MILJÖMÄRKNING SVERIGE AB ÅRSREDOVISNING 2010

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MILJÖMÄRKNING SVERIGE AB ÅRSREDOVISNING 2010"

Transkript

1

2 Miljömärkt trycksak MILJÖMÄRKNING SVERIGE AB ÅRSREDOVISNING 2010 ECOLABELLING SWEDEN ANNUAL REPORT märk skillnaden 0 Miljömärkning Sverige AB Stockholm Besöksadress: S:t Paulsgatan 6 Tel: Fax:

3 INNEHÅLL NYCKELTAL VD-ORD: 20 ÅR OCH FRAMÅT MILJÖMÄRKNING I FOKUS...05 MILJÖMÄRKNINGAR SOM VISAR SKILLNADEN GILTIGA KRITERIER...10 KRITERIER OCH LICENSER KALENDARIUM...14 Svanen ett av Sveriges starkaste varumärken Ragnar Unge, sidan 4 För fjärde året i följd deltog Miljömärkning Sverige på Smaka på Stockholm. Nyblivna licenstagare premierades på scenen med utdelning av certifikat. KALENDARIET, SIDAN 15. Miljömärkning Sverige AB:s verksamhet har till syfte att bidra till arbetet för en hållbar produktion och konsumtion. Att omvärlden, våra kunder och konsumenter, samt våra intressenter har fokus på hållbar utveckling är en förutsättning för vår verksamhets framgång. Vår övergripande vision är ett hållbart samhälle, där vi inte längre tär på jordens resurser. Vårt bidrag till den visionen är att vi ska tillhandahålla miljömärkning som bästa redskap för hållbar konsumtion. Företag som vill miljömärka sina varor och tjänster, och konsumenter som väljer att konsumera mer hållbart bidrar till att ett hållbart samhälle kan bli verklighet. ENGLISH SUMMARY FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE...24 RESULTATRÄKNING...25 BALANSRÄKNING...26 SIGNATURER...31 Miljömärkning Sverige arrangerade seminariet "Framtida tecken och Miljöutmaningar" Bland talarna märktes arkitekten Eero Koivisto. KALENDARIET, SIDAN 18. NYCKELTAL / MILJÖMÄRKNING SVERIGE Netto omsättning (ksek) REVISIONSBERÄTTELSE...32 Antal Svanenlicenser Antal EU Ecolabellicenser, Sverige Antal anställda Medverkande fotografer: Filip Järnehag, Alexander Ruas, Sofie Sykfont, Fredrik Winqvist, Martin le Grand. 02 MILJÖMÄRKNING SVERIGE ÅRSREDOVISNING 2010 MILJÖMÄRKNING SVERIGE ÅRSREDOVISNING

4 20 år, och framåt miljömärkning i fokus Under år 2010 passerade Svanen och vår organisation 20-årsstrecket. Vilka förväntningar fanns när miljömärkningen drogs igång? Fanns det någon tro på att Svanen skulle kunna bli ett av Sveriges starkaste varumärken? Att vi skulle ha över licenser i Norden? Och att det skulle omsättas Svanenmärkta varor och tjänster i landet för över 100 miljarder? Nej, de förväntningarna fanns nog inte, men i dag förvaltar och utvecklar vi denna världsledande miljömärkning med stor betydelse för konsumenter och näringsliv. När vi då blickar framåt tror jag att det är viktigt att se på våra framgångsfaktorer, och vårda och utveckla dem vidare. Våra erfarenheter är också viktiga att ta med sig in i arbetet med EU:s miljömärkning. Skarpa kriterier En miljömärkning måste ha tuffa kriterier som verkligen utvisar de bästa produkterna. Detta är givetvis viktigt för att vinna konsumenternas förtroende. Men faktiskt också för att attrahera producenterna. Här finns ingen intressekonflikt; båda parterna och miljömärkningen själv för sin varumärkesuppbyggnad, vill att kriterierna ska vara skarpa och urskiljande, och kontrollen noggrann. ett starkt varumärke Miljömärkning ska vägleda konsumenter. Den ska enkelt och via ett märke hjälpa till vid ett köpbeslut, där miljöaspekten är svårbedömd och tiden kanske kort. Den ska också hjälpa producenter att trovärdigt informera om god miljöprestanda. Allt detta kan endast göras via ett välkänt och trovärdigt varumärke. Som måste laddas och laddas igen. Marknadsinriktning Producenterna måste kunna lita på att miljömärkningen kan fungera som en partner på marknaden, annars får vi inga licenser och inga miljömärkta produkter. Vi erbjuder företag en co-branding, dvs en möjlighet att addera ett attraktivt varumärke till sitt eget, för att effektivt kunna använda miljö som konkurrensmedel. Därför är det viktigt att vi kan erbjuda en god service och en sammanhållen produkt: Kriterier, ansökan, kontroll, licensiering, revidering och kravhöjning, ny licens mot höjda krav och marknadsföring av miljömärket och miljömärkta produkter. Organisation och arbetssätt Miljömärkningen måste hållas samman, likabehandla alla och ha hög kvalitetssäkring. I Norden arbetar vi nu mot en mer gemensam organisation, för att kunna effektivisera arbete och uppträda som ett system, ett varumärke. I EU, där jag sitter som ordförande i miljömärkningens nämnd, är det också en av huvudfrågorna vi driver. Miljömärkning Sverige AB har regeringens uppdrag att sköta Svanen och EU Ecolabel för svensk räkning. Miljömärkning Sverige ägs av staten och Sveriges Standardiseringsråd (SSR). Verksamheten har inget ekonomiskt vinstsyfte och finansieras dels genom en avgift från de företag som har miljömärkningslicens, dels genom ett statligt bidrag. Miljömärkning Sverige agerar som ett opartiskt kontrollorgan. Verksamheten är inriktad på att få företag att miljömärka sina produkter för att bidra till en hållbar utveckling. Med frivillig miljömärkning som instrument ska bolaget bidra till ett produktionsmönster som minskar påfrestningarna på miljön och därmed bidra till en hållbar konsumtion. Miljömärkning Sverige ansvarar för Svanens och EU Ecolabels kriterieutveckling, utfärdar Intresset för miljömärkning blev större under licenser, ansvarar för marknadsföringen samt genomför kontroller. Under 2010 var Miljömärkning Sverige organiserat i fem enheter: tre affärsområden (Dagligvaruhandeln, Business to Business, Bygg & Energi) samt PR- & Kommunikation och Administration. Från och med 2011 har de tre affärsområdena blivit två plus en marknadsavdelning. Företagets hållbarhetsredovisning finns på hemsidan: Med ovanstående fundament, och med den erfarenhet vi har från 20 års miljömärkning vilket tagit Svanen till en unik position tar vi lärdom och går vidare för att nå den vision de nordiska miljöministrarna har satt upp för Svanen, och för att vidareutveckla EUs Ecolabel till att bli en fungerande märkning för hela den europeiska marknaden. Ragnar Unge, VD Miljömärkning Sverige Miljömärkning Sverige AB:s styrelse 2010: från vänster: Ulla Sahlberg, arbetstagarrepresentant, Ingela Hellström, arbetstagarrepresentant, Peter Knutsson, Integrations- och jämställdhetsdepartementet, Christina Lindbäck, NCC, ordförande, Leif Löf, Kemibolaget i Bromma, Svante L Axelsson, Espo samt Yvonne Ingman Svensk Handel. 04 MILJÖMÄRKNING SVERIGE ÅRSREDOVISNING 2010 MILJÖMÄRKNING SVERIGE ÅRSREDOVISNING

