Swedish Incubators & Science Parks. Inspel till Forsknings- och Innovationspolitiska propositionen respektive Den Nationella Innovationsstrategin

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Swedish Incubators & Science Parks. Inspel till Forsknings- och Innovationspolitiska propositionen respektive Den Nationella Innovationsstrategin"

Transkript

1 Swedish Incubators & Science Parks - den nationella medlemsorganisationen för Sveriges kunskapsintensiva innovationsmiljöer Inspel till Forsknings- och Innovationspolitiska propositionen respektive Den Nationella Innovationsstrategin Till Utbildningsdepartementet och Näringsdepartementet Stockholm

2 1 1. Inledning Svenskt näringslivs förmåga att konkurrera på en global marknad kräver ett ständigt nyttiggörande av kunskap, forskningsrön och hållbara affärsidéer. Regeringen har i den kommande Forsknings- och Innovationspropositionen en stor möjlighet att skapa förutsättningarna för en betydligt närmare och effektivare samverkan mellan akademi och näringsliv, något som tydligt möter behovet av hållbar tillväxt, jobbskapande och framtida välstånd. Självklart bör detta också vara bärande idéer i Regeringens pågående arbete med att ta fram en nationell innovationsstrategi med syftet att utveckla ett innovationssystem i världsklass. Swedish Incubators & Science Parks (SISP) företräder Sveriges nationellt täckande nätverk av 33 science parks (forsknings- /teknikparker) och 43 företagsinkubatorer, alla med triple helix- förankring. Detta innebär att SISP representerar i princip samtliga science parks och företagsinkubatorer i Sverige. Kopplingen till landets lärosäten är givetvis stark, ofta organisatoriskt, men också innehålls- och konceptmässigt. Dessa regionalt förankrade innovationsmiljöer bidrar till nyföretagande, näringslivsförnyelse i befintliga företag och konkurrenskraftig tillväxt. Tillsammans är dessa miljöer avgörande för landets innovationskraft. Mot bakgrund av detta önskar vi här inkomma med synpunkter och förslag inför den kommande Forsknings- och innovationspropositionen respektive till den nationella innovationsstrategin. Vi ser ett naturligt och starkt samband mellan dessa två nationella arbetsprocesser och väljer därför att göra vår samlade branschs inspel i ett enda dokument. 2. Kommentarer till SISPs inspel SISP- medlemmarnas innovationsmiljöer har fler än företag med över sysselsatta. Kopplade till medlemmarnas nätverk finns många fler företag. De flesta av företagen är innovativa mindre och medelstora företag, vilka ofta har anknytning till akademi och forskningsinstitut. Våra synpunkter fokuserar på frågor som är viktiga förutsättningar för Sveriges kunskapsintensiva tillväxtföretag. I detta dokument tar vi således inte upp alla frågor som rör svensk forskningspolitik. Det betyder inte att vi är ointresserade av en stark svensk forskningspolitik eller ett kraftfullt innovationssystem, tvärtom. Vi är beroende av detta men tror samtidigt att regeringen är mest intresserad av att höra vad vi utifrån vår unika roll anser om frågor som ligger nära forsknings- och utbildningspolitiken respektive det kunskapsintensiva näringslivets förnyelse. Både FoI- propositionen och den nationella innovationsstrategin har mycket viktiga roller i utformningen av morgondagens Sverige och vi hoppas därför att regeringen tar hänsyn till våra synpunkter och förslag. Den framtida innovationspolitiken måste tydligare innefatta kommersialisering av forskningsresultat, utveckling av innovationer 1

3 2 och stimulera tillväxten av både små och stora företag. Till detta skall läggas att Sveriges industriella styrkeområden måste fortsätta att utvecklas. Vi vill här lyfta fram satsningar som har relevans för kunskapsintensiv tillväxt i nya och befintliga företag. Dessas bör ske genom landets innovationssystem, både på nationell och regional nivå. Vi ser gärna att regeringen utvecklar innovationspolitiken med ett brett perspektiv på begreppet innovation, som exempelvis socialt entreprenörskap, innovationer i offentlig sektor och tjänsteinnovationer. Likaså blir facilitering av värdeskapande processer respektive att erbjuda företag tillgång till fysiska test- och demonstrationsmiljöer allt viktigare framtida uppgifter för innovationssystemet. Det är centralt att både FoI- propositionen och innovationsstrategin skapar långsiktiga förutsättningar för samverkande och effektiva innovationsplattformar som stimulerar till öppna innovationsprocesser och fokuserar på kommersialisering och nyttiggörande. 3. Sammanfattning av SISPs förslag Nationell driftfinansiering för inkubatorer och science parks Förstärkt långsiktig nationell medfinansiering av inkubatorer till en total omfattning om minst 150 mkr/år. Skapa en långsiktig nationell medfinansiering av science parks som möjliggör utökad drift av starka, aktiva regionala innovationsmiljöer, om minst 175 mkr/år. Finansieringen ska kopplas till förstärkt utveckling av en nationell kunskapsplattform med krav på värdeskapande, hög måluppfyllelse och kvalitet i utförandet. Detta bör bygga vidare på den utvärderingsmetodik som utvecklats för Sveriges inkubatorer inom ramen för Innovationsbrons nationella inkubatorprogram BIG Sweden. Helhetsgrepp om kapitalförsörjningen kopplat till processerna för innovation och kommersialisering Tillskjut mer marknadskompletterande investeringskapital i tidiga skeden av kommersialiseringsprocessen i form av olika typer av finansiella insatser, dels nationella men också kanaliserade genom regionala strukturer, såsom inkubatornära såddkapitalfonder. Tillskjut driftsfinansiering till de regionalt verksamma såddkapitalfonderna. Utveckla finansieringslösningar fokuserade på öppna innovationsprocesser som stimulerar samverkan i form av praktisk handling mellan företag och akademisk kompetens. Inför ett nationellt system för offentlig innovationsupphandling. Vi deltar gärna i konkretisering av förslag till insatser. 2

4 3 Internationalisering av innovationssystemet Avsätt medel för att paketera och marknadsföra det svenska innovationssystemet som attraktivt och tillgängligt för utländska företag, investerare och innovationsmiljöer. Genomför en samordnad nationell kraftsamling på vissa utvalda marknader, liknande våra nordiska grannländers satsningar i exempelvis Silicon Valley. Ge Exportrådet direktiv att, jämte sin ordinarie verksamhet, erbjuda anpassade villkor till nystartade företag. Vi deltar gärna i konkretisering av förslag till insatser. 4. Nuläge 4.1 Science parks och inkubatorer Sveriges science parks och inkubatorer utgör innovationsmiljöer och verksamheter som är centrala för att stärka innovationsförmågan och öka tillväxten hos kunskapsintensiva företag i hela Sverige. Dessa företag har ofta en nära anknytning till akademi eller forskningsinstitut och är givetvis en del av det övriga privata näringslivet. SISP- medlemmarnas innovationsmiljöer åtnjuter redan idag i de allra flesta fall ett starkt engagemang från kommuner, regioner, näringsliv och akademi. Inkubatorer och science parks är stimulerande och utvecklande miljöer för kunskapsintensiva företag. Inkubatorer erbjuder idébärare och nya företag affärsutvecklingsstöd samt nätverk till finansiering. En science park är en mötesplats mellan människor, idéer, kunskap och kreativitet samt utgör ofta en plattform för kluster och utvecklingsprojekt. Gemensamt är alltid närhet till universitet, högskola eller forskningsinstitut. I våra svenska innovationsmiljöer finns idag omfattande erfarenhet av operativt arbete med kunskapsintensiva företag, en utveckling som har gått mycket snabbt Sveriges första science parks (Ideon i Lund respektive Mjärdevi Science Park i Linköping) startades så sent som för tre decennier sedan. Flera svenska science parks är idag internationellt välrenommerade och kända som starka innovationsmiljöer och klusteraktörer. Det operativa arbetet innebär att utveckla och driva processer och metoder, samt tillhandahålla platser som stimulerar och stödjer affärs- och företagsutveckling. Detta sker exempelvis genom kreativa möten, branschutveckling, strategiska projekt, öppen innovation, utveckling av affärsnätverk samt regionalt utvecklingsarbete. Resultatet är ett tydligt bidrag till kunskapsintensivt nyföretagande och förnyelse av det befintliga näringslivet inklusive att utveckla den svenska förmågan att producera industriella produkter. Science parks och inkubatorer utgör således en central del av infrastrukturen i Sveriges innovationssystem. Verksamheterna är under snabb utveckling och många av dessa utvecklar nya funktioner och får utvidgade uppgifter som centrala aktörer, mötesplatser och operatörer i innovationssystemet. 3

