Remissvar Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2016:XX) om fortbildning och om utbildningsverksamhet för yrkesförarkompetens

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Remissvar Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2016:XX) om fortbildning och om utbildningsverksamhet för yrkesförarkompetens"

Transkript

1 Transportstyrelsen Borlänge Stockholm Ref TSF Remissvar Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2016:XX) om fortbildning och om utbildningsverksamhet för yrkesförarkompetens Transportföretagen har givits möjlighet att kommentera ovan rubricerande föreskrifter och allmänna råd och ber att få inkomma med följande remissvar nedan. Bakgrund Transportföretagen är en samarbetsorganisation för arbetsgivar- och branschförbund inom transportnäringen, inklusive motor- och petroleumbranscherna. I våra åtta förbund finns drygt medlemsföretag med tillsammans ca anställda. Det gör oss till den främsta samlingspunkten för företagen i transportnäringen i Sverige. Utgångspunkt I Transportstyrelsens konsekvensutredning anges bakgrunden till och syftet med förslaget till nya föreskrifter. Transportföretagen anser att det angivna syftet med förändringarna är rimligt och överensstämmer med de grundtankar som formulerades i betänkandet (SOU 2005:109) som föregick prop. 2007/08:10. Förslaget innehåller många ändringar som är i linje med det angivna syftet men Transportföretagen vill påpeka att på flera avgörande punkter motverkar dock förslaget syftet att skapa en fortbildning med hög flexibilitet som är anpassad till förarnas och företagens behov. Det gäller framför allt följande punkter: De nya kraven på lärare som utestänger kompetent yrkesfolk från att bedriva utbildning Möjligheten att forma delkurser som enbart behandlar enstaka ämnen Möjligheten att behandla ämnen som idag inte finns angivna som underämnen men som tydligt kan kopplas till angivna mål Biltrafikens Arbetsgivareförbund, Motorbranschens Arbetsgivareförbund, Petroleumbranschens Arbetsgivareförbund, Sjöfartens Arbetsgivareförbund, Svenska Flygbranschen, Sveriges Bussföretag, Sveriges Hamnar, Transportindustriförbundet Transportföretagen TF AB Storgatan 19, Box 5384, Stockholm Tel Fax E-post Hemsida transportforetagen.se Organisationsnummer Bankgironummer Styrelsens säte Stockholm

2 Möjligheten för utbildaren att kunna erbjuda ett utbud av delkurser utöver den obligatoriska delen Införande av övergångsregler för förare som påbörjat en ny fortbildningsperiod då föreskrifterna träder i kraft. Tillåta en uppdelning av fortbildningsdagarnas sju timmar i kortare pass. Som exempel kan nämnas att fortbildningen påbörjas under eftermiddagen med uppehåll för natten och avslutas förmiddagen dagen efter eller inom en snar framtid. Det är Transportföretagens uppfattning att det ovan motverkar möjligheterna att bedriva en optimal fortbildning. Konsekvensen är att förutsättningarna för att stärka statusen och därmed underlätta kompetensförsörjningen till transportbranschen inte utnyttjas förslaget har snarare, till delar, karaktären av att motverka transportbranschens arbete med att stärka branschens attraktionskraft. Detta ska läsas i ljuset av att kompetensförsörjningen är en av transportbranschens största framtidsfrågor. Det ska också läsas i ljuset av preambeln till Direktiv 2003/59 som uttryckligen stadgar att införandet av den obligatoriska grundutbildningen respektive fortbildningen ska underlätta rekryteringen av ny personal till transportbranschen. Utifrån detta kommer Transportföretagen med förslag till förändringar enligt nedan. I generella ordalag ställer sig Transportföretagen positiv till att Transportstyrelsen enligt sin konsekvensutredning föreslår att nödvändiga bestämmelser som - VVFS 2008:159 - VVFS 2008:165 - VVFS 2008:183 samlas under en föreskrift samt uppdateras och förändras utifrån ändring i förordningen 2007:1470 samt efter branschens önskemål. Transportföretagen ställer sig mycket positiv till att fortbildningen inte längre behöver avse alla ämnen och mål utan i större utsträckning kan anpassas efter förarnas- och verksamhetens behov. Positivt är också att krav på kunskapsnivån för ämnen under respektive mål tas bort. 2 kap. Fortbildning I 2 kap 1 skriver Transportstyrelsen att syftet med fortbildningen är att uppdatera och fördjupa förarens kunskaper i ämnen som framgår av bilagan till förordningen (2007:1470) om yrkesförarkompetens och som ingår i en kurs om fortbildning. 2

3 Förslag till ändring - Transportföretagen ställer sig positiv till att begreppet fördjupa förarens kunskaper införs i föreskriften. Dock anser Transportföretagen att tidigare text och begrepp som gäller yrkesutförande skall finnas kvar. Förslag till ändring av text enligt följande: 4 Fortbildningens syfte är att fördjupa förarens kunskaper i ämnen som framgår av bilagan till förordningen (2007:1470) om yrkeskompetens samt avse uppdatering av de viktigaste kunskaperna för yrkets utförande. - Skulle Transportstyrelsen behålla hänvisningen till fördjupa förarens kunskaper föreslår Transportföretagen att Transportstyrelsen förtydligar med vägledande material vad som menas med att fördjupa förarens kunskaper. - Transportföretagen anser också att utöver obligatoriska ämnen och mål skall det finnas möjlighet att fördjupa sig i specifika ämnen utan att samtliga ämnen i respektive mål tas upp vid undervisningstillfället. - Transportföretagen anser att det är viktigt att områden som ryms under ett mål men som inte uttryckligen anges bland ämnena eller som idag inte är uppräknade i förordningen men som tydligt kan hänföras till målet, skall tillåtas ingå i fortbildningen. Samtidigt måste regelverket, inte minst i syfte att hålla jämna steg med den tekniska utvecklingen, medge möjlighet att undanta ämnen som med tiden saknar relevans för transportslaget i fråga och därför blir obsoleta. Transportföretagen har uppfattat att Transportstyrelsen inte anser att förordningens formulering att fortbildningen ska omfatta ämnen och avse mål som anges i bilagan kan tolkas på detta sätt. I nu gällande föreskrifter (VVFS 2008:159) har dock Transportstyrelsen fört in ett ämne - däckens inverkan på miljö och bränsleförbrukning - under målet Optimera bränsleförbrukningen trots att detta inte nämns i förordningen. Det ger en bild av att det de facto finns möjlighet att vidga innehållet inom ramen för de enskilda målen. På samma sätt måste den nya föreskriften också kunna ge utrymme för andra väsentliga ämnen inom ramen för angivna mål. Om så inte är fallet blir möjligheten till fördjupning och anpassning mycket begränsad. Skälen till ändringsförslagen - En avgörande fråga är, när det gäller flexibilitet i fortbildningen som bygger på förarnas och företagens behov, hur målen och ämnen i förordningen skall tolkas. Om de tolkas allt för snävt motverkar det utbildningens syfte. Det skulle försvåra möjligheten att ta in nytt stoff och uppdatera kunskaperna som är ett av fortbildningens syften. - Att tillåta en inkludering av viktiga områden som ryms under ett mål, men som inte uttryckligen anges i ämnena, skulle vara till stor fördel för fortbildningen i form av ökad 3

