Till dagens sammanträde är teamchef Thomas Lönnqvist, Polisen Öland, inbjuden för att informera om polisens arbete och samarbetet med kommunen.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Till dagens sammanträde är teamchef Thomas Lönnqvist, Polisen Öland, inbjuden för att informera om polisens arbete och samarbetet med kommunen."

Transkript

1

2 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (15) 27 Information, polisens arbete på Öland Till dagens sammanträde är teamchef Thomas Lönnqvist, Polisen Öland, inbjuden för att informera om polisens arbete och samarbetet med kommunen. Bland annat informeras om att - antalet anmälda narkotikabrott i ölandskommunerna år 2012 uppgick till: Innehav 40 (Borgholm 13/Mörbylånga 27), Bruk 147 (Borgholm 65/ Mörbylånga 82 här ingår även innehavsbrotten), drograttfylla 22 (Borgholm 11/Mörbylånga 11). - samarbetet med skola och socialförvaltningen fungerar bra. - närpolisen i Borgholm kommer att förstärkas under våren och då kommer samarbetet att intensifieras bland annat med anledning av att polisens arbete i regionen bland annat ska fokuseras på att förebygga och beivra ungdomsbrott vilket även innefattar att betydligt fler ungdomsbrott ska uppdagas och att dessa ska utredas och lagföras inom ramen för de lagstadgade tidsfristerna. Under mötet lyfts vikten att jobba fram ett engagemang hos föräldrarna genom exempelvis projektet Värme och ramar. 28 Dnr 2013/ KS Omsättning av lån. Ekonom Linda Kjellin efterfrågar arbetsutskottets viljeyttring avseende omsättning av två lån; kronor och kronor. Lånen har i dag rörlig ränta. Kommunstyrelsens arbetsutskott uppdrar till ekonom Linda Kjellin säga upp lånen, samt begära in nya anbud på omsättning av lånen.

3 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 3 (15) 29 Dnr 2013/ KS Omsättning av lån. Ekonomichef Lars-Gunnar Fagerberg meddelar att ekonomiavdelningen har omsatt lån om 25 mkr för att få bättre riskspridning. Offertförfrågan skickades till två olika finansinstitut. Anbudsöppning genomfördes Ett anbud från Kommuninvest hade inkommit. För att få en bra riskspridning inom kommunkoncernen och för att behålla andelen lån till fast ränta placerades omsättningen hos Kommuninvest med fast ränta med kapitalbindning till , d v s alternativ 3 enligt offert från Kommuninvest. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar godkänna genomförd omsättning av lån om 25 mkr. 30 Dnr 2011/ KS Kommunstyrelsens internbudget 2013, ändring av beslut. Kommunstyrelsen fastställde internbudget 2013 för kommunstyrelsen med budgetramen tkr. I paragrafen framgår att det återstår en besparing på 286 tkr för att kommunstyrelsen ska hålla budget. Vid dagens sammanträde redovisar ekonomiavdelningen nytt förslag till internbudget med budgetram på tkr, vilket innebär att det återstår en besparing på 1 tkr. Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen fastställa internbudget 2013 med budgetramen tkr, vilket innebär ändring av tidigare beslut 181/12.

4 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 4 (15) 31 Dnr 2013/ KS Återförande av IT-kostnader till förvaltningarna. Vid dagens sammanträde lyfter Eddie Forsman frågan om att återföra kostnaderna för datorer till förvaltningarna. Kostnaden ligger i 2013 års budget centralt på kommunstyrelsen. Kommunstyrelsens arbetsutskott uppdrar till ekonomichef Lars-Gunnar Fagerberg tillsammans med IT-chef Niklas Hällblad påbörja arbetet med att påföra IT-kostnaderna på verksamheterna. Arbetet ska vara klart inför budget Dnr 2011/ KS Budget 2013, Borgholms Slott. I tjänsteskrivelse redogör ekonomiavdelningen för Borgholms Slotts budget för år Budgeten är en noll-budget, där intäkter och kostnader ska vara lika stora. De förändringar som gjorts jämfört med budget 2012 är främst: - Hyran till Statens Fastighetsverk har ökats upp med 136 tkr vilket är 15 % av 2012-års omsättning som överstiger 4,9 mkr. - Marknadsföring har budgeterats upp med 100 tkr. - Budget för underhåll har ökats efter utfall Personalkostnader för konserter har tagits bort och ingår i personalkostnader under ansvar Vid jämförelse av utfall 2012 och budget 2013 avseende konserter och kiosk/entré är budgeten betydligt lägre. Det beror på intäkter och kostnader avseende arrangemang som förmodligen inte kommer återkomma Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen godkänna budget 2013 för Borgholms Slott.

