Sala Kommun ÅRSREDOVISNING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sala Kommun ÅRSREDOVISNING"

Transkript

1 Sala Kommun ÅRSREDOVISNING 2006

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förvaltningsberättelse Sid. Viktiga händelser Allmän översikt 2 Ekonomisk översikt 3 Personal 17 Miljö 19 Redovisningsmodell och principer 20 Resultat- och balansräkning kommunen 21 Finansieringsanalys kommunen 24 Noter till resultat och balansräkning samt finansieringsanalys 25 Förvaltningsberättelse - sammanställd redovisning 27 Resultat- och balansräkning sammanställd redovisning 31 Finansieringsanalys sammanställd redovisning 33 Nämndernas verksamhetsberättelser Kommunstyrelse - Kommunledningsförvaltning 34 Kommunstyrelse - Räddningstjänst 38 Teknisk nämnd 43 Bygg- och miljönämnd 47 Revision 51 Kultur- och fritidsnämnd 52 Barn- och utbildningsnämnd 56 Vård- och omsorgsnämnd 60

3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE viktiga händelser under 2006 Kriminalvårdens etablering på Salbergaområdet har varit fortsatt intensiv under hela året. Verksamheten beräknas vara i full drift vid halvårsskitet I november månad startade Byggoch miljöförvaltningen Sala-Heby. Det fleråriga arbetet för etablering av en gemensam förvaltning för de båda kommunerna är därmed avslutad. Ett antal större utredningar har avslutats under året: - Genomförandeutredningen för vuxnas lärande. - Planfrågornas organisatoriska hemvist mm. - Handels- och trafikutredning. Ej avslutade utredningar - Organisation för kommunstyrelsens förvaltning. - Kommunstyrelsens strategiska roll samt struktur för policy- och styrdokument. - Etablering av utbildningar för småskalig livsmedelsproduktion och entreprenörskap. Den under 2005 startade återetableringen av Agenda-21 arbetet har fortsatt i form av större utbildningsinsatser. Utvecklingen av verksamheten i Sala Silvergruva AB har enligt tidigare inriktningsbeslut fortgått under året. 1

4 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE allmän översikt Kommunens ekonomi några år framåt Sala kommun har med undantag för 2001 redovisat överskott under tjugohundratalets första år. Prognoserna visar på en fortsatt positiv resultatutveckling. Denna påverkas av olika faktorer. Statens utökade bidrag har bidragit till stabila planeringsförutsättningar i ett långsiktigt perspektiv. Sysselsättningen förväntas öka vilket ger ett bättre skatteunderlag. Skatteunderlaget (den disponibla inkomsten) enligt 2006 års slutliga taxering ökade för riket med 3,80% medan ökningen för Sala blev 3,03%. Kommunens folkmängd har minskat från 2003 till 2006 men beräknas öka de kommande åren. Demografiska förändringar får genomslag i kommunens budget och ställer krav på verksamhetsanpassningar. De kommande åren minskar antalet elever i grundskola, gymnasieskola och förskola. De äldre i kommunen beräknas vara relativt konstant de kommande åren. Tillkomsten av Salberga Kriminalvårdsanstalt kommer att påverka den kommunala verksamheten långsiktigt på flera sätt. Påverkan på kort sikt är svårbedömd men bör kunna bli mer greppbar när fängelset är i full drift vid mitten av En viktig faktor att beakta i kommande planering är investeringsvolymen. Investeringar påverkar verksamhetsutrymmet genom avskrivningar och kostnader för finansieringen under lång tid. Det är också viktigt, för bedömningen av det framtida verksamhetsutrymmet, att ge akt på investeringars effekt på verksamhetens kostnader. Vissa investeringar kan sänka dessa påtagligt medan andra kan vara direkt kostnadsdrivande. En annan viktig faktor att beakta är de kraftigt ökande pensionskostnaderna som också kommer att konkurrera med verksamhetsutrymmet de kommande åren. Befolkning Under några år har folkmängden minskat. Vid årsskiftet 2006/2007 uppgick folkmängden till personer, Sedan 2003 har folkmängden minskat med drygt 380 personer. De direkta effekterna på befolkningsutvecklingen av fängelseetableringen torde de första åren bli ganska marginella. Under det kommande året kan vi dock förvänta oss att befolkningen totalt sett börjar öka. Näringslivet Samverkan med projektet Företagarcentrum har även under år 2006 varit en prioriterad uppgift i kommunens näringslivsarbete. Fokusområden i detta arbete har under året varit bedrivande av flera parallella samverkansgrupper och aktiviteter under beteckningen företagsklimatprocessen, utarbetande av förslag till näringslivsprogram i samverkan med företrädare för det lokala näringslivet, planering för en permanentning av Företagarcentrum, ökade kontaktytor mellan kommun och företag och utveckling av handeln i Sala. Bostadsbyggandet har under 2006 fortsatt att öka inom kommunen. Etablering och byggandet av Salberga Kriminalvårdsanstalt har gett flera lokala företag arbetsuppgifter som underentreprenörer samt skapat många nya arbetstillfällen när driften av fängelset startar under Arbetsmarknaden Arbetslösheten minskade under året. Anledningen var en mycket bra arbetsmarknad och högkonjunktur samt den stora etableringen av kriminalvården i Sala. Den låga arbetslösheten som har rått under året har medfört svårigheter för företagarna att rekrytera den efterfrågade arbetskraften. Antalet arbetstillfällen förväntas fortsätta öka de närmaste åren. Antalet arbetspendlare till och från andra kommuner har fortsatt att öka. Det är därför viktigt att behålla och utveckla de goda kommunikationerna. 2

5 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE ekonomisk översikt Årets resultat Årets resultat uppgår till 26,0 mkr vilket ska jämföras med det budgeterade resultatet 15,4 mkr. Tilläggsanslag har beviljats med 2,2 mkr. Nämnderna redovisar ett budgetöverskott på 9,2 mkr. I resultatet ingår realisationsvinster med 5,6 mkr. Realisationsvinsten har använts till lösen av del av kommunens pensionsskuld. Resultatutvecklingen har med undantag för 2001 varit positiv under tjugohundratalet. Resultatutvecklingen under planperioden är fortsatt positiv. Balanskravet Balanskravet innebär att resultatet måste vara positivt, intäkterna ska vara högre än kostnaderna. Vid bedömningen av om balanskravet uppfyllts har årets resultat 26,0 mkr justeras med realisationsvinsterna 5,6 mkr. Årets resultat enligt balanskravet uppgår till 20,4 mkr vilket innebär att kommunen uppfyllt balanskravet. Resultatet för 2006 på 26,0 mkr motsvarar 3 % av skatter, bidrag och utjämning. Resultatmålet efter justerat resultat enligt balanskravet är 2,4 %. Nettokostnadsandelen är 97 % och soliditeten är 42 %. Under året har 83% av nettoinvesteringarna egenfinansierats, det vill säga täckts genom överskott och avskrivningsmedel från den löpande verksamheten. Verksamhetens kostnader och intäkter, skatter, bidrag, utjämning och finansnetto Verksamhetens nettokostnader visar finansieringsbehovet för den löpande verksamheten. Det under finansiella mål redovisade nyckeltalet nettokostnadsandel visar hur stor del av skatter, bidrag och utjämning som används till att finansiera verksamheternas nettokostnader, hur stor del som finns kvar till att betala finansnettot, få balans i resultaträkningen och eventuell konsolidering. Det är viktigt för kommunens resultatutveckling att nettokostnadsökningen inte är större än ökningen av skatteintäkter, bidrag och utjämning. Finansiella mål Balanskravet ska ses som ett krav på en lägsta godtagbar nivå på resultatet. För att leva upp till kravet om en god ekonomisk hushållning måste resultatet över tiden överstiga denna miniminivå. Resultatet bör då ligga på en nivå som realt sett konsoliderar ekonomin. Kommunfullmäktige har i budgeten för 2006 fastställt följande finansiella mål: - Resultatmål: årets resultat ska uppgå till minst 2% av skatteintäkter, statsbidrag och utjämning - Nettokostnadsandel: nettokostnadernas andel av skatteintäkter, statsbidrag och utjämning ska inte överstiga 97% - Soliditet: soliditeten (eget kapital/totala tillgångar) ska inte understiga 40% - Investeringar: investeringarna ska huvudsakligen finansieras med egna medel Resultatutveckling , mkr 13 6,2 14,4 20,

6 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE ekonomisk översikt 1,2% 9,8% 4,6% 2,8% Nedanstående redovisning av externa kostnader och intäkter har justerats med Salbergafängelsets omslutningssiffror. 3,3% Externa kostnader ,0% 68,4% Personalkostnader Inköp anl.tillgångar och underhållsmaterial Bidrag Entreprenader o köp av verksamhet Konsulttjänster Lokal- och markhyror, fastighetsservice Övriga verksamhetskostnader De externa bruttokostnaderna har ökat med 2,7% mellan 2005 och Kostnaderna för personal utgör 68,4% av verksamheternas kostnader medan entreprenader och inköp av verksamhet uppgår till 9,8%. Personalkostnaderna har ökat med 4,3% medan kostnaderna för entreprenader och köp av verksamhet har minskat med 19,8%. Verksamhetens nettokostnader i resultaträkningen har ökat med 4,3% jämfört med Verksamhetens nettokostnader har ökat i långsammare takt än skatter, bidrag och utjämning som ökat med 4,9% mellan 2005 och Skatteintäkterna har ökat mot budget med 10,6 mkr. Ökningen beror främst på en positiv slutavräkningen. Det generella statsbidraget och utjämningen har minskat mot budget med 3,3 mkr. Jämfört med 2005 har LSS-utjämningen utvecklats negativt medan utvecklingen av det generella sysselsättningsstödet har varit positiv. Finansnettot, skillnaden mellan finansiella kostnader och intäkter, är negativt -3,8 mkr. Kostnadsräntorna ligger i stort sett på samma nivå som I den finansiella kostnaden ingår ränta för pensionsåtaganden med 0,7 mkr. I de finansiella intäkterna, 3,9 mkr, ingår förutom bankränta, ränta från SHEAB med 2,1 mkr och avkastning från Salabostäder AB 0,5 mkr. Externa intäkter 2006 Finansnetto , mkr 28,5% 2,4% 6,8% Försäljningsmedel Taxor,avgifter,ersättningar 30,2% Hyror och arrenden ,1 6, ,9 3,6 26,2% 6,0% Bidrag Försäljning verksamhet o entr. Försäljning anläggningstillgångar Verksamheternas externa intäkter är i stort sett oförändrade jämfört med Försäljning av verksamhet och entreprenader har minskat med 9,8%. Taxor och avgifter har minskat med 8,2% ,9-5,4-4,9-3,4-3,8-7,3-7,4-8,9-10,1-12,5-12, Finans int Finans kostn Netto 4

7 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE ekonomisk översikt Soliditet Soliditeten visar den ekonomiska styrkan på lång sikt. Soliditetsmåttet visar hur stor del av tillgångarna som finansieras med eget kapital. Faktorer som påverkar soliditeten är resultatutvecklingen och tillgångarnas förändring. Soliditeten har minskat under 2006 med 3% till 42%. Kommunens ekonomiska styrka har trots försämringen 2006 förbättrats sedan Soliditet (%) Likviditet Ett sätt att mäta kommunens betalningsförmåga på kort sikt är relationen omsättningstillgångar och kortfristiga skulder, den så kallade balanslikviditeten. Balanslikviditeten 2006 är 0,5 vilket är samma nivå som De kortfristiga skulderna är fortfarande avsevärt större än omsättningstillgångarna. Pensioner Upplysningar om pensionsförpliktelser, mkr inkl löneskatt Avsättning för Pensioner 17,6 22,2 20,1 Ansvarsförbindelser 412,7 414,6 444,7 Finansiella placeringar 0,0 0,0 0,0 Summa 430,3 436,8 464,8 De totala pensionsförpliktelserna för kommunens anställda uppgår 2006 till 464,8 mkr. Under avsättningar redovisas kompletterande ålderspension samt garanti- och visstidspensioner. Denna del som förvaltas av kommunen uppgår till 20,1 mkr. Kommunen har löst in del av ansvarsförbindelsen med 9,0 mkr. Avsättningar och ansvarsförbindelsen värdesäkras genom indexuppräkning. Pensionskostnader, mkr Inkl löneskatt Individuell del 21,9 22,1 22,8 Förändring avsatt till pensioner 0,5 4,0-2,8 Pensionsutbetalningar 13,7 13,9 18,7 Summa 35,8 39,2 39,2 Den individuella delen som utbetalas till medarbetarna att förvalta själv uppgår till 22,8 mkr. I pensionsutbetalningar ingår utbetalningar enligt ansvarsförbindelsen och försäkringspremie avseende kompletterande ålderspension. Från och med 2006 försäkras den kompletterande ålderspensionen. Även den intjänade pensionen från och med 1998 försäkras. Infriandet av pensionsåtagandena kommer inom några år att öka markant. Detta innebär en ekonomisk risk. Det är därför nödvändigt att ha en långsiktig positiv resultatutveckling. Borgensåtagande Kommunens borgensåtagande uppgår totalt till 288,2 mkr varav 285,3 mkr gäller kommunens bolag. Ett borgensåtagande innebär alltid en ekonomisk risk. Kommunen inställning till borgensåtagande präglas av försiktighet. Driftredovisning med kommentar Driftredovisning, mkr Nämnder/styrelse, mkr Budget Bokslut Avvik. Kommunstyrelsen - kommunstyrelsens förvaltning 59,2 53,2 6,0 - räddningstjänsten 17,2 16,8 0,4 Samhällsbyggnadsnämnd 33,6 33,8-0,2 Bygg- och miljönämnd 10,5 11,0-0,5 Revision 0,6 0,6 0 Kultur- och fritidsnämnd 29,9 30,1-0,2 Barn- och utbildningsnämnd 392,7 388,7 4,0 Vård- och omsorgsnämnd 308,4 308,7-0,3 Summa 852,1 842,9 9,2 5

8 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE ekonomisk översikt Nämnderna redovisar ett budgetöverskott på 9,2 mkr. Kommunstyrelsens förvaltning och barnoch utbildningsnämnden redovisar större överskott 6,0 mkr respektive 4,0 mkr. Övriga nämnders totala avvikelse är av mindre omfattning. Kommunstyrelsens förvaltning Budget Bokslut Avvikelse 59,2 53,2 6,0 Årets resultat Kostnaden för kollektivtrafiken blev 3,4 mkr lägre än budgeterat. Kanslienheten och företagshälsovården lämnar överskott på 0,9 mkr respektive 0,6 mkr. Arbetsmarknadsenheten redovisar ett överskott på 0,5 tkr. Viktiga händelser Samverkan med projektet Företagarcentrum har även under år 2006 varit en prioriterad uppgift i kommunens näringslivsarbete. Under året har ett antal utredningar slutförts i vilka förvaltningen delvis varit engagerad. Information Sala satsar på marknadsföring, bland annat genom att ta fram nytt marknadsföringsmaterial och ett varumärke för Sala. En personalidé och dokument inom arbetsmiljöområdet har arbetats fram. Utvecklingstendenser Kriminalvårdens etablering och ytterligare etableringar av verksamhet och de satsningar som görs för handelns utveckling bör kunna bidra till en ökande tillväxt i den lokala ekonomin under några år framåt. Etableringen av en strategiskt styrd samhällsplanering är viktig för att stödja denna utveckling. Till prioriterade insatser under första delen av 2007 hör slutförande av utredningen om organisationen för Kommunstyrelsens förvaltning, utvecklingen av den strategiska styrningen samt struktur för policy- och styrdokument. Hit hör också att slutföra arbetet med en permanentning av Företagarcentrum och att där integrera kommunens operativa näringslivsarbete. Räddningstjänsten Budget Bokslut Avvikelse 17,2 16,8 0,4 Årets resultat Räddningstjänsten redovisar ett underskott på 0,1 mkr och totalförsvaret ett överskott med 0,5 mkr. Viktiga händelser Räddningstjänstens del i handlingsprogram enligt LSO (lag om skydd mot olycka) har utvecklats enligt lagens intentioner. Utfallet av statlig tillsyn under året tyder på att det även gäller Sala och Heby kommuner i stort. Ett omfattande samarbete med kriminalvårdsstyrelsen har startats. Detta omfattar utryckningsrutiner, utbildning av personal, skötsel brandförsvarsredskap, mm. Arbetet med organisering av hanteringen av extraordinära händelser i fredstid utifrån lagen om extraordinära händelser i fredstid hos kommuner och landsting pågår. Arbetet med risk- och sårbarhetsanalys och framtagande av plan för hantering av extraordinära händelser pågår. Utvecklingstendenser Utryckningsvolymen har ett acceptabelt läge i nationell jämförelse. Personalomsättningen inom deltidskårerna är för hög. Rekryteringsunderlaget och de personella förutsättningarna att driva några av våra ytterstationer har försvårats. Samhällsbyggnadsnämnden Budget Bokslut Avvikelse 33,6 33,8-0,2 Årets resultat Renhållningen redovisar ett underskott på l,0 mkr. Underskottet beror på en hastigt beslutad och införd avfallsskatt från och med l juli Vissa skillnader i resultat förekommer i de enskilda verksamheterna. Skogen gör sitt fjärde positiva bokslut (0,3 mkr) i rad. Den löpande administrationen har kostat mer än budgeterat, 0,5 mkr genom uteblivna besparingseffekter av centralt införda administrativa system. Förvaltningens oplanerade flytt till nya lokaler medförde stora kostnader som inte har kompenserats. Lokalförvaltarna har fått bära ett inkomstbortfall för outhyrda lokaler i Stads- och Rådhuset under 6 månader. Lokalförvaltarna redovisar ett underskott på 0,6 mkr. Kart och mät redovisar ett överskott på 0,6 mkr Viktiga händelser Ny entreprenad för slamtömning startar och ny städupphandling genomförs. Avfallsskatt på hushållsavfall träder ikraft från och med halvårsskiftet. Detaljplan för del av Salbergaområdet, Kriminalvårdsanstalten blir klar. Nyinvigning av avloppsreningsverket efter kväveombyggnationen. Genomförandet av Förbifart Sala startar. 6

9 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE ekonomisk översikt Utvecklingstendenser Projektet Hälsofrämjande arbetsplats som startade 2002, kommer de närmaste åren att utvecklas i nära samarbete med personalen. Tack vare satsningar på friskvård- och rehabiliteringsinsatser ligger sjukskrivningar på en fortsatt låg nivå. Stadsutvecklingsfrågorna kommer att få stort fokus de närmaste åren. Inom renhållning fortsätter utvecklingen mot källsortering. Inom va-verksamheten ökar kraven på säkerhet för produktion och distribution av rent vatten. Genom något ökade ramar för verksamheterna gator och parker kommer standarden att förbättras. Det lokalbehovsprogram som tillkommit i den ekonomiska strategiska planeringen ger förvaltningen större möjlighet att planera fastighetsbeståndet långsiktigt. Bygg- och miljönämnden Budget Bokslut Avvikelse 10,5 11,0-0,5 Årets resultat Det totala ekonomiska utfallet för 2006 visar ett underskott på 0,5 mkr. Underskottet har sin främsta orsak i att kostnaderna för bostadsanpassningsbidrag ligger ca 1,0 mkr över budget. Viktiga händelser Sammanslagningen av förvaltningarna i Sala och Heby är den största enskilda händelsen i verksamheten under Etableringen av Salberga-anstalten har även 2006 inneburit arbetsinsatser för förvaltningen. Bostadsbebyggelsen har ökat vilket inneburit ökade arbetsinsatser för förvaltningen. Förvaltningen har deltagit i Länsstyrelsens länsprojekt om tillsynsplanering enligt miljömålen. Utvecklingstendenser Inom flera verksamhetsområden genomgår tillsynen en förändring mot en likriktning samt att verksamheten renodlas till att vara en kontrollerande verksamhet. Detta innebär en mer samstämmig bedömning samt att samma krav ställs på verksamhetsutövare över hela landet men även att rådgivning och information ges mindre utrymme. Kultur- och fritidsnämnden Budget Bokslut Avvikelse 29,9 30,1-0,2 Årets resultat Förvaltningsledning, inklusive uppföljning, marknadsföring och hälso- och kulturverksamhet redovisar ett underskott på 0,4 mkr, Föreningsservice, inkl fritid/omsorgen, ungdomsverksamheten och RIK-skolan redovisar ett överskott på 0,2 mkr. Viktiga händelser EU-projektet Kulturkvarteret Täljstenen, etapp l, Entreprenörstorget, avslutades. Arbetet med att förstärka förvaltningens hälsoprofil fortsatte. Investering gjordes i sex hälsospår i kommunen. Fritid/omsorgen och Ungdomsverksamheten samarbetade kring integrering av invandrare och handikappade med gott resultat. Biblioteket får del av Sala sparbanks miljon till en målarkurs. Antalet besökare på Stadsbiblioteket ökade. Utvecklingstendenser Kultur- och fritidsnämnden har folkhälsoarbete som grund för sin verksamhet. Tendensen i samhället är att behovet av verksamheter inom detta område kommer att öka för såväl barn och ungdomar som vuxna. Barn- och utbildningsnämnden Budget Bokslut Avvikelse 392,7 388,7 4,0 Årets resultat Det stora överskottet beror på att skulderna för ferielön och uppehållslön samt upplupna semesterlöner sjönk 2006 vilket medförde ett sammanlagt budgetöverskott på 1,9 mkr. Vidare uppkom budgetöverskott även för budgeterade löneökningar med ca l mkr, samt att budgeterade reserver inte behövde utnyttjas i verksamheten. Dessa överskott avser då hela verksamhetsblocket. Gymnasieskolan uppvisar ett underskott med 1,2 mkr, Det är främst elevresor och lokaler som blivit dyrare än budgeterat. Verksamheten för vuxnas lärande redovisar ett överskott på 1,7 mkr vilket beror på ökad uppdragsutbildning, fler elever till omvårdnadsutbildningen, ökade statsbidragsintäkter, vuxelever har ingått i gymnasiegrupper samt pensionsavgångar. För särskolan redovisas ett överskott på 1,1 mkr helt beroende på interkommunala kostnader och intäkter. 7

10 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE ekonomisk översikt Viktiga händelser Elevantalet sjönk. Sedan 2001 har antalet elever minskat med över 500, och väntas fortsätta att sjunka. Styrars skola lades ner. Humlans förskola ersattes hösten 2006 av Ängshagens förskola. Musikskolan flyttade till Sörskogen. Specialutformat naturvetenskapligt program där en dags undervisning är förlagd till Ösby. Byggprogrammet har utökats. Ösby naturbruksgymnasium skall ha en ekologisk profil. Utvecklingstendenser Lärartätheten per hundra elever har ökat och ligger preliminärt på 9,0 hösten Elevantalet sammantaget för förskola, grundskola och gymnasieskola minskar. Vård- och omsorgsnämnden Budget Bokslut Avvikelse 308,4 308,7-0,3 Årets resultat Stora negativa avvikelser har uppstått för placeringar (-3,1 mkr), introduktionsersättning (- 3 mkr), personal (-0,5 mkr) och livsmedel (-0,5 mkr). Statsbidragsintäkterna ger överskott, flyktingmottagande inkl introduktionsersättning (+4,3 mkr), ersättning från Försäkringskassan för personlig assistans (+0,7 mkr) och momsbidrag (+0,3 mkr). Viktiga händelser En värdegrund för hela organisationen har arbetats fram under året. Ett stort och omfattande arbete under hösten har varit att anpassa verksamheternas scheman efter de nya reglerna i arbetstidslagen. Övergripande riktlinjer för verkställighet inom omsorgen om äldre och funktionshindrade fastställdes under året. Ny gruppbostad LSS öppnade under hösten. Förvaltningens verksamheter vid Porten och Salbergaområdet har flyttat. Antalet mottagna flyktingar har ökat kraftigt under året. Väntjänstverksamheten har startat. Utbildningssatsningen Kompetensstegen fortgår enligt planerna. Arbetet med ohälsotalet hos personalen har intensifierats under året. Utvecklingstendenser Kostnadsutvecklingen är svårbedömd. Detta beror bl.a. på oklarheter i effekterna av arbetstidslagen, kommande löneförhandlingar, påverkan på försörjningsstödet, institutionsplaceringar, utvecklingen av psykiatrin och LSS-verksamheterna. Förändringar i ersättningssystemen, nedskärningar/förändrade regelverk hos andra myndigheter och vårdgivare får konsekvenser för kommunen som har det yttersta ansvaret för sina invånare. I Sala ökar antalet personer inom omsorgen om äldre. Dessa är i behov av omfattande tillsynsoch omvårdnadsinsatser. Avseende omsorgen för funktionshindrade råder platsbrist inom boendena trots att en ny gruppbostad öppnats. Landstingets nedskärningar inom psykiatrin innebär att kommunen far ta ett ökat ansvar för målgruppen. Inom individ- och familjeomsorg har kostnaderna för försörjningsstöd minskat medan antalet placeringar har ökat. Projektet Ansvarsfull alkoholservering har avslutats och då projektet har slagit väl ut så kommer detta att fortsätta i reguljär verksamhet under Nämndernas måluppfyllelse Fokuserade mål Kommunstyrelsen Tillväxten i Sala kommun skall öka, genom att vi tar vara på företagens utvecklingsmöjligheter och vårt geografiska läge, så att vi kan utveckla och trygga vår gemensamma välfärd. Delmål/åtaganden Utveckla Information Sala i syfte att förenkla kontakterna med kommunen. Genomföra riktade aktiviteter till företag i kommunen och i Mälardalsregionen/Stockholmsregionen för att informera om fördelarna och möjligheterna till företagsutveckling i Sala kommun. Informera om möjligheterna till arbete och företagsetablering på landsbygd och i mindre tätorter med utgångspunkt från kommunens IT-infrastruktur och strategiska läge. Måluppfyllelse Planberedskapen har höjts och åtgärder har vidtagits för att förbättra möjligheterna till strategisk ledning av samhällsplaneringen. Det har bla skett genom att samverkansorganet Plan- och exploateringsforum har börjat sitt arbete. Flera företag har genom den nya möjligheten med tillgång till bredband utvecklat sin verksamhet. Sätrabrunn är ett bra exempel. Informationsmöten har genomförts till byggherrar och entreprenörer inom kommunen med anledning av den expansion som uppkommit med anledning av etableringen av Salberga kriminalvårdsanstalt. Utvecklingen av näringslivsarbetet har kompletterats med en särskild satsning på handelns utveckling. Målet är delvis uppfyllt 8

