FIGHTER 310P. Komplett värmepumpsaggregat som ger värme varmvatten ventilation återvinning. Princip. Skötsel. Installation. Utrustning.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FIGHTER 310P. Komplett värmepumpsaggregat som ger värme varmvatten ventilation återvinning. Princip. Skötsel. Installation. Utrustning."

Transkript

1 PBD SE 0- Frånluftsvärmepump FIGHTER 0P FIGHTER 0P Komplett värmepumpsaggregat som ger värme varmvatten ventilation återvinning Princip FIGHTER 0P är en frånluftsvärmepump. Den har in byggd frånluftsfläkt samt elpanna med indirekt uppvärmd varmvattenberedare, försedd med korrosionsskydd av koppar. Energi återvinns ur ventilationsluften och tillförs pannan, vilket därmed väsentligt reducerar energikostnaderna. Enheten ventilerar huset, levererar radiatorvärme och be reder tappvarmvatten. FIGHTER 0P är avsedd för lågtemperaturdimensionerad radiatorkrets eller golvvärme. Skötsel Manöverpanelen på FIGHTER 0P är utformad för ett enkelt handhavande av produkten. Ett minimum av skötsel krävs. Endast kontroll av säkerhetsventiler samt rengöring av luftfilter och fläkt behöver göras. Luftfiltret ligger i en filterkassett och är mycket enkelt att rengöra. Alla väsentliga detaljer är åtkomliga framifrån. Detta underlättar service och skötsel. Installation FIGHTER 0P är enkel att installera. Alla röranslutningar är placerade i framkant för bästa åtkomlighet. Detta är speciellt värdefullt för utbytesmarknaden. Utrustning FIGHTER 0P är försedd med komplett ventilutrustning bestående av avtappnings-, påfyllnings-, vacuum-, backoch säkerhetsventil för vattenvärmardelen. Pann de len är försedd med avtappnings-, påfyllnings- samt säkerhetsventil. Dessutom är aggregatet försett med klimatstyrd shuntautomatik med utomhus- och framledningstemperaturgivare, shuntventil, cirkulationspump samt expansionskärl. Konstruktion Styrningen av FIGHTER 0P sker med mikroprocessor. Detta ger ett enkelt handhavande samtidigt som värmepumpen alltid utnyttjas så effektivt som möjligt, eftersom mikroprocessorn kontinuerligt fattar beslut om bästa driftsätt. Mikroprocessorn sköter även shuntautomatik och cirkulationspump. På sifferfönstret kan man enkelt ta fram aktuella temperaturer och inställda värden. FIGHTER 0P arbetar med det miljövänliga köldmediet R0 (Propan). FIGHTER 0P har s k dubbelväxling av värmen från värmepumpskretsen till varmvattenberedaren. Detta eliminerar risken för oljebemängt köldmedium att komma in i tappvarmvattnet om det skulle uppstå läckage på köldmediekretsen. Isoleringen består av formgjuten, freonfri polyurethan motsvarande ca 0 mm mineralull. Ytterhöljet består av vit pulverlackerad stålplåt. Övre och nedre frontluckan är enkelt demonterbara för bästa åtkomlighet vid installation och vid eventuell service. Värmepumpen levereras med maxeffekten kw (leveranseffekt kw). På grund av sin unika konstruktion kan andra värmekällor dockas till FIGHTER 0P.

2 Installationsprincip C När rumsluften passerat värmepumpen släpps den ut. Temperaturen på luften har då sänkts eftersom värmepumpen har tagit tillvara energin i rums luften. G Luften från köksfläkten går direkt ut i en särskild kanal. A Den varma rumsluften tas in i kanalsystemet. F Luft transporteras från rum med uteluftsdon till rum med frånluftsdon. B Den varma rums luften leds till FIGHTER 0P. D FIGHTER 0P för sör jer huset med både varm vatten och rums värme. E Uteluft tas in i huset. Uppställning och placering För att underlätta rörinstallation bör ett fritt utrymme för fördelningsrör m m finnas på höger eller vänster sida. Beträf fande övriga installationsmått, se avsnitt Mått. Värmepumpen bör helst ställas upp med ryggsidan ca 0 mm från yttervägg i grovkök eller motsvarande typ av rum för att eliminera eventuella olägenheter på grund av ljud. Om detta ej är möjligt bör vägg mot sovrum eller annat ljudkänsligt rum undvikas. Oavsett placering skall vägg mot ljudkänsligt rum ljudisoleras. OBS! Avstånd till vägg skall i samtliga fall vara minst 0 mm. Rördragning skall utföras utan klamring i innervägg mot sov-/vardagsrum. Funktionsprincip, kylkrets När den rumstempererade frånluften passerar förångaren förångas köldmediet på grund av sin låga kokpunkt. Därmed avger rumsluften energi till köldmediet. Köldmediet komprimeras därefter i en kompressor, varvid temperaturen höjs kraftigt. Det varma köldmediet leds till den i pannvattnet placerade kondensorn. Här avger köldmediet sin energi till pannvattnet varvid köldmediet övergår från ånga till vätska. Därefter leds köldmediet vidare via filter till expansionsventilen där tryck och temperatur sänks. Köldmediet har nu fullbordat sitt kretslopp och passerar åter förångaren. Avluft Frånluft

