en studie om KappAhls marknadsföringsstrategi

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "en studie om KappAhls marknadsföringsstrategi"

Transkript

1 Linköpings universitet HFÖA42, Ekonomisk styrning & marknadsföring Projektarbete ht 2007 Anna Andersson PA2 Cecilia Andrén PA2 Anna-Lotta Haraldsson PA2 Henny Tesch PA2 Linda Vestin PA2 You look great en studie om KappAhls marknadsföringsstrategi

2 Sammanfattning Dagens företag lägger miljontals kronor på marknadsföringsstrategier för att locka människor att konsumera deras varor. Det är därför viktigt att ha en väl genomtänkt marknadsföringsstrategi för företagets tillväxt. KappAhls nya tv-reklamer, där de använt sig av världsstjärnor, väckte vårat intresse och därför har vi valt att studera deras marknadsföringsstrategi. Syftet med arbetet är att besvara frågeställningarna: Hur ser KappAhls nya marknadsföringsstrategi ut? Hur kan vi se denna strategiförändring i praktiken och vad är tanken med förändringen? Hur påverkas tillväxten och imagen av den nya marknadsföringen? I referensramen har vi använt oss av teorier kring affärsidé och strategi, varumärke, konkurrensmedel, en modell med fokusering på nöjda kunder, konsumentbeteende och segmentering. Empirin grundas på fakta hämtad från KappAhls årsredovisningar, intervju med Christina Legefors (marknadsföringsansvarig för herr- och underkläder) och KappAhls hemsida. I analysen appliceras teorierna på empirin. Här har vi kommit fram till att KappAhl försöker strategiskt gå in med redan existerande produkter i nya marknader och utveckla sina produkter till en marknad som redan existerar. Huvudmålet med nylanseringen är att stärka KappAhls varumärke och skapa en image som motsvarar rätt ändamål. KappAhl vill också stärka sin position internationellt och gentemot sina konkurrenter. För att göra detta har de förbättrat sin marknadsmix. De använder sig av ett överraskningsmoment i sina nya reklamer för att väcka uppmärksamhet hos sina kunder, detta illustreras i kanomodellen. KappAhl inriktar sig på målgruppen kvinnor mellan år som handlar till hela familjen. Denna grupps konsumentbeteende speglas i all deras marknadsföring och är fortfarande fokus i deras arbete. Slutligen kommer vi i diskussionen fram till att marknadsföringsstrategin är väl utformad efter målgruppen de vill nå ut till. De har genom användandet av världsstjärnor i sina reklamer lyckats uppnå sitt huvudmål att ge mer glans åt varumärket. I praktiken är förändringen inte på produkten lika omfattade som på den nya marknadsföringen, vilket inte heller var KappAhls motiv med lanseringen. Reklamerna har dock enligt vår mening skapat en högre status åt varumärket och lockar till ett besök i butikerna. Marknadsföringsstrategin har enligt KappAhls vd ökat tillväxten för företaget. Vi anser också att imagen har blivit mer glamourös även om detta inte går att bevisa teoretiskt. 2

3 EN STUDIE OM KAPPAHLS MARKNADSFÖRINGSSTRATEGI... 1 SAMMANFATTNING INLEDNING BAKGRUND PROBLEMATISERING SYFTE METOD DISPOSITION REFERENSRAM AFFÄRSIDÉ OCH STRATEGI VARUMÄRKE KONKURRENSMEDEL KANOMODELLEN KONSUMENTBETEENDE SEGMENTERING EMPIRI AFFÄRSIDÉ OCH STRATEGI ÅRSREDOVISNING 2004, 2006/ KONKURRENSMEDEL INTERVJU MED CHRISTINA LEGEFORS ANALYS AFFÄRSIDÉ OCH STRATEGI VARUMÄRKE KONKURRENSMEDEL KANOMODELLEN KONSUMENTBETEENDE DISKUSSION OCH SLUTSATS HUR SER KAPPAHLS NYA MARKNADSFÖRINGSSTRATEGI UT? HUR KAN VI SE DENNA STRATEGIFÖRÄNDRING I PRAKTIKEN OCH VAD ÄR TANKEN MED FÖRÄNDRINGEN? HUR PÅVERKAS TILLVÄXTEN OCH IMAGEN AV DEN NYA MARKNADSFÖRINGEN? SLUTSATS REFERENSER BÖCKER ELEKTRONISKA KÄLLOR ÖVRIG INFORMATION INTERVJU BILAGA INTERVJUGUIDE

4 1 Inledning 1.1 Bakgrund Behovet av att utrycka sin personlighet har under de senare årtiondena blivit allt viktigare för människan. Det kan göras på flertalet sätt, allt ifrån ett starkt engagemang i olika sammanslutningar såsom det lokala fotbollslaget eller ett politiskt intresse i ett parti. Men ett annat sätt att utrycka sig kan vara genom sitt yttre. Dagens fokusering på skönhet gör att individer mer och mer vill skilja sig från mängden. I nästintill alla vecko- och månads tidningar går det att läsa om de senaste trenderna inom skönhet, vilken frisyr som är inne respektive ute, i vilka färger vardagsrummet ska inredas etc. Ett enkelt sätt att skilja sig från mängden är genom sin klädstil. Klädstilar kan förmedla mycket, allt från åsikter till samhällsstatus. Med olika färgval kan vi förmedla sin sinnesstämning för dagen, kort och gott kläder speglar vem vi är eller vem vi vill vara. Den svenska kvinnan (30-49år) lägger i genomsnitt ca 6700 kr på kläder varje år 1. Denna siffra stiger varje år då intresset för kläder ökar. Andy Warhol myntade 1968 det välkända citatet 15 minutes of Fame 2, vilket syftar till att alla människor kommer att få sin beskärda del av rampljuset. Besattheten av kändisindustrin är total, paparazzi följer efter dem i deras vardagsliv och tidningarna levererar dagligen deras snedsteg. Det är även kändisarna som sätter standarden för vad som är inne och vad som är ute. Genom att köpa en veckotidning kan vi se vad vi ska ta på oss för att även vi ska passa in i bilden. Genom att köpa varan blir vi en del av kändisskapet, vi får några minuter i rampljuset. Detta är något som de stora modehusen samt reklambyråer har tagit fasta på. Dagligen ser vi reklam i både tidningar och på tv där kändisar gör reklam för olika varor, allt från kläder, väskor och smink. Företag lägger idag miljoner kronor på att locka oss konsumenter att handla just deras varor. Att ha en väl genomtänkt marknadsföringsstrategi är idag avgörande företagens tillväxt. 1.2 Problematisering Sedan hösten 2006 är You look great KappAhls nya slogan som ska locka oss kunder att handla i deras butiker. I konceptet vill KappAhl skapa en röd tråd för all marknadsföring. KappAhl vill påvisa att de är ett lyhört och modernt företag som lyssnar och förstår vad dagens kvinnor behöver, You look great skall ses som en direkt komplimang till alla konsumenter. KappAhls starkaste nysatsning inom marknadsföring är genom bildreklam där de använder sig av multinationella kändisar såsom Richard Gere och Goldie Hawn. Dessa reklamer har fångat enorm uppmärksamhet och ger intrycket av att KappAhl är i en expansions- och förändringsfas asp 2 3 KappAhls årsredovisning 2006/2007 sid. 13 4

5 Den nya reklamen kom för oss som en överraskning. Den har väckt vårt intresse för att fördjupa oss inom KappAhls marknadsföringsstrategi vilket har mynnat i nedanstående syfte. 1.3 Syfte Med anledning av föregående sidas problematisering frågar vi oss följande: Hur ser s nya marknadsföringsstrategin ut? Hur kan vi se denna strategiförändring i praktiken och vad är tanken med förändringen? Hur påverkas tillväxten och imagen av den nya marknadsföringen? 1.4 Metod Litteraturen har hämtats från HumSam-biblioteket på Linköpings universitet. Vi har även kompletterat denna litteratur med att söka information på Internet, främst KappAhls hemsida. En stor del av vår empiri har vi hämtat från KappAhls årsredovisning vilken vi fått hemskickad från huvudkontoret. Vi har intervjuat Christina Legefors som är marknadsföringsansvarig för herr- och underklädesavdelningen på huvudkontoret i Göteborg. Vi utformade en intervjuguide där vi försökte ha så öppna frågor som möjligt för att få utförliga svar. Vi har gjort ett besök i KappAhls butik i Linköping för att få en uppfattning hur marknadsföringsstrategin märks på plats. 1.5 Disposition I kommande avsnitt behandlar vi teorier som bland annat berör organisationers marknadsföringsstrategier, konsumentbeteende, varumärke och konkurrensmedel. Vidare behandlar vi resultatet av insamlad empiri, vilken består av information från det studerade företagets årsredovisningar och intervju med en person från marknadsavdelningen. Därpå kommer vi att, i diskussionen, analysera de teoretiska utgångspunkterna tillsammans med resultatet från intervju och insamlad fakta, där avsikten är att sätta dem i relation till varandra och komma fram till en slutsats. 2 Referensram 2.1 Affärsidé och strategi De övergripande målen som ett företag har för sin verksamhet kallas för affärsidé. Affärsidén ska vara ett komplement till de ekonomiska målen genom att ge en djupare mening åt verksamheten samt ge en förklaring till varför företaget existerar. För att uppfylla sin affärsidé krävs en utarbetad strategi. 4 En strategi är en samling av handlingar med målsättning att 4 Industriell ekonomi s. 83 5

6 säkerställa sin konkurrensposition. 5 I fall där företag vill öka sin lönsamhet kan de använda sig av tillväxtstrategier. Exempel på tillväxtstrategier: Marknadspenetration en satsning på att öka marknadsandelarna på de produkter/tjänster som redan finns i företaget genom att till exempel få nuvarande kunder att öka sin konsumtion. Produktutveckling en satsning på att utveckla produkter/tjänster till en marknad som redan existerar. Marknadsutveckling företaget väljer att gå in med redan existerande produkter på nya marknader. Om en strategiförändring skall göras krävs ofta stora insatser, till exempel omorganisationer, utveckling av nya produkter/tjänster och nyrekrytering Varumärke Ett varumärke tar lång tid att bygga upp, det representerar ekonomiska värden. I all marknadsföring är det viktigt att veta hur företaget och dess produkter uppfattas av konsumenterna. Arbetet med att förbättra ett varumärke är svårt och tidskrävande. Att addera en produktlinje är ett alternativ, vid nylansering av produkter med mål att utöka varumärket. Ett annat sätt kan vara att erbjuda samma produkt men i nyare form eller sammankoppla kändisar med produkter. Alla varumärken uppfattas på ett visst sätt, företag strävar efter att med hjälp av detta skapa en image som motsvarar rätt ändamål Konkurrensmedel För att inte riskera att överskatta eller underskatta sina styrkor och svagheter är det viktigt att vara medveten om sina konkurrenter. Michael Porter beskriver i sin modell fem konkurrenskrafter som företag är utsatta av. Främst är företagen utsatta av sina nuvarande konkurrenter, dessa har de ofta kunskap och kännedom om. En annan konkurrenskraft är leverantörernas och kundernas förhandlingsstyrka. Har leverantörerna god förhandlingsstyrka kan de ta högre priser för inköpen och om kunderna har god förhandlingsstyrka kan de pressa priserna vilket gör att lönsamheten minskar. Därutöver finns potentiella konkurrenter som vill ta sig in på marknaden samt potentiella substitut till det produkter som företaget producerar. En medvetenhet om sin konkurrenssituation gör att företag kan arbeta aktivt för att stå upp mot sina konkurrenter. 8 Philip Kotler utvecklade ett resonemang kring konkurrensmedel efter vad han kallade för de 4P: na, dvs. pris, plats, produkt och påverkan. Pris med pris menas inte endast produktens försäljningspris, utan avser även 5 6 Industriell ekonomi s Professionell marknadsföring s Industriell ekonomi s.89 6