11 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE ekonomisk översikt Fokuserade mål Kommunstyrelsen Den lokala energiproduktionen skall stimuleras för att vi skall kunna medverka till ett hållbart samhälle, minskad sårbarhet och fler lokala arbetstillfällen. Bostadsbyggandet i kommunen skall öka för att ge möjlighet till en breddning av och ökad rörlighet på bostadsmarknaden och för att ge människor möjlighet att flytta till Sala. Olika konkreta former av samverkan mellan kommunens förvaltningar, mellan kommunens förvaltningar och bolag samt med andra kommuner och organisationer skall utvecklas för att vi därigenom skall kunna höja kvalitén i verksamheterna, behålla och utveckla olika verksamheter och spetskompetenser samt för att öka kostnadseffektiviteten. Delmål/åtaganden Utökade aktiviteter i anslutning till Sala som EKO-kommun i syfte att öka kunskaperna kring hållbar utveckling bland politiker och medarbetare. Utveckla Information Sala i syfte att förenkla kontakterna med kommunen. Genomföra riktade aktiviteter till företag i kommunen och i Mälardalsregionen/Stockholmsregionen för att informera om fördelarna och möjligheterna till företagsutveckling i Sala kommun. Informera om möjligheterna till arbete och företagsetablering på landsbygd och i mindre tätorter med utgångspunkt från kommunens IT-infrastruktur och strategiska läge. Utöka samarbetet med andra kommuner i syfte att skapa en bredare bas för framtida rekryteringar, kompetensutveckling och förändringar av den kommunala verksamheten. Samverkan med Heby kommun i ett gemensamt lönesystem och lönekontor förväntas bli genomfört under Samverkan med Heby kommun i ett gemensamt bygg- och miljökontor förväntas bli genomfört till år Samverkan mellan invandrarbyrån, SFI, KomVux, arbetsförmedlingen mfl berörda organisationer i syfte att utveckla ett gemensamt arbetssätt för att stärka invandrares möjligheter att snabbt komma in på arbetsmarknaden. Måluppfyllelse Inspirationsdag anordnades på Tärna folkhögskola. Klimatstrategi för kommunen har tagits fram. Den har åtföljts av en ansökan om investeringsstöd för en rad särskilda lokala klimatåtgärder med globala effekter. I programmet finns bland annat en etablering av etanolfabrik och utveckling av biogas produktion. Målet är delvis uppfyllt Bostadsbyggandet har ökat inom kommunen. Rikstäckande annonsering. Exponering vid Västerås-Stockholm flygplats. Studiebesök till kommunhuset. Tidningen Nyinflyttad Målet är delvis uppfyllt Samverkan mellan förvaltningar och bolag har utvecklats på flera sätt. I genomförandet av förändringarna i vuxnas lärande ingår en samordnad satsning på integrationsfrågorna samt en utveckling av mer förvaltningsövergripande samverkan. En samverkan i informations- och marknadsföringsfrågor har utvecklats under året mellan Information Sala, kommunchefen och de kommunala bolagen. Den interkommunala samverkan har utvecklats genom etableringen av den gemensamma förvaltningen Byggoch miljöförvaltningen Sala-Heby. Utvecklingen mot ett gemensamt lönekontor mellan Sala och Heby kommuner har inte gått i den takt som tidigare planerats. Det gemensamma lönesystemet har dock tagits i drift under året. Målet är delvis uppfyllt Sala kommun skall vara en bra arbetsgivare såväl vad gäller löner, anställningsvillkor, friskvård och rehabilitering som vad gäller möjligheten för de anställda att vara delaktiga i arbetets planering och utformning för att därigenom ge bättre förutsättningar för att personalen skall trivas, minska ohälsotalen och för att kunna klara framtida rekryteringsbehov. Fokuserade mål Räddningstjänsten Vision: kommunerna skall vara trygga och säkra att bo och verka i. I samarbete med övriga förvaltningar utöka kommunens centrala insatser inom området sjukfrånvaro, rehabiliteringsoch arbetsmiljöarbete i syfte att skapa en god arbetsmiljö för kommunens anställda samt för att nedbringa sjukfrånvaro och antalet långtidssjukskrivna. Rehabiliteringsgruppen i kommunen och de långtidssjukskrivna skall tillsammans utveckla metoder och genomföra insatser för att de sjukskrivna ska komma tillbaka till arbetslivet. Delmål/åtaganden Räddningstjänstens del i detta är att vara aktivt delaktig i kommunens olycksförebyggande arbete samt att effektivt begränsa eller avhjälpa räddningstjänstolyckor. - - Tillse att förvaltning sker enligt kommunernas anvisningar eller policy. Deltaga i de projekt som kommunen förväntar sig. - - Utföra aktiv samverkan både inom egen räddningstjänst och med omgivande räddningstjänster i syfte att snabbt och effektivt klara räddningsinsatserna. - - Tillse att material och metodutveckling har så hög kvalitet som möjligt i förhållande till ekonomisk ram. Utvecklingen av kommunens arbetsgivarroll har under året resulterat i en tydlig standardhöjning i det systematiska arbetsmiljöarbetet, utvecklade rutiner för rehabilitering och en antagen personalidé för kommunen. Arbetsmarknadsenheten har aktivt deltagit i kommunens rehabiliteringsgrupp för att utveckla metoder och genomföra insatser för återgång till arbete. Målet är delvis uppfyllt Måluppfyllelse Det förvaltningsvisa arbetet har fortsatt i båda kommunerna. Målet har för räddningstjänstens del helt uppfyllts. Det ekonomiska resultatet måste betraktas som godkänt. Ingen erinran har inkommit från kommuninnevånarna avseende bristande myndighetsutövning. Målet anses uppfyllt. Vid 36 olika tillfällen har styrkorna biträtt varandra i samband med utryckning. Målet anses uppfyllt. I syfte att utveckla verksamheten har försöksverksamhet med FIP (förstainsatsperson) startat vid Hebystationen. Ny teknik med högtryckssläckning håller på att införas, mm. Målet anses uppfyllt. 9

12 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE ekonomisk översikt Fokuserade mål Delmål/åtaganden Räddningstjänsten - - Utöva tillsyn över inrättande av systematiskt brandskyddsarbete. Olika konkreta former av samverkan mellan kommunens förvaltningar, bolag och org. skall utvecklas Samverka med polis, sociala myndigheter, med flera i syfte att minska anlagda bränder. - - Vid tillståndsansökan om förvaring eller hantering av brandfarlig vara, utfärda yttranden och utföra besiktningar. - - Bedriva utbildning och information inom brandförsvar och akutsjukvård. Fokuserade mål Tekniska nämnden Sala silvergruvas damm- och vattensystem skall rustas upp, med bevarande av de kulturhistoriska värden, för att vi därigenom ska förhindra dammgenombrott med åtföljande skador på natur, miljö och egendom. Delmål Tillsyn, reglering och säkring av dammanläggningar i gruvans vattensystem. Vasskärning för öppna vattenspeglar intill vägar, stråk, bebyggelse och bad samt för att säkra vattengenomströmning. Måluppfyllelse Sker kontinuerligt via myndighetsutövning enligt lagarna LSO och LBE i enlighet med lokalt fastställda frister. Målet anses uppfyllt. Alla grundskoleelever får information i detta. Vid de tillfällen en anlagd brand skett och person identifierats sker en samverkan med polis och social myndighet. Målet anses delvis uppfyllt. I samband med byggnadsnämndens tillståndsprövning sker kontroll att LBE uppfyllts. Målet uppfyllt. Utökas och utvecklas fortlöpande. Efterfrågan är stor och taket kan anses nått i vad som kan klaras med befintlig organisation. Se verksamhetsmått. Målet anses uppfyllt. Måluppfyllelse På gruvans vattensystem pågår upprustning av dammvallar samt regleringsanordningar vid Lisjövallen, Gråsmossvallen samt mellan Silvköparen och Olov Jons damm. Arbetena avslutas under Reglering av dammsystemet pågår kontinuerligt. Kalkning av sjöar samt vasskärning är utförd. Målen anses uppfyllda. Ett aktivt trafiksäkerhetsarbete skall bedrivas så att antalet trafikskadade i kommunen minskar. Medverka till förbättringar vid övergångsställen och olycksdrabbade vägavsnitt. Säkerhet och trygghet i offentlig miljö skall främjas genom trafiksäkerhetsarbete, ljussättning, förnyelse av utrustning m.m. på gator, i parker och lekplatser. I kontakter med Vägverket och Länsstyrelsen aktivt arbeta för att Vägverket genomför en allmän upprustning av vägnätet i hela kommunen. Trafiksäkerhetshöjande åtgärder är genomförda med ombyggnad av Drottninggatan samt ny gång- och cykelväg mellan Ängshagen och Kivsta vägsamfällighet med 50 % bidrag från Vägverket. Hastighetsdämpande åtgärd är genomförd på Norrängsgatan. Nya parkeringsplatser har tillskapats genom ombyggnad av Aguéligatan och kvarteret Folkskolan. Mål och åtagande är uppfyllda. En aktiv förvaltning av kommunens verksamhetslokaler skall ske så att lokalerna utnyttjas på ett effektivt och för verksamheterna funktionellt och bra sätt. Tillskapa effektiva lokaler, med rätt storlek, med rätt funktion och till rätt pris. Tillsammans med verksamheterna genomföra lokal- och nyttjandeanalyser. Tillskapa sparincitament för verksamheterna. Kartlägga och analysera förbrukningen av energi och vatten samt upprätta åtgärdsplaner på hur förbrukningen ska minskas. På grund av Salberga kriminalvårdsanstalts etablering, flytt av Portens verksamheter och sammanslagning av bygg- och miljökontoren i Sala och Heby, har enheten arbetat mycket med att tillskapa funktionsdugliga och kostnadseffektiva lokaler. Tillsammans med berörda verksamheter har behov, funktioner samt tillgänglighet analyserats. Samtliga hyresavtal med externa hyresvärdar har samlats in för att få bättre bild över lokalbeståndet i kommunen Mål och åtaganden anses uppfyllda. Ett aktivt planarbete skall bedrivas för att ge förutsättningar för att utveckla boende, handel och näringsliv i Sala kommun samtidigt som värdefulla natur- och kulturmiljöer bevaras. Tillskapa planberedskap för boende, handel och industri. Bevara och utveckla kultur- och naturmiljöer genom översiktsplaner, naturvårdplan, bevarandeplaner och byggnadsvårdsprogram. Stadsförnyelsearbetet fortskrider, men planarbetet koncentreras främst på att tillgodose byggande av nya bostäder i innerstaden och dess randområden. Under året har 30 detaljplaner varit under arbete. Därtill kommer arbete med övrigt utredningsarbete. Målet anses uppfyllt. KS mål 3. Bostadsbyggandet i kommunen skall öka för att ge möjlighet till en breddning av och ökad rörlighet på bostadsmarknaden och för att ge människor möjlighet att flytta till Sala. Genom planering tillskapa byggrätter för särskilt attraktiva småhustomter. Målet har uppfyllts genom flera detaljplaner som varit under arbete. Planer som medger nya bostäder är bland annat Kvarngärdet i Ransta. 10

13 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE ekonomisk översikt Fokuserade mål Bygg- och miljönämnd Ett förebyggande arbete skall bedrivas för att genom utbildningsinsatser, information och andra insatser höja kunnandet och kompetensen hos kommunmedborgare och kommunens företag i de frågor som ligger inom nämndens område. Rådgivningsarbetet skall ansluta till tankarna kring Sala Ekokommun för att därigenom medverka till att sprida kunskap och information samt öka intresset kring hållbarhetsfrågorna bland kommuninvånarna. Delmål Att vid nya tillsynsprojekt inleda med informationsmöten med syfte att höja kompetensen hos verksamhetsutövarna. Att utbildningsdagar ska anordnas för företag, organisationer och enskilda med syfte att höja kunskapen om byggoch miljöfrågor. Att aktivt deltaga i kommunens AG-21 arbete. Måluppfyllelse De tillsynsprojekt som förvaltningen genomfört har föregåtts av informationsmöten. Den förändrade livsmedelslagstiftningen har medfört utbildningar från förvaltningens sida. Landsbyggdsprojektet har höjt kommuninnevånarnas kunskap om de kultur och byggnadsvärden som finns i vår kommun. Målet är uppfyllt Nämnden/förvaltningen har aktivt deltagit i AG21 arbetet. Inom övrig rådgivning kan ekokommunstanken förbättras. Målet är därför delvis uppfyllt. Det pågående arbetet i förvaltningen med att kvalitetssäkra verksamheten skall fortsätta, eftersom detta arbete stärker rättssäkerheten och förutsättningarna för en enhetlig handläggning av ärenden och ger en på alla sätt högre kvalitet framför allt i myndighetsutövningen Att höja den totala kompetensen på förvaltningen för att minska sårbarheten vid t.ex. semestrar. Att vara tillgängliga alla vardagar via de kanaler som kunden söker oss på. Att vår information ska vara enkel och tydlig. Kvalitetsledningsarbetet har fungerat enligt de mål som är uppsatta. Förbättringsarbetet är ständigt pågående och det finns handlingsplaner för de olika delmålen. Förvaltningen arbetar aktivt med delmålen men det återstår mycket att genomföra. Det fokuserade målet får ändå anses vara uppfyllt. Fokuserade mål Kultur- och fritidsnämd En aktiv planering av kvarteret Täljstenen ska genomföras, för att på sikt kunna utveckla detta till ett kultur- och informationscentrum Hälso- och friskvårdsverksamheten ska utvecklas, med inriktning främst mot barn och ungdomar, för att därigenom förbättra folkhälsan Idrottsanläggningarna i Sala kommun skall ses över ur ett folk hälsoperspektiv för att dessa skall kunna vara ett verktyg i arbetet med att förbättra folkhälsan. Att arbeta effektivt och rättssäkert inom alla förvaltningens ansvarsområden. Att ständigt förbättra oss så att kommuninvånarna och verksamhetsutövarna blir så nöjda som möjligt med vårt arbete. Att skapa förutsättningar för ett bra arbetsklimat och en frisk personal. Delmål/åtaganden Det fokuserade målet är inte ned- brutet i något delmål, då det är nog så tydligt som det är skrivet Ha begreppet folkhälsa som grund för verksamheten Senast år 2012 skall barn upp till 12 år erbjudas möjlighet att delta i RIKskoleverksamheten Ge ungdomar tillgång till mötesplatser där deras möjlighet till inflytande och delaktighet i verksamheten tas till vara Arbeta med läsfrämjande åtgärder för barn och ungdom t o m 16 år Arrangera kulturprogram för barn och ungdom Ha begreppet folkhälsa som grund Arbeta på ett sådant sätt att nyttjandegraden av anläggningarna är optimal Måluppfyllelse Målet är delvis uppfyllt. EU- projektet Kulturkvarteret Täljstenen, Entreprenörstorget är genomfört, iordningställandet av nya lokaler för Aguélimuseet är på gång, och en projektering av hela kvarteret har kommit igång, om än något försenad Utvecklingen av hälso- och frisk- vårdsverksamheten pågår för fullt och på många plan. Det ligger i målets natur att det aldrig kommer att bli uppfyllt, utan att verksamheten ständigt kommer att utvecklas. Målet är delvis uppfyllt. Inventeringen, men inte redovisningen är genomförd. 11

14 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE ekonomisk översikt Fokuserade mål Barn- o utbildningsnämd Värdegrundsfrågorna Delmål/åtaganden Individuell utvecklingsplan God deliberativ dialog Väl fungerande rutiner för kvalitetsarbetet. Måluppfyllelse Bred kompetensutvecklingsinsats har genomförts. De flesta enheter har fungerande IUP. Mäts genom återkommande enkätundersökning. Redovisas i kvalitetsredovisningen, och visar på förbättring, i synnerhet i skolår 8. Fungerande kedja: kvalitetsredovisning skolplan intern uppföljning. Kvaliteten i undervisningen Bättre betygsresultat Ingen förbättring 2006 målet är ej uppfyllt. Arbetsmiljöfrågorna Sjukfrånvaron skall minskas Sjukfrånvaron har minskat, men målet är ej helt uppfyllt Fokuserade mål Vård- och omsorgsnämd Anhörigas/frivilligas resurser skall tas tillvara i det sociala arbetet för att vi därigenom även framöver skall ha förutsättningar att kunna erbjuda en bra kvalité i vården. Delmål/åtaganden D- Att nämnden ökar stödet/samarbetet till de anhöriga, samt att utveckla samarbetet med de frivilliga organisationerna inom det sociala området. Å- För att möta behoven utifrån den ökade numerären av äldre personer behöver de kommunala insatserna kompletteras med frivilliga insatser. Detta kan ske i form av väntjänst, anhörigstöd m m. Under hösten 2005 skall initiativ tas till kontakter med de frivilliga organisationerna som har intresse av frivilligarbete inom Väntjänst. Måluppfyllelse Biståndshandläggare har medverkat och informerat om kommunens verksamhet och lagstiftning vid möten anordnade av frivillig-organisationer och kommunens verksamheter. Anhörigstöd kan fås genom demensteamet och stödpersonsorganisationen. Anhöriga deltar i vårdplaneringar. Väntjänst har startat under hösten. Psykiatrin samarbetar till viss del med RSMH och har bl a gjort studiebesök i varandras verksamheter. Vi lämnar information om att RSMH finns och vad de kan erbjuda våra brukare. Enhetschefen deltar på brukarrådet regelbundet där RSMH och VIP är representerade. Integrationsarbetet skall utvecklas, därför att det är angeläget både för samhället och den enskilda att fler invandrare kommer ut på arbetsmarknaden. Antalet människor i kommunen som är beroende av försörjningsstöd skall minskas, därför att det i första hand måste vara möjligt att klara sin försörjning genom eget arbete. Den som söker kontakt med nämndens olika verksamhetsområden skall bli sedd, hörd och respekterad för att vi därigenom skall skapa en relation som ger förutsättningar för en bra kvalitet i servicen gentemot brukare och dennes anhöriga. D - Att öka andelen anställningsbara i gruppen invandrare genom att ytterligare utveckla introduktionsprogrammet, samt att öka samarbetet med invandrarföreningarna. Å - Nya inslag skall införas för att utveckla introduktionsprogrammet. Praktikverksamheten skall utökas ytterligare samt även samarbetet/ samplaneringen med SFI. D - Att öka samarbetet med andra aktörer för att få ut fler i arbete och på det sättet sänka försörjningsstödet med 20 % jämfört med Å - Arbetet gällande gruppen åringar fortsätter under Tillsammans med Kungsängsskolan, AME, AF och Unga vuxna inom psykiatrin har Individ- och familjeomsorgen gått in i ett länsövergripande projekt, DropIn. D - Att genomföra kompetensutveckling kring de etiska frågorna inom hela verksamhetsområdet. Å - Etikutbildning har genomförts inom kontaktmannaskapsutbildningen. Etikfrågorna kommer att följas upp under verksamhetsperioden. Individplan upprättas tillsammans med den boende, anhörig/godman. Regelbunden telefonkontakt has med anhörig/godman. Delvis uppfyllt. För att öka antalet anställningsbara har en del verksamheter tagit emot praktikanter och en del av dessa har gått till en timanställning. Samhällsinformation har hållits på invandrarnas hemspråk. En modell kallad Kulturella Koder har lagts till intro.programmet samt flera träffar har anordnats runt Att vara förälder i Sverige Delvis uppfyllt Försörjningsstödet har minskat med 14 % jämfört med Ej uppfyllt Under året har 57 varit aktuella inom av vilka 23 st avslutats och 32 st tillkommit. Helt uppfyllt Drop In pågår. Helt uppfyllt All personal har genomgått kontaktmannaskapsutbildning. Personal deltagit i handledarutbildning för att kunna bemöta invandrare. Diskussioner förs kontinuerligt vid arbetsplatsträffar om etik, förhållningssätt och bemötande. Helt uppfyllt 12

15 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE ekonomisk översikt Uppföljningar under året Under året har åtta månadsuppföljningar och en delårsrapport tagits fram. Variationerna i uppföljningarna har inte varit lika kraftiga som tidigare år vilket visar att följsamheten mellan budget och utfall blivit bättre. Uppföljningar , mkr Nämnder/kommunstyrelsen feb mar apr maj delår aug sep okt nov bok Nämndernas budgetavvikelser , mkr ,7 9, ,5-4, Investeringsredovisning Investeringsredovisning, mkr Nämnder/styrelse, mkr Budget Bokslut Avvik. Kommunstyrelsen - kommunstyrelsens förvaltningen 6,9 6,4 0,5 - räddningstjänsten 2,8 2,1 0,7 Samhällsbyggnadsnämnd 70,9 49,3 21,6 Bygg- och miljönämnd Kultur- och fritidsnämnd 0,6 0,3 0,3 Barn- och utbildningsnämnd 7,4 6,1 1,3 Vård- och omsorgsnämnd 1,3 0,8 0,5 Summa 89,9 65,0 24,9 13

16 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE ekonomisk översikt Kommunens nettoutgifter uppgår till 65,0 mkr. De budgeterade nettoinvesteringarna inklusive tilläggsbudget uppgår till 89,9 mkr. Investeringarna lämnar ett överskott på 24,9 mkr vilket huvudsakligen beror på ej genomförda investeringar på samhällsbyggnadsnämnden och barn- och utbildningsnämnden. Ett antal fastigheter har sålts vilket genererat realisationsvinster vilka när hänsyn tagits till nedskrivningar gett en resultatförbättring med 4,7 mkr. Av kommunens nettoinvesteringar svarade samhällsbyggnadsnämnden för 75,7% Inom samhällsbyggnadsnämnden har större investeringar har skett i om- och tillbyggnader av skolor, daghem och kök. Stora investeringar har även skett inom va-området och gator och vägar. Barn- och utbildningsnämnden har gjort större investeringar i inventarier och maskiner i Ösby naturbruksgymnasium. Under året har 83% av nettoinvesteringarna egenfinansierats, det vill säga täckts genom överskott och avskrivningsmedel från den löpande verksamheten. Redovisning större investeringar Totalt Utgifter Inkomster Netto Netto Netto netto IT-investeringar, KS Om- och tillbyggnad skolor Om- och tillbyggnad daghem Om- och tillbyggnad kök Åtgärder rådhus/stadshus Gemensamma system Brandbilar Räddningscentral Gator och vägar VA-investeringar Parker och lekplatser Fastighetsinköp/försäljning Fordon, maskiner, verkstad Skärsläckare Lastbilar Maskiner Ösby Ventilation idrottshallen Lärkan Inventarier, BUN Arbetstekniska hjälpmedel, VON Investeringar , mkr , ,6 54, ,7 50, ,1 8,2 5,7 0,6 2,7 2, Utgifter inkomster 14

17 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE ekonomisk översikt Fyra år i sammandrag Årets resultat, mkr 6,2 14,4 20,8 26,0 Årets resultat som andel av 0,8 1,8 2,5 3,0 skatteintäkter, bidrag och utjämning, % Nettokostnader, mkr 773,9 774,0 801,3 835,7 - förändring från föregående år, % 4,4 0 3,5 4,3 Skatteintäkter, bidrag, utjämning, mkr 785,5 793,3 825,4 865,6 - förändring från föregående år, % 3,3 1,0 4,0 4,9 Nettokostnadsandel av skatteintäkter, bidrag och utjämning, % Finansnetto, mkr -6,8-4,9-3,4-3,8 Rörelsekapital, mkr -64,0-111,9-98,2-122,1 Balanslikviditet 0,6 0,4 0,5 0,5 Soliditet, % Nettoinvesteringar, mkr 32,9 46,1 45,0 65,0 Långfristig skuld, mkr 204,1 197,3 204,8 197,0 Tillgångar per invånare, kr Skulder per invånare, kr Utdebitering 22,19 22,19 22,19 22,19 Folkmängd Löner och sociala avgifter, mkr 605,4 617,9 636,9 652,8 - förändring från föregående år, % 2,6 2,1 3,1 2,5 Känslighetsanalys 10 öre i utdebitering ca 3,1 mkr 1% förändring, låneskulden ca 2 mkr 1% medarbetarkostnad ca 6,5 mkr 15

18 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE ekonomisk översikt Driftredovisning Kostnader Intäkter Netto Budget Redovisat Budget- Budget Redovisat Budget- Budget Redovisat Budget- % avvikelse avvikelse avvikelse Kommunledningsförv % Räddningstjänst % Summa Ks % Samhällsbyggnadsnämnd % Bygg- och miljönämnd % Revision % Kultur- och fritidsnämnd % Barn- och utbildningsnämnd % Vård- och omsorgsnämnd % Summa % Investeringsredovisning Utgifter Inkomste Netto Budget Redovisat Budget- Budget Redovisat Budget- Budget Redovisat Budget- % avvikelse avvikelse avikelse Kommunledningsförv % Räddningstjänst % Summa Ks % Samhällsbyggnadsnämnd % Bygg- och miljönämnd Kultur- och fritidsnämnd Barn- och utbildningsnämnd % Vård- och omsorgsnämnd % Summa % Anm: I budgetbeloppen ingår förutom fullmäktigebudget, beslutad i november 2005, även tilläggsanslag (TA), tilläggsbudget för 2006 utifrån bokslut 2005 (TB) samt överförda investeringsanslag (Överf). 16

19 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE personal Årsarbetare Sala kommun är en stor arbetsgivare. Antalet medarbetare under 2006 var fördelat på på 1855 tillsvidareanställda och 397 visstidsanställda. Antal medarbetare Tillsvidare Visstidsanställda Totalt De stora förvaltningarna barn-och utbildning samt vård-och omsorgsförvaltningen ha de flesta anställda. Antalet deltidsanställda är störst inom vård-och omsorgsförvaltningen. Traditionellt är kommunsektorn kvinnodominerad och Sala kommun utgör inget undantag med 76 % kvinnor och 24 % män. Fördelningen bland de olika förvaltningarna är som följer. KSF BMF KFF SBF BUF VOF RTJ Kvinnor Män Åldersfördelningen Anställda inom Sala kommun blir allt äldre. Inom en femårsperiod går 269 medarbetare i pension. Den övriga rörligheten på arbetsmarknaden är då inte beaktad. Friskvård Alla förvaltningar erbjuder sina medarbetare friskvård och investerar motsvarande 1200 kr per medarbetare och år i friskvård. Friskvård förekommer både under och utanför arbetstid. Medarbetarna och förvaltningar avgör själva inriktningen på sina friskvårdsaktiviter Sjukfrånvaron Sjukfrånvaron fördelar sig mellan grupperna enligt nedan. Minskningen av sjukfrånvaron har under 2006 uppgått till 27% med största sänkningen bland de i åldersgruppen 50 år och därutöver. Sjukfrånvaron i procent av gruppernas sammanlagda arbetstid Medarbetare: Totalt 12,25 11,56 8,47 Kvinnor 10,8 10,6 9,6 Män 6,2 5,1 5,0 >29 år 3,0 3,6 2, år 9,4 8,7 8,3 <50 år 11,4 10,9 9,7 Långtidssjuka + 60d av total sjukfrånvaro 80,6 78,3 74,5 Arbetsmiljö- och rehabilitering Under 2006 har ett omfattande arbete nedlagts för att utveckla Arbetsmiljöarbetet och sätta medarbetares hälsa och välmående i fokus Av de 155 rehabiliteringsfall som avslutats under året har 58% återgått till anställning inom kommunen. Sjuklönekostnaden uppgick för 2006 till 3,6 milj kr Till detta skall läggas medfinansieringsavgiften som för 2006 uppgått till 1,3 milj kr. De totala kostnaderna för sjukfrånvaro för 2006 uppgår enligt hälsobokslutet till 24 milj kr Sala kommun har haft ett mycket bra samarbete med försäkringskassan i Sala i arbetet med rehabiliteringsärenden. En arbetsmiljödelegationsordning har under 2006 utarbetats och rekommenderats nämnder och styrelser att anta. Avtalsrörelsen 2006 Löneöversyn för 2006 har skett med samtliga 23 personalorganisationer. Löneutfallet blev 2,7 % i genomsnitt för samtliga medarbetare. I 2006 års löneöversyn har lönebildningen med de allra flesta personalorganisationer skett enligt chefmedarbetarmodellen. Lönekartläggning Sala kommun genomför årligen lönekartläggning enligt jämställdhetslagen. För närvarande pågår 2006 års lönekartläggning. 17