5 4 SISP uppskattar den satsning som regeringen gör för Sveriges inkubatorer. Dock saknas idag välfungerande finansieringslösningar som kan säkerställa långsiktig drift och utveckling av Sveriges science parks, något som direkt skulle bidra till ett ännu bättre företagsklimat. 4.2 Öppnare innovationsprocesser Dagens svenska näringsliv verkar på en global marknad. Företag möter en allt hårdare konkurrens samtidigt som konsumenterna blir mer krävande och efterfrågar mer än bara excellenta produkter. De företag som vill vinna kundernas gunst måste hela tiden skapa nya unika kundvärden och ligga steget före konkurrenterna. Nya innovationsområden för ett företag kan exempelvis vara utveckling och förnyelse av affärsmodeller, värdeskapande nätverk och allianser, produkter och teknik, systemlösningar, tjänster eller andra värdeskapande kundupplevelser. En viktig konsekvens av detta är att synen på innovation breddas från traditionellt fokus på produkt och teknik till en bredare syn som inkluderar alla aspekter som kan skapa nya kundvärden. En ytterligare konsekvens av denna mångfald är att allt fler företag väljer att öppna upp sitt utvecklingsarbete och bjuda in utomstående aktörer i arbetet med att utveckla nya innovationer, något som brukar benämnas öppen innovation. Detta är en internationell trend. Öppna innovationsprocesser bör involvera en mångfald av nya kompetenser - även från externa organisationer och andra länder. Följaktligen ställer detta också nya krav på - och skapar nya möjligheter för - akademins samverkan med näringslivet. Detta för att underlätta för företagen att integrera innovationsarbetet med andra aktörer. Vi upplever VINNOVAs arbete som kreativt och viktigt i denna utveckling. EUs nya innovationsstrategi (EU2020) förutsätter samverkan både tvärsektoriellt och internationellt. Bland annat har science parks här en viktig framtida roll att, med regional förankring, främja öppna innovationsprocesser kopplat till affärsutvecklingsinsatser i olika branscher, kluster och innovationsmiljöer. Detta gäller inte minst för befintliga medelstora företag. Vi ser att Tillväxtverket har en mycket viktig nationell roll, bland annat som kravställare och finansiär av nationella program med regionala insatser samt som koordinatorer för EU:s strukturfondsmedel. Inkubatorer blir en allt viktigare aktör även för etablerade företag. Inom ramen för sina öppna innovationsprocesser letar företagen efter nya samarbetspartners respektive potentiella förvärv med spetskompetens. I vissa fall väljer företagen också att knoppa av egen verksamhet som inte ryms inom befintlig strategi, men som kan växa till ett framgångsrikt företag i inkubatorsmiljön. Detta betyder att det högskolenära inkubatorsystemet utvecklas till en viktig systemfunktion som utvecklingsmiljö av nya spetsföretag som kan stärka de etablerade företagens innovationsförmåga. Vi vill betona att såväl VINNOVA som Tillväxtverket redan idag är viktiga aktörer för att stödja denna utveckling. Givetvis har även Innovationsbron en central roll för inkubatorernas drift och för finansiering av nya tillväxtbolag. Dessa statliga organisationer kan i framtiden, med utökade resurser, betyda ännu mer för utveckling av företag i tidigare skeden. 4

6 5 4.3 Effektivare innovationssystem Företags behov av ett snabbt och effektivt innovationsarbete, bland annat genom öppnare innovationsprocesser, ställer nya krav på det svenska innovationsstödssystemet. Aktörerna i systemet måste agera nätverksbyggare, intermediär och facilitator i innovationsprocesser för att stimulera och stärka näringslivets innovationsförmåga. Dock finns det idag begränsade resurser i innovationssystemet. För att få ett kraftfullare system - och samtidigt göra det tydligare och effektivare - krävs lokal, regional samt nationell samordning och driftsfinansiering. Genom sin nära samverkan med det regionala näringslivet, akademi och offentliga aktörer har SISPs medlemmar en tydlig roll i uppbyggnaden, organisationen och den löpande driften av innovationssystemet. Utöver att erbjuda en kreativ fysisk miljö utgör ofta science parken den organisatoriska plattformen för centrala funktioner i regionala innovationssystem. Syftet är att åstadkomma strategisk och operativ effektivitet i innovationsarbetet, vilket innebär att de exempelvis kan vara processägare för regionala utvecklingsinitiativ, driva strategiska projekt, utveckla, driva eller samverka med klusterinitiativ respektive testbäddar och demonstrationsmiljöer. Forskningsinstituten har, med sin tydliga företagsmedverkan, här en mycket viktig roll. Satsningar på verifiering, test- och demonstrationsmiljöer är viktiga insatser för att facilitera kommersialisering och stimulera befintliga företags utvecklingsprocesser. Innovationskontorens, i dess nuvarande men mellan lärosäten varierande utformning, huvudsakliga fokus och arbetssätt är inriktat på kommersialisering av forskningsresultat från det enskilda lärosätet. Detta leder lätt till ett synsätt med perspektivet inifrån och ut och ofta med ensidigt fokus på teknologi. I beaktande av det inledande resonemanget, om företagens ökande behov av att arbeta bredare med innovationsbegreppet och öppna upp sina innovationsprocesser, framgår att det krävs en innovationsprocess som har perspektivet utifrån och in, med tydligt fokus på marknadens behov och affärsmöjligheter. Detta kräver en innovationsprocess som är Triple Helix- baserad, med regionala, nationella och internationella länkar till kompletterande innovationsmiljöer. Vi anser således att ökade satsningar bör göras på att utveckla innovationssystemet inom och kring samverkande lärosäten och forskningsinstitut samt att detta ska göras i Triple Helix- baserade innovationsmiljöer med effektiva länkar till andra nationella och internationella innovationsmiljöer. Sveriges inkubatorer och science parks har en central roll men nationell effekt bygger givetvis på samverkan med insatser från VINNOVA, Innovationsbron, ALMI och Tillväxtverket. 5

7 6 4.4 EU 2020 och internationalisering EU spelar en allt större roll i den innovationspolitiska utvecklingen. För två år sedan lanserades EU Därefter följde Innovation Union, och Horizon 2020, som är samlingsbegreppet för större delen av den forskning och innovation som EU kommer att initiera och finansiera. Fokus ligger på starka branscher och de stora samhällsutmaningarna. För att Sverige till fullo ska kunna utnyttja potentialen krävs ett proaktivt arbete där vi måste vara med när EU- programmen utvecklas. Det är regeringens uppgift att säkerställa detta. De utlysningar som sedan följer under de kommande åren kräver att vi har väl fungerande samverkansplattformar för kommersialisering och näringslivsutveckling på både regional och nationell nivå. Science parks och inkubatorer är här viktiga delar i det innovationssystem som krävs för att Sverige ska kunna få ett gott utfall från Horizon 2020 och andra kommande EU- satsningar på forskning och näringslivsutveckling. Skall Sverige och svenska företag hävda sig globalt måste internationaliseringen drivas vidare, ett ansvar som inte minst staten har. De stora företagen genomför oftast detta på egen hand, men det finns ett klart behov av att ytterligare underlätta för de mindre och medelstora företagen. Särskilt behov har de nya och innovativa företag som snabbt måste ut på världsmarknaden för att kunna utvecklas. Innovationssystemet har här två viktiga uppgifter. Den ena är att underlätta för svenska företag att expandera på utländska marknader. Den andra är att attrahera internationella resurser i form av forskare, arbetskraft, företag och kapital. Generellt sett är det fråga om att öppna upp Sverige mot omvärlden samt att bli bättre på att utnyttja olika former av EU- finansiering, inte minst EU:s strukturfonder. Ett innovationssystem måste ha förmågan att länka samman företag och forskningskompetens samt underlätta värdeskapande innovationsprocesser. Detta för att öka interaktionen mellan svenska bolag och utländska innovationsmiljöer samt mellan svenska innovationsmiljöer och utländska bolag. Då skapas förutsättningar för ett öppet och dynamiskt nationellt innovationssystem i en global kontext. Regeringen har nyligen satt upp målet att fördubbla Sveriges export till För att nå detta krävs mycket kraftfulla satsningar på både infrastruktur och kapitalförsörjning. Ett mindre eller nystartat företag har sällan kompetens eller finansiell styrka att gå ut på en internationell marknad, trots att dess marknad i många fall är helt utanför Sverige. SISP välkomnar därför den nyligen beslutade satsningen på 100 MSEK för ökad finansiering till inkubation och internationalisering som beviljats genom Innovationsbron. Vi tror dock att satsningen behöver vara långsiktig och med större resurser samt även innefatta tydligare samordning av involverade aktörer på nationell nivå. 6

