Översyn av ansvaret för mark, byggnader och anläggningar Remiss

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Översyn av ansvaret för mark, byggnader och anläggningar Remiss"

Transkript

1 (16) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2012/ Kommunstyrelsen Översyn av ansvaret för mark, byggnader och anläggningar Remiss Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta om följande förändringar av kommunstyrelsens, tekniska nämndens, fritidsnämndens och naturreservatsnämndens reglementen. Kommunstyrelsens reglemente, 2 punkten I får följande lydelse (7-10 oförändrade lydelser men nya nummer). Kommunstyrelsen ansvarar, i den mån inte annat följer av bestämmelser i reglemente för annan nämnd, för mark/fastigheter, byggnader och anläggningar enligt följande. I ärenden enligt punkterna 1 och 3-4 och 6 som avser naturreservat ska samråd ske med naturreservatsnämnden ske innan beslut fattas eller åtgärder vidtas. 1. Byggnation på kommunens fastigheter eller inom förhyrda byggnader/ lägenheter eller på fastighet som kommunen innehar med nyttjanderätt 2. Förvaltning av mark och anläggningar på kvartersmark inom detaljplanelagt område och som inte utgör offentlig plats enligt ordningslagen samt fastigheten Sicklaön 15:1 ( stadshustomten ) 3. Finansieringsansvar för mark och anläggningar utanför detaljplanelagt område 4. Förvaltning av andra byggnader än ishall, simhall och ridhus 5. Förhyrning av byggnader och lägenheter för kommunala ändamål och förvaltning av sådana byggnader och lägenheter 6. Upplåtelse av mark, fastighet, byggnader och lägenheter 7. Ansvara för samordning och utnyttjande av alla byggnader och lägenheter som erfordras för kommunens verksamhet. 8. Genomföra köp, försäljning, byte, fastighetsreglering, expropriation eller inlösen med stöd av plan- och bygglagen av fastighet eller fastighetsdel samt upplåtelse av tomträtt inom av kommunfullmäktige fastställd kostnadsram och andra riktlinjer beträffande belopp och villkor i övrigt. 9. Bevaka kommunens intressen i ärenden angående fastighetsbildning, fastighetsbestämning, planläggning och byggnadsväsen, POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON E-POST SMS WEBB ORG.NUMMER Nacka kommun, Nacka Stadshuset, Granitvägen

2 2 (16) gemensamhetsanläggningar och enskilda vägar samt i andra ärenden, som är jämförliga med dessa. 10. Teckna borgen till stöd för bostadsförsörjningen, samt att då särskilda skäl föreligger inom en totalram i varje enskilt fall på 1 miljon kronor teckna kommunens borgen såsom för egen skuld för lån utöver normal finansiering för bostadsändamål. Tekniska nämndens reglemente 2 punkten C Tekniska nämnden ansvarar för offentlig plats enligt ordningslagen och mark som har jämställts med sådan plats i lokala ordningsföreskrifter, allmänna platser enligt planoch bygglagen, samt för kommunala vägar enligt följande. Ansvaret omfattar inte områden som utgör naturreservat samt inträder efter utbyggnad inom ramen för exploateringsverksamheten. Nämnden ansvarar för förvaltning av mark och anläggningar utanför detaljplanelagt område. 1. Byggnation och förvaltning 2. Upplåta mark inom nämndens ansvarsområde för tillfälliga ändamål, i den mån upplåtelsen inte faller under ordningslagens regler. 3. Upplåta jakträtt 4. Lämna yttranden över ansökningar om tillstånd att utnyttja offentlig plats enligt 3 kap 2 tredje punkten ordningslagen 5. Medge utomstående rätt att schakta i kommunal mark och samt att om så erfordras, kräva säkerhet för beräknade kostnader för återställande av kommunens anläggningar. Tekniska nämnden ansvarar även för förvaltning av till allmänt underhåll intagna enskilda vägar inom kommunen. Ny punkt D (efterföljande punkter får ny beteckning): Tekniska nämnden ansvar för byggnation och förvaltning av all offentlig belysning förutom sådan som avser ett naturreservats eget behov av belysning. Belysningens utförande längs vägar som utgör genomfarter genom naturreservat ska beslutas efter samråd med naturreservatsnämnden. Fritidsnämndens reglemente, 2 punkterna B Finansieringsansvar för kommunala lekplatser 6. Förvaltning av simhallar, ishallar och ridhus 7. Byggnation och förvaltning av anläggningar för sport/idrott/fritid 8. Fastställa principerna för upplåtelse till föreningslivet av sport- och idrottshallar, simhallar, ishallar, ridhus och anläggningar för sport/idrott/fritid 9. Upplåtelse av sport- och idrottshallar, simhallar, ishallar, ridhus och anläggningar för sport/idrott/fritid till föreningslivet

3 3 (16) 10. Utfärda erforderliga direktiv för användning av sport- och idrottshallar, simhallar, ishallar, ridhus och anläggningar för sport/idrott/fritid Naturreservatsnämnden 2 punkten B Naturreservatsnämnden ansvarar inom naturreservat, där kommunen är reservatsförvaltare, enligt följande. 1. Utöva det kommunala huvudmannaskapet och reservatsförvaltare 2. Förvaltning av mark och anläggningar 3. Byggnation och förvaltning av belysningsanläggning som avser naturreservatens behov av belysning samt avge yttrande till tekniska nämnden vid byggnation av belysningsanläggning som avser väg som utgör genomfart genom naturreservat 4. Upplåta mark eller anläggning inom naturreservat för tillfälliga och speciella ändamål, i den mån upplåtelsen inte faller under ordningslagens regler 5. Upplåta jakträtt 6. Avge yttrande till kommunstyrelsen i ärenden om byggnation och upplåtelse av mark som nämnden i övrigt amsvarar för 7. Avge yttrande till kommunstyrelsen i ärenden som avser upplåtelse av byggnader på mark som nämnden ansvarar för 8. Avge yttrande till fritidsnämnden i ärende om byggnation av ishallar, simhallar, ridhus och sådana anläggningar för sport/idrott och fritid som fritidsnämnden ansvarar för 9. Avge yttranden över ansökningar om tillstånd att utnyttja offentlig plats (3 kap 2 ordningslagen) 10. Medge utomstående rätt att schakta i mark som nämnden ansvarar för samt att om så erfordras, kräva säkerhet för beräknade kostnader för återställande av kommunens anläggningar. Innan sådant medgivande ges ska nämnden samråda med Tekniska nämnden. Sammanfattning Ansvaret för mark, byggnader och anläggningar är idag inte helt tydligt reglerat mellan de ansvariga nämnderna. Stadsledningskontoret har gjort en översyn med förslag på struktur för att fördela ansvar och enhetliga definition samt några öppna frågeställningar om vilken nämnd som bör ha ansvaret för vissa områden. Strukturen skulle ge ett stöd att möta upp det grundläggande organisatoriska tanken att nämnderna ska ha förutsättningar att ta fullt ansvar fullt ansvar för sina områden ekonomiskt och verksamhetsmässigt och att medborgaren förstår logiken i vilken nämnd som ansvarar för vad och vem de ska framföra sina synpunkter och förväntningar till på politisk nivå. När det gäller definitioner föreslås bland annat tre begrepp som ska fånga upp kringord med liknande betydelse men där en varierad användning medför förvirring om vad som avsetts med att använda olika ord; byggnation, förvalta och upplåta.

4 4 (16) Efter att nämnderna nu har lämnat sina synpunkter har stadsledningskontoret tagit fram förslag på hur ansvaret för mark, byggnader och anläggningar ska fördelas och regleras i reglemente. Stadsledningskontoret föreslår att arbetsutskottet remitterar förslagen till tekniska nämnden, fritidsnämnden och naturreservatsnämnden. Ärendet Stadsledningskontoret har gjort en översyn av nämndansvaret för mark, byggnader och anläggningar. Anledningen till översynen är att ansvaret är idag otydligt eller i vissa fall dubbelreglerat mellan nämnderna. I utredningen sorterades begrepp för att ensa den flora som idag förekommer och som sannolikt bidrar till otydligheter kring vem som ansvarar för vad. På vissa områden identifierades ett behov av att fundera kring vilken nämnd som bör ha ansvaret. Översynen skickades på remiss till ansvariga nämnder för att ge en möjlighet att diskutera förändringar av ansvar utan att ge en lösning i form av förslag till bestämmelser i reglementen. Strukturen skulle ge ett stöd att möta upp det grundläggande organisatoriska tanken att nämnderna ska ha förutsättningar att ta fullt ansvar fullt ansvar för sina områden ekonomiskt och verksamhetsmässigt och att medborgaren förstår logiken i vilken nämnd som ansvarar för vad och vem de ska framföra sina synpunkter och förväntningar till på politisk nivå. Översynen började med att titta på formuleringar av gränsdragningarna kring ansvaret för mark, byggnader och anläggningar i de berörda nämndernas reglementen. Oklara formuleringar I kommunstyrelsens reglemente beskrivs dess ansvar för mark, anläggningar och byggnader enligt följande ( 2 punkten I). Kommunstyrelsen ansvarar för kommunens mark- och fastighetsförvaltning. I detta ingår följande. 1. Underhålla och förvalta kommunens fastigheter, vilket innefattar att inom ramen för anvisade medel a. dels uppföra samt om- och tillbygga kommunens byggnader och b. dels förhyra och förvalta alla fastigheter, lägenheter och lokaler, som erfordras för kommunens verksamhet. 2. Ansvara och vidta åtgärder för samordning och utnyttjande av alla lokaler som erfordras för kommunens verksamhet. 3. Arrendera ut, hyra ut eller annan upplåtelse av fastighet som tillhör kommunen. 4. Genomföra köp, försäljning, byte, fastighetsreglering, expropriation eller inlösen med stöd av plan och bygglagen av fastighet eller fastighetsdel samt upplåtelse av tomträtt inom av kommunfullmäktige fastställd kostnadsram och andra riktlinjer beträffande belopp och villkor i övrigt.

