Finansiering av små och medelstora EU-företags handel och investeringar: underlättad tillgång till krediter för att stödja globalisering

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Finansiering av små och medelstora EU-företags handel och investeringar: underlättad tillgång till krediter för att stödja globalisering"

Transkript

1 P7_TA-PROV(2012)0469 Finansiering av små och medelstora EU-företags handel och investeringar: underlättad tillgång till krediter för att stödja globalisering Europaparlamentets resolution av den 11 december 2012 om finansiering av små och medelstora EU-företags handel och investeringar: underlättad tillgång till krediter för att stödja globalisering (2012/2114(INI)) Europaparlamentet utfärdar denna resolution med beaktande av meddelandet från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén Ett konkurrenskraftigt Europa i världen. Ett bidrag till EU:s tillväxt och sysselsättningsstrategi (COM(2006)0567), med beaktande av kommissionens meddelande om en samlad EU-politik för internationella investeringar (COM(2010)0343), med beaktande av meddelandet från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén Handel, tillväxt och världspolitik: Handelspolitiken en hörnsten i Europa 2020-strategin (COM(2010)0612), med beaktande av det avtal om tekniska handelshinder som antogs 1994 inom ramen för Uruguayrundan av de multilaterala handelsöverläggningarna inom GATT 1, med beaktande av rådets förordning (EG) nr 3286/94 av den 22 december 1994 om antaganden av gemenskapsförfaranden på den gemensamma handelspolitikens område för att säkerställa utövandet av gemenskapens rättigheter enligt internationella handelsregler, särskilt de regler som antagits i Världshandelsorganisationens regi 2 (handelshinderförordningen), med beaktande av Unctads rapport 2011 om investeringar i världen, med beaktande av OECD:s, WTO:s och Unctads rapporter om G20:s handels- och investeringsåtgärder (mitten av oktober 2010 april 2011), med beaktande av OECD:s investeringspolitiska ram (Policy Framework for Investment PFI), med beaktande av sin ståndpunkt av den 13 september 2011 om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om tillämpningen av vissa riktlinjer för statsstödda exportkrediter 3, med beaktande av sina tidigare resolutioner, framför allt resolutionen av den 13 oktober 2005 om möjligheterna till handelsförbindelser mellan EU och Kina 1, EGT L 349, , s. 71. Antagna texter, P7_TA(2011)0363.

2 resolutionen av den 1 juni 2006 om de transatlantiska ekonomiska förbindelserna mellan EU och Förenta staterna 2, resolutionen av den 28 september 2006 om EU:s ekonomiska och kommersiella förbindelser med Indien 3, resolutionen av den 12 oktober 2006 om EU:s ekonomiska och kommersiella förbindelser med Mercosur i syfte att ingå ett interregionalt associeringsavtal 4, resolutionen av den 22 maj 2007 EU i världen konkurrenskraftens externa aspekter 5, resolutionen av den 19 juni 2007 om EU:s ekonomiska förbindelser och handelsförbindelser med Ryssland 6, resolutionen av den 19 februari 2008 om EU:s strategi för att få till stånd marknadstillträde för europeiska företag 7, resolutionen av den 24 april 2008 Mot en reformerad Världshandelsorganisation 8, resolutionen av den 5 februari 2009 om handel och ekonomiska förbindelser med Kina 9, resolutionen av den 26 mars 2009 om ett frihandelsavtal mellan EU och Indien 10, resolutionen av den 21 oktober 2010 om EU:s handelsförbindelser med Latinamerika 11, resolutionen av den 17 februari 2011 om frihandelsavtal mellan EU och Sydkorea 12, resolutionen av den 6 april 2011 om den framtida EU-politiken för internationella investeringar 13, Europa Parlamentes ståndpunkt av den 10 maj 2011 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om införande av övergångsordningar för bilaterala investeringsavtal mellan medlemsstater och tredje länder 14, resolutionen av den 11 maj 2011 om läget i förhandlingarna om ett frihandelsavtal mellan EU och Indien 15, resolutionen av den 11 maj 2011 om handelsförbindelserna mellan EU och Japan 16, resolutionen av den 8 juni 2011 om handelsförbindelserna mellan EU och Kanada 17 och resolutionen av den 27 september 2011 om en ny handelspolitik för Europa i samband med Europa 2020-strategin 18, med beaktande av rapporten från kommissionen till Europeiska rådet Hinder för handel och investeringar. Rapport 2011 Öka marknadstillträdet tillsammans med strategiska ekonomiska partnerländer: Prioriteringar för att undanröja handelshinder (COM(2011)0114), med beaktande av sin resolution av den 13 december 2011 om hinder för handel och investeringar 19, 1 EUT C 233 E, , s EUT C 298 E, , s EUT C 306 E, , s EUT C 308 E, , s EUT C 102 E, , s EUT C 146 E, , s EUT C 184 E, , s EUT C 259 E, , s EUT C 67 E, , s EUT C 117 E, , s EUT C 70 E, , s EUT C 188 E, , s EUT C 296 E, , s EUT C 377 E, , s EUT C 377 E, , s EUT C 377 E, , s Antagna texter, P7_TA(2011) Antagna texter, P7_TA(2011) Antagna texter, P7_TA(2011)0565.

3 med beaktande av meddelandet från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén Företaget är litet, världen är stor ett nytt partnerskap för att hjälpa små och medelstora företag utnyttja globala möjligheter (COM(2011)0702), med beaktande av kommissionens meddelande om en åtgärdsplan för att förbättra små och medelstora företags tillgång till finansiering (COM(2011)0870), med beaktande av rapporten från kommissionen till Europeiska rådet Hinder för handel och investeringar Rapport 2012 (COM(2012)0070), med beaktande av IFC:s/Världsbankens rapport Doing Business 2012: Doing Business in a More Transparent World (nedan kallad Doing Business 2012 index ), med beaktande av sin resolution av den 3 juli 2012 om Europas attraktionskraft på investerare 1, med beaktande av artikel 48 i arbetsordningen, med beaktande av betänkandet från utskottet för internationell handel (A7-0367/2012), och av följande skäl: A. Sedan Lissabonfördraget trädde i kraft har den gemensamma handelspolitiken i enlighet med artikel 207 i EUF-fördraget inbegripit utländska direktinvesteringar, samtidigt som den är föremål för EU:s exklusiva behörighet. Medlemsstaterna får förhandla fram och sluta bilaterala investeringsavtal uteslutande när unionen har gett dem befogenhet till det. Alla handels- och investeringsavtal som kommissionen förhandlar fram för unionens räkning kräver parlamentets samtycke. B. Enligt Unctads rapport för 2011 har EU förblivit en central destination som drar till sig utländska direktinvesteringar. I gengäld visar uppgifter från Eurostat att utflödena vad gäller utländska investeringar i det samlade EU-27 sjönk med 30 procent under 2008, med ytterligare 28 procent under 2009 och sjönk igen med 62 procent under C. Enligt Doing Business 2012 index utgör medlemsstaterna bara 40 procent av de 35 främsta länderna vad gäller entreprenörskap på global nivå (och medlemmarna i euroområdet utgör bara 26 procent). D. Komissionen uppskattar att 99 procent av alla företag i EU är små och medelstora företag, varav 92 procent är mikroföretag med 1 9 anställda, 6,7 procent är små företag med anställda och 1,1 procent är medelstora företag med anställda. Det finns 23 miljoner små och medelstora företag och de bildar ryggraden i unionens ekonomi genom att stå för två tredjedelar av arbetstillfällena inom den privata sektorn.sme E. Mikroföretag och små och medelstora företag, uppvisar en stor mångfald och har skiftande behov utifrån de specifika egenskaper som präglar den näringslivs- eller tjänstesektor där de är aktiva, den medlemsstat eller den region där de är baserade, deras storlek, deras affärsmodell, deras företagarkultur och deras affärsmiljö, oavsett om 1 Antagna texter, P7_TA(2012)0275.

