Återanvändning av produkter i Skåne

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Återanvändning av produkter i Skåne"

Transkript

1 Återanvändning av produkter i Skåne

2 Titel: Återanvändning av produkter i Skåne Utgiven av: Länsstyrelsen Skåne Författare: Ulrika Vinka Beställning: Länsstyrelsen Skåne Miljöstrategiska enheten Malmö Telefon: Copyright: Länsstyrelsen Skåne Diarienummer: ISBN: Rapportnummer: 2015:13 Layout: Länsstyrelsen Skåne Tryckeri, upplaga: Länsstyrelsen Skåne, 300 ex Tryckår: 2015 Omslagsbild: Most Photos

3 Förord Nuvarande ekonomiska system med tillväxt förutsätter bland annat konsumtion av varor. Ökande råvarupriser och ökad miljömedvetenhet kan bidra till att skapa en så kallad cirkulär ekonomi där avfall blir resurs, och där ekonomin istället baseras på hållbara varor och tjänster vilket bidrar till en grön tillväxt. Att återanvända produkter och därmed öka produkters livslängd kan spara jordens resurser. Det är också ett sätt för konsumenten att spara eller tjäna pengar vilket bidragit till att second handoch vintagebutiker, loppisar och auktionshus ökar i popularitet. Idag finns det många tips på hur man kan återanvända och hitta andrahandsvaror, bland annat i sociala medier såsom Facebook, Twitter, Instagram, webbplatser, bloggar och appar. Det handlar om en livsstil där kreativitet, ekonomi och miljö går hand i hand. Länsstyrelsen Skåne vill med denna rapport lyfta fram återanvändningen i Skåne och uppmuntra kommuner och andra viktiga aktörer i Skåne att arbeta vidare med detta område. Länsstyrelsen Skåne 1 mars 2015 Jeanette Schlaucher Chef Miljöstrategiska enheten Länsstyrelsen Skåne

4 Innehållsförteckning FÖRORD...3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING...4 SAMMANFATTNING....5 Syfte och mål....5 Metod...5 Resultat och slutsatser....5 VAD ÄR ÅTERBRUK? Mängden hushållsavfall fortsätter att öka....8 Skånska kommuner arbetar med att förebygga avfall...9 ÅTERANVÄNDNING ÄR BÄTTRE FÖR MILJÖN ÄN NYKÖP ÅTERBRUKSMARKNADEN I SKÅNE Statistik för olika typer av återbruksverksamheter i Skåne Antikaffärer/auktionshus Second hand- och vintagebutiker Återbyggdepåer Kontorsmöbler och IT-utrustning Loppmarknader Klädbytarbutiker Webbplatser ÅTERANVÄNDNING I OFFENTLIG SEKTOR HUR SER FRAMTIDEN UT FÖR ÅTERBRUKSMARKNADEN? Nya jobb och socialt ansvar TIPS TILL AKTÖRER I SKÅNE Bakgrund... 24

5 Sammanfattning Länsstyrelsen Skåne har beviljats medel från Region Skånes Miljövårdsfond för projektet Återbruk i Skåne En kartläggning. Projektet skulle resultera i en rapport och denna rapport är resultatet. Rapporten kommer att spridas till Skånes kommuner och andra viktiga aktörer i länet via Länsstyrelsen Skånes nätverk, webbplats och sociala medier såsom Facebook. Rapporten är en del i uppföljningen av utmaningen Hållbar konsumtion, en av fem utmaningar i Länsstyrelsen Skånes åtgärdsprogram Skånska åtgärder för miljömålen Syfte och mål Syftet med detta projekt var att få en överblick över återbruksmarknaden i Skåne genom att kartlägga verksamheter som sysslar med återanvändning (antal, typ och omsättning) och mängden (kg) produkter (kläder, textilier, möbler och andra produkter samt elektronik) som återanvänts i Skåne från 2000-talets början. Kartläggningen skulle visa hur omsättningen av kapital och produkter i återbruksbranschen varierat. Målet var att visa återbruksbranschens utveckling i Skåne och att lyfta fram återanvändning som ett miljömässigt, ekonomiskt och socialt fördelaktigt alternativ. Rapportens målgrupp är framförallt de skånska kommunerna och rapporten kan vara en hjälp i det avfallsförebyggande arbetet genom att öka kunskapen om återanvändning i Skåne. Förhoppningen är att projektet ska öka kommunernas vilja att upphandla fler begagnade produkter så att återbruksmarknadens andel och omsättning i Skåne gynnas. Metod Denna rapport har sammanställts av tjänsteman på Länsstyrelsen Skåne genom skrivbordsstudier, informationssökning på Internet och muntliga samt skriftliga kontakter med olika aktörer såsom Statistiska Centralbyrån (SCB), Skatteverket och Ideell Second hand med flera. Resultat och slutsatser Statistik från Statistiska Centralbyrån (SCB) visade att det den 14 juli 2014 fanns totalt 333 arbetsställen registrerade i Skåne inom återbrukssektorn. De flesta var verksamma inom handel med antikviteter, tätt följt av second hand-verksamhet. Enligt uppgifter från SCB ligger omsättningen för respektive verksamhet under en halv miljon kronor per år. Branschen utgör därför en liten del av den totala handeln. Statistiken från SCB är inte heltäckande eftersom det saknas uppgifter för många second hand-verksamheter (till exempel loppmarknader) som antingen inte är registrerade eller är registrerade i register som inte är lättillgängliga. En heltäckande kartläggning var inte möjlig att genomföra inom ramen för detta projekt eftersom statistiken överlag är bristfällig eller svårtillgänglig. 5

6 Foto: Most Photos Eftersom en heltäckande kartläggning inte var möjlig ger denna rapport en mer generell överblick över återanvändningen av produkter i Skåne. Rapporten visar att det ur ett livscykelperspektiv är bättre för miljön att köpa begagnade produkter än nyproducerade, framförallt när den återbrukade produkten är lokalt producerad, miljömärkt och ersätter en ny likadan produkt som inte är miljömärkt och har transporterats långt. De produkter som är mest lönsamma att återbruka ur miljösynpunkt är de utan resursförbrukning under användningsfasen, såsom möbler. 6

7 Vad är återbruk? Enligt Nationalencyklopedin betyder ordet återbruk detsamma som återanvändning. 1 Enligt samma uppslagsverk betyder återanvändning användning på nytt av förbrukade varor eller förpackningar för ursprungligt eller likartat ändamål. 2 Webbplatsen synonymer.se nämner följande synonymer till ordet förbrukad: använd, åtgången, slut, utsliten, oanvändbar, utbränd. 3 Denna rapport fokuserar på förbrukade varor som är använda i ett eller flera led men som är i så gott skick att de kan återanvändas/återbrukas. Med återbruksbranschen avses verksamheter som köper/får produkter att sälja vidare i befintligt skick. Avfallstrappan illustrerar hur avfallet i samhället bör tas tillvara. Återanvändning kommer på andra plats i hierarkin efter förebyggande. 4 Avfallstrappan. Källa: SYSAV. Steg 1: Minska avfall Att skapa så lite avfall som möjligt är det bästa sättet att spara på jordens resurser. Det finns många hemmatips för att minska sitt eget avfall. Steg 2: Återanvända Skänk till Second hand, sälj och köp begagnat, laga saker som är trasiga. Saker ska återanvändas så långt det går. Steg 3: Återvinn Allt som inte kan återanvändas ska i möjligaste mån återvinnas. Sortera matavfall, tidningar och förpackningar och kompostera trädgårdsavfall

8 Steg 4: Energiåtervinning Det som inte kan återvinnas kan ofta förbrännas vilket skapar energi som kan användas. Steg 5: Deponering Det som inte kan behandlas på annat sätt deponeras. Det är det sista alternativet för att ta hand om avfall och mängden deponering ska minska så mycket som möjligt. Mängden hushållsavfall fortsätter att öka Avfallsmängderna ökar i Skåne och förbränning med energiutvinning tar hand om den största delen. En tredjedel av hushållsavfallet går till materialåtervinning och precis som i övriga Europa ökar materialåtervinningen i Sverige. Deponering utgör en mycket liten del i Skåne och övriga Sverige, jämfört med 34 procent i Europa som helhet. 5 Totalt isk nning Diagrammet visar mängden behandlat hushållsavfall i Skånes avfallsanläggningar. Viss transport av hushållsavfall sker över länsgränserna, vilket innebär att en mindre del av det hushållsavfall som behandlas i Skåne har uppkommit i andra län. 400 Behandlad mängd hushållsavfall per invånare i Skåne ) Totalt isk nning Kg/inv Deponering Biologisk återvinning Förbränning med energiåtervinning Behandlad mängd hushållsavfall per person och år i Skåne uppdelat på olika behandlingsmetoder (deponering, biologisk återvinning och förbränning exkl. materialåtervinning). Källa: Avfall Sverige Ekonomiska styrmedel inom avfallsområdet styr sällan mot avfallsförebyggande. Avfallstaxan för hushåll och verksamheter är relativt låg och skapar inte incitament för att reducera mängden avfall och öka återvinningen. Priset på avfallsfraktioner ger fel signaler om resursers knapphet och samhällskostnad. 5 8

