Justerare~~.~---J Hissieholms kommun

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Justerare~~.~---J----------- Hissieholms kommun"

Transkript

1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(22) Hissieholms kommun Kommunfullmliktige Plats och tid Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Utses att justera Ersättare Hässleholm Kulturhus, Röda salongen, , kl Irene Nilsson, Lena Svensson, Douglas Roth, Lena Wallentheim, PatrikJönsson, Joachim Fors, Pär Palmgren, Lena Nilsson, Jonny Dolkov, Dolores Öhman och 45-53, Thomas Rasmusson, Sven-Erik Andersson, Robin Gustavsson, Leif Nilsson, Ulf Berggren, Kenny Hansson, Hans-Göran Hansson, Magnus Åkeborn, Benny Petersson, Hanna Nilsson, Mikael Koenen, Agne Nilsson, Karin Aelsson, Helena Malje, Johan Kronquist, Christer Welinder, Andreas Dahlberg, Jennie Strömberg, Marianne Nilsson, Peo Lindholm, Ulf Erlandsson, Henrik Backlund, Petra Johansson, Margreth Segerstein, Ingrid Nyman, KarinaJannerstig,John Bruun 40-41,43-53, Rolf Delcomyn, Björn Widmark, Gunnel Bruhn, Anna Wallentheim, Lars Johnsson, Michael Strömberg, Pelle Svensson, Per-Åke Purk, Håkon S J ansen, Håkan Spångberg, Meta Jarl, Tora Hammer, Christer Caesar, Jörn Engkvist och Asa Erlandsson Karl-Gustav Boa 40-41, 43-53, Wmnie Aronsson 42, Anita Johannesson, Eskil Johannesson, Annelie Cederberg, Zidon Kristensson, Sven-Inge Persson, Ann-KristinJohnsson och Veronica Ankarvik, Ronny Ebbesson 44. Gunnel Gustavsson har ingen ersättare. Göran Blomberg, Richard Bemsheim, Lina Bengtsson, Andreas Novotny, Eva Persson, Wmnie Aronsson, Dan Karlsson, Marie Svensson, Anders Wallentheim, Linda Ingvarsson, Jonas Andersson, Diana Hagman, Fredrik Svensson, Ronny Ebbesson, Anita Peterson, Elisabeth Friberg, Karina Olsson och Ernst Herslow. Kanslichef Maj-Inger Carlsson, Kommunsekreterare Elisabeth Aidemark Lena Svensson och Douglas Roth Robin Gustavsson, Leif Nilsson Justeringens plats, tid Justerade paragrafer Kommunledningskontoret/ , 43-45,47-53 ( 42 och 46 omedelbart justerade) Underskrifter sekreterare Q~J Lt,W~Ov\ Maj-In er Carlsson Ordförande _.} ~ fil~!0,._ Ä Justerare~~.~---J Lena Svensson ouglas Ro

2 1(1) Hässleholms kommun Datum ANSLAG Förslag till detaljplan för Artilleristen 2 med flera har antagits av kommunfullmäktige den30mars 2015, 45. Handlingama finns tillgängliga på stadsbyggnadskontoret. Justeringen av protokollet har tillkännagivits denna dag genom anslag på kommunens anslagstavla Louise Davidsson Kommunsekreterare Ovanstående har anslagits på kommunens anslagstavla betygar: Louise Davidsson

3 SAMMANIRÄDESPROTOKOLL 2(22) H Iuiehoims kommun KommunfullmiJktige Anslag l bevis Protokollet är justerat Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Sammanträdesdag Datum då anslaget sätts upp Datum då anslaget tid igast får tas ner Förvari ng s plats för protokollet Underskrift Datum då anslaget togs ner Signatur Håssieholms kommun, Kommunledningskontoret ooooo~))o~ oooooooooo o o o Kommunsekreterare Louise Davidsson 2015-

4 l Hlul... olms kommun SAMMANIRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Diarienummer (22) 40 Ändring av dagordning Beslut beslutar att ändra dagordningen genom att behandla Ärende nr 4 "Överskott- och underskottshantering 2015" direkt efter Fråga. Utdraget bestyrkes

5 l Hissieholms kommun SAMMANIRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Diarienummer / (22) Kommunfullmfiktige 41 Fråga till socialnämndens ordförande Beslut beslutar att frågan får ställas. Frågan beslutas vara besvarad. Beskrivning av ärendet Håkan Spångberg (SD) har ställt följande fråga till socialnärrmdens ordförande, Lena Nilsson: "Gruppen så kallade nyanlända som har-/ har haft etableringsersättning är vad man kan förstå i kraftigt tilltagande. Detta framgår av yttrandet från förvaltningschefen daterat gällande en rapport från EY gjord på uppdrag av kommunrevisorerna angående ekonomiskt bistånd. Efter två år upphör tydligen denna ersättning och det ekonomiska ansvaret övergår, om undertecknad är rätt informerad, till kommunen om denna grupps försö ~ning inte löses på annat sätt. Frågan blir då: >} Finns det någon beredskap för hur dessa kostnader, som harrmar hos skattebetalama i Håssieholms kommun, ska hanteras framgent?" Socialnärrmdens ordförande Lena Nilsson (S) besvarar frågan. Sänt till: Justering IN~ ~ Utdraget bestyrkes

6 HÄSSLEHOU.1S KOMMUN Kommunstyrelsl:ln Fråga till socialnämndens ordförande, Lena Nilsson. Gruppen så kallade nyanlända som har-/har haft etableringsersättning är vad man kan förstå i kraftigt tilltagande. Detta framgår av yttrandet från förvaltningschefen daterat gällande en rapport från EY gjord på uppdrag av kommunrevisorerna angående ekonomiskt bistånd. Efter två år upphör tydligen denna ersättning och det ekonomiska ansvaret övergår, om undertecknad är rätt informerad, till kommunen om denna grupps försörjning inte löses på annat sätt. Frågan blir då: *Finns det någon beredskap för hur dessa kostnader, som hamnar hos skattebetalarna i Hässleholms kommun, ska hanteras framgent? _j~~r::--l~~j- Håkan Spångberg (SD)

7 l Hissieholms kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Diarienummer 2015/ (22) 43 Över- och underskottshantering 2015 Beslut beslutar följande: l. Förslag till över- och underskottshantering 2015 antas. 2. Finansiering av de 4,759 miljoner kronor avseende driften sker genom att 0,539 miljoner kronor ianspråktas ur kontot kompensation för ökade driftkostnader i samband med investeringar med anslagstyp l, 4,0 miljoner kronor från anslaget för överskotts- och underskottshantering och resterande 0,220 miljoner kronor från anslaget för kommunstyrelsens oförutsedda kostnader. 3. Investeringarna finansieras inom det beslut kommunfullmäktige tog i samband med budgeten där det beslutades att kommunstyrelsen får låna 200 miljoner kronor under 2015, internt eller eternt, till investeringar inklusive fastighetsköp. Ledamöter som avstår från att delta i beslutet Sverigedemokraternas ledamöter avstår från att delta i beslutet. Folkets väls ledamöter avstår från att delta i beslutet. Yrkande Lena Wallentheim (S) lägger följande ändringsyrkande. "Att de kronorna för LONA-projekt, Skogens skatter, stryks från byggnadsnämndens ram i överoch underskottshanteringen avseende driften. Att finansieringen från anslaget för kommunstyrelsens anslag för oförutsedda kostnader ändras till 0,220 miljoner kronor." Justering i!yij ~ Utdraget bestyrkes

8 l Hissieholms kemmun SAMMANIRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Diarienummer / (22) Kommunfullmtiktige Fons. 43 Lena Wallentheim (S) yrkar i övrigt bifall till kommunstyrelsens förslag. Lena Nilsson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Omröstning Ordföranden ställer proposition på dels kommunstyrelsens förslag och dels Lena Wallentheims (S) yrkande och finner Lena Wallentheims yrkande bifallet. Beskrivning av ärendet I bokslutet för 2014 redovisas en nettoavvikelse för förvaltningarna på 16,3 miljoner kronor i förhållande till budget. Förvaltningarnas förslag (eklusive finansförvaltningen) till över- och underskottshantering innebär en önskan att till 2015 överföra 14,7 miljoner kronor inklusive kompensation för ökade driftkostnader för inversteringar med anslagstyp l. Totalt föreslår budgetberedningen att 4,8 miljoner kronor överförs till förvaltningarna inklusive 0,5 miljoner kronor för kompensation för ökade driftkostnader för investeringar med anslagstyp l. De 4,8 miljoner kronor finansieras genom att 0,5 miljoner kronor ianspråktas ur kontot med kompensation för ökade driftkostnader i samband med investeringar med anslagstyp l, 4,0 miljoner kronor från anslaget för överskotts- och underskottshantering och resterande 0,3 miljoner kronor från anslaget för kommunstyrelsens oförutsedda kostnader. Totalt innebär förslaget att det budgeterade årets resultat för 2015 blir 0,4 miljoner kronor, vilket är samma resultat som i kommunfullmäktiges antagna budget. Under 2014 redovisades nettoinvesteringar på 148,1 miljoner kronor mot budgeterade 293,9 miljoner kronor, vilket innebär en budgetavvikelse på + 145,8 miljoner kronor (eklusive fastighetsförsäljningar som uppgick till3,6 miljoner kronor). Utdraget bestyrkes

