Återanvändning av produkter i Skåne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Återanvändning av produkter i Skåne"

Transkript

1 Återanvändning av produkter i Skåne

2 Titel: Återanvändning av produkter i Skåne Utgiven av: Länsstyrelsen Skåne Författare: Ulrika Vinka Beställning: Länsstyrelsen Skåne Miljöstrategiska enheten Malmö Telefon: Copyright: Länsstyrelsen Skåne Diarienummer: ISBN: Rapportnummer: 2015:13 Layout: Länsstyrelsen Skåne Tryckeri, upplaga: Länsstyrelsen Skåne, 300 ex Tryckår: 2015 Omslagsbild: Most Photos

3 Förord Nuvarande ekonomiska system med tillväxt förutsätter bland annat konsumtion av varor. Ökande råvarupriser och ökad miljömedvetenhet kan bidra till att skapa en så kallad cirkulär ekonomi där avfall blir resurs, och där ekonomin istället baseras på hållbara varor och tjänster vilket bidrar till en grön tillväxt. Att återanvända produkter och därmed öka produkters livslängd kan spara jordens resurser. Det är också ett sätt för konsumenten att spara eller tjäna pengar vilket bidragit till att second handoch vintagebutiker, loppisar och auktionshus ökar i popularitet. Idag finns det många tips på hur man kan återanvända och hitta andrahandsvaror, bland annat i sociala medier såsom Facebook, Twitter, Instagram, webbplatser, bloggar och appar. Det handlar om en livsstil där kreativitet, ekonomi och miljö går hand i hand. Länsstyrelsen Skåne vill med denna rapport lyfta fram återanvändningen i Skåne och uppmuntra kommuner och andra viktiga aktörer i Skåne att arbeta vidare med detta område. Länsstyrelsen Skåne 1 mars 2015 Jeanette Schlaucher Chef Miljöstrategiska enheten Länsstyrelsen Skåne

4 Innehållsförteckning FÖRORD...3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING...4 SAMMANFATTNING....5 Syfte och mål....5 Metod...5 Resultat och slutsatser....5 VAD ÄR ÅTERBRUK? Mängden hushållsavfall fortsätter att öka....8 Skånska kommuner arbetar med att förebygga avfall...9 ÅTERANVÄNDNING ÄR BÄTTRE FÖR MILJÖN ÄN NYKÖP ÅTERBRUKSMARKNADEN I SKÅNE Statistik för olika typer av återbruksverksamheter i Skåne Antikaffärer/auktionshus Second hand- och vintagebutiker Återbyggdepåer Kontorsmöbler och IT-utrustning Loppmarknader Klädbytarbutiker Webbplatser ÅTERANVÄNDNING I OFFENTLIG SEKTOR HUR SER FRAMTIDEN UT FÖR ÅTERBRUKSMARKNADEN? Nya jobb och socialt ansvar TIPS TILL AKTÖRER I SKÅNE Bakgrund... 24

5 Sammanfattning Länsstyrelsen Skåne har beviljats medel från Region Skånes Miljövårdsfond för projektet Återbruk i Skåne En kartläggning. Projektet skulle resultera i en rapport och denna rapport är resultatet. Rapporten kommer att spridas till Skånes kommuner och andra viktiga aktörer i länet via Länsstyrelsen Skånes nätverk, webbplats och sociala medier såsom Facebook. Rapporten är en del i uppföljningen av utmaningen Hållbar konsumtion, en av fem utmaningar i Länsstyrelsen Skånes åtgärdsprogram Skånska åtgärder för miljömålen Syfte och mål Syftet med detta projekt var att få en överblick över återbruksmarknaden i Skåne genom att kartlägga verksamheter som sysslar med återanvändning (antal, typ och omsättning) och mängden (kg) produkter (kläder, textilier, möbler och andra produkter samt elektronik) som återanvänts i Skåne från 2000-talets början. Kartläggningen skulle visa hur omsättningen av kapital och produkter i återbruksbranschen varierat. Målet var att visa återbruksbranschens utveckling i Skåne och att lyfta fram återanvändning som ett miljömässigt, ekonomiskt och socialt fördelaktigt alternativ. Rapportens målgrupp är framförallt de skånska kommunerna och rapporten kan vara en hjälp i det avfallsförebyggande arbetet genom att öka kunskapen om återanvändning i Skåne. Förhoppningen är att projektet ska öka kommunernas vilja att upphandla fler begagnade produkter så att återbruksmarknadens andel och omsättning i Skåne gynnas. Metod Denna rapport har sammanställts av tjänsteman på Länsstyrelsen Skåne genom skrivbordsstudier, informationssökning på Internet och muntliga samt skriftliga kontakter med olika aktörer såsom Statistiska Centralbyrån (SCB), Skatteverket och Ideell Second hand med flera. Resultat och slutsatser Statistik från Statistiska Centralbyrån (SCB) visade att det den 14 juli 2014 fanns totalt 333 arbetsställen registrerade i Skåne inom återbrukssektorn. De flesta var verksamma inom handel med antikviteter, tätt följt av second hand-verksamhet. Enligt uppgifter från SCB ligger omsättningen för respektive verksamhet under en halv miljon kronor per år. Branschen utgör därför en liten del av den totala handeln. Statistiken från SCB är inte heltäckande eftersom det saknas uppgifter för många second hand-verksamheter (till exempel loppmarknader) som antingen inte är registrerade eller är registrerade i register som inte är lättillgängliga. En heltäckande kartläggning var inte möjlig att genomföra inom ramen för detta projekt eftersom statistiken överlag är bristfällig eller svårtillgänglig. 5

6 Foto: Most Photos Eftersom en heltäckande kartläggning inte var möjlig ger denna rapport en mer generell överblick över återanvändningen av produkter i Skåne. Rapporten visar att det ur ett livscykelperspektiv är bättre för miljön att köpa begagnade produkter än nyproducerade, framförallt när den återbrukade produkten är lokalt producerad, miljömärkt och ersätter en ny likadan produkt som inte är miljömärkt och har transporterats långt. De produkter som är mest lönsamma att återbruka ur miljösynpunkt är de utan resursförbrukning under användningsfasen, såsom möbler. 6

7 Vad är återbruk? Enligt Nationalencyklopedin betyder ordet återbruk detsamma som återanvändning. 1 Enligt samma uppslagsverk betyder återanvändning användning på nytt av förbrukade varor eller förpackningar för ursprungligt eller likartat ändamål. 2 Webbplatsen synonymer.se nämner följande synonymer till ordet förbrukad: använd, åtgången, slut, utsliten, oanvändbar, utbränd. 3 Denna rapport fokuserar på förbrukade varor som är använda i ett eller flera led men som är i så gott skick att de kan återanvändas/återbrukas. Med återbruksbranschen avses verksamheter som köper/får produkter att sälja vidare i befintligt skick. Avfallstrappan illustrerar hur avfallet i samhället bör tas tillvara. Återanvändning kommer på andra plats i hierarkin efter förebyggande. 4 Avfallstrappan. Källa: SYSAV. Steg 1: Minska avfall Att skapa så lite avfall som möjligt är det bästa sättet att spara på jordens resurser. Det finns många hemmatips för att minska sitt eget avfall. Steg 2: Återanvända Skänk till Second hand, sälj och köp begagnat, laga saker som är trasiga. Saker ska återanvändas så långt det går. Steg 3: Återvinn Allt som inte kan återanvändas ska i möjligaste mån återvinnas. Sortera matavfall, tidningar och förpackningar och kompostera trädgårdsavfall

8 Steg 4: Energiåtervinning Det som inte kan återvinnas kan ofta förbrännas vilket skapar energi som kan användas. Steg 5: Deponering Det som inte kan behandlas på annat sätt deponeras. Det är det sista alternativet för att ta hand om avfall och mängden deponering ska minska så mycket som möjligt. Mängden hushållsavfall fortsätter att öka Avfallsmängderna ökar i Skåne och förbränning med energiutvinning tar hand om den största delen. En tredjedel av hushållsavfallet går till materialåtervinning och precis som i övriga Europa ökar materialåtervinningen i Sverige. Deponering utgör en mycket liten del i Skåne och övriga Sverige, jämfört med 34 procent i Europa som helhet. 5 Totalt isk nning Diagrammet visar mängden behandlat hushållsavfall i Skånes avfallsanläggningar. Viss transport av hushållsavfall sker över länsgränserna, vilket innebär att en mindre del av det hushållsavfall som behandlas i Skåne har uppkommit i andra län. 400 Behandlad mängd hushållsavfall per invånare i Skåne ) Totalt isk nning Kg/inv Deponering Biologisk återvinning Förbränning med energiåtervinning Behandlad mängd hushållsavfall per person och år i Skåne uppdelat på olika behandlingsmetoder (deponering, biologisk återvinning och förbränning exkl. materialåtervinning). Källa: Avfall Sverige Ekonomiska styrmedel inom avfallsområdet styr sällan mot avfallsförebyggande. Avfallstaxan för hushåll och verksamheter är relativt låg och skapar inte incitament för att reducera mängden avfall och öka återvinningen. Priset på avfallsfraktioner ger fel signaler om resursers knapphet och samhällskostnad. 5 8