9 Skånska kommuner arbetar med att förebygga avfall I Boverkets miljömålsenkät 2014 uppger 28 av Skånes 33 kommuner att de arbetar med att förebygga avfall. Arbetet består huvudsakligen av insatser för att minska matsvinn samt återanvändning av möbler och inventarier. Flera kommuner anger att de främst deltar i de avfallsförebyggande projekt som drivs av de kommunala avfallsbolagen. Kommuner som uppger att de arbetar med att förbygga avfall. Källa: Boverket

10 IVL Svenska Miljöinstitutet AB och PROFU AB har på uppdrag av Avfall Sverige tagit fram en vägledning för hur man kan mäta och följa utvecklingen mot en resurseffektiv avfallshantering. En av indikatorerna som redovisas i vägledningen anger mängden förebyggt avfall som skillnaden mellan den förväntade mängden hushållsavfall (baserat på hushållens totala konsumtion) och den faktiskt uppkomna mängden hushållsavfall. Den förebyggda avfallsmängden är därmed lika med den frikopplade mängden avfall. Enligt modellberäkningar för ovanstående indikator har närmare 40 kg hushållsavfall per person och år förebyggts sedan år Eftersom indikatorn tar hänsyn till konjunktursvängningar kan denna minskning inte förklaras med lågkonjunkturen som inträffade under samma tidsperiod. Orsakerna tillskrivs istället förändrade konsumtionsbeteenden. En del av den förebyggda mängden beror på att vi lägger något mer pengar på tjänstekonsumtion än varukonsumtion, jämfört med tidigare år. Merparten av den förebyggda mängden beror dock på att vi har förändrat vad vi köper för produkter inom gruppen varukonsumtion. Den totala varukonsumtionen har under perioden förändrats relativt lite i förhållande till den observerade minskningen i avfallsmängd

11 Återanvändning är bättre för miljön än nyköp Nyproduktion av kläder, textilier och produkter belastar miljön när det gäller transporter, förbrukning av energi, vatten, kemikalier och råvaror när inte återvunnet material används. Till exempel kräver jeanstillverkning omfattande kemikalieanvändning och tillverkning av bomullskläder kräver stora mängder vatten. I rapporten ReUse En antologi om återbruk 7 diskuteras miljövinsten vid återanvändning av produkter sett ur ett livscykelperspektiv. Den slutsats som dras är att det finns en stor potential att minska miljöpåverkan genom ett ökat återbruk. De produkter som ger störst miljövinst vid återanvändning är de som inte har någon resursförbrukning under användningsfasen, såsom möbler. Kläder och textilier till exempel har även en resursförbrukning under användningsfasen eftersom de tvättas, och det är därför bättre att tvätta ett plagg mer sällan. 8 Återanvändning är framförallt bättre för miljön ur ett livscykelperspektiv när den återbrukade produkten är lokalt producerad, miljömärkt och ersätter en ny likadan produkt som inte är miljömärkt och har transporterats långt. Att laga under användningsfasen förlänger förstås produktens livslängd ytterligare. Tabellen ger en uppfattning om energiåtgång och energibesparingar på olika typer av återanvända produkter i Storbritannien, USA och Schweiz, baserat på livscykelanalyser. 9 Textilprodukternas besparingspotential är starkt beroende av hur många gånger de stryks och tvättas under användarfasen. Produkt Påverkan nyproduktion (MJ) Påverkan återanvändning (MJ) Besparing vid återanvändning (%) Kontorsstol Skrivbord Bomulls-t-shirt (12,5 tvättar) Viskos-blus (12,5 tvättar) Kaffekopp (1 000 användningar) 51 < Sahni et al. 2010, Spiztley et al. 2006, Refiller 2013, Woolridge et al. 2006, Allwood et al

12 Återbruksmarknaden i Skåne Statistiska Centralbyrån (SCB) för register över organisationer som är aktiva, det vill säga något eller några av momsregistrerad, F-skatteregistrerad eller arbetsgivare. Dessa verksamheter är registrerade under SNI-koder. 10 Vid sökning på återbruksverksamheter och SNI-kod fanns det den 14 juli 2014 totalt 333 arbetsställen registrerade i Skåne inom återbrukssektorn. Statistiken visar att de flesta var verksamma inom handel med antikviteter, tätt följt av second handverksamhet. Antal SNI-kod Omfattar Specialiserad butikshandel med antikviteter: möbler, konstföremål, böcker Second hand-butiker (ej antikviteter, motorfordon, Internetauktioner och andra auktioner i butik, pantbanker). r) Auktionshandel i butik. Totalt 333 Återb brukshandel i butik Antikviteter (möbler, konst, böcker) Second hand (ej antikviteter) ) Auktionshandel Antal registrerade återbruksverksamheter i Skåne

13 Foto: Most Photos Det är svårt att hitta statistik som omfattar alla återbruksverksamheter i Skåne. Enligt SCB är många återbruksverksamheter inte registrerade under en SNI-kod, eller är registrerade under en annan huvudsyssla än second handverksamhet. Det går inte heller i dagsläget att få fram statistik ur Skatteverkets kassaregister (Skatteverket registrerar alla som har en kassa i ett kassaregister) eftersom det inte går att sortera fram typ av verksamhet ur kassaregistret. Många återbruksverksamheter kan också vara registrerade i register som inte är möjliga att få tillgång till i detta projekt, eller är inte registrerade alls. Statistik för olika typer av återbruksverksamheter i Skåne Här ges en överblick över följande verksamheter (materialåtervinning, skrotfirmor och försäljare av begagnade bilar ingår inte): Antikaffärer/Auktionshus Second hand- och vintagebutiker Återbyggdepåer Kontorsmöbler och IT-utrustning Loppmarknader Klädbytarbutiker Webbplatser 13

14 Antikaffärer/auktionshus Se statistik från SCB. Second hand- och vintagebutiker Tillväxtverket skriver i sin rapport Modebranschen i Sverige att handeln med andrahandsmode har ökat under flera år och att man i branschen tror på en fortsatt stark utveckling. De ideella organisationerna har sett en ökning av handeln där alla varugrupper utom möbler ökar. Mest ökar handeln med andrahandsmode, det vill säga vintage (produkter äldre än 25 år, av god kvalitet och som helst representerar sitt årtionde) och second hand där det avses att produkterna är begagnade. Även de stora auktionshusen har hakat på trenden med separata vintageauktioner. Konsumtionen av textilier har ökat med 40 procent i Sverige under det senaste decenniet. Idag förbränns större delen av det textilavfall som uppkommer i Sverige. Endast 20 procent av all textil återanvänds och en mycket liten andel går till materialåtervinning. Detta trots att textilier är en värdefull resurs och miljövinsten vid återanvändning är stor jämfört med förbränning. 12 Enligt rapporten Kartläggning av mängder och flöden av textilavfall 13 samlas cirka 3 kg textilier (kläder och hemtextil) per person och år i Sverige in via välgörenhet och huvuddelen kommer från privatpersoner. Textilier från företag står för en jämförelsevis liten andel. Enligt SMED:s beräkning, som är gjord på uppdrag av Naturvårdsverket, återanvändes ton textilier i Sverige år Andelen andrahandsvaror av den totala försäljningen av textilier i Sverige utgjorde 19 procent år Av de insamlade kläderna sorteras i regel först de kläder som går att sälja i Sverige ut. Det som är oanvändbart sorteras bort. Kläder som inte fungerar för en svensk marknad men som ändå är användbara skänks som hjälpsändningar eller säljs på export. Försäljningen sker på en världsmarknad för begagnade kläder för cirka 50 öre till 1 krona per plagg. Välgörenhetsorganisationernas insamlingskostnader för kläderna är ofta högre än så, men exporten ger en viss kostnadstäckning. Ideell Second hand, ett samarbete mellan ideella organisationer som bedriver second hand-verksamhet i Sverige, tillhandahåller nationell statistik för sina medlemmar: 11 +statistik+och+analys_17+jan.pdf

15 Foto: Most Photos Emmaus Björkå Emmaus Stockholm Sveriges Stadsmissioner Praktisk Solidaritet Lindra (Human Bridge) Reningsborg Vinden Second hand Erikshjälpen Hela människan Läkarmissionen Myrorna (Frälsningsarmén) Röda korset Hjärta till hjärta Bröder till bröder PMU (Pingstmissionens Utvecklingssamarbete) Under 2013 skänktes ton textilier till Ideell Second Hands medlemmar Röda korset, Emmaus Björkå, Sveriges Stadsmissioner, Praktisk Solidaritet, Lindra (Human Bridge), Reningsborg och PMU. Statistik saknas för övriga medlemmar. Total butikförsäljning i Sverige, inklusive exportförsäljning, av textilier, prylar, böcker, möbler etcetera för ovan nämnda medlemmar inklusive Erikshjälpen och exklusive Lindra (Human Bridge) uppgick till drygt 579 miljoner kronor under Omsättningen för den svenska modebranschen var 229 miljarder kronor år Klädkedjan Hennes & Mauritz AB står för mer än hälften av den totala omsättningen. 17 Flera stora klädkedjor tar ett miljöansvar genom att ta emot gamla och trasiga plagg för återanvändning respektive textilåtervinning. Återbyggdepåer Vissa avfallsbolag driver återbyggdepåer och returmarknader för att öka återanvändningen inom byggsektorn. Malmö Återbyggdepå, till exempel, tar emot och säljer begagnat byggmaterial och utbudet varierar från enstaka varor till material i stora serier. Återbyggdepån drivs gemensamt av Sysav och Malmö Stads Serviceförvaltning. 18 Statistik saknas för denna kategori. 15 Erikshjälpen, Ideell Second hand

