Förslag till beslut Arbetsmarknads-, gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden föreslås besluta att

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förslag till beslut Arbetsmarknads-, gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden föreslås besluta att"

Transkript

1 Malmö stad Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 1 (9) Datum Vår referens Sofia Sjödin Utredningssekreterare Tjänsteskrivelse Remiss Kläder i Vård och omsorg STK GYVF Sammanfattning Kommunfullmäktige beslutade i december 2014 att all vård och omsorgspersonal i brukarnära arbete i Malmö stad ska utrustas med arbetskläder från och med 1 januari Utgångspunkten är skärpningen av föreskriften från Socialstyrelsen om basal hygien (SOSFS 2007:19) som träder i kraft 1 januari Arbetsmarknads-, gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden fick i samband med beslutet i uppdrag att i samråd med servicenämnden återkomma till budgetberedningen 2016 med förslag till driftsformer och finansiering av hyra av kläder med cirkulationstvätt och upphandling med tre års kontrakt. Arbetsmarknads-, gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen har utrett ärendet. Förvaltningen föreslår två alternativ: 1) att upphandla cirkulationstvätt med sociala villkor 2) att upphandla cirkulationstvätt med sociala villkor samt att stadskontoret vidare utreder möjligheterna med tvätt av arbetskläder. Förslag till beslut Arbetsmarknads-, gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden föreslås besluta att att godkänna utredningen gällande arbetskläder till vård och omsorg och skicka den till kommunfullmäktige, samt, föreslå kommunfullmäktige att besluta i enlighet med alternativ 2, att upphandla cirkulationstvätt med sociala villkor samt att stadskontoret vidare utreder möjligheterna med tvätt av arbetskläder. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse GyVN AU Remissvar Arbetskläder vård och omsorg STK G-Tjänsteskrivelse AGVN Utredning av driftsform och finansiering av arbetskläder till vård och omsorg Bilaga social hänsyn i offentlig upphandling Tjänsteskrivelse_V&Oberedning 6_ _Arbetskläder Beslutsplanering Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden arbetsutskott Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Arbetsmarknads-, gymnasie och vuxenutbildningsnämnden Arbetsmarknads-, gymnasie och vuxenutbildningsnämndens arbetsutskott SIGNERAD

2 Arbetsmarknads-, gymnasie och vuxenutbildningsnämnden (9) Ärendet Bakgrund I december 2014 beslutade kommunfullmäktige att all vård och omsorgspersonal i brukarnära arbete i Malmö stad utrustas med arbetskläder från och med 1 januari Utgångspunkten tas i skärpningen av föreskriften från Socialstyrelsen om basal hygien (SOSFS 2007:19). Tidigare utredningar från arbetsmarknads-, gymnasie och vuxenutbildningsnämnden belyser en bild av att ett tvätteri i kommunal regi kan ge samhällsekonomiska vinster och anställning till personer idag utanför arbetsmarknaden. Nämnden lyfte fram tre tänkbara alternativ 1. Tvättservice inklusive lagning och transport, som drivs av gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen, JobbMalmö. 2. Tvättservice inklusive lagning och transport, som drivs av Serviceförvaltningen, där verksamheten får i uppdrag att erbjuda arbete, arbetsträning och praktik till JobbMalmös deltagare. 3. Upphandling med sociala villkor av tvättservice inklusive lagning och transport, med krav på att arbeten, arbetstränings- och praktikplatser går till arbetssökande med försörjningsstöd. Kommunfullmäktige beslutade i december 2014 att gå vidare med alternativet hyra av kläder med cirkulationstvätt och upphandling med tre års kontrakt. I priset ingår kläder och tvätt, transporter, slätningsbehandling (strykning) och vissa reparationer. Arbetsmarknads-, gymnasieoch vuxenutbildningsnämnden fick i uppdrag att i samråd med servicenämnden återkomma till budgetberedningen 2016 med förslag till driftsformer och finansiering av alternativet. Arbetsmarknads-, gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens förslag Arbetsmarknads-, gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen har tillsammans med serviceförvaltningen tagit fram förslag till vidare hantering. Med utgångspunkt i kommunfullmäktiges beslut om upphandling av cirkulationstvätt lämnar förvaltningen det tidigare spåret med tre alternativ (bilaga Tjänsteskrivelse GrVN AU Remissvar Arbetskläder vård och omsorg STK ) till förmån för två nya alternativ till driftsform och finansiering av cirkulationstvätt. De två alternativen är: 1. att upphandla cirkulationstvätt med sociala villkor 2. att upphandla cirkulationstvätt med sociala villkor samt att stadskontoret vidare utreder möjligheterna med tvätt av arbetskläder. Nedan presenteras de två alternativen. Arbetsmarknas-, gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden lyfter fram att nämnden inte kan ansvara för en fortsatt utredning av tvätt av arbetskläder, det krävs kunskap om tvätterinäringen och nämnden bistår gärna en fortsatt utredningen med kunskap om arbetsmarknadsfrågor. Alternativ 1: Upphandling av cirkulationstvätt med sociala villkor

3 Upphandling av cirkulationstvätt med sociala villkor ger leveranssäkerhet, möjlighet att ställa höga miljökrav på leverantörerna samt att sociala kriterier kan anpassas vid upphandling. Tvätteriförbundet 1 är positiva till en eventuell upphandling av cirkulationstvätt och många av deras medlemsföretag har visat sitt intresse. Enligt tvätteriförbundet är tvätterier i allmänhet ett instegsjobb och att branschen anställer personer med grundläggande utbildning och svenskkunskaper. Den svenska lagstiftningen kring sociala villkor vid offentlig upphandling bygger på EUdirektiv och utgår från upphandlingsaktiviteter som tar hänsyn till bland annat anställnings- och sysselsättningsmöjligheter, social integration och beaktande av hållbarhetskriterierna (se bilaga Social hänsyn i offentlig upphandling). 3 (9) Att använda sociala villkor vid upphandling av cirkulationstvätt är möjligt. Enligt Tvätteriförbundet finns det företag i Malmö stads direkta närhet som skulle kunna vinna en upphandling, däremot är de största företagen placerade på annan ort. Om det företag som vinner upphandlingen inte är beläget i Malmö gynnar det arbetslösa i den ort företaget har sitt tvätteri. Det är viktigt att beakta i processen att det är företagets placering som avgör vilken kommuns medlemmar som gynnas av sociala villkor. Sociala kriterier skulle även kunna tillämpas vid lokala transporter av arbetskläder till och från de 102 arbetsplatser runt om i staden inom vård och omsorg. Sociala villkor som grund vid upphandling skulle möjliggöra god dialog med det upphandlade företaget/företagen och möjliggöra ett nära samarbete vad gäller praktikplatser och åtgärdsanställningar. Miljökrav vid upphandling Enligt Konkurrensverket 2 kan man vid upphandling av tvätt- och textilservice ställa krav på miljöaspekter kopplade till: utvinning av råvaror för tvättkemikalier och textilier tillverkning av tvättkemikalier och textilier (exempelvis vatten- och kemikalieanvändning) tvättprocessen (energianvändning, kemikalieanvändning, vattenförbrukning) samt användning av fossila bränslen vid distribution. Det finns tre nivåer vid kravställning, varav den högsta är spjutspetskrav. Alternativ 2: Upphandla cirkulationstvätt med sociala villkor samt vidare utreda möjligheterna att a) starta ett kommunalt tvätteri och/eller b) utföra lokala transporter av arbetskläder till och från arbetsplatser i staden och/eller c) i egenregi tvätta en mindre mängd arbetskläder. Det andra alternativet arbetsmarknads-, gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen föreslår är 1 Sveriges Tvätteriförbund är den svenska tvätterinäringens branschorganisation och representerar medlemmar inom både kemtvätt och industriell tvätt. Tvätteriförbundet driver ett kontinuerligt arbete mot en kvalitativt konkurrenskraftig tvätterinäring. Alla medlemmar är auktoriserade med tvätteriförbundets T-Märke. Det innebär att de, genom en noggrann kontroll och auktorisationsprocess, uppfyller de kriterier som krävs för att garantera en verksamhet med god service och starkt socialt ansvarstagande. 2

4 att upphandla cirkulationstvätt med sociala villkor samt vidare utreda möjligheterna med ett kommunalt tvätteri och/eller lokala transporter i egenregi av arbetskläder till och från arbetsplatser i staden samt att tvätta en mindre mängd kläder i egenregi. Utredningen föreslås utföras av konsult från tvätteribranschen skulle ge ett komplett beslutsunderlag med investerings- och driftskalkyl, riskbedömningar, arbetsmiljöbedömningar, miljöpåverkan, tillgänglighet, därtill en logistisk analys av de lokala transporterna. Därmed skulle ett beslut fattas på fullständigt underlag. Stadskontoret föreslås i detta alternativ leda utredningen och samordna arbetet i samråd med berörda nämnder. En utredning måste föregås av upphandling eftersom tiden är för knapp för att först utreda och sedan eventuellt starta upp en verksamhet till januari Nedan presenteras de tre förslagen som utredarna föreslår utreds vidare. 4 (9) Föreslås utreda vidare - Tvätteri i egen regi Utredarna har valt att luta sig mot de uppskattade investeringsberäkningar gjorda av företag inom tvätterinäringen. Trots att dessa har intresse av att en upphandling kommer till stånd är det den mest trovärdiga beräkning förvaltningen kunnat åstadkomma under utredningstiden. I den tidigare skrivelsen (bilaga Tjänsteskrivelse GrVN AU Remissvar Arbetskläder vård och omsorg STK ) bedömer gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen att investeringskostnaden för att starta ett tvätteri i egen regi samt att köpa in arbetskläder för vård och omsorgspersonal uppgår till omkring 20 mkr. I summan ingår uppstart av tvätteri med kapacitet att tvätta 2000 kg tvätt/dag, inköp av arbetskläder till anställda för 11,5 mkr samt industritvättmaskiner, torktumlare, anpassning av befintliga lokaler med ventilation, vatten, avlopp, el, golv och kringutrustning. För att ta fram underlag till utredningen du nu läser har förvaltningen varit i kontakt med Tvätteriförbundet och några av dess medlemmar. Beräkningar och uppskattningar nedan kommer från branschen 3. Vi ämnar visa att omfattningen är större än vad tidigare uppskattningar visat. Volym Vid uppstart av tvätteri i egen regi behöver kapaciteten täcka behovet. Att utgå ifrån 4400 anställda plus 1200 vikarier är lågt räknat men ger en bild av volymen i dagsläget. Vid uträkningen av kg tvätt per dag, är utgångspunkten att ett plagg väger ca 400 gram. Varje medarbetare byter arbetskläder dagligen och vid behov oftare. Detta innebär att volymen av arbetskläder för vårdoch omsorgspersonal uppgår till minst 5 ton/dag 4. Cirkulationstvätt och distribution sker måndag till fredag. Volymen är avsevärt högre än vad tidigare utredning visade, från 2 till 5 ton per dag. Kapacitet 3 Följande företag har förvaltningen varit i kontakt med genom Tvätteriförbundet; Berendsen, Textilia, CWO- Boco/Tvättjänst, Comforta och T-tech. 4 Varje del väger 400 gram. Hämtning och lämning av textilier sker måndag fredag. Plaggen bärs 7 dagar i veckan plaggbärare behöver 5600*2 plagg/dag. Räknar 0,8 för att hela personalstyrkan inte alltid arbetar (semester, kurs etc) 5600*2= * 0,8 = 8960 styck plagg per dag 8960 styck plagg per dag * 7 dagar = * 0,4 gram =25 088kg/vecka kg/vecka delat på 5 arbetsdagar (ingen hämtning och lämning av tvätt på helger) = 5017,6 kg/dag