7 exempelvis prissättning, försäljningsvillkor, garantier och service. Priset påverkas också av interna faktorer såsom marknadsmål, kostnader etc., såväl som externa faktorer såsom konkurrenter, konjunkturen, marknad och efterfrågan. Plats avser hur distributionen av produkten sker t ex försäljningskanaler, lagerhållning, marknadskommunikation etc. Vid distributionsstrategier kan de använda sig av exklusiv-, selektiv- eller intensiv distribution. Produkt avser produktsortiment, produktens egenskaper, dess utseende, funktion, kvalitet, varumärke etc., alternativt tjänstesortiment. Påverkan innebär annonsering, direktreklam, public relations, säljkampanjer, profilering, säljare. Faktorer som påverkar utfallet av ovan vald strategi kan vara t ex hur produkten och marknaden ser ut. Kotler betonade vikten av att ha bästa möjliga blandning att de fyra P: na, något han kallade marketing mix -teorin. 9 Påverkan kan göras på flera olika sätt exempelvis genom annonsering och reklamfilmer, men påverkan sker även genom säljkampanjer och personliga möten mellan kund och säljare. För att kunden skall få en tydlig, samstämmig och attraktiv bild av företaget är det viktigt att all påverkan företaget sänder ut stämmer överrens, kort sagt att marknadskommunikationen är integrerad. Detta görs möjligt med intern marknadsföring vilket innebär att företagets mål och vision sprids till medarbetarna och att alla medarbetare tar till sig detta och presenterar en konsekvent bild av företaget när de har kontakt med externa aktörer Kanomodellen Kanomodellen är en modell som sätter nöjda kunder i fokus. Den beskrivs som en tankemodell dvs. det finns inga krav på att förklara kurvorna i matematiska termer, modellen bygger på att nöjdheten hos kunderna är en funktion av förväntningarna 11. Kanomodellen innehåller tre typer av behov, basbehov, uttalade behov och outtalade behov. Basbehovet är den tillfredställelse kunderna förväntar sig av en viss produkt. Om en produkt inte tillfredställer kundernas basbehov så blir de missnöjda. Basbehov är så självklara för kunderna att det inte går att fråga kunderna om dem enligt kanomodellen. Uttalade behov är vad kunderna upplever vara viktiga funktioner hos en produkt och de företag som bäst tillfredställer de uttalade behoven kan vinna konkurrensfördelar enligt kanomodellen. Outtalade behov är det kunderna inte kan sätta ord på men som ger kunderna en högre behovstillfredsställelse. Enligt kanomodellen uppnår ett företag nödvändig kvalitet genom att tillfredställa basbehov, förväntad kvalitet genom att tillfredställa uttalade behov och attraktiv kvalitet genom att tillfredställa outtalade behov 12. Ett ytterligare hjälpmedel är att överraska kunden, genom att 9 Industriell ekonomi s Föreläsningsunderlag Tjänstemarknadsföringstriangeln (Zeithaml och Binter 2000) 11 Marknads förnyelse: kapitel kanomodell 12 7

8 ge kunderna något som de överhuvudtaget inte förväntade sig ger dem en positiv respons dvs. slå dem med häpnad-effekt 13. För att förtydliga modellen kan ett exempel göras med ett bilinköp. När en individ köper en bil är basbehovet att den fungerar att transportera sig i och att den uppfyller de säkerhetskrav som efterfrågas, uttalade behov kan vara skinnklädsel, cd-spelare och färddator och outtalade behov kan vara röststyrning av radion eller en gratis försäkring. Fig. 1 Kanomodellen (Noriaki Kano). Källa: Dahlgren G. et al (2000) Marknadsförnyelse 2.5 Konsumentbeteende Köp av en vara kan beskrivas som en process med olika steg. Hur omfattande denna process är beror på hur stort inköpet är. Inköpsbeteendet startar med att konsumenten upplever någon form av psykiskt eller fysiskt behov. I inköpsprocessen identifieras sedan konsumentens inre stimuli och appliceras till ett yttre. Slutligen skapas ett identifierat behov, behovet är skillnaden mellan konsumentens aktuella tillstånd och det tillstånd de vill uppnå. När processen är genomförd vet alltså kunden vad den vill konsumera för att bli nöjd. Konsumenterna kan delas in i två delar, de som vill komma ifrån ett tillstånd och de som vill komma till ett visst tillstånd. Ett bra exempel på komma ifrån ett tillstånd-konsumenter är de som köper en sista minuten resa, ospecificerad. De som vill komma till ett visst tillstånd är konsumenter som exempelvis går på en ny release av vinterkläder. 14 Den mest grundläggande analysen av människans köpbeteende är Stimuli - Respons modellen. Marknadsförare skickar ut stimuli, alltså signaler för att få önskad respons hos målgruppen. 15 Exempel på viktiga egenskaper som marknadsförare analyserar är sociokulturella faktorer, personliga egenskaper och psykologiska egenskaper. 16 Sociokulturella faktorer innefattar 13 Marknads förnyelse: kapitel kanomodell 14 Professionell marknadsföring s Professionell marknadsföring s

9 konsumentens härkomst, grupptillhörighet, familj, sociala anseende och tillstånd. De sociokulturella förhållandena kan ses som olika nivåer, till exempel nationella särdrag, subkultur, social klass, typ av familj och yrke. Nationella särdrag är en omfattande nivå och innehåller olika former av generaliseringar. Marknadsförare anpassar sig i hög grad till de kulturella områden de inriktar sig till. Subkulturer är grupptillhörigheter och kan utgöras av religioner eller trender exempelvis pop, hip-hop. Grupperna har ofta ett gemensamt språk och värderingar. Denna nivå liknar social klass där faktorer såsom inkomst, utbildning och bakgrund ofta är liknande. Den sociala klassen är mer svår att ändra och präglar individen mer än subkulturen. Familj och yrke tillför individer en specifik roll som påverkar konsumentbeteendet. Genom analys av ovanstående sociokulturella faktorer får marknadsförare en bild av vilken grupp de riktar sig till. Faktorerna ger inte ett självklart intryck av vad konsumenten vill uttrycka utan även vad de inte vill uttrycka. Därför forskas det mycket kring konsumentbeteende, där olika grupper analyseras för att se vad de relaterar sig till, dessa kallas referensgrupper. Marknadsförare väljer ofta att använda sig av referenspersoner eller referensgrupper för att nå fram till sina konsumenter. De kan användas i informerande, normerande eller identifierande syfte. Informerande personer används ofta för att skapa ett trovärdigt intryck, såsom tandläkare i tandkrämsreklamer. Normerande faktorer innebär att man utnyttjar individens vilja att handla som referenspersonen. Identifierande aspekter, som används i störst utsträckning inom kläd- och skobranschen handlar om att hitta referenspersoner som konsumentgruppen vill bli eller känna sig som. Att använda referenspersoner i detta avseende är dock riskabelt och kan få oönskade effekter. Om referenspersonen skulle göra bort sig kan detta slå hårt på företaget. 17 Tillsammans med personliga egenskaper är ekonomisk situation, ålder och vilken fas i livet målgruppen befinner sig i avgörande för marknadsförare. Psykologiska egenskaper tar upp faktorer som motivation, perception, inlärning, uppfattningar och attityder. Perception har att göra med hur vi uppfattar omgivningen och att vi uppfattar den. Individen har en tendens att uppfatta saker som intresserar denne och att uppfatta detta på ett visst sätt Segmentering När ett större företag marknadsför sig är det omöjligt att ta hänsyn till varje individ, de behöver ett bredare spektrum av individer för att uppnå lönsamhet. För att lyckas med detta delas konsumenterna in i segment, alltså grupper som förväntas ha lika respons på ett visst stimuli. Marknadsförares mål är att hitta gemensamma åtgärder som kan nå ut till en större önskad grupp. Om företaget säljer unika varor blir marknaden smalare, satsar de däremot på lågt pris öppnar de upp för större publik. Genom att företaget segmenterar kan det bidra till att de utesluter vissa konsumenter, även om grundinställningen är att alla individer är potentiella kunder. Anses det att denna uteslutning eller prioritering kan ge högre effektivitet är det i slutändan värt att avskärma sig. Det finns ingen exakt modell på hur segmentering ska gå till men det krävs identifikation av köpvanor, nytta för konsumenten, intressen och livsstil, samt geografiska och demografiska aspekter för att kunna urskilja intressanta grupperingar Professionell marknadsföring s Professionell marknadsföring s Professionell marknadsföring s Professionell marknadsföring

10 3 Empiri 3.1 Affärsidé och strategi KappAhls affärsidé är prisvärt mode för många människor. De ser som sin uppgift att ge människor möjlighet att känna sig välklädda samt att kunden skall känna att pengarna använts väl. KappAhls strategi att nå detta mål är att inrikta sig på intäktstillväxt och förbättrad lönsamhet. Detta ska ske genom: Expansion av butiksnätet: Expansionen ska främst göras i köpcentra i mindre och medelstora städer. Målet är att öka antalet butiker med per år. Potentialen för att etablera nya butiker i de nordiska länderna och Polen bedöms vara fortsatt god. KappAhl funderar dessutom på att expandera verksamheten till ett femte land i Europa. Kontinuerlig uppgradering av butikerna: KappAhl genomför omfattande investeringar i ombyggnader och renoveringar i butikerna. Detta för att nyrenoverade butiker ger i allmänhet större besöksströmmar, ökad andel betalande kunder och förbättrad försäljning per kvadratmeter. I framtidsplanerna ingår att butikerna ska förnyas vart femte till vart sjunde år. Ökad försäljning i befintliga butiker: Att öka försäljningen i befintliga butiker är viktigt för lönsamheten. Marknadsföring, förbättrad butikslayout, varuvisning samt utveckling av produktmixen skall bidra till detta. Utnyttjande av skalfördelarna i affärsmodellen: När butiksnätet expanderar drar KappAhl nytta av fördelarna vid stordrift eftersom att kostnaderna inte ökar i samma takt som försäljningen Årsredovisning 2004, 2006/2007 KappAhl har 270 butiker runtom i Norden och anses vara en av de ledande nordiska modekedjorna. KappAhl inriktar sig främst till kvinnor mellan år som handlar kläder till hela familjen. I årsredovisningen framkommer att många av kunderna arbetar i den offentliga sektorn vilket gör att de kanske inte gynnas särskilt mycket vid en högkonjunktur men samtidigt får de heller inte det särskilt mycket sämre i en lågkonjunktur. Detta gör att KappAhl har en relativt stabil kundbas. KappAhl har ca 3700 anställda, varav de flesta arbetar ute i butikerna. Mer än 90 % av dessa är kvinnor, vilket även speglar styrelsen där fem av sju är kvinnor. Mellan perioden augusti 2006-augusti 2007 var KappAhls omsättning 4,5 miljarder kronor exklusive moms och rörelseresultatet 618 miljoner kronor 21. År 2004 definierar KappAhl butiken som sitt viktigaste medie där de gjort stora investeringar för att öka sin standard och helhetsintrycket. Butikerna ska vara öppna, fräscha och enkla att 20 Årsredovisning 2006/ /11 10