8 7 4.4 Kapitalförsörjning Tillgång till olika former av finansiering i tidiga skeden är en kritisk framgångsfaktor, både i själva innovationsprocessen men också i kommersialiseringsfasen. För att möta behoven i de olika faserna krävs en fungerande finansiell värdekedja. Idag finns ett system med Innovationsbrons, ALMIs och flera Länsstyrelsers varierande finansieringsprodukter i tidig fas. Dessa består av olika typer av bidrag, villkorslån respektive ägarkapital och är mycket viktiga för många nya företags tillblivelse och utveckling. Det finns dock ett motiverat behov som är väsentligt större än utbudet. De skilda stegen i innovationsprocessen behöver olika finansiella verktyg. Medel i tidiga skeden fungerar som en effektiv katalysator för att ta innovationen vidare och kan attrahera mångfaldigt mer privat kapital. I de fall som kommersialisering av innovationer sker i nystartade företag är tillgång till riskvilligt kapital extra kritisk. Den bästa formen av kapital är naturligtvis kundintäkter, men andra finansieringsformer, som exempelvis mjuk medfinansiering, bidrag, villkorslån och riskvilligt ägarkapital behöver utvecklas ytterligare. Vilken form som är lämplig varierar från fall till fall, men i praktiken är det en kombination av dessa former som kan stärka företagets utveckling. I Sverige finns nu en rad goda exempel på inkubatorer som har etablerat regionala såddfinansieringsfonder. Kapitalet i dessa såddfonder, vilka organisatoriskt ofta är investmentbolag, kan vara både privat och offentligt. Fonderna kompletterar de nationella aktörerna Innovationsbron och ALMI och tillgodoser därmed delvis behovet av tidigt ägarkapital, vilket stimulerar start och tillväxt av fler tillväxtintensiva företag. Offentligt driftsstöd för dessa inkubatornära såddfonder skulle tydligt stärka fondernas marknadskompletterande systemfunktion. Det har dessutom visat sig vara effektivt med regionala såddkapitalfonder som knutpunkter för att stimulera affärsängelinvesteringar. Dessa fonder kan upprättas som exempelvis fond i fond, där olika aktörer saminvesterar tillsammans. Det finns flera exempel i Sverige där offentligt kapital går in och förstärker privat kapital i en såddfond. Det har internationellt visat sig att offentlig medfinansiering i fond i fond är en effektiv metod för att kunna locka fram privat kapital i tidigare skeden och samtidigt dra nytta av de privata aktörernas erfarenhet och kompetens. 7

9 8 5. SISPs förslag för ökad samverkan och tillväxt Baserat på ovanstående resonemang har vi tre konkreta huvudförslag till den kommande Forsknings- och Innovationspolitiska propositionen. 5.1 Nationell driftfinansiering för inkubatorer och science parks Inkubatorer är effektiva verktyg för att stödja kunskapsbaserat nyföretagande. Science parks är innovationsmiljöer för etablerade företag och plattformar för samverkan mellan akademi, forskningsinstitut och näringsliv samtidigt som det stimulerar regional näringslivförnyelse. Baserat på inkubatorer och science parks drivs med fördel andra insatser såsom forskningskommersialisering, klusterverksamhet, test- och demonstrationsmiljöer och internationalisering. Skall verksamheterna utvecklas väl och uppfylla den potential som verksamheterna rymmer måste basfinansieringen vara långsiktig. Säkerställ därför en långsiktig nationell basfinansiering av såväl inkubatorer som science parks. Det skulle ge alla regioner möjlighet att skapa en effektiv innovationsplattform för det regionala innovationssystemet respektive en nationell plattform för satsningar på exempelvis klusterprogram. Det skulle således underlätta ett samspel mellan den lokala, regionala, nationella och internationella verksamhetsnivån. Finansieringen ska givetvis kopplas till krav på både värdeskapande, mätbara resultat och kvalitet i utförande. Vid en sådan satsning bör staten även avsätta medel för ett utvecklingsprogram för landets science parks, i syfte att utveckla och effektivisera verksamheterna. Detta skulle vidareutveckla deras roll som regionala innovationsnoder. På detta sätt utvecklas ett mer värdeskapande innovationssystem än idag, som blir sammanlänkat på lokal, regional och nationell nivå i en internationell kontext. Även de lokala och regionala inkubatorerna behöver en långsiktig basfinansiering. Dessa två åtgärder kommer stärka Sveriges innovationsförmåga och bidra till kommersialisering av svensk forskning. SISP driver redan idag aktiviteter för erfarenhetsutbyte och kompetensutveckling hos medlemmarna. Vi är öppna för en lösning där SISP tar nationellt ansvar för en större del av denna lärandeprocess. SISP föreslår: Förstärkt långsiktig nationell medfinansiering av inkubatorer till en total omfattning om minst 150 mkr/år. Skapa en långsiktig nationell medfinansiering av science parks som möjliggör utökad drift av starka, aktiva regionala innovationsmiljöer, om minst 175 mkr/år. Finansieringen ska kopplas till förstärkt utveckling av en nationell kunskapsplattform med krav på värdeskapande, hög måluppfyllelse och kvalitet i utförandet. Detta bör bygga vidare på den utvärderingsmetodik som utvecklats för Sveriges inkubatorer inom ramen för Innovationsbrons nationella inkubatorprogram BIG Sweden. 8

10 9 5.2 Helhetsgrepp om nya företags finansiering kopplat till processerna för innovation och kommersialisering. De unga och växande företagen i inkubatorer och science parks behöver finansiering för att kunna utvecklas. Det är inte offentlig sektor som skall bära huvudansvaret för det riskkapital och annat kapital som behövs, men statliga marknadskompletterande insatser spelar en viktig roll. Mer finansiering i olika former behövs i tidiga skeden av kommersialiseringsprocessen, exempelvis verifieringsmedel, konsultcheckar, villkorslån, konvertibellån och riskvilligt ägarkapital. Stimulera samverkan mellan privat och offentligt kapital, där dock det privata bör vara ledande. Även i öppna innovationsprocesser som involverar befintliga företag och akademi krävs olika typer av finansiella verktyg för att driva processen framåt i de skilda stegen, från idéutveckling och konceptualisering till realisering. Erfarenheten är att flexibla medel som kan injiceras i tidiga skeden av innovationsprocessen fungerar som en mycket effektiv katalysator för att ta processen vidare och attrahera mångfaldigt mer privat kapital i nästa steg. Vi ser därför gärna att morgondagens finansieringslösningar fokuserar på öppna innovationsprocesser och stimulerar samverkan mellan företag och akademi. Detta kan ske genom utökad offentlig innovationsupphandling respektive innovationscheckar som kan tillhandahållas inom ramen för regionala innovationsprocesser. Erfarenheter från andra länder visar att effekten av denna typ av finansieringar blir bättre ju närmare verksamheten besluten kan tas. Därför ser vi gärna ett stort fokus på uppbyggnad av regionala såddfonder. SISPs innovationsmiljöer kan också bli effektivare genom att medel och lokal beslutsrätt ger snabba och obyråkratiska insatser kopplat direkt till innovationsprocessen. SISP föreslår: Tillskjut mer marknadskompletterande investeringskapital i tidiga skeden av kommersialiseringsprocessen i form av olika typer av finansiella insatser, dels nationella men också kanaliserade genom regionala strukturer, såsom inkubatornära såddkapitalfonder. Tillskjut driftsfinansiering till de regionalt verksamma såddkapitalfonderna. Utveckla finansieringslösningar fokuserade på öppna innovationsprocesser som stimulerar samverkan i form av praktisk handling mellan företag och akademisk kompetens. Inför ett nationellt system för offentlig innovationsupphandling. 5.3 Internationalisering av innovationssystemet För att Sverige ska kunna dra större nytta av globaliseringen och de internationella bolagens innovationskraft bör vi fortsätta internationalisera våra innovationssystem. Förutsättningar måste skapas för att involvera våra inhemska företag och innovationsmiljöer i öppna innovationsprocesser tillsammans med drivande aktörer i omvärlden. 9

