Finansiering av små och medelstora EU-företags handel och investeringar: underlättad tillgång till krediter för att stödja globalisering

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Finansiering av små och medelstora EU-företags handel och investeringar: underlättad tillgång till krediter för att stödja globalisering"

Transkript

1 P7_TA-PROV(2012)0469 Finansiering av små och medelstora EU-företags handel och investeringar: underlättad tillgång till krediter för att stödja globalisering Europaparlamentets resolution av den 11 december 2012 om finansiering av små och medelstora EU-företags handel och investeringar: underlättad tillgång till krediter för att stödja globalisering (2012/2114(INI)) Europaparlamentet utfärdar denna resolution med beaktande av meddelandet från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén Ett konkurrenskraftigt Europa i världen. Ett bidrag till EU:s tillväxt och sysselsättningsstrategi (COM(2006)0567), med beaktande av kommissionens meddelande om en samlad EU-politik för internationella investeringar (COM(2010)0343), med beaktande av meddelandet från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén Handel, tillväxt och världspolitik: Handelspolitiken en hörnsten i Europa 2020-strategin (COM(2010)0612), med beaktande av det avtal om tekniska handelshinder som antogs 1994 inom ramen för Uruguayrundan av de multilaterala handelsöverläggningarna inom GATT 1, med beaktande av rådets förordning (EG) nr 3286/94 av den 22 december 1994 om antaganden av gemenskapsförfaranden på den gemensamma handelspolitikens område för att säkerställa utövandet av gemenskapens rättigheter enligt internationella handelsregler, särskilt de regler som antagits i Världshandelsorganisationens regi 2 (handelshinderförordningen), med beaktande av Unctads rapport 2011 om investeringar i världen, med beaktande av OECD:s, WTO:s och Unctads rapporter om G20:s handels- och investeringsåtgärder (mitten av oktober 2010 april 2011), med beaktande av OECD:s investeringspolitiska ram (Policy Framework for Investment PFI), med beaktande av sin ståndpunkt av den 13 september 2011 om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om tillämpningen av vissa riktlinjer för statsstödda exportkrediter 3, med beaktande av sina tidigare resolutioner, framför allt resolutionen av den 13 oktober 2005 om möjligheterna till handelsförbindelser mellan EU och Kina 1, EGT L 349, , s. 71. Antagna texter, P7_TA(2011)0363.

2 resolutionen av den 1 juni 2006 om de transatlantiska ekonomiska förbindelserna mellan EU och Förenta staterna 2, resolutionen av den 28 september 2006 om EU:s ekonomiska och kommersiella förbindelser med Indien 3, resolutionen av den 12 oktober 2006 om EU:s ekonomiska och kommersiella förbindelser med Mercosur i syfte att ingå ett interregionalt associeringsavtal 4, resolutionen av den 22 maj 2007 EU i världen konkurrenskraftens externa aspekter 5, resolutionen av den 19 juni 2007 om EU:s ekonomiska förbindelser och handelsförbindelser med Ryssland 6, resolutionen av den 19 februari 2008 om EU:s strategi för att få till stånd marknadstillträde för europeiska företag 7, resolutionen av den 24 april 2008 Mot en reformerad Världshandelsorganisation 8, resolutionen av den 5 februari 2009 om handel och ekonomiska förbindelser med Kina 9, resolutionen av den 26 mars 2009 om ett frihandelsavtal mellan EU och Indien 10, resolutionen av den 21 oktober 2010 om EU:s handelsförbindelser med Latinamerika 11, resolutionen av den 17 februari 2011 om frihandelsavtal mellan EU och Sydkorea 12, resolutionen av den 6 april 2011 om den framtida EU-politiken för internationella investeringar 13, Europa Parlamentes ståndpunkt av den 10 maj 2011 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om införande av övergångsordningar för bilaterala investeringsavtal mellan medlemsstater och tredje länder 14, resolutionen av den 11 maj 2011 om läget i förhandlingarna om ett frihandelsavtal mellan EU och Indien 15, resolutionen av den 11 maj 2011 om handelsförbindelserna mellan EU och Japan 16, resolutionen av den 8 juni 2011 om handelsförbindelserna mellan EU och Kanada 17 och resolutionen av den 27 september 2011 om en ny handelspolitik för Europa i samband med Europa 2020-strategin 18, med beaktande av rapporten från kommissionen till Europeiska rådet Hinder för handel och investeringar. Rapport 2011 Öka marknadstillträdet tillsammans med strategiska ekonomiska partnerländer: Prioriteringar för att undanröja handelshinder (COM(2011)0114), med beaktande av sin resolution av den 13 december 2011 om hinder för handel och investeringar 19, 1 EUT C 233 E, , s EUT C 298 E, , s EUT C 306 E, , s EUT C 308 E, , s EUT C 102 E, , s EUT C 146 E, , s EUT C 184 E, , s EUT C 259 E, , s EUT C 67 E, , s EUT C 117 E, , s EUT C 70 E, , s EUT C 188 E, , s EUT C 296 E, , s EUT C 377 E, , s EUT C 377 E, , s EUT C 377 E, , s Antagna texter, P7_TA(2011) Antagna texter, P7_TA(2011) Antagna texter, P7_TA(2011)0565.

3 med beaktande av meddelandet från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén Företaget är litet, världen är stor ett nytt partnerskap för att hjälpa små och medelstora företag utnyttja globala möjligheter (COM(2011)0702), med beaktande av kommissionens meddelande om en åtgärdsplan för att förbättra små och medelstora företags tillgång till finansiering (COM(2011)0870), med beaktande av rapporten från kommissionen till Europeiska rådet Hinder för handel och investeringar Rapport 2012 (COM(2012)0070), med beaktande av IFC:s/Världsbankens rapport Doing Business 2012: Doing Business in a More Transparent World (nedan kallad Doing Business 2012 index ), med beaktande av sin resolution av den 3 juli 2012 om Europas attraktionskraft på investerare 1, med beaktande av artikel 48 i arbetsordningen, med beaktande av betänkandet från utskottet för internationell handel (A7-0367/2012), och av följande skäl: A. Sedan Lissabonfördraget trädde i kraft har den gemensamma handelspolitiken i enlighet med artikel 207 i EUF-fördraget inbegripit utländska direktinvesteringar, samtidigt som den är föremål för EU:s exklusiva behörighet. Medlemsstaterna får förhandla fram och sluta bilaterala investeringsavtal uteslutande när unionen har gett dem befogenhet till det. Alla handels- och investeringsavtal som kommissionen förhandlar fram för unionens räkning kräver parlamentets samtycke. B. Enligt Unctads rapport för 2011 har EU förblivit en central destination som drar till sig utländska direktinvesteringar. I gengäld visar uppgifter från Eurostat att utflödena vad gäller utländska investeringar i det samlade EU-27 sjönk med 30 procent under 2008, med ytterligare 28 procent under 2009 och sjönk igen med 62 procent under C. Enligt Doing Business 2012 index utgör medlemsstaterna bara 40 procent av de 35 främsta länderna vad gäller entreprenörskap på global nivå (och medlemmarna i euroområdet utgör bara 26 procent). D. Komissionen uppskattar att 99 procent av alla företag i EU är små och medelstora företag, varav 92 procent är mikroföretag med 1 9 anställda, 6,7 procent är små företag med anställda och 1,1 procent är medelstora företag med anställda. Det finns 23 miljoner små och medelstora företag och de bildar ryggraden i unionens ekonomi genom att stå för två tredjedelar av arbetstillfällena inom den privata sektorn.sme E. Mikroföretag och små och medelstora företag, uppvisar en stor mångfald och har skiftande behov utifrån de specifika egenskaper som präglar den näringslivs- eller tjänstesektor där de är aktiva, den medlemsstat eller den region där de är baserade, deras storlek, deras affärsmodell, deras företagarkultur och deras affärsmiljö, oavsett om 1 Antagna texter, P7_TA(2012)0275.