9 Skånska kommuner arbetar med att förebygga avfall I Boverkets miljömålsenkät 2014 uppger 28 av Skånes 33 kommuner att de arbetar med att förebygga avfall. Arbetet består huvudsakligen av insatser för att minska matsvinn samt återanvändning av möbler och inventarier. Flera kommuner anger att de främst deltar i de avfallsförebyggande projekt som drivs av de kommunala avfallsbolagen. Kommuner som uppger att de arbetar med att förbygga avfall. Källa: Boverket

10 IVL Svenska Miljöinstitutet AB och PROFU AB har på uppdrag av Avfall Sverige tagit fram en vägledning för hur man kan mäta och följa utvecklingen mot en resurseffektiv avfallshantering. En av indikatorerna som redovisas i vägledningen anger mängden förebyggt avfall som skillnaden mellan den förväntade mängden hushållsavfall (baserat på hushållens totala konsumtion) och den faktiskt uppkomna mängden hushållsavfall. Den förebyggda avfallsmängden är därmed lika med den frikopplade mängden avfall. Enligt modellberäkningar för ovanstående indikator har närmare 40 kg hushållsavfall per person och år förebyggts sedan år Eftersom indikatorn tar hänsyn till konjunktursvängningar kan denna minskning inte förklaras med lågkonjunkturen som inträffade under samma tidsperiod. Orsakerna tillskrivs istället förändrade konsumtionsbeteenden. En del av den förebyggda mängden beror på att vi lägger något mer pengar på tjänstekonsumtion än varukonsumtion, jämfört med tidigare år. Merparten av den förebyggda mängden beror dock på att vi har förändrat vad vi köper för produkter inom gruppen varukonsumtion. Den totala varukonsumtionen har under perioden förändrats relativt lite i förhållande till den observerade minskningen i avfallsmängd

11 Återanvändning är bättre för miljön än nyköp Nyproduktion av kläder, textilier och produkter belastar miljön när det gäller transporter, förbrukning av energi, vatten, kemikalier och råvaror när inte återvunnet material används. Till exempel kräver jeanstillverkning omfattande kemikalieanvändning och tillverkning av bomullskläder kräver stora mängder vatten. I rapporten ReUse En antologi om återbruk 7 diskuteras miljövinsten vid återanvändning av produkter sett ur ett livscykelperspektiv. Den slutsats som dras är att det finns en stor potential att minska miljöpåverkan genom ett ökat återbruk. De produkter som ger störst miljövinst vid återanvändning är de som inte har någon resursförbrukning under användningsfasen, såsom möbler. Kläder och textilier till exempel har även en resursförbrukning under användningsfasen eftersom de tvättas, och det är därför bättre att tvätta ett plagg mer sällan. 8 Återanvändning är framförallt bättre för miljön ur ett livscykelperspektiv när den återbrukade produkten är lokalt producerad, miljömärkt och ersätter en ny likadan produkt som inte är miljömärkt och har transporterats långt. Att laga under användningsfasen förlänger förstås produktens livslängd ytterligare. Tabellen ger en uppfattning om energiåtgång och energibesparingar på olika typer av återanvända produkter i Storbritannien, USA och Schweiz, baserat på livscykelanalyser. 9 Textilprodukternas besparingspotential är starkt beroende av hur många gånger de stryks och tvättas under användarfasen. Produkt Påverkan nyproduktion (MJ) Påverkan återanvändning (MJ) Besparing vid återanvändning (%) Kontorsstol Skrivbord Bomulls-t-shirt (12,5 tvättar) Viskos-blus (12,5 tvättar) Kaffekopp (1 000 användningar) 51 < Sahni et al. 2010, Spiztley et al. 2006, Refiller 2013, Woolridge et al. 2006, Allwood et al

12 Återbruksmarknaden i Skåne Statistiska Centralbyrån (SCB) för register över organisationer som är aktiva, det vill säga något eller några av momsregistrerad, F-skatteregistrerad eller arbetsgivare. Dessa verksamheter är registrerade under SNI-koder. 10 Vid sökning på återbruksverksamheter och SNI-kod fanns det den 14 juli 2014 totalt 333 arbetsställen registrerade i Skåne inom återbrukssektorn. Statistiken visar att de flesta var verksamma inom handel med antikviteter, tätt följt av second handverksamhet. Antal SNI-kod Omfattar Specialiserad butikshandel med antikviteter: möbler, konstföremål, böcker Second hand-butiker (ej antikviteter, motorfordon, Internetauktioner och andra auktioner i butik, pantbanker). r) Auktionshandel i butik. Totalt 333 Återb brukshandel i butik Antikviteter (möbler, konst, böcker) Second hand (ej antikviteter) ) Auktionshandel Antal registrerade återbruksverksamheter i Skåne

13 Foto: Most Photos Det är svårt att hitta statistik som omfattar alla återbruksverksamheter i Skåne. Enligt SCB är många återbruksverksamheter inte registrerade under en SNI-kod, eller är registrerade under en annan huvudsyssla än second handverksamhet. Det går inte heller i dagsläget att få fram statistik ur Skatteverkets kassaregister (Skatteverket registrerar alla som har en kassa i ett kassaregister) eftersom det inte går att sortera fram typ av verksamhet ur kassaregistret. Många återbruksverksamheter kan också vara registrerade i register som inte är möjliga att få tillgång till i detta projekt, eller är inte registrerade alls. Statistik för olika typer av återbruksverksamheter i Skåne Här ges en överblick över följande verksamheter (materialåtervinning, skrotfirmor och försäljare av begagnade bilar ingår inte): Antikaffärer/Auktionshus Second hand- och vintagebutiker Återbyggdepåer Kontorsmöbler och IT-utrustning Loppmarknader Klädbytarbutiker Webbplatser 13

14 Antikaffärer/auktionshus Se statistik från SCB. Second hand- och vintagebutiker Tillväxtverket skriver i sin rapport Modebranschen i Sverige att handeln med andrahandsmode har ökat under flera år och att man i branschen tror på en fortsatt stark utveckling. De ideella organisationerna har sett en ökning av handeln där alla varugrupper utom möbler ökar. Mest ökar handeln med andrahandsmode, det vill säga vintage (produkter äldre än 25 år, av god kvalitet och som helst representerar sitt årtionde) och second hand där det avses att produkterna är begagnade. Även de stora auktionshusen har hakat på trenden med separata vintageauktioner. Konsumtionen av textilier har ökat med 40 procent i Sverige under det senaste decenniet. Idag förbränns större delen av det textilavfall som uppkommer i Sverige. Endast 20 procent av all textil återanvänds och en mycket liten andel går till materialåtervinning. Detta trots att textilier är en värdefull resurs och miljövinsten vid återanvändning är stor jämfört med förbränning. 12 Enligt rapporten Kartläggning av mängder och flöden av textilavfall 13 samlas cirka 3 kg textilier (kläder och hemtextil) per person och år i Sverige in via välgörenhet och huvuddelen kommer från privatpersoner. Textilier från företag står för en jämförelsevis liten andel. Enligt SMED:s beräkning, som är gjord på uppdrag av Naturvårdsverket, återanvändes ton textilier i Sverige år Andelen andrahandsvaror av den totala försäljningen av textilier i Sverige utgjorde 19 procent år Av de insamlade kläderna sorteras i regel först de kläder som går att sälja i Sverige ut. Det som är oanvändbart sorteras bort. Kläder som inte fungerar för en svensk marknad men som ändå är användbara skänks som hjälpsändningar eller säljs på export. Försäljningen sker på en världsmarknad för begagnade kläder för cirka 50 öre till 1 krona per plagg. Välgörenhetsorganisationernas insamlingskostnader för kläderna är ofta högre än så, men exporten ger en viss kostnadstäckning. Ideell Second hand, ett samarbete mellan ideella organisationer som bedriver second hand-verksamhet i Sverige, tillhandahåller nationell statistik för sina medlemmar: 11 +statistik+och+analys_17+jan.pdf

15 Foto: Most Photos Emmaus Björkå Emmaus Stockholm Sveriges Stadsmissioner Praktisk Solidaritet Lindra (Human Bridge) Reningsborg Vinden Second hand Erikshjälpen Hela människan Läkarmissionen Myrorna (Frälsningsarmén) Röda korset Hjärta till hjärta Bröder till bröder PMU (Pingstmissionens Utvecklingssamarbete) Under 2013 skänktes ton textilier till Ideell Second Hands medlemmar Röda korset, Emmaus Björkå, Sveriges Stadsmissioner, Praktisk Solidaritet, Lindra (Human Bridge), Reningsborg och PMU. Statistik saknas för övriga medlemmar. Total butikförsäljning i Sverige, inklusive exportförsäljning, av textilier, prylar, böcker, möbler etcetera för ovan nämnda medlemmar inklusive Erikshjälpen och exklusive Lindra (Human Bridge) uppgick till drygt 579 miljoner kronor under Omsättningen för den svenska modebranschen var 229 miljarder kronor år Klädkedjan Hennes & Mauritz AB står för mer än hälften av den totala omsättningen. 17 Flera stora klädkedjor tar ett miljöansvar genom att ta emot gamla och trasiga plagg för återanvändning respektive textilåtervinning. Återbyggdepåer Vissa avfallsbolag driver återbyggdepåer och returmarknader för att öka återanvändningen inom byggsektorn. Malmö Återbyggdepå, till exempel, tar emot och säljer begagnat byggmaterial och utbudet varierar från enstaka varor till material i stora serier. Återbyggdepån drivs gemensamt av Sysav och Malmö Stads Serviceförvaltning. 18 Statistik saknas för denna kategori. 15 Erikshjälpen, Ideell Second hand

