Den etiska konsumenten inom klädesindustrin:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Den etiska konsumenten inom klädesindustrin:"

Transkript

1 Kandidatuppsats Juni 2007 Företagsekonomiska institutionen Den etiska konsumenten inom klädesindustrin: En myt eller den framtida trenden? Författare: Roosbeh Ozlati Handledare: Olivia Kang

2 1. Inledning Föreställ dig själv att du har jobbat långa timmar på ett psykologiskt påfrestande arbetsplats med en lågavlönad lön utan några som helst förmåner. Föreställ dig senare att hundratals av dina kolleger dör eller skadas i olyckor, orsakat av dåligt hälsa och säkerhet. Samtidigt känner du dig frustrerad och hjälplös för att du hindras från att samarbeta med dina kollegor för att kräva bättre förutsättningar. Du föreställer dig livet ur en klädesplagg tillverkare i Bangladesh.(www.labourbehindthelabel.org) 1.1 Bakgrund I slutet av 1980-talet började de multinationella företagen i Europa och USA sin utlandsexpansion, främst till asiatiska länder. Arbetsvillkoren i många av dessa länder var undermåliga vilket ledde till att företagets produkter nu kunde produceras ofta för lägre kostnader och arbetsstandard än tidigare. Detta bidrog till att de ideella organisationerna och fackföreningar fick upp ögonen för dessa företag. Företagen kritiserades bland annat för att producera i utlandet men inte ta ansvar för hur produktionen i utlandet gick till. I början av 1990-talet så grävdes det fram skandaler av de internationella medierna där bland annat Nike, Reebok, Levi s och GAP var inblandade i (www.hgu.gu.se). Den ökade internationaliseringen och avregleringen har även medfört att politikers makt över hur företag och individer ska styras har minskas (Löhman et al. 2004). I och en mindre politisk påverkan har en värderingsförskjutning från materiella till immateriella värderingar ägt rum. Detta innebär för företaget att de inte längre endast kan ha den överlägsnaste produkten eller den bästa servicen som konkurens medel. Världens företag har därmed fått ännu en gren att tävla inom, nämligen Corporate Social Responsibility (CSR) (Löhman et al., 2004). Enligt Grayson et al.,(2004) är rädslan av att bli skadad som gör att vi beter oss på olika sätt. Företagssfären är den största driften till en ökad uppmärksamhet i Corporate social responsibility (CRS). Att hamna i centrum av en hög profilerad kampanj ifrån en icke statligt organisation är företagsledarnas största fruktan (Grayson et al., 2004)

3 När ett företag interagerar ofta och i närheten av ett samhälle så utvecklas ett gemensamt intresse mellan företaget och andra grupper dvs. intressenter. Intressenter kan bestå av kunder, leverantörer, anställa, ägare, media och regeringen (Lawrence et al.,1999). I denna uppsats kommer författaren endast att fokusera på kunder eller konsumenter. Företagets kunder är viktiga för företagets överlevnad. De är i allt högre grad ägare till företagen via fonder och försäkringar (Löhman et al., 2004). I och med att konsumenter är bättre informerade än tidigare, ställer de krav på företaget om hållbart och ansvarsfullt framtagna produkter. Men även information om produktionssätt, produktionsinnehåll och hur företaget sköts i största allmänhet(ibid). 1.2 Problemdiskussion och syfte Med sjunkande priser inom klädindustrin har följden blivit att konsumenter ökat sitt köpinnehav och sättet de köper kläder på. Konsumenter ställer allt högre krav på Klädkedjorna och de i sin tur på deras leverantörer. Uttryck som just-in-time eller lean production har bidragit till att man har kunnat minska ledtiderna, få ner kostnaderna och där igenom priset på varorna. Den hårt pressade ledtiden för leverantörerna har bidragit till att, arbetarna tvingats jobba övertid, framför allt nattskift för att klara av leveransen på ordern (www.labourbehindthelabel.org). De etiska åtaganden som företagen gjort motverkas av deras aggressiva inköpsmetoder då dess personal oftast är omedvetna om hur deras krav på lägre priser, kortare leveranstider och det ständiga hotet om omlokalisering påverkar lönetagarna. Fabriksägarna tvingas många gånger att välja mellan att behålla sina kunder eller att skydda sina anställdas rättigheter. Där väljs den förstnämnda utan tvekan (www.renaklader.org). Företag lägger ner mycket pengar på hur intressenter uppfattar dess image eftersom dessa har en stor betydelse för företagets prestation. Då intressenter är ett brett område har författaren valt att endast avgränsa sig på konsumenter. Kunder ställer idag alltmer krav än tidigare. Det räcker inte längre för företagen att leverera en överlägsen tjänst eller produkt utan företaget måste även leverera mervärden i form av emotionella faktorer, där produkten eller tjänsten måste stå för någonting. Att rösta med fötterna har blivit ett allt vanligare ord där - 2 -

4 konsumenter visar sin vilja genom sin konsumtion. Genom att vara det goda företaget ska man kunna attrahera till sig fler kunder, medan ett oetiskt beteende från konkurrenter leder till en bojkott av dess produkter (Löhman et al 2004). Men det är ett faktum att det inte är så enkelt. Många Konsumenter känner att dem oftast inte har möjligheten att göra ett etiskt val p.g.a. av bristen på kunskap och information. Därför behöver mode industrin kommunicera mer effektivt inom detta så att konsumenter lättare ska kunna göra ett bättre etiskt val i framtiden (Joergens, C., 2006). Under de senaste åren har matvaror med rättvisemärkning dvs. fair-trade växt i hög takt. Denna tillväxt har delvis berott på certifieringen av rättvisemärkningen. Konsumenternas oro i andra produkt sektorer tvingar företagen för påtryckningar inför införande av rättvisemärkning, med bemärkande i mode och klädindustrin där barnarbete och arbetarnas rättigheter är ett ständigt dilemma (Hassan, at el., 2006). Många nya etiska klädmärken försöker få konsumenternas intressen. Dess framgång och tillväxt i branschen har fått många fundera om den etiska konsumenten är på återgång inom modebranschen. Men det är diskutabelt om majoriteten av konsumenterna verkligen skulle ge upp sin egen nytta då de ska handla produkter som producerats under etniska accepterade omständigheter (Attalla et al,. 2001). Konsumentens bild formas bland annat av pris, kvalité och produktens värde. Något som har fått allt större betydelse på deras attityd till företaget är till vilket grad det sociala ansvaret tas. I sin studie medger Attalla et al,. (2001) att åldern kan ha en betydelse för etiskt tänkande. Studien tyder på att yngre konsumenter har ett mer etiskt synsätt än andra åldersgrupper då etiskt köpbeteende influeras av många demografiska faktorer, där just ålder är en av dessa faktorer (Ibid). Som ovan nämnt påverkas företagets arbete med CSR i stor utsträckning av intressenternas krav och önskemål. Detta är ett ämne som intresserar mig då deras inflytande kan leda till både positiva och negativa effekter för ett företag. Min problemformulering handlar således om att konsumenten är redo att ge upp sin egen nytta för att istället köpa etniskt accepterade produkter. Med egen nytta i denna uppsats menas om konsumenten är bred att offra image, varumärke, mode, pris och kvalitet för att handla etiskt producerade kläder. Uppsatsens syfte är att förstå den etiska modekonsumtionen och om modebranschens arbete med CSR har en påverkan på kundens köpbeteende. Författaren - 3 -

5 kommer att avgränsa undersökningen på att bara fokusera sig på universitets och högskola studenter inom studentorganisationen AIESEC. Det finns många faktorer som kan påverka en persons köp-beteende/attityd. Därför kommer författaren i denna uppsats endast att koncentrera sig på faktorer som pris, kvalitet, varumärke, mode, image och bristen på kunskap och information. 2. Teori 2.1 Begreppsdefinition CSR CSR kan ses som en kombination av tre separata agendor, dvs. Sustainability (hållbar utveckling), Corporate Accountability (företagsansvar) och Corporate Governance (hur företag sköts). Corporate Social Responsibility har växt fram som en tolkning av kombinationen av de tre ovanstående begreppen. CSR är idag ett vanligt begrepp bland näringslivet, politiker och forskare och används mest i syfte före att beskriva området. (Löhman et al 2004) CSR handlar om att förstå de interagerande relationer som ett företag befinner sig i och hur de använder sig av dem. Det kan vara ett sätt att undvika problem men det mest intressanta är att utforska hur det nya förhållandet kan bidra till de värdeskapande processer som ett företag är allt mer beroende av.(ibid) EU-kommissionens egna arbetsdefinition av CRS är: ett koncept där företag integrerar sociala och miljömässiga aspekter i sin affärsverksamhet och i sin samverkan med intressenter på frivillig väg (www.ec.europa.eu/). Kommissionen menar att CSR handlar om vad ett - 4 -