16 Foto: Most Photos Kontorsmöbler och IT-utrustning Elektronik är resurskrävande att tillverka och har kort livstid eftersom konsumenter kräver den nyaste tekniken. Begagnade elektroniska produkter är därför svårare att sälja och återvinns för att ta tillvara metallerna i produkterna. Elkretsen samlade under 2014 in ton elektronik och batterier i Sverige vilket motsvarar 8,4 kilo per invånare. Motsvarande siffra för Skåne samma år var ton vilket motsvarar 8,2 kg per skåning. 19 Det finns flera företag i Skåne som köper och säljer begagnad kontors- och ITutrusning. I databasen OPIC (opic.com) kan leverantörer av begagnat kontorsmaterial se vilka offentliga upphandlingar som är på gång och därmed öka sina chanser att hitta köpare. Loppmarknader Statistik saknas för denna kategori. Klädbytarbutiker Klädbytarbutiker, där verksamheterna finansieras av bland annat inträdesavgifter, har börjat etablera sig. Statistik saknas för denna kategori. Webbplatser Begagnatbarometern mäter utvecklingen av den online-drivna privata andrahandsmarknaden och i mätningen ingår kategorier såsom kläder och skor, möbler och heminredning, hemelektronik, sport och fritid, båtar och övrigt, dock ej bilar och bostäder. Som indikator för utvecklingen används statistik från Blocket (antal annonser) som jämförs med detaljhandelns försäljningsutveckling i volym (antal sålda produkter) jämfört med samma period föregående år. Detaljhandelns försäljningsutveckling mäts via HUI Research och SCB:s detaljhandelsindex (DHI) där sällanköpsvaruhandel ingår (ej livsmedel)

17 Diagrammen visar utvecklingen för två av fem kategorier på Blocket. Trenden visar att nyproducerade produkter fortsätter att öka medan second hand-marknaden endast tagit små andelar. Utvecklingen för Möbler & Heminredning i begagnathandeln och detaljhandeln. Diagrammet visar utvecklingen av antalet annonser för Möbler & Heminredning på begagnatmarknaden (Blocket) samt försäljningsutvecklingen för motsvarande detaljhandelsvaror. Källa: Begagnatbarometern. Utvecklingen för Kläder & Skor i begagnathandeln och detaljhandeln Diagrammet visar utvecklingen av antalet annonser för Kläder & Skor på begagnatmarknaden (Blocket) samt försäljningsutvecklingen för motsvarande detaljhandelsvaror. Källa: Begagnatbarometern

18 Återanvändning i offentlig sektor Offentlig sektor är en stor inköpare av varor och tjänster. Värdet av den offentliga upphandlingen i Sverige uppskattas till mellan miljarder kronor per år. 21 I dagsläget saknas tillgänglig statistik över hur stor andel av detta som utgörs av begagnade produkter. En offentlig aktör är fri att avropa och upprätta ramavtal med företag som säljer begagnade produkter. Lagen om offentlig upphandling (LOU) utgör inget hinder för detta. Eftersom återbruksmarknaden är en etablerad bransch i dagsläget ska det vid upphandling konkurrensutsättas. Ett synnerligt skäl för att inte behöva göra detta är om det man behöver slumpas bort till ett mycket lågt pris. Anledningar till att man ändå köper nytt är krav på modern och enhetlig kontorsinredning, effektiva datorer, kvalitetskrav vid ny- och ombyggnation samt dålig kännedom om var man hittar försäljare av begagnade produkter. Flera aktörer har tagit fram riktlinjer för miljöanpassad offentlig upphandling, bland annat Konkurrensverket, Commentus och Sveriges Offentliga inköpare. Det finns en del skrivet om upphandling av begagnade datorer och fordon i Konkurrensverkets riktlinjer 22 men generella vägledningar saknas i dagsläget. I Skåne har det genomförts flera projekt och bildats nätverk i syfte att främja miljöanpassad anskaffningsprocess och stärka den offentliga upphandlingens roll som drivkraft för hållbar utveckling. Några exempel är projektet MILOU (Miljöanpassad Offentlig Upphandling) och MILOU2 som drivs av Hållbar Utveckling Skåne (HUT Skåne) 23 samt projektet SILABE-GU (Skånska Implementerings LAB för Energieffektivisering Genom Upphandling)/Handlingsforum 24 som fokuserar på inköp av energieffektiva produkter. 25 Malmö stad har etablerat MALVIN (malvin.se), en förmedlingstjänst som kan beskrivas som ett internt Blocket där stadens förvaltningar förmedlar möbler, böcker, hjälpmedel och annan utrustning mellan varandra aspx 22 Sida

19 Foto: Most Photos Hur ser framtiden ut för återbruksmarknaden? Av den totala varukonsumtionen i Skåne utgör begagnade produkter fortfarande en liten del, men det finns en potential att öka denna andel genom att informera aktörer i länet om återanvändningens ekonomiska och miljömässiga vinster. Återanvändning kan skapa nya affärsverksamheter, arbetstillfällen och nya samarbeten i kommunen (se tips på sida 23). Det är svårt att avgöra om återanvändning är en framtidsbransch eftersom den styrs av trender, vad kunder vill ha för typ av begagnade produkter och pris. Unga skapar modetrender som sprids till övriga samhällsgrupper och som kan bli normbildande. Enligt rapporten Modebranschen i Sverige anses den nya andrahandskunden framförallt vara en mode- och miljömedveten yngre konsument från Stockholm, Göteborg eller Malmö. Trenden där man blandar nya plagg med andrahandsplagg anses vara en anledning till ökningen av handeln med andrahandsmode. Upcycling innebär att avfall eller uttjänta produkter får nya användningsområden och därmed anses få en högre kvalitet. Detta börjar bli vanligt inom inredningsoch designindustrin vilket har gett hantverkaryrket ett uppsving. I rapporten Mot en mer hållbar konsumtion - En studie om konsumenters anskaffning och avyttring av kläder 27 beskrivs att trots att miljömedvetenheten bland unga har ökat, och de köper mer på second hand, handlar de också mer kläder och produkter totalt eftersom de i högre grad än äldre styrs av trender. Rapporten visar resultat från enkäter om konsumenternas attityder till second-handkläder statistik+och+analys_17+jan.pdf

20 gre Varför man Varför köper man kläder köper på se econd econd kläder econd hand på se econd - hand hand fördelat - fördelat hand - fördelat på -- fördelat ålder på ålder Varför man köper kläder på se econd hand - fördelat på ålder på ålder på ålder Där kan jag köpa Där unika kan Där kläder jag kan köpa jag köpa unika unika kläder kläder Det är billigare än Det nytillverkat är Det är billigare är billigare än än nytillverkat än nytillverkat 35 år och yngre Det är skonsamt Det mot är Det är miljön skonsamt är skonsamt mot mot miljön miljön 35 år och 35 yngre år och yngre år år 35 och år yngre och yngre år år Nytillverkat är inte år år år Nytillverkat snyggt år Nytillverkat är är inte är snyggt inte snyggt 55 år och äldre 55 år och 55 äldre år och äldre år år 55 och år äldre och äldre Jag kan hitta billiga Jag märkeskläder kan Jag hitta kan hitta billiga billiga märkeskläder märkeskläder Det är trendigt med Det är second Det är trendigt är trendigt hand med med second second hand hand Varför man Varför köper man kläder köper på second second kläder second hand på second - hand hand fördelat - fördelat hand - fördelat på -- fördelat kön på kön Varför man köper kläder på second hand - fördelat på kön på kön på kön Där kan jag köpa Där unika kan Där kläder jag kan köpa jag köpa unika unika kläder kläder Det är billigare än Det nytillverkat är Det är billigare är billigare än än nytillverkat än nytillverkat Det är skonsamt Det mot är Det är miljön skonsamt är skonsamt mot mot miljön miljön Nytillverkat är inte Nytillverkat snyggt Nytillverkat är är inte är snyggt inte snyggt Jag kan hitta billiga Jag märkeskläder kan Jag hitta kan hitta billiga billiga märkeskläder märkeskläder Kvinna Man Kvinna Kvinna Kvinna Kvinna Man Man Man Man Det är trendigt med Det är second Det är trendigt är trendigt hand med med second second hand hand Varför man Varför inte köper man kläder inte köper på å second å second kläder å second hand på å second - hand hand fördelat - fördelat hand - fördelat på -- fördelat kön på kön Varför man inte köper kläder på å second hand - fördelat på kön på kön på kön De håller inte lika De De länge håller De håller inte lika inte länge lika länge De är ohygieniska De De är är De ohygieniska är ohygieniska De är omoderna De De är är De omoderna är omoderna Det är pinsamt att Det bära är Det är pinsamt second är pinsamt att hand att bära att bära second second hand hand Kvinna Man Kvinna Kvinna Kvinna Kvinna Man Man Man Man Det är pinsamt att Det handla är Det är pinsamt är i pinsamt en second att att handla att hand handla i en i butik en second i en second hand hand butik butik Diagrammen visar andel i procent. Källa: Mot en mer hållbar konsumtion En studie om konsumenters anskaffning och avyttring av kläder. 20

