MILJÖMÄRKNING SVERIGE AB ÅRSREDOVISNING 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MILJÖMÄRKNING SVERIGE AB ÅRSREDOVISNING 2010"

Transkript

1

2 Miljömärkt trycksak MILJÖMÄRKNING SVERIGE AB ÅRSREDOVISNING 2010 ECOLABELLING SWEDEN ANNUAL REPORT märk skillnaden 0 Miljömärkning Sverige AB Stockholm Besöksadress: S:t Paulsgatan 6 Tel: Fax:

3 INNEHÅLL NYCKELTAL VD-ORD: 20 ÅR OCH FRAMÅT MILJÖMÄRKNING I FOKUS...05 MILJÖMÄRKNINGAR SOM VISAR SKILLNADEN GILTIGA KRITERIER...10 KRITERIER OCH LICENSER KALENDARIUM...14 Svanen ett av Sveriges starkaste varumärken Ragnar Unge, sidan 4 För fjärde året i följd deltog Miljömärkning Sverige på Smaka på Stockholm. Nyblivna licenstagare premierades på scenen med utdelning av certifikat. KALENDARIET, SIDAN 15. Miljömärkning Sverige AB:s verksamhet har till syfte att bidra till arbetet för en hållbar produktion och konsumtion. Att omvärlden, våra kunder och konsumenter, samt våra intressenter har fokus på hållbar utveckling är en förutsättning för vår verksamhets framgång. Vår övergripande vision är ett hållbart samhälle, där vi inte längre tär på jordens resurser. Vårt bidrag till den visionen är att vi ska tillhandahålla miljömärkning som bästa redskap för hållbar konsumtion. Företag som vill miljömärka sina varor och tjänster, och konsumenter som väljer att konsumera mer hållbart bidrar till att ett hållbart samhälle kan bli verklighet. ENGLISH SUMMARY FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE...24 RESULTATRÄKNING...25 BALANSRÄKNING...26 SIGNATURER...31 Miljömärkning Sverige arrangerade seminariet "Framtida tecken och Miljöutmaningar" Bland talarna märktes arkitekten Eero Koivisto. KALENDARIET, SIDAN 18. NYCKELTAL / MILJÖMÄRKNING SVERIGE Netto omsättning (ksek) REVISIONSBERÄTTELSE...32 Antal Svanenlicenser Antal EU Ecolabellicenser, Sverige Antal anställda Medverkande fotografer: Filip Järnehag, Alexander Ruas, Sofie Sykfont, Fredrik Winqvist, Martin le Grand. 02 MILJÖMÄRKNING SVERIGE ÅRSREDOVISNING 2010 MILJÖMÄRKNING SVERIGE ÅRSREDOVISNING

4 20 år, och framåt miljömärkning i fokus Under år 2010 passerade Svanen och vår organisation 20-årsstrecket. Vilka förväntningar fanns när miljömärkningen drogs igång? Fanns det någon tro på att Svanen skulle kunna bli ett av Sveriges starkaste varumärken? Att vi skulle ha över licenser i Norden? Och att det skulle omsättas Svanenmärkta varor och tjänster i landet för över 100 miljarder? Nej, de förväntningarna fanns nog inte, men i dag förvaltar och utvecklar vi denna världsledande miljömärkning med stor betydelse för konsumenter och näringsliv. När vi då blickar framåt tror jag att det är viktigt att se på våra framgångsfaktorer, och vårda och utveckla dem vidare. Våra erfarenheter är också viktiga att ta med sig in i arbetet med EU:s miljömärkning. Skarpa kriterier En miljömärkning måste ha tuffa kriterier som verkligen utvisar de bästa produkterna. Detta är givetvis viktigt för att vinna konsumenternas förtroende. Men faktiskt också för att attrahera producenterna. Här finns ingen intressekonflikt; båda parterna och miljömärkningen själv för sin varumärkesuppbyggnad, vill att kriterierna ska vara skarpa och urskiljande, och kontrollen noggrann. ett starkt varumärke Miljömärkning ska vägleda konsumenter. Den ska enkelt och via ett märke hjälpa till vid ett köpbeslut, där miljöaspekten är svårbedömd och tiden kanske kort. Den ska också hjälpa producenter att trovärdigt informera om god miljöprestanda. Allt detta kan endast göras via ett välkänt och trovärdigt varumärke. Som måste laddas och laddas igen. Marknadsinriktning Producenterna måste kunna lita på att miljömärkningen kan fungera som en partner på marknaden, annars får vi inga licenser och inga miljömärkta produkter. Vi erbjuder företag en co-branding, dvs en möjlighet att addera ett attraktivt varumärke till sitt eget, för att effektivt kunna använda miljö som konkurrensmedel. Därför är det viktigt att vi kan erbjuda en god service och en sammanhållen produkt: Kriterier, ansökan, kontroll, licensiering, revidering och kravhöjning, ny licens mot höjda krav och marknadsföring av miljömärket och miljömärkta produkter. Organisation och arbetssätt Miljömärkningen måste hållas samman, likabehandla alla och ha hög kvalitetssäkring. I Norden arbetar vi nu mot en mer gemensam organisation, för att kunna effektivisera arbete och uppträda som ett system, ett varumärke. I EU, där jag sitter som ordförande i miljömärkningens nämnd, är det också en av huvudfrågorna vi driver. Miljömärkning Sverige AB har regeringens uppdrag att sköta Svanen och EU Ecolabel för svensk räkning. Miljömärkning Sverige ägs av staten och Sveriges Standardiseringsråd (SSR). Verksamheten har inget ekonomiskt vinstsyfte och finansieras dels genom en avgift från de företag som har miljömärkningslicens, dels genom ett statligt bidrag. Miljömärkning Sverige agerar som ett opartiskt kontrollorgan. Verksamheten är inriktad på att få företag att miljömärka sina produkter för att bidra till en hållbar utveckling. Med frivillig miljömärkning som instrument ska bolaget bidra till ett produktionsmönster som minskar påfrestningarna på miljön och därmed bidra till en hållbar konsumtion. Miljömärkning Sverige ansvarar för Svanens och EU Ecolabels kriterieutveckling, utfärdar Intresset för miljömärkning blev större under licenser, ansvarar för marknadsföringen samt genomför kontroller. Under 2010 var Miljömärkning Sverige organiserat i fem enheter: tre affärsområden (Dagligvaruhandeln, Business to Business, Bygg & Energi) samt PR- & Kommunikation och Administration. Från och med 2011 har de tre affärsområdena blivit två plus en marknadsavdelning. Företagets hållbarhetsredovisning finns på hemsidan: Med ovanstående fundament, och med den erfarenhet vi har från 20 års miljömärkning vilket tagit Svanen till en unik position tar vi lärdom och går vidare för att nå den vision de nordiska miljöministrarna har satt upp för Svanen, och för att vidareutveckla EUs Ecolabel till att bli en fungerande märkning för hela den europeiska marknaden. Ragnar Unge, VD Miljömärkning Sverige Miljömärkning Sverige AB:s styrelse 2010: från vänster: Ulla Sahlberg, arbetstagarrepresentant, Ingela Hellström, arbetstagarrepresentant, Peter Knutsson, Integrations- och jämställdhetsdepartementet, Christina Lindbäck, NCC, ordförande, Leif Löf, Kemibolaget i Bromma, Svante L Axelsson, Espo samt Yvonne Ingman Svensk Handel. 04 MILJÖMÄRKNING SVERIGE ÅRSREDOVISNING 2010 MILJÖMÄRKNING SVERIGE ÅRSREDOVISNING

5 Svanen och EU Ecolabel miljömärkningar som visar skillnaden Syftet med miljömärkning är att ge konsumenter en möjlighet att välja de bästa produkterna på marknaden ur miljösynpunkt. Enligt det internationella standardsystemet ISO:s terminologi är både Svanen och EU Ecolabel typ I-märkningar. Det betyder att det finns på förhand uppställda kriterier, att de är frivilliga och att en oberoende part granskar att produkterna uppfyller kraven innan de får bära märket. När vi väljer vilka produktgrupper vi ska ta fram miljömärkningskriterier för är det viktigt att prioritera de områden där miljömärkningen har störst potential att minska miljöbelastningen. Produktgrupper väljs utifrån tre aspekter: relevans, potential och styrbarhet. Det betyder att man undersöker om det finns ett stort miljöproblem kopplat till denna produkt (relevans), om det finns utrymme för förbättringar (potential) och om miljömärkning av produkten kan minska miljöbelastningen (styrbarhet). Livscykelperspektiv och klimataspekter En produkts miljöpåverkan bedöms under hela livscykeln från råvara till avfall. Kriterier omfattar produktens innehåll, kemikalier, resursanvändning, utsläpp till luft, vatten och mark. Inom ett flertal produktgrupper ställer Svanen och EU Ecolabel också krav på funktionalitet och energieffektivitet. Svanen Nordens officiella miljömärke Svanen drivs av en nordisk organisation med ett sekretariat i varje nordiskt land. Respektive land har en miljömärkningsnämnd som ansvarar för det egna landets ställningstagande i produktgrupps- och kriteriefrågor. Det är sedan den nordiska miljömärkningsnämnden som beslutar om vilka produktgrupper och kriterier som ska gälla. De nordiska sekretariaten tar gemensamt fram förslag på kriterier. Detta är en öppen process där förslagen är ute på bred remiss innan beslut fattas. De beslutade kriterierna gäller sedan i alla nordiska länder. Under 2010 fanns Svanen inom 65 produktområden som omfattar både varor och tjänster allt från rengöringsmedel och drivmedel till hotell och butiker. EU Ecolabel EU:s officiella miljömärke 1992 beslutade Europeiska kommissionen om att starta ett gemensamt europeiskt miljömärke. På uppdrag av kommissionen arbetas kraven fram av ansvariga organ i EU:s medlemsländer, enskilda organisationer och företag eller kommissionens egna institut Joint Research Centre. Beslut om kriterier tas av medlemsländerna genom omröstning, efter behandling av EUEB, European Union Ecolabelling Board, i vilken Miljömärkning Sveriges vd Ragnar Unge är vald till ordförande. 26 olika varu- och tjänstegrupper kan märkas med EU Ecolabel. De EU Ecolabelmärkta produkterna finns listade i Green Store, den Europeiska miljömärkningskatalogen på www. ecolabel.eu. Den svenska miljömärkningsnämnden yttrar sig i frågor rörande både Svanen och EU Ecolabel. Ledamöterna utses av Miljö märkning Sveriges styrelse från de organisationer regeringen för ordat. Utvärderingar och revideringar Kriterierna för Svanen och EU Ecolabel revideras kontinuerligt. De utvärderas och omarbetas utifrån ny kunskap, teknisk utveckling, externa synpunkter och erfarenhet. Kriterierna skickas därefter ut på remiss och publiceras på och www. ecolabel.eu. Genom att kontinuerligt se över kriterierna driver miljömärkningen på omställningen till en hållbar produktion. Svenska Miljömärkningsnämnden 2010: Christina Lindbäck, ordförande. Anita Aspegren, Energimyndigheten. Per Baummann, Svensk Handel. Ingela Dahlin, Konsumentverket. Jens Henriksson, Sveriges Konsumenter. Henry Kenamets, Miljöförbundet Jordens Vänner. Lena Lundberg, Svenskt Näringsliv. Anita Lundström, Naturvårdsverket. Anne-Marie Johansson, Kemikalieinspektionen. Anders Finnson, Svenskt Vatten. Viveca Reimers, Sveriges Kommuner och Landsting. Licensiering När ett företag ansöker om miljömärkning granskas inlämnade tester och dokumentation noggrant. Ofta görs också ett kontrollbesök i samband med licensansökan. Licensierade produkter får säljas och marknadsföras med det aktuella miljömärkets logga. Licensen gäller så länge kriterierna för produkten är giltiga. När nya kriterier införs måste företaget klara de nya kraven och ansöka om en ny licens. Avgifter Ansökningsavgiften för en Svanenlicens är kr. Den årliga licenskostnaden är baserad på försäljningsintäkterna från den miljömärkta produkten (normalt 0,3 procent för Svanenmärkta varor och 0,15 procent för Svanenmärkta tjänster). Under 2010 justerades avgiftssystemet för EU Ecolabel. Nu är ansökningskostnaden euro och årsavgiften för att använda märket euro. Efterkontroll För att kontrollera att företag med Svanen och EU Ecolabellicens upprätthåller den nivå på miljöarbetet som det ställs krav på genomförs regelbundna efterkontroller. Under 2010 har Svanen framförallt gjort efterkontroller inom områdena avloppsfria toaletter, komposter, bil- & båtvård, tvättmaskiner och diskmaskiner, batterier, hotell, dagligvarubutiker, restauranger, tryckerier, samt rengöringsmedel. Ett test har också genomförts angående tvättmedels innehåll av optiska vitmedel. Livscykelsanalys och klimataspekter Produkterna bedöms enligt ett livscykelperspektiv från råvaror till återvinning. 20 år med Svanen De nordiska regeringarna beslutar om en gemensam miljömärk ning Svanen. Fyra länder: Sverige, Norge, Finland och Island ansluter sig direkt. Kriterier för den första produkten batterier togs fram. Vid årets slut hade dåvarande SIS Miljömärkning tre anställda men ännu inga miljömärkta produkter. De två första Svanenlicenserna delas ut på samma dag. Det är kontorspapperet Modo Balans från MoDo Papper och Via Color från Lever. Vid årets slut finns det drygt 100 Svanenmärkta produkter i Sverige. Nu finns kriterier för 14 produktgrupper. Svanen har sex anställda. 80 av 100 svenskar nämner nu spontant Svanen när de blir ombedda att nämna ett miljömärke. Nu finns också 750 Svanenmärkta produkter på den svenska marknaden. Svanen sänder reklamfilm med Gunde Svan och Lennart Swahn på TV4. 96% av svenskarna känner igen Svanen. Året efter är också Jan-Öyvind Svahn med i reklamen. Svanen är nu officiell miljömärkning i samtliga nordiska länder när också Danmark ansluter sig MILJÖMÄRKNING SVERIGE ÅRSREDOVISNING 2010 MILJÖMÄRKNING SVERIGE ÅRSREDOVISNING

