Justerare~~.~---J Hissieholms kommun

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Justerare~~.~---J----------- Hissieholms kommun"

Transkript

1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(22) Hissieholms kommun Kommunfullmliktige Plats och tid Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Utses att justera Ersättare Hässleholm Kulturhus, Röda salongen, , kl Irene Nilsson, Lena Svensson, Douglas Roth, Lena Wallentheim, PatrikJönsson, Joachim Fors, Pär Palmgren, Lena Nilsson, Jonny Dolkov, Dolores Öhman och 45-53, Thomas Rasmusson, Sven-Erik Andersson, Robin Gustavsson, Leif Nilsson, Ulf Berggren, Kenny Hansson, Hans-Göran Hansson, Magnus Åkeborn, Benny Petersson, Hanna Nilsson, Mikael Koenen, Agne Nilsson, Karin Aelsson, Helena Malje, Johan Kronquist, Christer Welinder, Andreas Dahlberg, Jennie Strömberg, Marianne Nilsson, Peo Lindholm, Ulf Erlandsson, Henrik Backlund, Petra Johansson, Margreth Segerstein, Ingrid Nyman, KarinaJannerstig,John Bruun 40-41,43-53, Rolf Delcomyn, Björn Widmark, Gunnel Bruhn, Anna Wallentheim, Lars Johnsson, Michael Strömberg, Pelle Svensson, Per-Åke Purk, Håkon S J ansen, Håkan Spångberg, Meta Jarl, Tora Hammer, Christer Caesar, Jörn Engkvist och Asa Erlandsson Karl-Gustav Boa 40-41, 43-53, Wmnie Aronsson 42, Anita Johannesson, Eskil Johannesson, Annelie Cederberg, Zidon Kristensson, Sven-Inge Persson, Ann-KristinJohnsson och Veronica Ankarvik, Ronny Ebbesson 44. Gunnel Gustavsson har ingen ersättare. Göran Blomberg, Richard Bemsheim, Lina Bengtsson, Andreas Novotny, Eva Persson, Wmnie Aronsson, Dan Karlsson, Marie Svensson, Anders Wallentheim, Linda Ingvarsson, Jonas Andersson, Diana Hagman, Fredrik Svensson, Ronny Ebbesson, Anita Peterson, Elisabeth Friberg, Karina Olsson och Ernst Herslow. Kanslichef Maj-Inger Carlsson, Kommunsekreterare Elisabeth Aidemark Lena Svensson och Douglas Roth Robin Gustavsson, Leif Nilsson Justeringens plats, tid Justerade paragrafer Kommunledningskontoret/ , 43-45,47-53 ( 42 och 46 omedelbart justerade) Underskrifter sekreterare Q~J Lt,W~Ov\ Maj-In er Carlsson Ordförande _.} ~ fil~!0,._ Ä Justerare~~.~---J Lena Svensson ouglas Ro

2 1(1) Hässleholms kommun Datum ANSLAG Förslag till detaljplan för Artilleristen 2 med flera har antagits av kommunfullmäktige den30mars 2015, 45. Handlingama finns tillgängliga på stadsbyggnadskontoret. Justeringen av protokollet har tillkännagivits denna dag genom anslag på kommunens anslagstavla Louise Davidsson Kommunsekreterare Ovanstående har anslagits på kommunens anslagstavla betygar: Louise Davidsson

3 SAMMANIRÄDESPROTOKOLL 2(22) H Iuiehoims kommun KommunfullmiJktige Anslag l bevis Protokollet är justerat Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Sammanträdesdag Datum då anslaget sätts upp Datum då anslaget tid igast får tas ner Förvari ng s plats för protokollet Underskrift Datum då anslaget togs ner Signatur Håssieholms kommun, Kommunledningskontoret ooooo~))o~ oooooooooo o o o Kommunsekreterare Louise Davidsson 2015-

4 l Hlul... olms kommun SAMMANIRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Diarienummer (22) 40 Ändring av dagordning Beslut beslutar att ändra dagordningen genom att behandla Ärende nr 4 "Överskott- och underskottshantering 2015" direkt efter Fråga. Utdraget bestyrkes

5 l Hissieholms kommun SAMMANIRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Diarienummer / (22) Kommunfullmfiktige 41 Fråga till socialnämndens ordförande Beslut beslutar att frågan får ställas. Frågan beslutas vara besvarad. Beskrivning av ärendet Håkan Spångberg (SD) har ställt följande fråga till socialnärrmdens ordförande, Lena Nilsson: "Gruppen så kallade nyanlända som har-/ har haft etableringsersättning är vad man kan förstå i kraftigt tilltagande. Detta framgår av yttrandet från förvaltningschefen daterat gällande en rapport från EY gjord på uppdrag av kommunrevisorerna angående ekonomiskt bistånd. Efter två år upphör tydligen denna ersättning och det ekonomiska ansvaret övergår, om undertecknad är rätt informerad, till kommunen om denna grupps försö ~ning inte löses på annat sätt. Frågan blir då: >} Finns det någon beredskap för hur dessa kostnader, som harrmar hos skattebetalama i Håssieholms kommun, ska hanteras framgent?" Socialnärrmdens ordförande Lena Nilsson (S) besvarar frågan. Sänt till: Justering IN~ ~ Utdraget bestyrkes

6 HÄSSLEHOU.1S KOMMUN Kommunstyrelsl:ln Fråga till socialnämndens ordförande, Lena Nilsson. Gruppen så kallade nyanlända som har-/har haft etableringsersättning är vad man kan förstå i kraftigt tilltagande. Detta framgår av yttrandet från förvaltningschefen daterat gällande en rapport från EY gjord på uppdrag av kommunrevisorerna angående ekonomiskt bistånd. Efter två år upphör tydligen denna ersättning och det ekonomiska ansvaret övergår, om undertecknad är rätt informerad, till kommunen om denna grupps försörjning inte löses på annat sätt. Frågan blir då: *Finns det någon beredskap för hur dessa kostnader, som hamnar hos skattebetalarna i Hässleholms kommun, ska hanteras framgent? _j~~r::--l~~j- Håkan Spångberg (SD)

7 l Hissieholms kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Diarienummer 2015/ (22) 43 Över- och underskottshantering 2015 Beslut beslutar följande: l. Förslag till över- och underskottshantering 2015 antas. 2. Finansiering av de 4,759 miljoner kronor avseende driften sker genom att 0,539 miljoner kronor ianspråktas ur kontot kompensation för ökade driftkostnader i samband med investeringar med anslagstyp l, 4,0 miljoner kronor från anslaget för överskotts- och underskottshantering och resterande 0,220 miljoner kronor från anslaget för kommunstyrelsens oförutsedda kostnader. 3. Investeringarna finansieras inom det beslut kommunfullmäktige tog i samband med budgeten där det beslutades att kommunstyrelsen får låna 200 miljoner kronor under 2015, internt eller eternt, till investeringar inklusive fastighetsköp. Ledamöter som avstår från att delta i beslutet Sverigedemokraternas ledamöter avstår från att delta i beslutet. Folkets väls ledamöter avstår från att delta i beslutet. Yrkande Lena Wallentheim (S) lägger följande ändringsyrkande. "Att de kronorna för LONA-projekt, Skogens skatter, stryks från byggnadsnämndens ram i överoch underskottshanteringen avseende driften. Att finansieringen från anslaget för kommunstyrelsens anslag för oförutsedda kostnader ändras till 0,220 miljoner kronor." Justering i!yij ~ Utdraget bestyrkes

8 l Hissieholms kemmun SAMMANIRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Diarienummer / (22) Kommunfullmtiktige Fons. 43 Lena Wallentheim (S) yrkar i övrigt bifall till kommunstyrelsens förslag. Lena Nilsson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Omröstning Ordföranden ställer proposition på dels kommunstyrelsens förslag och dels Lena Wallentheims (S) yrkande och finner Lena Wallentheims yrkande bifallet. Beskrivning av ärendet I bokslutet för 2014 redovisas en nettoavvikelse för förvaltningarna på 16,3 miljoner kronor i förhållande till budget. Förvaltningarnas förslag (eklusive finansförvaltningen) till över- och underskottshantering innebär en önskan att till 2015 överföra 14,7 miljoner kronor inklusive kompensation för ökade driftkostnader för inversteringar med anslagstyp l. Totalt föreslår budgetberedningen att 4,8 miljoner kronor överförs till förvaltningarna inklusive 0,5 miljoner kronor för kompensation för ökade driftkostnader för investeringar med anslagstyp l. De 4,8 miljoner kronor finansieras genom att 0,5 miljoner kronor ianspråktas ur kontot med kompensation för ökade driftkostnader i samband med investeringar med anslagstyp l, 4,0 miljoner kronor från anslaget för överskotts- och underskottshantering och resterande 0,3 miljoner kronor från anslaget för kommunstyrelsens oförutsedda kostnader. Totalt innebär förslaget att det budgeterade årets resultat för 2015 blir 0,4 miljoner kronor, vilket är samma resultat som i kommunfullmäktiges antagna budget. Under 2014 redovisades nettoinvesteringar på 148,1 miljoner kronor mot budgeterade 293,9 miljoner kronor, vilket innebär en budgetavvikelse på + 145,8 miljoner kronor (eklusive fastighetsförsäljningar som uppgick till3,6 miljoner kronor). Utdraget bestyrkes