6 företag kan göra, inte vad det måste göra. Det handlar om möjligheter, inte skyldigheter eller nya regler. Man poängterar vidare att det kan vara värdefullt för ett företag att betrakta de sociala och miljörelaterade aspekterna i sin verksamhet närmare.(ibid) CSR Sweden definition av begreppet är Corporate Social Responsibility innebär att företag på eget initiativ, aktivt engagerar sig i samhällsutveckling. Ett aktivt CSR-arbete stärker företagets relationer med såväl anställda som kunder och ägare- och stärker också tillväxten och lönsamheten. (www.csrsweden.se) Etik och moral Med jämna mellanrum hör man talas om företag som har varit med i etiska skandaler och därmed är ordet etik vanligt förekommande bland medierna. Etik är ett filosofiskt uttryck och härstammar från grekiska ordet ethos, vilket betyder karaktär eller vana. Etisktbeteende är då något som är moraliskt bra eller rätt, och på motsatt sätt något som är dålig eller fel. För individer menas detta att man agerar på ett sätt som är överenskommande med ens egna värderingar. (Sims 2003) För att förstå sig på affärsetik kan det vara fördelaktigt att känna till relationerna mellan etik och moral. Etik är tukten som har och göra med det som är bra eller dåligt och moral är plikt och skyldigheter.(ibid) Code of Conduct Conde of Conduct eller Uppförande koder som det heter på svenska är skriftliga regler för företagets verksamhet där man förtydligar sitt arbete med CSR. Dessa koder antas av företaget själv och helt är friviliga. Oftast har uppförande koderna tagits fram i samband med att konsumenter och människorättsorganisationer upptäckt missförhållanden i industrin ifråga. Uppförandekoder kan ses som ett sätt att kunna jämföra hur ambitiösa och ansvarstagande ett företag verkligen är. Det finns dessvärre en del företag som tillämpar uppförande koder men som inte följer dem på något sätt. Även om uppförande koder kontrolleras är det väldigt svårt att försäkra sig om att det verkligen följs av leverantören. (www.fairtradecentere.se) - 5 -

7 2.1.4 Etiskt mode Etiskt mode är väldigt svårt att precisera då det inte finns en standard inom industrin. Men det karaktäriseras med andra rörelser så som fair-trade och ekologiskt eller grönt mode. Etiskt mode är ett första steg mot mode med samvete och bidrar till en ökning av etiska klädföretag på marknaden. Principen är att producera klädesplagg etiskt och tillgodose goda arbetsförhållanden och en hållbar affärs modell. Vidare så används organiskt material för att reducera skadan på miljön. (Joergens, C 2006) 2.2 Konsument beteende Enligt Askegaard et al. (2006) täcker konsumentbeteendet ett flertal fält. Författarna beskriver det som en process där köp, användning eller avyttring av en produkt eller service, bidrar till att tillfredsställa en individs behov och önskemål. En konsument kan inta ett flertal positioner. Ett klassiskt sätt är att se konsumenten är som en väljare då individen kan välja mellan olika alternativ och utforskar olika kriterium för att göra det bästa valet. Vi är alla på något sätt involverade i någon form av kommunikationssystem genom vårt sätt att konsumera. Det vill säga, att kommunicera vår roll och status. Vi söker ibland även efter olika sätt att konstruera vår identitet genom olika konsumtions aktiviteter, men också att nå kicken av behag (Askegaard et al. 2006). I motsatt riktning kan vi känna oss utnyttjade från olika skadliga erbjudanden och väljer att bli aktiva i olika motståndsgrupper. Vi kan exempel välja att aktivera oss som politiska konsumenter som bojkotta produkter från företag eller länder som inte når upp till vår etiska standard (Ibid). Man talar mycket om attityder då vad man försöker beskriva konsumenters tycke eller misstycke för en produkt eller service. En konsuments attityd till ett märke är väldigt influerbar i ett besluts process, då attityder formas efter utbildning, ekonomiska förhållanden, familj, ålder, erfarenheter, lagar och social bakgrund (Hassan, at el., 2006)

8 2.3 Konsument attityd mot CSR I sin studie hittade Bhattacharya et al., (2004) att konsumenters reaktion till CSR inte var så tydligt och uppenbar som marknaden trott. Författarna menar att det finns flertals faktorer som kan påverka om ett företags CSR aktiviteter medför att konsumenter köper dess produkter. Författarnas forskning visar att det finns en viss homogenitet hos konsumenter, där de är medvetna och har kunskapen om CSR aktiviteter. Men sedan finns det en handfull konsumenter som inte är medveten om de största företagens CSR initiativ (Ibid). Genom att förstå konsumenter respons till CSR kan företag utveckla en strategi som är optimal från en företagsekonomisk synpunkt. Men även om konsumenters syn på CSR initiativet är positivt, har det en liten betydelse när det kommer till konsumentens köpbeteende, då pris och kvalitet och smak går före. Vidare förklarar författarna att det finns en positiv brygga mellan CSR och köpbeteende, när produkten har hög kvalitet och där konsumenter inte förväntas betala en premie för att företaget tar sitt ansvar (Bhattacharya et al., 2004). 2.4 Det etiska konsument beteendet Attalla et al. (2001) hävdar att konsumenter i västvärlden är mer medvetna om sina rättigheter eftersom de är bättre informerade och utbildade. Men detta är ingen garanti när det kommer till att handla klokt och etiskt, då författarna menar att finns en divergens mellan den medvetna konsumenten och den medvetna konsumentens beteende. Det är inte tillräkligt att endast besitta den nödvändiga kunskapen och ha möjligheten att kunna göra ett effektivt val, utan konsumenten måste även agera efter sin kunskap och sitt vetande. Sproles et al. (1978) menar att om konsumenten ska kunna göra ett effektivt val måste konsumenten vara fullt informerad. Marknadsförare uppmuntras då att ha en etiskt uppförande eftersom det påverkar försäljningen och företagets image. Enligt studien som Fearn et al., (2005) utformat, kommer författarna fram till att konsumenter värnar om företagets rykte och att majoriteten av respondenterna var överens att företag skall ha ett etiskt uppförande. Konsumenter ser att ansvaret ligger mer hos företaget än hos sig - 7 -

9 själva, när det är, fråga om ett etiskt beteende. De värnar mer om hur ett rättvist företag är gentemot dem och hur bra dess produkt/service är än hur rättvist företaget är mot proletärer eller miljön (Fearn et al., 2005). Tidigare forskning har kommit fram till att negativ information influerar konsumentens attityd mer än vad positiv information gör. Om det verkligen är så menar Attalla et al. (2001) så kan man förvänta sig att konsumenten bojkottar de oetiska företaget medan ett etiskt beteende från ett företag inte nödvändigtvis leder till att konsumenter köper produkten. Fearn et al., (2005) påstår efter en undersökning gjort på engelsmän, amerikaner och japaner, att konsumenternas köpbeslutsprocess är mycket mer komplicerad än så. Även om kunden bryr sig om att ett företag har bra rykte och vill att företaget ska agera etiskt så är det sällan att det är en avgörande faktor i personens köpbeslutsprocess. Författarna menar då att företagets service/produkt pris och kvalitet är den mest betydelsefulla faktorn för kunden (Fearn et el., 2005). Men även Attalla et al. (2001) menar att konsumenter prioriterar pris, värde, image och bekvämlighet mer än etik. Författarna menar att det finns ett attityd-beteende gap mellan en etisk köpavsikt och det faktiska köpbeteendet. Författarna har då skapat en modell där man kategoriserat konsument attityder till etiskt köpbeteende i fyra kategorier. Det existerar konsumenter som agerar etiskt och söker information om CSR. Men dessa konsumenter tillhör minoriteten. Konsumenter som är omtänksamma och etiska är de som belönar eller straffar företeg som handlar etiskt eller oetiskt. Dessa konsumenter är oftast de som handlar etiskt. Vissa prioriterar produkter som gynnar miljön och andra om arbetarnas rättigheter. Företag måste identifiera vilket etiskt problem denna konsumentgrupp värnar om och därmed försöka tillföreställa dem (Attalla et al., 2001). Denna grupp konsumenter har hög etisk medvetenhet och hög etisk köpavsikt. Det finns konsumenter som vill handla etiskt enligt Attalla et al., (2001) men saknar information och blir oftast förvirrade och osäkra av motsägelsefull information om företagens etiska beteende. Då författarna karaktäriserar dessa konsumenter som låg etisk medvetenhet men hög etisk köpavsikt. Denna kategori av konsumenter skulle vara mer medvetna om informationen vara bättre

