Översyn av ansvaret för mark, byggnader och anläggningar Remiss

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Översyn av ansvaret för mark, byggnader och anläggningar Remiss"

Transkript

1 (16) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2012/ Kommunstyrelsen Översyn av ansvaret för mark, byggnader och anläggningar Remiss Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta om följande förändringar av kommunstyrelsens, tekniska nämndens, fritidsnämndens och naturreservatsnämndens reglementen. Kommunstyrelsens reglemente, 2 punkten I får följande lydelse (7-10 oförändrade lydelser men nya nummer). Kommunstyrelsen ansvarar, i den mån inte annat följer av bestämmelser i reglemente för annan nämnd, för mark/fastigheter, byggnader och anläggningar enligt följande. I ärenden enligt punkterna 1 och 3-4 och 6 som avser naturreservat ska samråd ske med naturreservatsnämnden ske innan beslut fattas eller åtgärder vidtas. 1. Byggnation på kommunens fastigheter eller inom förhyrda byggnader/ lägenheter eller på fastighet som kommunen innehar med nyttjanderätt 2. Förvaltning av mark och anläggningar på kvartersmark inom detaljplanelagt område och som inte utgör offentlig plats enligt ordningslagen samt fastigheten Sicklaön 15:1 ( stadshustomten ) 3. Finansieringsansvar för mark och anläggningar utanför detaljplanelagt område 4. Förvaltning av andra byggnader än ishall, simhall och ridhus 5. Förhyrning av byggnader och lägenheter för kommunala ändamål och förvaltning av sådana byggnader och lägenheter 6. Upplåtelse av mark, fastighet, byggnader och lägenheter 7. Ansvara för samordning och utnyttjande av alla byggnader och lägenheter som erfordras för kommunens verksamhet. 8. Genomföra köp, försäljning, byte, fastighetsreglering, expropriation eller inlösen med stöd av plan- och bygglagen av fastighet eller fastighetsdel samt upplåtelse av tomträtt inom av kommunfullmäktige fastställd kostnadsram och andra riktlinjer beträffande belopp och villkor i övrigt. 9. Bevaka kommunens intressen i ärenden angående fastighetsbildning, fastighetsbestämning, planläggning och byggnadsväsen, POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON E-POST SMS WEBB ORG.NUMMER Nacka kommun, Nacka Stadshuset, Granitvägen

2 2 (16) gemensamhetsanläggningar och enskilda vägar samt i andra ärenden, som är jämförliga med dessa. 10. Teckna borgen till stöd för bostadsförsörjningen, samt att då särskilda skäl föreligger inom en totalram i varje enskilt fall på 1 miljon kronor teckna kommunens borgen såsom för egen skuld för lån utöver normal finansiering för bostadsändamål. Tekniska nämndens reglemente 2 punkten C Tekniska nämnden ansvarar för offentlig plats enligt ordningslagen och mark som har jämställts med sådan plats i lokala ordningsföreskrifter, allmänna platser enligt planoch bygglagen, samt för kommunala vägar enligt följande. Ansvaret omfattar inte områden som utgör naturreservat samt inträder efter utbyggnad inom ramen för exploateringsverksamheten. Nämnden ansvarar för förvaltning av mark och anläggningar utanför detaljplanelagt område. 1. Byggnation och förvaltning 2. Upplåta mark inom nämndens ansvarsområde för tillfälliga ändamål, i den mån upplåtelsen inte faller under ordningslagens regler. 3. Upplåta jakträtt 4. Lämna yttranden över ansökningar om tillstånd att utnyttja offentlig plats enligt 3 kap 2 tredje punkten ordningslagen 5. Medge utomstående rätt att schakta i kommunal mark och samt att om så erfordras, kräva säkerhet för beräknade kostnader för återställande av kommunens anläggningar. Tekniska nämnden ansvarar även för förvaltning av till allmänt underhåll intagna enskilda vägar inom kommunen. Ny punkt D (efterföljande punkter får ny beteckning): Tekniska nämnden ansvar för byggnation och förvaltning av all offentlig belysning förutom sådan som avser ett naturreservats eget behov av belysning. Belysningens utförande längs vägar som utgör genomfarter genom naturreservat ska beslutas efter samråd med naturreservatsnämnden. Fritidsnämndens reglemente, 2 punkterna B Finansieringsansvar för kommunala lekplatser 6. Förvaltning av simhallar, ishallar och ridhus 7. Byggnation och förvaltning av anläggningar för sport/idrott/fritid 8. Fastställa principerna för upplåtelse till föreningslivet av sport- och idrottshallar, simhallar, ishallar, ridhus och anläggningar för sport/idrott/fritid 9. Upplåtelse av sport- och idrottshallar, simhallar, ishallar, ridhus och anläggningar för sport/idrott/fritid till föreningslivet

3 3 (16) 10. Utfärda erforderliga direktiv för användning av sport- och idrottshallar, simhallar, ishallar, ridhus och anläggningar för sport/idrott/fritid Naturreservatsnämnden 2 punkten B Naturreservatsnämnden ansvarar inom naturreservat, där kommunen är reservatsförvaltare, enligt följande. 1. Utöva det kommunala huvudmannaskapet och reservatsförvaltare 2. Förvaltning av mark och anläggningar 3. Byggnation och förvaltning av belysningsanläggning som avser naturreservatens behov av belysning samt avge yttrande till tekniska nämnden vid byggnation av belysningsanläggning som avser väg som utgör genomfart genom naturreservat 4. Upplåta mark eller anläggning inom naturreservat för tillfälliga och speciella ändamål, i den mån upplåtelsen inte faller under ordningslagens regler 5. Upplåta jakträtt 6. Avge yttrande till kommunstyrelsen i ärenden om byggnation och upplåtelse av mark som nämnden i övrigt amsvarar för 7. Avge yttrande till kommunstyrelsen i ärenden som avser upplåtelse av byggnader på mark som nämnden ansvarar för 8. Avge yttrande till fritidsnämnden i ärende om byggnation av ishallar, simhallar, ridhus och sådana anläggningar för sport/idrott och fritid som fritidsnämnden ansvarar för 9. Avge yttranden över ansökningar om tillstånd att utnyttja offentlig plats (3 kap 2 ordningslagen) 10. Medge utomstående rätt att schakta i mark som nämnden ansvarar för samt att om så erfordras, kräva säkerhet för beräknade kostnader för återställande av kommunens anläggningar. Innan sådant medgivande ges ska nämnden samråda med Tekniska nämnden. Sammanfattning Ansvaret för mark, byggnader och anläggningar är idag inte helt tydligt reglerat mellan de ansvariga nämnderna. Stadsledningskontoret har gjort en översyn med förslag på struktur för att fördela ansvar och enhetliga definition samt några öppna frågeställningar om vilken nämnd som bör ha ansvaret för vissa områden. Strukturen skulle ge ett stöd att möta upp det grundläggande organisatoriska tanken att nämnderna ska ha förutsättningar att ta fullt ansvar fullt ansvar för sina områden ekonomiskt och verksamhetsmässigt och att medborgaren förstår logiken i vilken nämnd som ansvarar för vad och vem de ska framföra sina synpunkter och förväntningar till på politisk nivå. När det gäller definitioner föreslås bland annat tre begrepp som ska fånga upp kringord med liknande betydelse men där en varierad användning medför förvirring om vad som avsetts med att använda olika ord; byggnation, förvalta och upplåta.

4 4 (16) Efter att nämnderna nu har lämnat sina synpunkter har stadsledningskontoret tagit fram förslag på hur ansvaret för mark, byggnader och anläggningar ska fördelas och regleras i reglemente. Stadsledningskontoret föreslår att arbetsutskottet remitterar förslagen till tekniska nämnden, fritidsnämnden och naturreservatsnämnden. Ärendet Stadsledningskontoret har gjort en översyn av nämndansvaret för mark, byggnader och anläggningar. Anledningen till översynen är att ansvaret är idag otydligt eller i vissa fall dubbelreglerat mellan nämnderna. I utredningen sorterades begrepp för att ensa den flora som idag förekommer och som sannolikt bidrar till otydligheter kring vem som ansvarar för vad. På vissa områden identifierades ett behov av att fundera kring vilken nämnd som bör ha ansvaret. Översynen skickades på remiss till ansvariga nämnder för att ge en möjlighet att diskutera förändringar av ansvar utan att ge en lösning i form av förslag till bestämmelser i reglementen. Strukturen skulle ge ett stöd att möta upp det grundläggande organisatoriska tanken att nämnderna ska ha förutsättningar att ta fullt ansvar fullt ansvar för sina områden ekonomiskt och verksamhetsmässigt och att medborgaren förstår logiken i vilken nämnd som ansvarar för vad och vem de ska framföra sina synpunkter och förväntningar till på politisk nivå. Översynen började med att titta på formuleringar av gränsdragningarna kring ansvaret för mark, byggnader och anläggningar i de berörda nämndernas reglementen. Oklara formuleringar I kommunstyrelsens reglemente beskrivs dess ansvar för mark, anläggningar och byggnader enligt följande ( 2 punkten I). Kommunstyrelsen ansvarar för kommunens mark- och fastighetsförvaltning. I detta ingår följande. 1. Underhålla och förvalta kommunens fastigheter, vilket innefattar att inom ramen för anvisade medel a. dels uppföra samt om- och tillbygga kommunens byggnader och b. dels förhyra och förvalta alla fastigheter, lägenheter och lokaler, som erfordras för kommunens verksamhet. 2. Ansvara och vidta åtgärder för samordning och utnyttjande av alla lokaler som erfordras för kommunens verksamhet. 3. Arrendera ut, hyra ut eller annan upplåtelse av fastighet som tillhör kommunen. 4. Genomföra köp, försäljning, byte, fastighetsreglering, expropriation eller inlösen med stöd av plan och bygglagen av fastighet eller fastighetsdel samt upplåtelse av tomträtt inom av kommunfullmäktige fastställd kostnadsram och andra riktlinjer beträffande belopp och villkor i övrigt.

