Återanvändning av produkter i Skåne

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Återanvändning av produkter i Skåne"

Transkript

1 Återanvändning av produkter i Skåne

2 Titel: Återanvändning av produkter i Skåne Utgiven av: Länsstyrelsen Skåne Författare: Ulrika Vinka Beställning: Länsstyrelsen Skåne Miljöstrategiska enheten Malmö Telefon: Copyright: Länsstyrelsen Skåne Diarienummer: ISBN: Rapportnummer: 2015:13 Layout: Länsstyrelsen Skåne Tryckeri, upplaga: Länsstyrelsen Skåne, 300 ex Tryckår: 2015 Omslagsbild: Most Photos

3 Förord Nuvarande ekonomiska system med tillväxt förutsätter bland annat konsumtion av varor. Ökande råvarupriser och ökad miljömedvetenhet kan bidra till att skapa en så kallad cirkulär ekonomi där avfall blir resurs, och där ekonomin istället baseras på hållbara varor och tjänster vilket bidrar till en grön tillväxt. Att återanvända produkter och därmed öka produkters livslängd kan spara jordens resurser. Det är också ett sätt för konsumenten att spara eller tjäna pengar vilket bidragit till att second handoch vintagebutiker, loppisar och auktionshus ökar i popularitet. Idag finns det många tips på hur man kan återanvända och hitta andrahandsvaror, bland annat i sociala medier såsom Facebook, Twitter, Instagram, webbplatser, bloggar och appar. Det handlar om en livsstil där kreativitet, ekonomi och miljö går hand i hand. Länsstyrelsen Skåne vill med denna rapport lyfta fram återanvändningen i Skåne och uppmuntra kommuner och andra viktiga aktörer i Skåne att arbeta vidare med detta område. Länsstyrelsen Skåne 1 mars 2015 Jeanette Schlaucher Chef Miljöstrategiska enheten Länsstyrelsen Skåne

4 Innehållsförteckning FÖRORD...3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING...4 SAMMANFATTNING....5 Syfte och mål....5 Metod...5 Resultat och slutsatser....5 VAD ÄR ÅTERBRUK? Mängden hushållsavfall fortsätter att öka....8 Skånska kommuner arbetar med att förebygga avfall...9 ÅTERANVÄNDNING ÄR BÄTTRE FÖR MILJÖN ÄN NYKÖP ÅTERBRUKSMARKNADEN I SKÅNE Statistik för olika typer av återbruksverksamheter i Skåne Antikaffärer/auktionshus Second hand- och vintagebutiker Återbyggdepåer Kontorsmöbler och IT-utrustning Loppmarknader Klädbytarbutiker Webbplatser ÅTERANVÄNDNING I OFFENTLIG SEKTOR HUR SER FRAMTIDEN UT FÖR ÅTERBRUKSMARKNADEN? Nya jobb och socialt ansvar TIPS TILL AKTÖRER I SKÅNE Bakgrund... 24

5 Sammanfattning Länsstyrelsen Skåne har beviljats medel från Region Skånes Miljövårdsfond för projektet Återbruk i Skåne En kartläggning. Projektet skulle resultera i en rapport och denna rapport är resultatet. Rapporten kommer att spridas till Skånes kommuner och andra viktiga aktörer i länet via Länsstyrelsen Skånes nätverk, webbplats och sociala medier såsom Facebook. Rapporten är en del i uppföljningen av utmaningen Hållbar konsumtion, en av fem utmaningar i Länsstyrelsen Skånes åtgärdsprogram Skånska åtgärder för miljömålen Syfte och mål Syftet med detta projekt var att få en överblick över återbruksmarknaden i Skåne genom att kartlägga verksamheter som sysslar med återanvändning (antal, typ och omsättning) och mängden (kg) produkter (kläder, textilier, möbler och andra produkter samt elektronik) som återanvänts i Skåne från 2000-talets början. Kartläggningen skulle visa hur omsättningen av kapital och produkter i återbruksbranschen varierat. Målet var att visa återbruksbranschens utveckling i Skåne och att lyfta fram återanvändning som ett miljömässigt, ekonomiskt och socialt fördelaktigt alternativ. Rapportens målgrupp är framförallt de skånska kommunerna och rapporten kan vara en hjälp i det avfallsförebyggande arbetet genom att öka kunskapen om återanvändning i Skåne. Förhoppningen är att projektet ska öka kommunernas vilja att upphandla fler begagnade produkter så att återbruksmarknadens andel och omsättning i Skåne gynnas. Metod Denna rapport har sammanställts av tjänsteman på Länsstyrelsen Skåne genom skrivbordsstudier, informationssökning på Internet och muntliga samt skriftliga kontakter med olika aktörer såsom Statistiska Centralbyrån (SCB), Skatteverket och Ideell Second hand med flera. Resultat och slutsatser Statistik från Statistiska Centralbyrån (SCB) visade att det den 14 juli 2014 fanns totalt 333 arbetsställen registrerade i Skåne inom återbrukssektorn. De flesta var verksamma inom handel med antikviteter, tätt följt av second hand-verksamhet. Enligt uppgifter från SCB ligger omsättningen för respektive verksamhet under en halv miljon kronor per år. Branschen utgör därför en liten del av den totala handeln. Statistiken från SCB är inte heltäckande eftersom det saknas uppgifter för många second hand-verksamheter (till exempel loppmarknader) som antingen inte är registrerade eller är registrerade i register som inte är lättillgängliga. En heltäckande kartläggning var inte möjlig att genomföra inom ramen för detta projekt eftersom statistiken överlag är bristfällig eller svårtillgänglig. 5