6 Så tas kraven fram 5. Kraven höjs kontinuerligt. När de funnits några år utvärderas och revideras de. 1. Förstudie och kriterieförslag från nordisk projektgrupp. 98 % 4. Slutligt beslut i den nordiska miljömärkningsnämnden. Nämnden består av ordförandena från varje nationell nämnd. 3. nationell nämnd tar ställning. Nämnden består av representanter från näringsliv, konsumentorganisationer, myndigheter och miljöorganisationer. 2. Förslaget skickas ut på remiss och omarbetas utifrån inkomna synpunkter. En nordisk undersökning (utförd av företaget Respons) gjordes i december 2010 om hur kända varumärkena Svanen och EU Ecolabel var i respektive nordiskt land. I Sverige känner 97,9 procent igen Svanen och 86 procent vet att det är ett miljömärke. EU Ecolabel är igenkänt av 16 procent av svenskarna varav 78 procent vet att det är ett miljömärke. Ola Eriksson, miljöansvarig Textilia Boden, Cecilia Ehrenborg Williams, affärsområdechef på Miljömärkning Sverige och Roger Nilsson, platschef på Textilia Boden, under ett kontrollbesök vintern Omprövning När nya kriterier införs måste företagen ansöka om licens igen. Under 2010 reviderades kriterierna för sju produktgrupper inom Svanen och för sex inom EU Ecolabel. I och med att nya krav på butiker infördes har vi påbörjat omprövningen av över 400 Svanenmärkta butiker. De flesta företagen brukar välja att fortsätta sitt arbete med miljömärkningen och anpassa sina varor och tjänster till de nya kraven. De nordiska miljöministrarna beslutade under 2010 om en gemensam nordisk vision för Svanen: År 2015 är Svanen erkänt som ett av de mest effektiva frivilliga konsumentpolitiska redskapen för miljö, genom att erbjuda ett tillförlitligt verktyg för konsumenter som vill konsumera miljöanpassat. Svanen intar en stark position genom sin höga trovärdighet och sitt genomslag på marknaden och agerar som pådrivare för andra märken vad gäller kriteriernas skärpa. Svanen är för verksamheter ett attraktivt och trovärdigt sätt att använda miljö som konkurrensmedel och är ett självklart val för konsumenter med höga krav på miljö och kvalitet. Konsumenterna är medvetna om att höga krav på klimataspekter ingår i Svanens kriterier. Hållbarhetsrelaterade kriterier utöver miljö tillförs successivt Svanen. Kundnöjdhetsundersökning 2010 Nordisk Miljömärkning genomför sedan 2006 en kundnöjdhetsundersökning vartannat år. En ny undersökning genomfördes i januari 2010 av företaget Reflect. Målgruppen var i första hand de marknadsföringsansvariga på företagen med miljömärkta varor och tjänster. I Sverige intervjuades 76 personer. Undersökningen visade att de vanligaste anledningarna till varför företag valde att satsa på Svanen eller EU Ecolabel var:» krav från marknaden (krav från konsument, privat och offentlig sektor)» en önskan om att medverka till en bättre miljö» en vilja att profilera företaget som klimatanpassat» att fler företag tar koncernbeslut om att satsa på miljömärkning» att miljömärkningen Svanen är välkänd Nästan hälften av de tillfrågade anser att satsningen lett till förväntad effekt. Drygt 60 procent använder sig av märkningen i sin marknadsföring och fyra av fem använder märket direkt på produkten. Majoriteten av företagen ser tydliga positiva reaktioner från sina kunder. 32 procent ansåg att miljömärkningen är viktigare än andra märken eller system som företaget har ur ett marknadsföringsperspektiv. Resultatet är en ökning från 2006 då endast 18 procent ansåg att den var viktigare. Fyra av tio företag uppger ett intresse av att även miljömärka andra produkter, vilket är en ökande andel. Enligt 93 procent av de tillfrågade är sannolikheten hög att de kommer fortsätta ha kvar märkningen om tre år. Detta är en ökning från 2006 när undersökningen först gjordes, då resultatet var 82 procent. 92 procent av företagen skulle rekommendera märkningen till and ra. Detta resultat visar en anmärkningsvärd ökning från resultatet 2006, som då var 77 procent. Kriterier för en tjänst hotell tas för första gången fram. Sånga-Säby är först ut att klara kraven. Svanen firar 10-års jubileum på Gröna Lund. Tillsammans med flera hundra tioåringar försökte Svanen sätta världsrekord i att göra världens största levande logga. Svanen är med i Almedalen och låter barn ställa tuffa miljöfrågor till Alf Svensson och Göran Persson. Scandic-kedjan Svanenmärker alla hotell i Sverige är det också premiär för de första Svanenmärkta butikerna. Nu kan du köpa dig ett Svanenmärkt hus. Skanskas Uniqhus är först att klara Svanens krav. Nu går det att Svanenmärka restauranger. Café Artist i Karlstad är först ut. Nätverket: Köp Miljömärkt s tartas som en fanclub till alla Svanenmärkta företag. Världens första miljömärkning av drivmedel är ett faktum MILJÖMÄRKNING SVERIGE ÅRSREDOVISNING 2010 MILJÖMÄRKNING SVERIGE ÅRSREDOVISNING

7 GILTIGA kriterier 2010 Giltiga kriteriedokument Svanen Alternativ kemtvätt Avloppsfria toaletter Byggskivor Bil- och båtvårdsprodukter Dagligvarubutiker Datorer Digital fotoframkallning Diskmaskiner Drivmedel Engångsbatterier Engångsprodukter för medicinskt bruk Fettäta papper Fordonsdäck Fordonstvättar Fönster och ytterdörrar Golv Golvvårdsmedel Handdiskmedel Hotell och vandrarhem Hygienprodukter Hållbart/beständigt trä Industriella rengöringsoch avfettningsmedel Inomhusmålarfärg och lack Isbekämpningsmedel Kaffefilter Kemiska byggprodukter Kompostbehållare Kompressorer Kontorsmaskiner Kosmetiska produkter Kylar och frysar Leksaker Lim Ljud- och bildapparater Ljus Maskindiskmedel Maskindiskmedel för professionellt bruk Maskiner för park och trädgård Mjukpapper Möbler och inredningar Pannor för fasta biobränslen Papperskuvert Pellets Rengöringsmedel Rengöringsmedel för livsmedelsindustrin Restauranger Schampo och tvål Skrivredskap Slutna eldstäder för biobränsle Småhus, flerbostadshus och förskolebyggnader Smörjolja Städtjänster Städprodukter med mikrofiber System för tyghandduksrullar Textilier, skinn och läder Textilservice/Tvätterier Textiltvättmedel för professionellt bruk Textiltvättmedel och fläckborttagningsmedel Tonerkassetter Tryckerier Tryck- och kopieringspapper Tvättmaskiner Uppladdningsbara Batterier/Batteriladdare Utemöbler och lekredskap Värmepumpar Giltiga kriteriedokument EU Ecolabel Allrent och sanitetsrent Bäddmadrasser Bärbara datorer Campingplatser Fett och smörjoljor Golvbeläggningar (hårda) Handdiskmedel Hotell och vandrarhem Inomhusfärg och lack Jordförbättringsmedel Kopieringspapper och grafiskt papper Lampor Maskindiskmedel Mjukpapper Odlingssubstrat Persondatorer Skor Textilgolv Textilier Textiltvättmedel Trägolv Trämöbler TV-apparater Tvål och schampo Utomhusfärg Värmepumpar Bland Svanens reviderade kriterier 2010 återfinns Kosmetik. I november klarade nio av Rosenseriens produkter Svanens krav. SVANEN- OCH ECOLABEL-LICENSER I SVERIGE EU ECOLABEL-LICENSER I EUROPA st st st 754 st st 514 st st st 386 st st Det totala antalet anställda i de fem nordiska länderna överstiger nu för första gången 100 personer. 20 år Svanen fyller 20 år. 65 produktgrupper har miljömärkningskriterier. Totalt finns licenser och svenska konsumenter kan välja mellan Svanenmärkta produkter med en sammanlagd årsomsättning av över 100 miljarder. Nätverket har 192 medlemmar. I mars delas den 2 000:e licensen i Norden ut MILJÖMÄRKNING SVERIGE ÅRSREDOVISNING 2010 MILJÖMÄRKNING SVERIGE ÅRSREDOVISNING

8 kriterier och LICENSER Inom både Svanen och EU Ecolabel pågår en ständig översyn av de krav som ingår i kriterierna för de olika produktområdena. När kriterierna har funnits i några år börjar ett revideringsarbete en del krav kanske försvinner, nya tillkommer och andra skärps. På så sätt drivs producenterna att hela tiden bli bättre, hitta nya lösningar och minska sin miljöpåverkan. Detta är en kontinuerlig process då ny kunskap, erfarenheter samt tekniska framsteg bidrar till att vidareutveckla kriterierna i syfte att närma sig målet om en hållbar produktion och konsumtion. Nedan finns en förteckning över de kriterier som reviderades under 2010, vilka revideringar som fortfarande pågår och vilka nya kriteriedokument som har beslutats antingen av den nordiska miljömärkningsnämnden eller EU Kommissionen. Svanen 2010 Utveckling av nya kriterier Engångsartiklar som ska komma i kontakt med mat (pågår) Pågående revidering Byggskivor Drivmedel Engångsbatterier Golvvårdsprodukter Hotell och vandrarhem Kopierings- och tryckpapper Mjukpapper Möbler och inredningar Papperskuvert Restauranger Textilier, skinn och läder Textiltvättmedel för professionellt bruk Tryckerier Utemöbler och lekredskap Reviderade Dagligvarubutiker Golv Kosmetika Maskindiskmedel för professionellt bruk Slutna eldstäder Städprodukter med mikrofiber Uppladdningsbara batterier 12 MILJÖMÄRKNING SVERIGE ÅRSREDOVISNING 2010 EU Ecolabel Utveckling av nya kriterier Byggnader (pågår) Kontorsmaskiner (pågår) Kranar och duschmunstycken (pågår) Uppvärmningssystem (pågår) Pågående revidering Allrent och sanitetsrent Fett och smörjoljor Handdiskmedel Tvättmaskiner Reviderade Bärbara datorer Kopieringspapper och grafiskt papper Lampor Maskindiskmedel Persondatorer Textiltvättmedel "jag TYCKER VI HAR HITTAT EN BRA BALANS" Per Sandell, ansvarig för butiker på Svanen, är nöjd med de nya kraven för Svanenmärkta butiker I juni skärptes kraven som en Svanenmärkt butik ska uppfylla. I den senaste versionen står energieffektivitet och sortimentet av miljömärkta och ekologiska varor i fokus. Jag tycker vi har hittat en bra balans mellan hur hårda kraven ska vara och vad butiken klarar av, säger Per Sandell, produktansvarig för butiker på Miljömärkning Sverige. För att säkerställa att en Svanenmärkt produkt tillhör de allra miljöbästa uppdaterar och skärper Svanen successivt kraven. På så sätt driver vi utvecklingen mot ett hållbart samhälle genom att företag hela tiden måste ta fram bättre produkter. 12 MILJÖMÄRKNING SVERIGE ÅRSREDOVISNING 2010 Nu är de nya kriterierna för Svanenmärkta butiker här, vilket innebär ett flertal nyheter som butiker som vill behålla sin svan måste ta i beräkning. Skyltningen av miljömärkta och ekologiska varor måste i de allra flesta fall bli bättre för att kunderna lätt ska hitta och slippa leta. Även kravet på butikens miljömärkta och ekologiska sortiment har vässats rejält och nästan fördubblats jämfört med tidigare kriterieversioner. Energiverktyget stora nyheten En annan nyhet är Energiverktyget ett webbaserat program med krav Per Sandell. på hur pass effektivt butikens inköpta energi används. Här finns både pengar och miljö att spara. Under hösten 2010 har Svanens handläggare tagit kontakt med flera av landets drygt 400 Svanenmärkta bu tiker för att påbörja arbetet inför en omprövning mot de nya kraven. Även de butiker som ligger i framkant med sitt miljöarbete kommer att behöva förändra en del, säger Per Sandell.