4 verksamhet bedrivs internationellt eller på den inre marknaden. De står inför olikartade utmaningar inom sina respektive konjunkturcykler. F. F. Brist på finansiering, tillsammans med en svagare företagaranda än i andra industrialiserade ekonomier, utgör fortfarande en av de huvudsakliga utmaningarna för EU-företagens konkurrenskraft och entreprenörskap, och ett alltjämt splittrat regelverk och kvardröjande onödig byråkrati fortsätter att begränsa de små och medelstora företagens, särskilt de små företagens och mikroföretagens, förmåga att anpassa sig till en energi- och resurseffektiv ekonomi och att växa på marknader utanför hemlandet, både på den inre marknaden och globalt. G. 44 procent av de små och medelstora företagen ansåg att bristen på lämplig information var ett viktigt hinder för internationalisering. H. De europeiska små och medelstora företagens ovilja att utveckla sin verksamhet på de internationella marknaderna beror främst på avsaknaden av en analys eller förhandsbedömning av deras exportmöjligheter. I. Ett mycket stort antal europeiska små och medelstora företag bedriver internationell exportverksamhet (25 procent av det totala antalet), men 13 bara procent är verksamma på marknader utanför EU, och bara 4 procent av internationellt aktiva små och medelstora företag har definitiva planer på att inleda internationell verksamhet inom den närmaste framtiden. Vissa små och medelstora företag kan inte internationalisera sin verksamhet på grund av sin affärsprofil och storlek. J. Endast 10 procent av mikroföretagen utnyttjar de över 300 offentliga stödprogram som redan finns, och på grund av det stora antalet stödprogram är det svårt för små och medelstora företag att hitta och utnyttja det stöd som faktiskt finns tillgängligt. K. De europeiska små och medelstora företagen har i särskilt hög grad drabbats av den globala ekonomiska och finansiella krisen, och deras internationalisering utanför den inre marknaden bör också främjas. L. Under de senaste två åren har konsekvent nästan en tredjedel av de små och medelstora företag som ansökt om banklån fått avslag på ansökan eller fått ett mindre belopp än vad de begärde. Det högsta antalet avslag gällde mikroföretag. M. Ramprogrammet för konkurrenskraft och innovation har gjort det möjligt för finansinstituten att tillhandahålla 30 miljarder euro i nyfinansiering till mer än små och medelstora företag under perioden Europeiska investeringsbanken (EIB) lånade ut omkring 40 miljarder euro till mer än små och medelstora företag under åren N. Kommissionens föreslagna nya program för företagens konkurrenskraft och för små och medelstora företag (Cosme) kommer att ge större företag och små och medelstora företag en lånegaranti, som gör det möjligt att garantera skuldfinansiering via vanliga lån, ickeprioriterade lån, vinstandelslån eller leasing, för att minska de särskilda svårigheter som små och medelstora företag möter när de ska finansiera sin tillväxt. Lånegarantin kommer vidare att erbjuda värdepapperisering av små och medelstora företags låneportföljer i syfte att mobilisera ytterligare lånefinansiering för små och medelstora företag, och ska pågå mellan 2014 och 2020, med en planerad budget på 2,5 miljarder euro.

5 O. Medlemsstaternas erfarenheter av stödpolitik till förmån för internationaliseringen av små och medelstora företag och mikroföretag, liksom de civilsamhälleliga institutionernas erfarenheter (handelskammare, företagarorganisationer m.fl.), är viktiga lärdomar inför utformningen av nya effektiva och framgångsrika åtgärder på detta område. P. En stödpolitik på EU-nivå till förmån för små och medelstora företag måste komma utöver och komplettera befintliga insatser, medföra ett europeiskt mervärde, undvika dubbelarbete och överlappningar med befintliga program på nationell, regional och lokal nivå och optimera samordningen av planering och verksamhet. Q. I kommissionens rapporter om hinder för handel och investeringar finns exempel på hur EU:s marknadstillträde till olika länder i världen, inbegripet industrialiserade länder och viktigare tillväxtekonomier i WTO, i högre grad begränsas av olika icke-tariffära handelshinder än av handelstullar, som man i stor utsträckning tenderar att avstå från allteftersom globaliseringen framskrider. Enligt WTO:s bestämmelser är det förbjudet med omotiverade icke-tariffära handelshinder. R. När det är nödvändigt måste EU stödja och aktivt försvara sitt näringsliv och sina företag, inbegripet små och medelstora företag, mot överträdelser som dess handelspartner begår mot överenskomna regler samt WTO:s standarder och principer, och därvid utnyttja alla adekvata och proportionella åtgärder. Att utnyttja multilaterala och bilaterala mekanismer för tvistlösning, särskilt WTO-förenliga handelspolitiska skyddsinstrument, bör betraktas som en sista utväg. S. Den rättsliga osäkerheten för investeringar är en viktig avskräckande faktor för små och medelstora företag i samband med internationalisering, och eftersom det är absolut nödvändigt att ha en gemensam rättslig ram med våra handelspartner för att kunna garantera rättssäkerheten, måste EU skydda de europeiska företagens och särskilt de små och medelstora företagens intressen mot kränkningar av rättssäkerheten för investeringar i tredjeländer. 1. Europaparlamentet uppmanar enträget kommissionen och i tillämpliga fall medlemsstaterna att främja små och medelstora företags, samt i relevanta fall mikroföretags, verksamhet på de globala marknaderna genom att införa lämpliga åtgärder för deras globalisering och framför allt deras vidare integrering på EU:s inre marknad, inbegripet lättare tillgång till kapital och regelbundet uppdaterad information om affärsmöjligheter utomlands samt effektiva handelspolitiska skyddsinstrument som syftar till att rättmätigt skydda dem mot illojal dumpning och illojalt stöd för att garantera en sund konkurrens med tredjeländer samtidigt som man förvissar sig om att mänskliga rättigheter, arbetsstagarrättigheter och sociala rätigheter samt miljön skyddas i tredjeländerna. 2. Europaparlamentet konstaterar att de små och medelstora företagen också möter svårigheter till följd av minskad inhemsk efterfrågan på grund av den ekonomiska krisen. Tillgång till information 3. Europaparlamentet betonar att man måste förbättra datainsamlingen på företagsnivå för att öka medvetenheten om mikroföretags samt små och medelstora företags behov, dela med sig av bästa praxis och förse dem med ett mer målinriktat stöd både på nationell nivå och EU-nivå. Parlamentet efterlyser också regelbundna kostnads-/intäktsanalyser för att

