Översyn av ansvaret för mark, byggnader och anläggningar Remiss

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Översyn av ansvaret för mark, byggnader och anläggningar Remiss"

Transkript

1 (16) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2012/ Kommunstyrelsen Översyn av ansvaret för mark, byggnader och anläggningar Remiss Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta om följande förändringar av kommunstyrelsens, tekniska nämndens, fritidsnämndens och naturreservatsnämndens reglementen. Kommunstyrelsens reglemente, 2 punkten I får följande lydelse (7-10 oförändrade lydelser men nya nummer). Kommunstyrelsen ansvarar, i den mån inte annat följer av bestämmelser i reglemente för annan nämnd, för mark/fastigheter, byggnader och anläggningar enligt följande. I ärenden enligt punkterna 1 och 3-4 och 6 som avser naturreservat ska samråd ske med naturreservatsnämnden ske innan beslut fattas eller åtgärder vidtas. 1. Byggnation på kommunens fastigheter eller inom förhyrda byggnader/ lägenheter eller på fastighet som kommunen innehar med nyttjanderätt 2. Förvaltning av mark och anläggningar på kvartersmark inom detaljplanelagt område och som inte utgör offentlig plats enligt ordningslagen samt fastigheten Sicklaön 15:1 ( stadshustomten ) 3. Finansieringsansvar för mark och anläggningar utanför detaljplanelagt område 4. Förvaltning av andra byggnader än ishall, simhall och ridhus 5. Förhyrning av byggnader och lägenheter för kommunala ändamål och förvaltning av sådana byggnader och lägenheter 6. Upplåtelse av mark, fastighet, byggnader och lägenheter 7. Ansvara för samordning och utnyttjande av alla byggnader och lägenheter som erfordras för kommunens verksamhet. 8. Genomföra köp, försäljning, byte, fastighetsreglering, expropriation eller inlösen med stöd av plan- och bygglagen av fastighet eller fastighetsdel samt upplåtelse av tomträtt inom av kommunfullmäktige fastställd kostnadsram och andra riktlinjer beträffande belopp och villkor i övrigt. 9. Bevaka kommunens intressen i ärenden angående fastighetsbildning, fastighetsbestämning, planläggning och byggnadsväsen, POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON E-POST SMS WEBB ORG.NUMMER Nacka kommun, Nacka Stadshuset, Granitvägen

2 2 (16) gemensamhetsanläggningar och enskilda vägar samt i andra ärenden, som är jämförliga med dessa. 10. Teckna borgen till stöd för bostadsförsörjningen, samt att då särskilda skäl föreligger inom en totalram i varje enskilt fall på 1 miljon kronor teckna kommunens borgen såsom för egen skuld för lån utöver normal finansiering för bostadsändamål. Tekniska nämndens reglemente 2 punkten C Tekniska nämnden ansvarar för offentlig plats enligt ordningslagen och mark som har jämställts med sådan plats i lokala ordningsföreskrifter, allmänna platser enligt planoch bygglagen, samt för kommunala vägar enligt följande. Ansvaret omfattar inte områden som utgör naturreservat samt inträder efter utbyggnad inom ramen för exploateringsverksamheten. Nämnden ansvarar för förvaltning av mark och anläggningar utanför detaljplanelagt område. 1. Byggnation och förvaltning 2. Upplåta mark inom nämndens ansvarsområde för tillfälliga ändamål, i den mån upplåtelsen inte faller under ordningslagens regler. 3. Upplåta jakträtt 4. Lämna yttranden över ansökningar om tillstånd att utnyttja offentlig plats enligt 3 kap 2 tredje punkten ordningslagen 5. Medge utomstående rätt att schakta i kommunal mark och samt att om så erfordras, kräva säkerhet för beräknade kostnader för återställande av kommunens anläggningar. Tekniska nämnden ansvarar även för förvaltning av till allmänt underhåll intagna enskilda vägar inom kommunen. Ny punkt D (efterföljande punkter får ny beteckning): Tekniska nämnden ansvar för byggnation och förvaltning av all offentlig belysning förutom sådan som avser ett naturreservats eget behov av belysning. Belysningens utförande längs vägar som utgör genomfarter genom naturreservat ska beslutas efter samråd med naturreservatsnämnden. Fritidsnämndens reglemente, 2 punkterna B Finansieringsansvar för kommunala lekplatser 6. Förvaltning av simhallar, ishallar och ridhus 7. Byggnation och förvaltning av anläggningar för sport/idrott/fritid 8. Fastställa principerna för upplåtelse till föreningslivet av sport- och idrottshallar, simhallar, ishallar, ridhus och anläggningar för sport/idrott/fritid 9. Upplåtelse av sport- och idrottshallar, simhallar, ishallar, ridhus och anläggningar för sport/idrott/fritid till föreningslivet