9 l Hissieholms kommun SAMMANIRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Diarienummer 2015/ {22) Kommunful/m/Jktige Fons. 43 Nåmndernas förslag är att få med sig 141,9 miljoner kronor till2015. I budgetberedningens förslag till över- och underskottshantering föreslås att 49,1 miljoner kronor överförs för investeringar till2015. Den stora skillnaden mellan förvaltningarnas förslag och budgetberedningens förslag gäller tekniska nämnden. Budgetberedningen bad tekniska förvaltningen titta över om investeringstakten var rimlig och det resulterade i att en hel del av överskotten flyttas till budget 2016 istället för till2015. Dessutom justeras tre av de projekt som finns i kommunfullmäktiges antagna budget för \IIBL-förhandling avseende förslaget har genomfäns den 20 februari Förhandlingen slutade med att samtliga närvarande fackförbund inte hade något att erinra mot förslaget. Ärendets tidigare behandling Kommunstyrelsen beslutar den 4 mars 2015, 59, att föreslå kommunfullmäktige att upprättat förslag till över- och underskottshantering 2015 antas. Finansiering av de 4,8 miljoner kronor avseende driften sker genom att 0,5 miljoner kronor ianspråktas ur kontot kompensation för ökade driftkostnader i samband med investeringar med anslagstyp l, 4,0 miljoner kronor från anslaget för överskotts- och underskottshantering och resterande 0,3 miljoner kronor från anslaget för kommunstyrelsens oförutsedda kostnader. Investeringarna finansieras inom det beslut kommunfullmäktige tog i samband med budgeten där det beslutades att kommunstyrelsen får låna 200 miljoner kronor under 2015, internt eller eternt, till investeringar inklusive fastighetsköp. Sverigedemokraternas ledamöter avstår från att delta i beslutet. Sänt till: Ekonomiavdelningen Justering Utdraget bestyrkes

10 M ~ Hissieholms kommun SAMMANIRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Diarienummer 2014/ (22) 44 Ändringar och höjning av renhållningstaan Beslut godkänner ändringar i renhållningstaan enligt bilagt förslag på taedokument och höjning av renhållningstaan med 4,9 % från Reservationer Sverigedemokraternas ledamöter reserverar sig mot beslutet skriftligt enligt bilaga. Moderaternas, Sverigedemokratemas, Folkpartiets och Folkets Väls ledamöter reserverar sig till förmån för Pär Palmgrens (M) och Ulf Erlandssons yrkande. Jäv Delores Öhman (MP) förklarar sig jävig. Hon deltar inte i handläggningen eller beslutet i ärendet. Ronny Ebbessen (MP) tjänstgör i detta ärende. Yrkande Christer Caesar (KD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Marianne Nilsson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Ulf Erlandsson (SD) lämnar följande ändringsyrkande. "Sverigedemokraterna yrkar att det endast ska vara indehöjning av renhållningstaan 2015, det vill säga 1,2 %. Vi förordar istället att Hässleholms Miljös aktieutdelning till kommunen slopas. Denna aktieutdelning får dessutom skattas fram av Hässleholms Miljö. Får dessa pengar istället stanna i bolaget behöver inte taan till våra kommuninvånare höjas mer än inde." els rk Justering IH Utdraget bestyrkes

11 SAMMANIRÄDESPROTOKOLL 9(22) Hissieholms kommun Sammanträdesdatum Diarienummer / Forts. 44 Pär Palmgren (M) yrkar bifall till Sverigedemokraternas ändringsyrkande beträffande inde. Pär Palmgren lägger följande ändringsyrkande. "Vi yrkar ändring av de delar i punkt 3 (sid 8 och 9) som avser slangdragning samt lyft av tunga lock Vi vill att Håssieholm Miljö återigen ser över des.~a delar eftersom det slår specifikt mot landsbygden och de känns orimligt höga. Oversynen bör även innehålla redovisning av ev hjälpmedel som kan användas för att underlätta arbetet med t.e. hanteringen av tunga lock" John Bruun (FP) yrkar bifall till Pär Palmgrens yrkande. Ajournering Sammanträdet ajourneras kl Omröstning lru1an omröstningen justerar ordföranden i samråd med fullmäktige Pär Palmgrens yrkande till att vara en ändring av punkt 3(sida 9 och 10.) Ordföranden ställer med fullmäktiges godkäru1ande proposition på dels kommunstyrelsens förslag och dels på Pär Palmgrens (M) och Ulf Erlandssons (SD) yrkanden att det endast ska vara indehöjning av renhållningstaan 2015, det vill säga 1,2% samt ändring av punkt 3 (sida 9 och 10) avseende slangdragning och lyft av tunga lock och finner kommunstyrelsens förslag bifallet. Votering begärs. Följande voteringsproposition godkäru1s. Den som bifaller kommunstyrelsens förslag röstar ja. Den som bifaller Pär Palmgrens och Ulf Erlandssons yrkanden röstar nej. 33 ja-röster och 27 nej-röster avlämnas. l ledamot är frånvarande. Se lista. Beskrivning av ärendet Styrelsen i Håssieholm Miljö AB beslutade den 25 augusti 2014 att hemställa hos kommunfullmäktige om: Utdraget bestyrkes

12 l Hissieholms kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Diarienummer / (22) Forts. 44 Mindre ändringar i renhållningstaan enligt bifogat förslag på taedokument. En justering av renhållningstaan med 4,9% för Håssieholm Miljö AB (HMAB) anger bland annat följande som grund för sin begäran. Enligt taeföreskrifterna är avgifterna "baserade på renhållningsinde R77:4 Guli juli 2010). Justering görs endast en gång per år varvid juli månad ligger till grund för eventuell reglering fr.o.m. l januari påföljande år." Renhållningsinde R77 har upphön och har ersatts av inde A12 som har ökat med 1,2% mellan juli 2013 och juli Inom HMAB finns Håssieholms kretsloppscenter (HKQ som är en regional avfallsanläggning. De historiskt låga taorna som finns i Håssieholm järnfön med andra kommuner beror bland annat på att HKC subventionerar taan för insamlingen av hushållsavfall uppgick subventionen till kronor eller 5,0 %. Subvention enligt budget för 2014 uppgår till 7,2 %. För att behålla nivån på subventionen föreslås en höjning av taan med 4,9 %. Förändringen förs in som en generell ökning av samtliga taor. Ärendets tidigare behandling Kommunstyrelsen beslutar den 4 mars 2015, 58, att föreslå kommunfullmäktige följande beslut: godkänner ändringar i renhållningstaan enligt bilagt förslag på taedokument och höjning av renhållningstaan med 4,9% för Sverigedemokraternas ledamöter reserverar sig mot beslutet. Pär Palmgren (l\lf) avstår från att delta i beslutet. Karl-Gustav Boo (FP) avstår från att delta i beslutet. Ulf Erlandsson (SD) lämnar följande ändringsyrkande: "Sverigedemokraterna yrkar på att det endast ska vara indehöjning av renhållningstaan 2015, det vill säga 1,2 %. Justering IN ~ R Utdraget bestyrkes

13 l Hissieholms kommun SAMMAN1RÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Diarienummer / (22) Fons. 44 Vi förordar istället att Hässleholms Miljös aktieutdelning till kommunen slopas, vilket vi kommer att ta upp i vår budget. Denna aktieutdelning får dessutom skattas fram av Hässleholms Miljö. Får dessa pengar istället stanna i bolaget behöver inte taan till våra kommuninvånare höjs mer än inde." Ordförande ställer arbetsutskottets förslag till beslut mot Ulf Erlandssons yrkande och finner arbetsutskottets förs lag bifallet. Votering begärs. Följande voteringsproposition godkänns: "Den som vill bifalla arbetsutskottets förslag till beslut röstar ja. Den som vill bifalla Sverigedemokraternas yrkande... )) rostar nej. Nio (9) ja-röster lämnas och fyra (4) nej-röster. Två (2) ledamöter avstår från att rösta. Följande röstar ja: Mats Sturesson (Q, Joachim Fors (S), Camilla Lindoff (S), Ingrid Nyman (S), HenrikBacklund (S), Hans-Göran Hansson (MP), Per-Åke Purk (V), Robin Gustavsson (KD), Lena Wallentheim (S). Följande röstar nej: Ulf Erlandsson (SD), FatrikJönsson (SD), Håkan Spångberg (SD), Michael Strömberg (SD). Följande avstår från att rösta: Pär Palmgren (M), Karl-Gustav Boo (FP). Justering JN. clj Utdraget bestyrkes

14 SAMMANIRÄDESPROTOKOLL 12(22) Hissieholms kommun Sammanträdesdatum Diarienummer 2014/ KommunfullmlJktige Fons. 44 Bilaga: Renhållningstaa 2015 Pär Palmgrens ändringsyrkande Ulf Erlandssons ändringsyrkande Sverigedemokraternas reservation Sänt till: Håssieholm Miljö AB KFS KFS anslagen Justering Utdraget bestyrkes

