Inspektion. Någon inspektion har icke hållits under läsåret. Föresfåndal'inna för elevhemmet. Föräldraråd. VaktmäsfaJ.'e. Direktion. Lärarpersonal.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Inspektion. Någon inspektion har icke hållits under läsåret. Föresfåndal'inna för elevhemmet. Föräldraråd. VaktmäsfaJ.'e. Direktion. Lärarpersonal."

Transkript

1

2 Ny,karleby samskola avslutar den sista maj sitt trettionde läsår. För den, som följt skolans utveckling, under de gångna åren, är det en glädj.e att konstater:a,,att skolan påtagligt stärkt sin ställning under de tillryggalagda tre decennierna den har växt in i den hygd den vill tjäna. Skolans egentliga verksamhetsområde är Nykarleby stad ooch landskommun samt Munsala och Jeppo,kommuner. I dessa är det stdra flertalet elever hemma, men även andra kommuner i det svenska österbotten ha bidragit med ett 'inte obetydllgtelevtillskott. Att den skara ungdomar, som under d trettio åren besökt skolan inte är liten bevisas ibland annat därav, att elevmatri:keln upptar över tusen nummer. Om också alla inmatdkulerade inte dimitterats, är det dock en stor skara elever, som efter avslutad mellanskola sökt sig ut i livet. Särskilt de tio senaste åren ha markerat ett starkt uppåtgå'ende i elevantalet, en företeelse, som visserligen är gemensam för alla skoler i vårt land, men dock är speciellt,~'~ädjalllde för Ny,karleby samskola, som under vissa perioder <.ev sin tillvaro inte saknat svårighet'er att bekämpa. Problemet av i dag gäller således inte elevantalet, utan lärarfrågan. 'Skolan våg,ar likyiäl hoppas, att denna fråga i en 'snar framtid skall få ~jn lösning och går med tillförsikt in i sitt fjärde decennium. Då skolan av kända, skäl inte utgivit någon tyckt årsberättelse under de 'krisåren, har ett viktgt skede i dess utveckling inte kunnat bli,känd aven större allmänhet. För att i någon mån upphjälpa denna brist inför s,kolan nedanen förtec'kning över de elever, som dimitterats åren Det nu avslutade läsåret har varit ett i alla avseenden normalt,arbetsår. Höstterminen vidtog i vanlig tid den 1 sept. och vslutades den 18 dec. Vårterminen börj ade den W j an. och avslutas der 31 maj. Sportlov hölls under tiden 26 febr.- 5 mars. Antalet arbetsda lg~r är = Wl. Lästidernaha ändrats och ha under året varit 8,45-11,3'0 och 12,2:5-15,00. Denna föl1ändring har gjorts för,att bereda de i närheten av daden boeride eleverna tillfälle att för sina skolresor begagna linj ebussarna. Utom statsbidra-g har skolan åtnjutit understöd från Nykar- leby stad och land,skommun samt Munsala och Jeppo kommuner. Bidl1ag ha :även influtit från Svenska kulturfondeni även-

3 4 som smärre understöd från privat håll. Skolans elevhem åtnjuter bidra'?'1 från StHtelsen Brita Maria Renlunds minne. Hälsotillståndet har varit gott. A'bsentierna ha varit få och j regel k.ortvariga. I 'slutet av läsåret ha några fall av scharlakan:sfe,ber före kommit. Sk'olan: har med rätt hedrande resultat deltagit i skidtävlingarna mellan österbottens s vensk,a ~ läroverk. Idrottstävlingar och sedvanliga skolfester ha hållits. Ett sam:konvent med delta,!?:are fr ån Gamlakarleby.och Jakobstad hölls den 19 mars. Den 13 mars anordnad'es en barnfest till förmån för skolan. Inspektion. Någon inspektion har icke hållits under läsåret. Föräldraråd. Gunnar Forsander, lektor,.ordförande. Karl Finnström, bankdirektör. Runar Ingber g, lektor. Ida Pensar, fru. Nanny Schwela, fröken. Erik Ekman, stud., lärare: finska kl. I-V, svens'ka kl. I-III, gymnasti,k för g.ossar kl. I-V. Helmi Nylund, fröken : huslig ekonomi kl. IV-V. Kaj Olin, mat.stud.: matematik I-V,,kemi IV, fysik V. Elna Siegfrids, fru, lärarinna: handarbete I-III. Runar Still, pastor: religi.on I-V. Margareta) Storå, fru, tec'kningslärarinna: teckning, I-V, kalhgrafi I-I,I. Ragnar Storå, fil. 'kand.: geografi I-V~ ' naturalhistoria I-V, hälsolä ra V. Erik Ahmnn, filmag. föreståndare: svenska IV-V, tyska II-V, historia I-V. Föresfåndal'inna för elevhemmet. Helmi Nylund, fröken. Uno A ~ Hill, arbetare. VaktmäsfaJ.'e. 5 Direktion. John Sundkvist, kommun:al'sekr., ordförande. Ture Granqvist, lärare, v.ordf. Reinhold Blomqvist, 'bankdirektör. Gunnar Forsander, lektor. Hannes Nylund, faktor. Anton Söderman, d>ir.'c antus. Ake Aström, lektor, ek,onom. Erik Ahman, skolans föreståndare,' sekreter are. 'Sup,pleanter: Hugo Casen, 'köpman, Ragnar Dahlstedt, lärrar,e, Rudolf Holmström, köpman. Lärarpersonal. Ulla Andersson, frök'en: sång kl. I-V, gymnastik för flickor kl. I-V.

4 6 Elevförteckning Födelse- Födelse- Hemort Insk. kl. Kl. I. år, ort år Klassföffst. Gullans, Maj-Lott 1937 Tjöck Tjöck 1947 I Födels e-.födelse- Hemort Insk. kl. Häggiund, Maud 1935 Jakobstad Nykarleby fru M. S t o r å. å r ort år Jungar, Sune 1936 Jeppo 1948 H Blomqvist, Siv 1937 Jakobstad NykarlEby lk I Jungerstam, Hans 1935 CaJSlen, Bror 1934 Nykarleby Nykarleby Knutar, Folke 1935 Terjärv Nykarleby lk I Fagerholrri., Stig 1935 Jakobstad- Liljedahl, Meri 1936 Nykarleby lk. Nykarle,by Hedman, Fride 1935 Lindell, Rode 1936 Nykarleby Nykarleby lk. Munsala Munsala Holm, Rita 193'6 Linqvist, Gun-Britt 1936 Nykarleby lk H HUhtikangas, Mauno Kurikka Nykarleby Mäkinen, List 1935 Oravais Orav:i.'is ' Högberg, Hans Nykarleby lk. Nyka,rleby lk. Nordling, Hilding 1935 Maxmo Ma~mo 1947 I Ingherg, Christoffer 1937 Jakobstad Nykarleby Nygård, Bjarne 1935 Vörå Vörå Lassander, Gunvor 1936 Nyka.rleby lk. Nygård, Gur~-Britt 1936 Nykarleby Nykarleby lk. Nyka,rleby lk. Lindahl, Pia 1936 Jakobstad Purmo Olin, Ann-LIs 1936 Oravais Oravals 1948 H Mårtens, Kristina 1937 Nyka.rleby lk. Paasila, Ritva-Maj 1935 Helsingfors. Nyka,rleby 1945 I Mäenpää, Stig 1938!Vautamo, Olavi 1935 Munsala 1947 Nyberg, Gun-Britt 1936 Munsala Munsala Rönnberg, Maj-Lis 1936 K orsholm Korsholm Nylund, Maj -Britt 1937 Nykarleby lk. Nyka,rleby lk. Sandvik, Clary-Ann 1936 Gamlakarleby Nykarleby lk. Nä s, Greta 1935 Munsala Munmia Sandvik, Karl-Erik 1) 1936 Nykarleby lk. Näls:, Lars 1935 Solvin, Paul 1985 Munsala Munsala Olson, Barbro 1937 Nykarleby Strand.berg, Gustav 1935 JaKobstad Nykarleby lk Nykarleby Paalanen, Anita 1934 Nykarleby lk. Nykarleby lk. ståhlberg, Stig 1935 Oravais Oravais 1947 Sandberg, Margot 1935 Pedersöre Jeppo Södersved, Henrik 1935 Munsala Munsala 1948 H Sandvik, Inger 1936 Nykarleby Ik. Nykarleby Terenius, Reijo 1936 Oravais Oravais von Schantz, J,an 1937 Hels'ingfors Turner, Ingmar 1933 Munsala, Munsala 1947 I Semskar, ChristEr 1937 Jakobstad Westin, Karl-EDik 1934 Jakobstad Jeppo 1948 H Stenbacka, Alf 1935 Wiklund, Gunnar 1936 Nykarleby Nykarleby 1947 I Jeppo Sundell, Dagmar 1935 Wiklund, Gunnel 1936 SundelI, Eva 1935 Aström, Bror 1934 Oravais Oravais 1948 H Vehkoja, Kristina 193'6 Gamlakarle'JY Nyka,rleby lk. Aström, Olof 1935 Wil1man, Gretel 19,37 Jakobstad ö s terberg, Tor I Agreni, Gösta 1936 NykarlE,by lk. 38 öste.l1berg, Jarl Orava.is I) Oravais 1948 Avgått östring, Ni4s 1935 Nykarleby lk. Nykarleby lk. 30 Kl. III. Klassförest. Kl. II. fil. mag. E. A h m an. Klassförest. Födelse- Födelse- Hemort Insk. kl. Ahlnäs, Birgitta Ja,koh stad 1947 Il! stud. K. O l i n. å r ort 1933 Kumlinge år Ahonen, Märta Nykarleby Nykarleby 1946 I B ackman, Lisen 1935 Munsala Munsala 1948 H Andef'::wn, Ruben 1933 Oravais Oravais 1946 H Berg, Marita 1936 Viborg Nykarleby lk. Backlund, Bo 1935 Jakobstad Ja.kobstad 1949 HI Broberg, Brita 1934 Nykarleby lk I B acklund, K arl-erik 1933 Nykarleby lk. Nykarleby lk I Bä rs, Bruno 1935 Jeppo J epp ~' 1948 H Björkas, Gun-Britt 1935 Jakobstad Jeppo 1947 H ErikstSon, Gun-Britt 1936 Jakobstad Nykarleby lk I Blom qvist, MaIlgareta 1933 Munsala Mun,sala 1946 I Fagerholm, Bj.a.rne 1933 Nykarleby Nykarleby Branden, Kurt 1933 Purmo Purmo F innstl'öm, Stig 1936 Dahla, Inge-Britt 1934 Oravais Oravais 1947 H Gran vik, Kurt 1934 Jakobstad Nykarleby lk Eriksson, Ulla 1934 Jakobstad Nykarleby lk I Finne, Britta 1933 Nykarleby lk. Nykarleby

