. Investerings- och driftskostnader (SEK) Investeringar Produktionsutrustning SEK/kg tvätt Vagnar SEK/styck, antal beror på leveransadresser, 1000st Fastighet Köp av fastighet, 20000SEK/m2, uppskattat behov 1000 m2 Textilkostnad plaggbärare, 22 plagg, 150 kr styck Driftskostnader/ år WECO SEK/kg tvätt Personal anställda a` SEK/år Management, administration, kundservice Distribution Underhåll Avskrivning 10 år Ersättningsinköp Kommentarer på kalkylen ovan: Investering fastighet, 10 års avskrivning bör anses i kortaste laget, 20 år bör vara lämpligare enligt Malmö stads anvisningar (industribyggnader). Avskrivning av arbetskläder ej lämplig enligt Malmö stads anvisningar. Kontroll över plaggen omöjlig, går inte att hantera i anläggningsreskontra. Avskrivning av inköp av arbetskläder på 10 år måste ifrågasättas. Posten avskrivning bör reduceras i förhållande till avskrivningstiden för fastighet och samtidigt ökas i förhållande till kortare avskrivningstid för textilier.

7 7 (9) Branschen uppskattar investeringskostnader för produktionsutrustning i ett tvätteri till ca 37,6 mkr jämfört med våra tidigare beräkningar på 8,5 mkr. Kostnaden för arbetskläder uppskattar branschen till 18,5 mkr att jämföra med våra tidigare beräkningar på 11,5 mkr. Disparansen är stor och ger uttryck för komplexiteten i beräkningarna. Miljökrav för tvätteri Villkoren som ställs på ett tvätteri avgörs av typen av tvätt, exempelvis verksdagskläder eller hotelltvätt. Textilier är olika smutsiga och vissa kläder kan vara förorenade av t.ex. olja, tungmetaller med mera och då ställs högre krav. Ett tvätteri är inte anmälningspliktigt enligt miljölagstiftningen. Miljöförvaltningen ska informeras eftersom miljöförvaltningen har tillsyn på verksamheter även de verksamheter som inte är anmälningspliktiga. Tvätterier har miljöpåverkan främst genom tvättkemikaliers fosforinnehåll. Miljöförvaltningen kontrollerar tvätterier enligt miljölagstiftningen utifrån följande parametrar: Utsläpp till kommunens avloppsnät Tvätterier är ålagda att följa VASyds bestämmelser ABVA och dess tilläggsbestämmelser. Föroreningsutsläppen från tvättanläggningen skall underskrida speciella mängdriktvärdena. Provtagning av avloppsvatten, två gånger per år under de första två åren därefter en gång per år förutsatt att inga avvikelser inträffat. Provtagning ska ske av licensierad provtagare. Analys av provet ska göras av ackrediterat laboratorium avseende alla parametrar. Årlig verksamhetsrapport till Miljönämnen och VASYD där avvikelser, åtgärder och uppföljningar ska redovisas samt analysresultaten av provtagningen av avloppsvattnet. Utsläpp till luft Utsläppen från anläggningen av NOx till luften ska inte överstiga 50 mg NOx/MJ. Påverkan på omgivningen Transporter till och från verksamheten ska planeras så att minsta möjliga störning på miljön uppstår. Buller från anläggningen ska begränsas enligt Naturvårdsverkets riktlinjer. Inre verksamheten Kemiska produkter och farligt avfall ska förvaras på yta som är ogenomsläpplig och så att spill, föroreningar samt förorenat vatten samlas upp och kan omhändertas. Absorptionsmedel ska finnas tillgängligt. Vid val av kemiska produkter, exempelvis rengöringsmedel, skall utbytesprincipen i 2 kap 6 (kemiska produkter) miljöbalken tillämpas. Detta innebär att av två likvärdiga produkter bör man välja den från hälso- och miljöskyddssynpunkt minst farliga. Journal över avlämning av farligt avfall samt annat avfall ska föras. Avfallsslag, mängd, transportör, mottagare och hämtningsdatum skall framgå av journalerna. Journalerna och transportdokumenten ska finnas tillgängliga på anläggningen. Energianvändning Vid energianvändning över 500 megavatt timmar krävs en energikartläggning och en energiplan där planerade åtgärder för energieffektivisering framgår. Fastighet för tvätteri

8 Förfrågan om tillgängliga lokaler för tvätteri har gjorts till fastighetskontoret samt till stadsfastigheter. Idag finns inga tillgängliga lokaler som förvaltas av Malmö stad eller Lima. Enligt fastighetskontoret är en indikativ hyra för lokal av denna typ lager/produktion, ca kr/kvm. Till detta tillkommer anpassningar som måste göras för att lokalen ska bli ändamålsenlig samt driftkostnader. 8 (9) Stadsfastigheter har gjort följande beräkning. Om staden hade byggt ett tvätteri från början så skulle det kosta ca kr/kvm, d.v.s. en lokal på 1000 kvm skulle kosta att bygga nytt, Stadsfastigheter gör bedömning om att det skulle kosta 15000kr/kvm för ombyggnation av redan befintlig lokal på 1000 kvm, d.v.s Driftkostnader: ca kr/år endast för fastighetsdelen. Föreslås utreda vidare - Lokala transporter av arbetskläder till och från arbetsplatser i staden Vid en upphandling av cirkulationstvätt kan staden välja att tvätt levereras till en depå i staden och att staden själv distribuerar tvätten till arbetsplatser. Leveranser skulle bestå i både utlämning av ren tvätt samt uppsamling av smutsig tvätt. Föreslås utreda vidare Att i egenregi tvätta en mindre mängd arbetskläder Förslag har kommit utredarna på arbetsmarknads- gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen samt serviceförvaltningen till kännedom att en vidare utredning kan titta på mindre tvättenheter på stadsområdena där arbetet skulle kunna utföras av åtgärdsanställda. Utredningen uppmanas särskilt beakta: arbetsmiljö ansvars- och kostnadsfördelning mellan vårdenheter och enheterna som utför uppdraget att tvätta, laga, leverera arbetskläderna ansvar för arbetskläder som försvinner, vem tar kostnaden? investerings- och driftskalkyl, riskbedömning, miljöpåverkan analys av de lokala transporterna, säkerställa året runt leverans Slutligen är det viktigt att poängtera att tvätt och leverans av arbetskläder är huvuduppdraget och huvuduppdraget måste, i första hand, säkras. Nyttjande av tvättstugor på VoO-enheter för tvätt av arbetskläder till personal I syfte att komplettera utredningen har stadsområdena fått besvara två frågor för att utreda möjligheten att tvätta arbetskläder på vårdboenden eller motsvarande med åtgärdsanställda som utför arbetet. Följande två frågor ställdes till stadsområdena: 1. Finns det möjlighet att nyttja tvättstugor på vårdboenden eller motsvarande för tvätt av arbetskläder (tvätta, torktumla, stryka, vika) till områdets personal inom vård och omsorg. 2. Hur många tvättstugor, beräknad kapacitet i tvättstugan samt tid på dagen när tvättstugorna inte nyttjas av boendet. Samtliga stadsområden utom stadsområde Söder har svarat att det inte finns möjlighet att tvätta

9 arbetskläder för personal inom vård och omsorg på boenden. Bedömningen är att de tvättstugor som finns på vårdboenden endast är dimensionerade för det antal brukare som bor där. Tvättstugorna är inte heller arbetsmiljömässigt anpassade för annan användning än vad de används till idag. I många fall är utrymmena begränsade både vad gäller förvaring, tvätt och efterbehandling av kläder samt att arbeta i lokalen. Det skulle i de flesta fall krävas ombyggnad för att svara upp mot arbetsmiljömässiga krav på tvättstugorna. 9 (9) Inom stadsområde Söders samtliga boenden tvättas arbetskläder, brukarnas personliga kläder samt sängkläder. Tvättmaskinerna på boenden inom stadsområden Söder har inte kapasitet att tvätta större kvantiteter än vad som redan görs idag. Förvaltningens reflektioner Att erbjuda personer långt ifrån arbetsmarknaden åtgärdanställning är en samhällsekonomisk vinst. Volymen, 5 ton tvätt per dag, kräver tvätteri i stor skala. Lägg därtill textilierna staden idag upphandlar, brukares textilier inom hemtjänsten och övriga arbetskläder och volymen kan generera stordriftsfördelar som krävs för en kostnadseffektiv produktion. Om det blir aktuellt med ett tvätteri med lägre automatiseringsgrad än vad branschen rekommenderar bör speciell hänsyn tas till arbetsmiljöförhållanden. Lägre automatiseringsgrad ger lägre investeringskostnader samt monotona och fysiskt krävande arbetsuppgifter. Ansvariga Lars Silverberg, Biträdande direktör