20 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE personal Löner 2006 Medellön Kön Förv. Kvinnor Män Totalt KSF BMF KFF SBF BUF VOF RTJ Totalt Kompetensutveckling Under 2006 har samtliga medarbetare erhållit utbildning i individuell lönesättning utifrån intentionerna med gällande löneavtal. Samtliga personalansvariga chefer har under året erhållit utbildning kring systematiskt arbetsmiljöarbete. Personalförsörjning Kommunen har för närvarande inga problem med rekrytering av medarbetare till våra verksamheter med undantag av svårigheterna att rekrytera miljöoch hälsoskyddsinspektörer och behålla dessa. Kommunen har påbörjat en kartläggning av personalbehovet till och med 2014 mot bakgrund av 40-talisternas pensionsavgångar. Samverkan Under 2006 har lokala kollektivavtal kring FAS 05, (förnyelse, arbetsmiljö, samverkan) tecknats med de flesta personalorganisationerna i kommunen. Arbetsgivarpolicy Under 2006 har utarbetats en personalidé för Sala kommun där vår vision av att vara en attraktiv arbetsgivare där våra ledares och medarbetares motivation, kompetens och servicekänsla är avgörande för verksamhetens resultat, kvalitet och konkurrensförmåga och därmed för trygga anställningar Omvärldens och arbetslivets förändringar ställer krav på en alltmer utvecklad arbetsgivarpolitik som utgår från individen för att vi ska nå vår vision att vara en attraktiv arbetsgivare. Medarbetarsamtal Medarbetarsamtal enligt framtagen mall genomförs årligen med samtliga medarbetare inom kommunen. 18

21 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE miljö Miljöarbete i Sala kommun bokslut 2006 Att nå målet att till nästa generation kunna lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta innebär stora utmaningar och insatser. Viktigt är att förhindra att nya miljöproblem uppstår. Det kan framför allt göras genom att sambanden mellan ekonomisk tillväxt och miljöbelastning bryts och att produktions och konsumtionsmönstren blir hållbara. Kommunen har lokalt det samlade ansvaret för att skapa en god livsmiljö samt en central roll i ansträngningarna att nå miljökvalitetsmålen. På ett konkret sätt kan kommunen bidra till att målen uppnås, inte minst genom tillämpning av miljöbalken och plan- och bygglagen samt att påverka utvecklingen i rätt riktning genom översiktsplanering, detaljplanering och bygglov. Pågående miljöarbete Agenda-21 nätverket fortsätter sitt arbete med bland annat att få politiker och anställda inom Sala kommun och dess bolag att bli mer miljömedvetna. Under 2006 anordnades en inspirationsdag för politiker (samtliga nämnder och styrelser) och chefer på Tärna folkhögskola för att diskutera och inspirera arbetet med bland annat hållbar utveckling för Sala kommun. All skog kommunen äger är FSC-certifierad. Forest Stewardship Council (FSC) är en oberoende, internationell medlemsorganisation, vilken uppmuntrar genom certifiering till ett miljöanpassat, samhällsnyttigt och ekonomiskt livskraftigt bruk av världens skogar, genom att knyta brukandet till konsumtion. För att påverka allmänheten att på ett effektivare sätt kan använda energi erbjuder kommunen energirådgivning. De kan bland annat få råd i frågor angående solfångare, värmepumpar etc. Förskolor, skolor och vuxenutbildningar har i uppdrag att bidra till en socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbar utveckling dels genom läroplanerna för förskolan, grundskolan och gymnasiet dels genom den lokala skolplanen. Och i Sala kommun görs olika insatser för att införliva uppdraget. Utbildning, lärande för hållbar utveckling, för rektorer och all skolpersonal har genomförts. Ekologiska sammanhang i läroplanen uppmärksammas, såsom värdegrundsfrågor, elevers inflytande, integrering av hållbar utveckling i skolans vardagliga arbete, inre och yttre miljö samt fysisk miljöanpassning. Vidare har agenda-21 nätverket planerat in en utbildning för anställda som kommer att ske under Gröna nyckeltal är ett prioriterat område som nätverket kommer att arbeta med. God bebyggd miljö är ett av de nationella miljömål som regeringen har antagit och som Sala kommun prioriterar. Med god bebyggd miljö menas att städer, tätorter och annan bebyggd miljö ska utgöra en god och hälsosam livsmiljö samt medverka till en god regional och global miljö. Natur- och kulturvärden ska tas till vara och utvecklas. Byggnader och anläggningar ska lokaliseras och utformas på ett miljöanpassat sätt och så att en långsiktigt god hushållning med mark, vatten och andra resurser främjas. Genom att nå detta mål arbetar kommunen bland annat med översiktsplanering och en grönstrukturplan är under framtagande. Flera återvinningsstationer/miljöstationer finns uppställda i kommunen som är till för medborgarna för att underlätta deras sopsortering. Anläggningar som kan nämnas är Strömsbacka, Returen, Isätratippen, Komposten avsedd för trädgårdsavfall återanvänds i verksamheten. Arbete pågår med att påverka fastighetsägarna i centrala Sala att införa källsortering. 19

22 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE redovisningsmodell och principer Redovisningsmodell Årsredovisning Årsredovisningen följer upp och visar resultatet för ett år, faktiska förhållanden för en given period. I rapporten lämnas uppgifter för samma rapportperiod under det närmast föregående räkenskapsåret. Redovisningslagen reglerar kommunens externa redovisning och syftet är att ge fullmäktige, kommuninvånare och andra intressenter relevant information om verksamhetens finansiella resultat och ställning. Informationen ska utformas så den underlättar styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten. Resultaträkningen redovisar intäkter och kostnader samt årets resultat. Interna intäkter och kostnader är eliminerade och ingår inte i resultaträkningen. Posten skatteintäkter innehåller endast intäkter beräknade utifrån det egna skatteunderlaget. Det generella statsbidraget redovisas tillsammans med bidrag och avgifter i utjämningssystemet i posten generella statsbidrag och utjämning. Balansräkningen visar i sammandrag kommunens samtliga tillgångar, eget kapital, avsättningar och skulder på dagen för räkenskapsårets utgång. Balansräkningen redovisar vad kommunens tillgångar består av samt hur dessa har finansierats. Tillgångarna delas in i, anläggningstillgångar och omsättningstillgångar. Anläggningstillgångarna är uppdelade i immateriella anläggningstillgångar, materiella anläggningsillgångar och finansiella anläggningstillgångar. Immateriella anläggningstillgångar är aktuella endast i undantagsfall, ett exempel kan vara goodwill. Anläggningstillgångar ansluter till praxis, d.v.s. mark, byggnader, inventarier och övriga materiella anläggningstillgångar. De finansiella tillgångarna är värdepapper, andelar, bostadsrätter samt långfristiga fordringar. Omsättningstillgångarna visar tillgångar som inte är avsedda att stadigvarande innehas eller brukas. I anslutning till posten eget kapital är årets resultat specificerat. Skälet är att poster inte endast skall kunna bokas upp på balansräkningen utan måste redovisas över resultaträkningen. Förändringen av eget kapital kan därigenom avläsas genom att jämföra ingående och utgående balans av eget kapital i balansräkningen med resultaträkningens rad, årets resultat. Skulderna delas upp i långfristiga och kortfristiga skulder. Med kortfristiga avses i princip sådana som förfaller inom ett år från balansdagen. Finansieringsanalysen visar hur en räkenskapsperiods investeringar och löpande verksamhet har finansierats och hur de har inverkat på verksamhetens likvida ställning. För kommunens interna redovisning tillkommer även drift- och investeringsredovisning Driftredovisningen, i vilken verksamheternas budgeterade och redovisade intäkter och kostnader visas. Resultaträkningen utgår ifrån driftredovisningens intäkter och kostnader. Investeringsredovisningen, i vilken verksamheternas budgeterade och redovisade investeringsinkomster och utgifter ingår. De redovisade nettoinvesteringarna förs över till finansieringsanalysen. Redovisningsprinciper Redovisningen har skett enligt god kommunal redovisningssed samt i enlighet med kommunal redovisningslag, 1997:614. Lån och räntor Kostnads- och intäktsräntor samt räntebidrag har periodiserats. Amorteringarna för 2007 är bokförda som kortfristig skuld. Personalkostnader Intjänad semester och okompenserad övertid har värderats till sitt verkliga värde inklusive personalomkostnadspålägg. Arbetsgivaravgifter för december har periodiserats Avskrivningar Kommunen tillämpar så kallad rak nominell metod där avskrivning sker på tillgångarnas anskaffningsvärde. Avskrivning påbörjas månaden efter att investeringen tagits i bruk. Internränta Internräntan beräknas på tillgångarnas bokförda värde, vilken är den av Kommunförbundet rekommenderade, för ,0 %. Skatteintäkter Skatteintäkterna har bokförts enligt Kommunförbundets senaste prognos, cirkulär 2006:92 Pensioner Intjänade pensioner från och med 1998 redovisas som avsättning i balansräkningen enligt blandmodellen. Hela den individuella delen av pensionen har betalats ut för individuell förvaltning. 20

23 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Resultat- och Balansräkning Resultaträkning (belopp i tkr) Bokslut Budget Redovisat Verksamhetens intäkter Not Verksamhetens kostnader Not Avskrivningar Not Verksamhetens nettokostnader Skatteintäkter Not Generella statsbidrag och utjämning Not Finansiella intäkter Not Finansiella kostnader Not Resultat före extraordinära poster Extraordinära intäkter Extraordinära kostnader Årets resultat

24 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Resultat- och Balansräkning Balansräkning TILLGÅNGAR Bokslut Budget Redovisat Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Mark, byggnader och tekniska anläggningar Not Maskiner och inventarier Not Finansiella anläggningstillgångar Not Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Förråd Not Kortfristiga fordringar Not Kassa och bank Not Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Eget kapital Not därav årets resultat Avsättningar för pensioner Not Skulder Långfristiga skulder Not Kortfristiga skulder Not Summa skulder SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

25 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Resultat- och Balansräkning Panter och ansvarsförbindelser Bokslut Budget Redovisat Panter och därmed jämförliga säkerheter Pantbrev Ansvarsförbindelser Pensionsförpliktelser Not Övriga ansvarsförbindelser Borgensåtaganden Kommunens företag Förlustansvar för egnahem och småhus med bostadsrätt tkr tkr Kommunen har pensionsutfästelser åt Sala - Heby Energi AB och Västmanlands Avfalls AB 23

26 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Finansieringsanalys Bokslut Budget Redovisat DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Verksamhetens intäkter Justering av ej rörelsekapitalpåverkande poster Not Verksamhetens kostnader Verksamhetens nettokostnader Skatteintäkter och intäkter av bidrag Finansiella intäkter Finansiella kostnader Extraordinära intäkter Extraordinära kostnader Justering för rörelsekapitalets förändring avseende hela verksamheten Not Verksamhetsnetto INVESTERINGAR Inköp av materiella tillgångar Avyttrade materiella tillgångar Inköp av immateriella tillgångar Avyttrade immateriella tillgångar Inköp av finansiella tillgångar Avyttrade finansiella tillgångar Investeringsnetto Not FINANSIERING Utlåning Utlåning/ökning långfristiga fordringar Återbetald utlåning Upplåning Långfristig upplåning Not Amortering Kortfristig upplåning Amortering Övrig finansiering Finansieringsnetto Förändring likvida medel

27 Noter till resultat- och balansräkning samt Finansieringsanalys Not 1. Verksamhetens intäkter Verksamhetens intäkter enligt driftred Realisationsvinst vid fastighetsförsäljningar Återbetalning infriade borgensförbindelser Försäkringsersättning Avgår interna intäkter Fördelning verksamhetens intäkter Försäljningsmedel Taxor,avgifter,ersättningar Hyror och arrenden Bidrag Försäljning verksamhet o entr Försäljning anläggningstillgångar Entreprenad Salbergafängelset Not 2. Verksamhetens kostnader Verksamhetens kostnader enligt driftred Arbetsgivaravgifter Pensionsutbetalningar, inkl särskild löneskatt Förvaltningsavgifter KPA, PVAB Pensionsavsättningar, inkl särskild löneskatt Pensionsutb. Ind. del, inkl särsk. löneskatt Premie SPP, tjänsteförsäkring Premie SPP, ansvarsförbindelse Arbetsmarknadsförsäkringar, grupplivförsäkring Avgår internt PO-pålägg Avgår interna kapitalkostnader Avskrivningar direkt mot förvaltning Avgår övriga interna kostnader Fördelning verksamhetens kostnader Personalkostnader Inköp anl.tillgångar och underhållsmaterial Bidrag Entreprenader o köp av verksamhet Konsulttjänster Lokal- och markhyror, fastighetsservice Övriga verksamhetskostnader Entreprenad Salbergafängelset Not 3. Avskrivningar Mark, byggnader och tekniska anläggningar Maskiner och inventarier Not 4. Skatteintäkter Kommunalskatt, preliminär Hem-PC 909 Slutavräkning Slutavräkning Slutavräkning 2006, prognos Not 5. Generella statsbidrag och utjämning Inkomstutjämningsbidrag/avgift Kostnadsutjämning Regleringsbidrag/avgift Införandetillägg/avdrag, nivåjustering 884 LSS utjämningsavgift Generellt sysselsättningsstöd Not 6. Finansiella intäkter Bankränta Ränta SHE Holding AB Avkastning kommunala bolag Övriga ränteintäkter Inkassoavgifter Återbetalning moms, skatt, arb avgifter Not 7. Finansiella kostnader Låneräntor Avgår räntebidrag Finansiell kostnad pension Not 8. Mark, byggnader och tekniska anl. Markreserv Verksamhetsfastigheter Fastigheter för affärsverksamhet Publika fastigheter Fastigheter för annan verksamhet Ingående bokfört värde Årets Avskrivningar Avyttring Nyanskaffning Upp och nedskrivningar Flytt av anläggningar Utgående bokfört värde Not 9. Maskiner och Inventarier Maskiner Inventarier Anläggningar 0 0 Bilar Ingående bokfört värde Årets Avskrivningar Avyttring Nyanskaffning Flytt av anläggningar Utgående bokfört värde Not 10. Finansiella anläggningstillgångar Aktier i Sala Industrifastigheter AB Aktier i Kommunaktiebolaget 2 2 Aktier i Sala-Heby Energi Holding AB Aktier i Vestmanlands Lokaltrafik AB Aktier i Vafab Aktier i SalaLokaler AB Aktier i Salabostäder AB

28 Noter till resultat- och balansräkning samt Finansieringsanalys Aktier i Salberga fastighetsförvaltningab Andelar Bostadsrätter Utlämnat lån Sala-Heby Energi Holding AB Not 11. Förråd Lager Ösby Naturbruksgymnasium Lager upphugget virke 4 5 Centralförråd Lager övriga gåvor Glasskulpturer Bo Svärd tavlor Lager Kungsängsskolans kiosk 7 10 Lager Turistbyrån Lager Simhallen Not 12. Kortfristiga fordringar Kundfordringar Fordringar hos anställda Fordringar spannmålsleveranser Statsbidragsfordringar Skattekonto Fordran Bredband Fordran särskild momskompensation Kortfristiga fordringar kommunala bolag Fordran mervärdesskatt Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Not 13.Kassa och bank Huvudkassa 7 13 Avräkningskonton -1 0 Postgiro Bank (Checkkrediten uppgår till tkr) Not 14. Eget kapital Anläggningskapital Rörelsekapital Specifikation av det egna kapitalets förändring Ingående Eget kapital Årets resultat Utgående Eget kapital I eget kapital ingår 470,7 tkr som avser Sala Kulturfond Balansutredning Årets resultat Realisationsvinst Justerat resultat Not 15.Avsättningar för pensioner Avsättning för pensioner Avsättning för garanti- och visstidspensioner Avsättning för särskild löneskatt pensioner Not 16. Långfristiga skulder SBAB Sala Sparbank AB Spintab Stadshypotek AB Not 17. Kortfristiga skulder Kortfristig del av långfristig skuld Leverantörsskulder Upplupen källskatt Upplupna arbetsgivaravgifter Bruttolöneavdrag Hem-PC 0 0 Fastighetsskatt Statsbidragsförskott Gruvans vattensystem Utdelning från Jöns och Alvida Åkermans fond Statsbidragsförskott flyktingverksamhet Semesterlöneskuld Ferielöneskuld lärare Uppehållslöneskuld Upplupen särskild löneskatt pensioner Upplupna räntekostnader Upplupna pensionskostnader, individuell del Förutbetalda skatter Övriga förutbetalda intäkter Övriga utgiftsrester och övriga interimsskulder Not 18. Ansvarsförbindelser Pensionsförpliktelser som inte upptagits bland skulder eller avsättningar Särsk. löneskatt pensioner, ansvarsförbindelser Not 19. Justering av ej rörelsekapitalpåverkande poster Pensionsavsättningar Realisationsvinst vid fastighetsförsäljningar Insatsemission Lantmännen 0 22 Utdelning Sala Kulturfond Not 20. Just. för rörelsekapitalets förändring avseende hela verksamheten Förråd Kortfristiga fordringar Kortfristiga skulder Not 21. Investeringsnetto Investeringsutgifter enl. investeringsredovisning Investeringsinkomster enl.investeringsredovisning varav inkomster vid fastighetsförsäljningar Not 22. Långfristig upplåning Vallaskolan

29 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE sammanställd redovisning Inledning Syftet med den sammanställda redovisningen är att ge en samlad bild av den totala kommunala verksamheten och dess ekonomiska utfall oavsett om verksamheten bedrivs i förvaltningsform eller i bolagsform. I den sammanställda redovisningen ingår de bolag över vilka kommunen utövar ett väsentligt inflytande. Kommunförbundets rekommendation är att de bolag i vilka kommunens andel överstiger 20 % bör ingå. I följande uppställning framgår vilka bolag som medtagits och kommunens ägarandel. Sala Heby Energi AB 87,5 % Salabostäder AB 100 % Sala Silvergruva AB 81 % Sala Industrifastigheter AB 100 % Salberga Fastighetsförvaltning AB 100 % Sala Kommun har även ägarintressen i Västmanlands lokaltrafik AB, och Vafab Miljö AB. Det nybildade kommunala bolaget Salberga Fastighetsförvaltning har förlängt bokföringsår till och med Bolaget har till uppgift att förvalta alla lokaler på Salbergaområdet inklusive de byggnader som för närvarande uppförs för att inrymma ett fängelse. Den sammanställda redovisningen har upprättats med proportionell konsolidering, vilket innebär att tillgångar, skulder, kostnader och intäkter har upptagits proportionellt mot kommunens aktieinnehav. I den sammanställda redovisningen har kommunens aktieinnehav i bolagen eliminerats mot bolagens eget kapital enligt förvärvsmetoden. Anledningen till detta är att en koncern inte kan äga aktier i sig själv. Dessutom har interna transaktioner mellan bolagen och kommunen eliminerats. Obeskattade reserver har till alla delar räknats in i det egna kapitalet, på motsvarande sätt har bokslutsdispositioner inte medtagits i resultatet. Hänsyn har också tagits till den latenta skatten enligt rekommendation från Rådet för kommunal redovisning. Årets förändring av obeskattade reserver korrigerat med latent skatt ligger alltså med i årets resultat. Den sammanställda redovisningen är grundad på årsredovisningar vilka i de flesta fall inte var slutreviderade vid tidpunkten för konsolideringen. Vissa avvikelser av mindre omfattning kan därför förekomma jämfört med de slutliga årsredovisningarna. Här nedan följer en kort verksamhetsbeskrivning för varje bolag. För ytterligare information om deras resultat och ekonomiska ställning hänvisas till respektive årsredovisning. Förvaltningsberättelser Sala-Heby Energi AB Under året har Hagabergsområdet i Sala erbjudits konvertering ifrån direktverkande el till vattenburen fjärrvärme, i dagsläget är det 34 villor som bestämt sig för fjärrvärme och de flesta av dessa har blivit föremål för konvertering. Intresset har varit högre än förväntat och nu när ca tre fjärdedelar fått installationen utfärdad känns det mycket tillfredställande att konstatera att kunderna är nöjda med åtgärden. Detta är viktigt eftersom vår uppfattning är mycket klar att energikvalitetsbegreppet inte respekteras om el används till uppvärmning och i och med denna insikt, så finns en relativt stor marknad inom våra ägarkommuner. Television har utvecklats mycket positivt under året. Detta i en indirekt tjänst, som använder vårt optofibernät som bas. Lokal etanolproduktion och möjligheten till en dito har varit en väsentlig fråga under året och det närmaste halvåret är mycket spännande för att se om möjlighet och lämplighet finns för en dylik anläggning. Bakgrunden att SHE-koncernen engagerar sig i denna fråga är primärt möjligheten att producera mera förnyelsebar el i det befintliga kraftvärmeverket. Möjligheten är upp till 50 % mera el än vad som är möjligt med nuvarande fjärrvärmeunderlag. I dagsläget har det bildats ett konglomerat bestående av företag som har ett kunnande i allt ifrån planering, projektering, utförande till leveranser av råvaror i form av spannmål och energi. Flera saker pågår nu för att realisera den uppställda hypotesen, nämligen en organisatorisk och en ekonomisk. Den organisatoriska innebär att två bolag skall bildas, ett för ägande och uppförande och ett operativt som skall hyra denna anläggning av ägarbolaget. Den ekonomiska hypotesen innebär att etanol skall kunna produceras till ett på sikt konkurrensmässigt pris, även om nuvarande handelsstöd borttagits. Denna process att akut verka för en etanolproduktionsetablering lokalt är mycket viktig och riktig. Det sistomnämnda baseras på en rad positiva komperativa fördelar, där befintlig energiproduktionskapacitet är en. Andra är att vi verkar i en lantbruksbyggd, med all kompetens och infrastruktur detta innebär, inte minst i en mycket stor spannmålsanläggning, som annars går en mycket oviss framtid till mötes. Sysselsättningsmässigt både direkt och indirekt kommer anläggningen också få väsentliga fördelar i regionen. Min stora förhoppning är att vi landat på 27

30 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE sammanställd redovisning ett, för alla inblandade parter, positivt sätt under år Ekonomiskt har även detta år inneburit en tillväxt. Omsättningen på koncernnivå exklusive punktskatter har ökat med 24 MSEK till 231 MSEK, dvs. en ökning med ca 12 %. Soliditeten på koncernnivå har ökat till 3,3 %. Vidare har det egna kapitalet ökat med 75 %. Investeringarna under året uppgick till KSEK. Personellt har året varit mycket positivt, där framförallt bibehållande av låga sjuktal och en tendens att vi äntligen brutit den negativa utvecklingen av övertidsuttagen, måste framhållas. Många kuliga aktiviteter har också genomförts under året, några av dessa var bl.a. jorden runt på 180 dagar där hela koncernen, lagvis var på fötterna med stegräknare. Denna motivationstävling var mycket positiv och för flera lag blev det vinster, det vinnande laget vann en resa till Litauen. Surdegsdagen var en annan aktivitet som numera är på väg att bli tradition. Aktiviteten innebär att vi tillsammans under en dag gör saker, som av olika anledningar inte blivit gjort. Resultaten ifrån en dylik dag är mycket påtagliga, med många saker gjorda, dessutom är resultaten mycket bra för samvetet, som ibland får sig en törn av ogjorda saker. Avslutningsvis vill jag lyfta fram två väsentliga händelser, som är resultatet av mångårigt arbete. Det första är förvärvet av elnätet i Saladammsområdet, något som blivit en realitet, i förhoppning att vi ska få ca 400 nya nöjda kunder. Bland dessa kunder återfinns bl.a. Ösby lantbruksgymnasium, vilket är särskilt roligt, då det är en stor kommunal anläggning. Den andra händelsen är att SHE blev omnämnt till Årets fjärrvärmeföretag i Sverige, med motiveringen: Sala-Heby Energi är en verklig förebild för andra energiföretag. Bolaget arbetar med en bred systemsyn och utvecklar kombinationslösningar till nytta för sina kunder och för omvärlden. Med utmärkelsen som Årets friskaste företag och med årlig hållbarhetsredovisning visar Sala-Heby Energi hög kvalité i det inre arbetet. Genom att erbjuda alla i Sala-Heby området någon form av värmelösning ger man fullt innehåll till termen det lokala värmebolaget. Denna bekräftelse ifrån branschen gjorde oss mycket stolta och är dessutom viktig i vårt fortsatta arbete på värmesidan. Utmärkelsen kan inte komma lägligare än i år, då värmeverket firade 30 år i Sala. I det framtida arbetet är det mycket som förväntas, en blandning av konsolidering och expansion beroende på vilken verksamhet som avses. En annan viktig fråga är vilka bränslen som skall användas, där frågan förstås inte är förnyelsebart eller inte. Detta är en självklarhet för SHE-koncernen och i mångt och mycket i hela ägarkommunerna. I den klimatstrategi som Sala kommun fastställde under året är endast ca 10% av uppvärmningen baserad på fossila bränslen. Frågan runt bränsle är en helt annan att mera fokusera på oförädlade bränslen, som idag efterfrågas i ganska ringa omfattning. Effekten av detta är i förhoppning dels att få ännu mera lokala och prisvärda bränslen och dels att ge andra hushåll en möjlighet till prisvärda förädlade bränslen, typ träpellets, detta genom att vi inte behöver konkurrera om dessa bränslen. Salabostäder Viktiga händelser under 2006 Nyproduktionen av Stadsträdgården 3 o 4 var klar för inflyttning under maj månad. En genomtänkt byggnad som kan betraktas som bolagets mest attraktiva byggnation någonsin. Samtliga lägenheter var uthyrda ett år före färdigställande. En omfattande renovering av ett 90-tal lägenheter på Stamparen l har påbörjats under året. Ugärder som utförts är installation av nya kulvertledningar, renovering av avloppsstammar, tak över balkonger m.m. Markförbättrande åtgärder på delar av Fältspaten l har påbörjats under hösten. Hela området anpassas efter de krav som framtidens boende kommer att kräva. Området har också fått ytterligare en hiss installerad och där samtliga lägenheter i berörd uppgång fått anpassade lägenheter efter dagens byggnadskrav. Förprojektering med förtätning av Fältspaten l med ett bostadshus med 36 lägenheter har slutförts under året. De nya bidragsreglerna med slopat räntebidrag innebär att projektet kommer att skjutas på framtiden. Kunder och marknad Bolagets marknad är Sala kommun med omkring (21.446) invånare. Befolkningsminskningen uppgick 2006 till 86 personer. Bolaget äger och förvaltar vid 2006 års utgång lägenheter (2 719). Bolagets bostäder utgör 27% (27%) av det totala bostadsbeståndet i kommunen. Genom Bolagets 28

