Energideklaration. Pe rson nu mmer/orga n isationsn u mme r Postnummer Postart. Person n u m me rio rgan isaljon sn umrne r ..:.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Energideklaration. Pe rson nu mmer/orga n isationsn u mme r 769605-8846. Postnummer Postart. Person n u m me rio rgan isaljon sn umrne r ..:."

Transkript

1 , I ~Boverket B syggna d ens agare - K on t a kt uppg' fl er Ägarens namn Erik 2 Srt c/o Nordström Adress - Erik Dahlbergsgatan 2 Land E-postadress - Energideklaration Pe rson nu mmer/orga n isationsn u mme r Postnummer Postart Göteborg Telefonnummer Mobillelefonnummer Version: 1.5 DekLid: I u~ndsk adress B nadens ä are - Övri a Ägarens namn Person n u m me rio rgan isaljon sn umrne r Byggnaden - Identif ikation Lan I Västra Götaland Fastighetsbeteckning Vasastaden 4:1 Kommun..:.1 I Göteborg Husnummer Prefix byggnadsid Byggnadsid Adress Erik Dahlbergsgatan 2 Adress Parkgatan 13 Adress Storg atan 14..:.1 Egna hem (småhus) som skall deklareras inför försäljning r Egen beteckning Orsak vid felrapport I Postnummer Postart..:.11 Huvudadress Göteborg (i Postnummer Postart Huvudadress Göteborg r Postnummer Postart I HUVU~dress l Göteborg

2 Bvaanaden Eaenskaoer Typkod Hyreshusenhet, huvudsakligen bostäder..:j Byggnadskategori Flerbostadsh us Byggnadens komplexitet Byggnadstyp Nybyggnadsår ro Enkel r Komplex I Gavel..:J 1898 Atemp (exkl. Avarmgarage) Verksamhet Procent av Fördela enligt nedan: Atemp (exkl. Mätt värde Avarmgarage) r 3219 m' ro Omvandlat från BOAlLOA Bostäder (inkl bia rea, Lex. trapphus och uppvärmd källare) 89 r Omvandling för kontorsbyggnad (>=75%) r Omvandlat från BRA Hotell, pensionat och elevhem r Omvandlat från STA Restaurang 4 BOA LOA 2229 m' 346 m' BRA BTA Antal källarplan uppvärmda till >1 DGC (exkl.garageplan) Kontor och förvaltning 7 Butiks- och lagerlokaler för livsmedelshandel m' m' Butiks och lagerlokaler för /:;vrig handel I<öpcenlrum 1..:. Vård, dygnet runt Avarmgarage O Antal våningsplan ovan mark m' Vård, dagtid (samt serviceboende, frisersalong o. dyl) Skolor (förskola universitet) 6 Bad, sport, id rottsanläggningar (ej utornhusarenor) Antal trapphus 2 Antal bostadslägenheter 22 Projekterat genomsnittligt ventilationsflöde i lokaler och specialbyggnader Finns installerad eleffekt >10 W/m 2 för uppvärmning och varmvattenproduktion r Ja ro Nej l/s,m 2 Övrig verksamhet - ange vad Teater, konsert, biograflokaler och övriga samlingslokaler Summa 100