10 Social hänsyn i offentlig upphandling Definition av social hänsyn Social hänsyn är det begrepp som används i svensk upphandlingslagstiftning för att referera till kontraktsbestämmelser avseende samhällsansvar och social hållbarhet. I Lagen om offentlig upphandling (LOU) framgår det att upphandlande myndigheter "bör beakta sociala hänsyn vid offentlig upphandling" (1 kap. 9 a ). En sådan skrivning finns även i Lagen om offentlig upphandling i försörjningssektorn (LUF). Svensk upphandlingslagstiftning bygger huvudsakligen på EU-direktiv. Enligt EU-kommissionens handledning Socialt ansvarsfull upphandling en handledning till sociala hänsyn i offentlig upphandling (2010) handlar social hänsyn om "upphandlingsaktiviteter som tar hänsyn till en eller flera av följande sociala aspekter": Anställnings- och sysselsättningsmöjligheter Anständigt arbete Arbetsvillkor som uppfyller arbetstagarens rättigheter Social integration Lika möjligheter Tillgänglighet för alla Beaktande av hållbarhetskriterier Frågor om etiskt handel och CSR På sidan kan du läsa om Göteborgs Stads pilotprojekt för social hänsyn i upphandling. Inom ramen för detta pilotprojekt tas arbetsmetoder fram för hur hela staden på sikt ska arbeta med social hänsyn i upphandling. Projektet ska också se till det stödbehov som finns hos alla involverade parter. Arbetsmarknadsmål med insatsen är att ställa krav som underlättar för de som står långt från arbetsmarknaden att få ett jobb. Det politiska uppdraget lyder; Målet att "upphandling av tjänster med social hänsyn ska öka" har funnits med i Göteborgs Stads budget sedan I budget för 2014 skärptes målet med uppdraget att minst 50 % av stadens tjänsteupphandlingar ska göras med social hänsyn. Upphandlingsbolaget är processägare för målet och ansvarar för att hålla ihop och driva arbetet. De prioriterade målgrupperna är ungdomar, utrikes födda och personer med funktionshinder. Källa:

11 Malmö stad Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 1 (5) Datum Vår referens Alexander Blümke Utvecklingssamordnare Tjänsteskrivelse Remiss Kläder i Vård och omsorg STK GYVF Sammanfattning Stadskontoret har utrett frågan om arbetskläder inom vård och omsorg i stadsområdena och föreslår att vård och omsorgsverksamheterna i Malmö stad ska tillhandahålla en miniminivå av arbetskläder vid uppgifter som har att göra med brukarnära arbete samt för att underlätta brukarens identifiering av personalen. Införandet sker senast 1 januari 2017 eller i samband med att förväntade skärpningar i Socialstyrelsens föreskrifter träder i kraft. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ombeds i remissvar lämna förslag på huruvida en tvättservice kan organiseras och finansieras, som en del av kommunens arbetsmarknadsåtgärder. Förslag till beslut Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden föreslås besluta att ställa sig bakom att stadens arbetsmarknadspolitiska målsättningar ska inkluderas i beslutet om tvättservice, för att uppnå effekter på sysselsättning och stadens kostnader för försörjning. att föreslå vård och omsorgsberedningen att ställa 3 alternativ för organisering av en tvättservice mot varandra samt att stämma av alternativen med berörda förvaltningar. De tre alternativen är: 1. Tvättservice inklusive lagning och transport, som drivs av gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen, JobbMalmö. 2. Tvättservice inklusive lagning och transport, som drivs av Serviceförvaltningen, där verksamheten får i uppdrag att erbjuda arbete, arbetsträning och praktik till JobbMalmös deltagare. 3. Upphandling med sociala villkor av tvättservice inklusive lagning och transport, med krav på att arbeten, arbetstränings- och praktikplatser går till arbetssökande med försörjningsstöd. att vid beslut om en kommunal tvättservice inklusive lagning och transport förorda att extra ekonomiska anslag tillförs berörd nämnd för dels uppbyggnad och dels drift. SIGNERAD

12 Beslutsunderlag Bilaga Inventering Bilaga Beräkningar Tjänsteärende förslag på arbetskläder inom vård och omsorg Beredningsbrev Remiss STK Missiv till Remiss STK G-Tjänsteskrivelse GyVN AU Remissvar Arbetskläder vård och omsorg STK (5) Beslutsplanering Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden arbetsutskott Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Vård- och omsorgsberedningen KS Arbetsutskott Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige Ärendet Stadskontoret har utrett frågan om arbetskläder inom vård och omsorg i stadsområdena med utgångspunkt i den förväntade skärpningen i Socialstyrelsens föreskrift, SOSFS 2007:19, om basal hygien. Stadskontoret föreslår att vård och omsorgsverksamheterna i Malmö stad ska tillhandahålla en miniminivå av arbetskläder vid uppgifter som har att göra med brukarnära arbete samt för att underlätta brukarens identifiering av personalen. Införandet sker senast 1 januari 2017 eller i samband med att Socialstyrelsens föreskrifter träder i kraft. Stadskontoret har utrett två ekonomiska alternativ i vilka plagg och tvätt ingår: A: Hyra av kläder med cirkulationstvätt och B: Inköp av plagg med tvätt på arbetsplatsen. Stadskontoret förordar förslag A vilket ger ökad kontroll över kostnader och tid för skötsel. Utredningens kostnadsberäkningar baseras på att anställda berörs av införandet av arbetskläder. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ombeds i remissvar lämna förslag på huruvida en tvättservice kan organiseras och finansieras, som en del av kommunens arbetsmarknadsåtgärder. Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningens överväganden Arbetslösheten i Malmö förväntas ligga kvar på en hög nivå även under kommande år. Utvecklingen på arbetsmarknaden går mot ökade kompetenskrav, vilket leder till att en stor del av arbetskraften har svårt att etablera sig långsiktigt på arbetsmarknaden. Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen välkomnar stadskontorets initiativ till att inkludera stadens arbetsmarknadspolitiska målsättningar vid utredningen av stadens behov av tvättservice. Malmö stad kan aktivt välja att service till kommunens verksamheter ska utföras av malmöbor som har svårigheter att konkurrera på den öppna arbetsmarknaden och därmed bryta utanförskap och risk för permanent försörjningsstödsberoende. Stadens ökade kostnader för

13 tvättservice kan därigenom delvis kompenseras av minskade kostnader för försörjningsstöd. I övrigt bör finansieringsprincipen tillämpas. 3 (5) Organisering Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen ser tre alternativ för att organisera stadens nya behov av tvättservice inklusive lagning och transport som en del av kommunens arbetsmarknadsåtgärder: 1. Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen bygger upp ett tvätteri inom JobbMalmö och erbjuder vård- och omsorgsverksamheterna i staden full service med tvätt, lagning transport och administration. 2. Serviceförvaltningen bygger upp ett tvätteri och erbjuder vård- och omsorgsverksamheterna i staden full service med tvätt, lagning transport och administration. I uppdraget ingår att erbjuda arbete, arbetsträning och praktik till JobbMalmös deltagare. 3. Malmö stad upphandlar tjänsten och ställer krav på att arbeten, arbetstränings- och praktikplatser går till försörjningsstödstagare genom sociala villkor. Oavsett driftslösning lämpar sig de arbetsuppgifter som en tvättservice omfattar väl för många arbetssökande som har svårigheter att konkurrera på den öppna arbetsmarknaden. I alternativ 1 och 2 kan verksamheten organiseras antingen: som en skyddad verksamhet med enbart åtgärdsanställda samt personer i praktik/arbetsträning eller som en ordinarie kommunal verksamhet med ordinarie anställda och åtgärdsanställda samt personer i praktik/arbetsträning. Finansiering alternativ 1 och 2 Investeringskostnader Uppbyggnaden av ett kommunalt tvätteri enl. alternativ 1 och 2 innebär investeringskostnader som bör tillföras berörd nämnd. Driftskostnader För den löpande driftskostnaden för ett kommunalt tvätteri kan Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen se två modeller. Löpande interndebitering av berörda vård- och omsorgsenheter.

14 Centralt driftsanslag till den nämnd som bedriver tvättservice. 4 (5) Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen förespråkar centralt driftsanslag som bedöms vara administrativt effektivare. Alternativ 1 Organisering och uppbyggnad av tvättservice inom gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen bedömer att man inom JobbMalmö kan organisera en tvättservice. Dock ställer sig förvaltningen tveksam till om det är den inriktningen som förvaltningen ska ha att ta driftsansvaret för en tvättservice. Om förvaltningen skulle få uppdraget skulle det kunna bedrivas som ett arbetslag bestående av två arbetsledare och ca 50 deltagare som har åtgärdsanställningar eller är i praktik/arbetsträning. Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen utgår från att man genom dessa personella resurser kan ansvara för hela kedjan från transport, administration, tvätt samt lagning. Preliminmär beräkning av investeringskostnad - alternativ 1 Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen gör bedömningen att tvättservice skulle kunna bedrivas inom JobbMalmö efter anpassning av befintliga lokaler och investering i utrustning. Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen har i dialog med leverantörer gjort en preliminär bedömning av investeringskostnader. Vid ett beslut om att gå vidare med alternativ 1, måste förvaltningen återkomma med ett mer precist underlag. Nedan följer uppskattade kostnader: Beräkningen utgår från stadskontorets uppgift om 4400 användare och dagligt byte av arbetskläder. Det motsvarar enl. förvaltningens beräkningar ca 2000 kg tvätt per dag. För att starta ett tvätteri med kapacitet att tvätta ca 2000 kg tvätt per dag, krävs en uppskattad investering om ca 20 mkr, vilket omfattar inköp av arbetskläder (11,5 mkr), industritvättmaskiner, torktumlare och anpassning av befintliga lokaler vad gäller ventilation, vatten, avlopp, el, golv och kringutrustning. Uppskattningen bygger på stadskontorets utredning samt Gymnasieoch vuxenutbildningsförvaltningens preliminära beräkningar utifrån utlåtanden från tvättmaskinsleverantör och installationsfirmor för vvs, el och golv. Utgångspunkt för maskinkostnaderna har varit att maskinerna ska motsvara högsta miljökrav. Driftskostnader - alternativ 1 Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen har i dagsläget inte gjort en uppskattning av förväntade driftskostnader. Det saknas viktig information kring förväntad förbrukning, antal vårdenheter där tvätt skall hämtas/lämnas etc.