9 året som gick: januari april Miljömärkning Sverige riktar oftast sina marknadsaktiviteter till konsumenter, professionella inköpschefer och till beslutsfattare inom de produktområden där vi har kriterier. Under 2010 firade Nordiska miljömärkningen 20 år. Detta jubileumsår präglades av många kundseminarier, rikstäckande kampanjer och ett stort kundseminarium i slutet av året. Under 2010 lanserades en ny hemsida för att konsumenter lättare skulle hitta Svanen- och EU Ecolabelmärkta produkter. Många aktiviteter görs i samarbete med företag som har miljömärkningslicenser, som ett sätt att förstärka deras egna marknadsföringsinsatser. Anita Krönlein från Coloplast talade på seminariet Substituera Mera den 9 februari. Över 130 personer från hela Sverige samlades under en heldag för att lyssna och ställa frågor kring hur upphandlingen inom landstingen kan bli grönare. I februari bjöd Miljömärkning Sverige tillsammans med Miljöstyrningsrådet och Nationella substi tutionsgruppen in till ett seminarium om grön upphandling inom sjukvården. Vi berättade mer om miljömärkta sjukvårdsprodukter och vilken hjälp som finns för upphandlare som vill ställa miljökrav. Över 130 personer deltog på seminariet. Som en trolig följd av detta seminarium presenterades flera nya Svanen märkta sjukvårdsprodukter under året, bland annat inkontinenshjälpmedel, skyddslakan, haklappar, och sängkläder :e licensen en milstolpe I mars delade Svanen ut sin 2 000:e nordiska licens. Licensen tilldelades Lenovo, som var först ut med att klara Svanens skärpta krav för sina bärbara datorer. Under våren bjöd Miljömärkning Sverige in sina partners i Göteborgstrakten till ett seminarium på Ekocentrum för att fira Svanens 20-årsjubileum. Temat var framtiden och blicken var riktad 20 år framåt i tiden. Svanen och EU Ecolabel var under 2010 populära ämnen i pressen. Nästan pressklipp blev årets resultat. Tidningsannonsering är en viktig del av marknadsföringen. Under året annonserades för både Svanen och EU Ecolabel i bland annat Expressen, Dagens Nyheter, Metro och Svenska Dagbladet. Bannerannonsering förekom också på ett flertal internetsajter. "Det är mycket större fokus på datorers miljöegenskaper i dag än tidigare" Den 25 mars 2010 tilldelades Lenovo den 2 000:e Svanenlicensen för att fyra av deras bärbara datorer klarat Svanens krav. Lars Bjälkvall, miljöchef på Lenovo, hur kommer det sig att ni valde att satsa på Svanen? Vi har länge arbetat med tillverkardeklarationer vilket våra stora företagskunder uppskattar. När vi ville vända oss till små- och medelstora företag och till vanliga konsumenter behövde vi ett annat sätt att förmedla vårt gröna arbete. Efter att ha gjort en marknadsundersökning förstod vi att Svanen är den märkning som både är mest uppskattad och välkänd. Har ni lyckats förmedla Lenovos insatser på miljöområdet med hjälp av er Svanenmärkning? Vi är bara i början av vårt partnerskap med Svanen vilket fungerar mycket väl, men det är ännu för tidigt att utvärdera hur Svanen har påverkat vår försäljning. I dag är 27 bärbara Lenovo Svanenmärkta. Har datorkonsumenter blivit mer miljömedvetna? Det är mycket större fokus på datorers miljöegenskaper i dag än tidigare, särskilt på energiförbrukningen. Många av våra kunder, särskilt stora företag och offentlig sektor, har även miljöpolicyer som beskriver vilka egenskaper inköpta datorer ska ha. Är er Svanenmärkning till hjälp vid upphandlingar? Helt klart är det så. Många stora kunder kopierar Svanens krav och då är givetvis Svanenmärkningen Lars Bjälkvall. ett enkelt och bekvämt sätt att bevisa att våra datorer redan har uppfyllt kraven. 14 MILJÖMÄRKNING SVERIGE ÅRSREDOVISNING 2010 MILJÖMÄRKNING SVERIGE ÅRSREDOVISNING

10 året som gick: maj augusti I juni deltog Miljömärkning Sverige för fjärde gången i Smaka på Stockholm. Företag vars produkter blivit Svanenmärkta under året fick under festliga former ta emot ett certifikat från stora scenen. Även medlemmar i Nätverket: Köp Miljömärkt bjöds in till Miljömärkning Sveriges dag under Smaka på Stockholm och fick ta emot nya certifikat. Här syns Gilbert Ljungberger vars företag P4P Personnel Quality är medlem i Nätverket: Köp Miljömärkt. I juni deltog Miljömärkning Sverige för fjärde gången i Smaka på Stockholm/Stockholm Grönt, det största restaurangevenemanget i Sverige. Syftet var att möta konsumenter och restaurangägare för att visa upp Svanens arbete med Svanenmärkta restauranger. En stor annonskampanj för Svanenmärkta butiker gjordes i flera rikstäckande tidningar. Under denna period fick bland annat Skanska den första Svanenlicensen för flerbostadshus, Trio Bilservice en licens för biltvättar och Alvina förlag publicerade den första Svanen märkta pekboken för barn. Talade i FN:s generalförsamling I maj representerade Miljömärkning Sverige GEN, Global Ecolabelling Network, på FN:s konferens i New York om hållbarhetsfrågor. Enligt FN:s millenniemål ska fattigdomen i världen ha halverats till år 2015 och en väg för att nå dit sker genom att skapa en hållbar utveckling. Tillsammans med Svenska Möten organiserades ett gemensamt kundseminarium som ett led i att offentliggöra Svenska Mötens arbete med att Svanenmärka samtliga sina anläggningar. Mitt i sommarhettan deltog Miljömärkning Sverige tillsammans med Kraft och Kultur, en medlem i Nätverket: Köp Miljömärkt, i deras stora Stockholm Green Festival i Kungsträdgården. Under två dagar i juli kunde stockholmare och turister få mer kunskap om vikten av att köpa miljömärkta varor och tjänster. i ny kostym I över ett år hade PR- och Kommunikationsenheten på Miljömärkning Sverige, tillsammans med externa konsulter arbetat med att göra om företagets hemsida. Under våren var det äntligen dags för lansering för helt nya som ska underlätta för konsumenter att förstå innebörden av Svanen och EU Ecolabel. Vårt mål var att få konsumenter att vilja köpa miljömärkta varor och tjänster. Hemsidan blev också ett sätt för Miljömärkning Sverige att profilera de företag som har miljömärkta produkter och att visa upp de företag som ingår i vårt Nätverk: Köp Miljömärkt. I samband med detta lanserades också sidor på Facebook och Twitter. Allt mer fokus ägnas åt Miljömärkning Sveriges profilering i de sociala medierna. "Bra sätt att belysa vår miljökvalitet" Under våren klarade Skanska, som första företag, Svanens krav på flerbostadshus. Anna Dolk, marknadskoordinator på Skanska Sverige AB, hur ser Skanskas historia och Anna Dolk. relation med Svanen ut i korta drag? Det började 2005 då vårt koncept Uniq - hus blev marknadens första Svanenmärkta villa. Under 2010 blev vi också först inom flerfamiljshus med konceptet Moderna Hus. Varför valde ni att börja arbeta med Svanen? Vi bedriver sedan många år tillbaka ett offensivt miljöarbete inom hela Skanskakoncernen. Märkningen är ett bra sätt att belysa vår miljökvalitet och Svanen har hög trovärdighet. Internationellt arbetar vi mest med ett system som heter LEED. Var det svårt att få licensen? Inte svårt men ganska tidskrävande. Vi började arbeta ihop med Svanen för att ta fram kriterier för flerfamiljshus 2006 och var inte klara förrän i slutet av Det har varit mycket arbete med dokumentation och tolkningar av olika steg i processen. Är det stor efterfrågan på Svanenmärkta hus? Ja, att döma av de undersökningar vi gjort. Just nu (nyåret 2011) har vi flera projekt i pipeline och det är lite fajt om att få bygga det första Svanenmärkta flerfamiljshuset. Den helt omgjorda lanserades i juni. Satsningen på kommunikation inom sociala medier, främst genom Twitter och Facebook, tog under 2010 fart på allvar och lockar dagligen till sig allt fler personer som vill ta del av våra nyheter. I slutet av 2008 tog Svenska Möten beslutet att miljömärka samtliga 120 logianläggningar. När Tällbergshotellet Dalecarlia i Dalarna under sommaren 2010, 19 månader senare, klarade Svanens krav innebar det också att målet var nått. Den största Svanenmärkningen i mötesindustrin var ett faktum. Lagom till den ljuvligaste av årstider kom Sara Lundbergs "Sommar" ut den allra första Svanenmärkta pekboken. Kristina Hoas som gav ut boken på Alvina Förlag lovade dock fler titlar med Svanen inom den närmaste framtiden. Det kommer många spännande titlar framöver och alla kommer att vara Svanenmärkta, sade hon. 16 MILJÖMÄRKNING SVERIGE ÅRSREDOVISNING 2010 MILJÖMÄRKNING SVERIGE ÅRSREDOVISNING

11 året som gick: september december Under hösten lanserade skoföretaget Kavat sin första damkollektion med skor som är märkta med EU Ecolabel. För tredje året i rad medverkade Miljömärkning Sverige på Bokmässan. Den 12 november samlades över 100 personer på Svanenmärkta Operaterrassen för Miljömärkning Sveriges marknadsseminarium där bland andra Stefano Catenacci och Marie Söderqvist Tralau talade. I september delade Miljömärkning Sverige ut det prestigefyllda miljöpriset på Dagligvarugalan på Grand Hotel i Stockholm. Årets pris gick till Svanenmärkta butiken Ica Supermarket Torgkassen i Uppsala. Övriga nominerade Svanenföretag var Cederroth och Ica Kvantum Hindås. När Svanen för fjärde året i rad deltog på Bokmässan i Göteborg lanserade vi världens första Svanenmärkta bibliotek. I vår monter på Grafiska torget kunde besökarna tydligt se hur många olika typer av böcker som går att märka, allt från tunna häften till större coffee-table-books. Linnéa trendig och miljömärkt I och med att den framgångsrika och trendiga Linnéa Art Restaurant klarat miljömärkningens krav fick göteborgarna i september sin första Svanenmärkta restaurang. Detta uppmärksammades på ett välbesökt framtidsseminarium som Miljömärkning Sverige anordnade för licensinnehavare och nätverkare i Göteborg. Välbesökt seminarium Under årets sista del samlades också över 100 personer för Miljömärkning Sveriges stora kundevent Framtida Tecken och miljöutmaningar på Operaterrassen den 12 november. Stefano Catenacci hälsade välkommen till sin Svanenmärkta Operaterrassen. Seminariets syfte var att fira Svanens 20-årsjubilieum samtidigt som blickarna riktades mot framtiden. Arkitekten Eero Koivisto, trendanalytikern Marie Söderqvist Tralau, IT-författare Håkan Nordin, meteorologen Tone Bekkestad samt Nordiska Ministerrådets representant Mia Rahunen bidrog med spännande föreläsningar. I september blev Victor Holm och Bengt Sjöström klara med arbetet att Svanenmärka Linnéa Art Restaurant Göteborgs första Svanenmärkta restaurang. Under november deltog Miljömärkning Sverige på Trendgalan i Stockholm. Naturkosmetikaföretaget Rosenserien lanserade nio Svanen märkta hudvårdsprodukter och ett seminarium arrangerades för kosmetikabranschen på Ekoteket i Stockholm. Statoil fick sin spolarvätska på pump Svanenmärkt. Samsung Svanenmärkte ytterligare 45 tv-modeller och 12 butiker klarade de nya skärpta butikskriterierna. Det svenska skoföretaget Kavat lanserade sin första kollektion med hållbara damskor märkta med EU Ecolabel. Det danska företaget Dantoy blev först med att Svanenmärka leksaker. En stor annons- och webbkampanj bidrog till att öka kunskapen om Svanenmärkta butiker runtom i landet. Med annonser i 84 dagstidningar och bannerannonsering på ett hundratal webbsidor var det svårt att missa Svanens budskap om att handla i Svanenmärkta butiker. Byggvaruhuset K-Rauta deltog som första byggvaruhus i Svanens kampanj som syftade till att hjälpa konsumenter att lättare hitta miljömärkta byggprodukter. Under 2010 års stora kampanj för Svanenmärkta butiker annonserade vi i 84 dagstidningar och publicerade även bannerannonser på ett flertal internetsajter. Anställda på Miljömärkning Sverige var även på plats i ett flertal butiker för att informera om de Svanenmärkta butikernas miljöarbete. "Med Svanens hjälp har vi u tvecklat rutiner och kvalitetssäkring" I november blev Statoil först med Svanenmärkning av den spolarväts ka som säljs på pump. Gunilla Blomkvist, miljöchef på Svenska Statoil, var det svårt att få certifieringen? Gunilla Blomkvist. Pumparna för spolarvätska, som är vår egen uppfinning, är redan i sig en miljövänlig och bra idé. Man slipper onödiga vattentransporter och emballage som plastdunkar, pallar, wellpapp och packfilm. Med Svanens hjälp har vi framför allt utvecklat rutiner och kvalitetssäkring, vilket varit ett kärt besvär. Hur är det att samarbeta med Svanen? Mycket positivt. Det är ett välkänt och uppskattat varumärke som både medarbetare och kunder vill associeras med. De ställer hårda krav och är noggranna med dokumentation. Bland annat besökte vi tillsammans vår leverantör och granskade verksamheten där. Använder ni Svanen i er marknadsföring? Ja, Svanenmärket är ett effektivt sätt att berätta om våra ambitioner och insatser på miljöområdet. Vi exponerar Svanen både på stationerna och på hemsidan. Kommer vi att få se mer av Svanen hos Statoil i framtiden? Säkert. När vi bygger nya stationer och tar in nya produkter så ska det ske med fortsatt hög miljöprofil och då har vi stor glädje av att ha en gammal och god relation med Svanen. 18 MILJÖMÄRKNING SVERIGE ÅRSREDOVISNING 2010 MILJÖMÄRKNING SVERIGE ÅRSREDOVISNING

