Den etiska konsumenten inom klädesindustrin:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Den etiska konsumenten inom klädesindustrin:"

Transkript

1 Kandidatuppsats Juni 2007 Företagsekonomiska institutionen Den etiska konsumenten inom klädesindustrin: En myt eller den framtida trenden? Författare: Roosbeh Ozlati Handledare: Olivia Kang

2 1. Inledning Föreställ dig själv att du har jobbat långa timmar på ett psykologiskt påfrestande arbetsplats med en lågavlönad lön utan några som helst förmåner. Föreställ dig senare att hundratals av dina kolleger dör eller skadas i olyckor, orsakat av dåligt hälsa och säkerhet. Samtidigt känner du dig frustrerad och hjälplös för att du hindras från att samarbeta med dina kollegor för att kräva bättre förutsättningar. Du föreställer dig livet ur en klädesplagg tillverkare i Bangladesh.(www.labourbehindthelabel.org) 1.1 Bakgrund I slutet av 1980-talet började de multinationella företagen i Europa och USA sin utlandsexpansion, främst till asiatiska länder. Arbetsvillkoren i många av dessa länder var undermåliga vilket ledde till att företagets produkter nu kunde produceras ofta för lägre kostnader och arbetsstandard än tidigare. Detta bidrog till att de ideella organisationerna och fackföreningar fick upp ögonen för dessa företag. Företagen kritiserades bland annat för att producera i utlandet men inte ta ansvar för hur produktionen i utlandet gick till. I början av 1990-talet så grävdes det fram skandaler av de internationella medierna där bland annat Nike, Reebok, Levi s och GAP var inblandade i (www.hgu.gu.se). Den ökade internationaliseringen och avregleringen har även medfört att politikers makt över hur företag och individer ska styras har minskas (Löhman et al. 2004). I och en mindre politisk påverkan har en värderingsförskjutning från materiella till immateriella värderingar ägt rum. Detta innebär för företaget att de inte längre endast kan ha den överlägsnaste produkten eller den bästa servicen som konkurens medel. Världens företag har därmed fått ännu en gren att tävla inom, nämligen Corporate Social Responsibility (CSR) (Löhman et al., 2004). Enligt Grayson et al.,(2004) är rädslan av att bli skadad som gör att vi beter oss på olika sätt. Företagssfären är den största driften till en ökad uppmärksamhet i Corporate social responsibility (CRS). Att hamna i centrum av en hög profilerad kampanj ifrån en icke statligt organisation är företagsledarnas största fruktan (Grayson et al., 2004)

3 När ett företag interagerar ofta och i närheten av ett samhälle så utvecklas ett gemensamt intresse mellan företaget och andra grupper dvs. intressenter. Intressenter kan bestå av kunder, leverantörer, anställa, ägare, media och regeringen (Lawrence et al.,1999). I denna uppsats kommer författaren endast att fokusera på kunder eller konsumenter. Företagets kunder är viktiga för företagets överlevnad. De är i allt högre grad ägare till företagen via fonder och försäkringar (Löhman et al., 2004). I och med att konsumenter är bättre informerade än tidigare, ställer de krav på företaget om hållbart och ansvarsfullt framtagna produkter. Men även information om produktionssätt, produktionsinnehåll och hur företaget sköts i största allmänhet(ibid). 1.2 Problemdiskussion och syfte Med sjunkande priser inom klädindustrin har följden blivit att konsumenter ökat sitt köpinnehav och sättet de köper kläder på. Konsumenter ställer allt högre krav på Klädkedjorna och de i sin tur på deras leverantörer. Uttryck som just-in-time eller lean production har bidragit till att man har kunnat minska ledtiderna, få ner kostnaderna och där igenom priset på varorna. Den hårt pressade ledtiden för leverantörerna har bidragit till att, arbetarna tvingats jobba övertid, framför allt nattskift för att klara av leveransen på ordern (www.labourbehindthelabel.org). De etiska åtaganden som företagen gjort motverkas av deras aggressiva inköpsmetoder då dess personal oftast är omedvetna om hur deras krav på lägre priser, kortare leveranstider och det ständiga hotet om omlokalisering påverkar lönetagarna. Fabriksägarna tvingas många gånger att välja mellan att behålla sina kunder eller att skydda sina anställdas rättigheter. Där väljs den förstnämnda utan tvekan (www.renaklader.org). Företag lägger ner mycket pengar på hur intressenter uppfattar dess image eftersom dessa har en stor betydelse för företagets prestation. Då intressenter är ett brett område har författaren valt att endast avgränsa sig på konsumenter. Kunder ställer idag alltmer krav än tidigare. Det räcker inte längre för företagen att leverera en överlägsen tjänst eller produkt utan företaget måste även leverera mervärden i form av emotionella faktorer, där produkten eller tjänsten måste stå för någonting. Att rösta med fötterna har blivit ett allt vanligare ord där - 2 -

4 konsumenter visar sin vilja genom sin konsumtion. Genom att vara det goda företaget ska man kunna attrahera till sig fler kunder, medan ett oetiskt beteende från konkurrenter leder till en bojkott av dess produkter (Löhman et al 2004). Men det är ett faktum att det inte är så enkelt. Många Konsumenter känner att dem oftast inte har möjligheten att göra ett etiskt val p.g.a. av bristen på kunskap och information. Därför behöver mode industrin kommunicera mer effektivt inom detta så att konsumenter lättare ska kunna göra ett bättre etiskt val i framtiden (Joergens, C., 2006). Under de senaste åren har matvaror med rättvisemärkning dvs. fair-trade växt i hög takt. Denna tillväxt har delvis berott på certifieringen av rättvisemärkningen. Konsumenternas oro i andra produkt sektorer tvingar företagen för påtryckningar inför införande av rättvisemärkning, med bemärkande i mode och klädindustrin där barnarbete och arbetarnas rättigheter är ett ständigt dilemma (Hassan, at el., 2006). Många nya etiska klädmärken försöker få konsumenternas intressen. Dess framgång och tillväxt i branschen har fått många fundera om den etiska konsumenten är på återgång inom modebranschen. Men det är diskutabelt om majoriteten av konsumenterna verkligen skulle ge upp sin egen nytta då de ska handla produkter som producerats under etniska accepterade omständigheter (Attalla et al,. 2001). Konsumentens bild formas bland annat av pris, kvalité och produktens värde. Något som har fått allt större betydelse på deras attityd till företaget är till vilket grad det sociala ansvaret tas. I sin studie medger Attalla et al,. (2001) att åldern kan ha en betydelse för etiskt tänkande. Studien tyder på att yngre konsumenter har ett mer etiskt synsätt än andra åldersgrupper då etiskt köpbeteende influeras av många demografiska faktorer, där just ålder är en av dessa faktorer (Ibid). Som ovan nämnt påverkas företagets arbete med CSR i stor utsträckning av intressenternas krav och önskemål. Detta är ett ämne som intresserar mig då deras inflytande kan leda till både positiva och negativa effekter för ett företag. Min problemformulering handlar således om att konsumenten är redo att ge upp sin egen nytta för att istället köpa etniskt accepterade produkter. Med egen nytta i denna uppsats menas om konsumenten är bred att offra image, varumärke, mode, pris och kvalitet för att handla etiskt producerade kläder. Uppsatsens syfte är att förstå den etiska modekonsumtionen och om modebranschens arbete med CSR har en påverkan på kundens köpbeteende. Författaren - 3 -

5 kommer att avgränsa undersökningen på att bara fokusera sig på universitets och högskola studenter inom studentorganisationen AIESEC. Det finns många faktorer som kan påverka en persons köp-beteende/attityd. Därför kommer författaren i denna uppsats endast att koncentrera sig på faktorer som pris, kvalitet, varumärke, mode, image och bristen på kunskap och information. 2. Teori 2.1 Begreppsdefinition CSR CSR kan ses som en kombination av tre separata agendor, dvs. Sustainability (hållbar utveckling), Corporate Accountability (företagsansvar) och Corporate Governance (hur företag sköts). Corporate Social Responsibility har växt fram som en tolkning av kombinationen av de tre ovanstående begreppen. CSR är idag ett vanligt begrepp bland näringslivet, politiker och forskare och används mest i syfte före att beskriva området. (Löhman et al 2004) CSR handlar om att förstå de interagerande relationer som ett företag befinner sig i och hur de använder sig av dem. Det kan vara ett sätt att undvika problem men det mest intressanta är att utforska hur det nya förhållandet kan bidra till de värdeskapande processer som ett företag är allt mer beroende av.(ibid) EU-kommissionens egna arbetsdefinition av CRS är: ett koncept där företag integrerar sociala och miljömässiga aspekter i sin affärsverksamhet och i sin samverkan med intressenter på frivillig väg (www.ec.europa.eu/). Kommissionen menar att CSR handlar om vad ett - 4 -

