en studie om KappAhls marknadsföringsstrategi

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "en studie om KappAhls marknadsföringsstrategi"

Transkript

1 Linköpings universitet HFÖA42, Ekonomisk styrning & marknadsföring Projektarbete ht 2007 Anna Andersson PA2 Cecilia Andrén PA2 Anna-Lotta Haraldsson PA2 Henny Tesch PA2 Linda Vestin PA2 You look great en studie om KappAhls marknadsföringsstrategi

2 Sammanfattning Dagens företag lägger miljontals kronor på marknadsföringsstrategier för att locka människor att konsumera deras varor. Det är därför viktigt att ha en väl genomtänkt marknadsföringsstrategi för företagets tillväxt. KappAhls nya tv-reklamer, där de använt sig av världsstjärnor, väckte vårat intresse och därför har vi valt att studera deras marknadsföringsstrategi. Syftet med arbetet är att besvara frågeställningarna: Hur ser KappAhls nya marknadsföringsstrategi ut? Hur kan vi se denna strategiförändring i praktiken och vad är tanken med förändringen? Hur påverkas tillväxten och imagen av den nya marknadsföringen? I referensramen har vi använt oss av teorier kring affärsidé och strategi, varumärke, konkurrensmedel, en modell med fokusering på nöjda kunder, konsumentbeteende och segmentering. Empirin grundas på fakta hämtad från KappAhls årsredovisningar, intervju med Christina Legefors (marknadsföringsansvarig för herr- och underkläder) och KappAhls hemsida. I analysen appliceras teorierna på empirin. Här har vi kommit fram till att KappAhl försöker strategiskt gå in med redan existerande produkter i nya marknader och utveckla sina produkter till en marknad som redan existerar. Huvudmålet med nylanseringen är att stärka KappAhls varumärke och skapa en image som motsvarar rätt ändamål. KappAhl vill också stärka sin position internationellt och gentemot sina konkurrenter. För att göra detta har de förbättrat sin marknadsmix. De använder sig av ett överraskningsmoment i sina nya reklamer för att väcka uppmärksamhet hos sina kunder, detta illustreras i kanomodellen. KappAhl inriktar sig på målgruppen kvinnor mellan år som handlar till hela familjen. Denna grupps konsumentbeteende speglas i all deras marknadsföring och är fortfarande fokus i deras arbete. Slutligen kommer vi i diskussionen fram till att marknadsföringsstrategin är väl utformad efter målgruppen de vill nå ut till. De har genom användandet av världsstjärnor i sina reklamer lyckats uppnå sitt huvudmål att ge mer glans åt varumärket. I praktiken är förändringen inte på produkten lika omfattade som på den nya marknadsföringen, vilket inte heller var KappAhls motiv med lanseringen. Reklamerna har dock enligt vår mening skapat en högre status åt varumärket och lockar till ett besök i butikerna. Marknadsföringsstrategin har enligt KappAhls vd ökat tillväxten för företaget. Vi anser också att imagen har blivit mer glamourös även om detta inte går att bevisa teoretiskt. 2

3 EN STUDIE OM KAPPAHLS MARKNADSFÖRINGSSTRATEGI... 1 SAMMANFATTNING INLEDNING BAKGRUND PROBLEMATISERING SYFTE METOD DISPOSITION REFERENSRAM AFFÄRSIDÉ OCH STRATEGI VARUMÄRKE KONKURRENSMEDEL KANOMODELLEN KONSUMENTBETEENDE SEGMENTERING EMPIRI AFFÄRSIDÉ OCH STRATEGI ÅRSREDOVISNING 2004, 2006/ KONKURRENSMEDEL INTERVJU MED CHRISTINA LEGEFORS ANALYS AFFÄRSIDÉ OCH STRATEGI VARUMÄRKE KONKURRENSMEDEL KANOMODELLEN KONSUMENTBETEENDE DISKUSSION OCH SLUTSATS HUR SER KAPPAHLS NYA MARKNADSFÖRINGSSTRATEGI UT? HUR KAN VI SE DENNA STRATEGIFÖRÄNDRING I PRAKTIKEN OCH VAD ÄR TANKEN MED FÖRÄNDRINGEN? HUR PÅVERKAS TILLVÄXTEN OCH IMAGEN AV DEN NYA MARKNADSFÖRINGEN? SLUTSATS REFERENSER BÖCKER ELEKTRONISKA KÄLLOR ÖVRIG INFORMATION INTERVJU BILAGA INTERVJUGUIDE

4 1 Inledning 1.1 Bakgrund Behovet av att utrycka sin personlighet har under de senare årtiondena blivit allt viktigare för människan. Det kan göras på flertalet sätt, allt ifrån ett starkt engagemang i olika sammanslutningar såsom det lokala fotbollslaget eller ett politiskt intresse i ett parti. Men ett annat sätt att utrycka sig kan vara genom sitt yttre. Dagens fokusering på skönhet gör att individer mer och mer vill skilja sig från mängden. I nästintill alla vecko- och månads tidningar går det att läsa om de senaste trenderna inom skönhet, vilken frisyr som är inne respektive ute, i vilka färger vardagsrummet ska inredas etc. Ett enkelt sätt att skilja sig från mängden är genom sin klädstil. Klädstilar kan förmedla mycket, allt från åsikter till samhällsstatus. Med olika färgval kan vi förmedla sin sinnesstämning för dagen, kort och gott kläder speglar vem vi är eller vem vi vill vara. Den svenska kvinnan (30-49år) lägger i genomsnitt ca 6700 kr på kläder varje år 1. Denna siffra stiger varje år då intresset för kläder ökar. Andy Warhol myntade 1968 det välkända citatet 15 minutes of Fame 2, vilket syftar till att alla människor kommer att få sin beskärda del av rampljuset. Besattheten av kändisindustrin är total, paparazzi följer efter dem i deras vardagsliv och tidningarna levererar dagligen deras snedsteg. Det är även kändisarna som sätter standarden för vad som är inne och vad som är ute. Genom att köpa en veckotidning kan vi se vad vi ska ta på oss för att även vi ska passa in i bilden. Genom att köpa varan blir vi en del av kändisskapet, vi får några minuter i rampljuset. Detta är något som de stora modehusen samt reklambyråer har tagit fasta på. Dagligen ser vi reklam i både tidningar och på tv där kändisar gör reklam för olika varor, allt från kläder, väskor och smink. Företag lägger idag miljoner kronor på att locka oss konsumenter att handla just deras varor. Att ha en väl genomtänkt marknadsföringsstrategi är idag avgörande företagens tillväxt. 1.2 Problematisering Sedan hösten 2006 är You look great KappAhls nya slogan som ska locka oss kunder att handla i deras butiker. I konceptet vill KappAhl skapa en röd tråd för all marknadsföring. KappAhl vill påvisa att de är ett lyhört och modernt företag som lyssnar och förstår vad dagens kvinnor behöver, You look great skall ses som en direkt komplimang till alla konsumenter. KappAhls starkaste nysatsning inom marknadsföring är genom bildreklam där de använder sig av multinationella kändisar såsom Richard Gere och Goldie Hawn. Dessa reklamer har fångat enorm uppmärksamhet och ger intrycket av att KappAhl är i en expansions- och förändringsfas asp 2 3 KappAhls årsredovisning 2006/2007 sid. 13 4