4 förståelse, möjliggöra att framtida ny teknik och ny kunskap lättare kan föras in i fortbildningen. Totalt sett skulle det skapa förutsättningar för att säkerställa kvalitén över tid och vi skulle därmed få en fortbildning som bättre skulle vara anpassad till branschens behov. 2 kap 2 Fortbildningen enligt 1 ska minst omfatta mål med samtliga tillhörande ämnen Transportföretagens ställer sig generellt positiv till att inte alla mål och ämnen är obligatoriska under förutsättning att det ges utrymme till att fördjupa sig i obligatoriska och icke obligatoriska mål och ämnen enligt förordningen (2007:1470) och därmed anpassa utbildningen efter verksamhetens behov. Transportföretagen anser att nuvarande förslag till skrivning måste möjliggöra för en tillståndsinnehavare (utbildare) att erbjuda delkurser i en omfattning som överstiger 35 timmar dvs. möjliggöra för tillståndshavaren att erbjuda ett fritt antal delkurser som alla är relevanta för de obligatoriska mål som återfinns i föreskriften. Transportföretagen anser att det saknas en konsekvensanalys för hur företag och enskilda förare drabbas när de nya föreskrifterna införs vid årsskiftet 2016/2017 med tanke på att flera förare redan idag påbörjat en ny femårsperiod med YKB och har således gått delkurser enligt idag gällande föreskrifter. Förslag till ändring - Transportföretagen anser att Transportstyrelsen ska tillåta utbildningsplaner som erbjuder delkurser i en omfattning som överstiger 35 timmar t.ex. en utbildare skall kunna erbjuda tio delkurser som är kopplade mot de obligatoriska målen - Transportföretagen anser att Transportstyrelsen bör införa övergångsregler för förare som påbörjat ny femårsperiod för fortbildning. - Transportföretagen anser att Transportstyrelsen bör genomföra en konsekvensanalys hur förare och företag påverkas vid införande av de nya föreskrifterna vid årsskiftet 2016/2017. Skälen till ändringsförslagen - Att möjliggöra för tillståndshavaren att erbjuda fler delkurser skulle möjliggöra ett system som bättre skulle svara mot företags och enskildas utbildningsbehov. Det skulle även stärka flexibiliteten och att ge utrymme till fördjupningskurser inom ramen för de 35 fortbildningstimmarna. Som exempel kan följande mål nedan nämnas 4

5 3.6 Mål: Kunna uppvisa ett sådant beteende som bidrar till att företagens profil höjs Att detta icke obligatoriska mål skall tillåtas vara en fördjupningsdag då målet är viktigt för bl.a. bussföretag och åkerier som bedriver distributionstransporter. - Avsaknad av övergångsregler för förare som påbörjat ny fortbildningsperiod innebär att det finns stor risk att förare och företag drabbas såväl ekonomiskt som tidsmässigt och har svårt att hitta utbildning som kommer att leva upp till de nya föreskrifterna därav behovet av en konsekvensanalys före införande av nya föreskrifter. - de utbildningsmål som enligt förslaget blir obligatoriska är idag fördelade på alla fem kursdagarna enligt den branschöverenskommelse som tillämpas av huvuddelen av alla utbildare. När färre mål blir obligatoriska måste en ny fördelning av målen göras. Det kommer innebära att förare som har påbörjat en fortbildning då de nya föreskrifterna träder i kraft kan få svårigheter att få med samtliga obligatoriska mål inom 35 timmars fortbildning då den gamla och den nya fördelningen av målen på delkurser inte överensstämmer. Dessa förare bör därför undantas från kravet att genomgå samtliga obligatoriska mål under den aktuella fortbildningsperioden. - om inga övergångsregler införs på området kommer det att medföra stora problem både för enskilda förare, företag och utbildningssamordnare och göra övergången till nya utbildningsplaner onödigt komplicerad. Utbildningsanordnare kan t.ex. tvingas att samtidigt tillämpa två parallella utbildningsplaner, enligt både det gamla och det nya systemet, för att kunna tillmötesgå företagens och förarnas behov. Transportföretagens vidare kommentarer är kopplade till Transportstyrelsens förslag om obligatoriska utbildningsmål: Avancerad träning i rationell körning med beaktande av säkerhetsbestämmelserna Mål 1.1: att känna till kraftöverföringens egenskaper för optimal användning av dessa. Innehåll: Kurvornas vridmoment Effekten och bränsleförbrukningen Optimal användning av varvräknare Diagram över växellådans utväxling Förslag till förändring: Att följande ämnen stryks alternativ inte är obligatoriska Kurvornas vridmoment Effekten och bränsleförbrukningen 5

6 1.1.3 Diagram över växellådans utväxling Skälen till ändringsförslagen: - marknaden går mot automatväxlade fordon varav kunskaper ovan blir allt mer oväsentliga och återspeglar en föråldrad teknik - merparten av förarna, främst bussförare och förare inom större åkerier, kan inte påverka vilka fordon som köps in och som exempel kan nämnas att bussarna kommer förinställda för t.ex. stadstrafik. Kursmålet är enbart av intresse för de som väljer fordon vid inköpstillfället. - ämnena bidrar inte till målets syfte dvs. Att spara bränsle Mål 1.3: att kunna optimera bränsleförbrukningen Förslag till förändring: - Tillåt att ämnen, utöver de obligatoriska ämnena i målet 1.3 eller som inte direkt anges i direktivet, får diskuteras under utbildningsdagen. Skäl till ändringsförslaget: - att få diskutera ämnen som inte anges i målet men som bidrar till att uppnå målet skulle öka förståelsen för ämnet i fråga och därmed öka motivationen och stärka inlärningen. Ett sådant möjligt ämne skulle kunna vara ett inslag av miljöperspektivet. Mål 1.5: att kunna säkerställa passagerarnas säkerhet och bekvämlighet Förslag till förändring: - Transportföretagen anser att utöver obligatoriska ämnen under målet 1.5 skall det finnas möjlighet att specifika ämnen lyfts ut för att kunna fördjupa sig i ytterligare utan att samtliga ämnen i respektive mål tas upp under undervisningstillfället. Skälen till ändringsförslagen: - fortbildningen skulle bättre anpassas efter förarens- och verksamhetens behov samt uppfylla fortbildningens syfte dvs. fördjupa förarens kunskaper. - att Transportföretagen vill möjliggöra att ämnen kan lyftas ut från sitt mål och fördjupa sig i beror på att vissa ämnen, jämfört med andra, är extra viktiga för vissa verksamheter inom transportbranschen som t.ex. hantering av konflikter och kommunikation med passagerare. Dessa ämnen har under åren blivit allt mer viktiga för transportbranschen bland annat pga. ändrade förutsättningar i kollektivavtalen i form av incitamentsavtal. 6

7 Föreskrifterna idag tenderar rikta sig mer åt fjärrtrafik än mot den allt mer växande marknaden med distributionstransporter. Tillämpning av bestämmelser Mål 2.1: att känna till sociala förhållanden och bestämmelser inom vägtransportsektorn Förslag till förändring - tillåt teknisk utrustning och andra pedagogiska hjälpmedel i större utsträckning än vad som tillåts med idag gällande föreskrifter dvs. tillåt en handhavandeutbildning där det ges möjlighet att träna med simulatorer och träna med hjälp av t.ex. färdskrivardummies. Skälen till ändringsförslagen: - en mer tillåtande syn på tillgång till hjälpmedel och godkännande av handhavandeutbildning skulle leda till säkrare transporter och troligtvis en ökad lagefterlydnad genom ökande kunskaper hos förarna. Som exempel kan nämnas att genom att förarna får träna med färdskrivardummies under fortbildningen alternativt genomgå en handhavandeutbildning med företagens befintliga färdskrivare skulle fel på grund av okunskap minska. Samtidigt skulle förarna få en ökad förståelse för kör- och vilotider och lära sig att använda färdskrivarna på ett korrekt sätt. - förarens kunskaper skulle befästas och undervisningen skulle bli mer pedagogisk. 3 kap. Ansökan om tillstånd att bedriva utbildningsverksamhet Förslag till förändring 4 Plan för genomförande av fortbildning enligt 5 kap. 2 1 i förordningen (2007:1470) om yrkesförarkompetens - att Transportstyrelsen förtydligar med t.ex. rådgivande material vad som menas med 2. Hur undervisningsmetod och ämnen förhåller sig till tillhörande mål - Punkt 3 under 3 kap 4 står det att: hur tillståndshavaren säkerställer att deltagarna tillgodogör sig utbildningen Transportföretagen anser att begreppet beskriver istället för begreppet säkerställa vore mer rimligt. 3 kap 4 punkt 3 bör lyda: hur tillståndshavaren beskriver att deltagarna tillgodogör sig utbildningen 7

