Justerare~~.~---J Hissieholms kommun

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Justerare~~.~---J----------- Hissieholms kommun"

Transkript

1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(22) Hissieholms kommun Kommunfullmliktige Plats och tid Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Utses att justera Ersättare Hässleholm Kulturhus, Röda salongen, , kl Irene Nilsson, Lena Svensson, Douglas Roth, Lena Wallentheim, PatrikJönsson, Joachim Fors, Pär Palmgren, Lena Nilsson, Jonny Dolkov, Dolores Öhman och 45-53, Thomas Rasmusson, Sven-Erik Andersson, Robin Gustavsson, Leif Nilsson, Ulf Berggren, Kenny Hansson, Hans-Göran Hansson, Magnus Åkeborn, Benny Petersson, Hanna Nilsson, Mikael Koenen, Agne Nilsson, Karin Aelsson, Helena Malje, Johan Kronquist, Christer Welinder, Andreas Dahlberg, Jennie Strömberg, Marianne Nilsson, Peo Lindholm, Ulf Erlandsson, Henrik Backlund, Petra Johansson, Margreth Segerstein, Ingrid Nyman, KarinaJannerstig,John Bruun 40-41,43-53, Rolf Delcomyn, Björn Widmark, Gunnel Bruhn, Anna Wallentheim, Lars Johnsson, Michael Strömberg, Pelle Svensson, Per-Åke Purk, Håkon S J ansen, Håkan Spångberg, Meta Jarl, Tora Hammer, Christer Caesar, Jörn Engkvist och Asa Erlandsson Karl-Gustav Boa 40-41, 43-53, Wmnie Aronsson 42, Anita Johannesson, Eskil Johannesson, Annelie Cederberg, Zidon Kristensson, Sven-Inge Persson, Ann-KristinJohnsson och Veronica Ankarvik, Ronny Ebbesson 44. Gunnel Gustavsson har ingen ersättare. Göran Blomberg, Richard Bemsheim, Lina Bengtsson, Andreas Novotny, Eva Persson, Wmnie Aronsson, Dan Karlsson, Marie Svensson, Anders Wallentheim, Linda Ingvarsson, Jonas Andersson, Diana Hagman, Fredrik Svensson, Ronny Ebbesson, Anita Peterson, Elisabeth Friberg, Karina Olsson och Ernst Herslow. Kanslichef Maj-Inger Carlsson, Kommunsekreterare Elisabeth Aidemark Lena Svensson och Douglas Roth Robin Gustavsson, Leif Nilsson Justeringens plats, tid Justerade paragrafer Kommunledningskontoret/ , 43-45,47-53 ( 42 och 46 omedelbart justerade) Underskrifter sekreterare Q~J Lt,W~Ov\ Maj-In er Carlsson Ordförande _.} ~ fil~!0,._ Ä Justerare~~.~---J Lena Svensson ouglas Ro

2 1(1) Hässleholms kommun Datum ANSLAG Förslag till detaljplan för Artilleristen 2 med flera har antagits av kommunfullmäktige den30mars 2015, 45. Handlingama finns tillgängliga på stadsbyggnadskontoret. Justeringen av protokollet har tillkännagivits denna dag genom anslag på kommunens anslagstavla Louise Davidsson Kommunsekreterare Ovanstående har anslagits på kommunens anslagstavla betygar: Louise Davidsson

3 SAMMANIRÄDESPROTOKOLL 2(22) H Iuiehoims kommun KommunfullmiJktige Anslag l bevis Protokollet är justerat Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Sammanträdesdag Datum då anslaget sätts upp Datum då anslaget tid igast får tas ner Förvari ng s plats för protokollet Underskrift Datum då anslaget togs ner Signatur Håssieholms kommun, Kommunledningskontoret ooooo~))o~ oooooooooo o o o Kommunsekreterare Louise Davidsson 2015-

4 l Hlul... olms kommun SAMMANIRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Diarienummer (22) 40 Ändring av dagordning Beslut beslutar att ändra dagordningen genom att behandla Ärende nr 4 "Överskott- och underskottshantering 2015" direkt efter Fråga. Utdraget bestyrkes