5 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 5 (15) 33 Dnr 2013/1-059 KS Upphandling - Rakelprodukter. Kammarkollegiet erbjuder kommunen att delta i ramavtalsupphandling gällande Rakelprodukter. Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet (SIC) har regeringens uppdrag att genomföra upphandlingar och teckna ramavtal för det breda och gemensamma behovet av IT- och teleprodukter och tjänster för offentlig förvaltning. Även kommuner, landsting, m.fl. har möjlighet att använda SIC ramavtal. För detta krävs att en fullmakt lämnas in från respektive myndighet. Aktiebolag som ägs av kommuner och landsting kan tyvärr inte anslutas till upphandlingen. Upphandlingen kommer att omfatta produkter och tillhörande tjänster för Rakelsystemet. Exempel på produkter är: Rakelmobiler Personsökare Trygghetslarm Programmeringsutrustning Dispacher Tillbehör Produkter för tekniklösningar inom Rakelsystemet, exempelvis telematik, styrning m fl Exempel på tjänster är: Programmering Utbildning Service Support Underhåll Tjänster för tekniklösningar inom Rakelsystemet, exempelvis telematik, styrning m fl I tjänsteskrivelse föreslår ekonomiavdelningen att Borgholms kommun ska delta i upphandling avseende Rakelprodukter. Säkerhetsingenjör Anders Sporrong anser att kommunen bör delta i upphandlingen. Produkterna är kompatibla med de produkter kommunen redan har. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar delta i upphandlingen gällande Rakelprodukter.

6 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 6 (15) 34 Dnr 2013/1-059 KS Upphandling - HVB-hem. SKL Kommentus Inköpcentral AB erbjuder kommunen att delta i samordnad upphandling av HVB Barn och unga 2013 och Stödboende Upphandlingen HVB - barn och unga 2013 är en ombudsupphandling och omfattar dygnsvård i tillståndspliktiga HVB-hem för barn och unga i åldern 0-24 år. Avtalsstart är i december Målet med upphandlingen är att teckna ett ramavtal som kan tillgodose det individuella behovet vid placering av barn och unga. Inriktningarna kommer att omfatta olika målgrupper/problembilder och åldrar. SKL kommer att genomföra upphandlingen som ombud för de upphandlande myndigheter som anmält sig att delta i upphandlingen. Med detta menas att upphandlande myndighet som anmäler sig till att delta i upphandlingen, blir ramavtalspart och förbinder sig därmed att använda ramavtalen under ramavtalsperioden. I tjänsteskrivelse föreslår ekonomiavdelningen att Borgholms kommun ska delta i upphandlingen, förutsatt att verksamhetschef Hillevi Österbo godkänner deltagandet. Österbo deltar 26 februari i möte där närliggande samarbetskommuner ha möte för att diskutera deltagande i SKL:s upphandling. Av tjänsteskrivelsen framgår att Västerviks kommun 2010 handlade upp HVB-hem i tre olika kategorier; barn och föräldrar, ungdomar och vuxna, för samtliga kommuner i länet. De avtal som då tecknades gäller till och kan förlängas ett år till dvs. till Västerviks kommun har inte för avsikt att göra om upphandlingen. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar delta i upphandlingen om verksamhetschef Hillevi Österbo rekommenderar det.

7 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 7 (15) 35 Information, kommunchefen. Kommunchef Christina Madeling informerar om - föreläsning i Salutogent ledarskap som genomförs 1 mars och frågar om ledamöterna i egenskap av kommunledning kan hälsa deltagarna välkomna. - att delårsenkäten är på gång. Enkäten ska skickas till alla fritidsboende och portokostnaden kommer att betalas av kommunen. - att ledningsgruppen, i linje med kommunfullmäktiges beslut, beslutat att köpa in tre hjärtstartare, en till stadshuset och två till Borgholms Slott. De sistnämnda finansieras av Borgholms Slott. 36 Dnr 2013/ KS Årlig träff med LRFs kommungrupp. Ordförande Lisbeth Lennartsson hälsar LRFs kommungrupp för Borgholm välkomna till en av de årliga träffarna mellan LRF-medlemmar och kommunen. Borgholm Energis vd Benny Wennberg medverkar vid mötet. Önskemål från LRF-gruppen är att även ordförande och chef för samhällsbyggnadsnämnden, som de har mest kontakt med, ska vara med vid de kommande mötena. Undermötet lyfts frågor gällande: 1. Vattenskyddsområden - ersättningsfrågan till de boende. Benny Wennberg redogör för bolagets överläggningar med markägare. Det finns föreskrifter som reglerar vad som gäller inom vattenskyddsområden. De flesta fastighetsägarna har gått med på förlikning. De som ännu inte ingått förlikning behandlas av Miljödomstolen. Benny Wennberg och Åsa Felix Evebrant för vidare dialog i ärendet gällande specifika frågor om vattenskyddsområden. En arbetsgrupp bör även tillsättas då enskilda företag drabbas av ökade kostander m m på grund av det allmännas intresse i vattenskydd. Representation från LRF och Borgholm Energi: Carl Johan Eriksson, Jörgen Ljungholm och Stig Bertilsson. 2. Biogas - Benny Wennberg redogör för hur frågan utreds inom bolaget. 3. Gripen Gas - Ordförande Lisbeth Lennartsson redogör för ärendet. Frågan drivs på nationell nivå. Hänvisar till de olika skyddsföreskrifter som gäller för Öland som en grund för att inte få borra. Ölandskommunerna och länsstyrelsen är eniga i frågan. 4. Vildsvin - Ordförande Lisbeth Lennartsson informerar om genomfört möte med länsstyrelsen med avsikt att få Öland till ett vildsvinsfritt område i samarbete mellan ölandskommunerna och öländska företagare.

