Swedish Incubators & Science Parks. Inspel till Forsknings- och Innovationspolitiska propositionen respektive Den Nationella Innovationsstrategin

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Swedish Incubators & Science Parks. Inspel till Forsknings- och Innovationspolitiska propositionen respektive Den Nationella Innovationsstrategin"

Transkript

1 Swedish Incubators & Science Parks - den nationella medlemsorganisationen för Sveriges kunskapsintensiva innovationsmiljöer Inspel till Forsknings- och Innovationspolitiska propositionen respektive Den Nationella Innovationsstrategin Till Utbildningsdepartementet och Näringsdepartementet Stockholm

2 1 1. Inledning Svenskt näringslivs förmåga att konkurrera på en global marknad kräver ett ständigt nyttiggörande av kunskap, forskningsrön och hållbara affärsidéer. Regeringen har i den kommande Forsknings- och Innovationspropositionen en stor möjlighet att skapa förutsättningarna för en betydligt närmare och effektivare samverkan mellan akademi och näringsliv, något som tydligt möter behovet av hållbar tillväxt, jobbskapande och framtida välstånd. Självklart bör detta också vara bärande idéer i Regeringens pågående arbete med att ta fram en nationell innovationsstrategi med syftet att utveckla ett innovationssystem i världsklass. Swedish Incubators & Science Parks (SISP) företräder Sveriges nationellt täckande nätverk av 33 science parks (forsknings- /teknikparker) och 43 företagsinkubatorer, alla med triple helix- förankring. Detta innebär att SISP representerar i princip samtliga science parks och företagsinkubatorer i Sverige. Kopplingen till landets lärosäten är givetvis stark, ofta organisatoriskt, men också innehålls- och konceptmässigt. Dessa regionalt förankrade innovationsmiljöer bidrar till nyföretagande, näringslivsförnyelse i befintliga företag och konkurrenskraftig tillväxt. Tillsammans är dessa miljöer avgörande för landets innovationskraft. Mot bakgrund av detta önskar vi här inkomma med synpunkter och förslag inför den kommande Forsknings- och innovationspropositionen respektive till den nationella innovationsstrategin. Vi ser ett naturligt och starkt samband mellan dessa två nationella arbetsprocesser och väljer därför att göra vår samlade branschs inspel i ett enda dokument. 2. Kommentarer till SISPs inspel SISP- medlemmarnas innovationsmiljöer har fler än företag med över sysselsatta. Kopplade till medlemmarnas nätverk finns många fler företag. De flesta av företagen är innovativa mindre och medelstora företag, vilka ofta har anknytning till akademi och forskningsinstitut. Våra synpunkter fokuserar på frågor som är viktiga förutsättningar för Sveriges kunskapsintensiva tillväxtföretag. I detta dokument tar vi således inte upp alla frågor som rör svensk forskningspolitik. Det betyder inte att vi är ointresserade av en stark svensk forskningspolitik eller ett kraftfullt innovationssystem, tvärtom. Vi är beroende av detta men tror samtidigt att regeringen är mest intresserad av att höra vad vi utifrån vår unika roll anser om frågor som ligger nära forsknings- och utbildningspolitiken respektive det kunskapsintensiva näringslivets förnyelse. Både FoI- propositionen och den nationella innovationsstrategin har mycket viktiga roller i utformningen av morgondagens Sverige och vi hoppas därför att regeringen tar hänsyn till våra synpunkter och förslag. Den framtida innovationspolitiken måste tydligare innefatta kommersialisering av forskningsresultat, utveckling av innovationer 1

3 2 och stimulera tillväxten av både små och stora företag. Till detta skall läggas att Sveriges industriella styrkeområden måste fortsätta att utvecklas. Vi vill här lyfta fram satsningar som har relevans för kunskapsintensiv tillväxt i nya och befintliga företag. Dessas bör ske genom landets innovationssystem, både på nationell och regional nivå. Vi ser gärna att regeringen utvecklar innovationspolitiken med ett brett perspektiv på begreppet innovation, som exempelvis socialt entreprenörskap, innovationer i offentlig sektor och tjänsteinnovationer. Likaså blir facilitering av värdeskapande processer respektive att erbjuda företag tillgång till fysiska test- och demonstrationsmiljöer allt viktigare framtida uppgifter för innovationssystemet. Det är centralt att både FoI- propositionen och innovationsstrategin skapar långsiktiga förutsättningar för samverkande och effektiva innovationsplattformar som stimulerar till öppna innovationsprocesser och fokuserar på kommersialisering och nyttiggörande. 3. Sammanfattning av SISPs förslag Nationell driftfinansiering för inkubatorer och science parks Förstärkt långsiktig nationell medfinansiering av inkubatorer till en total omfattning om minst 150 mkr/år. Skapa en långsiktig nationell medfinansiering av science parks som möjliggör utökad drift av starka, aktiva regionala innovationsmiljöer, om minst 175 mkr/år. Finansieringen ska kopplas till förstärkt utveckling av en nationell kunskapsplattform med krav på värdeskapande, hög måluppfyllelse och kvalitet i utförandet. Detta bör bygga vidare på den utvärderingsmetodik som utvecklats för Sveriges inkubatorer inom ramen för Innovationsbrons nationella inkubatorprogram BIG Sweden. Helhetsgrepp om kapitalförsörjningen kopplat till processerna för innovation och kommersialisering Tillskjut mer marknadskompletterande investeringskapital i tidiga skeden av kommersialiseringsprocessen i form av olika typer av finansiella insatser, dels nationella men också kanaliserade genom regionala strukturer, såsom inkubatornära såddkapitalfonder. Tillskjut driftsfinansiering till de regionalt verksamma såddkapitalfonderna. Utveckla finansieringslösningar fokuserade på öppna innovationsprocesser som stimulerar samverkan i form av praktisk handling mellan företag och akademisk kompetens. Inför ett nationellt system för offentlig innovationsupphandling. Vi deltar gärna i konkretisering av förslag till insatser. 2