5 5 (16) 5. Bevaka kommunens intressen i ärenden angående fastighetsbildning, fastighetsbestämning, planläggning och byggnadsväsen, gemensamhetsanläggningar och enskilda vägar samt i andra ärenden, som är jämförliga med dessa. 6. Teckna borgen till stöd för bostadsförsörjningen, samt att då särskilda skäl föreligger inom en totalram i varje enskilt fall på 1 miljon kronor teckna kommunens borgen såsom för egen skuld för lån utöver normal finansiering för bostadsändamål. Av intresse för förslagen som översynen nu leder till är punkterna 1-3. Bestämmelserna innebär att kommunstyrelsens ansvar för fastigheter är att underhålla förvalta, vilket inkluderar o uppföra o om- och tillbygga kommunens byggnader o förhyra och förvalta byggnader, lokaler och lägenheter samordna utnyttjande av lokaler upplåta fastigheter. Även tekniska nämnden har ett ansvar för mark. Det är definierat som följer ( 2 punkten C). Tekniska nämnden ansvarar för kommunens vägar, gator samt park- och naturmark med undantag för dels de frågor som avser naturreservatet Velamsund och övriga naturreservat där kommunen är reservatsförvaltare, dels anlagda lekplatser enligt följande: 1. Utöva kommunens huvudmannaskap för allmänna anläggningar. 2. Inom ramen för anvisade medel förvalta och svara för utbyggnad, drift och underhåll av kommunens gatu- och vägnät, gång- och cykelvägar, underhåll av till allmänt underhåll intagna enskilda vägar inom kommunen samt torg, med undantag för utbyggnad inom ramen för exploateringsverksamheten. 3. Förvalta offentlig belysning på gator, vägar, gångvägar och cykelvägar. 4. Upplåta kommunens gatu- och vägmark för tillfälliga och speciella ändamål, i den mån upplåtelsen inte faller under ordningslagens regler. 5. Lämna yttranden över ansökningar om tillstånd att utnyttja offentlig plats (3 kap 2 ordningslagen). 6. Besluta om tillstånd för utomstående att schakta i kommunens gator och samt att om så erfordras, kräva säkerhet för beräknade kostnader för återställande av kommunens anläggningar. Som man kan se överlappar formellt kommunstyrelsens och tekniska nämndens ansvarsområden varandra eftersom vägar, gator, parkmark och naturmark ingår i

6 6 (16) begreppen mark. Rent ordamässigt som beskrivningarna ser ut torde risk för missförstånd dock inte kunna uppstå. Formuleringarna i naturreservatsnämndens reglemente ger den nämnden motsvarande ansvar för naturreservaten ( 2 punkten B). Naturreservatsnämnden ansvarar inom naturreservatet Velamsund samt övriga naturreservat, där kommunen är reservatsförvaltare, för kommunens vägar, gator och naturmark enligt följande. 1. Förvaltning av naturreservaten (reservatsförvaltare) 2. Utöva kommunens huvudmannaskap för allmänna anläggningar inom naturreservaten Förvalta och svara för utbyggnad, drift och underhåll av kommunens gatu- och vägnät, gång- och cykelvägar samt skogs- och fritidsområden 3. Förvalta offentlig belysning inom området 4. Upplåta mark eller anläggning inom naturreservat för tillfälliga och speciella ändamål, i den mån upplåtelsen inte faller under ordningslagens regler 5. Avge yttranden över ansökningar om tillstånd att utnyttja offentlig plats (3 kap 2 ordningslagen) 6. Besluta om tillstånd för utomstående att schakta inom naturreservat samt att om så erfordras, kräva säkerhet för beräknade kostnader för återställande av kommunens anläggningar. Även fritidsnämndens reglemente innehåller bestämmelser om byggnader, 2 punkten B svara för drift och underhåll av kommunens anläggningar, där också ingår kommunens lekplatser. Fastställa principerna för upplåtelse av idrottsanläggningar. Hyra ut och upplåta anläggningar och lokaler samt utfärda erforderliga anvisningar och föreskrifter för deras användning. Här finns en tydligare överlappning med kommunstyrelsens ansvarsområde. Man kan också se att det används olika begrepp som inte i sig är definierade. Såväl begrepp som ansvar behöver redas upp för att tydliggöra vilken nämnd som ansvar för vad, där vad både föremålet för det som ska hanteras såsom mark, byggnad, fastighet, anläggning, lokal etcetera som det som ska göras; underhålla, förvalta, bygga nytt om och till, upplåta, hyra ut, förhyra. Exempel gränsdragning Det finns några områden där reglementena inte ger helt klara svar på hur nämnderna får bästa förutsättningar att ta sitt ansvar och vilken nämnd som bör ha ansvaret.

7 7 (16) Delat ansvar för byggnad och byggnadstillbehör Idag är ansvaret för byggnad och byggnadstillbehör delat mellan kommunstyrelsen och fritidsnämnden när det gäller sporthallar. Det innebär bland annat att kommunstyrelsen ansvarar för investeringar och förvaltning av byggnaderna. Delar av driftsansvaret kan komma att flyttas till hyresgästen enligt interna hyresavtal (vilket i och för sig kan ifrågasättas om det är kompetensenligt). Hyresgästen, fritidsnämnden, ansvarar för olika former av inredning som formellt enligt lagstiftningen utgör byggnadstillbehör. Fördelningen innebär att kommunstyrelsen ansvarar för det som tillbehöret ska sättas fast i och fritidsnämnden för det som ska sättas fast. Jakrätt; skötsel eller upplåtelse? Om kommunen ger någon annan rätt att jaga är det formellt upplåtelse av en nyttjanderätt och ingår då i begreppet upplåta i begreppssorteringen ovan. Till sin typ handlar frågan dock i hög grad om skötsel då den jakt som bedrivs i Nacka (Velamsund undantaget) är skyddsjakt. Kommunen kan välja att upplåta jakträtt extern eller sköta jakten som huvudman själv, om än genom en särskilt anlitad jägare. Om ansvaret för jakt ska följa ansvaret för skötsel av mark kommer tre nämnder att ha det; kommunstyrelsen för icke planlagd mark, tekniska nämnden för planlagd mark och naturreservatsnämnden för naturreservaten. Det går med nu gällande reglementen inte att, utan att tillgripa juridiska tolkningsmetoder, att enkelt fastlägga vem som har ansvaret. Dispositionsrätt mot skötsel En anknytande frågeställning finns kring de fall där (oftast) föreningar erbjuder sig att sköta ett visst markområde eller till exempel en brygga mot att den får nyttja området. Om föreningen ska ha en egen rätt till området är det fråga om nyttjanderätt och man kan inte ingå avtal om skötsel som innebär att om man sköter området får man använda det för eget bruk. Det bör betraktas som en upplåtelse och frågan är om det är kommunstyrelsen som fastighetsägare eller tekniska nämnden som driftsansvarig som ska göra upplåtelsen. Belysning Idag ansvarar Naturreservatsnämnden för belysning inom reservaten, Tekniska nämnden för all annan offentlig belysning gator, vägar, gångvägar och cykelvägar. Ansvaret omfattar anläggande, drift och elkostnader.

8 8 (16) Fritidsverksamhet i naturreservat Enligt stadsledningskontoret bör det i reglemente tydliggöras vem som ansvarar för fritidsverksamhet inom naturreservaten. Idag är det en fråga mellan kommunstyrelsen och fritidsnämnden att uppföra byggnader och hur byggnader för fritidsändamål används. Sortera begrepp Ett sätt att reda ut innebörden av den typ av bestämmelser som reglementen utgör, är att följa definitioner som görs i lagstiftning. Utgångspunkten är inledningsvis därför det juridiska begreppet fast egendom, som är definierat i 1 kap 1 jordabalken. Fast egendom är jord. Denna är indelad i fastigheter. Definitionen av fastighet finns i 2 kap 1 samma lag. Till en fastighet hör byggnader ( ) Till byggnader hör följande, enligt 2 kap 2 jordabalken. Till byggnad hör fast inredning och annat varmed byggnaden blivit försedd, om det är ägnat till stadigvarande bruk för byggnaden eller del av denna, såsom fast avbalkning, hiss, ledstång, ledning för vatten, värme, ljus eller annat med kranar, kontakter och annan sådan utrustning, värmepanna, element till värmeledning, kamin, kakelugn, innanfönster, markis, brandredskap, civilförsvarsmateriel och nyckel. I 3 finns bestämmelser om byggnader för industriell verksamhet, som kan vara av intresse för ansvaret för byggnader som utgör speciella anläggningar, såsom sporthallar av olika sorter. Till fastighet som helt eller delvis är inrättad för industriell verksamhet hör, ( ) maskiner och annan utrustning som tillförts fastigheten för att användas i verksamheten huvudsakligen på denna. Ordet byggnad är inte definierat i jordabalken men i 1 kap 4 plan- och bygglagen finns följande; en varaktig konstruktion som består av tak eller av tak och väggar och som är varaktigt placerad på mark eller helt eller delvis under mark eller är varaktigt placerad på en viss plats i vatten samt är avsedd att vara konstruerad så att människor kan uppehålla sig i den.