6 företag kan göra, inte vad det måste göra. Det handlar om möjligheter, inte skyldigheter eller nya regler. Man poängterar vidare att det kan vara värdefullt för ett företag att betrakta de sociala och miljörelaterade aspekterna i sin verksamhet närmare.(ibid) CSR Sweden definition av begreppet är Corporate Social Responsibility innebär att företag på eget initiativ, aktivt engagerar sig i samhällsutveckling. Ett aktivt CSR-arbete stärker företagets relationer med såväl anställda som kunder och ägare- och stärker också tillväxten och lönsamheten. (www.csrsweden.se) Etik och moral Med jämna mellanrum hör man talas om företag som har varit med i etiska skandaler och därmed är ordet etik vanligt förekommande bland medierna. Etik är ett filosofiskt uttryck och härstammar från grekiska ordet ethos, vilket betyder karaktär eller vana. Etisktbeteende är då något som är moraliskt bra eller rätt, och på motsatt sätt något som är dålig eller fel. För individer menas detta att man agerar på ett sätt som är överenskommande med ens egna värderingar. (Sims 2003) För att förstå sig på affärsetik kan det vara fördelaktigt att känna till relationerna mellan etik och moral. Etik är tukten som har och göra med det som är bra eller dåligt och moral är plikt och skyldigheter.(ibid) Code of Conduct Conde of Conduct eller Uppförande koder som det heter på svenska är skriftliga regler för företagets verksamhet där man förtydligar sitt arbete med CSR. Dessa koder antas av företaget själv och helt är friviliga. Oftast har uppförande koderna tagits fram i samband med att konsumenter och människorättsorganisationer upptäckt missförhållanden i industrin ifråga. Uppförandekoder kan ses som ett sätt att kunna jämföra hur ambitiösa och ansvarstagande ett företag verkligen är. Det finns dessvärre en del företag som tillämpar uppförande koder men som inte följer dem på något sätt. Även om uppförande koder kontrolleras är det väldigt svårt att försäkra sig om att det verkligen följs av leverantören. (www.fairtradecentere.se) - 5 -

7 2.1.4 Etiskt mode Etiskt mode är väldigt svårt att precisera då det inte finns en standard inom industrin. Men det karaktäriseras med andra rörelser så som fair-trade och ekologiskt eller grönt mode. Etiskt mode är ett första steg mot mode med samvete och bidrar till en ökning av etiska klädföretag på marknaden. Principen är att producera klädesplagg etiskt och tillgodose goda arbetsförhållanden och en hållbar affärs modell. Vidare så används organiskt material för att reducera skadan på miljön. (Joergens, C 2006) 2.2 Konsument beteende Enligt Askegaard et al. (2006) täcker konsumentbeteendet ett flertal fält. Författarna beskriver det som en process där köp, användning eller avyttring av en produkt eller service, bidrar till att tillfredsställa en individs behov och önskemål. En konsument kan inta ett flertal positioner. Ett klassiskt sätt är att se konsumenten är som en väljare då individen kan välja mellan olika alternativ och utforskar olika kriterium för att göra det bästa valet. Vi är alla på något sätt involverade i någon form av kommunikationssystem genom vårt sätt att konsumera. Det vill säga, att kommunicera vår roll och status. Vi söker ibland även efter olika sätt att konstruera vår identitet genom olika konsumtions aktiviteter, men också att nå kicken av behag (Askegaard et al. 2006). I motsatt riktning kan vi känna oss utnyttjade från olika skadliga erbjudanden och väljer att bli aktiva i olika motståndsgrupper. Vi kan exempel välja att aktivera oss som politiska konsumenter som bojkotta produkter från företag eller länder som inte når upp till vår etiska standard (Ibid). Man talar mycket om attityder då vad man försöker beskriva konsumenters tycke eller misstycke för en produkt eller service. En konsuments attityd till ett märke är väldigt influerbar i ett besluts process, då attityder formas efter utbildning, ekonomiska förhållanden, familj, ålder, erfarenheter, lagar och social bakgrund (Hassan, at el., 2006)

8 2.3 Konsument attityd mot CSR I sin studie hittade Bhattacharya et al., (2004) att konsumenters reaktion till CSR inte var så tydligt och uppenbar som marknaden trott. Författarna menar att det finns flertals faktorer som kan påverka om ett företags CSR aktiviteter medför att konsumenter köper dess produkter. Författarnas forskning visar att det finns en viss homogenitet hos konsumenter, där de är medvetna och har kunskapen om CSR aktiviteter. Men sedan finns det en handfull konsumenter som inte är medveten om de största företagens CSR initiativ (Ibid). Genom att förstå konsumenter respons till CSR kan företag utveckla en strategi som är optimal från en företagsekonomisk synpunkt. Men även om konsumenters syn på CSR initiativet är positivt, har det en liten betydelse när det kommer till konsumentens köpbeteende, då pris och kvalitet och smak går före. Vidare förklarar författarna att det finns en positiv brygga mellan CSR och köpbeteende, när produkten har hög kvalitet och där konsumenter inte förväntas betala en premie för att företaget tar sitt ansvar (Bhattacharya et al., 2004). 2.4 Det etiska konsument beteendet Attalla et al. (2001) hävdar att konsumenter i västvärlden är mer medvetna om sina rättigheter eftersom de är bättre informerade och utbildade. Men detta är ingen garanti när det kommer till att handla klokt och etiskt, då författarna menar att finns en divergens mellan den medvetna konsumenten och den medvetna konsumentens beteende. Det är inte tillräkligt att endast besitta den nödvändiga kunskapen och ha möjligheten att kunna göra ett effektivt val, utan konsumenten måste även agera efter sin kunskap och sitt vetande. Sproles et al. (1978) menar att om konsumenten ska kunna göra ett effektivt val måste konsumenten vara fullt informerad. Marknadsförare uppmuntras då att ha en etiskt uppförande eftersom det påverkar försäljningen och företagets image. Enligt studien som Fearn et al., (2005) utformat, kommer författarna fram till att konsumenter värnar om företagets rykte och att majoriteten av respondenterna var överens att företag skall ha ett etiskt uppförande. Konsumenter ser att ansvaret ligger mer hos företaget än hos sig - 7 -

9 själva, när det är, fråga om ett etiskt beteende. De värnar mer om hur ett rättvist företag är gentemot dem och hur bra dess produkt/service är än hur rättvist företaget är mot proletärer eller miljön (Fearn et al., 2005). Tidigare forskning har kommit fram till att negativ information influerar konsumentens attityd mer än vad positiv information gör. Om det verkligen är så menar Attalla et al. (2001) så kan man förvänta sig att konsumenten bojkottar de oetiska företaget medan ett etiskt beteende från ett företag inte nödvändigtvis leder till att konsumenter köper produkten. Fearn et al., (2005) påstår efter en undersökning gjort på engelsmän, amerikaner och japaner, att konsumenternas köpbeslutsprocess är mycket mer komplicerad än så. Även om kunden bryr sig om att ett företag har bra rykte och vill att företaget ska agera etiskt så är det sällan att det är en avgörande faktor i personens köpbeslutsprocess. Författarna menar då att företagets service/produkt pris och kvalitet är den mest betydelsefulla faktorn för kunden (Fearn et el., 2005). Men även Attalla et al. (2001) menar att konsumenter prioriterar pris, värde, image och bekvämlighet mer än etik. Författarna menar att det finns ett attityd-beteende gap mellan en etisk köpavsikt och det faktiska köpbeteendet. Författarna har då skapat en modell där man kategoriserat konsument attityder till etiskt köpbeteende i fyra kategorier. Det existerar konsumenter som agerar etiskt och söker information om CSR. Men dessa konsumenter tillhör minoriteten. Konsumenter som är omtänksamma och etiska är de som belönar eller straffar företeg som handlar etiskt eller oetiskt. Dessa konsumenter är oftast de som handlar etiskt. Vissa prioriterar produkter som gynnar miljön och andra om arbetarnas rättigheter. Företag måste identifiera vilket etiskt problem denna konsumentgrupp värnar om och därmed försöka tillföreställa dem (Attalla et al., 2001). Denna grupp konsumenter har hög etisk medvetenhet och hög etisk köpavsikt. Det finns konsumenter som vill handla etiskt enligt Attalla et al., (2001) men saknar information och blir oftast förvirrade och osäkra av motsägelsefull information om företagens etiska beteende. Då författarna karaktäriserar dessa konsumenter som låg etisk medvetenhet men hög etisk köpavsikt. Denna kategori av konsumenter skulle vara mer medvetna om informationen vara bättre