8 Skäl till ändringsförslagen: - Eftersom det saknas krav på kunskapsprov går denna punkt inte att uppfylla. Transportföretagen anser att begreppet beskriver snarare än säkerställa skulle förtydliga texten och därmed underlätta för den tillståndssökande Förslag till ändring 7 Ansökan enligt 5 kap 2 (2007:1470) om yrkesförarkompetens ska innehålla uppgifter om hur sökande säkerställer att kraven i föreskriftens 5, 6, 7 och kap 8 följs - Transportföretagen är i grunden positiv till 7 men anser att Transportstyrelsen behöver komplettera med vägledande material för att tydliggöra textens innebörd. 4 kap. Anmälan Transportföretagen ställer sig positiva till Transportstyrelsens skrivelse under kap 4. 5 kap. Krav på lärare 1 Läraren ska ha dokumenterarad erfarenhet under sammanlagt minst två år 1. från den transportbransch som utbildningsverksamheten avser, eller 2. som lärare vid förarutbildning för körkortsbehörighet för de fordon som utbildningsverksamheten avser. Lärare ska även ha dokumenterad erfarenhet av att undervisa vuxna under sammanlagt minst sex månader inom de senaste fem åren. Erfarenheten ska bestå av heltidsarbete. Alternativt ska lärare ha genomgått eftergymnasial utbildning med pedagogisk inriktning motsvarande sex månaders heltidsstudier. Transportföretagen ställer sig kraftigt ifrågasättande till en skärpning av kraven på lärare enligt ovan. Vi gör det huvudsakligen av följande skäl; - förslaget innebär stora förändringar när det gäller kraven på lärare. Det saknas en tydlig motivering till skärpta regler i konsekvensutredningen. Transportföretagen anser att förslaget innebär en helt orimlig balans mellan kravet på yrkeserfarenhet och pedagogisk erfarenhet. Om YKB-fortbildningen ska fungera som en yrkesfortbildning med bra kvalitet krävs fler lärare med gedigen yrkeskompetens och inte färre. Man kan därför snarare fråga sig om nuvarande regler (3 kap 2 punkt 2, VVFS 2008:165) som inte kräver erfarenhet från branschen för lärare vid förarutbildning snarare behöver innehålla ett sådant inslag. 8

9 - det existerar inom transportbranschen ingen känd problembild kopplad till YKB-lärares eventuella pedagogiska oförmåga eller andra kompetensbrister förknippad med att förmedla den kunskap som förutsätts i YKB-regelverket - nuvarande förslag skulle i praktiken stänga ute huvuddelen av de potentiella lärare som idag är verksamma inom transportbranschen - transportbranschen är en bransch vars status behöver stärkas. En av branschens stora framtidsutmaningar är att attrahera rätt kompetens men även att löpande stärka den befintliga personalstyrkans kompetens. Transportbranschens parter har av det skälet satsat stora resurser på att bygga upp förutsättningar för en lärandemiljö inom branschen. Förslaget till föreskriftsförändring som, enligt vår uppfattning, utan skäl kraftigt stärker kraven på lärare skulle slå undan benen på en sådan satsning. Detta som en konsekvens av att förslaget skulle diskvalificera i princip all typ av företagsinterna utbildningar som är ledda av befintlig personal - förslaget har en stark begränsande effekt när det gäller vilka aktörer som kan bedriva fortbildning enligt YKB. Konsekvensen är ökade kostnader för transportbranschen och allvarliga rekryteringsproblem på lärarområdet. Det riskerar också att minska tilltron hos yrkesförare till YKB-fortbildningen i stort då andelen lärare med yrkeskunnande på sikt kommer att minska kraftigt. - det finns en risk att fortbildningen förlorar kvalitet då en lärare kan uppfylla kraven om eftergymnasial utbildning med pedagogisk inriktning snarare än inneha gedigen branschkunskap. Branschkunskaper som en förare har efter lång erfarenhet premieras inte. De skärpta kraven på pedagogisk erfarenhet måste enligt Transportföretagens uppfattning dras tillbaka. Generella förslag till ändringar Av 2007: kap Fortbildning 1 följer att En kurs om fortbildning för förare ska omfatta 35 timmar. Den får delas upp i delkurser som omfattar minst sju timmar vardera. - tillåt en rimlig bedömning av utbildningstiden samt tid för paus och reflektion. Dessa delar är nödvändiga för inlärningen och bör i så stor utsträckning som möjligt tillåtas ingå i de sju timmar som avser fortbildning. Att som nu behöva ha orimligt långa tidsomlopp gynnar inte inlärningen. - tillåt uppdelning i kortare pass än sju timmar. Som exempel kan nämnas att fortbildningen påbörjas under eftermiddagen med uppehåll för natten och avslutas förmiddagen dagen efter eller inom en snar framtid. 9

10 Det finns en rad skäl för en större flexibilitet. De viktigaste är att det skulle stärka effekten av fortbildningen då det medges tid för reflektion och vila men även att underlätta för planering och utförande av företagens verksamhet. Bilaga till förordningen (2007:1470), förteckning över ämnen och mål som hänvisas till i 2 kap. 1, 3 kap. 2 och 5 kap. 3 - tillåt i begränsad omfattning att lägga till ämnen som direktivet missat t.ex. att motivera varför vi skall spara bränsle genom att ta upp miljöperspektivet - tillåt i större utsträckning användningen av företagens tekniska utrustning/material i undervisningen för att tydliggöra, förbättra kunskapsnivån och därmed gynna inlärningen som t.ex. utrustning som mäter bränsleförbrukningen. Det skulle gynna effekten av utbildningen. - inför en mer generös syn på att fortbildningen kan utformas till en handhavandeutbildning när det gäller användning av företagens tekniska apparatur - tillåt att fördjupa sig i ämnen eller lyfta ut vissa ämnen ur ett mål och fördjupa sig i dessa utan att övriga ämnen tas upp under undervisningstillfället. Detta skulle uppfylla syftet med förändringsarbetet när det gäller de nya föreskrifterna. Med vänlig hälsning Transportföretagen Caj Luoma Chef Utbildning & Arbetsmarknad Maria Sjölin Karlsson Branschutvecklare Utbildning & Arbetsmarknad 10

Sveriges Bussföretag Branschgemensam modell för YKB-fortbildningen

Sveriges Bussföretag Branschgemensam modell för YKB-fortbildningen Sveriges Bussföretag Branschgemensam modell för YKB-fortbildningen Volvo Bussar AB. Alla rättigheter förbehålls. Alla som kör yrkesmässiga persontransporter ska inneha ett yrkeskompetensbevis. För att

Läs mer

Datum Sveriges Åkeriföretag har beretts tillfälle att inkomma med synpunkter på innehållet i rubricerad remiss. Vi vill anföra följande.

Datum Sveriges Åkeriföretag har beretts tillfälle att inkomma med synpunkter på innehållet i rubricerad remiss. Vi vill anföra följande. 2016-08-15 1 (5) Vår beteckning Dnr 27/2016 Er beteckning/diarienummer Dnr TSF 2013-146 Kontaktperson i detta ärende Mats Andersson 070-3304978 Mats.andersson@akeri.se 2010-07-04 Transportstyrelsen vag@transportstyrelsen.se

Läs mer

Framställningar om ändring i förordningen (2007:1470) om yrkesförarkompetens m.m.