11 10 Regeringen bör därför avsätta medel för att paketera och marknadsföra det svenska innovationssystemet som en tillgänglig och attraktiv investeringsmöjlighet för utländska företag och investerare. För att attrahera utländska företag och investerare krävs en samlad insats från innovationssystemets aktörer, nationella myndigheter och våra inhemska stora företag. Då skapas förutsättningar för ett öppet och dynamiskt nationellt innovationssystem i en global kontext samtidigt som förutsättningar ges för en långsiktigt hållbar förnyelse av vår basindustri och en konkurrenskraftig inhemsk industriproduktion. Vi ser här en stor möjlighet att i samband med de pågående organisatoriska förändringarna av Exportrådet och Invest Sweden förstärka kopplingen mellan de exportfrämjande organisationernas verksamheter och det regionalt förankrade innovationssystemet. Vi föreslår även att särskilda medel avsätts så att nybildade företag får förbättrade möjligheter att använda Exportrådets nätverk och kompetens världen över. Intensifiera Sveriges uppkoppling mot omvärlden och bistå aktivt de svenska mindre och medelstora företagen att etablera sig, hitta partners och få tillgång till utländsk kompetens. Detta för att öka dessa företags möjligheter att snabbt etablera sig på sina geografiska huvudmarknader, ta marknadsandelar och därigenom bidra till att uppnå regeringens exportmål. SISP föreslår: Avsätt medel för att paketera och marknadsföra det svenska innovationssystemet som attraktivt och tillgängligt för utländska företag, investerare och innovationsmiljöer. Genomför en samordnad nationell kraftsamling på vissa utvalda marknader, liknande våra nordiska grannländers satsningar i exempelvis Silicon Valley. Ge Exportrådet direktiv att, jämte sin ordinarie verksamhet, erbjuda anpassade villkor till nystartade företag. 6. Kontaktuppgifter Magnus Lundin, VD Hans Möller, Ordförande Swedish Incubators & Science Parks Waterfront Klarabergsviadukten Stockholm 10

Inspel till Horisont 2020, COSME samt Sammanhållningspolitiken

Inspel till Horisont 2020, COSME samt Sammanhållningspolitiken Swedish Incubators & Science Parks - den nationella medlemsorganisationen för Sveriges regionala innovationsmiljöer Inspel till Horisont 2020, COSME samt Sammanhållningspolitiken Nyttja SISP- medlemmarnas

Läs mer

Swedish Incubators & Science Parks

Swedish Incubators & Science Parks Swedish Incubators & Science Parks - den nationella medlemsorganisationen för Sveriges inkubatorer och science parks Inspel angående svensk inkubationsverksamhet Sveriges inkubatorer är kärnprocesser både

Läs mer

Nationella kluster konferensen

Nationella kluster konferensen Sammanställning från den Nationella kluster konferensen i Gävle den 23 24 februari Kluster som plattform för innovationer Kluster som plattform för innovationer. Det var temat på den nationella klusterkonferensen

Läs mer

Innovation för ett attraktivare Sverige

Innovation för ett attraktivare Sverige VINNOVA INFORMATION VI 2016:06 Innovation för ett attraktivare Sverige Sammanfattning Här presenterar vi en sammanfattning av Vinnovas förslag inför regeringens kommande proposition för forskning, innovation

Läs mer

Innovationsbron SiSP 17/11

Innovationsbron SiSP 17/11 Innovationsbron SiSP 17/11 Katarina Segerborg Vision Innovationsbron medverkar till att Sverige är internationellt ledande i att omsätta forskning och innovation till framgångsrika och hållbara affärer

Läs mer

Agenda. Nuläge Inkubator och Science park Innovation Inkubator 2.0 förslag Finansiering Summering

Agenda. Nuläge Inkubator och Science park Innovation Inkubator 2.0 förslag Finansiering Summering Agenda Nuläge Inkubator och Science park Innovation Inkubator 2.0 förslag Finansiering Summering Nuläge Rampens nuvarande projektfinansiering avslutas sommaren 2012 Hösten 2012 finansieras verksamheten

Läs mer

Uppdrag att etablera en funktion för Testbädd Sverige

Uppdrag att etablera en funktion för Testbädd Sverige Regeringen Proj. n r VERKET FÖR INNOVATIONSSYSTEM A k 2017-05- 1 2 Regeringsbeslut I 3 2017-05-04 N2017/03280/IFK Näringsdepartementet D/Dnr 2QIT-02nt-l Verket för innovationssystem 101 58 Stockholm Uppdrag

Läs mer

Vi 2013:20. Programöversikt Stöd till forskning och innovation

Vi 2013:20. Programöversikt Stöd till forskning och innovation vinnova INFORMATION Vi 2013:20 Programöversikt 2014 Stöd till forskning och innovation Program och utlysningar 2014 VINNOVA driver program för att stärka innovationskraften i Sverige. Programmen har olika

Läs mer

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm SERUS Ek. För. 19-20 februari 2007 Analys s. 25: Svagheter i stödsystem och finansiering Ytterligare en aspekt som betonades är att kvinnor

Läs mer

Remissvar N2015/08335/ITP. REMISSVAR AVSEENDE SOU 2015:91 DIGITALISERINGENS TRANSFORMERANDE KRAFT

Remissvar N2015/08335/ITP. REMISSVAR AVSEENDE SOU 2015:91 DIGITALISERINGENS TRANSFORMERANDE KRAFT REMISSVAR AVSEENDE SOU 2015:91 DIGITALISERINGENS TRANSFORMERANDE KRAFT 2016-05-23 Swedish Incubators & Science Parks 1 Om Swedish Incubators & Science Parks I likhet med Digitaliseringskomissionen arbetar

Läs mer

- ett västsvenskt perspektiv

- ett västsvenskt perspektiv Nya möjligheter för små och medelstora företag - ett västsvenskt perspektiv Informationsdag, VINNOVA 27 november 2009 Helena L Nilsson, Enhetschef, h FoU, Regional utveckling 1 Näringslivets satsning på

Läs mer

En internationell innovationsstrategi för Skåne 2012-2020

En internationell innovationsstrategi för Skåne 2012-2020 En internationell innovationsstrategi för Skåne 2012-2020 Innovation är den entreprenöriella process som ger en idé ett värde. Sidan 1 av 9 Varför en internationell innovationsstrategi för Skåne? I en

Läs mer

Na ringsdepartementets remiss: En fondstruktur fo r innovation och tillva xt

Na ringsdepartementets remiss: En fondstruktur fo r innovation och tillva xt N2015/4705/KF C 2015-1127 SC 2015-0085 Regeringskansliet Näringsdepartementet Na ringsdepartementets remiss: En fondstruktur fo r innovation och tillva xt SOU 2015:64 Chalmers tekniska högskola 412 96

Läs mer

Till Näringsdepartementet Stockholm

Till Näringsdepartementet Stockholm Swedish Incubators & Science Parks remissvar angående Entreprenörskap i det tjugoförsta århundradet (SOU 2016:72) (N2016/06470/FF) Till Näringsdepartementet Stockholm 2017-01-31 1 Remissvar av betänkande

Läs mer

Förslag till ett statligt stött inkubatorsystem & stimulans till affärsänglar

Förslag till ett statligt stött inkubatorsystem & stimulans till affärsänglar Förslag till ett statligt stött inkubatorsystem & stimulans till affärsänglar 1. Utgångspunkter Tillväxtföretag behöver tillgång till både kompetens och kapital för att utvecklas. Därför krävs en väl fungerande

Läs mer

Klusterutveckling. Reglab Årskonferens, workshop 2 februari 2011

Klusterutveckling. Reglab Årskonferens, workshop 2 februari 2011 Klusterutveckling Reglab Årskonferens, workshop 2 februari 2011 Samverkan kring kluster 4Kluster för Innovation och Tillväxt VINNOVA och Tillväxtverket 4Kluster för Regional Utveckling Region Dalarna 4Lärprojektet

Läs mer

Internationalisering av små och medelstora företag som drivkraft för svenska innovationer

Internationalisering av små och medelstora företag som drivkraft för svenska innovationer Internationalisering av små och medelstora företag som drivkraft för svenska innovationer Sammanställning från den nationella klusterkonferensen i Karlstad 8 9 februari, 2011 Dialog om en svensk innovationsstrategi

Läs mer

Näringslivsprogram Tillsammans mot nya jobb

Näringslivsprogram Tillsammans mot nya jobb Näringslivsprogram 2017 Tillsammans mot 70 000 nya jobb Näringslivsprogram 2017 Inledning Näringslivsprogrammet beskriver Uppsala kommuns långsiktiga näringslivsarbete och är ett kommunövergripande styrdokument.