3 Manöverpanel (Synlig del) Tryckmätare, panna Här visas trycket i värmesystemet. Normalt arbetsområde är 0,5,5 bar. Strömbrytare med lägen: 0 Värmepumpen avstängd Normalläge Reservläge Sifferfönster Vid normaldrift visas här panntemperatur. De två vänstra sifforna anger ka nalnummer och de två hög ra anger ka nalens mätvärde/inställning. bar 0 Kontrollampor Övre lampan Kompressor : Tänd: Kompressor i drift. Släckt: Kompressor ej i drift. Mittre lampan Avfrostning : Tänd: Avfrostning pågår. Släckt: Normalläge. Nedre lampan Elpatron : Tänd: Elpatron i drift. Släckt: Elpatron ej i drift. Blinkande lampa innebär att delar av el - patronen är blockerad av yttre styr ning (effektvakt m m). Extra varmvatten En tryckning på knappen Extra varmvatten ger en ökning av varmvattenkapaciteten un der ca timmar. Den inbyggda lampan lyser i detta läge konstant. Ytterligare tryckning ger en varaktig funktion där varmvattentemperaturen höjs med jämna tidsintervall. Den in byggda lampan blinkar i detta läge. Ytterligare tryckning återställer ovanstående funktioner till normalläge. Manöverpanel (Dold bakom övre frontlucka) Inställningsratt Med ratten Förskjutning, värmekurva påverkas rumstemperaturen. Driftlägesindikeringar Driftlägesväljare Kanalval Inställningsratt Övre lampan Elpatron Tänd: Elpatronen tillåts att kopp las in vid behov. Släckt: Elpatronen blockerad. Nedre lampan Cirkulationspump Tänd: Cirkulationspumpen i drift. Släckt: Cirkulationspumpen ej i drift. I detta läge är även shuntventilen stängd. Vid start är samtliga funktioner (el patron, cirkulationspump och värme automatik) igång. Om knappen Driftläge trycks in en gång blockeras elpatronen. Vid ytterligare tryckning stoppas även cirkulationspumpen. Ytterligare tryckning återinkopplar el patronen och cirkulationspumpen. Med Kanalval bläddrar man framåt bland sifferfönstrets ka naler för att visa önskat vä rde eller inställning. Kanalförteckning finns i anslutning till tryckknappen. Inställningen på ratten Val, vär me kurva beror dels på var i landet värmepumpen är placerad och dels på vilken typ av värmesystem som finns i huset.

4 Rörinstallation Samtliga röranslutningar är försedda med mm kläm ringskopplingar. Radiatoranslutning Radiatorkrets anslutes till pos (0), (framledning) och pos (), (returledning). I anläggningar där radiatorflödet helt kan upphöra på grund av att alla termostatventiler står i stängt läge skall by-pass -ventil inmonteras för att skydda cirkulationspumpen. Tappvattenanslutning Varm- och kallvatten anslutes till pos () (varmvatten) respektive () (kallvatten). Om bubbelpool eller annan väsentligt större förbrukare av varmvatten skall installeras, bör värmepumpen kompletteras med elektrisk varmvattenberedare. Vv från värmepump Kv Backventil Ventilkoppel-del Blandningsventil-del Varmvattenberedare COMPACT Proppas Pump- och tryckfallsdiagram Vv Besiktning FIGHTER 0P är som standard utrustad med slutet expansionskärl. Enligt gällande normer måste pann anläggningen besiktigas innan den tas i bruk. Denna besiktning får en dast utföras av person med kompetens för uppgiften. Funktionskontroll av ventilationsanläggningen skall enligt gällande förordningar utföras av behörig person (gäller ej en- och tvåbostadshus). Max pann- och radiator volym Tryckexpansionskärlets (5) volym är liter och har som standard ett förtryck på kpa (5 mvp). Detta medför att maximal höjd mellan kärlet och den högst belägna radiatorn är 5 m. På kärlet sitter en ventil för eventuell justering av förtrycket. Expansionskärlets förtryck skall vara infört i besiktningshandlingen. Max systemvolym exklusive panna är vid ovanstående förtryck 5 liter. Styrning av varmvattentemperaturen Temperaturen i varmvattenberedaren kan, beroende på årstid, variera mellan ca 5 C. Med knappen Extra varmvatten på frontpanelen kan temperaturen i beredaren tillfälligt höjas. Nedanstående diagram visar normala temperaturnivåer i panna respektive varmvattenberedare. Temperatur 0 kpa 0 Max flöde: 00 l/h Min begränsning Tillgängligt tryck, kpa Flöde 0 0 Utetemperatur 0 0 Sommar Vinter DUT DUT: Dimensionerande utetemperatur Framledningstemperatur , 00 0, , , 0,5 l/h l/s Vattenvattentemperatur "Extra varmvatten" Vattenvattentemperatur "Normalfall" Panntemperatur

