FRÅN AVFALL TILL REN ENERGI. Effektiv och miljöanpassad förbränning på avfallskraftvärmeverket i Göteborg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FRÅN AVFALL TILL REN ENERGI. Effektiv och miljöanpassad förbränning på avfallskraftvärmeverket i Göteborg"

Transkript

1 FRÅN AVFALL TILL REN ENERGI Effektiv och miljöanpassad förbränning på avfallskraftvärmeverket i Göteborg

2 3

3 INNEHÅLL 7 Mesta möjliga energi av det som blir över 8 Allt hänger på vad vi återvinner 10 Sortera mera för det spelar roll 11 Vad händer med avfallet? 12 Vi eldar avfall men tar hand om utsläppen 17 Översikt Här blir avfall till värme och el 18 Sortering 20 Förbränning 24 Elproduktion 26 Fjärrvärmeproduktion 28 Rökgasrening 30 Vattenrening 32 Rena fakta 34 Vi arbetar för tillväxt i både naturen och ekonomin 38 Välkommen till Sävenäs

4 6 Världens mest avancerade och effektiva anläggning för rökgasrening är en viktig del av Sävenäs avfallskraftvärmeverk.

5 MESTA MÖJLIGA ENERGI AV DET SOM BLIR ÖVER Ditt och mitt avfall är inte bortkastat. På Renova arbetar vi med att samla in och ta hand om det på bästa, mest miljövänliga sätt. Det som inte går att återvinna direkt omvandlar vi till ren energi genom förbränning på avfallskraftvärmeverket i Sävenäs. Avfallsförbränning bidrar till minskade koldioxidutsläpp och en minskad växthuseffekt. Genom förbränningen utvinns el och fjärrvärme, vilket ersätter fossila bränslen som olja och naturgas. Exempelvis ger tre ton avfall lika mycket energi som ett ton olja! Anläggningen i Sävenäs har tillstånd att ta emot ton avfall per år från hushåll och industri. Det motsvarar energi som ersätter m 3 olja eller 160 miljoner m 3 naturgas. VI GÖR EL OCH VÄRME AV AVFALL Anläggningen levererar årsförbrukningen av el hos nästan lägenheter och värme och varmvatten till cirka lägenheter. Det motsvarar: 5 procent av Göteborgs elbehov 30 procent av Göteborgs fjärrvärme DEPONI I SISTA HAND När biologiskt avfall läggs på deponi och bryts ner bildas metan, en mycket skadlig växthusgas. På avfallskraftvärmeverket i Sävenäs omvandlar vi istället avfallet till energi. Dessutom avgiftar vi samhället. Genom att förbränna avfallet och effektivt rena utsläppen till luft och vatten ser vi till att miljögifterna försvinner ur kretsloppet. EFFEKTIV ENERGI Renova har en energiåtervinning i världsklass. Avfallet i en enda sopbil räcker för att värma och lysa upp en normalvilla i ett helt år. Avfall betraktas som biobränsle. 85 viktprocent av avfallet består av icke fossilt, förnybart material. 7

6 ALLT HÄNGER PÅ VAD VI ÅTERVINNER Varje svensk producerar drygt ett halvt ton hushållsavfall per år. I takt med att vi konsumerar mer ökar mängden varje år. Renova vill bidra till att stoppa denna utveckling. Vi tar ett samhällsansvar genom att se till att det avfall vi får in från hushåll och företag tas om hand på ett hållbart, miljövänligt sätt. Vårt sätt att arbeta med avfall grundar sig på EU:s ramdirektiv om avfallstrappan, alltså hur man ska tänka för att behandla avfall på bästa sätt. Vi strävar även efter att flytta avfallet så högt upp som möjligt i avfallstrappan. Renova återvinner drygt 90 procent av allt avfall vi tar emot. DEPONERA Sista alternativet, slutförvaring på deponi av avfall som inte kan återvinnas. Renovas två deponier är byggda efter mycket strikta miljökrav för att vara säkra lång tid framöver. Vi driver moderna deponier där avfall lagras i väntan på nya återvinningsmetoder. AVFALLSTRAPPAN ENERGIÅTERVINNA Via förbränning av avfall som inte kan återvinnas framställer vi fjärrvärme och elektricitet. Av regionens avfall gör vi grön fjärrvärme och el till en stor del av av Göteborgsregionen. Vi återvinner dessutom metaller ur slaggen från förbränningen. Även slaggruset används som konstruktionsmaterial. MATERIALÅTERVINNA Många material kan komma till nytta i nya föremål. Förpackningar och tidningar som lämnats till återvinning kan bli till råvara för nya produkter av plast, metall, glas, kartong och papper. Vi samlar in alla sorters återvinningsmaterialmaterial och har egna anläggningar och samarbetspartners för sortering och behandling. ÅTERANVÄNDA En hel del saker, som kläder och byggmaterial, kan återanvändas precis som de är, via exempelvis second handaffärer. MINSKA AVFALLET För företag kan det handla om att se över produktionen för att undvika onödigt spill medan det för privatpersonen snarare handlar om att inte köpa något om man inte verkligen behöver det. Vi utbildar kunder och skolungdomar, driver opinion, samlar kunskap, stöder forskning, samt är drivande i det regionala avfallsarbetet. VAD DU KAN GÖRA Ifrågasätt dina inköp När du köper, köp kvalitet. Källsortera Sortera ut farligt avfall 163 KG AVFALL / PERSON OCH ÅR ÅTERVINNS Svensken återvinner i genomsnitt 37 procent av allt hushållsavfall genom källsortering och medveten återvinning. Källa: Avfall Sverige Återvinn rätt på återvinningsstationen 8

7 9 Att elda avfall sliter hårt på anläggningen och ett ständigt underhåll är nödvändigt. Vi som jobbar här är experter på avfallsförbränning. Vi vet när det är dags byta ut en del innan helheten går sönder. Det är vår samlade erfarenhet som gör det möjligt för oss att erbjuda en hög tillgänglighet, dygnet runt, året runt.

8 SORTERA MERA FÖR DET SPELAR ROLL Det finns många myter om källsortering. Som att allt ändå bara blandas och hamnar på tippen. Så är det inte. Däremot är det viktigt att var sak hamnar på rätt plats för att återvinningen ska fungera i alla led. Och för att inte miljöfarliga ämnen ska hamna i mark och vatten. Anläggningen i Sävenäs tar emot avfall från hushåll, företag och industri. Ju bättre sorterat avfall vi får in desto bättre kan vi ta hand om det. Ju renare blir bränslet och desto effektivare blir förbränningen, vilket ger minskade utsläpp. Släng därför inte allt i soppåsen för vi vill inte elda upp fel saker! Istället för att bränna upp en plastflaska så sparar vi energi och råvara genom att återvinna den. Det går exempelvis åt 20 gånger mindre energi att framställa en burk aluminium från återvunnet material jämfört med att producera en ny burk. VAD ÄR FARLIGT AVFALL? Produkter som ger allvarliga skador på växter, djur och människor: Exempelvis färg, batterier, växtgift, lösningsmedel, oljor, mediciner, termometrar med kvicksilver, batterier och lysrör. Källsortera allt farligt avfall, för då kan Renova ta hand om det på rätt sätt. ETT PAR TUSEN AVFALLSKONTROLLER VARJE ÅR En förutsättning för hög tillgänglighet är att vi har ett bra samspel med våra kunder. För ekonomin och för miljöns skull är det viktigt att kunderna både redovisar och betalar för det som verkligen slängs. Varje dag görs därför ett tiotal kontroller på inkommande avfall för att säkerställa att avfallet är rätt klassat av kunden och att det inte innehåller farligt avfall som bör hanteras på annat sätt. Varje driftstörning innebär ett direkt bortfall av energiproduktion. Energi som kanske ersätts av naturgas med betydligt högre koldioxidutsläpp. Metaller ger problem vid förbränning och orsakar slitage och onödiga driftsstopp. Källsortera så återvinner vi! 10

9 VAD HÄNDER MED AVFALLET? Förbränning med energiåtervinning ger el och fjärrvärme Återvinning ger nya produkter bl.a. för metall, glas, trä, papper. Kompost ger grunden till näringsrika jordblandningar. Slam till rötgasanläggning eller via avloppsrening ger biogas. Obrännbart avfall samt förorenade jordar deponeras. Sten- och jordmaterial används bl.a. till vägbyggen. Farligt avfall behandlas på olika sätt. Vissa ämnen återvinns. Siffrorna baserar på hur det avfall som Renova tog hand om år 2009 kom till nytta. KÄLLSORTERA ALLTID: Farligt avfall Returpapper Metallförpackningar Pappersförpackningar / Wellpapp Glasförpackningar, färgade och ofärgade Hårda och mjuka plastförpackningar Gips Metallskrot SAMLAREN FÖR FARLIGT AVFALL I farligt avfall-automaten, Samlaren, kan du lämna glödlampor, uttjänta elprylar och annat farligt avfall. Den är utvecklad av Renova och finns nu på ett antal stormarknader och företag runt om i Sverige. VISSTE DU ATT... Stål, aluminium och glas kan återvinnas hur många gånger som helst utan att kvaliteten försämras. Om alla kapsyler lämnast till återvinning räcker stålet till nya personbilar. Varje år! Om alla metallförpackningar av stål källsorteras sparas energi nog att värma upp småhus per år. Om alla metallförpackningar av aluminium återvinns sparas energi nog att värma upp småhus per år. Källa: Återvinningsindustrierna 11