6 bedöma effektiviteten hos ett sådant stöd, med inriktning på att öka mikroföretagens samt de små och medelstora företagens innovativa kapacitet och konkurrenskraft, både på den inre marknaden och globalt. 4. Europaparlamentet betonar först och främst behovet av att kartlägga vilka stödprogram som finns och vilka som saknas på nationell nivå och på EU-nivå, i syfte att undvika överlappningar eller luckor, och att integrera befintliga tjänsteleverantörer och stödstrategier i samarbete med nationella organ. Parlamentet uppmanar medlemsstaternas myndigheter att inrätta enhetliga onlinedatabaser över nationella och regionala finansieringskällor. 5. Europaparlamentet betonar behovet av att utvärdera den tillgängliga marknaden för växande internationalisering och att ytterligare främja utvecklingen av små och medelstora företag på den inre marknaden. Parlamentet anser att utvecklingen av små och medelstora företag på den inre marknaden är lika viktig som utvecklingen av små och medelstora företag utomlands. 6. Europaparlamentet ser det som avgörande för EU:s konkurrenskraft och tillväxt att det inrättas ett nätverk som ska ingå i en digital plattform där man sammanför nationella stöd- och informationspunkter för små och medelstora företag, handelskammare, exportkreditinstitut, företagssammanslutningar och kommissionen i syfte att tillhandahålla företag inom EU, särskilt export- och importföretag, detaljerad, lättläst information i lämplig tid vid en enda kontaktpunkt, så att dessa fullt ut kan dra nytta av unionens nya gemensamma handelspolitik. Tillgång till kapital 7. Europaparlamentet betonar att återkommande svårigheter med att få tillgång till kapital utgör ett av de centrala hindren för små och medelstora företags globalisering. Parlamentet uppmanar de nationella regeringarna att stödja de små och medelstora företagen genom statsstödda exportkrediter, utan att snedvrida den EU-interna konkurrensen, samt genom att öronmärka tillräckliga medel för de små och medelstora företagen (t.ex. särskilda lån, samfinansiering och riskkapital) som en hjälp för dem att klara sig trots bankernas investeringsavveckling och skuldsanering. Sådan finansiering bör ges till små och medelstora företag som redan exporterar och som kan lägga fram en genomförbar affärsplan för att öka eller befästa sin marknadsandel, och som kan leda till nya arbetstillfällen, särskilt för ungdomar. 8. Europaparlamentet anser att man för att få fart på EU:s ekonomi inte får förbise stöd till nystartade företag som erbjuder innovativa varor och tjänster samt till små och medelstora företag i behov av en inledande eller en senare investering, vare sig de är verksamma på den inre marknaden eller om de vill växa genom internationalisering. 9. Europaparlamentet uppmanar därför de nationella regeringarna att hjälpa de små och medelstora företagen genom att undersöka möjligheten av att skapa bl.a. investeringsfonder för små och medelstora företag i vilka europeiska medborgare kan investera sina sparmedel. 10. Europaparlamentet framhåller att statsstödda exportkrediter måste leva upp till OECD:s riktlinjer och främja projekt som uppfyller internationella arbetsrättsliga och miljömässiga normer.

7 11. Europaparlamentet vill att det stöd som görs tillgängligt för små och medelstora företag så att dessa kan få tillgång till kapital, utformas efter de små och medelstora företagens respektive och specifika behov, i syfte att undvika en enhetlig strategi för alla. Parlamentet noterar i detta sammanhang att näringslivet inom EU uppvisar ett brett spektrum av affärsprofiler och behov som avspeglar de små och medelstora företagens storlek, struktur, verksamhetsområde och geografiska hemvist. 12. Europaparlamentet finner att det finns ett akut behov av en helhetsinriktad strategi för finansiering av handel som syftar till att främja små och medelstora företags globalisering. EU bör främja och stödja incitament för utveckling av små och medelstora företag inom strategiska sektorer på ett proaktivt sätt, särskilt vad gäller tillverkningsverksamhet med ett högt mervärde som erbjuder konkurrensfördelar gentemot de framväxande ekonomierna samt högkvalitativ sysselsättning för EU:s medborgare. Parlamentet betonar därför att man måste urskilja lovande nischmarknader och främja deras utveckling. 13. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att undersöka marknaden för europeiska affärsänglar och liknande marknader globalt för att dra lärdomar och bygga upp kapaciteten hos dem som leder nätverk av affärsänglar i EU. Banker och andra finansinstitut uppmuntras att ge sina små och medelstora företagskunder regelbundet uppdaterad information om tillgängliga finansiella instrument, inklusive stödjande nätverk för små och medelstora företag samt affärsänglar. Kommissionen uppmanas också att tillhandahålla relevant information i denna fråga. 14. Europaparlamentet medger att det finns väletablerade och väl beprövade system på nationell nivå för stöd till små och medelstora företag, vilka erbjuder tillgång till exportkrediter via exportkreditinstitut, och anser att det är rimligt att fortsätta detta stöd. Dock anser parlamentet att man ytterligare måste diskutera huruvida man på medellång sikt ska införa systematiskt stöd till exportkrediter på EU-nivå, och inrätta en export/import-facilitet för små och medelstora företag för att ge ytterligare stöd åt dessa företag via exportkreditinstitut, baserat på bästa praxis. Parlamentet anser att detta ytterligare stöd skulle kunna inbegripa lån till låg ränta och till fast räntesats, kortfristigt arbetande kapital och refinansiering, finansiering via eget kapital och affärsförsäkringslösningar. 15. Europaparlamentet uppmärksammar de lagstiftningsmässiga och rättsliga åtgärder som måste vidtas för att förbättra små och medelstora företags tillgång till bankgaranti, dvs. minskning av hindren för egendomsregistrering (t.ex. genom inrättande av kreditinstitut), sänkning av indrivningskostnaderna för långivare och höjning av den övergripande kvaliteten på den finansiella informationen om små och medelstora företag, i syfte att öka deras kreditvärdighet ur långivarnas synpunkt. 16. Europaparlamentet framhäver behovet av att tillhandahålla små och medelstora företag finansiellt och tekniskt stöd med inriktning på marknadsundersökningar, rådgivning avseende projekt- och exportfinansiering, juridisk rådgivning (t.ex. om undantagsklausuler eller påföljder för sen eller utebliven betalning), skyldigheter avseende tullar och skatter, bekämpning av förfalskningar och presentation av företag vid

8 handelsmässor och evenemang för företags nätverksbyggande (t.ex. genom att finna distributörer i ett tredjeland). 17. Europaparlamentet betonar att det dessutom är nödvändigt att inrikta sig på att minska kreditgapet för mikroföretag. Parlamentet betonar den positiva rollen av små lån vad gäller möjligheten för sådana företag att komma igång. Parlamentet upprepar att också små utländska direktinvesteringar kan sporra affärsinitiativ på gräsrotsnivå i fråga om att ge tillväxt och hållbar utveckling lokalt (t.ex. utveckling av hantverk), även när det är fråga om en nischmarknad. 18. Europaparlamentet efterlyser fler offentlig-privata partnerskap som kan tillhandahålla startkapital och riskkapital till mikroföretag samt små och medelstora företag inom EU, samtidigt som de delar företagarrisken. Parlamentet framhåller i detta sammanhang den positiva roll som både mikrokreditinstitut och fonder för socialt företagande kan spela vad gäller utveckling av affärsmöjligheter som också inbegriper sociala, etiska och miljörelaterade målsättningar. Rekommendationer för konkreta åtgärder 19. Europaparlamentet efterlyser ansträngningar på nationell nivå och EU-nivå för att förenkla företagsklimatet för små och medelstora företag i nära samråd med sammanslutningar för små och medelstora företag inom EU, industri- och handelskammare samt andra relevanta intressenter till stöd både för att minska onödig byråkrati och för att internationalisera de små och medelstora företagen. 20. Europaparlamentet uppmanar eftertryckligen medlemsstaterna att införa samlade stödoch informationspunkter för företag på lokal nivå, som ska drivas i samarbete med företagen inom EU, så att små och medelstora företag, på sitt eget språk och för omedelbar användning, ska kunna få information om export-/importmöjligheter, befintliga handelshinder (såväl tullar som icke-tariffära handelshinder), skydd för investeringar, bestämmelser om tvistlösning och konkurrenter samt få kunskaper om och förståelse för kulturell och mänsklig praxis på tredjelandsmarknader. 21. Europaparlamentet kräver att ett nätverk utvecklas mellan små och medelstora företag och stora europeiska företag, så att de små och medelstora företagen kan dra nytta av de stora företagens expertis, exportkapacitet och innovationsförmåga. 22. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att främja utbyten mellan ledare för små och medelstora företag i Europa och i tredjeländer i linje med programmet Erasmus för unga företagare i Europeiska unionen. 23. Europaparlamentet understryker behovet av att främja samarbete mellan europeiska små och medelstora företag och företag i tredjeländer för att underlätta marknadstillträdet och integreringen på tredjeländers marknader. 24. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att i högre grad uppmärksamma de europeiska små och medelstora företagen på de handelsavtal som håller på att förhandlas fram och de internationella investeringsmöjligheter som öppnas för de små och medelstora företagen.