10 Sedan finns det en annan kategori av konsumenter, de cyniska och ointresserade som inte lider av brist på information, utan bristen på övertygelse om att företagen verkligen handlar etiskt. Även om denna grupp av konsumenter övertygas är det tveksamt att de skulle ändra sitt köpbeteende. Sådana konsumenter köper etiskt endast om det inte innebär någon större förändring för dem i fråga om val av produkt och bekvämlighet. Författarna menar att företag måste göra det lättare för konsumenter att handla rätt genom att exempel erbjuda produkter som har god kvalitet, pris och image (Attalla et al., 2001). Dessa konsumenter beskrivas som individer med låg etisk medvetenhet och låg etisk köpavsikt. Till sist nämner Attalla et al., (2001) en grupp konsumenter som man kallar för de Ovetande konsumenterna. Dessa saknar helt kunskap om företagets beteende, då det har låg etisk medvetenhet och låg etisk köpavsikt. Genom ökad information kan detta förändras, vilket i sin tur kan leda till att de handlar etiskt. Men författarna menar att det inte finns någon garanti för detta

11 2.5 Det etiska konsument beteendet inom modeindustrin Enligt en studie gjord på ungdomar mellan 18 till 26 år i både England och Tyskland hävdar författaren Joergens, C (2006) att när det kommer till köp av mode är majoriteten av konsumenterna mer intresserade i sina egna personliga behov. De flesta tycker att de egentligen inte har någon val eftersom större delen av kläderna är gjorda i utvecklingsländer. Det betyder inte att konsumenter inte bryr sig om företagens oetiska beteende, utan det förmodas att det inte har någon påverkan på personens köpbeteende. Detta är tydligast inom mode industrin menar Joergens, C (2006). Konsumenter köper rättvismärkt och organiskt mat eftersom det direkt har en påverkan på individens hälsa. Det vill säga att konsumenter endast bryr sig om vissa typer av etiska problem då det har en direkt påverkan på dem själva (Ibid). Vidare i sin underökning kommer författaren fram till att företagens etiska uppförande är begränsade. Men detta har inte bidragit till att konsumenterna i undersökningen ändrat sitt köp beteende. Majoriteten av respondenterna hade en god attityd till etiskt mode och var intresserade av det så länge de kunde jämföra dess mode och pris med andra kläder. Vidare utvecklar författaren att konsumenter behöver mer kunskap för att kunna agera etiskt. En ökad information är nödvändigt då konsumenter skall kunna göra ett bättre etiskt val (Ibid). Företagens roll i att kommunicera mer effektivt genom olika medier så att konsumenter enklare ska kunna jämföra företagen med varandra (Attalla et al., 2001). Ett annat sätt att göra information lättillgänglig för konsumenten är genom märkning på plagg som ger etisk information från en tillförlitlig källa (Joergens, C 2006)

12 3. Metod Med utgångspunkt från uppsatsens syfte, vilket är att undersöka den etiska modekonsumtionen och om modebranschens arbete för CSR har en påverkan på kundens köpbeteende, har författaren valt att göra en kvantitativ studie. Detta är tänkt att det ska genomföras genom en enkätundersökning. En enkät är baserad på rangordnigs skalor så det inte finns några givna intervall mellan skalstegen. Om man istället vill kunna ange frekvenser är en kvantitativ studie bättre (Torst, 2001). En kvalitativ undersökning är intressant då man ska försöka förstå människors sätt att respondera eller reagera (Ibid). Esaiasson et al., (2005) menar att man vid en kvalitativ undersökning ställer normala frågor till ett urval av personer från en bestämd population. Man hoppas därigenom kunna generalisera resultaten från undersökningen till hela populationen. På det sättet menar författarna att svarspersonerna blir representativa så att man kan uttala sig om hur vanligt förekommande olika svar är i hela populationen. En kvantitativ undersökning enligt författarna är att den är baserad på likvärdiga och därför jämförbara uppgifter så att det kan utryckas och analyseras med siffror (Esaiasson et al., 2005). Enligt Joergens, C (2006) så förekommer stor öppenhet och ärlighet i en kvalitativ studie där ingen attityd-beteende gap har definierats. En kvantitativ studie kan det vara svårt att angripa etiska problem och köpbeteende direkt (Joergens, C 2006). Detta är något författaren har tagit hänsyn till i denna uppsats. För att få mer kunskap inom ämnet har även en kvalitativ intervju gjorts. Syftet med kvalitativa intervjuer är att öka informationsvärdet och skapa en grund för djupare och mer fullständigt tolkning av det som studeras (Holme et al., 1991). Då uppsatsens problematik är ganska föga undersökt, kommer uppsats författaren att jämföra den insamlade empirin med tidigare undersökningar för att kunna belysa eventuella likheter och skillnader. Uppsatsens trovärdighet är bunden till hur hög validiteten och reliabiliteten är. Undersökningens validitet beror på förmågan att mäta det som avses att mätas. Det mest

13 vanligaste sättet att värdera inre validitet är genom att bedöma om det finns någon överensstämmande mellan teori och empiri (Esaiasson et al., 2005). Författaren i denna uppsats har utgått från det valda problemområdet i sökandet efter lämplig teori för att få empirin och teorin att överensstämma. Yttre validitet ser till projektet som helhet och kan bedömas genom att man kan dra generella slutsatser utifrån den specifika studien (Esaiasson et al., 2005). I detta fall är det osäkert om resultatet skulle kunna användas till en allmän teori. Att generalisera utfallet av undersökningen är svårt då författaren endast har undersökt och analyserat en viss grupp av studenter som förväntas vara mer upplysta om ämnet CSR. Men mycket tyder på att en liknande resultat troligen skulle fås utanför denna grupp. Reliabilitet beskriver graden av tillförlitigheten hos resultatet, vilket betyder att två undersökningar med samma syfte och samma metod ger samma resultat (Esaiasson et al., 2005). Uppsatsens reliabilitet anses var hög då ett likande underökning kan utföras förutsatt att man har tillgång till undersöknings gruppens e-post adresser. När valet av metod var bestämd blev nästa steg att välja mellan en induktiv eller deduktiv strategi för att samla in data. Eftersom en kvantitativ undersökning valdes, bestämdes därnäst att utgå från den insamlade teorin. Så valet av strategi var egentligen redan gjord. Författaren har använt sig av en deduktiv strategi vilket innebär att man gå ifrån teori till empiri. Nackdelen med denna metod är att man endast söker den information som man är intresserad av (jacobsen,2002). Ett skäl till varför författaren väljer att använda sig av en enkätundersökning med fasta svarsalternativ är att insamlingen och analys av resultat skall gå smidigare till. Syftet med denna uppsats är visserligen att förstå den etiska mode konsumtionen men författaren har istället valt att göra en kvantitativ undersökning då det är lättare att få jämförbar data över en större population och därigenom analysera det utan några förutfattade meningar

14 3.1 Data Data har samlats in i en stor omfattning för att få en helhetsbild över ämnet och därefter har ett urval gjorts av det insamlade materialet för att komma åt teorier som är väsentliga för att besvara på uppsatsens syfte. När valet av undersökningens metod stod klart var nästa steg att välja en representativ population för undersökningen. Eftersom författaren är medlem i student organisationen AIESEC utsågs organisationens medlemmar för att representera populationen. Valet av dessa studenter var ganska självklar, dels p.g.a. att CSR är ett omdiskuterat ämne inom organisationen. Dessa studenter förväntas då vara mer upplysta kring ämnet än andra studenter. Ett annat skäl till varför författaren valde denna målgrupp är att enligt Joergens, C (2006) är yngre konsumenter nästa generations etiska konsumenter och att denna grupp visar mer intresse för mode än äldre konsumenter och därmed ska de vara den gruppen som verkligen kan påverka marknaden. AIESEC är världens största student organisation och finns i över 90 länder. Organisationen är oberoende, icke vinst drivande och helt styrt av studenter. Medlemmarna är intresserade i världsfrågor och ledarskap. Studenterna får då möjligheten att utvecklas som individer och få en positiv utveckling i samhället genom dess gärningar (www.aiesec.org). För att avgränsa undersökningen ytterligare har författaren valt att endast utgå från studenter från de större universiteten där organisationen AIESEC är stationerad (Uppsala, Lund, Göteborg, Lindköping). Nästa fråga författaren ställdes inför var hur enkätundersökningen på bästa möjliga sätt kunde utföras för att undvika bortfall. Efter övervägande av alternativa metoder blev en webbenkät det slutgiltiga valet (bilaga 1). För att eventuellt minska ett stort bortfall var författaren noga med att endast ställa ett fåtal relevanta frågor. Dessa frågor utformades på engelska eftersom det är det officiella språket som talas inom AIESEC. Utvecklingen av webbsidan där enkäten skulle besvaras stod företagsekonomiska institutionen vid Uppsala universitet för. När enkäten var färdigutvecklad skickades en e-post till respondenterna med en länk med hanvisning till webbenkäten. 109 styckena e-post skickades till respektive e-postadress. Av 109 e-post utskick mottogs 42 inkommande svar, där då resterande 67 bedöms som bortfall