5 Den nya reklamen kom för oss som en överraskning. Den har väckt vårt intresse för att fördjupa oss inom KappAhls marknadsföringsstrategi vilket har mynnat i nedanstående syfte. 1.3 Syfte Med anledning av föregående sidas problematisering frågar vi oss följande: Hur ser s nya marknadsföringsstrategin ut? Hur kan vi se denna strategiförändring i praktiken och vad är tanken med förändringen? Hur påverkas tillväxten och imagen av den nya marknadsföringen? 1.4 Metod Litteraturen har hämtats från HumSam-biblioteket på Linköpings universitet. Vi har även kompletterat denna litteratur med att söka information på Internet, främst KappAhls hemsida. En stor del av vår empiri har vi hämtat från KappAhls årsredovisning vilken vi fått hemskickad från huvudkontoret. Vi har intervjuat Christina Legefors som är marknadsföringsansvarig för herr- och underklädesavdelningen på huvudkontoret i Göteborg. Vi utformade en intervjuguide där vi försökte ha så öppna frågor som möjligt för att få utförliga svar. Vi har gjort ett besök i KappAhls butik i Linköping för att få en uppfattning hur marknadsföringsstrategin märks på plats. 1.5 Disposition I kommande avsnitt behandlar vi teorier som bland annat berör organisationers marknadsföringsstrategier, konsumentbeteende, varumärke och konkurrensmedel. Vidare behandlar vi resultatet av insamlad empiri, vilken består av information från det studerade företagets årsredovisningar och intervju med en person från marknadsavdelningen. Därpå kommer vi att, i diskussionen, analysera de teoretiska utgångspunkterna tillsammans med resultatet från intervju och insamlad fakta, där avsikten är att sätta dem i relation till varandra och komma fram till en slutsats. 2 Referensram 2.1 Affärsidé och strategi De övergripande målen som ett företag har för sin verksamhet kallas för affärsidé. Affärsidén ska vara ett komplement till de ekonomiska målen genom att ge en djupare mening åt verksamheten samt ge en förklaring till varför företaget existerar. För att uppfylla sin affärsidé krävs en utarbetad strategi. 4 En strategi är en samling av handlingar med målsättning att 4 Industriell ekonomi s. 83 5

6 säkerställa sin konkurrensposition. 5 I fall där företag vill öka sin lönsamhet kan de använda sig av tillväxtstrategier. Exempel på tillväxtstrategier: Marknadspenetration en satsning på att öka marknadsandelarna på de produkter/tjänster som redan finns i företaget genom att till exempel få nuvarande kunder att öka sin konsumtion. Produktutveckling en satsning på att utveckla produkter/tjänster till en marknad som redan existerar. Marknadsutveckling företaget väljer att gå in med redan existerande produkter på nya marknader. Om en strategiförändring skall göras krävs ofta stora insatser, till exempel omorganisationer, utveckling av nya produkter/tjänster och nyrekrytering Varumärke Ett varumärke tar lång tid att bygga upp, det representerar ekonomiska värden. I all marknadsföring är det viktigt att veta hur företaget och dess produkter uppfattas av konsumenterna. Arbetet med att förbättra ett varumärke är svårt och tidskrävande. Att addera en produktlinje är ett alternativ, vid nylansering av produkter med mål att utöka varumärket. Ett annat sätt kan vara att erbjuda samma produkt men i nyare form eller sammankoppla kändisar med produkter. Alla varumärken uppfattas på ett visst sätt, företag strävar efter att med hjälp av detta skapa en image som motsvarar rätt ändamål Konkurrensmedel För att inte riskera att överskatta eller underskatta sina styrkor och svagheter är det viktigt att vara medveten om sina konkurrenter. Michael Porter beskriver i sin modell fem konkurrenskrafter som företag är utsatta av. Främst är företagen utsatta av sina nuvarande konkurrenter, dessa har de ofta kunskap och kännedom om. En annan konkurrenskraft är leverantörernas och kundernas förhandlingsstyrka. Har leverantörerna god förhandlingsstyrka kan de ta högre priser för inköpen och om kunderna har god förhandlingsstyrka kan de pressa priserna vilket gör att lönsamheten minskar. Därutöver finns potentiella konkurrenter som vill ta sig in på marknaden samt potentiella substitut till det produkter som företaget producerar. En medvetenhet om sin konkurrenssituation gör att företag kan arbeta aktivt för att stå upp mot sina konkurrenter. 8 Philip Kotler utvecklade ett resonemang kring konkurrensmedel efter vad han kallade för de 4P: na, dvs. pris, plats, produkt och påverkan. Pris med pris menas inte endast produktens försäljningspris, utan avser även 5 6 Industriell ekonomi s Professionell marknadsföring s Industriell ekonomi s.89 6

7 exempelvis prissättning, försäljningsvillkor, garantier och service. Priset påverkas också av interna faktorer såsom marknadsmål, kostnader etc., såväl som externa faktorer såsom konkurrenter, konjunkturen, marknad och efterfrågan. Plats avser hur distributionen av produkten sker t ex försäljningskanaler, lagerhållning, marknadskommunikation etc. Vid distributionsstrategier kan de använda sig av exklusiv-, selektiv- eller intensiv distribution. Produkt avser produktsortiment, produktens egenskaper, dess utseende, funktion, kvalitet, varumärke etc., alternativt tjänstesortiment. Påverkan innebär annonsering, direktreklam, public relations, säljkampanjer, profilering, säljare. Faktorer som påverkar utfallet av ovan vald strategi kan vara t ex hur produkten och marknaden ser ut. Kotler betonade vikten av att ha bästa möjliga blandning att de fyra P: na, något han kallade marketing mix -teorin. 9 Påverkan kan göras på flera olika sätt exempelvis genom annonsering och reklamfilmer, men påverkan sker även genom säljkampanjer och personliga möten mellan kund och säljare. För att kunden skall få en tydlig, samstämmig och attraktiv bild av företaget är det viktigt att all påverkan företaget sänder ut stämmer överrens, kort sagt att marknadskommunikationen är integrerad. Detta görs möjligt med intern marknadsföring vilket innebär att företagets mål och vision sprids till medarbetarna och att alla medarbetare tar till sig detta och presenterar en konsekvent bild av företaget när de har kontakt med externa aktörer Kanomodellen Kanomodellen är en modell som sätter nöjda kunder i fokus. Den beskrivs som en tankemodell dvs. det finns inga krav på att förklara kurvorna i matematiska termer, modellen bygger på att nöjdheten hos kunderna är en funktion av förväntningarna 11. Kanomodellen innehåller tre typer av behov, basbehov, uttalade behov och outtalade behov. Basbehovet är den tillfredställelse kunderna förväntar sig av en viss produkt. Om en produkt inte tillfredställer kundernas basbehov så blir de missnöjda. Basbehov är så självklara för kunderna att det inte går att fråga kunderna om dem enligt kanomodellen. Uttalade behov är vad kunderna upplever vara viktiga funktioner hos en produkt och de företag som bäst tillfredställer de uttalade behoven kan vinna konkurrensfördelar enligt kanomodellen. Outtalade behov är det kunderna inte kan sätta ord på men som ger kunderna en högre behovstillfredsställelse. Enligt kanomodellen uppnår ett företag nödvändig kvalitet genom att tillfredställa basbehov, förväntad kvalitet genom att tillfredställa uttalade behov och attraktiv kvalitet genom att tillfredställa outtalade behov 12. Ett ytterligare hjälpmedel är att överraska kunden, genom att 9 Industriell ekonomi s Föreläsningsunderlag Tjänstemarknadsföringstriangeln (Zeithaml och Binter 2000) 11 Marknads förnyelse: kapitel kanomodell 12 7