9 25. Europaparlamentet uppmuntrar företag och exportörer att aktivt använda de handelspolitiska skyddsinstrumenten, såsom klagomål avseende handelshinderförordningen eller klagomålsregistret i databasen om marknadstillträde, för att rapportera till kommissionen om betydande skador som orsakas av handelshinder och i tillämpliga fall göra det möjligt för kommissionen att inleda utredningar på eget initiativ avseende antidumpning och utjämningstullar i nära samarbete med näringslivet, så att risken för vedergällning minimeras. 26. Europaparlamentet anser att ett effektivt skydd för små och medelstora företag mot illojal handelspraxis från EU:s partnerländers sida är lika viktigt som att hjälpa små och medelstora företag som vill verka internationellt. Parlamentet anser att internationalisering och skydd är två sidor av samma mynt i globaliseringsprocessen. 27. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att vid reformen av EU:s instrument för handelsförsvar vederbörligen beakta de små och medelstora företagens tillgång till förfaranden riktade mot dumpning och stöd. 28. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att låta små och medelstora företag medverka vid fastställandet av internationella standarder (t.ex. ISO), eftersom förändringar i regleringssystemen inverkar direkt på deras lönsamhet. Parlamentet betonar att hanteringen av obefogade icke-tariffära handelshinder måste bli en av kommissionens viktigaste prioriteringar, särskilt genom harmonisering av tekniska bestämmelser som grundar sig på relevanta globala standarder. 29. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att ta itu med dessa utbredda och kvardröjande problem inom multilaterala och bilaterala avtal och i synnerhet inom frihandelsavtal med både industriländer och tillväxtekonomier samt att se till att icke-tariffära handelshinder får åtminstone lika mycket uppmärksamhet inom WTO som avskaffandet av tullar får för närvarande. 30. Europaparlamentet beklagar att det saknas konkreta medel för de europeiska företagen, särskilt de små och medelstora företagen, för att effektivt bekämpa överträdelser av immateriella rättigheter. Parlamentet välkomnar kommissionens beslut att föreslå en översyn av direktivet om tillämpningen av de immateriella rättigheterna. Parlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att bättre försvara de immateriella rättigheterna i alla relevanta multilaterala organisationer (WTO, Världshälsoorganisationen och Världsorganisationen för den intellektuella äganderätten). 31. Europaparlamentet framhåller att små och medelstora företag är känsliga för prisfluktuationer. Kommissionen uppmanas därför att på EU-nivå och i internationella forum såsom G20 aktivt ta itu med skadlig finansiell spekulation i livsmedel och råvaror. 32. Europaparlamentet uppmanar unionen att fullt ut utnyttja de investeringsmöjligheter för små och medelstora företag inom EU som uppkommer genom den europeiska grannskapspolitiken, med särskild inriktning mot gränsöverskridande investeringar i länder inom det östliga partnerskapet och partnerskapet med södra Medelhavsområdet. Parlamentet framhåller att investeringsmöjligheterna i dessa områden i stor utsträckning bör bidra till att fylla de socioekonomiska behoven hos befolkningarna i de berörda länderna, och främja hållbar ekonomisk utveckling, fördjupat regionalt samarbete och regional stabilitet.

10 33. Europaparlamentet anser att kommissionen och Europeiska utrikestjänsten bör utveckla synergier för att ytterligare förbättra unionens handelsinriktade diplomati i hela världen. 34. Europaparlamentet kräver att EU utvecklar en gemensam ambitiös näringslivspolitik, som är baserad på stimulering av forskning och innovation och som kan ta del av innovativ finansiering, såsom projektobligationer, och stöder utvecklingen av små och medelstora företag, genom att de får tillgång till offentliga upphandlingar, så att de kan behålla sin konkurrenskraft gentemot nya stora aktörer inom näringsliv och forskning. o o o 35. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och kommissionen.

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-74

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-74 EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för internationell handel 4.10.2012 2012/2114(INI) ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-74 Förslag till betänkande Jan Zahradil (PE492.903v01-00) Finansiering av små och medelstora EU-företags

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2014-2019 Utskottet för sysselsättning och sociala frågor 15.4.2015 2014/2236(INI) FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om socialt entreprenörskap och social innovation för att bekämpa arbetslöshet

Läs mer

FÖRSLAG TILL RESOLUTION

FÖRSLAG TILL RESOLUTION EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Plenarhandling 26.6.2012 B7-0297/2012 FÖRSLAG TILL RESOLUTION i enlighet med artiklarna 90.2 och 110.2 i arbetsordningen om handelsförhandlingarna mellan EU och Japan (2012/2651(RSP))

Läs mer

EU:s handelspolitik i nytt sammanhang institutionella och rättsliga förändringar genom Lissabonfördraget. Jörgen Hettne, Sieps

EU:s handelspolitik i nytt sammanhang institutionella och rättsliga förändringar genom Lissabonfördraget. Jörgen Hettne, Sieps EU:s handelspolitik i nytt sammanhang institutionella och rättsliga förändringar genom Lissabonfördraget Jörgen Hettne, Sieps Unionens yttre åtgärder EU-fördraget: Allmänna bestämmelser om unionens yttre

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för industrifrågor, forskning och energi 27.2.2013 2012/2321(INI) FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om kooperativs bidrag till att övervinna krisen (2012/2321(INI)) Utskottet

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 29.1.2015 COM(2015) 21 final 2015/0013 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om undertecknande, på Europeiska unionens vägnar, av Förenta nationernas konvention om öppenhet

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE Europaparlamentet 2014-2019 Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män 15.12.2016 2017/0000(INI) FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE med ett förslag till Europaparlamentets rekommendation

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Budgetutskottet 6.12.2012 2012/2307(BUD) Par1 FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om rådets ståndpunkt om förslaget till Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2013 Alla avsnitt

Läs mer

Europaparlamentets resolution av den 16 januari 2014 om EU:s strategi mot hemlöshet (2013/2994(RSP))

Europaparlamentets resolution av den 16 januari 2014 om EU:s strategi mot hemlöshet (2013/2994(RSP)) P7_TA-PROV(2014)0043 EU:s strategi mot hemlöshet Europaparlamentets resolution av den 16 januari 2014 om EU:s strategi mot hemlöshet (2013/2994(RSP)) Europaparlamentet utfärdar denna resolution med beaktande

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet 2013/2061(INI) 5.9.2013 FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om handlingsplanen för e-hälsa 2012 2020 Innovativ hälsovård för det 21:a