5 8 9 Födelse- Födelse- Hemort Insk. kl. Födelse- Födelse- Hemort Insk. kl. år ort år år ort år Gleisner, Jarl 1934 Nykarleby Nykarleby 1945 r Nyberg, Ola 1933 Jakobstad Nykarleby 1945 I Hansen, Adele NYlgård, Barbro 1933 Vörå Vörå 1946, II Helsing, Karin 1934 Munsala Munsala Nyholm, Ing eborg 1933 Munsala Munsala Hoffrstedt, Christma 1932, Gamlakarleby. Jakobstad 1947 UI Näs, Sonja I Holstius, Anna-Greta 1934 Nykarleby lk. Nykarleby lk. II Sandberg, Gunhild 1932 Terjärv Terjärv 1949 IV Häggiund, Ma,rianne 1934 Jakobstad Oravais Schwelia, Anita 1932 JakOtbstad Nykarleby 1944 r Häg:glöf, Alf 1933 Nykarleby Nyk,arleby 1945 I Semskar, Bo 1932 Hö ~bom, Kerstin 1934 JakOtbstad 1946 Still, Love 1935 Nykarl,by lk Janfelt, Britta 1933 Munsala Munsala Söderman, Brita 1932 Nykarleby 1943 Jansson, Maj-Britt 1933 Helsingfors Nykarleby 1944 Tallbäck, Aag e 1932 Jllikobstad Jakobstllid 1949 IV Linden, Tor 1934 Nykarleby lk. Nykarleby lk Westeriund, Berndt 1931 Jakobstllid Nyka.rleby lk: 1948 IV Lindström, Inga 1934 Oravals Oravais 1947 II 23 Mattsison, Ulla 1935 Nyk a.rleby lk. Nykarleby lk I Nyblom,.Rolf ' ) Munsala Munsala II Kl. V. Nyström, Gustav 2) 1930 N.ykarleby lk. Nykarleby lk I Klassförest. Romar, Eva 1934 Jakobstad Jeppo 1947 lärare E. E k m an. Sandberg, Maj-Lis 1935 Jakobstad Jeppo 1947 'ii 1931 Nykarleby lk. Nykarleby lk I Slangar, Birgitta 1935 Helsinge 1946 I Backlund, Per Backman, Gretel 1931 Munsala Munsala 1945, II Smeds, Erik 1934 Nykarleby lk. Nykarleby lk. Nykarle.by Nykarleby lk I Stenrbacka, Enen 1933 Oravais Oravais 1947 II Bonäs, Bernes 1932 Sund, Ull:a 1934 Nykarleby Nykarleby 1946 I Casen, Boris 19'33 Jakobstad Tallbäck, Leif 1934 Oravai>5 Oravais 1947 Dahlstedt, Gretel 1932 Maxmo 1945 II II Teir, Margareta 1934 Gamlakarle,by DumeIl, Arla 1932 Muns ala Munsala Eriksson, Margareta 19; I Westerberg, Nanny 3) 1934 Maxmo Muns al a 1945 I Wiklund, Gretel 1934 Karleby Nykarleby 1946 I Fors, Raymond 1932 Jakobstllid Nykarleby östman, Ines, 1934 Nykarleby lk. NYlkarleby lk II Furunäs, Senny 1932; Maxmo ' Maxmo 1945 II 37 Granqvist, Ann-Mari 1932 Jakobstad Nykarle.by lk. Hellström, Doris 1932 Munsala I 1) Avgått Lassus, Gretel Maxmo Maxmo Il ' ) Avgått Liljeström, John 1931 Nykarleby lk. Nykarleby lk I ' ) Avgått Lindvall, Gunnel 1932 Miller, Arne 1932 Vasa Nykarleby II Mårtens, Saga 1931 Nykarleby I Kl. IV. Nordlund, Cay 1933 Nykarleby lk IV Klass.förest. Nyberg, Göran 1932 Jakobstad Nykarleby 1944 I Nygård, Birgit 1933 Munsala Munsala fil. kand. R. S tor å. Nygård, Gun 1930 Nykarleby 1943 Ahlbäck, Magd a -Len 1933 Esse Terjärv 1948 IV Pirilä, Birger 1931 Munsala Albäck, Ulla-Britt 1932 Terjärv 1949 Sandberg, Carita 1933 Jeppo Jeppo 1944 Bertils, Doris Ora.vais Oravais 1946 II Sandberg, Lars II Casen, LanSl 1934 Jakobstllid Nykarleby lk I Still, Yngve 1932, Nykarleby lk. Nykarleby lk I Fo rs, Bjarne 1934 Nykarleby Nykarleby Söderlund, Runar II HeHbeng, Anja 1935 Vasa Nykarleby lk II Wallin, Saga 1933 Munsala Munsala 1944 I Hill, Hillevi 1932 Nykarleby I,. W'e'Sterberg, Karl-Erik II Holmst röm, Harriet 1935 Jakobstad Mårtens, Lita 1934 Nykarleby lk Extra Mäkinen, Anna-Lisa 1932 Oravais Oravais 1946 II Laxåback, Lars 1922 Karleby Karleby 1948 V Nivukoski, Sula 1932 Alahäi'mä Sundberg, Erik 1919 Kumlinge Eckerö Non'gård, Gunnborg ' Oravais