9 l Hissieholms kommun SAMMANIRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Diarienummer 2015/ {22) Kommunful/m/Jktige Fons. 43 Nåmndernas förslag är att få med sig 141,9 miljoner kronor till2015. I budgetberedningens förslag till över- och underskottshantering föreslås att 49,1 miljoner kronor överförs för investeringar till2015. Den stora skillnaden mellan förvaltningarnas förslag och budgetberedningens förslag gäller tekniska nämnden. Budgetberedningen bad tekniska förvaltningen titta över om investeringstakten var rimlig och det resulterade i att en hel del av överskotten flyttas till budget 2016 istället för till2015. Dessutom justeras tre av de projekt som finns i kommunfullmäktiges antagna budget för \IIBL-förhandling avseende förslaget har genomfäns den 20 februari Förhandlingen slutade med att samtliga närvarande fackförbund inte hade något att erinra mot förslaget. Ärendets tidigare behandling Kommunstyrelsen beslutar den 4 mars 2015, 59, att föreslå kommunfullmäktige att upprättat förslag till över- och underskottshantering 2015 antas. Finansiering av de 4,8 miljoner kronor avseende driften sker genom att 0,5 miljoner kronor ianspråktas ur kontot kompensation för ökade driftkostnader i samband med investeringar med anslagstyp l, 4,0 miljoner kronor från anslaget för överskotts- och underskottshantering och resterande 0,3 miljoner kronor från anslaget för kommunstyrelsens oförutsedda kostnader. Investeringarna finansieras inom det beslut kommunfullmäktige tog i samband med budgeten där det beslutades att kommunstyrelsen får låna 200 miljoner kronor under 2015, internt eller eternt, till investeringar inklusive fastighetsköp. Sverigedemokraternas ledamöter avstår från att delta i beslutet. Sänt till: Ekonomiavdelningen Justering Utdraget bestyrkes

10 M ~ Hissieholms kommun SAMMANIRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Diarienummer 2014/ (22) 44 Ändringar och höjning av renhållningstaan Beslut godkänner ändringar i renhållningstaan enligt bilagt förslag på taedokument och höjning av renhållningstaan med 4,9 % från Reservationer Sverigedemokraternas ledamöter reserverar sig mot beslutet skriftligt enligt bilaga. Moderaternas, Sverigedemokratemas, Folkpartiets och Folkets Väls ledamöter reserverar sig till förmån för Pär Palmgrens (M) och Ulf Erlandssons yrkande. Jäv Delores Öhman (MP) förklarar sig jävig. Hon deltar inte i handläggningen eller beslutet i ärendet. Ronny Ebbessen (MP) tjänstgör i detta ärende. Yrkande Christer Caesar (KD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Marianne Nilsson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Ulf Erlandsson (SD) lämnar följande ändringsyrkande. "Sverigedemokraterna yrkar att det endast ska vara indehöjning av renhållningstaan 2015, det vill säga 1,2 %. Vi förordar istället att Hässleholms Miljös aktieutdelning till kommunen slopas. Denna aktieutdelning får dessutom skattas fram av Hässleholms Miljö. Får dessa pengar istället stanna i bolaget behöver inte taan till våra kommuninvånare höjas mer än inde." els rk Justering IH Utdraget bestyrkes

11 SAMMANIRÄDESPROTOKOLL 9(22) Hissieholms kommun Sammanträdesdatum Diarienummer / Forts. 44 Pär Palmgren (M) yrkar bifall till Sverigedemokraternas ändringsyrkande beträffande inde. Pär Palmgren lägger följande ändringsyrkande. "Vi yrkar ändring av de delar i punkt 3 (sid 8 och 9) som avser slangdragning samt lyft av tunga lock Vi vill att Håssieholm Miljö återigen ser över des.~a delar eftersom det slår specifikt mot landsbygden och de känns orimligt höga. Oversynen bör även innehålla redovisning av ev hjälpmedel som kan användas för att underlätta arbetet med t.e. hanteringen av tunga lock" John Bruun (FP) yrkar bifall till Pär Palmgrens yrkande. Ajournering Sammanträdet ajourneras kl Omröstning lru1an omröstningen justerar ordföranden i samråd med fullmäktige Pär Palmgrens yrkande till att vara en ändring av punkt 3(sida 9 och 10.) Ordföranden ställer med fullmäktiges godkäru1ande proposition på dels kommunstyrelsens förslag och dels på Pär Palmgrens (M) och Ulf Erlandssons (SD) yrkanden att det endast ska vara indehöjning av renhållningstaan 2015, det vill säga 1,2% samt ändring av punkt 3 (sida 9 och 10) avseende slangdragning och lyft av tunga lock och finner kommunstyrelsens förslag bifallet. Votering begärs. Följande voteringsproposition godkäru1s. Den som bifaller kommunstyrelsens förslag röstar ja. Den som bifaller Pär Palmgrens och Ulf Erlandssons yrkanden röstar nej. 33 ja-röster och 27 nej-röster avlämnas. l ledamot är frånvarande. Se lista. Beskrivning av ärendet Styrelsen i Håssieholm Miljö AB beslutade den 25 augusti 2014 att hemställa hos kommunfullmäktige om: Utdraget bestyrkes

12 l Hissieholms kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Diarienummer / (22) Forts. 44 Mindre ändringar i renhållningstaan enligt bifogat förslag på taedokument. En justering av renhållningstaan med 4,9% för Håssieholm Miljö AB (HMAB) anger bland annat följande som grund för sin begäran. Enligt taeföreskrifterna är avgifterna "baserade på renhållningsinde R77:4 Guli juli 2010). Justering görs endast en gång per år varvid juli månad ligger till grund för eventuell reglering fr.o.m. l januari påföljande år." Renhållningsinde R77 har upphön och har ersatts av inde A12 som har ökat med 1,2% mellan juli 2013 och juli Inom HMAB finns Håssieholms kretsloppscenter (HKQ som är en regional avfallsanläggning. De historiskt låga taorna som finns i Håssieholm järnfön med andra kommuner beror bland annat på att HKC subventionerar taan för insamlingen av hushållsavfall uppgick subventionen till kronor eller 5,0 %. Subvention enligt budget för 2014 uppgår till 7,2 %. För att behålla nivån på subventionen föreslås en höjning av taan med 4,9 %. Förändringen förs in som en generell ökning av samtliga taor. Ärendets tidigare behandling Kommunstyrelsen beslutar den 4 mars 2015, 58, att föreslå kommunfullmäktige följande beslut: godkänner ändringar i renhållningstaan enligt bilagt förslag på taedokument och höjning av renhållningstaan med 4,9% för Sverigedemokraternas ledamöter reserverar sig mot beslutet. Pär Palmgren (l\lf) avstår från att delta i beslutet. Karl-Gustav Boo (FP) avstår från att delta i beslutet. Ulf Erlandsson (SD) lämnar följande ändringsyrkande: "Sverigedemokraterna yrkar på att det endast ska vara indehöjning av renhållningstaan 2015, det vill säga 1,2 %. Justering IN ~ R Utdraget bestyrkes

13 l Hissieholms kommun SAMMAN1RÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Diarienummer / (22) Fons. 44 Vi förordar istället att Hässleholms Miljös aktieutdelning till kommunen slopas, vilket vi kommer att ta upp i vår budget. Denna aktieutdelning får dessutom skattas fram av Hässleholms Miljö. Får dessa pengar istället stanna i bolaget behöver inte taan till våra kommuninvånare höjs mer än inde." Ordförande ställer arbetsutskottets förslag till beslut mot Ulf Erlandssons yrkande och finner arbetsutskottets förs lag bifallet. Votering begärs. Följande voteringsproposition godkänns: "Den som vill bifalla arbetsutskottets förslag till beslut röstar ja. Den som vill bifalla Sverigedemokraternas yrkande... )) rostar nej. Nio (9) ja-röster lämnas och fyra (4) nej-röster. Två (2) ledamöter avstår från att rösta. Följande röstar ja: Mats Sturesson (Q, Joachim Fors (S), Camilla Lindoff (S), Ingrid Nyman (S), HenrikBacklund (S), Hans-Göran Hansson (MP), Per-Åke Purk (V), Robin Gustavsson (KD), Lena Wallentheim (S). Följande röstar nej: Ulf Erlandsson (SD), FatrikJönsson (SD), Håkan Spångberg (SD), Michael Strömberg (SD). Följande avstår från att rösta: Pär Palmgren (M), Karl-Gustav Boo (FP). Justering JN. clj Utdraget bestyrkes