3 E nerglanvan.. d nmg. Verklig förbrukning Vilken 12-månadsperiod avser energiuppgifterna? (ange försia månaden i formatet AAMM) I Beräknad förbrukning Beräknad energianvändning anges för nybyggda/andra byggnader utan mätbar förbrukning och normalårskorrigeras ej Hur mycket energi har använts för värme och kyla angivet år (ange Omvandlingsfaktorer för bränslen i tabel len nedan gäller om inte mätt värde om möjligt)? annat uppmätts: Angivna värden skall Inte vara normalårskorrigerade Eldningsolja kwh/m 3 Mätt Fördelat Naturgas värde värde kwh!1 000 rn 3 (effektivt värmevärde) Stadsgas kwh/1 000 m 3 Fjärrvärme (1) kwh r (i Pellets Eldningsolja (2) kwh r r fukthalt Naturgas, stadsgas (3) kwh r r Kalla: Energimyndigheten r r Flis/pellets/briketter (5) kwh r r Övrigt biobransle (6) kwh r r El (vattenburen) (7) kwh r r kwh/ton, beroende av träslag och För övriga biobränsle varierar värmevärdet beroende av Ved (4) kwh sammansättning och fukthalt. Det är expertens ansvar all omräkna bränslets vikt eller volym till energi på ett korrekt sätt. El (direktverkande) (B) kwh r r Övrig el (ange mält värde om möjligt) Angivna värden skall inte vara normalårskorrigerade El (luftburen) (9) kwh r r Mätt Fördelat varde värde Markvärmepump (el) (10) kwh r r Fastighetsel (15) kwh r (i Värmepump-frånluft (el) (11 ) Värmepump-luft/luft (el) (12) Värmepump-lufU vallen (el) (13) kwh r r Hushållsel (16) 35:20 kwh r (i kwh r r Verksamhetsel (17) kwh r r kwh r r El för komfortkyla (1 B) kwh r r Summa (I1) kwh Tillagg komfortkyla 2 (19) O kwh Varav energi till varmvattenberedning kwh r (i Summa 7-13, (E2) kwh Fjärr1<yla (14) kwh r r Summa 1-15, (E3) kwh Finns solvärme? Ange solfångararea Summa 7-13,15, kwh r Ja (i (I4) Nej m' Finns solcellssystem? Ange solcellsarea r Ja (i Nej m' Ort (graddagar) Normalårskorrigerat värde Ort (Energi-Index) Normalårskorrigerat värde (graddagar) (Energi-Index) 6 I Göteborg A.:.I kwh I Göteborg.:.I kwh Energiprestanda... varavel Referensvärde 1 Referensvärde 2 (enligt nybyggnadskrav) (statistiskt intervall) 135 kwh/m'.åc 4 kwh/m 2,år 109 kwh/m'.år kwh/m 2,år 1 Energi för uppvärmning och varmvatten 2 Uppräkning sker då del inte finns installerad eleffekl >10 W/m2 för uppvä rmning och varmvattenproduklion 3 El tolalt 4 Vä rme, kyla och faslighelsel 5 El exklusive hushållsel och verksamhetsel 6 Underlag för energiprestanda

4 u Jppg' ft er om ventl '1 allans. k ontro II Finns det krav på ventitationskontroll i byggnaden? ro Ja r Nej Typ av ventilationssystem r FTX r FT r F med återvinning r F p- Självdrag Är ventilationskontrollen godkänd vid tidpunkten för ro Ja r Nej r Delvis 6 % godkänd en erg i d ek lara Ii onen? 6 Avser när byggnaden har fler ventilationsaggregat Uppgifter om luftkonditioneringssystem Finns luftkonditionering ssystem med nominell kyleffekt större än 12kW? r Ja ro Nej Nominell kyleffekt enligt stan dard Byggnadens nuvarande kyleffektbehov Area som är lu'rtkonditionerad SS EN :2007 kw kw m' U Jppg' ft er om ra d on Är radonhalten mätt? r Ja ro Nej Radonhalt Typ av mätning Datum för radonmätni ng Bq/m 3 I ~ Utförda energieffektiviseringsåtgärder Rekommendationer om kostnadseffektiva åtgärder Atgärdsförslag Minskad Kostnad per Minskat utsläpp av Styr- och reglerteknisk energianvändning sparad kwh CD, p- r Byggnadsteknisk Beskrivning av åtgärden r Installationsteknisk kwh/år 0,4 kr!kwh 1,12 tonfår Att en korrekt injustering av radiatorsystemet är gjord är en viktig förutsättning för god funktion och låg energianvändning. I en radiatorkrets söker man en jämn temperatur i samtliga rum utan några stora variationer inom byggnaden. Stora variationer kommer till en början att ge för låga temperaturer som så småningom kompenseras med höjd framledningstemperatur och/eller ökat pumpvarvtal i syfte att de kallaste rummen ändå ska få tillräckligt varmt. Följden är en höjning av medeltemperaturen i byggnaden och därmed högre värmeanvändning. Ett vanligt problem är att vattenfiödet i närheten av cirkulationspumpen är för högt och att det är fiödesbrist i anläggningens mest avlägsna delar. När fiödet är snedförd elat är man tvungen att höja vattnets temperatur upp till den nivå där delar som har fiödesbri st klarar av att värma upp rummet. Då blir det alldeles för varmt i närheten av cirkulationspumpen. Besparingspotential = 5 % av fjärrvärmeanvändningen. Kalkylperiod = 10 år. Kalkylränta = 6 %. Investeringskostnad = SEK, Energipriset stiger med 1 % årligen Gusterat för infiation). Atgärdsförslag r St yr- och reg lerteknisk r Byggnadstekni sk Minskad Kostnad per Minskat utsläpp av energianvändning sparad kwh CD, Beskrivnin g av åtgärden p- Installationsteknisk kwhfår 0,43 krlkwh 2,41 ton/å r Investering i individuella mätare för varmvatten ger ofta mindre varmvattenförbrukn ing. Enligt fältstudier som gjorts på besparingspotentialen i och med individuell mätning tyder mycket på att besparingen blir omkring 20 % av varmvattenanvändningen. Besparingspotentialen bedöms i ert fall kunna bli omkring kwh årligen, Investeringskostnaden uppskattas till 4000 SEKper lägenhet, d v s totalt SEK. Antaget är en kalkylperiod på 10 år, kalkylränta = 6%, och att energipriset stiger med 1 % årligen Gusterat för infiation). Atgärdsförslag Minskad Kostnad per Minskat utsläpp av p- Styr- och reglerteknisk r Byggnadsteknisk energianvändn ing sparad kwh CD, r Installationsteknisk kwhlår 0,35 kr!kwh 2,24 ton/år Beskrivning av åtgärden Ett sätt att minska värmeanvändningen i en fastighet kan vara att installera prognosstyrning för