Läs mer

EUROPEISKA INVESTERINGSBANKEN

EUROPEISKA INVESTERINGSBANKEN EUROPEISKA INVESTERINGSBANKEN Europeiska investeringsbanken (EIB) främjar Europeiska unionens målsättningar genom att erbjuda långsiktig projektfinansiering, garantier och rådgivning. EIB stöder projekt

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE Europaparlamentet 2014-2019 Utskottet för transport och turism 2015/...(BUD) 23.6.2015 FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för transport och turism till budgetutskottet över Europeiska unionens allmänna

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2012/13:FPM100. Utkast förhandlingsmandat för handelsoch investeringsavtal mellan EU och USA. Dokumentbeteckning

Regeringskansliet Faktapromemoria 2012/13:FPM100. Utkast förhandlingsmandat för handelsoch investeringsavtal mellan EU och USA. Dokumentbeteckning Regeringskansliet Faktapromemoria Utkast förhandlingsmandat för handelsoch investeringsavtal mellan EU och USA Utrikesdepartementet 2013-05-17 Dokumentbeteckning KOM (2013) 316 Final Rekommendation till

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för utrikesfrågor 25.5.2012 2011/0366(COD) FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för utrikesfrågor till utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för industrifrågor, forskning och energi 2011/0270(COD) 1.3.2012 FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för industrifrågor, forskning och energi till utskottet för sysselsättning

Läs mer

*** FÖRSLAG TILL REKOMMENDATION

*** FÖRSLAG TILL REKOMMENDATION Europaparlamentet 2014-2019 Utskottet för internationell handel 2016/0052(NLE) 7.6.2016 *** FÖRSLAG TILL REKOMMENDATION om förslaget till rådets beslut om ingående av avtalet mellan Europeiska unionen,

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för transport och turism 16.2.2012 2011/0301(COD) FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för transport och turism till budgetutskottet över förslaget till Europaparlamentets

Läs mer

Kort om Europeiska investeringsbanken

Kort om Europeiska investeringsbanken Kort om Europeiska investeringsbanken Som EU:s bank erbjuder vi finansiering och expertkunskaper till solida och hållbara investeringsprojekt i och utanför Europa. Banken ägs av EU:s 28 medlemsstater och

Läs mer

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-18

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-18 EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för rättsliga frågor 27.6.2012 2012/2030(INI) ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-18 Angelika Niebler (PE491.093v01-00) Fullbordandet av den inre e-marknaden (2012/2030(INI)) AM\907170.doc

Läs mer

Asyl och migration: insamling och analys av gemenskapsstatistik

Asyl och migration: insamling och analys av gemenskapsstatistik P5_TA(2003)0471 Asyl och migration: insamling och analys av gemenskapsstatistik Europaparlamentets resolution om kommissionens meddelande till rådet och Europaparlamentet om en handlingsplan för insamling

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE Europaparlamentet 2014-2019 Utskottet för internationell handel 2016/0031(COD) 24.6.2016 FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för internationell handel till utskottet för industrifrågor, forskning och

Läs mer

För delegationerna bifogas de slutsatser som Europeiska rådet antog vid mötet.

För delegationerna bifogas de slutsatser som Europeiska rådet antog vid mötet. Europeiska rådet Bryssel den 26 juni 2015 (OR. en) EUCO 22/15 CO EUR 8 CONCL 3 FÖLJENOT från: Rådets generalsekretariat till: Delegationerna Ärende: Europeiska rådets möte (25 och 26 juni 2015) Slutsatser

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 21.12.2011 KOM(2011) 911 slutlig 2011/0447 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om medlemsstaternas förklaring om godtagande, i Europeiska unionens intresse, av Rysslands

Läs mer

Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter: ansökan EGF/2012/005 SE/Saab från Sverige

Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter: ansökan EGF/2012/005 SE/Saab från Sverige P7_TA-PROV(2012)0488 Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter: ansökan EGF/2012/005 SE/Saab från Sverige Europaparlamentets resolution av den 12 december 2012 om förslaget till Europaparlamentets

Läs mer

En investeringsplan för Europa

En investeringsplan för Europa En investeringsplan för Europa Den goda triangeln INVESTERINGAR STRUKTUR- REFORMER BUDGETANSVAR 1 En investeringsplan för Europa MOBILISERA FINANSIERING FÖR INVESTERINGAR Kraftigt stöd till strategiska

Läs mer

5776/17 son/al/ss 1 DG G 3 C

5776/17 son/al/ss 1 DG G 3 C Europeiska unionens råd Bryssel den 10 februari 2017 (OR. en) 5776/17 NOT från: till: Ordförandeskapet IND 18 MI 82 COMPET 58 FISC 27 PI 9 Ständiga representanternas kommitté (Coreper)/rådet Ärende: Förberedelser

Läs mer

Europaparlamentets resolution av den 22 oktober 2013 om vilseledande reklam (2013/2122(INI))

Europaparlamentets resolution av den 22 oktober 2013 om vilseledande reklam (2013/2122(INI)) P7_TA-PROV(2013)0436 Vilseledande marknadsföringsmetoder Europaparlamentets resolution av den 22 oktober 2013 om vilseledande reklam (2013/2122(INI)) Europaparlamentet utfärdar denna resolution med beaktande

Läs mer

14127/16 SA/ab,gw 1 DGG 2B

14127/16 SA/ab,gw 1 DGG 2B Europeiska unionens råd Bryssel den 8 november 2016 (OR. en) 14127/16 LÄGESRAPPORT från: Rådets generalsekretariat av den: 8 november 2016 till: Delegationerna Föreg. dok. nr: 13265/16 Ärende: FIN 774

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 30.4.2015 COM(2015) 181 final 2015/0094 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om ingående, på Europeiska unionens vägnar, av stabiliserings- och associeringsavtalet mellan

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2012/13:FPM81. EU:s stödprogram för rymdövervakning. Dokumentbeteckning. Sammanfattning. Utbildningsdepartementet

Regeringskansliet Faktapromemoria 2012/13:FPM81. EU:s stödprogram för rymdövervakning. Dokumentbeteckning. Sammanfattning. Utbildningsdepartementet Regeringskansliet Faktapromemoria 2012/13:FPM81 EU:s stödprogram för rymdövervakning Utbildningsdepartementet 2013-04-05 Dokumentbeteckning KOM (2013) 107 Förslag till Europaparlamentets och rådets beslut

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 22.9.2015 COM(2015) 464 final 2015/0215 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om fastställande av den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar i Världshandelsorganisationens

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2014-2019 Utskottet för industrifrågor, forskning och energi 18.3.2015 2014/2210(INI) FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om Familjeföretag i Europa (2014/2210(INI)) Utskottet för industrifrågor,

Läs mer

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-21

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-21 EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män 25.9.2012 2012/2145(INI) ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-21 Mariya Gabriel (PE494.844v01-00) Årsrapporten om mänskliga

Läs mer

Barnens Rättigheter Manifest

Barnens Rättigheter Manifest Barnens Rättigheter Manifest Barn utgör hälften av befolkningen i utvecklingsländerna. Omkring 100 miljoner barn lever i Europeiska Unionen. Livet för barn världen över påverkas dagligen av EU-politik,

Läs mer

Gemensamt förslag till RÅDETS BESLUT

Gemensamt förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN UNIONENS HÖGA REPRESENTANT FÖR UTRIKES FRÅGOR OCH SÄKERHETSPOLITIK Bryssel den 23.11.2016 JOIN(2016) 56 final 2016/0373 (NLE) Gemensamt förslag till RÅDETS BESLUT om ingående, på

