RAPPORT #2 NIO MODEFÖRETAG hur nio svenska modeföretag ser på socialt ansvar i produktionen.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "RAPPORT #2 NIO MODEFÖRETAG hur nio svenska modeföretag ser på socialt ansvar i produktionen."

Transkript

1 RAPPORT #2 NIO MODEFÖRETAG hur nio svenska modeföretag ser på socialt ansvar i produktionen. HANNA JOHANSSON, 2006

2 ! Research: Ann Hagelstedt, Hanna Johansson, Joel Lindefors Författare: Hanna Johansson Värdefulla kommentarer: Göran Eklöf, Kristina Bjurling, Henrik Lindholm Korrektur: Stefan Zachrisson Sid.

3 Förord Debatten om arbetsvillkoren i klädindustrin har vuxit sig stark de senaste tio åren. Denna debatt har framförallt handlat om de stora spelarna som H&M och Nike. Kritiken mot klädföretagen har varit skarp och på flera punkter har företagen fått ge efter för krav från sina kritiker. Många av de företag som utsattes för den skarpaste kritiken arbetar idag mer eller mindre aktivt för att förbättra arbetsvillkoren i de fabriker där deras varor produceras. Det var de största företagen som fick utstå den skarpaste kritiken. Men många konsumenter hör av sig till Nätverket Rena Kläder och Fair Trade Center med frågor om hur mindre svenska modeföretag producerar sina kläder. Därför bestämde vi oss för att göra denna rapport. Rapporten är framtagen för att kunna erbjuda konsumenter tydligare information än vad som tidigare gjorts, men syftet med rapporten är också att visa klädföretagen vad man faktiskt kan göra. Vi vill främja en diskussion om företags ansvar och vilka vägar som leder till acceptabla villkor inom klädindustrin. Researchen gjordes under lång tid. Vi har följt företagen under ett drygt år. Under detta år har några företag börjat ta små steg i riktning mot mer genomtänkta strategier för säkerställande av goda arbetsvillkor i de fabriker där deras kläder produceras. Andra har gjort mindre. Rapporten är framtagen genom en dialog med de berörda företagen, som på många sätt har delat med sig av information på ett öppenhjärtligt sätt, vilket vi vill tacka dem för. Det måste därmed nämnas att två företag Acne och Bondelid vägrade att svara på några som helst frågor. Detta är mycket tråkigt och anmärkningsvärt. En sådan inställning kan knappast tolkas på något annat sätt än att man har något att dölja. Transparens och dialog är ett måste om klädindustrin ska kunna förbättras. Att detta också är ett uppenbart förakt för deras kunders rätt till information behöver väl knappt nämnas. Resultaten i denna rapport är mycket tydliga. Debatten om dåliga arbetsvillkor inom klädindustrin tycks ha gått de flesta av de undersökta klädföretagen förbi. Få av företagen har någon egentlig policy överhuvudtaget för under vilka omständigheter deras kläder produceras, i de fall man har en policy så är den ofta mycket bristfällig. Som exempel kan nämnas att Tiger of Sweden tycker att det är helt acceptabelt med en arbetsvecka på 60 timmar så länge inte arbetarna regelbundet förväntas arbeta ännu mer. En vanlig ursäkt från dessa företag är att man är så små att man inte har resurser att kontrollera arbetsvillkoren hos sina leverantörer. Mot detta måste man invända att det inte går att dela ut någon rabatt på mänskliga rättigheter åt ett litet företag. Till skillnad från större klädföretag har de undersökta företagen ett mycket mindre antal leverantörer, vilket i sig gör det lättare att säkerställa goda arbetsvillkor. Det är helt enkelt lättare att övervaka 50 leverantörer än 700 leverantörer. De flesta av de mindre modeföretagen har också mycket stabilare relationer till sina leverantörer samt längre ledtider. Detta innebär också större möjligheter att säkerställa goda arbetsvillkor. Anledningen till de undersökta företagens bristande arbete för bättre arbetsvillkor beror inte främst på deras storlek utan på brist på kunskap och engagemang. Joel Lindefors, Koordinatör Nätverket Rena Kläder Sid.

4 ! Sid.

5 Inledning I de senaste årens debatt om omänskliga arbetsvillkor i klädindustrin så är det främst multinationella företag som H&M och Nike som har granskats. Detta har lett till att många större företag har påbörjat ett arbete med att förbättra arbetsvillkoren hos sina leverantörer. I Sverige finns dock en uppsjö av klädmärken som inte utsatts för samma granskning. Några av dessa företag är mindre, men starkt profilerade och i många fall snabbt växande, modeföretag. Det är sådana företag som står i fokus för denna rapport. Resultaten av Fair Trade Centers och Rena Kläders undersökning tyder på att den diskussion om klädindustrin som har funnits i resten av samhället tycks ha gått dessa modeföretag förbi. Medvetenheten om problemen i klädindustrin är tillsynes låg bland företagen och mycket lite eller inget har gjorts för att undersöka situationen eller åtgärda den. Följande företag undersöks i rapporten: Björn Borg, Filippa K, J Lindeberg, Nudie, Svea, Tiger of Sweden, We International AB, Weekday AB och Whyred. Resultaten visar följande: " Endast fyra av modeföretagen har policys gällande arbetsmiljö på tillverkningsfabrikerna (Filippa K, J Lindeberg, We International AB och Tiger of Sweden. Björn Borg har en policy om barnarbete). " Fyra av företagen saknar helt policy för etiska krav (Whyred, Nudie, Weekday och Svea). " Inget av företagen gör noggranna kontroller av arbetsförhållanden på tillverkningsfabrikerna. Föreningen Fair Trade Center och nätverket Rena Kläder arbetar för bättre arbetsvillkor inom klädindustrin. Vi anser att företag har ett ansvar att verka för goda miljö- och arbetsförhållanden i de länder där varorna tillverkas. För att uppnå detta måste det ställas starkare krav på att företagen tar ett socialt och miljömässigt ansvar. Syftet med den här studien är därför att upplysa modeföretagens kundkrets om hur företagen tänker omkring sitt ansvar för människor och miljö i tillverkningen, och att därigenom ge kunderna möjlighet att ställa informerade krav på de berörda företagen. Sid.

6 ! Metod I november 2004 skickade Fair Trade Center ut en enkät till följande tio företag: Acne, Björn Borg, Bondelid, Filippa K, J Lindeberg, Nudie, Svea, Tiger of Sweden, We International AB och Whyred. Företagen valdes ut genom en gemensam brainstorming av Rena Kläder och Fair Trade Center. Enkäten innehöll 17 frågor om vilka etiska krav företagen ställer på sina leverantörer gällande exempelvis arbetstider, löner, barnarbete och fackföreningsfrihet. Vidare ställdes frågor om hur företagen kontrollerar att kraven följs, hur de hanterar eventuella missförhållanden i leverantörsleden, och om leverantörernas anställda har möjlighet att klaga om de upplever missförhållanden 1. Sex av företagen svarade på enkäten 2. Under 2005 gjordes telefonintervjuer med de företag som inte hade svarat. Enkätsvaren följdes även upp genom möten med flera av företagen. Acne och Bondelid har, trots ytterligare påstötningar, inte svarat på enkäten. Ytterligare ett företag, Weekday AB, lades till i januari Orsaken var att företagets eget märke, Cheap Monday, som satsar på billiga och moderiktiga jeans, var intressant för studien. Mellan november 2005 och februari 2006 gavs företagen möjlighet att korrigera den information vi sammanställt om dem. 1. Klädindustrin så funkar den 1 Se enkäten i sin helhet i bilaga A. 2 De som svarade var Filippa K, J Lindeberg, Björn Borg, Nudie, We och Whyred. Telefonintervju med Tiger, J Lindeberg och Whyred. Möten med Björn Borg, Nudie, We, Svea och Weekday AB. Bondelid och Acne ville trots påtryckningar inte svara på våra frågor. Sid.

7 Det har hänt väldigt mycket inom klädindustrin de senaste decennierna. För 50 år sedan tillverkades de flesta kläderna för den svenska marknaden i Sverige. Allt eftersom de svenska klädarbetarnas löner ökade och allt eftersom kommunikationer och transporter över landsgränserna förenklades så började klädindustrin flytta ut. Först till Finland, sedan till södra Europa och så småningom till Asien. Företagen pressar priserna, kräver snabba och flexibla leveranser och byter ofta tillverkningsställen i jakten på lägre produktionskostnader. Därför blir det mest fördelaktigt att lägga tillverkningen i länder där löneläget är lågt, arbetslösheten stor och där människorna som arbetar i fabrikerna inte tillåts bilda fackföreningar eller förhandla kollektivt. Idag tillverkas de flesta kläderna för den svenska marknaden i Kina. Många rapporter 4 vittnar om löner under lagstadgad miniminivå, arbetsdagar på 12 timmar om dagen sju dagar i veckan, osäkra arbetsvillkor, diskriminering och avsaknad av fackliga rättigheter. Detta är verkligheten för många av dem som syr de kläder vi köper i svenska butiker. Det är viktigt att påpeka att klädindustrin också kan bidra till en positiv utveckling för länder i syd. Människor får arbete och länderna får vara med och konkurrera på världsmarknaden. I dagsläget, med denna hetsjakt på billig produktion, leder dock industrin till försämrade villkor för arbetare och miljö i tillverkningsländerna. Om klädindustrin ska kunna bidra till en hållbar utveckling måste bästa tillgängliga miljöteknik användas och arbetarna måste få sina grundläggande arbetsrättigheter tillgodosedda. Där anser Fair Trade Center och Rena Kläder att de företag som köper från länder i syd har ett ansvar att kräva goda villkor på de fabriker där deras produkter tillverkas. Av de företag som undersöks i denna rapport har alla utom Nudie tillverkning i låglöneländer. Detta kan vara förvånande med tanke på att dessa företags produkter säljs ganska dyrt i butikerna. Sambandet mellan dyra kläder och bra arbetsvillkor är alltså svag. Att vi betalar mer för märkesföretagens kläder beror istället ofta på att de tillverkar mindre kvantiteter, att de lägger mycket resurser på marknadsföring och/eller att de genom att sätta ett högre pris höjer statusen på varumärket. 2. Företagens sociala ansvar Begreppet Corporate Social Responsibility, CSR, handlar om företags ansvar för människor och miljö som berörs av företagens verksamhet. EU definierar begreppet CSR som ett begrepp som innebär att företaget på frivillig grund integrerar sociala och miljömässiga hänsyn i sin verksamhet och i sina relationer till intressenterna utöver vad lagen kräver 5. Idag finns alltså inga bindande regler, däremot ett flertal internationella deklarationer och konventioner som hänvisar till företags skyldighet att ta ansvar för mänskliga rättigheter och miljö. Exempel på sådana är FNs deklaration om de mänskliga rättigheterna, ILOs trepartsdeklaration som antagits av regeringar, fack och arbetsgivare samt OECDs riktlinjer för multinationella företag. De flesta länder där kläder produceras har också en arbetsmarknadslagstiftning som går i linje med de internationella konventionerna. Ett viktigt undantag är Kina, där fria fackföreningar är förbjudna. Därför är det extra viktigt att företag som har tillverkning i Kina också har en strategi för att stärka arbetares villkor i produktionen. Av de företag som är föremål för denna undersökning köper alla utom Nudie från Kina i dagsläget. 4 Se exempelvis Play Fair at the Olympics support the workers rights, Clean Clothes Campaign, Oxfam och ICFTU Corporate Social Responsibility: A business contribution to Sustainable Development, Europeiska kommissionen, juli Sid.