5 värmesystemet. Idag styrs framledningstemperaturen enbart av utetemperaturen. Med prognosstyrning tar man också hänsyn till sol, vind och byggnadens förmåga att lagra värme. Det ger goda förutsättningar för att sänka energibehovet och höja komforten för de boende då man uppnår en jämnare inomhustemperatur. Prognosstyrning kräver ett abonnemang på väderprognoser vilket har en årlig kostnad, vilket gör att prognosstyrning lönar sig mest på större fastigheter. Energibesparingen blir 10% av värmeanvändningen, Investeringskostnad = SEK, I\bonnemangsavgift = 7 500SEK/år, Energipriset stiger med 1 % årligen Uusterat för infiation), Kalkylränta = 6%, Kalkylperiod = 10 år.

6 ö vrlgl Har byggnaden Detaljinformation avseende innehållet i energideklarationen går att finna hos deklarerats tidigare? r Ja r. Nej I Byggnadsägare.::l Har byggnaden Kommentar besiktigats på plats? Energibesiklningar EMTD AB's policy är att alltid utföra energibesiktning i samband med r. Ja r Nej upprättandet av energideklarationen, Besiktningen av aktuell fastighet utfördes , K onlro II organ oc h le k nos ' k I ansvarig Ackrediterat företag Organisationsnummer IAck:rediterin9snummer Energibesiktningar EMTD AB :01 Förnamn IEfternamn E-postadress Aaron Timmstråle Expert Förnamn Efternamn Garnet Linden E-postadress Datum för godkännande com

7 , Saker att tänka på... att informera om energideklarationen Nu när du som byggnadsägare har gjort din energideklaration är du skyldig att informera om resultatet till hyresgästerna och övriga som använder huset. Detta gäller inte dig som har en villa. att sätta upp sammanfattningen i entre n Sista sidan i energideklarationen, "Husets energianvändning", är en sammanfattning. Den ska du sätta upp i husets entre eller reception. Du kan välja att sätta upp sista sidan sorn den är eller göra en beständig skylt i t.ex. plast eller aluminium. Materialet väljer du själv, men skylten ska utformas enligt Boverkets anvisningar. Se Boverkets webbplats: Den som inte sätter upp sammanfattningen av energi deklarationen riskerar att få betala vite. att fastighetsförvaltaren och fastighetsskötaren också kan informera Syftet med energideklaration är att effektivisera energianvändningen för att förbättra miljön och rädda klimatet. Du som byggnadsägare har en viktig uppgift att effektivisera husets energianvändning. Även hyresgästerna eller de som använder huset kan hjälpa till. Se därför till att andra personer som är involverade i husets drift och skötsel, till exempel förvaltare och fastighetsskötare, är beredda att informera och förklara för hyresgästerna och andra personer som använder huset om energideklarationen och dess syfte. att åtgärderna görs på lämpligt sätt Ju fier åtgärder du gör för att minska energianvändningen desto bättre energiprestanda får huset. Men, det är också viktigt att tänka på att åtgärderna du gör för att minska energianvändningen inte försämrar inomhusmiljön eller påverkar andra viktiga egenskaper hos huset. På Boverkets webbplats finns faktablad om olika åtgärder, som kan vara bra att visa projektörer och entreprenörer när du gör upphandlingar. att deklarera så ofta du vill Energideklarationen gäller i tio år. Vill du, kan du göra en ny energideklaration när du gjort olika energieffektiviseringsåtgärder, har ny årsförbrukning eller när du gjort en ny obligatorisk funktionskontroll av ventilationen.