10 Sedan finns det en annan kategori av konsumenter, de cyniska och ointresserade som inte lider av brist på information, utan bristen på övertygelse om att företagen verkligen handlar etiskt. Även om denna grupp av konsumenter övertygas är det tveksamt att de skulle ändra sitt köpbeteende. Sådana konsumenter köper etiskt endast om det inte innebär någon större förändring för dem i fråga om val av produkt och bekvämlighet. Författarna menar att företag måste göra det lättare för konsumenter att handla rätt genom att exempel erbjuda produkter som har god kvalitet, pris och image (Attalla et al., 2001). Dessa konsumenter beskrivas som individer med låg etisk medvetenhet och låg etisk köpavsikt. Till sist nämner Attalla et al., (2001) en grupp konsumenter som man kallar för de Ovetande konsumenterna. Dessa saknar helt kunskap om företagets beteende, då det har låg etisk medvetenhet och låg etisk köpavsikt. Genom ökad information kan detta förändras, vilket i sin tur kan leda till att de handlar etiskt. Men författarna menar att det inte finns någon garanti för detta

11 2.5 Det etiska konsument beteendet inom modeindustrin Enligt en studie gjord på ungdomar mellan 18 till 26 år i både England och Tyskland hävdar författaren Joergens, C (2006) att när det kommer till köp av mode är majoriteten av konsumenterna mer intresserade i sina egna personliga behov. De flesta tycker att de egentligen inte har någon val eftersom större delen av kläderna är gjorda i utvecklingsländer. Det betyder inte att konsumenter inte bryr sig om företagens oetiska beteende, utan det förmodas att det inte har någon påverkan på personens köpbeteende. Detta är tydligast inom mode industrin menar Joergens, C (2006). Konsumenter köper rättvismärkt och organiskt mat eftersom det direkt har en påverkan på individens hälsa. Det vill säga att konsumenter endast bryr sig om vissa typer av etiska problem då det har en direkt påverkan på dem själva (Ibid). Vidare i sin underökning kommer författaren fram till att företagens etiska uppförande är begränsade. Men detta har inte bidragit till att konsumenterna i undersökningen ändrat sitt köp beteende. Majoriteten av respondenterna hade en god attityd till etiskt mode och var intresserade av det så länge de kunde jämföra dess mode och pris med andra kläder. Vidare utvecklar författaren att konsumenter behöver mer kunskap för att kunna agera etiskt. En ökad information är nödvändigt då konsumenter skall kunna göra ett bättre etiskt val (Ibid). Företagens roll i att kommunicera mer effektivt genom olika medier så att konsumenter enklare ska kunna jämföra företagen med varandra (Attalla et al., 2001). Ett annat sätt att göra information lättillgänglig för konsumenten är genom märkning på plagg som ger etisk information från en tillförlitlig källa (Joergens, C 2006)

12 3. Metod Med utgångspunkt från uppsatsens syfte, vilket är att undersöka den etiska modekonsumtionen och om modebranschens arbete för CSR har en påverkan på kundens köpbeteende, har författaren valt att göra en kvantitativ studie. Detta är tänkt att det ska genomföras genom en enkätundersökning. En enkät är baserad på rangordnigs skalor så det inte finns några givna intervall mellan skalstegen. Om man istället vill kunna ange frekvenser är en kvantitativ studie bättre (Torst, 2001). En kvalitativ undersökning är intressant då man ska försöka förstå människors sätt att respondera eller reagera (Ibid). Esaiasson et al., (2005) menar att man vid en kvalitativ undersökning ställer normala frågor till ett urval av personer från en bestämd population. Man hoppas därigenom kunna generalisera resultaten från undersökningen till hela populationen. På det sättet menar författarna att svarspersonerna blir representativa så att man kan uttala sig om hur vanligt förekommande olika svar är i hela populationen. En kvantitativ undersökning enligt författarna är att den är baserad på likvärdiga och därför jämförbara uppgifter så att det kan utryckas och analyseras med siffror (Esaiasson et al., 2005). Enligt Joergens, C (2006) så förekommer stor öppenhet och ärlighet i en kvalitativ studie där ingen attityd-beteende gap har definierats. En kvantitativ studie kan det vara svårt att angripa etiska problem och köpbeteende direkt (Joergens, C 2006). Detta är något författaren har tagit hänsyn till i denna uppsats. För att få mer kunskap inom ämnet har även en kvalitativ intervju gjorts. Syftet med kvalitativa intervjuer är att öka informationsvärdet och skapa en grund för djupare och mer fullständigt tolkning av det som studeras (Holme et al., 1991). Då uppsatsens problematik är ganska föga undersökt, kommer uppsats författaren att jämföra den insamlade empirin med tidigare undersökningar för att kunna belysa eventuella likheter och skillnader. Uppsatsens trovärdighet är bunden till hur hög validiteten och reliabiliteten är. Undersökningens validitet beror på förmågan att mäta det som avses att mätas. Det mest

13 vanligaste sättet att värdera inre validitet är genom att bedöma om det finns någon överensstämmande mellan teori och empiri (Esaiasson et al., 2005). Författaren i denna uppsats har utgått från det valda problemområdet i sökandet efter lämplig teori för att få empirin och teorin att överensstämma. Yttre validitet ser till projektet som helhet och kan bedömas genom att man kan dra generella slutsatser utifrån den specifika studien (Esaiasson et al., 2005). I detta fall är det osäkert om resultatet skulle kunna användas till en allmän teori. Att generalisera utfallet av undersökningen är svårt då författaren endast har undersökt och analyserat en viss grupp av studenter som förväntas vara mer upplysta om ämnet CSR. Men mycket tyder på att en liknande resultat troligen skulle fås utanför denna grupp. Reliabilitet beskriver graden av tillförlitigheten hos resultatet, vilket betyder att två undersökningar med samma syfte och samma metod ger samma resultat (Esaiasson et al., 2005). Uppsatsens reliabilitet anses var hög då ett likande underökning kan utföras förutsatt att man har tillgång till undersöknings gruppens e-post adresser. När valet av metod var bestämd blev nästa steg att välja mellan en induktiv eller deduktiv strategi för att samla in data. Eftersom en kvantitativ undersökning valdes, bestämdes därnäst att utgå från den insamlade teorin. Så valet av strategi var egentligen redan gjord. Författaren har använt sig av en deduktiv strategi vilket innebär att man gå ifrån teori till empiri. Nackdelen med denna metod är att man endast söker den information som man är intresserad av (jacobsen,2002). Ett skäl till varför författaren väljer att använda sig av en enkätundersökning med fasta svarsalternativ är att insamlingen och analys av resultat skall gå smidigare till. Syftet med denna uppsats är visserligen att förstå den etiska mode konsumtionen men författaren har istället valt att göra en kvantitativ undersökning då det är lättare att få jämförbar data över en större population och därigenom analysera det utan några förutfattade meningar

14 3.1 Data Data har samlats in i en stor omfattning för att få en helhetsbild över ämnet och därefter har ett urval gjorts av det insamlade materialet för att komma åt teorier som är väsentliga för att besvara på uppsatsens syfte. När valet av undersökningens metod stod klart var nästa steg att välja en representativ population för undersökningen. Eftersom författaren är medlem i student organisationen AIESEC utsågs organisationens medlemmar för att representera populationen. Valet av dessa studenter var ganska självklar, dels p.g.a. att CSR är ett omdiskuterat ämne inom organisationen. Dessa studenter förväntas då vara mer upplysta kring ämnet än andra studenter. Ett annat skäl till varför författaren valde denna målgrupp är att enligt Joergens, C (2006) är yngre konsumenter nästa generations etiska konsumenter och att denna grupp visar mer intresse för mode än äldre konsumenter och därmed ska de vara den gruppen som verkligen kan påverka marknaden. AIESEC är världens största student organisation och finns i över 90 länder. Organisationen är oberoende, icke vinst drivande och helt styrt av studenter. Medlemmarna är intresserade i världsfrågor och ledarskap. Studenterna får då möjligheten att utvecklas som individer och få en positiv utveckling i samhället genom dess gärningar (www.aiesec.org). För att avgränsa undersökningen ytterligare har författaren valt att endast utgå från studenter från de större universiteten där organisationen AIESEC är stationerad (Uppsala, Lund, Göteborg, Lindköping). Nästa fråga författaren ställdes inför var hur enkätundersökningen på bästa möjliga sätt kunde utföras för att undvika bortfall. Efter övervägande av alternativa metoder blev en webbenkät det slutgiltiga valet (bilaga 1). För att eventuellt minska ett stort bortfall var författaren noga med att endast ställa ett fåtal relevanta frågor. Dessa frågor utformades på engelska eftersom det är det officiella språket som talas inom AIESEC. Utvecklingen av webbsidan där enkäten skulle besvaras stod företagsekonomiska institutionen vid Uppsala universitet för. När enkäten var färdigutvecklad skickades en e-post till respondenterna med en länk med hanvisning till webbenkäten. 109 styckena e-post skickades till respektive e-postadress. Av 109 e-post utskick mottogs 42 inkommande svar, där då resterande 67 bedöms som bortfall