11 överskåda. De största mediekanalerna som KappAhl använde sig av var kundkortet MedMera som ger konsumenterna starka rabatter vid rätt tillfälle och hemsidan 22. I årsredovisningen 2006/2007 förmedlar KappAhl det nya budskapet You look great. Genom den nya marknadsföringsstrategin har företaget fått en ny image. På hemsidan kommenterar KappAhls vd Christian W. Jansson lanseringen på följande sätt: Vi vill skapa mer utstrålning kring KappAhl, visa vad vi står för och vilka värderingar vi har. Vi vill stärka vårt varumärke ytterligare och samtidigt skapa en tätare relation mellan oss och våra kunder. Därför lanserar vi nu den nya reklamplattformen You look great. I reklam kampanjerna med budskapet You look great har KappAhl valt att samarbeta med en rad kända skådespelare, nu senast Richard Gere. KappAhl vill också visa att de är ett lyhört och modernt företag som förstår vad kvinnan och hennes familj har för behov av kläder vid olika tillfällen, vardag såväl som till fest. 23 Enligt kvartalsrapporten för perioden juni till augusti 2007 har en tillväxtprocent på nära 8 % redovisats. Detta kommenterar VD: n Christian W. Jansson som en direkt koppling till marknadsföringskampanjen You Look Great Konkurrensmedel Inom handeln konkurrerar KappAhl med internationella kedjor, lokala kedjor, fristående butiker, varuhusens klädavdelningar samt stormarknader och sporthandel. På grund av att dagens modevärld är allt mer global och modet mer likartat har detta gynnat de stora modekedjor som hela tiden tar marknadsandelar, främst på bekostnad av lokala butiker. Mycket av detta beror på att de stora kedjorna har en integrerad affärsprocess från tillverkning till butik som leder till större flexibilitet och anpassning gällande sortiment samt pressade priser. Trots att KappAhl är en stor klädkedja har de många konkurrenter, inte bara av klädföretag utan även av andra produkter som också kan locka konsumenterna. Exempel på konkurrenter är H&M, Lindex, MQ, Cubus och Dressmann Intervju med Christina Legefors Den 29 november 2007 intervjuade vi Christina Legefors som är marknadsansvarig för herroch underklädesavdelningen på KappAhls huvudkontor. Intervjun skedde via telefon. Christina började med att förklara varför KappAhl bytt reklamfras från We are family till You look great. We are family hade egentligen inte som syfte att vara en slogan utan blev genom reklam i tv förknippat med KappAhl menar Christina. You look great däremot skall ses som en inarbetad slogan vilket citatet nedan visar: 22 Årsredovisning Årsredovisning 2006/ Årsredovisning 2006/

12 You look great är något helt annat det står för så mycket mer. Det är mycket mer innehåll i det. Vad den säger är att du duger som du är och blir vackrare med åren. Den nya marknadsföringsstrategin går ut på att KappAhl vill upplevas som ett modeföretag med värme, humor och naturlighet där konceptet You look great med bland annat Richard Gere som frontfigur syftar till att ge varumärket lite mer glans och status. Hon delar in strategin i praktiska och taktiska budskap. Det praktiska budskapet sker genom direktförsäljning och det taktiska är att arbeta med pris och produkt och på så sätt att uppnå deras huvudmål som är att öka kundtrafiken i butiken. De främsta medlen för att uppnå detta är genom direktreklam, dagspressannonsering samt direktreklam till de trogna kunderna, exempelvis via kundkortet MedMera som används i butiken. Christina påpekar ett flertal gånger att de inte är ute efter att byta målgrupp med den nya strategin. De är snarare rädda att bli för unga och trendiga där det redan finns många andra aktörer på marknaden. Däremot säger hon att de har satsat på en del på att modernisera sortimentet men fortfarande riktar de sig till samma målgrupp, med den mogna kvinnan i fokus. Vi är ju inte unika och har ingen unik affärsidé om man säger så. Det vi vill gå ut med är ju att vi har kläder till hela familjen för en mogen kvinna som ska känna (som jag sa innan) den här naturliga värmen, så att vi på KappAhl inte är ett kallt modeföretag som H&M till exempel som är ganska unga och trendiga. Då vänder vi oss mer till en mognare och mjukare kvinna. KappAhl ser butiken som sitt främsta media. De profilerar sig främst genom skyltfönster där nya kampanjerna med dess budskap lyser igenom. KappAhl arbetar även med att personalen ska känna sig engagerad och delaktig i de nya kampanjerna. Mycket information i form av filmer och material skickas till butikerna i samband med nya evenemang. För att ta reda på hur kunderna uppfattat imageförändringen hos KappAhl gör företaget regelbundna mätningar. En mätning på You look great kampanjen har ännu inte utförts så Christina kunde inte ge något konkret svar på hur kunderna upplevt imageförändringen. 4 Analys 4.1 Affärsidé och strategi De övergripande målen som ett företag har för sin verksamhet kallas för affärsidé. KappAhls affärsidé lyder: prisvärt mode för många människor. De ser som sin uppgift att ge människor möjlighet att känna sig välklädda samt att kunden skall känna att pengarna använts väl. De har även utvecklat en tillväxtstrategi som utgår från fyra punkter, expansion av butiksnätet, kontinuerlig uppgradering av butiken, ökad försäljning i befintliga butiker och utnyttjande av att köpa in stora volymer i affärsmodellen. Expansion av butiksnätet skall enligt KappAhls årsredovisning främst göras i köpcentra i mindre och medelstora städer men även i ett femte land i Europa. Den expansion som sker nationellt i köpcentra kan ses som en marknadspenetration då de vill öka konsumtionen hos redan befintliga kunder och den expansion de beskriver i ett femte land i Europa kan ses som en marknadsutveckling. De väljer med andra ord att gå in med redan existerande produkter i nya marknader. Kontinuerlig uppgradering av butiken och ökad försäljning i befintliga butiker kan ses som en slags marknadspenetration det vill säga en satsning på att öka 12

13 marknadsandelarna på de produkter/tjänster som redan finns i företaget genom att till exempel få nuvarande kunder att öka sin konsumtion. I intervjun framkommer det att You look great inte bara är en slogan utan innehåller så mycket mer. Den säger att du duger som du är och blir vackrare med åren. Det går att urskilja att KappAhl även satsat på produktutveckling, de satsar på att utveckla sina produkter och tjänster till en marknad som redan existerar. 4.2 Varumärke I linje med vad Christian W. Jansson säger angående KappAhls vision med nylanseringen handlar det om att stärka deras varumärke. Christina framför även hon i intervjun att You look great är en plattform vars huvudsyfte är att ge mer glans åt KappAhls varumärke och nå ut med budskapet om värme och naturlighet. I teorin beskrivs varumärket som något som tar lång tid att bygga upp och att förbättringen av en nylansering är tidskrävande och komplicerat. Alla varumärken uppfattas på ett visst sätt, med hjälp av detta vill företaget skapa en image som motsvarar rätt ändamål. 4.3 Konkurrensmedel För att inte riskera att överskatta eller underskatta sina styrkor och svagheter är det viktigt att vara medveten om sina konkurrenter. KappAhls främsta konkurrenter är internationella kedjor, lokala kedjor, fristående butiker, varuhusens klädavdelningar samt stormarknader och sporthandel. Dessa kan jämföras med det som i teorin kallas nuvarande konkurrenter. De har företag i regel god kunskap och kännedom om. Vidare i årsredovisning beskriver KappAhl att de är medvetna om att även andra produkter kan locka kunderna vilket gör att företag som har helt andra produkter kan ses som konkurrenter. De företagen beskrivs i teorin som potentiella konkurrenter som vill ta sig in på marknaden och deras produkter som potentiella substitut till det företaget producerar. En medvetenhet om sin konkurrenssituation gör att företag kan arbeta aktivt för att stå upp mot sina konkurrenter. På grund av att dagens modevärld är allt mer global och modet mer likartat har detta gynnat de stora modekedjor som hela tiden tar marknadsandelar, främst på bekostnad av lokala butiker. Mycket av detta beror på att de stora kedjorna har en integrerad affärsprocess från tillverkning till butik som leder till större flexibilitet och anpassning gällande sortiment samt pressade priser. Deras storskalighet gör att de har en god förhandlingsstyrka. KappAhl är medvetna om att de inte är unika. Däremot vill de utmärka sig med att inrikta sig mot mognare kvinnor och deras konsumtion för hela familjen. De vill utstråla värme, som andra modeföretag saknar. Unga och trendiga företag kan verka kalla, KappAhl vänder sig till en mognare publik. Vi kan dra paralleller till Kotlers teori om de 4P: na och se hur KappAhl i likhet med dessa har utvecklat sin marknadsföringsstrategi med den nya kampanjen You look great. KappAhl försöker med ovan nämnda kampanj förpacka om sin kärnprodukt- kläder, till att bli mer attraktiv och moderiktig på marknaden. I intervjun med Christina menar hon att användandet av exempelvis världsstjärnan Goldie Hawn som ansikte för varumärket ger det mer glans och status. För att nå ut och påverka kunderna om den uppgraderade produkten använder sig KappAhl bl.a. TV-reklam, dagspress, direktreklam och försäljning. De trogna kunderna med MedMera - kort får direktreklam hem till sig med olika erbjudanden. 13