5 l Hissieholms kommun SAMMANIRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Diarienummer / (22) Kommunfullmfiktige 41 Fråga till socialnämndens ordförande Beslut beslutar att frågan får ställas. Frågan beslutas vara besvarad. Beskrivning av ärendet Håkan Spångberg (SD) har ställt följande fråga till socialnärrmdens ordförande, Lena Nilsson: "Gruppen så kallade nyanlända som har-/ har haft etableringsersättning är vad man kan förstå i kraftigt tilltagande. Detta framgår av yttrandet från förvaltningschefen daterat gällande en rapport från EY gjord på uppdrag av kommunrevisorerna angående ekonomiskt bistånd. Efter två år upphör tydligen denna ersättning och det ekonomiska ansvaret övergår, om undertecknad är rätt informerad, till kommunen om denna grupps försö ~ning inte löses på annat sätt. Frågan blir då: >} Finns det någon beredskap för hur dessa kostnader, som harrmar hos skattebetalama i Håssieholms kommun, ska hanteras framgent?" Socialnärrmdens ordförande Lena Nilsson (S) besvarar frågan. Sänt till: Justering IN~ ~ Utdraget bestyrkes

6 HÄSSLEHOU.1S KOMMUN Kommunstyrelsl:ln Fråga till socialnämndens ordförande, Lena Nilsson. Gruppen så kallade nyanlända som har-/har haft etableringsersättning är vad man kan förstå i kraftigt tilltagande. Detta framgår av yttrandet från förvaltningschefen daterat gällande en rapport från EY gjord på uppdrag av kommunrevisorerna angående ekonomiskt bistånd. Efter två år upphör tydligen denna ersättning och det ekonomiska ansvaret övergår, om undertecknad är rätt informerad, till kommunen om denna grupps försörjning inte löses på annat sätt. Frågan blir då: *Finns det någon beredskap för hur dessa kostnader, som hamnar hos skattebetalarna i Hässleholms kommun, ska hanteras framgent? _j~~r::--l~~j- Håkan Spångberg (SD)

7 l Hissieholms kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Diarienummer 2015/ (22) 43 Över- och underskottshantering 2015 Beslut beslutar följande: l. Förslag till över- och underskottshantering 2015 antas. 2. Finansiering av de 4,759 miljoner kronor avseende driften sker genom att 0,539 miljoner kronor ianspråktas ur kontot kompensation för ökade driftkostnader i samband med investeringar med anslagstyp l, 4,0 miljoner kronor från anslaget för överskotts- och underskottshantering och resterande 0,220 miljoner kronor från anslaget för kommunstyrelsens oförutsedda kostnader. 3. Investeringarna finansieras inom det beslut kommunfullmäktige tog i samband med budgeten där det beslutades att kommunstyrelsen får låna 200 miljoner kronor under 2015, internt eller eternt, till investeringar inklusive fastighetsköp. Ledamöter som avstår från att delta i beslutet Sverigedemokraternas ledamöter avstår från att delta i beslutet. Folkets väls ledamöter avstår från att delta i beslutet. Yrkande Lena Wallentheim (S) lägger följande ändringsyrkande. "Att de kronorna för LONA-projekt, Skogens skatter, stryks från byggnadsnämndens ram i överoch underskottshanteringen avseende driften. Att finansieringen från anslaget för kommunstyrelsens anslag för oförutsedda kostnader ändras till 0,220 miljoner kronor." Justering i!yij ~ Utdraget bestyrkes

8 l Hissieholms kemmun SAMMANIRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Diarienummer / (22) Kommunfullmtiktige Fons. 43 Lena Wallentheim (S) yrkar i övrigt bifall till kommunstyrelsens förslag. Lena Nilsson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Omröstning Ordföranden ställer proposition på dels kommunstyrelsens förslag och dels Lena Wallentheims (S) yrkande och finner Lena Wallentheims yrkande bifallet. Beskrivning av ärendet I bokslutet för 2014 redovisas en nettoavvikelse för förvaltningarna på 16,3 miljoner kronor i förhållande till budget. Förvaltningarnas förslag (eklusive finansförvaltningen) till över- och underskottshantering innebär en önskan att till 2015 överföra 14,7 miljoner kronor inklusive kompensation för ökade driftkostnader för inversteringar med anslagstyp l. Totalt föreslår budgetberedningen att 4,8 miljoner kronor överförs till förvaltningarna inklusive 0,5 miljoner kronor för kompensation för ökade driftkostnader för investeringar med anslagstyp l. De 4,8 miljoner kronor finansieras genom att 0,5 miljoner kronor ianspråktas ur kontot med kompensation för ökade driftkostnader i samband med investeringar med anslagstyp l, 4,0 miljoner kronor från anslaget för överskotts- och underskottshantering och resterande 0,3 miljoner kronor från anslaget för kommunstyrelsens oförutsedda kostnader. Totalt innebär förslaget att det budgeterade årets resultat för 2015 blir 0,4 miljoner kronor, vilket är samma resultat som i kommunfullmäktiges antagna budget. Under 2014 redovisades nettoinvesteringar på 148,1 miljoner kronor mot budgeterade 293,9 miljoner kronor, vilket innebär en budgetavvikelse på + 145,8 miljoner kronor (eklusive fastighetsförsäljningar som uppgick till3,6 miljoner kronor). Utdraget bestyrkes