5 Kapaciteten på tvätteriet bör vara minst 5 ton tvätt per dag för att täcka behovet. Om fler verksamheter i staden ska tvätta sina arbetskläder i tvätteriet behöver en flexibilitet i lokalerna möjliggöras för att kunna ta större volymer. Detta behöver man ta hänsyn till i den ekonomiska kalkylen. 5 (9) Antal plagg Antal plagg utgår ifrån socialstyrelsens krav att arbetstagare alltid har rena arbetskläder att tillgå på sin arbetsplats, samt att arbetskläderna byts varje dag. Branschen rekommenderar 11 ombyten per plaggbärare, 11 överdelar plus 11 underdelar, totalt 22 plagg eller 9 ombyten per plaggbärare, 9 överdelar plus 9 underdelar, totalt 18 plagg. Om staden väljer att arbetstagare inom vård och omsorg ska ha personliga arbetskläder kommer antalet plagg att bli högre än om valet blir storleks- och modellanpassade kläder. Antalet plagg hänger även samman med leveransfrekvensen. Vid två leveranser/vecka räcker 18 plagg, det vill säga 9 ombyten. Vid leverans en gång per vecka krävs 22 plagg, det vill säga 11 ombyten. Totalt antal plagg Fast anställda Vikarier Totalt anställda Antal medarbetare Antal plagg Antal plagg på totalt antal anställda Inköp av arbetskläder Arbetskläder kostar från 70 kr och uppåt. För kvalitetskläder som tål tvätt på 60 grader samt bibehåller passform rekommenderar branschen arbetskläder för över 100 kr. För 150 kr får man ett kvalitativ plagg % dyrare för eko-certifierade textilier. Ungefärligt pris per plagg 150 kr Ungefärligt pris per plagg för ekocertifierade textilier 180 kr Produktionsutrustning Branschen har varit behjälplig med underlag för investeringar, uppstarts- och driftskostnader för ett tvätteri. Underlaget är framtaget av några av Tvätteriförbundets medlemmar 5. Följande investeringar rekommenderas för ett tvätteri med hög automatiseringsgrad för effektiv hantering av textilier. 5 Följande står bakom underlaget Tvätteriförbundet, Berendsen, Textilia, CWO-Boco/Tvättjänst och Comforta.

6 6 (9) Investeringar Produktionsutrustning Fastighet Datasystem Sortering Lokal (Yta och höjd) anpassning Affärssystem Tvättmaskiner 8 Ångpanna Beställningssystem Torktumlare Mediaförsörjning (el, vatten, Chip för spårning Metric system ånga, data) Finish tunnel Vikmaskiner Textilinvestering Kemiförsörjning Arbetskläder Vagnar Rening/efterbehandling av avloppsvatten/vatten Ett metric-system är ett hanterings- och logistiksystem som styr tvättprocessen. En förenklad beskrivning är att den styr vad som tvättas när, tillsammans med vad, till vilken arbetsplats det ska skickas och vilka medarbetare som arbetar där. När det är tvättat, tumlat, galgat och slutbehandlat i finnishtunneln kan metric-systemet tala om var medarbetare x överdelar och underdelar befinner sig så att de packas i bokstavsordning för att skickas till arbetsplats y. I detta system är den manuella hanteringen att gå igenom kläderna och tömma fickor innan de tvättas, sortera i färger, plocka i och ur tvättmaskiner och i och ur torktumlare, därefter är det automatiserat fram till det packas. Investerings- och driftskostnader (SEK) Investeringar Produktionsutrustning SEK/kg tvätt Vagnar SEK/styck, antal beror på leveransadresser, 1000st Fastighet Köp av fastighet, 20000SEK/m2, uppskattat behov 1000 m2 Textilkostnad plaggbärare, 22 plagg, 150 kr styck Driftskostnader/ år WECO SEK/kg tvätt Personal anställda a` SEK/år Management, administration, kundservice Distribution Underhåll Avskrivning 10 år Ersättningsinköp Kommentarer på kalkylen ovan: Investering fastighet, 10 års avskrivning bör anses i kortaste laget, 20 år bör vara lämpligare enligt Malmö stads anvisningar (industribyggnader). Avskrivning av arbetskläder ej lämplig enligt Malmö stads anvisningar. Kontroll över plaggen omöjlig, går inte att hantera i anläggningsreskontra. Avskrivning av inköp av arbetskläder på 10 år måste ifrågasättas. Posten avskrivning bör reduceras i förhållande till avskrivningstiden för fastighet och samtidigt ökas i förhållande till kortare avskrivningstid för textilier.

7 7 (9) Branschen uppskattar investeringskostnader för produktionsutrustning i ett tvätteri till ca 37,6 mkr jämfört med våra tidigare beräkningar på 8,5 mkr. Kostnaden för arbetskläder uppskattar branschen till 18,5 mkr att jämföra med våra tidigare beräkningar på 11,5 mkr. Disparansen är stor och ger uttryck för komplexiteten i beräkningarna. Miljökrav för tvätteri Villkoren som ställs på ett tvätteri avgörs av typen av tvätt, exempelvis verksdagskläder eller hotelltvätt. Textilier är olika smutsiga och vissa kläder kan vara förorenade av t.ex. olja, tungmetaller med mera och då ställs högre krav. Ett tvätteri är inte anmälningspliktigt enligt miljölagstiftningen. Miljöförvaltningen ska informeras eftersom miljöförvaltningen har tillsyn på verksamheter även de verksamheter som inte är anmälningspliktiga. Tvätterier har miljöpåverkan främst genom tvättkemikaliers fosforinnehåll. Miljöförvaltningen kontrollerar tvätterier enligt miljölagstiftningen utifrån följande parametrar: Utsläpp till kommunens avloppsnät Tvätterier är ålagda att följa VASyds bestämmelser ABVA och dess tilläggsbestämmelser. Föroreningsutsläppen från tvättanläggningen skall underskrida speciella mängdriktvärdena. Provtagning av avloppsvatten, två gånger per år under de första två åren därefter en gång per år förutsatt att inga avvikelser inträffat. Provtagning ska ske av licensierad provtagare. Analys av provet ska göras av ackrediterat laboratorium avseende alla parametrar. Årlig verksamhetsrapport till Miljönämnen och VASYD där avvikelser, åtgärder och uppföljningar ska redovisas samt analysresultaten av provtagningen av avloppsvattnet. Utsläpp till luft Utsläppen från anläggningen av NOx till luften ska inte överstiga 50 mg NOx/MJ. Påverkan på omgivningen Transporter till och från verksamheten ska planeras så att minsta möjliga störning på miljön uppstår. Buller från anläggningen ska begränsas enligt Naturvårdsverkets riktlinjer. Inre verksamheten Kemiska produkter och farligt avfall ska förvaras på yta som är ogenomsläpplig och så att spill, föroreningar samt förorenat vatten samlas upp och kan omhändertas. Absorptionsmedel ska finnas tillgängligt. Vid val av kemiska produkter, exempelvis rengöringsmedel, skall utbytesprincipen i 2 kap 6 (kemiska produkter) miljöbalken tillämpas. Detta innebär att av två likvärdiga produkter bör man välja den från hälso- och miljöskyddssynpunkt minst farliga. Journal över avlämning av farligt avfall samt annat avfall ska föras. Avfallsslag, mängd, transportör, mottagare och hämtningsdatum skall framgå av journalerna. Journalerna och transportdokumenten ska finnas tillgängliga på anläggningen. Energianvändning Vid energianvändning över 500 megavatt timmar krävs en energikartläggning och en energiplan där planerade åtgärder för energieffektivisering framgår. Fastighet för tvätteri

8 Förfrågan om tillgängliga lokaler för tvätteri har gjorts till fastighetskontoret samt till stadsfastigheter. Idag finns inga tillgängliga lokaler som förvaltas av Malmö stad eller Lima. Enligt fastighetskontoret är en indikativ hyra för lokal av denna typ lager/produktion, ca kr/kvm. Till detta tillkommer anpassningar som måste göras för att lokalen ska bli ändamålsenlig samt driftkostnader. 8 (9) Stadsfastigheter har gjort följande beräkning. Om staden hade byggt ett tvätteri från början så skulle det kosta ca kr/kvm, d.v.s. en lokal på 1000 kvm skulle kosta att bygga nytt, Stadsfastigheter gör bedömning om att det skulle kosta 15000kr/kvm för ombyggnation av redan befintlig lokal på 1000 kvm, d.v.s Driftkostnader: ca kr/år endast för fastighetsdelen. Föreslås utreda vidare - Lokala transporter av arbetskläder till och från arbetsplatser i staden Vid en upphandling av cirkulationstvätt kan staden välja att tvätt levereras till en depå i staden och att staden själv distribuerar tvätten till arbetsplatser. Leveranser skulle bestå i både utlämning av ren tvätt samt uppsamling av smutsig tvätt. Föreslås utreda vidare Att i egenregi tvätta en mindre mängd arbetskläder Förslag har kommit utredarna på arbetsmarknads- gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen samt serviceförvaltningen till kännedom att en vidare utredning kan titta på mindre tvättenheter på stadsområdena där arbetet skulle kunna utföras av åtgärdsanställda. Utredningen uppmanas särskilt beakta: arbetsmiljö ansvars- och kostnadsfördelning mellan vårdenheter och enheterna som utför uppdraget att tvätta, laga, leverera arbetskläderna ansvar för arbetskläder som försvinner, vem tar kostnaden? investerings- och driftskalkyl, riskbedömning, miljöpåverkan analys av de lokala transporterna, säkerställa året runt leverans Slutligen är det viktigt att poängtera att tvätt och leverans av arbetskläder är huvuduppdraget och huvuduppdraget måste, i första hand, säkras. Nyttjande av tvättstugor på VoO-enheter för tvätt av arbetskläder till personal I syfte att komplettera utredningen har stadsområdena fått besvara två frågor för att utreda möjligheten att tvätta arbetskläder på vårdboenden eller motsvarande med åtgärdsanställda som utför arbetet. Följande två frågor ställdes till stadsområdena: 1. Finns det möjlighet att nyttja tvättstugor på vårdboenden eller motsvarande för tvätt av arbetskläder (tvätta, torktumla, stryka, vika) till områdets personal inom vård och omsorg. 2. Hur många tvättstugor, beräknad kapacitet i tvättstugan samt tid på dagen när tvättstugorna inte nyttjas av boendet. Samtliga stadsområden utom stadsområde Söder har svarat att det inte finns möjlighet att tvätta

9 arbetskläder för personal inom vård och omsorg på boenden. Bedömningen är att de tvättstugor som finns på vårdboenden endast är dimensionerade för det antal brukare som bor där. Tvättstugorna är inte heller arbetsmiljömässigt anpassade för annan användning än vad de används till idag. I många fall är utrymmena begränsade både vad gäller förvaring, tvätt och efterbehandling av kläder samt att arbeta i lokalen. Det skulle i de flesta fall krävas ombyggnad för att svara upp mot arbetsmiljömässiga krav på tvättstugorna. 9 (9) Inom stadsområde Söders samtliga boenden tvättas arbetskläder, brukarnas personliga kläder samt sängkläder. Tvättmaskinerna på boenden inom stadsområden Söder har inte kapasitet att tvätta större kvantiteter än vad som redan görs idag. Förvaltningens reflektioner Att erbjuda personer långt ifrån arbetsmarknaden åtgärdanställning är en samhällsekonomisk vinst. Volymen, 5 ton tvätt per dag, kräver tvätteri i stor skala. Lägg därtill textilierna staden idag upphandlar, brukares textilier inom hemtjänsten och övriga arbetskläder och volymen kan generera stordriftsfördelar som krävs för en kostnadseffektiv produktion. Om det blir aktuellt med ett tvätteri med lägre automatiseringsgrad än vad branschen rekommenderar bör speciell hänsyn tas till arbetsmiljöförhållanden. Lägre automatiseringsgrad ger lägre investeringskostnader samt monotona och fysiskt krävande arbetsuppgifter. Ansvariga Lars Silverberg, Biträdande direktör