14 Genom att KappAhl arbetar med sin produkt och dess prissättning, dvs. att det blir en moderiktig och prisvärd produkt vinner de uppmärksamhet hos konsumenterna. I kombination med detta och de olika reklamkampanjerna försöker KappAhl uppnå sitt huvudmål för hela verksamheten, vilket enligt Christina är att öka kundtrafiken till butikerna. Butiken ser KappAhl som sitt främsta media, dvs. den plats där kunderna når KappAhl. Den nya kampanjen profileras i skyltfönstren och uppmärksammar konsumenten om You look great. I butiken möter konsumenterna personalen, vilka ska bistå med service. En god service kan enligt Kotler ingå i prisstrategin för en produkt. Christina påpekar att KappAhl arbetar med att få personalen engagerad i de olika kampanjerna genom att skicka ut information i form av filmer och material. Engagerad personal kan känna större tillfredställelse med sitt arbete och därmed orka ge god service, vilket kunderna kommer ihåg. Det är inte bara genom reklamkampanjer och annonseringar som KappAhl har uppmärksammats den senaste tiden. Konsumenterna har även kunnat möta KappAhl genom public relations i t ex dagspress såsom artiklar i Dagens Industri. KappAhls starka kvartalsrapporter har blivit uppmärksammade och VD: n Christian W. Jansson har fått uttala sig i ett flertal intervjuer. Kotler betonade vikten av att ha bästa möjliga blandning av de fyra P: na, något han kallade marketing mix -teorin. KappAhl försöker med sin nya strategi att få till en så god marketing-mix som möjligt. 4.4 Kanomodellen Som vi tidigare nämnt är Kanomodellen är en modell som sätter nöjda kunder i fokus. Den innehåller tre typer av behov, basbehov, uttalade behov och outtalade behov. Vi kan koppla denna teori till KappAhls marknadsföringsstrategi där de försöker tillfredställa kundernas olika behov. Basbehovet är kundens kunskap om att det på KappAhl går att handla kläder. Det uttalade behovet är kundens vetskap om att det finns moderiktiga kläder för olika tillfällen, personligheter och kroppsform. De vet även att KappAhl säljer sina kläder till ett förmånligt pris. För att tillfredsställa det outtalade behovet har KappAhl använt sig av en reklamkampanj som överraskar konsumenterna. Genom att de har använt sig av stora filmstjärnor i sin reklam fångar de konsumenternas uppmärksamhet. Vi anser att kvinnor som handlar på KappAhl finner större behovstillfredsställelse i sina inköp då kläderna representeras av filmstjärnor såsom Richard Gere och Goldie Hawn. Med denna sorts marknadsföring har KappAhl lyckats slå sina kunder med häpnad-effekt, dvs. det outtalade behovet har blivit tillfredsställt. 4.5 Konsumentbeteende Vi kan urskilja stimuli- respons modellen på två olika sätt i KappAhls marknadsföringsstrategi. Sett ur kvinnans perspektiv vill de genom Goldie Hawn ge kvinnan en idealbild som är inom hennes målgrupp, alltså en förebild på hur de vill vara och se ut. Responsen de vill framkalla är att för att se ut som Goldie Hawn måste jag gå till KappAhl och inhandla likadana kläder. Genom användandet av Richard Gere och Dustin Hoffman vill de framkalla behovet av att bli uppskattad av dessa män. You look great är en komplimang från två världsstjärnor till alla kvinnor som går i KappAhl kläder. För mannen är det omvänt, även om KappAhl mer inriktar sig mot kvinnan och att hon ska handla till sin familj. Reklamerna skapar även psykiska och fysiska behov. Genom att se Richard Gere och Goldie Hawn vill konsumenterna uppnå ett tillstånd som de ännu inte uppfyller, för att nå dit blir det första steget att klä sig i KappAhls kreationer. 14

15 I teorin beskrivs sociokulturella faktorer som exempelvis subkulturer och social klass. Dessa grupper har ofta ett gemensamt språk och värderingar. Faktorer som dessa grupper ofta har gemensamt är inkomst, utbildning och bakgrund. Allt detta påverkar konsumentbeteendet något som tas hänsyn till vid marknadsföring. KappAhls målgrupp är främst kvinnor mellan år som handlar kläder till hela familjen och ofta arbetar i offentlig sektor. Deras affärsidé är att skapa ett prisvärt mode för en bred publik. I intervjun beskriver Christina att de fortfarande vill inrikta sig på kvinnor mellan år och arbetar för att inte tappa denna profil. Nya strategin innebär inte att de vill möta en ny grupp utan fördjupa sig i den de redan riktar sig till. Med deras slogan You look great vill de visa att de är ett lyhört och modernt företag som förstår vad kvinnan och hennes familj har för behov av kläder vid olika tillfällen, vardag såväl som till fest. Det ska även ses som en direkt komplimang åt kunden och ge ett annat budskap än alla skönhetsideal och krav som vi ständigt möts av. De har även valt att samarbeta med en rad kända skådespelare, nu senast Richard Gere. Marknadsförare väljer ofta att använda sig av referenspersoner eller referensgrupper för att nå fram till sina konsumenter. De kan användas i informerande, normerande eller identifierande syfte. Normerande faktorer innebär att individens vilja utnyttjas genom att personen handlar som referenspersonen, i detta fall Richard Gere. Identifierande aspekter, som används i störst utsträckning inom kläd- och skobranschen handlar om att hitta referenspersoner som konsumentgruppen vill bli eller känna sig som. Att använda referenspersoner i detta avseende är dock riskabelt och kan få oönskade effekter om till exempel referenspersonen skulle göra bort sig kan detta slå hårt på företaget. Som tidigare skrivet är ekonomisk situation, ålder och vilken fas i livet målgruppen befinner sig i avgörande för marknadsförare. KappAhl använder sig av denna information när de marknadsför sig. Psykologiska aspekter av marknadsföring beskriver kundens köpbeteende med perception, motivation, inlärning, uppfattningar och attityder. Genom reklamerna använder KappAhls sig av förståelse för hur konsumenterna uppfattar bilder. De har en föreställning av hur målgruppen kommer att uppfatta reklamen och även deras respons. Världsstjärnorna är alltså något både företaget och kunden vill bli förknippad med. 5. Diskussion och slutsats 5.1 Hur ser KappAhls nya marknadsföringsstrategi ut? KappAhl har länge inriktat sig på målgruppen kvinnor mellan år, vilket vi tycker märks i deras marknadsföring. Marknadsföringsstrategin passar för konsumenterna och skapar den respons företaget är ute efter. Vi anser att KappAhl är duktiga på att skapa ideal som är mänskliga i sin nya marknadsföring, dvs. varma och naturliga kvinnor look great precis som de är. Detta tror vi i dagens modeindustri är ett vinnande koncept inom marknadsföring då skönhetsidealen lämnar den medelålders kvinnan utanför. KappAhl lyckas dessutom öppna upp för fler inom målgruppen, i intervjun framkommer även att de är noga med att inte tappa sitt huvud segment. Det stora genomslaget med den nya marknadsföringsstrategin är att KappAhl lyckas föra mer glans och status åt dess varumärke. Strategin att använda sig av världsstjärnor anser vi har varit framgångsrikt. Vi tror att KappAhls kunder kan relatera till de kändisar som visas i reklamerna och känna sig träffad av komplimangen You look great. I och med att modet blir likt världen över tror vi att KappAhls satsning på att expandera i andra länder kan vara lyckat. Det känns som att marknadsföringsstrategin är rätt i tiden nu när världen blir mer och mer globaliserad. Även där kan marknadsföringsstrategin av 15

16 användandet av världsstjärnor hjälpa denna process då även konsumenter från andra länder kan relatera sig till KappAhl. De nya reklamerna kom för oss som en överraskning. Vi tolkar detta utifrån kanomodellen där människor har ett behov av att få någonting som de inte förväntade sig, dvs. i detta fall blir de glatt överraskade av reklamen. 5.2 Hur kan vi se denna strategiförändring i praktiken och vad är tanken med förändringen? Huvudmålet med marknadsföringsstrategin är att förbättra varumärket KappAhl. Vi märker skillnaden genom att vi har fått upp ögonen för en förändring. Genom det nya temat "You Look Great" får vi uppfattningen av att något har hänt och vi konsumenter ska blir lockad att göra ett besök i butikerna. Dock så märker vi efter våra studier att det inte hänt så mycket i praktiken. Reklamerna får en att tro att de har genomgått en större förändring än vad som egentligen har skett. Detta framkommer även i intervjun då Christina betonar att syftet inte är att förändra KappAhls affärsidé utan att ge mer status åt varumärket. Vi anser att även om KappAhl inte har utformat marknadsföringsstrategin för att bredda sina målgrupper har den nya marknadsföringen bidragit till att företaget tagit större plats på marknaden bland konkurrenter och i media. Attityden mot företaget har i våra ögon förändrats i positiv riktning. Risken med att ge sken av att genomföra en imageförändring utan att egentligen förändra så mycket i praktiken tror vi kan göra kunderna besvikna. Vi tycker inte att företaget lever upp till de förväntningar som byggts upp genom reklamen då vi vid ett besök i butiken inte kände av förändring i den utsträckning vi förväntat oss. Vi anser att det är viktigt att KappAhl satsar på att förändringen ska genomsyra hela företaget. 5.3 Hur påverkas tillväxten och imagen av den nya marknadsföringen? KappAhls tillväxt har enlig VD:n Christian W. Jansson ökat efter den nya marknadsföringsstrategin You look Great. Senaste kvartalsrapporten visar en ökningen på hela 8 %. KappAhl har genom sin strategi stärkt sitt varumärke och även ökat sitt mervärde. De har lyckats med att få marknadsföringsstrategin att genomsyra hela varumärket, det handlar om mycket mer än bara reklam, det handlar om ett liv i glans och glamor. I intervjun nämner Christina att KappAhl brukar genomföra imageundersökningar för varumärket, detta har ännu inte gjorts sedan You Look Great kampanjen startades vilket gör att vi inte har några empiriska underlag för detta. Vi anser att trots att vi inte är i den fokuserade målgruppen har ändå vår bild av KappAhl förändrats. Varumärket KappAhl har fått en ny innebörd. Med hjälp av världsstjärnorna blir märket glamoröst och når ut till bred publik. Även om Richard Gere och Goldie Hawn är äldre förebilder vet ändå den yngre massan vilka de är. Vi anser att KappAhls mål med att ge varumärket mer glans har uppnåtts. 5.4 Slutsats Vi anser att KappAhl med sin nya marknadsföringsstrategi har lyckats uppnå sina huvudmål d.v.s. ge varumärket en uppfräschning och glans. Med olika medel såsom tillämpning av Kotlers 4P: n förpackar KappAhl om sin kärnprodukt till att bli mer moderiktig och 16

17 eftertraktad. Reklamkampanjer i TV och radio har bidragit till att nå ut till befintlig målgrupp samt breddat denna. Vi som många andra blev väldigt överraskade över den nya reklamen. Det som vi alla undrade över var hur de kunde få dessa stjärnor att ställa upp och göra reklam för KappAhls kläder. Här kan vi se att KappAhls lyckats med att göra oss alla förvånade och överraskade. Genom att överraska sina konsumenter med världsstjärnors medverkan leder detta enligt oss till att kunderna känner ett mervärde och att de blir stolta över att bära deras kläder. Vi tror att de känner sig som moderna kvinnor i glamorösa kläder. Vi tycker oss kunna se ett samband mellan överraskningsmomentet och tillväxten i företaget. Vi kan se det som en cirkel där reklamen överraskar konsumenterna och lockar dem till butikerna. Kundströmningen ökar och detta i sin tur leder till ökad tillväxt. Den ökade tillväxten i sin tur uppmärksammas av en annan målgrupp, aktieägare, investerare etc. Praktiskt sett märks det genom större fokus och återkommande artiklar om KappAhl i dagspress såsom Dagens Industri. Den nya marknadsföringsstrategin har inte bara lyckats förpacka om en kärnprodukt, den har förutom att skapa större uppmärksamhet i den givna målgruppen även lyckats ta sig in på nya arenor där andra aktörer verkar. Det blir en så kallad snöbollseffekt enligt oss. 17