12 Ecolabelling Sweden s core business is the Ecolabelling of products and services with the Nordic Ecolabel and the EU Ecolabel with the goal of contributing to a sustainable production and consumption. Our overriding vision is a sustainable society. Companies that choose to Ecolabel their products and services and consumers who choose to consume in a more sustainable manner, also contribute to realizing the vision of a sustainable society. 20 years and then what? During 2010 the Nordic Ecolabel turned 20. What were the expectations for our organisation when this initiative was made by the Nordic Council of Ministers? Did anyone believe then that this trademark would become one of Sweden s strongest? Or that we would have over 2000 Nordic Ecolabel licences in the Nordic market? Or even that Nordic Ecolabelled products and services would have a turnover of over 100 billion SEK? Today we are responsible for developing one of the world s leading Ecolabels that is significant for both consumers and the business community. When we look ahead I believe that it is important to reflect upon the success factors we have, and to both care for them and develop them even further. Our experience is also valuable in developing the EU Ecolabel, which is also a part of our government consignment. High criteria standards An Ecolabel must have high standards that only the best products can fulfill. This is important to win credibility from consumers but even in order to attract companies who make products and services. There is no conflict in this equation; both partners and our Nordic Ecolabelling organisations demand high KEY FACTS / ECOLABELLING SWEDEN Net Turnover Number of Nordic Ecolabel licences Number of EU Ecolabel licences Number of Employees criteria standards that also are carefully audited. A strong trademark Ecolabelling shall help consumers. It should be a simple, recognizable trademark that helps consumers in their buying decisions to choose the most environmentally-sound products and services, often under a time constraint. It should also give companies market credibility for their products showing that they have fulfilled high environmental standards. All this can only be obtained by marketing with a well-known and credible trademark that continually is evolving. Market focus Companies must be able to trust and be a partner with us, otherwise there is a risk that there will be a decline in the number of Ecolabel licensed products and services on the market. We offer therefore companies the ability to co-brand with us, strengthening their own trademarked products and services and showing that they are serious in their environmental efforts and helping them to a competitive edge in the marketplace. It is important for us to provide a good product service, from stringent criteria that are continually revised, application processes, auditing, licensing, as well as marketing of our trademark and Ecolabelled products and services. Organisation and working process Ecolabelling must be held together, treat our companies equally, and hold a high quality. In our Nordic Ecolabelling organisation we are working towards a more homogenous organisation in order to make an even more effective organisation to promote our common trademark, the Nordic Ecolabel. In EU, where I presently am Chairman of the Ecolabelling committee, this is one of our main focus areas for the EU Ecolabel. With these new challenges, and with the experience we have from twenty years of successfully promoting the Nordic Ecolabel, giving it a unique market position, we look optimistically on the work we have ahead of us, and carry with us the Nordic Council of Ministers vision for the Nordic Ecolabel as well as developing further the EU Ecolabel to be a successful Ecolabel for the entire European marketplace. Ragnar Unge, CEO Ecolabelling Sweden Ecolabelling Sweden sustainability is the goal Ecolabelling Sweden AB has the Swedish government s consignment to administer both the Nordic Ecolabel and the EU Ecolabel in Sweden. It is a non-profit company, without any branch affiliation, that develops criteria, licences and makes continual product/services audits, as well as markets the Nordic Ecolabel and the EU Ecolabel. It is owned by both the Swedish Standardization Council (SSR) and the government. It is partly financed by licence fees from Nordic Ecolabelled products/services, and partly by the Swedish government. Our company s main focus is to offer companies credible, voluntary Type 1 Ecolabels* that are effective environmental marketing promotion tools. Our mission is a sustainable consumerism and the Nordic Ecolabel and the EU Ecolabel contribute to a more environmental-sound consumerism but even change production processes to be more sustainable. Ecolabelling Sweden has a quality and environmental policy with the overriding goal of contributing to a sustainable society. The international standard ISO is an integral part of our Ecolabelling work. External auditors report our work to the government. Our company has travel, work place, equality and non-discriminating policies. We also climate compensate our C0 2 emissions. In 2010 there were 46 people employed at Ecolabelling Sweden. Our purchasing policy prioritizes Type 1 Ecolabelled products and services. More information can be found at and at our Nordic Ecolabelling website, www. nordic-ecolabel.org. *According to the international standard system ISO s definition of a Type 1 Ecolabel, both the Nordic Ecolabel and the EU Ecolabel fulfill ISO s requirements. This means that there are criteria requirements, that criteria are continually revised, they are voluntary systems, and that products carrying a Type 1 Ecolabel are audited by an independent third-party. Nordic Ecolabel and EU Ecolabel our Ecolabels that make a difference In 1989 the Nordic Council of Ministers decided upon a joint Nordic Ecolabel for the Nordic. It often is referred to as The Nordic Swan because of its logo. This decision also was based on a commitment to consumers in the Nordic region to develop a tool to help them in their choice of the most environmentally-sound products available, and a way to stimulate companies to develop products that would be sustainable. Twenty years later the overwhelmingly positive effects of the Nordic Ecolabel are easily found with over products and services in Sweden. Ecolabelled products life-cycle perspective Ecolabelling applies a life-cycle perspective, from source to waste, and product groups are analysed from the aspects of relevance, potential and steering of production processes. Criteria often have requirements addressing chemical, water and energy usage, as well as climate, quality, health and functional aspects. The Nordic Ecolabel and EU Ecolabel are Type 1 Ecolabels. Revisions, evaluations and audits are continually made. The Nordic Ecolabel a Nordic organisation In each Nordic country there is an Ecolabelling secretariat and a national Ecolabelling committee. The Nordic Ecolabelling Board makes the final product group and criteria decisions, and criteria are then valid in all the Nordic countries. In 2010 there were 65 product groups. The Nordic Ecolabelling organisation is also a member of Global Ecolabelling Network (GEN) which is an international network of third-party controlled Ecolabel companies and organisations. At the Nordic Council of Ministers fall meeting in Reykjavik, Iceland 2010 a common vision for Nordic Ecolabel was agreed upon: In 2015 the Nordic Ecolabel is recognized as the most effective voluntary consumer political tool for the environment, by offering a trustworthy tool for consumers who wish to choose the most environmentallysound products. The Nordic Ecolabel has a strong market position and acts as a catalyst for other ecolabels to have high criteria standards. The Nordic Ecolabel is for companies an attractive and trustworthy marketing tool to promote environmental arguments to improve their competitive edge and is a natural choice for consumers who have high demands on a product s environmental and quality aspects. Consumers are aware that the Nordic Ecolabel also has climate criteria. Other sustainable criteria beyond environmental criteria will subsequently be added to the Nordic Ecolabel criteria. 20 MILJÖMÄRKNING SVERIGE ÅRSREDOVISNING 2010 MILJÖMÄRKNING SVERIGE ÅRSREDOVISNING

13 EU Ecolabel the European Ecolabel In 1992 the EU Commission initiated the EU Ecolabel, formerly known as the EU Flower. Criteria are discussed by competent bodies within the EU: s member states, organisations and companies, and/ or the EU Commission s own Joint Research Centre. Criteria to adopt are voted upon by EU member countries, after they have been reviewed by the European Union Ecolabelling Board. Ragnar Unge, CEO at Ecolabelling Sweden, is the current Chairman of this board. EU Ecolabelled products can be found at Green Store, the European Ecolabel catalogue at There are currently 26 product groups. Licence fees To apply for a Nordic Ecolabel licence the fee is SEK and for en EU Ecolabel euro. Customer Satisfaction Survey Every other year a Nordic customer A Celebration year During 2010 Nordic Ecolabel celebrated its 20th year. Many market activities in the form of countrywide advertisements, customer seminars and campaigns were done during this Jubileum Year. A new homepage was also launched to help consumers find Nordic Ecolabelled products and services, and to give more in-depth information about EU Ecolabel. The site also was designed with a clear social media presence. Marketing and PR activities focus on reaching professional buyers, opinion builders and giving marketing support to companies that carry the Nordic Ecolabel and the EU Ecolabel. Highlights A seminar arranged together the National Substitute Group and the Swedish Environmental Management Council focused on public procurement within the healthcare sector and the availability of Nordic Ecolabelled healthcare products. The conference and hotel chain satisfaction survey is made. In 2010 the results showed that the clearly leading reasons as to why companies chose to carry a Nordic Ecolabel were the following: demands from the market (consumers, the private and public sectors), a wish to contribute to a better environment, and a need to profile the company s work for the environment and climate. Another important reason is that the Nordic Ecolabel is so well-known. Almost half of the interviewed believe that the Nordic Ecolabel had the expected effect on their marketing efforts, and over 60 % use the Nordic Ecolabel in their marketing campaigns. The majority of respondents have noticed positive reactions among their customers. In conclusion, 93 % believed that they would continue to have a Nordic Ecolabel licence in the next three years, ( survey in 2006 the result was 82 %). As many as 92 % would also recommend the Nordic Ecolabel to other companies, (increase Svenska Möten announced that the entire chain (120) would be Nordic Ecolabelled. The prestigious Environmental Award within the retail sector was jointly awarded by Ecolabelling Sweden and The Retail Association to ICA Supermarket Torgkassen in Uppsala. The celebration activities culminated in an anniversary seminar for over 100 people at the Nordic Ecolabelled Operaterrassen restaurant. Among the firsts during the year can be noted that the computer company Lenovo received the 2000th Nordic Ecolabel licence for its Nordic Ecolabelled lap-top computers, and the highly-rated Linnéa Art restaurant claimed the first Nordic Ecolabelled restaurant licence in Gothenburg. The international building company Skanska received the first Nordic Ecolabel for apartment buildings and twelve grocery stores fulfilled the newly revised Nordic Ecolabel criteria. Samsung received Nordic Ecolabel licences from 2006 s result of 77 %). 98 % High recognition for the Nordic Ecolabel. A Nordic market research survey was conducted in December, 2010 focused on determining how recognized the Nordic Ecolabel was among Nordic consumers. In Sweden almost 98 % (97,9 ) recognized the Nordic Ecolabel logo and nearly ninety percent know that it is an Ecolabel. EU Ecolabel is recognized by 16 % of the Swedish group. 78 % of this group know that it is an Ecolabel. for 45 TV models and the year ended with the Danish toy company, Dantoy, receiving the first Nordic Ecolabelled licence for many of its toys. The Swedish shoe company, Kavat, launched its first collection of EU Ecolabelled women s shoes. Public events included participating in Taste of Stockholm/Green Stockholm and the international Book Fair in Gothenburg. Country-wide ad and web banner campaigns showed off Nordic Ecolabelled grocery stores. Throughout the year both full-page and smaller advertisements for the Nordic Ecolabel and the EU Ecolabel were in the major Swedish newspapers. VALID CRITERIA Within both the Nordic Ecolabel and EU Ecolabel a continuous revision of the criteria for different product groups is made. On an average of three-four years a revision process is initiated some requirements are dropped, others are added, and the life-cycle analysis is reviewed. It is this continual process where new knowledge, experiences and technical advances are analysed, that are an integral part of the further development of criteria to help contribute to the goal of achieving a sustainable production and consumption. The following list shows the valid criteria documents and product groups for 2010, as well as those areas that are being revised. In 2010 there were 65 valid product groups for the Nordic Ecolabel and 26 product groups for the EU Ecolabel. It is the Nordic Ecolabelling Board for the Nordic Ecolabel and the EU Commission for the EU Ecolabel, that decide on valid criteria and product groups. Valid Criteria for the Nordic Ecolabel Adhesives Alternative dry cleaning Audiovisual equipment Biofuel Pellets Candles Car and boat care products Chemical building products Cleaning agents for use in the food industry Cleaning products Cleaning services Closed toilet systems Coffee filters Compost bins Compressors Computers Copy and Printing paper Cosmetic products De-icers Digital photographic development services Dish washers Dishwasher detergent Dishwasher detergents for professional use Disposable bags, tubes, and accessories for health care Durable wood Fabric cleaning products containing microfibres Valid criteria documents EU Ecolabel All purpose and sanitary cleaners Bed mattresses Campsite services Copying and graphic paper Dishwashing detergents Footwear Growing media Hand dishwashing detergents Hard floor coverings Heat pumps Indoor paint and varnishes Laundry detergents Light bulbs Floor care products Floor coverings Fuels Furniture and fitments Grease-proof paper Grocery stores Hand dishwashing detergents Hand towel roll services Heat pumps Hotels and youth hostels Imaging equipment Indoor paints and varnishes Industrial cleaning and degreasing agents Laundries/textile services Laundry detergent for professional use Laundry detergents and stain removers Lubricants Machines for parks and gardens Outdoor furniture and playground equipment Panels for the building, decorating and furniture industry Paper envelopes Primary batteries Printing companies Rechargeable batteries and battery chargers Lubricants and hydraulic fluids Outdoor paints and varnishes Personal computers Portable computers Soaps and shampoo Soil improvers Television sets Textile floor coverings Textile products Tissue paper Tourist accommodations Wooden floors Wooden furniture Refrigerators and freezers Restaurants Sanitary products Shampoo and soap Small houses, apartment buildings and pre-school buildings Solid biofuel boilers Stoves Textiles, skins and leather Tissue paper Toner cartridges Toys Washing machines Vehicle tyres Vehicle wash installations Windows and exterior doors Writing instruments 22 MILJÖMÄRKNING SVERIGE ÅRSREDOVISNING 2010 MILJÖMÄRKNING SVERIGE ÅRSREDOVISNING