5 5 (16) 5. Bevaka kommunens intressen i ärenden angående fastighetsbildning, fastighetsbestämning, planläggning och byggnadsväsen, gemensamhetsanläggningar och enskilda vägar samt i andra ärenden, som är jämförliga med dessa. 6. Teckna borgen till stöd för bostadsförsörjningen, samt att då särskilda skäl föreligger inom en totalram i varje enskilt fall på 1 miljon kronor teckna kommunens borgen såsom för egen skuld för lån utöver normal finansiering för bostadsändamål. Av intresse för förslagen som översynen nu leder till är punkterna 1-3. Bestämmelserna innebär att kommunstyrelsens ansvar för fastigheter är att underhålla förvalta, vilket inkluderar o uppföra o om- och tillbygga kommunens byggnader o förhyra och förvalta byggnader, lokaler och lägenheter samordna utnyttjande av lokaler upplåta fastigheter. Även tekniska nämnden har ett ansvar för mark. Det är definierat som följer ( 2 punkten C). Tekniska nämnden ansvarar för kommunens vägar, gator samt park- och naturmark med undantag för dels de frågor som avser naturreservatet Velamsund och övriga naturreservat där kommunen är reservatsförvaltare, dels anlagda lekplatser enligt följande: 1. Utöva kommunens huvudmannaskap för allmänna anläggningar. 2. Inom ramen för anvisade medel förvalta och svara för utbyggnad, drift och underhåll av kommunens gatu- och vägnät, gång- och cykelvägar, underhåll av till allmänt underhåll intagna enskilda vägar inom kommunen samt torg, med undantag för utbyggnad inom ramen för exploateringsverksamheten. 3. Förvalta offentlig belysning på gator, vägar, gångvägar och cykelvägar. 4. Upplåta kommunens gatu- och vägmark för tillfälliga och speciella ändamål, i den mån upplåtelsen inte faller under ordningslagens regler. 5. Lämna yttranden över ansökningar om tillstånd att utnyttja offentlig plats (3 kap 2 ordningslagen). 6. Besluta om tillstånd för utomstående att schakta i kommunens gator och samt att om så erfordras, kräva säkerhet för beräknade kostnader för återställande av kommunens anläggningar. Som man kan se överlappar formellt kommunstyrelsens och tekniska nämndens ansvarsområden varandra eftersom vägar, gator, parkmark och naturmark ingår i

6 6 (16) begreppen mark. Rent ordamässigt som beskrivningarna ser ut torde risk för missförstånd dock inte kunna uppstå. Formuleringarna i naturreservatsnämndens reglemente ger den nämnden motsvarande ansvar för naturreservaten ( 2 punkten B). Naturreservatsnämnden ansvarar inom naturreservatet Velamsund samt övriga naturreservat, där kommunen är reservatsförvaltare, för kommunens vägar, gator och naturmark enligt följande. 1. Förvaltning av naturreservaten (reservatsförvaltare) 2. Utöva kommunens huvudmannaskap för allmänna anläggningar inom naturreservaten Förvalta och svara för utbyggnad, drift och underhåll av kommunens gatu- och vägnät, gång- och cykelvägar samt skogs- och fritidsområden 3. Förvalta offentlig belysning inom området 4. Upplåta mark eller anläggning inom naturreservat för tillfälliga och speciella ändamål, i den mån upplåtelsen inte faller under ordningslagens regler 5. Avge yttranden över ansökningar om tillstånd att utnyttja offentlig plats (3 kap 2 ordningslagen) 6. Besluta om tillstånd för utomstående att schakta inom naturreservat samt att om så erfordras, kräva säkerhet för beräknade kostnader för återställande av kommunens anläggningar. Även fritidsnämndens reglemente innehåller bestämmelser om byggnader, 2 punkten B svara för drift och underhåll av kommunens anläggningar, där också ingår kommunens lekplatser. Fastställa principerna för upplåtelse av idrottsanläggningar. Hyra ut och upplåta anläggningar och lokaler samt utfärda erforderliga anvisningar och föreskrifter för deras användning. Här finns en tydligare överlappning med kommunstyrelsens ansvarsområde. Man kan också se att det används olika begrepp som inte i sig är definierade. Såväl begrepp som ansvar behöver redas upp för att tydliggöra vilken nämnd som ansvar för vad, där vad både föremålet för det som ska hanteras såsom mark, byggnad, fastighet, anläggning, lokal etcetera som det som ska göras; underhålla, förvalta, bygga nytt om och till, upplåta, hyra ut, förhyra. Exempel gränsdragning Det finns några områden där reglementena inte ger helt klara svar på hur nämnderna får bästa förutsättningar att ta sitt ansvar och vilken nämnd som bör ha ansvaret.

7 7 (16) Delat ansvar för byggnad och byggnadstillbehör Idag är ansvaret för byggnad och byggnadstillbehör delat mellan kommunstyrelsen och fritidsnämnden när det gäller sporthallar. Det innebär bland annat att kommunstyrelsen ansvarar för investeringar och förvaltning av byggnaderna. Delar av driftsansvaret kan komma att flyttas till hyresgästen enligt interna hyresavtal (vilket i och för sig kan ifrågasättas om det är kompetensenligt). Hyresgästen, fritidsnämnden, ansvarar för olika former av inredning som formellt enligt lagstiftningen utgör byggnadstillbehör. Fördelningen innebär att kommunstyrelsen ansvarar för det som tillbehöret ska sättas fast i och fritidsnämnden för det som ska sättas fast. Jakrätt; skötsel eller upplåtelse? Om kommunen ger någon annan rätt att jaga är det formellt upplåtelse av en nyttjanderätt och ingår då i begreppet upplåta i begreppssorteringen ovan. Till sin typ handlar frågan dock i hög grad om skötsel då den jakt som bedrivs i Nacka (Velamsund undantaget) är skyddsjakt. Kommunen kan välja att upplåta jakträtt extern eller sköta jakten som huvudman själv, om än genom en särskilt anlitad jägare. Om ansvaret för jakt ska följa ansvaret för skötsel av mark kommer tre nämnder att ha det; kommunstyrelsen för icke planlagd mark, tekniska nämnden för planlagd mark och naturreservatsnämnden för naturreservaten. Det går med nu gällande reglementen inte att, utan att tillgripa juridiska tolkningsmetoder, att enkelt fastlägga vem som har ansvaret. Dispositionsrätt mot skötsel En anknytande frågeställning finns kring de fall där (oftast) föreningar erbjuder sig att sköta ett visst markområde eller till exempel en brygga mot att den får nyttja området. Om föreningen ska ha en egen rätt till området är det fråga om nyttjanderätt och man kan inte ingå avtal om skötsel som innebär att om man sköter området får man använda det för eget bruk. Det bör betraktas som en upplåtelse och frågan är om det är kommunstyrelsen som fastighetsägare eller tekniska nämnden som driftsansvarig som ska göra upplåtelsen. Belysning Idag ansvarar Naturreservatsnämnden för belysning inom reservaten, Tekniska nämnden för all annan offentlig belysning gator, vägar, gångvägar och cykelvägar. Ansvaret omfattar anläggande, drift och elkostnader.

8 8 (16) Fritidsverksamhet i naturreservat Enligt stadsledningskontoret bör det i reglemente tydliggöras vem som ansvarar för fritidsverksamhet inom naturreservaten. Idag är det en fråga mellan kommunstyrelsen och fritidsnämnden att uppföra byggnader och hur byggnader för fritidsändamål används. Sortera begrepp Ett sätt att reda ut innebörden av den typ av bestämmelser som reglementen utgör, är att följa definitioner som görs i lagstiftning. Utgångspunkten är inledningsvis därför det juridiska begreppet fast egendom, som är definierat i 1 kap 1 jordabalken. Fast egendom är jord. Denna är indelad i fastigheter. Definitionen av fastighet finns i 2 kap 1 samma lag. Till en fastighet hör byggnader ( ) Till byggnader hör följande, enligt 2 kap 2 jordabalken. Till byggnad hör fast inredning och annat varmed byggnaden blivit försedd, om det är ägnat till stadigvarande bruk för byggnaden eller del av denna, såsom fast avbalkning, hiss, ledstång, ledning för vatten, värme, ljus eller annat med kranar, kontakter och annan sådan utrustning, värmepanna, element till värmeledning, kamin, kakelugn, innanfönster, markis, brandredskap, civilförsvarsmateriel och nyckel. I 3 finns bestämmelser om byggnader för industriell verksamhet, som kan vara av intresse för ansvaret för byggnader som utgör speciella anläggningar, såsom sporthallar av olika sorter. Till fastighet som helt eller delvis är inrättad för industriell verksamhet hör, ( ) maskiner och annan utrustning som tillförts fastigheten för att användas i verksamheten huvudsakligen på denna. Ordet byggnad är inte definierat i jordabalken men i 1 kap 4 plan- och bygglagen finns följande; en varaktig konstruktion som består av tak eller av tak och väggar och som är varaktigt placerad på mark eller helt eller delvis under mark eller är varaktigt placerad på en viss plats i vatten samt är avsedd att vara konstruerad så att människor kan uppehålla sig i den.