15 F"rkande avseende ärende 3, "Ändring och höjning av renhållningstaa 2015".. / ~ ~c#; '{fl Vi yrkar på ~~av de delar i punkt 3 (sid 8 och 9) so m avser slangdragning samt lyft av tunga lock. Vi vill att Häss leholm Miljö återigen ser över dessa delar eftersom det slå r specifikt mot landsbygden och de känns orimligt höga. Översynen bör även innehålla redovisning av ev hjälpmedel som kan användas för att underlätta arbetet med t.e. hanteringen av tunga lock. l /Moderaterna

16 Reservation gällande" Ändringar och höjning av renhållningstaa 2015", ärende 3, Sverigedemokraterna yrkar på att det endast ska vara indehöjning av renhållningstaan 2015, det vill säga 1,2 %. Vi förordar istället att Hässleholms Miljös aktieutdelning till kommunen slopas. Denna aktieutdelning får dessutom skattas fram av Hässleholn1s Miljö. Får dessa pengar istället stanna i bolaget behöver inte taan till våra kommuninvånare höj as mer än inde. Då vårt yrkande inte vann gehör, väljer vi att reservera oss mot beslutet. Ulf Ertandsson (SD)

17 Ändringsyrkande gällande "Ändringar och höjning av renhållningstaa 2015", ärende 3, Sverigedemokraterna yrkar på att det endast ska vara indehöjning av renhållningstaan 2015, det vill säga l,2 %. V i förordar istället att Hässleholms Miljös aktieutdelning till kommunen slopas. Denna aktieutdelning får dessutom skattas fram av Hässleholms Miljö. Får dessa pengar istället struma i bolaget behöver inte taan till våra kommuninvånare höj as mer än inde. Ulf E r! andsson (SD)

18 Renhållningstaa 2015,( ' ' Antag en av , att gälla från

19 In nehållsförteckning s ida 1. Giltighetsområde Hushållsavfall Fastigheter med källsortering : 1 Taa A Enbostadshus och fritidshus :2 Taa B Flerfamiljshus, radhus m.m :3 Taa C Hand el, företag, industri, kiosker, restauranger, matsalar etc o o..- '). 2. 1:4 Taa gangavstand :: ~':':'.. >~ , 2.1 :5 Ovnga taor och regler "l. \ 2.2 ~~~er?tdgro~a:all...:\.....;/f h\_ 2.3 ra gar sav a......'.:... ~il!, 2.4 Latrinhämtning ~:~ "-f., ~.~...: ~. ~-~ y t~" \J,;.~ ~ l 3. Slam och fett...:.'......;}.":'. 8 ;.; '\ ~:""-... ",~ ~ 'i ;) L:h-, 4. storbehållaretöm ning.y :.:~-Zt:-::' 1 O d b. \}r' "" 4.1 Containertömman e '. :... 1 O 4.2 Li ftdumpertransport...,":(\., ~...\_... 1 O 4.3 Hyra :...'..)!:.:.....-~: - - ~/;~... 1 O 4.4 Tillfälligt utställd container;:,;:i..':':,_.,... ~.- ~....':... ~:... 1 O 4.5 Bomkörning ~ '...:.:......}(... 1 O 't~'- :::;,.. -~, --: :r;;/'~ - Gemensamma VIllkor....':...:...:...-..\.'...:: ,.,.,., \ Abonnemang, fakturering etc '. ~ l ndereg l e ring ~ <....'... ~ ~ I Avbrott eller"ärfd?ing i håmtningsförnåfia"nden Ä,QdHAg ~v.,.abonn r{)a~g Och~ upp ~tällnings plat s Ö.\. tj"""' ''4:<l'"""-. >X ~...,. 12 _A:~ rh_ s ~~~ ~ ~:~2~< ;~s-< : ,~ ~-'.. ' <:.,\,...)'. i 1>1~. it ~. ~... ',. _, l J.:-~. " ~~. 1.. ).l, ')" :'\..:.~~ l~ " ~.;~ ' ~ --;::.: ' ~....'\ ~ f;,/ ; 1. GILTIGHETSOMRADE För omhändertagande av avfa ll (hantering och behandling) som sker inom kommunen skall avgi[t erläggas till Hä ssleho lm Miljö AB enligt nedanstående grunder. 2

20 2. HUSHALLSAVFALL 2.1 Fastigheter med källsortering enligt renhållningsordning 2.1 :1 Taa A Enbostadshus och fritidsbostadshus ENBOSTADSHUS HELAR FRAKTION GRÖNT KÄRL Kärltyp stor- lek liter Abonnemangsmöjligheter 2 3' 4 5 Antal tömningar l år DEPONI t ,5 6,5 4 DELAT 1----t---+--f ! :- TIDNINGAR ~ GRÅTT KÄRL, fi i--: :--:... i J : ~<' l ~l..\ BRÄNN BART t ;;;r~ "', ORGANISKT DELA T f-3-70-f r r-2-6--t-----':-il-\--- " t BRÄNN BART '''\,_,_ HEL T f ,1---' ~"----l--+- ::'--l 370 l 13 -"'-!" 13 4.> ORGANISKT EGEN KOMPOST l Antal hämtningar per år l Arsavgift kr. eklmoms Arsavgift kr. inkl.moms '1!n.~ ~ ~, 1295 '\.. \ ' T ILLA GGSTAXA en b osta d s h u s e ar,~ a er.taa 1 l 3 l ' 4 o c h 98 FRAKTION Färg Kärltyp J Liter Töm ~ in g ar Ekl. mom s lnkl.moms ~ r-.;. " BRÄNNBART GRA TT HELT ' : : ' ~"~'"..... '. 13../ BRÄNNBART GRATT '. HEl'J: !!."'\ \ "., l BRÄNNBART GRAn:l HECT) ""' ~( BRÄNNBART. GRATT '. '! ' ' ~~, ~ E LI.,~.,.,,, _ 370 \ , '...) - ' 11]o. TIDNINGAR.,;.GRO NT HELJ l;,, "'>;."- FRIT IDSABON.NEMANG t~nin g 15\ \ / FÄRG pril-1 5 oktober Abonnemangsmöjligheter KARL STORL ' TYP LITER f---...l...--'------'------' ' fy' Antal töm ningar l år DEPONI ~ Tio~II... NGAFr'' GRO~iT DELA T BRÄNNBART~OR GANISKT GRA TT DELA T ' 7'1 ' ' BRÄNNBAR T+ORGANISKT. GRÅTT DELAT 370 ~.."",.,., BRÄNNBART y GRATT HELT ORÄNNBART GRATT HELT ORGANISKT EGEN KOMPOST Antal hämtningar per år l ARSAVG IFT KRONOR EXKL MOMS ÅRSAVGIFT KRONOR INKL.MOMS * Inga nya abonnemang tecknas. Taorna utg ar från insamling vid källan (=vid grinden pa fastigheten) under förutsä ttning av att framkomlig väg samt vändplats finns. Avser enkelt gångavstånd inom fastigheten på ma 5 m. 3 14,(l r

21 2.1:2 Taa B Flerfamiljshus, radhus m m. Volymen overstiqer normalvolymen för 3 läqenheter. Hela kärl användes. Fraktion DEPONI ORGANISKT BRÄNNBART TIDNINGAR storlek liter l kärl Hämt ~ _0, _0 ~ ni ng g g r lår ~ ,-----,.--A_v-=g=-ift.-kr_l_å_r_ i eklmoms inklmoms eklmoms inklmoms eklmoms l inklmoms *1204 *1505 *1 860 *2325,,_,2'6"" ! t----i *2296 *2870 *35641 * t ~-- ~ *5056 *6320 *7564 *9455.,?~ _1_6+-_12_7_0-+--_.1_2_7-121 ~ -~ -?. -~~ - * * l 2750 *2780 *3475 )! * ~ -~ _4_8+-_8_1_0+-_7_ ~'-~ ? t 'i' :A ,...:...i:;-t-,;,.----i l~ ~ 4835 GLAS FÖRPACKNINGAR METALL PLAsT FÖRPACKNINGAR o'q, 1 ".. ~5p *208 * o "4 8 ~.. -~ :9"'*244 * '( l \ 250 ~ 208! 260 """2'6""' 220'.. ~275 22~ -, -:285' f9_4 " \ / ~r 220, 275 ', 228 )... 2as l os-i ':-- ---!----+-'----i f------~ \ v-7.60 f? i 885! l ~---!---'--' '--'' _ PAPPERs FÖRPACKNINGAR... ~~ ;, '240, / ~-~~-+---2_0_ _6--! 0.. / 26., \ 220 l ! 305 r : --~:~ 2...'t1 608 "'t ~ ':?.GO s5sl ö o-s B QanQ. ve c or, an. :/'"-. ' -~ ~ '' '\ FraktiÖ n '),_ '., ;,/'. '\.""'-..'-.. '/ ' {_ DEPONI BRÄNNBART 1spens er a as O( O sa am n1ng en 191 OlJan e: Y.\ / storlek lite r/säck Avgift kr l år eklmoms inklmoms eklmoms in kl moms ' o u, ' - - ~ ~ 5556 H am-.. 't j} n1ng ~,_. g gr/år Radhus etc. med delvis g e m e n samm a avfalls utrymmen. Separat d elat kärl för brännbart och organiskt avfall. Gem ensamma hela kärl f ör d epon1,. t'd 1 n. 1ngar oc h ovn... a f ra kt' 1oner. storlek liter/kärl Hämt- 190/ Fraktion ni ng Avgift kr l år g g r/år eklmoms in kl. moms eklmoms inklmoms BRÄNNBART l ORG ANISKT