9 l Hissieholms kommun SAMMANIRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Diarienummer 2015/ {22) Kommunful/m/Jktige Fons. 43 Nåmndernas förslag är att få med sig 141,9 miljoner kronor till2015. I budgetberedningens förslag till över- och underskottshantering föreslås att 49,1 miljoner kronor överförs för investeringar till2015. Den stora skillnaden mellan förvaltningarnas förslag och budgetberedningens förslag gäller tekniska nämnden. Budgetberedningen bad tekniska förvaltningen titta över om investeringstakten var rimlig och det resulterade i att en hel del av överskotten flyttas till budget 2016 istället för till2015. Dessutom justeras tre av de projekt som finns i kommunfullmäktiges antagna budget för \IIBL-förhandling avseende förslaget har genomfäns den 20 februari Förhandlingen slutade med att samtliga närvarande fackförbund inte hade något att erinra mot förslaget. Ärendets tidigare behandling Kommunstyrelsen beslutar den 4 mars 2015, 59, att föreslå kommunfullmäktige att upprättat förslag till över- och underskottshantering 2015 antas. Finansiering av de 4,8 miljoner kronor avseende driften sker genom att 0,5 miljoner kronor ianspråktas ur kontot kompensation för ökade driftkostnader i samband med investeringar med anslagstyp l, 4,0 miljoner kronor från anslaget för överskotts- och underskottshantering och resterande 0,3 miljoner kronor från anslaget för kommunstyrelsens oförutsedda kostnader. Investeringarna finansieras inom det beslut kommunfullmäktige tog i samband med budgeten där det beslutades att kommunstyrelsen får låna 200 miljoner kronor under 2015, internt eller eternt, till investeringar inklusive fastighetsköp. Sverigedemokraternas ledamöter avstår från att delta i beslutet. Sänt till: Ekonomiavdelningen Justering Utdraget bestyrkes

10 M ~ Hissieholms kommun SAMMANIRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Diarienummer 2014/ (22) 44 Ändringar och höjning av renhållningstaan Beslut godkänner ändringar i renhållningstaan enligt bilagt förslag på taedokument och höjning av renhållningstaan med 4,9 % från Reservationer Sverigedemokraternas ledamöter reserverar sig mot beslutet skriftligt enligt bilaga. Moderaternas, Sverigedemokratemas, Folkpartiets och Folkets Väls ledamöter reserverar sig till förmån för Pär Palmgrens (M) och Ulf Erlandssons yrkande. Jäv Delores Öhman (MP) förklarar sig jävig. Hon deltar inte i handläggningen eller beslutet i ärendet. Ronny Ebbessen (MP) tjänstgör i detta ärende. Yrkande Christer Caesar (KD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Marianne Nilsson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Ulf Erlandsson (SD) lämnar följande ändringsyrkande. "Sverigedemokraterna yrkar att det endast ska vara indehöjning av renhållningstaan 2015, det vill säga 1,2 %. Vi förordar istället att Hässleholms Miljös aktieutdelning till kommunen slopas. Denna aktieutdelning får dessutom skattas fram av Hässleholms Miljö. Får dessa pengar istället stanna i bolaget behöver inte taan till våra kommuninvånare höjas mer än inde." els rk Justering IH Utdraget bestyrkes