9 9 (16) I tekniska nämndens reglemente används beteckningen allmänna anläggningar. Det finns inte någon förklaring av vad som avses och ordet anläggning har inte heller någon legal definition. Enligt Wikipedia är en anläggning en fast konstgjord konstruktion på mark, eller på botten av en vattenansamling. I reglementet används också gata och väg och allmän plats. Orden gata och väg finns i plan- och bygglagen men är inte definierade där. Traditionellt används gata för att beteckna en väg i stadsmiljö, medan väg är väg i annan miljö. I plan- och bygglagen finns en definition av allmän plats som; en gata, en väg, en park, ett torg eller ett annat område som enligt en detaljplan är avsett för ett gemensamt behov. Definitionen stämmer i princip överens med den som finns i 1 kap 2 ordningslagen, som definierar det som där kallas offentlig plats som 1. allmänna vägar, 2. gator, vägar, torg, parker och andra platser som i detaljplan redovisas som allmän plats och som har upplåtits för sitt ändamål. Gemensamt mellan plan- och bygglagen och 1 kap 2 3 punkten ordningslagen är att båda avser detaljplanelagd mark. Enligt ordningslagen är även följande allmän plats: 3. områden som i detaljplan redovisas som kvartersmark för hamn- verksamhet, om de har upplåtits för detta ändamål och är tillgängliga för allmänheten, samt 4. andra landområden och utrymmen inomhus som stadigvarande används för allmän trafik. Hela bestämmelsen är av intresse eftersom kommunen har en vetorätt mot ansökningar om att få använda allmänna platser i annat syfte än det som de har upplåtits för och någon nämnd ska ges ansvar för att yttra sig till polismyndigheten och därvid kunna använda vetorätten. Idag föreligger en möjligen skönjbar fördelning avseende mark som inte har upplåtits för särskilt ändamål, mellan kommunstyrelsen och tekniska nämnden som innebär att tekniska nämnden ansvarar för mark inom detaljplanelagt område och kommunstyrelsen för mark som inte planlagts. Kommunstyrelsens och fritidsnämndens reglementen avhandlar också upplåtelse av byggnader och orden hyra och upplåta används vad som kan uppfattas som lite huller om buller. Upplåtelse är att ge en nyttjanderätt och aktuella former av nyttjanderätt är arrende och hyra samt servitut. Arrende definieras i 8-11 kap jordabalken, hyra i 12 kap. jordabalken och servitut i 14 kap jordabalken. Endast kommunstyrelsen förfogar över möjligheterna att arrendera ut mark eller upplåta servitut. Hyra avser enligt 12 kap 1 tredje stycket bostadslägenhet eller lokal. Bostadslägenhet är en lägenhet som upplåts

10 10 (16) huvudsakligen för boende, lokal är alla andra sorters lägenheter. Som lagen får förstås används lägenhet när det är del av byggnad som hyrs ut, inte en byggnad i dess helhet. Nacka kommun tillämpar idag för vissa byggnader/lägenheter ett system med intern andrahandsuthyrning, där det sedan är den interna andrahandshyresgästen som är hyresvärd för en extern hyresgäst. Formellt är det förstahandsuthyrning även om det föreligger interna hyresförhållanden före den externa uthyrningen. Kommunstyrelsen står som fastighetsägare för alla kommunens byggnader. fritidsnämnden hyr sporthallar (alla byggnader för någon form av idrottslig verksamhet kallas här sporthall) och ansvarar enligt en uppdelning som inte framgår av reglementena, för de fasta anordningar som gör byggnaden till en sporthall. Formellt sett torde, utifrån redogörelsen ovan, dessa anordningar vara tillbehör till byggnad. Inkomna synpunkter från nämnderna Tekniska nämnden har sammanfattningsvis anfört följande. Tekniska nämnden föreslår att fortsatt arbete med revidering av nämndernas reglemente utgår ifrån att tekniska nämnden skall ansvara för all upplåtelse av all allmän plats inom planlagt område, inklusive park och vattenområden, samt kommunal vägmark utanför plan. Tekniska nämnden har planerat att under 2012 ta fram förslag till särskild taxa för sådan upplåtelse som här avses för beslut i fullmäktige. Därtill föreslås att frågor om lekplatser inom planlagt område återförs till tekniska nämnden samt att alla jaktfrågor samordnas till Kommunstyrelsen. Fritidsnämnden tar i sitt yttrande sammanfattningsvis upp följande. Fritidsnämnden föreslår att nämnden ansvarar för förvaltning och utveckling av sådana byggnader och anläggningar som av medborgarna anses främja idrottsaktiviteter. Anledningen är det naturliga samband mellan serviceorganisation och politiskt ansvar som finns i medborgarnas medvetande och förväntningar. De idrottslokaler som avses är kommunens ishallar, simhallar samt stora fristående sporthallar. De idrottsanläggningar som avses är motionsspår, fotbollsplaner samt idrottsplatser. Fritidsnämnden förväntas samråda med andra ansvariga nämnder som berörs i olika frågor som gäller idrottens behov. De främsta motiven för detta är den otydlighet i gränsdragningarna som idag föreligger, innebär att Fritidsnämnden redan idag i praktiken tar detta ansvar. Då idrottslokaler används även under icke kontorstid måste Fritidsnämnden erbjuda utövarna verksamhetsservice. Fritidsnämnden finansierar och tillser att det finns bemanning även på kvällar och helger vilket innebär att kundservice behövs stora delar av dygnet och

11 11 (16) större delen av hela året. Servicen omfattar både felanmälningar och akuta fastighetsärenden som dyker upp. Naturreservatsnämnden har föreslagit att ansvar för byggnader inom naturreservat läggs under naturreservatsnämnden, liksom att upplåta mark inom reservaten tillfälligt. När det gäller jakträtt anser nämnden att ansvaret bör förbli delat mellan tekniska nämnden och naturreservatsnämnden utifrån om det är jakt på kommunal mark eller viltvård i naturreservat. I fråga om fritidsverksamhet i naturreservaten så redovisar nämnden att de praktiska vardagsfrågorna i praktiken hanteras av naturreservatsnämnden. Nämnden för dialog med föreningar som både har mer permanent verksamhet i reservaten liksom de som har tillfälliga arrangemang. Detta krävs för att föreningarnas verksamhet ska stämma överens med hur reservaten förvaltas. Om detta kräver förändringar i hur nämndernas ansvar beskrivs bör detta ligga i linje med hur verkligheten ser ut. Om ansvaret för byggnader övergår till naturreservatsnämnden så kommer även ansvaret för byggnader för fritidverksamhet att ligga under nämnden. Förslag om gemensamma definitioner För att komma vidare föreslår stadsledningskontoret att följande beteckningar används för att ange vad en nämnd ansvarar för, inom området fast egendom/mark. Beteckning Mark Byggnad Anläggning Lägenhet Allmän plats Byggnation Förvalta Upplåta Förhyra Betydelse Fast egendom i form av jord eller vatten En varaktig konstruktion som består av tak eller av tak och väggar och som är varaktigt placerad på mark eller helt eller delvis under mark eller är varaktigt placerad på en viss plats i vatten samt är avsedd att vara konstruerad så att människor kan uppehålla sig i den. Fast konstgjord konstruktion på mark eller på botten av en vattenansamling. Bostadslägenhet eller lokal enligt 12 kap jordabalken Ordningslagens definition tillämpas Nybyggnation, ombyggnation och tillbyggnation Ansvar för underhåll och drift Ge nyttjanderätt i form av arrende eller hyra eller annan nyttjanderättsform Hyra in byggnad, lokal eller lägenhet

12 12 (16) Stadsledningskontorets förslag till förändrade eller förtydligande ansvarsområden Stadsledningskontoret föreslår att ansvaret för byggnader förtydligas enligt följande. Samtliga byggnader utom ishallar, simhallar och ridhus Kommunstyrelsen ansvarar för byggnation, förvaltning och upplåtelse av samtliga byggnader utom ishallar, simhallar och ridhus. Ansvaret för byggnad omfattar byggnad i sig, byggnadstillbehör och inredning som gör att byggnaden kan användas för sitt ändamål. Det innebär att kulturnämnden hyr lokaler för kulturell verksamhet, inkluderande i förekommande fall scen och gradänger 1. Fritidsnämnden hyr sport- och idrottshallar inklusive sedvanlig utrustning såsom mål och sedvanliga gymnastikredskap. Hyresgästen svarar för övrig lös egendom. När det gäller Förskola, Fritid & Skola, FFS, och Verksamheten Sociala stödresurser, VSS, är kommunstyrelsen själv hyresgäst genom sitt verksamhetsutskott och nämnda kommunala produktionsverksamheter. Ansvaret för inredning och i, förekommande fall, skötsel av mark fördelas enligt fördelningslista mellan förvaltningsenheten och den slutliga hyresgästen (den enskilda skolan, förskolan, särskilda boendet etcetera). Detsamma gäller vid extern hyresgäst, då kommunstyrelsen i de fallen är hyresvärd i ett avtal mellan två juridiska personer och fastighetsägare. Naturreservatsnämnden är remissinstans i alla ärenden om byggnation och/eller upplåtelse av byggnader inom naturreservaten. Ishallar, simhallar och ridhus Ishallar, simhallar och ridhus är byggnader som karaktäriseras av att de innehåller byggnadstillbehör där kunskap om förvaltning/drift av tillbehören är en del i att tillhanda lokalen för aktiviteter riktade till medborgarna. För den typen av byggnader svarar den finansieringsansvariga nämnden i form av intern hyresgäst för förvaltning/drift av de byggnadstillbehör som gör byggnaden till just ishall, simhall eller ridhus. Naturreservatsnämnden är remissinstans i alla ärenden om byggnation av byggnader inom naturreservaten och när det gäller upplåtelse av ridhus inom sådana. 1 Driftsentreprenören äger och ansvarar för all lös egendom i biblioteken.

