Swedish Incubators & Science Parks. Inspel till Forsknings- och Innovationspolitiska propositionen respektive Den Nationella Innovationsstrategin

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Swedish Incubators & Science Parks. Inspel till Forsknings- och Innovationspolitiska propositionen respektive Den Nationella Innovationsstrategin"

Transkript

1 Swedish Incubators & Science Parks - den nationella medlemsorganisationen för Sveriges kunskapsintensiva innovationsmiljöer Inspel till Forsknings- och Innovationspolitiska propositionen respektive Den Nationella Innovationsstrategin Till Utbildningsdepartementet och Näringsdepartementet Stockholm

2 1 1. Inledning Svenskt näringslivs förmåga att konkurrera på en global marknad kräver ett ständigt nyttiggörande av kunskap, forskningsrön och hållbara affärsidéer. Regeringen har i den kommande Forsknings- och Innovationspropositionen en stor möjlighet att skapa förutsättningarna för en betydligt närmare och effektivare samverkan mellan akademi och näringsliv, något som tydligt möter behovet av hållbar tillväxt, jobbskapande och framtida välstånd. Självklart bör detta också vara bärande idéer i Regeringens pågående arbete med att ta fram en nationell innovationsstrategi med syftet att utveckla ett innovationssystem i världsklass. Swedish Incubators & Science Parks (SISP) företräder Sveriges nationellt täckande nätverk av 33 science parks (forsknings- /teknikparker) och 43 företagsinkubatorer, alla med triple helix- förankring. Detta innebär att SISP representerar i princip samtliga science parks och företagsinkubatorer i Sverige. Kopplingen till landets lärosäten är givetvis stark, ofta organisatoriskt, men också innehålls- och konceptmässigt. Dessa regionalt förankrade innovationsmiljöer bidrar till nyföretagande, näringslivsförnyelse i befintliga företag och konkurrenskraftig tillväxt. Tillsammans är dessa miljöer avgörande för landets innovationskraft. Mot bakgrund av detta önskar vi här inkomma med synpunkter och förslag inför den kommande Forsknings- och innovationspropositionen respektive till den nationella innovationsstrategin. Vi ser ett naturligt och starkt samband mellan dessa två nationella arbetsprocesser och väljer därför att göra vår samlade branschs inspel i ett enda dokument. 2. Kommentarer till SISPs inspel SISP- medlemmarnas innovationsmiljöer har fler än företag med över sysselsatta. Kopplade till medlemmarnas nätverk finns många fler företag. De flesta av företagen är innovativa mindre och medelstora företag, vilka ofta har anknytning till akademi och forskningsinstitut. Våra synpunkter fokuserar på frågor som är viktiga förutsättningar för Sveriges kunskapsintensiva tillväxtföretag. I detta dokument tar vi således inte upp alla frågor som rör svensk forskningspolitik. Det betyder inte att vi är ointresserade av en stark svensk forskningspolitik eller ett kraftfullt innovationssystem, tvärtom. Vi är beroende av detta men tror samtidigt att regeringen är mest intresserad av att höra vad vi utifrån vår unika roll anser om frågor som ligger nära forsknings- och utbildningspolitiken respektive det kunskapsintensiva näringslivets förnyelse. Både FoI- propositionen och den nationella innovationsstrategin har mycket viktiga roller i utformningen av morgondagens Sverige och vi hoppas därför att regeringen tar hänsyn till våra synpunkter och förslag. Den framtida innovationspolitiken måste tydligare innefatta kommersialisering av forskningsresultat, utveckling av innovationer 1

3 2 och stimulera tillväxten av både små och stora företag. Till detta skall läggas att Sveriges industriella styrkeområden måste fortsätta att utvecklas. Vi vill här lyfta fram satsningar som har relevans för kunskapsintensiv tillväxt i nya och befintliga företag. Dessas bör ske genom landets innovationssystem, både på nationell och regional nivå. Vi ser gärna att regeringen utvecklar innovationspolitiken med ett brett perspektiv på begreppet innovation, som exempelvis socialt entreprenörskap, innovationer i offentlig sektor och tjänsteinnovationer. Likaså blir facilitering av värdeskapande processer respektive att erbjuda företag tillgång till fysiska test- och demonstrationsmiljöer allt viktigare framtida uppgifter för innovationssystemet. Det är centralt att både FoI- propositionen och innovationsstrategin skapar långsiktiga förutsättningar för samverkande och effektiva innovationsplattformar som stimulerar till öppna innovationsprocesser och fokuserar på kommersialisering och nyttiggörande. 3. Sammanfattning av SISPs förslag Nationell driftfinansiering för inkubatorer och science parks Förstärkt långsiktig nationell medfinansiering av inkubatorer till en total omfattning om minst 150 mkr/år. Skapa en långsiktig nationell medfinansiering av science parks som möjliggör utökad drift av starka, aktiva regionala innovationsmiljöer, om minst 175 mkr/år. Finansieringen ska kopplas till förstärkt utveckling av en nationell kunskapsplattform med krav på värdeskapande, hög måluppfyllelse och kvalitet i utförandet. Detta bör bygga vidare på den utvärderingsmetodik som utvecklats för Sveriges inkubatorer inom ramen för Innovationsbrons nationella inkubatorprogram BIG Sweden. Helhetsgrepp om kapitalförsörjningen kopplat till processerna för innovation och kommersialisering Tillskjut mer marknadskompletterande investeringskapital i tidiga skeden av kommersialiseringsprocessen i form av olika typer av finansiella insatser, dels nationella men också kanaliserade genom regionala strukturer, såsom inkubatornära såddkapitalfonder. Tillskjut driftsfinansiering till de regionalt verksamma såddkapitalfonderna. Utveckla finansieringslösningar fokuserade på öppna innovationsprocesser som stimulerar samverkan i form av praktisk handling mellan företag och akademisk kompetens. Inför ett nationellt system för offentlig innovationsupphandling. Vi deltar gärna i konkretisering av förslag till insatser. 2

4 3 Internationalisering av innovationssystemet Avsätt medel för att paketera och marknadsföra det svenska innovationssystemet som attraktivt och tillgängligt för utländska företag, investerare och innovationsmiljöer. Genomför en samordnad nationell kraftsamling på vissa utvalda marknader, liknande våra nordiska grannländers satsningar i exempelvis Silicon Valley. Ge Exportrådet direktiv att, jämte sin ordinarie verksamhet, erbjuda anpassade villkor till nystartade företag. Vi deltar gärna i konkretisering av förslag till insatser. 4. Nuläge 4.1 Science parks och inkubatorer Sveriges science parks och inkubatorer utgör innovationsmiljöer och verksamheter som är centrala för att stärka innovationsförmågan och öka tillväxten hos kunskapsintensiva företag i hela Sverige. Dessa företag har ofta en nära anknytning till akademi eller forskningsinstitut och är givetvis en del av det övriga privata näringslivet. SISP- medlemmarnas innovationsmiljöer åtnjuter redan idag i de allra flesta fall ett starkt engagemang från kommuner, regioner, näringsliv och akademi. Inkubatorer och science parks är stimulerande och utvecklande miljöer för kunskapsintensiva företag. Inkubatorer erbjuder idébärare och nya företag affärsutvecklingsstöd samt nätverk till finansiering. En science park är en mötesplats mellan människor, idéer, kunskap och kreativitet samt utgör ofta en plattform för kluster och utvecklingsprojekt. Gemensamt är alltid närhet till universitet, högskola eller forskningsinstitut. I våra svenska innovationsmiljöer finns idag omfattande erfarenhet av operativt arbete med kunskapsintensiva företag, en utveckling som har gått mycket snabbt Sveriges första science parks (Ideon i Lund respektive Mjärdevi Science Park i Linköping) startades så sent som för tre decennier sedan. Flera svenska science parks är idag internationellt välrenommerade och kända som starka innovationsmiljöer och klusteraktörer. Det operativa arbetet innebär att utveckla och driva processer och metoder, samt tillhandahålla platser som stimulerar och stödjer affärs- och företagsutveckling. Detta sker exempelvis genom kreativa möten, branschutveckling, strategiska projekt, öppen innovation, utveckling av affärsnätverk samt regionalt utvecklingsarbete. Resultatet är ett tydligt bidrag till kunskapsintensivt nyföretagande och förnyelse av det befintliga näringslivet inklusive att utveckla den svenska förmågan att producera industriella produkter. Science parks och inkubatorer utgör således en central del av infrastrukturen i Sveriges innovationssystem. Verksamheterna är under snabb utveckling och många av dessa utvecklar nya funktioner och får utvidgade uppgifter som centrala aktörer, mötesplatser och operatörer i innovationssystemet. 3