4 verksamhet bedrivs internationellt eller på den inre marknaden. De står inför olikartade utmaningar inom sina respektive konjunkturcykler. F. F. Brist på finansiering, tillsammans med en svagare företagaranda än i andra industrialiserade ekonomier, utgör fortfarande en av de huvudsakliga utmaningarna för EU-företagens konkurrenskraft och entreprenörskap, och ett alltjämt splittrat regelverk och kvardröjande onödig byråkrati fortsätter att begränsa de små och medelstora företagens, särskilt de små företagens och mikroföretagens, förmåga att anpassa sig till en energi- och resurseffektiv ekonomi och att växa på marknader utanför hemlandet, både på den inre marknaden och globalt. G. 44 procent av de små och medelstora företagen ansåg att bristen på lämplig information var ett viktigt hinder för internationalisering. H. De europeiska små och medelstora företagens ovilja att utveckla sin verksamhet på de internationella marknaderna beror främst på avsaknaden av en analys eller förhandsbedömning av deras exportmöjligheter. I. Ett mycket stort antal europeiska små och medelstora företag bedriver internationell exportverksamhet (25 procent av det totala antalet), men 13 bara procent är verksamma på marknader utanför EU, och bara 4 procent av internationellt aktiva små och medelstora företag har definitiva planer på att inleda internationell verksamhet inom den närmaste framtiden. Vissa små och medelstora företag kan inte internationalisera sin verksamhet på grund av sin affärsprofil och storlek. J. Endast 10 procent av mikroföretagen utnyttjar de över 300 offentliga stödprogram som redan finns, och på grund av det stora antalet stödprogram är det svårt för små och medelstora företag att hitta och utnyttja det stöd som faktiskt finns tillgängligt. K. De europeiska små och medelstora företagen har i särskilt hög grad drabbats av den globala ekonomiska och finansiella krisen, och deras internationalisering utanför den inre marknaden bör också främjas. L. Under de senaste två åren har konsekvent nästan en tredjedel av de små och medelstora företag som ansökt om banklån fått avslag på ansökan eller fått ett mindre belopp än vad de begärde. Det högsta antalet avslag gällde mikroföretag. M. Ramprogrammet för konkurrenskraft och innovation har gjort det möjligt för finansinstituten att tillhandahålla 30 miljarder euro i nyfinansiering till mer än små och medelstora företag under perioden Europeiska investeringsbanken (EIB) lånade ut omkring 40 miljarder euro till mer än små och medelstora företag under åren N. Kommissionens föreslagna nya program för företagens konkurrenskraft och för små och medelstora företag (Cosme) kommer att ge större företag och små och medelstora företag en lånegaranti, som gör det möjligt att garantera skuldfinansiering via vanliga lån, ickeprioriterade lån, vinstandelslån eller leasing, för att minska de särskilda svårigheter som små och medelstora företag möter när de ska finansiera sin tillväxt. Lånegarantin kommer vidare att erbjuda värdepapperisering av små och medelstora företags låneportföljer i syfte att mobilisera ytterligare lånefinansiering för små och medelstora företag, och ska pågå mellan 2014 och 2020, med en planerad budget på 2,5 miljarder euro.

5 O. Medlemsstaternas erfarenheter av stödpolitik till förmån för internationaliseringen av små och medelstora företag och mikroföretag, liksom de civilsamhälleliga institutionernas erfarenheter (handelskammare, företagarorganisationer m.fl.), är viktiga lärdomar inför utformningen av nya effektiva och framgångsrika åtgärder på detta område. P. En stödpolitik på EU-nivå till förmån för små och medelstora företag måste komma utöver och komplettera befintliga insatser, medföra ett europeiskt mervärde, undvika dubbelarbete och överlappningar med befintliga program på nationell, regional och lokal nivå och optimera samordningen av planering och verksamhet. Q. I kommissionens rapporter om hinder för handel och investeringar finns exempel på hur EU:s marknadstillträde till olika länder i världen, inbegripet industrialiserade länder och viktigare tillväxtekonomier i WTO, i högre grad begränsas av olika icke-tariffära handelshinder än av handelstullar, som man i stor utsträckning tenderar att avstå från allteftersom globaliseringen framskrider. Enligt WTO:s bestämmelser är det förbjudet med omotiverade icke-tariffära handelshinder. R. När det är nödvändigt måste EU stödja och aktivt försvara sitt näringsliv och sina företag, inbegripet små och medelstora företag, mot överträdelser som dess handelspartner begår mot överenskomna regler samt WTO:s standarder och principer, och därvid utnyttja alla adekvata och proportionella åtgärder. Att utnyttja multilaterala och bilaterala mekanismer för tvistlösning, särskilt WTO-förenliga handelspolitiska skyddsinstrument, bör betraktas som en sista utväg. S. Den rättsliga osäkerheten för investeringar är en viktig avskräckande faktor för små och medelstora företag i samband med internationalisering, och eftersom det är absolut nödvändigt att ha en gemensam rättslig ram med våra handelspartner för att kunna garantera rättssäkerheten, måste EU skydda de europeiska företagens och särskilt de små och medelstora företagens intressen mot kränkningar av rättssäkerheten för investeringar i tredjeländer. 1. Europaparlamentet uppmanar enträget kommissionen och i tillämpliga fall medlemsstaterna att främja små och medelstora företags, samt i relevanta fall mikroföretags, verksamhet på de globala marknaderna genom att införa lämpliga åtgärder för deras globalisering och framför allt deras vidare integrering på EU:s inre marknad, inbegripet lättare tillgång till kapital och regelbundet uppdaterad information om affärsmöjligheter utomlands samt effektiva handelspolitiska skyddsinstrument som syftar till att rättmätigt skydda dem mot illojal dumpning och illojalt stöd för att garantera en sund konkurrens med tredjeländer samtidigt som man förvissar sig om att mänskliga rättigheter, arbetsstagarrättigheter och sociala rätigheter samt miljön skyddas i tredjeländerna. 2. Europaparlamentet konstaterar att de små och medelstora företagen också möter svårigheter till följd av minskad inhemsk efterfrågan på grund av den ekonomiska krisen. Tillgång till information 3. Europaparlamentet betonar att man måste förbättra datainsamlingen på företagsnivå för att öka medvetenheten om mikroföretags samt små och medelstora företags behov, dela med sig av bästa praxis och förse dem med ett mer målinriktat stöd både på nationell nivå och EU-nivå. Parlamentet efterlyser också regelbundna kostnads-/intäktsanalyser för att