3 3 (16) 10. Utfärda erforderliga direktiv för användning av sport- och idrottshallar, simhallar, ishallar, ridhus och anläggningar för sport/idrott/fritid Naturreservatsnämnden 2 punkten B Naturreservatsnämnden ansvarar inom naturreservat, där kommunen är reservatsförvaltare, enligt följande. 1. Utöva det kommunala huvudmannaskapet och reservatsförvaltare 2. Förvaltning av mark och anläggningar 3. Byggnation och förvaltning av belysningsanläggning som avser naturreservatens behov av belysning samt avge yttrande till tekniska nämnden vid byggnation av belysningsanläggning som avser väg som utgör genomfart genom naturreservat 4. Upplåta mark eller anläggning inom naturreservat för tillfälliga och speciella ändamål, i den mån upplåtelsen inte faller under ordningslagens regler 5. Upplåta jakträtt 6. Avge yttrande till kommunstyrelsen i ärenden om byggnation och upplåtelse av mark som nämnden i övrigt amsvarar för 7. Avge yttrande till kommunstyrelsen i ärenden som avser upplåtelse av byggnader på mark som nämnden ansvarar för 8. Avge yttrande till fritidsnämnden i ärende om byggnation av ishallar, simhallar, ridhus och sådana anläggningar för sport/idrott och fritid som fritidsnämnden ansvarar för 9. Avge yttranden över ansökningar om tillstånd att utnyttja offentlig plats (3 kap 2 ordningslagen) 10. Medge utomstående rätt att schakta i mark som nämnden ansvarar för samt att om så erfordras, kräva säkerhet för beräknade kostnader för återställande av kommunens anläggningar. Innan sådant medgivande ges ska nämnden samråda med Tekniska nämnden. Sammanfattning Ansvaret för mark, byggnader och anläggningar är idag inte helt tydligt reglerat mellan de ansvariga nämnderna. Stadsledningskontoret har gjort en översyn med förslag på struktur för att fördela ansvar och enhetliga definition samt några öppna frågeställningar om vilken nämnd som bör ha ansvaret för vissa områden. Strukturen skulle ge ett stöd att möta upp det grundläggande organisatoriska tanken att nämnderna ska ha förutsättningar att ta fullt ansvar fullt ansvar för sina områden ekonomiskt och verksamhetsmässigt och att medborgaren förstår logiken i vilken nämnd som ansvarar för vad och vem de ska framföra sina synpunkter och förväntningar till på politisk nivå. När det gäller definitioner föreslås bland annat tre begrepp som ska fånga upp kringord med liknande betydelse men där en varierad användning medför förvirring om vad som avsetts med att använda olika ord; byggnation, förvalta och upplåta.

4 4 (16) Efter att nämnderna nu har lämnat sina synpunkter har stadsledningskontoret tagit fram förslag på hur ansvaret för mark, byggnader och anläggningar ska fördelas och regleras i reglemente. Stadsledningskontoret föreslår att arbetsutskottet remitterar förslagen till tekniska nämnden, fritidsnämnden och naturreservatsnämnden. Ärendet Stadsledningskontoret har gjort en översyn av nämndansvaret för mark, byggnader och anläggningar. Anledningen till översynen är att ansvaret är idag otydligt eller i vissa fall dubbelreglerat mellan nämnderna. I utredningen sorterades begrepp för att ensa den flora som idag förekommer och som sannolikt bidrar till otydligheter kring vem som ansvarar för vad. På vissa områden identifierades ett behov av att fundera kring vilken nämnd som bör ha ansvaret. Översynen skickades på remiss till ansvariga nämnder för att ge en möjlighet att diskutera förändringar av ansvar utan att ge en lösning i form av förslag till bestämmelser i reglementen. Strukturen skulle ge ett stöd att möta upp det grundläggande organisatoriska tanken att nämnderna ska ha förutsättningar att ta fullt ansvar fullt ansvar för sina områden ekonomiskt och verksamhetsmässigt och att medborgaren förstår logiken i vilken nämnd som ansvarar för vad och vem de ska framföra sina synpunkter och förväntningar till på politisk nivå. Översynen började med att titta på formuleringar av gränsdragningarna kring ansvaret för mark, byggnader och anläggningar i de berörda nämndernas reglementen. Oklara formuleringar I kommunstyrelsens reglemente beskrivs dess ansvar för mark, anläggningar och byggnader enligt följande ( 2 punkten I). Kommunstyrelsen ansvarar för kommunens mark- och fastighetsförvaltning. I detta ingår följande. 1. Underhålla och förvalta kommunens fastigheter, vilket innefattar att inom ramen för anvisade medel a. dels uppföra samt om- och tillbygga kommunens byggnader och b. dels förhyra och förvalta alla fastigheter, lägenheter och lokaler, som erfordras för kommunens verksamhet. 2. Ansvara och vidta åtgärder för samordning och utnyttjande av alla lokaler som erfordras för kommunens verksamhet. 3. Arrendera ut, hyra ut eller annan upplåtelse av fastighet som tillhör kommunen. 4. Genomföra köp, försäljning, byte, fastighetsreglering, expropriation eller inlösen med stöd av plan och bygglagen av fastighet eller fastighetsdel samt upplåtelse av tomträtt inom av kommunfullmäktige fastställd kostnadsram och andra riktlinjer beträffande belopp och villkor i övrigt.

5 5 (16) 5. Bevaka kommunens intressen i ärenden angående fastighetsbildning, fastighetsbestämning, planläggning och byggnadsväsen, gemensamhetsanläggningar och enskilda vägar samt i andra ärenden, som är jämförliga med dessa. 6. Teckna borgen till stöd för bostadsförsörjningen, samt att då särskilda skäl föreligger inom en totalram i varje enskilt fall på 1 miljon kronor teckna kommunens borgen såsom för egen skuld för lån utöver normal finansiering för bostadsändamål. Av intresse för förslagen som översynen nu leder till är punkterna 1-3. Bestämmelserna innebär att kommunstyrelsens ansvar för fastigheter är att underhålla förvalta, vilket inkluderar o uppföra o om- och tillbygga kommunens byggnader o förhyra och förvalta byggnader, lokaler och lägenheter samordna utnyttjande av lokaler upplåta fastigheter. Även tekniska nämnden har ett ansvar för mark. Det är definierat som följer ( 2 punkten C). Tekniska nämnden ansvarar för kommunens vägar, gator samt park- och naturmark med undantag för dels de frågor som avser naturreservatet Velamsund och övriga naturreservat där kommunen är reservatsförvaltare, dels anlagda lekplatser enligt följande: 1. Utöva kommunens huvudmannaskap för allmänna anläggningar. 2. Inom ramen för anvisade medel förvalta och svara för utbyggnad, drift och underhåll av kommunens gatu- och vägnät, gång- och cykelvägar, underhåll av till allmänt underhåll intagna enskilda vägar inom kommunen samt torg, med undantag för utbyggnad inom ramen för exploateringsverksamheten. 3. Förvalta offentlig belysning på gator, vägar, gångvägar och cykelvägar. 4. Upplåta kommunens gatu- och vägmark för tillfälliga och speciella ändamål, i den mån upplåtelsen inte faller under ordningslagens regler. 5. Lämna yttranden över ansökningar om tillstånd att utnyttja offentlig plats (3 kap 2 ordningslagen). 6. Besluta om tillstånd för utomstående att schakta i kommunens gator och samt att om så erfordras, kräva säkerhet för beräknade kostnader för återställande av kommunens anläggningar. Som man kan se överlappar formellt kommunstyrelsens och tekniska nämndens ansvarsområden varandra eftersom vägar, gator, parkmark och naturmark ingår i