5 Inställning av shuntautomatik Sambandet mellan utetemperatur och framledningstemperatur ställs in med rattarna Val, värmekurva () och Förskjutning, värmekurva (). Dimensionerad framledningstemperatur och dimensionerande utetemperatur används som ingångsdata i vidstående diagram för att utläsa kurvlutning, vilken ställs in med ratt Val, värmekurva (). Inställningen på ratt Förskjutning, värmekurva () bestämmer vid vilken ute temperatur som uppvärmningen upphör. Om förskjutningen ställes in på 0 innebär det att uppvärmningen upphör vid en utetemperatur på + 0 C. Eftersom man normalt har en viss gratisvärme kan man ställa in ett värde under noll på denna ratt. Vidstående diagram visar kurvskaror med förskjutningen -, ± 0 och +. Grundinställningen från fabrik är kurva 0 på Val, värmekurva och förskjutningen - på För skjutning, värmekurva. I de fall då man ej känner till värmesystemets dimensionerade framledningstemperatur kan nedanstående karta vara vägledande för inställningen av Val, värmekurva. Första siffran gäller för ett radiator system och siffran inom parentes gäller för golvvärme installerat i betong bjälklag där max framledningstemperatur är 5 C. Vid golvvärmesystem installerat i träbjälklag kan man utgå från siffran före parentesen och minska detta värde med två enheter. Lämplig inställning på ratten Förskjutning, värmekurva är - för radiator system och - för golvvärme. De lägre värdena i norra delen av Sverige beror på lägre dimensionerande utetemperatur. FRAMLEDNINGSTEMPERATUR + 5 FRAMLEDNINGSTEMPERATUR FÖRSKJUTNING VÄRMEKURVA (-) Diagram med förskjutningen FÖRSKJUTNING VÄRMEKURVA (0) VÄRMEKURVA UTETEMPERATUR VÄRMEKURVA UTETEMPERATUR Diagram med förskjutningen 0 VÄRMEKURVA () () Kiruna Gällivare Luleå Skellefteå Umeå FRAMLEDNINGSTEMPERATUR Östersund Örnsköldsvik Sundsvall Hudiksvall FÖRSKJUTNING VÄRMEKURVA (+) UTETEMPERATUR () Söderhamn Diagram med förskjutningen + () (5) Göteborg 0 (5) Halmstad Helsingborg (5) Malmö Karlstad Borås Örebro Jönköping Falun Växjö Kalmar Markaryd Hässleholm Gävle Västerås Stockholm Norrköping Linköping (5) Visby Karlskrona Simrishamn Ystad Uppsala (5) () 5

6 Tillgängligt statiskt tryck Ventilation FIGHTER 0P anslutes så att all ventilationsluft förutom köksfläkt passerar förångaren () i värmepumpen. Normerat min flöde är 0,5 l/s per m² bostadsyta. För att värmepumpen skall arbeta på bästa sätt bör frånluftsventilationsflödet ej understiga 00 m³/h ( l/s). Även om normkravet ger lägre flödesbehov medför ökningen till 00 m³/h ingen höjd energi för brukning eftersom värmepumpens återvinnings grad också ökar. Värmepumpens uppställningsrum skall vara ventilerat med minst m³/h (0 l/s). FIGHTER 0P är försedd med en ventilationsöppning i foten. Detta gör att ett luftflöde på ca 5 m³/h (, l/s) tas direkt från uppställningsrummet. Fläktkapaciteten är valbar i tio steg (se Fläktdiagram ). Omkoppling av ventilationskapacitet beskrivs i avsnitt In ställning av fläktkapacitet (se även Elschema ). Kurvornas numrering refererar till uttag på kopplingsplint (). Anslutningar skall ske via flexibla slangar, förlagda lätt utbytbart. Avluftskanalen isoleras diffusionstätt i hela sin längd. Frånluftskanal som förläggs i kalla utrymmen skall isoleras. Möjlighet till kanalinspektion krävs. Se till att areaminskningar i form av veck, snäva böjar m m ej förekommer, detta medför minskad ventilationskapacitet. Alla ka nalskarvar skall vara täta och popnitas för att undvika läckageflöden. Kanalsystemet skall utföras enligt gällande normer. Lägst täthetsklass B rekommenderas. På grund av att värmepumpen innehåller R0 (propan) skall luftkanalsystemet jordas med hjälp av medlevererade jordkablar ( st). För att undvika att fläktljud leds till frånluftsdonen är det lämpligt att montera in en ljuddämpare i kanalen. För att erhålla erforderlig luftväxling i husets samtliga rum krävs korrekt placering och injustering av frånluftsdon. En felaktig ventilationsinstallation kan medföra sämre utbyte från värmepumpen och därmed en sämre driftsekonomi, samt även skada huset. Avluftskanalen får inte dras till rökkanal. Om braskamin eller motsvarande installeras måste den vara försedd med tätslutande luckor samt ha möjlighet att ta förbränningsluft utifrån. För att erhålla god komfort är det också viktigt att använda uteluftsdon med god luftspridning och att se till att man har tillräckligt många don. Fläktdiagram Nedanstående diagram visar tillgänglig ventilationskapacitet. Min frånluftsflöde = 00 m /h. mmvp Pa Luftflöde m /h l/s