8 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 8 (15) 5. Mobiltäckning - Eddie Forsman (M) redogör för Regionförbundets inventering av kostnaden för fibertäckning i hela länet. Lisbeth Lennartsson (C) redogör för kommunens avsikt att fortsätta driva frågan. 6. Vägbidrag - Ledamöterna Ilko Corkovic (S) och Eddie Forsman (M) redogör för anledningen till att vägbidragen slopats under två år. Summan som utbetalats för de två senaste åren har överskridit budgeterade medel med 100 procent. Det innebär att avsatta medel för fyra år betalats ut på två. Lisbeth Lennartsson (C) påtalar att gällande regelverk har följts av vägföreningarna. 7. Kantskärning vägar på östra sidan - LRF-gruppen framför synpunkter på att Trafikverket gjort kraftiga kantskärningar vilket medför att de stora traktorerna och redskapen inte längre kan använda sig av vägrenen. Ordförande Lisbeth Lennartsson föreslår att LRF-gruppen skriver till Trafikverket, med kopia till kommunen, och framför synpunkterna. 8. Övriga frågor. Eddie Forsman (M) informerar om Regionförbundets framtidsstudie för Jordbruket. Regionförbundet, LRF och länsstyrelsen ska titta på hur man tillsammans kan skapa förutsättningar för lantbruken. Ordförande Lisbeth Lennartsson (C) redogör - för förslag att vid upphandling av livsmedel ändra kriterierna från 25 % ekologiskt till 40 % ekologiskt och närproducerat. - för kommunens oro för jordbrukens låga lönsamhet bland annat med anledning av det låga mjölkpriset. Ordförande Lisbeth Lennartsson (C) informerar om att en näringslivs- och tillväxtstrategi kommer att arbetas fram i kommunen där företagens synpunkter är en viktig del. Parterna tackar för en intressant diskussion. Carl-Johan Eriksson kontaktar kommunsekreterare Marie-Louise Johansson för fastställande av datum till höstens möte mellan LRF-grupp och kommunstyrelsens arbetsutskott, då även Borgholm Energi AB:s och samhällsbyggnadsnämndens ordförande och förvaltningschefer ska medverka. 37 Dnr 2013/ KS Eventuell försäljning av kommunägda HSB lägenheter i Borgholm. Fastighetschef Bo Thoor redogör för förslag att kommunen påbörjar utförsäljning av kommunens HSB-lägenheter. Kommunen äger idag 48 lägenheter i HSB:s fastigheter. Vissa av dessa är mycket svåruthyrda och totalt sett är det omständigt att hyra ut lägenheterna.

9 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 9 (15) Av de 48 lägenheter som Borgholm kommun äger idag hos HSB är ett fåtal mycket/helt omöjliga att hyra ut. Detta kan bero på flera olika saker; läge, område eller lägenhetens utformning osv. Detta gör att kommunen står med någon/-ra tomma lägenheter större delen av året. För att slippa den hyreskostnad som idag beror på tomma lägenheter förordas försäljning av dessa via mäklare. Resterande lägenheter i HSB är väldigt svårjobbade när det gäller uthyrning. Kommunen kan i princip inte hyra ut lägenheten utan bostadsrättsföreningens godkännande då föreningen alltid har veto-rätt i frågan. Då en stor del av lägenheterna hyrs ut till socialförvaltningen blir dialogen med bostadsrättsföreningarna ännu mer komplex och i vissa fall helt omöjlig att genomföra. Det är dock av största vikt att kommunen även i fortsättningen är en aktör på bostadsmarknaden i kommunen. Därför behöver inkomster från försäljningen öronmärkas och återinvesteras i nya lägenheter. Det noteras att HSB-lägenheterna inte finns med som tillgång i kommunens balansräkning. Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige godkänna att försäljning av kommunens HSB-lägenheter påbörjas via kommunens mäklare, uppdra till kommunstyrelsen att verkställa försäljning av kommunens HSB-lägenheter, intäkterna fonderas och återinvesteras i egna hyreslägenheter. 38 Dnr 2013/ KS Minimering av kommunala lokalytor. Kommunstyrelsens arbetsutskott uppdrar till kommunchef Christina Madeling tillsätta en arbetsgrupp med representanter från samtliga förvaltningar och med fastighetschef Bo Thoor som sammankallande, med uppdraget att minimera kommunens lokalytor.