6 Foto: Most Photos Eftersom en heltäckande kartläggning inte var möjlig ger denna rapport en mer generell överblick över återanvändningen av produkter i Skåne. Rapporten visar att det ur ett livscykelperspektiv är bättre för miljön att köpa begagnade produkter än nyproducerade, framförallt när den återbrukade produkten är lokalt producerad, miljömärkt och ersätter en ny likadan produkt som inte är miljömärkt och har transporterats långt. De produkter som är mest lönsamma att återbruka ur miljösynpunkt är de utan resursförbrukning under användningsfasen, såsom möbler. 6

7 Vad är återbruk? Enligt Nationalencyklopedin betyder ordet återbruk detsamma som återanvändning. 1 Enligt samma uppslagsverk betyder återanvändning användning på nytt av förbrukade varor eller förpackningar för ursprungligt eller likartat ändamål. 2 Webbplatsen synonymer.se nämner följande synonymer till ordet förbrukad: använd, åtgången, slut, utsliten, oanvändbar, utbränd. 3 Denna rapport fokuserar på förbrukade varor som är använda i ett eller flera led men som är i så gott skick att de kan återanvändas/återbrukas. Med återbruksbranschen avses verksamheter som köper/får produkter att sälja vidare i befintligt skick. Avfallstrappan illustrerar hur avfallet i samhället bör tas tillvara. Återanvändning kommer på andra plats i hierarkin efter förebyggande. 4 Avfallstrappan. Källa: SYSAV. Steg 1: Minska avfall Att skapa så lite avfall som möjligt är det bästa sättet att spara på jordens resurser. Det finns många hemmatips för att minska sitt eget avfall. Steg 2: Återanvända Skänk till Second hand, sälj och köp begagnat, laga saker som är trasiga. Saker ska återanvändas så långt det går. Steg 3: Återvinn Allt som inte kan återanvändas ska i möjligaste mån återvinnas. Sortera matavfall, tidningar och förpackningar och kompostera trädgårdsavfall

8 Steg 4: Energiåtervinning Det som inte kan återvinnas kan ofta förbrännas vilket skapar energi som kan användas. Steg 5: Deponering Det som inte kan behandlas på annat sätt deponeras. Det är det sista alternativet för att ta hand om avfall och mängden deponering ska minska så mycket som möjligt. Mängden hushållsavfall fortsätter att öka Avfallsmängderna ökar i Skåne och förbränning med energiutvinning tar hand om den största delen. En tredjedel av hushållsavfallet går till materialåtervinning och precis som i övriga Europa ökar materialåtervinningen i Sverige. Deponering utgör en mycket liten del i Skåne och övriga Sverige, jämfört med 34 procent i Europa som helhet. 5 Totalt isk nning Diagrammet visar mängden behandlat hushållsavfall i Skånes avfallsanläggningar. Viss transport av hushållsavfall sker över länsgränserna, vilket innebär att en mindre del av det hushållsavfall som behandlas i Skåne har uppkommit i andra län. 400 Behandlad mängd hushållsavfall per invånare i Skåne ) Totalt isk nning Kg/inv Deponering Biologisk återvinning Förbränning med energiåtervinning Behandlad mängd hushållsavfall per person och år i Skåne uppdelat på olika behandlingsmetoder (deponering, biologisk återvinning och förbränning exkl. materialåtervinning). Källa: Avfall Sverige Ekonomiska styrmedel inom avfallsområdet styr sällan mot avfallsförebyggande. Avfallstaxan för hushåll och verksamheter är relativt låg och skapar inte incitament för att reducera mängden avfall och öka återvinningen. Priset på avfallsfraktioner ger fel signaler om resursers knapphet och samhällskostnad. 5 8

9 Skånska kommuner arbetar med att förebygga avfall I Boverkets miljömålsenkät 2014 uppger 28 av Skånes 33 kommuner att de arbetar med att förebygga avfall. Arbetet består huvudsakligen av insatser för att minska matsvinn samt återanvändning av möbler och inventarier. Flera kommuner anger att de främst deltar i de avfallsförebyggande projekt som drivs av de kommunala avfallsbolagen. Kommuner som uppger att de arbetar med att förbygga avfall. Källa: Boverket

10 IVL Svenska Miljöinstitutet AB och PROFU AB har på uppdrag av Avfall Sverige tagit fram en vägledning för hur man kan mäta och följa utvecklingen mot en resurseffektiv avfallshantering. En av indikatorerna som redovisas i vägledningen anger mängden förebyggt avfall som skillnaden mellan den förväntade mängden hushållsavfall (baserat på hushållens totala konsumtion) och den faktiskt uppkomna mängden hushållsavfall. Den förebyggda avfallsmängden är därmed lika med den frikopplade mängden avfall. Enligt modellberäkningar för ovanstående indikator har närmare 40 kg hushållsavfall per person och år förebyggts sedan år Eftersom indikatorn tar hänsyn till konjunktursvängningar kan denna minskning inte förklaras med lågkonjunkturen som inträffade under samma tidsperiod. Orsakerna tillskrivs istället förändrade konsumtionsbeteenden. En del av den förebyggda mängden beror på att vi lägger något mer pengar på tjänstekonsumtion än varukonsumtion, jämfört med tidigare år. Merparten av den förebyggda mängden beror dock på att vi har förändrat vad vi köper för produkter inom gruppen varukonsumtion. Den totala varukonsumtionen har under perioden förändrats relativt lite i förhållande till den observerade minskningen i avfallsmängd