8 OekUd: Husets energianvändnin~j Liten Stor Energideklaration för Erik Dahlbergsgatan 2, Göteborg. 181 Detta hus använder 135 kwh/m 2 och år, varav el 4 kwh/m 2 Liknande hus kwh/m 2 och år, nya hus 109 kvl/h/m 2 Radonmätning är ej utförd. Ventilationskontrollen är godkänd. Detaljinformation finns hos byggnadsägaren. Se även: Energideklaration utförd av: Garnet Linden, Energibesiktningar EMTD AB ~rboverket

9 DekJ.id: Husets energianvändning Liten Stor Energideklaration för Parkgatan 13, Göteborg. '* Detta hus använder 135 kwh/m 2 och år, varav el4 kwh/m 2 Liknande hus kwh/m 2 och år, nya hus 109 kwh/m 2 Radonmätning är ej utförd. Ventilationskontrollen är godkänd. Detaljinformation finns hos byggnadsägaren. Se även: Energideklaration utförd av: Garnet Linden, Energibesiktningar EMTD AB ~rboverket

10 Dekl.id:1810S3 Husets energianvändnin~j Liten Stor Energideklaration för Storgatan 14, Göteborg... Detta hus använder 135 kwh/m 2 och år, varav el4 kwh/m 2. Liknande hus kwh/m 2 och år, nya hus 109 kwh/m 2 Radonmätning är ej utförd. Ventilationskontrollen är godkänd. Detaljinformation finns hos byggnadsägaren. Se även: Energideklaration utförd av: Garnet Linden, Energibesiktningar EMTD AB ~r Boverket

Energideklaration 702002-8861. Postnummer Postort. Land Telefonnummer Mobiltelefonnummer. gfedc. Egen beteckning. Orsak vid felrapport

Energideklaration 702002-8861. Postnummer Postort. Land Telefonnummer Mobiltelefonnummer. gfedc. Egen beteckning. Orsak vid felrapport Energideklaration Version: 1.5 Dekl.id: 106620 Byggnadens ägare - Kontaktuppgifter Ägarens namn Brf Eldaren nr 9 Adress Birkagatan 17 Personnummer/Organisationsnummer 702002-8861 Postnummer Postort 11336

Läs mer

Energideklaration 746000-1733. Postnummer Postort. Land Telefonnummer Mobiltelefonnummer. gfedc. Egen beteckning. Brf Lönngården. Orsak vid felrapport

Energideklaration 746000-1733. Postnummer Postort. Land Telefonnummer Mobiltelefonnummer. gfedc. Egen beteckning. Brf Lönngården. Orsak vid felrapport Energideklaration Version: 1.5 Dekl.id: 177190 Byggnadens ägare - Kontaktuppgifter Ägarens namn Brf Lönngården Adress Lönngatan 40C Personnummer/Organisationsnummer 746000-1733 Postnummer Postort 21449

Läs mer

Energideklaration 746000-1733. Postnummer Postort. Land Telefonnummer Mobiltelefonnummer. gfedc. Egen beteckning. Brf Lönngården. Orsak vid felrapport

Energideklaration 746000-1733. Postnummer Postort. Land Telefonnummer Mobiltelefonnummer. gfedc. Egen beteckning. Brf Lönngården. Orsak vid felrapport Energideklaration Version: 1.5 Dekl.id: 150069 Byggnadens ägare - Kontaktuppgifter Ägarens namn Brf Lönngården Adress Lönngatan 40C Personnummer/Organisationsnummer 746000-1733 Postnummer Postort 21449