Framställningar om ändring i förordningen (2007:1470) om yrkesförarkompetens m.m. YTTRANDE 1(9) Regeringskansliet Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Framställningar om ändring i förordningen (2007:1470) om yrkesförarkompetens m.m. Näringsdepartementet har för synpunkter remitterat

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om fortbildning och om utbildningsverksamhet för yrkesförarkompetens;

Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om fortbildning och om utbildningsverksamhet för yrkesförarkompetens; Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om fortbildning och om utbildningsverksamhet för yrkesförarkompetens; beslutade den [DATUM ÅR]. TSFS 2016:[XX] Utkom från trycket den [DATUM ÅR] VÄGTRAFIK

Läs mer

Konsekvensutredning av Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om fortbildning och om utbildningsverksamhet för yrkesförarkompetens

Konsekvensutredning av Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om fortbildning och om utbildningsverksamhet för yrkesförarkompetens Konsekvensutredning 1 (10) Datum Dnr/Beteckning Handläggare Ted Montaigne Väg- och järnvägsavdelningen Enhet behörigheter Sektion regler och trafikmedicin Konsekvensutredning av Transportstyrelsens föreskrifter

Läs mer

Anmälan om säkerställande av utbildningsverksamhet för yrkesförarkompetens

Anmälan om säkerställande av utbildningsverksamhet för yrkesförarkompetens 1 (7) Uppgifter om sökanden Företagets namn Organisationsnummer Adress Postnummer Ort Telefonnummer E-postadress Kontaktperson Anmälan om säkerställande avser följande utbildningar Grundutbildning godstransporter

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2007:1470) om yrkesförarkompetens; SFS 2012:9 Utkom från trycket den 24 januari 2012 utfärdad den 12 januari 2012. Regeringen föreskriver

Läs mer

Övergångsorganisationen

Övergångsorganisationen Övergångsorganisationen Övergångsorganisation Stab Vägtrafik lagstiftning Yrkestrafik Fordon Körkort Förvaltnings rätt Statistik ochanalys Transportstyrelsen Vägtrafikavdelning Stab Vägtrafik lagstiftning

Läs mer

FORTSATT ÖKAT BEHOV AV LASTBILSFÖRARE OCH UTBILDNINGS- PLATSER

FORTSATT ÖKAT BEHOV AV LASTBILSFÖRARE OCH UTBILDNINGS- PLATSER EN ARBETSKRAFTSBAROMETER FRÅN TYA, TRANSPORTFACKENS YRKES- OCH ARBETSMILJÖNÄMND AUGUSTI 215 FORTSATT ÖKAT BEHOV AV LASTBILSFÖRARE OCH UTBILDNINGS- PLATSER EN ARBETSKRAFTSBAROMETER FRÅN TYA, TRANSPORTFACKENS

Läs mer

Vägverkets författningssamling

Vägverkets författningssamling Vägverkets författningssamling Vägverkets föreskrifter om grundläggande kompetens och fortbildning för förare som utför gods- eller persontransporter; VVFS 2008:159 Utkom från trycket den 7 mars 2008 beslutade

Läs mer

NU ÄR DET DAGS ATT GE DINA FÖRARE YRKESKOMPETENSUTBILDNING!...ANNARS KAN DET SNART TA STOPP

NU ÄR DET DAGS ATT GE DINA FÖRARE YRKESKOMPETENSUTBILDNING!...ANNARS KAN DET SNART TA STOPP NU ÄR DET DAGS ATT GE DINA FÖRARE YRKESKOMPETENSUTBILDNING!...ANNARS KAN DET SNART TA STOPP VILKEN UTBILDNING BEHÖVER DINA FÖRARE? Du som arbetsgivare är ansvarig för att dina förare har ett yrkeskompetensbevis,

Läs mer

Transportföretagen. Maria Sjölin Karlsson Branschutvecklare utbildning & kompetensförsörjning

Transportföretagen. Maria Sjölin Karlsson Branschutvecklare utbildning & kompetensförsörjning Transportföretagen Maria Sjölin Karlsson Branschutvecklare utbildning & kompetensförsörjning maria.sjolin@transportforetagen.se Transportföretagen En bred samverkansplattform för arbetsgivar- och branschorganisationer

Läs mer

Ny lag om krav på YRKESKOMPETENS. för förare av buss och tung lastbil

Ny lag om krav på YRKESKOMPETENS. för förare av buss och tung lastbil Ny lag om krav på YRKESKOMPETENS för förare av buss och tung lastbil Att köra buss och lastbil i yrkestrafik är ett ansvarsfullt arbete som ställer höga krav på kunskap och skicklighet. Därför införs en

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om yrkesförarkompetens; SFS 2007:1470 Utkom från trycket den 9 januari 2008 utfärdad den 19 december 2007. Regeringen föreskriver 1 följande. 1 kap. Inledande bestämmelser

Läs mer

Dags för fortbildning se sidan 6. Yrkesförarkompetens. för förare av buss och tung lastbil

Dags för fortbildning se sidan 6. Yrkesförarkompetens. för förare av buss och tung lastbil Dags för fortbildning se sidan 6 1 Yrkesförarkompetens för förare av buss och tung lastbil Att köra lastbil eller buss i sitt yrke är ett ansvarsfullt arbete som ställer höga krav på kunskap och skicklighet.

Läs mer

FAQ om YKB Yrkeskompetensbevis

FAQ om YKB Yrkeskompetensbevis FAQ om YKB Yrkeskompetensbevis Vad står YKB för? Det står för Yrkeskompetensbevis. Vilken myndighet är ansvarig för Det gör Transportstyrelsen. Vad säger lagen om yrkeskompetens? Lagen innehåller bestämmelser

Läs mer

Konsekvensutredning - Transportstyrelsens föreskrifter om yrkestrafik m.m.

Konsekvensutredning - Transportstyrelsens föreskrifter om yrkestrafik m.m. Konsekvensutredning 1 (15) Datum Dnr/Beteckning Handläggare Ted Montaigne Väg- och järnvägsavdelningen Enhet behörigheter Sektion regler Konsekvensutredning - Transportstyrelsens föreskrifter om yrkestrafik

Läs mer

Konsekvensutredning - Föreskrifter om ändring av Transportstyrelsens föreskrifter

Konsekvensutredning - Föreskrifter om ändring av Transportstyrelsens föreskrifter Konsekvensutredning 1 (6) Datum Dnr/Beteckning Handläggare Maria Åkerlund Väg- och järnvägsavdelningen Enhet behörigheter Sektion regler Konsekvensutredning - Föreskrifter om ändring av Transportstyrelsens

Läs mer

Inget behov av gymnasial lärlingsutbildning inom yrkesförarområdet

Inget behov av gymnasial lärlingsutbildning inom yrkesförarområdet Inget behov av gymnasial lärlingsutbildning inom yrkesförarområdet Ett mindre antal gymnasieskolor har startat försöksverksamhet med gymnasial lärlingsutbildning med målsättning att utbilda yrkesförare

Läs mer

REKRYTERING AV LAST- BILSFÖRARE 2014

REKRYTERING AV LAST- BILSFÖRARE 2014 REKRYTERING AV LAST- BILSFÖRARE 2014 Nästan hälften av företagen har rekryterat Den positiva trenden håller i sig. Under det senaste året har 45 procent av företagen rekryterat lastbilsförare. Andelen

Läs mer

YrkesKompentensBevis för busschaufförer.

YrkesKompentensBevis för busschaufförer. YrkesKompentensBevis för busschaufförer. Lagen om Yrkesförarkompetens ska garantera att alla yrkeschaufförer har rätt kunskap och skicklighet för att säkerheten på vägarna ska öka. Värdefulla chaufförer

Läs mer

Motivering. Landskapsförordning om yrkeskompetens för lastbils- och bussförare. 1. Bakgrund. 2. Förslag till åtgärder

Motivering. Landskapsförordning om yrkeskompetens för lastbils- och bussförare. 1. Bakgrund. 2. Förslag till åtgärder PROMEMORIA 2008-XX-XX Landskapsförordning om yrkeskompetens för lastbils- och bussförare Motivering 1. Bakgrund Europaparlamentets och rådet har antagit direktiv 2003/59/EG om grundläggande kompetens och

Läs mer

Nio procent av de nyanställda är kvinnor

Nio procent av de nyanställda är kvinnor TYAs RAPPORT: REKRYTERING AV LAST- BILSFÖRARE 2013 Nio procent av de nyanställda är kvinnor Varje utbildningsplats är viktig för branschen Denna rapport kompletterar TYAs Arbetskraftsbarometer juni 2013.