15 Ansvariga Eva Ahlgren Skoldirektör 5 (5)

16 Malmö stad Stadskontoret 1 (10) Datum Vår referens Ilona Holmgren Utredningssekreterare Tjänsteskrivelse Remiss Kläder i Vård och omsorg STK GYVF Sammanfattning I ärendet som sändes på remiss i juni 2014 förslås gemensam policy för arbetskläder. Remissinstanserna uttrycker positiv ställning till en gemensam policy och införande av arbetskläder vid brukarnära arbete. Det föreslås i inriktningsbeslut att arbetskläder införs inom vård och omsorg från 1 januari 2017, med gemensam policy i Malmö stad, förutsatt att ekonomiska medel tillförs. Former för tvättservice och nämndernas eventuella behov av medel hänskjuts till budgetöverläggningarna för Förslag till beslut Vård- och omsorgsberedningen föreslår kommunstyrelsen besluta att föreslå kommunfullmäktige besluta att godkänna inriktningen att all vård- och omsorgspersonal i brukarnära arbete utrustas med arbetskläder enligt vad som redovisas i ärendet från 1 januari 2017, att ge gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden i uppdrag att i samråd med servicenämnden återkomma till budgetberedning 2016 med förslag till driftsform och finansiering för arbetskläder enligt modell A, inklusive tvätt enligt beskrivning i ärendet, att uppdra åt berörda nämnder att i sina budgetskrivelser inför budget 2016 redogöra för förväntade ekonomiska konsekvenser av införande av modell A med arbetskläder, inklusive behov av lokalanpassningar, att ge kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram gemensam policy med anvisning för arbetskläder inom Malmö stads vård- och omsorgsverksamheter, samt att uppdra åt stadskontoret att återkomma med rapport i ärendet till kommunstyrelsen i december Beslutsunderlag Bilaga inventering Bilaga beräkningar G-Tjänsteskrivelse SIGNERAD

17 Beredningsbrev från vård- och omsorgsberedningen Protokollsutdrag AU II nr 182/14 Remissvar från Vision G-Tjänsteskrivelse_V&Oberedning 6/ _Arbetskläder Remissvar från Kommunal Remissvar från Saco Remissvar från sociala resursnämnden Remissvar från stadsområdesnämnd Innerstaden Remissvar från stadsområdesnämnd Norr Remissvar från gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Remissvar från stadsområdesnämnd Söder Remissvar från stadsområdesnämnd Väster Reservation från gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden (M) (FP) Remissvar från stadsområdesnämnd Öster Reservation från stadsområdesnämnd söder (M och FP) 2 (10) Beslutsplanering Vård- och omsorgsberedningen KS Arbetsutskott II Vård- och omsorgsberedningen KS Arbetsutskott Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige Ärendet Stadskontoret har utrett frågan om arbetskläder inom vård och omsorg i stadsområdena. I remissärende föreslås en gemensam policy för arbetskläder inom vård och omsorg i Malmö stad. Det föreslås att kortärmade överdelar och byxor (eller motsvarande) används vid arbetsuppgifter i brukarnära arbete, oavsett anställningsform. Utgångspunkt tas i den förväntade skärpningen kring föreskriften från Socialstyrelsen om basal hygien (SOSFS 2007:19). Det föreslås även att arbetskläder införs för profilering av medarbetare vid brukarmöten för att underlätta brukarens identifiering av personalen. Två ekonomiska förslag presenteras och beräkningarna baseras på anställda. Stadskontoret förordar förslag A. Båda förslagen anges nedan. Förslag A Hyra av kläder med cirkulationstvätt och upphandling med tre års kontrakt. I priset ingår kläder och tvätt, transporter, slätningsbehandling (strykning) och vissa reparationer. Kostnad per person är omkring kr eller ca 13,4 miljoner kr för Malmö stad. Förslag B Inköp av plagg med tvätt på arbetsplatsen. I förslaget ingår tvätt i respektive verksamhet, i anslutning till arbetsplatsen. Beräkningarna tar inga hänsyn till lokalernas förutsättningar. Plaggen bedöms ha en livslängd på mellan ett till två år. Första året görs inköp av alla plagg och fortsättningsvis, årligen, inhandlas och byts hälften av plaggen. Kostnad för B år 1 per person: kr eller 20,5 mkr för Malmö Stad Kostnad för B år 2 och därefter per person: kr eller 14,8 mkr för Malmö stad Varav kostnad för plagg år 1 per person: kr eller ca 11,5 miljoner kr för Malmö stad. Varav kostnad för plagg år 2 per person: kr eller ca 5,8 miljoner för Malmö stad.

18 3 (10) Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ombads att i sitt remissvar ge förslag på hur en tvättservice kan organiseras och finansieras som en del av kommunens arbetsmarknadsåtgärder. Vård- och omsorgsberedningen uppmanade också stadsområdena att redogöra för sina kostnader kring arbetskläder och tvätt av dessa. Nedan sammanfattas remissinstansernas synpunkter. Remissinstanser Sv. Kommunalarbetareförbundet avdelning Skåne län sektion 4 Vård och Omsorg i Malmö tycker att det är bra att Malmö stad inför en gemensam policy för arbetskläder och menar att policyn bör träda i kraft tidigare än föreslaget datum. Förbundet anser att arbetskläder ska hanteras via cirkulationstvätt för att säkerställa att tvätten inte bidrar till smittspridning samt att personella resurser används till brukare och inte till tvätt. Förbundet ställer sig även bakom förslag om en tvättservice som en del av kommunens arbetsmarknadsåtgärder. Vidare anses LSS-verksamheter ha samma behov och tillgång till arbetskläder i omvårdnadsarbete som övriga inom vård och omsorg. Slutligen förutsätter förbundet att framtagandet av policy och rutiner sker tillsammans med Kommunals representanter. Centrala SACO-rådet i Malmö stad ställer sig bakom förslag att medarbetare som dagligen möter brukare ska ha arbetskläder och förordar förslag A med hänvisning till att dyrbar arbetstid går förlorad när okvalificerade uppgifter ska utföras. SACO menar att policyn ska tas fram i dialog med berörda. Förslaget om arbetskläder i olika omfattning åt SACOs medlemmar välkomnas. Slutligen anses det olyckligt att LSS-verksamheter exkluderas med hänsyn till kostnadseffektivitet, samsyn och likabehandling. Visions Malmöavdelning har inget emot att arbetskläder införs, de framhåller vikten av att det alltid ska finnas rena kläder till hands och anser att administration kring kvittens av kläder behöver lösas. Om alternativet tvätt på arbetsplatsen blir aktuellt behöver tid avsättas i schemat. Stadsområdesnämnd Norr ställer sig i huvudsak positiv till gemensam policy för arbetskläder i Malmö stad och anser att förslag A är mest fördelaktigt men skriver också att nämnden saknar förutsättningar att följa den förväntade föreskriften förrän tidigast 2017 och att budgeterade medel är en förutsättning för ett införande. Nämnden belyser brukarperspektivet i förhållande till personal inom avlösning, ledsagning och boendestöd och föreslår att dessa yrkesgrupper undantas samt att profilering kan tillgodoses med fotolegitimation. Obligatoriska kläder anses leda till stor omställning för personalen samt svårigheter med eventuella sanktioner om personal inte vill använda exempelvis arbetsbyxor. Nämnden poängterar att förslaget innebär stora förändringar gällande lokaler, möjligheter att ta emot och hantera leveranser, förvaring, förvaringsskåp och ombyte. Förutsättningar för ombyte finns på särskilda boende men saknas inom hemtjänsten. Nämnden uttrycker med tydlighet att budgeterade medel är en förutsättning samt föreslår att kostnader som uppstår för lokalhyror, ombyggnation och förvaringsutrymmen också ska beaktas i budgetberedningen. På särskilda boenden anges kostnader om totalt 0,78 mkr på helårsbasis för arbetskläder. Inga kostnader nämns inom hemtjänsten. Stadsområdesnämnd Öster ställer sig bakom den föreslagna policyn och föredrar förslag A. Det förordas att stadskontoret tydliggör användningsområden för skyddskläder respektive ar-

19 betskläder för att förhindra eventuell osäkerhet om när de ska användas. Nämnden bedömer att arbetskläder för profilering, där endast brukarmöten sker, ska vara situationsbundna. Vikarier med kortare anställningstid anses inte behöva personliga arbetskläder. 4 (10) Nämnden anser att förslaget behöver åtföljas av ekonomiskt tillskott från kommunfullmäktige och menar att kostnader för att införskaffa ändamålsenliga lokaler bör inkluderas i den ekonomiska beräkningen. Kostnader för arbetskläder och tvätt uppskattas till ca 0,73 mkr per helår och summor specificeras på olika enheter. Stadsområdesnämnd Väster Nämnden ställer sig positiv till gemensam policy för arbetskläder i Malmö stad vid brukarnära arbete och ställer sig bakom förslag A men poängterar att budgeterade medel är en förutsättning för att det ska vara möjligt att införa. Nämnden anser att tidpunkten för införandet måste beakta andra förändringsprocesser inom vård och omsorg och att det kommer att tas betydande resurser i anspråk vid införande av nytt verksamhetssystem under 2014 och Nämnden skriver att arbetskläder i möjligaste mån ska tillgodose olika kulturers önskemål. Arbetskläder för profilering och för personal inom avlösning, ledsagning och boendestöd samt för chefer och annan personal föreslås undantas i den gemensamma policyn. Det anges vidare att tillfällen kan uppstå där personalen behöver avväga om arbetskläder ska användas eller inte, med hänsyn till den enskildes integritet och trygghet. Legitimation och namnskyltar med Malmö stads logga bedöms kunna tillgodose behovet av profilering och ställningstagandet besparar förvaltningen kostnader för kläder och cirkulationstvätt. Det poängteras även att kläder till kockar och köksbiträden, med krav enligt livsmedelslagstiftningen, behöver hanteras i särskild ordning. Nämnden beskriver förutsättningarna kring lokaler och påtalar utmaningar främst inom hemtjänsten där det saknas ytor för omklädningsrum och skåp. Budgeterade medel anses vara en förutsättning för införandet. Kostnader för nya skåp och omklädningsrum i Hemtjänstens hus uppskattas till omkring 0,5 mkr/år i drift och 1 mkr i inköp. Kostnader för kläder under 2014 har bedömts till omkring 0,09 mkr på helårsbasis men det poängteras att många verksamheter inte köper kläder varje år samt att omkring 300 medarbetare inom hemtjänsten inte använder arbetskläder. Stadsområdesnämnd Söder Nämnden är positiv till att Malmö stad inför en gemensam policy för arbetskläder som bidrar till lika förutsättningar för personalen och förespråkar förslag A samt att cirkulationstvätten hanteras och drivs inom Malmö stad. De menar att slitstarka byxor i jeansmodell krävs vid färd mellan olika arbetsplatser och att huvudduk bör ingå för personal som använder sådan i sitt arbete. Mörkt färgval anses viktigt till enheten för teckenspråkiga för att skapa så tydliga kontraster som möjligt. Nämnden uttrycker att det är viktigt att Malmö stad har ett övergripande perspektiv kring exempelvis krav på omklädningsrum. Kockarnas kläder anses behöva ingå i cirkulationstvätt och kostnader för vikariernas arbetskläder, motsvarande 100 vikarier i stadsområde Söder, behöver ingå i beräkningarna. Tillskott av ekonomiska medel bedöms som nödvändigt vid införande av arbetskläder. Nämnden listar varierade kostnader för arbetskläder mellan 2012 och 2014 på totalt 0,81 mkr. Första halvåret 2014 anges kostnader på omkring 0,13 mkr. I summorna ingår inköp av nya arbetsklä-