10 Social hänsyn i offentlig upphandling Definition av social hänsyn Social hänsyn är det begrepp som används i svensk upphandlingslagstiftning för att referera till kontraktsbestämmelser avseende samhällsansvar och social hållbarhet. I Lagen om offentlig upphandling (LOU) framgår det att upphandlande myndigheter "bör beakta sociala hänsyn vid offentlig upphandling" (1 kap. 9 a ). En sådan skrivning finns även i Lagen om offentlig upphandling i försörjningssektorn (LUF). Svensk upphandlingslagstiftning bygger huvudsakligen på EU-direktiv. Enligt EU-kommissionens handledning Socialt ansvarsfull upphandling en handledning till sociala hänsyn i offentlig upphandling (2010) handlar social hänsyn om "upphandlingsaktiviteter som tar hänsyn till en eller flera av följande sociala aspekter": Anställnings- och sysselsättningsmöjligheter Anständigt arbete Arbetsvillkor som uppfyller arbetstagarens rättigheter Social integration Lika möjligheter Tillgänglighet för alla Beaktande av hållbarhetskriterier Frågor om etiskt handel och CSR På sidan kan du läsa om Göteborgs Stads pilotprojekt för social hänsyn i upphandling. Inom ramen för detta pilotprojekt tas arbetsmetoder fram för hur hela staden på sikt ska arbeta med social hänsyn i upphandling. Projektet ska också se till det stödbehov som finns hos alla involverade parter. Arbetsmarknadsmål med insatsen är att ställa krav som underlättar för de som står långt från arbetsmarknaden att få ett jobb. Det politiska uppdraget lyder; Målet att "upphandling av tjänster med social hänsyn ska öka" har funnits med i Göteborgs Stads budget sedan I budget för 2014 skärptes målet med uppdraget att minst 50 % av stadens tjänsteupphandlingar ska göras med social hänsyn. Upphandlingsbolaget är processägare för målet och ansvarar för att hålla ihop och driva arbetet. De prioriterade målgrupperna är ungdomar, utrikes födda och personer med funktionshinder. Källa:

11 Malmö stad Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 1 (5) Datum Vår referens Alexander Blümke Utvecklingssamordnare Tjänsteskrivelse Remiss Kläder i Vård och omsorg STK GYVF Sammanfattning Stadskontoret har utrett frågan om arbetskläder inom vård och omsorg i stadsområdena och föreslår att vård och omsorgsverksamheterna i Malmö stad ska tillhandahålla en miniminivå av arbetskläder vid uppgifter som har att göra med brukarnära arbete samt för att underlätta brukarens identifiering av personalen. Införandet sker senast 1 januari 2017 eller i samband med att förväntade skärpningar i Socialstyrelsens föreskrifter träder i kraft. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ombeds i remissvar lämna förslag på huruvida en tvättservice kan organiseras och finansieras, som en del av kommunens arbetsmarknadsåtgärder. Förslag till beslut Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden föreslås besluta att ställa sig bakom att stadens arbetsmarknadspolitiska målsättningar ska inkluderas i beslutet om tvättservice, för att uppnå effekter på sysselsättning och stadens kostnader för försörjning. att föreslå vård och omsorgsberedningen att ställa 3 alternativ för organisering av en tvättservice mot varandra samt att stämma av alternativen med berörda förvaltningar. De tre alternativen är: 1. Tvättservice inklusive lagning och transport, som drivs av gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen, JobbMalmö. 2. Tvättservice inklusive lagning och transport, som drivs av Serviceförvaltningen, där verksamheten får i uppdrag att erbjuda arbete, arbetsträning och praktik till JobbMalmös deltagare. 3. Upphandling med sociala villkor av tvättservice inklusive lagning och transport, med krav på att arbeten, arbetstränings- och praktikplatser går till arbetssökande med försörjningsstöd. att vid beslut om en kommunal tvättservice inklusive lagning och transport förorda att extra ekonomiska anslag tillförs berörd nämnd för dels uppbyggnad och dels drift. SIGNERAD

12 Beslutsunderlag Bilaga Inventering Bilaga Beräkningar Tjänsteärende förslag på arbetskläder inom vård och omsorg Beredningsbrev Remiss STK Missiv till Remiss STK G-Tjänsteskrivelse GyVN AU Remissvar Arbetskläder vård och omsorg STK (5) Beslutsplanering Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden arbetsutskott Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Vård- och omsorgsberedningen KS Arbetsutskott Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige Ärendet Stadskontoret har utrett frågan om arbetskläder inom vård och omsorg i stadsområdena med utgångspunkt i den förväntade skärpningen i Socialstyrelsens föreskrift, SOSFS 2007:19, om basal hygien. Stadskontoret föreslår att vård och omsorgsverksamheterna i Malmö stad ska tillhandahålla en miniminivå av arbetskläder vid uppgifter som har att göra med brukarnära arbete samt för att underlätta brukarens identifiering av personalen. Införandet sker senast 1 januari 2017 eller i samband med att Socialstyrelsens föreskrifter träder i kraft. Stadskontoret har utrett två ekonomiska alternativ i vilka plagg och tvätt ingår: A: Hyra av kläder med cirkulationstvätt och B: Inköp av plagg med tvätt på arbetsplatsen. Stadskontoret förordar förslag A vilket ger ökad kontroll över kostnader och tid för skötsel. Utredningens kostnadsberäkningar baseras på att anställda berörs av införandet av arbetskläder. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ombeds i remissvar lämna förslag på huruvida en tvättservice kan organiseras och finansieras, som en del av kommunens arbetsmarknadsåtgärder. Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningens överväganden Arbetslösheten i Malmö förväntas ligga kvar på en hög nivå även under kommande år. Utvecklingen på arbetsmarknaden går mot ökade kompetenskrav, vilket leder till att en stor del av arbetskraften har svårt att etablera sig långsiktigt på arbetsmarknaden. Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen välkomnar stadskontorets initiativ till att inkludera stadens arbetsmarknadspolitiska målsättningar vid utredningen av stadens behov av tvättservice. Malmö stad kan aktivt välja att service till kommunens verksamheter ska utföras av malmöbor som har svårigheter att konkurrera på den öppna arbetsmarknaden och därmed bryta utanförskap och risk för permanent försörjningsstödsberoende. Stadens ökade kostnader för

13 tvättservice kan därigenom delvis kompenseras av minskade kostnader för försörjningsstöd. I övrigt bör finansieringsprincipen tillämpas. 3 (5) Organisering Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen ser tre alternativ för att organisera stadens nya behov av tvättservice inklusive lagning och transport som en del av kommunens arbetsmarknadsåtgärder: 1. Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen bygger upp ett tvätteri inom JobbMalmö och erbjuder vård- och omsorgsverksamheterna i staden full service med tvätt, lagning transport och administration. 2. Serviceförvaltningen bygger upp ett tvätteri och erbjuder vård- och omsorgsverksamheterna i staden full service med tvätt, lagning transport och administration. I uppdraget ingår att erbjuda arbete, arbetsträning och praktik till JobbMalmös deltagare. 3. Malmö stad upphandlar tjänsten och ställer krav på att arbeten, arbetstränings- och praktikplatser går till försörjningsstödstagare genom sociala villkor. Oavsett driftslösning lämpar sig de arbetsuppgifter som en tvättservice omfattar väl för många arbetssökande som har svårigheter att konkurrera på den öppna arbetsmarknaden. I alternativ 1 och 2 kan verksamheten organiseras antingen: som en skyddad verksamhet med enbart åtgärdsanställda samt personer i praktik/arbetsträning eller som en ordinarie kommunal verksamhet med ordinarie anställda och åtgärdsanställda samt personer i praktik/arbetsträning. Finansiering alternativ 1 och 2 Investeringskostnader Uppbyggnaden av ett kommunalt tvätteri enl. alternativ 1 och 2 innebär investeringskostnader som bör tillföras berörd nämnd. Driftskostnader För den löpande driftskostnaden för ett kommunalt tvätteri kan Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen se två modeller. Löpande interndebitering av berörda vård- och omsorgsenheter.

14 Centralt driftsanslag till den nämnd som bedriver tvättservice. 4 (5) Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen förespråkar centralt driftsanslag som bedöms vara administrativt effektivare. Alternativ 1 Organisering och uppbyggnad av tvättservice inom gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen bedömer att man inom JobbMalmö kan organisera en tvättservice. Dock ställer sig förvaltningen tveksam till om det är den inriktningen som förvaltningen ska ha att ta driftsansvaret för en tvättservice. Om förvaltningen skulle få uppdraget skulle det kunna bedrivas som ett arbetslag bestående av två arbetsledare och ca 50 deltagare som har åtgärdsanställningar eller är i praktik/arbetsträning. Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen utgår från att man genom dessa personella resurser kan ansvara för hela kedjan från transport, administration, tvätt samt lagning. Preliminmär beräkning av investeringskostnad - alternativ 1 Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen gör bedömningen att tvättservice skulle kunna bedrivas inom JobbMalmö efter anpassning av befintliga lokaler och investering i utrustning. Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen har i dialog med leverantörer gjort en preliminär bedömning av investeringskostnader. Vid ett beslut om att gå vidare med alternativ 1, måste förvaltningen återkomma med ett mer precist underlag. Nedan följer uppskattade kostnader: Beräkningen utgår från stadskontorets uppgift om 4400 användare och dagligt byte av arbetskläder. Det motsvarar enl. förvaltningens beräkningar ca 2000 kg tvätt per dag. För att starta ett tvätteri med kapacitet att tvätta ca 2000 kg tvätt per dag, krävs en uppskattad investering om ca 20 mkr, vilket omfattar inköp av arbetskläder (11,5 mkr), industritvättmaskiner, torktumlare och anpassning av befintliga lokaler vad gäller ventilation, vatten, avlopp, el, golv och kringutrustning. Uppskattningen bygger på stadskontorets utredning samt Gymnasieoch vuxenutbildningsförvaltningens preliminära beräkningar utifrån utlåtanden från tvättmaskinsleverantör och installationsfirmor för vvs, el och golv. Utgångspunkt för maskinkostnaderna har varit att maskinerna ska motsvara högsta miljökrav. Driftskostnader - alternativ 1 Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen har i dagsläget inte gjort en uppskattning av förväntade driftskostnader. Det saknas viktig information kring förväntad förbrukning, antal vårdenheter där tvätt skall hämtas/lämnas etc.