5 4 SISP uppskattar den satsning som regeringen gör för Sveriges inkubatorer. Dock saknas idag välfungerande finansieringslösningar som kan säkerställa långsiktig drift och utveckling av Sveriges science parks, något som direkt skulle bidra till ett ännu bättre företagsklimat. 4.2 Öppnare innovationsprocesser Dagens svenska näringsliv verkar på en global marknad. Företag möter en allt hårdare konkurrens samtidigt som konsumenterna blir mer krävande och efterfrågar mer än bara excellenta produkter. De företag som vill vinna kundernas gunst måste hela tiden skapa nya unika kundvärden och ligga steget före konkurrenterna. Nya innovationsområden för ett företag kan exempelvis vara utveckling och förnyelse av affärsmodeller, värdeskapande nätverk och allianser, produkter och teknik, systemlösningar, tjänster eller andra värdeskapande kundupplevelser. En viktig konsekvens av detta är att synen på innovation breddas från traditionellt fokus på produkt och teknik till en bredare syn som inkluderar alla aspekter som kan skapa nya kundvärden. En ytterligare konsekvens av denna mångfald är att allt fler företag väljer att öppna upp sitt utvecklingsarbete och bjuda in utomstående aktörer i arbetet med att utveckla nya innovationer, något som brukar benämnas öppen innovation. Detta är en internationell trend. Öppna innovationsprocesser bör involvera en mångfald av nya kompetenser - även från externa organisationer och andra länder. Följaktligen ställer detta också nya krav på - och skapar nya möjligheter för - akademins samverkan med näringslivet. Detta för att underlätta för företagen att integrera innovationsarbetet med andra aktörer. Vi upplever VINNOVAs arbete som kreativt och viktigt i denna utveckling. EUs nya innovationsstrategi (EU2020) förutsätter samverkan både tvärsektoriellt och internationellt. Bland annat har science parks här en viktig framtida roll att, med regional förankring, främja öppna innovationsprocesser kopplat till affärsutvecklingsinsatser i olika branscher, kluster och innovationsmiljöer. Detta gäller inte minst för befintliga medelstora företag. Vi ser att Tillväxtverket har en mycket viktig nationell roll, bland annat som kravställare och finansiär av nationella program med regionala insatser samt som koordinatorer för EU:s strukturfondsmedel. Inkubatorer blir en allt viktigare aktör även för etablerade företag. Inom ramen för sina öppna innovationsprocesser letar företagen efter nya samarbetspartners respektive potentiella förvärv med spetskompetens. I vissa fall väljer företagen också att knoppa av egen verksamhet som inte ryms inom befintlig strategi, men som kan växa till ett framgångsrikt företag i inkubatorsmiljön. Detta betyder att det högskolenära inkubatorsystemet utvecklas till en viktig systemfunktion som utvecklingsmiljö av nya spetsföretag som kan stärka de etablerade företagens innovationsförmåga. Vi vill betona att såväl VINNOVA som Tillväxtverket redan idag är viktiga aktörer för att stödja denna utveckling. Givetvis har även Innovationsbron en central roll för inkubatorernas drift och för finansiering av nya tillväxtbolag. Dessa statliga organisationer kan i framtiden, med utökade resurser, betyda ännu mer för utveckling av företag i tidigare skeden. 4

6 5 4.3 Effektivare innovationssystem Företags behov av ett snabbt och effektivt innovationsarbete, bland annat genom öppnare innovationsprocesser, ställer nya krav på det svenska innovationsstödssystemet. Aktörerna i systemet måste agera nätverksbyggare, intermediär och facilitator i innovationsprocesser för att stimulera och stärka näringslivets innovationsförmåga. Dock finns det idag begränsade resurser i innovationssystemet. För att få ett kraftfullare system - och samtidigt göra det tydligare och effektivare - krävs lokal, regional samt nationell samordning och driftsfinansiering. Genom sin nära samverkan med det regionala näringslivet, akademi och offentliga aktörer har SISPs medlemmar en tydlig roll i uppbyggnaden, organisationen och den löpande driften av innovationssystemet. Utöver att erbjuda en kreativ fysisk miljö utgör ofta science parken den organisatoriska plattformen för centrala funktioner i regionala innovationssystem. Syftet är att åstadkomma strategisk och operativ effektivitet i innovationsarbetet, vilket innebär att de exempelvis kan vara processägare för regionala utvecklingsinitiativ, driva strategiska projekt, utveckla, driva eller samverka med klusterinitiativ respektive testbäddar och demonstrationsmiljöer. Forskningsinstituten har, med sin tydliga företagsmedverkan, här en mycket viktig roll. Satsningar på verifiering, test- och demonstrationsmiljöer är viktiga insatser för att facilitera kommersialisering och stimulera befintliga företags utvecklingsprocesser. Innovationskontorens, i dess nuvarande men mellan lärosäten varierande utformning, huvudsakliga fokus och arbetssätt är inriktat på kommersialisering av forskningsresultat från det enskilda lärosätet. Detta leder lätt till ett synsätt med perspektivet inifrån och ut och ofta med ensidigt fokus på teknologi. I beaktande av det inledande resonemanget, om företagens ökande behov av att arbeta bredare med innovationsbegreppet och öppna upp sina innovationsprocesser, framgår att det krävs en innovationsprocess som har perspektivet utifrån och in, med tydligt fokus på marknadens behov och affärsmöjligheter. Detta kräver en innovationsprocess som är Triple Helix- baserad, med regionala, nationella och internationella länkar till kompletterande innovationsmiljöer. Vi anser således att ökade satsningar bör göras på att utveckla innovationssystemet inom och kring samverkande lärosäten och forskningsinstitut samt att detta ska göras i Triple Helix- baserade innovationsmiljöer med effektiva länkar till andra nationella och internationella innovationsmiljöer. Sveriges inkubatorer och science parks har en central roll men nationell effekt bygger givetvis på samverkan med insatser från VINNOVA, Innovationsbron, ALMI och Tillväxtverket. 5

7 6 4.4 EU 2020 och internationalisering EU spelar en allt större roll i den innovationspolitiska utvecklingen. För två år sedan lanserades EU Därefter följde Innovation Union, och Horizon 2020, som är samlingsbegreppet för större delen av den forskning och innovation som EU kommer att initiera och finansiera. Fokus ligger på starka branscher och de stora samhällsutmaningarna. För att Sverige till fullo ska kunna utnyttja potentialen krävs ett proaktivt arbete där vi måste vara med när EU- programmen utvecklas. Det är regeringens uppgift att säkerställa detta. De utlysningar som sedan följer under de kommande åren kräver att vi har väl fungerande samverkansplattformar för kommersialisering och näringslivsutveckling på både regional och nationell nivå. Science parks och inkubatorer är här viktiga delar i det innovationssystem som krävs för att Sverige ska kunna få ett gott utfall från Horizon 2020 och andra kommande EU- satsningar på forskning och näringslivsutveckling. Skall Sverige och svenska företag hävda sig globalt måste internationaliseringen drivas vidare, ett ansvar som inte minst staten har. De stora företagen genomför oftast detta på egen hand, men det finns ett klart behov av att ytterligare underlätta för de mindre och medelstora företagen. Särskilt behov har de nya och innovativa företag som snabbt måste ut på världsmarknaden för att kunna utvecklas. Innovationssystemet har här två viktiga uppgifter. Den ena är att underlätta för svenska företag att expandera på utländska marknader. Den andra är att attrahera internationella resurser i form av forskare, arbetskraft, företag och kapital. Generellt sett är det fråga om att öppna upp Sverige mot omvärlden samt att bli bättre på att utnyttja olika former av EU- finansiering, inte minst EU:s strukturfonder. Ett innovationssystem måste ha förmågan att länka samman företag och forskningskompetens samt underlätta värdeskapande innovationsprocesser. Detta för att öka interaktionen mellan svenska bolag och utländska innovationsmiljöer samt mellan svenska innovationsmiljöer och utländska bolag. Då skapas förutsättningar för ett öppet och dynamiskt nationellt innovationssystem i en global kontext. Regeringen har nyligen satt upp målet att fördubbla Sveriges export till För att nå detta krävs mycket kraftfulla satsningar på både infrastruktur och kapitalförsörjning. Ett mindre eller nystartat företag har sällan kompetens eller finansiell styrka att gå ut på en internationell marknad, trots att dess marknad i många fall är helt utanför Sverige. SISP välkomnar därför den nyligen beslutade satsningen på 100 MSEK för ökad finansiering till inkubation och internationalisering som beviljats genom Innovationsbron. Vi tror dock att satsningen behöver vara långsiktig och med större resurser samt även innefatta tydligare samordning av involverade aktörer på nationell nivå. 6