13 13 (16) Mark Tekniska nämnden är ansvarig för byggnation och förvaltning av vägmark inom och utom detaljplan, offentlig plats inom detaljplan och för sådan mark som jämställts med offentlig plats i lokala ordningsföreskrifter, om marken inte ligger inom naturreservat. Nämnden ansvarar också för förvaltning av mark utom detaljplan. Naturreservatsnämnden ansvarar som huvudman för förvaltning av mark inom naturreservat och i förekommande fall för byggnation som avser områdets egenskaper som naturreservat. Kommunstyrelsen ansvarar för all upplåtelse av mark som överstiger sex månader och som inte omfattas av ordningslagens bestämmelser. Kommunen har finansieringsansvar för andra åtgärder än förvaltning av mark utom detaljplan- Tekniska nämnden, naturreservatsnämnden och kommunstyrelsen ansvarar för jakt/upplåtelse av jakträtt på mark inom sina ansvarsområden. Anläggningar Fritidsnämnden ansvarar för byggnation och förvaltning av anläggningar för sport/idrott/fritid. Fritidsnämnden är huvudman för funktioner på kommunala lekplatser, medan tekniska nämnden är ansvarig för byggnation och förvaltning. Det innebär att fritidsnämnden ansvarar för vilken typ av anläggningar i form av lekredskap och motsvarande som ska finnas på en lekplats och bekostar dem genom en hyra till tekniska nämnden, som motsvarar kostnader för investering förvaltning. Tekniska nämnden ansvarar för belysningsanläggningar på all kommunal mark utom sådan är belägen inom naturreservat, om anläggningen enbart avser reservatets funktion. Detta innebär att tekniska nämnden ansvarar för belysningsanläggning vid väg som har funktion som genomfart genom naturreservatet. Vid utformningen av sådana ska naturreservatsnämnden vara remissinstans. Förslag till bestämmelser i reglementen Kommunstyrelsens reglemente, 2 punkten I får följande lydelse (7-10 oförändrade lydelser men nya nummer). Kommunstyrelsen ansvarar, i den mån inte annat följer av bestämmelser i reglemente för annan nämnd, för mark/fastigheter, byggnader och anläggningar enligt följande. I ärenden enligt punkterna 1 och 3-4 och 6 som avser naturreservat ska samråd ske med naturreservatsnämnden ske innan beslut fattas eller åtgärder vidtas.

14 14 (16) 1. Byggnation på kommunens fastigheter eller inom förhyrda byggnader/ lägenheter eller på fastighet som kommunen innehar med nyttjanderätt 2. Förvaltning av mark och anläggningar på kvartersmark inom detaljplanelagt område och som inte utgör offentlig plats enligt ordningslagen samt fastigheten Sicklaön 15:1 ( stadshustomten ) 3. Finansieringsansvar för mark och anläggningar utanför detaljplanelagt område 4. Förvaltning av andra byggnader än ishall, simhall och ridhus 5. Förhyrning av byggnader och lägenheter för kommunala ändamål och förvaltning av sådana byggnader och lägenheter 6. Upplåtelse av mark, fastighet, byggnader och lägenheter 7. Ansvara för samordning och utnyttjande av alla byggnader och lägenheter som erfordras för kommunens verksamhet. 8. Genomföra köp, försäljning, byte, fastighetsreglering, expropriation eller inlösen med stöd av plan- och bygglagen av fastighet eller fastighetsdel samt upplåtelse av tomträtt inom av kommunfullmäktige fastställd kostnadsram och andra riktlinjer beträffande belopp och villkor i övrigt. 9. Bevaka kommunens intressen i ärenden angående fastighetsbildning, fastighetsbestämning, planläggning och byggnadsväsen, gemensamhetsanläggningar och enskilda vägar samt i andra ärenden, som är jämförliga med dessa. 10. Teckna borgen till stöd för bostadsförsörjningen, samt att då särskilda skäl föreligger inom en totalram i varje enskilt fall på 1 miljon kronor teckna kommunens borgen såsom för egen skuld för lån utöver normal finansiering för bostadsändamål. Tekniska nämndens reglemente 2 punkten C Tekniska nämnden ansvarar för offentlig plats enligt ordningslagen och mark som har jämställts med sådan plats i lokala ordningsföreskrifter, allmänna platser enligt planoch bygglagen, samt för kommunala vägar enligt följande. Ansvaret omfattar inte områden som utgör naturreservat samt inträder efter utbyggnad inom ramen för exploateringsverksamheten. Nämnden ansvarar för förvaltning av mark och anläggningar utanför detaljplanelagt område. 6. Byggnation och förvaltning 1. Upplåta mark inom nämndens ansvarsområde för tillfälliga ändamål, i den mån upplåtelsen inte faller under ordningslagens regler. 2. Upplåta jakträtt 3. Lämna yttranden över ansökningar om tillstånd att utnyttja offentlig plats enligt 3 kap 2 tredje punkten ordningslagen 4. Medge utomstående rätt att schakta i kommunal mark och samt att om så erfordras, kräva säkerhet för beräknade kostnader för återställande av kommunens anläggningar.

Översyn av ansvaret för mark, byggnader och anläggningar

Översyn av ansvaret för mark, byggnader och anläggningar 2013-03-07 1 (13) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2012/41-003 Kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott Översyn av ansvaret för mark, byggnader och anläggningar Förslag till beslut Kommunstyrelsen remitterar föreslagna

Läs mer

(7) Reglemente för nämnden för gemensam medborgarservice i Vellinge kommun

(7) Reglemente för nämnden för gemensam medborgarservice i Vellinge kommun 2016-11-14 1 (7) Reglemente för nämnden för gemensam medborgarservice i Vellinge kommun 2016-11-14 2 (7) Reglemente för nämnden för gemensam medborgarservice i Vellinge kommun Detta reglemente är fastställt

Läs mer

Reglemente för tekniska nämnden Ingår i Allmänna bestämmelser och reglementen för Jönköpings kommuns nämnder

Reglemente för tekniska nämnden Ingår i Allmänna bestämmelser och reglementen för Jönköpings kommuns nämnder Reglemente för tekniska nämnden Ks 2010:523 kommunfullmäktige kommunstyrelsen övriga nämnder förvaltning Reglemente för tekniska nämnden Ingår i Allmänna bestämmelser och reglementen för Jönköpings kommuns

Läs mer

REGLEMENTE FÖR TEKNISKA NÄMNDEN I JÖNKÖPINGS KOMMUN (antaget av kommunfullmäktige )

REGLEMENTE FÖR TEKNISKA NÄMNDEN I JÖNKÖPINGS KOMMUN (antaget av kommunfullmäktige ) REGLEMENTE FÖR TEKNISKA NÄMNDEN I JÖNKÖPINGS KOMMUN (antaget av kommunfullmäktige 2016-01-28 20) Tekniska nämnden fullgör kommunens uppgifter i frågor rörande mark och byggnader, gator och vägar, parker,

Läs mer

Reglemente för tekniska nämnden

Reglemente för tekniska nämnden Tekniska nämnden Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kansli Gäller fr o m: Lagakraftvunnet beslut Beslut: KF 72, 2011-05-02, 30 2013-03-04, 87, 2014-06-16 träder i kraft 2015-01-01, 29, 2014-12-01, 11,

Läs mer

Detaljplan för Kroksdal 1:170 Tennistomten

Detaljplan för Kroksdal 1:170 Tennistomten TENNISTOMTEN GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 2010-03-29 ENKELT PLANFÖRFARANDE (SAMRÅDSHANDLING) Detaljplan för Kroksdal 1:170 Tennistomten Tjörns Kommun, Västra Götaland 1. INLEDNING Genomförandebeskrivningen

Läs mer

SICKLAÖN 73:10 Ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus, Skuruparken

SICKLAÖN 73:10 Ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus, Skuruparken 1 (6) TJÄNSTESKRIVELSE 2015-07-15 B 2015-000987 Miljö- och stadsbyggnadsnämnden SICKLAÖN 73:10 Ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus, Skuruparken Förslag till beslut Miljö- och stadsbyggnadsnämnden

Läs mer

Reglemente för kommunstyrelsen

Reglemente för kommunstyrelsen REGLEMENTE 1 (5) Reglemente för kommunstyrelsen Antaget av kommunfullmäktige den 29 november 2004, 95. Reviderat till följd av kommunfullmäktiges beslut den 27 november 2006, 150, samt den 16 juni 2008,

Läs mer

Reglemente för kommunstyrelsen, Tyresö kommun

Reglemente för kommunstyrelsen, Tyresö kommun Reglemente för kommunstyrelsen, Tyresö kommun Senast reviderat av kommunfullmäktige 2012-10-11 99 Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen och det gemensamma reglementet för nämnder i Tyresö kommun gäller

Läs mer

Detaljplan för Rönnäng 1:267 Bostäder i Kårevik

Detaljplan för Rönnäng 1:267 Bostäder i Kårevik GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 2009-09-21 NORMALT PLANFÖRFARANDE (SAMRÅDSHANDLING) Detaljplan för Rönnäng 1:267 Bostäder i Kårevik Tjörns Kommun, Västra Götaland 2/5 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING Upprättad

Läs mer

A N T A G A N D E H A N D L I N G

A N T A G A N D E H A N D L I N G 1(5) A N T A G A N D E H A N D L I N G Detaljplan för Kv. Hjulet m.fl. Falkenbergs kommun GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Upprättad 2012-12-21 Reviderad 2013-05-21 1. INLEDNING Detaljplanens syfte är att möjliggöra

Läs mer

Ändring av taxa för upplåtelse av offentlig plats (HKF 1210)