10 VI ELDAR AVFALL MED STADIGT MINSKANDE UTSLÄPP I avfall förekommer en stor mängd miljö- och hälsofarliga ämnen. Är det då vettigt att elda upp dem? Ja, faktiskt. Anläggningen i Sävenäs förbränner upp till 72 ton avfall i timman och bryter ner eller avskiljer föroreningarna som finns i avfallet mycket effektivt. Vi är stolta över att vara ett av Europas renaste avfallskraftvärmeverk. Och att vi ligger före alla miljökrav med bred marginal. Sedan 1980-talet har utsläppen från avfallsförbränningen minskat till vatten och luft med procent. Detta tack vare ökade krav i lagstiftning, spetsteknik vad gäller rening av utsläpp samt att vi allihop blivit bättre på att källsortera. I samband med utbyggnaden 2009 av en fjärde förbränningslinje på Sävenäs gjordes en stor investering i avancerad teknologi för rening. Därmed kunde anläggningen öka energiproduktionen från avfallsförbränningen utan att procentuellt öka våra utsläpp. STRÄNGA MILJÖKRAV FRÅN EU Utsläpp från avfallsförbränning styrs sedan 2006 av gemensam EU-lagstiftning. Anläggningen i Sävenäs klarar Sveriges och EU:s miljökrav men vi nöjer oss inte med det: Genom att stödja och delta i forskning och utveckling strävar vi efter att bli ännu mer effektiva och ännu renare. SÅ HÄR RENAR VI UTSLÄPP TILL LUFT: När den renade röken slutligen leds ut genom skorstenen klarar den EU:s miljökrav med råge. 1. Stoftpartiklar fastnar i ett elektrofilter. 2. Sura gaser, tungmetaller och svavel tas om hand i våta reningssteg. 3. Rökgasen passerar elfiltermodulerna för ytterligare stoftavskiljning. 4. En värmeutvinning avslutar det våta systemet. 5. Dioxiner och kväveoxider tas om hand av en katalysator, ungefär på samma sätt som i en bil. SÅ HÄR RENAR VI UTSLÄPP TILL VATTEN: Vattnet som återstår är rent men svagt salthaltigt och kontrolleras noga innan det pumpas ut i Göta Älv. 1. Föroreningarna i rökgasen binds i vatten. 2. En avancerad vattenreningsanläggning avskiljer föroreningarna effektivt. GIPS SKA KÄLLSORTERAS Släng aldrig gips i de vanliga soporna som ska brännas. Gips brinner inte men däremot bildas svavelsyra i rökgaserna, vilket belastar reningen. KLIMATPÅVERKANDE UTSLÄPP I SVERIGE 75 procent kommer från energianvändning och trafik 13 procent kommer från jordbruket 3 procent kommer från avfallshanteringen Källa: Naturvårdsverket 12

11 Utsläpp (ton) Kväveoxider Svaveldioxid Stoft Förbränt Förbränt avfall (kton) Vi har minskat utsläppen avsevärt av svaveldioxid och kväveoxid. För svaveldioxid från 431 ton år 1997 till 59 ton år Miljöfarligt stoft från rökgaserna tas om hand genom avancerad rening istället för att släppas ut. Vi uppvisar en minskning från 100 ton år 1987 till 2 ton år

12

13 Brännbart avfall töms i en avfallsbunker som rymmer m 3. Temperaturen i eldstaden håller 1 2 Två enorma gripskopor matar utan tillsats av andra bränslen. ugnarna med avfall som bränsle. Luft blåses in i för att få en bra och kontrollerad förbränning. Ett lyft med gripskopan väger cirka fem ton avfall, vilket genererar kwh. Lika mycket enprocent eller 5 10 volymprocent Efter förbränning återstår 20 viktergi som det går åt för att värma av bränslet som slagg. Slaggen en villa i ett år. sorteras och cirka 10 procent återvinns som järn och metall och resten används som konstruktionsmaterial Från ångdomen fördelas vatten i pannan via ett rörsystem. De heta rökgaserna gör att vattnet övergår till ånga som driver en turbin, som i sin tur driver generatorn där elkraft produceras. Anläggningen i Sävenäs producerar el som motsvarar årsförbrukningen i lägenheter. I kondensorn möter ångan fjärrvärmevattnet och värmer upp det. Värmepumpar kramar ur ytterligare 20 procent energi ur rökgaserna, energi som återvinns och tillförs fjärrvärmenätet. Anläggningen i Sävenäs producerar fjärrvärme och varmvatten som motsvarar årsförbrukningen i lägenheter. Innan rökgaserna leds ut genom skorstenen renas den i flera steg. Först fastnar stoftpartiklar i ett elektrofilter. I nästa steg tas sura gaser, tungmetaller, svavel samt ytterligare stoft om hand i ett vått reningssteg. I en katalysator tas dioxiner och kväveoxider om hand. Stränga utsläppskrav råder på kväveoxider från avfallsförbränning. Anläggningen har tillstånd att släppa ut 80 mg/m 3 men släpper endast ut under 15 mg från panna 7 tack vare avancerad katalysatorrening. Anläggningen för rökgasrening är en av världens mest avancerade. 7 6 Föroreningarna som nu koncentrerats i vattnet avskiljs i flera steg och tas om hand. Vattnet är nu renat. Eftersom vattnet är svagt salthaltigt leds det till Göta älv i en fem kilometer lång ledning längs Säveåns botten. 7 Vid vattenreningen ombildas svavel till gips i en separat process. Kvar blir en säker samt hanterbar restprodukt som deponeras.

14 HÄR BLIR AVFALL TILL VÄRME OCH EL Avfallskraftvärmeverket i Sävenäs producerar värme och el genom att använda avfall som bränsle. Rökgaserna som bildas vid förbränningen värmer upp pannvatten som övergår till ånga, som leds till turbinen som i sin tur driver generatorn som alstrar el. I en kondensor kyls sedan ångan till vatten. Värmen tas upp av fjärrvärmevattnet som leds ut till hushåll och företag. SORTERING För att bränslet ska bli så rent som möjligt sorteras icke brännbart avfall bort på en sorteringsanläggning. Ju renare bränsle desto bättre energiproduktion och mindre utsläpp. FÖRBRÄNNING Avfallet förbränns i fyra ugnslinjer med ångpannor vid en temperatur på cirka C. Hög temperatur ger optimal förbränning, en viktig förutsättning för låga utsläpp. ELPRODUKTION Rökgaserna som bildas vid förbränningen värmer upp pannvatten som övergår till ånga. Denna förs till ångturbinen som i sin tur driver generatorn som alstrar elektricitet. FJÄRRVÄRME Ångan leds vidare till en kondensor där den värmer upp fjärrvärmevatten. Det går ut i Göteborgs cirka 100 mil långa fjärrvärmesystem och förser hushåll och företag med värme och varmvatten. RÖKGASRENING Rökgaserna renas i flera steg, bl.a. genom avancerad katalytisk rening. Stoft, sura gaser, dioxiner och tungmetaller tas om hand. Sveriges och EU:s miljökrav klaras med råge. VATTENRENING Miljöfarliga tungmetaller som koncentrerats i vattnet avskiljs i flera steg och tas om hand. Därefter kan vattnet pumpas ut till Göta Älv. 17

15 KAPACITETEN UTNYTTJAS MAXIMALT På anläggningen i Sävenäs sker förbränningen i fyra ångpannor, driftsatta 1994, 1995, 2001 och Den senaste pannan är utrustad med ännu mer effektiv rökgasrening. Vi producerar cirka 30 procent av fjärrvärmen och cirka 5 procent av elbehovet i Göteborg. Har tillstånd att förbränna ton avfall/år. REN SOPKRAFT Energiproduktion/år: GWh Andel fjärrvärme: GWh Andel el: 290 GWh Är i drift dygnet runt, cirka timmar/år och panna. Tar emot avfall från 200 sopbilar/dag. Kapacitet vid förbränning av ton avfall per år Tar emot 60 procent hushållsavfall, 40 procent industriavfall. MWh/ton El Värme MWh/ton 4,0 3,5 I de fem länder i Europa med högst energiutvinning, bland dem Sverige, tas i snitt 2,3 MWh el och värme per ton hushållsavfall tillvara. Att jämföras med resterande länder där genomsnittet är 1 MWh per ton hushållsavfall. 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0 RENOVA SVERIGE DANMARK NORGE SCHWEIZ TYSKLAND ÖSTERRIKE ITALIEN HOLLAND SPANIEN UNGERN PORTUGAL Källa: Avfall Sverige 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0

16 GROVT AVFALL BLIR TILL FINT BRÄNSLE Ett finare och renare bränsle ger en mer effektiv förbränning och mindre utsläpp. På sorteringsanläggningen tar vi därför om hand grovt avfall från företag och från våra återvinningscentraler. Här sorteras metallskrot ut, tillsammans med annat som är olämpligt att förbränna. Avfallet sönderdelas och kan vid behov även siktas. Sorteringsanläggningen på Sävenäs har dessutom tillstånd att ta emot farligt avfall, som tryckimpregnerat trä. Renova har tre sorteringsanläggningar som tar emot grovt eller blandat avfall från hushåll och företag och industri: Skräppekärr, Högsbo och Sävenäs. Eftersom avfall ska hanteras utifrån sina egenskaper måste vi hela tiden anpassa vår behandlingsmetod efter vad vi tar emot. Vi finns därför med som partner i alla faser och hjälper företag i alla storlekar med rådgivning och anpassade lösningar för avfallshanteringen. Allt från mer effektiva system för återvinning på kontoret till lösningar för att ta hand om farligt avfall eller total avfallslogistik kring ett stort bygg- eller rivningsprojekt. Är avfallet sorterat rätt från början kan vi ta hand om det på rätt sätt direkt. GIPSÅTERVINNING Renova var år 2001 först i Västsverige med att erbjuda återvinning av gips istället för att lägga det på deponi. Detta har inneburit en återanvändning av mer än ton gipsavfall och därmed besparat klimatet från utsläpp av drygt ton koldioxid. UTSLÄPP REGLERAS HÅRT För att driva en stor avfallsförbränningsanläggning krävs tillstånd från miljödomstolen. All miljöpåverkan, inklusive transporter till och från anläggningen är hårt reglerad. Utsläpp till luft och vatten mäts och bevakas noggrant och redovisas kontinuerligt. 18