16 Foto: Most Photos Kontorsmöbler och IT-utrustning Elektronik är resurskrävande att tillverka och har kort livstid eftersom konsumenter kräver den nyaste tekniken. Begagnade elektroniska produkter är därför svårare att sälja och återvinns för att ta tillvara metallerna i produkterna. Elkretsen samlade under 2014 in ton elektronik och batterier i Sverige vilket motsvarar 8,4 kilo per invånare. Motsvarande siffra för Skåne samma år var ton vilket motsvarar 8,2 kg per skåning. 19 Det finns flera företag i Skåne som köper och säljer begagnad kontors- och ITutrusning. I databasen OPIC (opic.com) kan leverantörer av begagnat kontorsmaterial se vilka offentliga upphandlingar som är på gång och därmed öka sina chanser att hitta köpare. Loppmarknader Statistik saknas för denna kategori. Klädbytarbutiker Klädbytarbutiker, där verksamheterna finansieras av bland annat inträdesavgifter, har börjat etablera sig. Statistik saknas för denna kategori. Webbplatser Begagnatbarometern mäter utvecklingen av den online-drivna privata andrahandsmarknaden och i mätningen ingår kategorier såsom kläder och skor, möbler och heminredning, hemelektronik, sport och fritid, båtar och övrigt, dock ej bilar och bostäder. Som indikator för utvecklingen används statistik från Blocket (antal annonser) som jämförs med detaljhandelns försäljningsutveckling i volym (antal sålda produkter) jämfört med samma period föregående år. Detaljhandelns försäljningsutveckling mäts via HUI Research och SCB:s detaljhandelsindex (DHI) där sällanköpsvaruhandel ingår (ej livsmedel)

17 Diagrammen visar utvecklingen för två av fem kategorier på Blocket. Trenden visar att nyproducerade produkter fortsätter att öka medan second hand-marknaden endast tagit små andelar. Utvecklingen för Möbler & Heminredning i begagnathandeln och detaljhandeln. Diagrammet visar utvecklingen av antalet annonser för Möbler & Heminredning på begagnatmarknaden (Blocket) samt försäljningsutvecklingen för motsvarande detaljhandelsvaror. Källa: Begagnatbarometern. Utvecklingen för Kläder & Skor i begagnathandeln och detaljhandeln Diagrammet visar utvecklingen av antalet annonser för Kläder & Skor på begagnatmarknaden (Blocket) samt försäljningsutvecklingen för motsvarande detaljhandelsvaror. Källa: Begagnatbarometern

18 Återanvändning i offentlig sektor Offentlig sektor är en stor inköpare av varor och tjänster. Värdet av den offentliga upphandlingen i Sverige uppskattas till mellan miljarder kronor per år. 21 I dagsläget saknas tillgänglig statistik över hur stor andel av detta som utgörs av begagnade produkter. En offentlig aktör är fri att avropa och upprätta ramavtal med företag som säljer begagnade produkter. Lagen om offentlig upphandling (LOU) utgör inget hinder för detta. Eftersom återbruksmarknaden är en etablerad bransch i dagsläget ska det vid upphandling konkurrensutsättas. Ett synnerligt skäl för att inte behöva göra detta är om det man behöver slumpas bort till ett mycket lågt pris. Anledningar till att man ändå köper nytt är krav på modern och enhetlig kontorsinredning, effektiva datorer, kvalitetskrav vid ny- och ombyggnation samt dålig kännedom om var man hittar försäljare av begagnade produkter. Flera aktörer har tagit fram riktlinjer för miljöanpassad offentlig upphandling, bland annat Konkurrensverket, Commentus och Sveriges Offentliga inköpare. Det finns en del skrivet om upphandling av begagnade datorer och fordon i Konkurrensverkets riktlinjer 22 men generella vägledningar saknas i dagsläget. I Skåne har det genomförts flera projekt och bildats nätverk i syfte att främja miljöanpassad anskaffningsprocess och stärka den offentliga upphandlingens roll som drivkraft för hållbar utveckling. Några exempel är projektet MILOU (Miljöanpassad Offentlig Upphandling) och MILOU2 som drivs av Hållbar Utveckling Skåne (HUT Skåne) 23 samt projektet SILABE-GU (Skånska Implementerings LAB för Energieffektivisering Genom Upphandling)/Handlingsforum 24 som fokuserar på inköp av energieffektiva produkter. 25 Malmö stad har etablerat MALVIN (malvin.se), en förmedlingstjänst som kan beskrivas som ett internt Blocket där stadens förvaltningar förmedlar möbler, böcker, hjälpmedel och annan utrustning mellan varandra aspx 22 Sida

19 Foto: Most Photos Hur ser framtiden ut för återbruksmarknaden? Av den totala varukonsumtionen i Skåne utgör begagnade produkter fortfarande en liten del, men det finns en potential att öka denna andel genom att informera aktörer i länet om återanvändningens ekonomiska och miljömässiga vinster. Återanvändning kan skapa nya affärsverksamheter, arbetstillfällen och nya samarbeten i kommunen (se tips på sida 23). Det är svårt att avgöra om återanvändning är en framtidsbransch eftersom den styrs av trender, vad kunder vill ha för typ av begagnade produkter och pris. Unga skapar modetrender som sprids till övriga samhällsgrupper och som kan bli normbildande. Enligt rapporten Modebranschen i Sverige anses den nya andrahandskunden framförallt vara en mode- och miljömedveten yngre konsument från Stockholm, Göteborg eller Malmö. Trenden där man blandar nya plagg med andrahandsplagg anses vara en anledning till ökningen av handeln med andrahandsmode. Upcycling innebär att avfall eller uttjänta produkter får nya användningsområden och därmed anses få en högre kvalitet. Detta börjar bli vanligt inom inredningsoch designindustrin vilket har gett hantverkaryrket ett uppsving. I rapporten Mot en mer hållbar konsumtion - En studie om konsumenters anskaffning och avyttring av kläder 27 beskrivs att trots att miljömedvetenheten bland unga har ökat, och de köper mer på second hand, handlar de också mer kläder och produkter totalt eftersom de i högre grad än äldre styrs av trender. Rapporten visar resultat från enkäter om konsumenternas attityder till second-handkläder statistik+och+analys_17+jan.pdf

20 gre Varför man Varför köper man kläder köper på se econd econd kläder econd hand på se econd - hand hand fördelat - fördelat hand - fördelat på -- fördelat ålder på ålder Varför man köper kläder på se econd hand - fördelat på ålder på ålder på ålder Där kan jag köpa Där unika kan Där kläder jag kan köpa jag köpa unika unika kläder kläder Det är billigare än Det nytillverkat är Det är billigare är billigare än än nytillverkat än nytillverkat 35 år och yngre Det är skonsamt Det mot är Det är miljön skonsamt är skonsamt mot mot miljön miljön 35 år och 35 yngre år och yngre år år 35 och år yngre och yngre år år Nytillverkat är inte år år år Nytillverkat snyggt år Nytillverkat är är inte är snyggt inte snyggt 55 år och äldre 55 år och 55 äldre år och äldre år år 55 och år äldre och äldre Jag kan hitta billiga Jag märkeskläder kan Jag hitta kan hitta billiga billiga märkeskläder märkeskläder Det är trendigt med Det är second Det är trendigt är trendigt hand med med second second hand hand Varför man Varför köper man kläder köper på second second kläder second hand på second - hand hand fördelat - fördelat hand - fördelat på -- fördelat kön på kön Varför man köper kläder på second hand - fördelat på kön på kön på kön Där kan jag köpa Där unika kan Där kläder jag kan köpa jag köpa unika unika kläder kläder Det är billigare än Det nytillverkat är Det är billigare är billigare än än nytillverkat än nytillverkat Det är skonsamt Det mot är Det är miljön skonsamt är skonsamt mot mot miljön miljön Nytillverkat är inte Nytillverkat snyggt Nytillverkat är är inte är snyggt inte snyggt Jag kan hitta billiga Jag märkeskläder kan Jag hitta kan hitta billiga billiga märkeskläder märkeskläder Kvinna Man Kvinna Kvinna Kvinna Kvinna Man Man Man Man Det är trendigt med Det är second Det är trendigt är trendigt hand med med second second hand hand Varför man Varför inte köper man kläder inte köper på å second å second kläder å second hand på å second - hand hand fördelat - fördelat hand - fördelat på -- fördelat kön på kön Varför man inte köper kläder på å second hand - fördelat på kön på kön på kön De håller inte lika De De länge håller De håller inte lika inte länge lika länge De är ohygieniska De De är är De ohygieniska är ohygieniska De är omoderna De De är är De omoderna är omoderna Det är pinsamt att Det bära är Det är pinsamt second är pinsamt att hand att bära att bära second second hand hand Kvinna Man Kvinna Kvinna Kvinna Kvinna Man Man Man Man Det är pinsamt att Det handla är Det är pinsamt är i pinsamt en second att att handla att hand handla i en i butik en second i en second hand hand butik butik Diagrammen visar andel i procent. Källa: Mot en mer hållbar konsumtion En studie om konsumenters anskaffning och avyttring av kläder. 20