9 9 (16) I tekniska nämndens reglemente används beteckningen allmänna anläggningar. Det finns inte någon förklaring av vad som avses och ordet anläggning har inte heller någon legal definition. Enligt Wikipedia är en anläggning en fast konstgjord konstruktion på mark, eller på botten av en vattenansamling. I reglementet används också gata och väg och allmän plats. Orden gata och väg finns i plan- och bygglagen men är inte definierade där. Traditionellt används gata för att beteckna en väg i stadsmiljö, medan väg är väg i annan miljö. I plan- och bygglagen finns en definition av allmän plats som; en gata, en väg, en park, ett torg eller ett annat område som enligt en detaljplan är avsett för ett gemensamt behov. Definitionen stämmer i princip överens med den som finns i 1 kap 2 ordningslagen, som definierar det som där kallas offentlig plats som 1. allmänna vägar, 2. gator, vägar, torg, parker och andra platser som i detaljplan redovisas som allmän plats och som har upplåtits för sitt ändamål. Gemensamt mellan plan- och bygglagen och 1 kap 2 3 punkten ordningslagen är att båda avser detaljplanelagd mark. Enligt ordningslagen är även följande allmän plats: 3. områden som i detaljplan redovisas som kvartersmark för hamn- verksamhet, om de har upplåtits för detta ändamål och är tillgängliga för allmänheten, samt 4. andra landområden och utrymmen inomhus som stadigvarande används för allmän trafik. Hela bestämmelsen är av intresse eftersom kommunen har en vetorätt mot ansökningar om att få använda allmänna platser i annat syfte än det som de har upplåtits för och någon nämnd ska ges ansvar för att yttra sig till polismyndigheten och därvid kunna använda vetorätten. Idag föreligger en möjligen skönjbar fördelning avseende mark som inte har upplåtits för särskilt ändamål, mellan kommunstyrelsen och tekniska nämnden som innebär att tekniska nämnden ansvarar för mark inom detaljplanelagt område och kommunstyrelsen för mark som inte planlagts. Kommunstyrelsens och fritidsnämndens reglementen avhandlar också upplåtelse av byggnader och orden hyra och upplåta används vad som kan uppfattas som lite huller om buller. Upplåtelse är att ge en nyttjanderätt och aktuella former av nyttjanderätt är arrende och hyra samt servitut. Arrende definieras i 8-11 kap jordabalken, hyra i 12 kap. jordabalken och servitut i 14 kap jordabalken. Endast kommunstyrelsen förfogar över möjligheterna att arrendera ut mark eller upplåta servitut. Hyra avser enligt 12 kap 1 tredje stycket bostadslägenhet eller lokal. Bostadslägenhet är en lägenhet som upplåts

10 10 (16) huvudsakligen för boende, lokal är alla andra sorters lägenheter. Som lagen får förstås används lägenhet när det är del av byggnad som hyrs ut, inte en byggnad i dess helhet. Nacka kommun tillämpar idag för vissa byggnader/lägenheter ett system med intern andrahandsuthyrning, där det sedan är den interna andrahandshyresgästen som är hyresvärd för en extern hyresgäst. Formellt är det förstahandsuthyrning även om det föreligger interna hyresförhållanden före den externa uthyrningen. Kommunstyrelsen står som fastighetsägare för alla kommunens byggnader. fritidsnämnden hyr sporthallar (alla byggnader för någon form av idrottslig verksamhet kallas här sporthall) och ansvarar enligt en uppdelning som inte framgår av reglementena, för de fasta anordningar som gör byggnaden till en sporthall. Formellt sett torde, utifrån redogörelsen ovan, dessa anordningar vara tillbehör till byggnad. Inkomna synpunkter från nämnderna Tekniska nämnden har sammanfattningsvis anfört följande. Tekniska nämnden föreslår att fortsatt arbete med revidering av nämndernas reglemente utgår ifrån att tekniska nämnden skall ansvara för all upplåtelse av all allmän plats inom planlagt område, inklusive park och vattenområden, samt kommunal vägmark utanför plan. Tekniska nämnden har planerat att under 2012 ta fram förslag till särskild taxa för sådan upplåtelse som här avses för beslut i fullmäktige. Därtill föreslås att frågor om lekplatser inom planlagt område återförs till tekniska nämnden samt att alla jaktfrågor samordnas till Kommunstyrelsen. Fritidsnämnden tar i sitt yttrande sammanfattningsvis upp följande. Fritidsnämnden föreslår att nämnden ansvarar för förvaltning och utveckling av sådana byggnader och anläggningar som av medborgarna anses främja idrottsaktiviteter. Anledningen är det naturliga samband mellan serviceorganisation och politiskt ansvar som finns i medborgarnas medvetande och förväntningar. De idrottslokaler som avses är kommunens ishallar, simhallar samt stora fristående sporthallar. De idrottsanläggningar som avses är motionsspår, fotbollsplaner samt idrottsplatser. Fritidsnämnden förväntas samråda med andra ansvariga nämnder som berörs i olika frågor som gäller idrottens behov. De främsta motiven för detta är den otydlighet i gränsdragningarna som idag föreligger, innebär att Fritidsnämnden redan idag i praktiken tar detta ansvar. Då idrottslokaler används även under icke kontorstid måste Fritidsnämnden erbjuda utövarna verksamhetsservice. Fritidsnämnden finansierar och tillser att det finns bemanning även på kvällar och helger vilket innebär att kundservice behövs stora delar av dygnet och

11 11 (16) större delen av hela året. Servicen omfattar både felanmälningar och akuta fastighetsärenden som dyker upp. Naturreservatsnämnden har föreslagit att ansvar för byggnader inom naturreservat läggs under naturreservatsnämnden, liksom att upplåta mark inom reservaten tillfälligt. När det gäller jakträtt anser nämnden att ansvaret bör förbli delat mellan tekniska nämnden och naturreservatsnämnden utifrån om det är jakt på kommunal mark eller viltvård i naturreservat. I fråga om fritidsverksamhet i naturreservaten så redovisar nämnden att de praktiska vardagsfrågorna i praktiken hanteras av naturreservatsnämnden. Nämnden för dialog med föreningar som både har mer permanent verksamhet i reservaten liksom de som har tillfälliga arrangemang. Detta krävs för att föreningarnas verksamhet ska stämma överens med hur reservaten förvaltas. Om detta kräver förändringar i hur nämndernas ansvar beskrivs bör detta ligga i linje med hur verkligheten ser ut. Om ansvaret för byggnader övergår till naturreservatsnämnden så kommer även ansvaret för byggnader för fritidverksamhet att ligga under nämnden. Förslag om gemensamma definitioner För att komma vidare föreslår stadsledningskontoret att följande beteckningar används för att ange vad en nämnd ansvarar för, inom området fast egendom/mark. Beteckning Mark Byggnad Anläggning Lägenhet Allmän plats Byggnation Förvalta Upplåta Förhyra Betydelse Fast egendom i form av jord eller vatten En varaktig konstruktion som består av tak eller av tak och väggar och som är varaktigt placerad på mark eller helt eller delvis under mark eller är varaktigt placerad på en viss plats i vatten samt är avsedd att vara konstruerad så att människor kan uppehålla sig i den. Fast konstgjord konstruktion på mark eller på botten av en vattenansamling. Bostadslägenhet eller lokal enligt 12 kap jordabalken Ordningslagens definition tillämpas Nybyggnation, ombyggnation och tillbyggnation Ansvar för underhåll och drift Ge nyttjanderätt i form av arrende eller hyra eller annan nyttjanderättsform Hyra in byggnad, lokal eller lägenhet

12 12 (16) Stadsledningskontorets förslag till förändrade eller förtydligande ansvarsområden Stadsledningskontoret föreslår att ansvaret för byggnader förtydligas enligt följande. Samtliga byggnader utom ishallar, simhallar och ridhus Kommunstyrelsen ansvarar för byggnation, förvaltning och upplåtelse av samtliga byggnader utom ishallar, simhallar och ridhus. Ansvaret för byggnad omfattar byggnad i sig, byggnadstillbehör och inredning som gör att byggnaden kan användas för sitt ändamål. Det innebär att kulturnämnden hyr lokaler för kulturell verksamhet, inkluderande i förekommande fall scen och gradänger 1. Fritidsnämnden hyr sport- och idrottshallar inklusive sedvanlig utrustning såsom mål och sedvanliga gymnastikredskap. Hyresgästen svarar för övrig lös egendom. När det gäller Förskola, Fritid & Skola, FFS, och Verksamheten Sociala stödresurser, VSS, är kommunstyrelsen själv hyresgäst genom sitt verksamhetsutskott och nämnda kommunala produktionsverksamheter. Ansvaret för inredning och i, förekommande fall, skötsel av mark fördelas enligt fördelningslista mellan förvaltningsenheten och den slutliga hyresgästen (den enskilda skolan, förskolan, särskilda boendet etcetera). Detsamma gäller vid extern hyresgäst, då kommunstyrelsen i de fallen är hyresvärd i ett avtal mellan två juridiska personer och fastighetsägare. Naturreservatsnämnden är remissinstans i alla ärenden om byggnation och/eller upplåtelse av byggnader inom naturreservaten. Ishallar, simhallar och ridhus Ishallar, simhallar och ridhus är byggnader som karaktäriseras av att de innehåller byggnadstillbehör där kunskap om förvaltning/drift av tillbehören är en del i att tillhanda lokalen för aktiviteter riktade till medborgarna. För den typen av byggnader svarar den finansieringsansvariga nämnden i form av intern hyresgäst för förvaltning/drift av de byggnadstillbehör som gör byggnaden till just ishall, simhall eller ridhus. Naturreservatsnämnden är remissinstans i alla ärenden om byggnation av byggnader inom naturreservaten och när det gäller upplåtelse av ridhus inom sådana. 1 Driftsentreprenören äger och ansvarar för all lös egendom i biblioteken.