5 Svanen och EU Ecolabel miljömärkningar som visar skillnaden Syftet med miljömärkning är att ge konsumenter en möjlighet att välja de bästa produkterna på marknaden ur miljösynpunkt. Enligt det internationella standardsystemet ISO:s terminologi är både Svanen och EU Ecolabel typ I-märkningar. Det betyder att det finns på förhand uppställda kriterier, att de är frivilliga och att en oberoende part granskar att produkterna uppfyller kraven innan de får bära märket. När vi väljer vilka produktgrupper vi ska ta fram miljömärkningskriterier för är det viktigt att prioritera de områden där miljömärkningen har störst potential att minska miljöbelastningen. Produktgrupper väljs utifrån tre aspekter: relevans, potential och styrbarhet. Det betyder att man undersöker om det finns ett stort miljöproblem kopplat till denna produkt (relevans), om det finns utrymme för förbättringar (potential) och om miljömärkning av produkten kan minska miljöbelastningen (styrbarhet). Livscykelperspektiv och klimataspekter En produkts miljöpåverkan bedöms under hela livscykeln från råvara till avfall. Kriterier omfattar produktens innehåll, kemikalier, resursanvändning, utsläpp till luft, vatten och mark. Inom ett flertal produktgrupper ställer Svanen och EU Ecolabel också krav på funktionalitet och energieffektivitet. Svanen Nordens officiella miljömärke Svanen drivs av en nordisk organisation med ett sekretariat i varje nordiskt land. Respektive land har en miljömärkningsnämnd som ansvarar för det egna landets ställningstagande i produktgrupps- och kriteriefrågor. Det är sedan den nordiska miljömärkningsnämnden som beslutar om vilka produktgrupper och kriterier som ska gälla. De nordiska sekretariaten tar gemensamt fram förslag på kriterier. Detta är en öppen process där förslagen är ute på bred remiss innan beslut fattas. De beslutade kriterierna gäller sedan i alla nordiska länder. Under 2010 fanns Svanen inom 65 produktområden som omfattar både varor och tjänster allt från rengöringsmedel och drivmedel till hotell och butiker. EU Ecolabel EU:s officiella miljömärke 1992 beslutade Europeiska kommissionen om att starta ett gemensamt europeiskt miljömärke. På uppdrag av kommissionen arbetas kraven fram av ansvariga organ i EU:s medlemsländer, enskilda organisationer och företag eller kommissionens egna institut Joint Research Centre. Beslut om kriterier tas av medlemsländerna genom omröstning, efter behandling av EUEB, European Union Ecolabelling Board, i vilken Miljömärkning Sveriges vd Ragnar Unge är vald till ordförande. 26 olika varu- och tjänstegrupper kan märkas med EU Ecolabel. De EU Ecolabelmärkta produkterna finns listade i Green Store, den Europeiska miljömärkningskatalogen på www. ecolabel.eu. Den svenska miljömärkningsnämnden yttrar sig i frågor rörande både Svanen och EU Ecolabel. Ledamöterna utses av Miljö märkning Sveriges styrelse från de organisationer regeringen för ordat. Utvärderingar och revideringar Kriterierna för Svanen och EU Ecolabel revideras kontinuerligt. De utvärderas och omarbetas utifrån ny kunskap, teknisk utveckling, externa synpunkter och erfarenhet. Kriterierna skickas därefter ut på remiss och publiceras på och www. ecolabel.eu. Genom att kontinuerligt se över kriterierna driver miljömärkningen på omställningen till en hållbar produktion. Svenska Miljömärkningsnämnden 2010: Christina Lindbäck, ordförande. Anita Aspegren, Energimyndigheten. Per Baummann, Svensk Handel. Ingela Dahlin, Konsumentverket. Jens Henriksson, Sveriges Konsumenter. Henry Kenamets, Miljöförbundet Jordens Vänner. Lena Lundberg, Svenskt Näringsliv. Anita Lundström, Naturvårdsverket. Anne-Marie Johansson, Kemikalieinspektionen. Anders Finnson, Svenskt Vatten. Viveca Reimers, Sveriges Kommuner och Landsting. Licensiering När ett företag ansöker om miljömärkning granskas inlämnade tester och dokumentation noggrant. Ofta görs också ett kontrollbesök i samband med licensansökan. Licensierade produkter får säljas och marknadsföras med det aktuella miljömärkets logga. Licensen gäller så länge kriterierna för produkten är giltiga. När nya kriterier införs måste företaget klara de nya kraven och ansöka om en ny licens. Avgifter Ansökningsavgiften för en Svanenlicens är kr. Den årliga licenskostnaden är baserad på försäljningsintäkterna från den miljömärkta produkten (normalt 0,3 procent för Svanenmärkta varor och 0,15 procent för Svanenmärkta tjänster). Under 2010 justerades avgiftssystemet för EU Ecolabel. Nu är ansökningskostnaden euro och årsavgiften för att använda märket euro. Efterkontroll För att kontrollera att företag med Svanen och EU Ecolabellicens upprätthåller den nivå på miljöarbetet som det ställs krav på genomförs regelbundna efterkontroller. Under 2010 har Svanen framförallt gjort efterkontroller inom områdena avloppsfria toaletter, komposter, bil- & båtvård, tvättmaskiner och diskmaskiner, batterier, hotell, dagligvarubutiker, restauranger, tryckerier, samt rengöringsmedel. Ett test har också genomförts angående tvättmedels innehåll av optiska vitmedel. Livscykelsanalys och klimataspekter Produkterna bedöms enligt ett livscykelperspektiv från råvaror till återvinning. 20 år med Svanen De nordiska regeringarna beslutar om en gemensam miljömärk ning Svanen. Fyra länder: Sverige, Norge, Finland och Island ansluter sig direkt. Kriterier för den första produkten batterier togs fram. Vid årets slut hade dåvarande SIS Miljömärkning tre anställda men ännu inga miljömärkta produkter. De två första Svanenlicenserna delas ut på samma dag. Det är kontorspapperet Modo Balans från MoDo Papper och Via Color från Lever. Vid årets slut finns det drygt 100 Svanenmärkta produkter i Sverige. Nu finns kriterier för 14 produktgrupper. Svanen har sex anställda. 80 av 100 svenskar nämner nu spontant Svanen när de blir ombedda att nämna ett miljömärke. Nu finns också 750 Svanenmärkta produkter på den svenska marknaden. Svanen sänder reklamfilm med Gunde Svan och Lennart Swahn på TV4. 96% av svenskarna känner igen Svanen. Året efter är också Jan-Öyvind Svahn med i reklamen. Svanen är nu officiell miljömärkning i samtliga nordiska länder när också Danmark ansluter sig MILJÖMÄRKNING SVERIGE ÅRSREDOVISNING 2010 MILJÖMÄRKNING SVERIGE ÅRSREDOVISNING