11 Återanvändning är bättre för miljön än nyköp Nyproduktion av kläder, textilier och produkter belastar miljön när det gäller transporter, förbrukning av energi, vatten, kemikalier och råvaror när inte återvunnet material används. Till exempel kräver jeanstillverkning omfattande kemikalieanvändning och tillverkning av bomullskläder kräver stora mängder vatten. I rapporten ReUse En antologi om återbruk 7 diskuteras miljövinsten vid återanvändning av produkter sett ur ett livscykelperspektiv. Den slutsats som dras är att det finns en stor potential att minska miljöpåverkan genom ett ökat återbruk. De produkter som ger störst miljövinst vid återanvändning är de som inte har någon resursförbrukning under användningsfasen, såsom möbler. Kläder och textilier till exempel har även en resursförbrukning under användningsfasen eftersom de tvättas, och det är därför bättre att tvätta ett plagg mer sällan. 8 Återanvändning är framförallt bättre för miljön ur ett livscykelperspektiv när den återbrukade produkten är lokalt producerad, miljömärkt och ersätter en ny likadan produkt som inte är miljömärkt och har transporterats långt. Att laga under användningsfasen förlänger förstås produktens livslängd ytterligare. Tabellen ger en uppfattning om energiåtgång och energibesparingar på olika typer av återanvända produkter i Storbritannien, USA och Schweiz, baserat på livscykelanalyser. 9 Textilprodukternas besparingspotential är starkt beroende av hur många gånger de stryks och tvättas under användarfasen. Produkt Påverkan nyproduktion (MJ) Påverkan återanvändning (MJ) Besparing vid återanvändning (%) Kontorsstol Skrivbord Bomulls-t-shirt (12,5 tvättar) Viskos-blus (12,5 tvättar) Kaffekopp (1 000 användningar) 51 < Sahni et al. 2010, Spiztley et al. 2006, Refiller 2013, Woolridge et al. 2006, Allwood et al

12 Återbruksmarknaden i Skåne Statistiska Centralbyrån (SCB) för register över organisationer som är aktiva, det vill säga något eller några av momsregistrerad, F-skatteregistrerad eller arbetsgivare. Dessa verksamheter är registrerade under SNI-koder. 10 Vid sökning på återbruksverksamheter och SNI-kod fanns det den 14 juli 2014 totalt 333 arbetsställen registrerade i Skåne inom återbrukssektorn. Statistiken visar att de flesta var verksamma inom handel med antikviteter, tätt följt av second handverksamhet. Antal SNI-kod Omfattar Specialiserad butikshandel med antikviteter: möbler, konstföremål, böcker Second hand-butiker (ej antikviteter, motorfordon, Internetauktioner och andra auktioner i butik, pantbanker). r) Auktionshandel i butik. Totalt 333 Återb brukshandel i butik Antikviteter (möbler, konst, böcker) Second hand (ej antikviteter) ) Auktionshandel Antal registrerade återbruksverksamheter i Skåne

13 Foto: Most Photos Det är svårt att hitta statistik som omfattar alla återbruksverksamheter i Skåne. Enligt SCB är många återbruksverksamheter inte registrerade under en SNI-kod, eller är registrerade under en annan huvudsyssla än second handverksamhet. Det går inte heller i dagsläget att få fram statistik ur Skatteverkets kassaregister (Skatteverket registrerar alla som har en kassa i ett kassaregister) eftersom det inte går att sortera fram typ av verksamhet ur kassaregistret. Många återbruksverksamheter kan också vara registrerade i register som inte är möjliga att få tillgång till i detta projekt, eller är inte registrerade alls. Statistik för olika typer av återbruksverksamheter i Skåne Här ges en överblick över följande verksamheter (materialåtervinning, skrotfirmor och försäljare av begagnade bilar ingår inte): Antikaffärer/Auktionshus Second hand- och vintagebutiker Återbyggdepåer Kontorsmöbler och IT-utrustning Loppmarknader Klädbytarbutiker Webbplatser 13

14 Antikaffärer/auktionshus Se statistik från SCB. Second hand- och vintagebutiker Tillväxtverket skriver i sin rapport Modebranschen i Sverige att handeln med andrahandsmode har ökat under flera år och att man i branschen tror på en fortsatt stark utveckling. De ideella organisationerna har sett en ökning av handeln där alla varugrupper utom möbler ökar. Mest ökar handeln med andrahandsmode, det vill säga vintage (produkter äldre än 25 år, av god kvalitet och som helst representerar sitt årtionde) och second hand där det avses att produkterna är begagnade. Även de stora auktionshusen har hakat på trenden med separata vintageauktioner. Konsumtionen av textilier har ökat med 40 procent i Sverige under det senaste decenniet. Idag förbränns större delen av det textilavfall som uppkommer i Sverige. Endast 20 procent av all textil återanvänds och en mycket liten andel går till materialåtervinning. Detta trots att textilier är en värdefull resurs och miljövinsten vid återanvändning är stor jämfört med förbränning. 12 Enligt rapporten Kartläggning av mängder och flöden av textilavfall 13 samlas cirka 3 kg textilier (kläder och hemtextil) per person och år i Sverige in via välgörenhet och huvuddelen kommer från privatpersoner. Textilier från företag står för en jämförelsevis liten andel. Enligt SMED:s beräkning, som är gjord på uppdrag av Naturvårdsverket, återanvändes ton textilier i Sverige år Andelen andrahandsvaror av den totala försäljningen av textilier i Sverige utgjorde 19 procent år Av de insamlade kläderna sorteras i regel först de kläder som går att sälja i Sverige ut. Det som är oanvändbart sorteras bort. Kläder som inte fungerar för en svensk marknad men som ändå är användbara skänks som hjälpsändningar eller säljs på export. Försäljningen sker på en världsmarknad för begagnade kläder för cirka 50 öre till 1 krona per plagg. Välgörenhetsorganisationernas insamlingskostnader för kläderna är ofta högre än så, men exporten ger en viss kostnadstäckning. Ideell Second hand, ett samarbete mellan ideella organisationer som bedriver second hand-verksamhet i Sverige, tillhandahåller nationell statistik för sina medlemmar: 11 +statistik+och+analys_17+jan.pdf