8 ge kunderna något som de överhuvudtaget inte förväntade sig ger dem en positiv respons dvs. slå dem med häpnad-effekt 13. För att förtydliga modellen kan ett exempel göras med ett bilinköp. När en individ köper en bil är basbehovet att den fungerar att transportera sig i och att den uppfyller de säkerhetskrav som efterfrågas, uttalade behov kan vara skinnklädsel, cd-spelare och färddator och outtalade behov kan vara röststyrning av radion eller en gratis försäkring. Fig. 1 Kanomodellen (Noriaki Kano). Källa: Dahlgren G. et al (2000) Marknadsförnyelse 2.5 Konsumentbeteende Köp av en vara kan beskrivas som en process med olika steg. Hur omfattande denna process är beror på hur stort inköpet är. Inköpsbeteendet startar med att konsumenten upplever någon form av psykiskt eller fysiskt behov. I inköpsprocessen identifieras sedan konsumentens inre stimuli och appliceras till ett yttre. Slutligen skapas ett identifierat behov, behovet är skillnaden mellan konsumentens aktuella tillstånd och det tillstånd de vill uppnå. När processen är genomförd vet alltså kunden vad den vill konsumera för att bli nöjd. Konsumenterna kan delas in i två delar, de som vill komma ifrån ett tillstånd och de som vill komma till ett visst tillstånd. Ett bra exempel på komma ifrån ett tillstånd-konsumenter är de som köper en sista minuten resa, ospecificerad. De som vill komma till ett visst tillstånd är konsumenter som exempelvis går på en ny release av vinterkläder. 14 Den mest grundläggande analysen av människans köpbeteende är Stimuli - Respons modellen. Marknadsförare skickar ut stimuli, alltså signaler för att få önskad respons hos målgruppen. 15 Exempel på viktiga egenskaper som marknadsförare analyserar är sociokulturella faktorer, personliga egenskaper och psykologiska egenskaper. 16 Sociokulturella faktorer innefattar 13 Marknads förnyelse: kapitel kanomodell 14 Professionell marknadsföring s Professionell marknadsföring s

9 konsumentens härkomst, grupptillhörighet, familj, sociala anseende och tillstånd. De sociokulturella förhållandena kan ses som olika nivåer, till exempel nationella särdrag, subkultur, social klass, typ av familj och yrke. Nationella särdrag är en omfattande nivå och innehåller olika former av generaliseringar. Marknadsförare anpassar sig i hög grad till de kulturella områden de inriktar sig till. Subkulturer är grupptillhörigheter och kan utgöras av religioner eller trender exempelvis pop, hip-hop. Grupperna har ofta ett gemensamt språk och värderingar. Denna nivå liknar social klass där faktorer såsom inkomst, utbildning och bakgrund ofta är liknande. Den sociala klassen är mer svår att ändra och präglar individen mer än subkulturen. Familj och yrke tillför individer en specifik roll som påverkar konsumentbeteendet. Genom analys av ovanstående sociokulturella faktorer får marknadsförare en bild av vilken grupp de riktar sig till. Faktorerna ger inte ett självklart intryck av vad konsumenten vill uttrycka utan även vad de inte vill uttrycka. Därför forskas det mycket kring konsumentbeteende, där olika grupper analyseras för att se vad de relaterar sig till, dessa kallas referensgrupper. Marknadsförare väljer ofta att använda sig av referenspersoner eller referensgrupper för att nå fram till sina konsumenter. De kan användas i informerande, normerande eller identifierande syfte. Informerande personer används ofta för att skapa ett trovärdigt intryck, såsom tandläkare i tandkrämsreklamer. Normerande faktorer innebär att man utnyttjar individens vilja att handla som referenspersonen. Identifierande aspekter, som används i störst utsträckning inom kläd- och skobranschen handlar om att hitta referenspersoner som konsumentgruppen vill bli eller känna sig som. Att använda referenspersoner i detta avseende är dock riskabelt och kan få oönskade effekter. Om referenspersonen skulle göra bort sig kan detta slå hårt på företaget. 17 Tillsammans med personliga egenskaper är ekonomisk situation, ålder och vilken fas i livet målgruppen befinner sig i avgörande för marknadsförare. Psykologiska egenskaper tar upp faktorer som motivation, perception, inlärning, uppfattningar och attityder. Perception har att göra med hur vi uppfattar omgivningen och att vi uppfattar den. Individen har en tendens att uppfatta saker som intresserar denne och att uppfatta detta på ett visst sätt Segmentering När ett större företag marknadsför sig är det omöjligt att ta hänsyn till varje individ, de behöver ett bredare spektrum av individer för att uppnå lönsamhet. För att lyckas med detta delas konsumenterna in i segment, alltså grupper som förväntas ha lika respons på ett visst stimuli. Marknadsförares mål är att hitta gemensamma åtgärder som kan nå ut till en större önskad grupp. Om företaget säljer unika varor blir marknaden smalare, satsar de däremot på lågt pris öppnar de upp för större publik. Genom att företaget segmenterar kan det bidra till att de utesluter vissa konsumenter, även om grundinställningen är att alla individer är potentiella kunder. Anses det att denna uteslutning eller prioritering kan ge högre effektivitet är det i slutändan värt att avskärma sig. Det finns ingen exakt modell på hur segmentering ska gå till men det krävs identifikation av köpvanor, nytta för konsumenten, intressen och livsstil, samt geografiska och demografiska aspekter för att kunna urskilja intressanta grupperingar Professionell marknadsföring s Professionell marknadsföring s Professionell marknadsföring s Professionell marknadsföring

10 3 Empiri 3.1 Affärsidé och strategi KappAhls affärsidé är prisvärt mode för många människor. De ser som sin uppgift att ge människor möjlighet att känna sig välklädda samt att kunden skall känna att pengarna använts väl. KappAhls strategi att nå detta mål är att inrikta sig på intäktstillväxt och förbättrad lönsamhet. Detta ska ske genom: Expansion av butiksnätet: Expansionen ska främst göras i köpcentra i mindre och medelstora städer. Målet är att öka antalet butiker med per år. Potentialen för att etablera nya butiker i de nordiska länderna och Polen bedöms vara fortsatt god. KappAhl funderar dessutom på att expandera verksamheten till ett femte land i Europa. Kontinuerlig uppgradering av butikerna: KappAhl genomför omfattande investeringar i ombyggnader och renoveringar i butikerna. Detta för att nyrenoverade butiker ger i allmänhet större besöksströmmar, ökad andel betalande kunder och förbättrad försäljning per kvadratmeter. I framtidsplanerna ingår att butikerna ska förnyas vart femte till vart sjunde år. Ökad försäljning i befintliga butiker: Att öka försäljningen i befintliga butiker är viktigt för lönsamheten. Marknadsföring, förbättrad butikslayout, varuvisning samt utveckling av produktmixen skall bidra till detta. Utnyttjande av skalfördelarna i affärsmodellen: När butiksnätet expanderar drar KappAhl nytta av fördelarna vid stordrift eftersom att kostnaderna inte ökar i samma takt som försäljningen Årsredovisning 2004, 2006/2007 KappAhl har 270 butiker runtom i Norden och anses vara en av de ledande nordiska modekedjorna. KappAhl inriktar sig främst till kvinnor mellan år som handlar kläder till hela familjen. I årsredovisningen framkommer att många av kunderna arbetar i den offentliga sektorn vilket gör att de kanske inte gynnas särskilt mycket vid en högkonjunktur men samtidigt får de heller inte det särskilt mycket sämre i en lågkonjunktur. Detta gör att KappAhl har en relativt stabil kundbas. KappAhl har ca 3700 anställda, varav de flesta arbetar ute i butikerna. Mer än 90 % av dessa är kvinnor, vilket även speglar styrelsen där fem av sju är kvinnor. Mellan perioden augusti 2006-augusti 2007 var KappAhls omsättning 4,5 miljarder kronor exklusive moms och rörelseresultatet 618 miljoner kronor 21. År 2004 definierar KappAhl butiken som sitt viktigaste medie där de gjort stora investeringar för att öka sin standard och helhetsintrycket. Butikerna ska vara öppna, fräscha och enkla att 20 Årsredovisning 2006/ /11 10

