Finansiering av små och medelstora EU-företags handel och investeringar: underlättad tillgång till krediter för att stödja globalisering

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Finansiering av små och medelstora EU-företags handel och investeringar: underlättad tillgång till krediter för att stödja globalisering"

Transkript

1 P7_TA-PROV(2012)0469 Finansiering av små och medelstora EU-företags handel och investeringar: underlättad tillgång till krediter för att stödja globalisering Europaparlamentets resolution av den 11 december 2012 om finansiering av små och medelstora EU-företags handel och investeringar: underlättad tillgång till krediter för att stödja globalisering (2012/2114(INI)) Europaparlamentet utfärdar denna resolution med beaktande av meddelandet från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén Ett konkurrenskraftigt Europa i världen. Ett bidrag till EU:s tillväxt och sysselsättningsstrategi (COM(2006)0567), med beaktande av kommissionens meddelande om en samlad EU-politik för internationella investeringar (COM(2010)0343), med beaktande av meddelandet från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén Handel, tillväxt och världspolitik: Handelspolitiken en hörnsten i Europa 2020-strategin (COM(2010)0612), med beaktande av det avtal om tekniska handelshinder som antogs 1994 inom ramen för Uruguayrundan av de multilaterala handelsöverläggningarna inom GATT 1, med beaktande av rådets förordning (EG) nr 3286/94 av den 22 december 1994 om antaganden av gemenskapsförfaranden på den gemensamma handelspolitikens område för att säkerställa utövandet av gemenskapens rättigheter enligt internationella handelsregler, särskilt de regler som antagits i Världshandelsorganisationens regi 2 (handelshinderförordningen), med beaktande av Unctads rapport 2011 om investeringar i världen, med beaktande av OECD:s, WTO:s och Unctads rapporter om G20:s handels- och investeringsåtgärder (mitten av oktober 2010 april 2011), med beaktande av OECD:s investeringspolitiska ram (Policy Framework for Investment PFI), med beaktande av sin ståndpunkt av den 13 september 2011 om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om tillämpningen av vissa riktlinjer för statsstödda exportkrediter 3, med beaktande av sina tidigare resolutioner, framför allt resolutionen av den 13 oktober 2005 om möjligheterna till handelsförbindelser mellan EU och Kina 1, EGT L 349, , s. 71. Antagna texter, P7_TA(2011)0363.

2 resolutionen av den 1 juni 2006 om de transatlantiska ekonomiska förbindelserna mellan EU och Förenta staterna 2, resolutionen av den 28 september 2006 om EU:s ekonomiska och kommersiella förbindelser med Indien 3, resolutionen av den 12 oktober 2006 om EU:s ekonomiska och kommersiella förbindelser med Mercosur i syfte att ingå ett interregionalt associeringsavtal 4, resolutionen av den 22 maj 2007 EU i världen konkurrenskraftens externa aspekter 5, resolutionen av den 19 juni 2007 om EU:s ekonomiska förbindelser och handelsförbindelser med Ryssland 6, resolutionen av den 19 februari 2008 om EU:s strategi för att få till stånd marknadstillträde för europeiska företag 7, resolutionen av den 24 april 2008 Mot en reformerad Världshandelsorganisation 8, resolutionen av den 5 februari 2009 om handel och ekonomiska förbindelser med Kina 9, resolutionen av den 26 mars 2009 om ett frihandelsavtal mellan EU och Indien 10, resolutionen av den 21 oktober 2010 om EU:s handelsförbindelser med Latinamerika 11, resolutionen av den 17 februari 2011 om frihandelsavtal mellan EU och Sydkorea 12, resolutionen av den 6 april 2011 om den framtida EU-politiken för internationella investeringar 13, Europa Parlamentes ståndpunkt av den 10 maj 2011 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om införande av övergångsordningar för bilaterala investeringsavtal mellan medlemsstater och tredje länder 14, resolutionen av den 11 maj 2011 om läget i förhandlingarna om ett frihandelsavtal mellan EU och Indien 15, resolutionen av den 11 maj 2011 om handelsförbindelserna mellan EU och Japan 16, resolutionen av den 8 juni 2011 om handelsförbindelserna mellan EU och Kanada 17 och resolutionen av den 27 september 2011 om en ny handelspolitik för Europa i samband med Europa 2020-strategin 18, med beaktande av rapporten från kommissionen till Europeiska rådet Hinder för handel och investeringar. Rapport 2011 Öka marknadstillträdet tillsammans med strategiska ekonomiska partnerländer: Prioriteringar för att undanröja handelshinder (COM(2011)0114), med beaktande av sin resolution av den 13 december 2011 om hinder för handel och investeringar 19, 1 EUT C 233 E, , s EUT C 298 E, , s EUT C 306 E, , s EUT C 308 E, , s EUT C 102 E, , s EUT C 146 E, , s EUT C 184 E, , s EUT C 259 E, , s EUT C 67 E, , s EUT C 117 E, , s EUT C 70 E, , s EUT C 188 E, , s EUT C 296 E, , s EUT C 377 E, , s EUT C 377 E, , s EUT C 377 E, , s Antagna texter, P7_TA(2011) Antagna texter, P7_TA(2011) Antagna texter, P7_TA(2011)0565.