17 Skrot Skrot Obrännbart Okrossbart Glas och sand 1 AVFALLSBUNKER Från bunkern lyfts avfallet med gripskopa till ett observationsband. Med en plockkran sorteras obrännbart och olämpligt material bort. Avfall som behöver klippas lyfts över till grovsaxen. 2 GROVSAXEN För att kunna behandlas i hammarkvarnen måste väldigt stora föremål klippas i mindre bitar för att sedan transporteras tillbaka till bunkern via ett transportband. 3 TRUMMAGNET Allt material passerar en trummagnet som avskiljer järn och magnetiskt stål. Trummagneten avskiljer järnskrot, som tas om hand och återvinns. 4 HAMMARKVARN En rotor som väger 12 ton krossar avfallet med en enorm kraft. Rotorn har 26 slagor och roterar med en hastighet av 700 varv/min. 5 TRUMSIKT I en roterande cylindrisk trumma med centimeterstora hål siktas det nu finfördelade avfallet. Små partiklar som grus och glas avskiljs och förs till en särskild behållare för transport till avfallsupplag. Sikten används endast vid vissa typer av avfall. 6 ÖVERBANDSMAGNET Slutligen passerar materialet en överbandsmagnet som avskiljer järn och magnetiskt stål. Cirka 80 procent av avfallet återstår och förs till förbränningsbunkern med bandtransportörer. 19

18 VI ELDAR EFFEKTIVT MED MINIMALA UTSLÄPP Anläggningen i Sävenäs har tillstånd att förbränna ton avfall per år. I fyra ångpannor eldar vi dygnet runt 72 ton avfall i timman. Varje förbränningslinje består av förbränningssystem med roster, ångpanna, elektrofilter, hetvattenekonomiser och rökgasrening. Det är en komplex anläggning och alla processer styrs från ett bemannat kontrollrum. Här jobbar vi med ständig övervakning, något som kräver såväl kompetens som erfarenhet. Statusrapporter levereras och analyseras kontinuerligt. Det gäller att snabbt kunna bedöma rätt åtgärd. Med hjälp av processdatorer regleras förbränningen; matning av avfall, luftmängd till olika luftzoner samt temperatur för att få effektiv förbränning under varierande förhållanden. En effektiv förbränning är också en förutsättning för att hålla utsläppen låga. Vid normal drift är det enbart avfall som brinner. Vid start värms dock ugnarna upp med oljebrännare. på att vi måste göra något åt avfallsökningen. För att vända trenden krävs att vi alla hjälps åt. Läs mer på sidan 8. Kal och Ada heter de två kranarna med gripskopor som matar ugnarna med bränsle. Ett lyft väger cirka fem ton avfall, vilket ger lika mycket energi som behövs för att värma en normalvilla i ett år. AVFALL ÄR BIOBRÄNSLE Vid normal eldning matas ugnarna endast med utsorterat brännbart avfall som till 85 procent utgörs av biobränsle. Det vatten som finns i avfallet förångas vid förbränningen och utgör volymprocent av rökgaserna. VI BRINNER ÄVEN FÖR MILJÖFRÅGORNA Den fjärde förbränningslinjen, byggd 2009, ger en efterlängtad ökad kapacitet samt en ökad produktion av grön el och fjärrvärme. Men redan inom en överskådlig framtid beräknas behovet slå i taket igen, en indikation MER ENERGI MED MINDRE UTSLÄPP Hösten 2009 togs en fjärde förbränningslinje i drift på avfallskraftvärmeverket i Sävenäs. Den ger en ökad kapacitet som beräknas klara behovet i de elva ägarkommunerna för lång tid framöver. Den nya pannan är den hittills mest avancerade med högeffektiv rökgasrening via katalysator. Detta är idag det mest effektiva sättet att avskilja kväveoxider från rökgasen. 20

19 AVFALLSBUNKER Avfallet töms i en avfallsbunker. Den rymmer m 3, vilket nästan motsvarar en veckas drift av samtliga fyra ugnar. 2 PÅFYLLNINGSTRATT En traversförare lyfter gripskopan med avfallet till ugnens påfyllningstratt. En pusher matar in avfallet i ugnen. Utifrån sin kunskap och erfarenhet blandar traversföraren avfall med olika energiinnehåll för att få en jämn tillförsel av material och en så optimal förbränning som möjligt. 3 INMATARE En inmatare doserar in avfallet i ugnen. 4 ROSTER Avfallet rör sig nedåt på en roster, d.v.s. ugnens botten, och förflyttas framåt så att förbränningen blir fullständig. 5 LUFT För att åstadkomma effektiv förbränning blåses luft in i eldstaden i olika steg. Först blåses primärluft undertill i bränslebädden. Högre upp i eldstaden tillförs sekundärluft och recirkulerad rökgas. 6 RÖKGASÅTERFÖRING De heta rökgaserna stiger uppåt. Rökgasåterföring sker med 20 procent av den totala rökgasvolymen. Detta sänker halten av kväveoxider i utgående rökgaser med 30 procent. 7 ÅNGPANNA Det är minst C i eldstaden. Vid förbränningen förbrukas m 3 primärluft per ton avfall. Alla luktämnen i avfallet förbränns vid den höga temperaturen. Primärluften förvärms med lågtrycksånga, från 20 till 120 C för att avfallet ska torka och brinna bättre. 8 SLAGGBUNKER När avfallet är helt utbränt återstår slagg som faller ner i en vattenfylld slaggsläckare. Här kyls det innan det matas ut i slaggbunkern. Slaggen utgör 20 viktprocent eller 5 10 volymprocent av avfallsmängden och även den återvinner vi. Slagg består av aska och obrännbara ämnen som järnskrot, metaller och glas som sorteras och återvinns. 21

20 22 Genom att använda miljömässigt bästa fordon, förnybara bränslen och körsätt sätter vi miljön i fokus även när det gäller transporter till Sävenäs. För att minimera antalet transporter och utsläpp lastar vi om avfallet till containerbilar. Ett sådant fordon rymmer avfall från nio sopbilar.

21

22 MED ÅNGA GÖR VI EL TILL LÄGENHETER Den ånga som produceras driver en turbin som i sin tur är försedd med en generator. Generatorn producerar elektricitet som går ut till Göteborgs elnät. Inne i ångpannan slingrar sig flera mil rör. Här leds pannvattnet runt och hettas upp till ånga av de heta rökgaserna. Trycket och temperaturen på ångan gör elproduktion möjlig. Med den fjärde pannan och efter uppgradering av ångturbinen producerar vi varje år omkring 290 GWh elektricitet. Det motsvarar cirka fem procent av elbehovet i Göteborg. SOPKRAFT I VÄRLDSKLASS ÖVERVAKNING DYGNET RUNT Alla processer i Sävenäs avfallskraftvärmeverk övervakas från ett bemannat kontrollrum. Erfarna medarbetare tar dygnet runt emot rapporter och bedömer snabbt åtgärd. Monitorer och mätutrustning rapporterar aktuell status från verkets olika stationer. Exempelvis bevakas temperatur, förbränningen, energiproduktion och vad som släpps ut genom skorstenen, minut för minut. Inte minst för att säkerställa de stränga miljökrav som ställs på verksamheten. 24

23 ÅNGDOM Matarvatten pumpas med ett högt tryck till pannans ångdom. 2 EKONOMISER I ekonomisern värms vattnet upp från 140 till 200 C. Från ångdomen fördelas vattnet i pannan via ett rörsystem. De heta rökgaserna från förbränningen gör att vattnet övergår till ånga som leds till ångdomen. Efter uppvärmning i överhettaren når ångan 400 C och 40 bars tryck. 3 TURBIN Ångan förs till turbinen. En mindre del av ångflödet tappas av från turbinen för intern förbrukning. Lågtrycksångan används för drift av bland annat värmepumpar, rökgasåtervärmning, och primärluftsförvärmare. 4 TURBINKONDENSOR Efter turbinen passerar ångan turbinkondensorn där den värmer fjärrvärmevattnet. I kondensorn övergår ångan till vatten genom värmeväxling med det inkommande fjärrvärmevattnet. 5 RESERVKONDENSOR Vid driftstopp eller underhåll av turbinen, kan ångan ledas direkt till en reservkondensor, där ångans energi tas tillvara som fjärrvärme. 6 GENERATOR Generatorn drivs av ångturbinen och producerar el. 7 MATARVATTENTANK Vattnet, eller kondensatet, pumpas tillbaka till matarvattentanken och sedan vidare till ångpannan. 25

24 FJÄRRVÄRME OCH VARMVATTEN TILL LÄGENHETER När ångan har passerat turbinen innehåller den fortfarande mycket energi som tas tillvara som fjärrvärme. Via ett rörsystem på drygt 100 mil levereras fjärrvärme och varmvatten till hushåll och företag. Vi levererar varje år över GWh fjärrvärme. Det motsvarar cirka 30 procent av fjärrvärmebehovet i Göteborg. Vattnet i fjärrvärmenätet cirkulerar i ett slutet kretslopp. När det kommer tillbaka till avfallskraftvärmeverket har det en temperatur på C. Här värms det upp på nytt till en temperatur på mellan C. ERSÄTTER ANDRA ENERGIKÄLLOR Avfallet vi eldar upp ersätter annan energikälla motsvarande: ton stenkol VÄRMEPUMPARNA KRAMAR UR EXTRA ENERGI Trots att mängden avfall ökar varje år lyckas vi minska utsläppen och öka energiproduktionen. Absorptionsvärmepumpar spelar en viktig roll: m³ olja 160 miljoner m³ naturgas ton flis De gör det möjligt att överföra 40 C värmeenergi i kylvatten till C fjärrvärme. Genom rökgaskondensering ökar energiproduktionen med 20 procent samtidigt som rökgaserna blir renare. 26