6 bedöma effektiviteten hos ett sådant stöd, med inriktning på att öka mikroföretagens samt de små och medelstora företagens innovativa kapacitet och konkurrenskraft, både på den inre marknaden och globalt. 4. Europaparlamentet betonar först och främst behovet av att kartlägga vilka stödprogram som finns och vilka som saknas på nationell nivå och på EU-nivå, i syfte att undvika överlappningar eller luckor, och att integrera befintliga tjänsteleverantörer och stödstrategier i samarbete med nationella organ. Parlamentet uppmanar medlemsstaternas myndigheter att inrätta enhetliga onlinedatabaser över nationella och regionala finansieringskällor. 5. Europaparlamentet betonar behovet av att utvärdera den tillgängliga marknaden för växande internationalisering och att ytterligare främja utvecklingen av små och medelstora företag på den inre marknaden. Parlamentet anser att utvecklingen av små och medelstora företag på den inre marknaden är lika viktig som utvecklingen av små och medelstora företag utomlands. 6. Europaparlamentet ser det som avgörande för EU:s konkurrenskraft och tillväxt att det inrättas ett nätverk som ska ingå i en digital plattform där man sammanför nationella stöd- och informationspunkter för små och medelstora företag, handelskammare, exportkreditinstitut, företagssammanslutningar och kommissionen i syfte att tillhandahålla företag inom EU, särskilt export- och importföretag, detaljerad, lättläst information i lämplig tid vid en enda kontaktpunkt, så att dessa fullt ut kan dra nytta av unionens nya gemensamma handelspolitik. Tillgång till kapital 7. Europaparlamentet betonar att återkommande svårigheter med att få tillgång till kapital utgör ett av de centrala hindren för små och medelstora företags globalisering. Parlamentet uppmanar de nationella regeringarna att stödja de små och medelstora företagen genom statsstödda exportkrediter, utan att snedvrida den EU-interna konkurrensen, samt genom att öronmärka tillräckliga medel för de små och medelstora företagen (t.ex. särskilda lån, samfinansiering och riskkapital) som en hjälp för dem att klara sig trots bankernas investeringsavveckling och skuldsanering. Sådan finansiering bör ges till små och medelstora företag som redan exporterar och som kan lägga fram en genomförbar affärsplan för att öka eller befästa sin marknadsandel, och som kan leda till nya arbetstillfällen, särskilt för ungdomar. 8. Europaparlamentet anser att man för att få fart på EU:s ekonomi inte får förbise stöd till nystartade företag som erbjuder innovativa varor och tjänster samt till små och medelstora företag i behov av en inledande eller en senare investering, vare sig de är verksamma på den inre marknaden eller om de vill växa genom internationalisering. 9. Europaparlamentet uppmanar därför de nationella regeringarna att hjälpa de små och medelstora företagen genom att undersöka möjligheten av att skapa bl.a. investeringsfonder för små och medelstora företag i vilka europeiska medborgare kan investera sina sparmedel. 10. Europaparlamentet framhåller att statsstödda exportkrediter måste leva upp till OECD:s riktlinjer och främja projekt som uppfyller internationella arbetsrättsliga och miljömässiga normer.

7 11. Europaparlamentet vill att det stöd som görs tillgängligt för små och medelstora företag så att dessa kan få tillgång till kapital, utformas efter de små och medelstora företagens respektive och specifika behov, i syfte att undvika en enhetlig strategi för alla. Parlamentet noterar i detta sammanhang att näringslivet inom EU uppvisar ett brett spektrum av affärsprofiler och behov som avspeglar de små och medelstora företagens storlek, struktur, verksamhetsområde och geografiska hemvist. 12. Europaparlamentet finner att det finns ett akut behov av en helhetsinriktad strategi för finansiering av handel som syftar till att främja små och medelstora företags globalisering. EU bör främja och stödja incitament för utveckling av små och medelstora företag inom strategiska sektorer på ett proaktivt sätt, särskilt vad gäller tillverkningsverksamhet med ett högt mervärde som erbjuder konkurrensfördelar gentemot de framväxande ekonomierna samt högkvalitativ sysselsättning för EU:s medborgare. Parlamentet betonar därför att man måste urskilja lovande nischmarknader och främja deras utveckling. 13. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att undersöka marknaden för europeiska affärsänglar och liknande marknader globalt för att dra lärdomar och bygga upp kapaciteten hos dem som leder nätverk av affärsänglar i EU. Banker och andra finansinstitut uppmuntras att ge sina små och medelstora företagskunder regelbundet uppdaterad information om tillgängliga finansiella instrument, inklusive stödjande nätverk för små och medelstora företag samt affärsänglar. Kommissionen uppmanas också att tillhandahålla relevant information i denna fråga. 14. Europaparlamentet medger att det finns väletablerade och väl beprövade system på nationell nivå för stöd till små och medelstora företag, vilka erbjuder tillgång till exportkrediter via exportkreditinstitut, och anser att det är rimligt att fortsätta detta stöd. Dock anser parlamentet att man ytterligare måste diskutera huruvida man på medellång sikt ska införa systematiskt stöd till exportkrediter på EU-nivå, och inrätta en export/import-facilitet för små och medelstora företag för att ge ytterligare stöd åt dessa företag via exportkreditinstitut, baserat på bästa praxis. Parlamentet anser att detta ytterligare stöd skulle kunna inbegripa lån till låg ränta och till fast räntesats, kortfristigt arbetande kapital och refinansiering, finansiering via eget kapital och affärsförsäkringslösningar. 15. Europaparlamentet uppmärksammar de lagstiftningsmässiga och rättsliga åtgärder som måste vidtas för att förbättra små och medelstora företags tillgång till bankgaranti, dvs. minskning av hindren för egendomsregistrering (t.ex. genom inrättande av kreditinstitut), sänkning av indrivningskostnaderna för långivare och höjning av den övergripande kvaliteten på den finansiella informationen om små och medelstora företag, i syfte att öka deras kreditvärdighet ur långivarnas synpunkt. 16. Europaparlamentet framhäver behovet av att tillhandahålla små och medelstora företag finansiellt och tekniskt stöd med inriktning på marknadsundersökningar, rådgivning avseende projekt- och exportfinansiering, juridisk rådgivning (t.ex. om undantagsklausuler eller påföljder för sen eller utebliven betalning), skyldigheter avseende tullar och skatter, bekämpning av förfalskningar och presentation av företag vid

8 handelsmässor och evenemang för företags nätverksbyggande (t.ex. genom att finna distributörer i ett tredjeland). 17. Europaparlamentet betonar att det dessutom är nödvändigt att inrikta sig på att minska kreditgapet för mikroföretag. Parlamentet betonar den positiva rollen av små lån vad gäller möjligheten för sådana företag att komma igång. Parlamentet upprepar att också små utländska direktinvesteringar kan sporra affärsinitiativ på gräsrotsnivå i fråga om att ge tillväxt och hållbar utveckling lokalt (t.ex. utveckling av hantverk), även när det är fråga om en nischmarknad. 18. Europaparlamentet efterlyser fler offentlig-privata partnerskap som kan tillhandahålla startkapital och riskkapital till mikroföretag samt små och medelstora företag inom EU, samtidigt som de delar företagarrisken. Parlamentet framhåller i detta sammanhang den positiva roll som både mikrokreditinstitut och fonder för socialt företagande kan spela vad gäller utveckling av affärsmöjligheter som också inbegriper sociala, etiska och miljörelaterade målsättningar. Rekommendationer för konkreta åtgärder 19. Europaparlamentet efterlyser ansträngningar på nationell nivå och EU-nivå för att förenkla företagsklimatet för små och medelstora företag i nära samråd med sammanslutningar för små och medelstora företag inom EU, industri- och handelskammare samt andra relevanta intressenter till stöd både för att minska onödig byråkrati och för att internationalisera de små och medelstora företagen. 20. Europaparlamentet uppmanar eftertryckligen medlemsstaterna att införa samlade stödoch informationspunkter för företag på lokal nivå, som ska drivas i samarbete med företagen inom EU, så att små och medelstora företag, på sitt eget språk och för omedelbar användning, ska kunna få information om export-/importmöjligheter, befintliga handelshinder (såväl tullar som icke-tariffära handelshinder), skydd för investeringar, bestämmelser om tvistlösning och konkurrenter samt få kunskaper om och förståelse för kulturell och mänsklig praxis på tredjelandsmarknader. 21. Europaparlamentet kräver att ett nätverk utvecklas mellan små och medelstora företag och stora europeiska företag, så att de små och medelstora företagen kan dra nytta av de stora företagens expertis, exportkapacitet och innovationsförmåga. 22. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att främja utbyten mellan ledare för små och medelstora företag i Europa och i tredjeländer i linje med programmet Erasmus för unga företagare i Europeiska unionen. 23. Europaparlamentet understryker behovet av att främja samarbete mellan europeiska små och medelstora företag och företag i tredjeländer för att underlätta marknadstillträdet och integreringen på tredjeländers marknader. 24. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att i högre grad uppmärksamma de europeiska små och medelstora företagen på de handelsavtal som håller på att förhandlas fram och de internationella investeringsmöjligheter som öppnas för de små och medelstora företagen.