6 \ If) Elever dimitterade fr. kl. V åren Ba'cka, Br.ita, Ora,vais Blomqvist, Aldi, Munsala Blomqvist, Alfhild Blomqvist, Eva, Ehrström, Ake, Vörå Englund, Alfred, Vörå Fog el, Marta, Muns~la.,. Fogelström, Anna-LIsa, TerJarv Grahn Nils, Ny,karleby lk. Granö Nils-Eric, Vörä Hermans, P.er-Erik, Ora.vais Holmberg, Berit, Helsin f,fors Holmberg, Gunvor, Vörå Holmiund,.si,grid, Orava.is Holmqvist, Nils, Ny.k.arleby Hägg blom, Ulla Johnsson, Vivi J'ouper, Ernst Lindgren, Rode, Munsala Wiklund, Gunvor Wilkman, Jarl, Nykarleby Smedjebacka, A:nne-Maj, Terjärv Smedjebacka, Henri'k, store, Hans, Karleby. Storsved, Märta, Munsa~a str'ömmer Inga, Ora vals Sundblad,' Gunnel, Terjärv Sundqvi.st, E bba, Purmo T'Örnqvist, Stig, Kronoby We.stb rg, Anna-Lisa, Nykarleby östman, Annie, Solv ästman, Nils, Nykarle'by lk. 33 lk. lok Mbä,ck, John, Terjärv Brams, Greta, Munsala Broberg, Helena, Nykarleby lk. Carlson, Anna, Oravais F ogelström, Gunborg, Terjärv Franzen, Marita, Gamlakarleby Furu, Max, Terjärv Haga, Bertel, Kronoby Holm, Eira, Munsala Holmström, Lars, Oravais J åf.s, Gotthard', Munsala K allvik, Er,ik, NykarIeby Ljunge, Maj-Gret, K,imito Marklund, John, Nyk ~rleby Mattsson, Rakel, Nykarleby lk. Ny'bäc,k, Einar, Oravais Pedar, Lars, Vörä Renlund, Eleanor, Terjärv Rydström, Saga, Munsala Sa:ndström, Gunne-Britt, Oravais Sarelin, Olov, Jeppo Sjö, Viola, Munsala 1942 Andersen, Ma~d, Nykarleby lk. Backlund, Sten, Backman, Brynolf, Bagge, Bir,g',it, Vörå Björklund, Paul, NykarIeby lk. Casen, BörJe, Nykarle by Carlsson,. Börj e, Ora vais F ogel, Kerstin, Mun s ~.l ll;, Forsström, Gunn el, Vora Gunnila, Ulla, Oravais Holmberg, Karin, Vörä Häger, Birger, Nykarleby lk. Ingves, Margit, Vörå Kattil, Ruth, Löv'back, Margit, Nykarleby lk. Nylund, Gunvor, Nylund, Margareta, R oas Ulf, Nykarleby West, Gun'borg,.solv W.idman, Inga, Munsala Wiklund, Arne, äling, Inga, Oravais 22 extra: Wallin, Natalia, Munsala 1943 A'chren, Lilli, Oravais Ander.sson, Lisen, Munsala Backlund, Brita, Nykarleby Ba,eklund, Lea, Bergste.n; Anita, Nykarleby lk. Henricsson, Rune, F igeholm (Sverige) Hög1bom, Dornit, Nyk'a'rleby Jernström, Nanna, Mattus, Anna, Oravais Märtens Ing egerd, Nykarleby Nyby, Harald, Vörå Nyström, Marianne, Nykarleby lk Sig frids, Vdola, Oravais Sjöström, Rut, Vörå Sund, Göta, Nykarleby Westberg, Inga-Brita, Nykarle'by I Westerberg, Guy, Purmo ) Widman, Per, Munsala Andtbacka, Marianne, Kronoby Bengs, Gretel, V'Örä Bertlin, Gunnel, Oravais Carlström, Uno, Vörå Dahl, Endy, Replot Dahlkarl, Anna, Vörå Finskas, Gunda, Oravais Granqvist, Mona, Nykarleby lk. Grägg, Inga, Vörå Gustafsson, Olof, J,akOlbstad Holmqvist, Gunnel, Nykarleby Kangas, Lauri, Munsala Lassell, R aik'el, Ny,karleby Lindell, Doris, Mun.sala Lund, Sven, Nickull, Svea, Vörå Nyberg, Anna, Munsala Nylund, Bengt, Jakobstad Regnell, Bjarne, Munsala. Rudbäck, Dorrit, Gamla'karleby Smeds, Hilda, Vörå Wenelius, K arl, Nykarleby 22 extra: Brandt, Evert, Jakobstad Peth, Ester, Vörå 1945 Andtbacka, Tora, Kronoby Ba,ck, Edsel, Munsala Byman, Dorothy, Munsala Carlsson, Tor-Björn, Granqvist, Håkan, Hansen, Gunnar, I I Nykarleby lk. l'k. Hedman, Solveig, Munsala Högdahl, Aidi, Jeppo Kallvik, Regina, Nykarleby Karv, Berit, Munsala Kotka, Da,g,ny, Gamlakarleby Kronqvist, Saga, Ny.karle!by lk. Llliggn äs, Göta, Munsala Lindell, Rakel, Lindeman, Doris, Nykarleby lk. Löfqv,ist, Lisbeth Oravais Nordling, Wilhelm, Maxmo Ca sen, Carita, Nykarleby Engström, Bertil, Orava!.s Enholm, Ingmar, P.edersor,e Fagerlund, Hans, Nykarleby Finne, Lisbeth, Jeppo Frilund Sten, Nykarleby Grall'V,ik, Lilly, Nedervetil Hagen, Solveig, Nykarleby lk. Janfelt, Gunvor, Munsala Jung'erstam, Bo, Jeppo Lundström, Dor,is, Jakobstad Mari-edahl, Henrik, Munsala NY:blom, Ruth, Nygår.d, Gunvor, Vör å Nygård, Hilding, Jeppo S;öholm, Saga, Munsab Sjövall, Jör,gen, Nykarleby Still, Eivind lk. Stubb, Rigden, Munsala Sundell, Doris, Nvkarlebv lk. Sllndqviot, Ing'er, Munsala Thnro, Maj-Bl1itt, Oravfl is Wahlsb ent;' Harry, G amlg'karleby :R.iörkman, Curt. Nykarleb y lk. Carlsson. Inga-Lisa. Nykarleby Dahl8. Börie, Oravais. Dahlst edt. Lnttpn. Nykarle'by lk. Elenius, Dor is, J'e.ppo

7 / 12 Enholm, Gunvor, Pectersöre Fellman, TorvaId, J,a>lwbs.tad Finskas, Magda, Jeppo Forsman, Doris, J.akobstad Gleisner, Viola, Nykarleby Helala, Rauno lk. Hellström, Rune, Munsala Ingberg, Christina, Nykarleby Jungar, Anita, Jeppo Jungar, Ruth, Jungerstam, Dolly, Juselius, Lars, Munsala K!arv, Ragni, Knutar, Gudrun, Nykarleby lk. Lindell, Lea, Litens, Solv,eig, Nykarleby Lygdman, Gretel, Oravais Lygdman, Roy, Nordling, Marg.it, Jakobstad Nordman, Kerstin, J eppo Nordman, Mi,kael, Norrba'cka, Edgar, Oravais Nygård, Berit, Nykarleby Nyman, Birgit, Munsala Nyman, Karl, Purmo Nyman, Margit, Munsala Nyvik, Mar,glit Salo, Helen, Nykarleby lok. Smedberg, Karin, Jakobstad Stenbacka, Gretel, Oravais Ståhl, Maj-Britt, Gamlak.arleby Sundell, Riagnborg, Jakobstad Vakkuri, P'er, Oravals Wallin, stig, Munsala Westerberg, Stig, Purmo Åström, Anita, Nykarleby 41 extra: Broo, Bengt, övermark ' Jansson, Paul, Närpes 1948 Bac.k_ Lars, Munsala Dahlstedt, Berit, P'9rtom Ekström, Iris, J eppo Esars, Elin, Maxmo Hellman, Anita, Nykarle!by lk. Hägg'blom, E,va, Nykarleby Jakobsson, Ir'is, Ora vais Janf'elt, Marita, Munsala Jungar, Nils, Jeppo Karv, Gr'etel, Munsala Kortell, Gunborg, Karleby Lindell, Ruth, Nykarleby lk. Lindfors, Rio,ger, Ny,karleby Lundqvist, Hans Mankonen, Lena Nordling, Sig'britt, Norrman, Birgitta, Kronoby Nyholm, Kurt, Mumala Nylund, Maud, Nymark, Gretel, Nyvik, Gunn-Britt, Nykarleby lk. Pott, Atle, Munsala Sandberg, Börje, Jeppo Sandås, Tore, Purm o Still, Ebbe, Nykarleby lk. 25

8 Samlingar, gåvor. Skolan har av lantmäteriingen}ör SUg M. Ingo mottagit prov på mineral från Saxberget, Sveri.ge. Ortens rotaryklubb har överlämnat tivå reseskildringar. Elever i skolan ha skänkt ett tjugutal reproduktioner och konstverk, vilka inramats och upphängts i korridorer och klassrum. Av rotaryklubben har skolan även fått mottiagaett stipendium, yilket utdelas vid denna årsavslutning. Av 'ouka f'irmor har skolan erhållit gåvor till, barnfesten ävensom pris till skidtä'vlingen mellan klasserna. För alla dessa bevis på välvilja uttalar skolan sitt ibästa tack. Stipendier. Följ ande ele'ver erhålla stipendier vid årsavslutningen: Eleven,i kl. V Doris Hellström,alv Nykarleby rotary:klubbs stipendium :-, eleven i kl. V Boris Casen ur Vald. Westibergs iond 1.00Q,:-, eleven i kl. V Birgit Nygård ur kl. V av 1922 och kl. IVo. V av 1'924 fond 500,:-, eleven i kl. IV Bo Semskar ur div. f onder 500 :-, eleven i kl. III Märta Ahonen av Nykarleby rota~yklubbs stipendium 1.000:-, eleven i kl. II Bruno Bärs av Nykarleby rotaryklubbs stipendlum 1.00Q,:-, eleven i kl. I Anita Paalanen ur div. fonder 1.000:-.

Nykarle by samskola. läsåret 1949-1950

Nykarle by samskola. läsåret 1949-1950 Nykarle by samskola läsåret 1949-1950 s,amskola avslutar med denna vårtermins utgång sitt trettiofö'l1sta läsår. Det är en glädje 'att konstatera, att detta åt gått i det lugna arbetets tecken, de störande

Läs mer

Nykarleby samskola. läsåret 1950-1951

Nykarleby samskola. läsåret 1950-1951 samskola läsåret 1950-1951 sainskolla avsl'utar med denna vårtermins utgång sitt trettiooandra läsår. Det gångna året har i alla avseenden varit ett noormalt,arbetsår Ooch ansluter sig därutinnan till

Läs mer

Nykarleby samskola. läsåret

Nykarleby samskola. läsåret Nykarleby samskola läsåret 95-952, Det nu avslutade läsåret - det trettiotredje i Nykarleby samskolas historia - har varit ett normalt arbetsår. Några större problem ha inte mött och arbetet har därför

Läs mer

SLUTRESULTAT Efter Omgång 5

SLUTRESULTAT Efter Omgång 5 SLUTRESULTAT Efter Omgång 5 Rang Lag M V O F Poäng Diff Lagmedlemmar 1 Enköping PRO 7 5 5 0 0 10 30 Wengström Sören; Rundström Maud; Lönnholm Tommy 2 Trögd SPF 3 5 4 1 0 9 35 Sture Pettersson; Gun Pettersson;

Läs mer

N Y KA R L E B Y SAMSKOLA LASARET

N Y KA R L E B Y SAMSKOLA LASARET N Y KA R L E B Y SAMSKOLA LASARET 1963-1964 Nykarlehy samskola avslutar sitt 44 läsår den 30 maj. Aret har gått i det lugna arbetets tecken enligt den läroplan, som fastställts år 1962. Som en märklig