8 7 4.4 Kapitalförsörjning Tillgång till olika former av finansiering i tidiga skeden är en kritisk framgångsfaktor, både i själva innovationsprocessen men också i kommersialiseringsfasen. För att möta behoven i de olika faserna krävs en fungerande finansiell värdekedja. Idag finns ett system med Innovationsbrons, ALMIs och flera Länsstyrelsers varierande finansieringsprodukter i tidig fas. Dessa består av olika typer av bidrag, villkorslån respektive ägarkapital och är mycket viktiga för många nya företags tillblivelse och utveckling. Det finns dock ett motiverat behov som är väsentligt större än utbudet. De skilda stegen i innovationsprocessen behöver olika finansiella verktyg. Medel i tidiga skeden fungerar som en effektiv katalysator för att ta innovationen vidare och kan attrahera mångfaldigt mer privat kapital. I de fall som kommersialisering av innovationer sker i nystartade företag är tillgång till riskvilligt kapital extra kritisk. Den bästa formen av kapital är naturligtvis kundintäkter, men andra finansieringsformer, som exempelvis mjuk medfinansiering, bidrag, villkorslån och riskvilligt ägarkapital behöver utvecklas ytterligare. Vilken form som är lämplig varierar från fall till fall, men i praktiken är det en kombination av dessa former som kan stärka företagets utveckling. I Sverige finns nu en rad goda exempel på inkubatorer som har etablerat regionala såddfinansieringsfonder. Kapitalet i dessa såddfonder, vilka organisatoriskt ofta är investmentbolag, kan vara både privat och offentligt. Fonderna kompletterar de nationella aktörerna Innovationsbron och ALMI och tillgodoser därmed delvis behovet av tidigt ägarkapital, vilket stimulerar start och tillväxt av fler tillväxtintensiva företag. Offentligt driftsstöd för dessa inkubatornära såddfonder skulle tydligt stärka fondernas marknadskompletterande systemfunktion. Det har dessutom visat sig vara effektivt med regionala såddkapitalfonder som knutpunkter för att stimulera affärsängelinvesteringar. Dessa fonder kan upprättas som exempelvis fond i fond, där olika aktörer saminvesterar tillsammans. Det finns flera exempel i Sverige där offentligt kapital går in och förstärker privat kapital i en såddfond. Det har internationellt visat sig att offentlig medfinansiering i fond i fond är en effektiv metod för att kunna locka fram privat kapital i tidigare skeden och samtidigt dra nytta av de privata aktörernas erfarenhet och kompetens. 7

9 8 5. SISPs förslag för ökad samverkan och tillväxt Baserat på ovanstående resonemang har vi tre konkreta huvudförslag till den kommande Forsknings- och Innovationspolitiska propositionen. 5.1 Nationell driftfinansiering för inkubatorer och science parks Inkubatorer är effektiva verktyg för att stödja kunskapsbaserat nyföretagande. Science parks är innovationsmiljöer för etablerade företag och plattformar för samverkan mellan akademi, forskningsinstitut och näringsliv samtidigt som det stimulerar regional näringslivförnyelse. Baserat på inkubatorer och science parks drivs med fördel andra insatser såsom forskningskommersialisering, klusterverksamhet, test- och demonstrationsmiljöer och internationalisering. Skall verksamheterna utvecklas väl och uppfylla den potential som verksamheterna rymmer måste basfinansieringen vara långsiktig. Säkerställ därför en långsiktig nationell basfinansiering av såväl inkubatorer som science parks. Det skulle ge alla regioner möjlighet att skapa en effektiv innovationsplattform för det regionala innovationssystemet respektive en nationell plattform för satsningar på exempelvis klusterprogram. Det skulle således underlätta ett samspel mellan den lokala, regionala, nationella och internationella verksamhetsnivån. Finansieringen ska givetvis kopplas till krav på både värdeskapande, mätbara resultat och kvalitet i utförande. Vid en sådan satsning bör staten även avsätta medel för ett utvecklingsprogram för landets science parks, i syfte att utveckla och effektivisera verksamheterna. Detta skulle vidareutveckla deras roll som regionala innovationsnoder. På detta sätt utvecklas ett mer värdeskapande innovationssystem än idag, som blir sammanlänkat på lokal, regional och nationell nivå i en internationell kontext. Även de lokala och regionala inkubatorerna behöver en långsiktig basfinansiering. Dessa två åtgärder kommer stärka Sveriges innovationsförmåga och bidra till kommersialisering av svensk forskning. SISP driver redan idag aktiviteter för erfarenhetsutbyte och kompetensutveckling hos medlemmarna. Vi är öppna för en lösning där SISP tar nationellt ansvar för en större del av denna lärandeprocess. SISP föreslår: Förstärkt långsiktig nationell medfinansiering av inkubatorer till en total omfattning om minst 150 mkr/år. Skapa en långsiktig nationell medfinansiering av science parks som möjliggör utökad drift av starka, aktiva regionala innovationsmiljöer, om minst 175 mkr/år. Finansieringen ska kopplas till förstärkt utveckling av en nationell kunskapsplattform med krav på värdeskapande, hög måluppfyllelse och kvalitet i utförandet. Detta bör bygga vidare på den utvärderingsmetodik som utvecklats för Sveriges inkubatorer inom ramen för Innovationsbrons nationella inkubatorprogram BIG Sweden. 8

10 9 5.2 Helhetsgrepp om nya företags finansiering kopplat till processerna för innovation och kommersialisering. De unga och växande företagen i inkubatorer och science parks behöver finansiering för att kunna utvecklas. Det är inte offentlig sektor som skall bära huvudansvaret för det riskkapital och annat kapital som behövs, men statliga marknadskompletterande insatser spelar en viktig roll. Mer finansiering i olika former behövs i tidiga skeden av kommersialiseringsprocessen, exempelvis verifieringsmedel, konsultcheckar, villkorslån, konvertibellån och riskvilligt ägarkapital. Stimulera samverkan mellan privat och offentligt kapital, där dock det privata bör vara ledande. Även i öppna innovationsprocesser som involverar befintliga företag och akademi krävs olika typer av finansiella verktyg för att driva processen framåt i de skilda stegen, från idéutveckling och konceptualisering till realisering. Erfarenheten är att flexibla medel som kan injiceras i tidiga skeden av innovationsprocessen fungerar som en mycket effektiv katalysator för att ta processen vidare och attrahera mångfaldigt mer privat kapital i nästa steg. Vi ser därför gärna att morgondagens finansieringslösningar fokuserar på öppna innovationsprocesser och stimulerar samverkan mellan företag och akademi. Detta kan ske genom utökad offentlig innovationsupphandling respektive innovationscheckar som kan tillhandahållas inom ramen för regionala innovationsprocesser. Erfarenheter från andra länder visar att effekten av denna typ av finansieringar blir bättre ju närmare verksamheten besluten kan tas. Därför ser vi gärna ett stort fokus på uppbyggnad av regionala såddfonder. SISPs innovationsmiljöer kan också bli effektivare genom att medel och lokal beslutsrätt ger snabba och obyråkratiska insatser kopplat direkt till innovationsprocessen. SISP föreslår: Tillskjut mer marknadskompletterande investeringskapital i tidiga skeden av kommersialiseringsprocessen i form av olika typer av finansiella insatser, dels nationella men också kanaliserade genom regionala strukturer, såsom inkubatornära såddkapitalfonder. Tillskjut driftsfinansiering till de regionalt verksamma såddkapitalfonderna. Utveckla finansieringslösningar fokuserade på öppna innovationsprocesser som stimulerar samverkan i form av praktisk handling mellan företag och akademisk kompetens. Inför ett nationellt system för offentlig innovationsupphandling. 5.3 Internationalisering av innovationssystemet För att Sverige ska kunna dra större nytta av globaliseringen och de internationella bolagens innovationskraft bör vi fortsätta internationalisera våra innovationssystem. Förutsättningar måste skapas för att involvera våra inhemska företag och innovationsmiljöer i öppna innovationsprocesser tillsammans med drivande aktörer i omvärlden. 9