25 DIREKTKONDENSERING Vid låga temperatur på inkommande fjärrvärmevatten används detta för att kyla cirkulationsvattnet i rökgasreningens första kondenseringssteg. 2 VÄRMEPUMPAR Det inkommande fjärrvärmevattnet hämtar värme från flera värmepumpar. 3 MELLANKYLSSYSTEM Via interna mellankylsystem överförs energi från kondenseringsreaktorer. 4 HETVATTENSYSTEM Hetvattensystemet överför värme från rökgasekonomisrarna till fjärrvärmesystemet. 5 TURBINKONDENSOR Ångan från turbinen kyls i turbinkondensorn av fjärrvärmevattnet som värms till en temperatur på mellan 80 till 120 C. I samband med elproduktion kan värme överföras till fjärrvärmenätet via turbinkondensorn. 6 KYLTORN Om produktionen av fjärrvärme är större än vad nätet kan ta emot kan intern kylning ske: via kyltorn, med 60 MW kyleffekt eller med mellankylsystem via Säveån, med 12 MW kyleffekt. 27

26 AVANCERAD RENING SOM GER LÅGA UTSLÄPP Den renade röken som leds ut genom skorstenen består i huvudsak bara av koldioxid och vatten. Drygt 99 procent av stoftet i rökgaserna avskiljs i elektrofilter. Nästa steg är våt rökgasrening med kondensering där sura gaser och tungmetaller tas om hand. Slutligen en katalysator för avskiljning av dioxiner och kväveoxider. För att få så låga utsläpp som möjligt investerade Renova under 2009 i ny rökgasreningsanläggning. En ökad svavel- och dioxinavskiljning gör utsläppen sänks till nivåer långt under gällande krav samtidigt som vi tar emot större avfallsmängder. TVÅ VARIANTER AV RÖKGASRENING Rökgasreningen för de tre äldre pannorna sker med en annan metod som ger i stort sett samma resultat. Här minskas halten kväveoxider via selektiv icke katalytisk reduktion, s.k. SNCR. Ammoniak injiceras i eldstaden och kväveoxiderna omvandlas till kvävgas och vatten. Reduktion sker tills totalt procent av kväveoxiderna har avskiljts. 1 ELEKTROFILTER Här avskiljs över 99,5 procent av stoftet, eller flygaskan, från rökgaserna. 2 BOOSTERFLÄKT En första rökgasfläkt ser till att hålla ett jämt undertryck i pannans eldstad. 3 HETVATTENEKONOMISER Rökgaserna kyls till ca 140 ºC och avger värme till fjärrvärmenätet. VI SATSAR PÅ GRÖNA TRANSPORTER I så hög utsträckning som möjligt tankar vi våra fordon med RME rapsbaserad biodiesel. Detta minskar utsläppen av växthusgaser med 65 procent jämfört med vanlig dieseldrift. Dessutom utbildar vi kontinuerligt alla våra förare i miljövänligt körsätt, ECO-driving. 28

27 Kalkstenssilo VÅT RÖKGASRENING Består för vår senast byggda panna av fyra steg. Surskrubber: Ekonomisern är placerad före inloppet till det första tvättsteget som är en öppen sprejskrubber. Gasen passerar flera vattenridåer där stoft, saltsyra, fluorvätesyra, kvicksilver och andra tungmetaller löses i vattnet. Kalkstensslurry tillsätts som en första neutralisation av det sura vattnet. Svavelskrubber: En två-stegs skrubber där först svavel avskiljs genom att lut tillsätts till tvättvattnet och ph höjs till ca 6. I nästa steg utvinns en del av energin i rökgasen genom direktkondensering. Det cirkulerande vattnet kyler rökgasen och värmen överförs till fjärrvärmesystemet genom en värmeväxlare. Viss svavelavskiljning sker även här. Elfiltermoduler: Här sker den slutliga stoftavskiljningen. Rökgasen går genom tolv parallella elfilter-venturirör, försedda med en högspänningselektrod och med ett sprejmunstycke vid utloppet. Stoftpartiklarna blir negativt laddade och dras till de positivt laddade vattendropparna. Vattendropparna går med rökgasen vidare in i den underliggande kondenseringskolonnen. Kondenseringskolonn: En öppen sprejkolonn för ytterligare värmeutvinning genom rökgaskondensering. Vatten cirkuleras och sprejas på olika nivåer med hög hastighet så att rökgasen passerar flera vattenridåer. Rökgaserna kyls av vattnet och ytterligare fukt i rökgasen kondenserar. I vattnets cirkulationskrets finns en värmeväxlare där värmen överförs till ett kylsystem. Det av rökgaserna värmda vattnet leds till absorptionsvärmepumpar som lyfter vattentemperaturen till en nivå som gör det möjligt att överföra energin och värma vattnet i fjärrvärmesystemet. För att förhindra medryck av vatten mellan de olika stegen är droppavskiljare installerade. Vatten till den våta reningen kommer från avfallet. När avfallet förbränns övergår fukten i avfallet till rökgaserna. Vid rökgaskondensering övergår vattenångan i rökgasen åter till vatten som används i de olika reningsstegen. 5 KATALYSATOR I katalysatorn avskiljs kväveoxider samt dioxiner/furaner. Först Först via en korrosionsbeständig gas/gas-värmeväxlare, med tuber av glas. Den kalla ingående gasen värms av den varma utgående gasen från katalysatorn och efterföljande plattvärmeväxlare. Nästa steg är en gas/gasvärmeväxlare av platt typ tillverkad av kolstål, där ingående gas värms av den varma gasen som kommer direkt från katalysatorn. en tubvärmeväxlare. Ammoniak sprutas in i rökgaserna före katalystorn. När rökgasen sedan går genom katalysatorn sker en kemisk reaktion varvid kväveoxiderna ombildas till vatten och kvävgas. Katalysatorn till panna 7 är keramisk och av bikake-typ. Den är gjord av titandioxid, tillsatt med bland annat vanadinoxid och wolframoxid. Den är uppbyggd i tre lager där gasen passerar i ett stort antal smala kanaler. 6 RÖKGASFLÄKT OCH LJUDDÄMPARE Rökgasfläkten suger gasen genom hela systemet och vidare till skorstenen. För att förhindra störande buller från skorstenstoppen passerar rökgasen en ljuddämpare direkt efter fläkten. 7 EMISSIONSMÄTNING Slutligen passerar rökgaskanalen genom ett mätrum där halten av exempelvis stoft, väteklorid, svavel, kväveoxider mäts och analyseras kontinuerligt. 29

FRÅN AVFALL TILL REN ENERGI. Effektiv och miljöanpassad förbränning på avfallskraftvärmeverket i Göteborg

FRÅN AVFALL TILL REN ENERGI. Effektiv och miljöanpassad förbränning på avfallskraftvärmeverket i Göteborg FRÅN AVFALL TILL REN ENERGI Effektiv och miljöanpassad förbränning på avfallskraftvärmeverket i Göteborg INNEHÅLL 5 Mesta möjliga energi av det som blir över 6 Allt hänger på vad vi återvinner 8 Sortera

Läs mer

Avfallsförbränning. Ett bränsle som ger fjärrvärme, fjärrkyla, ånga och el. Vattenfall Värme Uppsala

Avfallsförbränning. Ett bränsle som ger fjärrvärme, fjärrkyla, ånga och el. Vattenfall Värme Uppsala Avfallsförbränning Ett bränsle som ger fjärrvärme, fjärrkyla, ånga och el. Vattenfall Värme Uppsala Vattenfall Värme Uppsala Vattenfall Värme Uppsala är ett av Sveriges största fjärrvärmebolag. Våra huvudprodukter

Läs mer

från avfall till ren energi Avfallskraftvärmeverket i Sävenäs, Göteborg

från avfall till ren energi Avfallskraftvärmeverket i Sävenäs, Göteborg från avfall till ren energi Avfallskraftvärmeverket i Sävenäs, Göteborg Ur en kranskopa med avfall utvinns el och värme som räcker cirka nio månader för en normalvilla. mesta möjliga energi av det som

Läs mer

KRAFTVÄRMEVERKET TORSVIK

KRAFTVÄRMEVERKET TORSVIK PRODUKTION INHOUSE TRYCK ARK-TRYCKAREN 20150408 KRAFTVÄRMEVERKET TORSVIK El och värmeproduktion för ett hållbart Jönköping. VÅRT KRAFTVÄRMEVERK Hösten 2014 stod vårt nybyggda biobränsleeldade kraftvärmeverk

Läs mer

Vart tar avfallet vägen?