6 6 (16) begreppen mark. Rent ordamässigt som beskrivningarna ser ut torde risk för missförstånd dock inte kunna uppstå. Formuleringarna i naturreservatsnämndens reglemente ger den nämnden motsvarande ansvar för naturreservaten ( 2 punkten B). Naturreservatsnämnden ansvarar inom naturreservatet Velamsund samt övriga naturreservat, där kommunen är reservatsförvaltare, för kommunens vägar, gator och naturmark enligt följande. 1. Förvaltning av naturreservaten (reservatsförvaltare) 2. Utöva kommunens huvudmannaskap för allmänna anläggningar inom naturreservaten Förvalta och svara för utbyggnad, drift och underhåll av kommunens gatu- och vägnät, gång- och cykelvägar samt skogs- och fritidsområden 3. Förvalta offentlig belysning inom området 4. Upplåta mark eller anläggning inom naturreservat för tillfälliga och speciella ändamål, i den mån upplåtelsen inte faller under ordningslagens regler 5. Avge yttranden över ansökningar om tillstånd att utnyttja offentlig plats (3 kap 2 ordningslagen) 6. Besluta om tillstånd för utomstående att schakta inom naturreservat samt att om så erfordras, kräva säkerhet för beräknade kostnader för återställande av kommunens anläggningar. Även fritidsnämndens reglemente innehåller bestämmelser om byggnader, 2 punkten B svara för drift och underhåll av kommunens anläggningar, där också ingår kommunens lekplatser. Fastställa principerna för upplåtelse av idrottsanläggningar. Hyra ut och upplåta anläggningar och lokaler samt utfärda erforderliga anvisningar och föreskrifter för deras användning. Här finns en tydligare överlappning med kommunstyrelsens ansvarsområde. Man kan också se att det används olika begrepp som inte i sig är definierade. Såväl begrepp som ansvar behöver redas upp för att tydliggöra vilken nämnd som ansvar för vad, där vad både föremålet för det som ska hanteras såsom mark, byggnad, fastighet, anläggning, lokal etcetera som det som ska göras; underhålla, förvalta, bygga nytt om och till, upplåta, hyra ut, förhyra. Exempel gränsdragning Det finns några områden där reglementena inte ger helt klara svar på hur nämnderna får bästa förutsättningar att ta sitt ansvar och vilken nämnd som bör ha ansvaret.

7 7 (16) Delat ansvar för byggnad och byggnadstillbehör Idag är ansvaret för byggnad och byggnadstillbehör delat mellan kommunstyrelsen och fritidsnämnden när det gäller sporthallar. Det innebär bland annat att kommunstyrelsen ansvarar för investeringar och förvaltning av byggnaderna. Delar av driftsansvaret kan komma att flyttas till hyresgästen enligt interna hyresavtal (vilket i och för sig kan ifrågasättas om det är kompetensenligt). Hyresgästen, fritidsnämnden, ansvarar för olika former av inredning som formellt enligt lagstiftningen utgör byggnadstillbehör. Fördelningen innebär att kommunstyrelsen ansvarar för det som tillbehöret ska sättas fast i och fritidsnämnden för det som ska sättas fast. Jakrätt; skötsel eller upplåtelse? Om kommunen ger någon annan rätt att jaga är det formellt upplåtelse av en nyttjanderätt och ingår då i begreppet upplåta i begreppssorteringen ovan. Till sin typ handlar frågan dock i hög grad om skötsel då den jakt som bedrivs i Nacka (Velamsund undantaget) är skyddsjakt. Kommunen kan välja att upplåta jakträtt extern eller sköta jakten som huvudman själv, om än genom en särskilt anlitad jägare. Om ansvaret för jakt ska följa ansvaret för skötsel av mark kommer tre nämnder att ha det; kommunstyrelsen för icke planlagd mark, tekniska nämnden för planlagd mark och naturreservatsnämnden för naturreservaten. Det går med nu gällande reglementen inte att, utan att tillgripa juridiska tolkningsmetoder, att enkelt fastlägga vem som har ansvaret. Dispositionsrätt mot skötsel En anknytande frågeställning finns kring de fall där (oftast) föreningar erbjuder sig att sköta ett visst markområde eller till exempel en brygga mot att den får nyttja området. Om föreningen ska ha en egen rätt till området är det fråga om nyttjanderätt och man kan inte ingå avtal om skötsel som innebär att om man sköter området får man använda det för eget bruk. Det bör betraktas som en upplåtelse och frågan är om det är kommunstyrelsen som fastighetsägare eller tekniska nämnden som driftsansvarig som ska göra upplåtelsen. Belysning Idag ansvarar Naturreservatsnämnden för belysning inom reservaten, Tekniska nämnden för all annan offentlig belysning gator, vägar, gångvägar och cykelvägar. Ansvaret omfattar anläggande, drift och elkostnader.