10 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 10 (15) 39 Dnr 2011/ och 2011/ KS Laglighetsprövning av kommunfullmäktiges beslut Budget 2013 förändring av och tillkommande taxor, 204 Investeringsbudget 2013 samt 206 Övergripande vision och verksamhetsmål för Borgholms kommun. (Mål nr ) Förvaltningsrätten i Växjö lämnar kommunen tillfälle att yttra sig över Per Lublins laglighetsprövning över och begäran om undanröjande av rubricerade beslut. Som grund för sitt överklagande anför Lublin 1. att ytterporten till stadshuset var låst under sammanträdet så allmän heten hindrades från att vara med på mötet. 2. att 204 och 206 har olagligt innehåll - misshushållning av kommunens resurser och 3. att medlemskapet/medborgarskapet i kommunen ersätts med begreppet kunder. Kommunstyrelsens arbetsutskott motsätter sig överklagandet och vill i ärendet framföra följande avseende: 1. Ytterdörren och slussarna till andra våningen på Stadshuset är programmerade att vara öppna under kommunfullmäktiges sammanträden. Under kvällen någon gång mellan klockan 21:00-21:30 stannade kommunens hela IT-system. Om denna händelse även påverkade dörrarnas låssystem har vi ingen vetskap om och om så var fallet kan det inte anses vara någon grund för undanröjande av rubricerade beslut. Enligt publicerad webbsändning hade fullmäktige tagit beslut i alla tre paragraferna innan klockan 21:15. Behandlingen av ärende 12 ( 206) påbörjades ca klockan 20:30 och då var dörrarna öppna. De av allmänheten som är intresserade att lyssna på mötet kommer oftast i tid till sammanträdet. 2. Lublins påstående avseende 204 att beslutsfattarna skulle misshålla med kommunens resurser genom att anta en detaljerad, och av kommunstyrelsen ytterligare minskad, investeringsbudget för år 2013, måste anses vara en mycket personlig åsikt och inte förankrad i den politiska organisationen. I investeringsbudgeten finns 4 mkr under investeringar Fastigheter reserverade till skolor, det står inte någonstans att dessa pengar skulle vara öronmärkta till någon speciell skola. Det viktiga för kommunens övriga politiker är att det finns pengar reserverade om behov av investeringar skulle uppstå. 3. Lublins ifrågasättande av ordet kund i 206 gällande den övergripande

11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 11 (15) visionen och verksamhetsmålen för kommunen, kan inte ligga till grund för undanröjande av beslutet då ordvalet är ett politiskt ställningstagande I en av de nio punkterna i de övergripande verksamhetsmålen står att Borgholms kommun ska vara en kommun som präglas av kundfokus, demokrati, öppenhet och god service i alla verksamheter. Givetvis är innebörden i dokumentet att kommunens tjänstemän och politiker ska bemöta alla - både medborgaren, medlemmen, kunden, företaget, privatpersonen, besökaren, myndigheten etc - på bästa möjliga sätt. Ordet kund har mer och mer börjat användas i kommuner och landsting vilket kanske kan diskuteras, men det kan inte vara av så stor betydelse som Lublin här vill framhålla. Dokumentet ska revideras varje mandatperiod och då kan kommunfullmäktige om viljan så finns ändra ordet till något annat. Vidare påstår Lublin att omröstningarna i kommunfullmäktige skulle vara lotterimässiga. Omröstningarna sker genom namnupprop av 2:e vice ordföranden och ledamöterna svarar ja, nej eller avstår. Att sedan resultatet av omröstningarna innebär att beslutet fastställs genom ordförandens utslagsröst enligt kommunallagen 44 första stycket kan inte anses lotterimässigt. Med hänvisning till ovanstående anser Borgholms kommun att Lublins överklaganden över och begäran om undanröjande av besluten ska lämnas utan bifall. 40 Dnr 2012/ KS Medborgarförslag (Andreas Åsenholm) - utreda kommunmedlemmarnas synpunkter på avtal med Migrationsverket gällande ensamkommande flyktingbarn. Andreas Åsenholm, Nedra Sandby Horvgata 11, Köpingsvik, föreslår i medborgarförslag att kommunfullmäktige må besluta att tillsätta en utredning med syfte att: - inhämta samtliga kommunmedlemmarnas synpunkter i enlighet med SFS 1991:900; 5 kap 34 som avser framtida avtal med Migrationsverket. Kommunfullmäktige överlämnade medborgarförslaget till kommunstyrelsen för ställningstagande och beslut. Kommunledningskontoret föreslår i tjänsteskrivelse att medborgarförslaget avslås. Av tjänsteskrivelsen framgår vidare att från 1 juni 2006 gäller att boende för ensamkommande barn ska tillhandahållas av kommuner. Motiven till detta är att den kompetens, erfarenhet och det stöd som krävs för att möta barn i utsatta situationer finns inom kommunerna.