7 Elanslutning All elektrisk utrustning förutom utegivaren är färdigkopplad från fabrik. Värmepumpens elanslutning skall föregås av en arbetsbrytare enligt gällande normer. Värmepumpens matningskabel drages in via elrör på värmepumpens topp och ansluts till plint () via dragavlastare, se avsnitt Mått. Erforderlig gruppsäkring framgår av tabell nedan. Vald elpatroneffekt (kw) Max belastad fas (A),0,,0*,0,0, * Leveranseffekt Inkoppling får ej ske utan elleverantörens medgivande och skall ske under överinseende av behörig elinstallatör. Effekten styrs via kontaktor(er) som manövreras av en mikroprocessor. Automatik, cirkulationspump () och dess kabeldragning, är internt avsäkrade med en automatsäkring (). Utegivare Utegivaren placeras på skuggad plats åt nord eller nordväst för att inte störas av exempelvis mor gonsol. Givaren an sluts med tvåledare till plint (). Eventuellt kabelrör bör tätas för att ej orsaka kondens i utegivarkapseln. Rundstyrning och effektvakt Elpatronens effektsteg kan kopplas ur via extern effektvakt eller rundstyrningsrelä. Detta kan göras med antingen slutande eller brytande kontakter, anslutna till plint (). Val av kontaktfunktion görs på kretskortet bakom frontpanelen. Vid leverans är slutande kontaktfunktion vald, d v s öppen kontakt medför ingen effektblockering. Om både effektvakt och rund styrning skall an vän das måste kontakt funk tio ner na vara av samma typ (slutande eller brytande). Kontak terna skall vara paral lellkopplade vid slutande kon takt funktion och serie kopplade vid brytande kontakt funktion. Inställning av fläktkapacitet Val av ventilationskapacitet görs genom att ansluta den vita kabeln från frånluftsfläkten till önskat uttag på plint (). Se bild Ventilationsanslutning - Fläktdiagram. Fläkten är leveranskopplad till uttag nr 0. Ventilationen injusteras till projekterat flöde. Uttag Spänning (V) vit Svart

8 Elschema Stegordning Kontaktor 0 styr steg nr Kontaktor styr steg nr Noll-bleck G H I,0 kw 0 kw Vit,0 kw Brun 0 x kw E F D C B M J L K Elementslinga,0 kw x kw 5,0 kw,0 kw Vit,0 kw Brun Läge 0 T 5,0 kw Vit,0 kw Brun Läge I 5 P P P Läge R T 0A-0 A- Elektrisk matning för effektvakt (tillbehör) N N N Brun Blå C S R Svart M Kontaktormärkning Gäller samtliga kontaktorer 5 VR F CC L L C F 0 V V ~ B + ~ F A A Re Re Re Re Re Re Re 5 C +

9 Mått Erforderligt utrymme för demontering av övre frontlucka 0 5 Min avstånd 0 mm från vägg 5 0 Skyddsklenspänning Ø A 5 Ställbar Avluft Ø 5 Elektrisk matning Ø 5 Dockning Ø Frånluft Ø 5 Framför värmepumpen krävs ett fritt utrymme på 0 mm för eventuell service. Lucka på båda sidor Vid rördragning inom streckmarkerat område, se till att möjlighet till utbyte av expansionskärl finns. 5 Om värmepumpen placeras på någon form av upphöjning, exempelvis betongfundament, skall denna ha minsta mått enligt nedanstående bild C B 0 0 A, B och C: Se Anslutning i Komponentlista. Inom punktmarkerat område kan rördragning från golv ej ske Måttsättningsprincip Klämring Cu-rör

10 bar 0 B laha blaha och anna t tram s B laha blaha och anna t Återledning radiatorer Återledning radiatorer tram s Komponentplacering LE K v.v. k.v. 0 v.v. k.v. Återledning radiatorer Framledning radiatorer 0