15 För att utvidga kunskaperna om CSR inom klädesindustrin har även en kvalitativ intervju med Malin Eriksson från organisationen Rena kläder genomförts. Intervjusamtal med representanten från Rena kläder förväntades ge en inblick på hur företag och konsumenter ser på CSR. Intervjun med tog ca: 45 minuter. (Bilaga 2) Clean Clothes Campaign ingår i internationellt nätverk av över 300 ideella organisationer från hela världen där huvudkontoret finns i Amsterdam. Rena kläder är den svenska delen av detta nätverk vars syfte och mål är att förbättra villkoren för de människor om syr våra kläder och skor. Organisationens kräver att arbetstagarna skall ha rätt till att gå med fackföreningar då de på detta sätt får makt att påverka sin egen situation. Rena kläder jobbar på fyra olika arbetssätt nämligen: Information, sätta press på företag, solidaritet och politik. Genom att sprida information och kunskap försöker organisationen uppmana konsumenter, men även stat, kommun, landsting och myndigheter att sätta press på klädföretagen och dess leverantörer (www.renakader.org). Information sprids genom att organisationen är ute i samhället och föreläser, sprider rapporter och broschyrer. Man driver också kampanjer mot företag, oftast samtidigt i många länder för att nå största uppmärksamhet (Malin, 2007). Eftersom organisationen kämpar för människor som själva inte har valt dem som representanter är det viktigt för organisationen att vara uppmärksam på vad arbetarna egentligen vill (www.renakader.org). Enligt Malin Eriksson så blir organisationen ofta kontaktade av arbetare som har blivit avskedade för att ha försökt engagera sig fackligt. Organisationen stödjer då arbetarna i konflikten genom att arbeta med så kallade blixtupprop. Detta betyder att man gör informationen offentligt och försöker sätta press på klädföretagen som köper från fabriken i fråga. Man stödjer därmed inte någon bojkott då detta bara skulle leda till att arbetarna blev arbetslösa (Malin, 2007)

16 4. Empiri 4.1 Enkätundersökning I enkätundersökning har författaren sammanlagt fått in 42 ifyllda webbenkäter. Resultaten av dessa har valts att presenteras i antal personer och procent. Även om undersökningens urval inte är så stort så anser författaren att detta ger läsaren en bättre uppfattning av enkätens svarsfrekvens. Svaren som respondenterna har lämnat redovisas i respektive diagram Respondenternas prioriteringar

17 Diagram 1 1 visar hur respondenternas värderingar ser ut när det kommer till kläders Varumärke, kvalitet och pris. På fråga tre där respondenterna frågas om det är viktigt för dem att kläder de köper har ett exklusivt varumärke, var majoriteten överens om att det inte har någon betydelse. Däremot vägde pris och kvalitet tyngre vid konsumtion. Diagram 2 2 visar respondenternas prioriteringar över etiska förhållanden. Frågor som ställs är om respondenterna är beredda att prioritera pris, kvalitet, varumärke, mode och image över 1 Medelvärdet för fråga 3 låg på 2,2, Medelvärdet på fråga 4 låg på 3,8. Medelvärdet på fråga 5 låg på 3,7. 2 Medelvärdet på fråga 6 var 3,0. Medelvärdet på fråga 7 var 3,1. Medelvärdet för fråga 8 2,0. Medelvärdet för fråga 9 var 2.8. medelvärdet för fråga 20 var 2,

18 etiska förhållanden. Genom att ställa dessa frågor är tanken att förtydliga respondenternas uppskattningar gentemot etiskt producerade kläder. Majoriteten av respondenterna var i dessa frågor eniga om att faktorer som varumärke, mode eller image inte hade lika stor betydelse som pris och kvalitet Respondenternas prioriterar det etiska företaget Diagram 3 3 visar respondenternas vilja att prioritera det etiska företaget. De påstår att de alltid skulle välja det etiska företaget om det var tvungna att välja mellan en etiskt och oetiskt företag. På fråga 17 frågades om ett oetiskt beteende från företaget de handlar hos besvärar respondenterna, vilket det gjorde. Liknade svar erhölls när det tillfrågades om det besvärar dem om affären de handlar hos har ett rykte av att vara oetiskt. 3 Medelvärdet på fråga 15 låg på 3,8. Medelvärdet på fråga 17 låg på 4,1. Medelvärdet på fråga 18 låg på 3,

19 Diagramet 4 4 visar respondenternas vilja att belöna det etiska företaget. För att förstå respondenternas vilja att belöna den etiska företaget ställes fråga 14 och 19, då majoriteten var överens om att de skulle betala mer pengar för ett plagg från ett företag som anses vara etiskt. 4 Medelvärdet för fråga 14 låg på 3,0. Medelvärdet på fråga 19 låg på 2,3. 5 Medelvärdet på fråga 10 låg på 3,3. Medelvärdet på fråga 11 låg på 4,

20 4.1.3 Etisk medvetenhet och val Diagram 5 5 representerar respondenternas etiska medvetenhet. Då majoriteten svarade att de inte tänker på under vilka omständigheter kläderna producerats när de handlar, fastän de är medvetna om de dåliga arbetsförhållandena arbetarna har i utvecklingsländer. När fråga 2 ställdes, I do find it difficult to make an ethical choice when it comes to clothing, hävdade 21 % respondenterna att de starkt höll med. 26 % svarade på den fjärde skalan och 31 % på den tredje. Endast 12 % svarade på skala två och 10 % på skala ett. För att förstå varför respondenterna hade svårt att göra ett etiskt val ställdes fråga

samhälle Susanna Öhman

samhälle Susanna Öhman Risker i ett heteronormativt samhälle Susanna Öhman 1 Bakgrund Riskhantering och riskforskning har baserats på ett antagande om att befolkningen är homogen Befolkningen har alltid varit heterogen när det

Läs mer

Vätebränsle. Namn: Rasmus Rynell. Klass: TE14A. Datum: 2015-03-09

Vätebränsle. Namn: Rasmus Rynell. Klass: TE14A. Datum: 2015-03-09 Vätebränsle Namn: Rasmus Rynell Klass: TE14A Datum: 2015-03-09 Abstract This report is about Hydrogen as the future fuel. I chose this topic because I think that it s really interesting to look in to the

Läs mer

Nadia Bednarek 2013-03-06 Politices Kandidat programmet 19920118-9280 LIU. Metod PM

Nadia Bednarek 2013-03-06 Politices Kandidat programmet 19920118-9280 LIU. Metod PM Metod PM Problem Om man tittar historiskt sätt så kan man se att Socialdemokraterna varit väldigt stora i Sverige under 1900 talet. På senare år har partiet fått minskade antal röster och det Moderata

Läs mer

Livskvalitet hos äldre: Att jämföra äpplen och päron?

Livskvalitet hos äldre: Att jämföra äpplen och päron? Livskvalitet hos äldre: Att jämföra äpplen och päron? Magnus Lindwall, Cecilia Fagerström 2, Anne Ingeborg Berg, Mikael Rennemark 2 ADA-Gero, Psykologiska Institutionen, Göteborgs Universitet 2 Sektionen

Läs mer

Problemen känner du redan till.

Problemen känner du redan till. Problemen känner du redan till. Robert Harding Images / Masterfile / SCANPIX Så hur vore det om någon pratade lösningar istället? Det räcker med att slå upp en dagstidning för att inse att världen bara

Läs mer

Globescan Konsumentundersökning 2011

Globescan Konsumentundersökning 2011 Globescan Konsumentundersökning 7 000 respondenter i länder På uppdrag av Fairtrade International Maj Syfte och metod Syftet med undersökningen är att undersöka konsumentattityder och -beteenden i relation

Läs mer

CSR. Utbildningens innehåll: - Vad är CSR? - Kan man öka sin lönsamhet med CSR?

CSR. Utbildningens innehåll: - Vad är CSR? - Kan man öka sin lönsamhet med CSR? CSR Utbildningen ingår i projektet Helikoopter vilket är ett kompetensutvecklingsprojekt som finansieras av Europeiska socialfonden och genomförs i Coompanion Norr och Västerbottens regi. Syntolkning av

Läs mer

CUSTOMER VALUE PROPOSITION ð

CUSTOMER VALUE PROPOSITION ð CUSTOMER VALUE PROPOSITION ð IN BUSINESS MARKETS JAMES C. ANDERSSON, JAMES A. NARUS, & WOUTER VAN ROSSUMIN PERNILLA KLIPPBERG, REBECCA HELANDER, ELINA ANDERSSON, JASMINE EL-NAWAJHAH Inledning Företag påstår

Läs mer

Bakgrund. Frågeställning

Bakgrund. Frågeställning Bakgrund Svenska kyrkan har under en längre tid förlorat fler och fler av sina medlemmar. Bara under förra året så gick 54 483 personer ur Svenska kyrkan. Samtidigt som antalet som aktivt väljer att gå

Läs mer

Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå

Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå En rapport i psykologi är det enklaste formatet för att rapportera en vetenskaplig undersökning inom psykologins forskningsfält. Något som kännetecknar

Läs mer

HÅLLBARHETSSTRATEGIER SOM BYGGER FÖRTROENDE IPSOS FRUKOSTSAMTAL 25 MARS

HÅLLBARHETSSTRATEGIER SOM BYGGER FÖRTROENDE IPSOS FRUKOSTSAMTAL 25 MARS HÅLLBARHETSSTRATEGIER SOM BYGGER FÖRTROENDE IPSOS FRUKOSTSAMTAL 25 MARS IPSOS REPUTATION COUNCIL 141 seniora chefer inom kommunikation i 22 länder Ipsos Reputation Council nionde omgången Reputation Council

Läs mer

Semcon Code of Conduct

Semcon Code of Conduct Semcon Code of Conduct Du håller nu i Semcons Code of Conduct som handlar om våra koncerngemensamma regler och förhållningssätt. Semcons mål är att skapa mervärde för sina intressenter och bygga relationer

Läs mer

Linköpings universitet Statsvetenskap 2 METODUPPGIFT 4: Metod-PM. Hur utilitaristiska är de svenska riksdagspartierna?