21 Återbruk i praktiken på en innergård i Malmö juni Foto: Ulrika Vinka Nya jobb och socialt ansvar Återbruksbranschen bidrar inte bara till mindre miljöbelastning utan skapar också nya affärsmöjligheter och arbetstillfällen. När second hand-butiker och reparatörer samlas inom samma geografiska område ger det en profil till en stadsdel och andra miljöinriktade företag kan motiveras att etablera sig inom samma område. På nationell nivå diskuteras efterföljare till ROT och RUT i form av reparationsbidrag (REP) för hushållen och ett ROST-avdrag för att reparera bilar. Detta bland annat för att öka produkters livslängd och för att minska förekomsten av svartarbete

22 Foto: Most Photos Att reparera elektronik är särskilt viktigt eftersom trasig elektronik går till återvinning, som i sin tur missgynnas av höga återvinningsavgifter vilket gör det billigare att tillverka ny elektronik.29 I dagsläget är second hand-butiker som drivs av ideella föreningar momsbefriade. De behöver alltså inte betala någon moms på sin försäljning eftersom de säljer gåvor som redan beskattats vid inköpet. Ett undantag gäller butiker som har öppet högst 24 timmar i veckan eller där majoriteten av de anställda arbetar ideellt. Då slipper man moms. Efter ett avgörande i Högsta förvaltningsdomstolen under 2013 har Skatteverket hösten 2014 kommit till slutsatsen att second hand-butiker konkurrerar med kommersiell handel och därför ska beläggas med en 25-procentig moms. Detta har bemötts av kritik från flera håll och regeringen vill i skrivande stund hitta en lösning som är förenlig med det EU-regelverk som finns. Införande av moms hade drabbat dessa verksamheter negativt med höjda priser och minskad försäljning som följd. Vissa verksamheter hade tvingats lägga ner och överskottet från försäljningen, som idag går till hjälpverksamheter, hade riskerat att hamna i statskassan. Dock kan nätförsäljningen gynnas eftersom den inte har några direkta kostnader för lokaler och personal ee98ae71f.html

Begagnatbarometern Kvartal 4 2012

Begagnatbarometern Kvartal 4 2012 Begagnatbarometern Kvartal 4 2012 Kontakt: Blocket: Linnéa Aguero, 072-503 32 31, linnea.aguero@blocket.se HUI Research: Jonas Arnberg, 08-762 72 90, jonas.arnberg@hui.se Andrahandsknaden på nätet går

Läs mer

Hållbar konsumtion. Hans Wrådhe Naturvårdsverket 17 september 2014. Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency 2014-09-17 1

Hållbar konsumtion. Hans Wrådhe Naturvårdsverket 17 september 2014. Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency 2014-09-17 1 Hållbar konsumtion Hans Wrådhe Naturvårdsverket 17 september 2014 Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency 2014-09-17 1 Växthusgaser utsläpp av svensk konsumtion 1993-2010 Naturvårdsverket

Läs mer

Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat.

Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat. Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat. Våra råvaror måste användas igen. Den globala uppvärmningen är vår tids ödesfråga och vi måste alla bidra på det sätt vi kan. Hur vi på jorden använder och

Läs mer

Så ska avfallet lyfta i avfallshierarkin

Så ska avfallet lyfta i avfallshierarkin Så ska avfallet lyfta i avfallshierarkin Nationell avfallsplan och avfallsförebyggande program - vad är på gång? Christina Jonsson 22 februari 2012 1 Jag kommer att ta upp: Den kommande nationella avfallsplanen

Läs mer

ÅTERVINNiNg SATT I SYSTEM

ÅTERVINNiNg SATT I SYSTEM ÅTERVINNiNg SATT I SYSTEM Det har hänt mycket på avfallsfronten. Till mitten av 1800-talet slängde människor sina sopor lite varstans utan att någon protesterade. Kanske klagades det på stanken, men annars

Läs mer

Information från. Öppna broschyren! Låt dig inspireras och informeras. Med vänliga hälsningar Avfallsenheten, Ystads kommun

Information från. Öppna broschyren! Låt dig inspireras och informeras. Med vänliga hälsningar Avfallsenheten, Ystads kommun Information från Öppna broschyren! Låt dig inspireras och informeras Med vänliga hälsningar Avfallsenheten, Ystads kommun 2015 Sophanteringen i Ystad Tips & trix och annat intressant! I november 2014 gjordes

Läs mer

Svanenmärkning av Dagligvaruhandeln. Fördjupningsmaterial

Svanenmärkning av Dagligvaruhandeln. Fördjupningsmaterial Svanenmärkning av Dagligvaruhandeln Fördjupningsmaterial PPT slide 5: fördjupad info Dagligvaruhandeln Varför Svanen? Fem enkla skäl: Svanen är ett kostnadseffektivt verktyg i miljöarbetet. Det spar inte

Läs mer

Bilaga 7 Sammanställning till länsstyrelsen

Bilaga 7 Sammanställning till länsstyrelsen Bilaga 7 Sammanställning till länsstyrelsen Sammanställning till länsstyrelsen 1 (12) Innehåll 1 Administrativa uppgifter... 3 2 Kommunens befolkning och struktur... 4 3 Avfall som kommunen ansvarar för...

Läs mer

Nu kör vi igång. Ditt matavfall blir biogas och biogödsel

Nu kör vi igång. Ditt matavfall blir biogas och biogödsel Nu kör vi igång Ditt matavfall blir biogas och biogödsel Visste du att Biogas är ett miljöanpassat fordonsbränsle och ger inget nettotillskott av koldioxid till atmosfären vid förbränning. släpper ut betydligt

Läs mer

Hållbara perspektiv. Etappmål

Hållbara perspektiv. Etappmål Hållbara perspektiv I Borås Stad finns kunskap och engagemang i hållbarhetsfrågor. Kunskap ger grund för hållbara val vid konsumtion av varor och tjänster. Strukturerat miljöarbete skapar delaktighet och

Läs mer

A3 Från avfallshantering till resurshushållning

A3 Från avfallshantering till resurshushållning A3 Från avfallshantering till resurshushållning Nationella avfallsplanen och programmet för att förebygga avfall. Goda exempel! Catarina Östlund och Maria Ivarsson, NV Europa minskar avfallet Anna-Carin

Läs mer

Vi slänger allt mer. Ett halvt ton per person Idag kastar varje person i Sverige nästan 500 kilo sopor per år. Tänk efter ett halvt ton!

Vi slänger allt mer. Ett halvt ton per person Idag kastar varje person i Sverige nästan 500 kilo sopor per år. Tänk efter ett halvt ton! Vi slänger allt mer Hur mycket grejer slänger du och din familj varje vecka? Gamla förpackningar, matrester, slitna kläder, batterier, värmeljus, tidningar Ja, om du tänker efter så kan det vara en hel

Läs mer

Avfall. Varför är detta en vanlig syn vid byggen? Ont om plats? En sådan här container innebär:

Avfall. Varför är detta en vanlig syn vid byggen? Ont om plats? En sådan här container innebär: Avfall Hur förvandlar vi avfall från problem till värdefulla restprodukter? Varför är detta en vanlig syn vid byggen? Diskutera hur avfallshanteringen ser ut på era arbetsplatser. Sorterar ni det avfall

Läs mer

Dags för kläderna att komma ut ur garderoben. - Klädbytardagen 2013

Dags för kläderna att komma ut ur garderoben. - Klädbytardagen 2013 Dags för kläderna att komma ut ur garderoben - Klädbytardagen 2013 Har du glömt något i garderoben? Har du några vardagskläder i garderoben som du inte har använt det senaste året? Kanske hänger det kavajer

Läs mer

Svanenmärkning av Hotell, Restauranger och Konferenser (HRK) Fördjupningsmaterial

Svanenmärkning av Hotell, Restauranger och Konferenser (HRK) Fördjupningsmaterial Svanenmärkning av Hotell, Restauranger och Konferenser (HRK) Fördjupningsmaterial PPT slide 5: fördjupad info HRK Varför Svanen? Fem enkla skäl: Svanen är ett kostnadseffektivt verktyg i miljöarbetet.