11 Komponentlista Elpatron, kw Driftstermostat, reservvärme Temperaturbegränsare Automatsäkring för cirkulationspump, värme automatik och värmepump Strömställare, läge Anslutningsplint, matning 0 Kontaktor steg Anslutningsplint, dockning Kopplingsplint Kopplingsplint 5 Utegivare Cirkulationspump Luftskruv, cirkulationspump Tryckknapp, Extra varmvatten Shuntmotor 0 Anslutningsdon, frånluftsfläkt Kopplingsplint, fläkthastighet Plats för elpatron,,5 kw 5 Omkopplare för driftläge Motorskydd, kompressor Kompressor Driftskondensator, kompressor Reläkort med nätdel 0 Kontrollampa, Kompressor Kontrollampa, Avfrostning Kontrollampa, Elpatron Högtryckspressostat Mikroprocessorkort 5 Kapacitetsinställning, cirkulationspump Fläkt, frånluft Ratt, Val, värmekurva Ratt, Förskjutning, värmekurva Tryckknapp, Kanalval 0 Sifferfönster med bakomliggande styrkort Lågtryckspressostat Tryckmätare, panna Shuntventil Avstängningsventil, pump och framledning radiatorkrets Påfyllningsventil, varmvattenberedare Säkerhetsventil, varmvattenberedare Expansionsventil Kombinerad påfyllnings- och backventil, värmesystem Avstängningsventil, returledning radiatorkrets 5 Avtappningsventil, värmesystem 5 Säkerhetsventil, värmesystem 5 Vakuumventil (skymd) 5 Fläkttransformator 55 Kontrollampa Elpatron 5 Kontrollampa Cirkulationspump 5 Driftkondensator, frånluftsfläkt 5 Dragavlastare, dockningskabel 5 Dragavlastare, matningskabel 0 Fläktmodul Dockningsanslutning, kräver specialrör från NIBE Förångare Luftfilter (Filtertyp G) 5 Torkfilter med tank Dataskylt Kontaktor, steg Kompressorvärmare Anslutning Avsättningsmått A B C 0 Framledning, radiatorkrets...klämring Ø mm Returledning, radiatorkrets...klämring Ø mm Kallvattenanslutning...Klämring Ø mm Varmvattenuttag från varmvattenberedare...klämring Ø mm Sidolucka, ventilkoppling Filterlucka Avtappnings- och spillvattenanslutning, varmvattenberedare..r 5 utv (med demonterad klämringsmutter) 0 Avtappningsanslutning, värmesystem...r 5 utv Elektrisk matning för effektvakt (tillbehör) Ventilationsöppning 5 Expansionskärl Temperaturgivare, förångare Temperaturgivare, avluft (dold) Temperaturgivare, elpatrondrift Temperaturgivare, framledning 0 Ventilationsanslutning frånluft...ø 5 mm Ventilationsanslutning avluft...ø 5 mm Temperaturgivare, kompressordrift 5 Spillrör, säkerhetsventil varmvattenberedare Spillrör, säkerhetsventil värme Kondensvatten avlopp, fläktlåda Spillvattenavledning...PVC-rör Ø mm (ytterdiameter) Spillkopp, spillvatten 0 Serienummerskylt

12 5 Tekniska data IP Höjd (exkl fot: 5 0 mm) 05 mm Erforderlig reshöjd 5 mm Bredd 00 mm Djup 5 mm Vikt 5 kg Volym totalt 0 liter Volym dubbelmantel 0 liter Volym varmvattenberedare 0 liter Matningsspänning 00 V~ -fas + N Effekt elpatron,0 kw (omkopplingsbar) Märkeffekt cirkulationspump 00 W Märkeffekt frånluftsfläkt 0 W Märkeffekt kompressor 0 W Kapslingsklass IP Max tryck i förrådsberedaren 0, MPa ( bar) Max tryck i dubbelmantelvolym 0,5 MPa (,5 bar) Brytvärde, högtryckspressostat,5 MPa (,5 bar) Brytvärde, lågtryckspressostat 0,5 MPa (,5 bar) Avsäk. tryck i dubbelmantelvolym 0,5 MPa (,5 bar) Köldmediemängd 0 g Köldmedietyp R0 (propan) Tillslagstemperatur kompressor 5 C Frånslagstemperatur kompressor 5 C Tillslagstemperatur elpatron C ( 5)* Frånslagstemperatur elpatron 5 5 C (5 0)* Ljudeffektnivå** db(a) Ljudnivå i uppställningsrum*** db(a) RSK nr * Med aktiverad styrning. ** A-vägd ljudeffektnivå (LwA). Värdet varierar med vald fläktkurva. *** A-vägd ljudtrycksnivå (LpA). Värdet varierar med rummets dämpningsförmåga. Dessa värden gäller vid en dämpning om db. Tillbehör Överskåp För att dölja ventilationskanalerna ovan vär me pumpen finns det överskåp som tillbehör. Överskåp 5 mm RSK nr 5 0 Art nr 0 Överskåp 5 mm RSK nr 5 0 Art nr 0 Överskåp 5 55 mm RSK nr Art nr 0 Rumsgivare I vissa fall kan rumsgivare användas som komplement till den ordinarie reglerautomatiken. RSK nr: 5 Art nr: 0 Effektvakt EBV Vid tillfälligt höga strömuttag kopplar effektvakten ner delar av FIGHTER 0P s eleffekt för att skydda husets huvudsäkringar. Art nr: Dockningssats För anslutning till värmepumpen från andra värmekällor finns separata dockningssatser. LEK LEK LEK Reservation för eventuella mått- och konstruktionsändringar! NIBE AB - Energy Systems Box, 5 Markaryd Tel Fax 0-0

FIGHTER 310P Komplett värmepumpsaggregat som ger värme varmvatten ventilation återvinning Princip Skötsel Installation Utrustning Konstruktion

FIGHTER 310P Komplett värmepumpsaggregat som ger värme varmvatten ventilation återvinning Princip Skötsel Installation Utrustning Konstruktion PB SE 0- Frånluftsvärmepump FIGHTER 0P FIGHTER 0P FLIK FLIK FLIK FLIK, FLIK FLIK Komplett värmepumpsaggregat som ger värme varmvatten ventilation återvinning Princip FIGHTER 0P är en frånluftsvärmepump.