14 SAMMANIRÄDESPROTOKOLL 12(22) Hissieholms kommun Sammanträdesdatum Diarienummer 2014/ KommunfullmlJktige Fons. 44 Bilaga: Renhållningstaa 2015 Pär Palmgrens ändringsyrkande Ulf Erlandssons ändringsyrkande Sverigedemokraternas reservation Sänt till: Håssieholm Miljö AB KFS KFS anslagen Justering Utdraget bestyrkes

15 F"rkande avseende ärende 3, "Ändring och höjning av renhållningstaa 2015".. / ~ ~c#; '{fl Vi yrkar på ~~av de delar i punkt 3 (sid 8 och 9) so m avser slangdragning samt lyft av tunga lock. Vi vill att Häss leholm Miljö återigen ser över dessa delar eftersom det slå r specifikt mot landsbygden och de känns orimligt höga. Översynen bör även innehålla redovisning av ev hjälpmedel som kan användas för att underlätta arbetet med t.e. hanteringen av tunga lock. l /Moderaterna

16 Reservation gällande" Ändringar och höjning av renhållningstaa 2015", ärende 3, Sverigedemokraterna yrkar på att det endast ska vara indehöjning av renhållningstaan 2015, det vill säga 1,2 %. Vi förordar istället att Hässleholms Miljös aktieutdelning till kommunen slopas. Denna aktieutdelning får dessutom skattas fram av Hässleholn1s Miljö. Får dessa pengar istället stanna i bolaget behöver inte taan till våra kommuninvånare höj as mer än inde. Då vårt yrkande inte vann gehör, väljer vi att reservera oss mot beslutet. Ulf Ertandsson (SD)

17 Ändringsyrkande gällande "Ändringar och höjning av renhållningstaa 2015", ärende 3, Sverigedemokraterna yrkar på att det endast ska vara indehöjning av renhållningstaan 2015, det vill säga l,2 %. V i förordar istället att Hässleholms Miljös aktieutdelning till kommunen slopas. Denna aktieutdelning får dessutom skattas fram av Hässleholms Miljö. Får dessa pengar istället struma i bolaget behöver inte taan till våra kommuninvånare höj as mer än inde. Ulf E r! andsson (SD)

18 Renhållningstaa 2015,( ' ' Antag en av , att gälla från

19 In nehållsförteckning s ida 1. Giltighetsområde Hushållsavfall Fastigheter med källsortering : 1 Taa A Enbostadshus och fritidshus :2 Taa B Flerfamiljshus, radhus m.m :3 Taa C Hand el, företag, industri, kiosker, restauranger, matsalar etc o o..- '). 2. 1:4 Taa gangavstand :: ~':':'.. >~ , 2.1 :5 Ovnga taor och regler "l. \ 2.2 ~~~er?tdgro~a:all...:\.....;/f h\_ 2.3 ra gar sav a......'.:... ~il!, 2.4 Latrinhämtning ~:~ "-f., ~.~...: ~. ~-~ y t~" \J,;.~ ~ l 3. Slam och fett...:.'......;}.":'. 8 ;.; '\ ~:""-... ",~ ~ 'i ;) L:h-, 4. storbehållaretöm ning.y :.:~-Zt:-::' 1 O d b. \}r' "" 4.1 Containertömman e '. :... 1 O 4.2 Li ftdumpertransport...,":(\., ~...\_... 1 O 4.3 Hyra :...'..)!:.:.....-~: - - ~/;~... 1 O 4.4 Tillfälligt utställd container;:,;:i..':':,_.,... ~.- ~....':... ~:... 1 O 4.5 Bomkörning ~ '...:.:......}(... 1 O 't~'- :::;,.. -~, --: :r;;/'~ - Gemensamma VIllkor....':...:...:...-..\.'...:: ,.,.,., \ Abonnemang, fakturering etc '. ~ l ndereg l e ring ~ <....'... ~ ~ I Avbrott eller"ärfd?ing i håmtningsförnåfia"nden Ä,QdHAg ~v.,.abonn r{)a~g Och~ upp ~tällnings plat s Ö.\. tj"""' ''4:<l'"""-. >X ~...,. 12 _A:~ rh_ s ~~~ ~ ~:~2~< ;~s-< : ,~ ~-'.. ' <:.,\,...)'. i 1>1~. it ~. ~... ',. _, l J.:-~. " ~~. 1.. ).l, ')" :'\..:.~~ l~ " ~.;~ ' ~ --;::.: ' ~....'\ ~ f;,/ ; 1. GILTIGHETSOMRADE För omhändertagande av avfa ll (hantering och behandling) som sker inom kommunen skall avgi[t erläggas till Hä ssleho lm Miljö AB enligt nedanstående grunder. 2

20 2. HUSHALLSAVFALL 2.1 Fastigheter med källsortering enligt renhållningsordning 2.1 :1 Taa A Enbostadshus och fritidsbostadshus ENBOSTADSHUS HELAR FRAKTION GRÖNT KÄRL Kärltyp stor- lek liter Abonnemangsmöjligheter 2 3' 4 5 Antal tömningar l år DEPONI t ,5 6,5 4 DELAT 1----t---+--f ! :- TIDNINGAR ~ GRÅTT KÄRL, fi i--: :--:... i J : ~<' l ~l..\ BRÄNN BART t ;;;r~ "', ORGANISKT DELA T f-3-70-f r r-2-6--t-----':-il-\--- " t BRÄNN BART '''\,_,_ HEL T f ,1---' ~"----l--+- ::'--l 370 l 13 -"'-!" 13 4.> ORGANISKT EGEN KOMPOST l Antal hämtningar per år l Arsavgift kr. eklmoms Arsavgift kr. inkl.moms '1!n.~ ~ ~, 1295 '\.. \ ' T ILLA GGSTAXA en b osta d s h u s e ar,~ a er.taa 1 l 3 l ' 4 o c h 98 FRAKTION Färg Kärltyp J Liter Töm ~ in g ar Ekl. mom s lnkl.moms ~ r-.;. " BRÄNNBART GRA TT HELT ' : : ' ~"~'"..... '. 13../ BRÄNNBART GRATT '. HEl'J: !!."'\ \ "., l BRÄNNBART GRAn:l HECT) ""' ~( BRÄNNBART. GRATT '. '! ' ' ~~, ~ E LI.,~.,.,,, _ 370 \ , '...) - ' 11]o. TIDNINGAR.,;.GRO NT HELJ l;,, "'>;."- FRIT IDSABON.NEMANG t~nin g 15\ \ / FÄRG pril-1 5 oktober Abonnemangsmöjligheter KARL STORL ' TYP LITER f---...l...--'------'------' ' fy' Antal töm ningar l år DEPONI ~ Tio~II... NGAFr'' GRO~iT DELA T BRÄNNBART~OR GANISKT GRA TT DELA T ' 7'1 ' ' BRÄNNBAR T+ORGANISKT. GRÅTT DELAT 370 ~.."",.,., BRÄNNBART y GRATT HELT ORÄNNBART GRATT HELT ORGANISKT EGEN KOMPOST Antal hämtningar per år l ARSAVG IFT KRONOR EXKL MOMS ÅRSAVGIFT KRONOR INKL.MOMS * Inga nya abonnemang tecknas. Taorna utg ar från insamling vid källan (=vid grinden pa fastigheten) under förutsä ttning av att framkomlig väg samt vändplats finns. Avser enkelt gångavstånd inom fastigheten på ma 5 m. 3 14,(l r

21 2.1:2 Taa B Flerfamiljshus, radhus m m. Volymen overstiqer normalvolymen för 3 läqenheter. Hela kärl användes. Fraktion DEPONI ORGANISKT BRÄNNBART TIDNINGAR storlek liter l kärl Hämt ~ _0, _0 ~ ni ng g g r lår ~ ,-----,.--A_v-=g=-ift.-kr_l_å_r_ i eklmoms inklmoms eklmoms inklmoms eklmoms l inklmoms *1204 *1505 *1 860 *2325,,_,2'6"" ! t----i *2296 *2870 *35641 * t ~-- ~ *5056 *6320 *7564 *9455.,?~ _1_6+-_12_7_0-+--_.1_2_7-121 ~ -~ -?. -~~ - * * l 2750 *2780 *3475 )! * ~ -~ _4_8+-_8_1_0+-_7_ ~'-~ ? t 'i' :A ,...:...i:;-t-,;,.----i l~ ~ 4835 GLAS FÖRPACKNINGAR METALL PLAsT FÖRPACKNINGAR o'q, 1 ".. ~5p *208 * o "4 8 ~.. -~ :9"'*244 * '( l \ 250 ~ 208! 260 """2'6""' 220'.. ~275 22~ -, -:285' f9_4 " \ / ~r 220, 275 ', 228 )... 2as l os-i ':-- ---!----+-'----i f------~ \ v-7.60 f? i 885! l ~---!---'--' '--'' _ PAPPERs FÖRPACKNINGAR... ~~ ;, '240, / ~-~~-+---2_0_ _6--! 0.. / 26., \ 220 l ! 305 r : --~:~ 2...'t1 608 "'t ~ ':?.GO s5sl ö o-s B QanQ. ve c or, an. :/'"-. ' -~ ~ '' '\ FraktiÖ n '),_ '., ;,/'. '\.""'-..'-.. '/ ' {_ DEPONI BRÄNNBART 1spens er a as O( O sa am n1ng en 191 OlJan e: Y.\ / storlek lite r/säck Avgift kr l år eklmoms inklmoms eklmoms in kl moms ' o u, ' - - ~ ~ 5556 H am-.. 't j} n1ng ~,_. g gr/år Radhus etc. med delvis g e m e n samm a avfalls utrymmen. Separat d elat kärl för brännbart och organiskt avfall. Gem ensamma hela kärl f ör d epon1,. t'd 1 n. 1ngar oc h ovn... a f ra kt' 1oner. storlek liter/kärl Hämt- 190/ Fraktion ni ng Avgift kr l år g g r/år eklmoms in kl. moms eklmoms inklmoms BRÄNNBART l ORG ANISKT