21 Återbruk i praktiken på en innergård i Malmö juni Foto: Ulrika Vinka Nya jobb och socialt ansvar Återbruksbranschen bidrar inte bara till mindre miljöbelastning utan skapar också nya affärsmöjligheter och arbetstillfällen. När second hand-butiker och reparatörer samlas inom samma geografiska område ger det en profil till en stadsdel och andra miljöinriktade företag kan motiveras att etablera sig inom samma område. På nationell nivå diskuteras efterföljare till ROT och RUT i form av reparationsbidrag (REP) för hushållen och ett ROST-avdrag för att reparera bilar. Detta bland annat för att öka produkters livslängd och för att minska förekomsten av svartarbete

22 Foto: Most Photos Att reparera elektronik är särskilt viktigt eftersom trasig elektronik går till återvinning, som i sin tur missgynnas av höga återvinningsavgifter vilket gör det billigare att tillverka ny elektronik.29 I dagsläget är second hand-butiker som drivs av ideella föreningar momsbefriade. De behöver alltså inte betala någon moms på sin försäljning eftersom de säljer gåvor som redan beskattats vid inköpet. Ett undantag gäller butiker som har öppet högst 24 timmar i veckan eller där majoriteten av de anställda arbetar ideellt. Då slipper man moms. Efter ett avgörande i Högsta förvaltningsdomstolen under 2013 har Skatteverket hösten 2014 kommit till slutsatsen att second hand-butiker konkurrerar med kommersiell handel och därför ska beläggas med en 25-procentig moms. Detta har bemötts av kritik från flera håll och regeringen vill i skrivande stund hitta en lösning som är förenlig med det EU-regelverk som finns. Införande av moms hade drabbat dessa verksamheter negativt med höjda priser och minskad försäljning som följd. Vissa verksamheter hade tvingats lägga ner och överskottet från försäljningen, som idag går till hjälpverksamheter, hade riskerat att hamna i statskassan. Dock kan nätförsäljningen gynnas eftersom den inte har några direkta kostnader för lokaler och personal ee98ae71f.html

VI SKAPAR SAMHÄLLSNYTTA I SKÅNE. Avfallsförebyggande och miljömålen Tommy Persson, miljöstrateg Länsstyrelsen Skåne

VI SKAPAR SAMHÄLLSNYTTA I SKÅNE. Avfallsförebyggande och miljömålen Tommy Persson, miljöstrateg Länsstyrelsen Skåne VI SKAPAR SAMHÄLLSNYTTA I SKÅNE Avfallsförebyggande och miljömålen Tommy Persson, miljöstrateg Länsstyrelsen Skåne Länsstyrelsens miljömålsuppdrag Förordning (2007:825) med länsstyrelseinstruktion: 5

Läs mer

Avfallsindikatorer. För att mäta och följa utvecklingen mot en resurseffektiv avfallshantering

Avfallsindikatorer. För att mäta och följa utvecklingen mot en resurseffektiv avfallshantering Avfallsindikatorer För att mäta och följa utvecklingen mot en resurseffektiv avfallshantering Johan Sundberg, Profu Åsa Stenmarck, IVL Foto: Avfall Sverige Om projektet Stort forskningsprojekt, hösten

Läs mer

Bilaga 1 Konsekvensanalys av avfallsplanen

Bilaga 1 Konsekvensanalys av avfallsplanen Bilaga 1 Konsekvensanalys av avfallsplanen Innehåll Inledning... 3 1 Målområde 1 Förebygga avfall... 3 1.1 Syfte... 3 1.2 Konsekvenser... 3 2 Målområde 2 Säkra hanteringen av farligt avfall... 4 2.1 Syfte...

Läs mer

Avfallsplan 2015-2020. Vägen mot det hållbara samhället

Avfallsplan 2015-2020. Vägen mot det hållbara samhället Avfallsplan 2015-2020 Vägen mot det hållbara samhället 1 En strävan efter att vara hållbar Övergripande mål Alla kommer i kontakt med avfall dagligen vare sig det är blöjor, nagellacksflaskor, potatisskal

Läs mer

Kommunal Avfallsplan 2013-2017. Våra gemensamma steg mot en bättre miljö genom ökad resurshushållning och återvinning

Kommunal Avfallsplan 2013-2017. Våra gemensamma steg mot en bättre miljö genom ökad resurshushållning och återvinning Kommunal Avfallsplan 2013-2017 Våra gemensamma steg mot en bättre miljö genom ökad resurshushållning och återvinning Sammanfattning av förslag till Avfallsplan 2013 2017 Dalakommunerna Avesta Borlänge

Läs mer

Människan i centrum Avfallshanteringen ska utgå från människans behov och vara anpassad både till den som lämnar och den som hämtar avfall.

Människan i centrum Avfallshanteringen ska utgå från människans behov och vara anpassad både till den som lämnar och den som hämtar avfall. Människan i centrum Avfallshanteringen ska utgå från människans behov och vara anpassad både till den som lämnar och den som hämtar avfall. Det innebär att insamlingen ska vara enkel, lätt att förstå och

Läs mer

Begagnatbarometern Kvartal 4 2012

Begagnatbarometern Kvartal 4 2012 Begagnatbarometern Kvartal 4 2012 Kontakt: Blocket: Linnéa Aguero, 072-503 32 31, linnea.aguero@blocket.se HUI Research: Jonas Arnberg, 08-762 72 90, jonas.arnberg@hui.se Andrahandsknaden på nätet går

Läs mer

Avfallsindikatorer. För att mäta och följa utvecklingen mot en resurseffektiv avfallshantering. Johan Sundberg, Profu Åsa Stenmarck, IVL

Avfallsindikatorer. För att mäta och följa utvecklingen mot en resurseffektiv avfallshantering. Johan Sundberg, Profu Åsa Stenmarck, IVL Avfallsindikatorer För att mäta och följa utvecklingen mot en resurseffektiv avfallshantering Johan Sundberg, Profu Åsa Stenmarck, IVL Foto: Avfall Sverige Avfallsindikatorer I projektet Indikatorer för

Läs mer

Avfallsförebyggande i praktiken

Avfallsförebyggande i praktiken Handbok Rapport B2052 David Palm Johanna Fredén Carl Jensen IVL Svenska Miljöinstitutet Grundat år 1966 Ägs av staten och näringslivet (50/50) via en stiftelse Forskning och konsultverksamhet inom klimat,

Läs mer

Lätt att göra rätt! så tar vi hand om ditt avfall! En kortversion av Strängnäs kommuns avfallsplan

Lätt att göra rätt! så tar vi hand om ditt avfall! En kortversion av Strängnäs kommuns avfallsplan Lätt att göra rätt! så tar vi hand om ditt avfall! En kortversion av Strängnäs kommuns avfallsplan 2 / Avfallsplan Vem ansvar för vad? Kommunens ansvar Det är kommunen som ansvarar för att samla in och

Läs mer

Hållbar konsumtion. Hans Wrådhe Naturvårdsverket 17 september 2014. Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency 2014-09-17 1

Hållbar konsumtion. Hans Wrådhe Naturvårdsverket 17 september 2014. Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency 2014-09-17 1 Hållbar konsumtion Hans Wrådhe Naturvårdsverket 17 september 2014 Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency 2014-09-17 1 Växthusgaser utsläpp av svensk konsumtion 1993-2010 Naturvårdsverket

Läs mer

VafabMiljö - Våra anläggningar

VafabMiljö - Våra anläggningar VafabMiljö - Våra anläggningar Omhändertagna avfallsmängder Försäljning, Nm3/år (tusental) Biogas som fordonsbränsle!! 10 000 9 000 8 000 7 000 6 000 5 000 4 000 Publikt Sopbilar Bussar 3 000 2 000 1 000

Läs mer

Klimatverktyg. En sammanfattning.

Klimatverktyg. En sammanfattning. TILL FÖRMÅN FÖR FRÄLSNINGSARMÉNS SOCIALA ARBETE Klimatverktyg En sammanfattning. Myrorna har låtit det oberoende miljökonsultföretaget WSP göra ett klimatverktyg för hanteringen av secondhandkläder. Resultatet

Läs mer

Tillsammans vinner vi på ett giftfritt och resurseffektivt samhälle Sveriges program för att förebygga avfall , NV

Tillsammans vinner vi på ett giftfritt och resurseffektivt samhälle Sveriges program för att förebygga avfall , NV Naturvårdsverket 106 48 Stockholm Tillsammans vinner vi på ett giftfritt och resurseffektivt samhälle Sveriges program för att förebygga avfall 2014-2017, NV-09596-11 Återvinningsindustrierna, ÅI, är en

Läs mer

Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat.

Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat. Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat. Våra råvaror måste användas igen. Den globala uppvärmningen är vår tids ödesfråga och vi måste alla bidra på det sätt vi kan. Hur vi på jorden använder och

Läs mer

Innovationsupphandling av återanvändningssystem Bilaga 1 - Beskrivning av utmaningen

Innovationsupphandling av återanvändningssystem Bilaga 1 - Beskrivning av utmaningen Innovationsupphandling av återanvändningssystem Bilaga 1 - Beskrivning av utmaningen Innehåll Inledning... 3 Utmaningen... 3 Utvecklingspotential... 4 Omfattning... 5 Fördjupning... 5 Sida 2 av 5 Inledning

Läs mer

Underlag till Länsstyrelsens sammanställning

Underlag till Länsstyrelsens sammanställning Bilaga 7 Underlag till Länsstyrelsens sammanställning 1(5) 1 Administrativa uppgifter Kommuner: Nyköping och Oxelösund År: 2010 Datum när planen antogs: 2012-XX-XX (Nyköping) och 2012-XX-XX (Oxelösund)

Läs mer

Bilaga 7 Sammanställning till länsstyrelsen

Bilaga 7 Sammanställning till länsstyrelsen Bilaga 7 Sammanställning till länsstyrelsen Sammanställning till länsstyrelsen 1 (12) Innehåll 1 Administrativa uppgifter... 3 2 Kommunens befolkning och struktur... 4 3 Avfall som kommunen ansvarar för...

Läs mer

Nya etappmål för textilier och textilavfall Avfall Sveriges höstmöte 2013 Sanna Due Sjöström

Nya etappmål för textilier och textilavfall Avfall Sveriges höstmöte 2013 Sanna Due Sjöström Nya etappmål för textilier och textilavfall Avfall Sveriges höstmöte 2013 Sanna Due Sjöström 1 Generationsmålet och de nationella miljökvalitetsmålen Det övergripande målet för miljöpolitiken är att till

Läs mer

Förkortad version av Avfallsplan för Robertsfors kommun

Förkortad version av Avfallsplan för Robertsfors kommun Förkortad version av Avfallsplan för Robertsfors kommun 2006-02-23 Avfallsplanering Avfallsfrågor är viktiga element i arbetet mot en hållbar utveckling. Avfall uppstår som ett resultat av de olika mänskliga

Läs mer

Bilaga 5. Uppgifter till länsstyrelsen. Bilaga till Avfallsplan

Bilaga 5. Uppgifter till länsstyrelsen. Bilaga till Avfallsplan Bilaga 5. Uppgifter till länsstyrelsen Bilaga till Avfallsplan 2016-2019 2 1 Administrativa uppgifter Kommun Norrtälje kommun År 2016-2019 Datum när planen antogs Ansvarig nämnd 2016-XX-XX, statistik som

Läs mer

Uppgifter till Länsstyrelsen

Uppgifter till Länsstyrelsen Avfallsplan Orust kommun 2017-2021 Uppgifter till Länsstyrelsen Bilaga 5 1 Avfallsplan Orust kommun 2017-2021 Administrativa uppgifter Kommun Orust kommun År 2017-2021 Datum när planen antogs Ansvarig

Läs mer

Effektivt resursutnyttjande

Effektivt resursutnyttjande Nu sorterar vi mer! Avfallsplan för dig som bor och arbetar i kommunerna Danderyd, Järfälla, Lidingö, Sollentuna, Solna, Sundbyberg, Täby, Upplands Väsby och Vallentuna i samarbete med SÖRAB. Effektivt

Läs mer

Lokalproducerade livsmedel Konsumentundersökning, våren 2012

Lokalproducerade livsmedel Konsumentundersökning, våren 2012 Lokalproducerade livsmedel Konsumentundersökning, våren 12 Niklas Gustafsson och Yulia Rokotova Innehåll Sammanfattning av resultat 3 Undersökningens syfte och genomförande 4 Vad spelar störst roll när

Läs mer

A3 Från avfallshantering till resurshushållning

A3 Från avfallshantering till resurshushållning A3 Från avfallshantering till resurshushållning Nationella avfallsplanen och programmet för att förebygga avfall. Goda exempel! Catarina Östlund och Maria Ivarsson, NV Europa minskar avfallet Anna-Carin

Läs mer

Så ska avfallet lyfta i avfallshierarkin

Så ska avfallet lyfta i avfallshierarkin Så ska avfallet lyfta i avfallshierarkin Nationell avfallsplan och avfallsförebyggande program - vad är på gång? Christina Jonsson 22 februari 2012 1 Jag kommer att ta upp: Den kommande nationella avfallsplanen

Läs mer

PRESENTATION AV KOMMISSIONENS MEDDELANDE OM CIRKULÄR EKONOMI. Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency

PRESENTATION AV KOMMISSIONENS MEDDELANDE OM CIRKULÄR EKONOMI. Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency PRESENTATION AV KOMMISSIONENS MEDDELANDE OM CIRKULÄR EKONOMI Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency 16-04-21 1 Vad är cirkulär ekonomi? En cirkulär ekonomi bygger på kretsloppssystem

Läs mer

Ett svenskt tvärvetenskapligt forskningsprogram om framtidens avfallshantering. Programmet finansieras av Naturvårdsverket och genomförs av IVL

Ett svenskt tvärvetenskapligt forskningsprogram om framtidens avfallshantering. Programmet finansieras av Naturvårdsverket och genomförs av IVL Ett svenskt tvärvetenskapligt forskningsprogram om framtidens avfallshantering. Programmet finansieras av Naturvårdsverket och genomförs av IVL Svenska Miljöinstitutet, Kungliga tekniska högskolan, Göteborgs

Läs mer

Bilaga 1, Samrådsredogörelse Presentationsmaterial Plan för avfallshantering i ett hållbart samhälle

Bilaga 1, Samrådsredogörelse Presentationsmaterial Plan för avfallshantering i ett hållbart samhälle Bilaga 1, Samrådsredogörelse Presentationsmaterial Plan för avfallshantering i ett hållbart samhälle Nu gör vi en gemensam avfallsplan för SÖRAB kommunerna Ett nytt angreppssätt som är kraftfullt och berör

Läs mer

Hållbar konsumtion och avfall

Hållbar konsumtion och avfall Kommittémotion Motion till riksdagen 2016/17:169 av Jens Holm m.fl. (V) Hållbar konsumtion och avfall Innehåll Förslag till riksdagsbeslut 1 Konsumtionen behöver förändras 2 Produktion och konsumtion skapar

Läs mer

Avfallsplan. Mål och strategier Vellinge kommun 2016-2020. Vellinge.se

Avfallsplan. Mål och strategier Vellinge kommun 2016-2020. Vellinge.se Avfallsplan Mål och strategier Vellinge kommun 2016-2020 Vellinge.se Avfallsplanen beslutades av kommunfullmäktige DATUM Underlagsmaterial till avfallsplanen finns i Bilagor till avfallsplanen som hittas

Läs mer

På gång nationellt och inom EU

På gång nationellt och inom EU På gång nationellt och inom EU Större omvärldsfrågor: På gång nationellt inom avfallsomr Utredning om översyn av avfallsområdet (dir. 2011:66): Allmän översyn av avfallsområdet Tre huvuddelar: 1. Avser

Läs mer

DIGITAL MATHANDEL Rapport 2014. En rapport om livsmedelsförsäljningen på nätet

DIGITAL MATHANDEL Rapport 2014. En rapport om livsmedelsförsäljningen på nätet DIGITAL MATHANDEL Rapport 2014 En rapport om livsmedelsförsäljningen på nätet B1 Sammanfattning För femte året i följd har Svensk Digital Handel (tidigare Svensk Distanshandel) tagit fram rapporten Digital

Läs mer

Remissynpunkter RUFS 2050"

Remissynpunkter RUFS 2050 Stockholms läns landsting Tillväxt- och regionplaneförvaltningen Remissynpunkter RUFS 2050" Dnr: TRN 2016-0047 SÖRAB är ett regionalt avfallsbolag i norra Stockholms län som ägs av kommunerna Danderyd,

Läs mer

AVFALLSPLAN Burlövs kommun & Malmö stad

AVFALLSPLAN Burlövs kommun & Malmö stad AVFALLSPLAN 2016-2020 Burlövs kommun & Malmö stad Innehåll Förord 3 Avfallsplanering är ett gemensamt arbete 4 Avfallsplanens fokusområden och mål till år 2020 5 Fokusområde 1 hållbar konsumtion för minskade

Läs mer

AVFALLSPLAN Hudiksvalls kommun 2011-2015

AVFALLSPLAN Hudiksvalls kommun 2011-2015 AVFALLSPLAN Hudiksvalls kommun 2011-2015 Kommunal avfallsplan med mål och åtgärdsprogram Kommunfullmäktige 86, 2011-05-02 1 Inledning Avfallsplanen är en kommunal plan för den framtida avfallshanteringen.

Läs mer

Vi slänger allt mer. Ett halvt ton per person Idag kastar varje person i Sverige nästan 500 kilo sopor per år. Tänk efter ett halvt ton!