15 För att utvidga kunskaperna om CSR inom klädesindustrin har även en kvalitativ intervju med Malin Eriksson från organisationen Rena kläder genomförts. Intervjusamtal med representanten från Rena kläder förväntades ge en inblick på hur företag och konsumenter ser på CSR. Intervjun med tog ca: 45 minuter. (Bilaga 2) Clean Clothes Campaign ingår i internationellt nätverk av över 300 ideella organisationer från hela världen där huvudkontoret finns i Amsterdam. Rena kläder är den svenska delen av detta nätverk vars syfte och mål är att förbättra villkoren för de människor om syr våra kläder och skor. Organisationens kräver att arbetstagarna skall ha rätt till att gå med fackföreningar då de på detta sätt får makt att påverka sin egen situation. Rena kläder jobbar på fyra olika arbetssätt nämligen: Information, sätta press på företag, solidaritet och politik. Genom att sprida information och kunskap försöker organisationen uppmana konsumenter, men även stat, kommun, landsting och myndigheter att sätta press på klädföretagen och dess leverantörer (www.renakader.org). Information sprids genom att organisationen är ute i samhället och föreläser, sprider rapporter och broschyrer. Man driver också kampanjer mot företag, oftast samtidigt i många länder för att nå största uppmärksamhet (Malin, 2007). Eftersom organisationen kämpar för människor som själva inte har valt dem som representanter är det viktigt för organisationen att vara uppmärksam på vad arbetarna egentligen vill (www.renakader.org). Enligt Malin Eriksson så blir organisationen ofta kontaktade av arbetare som har blivit avskedade för att ha försökt engagera sig fackligt. Organisationen stödjer då arbetarna i konflikten genom att arbeta med så kallade blixtupprop. Detta betyder att man gör informationen offentligt och försöker sätta press på klädföretagen som köper från fabriken i fråga. Man stödjer därmed inte någon bojkott då detta bara skulle leda till att arbetarna blev arbetslösa (Malin, 2007)

16 4. Empiri 4.1 Enkätundersökning I enkätundersökning har författaren sammanlagt fått in 42 ifyllda webbenkäter. Resultaten av dessa har valts att presenteras i antal personer och procent. Även om undersökningens urval inte är så stort så anser författaren att detta ger läsaren en bättre uppfattning av enkätens svarsfrekvens. Svaren som respondenterna har lämnat redovisas i respektive diagram Respondenternas prioriteringar

17 Diagram 1 1 visar hur respondenternas värderingar ser ut när det kommer till kläders Varumärke, kvalitet och pris. På fråga tre där respondenterna frågas om det är viktigt för dem att kläder de köper har ett exklusivt varumärke, var majoriteten överens om att det inte har någon betydelse. Däremot vägde pris och kvalitet tyngre vid konsumtion. Diagram 2 2 visar respondenternas prioriteringar över etiska förhållanden. Frågor som ställs är om respondenterna är beredda att prioritera pris, kvalitet, varumärke, mode och image över 1 Medelvärdet för fråga 3 låg på 2,2, Medelvärdet på fråga 4 låg på 3,8. Medelvärdet på fråga 5 låg på 3,7. 2 Medelvärdet på fråga 6 var 3,0. Medelvärdet på fråga 7 var 3,1. Medelvärdet för fråga 8 2,0. Medelvärdet för fråga 9 var 2.8. medelvärdet för fråga 20 var 2,

18 etiska förhållanden. Genom att ställa dessa frågor är tanken att förtydliga respondenternas uppskattningar gentemot etiskt producerade kläder. Majoriteten av respondenterna var i dessa frågor eniga om att faktorer som varumärke, mode eller image inte hade lika stor betydelse som pris och kvalitet Respondenternas prioriterar det etiska företaget Diagram 3 3 visar respondenternas vilja att prioritera det etiska företaget. De påstår att de alltid skulle välja det etiska företaget om det var tvungna att välja mellan en etiskt och oetiskt företag. På fråga 17 frågades om ett oetiskt beteende från företaget de handlar hos besvärar respondenterna, vilket det gjorde. Liknade svar erhölls när det tillfrågades om det besvärar dem om affären de handlar hos har ett rykte av att vara oetiskt. 3 Medelvärdet på fråga 15 låg på 3,8. Medelvärdet på fråga 17 låg på 4,1. Medelvärdet på fråga 18 låg på 3,

19 Diagramet 4 4 visar respondenternas vilja att belöna det etiska företaget. För att förstå respondenternas vilja att belöna den etiska företaget ställes fråga 14 och 19, då majoriteten var överens om att de skulle betala mer pengar för ett plagg från ett företag som anses vara etiskt. 4 Medelvärdet för fråga 14 låg på 3,0. Medelvärdet på fråga 19 låg på 2,3. 5 Medelvärdet på fråga 10 låg på 3,3. Medelvärdet på fråga 11 låg på 4,

20 4.1.3 Etisk medvetenhet och val Diagram 5 5 representerar respondenternas etiska medvetenhet. Då majoriteten svarade att de inte tänker på under vilka omständigheter kläderna producerats när de handlar, fastän de är medvetna om de dåliga arbetsförhållandena arbetarna har i utvecklingsländer. När fråga 2 ställdes, I do find it difficult to make an ethical choice when it comes to clothing, hävdade 21 % respondenterna att de starkt höll med. 26 % svarade på den fjärde skalan och 31 % på den tredje. Endast 12 % svarade på skala två och 10 % på skala ett. För att förstå varför respondenterna hade svårt att göra ett etiskt val ställdes fråga

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09 Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot Självstyrda bilar Datum: 2015-03-09 Abstract This report is about when you could buy a self-driving car and what they would look like. I also mention

Läs mer

Globescan Konsumentundersökning 2011

Globescan Konsumentundersökning 2011 Globescan Konsumentundersökning 7 000 respondenter i länder På uppdrag av Fairtrade International Maj Syfte och metod Syftet med undersökningen är att undersöka konsumentattityder och -beteenden i relation

Läs mer

Version 2.0, 2013-09-24. Uppförandekod. (Code of Conduct)

Version 2.0, 2013-09-24. Uppförandekod. (Code of Conduct) Version 2.0, 2013-09-24 Uppförandekod (Code of Conduct) Uppförandekod Kalix Tele24 tillhandahåller telefonister till företag, myndigheter och organisationer inom ett mycket stort spektra av verksamheter.

Läs mer

Semcon Code of Conduct

Semcon Code of Conduct Semcon Code of Conduct Du håller nu i Semcons Code of Conduct som handlar om våra koncerngemensamma regler och förhållningssätt. Semcons mål är att skapa mervärde för sina intressenter och bygga relationer

Läs mer

Problemen känner du redan till.

Problemen känner du redan till. Problemen känner du redan till. Robert Harding Images / Masterfile / SCANPIX Så hur vore det om någon pratade lösningar istället? Det räcker med att slå upp en dagstidning för att inse att världen bara

Läs mer

Statligt stöd för miljö- och sociala frågor till små och medelstora företag - en jämförande studie mellan Sverige och Storbritannien

Statligt stöd för miljö- och sociala frågor till små och medelstora företag - en jämförande studie mellan Sverige och Storbritannien I ett examensarbete från Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) av Katarina Buhr och Anna Hermansson i samverkan med Nutek, jämförs det statliga stödet till små och medelstora företags arbete med miljöoch

Läs mer

Rapport elbilar Framtidens fordon

Rapport elbilar Framtidens fordon Teknikprogrammet Klass TE14. Rapport elbilar Framtidens fordon Namn: Joel Evertsson Datum: 2015-03-09 Abstract This report is about electric car. We have worked with future vehicles and with this report

Läs mer

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience Här kan du checka in med rent samvete Check in here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet

Läs mer

Corporate Social Responsibility

Corporate Social Responsibility Corporate Social Responsibility - Ses arbetet som en strategi och är det verkligen ett genuint samhällsansvar? Författare: Emelie Angberg, Handelsekonomprogrammet Emelie Evegren, Handelsekonomprogrammet

Läs mer

Vad talanger vill ha 21/09/2011. Saana Azzam feoy10@hhs.se

Vad talanger vill ha 21/09/2011. Saana Azzam feoy10@hhs.se Vad talanger vill ha 21/09/2011 Saana Azzam feoy10@hhs.se Gen X Intern Associat e Analyst Senior Analyst Partner Senior Partner CEO 1 Year 3 years 4-5 years 4-5 years 4-5 Years - - $ $$ $$$ $$$$ $$$$$

Läs mer

Individuellt PM3 Metod del I

Individuellt PM3 Metod del I Individuellt PM3 Metod del I Företagsekonomiska Institutionen Stefan Loå A. Utifrån kurslitteraturen diskutera de två grundläggande ontologiska synsätten och deras kopplingar till epistemologi och metod.