11 10 Regeringen bör därför avsätta medel för att paketera och marknadsföra det svenska innovationssystemet som en tillgänglig och attraktiv investeringsmöjlighet för utländska företag och investerare. För att attrahera utländska företag och investerare krävs en samlad insats från innovationssystemets aktörer, nationella myndigheter och våra inhemska stora företag. Då skapas förutsättningar för ett öppet och dynamiskt nationellt innovationssystem i en global kontext samtidigt som förutsättningar ges för en långsiktigt hållbar förnyelse av vår basindustri och en konkurrenskraftig inhemsk industriproduktion. Vi ser här en stor möjlighet att i samband med de pågående organisatoriska förändringarna av Exportrådet och Invest Sweden förstärka kopplingen mellan de exportfrämjande organisationernas verksamheter och det regionalt förankrade innovationssystemet. Vi föreslår även att särskilda medel avsätts så att nybildade företag får förbättrade möjligheter att använda Exportrådets nätverk och kompetens världen över. Intensifiera Sveriges uppkoppling mot omvärlden och bistå aktivt de svenska mindre och medelstora företagen att etablera sig, hitta partners och få tillgång till utländsk kompetens. Detta för att öka dessa företags möjligheter att snabbt etablera sig på sina geografiska huvudmarknader, ta marknadsandelar och därigenom bidra till att uppnå regeringens exportmål. SISP föreslår: Avsätt medel för att paketera och marknadsföra det svenska innovationssystemet som attraktivt och tillgängligt för utländska företag, investerare och innovationsmiljöer. Genomför en samordnad nationell kraftsamling på vissa utvalda marknader, liknande våra nordiska grannländers satsningar i exempelvis Silicon Valley. Ge Exportrådet direktiv att, jämte sin ordinarie verksamhet, erbjuda anpassade villkor till nystartade företag. 6. Kontaktuppgifter Magnus Lundin, VD Hans Möller, Ordförande Swedish Incubators & Science Parks Waterfront Klarabergsviadukten Stockholm 10

Inspel till Horisont 2020, COSME samt Sammanhållningspolitiken

Inspel till Horisont 2020, COSME samt Sammanhållningspolitiken Swedish Incubators & Science Parks - den nationella medlemsorganisationen för Sveriges regionala innovationsmiljöer Inspel till Horisont 2020, COSME samt Sammanhållningspolitiken Nyttja SISP- medlemmarnas

Läs mer

Swedish Incubators & Science Parks

Swedish Incubators & Science Parks Swedish Incubators & Science Parks - den nationella medlemsorganisationen för Sveriges inkubatorer och science parks Inspel angående svensk inkubationsverksamhet Sveriges inkubatorer är kärnprocesser både

Läs mer

Nationella kluster konferensen

Nationella kluster konferensen Sammanställning från den Nationella kluster konferensen i Gävle den 23 24 februari Kluster som plattform för innovationer Kluster som plattform för innovationer. Det var temat på den nationella klusterkonferensen

Läs mer

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm SERUS Ek. För. 19-20 februari 2007 Analys s. 25: Svagheter i stödsystem och finansiering Ytterligare en aspekt som betonades är att kvinnor

Läs mer

Internationalisering av små och medelstora företag som drivkraft för svenska innovationer

Internationalisering av små och medelstora företag som drivkraft för svenska innovationer Internationalisering av små och medelstora företag som drivkraft för svenska innovationer Sammanställning från den nationella klusterkonferensen i Karlstad 8 9 februari, 2011 Dialog om en svensk innovationsstrategi

Läs mer

Från idéer till framgångsrika företag. En gemensam process från Affärsidé till Kommersialisering

Från idéer till framgångsrika företag. En gemensam process från Affärsidé till Kommersialisering En gemensam process från Affärsidé till Kommersialisering 1 Innehåll Bröllop mellan Innovationsbron och Almi Innovationsbrons uppdrag och strategi Almis uppdrag och nya innovationsstrategin Möjligheter

Läs mer

en halländsk Innovationsstrategi Det vi vill se är att i Halland, den bästa livsplatsen, trivs inte bara människorna utan även deras idéer.

en halländsk Innovationsstrategi Det vi vill se är att i Halland, den bästa livsplatsen, trivs inte bara människorna utan även deras idéer. en halländsk Innovationsstrategi Det vi vill se är att i Halland, den bästa livsplatsen, trivs inte bara människorna utan även deras idéer. Varför en innovationsstrategi? Syftet med en halländsk innovationsstrategi

Läs mer

Den nationella. och innovationsstrategin. Horisont 2020. de stärka varandra? 4 september 2013. Per Engström Lena Svendsen

Den nationella. och innovationsstrategin. Horisont 2020. de stärka varandra? 4 september 2013. Per Engström Lena Svendsen Den nationella innovationsstrategin Horisont 2020 och innovationsstrategin kan de stärka varandra? 4 september 2013 Per Engström Lena Svendsen Global Innovation Index 2013 Sverige i världen Global Competitiveness

Läs mer

STÄRKER SVERIGES INNOVATIONSKRAFT

STÄRKER SVERIGES INNOVATIONSKRAFT SVENSKA GENDER MANAGEMENT MODELLEN STÄRKER SVERIGES INNOVATIONSKRAFT VINNOVA Utmaningsdriven innovation Konkurrenskraftig produktion Gender & Company Ansökan till Projektform B Fiber Optic Valley är en

Läs mer

Agenda för Smart Specialisering i Dalarna

Agenda för Smart Specialisering i Dalarna Agenda för Smart Specialisering i Dalarna Förord Dalarnas framtida välstånd beror är beroende av att det finns en god jordmån för företag att växa i. Dalarnas näringsliv har byggts upp utifrån ett stort

Läs mer

Ett innovationsklimat i världsklass Tillväxtverket Smart hållbar tillväxt 28 november 2012

Ett innovationsklimat i världsklass Tillväxtverket Smart hållbar tillväxt 28 november 2012 Ett innovationsklimat i världsklass Tillväxtverket Smart hållbar tillväxt 28 november 2012 Christer Christensen Regional Tillväxt Näringsdepartementet Jobb och konkurrenskraft Sverige i topp i många mätningar

Läs mer

Innovation i södra Småland

Innovation i södra Småland Innovation i södra Småland Vad är INNOVATION? Införandet eller genomförandet av en ny eller väsentligt förbättrad vara, tjänst eller process, nya marknadsföringsmetoder, eller nya sätt att organisera affärsverksamhet,

Läs mer

Till Region Västerbotten Box 443 901 09 UMEÅ E-post: regionforbundet@regionvasterbotten.se

Till Region Västerbotten Box 443 901 09 UMEÅ E-post: regionforbundet@regionvasterbotten.se Till Region Västerbotten Box 443 901 09 UMEÅ E-post: regionforbundet@regionvasterbotten.se Remissvar från Uminova Innovation AB, avseende Regional utvecklingsstrategi (RUS) för Västerbottens län 2014-2020,

Läs mer

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Västsverige

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Västsverige Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Västsverige SERUS Ek. För. 19-20 februari 2007 1 Insatsområden 1. Entreprenörskap och innovativt företagande Aktiviteterna skall bidra till att skapa

Läs mer

Handbok för klusterutveckling

Handbok för klusterutveckling Handbok för klusterutveckling Om verktyget Denna handbok är till för kluster som har eller vill ta en aktiv regional roll. Syftet med verktyget är att hjälpa till att leda processen framåt och att underlätta

Läs mer

Mälardalens högskola. Presentation vid Automation region frukostmöte 10 januari 2012

Mälardalens högskola. Presentation vid Automation region frukostmöte 10 januari 2012 Mälardalens högskola Presentation vid Automation region frukostmöte 10 januari 2012 MDH En nationell högskola som verkar i en region - med en innovativ och internationell profil MDH i siffror 1977 MDH

Läs mer

jakob.lindvall@i2i.se Idea2Innova2on Sweden AB, Åre/Stockholm

jakob.lindvall@i2i.se Idea2Innova2on Sweden AB, Åre/Stockholm jakob.lindvall@i2i.se Idea2Innova2on Sweden AB, Åre/Stockholm INNOVATION Olika typer av innovationer Innovationsprocessen Idégenerering Utvärdering Utveckling Kommersialisering Företagsledare Forskare

Läs mer

Kluster nytta för regionen? Innovations- och förändringsarbete i Dalarna

Kluster nytta för regionen? Innovations- och förändringsarbete i Dalarna Kluster nytta för regionen? Innovations- och förändringsarbete i Dalarna Förr startade man företag där det fanns en fors. Idag där det finns kunskapskällor Kort tillbakablick Klusterutveckling i ett regionalt

Läs mer

Vår verkstad. Utvecklar människor och affärer.