11 SAMMANIRÄDESPROTOKOLL 9(22) Hissieholms kommun Sammanträdesdatum Diarienummer / Forts. 44 Pär Palmgren (M) yrkar bifall till Sverigedemokraternas ändringsyrkande beträffande inde. Pär Palmgren lägger följande ändringsyrkande. "Vi yrkar ändring av de delar i punkt 3 (sid 8 och 9) som avser slangdragning samt lyft av tunga lock Vi vill att Håssieholm Miljö återigen ser över des.~a delar eftersom det slår specifikt mot landsbygden och de känns orimligt höga. Oversynen bör även innehålla redovisning av ev hjälpmedel som kan användas för att underlätta arbetet med t.e. hanteringen av tunga lock" John Bruun (FP) yrkar bifall till Pär Palmgrens yrkande. Ajournering Sammanträdet ajourneras kl Omröstning lru1an omröstningen justerar ordföranden i samråd med fullmäktige Pär Palmgrens yrkande till att vara en ändring av punkt 3(sida 9 och 10.) Ordföranden ställer med fullmäktiges godkäru1ande proposition på dels kommunstyrelsens förslag och dels på Pär Palmgrens (M) och Ulf Erlandssons (SD) yrkanden att det endast ska vara indehöjning av renhållningstaan 2015, det vill säga 1,2% samt ändring av punkt 3 (sida 9 och 10) avseende slangdragning och lyft av tunga lock och finner kommunstyrelsens förslag bifallet. Votering begärs. Följande voteringsproposition godkäru1s. Den som bifaller kommunstyrelsens förslag röstar ja. Den som bifaller Pär Palmgrens och Ulf Erlandssons yrkanden röstar nej. 33 ja-röster och 27 nej-röster avlämnas. l ledamot är frånvarande. Se lista. Beskrivning av ärendet Styrelsen i Håssieholm Miljö AB beslutade den 25 augusti 2014 att hemställa hos kommunfullmäktige om: Utdraget bestyrkes

12 l Hissieholms kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Diarienummer / (22) Forts. 44 Mindre ändringar i renhållningstaan enligt bifogat förslag på taedokument. En justering av renhållningstaan med 4,9% för Håssieholm Miljö AB (HMAB) anger bland annat följande som grund för sin begäran. Enligt taeföreskrifterna är avgifterna "baserade på renhållningsinde R77:4 Guli juli 2010). Justering görs endast en gång per år varvid juli månad ligger till grund för eventuell reglering fr.o.m. l januari påföljande år." Renhållningsinde R77 har upphön och har ersatts av inde A12 som har ökat med 1,2% mellan juli 2013 och juli Inom HMAB finns Håssieholms kretsloppscenter (HKQ som är en regional avfallsanläggning. De historiskt låga taorna som finns i Håssieholm järnfön med andra kommuner beror bland annat på att HKC subventionerar taan för insamlingen av hushållsavfall uppgick subventionen till kronor eller 5,0 %. Subvention enligt budget för 2014 uppgår till 7,2 %. För att behålla nivån på subventionen föreslås en höjning av taan med 4,9 %. Förändringen förs in som en generell ökning av samtliga taor. Ärendets tidigare behandling Kommunstyrelsen beslutar den 4 mars 2015, 58, att föreslå kommunfullmäktige följande beslut: godkänner ändringar i renhållningstaan enligt bilagt förslag på taedokument och höjning av renhållningstaan med 4,9% för Sverigedemokraternas ledamöter reserverar sig mot beslutet. Pär Palmgren (l\lf) avstår från att delta i beslutet. Karl-Gustav Boo (FP) avstår från att delta i beslutet. Ulf Erlandsson (SD) lämnar följande ändringsyrkande: "Sverigedemokraterna yrkar på att det endast ska vara indehöjning av renhållningstaan 2015, det vill säga 1,2 %. Justering IN ~ R Utdraget bestyrkes