Läs mer

Ulla Kall Ödeshög Album Sid 1 av 106

Ulla Kall Ödeshög Album Sid 1 av 106 Ulla Kall Ödeshög Album Sid 1 av 106 1 2 3 4 5 6 1. Åke Johansson Rök 2. Eivor Karlsson Rök 3. Ulla Kall Stora Krokek 4. Gösta Kall Stora Krokek 5. Siv Karlsson Getingaryd 6. Yngve Karlsson Getingaryd

Läs mer

Bernhard o Sol-Britt Gustavssons album. Ingrid o Bernhard Gustavsson Fogeryd Sid 1 av 109

Bernhard o Sol-Britt Gustavssons album. Ingrid o Bernhard Gustavsson Fogeryd Sid 1 av 109 Bernhard o Sol-Britt Gustavssons album Ingrid o Bernhard Gustavsson Fogeryd Sid 1 av 109 Sol-Britt Gustavsson Fogeryd 1 år 2 Leif o Sol-Britt Gustavsson Fogeryd Ingrid o Sol-Britt Gustavsson Fogeryd 3

Läs mer

Resultatlista efter omgång 5

Resultatlista efter omgång 5 Resultatlista efter omgång 5 Plac Lag Lagmedlemmar 1 20 Leif Jakobsson STRÄ Lillemor Elihn STRÄ 2 66 Bo Lagerfalk ÄRLA Sixten Johansson ÄRLA 3 2 May Söderqvist HÄLL Stig Nygren HÄLL 4 78 Rene Lillelund

Läs mer

Barbro Axelssons Skrädebergs album Sid 1 av 44

Barbro Axelssons Skrädebergs album Sid 1 av 44 Barbro Axelssons Skrädebergs album Sid 1 av 44 Familjen Erik Axelsson 2 Edit Key Erik Barbro Axelsson Barbro Erik Edit Axelsson Skrädeberg 3 Barbro o Key Axelsson Skrädeberg 4 1 2 3 4 5 6 1. Key Axelsson

Läs mer

Korta Banan, m (71)

Korta Banan, m (71) Klubbmatchen /, IK Hakarpspojkarna, 0-0-0 Sida Korta Banan, 0 m () Torild Bornetun.0. Bo Turesson. +.0. Anna-Karin Argus-Johansson. +..0 Berndt Tenlid. +.. Kjell Holmqvist. +.0. Rolf Gabrielsson. +.. Sven-Olof

Läs mer

Klassresultatlista Veteranresan 2016 Sida 1

Klassresultatlista Veteranresan 2016 Sida 1 Klassresultatlista Veteranresan 2016 Sida 1 Herrar Bana A 21 anmälda 1 Hans-Ove Eriksson Nyköpings OK 79:22 0:00 2 Leo Johansson Vandrarringen 85:47 6:25 3 Kenneth Johansson Eskilstuna OL 86:33 7:11 4

Läs mer

Söklista gravbok Vårfruberga-Härads församling

Söklista gravbok Vårfruberga-Härads församling Foö H 170 1 Ahlqvist Fredrik August Foö H 174 1 Johansson Emma Augusta Foö A 3 1 Inget namn angivet Sack Eva Gabriella Sack Johan Gabriel (John) Sack Louise Wilhelmina Foö A 4 1 Bennet Sack Charlotta Sack

Läs mer

Långsele vuxen slutresultat

Långsele vuxen slutresultat Långsele vuxen slutresultat Vuxen Placering Efternamn Förnamn Ort Vikt i gr Minsta fisk 1 Båtsman Kjell-Åke Långsele 5300 2 Axelsson Martin Lycksele 1012 3 Wännström Staffan Lycksele 883 4 Sigefelt Lena

Läs mer

Hannäs SockenFörening

Hannäs SockenFörening Register över givare Hannäs Sockenförening är en ideell förening, som bildades år 2002. Syftet är att med ekonomiska medel främja utvecklingen i Hannäs Socken. Genom erhållna arv och gåvor skapas ett kapital,

Läs mer

Placeringar i ANIMONHUS cup 2015. Matta 1. 1a 16 Maj-Lis Hansson & Jan Hansson / PRO Morlanda. 2a 11 Kerstin Kilberg & Morgan Kilberg / PRO Kaprifolen

Placeringar i ANIMONHUS cup 2015. Matta 1. 1a 16 Maj-Lis Hansson & Jan Hansson / PRO Morlanda. 2a 11 Kerstin Kilberg & Morgan Kilberg / PRO Kaprifolen Placeringar i ANIMONHUS cup 2015. Matta 1 1a 16 Maj-Lis Hansson & Jan Hansson / PRO Morlanda 2a 11 Kerstin Kilberg & Morgan Kilberg / PRO Kaprifolen 3a 14 Gunilla Andersson & Karl-Erik Olsson / Stala PRO

Läs mer

DM Pensionärer 2012 PITEÅ Arrangör: Club 65 Tack till alla deltagare som gjort tävlingen till en succé. Slutlig resultatlista

DM Pensionärer 2012 PITEÅ Arrangör: Club 65 Tack till alla deltagare som gjort tävlingen till en succé. Slutlig resultatlista DM Pensionärer 2012 PITEÅ Arrangör: Club 65 Tack till alla deltagare som gjort tävlingen till en succé. Slutlig resultatlista Herrar -37 Klubb Damer -37 Klubb RES RES 1 Östen Andersson Piteå 1158 1 Laila

Läs mer

Söklista gravbok Björketorps församling

Söklista gravbok Björketorps församling 2014-05-07 12:04:24 X Visa gravplatser utan gravrätter Ytkod: (inget) Skyltad: 2012-06-01-2014-05-07 Kultur: (inget) 1 4 32 1 Pettersson, Georg Pettersson Georg 1 5 37 1 Jakobsson, Anders Jakobsson Johanna

Läs mer

Harald Nyberg Gräsberg Album Sid 1 av 45 Harald o Allan Nyberg Gräsberg

Harald Nyberg Gräsberg Album Sid 1 av 45 Harald o Allan Nyberg Gräsberg Harald Nyberg Gräsberg Album Sid 1 av 45 Harald o Allan Nyberg Gräsberg Harald Lisa Andersson o Allan Nyberg Gräsberg 2 Allan o Harald Nyberg Gräsberg 1933 3 1 4 2 3 6 5 1. Gustav Adolf Johansson Klämmestorp

Läs mer

C}[ykarleby "am"kola. lä6året

C}[ykarleby amkola. lä6året 000000000000000000000000000000000000000000000000 C}[ykarleby "am"kola lä6året 1957-1958 000000000000000000000000000000000000000000000000 Nykarleby samskola avslutar den 31 maj sitt 39 läsår. Skolan har

Läs mer

P R E S I D I U M. Lions Club, Hudiksvall, distrikt: 101 GD, Zon 1. Klubben bildades den 9 maj 1952, som 37:e klubb. Internationellt nr:

P R E S I D I U M. Lions Club, Hudiksvall, distrikt: 101 GD, Zon 1. Klubben bildades den 9 maj 1952, som 37:e klubb. Internationellt nr: P R E S I D I U M Lions Club, Hudiksvall, distrikt: 101 GD, Zon 1 Klubben bildades den 9 maj 1952, som 37:e klubb. Internationellt nr: 18 425 1948 bildades första lionsklubben i Europa, LC Stockholm den

Läs mer

2013-02-28 Sammanställt av: Gunnar Ekman, gunnar.ekman@gmail.com Sida 1. Tabell 1. Tabell 2 (generation 1) (Från Tabell 1)

2013-02-28 Sammanställt av: Gunnar Ekman, gunnar.ekman@gmail.com Sida 1. Tabell 1. Tabell 2 (generation 1) (Från Tabell 1) 2013-02-28 Sammanställt av: Gunnar Ekman, gunnar.ekman@gmail.com Sida 1 Tabell 1 Ingrid Wallberg. Född 1790-05-07 i Oslättfors bruk, Hille (X). Utom äktenskap Karl Erik Pierrou. f.d. Spiksmeden. Född 1816-12-25

Läs mer

Bilaga C. BILAGA C - Markavvattning Leveäniemi dagbrott - Fastighetsförteckning Ledningsdragning

Bilaga C. BILAGA C - Markavvattning Leveäniemi dagbrott - Fastighetsförteckning Ledningsdragning FASTIGHETSBETECKNING ÄGARE SVAPPAVAARA 5:3 Statens Fastighetsverk SVAPPAVAARA 9:13 Luossavaara-Kiirunavaara AB SVAPPAVAARA 14:3 Statens Fastighetsverk SVAPPAVAARA 27:1 Statens Fastighetsverk SVAPPAVAARA

Läs mer

Äldre damjuniorer: 1. SFK Trekroken 1026 gram 2 tävlande 2 avanmälda

Äldre damjuniorer: 1. SFK Trekroken 1026 gram 2 tävlande 2 avanmälda Resultatslista DM i Mete 4 juni 2006, Mariebergsviken, Karlstad. Arrangör Skoghall SFK LAG Äldre damjuniorer: 1. SFK Trekroken 1026 gram 2 tävlande 2 avanmälda Damseniorer: 1. SFK Wasa 2308 gram 4 tävlande

Läs mer

Uttaxeringslängd 2011 Förfallodag

Uttaxeringslängd 2011 Förfallodag acks Vägsamfällighet 1 Cecilia Pierrou 1 600 0,91 1:19 546 kr 20 kr 566 kr 2 Aina Sundin 1 1800 0,91 1:111 1 638 kr 20 kr 1 658 kr 3 Erene Sundberg 1 1800 0,91 1:126 1 638 kr 20 kr 1 658 kr 4 Vanja & Chrisitna

Läs mer

... Nykarleby an1 I~ola. läsåret ~-~ ~... ~...