Vår verkstad. Utvecklar människor och affärer. Vår verkstad Utvecklar människor och affärer. Västerås Science Park är en inspirerande och innovativ miljö och mötesplats för företag i tillväxt där människor, idéer, kunskap och kapital kan mötas och

Läs mer

Yttrande över betänkandet En fondstruktur för innovation och tillväxt, SOU 2015:64, från Göteborgs universitet

Yttrande över betänkandet En fondstruktur för innovation och tillväxt, SOU 2015:64, från Göteborgs universitet Institutet för innovation och samhällsförändring YTTRANDE 1 / 5 2015-09-14 dnr VR 2015/73 Näringsdeparementet Enheten för Kapitalförsörjning Henrik Levin Ert Dnr:N2015/4705/KF Yttrande över betänkandet

Läs mer

En kunskapsdriven regional utveckling. Bertil Törsäter Regionutvecklingsdirektör

En kunskapsdriven regional utveckling. Bertil Törsäter Regionutvecklingsdirektör En kunskapsdriven regional utveckling Bertil Törsäter Regionutvecklingsdirektör Vision Västra Götaland Ett livskraftigt och hållbart näringsliv Västra Götalands utveckling beror i hög grad av utvecklingskraften

Läs mer

Innovation är då kunskap omsätts i nya värden Exempel

Innovation är då kunskap omsätts i nya värden Exempel Innovation är då kunskap omsätts i nya värden Exempel En ny vara eller tjänst En ny process för att producera en vara eller tjänst En ny form för industriell organisering En ny marknad eller sätt att nå

Läs mer

Tillväxtmyndigheter under näringsdepartementet

Tillväxtmyndigheter under näringsdepartementet Tillväxtmyndigheter under näringsdepartementet Näringsdepartementet Tillväxtverket 310 anställda Budget ca. 4000 miljoner SEK (Inklusive regionala fonden) VINNOVA (Verket för innovationssystem) 200 anställda

Läs mer

Sammanfattning. Mitt uppdrag

Sammanfattning. Mitt uppdrag Sammanfattning Mitt uppdrag Enligt direktiven (2007:169), bilaga 1, ska jag göra en översyn av de statliga finansieringsinsatserna för nya, små och medelstora företag (SME-företag). Jag ska analysera hur

Läs mer

Internationell strategi. för Gävle kommun

Internationell strategi. för Gävle kommun Internationell strategi för Gävle kommun Innehåll Inledning Sammanfattning... 4 Syfte med det internationella arbetet... 5 Internationell strategi För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Foto: Mostprotos.com

Läs mer

Innovationskraft Stockholm Hur gör vi Stockholm mer innovativt?

Innovationskraft Stockholm Hur gör vi Stockholm mer innovativt? Tillväxt, miljö och regionplanering Innovationskraft Stockholm Hur gör vi Stockholm mer innovativt? 9.00-10.15 Charlotte Hansson, TMR hälsar välkommen Stockholmsregionens innovationsförmåga regionens styrkor

Läs mer

Anteckningar från genomförda workshops den 1 dec 2014

Anteckningar från genomförda workshops den 1 dec 2014 Soundingboard 2.0 2014 Anteckningar från genomförda workshops den 1 dec 2014 Workshop: Hållbara städer Utveckla mötesplatser där människors behov är utgångspunkten för nya innovationer som i sin tur bidrar

Läs mer

Den nationella innovationsstrategin

Den nationella innovationsstrategin Den nationella innovationsstrategin Sveriges innovationskraft 22 maj 2013 Håkan Ekengren Statssekreterare Global Competitiveness Report 2012-2013 Sverige i världen Global Global Entrepreneurship and Development

Läs mer

Beslut om Ägardirektiv för ALMI Företagspartner Östergötland AB

Beslut om Ägardirektiv för ALMI Företagspartner Östergötland AB BESLUTSUNDERLAG 1/2 Kompetensförsörjning och företagande Malin Thunborg 2015-07-06 Dnr: RUN 2015-257 Beslut om Ägardirektiv för ALMI Företagspartner Östergötland AB Region Östergötland och den nationella

Läs mer

Stockholm. Världens mest innovationsdrivna ekonomi. Stockholmsregionens innovationsstrategi

Stockholm. Världens mest innovationsdrivna ekonomi. Stockholmsregionens innovationsstrategi 2025 Stockholm Världens mest innovationsdrivna ekonomi Stockholmsregionens innovationsstrategi Stockholmsregionens innovationsstrategi Stockholm idag: En stark position som behöver bli starkare Stockholms

Läs mer

STOCKHOLM. Världens mest. ekonomi. Stockholmsregionens handlingsprogram

STOCKHOLM. Världens mest. ekonomi. Stockholmsregionens handlingsprogram 2025 STOCKHOLM Världens mest innovationsdrivna ekonomi Stockholm 2025: Världens mest innovationsdrivna ekonomi Stockholmsregionen ska gå från nuvarande styrkeposition till att vara världens mest innovationsdrivna

Läs mer

Information kring VG2020 och strategisk styrning

Information kring VG2020 och strategisk styrning Information kring VG2020 och strategisk styrning Lars Jerrestrand lars.jerrestrand@borasregionen.se 0723-666561 1 Varför gör vi det vi gör? Invånarna i Västra Götaland ska ha bästa möjliga förutsättningar

Läs mer

På väg mot en institutssektor i världsklass 9 utmaningar för konkurrenskraft och förnyelse

På väg mot en institutssektor i världsklass 9 utmaningar för konkurrenskraft och förnyelse På väg mot en institutssektor i världsklass 9 utmaningar för konkurrenskraft och förnyelse 1 2 9 utmaningar för konkurrenskraft och förnyelse Industriforskningsinstituten med ägande under RISE Research

Läs mer

Umeå universitet möter framtiden med gränslös kunskap

Umeå universitet möter framtiden med gränslös kunskap Dnr: UmU 100-394-12 Umeå universitet möter framtiden med gränslös kunskap Umeå universitet 2020 Vision och mål Fastställd av universitetsstyrelsen den 8 juni 2012 Umeå universitet 2020 Vision och mål Umeå

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. C-BIC Fas 3 och framtiden?

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. C-BIC Fas 3 och framtiden? C-BIC Fas 3 och framtiden? 1 Tillväxtverket Ny programperiod 2014-2020 8 regionala strukturfondsprogram 1 nationellt regionalfondsprogram 945 milj euro 2 Förslag till Regionalt strukturfondsprogram för

Läs mer

GO:innovation. Göteborg som testarena. för hållbar stadsutveckling INNOVATION. Ann-Louise Hohlfält, Stadsledningskontoret

GO:innovation. Göteborg som testarena. för hållbar stadsutveckling INNOVATION. Ann-Louise Hohlfält, Stadsledningskontoret GO:innovation Göteborg som testarena för hållbar stadsutveckling Ann-Louise Hohlfält, Stadsledningskontoret 2015-09- 16 Älvstaden Opportunities in Attractive Areas - öppen för världen - inkluderande, grön

Läs mer

Tillväxtföretag får chansen att växa på nya arenor!