13 l Hissieholms kommun SAMMAN1RÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Diarienummer / (22) Fons. 44 Vi förordar istället att Hässleholms Miljös aktieutdelning till kommunen slopas, vilket vi kommer att ta upp i vår budget. Denna aktieutdelning får dessutom skattas fram av Hässleholms Miljö. Får dessa pengar istället stanna i bolaget behöver inte taan till våra kommuninvånare höjs mer än inde." Ordförande ställer arbetsutskottets förslag till beslut mot Ulf Erlandssons yrkande och finner arbetsutskottets förs lag bifallet. Votering begärs. Följande voteringsproposition godkänns: "Den som vill bifalla arbetsutskottets förslag till beslut röstar ja. Den som vill bifalla Sverigedemokraternas yrkande... )) rostar nej. Nio (9) ja-röster lämnas och fyra (4) nej-röster. Två (2) ledamöter avstår från att rösta. Följande röstar ja: Mats Sturesson (Q, Joachim Fors (S), Camilla Lindoff (S), Ingrid Nyman (S), HenrikBacklund (S), Hans-Göran Hansson (MP), Per-Åke Purk (V), Robin Gustavsson (KD), Lena Wallentheim (S). Följande röstar nej: Ulf Erlandsson (SD), FatrikJönsson (SD), Håkan Spångberg (SD), Michael Strömberg (SD). Följande avstår från att rösta: Pär Palmgren (M), Karl-Gustav Boo (FP). Justering JN. clj Utdraget bestyrkes

14 SAMMANIRÄDESPROTOKOLL 12(22) Hissieholms kommun Sammanträdesdatum Diarienummer 2014/ KommunfullmlJktige Fons. 44 Bilaga: Renhållningstaa 2015 Pär Palmgrens ändringsyrkande Ulf Erlandssons ändringsyrkande Sverigedemokraternas reservation Sänt till: Håssieholm Miljö AB KFS KFS anslagen Justering Utdraget bestyrkes

15 F"rkande avseende ärende 3, "Ändring och höjning av renhållningstaa 2015".. / ~ ~c#; '{fl Vi yrkar på ~~av de delar i punkt 3 (sid 8 och 9) so m avser slangdragning samt lyft av tunga lock. Vi vill att Häss leholm Miljö återigen ser över dessa delar eftersom det slå r specifikt mot landsbygden och de känns orimligt höga. Översynen bör även innehålla redovisning av ev hjälpmedel som kan användas för att underlätta arbetet med t.e. hanteringen av tunga lock. l /Moderaterna

16 Reservation gällande" Ändringar och höjning av renhållningstaa 2015", ärende 3, Sverigedemokraterna yrkar på att det endast ska vara indehöjning av renhållningstaan 2015, det vill säga 1,2 %. Vi förordar istället att Hässleholms Miljös aktieutdelning till kommunen slopas. Denna aktieutdelning får dessutom skattas fram av Hässleholn1s Miljö. Får dessa pengar istället stanna i bolaget behöver inte taan till våra kommuninvånare höj as mer än inde. Då vårt yrkande inte vann gehör, väljer vi att reservera oss mot beslutet. Ulf Ertandsson (SD)

17 Ändringsyrkande gällande "Ändringar och höjning av renhållningstaa 2015", ärende 3, Sverigedemokraterna yrkar på att det endast ska vara indehöjning av renhållningstaan 2015, det vill säga l,2 %. V i förordar istället att Hässleholms Miljös aktieutdelning till kommunen slopas. Denna aktieutdelning får dessutom skattas fram av Hässleholms Miljö. Får dessa pengar istället struma i bolaget behöver inte taan till våra kommuninvånare höj as mer än inde. Ulf E r! andsson (SD)