9 25. Europaparlamentet uppmuntrar företag och exportörer att aktivt använda de handelspolitiska skyddsinstrumenten, såsom klagomål avseende handelshinderförordningen eller klagomålsregistret i databasen om marknadstillträde, för att rapportera till kommissionen om betydande skador som orsakas av handelshinder och i tillämpliga fall göra det möjligt för kommissionen att inleda utredningar på eget initiativ avseende antidumpning och utjämningstullar i nära samarbete med näringslivet, så att risken för vedergällning minimeras. 26. Europaparlamentet anser att ett effektivt skydd för små och medelstora företag mot illojal handelspraxis från EU:s partnerländers sida är lika viktigt som att hjälpa små och medelstora företag som vill verka internationellt. Parlamentet anser att internationalisering och skydd är två sidor av samma mynt i globaliseringsprocessen. 27. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att vid reformen av EU:s instrument för handelsförsvar vederbörligen beakta de små och medelstora företagens tillgång till förfaranden riktade mot dumpning och stöd. 28. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att låta små och medelstora företag medverka vid fastställandet av internationella standarder (t.ex. ISO), eftersom förändringar i regleringssystemen inverkar direkt på deras lönsamhet. Parlamentet betonar att hanteringen av obefogade icke-tariffära handelshinder måste bli en av kommissionens viktigaste prioriteringar, särskilt genom harmonisering av tekniska bestämmelser som grundar sig på relevanta globala standarder. 29. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att ta itu med dessa utbredda och kvardröjande problem inom multilaterala och bilaterala avtal och i synnerhet inom frihandelsavtal med både industriländer och tillväxtekonomier samt att se till att icke-tariffära handelshinder får åtminstone lika mycket uppmärksamhet inom WTO som avskaffandet av tullar får för närvarande. 30. Europaparlamentet beklagar att det saknas konkreta medel för de europeiska företagen, särskilt de små och medelstora företagen, för att effektivt bekämpa överträdelser av immateriella rättigheter. Parlamentet välkomnar kommissionens beslut att föreslå en översyn av direktivet om tillämpningen av de immateriella rättigheterna. Parlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att bättre försvara de immateriella rättigheterna i alla relevanta multilaterala organisationer (WTO, Världshälsoorganisationen och Världsorganisationen för den intellektuella äganderätten). 31. Europaparlamentet framhåller att små och medelstora företag är känsliga för prisfluktuationer. Kommissionen uppmanas därför att på EU-nivå och i internationella forum såsom G20 aktivt ta itu med skadlig finansiell spekulation i livsmedel och råvaror. 32. Europaparlamentet uppmanar unionen att fullt ut utnyttja de investeringsmöjligheter för små och medelstora företag inom EU som uppkommer genom den europeiska grannskapspolitiken, med särskild inriktning mot gränsöverskridande investeringar i länder inom det östliga partnerskapet och partnerskapet med södra Medelhavsområdet. Parlamentet framhåller att investeringsmöjligheterna i dessa områden i stor utsträckning bör bidra till att fylla de socioekonomiska behoven hos befolkningarna i de berörda länderna, och främja hållbar ekonomisk utveckling, fördjupat regionalt samarbete och regional stabilitet.

10 33. Europaparlamentet anser att kommissionen och Europeiska utrikestjänsten bör utveckla synergier för att ytterligare förbättra unionens handelsinriktade diplomati i hela världen. 34. Europaparlamentet kräver att EU utvecklar en gemensam ambitiös näringslivspolitik, som är baserad på stimulering av forskning och innovation och som kan ta del av innovativ finansiering, såsom projektobligationer, och stöder utvecklingen av små och medelstora företag, genom att de får tillgång till offentliga upphandlingar, så att de kan behålla sin konkurrenskraft gentemot nya stora aktörer inom näringsliv och forskning. o o o 35. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och kommissionen.

Europaparlamentets resolution av den 16 januari 2014 om EU:s strategi mot hemlöshet (2013/2994(RSP))

Europaparlamentets resolution av den 16 januari 2014 om EU:s strategi mot hemlöshet (2013/2994(RSP)) P7_TA-PROV(2014)0043 EU:s strategi mot hemlöshet Europaparlamentets resolution av den 16 januari 2014 om EU:s strategi mot hemlöshet (2013/2994(RSP)) Europaparlamentet utfärdar denna resolution med beaktande

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet 2013/2061(INI) 5.9.2013 FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om handlingsplanen för e-hälsa 2012 2020 Innovativ hälsovård för det 21:a

Läs mer

Europaparlamentets resolution av den 22 oktober 2013 om vilseledande reklam (2013/2122(INI))

Europaparlamentets resolution av den 22 oktober 2013 om vilseledande reklam (2013/2122(INI)) P7_TA-PROV(2013)0436 Vilseledande marknadsföringsmetoder Europaparlamentets resolution av den 22 oktober 2013 om vilseledande reklam (2013/2122(INI)) Europaparlamentet utfärdar denna resolution med beaktande

Läs mer

UTKAST TILL FÖRSLAG TILL RESOLUTION

UTKAST TILL FÖRSLAG TILL RESOLUTION Europaparlamentet 2014-2019 Plenarhandling 8.7.2015 B8-0000/2015 UTKAST TILL FÖRSLAG TILL RESOLUTION till följd av ett uttalande av kommissionen i enlighet med artikel 123.2 i arbetsordningen om Ecuadors

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2014-2019 Utskottet för industrifrågor, forskning och energi 18.3.2015 2014/2210(INI) FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om Familjeföretag i Europa (2014/2210(INI)) Utskottet för industrifrågor,

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 21.10.2014 COM(2014) 638 final 2014/0297 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om ingående, på Europeiska unionens vägnar, av Marrakechfördraget om att underlätta tillgången

Läs mer

5933/4/15 REV 4 ADD 1 SN/cs 1 DPG

5933/4/15 REV 4 ADD 1 SN/cs 1 DPG Europeiska unionens råd Bryssel den 28 april 2015 (OR. en) Interinstitutionellt ärende: 2013/0025 (COD) 5933/4/15 REV 4 ADD 1 RÅDETS MOTIVERING Ärende: EF 26 ECOFIN 70 DROIPEN 14 CRIMORG 16 CODEC 142 PARLNAT

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för utveckling 15.7.2013 2013/0024(COD) FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för utveckling till utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och

Läs mer

En investeringsplan för Europa

En investeringsplan för Europa En investeringsplan för Europa Den goda triangeln INVESTERINGAR STRUKTUR- REFORMER BUDGETANSVAR 1 En investeringsplan för Europa MOBILISERA FINANSIERING FÖR INVESTERINGAR Kraftigt stöd till strategiska