4 3 Internationalisering av innovationssystemet Avsätt medel för att paketera och marknadsföra det svenska innovationssystemet som attraktivt och tillgängligt för utländska företag, investerare och innovationsmiljöer. Genomför en samordnad nationell kraftsamling på vissa utvalda marknader, liknande våra nordiska grannländers satsningar i exempelvis Silicon Valley. Ge Exportrådet direktiv att, jämte sin ordinarie verksamhet, erbjuda anpassade villkor till nystartade företag. Vi deltar gärna i konkretisering av förslag till insatser. 4. Nuläge 4.1 Science parks och inkubatorer Sveriges science parks och inkubatorer utgör innovationsmiljöer och verksamheter som är centrala för att stärka innovationsförmågan och öka tillväxten hos kunskapsintensiva företag i hela Sverige. Dessa företag har ofta en nära anknytning till akademi eller forskningsinstitut och är givetvis en del av det övriga privata näringslivet. SISP- medlemmarnas innovationsmiljöer åtnjuter redan idag i de allra flesta fall ett starkt engagemang från kommuner, regioner, näringsliv och akademi. Inkubatorer och science parks är stimulerande och utvecklande miljöer för kunskapsintensiva företag. Inkubatorer erbjuder idébärare och nya företag affärsutvecklingsstöd samt nätverk till finansiering. En science park är en mötesplats mellan människor, idéer, kunskap och kreativitet samt utgör ofta en plattform för kluster och utvecklingsprojekt. Gemensamt är alltid närhet till universitet, högskola eller forskningsinstitut. I våra svenska innovationsmiljöer finns idag omfattande erfarenhet av operativt arbete med kunskapsintensiva företag, en utveckling som har gått mycket snabbt Sveriges första science parks (Ideon i Lund respektive Mjärdevi Science Park i Linköping) startades så sent som för tre decennier sedan. Flera svenska science parks är idag internationellt välrenommerade och kända som starka innovationsmiljöer och klusteraktörer. Det operativa arbetet innebär att utveckla och driva processer och metoder, samt tillhandahålla platser som stimulerar och stödjer affärs- och företagsutveckling. Detta sker exempelvis genom kreativa möten, branschutveckling, strategiska projekt, öppen innovation, utveckling av affärsnätverk samt regionalt utvecklingsarbete. Resultatet är ett tydligt bidrag till kunskapsintensivt nyföretagande och förnyelse av det befintliga näringslivet inklusive att utveckla den svenska förmågan att producera industriella produkter. Science parks och inkubatorer utgör således en central del av infrastrukturen i Sveriges innovationssystem. Verksamheterna är under snabb utveckling och många av dessa utvecklar nya funktioner och får utvidgade uppgifter som centrala aktörer, mötesplatser och operatörer i innovationssystemet. 3