22 .fl 1\ T a a C H an d e, l f ore " t ag, rn. d us t n,. k' JOS k er, res auranger, ma t sa l ar e t c. storlek liter l kärl Fraktion Häm t- 190 l 240 l 370 ni ng ggrlår Avgift kr l år eklmoms in kl moms eklmoms in kl moms eklmoms inklmom DEPONI *1204 *1505 *1860 * *2296 *2870 *3564 * ~ *5056 *6320 *7564 *9455 ORGANISKT *1 272 *1 590 *1936 * *3475 *4236 *5295 BRÄNNBART J.\,_ t,;_ ~ ~'6 1' f~ 5 3~9.?' \, 4835 TI DNIN GAR *396 * 4_9~ *436'... >(545,..._ *560 *70o''l * *F5, *1 648 *2060' '-... ~ 2080 ~ 2600 '<...t_.. P ~...._;.L GLAS '~: "' ~ 95 *436 " * ; 76'9:._620 ~J<:v. * , \.. h os o i.~/ 2080 * T METALL : ~ l\ ~ FÖRPACKNINGAR 26 4~2 - ~}; ~-? '\ , PLAST- 13 V( ' 396 / ' ' FÖ RPACKNINGAR 26 -.;A92 ~ :;;_.,_.,:~_,:J_5 ' ~ ';>-"' '1'74~'.> ' PAPPERS - / 1.3 \ ' FÖRP ACKNINGAR..- '?>-~6.} 492.-(~ -~.; \t : ~ 1 52 ~... ~ ,.,r..... ' Inga nya abon nemang'-tecknas ' 1 \..'.,. ~tt'~ Företag m ed J~ rs o na l ~~th l etc. S'eparat delat kärl för brännbart och organiskt avfall Gemensamfila h~ t? kärl för depo.,i)i. tidningar och övriga fraktioner. ~ ~... ~. ~- ~.: '.. \ ~ y....., :.~~~. :~1:1'' s torlek liter '... '.,~...,;..... Hämt-', : / '... nrng!:/ gg rlå r Avgift kr l år "~<;.\., eklmoms inklmoms eklmoms inklmoms,. ix\. ~' Fraktio.r ~. BRÄNN BART l ORGANISI<T ,/

23 2.1:4 Taa gångavstånd Taorna för taa B och C inkluderar ett gångavstå nd på ma 1 O m, mellan soprum/ kärlens uppställningsplats och bilens uppställningsplats. För längre avstånd debiteras en t1 'Il äggsavg1 'f t en l' 1gt f''l' OlJan d e Tömninga r l år Gång avs tånd Avg ift kr l år ekl.moms lnkl moms ekl. moms In kl. moms ekl. moms In kl. moms ekl. moms lnkl.moms 10-20m m h ~ ~ '"'" m ~ :5 Övri ga taor och regler \, - ~~~. 1) Hushållsavfallstaan är uppdelad i en fast del (grundavgift) och en i-örlig del. f Den rörliga delen är baserad på tömningsintervall, kärlstprj~:~~ beha.ndllr.~.~,it;; t'" avgifter, omkostnader och delar av administrationen. \ '\...'"'.;.. :1 Grundavgifterna täcker fasta kostnader för pdministration, återvinningscentraler, insamling och behandling av kylmöbler, sn'{~batterier, hämtn'j [) g av grovavfall, mottagning av elektriskt och elektroniskt avfall, farligt avfall, ffamtagning av information, utvecklingskostnader 1f.är~k~lsorteriQgssy s tem\>sv/benna avgift ska betalas av alla hushåll som i någqn form använder ~ig av HMAB:s service således även hushåll som av någon anledqing befriats från sophämtning enligt taa. storleken på avgiften är differentierad mella'n":"'o:lika';g'fupp;er av kbo'nnenter enligt nedan: "'~. i...,.... ' -:-:,. \. /.. ~ /:""', lt:\ Grundavgift (ingår i ta9n)p~' ~,<~Ä,, }J _;~ ( ~~ r; j ' -,i~ n '-:-~: Abonnemang_sr'g,rm ~~ /,\~~- -.'1!-, -"' ~, ~ - \ ' ~; ' f '', "'i\.\. ~- Taa A Enbosf~dshus med helårs.. ~'t>on nem ang \ \..--:. r Taa A.:~f~ifidshu}m ed fritidsa0,onn :~ang. ' l Taa ~ ;9:m.~Q~mt kär[ (en gru ndavgift per hushåll),.,.. r Taa B Flerf?[lliljshus, radhus m.m. '''J~... J 2) Hyra av kärl "!f~-;,. Kär lstorlek Avgift kr ekl. moms Avgift kr inkl. moms Beräknas på abonnerad volym,t 120 liter 190 liter 240 liter 370 liter Avgift krfår ekl. moms lnkl.moms ekl. moms lnkl.moms eklmoms lnkl.moms eklmoms per kärl Etra kärl för internt behov kan hyras (gäller ta a B och C) från Hässleholm Miljö AB. Kärl för uthyrning är märkta "hyrkärl". lnkl.moms 430 3) Byte till tvättade kärl, avgift kr per kärl ekl.moms 272 kr in kl.moms 340 kr 6,!X}

24 4) Behållare/kärl skall vid insamlingstillfälle kl vara placerad ma 5 meter från entre till tomt, gäller för taa A. 5) Om abonnenten beställer etra hämtning och det kan ske i samband med avfallsbilens ordinarie tur debiteras per kärl... ekl.moms 124 kr inkl.moms 155 kr 6) Om abonnenten kräver att separat tömning skall ske omgående debiteras per kärl... ekl. moms 344 kr-;iri!<j.,rnoms 430 kr samt vid fl er än ett kärl, per kärl, utöver första ekl. moms 64 ~~/ inkl.mom? 80 kr :--1,.;! Ovanstående gäller även när etra tömning måste ske för att ~bonnentl~t~>-: fyllt kärlet för mycket l;)~., <'~. - förorsakat blockering ' v~... J! - ej skottat eller hajkbekämpat ~:~~i' " -~,,.~~" / - orsakat skada på kärlet ~ ~.J""' _., (,...; ~~ - felsorterat \ ~~,.;'fp.-.., - har felvänt kärl ~-,/ Felet ska vara åtgärdat. ;.#. ~\,1 >~-... ~. ' ' ;;l Om felet inte åtgärdas och separa_uömning k[ävs \,...h. ' ' ~(#. ~ \ t" debiteras per kärl... :: :.....:''>... :ekl. moms 480 kr in kl. moms 600 kr. i ' -,. ~- ~- /.!' ;.t ;!; - -..!';t;"',"'oo,.. J' _:,i...., ~ r ' r.~ ).1... "'.,p 7) Efter beställning kan vid e n_s!9,ka tliff~ ll e ;;..s;~k med tfrännbart tillåtas stä llas bredvid o t.-"'~ ' det gra kärlet '. ~)~.-~ P... k " "' 'f' l -...,.. ('' kl 64 k. kl 8 o k l '''\..,..,.,... ~ \.1... '"'.1,....;) -~~/~~, )/'~1\~-;~~ ~.../ ''\. r...,.. -~ '"'"«?":\:-./ t':-' ~J _pf.i;.:j.!'":t~"' ;~~ ' ~ ~.;y- 8) Om två närbglägna fasjig~ete dn}edgi vits tillstånd för gemensamt abonnemang,. ~ ns per sac...?.... : ~... ii... --: :. ~. ;;.;-:~ e.moms r m.moms r skall avgifteh beräknas 'P.å.följa.nd~ sätt: oj f- \ t... j,"- 'r: \,.~\ /' Geni'~~:;imr~ 1 ~~ Behå ll a r e, : \ /, ~., l ~. avg ift per twshäll. Taan- grundavgift 2 (antal hushåll) +grundavgift= Taa per hushåll....!-{..~~'.. ~r-t\..._,... Gemensah1 behållare kan endast abonneras enligt abonnemangsmöjligheter g a...'".. ~.~;~~~r~ 2.2 Sorterat 6-rovavfall Hämtning av grovavfall sker efter budning, enligt upprättade körturer och normalt en gång/månad. Grovavfall får inte läggas i säckar. Totalt ma 1 O kolli per tillfälle. Vad som ingår i benämningen grovavfall framgår av informa tionsbroschyr, som tillhandahålles av Häss leholm Miljö AB. 7. y(,' f\.

Renhållningstaxa 2015

Renhållningstaxa 2015 Renhållningstaxa 2015 Antagen av Kommunfullmäktige 2015-03-30, 44 att gälla från 2015-05-01 Innehållsförteckning 1. Giltighetsområde... 2 2. Hushållsavfall... 3 2.1 Fastigheter med källsortering... 3 2.1:1

Läs mer

Renhållningstaxa 2014

Renhållningstaxa 2014 Antagen: Kommunstyrelsen 2013-11-20, 245 att gälla from 2014-01-01 Renhållningstaxa 2014 Exkl. o inkl.moms redovisas på samtliga taxor Innehållsförteckning sida 1. Giltighetsområde... 2 2. Hushållsavfall...