8 ! 3. Etiska inköpskrav När det för drygt 10 år sedan började uppmärksammas under vilka förhållanden kläder produceras blev många kända klädföretag kraftigt ansatta i media och av olika kampanjer. Företagens svar blev att anta så kallade uppförandekoder. En uppförandekod är ett av företaget ensidigt antaget dokument, en sorts interna regler som anger lägsta accepterade standard vad det gäller arbetsförhållanden hos deras leverantörer. De människor som ska påverkas av kodens innehåll, arbetskraften i fabrikerna, har ofta inte haft något inflytande över skrivningarna i koden. Detta leder ibland till att företagen själva fyller uppförandekoden med krav som är lätta för dem att uppfylla och som ser bra ut i kommunikationen gentemot konsumenter. Många av de första uppförandekoderna var väldigt svagt skrivna, det enda absoluta förbudet som fanns med var oftast barnarbete. Som reaktion på dessa uppförandekoder tog Clean Clothes Campaign6 och Fria Fackföreningsinternationalen fram egna så kallade modellkoder med tydligare riktlinjer och klarare regler. Dessa modellkoder baserades på ILOs kärnkonventioner, de regler som ILO har enats om ska utgöra grundläggande mänskliga rättigheter i arbetslivet. I modellkoderna skrevs också rätten till en lön som går att leva på samt ILO konvention nummer 1, om arbetstid, in. Dessa modellkoder användes sedan som exempel på hur man tyckte att klädföretagens uppförandekoder borde se ut. Idag har de flesta större klädföretag uppförandekoder med tydliga hänvisningar till ILOs kärnkonventioner och även ILO-konvention nummer 1 (exempelvis H&M, Nike, Levi s, Puma, Lindex). Dessvärre finns det ingen motsvarande utveckling från svaga till tydliga uppförandekoder hos de företag som undersökts i denna studie, där endast fyra av de nio undersökta företagen har en uppförandekod över huvudtaget. Även om man måste komma ihåg att uppförandekoden är ett av företaget ensidigt antaget dokument så är det ändå, i brist på bindande regler för företag, ofta ett första steg mot en förbättring. Precis som i alla förändringsprocesser måste man ha ett mål, någonting att mäta mot. I detta fall är det uppförandekoden. Företagens uppförandekoder kan också vara bra när det uppdagas att det finns problem hos ett klädföretags leverantörer. Organisationer kan då påpeka för företaget att förhållandena på fabrikerna inte stämmer överens med vad de lovar i sin uppförandekod. 6 Clean Clothes Campaign är ett europeiskt nätverk av ca 300 organisationer och fackförbund. Den svenska grenen av Clean Clothes Campaign är Rena Kläder, se och Sid.

9 4. Kontroll och verifiering För att säkerställa att en uppförandekod får avsedd effekt måste det finnas en plan för hur man skall implementera och kontrollera efterlevnaden av uppförandekoden. Idag kontrollerar företagen i mycket olika utsträckning efterlevnaden av uppförandekoden hos sina leverantörer själva. Företag som gör egna kontroller brukar ofta använda sig av en checklista med punkter som bockas av vid fabriksbesöken. Med sådana kontroller kan man hitta problem med arbetsmiljö såsom bristande brandsäkerhet, låsta nödutgångar och så vidare, men osynliga problem som exempelvis låga löner, sexuella trakasserier, långa arbetstider och kränkningar av fackliga rättigheter kommer man sällan åt. Tvärtom har många leverantörer istället satt i system att visa upp falska tidkort och lönerapporter för köparna 7. Företagens egna kontroller håller ofta låg kvalitet och avslöjar inte de missförhållanden som finns. Detta gäller de företag som denna undersökning innefattar, men även de flesta andra företag som gör leverantörsinspektioner. Företagens kontrollanter missar framförallt problem som kränkningar mot rätten att organisera sig, påtvingad övertid, kränkande behandling och diskriminering. Arbetarna och deras företrädare inkluderas sällan i kontrollprocessen. Denna marginalisering innebär att de verkliga förhållandena på fabrikerna inte uppdagas. Enligt Clean Clothes Campaigns rapport Looking for a quick fix how weak social auditing is keeping workers in sweatshops, som bygger på intervjuer med över 600 arbetare på 40 fabriker i åtta länder, blir leverantörers anställda sällan intervjuade av kontrollanterna. Om de anställda blir intervjuade, sker detta ofta när fabriksledningen är närvarande och de anställda får extra betalt om de svarar som fabriksledningen vill. Enligt rapporten görs kontrollerna ofta snabbt, slarvigt och utförs inte sällan av personer vars kompetens är bristfällig. En chef för en större klädfabrik i Kina kommenterar i rapporten kontrollerna på följande sätt: Jag säger till kontrollanterna att jag inte kan svara sanningsenligt på några av deras frågor. Då ler de och fortsätter med en annan fråga. Inget av företagen i denna undersökning kontrollerar på ett genomgripande sätt arbetsförhållandena på leverantörernas fabriker. Alla företag uppger att de besöker sina leverantörer och vissa säger sig även kontrollera arbetsförhållanden, men ingen förutom Filippa K uppger att de funnit överträdelser mot företagens etiska krav. Stora svenska klädföretag, som H&M, Lindex och KappAhl, har efter kontroller av sina leverantörer uppgett att högst en handfull av dem lever upp till företagens uppförandekoder. Att de mindre modeföretagens leverantörer skulle vara bättre på att leva upp till kraven är inte troligt. Mer sannolikt är det att modeföretagen brister i sin kontroll, och därför upptäcks inga överträdelser. We International AB samarbetar med Societé General Serveillance (SGS) en av de många revisionsfirmor som tidigare arbetat med miljö- och kvalitetskontroller och som nu även börjat se över arbetsförhållanden på fabriker. Problemet är att inte heller revisionsfirmornas kontroller givit särskilt imponerande resultat. För att få till stånd en varaktig förbättring av villkoren på fabrikerna krävs en förankring bland dem som arbetar på fabrikerna, de som befinner sig där dagligen och därmed är de bästa kontrollanterna. De anställda måste alltså själva få möjlighet att påverka sin situation. Detta 7 Läs mer om detta i Looking for a quick fix how weak social auditing is keeping workers in sweatshops, Clean Clothes Campaign, Ibid. Looking for a quick fix how weak social auditing is keeping workers in sweatshops, Clean Clothes Campaign, Sid 24. Sid.

10 ! sker bäst genom fria fackföreningar, men situationen för arbetare som organiserar sig är ofta mycket hård. Inte bara i Kina, där fria fackföreningar är olagliga, utan egentligen överallt där tillverkningsindustrin är stor. Flera av de företag som ingår i denna undersökning köper från de baltiska länderna. Enligt LO-TCO Biståndsnämnd är det vanligt att arbetsgivare driver ett hårt motstånd mot kollektiva förhandlingar och nya förordningar har gjort det svårare att bilda fackliga organisationer i de baltiska länderna 10. Det finns också en rad initiativ till att ta fram former för oberoende kontroll av hur uppförandekoder efterlevs. Ett exempel är Fair Wear Foundation, där FWFs kontrollanter slumpmässigt väljer ut ett antal av medlemsföretagens leverantörer som kontrolleras vart tredje år. Utöver detta måste företaget göra egna kontroller. I rapporten Looking for a quick fix how weak social auditing is keeping workers in sweatshops föreslås ett antal punkter där företag kan agera för att främja goda arbetsförhållanden på fabrikerna 11 : " Samarbeta med lokala organisationer " Sätt upp mekanismer där arbetare har möjlighet att föra fram klagomål " Ge leverantörernas anställda utbildning och träning " Ha en positiv attityd till facklig organisering " Se över företagets inköpsmetoder " Effektiva kontroller, återinspektioner och konkreta åtgärder " Insyn och transparens 10 LO TCO Biståndsnämnd, Hämtat den 9 februari Looking for a quick fix how weak social auditing is keeping workers in sweatshops, Clean Clothes Campaign, Sid 24. Sid. 10

11 5. Presentation av företagen Inför den här studien har enkäter skickats ut och intervjuer gjorts med sammanlagt elva modeföretag. Nio av företagen har svarat. De undersökta företagen kan alla räknas som mindre modeföretag i Sverige, även om spannet mellan dem är stort. Minst är Whyred med 13 miljoner i omsättning och störst är J Lindeberg som omsatte 290 miljoner Detta kan jämföras med de stora kedjorna, där H&M omsatte 61,3 miljarder, Lindex 5,2 miljarder och KappAhl 3,9 miljarder för Resultaten av undersökningen visar bland annat att endast fyra av modeföretagen har en uppförandekod i dagsläget (Filippa K, J Lindeberg, We och Tiger of Sweden). Fyra av företagen har heller inga regler om att barnarbete inte får förekomma (Whyred, Nudie, Weekday och Svea). Inget av företagen gör noggranna kontroller av arbetsförhållanden på tillverkningsfabrikerna och inget av företagen gör något för att leverantörernas anställda ska känna till sina rättigheter eller ges möjlighet att föra fram klagomål. Däremot finns i flera fall ett intresse för frågan om socialt ansvar i produktionen. Här följer en översiktlig presentation av företagen i tabellform. 12 Svenskt mode allt viktigare exportvara, Dagens Nyheter, ekonomi sid 5, den 13 februari Sid. 11