12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 12 (15) Från 1 januari 2011 företräder länsstyrelserna staten vid förhandlingarna med kommunerna om tillhandahållande av platserna. Länsstyrelsen i Kalmar län framförde 2012 önskemål om att antalet platser utökas då behovet är stort. Kommuner som har tecknat överenskommelse får statlig ersättning för faktiska kostnader vid mottagande av ensamkommande barn såväl under tiden de är asylsökande som tiden efteråt för de som beviljats uppehålls-tillstånd. Bedömning Åsenholms förslag att tillsätta en utredning för att anordna en folkomröstning i samband med allmänna val 2014 skulle medföra en extra kostnad för kommunen. Att som i förslaget passa på att inhämta kommunmedlemmarnas synpunkter beträffande andra angelägna frågor är inte möjligt då en folkomröstning ska avgöra en specifik fråga och inte ett antal frågor. De folkvalda ledamöterna i kommunfullmäktige har i beslut förklarat sig positiva till att teckna avtal gällande ensamkommande barn. Konsekvensanalys En utredning och eventuellt beslut om folkomröstning ökar kommunens utgifter, en utgift som inte får full kostnadstäckning av någon instans. Om kommunen beslutar att inte ta emot ensamkommande barn ställs ett antal arbetstagare utan arbete. Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen avslå medborgarförslaget. 41 Dnr 2011/ KS Utställning av detaljplan Köpingbaden, Solbergatäkten 1:1 m fl- Samhällsbyggnadsnämnden godkände detaljplaneförslaget för utställning. Detaljplanen tillåter en utveckling som innebär restaurang, hotell, badanläggning och stugor och anses inte avvika från gällande Översiktsplan Kommunens avlämnade synpunkter vid samrådet är inarbetade i planen. Kommunstyrelsens arbetsutskott ställer sig positiv till detaljplaneförslaget.

13 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 13 (15) 42 Dnr 2010/ KS Politisk representant för Borgmästaravtalet Energi- och klimatstrateg Tommy Lindström redogör i tjänsteskrivelse att Borgholms kommun deltar i Borgmästaravtalet sedan och sedan redovisar kommunen tillsammans med Mörbylånga kommun som Isle of Öland. Detta då ett gemensamt underlag avseende energiplanering redan finns upprättat via det nu avslutade EU-projektet Isle Pact. I Kalmar Län deltar fem kommuner, förutom Öland även Kalmar, Högsby och Oskarshamn. Som regional samordnare och stöd för Borgmästarvalet finns projektet City_SEC som drivs av Energikontor Sydost. City_SEC erbjuder nu två politiker som arbetar med energifrågor att delta i ett seminarie om Borgmästaravtalet i Bryssel den 18:e mars. Efter förfrågan lokalt till Ölandskommunerna och övriga i länet har bara en politiker anmält intresse och det är Mikael Almqvist (KD), lokal Agenda 21 ordförande. Den andra platsen har erbjudits den tjänsteman som lokalt arbetar med Borgmästaravtalet, Tommy Lindström. Projektet City_SEC via Energikontoret bokar och bekostar resa Kalmar- Bryssel tor., logi och de måltider som ingår i programmet. Det som inte ingår är måltider söndag och tisdag samt frukost samtliga tre dagar. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar godkänna att Mikael Almqvist (KD) deltar som politisk representant för Borgmästar-avtalet Öland vid seminariet i Bryssel , på bekostnad av Energikontor Sydost samt att sedvanligt traktamente utgår från Borgholms kommun, samt godkänna att energi- och klimatstrateg Tommy Lindström deltar vid seminariet. 43 Dnr 2012/ KS Tillfällig delegation kultur- och fritidsverksamheten Kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnar delegation gällande kulturoch fritidsverksamheten till kommunstyrelsen för godkännande:

14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 14 (15) Ärende Delegat Kultur- och fritidsutskottets representation och sammankallande uppvaktning Förtroendemäns deltagande i kurser, konferenser o dyl sammankallande Inköp av inventarier, material, media, program, kultursekreterare utställningar, tjänster etc. inom verksamhetsområde och budget fritidsansvarig verksamhet 1011 kultur verksamhet 1011 fritid Beviljande av bidrag till studieförbunden enligt kultursekreterare fastställda regler och budget. Beviljande av verksamhetsbidrag till kulturföreningar kultur- och fritidsutskott Beviljande av bidrag till kulturprogram enligt kultursekreterare fastställda regler och budget. Beviljande av bidrag till föreningar och organisationer enligt fastställda regler och budget. fritidsansvarig Upplåtelse av anläggningar och lokaler i enlighet fritidsansvarig med av nämnden fastställda regler och taxor. Godkännande av lokal för lokalhyresbidrag. fritidsansvarig Godkännande och beviljande av bidrag för anläggningsförändringar hos redan bidragsberätti- fritidsansvarig gade föreningar inom budget. 44 H id Medverkan i nätverk mot diskriminering och rasism. Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) uppmanar landets kommuner att ansluta sig till SKLs nätverk mot diskriminering och rasism. Utgångspunkten för arbetet är en tiopunktsplan som lanserats av den Europeiska koalitionen mot rasism. Genom att följa tiopunktsplanen och arbeta tillsammans i nätverksform kan kommunerna få stöd i arbetet med att skapa strategier och metoder för ett konkret arbete mot diskriminering, rasism och främlingsfientlighet. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar delta i nätverket.

15 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 15 (15) 45 Deltagande i konferens. Kommunstyrelsens arbetsutskott godkänner Eddie Forsman (M) deltar vid EU-utbildning i Jönköping 30 maj. 46 Studiebesök, Borlänge. Kommunstyrelsens arbetsutskott godkänner Eddie Forsman (M) åker på studiebesök till Borlänge för att se på deras distributionscentral för lokala producenter.

Sjukfrånvaro m m, information från personalavdelningen.

Sjukfrånvaro m m, information från personalavdelningen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (14) 68 Information, kommunchefen. Kommunchef Christina Madeling informerar - om framtagen turismstrategi som kommer att antas i kommunfullmäktige under våren. - från möte med

Läs mer

1 Dnr 2012/32-318 KS. Vägbidrag 2012, turistvägar och enskilda vägar.

1 Dnr 2012/32-318 KS. Vägbidrag 2012, turistvägar och enskilda vägar. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (10) 1 Dnr 2012/32-318 KS Vägbidrag 2012, turistvägar och enskilda vägar. Vid kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 2012-12-11 redovisade ekonom Caroline Johansson att

Läs mer

2011-06-07 115-136. 115 Dnr 2011/138-041 KS. Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012.

2011-06-07 115-136. 115 Dnr 2011/138-041 KS. Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (32) 115 Dnr 2011/138-041 KS Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012. Ekonomichef Evert Kvarneke och ekonomistrateg Carina Cerafiani redogör för framtagna budgetramar

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 12.30-14.30 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 294 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.30-15.15 Beslutande Markus Lund, ordförande (s), 134-151, 153-158 Stig Davidson, ordförande (c), 152 Evy Annér (s) Kaj Göransson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (18) 2015-02-10 41-59 KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (18) 2015-02-10 41-59 KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (18) Innehållsförteckning 41 Tilldelningsbeslut upphandling mobil scen. 42 Faktura, samförläggning av gatubelysning. 43 Omfördelning investeringsbudget 2015; Samförläggning

Läs mer

KALLELSE. Ilko Corkovic / Marie-Louise Johansson Ordförande Sekreterare 880 18

KALLELSE. Ilko Corkovic / Marie-Louise Johansson Ordförande Sekreterare 880 18 1 Kommunstyrelsen KALLELSE Plats och tid för Borgholms Slott i "Hall of fame" (gamla logen), Borgholm, 2015-05-26, klockan sammanträdet 13:00. Samling kl 12:00 då visar kastellan Jim Rudolfsson utställningen

Läs mer

KALLELSE. Plats och tid för Tingssalen i Stadshuset 2012-11-26 klockan 18:30-22:30 sammanträdet Jan Erici / Marie-Louise Johansson. Utses att justera:

KALLELSE. Plats och tid för Tingssalen i Stadshuset 2012-11-26 klockan 18:30-22:30 sammanträdet Jan Erici / Marie-Louise Johansson. Utses att justera: Kommunfullmäktige KALLELSE Plats och tid för Tingssalen i Stadshuset 2012-11-26 klockan 18:30-22:30 sammanträdet Jan Erici / Marie-Louise Johansson Ordförande Sekreterare Utses att justera:. Plats och

Läs mer

Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-12-05 10:20-12:20. Lars-Åke Gustavsson. Sekreterare.. Paragraf 307-330 Olof Borgmalm BEVIS

Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-12-05 10:20-12:20. Lars-Åke Gustavsson. Sekreterare.. Paragraf 307-330 Olof Borgmalm BEVIS 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-12-05 10:20-12:20 Beslutande Bengt Torstensson Lotta Husberg Kerstin Gadde Catarina Mellberg Claes Nordevik Kristina Svensson Els-Marie Ragnar Bo Andersson

Läs mer

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27)

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27) 2015-04-14 Sida 1 (27) Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14 Innehåll Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 4 Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 5 Placering

Läs mer

215 Kommunstyrelsens ärendelista. 216 Rapportering enligt internkontrollplan. 218 Månadsrapport för pensionsportföljen april 2014

215 Kommunstyrelsens ärendelista. 216 Rapportering enligt internkontrollplan. 218 Månadsrapport för pensionsportföljen april 2014 2014-06-02 Paragrafer 215 Kommunstyrelsens ärendelista Beslutsärenden 216 Rapportering enligt internkontrollplan 217 Ajournering 218 Månadsrapport för pensionsportföljen april 2014 219 Skuldförvaltarrapport

Läs mer

Protokoll 2014-05-08 Arbetsutskottet. Regionförbundets arbetsutskott

Protokoll 2014-05-08 Arbetsutskottet. Regionförbundets arbetsutskott 48 Organ Plats och tid Regionförbundets arbetsutskott Fryshuset, Stockholm Torsdagen den 8 maj 2014, kl 08.30-14.00 ande Lars Blomberg ordförande Leif Larsson vice ordförande Åke Nilsson Ulf Nilsson Mona

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 119 Plats och tid Orrefors skola, matsalen, klockan 18.00-20.40 Beslutande Inger Rydbrink, ordförande Björn Hult, 1:e vice ordförande Nils Grönqvist, 2:e vice ordförande Markus Lund Brith-Louise

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 504 Kommunstyrelsen 2010-11-29

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 504 Kommunstyrelsen 2010-11-29 Sammanträdesdatum 504 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.40 Beslutande Inger Rydbrink, ordförande (s) Christina Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s)

Läs mer

Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Tisdag l O mars 2015 Klockan 09:00-16:20 Ajournering 09:05-10:00, 15:15-15:20 ( 110)

Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Tisdag l O mars 2015 Klockan 09:00-16:20 Ajournering 09:05-10:00, 15:15-15:20 ( 110) Plats och sammanträdestid SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL 1(2) Sammanträdesdatum Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Tisdag l O mars 2015 Klockan 09:00-16:20 Ajournering 09:05-10:00, 15:15-15:20 ( 110) Beslutande Ledamöter

Läs mer

Ulf Stecksen. Sten-Ove Danielsson. Kommunstyrelsen. Ånge kommunkontor

Ulf Stecksen. Sten-Ove Danielsson. Kommunstyrelsen. Ånge kommunkontor 1 (36) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdagen den 8 februari 2011 kl. 10.00 17.15, ajournering för lunch 12.15-13.00.

Läs mer

ANSLAGSBEVIS Justeringen har tillkännagivits via anslag

ANSLAGSBEVIS Justeringen har tillkännagivits via anslag PROTOKOLL 1(60) Tid: kl 10:00 16:45 Plats: Bäcken Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande Erika Sundström, s Peter Eriksson, s Helena Öhlund, s Tommy Lindgren, s vice ordförande Eva Westerlund, s Camilla

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Kommunstyrelsen. Lars-Erik Granholm (KOSA) Stefan J Eriksson (M) Anders Bengtsson (KD) 280-291, 293, 307, del av 308, 314

Sammanträdesprotokoll. Kommunstyrelsen. Lars-Erik Granholm (KOSA) Stefan J Eriksson (M) Anders Bengtsson (KD) 280-291, 293, 307, del av 308, 314 Kommunstyrelsen 2014-12-09 1 (47) Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 13.00-18.00 Beslutande Ledamöter Irene Homman (S) ordförande Svante Hanses (KOSA) Ann-Gret Olsson (S) Sofia Jarl (C) Tomas Fredén

Läs mer

TRANAs KOMMUN KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN

TRANAs KOMMUN KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN Kultur & Fritid tfn 0140-681 00 TRANAs KOMMUN KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-01-30 Sida 1(25) Plats och tid Beslutat KS-salen, Stadshuset, kl. 13.30-17.25 Bengt E Carlsson, (S) Matiida

Läs mer

Kommunfullmäktige godkänner sammanträdets kungörelse.