15 Foto: Most Photos Emmaus Björkå Emmaus Stockholm Sveriges Stadsmissioner Praktisk Solidaritet Lindra (Human Bridge) Reningsborg Vinden Second hand Erikshjälpen Hela människan Läkarmissionen Myrorna (Frälsningsarmén) Röda korset Hjärta till hjärta Bröder till bröder PMU (Pingstmissionens Utvecklingssamarbete) Under 2013 skänktes ton textilier till Ideell Second Hands medlemmar Röda korset, Emmaus Björkå, Sveriges Stadsmissioner, Praktisk Solidaritet, Lindra (Human Bridge), Reningsborg och PMU. Statistik saknas för övriga medlemmar. Total butikförsäljning i Sverige, inklusive exportförsäljning, av textilier, prylar, böcker, möbler etcetera för ovan nämnda medlemmar inklusive Erikshjälpen och exklusive Lindra (Human Bridge) uppgick till drygt 579 miljoner kronor under Omsättningen för den svenska modebranschen var 229 miljarder kronor år Klädkedjan Hennes & Mauritz AB står för mer än hälften av den totala omsättningen. 17 Flera stora klädkedjor tar ett miljöansvar genom att ta emot gamla och trasiga plagg för återanvändning respektive textilåtervinning. Återbyggdepåer Vissa avfallsbolag driver återbyggdepåer och returmarknader för att öka återanvändningen inom byggsektorn. Malmö Återbyggdepå, till exempel, tar emot och säljer begagnat byggmaterial och utbudet varierar från enstaka varor till material i stora serier. Återbyggdepån drivs gemensamt av Sysav och Malmö Stads Serviceförvaltning. 18 Statistik saknas för denna kategori. 15 Erikshjälpen, Ideell Second hand

16 Foto: Most Photos Kontorsmöbler och IT-utrustning Elektronik är resurskrävande att tillverka och har kort livstid eftersom konsumenter kräver den nyaste tekniken. Begagnade elektroniska produkter är därför svårare att sälja och återvinns för att ta tillvara metallerna i produkterna. Elkretsen samlade under 2014 in ton elektronik och batterier i Sverige vilket motsvarar 8,4 kilo per invånare. Motsvarande siffra för Skåne samma år var ton vilket motsvarar 8,2 kg per skåning. 19 Det finns flera företag i Skåne som köper och säljer begagnad kontors- och ITutrusning. I databasen OPIC (opic.com) kan leverantörer av begagnat kontorsmaterial se vilka offentliga upphandlingar som är på gång och därmed öka sina chanser att hitta köpare. Loppmarknader Statistik saknas för denna kategori. Klädbytarbutiker Klädbytarbutiker, där verksamheterna finansieras av bland annat inträdesavgifter, har börjat etablera sig. Statistik saknas för denna kategori. Webbplatser Begagnatbarometern mäter utvecklingen av den online-drivna privata andrahandsmarknaden och i mätningen ingår kategorier såsom kläder och skor, möbler och heminredning, hemelektronik, sport och fritid, båtar och övrigt, dock ej bilar och bostäder. Som indikator för utvecklingen används statistik från Blocket (antal annonser) som jämförs med detaljhandelns försäljningsutveckling i volym (antal sålda produkter) jämfört med samma period föregående år. Detaljhandelns försäljningsutveckling mäts via HUI Research och SCB:s detaljhandelsindex (DHI) där sällanköpsvaruhandel ingår (ej livsmedel)

17 Diagrammen visar utvecklingen för två av fem kategorier på Blocket. Trenden visar att nyproducerade produkter fortsätter att öka medan second hand-marknaden endast tagit små andelar. Utvecklingen för Möbler & Heminredning i begagnathandeln och detaljhandeln. Diagrammet visar utvecklingen av antalet annonser för Möbler & Heminredning på begagnatmarknaden (Blocket) samt försäljningsutvecklingen för motsvarande detaljhandelsvaror. Källa: Begagnatbarometern. Utvecklingen för Kläder & Skor i begagnathandeln och detaljhandeln Diagrammet visar utvecklingen av antalet annonser för Kläder & Skor på begagnatmarknaden (Blocket) samt försäljningsutvecklingen för motsvarande detaljhandelsvaror. Källa: Begagnatbarometern