Vart tar avfallet vägen? Vart tar avfallet vägen? Hushåll När du sorterar ditt avfall gör du en insats för bättre miljö och mindre resursförbrukning. Här har vi samlat de vanligaste avfallsslagen och beskrivit vad som händer efter

Läs mer

Kraftvärmeverket avfall blir el och värme

Kraftvärmeverket avfall blir el och värme www.idkommunikation.com 2003 Holmbergs Foto: Bo Strandh och Sysav. Illustration: Lars Werstam. Kraftvärmeverket avfall blir el och värme SYSAV Box 50344, 202 13 Malmö Spillepengsgatan 13 Telefon 040-680

Läs mer

Kraftvärme i Katrineholm. En satsning för framtiden

Kraftvärme i Katrineholm. En satsning för framtiden Kraftvärme i Katrineholm En satsning för framtiden Hållbar utveckling Katrineholm Energi tror på framtiden Vi bedömer att Katrineholm som ort står inför en fortsatt positiv utveckling. Energi- och miljöfrågor

Läs mer

KRAFTVÄRMEVERKET TORSVIK FÖR VÅR LOKALA MILJÖ

KRAFTVÄRMEVERKET TORSVIK FÖR VÅR LOKALA MILJÖ KRAFTVÄRMEVERKET TORSVIK FÖR VÅR LOKALA MILJÖ VÅRT NYA KRAFTVÄRMEVERK 2006 tog vi Kraftvärmeverket Torsvik i drift. I vår nya, moderna anläggning omvandlas avfall till värme och el som räcker till 15 000

Läs mer

ALTERNATIVA TEKNIKER FÖR FÖRBRÄNNING OCH RÖKGASRENING

ALTERNATIVA TEKNIKER FÖR FÖRBRÄNNING OCH RÖKGASRENING Bilaga A1 ALTERNATIVA TEKNIKER FÖR FÖRBRÄNNING OCH RÖKGASRENING 1. ALTERNATIVA PANNTEKNIKER 1.1 Allmänt om förbränning Förbränning av fasta bränslen sker vanligtvis med pulverbrännare, på rost eller i

Läs mer

FAKTA OM AVFALLSIMPORT. Miljö och importen från Italien. Fakta om avfallsimport 1 (5) 2012-04-17

FAKTA OM AVFALLSIMPORT. Miljö och importen från Italien. Fakta om avfallsimport 1 (5) 2012-04-17 1 (5) FAKTA OM AVFALLSIMPORT Fortum genomför test med import av en mindre mängd avfall från Italien. Det handlar om drygt 3000 ton sorterat avfall som omvandlas till el och värme i Högdalenverket. Import

Läs mer

Nu kör vi igång. Ditt matavfall blir biogas och biogödsel

Nu kör vi igång. Ditt matavfall blir biogas och biogödsel Nu kör vi igång Ditt matavfall blir biogas och biogödsel Visste du att Biogas är ett miljöanpassat fordonsbränsle och ger inget nettotillskott av koldioxid till atmosfären vid förbränning. släpper ut betydligt

Läs mer

Kraftvärmeverket För en bättre miljö

Kraftvärmeverket För en bättre miljö Kraftvärmeverket För en bättre miljö EFFEKTIV OCH MILJÖVÄNLIG ENERGIPRODUKTION Eskilstuna använder stora mängder el för att fungera. Under många år har vi i avsaknad av egen produktion köpt vår elenergi

Läs mer

20 04-11-17 /120 02-0 9-05 /1

20 04-11-17 /120 02-0 9-05 /1 20 04-11-17 /120 02-0 9-05 /1 Optimalt system för energi ur avfall i Göteborg Utbyggnad av Jonas Axner, Renova AB Renovas avfallskraft- värmeverk i Sävenäs Sävenäs AKVV Omvärld Teknik / begränsningar Åtgärder

Läs mer

Från kvittblivning till garanterad. Christer Lundgren, Renova AB. Energisession i Trollhättan. 8 februari 2006. återvinning

Från kvittblivning till garanterad. Christer Lundgren, Renova AB. Energisession i Trollhättan. 8 februari 2006. återvinning Från kvittblivning till garanterad Här börjar bakgrund till ansökan återvinning Energisession i Trollhättan 8 februari 2006 Christer Lundgren, Renova AB 2006-02-27/1 Gammal bild på utfyllnad av göta älv

Läs mer

Vi slänger allt mer. Ett halvt ton per person Idag kastar varje person i Sverige nästan 500 kilo sopor per år. Tänk efter ett halvt ton!

Vi slänger allt mer. Ett halvt ton per person Idag kastar varje person i Sverige nästan 500 kilo sopor per år. Tänk efter ett halvt ton! Vi slänger allt mer Hur mycket grejer slänger du och din familj varje vecka? Gamla förpackningar, matrester, slitna kläder, batterier, värmeljus, tidningar Ja, om du tänker efter så kan det vara en hel

Läs mer

Avfallsplan 2015-2020. Vägen mot det hållbara samhället

Avfallsplan 2015-2020. Vägen mot det hållbara samhället Avfallsplan 2015-2020 Vägen mot det hållbara samhället 1 En strävan efter att vara hållbar Övergripande mål Alla kommer i kontakt med avfall dagligen vare sig det är blöjor, nagellacksflaskor, potatisskal

Läs mer

Integrerat system för energi ur avfall i Göteborg Energisession 2008 Christer Lundgren, Renova. Utbyggnad av Renovas avfallskraftvärmeverk.

Integrerat system för energi ur avfall i Göteborg Energisession 2008 Christer Lundgren, Renova. Utbyggnad av Renovas avfallskraftvärmeverk. Integrerat system för energi ur avfall i Göteborg Energisession 2008 Christer Lundgren, Renova Utbyggnad av Renovas avfallskraftvärmeverk i Sävenäs Klimatpåverkan från Renovas avfallssystem En grov jämförelse

Läs mer

Oceanen - Kraftvärmeverk

Oceanen - Kraftvärmeverk Oceanen - Kraftvärmeverk HEM Halmstads Energi och Miljö AB HEM, Halmstads Energi och Miljö AB, är ett kommunalt bolag, helägt av Halmstads kommun. Vi bildades den 1 november 2006 genom en sammanslagning

Läs mer

Fjärrvärmeåret 2010. Information och statistik från Mölndal Energi. Bild från bränslehallen i samband med invigningen av Riskulla KVV i mars 2010.

Fjärrvärmeåret 2010. Information och statistik från Mölndal Energi. Bild från bränslehallen i samband med invigningen av Riskulla KVV i mars 2010. Fjärrvärmeåret 2010 Information och statistik från Mölndal Energi Bild från bränslehallen i samband med invigningen av Riskulla KVV i mars 2010. ~ 1 ~ Mölndal Energi erbjuder el och fjärrvärme Mölndal

Läs mer

Miljöredovisning 2014

Miljöredovisning 2014 Miljöredovisning 2014 Vi är stolta över vår fjärrvärmeproduktion som nu består av nära 100 % återvunnen energi. Hans-Erik Olsson Kvalitetsstrateg vid Sundsvall Energi Miljöfrågorna är viktiga för oss.

Läs mer

Vart tar avfallet vägen?

Vart tar avfallet vägen? Vart tar avfallet vägen?? Här anges de vanligaste avfallsslagen, hur de ska sorteras och vad som händer efter att du har sorterat ut de olika avfallsslagen. Avfall markerat med en röd ruta är farligt avfall.

Läs mer

FINSPÅNGS TEKNISKA VERK MILJÖBOKSLUT

FINSPÅNGS TEKNISKA VERK MILJÖBOKSLUT FINSPÅNGS TEKNISKA VERK 2014 MILJÖBOKSLUT Finspångs Tekniska Verk bedriver flera tillståndspliktiga och anmälningspliktiga verksamheter enligt Miljöbalken, kapitel 9 och 11. Inom verksamheterna producerar

Läs mer

Min sopbok. Batterier

Min sopbok. Batterier Batterier Batterier finns i många prylar idag. Men vet du att en del av dem är farliga för miljön? De innehåller kvicksilver, kadmium eller bly som är miljöfarliga ämnen. Min sopbok Hur gör jag med mina

Läs mer

Miljö- och ÅTERViNNiNGSföRETaGET SoM GöR MER

Miljö- och ÅTERViNNiNGSföRETaGET SoM GöR MER Miljö- och ÅTERVINNINGSföretaget som gör mer VILL DU HA EN PARTNER SOM GÖR mer eller mindre? Renova arbetar med alla branscher och alla typer av avfall. Vi arbetar hårt och envist för att hitta nya metoder

Läs mer

Gärstadanläggningen Energi ur avfall för miljöns skull

Gärstadanläggningen Energi ur avfall för miljöns skull Gärstadanläggningen Energi ur avfall för miljöns skull 1 Så gick det till 1954 Den första fjärrvärmeleveransen skedde i Linköpings kommun. Så här fungerar det Anslutningen till fjärrvärmenätet ökade i

Läs mer

Åtgärd 4. Effektivare energiproduktion genom rökgaskondensering

Åtgärd 4. Effektivare energiproduktion genom rökgaskondensering Åtgärd 4. Effektivare energiproduktion genom rökgaskondensering Effektivare energiproduktion genom rökgaskondensering i Kristineheds kraftvärmeverk Sammanfattning Åtgärden syftar till att effektivisera

Läs mer

Tillstånd att installera och ta idrift utrustning för rökgaskondensering och kväveoxidbegränsning vid kraftvärmeverket i Djuped, Hudiksvalls kommun

Tillstånd att installera och ta idrift utrustning för rökgaskondensering och kväveoxidbegränsning vid kraftvärmeverket i Djuped, Hudiksvalls kommun Aktbilaga 11 BESLUT 1(8) Diarienr/Dossnr Miljöprövningsdelegationen Miljövård Maria Nordström Tel 026-171233 maria.nordstrom@x.lst.se Hudik Kraft AB Djupedsverket 824 12 Hudiksvall Tillstånd att installera

Läs mer

Dioxin ut ut kretsloppet. rapport. Förbränning av avfall binder giftet. RVF Rapport 01:14 ISSN 1103-4092 ISRN RVF-R--01/14--SE

Dioxin ut ut kretsloppet. rapport. Förbränning av avfall binder giftet. RVF Rapport 01:14 ISSN 1103-4092 ISRN RVF-R--01/14--SE Dioxin ut ut kretsloppet Förbränning av avfall binder giftet RVF Rapport 01:14 ISSN 1103-4092 ISRN RVF-R--01/14--SE rapport RVF Rapport 01:14 ISSN 1103-4092 ISRN RVF-R--01/14--SE RVF Service AB Tryck:

Läs mer

Sorteringsanvisningar. - Miljöstation Slottsmöllan

Sorteringsanvisningar. - Miljöstation Slottsmöllan Sorteringsanvisningar - Miljöstation Slottsmöllan Slottsmöllans miljöstation består av 10 fraktioner uppdelade på två miljöstationer. Miljöstationen uppfyller boverkets krav, handikappsanpassad och ISO

Läs mer

Naturskyddsföreningen 2014-04-24

Naturskyddsföreningen 2014-04-24 Naturskyddsföreningen 2014-04-24 Agenda Profu - Överblick avfall och energi Bristaverket - Teknik och miljö Ragnsells - Restprodukter Vår idé om ett energisystem baserat på återvinning och förnybart Diskussion

Läs mer

GärstadaNLäGGNINGEN ENErGI Ur avfall FÖr MILJÖNs skull

GärstadaNLäGGNINGEN ENErGI Ur avfall FÖr MILJÖNs skull GärstadANLÄGGNINGEN ENERGI UR AVFALL FÖR MILJÖNS SKULL Så gick det till 1954 Den första fjärrvärmeleveransen skedde i Linköpings kommun. Anslutningen till fjärrvärmenätet ökade i slutet av 50-talet och

Läs mer

Miljö och Vatten i Örnsköldsvik AB

Miljö och Vatten i Örnsköldsvik AB OM MIVA Miva () ett kommunalt bolag Bildades 2009, tidigare Tekniska kontoret Domsjö Vatten AB är ett helägt dotterbolag till Miva Miva omsätter cirka 200 miljoner kronor och har drygt 100 medarbetare

Läs mer

Hörneborgsverket i Örnsköldsvik. Från biobränsle till el, ånga och värme

Hörneborgsverket i Örnsköldsvik. Från biobränsle till el, ånga och värme Hörneborgsverket i Örnsköldsvik Från biobränsle till el, ånga och värme HÖRNEBORGSVERKET: Ett nytt landmärke i Örnsköldsvik Det kraftvärmeverk som Övik Energi just nu bygger i Hörneborg är något som alla

Läs mer

KALK FÖR RÖKGASRENING

KALK FÖR RÖKGASRENING KALK FÖR RÖKGASRENING Rena rökgaser ren luft SMA Mineral är en av Nordens största tillverkare av kalkprodukter. Vi har lång erfarenhet av kalk och kalkhantering. Kalk är en naturprodukt och den naturligaste

Läs mer

SORTERA DINA MATRESTER MED GRÖNA PÅSEN.

SORTERA DINA MATRESTER MED GRÖNA PÅSEN. SORTERA DINA MATRESTER MED GRÖNA PÅSEN. MED GRÖNA PÅSEN BLIR DINA MATRESTER BIOGAS SÅ HÄR GÅR DET TILL 2. Visste du att nästan hälften av alla sopor du slänger i soptunnan är matrester? Det kan vara matrester

Läs mer

Bioenergi. En hållbar kraftkälla.

Bioenergi. En hållbar kraftkälla. Bioenergi. En hållbar kraftkälla. Energins naturliga kretslopp Inom Skellefteå Kraft finns det en stark övertygelse om att bioenergi kommer att spela en viktig roll i den svenska energiproduktionen i framtiden.

Läs mer

UPPDRAG: SOPOR. Värdefulla sopor. Farliga sopor

UPPDRAG: SOPOR. Värdefulla sopor. Farliga sopor UPPDRAG: SOPOR Vid gamla boplatser hittar arkeologer aska, ben och frön. Det kan vara fynd som är tusen år gamla spår efter människor som levde innan sopbergens tid. Deras sopor var inte farliga för miljön.

Läs mer

Effektivt resursutnyttjande

Effektivt resursutnyttjande Nu sorterar vi mer! Avfallsplan för dig som bor och arbetar i kommunerna Danderyd, Järfälla, Lidingö, Sollentuna, Solna, Sundbyberg, Täby, Upplands Väsby och Vallentuna i samarbete med SÖRAB. Effektivt

Läs mer

KÄLLSORTERINGSUTBILDNING

KÄLLSORTERINGSUTBILDNING KÄLLSORTERINGS BÄTTRE UTFALL FRÅN DITT AVFALL 28/10/2013 BÄTTRE UTFALL FRÅN DITT AVFALL Ledande såväl - 2 - lokalt som globalt Ledande aktör i Sverige Drygt 1100 medarbetare på cirka 60 kontor Ca 2 miljarder

Läs mer

Perspektiv på framtida avfallsbehandling

Perspektiv på framtida avfallsbehandling Perspektiv på framtida avfallsbehandling Johan Sundberg, Profu Centrum för optimal resurshantering av avfall www.wasterefinery.se I ett miljöperspektiv så har Sverige världens bästa avfallsbehandling!

Läs mer

DU KAN GÖRA VÄRLDEN RENARE. en informationsbroschyr om vatten och avfall

DU KAN GÖRA VÄRLDEN RENARE. en informationsbroschyr om vatten och avfall DU KAN GÖRA VÄRLDEN RENARE en informationsbroschyr om vatten och avfall I vattenverket gör vi vattnet rent. VATTENVERKET Svampen är vårt vatten torn som gör att vattnet kan tryckas ut i kranarna. I avloppsreningsverket

Läs mer

Välkommen till. Sydskånes avfallsaktiebolag

Välkommen till. Sydskånes avfallsaktiebolag Välkommen till Sydskånes avfallsaktiebolag Sysavregionen 14 kommuner 655 000 invånare Kävlinge 50 km Burlöv Lund Lomma Staffanstorp Sjöbo Måsalycke Tomelilla Malmö Vellinge Svedala Trelleborg Skurup 100

Läs mer

SAMRÅDSUNDERLAG. Sävenäs avfallsanläggning, Renova AB

SAMRÅDSUNDERLAG. Sävenäs avfallsanläggning, Renova AB SAMRÅDSUNDERLAG Sävenäs avfallsanläggning, Renova AB Samrådsunderlag inför ansökan om ändringstillstånd enligt miljöbalken för Sävenäs avfallsanläggning, Göteborgs Stad. Göteborg 2017-03-07 Innehållsförteckning

Läs mer

Tidningstjänst AB och miljön

Tidningstjänst AB och miljön Tidningstjänst AB och miljön Vårt långsiktiga mål Minska fossila bränslen mot transportsträcka med 15 % från 2009 till 2014. Miljöpolicy Tidningstjänst AB strävar efter att leverera Rätt tidning i rätt

Läs mer

SORTERA DINA MATRESTER MED GRÖNA PÅSEN.

SORTERA DINA MATRESTER MED GRÖNA PÅSEN. SORTERA DINA MATRESTER MED GRÖNA PÅSEN. MED GRÖNA PÅSEN BLIR DINA MATRESTER BIOGAS Visste du att nästan hälften av alla sopor du slänger i soptunnan är matrester? Det kan vara matrester som blivit kvar

Läs mer

Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat.

Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat. Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat. Våra råvaror måste användas igen. Den globala uppvärmningen är vår tids ödesfråga och vi måste alla bidra på det sätt vi kan. Hur vi på jorden använder och

Läs mer

Miljörapport Ockelbo fjärrvärmecentral år 2014

Miljörapport Ockelbo fjärrvärmecentral år 2014 Miljörapport Ockelbo fjärrvärmecentral år 2014 Ockelbo den 27/3 2015 Underskrift: Roger Belin VD Bionär Närvärme AB Års /Miljörapporten är utformad med stöd av Naturvårdsverkets föreskrifter om miljörapport

Läs mer

Miljöredovisning 2016 tillsammans för en hållbar framtid

Miljöredovisning 2016 tillsammans för en hållbar framtid Miljöredovisning 2016 tillsammans för en hållbar framtid Miljöfrågorna är viktiga för oss. För Sundsvall Energi står miljöfrågorna i fokus. Det är en del av vår vardag och vi jobbar aktivt för att ständigt

Läs mer

Miljörapport Ockelbo fjärrvärmecentral år 2009

Miljörapport Ockelbo fjärrvärmecentral år 2009 Miljörapport Ockelbo fjärrvärmecentral år 2009 Ockelbo den 29/3 2009 Underskrift: Conny Malmkvist VD Bionär Närvärme AB Års /Miljörapporten är utformad med stöd av Naturvårdsverkets föreskrifter om miljörapport

Läs mer

Biobränsle. Biogas. Effekt. Elektricitet. Energi

Biobränsle. Biogas. Effekt. Elektricitet. Energi Biobränsle X är bränslen som har organiskt ursprung, biomassa, och kommer från de växter som lever på vår jord just nu. Exempel på X är ved, rapsolja, biogas och vissa typer av avfall. Biogas Gas som består

Läs mer

Enklare vardag Hållbar framtid

Enklare vardag Hållbar framtid Enklare vardag Hållbar framtid Hållbarhet Sol, vind och vatten Forskning om framtidens biobränslen Elbilar och laddstolpar Hållbara Ålidhem Elnät Koncernen ägs av Umeå kommun och har fyra affärsområden

Läs mer

Förnybara energikällor:

Förnybara energikällor: Förnybara energikällor: Vattenkraft Vattenkraft är egentligen solenergi. Solens värme får vatten från sjöar, älvar och hav att dunsta och bilda moln, som sedan ger regn eller snö. Nederbörden kan samlas

Läs mer

Olja 11% Avfall 49% Biobänsle 40%

Olja 11% Avfall 49% Biobänsle 40% FINSPÅNGS TEKNISKA VERK 212 MILJÖBOKSLUT Finspångs Tekniska Verk Norrköpingsvägen 32 612 8 Finspång 122-851 8 www.finspangstekniskaverk.se Finspångs Tekniska Verk bedriver flera tillståndspliktiga och

Läs mer

SÅ PLANERAS KRAFTVÄRMEVERKET MODERNISERAS OCH UTVECKLAS

SÅ PLANERAS KRAFTVÄRMEVERKET MODERNISERAS OCH UTVECKLAS SÅ PLANERAS KRAFTVÄRMEVERKET MODERNISERAS OCH UTVECKLAS BLOCK 7 FÖRNYELSEN ETAPP 2 Magnus Eriksson Avdelningschef, Värme Anläggningsutveckling Det här är Mälarenergi VÅR VISION VÅR AFFÄRSIDÉ VÅR DRIVKRAFT

Läs mer

Biogas. Förnybar biogas. ett klimatsmart alternativ

Biogas. Förnybar biogas. ett klimatsmart alternativ Biogas Förnybar biogas ett klimatsmart alternativ Biogas Koldioxidneutral och lokalt producerad Utsläppen av koldioxid måste begränsas. För många är det här den viktigaste frågan just nu för att stoppa

Läs mer

Kvalitetssäkring Returträ.