Läs mer

Så handlar vi på nätet 2011. Företag och konsumenter på en global e-handelsmarknad

Så handlar vi på nätet 2011. Företag och konsumenter på en global e-handelsmarknad Så handlar vi på nätet 2011 Företag och konsumenter på en global e-handelsmarknad Innehållsförteckning Sammanfattning och slutsatser... 3 1. Inledning... 5 2. E-handelsföretag på en global marknad... 6

Läs mer

2. MILJÖKONSEKVENSER AV MÅL I AVFALLSPLANEN

2. MILJÖKONSEKVENSER AV MÅL I AVFALLSPLANEN Bilaga till avfallsplaneförslag 2009-09-07 Miljökonsekvensbeskrivning Avfallsplan för Skellefteå kommun BAKGRUND Enligt bestämmelser i miljöbalken (1998:808), kap 6 samt föreskrifter från Naturvårdsverket

Läs mer

Återanvändning och återvinning av kläder Finansierat av Handelns Utvecklingsråd och Formas

Återanvändning och återvinning av kläder Finansierat av Handelns Utvecklingsråd och Formas Återanvändning och återvinning av kläder Finansierat av Handelns Utvecklingsråd och Formas Forskare i projektet Eva.Gustafsson@hb.se, docent Daniel.Hjelmgren@hb.se, universitetslektor Nicklas.Salomonson@hb.se,

Läs mer

Mål & Åtgärder för 2013 års Smaka på Stockholm

Mål & Åtgärder för 2013 års Smaka på Stockholm Mål & Åtgärder för 2013 års Smaka på Stockholm Ur vår miljöpolicy: "Miljöfrågorna är en självklar och viktig del av evenemanget och för våra samarbetspartners". Vårt miljöarbete tar sin utgångspunkt i

Läs mer

Vart tar avfallet vägen?

Vart tar avfallet vägen? Vart tar avfallet vägen? Hushåll När du sorterar ditt avfall gör du en insats för bättre miljö och mindre resursförbrukning. Här har vi samlat de vanligaste avfallsslagen och beskrivit vad som händer efter

Läs mer

Grön IT policy. Karlstads kommun 2013-09-13

Grön IT policy. Karlstads kommun 2013-09-13 Grön IT policy Karlstads kommun 2013-09-13 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Bakgrund... 3 1.1 Strategisk plan... 3 1.2 Miljö- och Klimatstrategin... 3 2 Grön IT... 3 2.1 Syfte... 3 2.2 Tillämpning... 4 3 Förutsättningar

Läs mer

Musik, sport och matsmarta tips

Musik, sport och matsmarta tips Företag Musik, sport och matsmarta tips 64 Företag Avfall, en fråga som berör alla 65 Organisation och ansvar Organisation och ansvar Avfallsfrågor berör alla i samhället. Många aktörer arbetar med avfallsfrågor

Läs mer

DIGITAL MATHANDEL Rapport 2014. En rapport om livsmedelsförsäljningen på nätet

DIGITAL MATHANDEL Rapport 2014. En rapport om livsmedelsförsäljningen på nätet DIGITAL MATHANDEL Rapport 2014 En rapport om livsmedelsförsäljningen på nätet B1 Sammanfattning För femte året i följd har Svensk Digital Handel (tidigare Svensk Distanshandel) tagit fram rapporten Digital

Läs mer

Handelns betydelse för Sveriges ekonomi

Handelns betydelse för Sveriges ekonomi Handelns betydelse för Sveriges ekonomi 2014 7% 6% 5% En halv miljon människor jobbar inom handeln 11 procent av alla sysselsatta i hela Sveriges ekonomi (privat och offentlig sektor) arbetar inom handeln

Läs mer

Utbildningspaket Konsumtion

Utbildningspaket Konsumtion Utbildningspaket Konsumtion Hur och vad? Resurser Vi berättar om olika resurser och konsekvenserna av att vi använder dem. Hushållssopor Vi berättar om hushållssopor och vem som ansvarar för dem. Vad är

Läs mer

BATTERIER OCH ELAVFALL

BATTERIER OCH ELAVFALL BATTERIER OCH ELAVFALL En kunskaps- och attitydundersökning för Naturvårdsverket Utförd av Trivector Information, maj 2015 Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency 2015-05-26 1 Inledning

Läs mer

Åtgärder, hotell och restaurang inom Skånes miljömål och miljöhandlingsprogram

Åtgärder, hotell och restaurang inom Skånes miljömål och miljöhandlingsprogram Åtgärder, hotell och restaurang inom Skånes miljömål och miljöhandlingsprogram Respektive aktör tar själv beslut om åtgärderna skall utföras och i vilken omfattning detta ska ske. Åtgärder märkta med *

Läs mer

Sverige är bland de bästa i världen på avfallshantering och återvinning. Men vi är också rikagt bra på ab skapa avfall.

Sverige är bland de bästa i världen på avfallshantering och återvinning. Men vi är också rikagt bra på ab skapa avfall. 2012 4,4 miljoner ton hushållsavfall/år 1975 2,6 miljoner ton hushållsavfall/år Sverige är bland de bästa i världen på avfallshantering och återvinning. Men vi är också rikagt bra på ab skapa avfall. 11

Läs mer

Svanenmärkning av Tryckerier. Fördjupningsmaterial

Svanenmärkning av Tryckerier. Fördjupningsmaterial Svanenmärkning av Tryckerier Fördjupningsmaterial PPT slide 5: fördjupad info Tryckerier Varför Svanen? Fem enkla skäl Svanen är ett kostnadseffektivt verktyg i miljöarbetet. Det spar inte bara tid och

Läs mer

Rapport Myrorna: Älska återanvändning!

Rapport Myrorna: Älska återanvändning! Rapport Myrorna: Älska återanvändning! 1 Förord Myrorna samlar in 8000 ton kläder och annan textil samt stora volymer inredning varje år. Återanvändning är ett viktigt verktyg för hållbar konsumtion och

Läs mer

FAKTA OM AVFALLSIMPORT. Miljö och importen från Italien. Fakta om avfallsimport 1 (5) 2012-04-17

FAKTA OM AVFALLSIMPORT. Miljö och importen från Italien. Fakta om avfallsimport 1 (5) 2012-04-17 1 (5) FAKTA OM AVFALLSIMPORT Fortum genomför test med import av en mindre mängd avfall från Italien. Det handlar om drygt 3000 ton sorterat avfall som omvandlas till el och värme i Högdalenverket. Import

Läs mer

AB Handelns Utredningsinstitut September 2010. Konsumentundersökning -Cyklisternas betydelse för handeln i Växjö centrum

AB Handelns Utredningsinstitut September 2010. Konsumentundersökning -Cyklisternas betydelse för handeln i Växjö centrum AB Handelns Utredningsinstitut September 2010 Konsumentundersökning -Cyklisternas betydelse för handeln i Växjö centrum Förord AB Handelns Utredningsinstitut, HUI, har på uppdrag av Växjö kommun Tekniska

Läs mer

Information från Avfallsenheten i Ystad

Information från Avfallsenheten i Ystad Information från Avfallsenheten i Ystad Vi strävar tillsammans mot ett hållbart samhälle. Vårt mål är att tillgodose de behov vi har idag utan att äventyra våra kommande generationers behov. 97% av vårt

Läs mer

Synpunkter på förslaget Nationellt avfallsförebyggande program, ärendenummer NV-09596-11.

Synpunkter på förslaget Nationellt avfallsförebyggande program, ärendenummer NV-09596-11. Synpunkter på förslaget Nationellt avfallsförebyggande program, ärendenummer NV-09596-11. Inledning Det är glädjande att läsa förslaget med dess tydliga argumentation för en ökad återanvändning. Vi har

Läs mer

Remissvar om Boverkets förslag till strategi för miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö rapport 2014:32

Remissvar om Boverkets förslag till strategi för miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö rapport 2014:32 Er referens M2014/2798/Mm Miljö- och energidepartementet 103 33 Stockholm Remissvar om Boverkets förslag till strategi för miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö rapport 2014:32 Mall-id: MEP-0011, 2014-10-22

Läs mer

Innehållsförteckning. 1 Vad är verktyget Min Klimatpåverkan?

Innehållsförteckning. 1 Vad är verktyget Min Klimatpåverkan? Innehållsförteckning 1 Vad är verktyget Min Klimatpåverkan?... 1 2 Hur använder jag Min Klimatpåverkan?... 2 3 Hur beräknas mitt hushålls fotavtryck?... 2 4 Hur kan jag samarbeta med SEI för att vidareutveckla

Läs mer

Hållbar konsumtion. - Vad är det? Bli en stolt, medveten konsument!

Hållbar konsumtion. - Vad är det? Bli en stolt, medveten konsument! Hållbar konsumtion - Vad är det? Bli en stolt, medveten konsument! Hållbar konsumtion Vad är det? Hållbar utveckling Det pratas mycket om hållbarhet. Hållbar utveckling, hållbar konsumtion, hållbart samhälle.