20 der och kompletteringar vid slitage. Förvaltningen gör bedömningen att helårskostnaden för 2014 är omkring 0,2-0,25 mkr. 5 (10) I ärendet har M och FP reserverat sig. Stadsområdesnämnd Innerstaden är positiv till införande av arbetskläder, ställer sig bakom gemensam policy och stödjer förslag A men uttrycker stora svårigheter kring lokaler, ombyte på eller i anslutning till arbetsplatserna. Nämnden menar att det är viktigt att policyn anpassas till socialtjänstens intentioner om normalisering och integritet samt att arbetskläderna utgår från professionernas arbetsområde och föreslår att arbetskläder undantas vid promenader och för ledsagare, avlösare, boendestödjare och biståndshandläggare. Arbetskläder föreslås endast i brukarnära arbete och nämnden anser att Malmö stad bör se över möjligheterna att personalen själva tvättar kläderna hemma. Vidare betonas behovet av ekonomiskt tillskott både för införande av arbetskläder och för kostnader kring lokaler och förvaring, för att minska risker för ytterligare nedskärningar. Nämnden har inga utrymmen i anslutning till arbetsplatsen för förvaring och ombyte och tillhandahåller endast vissa profilkläder. Inga kostnader anges. Sociala resursnämnden ställer sig positiv till att göra en särskild utredning kring arbetskläder inom LSS-verksamheten och anser att stadskontoret bör vara ansvarig för en sådan utredning. Det anses att medarbetare, som arbetar med brukare med omfattande omvårdnadsbehov, borde ha arbetskläder. Nämnden menar att det är positivt ur ett jämställdhetsperspektiv att arbetskläder utreds och att de även bör beaktas utifrån miljö- och rättvisemärkning. Nämnden instämmer i förslaget om att ekonomiskt tillskott ska tillföras nämnderna ifall en gemensam policy antas. Kostnader för 2014 på helårsbasis gällande arbetskläder specificeras på gruppboende, daglig verksamet och inom individ- och familjeomsorgen och summeras till omkring 0,1 mkr. I kostnaderna ingår enbart inköp av kläder. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden välkomnar initiativet om att inkludera arbetsmarknadspolitiska målsättningar kring tvättservice och menar att stadens ökade kostnader för tvättservice delvis kan kompenseras av minskade kostnader för försörjningsstöd. Arbetsuppgifterna bedöms vara lämpliga för många arbetssökande som har svårigheter att konkurrera på arbetsmarknaden. Det föreslås tre alternativ till organisering av tvättservice, inklusive lagning och transport. Inom den egna nämnden, inom servicenämnden eller via upphandling med särskilda sociala villkor. Ombyggnad av ett kommunalt tvätteri innebär investeringskostnader som behöver tillföras berörd nämnd. Drift föreslås ske genom centrala driftsanslag, vilket anses administrativt effektivare än löpande interndebitering av berörda vård- och omsorgsenheter. Gymnasie-och vuxenutbildningsförvaltningen kan organisera en tvättservice men ställer sig tveksam till inriktningen för förvaltningen - att ta driftsansvar av en tvättservice. Det bedöms att uppgifterna kan bedrivas med ett arbetslag bestående av två arbetsledare och cirka 50 deltagare i åtgärdsanställning eller i praktik/arbetsträning. Investeringskostnaderna beräknas till 20 mkr för anpassning av befintliga lokaler, inköp av kläder och utrustning. För att kunna beräkna driftskostnader behöver nämnden information om förväntad förbrukning, antal vårdenheter etc. Nämnden anser att de tre förslagen bör ställas mot varandra och att extra ekonomiska anslag ska tillföras för uppbyggnad och drift i berörd nämnd.

Stadsområdesförvaltning Norr ställer sig positiv till alla delar i Stadskontorets förslag.

Stadsområdesförvaltning Norr ställer sig positiv till alla delar i Stadskontorets förslag. Malmö stad Stadsområdesförvaltning Norr 1 (2) Datum 2015-07-30 Vår referens Petra Quandt Farkas Enhetschef Petra.q.farkas@malmo.se Tjänsteskrivelse Kommungemensam bostadsrådgivning STK-2015-175 Sammanfattning

Läs mer

Förslag till beslut Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden föreslås besluta att avslå ansökan.

Förslag till beslut Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden föreslås besluta att avslå ansökan. Malmö stad Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 1 (2) Datum 2014-11-30 Vår referens Sigrid Saveljeff Sigrid.Saveljeff@malmo.se Tjänsteskrivelse Ansökan Radio 123 GYVF-2014-2725 Sammanfattning Romska

Läs mer

Social hänsyn i offentlig upphandling inom Göteborg Stad

Social hänsyn i offentlig upphandling inom Göteborg Stad Social hänsyn i offentlig upphandling inom Göteborg Stad PM inför arbete med ökad användning av social hänsyn i offentlig upphandling av tjänster inom Göteborg Stad 2012-02-02 Helena Sagvall och Marie

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Rapport om gynnande beslut enligt 4 kap 1 SoL och enligt 9 LSS som inte verkställts inom tre månader, kv 1 2014

Tjänsteskrivelse. Rapport om gynnande beslut enligt 4 kap 1 SoL och enligt 9 LSS som inte verkställts inom tre månader, kv 1 2014 SIGNERAD 2014-04-24 Malmö stad Stadskontoret 1 (7) Datum 2014-04-24 Handläggare Ingela Kressander Utredningssekreterare Ingela.Kressander@malmo.se Tjänsteskrivelse Rapport om gynnande beslut enligt 4 kap

Läs mer

Social hänsyn i offentlig upphandling - som arbetsmarknadsverktyg

Social hänsyn i offentlig upphandling - som arbetsmarknadsverktyg Social hänsyn i offentlig upphandling - som arbetsmarknadsverktyg Om Göteborgs Stads pilotprojekt 2013-2015 Agenda Bakgrund Pilotprojektet för social hänsyn i upphandling Utmaningar och nästa steg Frågor

Läs mer

Tjänsteskrivelse 1 (1) Riktlinje för timavlönade. 2014-10-29 Vår referens. Josefin Haugthon Planeringssekreterare Josefin.Haugthon@malmo.

Tjänsteskrivelse 1 (1) Riktlinje för timavlönade. 2014-10-29 Vår referens. Josefin Haugthon Planeringssekreterare Josefin.Haugthon@malmo. 1 (1) Datum 2014-10-29 Vår referens Josefin Haugthon Planeringssekreterare Josefin.Haugthon@malmo.se Tjänsteskrivelse Riktlinje för timavlönade SOFS-2014-463 Sammanfattning Samtliga förvaltningar ska under

Läs mer

MALMÖ KOMMUNFULLMÄKTIGES HANDLINGAR

MALMÖ KOMMUNFULLMÄKTIGES HANDLINGAR MALMÖ KOMMUNFULLMÄKTIGES HANDLINGAR BIHANG Ansv. utg.: Siv Gyllix 2013 Nr 108 Begäran från valnämnden om ytterligare kommunbidrag för anordnande av val till Europaparlamentet och allmänna val 2014 (Dnr

Läs mer

Tjänsteskrivelse AU 20150812 Projekt- och föreningsbidrag FIFH. Arbetsmarknads-, gymnasie och vuxenutbildningsnämnden föreslås besluta

Tjänsteskrivelse AU 20150812 Projekt- och föreningsbidrag FIFH. Arbetsmarknads-, gymnasie och vuxenutbildningsnämnden föreslås besluta Malmö stad Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 1 (2) Datum 2015-07-23 Vår referens Sigrid Saveljeff Chef Sigrid.Saveljeff@malmo.se Tjänsteskrivelse Tjänsteskrivelse AU 20150812 Projekt- och föreningsbidrag

Läs mer

Förslag till avgifter inom sociala resursnämnden avseende handläggning av dödsbo, serviceavgift boenden och familjerådgivning

Förslag till avgifter inom sociala resursnämnden avseende handläggning av dödsbo, serviceavgift boenden och familjerådgivning SIGNERAD 2015-04-16 Malmö stad Stadskontoret 1 (2) 2015-04-13 Jan Lanzow-Nilsson Utvecklingssekreterare jan.lanzownilsson@malmo.se Tjänsteskrivelse Förslag till avgifter inom sociala resursnämnden avseende

Läs mer

Kostnadsbokföring av ej beviljad ersättning från Migrationsverket 2014, verksamheten ensamkommande barn

Kostnadsbokföring av ej beviljad ersättning från Migrationsverket 2014, verksamheten ensamkommande barn SIGNERAD 2014-12-18 Malmö stad Stadskontoret 1 (3) Datum 2014-12-18 Vår referens Elisabeth Eklund Enhetschef elisabeth.eklund@malmo.se Tjänsteskrivelse Gunnar Bergström Enhetschef gunnar.bergstrom@malmo.se

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Kartläggning av hemlösa år 2013. 2014-02-12 Vår referens. Karin Andersson Utvecklingssekreterare. Karin.Andersson@malmo.