13 13 (16) Mark Tekniska nämnden är ansvarig för byggnation och förvaltning av vägmark inom och utom detaljplan, offentlig plats inom detaljplan och för sådan mark som jämställts med offentlig plats i lokala ordningsföreskrifter, om marken inte ligger inom naturreservat. Nämnden ansvarar också för förvaltning av mark utom detaljplan. Naturreservatsnämnden ansvarar som huvudman för förvaltning av mark inom naturreservat och i förekommande fall för byggnation som avser områdets egenskaper som naturreservat. Kommunstyrelsen ansvarar för all upplåtelse av mark som överstiger sex månader och som inte omfattas av ordningslagens bestämmelser. Kommunen har finansieringsansvar för andra åtgärder än förvaltning av mark utom detaljplan- Tekniska nämnden, naturreservatsnämnden och kommunstyrelsen ansvarar för jakt/upplåtelse av jakträtt på mark inom sina ansvarsområden. Anläggningar Fritidsnämnden ansvarar för byggnation och förvaltning av anläggningar för sport/idrott/fritid. Fritidsnämnden är huvudman för funktioner på kommunala lekplatser, medan tekniska nämnden är ansvarig för byggnation och förvaltning. Det innebär att fritidsnämnden ansvarar för vilken typ av anläggningar i form av lekredskap och motsvarande som ska finnas på en lekplats och bekostar dem genom en hyra till tekniska nämnden, som motsvarar kostnader för investering förvaltning. Tekniska nämnden ansvarar för belysningsanläggningar på all kommunal mark utom sådan är belägen inom naturreservat, om anläggningen enbart avser reservatets funktion. Detta innebär att tekniska nämnden ansvarar för belysningsanläggning vid väg som har funktion som genomfart genom naturreservatet. Vid utformningen av sådana ska naturreservatsnämnden vara remissinstans. Förslag till bestämmelser i reglementen Kommunstyrelsens reglemente, 2 punkten I får följande lydelse (7-10 oförändrade lydelser men nya nummer). Kommunstyrelsen ansvarar, i den mån inte annat följer av bestämmelser i reglemente för annan nämnd, för mark/fastigheter, byggnader och anläggningar enligt följande. I ärenden enligt punkterna 1 och 3-4 och 6 som avser naturreservat ska samråd ske med naturreservatsnämnden ske innan beslut fattas eller åtgärder vidtas.

14 14 (16) 1. Byggnation på kommunens fastigheter eller inom förhyrda byggnader/ lägenheter eller på fastighet som kommunen innehar med nyttjanderätt 2. Förvaltning av mark och anläggningar på kvartersmark inom detaljplanelagt område och som inte utgör offentlig plats enligt ordningslagen samt fastigheten Sicklaön 15:1 ( stadshustomten ) 3. Finansieringsansvar för mark och anläggningar utanför detaljplanelagt område 4. Förvaltning av andra byggnader än ishall, simhall och ridhus 5. Förhyrning av byggnader och lägenheter för kommunala ändamål och förvaltning av sådana byggnader och lägenheter 6. Upplåtelse av mark, fastighet, byggnader och lägenheter 7. Ansvara för samordning och utnyttjande av alla byggnader och lägenheter som erfordras för kommunens verksamhet. 8. Genomföra köp, försäljning, byte, fastighetsreglering, expropriation eller inlösen med stöd av plan- och bygglagen av fastighet eller fastighetsdel samt upplåtelse av tomträtt inom av kommunfullmäktige fastställd kostnadsram och andra riktlinjer beträffande belopp och villkor i övrigt. 9. Bevaka kommunens intressen i ärenden angående fastighetsbildning, fastighetsbestämning, planläggning och byggnadsväsen, gemensamhetsanläggningar och enskilda vägar samt i andra ärenden, som är jämförliga med dessa. 10. Teckna borgen till stöd för bostadsförsörjningen, samt att då särskilda skäl föreligger inom en totalram i varje enskilt fall på 1 miljon kronor teckna kommunens borgen såsom för egen skuld för lån utöver normal finansiering för bostadsändamål. Tekniska nämndens reglemente 2 punkten C Tekniska nämnden ansvarar för offentlig plats enligt ordningslagen och mark som har jämställts med sådan plats i lokala ordningsföreskrifter, allmänna platser enligt planoch bygglagen, samt för kommunala vägar enligt följande. Ansvaret omfattar inte områden som utgör naturreservat samt inträder efter utbyggnad inom ramen för exploateringsverksamheten. Nämnden ansvarar för förvaltning av mark och anläggningar utanför detaljplanelagt område. 6. Byggnation och förvaltning 1. Upplåta mark inom nämndens ansvarsområde för tillfälliga ändamål, i den mån upplåtelsen inte faller under ordningslagens regler. 2. Upplåta jakträtt 3. Lämna yttranden över ansökningar om tillstånd att utnyttja offentlig plats enligt 3 kap 2 tredje punkten ordningslagen 4. Medge utomstående rätt att schakta i kommunal mark och samt att om så erfordras, kräva säkerhet för beräknade kostnader för återställande av kommunens anläggningar.

Reglemente för kommunstyrelsen, Tyresö kommun

Reglemente för kommunstyrelsen, Tyresö kommun Reglemente för kommunstyrelsen, Tyresö kommun Senast reviderat av kommunfullmäktige 2012-10-11 99 Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen och det gemensamma reglementet för nämnder i Tyresö kommun gäller

Läs mer

Reglemente för kommunstyrelsen

Reglemente för kommunstyrelsen REGLEMENTE 1 (5) Reglemente för kommunstyrelsen Antaget av kommunfullmäktige den 29 november 2004, 95. Reviderat till följd av kommunfullmäktiges beslut den 27 november 2006, 150, samt den 16 juni 2008,

Läs mer

REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN

REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN Antagen av Kommunfullmäktige Beslutsdatum/paragraf 2014-09-10 116 Giltighetstid Tills annat beslut fattas Uppföljningsdatum Senast 2015-02-15 Beteckning KS2014/187-003, 2014.1809

Läs mer

Förslag till ändrade avgifter i simhallar från 2014

Förslag till ändrade avgifter i simhallar från 2014 2013-07-31 1 (6) TJÄNSTESKRIVELSE FRN 2013/106 Fritidsnämnden Förslag till ändrade avgifter i simhallar från 2014 Förslag till beslut 1. Fritidsnämnden fastställer avgifter för besök i simhallar från och

Läs mer

Riktlinjer för skyltning på offentlig plats

Riktlinjer för skyltning på offentlig plats 2013-04-18 1(6) Miljö och Samhällsbyggnad Riktlinjer för skyltning på offentlig plats Riktlinjerna gäller för varuexponering, gatupratare, mattor och liknande på offentlig plats, det vill säga gator, vägar,

Läs mer

Till: Berörda fastighetsägare samt Länsstyrelsens planenhet Lantmäterimyndigheten

Till: Berörda fastighetsägare samt Länsstyrelsens planenhet Lantmäterimyndigheten 1 (2) SAMRÅD 2015-03-24 Dnr MSN 2014/106-214 Till: Berörda fastighetsägare samt Länsstyrelsens planenhet Lantmäterimyndigheten För kännedom till: Miljö- och stadsbyggnadsnämnden Natur- och trafiknämnden

Läs mer

Processtyrning av Nacka kommuns verksamhet

Processtyrning av Nacka kommuns verksamhet 2015-02-05 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2012/577-001 Kommunstyrelsen Processtyrning av Nacka kommuns verksamhet Förslag till beslut Kommunstyrelsen definierar processer enligt stadsledningskontorets tjänsteskrivelse

Läs mer

Ansökan om hyresrabatt för ridverksamheten Stall Compass, Drevinge

Ansökan om hyresrabatt för ridverksamheten Stall Compass, Drevinge 2012-09-11 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE FRN 2012/102 Fritidsnämnden Ansökan om hyresrabatt för ridverksamheten Stall Compass, Drevinge Förslag till beslut Fritidsnämnden beslutar att avslå ansökan från Compass

Läs mer

Årsredovisningar 2014 för de helägda kommunala aktiebolagen

Årsredovisningar 2014 för de helägda kommunala aktiebolagen 2015-03-04 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2013/191-040 Kommunstyrelsen Årsredovisningar 2014 för de helägda kommunala aktiebolagen Förslag till beslut Kommunstyrelsen noterar årsredovisningarna avseende år

Läs mer

1 Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente för kommunens samtliga nämnder.