Läs mer

; 17.kr:e. N~~<- Hässleholms kommun

; 17.kr:e. N~~<- Hässleholms kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL l (11) Kommunfullmt:iktige Plats och tid: Beslutande Ledamöter Röda salongen, Håssieholm Kulturhus,, kl. 18:00-21:50 Douglas Roth, PatrikJönsson, Irene Nilsson, Lena Svensson, Lena

Läs mer

Stadshuset, Sarrunanträdesrum 1, , kl

Stadshuset, Sarrunanträdesrum 1, , kl SAMMANIRÄDESPROTOKOLL 1(7) Plats och tid Beslutande Ledamöter Stadshuset, Sarrunanträdesrum 1, 2016-09-26, kl. 16.00-16.10 Lena Wallentheim (S) ordförande ( 196) Mats Sturesson (Q 1:e vice ordförande Pär

Läs mer

Hissieholms kommun. Kanslichef Maj-Inger Carlsson, Kommunsekreterare Elisabeth Aidemark. Lena Wallentheim och FatrikJönsson 1(13)

Hissieholms kommun. Kanslichef Maj-Inger Carlsson, Kommunsekreterare Elisabeth Aidemark. Lena Wallentheim och FatrikJönsson 1(13) SAMMANIRÄDESPROTOKOLL 1(13) Plats och tid Beslutande Ledamöter Hässleholm Kulturhus, Röda salongen,, kl. 19.00-20.15 Douglas Roth, ålderspresident, Irene Nilsson ordförande, Lena Svensson, Lena Wallentheim,

Läs mer

Stadshuset, Sammanträdesrum 1, , kl

Stadshuset, Sammanträdesrum 1, , kl Hlssleholms SAMMANfRÄDESPROTOKOLL 1(6) Plats och tid Beslutande Ledamöter Stadshuset, Sammanträdesrum 1, 2016-05-18, kl. 15.00-16.45 Lena Wallentheim (S) ordförande Mats Sturesson (Q 1:e vice ordförande

Läs mer

Antagen i kommunfullmäktige den 18 december 2014. Renhållningstaxa Östra Göinge kommun 2015

Antagen i kommunfullmäktige den 18 december 2014. Renhållningstaxa Östra Göinge kommun 2015 Antagen i kommunfullmäktige den 18 december 2014. Renhållningstaxa Östra Göinge kommun 2015 1 Innehållsförteckning sida 1. Giltighetsområde 2 2. Hushållsavfall.3 2.1 Taxor och regler... 3 2.1.1 Taxa A

Läs mer

---~~---inaltlli:illl~.~

---~~---inaltlli:illl~.~ SAMMANIRÄDESPROTOKOLL 1(6) Plats och tid Beslutande Ledamöter Stadshuset, Sammanträdesrum l, 2016-02-03, kl. 13.30-16.45 Lena Wallentheim (S) ordförande Mats Sturesson (Q l:e vice ordförande Pär Palmgren

Läs mer

Renhållningstaxa Östra Göinge kommun

Renhållningstaxa Östra Göinge kommun KFS nr 43 Kommunal författningssamling Sid 1/10 Renhållningstaxa Östra Göinge kommun Dnr KS 2012/1211.450 Reviderad KS 2011-11-30, 229 Fastställd av KF 2012-12-20, 113 Gäller fr.o.m. 2013-01-01 För den

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2006-11-06 1 Plats och tid Hässleholm Kulturhus, Röda salongen, kl 19.00-19.20 Beslutande Douglas Roth, ordförande, Lennart Westdahl, Bo-Anders Thornberg, Willy Ohlsson, Johan Barnekow, Gunnel Persson,

Läs mer

~~

~~ SAMMANfRÄDESPROTOKOLL 1(6) Hissiaholms Plats och tid Beslutande Ledamöter Stadshuset, Sammanträdesrum l, 2016-03-30, kl. 13.30-17.20 Lena Wallentheim (S) ordförande Mats Sturesson (Q l:e vice ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2002-12-27 1 Plats och tid Matsalen, Gamla T4-området, kl 09.00-09.10 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c) 1:e v ordf

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-10-22 1 Plats och tid Hässleholm Kulturhus, Röda salongen, kl 19.00-21.40 Beslutande Douglas Roth, Mikael Koenen, Lena Wallentheim, Mona Hilbertsson, Bo- Anders Thornberg, Willy Ohlsson, Johan Barnekow,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) Plats och tid Hässleholm Kulturhus, Röda salongen, kl. 08.13-08.25 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Urban Widmark (M) ordförande

Läs mer

Anita Johannesson, Margareta Axelsson. Lena Svensson och Douglas Roth I-hnna Nilsson och Agne Nilsson

Anita Johannesson, Margareta Axelsson. Lena Svensson och Douglas Roth I-hnna Nilsson och Agne Nilsson SAMMANfRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid: Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Utses att justera Ersättare ens plats, tid: Justerade paragrafer Röda salongen,

Läs mer

Socialkontoret, kl.15.00-16.30

Socialkontoret, kl.15.00-16.30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) 2015-01-02 Plats och tid Beslutande Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Socialkontoret, kl.15.00-16.30 Lena Nilsson (S) ordförande Sven-Erik Andersson (C) 1:e

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 17.30-17.50 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2002-04-29 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c)

Läs mer

Stadshuset, Sammanträdesrum 1, , kl

Stadshuset, Sammanträdesrum 1, , kl SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(6) Plats och tid Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Stadshuset, Sammanträdesrum 1, 2016-11-16, kl. 13.30-16.05 Lena Wallentheim (S) ordförande :Mats Sturesson (Q 1:e vice

Läs mer

... 6.{~~.~4~~~.~... SAMMANTRÄDESPROTOKOLL HASSLEHOLMS KOMMUN. Sammanträdesrum L kl. 09.30-16.30

... 6.{~~.~4~~~.~... SAMMANTRÄDESPROTOKOLL HASSLEHOLMS KOMMUN. Sammanträdesrum L kl. 09.30-16.30 HASSLEHOLMS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Plats och tid ande Ledamöter Sammanträdesrum L kl. 09.30-16.30 Urban Widmark (M) ordförande Lars-Göran Wiberg (C) l:e vice ordförande 90-95 Tommy Nilsson (S) Robin

Läs mer

Mikael Koenen och Robin Gustavsson Lena Wallentheim och Lennart Westdahl

Mikael Koenen och Robin Gustavsson Lena Wallentheim och Lennart Westdahl SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (18) Plats och tid Hässleholm Kulturhus, Röda salongen, kl. 19.00-21.35 Beslutande Ledamöter Douglas Roth, Mikael Koenen, Lena Wallentheim, Urban Widmark Willy Ohlsson, Karin Axelsson,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.00-13.25 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-03-28 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Lars Olsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 15.00-15.35 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-08-29 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Bo-Anders Thornberg (m) ordf Lars Olsson (c) 1:e v ordf Tommy Nilsson (s) 2:e v

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 15.00-15.15 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2006-11-22 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Tommy Nilsson (s) ordf Lars Olsson (c)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2004-12-02 1 Plats och tid Norra Station, sal 1, kl 15.00-15.35, information -16.30 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson

Läs mer

2012-11-20. Socialkontoret, kl.15.00-16.30

2012-11-20. Socialkontoret, kl.15.00-16.30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Plats och tid ande Övriga närvarande Ersättare Socialkontoret, kl.15.00-16.30 Robin Gustavsson (kd) ordförande Sven-Erik Andersson (c) 1:e vice ordförande Leif Jannerstig (s)

Läs mer

Stadshuset, Sammanträdesrum 2, kl Kanslichef Maj-Inger Carlsson Kommunchef Bengt-Arne Persson

Stadshuset, Sammanträdesrum 2, kl Kanslichef Maj-Inger Carlsson Kommunchef Bengt-Arne Persson SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(4) Plats och tid Beslutande Ledamöter Stadshuset, Sammanträdesrum 2, kl. 08.30-09.10 Lars-Göran Wiberg (C) ordförande Tommy Nilsson (S) Tjänstgörande ersättare Pär Palmgren (M)

Läs mer

AVFALLSTAXA 2015 i Gagnefs kommun

AVFALLSTAXA 2015 i Gagnefs kommun AVFALLSTAXA 2015 i Gagnefs kommun Antagen av Kommunfullmäktige i Gagnef den 8 december 2014 224 dnr 2014:934/04 2 AVFALLSTAXA 2015 I GAGNEFS KOMMUN För Gagnefs kommuns avfallshantering att gälla fr om

Läs mer

Norra Station, Aulan, 2013-04-29, kl. 19.00-21.00

Norra Station, Aulan, 2013-04-29, kl. 19.00-21.00 ~~~~~ ~ ~ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(18) Kommunfulfmtiktige Plats och tid ande Ledamöter Norra Station, Aulan,, kl. 19.00-21.00 Douglas Roth, Mikael Koenen, Lena Wallentheim, Tommy Nilsson, Urban Widmark,

Läs mer

AVFALLSTAXA 2015 i Rättviks kommun

AVFALLSTAXA 2015 i Rättviks kommun 1 AVFALLSTAXA 2015 i Rättviks kommun Antagen av Kommunfullmäktige i Rättviks kommun den 4 december 2014, 86, dnr 2014/486 36 2 AVFALLSTAXA 2015 För Rättviks kommuns avfallshantering att gälla fr o m 2015-01-01.