Ändring av taxa för upplåtelse av offentlig plats (HKF 1210) KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING DATUM DIARIENR SIDA 2014-04-15 KS-2014/598.184 1 (4) HANDLÄGGARE Björkbacka, Per-Erik Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se Kommunstyrelsen Ändring av taxa för upplåtelse av offentlig

Läs mer

Detaljplan för MALÖN 1:28 OCH 1:43

Detaljplan för MALÖN 1:28 OCH 1:43 Detaljplan för MALÖN 1:28 OCH 1:43 Orust kommun Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING (UTSTÄLLNINGSHANDLING) Upprättad 2012-08-25 BO-HUS-PLAN AB Arkitekt Boo Widén ORUST KOMMUN Verksamheten för

Läs mer

Bostäder i Nya Kristinedal. Detaljplan för Söbacken 3:4 mfl. Stenungsunds kommun, Västra Götalands län. Genomförandebeskrivning, antagandehandling

Bostäder i Nya Kristinedal. Detaljplan för Söbacken 3:4 mfl. Stenungsunds kommun, Västra Götalands län. Genomförandebeskrivning, antagandehandling Dnr 0461/05 Detaljplan för Söbacken 3:4 mfl Bostäder i Nya Kristinedal Stenungsunds kommun, Västra Götalands län Genomförandebeskrivning, antagandehandling 2013-09-19 1 INLEDNING Genomförandebeskrivningen

Läs mer

DETALJPLAN FÖR BOSTÄDER I KÅREVIK Rönnäng 1:267 m fl, Tjörns kommun, Västra Götalands län

DETALJPLAN FÖR BOSTÄDER I KÅREVIK Rönnäng 1:267 m fl, Tjörns kommun, Västra Götalands län 1/5 Planområd G E N O M F Ö R A N D E B E S K R I V N I N G Antagandehandling 2010-08-16, reviderad 2011-03-25 DETALJPLAN FÖR BOSTÄDER I KÅREVIK Rönnäng 1:267 m fl, Tjörns kommun, Västra Götalands län

Läs mer

U T S T Ä L L N I N G S H A N D L I N G

U T S T Ä L L N I N G S H A N D L I N G 2009-05-28 Genomförandebeskrivning: Drivbänken FABO (Utställningshandling) 1(5) U T S T Ä L L N I N G S H A N D L I N G Detaljplan för del av Kv Drivbänken (f.d. Möllevägsskolan) Falkenbergs kommun Hallands

Läs mer

Detaljplan för Kontor Uddvägen, fastigheten Sicklaön 346:1 m.fl. på Västra Sicklaön

Detaljplan för Kontor Uddvägen, fastigheten Sicklaön 346:1 m.fl. på Västra Sicklaön 2014-01-09 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE Dnr KFKS 2012/148-214 Projekt nr 9218 Kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott Detaljplan för Kontor Uddvägen, fastigheten Sicklaön 346:1 m.fl. på Västra Sicklaön Yttrande

Läs mer

STYRDOKUMENT Reglemente för stadsbyggnadsnämnden

STYRDOKUMENT Reglemente för stadsbyggnadsnämnden Kommunstyrelsen 1 (5) STYRDOKUMENT Reglemente för stadsbyggnadsnämnden Beslutad när 2017-04-27, 112 Beslutad av Diarienummer Ersätter Gäller för Kommunfullmäktige KSKF/2017:251 Det senast antagna reglementet,

Läs mer

Medborgarförslag gällande kommunalt huvudmannaskap för allmänna platser inom Nacka kommun

Medborgarförslag gällande kommunalt huvudmannaskap för allmänna platser inom Nacka kommun 2013-11-14 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2013/601-250 Kommunstyrelsen Medborgarförslag gällande kommunalt huvudmannaskap för allmänna platser inom Nacka kommun Förslag till beslut Förslagen i medborgarförslaget

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för Flässjum 3:60 m.fl., ALLAKTIVITETSHUSET Bollebygds kommun, Västra Götalands län Samrådshandling 2009-01-20 Detaljplan för Flässjum 3:60 m.fl., ALLAKTIVITETSHUSET

Läs mer

REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN

REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN Antagen av Kommunfullmäktige Beslutsdatum/paragraf 2014-09-10 116 Giltighetstid Tills annat beslut fattas Uppföljningsdatum Senast 2015-02-15 Beteckning KS2014/187-003, 2014.1809

Läs mer

Befintliga avtal och rättigheter

Befintliga avtal och rättigheter Befintliga avtal och rättigheter Gemensamhetsanläggningar Det finns inte några gemensamhetsanläggningar inom programområdet. Sicklaön 13:24 01-IM8-64/2059 Ett avtalsservitut gällande huvudavloppsledning

Läs mer

Taxa för ridanläggningen Erstavik 25:1, Stall Compass

Taxa för ridanläggningen Erstavik 25:1, Stall Compass 2013-06-12 1 (6) TJÄNSTESKRIVELSE FRN 2012/102 Fritidsnämnden Taxa för ridanläggningen Erstavik 25:1, Stall Compass Förslag till beslut 1. Fritidsnämnden beslutar att hyra anläggningen Erstavik 25:1 för

Läs mer

STRATEGI FÖR MARKFÖRSÖRJNINGEN I GISLAVEDS KOMMUN

STRATEGI FÖR MARKFÖRSÖRJNINGEN I GISLAVEDS KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige den 15 december 2011, 171 1/7 Strategi för Gislaveds kommuns markförsörjning STRATEGI FÖR MARKFÖRSÖRJNINGEN I GISLAVEDS KOMMUN Rätt mark på rätt plats MARKFÖRSÖRJNING MARKFÖRVÄRV

Läs mer

Ansvarsutredning Alingsås verksamhetsparker

Ansvarsutredning Alingsås verksamhetsparker Ansvarsutredning Alingsås verksamhetsparker 1 Bakgrund Kommunfullmäktige och kommunstyrelsen har i olika ärenden tagit beslut som påverkar hanteringen av kommunens verksamhetsparker - Nolhaga Park, Gräfsnäs

Läs mer

Förslag till ändrade avgifter i simhallar från 2014

Förslag till ändrade avgifter i simhallar från 2014 2013-07-31 1 (6) TJÄNSTESKRIVELSE FRN 2013/106 Fritidsnämnden Förslag till ändrade avgifter i simhallar från 2014 Förslag till beslut 1. Fritidsnämnden fastställer avgifter för besök i simhallar från och

Läs mer

Bokslut tertial 1. Förslag till beslut Naturreservatsnämnden fastställer bokslutet för tertial

Bokslut tertial 1. Förslag till beslut Naturreservatsnämnden fastställer bokslutet för tertial -04-24 Reviderad -05-21 TJÄNSTESKRIVELSE NRN 2013/17-041 1 (5) Naturreservatsnämnden Bokslut tertial 1 Förslag till beslut Naturreservatsnämnden fastställer bokslutet för tertial 1. Sammanfattning Driften

Läs mer

Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning, Fysisk planering, fast egendom, fastigheter och exploateringsverksamhet KS-2017/674

Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning, Fysisk planering, fast egendom, fastigheter och exploateringsverksamhet KS-2017/674 Kommunstyrelsens arbetsutskott Utdrag ur PROTOKOLL 2017-11-27 192 Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning, Fysisk planering, fast egendom, fastigheter och exploateringsverksamhet KS-2017/674

Läs mer

A N T A G A N D E H A N D L I N G

A N T A G A N D E H A N D L I N G A N T A G A N D E H A N D L I N G Detaljplan för Boberg 3:13 m.fl. Falkenbergs kommun GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Upprättad 2010-03-03 Reviderad 2010-10-26, 2012-05-15 1. INLEDNING Detaljplanens huvudsyfte

Läs mer

Sammanställning av investeringsbeslut tertial 1 år 2016 för fastighetsområdet

Sammanställning av investeringsbeslut tertial 1 år 2016 för fastighetsområdet 2016-05-09 TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2015/173-040 1 (6) Kommunstyrelsen Sammanställning av investeringsbeslut tertial 1 år 2016 för fastighetsområdet Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige

Läs mer

Sicklaön 73:10, Skuruparken Ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus, stuga 35

Sicklaön 73:10, Skuruparken Ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus, stuga 35 1 (6) TJÄNSTESKRIVELSE Miljö- och stadsbyggnadsnämnden Sicklaön 73:10, Skuruparken Ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus, stuga 35 Förslag till beslut Nämnden ger bygglov med stöd av 9 kap. 31

Läs mer

Detaljplan för Lännbohöjden, Erstavik 26:19, Fidravägen 21 i Fisksätra, Saltsjöbaden Yttrande under utställning

Detaljplan för Lännbohöjden, Erstavik 26:19, Fidravägen 21 i Fisksätra, Saltsjöbaden Yttrande under utställning 2013-06-27 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2007/72-214 Projekt 9531 Kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott Detaljplan för Lännbohöjden, Erstavik 26:19, Fidravägen 21 i Fisksätra, Saltsjöbaden Yttrande under

Läs mer

Detaljplan för bostäder inom NOL 13:1 m fl Ale kommun, Västra Götalands län

Detaljplan för bostäder inom NOL 13:1 m fl Ale kommun, Västra Götalands län Detaljplan för bostäder inom NOL 13:1 m fl Ale kommun, Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE 2009-04-02 Rev. 2009-10-20 Diarienummer: MBN0063/08 Specifikationsnummer:

Läs mer

Ansökan om hyresrabatt för ridverksamheten Stall Compass, Drevinge

Ansökan om hyresrabatt för ridverksamheten Stall Compass, Drevinge 2012-09-11 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE FRN 2012/102 Fritidsnämnden Ansökan om hyresrabatt för ridverksamheten Stall Compass, Drevinge Förslag till beslut Fritidsnämnden beslutar att avslå ansökan från Compass

Läs mer

Förvaltningens förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att låta de framtagna riktlinjerna för exploateringsavtal gå ut på samråd.