1 Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente för kommunens samtliga nämnder. 003-11 1 GEMENSAMT REGLEMENTE FÖR NÄMNDER I NYNÄSHAMNS KOMMUN Antaget av kommunfullmäktige den 11 mars 2015, 19. Inledande bestämmelser 1 Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna

Läs mer

Detaljplan för bostäder inom NOL 13:1 m fl Ale kommun, Västra Götalands län

Detaljplan för bostäder inom NOL 13:1 m fl Ale kommun, Västra Götalands län Detaljplan för bostäder inom NOL 13:1 m fl Ale kommun, Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE 2009-04-02 Rev. 2009-10-20 Diarienummer: MBN0063/08 Specifikationsnummer:

Läs mer

DETALJPLAN FÖR KOHOLMEN 1:200 OCH DEL AV KOHOLMEN 1:1 SALT & BOENDE Tjörns Kommun, Västra Götaland GF Konsult AB, Mark och exploatering, Ref: 219 292

DETALJPLAN FÖR KOHOLMEN 1:200 OCH DEL AV KOHOLMEN 1:1 SALT & BOENDE Tjörns Kommun, Västra Götaland GF Konsult AB, Mark och exploatering, Ref: 219 292 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 2007-10-03 NORMALT PLANFÖRFARANDE (ANTAGANDEHANDLING) DETALJPLAN FÖR KOHOLMEN 1:200 OCH DEL AV KOHOLMEN 1:1 SALT & BOENDE Tjörns Kommun, Västra Götaland GF Konsult AB, Mark och

Läs mer

för detta torghandel.

för detta torghandel. Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Tanums kommun Beslutade av kommunfullmäktige 1995 10 30 107. Ändring av 13, 14 och 18 antogs 1996 04 11, 33. Kompletteringar av 9 och 16 antogs av kommunfullmäktige

Läs mer

Reglemente för kommunstyrelsen

Reglemente för kommunstyrelsen 2013-01-24 Reglemente för kommunstyrelsen Utöver det som föreskrivs om kommunstyrelsen och nämnder i kommunallagen (1991:900) gäller bestämmelserna i detta reglemente. Kommunstyrelsen har två roller. Den

Läs mer

Investeringsbeslut och sammanställning tertial 2 år 2014 fritidsnämnden

Investeringsbeslut och sammanställning tertial 2 år 2014 fritidsnämnden 2014-09-25 1 (6) TJÄNSTESKRIVELSE 2014/140-041 KFKS 2014/240-041 Fritidsnämnden Investeringsbeslut och sammanställning tertial 2 år 2014 fritidsnämnden Förslag till beslut Fritidsnämnden föreslår kommunfullmäktige

Läs mer

Mörbylånga kommun. Genomförandebeskrivning Detaljplan för Stora Frö 16:1 och 16:47 Mörbylånga Kommun. Organisatoriska frågor

Mörbylånga kommun. Genomförandebeskrivning Detaljplan för Stora Frö 16:1 och 16:47 Mörbylånga Kommun. Organisatoriska frågor Genomförandebeskrivning Detaljplan för Stora Frö 16:1 och 16:47 Mörbylånga Kommun Organisatoriska frågor Planförfarande Detaljplaneförslaget har upprättats i överenskommelse med vad planoch bygglagen,

Läs mer

DELEGATIONSORDNING. Delegationsordning Natur- och

DELEGATIONSORDNING. Delegationsordning Natur- och DELEGATIONSORDNING Delegationsordning Natur- och trafiknämnden Dokumentets syfte Beskriver vad nämnden ska besluta om samt vilka delegater som ges behörighet att fatta beslut i specifika ärenden inom nämndens

Läs mer

9309 Tollare Detaljplan 3 och del av detaljplan 2 samt detaljplan 4

9309 Tollare Detaljplan 3 och del av detaljplan 2 samt detaljplan 4 UTBYGGNADS-PM 9309 Tollare Detaljplan 3 och del av detaljplan 2 samt detaljplan 4 2014-08-25 Hannah Linngård KFKS 2009/625-251 KFKS 2010/536-251 KFKS 2011/352-251 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...

Läs mer

Bildande av parkeringsbolag

Bildande av parkeringsbolag FÖRSLAG 1(6) Siv Lejefors, koncernjurist 011-15 11 15, 073 030 1955 Kommunfullmäktige Bildande av parkeringsbolag Förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar att 1. Godkänna att Norrköping Rådhus AB

Läs mer

Upprättad 2011-05-02 och reviderad 2011-10-03 Lantmätare Eva Engman (Explo AB) och planarkitekt Åsa Svensson

Upprättad 2011-05-02 och reviderad 2011-10-03 Lantmätare Eva Engman (Explo AB) och planarkitekt Åsa Svensson Diarienummer PBN 2008/0008 214 Detaljplan för SKOGSHÖJD, SÄTILA 2:90 M FL, Sätila, Marks kommun, Västra Götalands län Upprättad 2011-05-02 och reviderad 2011-10-03 Lantmätare Eva Engman (Explo AB) och

Läs mer

REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN

REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN OCKELBO KOMMUN REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN KF 33/07 Utöver det som föreskrivs om kommunstyrelsen i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. KOMMUNSTYRELSENS ÖVERGRIPANDE UPPGIFTER Ledningsfunktionen

Läs mer

Exploatör/Fastighetsägare Strömstads kommun dagvattenledningar Elnät El-distributör El-distributör Telenät Teleoperatör Teleoperatör

Exploatör/Fastighetsägare Strömstads kommun dagvattenledningar Elnät El-distributör El-distributör Telenät Teleoperatör Teleoperatör !"#$ %"&!"#$%&'#()( '%(') En genomförandebeskrivning skall redovisa de organisatoriska, fastighetsrättsliga, tekniska och ekonomiska åtgärder som behövs för att åstadkomma ett samordnat och ändamålsenligt

Läs mer

Yttrande över betänkandet Från hyresrätt till äganderätt

Yttrande över betänkandet Från hyresrätt till äganderätt YTTRANDE 1 (5) Justitiedepartementet Enheten för fastighetsrätt och associationsrätt 103 33 Stockholm Yttrande över betänkandet Från hyresrätt till äganderätt (SOU 2014:33) Justitiedepartementets diarienummer

Läs mer

Detaljplan för del av fastigheten Torp 2:80 Bostäder vid Torpskolan Lerums kommun

Detaljplan för del av fastigheten Torp 2:80 Bostäder vid Torpskolan Lerums kommun KS 10.80 Detaljplan för del av fastigheten Torp 2:80 Bostäder vid Torpskolan Lerums kommun Genomförandebeskrivning - Samrådshandling SEKTOR SAMHÄLLSBYGGNAD Mark- och projektenheten 2010-09-03 Innehåll

Läs mer

Hyresmodell för bostadslägenheter inom Nacka Seniorcenter (NSC)

Hyresmodell för bostadslägenheter inom Nacka Seniorcenter (NSC) 2014-09-24 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2012/525-293 Kommunstyrelsen Hyresmodell för bostadslägenheter inom Nacka Seniorcenter (NSC) Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att anta en ny hyresmodell

Läs mer

Detaljplan för del av Nötsäter 1:311 Dunkavlemyren

Detaljplan för del av Nötsäter 1:311 Dunkavlemyren GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 2014-03-05 NORMALT PLANFÖRFARANDE (Utställningshandling) Detaljplan för del av Nötsäter 1:311 Dunkavlemyren Tjörns Kommun, Västra Götaland 1. INLEDNING Genomförandebeskrivningen

Läs mer

HALLERNA ETAPP II GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Antagandehandling. Detaljplan för. Stenungsunds kommun, Västra Götaland

HALLERNA ETAPP II GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Antagandehandling. Detaljplan för. Stenungsunds kommun, Västra Götaland Antagandehandling Detaljplan för HALLERNA ETAPP II Stenungsunds kommun, Västra Götaland GENOMFÖRANDEBESKRIVNING GF Konsult AB, Mark och exploatering Uppdragsnummer: 215 550 2 1 INLEDNING En genomförandebeskrivning

Läs mer

Tomträttsavtal och överlåtelse av byggnader avseende fastigheterna Tuna 4:14 och 89:2 (Vens Camping)

Tomträttsavtal och överlåtelse av byggnader avseende fastigheterna Tuna 4:14 och 89:2 (Vens Camping) Teknik- och stadsbyggnadsförvaltningen 1(1) Datum Handläggare Er Referens Vår Referens Kommunstyrelsen Tomträttsavtal och överlåtelse av byggnader avseende fastigheterna Tuna 4:14 och 89:2 (Vens Camping)

Läs mer

RIKTLINJER FÖR OCH INFORMATION OM HANDLÄGGNING AV OLOVLIGT UPPFÖRDA BYGGNADER I VÅRGÅRDA KOMMUN

RIKTLINJER FÖR OCH INFORMATION OM HANDLÄGGNING AV OLOVLIGT UPPFÖRDA BYGGNADER I VÅRGÅRDA KOMMUN RIKTLINJER FÖR OCH INFORMATION OM HANDLÄGGNING AV OLOVLIGT UPPFÖRDA BYGGNADER I VÅRGÅRDA KOMMUN ANTAGEN AV MILJÖNÄMNDEN 2005-10-13 98 MILJÖNÄMNDEN Riktlinjer för och information om handläggning av olovligt

Läs mer

Tilläggsbudget för år 2015

Tilläggsbudget för år 2015 2014-11-21 1 (7) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2014/240-241 Kommunstyrelsen för år 2015 Förslag till beslut Under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar att Nacka kommun ska ingå avtal om överlåtelse av

Läs mer

Reglemente. Tekniska nämden

Reglemente. Tekniska nämden Reglemente Tekniska nämden Hudiksvalls kommun 2010 Reglemente för tekniska nämnden Utöver vad kommunallagen säger om nämnder i 6 kap skall följande gälla för Hudiksvalls kommuns tekniska nämnd Verksamhetsområden

Läs mer

NORRA HAMNEN KRONBERGET 1:209 m fl GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ORGANISATORISKA FRÅGOR. Lysekil, Lysekils kommun. ANTAGANDEHANDLING Upprättad 2013-08-21

NORRA HAMNEN KRONBERGET 1:209 m fl GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ORGANISATORISKA FRÅGOR. Lysekil, Lysekils kommun. ANTAGANDEHANDLING Upprättad 2013-08-21 Dnr: LKS 12-64-214 Kommunstyrelsen ANTAGANDE Planen är antagen av Kommunfullmäktige i Lysekils kommun 2013-12-19, 172. Detaljplan för restaurang NORRA HAMNEN KRONBERGET 1:209 m fl Lysekil, Lysekils kommun

Läs mer

HYRA I Allmänna nyttjanderätter, bostadshyra, II Lokalhyra, andra nyttjanderätter

HYRA I Allmänna nyttjanderätter, bostadshyra, II Lokalhyra, andra nyttjanderätter 1 HYRA I Allmänna nyttjanderätter, bostadshyra, II Lokalhyra, andra nyttjanderätter ALLMÄNNA NYTTJANDERÄTTER Nyttjanderätt, en rätt att använda något Många fler regler betr. nyttjanderätt till fast egendom

Läs mer

SYFTE OCH BAKGRUND TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING 2012-10-25 ENKELT PLANFÖRFARANDE

SYFTE OCH BAKGRUND TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING 2012-10-25 ENKELT PLANFÖRFARANDE 1(8) Ändring av detaljplan för Område vid Lågedammsbadet för bowling, bad och gym (Hörby 41:5, del av, och Bergshamra 1, del av) Hörby kommun, Skåne län SYFTE OCH BAKGRUND Syfte Syftet med ändringen av

Läs mer

LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTER FÖR TIMRÅ KOMMUN. Fastställda av kommunfullmäktige 2004-05-24, 48 Reviderade 2008-04-28, 49

LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTER FÖR TIMRÅ KOMMUN. Fastställda av kommunfullmäktige 2004-05-24, 48 Reviderade 2008-04-28, 49 FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 2.6 1 (4) LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTER FÖR TIMRÅ KOMMUN Fastställda av kommunfullmäktige 2004-05-24, 48 Reviderade 2008-04-28, 49 Timrå kommun föreskriver följande med stöd av 1 förordningen

Läs mer

Detaljplan för del av STARE 1:109 m. fl.