22 .fl 1\ T a a C H an d e, l f ore " t ag, rn. d us t n,. k' JOS k er, res auranger, ma t sa l ar e t c. storlek liter l kärl Fraktion Häm t- 190 l 240 l 370 ni ng ggrlår Avgift kr l år eklmoms in kl moms eklmoms in kl moms eklmoms inklmom DEPONI *1204 *1505 *1860 * *2296 *2870 *3564 * ~ *5056 *6320 *7564 *9455 ORGANISKT *1 272 *1 590 *1936 * *3475 *4236 *5295 BRÄNNBART J.\,_ t,;_ ~ ~'6 1' f~ 5 3~9.?' \, 4835 TI DNIN GAR *396 * 4_9~ *436'... >(545,..._ *560 *70o''l * *F5, *1 648 *2060' '-... ~ 2080 ~ 2600 '<...t_.. P ~...._;.L GLAS '~: "' ~ 95 *436 " * ; 76'9:._620 ~J<:v. * , \.. h os o i.~/ 2080 * T METALL : ~ l\ ~ FÖRPACKNINGAR 26 4~2 - ~}; ~-? '\ , PLAST- 13 V( ' 396 / ' ' FÖ RPACKNINGAR 26 -.;A92 ~ :;;_.,_.,:~_,:J_5 ' ~ ';>-"' '1'74~'.> ' PAPPERS - / 1.3 \ ' FÖRP ACKNINGAR..- '?>-~6.} 492.-(~ -~.; \t : ~ 1 52 ~... ~ ,.,r..... ' Inga nya abon nemang'-tecknas ' 1 \..'.,. ~tt'~ Företag m ed J~ rs o na l ~~th l etc. S'eparat delat kärl för brännbart och organiskt avfall Gemensamfila h~ t? kärl för depo.,i)i. tidningar och övriga fraktioner. ~ ~... ~. ~- ~.: '.. \ ~ y....., :.~~~. :~1:1'' s torlek liter '... '.,~...,;..... Hämt-', : / '... nrng!:/ gg rlå r Avgift kr l år "~<;.\., eklmoms inklmoms eklmoms inklmoms,. ix\. ~' Fraktio.r ~. BRÄNN BART l ORGANISI<T ,/

23 2.1:4 Taa gångavstånd Taorna för taa B och C inkluderar ett gångavstå nd på ma 1 O m, mellan soprum/ kärlens uppställningsplats och bilens uppställningsplats. För längre avstånd debiteras en t1 'Il äggsavg1 'f t en l' 1gt f''l' OlJan d e Tömninga r l år Gång avs tånd Avg ift kr l år ekl.moms lnkl moms ekl. moms In kl. moms ekl. moms In kl. moms ekl. moms lnkl.moms 10-20m m h ~ ~ '"'" m ~ :5 Övri ga taor och regler \, - ~~~. 1) Hushållsavfallstaan är uppdelad i en fast del (grundavgift) och en i-örlig del. f Den rörliga delen är baserad på tömningsintervall, kärlstprj~:~~ beha.ndllr.~.~,it;; t'" avgifter, omkostnader och delar av administrationen. \ '\...'"'.;.. :1 Grundavgifterna täcker fasta kostnader för pdministration, återvinningscentraler, insamling och behandling av kylmöbler, sn'{~batterier, hämtn'j [) g av grovavfall, mottagning av elektriskt och elektroniskt avfall, farligt avfall, ffamtagning av information, utvecklingskostnader 1f.är~k~lsorteriQgssy s tem\>sv/benna avgift ska betalas av alla hushåll som i någqn form använder ~ig av HMAB:s service således även hushåll som av någon anledqing befriats från sophämtning enligt taa. storleken på avgiften är differentierad mella'n":"'o:lika';g'fupp;er av kbo'nnenter enligt nedan: "'~. i...,.... ' -:-:,. \. /.. ~ /:""', lt:\ Grundavgift (ingår i ta9n)p~' ~,<~Ä,, }J _;~ ( ~~ r; j ' -,i~ n '-:-~: Abonnemang_sr'g,rm ~~ /,\~~- -.'1!-, -"' ~, ~ - \ ' ~; ' f '', "'i\.\. ~- Taa A Enbosf~dshus med helårs.. ~'t>on nem ang \ \..--:. r Taa A.:~f~ifidshu}m ed fritidsa0,onn :~ang. ' l Taa ~ ;9:m.~Q~mt kär[ (en gru ndavgift per hushåll),.,.. r Taa B Flerf?[lliljshus, radhus m.m. '''J~... J 2) Hyra av kärl "!f~-;,. Kär lstorlek Avgift kr ekl. moms Avgift kr inkl. moms Beräknas på abonnerad volym,t 120 liter 190 liter 240 liter 370 liter Avgift krfår ekl. moms lnkl.moms ekl. moms lnkl.moms eklmoms lnkl.moms eklmoms per kärl Etra kärl för internt behov kan hyras (gäller ta a B och C) från Hässleholm Miljö AB. Kärl för uthyrning är märkta "hyrkärl". lnkl.moms 430 3) Byte till tvättade kärl, avgift kr per kärl ekl.moms 272 kr in kl.moms 340 kr 6,!X}

24 4) Behållare/kärl skall vid insamlingstillfälle kl vara placerad ma 5 meter från entre till tomt, gäller för taa A. 5) Om abonnenten beställer etra hämtning och det kan ske i samband med avfallsbilens ordinarie tur debiteras per kärl... ekl.moms 124 kr inkl.moms 155 kr 6) Om abonnenten kräver att separat tömning skall ske omgående debiteras per kärl... ekl. moms 344 kr-;iri!<j.,rnoms 430 kr samt vid fl er än ett kärl, per kärl, utöver första ekl. moms 64 ~~/ inkl.mom? 80 kr :--1,.;! Ovanstående gäller även när etra tömning måste ske för att ~bonnentl~t~>-: fyllt kärlet för mycket l;)~., <'~. - förorsakat blockering ' v~... J! - ej skottat eller hajkbekämpat ~:~~i' " -~,,.~~" / - orsakat skada på kärlet ~ ~.J""' _., (,...; ~~ - felsorterat \ ~~,.;'fp.-.., - har felvänt kärl ~-,/ Felet ska vara åtgärdat. ;.#. ~\,1 >~-... ~. ' ' ;;l Om felet inte åtgärdas och separa_uömning k[ävs \,...h. ' ' ~(#. ~ \ t" debiteras per kärl... :: :.....:''>... :ekl. moms 480 kr in kl. moms 600 kr. i ' -,. ~- ~- /.!' ;.t ;!; - -..!';t;"',"'oo,.. J' _:,i...., ~ r ' r.~ ).1... "'.,p 7) Efter beställning kan vid e n_s!9,ka tliff~ ll e ;;..s;~k med tfrännbart tillåtas stä llas bredvid o t.-"'~ ' det gra kärlet '. ~)~.-~ P... k " "' 'f' l -...,.. ('' kl 64 k. kl 8 o k l '''\..,..,.,... ~ \.1... '"'.1,....;) -~~/~~, )/'~1\~-;~~ ~.../ ''\. r...,.. -~ '"'"«?":\:-./ t':-' ~J _pf.i;.:j.!'":t~"' ;~~ ' ~ ~.;y- 8) Om två närbglägna fasjig~ete dn}edgi vits tillstånd för gemensamt abonnemang,. ~ ns per sac...?.... : ~... ii... --: :. ~. ;;.;-:~ e.moms r m.moms r skall avgifteh beräknas 'P.å.följa.nd~ sätt: oj f- \ t... j,"- 'r: \,.~\ /' Geni'~~:;imr~ 1 ~~ Behå ll a r e, : \ /, ~., l ~. avg ift per twshäll. Taan- grundavgift 2 (antal hushåll) +grundavgift= Taa per hushåll....!-{..~~'.. ~r-t\..._,... Gemensah1 behållare kan endast abonneras enligt abonnemangsmöjligheter g a...'".. ~.~;~~~r~ 2.2 Sorterat 6-rovavfall Hämtning av grovavfall sker efter budning, enligt upprättade körturer och normalt en gång/månad. Grovavfall får inte läggas i säckar. Totalt ma 1 O kolli per tillfälle. Vad som ingår i benämningen grovavfall framgår av informa tionsbroschyr, som tillhandahålles av Häss leholm Miljö AB. 7. y(,' f\.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2002-12-27 1 Plats och tid Matsalen, Gamla T4-området, kl 09.00-09.10 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c) 1:e v ordf