Linköpings universitet Statsvetenskap 2 METODUPPGIFT 4: Metod-PM. Hur utilitaristiska är de svenska riksdagspartierna? Linköpings universitet Statsvetenskap 2 METODUPPGIFT 4: Metod-PM VT-13 Hur utilitaristiska är de svenska riksdagspartierna? av Problem, syfte och frågeställningar Utilitarismen är en etisk teori som säger

Läs mer

Metoduppgift 4 - PM. Barnfattigdom i Linköpings kommun. 2013-03-01 Pernilla Asp, 910119-3184 Statsvetenskapliga metoder: 733G02 Linköpings universitet

Metoduppgift 4 - PM. Barnfattigdom i Linköpings kommun. 2013-03-01 Pernilla Asp, 910119-3184 Statsvetenskapliga metoder: 733G02 Linköpings universitet Metoduppgift 4 - PM Barnfattigdom i Linköpings kommun 2013-03-01 Pernilla Asp, 910119-3184 Statsvetenskapliga metoder: 733G02 Linköpings universitet Problem Barnfattigdom är ett allvarligt socialt problem

Läs mer

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09 Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot Självstyrda bilar Datum: 2015-03-09 Abstract This report is about when you could buy a self-driving car and what they would look like. I also mention

Läs mer

This is England. 1. Describe your first impression of Shaun! What kind of person is he? Why is he lonely and bullied?

This is England. 1. Describe your first impression of Shaun! What kind of person is he? Why is he lonely and bullied? This is England 1. Describe your first impression of Shaun! What kind of person is he? Why is he lonely and bullied? 2. Is Combo s speech credible, do you understand why Shaun wants to stay with Combo?

Läs mer

Statligt stöd för miljö- och sociala frågor till små och medelstora företag - en jämförande studie mellan Sverige och Storbritannien

Statligt stöd för miljö- och sociala frågor till små och medelstora företag - en jämförande studie mellan Sverige och Storbritannien I ett examensarbete från Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) av Katarina Buhr och Anna Hermansson i samverkan med Nutek, jämförs det statliga stödet till små och medelstora företags arbete med miljöoch

Läs mer

Det handlar om dig. Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB

Det handlar om dig. Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB Att jobba på Sto Det handlar om dig Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB Som medarbetare på Sto är det i grunden dig och dina kollegor det handlar om. Utan att förringa vår fina produktportfölj, är det

Läs mer

Version 2.0, 2013-09-24. Uppförandekod. (Code of Conduct)

Version 2.0, 2013-09-24. Uppförandekod. (Code of Conduct) Version 2.0, 2013-09-24 Uppförandekod (Code of Conduct) Uppförandekod Kalix Tele24 tillhandahåller telefonister till företag, myndigheter och organisationer inom ett mycket stort spektra av verksamheter.

Läs mer

InItIatIvet för. socialt ansvar

InItIatIvet för. socialt ansvar InItIatIvet för socialt ansvar Initiativet för socialt ansvar Initiativet för Socialt ansvar är ett av CSR Västsveriges handlingsprogram för ökat ansvarstagande, lokalt som globalt. Det är tänkt att kunna

Läs mer

Individuellt PM3 Metod del I

Individuellt PM3 Metod del I Individuellt PM3 Metod del I Företagsekonomiska Institutionen Stefan Loå A. Utifrån kurslitteraturen diskutera de två grundläggande ontologiska synsätten och deras kopplingar till epistemologi och metod.

Läs mer

Second Hand i Första Hand

Second Hand i Första Hand STOCKHOLMS UNIVERSITET Företagsekonomiska Institutionen Kandidatuppsats 10 poäng Höstterminen 2005 Second Hand i Första Hand En undersökning om second handklädesmarknaden Författare: Gustaf Sporrong Sara

Läs mer

IAK115 Kritiskt tänkande och teori inom arkitektur och design 1&2, 4 hp (H15)

IAK115 Kritiskt tänkande och teori inom arkitektur och design 1&2, 4 hp (H15) IAK5 Kritiskt tänkande och teori inom arkitektur och design &2, 4 hp (H5) Antal respondenter: 6 : Svarsfrekvens: 6,25 %. Information och inflytande / Information and influence Fick du tillräcklig information

Läs mer

MÖJLIGHETER OCH UTMANINGAR BORTOM TRENDERNA CHARK-SM I GÖTEBORG

MÖJLIGHETER OCH UTMANINGAR BORTOM TRENDERNA CHARK-SM I GÖTEBORG MÖJLIGHETER OCH UTMANINGAR BORTOM TRENDERNA CHARK-SM I GÖTEBORG 30 oktober, 2014 ingela.stenson@unitedminds.se LÄGET JUST NU ENORMT INTRESSE FÖR MAT SKANDALERNA TILLSATSERNA Fenomenet MATS-ERIC NILSSON

Läs mer

Uppförandekod. Hjärt-Lungfonden. Beslutad av styrelsen 2014-06-13. Dokumentägare: Dokumentansvarig:

Uppförandekod. Hjärt-Lungfonden. Beslutad av styrelsen 2014-06-13. Dokumentägare: Dokumentansvarig: Uppförandekod Hjärt-Lungfonden Beslutad av styrelsen 2014-06-13 Dokumentägare: Dokumentansvarig: Innehåll 1 Övergripande information... 1 2 Personalitet/tonalitet våra värdeord... 1 2.1 Engagerande...

Läs mer

Metod PM. Turordningsregler moment 22. Charbel Malki Statsvetenskapliga metoder, 733G22 IEI Linköpings universitet

Metod PM. Turordningsregler moment 22. Charbel Malki Statsvetenskapliga metoder, 733G22 IEI Linköpings universitet Metod PM Turordningsregler moment 22 Charbel Malki 811112-1599 Statsvetenskapliga metoder, 733G22 IEI Linköpings universitet 2014 09-29 Inledning LAS lagen är den mest debatterade reformen i modern tid

Läs mer

Vad är FSC? Hållbart skogsbruk Kontrollerad skog Återvunnet material

Vad är FSC? Hållbart skogsbruk Kontrollerad skog Återvunnet material Vad är FSC? Hållbart skogsbruk Kontrollerad skog Återvunnet material Tar hänsyn till flera aspekter: Ekologi biologisk mångfald Social respekt befolkningen i skogens närhet Ekonomisk tillväxt långsiktigt

Läs mer

Uppförandekod för vindkraftprojektörer

Uppförandekod för vindkraftprojektörer Uppförandekod för vindkraftprojektörer Fredrik Lindahl Ordförande Svensk vindkraftförening VD Slitevind AB 2011-01-29 2 Svensk Vindkraftförening Ideell och politiskt obunden Öppen för alla Bildades 1986

Läs mer

Social uppförande kod AB Sporrong. Lagliga krav

Social uppförande kod AB Sporrong. Lagliga krav Social uppförande kod AB Sporrong Lagliga krav Vår allmänna regel är att alla våra leverantörer, i all sin verksamhet måste följa nationell lagstiftning i de länder där de verkar. Skulle något av Sporrongs

Läs mer

Implementering av ISO 26000

Implementering av ISO 26000 Implementering av ISO 26000 En standard till? Vi har ju redan ISO 9001 & ISO 14001. Socialt ansvarstagande, varför ska vi hålla på med det? Det får väl samhället sköta" Det där med ISO 26000 kan väl din

Läs mer

Code of Conduct. Arbetsvillkor

Code of Conduct. Arbetsvillkor Code of Conduct AddLifekoncernen är Nordens största oberoende distributör av diagnostiska produkter samt en ledande oberoende leverantör av medicinteknisk utrustning och förbrukningsartiklar. Bolagen inom

Läs mer

Uppförandekod. Hjärt-Lungfonden. Beslutad av styrelsen 2015-06-12. Dokumentägare: Kristina Sparreljung Dokumentansvarig: Katarina Gunsell

Uppförandekod. Hjärt-Lungfonden. Beslutad av styrelsen 2015-06-12. Dokumentägare: Kristina Sparreljung Dokumentansvarig: Katarina Gunsell Uppförandekod Hjärt-Lungfonden Beslutad av styrelsen 2015-06-12 Dokumentägare: Kristina Sparreljung Dokumentansvarig: Katarina Gunsell Innehåll 1 Övergripande information... 1 2 Personalitet/tonalitet

Läs mer

Mekonomen Groups uppförandekod. (Code of Conduct)

Mekonomen Groups uppförandekod. (Code of Conduct) Mekonomen Groups uppförandekod (Code of Conduct) 2014 01 01 Koncernchefens ord Mekonomen Group som företag växer fort och vi etablerar oss också successivt på nya marknader. Det innebär att hur vi uppträder

Läs mer

Vår uppförandekod. (Code of Conduct)

Vår uppförandekod. (Code of Conduct) Vår uppförandekod (Code of Conduct) 2012 01 01 Koncernchefens ord Mekonomen som företag växer fort och vi etablerar oss också successivt på nya marknader. Det innebär att hur vi uppträder gentemot omvärlden

Läs mer

Uppförandekoden ska finnas tillgänglig på engelska och svenska på IVL:s hemsida.