6 Så tas kraven fram 5. Kraven höjs kontinuerligt. När de funnits några år utvärderas och revideras de. 1. Förstudie och kriterieförslag från nordisk projektgrupp. 98 % 4. Slutligt beslut i den nordiska miljömärkningsnämnden. Nämnden består av ordförandena från varje nationell nämnd. 3. nationell nämnd tar ställning. Nämnden består av representanter från näringsliv, konsumentorganisationer, myndigheter och miljöorganisationer. 2. Förslaget skickas ut på remiss och omarbetas utifrån inkomna synpunkter. En nordisk undersökning (utförd av företaget Respons) gjordes i december 2010 om hur kända varumärkena Svanen och EU Ecolabel var i respektive nordiskt land. I Sverige känner 97,9 procent igen Svanen och 86 procent vet att det är ett miljömärke. EU Ecolabel är igenkänt av 16 procent av svenskarna varav 78 procent vet att det är ett miljömärke. Ola Eriksson, miljöansvarig Textilia Boden, Cecilia Ehrenborg Williams, affärsområdechef på Miljömärkning Sverige och Roger Nilsson, platschef på Textilia Boden, under ett kontrollbesök vintern Omprövning När nya kriterier införs måste företagen ansöka om licens igen. Under 2010 reviderades kriterierna för sju produktgrupper inom Svanen och för sex inom EU Ecolabel. I och med att nya krav på butiker infördes har vi påbörjat omprövningen av över 400 Svanenmärkta butiker. De flesta företagen brukar välja att fortsätta sitt arbete med miljömärkningen och anpassa sina varor och tjänster till de nya kraven. De nordiska miljöministrarna beslutade under 2010 om en gemensam nordisk vision för Svanen: År 2015 är Svanen erkänt som ett av de mest effektiva frivilliga konsumentpolitiska redskapen för miljö, genom att erbjuda ett tillförlitligt verktyg för konsumenter som vill konsumera miljöanpassat. Svanen intar en stark position genom sin höga trovärdighet och sitt genomslag på marknaden och agerar som pådrivare för andra märken vad gäller kriteriernas skärpa. Svanen är för verksamheter ett attraktivt och trovärdigt sätt att använda miljö som konkurrensmedel och är ett självklart val för konsumenter med höga krav på miljö och kvalitet. Konsumenterna är medvetna om att höga krav på klimataspekter ingår i Svanens kriterier. Hållbarhetsrelaterade kriterier utöver miljö tillförs successivt Svanen. Kundnöjdhetsundersökning 2010 Nordisk Miljömärkning genomför sedan 2006 en kundnöjdhetsundersökning vartannat år. En ny undersökning genomfördes i januari 2010 av företaget Reflect. Målgruppen var i första hand de marknadsföringsansvariga på företagen med miljömärkta varor och tjänster. I Sverige intervjuades 76 personer. Undersökningen visade att de vanligaste anledningarna till varför företag valde att satsa på Svanen eller EU Ecolabel var:» krav från marknaden (krav från konsument, privat och offentlig sektor)» en önskan om att medverka till en bättre miljö» en vilja att profilera företaget som klimatanpassat» att fler företag tar koncernbeslut om att satsa på miljömärkning» att miljömärkningen Svanen är välkänd Nästan hälften av de tillfrågade anser att satsningen lett till förväntad effekt. Drygt 60 procent använder sig av märkningen i sin marknadsföring och fyra av fem använder märket direkt på produkten. Majoriteten av företagen ser tydliga positiva reaktioner från sina kunder. 32 procent ansåg att miljömärkningen är viktigare än andra märken eller system som företaget har ur ett marknadsföringsperspektiv. Resultatet är en ökning från 2006 då endast 18 procent ansåg att den var viktigare. Fyra av tio företag uppger ett intresse av att även miljömärka andra produkter, vilket är en ökande andel. Enligt 93 procent av de tillfrågade är sannolikheten hög att de kommer fortsätta ha kvar märkningen om tre år. Detta är en ökning från 2006 när undersökningen först gjordes, då resultatet var 82 procent. 92 procent av företagen skulle rekommendera märkningen till and ra. Detta resultat visar en anmärkningsvärd ökning från resultatet 2006, som då var 77 procent. Kriterier för en tjänst hotell tas för första gången fram. Sånga-Säby är först ut att klara kraven. Svanen firar 10-års jubileum på Gröna Lund. Tillsammans med flera hundra tioåringar försökte Svanen sätta världsrekord i att göra världens största levande logga. Svanen är med i Almedalen och låter barn ställa tuffa miljöfrågor till Alf Svensson och Göran Persson. Scandic-kedjan Svanenmärker alla hotell i Sverige är det också premiär för de första Svanenmärkta butikerna. Nu kan du köpa dig ett Svanenmärkt hus. Skanskas Uniqhus är först att klara Svanens krav. Nu går det att Svanenmärka restauranger. Café Artist i Karlstad är först ut. Nätverket: Köp Miljömärkt s tartas som en fanclub till alla Svanenmärkta företag. Världens första miljömärkning av drivmedel är ett faktum MILJÖMÄRKNING SVERIGE ÅRSREDOVISNING 2010 MILJÖMÄRKNING SVERIGE ÅRSREDOVISNING