14 Miljömärkning Sverige AB Org. nr: FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen och verkställande direktören för Miljömärkning Sverige AB får härmed avge följande årsredovisning för verksamhetsåret Organisation Miljömärkning Sverige AB ägs till 90 % av SSR, Sveriges Standardiseringsråd, organisationsnr med säte i Stockholm. Resterande 10 % ägs av staten. Verksamhet Miljömärkning Sverige AB ska genom sitt arbete bidra till konsumentpolitikens målsättning att ge konsumenter makt och möjlighet att göra aktiva och medvetna val. Bolaget har regeringens uppdrag att förvalta och utveckla den nordiska miljömärkningen Svanen och EU:s miljömärkning EU Ecolabel. För detta arbete har Miljömärkning Sverige AB under året erhållit statligt bidrag med 4,374 MKR, vilket motsvarar ca 9 % av årets intäkter. Det statliga stödet används huvudsakligen för att delfinansiera kriteriearbetet inom båda miljömärkningssystemen samt till att göra EU:s system mer spritt och känt på den svenska marknaden. För arbetet med EU Ecolabel täcker statsanslaget ca 84 % av kostnaderna medan det för Svanen utgör ca 5 %. Resterande måste täckas med licensintäkter inom respektive miljömärkning. Eftersom systemen i sig kräver att stora resurser avsätts för regelbundna revideringar av kri terier för befintliga produktgrupper, är statsanslaget en förutsättning för utveckling av kriterier inom nya branscher och områden. Viktiga händelser Under året har Miljömärkning Sverige AB i samarbete med de andra nordiska länderna för Svanen reviderat kriterier för dagligvarubutiker, golv, kosmetika, maskindiskmedel för professionellt bruk, slutna eldstäder, städprodukter med mikrofiber samt uppladdningsbara batterier. Vidare har Svanen för beslut under 2011 undersökt möjligheten att också miljömärka produktgrupper inom livsmedelsområdet. I EU har arbetet pågått med både nyutveckling och revidering. Bolagets vd har varit vald ordförande i EU:s miljömärkningsnämnd. Utveckling av nya kriterier pågår för byggnader, kontorsmaskiner, kranar och duschmunstycken samt uppvärmningssystem. Revi dering av kriterier pågår för allrent och sanitetsrent, bärbara datorer, fett och smörjoljor, handdiskmedel, kopieringspapper och grafiskt papper, lampor, maskindiskmedel, persondatorer, textiltvättmedel och tvättmaskiner. Personal Under verksamhetsåret har Miljömärkning Sverige AB i genomsnitt sysselsatt 46 (43) personer. Vid verksamhetsårets slut uppgick antalet anställda i Miljömärkning Sverige AB till 46 (45) personer. Beträffande löner och ersättningar hänvisas till not 4. OMSÄTTNING, RESULTAT OCH FINANSIELL STÄLLNING (ksek) Omsättning Rörelseresultat Resultat efter finansiella poster Balansomslutning Soliditet 82 % 77 % Förväntad framtida utveckling Trenden att miljömärka sina produkter och att köpa miljömärkta varor och tjänster bedöms fortsatt vara stark. Miljöfrågorna har haft en central plats hos företagen trots lågkonjunktur, och miljömärkning uppfattas som ett av de viktigaste verktygen för att bidra till en hållbar konsumtion. Det stärker förhoppningar om en fortsatt god utveckling under de närmaste åren. Detta intresse ställer dock stora krav på att bolaget fortsätter att avsätta resurser för att underhålla nuvarande produktgrupper och utveckla kriterier för nya områden. Förslag till vinstdisposition Till årsstämmans förfogande står följande medel (anges i SEK): Balanserad vinst Årets resultat Bolagets verksamhet syftar inte till att bereda ägarna vinst. Eventuell vinst ska reserveras eller användas för de ändamål bolaget bildats. Styrelsen och verkställande direktören föreslår att balanserad vinst behandlas så att i ny räkning överförs Beträffande bolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar. Miljömärkning Sverige AB Org. nr: RESULTATRÄKNING Belopp i ksek Not Nettoomsättning Övriga rörelseintäkter RÖRELSENS KOSTNADER Övriga externa kostnader Personalkostnader 4, Avskrivningar av anläggningstillgångar 7, 8, RÖRELSERESULTAT RESULTAT FRÅN FINANSIELLA POSTER Resultat från värdepappersinnehav Ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER ÅRETS RESULTAT EU Ecolabels nya förordning trädde i kraft i januari Tillgången på framtida resurser är avgörande för miljömärkningens möjligheter att gå på nya områden och produktgrupper. Det nya avgifts systemet för EU Ecolabel innebär minskade intäkter till systemet och påverkar därmed utvecklingen negativt. Stadskontorets utredning om miljömärkningens organisation och statens framtida roll presenterades under året och skickades på remiss. De nordiska miljöministrarna enades om en vision för Svanen till år Investeringar Investeringar i Miljömärkning Sverige AB uppgick till 537 (628) ksek. 24 MILJÖMÄRKNING SVERIGE ÅRSREDOVISNING 2010 MILJÖMÄRKNING SVERIGE ÅRSREDOVISNING

15 Miljömärkning Sverige AB Org. nr: BALANSRÄKNING Belopp i ksek Not TILLGÅNGAR ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Immateriella anläggningstillgångar Balanserade utgifter för programvara Licenser och liknande rättigheter Materiella anläggningstillgångar Inventarier Finansiella anläggningstillgångar Långfristiga värdepappersinnehav SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR Kortfristiga fordringar Kundfordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter KASSA OCH BANK SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL OCH SKULDER EGET KAPITAL Bundet eget kapital Aktiekapital (2 500 aktier, kvotvärde 100 kr) Reservfond Fritt eget kapital Balanserad vinst Årets resultat Summa eget kapital KORTFRISTIGA SKULDER Leverantörsskulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER POSTER INOM LINJEN Ställda säkerheter Inga Inga Ansvarsförbindelse Statligt stöd med villkorad återbetalningsskyldighet Miljömärkning Sverige AB Org. nr: Noter Not 1 Redovisningsprinciper (Belopp i ksek) Tillämpade redovisningsprinciper överensstämmer med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. INTÄKTSREDOVISNING Intäktsredovisning sker i enlighet med BFNAR 2003:3 Intäkter. Som inkomst redovisar bolaget det verkliga värdet av vad som erhållits eller kommer att erhållas. AVSKRIVNINGAR Immateriella och materiella anläggningstillgångar avskrivs systematiskt över den bedömda ekonomiska livslängden. Följande avskrivningstider tillämpas: Datainventarier, licenser och balanserade utgifter: 3 år Övriga inventarier 5 år FINANSIELLA INSTRUMENT Långfristiga värdepappersinnehav är upptagna till anskaffningsvärdet. Samtliga innehav i portföljen värderas kollektivt då syftet med placeringarna är att uppnå riskspridning. FORDRINGAR Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. FORDRINGAR OCH SKULDER I UTLÄNDSK VALUTA Fordringar och skulder i utländsk valuta har värderats enligt balansdagens kurs. Vinster och förluster på rörelsefordringar och rörelseskulder ingår i rörelseresultatet, medan differenser på finansiella fordringar och skulder redovisas bland finansiella poster. SKATT Företaget och koncernen tillämpar Bokföringsnämndens allmänna råd om redovisning av inkomstskatter, BFNAR 2001:1. Total skatt utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Aktuell skatt är skatt som skall betalas eller erhållas avseende aktuellt år. Hit hör även justering av aktuell skatt hänförlig till tidigare perioder. Uppskjuten skatt redovisas avseende skillnaden mellan redovisade och skattemässiga värden, så kallade temporära skillnader. Använd skattesats är 26,3 procent. Uppskjuten skattefordran uppgår till (4 632) ksek men har inte redovisats då det inte bedöms som sannolikt att den kommer att medföra lägre skatteutbetalningar i framtiden. Not 2 Nettoomsättning Omsättning EU Ecolabel Omsättning Nordisk Miljömärkning Bolagets licensintäkter för 2010 är beräknade utifrån debiterade preliminära licensavgifter. Faktiska licensintäkter, vilka avräknas påföljande år, föreligger inte vid tidpunkten för årsredovisningens framtagande. Skillnaden mellan preliminära och faktiska licensavgifter har ej överstigit 650 ksek under de senaste tre åren. Not 3 Övriga rörelseintäkter Övriga rörelseintäkter avser statligt bidrag. Till och med år 2005 var detta bidrag förenat med villkorlig återbetalningsskyld ighet om verksamheten senare skulle ge överskott. Denna återbetalningsskyldighet är i och med ett nytt aktieägaravtal borttagen för bidrag från år 2006 och framåt. 26 MILJÖMÄRKNING SVERIGE ÅRSREDOVISNING 2010 MILJÖMÄRKNING SVERIGE ÅRSREDOVISNING

16 Miljömärkning Sverige AB Org. nr: Miljömärkning Sverige AB Org. nr: Not 4 Antal anställda och lönekostnader MEDELANTAL ANSTÄLLDA Stockholm (17 män, 29 kv.) (17 män, 26 kv.) KÖNSFÖRDELNING I FÖRETAGSLEDNINGEN Styrelsen 43 % 57 % 29 % 71 % Övriga i ledningen 17 % 83 % 17 % 83 % LÖNER OCH ERSÄTTNINGAR VD Styrelse Övriga anställda SOCIALA KOSTNADER Sociala kostnader (varav pensionskostnader) Av bolagets pensionskostnader avser 452 (458) gruppen Styrelse och VD. Löner och ersättningar avser endast personal i Sverige. Bolaget följer Statens riktlinjer för ledande befattningshavare. Uppsägningstid för VD är 6 månader. Not 5 Sjukfrånvaro Total sjukfrånvaro 2,44 % 1,63 % Andel långtidssjukfrånvaro 17,45 % 4,57 % Sjukfrånvaro för män 1,82 % 1,61 % Sjukfrånvaro för kvinnor 2,80 % 1,64 % Not 6 Upplysning om revisionsarvoden Revision, PwC Övriga arvoden, PwC Andel män Andel kvinnor Andel män Andel kvinnor Not 7 Balanserade utgifter för programvara Not 8 Licenser Ingående anskaffningsvärde Omklassificering Inköp 187 UTGÅENDE ACK. ANSKAFFNINGSVÄRDEN Ingående avskrivningar Omklassificering Årets avskrivningar enligt plan UTGÅENDE ACK. AVSKRIVNINGAR UTGÅENDE PLANENLIGT RESTVÄRDE Ingående anskaffningsvärde Inköp UTGÅENDE ACK. ANSKAFFNINGSVÄRDEN Ingående avskrivningar Årets avskrivningar enligt plan UTGÅENDE ACK. AVSKRIVNINGAR UTGÅENDE PLANENLIGT RESTVÄRDE 0 26 Not 9 Inventarier Ingående anskaffningsvärde Omklassificering Inköp Avyttringar och utrangeringar UTGÅENDE ACK. ANSKAFFNINGSVÄRDEN Ingående avskrivningar Omklassificering Årets avskrivningar enligt plan Justering till skattemässiga avskrivningar Avyttringar och utrangeringar UTGÅENDE ACK. AVSKRIVNINGAR UTGÅENDE PLANENLIGT RESTVÄRDE MILJÖMÄRKNING SVERIGE ÅRSREDOVISNING 2010 MILJÖMÄRKNING SVERIGE ÅRSREDOVISNING

17 Miljömärkning Sverige AB Org. nr: Not 10 Långfristiga värdepappersinnehav Ingående anskaffningsvärde Avgående/tillkommande tillgångar UTGÅENDE ANSKAFFNINGSVÄRDEN REDOVISAT VÄRDE VID ÅRETS SLUT Bokfört värde Marknadsvärde Noterade aktier Räntefonder Not 11 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Upplupna årsavgifter år Övrigt Not 12 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Personalkostnader Övrigt Not 13 Resultat från värdepappersinnehav Värdereglering av kortfristiga placeringar Utdelning Försäljningsresultat MILJÖMÄRKNING SVERIGE ÅRSREDOVISNING 2010 MILJÖMÄRKNING SVERIGE ÅRSREDOVISNING

18 32 MILJÖMÄRKNING SVERIGE ÅRSREDOVISNING 2010 MILJÖMÄRKNING SVERIGE ÅRSREDOVISNING

19 34 MILJÖMÄRKNING SVERIGE ÅRSREDOVISNING 2010 MILJÖMÄRKNING SVERIGE ÅRSREDOVISNING

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience Här kan du checka in med rent samvete Check in here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet

Läs mer

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience Här kan du sova med rent samvete Sleep here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet har gjort

Läs mer

Miljömärkning Sverige AB 118 80 Stockholm Besöksadress: S:t Paulsgatan 6 Tel: 08-55 55 24 00 Fax: 08-55 55 24 01 info@svanen.se www.svanen.