31 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE sammanställd redovisning dominans på hyresrättsmarknaden har det en ledande och ansvarsfull roll. Av lägenhetsbeståndet finns ca 180 lägenheter i kommunens ytterområden. De första lägenheterna uppfördes i början på 1950-talet i kvarteret Stamparen l och omfattade 141 lägenheter. Av bolagets lägenhetsbestånd uppfördes lägenheter under miljonprogrammet. Under senare delen av 80-talet och under 90-talet byggdes och förvärvades 178 lägenheter i centrala Sala. Under 2006 färdigställdes ytterligare 26 lägenheter i centrala Sala med mycket hög standard. Målet är att tillgodose de olika krav som finns bland de bostadssökande i Sala. Ekonomi För att klara kommande kostnadsökningar för stigande räntor, taxehöjningar och underhåll har styrelsen gett företagsledningen i uppdrag att se över personaltätheten i bolaget. Vid styrelsemötet den 13 december beslutade styrelsen fastställa framarbetat förslag till ny arbetsorganisation. Den nya organisationen gäller from Besparingen motsvarar cirka 6 miljoner årligen. Bolaget har också under året fått hyresgäst i före detta polishuset som har varit outhyrt de senaste två åren vilket ger ytterligare intäkter på drygt 1,2 miljoner årligen. Med dessa ekonomiska åtgärder bedömer styrelse och företagsledning att bolagets ekonomi för 2007 är tryggad. Sala Silvergruva AB Sala Silvergruva har haft ett spännande och expansivt år. Vi har öppnat vår nya visningsled på 155 meter, utökat antalet turer med tre nya, Ulrica Eleonora turen, Stora Gruvturen och Äventyrsklättringen. Vi har dubblat vår omsättning från verksamheten jämfört med 2005 (ex. bidrag) och ökat beläggningen framför allt under höstmånaderna andra halvåret.största tillväxten ser vi på företagsevenemang, där paketering tillsammans med andra aktörer, Werdshuset, Sätra Brunn, Aktiva Upplevelser, eldartister och andra underhållare är det vanligast förekommande. Vår varma gästabudssal under jord har rönt stor popularitet och härbärgerat det mesta från SM i Poetry Slam via modevisning till dop, bröllop, födelsedagsfester och produktlanseringar. Under slutet av året blev Sala Silvergruva AB projektägare för ett EU-Mål2 projekt som omsluter 9,8 Mkr till , varav ca 1,3 Mkr belastar år Kommun tecknade hela nyemissionen av A-aktier om aktier. Sala Industrifastigheter AB Bolagets verksamhet har till föremål att förvärva, bygga och förvalta industri- och hantverksfastigheter. Bolaget har till ändamål med verksamheten att främja nyföretagande och näringsliv i Sala kommun genom att tillhandahålla hantverks- och industrilokaler. Bolaget har under året förvaltat fastigheterna Mamre 10, Tränaren 11, Josefsdal 1 och Måns Ols. Större delen av lokalerna har varit uthyrda under året. Lokalerna inom fastigheten Mamre 10 har varit uthyrda till följande hyresgäster: Kvalitetsasfalt i Mellansverige AB, Törnlinds VVS, samt Maltes rör och oljeservice eftr. Fastigheten Mamre 10 omfattar även tre bostadshus med fyra hyresgäster. Inom fastigheten Tränaren 11 har följande hyresgäster funnits: El & VVS Teknik i Sala AB, Sala Mureri och Kakel KB, Svenska Mässkonsult AB, Karl-Henrik Tornsö, Carlssons Glasmästeri i Sala AB, Heby Städ & Flytt HB och Kenneth Gustafsson, vilka hyr kallförråd samt HSB, som hyr uppställningsplats för sandficka. En del av fastigheten Josefsdal 1 har under 2006 varit uthyrd till Westland Elektronik AB, hyreskontraktet sades upp av företaget till halvårsskiftet 2005 men de har efter överenskommelse fortsatt att hyra lokalen tillsvidare. Westland sade upp lokalen 31 oktober för avflyttning vid årsskiftet till en annan lokal. Den andra delen av lokalen har under hela året varit outhyrd. I början av 2007 tecknades ett köpekontrakt för Josefsdal 1 med HEVAL AB Måns Ols har varit uthyrt till Skanevall Konsult Handelsbolag. Samtliga lokaler är nu uthyrda. Förfrågningar kommer kontinuerligt angående mindre lokaler med låg hyra men för närvarande finns inget att erbjuda. Den hyresnivå som efterfrågas kan inte erbjudas i nyproducerade lokaler. En solvärmeanläggning ska installeras i Måns Ols som ska täcka varmvattenbehovet under den varma årstiden. En nyemission har genomförts som tillförde nya B-aktier och ca 300 nya B aktieägare. Sala 29

32 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE sammanställd redovisning Salberga fastighetsförvaltning AB Bolaget, som är helägt av Sala kommun, bildades och startade sin verksamhet för att förvärva Salberga-området i Sala tätort för planläggning, markregleringar och exploatering till olika ändamål. Kommunen hörsammade samtidigt Kriminalvårdens önskemål om kontinuitet i kontakterna kring etableringen av Salberga-anstalten genom att låta bolaget överta hyresavtalet med Kriminalvården och bygga anstalten. Ny detaljplan har utarbetats för den del av fastigheten där fängelset uppförs. Planläggning för återstående del av bolagets fastighetsinnehav och markregleringar kommer att hanteras sedan Landstinget Västmanland flyttat den rättspsykiatriska kliniken från området. Hyresavtalet med Kriminalvården är utformat så att Kriminalvården svarar för alla kostnader hänförliga till fängelset. Det gäller såväl kapitalkostnader som driftskostnader. I gengäld finns enligt hyresavtalet en samrådsgrupp genom vilken Kriminalvården får inflytande över låneplaceringar och uppläggningen av fastighetsdriften. Bolaget erhåller utöver kostnadstäckning en avkastning om 1,98 % på hyrans kapitalbas (den totala investeringen). Resultatprognoserna för bolaget har svängt en del under räkenskapsåret. I ett tidigt skede gjordes bedömningen att det därför fanns behov att öka det egna kapitalet i bolaget för att kunna möta dessa svängningar. Direkt efter bildandet ökades aktiekapitalet upp till 1 mkr. I maj 2006 tillfördes ytterligare 3 mkr till det egna kapitalet, varav 0,1 mkr är aktiekapital. Svängningarna har främst orsakats av att en del utbetalningar hänförliga till investeringen i fängelset till en början bokförts som kostnader i fastighetsdriften. En annan orsak är att ränteintäkterna varit svåra att beräkna i förväg. Det har också genomförts en utredning av de fasta kostnaderna för värme och el, vilket lett till att dessa leveransavtal förhandlats om. När det gäller elabonnemanget pågår en utredning om att övergå från högspänningskund till att vara lågspänningskund. Förhandlingarna med Sala-Heby Energi har medfört dels sänkta kostnader, dels att det klarlagts vilka delar av de initiala fasta kostnaderna som är hänförliga till fängelseinvesteringen. Svängningarna i resultatprognoserna har också orsakats av de initiala förseningarna av byggnationerna till följd av överklaganden av de offentliga upphandlingarna. Nu följer färdigställandet av byggnationerna i stort sett den reviderade tidsplanen. Den 13 november 2006 överlämnades bland annat centralvakten och administrationsbyggnaden till hyresgästen och den 31 januari 2007 överlämnades de två häktesbyggnaderna. I mars månad beräknas de två aktivitetshusen vara klara att överlämnas. De övriga fyra fängelsebyggnaderna beräknas vara klara att tas i bruk i juni månad Investeringarna i fängelsebygget finansieras i Swedbank efter upphandling av ramavtal i samråd med Kriminalvården enligt hyresavtalet. Sammanlagt 450 mkr har lyfts i tre olika delar under Även dessa lyft av byggkreditiv sker i samråd med Kriminalvården. Kassaflödet som grundar sig på hyresavtalet har påbörjats per 1 februari 2007 med en första månadsdebitering på 1,2 mkr exklusive moms. Kommunen har från 2007 ett avkastningskrav motsvarande statslåneränta. Korta fakta om kommunens bolag Belopp i tkr Sala Heby Salabostäder Sala Silver- Sala Industri- Salberga Fastig- Energi AB AB gruva AB fastigheter AB hetsförvaltning AB Årets resultat Rörelseintäkter Kassa och bank Kommunens aktieinnehav Kommunalt borgensåtagande Antal anställda varav män varav kvinnor Total lönesumma

33 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE sammanställd redovisning Resultaträkning (tkr) Koncernen Kommunen Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Avskrivningar Verksamhetens nettokostnader Skatteintäkter Generella statsbidrag och utjämning Finansiella intäkter Finansiella kostnader Resultat före extraordinära poster Extraordinära intäkter 0 0 Extraordinära kostnader 0 0 Minoritets andel i årets resultat -1 0 Aktuell skatt Uppskjuten skatt Årets resultat

34 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE sammanställd redovisning Balansräkning (tkr) Koncernen Kommunen TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Goodwill Mark, byggnader och tekniska anläggningar Maskiner och inventarier Värdepapper, andelar, bostadsrätter Långfristiga fordringar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Pågående arbete för ägarens/annans räkning 184, Förråd Kortfristiga fordringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Eget kapital därav årets resultat Minoritetsintressen Avsättningar Avsättningar för pensioner Avsättningar för skatter Summa avsättningar Långfristiga skulder Kortfristiga skulder Summa skulder SUMMA EGET KAPITAL AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Borgensåtaganden utom koncernen

35 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE sammanställd redovisning Finansieringsanalys (tkr) INDIREKT METOD Koncernen Kommunen DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Årets resultat Justeringar för av- och nedskrivningar Justering gjorda avsättn pensioner o övr. Just för ianspråkt avsättn pensioner o övr Justering för övrigt ej likviditetspåverkande Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital Ökn(-)/minskn(+) förråd och varulager Ökn(-)/minskn(+) kortfristiga fordringar Ökn(+)/minskn(-) kortfristiga skulder Kassaflöde från den löpande verksamheten INVESTERINGSVERKSAMHETEN Investering i immateriella anläggningstillg. Försäljning av immateriella anläggningstillg. Investering i materiella anläggningstillg Försäljning av materiella anläggningstillg Investering i finansiella anläggningstillg. Försäljning av finansiella anläggningstillg. Kassaflöde från den löpande investeringsverksamheten FINANSIERINGSVERKSAMHETEN Nyupptagna lån Amortering av skuld Ökning långfristiga fordringar Minskning av långfristiga fordringar Nyemmission Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut

36 KOMMUNSTYRELSE - KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Ekonomisk översikt (tkr) Driftbudget Bokslut 2005 Budget 2006 Ta-anslag Överfört Redovisat 2006 Över-/ underskott Kostnader Intäkter Nettokostnad Investeringsbudget Bokslut 2005 Budget 2006 Ta-anslag Överfört Redovisat 2006 Över-/ underskott Investeringsutgifter Investeringsinkomster Nettoinvesteringar Antal årsarbetare 64,8 Nettoavvikelse per verksamhetsområde, tkr Nettokostnadsavvikelsen fördelar sig på verksamhetsområdena enligt följande: Verksamhetsområde Bokslut 2005 Budget 2006 Ta-anslag Överfört Redovisat 2006 Över-/ underskott Kommunchef Administrativt kontor Personalkontor Ekonomikontor Summa förvaltning Nämnds/förvaltningsövergripande kommentarer Kommunstyrelsens förvaltning har under 2006 arbetat med våra vägledande målsättningar att tillväxten skall öka genom att vi tar vara på företagens utvecklingsmöjligheter och geografiska läge, att den lokala energiproduktionen skall stimuleras för att vi skall medverka till ett hållbart samhälle, att bostadsbyggandet skall öka, att vi skall samverka för att kunna höja kvalitén samtidigt som vi gör kostnadseffektiviseringar och att Sala kommun skall vara en bra arbetsgivare. Dessa målsättningar tillsammans med uppdraget att bistå kommunstyrelsen i dess lednings- och styrfunktion samt att ge god service till organisationen i övrigt, är det som utgjort förvaltningens vardag i stort och i smått under det gångna året. Viktiga händelser under året Kriminalvårdens etablering på Salbergaområdet har varit ett omfattande inslag i arbetsuppgifterna under Utvecklingen av verksamheten i Sala Silvergruva AB har enligt tidigare inriktningsbeslut fortgått under året. Bolaget är nu omregistrerat till publikt bolag. Under slutet av året genomfördes den planerade nyemissionen. Sala kommun förvärvade A-aktierna i avvaktan på överläggningar med potentiella större medintressenter. I B-aktieemissionen tecknades aktier av 294 nya ägare. Samverkan med projektet Företagarcentrum har även under år 2006 varit en prioriterad uppgift i kommunens näringslivsarbete. Fokusområden i detta arbete har under året varit: Bedrivande av flera parallella samverkansgrupper och aktiviteter under beteckningen företagsklimatprocessen. Utarbetande av förslag till näringslivsprogram i samverkan med företrädare för det lokala näringslivet. Planering för en permanentning av Företagarcentrum. Ökade kontaktytor mellan kommun och företag, bland annat genom att huvuddelen av 34

37 KOMMUNSTYRELSE - KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN förvaltningschefsmötena förläggs ute hos olika företag. Utveckling av handeln i Sala. I november månad startade Bygg- och miljöförvaltningen Sala-Heby. Det fleråriga arbetet för etablering av en gemensam förvaltning för de båda kommunerna har därmed nått resultat. Nu finns ett samverkansavtal som reglerar denna samverkan. Under året har en rad särskilda utredningar lagts fram för beslut, både i egen regi och med anlitande av externa resurser. Bland andra följande större utredningar har avslutats under året: Genomförandeutredningen för vuxnas lärande (egen regi). Planfrågornas organisatoriska hemvist mm (egen regi). Handels- och trafikutredning (konsult: Nordplan). Dessutom ingår ett tillägg till denna utredning i form av underlag för beslut om parkeringsnorm. Bland ännu ej avslutade utredningar som pågått under året kan nämnas: Organisation för kommunstyrelsens förvaltning. Den prioriterades på logiska grunder efter vuxnas lärande-genomförandet och plan- och markfrågorna, trots att det leder till en längre tid av vakanser i förvaltningsledningen. Kommunstyrelsens strategiska roll samt struktur för policy- och styrdokument. Etablering av utbildningar för småskalig livsmedelsproduktion och entreprenörskap. Den avsatta resursen för detta var tänkt att finansiera en ansökan om EU-stöd. En sådan kommer nu till stånd genom att dessa frågor integreras med den projektansökan för etablering av resurscentra för samverkan utbildning-företagande som ledningen för Ösby Naturbruksgymnasium hanterar. Utredningen och inriktningsarbetet med Sala kommuns totala matproduktion och distribution har under året beretts så att beslut tagits i början på När det gäller utvecklingen av kommunens styrmodell och styrdokument har vissa delresultat presenterats. Ett av dessa innebär att en förändrad form av strategisk planering prövas i samband med beredningen av årsredovisningen för 2006 och inför mål och ramar Planeringen för större utbildningsinsatser avseende hållbar utveckling har kommit igång inom vårt interna Agenda-21 närverk inom kommunkoncernen. Både överförmyndaren och överförmyndarhandläggaren slutade under 2006 och har ersatts. Under december månad beslutade kommunfullmäktige att överförmyndarverksamheten skulle särredovisas i förhållande till kommunstyrelsen förvaltning, då överförmyndaren är en egen myndighet. I jämförelse med 2005 ökade inflyttningen till kommunen med 38 personer, 998 personer flyttade in till kommunen. Kommunens folkmängd har under 2006 minskat med 86 personer, från personer till personer. Information Sala satsar på marknadsföring, bland annat genom att ta fram nytt marknadsföringsmaterial och ett varumärke för Sala. Detta arbete görs till stora delar tillsammans med andra aktörer i Sala. Ett projekt kring att ta fram en skyltplan för Sala påbörjades under hösten där Information Sala tillsammans med andra enheter och förvaltningar arbetar med detta. Information Sala har även en aktiv del i arbetet med att utforma och ta fram innehåll till rastplats Evelund som kommer att anläggas i samband med Förbifart Sala. Stiftelsen WestmannaTurisms arbete med länsturism och marknadsföring avslutades vid årets början. Information Salas turistiska marknadsföring har delvis funnit andra kanaler. Arbetslösheten minskade under året och i slutet av december var 647 personer utan arbete i Sala. Året innan var antalet 839. Anledningen var en mycket bra arbetsmarknad och högkonjunktur samt den stora etableringen av kriminalvården i Sala. Arbetsförmedlingens anslag till program minskade och därmed blev färre antal personer anvisade i program. En personalidé för Sala kommun har processats fram i samverkan med centrala samverkansgruppen. Arbetsmiljöpolicy och förslag till delegationsordningar i arbetsmiljöfrågor har framtagits. En årscykel i systematiskt arbetsmiljöarbete har presenterats som utgör stöd för personalansvariga chefer. Ohälsotalen har under det gångna året sjunkit genom införandet av det systematiska arbetsmiljöarbetet. Budgetering av rehabiliterings-kostnader kommer att börja tillämpas från år 2007, vilket skapar bättre förutsättningar för uppföljning av rehabiliteringskostnader samt möjlighet att arbeta förebyggande. Utvärdering av årets resultat Den ekonomiska avvikelsen är ett överkott på tkr: 35

38 KOMMUNSTYRELSE - KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Kostnaden för kollektivtrafiken blev tkr lägre än budgeterat. Kanslienheten lämnar ett överskott på 903 tkr, beroende på vakant tjänst samt överskott på kontot för allmänna val. Företagshälsovården lämnar ett överskott på 648 tkr, beroende på färre beställningar än planerat. Arbetsmarknadsenheten har haft färre personer i åtgärd vilket gett ett överskott på 467 tkr. I övrigt har alla enheter lämnat överskott i årets bokslut. Måluppfyllelse Fokuserade mål Delmål/åtaganden Måluppfyllelse Tillväxten i Sala kommun skall öka, genom att vi tar vara på företagens utvecklingsmöjligheter och vårt geografiska läge, så att vi kan utveckla och trygga vår gemensamma välfärd. Utveckla Information Sala i syfte att förenkla kontakterna med kommunen. Genomföra riktade aktiviteter till företag i kommunen och i Mälardalsregionen/Stockholmsregionen för att informera om fördelarna och möjligheterna till företagsutveckling i Sala kommun. Informera om möjligheterna till arbete och företagsetablering på landsbygd och i mindre tätorter med utgångspunkt från kommunens IT-infrastruktur och strategiska läge. Planberedskapen har höjts och åtgärder har vidtagits för att förbättra möjlig-heterna till strategisk ledning av samhälls-planeringen. Det har bla skett genom att samver-kansorganet Planoch exploateringsforum har börjat sitt arbete. Flera företag har genom den nya möjligheten med tillgång till bredband utvecklat sin verksamhet. Sätrabrunn är ett bra exempel. Informationsmöten har genomförts till byggherrar och entreprenörer inom kommunen med anledning av den expansion som uppkommit med anledning av etableringen av Salberga kriminalvårdsanstalt. Utvecklingen av närings-livsarbetet har kompletterats med en särskild satsning på handelns utveckling. Målet är delvis uppfyllt Den lokala energiproduktionen skall stimuleras för att vi skall kunna medverka till ett hållbart samhälle, minskad sårbarhet och fler lokala arbetstillfällen. Bostadsbyggandet i kommunen skall öka för att ge möjlighet till en breddning av och ökad rörlighet på bostads-marknaden och för att ge människor möjlighet att flytta till Sala. Utökade aktiviteter i anslutning till Sala som EKOkommun i syfte att öka kunskaperna kring hållbar utveckling bland politiker och medarbetare. Utveckla Information Sala i syfte att förenkla kontakterna med kommunen. Genomföra riktade aktiviteter till företag i kommunen och i Mälardals-regionen/Stockholmsregionen för att informera om fördelarna och möjligheterna till företagsutveckling i Sala kommun. Informera om möjligheterna till arbete och företagsetablering på landsbygd och i mindre tätorter med utgångspunkt från kommunens IT-infrastruktur och strategiska läge. Inspirationsdag anordnades på Tärna folkhögskola. Klimatstrategi för kommunen har tagits fram. Den har åtföljts av en ansökan om investerings-stöd för en rad särskilda lokala klimatåtgärder med globala effekter. I program-met finns bland annat en etablering av etanolfabrik och utveckling av biogas produktion. Målet är delvis uppfyllt Bostadsbyggandet har ökat inom kommunen. Rikstäckande annonsering. Exponering vid Västerås-Stockholm flygplats. Studiebesök till kommunhuset. Tidningen Nyinflyttad Målet är delvis uppfyllt Olika konkreta former av samverkan mellan kommunens förvaltning-ar, mellan kommunens förvaltningar och bolag samt med andra kommu-ner och organisationer skall utvecklas för att vi därigenom skall kunna höja kvalitén i verksam-heterna, behålla och utveckla olika verksam-heter och spetskompeten-ser samt för att öka kostnadseffektiviteten. Utöka samarbetet med andra kommuner Samverkan mellan förvalt-ningar och bolag har i syfte att skapa en bredare bas för utvecklats på flera sätt. framtida rekryteringar, kompetens-utveckling och förändringar I genomförandet av föränd-ringarna i vuxnas av den kommunala verksamheten. lärande ingår en samordnad sats-ning på Samverkan med Heby kommun i ett gemensamt lönesystem integrationsfrå-gorna samt en utveckling av mer och lönekontor förväntas bli genomfört under förvaltningsöver-gripande samverkan. Samverkan med Heby kommun i ett gemensamt bygg- och En samverkan i informa-tions- och marknadsföringsfrågor har utvecklats under året mellan miljökontor förväntas bli genomfört till år Informa-tion Sala, kommunchefen och de kommunala bolagen. Samverkan mellan invandrarbyrån, SFI, KomVux, arbetsförmedlingen mfl berörda organisationer i syfte att utveckla ett gemensamt arbetssätt för att stärka invandrares möjligheter att snabbt komma in på arbetsmarknaden. Den interkommunala samverkan har utvecklats genom etableringen av den gemensamma förvaltningen Bygg- och miljöförvalt-ningen Sala- Heby. Utvecklingen mot ett gemensamt lönekontor mellan Sala och Heby kommuner har inte gått i den takt som tidigare planerats. Det gemensamma lönesystemet har dock tagits i drift under året. Målet är delvis uppfyllt 36

39 KOMMUNSTYRELSE - KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Fokuserade mål Delmål/åtaganden Måluppfyllelse Sala kommun skall vara en bra arbetsgivare såväl vad gäller löner, anställ-ningsvillkor, friskvård och rehabilitering som vad gäller möjligheten för de anställda att vara delaktiga i arbetets planering och utformning för att därigenom ge bättre förutsättningar för att personalen skall trivas, minska ohälso-talen och för att kunna klara framtida rekryteringsbehov. I samarbete med övriga förvaltningar utöka kommunens centrala insatser inom området sjukfrånvaro, rehabilite-rings- och arbetsmiljöarbete i syfte att skapa en god arbetsmiljö för kommunens anställda samt för att nedbringa sjukfrånvaro och antalet långtids-sjukskrivna. Rehabiliteringsgruppen i kommunen och de långtidssjukskrivna skall tillsammans utveckla metoder och genomföra insatser för att de sjuk-skrivna ska komma tillbaka till arbetslivet. Utvecklingen av kommunens arbetsgivarroll har under året resulterat i en tydlig standardhöjning i det systematiska arbets-miljöarbetet, utvecklade rutiner för rehabilitering och en antagen personalidé för kommunen. Arbetsmarknadsenheten har aktivt deltagit i kommunens rehabili-teringsgrupp för att utveckla metoder och genomföra insatser för återgång till arbete. Målet är delvis uppfyllt Utvecklingstendenser Under det kommande året kan vi förvänta oss att befolkningen även totalt sett börjar öka. Kriminalvårdens etablering och ytterligare etableringar av verksamhet och de satsningar som görs för handelns utveckling bör kunna bidra till en ökande tillväxt i den lokala ekonomin under några år framåt. Etableringen av en strategiskt styrd samhällsplanering är viktig för att stödja denna utveckling. Det är även viktigt att den strategiska styrningen samt struktur för policy- och styrdokument färdigutvecklas och aktivt tillämpas. Hit hör också att slutföra arbetet med en permanentning av Företagarcentrum och att där integrera kommunens operativa näringslivsarbete. Ett växande intresse hos allmänheten för klimatfrågorna och andra frågor kopplade till hållbar utveckling bör kunna öka effekterna av de åtgärder som kommunen planerar. Utbildnings- och informationsinsatser liksom de mer praktiska insatserna enligt klimatinvesterings-programmet kommer sannolikt till stånd till vissa delar under det kommande året. Verksamhetsmått Verksamhetsmått (ex antal, kr, %) Bokslut 2005 Budget 2006 Redovisat 2006 Näringsliv och Samhällsplanering Antal invånare i Sala kommun Placering i kommunranking upprättad av svenskt Näringsliv Antal nystartade företag i kommunen 195 Aktiva företag i kommunen Nettoförändring av antal aktiva företag under året Nybyggnation av bostäder varav 30 beviljade bygglov 130 Investeringar IT-investeringar Under året har upprustning av backuplösning samt utbyte av servrar som inte klarar prestandakravet utförts. Samtliga planerade investeringar är genomförda och tagna i drift. Plattform för Hemsida Investeringsanslaget består av licenskostnader och kostnader för konsult i samband med införandet av publiceringsverktyget. Lönesystem Investeringar har gjorts i utveckling av befintligt lönesystem som uppgraderats och tillförts ett antal nya moduler varav självrapporteringsmodulen och schemaplaneringsmodulen utgör de största förändringarna. Dessa investeringar i moduler, kommunikation och server är förutsättningen för ett gemensamt lönesystem med Heby kommun och på sikt ett gemensamt lönekontor med Heby. Aktier Salberga Fastighetsförvaltning - Aktier Sala Silvergruva AB Kommunen har tecknat aktier i Salberga Fastighetsförvaltning AB till ett värde av 3 mkr och i Sala Silvergruva AB till ett värde av 2,5 mkr. 37

40 KOMMUNSTYRELSE - RÄDDNINGSTJÄNSTEN Ekonomisk översikt (tkr) Driftbudget Bokslut 2005 Budget 2006 Ta-anslag Överfört Redovisat 2006 Över-/ underskott Kostnader Intäkter Nettokostnad Investeringsbudget Bokslut 2005 Budget 2006 Ta-anslag Överfört Redovisat 2006 Över-/ underskott Investeringsutgifter Investeringsinkomster Nettoinvesteringar Antal årsarbetare 29 heltidsanställda och 73 deltidsanställda brandbefäl och brandmän. Nettoavvikelse per verksamhetsområde, tkr Nettokostnadsavvikelsen fördelar sig på verksamhetsområdena enligt följande: 88 räddningstjänst: underskott 81 tkr. Nämnds/förvaltningsövergripande kommentarer Räddningstjänstens del i handlingsprogram enligt LSO (lag om skydd mot olycka) har utvecklats enligt lagens intentioner. Utfallet av statlig tillsyn under året tyder på att det även gäller Sala och Heby kommuner i stort. Åtagandena har uppfyllts. Viktiga händelser under året Under 2006 utfördes utryckningar mot 330 utryckningsorsaker. Det är en minskning med 7 % mot år De olika stationerna har kallats till varandras områden vid 36 tillfällen. Vid 10 tillfällen har MBR (Mälardalens Brand och Räddningsförbund) biträtts via avtal. Inom räddningstjänstens 7 räddningsområden har räddningstjänstbehovet varit störst inom Sala och Hebyområdet. Ingen människa har omkommit på olycksplats under året. Detta är ovanligt, särskilt avseende trafik. Två större bränder har skett under året. Den ena gäller varuhuset Jysk och den andra sporthallen i Tärnsjö, den senare anlagd. FIP (förstainsatsperson) har under hösten startats på försök vid stationen i Heby. Detta innebär att befälet disponerar beredskapsbil dygnet runt och påbörjar sin utryckning omedelbart efter larm. Genom att ingen inryckning till brandstationen behöver ske är befälet på olycksplats minst 3 minuter före huvudstyrkan. Ett omfattande samarbete med kriminalvårdsstyrelsen har startats. Detta omfattar utryckningsrutiner, utbildning av personal, skötsel brandförsvarsredskap, mm. Utvärdering av årets resultat Utryckningsåret har varit av ungefär samma omfattning som Utlarmning mot brand i byggnad har ökat. Av dessa utryckningar är 9 av sådan dignitet att de kunnat totalförstöra byggnaden eller lägenheten, om den inte släckts. 2 villor har haft så lång upptäcktstid att de hunnit bli totalförstörda. Sporthallen i Tärnsjö fick svåra skador men detta gäller främst lågdelen innehållande hygien- och förrådsutrymmen. Varuhuset Jysk och en verkstad har totalförstörts pga. för lång upptäcktstid. Förberedande åtgärder för tidig upptäckt är viktigt för att hinna bekämpa en brand. Antalet uppdrag enligt avtal i Västerås kommun har ökat från 3 till 10. Däribland finns en dödsbrand i Sevalla. Antalet utryckningar mot trafikolyckor har minskat med 16 % till 63 st. Av dessa har 29 varit av sådan dignitet att ett snabbt ingripande varit viktigt. Utryckningstatistiken totalt är gynnsam i nationell jämförelse. Båda kommunerna ligger under medelvärdet för jämförbara kommuner. 11 deltidsbrandmän och befäl har slutat sin anställning under året. Av privata skäl har har 9 personer slutat. Det innebär en personalomsättning om 12 % och en kostnad på ca 500 tkr. En bättre stabilitet måste uppnås. Högre krav måste ställas vid rekryteringen. Beredskapskraven måste stå tillbaka mot att ge tid för att hitta rätt personer. Detta innebär att vakanser kommer att finnas fram till en sådan rekrytering blir möjlig. 38