Detaljplan för del av STARE 1:109 m. fl. Fotomontage över planområdet med nya vägar och bostäder illustrerade Antagen av KF 2013-05-30 Laga kraft 2013-06-28 Genomförandebeskrivning Detaljplan för del av STARE 1:109 m. fl. Strömstads kommun, Västra

Läs mer

Detaljplan för del av kv. Stora Frösunda

Detaljplan för del av kv. Stora Frösunda SOLNA STAD 1 (5) Stadsbyggnadsförvaltningen Per Anders Olsson 2012-11-05 SBN/2009:1503 Antagandehandling Genomförandebeskrivning Detaljplan för del av kv. Stora Frösunda inom stadsdelen Hagalund, upprättad

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Hjällsnäs 8:30 m fl Gråbo Centrum i Lerums kommun

Detaljplan för fastigheten Hjällsnäs 8:30 m fl Gråbo Centrum i Lerums kommun KS10.431 Detaljplan för fastigheten Hjällsnäs 8:30 m fl Gråbo Centrum i Lerums kommun Genomförandebeskrivning samrådshandling 2012-05-22 Genomförandebeskrivning En genomförandebeskrivning redovisar de

Läs mer

Stadsbyggnadsnämnden Datum Diarienummer Aktnummer 1 (6) Stadsbyggnadsförvaltningen 2013-04-17 SBN/2009:154 2.22 Planavdelningen Madeleine Lundbäck

Stadsbyggnadsnämnden Datum Diarienummer Aktnummer 1 (6) Stadsbyggnadsförvaltningen 2013-04-17 SBN/2009:154 2.22 Planavdelningen Madeleine Lundbäck Stadsbyggnadsnämnden Datum Diarienummer Aktnummer 1 (6) Stadsbyggnadsförvaltningen 2013-04-17 SBN/2009:154 2.22 Planavdelningen Madeleine Lundbäck Utställningshandling Utställning 2 + Detaljplan för Hensta

Läs mer

IT-kunskap för alla äldre Politikerinitiativ den 17 november 2014 Mats Gerdau (M)

IT-kunskap för alla äldre Politikerinitiativ den 17 november 2014 Mats Gerdau (M) 2015-02-02 1 (6) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2014/979-008 Kommunstyrelsen IT-kunskap för alla äldre Politikerinitiativ den 17 november 2014 Mats Gerdau (M) Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att i

Läs mer

Upphandling för arbetsmetod strategisk partnering Startbesked

Upphandling för arbetsmetod strategisk partnering Startbesked 2015-03-04 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2015/142-050 Kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott Upphandling för arbetsmetod strategisk partnering Startbesked Förslag till beslut Kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott

Läs mer

Marge Aab Svensson (m), ordförande Karin Unnerstad (fp) Tommy Eckelöv (s) Jan-Åke Bredberg, fritidschef Marie-Louise Bornholm, nämndsekreterare

Marge Aab Svensson (m), ordförande Karin Unnerstad (fp) Tommy Eckelöv (s) Jan-Åke Bredberg, fritidschef Marie-Louise Bornholm, nämndsekreterare Fritidsnämndens arbetsutskott 16 april 2007 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Mörbyrummet, Fritidskontoret Tuna torg 15, Vallentuna, måndagen den 16 april 2007, kl. 08.00-10.00 Marge Aab Svensson

Läs mer

Projektavslut för stadsbyggnadsprojekt 9134 Ekdungen

Projektavslut för stadsbyggnadsprojekt 9134 Ekdungen BILAGA 2 SLUTRAPPORT Projektavslut för stadsbyggnadsprojekt 9134 Ekdungen 2011-11-16 David Arvidsson KFKS 2007/79-251 Sammanfattning Syfte med projektet var att reglera byggrätter med tillfartsvägar och

Läs mer

A N T A G A N D E H A N D L I N G

A N T A G A N D E H A N D L I N G Antagande: Skrea 14:8 mfl 1(5) A N T A G A N D E H A N D L I N G Detaljplan för del av Skrea 14:8 mfl Falkenbergs kommun Hallands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Upprättad 2010-09-29 Reviderad 2011-01-25,

Läs mer

Detaljplan för Kv SVARVEN m m. Genomförandebeskrivning

Detaljplan för Kv SVARVEN m m. Genomförandebeskrivning Detaljplan för Kv SVARVEN m m Antagandehandling Contekton Arkitekter Fyrstad AB Upprättad i mars 2012 1(4) Detaljplan för ANTAGANDEHANDLING Normalt planförfarande Mars 2012 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ORGANISATORISKA

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1 [9] Mark- och exploateringsenheten 2009-01-20 rev 2009-09-17 Plannummer: 45-33 Referens Agneta Engver Lindquist DETALJPLAN FÖR Tullinge Trädgårdsstad, etapp 3 Tullinge Villastad, Botkyrka

Läs mer

194 80 Upplands Väsby. nedan kallad arrendatorn

194 80 Upplands Väsby. nedan kallad arrendatorn s. 1 (4) ARRENDEKONTRAKT (anläggningsarrende) Jordägare Carl de Geer 451225-0533 Stora Wäsby 194 37 Upplands Väsby nedan kallad jordägare Arrendator (org.nr: 212000-0019) nedan kallad arrendatorn Arrendeområde

Läs mer

Reglemente för Föreningens lokaler

Reglemente för Föreningens lokaler Reglemente för Föreningens lokaler Antaget:? Ändrat: 2013-10-01 1 kap Allmänna bestämmelser 1 Denna instruktion innehåller bestämmelser om nyttjande, drift, skötsel, underhåll och uthyrning av de lokaler

Läs mer

FÖRSLAG TILL FÖRDELNING AV GATUKOSTNADER FÖR DJUPEDALSOMRÅDET

FÖRSLAG TILL FÖRDELNING AV GATUKOSTNADER FÖR DJUPEDALSOMRÅDET Stadsbyggnadskontoret Datum 2008-03-04 KS 2007:84 ANTAGANDE FÖRSLAG TILL FÖRDELNING AV GATUKOSTNADER FÖR DJUPEDALSOMRÅDET ORIENTERING Inom områden med detaljplan där kommunen är huvudman för allmänna platser

Läs mer

Antagande av anbud av driftsentreprenad simhallar

Antagande av anbud av driftsentreprenad simhallar 2014-02-24 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE FRN 2013/126-052 Fritidsnämnden Antagande av anbud av driftsentreprenad simhallar Förslag till beslut Fritidsnämnden beslutar att anta anbudsgivare nummer 1 med anbud

Läs mer

Försäkringar. Kap 10. Ansvarsfördelning mellan föreningen och de boende

Försäkringar. Kap 10. Ansvarsfördelning mellan föreningen och de boende Kapitel 10 Försäkringar Kap 10 Ansvarsförsäkring mellan föreningen och de boende Föreningens fastighetsförsäkring Styrelseansvarsförsäkring Bostadsrättstillägget Hemförsäkring En bostadsrättsförenings

Läs mer

Månadsbokslut mars 2013

Månadsbokslut mars 2013 2013-04-15 1 (9) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2012/156-040 Kommunstyrelsen Månadsbokslut mars 2013 Förslag till beslut Kommunstyrelsen noterar månadsbokslut för mars 2013. Sammanfattning Årsprognosen för årets

Läs mer

Motion av Stefan Lindhe (M) angående att tillskapa fler läge n- heter på vindar i staden

Motion av Stefan Lindhe (M) angående att tillskapa fler läge n- heter på vindar i staden SIGNERAD 2013-12-12 Malmö stad Stadskontoret 1 (3) Datum 2013-12-10 Vår referens Anders Spjuth Utredare Tjänsteskrivelse Anders.Spjuth@malmo.se Motion av Stefan Lindhe (M) angående att tillskapa fler läge

Läs mer

Genomförandebeskrivning

Genomförandebeskrivning Samrådshandling Januari 2011 Sektorn för samhällsbyggnad Detaljplan för del av Landvetter 4:45 m fl OMVANDLING AV LANDVETTERS BACKA, VÄSTRA i Landvetter, Härryda kommun Genomförandebeskrivning En genomförandebeskrivning

Läs mer

Bostäder vid Kvarnfallsvägen/Kvarnstensvägen

Bostäder vid Kvarnfallsvägen/Kvarnstensvägen 2007-10-22 Handläggare Kristina Bodin Tel: 031-792 12 62 UTSTÄLLNINGSHANDLING Diarienummer KS/2007:09 Detaljplan för Bostäder vid Kvarnfallsvägen/Kvarnstensvägen Partille kommun Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

Läs mer

Bilagor Dnr. Mesta möjliga rättvisa mellan olika aktiviteter och föreningar/anordnare ska råda.