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 15.00-15.55 Beslutande Bengt Andersson (s) ordf 14-20 Lars Olsson (c) 1:e v ordf, ordf 13 Urban Widmark (m) Margareta Axelsson (s) Lennart Westdahl (s) Margareta Sundin

Läs mer

Socialkontoret, kl

Socialkontoret, kl SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Ersättare Socialkontoret, kl.15.00-15.40 Lena Nilsson (S) ordförande Sven-Erik Andersson (C) 1:e vice ordförande Robin Gustavsson

Läs mer

AVFALLSTAXA 2015 i Vansbro kommun

AVFALLSTAXA 2015 i Vansbro kommun 1 AVFALLSTAXA 2015 i Vansbro kommun Antagen av Kommunfullmäktige i Vansbro den 22 december 2014 134, dnr: KS 2014/617 2 AVFALLSTAXA 2015 För Vansbro kommuns avfallshantering att gälla fr o m 2015-01-01.

Läs mer

Avfallstaxa i Borgholms kommun

Avfallstaxa i Borgholms kommun Avfallstaxa i Borgholms kommun Antagen av kommunfullmäktige 2014-11-24. Taxan träder i kraft 2015-01-01. Alla priser inkluderar mervärdesskatt. Betalningsansvar för renhållningstjänst åvilar fastighetsägare,

Läs mer

Avfallstaxa 2015. Avfallstaxa 2013. för avfallshantering i Falu kommun. för avfallshantering i Falu kommun. gäller fr. o. m.

Avfallstaxa 2015. Avfallstaxa 2013. för avfallshantering i Falu kommun. för avfallshantering i Falu kommun. gäller fr. o. m. Avfallstaxa 2013 Avfallstaxa 2015 för avfallshantering i Falu kommun för avfallshantering i Falu kommun Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-11 gäller fr. o. m. 2013-01-01 gäller fr. o. m. 2015-01-01 1.

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 15.00-15.25 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2006-02-01 1 Beslutande Bengt Andersson (s) ordf 18-19, 21-25 Lars Olsson (c) 1:e v ordf, ordf 20 Bo-Anders Thornberg (m) 2:e v ordf

Läs mer

Renhållningstaxa för Strängnäs kommun Gäller fr.o.m. 2015-01-01

Renhållningstaxa för Strängnäs kommun Gäller fr.o.m. 2015-01-01 1 (7) Bilaga 2 Renhållningstaxa för Strängnäs kommun Gäller fr.o.m. 2015-01-01 1. Taxa för hushållsavfall utom slam och latrin 2. Allmänt Avgifter i taxan är angivna inklusive moms. Dessa föreskrifter

Läs mer

FÖRESKRIFT OM RENHÅLLNINGSAVGIFT MED RENHÅLLNINGSTAXA FÖR UPPVIDINGE KOMMUN 1(9)

FÖRESKRIFT OM RENHÅLLNINGSAVGIFT MED RENHÅLLNINGSTAXA FÖR UPPVIDINGE KOMMUN 1(9) RENHÅLLNINGSTAXA FÖR UPPVIDINGE KOMMUN 1(9) Gäller från och med 2014-01-01. Antagen av kommunfullmäktige i Uppvidinge 2013-11-26, 93. Lagstadgad moms ingår i avgifterna. 1. HUSHÅLLSAVFALL 1 Samtliga hushåll

Läs mer

Socialkontoret, kl.15.00-16.05

Socialkontoret, kl.15.00-16.05 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats och tid ande Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Socialkontoret, kl.15.00-16.05 Lena Nilsson (S) ordförande Sven-Erik Andersson (C) 1:e vice ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 15.00-16.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2003-11-20 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c)

Läs mer

Stadshuset, Sammanträdesrum 1, 2014-09-03, kl. 15.00-16.05

Stadshuset, Sammanträdesrum 1, 2014-09-03, kl. 15.00-16.05 SAMMANIRÄDESPROTOKOLL 1(23) Plats och tid Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Utses att justera Ersättare ens plats, tid Justerade paragrafer Underskrift

Läs mer

Avgifterna debiteras normalt fyra gånger per år för en- och tvåfamiljshus, flerfamiljshus och verksamheter samt en gång per år för fritidsbostäder.

Avgifterna debiteras normalt fyra gånger per år för en- och tvåfamiljshus, flerfamiljshus och verksamheter samt en gång per år för fritidsbostäder. Sida 1 (9) RENHÅLLNINGSTAXA FÖR KRAMFORS KOMMUN Taxan gäller från och med 2013-01-01. För de åtgärder som utföres genom kommunens försorg enligt miljöbalken samt renhållningsordning antagen av kommunfullmäktige

Läs mer

Benny Peterson, Karina Jannerstig och Martin Karlström

Benny Peterson, Karina Jannerstig och Martin Karlström m HASSLEHOLMS I/'~ KOMMUN KOMMUNFULlMÄKTIGE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(15) Plats och tid Hässleholm Kulturhus, Röda salongen, kl. 19.00-21.05 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande

Läs mer

Stadshuset, Sammanträdesrum 2, 2015- kl. 08.30-9.20

Stadshuset, Sammanträdesrum 2, 2015- kl. 08.30-9.20 l SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(5) Plats och tid Beslutande Ledamöter Stadshuset, Sammanträdesrum 2, 2015- kl. 08.30-9.20 1ö\'3-0'2.-l\ (R~~ ll('l.-\"5/lt;jj Lena Wallentheim (S) ordförande Mats Sturesson (Q

Läs mer

Avfallstaxa. Leksands kommun. Gäller from Avgifter är inklusive moms. Antagen av Kommunfullmäktige i Leksand , 115

Avfallstaxa. Leksands kommun. Gäller from Avgifter är inklusive moms. Antagen av Kommunfullmäktige i Leksand , 115 Gäller from 2017-01-01 Avgifter är inklusive moms Antagen av Kommunfullmäktige i Leksand 2016-11-28, 115 1 Kärlavfall och grovavfall Taxan för kärlavfall och grovavfall är uppdelad enligt följande: Fast

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2002-11-04 1 Plats och tid Hässleholm Kulturhus, Röda salongen, kl 19.00-19.25 Beslutande Bengt Andersson, Bo-Anders Thornberg, Roland Persson, Berit Wirödal, Lars Olsson, Willy Ohlsson, Sonje Björck,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 15.00-15.35 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2005-01-12 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c)

Läs mer

Renhållningstaxa. Allmänna bestämmelser. Författningssamling - Policydokument

Renhållningstaxa. Allmänna bestämmelser. Författningssamling - Policydokument Författningssamling - Policydokument Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kansli Gäller från: 2013-01-01 Antagen: KF 164, 2012-12-03 Varje kommun är enligt 15 kap 8 Miljöbalken skyldig att svara för omhändertagande

Läs mer

Avfallstaxa. Vansbro kommun. Gäller from Avgifter är inklusive moms. Antagen av Kommunfullmäktige i Vansbro , 83

Avfallstaxa. Vansbro kommun. Gäller from Avgifter är inklusive moms. Antagen av Kommunfullmäktige i Vansbro , 83 Gäller from 2017-01-01 Avgifter är inklusive moms Antagen av Kommunfullmäktige i Vansbro 2016-11-14, 83 1 Kärlavfall och grovavfall Taxan för kärlavfall och grovavfall är uppdelad enligt följande: Fast

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING Renhållningstaxa för Sollentuna kommun Antagen av kommunfullmäktige 2008-10-22, 90 att gälla från och med 2008-11-01. Reviderad av fullmäktige 2013-10-16, 126, Dnr 2013/0506 KS.116 Innehållsförteckning

Läs mer

Taxa fr.o.m 1 januari 2015-03-10. För renhållningsavgifter inom Trollhättans kommun

Taxa fr.o.m 1 januari 2015-03-10. För renhållningsavgifter inom Trollhättans kommun Taxa fr.o.m 1 januari 2015-03-10 För renhållningsavgifter inom Trollhättans kommun Antagen av kommunfullmäktige den 3 november 2014, 126, med stöd av Miljöbalken (SFS 1998:808) 27 kap. 6, att gälla fr.o.m.