Vi slänger allt mer. Ett halvt ton per person Idag kastar varje person i Sverige nästan 500 kilo sopor per år. Tänk efter ett halvt ton! Vi slänger allt mer Hur mycket grejer slänger du och din familj varje vecka? Gamla förpackningar, matrester, slitna kläder, batterier, värmeljus, tidningar Ja, om du tänker efter så kan det vara en hel

Läs mer

BILAGA 5. SAMMANSTÄLLNING AV NATIONELLA OCH

BILAGA 5. SAMMANSTÄLLNING AV NATIONELLA OCH BILAGA 5. SAMMANSTÄLLNING AV NATIONELLA OCH REGIONALA MILJÖMÅL SOM BERÖR AVFALL NATIONELLA MILJÖMÅL Det övergripande målet för miljöarbetet är att vi till nästa generation, det vill säga med sikte på år

Läs mer

Bilaga 7. Begreppsförklaringar

Bilaga 7. Begreppsförklaringar Bilaga 7 sförklaringar Avfallsplan 2012-2015 för Lomma kommun 2010-12-01 sförklaring och definitioner Avfall Avfall Web Avfallshantering Avfallshierarki Avfallsminimering Avfallsplan Avslutade deponier

Läs mer

Stark avslutning på e-handelsåret 2010

Stark avslutning på e-handelsåret 2010 + 16 % e-barometern Stark avslutning på e-handelsåret 2010 Postens och HUI:s e-barometer visar att e-handelns försäljning steg med 15,6 procent under 2010 års sista kvartal. Det är den starkaste tillväxten

Läs mer

AVFALLSPLAN. Botkyrka Haninge Huddinge Nynäshamn Salem

AVFALLSPLAN. Botkyrka Haninge Huddinge Nynäshamn Salem AVFALLSPLAN Botkyrka Haninge Huddinge Nynäshamn Salem Antagen av kommunfullmäktige: Haninge 2011-11-17 Huddinge 2011-11-07 Nynäshamn 2011-10-19 Salem 2011-11-24 Botkyrka 2011-09-29 Innehåll INLEDNING 4

Läs mer

Vision Emmaus Björkås vision är att avskaffa nödens orsaker. Verksamhetsidé (Stadgarnas 2) Internationell solidaritet genom föreningens arbete för

Vision Emmaus Björkås vision är att avskaffa nödens orsaker. Verksamhetsidé (Stadgarnas 2) Internationell solidaritet genom föreningens arbete för Vision & idé Vision Emmaus Björkås vision är att avskaffa nödens orsaker. Verksamhetsidé (Stadgarnas 2) Internationell solidaritet genom föreningens arbete för att alla människor ska omfattas av mänskliga

Läs mer

Varför återanvända textil?

Varför återanvända textil? Europa minskar avfallet 2011 David Palm IVL Svenska Miljöinstitutet Klimat & Hållbara samhällssystem Naturresurser & Miljöeffekter Luftföroreningar & Åtgärdsstrategier Organisationer, Produkter och Processer

Läs mer

Avfallsmängder och materialeffektivitet

Avfallsmängder och materialeffektivitet Avfallsmängder och materialeffektivitet Johan Sundberg, Profu Tomas Ekvall, IVL Svenska Miljöinstitutet Hur har mängden avfall ökat historiskt? Framtidens avfallshantering En heldag om avfall, policy och

Läs mer

HANDLEDNING FÖR LÄRARE, ÅRSKURS 7 9

HANDLEDNING FÖR LÄRARE, ÅRSKURS 7 9 HANDLEDNING FÖR LÄRARE, ÅRSKURS 7 9 Sverige bidrar till utsläpp utomlands I Sverige minskar utsläppen av växthusgaser men det vi konsumerar ger utsläpp utomlands. Om materialet Årskurs: 7 9 Lektionslängd:

Läs mer

Information från. Öppna broschyren! Låt dig inspireras och informeras. Med vänliga hälsningar Avfallsenheten, Ystads kommun

Information från. Öppna broschyren! Låt dig inspireras och informeras. Med vänliga hälsningar Avfallsenheten, Ystads kommun Information från Öppna broschyren! Låt dig inspireras och informeras Med vänliga hälsningar Avfallsenheten, Ystads kommun 2015 Sophanteringen i Ystad Tips & trix och annat intressant! I november 2014 gjordes

Läs mer

Musik, sport och matsmarta tips

Musik, sport och matsmarta tips Företag Musik, sport och matsmarta tips 64 Företag Avfall, en fråga som berör alla 65 Organisation och ansvar Organisation och ansvar Avfallsfrågor berör alla i samhället. Många aktörer arbetar med avfallsfrågor

Läs mer

Avfallsplan. för Lomma kommun 2016 2020 MÅL OCH STRATEGIER. Antagen av kommunfullmäktige 2016-xx-xx

Avfallsplan. för Lomma kommun 2016 2020 MÅL OCH STRATEGIER. Antagen av kommunfullmäktige 2016-xx-xx Avfallsplan för Lomma kommun 2016 2020 MÅL OCH STRATEGIER Antagen av kommunfullmäktige 2016-xx-xx Innehåll Förord 3 Avfallsplanering är ett gemensamt arbete 4 Avfallsplanens fokusområden och mål till år

Läs mer

Summering av: NÄTVERKSTRÄFF FÖREBYGGANDE AV AVFALL 12 mars 2015, STOCKHOLM

Summering av: NÄTVERKSTRÄFF FÖREBYGGANDE AV AVFALL 12 mars 2015, STOCKHOLM Summering av: NÄTVERKSTRÄFF FÖREBYGGANDE AV AVFALL 12 mars 2015, STOCKHOLM Vilka är här? 45 personer och 35 organisationer PROGRAM Cirkulär ekonomi Naturvårdsverkets arbete Information och nyheter (Ny

Läs mer

Svanenmärkning av Dagligvaruhandeln. Fördjupningsmaterial

Svanenmärkning av Dagligvaruhandeln. Fördjupningsmaterial Svanenmärkning av Dagligvaruhandeln Fördjupningsmaterial PPT slide 5: fördjupad info Dagligvaruhandeln Varför Svanen? Fem enkla skäl: Svanen är ett kostnadseffektivt verktyg i miljöarbetet. Det spar inte

Läs mer

att det t.ex. ofta är billigare att handla nya produkter än att reparera produkten och därmed återanvända och återvinna resurser. Handel och globala

att det t.ex. ofta är billigare att handla nya produkter än att reparera produkten och därmed återanvända och återvinna resurser. Handel och globala Kommittédirektiv Styrmedel för att förebygga uppkomst av avfall i syfte att främja en cirkulär ekonomi Dir. 2016:3 Beslut vid regeringssammanträde den 14 januari 2016 Sammanfattning En särskild utredare

Läs mer

Bilaga 3 Miljöbedömning av avfallsplanen

Bilaga 3 Miljöbedömning av avfallsplanen Bilaga 3 Miljöbedömning av avfallsplanen Innehåll 1 Inledning...3 1.1 Bakgrund, syfte...3 1.2 Nollalternativ, om planen inte realiseras...3 1.3 Planalternativet...3 2 Nationella, regionala och lokala miljömål

Läs mer

Kort beskrivning av det strategiska innovationsprogrammet. RE:Source

Kort beskrivning av det strategiska innovationsprogrammet. RE:Source Kort beskrivning av det strategiska innovationsprogrammet RE:Source 2016 2018 Vad är RE:Source? RE:Source är ett nationellt strategiskt innovationsprogram inom området resurs- och avfallshantering. Medlemmar

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 6 (13)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 6 (13) Sammanträdesprotokoll 6 (13) Kommunstyrelsens teknik- och fastighetsutskott 2013-11-13 87 Svar på motion (S) om kretsloppspark (KS 2012.448) Beslut Teknik- och fastighetsutskottet föreslår att Kommunstyrelsen

Läs mer

Kraftfull avslutning på e-handelsåret 2009

Kraftfull avslutning på e-handelsåret 2009 + 15 % e-barometern Q4 2009 Kraftfull avslutning på e-handelsåret 2009 Försäljningen över internet satte återigen full fart under fjärde kvartalet 2009. Lågkonjunkturen lämnade under de tre första kvartalen

Läs mer

Så handlar vi på nätet 2011. Företag och konsumenter på en global e-handelsmarknad

Så handlar vi på nätet 2011. Företag och konsumenter på en global e-handelsmarknad Så handlar vi på nätet 2011 Företag och konsumenter på en global e-handelsmarknad Innehållsförteckning Sammanfattning och slutsatser... 3 1. Inledning... 5 2. E-handelsföretag på en global marknad... 6

Läs mer

Mot framtiden: styrmedel för en mer hållbar avfallshantering

Mot framtiden: styrmedel för en mer hållbar avfallshantering Mot framtiden: styrmedel för en mer hållbar avfallshantering Göran Finnveden Professor Miljöstrategisk analys Vice-rektor för Hållbar utveckling KTH Typer av styrmedel Juridiska (t.ex. lagar, förordningar)

Läs mer

Handelns betydelse för Sveriges ekonomi

Handelns betydelse för Sveriges ekonomi Handelns betydelse för Sveriges ekonomi 2014 7% 6% 5% En halv miljon människor jobbar inom handeln 11 procent av alla sysselsatta i hela Sveriges ekonomi (privat och offentlig sektor) arbetar inom handeln