11 överskåda. De största mediekanalerna som KappAhl använde sig av var kundkortet MedMera som ger konsumenterna starka rabatter vid rätt tillfälle och hemsidan 22. I årsredovisningen 2006/2007 förmedlar KappAhl det nya budskapet You look great. Genom den nya marknadsföringsstrategin har företaget fått en ny image. På hemsidan kommenterar KappAhls vd Christian W. Jansson lanseringen på följande sätt: Vi vill skapa mer utstrålning kring KappAhl, visa vad vi står för och vilka värderingar vi har. Vi vill stärka vårt varumärke ytterligare och samtidigt skapa en tätare relation mellan oss och våra kunder. Därför lanserar vi nu den nya reklamplattformen You look great. I reklam kampanjerna med budskapet You look great har KappAhl valt att samarbeta med en rad kända skådespelare, nu senast Richard Gere. KappAhl vill också visa att de är ett lyhört och modernt företag som förstår vad kvinnan och hennes familj har för behov av kläder vid olika tillfällen, vardag såväl som till fest. 23 Enligt kvartalsrapporten för perioden juni till augusti 2007 har en tillväxtprocent på nära 8 % redovisats. Detta kommenterar VD: n Christian W. Jansson som en direkt koppling till marknadsföringskampanjen You Look Great Konkurrensmedel Inom handeln konkurrerar KappAhl med internationella kedjor, lokala kedjor, fristående butiker, varuhusens klädavdelningar samt stormarknader och sporthandel. På grund av att dagens modevärld är allt mer global och modet mer likartat har detta gynnat de stora modekedjor som hela tiden tar marknadsandelar, främst på bekostnad av lokala butiker. Mycket av detta beror på att de stora kedjorna har en integrerad affärsprocess från tillverkning till butik som leder till större flexibilitet och anpassning gällande sortiment samt pressade priser. Trots att KappAhl är en stor klädkedja har de många konkurrenter, inte bara av klädföretag utan även av andra produkter som också kan locka konsumenterna. Exempel på konkurrenter är H&M, Lindex, MQ, Cubus och Dressmann Intervju med Christina Legefors Den 29 november 2007 intervjuade vi Christina Legefors som är marknadsansvarig för herroch underklädesavdelningen på KappAhls huvudkontor. Intervjun skedde via telefon. Christina började med att förklara varför KappAhl bytt reklamfras från We are family till You look great. We are family hade egentligen inte som syfte att vara en slogan utan blev genom reklam i tv förknippat med KappAhl menar Christina. You look great däremot skall ses som en inarbetad slogan vilket citatet nedan visar: 22 Årsredovisning Årsredovisning 2006/ Årsredovisning 2006/

12 You look great är något helt annat det står för så mycket mer. Det är mycket mer innehåll i det. Vad den säger är att du duger som du är och blir vackrare med åren. Den nya marknadsföringsstrategin går ut på att KappAhl vill upplevas som ett modeföretag med värme, humor och naturlighet där konceptet You look great med bland annat Richard Gere som frontfigur syftar till att ge varumärket lite mer glans och status. Hon delar in strategin i praktiska och taktiska budskap. Det praktiska budskapet sker genom direktförsäljning och det taktiska är att arbeta med pris och produkt och på så sätt att uppnå deras huvudmål som är att öka kundtrafiken i butiken. De främsta medlen för att uppnå detta är genom direktreklam, dagspressannonsering samt direktreklam till de trogna kunderna, exempelvis via kundkortet MedMera som används i butiken. Christina påpekar ett flertal gånger att de inte är ute efter att byta målgrupp med den nya strategin. De är snarare rädda att bli för unga och trendiga där det redan finns många andra aktörer på marknaden. Däremot säger hon att de har satsat på en del på att modernisera sortimentet men fortfarande riktar de sig till samma målgrupp, med den mogna kvinnan i fokus. Vi är ju inte unika och har ingen unik affärsidé om man säger så. Det vi vill gå ut med är ju att vi har kläder till hela familjen för en mogen kvinna som ska känna (som jag sa innan) den här naturliga värmen, så att vi på KappAhl inte är ett kallt modeföretag som H&M till exempel som är ganska unga och trendiga. Då vänder vi oss mer till en mognare och mjukare kvinna. KappAhl ser butiken som sitt främsta media. De profilerar sig främst genom skyltfönster där nya kampanjerna med dess budskap lyser igenom. KappAhl arbetar även med att personalen ska känna sig engagerad och delaktig i de nya kampanjerna. Mycket information i form av filmer och material skickas till butikerna i samband med nya evenemang. För att ta reda på hur kunderna uppfattat imageförändringen hos KappAhl gör företaget regelbundna mätningar. En mätning på You look great kampanjen har ännu inte utförts så Christina kunde inte ge något konkret svar på hur kunderna upplevt imageförändringen. 4 Analys 4.1 Affärsidé och strategi De övergripande målen som ett företag har för sin verksamhet kallas för affärsidé. KappAhls affärsidé lyder: prisvärt mode för många människor. De ser som sin uppgift att ge människor möjlighet att känna sig välklädda samt att kunden skall känna att pengarna använts väl. De har även utvecklat en tillväxtstrategi som utgår från fyra punkter, expansion av butiksnätet, kontinuerlig uppgradering av butiken, ökad försäljning i befintliga butiker och utnyttjande av att köpa in stora volymer i affärsmodellen. Expansion av butiksnätet skall enligt KappAhls årsredovisning främst göras i köpcentra i mindre och medelstora städer men även i ett femte land i Europa. Den expansion som sker nationellt i köpcentra kan ses som en marknadspenetration då de vill öka konsumtionen hos redan befintliga kunder och den expansion de beskriver i ett femte land i Europa kan ses som en marknadsutveckling. De väljer med andra ord att gå in med redan existerande produkter i nya marknader. Kontinuerlig uppgradering av butiken och ökad försäljning i befintliga butiker kan ses som en slags marknadspenetration det vill säga en satsning på att öka 12