Läs mer

VINNOVA. Sveriges innovationsmyndighet INFORMATION 1 VI 2014:07

VINNOVA. Sveriges innovationsmyndighet INFORMATION 1 VI 2014:07 VINNOVA Sveriges innovationsmyndighet INFORMATION 1 VI 2014:07 Kort om oss Så fördelas pengarna Vad vi erbjuder Vi investerar 2,7 MILJARDER KRONOR varje år i runt 2400 FORSKNINGS- OCH INNOVATIONSPROJEKT.

Läs mer

Miljardsatsningar på FoI inom samhällsbyggandet

Miljardsatsningar på FoI inom samhällsbyggandet Miljardsatsningar på FoI inom samhällsbyggandet Sammanfattning 2016-09-21 I budgetpropositionen för 2017 har regeringen aviserat stora satsningar på forskning och innovation inom samhällsbyggandet. I november

Läs mer

en halländsk Innovationsstrategi Det vi vill se är att i Halland, den bästa livsplatsen, trivs inte bara människorna utan även deras idéer.

en halländsk Innovationsstrategi Det vi vill se är att i Halland, den bästa livsplatsen, trivs inte bara människorna utan även deras idéer. en halländsk Innovationsstrategi Det vi vill se är att i Halland, den bästa livsplatsen, trivs inte bara människorna utan även deras idéer. Varför en innovationsstrategi? Syftet med en halländsk innovationsstrategi

Läs mer

Från idéer till framgångsrika företag. En gemensam process från Affärsidé till Kommersialisering

Från idéer till framgångsrika företag. En gemensam process från Affärsidé till Kommersialisering En gemensam process från Affärsidé till Kommersialisering 1 Innehåll Bröllop mellan Innovationsbron och Almi Innovationsbrons uppdrag och strategi Almis uppdrag och nya innovationsstrategin Möjligheter

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Information Nationella Regionalfondsprogrammet

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Information Nationella Regionalfondsprogrammet Information Nationella Regionalfondsprogrammet 1 1 Regionalfonden 2014-2020 Nio program i Sverige 6 2 3 4 5 Åtta regionala strukturfondsprogram 1. Övre Norrland 2. Mellersta Norrland 3. Norra Mellansverige

Läs mer

YTTRANDE. Datum 2012-08-30 Dnr 1201588

YTTRANDE. Datum 2012-08-30 Dnr 1201588 Regionstyrelsen Björn Lagnevik Näringslivsutvecklare 040-675 34 13 Bjorn.Lagnevik@skane.se YTTRANDE Datum 2012-08-30 Dnr 1201588 1 (7 ) Remiss. Slutbetänkande av innovationsstödsutredningen - Innovationsstödjande

Läs mer

Tillväxt och innovation? Avancerade material

Tillväxt och innovation? Avancerade material Tillväxt och innovation? Avancerade material Peter Region Larsson Östergötland Prioriteringar i det regionala tillväxtarbetet Principer för prioriteringar: - Utveckling och förnyelse - Koppling till forskning

Läs mer

Kluster nytta för regionen? Innovations- och förändringsarbete i Dalarna

Kluster nytta för regionen? Innovations- och förändringsarbete i Dalarna Kluster nytta för regionen? Innovations- och förändringsarbete i Dalarna Förr startade man företag där det fanns en fors. Idag där det finns kunskapskällor Kort tillbakablick Klusterutveckling i ett regionalt

Läs mer

STÄRKER SVERIGES INNOVATIONSKRAFT

STÄRKER SVERIGES INNOVATIONSKRAFT SVENSKA GENDER MANAGEMENT MODELLEN STÄRKER SVERIGES INNOVATIONSKRAFT VINNOVA Utmaningsdriven innovation Konkurrenskraftig produktion Gender & Company Ansökan till Projektform B Fiber Optic Valley är en

Läs mer

Mälardalens högskola. Presentation vid Automation region frukostmöte 10 januari 2012

Mälardalens högskola. Presentation vid Automation region frukostmöte 10 januari 2012 Mälardalens högskola Presentation vid Automation region frukostmöte 10 januari 2012 MDH En nationell högskola som verkar i en region - med en innovativ och internationell profil MDH i siffror 1977 MDH

Läs mer

Regionala utvecklingsnämnden

Regionala utvecklingsnämnden Regionala utvecklingsnämnden Lennart Svensson Utvecklare 040-623 97 45 Lennart.R.Svensson@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2017-08-18 Dnr 1702797 1 (5) Regionala utvecklingsnämnden KrinovaMAT Ordförandens

Läs mer

Version Gruppens uppdrag var att för området Tillväxt och Innovation

Version Gruppens uppdrag var att för området Tillväxt och Innovation ÖSTERGÖTLAND EN VÄRDESKAPANDE REGION 1. Uppdraget Gruppens uppdrag var att för området Tillväxt och Innovation 2. Arbetet 1. Inventera nuläget (vad är gjort hittills och varför, gällande strategier och

Läs mer

Ägaranvisning för ALMI FÖRETAGSPARTNER AB, org. nr

Ägaranvisning för ALMI FÖRETAGSPARTNER AB, org. nr Bilaga till Protokoll den 10 mars 2017, 5, N2016/03278/BSÄ (delvis) Näringsdepartementet Ägaranvisning för ALMI FÖRETAGSPARTNER AB, org. nr. 556481-6204 A. Bolagets uppdrag 1 Bakgrund Syftet med Almi Företagspartner

Läs mer

Ett innovationsklimat i världsklass Tillväxtverket Smart hållbar tillväxt 28 november 2012

Ett innovationsklimat i världsklass Tillväxtverket Smart hållbar tillväxt 28 november 2012 Ett innovationsklimat i världsklass Tillväxtverket Smart hållbar tillväxt 28 november 2012 Christer Christensen Regional Tillväxt Näringsdepartementet Jobb och konkurrenskraft Sverige i topp i många mätningar

Läs mer

Stockholm från en styrkeposition till världens mest innovationsdrivna ekonomi

Stockholm från en styrkeposition till världens mest innovationsdrivna ekonomi 30 mars 2012 Stockholm från en styrkeposition till världens mest innovationsdrivna ekonomi Stockholmsregionens innovationskraft är unik. Näringslivet är framgångsrikt och kunskapsintensivt, tjänstesektorn

Läs mer

Strategiskt innovationsområde inom BIM och GIS

Strategiskt innovationsområde inom BIM och GIS Strategiskt innovationsområde inom BIM och GIS Olle Samuelson IQ Samhällsbyggnad/OpenBIM Pontus Bengtson WSP/OpenBIM IQ Samhällsbyggnads roll och verksamhet Neutral nod och katalysator för sektorsövergripande

Läs mer

Internationell strategi. för Gävle kommun

Internationell strategi. för Gävle kommun Internationell strategi för Gävle kommun Innehåll Inledning Sammanfattning... 4 Syfte med det internationella arbetet... 5 Internationell strategi För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Foto: Mostprotos.com

Läs mer

Strategisk plan för samverkan med det omgivande samhället perioden

Strategisk plan för samverkan med det omgivande samhället perioden Sid 1 (10) Strategisk plan för samverkan med det omgivande samhället perioden 2009-2013 Fastställd av universitetsstyrelsen den 11 juni 2009 Sid 2 (10) Innehåll sid. 1. Uppdraget att samverka 3 2. Umeå