Tjänsteskrivelse. Kartläggning av hemlösa år 2013. 2014-02-12 Vår referens. Karin Andersson Utvecklingssekreterare. Karin.Andersson@malmo. SIGNERAD 2014-01-28 Malmö stad Stadskontoret 1 (10) Datum 2014-02-12 Vår referens Karin Andersson Utvecklingssekreterare Tjänsteskrivelse Karin.Andersson@malmo.se Kartläggning av hemlösa år 2013 STK-2013-969

Läs mer

Ang: Ersättning för omkostnad avseende dygnsplacerade barn med barnpension

Ang: Ersättning för omkostnad avseende dygnsplacerade barn med barnpension Särskilt yttrande Vård-och omsorgsberedningen 2014-11-06 Ang: Ersättning för omkostnad avseende dygnsplacerade barn med barnpension STK-2014-1019 "Då barn är placerade i dygnsvård har föräldern en ersättningsskyldighet

Läs mer

Maja Ohlsson och Helena Sagvall 28 november 2013

Maja Ohlsson och Helena Sagvall 28 november 2013 Maja Ohlsson och Helena Sagvall 28 november 2013 EU-kommissionens tolkning Anställnings- och sysselsättningsmöjligheter Anständigt arbete Arbetsvillkor som uppfyller arbetstagarens rättigheter Social integration

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Remiss från Socialdepartementet angående förändrad assistansersättning - en översyn av ersättningssystemet (SOU:2014:9)

Tjänsteskrivelse. Remiss från Socialdepartementet angående förändrad assistansersättning - en översyn av ersättningssystemet (SOU:2014:9) Malmö stad Stadsområdesförvaltning Väster 1 (2) Datum 2014-05-07-05-02 Handläggare Stig Persson Verksamhetscontroller stig.persson@malmo.se Tjänsteskrivelse Remiss från Socialdepartementet angående förändrad

Läs mer

Boendestödsinsatser till personer med lindrig utvecklingsstörning och/eller autismspektrumstörning

Boendestödsinsatser till personer med lindrig utvecklingsstörning och/eller autismspektrumstörning Malmö stad Stadsområdesförvaltning Norr 1 (4) Datum 2014-11-27 Vår referens Ann Rubin Planeringssekreterare ann.rubin@malmo.se Tjänsteskrivelse Boendestödsinsatser till personer med lindrig utvecklingsstörning

Läs mer

Motion av Lars-Johan Hallgren (SD) - Inför lämplighetsprövning för innehav av kamphundar

Motion av Lars-Johan Hallgren (SD) - Inför lämplighetsprövning för innehav av kamphundar Malmö stad Stadskontoret 1 (2) Datum 2014-08-21 Vår referens Claes-Inge Wennström Stadsjurist claesinge.wennstrom@malmo.se Tjänsteskrivelse Motion av Lars-Johan Hallgren (SD) - Inför lämplighetsprövning

Läs mer

Vård & Omsorgsberedningen Juni 2015 Särskilt yttrande 2

Vård & Omsorgsberedningen Juni 2015 Särskilt yttrande 2 Vård & Omsorgsberedningen Juni 2015 Särskilt yttrande 2 Remiss från Socialdepartementet Bidrag till glasögon för barn och unga STK 2015-632 I en remiss från Socialdepartementet föreslås att alla barn och

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Föreningspool - MISO och MIP

Tjänsteskrivelse. Föreningspool - MISO och MIP Malmö stad Fritidsförvaltningen 1 (5) Datum 2014-09-01 Vår referens Sara Mellander Planeringssekreterare Tjänsteskrivelse Sara.Mellander@malmo.se Föreningspool - MISO och MIP FRI-2013-1283 Sammanfattning

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Uppföljning av särskilda ägardirektiv MKB Fastighets AB

Tjänsteskrivelse. Uppföljning av särskilda ägardirektiv MKB Fastighets AB Malmö stad Stadskontoret 1 (3) Datum 2014-12-17 Vår referens Anders Spjuth Utredare Anders.Spjuth@malmo.se Tjänsteskrivelse Uppföljning av särskilda ägardirektiv MKB Fastighets AB STK-2014-1254 Sammanfattning

Läs mer

Remiss - Pensionärers och förtroendevaldas ersättningsrätt i arbetslöshetsförsäkringen (SOU 2013-64) från Arbetsmarknadsdepartementet

Remiss - Pensionärers och förtroendevaldas ersättningsrätt i arbetslöshetsförsäkringen (SOU 2013-64) från Arbetsmarknadsdepartementet SIGNERAD 2014-03-14 Malmö stad Stadskontoret 1 (3) Datum 2014-03-17 Vår referens Mats Åhgren HR-specialist Tjänsteskrivelse mats.ahgren@malmo.se Remiss - Pensionärers och förtroendevaldas ersättningsrätt

Läs mer

Uppdrag att utreda förutsättningarna för matchningsanställningar

Uppdrag att utreda förutsättningarna för matchningsanställningar Arbetsmarknadsdepartementet Bilaga till regeringskansli beslut Arbetsmarknadsenheten Uppdrag att utreda förutsättningarna för matchningsanställningar Övergripande om uppdraget En utredare ska utreda förutsättningarna

Läs mer

Handläggare Datum Diarienummer Jan Malmberg 2011-08-30 KSN-2011-0330

Handläggare Datum Diarienummer Jan Malmberg 2011-08-30 KSN-2011-0330 KS 7 2011-09-07 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Jan Malmberg 2011-08-30 KSN-2011-0330 Kommunstyrelsen Yttrande över SOU 2011:43 Offentlig upphandling från eget företag - och vissa

Läs mer

Social hänsyn i upphandling

Social hänsyn i upphandling Social hänsyn i upphandling - en modell för Göteborgs stad Maja Ohlsson & Jörgen Larzon Olympic Village London I know in the future I will be able to turn round and say I was part of that. Joseph Adjei,

Läs mer

Social hänsyn i upphandling

Social hänsyn i upphandling Social hänsyn i upphandling - en modell för Göteborgs stad Maja Ohlsson & Jörgen Larzon Olympic Village London I know in the future I will be able to turn round and say I was part of that. Joseph Adjei,

Läs mer

Uppdrag i budget 2014 - fastställande av uppdragshandlingar.

Uppdrag i budget 2014 - fastställande av uppdragshandlingar. Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2013-12-10 377 Uppdrag i budget 2014 - fastställande av uppdragshandlingar. KS 2013-422 KS Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

Kommunbidragsväxling för objektet Dokument- och ärendehantering

Kommunbidragsväxling för objektet Dokument- och ärendehantering SIGNERAD 2015-02-12 Malmö stad Stadskontoret 1 (2) Datum 2015-02-10 Vår referens Karin Ringman Ingvarsson Kanslichef karin.ringman-ingvarsson@malmo.se Tjänsteskrivelse Kommunbidragsväxling för objektet

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) Plats och tid Yxningen, kommunhuset, kl. 08:30 10:25 Beslutande Ledamöter Thomas Lidberg (S), ordförande Peder Griph (S) Astrid-Marie Jonsson, (C) Övriga närvarande Linda

Läs mer

Översyn av kundvalet inom hemtjänst, ledsagning och avlösning

Översyn av kundvalet inom hemtjänst, ledsagning och avlösning 2014-05-08 1 (6) TJÄNSTESKRIVELSE SÄN 2013/96 Social- och äldrenämnden Översyn av kundvalet inom hemtjänst, ledsagning och avlösning Förslag till beslut Social- och äldrenämnden föreslår kommunfullmäktige

Läs mer

Projektplan inför handlingsplan mot ekonomisk utsatthet bland barn.