Läs mer

MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING FIGHTER 310P MOS SE 0403-2 611800 FIGHTER 310P. Fighter 310P LEK

MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING FIGHTER 310P MOS SE 0403-2 611800 FIGHTER 310P. Fighter 310P LEK MOS SE 0403-2 611800 R MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING Fighter 310P Innehåll 1 Till Villaägaren Allmänt Kort produktbeskrivning... 2 Inställningstabell... 2 Systembeskrivning Funktionsprincip... 3 Systemprincip...

Läs mer

NIBE F470. Skötsel. Princip. Utrustning. Frånluftsvärmepump PBD SE 1043-1 F470

NIBE F470. Skötsel. Princip. Utrustning. Frånluftsvärmepump PBD SE 1043-1 F470 PBD SE 1043-1 Frånluftsvärmepump 3 NIBE TM F470 NIBE F470 TM 639401 Komplett värmepumpsaggregat som ger värme varmvatten ventilation värmd tilluft återvinning NIBE F470 är en komplett från- och tilluftsvärmepump

Läs mer

Komplett värmepumpsaggregat som ger värme varmvatten ventilation värmd tilluft återvinning

Komplett värmepumpsaggregat som ger värme varmvatten ventilation värmd tilluft återvinning PBD SE 1344-8 NIBE TM F47 63941 Frånluftsvärmepump NIBE TM F47 3 Komplett värmepumpsaggregat som ger värme varmvatten ventilation värmd tilluft återvinning Displayenhet med tydlig färgskärm Lågenergifläktar

Läs mer

NIBE TM F750. Komplett värmepumpsaggregat som ger värme - varmvatten - ventilation - återvinning. Princip. Utrustning. Frånluftsvärmepump

NIBE TM F750. Komplett värmepumpsaggregat som ger värme - varmvatten - ventilation - återvinning. Princip. Utrustning. Frånluftsvärmepump PBD SE 1341-8 NIBE TM F75 63934 Frånluftsvärmepump NIBE TM F75 3 Komplett värmepumpsaggregat som ger värme - varmvatten - ventilation - återvinning Energi- och effektsnål frånluftsvärmepump med inverterstyrd

Läs mer

MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING FIGHTER 360P MOS SE 0303-1 611748 FIGHTER 360P. 2 1 bar 3 TG +2 LEK

MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING FIGHTER 360P MOS SE 0303-1 611748 FIGHTER 360P. 2 1 bar 3 TG +2 LEK 2 bar 3 4 R A B I II III A B I II I II A B -2 MOS SE 33-6748 R MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING TG +2 LEK Allmänt Kort produktbeskrivning... 2 Inställningstabell... 2 Systembeskrivning Funktionsprincip...

Läs mer

MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING FIGHTER 360P MOS SE 0710-5 FIGHTER 360P -2 2 LEK

MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING FIGHTER 360P MOS SE 0710-5 FIGHTER 360P -2 2 LEK A B I II III A B I II I II A B -2 0 +2 MO E 0710-5 511340 MOTERIG- OCH KÖTELAVIIG LEK Fighter 310P Fighter 310P Fighter 310P Fighter 310P 2 1 LEK LEK 5 4 3 LEK LEK Allmänt Kort produktbeskrivning... 2

Läs mer

MOS SE 1104-5 EVC 240 511047 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING EVC 240 LEK

MOS SE 1104-5 EVC 240 511047 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING EVC 240 LEK MOS SE 04-5 EVC 40 5047 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING EVC 40 5 4 Till Villaägaren Till Villaägaren Allmänt Systembeskrivning Allmänt Systemprincip Frontpanel Frontpanelens övre (synliga) del 4 Synliga

Läs mer

Förskjutning, värmekurva (minska/öka värme) Inställning beror på geografiskt. Förskjutning, värmekurva: min. Finjustering av temperatur till Luleå

Förskjutning, värmekurva (minska/öka värme) Inställning beror på geografiskt. Förskjutning, värmekurva: min. Finjustering av temperatur till Luleå R MOS 970-7 R MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNINGAR Temperatur Huvudströmbrytare Karta med riktvärden för val av 9 () Inställning beror på geografiskt Val, värmekurva: värmekurva om Kiruna läge och typ av

Läs mer

Frånluftsmodul till bergvärmepump

Frånluftsmodul till bergvärmepump PBD SE 99- Frånluftsmodul 4 FLM 3 63954 NIBE FLM 3 FLIK 4 FLIK 5 FLIK 6, 7 FLIK 8 FLIK 9 FLIK Frånluftsmodul till bergvärmepump Funktionsprincip NIBE FLM 3 är en frånluftsmodul speciellt framtagen för