Kvalitetssäkring Returträ. Kvalitetssäkring Returträ. Grundläggande faktorer för kvalitativ produktion av RT-flis Korta fakta om returträ. Returträ är en framtidsresurs, som rätt hanterat blir till stor nytta och kan generera en

Läs mer

Fossila bränslen. Fossil är förstenade rester av växter eller djur som levt för miljoner år sedan. Fossila bränslen är också rester av döda

Fossila bränslen. Fossil är förstenade rester av växter eller djur som levt för miljoner år sedan. Fossila bränslen är också rester av döda Vårt behov av energi Det moderna samhället använder enorma mängder energi. Vi behöver energikällor som producerar elektrisk ström och som ger oss värme. Bilar, båtar och flygplan slukar massor av bränslen.

Läs mer

Götaverken Miljö AB Från idéer till produkter.. för energi ur avfall

Götaverken Miljö AB Från idéer till produkter.. för energi ur avfall Götaverken Miljö AB Från idéer till produkter.. för energi ur avfall EfW - fördel och utmaningar Hushålls- och industriavfall har fördelen att till >85 % vara ett förnybart bränsle som därför ger ett lågt

Läs mer

Återvinningsguiden Så här fungerar återvinning i Falun. fev.se/atervinning

Återvinningsguiden Så här fungerar återvinning i Falun. fev.se/atervinning Återvinningsguiden Så här fungerar återvinning i Falun fev.se/atervinning Det finns mycket att tjäna på att återvinna och återanvända. Falun är en av Sveriges bästa kommuner när det gäller återvinning

Läs mer

Allt du behöver veta om värme. Värme kan produceras på flera olika sätt. Vi visar dig hur.

Allt du behöver veta om värme. Värme kan produceras på flera olika sätt. Vi visar dig hur. Allt du behöver veta om värme Värme kan produceras på flera olika sätt. Vi visar dig hur. 2 Varmvatten i kranen och en behaglig temperatur inomhus. Vi tar det ofta för givet utan att tänka på var värmen

Läs mer

Växjö Energi AB Björn Wolgast

Växjö Energi AB Björn Wolgast Växjö Energi AB Björn Wolgast Innehåll Växjö Energi Sandviksverket Fjärrkyla i Växjö Sandvik 3 Det var här det hela började 1887 Viktiga datum i Växjö Energis historia 1887 Växjö Stads Elektricitetsverk

Läs mer

Öresundsverket. Ett av världens effektivaste kraftverk

Öresundsverket. Ett av världens effektivaste kraftverk Öresundsverket Ett av världens effektivaste kraftverk En hörnpelare i den sydsvenska energiförsörjningen Öresundsverket, som togs i drift hösten 2009, är en hörnpelare i den sydsvenska energiförsörjningen.

Läs mer

Människan i centrum Avfallshanteringen ska utgå från människans behov och vara anpassad både till den som lämnar och den som hämtar avfall.

Människan i centrum Avfallshanteringen ska utgå från människans behov och vara anpassad både till den som lämnar och den som hämtar avfall. Människan i centrum Avfallshanteringen ska utgå från människans behov och vara anpassad både till den som lämnar och den som hämtar avfall. Det innebär att insamlingen ska vara enkel, lätt att förstå och

Läs mer

2. MILJÖKONSEKVENSER AV MÅL I AVFALLSPLANEN

2. MILJÖKONSEKVENSER AV MÅL I AVFALLSPLANEN Bilaga till avfallsplaneförslag 2009-09-07 Miljökonsekvensbeskrivning Avfallsplan för Skellefteå kommun BAKGRUND Enligt bestämmelser i miljöbalken (1998:808), kap 6 samt föreskrifter från Naturvårdsverket

Läs mer

Film 6: Avfallssortering vad händer med avfallet?

Film 6: Avfallssortering vad händer med avfallet? Film 6: Avfallssortering vad händer med avfallet? STUDIO DAG Hej, här står jag med en massa saker som jag har tänkt återvinna. Var lämnar jag det och vad händer med det sen? Är det sant att elektronikskrot

Läs mer

Nu kör vi igång Ditt matavfall blir biogas

Nu kör vi igång Ditt matavfall blir biogas Nu kör vi igång Ditt matavfall blir biogas 2 Det finns två sätt att se på matavfall: som rent skräp eller som en råvara med möjligheter. Vi väljer att satsa på möjligheter. Med början under hösten 2011

Läs mer

Sopberget i världen: Hot eller möjlighet? Håkan Rylander

Sopberget i världen: Hot eller möjlighet? Håkan Rylander Sopberget i världen: Hot eller möjlighet? Håkan Rylander [kg] 500 Hushållsavfall per person i Göteborg 1885-2007 450 400 350 300 250 200 150 100 50 Björkdalen 1929 0 1880 1890 1900 1910 1920 1930 1940

Läs mer

SORTERA SOPOR Varför och hur? Catrine Edlund Avfall Återvinning Teknisk förvaltning

SORTERA SOPOR Varför och hur? Catrine Edlund Avfall Återvinning Teknisk förvaltning SORTERA SOPOR Varför och hur? Catrine Edlund Avfall Återvinning Teknisk förvaltning Ca 35 anställda tar liten plats, väger mindre, är lätta att kyla och sist men inte minst ingen pant och inga tomflaskor

Läs mer

Ett kraftvärmeverk. i ständig utveckling. www.malarenergi.se

Ett kraftvärmeverk. i ständig utveckling. www.malarenergi.se Ett kraftvärmeverk i ständig utveckling. www.malarenergi.se El och värme i samma process bekvämt och effektivt. VÄSTERÅS KRAFTVÄRMEVERK ÄR SVERIGES STÖRSTA OCH ETT AV EUROPAS RENASTE. Det började byggas

Läs mer

Lätt att göra rätt! så tar vi hand om ditt avfall! En kortversion av Strängnäs kommuns avfallsplan

Lätt att göra rätt! så tar vi hand om ditt avfall! En kortversion av Strängnäs kommuns avfallsplan Lätt att göra rätt! så tar vi hand om ditt avfall! En kortversion av Strängnäs kommuns avfallsplan 2 / Avfallsplan Vem ansvar för vad? Kommunens ansvar Det är kommunen som ansvarar för att samla in och

Läs mer

Produktion Producerad värme MWh Bortkyld värme MWh

Produktion Producerad värme MWh Bortkyld värme MWh FINSPÅNGS TEKNISKA VERK 2013 MILJÖBOKSLUT Finspångs Tekniska Verk bedriver flera tillståndspliktiga och anmälningspliktiga verksamheter enligt Miljöbalken, kapitel 9 och 11. Inom verksamheterna producerar

Läs mer

Fjärrvärme och fjärrkyla

Fjärrvärme och fjärrkyla Fjärrvärme och fjärrkyla Hej jag heter Simon Fjellström och jag går i årskurs 1 på el och energi i klassen EE1b på kaplanskolan i Skellefteå. I den här boken så kommer ni att hitta fakta om fjärrvärme

Läs mer

Moderna slutbehandlingslösningar för farligt avfall Avfallskonferansen 2007, Bodø, Norge

Moderna slutbehandlingslösningar för farligt avfall Avfallskonferansen 2007, Bodø, Norge Moderna slutbehandlingslösningar för farligt avfall Avfallskonferansen 2007, Bodø, Norge Taina Noopila, 6.6.2007 Moderna slutbehandlingslösningar för farligt avfall Kort om Ekokem Eliminering av skadliga

Läs mer

6 Högeffektiv kraftvärmeproduktion med naturgas

6 Högeffektiv kraftvärmeproduktion med naturgas 6 Högeffektiv kraftvärmeproduktion med naturgas El och värme kan framställas på många olika sätt, genom förbränning av förnybara eller fossila bränslen, via kärnklyvningar i kärnkraftsverk eller genom

Läs mer

Nu kör vi igång. Ditt matavfall blir biogas

Nu kör vi igång. Ditt matavfall blir biogas Nu kör vi igång Ditt matavfall blir biogas Skräp eller en råvara med möjligheter? Det finns två sätt att se på matavfall: som rent skräp eller som en resurs. Partille kommun väljer att se matavfallet som

Läs mer

Pellets i kraftvärmeverk

Pellets i kraftvärmeverk Pellets i kraftvärmeverk Av Johan Burman Bild: HGL Bränsletjänst AB Innehållsförteckning 1: Historia s.2-3 2: Energiutvinning s.4-5 3: Energiomvandlingar s.6-7 4: Miljö s.8-9 5: Användning s.10-11 6:

Läs mer

BORÅS ENERGI OCH MILJÖ AB. Miljöåret 2013. Vår dröm - en fossilbränslefri stad

BORÅS ENERGI OCH MILJÖ AB. Miljöåret 2013. Vår dröm - en fossilbränslefri stad BORÅS ENERGI OCH MILJÖ AB Miljöåret 2013 Vår dröm - en fossilbränslefri stad MILJÖ 2013 Borås Energi och Miljö strävar efter att ta tillvara på material- och energiflöden i Borås. Genom återvinning och

Läs mer

LÄRAR- HANDLEDNING PAPPER

LÄRAR- HANDLEDNING PAPPER LÄRARHANDLEDNING Papper Hej! Vi inom Papperskretsen brinner för pappersanvändning och återvinning. I Sverige lämnar vi tillsammans in över 90 procent av alla tidningar, tidskrifter, kataloger och reklamblad

Läs mer

VAD FINNS I SOPPÅSEN? SÖRAB:s

VAD FINNS I SOPPÅSEN? SÖRAB:s VAD FINNS I SOPPÅSEN? SÖRAB:s PLOCKANALYS 2016 En metod för att utvärdera den gemensamma avfallsplanen för Danderyd, Järfälla, Lidingö, Sollentuna, Solna, Sundbyberg, Täby, Upplands Väsby och Vallentuna.