Tillväxtföretag får chansen att växa på nya arenor! Tillväxtföretag får chansen att växa på nya arenor! Var finns prylarna? Med milslånga lagerytor hos många företag är den frågan idag dessvärre alldeles för vanlig. Utan ett snabbt och korrekt svar blir

Läs mer

Livskraftigt näringsliv

Livskraftigt näringsliv 1 Livskraftigt näringsliv Två huvuduppdrag Hälso- och sjukvård Tillväxt och utveckling Ca 50 000 anställda. 2 Bredd i uppdraget Helhetssyn - Utmaningar Infrastruktur Kollektivtrafik Näringsliv FoU Kunskap

Läs mer

2 Internationell policy

2 Internationell policy Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 19 februari 2002 Reviderad den: 20 augusti 2009 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Dokumentet gäller för:

Läs mer

Finansieringsmöjligheter för företagare i Västmanland

Finansieringsmöjligheter för företagare i Västmanland Finansieringsmöjligheter för företagare i Västmanland Undrar du hur du kan söka medel för att utveckla en ny eller befintlig vara eller tjänst? Vill du veta hur du kan söka medel för att vidareutveckla

Läs mer

Ansökan om driftfinansiering 2016 och framåt

Ansökan om driftfinansiering 2016 och framåt Ansökan om driftfinansiering 2016 och framåt Bakgrund NOSP För att sätta framtiden för Norrköping Science Park måste man titta på vilka förutsättningar som finns i Norrköping och hur spelplanen ser ut.

Läs mer

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Småland med öarna

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Småland med öarna Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Småland med öarna SERUS Ek. För. 19-20 februari 2007 1 Insatsområden 1. Tillgänglighet Detta insatsområde innehåller åtgärder för att ge en ökad

Läs mer

Nya vägar till innovation Trender, Teorier, Tillväxt

Nya vägar till innovation Trender, Teorier, Tillväxt Nya vägar till innovation Trender, Teorier, Tillväxt Stockholm, 19 mars 2013 Malin Lindbergforskare vid Luleå tekniska universitet Vad är innovation? Nya varor, tjänster, metoder, relationer... som kommit

Läs mer

Carl Naumburg Carl.naumburg@vinnova.se. Bild 1

Carl Naumburg Carl.naumburg@vinnova.se. Bild 1 VINNOVAssatsningar för små och medelstora företag Carl Naumburg Carl.naumburg@vinnova.se Bild 1 VINNOVA utvecklar Sveriges innovations- kraft för hållbar tillväxt Bild 2 Nationella Samverkansprogram SMF

Läs mer

4 miljarder till forskning och innovation med fokus på life science-området

4 miljarder till forskning och innovation med fokus på life science-området Promemoria 2012-09-11 4 miljarder till forskning och innovation med fokus på life science-området 2 Regeringen satsar 4 miljarder på forskning och innovation med fokus på life science-området Regeringen

Läs mer

Gruv- och mineralforskning och innovation. då, nu och i framtiden

Gruv- och mineralforskning och innovation. då, nu och i framtiden Gruv- och mineralforskning och innovation då, nu och i framtiden Margareta Groth VINNOVA Bild 1 Bild 2 Då: Strategiskt gruvforskningsprogram - effekter? FoU med internationell konkurrenskraft Överträffar

Läs mer

Rotary Smålandsstenar 6 Februari 2014 Lars Gustafsson, Werner Hilliges

Rotary Smålandsstenar 6 Februari 2014 Lars Gustafsson, Werner Hilliges Rotary Smålandsstenar 6 Februari 2014 Lars Gustafsson, Werner Hilliges Från idéer Vår till framgångsrika värdegrund företag Glädje i arbetet Flexibla i tanke och handling Affärsmässiga i utförandet Vision

Läs mer

Sammanfattning av arbetsprogram STÄRKT INNOVATIONSFÖRMÅGA I OFFENTLIG VERKSAMHET 2015-2017

Sammanfattning av arbetsprogram STÄRKT INNOVATIONSFÖRMÅGA I OFFENTLIG VERKSAMHET 2015-2017 1 (6) Sammanfattning av arbetsprogram för samarbete mellan VINNOVA och SKL om: STÄRKT INNOVATIONSFÖRMÅGA I OFFENTLIG VERKSAMHET 2015-2017 Antagen av styrgruppen VERKET FÖR INNOVATIONSSYSTEM - SWEDISH GOVERNMENTAL

Läs mer

Uppdrag att stärka det svensk-kinesiska forsknings- och innovationssamarbetet

Uppdrag att stärka det svensk-kinesiska forsknings- och innovationssamarbetet Regeringsbeslut 1:3 REGERINGEN 2012-02-16 U2012/907/F Utbildningsdepartementet Enligt sändlista r VETENSKAPSRÅDET Ink 2012-03- 1 3 ^ELAIL^2M0_Z_±!( Handl: ^jöhux A yr// Uppdrag att stärka det svensk-kinesiska

Läs mer

Almega AB vill med anledning av SOU 2015:64 yttra sig om betänkandet En fondstruktur för innovation och tillväxt.

Almega AB vill med anledning av SOU 2015:64 yttra sig om betänkandet En fondstruktur för innovation och tillväxt. Datum vår referens 2015-09-07 Håkan Eriksson Näringsdepartementet Enheten för kapitalförsörjning Att: Henrik Levin 103 33 Stockholm Remissvar Almega AB vill med anledning av SOU 2015:64 yttra sig om betänkandet

Läs mer

Mångfald i näringslivet. Företagens villkor och verklighet 2014

Mångfald i näringslivet. Företagens villkor och verklighet 2014 Mångfald i näringslivet Företagens villkor och verklighet 2014 Mångfald i näringslivet Företagens villkor och verklighet 2014 Tillväxtverket Produktion: Ordförrådet Stockholm, februari 2015 ISBN 978-91-87903-15-1

Läs mer

Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och

Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och Swerea SWECAST projektet Våga Växa Vinna. Projektet

Läs mer

Nyckelaktörsprogrammet

Nyckelaktörsprogrammet Nyckelaktörsprogrammet Nr 1, Sept 2008 VINNOVA lanserade Nyckelaktörsprogrammet 2006. Programmet syftar till att stärka högskolans roll som motor för förnyelse och utveckling av näringsliv och samhälle

Läs mer

Omställningskontoret+

Omställningskontoret+ Omställningskontoret+ Aktiva insatser för tillväxt och sysselsättning 2012 2014 FINANSIÄRER: Omställningskontoret+ BEFINTLIGT NÄRINGSLIV NYSTARTER & NYETABLERINGAR Almi Almi OK+ OK+ NFC Högskolan Väst

Läs mer

Trollhättan-Vänersborg TillväxtAllians

Trollhättan-Vänersborg TillväxtAllians Tvåstadskommitténs plattform I plattformen från maj 2003 konstateras bland annat följande: Kommunledningarna i / Trollhättan-Vänersborg / är överens om att utveckla samarbetet sinsemellan för att ytterligare

Läs mer

Regional utveckling verklighet och framtidsfrågor

Regional utveckling verklighet och framtidsfrågor Regional utveckling verklighet och framtidsfrågor Regioner och innovationsfrämjande 2011-05-27 Maria Lindqvist, Nordregio Innovation "An 'innovation' is the implementation of a new or significantly improved

Läs mer

Vilka är förutsättningarna för förnyelse och tillväxt?

Vilka är förutsättningarna för förnyelse och tillväxt? Vilka är förutsättningarna för förnyelse och tillväxt? Och vad har det med jämställdhet att göra? 26 mars 2014 Peter Kempinsky Om Kontigo Arbetar med frågor kring regional och lokal utveckling samt näringslivsutveckling

Läs mer

MÄNNISKOR SÄGER INTE VAD DE TÄNKER. DE VET INTE VAD DE KÄNNER OCH GÖR INTE SOM DE SÄGER.