Förvaltningens förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att låta de framtagna riktlinjerna för exploateringsavtal gå ut på samråd. TJÄNSTESKRIVELSE 2016-01-12 Kommunstyrelsen Oscar Olsson Samhällsplanerare 08-555 014 80 oscar.olsson@nykvarn.se exploateringsavtal KS/2015:450 Riktlinjer för Förvaltningens förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Au 147 Reviderad delegationsordning vid försäljning/förvärv av mark och fastigheter vid brådskande ärenden, delegation till Kommunstyrelsen

Au 147 Reviderad delegationsordning vid försäljning/förvärv av mark och fastigheter vid brådskande ärenden, delegation till Kommunstyrelsen STRÖMSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 8 (33) Sammanträdesdatum 2012-09-12 Ks 97 KS/2012-0317 Au 147 Reviderad delegationsordning vid försäljning/förvärv av mark och fastigheter vid brådskande ärenden,

Läs mer

Haninge kommun. Granskning av kommunens hantering och uppföljning av arrendeavtal

Haninge kommun. Granskning av kommunens hantering och uppföljning av arrendeavtal Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna i juni 2014 Haninge kommun Granskning av kommunens hantering och uppföljning av arrendeavtal Innehåll Innehåll...2 1. Inledning...3 1.1. Syfte,

Läs mer

Handlingsalternativ för Näckenbadet

Handlingsalternativ för Näckenbadet 2013-11-07 1 (6) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2013/635-292 Kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott Handlingsalternativ för Näckenbadet Förslag till beslut Kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott konstaterar

Läs mer

DETALJPLAN FÖR KOHOLMEN 1:200 OCH DEL AV KOHOLMEN 1:1 SALT & BOENDE Tjörns Kommun, Västra Götaland GF Konsult AB, Mark och exploatering, Ref: 219 292

DETALJPLAN FÖR KOHOLMEN 1:200 OCH DEL AV KOHOLMEN 1:1 SALT & BOENDE Tjörns Kommun, Västra Götaland GF Konsult AB, Mark och exploatering, Ref: 219 292 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 2007-10-03 NORMALT PLANFÖRFARANDE (ANTAGANDEHANDLING) DETALJPLAN FÖR KOHOLMEN 1:200 OCH DEL AV KOHOLMEN 1:1 SALT & BOENDE Tjörns Kommun, Västra Götaland GF Konsult AB, Mark och

Läs mer

Delegationsbestämmelser för Teknik- och servicenämnden

Delegationsbestämmelser för Teknik- och servicenämnden Delegationsbestämmelser för Teknik- och servicenämnden Teknik- och servicenämnden beslutar delegera beslutande rätten i nedanstående grupper av ärenden enligt följande: Ärendegrupp 1. Upphandlingsbeslut

Läs mer

Detaljplan för Handelsplats Älvängen inom fastigheten Starkärr 1:42 m fl. Ale kommun, Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

Detaljplan för Handelsplats Älvängen inom fastigheten Starkärr 1:42 m fl. Ale kommun, Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för Handelsplats Älvängen inom fastigheten Starkärr 1:42 m fl. Ale kommun, Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Enkelt planförfarande 2012-02-07 Handlingar Plankarta med bestämmelser

Läs mer

Del av Ugglarps samhälle Falkenbergs kommun och Hallands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 2006-06-26, REV 2006-10-17, REV 2007-04-03

Del av Ugglarps samhälle Falkenbergs kommun och Hallands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 2006-06-26, REV 2006-10-17, REV 2007-04-03 ANTAGANDEHANDLING 2006-06-26, REV 2006-10-17, REV 2007-04-03 Detaljplan för Ugglarp 3:4 m fl Del av Ugglarps samhälle Falkenbergs kommun och Hallands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING GF Konsult AB Mark och

Läs mer

Årsredovisningar 2014 för de helägda kommunala aktiebolagen

Årsredovisningar 2014 för de helägda kommunala aktiebolagen 2015-03-04 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2013/191-040 Kommunstyrelsen Årsredovisningar 2014 för de helägda kommunala aktiebolagen Förslag till beslut Kommunstyrelsen noterar årsredovisningarna avseende år

Läs mer

Riktlinjer för skyltning på offentlig plats i Eslövs kommun

Riktlinjer för skyltning på offentlig plats i Eslövs kommun Riktlinjer för skyltning på offentlig plats i Eslövs kommun Riktlinjerna i den här foldern gäller för varuexponering, gatupratare, mattor och liknande på offentlig plats, det vill säga gator, vägar, torg,

Läs mer

Detaljplanen syftar till att genom normalt planförfarande skapa förutsättningar för nybyggnation av bostäder i Rönnäng.

Detaljplanen syftar till att genom normalt planförfarande skapa förutsättningar för nybyggnation av bostäder i Rönnäng. 1/6 1/6 2/6 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1. INLEDNING En genomförandebeskrivning har till uppgift att redovisa de organisatoriska, tekniska, ekonomiska och fastighetsrättsliga åtgärder som

Läs mer

Investeringsbeslut och sammanställning tertial 2 år 2014 fritidsnämnden

Investeringsbeslut och sammanställning tertial 2 år 2014 fritidsnämnden 2014-09-25 1 (6) TJÄNSTESKRIVELSE 2014/140-041 KFKS 2014/240-041 Fritidsnämnden Investeringsbeslut och sammanställning tertial 2 år 2014 fritidsnämnden Förslag till beslut Fritidsnämnden föreslår kommunfullmäktige

Läs mer

Upprättad 2011-05-02 och reviderad 2011-10-03 Lantmätare Eva Engman (Explo AB) och planarkitekt Åsa Svensson

Upprättad 2011-05-02 och reviderad 2011-10-03 Lantmätare Eva Engman (Explo AB) och planarkitekt Åsa Svensson Diarienummer PBN 2008/0008 214 Detaljplan för SKOGSHÖJD, SÄTILA 2:90 M FL, Sätila, Marks kommun, Västra Götalands län Upprättad 2011-05-02 och reviderad 2011-10-03 Lantmätare Eva Engman (Explo AB) och

Läs mer

för detta torghandel.

för detta torghandel. Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Tanums kommun Beslutade av kommunfullmäktige 1995 10 30 107. Ändring av 13, 14 och 18 antogs 1996 04 11, 33. Kompletteringar av 9 och 16 antogs av kommunfullmäktige

Läs mer

Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Hjo kommun

Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Hjo kommun Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Hjo kommun Dokumenttyp Ordningsföreskrifter Fastställd/upprättad 1996-01-25 av Kommunfullmäktige 5 Senast reviderad 2002-05-30 av Kommunfullmäktige 54 2014-02-27

Läs mer

Nya allmänna lokala ordningsföreskrifter för Staffanstorps kommun

Nya allmänna lokala ordningsföreskrifter för Staffanstorps kommun FÖRFATTNING 3:1 1(8) Antagen av kommunfullmäktige 134/95 Nya allmänna lokala ordningsföreskrifter för Staffanstorps kommun beslutade av kommunfullmäktige den 27 november 1995. Staffanstorps kommunfullmäktige

Läs mer

A N T A G A N D E H A N D L I N G

A N T A G A N D E H A N D L I N G 1(6) A N T A G A N D E H A N D L I N G Detaljplan för del av Skrea 2:39 mfl Falkenbergs kommun Hallands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Upprättad 2012-11-20, reviderad 2014-03-18, 2015-06-23 och 2016-03-22

Läs mer

Begäran om planbesked för fastigheten Sicklaön 207:8, Bävervägen 2

Begäran om planbesked för fastigheten Sicklaön 207:8, Bävervägen 2 2013-09-20 1 (6) TJÄNSTESKRIVELSE MSN 2013/66-214 Miljö- och stadsbyggnadsnämnden Begäran om planbesked för fastigheten Sicklaön 207:8, Bävervägen 2 Förslag till beslut Miljö- och stadsbyggnadsnämnden

Läs mer

Detaljplan för bostäder och verksamheter inom Nol 3:72 m fl. Ale kommun, Västra Götalands län

Detaljplan för bostäder och verksamheter inom Nol 3:72 m fl. Ale kommun, Västra Götalands län Detaljplan för bostäder och verksamheter inom Nol 3:72 m fl. Ale kommun, Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Beslut Godkänd av Samhällsbyggnadsnämnden 2013-03-21 Antagen av Kommunfullmäktige 2013-05-27

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Kommunstyrelsen Dnr: LKS 11/253/214 Datum: 2011-11-04 SAMRÅDHANDLING Detaljplan för BANSVIKSBROTTET Del av Kronberget 1:82, GENOMFÖRANDEBESKRIVNING INLEDNING Genomförandebeskrivningen redovisar de organisatoriska,

Läs mer

Genomförandebeskrivningen behandlar de organisatoriska, ekonomiska och tekniska åtgärder som behövs för att genomföra detaljplanen för Eds Allé.