7 GILTIGA kriterier 2010 Giltiga kriteriedokument Svanen Alternativ kemtvätt Avloppsfria toaletter Byggskivor Bil- och båtvårdsprodukter Dagligvarubutiker Datorer Digital fotoframkallning Diskmaskiner Drivmedel Engångsbatterier Engångsprodukter för medicinskt bruk Fettäta papper Fordonsdäck Fordonstvättar Fönster och ytterdörrar Golv Golvvårdsmedel Handdiskmedel Hotell och vandrarhem Hygienprodukter Hållbart/beständigt trä Industriella rengöringsoch avfettningsmedel Inomhusmålarfärg och lack Isbekämpningsmedel Kaffefilter Kemiska byggprodukter Kompostbehållare Kompressorer Kontorsmaskiner Kosmetiska produkter Kylar och frysar Leksaker Lim Ljud- och bildapparater Ljus Maskindiskmedel Maskindiskmedel för professionellt bruk Maskiner för park och trädgård Mjukpapper Möbler och inredningar Pannor för fasta biobränslen Papperskuvert Pellets Rengöringsmedel Rengöringsmedel för livsmedelsindustrin Restauranger Schampo och tvål Skrivredskap Slutna eldstäder för biobränsle Småhus, flerbostadshus och förskolebyggnader Smörjolja Städtjänster Städprodukter med mikrofiber System för tyghandduksrullar Textilier, skinn och läder Textilservice/Tvätterier Textiltvättmedel för professionellt bruk Textiltvättmedel och fläckborttagningsmedel Tonerkassetter Tryckerier Tryck- och kopieringspapper Tvättmaskiner Uppladdningsbara Batterier/Batteriladdare Utemöbler och lekredskap Värmepumpar Giltiga kriteriedokument EU Ecolabel Allrent och sanitetsrent Bäddmadrasser Bärbara datorer Campingplatser Fett och smörjoljor Golvbeläggningar (hårda) Handdiskmedel Hotell och vandrarhem Inomhusfärg och lack Jordförbättringsmedel Kopieringspapper och grafiskt papper Lampor Maskindiskmedel Mjukpapper Odlingssubstrat Persondatorer Skor Textilgolv Textilier Textiltvättmedel Trägolv Trämöbler TV-apparater Tvål och schampo Utomhusfärg Värmepumpar Bland Svanens reviderade kriterier 2010 återfinns Kosmetik. I november klarade nio av Rosenseriens produkter Svanens krav. SVANEN- OCH ECOLABEL-LICENSER I SVERIGE EU ECOLABEL-LICENSER I EUROPA st st st 754 st st 514 st st st 386 st st Det totala antalet anställda i de fem nordiska länderna överstiger nu för första gången 100 personer. 20 år Svanen fyller 20 år. 65 produktgrupper har miljömärkningskriterier. Totalt finns licenser och svenska konsumenter kan välja mellan Svanenmärkta produkter med en sammanlagd årsomsättning av över 100 miljarder. Nätverket har 192 medlemmar. I mars delas den 2 000:e licensen i Norden ut MILJÖMÄRKNING SVERIGE ÅRSREDOVISNING 2010 MILJÖMÄRKNING SVERIGE ÅRSREDOVISNING

8 kriterier och LICENSER Inom både Svanen och EU Ecolabel pågår en ständig översyn av de krav som ingår i kriterierna för de olika produktområdena. När kriterierna har funnits i några år börjar ett revideringsarbete en del krav kanske försvinner, nya tillkommer och andra skärps. På så sätt drivs producenterna att hela tiden bli bättre, hitta nya lösningar och minska sin miljöpåverkan. Detta är en kontinuerlig process då ny kunskap, erfarenheter samt tekniska framsteg bidrar till att vidareutveckla kriterierna i syfte att närma sig målet om en hållbar produktion och konsumtion. Nedan finns en förteckning över de kriterier som reviderades under 2010, vilka revideringar som fortfarande pågår och vilka nya kriteriedokument som har beslutats antingen av den nordiska miljömärkningsnämnden eller EU Kommissionen. Svanen 2010 Utveckling av nya kriterier Engångsartiklar som ska komma i kontakt med mat (pågår) Pågående revidering Byggskivor Drivmedel Engångsbatterier Golvvårdsprodukter Hotell och vandrarhem Kopierings- och tryckpapper Mjukpapper Möbler och inredningar Papperskuvert Restauranger Textilier, skinn och läder Textiltvättmedel för professionellt bruk Tryckerier Utemöbler och lekredskap Reviderade Dagligvarubutiker Golv Kosmetika Maskindiskmedel för professionellt bruk Slutna eldstäder Städprodukter med mikrofiber Uppladdningsbara batterier 12 MILJÖMÄRKNING SVERIGE ÅRSREDOVISNING 2010 EU Ecolabel Utveckling av nya kriterier Byggnader (pågår) Kontorsmaskiner (pågår) Kranar och duschmunstycken (pågår) Uppvärmningssystem (pågår) Pågående revidering Allrent och sanitetsrent Fett och smörjoljor Handdiskmedel Tvättmaskiner Reviderade Bärbara datorer Kopieringspapper och grafiskt papper Lampor Maskindiskmedel Persondatorer Textiltvättmedel "jag TYCKER VI HAR HITTAT EN BRA BALANS" Per Sandell, ansvarig för butiker på Svanen, är nöjd med de nya kraven för Svanenmärkta butiker I juni skärptes kraven som en Svanenmärkt butik ska uppfylla. I den senaste versionen står energieffektivitet och sortimentet av miljömärkta och ekologiska varor i fokus. Jag tycker vi har hittat en bra balans mellan hur hårda kraven ska vara och vad butiken klarar av, säger Per Sandell, produktansvarig för butiker på Miljömärkning Sverige. För att säkerställa att en Svanenmärkt produkt tillhör de allra miljöbästa uppdaterar och skärper Svanen successivt kraven. På så sätt driver vi utvecklingen mot ett hållbart samhälle genom att företag hela tiden måste ta fram bättre produkter. 12 MILJÖMÄRKNING SVERIGE ÅRSREDOVISNING 2010 Nu är de nya kriterierna för Svanenmärkta butiker här, vilket innebär ett flertal nyheter som butiker som vill behålla sin svan måste ta i beräkning. Skyltningen av miljömärkta och ekologiska varor måste i de allra flesta fall bli bättre för att kunderna lätt ska hitta och slippa leta. Även kravet på butikens miljömärkta och ekologiska sortiment har vässats rejält och nästan fördubblats jämfört med tidigare kriterieversioner. Energiverktyget stora nyheten En annan nyhet är Energiverktyget ett webbaserat program med krav Per Sandell. på hur pass effektivt butikens inköpta energi används. Här finns både pengar och miljö att spara. Under hösten 2010 har Svanens handläggare tagit kontakt med flera av landets drygt 400 Svanenmärkta bu tiker för att påbörja arbetet inför en omprövning mot de nya kraven. Även de butiker som ligger i framkant med sitt miljöarbete kommer att behöva förändra en del, säger Per Sandell.