Läs mer

Kort om Europeiska investeringsbanken

Kort om Europeiska investeringsbanken Kort om Europeiska investeringsbanken Som EU:s bank erbjuder vi finansiering och expertkunskaper till solida och hållbara investeringsprojekt i och utanför Europa. Banken ägs av EU:s 28 medlemsstater och

Läs mer

Barnens Rättigheter Manifest

Barnens Rättigheter Manifest Barnens Rättigheter Manifest Barn utgör hälften av befolkningen i utvecklingsländerna. Omkring 100 miljoner barn lever i Europeiska Unionen. Livet för barn världen över påverkas dagligen av EU-politik,

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för ekonomi och valutafrågor 2012/2040(INI) 4.6.2012 FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om Mot en integrerad europeisk marknad för kort-, internet- och mobilbetalningar (2012/2040(INI))

Läs mer

***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling 28.9.2010 2010/0183(COD) ***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring

Läs mer

Kommittédirektiv. Genomförande av det moderniserade yrkeskvalifikationsdirektivet. Dir. 2013:59. Beslut vid regeringssammanträde den 23 maj 2013

Kommittédirektiv. Genomförande av det moderniserade yrkeskvalifikationsdirektivet. Dir. 2013:59. Beslut vid regeringssammanträde den 23 maj 2013 Kommittédirektiv Genomförande av det moderniserade yrkeskvalifikationsdirektivet Dir. 2013:59 Beslut vid regeringssammanträde den 23 maj 2013 Sammanfattning En särskild utredare ska lämna förslag till

Läs mer

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-14

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-14 EUROPAPARLAMENTET 2014-2019 Budgetutskottet 16.2.2015 2015/2017(BUD) ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-14 Förslag till betänkande Liadh Ní Riada (PE546.865v02-00) Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd 2013/0000(INI) 8.5.2013 FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om att skydda företagen mot vilseledande marknadsföringsmetoder och genomdriva

Läs mer

ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSANALYSEN. Följedokument till. förslaget till

ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSANALYSEN. Följedokument till. förslaget till EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 9.4.2014 SWD(2014) 123 final ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSANALYSEN Följedokument till förslaget till Europaparlamentets

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Budgetutskottet

EUROPAPARLAMENTET. Budgetutskottet EUROPAPARLAMENTET 1999 Budgetutskottet 2004 8 november 2001 PE 306.835/1-18 ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-18 FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE av Francesco Turchi (PE 306.835) Transeuropeiska nät - årsrapport 1999 enligt artikel

Läs mer

Sveriges svar på grönboken om säljfrämjande åtgärder och informationskampanjer för jordbruksprodukter. Sammanfattning av svenska ståndpunkter

Sveriges svar på grönboken om säljfrämjande åtgärder och informationskampanjer för jordbruksprodukter. Sammanfattning av svenska ståndpunkter 30 september 2011 Ministry for Rural Affairs, Sweden Sveriges svar på grönboken om säljfrämjande åtgärder och informationskampanjer för jordbruksprodukter Sammanfattning av svenska ståndpunkter Övergripande

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd 10.5.2012 2012/2037(INI) FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om genomförandet av direktiv 2008/48/EG om konsumentkreditavtal (2012/2037(INI))

Läs mer

Förhållandet mellan direktiv 98/34/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande

Förhållandet mellan direktiv 98/34/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande EUROPEISKA KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FÖR NÄRINGSLIV Vägledning 1 Bryssel den 1 februari 2010 - Förhållandet mellan direktiv 98/34/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande 1. INLEDNING Syftet

Läs mer

Introduktion till antidumpningsinstrumentet

Introduktion till antidumpningsinstrumentet Introduktion till antidumpningsinstrumentet Workshop om skyddstullar 5 april 2011 Jonas Kasteng Camilla Prawitz Handelspolitiska skyddsinstrument Vilka är de? Hur fungerar de? EU:s regelverk EU:s regler

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2004 Budgetkontrollutskottet 2009 PRELIMINÄR VERSION 2006/2074(DEC) 9.2.2007 FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för regional utveckling 14.10.2009 2009/0072(CNS) FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för regional utveckling till utskottet för kultur och utbildning över förslaget

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden FÖRSLAG TILL YTTRANDE

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden PRELIMINÄRT FÖRSLAG 2000/0328(COD) 3 april 2001 FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för rättsliga frågor och den inre

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män 30.9.2013 2013/0110(COD) FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet

Läs mer

ANTAGNA TEXTER DEL 3. Förenade i mångfalden. från sammanträdet. torsdagen den 23 april 2009 EUROPAPARLAMENTET 2009-2010

ANTAGNA TEXTER DEL 3. Förenade i mångfalden. från sammanträdet. torsdagen den 23 april 2009 EUROPAPARLAMENTET 2009-2010 EUROPAPARLAMENTET 2009-200 ANTAGNA TEXTER DEL 3 från sammanträdet torsdagen den 23 april 2009 P6_TA-PROV(2009)04-23 PRELIMINÄR UTGÅVA PE 425.402 Förenade i mångfalden INNEHÅLLSFÖRTECKNING TEXTER ANTAGNA

Läs mer

ÄNDRINGSFÖRSLAG 12-31

ÄNDRINGSFÖRSLAG 12-31 EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för regional utveckling 29.10.2009 2009/0072(CNS) ÄNDRINGSFÖRSLAG 12-31 Förslag till yttrande Karima Delli (PE430.326v01-00) över förslaget till rådets beslut om Europeiska

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för industrifrågor, forskning och energi 17.2.2011 2010/2304(INI) FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om Europeiska bredbandssektorn investeringar i digitalt baserad tillväxt

Läs mer

Ert dnr UF/2010/69908/FIM Remiss avseende Europeiska kommissionens förslag till en inre marknadsakt

Ert dnr UF/2010/69908/FIM Remiss avseende Europeiska kommissionens förslag till en inre marknadsakt 1(5) Datum Diarienummer 2011-01-25 013-2010-4840 Dokumenttyp REMISSVAR Enheten för främjande och EU:s inre marknad Utrikesdepartementet Fredsgatan 6 103 39 STOCKHOLM Ert dnr UF/2010/69908/FIM Remiss avseende

Läs mer

TTIP och EU:s övriga frihandelsavtal

TTIP och EU:s övriga frihandelsavtal TTIP och EU:s övriga frihandelsavtal Annika Widell, Enheten för Handel och tekniska regler Tulldagarna 21 oktober 2014 EU:s frihandelsavtal EU:s förhandlingar om frihandelsavtal Förhandlingar och avtal

Läs mer

Förhållandet mellan direktiv 2001/95/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande

Förhållandet mellan direktiv 2001/95/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande EUROPEISKA KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FÖR NÄRINGSLIV Vägledning 1 Bryssel den 1 februari 2010 - Förhållandet mellan direktiv 2001/95/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande 1. INLEDNING Syftet

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för kultur, ungdomsfrågor, utbildning, medier och idrott FÖRSLAG TILL YTTRANDE

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för kultur, ungdomsfrågor, utbildning, medier och idrott FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för kultur, ungdomsfrågor, utbildning, medier och idrott 22 oktober 2001 PRELIMINÄR VERSION FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för kultur, ungdomsfrågor, utbildning,

Läs mer

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-27

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-27 EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för sysselsättning och sociala frågor 2009/2171(INI) 8.4.2010 ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-27 (PE439.256v01-00) Minskning av fattigdomen och skapande av arbetstillfällen i utvecklingsländerna:

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för rättsliga frågor. till utskottet för ekonomi och valutafrågor

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för rättsliga frågor. till utskottet för ekonomi och valutafrågor EUROPAPARLAMENTET 2004 Utskottet för rättsliga frågor 2009 2007/2238(INI) 29.5.2008 YTTRANDE från utskottet för rättsliga frågor till utskottet för ekonomi och valutafrågor över hedgefonder och private