Miljömärkning Sverige AB 118 80 Stockholm Besöksadress: S:t Paulsgatan 6 Tel: 08-55 55 24 00 Fax: 08-55 55 24 01 info@svanen.se www.svanen. Miljömärkt trycksak 341 001 2 Miljömärkning Sverige AB 118 80 Stockholm Besöksadress: S:t Paulsgatan 6 Tel: 08-55 55 24 00 Fax: 08-55 55 24 01 info@svanen.se www.svanen.se märk skillnaden1 0 0 MILJÖMÄRKNING

Läs mer

Svensk presentation. 2012-12-28 Anita Lennerstad 1

Svensk presentation. 2012-12-28 Anita Lennerstad 1 Svensk presentation 2012-12-28 Anita Lennerstad 1 Trailereffekter AB Bild Specialisten på delar till trailers och släpvagnar 2012-12-28 Anita Lennerstad 2 Utveckling bild bild Axel Johnson AB BRIAB bild

Läs mer

Svanenmärkning av Dagligvaruhandeln. Fördjupningsmaterial

Svanenmärkning av Dagligvaruhandeln. Fördjupningsmaterial Svanenmärkning av Dagligvaruhandeln Fördjupningsmaterial PPT slide 5: fördjupad info Dagligvaruhandeln Varför Svanen? Fem enkla skäl: Svanen är ett kostnadseffektivt verktyg i miljöarbetet. Det spar inte

Läs mer

Svanenmärkning av Tryckerier. Utbildningspaket till kriterieversion 4

Svanenmärkning av Tryckerier. Utbildningspaket till kriterieversion 4 Svanenmärkning av Tryckerier Utbildningspaket till kriterieversion 4 Varför finns Miljömärkningen Svanen? Samhället är inte hållbart Vår vision är ett hållbart samhälle Vårt syfte är att bidra till arbetet

Läs mer

Svanenmärkning av Hotell, Restauranger och Konferenser (HRK) Fördjupningsmaterial

Svanenmärkning av Hotell, Restauranger och Konferenser (HRK) Fördjupningsmaterial Svanenmärkning av Hotell, Restauranger och Konferenser (HRK) Fördjupningsmaterial PPT slide 5: fördjupad info HRK Varför Svanen? Fem enkla skäl: Svanen är ett kostnadseffektivt verktyg i miljöarbetet.

Läs mer

Mål och principer för det nordiska miljömärket Svanen

Mål och principer för det nordiska miljömärket Svanen Nordisk Ministerråd Mål och principer för det nordiska miljömärket Svanen Mål och principer för det nordiska miljömärket Svanen är fastställd av Nordiska ministerrådet för miljö den 22/10/2014. Ved Stranden

Läs mer

Miljömärkning Sverige AB 118 80 Stockholm Besöksadress: S:t Paulsgatan 6 Tel: 08-55 55 24 00 Fax: 08-55 55 24 01 svanen@svanen.nu www.svanen.

Miljömärkning Sverige AB 118 80 Stockholm Besöksadress: S:t Paulsgatan 6 Tel: 08-55 55 24 00 Fax: 08-55 55 24 01 svanen@svanen.nu www.svanen. Miljömärkt trycksak 341 001 Miljömärkning Sverige AB 118 80 Stockholm Besöksadress: S:t Paulsgatan 6 Tel: 08-55 55 24 00 Fax: 08-55 55 24 01 svanen@svanen.nu www.svanen.nu MILJÖMÄRKNING SVERIGE AB ÅRSREDOVISNING

Läs mer

SWESIAQ Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate

SWESIAQ Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate Aneta Wierzbicka Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate Independent and non-profit Swedish

Läs mer

Svanenmärkning av Tryckerier. Fördjupningsmaterial

Svanenmärkning av Tryckerier. Fördjupningsmaterial Svanenmärkning av Tryckerier Fördjupningsmaterial PPT slide 5: fördjupad info Tryckerier Varför Svanen? Fem enkla skäl Svanen är ett kostnadseffektivt verktyg i miljöarbetet. Det spar inte bara tid och

Läs mer

COPENHAGEN Environmentally Committed Accountants

COPENHAGEN Environmentally Committed Accountants THERE ARE SO MANY REASONS FOR WORKING WITH THE ENVIRONMENT! It s obviously important that all industries do what they can to contribute to environmental efforts. The MER project provides us with a unique

Läs mer

The road to Recovery in a difficult Environment

The road to Recovery in a difficult Environment Presentation 2010-09-30 The road to Recovery in a difficult Environment - a presentation at the Workability International Conference Social Enterprises Leading Recovery in Local and Global Markets in Dublin

Läs mer

Fördelar med det Svanenmärkta huset:

Fördelar med det Svanenmärkta huset: SVANENMÄRKTA HUS Bygg- och fastighetssektorn är en stor energianvändare och därmed även en stor klimatpåverkare. En ökad medvetenhet i branschen om hur man belastar miljön så lite som möjligt får därför

Läs mer

DET FINNS ENKLARE SÄTT ATT BIDRA TILL EN BÄTTRE MILJÖ. Välj ett Svanenmärkt tryckeri

DET FINNS ENKLARE SÄTT ATT BIDRA TILL EN BÄTTRE MILJÖ. Välj ett Svanenmärkt tryckeri DET FINNS ENKLARE SÄTT ATT BIDRA TILL EN BÄTTRE MILJÖ Välj ett Svanenmärkt tryckeri Det finns flera olika märken. Å andra sidan räcker det gott med ett. Med den här trycksaken vill vi reda ut det här med

Läs mer

Om Sodexo. Sodexo i världen. Sodexo i Norden. 16 miljarder omsättning Mer än 33 400 sites 391 000 anställda. 80 länder

Om Sodexo. Sodexo i världen. Sodexo i Norden. 16 miljarder omsättning Mer än 33 400 sites 391 000 anställda. 80 länder www.sodexo.se Om Sodexo Sodexo i världen 80 länder 16 miljarder omsättning Mer än 33 400 sites 391 000 anställda Världens tredje största tjänsteföretag 50 miljoner människor nyttjar våra tjänster varje

Läs mer

Miljömärkning Sverige ab. 118 80 Stockholm Besöksadress: S:t Paulsgatan 6 Tel: 08-55 55 24 00 Fax: 08-55 55 24 01 info@svanen.se www.svanen.

Miljömärkning Sverige ab. 118 80 Stockholm Besöksadress: S:t Paulsgatan 6 Tel: 08-55 55 24 00 Fax: 08-55 55 24 01 info@svanen.se www.svanen. Miljömärkt trycksak 341 001 2 0 Hållbarhetsredovisningen 2010 Miljömärkning Sverige ab 1 Miljömärkning Sverige AB 118 80 Stockholm Besöksadress: S:t Paulsgatan 6 Tel: 08-55 55 24 00 Fax: 08-55 55 24 01

Läs mer

Innovation in the health sector through public procurement and regulation

Innovation in the health sector through public procurement and regulation Innovation in the health sector through public procurement and regulation MONA TRUELSEN & ARVID LØKEN 1 14/11/2013 Copyright Nordic Innovation 2011. All rights reserved. Nordic Innovation An institution

Läs mer

DET FINNS ENKLARE SÄTT ATT BIDRA TILL EN BÄTTRE MILJÖ. Ditt val gör skillnad

DET FINNS ENKLARE SÄTT ATT BIDRA TILL EN BÄTTRE MILJÖ. Ditt val gör skillnad DET FINNS ENKLARE SÄTT ATT BIDRA TILL EN BÄTTRE MILJÖ Ditt val gör skillnad Det finns flera olika märken. Med den här trycksaken vill vi reda ut det här med alla olika märken. Vilka förekommer i den grafiska

Läs mer

The ICA perspective on labelling with focus on organic food. Anna Karin Lindberg

The ICA perspective on labelling with focus on organic food. Anna Karin Lindberg The ICA perspective on labelling with focus on organic food Anna Karin Lindberg This is the ICA idea Individual retailers working in cooperation who successfully combine diversity and local adjustments

Läs mer

Svanen Broschyr-Tryck_ORIGINAL3(pag):Layout 1 08-10-01 13.14 Sida 1. Vill du trycka miljöanpassat? Ett märke täcker allt.

Svanen Broschyr-Tryck_ORIGINAL3(pag):Layout 1 08-10-01 13.14 Sida 1. Vill du trycka miljöanpassat? Ett märke täcker allt. Svanen Broschyr-Tryck_ORIGINAL3(pag):Layout 1 08-10-01 13.14 Sida 1 Vill du trycka miljöanpassat? Ett märke täcker allt. Svanen Broschyr-Tryck_ORIGINAL3(pag):Layout 1 08-10-01 13.14 Sida 2 Det finns flera

Läs mer

FANNY AHLFORS AUTHORIZED ACCOUNTING CONSULTANT,

FANNY AHLFORS AUTHORIZED ACCOUNTING CONSULTANT, FANNY AHLFORS AUTHORIZED ACCOUNTING CONSULTANT, SWEDEN HOW TO CREATE BLOG CONTENT www.pwc.se How to create blog content Fanny Ahlfors Authorized Accounting Consultant 5 Inbound Methodology Attract Convert

Läs mer

Vill du trycka miljöanpassat? Ett märke täcker allt.

Vill du trycka miljöanpassat? Ett märke täcker allt. Vill du trycka miljöanpassat? Ett märke täcker allt. Det finns flera olika märke Å andra sidan räcker det Med den här trycksaken vill vi reda ut det här med alla olika märken. Vilka förekommer i den grafiska

Läs mer

Kundfokus Kunden och kundens behov är centrala i alla våra projekt

Kundfokus Kunden och kundens behov är centrala i alla våra projekt D-Miljö AB bidrar till en renare miljö genom projekt där vi hjälper våra kunder att undersöka och sanera förorenad mark och förorenat grundvatten. Vi bistår dig som kund från projektets start till dess

Läs mer

De 20 vanligaste frågorna om Svanen

De 20 vanligaste frågorna om Svanen De 20 vanligaste frågorna om Svanen 1. Vilka står bakom Svanen? Hösten 1989 beslöt Nordiska Ministerrådet att införa Svanen, en officiell och gemensam miljömärkning för Norden. I Sverige sköter SIS Miljömärkning

Läs mer

TNS SIFO Navigare Diabetes Patients Attitudes & Digital Habits

TNS SIFO Navigare Diabetes Patients Attitudes & Digital Habits TNS SIFO Navigare Diabetes Patients Attitudes & Digital Habits 1 I vår lanserar TNS SIFO Navigare en ny syndikerad undersökning Diabetes Patients Attitudes & Digital Habits högaktuell för läkemedelsindustrin

Läs mer

Förändrade förväntningar

Förändrade förväntningar Förändrade förväntningar Deloitte Ca 200 000 medarbetare 150 länder 700 kontor Omsättning cirka 31,3 Mdr USD Spetskompetens av världsklass och djup lokal expertis för att hjälpa klienter med de insikter

Läs mer

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska!

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - den bredaste guiden om Mallorca på svenska! Driver du företag, har en affärsrörelse på Mallorca eller relaterad till Mallorca och vill nå ut till våra läsare? Då har du möjlighet att annonsera på Mallorcaguide.se

Läs mer

Alla Tiders Kalmar län, Create the good society in Kalmar county Contributions from the Heritage Sector and the Time Travel method

Alla Tiders Kalmar län, Create the good society in Kalmar county Contributions from the Heritage Sector and the Time Travel method Alla Tiders Kalmar län, Create the good society in Kalmar county Contributions from the Heritage Sector and the Time Travel method Goal Bring back the experiences from the international work of Kalmar

Läs mer

Strategy for development of car clubs in Gothenburg. Anette Thorén 2011-03-16

Strategy for development of car clubs in Gothenburg. Anette Thorén 2011-03-16 Strategy for development of car clubs in Gothenburg Anette Thorén 2011-03-16 Facts 2010 Objectives 2003: 10 000 members in five years 75 % are members through their employer 413 cars - 165 in private car

Läs mer

Utveckling av energimarknader i EU. politik och framgångsrika medlemsstater

Utveckling av energimarknader i EU. politik och framgångsrika medlemsstater Utveckling av energimarknader i EU Utveckling av energimarknader i EU politik och framgångsrika medlemsstater Jonas Norrman & Anders Ahlbäck Vision för Västsverige Visionen är att göra Västsverige till

Läs mer

TNS Sifo Navigare Digital Channels

TNS Sifo Navigare Digital Channels Digital Channels 1 Bakgrund & Syfte med undersökningen De senaste åren har hälso- och läkemedelssektorns intresse för att investera i sociala och digitala medier ökat rejält. Från hälso- och läkemedelssektorns

Läs mer

Arbetstillfällen 100 000.