... Nykarleby an1 I~ola. läsåret ~-~ ~... ~... ... Nykarleby an1 I~ola läsåret 1962-1963..... ~-~ ~... ~... Nykarleby samskola avslutar sitt 43 läsår fredagen den 31 maj. Skolan har arbetat enligt samma läroplan som tidigare med undantag av att yrkesorienterande

Läs mer

Per-Olof Carlsson Album Sid 1 av 54

Per-Olof Carlsson Album Sid 1 av 54 Per-Olof Carlsson Album Sid 1 av 54 Syskonen Carlsson 8 7 6 5 4 3 2 1 1. Alsie Carlsson Fogeryd 2. Per-Olof Carlsson Fogeryd 3. Maj Carlsson Fogeryd 4. Rune Carlsson Fogeryd 5. Vivvi Carlsson Fogeryd 6.

Läs mer

Debiteringslängd Fördelning av byggnadskostnader. Förrättningsnr

Debiteringslängd Fördelning av byggnadskostnader. Förrättningsnr 1(7) TK20 Backman 31 0,2 0,00 Backman Johnny Lars-Peter TK50 Melin 18 0,1 0,00 Melin Brita Maria Melin Kurt Solvig TK67 Udd 26 0,2 0,00 Udd Johan Mikael Udd Ingegerd Birgitta TK92 Malm & Damsten 30 0,2

Läs mer

Resultatlista Plac Lag Poäng Diff Lagmedlemmar

Resultatlista Plac Lag Poäng Diff Lagmedlemmar 1 6 10 37 Anita Claesson SKÖVDE Rolf Claesson SKÖVDE Clas Berg SKÖVDE 2 14 8 39 Dorothy Johansson SKÖVDE Leif Johansson SKÖVDE Peter Wallin SKÖVDE 3 27 8 36 Ulla Andersson SKÖVDE Kurt Andersson SKÖVDE

Läs mer

AIK 20 - bästa genom tiderna 2015 Män 100m Född Namn Resultat År

AIK 20 - bästa genom tiderna 2015 Män 100m Född Namn Resultat År AIK 20 - bästa genom tiderna 2015 Män 100m 87 André Brännström 10.83 2007 72 Anders Öström 10.85 1992 63 Lennarth Johnsson 10.85 1988 91 Adam Andersson 11.00 2007 67 Johan Karlberg 11.03 1986 94 David

Läs mer

Gravar utan känd gravrättsinnehavare

Gravar utan känd gravrättsinnehavare Gravar utan känd gravrättsinnehavare EDEBO Gravnummer Gravstenstext Senast gravsatt A 4 J A Gustafsson, Skärsta Hilda 1889-1971 Johan Alfred Gustafsson 1977 A 7 C J Janzon fam grav Knut Hjalmar Johanzon

Läs mer

Till mötesordförande valdes Herbert Jerresand och till mötessekreterare Berta Björkhamre.

Till mötesordförande valdes Herbert Jerresand och till mötessekreterare Berta Björkhamre. Uppgifter styrelseuppdrag mm SPF Norunda På initiativ av SFRF (Sveriges folkpensionärers riksförbund) förbundsordförande Harry Rådö och SV distriktsstudieledare Håkan Bergström hade intresserade i Storvreta

Läs mer

Klubbmästare Herr 1955 Sune Linde 1980 Hans Ivar Hägg 1956 Sune Linde 1981 Lars Seiz 1957 Börje Attoff 1982 Mats Hallberg 1958 Sune Linde 1983 Mats

Klubbmästare Herr 1955 Sune Linde 1980 Hans Ivar Hägg 1956 Sune Linde 1981 Lars Seiz 1957 Börje Attoff 1982 Mats Hallberg 1958 Sune Linde 1983 Mats Klubbmästare Herr 1955 Sune Linde 1980 Hans Ivar Hägg 1956 Sune Linde 1981 Lars Seiz 1957 Börje Attoff 1982 Mats Hallberg 1958 Sune Linde 1983 Mats Hallberg 1959 Sune Linde 1984 Mats Hallberg 1960 Sune

Läs mer

RM för Hjärt- och Lungsjukas Föreningar 2013 HERRAR Backlund Birger Östersund 24-maj H 172 226 224 246 205 215 1288 1 Andersson Hans Gävle 24-maj H

RM för Hjärt- och Lungsjukas Föreningar 2013 HERRAR Backlund Birger Östersund 24-maj H 172 226 224 246 205 215 1288 1 Andersson Hans Gävle 24-maj H RM för Hjärt- och Lungsjukas Föreningar 2013 HERRAR Backlund Birger Östersund 24-maj H 172 226 224 246 205 215 1288 1 Andersson Hans Gävle 24-maj H 181 246 180 182 242 193 1224 2 Arvidsson Lars-Erik Köping

Läs mer

22 Gunnar Lilja Hässleholm Tommy Karlsson Staffanstorp Hans Hägg

22 Gunnar Lilja Hässleholm Tommy Karlsson Staffanstorp Hans Hägg Klippans Pensionärs Bowling redovisar här resultatet från vår Hösttävling, som pågick under tiden 1 oktober till den 3 december 2015 och totalt 10 omgångar. Klass A omfattar spelare med snitt från 155

Läs mer

Söndagsskolan i Senneby

Söndagsskolan i Senneby 1 Söndagsskolan i Senneby Sammanställt av Thure Herbertsson febr. 2013 I samarbete med syster Maj (numera Birgitta Andersson) Inom kristendomen i Europa startades den första söndagsskolan i England på

Läs mer

Hedjakten

Hedjakten Hedjakten 2011-10-16 DH-12 1 Måns Persson Carolin Gradin 2 Irmalinn Nilsson Maja Tenghagen 3 Brian Ahlm Fabian Andersson 36.52 44.00 57.25 DH-14 1 Erik Barr Zeilon Adam Segerslätt 2 Ebba Söderlund Sofie

Läs mer

Klassresultatlista Veterantävling 18 aug Sida

Klassresultatlista Veterantävling 18 aug Sida Klassresultatlista Veterantävling 18 aug Sida 1 Ö4 4300 meter 34 anmälda 1 Anton Gumaelis Waxholms OK 33:37 0:00 2 Nils Gumaelius Waxholms OK 33:49 0:12 3 Sven-Olov Wiklund Arboga OK 37:22 3:45 4 Karl

Läs mer

Debiteringslängd för Södergårds Samfällighetsförening 2015

Debiteringslängd för Södergårds Samfällighetsförening 2015 Debiteringslängd för 2015 Totalt utdebiteras 838 656,00 kr vilket fördelar sig på medlemmarna enligt nedan. Utdebiterat belopp erläggs genom insättning på föreningens plusgirokonto: 681213-5 Påminnelseavgift

Läs mer

Vinnarna till sittplatsbiljetter - Kulijuli Special Fjärrvärme 50 år

Vinnarna till sittplatsbiljetter - Kulijuli Special Fjärrvärme 50 år Vinnarna till sittplatsbiljetter - Kulijuli Special Fjärrvärme 50 år Namn Abrahamsson Hans 29057 Abrahamsson Lars 31134 Agerström Bengt 97273 Ahlberg Lars-Erik 85078 Ahlström Björn 42992 Ahrens Kristina

Läs mer

Styrelsesammansättning för Gotlands Fotbollförbund Sid 1(10)

Styrelsesammansättning för Gotlands Fotbollförbund Sid 1(10) Sid 1(10) År Ordförande Vice ordförande Sekreterare Kassör Ledamot 1921 Ivar Persson Bertil Nordlander Otto Persson Conrad Hultberg Erik Lutterman Folke Linnman Albert Nilsson 1922 Ivar Persson Bertil

Läs mer

TAKENE SKOLA 1900-1960 Del 1: Inledning, innehållsförteckning, läraroch elevlistor

TAKENE SKOLA 1900-1960 Del 1: Inledning, innehållsförteckning, läraroch elevlistor TAKENE SKOLA 1900-1960 Del 1: Inledning, innehållsförteckning, läraroch elevlistor TAKENE SKOLA En sammanställning av skolkort m.m. från åren 1900-1960 (främst 1907-1956). Takene skola 1942. Fotograf:

Läs mer

Eivor Johansson Ödeshög album Sid 1 av 57. Maj-Britt Hård Stava Mary Lindberg Näteryd 1

Eivor Johansson Ödeshög album Sid 1 av 57. Maj-Britt Hård Stava Mary Lindberg Näteryd 1 Eivor Johansson Ödeshög album Sid 1 av 57 Maj-Britt Hård Stava Mary Lindberg Näteryd 1 Ingegerd Davidsson Holkaberg Gun Karlsson La Krokek Disa Lindberg Näteryd Inger Antonsson Stava Sigbritt Hård Stava

Läs mer

Katalog Alla personer

Katalog Alla personer Katalog Alla personer Förnamn Efternamn Datum Plats Datum död Plats död Far Mor Abram Fahlen 1879-06-04 Dal, Västernorrlands Olof Fahlen Alma Chrstina 1871-03-06 Stora Tuna, Kopparbergs 1947-12-26 Stora