3 med beaktande av meddelandet från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén Företaget är litet, världen är stor ett nytt partnerskap för att hjälpa små och medelstora företag utnyttja globala möjligheter (COM(2011)0702), med beaktande av kommissionens meddelande om en åtgärdsplan för att förbättra små och medelstora företags tillgång till finansiering (COM(2011)0870), med beaktande av rapporten från kommissionen till Europeiska rådet Hinder för handel och investeringar Rapport 2012 (COM(2012)0070), med beaktande av IFC:s/Världsbankens rapport Doing Business 2012: Doing Business in a More Transparent World (nedan kallad Doing Business 2012 index ), med beaktande av sin resolution av den 3 juli 2012 om Europas attraktionskraft på investerare 1, med beaktande av artikel 48 i arbetsordningen, med beaktande av betänkandet från utskottet för internationell handel (A7-0367/2012), och av följande skäl: A. Sedan Lissabonfördraget trädde i kraft har den gemensamma handelspolitiken i enlighet med artikel 207 i EUF-fördraget inbegripit utländska direktinvesteringar, samtidigt som den är föremål för EU:s exklusiva behörighet. Medlemsstaterna får förhandla fram och sluta bilaterala investeringsavtal uteslutande när unionen har gett dem befogenhet till det. Alla handels- och investeringsavtal som kommissionen förhandlar fram för unionens räkning kräver parlamentets samtycke. B. Enligt Unctads rapport för 2011 har EU förblivit en central destination som drar till sig utländska direktinvesteringar. I gengäld visar uppgifter från Eurostat att utflödena vad gäller utländska investeringar i det samlade EU-27 sjönk med 30 procent under 2008, med ytterligare 28 procent under 2009 och sjönk igen med 62 procent under C. Enligt Doing Business 2012 index utgör medlemsstaterna bara 40 procent av de 35 främsta länderna vad gäller entreprenörskap på global nivå (och medlemmarna i euroområdet utgör bara 26 procent). D. Komissionen uppskattar att 99 procent av alla företag i EU är små och medelstora företag, varav 92 procent är mikroföretag med 1 9 anställda, 6,7 procent är små företag med anställda och 1,1 procent är medelstora företag med anställda. Det finns 23 miljoner små och medelstora företag och de bildar ryggraden i unionens ekonomi genom att stå för två tredjedelar av arbetstillfällena inom den privata sektorn.sme E. Mikroföretag och små och medelstora företag, uppvisar en stor mångfald och har skiftande behov utifrån de specifika egenskaper som präglar den näringslivs- eller tjänstesektor där de är aktiva, den medlemsstat eller den region där de är baserade, deras storlek, deras affärsmodell, deras företagarkultur och deras affärsmiljö, oavsett om 1 Antagna texter, P7_TA(2012)0275.

4 verksamhet bedrivs internationellt eller på den inre marknaden. De står inför olikartade utmaningar inom sina respektive konjunkturcykler. F. F. Brist på finansiering, tillsammans med en svagare företagaranda än i andra industrialiserade ekonomier, utgör fortfarande en av de huvudsakliga utmaningarna för EU-företagens konkurrenskraft och entreprenörskap, och ett alltjämt splittrat regelverk och kvardröjande onödig byråkrati fortsätter att begränsa de små och medelstora företagens, särskilt de små företagens och mikroföretagens, förmåga att anpassa sig till en energi- och resurseffektiv ekonomi och att växa på marknader utanför hemlandet, både på den inre marknaden och globalt. G. 44 procent av de små och medelstora företagen ansåg att bristen på lämplig information var ett viktigt hinder för internationalisering. H. De europeiska små och medelstora företagens ovilja att utveckla sin verksamhet på de internationella marknaderna beror främst på avsaknaden av en analys eller förhandsbedömning av deras exportmöjligheter. I. Ett mycket stort antal europeiska små och medelstora företag bedriver internationell exportverksamhet (25 procent av det totala antalet), men 13 bara procent är verksamma på marknader utanför EU, och bara 4 procent av internationellt aktiva små och medelstora företag har definitiva planer på att inleda internationell verksamhet inom den närmaste framtiden. Vissa små och medelstora företag kan inte internationalisera sin verksamhet på grund av sin affärsprofil och storlek. J. Endast 10 procent av mikroföretagen utnyttjar de över 300 offentliga stödprogram som redan finns, och på grund av det stora antalet stödprogram är det svårt för små och medelstora företag att hitta och utnyttja det stöd som faktiskt finns tillgängligt. K. De europeiska små och medelstora företagen har i särskilt hög grad drabbats av den globala ekonomiska och finansiella krisen, och deras internationalisering utanför den inre marknaden bör också främjas. L. Under de senaste två åren har konsekvent nästan en tredjedel av de små och medelstora företag som ansökt om banklån fått avslag på ansökan eller fått ett mindre belopp än vad de begärde. Det högsta antalet avslag gällde mikroföretag. M. Ramprogrammet för konkurrenskraft och innovation har gjort det möjligt för finansinstituten att tillhandahålla 30 miljarder euro i nyfinansiering till mer än små och medelstora företag under perioden Europeiska investeringsbanken (EIB) lånade ut omkring 40 miljarder euro till mer än små och medelstora företag under åren N. Kommissionens föreslagna nya program för företagens konkurrenskraft och för små och medelstora företag (Cosme) kommer att ge större företag och små och medelstora företag en lånegaranti, som gör det möjligt att garantera skuldfinansiering via vanliga lån, ickeprioriterade lån, vinstandelslån eller leasing, för att minska de särskilda svårigheter som små och medelstora företag möter när de ska finansiera sin tillväxt. Lånegarantin kommer vidare att erbjuda värdepapperisering av små och medelstora företags låneportföljer i syfte att mobilisera ytterligare lånefinansiering för små och medelstora företag, och ska pågå mellan 2014 och 2020, med en planerad budget på 2,5 miljarder euro.