13 marknadsandelarna på de produkter/tjänster som redan finns i företaget genom att till exempel få nuvarande kunder att öka sin konsumtion. I intervjun framkommer det att You look great inte bara är en slogan utan innehåller så mycket mer. Den säger att du duger som du är och blir vackrare med åren. Det går att urskilja att KappAhl även satsat på produktutveckling, de satsar på att utveckla sina produkter och tjänster till en marknad som redan existerar. 4.2 Varumärke I linje med vad Christian W. Jansson säger angående KappAhls vision med nylanseringen handlar det om att stärka deras varumärke. Christina framför även hon i intervjun att You look great är en plattform vars huvudsyfte är att ge mer glans åt KappAhls varumärke och nå ut med budskapet om värme och naturlighet. I teorin beskrivs varumärket som något som tar lång tid att bygga upp och att förbättringen av en nylansering är tidskrävande och komplicerat. Alla varumärken uppfattas på ett visst sätt, med hjälp av detta vill företaget skapa en image som motsvarar rätt ändamål. 4.3 Konkurrensmedel För att inte riskera att överskatta eller underskatta sina styrkor och svagheter är det viktigt att vara medveten om sina konkurrenter. KappAhls främsta konkurrenter är internationella kedjor, lokala kedjor, fristående butiker, varuhusens klädavdelningar samt stormarknader och sporthandel. Dessa kan jämföras med det som i teorin kallas nuvarande konkurrenter. De har företag i regel god kunskap och kännedom om. Vidare i årsredovisning beskriver KappAhl att de är medvetna om att även andra produkter kan locka kunderna vilket gör att företag som har helt andra produkter kan ses som konkurrenter. De företagen beskrivs i teorin som potentiella konkurrenter som vill ta sig in på marknaden och deras produkter som potentiella substitut till det företaget producerar. En medvetenhet om sin konkurrenssituation gör att företag kan arbeta aktivt för att stå upp mot sina konkurrenter. På grund av att dagens modevärld är allt mer global och modet mer likartat har detta gynnat de stora modekedjor som hela tiden tar marknadsandelar, främst på bekostnad av lokala butiker. Mycket av detta beror på att de stora kedjorna har en integrerad affärsprocess från tillverkning till butik som leder till större flexibilitet och anpassning gällande sortiment samt pressade priser. Deras storskalighet gör att de har en god förhandlingsstyrka. KappAhl är medvetna om att de inte är unika. Däremot vill de utmärka sig med att inrikta sig mot mognare kvinnor och deras konsumtion för hela familjen. De vill utstråla värme, som andra modeföretag saknar. Unga och trendiga företag kan verka kalla, KappAhl vänder sig till en mognare publik. Vi kan dra paralleller till Kotlers teori om de 4P: na och se hur KappAhl i likhet med dessa har utvecklat sin marknadsföringsstrategi med den nya kampanjen You look great. KappAhl försöker med ovan nämnda kampanj förpacka om sin kärnprodukt- kläder, till att bli mer attraktiv och moderiktig på marknaden. I intervjun med Christina menar hon att användandet av exempelvis världsstjärnan Goldie Hawn som ansikte för varumärket ger det mer glans och status. För att nå ut och påverka kunderna om den uppgraderade produkten använder sig KappAhl bl.a. TV-reklam, dagspress, direktreklam och försäljning. De trogna kunderna med MedMera - kort får direktreklam hem till sig med olika erbjudanden. 13

14 Genom att KappAhl arbetar med sin produkt och dess prissättning, dvs. att det blir en moderiktig och prisvärd produkt vinner de uppmärksamhet hos konsumenterna. I kombination med detta och de olika reklamkampanjerna försöker KappAhl uppnå sitt huvudmål för hela verksamheten, vilket enligt Christina är att öka kundtrafiken till butikerna. Butiken ser KappAhl som sitt främsta media, dvs. den plats där kunderna når KappAhl. Den nya kampanjen profileras i skyltfönstren och uppmärksammar konsumenten om You look great. I butiken möter konsumenterna personalen, vilka ska bistå med service. En god service kan enligt Kotler ingå i prisstrategin för en produkt. Christina påpekar att KappAhl arbetar med att få personalen engagerad i de olika kampanjerna genom att skicka ut information i form av filmer och material. Engagerad personal kan känna större tillfredställelse med sitt arbete och därmed orka ge god service, vilket kunderna kommer ihåg. Det är inte bara genom reklamkampanjer och annonseringar som KappAhl har uppmärksammats den senaste tiden. Konsumenterna har även kunnat möta KappAhl genom public relations i t ex dagspress såsom artiklar i Dagens Industri. KappAhls starka kvartalsrapporter har blivit uppmärksammade och VD: n Christian W. Jansson har fått uttala sig i ett flertal intervjuer. Kotler betonade vikten av att ha bästa möjliga blandning av de fyra P: na, något han kallade marketing mix -teorin. KappAhl försöker med sin nya strategi att få till en så god marketing-mix som möjligt. 4.4 Kanomodellen Som vi tidigare nämnt är Kanomodellen är en modell som sätter nöjda kunder i fokus. Den innehåller tre typer av behov, basbehov, uttalade behov och outtalade behov. Vi kan koppla denna teori till KappAhls marknadsföringsstrategi där de försöker tillfredställa kundernas olika behov. Basbehovet är kundens kunskap om att det på KappAhl går att handla kläder. Det uttalade behovet är kundens vetskap om att det finns moderiktiga kläder för olika tillfällen, personligheter och kroppsform. De vet även att KappAhl säljer sina kläder till ett förmånligt pris. För att tillfredsställa det outtalade behovet har KappAhl använt sig av en reklamkampanj som överraskar konsumenterna. Genom att de har använt sig av stora filmstjärnor i sin reklam fångar de konsumenternas uppmärksamhet. Vi anser att kvinnor som handlar på KappAhl finner större behovstillfredsställelse i sina inköp då kläderna representeras av filmstjärnor såsom Richard Gere och Goldie Hawn. Med denna sorts marknadsföring har KappAhl lyckats slå sina kunder med häpnad-effekt, dvs. det outtalade behovet har blivit tillfredsställt. 4.5 Konsumentbeteende Vi kan urskilja stimuli- respons modellen på två olika sätt i KappAhls marknadsföringsstrategi. Sett ur kvinnans perspektiv vill de genom Goldie Hawn ge kvinnan en idealbild som är inom hennes målgrupp, alltså en förebild på hur de vill vara och se ut. Responsen de vill framkalla är att för att se ut som Goldie Hawn måste jag gå till KappAhl och inhandla likadana kläder. Genom användandet av Richard Gere och Dustin Hoffman vill de framkalla behovet av att bli uppskattad av dessa män. You look great är en komplimang från två världsstjärnor till alla kvinnor som går i KappAhl kläder. För mannen är det omvänt, även om KappAhl mer inriktar sig mot kvinnan och att hon ska handla till sin familj. Reklamerna skapar även psykiska och fysiska behov. Genom att se Richard Gere och Goldie Hawn vill konsumenterna uppnå ett tillstånd som de ännu inte uppfyller, för att nå dit blir det första steget att klä sig i KappAhls kreationer. 14