Läs mer

Konsekvensutredning - Transportstyrelsens föreskrifter om personlig tidbok. 1 Vad är problemet/anledningen till regleringen?

Konsekvensutredning - Transportstyrelsens föreskrifter om personlig tidbok. 1 Vad är problemet/anledningen till regleringen? Konsekvensutredning 1 (7) Datum Dnr/Beteckning Handläggare Agneta Edhner Väg- och järnvägsavdelningen Enhet trafikföretag Sektion regler yrkestrafik Konsekvensutredning - Transportstyrelsens föreskrifter

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2016/17:FPM75. Yrkesförarkompetensdirektiv och direktiv om körkort. Dokumentbeteckning.

Regeringskansliet Faktapromemoria 2016/17:FPM75. Yrkesförarkompetensdirektiv och direktiv om körkort. Dokumentbeteckning. Regeringskansliet Faktapromemoria Yrkesförarkompetensdirektiv och direktiv om körkort. Näringsdepartementet 2017-03-08 Dokumentbeteckning KOM(2017) 47 Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv

Läs mer

Konsekvensutredning 1 (5) Dnr/Beteckning 2012-09-24 TSTRYT 2011/53481

Konsekvensutredning 1 (5) Dnr/Beteckning 2012-09-24 TSTRYT 2011/53481 Konsekvensutredning 1 (5) Datum Dnr/Beteckning Handläggare Arne Classon Väg- och järnvägsavdelningen Enhet trafikföretag Sektion yrkestrafik mitt Konsekvensutredning Föreskrifter som ska ersätta Vägverkets

Läs mer

Utbildningskatalog YKB ADR TRUCK

Utbildningskatalog YKB ADR TRUCK Utbildningskatalog YKB ADR TRUCK Presentation Lindskog Åkerikonsult Lindskog Åkerikonsult startade 2006 och har sedan starten utbildat chaufförer och åkeriägare i hela Sverige. Främst har det varit utbildningar

Läs mer

Yrkeskompetens för lastbils- och bussförare

Yrkeskompetens för lastbils- och bussförare Yrkeskompetens för lastbils- och bussförare Att köra buss och lastbil i sitt yrke är ett ansvarsfullt arbete som ställer höga krav på kunskap och skicklighet. För att säkerställa att alla förare har den

Läs mer

LADDA NER LÄSA. Beskrivning. Godstransporter, YKB Fortbildning PDF ladda ner

LADDA NER LÄSA. Beskrivning. Godstransporter, YKB Fortbildning PDF ladda ner Godstransporter, YKB Fortbildning PDF ladda ner LADDA NER LÄSA Beskrivning Författare:. Den här kursen handlar om åkeribranschens organisation, vikten avgod lastplanering och hur last påverkar fordonets

Läs mer

Regelrådet finner att konsekvensutredningen inte uppfyller kraven i 6 och 7 förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning.

Regelrådet finner att konsekvensutredningen inte uppfyller kraven i 6 och 7 förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning. Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Exempel. Vinterväghållning vad gäller?

Exempel. Vinterväghållning vad gäller? Vinterväghållning vad gäller? November 2013 Här hittar du aktuell information om hur lagar och regleringar styr vinterväghållningen, inklusive alla undantag. Sveriges Åkeriföretag har analyserat hur regelverken

Läs mer

Hälften av transportföretagen

Hälften av transportföretagen TYAs RAPPORT: REKRYTERING AV LAST- BILSFÖRARE 212 Hälften av transportföretagen har svårt att rekrytera Varje utbildningsplats är viktig för branschen Enligt en enkät bland åkeriföretag som utförts av

Läs mer

Remissyttrande över promemorian Närvaroliggare och kontrollbesök (Ds 2009:43)

Remissyttrande över promemorian Närvaroliggare och kontrollbesök (Ds 2009:43) R1C, 2009-02, DV info.avd. 1 (7) Finansdepartementet Remissyttrande över promemorian Närvaroliggare och kontrollbesök (Ds 2009:43) Promemorian berör ett sakområde som väsentligen ligger vid sidan av hovrättens

Läs mer

Förare som utför godstransporter på väg med tung lastbil.

Förare som utför godstransporter på väg med tung lastbil. YKB-info för lastbilsförare Lagen gäller för: Förare som utför godstransporter på väg med tung lastbil. I Sverige berörs 115 000 lastbilsförare. Från den 10 september 2009 krävs det fem dagars fortbildning

Läs mer

Remiss av SOU 2013:80 Ett minskat och förenklat uppgiftslämnande för företagen

Remiss av SOU 2013:80 Ett minskat och förenklat uppgiftslämnande för företagen 1(6) Näringsdepartementet Remiss av SOU 2013:80 Ett minskat och förenklat uppgiftslämnande för företagen har erhållit rubricerade remiss för yttrande och lämnar här följande synpunkter. Sammanfattning

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om trafikskolor;

Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om trafikskolor; Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om trafikskolor; beslutade den [DATUM ÅR]. Transportstyrelsen föreskriver följande med stöd av 12 förordningen (1998:978) om trafikskolor och beslutar

Läs mer

För mervärde i transportbranschen. Strategisk plattform. mål och vision

För mervärde i transportbranschen. Strategisk plattform. mål och vision För mervärde i transportbranschen Strategisk plattform mål och vision Mål Genom samverkan skapa ökad säkerhet och attraktiva arbetsplatser Visionen Vision Metoder Arbetsmiljö Utbildning Tillgodose branschens

Läs mer

Nya bestämmelser som rör yrkeshögskolan

Nya bestämmelser som rör yrkeshögskolan 1 (8) Version 2 Ändringar på s.7 Nya bestämmelser som rör yrkeshögskolan Regeringen har fattat beslut om ändringar i förordningen (2009:130) om yrkeshögskolan (YHF), förordningen (2009:131) om utbildning

Läs mer

Remissyttrande: Svenska för invandrare valfrihet, flexibilitet och individanpassning (SOU 2013:76)

Remissyttrande: Svenska för invandrare valfrihet, flexibilitet och individanpassning (SOU 2013:76) Sida: 1 av 6 Datum: 2014-03-14 Dnr: Af-2013/493113 Regeringskansliet 103 33 Stockholm Remissyttrande: Svenska för invandrare valfrihet, flexibilitet och individanpassning (SOU 2013:76) Sammanfattning Arbetsförmedlingen

Läs mer

HANDIKAPP FÖRBUNDEN. Remissvar: Matchningsanställningen - nya vägar till jobb

HANDIKAPP FÖRBUNDEN. Remissvar: Matchningsanställningen - nya vägar till jobb HANDIKAPP FÖRBUNDEN Sundbyberg 2015-06-22 Dnr.nr: A2015/ 881/A Vår referens: Mikael Klein/ Sofia Karlsson Arbetsmarknadsdepartementet Remissvar: Matchningsanställningen - nya vägar till jobb Handikappförbunden

Läs mer

Samverkan mellan utbildare, inom Fordon, Maskin & Miljö.