15 Ansvariga Eva Ahlgren Skoldirektör 5 (5)

16 Malmö stad Stadskontoret 1 (10) Datum Vår referens Ilona Holmgren Utredningssekreterare Tjänsteskrivelse Remiss Kläder i Vård och omsorg STK GYVF Sammanfattning I ärendet som sändes på remiss i juni 2014 förslås gemensam policy för arbetskläder. Remissinstanserna uttrycker positiv ställning till en gemensam policy och införande av arbetskläder vid brukarnära arbete. Det föreslås i inriktningsbeslut att arbetskläder införs inom vård och omsorg från 1 januari 2017, med gemensam policy i Malmö stad, förutsatt att ekonomiska medel tillförs. Former för tvättservice och nämndernas eventuella behov av medel hänskjuts till budgetöverläggningarna för Förslag till beslut Vård- och omsorgsberedningen föreslår kommunstyrelsen besluta att föreslå kommunfullmäktige besluta att godkänna inriktningen att all vård- och omsorgspersonal i brukarnära arbete utrustas med arbetskläder enligt vad som redovisas i ärendet från 1 januari 2017, att ge gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden i uppdrag att i samråd med servicenämnden återkomma till budgetberedning 2016 med förslag till driftsform och finansiering för arbetskläder enligt modell A, inklusive tvätt enligt beskrivning i ärendet, att uppdra åt berörda nämnder att i sina budgetskrivelser inför budget 2016 redogöra för förväntade ekonomiska konsekvenser av införande av modell A med arbetskläder, inklusive behov av lokalanpassningar, att ge kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram gemensam policy med anvisning för arbetskläder inom Malmö stads vård- och omsorgsverksamheter, samt att uppdra åt stadskontoret att återkomma med rapport i ärendet till kommunstyrelsen i december Beslutsunderlag Bilaga inventering Bilaga beräkningar G-Tjänsteskrivelse SIGNERAD

17 Beredningsbrev från vård- och omsorgsberedningen Protokollsutdrag AU II nr 182/14 Remissvar från Vision G-Tjänsteskrivelse_V&Oberedning 6/ _Arbetskläder Remissvar från Kommunal Remissvar från Saco Remissvar från sociala resursnämnden Remissvar från stadsområdesnämnd Innerstaden Remissvar från stadsområdesnämnd Norr Remissvar från gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Remissvar från stadsområdesnämnd Söder Remissvar från stadsområdesnämnd Väster Reservation från gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden (M) (FP) Remissvar från stadsområdesnämnd Öster Reservation från stadsområdesnämnd söder (M och FP) 2 (10) Beslutsplanering Vård- och omsorgsberedningen KS Arbetsutskott II Vård- och omsorgsberedningen KS Arbetsutskott Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige Ärendet Stadskontoret har utrett frågan om arbetskläder inom vård och omsorg i stadsområdena. I remissärende föreslås en gemensam policy för arbetskläder inom vård och omsorg i Malmö stad. Det föreslås att kortärmade överdelar och byxor (eller motsvarande) används vid arbetsuppgifter i brukarnära arbete, oavsett anställningsform. Utgångspunkt tas i den förväntade skärpningen kring föreskriften från Socialstyrelsen om basal hygien (SOSFS 2007:19). Det föreslås även att arbetskläder införs för profilering av medarbetare vid brukarmöten för att underlätta brukarens identifiering av personalen. Två ekonomiska förslag presenteras och beräkningarna baseras på anställda. Stadskontoret förordar förslag A. Båda förslagen anges nedan. Förslag A Hyra av kläder med cirkulationstvätt och upphandling med tre års kontrakt. I priset ingår kläder och tvätt, transporter, slätningsbehandling (strykning) och vissa reparationer. Kostnad per person är omkring kr eller ca 13,4 miljoner kr för Malmö stad. Förslag B Inköp av plagg med tvätt på arbetsplatsen. I förslaget ingår tvätt i respektive verksamhet, i anslutning till arbetsplatsen. Beräkningarna tar inga hänsyn till lokalernas förutsättningar. Plaggen bedöms ha en livslängd på mellan ett till två år. Första året görs inköp av alla plagg och fortsättningsvis, årligen, inhandlas och byts hälften av plaggen. Kostnad för B år 1 per person: kr eller 20,5 mkr för Malmö Stad Kostnad för B år 2 och därefter per person: kr eller 14,8 mkr för Malmö stad Varav kostnad för plagg år 1 per person: kr eller ca 11,5 miljoner kr för Malmö stad. Varav kostnad för plagg år 2 per person: kr eller ca 5,8 miljoner för Malmö stad.

18 3 (10) Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ombads att i sitt remissvar ge förslag på hur en tvättservice kan organiseras och finansieras som en del av kommunens arbetsmarknadsåtgärder. Vård- och omsorgsberedningen uppmanade också stadsområdena att redogöra för sina kostnader kring arbetskläder och tvätt av dessa. Nedan sammanfattas remissinstansernas synpunkter. Remissinstanser Sv. Kommunalarbetareförbundet avdelning Skåne län sektion 4 Vård och Omsorg i Malmö tycker att det är bra att Malmö stad inför en gemensam policy för arbetskläder och menar att policyn bör träda i kraft tidigare än föreslaget datum. Förbundet anser att arbetskläder ska hanteras via cirkulationstvätt för att säkerställa att tvätten inte bidrar till smittspridning samt att personella resurser används till brukare och inte till tvätt. Förbundet ställer sig även bakom förslag om en tvättservice som en del av kommunens arbetsmarknadsåtgärder. Vidare anses LSS-verksamheter ha samma behov och tillgång till arbetskläder i omvårdnadsarbete som övriga inom vård och omsorg. Slutligen förutsätter förbundet att framtagandet av policy och rutiner sker tillsammans med Kommunals representanter. Centrala SACO-rådet i Malmö stad ställer sig bakom förslag att medarbetare som dagligen möter brukare ska ha arbetskläder och förordar förslag A med hänvisning till att dyrbar arbetstid går förlorad när okvalificerade uppgifter ska utföras. SACO menar att policyn ska tas fram i dialog med berörda. Förslaget om arbetskläder i olika omfattning åt SACOs medlemmar välkomnas. Slutligen anses det olyckligt att LSS-verksamheter exkluderas med hänsyn till kostnadseffektivitet, samsyn och likabehandling. Visions Malmöavdelning har inget emot att arbetskläder införs, de framhåller vikten av att det alltid ska finnas rena kläder till hands och anser att administration kring kvittens av kläder behöver lösas. Om alternativet tvätt på arbetsplatsen blir aktuellt behöver tid avsättas i schemat. Stadsområdesnämnd Norr ställer sig i huvudsak positiv till gemensam policy för arbetskläder i Malmö stad och anser att förslag A är mest fördelaktigt men skriver också att nämnden saknar förutsättningar att följa den förväntade föreskriften förrän tidigast 2017 och att budgeterade medel är en förutsättning för ett införande. Nämnden belyser brukarperspektivet i förhållande till personal inom avlösning, ledsagning och boendestöd och föreslår att dessa yrkesgrupper undantas samt att profilering kan tillgodoses med fotolegitimation. Obligatoriska kläder anses leda till stor omställning för personalen samt svårigheter med eventuella sanktioner om personal inte vill använda exempelvis arbetsbyxor. Nämnden poängterar att förslaget innebär stora förändringar gällande lokaler, möjligheter att ta emot och hantera leveranser, förvaring, förvaringsskåp och ombyte. Förutsättningar för ombyte finns på särskilda boende men saknas inom hemtjänsten. Nämnden uttrycker med tydlighet att budgeterade medel är en förutsättning samt föreslår att kostnader som uppstår för lokalhyror, ombyggnation och förvaringsutrymmen också ska beaktas i budgetberedningen. På särskilda boenden anges kostnader om totalt 0,78 mkr på helårsbasis för arbetskläder. Inga kostnader nämns inom hemtjänsten. Stadsområdesnämnd Öster ställer sig bakom den föreslagna policyn och föredrar förslag A. Det förordas att stadskontoret tydliggör användningsområden för skyddskläder respektive ar-

19 betskläder för att förhindra eventuell osäkerhet om när de ska användas. Nämnden bedömer att arbetskläder för profilering, där endast brukarmöten sker, ska vara situationsbundna. Vikarier med kortare anställningstid anses inte behöva personliga arbetskläder. 4 (10) Nämnden anser att förslaget behöver åtföljas av ekonomiskt tillskott från kommunfullmäktige och menar att kostnader för att införskaffa ändamålsenliga lokaler bör inkluderas i den ekonomiska beräkningen. Kostnader för arbetskläder och tvätt uppskattas till ca 0,73 mkr per helår och summor specificeras på olika enheter. Stadsområdesnämnd Väster Nämnden ställer sig positiv till gemensam policy för arbetskläder i Malmö stad vid brukarnära arbete och ställer sig bakom förslag A men poängterar att budgeterade medel är en förutsättning för att det ska vara möjligt att införa. Nämnden anser att tidpunkten för införandet måste beakta andra förändringsprocesser inom vård och omsorg och att det kommer att tas betydande resurser i anspråk vid införande av nytt verksamhetssystem under 2014 och Nämnden skriver att arbetskläder i möjligaste mån ska tillgodose olika kulturers önskemål. Arbetskläder för profilering och för personal inom avlösning, ledsagning och boendestöd samt för chefer och annan personal föreslås undantas i den gemensamma policyn. Det anges vidare att tillfällen kan uppstå där personalen behöver avväga om arbetskläder ska användas eller inte, med hänsyn till den enskildes integritet och trygghet. Legitimation och namnskyltar med Malmö stads logga bedöms kunna tillgodose behovet av profilering och ställningstagandet besparar förvaltningen kostnader för kläder och cirkulationstvätt. Det poängteras även att kläder till kockar och köksbiträden, med krav enligt livsmedelslagstiftningen, behöver hanteras i särskild ordning. Nämnden beskriver förutsättningarna kring lokaler och påtalar utmaningar främst inom hemtjänsten där det saknas ytor för omklädningsrum och skåp. Budgeterade medel anses vara en förutsättning för införandet. Kostnader för nya skåp och omklädningsrum i Hemtjänstens hus uppskattas till omkring 0,5 mkr/år i drift och 1 mkr i inköp. Kostnader för kläder under 2014 har bedömts till omkring 0,09 mkr på helårsbasis men det poängteras att många verksamheter inte köper kläder varje år samt att omkring 300 medarbetare inom hemtjänsten inte använder arbetskläder. Stadsområdesnämnd Söder Nämnden är positiv till att Malmö stad inför en gemensam policy för arbetskläder som bidrar till lika förutsättningar för personalen och förespråkar förslag A samt att cirkulationstvätten hanteras och drivs inom Malmö stad. De menar att slitstarka byxor i jeansmodell krävs vid färd mellan olika arbetsplatser och att huvudduk bör ingå för personal som använder sådan i sitt arbete. Mörkt färgval anses viktigt till enheten för teckenspråkiga för att skapa så tydliga kontraster som möjligt. Nämnden uttrycker att det är viktigt att Malmö stad har ett övergripande perspektiv kring exempelvis krav på omklädningsrum. Kockarnas kläder anses behöva ingå i cirkulationstvätt och kostnader för vikariernas arbetskläder, motsvarande 100 vikarier i stadsområde Söder, behöver ingå i beräkningarna. Tillskott av ekonomiska medel bedöms som nödvändigt vid införande av arbetskläder. Nämnden listar varierade kostnader för arbetskläder mellan 2012 och 2014 på totalt 0,81 mkr. Första halvåret 2014 anges kostnader på omkring 0,13 mkr. I summorna ingår inköp av nya arbetsklä-