Kommunfullmäktige godkänner sammanträdets kungörelse. KOMMUNFULLMÄKTIGE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (12) Sammanträdesdatum Paragrafer 2012-11-26 187-195 187 Godkännande av kungörelse. Kommunfullmäktige godkänner sammanträdets kungörelse. 188 Godkännande av

Läs mer

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00 Sammanträdesprotokoll 1 (48) Plats och tid Måndagen den 7 juni 2010 i Portalen, Baggängsvägen 65, klockan 13.00 16.00 Sammanträdet ajournerades klockan 14.20-14.45 Beslutande Övriga deltagande Niina Laitila

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 284 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.45 Beslutande Markus Lund, ordförande (s), utom 125 Stig Davidson, ordförande (c), 125 Evy Annér (s) Kaj Göransson (s)

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 156 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.00 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s), utom 85 Kaj Göransson (s)

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-04-07 1 (53)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-04-07 1 (53) Kommunstyrelsen 2014-04-07 1 (53) Plats och tid Tingsbacka, sammanträdesrum Nasa, måndagen den 7 april 2014, klockan 13.00 16.30. Ajournering för kaffe 14.30 14.50. Beslutande Britta Flinkfeldt Jansson

Läs mer

Tunasalen, stadshuset, Vimmerby. Tisdag 22januari 2013 kl 09:00-09:05, 10:00-12:10 Ajournering kl 09:05-10:00

Tunasalen, stadshuset, Vimmerby. Tisdag 22januari 2013 kl 09:00-09:05, 10:00-12:10 Ajournering kl 09:05-10:00 VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL Sidnr 1(1) Plats och sammanträdestid Beslutande ledamöter Tunasalen, stadshuset, Vimmerby. Tisdag 22januari 2013 kl 09:00-09:05, 10:00-12:10 Ajournering kl 09:05-10:00

Läs mer

Ingemar Svanström (C), ordförande Lars-Magnus Ek (C) Kjell Front

Ingemar Svanström (C), ordförande Lars-Magnus Ek (C) Kjell Front HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (36) Plats och tid Kommunhusets tingssal, tisdagen den 18 augusti 2010 kl 09.00-12.00, 13.00-15.40 Beslutande Ingemar Svanström (C), ordförande Lars-Magnus Ek (C)

Läs mer

Plats och tid för sammanträdet Folkets Hus, Borgholm 2011-01-24 klockan 19:00. Jan Erici / Marie-Louise Johansson. Utses att justera:

Plats och tid för sammanträdet Folkets Hus, Borgholm 2011-01-24 klockan 19:00. Jan Erici / Marie-Louise Johansson. Utses att justera: Kommunfullmäktige KALLELSE Plats och tid för sammanträdet Folkets Hus, Borgholm 2011-01-24 klockan 19:00 Jan Erici / Marie-Louise Johansson Ordförande Sekreterare Utses att justera:. Plats och tid för

Läs mer

Ajournering för kaffe kl. 09:35-10:00

Ajournering för kaffe kl. 09:35-10:00 KOMMUNSTYRELSEN 2014-12-17 Sidan 1(30) Plats och tid Nicolairummet, stadshuset kl. 09:00-11:50 Ajournering för kaffe kl. 09:35-10:00 Beslutande Ledamöter Kjell Hedvall (S), Kajsa Ezelius (S), Bertil Jonsson

Läs mer

Irené Homman (S) ordförande. Anders Bengtsson (KD) 233-254, 257, 260, 261. Per-Arne Leck (V) Christer Iversen (FP) 233-254, 257, 260, 261

Irené Homman (S) ordförande. Anders Bengtsson (KD) 233-254, 257, 260, 261. Per-Arne Leck (V) Christer Iversen (FP) 233-254, 257, 260, 261 Kommunstyrelsen 2014-11-18 1 (66) Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 13.00-17.55 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Irené Homman (S) ordförande Ann-Gret Olsson (S) Sofia Jarl (C) Tomas

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen : 1 av 42 Plats och tid Äppelkriget i kommunhuset, den, kl. 14.00-15.10 Beslutande Se sidan 2 Övriga närvarande Kommunchef Göran Clausson, kanslichef Christian Björkqvist, operativ chef Mats Svensson,

Läs mer