Uppförandekoden ska finnas tillgänglig på engelska och svenska på IVL:s hemsida. Vår uppförandekod IVL:s uppförandekod Allmänt IVL Svenska Miljöinstitutet AB (IVL) åtnjuter högt anseende som ett ansvarstagande företag. Det bygger på integritet och affärsverksamhet som är konsekvent

Läs mer

Från kravefterlevnad till CSR som affärsstrategi IKEA i fokus

Från kravefterlevnad till CSR som affärsstrategi IKEA i fokus december 2013 Från kravefterlevnad till CSR som affärsstrategi IKEA i fokus Av Anna Kiefer Det började med att uppfylla krav och uppförandekod och genom åren har det omvandlats till själva grunden för

Läs mer

Som man ropar i skogen får man svarkonsten att fånga, sammanfatta och tolka resultat/mätningar

Som man ropar i skogen får man svarkonsten att fånga, sammanfatta och tolka resultat/mätningar Som man ropar i skogen får man svarkonsten att fånga, sammanfatta och tolka resultat/mätningar Kvalitativa data Helene Johansson, Epidemiologi & global hälsa, Umeå universitet FoU-Välfärd, Region Västerbotten

Läs mer

Statsvetenskap G02 Statsvetenskapliga metoder Metoduppgift

Statsvetenskap G02 Statsvetenskapliga metoder Metoduppgift METOD-PM PROBLEM Snabb förändring, total omdaning av en stat. Detta kan kallas revolution vilket förekommit i den politiska sfären så långt vi kan minnas. En av de stora totala omdaningarna av en stat

Läs mer

InItIatIvet för. miljö ansvar

InItIatIvet för. miljö ansvar InItIatIvet för miljö ansvar Initiativet för miljöansvar Initiativet för Miljöansvar är ett av CSR Västsveriges handlingsprogram för ökat ansvarstagande, lokalt som globalt. Det är tänkt att kunna fungera

Läs mer

För att uppfylla våra allmänna principer har vi definierat ett antal grundsatser som vi verkar efter

För att uppfylla våra allmänna principer har vi definierat ett antal grundsatser som vi verkar efter Uppförandekod Det är viktigt för Sjöräddningssällskapet att alla medarbetare och frivilliga sjöräddare strävar åt samma håll och skapar förtroende. Därför arbetar vi efter en uppförandekod med regler och

Läs mer

Vad talanger vill ha 21/09/2011. Saana Azzam feoy10@hhs.se

Vad talanger vill ha 21/09/2011. Saana Azzam feoy10@hhs.se Vad talanger vill ha 21/09/2011 Saana Azzam feoy10@hhs.se Gen X Intern Associat e Analyst Senior Analyst Partner Senior Partner CEO 1 Year 3 years 4-5 years 4-5 years 4-5 Years - - $ $$ $$$ $$$$ $$$$$

Läs mer

Val av leverantör och leverantörens ansvar

Val av leverantör och leverantörens ansvar - förord De flesta företag kräver en bra produkt och kvalitet till ett motsvarande relevant pris av sina leverantörer. Vi på Nudie Jeans tycker dessutom att det är mycket viktigt att ta ett större ansvar

Läs mer

Uppförandekod. Hjärt-Lungfonden. Beslutad av styrelsen Dokumentägare: Kristina Sparreljung Dokumentansvarig: Katarina Gunsell

Uppförandekod. Hjärt-Lungfonden. Beslutad av styrelsen Dokumentägare: Kristina Sparreljung Dokumentansvarig: Katarina Gunsell Uppförandekod Hjärt-Lungfonden Beslutad av styrelsen 2016-06-10 Dokumentägare: Kristina Sparreljung Dokumentansvarig: Katarina Gunsell Innehåll 1 Hjärt-Lungfondens uppgift och vision... 1 2 Våra värdeord...

Läs mer

Införande av övervakningssystem av anställdas Internet aktiviteter

Införande av övervakningssystem av anställdas Internet aktiviteter Införande av övervakningssystem av anställdas Internet aktiviteter Införande av övervakningssystem av anställdas Internet aktiviteter, med Internet aktiviteter menas övervakning av mail och vilka webbsidor

Läs mer

LINKÖPINGS UNIVERSITET

LINKÖPINGS UNIVERSITET 733G22 Medina Adilova Statsvetenskaplig metod 1992.12.09 Metoduppgift 4, Metod-PM 2013.03.04 LINKÖPINGS UNIVERSITET - Kvinnors situation i Indien - De oönskade döttrarna Handledare: Mariana S Gustafsson,

Läs mer

Metoduppgift 4- PM. Inledning: Syfte och frågeställningar:

Metoduppgift 4- PM. Inledning: Syfte och frågeställningar: Gabriel Forsberg 5 mars 2013 Statsvetenskap 2 Statsvetenskapliga metoder Metoduppgift 4- PM Inledning: Anledningen till att jag har bestämt mig för att skriva en uppsats om hur HBTQ personer upplever sig

Läs mer

Rapport elbilar Framtidens fordon

Rapport elbilar Framtidens fordon Teknikprogrammet Klass TE14. Rapport elbilar Framtidens fordon Namn: Joel Evertsson Datum: 2015-03-09 Abstract This report is about electric car. We have worked with future vehicles and with this report

Läs mer

INVEST IN NORDIC CLEANTECH

INVEST IN NORDIC CLEANTECH INVEST IN NORDIC CLEANTECH Sedan 2009 En unik och oslagbar kanal i världen för att sälja och marknadsföra svensk miljöteknik utomlands och nationellt. F R O M S W E D E N A N D T H E N O R D I C S Bakgrund

Läs mer

Metod-PM till B-uppsats

Metod-PM till B-uppsats Problem Metod-PM till B-uppsats Den 27 augusti 2012 utgavs boken Rösträtt till salu det nya hotet mot demokratin? (Lindberg & Svensson, 2012), baserad på en World Value Survey-undersökning i Sverige 2011.

Läs mer

Steg för steg-guide för. Medarbetarundersökning

Steg för steg-guide för. Medarbetarundersökning Steg för steg-guide för Medarbetarundersökning En av de viktigaste resurserna i en organisation är medarbetarna. Hur dina medarbetare samarbetar kommer att i hög utsträckning påverka resultatet för din

Läs mer

Vår vägvisare. * MTD betyder morgontidig distribution.

Vår vägvisare. * MTD betyder morgontidig distribution. * Vår vägvisare * MTD betyder morgontidig distribution. Det som kännetecknar framgångsrika företag är förmågan att skapa värden för sina kunder. Att helt enkelt göra nytta. Ett starkt varumärke, goda relationer

Läs mer

Corporate Social Responsibility

Corporate Social Responsibility Corporate Social Responsibility - Ses arbetet som en strategi och är det verkligen ett genuint samhällsansvar? Författare: Emelie Angberg, Handelsekonomprogrammet Emelie Evegren, Handelsekonomprogrammet

Läs mer

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP EN ANALYS AV INTERVJUER MED CHEFER OCH MEDARBETARE I FEM FÖRETAG NORRMEJERIER SAAB SANDVIK SPENDRUPS VOLVO Mittuniversitetet Avdelningen för medieoch kommunikationsvetenskap Catrin

Läs mer

Vad är Global Compact?