9 året som gick: januari april Miljömärkning Sverige riktar oftast sina marknadsaktiviteter till konsumenter, professionella inköpschefer och till beslutsfattare inom de produktområden där vi har kriterier. Under 2010 firade Nordiska miljömärkningen 20 år. Detta jubileumsår präglades av många kundseminarier, rikstäckande kampanjer och ett stort kundseminarium i slutet av året. Under 2010 lanserades en ny hemsida för att konsumenter lättare skulle hitta Svanen- och EU Ecolabelmärkta produkter. Många aktiviteter görs i samarbete med företag som har miljömärkningslicenser, som ett sätt att förstärka deras egna marknadsföringsinsatser. Anita Krönlein från Coloplast talade på seminariet Substituera Mera den 9 februari. Över 130 personer från hela Sverige samlades under en heldag för att lyssna och ställa frågor kring hur upphandlingen inom landstingen kan bli grönare. I februari bjöd Miljömärkning Sverige tillsammans med Miljöstyrningsrådet och Nationella substi tutionsgruppen in till ett seminarium om grön upphandling inom sjukvården. Vi berättade mer om miljömärkta sjukvårdsprodukter och vilken hjälp som finns för upphandlare som vill ställa miljökrav. Över 130 personer deltog på seminariet. Som en trolig följd av detta seminarium presenterades flera nya Svanen märkta sjukvårdsprodukter under året, bland annat inkontinenshjälpmedel, skyddslakan, haklappar, och sängkläder :e licensen en milstolpe I mars delade Svanen ut sin 2 000:e nordiska licens. Licensen tilldelades Lenovo, som var först ut med att klara Svanens skärpta krav för sina bärbara datorer. Under våren bjöd Miljömärkning Sverige in sina partners i Göteborgstrakten till ett seminarium på Ekocentrum för att fira Svanens 20-årsjubileum. Temat var framtiden och blicken var riktad 20 år framåt i tiden. Svanen och EU Ecolabel var under 2010 populära ämnen i pressen. Nästan pressklipp blev årets resultat. Tidningsannonsering är en viktig del av marknadsföringen. Under året annonserades för både Svanen och EU Ecolabel i bland annat Expressen, Dagens Nyheter, Metro och Svenska Dagbladet. Bannerannonsering förekom också på ett flertal internetsajter. "Det är mycket större fokus på datorers miljöegenskaper i dag än tidigare" Den 25 mars 2010 tilldelades Lenovo den 2 000:e Svanenlicensen för att fyra av deras bärbara datorer klarat Svanens krav. Lars Bjälkvall, miljöchef på Lenovo, hur kommer det sig att ni valde att satsa på Svanen? Vi har länge arbetat med tillverkardeklarationer vilket våra stora företagskunder uppskattar. När vi ville vända oss till små- och medelstora företag och till vanliga konsumenter behövde vi ett annat sätt att förmedla vårt gröna arbete. Efter att ha gjort en marknadsundersökning förstod vi att Svanen är den märkning som både är mest uppskattad och välkänd. Har ni lyckats förmedla Lenovos insatser på miljöområdet med hjälp av er Svanenmärkning? Vi är bara i början av vårt partnerskap med Svanen vilket fungerar mycket väl, men det är ännu för tidigt att utvärdera hur Svanen har påverkat vår försäljning. I dag är 27 bärbara Lenovo Svanenmärkta. Har datorkonsumenter blivit mer miljömedvetna? Det är mycket större fokus på datorers miljöegenskaper i dag än tidigare, särskilt på energiförbrukningen. Många av våra kunder, särskilt stora företag och offentlig sektor, har även miljöpolicyer som beskriver vilka egenskaper inköpta datorer ska ha. Är er Svanenmärkning till hjälp vid upphandlingar? Helt klart är det så. Många stora kunder kopierar Svanens krav och då är givetvis Svanenmärkningen Lars Bjälkvall. ett enkelt och bekvämt sätt att bevisa att våra datorer redan har uppfyllt kraven. 14 MILJÖMÄRKNING SVERIGE ÅRSREDOVISNING 2010 MILJÖMÄRKNING SVERIGE ÅRSREDOVISNING