Bilagor Dnr. Mesta möjliga rättvisa mellan olika aktiviteter och föreningar/anordnare ska råda. Bilagor Dnr Bilaga 3, generella riktlinjer för lokalbokningar Verksamhet för barn och ungdomar samt personer med funktionsnedsättning ska prioriteras när det gäller tilldelning av tider i lokaler. Mesta

Läs mer

Stadgar för stiftelsen Hellerströmska pensionärshemmen i Karlshamn

Stadgar för stiftelsen Hellerströmska pensionärshemmen i Karlshamn Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kansli Gäller från: 1951-01-27 Antagen: KF 86, 1944-09-22, Sammaläggningsdelegerade 74, 1966-12-29 Reviderad: KF, 37 1980-03-31, 169, 1992- Godkända av länsbostadsnämnden

Läs mer

Behov av ökad kapacitet av anläggningar och ytor för fritid, idrott och rekreation

Behov av ökad kapacitet av anläggningar och ytor för fritid, idrott och rekreation 2015-09-14 1 (6) TJÄNSTESKRIVELSE FRN 2015/100-820 Fritidsnämnden Behov av ökad kapacitet av anläggningar och ytor för fritid, idrott och rekreation Förslag till beslut Fritidsnämnden beslutar att föreslå

Läs mer

Kommunstyrelsens instruktion och delegationsordning

Kommunstyrelsens instruktion och delegationsordning Beslut 2011-06-08 KFKS 2011/198-002 1 (10) Beslut 2012-06-13 KFKS 2011/198-002 Beslut 2013-01-14 KFKS 2012/230-003 Kommunstyrelsens instruktion och delegationsordning Kommunstyrelsens ansvarsområde omfattar:

Läs mer

Uthyrningsregler. Bilaga 1

Uthyrningsregler. Bilaga 1 Bilaga 1 Intendentur och service Chef Fredrik Nilsson POLICY Diarienummer: Ö 2014/215 Datum: 2014-06-18 Författare: Fredrik Nilsson Beslutat av: Förvaltningschef Beslutsdatum: 2014-06-18 Uthyrningsregler

Läs mer

VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 471.2

VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 471.2 1 (7) VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 471.2 STADGAR FÖR STIFTELSEN VÄSTERVIKS MUSEUM Fastställda av kommunfullmäktige 1994-02-24, 25 med ändringar 1997-05-29, 41, 1998-06-25, 75 och 2012-12-17 242

Läs mer

Bidrag till kommunala hyresgarantier för enskilda hushålls etablering på bostadsmarknaden

Bidrag till kommunala hyresgarantier för enskilda hushålls etablering på bostadsmarknaden Promemoria 2006-06-07 Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet Enheten för bostad och byggande Bidrag till kommunala hyresgarantier för enskilda hushålls etablering på bostadsmarknaden Promemorians huvudsakliga

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Tamburinen 1 m fl Del av Östra Eklanda G E N O M F Ö R A N D E B E S K R I V N I N G

Detaljplan för fastigheten Tamburinen 1 m fl Del av Östra Eklanda G E N O M F Ö R A N D E B E S K R I V N I N G Dnr 152/08 Upprättad 2011-11-28 1 Reviderad 2012-05-22 Detaljplan för fastigheten Tamburinen 1 m fl Del av Östra Eklanda Mölndals stad Västra Götalands län ANTAGANDEHANDLING G E N O M F Ö R A N D E B E

Läs mer

Ansökan om uthyrning i andra hand. Avtal om uthyrning i andra hand

Ansökan om uthyrning i andra hand. Avtal om uthyrning i andra hand Blankett för: Ansökan om uthyrning i andra hand och Avtal om uthyrning i andra hand OBS! Vid uthyrning i andra hand i fastigheten Bojen10, skall denna Ansökan om uthyrning i andra hand och Avtal om uthyrning

Läs mer

1/5 ANTAGANDEHANDLING. Detaljplan för Frölunda 8:6 m fl fastigheter i Gällstad Ulricehamns kommun Västra Götalands län. Dnr 2006.

1/5 ANTAGANDEHANDLING. Detaljplan för Frölunda 8:6 m fl fastigheter i Gällstad Ulricehamns kommun Västra Götalands län. Dnr 2006. 1/5 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för Frölunda 8:6 m fl fastigheter i Gällstad Ulricehamns kommun Västra Götalands län Dnr 2006.0534 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Upprättad 2007-11-22 1. INLEDNING En genomförandebeskrivning

Läs mer

Sammanträdesdatum 2015-05-28. 2 Val av två protokolljusterare samt dag för justering

Sammanträdesdatum 2015-05-28. 2 Val av två protokolljusterare samt dag för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-05-28 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 28 maj 2015, 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Upprop 2 Val av två protokolljusterare samt dag för justering

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 2008-09-04 Dnr: KS 2006.0884 MSB 2007.1728 1 (5) Detaljplan för del av Vist 10:2 industriområde etapp 3 i Ulricehamns stad, Ulricehamns kommun, Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

Läs mer

Ägarlägenheter kortfattad information om de nya reglerna

Ägarlägenheter kortfattad information om de nya reglerna Ägarlägenheter kortfattad information om de nya reglerna Produktion: Justitiedepartementet, april 2009 Tryck: Davidsons Tryckeri. Växjö Fler exemplar kan beställas per e-post: info.order@justice.ministry.se

Läs mer

G E N O M F Ö R A N D E B E S K R I V N I N G

G E N O M F Ö R A N D E B E S K R I V N I N G Fastighetskontoret Dnr KFKS 95/1999 214, Pnr 9381 Dnr KFKS 35/2002 214, Pnr 9361 G E N O M F Ö R A N D E B E S K R I V N I N G Detaljplan för del av Kummelnäs och Velamsund, område Grävlingsberg och Söder

Läs mer

KS 6 19 JUNI 2013. Översyn av borgensprinciper. Kommunstyrelsen. Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

KS 6 19 JUNI 2013. Översyn av borgensprinciper. Kommunstyrelsen. Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta KS 6 19 JUNI 2013 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Malmberg Jan Datum 2013-06-13 Diarienummer KSN-2013-0868 Kommunstyrelsen Översyn av borgensprinciper Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING SPN 2010/0017 214 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING tillhörande Detaljplan för del av fastigheten Svärtinge 1:6 med närområde (söder om Svärtingehus skola) inom Svärtinge i Norrköpings kommun, fysisk planering den

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Torp 2:75 Bostäder på Telestationstomten i Lerums kommun. Genomförandebeskrivning - Utställningshandling KS09.

Detaljplan för fastigheten Torp 2:75 Bostäder på Telestationstomten i Lerums kommun. Genomförandebeskrivning - Utställningshandling KS09. Detaljplan för fastigheten Torp 2:75 KS09.319 Detaljplan för fastigheten Torp 2:75 Bostäder på Telestationstomten i Lerums kommun Genomförandebeskrivning - Utställningshandling SEKTOR SAMHÄLLSBYGGNAD Mark-

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Antagen av Myndighetsnämnden 2012-06-12 Laga kraft 2012-07-13 ANTAGANDEHANDLING GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för FUNÄSDALEN 105:72 M FL Skarvliden Härjedalens kommun, Jämtlands Län Upprättad av VästArkitekter

Läs mer

Protokoll Kommunstyrelsen 12 augusti 2002

Protokoll Kommunstyrelsen 12 augusti 2002 Protokoll Kommunstyrelsen 12 augusti 2002 Ks 83 Dnr KS02/358 022 Ledarpolicy för Arvika kommun En beredningsgrupp bestående av kommunstyrelsens presidium, representanter för förvaltningscheferna samt administrativa

Läs mer

Policy för brandskydd. Antagen av kommunfullmäktige 2013-12-09, 90/13

Policy för brandskydd. Antagen av kommunfullmäktige 2013-12-09, 90/13 Policy för brandskydd Antagen av kommunfullmäktige 2013-12-09, 90/13 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 1 Lagstiftning, föreskrifter mm... 2 Övergripande mål... 3 Systematiskt brandskyddsarbete

Läs mer

Överenskommelse om exploatering med överlåtelse av fastigheten Telefonen 1

Överenskommelse om exploatering med överlåtelse av fastigheten Telefonen 1 Bilaga 2 1 (7) Mellan Danderyds kommun genom dess kommunstyrelse, nedan kallad Kommunen, och NYAB UNÄT Stocksunds Fastighetsutveckling AB (org.nr. 556990-9715), nedan kallat Bolaget, har under de förutsättningar

Läs mer

Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Leksands kommun. Antagna av kommunfullmäktige den 29 april 2013

Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Leksands kommun. Antagna av kommunfullmäktige den 29 april 2013 Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Leksands kommun Antagna av kommunfullmäktige den 29 april 2013 Innehåll Sida Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Leksands kommun... 3 Föreskrifternas innehåll

Läs mer

Risk- och sårbarhetsanalys fritidsnämnden

Risk- och sårbarhetsanalys fritidsnämnden 2012-11-21 1 (6) TJÄNSTESKRIVELSE FRN 2012/133-809 Fritidsnämnden Risk- och sårbarhetsanalys fritidsnämnden Förslag till beslut Fritidsnämnden noterar informationen till protokollet Sammanfattning Kommunfullmäktige

Läs mer

Kommunstyrelsens verksamhetsutskott kallas till sammanträde Dag Tisdagen den 8 oktober 2013 Tid Kl. 09.00 Nacka stadshus, sammanträdesrummet Jelgava

Kommunstyrelsens verksamhetsutskott kallas till sammanträde Dag Tisdagen den 8 oktober 2013 Tid Kl. 09.00 Nacka stadshus, sammanträdesrummet Jelgava 1 Utskicksdatum 2013-10-01 1 (1) KALLELSE Kommunstyrelsens verksamhetsutskott kallas till sammanträde Dag Tisdagen den 8 oktober 2013 Tid Kl. 09.00 Plats Nacka stadshus, sammanträdesrummet Jelgava Ordförande

Läs mer

Tredimensionell fastighetsindelning

Tredimensionell fastighetsindelning Tredimensionell fastighetsindelning Möjligheter och begränsningar Barbro Julstad Fastighetsrättschef division fastighetsbildning Lantmäteriet Tredimensionell fastighetsindelning När kan er bildas Hur kan

Läs mer

Anmälan av delegationsbeslut till kommunstyrelsens sammanträde den 26 maj 2014

Anmälan av delegationsbeslut till kommunstyrelsens sammanträde den 26 maj 2014 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2014-04-29 KS-2014/713.111 1 (2) HANDLÄGGARE Helena Gerrby 08-535 30173 Helena.Gerrby@huddinge.se Kommunstyrelsen Anmälan av delegationsbeslut

Läs mer

Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 11 maj 2009 beretts tillfälle att avge yttrande över betänkandet Moderna hyreslagar (SOU 2009:35).

Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 11 maj 2009 beretts tillfälle att avge yttrande över betänkandet Moderna hyreslagar (SOU 2009:35). R-2009/0981 Stockholm den 14 oktober 2009 Till Justitiedepartementet Ju2009/3453/L1 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 11 maj 2009 beretts tillfälle att avge yttrande över betänkandet Moderna

Läs mer

Bidrag till föreningar för preparering av skidspår

Bidrag till föreningar för preparering av skidspår 2015-05-28 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE FRN 2014/173 Fritidsnämnden Bidrag till föreningar för preparering av skidspår Förslag till beslut 1. Fritidsnämnden beslutar att i fast bidrag bevilja Järla Orientering

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för Getabrohult 1:9 m fl GRÖNKULLEN Bollebygds Kommun, Västra Götalands län Antagandehandling 2006-08-29 Detaljplan för Getabrohult 1:9 m fl, GRÖNKULLEN GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

Läs mer

Genomförandetid Genomförandetiden är tio år räknat från det datum då planen vunnit laga kraft.

Genomförandetid Genomförandetiden är tio år räknat från det datum då planen vunnit laga kraft. Datum Diarienummer Sida 2013-05-15 1/5 Samrådshandling Detaljplan för Ulvesunds Marina Ulvesund 1:206 m fl i Ljungskile Uddevalla kommun, Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING INLEDNING En genomförandebeskrivning

Läs mer

VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING

VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 1(6) VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 001.4 a Lokala ordningsföreskrifter i Västerviks kommun, beslutade av kommunfullmäktige 2008-11-27 176 samt granskade av Länsstyrelsen i Kalmar län att gälla

Läs mer

Förening Privat kund. Utdelningsadress Telefon Telefax. Kontaktperson i detta ärende Person-/organisationsnr Tel dagtid Mobil

Förening Privat kund. Utdelningsadress Telefon Telefax. Kontaktperson i detta ärende Person-/organisationsnr Tel dagtid Mobil Förening Privat kund ANSÖKAN Träningstid säsongen 201-201 Namn Sektion/avdelning/lag o dyl Utdelningsadress Telefon Telefax Postnr Ort E-post Kontaktperson i detta ärende Person-/organisationsnr Tel dagtid

Läs mer

Allmänna lokala ordningsföreskrifter

Allmänna lokala ordningsföreskrifter Allmänna lokala ordningsföreskrifter Fastställd av: Kommunfullmäktige Datum: 2008-03-27 (formalia reviderad 2014-08-07) Ansvarig för revidering: Kommunfullmäktige Ansvarig tjänsteman: Kommundirektör Diarienummer:

Läs mer

Detaljplan för del av KVARTERET HYACINTEN GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ORGANISATORISKA FRÅGOR. Karlstorp SAMRÅDSHANDLING. Allmänt.

Detaljplan för del av KVARTERET HYACINTEN GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ORGANISATORISKA FRÅGOR. Karlstorp SAMRÅDSHANDLING. Allmänt. 1(6) Detaljplan för del av KVARTERET HYACINTEN Karlstorp SAMRÅDSHANDLING GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ORGANISATORISKA FRÅGOR Allmänt Planförslaget redovisar en utbyggnad av bostäder i flerbostadshus alternativt

Läs mer

LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTER FÖR SKELLEFTEÅ KOMMUN

LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTER FÖR SKELLEFTEÅ KOMMUN SKELLEFTEÅ KOMMUN LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTER FÖR SKELLEFTEÅ KOMMUN Beslutade av kommunfullmäktige den 12 december 1995, 329. 13 ändrad av kommunfullmäktige 1996-09-17, 239. 16 och 18 ändrad av kommunfullmäktige

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 28 augusti 2012 KLAGANDE Föreningen Gnarpsviljan c/o AA MOTPART Skatteverket 171 94 Solna ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Sundsvalls

Läs mer

Reglemente. Tekniska nämnden. Mariestad Töreboda Gullspång. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2007-05-28 Töreboda 2007-05-28 Gullspång 2007-05-28

Reglemente. Tekniska nämnden. Mariestad Töreboda Gullspång. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2007-05-28 Töreboda 2007-05-28 Gullspång 2007-05-28 Reglemente Tekniska nämnden Mariestad Töreboda Gullspång Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2007-05-28 Töreboda 2007-05-28 Gullspång 2007-05-28 Datum: 2012-01-13 Dnr: TN2007/0261 Sida: 2 (9) Reglemente

Läs mer

Reglemente för kommunstyrelsen, tillika arbetslöshetsnämnd och krisledningsnämnd i Järfälla kommun 1

Reglemente för kommunstyrelsen, tillika arbetslöshetsnämnd och krisledningsnämnd i Järfälla kommun 1 1 (6) Reglemente för kommunstyrelsen, tillika arbetslöshetsnämnd och krisledningsnämnd i Järfälla kommun 1 1 Mandattid Styrelsens mandattid ska räknas fr.o.m. det sammanträde då valet förrättas och intill

Läs mer

Förbundsordning för Samordningsförbundet Burlöv- Staffanstorp

Förbundsordning för Samordningsförbundet Burlöv- Staffanstorp FÖRFATTNING 1.7 1(5) Antagen av kommunstyrelsen 11/12 Reviderad av kommunfullmäktige 183/14 2014-KS-486 Förbundsordning för Samordningsförbundet Burlöv- Staffanstorp Samordningsförbundet Burlöv-Staffanstorp

Läs mer

Samordningsförbundet Degerfors/Karlskoga

Samordningsförbundet Degerfors/Karlskoga Förbundsordning för Samordningsförbundet i Degerfors/Karlskoga i Örebro län Samordningsförbundet i Degerfors/Karlskoga i Örebro län (nedan kallat Förbundet) har inrättats med stöd av Lag om finansiell

Läs mer

Detaljplan för Baldersgatans södra del samt för fastigheterna Balder 5 och 10, Laboremus 1 mfl i Norrtälje stad

Detaljplan för Baldersgatans södra del samt för fastigheterna Balder 5 och 10, Laboremus 1 mfl i Norrtälje stad SAMRÅDSFÖRSLAG 2010-03-26 UTSTÄLLNINGSFÖRSLAG 2011-02-28, rev 2011-08-24 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för Baldersgatans södra del samt för fastigheterna Balder 5 och 10, Laboremus 1 mfl i Norrtälje stad

Läs mer

REGLEMENTE (MED TAXOR OCH AVGIFTER) FÖR LOKALBOKNING GÄLLANDE FRÅN OCH MED 1 AUGUSTI 2015

REGLEMENTE (MED TAXOR OCH AVGIFTER) FÖR LOKALBOKNING GÄLLANDE FRÅN OCH MED 1 AUGUSTI 2015 REGLEMENTE (MED TAXOR OCH AVGIFTER) FÖR LOKALBOKNING GÄLLANDE FRÅN OCH MED 1 AUGUSTI 2015 Gymnastiksalar, sporthallar, ishall och andra kommunala anläggningar Fritidskontoret Tfn 026-831 61, 831 65 Samhällsbyggnadsförvaltningen

Läs mer

Reglemente 03.01.1 REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN KOMMUNSTYRELSENS ÖVERGRIPANDE UPPGIFTER

Reglemente 03.01.1 REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN KOMMUNSTYRELSENS ÖVERGRIPANDE UPPGIFTER Dokument Beteckning Reglemente 03.01.1 Organ Beslut av KF Kommunstyrelsen 1991-12-16, 162 rev. 1995-04-24, 113 rev. 1996-03-04, 30 rev. 1999-06-07, 117 REGLEMENTE FÖR STYRELSEN Utöver det som föreskrivs

Läs mer

REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN

REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN 1(8) REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN Gäller från och med den 1 mars 2013. Utöver det som föreskrivs i kommunallagen, andra lagar, kommungemensamt reglemente för nämnderna i Mölndals stad och styrprinciper

Läs mer

Remiss: Förslag till förordning om riktvärden för trafikbuller yttrande till kommunstyrelsen

Remiss: Förslag till förordning om riktvärden för trafikbuller yttrande till kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE 7 augusti 2014 MN 2014-1147 SB 2014/755.807 1 (5) HANDLÄGGARE Samhällsbyggnadsnämnden Miljönämnden Remiss: Förslag till förordning om riktvärden för trafikbuller yttrande till kommunstyrelsen

Läs mer