20 der och kompletteringar vid slitage. Förvaltningen gör bedömningen att helårskostnaden för 2014 är omkring 0,2-0,25 mkr. 5 (10) I ärendet har M och FP reserverat sig. Stadsområdesnämnd Innerstaden är positiv till införande av arbetskläder, ställer sig bakom gemensam policy och stödjer förslag A men uttrycker stora svårigheter kring lokaler, ombyte på eller i anslutning till arbetsplatserna. Nämnden menar att det är viktigt att policyn anpassas till socialtjänstens intentioner om normalisering och integritet samt att arbetskläderna utgår från professionernas arbetsområde och föreslår att arbetskläder undantas vid promenader och för ledsagare, avlösare, boendestödjare och biståndshandläggare. Arbetskläder föreslås endast i brukarnära arbete och nämnden anser att Malmö stad bör se över möjligheterna att personalen själva tvättar kläderna hemma. Vidare betonas behovet av ekonomiskt tillskott både för införande av arbetskläder och för kostnader kring lokaler och förvaring, för att minska risker för ytterligare nedskärningar. Nämnden har inga utrymmen i anslutning till arbetsplatsen för förvaring och ombyte och tillhandahåller endast vissa profilkläder. Inga kostnader anges. Sociala resursnämnden ställer sig positiv till att göra en särskild utredning kring arbetskläder inom LSS-verksamheten och anser att stadskontoret bör vara ansvarig för en sådan utredning. Det anses att medarbetare, som arbetar med brukare med omfattande omvårdnadsbehov, borde ha arbetskläder. Nämnden menar att det är positivt ur ett jämställdhetsperspektiv att arbetskläder utreds och att de även bör beaktas utifrån miljö- och rättvisemärkning. Nämnden instämmer i förslaget om att ekonomiskt tillskott ska tillföras nämnderna ifall en gemensam policy antas. Kostnader för 2014 på helårsbasis gällande arbetskläder specificeras på gruppboende, daglig verksamet och inom individ- och familjeomsorgen och summeras till omkring 0,1 mkr. I kostnaderna ingår enbart inköp av kläder. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden välkomnar initiativet om att inkludera arbetsmarknadspolitiska målsättningar kring tvättservice och menar att stadens ökade kostnader för tvättservice delvis kan kompenseras av minskade kostnader för försörjningsstöd. Arbetsuppgifterna bedöms vara lämpliga för många arbetssökande som har svårigheter att konkurrera på arbetsmarknaden. Det föreslås tre alternativ till organisering av tvättservice, inklusive lagning och transport. Inom den egna nämnden, inom servicenämnden eller via upphandling med särskilda sociala villkor. Ombyggnad av ett kommunalt tvätteri innebär investeringskostnader som behöver tillföras berörd nämnd. Drift föreslås ske genom centrala driftsanslag, vilket anses administrativt effektivare än löpande interndebitering av berörda vård- och omsorgsenheter. Gymnasie-och vuxenutbildningsförvaltningen kan organisera en tvättservice men ställer sig tveksam till inriktningen för förvaltningen - att ta driftsansvar av en tvättservice. Det bedöms att uppgifterna kan bedrivas med ett arbetslag bestående av två arbetsledare och cirka 50 deltagare i åtgärdsanställning eller i praktik/arbetsträning. Investeringskostnaderna beräknas till 20 mkr för anpassning av befintliga lokaler, inköp av kläder och utrustning. För att kunna beräkna driftskostnader behöver nämnden information om förväntad förbrukning, antal vårdenheter etc. Nämnden anser att de tre förslagen bör ställas mot varandra och att extra ekonomiska anslag ska tillföras för uppbyggnad och drift i berörd nämnd.

Förslag till beslut kommunstyrelsen föreslås besluta att införande av arbetskläder följer socialstyrelsen föreskrift för basal hygien.

Förslag till beslut kommunstyrelsen föreslås besluta att införande av arbetskläder följer socialstyrelsen föreskrift för basal hygien. SIGNERAD 2015-08-27 Malmö stad Stadskontoret 1 (6) Datum 2015-08-26 Vår referens Ilona Holmgren Utredningssekreterare ilona.holmgren@malmo.se Tjänsteskrivelse Arbetskläder i vård och omsorg STK-2014-625

Läs mer

Förslag till beslut Vård- och omsorgsberedningen föreslår kommunstyrelsen besluta att föreslå kommunfullmäktige

Förslag till beslut Vård- och omsorgsberedningen föreslår kommunstyrelsen besluta att föreslå kommunfullmäktige SIGNERAD 2014-10-27 Malmö stad Stadskontoret 1 (10) Datum 2014-10-24 Vår referens Ilona Holmgren Utredningssekreterare Tjänsteskrivelse ilona.holmgren@malmo.se Arbetskläder vård och omsorg STK-2014-625

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Remiss; Arbetskläder vård och omsorg Handläggare. Rebecca Nannsjö Utvecklingssekreterare

Tjänsteskrivelse. Remiss; Arbetskläder vård och omsorg Handläggare. Rebecca Nannsjö Utvecklingssekreterare Malmö stad Stadsområdesförvaltning Väster 1 (1) Datum 2014-09-11 Handläggare Rebecca Nannsjö Utvecklingssekreterare Rebecca.Nannsjo@malmo.se Tjänsteskrivelse Remiss; Arbetskläder vård och omsorg SOFV-2014-1236

Läs mer

Folkets Gård förvaltningsövergripande nystart av minibondgård i Folkets

Folkets Gård förvaltningsövergripande nystart av minibondgård i Folkets Malmö stad Stadskontoret 1 (3) Datum 2015-03-17 Vår referens Katarina Dettmark Controller katarina.dettmark@malmo.se Tjänsteskrivelse Folkets Gård förvaltningsövergripande nystart av minibondgård i Folkets

Läs mer

Särskilt ekonomiskt stöd till Föreningen Idrott För Handikappade (FIFH)

Särskilt ekonomiskt stöd till Föreningen Idrott För Handikappade (FIFH) SIGNERAD 2015-09-14 Malmö stad Fritidsförvaltningen 1 (2) Datum 2015-09-14 Vår referens Malin Eggertz Forsmark Avdelningschef malin.eggertzforsmark@malmo.se Tjänsteskrivelse Särskilt ekonomiskt stöd till

Läs mer

Motion STK Eva Bertz om motprestation för försörjningsstöd GYVF

Motion STK Eva Bertz om motprestation för försörjningsstöd GYVF SIGNERAD Malmö stad Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 1 (4) Datum 2014-09-05 Vår referens Sigrid Saveljeff Stabschef vuxenutbildning och arbetsmarknad sigrid.saveljeff@malmo.se Tjänsteskrivelse

Läs mer

Inrättande av stadsområdesnämnder och nämnder för Malmö stads skolväsende samt införande av förändrat nämndsansvar för LSS-verksamhet m.m.

Inrättande av stadsområdesnämnder och nämnder för Malmö stads skolväsende samt införande av förändrat nämndsansvar för LSS-verksamhet m.m. SIGNERAD 2013-10-09 Malmö stad Stadskontoret 1 (2) Datum 2013-10-08 Vår referens Ulla-Karin Holmberg Administrativ chef Tjänsteskrivelse Ulla-Karin.Holmberg@malmo.se Inrättande av stadsområdesnämnder och

Läs mer

Förslag från servicenämnden om utredning av en sammanhållen stödfunktion för Malmö stads kostverksamhet

Förslag från servicenämnden om utredning av en sammanhållen stödfunktion för Malmö stads kostverksamhet Malmö stad Stadskontoret 1 (3) Datum 2015-03-02 Vår referens Ilona Holmgren Utredningssekreterare ilona.holmgren@malmo.se Tjänsteskrivelse Förslag från servicenämnden om utredning av en sammanhållen stödfunktion

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Arbetskläder vård och omsorg

Tjänsteskrivelse. Arbetskläder vård och omsorg Malmö stad Stadsområdesförvaltning Norr 1 (6) Datum 2014-09-10 Vår referens Marie-Louise Appelgren Utvecklingssekreterare Tjänsteskrivelse marie-louise.appelgren@malmo.se Arbetskläder vård och omsorg SOFN-2014-333

Läs mer

Merservice inom LSS och särskilda boenden

Merservice inom LSS och särskilda boenden Merservice inom LSS och särskilda boenden Anställningsenheten, JobbMalmö Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2015-01-22 1.2 Jahangir Hosseinkhah Arbetsmarknads-, gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen

Läs mer

Stadsområdesförvaltning Norr ställer sig positiv till alla delar i Stadskontorets förslag.

Stadsområdesförvaltning Norr ställer sig positiv till alla delar i Stadskontorets förslag. Malmö stad Stadsområdesförvaltning Norr 1 (2) Datum 2015-07-30 Vår referens Petra Quandt Farkas Enhetschef Petra.q.farkas@malmo.se Tjänsteskrivelse Kommungemensam bostadsrådgivning STK-2015-175 Sammanfattning

Läs mer

Förslag till Avfallspolicy för avfallshanteringen inom Malmö stads egna verksamheter

Förslag till Avfallspolicy för avfallshanteringen inom Malmö stads egna verksamheter Malmö stad Stadsområdesförvaltning Norr 1 (2) Datum 2014-11-26 Vår referens Annette Larsson Projektledare Annette.Larsson@malmo.se Tjänsteskrivelse Förslag till Avfallspolicy för avfallshanteringen inom

Läs mer

Tjänsteskrivelse 2013-10-28

Tjänsteskrivelse 2013-10-28 Malmö stad Stadsområdesförvaltning Norr 1 (4) Datum 2013-10-28 Vår referens Ann Rubin Planeringssekreterare ann.rubin@malmo.se Tjänsteskrivelse Förslag på modell för biståndsbeslut i tid gällande serviceinsatser

Läs mer

G-Tjänsteskrivelse AGVN Motion från FI

G-Tjänsteskrivelse AGVN Motion från FI Malmö stad Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 1 (2) Datum 2015-06-17 Vår referens Sofia Sjödin Utredningssekreterare sofia.sjodin@malmo.se Tjänsteskrivelse Motion från Kommunfullmäktigeledamot

Läs mer

Statsbidrag för kompetensutveckling inom den sociala barn- och ungdomsvården

Statsbidrag för kompetensutveckling inom den sociala barn- och ungdomsvården SIGNERAD 2014-09-02 Malmö stad Stadskontoret 1 (4) Datum 2014-09-01 Vår referens Paulina Franzén Utvecklingssamordnare Tjänsteskrivelse paulina.franzen@malmo.se Statsbidrag för kompetensutveckling inom

Läs mer

Förslag till beslut Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden föreslås besluta att avslå ansökan.

Förslag till beslut Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden föreslås besluta att avslå ansökan. Malmö stad Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 1 (2) Datum 2014-11-30 Vår referens Sigrid Saveljeff Sigrid.Saveljeff@malmo.se Tjänsteskrivelse Ansökan Radio 123 GYVF-2014-2725 Sammanfattning Romska

Läs mer

Folkets gård förvaltningsövergripande nystart av minibondgård i Folkets

Folkets gård förvaltningsövergripande nystart av minibondgård i Folkets Malmö stad Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 1 (5) Datum 2015-01-30 Vår referens Sofia Sjödin Utredningssekreterare sofia.sjodin@malmo.se Tjänsteskrivelse Folkets gård förvaltningsövergripande

Läs mer

Social hänsyn i offentlig upphandling inom Göteborg Stad

Social hänsyn i offentlig upphandling inom Göteborg Stad Social hänsyn i offentlig upphandling inom Göteborg Stad PM inför arbete med ökad användning av social hänsyn i offentlig upphandling av tjänster inom Göteborg Stad 2012-02-02 Helena Sagvall och Marie

Läs mer

Remiss angående förslag till Avfallspolic y för avfallshanterin g- en inom Malmö Stads egna verksamheter - remissutskick

Remiss angående förslag till Avfallspolic y för avfallshanterin g- en inom Malmö Stads egna verksamheter - remissutskick SIGNERAD Malmö stad Fastighetskontoret 1 (2) Datum 2014-10-13 Vår referens Christian Röder Samhällsplanerare Christian.roder@malmo.se Remiss angående förslag till Avfallspolic y för avfallshanterin g-

Läs mer

Vård- och omsorgsberedningen. Reservation. Motion om ändrad uthyrningspolicy för Malmös kommunala fastighetsbolag STK-2015-390

Vård- och omsorgsberedningen. Reservation. Motion om ändrad uthyrningspolicy för Malmös kommunala fastighetsbolag STK-2015-390 Vård- och omsorgsberedningen Motion om ändrad uthyrningspolicy för Malmös kommunala fastighetsbolag STK-2015-390 Reservation Vi Sverigedemokrater yrkade bifall till motionen. När den styrande minoriteten

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Remiss: Arbetskläder vård och omsorg

Tjänsteskrivelse. Remiss: Arbetskläder vård och omsorg Malmö stad Stadsområdesförvaltning Söder 1 (1) Datum 2014-06-30 Handläggare Maria Eriksson Utvecklingssekreterare Maria.Eriksson20@malmo.se Tjänsteskrivelse Remiss: Arbetskläder vård och omsorg SOFS-2014-274