Läs mer

Energideklaration 769600-3875. Postnummer Postort. Land Telefonnummer Mobiltelefonnummer. gfedc. Egen beteckning. Orsak vid felrapport

Energideklaration 769600-3875. Postnummer Postort. Land Telefonnummer Mobiltelefonnummer. gfedc. Egen beteckning. Orsak vid felrapport Energideklaration Version: 1.5 Dekl.id: 205522 Byggnadens ägare - Kontaktuppgifter Ägarens namn Brf Pålen 7 Adress Krukmakargatan 42, c/o Virta Personnummer/Organisationsnummer 769600-3875 Postnummer Postort

Läs mer

Energideklaration 769613-5354. Postnummer Postort. Land Telefonnummer Mobiltelefonnummer. Fastighetsbeteckning. Olivedal 7:3. gfedc.

Energideklaration 769613-5354. Postnummer Postort. Land Telefonnummer Mobiltelefonnummer. Fastighetsbeteckning. Olivedal 7:3. gfedc. Energideklaration Version:.4 Dekl.id: 5400 Byggnadens ägare - Kontaktuppgifter Ägarens namn Brf Övre Majorsgatan 0 A Adress Övre Majorsgatan 0 Personnummer/Organisationsnummer 76963-5354 Postnummer Postort

Läs mer

Energideklaration 969643-4480. Postnummer Postort 018-562997. Fastighetsbeteckning. Danmarks-säby 6:5. Egna hem. gfedc. gfedc

Energideklaration 969643-4480. Postnummer Postort 018-562997. Fastighetsbeteckning. Danmarks-säby 6:5. Egna hem. gfedc. gfedc Energideklaration Version 1.4 Byggnadens ägare - Kontaktuppgifter Ägarens namn kommuns Industrihus Brand HB Adress Almungevägen 29-33 Personnummer/Organisationsnummer 969643-448 Postnummer Postort 75454

Läs mer

Energideklaration 556403-7868. Postnummer Postort 0470-748506. Fastighetsbeteckning. Liljeholmen 1. Egna hem. gfedc. gfedc

Energideklaration 556403-7868. Postnummer Postort 0470-748506. Fastighetsbeteckning. Liljeholmen 1. Egna hem. gfedc. gfedc Energideklaration Version: 1.4 Dekl.id: 11899 Byggnadens ägare - Kontaktuppgifter Ägarens namn Växjöhem AB Adress Box 241 Personnummer/Organisationsnummer 55643-7868 Postnummer Postort 3515 Växjö Utländsk

Läs mer

Energideklaration 556538-8716. Postnummer Postort. Land Telefonnummer Mobiltelefonnummer. gfedc. Egen beteckning. By 63. Orsak vid felrapport

Energideklaration 556538-8716. Postnummer Postort. Land Telefonnummer Mobiltelefonnummer. gfedc. Egen beteckning. By 63. Orsak vid felrapport Energideklaration Version: 1.6 Dekl.id: 353320 Byggnadens ägare - Kontaktuppgifter Ägarens namn A4 Campus AB Adress Studentplan 2 Personnummer/Organisationsnummer 556538-8716 Postnummer Postort 831 40

Läs mer

Energideklaration 717600-4559. Postnummer Postort. Land Telefonnummer Mobiltelefonnummer. Fastighetsbeteckning. Luthagen 44:1. Egna hem. gfedc.

Energideklaration 717600-4559. Postnummer Postort. Land Telefonnummer Mobiltelefonnummer. Fastighetsbeteckning. Luthagen 44:1. Egna hem. gfedc. Energideklaration Version: 1.4 Dekl.id: 151003 Byggnadens ägare - Kontaktuppgifter Ägarens namn HSB Brf Fåfne 26 i Adress Tegnéragan 27 c Personnummer/Organisationsnummer 717600-4559 Postnummer Postort

Läs mer

Energideklaration 232100-0255. Postnummer Postort 046-15 30 00. Fastighetsbeteckning. Lasarettet 13. Egna hem. gfedc. gfedc

Energideklaration 232100-0255. Postnummer Postort 046-15 30 00. Fastighetsbeteckning. Lasarettet 13. Egna hem. gfedc. gfedc Energideklaration Version 1.4 Byggnadens ägare - Kontaktuppgifter Ägarens namn Region Fastigheter Adress Baravägen 1 Personnummer/Organisationsnummer 232100-0255 Postnummer Postort 221 00 Lund Utländsk