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Budgetutskottet 15.2.2012 2011/0455(COD) FÖRSLAG TILL YTTRANDE från budgetutskottet till utskottet för rättsliga frågor över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning

Läs mer

E-HANDEL OCH FINANSIELLA TJÄNSTER. MARKT/2094/01 SV Orig. EN

E-HANDEL OCH FINANSIELLA TJÄNSTER. MARKT/2094/01 SV Orig. EN E-HANDEL OCH FINANSIELLA TJÄNSTER MARKT/2094/01 SV Orig. EN Syftet med detta dokument I detta dokument beskrivs den nuvarande situationen beträffande e-handel och finansiella tjänster samt den särskilda

Läs mer

ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR. Sammanfattning av konsekvensbedömningen. Följedokument till

ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR. Sammanfattning av konsekvensbedömningen. Följedokument till EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 11.9.2013 SWD(2013) 332 final C7-0267/13 ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR Sammanfattning av konsekvensbedömningen Följedokument till Förslag till Europaparlamentets

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för sysselsättning och socialfrågor

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för sysselsättning och socialfrågor EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för sysselsättning och socialfrågor 12 december 2001 PE 305.728/1-18 ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-18 FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE av Marie-Thérèse Hermange (PE 305.728) RESULTATTAVLAN

Läs mer

Vilken rättslig grund för familjerätt? Vägen framåt

Vilken rättslig grund för familjerätt? Vägen framåt GENERALDIREKTORATET FÖR EU-INTERN POLITIK UTREDNINGSAVDELNING C: MEDBORGERLIGA RÄTTIGHETER OCH KONSTITUTIONELLA FRÅGOR RÄTTSLIGA FRÅGOR Vilken rättslig grund för familjerätt? Vägen framåt NOT PE 462.498

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för kultur och utbildning 2010/2028(INI) 3.6.2010 FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om offentligägd radio och TV i den digitala tidsåldern: framtiden för det dubbla systemet

Läs mer

Kommissionens tillkännagivande. av den 16.12.2014. Kommissionens vägledande not om tillämpningen av vissa bestämmelser i förordning (EU) nr 833/2014

Kommissionens tillkännagivande. av den 16.12.2014. Kommissionens vägledande not om tillämpningen av vissa bestämmelser i förordning (EU) nr 833/2014 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Strasbourg den 16.12.2014 C(2014) 9950 final Kommissionens tillkännagivande av den 16.12.2014 Kommissionens vägledande not om tillämpningen av vissa bestämmelser i förordning (EU)

Läs mer

Mer men bättre EU Akavas mål inför EU-valet och den nya kommissionen

Mer men bättre EU Akavas mål inför EU-valet och den nya kommissionen Mer men bättre EU Akavas mål inför EU-valet och den nya kommissionen Rautatieläisenkatu 6 puh. 020 7489 400 00520 Helsinki www.akava.fi 1 (3) Mer men bättre EU 1. Akavas mål inför EU-valet och den nya

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för regional utveckling 24.3.2011 2010/2157(INI) FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om demografiska förändringar och konsekvenserna av dessa för EU:s framtida sammanhållningspolitik

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män 20.6.2012 2012/2116(INI) FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om avskaffande av könsstereotyper i EU (2012/2116(INI))

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2014-2019 Utskottet för sysselsättning och sociala frågor 29.5.2015 2015/2107(INI) FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE över EU:s strategiska ram för arbetsmiljö 2014 2020 (2015/2107(INI)) Utskottet

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET ARBETSDOKUMENT. Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd 11.2.2008

EUROPAPARLAMENTET ARBETSDOKUMENT. Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd 11.2.2008 EUROPAPARLAMENTET 2004 2009 Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd 11.2.2008 ARBETSDOKUMENT om förbättrad konsumentutbildning och höjd medvetenhet när det gäller kredit och finans Utskottet

Läs mer

5c'(765(62/87,21 DYGHQ. om "kvinnor och vetenskap" EUROPEISKA UNIONENS RÅD UTFÄRDAR DENNA RESOLUTION

5c'(765(62/87,21 DYGHQ. om kvinnor och vetenskap EUROPEISKA UNIONENS RÅD UTFÄRDAR DENNA RESOLUTION (8523(,6.$ 81,21(165c' %U\VVHOGHQMXQL 25HQ /,0,7( 5(&+ 5c'(765(62/87,21 DYGHQ om "kvinnor och vetenskap" EUROPEISKA UNIONENS RÅD UTFÄRDAR DENNA RESOLUTION av följande skäl: 1. Främjandet av jämställdhet

Läs mer

Mångfald i näringslivet. Företagens villkor och verklighet 2014

Mångfald i näringslivet. Företagens villkor och verklighet 2014 Mångfald i näringslivet Företagens villkor och verklighet 2014 Mångfald i näringslivet Företagens villkor och verklighet 2014 Tillväxtverket Produktion: Ordförrådet Stockholm, februari 2015 ISBN 978-91-87903-15-1

Läs mer

EU-KOMMISSIONENS KONSULTATION OM FÖRETAGSHEMLIGHETER. Amelia Andersdotter, Europaparlamentariker

EU-KOMMISSIONENS KONSULTATION OM FÖRETAGSHEMLIGHETER. Amelia Andersdotter, Europaparlamentariker Februari 2013 SVARSGUIDE EU-KOMMISSIONENS KONSULTATION OM FÖRETAGSHEMLIGHETER Amelia Andersdotter, Europaparlamentariker EU-kommissionen har öppnat en en konsultation om företagshemligheter. Konsultationen

Läs mer

P6_TA-PROV(2005)0329 Arbetstagares hälsa och säkerhet: exponering för optisk strålning ***II

P6_TA-PROV(2005)0329 Arbetstagares hälsa och säkerhet: exponering för optisk strålning ***II P6_TA-PROV(2005)0329 Arbetstagares hälsa och säkerhet: exponering för optisk strålning ***II Europaparlamentets lagstiftningsresolution om rådets gemensamma ståndpunkt inför antagandet av Europaparlamentets

Läs mer

Arbetsgruppen för skydd av enskilda med avseende på behandlingen av personuppgifter (Artikel 29)

Arbetsgruppen för skydd av enskilda med avseende på behandlingen av personuppgifter (Artikel 29) Arbetsgruppen för skydd av enskilda med avseende på behandlingen av personuppgifter (Artikel 29) 02318/09/SV WP167 Yttrande 8/2009 Om skydd av personuppgifter insamlade och behandlade av skattefria butiker

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 2014-2019 Utskottet för utveckling 2014/0059(COD) 7.1.2015 FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för utveckling till utskottet för internationell handel över förslaget till Europaparlamentets

Läs mer

Europaparlamentets resolution av den 19 februari 2009 om den sociala ekonomin (2008/2250(INI))

Europaparlamentets resolution av den 19 februari 2009 om den sociala ekonomin (2008/2250(INI)) P6_TA(2009)0062 Social ekonomi Europaparlamentets resolution av den 19 februari 2009 om den sociala ekonomin (2008/2250(INI)) Europaparlamentet utfärdar denna resolution med beaktande av artiklarna 3,

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för ekonomi och valutafrågor 2011/2010(INI) 1.2.2011 FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om försäkringsgarantisystem (2011/2010(INI)) Utskottet för ekonomi och valutafrågor Föredragande:

Läs mer

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-54

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-54 EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd 21.6.2013 2013/2122(INI) ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-54 Förslag till betänkande Cornelis de Jong (PE510.678v01-00) Att skydda företagen