8 8 (16) Fritidsverksamhet i naturreservat Enligt stadsledningskontoret bör det i reglemente tydliggöras vem som ansvarar för fritidsverksamhet inom naturreservaten. Idag är det en fråga mellan kommunstyrelsen och fritidsnämnden att uppföra byggnader och hur byggnader för fritidsändamål används. Sortera begrepp Ett sätt att reda ut innebörden av den typ av bestämmelser som reglementen utgör, är att följa definitioner som görs i lagstiftning. Utgångspunkten är inledningsvis därför det juridiska begreppet fast egendom, som är definierat i 1 kap 1 jordabalken. Fast egendom är jord. Denna är indelad i fastigheter. Definitionen av fastighet finns i 2 kap 1 samma lag. Till en fastighet hör byggnader ( ) Till byggnader hör följande, enligt 2 kap 2 jordabalken. Till byggnad hör fast inredning och annat varmed byggnaden blivit försedd, om det är ägnat till stadigvarande bruk för byggnaden eller del av denna, såsom fast avbalkning, hiss, ledstång, ledning för vatten, värme, ljus eller annat med kranar, kontakter och annan sådan utrustning, värmepanna, element till värmeledning, kamin, kakelugn, innanfönster, markis, brandredskap, civilförsvarsmateriel och nyckel. I 3 finns bestämmelser om byggnader för industriell verksamhet, som kan vara av intresse för ansvaret för byggnader som utgör speciella anläggningar, såsom sporthallar av olika sorter. Till fastighet som helt eller delvis är inrättad för industriell verksamhet hör, ( ) maskiner och annan utrustning som tillförts fastigheten för att användas i verksamheten huvudsakligen på denna. Ordet byggnad är inte definierat i jordabalken men i 1 kap 4 plan- och bygglagen finns följande; en varaktig konstruktion som består av tak eller av tak och väggar och som är varaktigt placerad på mark eller helt eller delvis under mark eller är varaktigt placerad på en viss plats i vatten samt är avsedd att vara konstruerad så att människor kan uppehålla sig i den.

9 9 (16) I tekniska nämndens reglemente används beteckningen allmänna anläggningar. Det finns inte någon förklaring av vad som avses och ordet anläggning har inte heller någon legal definition. Enligt Wikipedia är en anläggning en fast konstgjord konstruktion på mark, eller på botten av en vattenansamling. I reglementet används också gata och väg och allmän plats. Orden gata och väg finns i plan- och bygglagen men är inte definierade där. Traditionellt används gata för att beteckna en väg i stadsmiljö, medan väg är väg i annan miljö. I plan- och bygglagen finns en definition av allmän plats som; en gata, en väg, en park, ett torg eller ett annat område som enligt en detaljplan är avsett för ett gemensamt behov. Definitionen stämmer i princip överens med den som finns i 1 kap 2 ordningslagen, som definierar det som där kallas offentlig plats som 1. allmänna vägar, 2. gator, vägar, torg, parker och andra platser som i detaljplan redovisas som allmän plats och som har upplåtits för sitt ändamål. Gemensamt mellan plan- och bygglagen och 1 kap 2 3 punkten ordningslagen är att båda avser detaljplanelagd mark. Enligt ordningslagen är även följande allmän plats: 3. områden som i detaljplan redovisas som kvartersmark för hamn- verksamhet, om de har upplåtits för detta ändamål och är tillgängliga för allmänheten, samt 4. andra landområden och utrymmen inomhus som stadigvarande används för allmän trafik. Hela bestämmelsen är av intresse eftersom kommunen har en vetorätt mot ansökningar om att få använda allmänna platser i annat syfte än det som de har upplåtits för och någon nämnd ska ges ansvar för att yttra sig till polismyndigheten och därvid kunna använda vetorätten. Idag föreligger en möjligen skönjbar fördelning avseende mark som inte har upplåtits för särskilt ändamål, mellan kommunstyrelsen och tekniska nämnden som innebär att tekniska nämnden ansvarar för mark inom detaljplanelagt område och kommunstyrelsen för mark som inte planlagts. Kommunstyrelsens och fritidsnämndens reglementen avhandlar också upplåtelse av byggnader och orden hyra och upplåta används vad som kan uppfattas som lite huller om buller. Upplåtelse är att ge en nyttjanderätt och aktuella former av nyttjanderätt är arrende och hyra samt servitut. Arrende definieras i 8-11 kap jordabalken, hyra i 12 kap. jordabalken och servitut i 14 kap jordabalken. Endast kommunstyrelsen förfogar över möjligheterna att arrendera ut mark eller upplåta servitut. Hyra avser enligt 12 kap 1 tredje stycket bostadslägenhet eller lokal. Bostadslägenhet är en lägenhet som upplåts