18 Återanvändning i offentlig sektor Offentlig sektor är en stor inköpare av varor och tjänster. Värdet av den offentliga upphandlingen i Sverige uppskattas till mellan miljarder kronor per år. 21 I dagsläget saknas tillgänglig statistik över hur stor andel av detta som utgörs av begagnade produkter. En offentlig aktör är fri att avropa och upprätta ramavtal med företag som säljer begagnade produkter. Lagen om offentlig upphandling (LOU) utgör inget hinder för detta. Eftersom återbruksmarknaden är en etablerad bransch i dagsläget ska det vid upphandling konkurrensutsättas. Ett synnerligt skäl för att inte behöva göra detta är om det man behöver slumpas bort till ett mycket lågt pris. Anledningar till att man ändå köper nytt är krav på modern och enhetlig kontorsinredning, effektiva datorer, kvalitetskrav vid ny- och ombyggnation samt dålig kännedom om var man hittar försäljare av begagnade produkter. Flera aktörer har tagit fram riktlinjer för miljöanpassad offentlig upphandling, bland annat Konkurrensverket, Commentus och Sveriges Offentliga inköpare. Det finns en del skrivet om upphandling av begagnade datorer och fordon i Konkurrensverkets riktlinjer 22 men generella vägledningar saknas i dagsläget. I Skåne har det genomförts flera projekt och bildats nätverk i syfte att främja miljöanpassad anskaffningsprocess och stärka den offentliga upphandlingens roll som drivkraft för hållbar utveckling. Några exempel är projektet MILOU (Miljöanpassad Offentlig Upphandling) och MILOU2 som drivs av Hållbar Utveckling Skåne (HUT Skåne) 23 samt projektet SILABE-GU (Skånska Implementerings LAB för Energieffektivisering Genom Upphandling)/Handlingsforum 24 som fokuserar på inköp av energieffektiva produkter. 25 Malmö stad har etablerat MALVIN (malvin.se), en förmedlingstjänst som kan beskrivas som ett internt Blocket där stadens förvaltningar förmedlar möbler, böcker, hjälpmedel och annan utrustning mellan varandra aspx 22 Sida

19 Foto: Most Photos Hur ser framtiden ut för återbruksmarknaden? Av den totala varukonsumtionen i Skåne utgör begagnade produkter fortfarande en liten del, men det finns en potential att öka denna andel genom att informera aktörer i länet om återanvändningens ekonomiska och miljömässiga vinster. Återanvändning kan skapa nya affärsverksamheter, arbetstillfällen och nya samarbeten i kommunen (se tips på sida 23). Det är svårt att avgöra om återanvändning är en framtidsbransch eftersom den styrs av trender, vad kunder vill ha för typ av begagnade produkter och pris. Unga skapar modetrender som sprids till övriga samhällsgrupper och som kan bli normbildande. Enligt rapporten Modebranschen i Sverige anses den nya andrahandskunden framförallt vara en mode- och miljömedveten yngre konsument från Stockholm, Göteborg eller Malmö. Trenden där man blandar nya plagg med andrahandsplagg anses vara en anledning till ökningen av handeln med andrahandsmode. Upcycling innebär att avfall eller uttjänta produkter får nya användningsområden och därmed anses få en högre kvalitet. Detta börjar bli vanligt inom inredningsoch designindustrin vilket har gett hantverkaryrket ett uppsving. I rapporten Mot en mer hållbar konsumtion - En studie om konsumenters anskaffning och avyttring av kläder 27 beskrivs att trots att miljömedvetenheten bland unga har ökat, och de köper mer på second hand, handlar de också mer kläder och produkter totalt eftersom de i högre grad än äldre styrs av trender. Rapporten visar resultat från enkäter om konsumenternas attityder till second-handkläder statistik+och+analys_17+jan.pdf

20 gre Varför man Varför köper man kläder köper på se econd econd kläder econd hand på se econd - hand hand fördelat - fördelat hand - fördelat på -- fördelat ålder på ålder Varför man köper kläder på se econd hand - fördelat på ålder på ålder på ålder Där kan jag köpa Där unika kan Där kläder jag kan köpa jag köpa unika unika kläder kläder Det är billigare än Det nytillverkat är Det är billigare är billigare än än nytillverkat än nytillverkat 35 år och yngre Det är skonsamt Det mot är Det är miljön skonsamt är skonsamt mot mot miljön miljön 35 år och 35 yngre år och yngre år år 35 och år yngre och yngre år år Nytillverkat är inte år år år Nytillverkat snyggt år Nytillverkat är är inte är snyggt inte snyggt 55 år och äldre 55 år och 55 äldre år och äldre år år 55 och år äldre och äldre Jag kan hitta billiga Jag märkeskläder kan Jag hitta kan hitta billiga billiga märkeskläder märkeskläder Det är trendigt med Det är second Det är trendigt är trendigt hand med med second second hand hand Varför man Varför köper man kläder köper på second second kläder second hand på second - hand hand fördelat - fördelat hand - fördelat på -- fördelat kön på kön Varför man köper kläder på second hand - fördelat på kön på kön på kön Där kan jag köpa Där unika kan Där kläder jag kan köpa jag köpa unika unika kläder kläder Det är billigare än Det nytillverkat är Det är billigare är billigare än än nytillverkat än nytillverkat Det är skonsamt Det mot är Det är miljön skonsamt är skonsamt mot mot miljön miljön Nytillverkat är inte Nytillverkat snyggt Nytillverkat är är inte är snyggt inte snyggt Jag kan hitta billiga Jag märkeskläder kan Jag hitta kan hitta billiga billiga märkeskläder märkeskläder Kvinna Man Kvinna Kvinna Kvinna Kvinna Man Man Man Man Det är trendigt med Det är second Det är trendigt är trendigt hand med med second second hand hand Varför man Varför inte köper man kläder inte köper på å second å second kläder å second hand på å second - hand hand fördelat - fördelat hand - fördelat på -- fördelat kön på kön Varför man inte köper kläder på å second hand - fördelat på kön på kön på kön De håller inte lika De De länge håller De håller inte lika inte länge lika länge De är ohygieniska De De är är De ohygieniska är ohygieniska De är omoderna De De är är De omoderna är omoderna Det är pinsamt att Det bära är Det är pinsamt second är pinsamt att hand att bära att bära second second hand hand Kvinna Man Kvinna Kvinna Kvinna Kvinna Man Man Man Man Det är pinsamt att Det handla är Det är pinsamt är i pinsamt en second att att handla att hand handla i en i butik en second i en second hand hand butik butik Diagrammen visar andel i procent. Källa: Mot en mer hållbar konsumtion En studie om konsumenters anskaffning och avyttring av kläder. 20