Arbetstillfällen 100 000. 2 3 4 Arbetstillfällen 100 000. 5 6 7 Vissa anspråk ställs I de internationella direktiv och konventioner Sverige antingen är ålagt att följa eller frivilligt valt att följa. Här har jag listat några exempel

Läs mer

INVEST IN NORDIC CLEANTECH

INVEST IN NORDIC CLEANTECH INVEST IN NORDIC CLEANTECH Sedan 2009 En unik och oslagbar kanal i världen för att sälja och marknadsföra svensk miljöteknik utomlands och nationellt. F R O M S W E D E N A N D T H E N O R D I C S Bakgrund

Läs mer

KPMG Stockholm, 2 juni 2016

KPMG Stockholm, 2 juni 2016 KPMG Stockholm, 2 juni 2016 Inställningen till skatt förändras fundamentalt ses inte längre bara som en kostnad som behöver hanteras Förväntningarna på transparens kring skatt ökar Skatt framförallt rättviseaspekter

Läs mer

End consumers. Wood energy and Cleantech. Infrastructure district heating. Boilers. Infrastructu re fuel. Fuel production

End consumers. Wood energy and Cleantech. Infrastructure district heating. Boilers. Infrastructu re fuel. Fuel production End consumers Wood energy and Cleantech Infrastructure district heating Boilers Infrastructu re fuel Fuel production Forest harvesting and transport infrastructure Sustainable forestry Information and

Läs mer

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co Inkvarteringsstatistik Göteborg & Co Mars 2012 FoU/ Marknad & Försäljning Gästnätter storstadsregioner Mars 2012, hotell och vandrarhem Gästnattsutveckling storstadsregioner Mars 2012, hotell och vandrarhem

Läs mer

Välkommen in på min hemsida. Som företagsnamnet antyder så sysslar jag med teknisk design och konstruktion i 3D cad.

Välkommen in på min hemsida. Som företagsnamnet antyder så sysslar jag med teknisk design och konstruktion i 3D cad. Välkommen in på min hemsida. Som företagsnamnet antyder så sysslar jag med teknisk design och konstruktion i 3D cad. har varit aktivt sedan 2004, men min bransch erfarenhet började redan 1983. Jag sysslar

Läs mer

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB Utveckla samarbete inom avdelningen Utveckla samarbetet mini workshop! i butikens ledningsgrupp Grid International AB Grid International AB Om ledarskap och samarbete som ger både ökat resultat och bättre

Läs mer

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! -

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - - den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - Driver du företag, har en affärsrörelse på Mallorca eller relaterad till Mallorca och vill nå ut till våra läsare? Då har du möjlighet att annonsera på Mallorcaguide.se

Läs mer

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är Agenda 1. Begreppet socialt entreprenörskap Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är 2. Sociala entreprenörer som hybrider Om sociala entreprenörer som personer som vägrar att välja mellan

Läs mer

Välkomna till Planet Possible Vårt åtagande att skapa mer med mindre. Johan Widheden, Hållbarhetsexpert

Välkomna till Planet Possible Vårt åtagande att skapa mer med mindre. Johan Widheden, Hållbarhetsexpert Välkomna till Planet Possible Vårt åtagande att skapa mer med mindre Johan Widheden, Hållbarhetsexpert Vad står AkzoNobel för? Världens ledande leverantör av högteknologisk färg och en stor producent av

Läs mer

MILJÖBEDÖMNING AV BOSTÄDER Kvarteret Nornan, Glumslöv

MILJÖBEDÖMNING AV BOSTÄDER Kvarteret Nornan, Glumslöv INSTITUTIONEN FÖR TEKNIK OCH BYGGD MILJÖ MILJÖBEDÖMNING AV BOSTÄDER Kvarteret Nornan, Glumslöv Eva Lif Juni 2008 Examensarbete i Byggnadsteknik, 15 poäng (C-nivå) Handledare (intern): Mauritz Glaumann

Läs mer

Wood Buildings. -Development in Sweden 2005-2011. Niclas Svensson, Swedish Wood Building Council. Niclas Svensson, Swedish Wood Building Council

Wood Buildings. -Development in Sweden 2005-2011. Niclas Svensson, Swedish Wood Building Council. Niclas Svensson, Swedish Wood Building Council Wood Buildings -Development in Sweden 2005-2011 2011 Niclas Svensson, Swedish Wood Building Council Niclas Svensson, Swedish Wood Building Council Skillnaden Kortare byggtider med 70 % Minskad personalstyrka

Läs mer

Om oss DET PERFEKTA KOMPLEMENTET THE PERFECT COMPLETION 04 EN BINZ ÄR PRECIS SÅ BRA SOM DU FÖRVÄNTAR DIG A BINZ IS JUST AS GOOD AS YOU THINK 05

Om oss DET PERFEKTA KOMPLEMENTET THE PERFECT COMPLETION 04 EN BINZ ÄR PRECIS SÅ BRA SOM DU FÖRVÄNTAR DIG A BINZ IS JUST AS GOOD AS YOU THINK 05 Om oss Vi på Binz är glada att du är intresserad av vårt support-system för begravningsbilar. Sedan mer än 75 år tillverkar vi specialfordon i Lorch för de flesta olika användningsändamål, och detta enligt

Läs mer

Momento Silverline. To further protect the environment Momento introduces a new coating for our impact sockets - Momento Silverline

Momento Silverline. To further protect the environment Momento introduces a new coating for our impact sockets - Momento Silverline Momento Silverline To further protect the environment Momento introduces a new coating for our impact sockets - Momento Silverline Momento Silverline is a unique impact socket coating with no heavy metals

Läs mer

Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB

Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB 1 Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB 2 PwC undersökning av börsföretag & statligt ägda företag Årlig undersökning av års- &

Läs mer

FORSBERGS SKOLA DISTANSKURS BREV 24

FORSBERGS SKOLA DISTANSKURS BREV 24 FORSBERGS SKOLA DISTANSKURS BREV 24 One of the most important accessories today is the very familiar shopping bag, now in common use throughout many countries of the world. Created to carry all sorts of

Läs mer

Inbjudan till workshop Grön Tillväxt i Køge, Danmark den september

Inbjudan till workshop Grön Tillväxt i Køge, Danmark den september Inbjudan till workshop Grön Tillväxt i Køge, Danmark den 26-28 september Den 26-28 september kommer projektet SBPIN, South Baltic Public Innovators Network, att hålla en workshop på temat Grön Tillväxt

Läs mer

MILJÖMÄRKNING SVERIGE AB ÅRSREDOVISNING 2011 ECOLABELLING SWEDEN ANNUAL REPORT

MILJÖMÄRKNING SVERIGE AB ÅRSREDOVISNING 2011 ECOLABELLING SWEDEN ANNUAL REPORT MILJÖMÄRKNING SVERIGE AB ÅRSREDOVISNING 2011 ECOLABELLING SWEDEN ANNUAL REPORT Miljömärkning Sverige AB:s vision är ett hållbart samhälle där vi inte utarmar jordens resurser. Vårt bidrag till detta är

Läs mer

Country report: Sweden

Country report: Sweden Country report: Sweden Anneli Petersson, PhD. Swedish Gas Centre Sweden Statistics for 2006 1.2 TWh produced per year 223 plants 138 municipal sewage treatment plants 60 landfills 3 Industrial wastewater

Läs mer

Service och bemötande. Torbjörn Johansson, GAF Pär Magnusson, Öjestrand GC

Service och bemötande. Torbjörn Johansson, GAF Pär Magnusson, Öjestrand GC Service och bemötande Torbjörn Johansson, GAF Pär Magnusson, Öjestrand GC Vad är service? Åsikter? Service är något vi upplever i vårt möte med butikssäljaren, med kundserviceavdelningen, med företagets

Läs mer

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II English version A. About the Program in General We will now ask some questions about your relationship to the program

Läs mer

Allt är nytt inget är annorlunda.

Allt är nytt inget är annorlunda. Offentlig interiör Allt är nytt inget är annorlunda. Hej och välkommen till AJ Offentlig Interiör. Ja, Frimeko har bytt namn, men du kommer att känna igen dig. Vi har länge varit en del av AJ koncernen.

Läs mer

Läkemedels miljöeffekter internationell utveckling på väg. Åke Wennmalm f.d. miljödirektör i Stockholms läns landsting

Läkemedels miljöeffekter internationell utveckling på väg. Åke Wennmalm f.d. miljödirektör i Stockholms läns landsting Läkemedels miljöeffekter internationell utveckling på väg Åke Wennmalm f.d. miljödirektör i Stockholms läns landsting Landstingets miljöarbete med läkemedel under perioden 2000-2010: 2001 Förorening av

Läs mer

Lights in Alingsås Nordens största workshop inom ljussättning i offentlig miljö.

Lights in Alingsås Nordens största workshop inom ljussättning i offentlig miljö. Lights in Alingsås Nordens största workshop inom ljussättning i offentlig miljö. Varje oktober sedan år 2000 kommer världsledande ljusdesigners till Alingsås för att ljussätta centrala delar av staden.

Läs mer

Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare.

Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. ÅRSSTÄMMA REINHOLD POLSKA AB 7 MARS 2014 STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT I 17 Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. Styrelsen i bolaget har upprättat en kontrollbalansräkning

Läs mer

Nya sätt att sälja Livsmedel - nya krav på information

Nya sätt att sälja Livsmedel - nya krav på information Nya sätt att sälja Livsmedel - nya krav på information GS1 Seminarium Lena Sparring 28 Maj 2013 Detta är ICA Det här är ICA-idén Enskilda handlare i samverkan, som framgångsrikt kombinerar mångfald och

Läs mer

The Municipality of Ystad

The Municipality of Ystad The Municipality of Ystad Coastal management in a local perspective TLC The Living Coast - Project seminar 26-28 nov Mona Ohlsson Project manager Climate and Environment The Municipality of Ystad Area:

Läs mer

Quality & innovation

Quality & innovation Quality & innovation establ. 1956 Utbildningar SCM : -inköp - logistik - affärsförhandling Internationell certifiering (IFPSM & ELA) Kompetensinventering Lots & Navigatör Seminarier Medlemsorganisationen

Läs mer

Hållbara livsstilar och utbildning -Svenskt ledarskap

Hållbara livsstilar och utbildning -Svenskt ledarskap Hållbara livsstilar och utbildning -Svenskt ledarskap Peter Repinski, Enhetschef, SEI Miljömålsdagarna 2015: Omställning av produktion och konsumtion 5-6 maj, Örebro Vad menar vi med hållbar livsstil?

Läs mer

Lagkrav på hållbarhetsrapportering Vad behöver ditt företag göra?

Lagkrav på hållbarhetsrapportering Vad behöver ditt företag göra? Lagkrav på hållbarhetsrapportering Vad behöver ditt företag göra? Introduktion Sedan den 1 december 2016 är det lag på att svenska bolag över viss storlek måste upprätta en hållbarhetsrapport. Lagen ska

Läs mer

EXPERT SURVEY OF THE NEWS MEDIA

EXPERT SURVEY OF THE NEWS MEDIA EXPERT SURVEY OF THE NEWS MEDIA THE SHORENSTEIN CENTER ON THE PRESS, POLITICS & PUBLIC POLICY JOHN F. KENNEDY SCHOOL OF GOVERNMENT, HARVARD UNIVERSITY, CAMBRIDGE, MA 0238 PIPPA_NORRIS@HARVARD.EDU. FAX:

Läs mer

BOENDEFORMENS BETYDELSE FÖR ASYLSÖKANDES INTEGRATION Lina Sandström

BOENDEFORMENS BETYDELSE FÖR ASYLSÖKANDES INTEGRATION Lina Sandström BOENDEFORMENS BETYDELSE FÖR ASYLSÖKANDES INTEGRATION Lina Sandström Frågeställningar Kan asylprocessen förstås som en integrationsprocess? Hur fungerar i sådana fall denna process? Skiljer sig asylprocessen

Läs mer

Support for Artist Residencies

Support for Artist Residencies 1. Basic information 1.1. Name of the Artist-in-Residence centre 0/100 1.2. Name of the Residency Programme (if any) 0/100 1.3. Give a short description in English of the activities that the support is

Läs mer

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co. Februari 2012

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co. Februari 2012 Inkvarteringsstatistik Göteborg & Co Februari 2012 FoU/ Marknad & Försäljning Gästnätter storstadsregioner Februari 2012, hotell och vandrarhem Gästnattsutveckling storstadsregioner Februari 2012, hotell

Läs mer

SCAs hållbara produkter Susan Iliefski-Janols, Hållbarhetschef på SCA

SCAs hållbara produkter Susan Iliefski-Janols, Hållbarhetschef på SCA SCAs hållbara produkter Susan Iliefski-Janols, Hållbarhetschef på SCA sca Om du vill veta mer om SCA och vårt arbete sca.com Susan Iliefski-Janols, Director Sustainability Product Sustainability SCAs livscykel

Läs mer

The reception Unit Adjunkten - for newly arrived pupils

The reception Unit Adjunkten - for newly arrived pupils The reception Unit Adjunkten - for newly arrived pupils Shortly on our work Number of received pupils: - 300 for school year 2014-2015 - 600 for school year 2015-2016 - 220 pupils aug-dec 2016 - ca. 45

Läs mer

Kursplan. EN1088 Engelsk språkdidaktik. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. English Language Learning and Teaching

Kursplan. EN1088 Engelsk språkdidaktik. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. English Language Learning and Teaching Kursplan EN1088 Engelsk språkdidaktik 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1 English Language Learning and Teaching 7.5 Higher Education Credits *), First Cycle Level 1 Mål Efter genomgången kurs ska studenten

Läs mer

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET National Swedish parental studies using the same methodology have been performed in 1980, 2000, 2006 and 2011 (current study). In 1980 and 2000 the studies

Läs mer

Det är betydligt billigare att bo i Norrsundet. Grundläggande principer för framgång: Backcasting från en position i framtiden då vi lyckats.