5 O. Medlemsstaternas erfarenheter av stödpolitik till förmån för internationaliseringen av små och medelstora företag och mikroföretag, liksom de civilsamhälleliga institutionernas erfarenheter (handelskammare, företagarorganisationer m.fl.), är viktiga lärdomar inför utformningen av nya effektiva och framgångsrika åtgärder på detta område. P. En stödpolitik på EU-nivå till förmån för små och medelstora företag måste komma utöver och komplettera befintliga insatser, medföra ett europeiskt mervärde, undvika dubbelarbete och överlappningar med befintliga program på nationell, regional och lokal nivå och optimera samordningen av planering och verksamhet. Q. I kommissionens rapporter om hinder för handel och investeringar finns exempel på hur EU:s marknadstillträde till olika länder i världen, inbegripet industrialiserade länder och viktigare tillväxtekonomier i WTO, i högre grad begränsas av olika icke-tariffära handelshinder än av handelstullar, som man i stor utsträckning tenderar att avstå från allteftersom globaliseringen framskrider. Enligt WTO:s bestämmelser är det förbjudet med omotiverade icke-tariffära handelshinder. R. När det är nödvändigt måste EU stödja och aktivt försvara sitt näringsliv och sina företag, inbegripet små och medelstora företag, mot överträdelser som dess handelspartner begår mot överenskomna regler samt WTO:s standarder och principer, och därvid utnyttja alla adekvata och proportionella åtgärder. Att utnyttja multilaterala och bilaterala mekanismer för tvistlösning, särskilt WTO-förenliga handelspolitiska skyddsinstrument, bör betraktas som en sista utväg. S. Den rättsliga osäkerheten för investeringar är en viktig avskräckande faktor för små och medelstora företag i samband med internationalisering, och eftersom det är absolut nödvändigt att ha en gemensam rättslig ram med våra handelspartner för att kunna garantera rättssäkerheten, måste EU skydda de europeiska företagens och särskilt de små och medelstora företagens intressen mot kränkningar av rättssäkerheten för investeringar i tredjeländer. 1. Europaparlamentet uppmanar enträget kommissionen och i tillämpliga fall medlemsstaterna att främja små och medelstora företags, samt i relevanta fall mikroföretags, verksamhet på de globala marknaderna genom att införa lämpliga åtgärder för deras globalisering och framför allt deras vidare integrering på EU:s inre marknad, inbegripet lättare tillgång till kapital och regelbundet uppdaterad information om affärsmöjligheter utomlands samt effektiva handelspolitiska skyddsinstrument som syftar till att rättmätigt skydda dem mot illojal dumpning och illojalt stöd för att garantera en sund konkurrens med tredjeländer samtidigt som man förvissar sig om att mänskliga rättigheter, arbetsstagarrättigheter och sociala rätigheter samt miljön skyddas i tredjeländerna. 2. Europaparlamentet konstaterar att de små och medelstora företagen också möter svårigheter till följd av minskad inhemsk efterfrågan på grund av den ekonomiska krisen. Tillgång till information 3. Europaparlamentet betonar att man måste förbättra datainsamlingen på företagsnivå för att öka medvetenheten om mikroföretags samt små och medelstora företags behov, dela med sig av bästa praxis och förse dem med ett mer målinriktat stöd både på nationell nivå och EU-nivå. Parlamentet efterlyser också regelbundna kostnads-/intäktsanalyser för att