Läs mer

Uppförandekod för leverantörer

Uppförandekod för leverantörer April 2011 Uppförandekod för leverantörer INLEDNING Att bedriva affärsverksamhet med en högt ställda etiska krav är grundläggande för Sodexo. Därför har vi utvecklat denna Uppförandekod för att tydliggöra

Läs mer

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience Här kan du sova med rent samvete Sleep here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet har gjort

Läs mer

Bildesign. Julia Hjalmarsson 2015-03-09 TE14A

Bildesign. Julia Hjalmarsson 2015-03-09 TE14A Bildesign Julia Hjalmarsson 2015-03-09 TE14A Abstract This essay is about the future of transportation. I have written about the background of car design, how I think trends affects a design as much as

Läs mer

Från kravefterlevnad till CSR som affärsstrategi IKEA i fokus

Från kravefterlevnad till CSR som affärsstrategi IKEA i fokus december 2013 Från kravefterlevnad till CSR som affärsstrategi IKEA i fokus Av Anna Kiefer Det började med att uppfylla krav och uppförandekod och genom åren har det omvandlats till själva grunden för

Läs mer

Ad Acta Fritid AB LIKABEHANDLINGSPLAN. Handlingsplan med syfte att förebygga och motverka alla former av kränkande behandling och trakasserier.

Ad Acta Fritid AB LIKABEHANDLINGSPLAN. Handlingsplan med syfte att förebygga och motverka alla former av kränkande behandling och trakasserier. 1 Ad Acta Fritid AB LIKABEHANDLINGSPLAN Handlingsplan med syfte att förebygga och motverka alla former av kränkande behandling och trakasserier. Denna handlingsplan ska verka som styrdokument för träffpunkterna

Läs mer

Vår uppförandekod. (Code of Conduct)

Vår uppförandekod. (Code of Conduct) Vår uppförandekod (Code of Conduct) 2012 01 01 Koncernchefens ord Mekonomen som företag växer fort och vi etablerar oss också successivt på nya marknader. Det innebär att hur vi uppträder gentemot omvärlden

Läs mer

Mekonomen Groups uppförandekod. (Code of Conduct)

Mekonomen Groups uppförandekod. (Code of Conduct) Mekonomen Groups uppförandekod (Code of Conduct) 2014 01 01 Koncernchefens ord Mekonomen Group som företag växer fort och vi etablerar oss också successivt på nya marknader. Det innebär att hur vi uppträder

Läs mer

Val av leverantör och leverantörens ansvar

Val av leverantör och leverantörens ansvar - förord De flesta företag kräver en bra produkt och kvalitet till ett motsvarande relevant pris av sina leverantörer. Vi på Nudie Jeans tycker dessutom att det är mycket viktigt att ta ett större ansvar

Läs mer

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Närvarande: Oliver Stenbom, Andreas Estmark, Henrik Almén, Ellinor Ugland, Oliver Jonstoij Berg. 1. Mötets öppnande. Ordförande Oliver Stenbom öppnade mötet. 2.

Läs mer

CSR-policy. Socialt ansvar GRATIS HJÄLP I MATTE - 1 -

CSR-policy. Socialt ansvar GRATIS HJÄLP I MATTE - 1 - 2015-09-08 GRATIS HJÄLP I MATTE CSR-policy Mattecentrum är en ideell organisation som verkar för likvärdig kunskapsinhämtning i syfte att öka kunskaper i och stimulera intresset för matematik hos barn,

Läs mer

Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå

Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå En rapport i psykologi är det enklaste formatet för att rapportera en vetenskaplig undersökning inom psykologins forskningsfält. Något som kännetecknar

Läs mer

Uppförandekoden ska finnas tillgänglig på engelska och svenska på IVL:s hemsida.

Uppförandekoden ska finnas tillgänglig på engelska och svenska på IVL:s hemsida. Vår uppförandekod IVL:s uppförandekod Allmänt IVL Svenska Miljöinstitutet AB (IVL) åtnjuter högt anseende som ett ansvarstagande företag. Det bygger på integritet och affärsverksamhet som är konsekvent

Läs mer

SKF etiska riktlinjer. för leverantörer och underleverantörer

SKF etiska riktlinjer. för leverantörer och underleverantörer SKF etiska riktlinjer för leverantörer och underleverantörer SKF etiska riktlinjer för leverantörer och underleverantörer SKFs leverantörer och underleverantörer spelar en viktig roll i vår efterfrågekedja

Läs mer

NORDIC MORNINGS AFFÄRSETISKA KOD VÅRA VÄRDERINGAR VÅRA RIKTLINJER START ANSVAR MÄNNISKORNA KUNDERNA FÖRETAGET EFTERLEVNAD PARTNERS

NORDIC MORNINGS AFFÄRSETISKA KOD VÅRA VÄRDERINGAR VÅRA RIKTLINJER START ANSVAR MÄNNISKORNA KUNDERNA FÖRETAGET EFTERLEVNAD PARTNERS NORDIC MORNINGS AFFÄRSETISKA KOD Det här dokumentet sammanfattar vår affärsetiska kod. Koden bygger på våra värderingar och vägleder oss i sam- arbetet med kollegor, kunder, partners och andra intressenter.

Läs mer

CUSTOMER VALUE PROPOSITION ð

CUSTOMER VALUE PROPOSITION ð CUSTOMER VALUE PROPOSITION ð IN BUSINESS MARKETS JAMES C. ANDERSSON, JAMES A. NARUS, & WOUTER VAN ROSSUMIN PERNILLA KLIPPBERG, REBECCA HELANDER, ELINA ANDERSSON, JASMINE EL-NAWAJHAH Inledning Företag påstår

Läs mer

Klimatförtroendebarometern Så tycker folket 2012

Klimatförtroendebarometern Så tycker folket 2012 Klimatförtroendebarometern Så tycker folket 2012 Sifo undersökning, beställd av Hagainitiativet, om svenska folkets syn företags klimatinformation och deras trovärdighet (juni 2012) BAKGRUND Hagainitiativet

Läs mer

Det handlar om dig. Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB

Det handlar om dig. Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB Att jobba på Sto Det handlar om dig Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB Som medarbetare på Sto är det i grunden dig och dina kollegor det handlar om. Utan att förringa vår fina produktportfölj, är det

Läs mer

Vår uppförandekod. Fastställd av styrelsen för Humlegården Fastigheter AB 2013-08-14. Version 4 2013-08-01

Vår uppförandekod. Fastställd av styrelsen för Humlegården Fastigheter AB 2013-08-14. Version 4 2013-08-01 Vår uppförandekod Fastställd av styrelsen för Humlegården Fastigheter AB 2013-08-14 1 Inledning De allra flesta företag har en fastställd uppförandekod, eller Code of Conduct som många kallar den. För

Läs mer

KVALITATIV DESIGN C A R I T A H Å K A N S S O N

KVALITATIV DESIGN C A R I T A H Å K A N S S O N KVALITATIV DESIGN C A R I T A H Å K A N S S O N KVALITATIV DESIGN Svarar på frågor som börjar med Hur? Vad? Syftet är att Identifiera Beskriva Karaktärisera Förstå EXEMPEL 1. Beskriva hälsofrämjande faktorer

Läs mer

Uppförandekod. Hjärt-Lungfonden. Beslutad av styrelsen 2015-06-12. Dokumentägare: Kristina Sparreljung Dokumentansvarig: Katarina Gunsell

Uppförandekod. Hjärt-Lungfonden. Beslutad av styrelsen 2015-06-12. Dokumentägare: Kristina Sparreljung Dokumentansvarig: Katarina Gunsell Uppförandekod Hjärt-Lungfonden Beslutad av styrelsen 2015-06-12 Dokumentägare: Kristina Sparreljung Dokumentansvarig: Katarina Gunsell Innehåll 1 Övergripande information... 1 2 Personalitet/tonalitet

Läs mer

Implementering av ISO 26000

Implementering av ISO 26000 Implementering av ISO 26000 En standard till? Vi har ju redan ISO 9001 & ISO 14001. Socialt ansvarstagande, varför ska vi hålla på med det? Det får väl samhället sköta" Det där med ISO 26000 kan väl din