Läs mer

Kommissionen främjar europeiska riskkapitalmarknader

Kommissionen främjar europeiska riskkapitalmarknader IP/98/305 Bryssel den 31 mars 1998 Kommissionen främjar europeiska riskkapitalmarknader Europeiska kommissionen har nu inlett ett omfattande initiativ för att främja utvecklingen av en stor alleuropeisk

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för sysselsättning och sociala frågor 29.10.2010 2010/2239(INI) FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om grönboken Med sikte på tillräckliga, långsiktigt bärkraftiga och trygga

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för rättsliga frågor FÖRSLAG TILL YTTRANDE

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för rättsliga frågor FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 2004 ««««««««««««Utskottet för rättsliga frågor 2009 PRELIMINÄR VERSION 2004/0137(COD) 10.1.2005 FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för rättsliga frågor till utskottet för medborgerliga

Läs mer

FÖRHANDLINGARNA OM BULGARIENS OCH RUMÄNIENS ANSLUTNING TILL EUROPEISKA UNIONEN

FÖRHANDLINGARNA OM BULGARIENS OCH RUMÄNIENS ANSLUTNING TILL EUROPEISKA UNIONEN FÖRHANDLINGARNA OM BULGARIENS OCH RUMÄNIENS ANSLUTNING TILL EUROPEISKA UNIONEN Bryssel den 31 mars 2005 (OR. en) AA 12/2/05 REV 2 ANSLUTNINGSFÖRDRAGET: PROTOKOLLET, BILAGA IX UTKAST TILL RÄTTSAKTER OCH

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET ÄNDRINGSFÖRSLAG 35-44. Utskottet för kultur och utbildning 2008/0258(COD) 17.3.2009

EUROPAPARLAMENTET ÄNDRINGSFÖRSLAG 35-44. Utskottet för kultur och utbildning 2008/0258(COD) 17.3.2009 EUROPAPARLAMENTET 2004 Utskottet för kultur och utbildning 2009 2008/0258(COD) 17.3.2009 ÄNDRINGSFÖRSLAG 35-44 Förslag till betänkande Ruth Hieronymi (PE420.136v01-00) Förslag till Europaparlamentets och

Läs mer

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 17.12.2014

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 17.12.2014 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 17.12.2014 C(2014) 9656 final KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 17.12.2014 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/109/EG

Läs mer

Artikel 103 EES i ett förvaltningsrättsligt perspektiv

Artikel 103 EES i ett förvaltningsrättsligt perspektiv Artikel 103 EES i ett förvaltningsrättsligt perspektiv Jur.dr.des.(HSG), jur.kand. Magnus Schmauch Rättssekreterare Domare Páll Hreinsson EFTA-domstolen Detta föredrag uttrycker endast personliga åsikter

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET 2014-2019. Utskottet för industrifrågor, forskning och energi ARBETSDOKUMENT

EUROPAPARLAMENTET 2014-2019. Utskottet för industrifrågor, forskning och energi ARBETSDOKUMENT EUROPAPARLAMENTET 2014-2019 Utskottet för industrifrågor, forskning och energi 27.4.2015 ARBETSDOKUMENT om utveckling av en hållbar europeisk industri för oädla metaller Utskottet för industrifrågor, forskning

Läs mer

Ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism 2013-11-12 BESLUTSPROMEMORIA Ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism FI Dnr 13-6295 Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION SEK(2005) 479 SLUTLIG BRYSSEL DEN 15.04.2005 ALLMÄNNA BUDGETEN - BUDGETÅRET 2005 AVSNITT III - KOMMISSIONEN AVDELNING 01 ANSLAGSÖVERFÖRING NR DEC11/2005 OBLIGATORISKA

Läs mer

ARTIKEL 29 Arbetsgruppen för skydd av personuppgifter

ARTIKEL 29 Arbetsgruppen för skydd av personuppgifter ARTIKEL 29 Arbetsgruppen för skydd av personuppgifter 00065/2010/SV WP 174 Yttrande 4/2010 över FEDMA:s europeiska uppförandekodex för användning av personuppgifter i direkt marknadsföring Antaget den

Läs mer

Europeiska ekonomiska och sociala kommittén YTTRANDE

Europeiska ekonomiska och sociala kommittén YTTRANDE Europeiska ekonomiska och sociala kommittén INT/606 "Initiativ för socialt företagande" Bryssel den 23 maj 2012 YTTRANDE från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om "Meddelande från kommissionen

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. COSME Konkurrenskraft i små och medelstora företag

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. COSME Konkurrenskraft i små och medelstora företag SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH COSME Konkurrenskraft i små och medelstora företag 1 Tillväxtverket arbetar för att stärka företagens konkurrenskraft 2 SÄRSKILDA MÅL 3 Entreprenörskap 4

Läs mer

I enlighet med bolagslagstiftningen och användningen i AEO-riktlinjerna gäller följande definitioner:

I enlighet med bolagslagstiftningen och användningen i AEO-riktlinjerna gäller följande definitioner: Bilaga 1 Riktlinjer om villkor för erkännande av status som godkänd ekonomisk aktör (AEO) och det förfarande som ska tillämpas i fråga om multinationella och stora företag 1. Rättsligt meddelande I dessa

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT SV SV SV EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 29.10.2009 KOM(2009)608 slutlig Förslag till RÅDETS BESLUT om bemyndigande för Republiken Estland och Republiken Slovenien att tillämpa en åtgärd

Läs mer

Förslag till ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Förslag till ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism 2013-09-09 R E M I S S P R O M E M O R I A FI Dnr 13-6295 Förslag till ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan

Läs mer

2013-02-20 Ks 848/2011. Internationell policy Örebro kommun

2013-02-20 Ks 848/2011. Internationell policy Örebro kommun 2013-02-20 Ks 848/2011 Internationell policy Örebro kommun Innehållsförteckning Internationell policy för Örebro kommun... 3 Varför internationellt arbete?...3 Syfte... 3 Mål... 3 Beslutsnivåer... 4 Policy

Läs mer

Företagspolitik i en nordisk kontext

Företagspolitik i en nordisk kontext Företagspolitik i en nordisk kontext 2 FÖRETAGSPOLITIK I EN NORDISK KONTEXT FÖRETAGSPOLITIK I EN NORDISK KONTEXT 3 Alla prognoser visar att tjänstesektorn kommer att fortsätta växa under de kommande åren,

Läs mer

Deadlines EU-program

Deadlines EU-program Uppdaterad av Janna Wellander 2006-09-29 Deadlines EU-program INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. UTBILDNING 2. KULTUR 3. UNGDOM 4. INFORMATIONSTEKNOLOGI 5. SYSSELSÄTTNING OCH SOCIALA FRÅGOR 6. MILJÖ OCH ENERGI 7.