21 Återbruk i praktiken på en innergård i Malmö juni Foto: Ulrika Vinka Nya jobb och socialt ansvar Återbruksbranschen bidrar inte bara till mindre miljöbelastning utan skapar också nya affärsmöjligheter och arbetstillfällen. När second hand-butiker och reparatörer samlas inom samma geografiska område ger det en profil till en stadsdel och andra miljöinriktade företag kan motiveras att etablera sig inom samma område. På nationell nivå diskuteras efterföljare till ROT och RUT i form av reparationsbidrag (REP) för hushållen och ett ROST-avdrag för att reparera bilar. Detta bland annat för att öka produkters livslängd och för att minska förekomsten av svartarbete

22 Foto: Most Photos Att reparera elektronik är särskilt viktigt eftersom trasig elektronik går till återvinning, som i sin tur missgynnas av höga återvinningsavgifter vilket gör det billigare att tillverka ny elektronik.29 I dagsläget är second hand-butiker som drivs av ideella föreningar momsbefriade. De behöver alltså inte betala någon moms på sin försäljning eftersom de säljer gåvor som redan beskattats vid inköpet. Ett undantag gäller butiker som har öppet högst 24 timmar i veckan eller där majoriteten av de anställda arbetar ideellt. Då slipper man moms. Efter ett avgörande i Högsta förvaltningsdomstolen under 2013 har Skatteverket hösten 2014 kommit till slutsatsen att second hand-butiker konkurrerar med kommersiell handel och därför ska beläggas med en 25-procentig moms. Detta har bemötts av kritik från flera håll och regeringen vill i skrivande stund hitta en lösning som är förenlig med det EU-regelverk som finns. Införande av moms hade drabbat dessa verksamheter negativt med höjda priser och minskad försäljning som följd. Vissa verksamheter hade tvingats lägga ner och överskottet från försäljningen, som idag går till hjälpverksamheter, hade riskerat att hamna i statskassan. Dock kan nätförsäljningen gynnas eftersom den inte har några direkta kostnader för lokaler och personal ee98ae71f.html

Rapport: 2015:03 Finansierad av Avfall Sverige ISSN 1103-4092. Goda exempel på avfallsförebyggande

Rapport: 2015:03 Finansierad av Avfall Sverige ISSN 1103-4092. Goda exempel på avfallsförebyggande Rapport: 2015:03 Finansierad av Avfall Sverige ISSN 1103-4092 Goda exempel på avfallsförebyggande FÖRORD Det finns inget avfall Avfall Sveriges vision säger egentligen allt om var fokus ska ligga inom

Läs mer

AVFALLSPLAN KARLSTADS KOMMUN

AVFALLSPLAN KARLSTADS KOMMUN AVFALLSPLAN KARLSTADS KOMMUN Beslutad i: Kommunfullmäktige den 16 oktober 2014 Ansvarig samt giltighetstid: Kommunledningskontoret 2014 2018 POLICY Uttrycker ett övergripande förhållningssätt. Policyn

Läs mer

Hållbar handel med kläder

Hållbar handel med kläder Forskningsrapport Hållbar handel med kläder Återvinning och återanvändning av kläder och andra textilier Karin M. Ekström, Eva Gustafsson, Daniel Hjelmgren och Nicklas Salomonson Högskolan i Borås Forskningsrapport

Läs mer

Samhällsekonomisk analys av etappmål för textil och textilavfall

Samhällsekonomisk analys av etappmål för textil och textilavfall RAPPORT Samhällsekonomisk analys av etappmål för textil och textilavfall NV-00336-13 Haben Tekie David Palm Tomas Ekvall Patrik Söderholm B 2132 November 2013 Rapporten godkänd: 2013-11-22 Anna Jarnehammar

Läs mer

Tillsammans vinner vi på ett giftfritt och resurseffektivt samhälle

Tillsammans vinner vi på ett giftfritt och resurseffektivt samhälle Tillsammans vinner vi på ett giftfritt och resurseffektivt samhälle Sveriges program för att förebygga avfall 2014-2017 NATURVÅRDSVERKET Beställningar Ordertel: 08-505 933 40 Orderfax: 08-505 933 99 E-post:

Läs mer

Plan för avfallshantering i ett hållbart samhälle 2009-2020

Plan för avfallshantering i ett hållbart samhälle 2009-2020 Plan för avfallshantering i ett hållbart samhälle 2009-2020 Avfallsplan för Danderyds kommun, Järfälla kommun, Lidingö stad, Sollentuna kommun, Solna stad, Sundbybergs stad, Täby kommun, Upplands Väsby

Läs mer

MODEBRANSCHEN I SVERIGE STATISTIK & ANALYS. rapport 13:03

MODEBRANSCHEN I SVERIGE STATISTIK & ANALYS. rapport 13:03 MODEBRANSCHEN I SVERIGE STATISTIK & ANALYS rapport 13:03 MODEBRANSCHEN I SVERIGE: STATISTIK & ANALYS Rapport 13:03 Stockholm, januari 2013 Volante är ett kunskapsföretag som vill bidra till en klokare

Läs mer

Konsekvenser för aktörer av förslagen i nationella avfallsplanen

Konsekvenser för aktörer av förslagen i nationella avfallsplanen 2011-09-26 Konsekvenser för aktörer av förslagen i nationella avfallsplanen Förslaget till ny nationell avfallsplan (2011-09-12) prioriterar åtgärder inom följande områden: 1. Hantering av avfall inom

Läs mer

RÄTTVISA MÅL - SÅ NÅR VI DIT!

RÄTTVISA MÅL - SÅ NÅR VI DIT! RÄTTVISA MÅL - SÅ NÅR VI DIT! en rapport av Göran Eklöf Innehåll Miljöförbundet Jordens Vänner (MJV) är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening som arbetar för miljö och solidaritet. Föreningen

Läs mer

Håbo 2014-08-07. Håbo Kommun Miljö- & teknikförvaltningen 746 80 BÅLSTA. Synpunkter på Håbo Kommuns avfallsplan

Håbo 2014-08-07. Håbo Kommun Miljö- & teknikförvaltningen 746 80 BÅLSTA. Synpunkter på Håbo Kommuns avfallsplan Håbo 2014-08-07 Håbo Kommun Miljö- & teknikförvaltningen 746 80 BÅLSTA Synpunkter på Håbo Kommuns avfallsplan Håbo Naturskyddsförening har beretts möjlighet att inkomma med synpunkter inför arbetet med

Läs mer

TEXTILRETUREN i Ullared

TEXTILRETUREN i Ullared VETENSKAP FÖR PROFESSION 25:2013 TEXTILRETUREN i Ullared ett experiment om återvinning Daniel Hjelmgren Eva Gustafsson Kan detaljhandeln bidra till att minska det textila avfallet? TEXTILRETUREN i Ullared

Läs mer

Förebygga avfall med kretsloppsparker

Förebygga avfall med kretsloppsparker RAPPORT Förebygga avfall med kretsloppsparker Maria Ljunggren Söderman, David Palm och Tomas Rydberg B1958 Februari 2011 Rapporten godkänd: 2011-02-03 John Munthe Forskningschef Organisation IVL Svenska

Läs mer

Redovisning av fattade delegeringsbeslut

Redovisning av fattade delegeringsbeslut Tjänsteskrivelse Sida 1(2) Tekniska förvaltningen Helena Pettersson,0550-881 05 helena.pettersson1@kristinehamn.se Datum 2014-03-19 Redovisning av fattade delegeringsbeslut Sammanfattning Nedanstående

Läs mer

En antologi om återbruk

En antologi om återbruk ReUse! En antologi om återbruk Av Jessica Algehed, Johanna Berlin, Anna Hultman, Sverker Jagers, Petter Rönnborg, Cecilia Solér Irene Stewart Claesson, Patrik Söderholm 1 Om antologin Antologin du precis

Läs mer

Kort om miljön och vår konsumtion

Kort om miljön och vår konsumtion Kort om miljön och vår konsumtion för upphandlare och inköpare HÖRNAN Kort om miljön och vår konsumtion för upphandlare och inköpare NATURVÅRDSVERKET BESTÄLLNINGAR Ordertelefon: 08-505 933 40 Orderfax:

Läs mer

Prylar för miljarder. En rapport om privatpersoners distanshandel med varandra - februari 2009

Prylar för miljarder. En rapport om privatpersoners distanshandel med varandra - februari 2009 Prylar för miljarder En rapport om privatpersoners distanshandel med varandra - februari 2009 Växande näthandel visar att vi litar på varandra För bara tio år sedan skedde nästan all handel med begagnade

Läs mer

mot en mer hållbar konsumtion En studie om konsumenters anskaffning och avyttring av kläder

mot en mer hållbar konsumtion En studie om konsumenters anskaffning och avyttring av kläder Vetenskap för profession 20:2012 mot en mer hållbar konsumtion En studie om konsumenters anskaffning och avyttring av kläder Karin M Ekström Eva Gustafsson Daniel Hjelmgren Nicklas Salomonson VETENSKAP

Läs mer

Bruk för människor. Grön ekonomi skapar jobb genom sociala företag.