Läs mer

Miljöredovisning 1997

Miljöredovisning 1997 Copyright AB BEG. BILDELAR, Eftersom vi värnar om en renare värld i allt vi gör är pappret i broschyren miljömärkt med Svanen. Ensbovägen, Box 159, 581 02 Linköping, Telefon 013-31 50 80, Telefax 013-14

Läs mer

Konsumentföreningen Stockholm. Vad händer sen med våra kläder? Enkätundersökning. April 2011

Konsumentföreningen Stockholm. Vad händer sen med våra kläder? Enkätundersökning. April 2011 RAPPORT2011 Konsumentföreningen Stockholm Vad händer sen med våra kläder? Enkätundersökning April 2011 För mer information: Louise Ungerth, chef för Konsument & Miljö, 08-714 39 71, 070-341 55 30 Anna

Läs mer

DETALJHANDELN I ESKILSTUNA 2013

DETALJHANDELN I ESKILSTUNA 2013 DETALJHANDELN I ESKILSTUNA 2013 HUI Research Sep-Okt 2014 Anna Mocsáry Henrik Vestin 2010 David Naylor FÖRORD HUI Research har på uppdrag av Eskilstuna Innerstad AB genomfört en kartläggning och analys

Läs mer

Avfallsplan för Västerviks kommun

Avfallsplan för Västerviks kommun 2015-2020 Avfallsplan för Västerviks kommun Sammanfattning av lokala mål och ambitioner Inledning Avfallsplan och Lokala föreskrifter för avfallshantering utgör tillsammans Renhållningsordningen för Västerviks

Läs mer

Naturvårdsverket Batterier och elavfall

Naturvårdsverket Batterier och elavfall Naturvårdsverket Batterier och elavfall Maj 2013 Utförd av CMA Research AB Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency 2013-11-05 1 Fakta om undersökningen Bakgrund och syfte Som tillsynsmyndighet

Läs mer

GÅRDAGENS TEXTIL - MORGONDAGENS MODE

GÅRDAGENS TEXTIL - MORGONDAGENS MODE GÅRDAGENS TEXTIL - MORGONDAGENS MODE Borås 15 september Yvonne Augustsson 2 Utmaningar idag globalt och i Sverige KlimaSörändringar Utarmning av biologisk mångfald VaXenbrist MiljögiZer Ökad befolkningsmängd

Läs mer

Avfallstaxorna straffar källsorterare

Avfallstaxorna straffar källsorterare Avfallstaxorna straffar källsorterare Vi har oerhört mycket att vinna på att minska mängden avfall och att öka återbruk och återvinning. Värdefulla resurser skulle utnyttjas effektivare, energi sparas,

Läs mer

Vision Emmaus Björkås vision är att avskaffa nödens orsaker. Verksamhetsidé (Stadgarnas 2) Emmaus Björkås ändamål är att arbeta mot förtryck,

Vision Emmaus Björkås vision är att avskaffa nödens orsaker. Verksamhetsidé (Stadgarnas 2) Emmaus Björkås ändamål är att arbeta mot förtryck, Vision & idé Vision Emmaus Björkås vision är att avskaffa nödens orsaker. Verksamhetsidé (Stadgarnas 2) Emmaus Björkås ändamål är att arbeta mot förtryck, fattigdom och imperialism och att alla ska omfattas

Läs mer

Stark avslutning på e-handelsåret 2010

Stark avslutning på e-handelsåret 2010 + 16 % e-barometern Stark avslutning på e-handelsåret 2010 Postens och HUI:s e-barometer visar att e-handelns försäljning steg med 15,6 procent under 2010 års sista kvartal. Det är den starkaste tillväxten

Läs mer

Alternativ för hantering av Haparanda kommuns matavfall

Alternativ för hantering av Haparanda kommuns matavfall Alternativ för hantering av Haparanda kommuns matavfall HAPARANDA STAD DECEMBER 2010 2 Alternativ för hantering av Haparanda kommuns matavfall Sofia Larsson Klimatstrateg Kommunledningsförvaltningen december

Läs mer

Fråga A2 Hur nöjd är du med följande när det gäller hämtningen av hushållsavfallet?

Fråga A2 Hur nöjd är du med följande när det gäller hämtningen av hushållsavfallet? Några frågor om hämtning av hushållsavfallet Fråga A1 Hur ofta hämtas ditt hushållsavfall? Välj det alternativ som stämmer bäst Varje vecka Varannan vecka Var fjärde vecka Fråga A2 Hur är du med följande

Läs mer

Naturvårdsverkets förslag till etappmål för textil och textilavfall Utkast 2013-10-21:

Naturvårdsverkets förslag till etappmål för textil och textilavfall Utkast 2013-10-21: Naturvårdsverket 106 48 Stockholm Malmö den 28 oktober 2013 Naturvårdsverkets förslag till etappmål för textil och textilavfall Utkast 2013-10-21: Synpunkter från Avfall Sverige 1. Generella kommentarer

Läs mer

RAGN-SELLS: POSITIONS-PM OM CIRKULÄR EKONOMI

RAGN-SELLS: POSITIONS-PM OM CIRKULÄR EKONOMI 1 (5) RAGN-SELLS: POSITIONS-PM OM CIRKULÄR EKONOMI Syfte Ragn-Sells AB, nedan kallat Ragn-Sells, är ett familjeägt företag som är en del av en koncern med verksamhet i Sverige, Norge, Danmark, Estland,

Läs mer

Mer retro, mindre skräp och förnuftig konsumtion!

Mer retro, mindre skräp och förnuftig konsumtion! Hässleholm 2020 är Skånes Vintage centrum Mer retro, mindre skräp och förnuftig konsumtion! Resursoptimeringsplan (del 2 av kommunens Renhållningsordning) Detta dokument är del 2 av Hässleholms kommuns

Läs mer

Sammanfattning av uppföljningsrapport 2010/11:RFR1 Miljö- och jordbruksutskottet. Uppföljning av ekologisk produktion och offentlig konsumtion

Sammanfattning av uppföljningsrapport 2010/11:RFR1 Miljö- och jordbruksutskottet. Uppföljning av ekologisk produktion och offentlig konsumtion Sammanfattning av uppföljningsrapport 2010/11:RFR1 Miljö- och jordbruksutskottet Uppföljning av ekologisk produktion och offentlig konsumtion Uppföljning av ekologisk produktion och offentlig konsumtion

Läs mer

Renhållningsavgift. Grundavgift och hämtningsavgift. Miljöstyrande avgifter för sophantering

Renhållningsavgift. Grundavgift och hämtningsavgift. Miljöstyrande avgifter för sophantering Renhållningsavgift för Gävle, Hofors, Ockelbo, Sandviken och Älvkarleby kommun 2013 Renhållningsavgiften varierar beroende på hur ofta du har sophämtning, vilken storlek på kärlet du har, om du bor i villa

Läs mer

Avfall Sveriges. ståndpunkter

Avfall Sveriges. ståndpunkter Avfall Sveriges ståndpunkter BAKGRUND OCH UTGÅNGSPUNKTER FÖR STÅNDPUNKTERNA Avfall Sveriges ståndpunkter är det dokument som vägleder ställningstaganden och åtgärder för att utveckla avfallshanteringen

Läs mer

ATTITYDER TILL MILJÖ OCH ARBETSPENDLING FÖR PROJEKTET PENDLA GRÖNT AV ATTITYD I KARLSTAD AB 2013

ATTITYDER TILL MILJÖ OCH ARBETSPENDLING FÖR PROJEKTET PENDLA GRÖNT AV ATTITYD I KARLSTAD AB 2013 ATTITYDER TILL MILJÖ OCH ARBETSPENDLING FÖR PROJEKTET PENDLA GRÖNT AV ATTITYD I KARLSTAD AB 2013 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Bakgrund... 3 Syfte... 3 Målgrupp... 3 Genomförande... 3 Statistikbeskrivning...