10 året som gick: maj augusti I juni deltog Miljömärkning Sverige för fjärde gången i Smaka på Stockholm. Företag vars produkter blivit Svanenmärkta under året fick under festliga former ta emot ett certifikat från stora scenen. Även medlemmar i Nätverket: Köp Miljömärkt bjöds in till Miljömärkning Sveriges dag under Smaka på Stockholm och fick ta emot nya certifikat. Här syns Gilbert Ljungberger vars företag P4P Personnel Quality är medlem i Nätverket: Köp Miljömärkt. I juni deltog Miljömärkning Sverige för fjärde gången i Smaka på Stockholm/Stockholm Grönt, det största restaurangevenemanget i Sverige. Syftet var att möta konsumenter och restaurangägare för att visa upp Svanens arbete med Svanenmärkta restauranger. En stor annonskampanj för Svanenmärkta butiker gjordes i flera rikstäckande tidningar. Under denna period fick bland annat Skanska den första Svanenlicensen för flerbostadshus, Trio Bilservice en licens för biltvättar och Alvina förlag publicerade den första Svanen märkta pekboken för barn. Talade i FN:s generalförsamling I maj representerade Miljömärkning Sverige GEN, Global Ecolabelling Network, på FN:s konferens i New York om hållbarhetsfrågor. Enligt FN:s millenniemål ska fattigdomen i världen ha halverats till år 2015 och en väg för att nå dit sker genom att skapa en hållbar utveckling. Tillsammans med Svenska Möten organiserades ett gemensamt kundseminarium som ett led i att offentliggöra Svenska Mötens arbete med att Svanenmärka samtliga sina anläggningar. Mitt i sommarhettan deltog Miljömärkning Sverige tillsammans med Kraft och Kultur, en medlem i Nätverket: Köp Miljömärkt, i deras stora Stockholm Green Festival i Kungsträdgården. Under två dagar i juli kunde stockholmare och turister få mer kunskap om vikten av att köpa miljömärkta varor och tjänster. i ny kostym I över ett år hade PR- och Kommunikationsenheten på Miljömärkning Sverige, tillsammans med externa konsulter arbetat med att göra om företagets hemsida. Under våren var det äntligen dags för lansering för helt nya som ska underlätta för konsumenter att förstå innebörden av Svanen och EU Ecolabel. Vårt mål var att få konsumenter att vilja köpa miljömärkta varor och tjänster. Hemsidan blev också ett sätt för Miljömärkning Sverige att profilera de företag som har miljömärkta produkter och att visa upp de företag som ingår i vårt Nätverk: Köp Miljömärkt. I samband med detta lanserades också sidor på Facebook och Twitter. Allt mer fokus ägnas åt Miljömärkning Sveriges profilering i de sociala medierna. "Bra sätt att belysa vår miljökvalitet" Under våren klarade Skanska, som första företag, Svanens krav på flerbostadshus. Anna Dolk, marknadskoordinator på Skanska Sverige AB, hur ser Skanskas historia och Anna Dolk. relation med Svanen ut i korta drag? Det började 2005 då vårt koncept Uniq - hus blev marknadens första Svanenmärkta villa. Under 2010 blev vi också först inom flerfamiljshus med konceptet Moderna Hus. Varför valde ni att börja arbeta med Svanen? Vi bedriver sedan många år tillbaka ett offensivt miljöarbete inom hela Skanskakoncernen. Märkningen är ett bra sätt att belysa vår miljökvalitet och Svanen har hög trovärdighet. Internationellt arbetar vi mest med ett system som heter LEED. Var det svårt att få licensen? Inte svårt men ganska tidskrävande. Vi började arbeta ihop med Svanen för att ta fram kriterier för flerfamiljshus 2006 och var inte klara förrän i slutet av Det har varit mycket arbete med dokumentation och tolkningar av olika steg i processen. Är det stor efterfrågan på Svanenmärkta hus? Ja, att döma av de undersökningar vi gjort. Just nu (nyåret 2011) har vi flera projekt i pipeline och det är lite fajt om att få bygga det första Svanenmärkta flerfamiljshuset. Den helt omgjorda lanserades i juni. Satsningen på kommunikation inom sociala medier, främst genom Twitter och Facebook, tog under 2010 fart på allvar och lockar dagligen till sig allt fler personer som vill ta del av våra nyheter. I slutet av 2008 tog Svenska Möten beslutet att miljömärka samtliga 120 logianläggningar. När Tällbergshotellet Dalecarlia i Dalarna under sommaren 2010, 19 månader senare, klarade Svanens krav innebar det också att målet var nått. Den största Svanenmärkningen i mötesindustrin var ett faktum. Lagom till den ljuvligaste av årstider kom Sara Lundbergs "Sommar" ut den allra första Svanenmärkta pekboken. Kristina Hoas som gav ut boken på Alvina Förlag lovade dock fler titlar med Svanen inom den närmaste framtiden. Det kommer många spännande titlar framöver och alla kommer att vara Svanenmärkta, sade hon. 16 MILJÖMÄRKNING SVERIGE ÅRSREDOVISNING 2010 MILJÖMÄRKNING SVERIGE ÅRSREDOVISNING

Ansvar. Seriöst. Miljö. Ansvar. Rent. Framtid. Framtid. Svan. Välkänt. Års- & hållbarhetsredovisning. Känt. Svan. Välkänt. Trovärdigt Kvalitet.

Ansvar. Seriöst. Miljö. Ansvar. Rent. Framtid. Framtid. Svan. Välkänt. Års- & hållbarhetsredovisning. Känt. Svan. Välkänt. Trovärdigt Kvalitet. Bra God Miljö Framtid Seriöst Välkänt Hållbart Krav Grönt Tryggt Certifiering Känt Krav Känt Trovärdigt Kvalitet Välkänt Kostnader Känt Trovärdigt Framtid Säkert Kostnader Tryggt Ansvar Rent Svan Seriöst

Läs mer

Ansvar. Seriöst. Miljö. Ansvar. Rent. Framtid. Framtid. Svan. Välkänt. Års- & hållbarhets- redovisning 2014. Känt. Svan. Välkänt. Trovärdigt Kvalitet

Ansvar. Seriöst. Miljö. Ansvar. Rent. Framtid. Framtid. Svan. Välkänt. Års- & hållbarhets- redovisning 2014. Känt. Svan. Välkänt. Trovärdigt Kvalitet Bra God Miljö Framtid Seriöst Välkänt Hållbart Krav Grönt Tryggt Certifiering Känt Krav Känt Trovärdigt Kvalitet Välkänt Kostnader Känt Trovärdigt Framtid Säkert Kostnader Ansvar Rent Svan Seriöst Krav