18 6 Referenser 6.1 Böcker Axelsson B., Agndal H. (1996), Professionell marknadsföring, Lund: Studentlitteratur Dahlgren G., Szatek A. (2000), Marknadsförnyelse; en bok om verktygen för kontinuerlig utveckling av produkter, tjänster och marknader, Göteborg: IHM förlag AB. Aniander M et al. (1998), Industriell ekonomi, Danmark: Studentlitteratur, 6.2 Elektroniska källor asp Övrig information Årsredovisning KappAhl 2004, 2006/2007 Powerpoint handouts från Sofi Rehme förläsning Intervju Christina Legefors, Marknadsansvarig för herr- och underklädsavdelningen, KappAhl,

19 Bilaga 1 Intervjuguide 1. Varför har KappAhl ändrat sin slogan från We are family till You look great? 2. Beskriv hur KappAhls nuvarande marknadsföringsstrategi ut? 3. Hur har följande punkter förändrats i och med den nya marknadsföringsstrategin? sortiment Butikskommunikation Kundbemötande. Ledning Målgrupp 4. Hur har tillströmningen av kunder påverkats av marknadsföringen? 5. Vad är tanken bakom att använda sig av stjärnor som Richard Gere och Goldie Hawn i er reklamkampanj? 6. Hur har den nya marknadsföringen påverkat KappAhl? Ekonomiskt Image 7. Vad för sorts intern marknadsföring har ni använt er av för att även personalen ska känna sig engagerad i den nya strategin? 8. Hur vill ni profilera er jämte era konkurrenter? 19

Sandströms Modehus AB Marknadsföring 722g83

Sandströms Modehus AB Marknadsföring 722g83 Sandströms Modehus AB Marknadsföring 722g83 Av: Viktor Andersson, Axel Johansson, David Bååth, Josefin Ribers, Hesam Jafaei Innehållsförteckning Nuvarande Situation Intern och extern marknadsföringsanalys

Läs mer

Pressmeddelande. För mer information kontakta. Håkan Östlund VD & ägare Göthes AB. Tidigare VD & delägare Industribeslag Sjögren AB

Pressmeddelande. För mer information kontakta. Håkan Östlund VD & ägare Göthes AB. Tidigare VD & delägare Industribeslag Sjögren AB Pressmeddelande Måndag 6 oktober 2014 Den 2 oktober 2014 blev Industribeslag Sjögren AB en del av Göthes koncernen, ett förvärv som stärker och breddar Göthes position på OEM-marknaden inom lås, beslag

Läs mer

BUDSKAP. Konkurrenter. Ditt budskap

BUDSKAP. Konkurrenter. Ditt budskap DIN MARKNADSPLAN BUDSKAP Konkurrenter Ditt budskap KONKURRENTERS BUDSKAP Egenskaper? Fördelar? Påståenden/löften? USP Garantier Etc. DITT BUDSKAP Egenskaper? Fördelar? Påståenden/löften? Garantier? USP?

Läs mer

Vi på SmartLens UF erbjuder. Sverige tre olika kameralinser via web och direktförsäljning. Innehållsförteckning. 2 Affärsidé

Vi på SmartLens UF erbjuder. Sverige tre olika kameralinser via web och direktförsäljning. Innehållsförteckning. 2 Affärsidé Affärsplan 12/13 Innehållsförteckning 2 Affärsidé 3 Vara och Produktion Ledstjärnor 4 Kunder Marknadsföring 5 Marknad konkurrenter 6 Mission & Vision 7 Framtid 8 SWOT Vi på SmartLens UF erbjuder Smartphoneanvändaren

Läs mer

Omtentamen i delkursen Marknadsföring Företagsekonomi A

Omtentamen i delkursen Marknadsföring Företagsekonomi A Omtentamen i delkursen Marknadsföring Företagsekonomi A Kurs: Marknadsföring, Företagsekonomi, A Datum: 2013.11.16 Tid: 08:15-12:15 Plats: L003 Ansvarig lärare: Mari-Ann Karlsson, Claes Gunnarsson 019-303008

Läs mer

Prissättning. En promemoria om prissättningen av en produkt. Individuellt PM, Produktutveckling 2 1.5 högskolepoäng, avancerad nivå

Prissättning. En promemoria om prissättningen av en produkt. Individuellt PM, Produktutveckling 2 1.5 högskolepoäng, avancerad nivå Prissättning En promemoria om prissättningen av en produkt. Individuellt PM, Produktutveckling 2 1.5 högskolepoäng, avancerad nivå Produkt och processutveckling Innovation och produktdesign Jeanette Jönsson

Läs mer

Julia Modig Tjärnström, Anna Marklund, Patrik Ljungqvist 723G04

Julia Modig Tjärnström, Anna Marklund, Patrik Ljungqvist 723G04 Uppdrag Vi har valt att för ett annat företags räkning undersöka hur möjligheterna ser ut för att starta upp, sprida och marknadsföra en virtuell sida som riktar sig till studenterna vid Linköpings universitet.

Läs mer

Ending the war between Sales & Marketing by Philip Kotler, Neil Rackham and Suj Krishnaswamy

Ending the war between Sales & Marketing by Philip Kotler, Neil Rackham and Suj Krishnaswamy Ending the war between Sales & Marketing by Philip Kotler, Neil Rackham and Suj Krishnaswamy Grupp 3 Inledning Produktdesigners har länge vetat om att de kan spara tid och pengar på att samarbeta med deras

Läs mer

Fördrink, någon? Introduktion till hur vi jobbar på Åkestam.Holst

Fördrink, någon? Introduktion till hur vi jobbar på Åkestam.Holst Fördrink, någon? Introduktion till hur vi jobbar på Åkestam.Holst Vadå hur vi jobbar? Som reklambyrå och inte minst reklambyråkund rör man sig i en värld där en spade inte alltid är en spade. Där ord som

Läs mer

Ramverk för: Resultatmätning. Aktivitet: Uppdragsgivare: Marknad 1: Aktivitetsperiod: Copyright 2013. Pyramid Communication AB

Ramverk för: Resultatmätning. Aktivitet: Uppdragsgivare: Marknad 1: Aktivitetsperiod: Copyright 2013. Pyramid Communication AB Ramverk för: Resultatmätning Aktivitet: Uppdragsgivare: Marknad 1: Aktivitetsperiod: Copyright 2013. Pyramid Communication AB Att mäta resultat av marknadsinvesteringarna Att följa upp och mäta resultaten

Läs mer

Nails - Affärsidé. Kundgrupp: Vi fokuserar mest på ungdomar eftersom de är mer intresserade av något nytt och varierande.

Nails - Affärsidé. Kundgrupp: Vi fokuserar mest på ungdomar eftersom de är mer intresserade av något nytt och varierande. Nails - Affärsidé Affärsidé Ge färg och glans till dina naglar! Vi erbjuder en mängd trendiga nyanser som skapar en skönhetskänsla. Vi säljer ett stort utbud av märket Catrine Arley med ett rimligt pris

Läs mer

Strategisk profilreklam

Strategisk profilreklam Det har skett en förändring från att i kommunikationsmixen satsa på reklam och sales promotion till ett synsätt som betonar integrerad kommunikation och ser till den totala effekten av alla kommunikationsaktiviteter

Läs mer

Affärer direkt. 9 skäl att testa DR

Affärer direkt. 9 skäl att testa DR Affärer direkt 9 skäl att testa DR Direktreklam är en snabb, enkel och kostnadseffektiv marknadsföringskanal direkt till dina kunder. Du&Co listar några av de främsta skälen för dig att testa direktreklam.

Läs mer

GRUPP 5 JOSEFIN LIDH - JOSLI700 LISA APPELQVIST - LISAP999 VIKTORIA ERIKSSON - VIKER433 HANNA NORDENÖ - HANNO178 HELENA SJUNNESSON - HELSJ377

GRUPP 5 JOSEFIN LIDH - JOSLI700 LISA APPELQVIST - LISAP999 VIKTORIA ERIKSSON - VIKER433 HANNA NORDENÖ - HANNO178 HELENA SJUNNESSON - HELSJ377 GRUPP 5 JOSEFIN LIDH - JOSLI700 LISA APPELQVIST - LISAP999 VIKTORIA ERIKSSON - VIKER433 HANNA NORDENÖ - HANNO178 HELENA SJUNNESSON - HELSJ377 Innehåll VISION & AFFÄRSIDÈ OM FÖRETAGET FÖRETAGETS HISTORIA

Läs mer

Uppdragsbeskrivning. för rollen som

Uppdragsbeskrivning. för rollen som Uppdragsbeskrivning för rollen som VD Välkommen till FDT 04/09 2015 EEL-koncernen, i vilken bland annat kedjorna ELON, Elkedjan samt Euronics Norge verkar, satsar stort i Luleå. Under det senaste året

Läs mer

Butikskommunikation kundbeteende och varuexponering. Sammanställd av Elisabeth Aquilonius

Butikskommunikation kundbeteende och varuexponering. Sammanställd av Elisabeth Aquilonius Butikskommunikation kundbeteende och varuexponering Jag har tänkt att tala om Kundbeteende Butikslayout Varuexponering Kännedom om kunden bidrar till att du enklare kan Förändra miljön så att den passar

Läs mer

AFFÄRSPLAN. Namn. Företag. Adress. Telefon. E-post. Hemsida. Affärsplan. Sara Isaksson Pär Olofsson 2010.08.24

AFFÄRSPLAN. Namn. Företag. Adress. Telefon. E-post. Hemsida. Affärsplan. Sara Isaksson Pär Olofsson 2010.08.24 Namn Företag AFFÄRSPLAN Adress Telefon E-post Hemsida Affärsplan 2010.08.24 1 Sara Isaksson Pär Olofsson Innehåll AFFÄRSIDÉ 3 VISION, MÅL OCH STRATEGI 5 VERKSAMHET 7 KUND 8 KONKURRENTER 9 MARKNADSFÖRING

Läs mer

Varumärket Doro. Uppgift 2: Varumärkesstrategi och design av Johan Dahlin

Varumärket Doro. Uppgift 2: Varumärkesstrategi och design av Johan Dahlin Varumärket Doro Uppgift 2: Varumärkesstrategi och design av Johan Dahlin Doros identitet och position Vision? Doros vision är att bli varumärket Varifrån? Doro är en svensk världsmedborgare med 35 års

Läs mer

Utdrag från kapitel 1

Utdrag från kapitel 1 Utdrag från kapitel 1 1.1 Varför en bok om produktionsutveckling? Finns det inte böcker om produktion så att det räcker och blir över redan? Svaret på den frågan är både ja och nej! Det finns många bra

Läs mer

Kommunikationsstrategi för Tibro kommun

Kommunikationsstrategi för Tibro kommun Kommunikationsstrategi för Tibro kommun 1. Bakgrund, grundläggande begrepp 1.1 Vision Tibro 2017 Tibro kommun har tagit fram en framtidsvision, Vision Tibro 2017, samt ett antal program och aktiviteter

Läs mer

2. Innehållsförteckning

2. Innehållsförteckning 1. Sammanfattning Marknadsföring betyder oerhört mycket för MQ. De sattsar allt på utomhusreklam som ger ett stort intryck istället för att sprida ut reklamen. De börjar förbereda sina kampanjer långt

Läs mer

Tandea licensiering. Bli licenstagare i Tandea

Tandea licensiering. Bli licenstagare i Tandea Tandea licensiering Bli licenstagare i Tandea Tandea erbjuder en licensmodell med bett Tandvård som erbjuder bästa kvalitet, högsta tillgänglighet och till konkurrenskraftiga priser. I förening med vårt

Läs mer

De svenska biblioteken har en djup förankring hos medborgarna. Nästan alla känner till och uppskattar verksamheten. Vi har högt förtroende hos

De svenska biblioteken har en djup förankring hos medborgarna. Nästan alla känner till och uppskattar verksamheten. Vi har högt förtroende hos De svenska biblioteken har en djup förankring hos medborgarna. Nästan alla känner till och uppskattar verksamheten. Vi har högt förtroende hos svenska folket och de allra flesta tycker att vi fyller en

Läs mer

Konsumentbeteende. ME2023 Industriell marknadsföring September 2009

Konsumentbeteende. ME2023 Industriell marknadsföring September 2009 Konsumentbeteende ME2023 Industriell marknadsföring September 2009 Sven Bergvall Doktorand Indek Kulturellt varumärkesperspektiv Sony Ericsson som case Dagens föreläsning Kund vs. Konsument Vad är konsumentbeteende?