Samverkan mellan utbildare, inom Fordon, Maskin & Miljö. Samverkan mellan utbildare, inom Fordon, Maskin & Miljö. CBS Ekonomiska förening med Sven-Erik Rosberg som ledare har under många år verkat inom området utbildning, inom gymnasieskolan, arbetsmarknadsutbildning,

Läs mer

RAPPORT. Personlig Tränare Katrinebergs folkhögskola. Uppföljning och utvärdering 2009-2014

RAPPORT. Personlig Tränare Katrinebergs folkhögskola. Uppföljning och utvärdering 2009-2014 RAPPORT Personlig Tränare Katrinebergs folkhögskola Uppföljning och utvärdering 2009-2014 2015-10-21 Ulf Järphag 1. BAKGRUND Personlig Tränar (PT) -utbildningen på Katrinebergs folkhögskola har bedrivits

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om riskutbildning för behörighet B;

Transportstyrelsens föreskrifter om riskutbildning för behörighet B; Transportstyrelsens föreskrifter om riskutbildning för behörighet B; beslutade den X xxxx 2012. Transportstyrelsen föreskriver följande med stöd av 8 kap. 3 b körkortsförordningen (1998:980). TSFS 2012:XXX

Läs mer

Betänkande av utredningen om tidsbegränsad SFI Tid för snabb flexibel inlärning SOU 2011:19

Betänkande av utredningen om tidsbegränsad SFI Tid för snabb flexibel inlärning SOU 2011:19 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2) Stadsledningskontoret 2011-09-10 Dnr: 2011/323-ks Ami Netzler Telefon: 021-392502 E-post: ami.netzler@vasteras.se Kommunstyrelsen Delges Betänkande av utredningen om tidsbegränsad

Läs mer

Remissvar på slutbetänkandet (SOU 2012:24) Likvärdig utbildning riksrekryterande gymnasial utbildning för vissa ungdomar med funktionsnedsättning

Remissvar på slutbetänkandet (SOU 2012:24) Likvärdig utbildning riksrekryterande gymnasial utbildning för vissa ungdomar med funktionsnedsättning 2012-09-28 Remissvar på slutbetänkandet (SOU 2012:24) Likvärdig utbildning riksrekryterande gymnasial utbildning för vissa ungdomar med funktionsnedsättning Institutet för språk och folkminnen, via avdelningen

Läs mer

Konsekvensutredning H 15. Ändring av Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2011:12) om hissar och vissa andra motordrivna anordningar

Konsekvensutredning H 15. Ändring av Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2011:12) om hissar och vissa andra motordrivna anordningar Konsekvensutredning H 15 Ändring av Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2011:12) om hissar och vissa andra motordrivna anordningar Konsekvensutredning H 15 Ändring av Boverkets föreskrifter och allmänna

Läs mer

plattan i mattan... YKB - utbildningen du behöver NU: Varför så bråttom? Vad gäller saken? Vad händer annars?

plattan i mattan... YKB - utbildningen du behöver NU: Varför så bråttom? Vad gäller saken? Vad händer annars? hög tid for ykb YKB - utbildningen du behöver NU: plattan i mattan... Senast den 10 september 2016 ska alla yrkesförare i Sverige ha utbildats och fått sina Yrkeskompetensbevis (YKB). Enligt svensk lag

Läs mer

Verksamhetsplan Transportindustriförbundet

Verksamhetsplan Transportindustriförbundet Stockholm augusti 2017, Göran Arkler Verksamhetsplan Transportindustriförbundet 2017-2018 Transportindustriförbundets verksamhetsplan fastställs av årsstämman. Verksamhetsplanen skall vara ett levande

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om statligt stöd för konst- och kulturutbildningar och vissa andra utbildningar; SFS 2013:871 Utkom från trycket den 26 november 2013 utfärdad den 14 november 2013.

Läs mer

PM HK/Rättsavdelningen Datum Diarienr (åberopas vid korresp) Polisrättssektionen RA /12 Lars Sjöberg kommissarie

PM HK/Rättsavdelningen Datum Diarienr (åberopas vid korresp) Polisrättssektionen RA /12 Lars Sjöberg kommissarie 1 (5) PM HK/Rättsavdelningen Datum Diarienr (åberopas vid korresp) Polisrättssektionen 2012-06-01 RA-579-3813/12 Lars Sjöberg kommissarie PM - förslag till ändring av Rikspolisstyrelsens föreskrifter och

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om förarutbildning m.m. enligt lagen (2011:725) om behörighet för lokförare;

Transportstyrelsens föreskrifter om förarutbildning m.m. enligt lagen (2011:725) om behörighet för lokförare; JÄRNVÄG Transportstyrelsens föreskrifter om förarutbildning m.m. enligt lagen (2011:725) om behörighet för lokförare; Innehåll 1 kap. Inledande bestämmelser... 1 Tillämpningsområde... 1 Definitioner...

Läs mer

Yttrande över Transportstyrelsens förslag till ändrade föreskrifter om medicinska krav för innehav av körkort m.m.

Yttrande över Transportstyrelsens förslag till ändrade föreskrifter om medicinska krav för innehav av körkort m.m. Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Vilotider och personlig tidbok för vissa nationella transporter

Vilotider och personlig tidbok för vissa nationella transporter Vilotider och personlig tidbok för vissa nationella transporter I broschyren behandlas de viktigaste reglerna. Ytterligare information finns i förordning (1994:1297) om vilotider vid vissa vägtransporter

Läs mer

Remissvar. Förslag till föreskrifter och allmänna råd - Kemiska arbetsmiljörisker

Remissvar. Förslag till föreskrifter och allmänna råd - Kemiska arbetsmiljörisker Er beteckning RK 2014/101263 2014-09-09 Arbetsmiljöverket 112 79 Stockholm Remissvar Teknikföretagen har getts möjlighet att lämna synpunkter på Arbetsmiljöverkets förslag till föreskrifter och allmänna

Läs mer

RP 41/2008 rd. som yrkeskompetensen. Lagen avses träda i kraft den 10 september 2008.

RP 41/2008 rd. som yrkeskompetensen. Lagen avses träda i kraft den 10 september 2008. RP 41/2008 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om yrkeskompetens för lastbilsoch bussförare PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås

Läs mer

Förslag. relevanta. bra grund. krävs för. bakom de.

Förslag. relevanta. bra grund. krävs för. bakom de. 1( (5) Remissvar 2011-02-28 Högskoleverket hsv@hsv.se Förslag till föreskrifter om kvalificerade och relevanta yrkeskunskaper för särskild behörighet till utbildning som leder till yrkeslärarexamen Remiss

Läs mer

Remiss: Yrkeskvalifikationsdirektivet ett samlat genomförande (SOU 2014:19)

Remiss: Yrkeskvalifikationsdirektivet ett samlat genomförande (SOU 2014:19) 2014-06-03 Till ordförande/sekreterare/kansli för Läkarförbundets Lokalföreningar Yrkesföreningar Specialitetsföreningar Medicine Studerandes Förbund Remiss: Yrkeskvalifikationsdirektivet ett samlat genomförande

Läs mer

Transportindustriförbundet, STIF Remissvar nya miljözonsbestämmelser, diarienummer N2016/07396/MRT

Transportindustriförbundet, STIF Remissvar nya miljözonsbestämmelser, diarienummer N2016/07396/MRT Transportindustriförbundet, STIF Remissvar nya miljözonsbestämmelser, diarienummer N2016/07396/MRT Nedan finner ni STIF:s synpunkter/remissvar och förslag på utformningen av bestämmelser om miljözoner

Läs mer

Ny lag om krav på YRKESKOMPETENS. för förare av buss och tung lastbil

Ny lag om krav på YRKESKOMPETENS. för förare av buss och tung lastbil Ny lag om krav på YRKESKOMPETENS för förare av buss och tung lastbil Att köra buss och lastbil i yrkestrafik är ett ansvarsfullt arbete som ställer höga krav på kunskap och skicklighet. Därför infördes,

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om förordnande att förrätta prov;

Transportstyrelsens föreskrifter om förordnande att förrätta prov; Transportstyrelsens föreskrifter om förordnande att förrätta prov; beslutade den 24 maj 2012. Transportstyrelsen föreskriver 1 följande med stöd av 8 kap. 5 och 6 körkortsförordningen (1998:980), 8 kap.