Läs mer

MILJÖMÄRKNING SVERIGE AB ÅRS- OCH HÅLLBARHETSREDOVISNING 2013

MILJÖMÄRKNING SVERIGE AB ÅRS- OCH HÅLLBARHETSREDOVISNING 2013 MILJÖMÄRKNING SVERIGE AB ÅRS- OCH HÅLLBARHETSREDOVISNING 2013 Innehåll 04 Vd har ordet 30 Förvaltningsberättelse 06 Vår verksamhet 32 Resultat- & balansräkning 11 Miljömärkning över gränserna 41 Revisionsberättelse

Läs mer

Den eskalerande organiseringen bakom skapandet av en trovärdig miljömärkning exemplet Svanen

Den eskalerande organiseringen bakom skapandet av en trovärdig miljömärkning exemplet Svanen Scores rapportserie 2015:2 Den eskalerande organiseringen bakom skapandet av en trovärdig miljömärkning exemplet Svanen Kristina Tamm Hallström & Emelie Adamsson Den eskalerande organiseringen bakom skapandet

Läs mer

Hur ett trovärdigt miljöarbete skapas inom hotell- och konferensbranschen

Hur ett trovärdigt miljöarbete skapas inom hotell- och konferensbranschen Hur ett trovärdigt miljöarbete skapas inom hotell- och konferensbranschen Ingrid Wadman 2014 Miljövetenskap Examensarbete för kandidatexamen 15 hp Lunds universitet Hur ett trovärdigt miljöarbete skapas

Läs mer

Köpbeteende, livsstil och varumärken

Köpbeteende, livsstil och varumärken Köpbeteende, livsstil och varumärken En forskningsöversikt över hållbar konsumtion med fokus på dagligvaror RAPPORT 5492 JUNI 2005 Köpbeteende Varumärke Livsstil Köpbeteende, livsstil och varumärken En

Läs mer

Effektivare miljöledningssystem

Effektivare miljöledningssystem Effektivare miljöledningssystem en studie om brister, behov och möjligheter till förbättring Rapport 5304 September 2003 Ett samarbetsprojekt mellan: Naturvårdsverket Verket för näringslivsutveckling (NUTEK)

Läs mer

Miljöanpassade inköp. Verktyg för att nå de nationella miljökvalitetsmålen

Miljöanpassade inköp. Verktyg för att nå de nationella miljökvalitetsmålen Verktyg för att nå de nationella miljökvalitetsmålen rapport 6591 november 13 verktyg för att nå de nationella miljökvalitetsmålen Kristna von Oelreich och Märta Philp NATURVÅRDSVERKET Beställningar Ordertel:

Läs mer

Hållbart agerande inom Facilities Management

Hållbart agerande inom Facilities Management Institutionen för Fastigheter och Byggande Examensarbete nr. 292 Fastighetsutveckling med finansiella tjänster Masternivå, 30 hp. Fastighetsföretagande Hållbart agerande inom Facilities Management Fem

Läs mer

EXAMENSARBETE. Analys av möjligheterna att Svanenmärka flerbostadshus

EXAMENSARBETE. Analys av möjligheterna att Svanenmärka flerbostadshus EAMENSARBETE 2006:316 CIV Analys av möjligheterna att Svanenmärka flerbostadshus Olle Strandsäter Luleå tekniska universitet Civilingenjörsprogrammet Väg- och vattenbyggnadsteknik Institutionen för Samhällsbyggnad

Läs mer

Miljömärkning av hotell

Miljömärkning av hotell Södertörns högskola Institutionen för Livsvetenskaper Kandidatuppsats 15 hp Miljövetenskap Höstterminen 2011 Programmet för Miljö och utveckling Miljömärkning av hotell En studie av miljömässiga och ekonomiska

Läs mer

Hållbar bankverksamhet? En studie av (den ihåliga) hållbarhetsdiskursen i den svenska banksektorn

Hållbar bankverksamhet? En studie av (den ihåliga) hållbarhetsdiskursen i den svenska banksektorn Scores rapportserie 2013:1 Hållbar bankverksamhet? En studie av (den ihåliga) hållbarhetsdiskursen i den svenska banksektorn Susanna Alexius & Leina Löwenberg Hållbar bankverksamhet? En studie av (den

Läs mer

Incitament som kan öka intresse och betalningsvilja för miljövänliga kontorslokaler JONAS OLSSON

Incitament som kan öka intresse och betalningsvilja för miljövänliga kontorslokaler JONAS OLSSON Incitament som kan öka intresse och betalningsvilja för miljövänliga kontorslokaler Examensarbete inom kandidatprogrammet Affärsutveckling och entreprenörskap inom byggsektorn JONAS OLSSON Institutionen

Läs mer

Bra Miljöval En fallstudie av ett miljömärkes förtroendearbete

Bra Miljöval En fallstudie av ett miljömärkes förtroendearbete Scores rapportserie 2014:2 Bra Miljöval En fallstudie av ett miljömärkes förtroendearbete Sofie Grettve Bra Miljöval En fallstudie av ett miljömärkes förtroendearbete Sofie Grettve sofie.grettve@score.su.se

Läs mer

HR&LEADERSHIP BRIEFING

HR&LEADERSHIP BRIEFING NR#2 2015 HR&LEADERSHIP BRIEFING FAKTA, TRENDER OCH VERKTYG FÖR ATT SKAPA ATTRAKTIVA ARBETSPLATSER AKTUELLA TRENDER & ANALYS INTERNATIONAL BRIEFING S. 6 SVENSKA FRAMGÅNGS- EXEMPEL S. 2 S. 10 TREND & ANALYS

Läs mer

STREET ART BORÅS SWEDEN

STREET ART BORÅS SWEDEN 2015 STREET ART BORÅS SWEDEN 3 6th OF SEPTEMBER 2015 nolimitboras.com facebook.com/nolimitboras @nolimitboras @nolimitboras Magazine från Svenska Stadskärnor Box 186, 201 21 Malmö Besök Jörgen Kocksgatan

Läs mer

Institutionen för Fastigheter och Byggande Examensarbete nr. 451 Avd. för Bygg- och Fastighetsekonomi. Hyresgästers miljökrav vid val av ny lokal

Institutionen för Fastigheter och Byggande Examensarbete nr. 451 Avd. för Bygg- och Fastighetsekonomi. Hyresgästers miljökrav vid val av ny lokal Institutionen för Fastigheter och Byggande Examensarbete nr. 451 Avd. för Bygg- och Fastighetsekonomi Hyresgästers miljökrav vid val av ny lokal Författare Kristofer van der Schaaf Martin Sandgärde Stockholm