Läs mer

... 6.{~~.~4~~~.~... SAMMANTRÄDESPROTOKOLL HASSLEHOLMS KOMMUN. Sammanträdesrum L kl. 09.30-16.30

... 6.{~~.~4~~~.~... SAMMANTRÄDESPROTOKOLL HASSLEHOLMS KOMMUN. Sammanträdesrum L kl. 09.30-16.30 HASSLEHOLMS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Plats och tid ande Ledamöter Sammanträdesrum L kl. 09.30-16.30 Urban Widmark (M) ordförande Lars-Göran Wiberg (C) l:e vice ordförande 90-95 Tommy Nilsson (S) Robin

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 15.00-15.15 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2006-11-22 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Tommy Nilsson (s) ordf Lars Olsson (c)

Läs mer

Benny Peterson, Karina Jannerstig och Martin Karlström

Benny Peterson, Karina Jannerstig och Martin Karlström m HASSLEHOLMS I/'~ KOMMUN KOMMUNFULlMÄKTIGE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(15) Plats och tid Hässleholm Kulturhus, Röda salongen, kl. 19.00-21.05 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande

Läs mer

Stadshuset, Sammanträdesrum l, 2015-03-18, kl. 13.30-16.30

Stadshuset, Sammanträdesrum l, 2015-03-18, kl. 13.30-16.30 l SAMMANfRÄDESPROTOKOLL 1(18) Plats och tid Beslutande Ledamöter Stadshuset, Sammanträdesrum l, 2015-03-18, kl. 13.30-16.30 Lena Wallenthei.m (S) ordförande Mats Sturesson (Q l:e vice ordförande Pär Palmgren

Läs mer

AVFALLSTAXA 2015 i Rättviks kommun

AVFALLSTAXA 2015 i Rättviks kommun 1 AVFALLSTAXA 2015 i Rättviks kommun Antagen av Kommunfullmäktige i Rättviks kommun den 4 december 2014, 86, dnr 2014/486 36 2 AVFALLSTAXA 2015 För Rättviks kommuns avfallshantering att gälla fr o m 2015-01-01.

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9 2010-01-27 1-9 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.35 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunchef Svante Melander Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses

Läs mer

Avfallstaxa i Borgholms kommun

Avfallstaxa i Borgholms kommun Avfallstaxa i Borgholms kommun Antagen av kommunfullmäktige 2014-11-24. Taxan träder i kraft 2015-01-01. Alla priser inkluderar mervärdesskatt. Betalningsansvar för renhållningstjänst åvilar fastighetsägare,

Läs mer

Avfallstaxa 2014. Avfallstaxa 2013. för avfallshantering i Falu kommun. för avfallshantering i Falu kommun. gäller fr. o. m.

Avfallstaxa 2014. Avfallstaxa 2013. för avfallshantering i Falu kommun. för avfallshantering i Falu kommun. gäller fr. o. m. Avfallstaxa 2013 Avfallstaxa 2014 för avfallshantering i Falu kommun för avfallshantering i Falu kommun gäller fr. o. m. 2013-01-01 gäller fr. o. m. 2014-01-01 Avfallstaxa 2014 Lagstadgad mervärdeskatt

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) 2004-02-04 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, kl 09.45-11.20 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) Kanslichef Per Hildingson Utvecklingschef

Läs mer

ordförande,4mlt... ~...

ordförande,4mlt... ~... ~ HASSLEHOLMS KOMMUN 1_,. ARBETSUTSKOTI SAMMANTRÄDESPROTOKOLL l (8) Plats och tid Sammanträdesrum 2, kl. 08.35-09.30 ande Urban Widmark (M) ordförande 260-263 Ledamöter Lars-Göran Wiberg (C) ordförande

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 1 (5) Plats och tid Sessionssalen 2 vån, Rådhuset, Trelleborg kl. 09.00. Beslutande Anitha Lata (S) Catherine Persson (S) Helmuth Petersén (SD) Ina Liljeberg (M) Lars Mikkelä (M) Nils-Gunnar

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdestid: 2015-04-15 Kl. 09.00-11.20 Ajornering kl. 10.25-10.50. Borgmästaren, stadshuset Lysekil

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdestid: 2015-04-15 Kl. 09.00-11.20 Ajornering kl. 10.25-10.50. Borgmästaren, stadshuset Lysekil SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdestid: 2015-04-15 Kl. 09.00-11.20 Ajornering kl. 10.25-10.50 Lokal: Beslutande Ledamöter: Jan-Olof Johansson (S), ordf. Lars Björneld (FP), 1:e vice

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.30 Beslutande Övriga deltagare 29 ordinarie ledamöter och 6 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

HÖRBY KOMMUN Författningssamling

HÖRBY KOMMUN Författningssamling RENHÅLLNINGSTAXA gällande från 2013-02-01 GILTIGHETSOMRÅDE Taxan avser avgifter för hantering av hushållsavfall och därmed jämförligt avfall i kommunerna Eslöv, Höör och Hörby. Avgifter för denna hantering

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

AVFALLSTAXA STENUNGSUNDS KOMMUN

AVFALLSTAXA STENUNGSUNDS KOMMUN AVFALLSTAXA STENUNGSUNDS KOMMUN Gäller från och med 1 januari 2014 Antagen av kommunfullmäktige 2013-10-21 Antagen av: KF 169 2013-10-21 KS 199 2013-09-30 SBU 148 2013-08-28 1. INLEDNING... 3 2. AVGIFTER...

Läs mer

Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50. Se bilagda sammanträdeslista

Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50. Se bilagda sammanträdeslista 2015-02-25 1 (12) Plats och tid Beslutande Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50 Se bilagda sammanträdeslista Utses att justera Magnus Marvéus (FP), Maria Oscarsson (V) Paragrafer 18-23

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(9) Kommunstyrelsen 2007-12-03. Ordförande... Gunnar Hörnlund BEVIS OM ANSLAG

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(9) Kommunstyrelsen 2007-12-03. Ordförande... Gunnar Hörnlund BEVIS OM ANSLAG VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(9) Plats och tid Fjällgården Saxnäs, Måndagen den 3 december 2007, kl. 09.45-10.00 Beslutande Övriga deltagande Gunnar Hörnlund, ordf. Joakim Risberg Rickard Norberg Conny

Läs mer

Renhållningstaxa 2013

Renhållningstaxa 2013 Renhållningstaxa 2013 Antagen av kommunfullmäktige 7 februari 2013, 32. Renhållningstaxa 1 1 Renhållningstaxa för Alingsås Renhållningstaxa beslutades av kommunfullmäktige27 februari 2013, 32 och gäller

Läs mer

RENHÅLLNINGSTAXA FÖR KOMMUNERNA ESLÖV, HÖÖR OCH HÖRBY. Gällande från 2014-01-01 GILTIGHETSOMRÅDE

RENHÅLLNINGSTAXA FÖR KOMMUNERNA ESLÖV, HÖÖR OCH HÖRBY. Gällande från 2014-01-01 GILTIGHETSOMRÅDE RENHÅLLNINGSTAXA FÖR KOMMUNERNA ESLÖV, HÖÖR OCH HÖRBY Gällande från 2014-01-01 GILTIGHETSOMRÅDE Taxan avser avgifter för hantering av hushållsavfall och därmed jämförligt avfall i kommunerna Eslöv, Höör

Läs mer

Tekniska nämnden 2008-09-11 1

Tekniska nämnden 2008-09-11 1 Tekniska nämnden 2008-09-11 1 Plats och tid kl 13.00 15.35 Beslutande Ersättare Arne Dahlström, kd, ordf. Benny Petersson, s, 2:e vice ordf Gösta Hedin, m, tj gj som ers för Pär Palmgren, m Kristina Berglund,

Läs mer

PROTOKOLL 1 (5) 2014-11-03

PROTOKOLL 1 (5) 2014-11-03 PROTOKOLL 1 (5) 2014-11-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, klockan 10.00-11.15 Beslutande Rickard Carstedt (S) Harriet Classon (S) Lennart Hägglund (KD) Rose-Marie Johansson

Läs mer

Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Karin Lindgren. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson 2013-10-07

Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Karin Lindgren. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson 2013-10-07 1 1 Plats och tid Rådhuset, kl 13.00 14.30 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats och tid Karl-Erik

Läs mer

kommun RENHÅLLNINGSTAXA FÖR KOMMUNERNA ESLÖV, HÖÖR OCH HÖRBY Gällande från 2013-02-01

kommun RENHÅLLNINGSTAXA FÖR KOMMUNERNA ESLÖV, HÖÖR OCH HÖRBY Gällande från 2013-02-01 ESIÖVS KOMMUN Höörs kommun HÖRBY KOMMUN RENHÅLLNINGSTAXA FÖR KOMMUNERNA ESLÖV, HÖÖR OCH HÖRBY Gällande från 2013-02-01 GILTIGHETSOMRÅDE Taxan avser avgifter för hantering av hushållsavfall och därmed jämförligt