Läs mer

MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING FIGHTER 1210 MOS SE 0224-4 611411 FIGHTER 1210

MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING FIGHTER 1210 MOS SE 0224-4 611411 FIGHTER 1210 MOS SE - FIGHTER R MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING FIGHTER Allmänt Kort produktbeskrivning... Inställningstabell... Systembeskrivning Funktionsprincip... Frontpanel Frontpanelen... Funktioner... Inställning

Läs mer

Installatörshandbok NIBE F750. Frånluftsvärmepump IHB SE 1301-1 231364 LEK

Installatörshandbok NIBE F750. Frånluftsvärmepump IHB SE 1301-1 231364 LEK Installatörshandbok Frånluftsvärmepump LEK IHB SE 1301-1 231364 En detaljerad förklaring av knapparnas funktioner finns på sida 32. Hur du bläddrar bland menyer och gör olika inställningar finns beskrivet

Läs mer

MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING MOS SE 1412-7 FIGHTER 100P LEK

MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING MOS SE 1412-7 FIGHTER 100P LEK MOS SE 1412-7 611804 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING LEK Innehåll 1 Till Villaägaren Allmänt Kort produktbeskrivning... 2 Anläggningsdata... 2 Säkerhetsinformation Hantering... 3 Säkerhetsföreskrifter...

Läs mer

MOS SE 0819-7 NIBE VVM 300 511554 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING NIBE VVM 300 LEK VVM 300 -2 2

MOS SE 0819-7 NIBE VVM 300 511554 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING NIBE VVM 300 LEK VVM 300 -2 2 -2 0 +2 MOS SE 0819-7 NIBE VVM 300 511554 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING NIBE VVM 300 VVM 300 2 1 5 4 3 Innehåll Användarhandledning Allmänt Funktionsprincip 3 Systemprincip 3 Förkortningar 3 Frontpanel

Läs mer

MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING 031900 NIBE SPLIT ACVM 270, AMS 10

MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING 031900 NIBE SPLIT ACVM 270, AMS 10 LEK MOS SE 1107-1 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING 031900 ACVM 270, AMS 10 LEK LEK 2 LEK LEK LEK LEK 1 7 5 3 6 LEK LEK LEK 4 $06 K LE LE K LE K LEK LEK $06 Innehållsförteckning Till Villaägaren Allmänt

Läs mer

MOS SE 1016-9 NIBE VVM 300 511554 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING NIBE VVM 300 LEK VVM 300 A B I II III A B I II I II A B

MOS SE 1016-9 NIBE VVM 300 511554 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING NIBE VVM 300 LEK VVM 300 A B I II III A B I II I II A B A B I II III A B I II I II A B 0-2 +2 MOS SE 1016-9 NIBE VVM 300 511554 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING NIBE VVM 300 VVM 300 2 1 5 4 3 R 18 21 15 ON 24 12 OF F D a y 15 3 9 6 Innehåll Användarhandledning

Läs mer

FLM. Frånluftsmodul till bergvärmepump. Funktionsprincip. Fördelar. Frånluftsmodul NIBE TM PBD SE 1404-5

FLM. Frånluftsmodul till bergvärmepump. Funktionsprincip. Fördelar. Frånluftsmodul NIBE TM PBD SE 1404-5 PBD SE 144-5 Frånluftsmodul NIBE TM FLM NIBE TM 639316 FLM 4 Frånluftsmodul till bergvärmepump Funktionsprincip NIBE FLM är en frånluftsmodul speciellt framtagen för att kombinera återvinning av mekanisk

Läs mer

639251 NIBE FIGHTER 1225

639251 NIBE FIGHTER 1225 PBD SE 7 Bergvärmepump FIGHTER 122 21 NIBE FIGHTER 122 FLIK FLIK FLIK, 7 FLIK FLIK FLIK Värmepump inklusive varmvattenberedare med berg, mark eller sjö som värmekälla NIBE FIGHTER 122 är en komplett värmepump

Läs mer

MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING. Ventilation-Värmepumpar-Radonteknik H d 15 T l 0501 137 60 FX 110 FX 110 LEK

MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING. Ventilation-Värmepumpar-Radonteknik H d 15 T l 0501 137 60 FX 110 FX 110 LEK Ventilation-Värmepumpar-Radonteknik H d 15 T l 0501 137 60 MOS SE 0320-1 M10192 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING Till Villaägaren Innehåll 1 Till Villaägaren Allmänt Kort produktbeskrivning... 2 Anläggningsdata...