Projektplan inför handlingsplan mot ekonomisk utsatthet bland barn. Tjänsteskrivelse 2015-05-20 Handläggare: FHN 2014.0050 Folkhälsonämnden Projektplan inför handlingsplan mot ekonomisk utsatthet bland barn. Sammanfattning Den 7 januari beslutade kommunstyrelsen att uppdra

Läs mer

Yttrande över remiss om utredning om matchningsanställningar

Yttrande över remiss om utredning om matchningsanställningar Kommunstyrelseförvaltningen Kansliavdelningen Sid 1 (5) Ärendenummer: 2015.0092.023-1 Handläggare: Susanne Wallgren 2015-05-26 Kommunstyrelsen Yttrande över remiss om utredning om matchningsanställningar

Läs mer

ERSÄTTNING AV PLATSER I SÄRSKILT BOENDE beställning av lokalanskaffning/investering till Fastighetskontoret, LiMa (Lokal i Malmö) SOFV-2013-1053

ERSÄTTNING AV PLATSER I SÄRSKILT BOENDE beställning av lokalanskaffning/investering till Fastighetskontoret, LiMa (Lokal i Malmö) SOFV-2013-1053 Malmö stad Stadsområdesförvaltning Väster 1 (2) Datum 2013-11-26 Vår referens Stig Persson Stig.persson@malmö.se Tjänsteskrivelse ERSÄTTNING AV PLATSER I SÄRSKILT BOENDE beställning av lokalanskaffning/investering

Läs mer

Fastställande av inriktning och organisation av Jobb Malmö

Fastställande av inriktning och organisation av Jobb Malmö Malmö stad Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 1 (2) Datum 2014-08-11 Vår referens Lars Silverberg Biträdande gymnasie- och vuxenutbildningsdirektör lars.silverberg@malmo.se Tjänsteskrivelse Fastställande

Läs mer

Yttrande över motion Hur gör vi för att skydda de allra sköraste och mest förvirrade i äldreomsorgen med hjälp av teknik

Yttrande över motion Hur gör vi för att skydda de allra sköraste och mest förvirrade i äldreomsorgen med hjälp av teknik 1 (2) 2011-08-08 Tjänsteskrivelse Kontor Äldreomsorgskontoret Handläggare Sofie Somers 08-523 063 78 sofie.somers@sodertalje.se Äldreomsorgsnämnden Enhörna kommundelsnämnd Hölö-Mörkö kommundelsnämnd Järna

Läs mer

Yttrande över förslag till utskottsinitiativ ifråga om krav på bemanning för en god äldreomsorg

Yttrande över förslag till utskottsinitiativ ifråga om krav på bemanning för en god äldreomsorg 2012-01-16 Dnr 42107/2011 1(7) Avdelningen för regler och tillstånd Birgitta Resenius Birgitta.resenius@socialstyrelsen.se Riksdagens socialutskott 100 12 STOCKHOLM Yttrande över förslag till utskottsinitiativ

Läs mer

Angående förslag till reviderade riktlinjer för insatser enligt SoL och LSS

Angående förslag till reviderade riktlinjer för insatser enligt SoL och LSS HSO Stockholms stad Handikappföreningarnas samarbetsorgan i Stockholms stad 29 föreningar i samverkan Angående förslag till reviderade riktlinjer för insatser enligt SoL och LSS Dessa två lagstiftningar

Läs mer

2015-08- 2 4. Sammanträdesprotokoll. Gagnefs kommun. Sn 31. Utökat mottagande av ensamkommande barn/ungdomar

2015-08- 2 4. Sammanträdesprotokoll. Gagnefs kommun. Sn 31. Utökat mottagande av ensamkommande barn/ungdomar Gagnefs kommun Socialnämnden Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2015-08-24 Sida 2 Dnr 2015:73/13 ----------, GAGNEFS KOMMUN Sn 31 Utökat mottagande av ensamkommande barn/ungdomar Socialnämnden föreslår

Läs mer

Policys. Vård och omsorg

Policys. Vård och omsorg LEDNINGSSYSTEM FÖR KVALITET Policys Vård och omsorg 2010/2011 Antagen av vård- och omsorgsnämnden 2010-08-26 ( 65) Reviderad av vård- och omsorgsnämnden 2013-12-19 (Policy för insatser och vårdåtgärder)

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-03-26. Kommunkontoret, Mellanfryken, onsdag 26 mars 2014, kl. 15.00. 3 Föregående protokoll SN 14/13

Sammanträdesdatum 2014-03-26. Kommunkontoret, Mellanfryken, onsdag 26 mars 2014, kl. 15.00. 3 Föregående protokoll SN 14/13 SOCIALNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-03-26 PLATS OCH TID Kommunkontoret, Mellanfryken, onsdag 26 mars 2014, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Val av justerare 2 Godkännande av dagordning

Läs mer

Riktlinje gällande egenvård. Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck, MAS Margareta Oswald, MAR

Riktlinje gällande egenvård. Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck, MAS Margareta Oswald, MAR Dokumentets namn Riktlinje gällande egenvård, bedömning, planering och samverkan Riktlinje gällande egenvård Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck, MAS Margareta Oswald, MAR Utgåva nr 2 Datum 090924 sida

Läs mer

Anpassning för allsvenskt spel på Falkenbergs IP. (AU 395) KS 2013-438

Anpassning för allsvenskt spel på Falkenbergs IP. (AU 395) KS 2013-438 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-01-14 17 Anpassning för allsvenskt spel på Falkenbergs IP. (AU 395) KS 2013-438 KF Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige

Läs mer

Krav på riktlinjer vid direktupphandlingar

Krav på riktlinjer vid direktupphandlingar Krav på riktlinjer vid direktupphandlingar Direktupphandling får användas om kontraktets värde uppgår till: Lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) Högst 505 800 kronor, dvs. högst 28 procent

Läs mer

Motion av Ewa Bertz (FP) angående Jojo-kort som ett komplement till alla färdtjänstresenärer

Motion av Ewa Bertz (FP) angående Jojo-kort som ett komplement till alla färdtjänstresenärer Malmö stad Vård- och omsorgsberedningen 1 (1) Datum 2014-06-02 Diarienummer STK-2014-308 Kommunstyrelsen Motion av Ewa Bertz (FP) angående Jojo-kort som ett komplement till alla färdtjänstresenärer STK-2014-308

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Ansökan från servicenämnden om objektsgodkännnande inför fortsatt upphandling av vindkraft

Tjänsteskrivelse. Ansökan från servicenämnden om objektsgodkännnande inför fortsatt upphandling av vindkraft SIGNERAD 2013-10-24 Malmö stad Stadskontoret 1 (2) Datum 2013-10-22 Vår referens Åsa Björkén Seydlitz Budgetsekreterare Tjänsteskrivelse asa.bjorken-seydlitz@malmo.se Ansökan från servicenämnden om objektsgodkännnande

Läs mer

Utredningsdirektiv för kommungemensamt kontaktcenter

Utredningsdirektiv för kommungemensamt kontaktcenter Malmö stad Stadskontoret 1 (4) Datum 2014-05-26 Handläggare Gunilla Konradsson Projektledare gunilla.konradsson@malmo.se Tjänsteskrivelse Utredningsdirektiv för kommungemensamt kontaktcenter STK-2014-587

Läs mer

Motion om krav på kollektivavtal hos företag som utför uppdrag åt kommunen. KS 2014-323

Motion om krav på kollektivavtal hos företag som utför uppdrag åt kommunen. KS 2014-323 kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-02-24 54 Motion om krav på kollektivavtal hos företag som utför uppdrag åt kommunen. KS 2014-323 KS, KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTIET. Sammanträdesdatum 2014-04-01

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTIET. Sammanträdesdatum 2014-04-01 .~.._o...,.. ~:. SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTIET Sammanträdesdatum 2014-04-01 s (29) 81 Projekt Sociala företag Dnr 2014/401 ~ 3 INLEDNING De sociala företagen erbjuder möjligheter

Läs mer

Övertagande av äganderätten till samt driftansvar för Sunderby ishall

Övertagande av äganderätten till samt driftansvar för Sunderby ishall Kommunfullmäktige 2009-10-26 161 380 Kommunstyrelsen 2009-10-12 190 507 Arbets- och personalutskottet 2009-09-14 185 398 Dnr 09.543-825 oktkf11 Övertagande av äganderätten till samt driftansvar för Sunderby

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete för den psykologiska verksamheten vid Jobb Malmö

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete för den psykologiska verksamheten vid Jobb Malmö Malmö stad Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 1 (2) Datum 2015-04-01 Vår referens Helen Salmose Utredare Helen.Salmose@malmo.se Tjänsteskrivelse Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Läs mer

Ärende 4. Återrapportering av Generella internkontrollområden 2011 2012 följsamhet till kommunens ramavtal

Ärende 4. Återrapportering av Generella internkontrollområden 2011 2012 följsamhet till kommunens ramavtal Ärende 4 Återrapportering av Generella internkontrollområden 2011 2012 följsamhet till kommunens ramavtal Tjänsteskrivelse KS 2012.0333 Handläggare: Karin Lindqvist, Ekonomiavdelningen Kommunstyrelsen

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Uppdrag och organisation för Malmö Live

Tjänsteskrivelse. Uppdrag och organisation för Malmö Live SIGNERAD Malmö stad Stadskontoret 1 (5) Datum 2014-04-01 Handläggare Anders Spjuth Projektledare Anders.Spjuth@malmo.se Tjänsteskrivelse Uppdrag och organisation för Malmö Live STK-2013-1125 Sammanfattning

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Utredningsuppdrag socialt hållbart Malmö Kommungemensam långsiktig strategi för kompetens- och personalförsörjning STK-2015-394

Tjänsteskrivelse. Utredningsuppdrag socialt hållbart Malmö Kommungemensam långsiktig strategi för kompetens- och personalförsörjning STK-2015-394 SIGNERAD 2015-04-30 Malmö stad Stadskontoret 1 (5) Datum 2015-04-30 Vår referens Carina Funeskog Enhetschef carina.funeskog@malmo.se Tjänsteskrivelse Utredningsuppdrag socialt hållbart Malmö Kommungemensam

Läs mer

Personlig assistans Umeå kommun. Information till dig som valt Umeå kommun som anordnare av din personliga assistans.