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Nämnden för Barn, Utbildning och Fritid 2008-03-31 1

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Nämnden för Barn, Utbildning och Fritid 2008-03-31 1 Nämnden för Barn, Utbildning och Fritid 2008-03-31 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik Nämnden för Barn, Utbildning och Fritid 2008-03-31 2 Plats och tid Medborgarhuset, Sveg,

Läs mer

Hans Bengtson. Gunilla Andersson. Kåge Wallner. Hans Bengtson

Hans Bengtson. Gunilla Andersson. Kåge Wallner. Hans Bengtson Protokoll 1 (14) Plats och tid: Camp Igge, Iggesund klockan 08.30-15.30 Förtroendevalda: Beslutande: Ej beslutande: Kåge Wallner (MP) ordf Birgitta Medin (M) Kerstin Karlsson (M) Agneta Palmqvist (M) Marcus

Läs mer

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-17.50 ande Övriga närvarande Se bifogad uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Sten Ekström, revisionens ordförande, 22 Utses att justera Benny Eriksson

Läs mer

Per Almström, kommunchef Karolina Hansen, sekreterare Susanne Burström, säkerhetssamordnare. Helene Norrback Bo Dahlqvist

Per Almström, kommunchef Karolina Hansen, sekreterare Susanne Burström, säkerhetssamordnare. Helene Norrback Bo Dahlqvist Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdeslokalen Karpen, kl. 18.00 20.53 1 (14) Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagande Per Almström, kommunchef Karolina Hansen, sekreterare Susanne Burström, säkerhetssamordnare

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00. Martin Fransson, sekreterare Göran Nydahl, förvaltningschef Sven Weitner, kl. 16.50 17.45

Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00. Martin Fransson, sekreterare Göran Nydahl, förvaltningschef Sven Weitner, kl. 16.50 17.45 1 (15) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Stefan Ahlbeck (fp) Christer Grankvist (s) Lennart Månsson (s) Övriga närvarande Martin

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25 KOMMUNSTYRELSEN Tid Kl. 10:00 11:50 Ajournering 11.40 11.45 för överläggningar Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-28

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-28 Barn- och ungdomsnämnden Paragraf Ärendelista Sammanträdesdatum 2014-08-28 69 Budgetuppföljning och ekonomisk redovisning år 2014 70 Budget skolskjuts 2015 71 Återremiss motion om förskola i Vallberga

Läs mer

ANSLAGSBEVIS. Social- och arbetsmarknadsnämnden. Nibblesbackevägen 17, Köping. Ida Frödén SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7)

ANSLAGSBEVIS. Social- och arbetsmarknadsnämnden. Nibblesbackevägen 17, Köping. Ida Frödén SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid KS-salen, kl 13.15-14.45 ande Andreas Trygg (V) ordförande Behxhet Ukelli (S) Ingalill Hedblom (S) Gina Lisegran (S) ersättare Abdul Qorbani (S) ersättare Birgitta

Läs mer

Avfallstaxa för hämtning av hushållsavfall 2015

Avfallstaxa för hämtning av hushållsavfall 2015 Avfallstaxa för hämtning av hushållsavfall 2015 Antagen av kommunfullmäktige i Falkenberg 2014-12-16 att gälla från och med 2015-01-01 FALKENBERG Kundtjänst Telefon 0757-27 40 00, e-post: vivab@vivab.info

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 224 Plats och tid Kommunhuset, Åstorp kl 17.00-18.00 Beslutande Hans-Ingvar Jönsson (c), ordförande Gull-Britt Svensson (s) Mats Kroon (m) Gunilla Karlsson (s) Ronny Sandberg (s) Lennart

Läs mer

43 Information 1. Skrivelse från samrådsgruppen för handikapporganisationer.

43 Information 1. Skrivelse från samrådsgruppen för handikapporganisationer. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(10) 2013-12-18 Behandlade ärenden fritidsnämnden 38 Budgetuppföljning 2013-11-30. 39 Fritidsgårdsbidraget 2014. Bilaga 1. 40 Mötesdagar för fritidsnämnden 2014. 41 Förändring av

Läs mer

Avfallstaxa 2015 för verksamheter i Varberg och Falkenberg

Avfallstaxa 2015 för verksamheter i Varberg och Falkenberg Avfallstaxa 2015 för verksamheter i Varberg och Falkenberg Antagen av kommunfullmäktige i Varberg 2014-11-25 och i Falkenberg 2014-12-16, att gälla från och med 2015-01-01 Kundtjänst Telefon 0757-27 40

Läs mer

Renhållningstaxa för Aneby kommun

Renhållningstaxa för Aneby kommun Renhållningstaxa för Aneby kommun 2013 1(9) 1. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 För att täcka kostnader avseende insamling, transport och behandling av hushållsavfall samt kostnader för drift av återvinningscentral

Läs mer

Plats och tid: Rum 429 Stadshuset Ängelholm, 2014-08-21, kl. 09:00 11.20

Plats och tid: Rum 429 Stadshuset Ängelholm, 2014-08-21, kl. 09:00 11.20 Plats och tid: Rum 429 Stadshuset Ängelholm, 2014-08-21, kl. 09:00 11.20 Beslutande: Sven-Ingvar Borgquist (M), ordförande Ann Hörnebrant-Sturesson (C) Lars Nyander (S) Wiveca Britzén (M) BrittMarie Hansson

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden. Ärendelista. Sammanträdesdatum 2015-04-23

Barn- och ungdomsnämnden. Ärendelista. Sammanträdesdatum 2015-04-23 Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2015-04-23 Ärendelista 40. Budgetuppföljning och ekonomisk redovisning år 2015 41. Remiss av förbättringsområden och ambitioner i handlingsprogram för skydd mot

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 19 Plats och tid Björnekullasalen kl 18.00-19.10 Beslutande Jan Nilsson (s) ordförande Nils Göran Nilsson (kd) Mats Kroon (m) Reino Persson (s) Gunilla Karlsson (s) Gösta Brodin (kof)

Läs mer

Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S)

Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S) KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Kungsbackarummet, stadshuset Klockan 08:30-12:05 ajournering 10-10:15 Beslutande Ledamöter Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(7) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-11-30

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(7) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-11-30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(7) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 13.30-17.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt FP Rolf Hallberg S S S Pelle Pellby, kl 13.30-16.45,

Läs mer

2011-11-10 2014-12-15 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 15 december, 2014, kl. 15.00 15.30 Beslutande

2011-11-10 2014-12-15 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 15 december, 2014, kl. 15.00 15.30 Beslutande 2011-11-10 2014-12-15 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 15 december, 2014, kl. 15.00 15.30 Beslutande Ledamöter Yoomi Renström (S) Ordförande Håkan Englund (S), 1:e vice ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Tommy Nilsson (s) ordf Lars Olsson (c) v ordf Bo-Anders Thornberg (m), 219-227, 229-233. Kommunsekreterare Maj-Inger Carlsson

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Tommy Nilsson (s) ordf Lars Olsson (c) v ordf Bo-Anders Thornberg (m), 219-227, 229-233. Kommunsekreterare Maj-Inger Carlsson 2006-08-09 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, 15.05 15.20 Beslutande Övriga deltagande Tommy Nilsson (s) ordf Lars Olsson (c) v ordf Bo-Anders Thornberg (m), 219-227, 229-233 Kommunsekreterare Maj-Inger

Läs mer

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl 14.00-14.50, 15.05-15.55 1 (16) Beslutande Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), 2:e vice

Läs mer

Taxa för återvinningscentraler och grönavfallsabonnemang.