Läs mer

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! -

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - - den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - Driver du företag, har en affärsrörelse på Mallorca eller relaterad till Mallorca och vill nå ut till våra läsare? Då har du möjlighet att annonsera på Mallorcaguide.se

Läs mer

Etisk deklaration och etiska normer för studie- och yrkesvägledning

Etisk deklaration och etiska normer för studie- och yrkesvägledning Etisk deklaration och etiska normer för studie- och yrkesvägledning Sveriges Vägledarförening är en intresseförening för personer som har till uppgift att bedriva studie - och yrkesvägledning inom främst

Läs mer

Paula & Kajsa Vinnare av Terre de Femme 2008/09

Paula & Kajsa Vinnare av Terre de Femme 2008/09 Paula & Kajsa Vinnare av Terre de Femme 2008/09 TEXT: Rikard Lehmann. FOTO: Hampus Brefelt, The Studio, Malmö Vänd blad Fair Trade - ett vinnarekoncept för Paula och Kajsa i Terre de Femmes Det skiljer

Läs mer

Uppförandekod. Inledning

Uppförandekod. Inledning Uppförandekod Inledning Kvinna till Kvinna stödjer och samarbetar med kvinnoorganisationer som kämpar för kvinnors rättigheter och tar en aktiv del i arbetet för fred. Våra samarbetsorganisationer utbildar

Läs mer

BILAGOR - STÄMNIGSANSÖKAN

BILAGOR - STÄMNIGSANSÖKAN BILAGOR - STÄMNIGSANSÖKAN BILAGA 1 - Friday TV hade ingått ett avtal med moderbolaget Metronome kring BUMP Productions TV-programförslaget: Minute Winner. Friday TV och Metronomes hade skapat ett annat

Läs mer

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP 7, 100, 85, 7 EN ANALYS AV INTERVJUER MED CHEFER OCH MEDARBETARE I FEM FÖRETAG NORRMEJERIER SAAB SANDVIK SPENDRUPS VOLVO Mittuniversitetet Avdelningen för medieoch kommunikationsvetenskap

Läs mer

Webbsystems inverkan på innehåll och användbarhet på webbplatser - oppositionsrapport

Webbsystems inverkan på innehåll och användbarhet på webbplatser - oppositionsrapport Webbsystems inverkan på innehåll och användbarhet på webbplatser - oppositionsrapport Respondenter: Emma Henriksson och Ola Ekelund Opponenter: Eva Pettersson och Johan Westerdahl Sammanfattande omdöme

Läs mer

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP 7, 100, 85, 7 EN ANALYS AV INTERVJUER MED CHEFER OCH MEDARBETARE I FEM FÖRETAG NORRMEJERIER SAAB SANDVIK SPENDRUPS VOLVO Mittuniversitetet Avdelningen för medieoch kommunikationsvetenskap

Läs mer

HUSQVARNA-KONCERNENS UPPFÖRANDEKOD

HUSQVARNA-KONCERNENS UPPFÖRANDEKOD HUSQVARNA-KONCERNENS UPPFÖRANDEKOD Code of conduct HANS LINNARSON, VD och koncernchef Husqvarna har under sin l ånga och tr aditionsrik a historia byggt upp et t mycket got t anseende som är ovärderligt.

Läs mer

P-piller till 14-åringar?

P-piller till 14-åringar? P-piller till 14-åringar? Ämne: SO/Svenska Namn: Hanna Olsson Handledare: Anna Eriksson Klass: 9 9 Årtal: 2009 SAMMANFATTNING/ABSTRACT...3 INLEDNING...4 Bakgrund...4 Syfte & frågeställning,metod...4 AVHANDLING...5

Läs mer

Förändrade förväntningar

Förändrade förväntningar Förändrade förväntningar Deloitte Ca 200 000 medarbetare 150 länder 700 kontor Omsättning cirka 31,3 Mdr USD Spetskompetens av världsklass och djup lokal expertis för att hjälpa klienter med de insikter

Läs mer

InItIatIvet för. socialt ansvar

InItIatIvet för. socialt ansvar InItIatIvet för socialt ansvar Initiativet för socialt ansvar Initiativet för Socialt ansvar är ett av CSR Västsveriges handlingsprogram för ökat ansvarstagande, lokalt som globalt. Det är tänkt att kunna

Läs mer

50IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETAR- ENGAGEMANG LEDARGUIDE MEDARBETARENGAGEMANG

50IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETAR- ENGAGEMANG LEDARGUIDE MEDARBETARENGAGEMANG 50IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETAR- ENGAGEMANG LEDARGUIDE MEDARBETARENGAGEMANG ! 50IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETAR- ENGAGEMANG 50 IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETARENGAGEMANG 1 2 3 4 5 SKAPA EN GOD RELATION Relationen

Läs mer

CODE OF CONDUCT. A5_Petro_CodeOfConduct_MB1.indd 1 2015-08-21 13:40

CODE OF CONDUCT. A5_Petro_CodeOfConduct_MB1.indd 1 2015-08-21 13:40 CODE OF CONDUCT A5_Petro_CodeOfConduct_MB1.indd 1 2015-08-21 13:40 INLEDNING Den viktigaste uppgiften för alla anställda i PetroBio är att utveckla och upprätthålla en ekonomiskt sund och framgångsrik

Läs mer

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vår medarbetaridé Värdegrund för oss medarbetare i Skövde kommun Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vision Skövde 2025 Vår vision! Skövderegionen är känd i landet som en välkomnande och växande

Läs mer

The Academy for Human Rights in Business

The Academy for Human Rights in Business The Academy for Human Rights in Business är en direkt respons på EU-krav, det svenska åttagande till John Ruggies ramverk för mänskliga rättigheter och den nya UK Bribery Act. Vi talar allt som oftast

Läs mer

Motivation och drivkrafter

Motivation och drivkrafter Motivation och drivkrafter augusti 2015 1 Maslow, A. H. (1943) A theory of human motivation. Psychological Review, Vol 50(4), July, 370-396. http://dx.doi.org/10.1037/h0054346 2 1 Motivationsteorier -

Läs mer

MOT ETT EUROPEISKT SAMHÄLLE FÖR ALLA ÅLDRAR

MOT ETT EUROPEISKT SAMHÄLLE FÖR ALLA ÅLDRAR SV ATT BEKÄMPA ÅLDERSDISKRIMINERING INOM EU OCH PÅ NATIONELL NIVÅ Åldersdiskriminering är ett komplicerat problem som genomsyrar samhället. Det är en svår uppgift att behandla problemet på ett effektivt

Läs mer

Vad är FSC? Hållbart skogsbruk Kontrollerad skog Återvunnet material

Vad är FSC? Hållbart skogsbruk Kontrollerad skog Återvunnet material Vad är FSC? Hållbart skogsbruk Kontrollerad skog Återvunnet material Tar hänsyn till flera aspekter: Ekologi biologisk mångfald Social respekt befolkningen i skogens närhet Ekonomisk tillväxt långsiktigt

Läs mer

solskens historia En granskning av arbetsvillkoren i turismbranschen

solskens historia En granskning av arbetsvillkoren i turismbranschen Ingen solskens historia En granskning av arbetsvillkoren i turismbranschen Vi reser mer än någonsin Rese- och turismsektorn är en av världens största branscher och står för nio procent av världens BNP.

Läs mer

Spelplanen ändras. 1. Agila arbetssätt växer sig starkare. 2. Förenkling, transparens och flexibilitet blir ledstjärnor i förändringsarbeten.

Spelplanen ändras. 1. Agila arbetssätt växer sig starkare. 2. Förenkling, transparens och flexibilitet blir ledstjärnor i förändringsarbeten. Spelplanen ändras Allt fler är överens om att vi står inför en förändring i sättet att se på och arbeta i projekt och organisationer. Trender kommer och går men det finns några som kommer att bestå och

Läs mer

Exportmentorserbjudandet!