Genomförandebeskrivningen behandlar de organisatoriska, ekonomiska och tekniska åtgärder som behövs för att genomföra detaljplanen för Eds Allé. Antagandehandling enligt PBL 1987:10 uppr. aug 2012 rev. maj 2013 Detaljplan för Eds Allé GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Genomförandebeskrivningen behandlar de organisatoriska, ekonomiska och tekniska åtgärder

Läs mer

Allmänna bestämmelser för arbeten i och användning av kommunal mark i Vetlanda kommun

Allmänna bestämmelser för arbeten i och användning av kommunal mark i Vetlanda kommun 1 (17) Allmänna bestämmelser för arbeten i och användning av kommunal mark i Vetlanda kommun Dokumenttyp: Riktlinje Beslutad av: Tekniska nämnden (2016-04-21 ) Gäller för: Tekniska kontoret, entreprenörer

Läs mer

Reglemente för teknik- och fastighetsnämnden

Reglemente för teknik- och fastighetsnämnden KARLSTADS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (5) Beslutad av: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 2017-04-27 Ersätter: 2015-01-01 Gäller fr o m: 2017-05-01 Reglemente för teknik- och fastighetsnämnden Utöver det

Läs mer

HALLERNA ETAPP II GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Antagandehandling. Detaljplan för. Stenungsunds kommun, Västra Götaland

HALLERNA ETAPP II GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Antagandehandling. Detaljplan för. Stenungsunds kommun, Västra Götaland Antagandehandling Detaljplan för HALLERNA ETAPP II Stenungsunds kommun, Västra Götaland GENOMFÖRANDEBESKRIVNING GF Konsult AB, Mark och exploatering Uppdragsnummer: 215 550 2 1 INLEDNING En genomförandebeskrivning

Läs mer

Bygglovsavgifter för passivhus och minienergihus Motion den 8 oktober 2012 av Sidney Holm (MP)

Bygglovsavgifter för passivhus och minienergihus Motion den 8 oktober 2012 av Sidney Holm (MP) 2013-02-27 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2012/569-231 Kommunstyrelsen Bygglovsavgifter för passivhus och minienergihus Motion den 8 oktober 2012 av Sidney Holm (MP) Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ORGANISATORISKA FRÅGOR. Samrådshandling. Allmänt. Planprocessen. Morlanda, Orust kommun, Västra Götalands län

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ORGANISATORISKA FRÅGOR. Samrådshandling. Allmänt. Planprocessen. Morlanda, Orust kommun, Västra Götalands län 1 (7) Detaljplan för del av KÅREHOGEN 1:2 och MORLANDA 2:1 Samrådshandling Upprättad 2012-12-17 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ORGANISATORISKA FRÅGOR Allmänt en redovisar de organisatoriska, tekniska, ekonomiska

Läs mer

Reglemente för Servicenämnden

Reglemente för Servicenämnden Datum 2006-06-02 Reglemente för Servicenämnden fastställt av kommunfullmäktige 2005-04-25 45 (reviderat enligt beslut Kf 06-06-19 54) Utöver det som föreskrivs om nämnder i kommunallagen gäller bestämmelserna

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING SAMRÅDSFÖRSLAG 2008-07-01 UTSTÄLLNINGSFÖRSLAG 2008-10-22 rev 2009-05-05 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för Färsna 1:2, Etapp 2 (Baldersbrå, Balders Hage, del av Norra Brå och del av Österbrå) i Norrtälje-

Läs mer

Riktlinjer för skyltning på offentlig plats

Riktlinjer för skyltning på offentlig plats 2013-04-18 1(6) Miljö och Samhällsbyggnad Riktlinjer för skyltning på offentlig plats Riktlinjerna gäller för varuexponering, gatupratare, mattor och liknande på offentlig plats, det vill säga gator, vägar,

Läs mer

S A M R Å D S H A N D L I N G

S A M R Å D S H A N D L I N G Samrådshandling - Ugglarp 3:3 m.fl. 1(7) S A M R Å D S H A N D L I N G Detaljplan för Ugglarp 3:3 m.fl. Falkenbergs kommun GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Upprättad 2011-10-04 1. INLEDNING Detaljplanens huvudsyfte

Läs mer

Till: Berörda fastighetsägare samt Länsstyrelsens planenhet Lantmäterimyndigheten

Till: Berörda fastighetsägare samt Länsstyrelsens planenhet Lantmäterimyndigheten 1 (2) SAMRÅD 2015-03-24 Dnr MSN 2014/106-214 Till: Berörda fastighetsägare samt Länsstyrelsens planenhet Lantmäterimyndigheten För kännedom till: Miljö- och stadsbyggnadsnämnden Natur- och trafiknämnden

Läs mer

Myggenäs 1:114 m fl. I Myggenäs, Tjörns kommun GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Lagakrafthandling Antagen , laga kraft

Myggenäs 1:114 m fl. I Myggenäs, Tjörns kommun GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Lagakrafthandling Antagen , laga kraft Lagakrafthandling 2011-03-23 Antagen 2011-04-27, laga kraft 2011-05-27 Detaljplan för Myggenäs 1:114 m fl. I Myggenäs, Tjörns kommun GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 1 INLEDNING Genomförandebeskrivningen redovisar

Läs mer

Detaljplan för studentbostäder i Ektorp, fastigheten Sicklaön 40:14 m.fl Yttrande under granskning

Detaljplan för studentbostäder i Ektorp, fastigheten Sicklaön 40:14 m.fl Yttrande under granskning 2014-05-27 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE Dnr KFKS 2012/685-214 Projekt nr. 9625 Kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott Detaljplan för studentbostäder i Ektorp, fastigheten Sicklaön 40:14 m.fl Yttrande under

Läs mer

G ENOMFÖRANDEBESKRIVNING

G ENOMFÖRANDEBESKRIVNING 1(6) SPN-141/2008 214 G ENOMFÖRANDEBESKRIVNING tillhörande detaljplan för del av fastigheten Borg 11:2 med närområde inom Klockaretorpet i Norrköping, fysisk planering den 12 januari 2009 reviderad den

Läs mer

Detaljplan för del av RANSBERGS PRÄSTBOL 2:24, BRÅBACKA Tibro kommun

Detaljplan för del av RANSBERGS PRÄSTBOL 2:24, BRÅBACKA Tibro kommun Detaljplan för del av RANSBERGS PRÄSTBOL 2:24, BRÅBACKA Tibro kommun Genomförandebeskrivning Detaljplan för del av Ransbergs Prästbol 2:24, Bråbacka, Tibro kommun 1 Detaljplan för del av RANSBERGS PRÄSTBOL

Läs mer

Reglemente för tekniska nämnden Detta reglemente träder i kraft 1 april 2015.

Reglemente för tekniska nämnden Detta reglemente träder i kraft 1 april 2015. Reglemente för tekniska nämnden Detta reglemente träder i kraft 1 april 2015. Nämndens uppgifter 1 Tekniska nämnden fullgör kommunens uppgifter avseende gator och väghållning, parkverksamhet, nyttjande

Läs mer

Riktlinjer för huvudmannaskap för allmän platsmark inom planlagda områden

Riktlinjer för huvudmannaskap för allmän platsmark inom planlagda områden Riktlinjer för huvudmannaskap för allmän platsmark inom planlagda områden Fastställda av kommunstyrelsen den 13 november 2013 Riktlinjer för huvudmannaskap i Enköpings kommun 1. Nya bostads- och verksamhetsområden

Läs mer

Reglemente för teknik- och fastighetsnämnden

Reglemente för teknik- och fastighetsnämnden KARLSTADS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (5) Beslutad av: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 2014-12-18 Ersätter: 2014-04-29 Gäller fr o m: 2015-01-01 Reglemente för teknik- och fastighetsnämnden Utöver det

Läs mer

RIKTLINJER FÖR UTTAG AV GATUKOSTNADS- ERSÄTTNING

RIKTLINJER FÖR UTTAG AV GATUKOSTNADS- ERSÄTTNING RIKTLINJER FÖR UTTAG AV GATUKOSTNADS- ERSÄTTNING Beslutade den 4 april 2016 Tillämpningsområde Dessa riktlinjer för uttag av gatukostnadsersättning gäller, om inget annat anges, för hela Nacka kommun och

Läs mer

Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Härjedalens kommun

Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Härjedalens kommun FÖRFATTNINGSSAMLING GÄLLER FR 2015-06-01 Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Härjedalens kommun Härjedalens kommun föreskriver följande med stöd av 1 förordningen (SFS 1993:1632) med bemyndigande

Läs mer

DELEGATIONSORDNING. Delegationsordning Natur- och

DELEGATIONSORDNING. Delegationsordning Natur- och DELEGATIONSORDNING Delegationsordning Natur- och trafiknämnden Dokumentets syfte Beskriver vad nämnden ska besluta om samt vilka delegater som ges behörighet att fatta beslut i specifika ärenden inom nämndens

Läs mer

1/5 ANTAGANDEHANDLING. Detaljplan för Frölunda 8:6 m fl fastigheter i Gällstad Ulricehamns kommun Västra Götalands län. Dnr 2006.