10 10 (16) huvudsakligen för boende, lokal är alla andra sorters lägenheter. Som lagen får förstås används lägenhet när det är del av byggnad som hyrs ut, inte en byggnad i dess helhet. Nacka kommun tillämpar idag för vissa byggnader/lägenheter ett system med intern andrahandsuthyrning, där det sedan är den interna andrahandshyresgästen som är hyresvärd för en extern hyresgäst. Formellt är det förstahandsuthyrning även om det föreligger interna hyresförhållanden före den externa uthyrningen. Kommunstyrelsen står som fastighetsägare för alla kommunens byggnader. fritidsnämnden hyr sporthallar (alla byggnader för någon form av idrottslig verksamhet kallas här sporthall) och ansvarar enligt en uppdelning som inte framgår av reglementena, för de fasta anordningar som gör byggnaden till en sporthall. Formellt sett torde, utifrån redogörelsen ovan, dessa anordningar vara tillbehör till byggnad. Inkomna synpunkter från nämnderna Tekniska nämnden har sammanfattningsvis anfört följande. Tekniska nämnden föreslår att fortsatt arbete med revidering av nämndernas reglemente utgår ifrån att tekniska nämnden skall ansvara för all upplåtelse av all allmän plats inom planlagt område, inklusive park och vattenområden, samt kommunal vägmark utanför plan. Tekniska nämnden har planerat att under 2012 ta fram förslag till särskild taxa för sådan upplåtelse som här avses för beslut i fullmäktige. Därtill föreslås att frågor om lekplatser inom planlagt område återförs till tekniska nämnden samt att alla jaktfrågor samordnas till Kommunstyrelsen. Fritidsnämnden tar i sitt yttrande sammanfattningsvis upp följande. Fritidsnämnden föreslår att nämnden ansvarar för förvaltning och utveckling av sådana byggnader och anläggningar som av medborgarna anses främja idrottsaktiviteter. Anledningen är det naturliga samband mellan serviceorganisation och politiskt ansvar som finns i medborgarnas medvetande och förväntningar. De idrottslokaler som avses är kommunens ishallar, simhallar samt stora fristående sporthallar. De idrottsanläggningar som avses är motionsspår, fotbollsplaner samt idrottsplatser. Fritidsnämnden förväntas samråda med andra ansvariga nämnder som berörs i olika frågor som gäller idrottens behov. De främsta motiven för detta är den otydlighet i gränsdragningarna som idag föreligger, innebär att Fritidsnämnden redan idag i praktiken tar detta ansvar. Då idrottslokaler används även under icke kontorstid måste Fritidsnämnden erbjuda utövarna verksamhetsservice. Fritidsnämnden finansierar och tillser att det finns bemanning även på kvällar och helger vilket innebär att kundservice behövs stora delar av dygnet och

11 11 (16) större delen av hela året. Servicen omfattar både felanmälningar och akuta fastighetsärenden som dyker upp. Naturreservatsnämnden har föreslagit att ansvar för byggnader inom naturreservat läggs under naturreservatsnämnden, liksom att upplåta mark inom reservaten tillfälligt. När det gäller jakträtt anser nämnden att ansvaret bör förbli delat mellan tekniska nämnden och naturreservatsnämnden utifrån om det är jakt på kommunal mark eller viltvård i naturreservat. I fråga om fritidsverksamhet i naturreservaten så redovisar nämnden att de praktiska vardagsfrågorna i praktiken hanteras av naturreservatsnämnden. Nämnden för dialog med föreningar som både har mer permanent verksamhet i reservaten liksom de som har tillfälliga arrangemang. Detta krävs för att föreningarnas verksamhet ska stämma överens med hur reservaten förvaltas. Om detta kräver förändringar i hur nämndernas ansvar beskrivs bör detta ligga i linje med hur verkligheten ser ut. Om ansvaret för byggnader övergår till naturreservatsnämnden så kommer även ansvaret för byggnader för fritidverksamhet att ligga under nämnden. Förslag om gemensamma definitioner För att komma vidare föreslår stadsledningskontoret att följande beteckningar används för att ange vad en nämnd ansvarar för, inom området fast egendom/mark. Beteckning Mark Byggnad Anläggning Lägenhet Allmän plats Byggnation Förvalta Upplåta Förhyra Betydelse Fast egendom i form av jord eller vatten En varaktig konstruktion som består av tak eller av tak och väggar och som är varaktigt placerad på mark eller helt eller delvis under mark eller är varaktigt placerad på en viss plats i vatten samt är avsedd att vara konstruerad så att människor kan uppehålla sig i den. Fast konstgjord konstruktion på mark eller på botten av en vattenansamling. Bostadslägenhet eller lokal enligt 12 kap jordabalken Ordningslagens definition tillämpas Nybyggnation, ombyggnation och tillbyggnation Ansvar för underhåll och drift Ge nyttjanderätt i form av arrende eller hyra eller annan nyttjanderättsform Hyra in byggnad, lokal eller lägenhet

12 12 (16) Stadsledningskontorets förslag till förändrade eller förtydligande ansvarsområden Stadsledningskontoret föreslår att ansvaret för byggnader förtydligas enligt följande. Samtliga byggnader utom ishallar, simhallar och ridhus Kommunstyrelsen ansvarar för byggnation, förvaltning och upplåtelse av samtliga byggnader utom ishallar, simhallar och ridhus. Ansvaret för byggnad omfattar byggnad i sig, byggnadstillbehör och inredning som gör att byggnaden kan användas för sitt ändamål. Det innebär att kulturnämnden hyr lokaler för kulturell verksamhet, inkluderande i förekommande fall scen och gradänger 1. Fritidsnämnden hyr sport- och idrottshallar inklusive sedvanlig utrustning såsom mål och sedvanliga gymnastikredskap. Hyresgästen svarar för övrig lös egendom. När det gäller Förskola, Fritid & Skola, FFS, och Verksamheten Sociala stödresurser, VSS, är kommunstyrelsen själv hyresgäst genom sitt verksamhetsutskott och nämnda kommunala produktionsverksamheter. Ansvaret för inredning och i, förekommande fall, skötsel av mark fördelas enligt fördelningslista mellan förvaltningsenheten och den slutliga hyresgästen (den enskilda skolan, förskolan, särskilda boendet etcetera). Detsamma gäller vid extern hyresgäst, då kommunstyrelsen i de fallen är hyresvärd i ett avtal mellan två juridiska personer och fastighetsägare. Naturreservatsnämnden är remissinstans i alla ärenden om byggnation och/eller upplåtelse av byggnader inom naturreservaten. Ishallar, simhallar och ridhus Ishallar, simhallar och ridhus är byggnader som karaktäriseras av att de innehåller byggnadstillbehör där kunskap om förvaltning/drift av tillbehören är en del i att tillhanda lokalen för aktiviteter riktade till medborgarna. För den typen av byggnader svarar den finansieringsansvariga nämnden i form av intern hyresgäst för förvaltning/drift av de byggnadstillbehör som gör byggnaden till just ishall, simhall eller ridhus. Naturreservatsnämnden är remissinstans i alla ärenden om byggnation av byggnader inom naturreservaten och när det gäller upplåtelse av ridhus inom sådana. 1 Driftsentreprenören äger och ansvarar för all lös egendom i biblioteken.