41 KOMMUNSTYRELSE - RÄDDNINGSTJÄNSTEN Tillsyn har utförts under verksamhetsåret Räddningsverkets och Sprängämnesinspektionens har följts. Räddningstjänsten har bistått båda kommunernas byggnadsinspektioner vid de byggsamråd som de kallats till. En väsenligt utökad arbetsuppgift har varit rådgivning, utbildning och information till den enskilde, i det nya ansvaret att utföra eget systematiskt brandskyddsarbete. Extern brandförsvars- och sjukvårdsutbildning ökar i omfattning. Detta gäller både inom kommunal verksamhet och annan extern sådan. Under året har avtal tecknats med Västmanlands Landsting och Kriminalvårdsverket om fortlöpande utbildning. Extern intäkt om 1435 tkr utöver räddningstjänstavgiften från Heby kommun har intjänats. Budgeterad intäkt var 593 tkr. Måluppfyllelse Fokuserade mål Delmål/åtaganden Måluppfyllelse Vision: kommunerna skall vara trygga och säkra att bo och verka i. Räddningstjänstens del i detta är att vara aktivt delaktig i kommunens olycksförebyggande arbete samt att effektivt begränsa eller avhjälpa räddningstjänstolyckor. Det förvaltningsvisa arbetet har fortsatt i båda kommunerna. Målet har för räddningstjänstens del helt uppfyllts. - - Tillse att förvaltning sker enligt kommunernas anvisningar eller policy. Deltaga i de projekt som kommunen förväntar sig. - - Utföra aktiv samverkan både inom egen räddningstjänst och med omgivande räddningstjänster i syfte att snabbt och effektivt klara räddningsinsatserna. - - Tillse att material och metodutveckling har så hög kvalitet som möjligt i förhållande till ekonomisk ram. - - Utöva tillsyn över inrättande av systematiskt brandskyddsarbete. Olika konkreta former av samverkan mellan kommunens förvaltningar, bolag och org. skall utvecklas Samverka med polis, sociala myndigheter, mfl. i syfte att minska anlagda bränder. - - Vid tillståndsansökan om förvaring eller hantering av brandfarlig vara, utfärda yttranden och utföra besiktningar. - - Bedriva utbildning och information inom brandförsvar och akutsjukvård. Det ekonomiska resultatet måste betraktas som godkänt. Ingen erinran har inkommit från kommuninnevånarna avseende bristande myndighetsutövning. Målet anses uppfyllt. Vid 36 olika tillfällen har styrkorna biträtt varandra i samband med utryckning. Målet anses uppfyllt. I syfte att utveckla verksamheten har försöksverksamhet med FIP (förstainsatsperson) startat vid Hebystationen. Ny teknik med högtryckssläckning håller på att införas, mm. Målet anses uppfyllt. Sker kontinuerligt via myndighetsutövning enligt lagarna LSO och LBE i enlighet med lokalt fastställda frister. Målet anses uppfyllt. Alla grundskoleelever får information i detta. Vid de tillfällen en anlagd brand skett och person identifierats sker en samverkan med polis och social myndighet. Målet anses delvis uppfyllt. I samband med byggnadsnämndens tillståndsprövning sker kontroll att LBE uppfyllts. Målet uppfyllt. Utökas och utvecklas fortlöpande. Efterfrågan är stor och taket kan anses nått i vad som kan klaras med befintlig organisation. Se verksamhetsmått. Målet anses uppfyllt. Utvecklingstendenser Utryckningsvolymen har ett acceptabelt läge i nationell jämförelse. I sista riksstatistiken (2005) ligger både under medelvärdet för jämförbara kommuner. I jämförelse med befolkningsmässigt liknande kommuner ligger vår utryckningsstatistik mot trafikolyckor fortfarande högt. Detta gäller båda kommunerna.. Ingen människa har varit omkommen på olycksplats under Detta är mycket ovanligt. År 2005 fanns 6 omkomna personer vid räddningsinsatserna. Antalet skadade personer i samband med räddningsuppdragen är totalt 105 personer. Av dessa står trafiken för 103. Antalet allvarliga händelser vid bostadsbränder kan betraktas som lågt men uppvisar ändå en ökad allvarlighet. 2 förstörda bebodda villor, 2 kraftiga lägenhetsbränder i Salas känsliga innerstad, ett varuhus och en kraftigt brandskadad sporthall innebär ett sämre utfall än året innan. Antalet försök att anlägga bränder var år st. 8 av dessa var riktade mot byggnader och 11 mot andra objekt. Motsvarande siffror år 2006 var 25 st. 16 av dessa var riktat mot byggnader. Detta är en fördubbling och den allvarligaste var branden i Tärnsjös sporthall. Personalomsättningen inom deltidskårerna är för hög. Rekryteringsunderlaget och de personella förutsättningarna att driva några av våra ytterstationer har försvårats. Detta gäller främst inom Sala kommun. 39

42 KOMMUNSTYRELSE - RÄDDNINGSTJÄNSTEN Verksamhetsmått Verksamhetsmått (ex antal, kr, %) Bokslut 2005 Budget 2006 Redovisat 2006 UTRYCKNINGSVERKSAMHET Utryckningsorsaker: Brand i byggnad Anlagd brand Trafikolycka Totala antalet Utryckningsmantimmar Sjukvårdslarm FÖREBYGGANDE Tillsyn enl. LSO, antal Därav med protokoll om brist Tillsyn brandfarliga varor EXTERNA ARBETSUPPGIFTER Utbildning Brandfösvarsutb. skolan, kommunens förvaltningar, Landstinget, företag, organisationer och föreningar. Antal kurser. Antal elever. 137 Sjukvårdsutb. HLR, barnhlr, L-ABC Antal kurser. Antal elever. Totalt antal elever Utrymningsövning i skolan och äldreomsorg i båda kommunerna. Antal Antal deltagare Intäkter utöver Hebys avgift 1385 tkr

43 KOMMUNSTYRELSE - RÄDDNINGSTJÄNSTEN Investeringar Investering Anslag 2006 TA anslag Redovisat Över / underskott Övningsfält Underskott 5 Brandbilar Överskott 31 Inventarier ombyggn Överskott 2 Möklinta Andningsskydd Överskott 13 Radio/telefoni Skärsläckare Överskott 3 Reservelverk Överskott 90 Div. inventarier Väderindikering Övningsfält. Anslaget har använts till reparationer av rökövningsanläggningen. En ny övertändningscontainer har inretts. Elmatning inom området har byggts om. Brandbilar. Anslaget har avsett 3 mindre bilar enligt fordonsplanen. Till Salastationen har inköpts en ny minibuss. Den gamla bilens utrustning var inriktat på olje- och kemskydd. Denna utrustning är lågfrekvent och kommer att pallställförvaras. Nya bilen kommer att innehålla en släckutrustning för högtryck samt andningsskyddsdepå för större brandplatser. En ny mindre bil har placerats på stationen i Heby och utrustats som förstahandsenhet med bl.a. släckutrustning för högtryck. Bilen disp. dygnet runt av jourbefälet och går direkt till olycksplatsen. Bilen är 3-5 minuter tidigare på olyckplatsen mot tidigare. Det tredje fordonet är utbyte av besiktningsbil. En beg. Volvo årsmodell 94 har bytts mot beg. V70 årsmodell 04. Inventarier ombyggnad Möklinta. Inköp av inventarier efter ombyggnad och omdisposition av lokalerna. Radio/telefoni Anslaget har använts till att anpassa Hebys brandstation till ett nytt arbetssätt med FIP (förstainsatsperson). Detta har inneburit byte av utalarmeringsutrustning och personsökare. Skärsläckare Anslaget har använts till att utrusta 2 av de nya fordonen med aggregat för högtryckssläckning. Fordonen är placerade i Sala och Heby. Reservelverk. Aggregatet har prestanda att klara en bra nödströms- Försörjning på större äldreomsorgsanläggning. Befintligt samarbetsavtal med SHE har utökats med ett aggregat och kostnaden har delats. Vid större elavbrott disponerar kommunen verket enligt avtal. Diverse inventarier. Anslaget har använts till ett datagränssnitt mellan räddningstjänstprogrammet och kommunens digitala kartdatabas. Bla. Kommer bättre statistikuppföljning att vara möjlig. Väderindikering. Räddningscentralen har utrustats med mätutrustning för vindstyrka, vindriktning och utetemperatur. Andningsskydd Anslaget har använts främst till att modernisera rökdykarnas radioutrustning. 41

44 KOMMUNSTYRELSE - RÄDDNINGSTJÄNSTEN TOTALFÖRSVAR Viktiga händelser under året Arbetet med organisering av hanteringen av extraordinära händelser i fredstid utifrån lagen om extraordinära händelser i fredstid hos kommuner och landsting pågår. Krisledningsnämnd finns inrättad i Sala och Heby kommuner. Arbetet med risk- och sårbarhetsanalys och framtagande av plan för hantering av extraordinära händelser pågår. En förnyad överenskommelse mellan staten och Svenska Kommunförbundet om ersättning slöts under sommaren Det nya ersättningssystemet trädde i kraft under Denna nya lag ersätter också lagen om civilt försvar. Heby kommuns länsbyte vid årsskiftet har förberetts under hösten bl a genom deltagande i aktiviteter och möten som arrangerats av länsstyrelsen i Uppsala län, samt i övrigt nätverksbyggande i det nya länet. Utvärdering av årets resultat Arbetet med den kommunövergripande riskanalys som behövs som underlag såväl för den fredstida krishanteringen som för beredskapsplaneringen för höjd beredskap pågår. En ny lag om extraordinära händelser, lagen (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap, trädde ikraft den 1 september Måluppfyllelse Fokuserade mål Delmål/åtaganden Måluppfyllelse Vision: kommunerna skall vara trygga och säkra att bo och verka i. Förbereda kommunen så att den kan leda krishantering vid en extra ordinär händelse. - - Vidmakthålla sådan kunskap i kommunen, så att kommunen kan krigsorganiseras efter beslut från regeringen. - - Förvara och underhålla statlig materiel. Olika konkreta former av samverkan mellan kommunens förvaltningar, bolag och org. skall utvecklas Utföra totalförsvarsarbete i Heby kommun enligt avtal. Utvecklingstendenser Beredskapsinriktningen från staten betonar vikten av att samhället skall ha god beredskap att klara svåra fredshändelser. Samtidigt som den traditionella beredskapen mot väpnat anfall från annan nation tonas ned alltmer i takt med att det Verksamhetsmått Den fortlöpande insamlingen av mätvärden avseende den radioaktiva bakgrundsstrålningen fortsätter. Brandstationerna i Sala och i Heby utgör fasta mätpunkter där nivån kontrolleras var sjunde månad. Värdena är normala. En ändrad inriktning för bättre krishanteringsförmåga vid svåra fredshändelser pågår, vilket även ger en god grund för vår försvarsförmåga. Som ett led i detta ingår att risk- och sårbarhetsanalyser avseende extraordinära händelser, där samtliga förvaltningar är delaktiga. Processen består av att utarbeta planer, iordningsställa lokaler och utbilda personal och förtroendevalda. Detta arbete pågår. Målet är delvis uppfyllt. Kommunen uppfyller de krav som lagen om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap föreskriver. Samverkan med lokala och regionala totalförsvarsmyndigheter sker löpande. Krigsräddningstjänsten är bemannad och övad, förutom till den del som utgörs av ammunitionsröjningspersonal. Målet uppfyllt. Andningsskydden för allmänheten och den särskilda utrustningen för krigsräddningstjänsten förvaras och vårdas enligt de statliga anvisningarna. Likaså hålls utrustningen för utomhusvarning i drift enligt statens riktlinjer. Målet uppfyllt. Statlig ersättning erhålls enligt överenskommelse mellan Svenska Kommunförbundet och staten. Ersättning erhålls från Heby kommun enligt särskilt avtal. Målet uppfyllt. inte finns något egentligt militärt hot i vårt närområde. Vikten av att kunna ge snabb och korrekt information hamnar allt tydligare i centrum av en modern och effektiv krishantering. Verksamhetsmått (ex antal, kr, %) Bokslut 2005 Budget 2006 Redovisat 2006 Utbildning/övning krisledningsnämnd Ej utfört Planerat Påbörjat i Heby Lokal stabsövning för räddningsstab Utfört Planerat Utfört Lokal samverkan med andra myndigheter Utfört Planerat Utfört Underhålla och svara för drift av räddningstjänstens Utfört Planerat Utfört ledningsplatser för krig. Förrådshållning och underhåll av den statliga Utfört Planerat Utfört materiel som tillställts kommunerna för befolkningsskydd och krigsräddningstjänst. Drift, underhåll och kvartalsvis provning av utomhusvarningsaggregat. Utfört Planerat Utfört 42

45 TEKNISKA NÄMNDEN Ekonomisk översikt (tkr) Driftbudget Bokslut 2005 Budget 2006 Ta-anslag Överfört Redovisat 2006 Över-/ underskott Kostnader Intäkter Nettokostnad Investeringsbudget Bokslut 2005 Budget 2006 Ta-anslag Överfört Redovisat 2006 Över-/ underskott Investeringsutgifter Investeringsinkomster Nettoinvesteringar Antal årsarbetare Tillsvidareanställda heltid 95 och deltid 3. Säsongs- och ungdomsanställda 6. Anställda i arbetsmarknadsåtgärder 6. Sjukfrånvaron har under året uppgått till 3,9 %. Nettoavvikelse per verksamhetsområde, tkr Nettokostnadsavvikelsen fördelar sig på verksamhetsområdena enligt följande: Administration 548 Plan -198 Kart/mät 646 Mark 153 Skog 275 Miljö/naturvård 12 Lokalförvaltarna -633 Gator/vägar -4 Allmän- och publik mark -148 Trafikadministration 283 Park/lekplatser -64 Gruvans vattensystem 37 Risk- och säkerhetssamordning 82 Teknisk service 55 Vatten/avlopp -208 Renhållning Nämnds/förvaltningsövergripande kommentarer Utvärdering av årets resultat Förvaltningen har under året varit hårt belastad med stor efterfrågan på våra tjänster, det har varit stimulerande och personalen har verkligen ställt upp för att hitta lösningar. Samtidigt har det pågått organisationsutredningar och med den en ovisshet och oro om resultatet. Halva personalstyrkan har under sommaren flyttat till nya kontorslokaler med kort varsel. Trots allt är bokslutet det sjätte i rad, som ligger nära i balans eller ger ett plusresultat mot budget. Resultatet för renhållningen är ett underskott på tkr. Underskottet beror på en hastigt beslutad och införd avfallsskatt från och med 1 juli 2006.Skatten på avfall gick inte att förutsäga i budgetarbetet. I samband med att enhetschefen på administration/teknisk service gått ner i arbetstid har enheten delats. Vissa skillnader i resultat förekommer i de enskilda verksamheterna. Skogen gör sitt fjärde positiva bokslut i rad. Den löpande administrationen har kostat mer än budgeterat genom uteblivna besparingseffekter av centralt införda system för fakturahantering, självrapportering i lön och det databaserade telesystemet. Förvaltningens oplanerade flytt till nya lokaler på Rådhusgatan 4 medförde stora kostnader som inte har kompenserats. Samtidigt har lokalförvaltarna fått bära ett inkomstbortfall för outhyrda lokaler i Stads- och Rådhuset under 6 månader. Från och med 2004 redovisas de taxefinansierade verksamheterna renhållning, vatten och avlopp som resultatenheter. Det innebär att renhållningen och vatten och avlopp tar med sig sina underskott till Arbetet med etableringen av Salberga kriminalvårdsanstalt har medfört en betydande ökning av arbetsbelastningen för ett flertal av förvaltningens medarbetare. Uppdraget omfattar byggherreombud i etableringen av anstalten, ansvar för den ekonomiska administrationen samt för driften av området. De stora planeringsfrågorna har kretsat runt kringeffekterna av etableringen av Salberga Kriminalvårdsanstalt, samt vad detta kan 43

46 TEKNISKA NÄMNDEN medföra för byggande och arbetsliv. Behovet av planering har därför ökat och förvaltningen har förstärkas med en planarkitekt som projektanställts till och med Trafikverksamhetens fokus har varit på parkeringsfrågor i Sala centrum och trafiksäkerhetshöjande åtgärder. Trots många tvivel har positiva lösningar skapats för parkeringar i Sala centrum. De senaste årens satsningar på trafiksäkerhetshöjande åtgärder har gett positiv effekt med minskade antal olyckor på det kommunala gatu- och vägnätet. Den ökande förstörelsen i staden och i våra skolor förorsakar förvaltningen stora kostnader. Följden blir försämrade möjligheter till förnyelse i parker, lekplatser, gaturum och skolmiljöer. Förskönings- och skötselinsatser för trivsel och upplevelse har genomförts i form av utrustning och arbete för en renare stad. Det övergripande målet att sjukfrånvaron skulle minska med 15 % under 2006, klarades med god marginal. Minskningen blev ca 30 %, från 5.56 % till 3.9 %. Viktiga händelser under året Januari Juni Juli Augusti September Ny entreprenad för slamtömning av enskilda anläggningar startar. Ny städupphandling genomförs och tre nya entreprenörer antas. Beslutas om avfallsskatt på hushållsavfall från och med Ny lekplats invigs i Stadsparken vid före detta plaskdammen. Detaljplan för del av Salbergaområdet, Kriminalvårdsanstalten, vinner laga kraft. Nyinvigning av avloppsreningsverket efter kväveombyggnationen. Första spadtaget tas för Förbifart Sala. Slutbesiktning och inflyttning i Ängshagenskolans nya förskoleavdelning. Måluppfyllelse Fokuserade mål Delmål/åtaganden Måluppfyllelse Sala silvergruvas damm- och vattensystem skall rustas upp, med bevarande av de kulturhistoriska värden, för att vi därigenom ska förhindra dammgenombrott med åtföljande skador på natur, miljö och egendom. Ett aktivt trafiksäkerhetsarbete skall bedrivas så att antalet trafikskadade i kommunen minskar. En aktiv förvaltning av kommunens verksamhets-lokaler skall ske så att lokalerna utnyttjas på ett effektivt och för verksamheterna funktionellt och bra sätt. Tillsyn, reglering och säkring av dammanläggningar i gruvans vattensystem. Vasskärning för öppna vattenspeglar intill vägar, stråk, bebyggelse och bad samt för att säkra vattengenomströmning. Medverka till förbättringar vid övergångsställen och olycksdrabbade vägavsnitt. Säkerhet och trygghet i offent-lig miljö skall främjas genom trafiksäkerhetsarbete, ljussättning, förnyelse av utrustning m m på gator, i parker och lekplatser. I kontakter med Vägverket och Länsstyrelsen aktivt arbeta för att Vägverket genomför en allmän upprustning av vägnätet i hela kommunen. Tillskapa effektiva lokaler, med rätt storlek, med rätt funktion och till rätt pris. Tillsammans med verksamhe-terna genomföra lokal- och nyttjandeanalyser. Tillskapa sparincitament för verksamheterna. Kartlägga och analysera förb-rukningen av energi och vatten samt upprätta åtgärdsplaner på hur förbrukningen ska minskas. På gruvans vattensystem pågår upprustning av dammvallar samt regleringsanordningar vid Lisjövallen, Gråsmossvallen samt mellan Silvköparen och Olov Jons damm. Arbetena avslutas under Reglering av dammsystemet pågår kontinuerligt. Kalkning av sjöar samt vasskärning är utförd. Målen anses uppfyllda. Trafiksäkerhetshöjande åtgärder är genomförda med ombyggnad av Drottninggatan samt ny gång- och cyckelväg mellan Ängshagen och Kivsta vägsamfällighet med 50 % bidrag från Vägverket. Hastig-hetsdämpande åtgärd är genomförd på Norrängsgatan. Nya parkeringsplatser har tillskapats genom ombyggnad av Aguéligatan och kvarteret Folkskolan. Mål och åtagande är uppfyllda. På grund av Salberga krimi-nalvårdsanstalts etablering, flytt av Portens verksamheter och sammanslagning av bygg- och miljökontoren i Sala och Heby, har enheten arbetat mycket med att tillskapa funk-tionsdugliga och kostnads-effektiva lokaler. Tillsammans med berörda verksamheter har behov, funktioner samt till-gänglighet analyserats. Samtliga hyresavtal med ex-terna hyresvärdar har samlats in för att få bättre bild över lokalbeståndet i kommunen Mål och åtaganden anses uppfyllda. 44

47 TEKNISKA NÄMNDEN Fokuserade mål Delmål/åtaganden Måluppfyllelse Ett aktivt planarbete skall bedrivas för att ge förut-sättningar för att utveckla boende, handel och näringsliv i Sala kommun samtidigt som värdefulla naturoch kulturmiljöer bevaras. KS mål 3. Bostadsbyggan-det i kommunen skall öka för att ge möjlighet till en breddning av och ökad rörlighet på bostadsmarknaden och för att ge människor möjlighet att flytta till Sala. Tillskapa planberedskap för boende, handel och industri. Bevara och utveckla kultur- och naturmiljöer genom översiktsplaner, naturvårdplan, bevarandeplaner och byggnadsvårdsprogram. Genom planering tillskapa byggrätter för särskilt attraktiva småhustomter. Stadsförnyelsearbetet fortskri-der, men planarbetet koncent-reras främst på att tillgodose byggande av nya bostäder i innerstaden och dess randområden. Under året har 30 detaljplaner varit under arbete. Därtill kommer arbete med övrigt utredningsarbete. Målet anses uppfyllt. Målet har uppfyllts genom flera detaljplaner som varit under arbete. Planer som medger nya bostäder är bland annat Kvarngärdet i Ransta. Utvecklingstendenser Förändringstakten ökar i vårat informationssamhälle, organisationerna blir plattare och kraven ökar på varje individ. Arbetsgivarna konkurrerar om arbetskraften, och vi måste kunna erbjuda våra medarbetare utveckling för att vara en attraktiv arbetsgivare. Vi måste se till våra medarbetares livssituation och ta hänsyn till både fysiologiska och psykologiska behov. Projektet Hälsofrämjande arbetsplats som startade 2002, kommer de närmaste åren att utvecklas i nära samarbete med personalen. Åldersstruktur och nära pensionsavgångar gör att rekryterings- och kompetensutvecklingsbehovet kommer att öka i samband med nyrekrytering, för att klara uppsatta mål och åtaganden. Tack vare satsningar på friskvård- och rehabiliteringsinsatser ligger sjukskrivningar på en fortsatt låg nivå. I takt med att arbetsmiljöansvaret ökat och det förebyggande arbetsmiljöarbetet intensifierats, har en personalsekreterare med kompetens inom området projektanställts på förvaltningen. I det fortsatta arbetsmiljöarbetet kommer kompetensen att vara nödvändig för att förvaltningen skall kunna jobba effektivt med dessa frågor. Behovet kommer att belysas i nästkommande ekonomiska strategiska planering samt i VEP för att om möjligt tillskapa resurser för en sådan tjänst. I och med att byggnationen påbörjats av Förbifart Sala, att en centrumgrupp är på förslag att bildas och budget är lagd för Ringgatans ombyggnad, kommer stadsutvecklingsfrågorna att få stort fokus närmaste åren. För förvaltningen innebär det att resurser måste tillskapas för utredningar och projekteringar av innerstadens gatumiljöer. Förvaltningens tekniska informationssystem har utvecklats i en positiv riktning och fungerar idag som en kommungemensam plattform. Förhoppningen är att övriga förvaltningar kommer att nyttja möjligheterna med GIS i sina verksamheter. Inom renhållning fortsätter utvecklingen mot källsortering. Antalet aktörer inom avfallshantering och återvinning ökar. Beslut om avveckling av det kommunala monopolet för miljöfarligt avfall under 2007 har tagits. Beslutet innebär minskat kommunalt ansvar för insamling och omhändertagande av farligt avfall inom företagssektorn. Arbetet med avfallsplanens handlingsprogram ska intensifieras. Källsortering för hushållen planeras att införas inom hela kommunen även i glesbygd, där val av insamlingsmetod ska utredas. Inom va-verksamheten ökar kraven på säkerhet för produktion och distribution av renvatten. Innan utgången av år 2010 skall skyddsområden finnas för alla kommunala vattentäkter. Risk- och sårbarhetsanalyser skall tas fram. Fokuseringen styrs nu över mot renvattensidan. Genom något ökade ramar för verksamheterna gator och parker kommer standarden att förbättras med mer asfaltering och borttransport av snö i centrum 2ggr/säsong, för att underlätta för handel och de oskyddade trafikanterna. Något högre standard på grönytor, parker och lekplatser kommer att genomföras. Skötsel av Salbergaområdet kommer att medföra fler maskininsatser och mer manuellt arbete under många år framöver. Fastighetsbeståndet sköts av egen personal med driftansvar. Utbildning inom tekniska installationer och energihushållning genomförs kontinuerligt. Enhetens driftansvar av Salberga kriminalvårdsanstalt ger utbildning och kompetensutveckling, i ett mycket avancerat elektroniskt övervaknings-, styr- och regleringssystem, för driftpersonalen. Det medför att enheten får en god kompetens i styr- och reglerteknik, som sedan kan nyttjas på det egna fastighetsbeståndet. Det lokalbehovsprogram som tillkommit i den ekonomiska strategiska planeringen är ett bra redskap. Enheten får större möjlighet att planera långsiktigt, dels det egna fastighetsbeståndet, dels för de lokaler som hyrs in av externa 45