Bruk för människor. Grön ekonomi skapar jobb genom sociala företag. Bruk för människor. Grön ekonomi skapar jobb genom sociala företag. Förord Såväl i Sverige som i EU och resten av världen växer intresset för en grön ekonomi som ett bidrag till att nå klimatmål och en

Läs mer

Minskad klimatpåverkan

Minskad klimatpåverkan Meddelande nr 2014:30 Minskad klimatpåverkan Åtgärdsprogram 2015-2019 Jönköpings län 1 2 Minskad klimatpåverkan Åtgärdsprogram 2015-2019 Jönköpings län MEDDELANDE NR 2014:30 3 Meddelande nr 2014 :30 Referens

Läs mer

EN RAPPORT FRÅN FRII I SAMARBETE MED PWC FINANSIERING AV IDEELL VERKSAMHET. förutsättningar, verklighet och framtid

EN RAPPORT FRÅN FRII I SAMARBETE MED PWC FINANSIERING AV IDEELL VERKSAMHET. förutsättningar, verklighet och framtid EN RAPPORT FRÅN FRII I SAMARBETE MED PWC FINANSIERING AV IDEELL VERKSAMHET förutsättningar, verklighet och framtid INNEHÅLLSFÖRTECKNING: 1. FÖRORD....4 2. SNABBVERSIONEN...5 3. GIVANDET I SVERIGE...7

Läs mer

Miljöbarometern för bygg- och fastighetssektorn 2006

Miljöbarometern för bygg- och fastighetssektorn 2006 Företagens syn på miljöutmaningen Företagens miljöarbete Resultat av miljöarbetet för företaget Problembild Intressenter Drivkrafter Aktiviteter Åtgärder Organisering Resultat Ef f ekter Hinder och attityder

Läs mer

Energianvändning hos tillståndspliktiga verksamheter

Energianvändning hos tillståndspliktiga verksamheter Energianvändning hos tillståndspliktiga verksamheter ISSN 1401-243X R 2007:15 VI SKALL STRÄVA EFTER STÄNDIGA FÖRBÄTTRINGAR! Göteborgs Miljöförvaltning är sedan oktober 1998 certifierad enligt ISO 14001.

Läs mer

BIOGAS VÄST. Programmet för biogasutveckling i Västra Götaland 2014-2016

BIOGAS VÄST. Programmet för biogasutveckling i Västra Götaland 2014-2016 BIOGAS VÄST Programmet för biogasutveckling i Västra Götaland 2014-2016 Innehåll Sammanfattning... 3 Inledning... 4 Regionalt biogasmål... 6 Syfte med programmet... 6 Utmaningar för en ökad biogasutveckling...

Läs mer

Det ansvarsfulla företaget 2013

Det ansvarsfulla företaget 2013 Det ansvarsfulla företaget 2013 Svensk Handels undersökning om CSR-frågor, baserad på enkäter till handelsföretag och konsumenter svenskhandel.se Rapporten är framtagen av Carin Blom och Filippa Frisk

Läs mer

EN RAPPORT FRÅN FRII I SAMARBETE MED PWC FINANSIERING AV IDEELL VERKSAMHET. förutsättningar, verklighet och framtid

EN RAPPORT FRÅN FRII I SAMARBETE MED PWC FINANSIERING AV IDEELL VERKSAMHET. förutsättningar, verklighet och framtid EN RAPPORT FRÅN FRII I SAMARBETE MED PWC FINANSIERING AV IDEELL VERKSAMHET förutsättningar, verklighet och framtid INNEHÅLLSFÖRTECKNING: 1. FÖRORD 2. SNABBVERSIONEN 3. OM RAPPORTEN 3.1 Om den här rapporten...

Läs mer

ATT FÖREBYGGA AVFALL I KARLSKRONA

ATT FÖREBYGGA AVFALL I KARLSKRONA KOMMUNIKATIONSSTRATEGI ATT FÖREBYGGA AVFALL I KARLSKRONA SLUTRAPPORT 2012-12-21 Uppdrag: 242597, Förstudie EU-projekt Prewaste Titel på rapport: Kommunikationsstrategi för att förebygga avfall Status:

Läs mer

Avfallshantering tillgänglig, säker och estetisk

Avfallshantering tillgänglig, säker och estetisk Avfallshantering tillgänglig, säker och estetisk Inspiration och vägledning vid planering och byggande av avfallsutrymmen, återvinningsstationer och återvinningscentraler Avfallshantering tillgänglig,

Läs mer

Kvartersnära återvinningscentraler ISSN 1103-4092

Kvartersnära återvinningscentraler ISSN 1103-4092 Kvartersnära återvinningscentraler RAPPORT U2013:18 ISSN 1103-4092 förord Ett sätt att öka tillgängligheten till återvinningscentralerna är att inrätta kvartersnära, mindre enheter. Men det är oklart

Läs mer

En prognostiserande SROI analys av Ideell Second Hand

En prognostiserande SROI analys av Ideell Second Hand En prognostiserande SROI analys av Ideell Second Hand Erik Jannesson & Ellen Nilsson SERUS December, 2014 Sammanfattning Second hand verksamheten inom Ideell Second Hand (ISH) under ett års tid utgör analysobjektet

Läs mer

GUIDE Minska kommunens miljöpåverkan genom miljöanpassad offentlig anskaffning

GUIDE Minska kommunens miljöpåverkan genom miljöanpassad offentlig anskaffning skånskt kompetenscentrum för miljöanpassad offentlig upphandling GUIDE Minska kommunens miljöpåverkan genom miljöanpassad offentlig anskaffning GUIDEN ÄR FRAMTAGEN INOM PROJEKTET MILOU Tryck: Wallin och

Läs mer