13 13 (16) Mark Tekniska nämnden är ansvarig för byggnation och förvaltning av vägmark inom och utom detaljplan, offentlig plats inom detaljplan och för sådan mark som jämställts med offentlig plats i lokala ordningsföreskrifter, om marken inte ligger inom naturreservat. Nämnden ansvarar också för förvaltning av mark utom detaljplan. Naturreservatsnämnden ansvarar som huvudman för förvaltning av mark inom naturreservat och i förekommande fall för byggnation som avser områdets egenskaper som naturreservat. Kommunstyrelsen ansvarar för all upplåtelse av mark som överstiger sex månader och som inte omfattas av ordningslagens bestämmelser. Kommunen har finansieringsansvar för andra åtgärder än förvaltning av mark utom detaljplan- Tekniska nämnden, naturreservatsnämnden och kommunstyrelsen ansvarar för jakt/upplåtelse av jakträtt på mark inom sina ansvarsområden. Anläggningar Fritidsnämnden ansvarar för byggnation och förvaltning av anläggningar för sport/idrott/fritid. Fritidsnämnden är huvudman för funktioner på kommunala lekplatser, medan tekniska nämnden är ansvarig för byggnation och förvaltning. Det innebär att fritidsnämnden ansvarar för vilken typ av anläggningar i form av lekredskap och motsvarande som ska finnas på en lekplats och bekostar dem genom en hyra till tekniska nämnden, som motsvarar kostnader för investering förvaltning. Tekniska nämnden ansvarar för belysningsanläggningar på all kommunal mark utom sådan är belägen inom naturreservat, om anläggningen enbart avser reservatets funktion. Detta innebär att tekniska nämnden ansvarar för belysningsanläggning vid väg som har funktion som genomfart genom naturreservatet. Vid utformningen av sådana ska naturreservatsnämnden vara remissinstans. Förslag till bestämmelser i reglementen Kommunstyrelsens reglemente, 2 punkten I får följande lydelse (7-10 oförändrade lydelser men nya nummer). Kommunstyrelsen ansvarar, i den mån inte annat följer av bestämmelser i reglemente för annan nämnd, för mark/fastigheter, byggnader och anläggningar enligt följande. I ärenden enligt punkterna 1 och 3-4 och 6 som avser naturreservat ska samråd ske med naturreservatsnämnden ske innan beslut fattas eller åtgärder vidtas.

14 14 (16) 1. Byggnation på kommunens fastigheter eller inom förhyrda byggnader/ lägenheter eller på fastighet som kommunen innehar med nyttjanderätt 2. Förvaltning av mark och anläggningar på kvartersmark inom detaljplanelagt område och som inte utgör offentlig plats enligt ordningslagen samt fastigheten Sicklaön 15:1 ( stadshustomten ) 3. Finansieringsansvar för mark och anläggningar utanför detaljplanelagt område 4. Förvaltning av andra byggnader än ishall, simhall och ridhus 5. Förhyrning av byggnader och lägenheter för kommunala ändamål och förvaltning av sådana byggnader och lägenheter 6. Upplåtelse av mark, fastighet, byggnader och lägenheter 7. Ansvara för samordning och utnyttjande av alla byggnader och lägenheter som erfordras för kommunens verksamhet. 8. Genomföra köp, försäljning, byte, fastighetsreglering, expropriation eller inlösen med stöd av plan- och bygglagen av fastighet eller fastighetsdel samt upplåtelse av tomträtt inom av kommunfullmäktige fastställd kostnadsram och andra riktlinjer beträffande belopp och villkor i övrigt. 9. Bevaka kommunens intressen i ärenden angående fastighetsbildning, fastighetsbestämning, planläggning och byggnadsväsen, gemensamhetsanläggningar och enskilda vägar samt i andra ärenden, som är jämförliga med dessa. 10. Teckna borgen till stöd för bostadsförsörjningen, samt att då särskilda skäl föreligger inom en totalram i varje enskilt fall på 1 miljon kronor teckna kommunens borgen såsom för egen skuld för lån utöver normal finansiering för bostadsändamål. Tekniska nämndens reglemente 2 punkten C Tekniska nämnden ansvarar för offentlig plats enligt ordningslagen och mark som har jämställts med sådan plats i lokala ordningsföreskrifter, allmänna platser enligt planoch bygglagen, samt för kommunala vägar enligt följande. Ansvaret omfattar inte områden som utgör naturreservat samt inträder efter utbyggnad inom ramen för exploateringsverksamheten. Nämnden ansvarar för förvaltning av mark och anläggningar utanför detaljplanelagt område. 6. Byggnation och förvaltning 1. Upplåta mark inom nämndens ansvarsområde för tillfälliga ändamål, i den mån upplåtelsen inte faller under ordningslagens regler. 2. Upplåta jakträtt 3. Lämna yttranden över ansökningar om tillstånd att utnyttja offentlig plats enligt 3 kap 2 tredje punkten ordningslagen 4. Medge utomstående rätt att schakta i kommunal mark och samt att om så erfordras, kräva säkerhet för beräknade kostnader för återställande av kommunens anläggningar.

GATUKOSTNADSPOLICY. Fastställd av kommunstyrelsen 25/3 2013, 75. Gäller för antaganden av principer för gatukostnader från och med 26/3 2013.