Läs mer

TAXA FÖR RENHÅLLNING. Gäller från

TAXA FÖR RENHÅLLNING. Gäller från TAXA FÖR RENHÅLLNING Gäller från 2017-02-01 WWW.KIL.SE/KAHAB TAXA Antagen av Kommunfullmäktige 2016-12-20 Dnr KS 16/335 Taxan gäller from 2017-02-01 Avfallshanteringen i kommunen regleras i Lokala föreskrifter

Läs mer

-~ WcJiJ9tv~ Lena Wallentheim ~

-~ WcJiJ9tv~ Lena Wallentheim ~ SAMMAN1RÄDESPROTOKOLL 1(16) Hissieholms kommun Plats och tid Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Tjänstemän Utses att justera Justeringens plats, tid Justerade paragrafer Underskrift

Läs mer

Socialkontoret, kl

Socialkontoret, kl SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (17) 2015-05-19 Plats och tid ande Tjänstgörande ersättare Socialkontoret, kl.15.00-16.00 Lena Nilsson (S) ordförande Sven-Erik Andersson (C) 1:e vice ordförande Robin Gustavsson

Läs mer

1 (1) BEHANDLADEÄRENDEN SAMMANTRÄDESDAG 2013-04-11

1 (1) BEHANDLADEÄRENDEN SAMMANTRÄDESDAG 2013-04-11 'tj'cr'ty'tj'tj r...r:-'~ ~ 1 (1) BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN BEHANDLADEÄRENDEN SAMMANTRÄDESDAG 74 Ansökan från Lejonskolan AB om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Kristianstads

Läs mer

RENHÅLLNINGSTAXA FÖR SÖLVESBORGS KOMMUN

RENHÅLLNINGSTAXA FÖR SÖLVESBORGS KOMMUN U T G I V E N A V K O M M U N K A N S L I E T Nr 7.5 Sid 1 (18) Dnr Gäller fr. o. m. Antagen 2015/283 2016/310 2016-01-01 2017-01-01 Kf 2015-11-23 134 Kf 2016-12-19 170 RENHÅLLNINGSTAXA FÖR SÖLVESBORGS

Läs mer

Stadshuset, Sammanträdesrum l, 2015-03-18, kl. 13.30-16.30

Stadshuset, Sammanträdesrum l, 2015-03-18, kl. 13.30-16.30 l SAMMANfRÄDESPROTOKOLL 1(18) Plats och tid Beslutande Ledamöter Stadshuset, Sammanträdesrum l, 2015-03-18, kl. 13.30-16.30 Lena Wallenthei.m (S) ordförande Mats Sturesson (Q l:e vice ordförande Pär Palmgren

Läs mer

RENHÅLLNINGSTAXA FÖR OLOFSTRÖMS KOMMUN 2013

RENHÅLLNINGSTAXA FÖR OLOFSTRÖMS KOMMUN 2013 RENHÅLLNINGSTAXA FÖR OLOFSTRÖMS KOMMUN 2013 Varje kommun är enligt 15 kap 8 Miljöbalken skyldig att svara för omhändertagande av hushållsavfall.kommunens avfallshantering regleras i miljöbalken, avfallsförordningen

Läs mer

Åke Sundkvist och Helena Malje Mikael Koenen och Lena Wallentheim

Åke Sundkvist och Helena Malje Mikael Koenen och Lena Wallentheim SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (24) Plats och tid Hässleholm Kulturhus, Röda salongen, kl. 19.00-21.25 ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Utses att justera Ersättare

Läs mer

Avfallstaxa 2017 för avfallshantering i Falu kommun. Beslutad av Falu Energi & Vattens styrelse Gäller från och med

Avfallstaxa 2017 för avfallshantering i Falu kommun. Beslutad av Falu Energi & Vattens styrelse Gäller från och med Avfallstaxa 2017 för avfallshantering i Falu kommun Beslutad av Falu Energi & Vattens styrelse 2016-10-28 Gäller från och med 2017-01-01 1 1. Hushållsavfall Hushållsavfallet sorteras i brännbart och komposterbart

Läs mer

Renhållningstaxa för Kungsbacka kommun (fr.o.m. 1 januari 2016)

Renhållningstaxa för Kungsbacka kommun (fr.o.m. 1 januari 2016) Permanentboende i villa Hämtningsintervall Varje vecka Varannan vecka Tillägg sommar* 130 liter grönt kärl 1 411 kr 1 085 kr 190 liter grönt kärl 1 728 kr 1 329 kr 370 liter grönt kärl 2 481 kr 1 909 kr

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Socialkontoret, kl

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Socialkontoret, kl SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Beslutande Tjänstgörande ersättare Socialkontoret, kl.15.00-15.55 Robin Gustavsson (kd) ordförande Sven-Erik Andersson (c) 1:e vice ordförande Leif Jannerstig

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) 2011-01-25. Socialkontoret, kl.15.00-15.55

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) 2011-01-25. Socialkontoret, kl.15.00-15.55 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Plats och tid ande Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Socialkontoret, kl.15.00-15.55 Robin Gustavsson (kd) ordförande Sven-Erik Andersson (c) 1:e vice ordförande

Läs mer

Renhållningstaxa Valdemarsviks kommun

Renhållningstaxa Valdemarsviks kommun Renhållningstaxa Valdemarsviks kommun Antagen av kommunfullmäktige 2014 02 24, 10 Gäller fr om 2014 04 01 1 (8) Renhållningstaxan För kommunens avfallshantering gäller miljöbalken (1998:808) och avfallsförordningen

Läs mer

HÖRBY KOMMUN Författningssamling

HÖRBY KOMMUN Författningssamling RENHÅLLNINGSTAXA gällande från 2013-02-01 GILTIGHETSOMRÅDE Taxan avser avgifter för hantering av hushållsavfall och därmed jämförligt avfall i kommunerna Eslöv, Höör och Hörby. Avgifter för denna hantering

Läs mer

Socialkontoret, kl

Socialkontoret, kl SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid ande Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Socialkontoret, kl.15.00-16.40 Robin Gustavsson (KD) ordförande Sven-Erik Andersson (C) 1:e vice ordförande

Läs mer

Renhållningstaxa FÖRFATTNING 4.7.1

Renhållningstaxa FÖRFATTNING 4.7.1 FÖRFATTNING 4.7.1 Antagen av kommunfullmäktige 67/11 Renhållningstaxa Avgifter för hantering av hushållsavfall och därmed jämförligt avfall i Staffanstorps kommun ska fr o m 2012-01-01 erläggas enligt

Läs mer

Renhållningstaxa. Fastställd av kommunfullmäktige 1978-03-13, 63. Reviderad senast av kommunfullmäktige 2010-11-22, 184

Renhållningstaxa. Fastställd av kommunfullmäktige 1978-03-13, 63. Reviderad senast av kommunfullmäktige 2010-11-22, 184 Renhållningstaxa Fastställd av kommunfullmäktige 1978-03-13, 63 Reviderad senast av kommunfullmäktige 2010-11-22, 184 Gäller fr.o.m. 2011-01-01 1 Allmänna bestämmelser 1.1 Omfattning I renhållningstaxan

Läs mer

RENHÅLLNINGSTAXA FÖR ÖCKERÖ KOMMUN. Antagen av kommunfullmäktige D. nr 0072/15

RENHÅLLNINGSTAXA FÖR ÖCKERÖ KOMMUN. Antagen av kommunfullmäktige D. nr 0072/15 RENHÅLLNINGSTAXA FÖR ÖCKERÖ KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2015-06-11 D. nr 0072/15 1 R e n h å l l n i n g s t a x a f ö r Ö c k e r ö k o m m u n 2016 Avgifter och giltighetsområde Enligt 27 kap

Läs mer

RENHÅLLNINGSTAXA FÖR KARLSHAMNS KOMMUN 2015

RENHÅLLNINGSTAXA FÖR KARLSHAMNS KOMMUN 2015 RENHÅLLNINGSTAXA FÖR KARLSHAMNS KOMMUN 2015 Varje kommun är enligt 15 kap 8 Miljöbalken skyldig att svara för omhändertagande av hushållsavfall.kommunens avfallshantering regleras i miljöbalken, avfallsförordningen

Läs mer

Renhå llningståxå Å tvidåbergs kommun

Renhå llningståxå Å tvidåbergs kommun Renhå llningståxå Å tvidåbergs kommun Antagen av kommunfullmäktige 2013-12-18, 123 Senast reviderad 2014-12-17, 151 Gäller fr om 2015-01-01 1 (7) Renhållningstaxan För kommunens avfallshantering gäller

Läs mer

Avfallstaxa 2012 för avfallshantering i Falu kommun. gäller fr. o. m. 2012-01-01

Avfallstaxa 2012 för avfallshantering i Falu kommun. gäller fr. o. m. 2012-01-01 Avfallstaxa 2012 för avfallshantering i Falu kommun gäller fr. o. m. 2012-01-01 Avfallstaxa för Falu kommuns avfallshantering att gälla fr o m 2012-01-01 Lagstadgad mervärdeskatt ingår. Justerad av Falu

Läs mer

Socialkontoret, kl

Socialkontoret, kl SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid ande Övriga närvarande Ersättare Socialkontoret, kl.15.00-16.35 Lena Nilsson (S) ordförande Sven-Erik Andersson (C) 1:e vice ordförande Robin Gustavsson (KD)

Läs mer

Beslutshistorik Antagen av kommunfullmäktige 2009-05-18, 72

Beslutshistorik Antagen av kommunfullmäktige 2009-05-18, 72 Styrdokument Renhållningstaxa för hushållsavfall Katrineholms kommuns författningssamling (KFS nr 4.03) Senast reviderad av kommunfullmäktige, 244 Giltighetstid från och med 2016-01-01 och tillsvidare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunchef Johan Eriksson Kommunsekreterare Maj-Inger Carlsson

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunchef Johan Eriksson Kommunsekreterare Maj-Inger Carlsson Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 15.00-15.20 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-26 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson (c) Tommy Nilsson (s)

Läs mer

Europa Direkt, Norra Station, kl

Europa Direkt, Norra Station, kl SAMMANTRÄDESPROTOK.Oll 1(6) Plats och tid Beslutande Ledamöter Europa Direkt, Norra Station, 2016-02-17 kl. 08.30 - Lena Wallentheim (S) ordförande Mats Sturesson (C) 1 :e vice ordförande Pär Palmgren

Läs mer

RENHÅLLNINGSTAXA FÖR SOTENÄS KOMMUN 2009 Antagen av kommunfullmäktige i Sotenäs kommun, 2008-12-11, 149.