5 4 SISP uppskattar den satsning som regeringen gör för Sveriges inkubatorer. Dock saknas idag välfungerande finansieringslösningar som kan säkerställa långsiktig drift och utveckling av Sveriges science parks, något som direkt skulle bidra till ett ännu bättre företagsklimat. 4.2 Öppnare innovationsprocesser Dagens svenska näringsliv verkar på en global marknad. Företag möter en allt hårdare konkurrens samtidigt som konsumenterna blir mer krävande och efterfrågar mer än bara excellenta produkter. De företag som vill vinna kundernas gunst måste hela tiden skapa nya unika kundvärden och ligga steget före konkurrenterna. Nya innovationsområden för ett företag kan exempelvis vara utveckling och förnyelse av affärsmodeller, värdeskapande nätverk och allianser, produkter och teknik, systemlösningar, tjänster eller andra värdeskapande kundupplevelser. En viktig konsekvens av detta är att synen på innovation breddas från traditionellt fokus på produkt och teknik till en bredare syn som inkluderar alla aspekter som kan skapa nya kundvärden. En ytterligare konsekvens av denna mångfald är att allt fler företag väljer att öppna upp sitt utvecklingsarbete och bjuda in utomstående aktörer i arbetet med att utveckla nya innovationer, något som brukar benämnas öppen innovation. Detta är en internationell trend. Öppna innovationsprocesser bör involvera en mångfald av nya kompetenser - även från externa organisationer och andra länder. Följaktligen ställer detta också nya krav på - och skapar nya möjligheter för - akademins samverkan med näringslivet. Detta för att underlätta för företagen att integrera innovationsarbetet med andra aktörer. Vi upplever VINNOVAs arbete som kreativt och viktigt i denna utveckling. EUs nya innovationsstrategi (EU2020) förutsätter samverkan både tvärsektoriellt och internationellt. Bland annat har science parks här en viktig framtida roll att, med regional förankring, främja öppna innovationsprocesser kopplat till affärsutvecklingsinsatser i olika branscher, kluster och innovationsmiljöer. Detta gäller inte minst för befintliga medelstora företag. Vi ser att Tillväxtverket har en mycket viktig nationell roll, bland annat som kravställare och finansiär av nationella program med regionala insatser samt som koordinatorer för EU:s strukturfondsmedel. Inkubatorer blir en allt viktigare aktör även för etablerade företag. Inom ramen för sina öppna innovationsprocesser letar företagen efter nya samarbetspartners respektive potentiella förvärv med spetskompetens. I vissa fall väljer företagen också att knoppa av egen verksamhet som inte ryms inom befintlig strategi, men som kan växa till ett framgångsrikt företag i inkubatorsmiljön. Detta betyder att det högskolenära inkubatorsystemet utvecklas till en viktig systemfunktion som utvecklingsmiljö av nya spetsföretag som kan stärka de etablerade företagens innovationsförmåga. Vi vill betona att såväl VINNOVA som Tillväxtverket redan idag är viktiga aktörer för att stödja denna utveckling. Givetvis har även Innovationsbron en central roll för inkubatorernas drift och för finansiering av nya tillväxtbolag. Dessa statliga organisationer kan i framtiden, med utökade resurser, betyda ännu mer för utveckling av företag i tidigare skeden. 4

6 5 4.3 Effektivare innovationssystem Företags behov av ett snabbt och effektivt innovationsarbete, bland annat genom öppnare innovationsprocesser, ställer nya krav på det svenska innovationsstödssystemet. Aktörerna i systemet måste agera nätverksbyggare, intermediär och facilitator i innovationsprocesser för att stimulera och stärka näringslivets innovationsförmåga. Dock finns det idag begränsade resurser i innovationssystemet. För att få ett kraftfullare system - och samtidigt göra det tydligare och effektivare - krävs lokal, regional samt nationell samordning och driftsfinansiering. Genom sin nära samverkan med det regionala näringslivet, akademi och offentliga aktörer har SISPs medlemmar en tydlig roll i uppbyggnaden, organisationen och den löpande driften av innovationssystemet. Utöver att erbjuda en kreativ fysisk miljö utgör ofta science parken den organisatoriska plattformen för centrala funktioner i regionala innovationssystem. Syftet är att åstadkomma strategisk och operativ effektivitet i innovationsarbetet, vilket innebär att de exempelvis kan vara processägare för regionala utvecklingsinitiativ, driva strategiska projekt, utveckla, driva eller samverka med klusterinitiativ respektive testbäddar och demonstrationsmiljöer. Forskningsinstituten har, med sin tydliga företagsmedverkan, här en mycket viktig roll. Satsningar på verifiering, test- och demonstrationsmiljöer är viktiga insatser för att facilitera kommersialisering och stimulera befintliga företags utvecklingsprocesser. Innovationskontorens, i dess nuvarande men mellan lärosäten varierande utformning, huvudsakliga fokus och arbetssätt är inriktat på kommersialisering av forskningsresultat från det enskilda lärosätet. Detta leder lätt till ett synsätt med perspektivet inifrån och ut och ofta med ensidigt fokus på teknologi. I beaktande av det inledande resonemanget, om företagens ökande behov av att arbeta bredare med innovationsbegreppet och öppna upp sina innovationsprocesser, framgår att det krävs en innovationsprocess som har perspektivet utifrån och in, med tydligt fokus på marknadens behov och affärsmöjligheter. Detta kräver en innovationsprocess som är Triple Helix- baserad, med regionala, nationella och internationella länkar till kompletterande innovationsmiljöer. Vi anser således att ökade satsningar bör göras på att utveckla innovationssystemet inom och kring samverkande lärosäten och forskningsinstitut samt att detta ska göras i Triple Helix- baserade innovationsmiljöer med effektiva länkar till andra nationella och internationella innovationsmiljöer. Sveriges inkubatorer och science parks har en central roll men nationell effekt bygger givetvis på samverkan med insatser från VINNOVA, Innovationsbron, ALMI och Tillväxtverket. 5