6 bedöma effektiviteten hos ett sådant stöd, med inriktning på att öka mikroföretagens samt de små och medelstora företagens innovativa kapacitet och konkurrenskraft, både på den inre marknaden och globalt. 4. Europaparlamentet betonar först och främst behovet av att kartlägga vilka stödprogram som finns och vilka som saknas på nationell nivå och på EU-nivå, i syfte att undvika överlappningar eller luckor, och att integrera befintliga tjänsteleverantörer och stödstrategier i samarbete med nationella organ. Parlamentet uppmanar medlemsstaternas myndigheter att inrätta enhetliga onlinedatabaser över nationella och regionala finansieringskällor. 5. Europaparlamentet betonar behovet av att utvärdera den tillgängliga marknaden för växande internationalisering och att ytterligare främja utvecklingen av små och medelstora företag på den inre marknaden. Parlamentet anser att utvecklingen av små och medelstora företag på den inre marknaden är lika viktig som utvecklingen av små och medelstora företag utomlands. 6. Europaparlamentet ser det som avgörande för EU:s konkurrenskraft och tillväxt att det inrättas ett nätverk som ska ingå i en digital plattform där man sammanför nationella stöd- och informationspunkter för små och medelstora företag, handelskammare, exportkreditinstitut, företagssammanslutningar och kommissionen i syfte att tillhandahålla företag inom EU, särskilt export- och importföretag, detaljerad, lättläst information i lämplig tid vid en enda kontaktpunkt, så att dessa fullt ut kan dra nytta av unionens nya gemensamma handelspolitik. Tillgång till kapital 7. Europaparlamentet betonar att återkommande svårigheter med att få tillgång till kapital utgör ett av de centrala hindren för små och medelstora företags globalisering. Parlamentet uppmanar de nationella regeringarna att stödja de små och medelstora företagen genom statsstödda exportkrediter, utan att snedvrida den EU-interna konkurrensen, samt genom att öronmärka tillräckliga medel för de små och medelstora företagen (t.ex. särskilda lån, samfinansiering och riskkapital) som en hjälp för dem att klara sig trots bankernas investeringsavveckling och skuldsanering. Sådan finansiering bör ges till små och medelstora företag som redan exporterar och som kan lägga fram en genomförbar affärsplan för att öka eller befästa sin marknadsandel, och som kan leda till nya arbetstillfällen, särskilt för ungdomar. 8. Europaparlamentet anser att man för att få fart på EU:s ekonomi inte får förbise stöd till nystartade företag som erbjuder innovativa varor och tjänster samt till små och medelstora företag i behov av en inledande eller en senare investering, vare sig de är verksamma på den inre marknaden eller om de vill växa genom internationalisering. 9. Europaparlamentet uppmanar därför de nationella regeringarna att hjälpa de små och medelstora företagen genom att undersöka möjligheten av att skapa bl.a. investeringsfonder för små och medelstora företag i vilka europeiska medborgare kan investera sina sparmedel. 10. Europaparlamentet framhåller att statsstödda exportkrediter måste leva upp till OECD:s riktlinjer och främja projekt som uppfyller internationella arbetsrättsliga och miljömässiga normer.

7 11. Europaparlamentet vill att det stöd som görs tillgängligt för små och medelstora företag så att dessa kan få tillgång till kapital, utformas efter de små och medelstora företagens respektive och specifika behov, i syfte att undvika en enhetlig strategi för alla. Parlamentet noterar i detta sammanhang att näringslivet inom EU uppvisar ett brett spektrum av affärsprofiler och behov som avspeglar de små och medelstora företagens storlek, struktur, verksamhetsområde och geografiska hemvist. 12. Europaparlamentet finner att det finns ett akut behov av en helhetsinriktad strategi för finansiering av handel som syftar till att främja små och medelstora företags globalisering. EU bör främja och stödja incitament för utveckling av små och medelstora företag inom strategiska sektorer på ett proaktivt sätt, särskilt vad gäller tillverkningsverksamhet med ett högt mervärde som erbjuder konkurrensfördelar gentemot de framväxande ekonomierna samt högkvalitativ sysselsättning för EU:s medborgare. Parlamentet betonar därför att man måste urskilja lovande nischmarknader och främja deras utveckling. 13. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att undersöka marknaden för europeiska affärsänglar och liknande marknader globalt för att dra lärdomar och bygga upp kapaciteten hos dem som leder nätverk av affärsänglar i EU. Banker och andra finansinstitut uppmuntras att ge sina små och medelstora företagskunder regelbundet uppdaterad information om tillgängliga finansiella instrument, inklusive stödjande nätverk för små och medelstora företag samt affärsänglar. Kommissionen uppmanas också att tillhandahålla relevant information i denna fråga. 14. Europaparlamentet medger att det finns väletablerade och väl beprövade system på nationell nivå för stöd till små och medelstora företag, vilka erbjuder tillgång till exportkrediter via exportkreditinstitut, och anser att det är rimligt att fortsätta detta stöd. Dock anser parlamentet att man ytterligare måste diskutera huruvida man på medellång sikt ska införa systematiskt stöd till exportkrediter på EU-nivå, och inrätta en export/import-facilitet för små och medelstora företag för att ge ytterligare stöd åt dessa företag via exportkreditinstitut, baserat på bästa praxis. Parlamentet anser att detta ytterligare stöd skulle kunna inbegripa lån till låg ränta och till fast räntesats, kortfristigt arbetande kapital och refinansiering, finansiering via eget kapital och affärsförsäkringslösningar. 15. Europaparlamentet uppmärksammar de lagstiftningsmässiga och rättsliga åtgärder som måste vidtas för att förbättra små och medelstora företags tillgång till bankgaranti, dvs. minskning av hindren för egendomsregistrering (t.ex. genom inrättande av kreditinstitut), sänkning av indrivningskostnaderna för långivare och höjning av den övergripande kvaliteten på den finansiella informationen om små och medelstora företag, i syfte att öka deras kreditvärdighet ur långivarnas synpunkt. 16. Europaparlamentet framhäver behovet av att tillhandahålla små och medelstora företag finansiellt och tekniskt stöd med inriktning på marknadsundersökningar, rådgivning avseende projekt- och exportfinansiering, juridisk rådgivning (t.ex. om undantagsklausuler eller påföljder för sen eller utebliven betalning), skyldigheter avseende tullar och skatter, bekämpning av förfalskningar och presentation av företag vid