1/5 ANTAGANDEHANDLING. Detaljplan för Frölunda 8:6 m fl fastigheter i Gällstad Ulricehamns kommun Västra Götalands län. Dnr 2006. 1/5 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för Frölunda 8:6 m fl fastigheter i Gällstad Ulricehamns kommun Västra Götalands län Dnr 2006.0534 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Upprättad 2007-11-22 1. INLEDNING En genomförandebeskrivning

Läs mer

Fastighetsrätt. Vad är fast egendom och fastigheter? Lämpliga brukningsenheter Lämpliga brukare Lämpliga brukningsmetoder

Fastighetsrätt. Vad är fast egendom och fastigheter? Lämpliga brukningsenheter Lämpliga brukare Lämpliga brukningsmetoder Fastighetsrätt Lämpliga brukningsenheter Lämpliga brukare Lämpliga brukningsmetoder Föreläsare: Signe Lagerkvist signe.lagerkvist@jus.umu.se Vad är fast egendom och fastigheter? - Olika typer av fastigheter

Läs mer

Särskilt föreningsbidrag för ridsport

Särskilt föreningsbidrag för ridsport 2014-09-08 1 (6) TJÄNSTESKRIVELSE FRN 2014/150-805 Fritidsnämnden Särskilt föreningsbidrag för ridsport Förslag till beslut 1. Fritidsnämnden beslutar att ett förslag om införande av ett särskilt föreningsbidrag

Läs mer

Detaljplan för del av fastigheten Torp 2:80 Bostäder vid Torpskolan Lerums kommun

Detaljplan för del av fastigheten Torp 2:80 Bostäder vid Torpskolan Lerums kommun KS 10.80 Detaljplan för del av fastigheten Torp 2:80 Bostäder vid Torpskolan Lerums kommun Genomförandebeskrivning - Samrådshandling SEKTOR SAMHÄLLSBYGGNAD Mark- och projektenheten 2010-09-03 Innehåll

Läs mer

Fastställande av driftbudget och ingående totalt kapital för intäktsfinansierade verksamheter 2011 och 2012

Fastställande av driftbudget och ingående totalt kapital för intäktsfinansierade verksamheter 2011 och 2012 2012-10-29 1 (7) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 210/268-041 Kommunstyrelsen Fastställande av driftbudget och ingående totalt kapital för intäktsfinansierade verksamheter 2011 och 2012 (överföringsärendet) Förslag

Läs mer

Detaljplan för. VADHOLMEN Munkedals kommun ANTAGANDEHANDLING. Dat. 2004-03-01. Revidering 2007-11-25

Detaljplan för. VADHOLMEN Munkedals kommun ANTAGANDEHANDLING. Dat. 2004-03-01. Revidering 2007-11-25 Detaljplan för VADHOLMEN ANTAGANDEHANDLING Dat. 2004-03-01. Revidering 2007-11-25 Sid 1 av 8 ANTAGANDEHANDLING INNEHÅLLSFÖRTECKNING ORGANISATORISKA FRÅGOR... 2 Allmänt...2 Beslutsförslag...2 Tidplan...2

Läs mer

Wäckare Äng i Runby Del 1, Bostadsområde Del 2, Grönområde

Wäckare Äng i Runby Del 1, Bostadsområde Del 2, Grönområde Antagandehandling, november 2009 Detaljplaner för Wäckare Äng i Runby Del 1, Bostadsområde Del 2, Grönområde GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Genomförandebeskrivningen behandlar de organisatoriska, ekonomiska,

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv utredning avseende återremiss om retroaktiv avsättning

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv utredning avseende återremiss om retroaktiv avsättning 2013-11-25 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2013/563-040 Kommunstyrelsen Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv utredning avseende återremiss om retroaktiv avsättning Förslag

Läs mer

Stockholms läns författningssamling

Stockholms läns författningssamling Stockholms läns författningssamling Sigtuna kommun Sigtuna kommuns föreskrifter om ändring av de allmänna lokala ordningsföreskrifterna (01FS 1996:74) för Sigtuna kommun; beslutade den 14 juni 2012 ( 140).

Läs mer

Gäller från 2012-09-01. Antagen av kommunstyrelsen 2012-08-27, 212.

Gäller från 2012-09-01. Antagen av kommunstyrelsen 2012-08-27, 212. Gäller från 2012-09-01. Antagen av kommunstyrelsen 2012-08-27, 212. 5 TEKNIK 5.1. Mark & fastigheter 5.2. Trafiknämndsärenden 5.3. Säkerhetsfrågor 5.4. Övrigt 5 TEKNIK 5.1 Mark och fastigheter Nr. Delegationens

Läs mer

KV ELEKTRODEN MM Stallbacka Trollhättans kommun

KV ELEKTRODEN MM Stallbacka Trollhättans kommun Detaljplan för verksamheter inom KV ELEKTRODEN MM Stallbacka Trollhättans kommun 99B ANTAGANDEHANDLING GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ORGANISATORISKA FRÅGOR Tidsplan april-maj 2006 ny utställning av detaljplanen

Läs mer

Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Vara kommun

Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Vara kommun Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Vara kommun Antagen av kommunfullmäktige 2008-06-16 45 Reviderad av kommunfullmäktige 2011-12-19 83 Innehållsförteckning Föreskrifternas innehåll och tillämpningsområde...

Läs mer

Detaljplanen syftar till att genom normalt planförfarande skapa förutsättningar för nybyggnation av bostäder i Rönnäng.

Detaljplanen syftar till att genom normalt planförfarande skapa förutsättningar för nybyggnation av bostäder i Rönnäng. 1/6 1/6 2/6 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING Upprättad 2012-11-02 1. INLEDNING En genomförandebeskrivning har till uppgift att redovisa de organisatoriska, tekniska, ekonomiska och fastighetsrättsliga

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 2008-09-04 Dnr: KS 2006.0884 MSB 2007.1728 1 (5) Detaljplan för del av Vist 10:2 industriområde etapp 3 i Ulricehamns stad, Ulricehamns kommun, Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

Läs mer

Processtyrning av Nacka kommuns verksamhet

Processtyrning av Nacka kommuns verksamhet 2015-02-05 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2012/577-001 Kommunstyrelsen Processtyrning av Nacka kommuns verksamhet Förslag till beslut Kommunstyrelsen definierar processer enligt stadsledningskontorets tjänsteskrivelse

Läs mer

1 Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente för kommunens samtliga nämnder.

1 Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente för kommunens samtliga nämnder. 003-11 1 GEMENSAMT REGLEMENTE FÖR NÄMNDER I NYNÄSHAMNS KOMMUN Antaget av kommunfullmäktige den 11 mars 2015, 19. Inledande bestämmelser 1 Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna

Läs mer

ALLMÄNNA LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTER FÖR ÅSELE KOMMUN

ALLMÄNNA LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTER FÖR ÅSELE KOMMUN 1(5) ALLMÄNNA LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTER FÖR ÅSELE KOMMUN Beslutade av kommunfullmäktige 1996-03-11, 12. Åsele kommun föreskriver följande med stöd av 1 förordningen (1993:1632) med bemyndigande för kommuner

Läs mer

DELEGATIONSBESTÄMMELSER FÖR TEKNIK- OCH SERVICENÄMNDEN

DELEGATIONSBESTÄMMELSER FÖR TEKNIK- OCH SERVICENÄMNDEN DELEGATIONSBESTÄMMELSER FÖR TEKNIK- OCH SERVICENÄMNDEN Teknik- och servicenämnden beslutar delegera beslutanderätten i nedanstående grupper av ärenden enligt följande: Ärendegrupp Delegat 1. Upphandlingsbeslut

Läs mer

147 Mats Bohman, Ann-Charlotte Nordström, Lena Dahlstedt, Liselotte Lexén

147 Mats Bohman, Ann-Charlotte Nordström, Lena Dahlstedt, Liselotte Lexén 1 (40) Plats och tid Nacka stadshus, Orminge kl 10.25-11.45 BESLUTANDE Erik Langby (M) Eva Öhbom Ekdahl (M) Tobias Nässén (M) Stefan Saläng (FP) Hans Peters (C) Jan-Eric Jansson (KD) Hans-Åke Donnersvärd

Läs mer

UTSTÄLLNINGSHANDLING GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Detaljplan för del av Vesslunda 8:2 Eftra församling Falkenbergs kommun

UTSTÄLLNINGSHANDLING GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Detaljplan för del av Vesslunda 8:2 Eftra församling Falkenbergs kommun UTSTÄLLNINGSHANDLING Detaljplan för del av Vesslunda 8:2 Eftra församling Falkenbergs kommun GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Upprättad 2007-05-22 Reviderad 2007-09-21 1. INLEDNING Syftet med detaljplanen är att

Läs mer

Tomträttsavtal och överlåtelse av byggnader avseende fastigheterna Tuna 4:14 och 89:2 (Vens Camping)

Tomträttsavtal och överlåtelse av byggnader avseende fastigheterna Tuna 4:14 och 89:2 (Vens Camping) Teknik- och stadsbyggnadsförvaltningen 1(1) Datum Handläggare Er Referens Vår Referens Kommunstyrelsen Tomträttsavtal och överlåtelse av byggnader avseende fastigheterna Tuna 4:14 och 89:2 (Vens Camping)

Läs mer

Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Essunga kommun

Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Essunga kommun Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Essunga kommun Fastställd av kommunfullmäktige, 2004-06-15 att gälla fr.o.m. 2004-07-01 Reviderad och fastställd av kommunfullmäktige 37, 2013-05-27, Dnr 2012.0117

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 1 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för del av KÄMPERSVIK KÄMPERÖD 1:3 m.fl. Tanums Kommun, Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ORGANISATORISKA FRÅGOR TIDPLAN Förslag till tidplan för detaljplanens

Läs mer

Begäran om planbesked för fastigheten Sicklaön 88:1, Alphyddevägen 1-7 på Sicklaön, Nacka kommun

Begäran om planbesked för fastigheten Sicklaön 88:1, Alphyddevägen 1-7 på Sicklaön, Nacka kommun 2013-03-04 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE MSN 2012/161-214 Miljö- och stadsbyggnadsnämnden Begäran om planbesked för fastigheten Sicklaön 88:1, Alphyddevägen 1-7 på Sicklaön, Nacka kommun Förslag till beslut Miljö-

Läs mer

Naturreservatsnämndens tertialbokslut

Naturreservatsnämndens tertialbokslut 2014-09-17 1 (6) TJÄNSTESKRIVELSE NRN 2013/17-041 Naturreservatsnämnden Naturreservatsnämndens tertialbokslut 2 2014 Förslag till beslut Naturreservatsnämnden fastställer bokslutet för tertial 2 2014.

Läs mer