Personlig assistans Umeå kommun. Information till dig som valt Umeå kommun som anordnare av din personliga assistans. Personlig assistans Umeå kommun Information till dig som valt Umeå kommun som anordnare av din personliga assistans. Personlig assistans för vuxna Vår vision är att gemensamt skapa det bästa och självklara

Läs mer

Motion om krav på kollektivavtal hos företag som utför uppdrag åt kommunen. (AU 54) KS 2014-323

Motion om krav på kollektivavtal hos företag som utför uppdrag åt kommunen. (AU 54) KS 2014-323 kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-03-10 80 Motion om krav på kollektivavtal hos företag som utför uppdrag åt kommunen. (AU 54) KS 2014-323 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

Läs mer

KF 47 31 MARS 2014. Nr 47. Motion av Kristin Lilieqvist (MP) om ökad anställning av långtidsarbetslösa KSN-2013-0401

KF 47 31 MARS 2014. Nr 47. Motion av Kristin Lilieqvist (MP) om ökad anställning av långtidsarbetslösa KSN-2013-0401 KF 47 31 MARS 2014 Nr 47. Motion av Kristin Lilieqvist (MP) om ökad anställning av långtidsarbetslösa KSN-2013-0401 Kommunfullmäktige Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

Läs mer

Attestförteckning och nämndspecifika tillämpningsanvisningar

Attestförteckning och nämndspecifika tillämpningsanvisningar Malmö stad Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 1 (1) Datum 2013-05-30 Vår referens Ann Andersson Tjänsteskrivelse Attestförteckning och nämndspecifika tillämpningsanvisningar Ärende 9 2013-294

Läs mer

Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014

Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014 Tjänsteskrivelse Sida 1(2) Kommunledningsförvaltningen Morgan Persson,0550-88024 morgan.persson@kristinehamn.se Datum 2013-12-04 Ks/2013:187 041 Budget Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014 Sammanfattning

Läs mer

Slutrapport Hassela Movement projektperiod 140701-141231

Slutrapport Hassela Movement projektperiod 140701-141231 Malmö stad Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 1 (2) Datum 2015-02-26 Vår referens Ulrika Määttä Lagerlöf Sekreterare ulrika.maatta-lagerlof@malmo.se Tjänsteskrivelse Slutrapport Hassela Movement

Läs mer

Framställning från kommunalförbundet VA SYD avseende fastställande av verksamhetsområde i Malmö stad jämte allmänna bestämmelser

Framställning från kommunalförbundet VA SYD avseende fastställande av verksamhetsområde i Malmö stad jämte allmänna bestämmelser SIGNERAD 2014-03-20 Malmö stad Stadskontoret 1 (3) Datum 2014-03-26 Vår referens Lovisa Hansson Stadsjurist Tjänsteskrivelse Lovisa.Hansson@malmo.se Framställning från kommunalförbundet VA SYD avseende

Läs mer

Lokal- och fastighetsutredningen beslut om avveckling av lokaler

Lokal- och fastighetsutredningen beslut om avveckling av lokaler Kommunchef Carin Becker-Åström 0220-241 82 Kommunstyrelsen Lokal- och fastighetsutredningen beslut om avveckling av lokaler BAKGRUND Sedan ett antal år tillbaka finns ett överskott på lokaler i kommunens

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) Plats och tid Yxningen, kommunhuset, kl. 08.30 11.15 Ledamöter Thomas Lidberg (S) ordförande Mira Wedenberg (M) vice ordförande Sören Söderström (C) Carl Donnér (M) Maria

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(15) Sammanträdesdatum 2014-05-14

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(15) Sammanträdesdatum 2014-05-14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(15) Plats och tid Yxningen, kommunhuset, kl. 08.30 12.00 Ledamöter Tjänstgörande ersättare Thomas Lidberg (S), ordförande Mira Wedenberg (M) vice ordförande Sören Söderström

Läs mer

5 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-04-14

5 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-04-14 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 8(14) 5 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-04-14 28 Övergång från leasing till köp av elev- och personaldatorer (2015-BUN-44) Barn- och utbildningsnämnden beslutar att vid utgången

Läs mer

Framställan från Räddningstjänsten Syd avseende fastställande av tillsyns-

Framställan från Räddningstjänsten Syd avseende fastställande av tillsyns- SIGNERAD 2014-08-21 Malmö stad Stadskontoret 1 (3) Datum 2014-08-21 Vår referens Lovisa Hansson Stadsjurist Lovisa.Hansson@malmo.se Tjänsteskrivelse Framställan från Räddningstjänsten Syd avseende fastställande

Läs mer

Remiss Regional folkhälsomodell

Remiss Regional folkhälsomodell sida 1 2014-02-19 Dnr: 2014-83 KOMMUNSTYRELSEN TJÄNSTESKRIVELSE Remiss Regional folkhälsomodell Bakgrund Västra Götalandsregionen (VGR) har ett väl förankrat folkhälsoarbete sedan många år. Synen på folkhälsoarbete

Läs mer

Stadshuset, sessionssalen

Stadshuset, sessionssalen Malmö stad Kommunstyrelsen 1 Protokollsutdrag Sammanträdestid 2015-05-27 kl. 13:00 Sluttid: 14:00 Plats Beslutande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Utses att justera Stadshuset, sessionssalen

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnd. Nämndsbudget 2012-2014

Vård- och omsorgsnämnd. Nämndsbudget 2012-2014 Nämndsbudget 2012-2014 Innehållsförteckning LÅNGSIKTIG HÅLLBAR UTVECKLING... 3 VÄRDEGRUND... 3 BRUKARE... 4 VISION... 4 VERKSAMHETSIDÉ... 4 ÖVERGRIPANDE BRUKARMÅL... 4 PERSONAL... 6 VISION... 6 VERKSAMHETSIDÉ...

Läs mer

Upphandling i kommunala bolag

Upphandling i kommunala bolag Revisionsrapport Upphandling i kommunala bolag Halmstads kommun Januari 2009 Bo Thörn Innehållsförteckning INLEDNING 1 UPPDRAG 1 GENOMFÖRANDE 1 RESULTAT 1 KOMMUNENS RIKTLINJER 1 HALMSTADS FASTIGHETS AB

Läs mer

MALMÖ KOMMUNFULLMÄKTIGES HANDLINGAR

MALMÖ KOMMUNFULLMÄKTIGES HANDLINGAR MALMÖ KOMMUNFULLMÄKTIGES HANDLINGAR BIHANG Ansv. utg.: Siv Gyllix 2014 Nr 106 Motion av Magnus Olsson (SD) angående att säga upp avtalen med Migrationsverket och Länsstyrelsen i Skåne län (Dnr STK-2014-200)

Läs mer

Införande av lag (2008:962) om valfrihetssystem (LOV) inom särskilt boende inom äldreomsorgen

Införande av lag (2008:962) om valfrihetssystem (LOV) inom särskilt boende inom äldreomsorgen 1(5) Införande av lag (2008:962) om valfrihetssystem (LOV) inom särskilt boende inom äldreomsorgen Ärendet Mot bakgrund av socialnämndens förslag till beslut om införande av lag om valfrihetssystem (LOV)

Läs mer

Lokal överenskommelse om samarbete mellan Arbetsförmedlingen Bryggan, JobbMalmö och Individ- och Familjeomsorgen i stadsområde Väster i Malmö stad

Lokal överenskommelse om samarbete mellan Arbetsförmedlingen Bryggan, JobbMalmö och Individ- och Familjeomsorgen i stadsområde Väster i Malmö stad Lokal överenskommelse om samarbete mellan Arbetsförmedlingen Bryggan, JobbMalmö och Individ- och Familjeomsorgen i stadsområde Väster i Malmö stad Mellan Arbetsförmedlingen och Malmö stad genom JobbMalmö

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDN INGSUTSKOITET. Sammanträdesdatum 2014-03-04

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDN INGSUTSKOITET. Sammanträdesdatum 2014-03-04 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDN INGSUTSKOITET 12 (21} Sammanträdesdatum 2014-03-04 53 Dnr 2014/239 Nybyggnation av gruppbostad enligt lag om stöd och service för vissa funktionshindrade, LSS INLEDNING Projektering

Läs mer

Överflytt av investeringsmedel samt resultatkrav för IT från servicenämnden

Överflytt av investeringsmedel samt resultatkrav för IT från servicenämnden Malmö stad Stadskontoret 1 (2) Datum 2015-05-13 Vår referens Karin Göranson Controller karin.goranson@malmo.se Tjänsteskrivelse Överflytt av investeringsmedel samt resultatkrav för IT från servicenämnden

Läs mer

Årsrapport, 2013, för arbetet med det i Göteborgs Stad prioriterade budgetmålet; Ökad social hänsyn vid upphandlingar av tjänster

Årsrapport, 2013, för arbetet med det i Göteborgs Stad prioriterade budgetmålet; Ökad social hänsyn vid upphandlingar av tjänster 1(6), 2013, för arbetet med det i Göteborgs Stad prioriterade budgetmålet; Ökad social hänsyn vid upphandlingar av tjänster 1. Inledning Detta är en årsrapport från och över Göteborgs Stad Upphandlings

Läs mer

Beslutsprocessen - Kommunfullmäktiges investeringsbeslut Fastighetsägare - Konstnärlig utsmyckning

Beslutsprocessen - Kommunfullmäktiges investeringsbeslut Fastighetsägare - Konstnärlig utsmyckning Tjänsteskrivelse 2015-02-18 KFN 2015.0033 Handläggare: Hans Lundell Kultur- och föreningsnämnden Remissyttrande - Investeringspolicy Sammanfattning Kultur- och föreningenämnden har beretts tillfälle att

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Britt-Inger Lundmark, ordförande (S) Staffan Hjelte (S) Bernth Lindgren (KD)

Britt-Inger Lundmark, ordförande (S) Staffan Hjelte (S) Bernth Lindgren (KD) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Björnen kl. 08.30 12.05 Beslutande Britt-Inger Lundmark, ordförande (S) Staffan Hjelte (S) Bernth Lindgren (KD) Övriga deltagande Aina Sjölin Ekman, sekreterare