8 handelsmässor och evenemang för företags nätverksbyggande (t.ex. genom att finna distributörer i ett tredjeland). 17. Europaparlamentet betonar att det dessutom är nödvändigt att inrikta sig på att minska kreditgapet för mikroföretag. Parlamentet betonar den positiva rollen av små lån vad gäller möjligheten för sådana företag att komma igång. Parlamentet upprepar att också små utländska direktinvesteringar kan sporra affärsinitiativ på gräsrotsnivå i fråga om att ge tillväxt och hållbar utveckling lokalt (t.ex. utveckling av hantverk), även när det är fråga om en nischmarknad. 18. Europaparlamentet efterlyser fler offentlig-privata partnerskap som kan tillhandahålla startkapital och riskkapital till mikroföretag samt små och medelstora företag inom EU, samtidigt som de delar företagarrisken. Parlamentet framhåller i detta sammanhang den positiva roll som både mikrokreditinstitut och fonder för socialt företagande kan spela vad gäller utveckling av affärsmöjligheter som också inbegriper sociala, etiska och miljörelaterade målsättningar. Rekommendationer för konkreta åtgärder 19. Europaparlamentet efterlyser ansträngningar på nationell nivå och EU-nivå för att förenkla företagsklimatet för små och medelstora företag i nära samråd med sammanslutningar för små och medelstora företag inom EU, industri- och handelskammare samt andra relevanta intressenter till stöd både för att minska onödig byråkrati och för att internationalisera de små och medelstora företagen. 20. Europaparlamentet uppmanar eftertryckligen medlemsstaterna att införa samlade stödoch informationspunkter för företag på lokal nivå, som ska drivas i samarbete med företagen inom EU, så att små och medelstora företag, på sitt eget språk och för omedelbar användning, ska kunna få information om export-/importmöjligheter, befintliga handelshinder (såväl tullar som icke-tariffära handelshinder), skydd för investeringar, bestämmelser om tvistlösning och konkurrenter samt få kunskaper om och förståelse för kulturell och mänsklig praxis på tredjelandsmarknader. 21. Europaparlamentet kräver att ett nätverk utvecklas mellan små och medelstora företag och stora europeiska företag, så att de små och medelstora företagen kan dra nytta av de stora företagens expertis, exportkapacitet och innovationsförmåga. 22. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att främja utbyten mellan ledare för små och medelstora företag i Europa och i tredjeländer i linje med programmet Erasmus för unga företagare i Europeiska unionen. 23. Europaparlamentet understryker behovet av att främja samarbete mellan europeiska små och medelstora företag och företag i tredjeländer för att underlätta marknadstillträdet och integreringen på tredjeländers marknader. 24. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att i högre grad uppmärksamma de europeiska små och medelstora företagen på de handelsavtal som håller på att förhandlas fram och de internationella investeringsmöjligheter som öppnas för de små och medelstora företagen.