48 TEKNISKA NÄMNDEN fastighetsägare, där objekten oftast ligger på långa hyresavtal med varierande uppsägningstid. Uppgifter om investeringsbehov till följd av nämndernas redovisade lokalbehovsprogram kan tidigt belysas och planeras in i och med den strategiska planeringen. Investeringar Administrativ/teknisk service Fordon har upphandlats i planerad omfattning. Leverans har verkställts för tkr av budgeterade tkr, varför tkr äskas i överfört anslag till resterande leveranser i början av Upphandling av maskiner har genomfört under hösten. Leveranser har endast verkställts för 687 tkr av budgeterade tkr varför tkr äskas i överfört anslag till resterande leveranser i början av Miljö/utveckling Försäljningen av tomtmark har under året gått enligt planerna och fördelar sig på 27 villatomter, 12 arrendetomter, 3 industritomter samt 2 mindre skogsskiften. Försäljningen av Rättsspsyks tomt på Nybo kommer att avslutas först Kart/mät Investering av GPS-utrustning (mätinstrument), budget 308 tkr, har en senarelagts I början av 2007 har dessvärre en mätutrustning havererat och en upphandling har startats då behovet av instrument är akut. Medel äskas i överfört anslag till Resterande medel för programmet, 149 tkr, återlämnas. Lokalförvaltarna Skolgårdar Översyn och uppsättning av staket och grindar har genomförts på samtliga dagis och skolgårdar. Ytterbelysningar har setts över enligt skolgårdsutredningens beslut om säkerhetsåtgärder. Resultatet är ett överskott på 241 tkr. Förskoleavdelning Ängshagen Projektet avslutat med resultatet överskott på 222 tkr. Kungsängsskolans ventilation Projektet avslutat med resultatet överskott på 130 tkr. Idrottshallens ventilation Projektet avslutat med resultatet överskott på 40 tkr. Tillagnings och Mottagningskök Ombyggnationer har utförts i köken på Ängshagenskolan, Ransta skola, Varmsätra skola samt Lärkbacksskolan. Projektering för Vallaskolan och Kungsängsskolan har avslutats. Upphandling och byggnation genomförs under Medel, tkr, äskas i överfört anslag till Produktionskök Projektering och upphandling är slutförd. Byggnationen har påbörjats och förväntas vara klar i april Medel, tkr, äskas i överfört anslag till Säkerhetsåtgärder har använts till bevakningskameror på Lärkbacksskolan och installationer av takfotslarm på Åkraskolan, Dalhems förskola och Porten. Resultatet är ett överskott på 709 tkr. Gata/park Ombyggnad av Drottninggatan mellan Rådhusgatan-Agueligatan där gång- och cykelbana anlagts samt nya parkeringsplatser tillskapats. Aguéligatan mellan Ringgatan-Gruvgatan har nya parkeringar tillskapats på västra sidan. Vallagatan mellan Ö.Thulegatan-Ringgatan har byggts om och förstärkts. I kvarteret Folkskolan har ny parkeringsplats tillskapats med nya infartsgator. Obudgeterade investeringar som tvingats genomföras under året är ny gång- och cykelväg mellan Ängshagenskolan och Kivsta vägsamfällighet som delfinansierats med 50 % stads-bidrag. Cirkulationsplats har anlagts vid korsningen Sörskogsleden-riksväg 70. Ny gruskörbana har anlagts inom exploateringsområdet Kvarngärdet i Ransta. Dessa investeringar har sammantaget kostat 929 tkr, men kunnat balanserats med en fjärdedel från övriga gatuprojekt som lämnat ett överskott på motsvarande 219 tkr. Därav resultatet ett underskott på 710 tkr. Ombyggnad samt förstärkning av fyra broar har genomförts i områdena, Måns-Ols, Jakob Mats samt Ekebydammar. I stadsparken har ny aktivitets/motionsanläggning, handikappgunga köpts in och tillfarten till lekplatsen har handikappanpassats. Va/proj Största enskilda investeringsprojektet inom va-sektorn har varit ombyggnationerna på avloppsreningsverket. Projektet har blivit försenat i slutfasen och vissa entreprenadarbeten har inte hunnit avslutas före årsskiftet. Arbetet med projektering och bygghandlingar inför den fortsatta etappen med ombyggnad av rötkamrarna har påbörjats. Medel, tkr, äskas i överfört anslag till 2007 och resterande medel för va-programmet, 214 tkr, återlämnas. 46

49 BYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN Ekonomisk översikt (tkr) Driftbudget Bokslut 2005 Budget 2006 Ta-anslag Överfört Redovisat 2006 Över-/ underskott Kostnader Intäkter Nettokostnad Antal årsarbetare 19,2 Nettoavvikelse per verksamhetsområde, tkr Nettokostnadsavvikelsen fördelar sig på verksamhetsområdena enligt följande: Nämnden 46 Byggenheten 499 Bostadsanpassning Miljöenheten 495 Förvaltningsledningen -505 Sammanfattning Det ekonomiska utfallet för 2006 visar ett underskott på -487 tkr. Underskottet har sin grund i att kostnaderna för bostadsanpassningsåtgärder har blivit 1019 tkr mer än budgeterat. Utvecklingen inom detta verksamhetsområde har innefattat att överenskommelser med bostadsbolag och arbetsterapeuter nu etablerats och detta innebär lägre kostnader för kommunen i de enskilda fallen. Antalet ärenden och vilka åtgärder som är nödvändiga har kommunen dock ej någon möjlighet att råda över. Det har då varit viktigt att rutiner och vår granskning av bidragsansökningarna är korrekt samt så lite kostnadskrävande som möjligt. Personalkostnaderna har följt budget under året. De vakanser som uppstått har kunnat ersättas med tillfälliga anställningar inom enheterna. Intäkter från avgifter och taxor har kommit upp i förväntade nivåer. Övriga intäkter härrör från statliga driftbidrag samt från försäljning av handläggartjänster till Heby kommun. Kvalitetsledningsarbetet har nu kommit så långt att systemet klarar av att hantera nyrekryteringar och introduktion utan att förvaltningen tappar i effektivitet och utan att kompetens och erfarenhet från tidigare medarbetare går förlorad. Kvalitetsledningsarbetet har visat sig väl motsvara de förväntningar som nämnden ställt upp. Sammanslagningen av förvaltningarna i Sala och Heby genomfördes i november De initiala kostnaderna för sammanslagningen var för vår verksamhet 634 tkr och har belastat 2006 års budget. Nämnds/förvaltningsövergripande kommentarer Det totala ekonomiska utfallet för 2006 visar ett underskott på -487 tkr. Underskottet har sin främsta orsak i att kostnaderna för bostadsanpassningsbidrag ligger ca 1019 tkr över budget. Både de totala intäkterna och kostnaderna ligger över det budgeterade och detta beror främst på att förvaltningen under året anställt personal som arbetat i Heby kommun. Detta för att sammanslagningen mellan förvaltningarna vid årsskiftet skulle underlättas. Kostnaderna för arbetskraften har debiterats Heby kommun. Någon nettokostnad har det inte varit för förvaltningen. I november 2006 flyttade förvaltningen tillsammans med miljö- och byggenheten från Heby kommun till nya lokaler i kommunhuset. Initiala kostnader för sammanslagningen såsom flyttkostnader, inventarier samt utbildningskostnader belastar därmed 2006 års verksamhet och budget. Den totala initiala kostnaden för förvaltningen uppgick till 634 tkr. Personalkostnaderna och kostnaderna för bostadsanpassningsbidrag är dominerande för den verksamhet som bygg- och miljönämnden bedriver. Detta medför att resultatet för förvaltningen är tätt knuten till personalsituationen och utbetalningen av bidrag för bostadsanpassning. Intäkter från försäljning av tjänster till Heby finns redovisade under miljöenheten och byggenheten medan kostnaderna för denna personal är redovisad under förvaltningsledningen. Detta för att förvaltningsledningen saknar intäktskonton. Därför visar verksamheterna ett överskott och förvaltningsledningen ett underskott i redovisningen. Bygg- och miljönämnden har under 2006 ett överskott på 46 tkr vilket främst härrör från minskade arvoden. Byggenheten redovisar ett överskott på 499 tkr varav ökade intäkter står för 371 tkr. Verksamheten 47

50 BYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN visar en fortsatt ökning av antalet inkomna ärenden. Personalkostnaderna ligger i linje med budget. Utbildningskostnaderna ligger 40% överbudget för byggenheten. Bostadsanpassningen har under andra halvåret haft en prognos på ett underskott på -400 tkr. Under december månad uppgick kostnaderna till 800 tkr vilket innebar att den totala kostnaden för verksamheten överskred budgeten med 1000 tkr eller totalt tkr. Den snabba utvecklingen av kostnaderna visar att nämndens påverkan av kostnaderna för denna verksamhet är i det närmsta obefintlig. Granskningen och rutinerna kring handläggningen har effektiviserats för att så långt det är möjligt minska på kostnaderna. Miljöenheten redovisar ett överskott på 495 tkr. Intäkterna ligger 53 tkr över budget. Personalkostnaderna visar ett överskott på 209 tkr till följd av vakans på enhetschefstjänsten. Provtagningen av livsmedel fortsätter att minska till följd av en förändrad tillsyn av livsmedelsobjekten. Den minskade provtagningen gav minskade kostnader med ca 200 tkr. Förvaltningsledningen redovisar ett underskott på -505 tkr. Lönekostnader för försäljning av tjänster till Heby samt initiala kostnader för sammanslagningen är orsak till underskottet. Viktiga händelser under året Sammanslagningen av förvaltningarna i Sala och Heby är den största enskilda händelsen i verksamheten under Den nya förvaltningen flyttade in i nya lokaler i stadshuset under november månad. Efter flytten har förvaltningen nu ett omfattande arbete med att anpassa rutiner, arbetskontakter samt lära känna den nya kommunen och inte minst lära känna varandra. Ett utbildningsprogram har tagits fram för att ge den nya förvaltningen bra förutsättningar för att fungera. Etableringen av Salberga-anstalten har även 2006 inneburit arbetsinsatser för bmf. Det handlar om tillsynsarbete under byggprocessen och medverkande i tävlingen för utsmyckning av fängelsemuren. Även flytten av storköket ut från fängelseområdet har hanterats som bygg-lov och anmälan. Vad gäller bostadsbebyggelse har två mindre flerbostadshus beviljats med totalt 17 bostadsrättslägenheter. 10 stadsvillor har byggts på kv. Hovslagaren. I princip har alla villatomter som funnits tillgängliga i staden bebyggts t.ex Sandviken, Ängshagen och Hagaberg. Även Ransta har fått ett nytt område för villor Kvarngärdet, där det första huset har byggts. Ett nytt större bostadsområde Bråstaborg har börjat exploateras för bostadsändamål. Måns-Ols gamla kallbadhus som revs på 60-talet fick under året bygglov för återuppbyggnad. Ett vindkraftverk vid Häggebäcken beviljades. Miljöenheten har under 2006 utfört tillsyn enligt den verksamhetsplan/ tillsynsplan som bygg- och miljönämnden antagit samt de krav som lagstiftningen i övrigt ställer. En tendens som syns inom samtliga ansvarsområden är att dokumentgranskning och administration tar alltmer arbetstid i anspråk, varför mindre tid kan ägnas åt tillsynsbesök En övergripande arbetsuppgift som har tagit mycket tid under året är deltagande i Länsstyrelsens länsprojekt om tillsynsplanering enligt miljömålen. Projektet kommer att slutföras under Syftet med arbetet är att identifiera vilka tillsynsobjekt och eventuella andra företeelser i samhället som har stor betydelse för att riksdagens miljömål ska kunna uppnås. Underlaget kommer att användas för att planera och utföra vår tillsyn så att den så tydligt som möjligt styr mot miljömålen. Utvärdering av årets resultat Underskottet på -487 tkr är ett resultat som inte direkt speglar den verksamhet som bedrivits under året. Vid sidan av bostadsanpassningskostnaderna har verksamheten visat ett bra resultat med överskott inom både bygg- och miljöenheten. Förvaltningsledningens underskott är en direkt följd av förvaltningens kostnader för sammanslagningen. Resultatet från verksamheten visar att nämnden haft en god kontroll på de medel som ställts till nämndens förfogande. 48

51 BYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN Måluppfyllelse Fokuserade mål Delmål/åtaganden Måluppfyllelse Ett förebyggande arbete skall bedrivas för att genom utbildningsinsatser, information och andra insatser höja kunnandet och kompetensen hos kommunmedborgare och kommunens företag i de frågor som ligger inom nämndens område. Att vid nya tillsynsprojekt inleda med informationsmöten med syfte att höja kompetensen hos verksamhetsutövarna. Rådgivningsarbetet skall ansluta till tankarna kring Sala Ekokommun för att därigenom medverka till att sprida kunskap och information samt öka intresset kring hållbarhetsfrågorna bland kommuninvånarna. Att utbildningsdagar ska anordnas för företag, organisationer och enskilda med syfte att höja kunskapen om bygg- och miljöfrågor. Att aktivt deltaga i kommunens AG-21 arbete. De tillsynsprojekt som förvaltningen genomfört har föregåtts av informationsmöten. Den förändrade livsmedelslagstiftningen har medfört utbildningar från förvaltningens sida. Landsbyggdsprojektet har höjt kommuninnevånarnas kunskap om de kultur och byggnadsvärden som finns i vår kommun. Målet är uppfyllt Nämnden/förvaltningen har aktivt deltagit i AG21 arbetet. Inom övrig rådgivning kan ekokommunstanken förbättras. Målet är därför delvis uppfyllt. Det pågående arbetet i förvaltningen med att kvalitetssäkra verksamheten skall fortsätta, eftersom detta arbete stärker rättssäkerheten och förutsättningarna för en enhetlig handläggning av ärenden och ger en på alla sätt högre kvalitet framför allt i myndighetsutövningen Att höja den totala kompetensen på förvaltningen för att minska sårbarheten vid t.ex. semestrar. Att vara tillgängliga alla vardagar via de kanaler som kunden söker oss på. Att vår information ska vara enkel och tydlig. Kvalitetsledningsarbetet har fungerat enligt de mål som är uppsatta. Förbättringsarbetet är ständigt pågående och det finns handlingsplaner för de olika delmålen. Förvaltningen arbetar aktivt med delmålen men det återstår mycket att genomföra. Det fokuserade målet får ändå anses vara uppfyllt. Att arbeta effektivt och rättssäkert inom alla förvaltningens ansvarsområden. Att ständigt förbättra oss så att kommuninvånarna och verksamhetsutövarna blir så nöjda som möjligt med vårt arbete. Att skapa förutsättningar för ett bra arbetsklimat och en frisk personal. Utvecklingstendenser Inom flera verksamhetsområden genomgår tillsynen en förändring mot en likriktning samt att verksamheten renodlas till att vara en kontrollerande verksamhet. Detta innebär en mer samstämmig bedömning samt att samma krav ställs på verksamhetsutövare över hela landet men även att rådgivning och information ges mindre utrymme. Antalet delegationsbeslut har ökat dramatiskt de senaste 5 åren togs 465 beslut på delegation av handläggarna. De diarieförda ärendena har ökat med ca 25% sen 2001 då dessa var Ökade juridiska krav ställs idag på besluten vilket medför större juridisk kompetens på handläggarna. Ökningen av antalet ärenden som handläggs av bygg- och miljönämnden bedöms fortsätta. Verksamhetsmått Verksamhetsmått (ex antal, kr, %) Bokslut 2005 Budget 2006 Redovisat 2006 Nämndsammanträden Antal diarieförda ärenden Antal delegationsbeslut Antal nämndärenden Verksamhetens totala kostnad per inv Antal bygglovärenden

52 BYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN Verksamhetsmått (ex antal, kr, %) Bokslut 2005 Budget 2006 Redovisat 2006 Antal bygganmälningar Antal ärenden brandfar.vara Antal skyddsrums besiktnin Antal insp. under pg byggnation Antal bostadsanpassnings ärenden Antal genomförda inf.möten Inspektioner miljöskydd Inspektioner hälsoskydd Inspektioner naturvård Inspektioner djurskydd Inspektioner livsmedel Antal livsmedelsprov Antal strandbadprov 48 Antal livsmedelsprov 49 Investeringar Inga investeringar har gjorts under året. 50

53 REVISION Ekonomisk översikt (tkr) Driftbudget Bokslut 2005 Budget 2006 Ta-anslag Överfört Redovisat 2006 Över-/ underskott Kostnader Intäkter Nettokostnad Nämnds/styrelse/förvaltningsövergripande kommentarer Anslaget för granskningar är för lågt budgeterat för att revisionen skall kunna leva upp till kommunallagens krav att revisionen skall granska all verksamhet. Under 2006 har anslaget överskridits med 9 tkr. En omfördelning har skett mellan revisorernas utbildningsanslag och granskningsanslaget. Detta är olyckligt då revisorerna har att verka i en verklighet som hela tiden förändras och det gäller att ständigt kompetensutveckla sig för att klar uppdraget som revisor. Viktiga händelser under året Granskningar har genomförts kring mål och måluppfyllelse i samtliga förvaltningar, jämförande granskning inom särskilt boende inom äldreomsorgen, pensionsmedelsförvaltningen. Uttalande har lämnats om delårsrapport och om årsredovisning. Samtliga granskningar har presenterats för kommunstyrelsen- Utvärdering av årets resultat Revisorerna har haft 9 sammanträden under året samt vid några tillfällen träffat representanter för nämnder och styrelser. Måluppfyllelse Samtliga granskningar som finns i revisionsplanen 2006 kommer att vara genomförda till årsberättelsen presenteras för kommunfullmäktige. Utvecklingstendenser Revisorernas uppdrag har under åren utökats genom förändringar i kommunallagen samt utveckling av den goda revisionsseden. Denna utveckling kommer säkerligen att fortsätta vilket ger revisionen ytterligare arbetsuppgifter. Verksamhetsmått Verksamhetsmått (ex antal, kr, %) Bokslut 2005 Budget 2006 Redovisat 2006 Antal genomförda projekt - förvaltningsrevision redovisningsrevision årsredovisning

54 KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN Ekonomisk översikt (tkr) Driftbudget Bokslut 2005 Budget 2006 Ta-anslag Överfört Redovisat 2006 Över-/ underskott Kostnader Intäkter Nettokostnad Investeringsbudget Bokslut 2005 Budget 2006 Ta-anslag Överfört Redovisat 2006 Över-/ underskott Investeringsutgifter Investeringsinkomster Nettoinvesteringar Antal årsarbetare: 34 Nettoavvikelse per verksamhetsområde, tkr Nettokostnadsavvikelsen fördelar sig på verksamhetsområdena enligt följande: Förvaltningsledning, inklusive uppföljning/marknadsföring och hälso- och kulturverksamhet resultatinriktning, engagemang och arbetsglädje för verksamhetens utveckling och genomförande kan - Anläggningar Föreningsservice, inkl fritid/omsorgen, ungdomsverksamheten och RIK-skolan 229 Kulturverksamhet entreprenörstorg, en del av visionen Kulturkvarteret Täljstenen, avslutades under året. Kultur- och fritidsförvaltningens ekonomiska resultat är tillfredsställande. Betydelsen av personalens kompetens, inte nog understrykas. Totalt sett visar utfallet att Sala kommuns satsning på hälsofrämjande verksamhet är betydelsefull och riktig. Nämnds/förvaltningsövergripande kommentarer 2006 var, med vissa mycket positiva undantag, ett normalår för kultur- och fritidsförvaltningen. Den hälsofrämjande verksamheten fick ett mycket spännande och viktigt tillskott i och med att Hälsospåren tillkom på sex platser i kommunen. Med hjälp av dessa kan människor både kontrollera och förbättra sin kondition. Ett utomordentligt verktyg i friskvårdsarbetet som Sala kommun är först i landet att ta i bruk. I övrigt fungerar hälsoverksamheten väl för både barn, ungdomar och vuxna. Glädjande för anläggningarna är att allmänhetens bad ökade något för första gången på flera år. Mindre tillfredställande är att både antalet köpta kort och besökande på gymmet för första gången minskade något. Beläggningen i idrottshallarna ökade betydande. För kulturens del minskade mediautlåningen åter, detta år med 3,9 %, vilket betyder att minskningstakten är lägre än I övrigt ökade bibliotekets informationsverksamhet och antalet besökare ökade med personer. Den allmänna kulturverksamheten fungerar väl. Den spännande delen av den är att inrättandet av ett Viktiga händelser under året EU-projektet Kulturkvarteret Täljstenen, etapp 1, Entreprenörstorget, avslutades. I Entreprenörstorget startade verksamhet redan under uppbyggnadsfasen, med bl a Aguélimuseets vårsalong, en utställning av bidragen till konstnärlig utsmyckning av fängelsemuren, en påverkansdag för ungdom, en kulturhelg och hantverksförsäljning före jul. Entreprenörstorget fick verkligen en flygande start under året. Flytten av Aguélimuseet till gamla elverket pågår och har kommit en god bit på väg. Här skapas en av Sveriges vackraste utställningslokaler. Arbetet med att förstärka förvaltningens hälsoprofil fortsatte. Se nedan. En föräldrautbildning för 3-åringars föräldrar avslutades. Nya ryggsäckar till Barnens hälsoklubb började delas ut. Nya skåp har satts in i samtliga simhallens omklädningsrum. Nya maskiner på gymmet Personalutbildning teamwork för all personal på anläggningarna. Idrottshallen stängd tre veckor av höstsäsongen på grund av översvämning 52

55 KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN Investering gjordes i sex hälsospår i kommunen. Kostnaden för Sala kommun minskade väsentligt tack vare gott samarbete med det lokala föreningslivet. Detta betyder nämligen att de s k handslagsmedlen kom projektet till godo. Sala kommun är först i Sverige med hälsospår i delvis kommunal regi. Fritid/omsorgen och Ungdomsverksamheten samarbetade kring integrering av invandrare och handikappade med gott resultat. RIK-skolan presenterades av KFF på den stora IDA- mässan i Göteborg under november. UKM-succén fortsatte under artister uppträdde och publiken uppgick till 500 personer i Folkets Park! Verksamheten drev Silvköparens camping under året tyvärr med förlust. Utlåning av gåstavar startar som ett led i hälsoarbetet Besökarnas egna datorer kan kopplas upp mot det publika nätet Förtidsröstningen förlades till biblioteket. Fungerade utmärkt. Biblioteket får del av Sala sparbanks miljon till en målarkurs för barn 9-12 år Antalet besökare på Stadsbiblioteket ökade med personer Hälsohörna iordningställdes på Stadsbiblioteket Utvärdering av årets resultat Verksamhetsmässigt är 2006 års resultat tillfredsställande och har på ett positivt sätt utvecklat förvaltningens service till kommuninvånarna. Ekonomiskt är resultatet godkänt, även om det genererat ett blygsamt överskridande av budgetramen. Besöksantalet i Nautilus gym minskade något. En utbyggnad av gymmet är nödvändig för att minskningen inte ska fortsätta. Allmänhetens bad ökade med 3,8 % sedan 2005, vilket är positivt, men det minskar inte nödvändigheten av en restaurering/ombyggnad av den 25 år gamla simhallen, vilket är viktigt inte minst ur ett folkhälsoperspektiv. Uthyrningen av tider i idrottshallarna ökade. RIK-skolan och Ungdomslokalen ökade sin verksamhet. Antalet deltagartillfällen i föreningarnas verksamhet ökade, medan omsorgsverksamheten fortfarande har rekryteringsproblem och deltagarantalet i aktiviteterna minskar. Tyvärr fortsätter den nationella trenden att mediautlåningen sjunker, under budgetåret 2006 med 3,9 %. När det gäller informationsdelen av bibliotekets verksamhet ökar efterfrågan alltmer. Kultur- och fritidsnämnden ser mycket positivt på verksamhetsförändringen i kvarteret Täljsten; på entreprenörstorget, på Aguélimuseets nya lokaler och på den fortsatta utvecklingen. Måluppfyllelse Fokuserade mål Delmål/åtaganden Måluppfyllelse En aktiv planering av kvarteret Täljstenen ska genomföras, för att på sikt kunna utveckla detta till ett kultur- och informations- centrum Det fokuserade målet är inte ned- brutet i något delmål, då det är nog så tydligt som det är skrivet Målet är delvis uppfyllt. EU- pro- jektet Kulturkvarteret Täljstenen, Entreprenörstorget är genomfört, iordningställandet av nya lokaler för Aguélimuseet är på gång, och en projektering av hela kvarteret har kommit igång, om än Hälso- och friskvårdsverk- samheten ska utvecklas, med inriktning främst mot barn och ungdomar, för att därigenom förbättra folkhälsan Idrottsanläggningarna i Sala kommun skall ses över ur ett folk hälsoperspektiv för att dessa skall kunna vara ett verktyg i arbetet med att förbättra folkhälsan. Ha begreppet folkhälsa som grund för verksamheten Senast år 2012 skall barn upp till 12 år erbjudas möjlighet att delta i RIK- skoleverksamheten Ge ungdomar tillgång till mötesplatser där deras möjlighet till inflytande och delaktighet i verksamheten tas till vara Arbeta med läsfrämjande åtgärder för barn och ungdom t o m 16 år Arrangera kulturprogram för barn och ungdom Ha begreppet folkhälsa som grund Arbeta på ett sådant sätt att nyttjande- graden av anläggningarna är optimal något försenad Utvecklingen av hälso- och friskvårdsverksamheten pågår för fullt och på många plan. Det ligger i målets natur att det aldrig kommer att bli uppfyllt, utan att verksam -heten ständigt kommer att utvecklas. Målet är delvis uppfyllt. Inven- teringen, men inte redovisningen är genomförd. Utvecklingstendenser Kultur- och fritidsförvaltningens verksamhet, vare sig det gäller kultur eller fritid, är av utomordentligt stor betydelse för folkhälsan i kommunen. Sådant som hälsospåren, Barnens hälsoklubb, föreningarnas verksamhet, biblioteket, simhallen, ishallen, utvecklingen av Kulturkvarteret Täljsten är därför mycket viktigt för Salabornas välbefinnande. Kultur- och fritidsnämnden har därför folkhälsoarbete som grund för sin verksamhet. Tendensen i samhället är att behovet av verksamheter inom detta område kommer att öka för såväl barn och ungdomar som vuxna. Samtliga undersökningar om folkhälsan i riket understryker detta. 53

56 KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN Verksamhetsmått Verksamhetsmått (ex antal, kr, %) Bokslut 2005 Budget 2006 Redovisat 2006 Nettokostnad, Förvaltningsledning Nämnd Förvaltningsledning Uppföljning och marknadsföring Hälso- och kulturverksamhet Nettokostnad, Anläggningar Idrottshall Antal öppettimmar Kostnad/öppettimme Nyttjandegrad i % Simhall Antal besök Kommunal subvention/besök Antal Öppettimmar Kostnad/öppettimme Antal besökare i % som tycker att besöket var värt entréavgiften Ej mätt Lärkhall Antal öppettimmar Kostnad/öppettimme Nyttjandegrad i % Salbergahallen Antal öppettimmar Kostnad/öppettimme Nyttjandegrad i % Nyttjandegrad i % Idrottsplatser Kommunala bygdegårdar Nettokostnad, Föreningsservice Föreningsservice Föreningar som erhåller bidrag för ungdomsverks Deltagartillfällen i aktiviteter

57 KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN Verksamhetsmått (ex antal, kr, %) Bokslut 2005 Budget 2006 Redovisat 2006 Fritid/Omsorgen Deltagare i aktiviteter Kommunal subvention/deltagare Ungdomsverksamhet Antal aktiviteter Antal deltagare i aktiviteterna Antal sommarläger Antal deltagare på lägerna RIK-skolan Antal skolor som deltar Antal timmar Nettokostnad, Kultur Bibliotek Antal utlån totalt i kommunen Antal utlån per invånare 8,6 8,8 8,3 Öppettimmar Kostnad per öppettimme Läsfrämjande aktiviteter Deltagare i aktiviteterna Täckningsgrad publika datorer, % Allmän kultur Antal arrangemang Kostnad per arrangemang Investeringar Kultur- och fritidsförvaltningen beviljades 603 tkr i investeringsmedel för projektet flytt av Aguélimuseet. Redovisade kostnader är till dags dato 252 tkr. Detta beror på att vissa delar av projekteringsarbetet, liksom konkreta åtgärder, försenats på grund av tidsbrist för alla inblandade. Kvarvarande 351 tkr kommer att begäras överflyttade till 2007, så att KFF kan fullfölja åtagandena mot vissa entreprenörer för arbeten som beställdes under