Läs mer

7. En nationell nämndmyndighet för prövning av oredlighet i forskning

7. En nationell nämndmyndighet för prövning av oredlighet i forskning YTTRANDE 1(5) Avdelning Juridiska avdelningen Handläggare Carl Braunerhielm 08-563 085 38 carl.braunerhielm@uka.se Regeringskansliet Utbildningsdepartementet (Forskningspolitiska enheten) 103 33 Stockholm

Läs mer

Yttrande över Transportstyrelsens utredningsuppdrag om regler för trafikskolor och förarutbildare

Yttrande över Transportstyrelsens utredningsuppdrag om regler för trafikskolor och förarutbildare Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Förändringar i läroplanen om förskoleklass och fritidshem

Förändringar i läroplanen om förskoleklass och fritidshem REMISSVAR 2015-10-12 3.9:0634/15 Skolverket Fleminggatan 14 106 20 Stockholm Förändringar i läroplanen om förskoleklass och fritidshem (dnr 2015:201) Sammanfattning Barnombudsmannen tillstyrker i stort

Läs mer

Ändringar i övergångsbestämmelsen i Finansinspektionens

Ändringar i övergångsbestämmelsen i Finansinspektionens 2014-10-16 REMISSPROMEMORIA FI Dnr 14-7475 Ändringar i övergångsbestämmelsen i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2007:17) om verksamhet på marknadsplatser Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm

Läs mer

Advokatfirman Wikner Slaggatan 13 791 71 Falun Tel 023-70 54 40 Fax: 023-70 54 49 Hemsida www.advokatwikner.se TSF 2015-23

Advokatfirman Wikner Slaggatan 13 791 71 Falun Tel 023-70 54 40 Fax: 023-70 54 49 Hemsida www.advokatwikner.se TSF 2015-23 Slaggatan 13 791 71 Falun Tel 023-70 54 40 Fax: 023-70 54 49 Hemsida www.advokatwikner.se Transportstyrelsen vag@transportstyrelsen.se TSF 2015-23 Narkolepsiföreningen Sveriges remissvar avseende Förslag

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om riskutbildning för behörighet B; (konsoliderad elektronisk utgåva)

Transportstyrelsens föreskrifter om riskutbildning för behörighet B; (konsoliderad elektronisk utgåva) Transportstyrelsens föreskrifter om riskutbildning för behörighet B; (konsoliderad elektronisk utgåva) beslutade den 22 mars 2016. Ändringar införda t.o.m. TSFS 2016:15. Rättelseblad TSFS 2012:40 har iakttagits.

Läs mer

2004-03-15 REMISSYTTRANDE. Finansinspektionen. Box 6750 113 85 Stockholm

2004-03-15 REMISSYTTRANDE. Finansinspektionen. Box 6750 113 85 Stockholm 2004-03-15 REMISSYTTRANDE Finansinspektionen Box 6750 113 85 Stockholm Yttrande över Finansinspektionens förslag till föreskrifter och allmänna råd om finansiell rådgivning till konsumenter (Fi Dnr. 03-8290-450)

Läs mer

Bakgrund. Remissvar (Fi2014/3021) En ny reglering för tjänstepensionsföretag (SOU 2014:57)

Bakgrund. Remissvar (Fi2014/3021) En ny reglering för tjänstepensionsföretag (SOU 2014:57) 2014-12-19 Rnr 67.14 Finansdepartementet 103 33 Stockholm Remissvar (Fi2014/3021) En ny reglering för tjänstepensionsföretag (SOU 2014:57) Saco har beretts tillfälle att lämna synpunkter på tjänstepensionsföretagsutredningens

Läs mer

Betänkandet (SOU 2014:19) Yrkeskvalifikationsdirektivet ett samlat genomförande

Betänkandet (SOU 2014:19) Yrkeskvalifikationsdirektivet ett samlat genomförande REMISSYTTRANDE 2014-08-28 Dnr 2.5-1214-14 Utbildningsdepartementet Universitet- och högskoleenheten 103 33 Stockholm Betänkandet (SOU 2014:19) Yrkeskvalifikationsdirektivet ett samlat genomförande (Ert

Läs mer

Om ämnet Engelska. Bakgrund och motiv

Om ämnet Engelska. Bakgrund och motiv Om ämnet Engelska Bakgrund och motiv Ämnet engelska har gemensam uppbyggnad och struktur med ämnena moderna språk och svenskt teckenspråk för hörande. Dessa ämnen är strukturerade i ett system av språkfärdighetsnivåer,

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om trafikskolor;

Transportstyrelsens föreskrifter om trafikskolor; Transportstyrelsens föreskrifter om trafikskolor; beslutade den [DATUM ÅR]. Transportstyrelsen föreskriver följande med stöd av 12 förordningen (1998:978) om trafikskolor. TSFS 20[YY]:[XX] Utkom från trycket

Läs mer

Yrkeskvalifikationsdirektivet - ett samlat genomförande (SOU 2014:19)

Yrkeskvalifikationsdirektivet - ett samlat genomförande (SOU 2014:19) Remissvar 1 (7) Datum Dnr/Beteckning Ert datum Er beteckning 2014-05-15 U2014/2885/UH Regeringskansliet Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm Yrkeskvalifikationsdirektivet - ett samlat genomförande

Läs mer

REMISSVAR (U/2008/7973/UH) En hållbar lärarutbildning (SOU 2008:109)

REMISSVAR (U/2008/7973/UH) En hållbar lärarutbildning (SOU 2008:109) 2009-03-30 Rnr 1.09 Utbildningsdepartementet 103 33 STOCKHOLM REMISSVAR (U/2008/7973/UH) En hållbar lärarutbildning (SOU 2008:109) Sveriges akademikers centralorganisation har beretts tillfälle att yttra

Läs mer

Utkast till lagrådsremiss: Begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige

Utkast till lagrådsremiss: Begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige Justitiedepartementet 103 33 Stockholm Stockholm Vår referens Dnr 2016-03-10 Erik Ageberg Ju2016/01307/L7 Utkast till lagrådsremiss: Begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige Företagarna

Läs mer

Yttrande över En översyn av årsredovisningslagarna (SOU 2015:18)

Yttrande över En översyn av årsredovisningslagarna (SOU 2015:18) Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Regelrådet finner att konsekvensutredningen inte uppfyller kraven i 6 och 7 förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning.

Regelrådet finner att konsekvensutredningen inte uppfyller kraven i 6 och 7 förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning. Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

M2016/1849/R, Remissyttrande över Promemorian Miljöbedömningar (Ds 2016:25)

M2016/1849/R, Remissyttrande över Promemorian Miljöbedömningar (Ds 2016:25) 2016-10-10 Till Miljö- och energidepartementet m.registrator@regeringskansliet.se anna.berglund@regeringskansliet.se M2016/1849/R, Remissyttrande över Promemorian Miljöbedömningar (Ds 2016:25) Alrutz Advokatbyrå

Läs mer

Energimyndighetens föreskrifter om energikartläggning i stora företag

Energimyndighetens föreskrifter om energikartläggning i stora företag Energimyndigheten Avdelningen för energieffektivisering Johanna Moberg Vår referens/dnr: Er referens/dnr: 2014-4020 2014-09-11 Remissvar Energimyndighetens föreskrifter om energikartläggning i stora företag

Läs mer

Remissvar på Svenska för invandrare valfrihet, flexibilitet och individanpassning (SOU 2013:76)

Remissvar på Svenska för invandrare valfrihet, flexibilitet och individanpassning (SOU 2013:76) 2014-03- 21 Ert diarienummer: 2013/6517/GV Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm Vårt diarienummer: 0049/2014 Ansvarig handläggare: Jenny Ek, jenny.ek@sdr.org Remissvar på Svenska för invandrare valfrihet,

Läs mer

Konsekvensutredning - Transportstyrelsens föreskrifter om arbetstid vid visst vägtransportarbete

Konsekvensutredning - Transportstyrelsens föreskrifter om arbetstid vid visst vägtransportarbete Konsekvensutredning 1 (5) Datum Dnr/Beteckning Handläggare Arne Classon Väg- och järnvägsavdelningen Enhet trafikföretag Sektion yrkestrafik mitt Konsekvensutredning - Transportstyrelsens föreskrifter

Läs mer

HANDIKAPP FÖRBUNDEN. Standarder för universellt utformade bostäder bör utvecklas utifrån kunskap om mindre behov av anpassningar.