7 6 4.4 EU 2020 och internationalisering EU spelar en allt större roll i den innovationspolitiska utvecklingen. För två år sedan lanserades EU Därefter följde Innovation Union, och Horizon 2020, som är samlingsbegreppet för större delen av den forskning och innovation som EU kommer att initiera och finansiera. Fokus ligger på starka branscher och de stora samhällsutmaningarna. För att Sverige till fullo ska kunna utnyttja potentialen krävs ett proaktivt arbete där vi måste vara med när EU- programmen utvecklas. Det är regeringens uppgift att säkerställa detta. De utlysningar som sedan följer under de kommande åren kräver att vi har väl fungerande samverkansplattformar för kommersialisering och näringslivsutveckling på både regional och nationell nivå. Science parks och inkubatorer är här viktiga delar i det innovationssystem som krävs för att Sverige ska kunna få ett gott utfall från Horizon 2020 och andra kommande EU- satsningar på forskning och näringslivsutveckling. Skall Sverige och svenska företag hävda sig globalt måste internationaliseringen drivas vidare, ett ansvar som inte minst staten har. De stora företagen genomför oftast detta på egen hand, men det finns ett klart behov av att ytterligare underlätta för de mindre och medelstora företagen. Särskilt behov har de nya och innovativa företag som snabbt måste ut på världsmarknaden för att kunna utvecklas. Innovationssystemet har här två viktiga uppgifter. Den ena är att underlätta för svenska företag att expandera på utländska marknader. Den andra är att attrahera internationella resurser i form av forskare, arbetskraft, företag och kapital. Generellt sett är det fråga om att öppna upp Sverige mot omvärlden samt att bli bättre på att utnyttja olika former av EU- finansiering, inte minst EU:s strukturfonder. Ett innovationssystem måste ha förmågan att länka samman företag och forskningskompetens samt underlätta värdeskapande innovationsprocesser. Detta för att öka interaktionen mellan svenska bolag och utländska innovationsmiljöer samt mellan svenska innovationsmiljöer och utländska bolag. Då skapas förutsättningar för ett öppet och dynamiskt nationellt innovationssystem i en global kontext. Regeringen har nyligen satt upp målet att fördubbla Sveriges export till För att nå detta krävs mycket kraftfulla satsningar på både infrastruktur och kapitalförsörjning. Ett mindre eller nystartat företag har sällan kompetens eller finansiell styrka att gå ut på en internationell marknad, trots att dess marknad i många fall är helt utanför Sverige. SISP välkomnar därför den nyligen beslutade satsningen på 100 MSEK för ökad finansiering till inkubation och internationalisering som beviljats genom Innovationsbron. Vi tror dock att satsningen behöver vara långsiktig och med större resurser samt även innefatta tydligare samordning av involverade aktörer på nationell nivå. 6

8 7 4.4 Kapitalförsörjning Tillgång till olika former av finansiering i tidiga skeden är en kritisk framgångsfaktor, både i själva innovationsprocessen men också i kommersialiseringsfasen. För att möta behoven i de olika faserna krävs en fungerande finansiell värdekedja. Idag finns ett system med Innovationsbrons, ALMIs och flera Länsstyrelsers varierande finansieringsprodukter i tidig fas. Dessa består av olika typer av bidrag, villkorslån respektive ägarkapital och är mycket viktiga för många nya företags tillblivelse och utveckling. Det finns dock ett motiverat behov som är väsentligt större än utbudet. De skilda stegen i innovationsprocessen behöver olika finansiella verktyg. Medel i tidiga skeden fungerar som en effektiv katalysator för att ta innovationen vidare och kan attrahera mångfaldigt mer privat kapital. I de fall som kommersialisering av innovationer sker i nystartade företag är tillgång till riskvilligt kapital extra kritisk. Den bästa formen av kapital är naturligtvis kundintäkter, men andra finansieringsformer, som exempelvis mjuk medfinansiering, bidrag, villkorslån och riskvilligt ägarkapital behöver utvecklas ytterligare. Vilken form som är lämplig varierar från fall till fall, men i praktiken är det en kombination av dessa former som kan stärka företagets utveckling. I Sverige finns nu en rad goda exempel på inkubatorer som har etablerat regionala såddfinansieringsfonder. Kapitalet i dessa såddfonder, vilka organisatoriskt ofta är investmentbolag, kan vara både privat och offentligt. Fonderna kompletterar de nationella aktörerna Innovationsbron och ALMI och tillgodoser därmed delvis behovet av tidigt ägarkapital, vilket stimulerar start och tillväxt av fler tillväxtintensiva företag. Offentligt driftsstöd för dessa inkubatornära såddfonder skulle tydligt stärka fondernas marknadskompletterande systemfunktion. Det har dessutom visat sig vara effektivt med regionala såddkapitalfonder som knutpunkter för att stimulera affärsängelinvesteringar. Dessa fonder kan upprättas som exempelvis fond i fond, där olika aktörer saminvesterar tillsammans. Det finns flera exempel i Sverige där offentligt kapital går in och förstärker privat kapital i en såddfond. Det har internationellt visat sig att offentlig medfinansiering i fond i fond är en effektiv metod för att kunna locka fram privat kapital i tidigare skeden och samtidigt dra nytta av de privata aktörernas erfarenhet och kompetens. 7