Läs mer

Förslag till antagande av ny avfallsplan för Norrtälje kommun

Förslag till antagande av ny avfallsplan för Norrtälje kommun TJÄNSTEUTLÅTANDE 2016-12-07 Handläggare: Jan Paymer, tf. renhållningschef Telefon: 0176-716 97 E-post: jan.paymer@norrtalje.se Dnr: Till kommunstyrelsens arbetsutskott Förslag till antagande av ny avfallsplan

Läs mer

Avfall Sveriges. ståndpunkter

Avfall Sveriges. ståndpunkter Avfall Sveriges ståndpunkter BAKGRUND OCH UTGÅNGSPUNKTER FÖR STÅNDPUNKTERNA Avfall Sveriges ståndpunkter är det dokument som vägleder ställningstaganden och åtgärder för att utveckla avfallshanteringen

Läs mer

Handelns betydelse för Sveriges ekonomi

Handelns betydelse för Sveriges ekonomi Handelns betydelse för Sveriges ekonomi 7% 6% 6% 6% 5% En halv miljon människor jobbar inom handeln 11 procent av alla sysselsatta i hela Sveriges ekonomi (privat och offentlig sektor) arbetar inom handeln

Läs mer

Avfall. Varför är detta en vanlig syn vid byggen? Ont om plats? En sådan här container innebär:

Avfall. Varför är detta en vanlig syn vid byggen? Ont om plats? En sådan här container innebär: Avfall Hur förvandlar vi avfall från problem till värdefulla restprodukter? Varför är detta en vanlig syn vid byggen? Diskutera hur avfallshanteringen ser ut på era arbetsplatser. Sorterar ni det avfall

Läs mer

ÅTERVINNiNg SATT I SYSTEM

ÅTERVINNiNg SATT I SYSTEM ÅTERVINNiNg SATT I SYSTEM Det har hänt mycket på avfallsfronten. Till mitten av 1800-talet slängde människor sina sopor lite varstans utan att någon protesterade. Kanske klagades det på stanken, men annars

Läs mer

Stadigt ökande avfallsmängder

Stadigt ökande avfallsmängder Stadigt ökande avfallsmängder Johan Sundberg, Profu / Avfallsgruppen, Chalmers tekniska högskola Mattias Olofsson, Profu / Avfallsgruppen, Chalmers tekniska högskola Mikael Johnsson, Profu Trots alla nya

Läs mer

Dagligvarubranschen. HUI Research på uppdrag av Svensk Dagligvaruhandel. Elin Gabrielsson Nils Bohlin 2014 HUI RESEARCH

Dagligvarubranschen. HUI Research på uppdrag av Svensk Dagligvaruhandel. Elin Gabrielsson Nils Bohlin 2014 HUI RESEARCH Dagligvarubranschen HUI Research på uppdrag av Svensk Dagligvaruhandel Elin Gabrielsson Nils Bohlin 2014 HUI RESEARCH Dagligvarubranschen i siffror 2 Livsmedelskedjan- från jord till bord Branschglidning:

Läs mer

2. MILJÖKONSEKVENSER AV MÅL I AVFALLSPLANEN

2. MILJÖKONSEKVENSER AV MÅL I AVFALLSPLANEN Bilaga till avfallsplaneförslag 2009-09-07 Miljökonsekvensbeskrivning Avfallsplan för Skellefteå kommun BAKGRUND Enligt bestämmelser i miljöbalken (1998:808), kap 6 samt föreskrifter från Naturvårdsverket

Läs mer

Avfall Sverige-rapport 2016:28 Vad slänger folk i soppåsen? < Besökt

Avfall Sverige-rapport 2016:28 Vad slänger folk i soppåsen? <  Besökt Miljöbyggnad 3.0 Sweden Green Building Council Landsvägen 50A 172 63 Sundbyberg Malmö den 19 december 2016 SKRIVELSE: Indikator för avfallshantering i byggnaden med koppling till Indikator 4 - Energislag

Läs mer

Hållbara perspektiv. Etappmål

Hållbara perspektiv. Etappmål Hållbara perspektiv I Borås Stad finns kunskap och engagemang i hållbarhetsfrågor. Kunskap ger grund för hållbara val vid konsumtion av varor och tjänster. Strukturerat miljöarbete skapar delaktighet och

Läs mer

Återanvändning och återvinning av kläder Finansierat av Handelns Utvecklingsråd och Formas

Återanvändning och återvinning av kläder Finansierat av Handelns Utvecklingsråd och Formas Återanvändning och återvinning av kläder Finansierat av Handelns Utvecklingsråd och Formas Forskare i projektet Eva.Gustafsson@hb.se, docent Daniel.Hjelmgren@hb.se, universitetslektor Nicklas.Salomonson@hb.se,

Läs mer

Svanenmärkning av Hotell, Restauranger och Konferenser (HRK) Fördjupningsmaterial

Svanenmärkning av Hotell, Restauranger och Konferenser (HRK) Fördjupningsmaterial Svanenmärkning av Hotell, Restauranger och Konferenser (HRK) Fördjupningsmaterial PPT slide 5: fördjupad info HRK Varför Svanen? Fem enkla skäl: Svanen är ett kostnadseffektivt verktyg i miljöarbetet.

Läs mer

Sopberget i världen: Hot eller möjlighet? Håkan Rylander

Sopberget i världen: Hot eller möjlighet? Håkan Rylander Sopberget i världen: Hot eller möjlighet? Håkan Rylander [kg] 500 Hushållsavfall per person i Göteborg 1885-2007 450 400 350 300 250 200 150 100 50 Björkdalen 1929 0 1880 1890 1900 1910 1920 1930 1940

Läs mer

Mattias Bisaillon. Profu. Delägare i forsknings- och utredningsföretaget

Mattias Bisaillon. Profu. Delägare i forsknings- och utredningsföretaget Mattias Bisaillon Delägare i forsknings- och utredningsföretaget, 2001- Doktorand i avfallsgruppen på Chalmers 1998-2004 (tekn. doktor i avfalls- och energisystemanalys 2004) (Projektinriktad forskning

Läs mer

Åtgärder, hotell och restaurang inom Skånes miljömål och miljöhandlingsprogram

Åtgärder, hotell och restaurang inom Skånes miljömål och miljöhandlingsprogram Åtgärder, hotell och restaurang inom Skånes miljömål och miljöhandlingsprogram Respektive aktör tar själv beslut om åtgärderna skall utföras och i vilken omfattning detta ska ske. Åtgärder märkta med *

Läs mer

Nu kör vi igång. Ditt matavfall blir biogas och biogödsel

Nu kör vi igång. Ditt matavfall blir biogas och biogödsel Nu kör vi igång Ditt matavfall blir biogas och biogödsel Visste du att Biogas är ett miljöanpassat fordonsbränsle och ger inget nettotillskott av koldioxid till atmosfären vid förbränning. släpper ut betydligt

Läs mer

Verkar för en miljöriktig, hållbar avfallshantering utifrån ett samhällsansvar

Verkar för en miljöriktig, hållbar avfallshantering utifrån ett samhällsansvar Avfall Sverige Branschorganisationen för avfallshantering och återvinning 400 medlemmar kommuner, kommunbolag - Privata företag är associerade medlemmar Verkar för en miljöriktig, hållbar avfallshantering

Läs mer

HANDELNS. betydelse för Sveriges ekonomi

HANDELNS. betydelse för Sveriges ekonomi HANDELNS betydelse för Sveriges ekonomi En halv miljon människor jobbar inom handeln 11 procent av alla sysselsatta i hela Sveriges ekonomi (privat och offentlig sektor) arbetar inom handeln Vård och omsorg;

Läs mer

Rapport: U2014:01 ISSN 1103-4092. Avfallsindikatorer Vägledning för hur man kan mäta och följa utvecklingen mot en resurseffektiv avfallshantering

Rapport: U2014:01 ISSN 1103-4092. Avfallsindikatorer Vägledning för hur man kan mäta och följa utvecklingen mot en resurseffektiv avfallshantering Rapport: U2014:01 ISSN 1103-4092 Avfallsindikatorer Vägledning för hur man kan mäta och följa utvecklingen mot en resurseffektiv avfallshantering förord INNehållSförteckNINg 1. Varför indikatorer? 3 2.