12 ! Företagen presenteras i detalj i nästa kapitel. Filippa K J Lindeberg Björn Borg Nudie Produktionsländer Portugal, Italien, Turkiet, Estland, Litauen och Kina/Hongkong Macao, Kina/Hong Kong, Turkiet, Taiwan, Estland, Litauen, Portugal, Italien och Kroatien Kina, Pakistan och Grekland Italien och Portugal Uppförandekod Ja Ja Nej Nej Förbud mot barnarbete Ja Ja Ja Fackföreningsfrihet Ja Ja Nej Rätt att teckna kollektivavtal Ja Ja Nej Levnadslön Nej Minimilön Nej 48 timmars arbetsvecka + 12 timmar övertid Nej Lokal lag Nej Förbud mot tvångsoch slavarbete Ja Ja Nej Förbud mot diskriminering Ja Ja Nej Hälsa & Säkerhet Endast kemikalier Ja Nej Kontrollerar företaget arbetsvillkor? Nja Nej Nej Nej Sid. 12

13 We Whyred Tiger Svea Weekday Portugal, Kina och Brasilien Portugal, Turkiet, Kina/Hong Kong och Albanien Italien, Turkiet, Portugal, Rumänien, Kina/Hong Kong, Vietnam Sverige, Baltikum och Kina/Hong Kong Kina, Thailand och Italien Ja Nej Ja (IC Company) Nej Nej Ja Ja Ja Ja Nej Ja Ja Minimi-lön Ja Nej Ja Ja Ja Ja Ja Ja Nej Nej Nja Nej Nej Sid. 13

14 ! 5.1 Tiger of Sweden Kontaktperson: Tina Broman, inköpschef. Produktionsländer: Italien, Turkiet, Portugal, Rumänien, Kina/Hong Kong, Vietnam. Presentation: Tiger of Sweden ägs av det danska börsnoterade bolaget IC Companys där även märken som Jackpot och InWear ingår 13. De senaste åren har Tiger of Sweden växt kraftigt och bara jeansförsäljningen har ökat med över 50% per år de senaste åren 14. Tiger of Sweden hade en omsättning på 250 miljoner kronor för Etiska inköpskrav IC Company som äger Tiger of Sweden, har en uppförandekod. IC Companys uppförandekod hänvisar till ILOs kärnkonventioner och ska gälla alla leverantörer och underleverantörer i produktionskedjan. Lönen ska sättas enligt lokalt lagstadgad minimilön och arbetare ska inte regelbundet tillfrågas att arbeta mer än 60 timmar i veckan (48 timmar + 12 timmar övertid). Barn under 15 år eller i vissa fall 14 år ska inte arbeta i produktionen. IC Company uppmuntrar genom koden sina leverantörer att underlätta kollektiva förhandlingar. Föreningsfriheten får inte inskränkas och fackligt aktiva får inte hotas eller trakasseras, enligt koden. Kontroll Förutom de leverantörer som Tiger of Sweden delar med IC Company har de även några som är exklusiva för Tiger of Sweden. Företaget besöker själva sina fabriker och även här gäller IC Companys uppförandekod. Några intervjuer med leverantörernas anställda görs inte, men Tiger of Sweden hör sig för med företagets ledning och med arbetsledarna om vilka löner som gäller, hur arbetstiden ser ut och så vidare. Tiger of Sweden besöker sina leverantörer ca 1-2 gånger per halvår. Tidigare hade företaget en egen fabrik i Ungern, med egen personal och maskinpark. Uppsägningen av personal skedde enligt Tina Broman i enlighet med lokala lagar samt med hjälp av lokala fackförbunds representanter. Maskinparken samt en del av personalen har nu flyttat till Rumänien, till en fabrik som inte ägs av Tiger of Sweden men där företaget köper stora delar av sortimentet. Tiger of Sweden försöker ha nära relation till leverantörerna och byter sällan, enligt Tina Broman. Tiger of Sweden satsar på kvalitet framför kvantitet. Enligt Tina Broman medför detta att det kan vara svårt att hitta leverantörer då dessa inte alltid är intresserade av små ordrar. Därför stannar Tiger of Sweden när de hittat en leverantör de är nöjda med. Tiger of Sweden har också längre produktionstid än de stora klädkedjorna, cirka sex månader för en kollektion. 13 Veckans Affärer Hämtat den 8 november Habit, nov Svenskt mode allt viktigare exportvara, Dagens Nyheter, ekonomi sid 5, den 13 februari Sid. 14

15 5.2 Björn Borg Kontaktpersoner: Maria Silfverschiöld, produktchef kläder, och Pernilla Nordin, produktchef badoch underkläder. Produktionsländer för kläder: Kina sex leverantörer, Pakistan två leverantörer och Grekland en leverantör. Presentation Under märket Björn Borg säljs såväl kläder, skor och väskor som glasögon och parfym. Licensen till varumärket Björn Borg ägs av Worldwide Brand Management-koncernen. Björn Borg-produkter säljs på sju marknader i Europa, men främst i Sverige och Holland. Omsättningen för kläder år 2004 var 122 miljoner kronor 16. Enligt Pernilla Nordin såldes det ungefär en miljon Björn Borg-kalsonger i Sverige år Etiska inköpskrav Worldwide Brand Management, som äger Björn Borg, ställer krav enligt Barnkonventionens artikel 32:1 och textilimportörernas lista över farliga kemikalier. Någon mer utförlig uppförandekod finns dock inte. Vid vårt möte med Björn Borg den 29 augusti 2005 sa Pernilla Nordin och Maria Silfverschiöld att de gärna vill ta fram en uppförandekod i samarbete med Rena Kläder och i samråd med sina leverantörer. Björn Borg upplever periodvis mycket uppmärksamhet från kunder om etikfrågor. Kontroll Björn Borg besöker sina leverantörer ca 6-8 gånger per år. Arbetstider, löner och fackföreningsfrihet kontrolleras inte, men det diskuteras med leverantörerna. Hittills har Björn Borg aldrig upptäckt några överträdelser, men om de skulle upptäcka problem skulle de diskutera med dem och poängtera det viktiga i att följa reglerna dels på grund av humana aspekter, men även för att vi annars tar ordrarna till annan leverantör, skriver Pernilla Nordin som svarat på enkäten. Leverantörernas anställda involveras inte vid leverantörsbesöken och Björn Borg kan inte säga om leverantörernas anställda känner till sina arbetsrättigheter. Däremot har Björn Borg arbetat med sina leverantörer i cirka femton års tid och har en nära kontakt med såväl ägare som produktionsansvariga. Björn Borg delar leverantörer med ett antal andra mindre svenska modeföretag. För att få igång ett effektivt och långsiktigt arbete med socialt ansvarstagande ser Björn Borg behovet av samarbete mellan flera företag; ett forum där erfarenheter kan delas och nya metoder utvecklas. 16 Hämtat den 10 januari Möte med Björn Borg 29 augusti Sid. 15

16 ! 5.3 Filippa K Kontaktpersoner: Maj-La Pizzelli, produktionschef och Anna Nygren, quality controller. Produktionsländer: Portugal, Italien, Turkiet, Estland, Litauen och Kina/Hongkong. Ca 30 leverantörer. Presentation Filippa K startades 1993 av Filippa Knutsson. Filippa K ägs av moderbolaget PFK Holding och har 17 egna butiker i Skandinavien, USA, Kanada och Europa. Företaget satsar även på att öppna butiker i Japan och Australien 18. Verksamheten utanför Skandinavien står för ungefär hälften av Filippa Ks omsättning som år uppgick till 240 miljoner kronor 19. Etiska inköpskrav Filippa K har en uppförandekod där ILOs kärnkonventioner och barnkonventionen citeras. Hänvisning sker också till konstitutionella rättigheter och till FNs allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. I uppförandekoden står det att Filippa Ks inspektioner aldrig kan ersätta tillverkarnas egna kontroller. Varje utkontraktering till underleverantör måste godkännas av Filippa K. Inga särskilda regler för löner och arbetstider finns dock. Idag arbetar Filippa K med att ta fram så kallade budord. Budorden ska visa på vilka miljö- och arbetsförhållanden som råder på de fabriker som tillverkar för Filippa K. Målet är att trycka upp en liten bok om arbetsförhållanden i tillverkningen som ska finnas tillgänglig för kunder i Filippa Ks butiker. Kontroll I enkäten skriver Filippa K: Tyvärr har vi inte samma möjligheter som de stora bolagen att kontrollera dessa krav. Vi gör så utförligt vi kan då vi själva befinner oss på fabrikerna. Enligt enkäten får Filippa K oftast positiva svar när de diskuterar arbetsvillkoren med leverantörerna, vilket Maj-La Pizelli tror beror på att det mesta av produktionen ligger i länder där sådant är reglerat. I Asien däremot är frågan lite mer osäker. Fackföreningar och dylikt är oftast inte tillåtna samt regerande arbetstider är svåra att få grepp om. Det föreligger ett helt annat arbetsklimat och det är svårt att förhålla sig till om det då är bättre att inte tillverka alls i till exempel Kina eller om det är bättre att försöka påverka det lilla man kan? Därför känns det nödvändigt för oss att utveckla och förbättra vår uppförandekod då vår produktion i Asien ökar konstant skriver Maj-La Pizzelli och Anna Nygren. Filippa K besöker varje leverantör ca 1 gång per säsong. Arbetarna involveras inte. Långa arbetstider uppges vara vanligt, men Filippa K gör idag inget särskilt för att ändra på förhållandena. Filippa K har under senaste året upplevt att kunderna blivit mer intresserade av etik. En förklaring till det tror Pizzelli och Nygren kan vara att Filippa K ändrat sin etikettering så att ursprungslandet syns i nacken. 18 E-post från Anna Nygren, Filippa K den 3 december Ibid. Sid. 16