Det är betydligt billigare att bo i Norrsundet. Grundläggande principer för framgång: Backcasting från en position i framtiden då vi lyckats. Det är betydligt billigare att bo i Norrsundet Grundläggande principer för framgång: 1. Läge 2. Ekonomi 3. Utrymme Backcasting från en position i framtiden då vi lyckats. 4. Till salu De 4 hållbarhetsprinciperna

Läs mer

The GEO Life Region. Roland Norgren - Process Manager R&I. Creating the tools for the Healthy and Wellbeing Life.

The GEO Life Region. Roland Norgren - Process Manager R&I. Creating the tools for the Healthy and Wellbeing Life. The GEO Life Region Creating the tools for the Healthy and Wellbeing Life Roland Norgren - Process Manager R&I Denna presentation är skyddat av upphovsrättslagen. Alla rättigheter till presentationen ägs

Läs mer

Sommarturismen 2014. The Summer Tourism in Sweden 2014

Sommarturismen 2014. The Summer Tourism in Sweden 2014 Sommarturismen 2014 The Summer Tourism in Sweden 2014 Inkvarteringsstatistik/Accommodation statistics Källa/Source: Tillväxtverket & SCB/Statistics Sweden Preliminära data för 2014/Provisional data for

Läs mer

Signatursida följer/signature page follows

Signatursida följer/signature page follows Styrelsens i Flexenclosure AB (publ) redogörelse enligt 13 kap. 6 och 14 kap. 8 aktiebolagslagen över förslaget till beslut om ökning av aktiekapitalet genom emission av aktier och emission av teckningsoptioner

Läs mer

TRA Q3 2013 - NORDIC RELEASE - OCTOBER 2013

TRA Q3 2013 - NORDIC RELEASE - OCTOBER 2013 TRA Q3 2013 - NORDIC RELEASE - OCTOBER 2013 TRAVEL INDUSTRY EXPECTANCY INDEX January 2012 - Nordic Introduction Travel Industry Expectancy Index is an independent temperature gauge on Nordic travel companies

Läs mer

Global @dvisor. A Global @dvisory G@16 January 2011 WORRIES, DIRECTION and SATISFACTION

Global @dvisor. A Global @dvisory G@16 January 2011 WORRIES, DIRECTION and SATISFACTION Ipsos globala undersökning visar vad som oroar medborgare i 24 länder, om de anser att utvecklingen är på väg åt rätt håll och hur nöjda de är med utvecklingen där de bor. Global Worries, Direction, Satisfaction

Läs mer

High Coast/Kvarken Archipelago

High Coast/Kvarken Archipelago High Coast/Kvarken Archipelago Milly Lundstedt, WH coordinator High Coast County Administrative Board of Västernorrland The High Coast was declared a WH site in 2000. The site was extended to include the

Läs mer

Kunskapsintensiva företagstjänster en förutsättning för en konkurrenskraftig industri. HLG on Business Services 2014

Kunskapsintensiva företagstjänster en förutsättning för en konkurrenskraftig industri. HLG on Business Services 2014 Kunskapsintensiva företagstjänster en förutsättning för en konkurrenskraftig industri HLG on Business Services 2014 Patrik Ström Centrum för Regional Analys (CRA), Handelshögskolan, Göteborgs universitet

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument

Särskild avgift enligt lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument 2014-04-16 BESLUT Carlson Inc. FI Dnr 14-146 att. William A. Van Brunt 701 Carlson Parkway 55305 Minnetonka, Minnesota USA Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787

Läs mer

Statusrapport om genomförandet av prioritetsprojektet Nordisk vägkarta för blå bioekonomi

Statusrapport om genomförandet av prioritetsprojektet Nordisk vägkarta för blå bioekonomi Statusrapport om genomförandet av prioritetsprojektet Nordisk vägkarta för blå bioekonomi Finland har under sitt ordförandeskap inlett ett treårigt (2016-2018) prioritetsprojekt med målet att bereda och

Läs mer

Exportmentorserbjudandet!

Exportmentorserbjudandet! Exportmentor - din personliga Mentor i utlandet Handelskamrarnas erbjudande till små och medelstora företag som vill utöka sin export Exportmentorserbjudandet! Du som företagare som redan har erfarenhet

Läs mer

Make a speech. How to make the perfect speech. söndag 6 oktober 13

Make a speech. How to make the perfect speech. söndag 6 oktober 13 Make a speech How to make the perfect speech FOPPA FOPPA Finding FOPPA Finding Organizing FOPPA Finding Organizing Phrasing FOPPA Finding Organizing Phrasing Preparing FOPPA Finding Organizing Phrasing

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (2012:735) med kompletterande bestämmelser till EU:s blankningsförordning

Särskild avgift enligt lagen (2012:735) med kompletterande bestämmelser till EU:s blankningsförordning 2015-05-11 BESLUT Altairis Offshore Levered FI Dnr 15-2100 94 Solaris Avenue, Camana Bay, Grand Cayman Cayman Islands KY1-1108 Cayman Islands Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan

Läs mer

Stockholm International Water Institute. En samverkansplattform för Vatten och Läkemedel

Stockholm International Water Institute. En samverkansplattform för Vatten och Läkemedel Stockholm International Water Institute En samverkansplattform för Vatten och Läkemedel SIWI The Stockholm International Water Institute (SIWI) är ett policy institut som bidrar till det internationella

Läs mer

Revidering av ISO 9001. 2013-11-05 Peter Allvén SIS TK-304/PostNord

Revidering av ISO 9001. 2013-11-05 Peter Allvén SIS TK-304/PostNord Revidering av ISO 9001 Förändringar i ny version av ISO 9001 Det är inte bara ISO 9001 (kraven) som är under översyn utan även ISO 9000 som omfattar Concepts and Terminology. Viktigt att notera är att

Läs mer

Collaborative Product Development:

Collaborative Product Development: Collaborative Product Development: a Purchasing Strategy for Small Industrialized House-building Companies Opponent: Erik Sandberg, LiU Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Vad är egentligen

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (2012:735) med kompletterande bestämmelser till EU:s blankningsförordning

Särskild avgift enligt lagen (2012:735) med kompletterande bestämmelser till EU:s blankningsförordning 2014-12-18 BESLUT Ilmarinen Mutual Pension Insurance Company FI Dnr 14-3484 Porkkalankatu 1 00180 Helsinki FINLAND Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax

Läs mer

Anmälan av avsiktsförklaring om samarbete mellan Merck Sharp & Dohme AB (MSD AB) och Stockholms läns landsting

Anmälan av avsiktsförklaring om samarbete mellan Merck Sharp & Dohme AB (MSD AB) och Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2014-06-04 LS 1403-0357 LANDSTINGSSTYRELSEN Landstingsstyrelsen 1 4-06- 1 7 0 0 0 1 6 ' Anmälan av avsiktsförklaring om samarbete mellan Merck Sharp & Dohme AB

Läs mer

Questionnaire for visa applicants Appendix A

Questionnaire for visa applicants Appendix A Questionnaire for visa applicants Appendix A Business Conference visit 1 Personal particulars Surname Date of birth (yr, mth, day) Given names (in full) 2 Your stay in Sweden A. Who took the initiative

Läs mer

Norrbottens resurser vad gäller förnybar energi ur ett EU perspektiv. Sabine Mayer

Norrbottens resurser vad gäller förnybar energi ur ett EU perspektiv. Sabine Mayer Norrbottens resurser vad gäller förnybar energi ur ett EU perspektiv Sabine Mayer Hållbara Norrbotten från ambition till förändring! 12 april 2012 EU:s målbild förnybar energi År 2020: 20% andel förnybar

Läs mer

Luleå 11 may 2011. BASF Plant Science Dr. Peter Eckes President & CEO

Luleå 11 may 2011. BASF Plant Science Dr. Peter Eckes President & CEO BASF Plant Science Dr. Peter Eckes President & CEO Luleå 11 may 2011 Plant Science Sweden AB Kristofer Vamling Herman Ehles väg 3-4SE-268 31 Svalöv Sweden On Tuesday 22th of March 2011 there was a seminar

Läs mer

.SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) Presentation November 2009

.SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) Presentation November 2009 .SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) Presentation November 2009 About us.se (The Internet Infrastructure Foundation) is responsible for the.se top-level domain. Non-profit organisation founded in

Läs mer

Tomas Stålnacke Huvudprojektledare Project Manager Stadsomvandlingen City in transformation Kirunabostäder AB tomas.stalnacke@kirunabostader.

Tomas Stålnacke Huvudprojektledare Project Manager Stadsomvandlingen City in transformation Kirunabostäder AB tomas.stalnacke@kirunabostader. Tomas Stålnacke Huvudprojektledare Project Manager Stadsomvandlingen City in transformation Kirunabostäder AB tomas.stalnacke@kirunabostader.se 9 1 Upphandling Procurement Alla projekt kommer att upphandlas

Läs mer

2) att vi som deltar ska öka vårt EU pro-aktiva arbete i Bryssel för respektive påverkansplattform.

2) att vi som deltar ska öka vårt EU pro-aktiva arbete i Bryssel för respektive påverkansplattform. Syfte med dagen är att: 1) De som sitter i styrelserna för resp Strategisk Innovations Program (SIP) plattform ska ges en förståelse för att genom att ha strategier för sitt deltagande i ramprogrammet

Läs mer

Visa vad du gör. Nu släpper vi årets kollektion! NYHET! Ett antal Svanenmärkta städprodukter från Smart.

Visa vad du gör. Nu släpper vi årets kollektion! NYHET! Ett antal Svanenmärkta städprodukter från Smart. Nu släpper vi årets kollektion! Nu är vårt nya sortiment på plats i butiken. Köken är Svanenmärkta, har tio års garanti och priserna ligger som vanligt på en nivå som de flesta har råd med. Kom hit och

Läs mer

NVF Fordon och Transporter, augusti 2010 Elmia konferenscenter i Jönköping, Sverige.

NVF Fordon och Transporter, augusti 2010 Elmia konferenscenter i Jönköping, Sverige. Program NVF Fordon och Transporter, 23-25 augusti 2010 Elmia konferenscenter i Jönköping, Sverige. Tredje arbetsmötet 2010 i NVF Fordon och Transporter genomförs på Elmia i Jönköping, Sverige. Ankomst

Läs mer

Yalla Trappan. - ett arbetsintegrerande socialt företag för ett socialt hållbart samhälle

Yalla Trappan. - ett arbetsintegrerande socialt företag för ett socialt hållbart samhälle Yalla Trappan - ett arbetsintegrerande socialt företag för ett socialt hållbart samhälle Yalla Trappan von Rosens väg 1 213 66 Malmö 040-21 86 30 kontor@yallatrappan.se www.yallatrappan.se Ett kvinnokooperativ

Läs mer

Klimatförtroendebarometern Så tycker folket 2012

Klimatförtroendebarometern Så tycker folket 2012 Klimatförtroendebarometern Så tycker folket 2012 Sifo undersökning, beställd av Hagainitiativet, om svenska folkets syn företags klimatinformation och deras trovärdighet (juni 2012) BAKGRUND Hagainitiativet

Läs mer

PIRATE EU-projekt om attraktivare bytespunkter med fokus på de svenska studieobjekten Lund C och Vellinge Ängar

PIRATE EU-projekt om attraktivare bytespunkter med fokus på de svenska studieobjekten Lund C och Vellinge Ängar PIRATE EU-projekt om attraktivare bytespunkter med fokus på de svenska studieobjekten Lund C och Vellinge Ängar Svenska delen Petra Carlson Lena Fredriksson Jan Hammarström P G Andersson Christer Ljungberg

Läs mer