Läs mer

Budget 2016 med plan 2017-2018. Avfall

Budget 2016 med plan 2017-2018. Avfall Budget 2016 med plan 2017-2018 Avfall Innehållsförteckning 1 Avfall... 3 1.1 Inledning... 3 1.2 Mål... 3 1.3 Ekonomi (budget)... 6 1.4 Förslag till budget 2016... 7 1.5 Utmaningar inför framtiden... 7

Läs mer

Kvartal 2 MÖBLER & KLÄDER & SKOR 8 BYGGVAROR & VERKTYG 10 BÅTAR 11 SPORT & FRITID 9

Kvartal 2 MÖBLER & KLÄDER & SKOR 8 BYGGVAROR & VERKTYG 10 BÅTAR 11 SPORT & FRITID 9 Kvartal 2 2014 MÖBLER & HEMINREDNING 5 HEMELEKTRONIK 6 KLÄDER & SKOR 8 SPORT & FRITID 9 BYGGVAROR & VERKTYG 10 BÅTAR 11 Innehåll Sammanfattning Q2 2014 Handeln per kategori Möbler & Heminredning +0,8 %

Läs mer

Position paper FN:s globala hållbarhetsmål

Position paper FN:s globala hållbarhetsmål Position paper FN:s globala hållbarhetsmål Stockholm juni 2017 Swedisols vision, prioriteringar och åtgärdsprogram för de hållbara utvecklingsmålen, agenda 2030. Swedisol driver frågor av branschgemensam

Läs mer

Mål & Åtgärder för 2013 års Smaka på Stockholm

Mål & Åtgärder för 2013 års Smaka på Stockholm Mål & Åtgärder för 2013 års Smaka på Stockholm Ur vår miljöpolicy: "Miljöfrågorna är en självklar och viktig del av evenemanget och för våra samarbetspartners". Vårt miljöarbete tar sin utgångspunkt i

Läs mer

Yttrande över remissen på SOU 2017:22 Från värdekedja till värdecykel dnr M2017/00779/Ke

Yttrande över remissen på SOU 2017:22 Från värdekedja till värdecykel dnr M2017/00779/Ke Malmö 2017-06-27 Miljö- och energidepartementet m.registrator@regeringskansliet.se Yttrande över remissen på SOU 2017:22 Från värdekedja till värdecykel dnr M2017/00779/Ke Inledning Detta remissvar har

Läs mer

Avfallsstatistik Oskarshamns kommun

Avfallsstatistik Oskarshamns kommun Uppdaterad senast 2013-05-16 Avfallsstatistik Oskarshamns kommun Översikt 2009-2012 och fördelning avfallsmängder 2012 Redovisad statistik baseras på statistik från insamling av hushållsavfall från återvinningsstationer,

Läs mer

Galleriet. Naturvårdsverkets dialog: Avfallsplanera för en cirkulär ekonomi. Miljöbalksdagarna mars

Galleriet. Naturvårdsverkets dialog: Avfallsplanera för en cirkulär ekonomi. Miljöbalksdagarna mars 13.15 14.30 Galleriet Miljöbalksdagarna 2017 23 24 mars Naturvårdsverkets dialog: Avfallsplanera för en cirkulär ekonomi Ylva Carlheim-Gyllenskiöld, facilitator Yvonne Augustsson, Naturvårdsverket Catarina

Läs mer

AVFALLSPLAN REMISSUTGÅVA. Lunds kommun 2016-2020

AVFALLSPLAN REMISSUTGÅVA. Lunds kommun 2016-2020 AVFALLSPLAN REMISSUTGÅVA Lunds kommun 2016-2020 FÖRORD... 3 AVFALLSPLANERING ÄR ETT GEMENSAMT ARBETE... 4 AVFALLSPLANENS FOKUSOMRÅDEN OCH MÅL TILL ÅR 2020... 5 FOKUSOMRÅDE 1 HÅLLBAR KONSUMTION FÖR MINSKADE

Läs mer

Dags för kläderna att komma ut ur garderoben. - Klädbytardagen 2013

Dags för kläderna att komma ut ur garderoben. - Klädbytardagen 2013 Dags för kläderna att komma ut ur garderoben - Klädbytardagen 2013 Har du glömt något i garderoben? Har du några vardagskläder i garderoben som du inte har använt det senaste året? Kanske hänger det kavajer

Läs mer

Hur skapas väl fungerande marknader i en cirkulär ekonomi?

Hur skapas väl fungerande marknader i en cirkulär ekonomi? Hur skapas väl fungerande marknader i en cirkulär ekonomi? Avfalls- och återvinningsmarknaden en juristutmaning? Britt Sahleström Återvinningsindustrierna Återvinningsindustrierna Vision: Framtidens ledande

Läs mer

ETT HÅLLBART VÄRMDÖ TIO DELMÅL INOM MILJÖOMRÅDET

ETT HÅLLBART VÄRMDÖ TIO DELMÅL INOM MILJÖOMRÅDET ETT HÅLLBART VÄRMDÖ TIO DELMÅL INOM MILJÖOMRÅDET värmdö kommun har sex övergripande mål samt delmål för olika verksamhetsområden. Ett av de övergripande målen är Ett hållbart Värmdö. Målet utgår från internationella

Läs mer

Miljö och Vatten i Örnsköldsvik AB

Miljö och Vatten i Örnsköldsvik AB OM MIVA Miva () ett kommunalt bolag Bildades 2009, tidigare Tekniska kontoret Domsjö Vatten AB är ett helägt dotterbolag till Miva Miva omsätter cirka 200 miljoner kronor och har drygt 100 medarbetare

Läs mer

REDOVISNING MILJÖLEDNING I STATEN 2015

REDOVISNING MILJÖLEDNING I STATEN 2015 REDOVISNING MILJÖLEDNING I STATEN 2015 Naturvårdsverket 2016-09-26 Kristina von Oelreich Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency 2016-09-28 1 Bidra till de nationella miljömålen och FN:s

Läs mer

Styr med sikte på miljömålen. Naturvårdsverket Ann Wahlström Eva Ahlner Hans Wrådhe Sara Berggren

Styr med sikte på miljömålen. Naturvårdsverket Ann Wahlström Eva Ahlner Hans Wrådhe Sara Berggren Styr med sikte på miljömålen Naturvårdsverket Ann Wahlström Eva Ahlner Hans Wrådhe Sara Berggren Miljömålen ger strategiskt åtgärdsarbete Fördjupad utvärdering 2 Miljökvalitetsmål och fokusområden Omställning

Läs mer

Handel och trängselskatt första kvartalet 2013 Mätning av handeln före och efter införandet av trängselskatt i Göteborg

Handel och trängselskatt första kvartalet 2013 Mätning av handeln före och efter införandet av trängselskatt i Göteborg Rapport september 2013 Uppdragsgivare: Göteborgs stad, Trafikkontoret Handel och trängselskatt första kvartalet 2013 Mätning av handeln före och efter införandet av trängselskatt i Göteborg Förord HUI

Läs mer

Potential för ökad materialåtervinning av hushållsavfall och industriavfall

Potential för ökad materialåtervinning av hushållsavfall och industriavfall Potential för ökad materialåtervinning av hushållsavfall och industriavfall CHRISTINE AMBELL, ANNA BJÖRKLUND, MARIA LJUNGGREN SÖDERMAN TRITA-INFRA-FMS 2010:4 ISSN 1652-5442 KTH Samhällsplanering och miljö

Läs mer

Avfall Sveriges vision

Avfall Sveriges vision Anna-Carin Gripwall Avfall Sverige Expertorgan inom avfallshantering och återvinning Företräder Sveriges invånare, genom kommunerna Privata företag är associerade medlemmar Verkar för en miljöriktig, hållbar

Läs mer

Avfallsplan. för Karlskoga kommun. Fastställd av: KF Diarienummer: KS

Avfallsplan. för Karlskoga kommun. Fastställd av: KF Diarienummer: KS Avfallsplan för Fastställd av: KF 96 2016-05-17 Diarienummer: KS. 2016.0099 Framtagen av: 29 2016-04-12 Diarienummer:. 2014.0080 Innehåll Innehåll... 1 Varför en avfallsplan?... 2 Utmaningar inom avfallsområdet...

Läs mer

Miljöredovisning 1997

Miljöredovisning 1997 Copyright AB BEG. BILDELAR, Eftersom vi värnar om en renare värld i allt vi gör är pappret i broschyren miljömärkt med Svanen. Ensbovägen, Box 159, 581 02 Linköping, Telefon 013-31 50 80, Telefax 013-14

Läs mer

Miljöledning i staten 2016

Miljöledning i staten 2016 Miljöledning i staten 2016 Miljöledning i staten 2016 En sammanfattning av rapport 6761, april 2017 3 Sammanfattning För verksamhetsåret 2016 har samtliga 185 myndigheter som omfattas av förordning (2009:907)

Läs mer

REGERINGEN N2016/03446/KSR

REGERINGEN N2016/03446/KSR pypii Regeringsbeslut I 2 IP? REGERINGEN 2016-05-12 N2016/03446/KSR Näringsdepartementet Konkurrensverket 103 85 Stockholm KONKURRENSVERKET Avd,*V A nr jt fj 2 ^ ^ ^ r Dnr 3ti/c?Ml> KSnr/,/, / AktfaH /

Läs mer

Så här kan din kommun bli Miljönär-vänlig. Tips och råd hur vi tillsammans sparar både pengar och miljö.

Så här kan din kommun bli Miljönär-vänlig. Tips och råd hur vi tillsammans sparar både pengar och miljö. Så här kan din kommun bli Miljönär-vänlig Tips och råd hur vi tillsammans sparar både pengar och miljö. Miljönärer lånar av sina vänner, konstateras i en av de annonser som tagits fram för att lansera

Läs mer

Gotlands miljö. Hur går det och vad kan vi göra?

Gotlands miljö. Hur går det och vad kan vi göra? Gotlands miljö Hur går det och vad kan vi göra? Titel: Gotlands miljö - Hur går det och vad kan vi göra? Foto omslagsbild: Mostphotos. Foto inlaga: Sidan 3, foton från vänster: 1 Scandinav Bildbyrå, 2

Läs mer