58 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN Ekonomisk översikt (tkr) Driftbudget Bokslut 2005 Budget 2006 Ta-anslag Överfört Redovisat 2006 Över-/ underskott Kostnader Intäkter Nettokostnad Investeringsbudget Bokslut 2005 Budget 2006 Ta-anslag Överfört Redovisat 2006 Över-/ underskott Investeringsutgifter Investeringsinkomster Nettoinvesteringar Nettoavvikelse per verksamhetsområde, tkr Nettokostnadsavvikelsen fördelar sig på verksamhetsområdena enligt följande: Nämnd, Gemensam förvaltning* Förskola/grundskola * Särskola Musikskola 177 Gymnasieskola Naturbruksgymnasium 74 Vuxnas Lärande Summa * P.g.a. att redovisat och budgeterat belopp för kapitaltjänstkostnader ligger på olika verksamheter är det reella avvikelsen -1,7 Mkr för verksamheten Förskola/Grundskola, och + 6 Mkr för Nämnd, Gemensam förvaltning. Nämndens övergripande kommentarer Tidigare års ekonomiska svårigheter har genom kraftfulla åtgärder, med bland annat nedläggning av enheter och minskning av personal, ersatts av ekonomisk stabilitet. Elevminskningen har också bidragit till resultatförbättringen. Återhämtningen hade heller inte varit möjlig om nämnden under åren hade tvingats bära med sig de ekonomiska underskotten. Vi ser också en positiv utveckling av arbetsmiljön och värdegrundsarbetet på skolorna. Trots satsningar på förbättrad elevvård och kompetensförstärkning i skolorna är dock betygsresultaten fortfarande otillfredsställande, något som vi nu måste fokusera på i det fortsatta utvecklingsarbetet. Överskottet förklaras till största delen av positiv utveckling av ferielöneskuld och relativt positiv utveckling av semesterlöneskulden. Dessa förändringar är svåra att prognostisera under året. Vidare uppkom budgetöverskott även för budgeterade löneökningar samt att budgeterade reserver inte behövde utnyttjas i verksamheten. Viktiga händelser under året Elevantalet sjönk Antalet elever i grundskolan (f-9) blev 145 färre läsåret 2006/2007, jämfört med 2005/2006. Sedan 2001 har antalet elever minskat med över 500, och väntas fortsätta att sjunka, i synnerhet i skolår 7-9 och senare även gymnasieskolan. Detaljerade uppgifter finns på hemsidan Personalstyrkan har anpassats till de nya förutsättningarna. Anpassningarna har i första hand berört Kommunals medlemmar. Lärartätheten har ökat. Styrars skola lades ner. Styrars skola lades ner i samband med läsårets slut sommaren Eleverna gick i första hand till Lärkbacksskolan och Kila skola. Humlan blev Ängshagen. Humlans förskola som brann 2004 och ersattes hösten 2006 av Ängshagens förskola med fyra nya avdelningar och möjlighet till flexibel användning av skollokaler. 56

59 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN Musikskolan flyttade till Sörskogen. Musikskolan flyttade med relativt kort varsel ut från lokalerna på Gruvvägen, och flyttade i juni till Sörskogen. Enligt ett nämndsbeslut skall förvaltningen utreda möjligheterna att utveckla musikskolan till en kulturskola med inriktning på musikdramatiska produktioner. Specialutformat naturvetenskapligt program Till höstterminen startade ett specialutformat naturvetenskapligt program där en dags undervisning är förlagd till Ösby. Avsikten med detta program var att öka intresset för naturvetenskap genom att använda det intresse som finns hos många för smådjur och hästar. Byggprogrammet har utökats Byggprogrammet har utökats med sex elever i årskurs ett så klassen består av 24 elever. En ytterligare bygglärare har anställts. Ösby ekologisk profil Barn- och utbildningsnämnden beslutade i juni att Ösby naturbruksgymnasium skall ha ekologisk profil. Utvärdering av årets resultat Förra årets negativa resultat på 9 Mkr har i år vänts till ett överskott på 4 Mkr. Samtliga verksamhetsområden förutom särskolan uppvisar ett förbättrat resultat. Största förändringen ligger på verksamheterna förskola/grundskola/förvaltningsgemensamt, som sammantaget uppvisar ett överskott på 4,2 Mkr gav dessa verksamheter ett underskott på 6 Mkr. Det stora överskottet beror på att skulderna för ferielön och uppehållslön samt upplupna semesterlöner sjönk 2006 vilket medförde ett sammanlagt budgetöverskott på 1,9 Mkr. Vidare uppkom budgetöverskott även för budgeterade löneökningar med ca 1 mkr, samt att budgeterade reserver inte behövde utnyttjas i verksamheten. Dessa överskott avser då hela verksamhetsblocket. Beträffande rektorernas ansvarområden inom förskola/grundskola bör framhållas att flertalet av rektorsområdena har förbättrat sitt resultat jämfört med 2005 vilket är mycket positivt. Av 21 ansvarsområden har 15 gått från underskott till överskott trots att resultatet belastades med 1,4 Mkr i ökade lokalkostnader beroende på genomfört underhåll som inte var budgeterat. Detta tyder på att de senaste årens svåra omställningsarbete nu är på väg att lösas. Gymnasieskolan uppvisar ett underskott med 1,2 Mkr, men detta är dock en klar förbättring jämfört med 2005 då resultatet var 3,4 Mkr. Det är främst elevresor och lokaler som blivit dyrare än budgeterat med ca 0,9 Mkr. Interkommunalt är antalet elever lika stort i andra kommuner och friskolor år 2006 som år Antalet elever från Heby är dock betydligt färre vilket medförde ca 1 Mkr lägre intäkter än budgeterat. Ösby naturbruksgymnasium uppvisar ett 0-resultat. De ökade kostnaderna har kunnat täckas av ökade externa intäkter varvid nettokostnaden har varit opåverkad. Verksamheten för vuxnas lärande fortsätter att visa upp goda ekonomiska resultat. Överskottet 2006 blev 1,7 Mkr jämfört med 1,3 Mkr Orsaken till överskottet beror på ett antal faktorer. Intäkterna har gett ett överskott på 0,5 Mkr genom ökad uppdragsutbildning, fler elever till vår omvårdnadsutbildning från Heby kommun, samt ökade statsbidragsintäkter. Kostnadssidan har gett ett överskott genom att vuxelever har ingått i gymnasiegrupper samt pensionsavgångar. Musikskolan uppvisar även ett överskott på 0,2 Mkr, 2005 fanns ett underskott på 0,3 Mkr. För särskolan ligger budgetavvikelsen helt på interkommunala kostnader och intäkter. Kostnaderna gav ett överskott på 0,4 Mkr, medan ett underskott uppkom på intäktssidan med 1,5 Mkr. Det är främst elever från Heby som har minskat i antal. Intäkterna har minskat med ca 2,8 mkr från

60 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN Måluppfyllelse Fokuserade mål Delmål/åtaganden Måluppfyllelse Värdegrundsfrågorna Individuell utvecklingsplan God deliberativ dialog Väl fungerande rutiner för kvalitetsarbetet. Bred kompetensutvecklingsinsats har genomförts. De flesta enheter har fungerande IUP. Mäts genom återkommande enkätundersökning. Redovisas i kvalitetsredovisningen, och visar på förbättring, i synnerhet i skolår 8. Fungerande kedja: kvalitetsredovisning skolplan intern uppföljning. Kvaliteten i undervisningen Bättre betygsresultat Ingen förbättring 2006 målet är ej uppfyllt. Arbetsmiljöfrågorna Sjukfrånvaron skall minskas Sjukfrånvaron har minskat, men målet är ej helt uppfyllt. Utvecklingstendenser Lärartätheten per 100 elever har mellan år ökat från 7,4 till 8,5, och har ytterligare ökat till preliminärt 9,0 hösten I riket var lärartätheten per 100 elever 8,2 år 2005, och i kommungruppen (kommuner jämförbara med Sala) 8, Förändring elevantal f-6 år 7-9 f-9 gy Verksamhetsmått Verksamhetsmått För-och grundskola Bokslut 2005 Budget 2006 Redovisat 2006 Antal barn i förskoleverksamhet - förskola familjedaghem kooperativ Antal elever i - grundskola och förskoleklass

61 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN Verksamhetsmått För-och grundskola Bokslut 2005 Budget 2006 Redovisat fritidshem kooperativt fritidshem Broddbo Verksamhetsmått Särskola Bokslut 2005 Budget 2006 Redovisat 2006 Totalt antal elever antal elever i grundsärskola och träningsskola antal elever i gymnasiesärskola: Ösby och Klövervägen Totalt antal elever från Heby Antal gymnasieelever i annan kommun Särvux Verksamhetsmått Gymnasieskola Bokslut 2005 Budget 2006 Redovisat 2006 Elever på Kungsängsskolan varav elever från annan kommun Salaelever i annan kommun Antal elever på Ösby varav elever från Sala Antal helårselever Ösby NP GySär Verksamhetsmått Vuxnas Lärande Bokslut 2005 Budget 2006 Redovisat 2006 Helårsplatser i gymnasial vuxenutbildning Helårsplatser i grundläggande vuxenutbildning SFI (genomsnitt) Verksamhetsmått Musikskolan Bokslut 2005 Budget 2006 Redovisat 2006 Antal elever i musikskolan Investeringar Till förskola, grundskola och särskola fördelas anslaget efter elevantal respektive antal förskoleavdelningar och är avsett för återinvestering av inventarier så att en god kvalité kan upprätthållas. Sammanlagt uppgick investeringarna till 2,6 Mkr ett överskott med 0,3 Mkr. För Gymnasiets del har ombyggnaden av Kungsängsskolans aula har flyttats till 2007, ett överskott har då uppstått med 0,4 Mkr. Ösby har handlat upp traktorer skotare, minibussar samt storbalsvagn till sammanlagt 2,3 Mkr. 0,6 Mkr i överskott har då uppstått. 59

62 VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN Ekonomisk översikt (tkr) Driftbudget Bokslut 2005 Budget 2006 Ta-anslag Överfört Redovisat 2006 Över-/ underskott Kostnader Intäkter Nettokostnad Investeringsbudget Bokslut 2005 Budget 2006 Ta-anslag Överfört Redovisat 2006 Över-/ underskott Investeringsutgifter Investeringsinkomster Nettoinvesteringar Antal årsarbetare 583,17 Nettoavvikelse per verksamhetsområde, tkr Verksamhetsområde Bokslut 2005 Budget 2006 Ta-anslag Överfört Redovisat 2006 Över-/ underskott Förvaltningsöverg vht Föreningsbidrag Individ- o familjeomsorg Omsorg om funktionshindr Omsorg om äldre Integration av invandrare Alkoholtillstånd/-tillsyn Summa förvaltning Nämnds/förvaltningsövergripande kommentarer Socialtjänsten ger stöd, vård och omsorg till äldre och funktionshindrade, ger insatser till barn, ungdomar och familjer i utsatta situationer, arbetar förebyggande samt ger behandling till människor med missbruksproblem och mycket mer därtill. Merparten av våra verksamheter tillgodoser människors behov dygnet runt, året om. Socialtjänstens insatser är oerhört viktiga för många människor. Således är aktiviteterna föremål för många åsikter, känslor och förväntningar. Vår strävan är att så långt som möjligt leva upp till de krav och förväntningar som ställs på oss. För det mesta så lyckas vi med det, t o m alldeles utmärkt. Detta beroende på våra chefers och medarbetares professionella förhållningssätt, ansvarstagande och engagemang, Ibland blir det fel trots goda intentioner och då rättar vi till det. Socialtjänstens verksamheter är ingen isolerad verksamhet i sig utan påverkas i mycket hög grad av omvärlden. Vi lever således i ett tillstånd av ständig förändring och utveckling. Att hänga med i svängarna är mödosamt och ibland ytterst förvirrande men samtidigt oerhört spännande och fascinerande. Viktiga händelser under året En värdegrund för hela organisationen har arbetats fram under året. Ett stort och omfattande arbete under hösten har varit att anpassa verksamheternas scheman efter de nya reglerna i arbetstidslagen. Det resulterade i en begäran om extra anslag inför 2007 då en utökning av tjänster inom äldreomsorgen behövs för att få verksamheterna att fungera och även för att få en jämnare fördelning av bemanningen enheterna emellan. Komrev har granskat äldreomsorgens effektivitet utifrån kvalitet och kostnader, rapporten redovisas för nämnden i februari Övergripande riktlinjer för verkställighet inom omsorgen om äldre och funktionshindrade fastställdes under året. Upphandlingen av arbetskläder till anställda med direkta vårduppgifter har slutförts. 60

63 VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN Ny gruppbostad LSS öppnade under hösten. Fr o m 2006 är Freden klassat som särskilt boende och biståndsbeslut krävs för att få bo där. Boendestöd har startat under året och arbetssättet genomsyras av att stärka den enskildes förmåga. Förvaltningens verksamheter vid Porten och Salbergaområdet har flyttat i och med de nyetableringar som blir där. Individ- och familjeomsorgen har varit föremål för en arbetsmiljöinspektion. Av rapporten framgår att socialarbetarna tydligt och samstämmigt trivs med att arbeta i öppna lokaler och av den anledningen har utvecklat ett högt säkerhetstänkande. Ett pilotprojekt, i syfte att minska placeringar, gällande multibehovsfamiljer har permanentats som verksamhet under hösten. Alla försörjningsstödsärenden har kartlagts och riktlinjerna har reviderats i samband med detta. På grund av den tillfälliga asyllagen ökade antalet mottagna flyktingar kraftigt under året. Projektet Ansvarsfull Alkoholservering har avslutats under året. Resultatet av de provköp av folköl och tobak som gjorts var sämre än tidigare trots massiva informationsinsatser. Väntjänst-verksamheten har startat och ett tiotal personer får kontinuerliga besök. Utbildningssatsningen Kompetensstegen fortgår enl planerna. Arbetet med ohälsotalet hos personalen har intensifierats under året och vi har systematiskt arbetat med detta. Verksamhetsmått (ex antal, kr, %) Bokslut 2004 Bokslut 2005 Redovisat 2006 Sjuktimmar, totalt varav timmar ö 60 dgr sjukfrånvaro varav andel långtidssjukskrivna 77,7 % 77 % 72,4 % Ovanstående uppgifter hämtade från Cognos Upfront, rapport Hälsotal_60d_NY. Utifrån den upprättade hälsoplanen bl a har hälsotester gjorts via det sk Hälsospåret och en utveckling har gjorts av detsamma, friskvårdsinspiratörerna har gått två utbildningar en avseende kost och en kring tablettmissbruk. Den psykosociala arbetsmiljön har kartlagts med den s k Cirkeln som instrument, av estimerat 80 % av verksamheterna. Förvaltningen har infört rökförbud i anslutning till entréer och ev rökning sker på anvisad plats. Rökstoppskurser erbjuds. Utvärdering av årets resultat Vård- och omsorgsnämndens nettounderskott uppgår till 257 tkr. Bruttokostnaderna avviker med tkr från budget. De stora negativa avvikelserna har uppstått på placeringar (-3,1 mkr) och introduktionsersättning (-3 mkr) samt även på personalkostnaderna (-0,5 mkr) och livsmedel (-0,5 mkr). Underskottet hålls dock nere av att kostnaderna för försörjningsstöd, färdtjänst och hyror för outhyrda lägenheter inte blivit så höga som budgeterats. Bruttointäkterna ger ett överskott på tkr jämfört med budget. Det är framförallt de budgeterade posterna för statsbidrag som avviker, flyktingmottagande inkl introduktionsersättning (+4,3 mkr), ersättning från Försäkringskassan för personlig assistans (+0,7 mkr) och momsbidrag (+0,3 mkr). Att såväl kostnader som intäkter för introduktionsersättningen avviker med drygt 3 mkr från budget, kan förklaras med det ökade antalet mottagna flyktingar i och med den tillfälliga asyllagen, vilket det inte budgeterats för. Måluppfyllelse Fokuserade mål Delmål/åtaganden Måluppfyllelse Anhörigas/frivilligas resurser skall tas tillvara i det sociala arbetet för att vi därigenom även framöver skall ha förutsättningar att kunna erbjuda en bra kvalité i vården. D- Att nämnden ökar stödet/samarbetet till de anhöriga, samt att utveckla samarbetet med de frivilliga organisationerna inom det sociala området. Å- För att möta behoven utifrån den ökade numerären av äldre personer behöver de kommunala insatserna kompletteras med frivilliga insatser. Detta kan ske i form av väntjänst, anhörigstöd m m. Under hösten 2005 skall initiativ tas till kontakter med de frivilliga organisationerna som har intresse av frivilligarbete inom Väntjänst. Biståndshandläggare har medverkat och informerat om kommunens verksamhet och lagstiftning vid möten anordnade av frivillig-organisationer och kommunens verksamheter. Anhörigstöd kan fås genom demensteamet och stödpersonsorganisationen. Anhöriga deltar i vårdplaneringar. Väntjänst har startat under hösten. Psykiatrin samarbetar till viss del med RSMH och har bl a gjort studiebesök i varandras verksamheter. Vi lämnar information om att RSMH finns och vad de kan erbjuda våra brukare. Enhetschefen deltar på brukarrådet regelbundet där RSMH och VIP är representerade. 61

64 VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN Integrationsarbetet skall utvecklas, därför att det är angeläget både för samhället och den enskilda att fler invandrare kommer ut på arbetsmarknaden. Antalet människor i kommunen som är beroende av försörjningsstöd skall minskas, därför att det i första hand måste vara möjligt att klara sin försörjning genom eget arbete. Den som söker kontakt med nämndens olika verksamhetsområden skall bli sedd, hörd och respekterad för att vi därigenom skall skapa en relation som ger förutsättningar för en bra kvalitet i servicen gentemot brukare och dennes anhöriga. D - Att öka andelen anställningsbara i gruppen invandrare genom att ytterligare utveckla introduktionsprogrammet, samt att öka samarbetet med invandrarföreningarna. Å - Nya inslag skall införas för att utveckla introduktionsprogrammet. Praktikverksamheten skall utökas ytterligare samt även samarbetet/ samplaneringen med SFI. D - Att öka samarbetet med andra aktörer för att få ut fler i arbete och på det sättet sänka försörjningsstödet med 20 % jämfört med Å - Arbetet gällande gruppen åringar fortsätter under Tillsammans med Kungsängsskolan, AME, AF och Unga vuxna inom psykiatrin har Individ- och familjeomsorgen gått in i ett länsövergripande projekt, DropIn. D - Att genomföra kompetensutveckling kring de etiska frågorna inom hela verksamhetsområdet. Å - Etikutbildning har genomförts inom kontaktmannaskapsutbildningen. Etikfrågorna kommer att följas upp under verksamhetsperioden. Individplan upprättas tillsammans med den boende, anhörig/godman. Regelbunden telefonkontakt has med anhörig/godman. Delvis uppfyllt. För att öka antalet anställningsbara har en del verksamheter tagit emot praktikanter och en del av dessa har gått till en timanställning. Samhällsinformation har hållits på invandrarnas hemspråk. En modell kallad Kulturella Koder har lagts till intro.programmet samt flera träffar har anordnats runt Att vara förälder i Sverige Delvis uppfyllt Försörjningsstödet har minskat med 14 % jämfört med Ej uppfyllt Under året har 57 varit aktuella inom av vilka 23 st avslutats och 32 st tillkommit. Helt uppfyllt DropIn pågår. Helt uppfyllt All personal har genomgått kontaktmannaskapsutbildning. Personal deltagit i handledarutbildning för att kunna bemöta invandrare. Diskussioner förs kontinuerligt vid arbetsplatsträffar om etik, förhållningssätt och bemötande. Helt uppfyllt Utvecklingstendenser Kostnadsutvecklingen inom Vård- och omsorgsnämnden inför 2007 är om möjligt ännu svårare att bedöma än tidigare år. Detta beror bl.a. på oklarheter i effekterna av arbetstidslagen, kommande löneförhandlingar, påverkan på försörjningsstödet, institutionsplaceringar, utveckling av psykiatrin och LSS-verksamheterna. Förändringar i ersättningssystemen, nedskärningar/förändrade regelverk hos andra myndigheter och vårdgivare, t ex arbetsförmedling, försäkringskassa och landsting får konsekvenser för kommunen som har det yttersta ansvaret för sina invånare. Kommunen förväntas således kompensera brister som uppstått på andra nivåer. Omsorgen om äldre I Sala ökar antalet personer som är i behov av omfattande tillsyns- och omvårdnadsinsatser. Vi ser även ökade behov av mer kvalificerad medicinsk vård. Detta ställer således större krav på kompetens och personalförsörjning. Från nationell nivå framförs behov av t ex flera boenden, förbättrat socialt innehåll, rehabilitering, bättre mat och högre flexibilitet. Under hösten 2006 erhöll kommunen stimulansmedel för insatser kring rehabilitering, nutrition och läkemedelgenomgångar. Ytterligare medel kan sökas för 2007 och insatsområdena har då utvidgats. En viktig utgångspunkt för satsningen är att förbättra samverkan med landstinget och det har påbörjats diskussioner kring möjligheten till en gemensam vision för landsting och kommun om hur behoven av vård, omsorg och rehabilitering för kommuninnevånarna skulle kunna tillgodoses ur såväl kvalitativ som ekonomisk synvinkel. Vägen dit är inte enkel. Stimulansmedlen kan dock användas som ett sätt att hitta vidare möjligheter till samverkan och samordning inom vissa områden. Socialstyrelsen har tillsammans med Sveriges Kommuner och Landsting fått i uppdrag att utveckla ett nationellt system för öppna jämförelser av kvalitet, kostnader och effektivitet inom vården och omsorgen av äldre. Den långsiktiga ambitionen är att dessa jämförelser skall fungera som ett underlag för brukarnas fria val av utförare av äldreomsorg. Vård- och omsorgsnämnden måste därför säkerställa att det finns administrativa resurser för vår del i detta. Vidare måste ovan nämnda aspekter beaktas i nämndens äldreplan. Omsorg om funktionshindrade För närvarande är det platsbrist inom boendena trots att det öppnades en ny gruppbostad under hösten I övrigt är boendesituationen under utredning utifrån den nuvarande målgruppens behov samt kända framtida behov. Vårdtyngden ökar och behovet av högre personalbemanning synes oundgängligt. Vård och omsorgsnämnden har under hösten 2006 fastställt mål för daglig verksamhet. Tillsammans med brukarorganisationerna skall verksamheten utvecklas. Även samordning av lokaler är en viktig fråga i detta sammanhang. För personlig assistans är behovet stort av kompetensutveckling och handledning utifrån arbetets art. 62

65 VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN Landstingets nedskärningar inom psykiatrin innebär att kommunen får ta ett ökat ansvar för målgruppen. Utveckling samt samarbets- och samordningsfrågor med Landstinget är prioriterade frågor för verksamheten. Slutbetänkandet av Nationell psykiatrisamordning anser bl.a. att hälso- och sjukvården inte är tillräckligt tillänglig, bristen på slutenvårdsplatser samt att öppenvården inte är tillräckligt flexibel utifrån att patienttillströmningen ökar. Det saknas psykiatriker samt personal som har kunskaper kring evidensbaserade metoder. Kritiken mot kommunerna handlar bl a om avsaknad av samordnat och individanpassat stöd, innehållet i daglig sysselsättning samt otillräckligt med bostäder och boendestöd. Vidare finns förslag på ökade krav på sysselsättning och bostäder vid permission från Rättspsykiatrisk vård. Individ- och familjeomsorg Kostnaderna för försörjningsstöd har minskat i förhållande till 2005 medan antalet placeringar ökat. Frågan är nu om försörjningsstödet kommer att öka utifrån de beslutade förändringarna i ersättningssystemen. Anmälningarna om barn som far illa stiger. Likaså gör antalet personer med missbruksproblematik. Uppdraget och kraven på Individ- och familjeomsorgen är brett, alltifrån förebyggande insatser till djupgående kompetenser inom olika områden. Som exempel på det senare kan nämnas att IFO i Sala har valt att ingå i ett länsnätverk för utbildning och implementering i BBiC (barns behov i centrum) som är ett enhetligt system för utredning, planering och uppföljning av barn i den sociala barnavården. Alkoholtillstånd/-tillsyn Projektet Ansvarsfull alkoholservering har avslutats och då projektet har slagit väl ut så kommer detta att fortsätta i reguljär verksamhet under Tillsynen kommer att intensifieras. Kommunens drogpolitiska program skall revideras och riktlinjerna för alkoholservering kommer att uppdateras utifrån den lagändring som kommer under Verksamhetsmått (ex antal, kr, %) Bokslut 2005 Budget 2006 Redovisat 2006 Nettokostnad försörjningsstöd, tkr * % biståndsärenden exkl. flykt pågående > 12 mån - 25 % 24 % Bruttokostnad LSS, kr/inv Bruttokostnad psyk-vht, kr/inv Särskilt boende SoL inkl korttidsboende/avlastning/rehab/växelvård - bruttokostnad, kr/inv Ordinärt boende SoL - bruttokostnad, kr/inv Färdtjänst och riksfärdtjänst - snittkostnad/resa, kr Korttidsboende/avlastning/rehab/växelvård SoL - beläggning i dygn Investeringar Planeringsverktyget LapsCare är infört i samtliga hemtjänstgrupper utom en. Den modul som skulle köpas till är dock inte längre aktuell. Av årets anslag till arbetstekniska hjälpmedel/möbler har bla köpts madrasser, sängar, lyftar, höj- och sänkbara skrivbord, arbetsstolar, transportrullstolar m m. Det har varit problem med avtalstecknande och den samordnade upphandlingen med landstinget vilket har påverkat inköpen. 63

66 SALA KOMMUN Besöksadress Stora Torget 1 B, Postadress Box SALA Telefon vx Telefax

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN 30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION

Läs mer

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN 31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KS 2014-10-01 KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Preliminär Bokslutsrapport December 2016

Preliminär Bokslutsrapport December 2016 Preliminär Bokslutsrapport December 2016 Resultatet uppgår till 59 mkr Nämndernas resultat är sammanlagt 22 mkr bättre än budget Kommunen har investerat för 175 mkr. Samtliga fyra finansiella mål nås.