Läs mer

Särskild tillsynsorganisation för kommunens andrahandslägenheter

Särskild tillsynsorganisation för kommunens andrahandslägenheter Malmö stad Stadsområdesförvaltning Söder 1 (3) Datum 2015-07-10 Vår referens Pontus Gleisner Utvecklingssekreterare pontus.gleisner@malmo.se Tjänsteskrivelse Särskild tillsynsorganisation för kommunens

Läs mer

Social hänsyn i offentlig upphandling - som arbetsmarknadsverktyg

Social hänsyn i offentlig upphandling - som arbetsmarknadsverktyg Social hänsyn i offentlig upphandling - som arbetsmarknadsverktyg Om Göteborgs Stads pilotprojekt 2013-2015 Agenda Bakgrund Pilotprojektet för social hänsyn i upphandling Utmaningar och nästa steg Frågor

Läs mer

Hyresförslag gällande akutboende för hemlösa barnfamiljer inom fastigheten Arlöv 21:181 från Sociala resursnämnden

Hyresförslag gällande akutboende för hemlösa barnfamiljer inom fastigheten Arlöv 21:181 från Sociala resursnämnden SIGNERAD 2013-09-19 Malmö stad Stadskontoret 1 (2) Datum 2013-09-18 Vår referens Karin Göranson Controller Tjänsteskrivelse karin.goranson@malmo.se Hyresförslag gällande akutboende för hemlösa barnfamiljer

Läs mer

Utredningens Kap 3 Privata utförare i kommunal verksamhet

Utredningens Kap 3 Privata utförare i kommunal verksamhet SIGNERAD Malmö stad Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 1 (5) Datum 2013-08-21 Vår referens Ann-Sofie Nordh Planerings- och antagningschef ann-sofie.nordh@malmo.se Tjänsteskrivelse Förslag till

Läs mer

Kostnadsbokföring av ej beviljad ersättning från Migrationsverket 2014, verksamheten ensamkommande barn

Kostnadsbokföring av ej beviljad ersättning från Migrationsverket 2014, verksamheten ensamkommande barn SIGNERAD 2014-12-18 Malmö stad Stadskontoret 1 (3) Datum 2014-12-18 Vår referens Elisabeth Eklund Enhetschef elisabeth.eklund@malmo.se Tjänsteskrivelse Gunnar Bergström Enhetschef gunnar.bergstrom@malmo.se

Läs mer

Reservation Motion av Magnus Olsson (SD) om kompensation vid sjukdom för anställda inom barnomsorg och vård och omsorg i Malmö stad

Reservation Motion av Magnus Olsson (SD) om kompensation vid sjukdom för anställda inom barnomsorg och vård och omsorg i Malmö stad Reservation Personalberedningen 2014-03-12 Ärende: 3 STK-2013-895 Motion av Magnus Olsson (SD) om kompensation vid sjukdom för anställda inom barnomsorg och vård och omsorg i Malmö stad Vi yrkade på att

Läs mer

Malmö stad Arbetsmarknads-, gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 1 (2) Projekt- och föreningsbidrag, FIFH, projektperiod

Malmö stad Arbetsmarknads-, gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 1 (2) Projekt- och föreningsbidrag, FIFH, projektperiod Malmö stad Arbetsmarknads-, gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 1 (2) Datum 2016-04-08 Vår referens Elin Ewers Sekreterare elin.ewers@malmo.se Tjänsteskrivelse Projekt- och föreningsbidrag, FIFH,

Läs mer

Motion om möjlighet till avfallssortering på allmänna platser. (AU 192) KS 2014-24

Motion om möjlighet till avfallssortering på allmänna platser. (AU 192) KS 2014-24 kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-08-12 172 Motion om möjlighet till avfallssortering på allmänna platser. (AU 192) KS 2014-24 KF Beslut Kommunstyrelsen tillstyrker kommunfullmäktige besluta 1 Uttala sig

Läs mer

Förslag till avgifter inom sociala resursnämnden avseende handläggning av dödsbo, serviceavgift boenden och familjerådgivning

Förslag till avgifter inom sociala resursnämnden avseende handläggning av dödsbo, serviceavgift boenden och familjerådgivning SIGNERAD 2015-04-16 Malmö stad Stadskontoret 1 (2) 2015-04-13 Jan Lanzow-Nilsson Utvecklingssekreterare jan.lanzownilsson@malmo.se Tjänsteskrivelse Förslag till avgifter inom sociala resursnämnden avseende

Läs mer

Tjänsteskrivelse AU 20150812 Projekt- och föreningsbidrag FIFH. Arbetsmarknads-, gymnasie och vuxenutbildningsnämnden föreslås besluta

Tjänsteskrivelse AU 20150812 Projekt- och föreningsbidrag FIFH. Arbetsmarknads-, gymnasie och vuxenutbildningsnämnden föreslås besluta Malmö stad Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 1 (2) Datum 2015-07-23 Vår referens Sigrid Saveljeff Chef Sigrid.Saveljeff@malmo.se Tjänsteskrivelse Tjänsteskrivelse AU 20150812 Projekt- och föreningsbidrag

Läs mer

Förslag till beslut Personalberedningen beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta att godkänna kartläggningen och lägga den till handlingarna

Förslag till beslut Personalberedningen beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta att godkänna kartläggningen och lägga den till handlingarna SIGNERAD 2014-09-12 Malmö stad Stadskontoret 1 (1) Datum 2014-09-10 Vår referens Christer Helin HR-specialist Tjänsteskrivelse christer.helin@malmo.se Kartläggning av praktikplatser i Malmö stad STK-2014-915

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Rapport om gynnande beslut enligt 4 kap 1 SoL och enligt 9 LSS som inte verkställts inom tre månader, kv 1 2014

Tjänsteskrivelse. Rapport om gynnande beslut enligt 4 kap 1 SoL och enligt 9 LSS som inte verkställts inom tre månader, kv 1 2014 SIGNERAD 2014-04-24 Malmö stad Stadskontoret 1 (7) Datum 2014-04-24 Handläggare Ingela Kressander Utredningssekreterare Ingela.Kressander@malmo.se Tjänsteskrivelse Rapport om gynnande beslut enligt 4 kap

Läs mer

Motion från Sven Rosén (SPI) om bidrag till äldre för inköp av dator och internetanslutning

Motion från Sven Rosén (SPI) om bidrag till äldre för inköp av dator och internetanslutning Malmö stad Stadsområdesförvaltning Norr 1 (2) Datum 2014-02-05 Vår referens Sofi Kimfors Planeringssekreterare Tjänsteskrivelse sofi.kimfors@malmo.se Motion från Sven Rosén (SPI) om bidrag till äldre för

Läs mer

26 Dnr 2016/ KS

26 Dnr 2016/ KS Sammanträdesprotokoll sid 2 (4) 26 Dnr 2016/37-298 KS Godkännande av tilldelningsbeslut samt begäran om anvisning av medel, lokallösning för socialförvaltningens administration i fastigheten Höken. Kommunstyrelsen

Läs mer

Krav på riktlinjer vid direktupphandlingar

Krav på riktlinjer vid direktupphandlingar Krav på riktlinjer vid direktupphandlingar Direktupphandling får användas om kontraktets värde uppgår till: Lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) Högst 505 800 kronor, dvs. högst 28 procent

Läs mer

Tjänsteskrivelse 1 (1) Riktlinje för timavlönade. 2014-10-29 Vår referens. Josefin Haugthon Planeringssekreterare Josefin.Haugthon@malmo.

Tjänsteskrivelse 1 (1) Riktlinje för timavlönade. 2014-10-29 Vår referens. Josefin Haugthon Planeringssekreterare Josefin.Haugthon@malmo. 1 (1) Datum 2014-10-29 Vår referens Josefin Haugthon Planeringssekreterare Josefin.Haugthon@malmo.se Tjänsteskrivelse Riktlinje för timavlönade SOFS-2014-463 Sammanfattning Samtliga förvaltningar ska under

Läs mer

Program för upphandling och inköp samt klausul om antidiskriminering och meddelarfrihet Remiss från kommunstyrelsen

Program för upphandling och inköp samt klausul om antidiskriminering och meddelarfrihet Remiss från kommunstyrelsen Idrottsförvaltningen Tjänsteutlåtande DNR 01.06/1166/2015 Sida 1 (6) 2015-11-23 IDN 2015-12-15 Handläggare Anna Lundgren Telefon: 508 27 691 Till Idrottsnämnden Program för upphandling och inköp samt klausul

Läs mer

Förslag organisation och inriktning vuxenutbildning 2015

Förslag organisation och inriktning vuxenutbildning 2015 Malmö stad Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 1 (6) Datum -01-16 Vår referens Jonas Jonsson Strateg jonas.o.jonsson@malmo.se Tjänsteskrivelse Förslag organisation och inriktning vuxenutbildning

Läs mer

Ansökan från Degerfors IF

Ansökan från Degerfors IF Ekonomiavdelningen Madelene Hedström 0586-482 67 madelene.hedstrom@degerfors.se TJÄNSTESKRIVELSE 2016-11-01 Ert datum Kommunstyrelsen Referens KS 00211-2016 Er referens 1(5) Ansökan från Degerfors IF Förslag

Läs mer

En ren lösning för ett smutsigt jobb.

En ren lösning för ett smutsigt jobb. En ren lösning för ett smutsigt jobb. Miljöanpassade putsdukar Komplett servicelösning för miljöanpassade putsdukar. Inom varje industriverksamhet finns det maskiner och produkter som kräver underhåll.

Läs mer

Centralupphandling av vård- och omsorgsboenden 2017

Centralupphandling av vård- och omsorgsboenden 2017 Utlåtande 2016:153 RI (Dnr 170-1307/2016) Centralupphandling av vård- och omsorgsboenden 2017 Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande. 1. Äldrenämnden ska ansvara för genomförande

Läs mer

Ang: Ersättning för omkostnad avseende dygnsplacerade barn med barnpension

Ang: Ersättning för omkostnad avseende dygnsplacerade barn med barnpension Särskilt yttrande Vård-och omsorgsberedningen 2014-11-06 Ang: Ersättning för omkostnad avseende dygnsplacerade barn med barnpension STK-2014-1019 "Då barn är placerade i dygnsvård har föräldern en ersättningsskyldighet

Läs mer

MALMÖ KOMMUNFULLMÄKTIGES HANDLINGAR

MALMÖ KOMMUNFULLMÄKTIGES HANDLINGAR MALMÖ KOMMUNFULLMÄKTIGES HANDLINGAR BIHANG Ansv. utg.: Siv Gyllix 2013 Nr 108 Begäran från valnämnden om ytterligare kommunbidrag för anordnande av val till Europaparlamentet och allmänna val 2014 (Dnr

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Motion om installation av elektronisk färdskrivare Vår referens

Tjänsteskrivelse. Motion om installation av elektronisk färdskrivare Vår referens Malmö stad Serviceförvaltningen 1 (1) Datum 2015-05-08 Vår referens Jerker Johansson Affärsområdeschef Jerker.Johansson@malmo.se Tjänsteskrivelse Motion om installation av elektronisk färdskrivare SN-2015-336

Läs mer

Social hänsyn i upphandling

Social hänsyn i upphandling Social hänsyn i upphandling - en modell för Göteborgs stad Maja Ohlsson & Jörgen Larzon Olympic Village London I know in the future I will be able to turn round and say I was part of that. Joseph Adjei,

Läs mer

Boendestödsinsatser till personer med lindrig utvecklingsstörning och/eller autismspektrumstörning

Boendestödsinsatser till personer med lindrig utvecklingsstörning och/eller autismspektrumstörning Malmö stad Stadsområdesförvaltning Norr 1 (4) Datum 2014-11-27 Vår referens Ann Rubin Planeringssekreterare ann.rubin@malmo.se Tjänsteskrivelse Boendestödsinsatser till personer med lindrig utvecklingsstörning

Läs mer

Interpellation om upphandlingsregler för kommunens entreprenörer

Interpellation om upphandlingsregler för kommunens entreprenörer Bilaga 284 INTERPELLATIONSSVAR 2007-11-26 Interpellation om upphandlingsregler för kommunens entreprenörer Ledamoten Tommy Gardell (s) har i en interpellation till mig ställt frågor om upphandlingsregler

Läs mer

MALMÖ KOMMUNFULLMÄKTIGES HANDLINGAR

MALMÖ KOMMUNFULLMÄKTIGES HANDLINGAR MALMÖ KOMMUNFULLMÄKTIGES HANDLINGAR BIHANG Ansv. utg.: Siv Gyllix 2013 Nr 109 Motion från Anders Olin (SD) avseende planprogram och detaljplaner för mindre och billigare lägenheter (Dnr STK-2013-431) Till

Läs mer

2 (2) Stadskontoret föreslår att kommunfullmäktige med instämmande i MKB:s yttrande över motionen avslår densamma.