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 21.1.2016 COM(2016) 17 final 2016/0006 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om ingående av avtalet mellan Europeiska unionen och Nya Zeeland om samarbete och ömsesidigt

Läs mer

Kort om Europeiska investeringsbanken

Kort om Europeiska investeringsbanken Som EU:s bank tillhandahåller EIB långfristig finansiering till solida och hållbara investeringsprojekt till stöd för EU:s politiska mål i och utanför Europa. Banken ägs av EU:s 28 medlemsstater och är

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för utveckling 15.7.2013 2013/0024(COD) FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för utveckling till utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och

Läs mer

106:e plenarsessionen den 2 3 april 2014. RESOLUTION från Regionkommittén "STADGAN OM FLERNIVÅSTYRE I EUROPA"

106:e plenarsessionen den 2 3 april 2014. RESOLUTION från Regionkommittén STADGAN OM FLERNIVÅSTYRE I EUROPA 106:e plenarsessionen den 2 3 april 2014 RESOL-V-012 RESOLUTION från Regionkommittén "STADGAN OM FLERNIVÅSTYRE I EUROPA" Rue Belliard/Belliardstraat 101 1040 Bruxelles/Brussel BELGIQUE/BELGIË Tfn +32 22822211

Läs mer

UTKAST TILL FÖRSLAG TILL RESOLUTION

UTKAST TILL FÖRSLAG TILL RESOLUTION Europaparlamentet 2014-2019 Plenarhandling 8.7.2015 B8-0000/2015 UTKAST TILL FÖRSLAG TILL RESOLUTION till följd av ett uttalande av kommissionen i enlighet med artikel 123.2 i arbetsordningen om Ecuadors

Läs mer

15648/17 mh/sk 1 DGD 1C

15648/17 mh/sk 1 DGD 1C Europeiska unionens råd Bryssel den 12 december 2017 (OR. en) 15648/17 LÄGESRAPPORT från: Rådets generalsekretariat av den: 11 december 2017 till: Delegationerna Föreg. dok. nr: 14755/17 Ärende: CT 160

Läs mer

Inrättande av ett nätverk av sambandsmän för invandring ***I

Inrättande av ett nätverk av sambandsmän för invandring ***I P7_TA-PROV(2010)0469 Inrättande av ett nätverk av sambandsmän för invandring ***I Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 14 december 2010 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning

Läs mer

Gemensamt förslag till RÅDETS BESLUT

Gemensamt förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN UNIONENS HÖGA REPRESENTANT FÖR UTRIKES FRÅGOR OCH SÄKERHETSPOLITIK Bryssel den 25.9.2017 JOIN(2017) 36 final 2017/0236 (NLE) Gemensamt förslag till RÅDETS BESLUT om undertecknande

Läs mer

UTKAST TILL FÖRSLAG TILL RESOLUTION

UTKAST TILL FÖRSLAG TILL RESOLUTION Europaparlamentet 2014-2019 Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet 2017/xxxx(RSP) 11.7.2017 UTKAST TILL FÖRSLAG TILL RESOLUTION till följd av frågan för muntligt besvarande B8-000000 i enlighet

Läs mer

UTKAST TILL FÖRSLAG TILL RESOLUTION

UTKAST TILL FÖRSLAG TILL RESOLUTION Europaparlamentet 2014-2019 Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet 2016/2903(RSP) 21.10.2016 UTKAST TILL FÖRSLAG TILL RESOLUTION till följd av frågan för muntligt besvarande B8-0000/2016

Läs mer

Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter: ansökan EGF/2012/003 DK/Vestas

Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter: ansökan EGF/2012/003 DK/Vestas P7_TA(2012)0381 Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter: ansökan EGF/2012/003 DK/Vestas Europaparlamentets resolution av den 23 oktober 2012 om förslaget till Europaparlamentets och

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för utrikesfrågor 22.6.2012 2012/2096(INI) FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om IT-säkerhet och försvar (2012/2096(INI)) Utskottet för utrikesfrågor Föredragande: Tunne Kelam

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR. Dokument som åtföljer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR. Dokument som åtföljer EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 10.1.2008 SEK(2008) 24 ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR Dokument som åtföljer rapporten om konsekvensanalysen av förslag för att modernisera

Läs mer

FÖRSLAG TILL RESOLUTION

FÖRSLAG TILL RESOLUTION EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Plenarhandling 18.9.2009 B7-.../2009 FÖRSLAG TILL RESOLUTION till följd av frågorna för muntligt besvarande B7-.../2009 och B7-.../2009 i enlighet med artikel 115.5 i arbetsordningen

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 21.10.2014 COM(2014) 638 final 2014/0297 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om ingående, på Europeiska unionens vägnar, av Marrakechfördraget om att underlätta tillgången

Läs mer

utveckling med hjälp av ESIFs finansiella instrument Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling Finansiella instrument

utveckling med hjälp av ESIFs finansiella instrument Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling Finansiella instrument utveckling med hjälp av ESIFs finansiella instrument Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling , som samfinansieras av Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling, är ett hållbart och

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för industrifrågor, forskning och energi 10.9.2013 2013/0110(COD) FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för industrifrågor, forskning och energi till utskottet för

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2014-2019 Utskottet för rättsliga frågor 2014/2252(INI) 5.5.2015 FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om årsrapporterna om subsidiaritet och proportionalitet 2012 2013 (2014/2252(INI)) Utskottet för

Läs mer

utveckling med hjälp av ESIFs finansiella instrument Europeiska havs- och fiskerifonden Finansiella instrument

utveckling med hjälp av ESIFs finansiella instrument Europeiska havs- och fiskerifonden Finansiella instrument utveckling med hjälp av ESIFs finansiella instrument Europeiska havs- och fiskerifonden , som samfinansieras av Europeiska havs- och fiskerifonden, är ett hållbart och effektivt sätt att investera i tillväxt

Läs mer

***II EUROPAPARLAMENTETS STÅNDPUNKT

***II EUROPAPARLAMENTETS STÅNDPUNKT EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Konsoliderat lagstiftningsdokument 13.12.2011 EP-PE_TC2-COD(2009)0035 ***II EUROPAPARLAMENTETS STÅNDPUNKT fastställd vid andra behandlingen den 13 december 2011 inför antagandet

Läs mer

UTKAST TILL FÖRSLAG TILL RESOLUTION

UTKAST TILL FÖRSLAG TILL RESOLUTION EUROPAPARLAMENTET 2014-2019 Plenarhandling 29.1.2015 B8-0000/2014 UTKAST TILL FÖRSLAG TILL RESOLUTION till följd av ett uttalande av kommissionen i enlighet med artikel 123.2 i arbetsordningen om 2014

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. 14 oktober 2003 PE 329.

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. 14 oktober 2003 PE 329. EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor 14 oktober 2003 PE 329.884/1-18 ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-18 Förslag till betänkande (PE 329.884)

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för industrifrågor, forskning och energi ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-29

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för industrifrågor, forskning och energi ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-29 EUROPAPARLAMENTET 2004 2009 Utskottet för industrifrågor, forskning och energi 2008/2006(INI) 16.4.2008 ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-29 András Gyürk (PE404.466v01-00) Mot en europeisk stadga om energikonsumenters

Läs mer

För delegationerna bifogas ett utkast till rådets slutsatser om kommissionens meddelande "Mot ett järnvägsnät för godstransporter".