Läs mer

Regenber g & Hansson

Regenber g & Hansson Utgåva 1 (1)10 MILJÖPLAN 2006 Regenber g & Hansson Utgåva 1 (2)10 Regenberg & Hansson...1 1. Verksamhetsbeskrivning...3 2. Miljöledning...3 3. Miljöpolicy...5 4. Handlingsplaner...6 5. Inköpsrutiner...8

Läs mer

döden i datorn SPN-uppdrag

döden i datorn SPN-uppdrag HUVUDUPPGIFT: Datorn på jobbet 1. Dator på jobbet intervju Väldigt många vuxna har inte bara en dator hemma som de använder ofta, de har en på jobbet också. Men, vad använder de egentligen sin dator till

Läs mer

Västervik Miljö & Energi. Avfallshanteringen i kommunen. Kundundersökning

Västervik Miljö & Energi. Avfallshanteringen i kommunen. Kundundersökning Västervik Miljö & Energi Avfallshanteringen i kommunen Kundundersökning Uppdragsgivare: Sofia Ahl, Renhållningschef, Västervik Miljö & Energi Utförd av: Karin Franzén och Sebastian Dahrendorf, utredarna

Läs mer

Förslag till etappmål

Förslag till etappmål NV-00336-13 Förslag till etappmål för ökad förberedelse för återanvändning och materialåtervinning av avfall 2 Förord Naturvårdsverket har i regleringsbrevet för budgetåret 2013 fått i uppdrag att föreslå

Läs mer

Goda exempel på miljöledning

Goda exempel på miljöledning Goda exempel på miljöledning Nedan har vi tagit fram några goda exempel på miljöpolicy, miljömål och miljöuppfyllelse från redovisningen Miljöledning i staten. Exemplen är hämtade från Försvarets materielverk,

Läs mer

KOMMUNNÄTVERKET FÖR HÅLLBAR UTVECKLING: Uppföljning av kommunalt miljöarbete 2015. Miljömålsillustrationer illustratör Tobias Flygar

KOMMUNNÄTVERKET FÖR HÅLLBAR UTVECKLING: Uppföljning av kommunalt miljöarbete 2015. Miljömålsillustrationer illustratör Tobias Flygar KOMMUNNÄTVERKET FÖR HÅLLBAR UTVECKLING: Uppföljning av kommunalt miljöarbete 2015 Miljömålsillustrationer illustratör Tobias Flygar Inledning I den här rapporten redovisas inrapporterade indikatorer från

Läs mer

Bilaga 4, Enkät kundundersökning avfallshantering 2013

Bilaga 4, Enkät kundundersökning avfallshantering 2013 Bilaga 4, Enkät kundundersökning avfallshantering 2013 Avf_13_Svenljunga v1.0 Sweco Environment 2013 Enkät Avfallshantering 2013 Så här gör du Markera ditt svar för varje fråga. Under varje frågeområde

Läs mer

Enkät till miljökontoren om delprojekt verksamhetsavfall

Enkät till miljökontoren om delprojekt verksamhetsavfall 14 december 2004 Enkät till miljökontoren om delprojekt verksamhetsavfall Enkäten syftar främst till att utvärdera tillsynskampanjen som startade september 2004 men tar också upp några andra frågor i anslutning

Läs mer

Så tar vi hand om ditt avfall i framtiden Avfallsplan 2020

Så tar vi hand om ditt avfall i framtiden Avfallsplan 2020 REFILL 1,5 l MJÖLK STOR- PACK MIN KASSE TIDNING Second Hand ÅTERANVÄNDA MINIMERA DEPONERA ÅTERVINNA ENERGI ÅTERVINNA MATERIAL Så tar vi hand om ditt avfall i framtiden Avfallsplan 2020 En strävan efter

Läs mer

Sammanfattning Avfall Sverige välkomnar den övergång från delmål till etappmål som har gjorts.

Sammanfattning Avfall Sverige välkomnar den övergång från delmål till etappmål som har gjorts. Miljödepartementet 103 33 Stockholm Dnr M2011/1516/Ma Malmö den 31 augusti 2011 REMISSVAR: Miljömålsberedningens betänkande Etappmål i miljömålssystemet (SOU 2011:34) samt Naturvårdsverkets rapport Miljömålen

Läs mer

Figur 1 Av den totala elförbrukningen utgörs nästan hälften av miljömärkt el, eftersom några av de stora kontoren använder miljömärkt el.

Figur 1 Av den totala elförbrukningen utgörs nästan hälften av miljömärkt el, eftersom några av de stora kontoren använder miljömärkt el. KLIMATBOKSLUT Det är dags att summera 2013 års klimatinventering. Tyréns årliga klimatinventering baseras på den internationella beräkningsstandarden The Greenhouse Gas Protocol. 1 Miljömässiga dimensionen

Läs mer

Politiskt initiativ - Inför samordnad varudistribution i Karlstad

Politiskt initiativ - Inför samordnad varudistribution i Karlstad Dnr KS-2011-160 Dpl 00 sid 1 (6) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Tjänsteyttrande 2013-05-03 Ellika Andersson Ellika Andersson@karlstad.se Politiskt initiativ - Inför samordnad varudistribution i Karlstad Dnr KS-2011-160

Läs mer

Vi utvecklar och förmedlar kunskap för företagens, människornas och hela landets framtid.

Vi utvecklar och förmedlar kunskap för företagens, människornas och hela landets framtid. www.hushallninsgssallskapet.se Hushållningssällskapet står för; Kunskap för landets framtid Vi utvecklar och förmedlar kunskap för företagens, människornas och hela landets framtid. Värderingsövningar

Läs mer

Svensk Distanshandel. Mat på nätet Rapport 2013

Svensk Distanshandel. Mat på nätet Rapport 2013 Svensk Distanshandel Mat på nätet Rapport 2013 1 Sammanfattning och slutsatser För fjärde året i rad tar Svensk Distanshandel fram rapporten Mat på nätet. Matförsäljningen på nätet ökar, men kunskapen

Läs mer

Information till stugområden i Falkenbergs kommun. - nu kan vi ta hand om ert matavfall. Dina matrester - gott för miljön

Information till stugområden i Falkenbergs kommun. - nu kan vi ta hand om ert matavfall. Dina matrester - gott för miljön Information till stugområden i Falkenbergs kommun - nu kan vi ta hand om ert matavfall Dina matrester - gott för miljön 1 Matrester blir till biogas Mycket av det avfall som hushållen slänger är matavfall

Läs mer

Optimering av olika avfallsanläggningar

Optimering av olika avfallsanläggningar Optimering av olika avfallsanläggningar ABBAS GANJEHI Handledare: LARS BÄCKSTRÖM Inledning Varje dag ökar befolkningen i världen och i vår lilla stad Umeå. Man förutsäg att vid år 2012 har Umeås folkmängd

Läs mer

Då införs viktdebiteringen i din stadsdel

Då införs viktdebiteringen i din stadsdel Småhus Nu kan du gå ner i vikt Stegvist införande av viktbaserad avfallstaxa 2010 2012 mycket du Du betala Vi inför successivt viktbaserad avfallstaxa i Göteborg. Schemat här nedan visar när systemet införs

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2012 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut

Redovisning av miljöledningsarbetet 2012 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut Redovisning av miljöledningsarbetet 2012 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut Enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Del 1 Miljöledningssystemet Miljöcertifiering

Läs mer

CSR Ansvarsfullt företagande

CSR Ansvarsfullt företagande CSR Ansvarsfullt företagande Det finns ett ökat tryck på våra företag att respektera mänskliga rättigheter, grundläggande arbetsrättsprinciper och grundläggande miljöstandarder oavsett var i världen vi

Läs mer

Handlingsplan. - Bra näringslivsklimat

Handlingsplan. - Bra näringslivsklimat Handlingsplan - Bra näringslivsklimat Handlingsplan - Bra näringslivsklimat Inom ramen för mål och aktiviteter i Styrkortsmodellen 2012-2014 PRIORITERAT MÅL: INDIKATORER: Långsiktig hållbar utveckling

Läs mer

Kommittédirektiv. Framtidens stöd till konsumenter. Dir. 2011:38. Beslut vid regeringssammanträde den 5 maj 2011

Kommittédirektiv. Framtidens stöd till konsumenter. Dir. 2011:38. Beslut vid regeringssammanträde den 5 maj 2011 Kommittédirektiv Framtidens stöd till konsumenter Dir. 2011:38 Beslut vid regeringssammanträde den 5 maj 2011 Sammanfattning En särskild utredare ska se över det befintliga stödet till konsumenter i form

Läs mer

INTERNET DETALJHANDELNS SNABBAST VÄXANDE FÖRSÄLJNINGSKANAL

INTERNET DETALJHANDELNS SNABBAST VÄXANDE FÖRSÄLJNINGSKANAL AVENSIA 2009-03-20 INTERNET DETALJHANDELNS SNABBAST VÄXANDE FÖRSÄLJNINGSKANAL Jonas Arnberg, HUI UPPLÄGG Försäljningsutveckling Vem är konsumenten Vad fungerar Framtid + 8 % e-barometern E-HANDELNS UTVECKLING

Läs mer

Medborgarundersökningen. Med SCB:s Nöjd-Region-Index Nöjd-Medborgar-Index Nöjd-Inflytande-Index

Medborgarundersökningen. Med SCB:s Nöjd-Region-Index Nöjd-Medborgar-Index Nöjd-Inflytande-Index Medborgarundersökningen Med SCB:s Nöjd-Region-Index Nöjd-Medborgar-Index Nöjd-Inflytande-Index Tilläggsfrågor Växjö kommun Våren 2008 Brukar du/din familj fundera på miljökonsekvenser av dina/era inköp?