9 8 5. SISPs förslag för ökad samverkan och tillväxt Baserat på ovanstående resonemang har vi tre konkreta huvudförslag till den kommande Forsknings- och Innovationspolitiska propositionen. 5.1 Nationell driftfinansiering för inkubatorer och science parks Inkubatorer är effektiva verktyg för att stödja kunskapsbaserat nyföretagande. Science parks är innovationsmiljöer för etablerade företag och plattformar för samverkan mellan akademi, forskningsinstitut och näringsliv samtidigt som det stimulerar regional näringslivförnyelse. Baserat på inkubatorer och science parks drivs med fördel andra insatser såsom forskningskommersialisering, klusterverksamhet, test- och demonstrationsmiljöer och internationalisering. Skall verksamheterna utvecklas väl och uppfylla den potential som verksamheterna rymmer måste basfinansieringen vara långsiktig. Säkerställ därför en långsiktig nationell basfinansiering av såväl inkubatorer som science parks. Det skulle ge alla regioner möjlighet att skapa en effektiv innovationsplattform för det regionala innovationssystemet respektive en nationell plattform för satsningar på exempelvis klusterprogram. Det skulle således underlätta ett samspel mellan den lokala, regionala, nationella och internationella verksamhetsnivån. Finansieringen ska givetvis kopplas till krav på både värdeskapande, mätbara resultat och kvalitet i utförande. Vid en sådan satsning bör staten även avsätta medel för ett utvecklingsprogram för landets science parks, i syfte att utveckla och effektivisera verksamheterna. Detta skulle vidareutveckla deras roll som regionala innovationsnoder. På detta sätt utvecklas ett mer värdeskapande innovationssystem än idag, som blir sammanlänkat på lokal, regional och nationell nivå i en internationell kontext. Även de lokala och regionala inkubatorerna behöver en långsiktig basfinansiering. Dessa två åtgärder kommer stärka Sveriges innovationsförmåga och bidra till kommersialisering av svensk forskning. SISP driver redan idag aktiviteter för erfarenhetsutbyte och kompetensutveckling hos medlemmarna. Vi är öppna för en lösning där SISP tar nationellt ansvar för en större del av denna lärandeprocess. SISP föreslår: Förstärkt långsiktig nationell medfinansiering av inkubatorer till en total omfattning om minst 150 mkr/år. Skapa en långsiktig nationell medfinansiering av science parks som möjliggör utökad drift av starka, aktiva regionala innovationsmiljöer, om minst 175 mkr/år. Finansieringen ska kopplas till förstärkt utveckling av en nationell kunskapsplattform med krav på värdeskapande, hög måluppfyllelse och kvalitet i utförandet. Detta bör bygga vidare på den utvärderingsmetodik som utvecklats för Sveriges inkubatorer inom ramen för Innovationsbrons nationella inkubatorprogram BIG Sweden. 8

10 9 5.2 Helhetsgrepp om nya företags finansiering kopplat till processerna för innovation och kommersialisering. De unga och växande företagen i inkubatorer och science parks behöver finansiering för att kunna utvecklas. Det är inte offentlig sektor som skall bära huvudansvaret för det riskkapital och annat kapital som behövs, men statliga marknadskompletterande insatser spelar en viktig roll. Mer finansiering i olika former behövs i tidiga skeden av kommersialiseringsprocessen, exempelvis verifieringsmedel, konsultcheckar, villkorslån, konvertibellån och riskvilligt ägarkapital. Stimulera samverkan mellan privat och offentligt kapital, där dock det privata bör vara ledande. Även i öppna innovationsprocesser som involverar befintliga företag och akademi krävs olika typer av finansiella verktyg för att driva processen framåt i de skilda stegen, från idéutveckling och konceptualisering till realisering. Erfarenheten är att flexibla medel som kan injiceras i tidiga skeden av innovationsprocessen fungerar som en mycket effektiv katalysator för att ta processen vidare och attrahera mångfaldigt mer privat kapital i nästa steg. Vi ser därför gärna att morgondagens finansieringslösningar fokuserar på öppna innovationsprocesser och stimulerar samverkan mellan företag och akademi. Detta kan ske genom utökad offentlig innovationsupphandling respektive innovationscheckar som kan tillhandahållas inom ramen för regionala innovationsprocesser. Erfarenheter från andra länder visar att effekten av denna typ av finansieringar blir bättre ju närmare verksamheten besluten kan tas. Därför ser vi gärna ett stort fokus på uppbyggnad av regionala såddfonder. SISPs innovationsmiljöer kan också bli effektivare genom att medel och lokal beslutsrätt ger snabba och obyråkratiska insatser kopplat direkt till innovationsprocessen. SISP föreslår: Tillskjut mer marknadskompletterande investeringskapital i tidiga skeden av kommersialiseringsprocessen i form av olika typer av finansiella insatser, dels nationella men också kanaliserade genom regionala strukturer, såsom inkubatornära såddkapitalfonder. Tillskjut driftsfinansiering till de regionalt verksamma såddkapitalfonderna. Utveckla finansieringslösningar fokuserade på öppna innovationsprocesser som stimulerar samverkan i form av praktisk handling mellan företag och akademisk kompetens. Inför ett nationellt system för offentlig innovationsupphandling. 5.3 Internationalisering av innovationssystemet För att Sverige ska kunna dra större nytta av globaliseringen och de internationella bolagens innovationskraft bör vi fortsätta internationalisera våra innovationssystem. Förutsättningar måste skapas för att involvera våra inhemska företag och innovationsmiljöer i öppna innovationsprocesser tillsammans med drivande aktörer i omvärlden. 9