Läs mer

Startlista Vårträffen 2010 Sida

Startlista Vårträffen 2010 Sida Startlista Vårträffen 2010 Sida 1 H80 2660 meter 2 anmälda 1 18215 Gunnar Olofsson IF Hansa-Hoburg 10:18 18062 Sture Larsson Visborgs OK 10:21 H75 3150 meter 3 anmälda 1 423344 Sauli Jacobsson Gotlands

Läs mer

Arbetsgrupp för arrendetomter vid Andra sjön (tillsatt av sst

Arbetsgrupp för arrendetomter vid Andra sjön (tillsatt av sst Kommittéer och arbetsgrupper Näringspolitiska kommittén, 2013-2016: Granlund Vald-Erik, 2013-2014, 2015-2016 Saari Ted, 2013-2014 Sjöblom Göran Sundstén Anna, sekreterare Vestlin Albert, 2015-2016 Arbetsgrupp

Läs mer

PIF:s Vinterfestival Luleå 2015 Skidskytte

PIF:s Vinterfestival Luleå 2015 Skidskytte PIF:s Vinterfestival Luleå 2015 Skidskytte Sträcka Namn Klubb Tid Placering Lag 17 35:50 1 1 Mikael Jiremyr Falköping PIF 2 Mikael Jiremyr Falköping PIF 3 Ing-Marie Öst-Påhlsson Göteborg PIF 4 Christian

Läs mer

Sträcktidsresultatlista Veterantävling 18 aug Sida

Sträcktidsresultatlista Veterantävling 18 aug Sida Sträcktidsresultatlista Veterantävling 18 aug Sida 1 Bana A 4300 m 34 anmälda 1 Anton Gumaelis Waxholms OK 2 Nils Gumaelius Waxholms OK 3 Sven-Olov Wiklund 4 Karl Johansson 5 Kuno Österlund 6 Ragnar Eriksson

Läs mer

Resultatlista Plac Lag Poäng Diff Lagmedlemmar

Resultatlista Plac Lag Poäng Diff Lagmedlemmar 1 17 10 37 Ingemar Johansson MARIESTAD Tage Axelsson MARIESTAD Birgitta Cardell MARIESTAD 2 2 10 25 Håkan Ödlund MARIESTAD Lars Marino MARIESTAD Berit Andersson MARIESTAD 3 5 8 26 Olle Johansson SKÖVDE

Läs mer

Johan Alfred Sjöberg Soldat i Kårabo, bonde i Hjälshammar

Johan Alfred Sjöberg Soldat i Kårabo, bonde i Hjälshammar Gunnar Tonnquists släkt 4 Johan Alfred Sjöberg Soldat i Kårabo, bonde i Hjälshammar Tabell Johan Alfred Sjöberg (fk Tånnqvist). Soldat, lantbrukare. Född 20 jun 859 i Kårabo, Tånnö (F). Död 6 dec 947 i

Läs mer

Ättligar efter Teodor Karlsson. Tabell 1

Ättligar efter Teodor Karlsson. Tabell 1 Ättligar efter Teodor Karlsson Tabell 1 Karl Theodor Karlsson. Född 1877-11-09 i Söderhamn, Sverige. Död 1942-03-10 i Korsnäs. Tidigare även Åbb efter hemmanets namn. Gift 1903-11-14 i USA med Lovisa Eriksdotter

Läs mer

Bergslagens ansikten. Från Olaus Magnus och Linné till Stig Sjödin och Lars Gustafsson. En antologi av Lars Furuland.

Bergslagens ansikten. Från Olaus Magnus och Linné till Stig Sjödin och Lars Gustafsson. En antologi av Lars Furuland. Bergslagens ansikten Från Olaus Magnus och Linné till Stig Sjödin och Lars Gustafsson En antologi av Lars Furuland En bok för alla INNEHÅLL Förord 9 BERGSLAGENS FRAMVÄXT 13 Olaus Magnus: Historia om de

Läs mer

01 GLSF STYRELSER PER ÅR Historik 1910-2009

01 GLSF STYRELSER PER ÅR Historik 1910-2009 Sida 1 av 6 Ordförande: 1910-1911 Lektor Karl Starbäck Gävle 1911-1920 Kyrkoherde B G Jonzon Ljusdal 1920-1922 Direktör V Tham Söderhamn 1922-1926 Disponent Erik Lindström Bollnäs 1926-1927 Bankdirektör

Läs mer

Kääntöjärvi, Nilivaara

Kääntöjärvi, Nilivaara Pimpel DM 2004-04-04 Kääntöjärvi, Nilivaara Norrbotten Resultat DM i Pimpel Kääntöjärvi 040404 Herrseniorer Namn Klubb Gram 1. Tommy Nilsson Nilivaara SFK 5895 2. Håkan Nilsson Nilivaara SFK 5805 3. Conny

Läs mer

Damer Spelare Född PRO Förening Handikapp/serieResultat 1 Rode Jensen 28 Dalvik,Jönköping 27 1152 2 Elvy Johansson 30 Falkenberg 25 1141 3 Inez

Damer Spelare Född PRO Förening Handikapp/serieResultat 1 Rode Jensen 28 Dalvik,Jönköping 27 1152 2 Elvy Johansson 30 Falkenberg 25 1141 3 Inez Damer Spelare Född PRO Förening Handikapp/serieResultat 1 Rode Jensen 28 Dalvik,Jönköping 27 1152 2 Elvy Johansson 30 Falkenberg 25 1141 3 Inez Westerlund 38 Tranås 17 1137 4 Elke Borg 40 Tranås 15 1131

Läs mer

Berit Karlsson (Gustavsson) Album Syskonen Gustavsson Hartsbol Sid 1 av 62

Berit Karlsson (Gustavsson) Album Syskonen Gustavsson Hartsbol Sid 1 av 62 Berit Karlsson (Gustavsson) Album Syskonen Gustavsson Hartsbol Sid 1 av 62 1 2 4 3 1. Ulf Gustavsson Hartsbol 2. Berit Gustavsson Hartsbol 3. Britt-Inger Gustavsson Hartsbol 4. Birgitta Gustavsson Hartsbol

Läs mer

Söklista gravbok Björketorps församling

Söklista gravbok Björketorps församling 2013-10-22 14:52:32 X Visa gravplatser utan gravrätter Ytkod: (inget) Skyltad: 1998-01-02-2013-10-22 Kultur: (inget) 1 1 36-37 1 Bergström, Gustav Bergström Edit Bergström Gustav 1 4 32 1 Pettersson, Georg

Läs mer

19, 20, 21, Hjalmar Lundin

19, 20, 21, Hjalmar Lundin 3 2017-01-17 tis Alicia Hörnberg 0660-77344 Emma Holma 070-897 68 99 Hanna Hultén 0730-261262 0660-433810 2017-01-18 ons Hans Jørgen Skogheim 0709740 Julius Sondell 070-2123028 Anders Sondell 066033 070-3192379

Läs mer

Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda

Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda 1944-1945 Ordförande Erik Georg Holm Jönköping Suppleant John Lindberg Jönköping vice Ordförande Bertil Ljungberg Gunnar Andersson Sekreterare Alvar Wärnegård Jönköping

Läs mer

Efter omgång 9. Datum

Efter omgång 9. Datum 0 1 59 Birgitta Pihlgren 24542 0 2 103 Eva Magnusson 23105 0 3 247 Lotta Traav 22153 0 3 329 Thomas Söderlund 20981 0 5 215 Lennart Axelsson 20899 0 6 86 Daniel Lidström 18783 0 7 88 Daniel Solvander 18031

Läs mer

Alhagen: Kolstad Mellangård 1:5 Bygdes ca 1860

Alhagen: Kolstad Mellangård 1:5 Bygdes ca 1860 Kolstad Mellangård Alhagen: Kolstad Mellangård 1:5 Bygdes ca 1860 August Andersson (1869-1949) Ogift Anders Andersson (1874-1962) Hemmansbrukare gm Matilda Kristina Karlsson (1879-1959) f. i Ö Vingåker

Läs mer

C-Vapen Klass Vintercuppen Poäng. ã Sol Grovskyttarna (Resultat cup kort) 17:11:

C-Vapen Klass Vintercuppen Poäng. ã Sol Grovskyttarna (Resultat cup kort) 17:11: C-Vapen Klass Vintercuppen 009 Bo Löfroth 795 Per Sundén 795 Robert Wikström 760 Jens Jarblad 7 5 Greger Berglin 7 6 Andreas Lampa 7 7 Dariusz Rymnszka 7 8 Mattias Nordsvan 70 9 Kenneth Johansson 696 0

Läs mer

startnr slutnr efternamn förnamn 1 18 Pettersson Bengt 19 36 Pettersson Ingrid 37 48 Roman Jan 49 60 Larsson Kai 61 68 Malmström Dennis 69 76

startnr slutnr efternamn förnamn 1 18 Pettersson Bengt 19 36 Pettersson Ingrid 37 48 Roman Jan 49 60 Larsson Kai 61 68 Malmström Dennis 69 76 startnr slutnr efternamn förnamn 1 18 Pettersson Bengt 19 36 Pettersson Ingrid 37 48 Roman Jan 49 60 Larsson Kai 61 68 Malmström Dennis 69 76 Dahlberg Evy 77 108 Hellström Anna-Lena 109 140 Hellström Bo

Läs mer

Medaljer i VNM i Veldre Norge 30 juni - 3 juli 2005 SVERIGE NORGE FINLAND DANMARKISLAND

Medaljer i VNM i Veldre Norge 30 juni - 3 juli 2005 SVERIGE NORGE FINLAND DANMARKISLAND K35 2000m hinder Ann Hellgren IF Kville 8,01,89 Silver 5 3 1 6 5000m Ann Hellgren IF Kville 18,58,20 Silver K40 100m Carina Palmquist Villstad GIF 13,14 Guld 11 3 4 2 100m Anneli Seidl Gillberga Lista

Läs mer

Slutarps småskola (Kvarngatan 4) byggt år 1902, numera privatbostad.