Läs mer

Månadsuppföljning januari juli 2015

Månadsuppföljning januari juli 2015 Resultatet uppgår till 47 Mkr för juli månad. Nettokostnaderna har t.o.m. juli tagit i anspråk 57 % av årsbudgeten. Riktpunkten är 58 %. Hittills under året har kommunen investerat för 103 Mkr. Fyra av

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014

Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2014 års utfall. Förändringar kan komma att ske i den slutliga årsredovisningen, som fastställs

Läs mer

Boksluts- kommuniké 2007

Boksluts- kommuniké 2007 s- kommuniké Sammantaget blev det ekonomiska resultatet i Södertälje kommun och Telgekoncernen positivt, enligt det preliminära bokslutet. År var målet för god ekonomisk hushållning i kommunen ett positivt

Läs mer

bokslutskommuniké 2012

bokslutskommuniké 2012 bokslutskommuniké 2012 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2012 års utfall. Förändringar kan komma att ske gentemot slutligt fastställd årsredovisning. Kommunikén

Läs mer

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige Delårsrapport April Kommunfullmäktige Förvaltningsberättelse Delårsbokslut Resultatanalys Periodens resultat uppgår till 25,2 mkr, vilket även var resultatet motsvarande period föregående år. Verksamhetens

Läs mer

bokslutskommuniké 2011

bokslutskommuniké 2011 bokslutskommuniké 2011 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2011 års utfall. Förändringar kan komma att ske gentemot slutligt fastställd årsredovisning. Kommunikén

Läs mer

31 AUGUSTI 2015 VILHELMINA KOMMUN

31 AUGUSTI 2015 VILHELMINA KOMMUN 31 AUGUSTI 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport* Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2007 Anders Hägg Frida Enocksson Jonas Eriksson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...5

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2017. Förslag från Socialdemokraterna

Verksamhetsplan 2015-2017. Förslag från Socialdemokraterna Färgelanda kommun Verksamhetsplan 2015-2017 Förslag från Socialdemokraterna INNEHÅLLSFÖRTECKNING - ÖVERGRIPANDE MÅL SID 3-7 - EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR, MÅL OCH KOMMUNBIDRAG SID 8-10 2 Vision, mål och

Läs mer

Budget 2005. Resultaträkning Budget 2005 Budget 2004 Bokslut 2003 Verksamhetens nettokostnader -435,0-432,1-421,0

Budget 2005. Resultaträkning Budget 2005 Budget 2004 Bokslut 2003 Verksamhetens nettokostnader -435,0-432,1-421,0 Budget 2005 De senaste årens goda tillväxt avseende kommunens skatteintäkter har avstannat. Bidragen från kostnadsutjämningssytemen har minskat, dock har de statliga bidragen ökat. Samtidigt har kommunens

Läs mer

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08)

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) LANDSTINGET KRONOBERG 2005-10-28 2 (7) 1 Finansiella ramar Finansiering av tidigare beslutade driftkostnadsramar föreslås grundat

Läs mer

Sala Kommun ÅRSREDOVISNING 2005

Sala Kommun ÅRSREDOVISNING 2005 Sala Kommun ÅRSREDOVISNING 2005 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förvaltningsberättelse Sid. Viktiga händelser 2005 1 Omvärlden 2 Ekonomisk översikt 3 Personal 12 Miljö 14 Redovisningsmodell och principer 15 Resultat-

Läs mer

Delårsrapport 31 augusti 2011

Delårsrapport 31 augusti 2011 Datum 29 september 2011 Till Revisionen Från Susanne Svensson Angående Granskning av delårsrapport 31 augusti 2011 1 Inledning 1.1 Syfte På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har vi översiktligt

Läs mer

Finansiell analys kommunen

Finansiell analys kommunen Finansiell analys kommunen Budget 2010, plan 2011-2013 Årets resultat 2010 budgeteras till 19,3 mkr och nettoinvesteringarna inklusive beräknad ombudgetering uppgår till 123,6 mkr. Årets resultat motsvarar

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport 2014 Övertorneå kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

BOKSLUTSRAPPORT 2011

BOKSLUTSRAPPORT 2011 BOKSLUTSRAPPORT 2011 Resultat 16,0 mkr (2010: 40,1 mkr) Resultatmål 30,2 mkr (2010: 30,1 mkr) Avvikelse -14,4 mkr (2010: 10,0 mkr) Procent av skatteintäkter 0,9 % (2010: 2,5 %) Bokslutsrapporten presenterar

Läs mer

Policy. God ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv 1

Policy. God ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv 1 Policy God ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv 1 Innehåll Bakgrund 3 God ekonomisk hushållning 3 Mål och måluppfyllelse för god ekonomisk hushållning 3 Finansiella mål och riktlinjer 3 Mål

Läs mer

Ekonomisk rapport per

Ekonomisk rapport per Ekonomisk rapport per -03-31 Övergripande ekonomiska händelser Det budgeterade resultatet för år uppgår till +40 034 tkr. Uppföljningen per den 31 mars prognostiserar ett helårsresultat på +19 429 tkr.

Läs mer

Årets resultat och budgetavvikelser

Årets resultat och budgetavvikelser Årets resultat och budgetavvikelser Årets första uppföljning för perioden januari mars med årsprognos visar på ett resultat på 20,6 mnkr vilket är 15,6 mnkr bättre än budget. Avvikelser mellan prognos

Läs mer

Bokslutsprognos 2013-10-31

Bokslutsprognos 2013-10-31 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell/Maria Åhström Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2013-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt mål och budget för år 2013

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2011 Trelleborgs kommun Anders Thulin Bengt-Åke Hägg Alf Wahlgren Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Osby kommun Granskning av delårsrapport per

Osby kommun Granskning av delårsrapport per Osby kommun Granskning av delårsrapport per 2014-08-31 2014-10-01 Thomas Hallberg Syfte med granskningen Ernst & Young har på uppdrag av kommunrevisionen i Osby kommun gjort en översiktlig granskning av

Läs mer

Revisionsrapport. Delårsrapport Söderhamns kommun. Oktober Robert Heed Hanna Franck

Revisionsrapport. Delårsrapport Söderhamns kommun. Oktober Robert Heed Hanna Franck Revisionsrapport Oktober 2010 Robert Heed Hanna Franck Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...1 2 Inledning...1 2.1 Bakgrund...1 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning...2 2.3 Revisionskriterier...2

Läs mer

Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April

Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April 2015 Ekonomi l Resultat januari april 37 mnkr (67mnkr) l Nettokostnadsökning 8,1 % (1,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,7 % (4,9 %) l Helårsprognos 170 mnkr

Läs mer

UPPFÖLJNING. Per 31 oktober Svalövs kommun. Till KS

UPPFÖLJNING. Per 31 oktober Svalövs kommun. Till KS UPPFÖLJNING Per 3 oktober 26 Svalövs kommun. Till KS 625 2 Innehållsförteckning Inledning 2. Kommunens ekonomi. Utfall per 3 oktober 2 2. Kommunens ekonomi. Prognos för helår 2 3. Integrationsprojekt 6

Läs mer

15. Ekonomisk månadsrapport för kommunen januari - mars 2015 Dnr 2015/94-042

15. Ekonomisk månadsrapport för kommunen januari - mars 2015 Dnr 2015/94-042 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 18 (27) 2015-04-27 Ks 15. Ekonomisk månadsrapport för kommunen januari - mars 2015 Dnr 2015/94-042 I enlighet med kommunfullmäktiges beslut av strategisk plan följer

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) 12000 Antal äldre, historik och prognos (antal) 3000 11900 2500 11800 11700 2000 1500 1000 80 år- 65-79 år 11600 500 11500 20022003200420052006200720082009201020112012

Läs mer

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER 2014 l Resultat januari september 281 mnkr (-72 mnkr) l Nettokostnadsökning 3,9 % (3,0 %) l Skatter och statsbidrag 6,0 % (2,2 %) l Helårsprognos 250 mnkr (-178

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012-08-31 Smedjebackens kommun Malin Liljeblad Godkänd revisor Fredrik Winter Revisor Oktober 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Caroline Liljebjörn Granskning av delårsrapport 2014 Vimmerby kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Periodrapport OKTOBER

Periodrapport OKTOBER Periodrapport OKTOBER 2013 l Resultat januari oktober -102 mnkr (219 mnkr) l Nettokostnadsökning 3,0 % (2,7 %) l Skatter och statsbidrag 2,3 % (3,3 %) l Helårsprognos -190 mnkr (136 mnkr) Omvärldsanalys

Läs mer

Granskning av delårs- rapport 2012

Granskning av delårs- rapport 2012 Revisionsrapport Granskning av delårs- rapport 2012 Karlstads kommun Daniel Brandt Stefan Fredriksson Lars Dahlin Maria Jäger Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

Verksamheterna klarade totalt sett att hålla sig inom de budgeterade ramarna och lämnade ett överskott på 200 tkr.

Verksamheterna klarade totalt sett att hålla sig inom de budgeterade ramarna och lämnade ett överskott på 200 tkr. ÅRSREDOVISNING 2015 I KORTHET Emådalen Foto: Henrik Tingström DET EKONOMISKA RESULTATET Högsby kommun redovisade ett överskott på 11,3 miljoner kronor för 2015. Det är ett bra resultat och innebär överskott

Läs mer

Bokslutskommuniké 2013

Bokslutskommuniké 2013 Bokslutskommuniké 2013 Uppgifterna i bokslutskommunikén är preliminära och kan komma att ändras i den slutliga årsredovisningen. Landstingsstyrelsen och landstingsfullmäktige behandlar den slutliga årsredovisningen

Läs mer

Riktlinjer gällande arbetet för ett hållbart samhälle.

Riktlinjer gällande arbetet för ett hållbart samhälle. Riktlinjer 1(5) Riktlinjer gällande arbetet för ett hållbart samhälle. Riktlinjerna utgör grunden för arbetet med hållbar utveckling, vårt mål är ett strukturerat arbete där det framgår på ett tydligt

Läs mer

ÅRsReDOVisNiNG 2011 Kortversion kil.se

ÅRsReDOVisNiNG 2011 Kortversion kil.se ÅRSREDOVISNING 2011 Kortversion kil.se Så gick det för 2011 Så använde vi skattepengarna 2011 Vi fick mycket pengar över i år igen Så ser vi på framtiden för Kil Sammanfattning av s årsredovisning 2011

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Övertorneå kommun Anneth Nyqvist Revisonskonsult Anna Carlénius Revisonskonsult Innehållsförteckning Sammanfattning 1 1. Inledning 2 1.1 Bakgrund 2 1.2

Läs mer

Resultatutjämningsreserv införande i Eslövs kommun

Resultatutjämningsreserv införande i Eslövs kommun KS.2013.0361 2013-08-16 Tomas Nilsson Kommunfullmäktige Resultatutjämningsreserv införande i Eslövs kommun Ärendebeskrivning Riksdagen har beslutat, prop.2011/12:172, att ge möjlighet för kommuner och

Läs mer

Söderhamns kommun. Granskning av delårsrapport per den 31 augusti Revisionsrapport. KPMG 11 oktober 2006 Antal sidor 9

Söderhamns kommun. Granskning av delårsrapport per den 31 augusti Revisionsrapport. KPMG 11 oktober 2006 Antal sidor 9 Granskning av delårsrapport per den 31 augusti 2006 KPMG 11 oktober 2006 Antal sidor 9 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 1 3. Ansvarsavgränsning 2 4. Granskning 2 5. Revisionsmål 3 6. Granskningens

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2009

Granskning av årsredovisning 2009 Revisionsrapport 2010-04-16 Bert Hedberg, certifierad kommunal revisor Oscar Hjelte Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...4 2.3 Bakgrund...4 2.4 Revisionsfråga och metod...4 3 Granskningsresultat...5

Läs mer

Uppdragsplan Kommunstyrelsens uppdragsplan KS 2017/0406. Fastställd av kommunstyrelsen den 3 april 2017

Uppdragsplan Kommunstyrelsens uppdragsplan KS 2017/0406. Fastställd av kommunstyrelsen den 3 april 2017 Uppdragsplan 2017 2017-04-03 Kommunstyrelsens uppdragsplan 2017 KS 2017/0406 Fastställd av kommunstyrelsen den 3 april 2017 Uppdragsplanen innehåller planeringsförutsättningar, uppdrag, mål och fokusområden

Läs mer

Bokslutskommuniké 2015

Bokslutskommuniké 2015 Bokslutskommuniké 2015 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2015 års utfall. Förändringar kan komma att ske i den slutliga årsredovisningen, som fastställs

Läs mer

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 Revisionsrapport Caroline Liljebjörn 29 augusti 2014 Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 Torsås kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 Granskningsrapport Richard Vahul Jenny Nyholm Granskning av delårsrapport 2016 Nynäshamns kommun Granskning av delårsrapport 2016 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

En sammanfattning av årsredovisningen för 2014

En sammanfattning av årsredovisningen för 2014 Kortversion av Gislaveds kommuns årsredovisning 2014: En sammanfattning av årsredovisningen för 2014 Den kommunala verksamheten i Gislaved kostar 1443 miljoner kronor och utförs av 2530 medarbetare (vilket

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2015

Granskning av delårsrapport 2015 Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport 2015 Övertorneå kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 1.1 Bakgrund

Läs mer

Månadsrapport Piteå kommun januari maj 2010

Månadsrapport Piteå kommun januari maj 2010 Datum -06-04 Sida 1 (8) Handläggare MÅNADSRAPPORT Version 1.0 Månadsrapport Piteå kommun januari maj 2 Resultaträkning kommunen (TKR) jan-maj jan-apr jan-mar Budget jan-dec 2009 Intäkter 163 507 133 508

Läs mer

Ekonomi- och verksamhetsstyrning i Sala kommun.

Ekonomi- och verksamhetsstyrning i Sala kommun. Ekonomi- och verksamhetsstyrning i Sala kommun. Ekonomi- och verksamhetsstyrningen definieras som en målmedveten styrprocess vars syfte är att utifrån kända styrprinciper och spelregler påverka organisationens

Läs mer

2011-08-30. Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos

2011-08-30. Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos 2011-08-30 Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos 2 Förvaltningsberättelse Delårsrapporten Enligt kommunala redovisningslagen(krl) ska delårsrapporten omfatta minst sex och högst åtta månader.

Läs mer

DRIFTREDOVISNING Budget Bokslut Bokslut Tkr 2005 2005 2004

DRIFTREDOVISNING Budget Bokslut Bokslut Tkr 2005 2005 2004 DRIFTREDOVISNING Budget Bokslut Bokslut Tkr 2005 2005 2004 KOMMUNSTYRELSE Intäkter -1 898-2 419-2 026 Kostnader 36 984 37 273 35 497 Nettokostnader 35 086 34 854 33 471 SERVICEAVDELNING Intäkter -7 945-8

Läs mer

Övergripande verksamhetsplan för Färgelanda Kommun

Övergripande verksamhetsplan för Färgelanda Kommun 1 1. 2009-11-24 Övergripande verksamhetsplan för Färgelanda Kommun 2010-2012 Vision, inriktningsmål och ekonomiska mål för verksamhetsplan 2010-2012 Fastställd av fullmäktige 2009-11-18 Dnr 5/2009 U:\Ekonomiavdelningen\Ekonomichef\VP\VP

Läs mer

Uppföljning per 2006-03-31

Uppföljning per 2006-03-31 Uppföljning per -03-31 Ekonomisk rapport Det budgeterade resultatet för år uppgår till +20 849. Uppföljningen per den 31 mars prognostiserar ett helårsresultat på +32 677. Nämnderna rapporterar totalt

Läs mer

Budgetprocessen Okt 2016 direktiv Feb 2017 ram presenteras Apr 2017 dialogdagar Jun beslut

Budgetprocessen Okt 2016 direktiv Feb 2017 ram presenteras Apr 2017 dialogdagar Jun beslut 1 Budgetprocessen Okt 2016 direktiv Feb 2017 ram presenteras Apr 2017 dialogdagar Jun 2017 - beslut 2 Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges 2015 2016 2017 2018 2019

Läs mer

Tjänsteskrivelse Resultatutjämningsreserv (RUR)

Tjänsteskrivelse Resultatutjämningsreserv (RUR) VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2013-10-04 DNR KS 2013.392 MARIE WALLIN SID 1/2 REDOVISNINGSANSVARIG 08-58785032 MARIE.WALLIN@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Resultatutjämningsreserv

Läs mer

Framtidstro och orosmoln

Framtidstro och orosmoln Majoritetens förslag till: Övergripande planering med budget 2009 och plan 2010-11 för Katrineholms kommun Framtidstro och orosmoln Övergripande planering med budget 2009 och plan 2010-2011 innehåller

Läs mer

Ekonomi. -KS-dagar 28/1 2015-

Ekonomi. -KS-dagar 28/1 2015- Ekonomi -KS-dagar 28/1 2015- Innehåll Resultat och balansräkning Budgetuppföljning Bokslut Investeringar i anläggningstillgångar Resultat och balans INTÄKTER Värdet av varuleveranser och utförda tjänster

Läs mer

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Ordförande: Catharina Malmborg Förvaltningschef: Kerstin Melén-Gyllensten Uppdrag Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens uppdrag är att fullgöra kommunens uppgifter

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden Uppföljning juni månad Bilaga Von 86

Vård- och omsorgsnämnden Uppföljning juni månad Bilaga Von 86 Vård- och omsorgsnämnden Uppföljning juni månad Bilaga Von 86 Vård- och omsorgsnämndens sammanfattning till kommunstyrelsen för perioden jan-juni samt prognos Liksom under tidigare prognoser under året

Läs mer

Periodrapport Maj 2015

Periodrapport Maj 2015 Periodrapport Maj 2015 Ekonomi l Resultat januari maj -20 mnkr (26 mnkr) l Nettokostnadsökning 7,7 % (2,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,5 % (5,3 %) l Helårsprognos 170 mnkr (246 mnkr) Omvärldsanalys I

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bokslutsberedningen. Morokulien 2015-03-25 17:00-17:30 Beslutande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bokslutsberedningen. Morokulien 2015-03-25 17:00-17:30 Beslutande 1(7) Plats och tid KS-salen 08:00-16:00 Morokulien 2015-03-25 17:00-17:30 Beslutande Hans Nilsson (HEL) Björn Källman (HEL) 26 Johanna Söderberg (C) Hans-Peter Jessen (S) 26 Dan Säterman (S), tjänstgörande

Läs mer

Cirkulärnr: 2001:38 Diarienr: 2001/0715 Nyckelord: Bokslut Handläggare: Anders Nilsson Sektion/Enhet: Sektionen för ekonomistyrning Datum:

Cirkulärnr: 2001:38 Diarienr: 2001/0715 Nyckelord: Bokslut Handläggare: Anders Nilsson Sektion/Enhet: Sektionen för ekonomistyrning Datum: Cirkulärnr: 2001:38 Diarienr: 2001/0715 Nyckelord: Bokslut Handläggare: Anders Nilsson Sektion/Enhet: Sektionen för ekonomistyrning Datum: 2001-03-28 Mottagare: Ekonomi/Finans Kansli Revision Rubrik: Kommunernas

Läs mer

Revisionsrapport. Piteå kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor. Johan Lidström

Revisionsrapport. Piteå kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor. Johan Lidström Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2011 Piteå kommun Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Johan Lidström Mars 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport Staffanstorps kommun Carl-Gustaf Folkeson Emelie Lönnblad Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

Dnr KK13/346 POLICY. Policy för god ekonomisk hushållning. Antagen av kommunfullmäktige 2013-12-10 287

Dnr KK13/346 POLICY. Policy för god ekonomisk hushållning. Antagen av kommunfullmäktige 2013-12-10 287 Dnr KK13/346 POLICY för god ekonomisk hushållning 2013-12-10 287 Dnr KK13/346 2/8 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Syfte... 3 3 Utgångspunkter och principer... 3 3.1 Avgränsning... 4 3.2 Politiska

Läs mer

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi?

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Så gick det för Håbo 2010 Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010 Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Uppfyllde kommunen sina mål? Detta är en sammanfattning

Läs mer

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun l 2014-04-01 Policy om Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun Inledning: Du som medarbetare/chef är kommunens viktigaste resurs, tillsammans växer vi för en hållbar framtid!

Läs mer

Vi sammanfattar... BUDGET Lomma kommun

Vi sammanfattar... BUDGET Lomma kommun Vi sammanfattar... BUDGET 217 Lomma kommun VART GÅR SKATTEPENGARNA? SÅ HÄR FÅR KOMMUNEN SINA PENGAR: Övriga avgifter och ersättningar Finansiella intäkter,1% 78,8 % av kommunens intäkter kommer från skatteintäkter,

Läs mer

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet Arboga kommuns mål- och budgetdokument för år 2015 heter Strategisk- och ekonomisk plan 2015-2017 och antogs av kommunfullmäktige

Läs mer

Granskning av delårsrapport per

Granskning av delårsrapport per Revisionsrapport Granskning av delårsrapport per 2009-08-31 Motala kommun 2009-10-01 Karin Jäderbrink Matti Leskelä Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...1 2 Inledning...2 2.1 Bakgrund...2 2.2 Syfte,

Läs mer

Månadsuppföljning. Maj 2012

Månadsuppföljning. Maj 2012 A Månadsuppföljning Maj 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 31 maj 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för 2011

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Caroline Liljebjörn 8 september 2014 Granskning av delårsrapport 2014 Borgholms kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

Bygg- och miljönämndens verksamhetsplan 2014

Bygg- och miljönämndens verksamhetsplan 2014 Bygg- och miljönämndens verksamhetsplan 2014 Fastställd av nämnden: 2014-01-22 4 2 Innehållsförteckning Kommunfullmäktiges uppdrag till nämnden Verksamhetsplanens funktion Mål och uppdrag Nämndens uppdrag

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av delårsrapport. Håkan Olsson Certifierad kommunal revisor Samuel Meytap. Vänersborgs kommun. oktober 2oi7.

Revisionsrapport. Granskning av delårsrapport. Håkan Olsson Certifierad kommunal revisor Samuel Meytap. Vänersborgs kommun. oktober 2oi7. Revisionsrapport Håkan Olsson Certifierad kommunal revisor Samuel Meytap oktober 2oi7 Granskning av delårsrapport 2017 Pwc nnehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning i 2 nledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2

Läs mer

Finansiell profil Falköpings kommun

Finansiell profil Falköpings kommun Finansiell profil Falköpings kommun 00 007 profiler för Falköpings kommun 00 007 Syftet med den här analysen är att redovisa var Falköpings kommun befinner sig finansiellt och hur kommunen har utvecklats

Läs mer

Utbildning Oxelösunds kommun

Utbildning Oxelösunds kommun Utbildning Oxelösunds kommun Utbildning för förtroendevalda/tjänstemän 17 november 2015 Agenda Vad är ett Kommunalt resultat? Vad säger Kommunallagen? Vad är Balanskravet? Vad betyder God ekonomisk hushållning?

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2014

Granskning av årsredovisning 2014 www.pwc.se Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Maj 2015 Granskning av årsredovisning 2014 Övertorneå kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Övertorneå kommun Anna Carlénius Revisionskonsult Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

RÄTTVISANDE RÄKENSKAPER...2

RÄTTVISANDE RÄKENSKAPER...2 Rapport Åtvidabergs kommun Granskning delårsrapport 2006-08-31 2006-10-17 Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Åtvidabergs kommun Susanne Svensson Lars Rydvall Innehåll 1 SAMMANFATTNING...1

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2010

Granskning av årsredovisning 2010 2010 Revisionsrapport April 2011 Karin Jäderbrink Matti Leskelä Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning... 4 2.1 Bakgrund... 4 2.2 Revisionsfråga och metod... 4 3 Granskningsresultat...

Läs mer

Eslövs kommun Granskning av delårsrapport per 2012-07-31

Eslövs kommun Granskning av delårsrapport per 2012-07-31 Eslövs kommun Granskning av delårsrapport per 2012-07-31 2012-10-10 Anders Löfgren Syfte med granskningen Ernst & Young har på uppdrag av kommunrevisionen i Eslövs kommun gjort en översiktlig granskning

Läs mer

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Hans Axelsson Anna Teodorsson

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Hans Axelsson Anna Teodorsson Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 011 Götene kommun Hans Axelsson Anna Teodorsson mars 01 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning Inledning.1 Bakgrund. Revisionsfråga och metod 3 Granskningsresultat

Läs mer

Bokslut 2014 Landstinget Blekinge

Bokslut 2014 Landstinget Blekinge Bokslut 2014 Landstinget Blekinge 1 2 Resultat 2014 Årets resultat + 49,2 mnkr Nettokostnadsutveckling 4,0 % 3 Engångskostnader 2014 Nedskrivningar fastigheter 48,6 mnkr Komponentredovisning 20,6 mnkr

Läs mer

Ekonomisk månadsrapport januari mars 2017

Ekonomisk månadsrapport januari mars 2017 1 (5) Kommunstyrelsens kontor 24.04.17 Ekonomisk månadsrapport januari mars 2017 Månadsrapportens syfte är att ge en översiktlig och kortfattad bild av kommunens ekonomiska situation och utveckling löpande

Läs mer

Med Tyresöborna i centrum

Med Tyresöborna i centrum Med Tyresöborna i centrum 2 Innehåll Vår arbetsgivare 4 Personalpolicyn 5 Delaktighet och samverkan 6 Hälsa och arbetsmiljö 7 Jämställdhet och mångfald 8 Förbättring och utveckling 9 Lön, lönebildning

Läs mer

Månadsrapport November 2010

Månadsrapport November 2010 Månadsrapport Månadsrapport januari-november Ekonomiskt resultat Periodens utfall Resultatet för perioden januari-november visar ett överskott på 174 mkr före finansiella poster, vilket är 93 mkr bättre

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2008

Granskning av delårsrapport 2008 Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2008 Smedjebackens kommun September 2008 Robert Heed Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 1.1 Uppdrag och ansvarsfördelning... 2 1.2 Kommunfullmäktiges mål

Läs mer

Årets resultat och budgetavvikelser

Årets resultat och budgetavvikelser Årets resultat och budgetavvikelser Årets uppföljning för perioden januari mars med årsprognos visar på ett resultat på 6,5 mnkr vilket är 2,9 mnkr bättre än budget. Avvikelser mellan prognos och budget

Läs mer

Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet. Individ- och familjenämnd Maj 2016

Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet. Individ- och familjenämnd Maj 2016 Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet Individ- och familjenämnd Maj 2016 Driftsredovisning... 4 Driftsredovisning per område/förvaltning... 5 Investeringsredovisning... 7 Avtalstrohet... 7 Hälsotal

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning 1(1) Gäller från Diarienummer 2013-01-01 2013/586 040 Antagen: kommunstyrelsen 2013-11-18 139. Riktlinjer för god ekonomisk hushållning Se bilaga 1(5) Datum 2013-05-29 Riktlinjer för god ekonomisk hushållning

Läs mer

Månadsrapport mars 2013

Månadsrapport mars 2013 Månadsrapport mars Ekonomiskt resultat -03-31 67,1 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med mars uppgår till 67,1 mkr. För motsvarande period 2012 var resultatet 3,4

Läs mer

Finansiell profil Falköpings kommun 2007 2009

Finansiell profil Falköpings kommun 2007 2009 Finansiell profil Falköpings kommun 007 009 profiler för Falköpings kommun 007 009 Syftet med den här analysen är att redovisa var Falköpings kommun befinner sig finansiellt och hur kommunen har utvecklats

Läs mer

BUDGET 2011, PLAN 2012-2013 ÄLVDALENS KOMMUN

BUDGET 2011, PLAN 2012-2013 ÄLVDALENS KOMMUN ÄLVDALENS KOMMUN BUDGET 2011 OCH VERKSAMHETSPLAN 2012 2013 En ny politisk ledning, kommer att styra Älvdalens kommun de kommande fyra åren. Runt om i kommunen växer framtidstron och förhoppningen är att

Läs mer

SIDAN 1. Årsredovisning 2008 med uppföljning av budget för Stockholms stad

SIDAN 1. Årsredovisning 2008 med uppföljning av budget för Stockholms stad SIDAN 1 Årsredovisning 2008 med uppföljning av budget för Stockholms stad Sammanfattning Samtliga tre inriktningsmål har uppfyllts under året Av kommunfullmäktiges 14 verksamhetsmål har 11 uppfyllts helt,

Läs mer

Månadsrapport Ekonomi och Personal. Nybro kommun Okt 2014

Månadsrapport Ekonomi och Personal. Nybro kommun Okt 2014 Månadsrapport Ekonomi och Personal Nybro kommun Okt 2014 Innehållsförteckning Ekonomi... 3 Driftsredovisning... 3 Driftsredovisning per område/förvaltning... 4 Investeringsredovisning... 6 Avtalstrohet...

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Kalix kommun Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Anna Carlénius Revisionskonsult 12 november 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2.1

Läs mer

Revisionsrapport* Granskning av. Delårsrapport Vännäs kommun. September Allan Andersson Therese Runarsdotter. *connectedthinking

Revisionsrapport* Granskning av. Delårsrapport Vännäs kommun. September Allan Andersson Therese Runarsdotter. *connectedthinking Revisionsrapport* Granskning av Delårsrapport 2007 Vännäs kommun September 2007 Allan Andersson Therese Runarsdotter *connectedthinking Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och förslag till åtgärder...2

Läs mer

Jämställdhetsplan 2010 för

Jämställdhetsplan 2010 för SERVICE- OCH TEKNIKFÖRVALTNINGEN Datum 2009-08-24 1 (2) Jämställdhetsplan 2010 för Service- och teknikförvaltningen Innehållsförteckning Jämställdhetsplan 2010 3 Inledning 3 Service- och Teknikförvaltningens

Läs mer