Läs mer

NIBE FIGHTER 1250 A B C D E F G

NIBE FIGHTER 1250 A B C D E F G MOS SE 0844-4 031108 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING Användarhandledning Transport / Installation Igångkörning / Justering Tillbehör med snabbguide Styrning / Larm Tekniska uppgifter Sakregister A B C

Läs mer

NIBE FIGHTER 1150 A B C D E F G

NIBE FIGHTER 1150 A B C D E F G MOS SE 0923-2 031163 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING A B C D E F G Användarhandledning Transport / Installation Igångkörning / Justering Tillbehör med snabbguide Styrning / Larm Tekniska uppgifter Sakregister

Läs mer

639249 NIBE FIGHTER 1125

639249 NIBE FIGHTER 1125 PBD SE -5 Bergvärmepump FIGHTER 5 99 NIBE FIGHTER 5 FLIK FLIK 5 FLIK, FLIK FLIK 9 FLIK Allmänt Värmepump med berg, mark eller sjö som värmekälla NIBE FIGHTER 5 är en värmepump för uppvärmning av villor,

Läs mer

NIBE SAM 40. Tilluftsmodul till NIBE F750 FLIK 3 FLIK 4 FLIK 5 FLIK 6, 7 FLIK 8 FLIK. Funktionsprincip. Fördelar. Tilluftsmodul

NIBE SAM 40. Tilluftsmodul till NIBE F750 FLIK 3 FLIK 4 FLIK 5 FLIK 6, 7 FLIK 8 FLIK. Funktionsprincip. Fördelar. Tilluftsmodul PBD SE 1223-2 NIBE SAM 639494 Tilluftsmodul TM NIBE SAM 3 FLIK 3 FLIK 4 FLIK 5 FLIK 6, 7 FLIK 8 FLIK Tilluftsmodul till NIBE F750 Funktionsprincip NIBE SAM är en tilluftsmodul speciellt framtagen för att

Läs mer

IVT 490. Handledning i montage, drifttagning och skötsel. Artikel nr: 9518055 Utgåva: 2.3

IVT 490. Handledning i montage, drifttagning och skötsel. Artikel nr: 9518055 Utgåva: 2.3 IVT 490 Handledning i montage, drifttagning och skötsel Artikel nr: 9518055 Utgåva: 2.3 Innehåll ANVÄNDAREN Inledning... 4 Goda råd till användaren... 5 Systembeskrivning Så här fungerar din värmeanläggning...

Läs mer

MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING FIGHTER 1235 MOS SE 0848-6 FIGHTER 1235 LEK

MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING FIGHTER 1235 MOS SE 0848-6 FIGHTER 1235 LEK MO E 0848-6 031107 MOTERIG- OCH KÖTELAVIIG 2 1 Innehåll 1 Allmänt Kort produktbeskrivning... 2 Inställningstabell..... 2 ystembeskrivning Funktionsprincip... 3 Frontpanel ppbyggnad... 4 Förklaring... 4

Läs mer

IVT/ Elektro Standard Frånluftsvärmepump 480. Handledning. för installatör och användare 9517736 Sept-00 IVT 480 9517736

IVT/ Elektro Standard Frånluftsvärmepump 480. Handledning. för installatör och användare 9517736 Sept-00 IVT 480 9517736 IVT/ Elektro Standard Frånluftsvärmepump 480 Handledning för installatör och användare 9517736 Sept-00 1 IVT Industrier AB Box 387 641 23 Katrineholm Telefon 0150-771 00 Telefax 0150-153 05 E-mail:mailbox@ivt.se

Läs mer

IVT 490 ELEKTRO STANDARD

IVT 490 ELEKTRO STANDARD IVT 490 ELEKTRO STANDARD Handledning i montage drifttagning skötsel Art. nr: 9518055 Version 1.1 Innehåll ANVÄNDAREN Inledning... 4 Goda råd till användaren... 5 Systembeskrivning Så här fungerar din värmeanläggning...

Läs mer

MOS SE 0908-1 F1330 031377 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING NIBE F1330 LEK

MOS SE 0908-1 F1330 031377 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING NIBE F1330 LEK MOS SE 0908-1 F1330 031377 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING NIBE F1330 Innehåll Användarhandledning Allmänt Systemprincip 3 Funktionsprincip 3 Frontpanel Display 4 Strömställare 5 Förskjutning värmekurva

Läs mer

MOS SE 1234-8 SMO 10 511879 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING NIBE SMO 10

MOS SE 1234-8 SMO 10 511879 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING NIBE SMO 10 MOS SE 1234-8 SMO 10 511879 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING NIBE SMO 10 Innehåll Användarhandledning Systemprincip 3 Funktionsprincip 3 Förkortningar 3 Frontpanel Display 4 Strömställare 5 Förskjutning

Läs mer

Villaelpanna ELOMIN III CU 200 - VB. och ELOMIN III UB

Villaelpanna ELOMIN III CU 200 - VB. och ELOMIN III UB Installation, drift och skötsel Villaelpanna ELOMIN III CU 200 - VB och ELOMIN III UB Arkelstorpsvägen 88, 291 94 KRISTIANSTAD Tel 044-22 63 20, Telefax 044-22 63 58 e-post info@varmebaronen.se www.varmebaronen.se

Läs mer