Exportmentorserbjudandet! Exportmentor - din personliga Mentor i utlandet Handelskamrarnas erbjudande till små och medelstora företag som vill utöka sin export Exportmentorserbjudandet! Du som företagare som redan har erfarenhet

Läs mer

Innehåll. 3 Förord av koncernchefen. 4 Hur Code of Conduct skall tillämpas. 5 Midsonas 6 grundläggande principer. 6 Respekt för mänskliga rättigheter

Innehåll. 3 Förord av koncernchefen. 4 Hur Code of Conduct skall tillämpas. 5 Midsonas 6 grundläggande principer. 6 Respekt för mänskliga rättigheter CODE OF CONDUCT 1 Innehåll 3 Förord av koncernchefen 4 Hur Code of Conduct skall tillämpas 5 Midsonas 6 grundläggande principer 6 Respekt för mänskliga rättigheter 6 Miljö 7 Respekt för lagstiftning 7

Läs mer

2. Den andra sanningen är att trovärdighet är grunden för ledarskap.

2. Den andra sanningen är att trovärdighet är grunden för ledarskap. LEDARSKAPETS SANNINGAR (Liber, 2011) James Kouzes är Barry Posner är båda professorer i ledarskap och i boken sammanfattar de det viktigaste de lärt sig efter att ha studerat framgångsrikt ledarskap i

Läs mer

Ett projekt med. tydlig affärsnytta. - Delutvärdering. Foto: Johan Bävman

Ett projekt med. tydlig affärsnytta. - Delutvärdering. Foto: Johan Bävman Ett projekt med tydlig affärsnytta - Delutvärdering VAD VI VILL Ett övergripande mål för Företagsakademin 3.0 är att hitta sätt som gör CSR till en integrerad del av de deltagande småföretagens verksamhetsplanering

Läs mer

Engelska åk 5 höstterminen 2013

Engelska åk 5 höstterminen 2013 gelska åk 5 höstterminen 2013 Under hösten kommer vi att jobba utifrån olika temaområden i engelska. Några områden handlar om länder, intressen och partyinbjudningar. Vi utgår från ett läromedel i engelska

Läs mer

VÅR ETISKA KOD. Sveriges Skolledarförbund tar ansvar

VÅR ETISKA KOD. Sveriges Skolledarförbund tar ansvar VÅR ETISKA KOD Sveriges Skolledarförbund tar ansvar Yrkesetisk kod för Sveriges Skolledarförbund Skola och utbildning har en avgörande betydelse för samhällets utveckling. Den unga människans skolupplevelser

Läs mer

E V - C E R T I F I K AT: VA R F Ö R A N V Ä N D A D E N S TA R K A S T E S S L AUTENTISERINGSPROCESS?

E V - C E R T I F I K AT: VA R F Ö R A N V Ä N D A D E N S TA R K A S T E S S L AUTENTISERINGSPROCESS? E V - C E R T I F I K AT: VA R F Ö R A N V Ä N D A D E N S TA R K A S T E S S L AUTENTISERINGSPROCESS? D i n t a l a r e i d a g J o n a t h a n A g e r i u s W e b S e c u r i t y C o n s u l t a n t

Läs mer

Blivande och nyblivna föräldrars uppfattningar om munhygien och tandvård före och efter immigration till Sverige

Blivande och nyblivna föräldrars uppfattningar om munhygien och tandvård före och efter immigration till Sverige Blivande och nyblivna föräldrars uppfattningar om munhygien och tandvård före och efter immigration till Sverige Masteruppsats (ej examinerad) av Kasra Katibeh F.d. student vid Folkhälsovetenskapliga programmet,

Läs mer

Make Trade Fair. guide för inköpare

Make Trade Fair. guide för inköpare Make Trade Fair guide för inköpare Om du inte vill fjättra dina egna barn vid maskiner varför göra det med andras? Sweatshops och Fair Trade vad är det? Nästan allt vi konsumerar produceras i utvecklingsländer

Läs mer

Hållbart företagande / CSR

Hållbart företagande / CSR Hållbart företagande / CSR Energinätverk Sverige Stockholm 15 okt 2014 Maria Blechingberg, Esam Dagens ämne: CSR CSR betyder Corporate Social Responsibility och står för vad företagen har för ansvar i

Läs mer

CSR Ansvarsfullt företagande

CSR Ansvarsfullt företagande CSR Ansvarsfullt företagande Det finns ett ökat tryck på våra företag att respektera mänskliga rättigheter, grundläggande arbetsrättsprinciper och grundläggande miljöstandarder oavsett var i världen vi

Läs mer

RUSTA UPPFÖRANDEKOD 2012 RUSTA AB 1

RUSTA UPPFÖRANDEKOD 2012 RUSTA AB 1 RUSTA UPPFÖRANDEKOD 2012 RUSTA AB 1 INNEHÅLL 1 Rusta uppförandekod... 3 2 Lagliga krav... 3 3 Affärsetik... 4 4 Barnarbete... 4 5 Säkerhet... 4 6 Arbetarnas rättigheter... 6 7 Arbetsmiljö i fabrikerna...

Läs mer

Arbetsgivarvarumärke vad tycker kandidaterna?

Arbetsgivarvarumärke vad tycker kandidaterna? Arbetsgivarvarumärke vad tycker kandidaterna? En undersökning bland dagens talanger om arbetsgivare, karriärval och värderingar i yrkeslivet. En undersökning bland dagens talanger om arbetsgivare, karriärval

Läs mer

David A, Pär E, Magnus F, Niklas G, Christian L 2011-02-17 CHALMERS INLÄMNING3. IKOT Grupp B4

David A, Pär E, Magnus F, Niklas G, Christian L 2011-02-17 CHALMERS INLÄMNING3. IKOT Grupp B4 David A, Pär E, Magnus F, Niklas G, Christian L 2011-02-17 CHALMERS INLÄMNING3 IKOT Grupp B4 Innehållsförteckning Kartläggning av användarens röst... 3 Marknadssegment... 3 Kundkedja... 4 Kundundersökning...

Läs mer

InItIatIvet för. miljö ansvar

InItIatIvet för. miljö ansvar InItIatIvet för miljö ansvar Initiativet för miljöansvar Initiativet för Miljöansvar är ett av CSR Västsveriges handlingsprogram för ökat ansvarstagande, lokalt som globalt. Det är tänkt att kunna fungera

Läs mer

Verksamhetsstrategier för Fair Action

Verksamhetsstrategier för Fair Action Verksamhetsstrategier för Fair Action Antagen av styrelsen den 29 april 2015 Fair Action är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening. Vi arbetar för en hållbar värld där mänskliga rättigheter

Läs mer

Led dig själv med visioner

Led dig själv med visioner Var är du i livet Söker du färdigheter r och verktyg för att kunna Led dig själv med visioner en kurs i personligt ledarskap och effektivitet hantera förändringar? Är du intresserad av personlig utveckling

Läs mer

Varför är vår uppförandekod viktig?

Varför är vår uppförandekod viktig? Vår uppförandekod Varför är vår uppförandekod viktig? Det finansiella systemet är beroende av att allmänheten har förtroende för oss som bank. Få saker påverkar kunden mer än det intryck du lämnar. Uppförandekoden

Läs mer

Metoduppgift 4: Metod-PM

Metoduppgift 4: Metod-PM Metoduppgift 4: Metod-PM I dagens samhälle, är det av allt större vikt i vilken familj man föds i? Introduktion: Den 1 januari 2013 infördes en reform som innebar att det numera är tillåtet för vårdnadshavare

Läs mer

Vad krävs för att attrahera dagens och framtidens talanger?

Vad krävs för att attrahera dagens och framtidens talanger? Vad krävs för att attrahera dagens och framtidens talanger? En undersökning bland dagens talanger om arbetsgivare, karriärval och värderingar i yrkeslivet. Hur attraherar vi dagens och framtidens medarbetare?

Läs mer

Den gröna påsen i Linköpings kommun

Den gröna påsen i Linköpings kommun Den gröna påsen i Linköpings kommun Metod- PM 4 Thea Eriksson Almgren Problem I Linköping idag används biogas för att driva stadsbussarna. 1 Biogas är ett miljövänligt alternativ till bensin och diesel

Läs mer

Fördrink, någon? Introduktion till hur vi jobbar på Åkestam.Holst

Fördrink, någon? Introduktion till hur vi jobbar på Åkestam.Holst Fördrink, någon? Introduktion till hur vi jobbar på Åkestam.Holst Vadå hur vi jobbar? Som reklambyrå och inte minst reklambyråkund rör man sig i en värld där en spade inte alltid är en spade. Där ord som

Läs mer

ja till socialt ansvar

ja till socialt ansvar ja till socialt ansvar www.unglobalcompact.org Grunden är FN s globala fördrag vi säger ja till socialt ansvar I en värld där orättvisorna är stora och många textilföretag blundar väljer vi på Segers att

Läs mer

Kurslitteratur: En jämförelse mellan e-handel och fysisk butik

Kurslitteratur: En jämförelse mellan e-handel och fysisk butik Kurslitteratur: En jämförelse mellan e-handel och fysisk butik Linköpings Universitet Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling (IEI) Internationella Civilekonomprogrammet Marknadsföring 722G86

Läs mer

innehåll: Vi ger konsumenten möjlighet att göra medvetna val Vi uppmuntrar till ansvarsfull konsumtion Vi stödjer ansvarsfulla innovationer

innehåll: Vi ger konsumenten möjlighet att göra medvetna val Vi uppmuntrar till ansvarsfull konsumtion Vi stödjer ansvarsfulla innovationer po li cy fö r an ko sv ns ar um sf u ti ll on Sv er ig e po lic y fö r an sv ar sf ul lk on su m tio n Po lic y Ca rl sb er g innehåll: 1.0 2.0 3.0 4.0 Vi ger konsumenten möjlighet att göra medvetna val