2 (2) Stadskontoret föreslår att kommunfullmäktige med instämmande i MKB:s yttrande över motionen avslår densamma. SIGNERAD 2013-12-12 Malmö stad Stadskontoret 1 (2) Datum 2013-12-09 Vår referens Anders Spjuth Projektledare Tjänsteskrivelse anders.spjuth@malmo.se Motion från Anders Olin (SD) om investering av MKB S

Läs mer

Information om fordonstvätt

Information om fordonstvätt Information om fordonstvätt Spillvatten från fordonstvättar innehåller bl a mineralolja (opolära alifatiska kolväten), metaller och andra organiska och oorganiska ämnen och behöver behandlas (renas) innan

Läs mer

Förvaltningens förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut Kungsholmens stadsdelsförvaltning Stöd till resultatstyrning Tjänsteutlåtande Sida 1 (7) 2014-02-18 Handläggare Christina Egerbrandt Telefon: 08-508 08 032 Till Kungsholmens stadsdelsnämnd Sammanträde

Läs mer

Förslag till beslut Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden föreslås besluta att

Förslag till beslut Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden föreslås besluta att Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 1 (3) Datum 2014-11-11 Vår referens Lars Silverberg Biträdande gymnasie- och vuxenutbildningsdirektör lars.silverberg@malmo.se Tjänsteskrivelse Ersättningsbeslut

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Kartläggning av hemlösa år 2013. 2014-02-12 Vår referens. Karin Andersson Utvecklingssekreterare. Karin.Andersson@malmo.

Tjänsteskrivelse. Kartläggning av hemlösa år 2013. 2014-02-12 Vår referens. Karin Andersson Utvecklingssekreterare. Karin.Andersson@malmo. SIGNERAD 2014-01-28 Malmö stad Stadskontoret 1 (10) Datum 2014-02-12 Vår referens Karin Andersson Utvecklingssekreterare Tjänsteskrivelse Karin.Andersson@malmo.se Kartläggning av hemlösa år 2013 STK-2013-969

Läs mer

Miljöplan Datum 2011-05-18 Sida 1 av 5 Projekt

Miljöplan Datum 2011-05-18 Sida 1 av 5 Projekt Sida 1 av 5 Innehåll 1 Inledning sida 1 2 Omfattning sida 1 3 Projekt information sida 2 4 Miljöpolicy sida 2 5 Miljöaspekter sida 2 6 Lagar och andra krav sida 3 7 Projektorganisation sida 3 8 Utbildning

Läs mer

Maja Ohlsson och Helena Sagvall 28 november 2013

Maja Ohlsson och Helena Sagvall 28 november 2013 Maja Ohlsson och Helena Sagvall 28 november 2013 EU-kommissionens tolkning Anställnings- och sysselsättningsmöjligheter Anständigt arbete Arbetsvillkor som uppfyller arbetstagarens rättigheter Social integration

Läs mer

Vård & Omsorgsberedningen Juni 2015 Särskilt yttrande 2

Vård & Omsorgsberedningen Juni 2015 Särskilt yttrande 2 Vård & Omsorgsberedningen Juni 2015 Särskilt yttrande 2 Remiss från Socialdepartementet Bidrag till glasögon för barn och unga STK 2015-632 I en remiss från Socialdepartementet föreslås att alla barn och

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Nämndsmål 2016

Tjänsteskrivelse. Nämndsmål 2016 Malmö stad Stadsområdesförvaltning Norr 1 (1) Datum 2015-11-05 Vår referens Daniel Blennow Controller Daniel.Blennow@malmo.se Tjänsteskrivelse 2016 SOFN-2015-525 Sammanfattning Med utgångspunkt i kommunfullmäktiges

Läs mer

Centralupphandling av nytt IT-system som stöd för stadens verksamhet inom förskola och grundskola

Centralupphandling av nytt IT-system som stöd för stadens verksamhet inom förskola och grundskola Utlåtande 2002:117 RI (Dnr 2850/02) Centralupphandling av nytt IT-system som stöd för stadens verksamhet inom förskola och grundskola Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande 1. Upphandling

Läs mer

Projektplan inför handlingsplan mot ekonomisk utsatthet bland barn.

Projektplan inför handlingsplan mot ekonomisk utsatthet bland barn. Tjänsteskrivelse 2015-05-20 Handläggare: FHN 2014.0050 Folkhälsonämnden Projektplan inför handlingsplan mot ekonomisk utsatthet bland barn. Sammanfattning Den 7 januari beslutade kommunstyrelsen att uppdra

Läs mer

KS 13 5 FEBRUARI 2014

KS 13 5 FEBRUARI 2014 KS 13 5 FEBRUARI 2014 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Hansen Gro Datum 2014-01-09 Diarienummer KSN-2013-0401 Kommunstyrelsen Motion av Kristin Lilieqvist (MP) om ökad anställning av långtidsarbetslösa

Läs mer

Utveckla kommunala anställningsformer och gör en hälso- och samhällsekonomisk

Utveckla kommunala anställningsformer och gör en hälso- och samhällsekonomisk Malmö stad Stadsområdesförvaltning Norr 1 (4) Datum 2015-10-02 Vår referens Jeanette Lebedies Nord Enhetschef jeanette.lebedies-nord@malmo.se Tjänsteskrivelse Utveckla kommunala anställningsformer och

Läs mer

EN STAD I FÖRÄNDRING. En bättre och effektivare organisation för Malmö stad

EN STAD I FÖRÄNDRING. En bättre och effektivare organisation för Malmö stad EN STAD I FÖRÄNDRING En bättre och effektivare organisation för Malmö stad F R A M T I D S PA R T I E T I M A L M Ö Bakgrund och syfte Malmö stad Kommu nstyrelsens ordförande L }versyn av den kommunala

Läs mer

Att ställa sociala krav som ger resultat

Att ställa sociala krav som ger resultat Att ställa sociala krav som ger resultat Maja Ohlsson, projektledare, Upphandlingsbolaget Stina Johansson, rektor, Arbetsmarknadsoch vuxenutbildningsförvaltningen, Prioriterade mål i budget: Upphandling

Läs mer

Malmö Stads möjligheter för anslutning till finskt förvaltningsområde.

Malmö Stads möjligheter för anslutning till finskt förvaltningsområde. Malmö stad Stadsområdesförvaltning Väster 1 (1) Datum 2013-11-22 Vår referens Malin Björk Sekreterare Tjänsteskrivelse Malin.Bjork4@malmo.se Malmö Stads möjligheter för anslutning till finskt förvaltningsområde.

Läs mer

Sommarjobb 2014 genomförande- och beredskapsplan för att säkra tillgången på sommarjobbs- och feriepraktikplatser 2014.

Sommarjobb 2014 genomförande- och beredskapsplan för att säkra tillgången på sommarjobbs- och feriepraktikplatser 2014. 1 [7] Referens Jan Strandbacke Mottagare Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden Sommarjobb 2014 genomförande- och beredskapsplan för att säkra tillgången på sommarjobbs- och feriepraktikplatser 2014.

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Ansökan från servicenämnden om objektsgodkännnande inför fortsatt upphandling av vindkraft

Tjänsteskrivelse. Ansökan från servicenämnden om objektsgodkännnande inför fortsatt upphandling av vindkraft SIGNERAD 2013-10-24 Malmö stad Stadskontoret 1 (2) Datum 2013-10-22 Vår referens Åsa Björkén Seydlitz Budgetsekreterare Tjänsteskrivelse asa.bjorken-seydlitz@malmo.se Ansökan från servicenämnden om objektsgodkännnande

Läs mer

Upphandling i kommunala bolag

Upphandling i kommunala bolag Revisionsrapport Upphandling i kommunala bolag Halmstads kommun Januari 2009 Bo Thörn Innehållsförteckning INLEDNING 1 UPPDRAG 1 GENOMFÖRANDE 1 RESULTAT 1 KOMMUNENS RIKTLINJER 1 HALMSTADS FASTIGHETS AB

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Föreningspool - MISO och MIP

Tjänsteskrivelse. Föreningspool - MISO och MIP Malmö stad Fritidsförvaltningen 1 (5) Datum 2014-09-01 Vår referens Sara Mellander Planeringssekreterare Tjänsteskrivelse Sara.Mellander@malmo.se Föreningspool - MISO och MIP FRI-2013-1283 Sammanfattning

Läs mer

Remiss Utredning om Matchningsanställningar (A 2014:D) Dnr A2015/881/A

Remiss Utredning om Matchningsanställningar (A 2014:D) Dnr A2015/881/A Datum Dnr Sida 2015-06-22 KS/170/2015 1 (5) Adressat Arbetsmarknadsdepartementet 103 33 Stockholm Remiss Utredning om Matchningsanställningar (A 2014:D) Dnr A2015/881/A Sollefteå kommun har behandlat ärendet

Läs mer

Motion av Lars-Johan Hallgren (SD) - Inför lämplighetsprövning för innehav av kamphundar

Motion av Lars-Johan Hallgren (SD) - Inför lämplighetsprövning för innehav av kamphundar Malmö stad Stadskontoret 1 (2) Datum 2014-08-21 Vår referens Claes-Inge Wennström Stadsjurist claesinge.wennstrom@malmo.se Tjänsteskrivelse Motion av Lars-Johan Hallgren (SD) - Inför lämplighetsprövning

Läs mer

Social hänsyn i upphandling

Social hänsyn i upphandling Social hänsyn i upphandling - en modell för Göteborgs stad Maja Ohlsson & Jörgen Larzon Olympic Village London I know in the future I will be able to turn round and say I was part of that. Joseph Adjei,

Läs mer

Sociala nämndernas förvaltning Dnr: 2016/60-NF-754 Helene Karlsson - aw791 E-post:

Sociala nämndernas förvaltning Dnr: 2016/60-NF-754 Helene Karlsson - aw791 E-post: TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Sociala nämndernas förvaltning 2016-02-29 Dnr: 2016/60-NF-754 Helene Karlsson - aw791 E-post: helene.karlsson@vasteras.se Kopia till Kommunstyrelsen Nämnden för personer med funktionsnedsättning

Läs mer

Yttrande över remiss om utredning om matchningsanställningar

Yttrande över remiss om utredning om matchningsanställningar Kommunstyrelseförvaltningen Kansliavdelningen Sid 1 (5) Ärendenummer: 2015.0092.023-1 Handläggare: Susanne Wallgren 2015-05-26 Kommunstyrelsen Yttrande över remiss om utredning om matchningsanställningar

Läs mer

Avtal med Stadsfastigheter om förstudie för ny byggnad på Södervärn.