För delegationerna bifogas ett utkast till rådets slutsatser om kommissionens meddelande Mot ett järnvägsnät för godstransporter. EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 13 februari 2008 (18.2) (OR. en) 6426/08 TRANS 43 NOT från: Rådets generalsekretariat till: Delegationerna Komm. förslag nr: 14165/07 TRANS 313 Ärende: Meddelande från

Läs mer

Kommittédirektiv. Genomförande av det moderniserade yrkeskvalifikationsdirektivet. Dir. 2013:59. Beslut vid regeringssammanträde den 23 maj 2013

Kommittédirektiv. Genomförande av det moderniserade yrkeskvalifikationsdirektivet. Dir. 2013:59. Beslut vid regeringssammanträde den 23 maj 2013 Kommittédirektiv Genomförande av det moderniserade yrkeskvalifikationsdirektivet Dir. 2013:59 Beslut vid regeringssammanträde den 23 maj 2013 Sammanfattning En särskild utredare ska lämna förslag till

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Budgetutskottet

EUROPAPARLAMENTET. Budgetutskottet EUROPAPARLAMENTET 1999 Budgetutskottet 2004 8 november 2001 PE 306.835/1-18 ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-18 FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE av Francesco Turchi (PE 306.835) Transeuropeiska nät - årsrapport 1999 enligt artikel

Läs mer

***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling 28.9.2010 2010/0183(COD) ***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring

Läs mer

MOTIVERAT YTTRANDE FRÅN ETT NATIONELLT PARLAMENT ÖVER SUBSIDIARITETSPRINCIPEN

MOTIVERAT YTTRANDE FRÅN ETT NATIONELLT PARLAMENT ÖVER SUBSIDIARITETSPRINCIPEN Europaparlamentet 2014-2019 Utskottet för rättsliga frågor 5.9.2016 MOTIVERAT YTTRANDE FRÅN ETT NATIONELLT PARLAMENT ÖVER SUBSIDIARITETSPRINCIPEN Ärende: Motiverat yttrande från Maltas parlamentet om förslaget

Läs mer

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-14

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-14 EUROPAPARLAMENTET 2014-2019 Budgetutskottet 16.2.2015 2015/2017(BUD) ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-14 Förslag till betänkande Liadh Ní Riada (PE546.865v02-00) Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för utrikesfrågor 18.7.2011 2011/2132(INI) FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE med Europaparlamentets rekommendationer till rådet, kommissionen och Europeiska utrikestjänsten

Läs mer

Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT

Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 10.11.2017 COM(2017) 659 final 2017/0296 (NLE) Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT om bemyndigande för Republiken Lettland att tillämpa en särskild åtgärd som avviker

Läs mer

P7_TA-PROV(2012)0457 It-säkerhet och försvar

P7_TA-PROV(2012)0457 It-säkerhet och försvar P7_TA-PROV(2012)0457 It-säkerhet och försvar Europaparlamentets resolution av den 22 november 2012 om it-säkerhet och it-försvar (2012/2096(INI)) Europaparlamentet utfärdar denna resolution med beaktande

Läs mer

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artiklarna 121.2 och 148.4,

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artiklarna 121.2 och 148.4, 29.7.2014 SV Europeiska unionens officiella tidning C 247/127 RÅDETS REKOMMENDATION av den 8 juli 2014 om Finlands nationella reformprogram 2014, med avgivande av rådets yttrande om Finlands stabilitetsprogram

Läs mer

5933/4/15 REV 4 ADD 1 SN/cs 1 DPG

5933/4/15 REV 4 ADD 1 SN/cs 1 DPG Europeiska unionens råd Bryssel den 28 april 2015 (OR. en) Interinstitutionellt ärende: 2013/0025 (COD) 5933/4/15 REV 4 ADD 1 RÅDETS MOTIVERING Ärende: EF 26 ECOFIN 70 DROIPEN 14 CRIMORG 16 CODEC 142 PARLNAT

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2016/17:FPM35. Meddelande om europeiskt initiativ för hållbarhet - Agenda Dokumentbeteckning.

Regeringskansliet Faktapromemoria 2016/17:FPM35. Meddelande om europeiskt initiativ för hållbarhet - Agenda Dokumentbeteckning. Regeringskansliet Faktapromemoria Meddelande om europeiskt initiativ för hållbarhet - Agenda 2030 Finansdepartementet, Utrikesdepartementet 2016-12-22 Dokumentbeteckning KOM (2016) 739 Meddelande från

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2004 2009 Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd 2008/2173(INI) 20.11.2008 FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om skydd av konsumenter, särskilt minderåriga, i samband med användning

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2013/14:FPM111. Grönbok om en möjlig utvidgning av EU:s skydd av geografiska

Regeringskansliet Faktapromemoria 2013/14:FPM111. Grönbok om en möjlig utvidgning av EU:s skydd av geografiska Regeringskansliet Faktapromemoria Grönbok om en möjlig utvidgning av EU:s skydd av geografiska ursprungsbeteckningar till andra produkter än jordbruksprodukter Justitiedepartementet 2014-09-01 Dokumentbeteckning

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling 17.7.2012 2011/0177(APP) FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling till budgetutskottet

Läs mer

För delegationerna bifogas rådets slutsatser om Arktis, antagna av rådet den 20 juni 2016.

För delegationerna bifogas rådets slutsatser om Arktis, antagna av rådet den 20 juni 2016. Europeiska unionens råd Bryssel den 20 juni 2016 (OR. en) 10400/16 COEST 166 LÄGESRAPPORT från: Rådets generalsekretariat av den: 20 juni 2016 till: Delegationerna Föreg. dok. nr: 10172/1/16 REV 1 Ärende:

Läs mer

Europeiska unionens officiella tidning. (Lagstiftningsakter) DIREKTIV

Europeiska unionens officiella tidning. (Lagstiftningsakter) DIREKTIV 8.10.2015 L 263/1 I (Lagstiftningsakter) DIREKTIV EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV (EU) 2015/1794 av den 6 oktober 2015 om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/94/EG, 2009/38/EG

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2009 2014 Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet 19.12.2011 2011/2307(INI) FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om vår livförsäkring, vårt naturkapital en strategi för biologisk mångfald

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE Europaparlamentet 2014-2019 Utskottet för sysselsättning och sociala frågor 2016/0278(COD) 5.12.2016 FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för sysselsättning och sociala frågor till utskottet för rättsliga

Läs mer

Vid mötet den 26 maj 2015 antog rådet rådets slutsatser enligt bilagan till denna not.

Vid mötet den 26 maj 2015 antog rådet rådets slutsatser enligt bilagan till denna not. Europeiska unionens råd Bryssel den 26 maj 2015 (OR. en) 9140/15 DEVGEN 75 ACP 79 RELEX 412 OCDE 11 FIN 376 NOT från: till: Ärende: Rådets generalsekretariat Delegationerna Rådets slutsatser om Europeiska

Läs mer

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-28

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-28 EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för utveckling 2011/2019(BUD) 5.5.2011 ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-28 (PE462.791v01-00) Mandatet för trepartsmötet om förslaget till budget för 2012 (2011/2019(BUD)) AM\866542.doc

Läs mer

Förhållandet mellan direktiv 98/34/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande

Förhållandet mellan direktiv 98/34/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande EUROPEISKA KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FÖR NÄRINGSLIV Vägledning 1 Bryssel den 1 februari 2010 - Förhållandet mellan direktiv 98/34/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande 1. INLEDNING Syftet

Läs mer

SV Förenade i mångfalden SV B8-0250/4. Ändringsförslag. Anne-Marie Mineur, Rina Ronja Kari, Stelios Kouloglou för GUE/NGL-gruppen