9 25. Europaparlamentet uppmuntrar företag och exportörer att aktivt använda de handelspolitiska skyddsinstrumenten, såsom klagomål avseende handelshinderförordningen eller klagomålsregistret i databasen om marknadstillträde, för att rapportera till kommissionen om betydande skador som orsakas av handelshinder och i tillämpliga fall göra det möjligt för kommissionen att inleda utredningar på eget initiativ avseende antidumpning och utjämningstullar i nära samarbete med näringslivet, så att risken för vedergällning minimeras. 26. Europaparlamentet anser att ett effektivt skydd för små och medelstora företag mot illojal handelspraxis från EU:s partnerländers sida är lika viktigt som att hjälpa små och medelstora företag som vill verka internationellt. Parlamentet anser att internationalisering och skydd är två sidor av samma mynt i globaliseringsprocessen. 27. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att vid reformen av EU:s instrument för handelsförsvar vederbörligen beakta de små och medelstora företagens tillgång till förfaranden riktade mot dumpning och stöd. 28. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att låta små och medelstora företag medverka vid fastställandet av internationella standarder (t.ex. ISO), eftersom förändringar i regleringssystemen inverkar direkt på deras lönsamhet. Parlamentet betonar att hanteringen av obefogade icke-tariffära handelshinder måste bli en av kommissionens viktigaste prioriteringar, särskilt genom harmonisering av tekniska bestämmelser som grundar sig på relevanta globala standarder. 29. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att ta itu med dessa utbredda och kvardröjande problem inom multilaterala och bilaterala avtal och i synnerhet inom frihandelsavtal med både industriländer och tillväxtekonomier samt att se till att icke-tariffära handelshinder får åtminstone lika mycket uppmärksamhet inom WTO som avskaffandet av tullar får för närvarande. 30. Europaparlamentet beklagar att det saknas konkreta medel för de europeiska företagen, särskilt de små och medelstora företagen, för att effektivt bekämpa överträdelser av immateriella rättigheter. Parlamentet välkomnar kommissionens beslut att föreslå en översyn av direktivet om tillämpningen av de immateriella rättigheterna. Parlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att bättre försvara de immateriella rättigheterna i alla relevanta multilaterala organisationer (WTO, Världshälsoorganisationen och Världsorganisationen för den intellektuella äganderätten). 31. Europaparlamentet framhåller att små och medelstora företag är känsliga för prisfluktuationer. Kommissionen uppmanas därför att på EU-nivå och i internationella forum såsom G20 aktivt ta itu med skadlig finansiell spekulation i livsmedel och råvaror. 32. Europaparlamentet uppmanar unionen att fullt ut utnyttja de investeringsmöjligheter för små och medelstora företag inom EU som uppkommer genom den europeiska grannskapspolitiken, med särskild inriktning mot gränsöverskridande investeringar i länder inom det östliga partnerskapet och partnerskapet med södra Medelhavsområdet. Parlamentet framhåller att investeringsmöjligheterna i dessa områden i stor utsträckning bör bidra till att fylla de socioekonomiska behoven hos befolkningarna i de berörda länderna, och främja hållbar ekonomisk utveckling, fördjupat regionalt samarbete och regional stabilitet.

10 33. Europaparlamentet anser att kommissionen och Europeiska utrikestjänsten bör utveckla synergier för att ytterligare förbättra unionens handelsinriktade diplomati i hela världen. 34. Europaparlamentet kräver att EU utvecklar en gemensam ambitiös näringslivspolitik, som är baserad på stimulering av forskning och innovation och som kan ta del av innovativ finansiering, såsom projektobligationer, och stöder utvecklingen av små och medelstora företag, genom att de får tillgång till offentliga upphandlingar, så att de kan behålla sin konkurrenskraft gentemot nya stora aktörer inom näringsliv och forskning. o o o 35. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och kommissionen.

Europaparlamentets resolution av den 19 februari 2009 om den sociala ekonomin (2008/2250(INI))

Europaparlamentets resolution av den 19 februari 2009 om den sociala ekonomin (2008/2250(INI)) P6_TA(2009)0062 Social ekonomi Europaparlamentets resolution av den 19 februari 2009 om den sociala ekonomin (2008/2250(INI)) Europaparlamentet utfärdar denna resolution med beaktande av artiklarna 3,

Läs mer

2008-2009 ANTAGNA TEXTER. från sammanträdet. torsdagen. den 24 april 2008 P6_TA-PROV(2008)04-24 PRELIMINÄR UTGÅVA PE 406.728

2008-2009 ANTAGNA TEXTER. från sammanträdet. torsdagen. den 24 april 2008 P6_TA-PROV(2008)04-24 PRELIMINÄR UTGÅVA PE 406.728 2008-2009 ANTAGNA TEXTER från sammanträdet torsdagen den 24 april 2008 P6_TA-PROV(2008)04-24 PRELIMINÄR UTGÅVA PE 406.728 INNEHÅLLSFÖRTECKNING TEXTER ANTAGNA AV PARLAMENTET P6_TA-PROV(2008)0174 Årlig

Läs mer

ATT UPPMUNTRA FÖRETAGANDET I EUROPA: PRIORITERINGAR FÖR FRAMTIDEN MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET

ATT UPPMUNTRA FÖRETAGANDET I EUROPA: PRIORITERINGAR FÖR FRAMTIDEN MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den... KOM (98)... ATT UPPMUNTRA FÖRETAGANDET I EUROPA: PRIORITERINGAR FÖR FRAMTIDEN MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET 1 I. FÖRETAGANDE EN UTMANING FÖR SYSSELSÄTTNINGEN

Läs mer

GRÖNBOK. Att bygga en kapitalmarknadsunion. {SWD(2015) 13 final}

GRÖNBOK. Att bygga en kapitalmarknadsunion. {SWD(2015) 13 final} EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 18.2.2015 COM(2015) 63 final GRÖNBOK Att bygga en kapitalmarknadsunion {SWD(2015) 13 final} SV SV Förord Kommissionens prioritering Europas prioritering är sysselsättning

Läs mer

EUROPEISKA RÅDET Bryssel den 25 oktober 2013 (OR. en) För delegationerna bifogas slutsatserna från Europeiska rådet (24 25 oktober 2013).