Läs mer

lll#vyazc#cj CHE>G6I>DC IG:C9:G FÖRELÄSNINGAR 2009

lll#vyazc#cj <yg6c 69AwC \dgvc5vyazc#cj >CHE>G6I>DC IG:C9:G FÖRELÄSNINGAR 2009 FÖRELÄSNINGAR 2009 Jag älskar citat, det vet alla som varit på en föreläsning med mig, eller om man läst mina böcker. En av de personer som alltid gett mig något att fundera på är den franske aforismförfattaren

Läs mer

Branding Att äga sitt varumärke Marknadsföring i Sociala Medier för HRT-branschen del 1 Robin Sörbom 2015

Branding Att äga sitt varumärke Marknadsföring i Sociala Medier för HRT-branschen del 1 Robin Sörbom 2015 Branding Att äga sitt varumärke Marknadsföring i Sociala Medier för HRT-branschen del 1 Robin Sörbom 2015 Marknadsföring har under de senaste 20 åren förändrats radikalt i grunden, så även inom HRTbranschen.

Läs mer

Omtentamen i delkursen Marknadsföring Företagsekonomi A

Omtentamen i delkursen Marknadsföring Företagsekonomi A Omtentamen i delkursen Marknadsföring Företagsekonomi A Kurs: Marknadsföring, Företagsekonomi, A Datum: 2014.03.29 Tid: 14:15 18:15 Plats: L003 Ansvarig lärare: Mari-Ann Karlsson, Claes Gunnarsson Antal

Läs mer

Vi hjälper dig att hoppa över lågkonjunkturen!

Vi hjälper dig att hoppa över lågkonjunkturen! Vi hjälper dig att hoppa över lågkonjunkturen! Hur gör dem som lyckas stärka sina positioner under lågkonjunkturen? Vad och hur gör de för att ta marknadsandelar, stärka varumärket, öka försäljningen?

Läs mer

Evenemangstrategi för Region Skåne. Sammanfattad förkortad version

Evenemangstrategi för Region Skåne. Sammanfattad förkortad version Evenemangstrategi för Region Skåne Sammanfattad förkortad version Bakgrund Evenemang är en viktig del av Region Skånes varumärke. Målsättningen att vara en attraktiv och innovativ region kombineras med

Läs mer

Den hemliga ingrediensen Kommunikation i produktutvecklingsprocessen

Den hemliga ingrediensen Kommunikation i produktutvecklingsprocessen Den hemliga ingrediensen Kommunikation i produktutvecklingsprocessen En essä i kursen Produktutveckling med formgivning Charlotta Sjöström, INPRE 4, 2006-04-27 En het potatis Hans Folkesson som är chef

Läs mer

Vill du också synas bättre?

Vill du också synas bättre? Vill du också synas bättre? Det rör på sig... Det händer saker i blomsterbranschen. Den ökande konkurrensen från fler aktörer och ett starkare allmänt reklambrus har gjort det svårare att göra sig hörd.

Läs mer

Coop Franchise en spännande och lönsam företagarform!

Coop Franchise en spännande och lönsam företagarform! Coop Franchise en spännande och lönsam företagarform! Har du drömt om att vara din egen men inte vågat ta steget? Som franchisetagare av en Coop Konsum- eller Coop Nära-butik får du det fulla ansvaret

Läs mer

Ramverk för: Produktlansering. Datum: Företag: Marknad 1: Marknad 2: Marknad 3: Marknad 4: Deltagare: Copyright 2013. Pyramid Communication AB

Ramverk för: Produktlansering. Datum: Företag: Marknad 1: Marknad 2: Marknad 3: Marknad 4: Deltagare: Copyright 2013. Pyramid Communication AB Ramverk för: Produktlansering Datum: Företag: Marknad 1: Marknad 2: Marknad 3: Marknad 4: Deltagare: Copyright 2013. Pyramid Communication AB Lönsamheten skapas genom rätt erbjudande Framgångsrik produktlansering

Läs mer

Det handlar om dig. Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB

Det handlar om dig. Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB Att jobba på Sto Det handlar om dig Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB Som medarbetare på Sto är det i grunden dig och dina kollegor det handlar om. Utan att förringa vår fina produktportfölj, är det

Läs mer

www.bokaflerkunder.se

www.bokaflerkunder.se För många människor underskattar vad de kan, och överskattar vad det inte kan. Nu är det dags för dig att visa vad du kan. För alla kan någonting, som ingen annan kan. av: Lotta Carlberg Lotta Carlberg

Läs mer

Inlämning 3 IKOT 2011. Gruppmedlemmar. Marcus Anemo Simon Hall Kristoffer Johnsen Abedin Karalic Lian Hong Zheng. Handledare.

Inlämning 3 IKOT 2011. Gruppmedlemmar. Marcus Anemo Simon Hall Kristoffer Johnsen Abedin Karalic Lian Hong Zheng. Handledare. IKOT 2011 Gruppmedlemmar Marcus Anemo Simon Hall Kristoffer Johnsen Abedin Karalic Lian Hong Zheng Handledare Göran Brännare 2 Innehållsförteckning 1 Voice of the Customer... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Resultat

Läs mer

`çéóêáöüí=eåf=ommvi=oáåü~êç=d~í~êëâái=`êé~íáîé=`çããçåë=pkm

`çéóêáöüí=eåf=ommvi=oáåü~êç=d~í~êëâái=`êé~íáîé=`çããçåë=pkm om Richard gör en annons MARKNADSFÖRING 1.0 pappa (Milton, 14 och Nellie 11) ekonomie doktor (affärsautomatiseringar) konsult (strategisk konversationsteknologi) inspiratör (företag, offentliga verksamheter)

Läs mer

Tendensrapport 2013. Sveriges Marknadsförbund Sida 1 (11)

Tendensrapport 2013. Sveriges Marknadsförbund Sida 1 (11) u Dessa är de största utmaningarna för Sveriges marknadsförare 2013 u Så stiger kraven på lönsamhet och återbäring på investeringar i marknadsaktiviteter u Vikten av att prioritera rätt i det nya medielandskapet

Läs mer

KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015

KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015 STADSLEDNINGSKONTORET KOMMUNIKATIONSSTABEN Bilaga 2 DNR 050-2895/2010 SID 1 (5) 2011-06-22 KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015 Detta program är ett långsiktigt måldokument där kommunfullmäktige

Läs mer

David A, Pär E, Magnus F, Niklas G, Christian L 2011-02-17 CHALMERS INLÄMNING3. IKOT Grupp B4

David A, Pär E, Magnus F, Niklas G, Christian L 2011-02-17 CHALMERS INLÄMNING3. IKOT Grupp B4 David A, Pär E, Magnus F, Niklas G, Christian L 2011-02-17 CHALMERS INLÄMNING3 IKOT Grupp B4 Innehållsförteckning Kartläggning av användarens röst... 3 Marknadssegment... 3 Kundkedja... 4 Kundundersökning...

Läs mer

Så skapar du Personas och fångar din läsare. White paper

Så skapar du Personas och fångar din läsare. White paper Så skapar du Personas och fångar din läsare White paper Så skapar du Personas och fångar din målgrupp Att verkligen förstå din målgrupps situation är avgörande för att nå fram med ditt budskap. De flesta

Läs mer

Totte Staxäng, SIQ. @tottestax. Vill ni kommentera vad jag säger eller ge feedback så finns jag på Twitter. Jag svarar på mycket men läser allt J

Totte Staxäng, SIQ. @tottestax. Vill ni kommentera vad jag säger eller ge feedback så finns jag på Twitter. Jag svarar på mycket men läser allt J Totte Staxäng, SIQ Vill ni kommentera vad jag säger eller ge feedback så finns jag på Twitter @tottestax Jag svarar på mycket men läser allt J Introduktion Om oss SIQ Institutet för Kvalitetsutveckling

Läs mer

EXAMINATIONSUPPGIFT 2

EXAMINATIONSUPPGIFT 2 Gruppmedlemmar: Helene Brogeland Alejandra Leyton-Espinoza Ida Karlsson EXAMINATIONSUPPGIFT 2 Strategisk kommunikation distans VT2013 (1MK162) 2013-04-24 Innehåll 1. Begrepp inom målgruppsanalysen... 3

Läs mer

Detta är Alicom Licensing

Detta är Alicom Licensing Alicom Licensing Detta är Alicom Licensing Företräder 10 rättighetsinnehavare framförallt amerikanska figurer och varumärken. Alicom har sedan starten varit fokuserad på filmer och TV-serier. Paramount

Läs mer

ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B

ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B Detta whitepaper hjälper dig att identifiera vilka faktorer som påverkar kundlojalitet och hur du kan stärka lojaliteten

Läs mer

Utbildning i marknadsföring Biografcentralen 2015. www.ljk.se

Utbildning i marknadsföring Biografcentralen 2015. www.ljk.se Utbildning i marknadsföring Biografcentralen 2015 www.ljk.se Logga in Uppgift till denna gång Du som har boken Marknadsföring i en ny tid läs kapitel tre aktivitets och kampanjplanering Du som har boken

Läs mer

Because I m worth it Intervju med Brigitte Mral, professor i retorik

Because I m worth it Intervju med Brigitte Mral, professor i retorik Because I m worth it Intervju med Brigitte Mral, professor i retorik www.fungerandemedier.se Han lanserade både retoriken och dramaturgin Aristoteles, född 384 före 0, insåg potentialen i att använda hjärnans

Läs mer

Affärsplanen har inom Tillväxtprogrammet två huvudsakliga användningsområden:

Affärsplanen har inom Tillväxtprogrammet två huvudsakliga användningsområden: 2013-10- 03 Mall för Affärsplan - Science Park Halmstad Följande dokument är ett exempel på en affärsplanemall för nystartade företag. Dokumentet ska ses som en mall och man använder de delar som anses

Läs mer

Heart of Brands en ny stjärna på den svenska modehimlen?