Läs mer

Innovationsarbete inom Landstinget i Östergötland

Innovationsarbete inom Landstinget i Östergötland 1 (5) Landstingsstyrelsen Innovationsarbete inom Landstinget i Östergötland Bakgrund Innovationer har fått ett allt större politiskt utrymme under de senaste åren. Utgångspunkten är EUs vision om Innovationsunionen

Läs mer

Vi investerar i framtida tillväxt. Med lån, riskkapital och affärsutveckling skapar vi möjlighet för företag att växa

Vi investerar i framtida tillväxt. Med lån, riskkapital och affärsutveckling skapar vi möjlighet för företag att växa Vi investerar i framtida tillväxt Med lån, riskkapital och affärsutveckling skapar vi möjlighet för företag att växa En partner för tillväxt Entreprenörskap och nytänkande har lagt grunden till många

Läs mer

Strategisk plan Stiftelsen Lantbruksforskning

Strategisk plan Stiftelsen Lantbruksforskning Strategisk plan Stiftelsen Lantbruksforskning 2012 2020 Stiftelsen Lantbruksforskning är näringens starkt samlande kraft för världsledande tillämpbar forskning. Nuläge och omvärld 2012 Stiftelsen Lantbruksforskning

Läs mer

Innovation i södra Småland

Innovation i södra Småland Innovation i södra Småland Vad är INNOVATION? Införandet eller genomförandet av en ny eller väsentligt förbättrad vara, tjänst eller process, nya marknadsföringsmetoder, eller nya sätt att organisera affärsverksamhet,

Läs mer

VÄLKOMMEN! Soundingboard nov 2016 Alla är vi medskapare till framtidens innovationssystem. Kod:

VÄLKOMMEN! Soundingboard nov 2016 Alla är vi medskapare till framtidens innovationssystem. Kod: VÄLKOMMEN! Soundingboard 2.0 17 nov 2016 Alla är vi medskapare till framtidens innovationssystem. Incheckningsfråga under lunchen Vad ser du framemot idag? Logga in på www.menti.com Kod: 570 22 PROGRAM

Läs mer

Forskning och innovation inom livsmedel en framtidssatsning

Forskning och innovation inom livsmedel en framtidssatsning Forskning och innovation inom livsmedel en framtidssatsning Christina Nordin Departementsråd och avdelningschef Näringsliv och villkor Näringsdepartementet 1 Övergripande mål livsmedelsstrategin En konkurrenskraftig

Läs mer

Den nationella. och innovationsstrategin. Horisont 2020. de stärka varandra? 4 september 2013. Per Engström Lena Svendsen

Den nationella. och innovationsstrategin. Horisont 2020. de stärka varandra? 4 september 2013. Per Engström Lena Svendsen Den nationella innovationsstrategin Horisont 2020 och innovationsstrategin kan de stärka varandra? 4 september 2013 Per Engström Lena Svendsen Global Innovation Index 2013 Sverige i världen Global Competitiveness

Läs mer

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Östra Mellansverige

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Östra Mellansverige Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Östra Mellansverige SERUS Ek. För. 19-20 februari 2007 1 Analys s.9, Processen kring programframtagandet: I partnerskapet ingår den offentliga, ideella

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2013

VERKSAMHETSPLAN 2013 VERKSAMHETSPLAN 2013 STUNS Verksamhetsplan 2013 1(6) VERKSAMHETSPLAN FÖR STUNS 2013 1. STUNS roll i Uppsalaregionen Stiftelsen för samverkan mellan universiteten i Uppsala, näringsliv och samhälle STUNS

Läs mer

Tillväxtstrategi för Halland Mars och April 2014

Tillväxtstrategi för Halland Mars och April 2014 Tillväxtstrategi för Halland 2014-2020 Mars och April 2014 Det regional uppdraget Region Halland uppdraget att leda det regionala utvecklingsarbetet Skapa en hållbar tillväxt och utveckling i Halland Ta

Läs mer

Agenda för Smart Specialisering i Dalarna

Agenda för Smart Specialisering i Dalarna Agenda för Smart Specialisering i Dalarna Förord Dalarnas framtida välstånd beror är beroende av att det finns en god jordmån för företag att växa i. Dalarnas näringsliv har byggts upp utifrån ett stort

Läs mer

Till Region Västerbotten Box 443 901 09 UMEÅ E-post: regionforbundet@regionvasterbotten.se

Till Region Västerbotten Box 443 901 09 UMEÅ E-post: regionforbundet@regionvasterbotten.se Till Region Västerbotten Box 443 901 09 UMEÅ E-post: regionforbundet@regionvasterbotten.se Remissvar från Uminova Innovation AB, avseende Regional utvecklingsstrategi (RUS) för Västerbottens län 2014-2020,

Läs mer

2 Internationell policy

2 Internationell policy Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 19 februari 2002 Reviderad den: 20 augusti 2009 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Dokumentet gäller för:

Läs mer

En kunskapsdriven regional utveckling. Bertil Törsäter Regionutvecklingsdirektör

En kunskapsdriven regional utveckling. Bertil Törsäter Regionutvecklingsdirektör En kunskapsdriven regional utveckling Bertil Törsäter Regionutvecklingsdirektör Vision Västra Götaland Ett livskraftigt och hållbart näringsliv Västra Götalands utveckling beror i hög grad av utvecklingskraften

Läs mer

En strategi för vårt långsiktiga arbete

En strategi för vårt långsiktiga arbete Datum 2016-11-09 Godkänd av Gunilla Nordlöf Upprättad av Aslög Odmark En strategi för vårt långsiktiga arbete Strategin talar om hur vi ska arbeta med våra kunder och deras behov, hur vi använder våra

Läs mer

Yttrande över betänkandet En fondstruktur för innovation och tillväxt, SOU 2015:64, från Göteborgs universitet

Yttrande över betänkandet En fondstruktur för innovation och tillväxt, SOU 2015:64, från Göteborgs universitet Institutet för innovation och samhällsförändring YTTRANDE 1 / 5 2015-09-14 dnr VR 2015/73 Näringsdeparementet Enheten för Kapitalförsörjning Henrik Levin Ert Dnr:N2015/4705/KF Yttrande över betänkandet

Läs mer

www.almi.se Almis rapportserie om inkubation helår 2013

www.almi.se Almis rapportserie om inkubation helår 2013 Almis rapportserie om inkubation helår 2013 Almi satsar på Sveriges inkubatorer Almis program Business Incubation for Growth Sweden, BIG Sweden, riktar sig till inkubatorer som arbetar med utveckling av

Läs mer

Strategisk forsknings- och innovationsagenda Sverige som internationellt centrum för life science (SILS) 1

Strategisk forsknings- och innovationsagenda Sverige som internationellt centrum för life science (SILS) 1 Strategisk forsknings- och innovationsagenda Sverige som internationellt centrum för life science (SILS) 1 Vad betyder SILS-agendan för dig? Du som företagare får bättre tillgång till forskningsresurser

Läs mer

jakob.lindvall@i2i.se Idea2Innova2on Sweden AB, Åre/Stockholm

jakob.lindvall@i2i.se Idea2Innova2on Sweden AB, Åre/Stockholm jakob.lindvall@i2i.se Idea2Innova2on Sweden AB, Åre/Stockholm INNOVATION Olika typer av innovationer Innovationsprocessen Idégenerering Utvärdering Utveckling Kommersialisering Företagsledare Forskare

Läs mer

Information kring VG2020 och strategisk styrning

Information kring VG2020 och strategisk styrning Information kring VG2020 och strategisk styrning Lars Jerrestrand lars.jerrestrand@borasregionen.se 0723-666561 1 Varför gör vi det vi gör? Invånarna i Västra Götaland ska ha bästa möjliga förutsättningar

Läs mer

En strategi för vårt långsiktiga arbete

En strategi för vårt långsiktiga arbete 161102/Aslög Odmark En strategi för vårt långsiktiga arbete Strategin talar om hur vi ska arbeta med våra kunder och deras behov, hur vi använder våra tre verktyg: kunskap, nätverk och finansiering och

Läs mer

Nils-Olof Forsgren, VD Uminova Innovation

Nils-Olof Forsgren, VD Uminova Innovation Nils-Olof Forsgren, VD Uminova Innovation v Innovationsklimatet i Sverige Sverige hamnar ofta högt på rankingar Innovation Scoreboard Anses svaga på Kommersialisering. Har bra infrastruktur och resurser