Slutarps småskola (Kvarngatan 4) byggt år 1902, numera privatbostad. Slutarps småskola (Kvarngatan 4) byggt år 1902, numera privatbostad. Småskola för norra delen 1902-60 (klass 1-2) Lärare; Hilma Håkansson 1902-11 Ingegerd Andersson 1911-51 Thora Pettersson 1951-60 Fotot

Läs mer

SPELLISTA, (Preliminär 1) FÖRBUNDSMÄSTERSKAP 2015 BOWLING

SPELLISTA, (Preliminär 1) FÖRBUNDSMÄSTERSKAP 2015 BOWLING 6 oktober, starttid kl.10.00 Fritzon Astor SPF Tjörn H1 Runevik Kenneth SPF Vartofta H1 Svensson Gunnar SPF Vartofta H3 Ruben Dovrén H2 Jouko Lehtiranta SPF Elin H1 35 st deltagare 6 oktober, starttid

Läs mer

Resultat Lista för tävlingen Landbys cup

Resultat Lista för tävlingen Landbys cup Klass: Dam 1 Anette Bergman 183 1 4 4 2 Emma Hannebo 183 1 4 3 3 Erica Jansson 182 1 2 3 4 Anna Tängmark 179 1 3 4 5 Marie martinsson 175 2 0 4 6 Birgitté Andersson 174 0 4 3 7 Hanna Wärn 173 0 1 4 8 Pernilla

Läs mer

Skogsflicksmatchen_2012, Klassresultatlista

Skogsflicksmatchen_2012, Klassresultatlista Page 1 of 6 Skogsflicksmatchen_2012, Klassresultatlista 2012-05-26 D85 2350 meter 2 anmälda 1 Anna Hermansson Skåne 48:33 0:00 2 Lena Nordahl Skåne 54:36 6:03 D80 2350 meter 10 anmälda 1 Lisa Hedström

Läs mer

Plats Klass Namn Klubb S 1 S 2 S 3 S 4 S 5 S 6 Total 1 1 Leif Hedlund ÖPB Bernth Andersson Köping

Plats Klass Namn Klubb S 1 S 2 S 3 S 4 S 5 S 6 Total 1 1 Leif Hedlund ÖPB Bernth Andersson Köping Resultatlista 2016 1 1 Leif Hedlund ÖPB 212 193 175 199 209 179 1167 2 1 Bernth Andersson Köping 215 180 184 189 212 166 1146 3 1 Roos Sandberg Fagersta 154 201 191 146 152 166 1010 4 1 Sten Andersson

Läs mer

Odd Fellows Riksgolf 2006

Odd Fellows Riksgolf 2006 Startlista, singel Odd Fellows Riksgolf 006 Datum 006-07- Bana Starttid Hål Startordning Förnamn Efternamn Nr Klubb HCP Tee S-HCP Klass 090 Gerd Holmström 9 Köpings GK 6+ Röd Gunnel Andersson 5 Botkyrka

Läs mer

1. Maria O 631 p 2. Särla L 616 p 3. Sonny L 613 p 4. Annette B 597 p 5. Berit A 582 p. Piteås bästa damer. Gun-Britt B 644 p, Britta O 614 p,

1. Maria O 631 p 2. Särla L 616 p 3. Sonny L 613 p 4. Annette B 597 p 5. Berit A 582 p. Piteås bästa damer. Gun-Britt B 644 p, Britta O 614 p, Resultat Här ser du de bästa resultaten från matcherna. RESULTAT FRÅN PITEÅMATCHEN HEMMA ONSDAGEN 16 januari 2013 Alltid trevligt att möta Piteå, och vi försökte vinna, men Piteåspelarna var duktigare.

Läs mer

Hästveda Brottarklubb

Hästveda Brottarklubb Hästveda Brottarklubb 1953-1954 Datum HBK-brottare Viktkl. Motståndare och klubb Vi Fö Oa Plac Träningsmatch, Hästveda - Christian 4-5. 1953-10-01 Johansson Per Nilsson Arne, Christian 1 1953-10-01 Persson

Läs mer

Scramble för Fyra. Rond:

Scramble för Fyra. Rond: Datum 2012-07-27 Klass A-klassen Rond 1 Placering Namn Spelhcp Resultat Särskiljning 1 Mikael Jonsson 2,3 55.7 1 Mikael Jonsson Veckefjärdens GC 55.7 1 Martin Hagström Veckefjärdens GC 55.7 1 Peter Selin

Läs mer

Efter omgång 3. Datum

Efter omgång 3. Datum 0 1 306 Thomas Gurell 14535 0 2 68 Christer Karlsson 13598 0 3 161 Kjell Johansson 13404 0 4 316 Tomas Heghammar 13248 0 5 173 Kjell Persson 13234 0 6 1 Agneta Persson 13208 0 7 239 Mathias Ernest 13043

Läs mer

Efter omgång 5. Datum

Efter omgång 5. Datum 0 1 161 Kjell Johansson 16559 0 2 306 Thomas Gurell 16016 0 3 68 Christer Karlsson 15149 0 4 316 Tomas Heghammar 14753 0 5 239 Mathias Ernest 14657 0 6 71 Christer Karlsson 14238 0 7 1 Agneta Persson 14220

Läs mer

Bilder Rösebo. Vår Bygd Scrolla eller ta neråtpil för att komma till nästa bild

Bilder Rösebo. Vår Bygd Scrolla eller ta neråtpil för att komma till nästa bild Vår Bygd 1891 Bilder Rösebo Scrolla eller ta neråtpil för att komma till nästa bild För att läsa om de olika gårdarna i Rösebo, ur boken Vår Bygd 1891, kan du klicka här. Medlemmar i logen Dalslands Sköld

Läs mer

Flens Golfklubb. Datum: , 12:00 Bana: Norrtorps Golfbana. Start: Hål: Förnamn: Efternamn: Klubb: HCP: Tee: S-HCP: Klass: ETH 12:00

Flens Golfklubb. Datum: , 12:00 Bana: Norrtorps Golfbana. Start: Hål: Förnamn: Efternamn: Klubb: HCP: Tee: S-HCP: Klass: ETH 12:00 Datum 04-07-6, 00 Bana Norrtorps Golfbana 00 0 0 Bengt Andersson 8,0 A X Bengt Andersson 9, Gul56 Bibbi Andersson,5 Röd47 Ann-Marie Björck 0,8 A X Ann-Marie Björck 6,0 Röd47 Karl Erik Björck,4 Gul56 Annika

Läs mer

Efter omgång 3. Datum

Efter omgång 3. Datum 0 1 164 Kjell Persson 5516 0 2 111 Henrik Adolfsson 5032 0 3 104 Gunnar Ljungberg 4957 0 4 120 Inger Johanson 4924 0 5 181 Lars Daborn 4832 0 6 11 Anders Berg 4773 0 7 265 Robert Markenfelt 4722 0 8 208

Läs mer

Underskrifter Sekreterare... Paragrafer 1-2 Sara Granberg. Ålderspresident... Lars Ericson. Justerande... Maria Thorgen och Jörgen Eklund BEVIS

Underskrifter Sekreterare... Paragrafer 1-2 Sara Granberg. Ålderspresident... Lars Ericson. Justerande... Maria Thorgen och Jörgen Eklund BEVIS _ Plats och tid Elite Stadshotellet, kl. 18.30-18.45 Beslutande Maria Thorgren, Iréne Englund (för Britt Sandström), Karin Tilly, Jörgen Eklund, Alice Widlund, Ingemar Egelstedt, Ulrika Pettersson, Ulla

Läs mer

Gården nr Källa AI:24a Sid 223 Fortsätter Sid 250 Gården nr Källa AI:24a Sid 250 Fortsättning fr Sid 223

Gården nr Källa AI:24a Sid 223 Fortsätter Sid 250 Gården nr Källa AI:24a Sid 250 Fortsättning fr Sid 223 Gården nr 117 1886-1890 Källa AI:24a Sid 223 Eger J. E. Eriksson fr Eskilstuna Eriksson, Johan Erik, Eg. f 1841 8/1 Carlsdtr, Kristina, Hustru f 1841 14/4 Ericsson, Anna Sofia Dotter f 1865 24/2 * Ericsson,

Läs mer

Odd Fellows Riksgolf 2006

Odd Fellows Riksgolf 2006 Odd Fellows Riksgolf 006 Datum 006-07-0 Bana Starttid Hål Startordning Förnamn Efternamn Nr Klubb HCP Tee S-HCP Klass 090 Gerd Holmström 9 Köpings GK 6+ Röd 9 Inger Englund Avesta GK 5,0 Röd 7 Aina Blom

Läs mer

Utbetalning av vinster för hösttävlingen 2014.