17 5.4 J Lindeberg Kontaktpersoner: Enkäten ifylld av Ellinor Nordenström, logistikansvarig. Efterträdd av Kristina Sjöblom. Kontaktperson i fortsättningen är Anna Lönnerstedt, produktionsansvarig. Produktionsländer: Macao, Kina/Hongkong, Turkiet, Taiwan, Estland, Litauen, Portugal, Italien och Kroatien. Sammanlagt ca 40 leverantörer. Presentation J Lindeberg-kläder säljs i ca 20 länder med butiker i New York, Los Angeles, Stockholm, Tokyo, Kyoto och Hong Kong. Omsättning för år 2005 var 290 miljoner kronor 20. Etiska inköpskrav J Lindeberg har en uppförandekod med regler för barnarbete, säkerhet, arbetsrättigheter, standard på lokaler, miljö, kontroll och implementering. J Lindeberg kräver bland annat att leverantören ska stå för eventuella avgifter till rekryteringsfirmor och att alla arbetare ska ha ett skriftligt kontrakt. Alla arbetare ska ha rätt att organisera sig och förhandla kollektivt. Inga disciplinära åtgärder är tillåtna mot arbetare som organiserar sig fredligt och enligt lag. Arbetstider och löner ska följa nationell lagstiftning. Kvinnor får inte avskedas på grund av graviditet och passning för småbarn rekommenderas. Leverantören måste alltid hålla J Lindeberg informerad om vilka fabriker som sköter tillverkningen. J Lindeberg har rätt att när som helst göra oannonserade kontroller. Även NGOs, som J Lindeberg valt ut, har rätt att besöka fabrikerna. Kontroll J Lindeberg har som målsättning att arbeta i långa relationer med leverantörer för att underlätta att kvalitet och andra ställda krav kan uppfyllas och kontrolleras. Uppförandekoden måste skrivas under för att J Lindeberg överhuvudtaget ska arbeta med en leverantör. I de fall leverantören använder en underleverantör ska den godkännas av J Lindeberg samt att uppförandekoden ska undertecknas. J Lindeberg använder sig av agenter som finns på plats i tillverkningsländerna och gör regelbundna besök hos leverantörerna. Agenten har också i uppdrag att se till att uppförandekoden efterlevs. Enligt Anna Lönnerstedt, produktionsansvarig på J Lindeberg, gör agenterna även oanmälda kontroller och rapporterar eventuella missförhållanden till huvudkontoret för åtgärder. J Lindeberg har hittills inte upptäckt några brott mot uppförandekoden, men är beredda att ta till åtgärder om missförhållanden upptäcks E-post från Anna Lönnerstedt den 15 februari E-post från Anna Lönnerstedt den 20 februari Sid. 17

18 ! 5.5 Nudie Kontaktperson: Maria Erixon, VD. Produktionsländer: Italien och Portugal. Presentation Maria Erixon, före detta chefsdesigner på amerikanska jeansföretaget Lee, har startat det egna klädmärket Nudie. Omsättningen växte från 93 miljoner kronor år 2003 till 200 miljoner På Nudies hemsida finns en film som visar tillverkningsprocessen av plaggen. Nudie har även gett ut en bok som berättar om miljön på fabrikerna. Enligt Maria Erixon är det många kunder som ställer frågor om tillverkningsförhållanden. Nudie har också satsat på välgörenhetsprojekt. Exempelvis kan man köpa t-shirts där överskottet går till Amnesty och barnjeans där allt utöver produktionkostnader och moms går till Barncancerfonden 23. Etiska inköpskrav Nudie ställer idag inga formella krav på arbetsvillkor i tillverkningen. I dagsläget har vi inget behov av en kod då vi har en mycket nära relation till våra leverantörer, menar Maria Erixon. Nudie kan däremot tänka sig att teckna en uppförandekod om de utökar antalet leverantörer eller börjar köpa från låglöneländer. Idag har Nudie endast tillverkning i Europa. De har ingen princip om att inte tillverka i låglöneländer, men de vill inte jobba med diktaturer. Det är också viktigt för Nudie att ha full insyn i produktionen. Kontroll Nudies leverantörer finns i Portugal (ca åtta leverantörer) och i Italien (ca två leverantörer). I Italien har Nudie en svensk agent som endast jobbar med Nudie och som besöker alla Nudies leverantörer inklusive tvätterier varje vecka. Arbetsvillkoren kontrolleras dock inte särskilt. I enkäten skriver Maria Erixon: Vårat val av länder och leverantörer gör att vi inte kontrollerar detta då vi vet att det är strikta regler som gäller. Att ha tillverkning i Europa är enligt Clean Clothes Campaign ingen garanti för att arbetsförhållandena är rimliga. Det finns rapporter om barnarbete och sweatshop-liknande förhållanden även från fabriker i Italien och Portugal 24. Nudie har genom sin agent koll på arbetsmiljön såtillvida att det finns skyddsombud på tvätterierna, arbetarna får gå på kontinuerliga läkarbesök och kemikaliehanteringen sker i slutna system. Det Nudie anser sig ha svårare att kontrollera är löneavtalen och i vilken utsträckning arbetarna kan påverka sin situation. Sedan vårt möte med Nudie i augusti 2005 har Nudie försäkrat sig om att det finns fackföreningar hos några av leverantörerna. Nudie kommer även att träffa fackföreningarna. Nudies huvudleverantörer är ISO-certifierade och man jobbar även på att underleverantörerna (knappar osv) ska certifieras. 22 Intervju med Maria Erixon den 25 maj Nudies hemsida Hämtat den 27 oktober E-post från Ersilia Monti och Nina Ascoly, Clean Clothes Campaign, 12 mars Sid. 18

19 5.6 WE International AB Kontaktperson: Rickard Josephson, produktionschef. Produktionsländer: Portugal (50%), Kina (40%) och Brasilien (10%). Sammanlagt köper de från cirka 23 fabriker. Presentation We International AB startades 1999 av Greger Hagelin, en gång bland de tio bästa skatebord-åkarna i Sverige. Varumärket ägs till 32% av Antonia Ax:on Johnsons riskkapitalbolag Novax och är ett av Sveriges snabbast växande varumärken just nu 25. Marknadsföringen sker framför allt i nischade tidningar och genom så kallade We-aktivister, det vill säga nyckelpersoner som We sponsrar med kläder. Omsättningen var 109 miljoner kronor och prognosen för 2006 förväntas bli 150 miljoner kronor 26. Etiska inköpskrav We International AB har en uppförandekod med 14 punkter. Löner och förmåner måste enligt koden sättas i enlighet med lokal lag och vara baserat på vad arbetare och deras familjer behöver för att leva. Arbetstiden får inte överstiga 60 timmar per vecka, inklusive övertid, eller i enlighet med lokal lag. En dag i veckan måste vara helt ledig. Barn under 15 år får inte arbeta. Arbetarna har rätt till en säker och hälsosam arbetsmiljö. Leverantörer ska respektera arbetarnas rätt att organisera sig. Ingen fängslad arbetskraft får förekomma, varken hos leverantörer eller underleverantörer. Ingen arbetare får diskrimineras på grund av ålder, ras, ansiktsfärg, frisyr, kön, religion eller musiksmak. Ingen fysisk eller psykisk bestraffning får förekomma. Kontroll We gör inga egna kontroller av arbetsvillkor såsom löner, arbetstider och fackföreningsfrihet. Produktionsansvarig och agenter besöker däremot fabrikerna kontinuerligt. Arbetarna involveras inte i kontrollen och inga överträdelser mot koden har hittats. Varken personal eller kunder informeras om tillverkningsförhållanden annat än vid direkta frågor till produktionsansvarig. We samarbetar med den internationella revisionsfirman SGS. SGS gör inga kontroller av arbetsförhållanden hos We s leverantörer, men om We finner det särskilt påkallat kan de anlita SGS för detta Veckans Affärer, se not Svenskt mode allt viktigare exportvara, Dagens Nyheter, ekonomi sid 5, den 13 februari E-post från Rickard Josephson den 30 november Sid. 19

20 ! 5.7 Whyred Kontaktperson: Eva Ottosson, marknadsansvarig. Produktionsländer: Portugal (40%), Turkiet (40%), Hong Kong/Kina (17%), och Albanien (3%). Sammanlagt ca leverantörer. Presentation Whyred grundades 1998 och har idag två egna butiker i Stockholm. Företaget satsar nu stort efter en tid av strukturella problem. Whyreds kläder ska nu säljas i bland annat Norge, England, Tyskland och Irland. En ny VD har tillsats och en nyemission har tillfört nytt friskt kapital. Omsättningen år var 13 miljoner kronor men förväntas uppgå till 25 miljoner Etiska inköpskrav Whyred har ingen policy för socialt ansvar, men planerar att teckna en uppförandekod. Whyred är också positiva till att ta kontakt med lokala fackföreningar som representerar arbetare hos leverantörerna. Kontroll Whyred ser det inte som sitt ansvar att involvera leverantörernas anställda i kontrollen. Eva Ottosson säger att de kontrollerar arbetsvillkoren men att de hittills aldrig upptäckt några överträdelser. Ju större vi blir desto starkare blir behovet av att kunna kontrollera leverantörer. [ ] Eftersom vi är ett så pass litet företag som inte söker efter att kostnadsminimera till varje pris så arbetar vi inte med fabriker som använder miljöfarliga medel eller oetiska metoder gällande arbetskraften. Men naturligtvis kan vi inte garantera detta eftersom vi inte är på plats i fabrik dag och natt alltid, utan enbart i samband med produktions/kollektionsresor, skriver Eva Ottosson 29. Alla Whyreds inköp görs via agenter, men man har också själva kontakt med fabrikerna och besöker alla fabriker ungefär två gånger per år. Whyred byter leverantörer ofta. Detta beror på att man har svårt att hitta tillräckligt bra leverantörer. Vi är en väldigt liten inköpare och har därmed väldigt lite att säga till om. Detta gör att leverantörerna inte respekterar våra krav vad det gäller kvalitet och ledtider säger Eva Ottosson. Whyred har med tanke på sin storlek ett relativt stort antal leverantörer. Vissa av leverantörerna delas med andra svenska företag och Eva anser att ett samarbete i frågorna om socialt ansvarstagande skulle vara positivt. Inga av Whyreds kunder ställer frågor om etik, enligt Eva Ottosson. 28 Svenskt mode allt viktigare exportvara, Dagens Nyheter, ekonomi sid 5, den 13 februari Enkätsvar och e-post, 30 nov Sid. 20