Läs mer

Överenskommelse om anordnande av boende för asylsökande barn

Överenskommelse om anordnande av boende för asylsökande barn SIGNERAD 2014-10-28 Malmö stad Stadskontoret 1 (4) Datum 2014-10-27 Vår referens Gunnar Bergström Enhetschef gunnar.bergstrom@malmo.se Tjänsteskrivelse Överenskommelse om anordnande av boende för asylsökande

Läs mer

Motion av Stefan Lindhe (M) angående att tillskapa fler läge n- heter på vindar i staden

Motion av Stefan Lindhe (M) angående att tillskapa fler läge n- heter på vindar i staden SIGNERAD 2013-12-12 Malmö stad Stadskontoret 1 (3) Datum 2013-12-10 Vår referens Anders Spjuth Utredare Tjänsteskrivelse Anders.Spjuth@malmo.se Motion av Stefan Lindhe (M) angående att tillskapa fler läge

Läs mer

Remissyttrande: Svenska för invandrare valfrihet, flexibilitet och individanpassning (SOU 2013:76)

Remissyttrande: Svenska för invandrare valfrihet, flexibilitet och individanpassning (SOU 2013:76) Sida: 1 av 6 Datum: 2014-03-14 Dnr: Af-2013/493113 Regeringskansliet 103 33 Stockholm Remissyttrande: Svenska för invandrare valfrihet, flexibilitet och individanpassning (SOU 2013:76) Sammanfattning Arbetsförmedlingen

Läs mer

Samordnad varudistribution. En distributionslösning i Halmstads kommun

Samordnad varudistribution. En distributionslösning i Halmstads kommun Samordnad varudistribution En distributionslösning i Halmstads kommun Bakgrund: En ohållbar situation Transporterna står för hälften av koldioxidutsläppen i Halland Mycket tung trafik i centrala Halmstad

Läs mer

Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på social hållbarhet

Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på social hållbarhet Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2014-11-04 1.0 Marie Holmberg Stadskontoret Näringslivsavdelningen

Läs mer

Landskrona kommuns konkurrensutsättningspolicy

Landskrona kommuns konkurrensutsättningspolicy Sidan 1 av 6 Antagen av kommunfullmäktige 2008-10-27, 151, att gälla från och med det kommunfullmäktiges beslut vunnit laga kraft. Landskrona kommuns konkurrensutsättningspolicy 1. Definition 2. Mål och

Läs mer

Riktlinje vid delegering för arbetsterapi och sjukgymnastik/fysioterapi

Riktlinje vid delegering för arbetsterapi och sjukgymnastik/fysioterapi Riktlinje vid delegering för arbetsterapi och sjukgymnastik/fysioterapi -inom den kommunala hälso- och sjukvården utifrån Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 1997:14) KARLSTADS KOMMUN

Läs mer

Ku 1 i. Tillämpning av LOV under 65 år BESLUTSFÖRSLAG

Ku 1 i. Tillämpning av LOV under 65 år BESLUTSFÖRSLAG Ku 1 i BESLUTSFÖRSLAG Tillämpning av LOV under 65 år Sociala omsorgsnämnden beslutade 2015-04-21 att tillämpa hemtjänstvalet för personer 18-64 år, enligt uppdrag i budget, för de personer som har hemtjänst

Läs mer

Bilpool för tjänstebilar

Bilpool för tjänstebilar 1(5) Kommunstyrelsen 2014-05-26 Bilpool för tjänstebilar Ärendet Kommunens tjänstebilar (bilar som används i tjänsten) hanteras av respektive förvaltning. Endast ett fordon klarar de miljökrav som är beslutade

Läs mer

Kommunstyrelsens förvaltnings åtgärder för förstärkt intern kontroll

Kommunstyrelsens förvaltnings åtgärder för förstärkt intern kontroll 2014-01-27 KS-2014/143.118 1 (6) HANDLÄGGARE Stenbacka, Patrick 08-535 302 88 Patrick.Stenbacka@huddinge.se Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens förvaltnings åtgärder för förstärkt intern kontroll Förslag

Läs mer

Kommunfullmäktige beslutade remittera motionen till kommunstyrelsen som remitterade den till fritids- och kulturnämnden.

Kommunfullmäktige beslutade remittera motionen till kommunstyrelsen som remitterade den till fritids- och kulturnämnden. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-01-10 Blad 15 Ks12 Au 178 Dnr 136/2008-101 Svar på motion om Arboga som allergianpassad kommun Göran Edlund, FP, och Marianne Samuelsson, FP,

Läs mer

HANDIKAPP FÖRBUNDEN. Remissvar: Matchningsanställningen - nya vägar till jobb

HANDIKAPP FÖRBUNDEN. Remissvar: Matchningsanställningen - nya vägar till jobb HANDIKAPP FÖRBUNDEN Sundbyberg 2015-06-22 Dnr.nr: A2015/ 881/A Vår referens: Mikael Klein/ Sofia Karlsson Arbetsmarknadsdepartementet Remissvar: Matchningsanställningen - nya vägar till jobb Handikappförbunden

Läs mer

17 april 2012. Socialdepartementet 103 33 Stockholm Dnr S2012/1273/FST

17 april 2012. Socialdepartementet 103 33 Stockholm Dnr S2012/1273/FST 17 april 2012 Socialdepartementet 103 33 Stockholm Dnr S2012/1273/FST FSS yttrande till Socialdepartementet över betänkandet Åtgärder mot fusk och felaktigheter med assistansersättning (SOU 2012:6). Sammanfattning

Läs mer

1. Anmälan avser Ny verksamhet Ny verksamhetsutövare på befintlig anmäld verksamhet Ändring av verksamhet

1. Anmälan avser Ny verksamhet Ny verksamhetsutövare på befintlig anmäld verksamhet Ändring av verksamhet Anmälan enligt 9 kap 6 miljöbalken (1998:808) samt Uppdaterad 2014-04-04 1 kap. 10 eller 11 miljöprövningsförordningen (2013:251) 1. Anmälan avser Ny verksamhet Ny verksamhetsutövare på befintlig anmäld

Läs mer

Remiss av SOU 2013:80 Ett minskat och förenklat uppgiftslämnande för företagen

Remiss av SOU 2013:80 Ett minskat och förenklat uppgiftslämnande för företagen 1(6) Näringsdepartementet Remiss av SOU 2013:80 Ett minskat och förenklat uppgiftslämnande för företagen har erhållit rubricerade remiss för yttrande och lämnar här följande synpunkter. Sammanfattning

Läs mer

Bakgrund. Socialstyrelsen

Bakgrund. Socialstyrelsen Eskilstuna kommun Vuxennämnden 2014-11-17 Socialstyrelsens ärendenr.40184/2014 Vårt ärendenummer: TSN 2014:364 VN 2014:138 1 (5) Socialstyrelsen Remissyttrande - Socialstyrelsens förslag till föreskrifter

Läs mer

Dessutom vill Malmö stad särskilt framföra följande och följer i sitt svar betänkandets disposition.

Dessutom vill Malmö stad särskilt framföra följande och följer i sitt svar betänkandets disposition. 1(5) Vårt diarienummer: KS-KOM-2008-00834 Till Socialdepartementet Möjlighet att leva som andra - Ny lag om stöd och service till vissa personer med funktionsnedsättning (SOU 2008:77). Socialdepartementet

Läs mer

För ökat och utvecklat idéburet företagande

För ökat och utvecklat idéburet företagande PROGRAM För ökat och utvecklat idéburet företagande Detta utgör ett gemensamt program för idéburet företagande innehållande förslag på politiska förändringar som skulle kunna bidra till idéburet företagandes

Läs mer

Yttrande över Matchningsanställningen - nya vägar till jobb, A2015/881/A

Yttrande över Matchningsanställningen - nya vägar till jobb, A2015/881/A Stockholms läns landsting 1(2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2015-05-13 LS 2015-0521 Landstingsstyrelsen Yttrande över Matchningsanställningen - nya vägar till jobb, A2015/881/A Föredragande landstingsråd:

Läs mer

Bostads AB Poseidon avrop från ramavtal rörande hantverkstjänster

Bostads AB Poseidon avrop från ramavtal rörande hantverkstjänster KKV1015, v1.4, 2013-01-18 BESLUT 2014-12-12 Dnr 261/2014 1 (5) Bostads AB Poseidon Box 1 424 21 Angered Bostads AB Poseidon avrop från ramavtal rörande hantverkstjänster Konkurrensverkets beslut Bostads

Läs mer

Servicenämnden handlingar 2013-12-09

Servicenämnden handlingar 2013-12-09 Servicenämnden handlingar 2013-12-09 HALMSTADS KOMMUN KALLELSE Sida Servicenämnden 2013-12-02 1(1) Box 153 301 05 Halmstad Tfn: 035 13 70 00 E-post: servicenamnden@halmstad.se Plats: Halmstad Arena Sammanträdesdatum

Läs mer

Bo Gunnar Åkesson (M) Gunnel Johansson (S) Ingemar Steneteg (C)

Bo Gunnar Åkesson (M) Gunnel Johansson (S) Ingemar Steneteg (C) Omsorgsnämndens arbetsutskott 2012-04-04 1 (11) Plats och tid Omsorgskontorets sammanträdesrum kl: 14.00-16.30 Beslutande Bo Gunnar Åkesson (M) Gunnel Johansson (S) Ingemar Steneteg (C) Övriga deltagare

Läs mer

Energitjänsteprojektet Fas 2 och Fas 3

Energitjänsteprojektet Fas 2 och Fas 3 Till Styrelsen 2014-09-04 Energitjänsteprojektet Fas 2 och Fas 3 Sammanfattning Leksandsbostäders styrelse fattade i september 2012 beslut om att starta ett energitjänsteprojekt vars syfte var att identifiera

Läs mer