Taxa för återvinningscentraler och grönavfallsabonnemang. Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg FALKENBERG 246 Taxa för återvinningscentraler och grönavfallsabonnemang. (AU 328) KS 2013-354 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2006-08-16 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, kl 08.30-14.50 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera ens tid och plats Tommy Nilsson (s) ordf Lars Olsson (c) v ordf Bo-Anders Thornberg (m) Kommunchef

Läs mer

Fredrik Axelsson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Heléne Fritzon (S) Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD)

Fredrik Axelsson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Heléne Fritzon (S) Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD) KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-06-08 1 (15) Plats och tid Björkhemsvägen 13, Kristianstad kl 10.00 12.00 Beslutande Fredrik Axelsson (M)

Läs mer

Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja Falkenbergs kommun som utförare av personlig assistans. KS 2015-48

Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja Falkenbergs kommun som utförare av personlig assistans. KS 2015-48 kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-08-11 185 Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja som utförare av personlig assistans. KS 2015-48 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

Läs mer

Renhållningstaxa för Sigtuna kommun

Renhållningstaxa för Sigtuna kommun SIG300, v2.0, 2010-02-26 1 (14) Renhållning 08-591 261 97 Renhållningstaxa för Sigtuna kommun Populärversion STADSBYGGNADSKONTORET RENHÅLLNING 2 (14) Innehållsförteckning 1 Allmänna bestämmelser... 3 1.1

Läs mer

Socialkontoret, kl.15.00-16.55

Socialkontoret, kl.15.00-16.55 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) 2015-10-13 Plats och tid ande Övriga närvarande Ersättare Socialkontoret, kl.15.00-16.55 Lena Nilsson (S) ordförande Sven-Erik Andersson (C) 1:e vice ordförande Robin Gustavsson

Läs mer

Renhållningstaxa för Mora kommun 2008-01-21

Renhållningstaxa för Mora kommun 2008-01-21 Renhållningstaxa för Mora kommun 2008-01-21 Renhållningstaxa för Mora kommun A Grunden för renhållningstaxa Avfallshanteringen i kommunen regleras i miljöbalken SFS 1998:808, avfallsförordningen SFS 2001:1063

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Kommunstyrelsen 2014-02-04 1 (3)

Kommunstyrelsen 2014-02-04 1 (3) Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-02-04 1 (3) Sida Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 08.00-08.10 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Sofia Jarl

Läs mer

Stadshuset, Sammanträdesrum 1, 2013-06-10 kl. 10.30-10.40. Kommunchef Bengt-Arne Persson Kanslichef Maj-Inger Carlsson Kommunsekreterare Lisa Thell

Stadshuset, Sammanträdesrum 1, 2013-06-10 kl. 10.30-10.40. Kommunchef Bengt-Arne Persson Kanslichef Maj-Inger Carlsson Kommunsekreterare Lisa Thell SAl'viTvlANTR.ÄDE SPROTO KOLL 1(4) Plats och tid Beslutande Ledamöter Stadshuset, Sammanträdesrum 1, 2013-06-10 kl. 10.30-10.40 Pär Palmgren (i\1) ordförande Lars-Göran Wiberg (C) 1 :e vice ordförande

Läs mer

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Sammanträdesdatum s. 1 (12) Plats Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Beslutande Robert Wenglén (M) Yvonne Andreasson (FP) Richard Jerneborg (M) Mozghan

Läs mer

Avfallstaxa för Vaxholms stad

Avfallstaxa för Vaxholms stad Avfallstaxa för Vaxholms stad Antagen av Kommunfullmäktige 2014-12-15 Gäller fr.o.m. 2015-01-01 Utfärdad med stöd av 27 kap 4 Miljöbalken 1 Generella bestämmelser Erläggande av renhållningsavgift Avgiftsskyldighet

Läs mer

Annette Linander (C) Håkan Svensson-Sixbo (V) David Westlund (S) ersättare Håkan Larsson (MP) ersättare Fredrik Ottesen (SD) ersättare

Annette Linander (C) Håkan Svensson-Sixbo (V) David Westlund (S) ersättare Håkan Larsson (MP) ersättare Fredrik Ottesen (SD) ersättare Sammanträdesprotokoll Sida 1 (8) Plats och tid Stadshuset, 14.00-14.45 ande Johan Andersson (S) ordförande Janet Andersson (S) Henrik Wöhlecke (M) Annette Linander (C) Håkan Svensson-Sixbo (V) ledamot

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2005-01-12 1. Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c) v ordf Pär Palmgren (m)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2005-01-12 1. Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c) v ordf Pär Palmgren (m) 2005-01-12 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, kl 08.30-9.30 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c) v ordf Pär Palmgren (m) Kommunchef Per Hildingson Utvecklingschef

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Skoghall, kl 18.30-18:55 Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga närvarande Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline

Läs mer

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Blad 2010-02-17 1

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Blad 2010-02-17 1 2010-02-17 1 Plats och tid Älvkullen, Höör, kl 19.00-21.05 Beslutande Enligt närvarolista Övriga deltagare Utses justera Jan Sohlmér, kommundirektör Karin Masthagen, kanslichef Bo Anderberg, vd Mellanskånes

Läs mer

Renhållningsavgift. Grundavgift och hämtningsavgift. Miljöstyrande avgifter för sophantering

Renhållningsavgift. Grundavgift och hämtningsavgift. Miljöstyrande avgifter för sophantering Renhållningsavgift för Gävle, Hofors, Ockelbo, Sandviken och Älvkarleby kommun 2013 Renhållningsavgiften varierar beroende på hur ofta du har sophämtning, vilken storlek på kärlet du har, om du bor i villa

Läs mer

Catarina Harden, ekonom Rolf Delcomyn

Catarina Harden, ekonom Rolf Delcomyn SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(13) Plats och tid Högalidshemmet Storstugan, 2014-09-30, kl. 13.30-16.00 ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Föredragande 78 Utses att

Läs mer

Till KF:s förfogande för särskilda ändamål. Eget kapital Anslaget 1995 Återstår

Till KF:s förfogande för särskilda ändamål. Eget kapital Anslaget 1995 Återstår 1995-03-20 1 Kf 27 Meddelanden 1.Redovisning av anslagen för oförutsedda utgifter mm år 1995. Till Kf:s förfogande Anslag från Anslaget 1995 Återstår årets början 1 000 000 264 918 735 082 Till KF:s förfogande

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2012-09-24 1 (10) Plats och tid: Folkets Hus, Kisa 2012-09-24 klockan 18.00 19.15

Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2012-09-24 1 (10) Plats och tid: Folkets Hus, Kisa 2012-09-24 klockan 18.00 19.15 Kommunfullmäktige 2012-09-24 1 (10) Plats och tid: Folkets Hus, Kisa 2012-09-24 klockan 18.00 19.15 Beslutande: Se närvarolista Övriga deltagande: Tommy Aarna, 105 Majlis Johansson, kommunsekreterare Utses

Läs mer

Anibal Rojas Jourquera (KD) Sara Ibrahim (FP) Ann-Catrin Wikblad (S) Katarina Hansson, förvaltningschef

Anibal Rojas Jourquera (KD) Sara Ibrahim (FP) Ann-Catrin Wikblad (S) Katarina Hansson, förvaltningschef Sammanträde Plats och tid Sammanträdesrum Kasen, mötet börjar kl. 9:00 Ajournering kl. 9:20 9:26 samt 11:05-11:19 Ledamöter Johan Wiktorsson (M) Ordförande Monica Bang Lindberg (FP) 1:e vice ordförande

Läs mer

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Marie Öhlund TEKNISKA NÄMNDEN. Tekniska förvaltningen...

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Marie Öhlund TEKNISKA NÄMNDEN. Tekniska förvaltningen... SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) Plats och tid Tekniska förvaltningen, kl 14.00-17.30 Beslutande Se bifogad deltagarlista. Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista. Övriga deltagande Se bifogad

Läs mer

g SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-06-01 1 (10) Personalutskottet

g SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-06-01 1 (10) Personalutskottet 2015-06-01 1 (10) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum B, måndag 1 juni 2015, kl. 13.00 15.30. Ledamöter Tjänstgörandeersättare Övriga närvarande Yoomi Renström (S), ordförande Mikael Jonsson

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

AVFALLSTAXA FÖR MJÖLBY KOMMUN. Gällande från och med 2015-01-01

AVFALLSTAXA FÖR MJÖLBY KOMMUN. Gällande från och med 2015-01-01 AVFALLSTAXA FÖR MJÖLBY KOMMUN Gällande från och med 2015-01-01 80 Avfallstaxa för Mjölby kommun Fastställs av kommunfullmäktige den 16 december 2014, 133, Dnr KS/2014:449. Allmänt n gäller tillsvidare

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 18 oktober 2006 1 (11)

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 18 oktober 2006 1 (11) Kommunstyrelsens teknikutskott 18 oktober 2006 1 (11) Plats och tid: BUN:s sammanträdesrum, kl 13.30-15.35 Beslutande: Ersättare: Per Gruvberger, ordf Sune Carlsson Bo Olsson Peter Johansson Anita Widman

Läs mer

Renhållningstaxa Skara

Renhållningstaxa Skara 2015 Renhållningstaxa Skara Avfallshantering Östra Skaraborg Renhållningstaxa Skara 2015-03-01 Renhållningstaxa Skara 2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER... 4 2. PRINCIPER... 4 2.1 Återvinningscentraler

Läs mer

Kommunstyrelsen. Protokoll Ks 1288/2014. Datum: 2014-12-09 Klockan: 9:00-9:40 Plats: Dialogen, Rådhuset

Kommunstyrelsen. Protokoll Ks 1288/2014. Datum: 2014-12-09 Klockan: 9:00-9:40 Plats: Dialogen, Rådhuset Protokoll Ks 1288/2014 Kommunstyrelsen Datum: 2014-12-09 Klockan: 9:00-9:40 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Lena Baastad (S), ordförande Lennart Bondeson (KD) Anders Åhrlin (M) Björn Sundin

Läs mer

Kommunstyrelsens SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens SAMMANTRÄDESPROTOKOLL s 1 Plats och tid Kommunhuset, kl 17.30 18.00 Beslutande Karl-Erik Kruse (S), ordf Christer Laurell (C), 2:e v ordf Leif Hägg (M), 1:e v ordf Gunnar Bengtsson (S) Agnetha Persson (C) Sven-Inge Dahlman