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE Europaparlamentet 2014-2019 Utskottet för industrifrågor, forskning och energi 2015/2108(INI) 12.6.2015 FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om att nå elsammanlänkningsmålet på 10 %: Att rusta Europas elnät för 2020

Läs mer

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 7.11.2013 COM(2013) 770 final 2013/0378 (NLE) Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om anpassning med verkan från och med den 1 juli 2013 av storleken på avgiften till pensionssystemet

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 10.9.2009 KOM(2009) 468 slutlig 2009/0126 (ACC) Förslag till RÅDETS BESLUT om undertecknande och ingående av ett frivilligt partnerskapsavtal mellan Europeiska

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET, EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET, EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 14.7.2004 KOM(2004) 479 slutlig MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET, EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN Förbättra förtroendet

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för ekonomi och valutafrågor ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-10

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för ekonomi och valutafrågor ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-10 EUROPAPARLAMENTET 2004 2009 Utskottet för ekonomi och valutafrågor 2007/2290(INI) 1.7.2008 ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-10 Ieke van den Burg (PE404.676v01-00) Framtiden för socialförsäkringssystemen och pensionerna:

Läs mer

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET. Översyn av direktiv 94/19/EG om system för garanti av insättningar KOM(2010) 368

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET. Översyn av direktiv 94/19/EG om system för garanti av insättningar KOM(2010) 368 SV SV SV EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 12.7.2010 KOM(2010)369 slutlig RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET Översyn av direktiv 94/19/EG om system för garanti av insättningar

Läs mer

Genomförande av tjänstedirektivet

Genomförande av tjänstedirektivet NÄRINGSLIVSKONTORET 2008-11-21 Reviderad 2008-12-03 Ann-Charlotte Gjöthlén Näringslivschef 08-550 224 05 Ann-charlotte.gjothlen@sodertalje.se Kommunstyrelsen Genomförande av tjänstedirektivet KS 2008:75

Läs mer

SAMMANHÅLLNINGSPOLITIKEN 2014 2020

SAMMANHÅLLNINGSPOLITIKEN 2014 2020 INTEGRERAD HÅLLBAR STADSUTVECKLING SAMMANHÅLLNINGSPOLITIKEN 2014 2020 I december 2013 godkände Europeiska unionens råd formellt de nya reglerna och lagstiftningen som styr nästa runda av EU:s sammanhållningspolitiska

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET FÖRSLAGET TILL ÄNDRINGSBUDGET NR 3 TILL BUDGETEN FÖR 2004 FÖR EUROPEISKA GEMENSKAPERNA ENLIGT RÅDETS JUSTERINGAR

EUROPAPARLAMENTET FÖRSLAGET TILL ÄNDRINGSBUDGET NR 3 TILL BUDGETEN FÖR 2004 FÖR EUROPEISKA GEMENSKAPERNA ENLIGT RÅDETS JUSTERINGAR EUROPAPARLAMENTET FÖRSLAGET TILL ÄNDRINGSBUDGET NR 3 TILL BUDGETEN FÖR 2004 FÖR AVSNITT VI: Europeiska ekonomiska och sociala kommittén A5-0256/1 FÄB 3/2004 EP 1 Rådet 2 Ändring EP 2 B'2004 + 35 993 918

Läs mer

EU:s budget från parlamentets förhandlingshorisont - Ett verktyg för gemensamma investeringar i smart, hållbar och inkluderande tillväxt

EU:s budget från parlamentets förhandlingshorisont - Ett verktyg för gemensamma investeringar i smart, hållbar och inkluderande tillväxt EU:s budget från parlamentets förhandlingshorisont - Ett verktyg för gemensamma investeringar i smart, hållbar och inkluderande tillväxt Politiskt instrument för att finansiera långsiktiga prioriteringar

Läs mer

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-25

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-25 GEMENSAMMA PARLAMENTARISKA AVS EU-FÖRSAMLINGEN Utskottet för politiska frågor AP101.544/AA1-25 12.02.2014 ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-25 Förslag till betänkande Medföredragande: Moses Kollie (Liberia) och Zita Gurmai

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för framställningar MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för framställningar MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA EUROPAPARLAMENTET 2004 Utskottet för framställningar 2009 21.10.2008 MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA Angående: Framställning 0995/2002 ingiven av Stylianos Zambetakis (grekisk medborgare) för föreningen för

Läs mer

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN HARMONISERING AV REDOVISNINGSSYSTEMET: EN NY STRATEGI I FÖRHÅLLANDE TILL DET INTERNATIONELLA HARMONISERINGSSYSTEMET

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN HARMONISERING AV REDOVISNINGSSYSTEMET: EN NY STRATEGI I FÖRHÅLLANDE TILL DET INTERNATIONELLA HARMONISERINGSSYSTEMET COM 95 (508) SUE MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN HARMONISERING AV REDOVISNINGSSYSTEMET: EN NY STRATEGI I FÖRHÅLLANDE TILL DET INTERNATIONELLA HARMONISERINGSSYSTEMET 1. Inledning och sammanfattning 1.1 I de

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT "A - "A - EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 5.1.2005 KOM(2004) 852 slutlig Förslag till RÅDETS BESLUT om bemyndigande för Sverige att tillämpa en nedsatt skattesats för el som förbrukas

Läs mer

Förslag till revidering av direktiv 2005/36/EG om erkännande av yrkeskvalifikationer

Förslag till revidering av direktiv 2005/36/EG om erkännande av yrkeskvalifikationer Yttrande 2012-04-26 Dnr 3.4.1-2012/00531-1 För kännedom (via e-post) Christina Andersson Backman (UD-FIM) Sara Bratberg (SB-EU-kansliet) Ewa Wennberg (Representationen, Bryssel) Ann Lindh (Utbildningsdep)

Läs mer

Arbetsgrupp för skydd av enskilda med avseende på behandlingen av personuppgifter

Arbetsgrupp för skydd av enskilda med avseende på behandlingen av personuppgifter EUROPEISKA KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORAT XV Inre marknad och finansiella tjänster Fri rörlighet för informationstjänster. Bolagsrätt och finansiell information. Fri rörlighet för information, datasäkerhet

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 26.11.2007 KOM(2007) 752 slutlig Förslag till RÅDETS BESLUT om bemyndigande för Förenade kungariket att fortsätta att tillämpa en åtgärd som avviker från

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET ARBETSDOKUMENT. Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor.

EUROPAPARLAMENTET ARBETSDOKUMENT. Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor 14 januari 2002 ARBETSDOKUMENT om kommissionens förslag till rådets förordning om domstols

Läs mer

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 31.1.2014 COM(2014) 28 final 2014/0012 (COD) Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om ändring av förordningarna (EG) nr 715/2007 och (EG) nr 595/2009

Läs mer

KOMMISSIONENS REKOMMENDATION. av den 12.3.2014. om en ny strategi för att hantera konkurs och insolvens. (Text av betydelse för EES)

KOMMISSIONENS REKOMMENDATION. av den 12.3.2014. om en ny strategi för att hantera konkurs och insolvens. (Text av betydelse för EES) EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 12.3.2014 C(2014) 1500 final KOMMISSIONENS REKOMMENDATION av den 12.3.2014 om en ny strategi för att hantera konkurs och insolvens (Text av betydelse för EES) {SWD(2014)

Läs mer

Enmansbolag med begränsat ansvar

Enmansbolag med begränsat ansvar Enmansbolag med begränsat ansvar Samråd med EU-kommissionens generaldirektorat för inre marknaden och tjänster Inledande anmärkning: Enkäten har tagits fram av generaldirektorat för inre marknaden och

Läs mer

Riktlinjer för försäkringsföretags hantering av klagomål

Riktlinjer för försäkringsföretags hantering av klagomål EIOPA-BoS-12/069 SV Riktlinjer för försäkringsföretags hantering av klagomål 1/7 1. Riktlinjer Inledning 1. Dessa riktlinjer utfärdas i enlighet med artikel 16 i förordningen om Eiopa 1 (Europeiska försäkrings-

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Transport & magasinering 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad

Läs mer

ÄNDRINGSFÖRSLAG 11-45

ÄNDRINGSFÖRSLAG 11-45 EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för kultur och utbildning 2012/0340(COD) 6.9.2013 ÄNDRINGSFÖRSLAG 11-45 Förslag till yttrande Zoltán Bagó (PE513.263v01-00) Tillgängligheten till offentliga myndigheters

Läs mer