GATUKOSTNADSPOLICY. Fastställd av kommunstyrelsen 25/3 2013, 75. Gäller för antaganden av principer för gatukostnader från och med 26/3 2013. GATUKOSTNADSPOLICY Fastställd av kommunstyrelsen 25/3 2013, 75. Gäller för antaganden av principer för gatukostnader från och med 26/3 2013. SAMMANFATTNING Gatukostnadspolicyn innehåller grundprinciper

Läs mer

KF 316 10 DEC 2012. Nr 316. Ombildande av fastighetsbolag och försäljning av. fastigheter. KSN-2012-1143

KF 316 10 DEC 2012. Nr 316. Ombildande av fastighetsbolag och försäljning av. fastigheter. KSN-2012-1143 KF 316 10 DEC 2012 Nr 316. Ombildande av fastighetsbolag och försäljning av fastigheter KSN-2012-1143 Kommunfullmäktige Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna

Läs mer

Nya steg för en effektivare plan- och bygglag

Nya steg för en effektivare plan- och bygglag Ds 2014:31 Nya steg för en effektivare plan- och bygglag Socialdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598

Läs mer

Rapport 2014:5 REGERINGSUPPDRAG. Uppdrag att utreda undantag från bygglovsplikt för skyltar och ljusanordningar

Rapport 2014:5 REGERINGSUPPDRAG. Uppdrag att utreda undantag från bygglovsplikt för skyltar och ljusanordningar Rapport 2014:5 REGERINGSUPPDRAG Uppdrag att utreda undantag från bygglovsplikt för skyltar och ljusanordningar Titel: Uppdrag att utreda undantag från bygglovsplikt för skyltar och ljusanordningar Utgivare:

Läs mer

Åtgärder som kan undantas från krav på bygglov

Åtgärder som kan undantas från krav på bygglov Åtgärder som kan undantas från krav på bygglov Boverket juli 2015 Titel: Åtgärder som kan undantas från krav på bygglov Utgivare: Boverket juli 2015 Upplaga: 1:2 (upplaga ett, andra tryckningen, fylls

Läs mer

1 Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente för kommunens samtliga nämnder.

1 Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente för kommunens samtliga nämnder. 003-11 1 GEMENSAMT REGLEMENTE FÖR NÄMNDER I NYNÄSHAMNS KOMMUN Antaget av kommunfullmäktige den 11 mars 2015, 19. Inledande bestämmelser 1 Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna

Läs mer

1. Kommunstyrelsens verksamhetsområde

1. Kommunstyrelsens verksamhetsområde 1(17) Reglemente för kommunstyrelsen För kommunstyrelsen och dess verksamhet ska följande gälla i anslutning till kommunallagen och föreskrift i annan berörd speciallagstiftning. 1. Kommunstyrelsens verksamhetsområde

Läs mer

Protokollsanteckning

Protokollsanteckning Protokollsanteckning Gällande ärende 4 Reglemente för Tekniska nämnden, vid sammanträdet den 5 februari 2015. Revidering av reglementen för Byggnadsnämnden och Tekniska nämnden Änr KS 2013/690 Avsikterna

Läs mer

REMISSVERSION: Översyn av kultur- och fritidsnämndens stöd till föreningslivet

REMISSVERSION: Översyn av kultur- och fritidsnämndens stöd till föreningslivet Kultur- och fritidsnämnden Datum 1 (30) Kultur- och fritidsförvaltningen 2012-02-02 Förvaltningsledningen Stina Edqvist, 016-710 2093 KFN/2012:20 Kultur- och fritidsnämnden REMISSVERSION: Översyn av kultur-

Läs mer

16. RESTAURANG SHOP OCH KIOSK 16.1 Inledning Följande utredning behandlar de juridiska aspekter som aktualiseras när en golfklubb avser att hyra in

16. RESTAURANG SHOP OCH KIOSK 16.1 Inledning Följande utredning behandlar de juridiska aspekter som aktualiseras när en golfklubb avser att hyra in 16. RESTAURANG SHOP OCH KIOSK 16.1 Inledning Följande utredning behandlar de juridiska aspekter som aktualiseras när en golfklubb avser att hyra in (det vill säga upplåta) lokaler till utomstående part

Läs mer

GATUKOSTNADSPOLICY. Fastställd av Kommunstyrelsen 3/4 2006, 58 Gäller för antaganden av principer för gatukostnader 3/4 2006-25/3 2013.

GATUKOSTNADSPOLICY. Fastställd av Kommunstyrelsen 3/4 2006, 58 Gäller för antaganden av principer för gatukostnader 3/4 2006-25/3 2013. GATUKOSTNADSPOLICY Fastställd av Kommunstyrelsen 3/4 2006, 58 Gäller för antaganden av principer för gatukostnader 3/4 2006-25/3 2013. 1 Innehållsförteckning: Sammanfattning... 3 Bakgrund... 3 Beslutade

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING UTSTÄLLNINGSHANDLING 1 Förslag till detaljplan för del av BARREVIK BARREVIK 1:33 m.fl. Orust kommun Västra Götalands län Upprättad 2014-11-17 av Förvaltningsområde samhällsutveckling, Orust kommun Lantmäterikonsult

Läs mer

En effektivare planoch bygglovsprocess

En effektivare planoch bygglovsprocess En effektivare planoch bygglovsprocess Betänkande av Plangenomförandeutredningen Stockholm 2013 SOU 2013:34 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes

Läs mer

Statligt ägda asylbostäder?