Läs mer

Kommunstyrelsen 2015-04-14. Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00

Kommunstyrelsen 2015-04-14. Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00 Kallelse Kommunstyrelsen 2015-04-14 Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för ledamot

Läs mer

RENHÅLLNINGSTAXA FÖR VILHELMINA KOMMUN

RENHÅLLNINGSTAXA FÖR VILHELMINA KOMMUN RENHÅLLNINGSTAXA FÖR VILHELMINA KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-15 gällande f.o.m 2015-01-01 GILTIGHETSOMRÅDE Taxan avser de avgifter som enligt 27 kap.4-5 MiljöBalken kan utgå för hantering

Läs mer

Kungörelse 2011-02-21. Vellinge kommunhus, fullmäktigesalen (Måkläppen)

Kungörelse 2011-02-21. Vellinge kommunhus, fullmäktigesalen (Måkläppen) 1(21) 2011-02-21 Kommunförvaltningen Kommunsekreterare Ingegerd Svensson Tfn 040-42 5151 Sammanträdesdatum Plats Vellinge kommunhus, fullmäktigesalen (Måkläppen) Tid 19:00 Ärendelista 1. Upprop 2. Val

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Samlingssalen, Kyrkbacksskolan, Kopparberg Tid 18.30-20.05 Beslutande Enligt bilaga. Övriga deltagande Anders Andersson, sekreterare Bo Wallströmer, tillförordnad

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen 2003-12-02 1 (22) Plats och tid Rådsalen, Rådhuset, Askersund, 2003-12-02 kl. 14.00-15.30. Beslutande Bo Trygg (s), ordförande Per Eriksson (s) Siv Ahlstrand

Läs mer

Underskrifter Sekreterare

Underskrifter Sekreterare TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-03-19 Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Häggvallskolans matsal kl 17:00 19:40 Utses att justera Maria Jacobsson Justeringens plats och tid Kommunhuset,

Läs mer

Ann-Christin Jarl Iréne Alm. Socialkontoret 2006-03-01

Ann-Christin Jarl Iréne Alm. Socialkontoret 2006-03-01 1 (15) Plats och tid Kommunförvaltningens sessionssal Karpen, kl 09.00 12.10 Beslutande Bengt Ingvarsson (s), ordförande Rose-Marie Jönsson (c), 1:e vice ordförande 09.00 12.05 Lars Ottosson (s), ej tjänstgörande

Läs mer

DALS-EDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2004-10-20 Sida 1 (1)

DALS-EDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2004-10-20 Sida 1 (1) Kommunfullmäktige 2004-10-20 Sida 1 (1) Plats och tid: Utvecklingscenter, Ed onsdag 20 oktober 2004, kl 19.00 22.00 Beslutande: Övriga närvarande: Närvarande 33 ordinarie ledamöter och 5 tjänstgörande

Läs mer

2014-05-27. Beslutande Fredrik Axelsson (M), ordf. Jonas Fasth (FP), 1:e vice ordf. Anders Tell (S), 2:e vice ordf.

2014-05-27. Beslutande Fredrik Axelsson (M), ordf. Jonas Fasth (FP), 1:e vice ordf. Anders Tell (S), 2:e vice ordf. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Rådhus Skåne, rum 303/304 08:30-09:45 Beslutande Fredrik Axelsson (M), ordf. Jonas Fasth (FP), 1:e vice ordf. Anders Tell (S), 2:e vice ordf. Ida Nilsson (MP)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015 06 24 1 av 7 Plats och tid: Beslutande: Övriga närvarande: Kommunkontoret i Båstad, onsdagen den 24 juni, kl. 17.00 17.35 i Astrakanen. Bo Wendt (BP), Ordförande Gösta Gebauer (C), 1:e vice ordförande

Läs mer

AVFALLSTAXA 2014 MALMÖ STAD OCH BURLÖVS KOMMUN

AVFALLSTAXA 2014 MALMÖ STAD OCH BURLÖVS KOMMUN AVFALLSTAXA 2014 MALMÖ STAD OCH BURLÖVS KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige i Malmö stad 2013-12-17 Antagen av kommunfullmäktige i Burlövs kommun 2013-12-16 Gäller fr.o.m. 2014-01-01 Avfallstaxa 2014 1

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Direktionen 2011-01-20 Sidan 1/9

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Direktionen 2011-01-20 Sidan 1/9 Direktionen 2011-01-20 Sidan 1/9 Plats och tid Tobaksgatan 11 i Ystad, kl. 13.00-15.00 Ajournering kl. 13.15-13.25, 13.35-13.45 Beslutande Bo Sterner Ystad, ordförande, ordförande fr.o.m. 10 Tommy Andersson,

Läs mer

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33 26-34 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00 16.00 Beslutande Leif T Johansson, (FP) ordförande Kristina Frigert (M), 1:e vice ordförande Elving Claesson (S) 2:e vice ordförande Christina

Läs mer

Sammanträdesdatum 2015-01-07 Sida 1 (14) Jon Forsärla, (MP)

Sammanträdesdatum 2015-01-07 Sida 1 (14) Jon Forsärla, (MP) 2015-01-07 Sida 1 (14) Plats och tid KS-salen, 13:15-15:15 Beslutat Bo Akterin, (M) Ordförande Anders Karlsson, (S) Vice ordförande Jon Forsärla, (MP) Ledamot Lars Karlsson, (S) Ledamot Ingegerd Polbring,

Läs mer

Rune Håkansson PRO för Ingegerd Jönsson PRO Johnny Lindh RPG för Ruth Wernolf-Nyberg RPG. Annika Andersson Omsorgschef Iréne Persson nämndsekreterare

Rune Håkansson PRO för Ingegerd Jönsson PRO Johnny Lindh RPG för Ruth Wernolf-Nyberg RPG. Annika Andersson Omsorgschef Iréne Persson nämndsekreterare SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(9) Plats och tid Stadshuset, sammanträdesrum 1, kl. 09.00-11.15 ande Lars-Göran Wiberg (C) ordförande 1-6 Ledamöter Siv Nilsson PRO vice ordförande, ordförande 7-8 Solbritt Lindborg

Läs mer

Kommunstyrelsen 2010-12-28 1

Kommunstyrelsen 2010-12-28 1 Kommunstyrelsen 2010-12-28 1 Plats och tid Kommunhuset kl. 16.00-16.50 Beslutande Övriga deltagande Jan-Erik Wallin (M), ordförande Onni Vehviläinen (M) Göran Persson (M) Lars Gezelius (M) Sven-Olof Johansson

Läs mer

Stadshuset, sammanträderum 3, 2015-01-16 kl 08:30-11 :35

Stadshuset, sammanträderum 3, 2015-01-16 kl 08:30-11 :35 l SAMMANTRÄDESPROTOKOll 1(10) Personalutskottet Plats och tid ande Ledamöter Tjanstgörande ersattare Övriga närvarande Ersattare Tjansteman Stadshuset, sammanträderum 3, kl 08:30-11 :35 Lena Wallentheim

Läs mer

Åsa Erlandsson (SD) för Patrik Jönsson (SD) Anders Zachrisson (M)

Åsa Erlandsson (SD) för Patrik Jönsson (SD) Anders Zachrisson (M) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(12) Plats och tid Högalidshemmet Storstugan, 2014-11-28, kl. 13.30-15.50 ande Ledamöter Övriga närvarande Tjänstgörande ersättare Ersättare Tjänstemän Föredragande 94 Utses att

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Plats och tid: Förvaltningsbyggnad Viktoria, Stenbocken, kl 14.20-16.40 Beslutande: Jonas Ahlström (M), ordförande Elisabet Stålarm (M) Patrik Ragnar (M) Suzanne Johansson

Läs mer

ÄRENDELISTA. Paragraf Ärendelista. Sammanträdesdatum Socialnämnden 2011-01-26

ÄRENDELISTA. Paragraf Ärendelista. Sammanträdesdatum Socialnämnden 2011-01-26 ÄRENDELISTA Sammanträdesdatum Paragraf Ärendelista 10 Anmälningsärenden till socialnämnden år 2011 11 Anmälan av delegationsbeslut år 2011 12 Information/Beredning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LAHOLMS KOMMUN

Läs mer

20 Överenskommelse om mottagande av ensamkommande flyktingbarn

20 Överenskommelse om mottagande av ensamkommande flyktingbarn Sida 1 av 5 Ärendeförteckning 20 20 Överenskommelse om mottagande av ensamkommande flyktingbarn Östra Göinge kommun Storgatan 4, 280 60 Broby Växel: 044 775 60 00 Plusgiro: 84600-6 Bankgiro: 265-9399 Mail:

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid 2004-09-29 98 Organ Socialnämnden Plats och tid Vårdcentralens konferensrum, kl 17.00 18.00 Beslutande Arne Ottosson (m), ordförande Inger Isaksson (kd) tj ers Gunnie Davidsson (c) Annelie Nyberg (fp)

Läs mer