Läs mer

Innovation är då kunskap omsätts i nya värden Exempel

Innovation är då kunskap omsätts i nya värden Exempel Innovation är då kunskap omsätts i nya värden Exempel En ny vara eller tjänst En ny process för att producera en vara eller tjänst En ny form för industriell organisering En ny marknad eller sätt att nå

Läs mer

Bilaga 1: Den nationella innovationsstrategins områden

Bilaga 1: Den nationella innovationsstrategins områden 1 (5) Bilaga 1: Den nationella innovationsstrategins områden 1. Innovativa människor Mål: Människor har förmåga, vilja och förutsättningar att bidra till innovation 1.1 Människor har kunskap, kompetens

Läs mer

Strategisk satsning på tech-sektorn i Uppsala

Strategisk satsning på tech-sektorn i Uppsala KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Skott Charlotte Dahlmann Christian Datum 2018-02-21 Diarienummer KSN-2018-0111 Kommunstyrelsen Strategisk satsning på tech-sektorn i Uppsala 2018-2020 Förslag till beslut

Läs mer

Beslut om Ägardirektiv för ALMI Företagspartner Östergötland AB

Beslut om Ägardirektiv för ALMI Företagspartner Östergötland AB BESLUTSUNDERLAG 1/2 Kompetensförsörjning och företagande Malin Thunborg 2015-07-06 Dnr: RUN 2015-257 Beslut om Ägardirektiv för ALMI Företagspartner Östergötland AB Region Östergötland och den nationella

Läs mer

Stockholmsregionens styrkor och utmaningar. Mats Hedenström, Tillväxtdirektör

Stockholmsregionens styrkor och utmaningar. Mats Hedenström, Tillväxtdirektör Stockholmsregionens styrkor och utmaningar Mats Hedenström, Tillväxtdirektör Det går bra för Stockholms län Ur ett tillväxtperspektiv står sig Stockholm i varje jämförelse 24 000 nystartade företag 2011

Läs mer

Tillväxtmyndigheter under näringsdepartementet

Tillväxtmyndigheter under näringsdepartementet Tillväxtmyndigheter under näringsdepartementet Näringsdepartementet Tillväxtverket 310 anställda Budget ca. 4000 miljoner SEK (Inklusive regionala fonden) VINNOVA (Verket för innovationssystem) 200 anställda

Läs mer

Vår verkstad. Utvecklar människor och affärer.

Vår verkstad. Utvecklar människor och affärer. Vår verkstad Utvecklar människor och affärer. Västerås Science Park är en inspirerande och innovativ miljö och mötesplats för företag i tillväxt där människor, idéer, kunskap och kapital kan mötas och

Läs mer

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Västsverige

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Västsverige Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Västsverige SERUS Ek. För. 19-20 februari 2007 1 Insatsområden 1. Entreprenörskap och innovativt företagande Aktiviteterna skall bidra till att skapa

Läs mer

Turismkonsumtionen. ca 300 miljarder kronor 2,7 procent av BNP ca sysselsatta ca 120 miljarder i exportvärde (ca 17 miljarder i moms)

Turismkonsumtionen. ca 300 miljarder kronor 2,7 procent av BNP ca sysselsatta ca 120 miljarder i exportvärde (ca 17 miljarder i moms) SOU 2017:95 1 Turismkonsumtionen ca 300 miljarder kronor 2,7 procent av BNP ca 170 000 sysselsatta ca 120 miljarder i exportvärde (ca 17 miljarder i moms) SOU 2017:95 2 Besöksnäringen inte en bransch utan

Läs mer

Koncernkontoret Avdelning regional utveckling

Koncernkontoret Avdelning regional utveckling Koncernkontoret Avdelning regional utveckling Magnus Jörgel Näringslivsutvecklare 0706-676208 Magnus.jorgel@skane.se PM Datum 2014-01-23 Dnr 1301845 1 (5) Utveckling av den Internationella Innovationsstrategin

Läs mer

www.almi.se Almis rapportserie om inkubation helår 2014

www.almi.se Almis rapportserie om inkubation helår 2014 Almis rapportserie om inkubation helår 2014 Almi satsar på Sveriges inkubatorer Almis program Business Incubation for Growth Sweden, BIG Sweden, riktade sig till inkubatorer som arbetar med utveckling

Läs mer

Strategi för innovation GÄLLER FÖR STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING

Strategi för innovation GÄLLER FÖR STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING Strategi för innovation GÄLLER FÖR STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING Innehåll 1. Syfte... 3 2. Tillämpning... 3 3. Definition... 4 3.1 Avgränsningar... 4 3.2 Beroenden till andra processerv... 4 4. Nuläge... 4

Läs mer

Genus och innovation Trender, Teori, Tillväxt

Genus och innovation Trender, Teori, Tillväxt Genus och innovation Trender, Teori, Tillväxt 15 nov 2012 Malin Lindberg, forskare vid Luleå tekniska universitet Ny politik för tillväxt & innovation Globalt (OECD) Europa (EU2020) Sverige (SNIS) Regionalt

Läs mer

identifiera www.iuc.se

identifiera www.iuc.se Vi delar din vardag Som företagare lever du mitt i nuet. Massor av möjligheter väntar på att förverkligas. Samtidigt skymmer dina vardagssysslor alltför ofta sikten framåt. Vi på IUC möter dig som företagare

Läs mer

Catalyser. Samverkansgrupp: Västra Götalandsregionen med Gothia Forum och Innovationsplattformen samt Medtech West och Astra Zeneca Bioventure Hub

Catalyser. Samverkansgrupp: Västra Götalandsregionen med Gothia Forum och Innovationsplattformen samt Medtech West och Astra Zeneca Bioventure Hub Catalyser Sahlgrenska Science Park driver Catalyser i samverkan med Business Region Göteborg Catalyser finansieras av Tillväxtverket och Västra Götalandsregionen Samverkansgrupp: Västra Götalandsregionen

Läs mer

Handbok för klusterutveckling

Handbok för klusterutveckling Handbok för klusterutveckling Om verktyget Denna handbok är till för kluster som har eller vill ta en aktiv regional roll. Syftet med verktyget är att hjälpa till att leda processen framåt och att underlätta

Läs mer

Samverkan som framgångsfaktor för forskning och innovation Johanna Adami, leg. läk. professor

Samverkan som framgångsfaktor för forskning och innovation Johanna Adami, leg. läk. professor Samverkan som framgångsfaktor för forskning och innovation Johanna Adami, leg. läk. professor Direktör, avdelningschef Bild 2 Sveriges innovationsmyndighet Vi stärker Sveriges innovationskraft för hållbar

Läs mer

STUNS VERKSAMHETSPLAN 2012. STUNS Verksamhetsplan 2012 1(1)

STUNS VERKSAMHETSPLAN 2012. STUNS Verksamhetsplan 2012 1(1) STUNS VERKSAMHETSPLAN 2012 STUNS Verksamhetsplan 2012 1(1) VERKSAMHETSPLAN FÖR STUNS 2012 STUNS roll i Uppsalaregionen Stiftelsen för samverkan mellan universiteten i Uppsala, näringsliv och samhälle STUNS

Läs mer

Uppdrag att genomföra insatser för ett stärkt investerings främjande för regeringens nyindustrialiseringsstrategi Smart industri

Uppdrag att genomföra insatser för ett stärkt investerings främjande för regeringens nyindustrialiseringsstrategi Smart industri e Regeringen Regeringsbeslut 2016-11-24 N2016/07305/FÖF 14 Näringsdepartementet Sveriges export- och investeringsråd Klarabergsviadukten 70 111 64 Stockholm Uppdrag att genomföra insatser för ett stärkt

Läs mer

Finansiering av forskning och utveckling- vilka möjligheter?! Susanna Kindberg. SP Energy Technology Center

Finansiering av forskning och utveckling- vilka möjligheter?! Susanna Kindberg. SP Energy Technology Center Finansiering av forskning och utveckling- vilka möjligheter?! Susanna Kindberg Små och Medelstora Företag i Sverige Totalt antal företag i Sverige: cirka 1 miljon. Av dessa tillhör 99% små och medelstora

Läs mer

Tillväxt och innovation?