Vad är Global Compact? Vad är Global Compact? Vid det ekonomiska världsforumet (World Economic Forum) i Davos i januari 1999 uppmanade FN:s generalsekreterare Kofi Annan företagen att ansluta sig till en global pakt med gemensamma

Läs mer

Kvalitativa metoder II

Kvalitativa metoder II Kvalitativa metoder II Tillförlitlighet, trovärdighet, generalisering och etik Gunilla Eklund Rum F 625, e-mail: geklund@abo.fi/tel. 3247354 http://www.vasa.abo.fi/users/geklund Disposition för ett vetenskapligt

Läs mer

Bilaga 1 Promemoria Utkast. Handlingsplan för ökad samverkan mellan utvecklingssamarbetet och det svenska näringslivet

Bilaga 1 Promemoria Utkast. Handlingsplan för ökad samverkan mellan utvecklingssamarbetet och det svenska näringslivet Bilaga 1 Promemoria Utrikesdepartementet 2007-05-11 Utkast Enheten för utvecklingspolitik (UP) Enheten för exportfrämjande inre marknaden (FIM-PES) Bakgrundspromemoria till: Handlingsplan för ökad samverkan

Läs mer

Användning av Erasmus+ deltagarrapporter för uppföljning

Användning av Erasmus+ deltagarrapporter för uppföljning Användning av Erasmus+ deltagarrapporter för uppföljning Internationaliseringsdagarna 2016 2016-11-02 Anders Clarhäll Participant Report Form Identification of the Participant and General Information (Motivation)

Läs mer

AFFÄRSETISKA BESTÄMMELSER

AFFÄRSETISKA BESTÄMMELSER AFFÄRSETISKA BESTÄMMELSER Innehållsförteckning 1. MÅL... 3 2. HÄLSA OCH SÄKERHET... 3 3. RELATIONEN TILL MEDARBETAREN... 3 4. AFFÄRSMETODER... 4 5. RESPEKT FÖR MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER... 4 6. SOCIALT ANSVAR...

Läs mer

Vårdförbundets medlemmars syn på Journal via nätet - En första titt på enkätresultaten

Vårdförbundets medlemmars syn på Journal via nätet - En första titt på enkätresultaten DOME Deployment of Online Medical records and E-health services Bakgrund Forsknings- och införandeprojekt Vårdförbundets medlemmars syn på Journal via nätet - En första titt på enkätresultaten Isabella

Läs mer

Etisk deklaration och etiska normer för studie- och yrkesvägledning

Etisk deklaration och etiska normer för studie- och yrkesvägledning Etisk deklaration och etiska normer för studie- och yrkesvägledning Sveriges Vägledarförening är en intresseförening för personer som har till uppgift att bedriva studie - och yrkesvägledning inom främst

Läs mer

Li#eratur och empiriska studier kap 12, Rienecker & Jørgensson kap 8-9, 11-12, Robson STEFAN HRASTINSKI STEFANHR@KTH.SE

Li#eratur och empiriska studier kap 12, Rienecker & Jørgensson kap 8-9, 11-12, Robson STEFAN HRASTINSKI STEFANHR@KTH.SE Li#eratur och empiriska studier kap 12, Rienecker & Jørgensson kap 8-9, 11-12, Robson STEFAN HRASTINSKI STEFANHR@KTH.SE Innehåll Vad är en bra uppsats? Söka, använda och refera till litteratur Insamling

Läs mer

Policy för hållbar utveckling

Policy för hållbar utveckling Moraknivs utgångspunkt är att ett väl fungerande samhälle bygger på hållbar utveckling, vilket för oss innebär en väl avvägd balans mellan ekonomiskt, socialt och miljömässigt ansvarstagande. Detta dokument

Läs mer

Moralisk oenighet bara på ytan?

Moralisk oenighet bara på ytan? Ragnar Francén, doktorand i praktisk filosofi Vissa anser att det är rätt av föräldrar att omskära sina döttrar, kanske till och med att detta är något de har en plikt att göra. Andra skulle säga att detta

Läs mer

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience Här kan du checka in med rent samvete Check in here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet

Läs mer

SOFIA JOHNSSON UNGA KVINNOR VÄSSAR ARMBÅGARNA OM UNGAS AMBITION OCH KARRIÄR

SOFIA JOHNSSON UNGA KVINNOR VÄSSAR ARMBÅGARNA OM UNGAS AMBITION OCH KARRIÄR SOFIA JOHNSSON UNGA KVINNOR VÄSSAR ARMBÅGARNA OM UNGAS AMBITION OCH KARRIÄR ARTIKEL TILL KAIROS FUTURES NYHETSBREV WATCHING NR 1/2008 UNGA KVINNOR VÄSSAR ARMBÅGARNA OM UNGAS AMBITION OCH KARRIÄR Av Sofia

Läs mer

Resa Allmänt. Allmänt - Grundläggande. Allmänt - Konversation. Fråga om hjälp. Fråga om en person talar engelska

Resa Allmänt. Allmänt - Grundläggande. Allmänt - Konversation. Fråga om hjälp. Fråga om en person talar engelska - Grundläggande Can you help me, please? Fråga om hjälp Do you speak English? Fråga om en person talar engelska Do you speak _[language]_? Fråga om en person talar ett visst språk I don't speak_[language]_.

Läs mer

Verksamhetsstrategier för Fair Action

Verksamhetsstrategier för Fair Action Verksamhetsstrategier för Fair Action Antagen av styrelsen den 29 april 2015 Fair Action är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening. Vi arbetar för en hållbar värld där mänskliga rättigheter

Läs mer

INITIATIVET FÖR SOCIALT ANSVAR

INITIATIVET FÖR SOCIALT ANSVAR INITIATIVET FÖR SOCIALT ANSVAR INITIATIVET FÖR SOCIALT ANSVAR Initiativet för Socialt ansvar är en av CSR Västsveriges tipslistor för ökat ansvarstagande, lokalt och globalt. Det är tänkt att kunna fungera

Läs mer

IAK116 Perception/Färg, Ljus, Rum 1, 6 hp (VT16)

IAK116 Perception/Färg, Ljus, Rum 1, 6 hp (VT16) IAK116 Perception/Färg, Ljus, Rum 1, 6 hp (VT16) Antal respondenter: 14 : 3 Svarsfrekvens: 21,43 % 1. Information och inflytande / Information and influence Fick du tillräcklig information om kursens innehåll

Läs mer

2. Den andra sanningen är att trovärdighet är grunden för ledarskap.

2. Den andra sanningen är att trovärdighet är grunden för ledarskap. LEDARSKAPETS SANNINGAR (Liber, 2011) James Kouzes är Barry Posner är båda professorer i ledarskap och i boken sammanfattar de det viktigaste de lärt sig efter att ha studerat framgångsrikt ledarskap i

Läs mer

Bildesign. Julia Hjalmarsson 2015-03-09 TE14A

Bildesign. Julia Hjalmarsson 2015-03-09 TE14A Bildesign Julia Hjalmarsson 2015-03-09 TE14A Abstract This essay is about the future of transportation. I have written about the background of car design, how I think trends affects a design as much as

Läs mer

Chefs- och ledarskapspolicy. Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009

Chefs- och ledarskapspolicy. Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009 Chefs- och ledarskapspolicy Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009 Södertälje kommuns chefspolicy omfattar fyra delar Din mission som chef i en demokrati. Förmågor, egenskaper och attityder. Ditt konkreta

Läs mer

SKF etiska riktlinjer. för leverantörer och underleverantörer

SKF etiska riktlinjer. för leverantörer och underleverantörer SKF etiska riktlinjer för leverantörer och underleverantörer SKF etiska riktlinjer för leverantörer och underleverantörer SKFs leverantörer och underleverantörer spelar en viktig roll i vår efterfrågekedja

Läs mer

Vilka faktorer är viktiga för att företagens samhällsansvar ska ge långsiktig överlevnad?

Vilka faktorer är viktiga för att företagens samhällsansvar ska ge långsiktig överlevnad? Södertörns högskola Institutionen för ekonomi och företagande Kandidatuppsats 10 hp Service Management Vårterminen 2009 Vilka faktorer är viktiga för att företagens samhällsansvar ska ge långsiktig överlevnad?

Läs mer

fairtrade av susanne lundström

fairtrade av susanne lundström fairtrade av susanne lundström 8 9 Vem har sagt att rättvisa produkter måste se tråkiga och fula ut? Och får man verkligen ställa krav på kvaliteten? Det har hänt mycket de senaste åren inom rättvis handel.

Läs mer

Vår vision. Sveaskogs uppförandekod tydliggör för alla medarbetare hur vi ska uppträda som affärspartner, arbetsgivare, medarbetare och samhällsaktör.