Utbetalning av vinster för hösttävlingen 2014. Utbetalning av vinster för hösttävlingen 2014. Plac Herrar Lag Poäng Pris 1 Kjell-Åke Johansson Åstorp 1303 1 000 kr 2 Jan Thylander Kirseberg, Malmö 1265 600 kr 3 Bo Björklund Kirseberg, Malmö 1237 400

Läs mer

Gäddede fastighetsadresser sekundär zon

Gäddede fastighetsadresser sekundär zon Fastighet Namn GatuAdress PostAdr FROSTVIKENS-SANDNÄSET 1:5 HAGLUND, LEIF ERIK LENNART VOLONTÄRVÄGEN 2 83433 BRUNFLO FROSTVIKENS-SANDNÄSET 1:5 HAGLUND, PIA MADELENE VOLONTÄRVÄGEN 2 83433 BRUNFLO JORM 1:294

Läs mer

Förtjänstecken utdelade till personer som utfört mångårit osjälviskt arbete för Tösse IF

Förtjänstecken utdelade till personer som utfört mångårit osjälviskt arbete för Tösse IF Förtjänstecken utdelade till personer som utfört mångårit osjälviskt arbete för Tösse IF Svenska Fotbollförbundets Förtjänstmedalj i Guld Åke Nilsson År 2003 Svenska Fotbollförbundets Förtjänstecken i

Läs mer

Roslagsträffen 2014 Högsta resultat " pipan " Göran Hägg Bälgviken 41tr

Roslagsträffen 2014 Högsta resultat  pipan  Göran Hägg Bälgviken 41tr Roslagsträffen 2014 Högsta resultat " pipan " Göran Hägg Bälgviken 41tr Resultat F 15 1 Ella Carlsson Ramsberg 2 2 5 5 6 6 4 30 11 Resultat F 17 1 Robert Häggdin Härnösand 3 6 6 1 5 6 6 33 12 2 Kalle Åberg

Läs mer

Startlista Björkstubbematchen Sida

Startlista Björkstubbematchen Sida Startlista Björkstubbematchen Sida 1 H85 2500 meter 4 anmälda S1 30489 Bo Tyvik SKK Västergötland 18:00 29011 Torsten Björkeroth SKK Västergötland 18:02 11003 Ture Gunnarsson SKK Göteborg 18:04 37375 Arne

Läs mer

Irma Lundberg (Ljung) Album Sid 1 av 76

Irma Lundberg (Ljung) Album Sid 1 av 76 Irma Lundberg (Ljung) Album Sid 1 av 76 1930 Hos Eklunds 1932 A.J.S. Josef Ljung 1937 Västantorp 2 1940 Boet 1945 Irma Ljung ½ år 3 1947 Irma Ljung 2 år 1942 Doris Bengtsson 1948 Linnea Hagalund Irma Västantorp

Läs mer

Valberedningens förslag

Valberedningens förslag Valberedningens förslag Distriktskongress 13 april 14 april 2013 Socialdemokraterna Västerbotten DAGORDNINGENS PUNKT 5, KONGRESSFUNKTIONÄRER 1 Redaktionsutskott Lilly Bäcklund, Lycksele Mötesordförande

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE MILSTOLPEN 2013

VERKSAMHETSBERÄTTELSE MILSTOLPEN 2013 VERKSAMHETSBERÄTTELSE MILSTOLPEN 2013 Styrelsen Styrelsen under 2013 bestod av ordförande Carl-Gustav Molander, fyra ordinarie medlemmar och tre suppleanter. Suppleanterna har också kallats till styrelsemötena.

Läs mer

MeOS :48:45, FIM, (1/15)

MeOS :48:45, FIM, (1/15) MeOS 2016-05-12 13:48:45, FIM, (1/15) Bana 9 1. Hans Ove Eriksson FIM Nyköpings OK 42:00 2. Lars Jacobsson FIM Västerås SOK 43:43 3. Sven-Olov Wiklund FIM Arboga OK 43:57 4. Göran Larsson FIM Sala OK 45:52

Läs mer

Startlista DM Lång Norrbotten Sida

Startlista DM Lång Norrbotten Sida Startlista DM Lång Norrbotten Sida 2 H21 11270 meter 7 anmälda 1 434 131548 Mats Luspa IFK Kiruna 12:00 435 488189 Anders Bennitz OK Renen 12:03 436 80943 Peter Westin Vittjärvs IK 12:06 437 73813 Erik

Läs mer

Resultatlista från MELLANSVENSKA BGF:s DM augusti 2003 Spelplats: Mosås BGK

Resultatlista från MELLANSVENSKA BGF:s DM augusti 2003 Spelplats: Mosås BGK MIXED 1 Ann-Marie Karlsson Örebro BGK 37 35 72 Jan-Olov Larsson 2 MarieLouis Tunmats Örebro BGK 37 36 73 Stefan Viberg 3 Monika Andersson Djulö BGK 43 30 73 Gunnar Andersson 4 Jessica Rosén Djulö BGK 36

Läs mer

FRIIDROTTSSTATISTIK 2015 Veteraner ( ) Herrar. Tid/vind namn född.tävl.(klass) datum/tävl/plats

FRIIDROTTSSTATISTIK 2015 Veteraner ( ) Herrar. Tid/vind namn född.tävl.(klass) datum/tävl/plats FRIIDROTTSSTATISTIK 2015 Veteraner (20.11.15) Herrar Tid/vind namn född.tävl.(klass) datum/tävl/plats 100 m 16,82 +1,6 Pär Granbacka 1938 H-75 Vet.FM, Helsingfors 20,38 +0,0 Kurt Byggmästar 1925 H-90 26.6

Läs mer

Slutlig rösträkning och mandatfördelning

Slutlig rösträkning och mandatfördelning 1/1 PROTOKOLL 2010-09-20 09-26 Slutlig rösträkning och mandatfördelning Val till kommunfullmäktige 2010-09-19 Kommun: ÅMÅL Plats: Mötesplats Fasetten, Trollhättan Dnr: 201-16687-2010 Rösträkningen och

Läs mer

Jaktvårdsföreningens förslag över personer som skall utses till offentliga förvaltningsuppgifter

Jaktvårdsföreningens förslag över personer som skall utses till offentliga förvaltningsuppgifter Jaktvårdsföreningens förslag över personer som skall utses till offentliga förvaltningsuppgifter Framställande jvf: Malaxnejdens jvf, 506 Datum 25.7.2011 Uppgift: Skjutprovsövervakare Namn Adress Tel.

Läs mer

Protokoll från ordinarie årsstämma 2015-02 18

Protokoll från ordinarie årsstämma 2015-02 18 Protokoll från ordinarie årsstämma 2015-02 18 Tid: 2015-02-18, Kl. 19.00 Plats: Rydebäcksskolan, Rydebäck 1. Stämmans öppnande. Byalagets ordförande Kent E. Nilsson hälsade deltagarna välkomna och förklarade

Läs mer

Ramseleforsskyttet Fältskytte Resultat 2004-03-20

Ramseleforsskyttet Fältskytte Resultat 2004-03-20 Ramseleforsskyttet Fältskytte Resultat 2004-03-20 Klass F Elit Särskj 1 Petter Eriksson Moälven/Modo 6 6 6 5 6 0 6 6 1 36 6 6 + 5 2 Rolf Modig Övertorneå 6 6 6 2 6 1 6 6 4 36 7 6 + 3 3 Leif Sandberg Kalix

Läs mer

K-nummer Förnamn Efternamn Bostadsort Telefon Startavgift Buffè Utflykt Boende Summa Inbetalt 1 Hans-Erik Adolfsson Nyköping 070-2749781 75,00 295,00

K-nummer Förnamn Efternamn Bostadsort Telefon Startavgift Buffè Utflykt Boende Summa Inbetalt 1 Hans-Erik Adolfsson Nyköping 070-2749781 75,00 295,00 K-nummer Förnamn Efternamn Bostadsort Telefon Startavgift Buffè Utflykt Boende Summa Inbetalt 1 Hans-Erik Adolfsson Nyköping 070-2749781 75,00 295,00 370,00 370,00 2 Lars Ahlström Västerås 739885811 225,00

Läs mer

POS 16/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac

POS 16/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015 Namn / Speldag 2/4 9/4 16/4 23/4 30/4 7/5 12/5 21/5 28/5 4/6 Andersson Arne Andersson Egon Andersson Jan-Christer 76 80 73 Bengtsson Bengt-Ove 82 81 79 Bengtsson

Läs mer

100020.56.38900, [Kopparberg] _SCB Kopparberg, HIAA.1204, Födde,Vigsel,Död, 1897-1897, 0-0, Bild 62 av 273

100020.56.38900, [Kopparberg] _SCB Kopparberg, HIAA.1204, Födde,Vigsel,Död, 1897-1897, 0-0, Bild 62 av 273 Källor 100020.56.38900, [Kopparberg] _SCB Kopparberg, HIAA.1204, Födde,Vigsel,Död, 1897-1897, 0-0, Bild 62 av 273 100020.56.38900, [Kopparberg] _SCB Kopparberg, HIAA.1204, Födde,Vigsel,Död, 1897-1897,

Läs mer

Nr. lapp Bricka Rank Namn Klubb Start

Nr. lapp Bricka Rank Namn Klubb Start --------------------------------------------------------------- Kvillebyns SK Klassiska 2010 fr 2010-04-16 19:04 Startlista -------------OE2003 Sverige Stephan Krämer 2008-------------- Nr. lapp Bricka

Läs mer