11 10 Regeringen bör därför avsätta medel för att paketera och marknadsföra det svenska innovationssystemet som en tillgänglig och attraktiv investeringsmöjlighet för utländska företag och investerare. För att attrahera utländska företag och investerare krävs en samlad insats från innovationssystemets aktörer, nationella myndigheter och våra inhemska stora företag. Då skapas förutsättningar för ett öppet och dynamiskt nationellt innovationssystem i en global kontext samtidigt som förutsättningar ges för en långsiktigt hållbar förnyelse av vår basindustri och en konkurrenskraftig inhemsk industriproduktion. Vi ser här en stor möjlighet att i samband med de pågående organisatoriska förändringarna av Exportrådet och Invest Sweden förstärka kopplingen mellan de exportfrämjande organisationernas verksamheter och det regionalt förankrade innovationssystemet. Vi föreslår även att särskilda medel avsätts så att nybildade företag får förbättrade möjligheter att använda Exportrådets nätverk och kompetens världen över. Intensifiera Sveriges uppkoppling mot omvärlden och bistå aktivt de svenska mindre och medelstora företagen att etablera sig, hitta partners och få tillgång till utländsk kompetens. Detta för att öka dessa företags möjligheter att snabbt etablera sig på sina geografiska huvudmarknader, ta marknadsandelar och därigenom bidra till att uppnå regeringens exportmål. SISP föreslår: Avsätt medel för att paketera och marknadsföra det svenska innovationssystemet som attraktivt och tillgängligt för utländska företag, investerare och innovationsmiljöer. Genomför en samordnad nationell kraftsamling på vissa utvalda marknader, liknande våra nordiska grannländers satsningar i exempelvis Silicon Valley. Ge Exportrådet direktiv att, jämte sin ordinarie verksamhet, erbjuda anpassade villkor till nystartade företag. 6. Kontaktuppgifter Magnus Lundin, VD Hans Möller, Ordförande Swedish Incubators & Science Parks Waterfront Klarabergsviadukten Stockholm 10

Inspel till Horisont 2020, COSME samt Sammanhållningspolitiken

Inspel till Horisont 2020, COSME samt Sammanhållningspolitiken Swedish Incubators & Science Parks - den nationella medlemsorganisationen för Sveriges regionala innovationsmiljöer Inspel till Horisont 2020, COSME samt Sammanhållningspolitiken Nyttja SISP- medlemmarnas

Läs mer

Innovationsstrategi Västerbotten

Innovationsstrategi Västerbotten Innovationsstrategi Västerbotten 2014 2020 Kunskap, kreativitet och mod drivkraft för regionens utveckling Nya produkter, tjänster, metoder eller nya sätt att organisera sig ska ge tillväxt, fler arbetstillfällen

Läs mer

Strategi för utveckling av inkubatorernas roll i innovationsstödsystemet i Skåne VERSION 1.0 INKL. BILAGOR

Strategi för utveckling av inkubatorernas roll i innovationsstödsystemet i Skåne VERSION 1.0 INKL. BILAGOR Strategi för utveckling av inkubatorernas roll i innovationsstödsystemet i Skåne VERSION 1.0 INKL. BILAGOR Strategi för utveckling av inkubatorernas roll i innovationsstödssystemet i Skåne... 3 Sammanfattning...

Läs mer

Västerbo ens län behöver en rik g innova onsstrategi som möjliggör interna onell konkurrenskra 26 november 2012. Nils-Olof Forsgren, VD

Västerbo ens län behöver en rik g innova onsstrategi som möjliggör interna onell konkurrenskra 26 november 2012. Nils-Olof Forsgren, VD 1 v Västerbo ens län behöver en rik g innova onsstrategi som möjliggör interna onell konkurrenskra 26 november 2012 Nils-Olof Forsgren, VD 2 1. Inledning Uminova Innovation AB (UI) är regionens motor för

Läs mer

innovation och entreprenörskap

innovation och entreprenörskap The Heart of Sweden logotype PANTONE 382 innovation och entreprenörskap handlingsplan för örebroregionen 2014-2016 innovation och entreprenörskap handlingsplan för Örebroregionen 2014 2016 1 Innehåll 1.

Läs mer

Producerad av Näringsdepartementet Foto Maria Nilsson Tryck Danagårds grafiska Artikelnummer N6051

Producerad av Näringsdepartementet Foto Maria Nilsson Tryck Danagårds grafiska Artikelnummer N6051 En nationell strategi för regional konkurrenskraft, entreprenörskap och sysselsättning 2007 2013 Producerad av Näringsdepartementet Foto Maria Nilsson Tryck Danagårds grafiska Artikelnummer N6051 TU1UT

Läs mer

VÄSTRA GÖTALAND 2020 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP)

VÄSTRA GÖTALAND 2020 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP) VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP) 1 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 INNEHÅLL FÖRORD 3 UTGÅNGSPUNKTER

Läs mer

Ett konkurrenskraftigt ekosystem för Life Science

Ett konkurrenskraftigt ekosystem för Life Science Ett konkurrenskraftigt ekosystem för Life Science Innehåll 1. Sammanfattning 3 2. Uppdraget 5 3. Vad är Life Science-sektorn? 6 4. Om företagen 7 5. Demografisk utveckling 9 6. Hur har vi utfört uppdraget

Läs mer

Den nationella innovationsstrategin

Den nationella innovationsstrategin Den nationella innovationsstrategin Produktion: Näringsdepartementet Illustrationer: Johan Hallnäs/Svenska Grafikbyrån Foto Elliot Elliot/Johnér, omslag, Morgan Karlsson/Johnér, s 4, Kari Kohvakka/Johnér,

Läs mer

Regionalt Program Mellersta Norrland för Europeiska Regionala Utvecklingsfonden 2014 2020.