Läs mer

Conscious Actions Höjdpunkter 2013

Conscious Actions Höjdpunkter 2013 CONSCIOUS ACTIONS HÖJDPUNKTER 2013 VÄLKOMMEN Conscious Actions Höjdpunkter 2013 På H&M har vi gett oss själva utmaningen att göra hållbart mode för våra kunder. Vi vill hjälpa människor att uttrycka sin

Läs mer

Från inspiration till framgång

Från inspiration till framgång Från inspiration till framgång En kulturresa Stockholm, Oktober, 2013 Äntligen måndag I Stockholm I Oktober 2013 1 Hilti & Hilti Svenska AB Moderbolag: Hilti AG, Liechtenstein familjeägt Fokus på bygg-

Läs mer

Forum Syds policy för det civila samhällets roll i en demokratisk utveckling

Forum Syds policy för det civila samhällets roll i en demokratisk utveckling Forum Syds policy för det civila samhällets roll i en demokratisk utveckling Beslutad av: Forum Syds styrelse Beslutsdatum: 18 februari 2013 Giltighetstid: Tillsvidare Ansvarig: generalsekreteraren 2 (5)

Läs mer

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II English version A. About the Program in General We will now ask some questions about your relationship to the program

Läs mer

Postkodlotteriet Nollmätning mångfald & tolerans. För en bättre värld

Postkodlotteriet Nollmätning mångfald & tolerans. För en bättre värld Postkodlotteriet Nollmätning mångfald & tolerans Innehåll Om undersökningen Om respondenterna Resultat i sammandrag Resultat från undersökningen Synen på mångfald och diskriminering Jobb och företagande

Läs mer

Återanvändning och återvinning av kläder Finansierat av Handelns Utvecklingsråd och Formas

Återanvändning och återvinning av kläder Finansierat av Handelns Utvecklingsråd och Formas Återanvändning och återvinning av kläder Finansierat av Handelns Utvecklingsråd och Formas Forskare i projektet Eva.Gustafsson@hb.se, docent Daniel.Hjelmgren@hb.se, universitetslektor Nicklas.Salomonson@hb.se,

Läs mer

Hållbarhet bortom CSR. Magnus Frostenson Sustainability Circle Meeting 21 jan 2015

Hållbarhet bortom CSR. Magnus Frostenson Sustainability Circle Meeting 21 jan 2015 Hållbarhet bortom CSR Magnus Frostenson Sustainability Circle Meeting 21 jan 2015 1 Hållbarhetsutmaningen En hållbar utveckling tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter

Läs mer

Ledarnas Chefsbarometer 2012. Chefen och jämställdhet

Ledarnas Chefsbarometer 2012. Chefen och jämställdhet Ledarnas Chefsbarometer 2012 Chefen och jämställdhet Innehåll Inledning... 2 Rapporten i korthet... 3 Jämställda arbetsplatser?... 4 Chefens chef är en man såväl i privat som offentlig sektor... 5 En chef,

Läs mer

Det är betydligt billigare att bo i Norrsundet. Grundläggande principer för framgång: Backcasting från en position i framtiden då vi lyckats.

Det är betydligt billigare att bo i Norrsundet. Grundläggande principer för framgång: Backcasting från en position i framtiden då vi lyckats. Det är betydligt billigare att bo i Norrsundet Grundläggande principer för framgång: 1. Läge 2. Ekonomi 3. Utrymme Backcasting från en position i framtiden då vi lyckats. 4. Till salu De 4 hållbarhetsprinciperna

Läs mer

SODEXOS FÖRKLARING OM AFFÄRSINTEGRITET

SODEXOS FÖRKLARING OM AFFÄRSINTEGRITET Stockholm 2009-06-01 SODEXOS FÖRKLARING OM AFFÄRSINTEGRITET Sodexos ambition är att ses som normgivande när det gäller de typer av tjänster vi tillhandahåller. Vår vision att som partner till våra kunder

Läs mer

PDP som redskap för karriärutveckling i utbildning. Ola Tostrup

PDP som redskap för karriärutveckling i utbildning. Ola Tostrup PDP som redskap för karriärutveckling i utbildning Ola Tostrup - 16, 4, 47, 3 Dagens föreställning Vad innebär PDP och varför PDP Hur vi designat det inom utbildningen Kompetensbegreppet och vilka kompetenser

Läs mer

Tillsammans är vi starka

Tillsammans är vi starka Tillsammans är vi starka Välkommen! Sättet vi lever vår vision och vår affärsidé på är vad som bland annat skiljer oss från våra konkurrenter. Det handlar om HUR vår omgivning upplever samarbetet med oss

Läs mer

STUDIEN DU OCH SAMHÄLLET

STUDIEN DU OCH SAMHÄLLET 2014 STUDIEN DU OCH SAMHÄLLET NYHETSBREV TILL FÖRÄLDRAR OCH LÄRARE I ÖREBRO Youth & Society -YeS Örebro universitet Studien Du och samhället Du och samhället är en studie där utvecklingspsykologer, medievetare

Läs mer

Hemtentamen: Politisk Teori 2

Hemtentamen: Politisk Teori 2 733G36: Politisk Teori 2 2014-03-10 Hemtentamen: Politisk Teori 2 Caroline Liljegren (920513-4266) Del 1 Legalisering av aktiv dödshjälp Dödshjälp än mera känt som barmhärtighetsdöden eller eutanasi vilket

Läs mer

Förenklat handlar idrottspsykologin om människors upplevelser, känslor, beteenden och tankar i samband med idrott

Förenklat handlar idrottspsykologin om människors upplevelser, känslor, beteenden och tankar i samband med idrott Idrottspsykologi för prestation och välbefinnande Fil.Dr Goran.Kentta@gih.se Förenklat handlar idrottspsykologin om människors upplevelser, känslor, beteenden och tankar i samband med idrott 1 USOC SPORT

Läs mer

Nya sätt att sälja Livsmedel - nya krav på information

Nya sätt att sälja Livsmedel - nya krav på information Nya sätt att sälja Livsmedel - nya krav på information GS1 Seminarium Lena Sparring 28 Maj 2013 Detta är ICA Det här är ICA-idén Enskilda handlare i samverkan, som framgångsrikt kombinerar mångfald och

Läs mer

Medlemsdirektiv till UVP:s styrelse, utgåva 2012-03-23. Medlemsdirektiv. Upplands Väsby Promotion. Utgåva 2012-03-23

Medlemsdirektiv till UVP:s styrelse, utgåva 2012-03-23. Medlemsdirektiv. Upplands Väsby Promotion. Utgåva 2012-03-23 Medlemsdirektiv Upplands Väsby Promotion Utgåva 2012-03-23 Detta är ett Medlemsdirektiv till UVP:s styrelse. Det ska ses som ett komplement till stadgarna Den finns i en sammanfattande del och en mera

Läs mer

din omvärld 2014 #dinomvarld #unitedminds

din omvärld 2014 #dinomvarld #unitedminds din omvärld 2014 #dinomvarld #unitedminds CHANGE OMVÄRLDEN STÅR ALDRIG STILL TIME INGET BESTÄMS AV FRAMTIDEN ALLT BESTÄMS AV NUET ÄVEN DIN FRAMTID. VAD ÄR DITT NU? NOWABILITY FÖRMÅGAN ATT OMSÄTTA NUETS

Läs mer

ESSILORS PRINCIPER. Våra principer kommer från några av Essilor's utmärkande drag:

ESSILORS PRINCIPER. Våra principer kommer från några av Essilor's utmärkande drag: ESSILORS PRINCIPER Var och en av oss delar Essilors ansvar och rykte i vårt yrkesliv. Så vi måste känna till och respektera de principer som gäller för alla. Det innebär att vi måste förstå och dela de

Läs mer

KONCEPTUALISERING. Copyright Dansk & Partners

KONCEPTUALISERING. Copyright Dansk & Partners KONCEPTUALISERING Concept begins to 80 % in content, 20 % in process and 20 % in presentation. The conceptualization work always starts in process because if you cannot communicate what you want to say

Läs mer

The Stockholm Accords

The Stockholm Accords The Stockholm Accords STOCKHOLM 15 JUNI 2010 KL. 14:00 ETT UPPROP TILL KOMMUNIKATÖRER I DET GLOBALA SAMHÄLLET Detta dokument har tagits fram av PR- och kommunikationsexperter från hela världen i samband

Läs mer