Val av leverantör och leverantörens ansvar

Val av leverantör och leverantörens ansvar - förord De flesta företag kräver en bra produkt och kvalitet till ett motsvarande relevant pris av sina leverantörer. Vi på Nudie Jeans tycker dessutom att det är mycket viktigt att ta ett större ansvar

Läs mer

SJ koncernens Uppförandekod för leverantörer

SJ koncernens Uppförandekod för leverantörer SJ koncernens Uppförandekod för leverantörer I SJs uppförandekod för leverantörer anger vi våra grundläggande krav vad gäller mänskliga rättigheter och arbetsvillkor, miljö och affärsetik. SJ förväntar

Läs mer

Uppförandekod för leverantörer

Uppförandekod för leverantörer April 2011 Uppförandekod för leverantörer INLEDNING Att bedriva affärsverksamhet med en högt ställda etiska krav är grundläggande för Sodexo. Därför har vi utvecklat denna Uppförandekod för att tydliggöra

Läs mer

Ethical Trading Initiative (ETI)

Ethical Trading Initiative (ETI) INITIATIV Sammanfattning Fair Wear Foundation (FWF) för textilindustrin med fokus på arbetsvillkor i. Fair Labor Association (FLA) verifieringssystem som arbetar för förbättring av arbetsvillkoren bland

Läs mer

RUSTA UPPFÖRANDEKOD 2012 RUSTA AB 1

RUSTA UPPFÖRANDEKOD 2012 RUSTA AB 1 RUSTA UPPFÖRANDEKOD 2012 RUSTA AB 1 INNEHÅLL 1 Rusta uppförandekod... 3 2 Lagliga krav... 3 3 Affärsetik... 4 4 Barnarbete... 4 5 Säkerhet... 4 6 Arbetarnas rättigheter... 6 7 Arbetsmiljö i fabrikerna...

Läs mer

IMFs modell för internationellt ramavtal

IMFs modell för internationellt ramavtal IMFs modell för internationellt ramavtal INLEDNING 1. Den ekonomiska globaliseringen minskar hindren för handel med varor och tjänster och överföring av kapital, och den gör det möjligt för transnationella

Läs mer

KINNARPS UPPFÖRANDEKOD KINNARPS UPPFÖRANDEKOD

KINNARPS UPPFÖRANDEKOD KINNARPS UPPFÖRANDEKOD 1 KINNARPS UPPFÖRANDEKOD 2 INLEDNING Kinnarps, som grundades av Jarl och Evy Andersson 1942, har sina rötter i den svenska landsbygden. Från början var Kinnarps ett litet familjeföretag, men har idag vuxit

Läs mer

Husqvarna Group rapporterar årligen om sitt hållbarhetsarbete i enlighet med riktlinjerna för Global Reporting Initiative.

Husqvarna Group rapporterar årligen om sitt hållbarhetsarbete i enlighet med riktlinjerna för Global Reporting Initiative. Uppförandekod Husqvarna Groups uppförandekod följer FNs Global Compacts principer kring mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och korruption riktade till företag. Husqvarna Group stödjer FN Global Compact

Läs mer

Självutvärdering för leverantörer

Självutvärdering för leverantörer Självutvärdering för leverantörer Innehållsförteckning 1. Introduktion 2. Miljö 3. Affärsetik 4. Arbetsmiljö och sociala villkor 5. Föreningsfrihet 6. Arbetstid 7. Löner 8. Tvångsarbete 9. Barnarbete 10.

Läs mer

Verksamhetsstrategier för Fair Action

Verksamhetsstrategier för Fair Action Verksamhetsstrategier för Fair Action Antagen av styrelsen den 29 april 2015 Fair Action är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening. Vi arbetar för en hållbar värld där mänskliga rättigheter

Läs mer

Uppförandekoden ska finnas tillgänglig på engelska och svenska på IVL:s hemsida.

Uppförandekoden ska finnas tillgänglig på engelska och svenska på IVL:s hemsida. Vår uppförandekod IVL:s uppförandekod Allmänt IVL Svenska Miljöinstitutet AB (IVL) åtnjuter högt anseende som ett ansvarstagande företag. Det bygger på integritet och affärsverksamhet som är konsekvent

Läs mer

Sammanfattning av rapporten Leksakstillverkning i Kina en uppföljning av sociala kriterier för Göteborgs kommun, 2009-12-02

Sammanfattning av rapporten Leksakstillverkning i Kina en uppföljning av sociala kriterier för Göteborgs kommun, 2009-12-02 Sammanfattning av rapporten Leksakstillverkning i Kina en uppföljning av sociala kriterier för Göteborgs kommun, 2009-12-02 Göteborgs Upphandlingsbolag är ett kommunägt företag. Företagets huvuduppgift

Läs mer

Internationellt Avtal rörande respekt för och främjande av Internationella normer för arbetslivet och fackliga rättigheter. Mellan

Internationellt Avtal rörande respekt för och främjande av Internationella normer för arbetslivet och fackliga rättigheter. Mellan 1 Internationellt Avtal rörande respekt för och främjande av Internationella normer för arbetslivet och fackliga rättigheter Mellan Elanders ( Bolaget ) och UNI Global Union ( UNI ) 2 1. Inledning: 1.1

Läs mer

HUSQVARNA-KONCERNENS UPPFÖRANDEKOD

HUSQVARNA-KONCERNENS UPPFÖRANDEKOD HUSQVARNA-KONCERNENS UPPFÖRANDEKOD Code of conduct HANS LINNARSON, VD och koncernchef Husqvarna har under sin l ånga och tr aditionsrik a historia byggt upp et t mycket got t anseende som är ovärderligt.

Läs mer

solskens historia En granskning av arbetsvillkoren i turismbranschen

solskens historia En granskning av arbetsvillkoren i turismbranschen Ingen solskens historia En granskning av arbetsvillkoren i turismbranschen Vi reser mer än någonsin Rese- och turismsektorn är en av världens största branscher och står för nio procent av världens BNP.

Läs mer

HANDEL SOM HÄVSTÅNG För mänskliga rättigheter och miljö

HANDEL SOM HÄVSTÅNG För mänskliga rättigheter och miljö HANDEL SOM HÄVSTÅNG För mänskliga rättigheter och miljö Hållbart företagande för Indiska När dessa tre moment ingår: - Mänskliga rättigheter - Miljö - Ekonomi INDISKAS ARBETE MED UPPFÖRANDEKOD, MILJÖPOLICY

Läs mer

Code of Conduct Uppförandekod

Code of Conduct Uppförandekod Code of Conduct Uppförandekod Inledning och bakgrund Femtorp AB förser marknaden med söta livsmedel och dessertprodukter från de främsta tillverkarna. Våra kunder kan förvänta sig en hög servicegrad, kunskap

Läs mer

Uppförandekod för leverantörer

Uppförandekod för leverantörer Uppförandekod för leverantörer 1 Inledning 1.1 Uppförandekodens grundval: Internationella standarder Denna uppförandekod ( uppförandekoden ) grundar sig på de allmänna principerna i FN:s allmänna förklaring

Läs mer

Semcon Code of Conduct

Semcon Code of Conduct Semcon Code of Conduct Du håller nu i Semcons Code of Conduct som handlar om våra koncerngemensamma regler och förhållningssätt. Semcons mål är att skapa mervärde för sina intressenter och bygga relationer

Läs mer

SKF etiska riktlinjer. för leverantörer och underleverantörer

SKF etiska riktlinjer. för leverantörer och underleverantörer SKF etiska riktlinjer för leverantörer och underleverantörer SKF etiska riktlinjer för leverantörer och underleverantörer SKFs leverantörer och underleverantörer spelar en viktig roll i vår efterfrågekedja

Läs mer

Uppförandekoden kan dock ställa krav som överträffar de krav som ställs av den nationella lagstiftningen.

Uppförandekoden kan dock ställa krav som överträffar de krav som ställs av den nationella lagstiftningen. Uppförandekod 1 Introduktion Med ambitionen att kontinuerligt förbättra vår produktionsmiljö och arbetsvillkor ur etiska och sociala aspekter arbetar vi med vår uppförandekod som minimistandard. Uppförandekoden

Läs mer

Uppförandekod. CSR Sid 1 (11) Copyright 2009, 2009 by FTA Foreign Trade Association, Brussels The English version is the legally binding one.

Uppförandekod. CSR Sid 1 (11) Copyright 2009, 2009 by FTA Foreign Trade Association, Brussels The English version is the legally binding one. Sid 1 (11) Uppförandekod BSCI 2.3-11/09 Sid 2 (11) Uppförandekod 1 Bakgrund I enlighet med ILO:s konventioner, FN:s Allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna, FN:s konventioner om barns rättigheter

Läs mer

Vägledning vid kontraktsvillkor gällande socialt ansvarstagande

Vägledning vid kontraktsvillkor gällande socialt ansvarstagande Vägledning vid kontraktsvillkor gällande socialt ansvarstagande Detta är en vägledning för entreprenörer som har Trafikkontorets sociala kontraktsvillkor inskrivna i sina avtal. Syftet är att underlätta

Läs mer

MALL FÖR BEDÖMNING AV SVAR FRÅN LEVERANTÖRERNA

MALL FÖR BEDÖMNING AV SVAR FRÅN LEVERANTÖRERNA MALL FÖR BEDÖMNING AV SVAR FRÅN LEVERANTÖRERNA Anvisningar för utvärdering och jämförelse av svaren i det frågeformulär som används för uppföljning av uppförandekod. Centrala utgångspunkter Frågorna gäller

Läs mer

Socialt ansvarstagande i upphandling. Uppförandekod för leverantörer

Socialt ansvarstagande i upphandling. Uppförandekod för leverantörer Socialt ansvarstagande i upphandling Uppförandekod för leverantörer Hållbar upphandling med gemensam styrka Gemensam uppförandekod för leverantörer Sedan 2006 samarbetar Stockholms läns landsting, Region

Läs mer

Mekonomen Groups uppförandekod. (Code of Conduct)

Mekonomen Groups uppförandekod. (Code of Conduct) Mekonomen Groups uppförandekod (Code of Conduct) 2014 01 01 Koncernchefens ord Mekonomen Group som företag växer fort och vi etablerar oss också successivt på nya marknader. Det innebär att hur vi uppträder

Läs mer

Heart of Brands en ny stjärna på den svenska modehimlen?