Regionalt Program Mellersta Norrland för Europeiska Regionala Utvecklingsfonden 2014 2020. Sida 1 av 2 2013-06-28 Dnr. 304-1272-2013 Regionalt Program Mellersta Norrland för Europeiska Regionala Utvecklingsfonden 2014 2020. Bifogat översänds följande handlingar 1. Utkast till Regionalt Program

Läs mer

Innehåll. Summering. inkubatorns roll inkubatorns samverkan med andra aktörer inkubatorns innehåll inkubatorns finansiering inkubatorföretagens profil

Innehåll. Summering. inkubatorns roll inkubatorns samverkan med andra aktörer inkubatorns innehåll inkubatorns finansiering inkubatorföretagens profil Förstudie i-lift Summering Denna rapport sammanfattar den förstudie som bedrivits i regi av Lunds NyföretagarCentrum under våren och hösten 2014 i syfte om att utreda och utvärdera behovet och möjligheten

Läs mer

Slutrapport U 2020. en förstudie om förutsättningar för en regional strategi för forskning och innovation i Västmanlands län

Slutrapport U 2020. en förstudie om förutsättningar för en regional strategi för forskning och innovation i Västmanlands län Slutrapport U 2020 en förstudie om förutsättningar för en regional strategi för forskning och innovation i Västmanlands län Förstudien U2020 är finansierad av EU:s regionala fond, Mål 2 Östra Mellansverige,

Läs mer

innovationer och entreprenörskap

innovationer och entreprenörskap The Heart of Sweden logotype PANTONE 382 innovationer och entreprenörskap Regional handlingsplan för örebroregionen regional handlingsplan för innovationer och entreprenörskap 2012-2013 1 Att göra! Innehåll

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010 INNEHÅLL STUNS INITIATIVTAGARE OCH PÅDRIVARE 3 Vägval Uppsala En innovationsstrategi för Uppsalaregionen 4 Vägval Uppsala Finansiering av tillväxtföretag 5 AGC en regional finansiell

Läs mer

Innehåll. Förord. 1. De fem piloterna. Slutsatser.. 25. Kontaktuppgifter 27

Innehåll. Förord. 1. De fem piloterna. Slutsatser.. 25. Kontaktuppgifter 27 Innehåll Förord. 1 De fem piloterna 1. Högskola Kristianstad / Krinova Science Park Medskapande utmaningsdriven innovation 5 2. Sveriges lantbruksuniversitet, Alnarp Origo, en unik innovationsmodell 9

Läs mer

Öppna upp! Nationell strategi för ett företagsfrämjande på lika villkor 2015 2020

Öppna upp! Nationell strategi för ett företagsfrämjande på lika villkor 2015 2020 Öppna upp! Nationell strategi för ett företagsfrämjande på lika villkor 2015 2020 INNEHÅLL En strategi för lika villkor.... 5 Vem är strategin till för?... 7 Lika villkor grundläggande för hållbar tillväxt...

Läs mer

Uppdaterad 14-04-10. Verksamhetsplan Gnosjöregionens Näringslivsråd 2014-2017. Konkurrenskraft

Uppdaterad 14-04-10. Verksamhetsplan Gnosjöregionens Näringslivsråd 2014-2017. Konkurrenskraft Uppdaterad 14-04-10 Verksamhetsplan Gnosjöregionens Näringslivsråd 2014-2017 Konkurrenskraft Verksamhetsplan Inriktning 2014-2017 Under gällande verksamhetsperiod är denna plan vårt interna styrdokument.

Läs mer

Verksamhetsåret 2014 samt budget

Verksamhetsåret 2014 samt budget DEL 2 Verksamhetsåret 2014 samt budget I denna del finns en ettårsbudget och beskrivningar av vår verksamhet för att belysa vår roll och insatser inom olika projekt och områden. Denna del innehåller: sid:

Läs mer

Kartläggning och analys av det offentliga stödsystemet för hantering av företags immateriella tillgångar

Kartläggning och analys av det offentliga stödsystemet för hantering av företags immateriella tillgångar Kartläggning och analys av det offentliga stödsystemet för hantering av företags immateriella tillgångar 2011 10 31 1 Förord I föreliggande rapport redovisas resultat från ett regeringsuppdrag som genomförts

Läs mer

RUS 2014 2020 Regional Utvecklingsstrategi för västerbottens län

RUS 2014 2020 Regional Utvecklingsstrategi för västerbottens län RUS 2014 2020 Regional Utvecklingsstrategi för västerbottens län Förord Remissversion 2013-06-17 3 innehåll Inledning... 5 Utgångspunkter för Västerbottens tillväxtarbete... 9 Integrerade teman... 9 Europa