Tillväxt och innovation? Tillväxt och innovation? hur gör vi i vår region? Smart Region specialisering, Östergötland2015-05-20, Peter Larsson Vår styrka East Sweden Business Region en koordinerad regional plattform för innovation,

Läs mer

IUC UTVECKLAR SVERIGES SMÅ OCH MEDELSTORA INDUSTRIFÖRETAG

IUC UTVECKLAR SVERIGES SMÅ OCH MEDELSTORA INDUSTRIFÖRETAG IUC UTVECKLAR SVERIGES SMÅ OCH MEDELSTORA INDUSTRIFÖRETAG Gunilla Nordlöf, Generaldirektör, Tillväxtverket: IUC finns nära industriföretagen och har därför en god förståelse för deras vardag, utmaningar

Läs mer

Utlysning av inkubatorprogrammet 2005-2007. Inkubatorprogrammet

Utlysning av inkubatorprogrammet 2005-2007. Inkubatorprogrammet Inkubatorprogrammet Ökad tillväxt från affärsskapande av forskningsrelaterade kunskapsintensiva affärsidéer 1 Sammanfattning Pilotprogrammet VINNKUBATOR startades av VINNOVA våren 2003. Programmet koncentrerades

Läs mer

Anteckningar från genomförda workshops den 1 dec 2014

Anteckningar från genomförda workshops den 1 dec 2014 Soundingboard 2.0 2014 Anteckningar från genomförda workshops den 1 dec 2014 Workshop: Hållbara städer Utveckla mötesplatser där människors behov är utgångspunkten för nya innovationer som i sin tur bidrar

Läs mer

Kommittédirektiv. Statliga finansieringsinsatser. Dir. 2015:21. Beslut vid regeringssammanträde den 26 februari 2015

Kommittédirektiv. Statliga finansieringsinsatser. Dir. 2015:21. Beslut vid regeringssammanträde den 26 februari 2015 Kommittédirektiv Statliga finansieringsinsatser Dir. 2015:21 Beslut vid regeringssammanträde den 26 februari 2015 Sammanfattning En särskild utredare ska kartlägga behovet av statliga marknadskompletterande

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH Regeringens innovationsstrategi Delmål: Använda potentialen i social innovation och samhällsentreprenörskap för att bidra till att möta samhällsutmaningar. 1 Regeringens innovationsstrategi Det handlar

Läs mer

Näringslivsstrategi för Strängnäs kommun

Näringslivsstrategi för Strängnäs kommun 1/6 Beslutad: Kommunfullmäktige 2015-11-30 182 Gäller fr o m: 2015-11-30 Myndighet: Kommunstyrelsen Diarienummer: KS/2015:234-003 Ersätter: - Ansvarig: Näringslivskontoret Näringslivsstrategi för Strängnäs

Läs mer

Västra Götalands län. Fördelning av beslutade medel per insatsområde

Västra Götalands län. Fördelning av beslutade medel per insatsområde Västra Götalands län Introduktion I Västra Götaland är den regionala utvecklingsstrategin vägledande för allt utvecklingsarbete. Tillväxtavtalet, som utgör ett av de viktiga verktygen i denna strategi,

Läs mer

Matupphandling 80/20. Rapport 1(7) Krinova Incubator & Science Park Stridsvagnsvägen 14 SE Kristianstad Sweden

Matupphandling 80/20. Rapport 1(7) Krinova Incubator & Science Park Stridsvagnsvägen 14 SE Kristianstad Sweden 1(7) Rapport Krinova Incubator & Science Park Stridsvagnsvägen 14 SE-291 39 Kristianstad Sweden +46 73 853 25 15 info@krinova.se www.krinova.se 2(7) Projekt utveckling och spridning av innovativ upphandling

Läs mer

Nya vägar till innovation Trender, Teorier, Tillväxt

Nya vägar till innovation Trender, Teorier, Tillväxt Nya vägar till innovation Trender, Teorier, Tillväxt Stockholm, 19 mars 2013 Malin Lindbergforskare vid Luleå tekniska universitet Vad är innovation? Nya varor, tjänster, metoder, relationer... som kommit

Läs mer

Regionutvecklingssekretariatet Inkubatorrapport 2014

Regionutvecklingssekretariatet Inkubatorrapport 2014 Regionutvecklingssekretariatet Inkubatorrapport 21 Inkubatorer har etablerats över hela världen som ett viktigt verktyg för att utveckla nya innovativa tillväxtföretag. Det totala antalet inkubatorer i

Läs mer

Strategi för kvalitets- och innovationsarbete inom staden och samarbete med högre utbildning och forskning

Strategi för kvalitets- och innovationsarbete inom staden och samarbete med högre utbildning och forskning PM 2015:79 RI (Dnr 138-723/2015) Strategi för kvalitets- och innovationsarbete inom staden och samarbete med högre utbildning och forskning Borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande.

Läs mer

Finansieringsmöjligheter för företagare i Västmanland

Finansieringsmöjligheter för företagare i Västmanland Finansieringsmöjligheter för företagare i Västmanland Västerås Science Parks finansieringsdag Västerås Science Park verkar för att ge företagare och entreprenörer i Västmanland inblick i vilka finansieringsalternativ

Läs mer

Luleå tekniska universitets underlag inför forsknings- och innovationspolitiska propositionen

Luleå tekniska universitets underlag inför forsknings- och innovationspolitiska propositionen YTTRANDE. 2011-12-14 U2011/776/UH Utbildningsminister Jan Björklund Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm Luleå tekniska universitets underlag inför forsknings- och innovationspolitiska propositionen

Läs mer

Avsiktsförklaring. Bakgrund

Avsiktsförklaring. Bakgrund Avsiktsförklaring Denna avsiktsförklaring har idag träffats mellan Jönköpings kommun och Stiftelsen Högskolan i Jönköping, var för sig även kallad part och gemensamt kallade parterna. Bakgrund Syftet med

Läs mer

Sammanfattning. Mitt uppdrag

Sammanfattning. Mitt uppdrag Sammanfattning Mitt uppdrag Enligt direktiven (2007:169), bilaga 1, ska jag göra en översyn av de statliga finansieringsinsatserna för nya, små och medelstora företag (SME-företag). Jag ska analysera hur

Läs mer

Stockholm. Världens mest innovationsdrivna ekonomi. Stockholmsregionens innovationsstrategi

Stockholm. Världens mest innovationsdrivna ekonomi. Stockholmsregionens innovationsstrategi 2025 Stockholm Världens mest innovationsdrivna ekonomi Stockholmsregionens innovationsstrategi Stockholmsregionens innovationsstrategi Stockholm idag: En stark position som behöver bli starkare Stockholms

Läs mer

Nuteks förslag till kunskaps- och forskningsstrategi som underlag till den forskningspolitiska propositionen

Nuteks förslag till kunskaps- och forskningsstrategi som underlag till den forskningspolitiska propositionen Datum 2007-12-21 Ert datum 2007-06-09 Dnr 012-2007-2443 Ert Dnr N2007/5553/FIN Näringsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Kopia: Utbildningsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Nuteks förslag till kunskaps- och forskningsstrategi

Läs mer

version Vision 2030 och strategi

version Vision 2030 och strategi version 2012-01-25 Vision 2030 och strategi Två städer - en vision För att stärka utvecklingen i MalmöLund som gemensam storstadsregion fördjupas samarbetet mellan Malmö stad och Lunds kommun. Under år

Läs mer

Internationell strategi Sävsjö Kommun

Internationell strategi Sävsjö Kommun Internationell strategi Sävsjö Kommun riktlinjer för det internationella perspektivet kopplat till Utvecklingsstrategin(Usen) Antagen av kf 2013-12-16 Bakgrund En ökad internationalisering, Sveriges medlemskap

Läs mer

Motion till riksdagen 2015/16:2537 av Gunilla Carlsson m.fl. (S) Näringspolitiken i Västsverige

Motion till riksdagen 2015/16:2537 av Gunilla Carlsson m.fl. (S) Näringspolitiken i Västsverige Enskild motion Motion till riksdagen 2015/16:2537 av Gunilla Carlsson m.fl. (S) Näringspolitiken i Västsverige Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om näringspolitik

Läs mer

Utmaningsdriven innovation strategier och prioriteringar

Utmaningsdriven innovation strategier och prioriteringar Utmaningsdriven innovation strategier och prioriteringar Peter Eriksson Chefsstrateg VINNOVA VINNOVA utvecklar Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt Bild 2 1 Varför ny strategi Sverige i världen

Läs mer