Avtal med Stadsfastigheter om förstudie för ny byggnad på Södervärn. Malmö stad Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 1 (1) Datum 2015-08-05 Vår referens Bo Ingvarsson Enhetschef Bo.Ingvarsson@malmo.se Tjänsteskrivelse Avtal med Stadsfastigheter om förstudie för ny

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Preliminära nämndsmål för servicenämnden 2016

Tjänsteskrivelse. Preliminära nämndsmål för servicenämnden 2016 Malmö stad Serviceförvaltningen 1 (1) Datum 2015-10-16 Vår referens Maria Hultin Utvecklingssamordnare Maria.Hultin@malmo.se Tjänsteskrivelse Preliminära nämndsmål för servicenämnden 2016 SN-2015-1611

Läs mer

Attestförteckning och nämndspecifika tillämpningsanvisningar

Attestförteckning och nämndspecifika tillämpningsanvisningar Malmö stad Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 1 (1) Datum 2013-05-30 Vår referens Ann Andersson Tjänsteskrivelse Attestförteckning och nämndspecifika tillämpningsanvisningar Ärende 9 2013-294

Läs mer

Översyn av kundvalet inom hemtjänst, ledsagning och avlösning

Översyn av kundvalet inom hemtjänst, ledsagning och avlösning 2014-05-08 1 (6) TJÄNSTESKRIVELSE SÄN 2013/96 Social- och äldrenämnden Översyn av kundvalet inom hemtjänst, ledsagning och avlösning Förslag till beslut Social- och äldrenämnden föreslår kommunfullmäktige

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista Malmö stad Arbetsmarknads-, gymnasie och vuxenutbildningsnämnden 1 Kallelse och föredragningslista Sammanträdestid fredag 26 juni 2015 09:00 Plats Ledamöter Ersättare Övriga deltagare Sessionssalen, vån

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Uppföljning av särskilda ägardirektiv MKB Fastighets AB

Tjänsteskrivelse. Uppföljning av särskilda ägardirektiv MKB Fastighets AB Malmö stad Stadskontoret 1 (3) Datum 2014-12-17 Vår referens Anders Spjuth Utredare Anders.Spjuth@malmo.se Tjänsteskrivelse Uppföljning av särskilda ägardirektiv MKB Fastighets AB STK-2014-1254 Sammanfattning

Läs mer

Har vi råd med arbete?

Har vi råd med arbete? Har vi råd med arbete? 1. Kraftigt ökad efterfrågan av arbetskraft genom sänkta skatter och arbetsgivareavgifter 2. Kraftigt ökat utbud av arbetskraft genom anställningsstöd och nedskärningar i t.ex. A-kassa

Läs mer

Handläggare Datum Diarienummer Jan Malmberg 2011-08-30 KSN-2011-0330

Handläggare Datum Diarienummer Jan Malmberg 2011-08-30 KSN-2011-0330 KS 7 2011-09-07 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Jan Malmberg 2011-08-30 KSN-2011-0330 Kommunstyrelsen Yttrande över SOU 2011:43 Offentlig upphandling från eget företag - och vissa

Läs mer

I samverkan med andra aktörer inom FINSAM utreda förutsättningarna att utveckla samordningsförbundet i enlighet med kommissionens slutsatser

I samverkan med andra aktörer inom FINSAM utreda förutsättningarna att utveckla samordningsförbundet i enlighet med kommissionens slutsatser Malmö stad Stadskontoret 1 (3) Datum 2015-08-11 Vår referens Pia Hellberg Lannerheim Sekreterare pia.hellberg-lannerheim@malmo.se Tjänsteskrivelse I samverkan med andra aktörer inom FINSAM utreda förutsättningarna

Läs mer

Ärenden Sida 4 (30) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-05-30

Ärenden Sida 4 (30) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-05-30 STRÖMSTADS KOMMUN Ärenden Sida 4 (30) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-05-30 KS/2012-0068 Au 65 KS 56 KF Medborgarförslag om att kommunen utarbetar en generell policy för fördelning av arbetskläder

Läs mer

Nämndernas framställningar om tilläggsanslag samt utökad investeringsram

Nämndernas framställningar om tilläggsanslag samt utökad investeringsram Tjänsteskrivelse 1 (8) 2015-06-09 50TKommunledningskontoret Dnr KS 2015-172 Birgitta Hammar Kommunstyrelsen Nämndernas framställningar om tilläggsanslag samt utökad investeringsram KOMMUNLEDNINGSKONTORETS

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Remiss gällande Motion av Fredrik Sjögren (FP) och Olle Schmidt (FP) avseende att motverka våldsbejakande extremism GRF

Tjänsteskrivelse. Remiss gällande Motion av Fredrik Sjögren (FP) och Olle Schmidt (FP) avseende att motverka våldsbejakande extremism GRF SIGNERAD 2015-12-23 Malmö stad Grundskoleförvaltningen 1 (2) Datum 2016-01-12 Vår referens Jonas Törnebladh Utredningssekreterare jonas.tornebladh@malmo.se Tjänsteskrivelse Remiss gällande Motion av Fredrik

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Remiss från Socialdepartementet angående förändrad assistansersättning - en översyn av ersättningssystemet (SOU:2014:9)

Tjänsteskrivelse. Remiss från Socialdepartementet angående förändrad assistansersättning - en översyn av ersättningssystemet (SOU:2014:9) Malmö stad Stadsområdesförvaltning Väster 1 (2) Datum 2014-05-07-05-02 Handläggare Stig Persson Verksamhetscontroller stig.persson@malmo.se Tjänsteskrivelse Remiss från Socialdepartementet angående förändrad

Läs mer

Överenskommelse angående samverkan vid in- och utskrivning i slutenvården Rekommendation från Kommunförbundet Stockholms län (KSL)

Överenskommelse angående samverkan vid in- och utskrivning i slutenvården Rekommendation från Kommunförbundet Stockholms län (KSL) PM 2010: RVII (Dnr 326-1523/2010) Överenskommelse angående samverkan vid in- och utskrivning i slutenvården Rekommendation från Kommunförbundet Stockholms län (KSL) Borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen

Läs mer

Återrapportering av uppdrag - Utreda hur Falkenbergs kommun kan arbeta med social hänsyn vid offentlig upphandling. KS

Återrapportering av uppdrag - Utreda hur Falkenbergs kommun kan arbeta med social hänsyn vid offentlig upphandling. KS Kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2017-04-18 110 Återrapportering av uppdrag - Utreda hur Falkenbergs kommun kan arbeta med social hänsyn vid offentlig upphandling. KS 2014-428 KS Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

Förslag till beslut Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden föreslås besluta att ställa sig bakom yttrande

Förslag till beslut Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden föreslås besluta att ställa sig bakom yttrande Malmö stad Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 1 (3) Datum 2014-03-10 Tjänsteskrivelse Vår referens Katarina Falk Katarina.falk@malmo.se Uppföljning av tillsyn av Bellevue gymnasium Ärende 6 Dnr

Läs mer

Malmös genomförande för att uppnå jämlik hälsa utifrån Kommissionen för ett socialt hållbart Malmö

Malmös genomförande för att uppnå jämlik hälsa utifrån Kommissionen för ett socialt hållbart Malmö Malmös genomförande för att uppnå jämlik hälsa utifrån Kommissionen för ett socialt hållbart Malmö Anna Balkfors Huvudsekreterare Malmökommissionen www.malmo.se/socialhallbarhet Malmö 2017-03-21 Nationell

Läs mer

Remiss - Pensionärers och förtroendevaldas ersättningsrätt i arbetslöshetsförsäkringen (SOU 2013-64) från Arbetsmarknadsdepartementet

Remiss - Pensionärers och förtroendevaldas ersättningsrätt i arbetslöshetsförsäkringen (SOU 2013-64) från Arbetsmarknadsdepartementet SIGNERAD 2014-03-14 Malmö stad Stadskontoret 1 (3) Datum 2014-03-17 Vår referens Mats Åhgren HR-specialist Tjänsteskrivelse mats.ahgren@malmo.se Remiss - Pensionärers och förtroendevaldas ersättningsrätt

Läs mer

MALMÖ KOMMUNFULLMÄKTIGES HANDLINGAR

MALMÖ KOMMUNFULLMÄKTIGES HANDLINGAR MALMÖ KOMMUNFULLMÄKTIGES HANDLINGAR BIHANG Ansv. utg.: Siv Gyllix 2013 Nr 107 Förändring av valdistrikten inför 2014 års val (Dnr STK-2013-829) Till kommunfullmäktige i Malmö Kommunstyrelsen 6/11 2013

Läs mer

Övertagande av äganderätten till samt driftansvar för Sunderby ishall

Övertagande av äganderätten till samt driftansvar för Sunderby ishall Kommunfullmäktige 2009-10-26 161 380 Kommunstyrelsen 2009-10-12 190 507 Arbets- och personalutskottet 2009-09-14 185 398 Dnr 09.543-825 oktkf11 Övertagande av äganderätten till samt driftansvar för Sunderby

Läs mer

Yttrande över motion Hur gör vi för att skydda de allra sköraste och mest förvirrade i äldreomsorgen med hjälp av teknik

Yttrande över motion Hur gör vi för att skydda de allra sköraste och mest förvirrade i äldreomsorgen med hjälp av teknik 1 (2) 2011-08-08 Tjänsteskrivelse Kontor Äldreomsorgskontoret Handläggare Sofie Somers 08-523 063 78 sofie.somers@sodertalje.se Äldreomsorgsnämnden Enhörna kommundelsnämnd Hölö-Mörkö kommundelsnämnd Järna

Läs mer

KOMMUNKONTORET Henrik Ludvigsson DNR 249/2010

KOMMUNKONTORET Henrik Ludvigsson DNR 249/2010 KOMMUNKONTORET 2011-11-10 Henrik Ludvigsson DNR 249/2010 KOMMUNSTYRELSEN Införande av valfrihetssystem och tillämpning av lag (2008:962) om valfrihetssystem, LOV, inom äldrenämnden för hemtjänst från och

Läs mer

Välfärdsutredningens slutbetänkande Kvalitet i välfärden (SOU 2017:38)

Välfärdsutredningens slutbetänkande Kvalitet i välfärden (SOU 2017:38) Socialförvaltningen Avdelningen för stadsövergripande sociala frågor Förvaltningsyttrande Sida 1 (6) 2017-06-19 Handläggare Carolina Morales Telefon: 08-508 25 146 Till Socialnämnden 2017-08-22 Välfärdsutredningens

Läs mer

211 Förslag att erbjuda arbetsskor till personal inom vård och omsorg samt förskola (KSKF/2016:529)

211 Förslag att erbjuda arbetsskor till personal inom vård och omsorg samt förskola (KSKF/2016:529) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2016-11-08 Sida 1(4) 211 Förslag att erbjuda arbetsskor till personal inom vård och omsorg samt förskola (KSKF/2016:529) Beslut Förslag till kommunfullmäktige:

Läs mer

Uppdrag att utreda förutsättningarna för matchningsanställningar

Uppdrag att utreda förutsättningarna för matchningsanställningar Arbetsmarknadsdepartementet Bilaga till regeringskansli beslut Arbetsmarknadsenheten Uppdrag att utreda förutsättningarna för matchningsanställningar Övergripande om uppdraget En utredare ska utreda förutsättningarna

Läs mer

Remiss av SOU 2013:80 Ett minskat och förenklat uppgiftslämnande för företagen

Remiss av SOU 2013:80 Ett minskat och förenklat uppgiftslämnande för företagen 1(6) Näringsdepartementet Remiss av SOU 2013:80 Ett minskat och förenklat uppgiftslämnande för företagen har erhållit rubricerade remiss för yttrande och lämnar här följande synpunkter. Sammanfattning

Läs mer