Läs mer

Vård av idéer Grönbok om innovationer och verksamhetsutveckling inom hälso- och sjukvården

Vård av idéer Grönbok om innovationer och verksamhetsutveckling inom hälso- och sjukvården Vård av idéer Grönbok om innovationer och verksamhetsutveckling inom hälso- och sjukvården LANDSTINGSDIREKTÖRENS STAB Regionala enheten För mer information Norrbottens läns landsting 971 89 LULEÅ www.framtidenssjukvard.se

Läs mer

EFFEKTER AV INNOVATIONSPOLITIK. Tillbakablickar och framtidsperspektiv VINNOVA INFORMATION VI 2012:12

EFFEKTER AV INNOVATIONSPOLITIK. Tillbakablickar och framtidsperspektiv VINNOVA INFORMATION VI 2012:12 EFFEKTER AV INNOVATIONSPOLITIK Tillbakablickar och framtidsperspektiv VINNOVA INFORMATION VI 2012:12 1 VINNOVA investerar omkring två miljarder kronor om året för att förbättra förutsättningarna för innovation.

Läs mer

Beviljade ansökningar Universitets och högskolors strategiska utveckling av samverkan och verifiering 2014

Beviljade ansökningar Universitets och högskolors strategiska utveckling av samverkan och verifiering 2014 1 (16) Beviljade ansökningar Universitets och högskolors strategiska utveckling av samverkan och verifiering 2014 Utlysningen fick in 16 ansökningar på totalt 135,5 Mkr 15 ansökningar beviljades för del

Läs mer

VI 2010:09. No wrong door. alla ingångar leder dig rätt. Erbjudande från nationella aktörer till SMF - Små och Medelstora Företag

VI 2010:09. No wrong door. alla ingångar leder dig rätt. Erbjudande från nationella aktörer till SMF - Små och Medelstora Företag VINNOVA Information VI 2010:09 No wrong door alla ingångar leder dig rätt Erbjudande från nationella aktörer till SMF - Små och Medelstora Företag Karin Nygård Skalman Titel: NO WRONG DOOR Alla ingångar

Läs mer

En fondstruktur för innovation och tillväxt

En fondstruktur för innovation och tillväxt En fondstruktur för innovation och tillväxt Betänkande av utredningen Statliga finansieringsinstanser Stockholm 2015 SOU 2015:64 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress: Fritzes

Läs mer

Nordiskt samarbetsprogram för innovationsoch näringspolitiken 2014-2017

Nordiskt samarbetsprogram för innovationsoch näringspolitiken 2014-2017 Nordiskt samarbetsprogram för innovationsoch näringspolitiken 2014-2017 Innehåll 1 Förord...2 2 Möta framtidens utmaningar...3 3 Inriktning på samarbetet 2014-2017... 5 4 Temaområden och fyrtornsprojekt...

Läs mer

OMVÄRLDSANALYS UNDERLAG TILL NÄRINGSLIVSSTRATEGI FÖR NACKA KOMMUN

OMVÄRLDSANALYS UNDERLAG TILL NÄRINGSLIVSSTRATEGI FÖR NACKA KOMMUN Avsedd för Nacka kommun Dokumenttyp Rapport Datum Mars, 2015 OMVÄRLDSANALYS UNDERLAG TILL NÄRINGSLIVSSTRATEGI FÖR NACKA KOMMUN OMVÄRLDSANALYS NÄRINGSLIVSSTRATEGI FÖR NACKA KOMMUN Uppdragsgivare Nacka kommun

Läs mer

Länsstyrelsen 2006-11-24 Dnr 300-7114-06 Jämtlands län. Förslag till. Åtgärdsdokument. Utvecklingskraft för ett hållbart Mittsverige

Länsstyrelsen 2006-11-24 Dnr 300-7114-06 Jämtlands län. Förslag till. Åtgärdsdokument. Utvecklingskraft för ett hållbart Mittsverige Länsstyrelsen 2006-11-24 Dnr 300-7114-06 Jämtlands län Förslag till Åtgärdsdokument Utvecklingskraft för ett hållbart Mittsverige Åtgärdsdokument avseende förslag till Regionalt strukturfondsprogram för

Läs mer

FÖR SVENSK FRAMGÅNG INOM FORSKNING OCH INNOVATION 2013 2016

FÖR SVENSK FRAMGÅNG INOM FORSKNING OCH INNOVATION 2013 2016 FÖR SVENSK FRAMGÅNG INOM FORSKNING OCH INNOVATION 2013 2016 FÖR SVENSK FRAMGÅNG INOM FORSKNING OCH INNOVATION 2013 2016 Underlag till forsknings- och innovationsproposition från Vetenskapsrådet, VINNOVA,

Läs mer

Behov av kunskap och kompetens för tjänsteinnovationer VINNOVA

Behov av kunskap och kompetens för tjänsteinnovationer VINNOVA Behov av kunskap och kompetens för tjänsteinnovationer av VINNOVA Förord VINNOVA har i regleringsbrevet för budgetåret 2011 fått i uppdrag att analysera behoven av kunskap och kompetens för tjänsteinnovationer

Läs mer