15 I teorin beskrivs sociokulturella faktorer som exempelvis subkulturer och social klass. Dessa grupper har ofta ett gemensamt språk och värderingar. Faktorer som dessa grupper ofta har gemensamt är inkomst, utbildning och bakgrund. Allt detta påverkar konsumentbeteendet något som tas hänsyn till vid marknadsföring. KappAhls målgrupp är främst kvinnor mellan år som handlar kläder till hela familjen och ofta arbetar i offentlig sektor. Deras affärsidé är att skapa ett prisvärt mode för en bred publik. I intervjun beskriver Christina att de fortfarande vill inrikta sig på kvinnor mellan år och arbetar för att inte tappa denna profil. Nya strategin innebär inte att de vill möta en ny grupp utan fördjupa sig i den de redan riktar sig till. Med deras slogan You look great vill de visa att de är ett lyhört och modernt företag som förstår vad kvinnan och hennes familj har för behov av kläder vid olika tillfällen, vardag såväl som till fest. Det ska även ses som en direkt komplimang åt kunden och ge ett annat budskap än alla skönhetsideal och krav som vi ständigt möts av. De har även valt att samarbeta med en rad kända skådespelare, nu senast Richard Gere. Marknadsförare väljer ofta att använda sig av referenspersoner eller referensgrupper för att nå fram till sina konsumenter. De kan användas i informerande, normerande eller identifierande syfte. Normerande faktorer innebär att individens vilja utnyttjas genom att personen handlar som referenspersonen, i detta fall Richard Gere. Identifierande aspekter, som används i störst utsträckning inom kläd- och skobranschen handlar om att hitta referenspersoner som konsumentgruppen vill bli eller känna sig som. Att använda referenspersoner i detta avseende är dock riskabelt och kan få oönskade effekter om till exempel referenspersonen skulle göra bort sig kan detta slå hårt på företaget. Som tidigare skrivet är ekonomisk situation, ålder och vilken fas i livet målgruppen befinner sig i avgörande för marknadsförare. KappAhl använder sig av denna information när de marknadsför sig. Psykologiska aspekter av marknadsföring beskriver kundens köpbeteende med perception, motivation, inlärning, uppfattningar och attityder. Genom reklamerna använder KappAhls sig av förståelse för hur konsumenterna uppfattar bilder. De har en föreställning av hur målgruppen kommer att uppfatta reklamen och även deras respons. Världsstjärnorna är alltså något både företaget och kunden vill bli förknippad med. 5. Diskussion och slutsats 5.1 Hur ser KappAhls nya marknadsföringsstrategi ut? KappAhl har länge inriktat sig på målgruppen kvinnor mellan år, vilket vi tycker märks i deras marknadsföring. Marknadsföringsstrategin passar för konsumenterna och skapar den respons företaget är ute efter. Vi anser att KappAhl är duktiga på att skapa ideal som är mänskliga i sin nya marknadsföring, dvs. varma och naturliga kvinnor look great precis som de är. Detta tror vi i dagens modeindustri är ett vinnande koncept inom marknadsföring då skönhetsidealen lämnar den medelålders kvinnan utanför. KappAhl lyckas dessutom öppna upp för fler inom målgruppen, i intervjun framkommer även att de är noga med att inte tappa sitt huvud segment. Det stora genomslaget med den nya marknadsföringsstrategin är att KappAhl lyckas föra mer glans och status åt dess varumärke. Strategin att använda sig av världsstjärnor anser vi har varit framgångsrikt. Vi tror att KappAhls kunder kan relatera till de kändisar som visas i reklamerna och känna sig träffad av komplimangen You look great. I och med att modet blir likt världen över tror vi att KappAhls satsning på att expandera i andra länder kan vara lyckat. Det känns som att marknadsföringsstrategin är rätt i tiden nu när världen blir mer och mer globaliserad. Även där kan marknadsföringsstrategin av 15

16 användandet av världsstjärnor hjälpa denna process då även konsumenter från andra länder kan relatera sig till KappAhl. De nya reklamerna kom för oss som en överraskning. Vi tolkar detta utifrån kanomodellen där människor har ett behov av att få någonting som de inte förväntade sig, dvs. i detta fall blir de glatt överraskade av reklamen. 5.2 Hur kan vi se denna strategiförändring i praktiken och vad är tanken med förändringen? Huvudmålet med marknadsföringsstrategin är att förbättra varumärket KappAhl. Vi märker skillnaden genom att vi har fått upp ögonen för en förändring. Genom det nya temat "You Look Great" får vi uppfattningen av att något har hänt och vi konsumenter ska blir lockad att göra ett besök i butikerna. Dock så märker vi efter våra studier att det inte hänt så mycket i praktiken. Reklamerna får en att tro att de har genomgått en större förändring än vad som egentligen har skett. Detta framkommer även i intervjun då Christina betonar att syftet inte är att förändra KappAhls affärsidé utan att ge mer status åt varumärket. Vi anser att även om KappAhl inte har utformat marknadsföringsstrategin för att bredda sina målgrupper har den nya marknadsföringen bidragit till att företaget tagit större plats på marknaden bland konkurrenter och i media. Attityden mot företaget har i våra ögon förändrats i positiv riktning. Risken med att ge sken av att genomföra en imageförändring utan att egentligen förändra så mycket i praktiken tror vi kan göra kunderna besvikna. Vi tycker inte att företaget lever upp till de förväntningar som byggts upp genom reklamen då vi vid ett besök i butiken inte kände av förändring i den utsträckning vi förväntat oss. Vi anser att det är viktigt att KappAhl satsar på att förändringen ska genomsyra hela företaget. 5.3 Hur påverkas tillväxten och imagen av den nya marknadsföringen? KappAhls tillväxt har enlig VD:n Christian W. Jansson ökat efter den nya marknadsföringsstrategin You look Great. Senaste kvartalsrapporten visar en ökningen på hela 8 %. KappAhl har genom sin strategi stärkt sitt varumärke och även ökat sitt mervärde. De har lyckats med att få marknadsföringsstrategin att genomsyra hela varumärket, det handlar om mycket mer än bara reklam, det handlar om ett liv i glans och glamor. I intervjun nämner Christina att KappAhl brukar genomföra imageundersökningar för varumärket, detta har ännu inte gjorts sedan You Look Great kampanjen startades vilket gör att vi inte har några empiriska underlag för detta. Vi anser att trots att vi inte är i den fokuserade målgruppen har ändå vår bild av KappAhl förändrats. Varumärket KappAhl har fått en ny innebörd. Med hjälp av världsstjärnorna blir märket glamoröst och når ut till bred publik. Även om Richard Gere och Goldie Hawn är äldre förebilder vet ändå den yngre massan vilka de är. Vi anser att KappAhls mål med att ge varumärket mer glans har uppnåtts. 5.4 Slutsats Vi anser att KappAhl med sin nya marknadsföringsstrategi har lyckats uppnå sina huvudmål d.v.s. ge varumärket en uppfräschning och glans. Med olika medel såsom tillämpning av Kotlers 4P: n förpackar KappAhl om sin kärnprodukt till att bli mer moderiktig och 16

17 eftertraktad. Reklamkampanjer i TV och radio har bidragit till att nå ut till befintlig målgrupp samt breddat denna. Vi som många andra blev väldigt överraskade över den nya reklamen. Det som vi alla undrade över var hur de kunde få dessa stjärnor att ställa upp och göra reklam för KappAhls kläder. Här kan vi se att KappAhls lyckats med att göra oss alla förvånade och överraskade. Genom att överraska sina konsumenter med världsstjärnors medverkan leder detta enligt oss till att kunderna känner ett mervärde och att de blir stolta över att bära deras kläder. Vi tror att de känner sig som moderna kvinnor i glamorösa kläder. Vi tycker oss kunna se ett samband mellan överraskningsmomentet och tillväxten i företaget. Vi kan se det som en cirkel där reklamen överraskar konsumenterna och lockar dem till butikerna. Kundströmningen ökar och detta i sin tur leder till ökad tillväxt. Den ökade tillväxten i sin tur uppmärksammas av en annan målgrupp, aktieägare, investerare etc. Praktiskt sett märks det genom större fokus och återkommande artiklar om KappAhl i dagspress såsom Dagens Industri. Den nya marknadsföringsstrategin har inte bara lyckats förpacka om en kärnprodukt, den har förutom att skapa större uppmärksamhet i den givna målgruppen även lyckats ta sig in på nya arenor där andra aktörer verkar. Det blir en så kallad snöbollseffekt enligt oss. 17