Heart of Brands en ny stjärna på den svenska modehimlen? Heart of Brands en ny stjärna på den svenska modehimlen? Sverige har långa traditioner av konfektionsindustri och i landet har framgångsrika företag som HM, KappAhl och Lindex startats och på senare år

Läs mer

Fortsatt tvångsarbete på underleverantör till Fritidsresor och Ving

Fortsatt tvångsarbete på underleverantör till Fritidsresor och Ving Fortsatt tvångsarbete på underleverantör till Fritidsresor och Ving Bakgrund I rapporten Ingen solskenshistoria granskade Fair Trade Center och Schyst resande 2012 arbetsvillkoren på hotell i Thailand

Läs mer

Uppförandekod INLEDNING

Uppförandekod INLEDNING Uppförandekod INLEDNING Denna uppförandekod omfattar samtliga leverantörer och deras underleverantörer och alla övriga affärspartner till H&M Hennes & Mauritz AB (publ.), ett svenskregistrerat aktiebolag

Läs mer

Vår uppförandekod. (Code of Conduct)

Vår uppförandekod. (Code of Conduct) Vår uppförandekod (Code of Conduct) 2012 01 01 Koncernchefens ord Mekonomen som företag växer fort och vi etablerar oss också successivt på nya marknader. Det innebär att hur vi uppträder gentemot omvärlden

Läs mer

en strategisk fråga för företagen?

en strategisk fråga för företagen? Vattensmart produktion Vattensmart produktion en strategisk fråga för företagen? Ansvarsfullt och hållbart företagande för Indiska När dessa tre moment ingår: Mänskliga rättigheter Miljö Ekonomi Indiskas

Läs mer

Arbetsrättsliga krav vid offentlig upphandling

Arbetsrättsliga krav vid offentlig upphandling Arbetsrättsliga krav vid offentlig upphandling - om möjligheterna att ställa krav på kollektivavtalsvillkor Upphandlingsdagarna 29 januari 2015 Lisa Sennström Definition av socialt ansvarsfull upphandling

Läs mer

HAR MODET MODET? EN RAPPORT OM NIO KLÄDFÖRETAGS ARBETE MED ETIK OCH MILJÖ I LEVERANTÖRSLEDEN

HAR MODET MODET? EN RAPPORT OM NIO KLÄDFÖRETAGS ARBETE MED ETIK OCH MILJÖ I LEVERANTÖRSLEDEN HAR MODET MODET? EN RAPPORT OM NIO KLÄDFÖRETAGS ARBETE MED ETIK OCH MILJÖ I LEVERANTÖRSLEDEN 2 I HAR MODET MODET? EN RAPPORT OM NIO KLÄDFÖRETAGS ARBETE MED ETIK OCH MILJÖ I LEVERANTÖRSLEDEN Innehåll SAMMANFATTNING

Läs mer

Uppförandekod. Code of Conduct

Uppförandekod. Code of Conduct Uppförandekod Code of Conduct Syfte och omfattning 1 Affärsprinciper 2 Mänskliga rättigheter och arbetsförhållanden 4 Miljö 6 Efterlevnad och uppföljning 7 Syfte och omfattning Nobia Uppförandekod Nobias

Läs mer

Version 2.0, 2013-09-24. Uppförandekod. (Code of Conduct)

Version 2.0, 2013-09-24. Uppförandekod. (Code of Conduct) Version 2.0, 2013-09-24 Uppförandekod (Code of Conduct) Uppförandekod Kalix Tele24 tillhandahåller telefonister till företag, myndigheter och organisationer inom ett mycket stort spektra av verksamheter.

Läs mer

Schyssta leksaker på önskelistan

Schyssta leksaker på önskelistan Schyssta leksaker på önskelistan Om leksaksföretagens sociala ansvar Denna skrift är en kortversion av SwedWatchs rapport Reviewing Santa s workshop och Fair Trade Centers En rapport om leksaker svårt

Läs mer

Uppförandekod för Quintiles leverantörer

Uppförandekod för Quintiles leverantörer Uppförandekod för Quintiles leverantörer 2 En hållbar affärsverksamhet är viktig för Quintiles. Denna uppförandekod för leverantörer ( koden ), som är baserad på internationellt erkända normer, syftar

Läs mer

snabba fakta om vårt hållbarhetsarbete

snabba fakta om vårt hållbarhetsarbete snabba fakta om vårt hållbarhetsarbete Inom området hållbarhet har KappAhl under året som gått bland annat...... varit en av initiativtagarna till SWAR, ett svenskt projekt för renare textilproduktion

Läs mer

Gunnebos uppförandekod

Gunnebos uppförandekod Gunnebos uppförandekod 2 VD:s introduktion Gunnebos vision är att bli en världsledande leverantör av en säkrare framtid. För att uppnå den visionen måste vi ta ett stort ansvar i alla delar av vår verksamhet,

Läs mer

Uppförandekod ANTAGEN AV STYRELSEN I SÖDRA SKOGSÄGARNA EKONOMISK FÖRENING DEN 15 APRIL 2015.

Uppförandekod ANTAGEN AV STYRELSEN I SÖDRA SKOGSÄGARNA EKONOMISK FÖRENING DEN 15 APRIL 2015. Uppförandekod ANTAGEN AV STYRELSEN I SÖDRA SKOGSÄGARNA EKONOMISK FÖRENING DEN 15 APRIL 2015. Värdeskapande relationer, långsiktigt agerande Varför en uppförandekod? Södras uppförandekod sammanfattar de

Läs mer

Policy för likabehandling

Policy för likabehandling Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Omfattning och ansvar... 3 0.1. Omfattning... 3 0.2. Ansvar... 3 0.2.1. Samverkan... 3 0.2.2. Centralt och lokalt ansvar... 3 0.2.3. Chefen/arbetsledaren...

Läs mer

ja till socialt ansvar

ja till socialt ansvar ja till socialt ansvar www.unglobalcompact.org Grunden är FN s globala fördrag vi säger ja till socialt ansvar I en värld där orättvisorna är stora och många textilföretag blundar väljer vi på Segers att

Läs mer

Bristande miljö- och etikkontroll i Kina

Bristande miljö- och etikkontroll i Kina Rapport nr 14 Bristande miljö- och etikkontroll i Kina En rapport om Clas Ohlsons och Biltemas inköp SwedWatch SwedWatch Bristande miljö- och etikkontroll i Kina 1 Sammanfattning Hemmafixarbranschen går

Läs mer

HUR VI GÖR. Västerås 2014-02-17. Olov Andersson

HUR VI GÖR. Västerås 2014-02-17. Olov Andersson HUR VI GÖR Som riktlinjer och i vissa stycken krav i vår verksamhet har vi formulerat en samling policys. Som intressent till vårt bolag ser vi gärna att ni bekantar er med vår hållning i dessa frågor.

Läs mer

ÅRSSTÄMMA 2013 KARL-JOHAN PERSSON VD

ÅRSSTÄMMA 2013 KARL-JOHAN PERSSON VD ÅRSSTÄMMA 2013 KARL-JOHAN PERSSON VD 2012 I KORTHET Fortsatt utmanande för klädhandeln på flera av H&M:s marknader Försäljningen +11% i lokala valutor jämförbara enheter +1% Bruttomarginal 59,5 procent

Läs mer

DATUM: 17 MARS 2014, VERSION: 2.0 LEVERANTÖRS- DEKLARATION

DATUM: 17 MARS 2014, VERSION: 2.0 LEVERANTÖRS- DEKLARATION DATUM: 17 MARS 2014, VERSION: 2.0 LEVERANTÖRS- DEKLARATION 1 / 4 Bästa leverantör! Sapa är en internationell och diversifierad industrikoncern. Sapas värderingar och principer för hållbar utveckling är

Läs mer

Code of Conduct Wulff Supplies

Code of Conduct Wulff Supplies Code of Conduct Wulff Supplies Dokumentnamn: Code of Conduct Wulff Supplies Ansvarig: Ledningsgruppen Datum: 110321 Miljö, kvalité, säkerhet och hälsa En del av vår vardag Innehållsförteckning Wulff Group/Wulff

Läs mer

Code of Conduct Wulff Supplies Miljö, kvalité, säkerhet och hälsa En del av vår vardag

Code of Conduct Wulff Supplies Miljö, kvalité, säkerhet och hälsa En del av vår vardag nsvarig för dokumentet: Miljö, kvalité, säkerhet och hälsa En del av vår vardag Wulff Group/ Wulff-Group Plc. (Wulff) är en professionell sälj- och marknadsorganisation av kontorsmaterial. Vår vision är

Läs mer

RAPPORT FRÅN TOMTENS VERKSTAD

RAPPORT FRÅN TOMTENS VERKSTAD RAPPORT FRÅN TOMTENS VERKSTAD Handledning för aktion och diskussion 1 Innehåll Jobbigt med julklappstressen? 4 Aktionstips: Vad kan jag göra? 6 Våga fråga 6 Agera 7 Studiecirklar/lokalgrupper 8 Skolan

Läs mer

Rapport. Framgångsfaktorer i Swedbanks upphandling av 10 000 bärbara datorer

Rapport. Framgångsfaktorer i Swedbanks upphandling av 10 000 bärbara datorer Rapport Framgångsfaktorer i Swedbanks upphandling av 10 000 bärbara datorer TCO Development, Stockholm, januari 2015 Innehåll Sammanfattning...3 Introduktion...4 Riskanalys av inköp pekar ut IT-produkter...5

Läs mer

Global Transport and Logistics. Etiska regler för leverantörer till DSV - Supplier Code of Conduct

Global Transport and Logistics. Etiska regler för leverantörer till DSV - Supplier Code of Conduct Global Transport and Logistics Etiska regler för leverantörer till DSV - Supplier Code of Conduct Innehåll 2 Introduktion av CEO 3 3 Affärsintegritet 4 3.1 Mutor 4 3.2 Underlättande betalningar 4 3.3 Gåvor,

Läs mer

CSR Ansvarsfullt företagande

CSR Ansvarsfullt företagande CSR Ansvarsfullt företagande Det finns ett ökat tryck på våra företag att respektera mänskliga rättigheter, grundläggande arbetsrättsprinciper och grundläggande miljöstandarder oavsett var i världen vi

Läs mer

Rada upp de olika aktörerna efterhand, berätta lite om varje aktör:

Rada upp de olika aktörerna efterhand, berätta lite om varje aktör: Jeansens pris Deltagare: 3-15 personer Tid: Ca 20 min Jeansens pris är en övning som vidareutvecklats från inspirationsövningen Jeansen vad är de värda? som finns i Fairtrade Sverige och Rena Kläders bok

Läs mer

YES. environment SEGERS. social TO SOCIAL RESPONSIBILITY. rights. religion. strong CSR. skin. color. financial. logistics. good.