Heart of Brands en ny stjärna på den svenska modehimlen? Heart of Brands en ny stjärna på den svenska modehimlen? Sverige har långa traditioner av konfektionsindustri och i landet har framgångsrika företag som HM, KappAhl och Lindex startats och på senare år

Läs mer

Så handlar vi på nätet 2011. Företag och konsumenter på en global e-handelsmarknad

Så handlar vi på nätet 2011. Företag och konsumenter på en global e-handelsmarknad Så handlar vi på nätet 2011 Företag och konsumenter på en global e-handelsmarknad Innehållsförteckning Sammanfattning och slutsatser... 3 1. Inledning... 5 2. E-handelsföretag på en global marknad... 6

Läs mer

Twittrande marknadsföring

Twittrande marknadsföring Twittrande marknadsföring En essä i digitala distrubtionsformer Ulf Stäke VT 2010 Högskolan Väst Innehållsförteckning Inledning... 3 Twitter... 4 Varför Twitter används till marknadsföring och hur... 4

Läs mer

S T Ö D Å T F Ö R E T A G I T I L L V Ä X T O C H F Ö R Ä N D R I N G

S T Ö D Å T F Ö R E T A G I T I L L V Ä X T O C H F Ö R Ä N D R I N G S T Ö D Å T F Ö R E T A G I T I L L V Ä X T O C H F Ö R Ä N D R I N G Vi har världens roligaste uppdrag! När våra kunder är framgångsrika har vi lyckats. Vårt arbete går ut på att hjälpa ambitiösa organisationer

Läs mer

Årsstämma 2009. - 7 april 2009 -

Årsstämma 2009. - 7 april 2009 - Årsstämma 2009-7 april 2009 - 2008 ett händelserikt år Organisation Bolaget genomgick under året ett generationsskifte. Skiftet har medfört en viss påfrestning på organisationen, men erbjuder också en

Läs mer

Varför arbetar vi med det här?

Varför arbetar vi med det här? Reklam Varför arbetar vi med det här? För att lära sig att analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner. För att lära sig att kommunicera med bilder för att uttrycka budskap.

Läs mer

Att marknadsföra ett företag på Facebook

Att marknadsföra ett företag på Facebook Kurs: HT-12 Institutionen för kommunikation och medier Lunds universitet Kvalificerad yrkespraktik (30 hp) Att marknadsföra ett företag på Facebook Sofia Larsson Kursansvarig: Jessica Blom Larsson Innehållsförteckning

Läs mer

Utbildning i marknadsföring Biografcentralen 2015. www.ljk.se

Utbildning i marknadsföring Biografcentralen 2015. www.ljk.se Utbildning i marknadsföring Biografcentralen 2015 www.ljk.se Logga in Uppgift till idag Titta efter vilken strategi reklammakare jobbat efter i annonser och reklamfilmer. Ni som har marknadsföring i en

Läs mer

Medlemsdirektiv till UVP:s styrelse, utgåva 2012-03-23. Medlemsdirektiv. Upplands Väsby Promotion. Utgåva 2012-03-23

Medlemsdirektiv till UVP:s styrelse, utgåva 2012-03-23. Medlemsdirektiv. Upplands Väsby Promotion. Utgåva 2012-03-23 Medlemsdirektiv Upplands Väsby Promotion Utgåva 2012-03-23 Detta är ett Medlemsdirektiv till UVP:s styrelse. Det ska ses som ett komplement till stadgarna Den finns i en sammanfattande del och en mera

Läs mer

1 SAMMANFATTNING... 1 2 PRODUKTBESKRIVNING... 2 3 MARKNADSFÖRUTSÄTTNINGAR... 3 4 SYFTE... 4 5 STRATEGI - STRATEGIVAL... 5 6 MÅL...

1 SAMMANFATTNING... 1 2 PRODUKTBESKRIVNING... 2 3 MARKNADSFÖRUTSÄTTNINGAR... 3 4 SYFTE... 4 5 STRATEGI - STRATEGIVAL... 5 6 MÅL... Sid 1 (7) Innehåll 1 SAMMANFATTNING... 1 2 PRODUKTBESKRIVNING... 2 3 MARKNADSFÖRUTSÄTTNINGAR... 3 4 SYFTE... 4 5 STRATEGI - STRATEGIVAL... 5 6 MÅL... 6 7 AKTIVITETER... 7 1 SAMMANFATTNING WEBingo är en

Läs mer

Indexator Rotator Systems AB

Indexator Rotator Systems AB Indexators filosofi Indexators filosofi Indexator Rotator Systems har alltid jobbat med visioner och strategier. Dessa finns nedskrivna och ska verka som ett stöd i verksamhetens beslutsfattande på alla

Läs mer

"Varumärken och marknadsföring - med ögonbindel mot framtiden!"

Varumärken och marknadsföring - med ögonbindel mot framtiden! "Varumärken och marknadsföring - med ögonbindel mot framtiden!" Ekonomie doktor/docent Johan Anselmsson johan.anselmsson@transvector.se 040-30 34 32 Johan Anselmsson (johan.anselmsson@transvector.se) Bitr.

Läs mer

Att marknadsföra bibliotekens tjänster

Att marknadsföra bibliotekens tjänster Att marknadsföra bibliotekens tjänster Innan ni påbörjar planeringen av olika marknadsföringsaktiviteter så bör ni fundera igenom några grundläggande saker: resurser som ni har att tillgå, era viktigaste

Läs mer

Utbildning i marknadsföring och digitala media 4 dagar

Utbildning i marknadsföring och digitala media 4 dagar Utbildning i marknadsföring och digitala media 4 dagar Nercia Utbildning AB I Sverige finns ca 1600 utbildningsföretag med olika utbud av program och kurser, de flesta med ett redan färdigt upplägg som

Läs mer

The Stockholm Accords

The Stockholm Accords The Stockholm Accords STOCKHOLM 15 JUNI 2010 KL. 14:00 ETT UPPROP TILL KOMMUNIKATÖRER I DET GLOBALA SAMHÄLLET Detta dokument har tagits fram av PR- och kommunikationsexperter från hela världen i samband

Läs mer

Mall för marknadsplan ROMICOM AB

Mall för marknadsplan ROMICOM AB Mall för marknadsplan ROMICOM AB Disposition 1. Nuläge 1. Organisation 2. Vision&Affärsidé 3. Målgrupper 4. Positionering 5. SWOT-analys 2. Strategidel: Förverkligande av affärsidén Långsiktig (3-5 år)

Läs mer

Kommunikationsbolag för Sverige som resmål

Kommunikationsbolag för Sverige som resmål VisitSweden Kommunikationsbolag för Sverige som resmål Internationell marknadsföring Nation Branding Photo : Nicho Södling Foto Miriam Preis/imagebank.sweden.se Foto : Nicho Södling/imagebank.sweden.se

Läs mer

Bloggar - Som marknadsföring och varumärkesbyggande. Calle Johansson Essä i Digitala Distributionsformer Högskolan Väst - 23 maj 2011

Bloggar - Som marknadsföring och varumärkesbyggande. Calle Johansson Essä i Digitala Distributionsformer Högskolan Väst - 23 maj 2011 Bloggar - Som marknadsföring och varumärkesbyggande Calle Johansson Essä i Digitala Distributionsformer Högskolan Väst - 23 maj 2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning 2 Inledning 3 Beskrivning 3 Diskussion

Läs mer

KUNDCASE C4 ENERGI 2

KUNDCASE C4 ENERGI 2 KUNDCASE C4 ENERGI KUNDCASE C4 ENERGI 2 3 KUNDCASE C4 ENERGI Strategi och positionering 4 KOMMUNIKATIV PLATTFORM ELNÄT STADSNÄT FJÄRRVÄRME miljövänlig komfort varje dag 5 KUNDCASE C4 ENERGI Affärsidé C4

Läs mer

4. Internet som informationskälla 16

4. Internet som informationskälla 16 Innehållsförteckning Sammanfattning och slutsatser 1. Inledning 5 2. Företag som agerar på en global marknad 7 2.1 10 kommuner är hemvist för nästan 40 procent av e-handelsföretagen 2.2 60 procent av företagen

Läs mer

Hänger du med i den digitala revolutionen? Michael Fogelqvist, Animero. Produktionsbolag digitala medier

Hänger du med i den digitala revolutionen? Michael Fogelqvist, Animero. Produktionsbolag digitala medier Hänger du med i den digitala revolutionen? Michael Fogelqvist, Animero Vilka är Animero och varför står jag här? = både webb och film Startade 2001 13 anställda Kontor i Helsingborg och Stockholm Vilka

Läs mer

Effektivare marknadsföring och kommunikation

Effektivare marknadsföring och kommunikation Effektivare marknadsföring och kommunikation Effektivare marknadsföring och kommunikation med fokus på resultat! Idag upplever vi alla oavsett om vi arbetar inom näringslivet eller i offentlig sektor ständigt

Läs mer

EXAMINATIONSUPPGIFT C

EXAMINATIONSUPPGIFT C EXAMINATIONSUPPGIFT C Helene Brogeland Nyckelbegrepp - introduktion till MKV distans VT2013 (1MK162) 2013-03-11 Innehåll 1. Teorier rörande medieanvändarnas makt... 3 1.1. Användningsforskningen... 3 1.2.

Läs mer

Bok 4. Marknadsföringens verktyg Personlig försäljning. Starta eget

Bok 4. Marknadsföringens verktyg Personlig försäljning. Starta eget Starta eget Bok 4 Marknadsföringens verktyg Personlig försäljning HF PROGRESS AB Postadress Telefon Telefax E-mail / webb Bankgiro Postgiro Affärsutveckling Strandgatan 13 B, 1 tr 070-662 23 73 0910-72

Läs mer

Internationell Körfestival i Göteborg

Internationell Körfestival i Göteborg Internationell Körfestival i Göteborg Marknadsföra Göteborg som kultur- och turiststad En folkrörelse många sångare och lyssnare i hela världen Ett spännande evenemang för alla göteborgare Varför Göteborg

Läs mer

INTEGRERAD KONSTRUKTION OCH TILLVERKNING, TME041. GruppB1steg3. Henrik Ohlsson Knut Andreas Meyer Martin Bäck Ola Lindahl Tobias Eriksson

INTEGRERAD KONSTRUKTION OCH TILLVERKNING, TME041. GruppB1steg3. Henrik Ohlsson Knut Andreas Meyer Martin Bäck Ola Lindahl Tobias Eriksson INTEGRERAD KONSTRUKTION OCH TILLVERKNING, TME041 GruppB1steg3 Henrik Ohlsson Knut Andreas Meyer Martin Bäck Ola Lindahl Tobias Eriksson Handledare: Joakim Johansson 2011-02-16 Innehåll 3.1 Kundinteraktion...