MÄNNISKOR SÄGER INTE VAD DE TÄNKER. DE VET INTE VAD DE KÄNNER OCH GÖR INTE SOM DE SÄGER. 2015-01- 29 Ida Hult om: A3 vara människa Medborgarvärldar nu och framåt MÄNNISKOR SÄGER INTE VAD DE TÄNKER. DE VET INTE VAD DE KÄNNER OCH GÖR INTE SOM DE SÄGER. Vad är arbete utan anställning? Vad är

Läs mer

Ansökningsomgång. Medel till utveckling av sociala innovationer eller affärsutveckling i arbetsintegrerande sociala företag

Ansökningsomgång. Medel till utveckling av sociala innovationer eller affärsutveckling i arbetsintegrerande sociala företag sista ansökningsdag 31 oktober 2012 Ansökningsomgång Medel till utveckling av sociala innovationer eller affärsutveckling i arbetsintegrerande sociala företag Bakgrund Tillväxtverket arbetar på många olika

Läs mer

identifiera www.iuc.se

identifiera www.iuc.se Vi delar din vardag Som företagare lever du mitt i nuet. Massor av möjligheter väntar på att förverkligas. Samtidigt skymmer dina vardagssysslor alltför ofta sikten framåt. Vi på IUC möter dig som företagare

Läs mer

Den nationella innovationsstrategin

Den nationella innovationsstrategin Den nationella innovationsstrategin Den nationella innovationsstrategin och miljöteknikstrategin Uppströms teknik i kretslopp KTH 20 mars 2013 Anna Carin Thomér Marie Ivarsson Den nationella innovationsstrategin

Läs mer

Dnr 2015 00597 BUDGETUNDERLAG

Dnr 2015 00597 BUDGETUNDERLAG Dnr 2015 00597 BUDGETUNDERLAG 2016 1 Dnr 2015 00597 Innehållsförteckning Följebrev 2 Investeringar i forskning och innovation 3 Budgetförslag för budgetåren 2016-2018 4 Regelförteckning 4 Investeringar

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH Regeringens innovationsstrategi Delmål: Använda potentialen i social innovation och samhällsentreprenörskap för att bidra till att möta samhällsutmaningar. 1 Regeringens innovationsstrategi Det handlar

Läs mer

Regionalt strukturfondsprogram för investeringar i tillväxt och sysselsättning Norra Mellansverige 2014-2020

Regionalt strukturfondsprogram för investeringar i tillväxt och sysselsättning Norra Mellansverige 2014-2020 Regionalt strukturfondsprogram för investeringar i tillväxt och sysselsättning Norra Mellansverige 2014-2020 Programförslag Att tänka på / nyheter 2014-11-06 1 Senaste nytt! Programbeslut 15 dec. 2014??

Läs mer

Internationell strategi Sävsjö Kommun

Internationell strategi Sävsjö Kommun Internationell strategi Sävsjö Kommun riktlinjer för det internationella perspektivet kopplat till Utvecklingsstrategin(Usen) Antagen av kf 2013-12-16 Bakgrund En ökad internationalisering, Sveriges medlemskap

Läs mer

Tillväxtprogram för Luleå kommun

Tillväxtprogram för Luleå kommun Tillväxtprogram för Luleå kommun Syfte Tillväxtprogrammet är ett medel för att skapa förutsättningar för långsiktig och hållbar tillväxt hos näringslivet i Luleå. Grundläggande förutsättningar för denna

Läs mer

En halländsk innovationsstrategi

En halländsk innovationsstrategi 1(11) Ärende 4 01054 Datum Diarienummer Regionkontoret 2012-05-11 RS120203 Jörgen Britzén, personaldirektör HR 035-134884 Regionstyrelsen En halländsk innovationsstrategi Syftet med en halländsk innovationsstrategi

Läs mer

INNOVATIVA SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG SATSAR PÅ STRATEGISKT UTVECKLINGSARBETE ÄVEN I TUFFA TIDER

INNOVATIVA SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG SATSAR PÅ STRATEGISKT UTVECKLINGSARBETE ÄVEN I TUFFA TIDER INNOVATIVA SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG SATSAR PÅ STRATEGISKT UTVECKLINGSARBETE ÄVEN I TUFFA TIDER Vi tar tempen på innovativa SMF - hur är läget just nu? Hur påverkar lågkonjunkturen de innovativa små och

Läs mer

2009-02-19 U2009/973/UH. Enligt sändlista. 1 bilaga

2009-02-19 U2009/973/UH. Enligt sändlista. 1 bilaga Regeringsbeslut II:8 2009-02-19 U2009/973/UH Utbildningsdepartementet Enligt sändlista Uppdrag att utarbeta strategier för innovationskontor 1 bilaga Regeringen uppdrar åt Uppsala universitet, Lunds universitet,

Läs mer

Drivhuset. Startades 1993 i Karlstad. Finns just nu på 14 orter runt om i Sverige. Drivhuset Kalmar grundades 1999

Drivhuset. Startades 1993 i Karlstad. Finns just nu på 14 orter runt om i Sverige. Drivhuset Kalmar grundades 1999 2013 fokus framåt Drivhuset är en plattform för dig som vill utveckla entreprenöriellt driv. Genom personlig evolution och affärsutveckling vill vi få fler att skapa nytt av sina idéer. Drivhuset arbetar

Läs mer

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Visit Östergötland - för en Visit Östergötland är det nya namnet på det som tidigare hette Östsvenska turistrådet. Förutom att byta namn har vi även påbörjat

Läs mer

Strategisk innovationsagenda för flygteknik: Vi bjuder på en förhandstitt.

Strategisk innovationsagenda för flygteknik: Vi bjuder på en förhandstitt. Strategisk innovationsagenda för flygteknik: Vi bjuder på en förhandstitt. Varför flyginnovation i Sverige? Varför innovation? Leverera samhällstjänster med ökad kvalitet och effektivitet Skapa konkurrenskraft

Läs mer

Ägardirektiv för Almi Företagspartner Halland - 2014

Ägardirektiv för Almi Företagspartner Halland - 2014 01054 1(2) TJÄNSTESKRIVELSE Datum Diarienummer Regionkontoret 2013-10-01 RS130382 Ann-Mari Bartholdsson, Verksamhetschef Näringsliv 035-179887 Regionstyrelsen Ägardirektiv för Almi Företagspartner Halland

Läs mer

VÅRT ERBJUDANDE Internationella affärer Finansierings- guide Affärs- Besöks- nätverk program Kompetens- utveckling Synliggör ert företag

VÅRT ERBJUDANDE Internationella affärer Finansierings- guide Affärs- Besöks- nätverk program Kompetens- utveckling Synliggör ert företag VÅRT ERBJUDANDE till miljöteknikföretag Besöksprogram Finansieringsguide Internationella affärer Kompetensutveckling Affärsnätverk Synliggör ert företag Affärsrådgivning för miljöteknikföretag Introduktion

Läs mer

Verksamhetsplan. Invest in Skåne AB. Utgåva 01/05 2015

Verksamhetsplan. Invest in Skåne AB. Utgåva 01/05 2015 Verksamhetsplan Invest in Skåne AB 2015 Utgåva 01/05 2015 Verksamhetsplan 2015 för Invest in Skåne AB, 1. Verksamhetsidé Våra aktiviteter skall göra skillnad för att utveckla internationaliseringen av

Läs mer

Grensebroen är ett resultat av samverkan och finansiering mellan:

Grensebroen är ett resultat av samverkan och finansiering mellan: Grensebroen är ett resultat av samverkan och finansiering mellan: Kommunerna i Fyrbodal genom Fyrbodals Kommunalförbund, Høgskolen i Østfold, Chalmers, Högskolan Väst, Sarpsborgs Kommune, Trøgstad Kommune,

Läs mer

Skellefteå 2030 -utkast till prioriteringar i strategin

Skellefteå 2030 -utkast till prioriteringar i strategin Skellefteå 2030 -utkast till prioriteringar i strategin Strategiområde: GLOBALT KONKURRENSKRAFTIG EKONOMI Introduktion Människor är grunden för all utveckling. Med människor följer kunskap och förmågor

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Annika Westerberg Tillväxtverket

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Annika Westerberg Tillväxtverket Annika Westerberg Tillväxtverket 1 2 5 Nio program i Sverige Åtta regionala strukturfondsprogram Ett nationellt regionalfondsprogram 23 Fyra Insatsområden 1. Att stärka forskning, teknisk utveckling och

Läs mer

Kunskap för tillväxt. Tillväxtanalys har regeringens uppdrag att utvärdera och analysera svensk tillväxtpolitik samt att ansvara för utlandsbaserad

Kunskap för tillväxt. Tillväxtanalys har regeringens uppdrag att utvärdera och analysera svensk tillväxtpolitik samt att ansvara för utlandsbaserad Kunskap för tillväxt Tillväxtanalys Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser Tillväxtanalys har regeringens uppdrag att utvärdera och analysera svensk tillväxtpolitik samt att ansvara

Läs mer

Venture Cup. Läs mer på www.venturecup.se

Venture Cup. Läs mer på www.venturecup.se Venture Cup Det börjar alltid med en idé! Venture Cup är Sveriges ledande tävling för dig som vill utveckla din affärsidé till ett framgångsrikt affärskoncept och starta företag. Vi tar dig som tävlande