Läs mer

ÅTERVINNiNg SATT I SYSTEM

ÅTERVINNiNg SATT I SYSTEM ÅTERVINNiNg SATT I SYSTEM Det har hänt mycket på avfallsfronten. Till mitten av 1800-talet slängde människor sina sopor lite varstans utan att någon protesterade. Kanske klagades det på stanken, men annars

Läs mer

PRESENTATION FÖR BIOGAS NORR

PRESENTATION FÖR BIOGAS NORR PRESENTATION FÖR BIOGAS NORR BIOGAS MELLANNORRLAND ETT SAMARBETSPROJEKT I MELLANNORRLAND MELLAN SUNDSVALLS OCH ÖSTERSUNDS KOMMUNER Sveriges Miljömål MATAVFALLET MINSKAR TILL 2015 MED MINST 20 PROCENT JÄMFÖRT

Läs mer

Erfarenheter av förbud mot deponering av organiskt och brännbart avfall. Thomas Rihm

Erfarenheter av förbud mot deponering av organiskt och brännbart avfall. Thomas Rihm Erfarenheter av förbud mot deponering av organiskt och brännbart avfall Thomas Rihm EU Strategi skall säkerställa att det nedbrytbara kommunala avfall som går till deponier senast 2016 skall ha nedbringats

Läs mer

SOPSORTERINGS SKOLAN

SOPSORTERINGS SKOLAN SOPSORTERINGS SKOLAN Spara gärna denna sorteringsguide för ökad trevnad i våra miljöhus. REGLER OM SOPSORTERING Kostnadseffektivt Sopsortering är inte bara bra för miljön utan också för plånboken. Genom

Läs mer

Innovate.on. Koldioxid. Koldioxidavskiljning och lagring av koldioxid de fossila bränslenas framtid

Innovate.on. Koldioxid. Koldioxidavskiljning och lagring av koldioxid de fossila bränslenas framtid Innovate.on Koldioxid Koldioxidavskiljning och lagring av koldioxid de fossila bränslenas framtid Koldioxidfotspår, E.ON Sverige 2007 Totalt 1 295 000 ton. Värmeproduktion 43 % 0,3 % Hantering och distribution

Läs mer

Vilka resor tror du är bäst för miljön?

Vilka resor tror du är bäst för miljön? Vilka resor tror du är bäst för miljön? En resa mot en bättre miljö Att kunna resa är en självklarhet idag. Det väldiga transportsystem vi skapat omkring oss är faktiskt förutsättningen för ett välfungerande

Läs mer

Biobränsle. Effekt. Elektricitet. Energi. Energianvändning

Biobränsle. Effekt. Elektricitet. Energi. Energianvändning Biobränsle X är bränslen som har organiskt ursprung, biomassa, och kommer från de växter som lever på vår jord just nu. Exempel på X är ved, rapsolja, biogas och vissa typer av avfall. Effekt Beskriver

Läs mer

KÄLLSORTERING AV HUSHÅLLSSOPOR

KÄLLSORTERING AV HUSHÅLLSSOPOR ELMERÅS PRODUKTION 2004 RISBERGS KÄLLSORTERING AV HUSHÅLLSSOPOR DIN KOMMUN I SAMARBETE MED LILLA EDET FÄRGELANDA TROLLHÄTTAN UDDEVALLA VÄNERSBORG MELLERUD Det är ren lögn att alla källsorterade sopor blandas

Läs mer

Deponiska*en och restmaterial. Monica Lövström VD Svenska EnergiAskor AB

Deponiska*en och restmaterial. Monica Lövström VD Svenska EnergiAskor AB Deponiska*en och restmaterial Monica Lövström VD Svenska EnergiAskor AB Miljörik(g hantering av askor från energiproduk(on Vi vill se e: hållbart samhälle där klimat- smarta lösningar bidrar (ll a: rä:

Läs mer

Världens första koldioxidfria fordonsfabrik.

Världens första koldioxidfria fordonsfabrik. Världens första koldioxidfria fordonsfabrik. Ett samarbete för framtiden. Volvo Lastvagnars fabrik i Tuve utanför Göteborg byggdes 1982 och är 87 000 kvadratmeter stor. Där produceras varje år över 20

Läs mer

Teknikval vid rening av rökgaskondensat i avfallsförbränningsanläggningar

Teknikval vid rening av rökgaskondensat i avfallsförbränningsanläggningar Teknikval vid rening av rökgaskondensat i avfallsförbränningsanläggningar Benchmarking of flue gas condensate cleaning technologies in waste-to-energy plants Teknikval vid rening av rökgaskondensat i avfallsförbränningsanläggningar

Läs mer

Välkommen till REKO information Fjärrvärme

Välkommen till REKO information Fjärrvärme Välkommen till REKO information Fjärrvärme REKO Information 2012-12-01 Vad vill vi säga? 1. Vad är REKO 2. Vad har hänt de senaste året 3. Ekonomi 4. Hur ser prisutvecklingen ut 5. Fjärrvärmens miljöpåverkan

Läs mer

Då införs viktdebiteringen i din stadsdel

Då införs viktdebiteringen i din stadsdel Småhus Nu kan du gå ner i vikt Stegvist införande av viktbaserad avfallstaxa 2010 2012 mycket du Du betala Vi inför successivt viktbaserad avfallstaxa i Göteborg. Schemat här nedan visar när systemet införs

Läs mer

Värme utgör den största delen av hushållens energiförbrukning

Värme utgör den största delen av hushållens energiförbrukning Visste du att värme och varmvatten står för ungefär 80% av all den energi som vi förbrukar i våra hem? Därför är en effektiv och miljövänlig värmeproduktion en av våra viktigaste utmaningar i jakten på

Läs mer

Bilaga 4. Resultat - Studie av effekter av ändrad avfallshantering i Uppsala

Bilaga 4. Resultat - Studie av effekter av ändrad avfallshantering i Uppsala Sid 1 Bilaga 4. Resultat - Studie av effekter av ändrad avfallshantering i Uppsala 1. Inledning 1.1 Studerade scenarier I Uppsala finns en avfallsplan för hur den framtida avfallshanteringen ska se ut

Läs mer

FÖR EN VÄNLIGARE OCH VARMARE VARDAG

FÖR EN VÄNLIGARE OCH VARMARE VARDAG FÖR EN VÄNLIGARE OCH VARMARE VARDAG Kallt vatten Varmt vatten FJÄRRVÄRME GEMENSAM ENERGI TANKEN MED FJÄRRVÄRME ÄR ENKEL: VI DELAR PÅ EN VÄRMEKÄLLA I STÄLLET FÖR ATT ALLA SKA HA SIN EGEN. Värmeverken i

Läs mer

Luzern 2000. typ av rökgasrening. Utvärdering och nytt rökgasreningssystem Specifikationen i anbudsbegäran stipulerade:

Luzern 2000. typ av rökgasrening. Utvärdering och nytt rökgasreningssystem Specifikationen i anbudsbegäran stipulerade: Luzern 000 avfallsförbränningsanläggning med ny typ av rökgasrening Som en följd av nya luftemissionslagar i Schweiz begärde ägarna till avfallsförbränningsanläggningen i Luzern in offerter på utrustning

Läs mer

Icke-teknisk sammanfattning

Icke-teknisk sammanfattning BILAGA A RAPPORT 7 (116) Icke-teknisk sammanfattning Bakgrund AB Fortum Värme samägt med Stockholms stad (Fortum Värme) avser att hos Miljödomstolen i Stockholm söka tillstånd enligt miljöbalken att ändra

Läs mer

Där klimatsmarta idéer blir verklighet

Där klimatsmarta idéer blir verklighet Där klimatsmarta idéer blir verklighet Klimp 2008 2012 Naturvårdsverket och Linköpingskommun arbetar tillsammans för att minska utsläppen av växthusgaser. Tillsammans för klimatet Vi är mycket stolta över

Läs mer

Nu kör vi igång. Ditt matavfall blir biogas

Nu kör vi igång. Ditt matavfall blir biogas Nu kör vi igång Ditt matavfall blir biogas 1 Skräp eller en råvara med möjligheter? Det finns två sätt att se på matavfall: som rent skräp eller en råvara med möjligheter. Lerums kommun väljer att satsa

Läs mer

Sortera ännu mera? Förslaget utgår från EUs avfallshierarki avfallstrappan

Sortera ännu mera? Förslaget utgår från EUs avfallshierarki avfallstrappan Sortera ännu mera? Förslag till nya delmål för den gemensamma avfallsplanen för dig som bor och arbetar i kommunerna Danderyd, Järfälla, Lidingö, Sollentuna, Solna, Sundbyberg, Täby, Upplands Väsby och

Läs mer