HANDIKAPP FÖRBUNDEN. Standarder för universellt utformade bostäder bör utvecklas utifrån kunskap om mindre behov av anpassningar. HANDIKAPP FÖRBUNDEN Sundbyberg 2015-09-30 Dnr.nr: S2009/1816/FST Vår referens: Mia Ahlgren Socialdepartementet s.registrator@regeringskansliet.se s.fst@regeringskansliet.se Remissvar: Översyn av lagen

Läs mer

En lag om upphandling av koncessioner (SOU 2014:69)

En lag om upphandling av koncessioner (SOU 2014:69) FÖRSLAG TILL YTTRANDE Vårt dnr: Bilaga 2014-12-12 JU Förbundsjurist Eva Sveman Adress En lag om upphandling av koncessioner (SOU 2014:69) Sammanfattning SKL tillstyrker att koncessioner regleras i en särskild

Läs mer

Svar på remiss gällande Betänkandet Svenska för invandrare valfrihet, flexibilitet och individanpassning, (SOU 2013:76)

Svar på remiss gällande Betänkandet Svenska för invandrare valfrihet, flexibilitet och individanpassning, (SOU 2013:76) 2014-03-13 ALL 2013/1380 Ola Hendar 010-473 53 81 Greger Bååth 010-473 60 35 Utbildningsdepartementet Svar på remiss gällande Betänkandet Svenska för invandrare valfrihet, flexibilitet och individanpassning,

Läs mer

Tullverket Box STOCKHOLM

Tullverket Box STOCKHOLM YTTRANDE 1(5) Datum Dnr RA 04-2011/3784 2011-09-19 Ert Dnr STY2011-546 Tullverket Box 12 854 112 98 STOCKHOLM Förslag till Tullverkets föreskrifter och allmänna råd om behandling av personuppgifter i Tullverkets

Läs mer

Yttrande över betänkandet "Svenska för invandrare

Yttrande över betänkandet Svenska för invandrare Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm 1 (6) över betänkandet "Svenska för invandrare - valfrihet, flexibilitet och individanpassning" (SOU 2013:76) (Dnr2013/6517/GV) Inledande synpunkter Skolinspektionen

Läs mer

HANDIKAPP FÖRBUNDEN. Vår referens Sofia Karlsson s.registrator@regeringskansliet.se s.fs@regeringskansliet.se

HANDIKAPP FÖRBUNDEN. Vår referens Sofia Karlsson s.registrator@regeringskansliet.se s.fs@regeringskansliet.se HANDIKAPP FÖRBUNDEN 2015-06-16 Dnr.nr S2015/1547/FS Vår referens Sofia Karlsson s.registrator@regeringskansliet.se s.fs@regeringskansliet.se Remissvar: Sedd, hörd och respekterad Ett ändamålsenligt klagomålssystem

Läs mer

Nationellt centrum för svenska som andraspråk (NC) avger härmed yttrande kring de delar av SOU 2016:77 som rör nyanlända elever.

Nationellt centrum för svenska som andraspråk (NC) avger härmed yttrande kring de delar av SOU 2016:77 som rör nyanlända elever. 1 (5) 2017-02-24 Karin Sandwall Föreståndare Nationellt centrum för svenska som andraspråk Yttrande avseende SOU 2016:77, En gymnasieutbildning för alla åtgärder för att alla unga ska påbörja och fullfölja

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i körkortslagen (1998:488); SFS 2009:189 Utkom från trycket den 24 mars 2009 utfärdad den 16 mars 2009. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om körkortslagen

Läs mer

Synpunkter angående förslag till föreskrifter med anledning av lag (2009:302) om verksamhet inom djurens hälso- och sjukvård.

Synpunkter angående förslag till föreskrifter med anledning av lag (2009:302) om verksamhet inom djurens hälso- och sjukvård. Jordbruksverket Enheten för veterinära frågor 551 82 JÖNKÖPING Remissvar: Behörighet 2010 2009-10-22 Synpunkter angående förslag till föreskrifter med anledning av lag (2009:302) om verksamhet inom djurens

Läs mer

Statistiska centralbyrån

Statistiska centralbyrån 1(6) Statistiska centralbyrån Er referens 2016/1545 Diarienummer Utr 2016/88 Datum 2016-11-15 Svar på remiss angående Föreskrift om ändring i Statistiska centralbyråns föreskrifter och allmänna råd (SCB-FS

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om yrkesförarkompetens; SFS 2007:1157 Utkom från trycket den 7 december 2007 utfärdad den 29 november 2007. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 följande. 1 kap. Inledande

Läs mer

Förslag till ändring av Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:10) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (AIFM-föreskrifterna)

Förslag till ändring av Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:10) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (AIFM-föreskrifterna) 2015-04-23 REMISSPROMEMORIA FI Dnr15-3081 Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se www.fi.se Förslag till ändring

Läs mer

Yrkeshögskolan För yrkeskunnande i förändring (SOU 2008:29)

Yrkeshögskolan För yrkeskunnande i förändring (SOU 2008:29) Utbildningsdepartementet Stockholm Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Thomas Furusten 08-563 085 12 thomas.furusten@hsv.se

Läs mer

Datum 2014-10-10. Remiss: Yttrande av Utbildningsdepartementets promemoria Internationella skolor (Dnr U2014/5177/S)

Datum 2014-10-10. Remiss: Yttrande av Utbildningsdepartementets promemoria Internationella skolor (Dnr U2014/5177/S) SUN 2i>(4. ((> ~ Uppsala " KOMMUN KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Märit Gunneriusson Karlström Datum 2014-10-10 Diarienummer BUN-2014-1407 Barn- och ungdomsnämnden Remiss: Yttrande

Läs mer

Vägledning för ansökan om tillstånd att använda andra behörighetsvillkor

Vägledning för ansökan om tillstånd att använda andra behörighetsvillkor 2013 06 12 Vägledning för ansökan om tillstånd att använda andra behörighetsvillkor Bakgrund Regeringen bemyndigar i 7 kap 11 högskoleförordningen (1993:100) Universitets- och högskolerådet att, om det

Läs mer

Remissyttrande: Betänkande av utredningen för ett stärkt civilsamhälle (SOU 2016:13)

Remissyttrande: Betänkande av utredningen för ett stärkt civilsamhälle (SOU 2016:13) Sida: 1 av 6 Dnr Af-2016/191118 Datum: 2016-06-21 Avsändarens referens: Ku2016/- 00504/D Kulturdepartementet 103 33 Stockholm Remissyttrande: Betänkande av utredningen för ett stärkt civilsamhälle (SOU

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om introduktionsutbildning för privat övningskörning, behörighet B; (konsoliderad elektronisk utgåva)

Transportstyrelsens föreskrifter om introduktionsutbildning för privat övningskörning, behörighet B; (konsoliderad elektronisk utgåva) Transportstyrelsens föreskrifter om introduktionsutbildning för privat övningskörning, behörighet B; (konsoliderad elektronisk utgåva) beslutade den 26 augusti 2010. Ändringar införda t.o.m. TSFS 2016:14.

Läs mer

Remissvar Tillämpningsdirektivet till utstationeringsdirektivet Del II (SOU 2015:38)

Remissvar Tillämpningsdirektivet till utstationeringsdirektivet Del II (SOU 2015:38) Arbetsmarknadsdepartementet 103 33 Stockholm Stockholm Vår referens Dnr 2015-06-01 Erik Ageberg (A2015/734/ARM) Remissvar Tillämpningsdirektivet till utstationeringsdirektivet Del II (SOU 2015:38) Företagarna

Läs mer

Alternativa lösningar och effekter av om ingen reglering kommer till stånd

Alternativa lösningar och effekter av om ingen reglering kommer till stånd Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Remissvar avseende Boverkets Byggregler (BFS 1993:57), avsnitt 9

Remissvar avseende Boverkets Byggregler (BFS 1993:57), avsnitt 9 Stockholm 1 sep 2006 Boverket Box 534 371 23 Karlskrona Remissvar avseende Boverkets Byggregler (BFS 1993:57), avsnitt 9 Generella synpunkter Vi anser att en skärpning av byggreglerna avseende energihushållning

Läs mer