Statligt ägda asylbostäder? Dnr 2015/43-5 Statligt ägda asylbostäder? Kostnader och konsekvenser MISSIV DATUM DIARIENR 2015-05-27 2015/43-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2015-02-19 Ju2015/1946/SIM Regeringen Justitiedepartementet 103

Läs mer

Detaljplanebestämmelser som försvårar ett fastighetsrättsligt plangenomförande

Detaljplanebestämmelser som försvårar ett fastighetsrättsligt plangenomförande Institutionen för Fastigheter och Byggande Examensarbete nr. 256 Samhällsbyggnad Magisternivå, 30 hp Mark- och fastighetsjuridik Detaljplanebestämmelser som försvårar ett fastighetsrättsligt plangenomförande

Läs mer

Regeringens proposition 2012/13:178

Regeringens proposition 2012/13:178 Regeringens proposition 2012/13:178 En tydligare lag om kommunernas bostadsförsörjningsansvar Prop. 2012/13:178 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 19 juni 2013 Fredrik

Läs mer

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE 2015-02-10

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE 2015-02-10 KALLELSE/UNDERRÄTTELSE 2015-02-10 1 (52) Hamn- och gatuförvaltningen Beslutsorgan Hamn- och gatunämnden Tid Måndagen den 16 februari, kl. 8.15-17.00 (Ajournering för lunch kl. 12.00 13.00) Plats Stadshus

Läs mer

K U N G Ö R E L S E. 169. Revidering av reglemente för ekonomistyrning i Nynäshamns kommun. 171. Delårsrapport 2013 för Södertörns Överförmyndarnämnd

K U N G Ö R E L S E. 169. Revidering av reglemente för ekonomistyrning i Nynäshamns kommun. 171. Delårsrapport 2013 för Södertörns Överförmyndarnämnd K U N G Ö R E L S E Kommunfullmäktige i Nynäshamn kallas att sammanträda i Folkets Hus Nynäshamn, Mysingen, onsdagen den 11 december 2013, kl 19.00, varvid följande ärenden behandlas: 163. Upprop och anmälningar

Läs mer

Kvinnor frågar mer än män

Kvinnor frågar mer än män En rapport från Mäklarsamfundet som bygger på bostadskonsumenternas egna frågor Nr 1 2014 Fokus på bostadsrätter -tips och råd -och vad säger juridiken? Frågor om avtal och ansvar vanligast Kvinnor frågar

Läs mer

Kvinnor frågar mer än män

Kvinnor frågar mer än män En rapport från Mäklarsamfundet som bygger på bostadskonsumenternas egna frågor Nr 1 2014 Fokus på bostadsrätter -tips och råd -och vad säger juridiken? Frågor om avtal och ansvar vanligast Kvinnor frågar

Läs mer

Sluten tank inom verksamhetsområde för hushållsspillvatten, eller?

Sluten tank inom verksamhetsområde för hushållsspillvatten, eller? Sluten tank inom verksamhetsområde för hushållsspillvatten, eller? En rapport om de rättsliga förutsättningarna enligt LAV för va-huvudmannen att välja tekniken med sluten tank, samt vissa rättsliga följdfrågor.

Läs mer

Värdets tre skeden Kapitalvärden i offentlig fastighetsförvaltning

Värdets tre skeden Kapitalvärden i offentlig fastighetsförvaltning Utveckling av Fastighetsföretagande i Offentlig Värdets tre skeden Kapitalvärden i offentlig fastighetsförvaltning Kapitalvärden Svenska Kommunförbundet 1999 Adress: 118 82 Stockholm. Tfn 08-772 41 00

Läs mer

Förtäckt byggentreprenad eller särskilt undantag?

Förtäckt byggentreprenad eller särskilt undantag? Förtäckt byggentreprenad eller särskilt undantag? Om gränsdragningen mellan upphandlingsskyldigheten vid köp av byggentreprenad och undantaget i LOU vid köp eller hyra av byggnad 2010 Författare: Maria

Läs mer

Boverkets Översyn nulägesbeskrivning bostadsanpassningsbidrag m.m.

Boverkets Översyn nulägesbeskrivning bostadsanpassningsbidrag m.m. regeringsuppdrag rapport 2014:27 Rapport 2014:38 Boverkets Översyn nulägesbeskrivning av lagen om bostadsanpassningsbidrag m.m. en del av romsk inkludering 2012 2032 Översyn av lagen om bostadsanpassningsbidrag

Läs mer

Att bo i bostadsrätt Hitta hem i ditt nya boende

Att bo i bostadsrätt Hitta hem i ditt nya boende Att bo i bostadsrätt Hitta hem i ditt nya boende När du köper en bostadsrätt från Skanska kan du vara säker på att du får bästa möjliga förutsättningar. Vi har lång erfarenhet av att bygga bostadsrätter,

Läs mer

Markavtal med Svensk Infrastruktur Förvaltning AB gällande förläggande av fiberkablar i kommunens mark

Markavtal med Svensk Infrastruktur Förvaltning AB gällande förläggande av fiberkablar i kommunens mark KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1 april 2015 10 Paragraf Diarienummer KS-2014/1277.226 Markavtal med Svensk Infrastruktur Förvaltning AB gällande förläggande av fiberkablar

Läs mer

Underlag för konstruktion av PBL-taxa 2014

Underlag för konstruktion av PBL-taxa 2014 Underlag för konstruktion av PBL-taxa 2014 VERSION 3, JANUARI 2015 Underlag för konstruktion av PBL-taxa 2014, Version 3, januari 2015 1 Förord En välfungerande taxa är ett viktigt hjälpmedel för att kommunerna

Läs mer

1 Informationspunkt: Karin Medin, vd på Söderenergi AB BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE

1 Informationspunkt: Karin Medin, vd på Söderenergi AB BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [3] Kommunstyrelsen 2014-12-19 Tid 2015-01-07, Kl 16:00 Plats Kommunhuset 2:3 Ärenden Justering 1 Informationspunkt: Karin Medin, vd på Söderenergi AB BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE

Läs mer

Riktlinjer för handläggning av insatser enligt LSS

Riktlinjer för handläggning av insatser enligt LSS 1(24) Riktlinjer för handläggning av insatser enligt LSS Socialnämnden 2014-06-18 Dnr SON 2014/75-72 2(24) Riktlinjer för handläggning av insatser enligt LSS 1 Inledning... 4 1.1 Lagar och föreskrifter

Läs mer

Från analog till digital

Från analog till digital 2014:3 Från analog till digital Insatser för att främja en digital planprocess MISSIV DATUM DIARIENR 2014-02-13 2013/91-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2013-03-27 S2013/2536/PBB (delvis) Regeringen Socialdepartementet

Läs mer