YES. environment SEGERS. social TO SOCIAL RESPONSIBILITY. rights. religion. strong CSR. skin. color. financial. logistics. good. SEGERS skin good religion corporate sex time color logistics YES TO SOCIAL RESPONSIBILITY worth social workwear environment strong CSR code of conduct supplier rights financial VI SÄGER JA TILL SOCIALT

Läs mer

ETIKFABRIKEN EN LÖN ATT LEVA PÅ LÄRARHANDLEDNING

ETIKFABRIKEN EN LÖN ATT LEVA PÅ LÄRARHANDLEDNING ETIKFABRIKEN EN LÖN ATT LEVA PÅ LÄRARHANDLEDNING FAIR TRADE CENTER December 2013 Magnus Ladulåsgatan 24, 118 66 Stockholm info@fairtradecenter.se Fair Trade Center är en ideell förening som arbetar för

Läs mer

Tra cking: Nästa SR-fråga för näringslivet Business Against Tra cking www.realstars.eu/csr

Tra cking: Nästa SR-fråga för näringslivet Business Against Tra cking www.realstars.eu/csr Tra cking: Nästa SR-fråga för näringslivet Business Against Tra cking www.realstars.eu/csr [Fair Sex] is sex on equal terms and with mutual respect in all situations. Sex trafficking is the opposite of

Läs mer

Enkätfrågor till uppföljning av Uppförandekoden

Enkätfrågor till uppföljning av Uppförandekoden Enkätfrågor till uppföljning av Uppförandekoden Södertälje kommuns och dess bolags uppförandekod 1 Har ert företag en egen uppförandekod? Om ja, vänligen ladda upp er egen uppförandekod. 2 Har ert företag

Läs mer

initiativ för höjda löner

initiativ för höjda löner initiativ för höjda löner en bilaga till rapporten har modet modet att höja lönerna? 2 I initiativ för höjda löner en bilaga till rapporten har modet modet att höja lönerna? Foto: Will Baxter Kvinnliga

Läs mer

Miljökrav och socialt ansvar i offentlig upphandling

Miljökrav och socialt ansvar i offentlig upphandling Miljökrav och socialt ansvar i offentlig upphandling Bengt Strömstedt Miljöchef Försvarets materielverk (FMV) www.fmv.se bengt.stromstedt@fmv.se Vi levererar komplexa produkter för militär och civil användning.

Läs mer

2014-09-23. CSR-Policy. Corporate Social Responsibility. Policy antagen: 2014-09-23 Styrelsen A-lotterierna EF. (Utfärdare: Eric Widegren)

2014-09-23. CSR-Policy. Corporate Social Responsibility. Policy antagen: 2014-09-23 Styrelsen A-lotterierna EF. (Utfärdare: Eric Widegren) 2014-09-23 CSR-Policy Corporate Social Responsibility Policy antagen: 2014-09-23 Styrelsen A-lotterierna EF (Utfärdare: Eric Widegren) Innehåll 1 CSR-Policy... 3 2 A-lotterierna-koncernens CSR-arbete...

Läs mer

Mångfald är det som gör oss unika

Mångfald är det som gör oss unika Policy och handlingsplan för ökad mångfald inom Säffle kommun Mångfald är det som gör oss unika 2008-11-10 INNEHÅLL 1. INLEDNING... 3 VAD MENAS MED DISKRIMINERING?... 3 2. SÄFFLE KOMMUNS MÅNGFALDSPOLICY...

Läs mer

CY innehåll 1.0 POli

CY innehåll 1.0 POli te r & ar m b än et PO LI sk sf CY fö li ör r ga h å rä l tt la ig nd he e n oc h m än sk lig a rä tt ig he te r Sv er ig e po lic y fö r ar be ts fö rh ål la nd en Po licy Ca rl sb er g innehåll 1.0 Föreningsfrihet

Läs mer

Läs om hur ditt företag kan integrera barns rättigheter i ert hållbarhetsarbete och ansvarsfulla företagande med hjälp av barnrättsprinciperna för

Läs om hur ditt företag kan integrera barns rättigheter i ert hållbarhetsarbete och ansvarsfulla företagande med hjälp av barnrättsprinciperna för Barn Är allas business Läs om hur ditt företag kan integrera barns rättigheter i ert hållbarhetsarbete och ansvarsfulla företagande med hjälp av barnrättsprinciperna för företag. Det är nu ni börjar! UNICEF/Roger

Läs mer

Visste du att New Wave

Visste du att New Wave Presentation av Visste du att New Wave är det enda svenska börsbolag som har ökat i både omsättning och resultat 16 år i rad? är det svenska bolag som har ökat snabbast i Europa då det gäller arbetstillfällen?

Läs mer

Antagande av ny s k uppförandekod i samband med offentliga upphandlingar. Dnr KS 2012-56

Antagande av ny s k uppförandekod i samband med offentliga upphandlingar. Dnr KS 2012-56 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2012-11-20 FALKENBERG 328 Antagande av ny s k uppförandekod i samband med offentliga upphandlingar. Dnr KS 2012-56

Läs mer

ab Svensk Exportkredit Swedish export credit corporation Uppförandekod 2015

ab Svensk Exportkredit Swedish export credit corporation Uppförandekod 2015 ab Svensk Exportkredit Swedish export credit corporation Uppförandekod 2015 SEK har en viktig roll i det svenska exportkreditsystemet. Integritet, högsta affärsetiska standard och ett hållbart förhållningssätt

Läs mer

Make Trade Fair. guide för inköpare

Make Trade Fair. guide för inköpare Make Trade Fair guide för inköpare Om du inte vill fjättra dina egna barn vid maskiner varför göra det med andras? Sweatshops och Fair Trade vad är det? Nästan allt vi konsumerar produceras i utvecklingsländer

Läs mer

Uppförandekod. Denna uppförandekod fastställdes av Castellum AB (publ) styrelse den 22 april 2014.

Uppförandekod. Denna uppförandekod fastställdes av Castellum AB (publ) styrelse den 22 april 2014. Uppförandekod Denna uppförandekod fastställdes av Castellum AB (publ) styrelse den 22 april 2014. Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 2. Dokumentägare... 2 3. Ansvar i externa relationer... 2 3.1. Lagar

Läs mer

Sveriges nationella inköpscentral inom försörjningssektorn

Sveriges nationella inköpscentral inom försörjningssektorn Sveriges nationella inköpscentral inom försörjningssektorn Värmek är medlemmarna Värmek är en inköpscentral i form av en ekonomisk förening som ägs av sina 144 medlemar. Värmekhar i uppdrag av sina medlemmar

Läs mer

NORDIC MORNINGS AFFÄRSETISKA KOD VÅRA VÄRDERINGAR VÅRA RIKTLINJER START ANSVAR MÄNNISKORNA KUNDERNA FÖRETAGET EFTERLEVNAD PARTNERS

NORDIC MORNINGS AFFÄRSETISKA KOD VÅRA VÄRDERINGAR VÅRA RIKTLINJER START ANSVAR MÄNNISKORNA KUNDERNA FÖRETAGET EFTERLEVNAD PARTNERS NORDIC MORNINGS AFFÄRSETISKA KOD Det här dokumentet sammanfattar vår affärsetiska kod. Koden bygger på våra värderingar och vägleder oss i sam- arbetet med kollegor, kunder, partners och andra intressenter.

Läs mer

Vår uppförandekod. Fastställd av styrelsen för Humlegården Fastigheter AB 2013-08-14. Version 4 2013-08-01

Vår uppförandekod. Fastställd av styrelsen för Humlegården Fastigheter AB 2013-08-14. Version 4 2013-08-01 Vår uppförandekod Fastställd av styrelsen för Humlegården Fastigheter AB 2013-08-14 1 Inledning De allra flesta företag har en fastställd uppförandekod, eller Code of Conduct som många kallar den. För

Läs mer

B-laget: De svenska sportklädesföretagen

B-laget: De svenska sportklädesföretagen B-laget: De svenska sportklädesföretagen - En studie i hur Stadium, Intersport och Team Sportia arbetar med socialt och miljömässigt ansvar i produktionen Sid. 1 Innehållsförteckning Inledning 3 Branschens

Läs mer

UPPFÖRANDEKOD. Midroc Europe 3 2 0 2011-06-01. Dokument nr. Översättning av MSS-100-11000-APO-00102. Allmänna ändringar, nytt dokumentnummer

UPPFÖRANDEKOD. Midroc Europe 3 2 0 2011-06-01. Dokument nr. Översättning av MSS-100-11000-APO-00102. Allmänna ändringar, nytt dokumentnummer UPPFÖRANDEKOD Dokument nr Översättning av MSS-100-11000-APO-00102 3 2 1 0 2011-06-01 Allmänna ändringar, nytt dokumentnummer Rev. Datum Beskrivning Handl Granskad Godkänd 2(5) Översättning INNEHÅLL ÖVERSÄTTNING...

Läs mer

fagerhult group Code of Conduct

fagerhult group Code of Conduct fagerhult group Code of Conduct Fagerhult Group Code of Conduct Vår globala närvaro ställer krav på att våra medarbetare och affärspartners tar ansvar för sig själva och för varandra. Vi har därför skapat

Läs mer

Uppförandekod. Infinitas Learning Group Compliancehanteringssystem. Be safe with Compliance!