Läs mer

Energideklaration. Byggnadens ägare - Kontaktuppgifter. Höörs Byggnads AB 556094-0453. Höör. Box 109 0413-559850. Byggnadens ägare - Övriga

Energideklaration. Byggnadens ägare - Kontaktuppgifter. Höörs Byggnads AB 556094-0453. Höör. Box 109 0413-559850. Byggnadens ägare - Övriga Energideklaration Version 1.3 Byggnadens ägare - Kontaktuppgifter Ägarens namn s Byggnads AB Personnummer/Organisationsnummer 556094-0453 Adress Box 109 Postnummer 243 22 Postort E-postadress Telefonnummer

Läs mer

Energideklaration 717600-1746. Postnummer Postort. Land Telefonnummer Mobiltelefonnummer. Fastighetsbeteckning. Fålhagen 35:3. gfedc.

Energideklaration 717600-1746. Postnummer Postort. Land Telefonnummer Mobiltelefonnummer. Fastighetsbeteckning. Fålhagen 35:3. gfedc. Energideklaration Version: 1.4 Dekl.id: 86540 Byggnadens ägare - Kontaktuppgifter Ägarens namn Brf Norrgården Adress Väderkvarnsgatan 44A Personnummer/Organisationsnummer 717600-1746 Postnummer Postort

Läs mer

Energideklaration. Byggnadens ägare - Kontaktuppgifter 757201-2933 BRF LINNÉA. gfedc LINNÉGATAN 33 GÖTEBORG 031-147808 0730-398847. karsoh@telia.

Energideklaration. Byggnadens ägare - Kontaktuppgifter 757201-2933 BRF LINNÉA. gfedc LINNÉGATAN 33 GÖTEBORG 031-147808 0730-398847. karsoh@telia. Energideklaration Version:.5 Dekl.id: 39235 Byggnadens ägare - Kontaktuppgifter Ägarens namn BRF LINNÉA Adress LINNÉGATAN 33 Personnummer/Organisationsnummer 75720-2933 Postnummer Postort 4304 GÖTEBORG

Läs mer

Energideklaration 717600-4450. Postnummer Postort. Land Telefonnummer Mobiltelefonnummer. Fastighetsbeteckning. Luthagen 19:2. Egna hem gfedc.

Energideklaration 717600-4450. Postnummer Postort. Land Telefonnummer Mobiltelefonnummer. Fastighetsbeteckning. Luthagen 19:2. Egna hem gfedc. Energideklaration Version: 1.4 Dekl.id: 127179 Byggnadens ägare - Kontaktuppgifter Ägarens namn HSB Brf 45 Barken Adress Box 1103 Personnummer/Organisationsnummer 717600-4450 Postnummer Postort 75141 Uppsala

Läs mer

Energideklaration 794000-0974. Postnummer Postort. Land Telefonnummer Mobiltelefonnummer. gfedc. Egen beteckning F16. Orsak vid felrapport

Energideklaration 794000-0974. Postnummer Postort. Land Telefonnummer Mobiltelefonnummer. gfedc. Egen beteckning F16. Orsak vid felrapport Energideklaration Version: 1.6 Dekl.id: 297935 Byggnadens ägare - Kontaktuppgifter Ägarens namn Brf Hsb Ekorren Adress Björnbärsvägen 29c Personnummer/Organisationsnummer 794000-0974 Postnummer Postort

Läs mer

Energideklaration 746000-2673. Postnummer Postort. E-postadress Telefonnummer Mobiltelefonnummer. Egen beteckning. X-koordinat 6164351.294.

Energideklaration 746000-2673. Postnummer Postort. E-postadress Telefonnummer Mobiltelefonnummer. Egen beteckning. X-koordinat 6164351.294. Energideklaration Version.2 Byggnadens ägare - Kontaktuppgifter Ägarens namn Personnummer/Organisationsnummer BRF Malta 746000-2673 Adress Postnummer Postort Saarisvägen 4A-C 22 9 Malmö E-postadress Telefonnummer

Läs mer

Energideklaration 556403-7868. Postnummer. Telefonnummer 0470-748500. Egen beteckning. X-koordinat 6305505.131. Postnummer

Energideklaration 556403-7868. Postnummer. Telefonnummer 0470-748500. Egen beteckning. X-koordinat 6305505.131. Postnummer Energideklaration Version 1.2 Byggnadens ägare - Kontaktuppgifter Ägarens namn Växjöhem AB Personnummer/Organisationsnummer 556403-7868 Adress Box 241 Postnummer 35105 Postort Växjö E-postadress anders.jansson@vaxjohem.se

Läs mer

Energideklaration 769607-4413. Postnummer Postort. Land Telefonnummer Mobiltelefonnummer. Fastighetsbeteckning. Bjärred 9:21. gfedc.