EUROPEISKA RÅDET Bryssel den 25 oktober 2013 (OR. en) För delegationerna bifogas slutsatserna från Europeiska rådet (24 25 oktober 2013). EUROPEISKA RÅDET Bryssel den 25 oktober 2013 (OR. en) EUCO 169/13 CO EUR 13 CO'CL 7 FÖLJE'OT från: till: Ärende: Rådets generalsekretariat Delegationerna EUROPEISKA RÅDET 24 25 OKTOBER 2013 SLUTSATSER

Läs mer

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2014/25/EU

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2014/25/EU 28.3.2014 Europeiska unionens officiella tidning L 94/243 EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2014/25/EU av den 26 februari 2014 om upphandling av enheter som är verksamma på områdena vatten, energi,

Läs mer

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLEMENTET, RÅDET OCH EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLEMENTET, RÅDET OCH EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 6.12.2011 KOM(2011) 851 slutlig MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLEMENTET, RÅDET OCH EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN om mervärdesskattens framtid

Läs mer

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING. om Europeiska socialfonden och om upphävande av förordning (EG) nr 1081/2006

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING. om Europeiska socialfonden och om upphävande av förordning (EG) nr 1081/2006 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 6.10.2011 KOM(2011) 607 slutlig 2011/0268 (COD) Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om Europeiska socialfonden och om upphävande av förordning (EG)

Läs mer

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN. Europa 2020. En strategi för smart och hållbar tillväxt för alla

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN. Europa 2020. En strategi för smart och hållbar tillväxt för alla SV SV SV EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 3.3.2010 KOM(2010) 2020 slutlig MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN Europa 2020 En strategi för smart och hållbar tillväxt för alla SV SV Förord 2010 måste bli en

Läs mer

Europeiska ekonomiska och sociala kommittén YTTRANDE

Europeiska ekonomiska och sociala kommittén YTTRANDE Europeiska ekonomiska och sociala kommittén INT/606 "Initiativ för socialt företagande" Bryssel den 23 maj 2012 YTTRANDE från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om "Meddelande från kommissionen

Läs mer

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN HARMONISERING AV REDOVISNINGSSYSTEMET: EN NY STRATEGI I FÖRHÅLLANDE TILL DET INTERNATIONELLA HARMONISERINGSSYSTEMET

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN HARMONISERING AV REDOVISNINGSSYSTEMET: EN NY STRATEGI I FÖRHÅLLANDE TILL DET INTERNATIONELLA HARMONISERINGSSYSTEMET COM 95 (508) SUE MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN HARMONISERING AV REDOVISNINGSSYSTEMET: EN NY STRATEGI I FÖRHÅLLANDE TILL DET INTERNATIONELLA HARMONISERINGSSYSTEMET 1. Inledning och sammanfattning 1.1 I de

Läs mer

BILAGA. till MEDDELANDET FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN OCH REGIONKOMMITTÉN

BILAGA. till MEDDELANDET FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN OCH REGIONKOMMITTÉN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Strasbourg den 23.10.2012 COM(2012) 629 final Vol. 2/2 BILAGA till MEDDELANDET FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN OCH REGIONKOMMITTÉN

Läs mer

Föreg. dok. nr: 14449/09 JAI 679 Stockholmsprogrammet Ett öppet och säkert Europa i medborgarnas tjänst och för deras skydd

Föreg. dok. nr: 14449/09 JAI 679 Stockholmsprogrammet Ett öppet och säkert Europa i medborgarnas tjänst och för deras skydd EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 25 november 2009 (28.11) (OR. en) 16484/1/09 REV 1 JAI 866 NOT från: Ordförandeskapet till: Coreper Föreg. dok. nr: 14449/09 JAI 679 Ärende: Stockholmsprogrammet Ett

Läs mer

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV. om inrättandet av ett gemensamt europeiskt järnvägsområde. (Omarbetning)

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV. om inrättandet av ett gemensamt europeiskt järnvägsområde. (Omarbetning) SV SV SV EUROPEISKA KOMMISSIONEN Förslag till Bryssel den 17.9.2010 KOM(2010) 475 slutlig 2010/0253 (COD) EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV om inrättandet av ett gemensamt europeiskt järnvägsområde

Läs mer

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 12.9.2012 COM(2012) 511 final 2012/0242 (CNS) Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om tilldelning av särskilda uppgifter till Europeiska centralbanken i fråga om politiken

Läs mer

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 24.7.2013 COM(2013) 547 final 2013/0264 (COD) C7-0230/13 Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV om betaltjänster på den inre marknaden och om ändring av

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET, EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET, EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 14.7.2004 KOM(2004) 479 slutlig MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET, EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN Förbättra förtroendet

Läs mer

Ökad utlåning till ekonomin: genomförandet av EIB:s kapitalökning och kommissionens och EIB:s gemensamma initiativ

Ökad utlåning till ekonomin: genomförandet av EIB:s kapitalökning och kommissionens och EIB:s gemensamma initiativ Ökad utlåning till ekonomin: genomförandet av EIB:s kapitalökning och kommissionens och EIB:s gemensamma initiativ Kommissionens och EIB:s gemensamma rapport till Europeiska rådet den 27 28 juni 2013 Att

Läs mer

ISSN 1025-5575. Allmän rapport. om Europeiska unionens verksamhet EUROPEISKA KOMMISSIONEN