Läs mer

Ansökan om finansiering av projekt: FoU-kort Halland pilotstudie hösten/vintern 2014

Ansökan om finansiering av projekt: FoU-kort Halland pilotstudie hösten/vintern 2014 TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) Datum Diarienummer 2014-10-02 RS140392 HANDLÄGGARE Lena Johansson, utvecklingsledare Näringsliv Tel: 0722-162387 Regionstyrelsen Ansökan om finansiering av projekt: FoU-kort Halland

Läs mer

SÖRMLANDS STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR BESÖKSNÄRING 2013-2023

SÖRMLANDS STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR BESÖKSNÄRING 2013-2023 SÖRMLANDS STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR BESÖKSNÄRING 2013-2023 Det välkomnande Sörmland - en attraktiv och tillgänglig destination i närheten av Stockholms storstadsområde Foto: Parken Zoo Vision och mål för

Läs mer

Strategi för Jönköping kommuns internationella arbete Ks 2007/0129 008

Strategi för Jönköping kommuns internationella arbete Ks 2007/0129 008 Stadskontoret Utredningsenheten BILAGA TILL TJÄNSTESKRIVELSE 2007-10-02 1 (5) Strategi för Jönköping kommuns internationella arbete Ks 2007/0129 008 INLEDNING Bakgrund Samhället präglas av att interaktion

Läs mer

Innovationspolitik, teknik och tillväxt

Innovationspolitik, teknik och tillväxt Innovationspolitik, teknik och tillväxt Innovationspolitik, teknik och tillväxt Innovationsfrågorna berör alla politikområden. Att regeringen bedriver en sammanhållen politik och genomför kraftfulla åtgärder

Läs mer

SWElife SIO Folksjukdomar. Finansieringslösningar Sammanställning av några bilder från rapport 12 maj 2015 Jonas Gallon och Lars H.

SWElife SIO Folksjukdomar. Finansieringslösningar Sammanställning av några bilder från rapport 12 maj 2015 Jonas Gallon och Lars H. SWElife SIO Folksjukdomar Finansieringslösningar Sammanställning av några bilder från rapport 12 maj 2015 Jonas Gallon och Lars H. Bruzelius Uppdraget 1. Identifiera lösning som väsentligt ökar möjligheterna

Läs mer

Datum 2015-06-16 Dnr 1501816. Region Skånes medverkan i utvecklingen av Mobilområdet

Datum 2015-06-16 Dnr 1501816. Region Skånes medverkan i utvecklingen av Mobilområdet Regionstyrelsen Lennart Svensson Utvecklare 040-623 97 45 Lennart.R.Svensson@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-06-16 Dnr 1501816 1 (5) Regionstyrelsen s medverkan i utvecklingen av Mobilområdet i Skåne

Läs mer

Almi Företagspartner AB

Almi Företagspartner AB Almi Företagspartner AB 40 kontor över hela landet med 500 medarbetare. Moderbolag ägs av staten. 17 regionala dotterbolag som ägs till 49% av regionala ägare. Finansiering och rådgivning Riskkapital (expansion)

Läs mer

Hur utvärderar man innovativa miljöer? En strategi för strategiskt lärande i VINNVÄXT-programmet. Göran Andersson

Hur utvärderar man innovativa miljöer? En strategi för strategiskt lärande i VINNVÄXT-programmet. Göran Andersson Hur utvärderar man innovativa miljöer? En strategi för strategiskt lärande i VINNVÄXT-programmet Göran Andersson Två grundstenar Effeklogik för programmet Utvärdering, Uppföljning och Processtöd hänger

Läs mer

SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DE NYA JOBBEN OCH DE VÄXANDE FÖRETAGEN

SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DE NYA JOBBEN OCH DE VÄXANDE FÖRETAGEN sverigesingenjorer.se 2 SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DE NYA JOBBEN OCH DE VÄXANDE FÖRETAGEN BAKGRUND Den globala konkurrensen hårdnar. Det blir allt tydligare att den enda vägen till framgång är genom utveckling

Läs mer

Ökad svensk konkurrenskraft OCH ett hållbart samhälle fokus på innovation i offentlig upphandling

Ökad svensk konkurrenskraft OCH ett hållbart samhälle fokus på innovation i offentlig upphandling Ökad svensk konkurrenskraft OCH ett hållbart samhälle fokus på innovation i offentlig upphandling Innovation en förutsättning för god offentlig upphandling Teknikföretagen och våra medlemsföretag vill

Läs mer

STRATEGISKA SATSNINGAR FÖR UTBILDNING, FORSKNING OCH SAMVERKAN 2014 2016

STRATEGISKA SATSNINGAR FÖR UTBILDNING, FORSKNING OCH SAMVERKAN 2014 2016 STRATEGISKA SATSNINGAR FÖR UTBILDNING, FORSKNING OCH SAMVERKAN 2014 2016 Inledning Våren 2013 fastställdes Strategi 2020 en strategisk plattform för Malmö högskola. Som ett led i att nå den målbild för

Läs mer

COLLABORATIVE TOURISM

COLLABORATIVE TOURISM COLLABORATIVE TOURISM SKÅNEMODELLEN Strategisk plan för turism och besöksnäring i Skåne TOURISM IN SKÅNE AB - Ett av Business Region Skånes fyra dotterbolag Näringsliv Skåne och Business Region Skåne Styrelse

Läs mer

Nordiska Toppforskningsinitiativet Programförslag till

Nordiska Toppforskningsinitiativet Programförslag till Nordiska Toppforskningsinitiativet Programförslag till Nordiska Ministerrådet inom Klimat, Energi, Miljö Från Norden till Jorden Professor Peter Lund och projektgruppen pp från: NordForsk - Nordisk Innovations

Läs mer

Innovationskraft i offentlig verksamhet. Emma Gretzer, VINNOVA Klas Danerlöv, SKL Helsingborg 18 april

Innovationskraft i offentlig verksamhet. Emma Gretzer, VINNOVA Klas Danerlöv, SKL Helsingborg 18 april Innovationskraft i offentlig verksamhet Emma Gretzer, VINNOVA Klas Danerlöv, SKL Helsingborg 18 april VINNOVA Sveriges innovationsmyndighet - Innovation för tjänster och produkter! - Innovation för processer

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. COSME Konkurrenskraft i små och medelstora företag

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. COSME Konkurrenskraft i små och medelstora företag SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH COSME Konkurrenskraft i små och medelstora företag 1 Tillväxtverket arbetar för att stärka företagens konkurrenskraft 2 SÄRSKILDA MÅL 3 Entreprenörskap 4

Läs mer

Stöd till nationell individrörlighet för innovation

Stöd till nationell individrörlighet för innovation UTLYSNING 1 (6) Datum [ÖPPNINGSDATUM_ ANS_OMG1] Reviderad [Datum för revidering] Diarienummer [DIARIENUMMER] Stöd till nationell individrörlighet för innovation En utlysning inom programmet Personrörlighet

Läs mer

Näringslivsstrategi i Nyköping 2014-2017. Framtagen av näringslivet i samverkan med Nyköpings kommun

Näringslivsstrategi i Nyköping 2014-2017. Framtagen av näringslivet i samverkan med Nyköpings kommun Näringslivsstrategi i Nyköping 2014-2017 Framtagen av näringslivet i samverkan med Nyköpings kommun Antagen av kommunstyrelsen 24 mars 2014 2/5 Innehållsförteckning Målbild 2017... 3 Kvantitativa övergripande

Läs mer

VINN Verifiering höst 2015

VINN Verifiering höst 2015 UTLYSNING 1 (8) Datum Diarienummer 2015-06-16 2013-05653 Reviderad VINN Verifiering höst 2015 VERKET FÖR INNOVATIONSSYSTEM - SWEDISH GOVERNMENTAL AGENCY FOR INNOVATION SYSTEMS Post: VINNOVA, SE-101 58

Läs mer

Rådet för Innovation och Företagande 2015-08-28

Rådet för Innovation och Företagande 2015-08-28 Rådet för Innovation och Företagande 2015-08-28 1 Dalarna 2020 Vägval: Innovativa miljöer och entreprenörskap Betydelsen av näringslivets förändrings- och konkurrensförmåga. Utveckla kluster och öppna

Läs mer