RENHÅLLNINGSTAXA FÖR SOTENÄS KOMMUN 2009 Antagen av kommunfullmäktige i Sotenäs kommun, 2008-12-11, 149. Dnr: KA08/824 RENHÅLLNINGSTAXA FÖR SOTENÄS KOMMUN 2009 Antagen av kommunfullmäktige i Sotenäs kommun, 2008-12-11, 149. 1. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1.1 Avgiftsskyldighet Enligt 27 kap. 4-6 miljöbalken får

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen

PROTOKOLL Kommunstyrelsen PROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-02-24 Sida 1 (6) Paragrafer 23-25 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sessionssalen, kl. 17.00-17.30 Beslutande Bengt Svensson (M), ordförande Carl-Axel

Läs mer

Renhållningstaxa för hushållsavfall

Renhållningstaxa för hushållsavfall Giltighetstid 2008-04-03 2011-12-31 Styrdokument Renhållningstaxa för hushållsavfall Katrineholms kommuns författningssamling (KFS nr 4.03) Senast reviderad av kommunfullmäktige, 17 Antagen av kommunfullmäktige

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9 2010-01-27 1-9 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.35 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunchef Svante Melander Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2006-01-30 1 Plats och tid Församlingshuset N Sandgatan, Hässleholm, kl 19.00-21.20 + samkväm Beslutande Tommy Nilsson, ordförande, Arne Elowson, Åke Sundkvist, Bengt Andersson, Bo-Anders Thornberg, Mona

Läs mer

Behandlade ärenden fritidsnämnden

Behandlade ärenden fritidsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(10) 2014-01-28 Behandlade ärenden fritidsnämnden 1 Uppföljning av verksamhetsmål för 2013. 2 Uppföljning av intern kontroll 2013. 3 Verksamhetsberättelse 2013. Bilaga 1. 4 Verksamhetsmål

Läs mer

Hushållsavfallstaxa för Vellinge kommun. Gäller från 1 juli 2014

Hushållsavfallstaxa för Vellinge kommun. Gäller från 1 juli 2014 Vellinge kommun POST 235 81 Vellinge BESÖK Norrevångsgatan 3 TELEFON 040-42 50 00 Hushållsavfallstaxa för Vellinge kommun. Gäller från 1 juli 2014 7.3.5 Fettavskiljare För fettavskiljare tillkommer behandlingsavgift

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-06-17 1-21

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-06-17 1-21 2009-06-17 1-21 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.35 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses att justera Justeringens

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott

Socialnämndens arbetsutskott 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2013-09-24, kl 13:15-14:45 Beslutande: Anders Malm (M) ordförande Mikael von Krassow (S) Gun-Inger Sjögren (S) Christina Hanstål (M) tjänstgörande ersättare

Läs mer

Behandlade ärenden. 54 Justering av målbeskrivning för fritidsnämnden.

Behandlade ärenden. 54 Justering av målbeskrivning för fritidsnämnden. 1 Behandlade ärenden 52 Budgetuppföljning per 2010-08-31. 53 Delårsuppföljning per 2010-08-31. 54 Justering av målbeskrivning för fritidsnämnden. 55 Planeringsramar 2011. 56 Ansökan från Jägerborgs IF.

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL OMSORGSNÄMNDEN Datum Sid (10)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL OMSORGSNÄMNDEN Datum Sid (10) 2007-11-13 1 (10) Plats och tid Högalid, Storstugan, kl 13.00 14.00 Beslutande Ledamöter John Bruun (fp) ordf Cecilia Tornerefelt (m) 1:e vice ordf Rolf Delcomyn (s) 2:e vice ordf Göran Blomberg (m) Kerstin

Läs mer

Protokoll 1. Se bilagd uppropslista

Protokoll 1. Se bilagd uppropslista Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-18.20 Protokoll 1 Beslutande Övriga närvarande Se bilagd uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Yvonne Westerlund, ekonomichef Sten Ekström, revisionens ordförande

Läs mer

Renhållningstaxa för Kungsbacka kommun Taxan gäller fr.o.m. 1 januari 2015.

Renhållningstaxa för Kungsbacka kommun Taxan gäller fr.o.m. 1 januari 2015. TEAU 85/14 Renhållningstaxa för Kungsbacka kommun Taxan gäller fr.o.m. 1 januari 2015. Permanentboende i villa Alla avgifter angivna inklusive moms. Matavfall blir biogas (Utsortering av matavfall i separat

Läs mer

RENHÅLLNINGSTAXA FÖR MÖNSTERÅS KOMMUN Fastställd av kommunfullmäktige 2014-11-24. Gäller från och med 2015-01-01 och tillsvidare.

RENHÅLLNINGSTAXA FÖR MÖNSTERÅS KOMMUN Fastställd av kommunfullmäktige 2014-11-24. Gäller från och med 2015-01-01 och tillsvidare. 1 RENHÅLLNINGSTAXA FÖR MÖNSTERÅS KOMMUN Fastställd av kommunfullmäktige 2014-11-24. Gäller från och med 2015-01-01 och tillsvidare. 1. INLEDNING Renhållningstaxan gäller för hämtning, borttransport och

Läs mer

46 Vittsjö GIK, ansökan om elitbidrag 2011 och Hästveda Bridgeklubb, ansökan om fri lokalhyra.

46 Vittsjö GIK, ansökan om elitbidrag 2011 och Hästveda Bridgeklubb, ansökan om fri lokalhyra. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 0(11) 2011-11-23 Behandlade ärenden 45 Budgetuppföljning per 2011-10-31. 46 Vittsjö GIK, ansökan om elitbidrag 2011 och 2012. 47 Hästveda Bridgeklubb, ansökan om fri lokalhyra. 48

Läs mer

vvvvv ~ Hässleholms kommun BEHANDLADEÄRENDEN

vvvvv ~ Hässleholms kommun BEHANDLADEÄRENDEN vvvvv ~ BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN BEHANDLADEÄRENDEN 46 Avsägelse av uppdrag som ordförande i barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott, representant i Samverkansavtal för gymnasieskolan i Skåne Nordost

Läs mer

Avfallstaxa. gäller fr o m 2014-02-15. Antagen av kommunfullmäktige 2014-02-10

Avfallstaxa. gäller fr o m 2014-02-15. Antagen av kommunfullmäktige 2014-02-10 Avfallstaxa gäller fr o m 2014-02-15 Antagen av kommunfullmäktige 2014-02-10 RENHÅLLNINGSTAXA FÖR KÄVLINGE KOMMUN 1 Betalningsansvar Fastighetsägaren eller den, som i stället för fastighetsägaren är skattskyldig

Läs mer

Gunnel Bruhn (SD) Linda Ingvarsson SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) Plats och tid Socialkontoret, kl ajournering kl

Gunnel Bruhn (SD) Linda Ingvarsson SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) Plats och tid Socialkontoret, kl ajournering kl SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) 2015-06-23 Plats och tid Socialkontoret, kl.15.00-16.05 ajournering kl.15.25-15.35 ande Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Lena Nilsson (S) ordförande Sven-Erik

Läs mer

Avfallstaxa 2015 för verksamheter i Varberg och Falkenberg

Avfallstaxa 2015 för verksamheter i Varberg och Falkenberg Avfallstaxa 2015 för verksamheter i Varberg och Falkenberg Antagen av kommunfullmäktige i Varberg 2014-11-25 och i Falkenberg 2014-12-16, att gälla från och med 2015-01-01 Kundtjänst Telefon 0757-27 40

Läs mer

RENHÅLLNINGSTAXA 2017

RENHÅLLNINGSTAXA 2017 RENHÅLLNINGSTAXA 2017 Söderköpings kommun Kommunfullmäktige Antagen 2016-12-07 151 Taxor och avgifter inom Renhållningsenheten Allmänt För kommunens avfallshantering gäller miljöbalken (1998:808) och avfallsförordningen

Läs mer

Socialkontoret, kl

Socialkontoret, kl SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (18) 2015-12-15 Plats och tid ande Socialkontoret, kl.15.00-16.10 Lena Nilsson (S) ordförande Sven-Erik Andersson (C) 1:e vice ordförande Robin Gustavsson (KD) 2:e vice ordförande

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING

ÅSTORPS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING ÅSTORPS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING Kommunfullmäktige 2000-01-31, 6 2002-12-16, 162 2004-12-20 166 Kfs 402a Renhållningstaxa för Åstorps Kommun Allmänt: Taxan avser de avgifter som enligt 4 i miljöbalken

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) 2004-02-04 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, kl 09.45-11.20 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) Kanslichef Per Hildingson Utvecklingschef

Läs mer

AVFALLSTAXA STENUNGSUNDS KOMMUN

AVFALLSTAXA STENUNGSUNDS KOMMUN AVFALLSTAXA STENUNGSUNDS KOMMUN Gäller från och med 1 januari 2014 Antagen av kommunfullmäktige 2013-10-21 Antagen av: KF 169 2013-10-21 KS 199 2013-09-30 SBU 148 2013-08-28 1. INLEDNING... 3 2. AVGIFTER...

Läs mer