Läs mer

Starka viljor, tydlig inriktning och företagsanda i räddningstjänsten. Kvalitativt jämställdhetsarbete

Starka viljor, tydlig inriktning och företagsanda i räddningstjänsten. Kvalitativt jämställdhetsarbete Starka viljor, tydlig inriktning och företagsanda i räddningstjänsten Kvalitativt jämställdhetsarbete Varför fick jag uppdraget att prata på denna konferens? Vad kan kommunala räddningstjänster lära av

Läs mer

Identitetssamordning Del 1: Interna aktiviteter

Identitetssamordning Del 1: Interna aktiviteter Ramverk för: Identitetssamordning Del 1: Interna aktiviteter Datum: Företag: Marknad 1: Marknad 2: Marknad 3: Marknad 4: Deltagare: Copyright 2013. Pyramid Communication AB Identiteten skapas från toppen

Läs mer

Mobilt & shopping on demand. Hur prestationsbaserad marknadsföring hjälper mobila enheter att rita om kartan till köpcykeln. tradedoubler.

Mobilt & shopping on demand. Hur prestationsbaserad marknadsföring hjälper mobila enheter att rita om kartan till köpcykeln. tradedoubler. Mobilt & shopping on demand Hur prestationsbaserad marknadsföring hjälper mobila enheter att rita om kartan till köpcykeln tradedoubler.com Prestationsbaserade mobila kanaler har drastiskt förändrat shoppingupplevelsen

Läs mer

Människans möte med den mänskliga kroppen. Ett pedagogiskt studiematerial

Människans möte med den mänskliga kroppen. Ett pedagogiskt studiematerial Människans möte med den mänskliga kroppen Ett pedagogiskt studiematerial Inledning I dag så påverkas vi medvetet och omedvetet av yttre ideal. Ofta så glömmer vi bort att ställa frågan till oss själva

Läs mer

Coachning av mikroföretag inom livsmedelsbranschen som samarbetspartner för dagligvaruhandeln

Coachning av mikroföretag inom livsmedelsbranschen som samarbetspartner för dagligvaruhandeln Coachning av mikroföretag inom livsmedelsbranschen som samarbetspartner för dagligvaruhandeln Projektetsbakgrund Handeln kan samarbeta med leverantörer av alla storlekar. Man ska emellertid kunna dra nytta

Läs mer

14 kommuner ¼ av Sverige Folkbiblioteken: 38 bibliotek 7 bokbussar 2 webbtjänster

14 kommuner ¼ av Sverige Folkbiblioteken: 38 bibliotek 7 bokbussar 2 webbtjänster 14 kommuner ¼ av Sverige Folkbiblioteken: 38 bibliotek 7 bokbussar 2 webbtjänster Varför marknadsföring? Nätverksarbete med bibliotekscheferna 2005: Vilken är den viktigaste utvecklingsfrågan för biblioteket?

Läs mer

Deadline 3. Grupp A.4 Kathrin Dahlberg Elin Gardshol Lina Johansson Petter Liedberg Pernilla Lydén

Deadline 3. Grupp A.4 Kathrin Dahlberg Elin Gardshol Lina Johansson Petter Liedberg Pernilla Lydén Deadline 3 Grupp A.4 Kathrin Dahlberg Elin Gardshol Lina Johansson Petter Liedberg Pernilla Lydén 1 3. Kartlägg kundens röst För att få en klar bild av kundens nuvarande och kommande behov definieras marknaden

Läs mer

Dagens övning Marknadsplanering fortsättning

Dagens övning Marknadsplanering fortsättning Marknadsplan Dagens övning Marknadsplanering fortsättning Marknadsplaneprocessen Frågestund för alla Marknadsplan Marknadsplaneprocessen Situationsanalys Affärsidé/Strategi Målformulering Handlingsplan/

Läs mer

Om annonsering i fackpress generellt

Om annonsering i fackpress generellt Om annonsering i fackpress generellt och i Dagens Samhälle specifikt 1 Vilken effekt vill man ha? Ökad kännedom Ökad lojalitet Ökat antal leads Försäljning Fler? 2 Mest önskad effekt är Att sälja sina

Läs mer

- KRISTINA NILSEN, ANALYSCHEF PÅ RETRIEVER NORGE

- KRISTINA NILSEN, ANALYSCHEF PÅ RETRIEVER NORGE Det är viktigt att se resultatet av sitt arbete för att kunna styra sitt kommunikationsarbete. För du kör väl inte bil utan en hastighetsmätare? Och du driver förmodligen inte en verksamhet utan en budget?

Läs mer

vad är marknadsföring?

vad är marknadsföring? om föreläsaren praktisk marknadsföring ring RPC Stockholm, den 16 december 2004 pappa (Milton, 10 och Nellie 7) ekonomie doktor (affärsautomatiseringar) forskare (Stocholms universitet: marknadsföring)

Läs mer

Presentationsteknik. Möta investerare. Tips och råd inför din Pitch 10 min

Presentationsteknik. Möta investerare. Tips och råd inför din Pitch 10 min Presentationsteknik Möta investerare Tips och råd inför din Pitch 10 min Vem lyssnar? Olika presentationer till olika målgrupper. IDAG INVESTERARE!!! Presentationen ska vara klar innan första möte med

Läs mer

Den svenska spelmarknaden hårdnar och att positionera sitt varumärke i konsumenternas medvetande blir allt viktigare för att etablera sig på

Den svenska spelmarknaden hårdnar och att positionera sitt varumärke i konsumenternas medvetande blir allt viktigare för att etablera sig på Varumärkesbok Den svenska spelmarknaden hårdnar och att positionera sitt varumärke i konsumenternas medvetande blir allt viktigare för att etablera sig på marknaden. Vi är MooreGames Tanken kring MooreGames

Läs mer

Kampanjpresentation 100%

Kampanjpresentation 100% Kampanjpresentation 100% UNDER SKALET 100% förhandsinformation Ett samarbete mellan PIR, PellSam och Svensk solenergi. Kontaktpersoner: Svensk solenergi Lars Andrén 0705-35 85 80 PiR Tomas Isaksson 010-46

Läs mer

INNOVATIVA SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG SATSAR PÅ STRATEGISKT UTVECKLINGSARBETE ÄVEN I TUFFA TIDER. Jenni Nordborg och Rolf Nilsson

INNOVATIVA SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG SATSAR PÅ STRATEGISKT UTVECKLINGSARBETE ÄVEN I TUFFA TIDER. Jenni Nordborg och Rolf Nilsson INNOVATIVA SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG SATSAR PÅ STRATEGISKT UTVECKLINGSARBETE ÄVEN I TUFFA TIDER Jenni Nordborg och Rolf Nilsson 1 2 OM UNDERSÖKNINGEN Med syfte att öka kunskapen om hur lågkonjunkturen

Läs mer

Futurum.kom förändringsarbete genom marknadskommunikation

Futurum.kom förändringsarbete genom marknadskommunikation Futurum.kom förändringsarbete genom marknadskommunikation Fil Dr. Angela Zetterlund & Maria Lundqvist Mötesplats Borås 2011-10-20 Vad är marknadsföring En definition och några utgångspunkter Ett aktuellt

Läs mer

bra sätt får vi en turboeffekt.

bra sätt får vi en turboeffekt. Vårt varumärke exponeras för mängder av opinionsbildare, som i sin tur påverkar ett antal vanliga användare. Om vi visar oss på ett bra sätt får vi en turboeffekt. Nu-gruppen 2009, utdrag ur utställarintervju

Läs mer

Välj rätt affärssystem för att din. organisation ska blomstra!

Välj rätt affärssystem för att din. organisation ska blomstra! Välj rätt affärssystem för att din organisation ska blomstra! - En guide till dig som funderar på att byta eller investera i ett ERP system. Innehåll Därför är ett affärssystem viktigt för tillväxten...

Läs mer

Via Nordica 2008 session 7

Via Nordica 2008 session 7 Via Nordica 2008 session 7 Lisbeth Wester Informationschef Lunds Tekniska Högskola, LTH Lunds universitet 1 Åldersgruppen 19 åringar i Sverige 1990-2020 2 Den nya generationen studenter och medarbetare.

Läs mer

ORGANISATION och KOMMUNIKATION

ORGANISATION och KOMMUNIKATION ORGANISATION och KOMMUNIKATION Mats Heide Institutionen för kommunikationsstudier Lunds universitet Mats.Heide@iks.lu.se 1 Vad ska vi diskutera?! Kommunikationsbegreppet! Perspektiv på kommunikation! Relationen

Läs mer

THE EXPERIENCE ERA NINE YARDS TRENDSPANING 2015

THE EXPERIENCE ERA NINE YARDS TRENDSPANING 2015 THE EXPERIENCE ERA NINE YARDS TRENDSPANING 2015 I EN AMERIKANSK UNDERSÖKNING....bland kommunikationschefer uppgav en majoritet att de upplever att förändringarna de senaste två åren är mer omfattande och

Läs mer

Prognostisering av efterfrågan Konkurrera med hjälp av Affärsanalys

Prognostisering av efterfrågan Konkurrera med hjälp av Affärsanalys Copyright SAS Institute Sweden, november 2008 SAS INSTITUTE AB STORA FRÖSUNDA, BOX 609 169 26 SOLNA TEL: 08-52 21 70 00 FAX: 08-52 21 70 70 WWW.SAS.COM/SWEDEN SAS Institute AB is a subsidiary of SAS Institute

Läs mer

Strategiskt ledande är bra ledande

Strategiskt ledande är bra ledande Strategiskt ledande är bra ledande Ledarskap kan förstås på många olika sätt. Ett sätt att se på det är att uppfatta ledarskapet som ledarens förmåga att styra den energi som finns i organisationen så

Läs mer

Hur arbetar Studio 22 med att konkretisera och marknadsföra sin tjänst?

Hur arbetar Studio 22 med att konkretisera och marknadsföra sin tjänst? Jenny Andersson, 840919-5909 Terese Andersson, 850714-6945 Emelie Ingmarsson, 850726-7444 Emma Ohlsson, 820425-3523 Hur arbetar Studio 22 med att konkretisera och marknadsföra sin tjänst? Programmet för

Läs mer

Dustin Group fastställer slutligt pris i börsintroduktionen till 50 kronor per aktie handel på Nasdaq Stockholm inleds idag

Dustin Group fastställer slutligt pris i börsintroduktionen till 50 kronor per aktie handel på Nasdaq Stockholm inleds idag DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE DISTRIBUERAS ELLER PUBLICERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA ELLER JAPAN ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING

Läs mer

Innehåll. 1. Presentation av COS. 2. Marknaden. 3. Ekonomisk analys. 4. SWOT-analys. 5. Sammanfattning och rekommendationer

Innehåll. 1. Presentation av COS. 2. Marknaden. 3. Ekonomisk analys. 4. SWOT-analys. 5. Sammanfattning och rekommendationer Innehåll 1. Presentation av COS 2. Marknaden 3. Ekonomisk analys 4. SWOT-analys 5. Sammanfattning och rekommendationer Innehåll 1. Presentation av COS 2. Marknaden 3. Ekonomisk analys 4. SWOT-analys 5.

Läs mer