Uppförandekod. Infinitas Learning Group Compliancehanteringssystem. Be safe with Compliance! Uppförandekod Infinitas Learning Group Compliancehanteringssystem Be safe with Compliance! INNEHÅLL I UPPFÖRANDEKODEN FÖR INFINITAS LEARNING 1. Konkurrens på rättvisa villkor... 3 2 Korruptionsbekämpning...

Läs mer

ETISKA RIKTLINJER Vägledande principer för Rädda Barnens anställda och personer som verkar på uppdrag för Rädda Barnen

ETISKA RIKTLINJER Vägledande principer för Rädda Barnens anställda och personer som verkar på uppdrag för Rädda Barnen STRATEGI PROCESS PLAN POLICY RIKTLINJER RUTIN ETISKA RIKTLINJER Vägledande principer för Rädda Barnens anställda och personer som verkar på uppdrag för Rädda Barnen RIKTLINJER Fastställda av: Generalsekreteraren

Läs mer

Kort om Barnkonventionen

Kort om Barnkonventionen Kort om Barnkonventionen Kort om Barnkonventionen Alla barn har egna rättigheter Den 20 november 1989 är en historisk dag för världens 2 miljarder barn. Då antog FNs generalförsamling konventionen om barnets

Läs mer

Ekonomiskt resultat 2011 Internationell expansion

Ekonomiskt resultat 2011 Internationell expansion Ekonomiskt resultat 2011 Internationell expansion Lindex tillväxtstrategi och starka affärsidé har möjliggjort en snabb och framgångsrik internationell expansion de senaste åren. Med positiva erfarenheter

Läs mer

Kapitel 13 Rättvis handel

Kapitel 13 Rättvis handel 318 Kapitel 13 Rättvis handel Kapitel 13 Rättvis handel Det finns en rad metoder för att påverka företagen att förbättra villkoren för de anställda i världen, förutom traditionellt fackligt arbete. Ett

Läs mer

Arbetstidsdirektivet

Arbetstidsdirektivet Arbetstidsdirektivet Arbetstiden är på tapeten igen och EU-kommissionen kommer troligen att ge ut ett nytt förslag om arbetstidsdirektivet i början av 2015. Hur det påverkar EPSU och dess medlemsförbund

Läs mer

Loomis AB UPPFÖRANDEKOD. Loomis AB, Vallgatan 11 plan 4, Box 902, 170 09 Solna Växeltelefonnummer: 08-522 920 00, www.loomis.com

Loomis AB UPPFÖRANDEKOD. Loomis AB, Vallgatan 11 plan 4, Box 902, 170 09 Solna Växeltelefonnummer: 08-522 920 00, www.loomis.com Loomis AB UPPFÖRANDEKOD Loomis AB, Vallgatan 11 plan 4, Box 902, 170 09 Solna Växeltelefonnummer: 08-522 920 00, www.loomis.com 2 av 5 Ramar för Loomis uppförandekod Loomis uppförandekod skall spegla våra

Läs mer

Importbarometern 2014:2 Tema: Hållbarhet och CSR-frågor

Importbarometern 2014:2 Tema: Hållbarhet och CSR-frågor Importbarometern 2014:2 Tema: Hållbarhet och CSR-frågor December 2014 HUI Research på uppdrag av Svensk Handel Innehåll Avsnitt Sida Om undersökningen 3 Importindikatorn 3 Hållbar konsumtion och CSR-frågor

Läs mer

MEDARBETARE VÅR VIKTIGASTE RESURS ADDTECHS CODE OF CONDUCT MEDARBETARE

MEDARBETARE VÅR VIKTIGASTE RESURS ADDTECHS CODE OF CONDUCT MEDARBETARE MEDARBETARE VÅR VIKTIGASTE RESURS Det är våra medarbetare som gör Addtech. De är vår absolut främsta resurs. Ansvar och frihet är två av Addtechs kärnvärden och sammanfattas som "Frihet under ansvar",

Läs mer

bestämmelser uppmuntra att de följer dessa affärsetiska bestämmelser.

bestämmelser uppmuntra att de följer dessa affärsetiska bestämmelser. SSABs affärsetiska bestämmelser SSAB-koncernens affärsetiska bestämmelser SSABs mål är att skapa mervärde för sina intressenter och bygga relationer baserade på respekt, ansvar och högklassighet med medarbetare,

Läs mer

Kämpa tillsammans för högre lön, kortare dagar och bättre arbetsvillkor!

Kämpa tillsammans för högre lön, kortare dagar och bättre arbetsvillkor! Kämpa tillsammans för högre lön, kortare dagar och bättre arbetsvillkor! En stark fackförening gör skillnad Kraven på oss arbetstagare ökar hela tiden. Vi ska göra mer på kortare tid. Genom vårt arbete

Läs mer

CODE OF CONDUCT. A5_Petro_CodeOfConduct_MB1.indd 1 2015-08-21 13:40

CODE OF CONDUCT. A5_Petro_CodeOfConduct_MB1.indd 1 2015-08-21 13:40 CODE OF CONDUCT A5_Petro_CodeOfConduct_MB1.indd 1 2015-08-21 13:40 INLEDNING Den viktigaste uppgiften för alla anställda i PetroBio är att utveckla och upprätthålla en ekonomiskt sund och framgångsrik

Läs mer

Etiska riktlinjer för insamlingsarbete och policy för kapitalförvaltning. antagna 2009-04-24 senast reviderade 2013-04-13

Etiska riktlinjer för insamlingsarbete och policy för kapitalförvaltning. antagna 2009-04-24 senast reviderade 2013-04-13 Etiska riktlinjer för insamlingsarbete och policy för kapitalförvaltning antagna 2009-04-24 senast reviderade 2013-04-13 Etiska riktlinjer för insamlingsarbete i Lilla barnets fond Insamlingsarbete Lilla

Läs mer

Kvartalsinformation HL Display-koncernen januari - mars 2012

Kvartalsinformation HL Display-koncernen januari - mars 2012 PRESSMEDDELANDE Kontaktpersoner: Gérard Dubuy, vd CFO Magnus Bergendorff Telefon: 08-683 73 00 Internet inklusive bildarkiv: www.hl-display.com Kvartalsinformation HL Display-koncernen januari - mars 2012

Läs mer

Innehåll. 3 Förord av koncernchefen. 4 Hur Code of Conduct skall tillämpas. 5 Midsonas 6 grundläggande principer. 6 Respekt för mänskliga rättigheter

Innehåll. 3 Förord av koncernchefen. 4 Hur Code of Conduct skall tillämpas. 5 Midsonas 6 grundläggande principer. 6 Respekt för mänskliga rättigheter CODE OF CONDUCT 1 Innehåll 3 Förord av koncernchefen 4 Hur Code of Conduct skall tillämpas 5 Midsonas 6 grundläggande principer 6 Respekt för mänskliga rättigheter 6 Miljö 7 Respekt för lagstiftning 7

Läs mer

Privatpersoners användning av datorer och Internet. - i Sverige och övriga Europa

Privatpersoners användning av datorer och Internet. - i Sverige och övriga Europa Privatpersoners användning av datorer och Internet - i Sverige och övriga Europa Undersökningen Görs årligen sedan år Omfattar personer i åldern - år ( och - år) Data samlas in i telefonintervjuer som

Läs mer

Handlingsplan för Skövde kommun mot trakasserier p.g.a. etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning

Handlingsplan för Skövde kommun mot trakasserier p.g.a. etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning Handlingsplan för Skövde kommun mot trakasserier p.g.a. etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning Handlingsplanen utgår ifrån Lag (1999:130) om åtgärder mot diskriminering i arbetslivet

Läs mer

Reglemente för Huddinge kommuns upphandling

Reglemente för Huddinge kommuns upphandling 1 (10) Antaget av kommunfullmäktige 1995-06-12, 91, med ändring i kommunstyrelsen 1996-12-02, 271, i kommunfullmäktige 2001-10-08, 147, 2003-01-20, 5, 2005-10-24, 20, 2008-12-08, 213, 2013-06-11 22, 2014-06-10

Läs mer

Därför är det bra med kollektivavtal

Därför är det bra med kollektivavtal Därför är det bra med kollektivavtal ST, 2006. Produktion: STs informationsenhet. Tryck: EO Grafiska, oktober 2007. Upplaga: 10 000 ex. Beställ fler exemplar genom ST Förlag. Tfn: 08-790 52 37. Fax: 08-791

Läs mer

SKFs etiska riktlinjer

SKFs etiska riktlinjer SKF är en ledande global leverantör av produkter, lösningar och tjänster inom området som omfattar lager, tätningar, mekatronik, service- och smörjsystem. SKFs serviceerbjudanden innehåller tjänster som

Läs mer

Uppförandekod. Hjärt-Lungfonden. Beslutad av styrelsen 2015-06-12. Dokumentägare: Kristina Sparreljung Dokumentansvarig: Katarina Gunsell

Uppförandekod. Hjärt-Lungfonden. Beslutad av styrelsen 2015-06-12. Dokumentägare: Kristina Sparreljung Dokumentansvarig: Katarina Gunsell Uppförandekod Hjärt-Lungfonden Beslutad av styrelsen 2015-06-12 Dokumentägare: Kristina Sparreljung Dokumentansvarig: Katarina Gunsell Innehåll 1 Övergripande information... 1 2 Personalitet/tonalitet

Läs mer

Varför är vår uppförandekod viktig?

Varför är vår uppförandekod viktig? Vår uppförandekod Varför är vår uppförandekod viktig? Det finansiella systemet är beroende av att allmänheten har förtroende för oss som bank. Få saker påverkar kunden mer än det intryck du lämnar. Uppförandekoden

Läs mer

Eettiset ohjeet. Etisk regelsæt Eettiset ohjeet. Code of Conduct. Eettiset ohjee. Etikos kodeksas. Verhaltenskodex. ode of Conduct.

Eettiset ohjeet. Etisk regelsæt Eettiset ohjeet. Code of Conduct. Eettiset ohjee. Etikos kodeksas. Verhaltenskodex. ode of Conduct. Kódex správania Kódex správania ode of Conduct Eettiset ohjeet Etikos kodeksas Kodeks postępowania Kodeks postępowania Verhaltenskodex iska tisk Verhaltenskodex regelsæt regler Etisk regelsæt Eettiset

Läs mer