18 6 Referenser 6.1 Böcker Axelsson B., Agndal H. (1996), Professionell marknadsföring, Lund: Studentlitteratur Dahlgren G., Szatek A. (2000), Marknadsförnyelse; en bok om verktygen för kontinuerlig utveckling av produkter, tjänster och marknader, Göteborg: IHM förlag AB. Aniander M et al. (1998), Industriell ekonomi, Danmark: Studentlitteratur, 6.2 Elektroniska källor asp Övrig information Årsredovisning KappAhl 2004, 2006/2007 Powerpoint handouts från Sofi Rehme förläsning Intervju Christina Legefors, Marknadsansvarig för herr- och underklädsavdelningen, KappAhl,

19 Bilaga 1 Intervjuguide 1. Varför har KappAhl ändrat sin slogan från We are family till You look great? 2. Beskriv hur KappAhls nuvarande marknadsföringsstrategi ut? 3. Hur har följande punkter förändrats i och med den nya marknadsföringsstrategin? sortiment Butikskommunikation Kundbemötande. Ledning Målgrupp 4. Hur har tillströmningen av kunder påverkats av marknadsföringen? 5. Vad är tanken bakom att använda sig av stjärnor som Richard Gere och Goldie Hawn i er reklamkampanj? 6. Hur har den nya marknadsföringen påverkat KappAhl? Ekonomiskt Image 7. Vad för sorts intern marknadsföring har ni använt er av för att även personalen ska känna sig engagerad i den nya strategin? 8. Hur vill ni profilera er jämte era konkurrenter? 19

Hur arbetar Studio 22 med att konkretisera och marknadsföra sin tjänst?

Hur arbetar Studio 22 med att konkretisera och marknadsföra sin tjänst? Jenny Andersson, 840919-5909 Terese Andersson, 850714-6945 Emelie Ingmarsson, 850726-7444 Emma Ohlsson, 820425-3523 Hur arbetar Studio 22 med att konkretisera och marknadsföra sin tjänst? Programmet för

Läs mer

Byxa 349: Årsredovisning 2008

Byxa 349: Årsredovisning 2008 Byxa 349: Årsredovisning 2008 Innehåll VD-ord 2 3 Strategi och mål 4 5 Marknad 6 7 Målgrupper 8 15 Kvinna 10 11 Barn 12 13 Man 14 15 Värdekedjan 16 20 Idé och design 16 Inköp 17 Tillverkning 17 Distribution

Läs mer

#Sociala medier - en studie om hur textila modeföretag bör kommunicera med kunder i sociala medier Anny Chu och Yvonne Nyman

#Sociala medier - en studie om hur textila modeföretag bör kommunicera med kunder i sociala medier Anny Chu och Yvonne Nyman #Sociala medier - en studie om hur textila modeföretag bör kommunicera med kunder i sociala medier Anny Chu och Yvonne Nyman Butikschefsprogrammet med inriktning mot textil och mode 120 hp Examensarbete

Läs mer

Examensarbete VT-08 Butikschefsutbildningen

Examensarbete VT-08 Butikschefsutbildningen Examensarbete VT-08 Butikschefsutbildningen The Black Dahlia Camilla Sjöberg och Ingrid Ludvigson BC2 Textilhögskolan i Borås 2008-06-02 Med handledning av Martin Behre 1 Sammanfattning Svenskorna är kända

Läs mer

Kunders attityder gentemot städtjänster

Kunders attityder gentemot städtjänster Fakulteten för Ekonomi, Kommunikation & IT Patrik Persson David Eskander Kunders attityder gentemot städtjänster - En studie av Carlstad Städservice Customer Attitudes against cleaning services A study

Läs mer

En affärsplan i ekologins anda

En affärsplan i ekologins anda En affärsplan i ekologins anda 2008-06-02 Examinationsarbete utfört av: Madeleine Axebrink Elin Andersson Sofie Björk Handledare: Martin Behre Butikschefsutbildning med inriktning mot textil och mode Textilhögskolan

Läs mer

Företagsstudie av MQ Säljteknik, butikskommunikation och marknadsföring

Företagsstudie av MQ Säljteknik, butikskommunikation och marknadsföring Textilhögskolan i Borås Butikschefsutbildning med inriktning mot textil och mode 2010 Företagsstudie av MQ Säljteknik, butikskommunikation och marknadsföring Handledare: David Eriksson Tilda Hjälmeby Sofie

Läs mer

Ryktesspridning eller Reklampelare?

Ryktesspridning eller Reklampelare? Butikschefsprogrammet Institutionen Textilhögskolan Högskolan i Borås B-uppsats, VT 2010 Handledare: Vigo Peterzon Rapportnummer: 2010.11.9 Ryktesspridning eller Reklampelare? - En studie av butikskedjan

Läs mer

Marknadsplan. Linköpings Universitet Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling 723G04 Marknadsföring

Marknadsplan. Linköpings Universitet Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling 723G04 Marknadsföring Linköpings Universitet Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling 723G04 Marknadsföring Marknadsplan Författare Therese Berger Helena Laryd Theres Sjölin Period VT 2011 Innehållsförteckning

Läs mer

KÖPPROCESSEN. Hur kan butikschefen påverka konsumentens tillvägagångssätt i köpprocessen?

KÖPPROCESSEN. Hur kan butikschefen påverka konsumentens tillvägagångssätt i köpprocessen? KÖPPROCESSEN Hur kan butikschefen påverka konsumentens tillvägagångssätt i köpprocessen? How the storemanager can affect the consumer approaches the purchaseprocess? BUTIKSCHEFSPROGRAMMET Examensarbete

Läs mer

Kurser som ingår och presentationen Projektarbete A (100p), Information & layout (50p) och Svenska C (50p) ingår i projektet.

Kurser som ingår och presentationen Projektarbete A (100p), Information & layout (50p) och Svenska C (50p) ingår i projektet. PROJEKTBESKRIVNING EIKU3 TESSINSKOLAN 2007-02-12 Syfte och avgränsningar Syftet med vårt arbete är att skaffa oss en helhetsbild av vårt fadderföretag Moretimes strategi för att locka nya kunder till företaget.

Läs mer

Marknadsföring. Författare: Rebecka Gabrielsson Medförfattare: Åsa Gerdes Bilder: Adrian Friberg

Marknadsföring. Författare: Rebecka Gabrielsson Medförfattare: Åsa Gerdes Bilder: Adrian Friberg Marknadsföring Författare: Rebecka Gabrielsson Medförfattare: Åsa Gerdes Bilder: Adrian Friberg MARKNADSFÖRING Författare: Rebecka Gabrielsson Medförfattare Åsa Gerdes Metoder, teorier och verktyg Tack

Läs mer

Hur smakar varumärket?