Läs mer

Europa minskar avfallet 2011

Europa minskar avfallet 2011 Europa minskar avfallet 2011 Rapport framtagen för Avfall Sverige Beställare: Anna-Carin Gripwall Upplägg och rapport: Katharina Norborg Genomförande: 1-10 november, 2011 Projektnummer: 110041 Bakgrund

Läs mer

Utökad källsortering vid. Campus Valla 2005-09-07. Miljö. Miljö

Utökad källsortering vid. Campus Valla 2005-09-07. Miljö. Miljö Utökad källsortering vid Campus Valla 2005-09-07 Campus Valla - tre sorteringssteg 1. Källsorteringsstationer i verksamheten Upphandlade av institutionerna 3. Källsorteringsrum i kulvert Färdigställda

Läs mer

BESTÄLLARE. -din guide till avtalen

BESTÄLLARE. -din guide till avtalen BESTÄLLARE -din guide till avtalen VAD ÄR UPPHANDLING? Vi är alla konsumenter och gör dagligen olika val när vi bestämmer oss för vem vi ska handla olika varor eller tjänster av. Kanske väljer vi att alltid

Läs mer

Miljöstrategiskt program. För invånare, företag och Gävle kommunkoncern

Miljöstrategiskt program. För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Miljöstrategiskt program För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Miljöstrategiskt program För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Foto: Albin Bogren/BARINGO och Maria Lind Illustration: Johan

Läs mer

Innehållsförteckning. Strategi. Kommunens övergripande policy 4-6 Planering Konsumtion Transporter Energi Avfall Kemikalier Utbildning

Innehållsförteckning. Strategi. Kommunens övergripande policy 4-6 Planering Konsumtion Transporter Energi Avfall Kemikalier Utbildning version 22 jan 2004 2 Innehållsförteckning Sida Bakgrund 3 Strategi Kommunens övergripande policy 4-6 Planering Konsumtion Transporter Energi Avfall Kemikalier Utbildning Miljöledningssystem för kommunens

Läs mer

Miljöaktuellts kommunrankning: Visualisering av resultat för Malmö stad

Miljöaktuellts kommunrankning: Visualisering av resultat för Malmö stad repo001.docx 2012-03-2914 Miljöaktuellts kommunrankning: Visualisering av resultat för Malmö stad repo001.docx 2012-03-2914 Innehållsförteckning 1 Bakgrund 2 1.1 Inledning 2 1.2 Metodbeskrivning 4 2 Malmö

Läs mer

KMA-plan. Kvalitets-, Miljö-, Arbetsmiljökrav för Oventos medarbetare anlitade underentreprenörer och beställare. Stockholm 2015-05-17

KMA-plan. Kvalitets-, Miljö-, Arbetsmiljökrav för Oventos medarbetare anlitade underentreprenörer och beställare. Stockholm 2015-05-17 KMA-plan Kvalitets-, Miljö-, Arbetsmiljökrav för Oventos medarbetare anlitade underentreprenörer och beställare Stockholm 2015-05-17 1. Inledning Oventos KMA-plan beskriver hur företaget arbetar med kvalitets-,

Läs mer

Utvärdering av enkät. Östra Värmland. Vårt datum 2008-10-23 Vår referens Mari Gustafsson och Charlotta Skoglund

Utvärdering av enkät. Östra Värmland. Vårt datum 2008-10-23 Vår referens Mari Gustafsson och Charlotta Skoglund Vårt datum 2008-10-23 Vår referens Mari Gustafsson och Charlotta Skoglund Utvärdering av enkät Östra Värmland Grontmij AB Besöksadress Mejerivägen 1 E-post mari.gustafsson@grontmij.se Box 47303 Org nr

Läs mer

AVFALLSPLAN KARLSTADS KOMMUN

AVFALLSPLAN KARLSTADS KOMMUN AVFALLSPLAN KARLSTADS KOMMUN Beslutad i: Kommunfullmäktige den 16 oktober 2014 Ansvarig samt giltighetstid: Kommunledningskontoret 2014 2018 POLICY Uttrycker ett övergripande förhållningssätt. Policyn

Läs mer

Innovationsdriven upphandling för hållbar tillväxt - en möjlighet för företag och upphandlare?

Innovationsdriven upphandling för hållbar tillväxt - en möjlighet för företag och upphandlare? Innovationsdriven upphandling för hållbar tillväxt - en möjlighet för företag och upphandlare? 1 Hur många små företag deltar i upphandling? 12,5 % - 27 % företag med 0-49 anställda 37 % företag med 20-49

Läs mer

Rapport: 2015:03 Finansierad av Avfall Sverige ISSN 1103-4092. Goda exempel på avfallsförebyggande

Rapport: 2015:03 Finansierad av Avfall Sverige ISSN 1103-4092. Goda exempel på avfallsförebyggande Rapport: 2015:03 Finansierad av Avfall Sverige ISSN 1103-4092 Goda exempel på avfallsförebyggande FÖRORD Det finns inget avfall Avfall Sveriges vision säger egentligen allt om var fokus ska ligga inom

Läs mer

POLICY Ett uttalande i generella ordalag Som beskriver ett önskvärt beteende

POLICY Ett uttalande i generella ordalag Som beskriver ett önskvärt beteende POLICY Ett uttalande i generella ordalag Som beskriver ett önskvärt beteende Antagen av Kommunstyrelsen 2007-05-21, KS 117 Inledning För att verksamheten i kommunen skall fungera och servicenivån till

Läs mer

Ta ansvar för miljö och ekonomi - spara energi

Ta ansvar för miljö och ekonomi - spara energi Ta ansvar för miljö och ekonomi - spara energi 2 Energihushållning är allas ansvar Energieffektiviseringar leder till minskad användning av energi och därmed indirekt till minskade utsläpp av växthusgaser

Läs mer

Miljöprogram 2013-2016

Miljöprogram 2013-2016 Datum 2012-10-04 Version 12 Upprättare Susanna Andersson, miljöchef Miljöprogram 2013-2016 Miljöpolitiskt måldokument Miljöpolitiskt måldokument för Landstinget Gävleborg Förord Denna skrift utgör ett

Läs mer

Riktlinjer för upphandlingar och inköp i Härnösands kommun

Riktlinjer för upphandlingar och inköp i Härnösands kommun 2012-10-19 Sidan 1 av 5 Kommunstyrelseförvaltningen Riktlinjer för upphandlingar och inköp i Härnösands kommun Förutsättningar Härnösands kommun (kommunen) bedriver en verksamhet vars tyngdpunkt ligger

Läs mer

Internationell Ekonomi. Lektion 4

Internationell Ekonomi. Lektion 4 Internationell Ekonomi Lektion 4 Varför uppstår internationell handel? Är det inte bättre att behålla allt man producerar inom landet istället för att exportera? Att vi i Sverige importerar olja och apelsiner

Läs mer

Din sortering bidrar till en bättre miljö. Så här sorterar du ditt avfall. orebro.se

Din sortering bidrar till en bättre miljö. Så här sorterar du ditt avfall. orebro.se Din sortering bidrar till en bättre miljö. Så här sorterar du ditt avfall orebro.se Matavfall Det här sorterar du ut, lägger i matavfallspåsen och sedan i det bruna kärlet som finns i anslutning till fastigheten

Läs mer

Resultat från enkätundersökning hos hushållen i Säffle och Åmåls kommuner

Resultat från enkätundersökning hos hushållen i Säffle och Åmåls kommuner Resultat från enkätundersökning hos hushållen i Säffle och Åmåls kommuner I slutet av januari skickades enkäter ut till samtliga hushåll i Säffle och Åmåls kommuner. Frågorna berörde kundnöjdhet med dagens

Läs mer

Miljöpolicy. Krokoms kommun

Miljöpolicy. Krokoms kommun Miljöpolicy Krokoms kommun Fastställd av: Kommunfullmäktige Datum: 2013-06-11 Innehåll 1 Inledning... 7 2 Övergripande miljömål för Krokoms kommun... 8 2.1 SamhäIlsplanering och byggande... 8 2.2 Energi...

Läs mer

InItIatIvet för. miljö ansvar

InItIatIvet för. miljö ansvar InItIatIvet för miljö ansvar Initiativet för miljöansvar Initiativet för Miljöansvar är ett av CSR Västsveriges handlingsprogram för ökat ansvarstagande, lokalt som globalt. Det är tänkt att kunna fungera

Läs mer

KÄLLSORTERAR START 5 APRIL 2010 BÄTTRE UTFALL FRÅN DITT AVFALL

KÄLLSORTERAR START 5 APRIL 2010 BÄTTRE UTFALL FRÅN DITT AVFALL från APRIL KÄLLSORTERAR Vi även matavfall START 5 APRIL 2010 BÄTTRE UTFALL FRÅN DITT AVFALL FÖR EN BÄTTRE MILJÖ Tack vare att du källsorterar kan avfall återvinnas till nya produkter. Därför har återvinningsstationer

Läs mer

Skolor. Hälsoskyddsinfo 1:06 S

Skolor. Hälsoskyddsinfo 1:06 S Skolor Hälsoskyddsinfo 1:06 S Varför egenkontroll? Egenkontrollen är ett verktyg för att se om verksamheten lever upp till miljöbalkens grundläggande krav på resurshållning och hänsyn till hälsa och miljö.

Läs mer