Läs mer

Arbetsrapport R2006:005. Grön offentlig upphandling i Japan och USA

Arbetsrapport R2006:005. Grön offentlig upphandling i Japan och USA Arbetsrapport R2006:005 Grön offentlig upphandling i Japan och USA Lärdomar för Sverige Eva Ahlner Susanna Hurtig Izumi Tanaka ITPS, Institutet för tillväxtpolitiska studier Studentplan 3, 831 40 Östersund

Läs mer

Års- och hållbarhetsredovisning 2014 ANNUAL AND SUSTAINABILITY REPORT. EN RESA I TID A travel on time

Års- och hållbarhetsredovisning 2014 ANNUAL AND SUSTAINABILITY REPORT. EN RESA I TID A travel on time Års- och hållbarhetsredovisning 2014 ANNUAL AND SUSTAINABILITY REPORT EN RESA I TID A travel on time MTR I KORTHET MTR IN BRIEF Frågor eller synpunkter? Undrar du över något eller vill dela med dig av

Läs mer

Förnybara drivmedel. Möjligheter och hinder sett utifrån privatbilisters och aktörers perspektiv

Förnybara drivmedel. Möjligheter och hinder sett utifrån privatbilisters och aktörers perspektiv VTI rapport 845 Utgivningsår 2015 www.vti.se/publikationer Förnybara drivmedel VTI rapport 845 Förnybara drivmedel Möjligheter och hinder sett utifrån privatbilisters och aktörers perspektiv Möjligheter

Läs mer

Kompetens för en konstruktiv dialog. En utvärdering av kompetensutvecklingsprogrammet Dialog för naturvården

Kompetens för en konstruktiv dialog. En utvärdering av kompetensutvecklingsprogrammet Dialog för naturvården Kompetens för en konstruktiv dialog En utvärdering av kompetensutvecklingsprogrammet Dialog för naturvården rapport 6339 maj 2010 Kompetens för en konstruktiv dialog En utvärdering av kompetensutvecklingsprogrammet

Läs mer

Tillsammans vinner vi på ett giftfritt och resurseffektivt samhälle

Tillsammans vinner vi på ett giftfritt och resurseffektivt samhälle Tillsammans vinner vi på ett giftfritt och resurseffektivt samhälle Sveriges program för att förebygga avfall 2014-2017 NATURVÅRDSVERKET Beställningar Ordertel: 08-505 933 40 Orderfax: 08-505 933 99 E-post:

Läs mer

Pinfo. Ragn-Sells. Erik Sellberg: Vi ska komma närmare våra kunder We need to come closer to customers. Annedalssamlingen - vitaminfyllt frukostmöte

Pinfo. Ragn-Sells. Erik Sellberg: Vi ska komma närmare våra kunder We need to come closer to customers. Annedalssamlingen - vitaminfyllt frukostmöte Pinfo Ragn-Sells September 2009 Erik Sellberg: Vi ska komma närmare våra kunder We need to come closer to customers Annedalssamlingen - vitaminfyllt frukostmöte Annedal breakfast a healthy start Samlat

Läs mer

ISO 14001 certifiering av Wäst-Bygg AB?

ISO 14001 certifiering av Wäst-Bygg AB? ISO 14001 certifiering av Wäst-Bygg AB? Christina Andersson Uppsats för avläggande av kandidatexamen i naturvetenskap 15 hp Institutionen för biologi och miljövetenskap Göteborgs universitet Sammanfattning

Läs mer

Sveriges Redareförenings verksamhet SJÖFARTSÅRET 2006 2007

Sveriges Redareförenings verksamhet SJÖFARTSÅRET 2006 2007 Sveriges Redareförenings verksamhet SJÖFARTSÅRET 2006 2007 341 279 Sveriges Redareförenings verksamhet Sjöfartsåret 2006 2007 Innehåll VD har ordet...4 Näringsvillkor...6 Miljö...8 Sjösäkerhet & teknik...

Läs mer

Rapport 2013:5. Samverkan mellan polis och kommun. Brottsförebyggande arbete utifrån överenskommelser

Rapport 2013:5. Samverkan mellan polis och kommun. Brottsförebyggande arbete utifrån överenskommelser Rapport 2013:5 Samverkan mellan polis och kommun Brottsförebyggande arbete utifrån överenskommelser Samverkan mellan polis och kommun Brottsförebyggande arbete utifrån överenskommelser Rapport 2013:5

Läs mer

Svanen i mindre samhällen hur kan man stödja utvecklingen? NR10125b Nordregio & NLS Finland for administrative boundaries

Svanen i mindre samhällen hur kan man stödja utvecklingen? NR10125b Nordregio & NLS Finland for administrative boundaries Svanen i mindre samhällen hur kan man stödja utvecklingen? NR10125b Nordregio & NLS Finland for administrative boundaries Svanen i mindre samhällen hur kan man stödja utvecklingen? Stefán Gíslason TemaNord

Läs mer

Svar på motion om giftfri kommun

Svar på motion om giftfri kommun Tjänsteskrivelse Sida 1(3) Kansliavdelningen Stefan Johansson,0550-858 97 stefan.johansson@kristinehamn.se Datum 2014-08-01 Ks/2013:186 008 Motioner/enkel fråga/medb.förslag Svar på motion om giftfri kommun

Läs mer

Certifiering av kaffe

Certifiering av kaffe Certifiering av kaffe Val av certifiering för Classic Kaffe, Arvid Nordquist HAB Sebastian Dufva Barreca & Adrian Kargaryani LIA Projekt, Logistikhögskolan. 18 Mars 2011. 1 Förord Vi har utfört vårt Lia-projekt

Läs mer

av tina arwidson Hurra, jag fick över 500 svar på platsannonsen! Du har inte förstått nå t, gå tillbaka till start!

av tina arwidson Hurra, jag fick över 500 svar på platsannonsen! Du har inte förstått nå t, gå tillbaka till start! Högt spel på kompetensmarknaden Mycket har skrivits om hur allt färre arbetstagare och allt fler i pension kommer att innebära väldiga belastningar på offentlig sektor, men mycket lite har skrivits om

Läs mer