Energideklaration 769607-4413. Postnummer Postort. Land Telefonnummer Mobiltelefonnummer. Fastighetsbeteckning. Bjärred 9:21. gfedc. Energideklaration Version: 1.4 Dekl.id: 141763 Byggnadens ägare - Kontaktuppgifter Ägarens namn Brf Humlegården Adress Humlevägen -8 Personnummer/Organisationsnummer 769607-4413 Postnummer Postort 37 37

Läs mer

Energideklaration 746000-1576. Postnummer. Telefonnummer 040-3542 85. Egen beteckning. X-koordinat 6161396,2. Adress Postnummer Postort Huvudadress

Energideklaration 746000-1576. Postnummer. Telefonnummer 040-3542 85. Egen beteckning. X-koordinat 6161396,2. Adress Postnummer Postort Huvudadress Energideklaration Version 1.3 Byggnadens ägare - Kontaktuppgifter Ägarens namn Brf Rosengården Personnummer/Organisationsnummer 746000-1576 Adress Lönngatan 58 Postnummer 21449 Postort Malmö E-postadress

Läs mer

Energideklaration 556180-9319. Postnummer Postort. Land Telefonnummer Mobiltelefonnummer. gfedc. Egen beteckning. Orsak vid felrapport

Energideklaration 556180-9319. Postnummer Postort. Land Telefonnummer Mobiltelefonnummer. gfedc. Egen beteckning. Orsak vid felrapport Energideklaration Version: 1.6 Dekl.id: 128767 Byggnadens ägare - Kontaktuppgifter Ägarens namn MARKS BOSTADSAKTIEBOLAG Adress Box 124 Personnummer/Organisationsnummer 556180-9319 Postnummer Postort 511

Läs mer

Energideklaration 556180-9319. Postnummer Postort. Land Telefonnummer Mobiltelefonnummer. gfedc. Egen beteckning. Rådmansgatan 24

Energideklaration 556180-9319. Postnummer Postort. Land Telefonnummer Mobiltelefonnummer. gfedc. Egen beteckning. Rådmansgatan 24 Energideklaration Version: 1.6 Dekl.id: 134371 Byggnadens ägare - Kontaktuppgifter Ägarens namn MARKS BOSTADSAKTIEBOLAG Adress Box 124 Personnummer/Organisationsnummer 556180-9319 Postnummer Postort 511

Läs mer

Energideklaration 556180-9319. Postnummer Postort. Land Telefonnummer Mobiltelefonnummer. gfedc. Egen beteckning. Pilörtsvägen 1 F

Energideklaration 556180-9319. Postnummer Postort. Land Telefonnummer Mobiltelefonnummer. gfedc. Egen beteckning. Pilörtsvägen 1 F Energideklaration Version: 1.6 Dekl.id: 247312 Byggnadens ägare - Kontaktuppgifter Ägarens namn MARKS BOSTADSAKTIEBOLAG Adress Box 124 Personnummer/Organisationsnummer 556180-9319 Postnummer Postort 511

Läs mer

Energideklaration 769606-7524. Postnummer Postort. Land Telefonnummer Mobiltelefonnummer. Fastighetsbeteckning. Duggregnet 8. Egna hem. gfedc.