SV Förenade i mångfalden SV B8-0250/4. Ändringsförslag. Anne-Marie Mineur, Rina Ronja Kari, Stelios Kouloglou för GUE/NGL-gruppen 23.2.2016 B8-0250/4 4 Anne-Marie Mineur, Rina Ronja Kari, Stelios Kouloglou Skäl A A. Australien och Nya Zeeland är bland EU:s äldsta och närmaste partner, har gemensamma värderingar och verkar för att

Läs mer

ANTAGNA TEXTER Preliminär utgåva

ANTAGNA TEXTER Preliminär utgåva Europaparlamentet 2014-2019 ANTAGNA TEXTER Preliminär utgåva P8_TA-PROV(2017)0313 Gränsöverskridande utbyte mellan unionen och tredjeländer av exemplar i tillgängligt format av vissa verk och andra skyddade

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män 30.9.2013 2013/0110(COD) FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet

Läs mer

Öppna gränser och frihandel. - Risker och möjligheter för svensk industri i dagens EU Cecilia Wikström Europaparlamentariker

Öppna gränser och frihandel. - Risker och möjligheter för svensk industri i dagens EU Cecilia Wikström Europaparlamentariker Öppna gränser och frihandel - Risker och möjligheter för svensk industri i dagens EU Cecilia Wikström Europaparlamentariker Hotet mot Schengensamarbetet Konsekvenser för transportsektorn Det europeiska

Läs mer

ANTAGNA TEXTER. Inledandet av förhandlingar om frihandelsavtal med Australien och Nya Zeeland

ANTAGNA TEXTER. Inledandet av förhandlingar om frihandelsavtal med Australien och Nya Zeeland Europaparlamentet 2014-2019 ANTAGNA TEXTER P8_TA(2016)0064 Inledandet av förhandlingar om frihandelsavtal med Australien och Nya Zeeland Europaparlamentets resolution av den 25 februari 2016 om inledande

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT. om ändring av beslut 2002/546/EG vad gäller dess tillämpningsperiod

Förslag till RÅDETS BESLUT. om ändring av beslut 2002/546/EG vad gäller dess tillämpningsperiod EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 12.11.2013 COM(2013) 781 final 2013/0387 (CNS) Förslag till RÅDETS BESLUT om ändring av beslut 2002/546/EG vad gäller dess tillämpningsperiod SV SV MOTIVERING 1. BAKGRUND

Läs mer

FÖRSLAG TILL RESOLUTION

FÖRSLAG TILL RESOLUTION EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Plenarhandling 7.3.2012 B7-0145/2012 FÖRSLAG TILL RESOLUTION till följd av ett uttalande av rådet och kommissionen i enlighet med artikel 110.2 i arbetsordningen om åtgärder

Läs mer

Utvärdering och bedömning av handlingsplanen för djurskydd och djurs välbefinnande

Utvärdering och bedömning av handlingsplanen för djurskydd och djurs välbefinnande 15.3.2011 Europeiska unionens officiella tidning C 81 E/25 65. Europaparlamentet föreslår att det ordnas en offentlig anbudsinfordran för att så effektivt som möjligt samordna administrationen av Europeana,

Läs mer

Sveriges svar på grönboken om säljfrämjande åtgärder och informationskampanjer för jordbruksprodukter. Sammanfattning av svenska ståndpunkter

Sveriges svar på grönboken om säljfrämjande åtgärder och informationskampanjer för jordbruksprodukter. Sammanfattning av svenska ståndpunkter 30 september 2011 Ministry for Rural Affairs, Sweden Sveriges svar på grönboken om säljfrämjande åtgärder och informationskampanjer för jordbruksprodukter Sammanfattning av svenska ståndpunkter Övergripande

Läs mer

Meddelandet om strategisk vision för europeiska standarder inför 2020 (2020 COM (2011) 311 final) innefattar följande fem strategiska målsättningar:

Meddelandet om strategisk vision för europeiska standarder inför 2020 (2020 COM (2011) 311 final) innefattar följande fem strategiska målsättningar: EU KOMMISSIONENS STANDARDISERINGSPAKET: MEDDELANDE OCH FÖRORDNING HUVUDINNEHÅLL Meddelandet om strategisk vision för europeiska standarder inför 2020 (2020 COM (2011) 311 final) innefattar följande fem

Läs mer

UTKAST TILL FÖRSLAG TILL RESOLUTION

UTKAST TILL FÖRSLAG TILL RESOLUTION EUROPAPARLAMENTET 2014-2019 Plenarhandling 10.4.2015 B8-0000/2015 UTKAST TILL FÖRSLAG TILL RESOLUTION till följd av frågan för muntligt besvarande B8-0000/2015 i enlighet med artikel 128.5 i arbetsordningen

Läs mer

MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA EUROPAPARLAMENTET 2009 2014 Utskottet för rättsliga frågor 17.7.2013 MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA (0073/2013) Ärende: Motiverat yttrande från den luxemburgska deputeradekammaren över förslaget till Europaparlamentets

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET ARBETSDOKUMENT. Utskottet för kultur och utbildning 7.3.2008

EUROPAPARLAMENTET ARBETSDOKUMENT. Utskottet för kultur och utbildning 7.3.2008 EUROPAPARLAMENTET 2004 Utskottet för kultur och utbildning 2009 7.3.2008 ARBETSDOKUMENT om Europaparlamentets och rådets förslag till beslut om inrättande av ett handlingsprogram för att höja kvaliteten

Läs mer

KREATIVA EUROPA (2014 2020) Delprogrammet Kultur. Inbjudan att lämna förslag. EACEA 29/2015: Stöd till europeiska samarbetsprojekt

KREATIVA EUROPA (2014 2020) Delprogrammet Kultur. Inbjudan att lämna förslag. EACEA 29/2015: Stöd till europeiska samarbetsprojekt KREATIVA EUROPA (2014 2020) Delprogrammet Kultur Inbjudan att lämna förslag EACEA 29/2015: Stöd till europeiska samarbetsprojekt Genomförande av Kreativa Europa delprogrammet Kultur: Stöd till europeiska

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för konstitutionella frågor FÖRSLAG TILL YTTRANDE. från utskottet för konstitutionella frågor

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för konstitutionella frågor FÖRSLAG TILL YTTRANDE. från utskottet för konstitutionella frågor EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för konstitutionella frågor PRELIMINÄR VERSION 23 juni 2003 FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för konstitutionella frågor till budgetutskottet över förslaget till

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 14.8.2017 COM(2017) 425 final 2017/0191 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar vad gäller förslag till Unece-handelsnormer

Läs mer

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET OCH EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET OCH EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 4.7.2016 COM(2016) 438 final RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET OCH EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN om tillämpning av lagstiftningspaketet

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för kultur och utbildning FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för kultur och utbildning FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2004 Utskottet för kultur och utbildning 2009 2008/2179(INI) 16.10.2008 FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om gemenskapens medverkan i Europeiska audiovisuella observationsorganet (2008/2179(INI))

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 3.3.2017 COM(2017) 111 final 2017/0047 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar i gemensamma EES-kommittén beträffande

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2012/13:FPM132. Meddelande och rekommendation om nationella strategier för romsk integrering. Dokumentbeteckning

Regeringskansliet Faktapromemoria 2012/13:FPM132. Meddelande och rekommendation om nationella strategier för romsk integrering. Dokumentbeteckning Regeringskansliet Faktapromemoria 01/13:FPM13 Meddelande och rekommendation om nationella strategier för romsk integrering Arbetsmarknadsdepartementet 01/13:FPM13 013-07-15 Dokumentbeteckning KOM (013)

Läs mer