Vår vision. Sveaskogs uppförandekod tydliggör för alla medarbetare hur vi ska uppträda som affärspartner, arbetsgivare, medarbetare och samhällsaktör. Uppförandekod Vår vision Sveaskogs uppförandekod tydliggör för alla medarbetare hur vi ska uppträda som affärspartner, arbetsgivare, medarbetare och samhällsaktör. Vi ska vara det ledande skogsföretaget

Läs mer

NSG-gruppen Uppförandekod för leverantörer

NSG-gruppen Uppförandekod för leverantörer Introduktion NSG-gruppen Uppförandekod för leverantörer NSG-gruppens mål är ett gott rykte över hela världen när det gäller yrkesmässiga, lagliga och etiska förfaranden inom vår verksamhet och som anges

Läs mer

Uppförandekod FÖR JÄMTKRAFT AB OCH FÖRETAGETS LEVERANTÖRER

Uppförandekod FÖR JÄMTKRAFT AB OCH FÖRETAGETS LEVERANTÖRER Uppförandekod FÖR JÄMTKRAFT AB OCH FÖRETAGETS LEVERANTÖRER Inledande ord Jämtkraft är ett ansvarsfullt företag, som tar ansvar för den påverkan som verksamheten faktiskt innebär. Vi är medvetna om att

Läs mer

733G22:Statsvetenskapliga metoder Metod PM. Hobbes vs. Locke

733G22:Statsvetenskapliga metoder Metod PM. Hobbes vs. Locke 733G22:Statsvetenskapliga metoder Ann Fernström 29-09-2014 911130-1009 Metod PM Hobbes vs. Locke Människan beter sig olika i olika situationer beroende på vilken typ av individer de är. Frågan är hur individuella

Läs mer

The Academy for Human Rights in Business

The Academy for Human Rights in Business The Academy for Human Rights in Business är en direkt respons på EU-krav, det svenska åttagande till John Ruggies ramverk för mänskliga rättigheter och den nya UK Bribery Act. Vi talar allt som oftast

Läs mer

Kvalitativ design. Jenny Ericson Doktorand och barnsjuksköterska Uppsala universitet Centrum för klinisk forskning Dalarna

Kvalitativ design. Jenny Ericson Doktorand och barnsjuksköterska Uppsala universitet Centrum för klinisk forskning Dalarna Kvalitativ design Jenny Ericson Doktorand och barnsjuksköterska Uppsala universitet Centrum för klinisk forskning Dalarna Skillnad mellan kvalitativ och kvantitativ design Kvalitativ metod Ord, texter

Läs mer

Bolagen har ordet. Atlas Copco

Bolagen har ordet. Atlas Copco Bolagen har ordet Hållbart värdeskapandes enkätundersökning är ett viktigt verktyg för att ta tempen på nivån och omfattningen på svenska bolags hållbarhetsarbete. Men i kvantitativa resultat är det ofta

Läs mer

Tillsammans är vi starka

Tillsammans är vi starka Tillsammans är vi starka Välkommen! Sättet vi lever vår vision och vår affärsidé på är vad som bland annat skiljer oss från våra konkurrenter. Det handlar om HUR vår omgivning upplever samarbetet med oss

Läs mer

Klimatförtroendebarometern Så tycker folket 2012

Klimatförtroendebarometern Så tycker folket 2012 Klimatförtroendebarometern Så tycker folket 2012 Sifo undersökning, beställd av Hagainitiativet, om svenska folkets syn företags klimatinformation och deras trovärdighet (juni 2012) BAKGRUND Hagainitiativet

Läs mer

Indexator Rotator Systems

Indexator Rotator Systems Indexators filosofi Indexators filosofi Indexator har alltid jobbat med visioner och strategier. Dessa finns nedskrivna och ska verka som ett stöd i verksamhetens beslutsfattande på alla nivåer. Inför

Läs mer

INRIKTNING Underbilaga 1.1. HÖGKVARTERET Datum Beteckning 2015-06-26 FM2015-1597:2 Sida 1 (6)

INRIKTNING Underbilaga 1.1. HÖGKVARTERET Datum Beteckning 2015-06-26 FM2015-1597:2 Sida 1 (6) 2015-06-26 FM2015-1597:2 Sida 1 (6) Försvarsmaktens Värdegrund Vår värdegrund Syfte Förvarsmaktens värdegrund är en viljeförklaring. Den beskriver hur vi vill vara och hur vi vill leva, som individ, grupp

Läs mer

Sammanfattning av programmet UID FutureMap

Sammanfattning av programmet UID FutureMap Sammanfattning av programmet UID FutureMap Världen behöver en ny, socialt hållbar arbetsmodell. Människans fria, trygga medvetande och hälsa skadas av de ekonomiska modeller, som styr världen sedan flera

Läs mer

Vad krävs för att attrahera dagens och framtidens talanger?

Vad krävs för att attrahera dagens och framtidens talanger? Vad krävs för att attrahera dagens och framtidens talanger? En undersökning bland dagens talanger om arbetsgivare, karriärval och värderingar i yrkeslivet. Hur attraherar vi dagens och framtidens medarbetare?

Läs mer

Varför är vår uppförandekod viktig?

Varför är vår uppförandekod viktig? Vår uppförandekod Varför är vår uppförandekod viktig? Det finansiella systemet är beroende av att allmänheten har förtroende för oss som bank. Få saker påverkar kunden mer än det intryck du lämnar. Uppförandekoden

Läs mer

Ökat personligt engagemang En studie om coachande förhållningssätt

Ökat personligt engagemang En studie om coachande förhållningssätt Lärarutbildningen Fakulteten för lärande och samhälle Individ och samhälle Uppsats 7,5 högskolepoäng Ökat personligt engagemang En studie om coachande förhållningssätt Increased personal involvement A

Läs mer

BOENDEFORMENS BETYDELSE FÖR ASYLSÖKANDES INTEGRATION Lina Sandström

BOENDEFORMENS BETYDELSE FÖR ASYLSÖKANDES INTEGRATION Lina Sandström BOENDEFORMENS BETYDELSE FÖR ASYLSÖKANDES INTEGRATION Lina Sandström Frågeställningar Kan asylprocessen förstås som en integrationsprocess? Hur fungerar i sådana fall denna process? Skiljer sig asylprocessen

Läs mer

Arbetslivsundersökning 2011

Arbetslivsundersökning 2011 Technology Management Lunds Universitet 1 Arbetslivsundersökning 2011 TM Arbetslivsundersökning Välkommen till TM Arbetslivsundersökning 2011. Detta är andra gången som en undersökning genomförs om vad

Läs mer

Har du hört den förut? En kvantitativ studie om bakgrundsmusik och dess påverkan på konsumenters emotioner och köpbeteende.

Har du hört den förut? En kvantitativ studie om bakgrundsmusik och dess påverkan på konsumenters emotioner och köpbeteende. Har du hört den förut? En kvantitativ studie om bakgrundsmusik och dess påverkan på konsumenters emotioner och köpbeteende. Denna uppsats syfte undersöker via ett fältexperiment i en ICA-butik hur bakgrundsmusik

Läs mer

50IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETAR- ENGAGEMANG LEDARGUIDE MEDARBETARENGAGEMANG

50IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETAR- ENGAGEMANG LEDARGUIDE MEDARBETARENGAGEMANG 50IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETAR- ENGAGEMANG LEDARGUIDE MEDARBETARENGAGEMANG ! 50IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETAR- ENGAGEMANG 50 IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETARENGAGEMANG 1 2 3 4 5 SKAPA EN GOD RELATION Relationen

Läs mer

CSR-policy. Socialt ansvar GRATIS HJÄLP I MATTE - 1 -

CSR-policy. Socialt ansvar GRATIS HJÄLP I MATTE - 1 - 2015-09-08 GRATIS HJÄLP I MATTE CSR-policy Mattecentrum är en ideell organisation som verkar för likvärdig kunskapsinhämtning i syfte att öka kunskaper i och stimulera intresset för matematik hos barn,

Läs mer

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Närvarande: Oliver Stenbom, Andreas Estmark, Henrik Almén, Ellinor Ugland, Oliver Jonstoij Berg. 1. Mötets öppnande. Ordförande Oliver Stenbom öppnade mötet. 2.

Läs mer

Uppförandekod. Inledning

Uppförandekod. Inledning Uppförandekod Inledning Kvinna till Kvinna stödjer och samarbetar med kvinnoorganisationer som kämpar för kvinnors rättigheter och tar en aktiv del i arbetet för fred. Våra samarbetsorganisationer utbildar

Läs mer

Fördjupning värderingar

Fördjupning värderingar PM Till Styrelsen Från Etikrådet Datum 2011-05-03 Angående Värderingar Styrande dokument Fördjupning värderingar Vårdföretagarnas etik är baserad på fyra grundläggande värden: omtanke, tillförlitlighet,

Läs mer

Etisk problemlösning. Moraliska problem. Moraliska problem

Etisk problemlösning. Moraliska problem. Moraliska problem Etisk problemlösning Iordanis Kavathatzopoulos Uppsala universitet Avd. för människa-datorinteraktion Moraliska problem Du har nyligen fått ett uppdrag från ett företagsavdelning som aldrig lyckats uppnå

Läs mer

Medlemsdirektiv till UVP:s styrelse, utgåva 2012-03-23. Medlemsdirektiv. Upplands Väsby Promotion. Utgåva 2012-03-23

Medlemsdirektiv till UVP:s styrelse, utgåva 2012-03-23. Medlemsdirektiv. Upplands Väsby Promotion. Utgåva 2012-03-23 Medlemsdirektiv Upplands Väsby Promotion Utgåva 2012-03-23 Detta är ett Medlemsdirektiv till UVP:s styrelse. Det ska ses som ett komplement till stadgarna Den finns i en sammanfattande del och en mera

Läs mer