Energideklaration 769606-7524. Postnummer Postort. Land Telefonnummer Mobiltelefonnummer. Fastighetsbeteckning. Duggregnet 8. Egna hem. gfedc. Energideklaration Version: 1.4 Dekl.id: 165560 Byggnadens ägare - Kontaktuppgifter Ägarens namn Brf Britts Grannar Adress Hässleholmsvägen 11 Personnummer/Organisationsnummer 769606-7524 Postnummer Postort

Läs mer

Energideklaration 716406-8384. Postnummer. E-postadress Telefonnummer Mobiltelefonnummer. Egen beteckning. X-koordinat 6196954,501

Energideklaration 716406-8384. Postnummer. E-postadress Telefonnummer Mobiltelefonnummer. Egen beteckning. X-koordinat 6196954,501 Energideklaration Version 1.3 Byggnadens ägare - Kontaktuppgifter Ägarens namn Hsb Bostadsrättsförening Drottningen Personnummer/Organisationsnummer 716406-8384 Adress Box 19 Postnummer 261 22 Postort

Läs mer

Energideklaration 556538-8716. Postnummer Postort. Land Telefonnummer Mobiltelefonnummer. gfedc. Egen beteckning. By 1. Orsak vid felrapport

Energideklaration 556538-8716. Postnummer Postort. Land Telefonnummer Mobiltelefonnummer. gfedc. Egen beteckning. By 1. Orsak vid felrapport Energideklaration Version: 1.6 Dekl.id: 352969 Byggnadens ägare - Kontaktuppgifter Ägarens namn A4 Campus AB Adress Studentplan Personnummer/Organisationsnummer 556538-8716 Postnummer Postort 831 40 Östersund

Läs mer

Energideklaration 714800-0669. Postnummer Postort 08-59451084. Fastighetsbeteckning. Sätuna 3:182. Egna hem. gfedc. gfedc

Energideklaration 714800-0669. Postnummer Postort 08-59451084. Fastighetsbeteckning. Sätuna 3:182. Egna hem. gfedc. gfedc Energideklaration Version: 1.4 Dekl.id: 112972 Byggnadens ägare - Kontaktuppgifter Ägarens namn Brf.Husby Adress c/o HSB Arlanda.Box 2009 Personnummer/Organisationsnummer 714800-0669 Postnummer Postort

Läs mer

Energideklaration 702000-9564. Postnummer Postort. E-postadress Telefonnummer Mobiltelefonnummer. Egen beteckning. Postnummer

Energideklaration 702000-9564. Postnummer Postort. E-postadress Telefonnummer Mobiltelefonnummer. Egen beteckning. Postnummer Energideklaration Version 1.1.0 Byggnadens ägare - Kontaktuppgifter Ägarens namn Personnummer/Organisationsnummer Brf Högborgen 702000-9564 Adress Postnummer Postort Furusundgatan 11 115 37 Stockholm E-postadress

Läs mer

Energideklaration 716439-5803. Postnummer Postort. Land Telefonnummer Mobiltelefonnummer. Fastighetsbeteckning. Mästerlotsen 1. Egna hem. gfedc.

Energideklaration 716439-5803. Postnummer Postort. Land Telefonnummer Mobiltelefonnummer. Fastighetsbeteckning. Mästerlotsen 1. Egna hem. gfedc. Energideklaration Version: 1.4 Dekl.id: 93246 Byggnadens ägare - Kontaktuppgifter Ägarens namn Brf Mästerlotsen 1 c/o Carl J Rogmark Adress Sundholmsgatan 44 Personnummer/Organisationsnummer 716439-5803

Läs mer

Energideklaration 769607-5709. Postnummer Postort. Land Telefonnummer Mobiltelefonnummer. Fastighetsbeteckning. Taxeringsrevisorn 4. gfedc.

Energideklaration 769607-5709. Postnummer Postort. Land Telefonnummer Mobiltelefonnummer. Fastighetsbeteckning. Taxeringsrevisorn 4. gfedc. Energideklaration Version: 1.4 Dekl.id: 111723 Byggnadens ägare - Kontaktuppgifter Ägarens namn Brf Rtb Rosengårds Trivsamma Bostäder) Adress Vougts Väg 3, Vån 1 Personnummer/Organisationsnummer 769607-5709

Läs mer

Energideklaration 716419-1848. Postnummer. E-postadress Telefonnummer Mobiltelefonnummer. Egen beteckning. X-koordinat 6582259,172

Energideklaration 716419-1848. Postnummer. E-postadress Telefonnummer Mobiltelefonnummer. Egen beteckning. X-koordinat 6582259,172 Energideklaration Version 1.3 Byggnadens ägare - Kontaktuppgifter Ägarens namn Brf Näktergalen 26 Personnummer/Organisationsnummer 716419-1848 Adress Danderydsgatan 30 C/O Trönnberg Postnummer 11426 Postort

Läs mer