Hur smakar varumärket? Hur smakar varumärket? En kvalitativ studie om hur livsmedelsbranschen använder sinnet smak i marknadsföringen. Författare: Anna Hansson Sara Hedman Handledare: Anna-Carin Nordvall Student Handelshögskolan

Läs mer

INNEHÅLL. Legal årsredovisning 35 68

INNEHÅLL. Legal årsredovisning 35 68 Års redo vis ning 2010 INNEHÅLL VD-ord 2 Strategi och mål 4 Marknad 6 KappAhls mode på kartan 8 Kundgrupper 10 Dam 12 Herr 14 Barn 16 Värde kedjan 18 Idé och design 19 Inköp 20 Produktion 20 Distribution

Läs mer

Marknadsplan. Linköpings Universitet Andrija Andrijevic 910208. Jacob Hellman 900828 Adham Mouafi 910109

Marknadsplan. Linköpings Universitet Andrija Andrijevic 910208. Jacob Hellman 900828 Adham Mouafi 910109 Marknadsplan Linköpings Universitet IEI Marknadsföring 722G83 Kursansvarig: Mikael Ottosson Grupp A2 Andrija Andrijevic 910208 Oscar Donnerin 901009 Samuel Fernmo 860430 Jacob Hellman 900828 Adham Mouafi

Läs mer

Bredbandsmarknaden i Sverige En studie av konsumentens kriterier

Bredbandsmarknaden i Sverige En studie av konsumentens kriterier Företagsekonomiska institutionen STOCKHOLMS UNIVERSITET Kandidatuppsats 10 poäng HT 2005 Bredbandsmarknaden i Sverige En studie av konsumentens kriterier Författare: Johan Bortz Hamid Bitouie Handledare:

Läs mer

Strategi för e-handel

Strategi för e-handel En studie av fem svenska företag inom den modeinriktade detaljhandeln som infört e-handel som komplement till sin traditionella handel Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet Företagsekonomiska institutionen

Läs mer

En komparativ studie av marknadsstrategier på Karlstad- Örebro- och Linköpings Universitet

En komparativ studie av marknadsstrategier på Karlstad- Örebro- och Linköpings Universitet Karlstad Universitet Kurs: Examensarbete marknadsförning 61-80p En komparativ studie av marknadsstrategier på Karlstad- Örebro- och Linköpings Universitet Författare: Daniel Bjurbäck, 790209 Sebastian

Läs mer

Högskoleexamen i Butikschefsutbildning med inriktning mot textil och mode Textilhögskolan i Borås 2012-06-04 Rapportnr: 2012.11.2

Högskoleexamen i Butikschefsutbildning med inriktning mot textil och mode Textilhögskolan i Borås 2012-06-04 Rapportnr: 2012.11.2 Högskoleexamen i Butikschefsutbildning med inriktning mot textil och mode Textilhögskolan i Borås 2012-06-04 Rapportnr: 2012.11.2 Internethandel Anna Ingvarsson och Emma Wallin En studie om hur en liten

Läs mer

Kunddriven fastighetsförvaltning

Kunddriven fastighetsförvaltning Högskolan i Halmstad Sektionen för Ekonomi och Teknik Bygg- och Fastighetsekonomiprogrammet Kunddriven fastighetsförvaltning -En undersökning av kundarbete i en bransch i förändring C-Uppsats, 10p Författare:

Läs mer

Skönero Kött. Marknadsplan. Linnea Ingebrand, Goran Katinic, Karin Wåhlén

Skönero Kött. Marknadsplan. Linnea Ingebrand, Goran Katinic, Karin Wåhlén Skönero Kött Marknadsplan Linnea Ingebrand, Goran Katinic, Karin Wåhlén Innehållsförteckning Företaget - Skönero Kött... 3 Problemområde... 4 Syfte... 4 Metod... 4 Målgrupp... 5 Makroanalys... 6 Ekonomiskfaktorer...

Läs mer

EN FALLSTUDIE OM GLITTER OCH DESS STRATEGISKA FÖRÄNDRINGAR FÖR ATT STÄRKA SIN KONKURRENSKRAFT

EN FALLSTUDIE OM GLITTER OCH DESS STRATEGISKA FÖRÄNDRINGAR FÖR ATT STÄRKA SIN KONKURRENSKRAFT EN FALLSTUDIE OM GLITTER OCH DESS STRATEGISKA FÖRÄNDRINGAR FÖR ATT STÄRKA SIN KONKURRENSKRAFT INDUSTRIELL MARKNADSFÖRING & SCM 722A29 Handledare: Staffan Brege Linköpings universitet 2015-01-16 GRUPP 4

Läs mer

Att skapa igenkändhet på turismmarknaden

Att skapa igenkändhet på turismmarknaden Handledare: Finn Wiedersheim-Paul FÖA 300 Kandidatuppsats i Företagsekonomi Akademien för Hållbar Samhälls och Teknikutveckling VT-2012 30 maj 2012 Att skapa igenkändhet på turismmarknaden - En studie

Läs mer

Bankers marknadsstrategier på bolånemarknaden. en jämförelse mellan svenska banker

Bankers marknadsstrategier på bolånemarknaden. en jämförelse mellan svenska banker Bankers marknadsstrategier på bolånemarknaden en jämförelse mellan svenska banker Kandidatuppsats VT 2012 Industrial and Financial Management Författare: Emelie Johansson 870128 Helena Nilsson 900827 Handledare:

Läs mer

Starta eget företag Garage: från idé till verklighet

Starta eget företag Garage: från idé till verklighet Starta eget företag Garage: från idé till verklighet Amanda Ljungsvik s071717@utb.hb.se Examensarbetet omfattar 15 högskolepoäng och ingår som ett obligatoriskt moment i Textil Produktutveckling med entreprenör-

Läs mer

Unga vuxnas val av bank. Robin Holst

Unga vuxnas val av bank. Robin Holst Unga vuxnas val av bank Robin Holst Examensarbete för tradenom (YH)-examen Utbildningsprogrammet för företagsekonomi Raseborg 2012 EXAMENSARBETE Författare: Robin Holst Utbildningsprogram och ort: Företagsekonomi,

Läs mer

Konsumenters attityd på ett hotell

Konsumenters attityd på ett hotell Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Lena Berggren Emma Karlsson Konsumenters attityd på ett hotell - en studie av Hotel FrykenStrand Consumer Attitudes at a Hotel - A Study About Hotel FrykenStrand

Läs mer

Lansering av webbutik Sara Auriel Pia Kvarlin Christin Rampeltin

Lansering av webbutik Sara Auriel Pia Kvarlin Christin Rampeltin Marknadsplan Lansering av webbutik Sammanfattning Ogräs startade år 2006 och är en klädbutik som säljer dam, herr och barnkläder. Ogräs säljer även noga utvalda designföremål och leksaker. Ogräs har redan

Läs mer

Visst blir vi vi, Jag, Carina? - En studie om hur en eventbyrå kan skapa ökad efterfrågan på sina tjänster

Visst blir vi vi, Jag, Carina? - En studie om hur en eventbyrå kan skapa ökad efterfrågan på sina tjänster Visst blir vi vi, Jag, Carina? - En studie om hur en eventbyrå kan skapa ökad efterfrågan på sina tjänster C-uppsats 10 poäng Vårterminen 2007 Författare: Ida Hjärtström Baudin Handledare: Peter Hulten

Läs mer

VÄRT EN RESA... Kraftprocessen. En vägvisare i destinationsutveckling

VÄRT EN RESA... Kraftprocessen. En vägvisare i destinationsutveckling VÄRT EN RESA... Kraftprocessen En vägvisare i destinationsutveckling Innehåll Världens största näring fortsätter att växa...3 Vad är en destination egentligen?...4 Vilka är turismens verkliga effekter?...6

Läs mer