ISSN 1025-5575. Allmän rapport. om Europeiska unionens verksamhet EUROPEISKA KOMMISSIONEN ISSN 1025-5575 Allmän rapport om Europeiska unionens verksamhet EUROPEISKA KOMMISSIONEN Europeiska kommissionen Allmän rapport om Europeiska unionens verksamhet 2006 Luxemburg, 2007 Bryssel Allmän rapport

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING. {SEC(2011)1141 final} {SEC(2011)1142 final}

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING. {SEC(2011)1141 final} {SEC(2011)1142 final} EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 6.10.2011 KOM(2011) 615 slutlig 2011/0276 (COD) Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om gemensamma bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden,

Läs mer

Främjande av innovation genom patent * * * Uppföljning av grönboken om gemenskapspatentet och patentsystemet i Europa

Främjande av innovation genom patent * * * Uppföljning av grönboken om gemenskapspatentet och patentsystemet i Europa Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet och Ekonomiska och sociala kommittén Främjande av innovation genom patent * * * Uppföljning av grönboken om gemenskapspatentet och patentsystemet

Läs mer

Stora planer för små företag

Stora planer för små företag 2011 års upplaga Stora planer för små företag detta gör EU för små och medelstora företag (SMF) Europeiska kommissionen Näringsliv Europeisk webbplats för små och medelstora företag Vill du veta vad EU

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 10.6.2009 KOM(2009) 262 slutlig MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET Ett område med frihet, säkerhet och rättvisa i allmänhetens

Läs mer

VET HUT! Referenslitteratur. Del II

VET HUT! Referenslitteratur. Del II VET HUT! Referenslitteratur Del II 2(63) Innehåll INLEDNING...4 REFERENSER...5 REFERENSLITTERATUR...7 EU:S FÖRNYADE STRATEGI FÖR HÅLLBAR UTVECKLING, 10917/06...7 INDIKATORER FRÅN DEN NATIONELLA STRATEGIN...29

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE ÖVERENSKOMMELSER MED FRÄMMANDE MAKTER

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE ÖVERENSKOMMELSER MED FRÄMMANDE MAKTER FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE ÖVERENSKOMMELSER MED FRÄMMANDE MAKTER 2005 Utgiven i Helsingfors den 19 juli 2005 Nr 68 69 INNEHÅLL Nr Sidan 68 Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som

Läs mer

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-77

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-77 EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för sysselsättning och sociala frågor 28.10.2013 2013/2177(INI) ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-77 Patrick Le Hyaric (PE519.687v01-00) Handlingsplan för en konkurrenskraftig och

Läs mer

PROJEKT EUROPA 2030. Utmaningar och möjligheter. Rapport till Europeiska rådet från reflektionsgruppen om EU:s framtid 2030

PROJEKT EUROPA 2030. Utmaningar och möjligheter. Rapport till Europeiska rådet från reflektionsgruppen om EU:s framtid 2030 PROJEKT EUROPA 2030 Utmaningar och möjligheter Rapport till Europeiska rådet från reflektionsgruppen om EU:s framtid 2030 SV PROJEKT EUROPA 2030 Utmaningar och möjligheter Rapport till Europeiska rådet

Läs mer

2010-03-25 To the European Commission sg-national-parliaments@ec.europa.eu

2010-03-25 To the European Commission sg-national-parliaments@ec.europa.eu RIKSDAG ADMINISTRATION SECRETARY-GENERAL OF THE RIKSDAG 2010-03-25 To the European Commission sg-national-parliaments@ec.europa.eu The Swedish Parliament has referred the Commission s working document

Läs mer

5DSSRUWIUnQNRPPLVVLRQHQ gyhuvlnw YHU(8VnWJlUGHUWLOOI OMGDYKlQGHOVHUQDGHQ VHSWHPEHURFKHQEHG PQLQJDYGHVDQQROLNDHNRQRPLVND NRQVHNYHQVHUQD

5DSSRUWIUnQNRPPLVVLRQHQ gyhuvlnw YHU(8VnWJlUGHUWLOOI OMGDYKlQGHOVHUQDGHQ VHSWHPEHURFKHQEHG PQLQJDYGHVDQQROLNDHNRQRPLVND NRQVHNYHQVHUQD '2& EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 17.10.2001 KOM(2001) 611 slutlig 5DSSRUWIUnQNRPPLVVLRQHQ gyhuvlnw YHU(8VnWJlUGHUWLOOI OMGDYKlQGHOVHUQDGHQ VHSWHPEHURFKHQEHG PQLQJDYGHVDQQROLNDHNRQRPLVND

Läs mer

/ljhvudssruwi U*R'LJLWDO

/ljhvudssruwi U*R'LJLWDO EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 13.5.2002 SEK(2002) 566. $5%(76'2.80(17)5c1.200,66,21(16$9'(/1,1*$5 /ljhvudssruwi U*R'LJLWDO $5%(76'2.80(17)5c1.200,66,21(16$9'(/1,1*$5 /ljhvudssruwi U*R'LJLWDO

Läs mer