18 Renhållningstaa 2015,( ' ' Antag en av , att gälla från

19 In nehållsförteckning s ida 1. Giltighetsområde Hushållsavfall Fastigheter med källsortering : 1 Taa A Enbostadshus och fritidshus :2 Taa B Flerfamiljshus, radhus m.m :3 Taa C Hand el, företag, industri, kiosker, restauranger, matsalar etc o o..- '). 2. 1:4 Taa gangavstand :: ~':':'.. >~ , 2.1 :5 Ovnga taor och regler "l. \ 2.2 ~~~er?tdgro~a:all...:\.....;/f h\_ 2.3 ra gar sav a......'.:... ~il!, 2.4 Latrinhämtning ~:~ "-f., ~.~...: ~. ~-~ y t~" \J,;.~ ~ l 3. Slam och fett...:.'......;}.":'. 8 ;.; '\ ~:""-... ",~ ~ 'i ;) L:h-, 4. storbehållaretöm ning.y :.:~-Zt:-::' 1 O d b. \}r' "" 4.1 Containertömman e '. :... 1 O 4.2 Li ftdumpertransport...,":(\., ~...\_... 1 O 4.3 Hyra :...'..)!:.:.....-~: - - ~/;~... 1 O 4.4 Tillfälligt utställd container;:,;:i..':':,_.,... ~.- ~....':... ~:... 1 O 4.5 Bomkörning ~ '...:.:......}(... 1 O 't~'- :::;,.. -~, --: :r;;/'~ - Gemensamma VIllkor....':...:...:...-..\.'...:: ,.,.,., \ Abonnemang, fakturering etc '. ~ l ndereg l e ring ~ <....'... ~ ~ I Avbrott eller"ärfd?ing i håmtningsförnåfia"nden Ä,QdHAg ~v.,.abonn r{)a~g Och~ upp ~tällnings plat s Ö.\. tj"""' ''4:<l'"""-. >X ~...,. 12 _A:~ rh_ s ~~~ ~ ~:~2~< ;~s-< : ,~ ~-'.. ' <:.,\,...)'. i 1>1~. it ~. ~... ',. _, l J.:-~. " ~~. 1.. ).l, ')" :'\..:.~~ l~ " ~.;~ ' ~ --;::.: ' ~....'\ ~ f;,/ ; 1. GILTIGHETSOMRADE För omhändertagande av avfa ll (hantering och behandling) som sker inom kommunen skall avgi[t erläggas till Hä ssleho lm Miljö AB enligt nedanstående grunder. 2

20 2. HUSHALLSAVFALL 2.1 Fastigheter med källsortering enligt renhållningsordning 2.1 :1 Taa A Enbostadshus och fritidsbostadshus ENBOSTADSHUS HELAR FRAKTION GRÖNT KÄRL Kärltyp stor- lek liter Abonnemangsmöjligheter 2 3' 4 5 Antal tömningar l år DEPONI t ,5 6,5 4 DELAT 1----t---+--f ! :- TIDNINGAR ~ GRÅTT KÄRL, fi i--: :--:... i J : ~<' l ~l..\ BRÄNN BART t ;;;r~ "', ORGANISKT DELA T f-3-70-f r r-2-6--t-----':-il-\--- " t BRÄNN BART '''\,_,_ HEL T f ,1---' ~"----l--+- ::'--l 370 l 13 -"'-!" 13 4.> ORGANISKT EGEN KOMPOST l Antal hämtningar per år l Arsavgift kr. eklmoms Arsavgift kr. inkl.moms '1!n.~ ~ ~, 1295 '\.. \ ' T ILLA GGSTAXA en b osta d s h u s e ar,~ a er.taa 1 l 3 l ' 4 o c h 98 FRAKTION Färg Kärltyp J Liter Töm ~ in g ar Ekl. mom s lnkl.moms ~ r-.;. " BRÄNNBART GRA TT HELT ' : : ' ~"~'"..... '. 13../ BRÄNNBART GRATT '. HEl'J: !!."'\ \ "., l BRÄNNBART GRAn:l HECT) ""' ~( BRÄNNBART. GRATT '. '! ' ' ~~, ~ E LI.,~.,.,,, _ 370 \ , '...) - ' 11]o. TIDNINGAR.,;.GRO NT HELJ l;,, "'>;."- FRIT IDSABON.NEMANG t~nin g 15\ \ / FÄRG pril-1 5 oktober Abonnemangsmöjligheter KARL STORL ' TYP LITER f---...l...--'------'------' ' fy' Antal töm ningar l år DEPONI ~ Tio~II... NGAFr'' GRO~iT DELA T BRÄNNBART~OR GANISKT GRA TT DELA T ' 7'1 ' ' BRÄNNBAR T+ORGANISKT. GRÅTT DELAT 370 ~.."",.,., BRÄNNBART y GRATT HELT ORÄNNBART GRATT HELT ORGANISKT EGEN KOMPOST Antal hämtningar per år l ARSAVG IFT KRONOR EXKL MOMS ÅRSAVGIFT KRONOR INKL.MOMS * Inga nya abonnemang tecknas. Taorna utg ar från insamling vid källan (=vid grinden pa fastigheten) under förutsä ttning av att framkomlig väg samt vändplats finns. Avser enkelt gångavstånd inom fastigheten på ma 5 m. 3 14,(l r

21 2.1:2 Taa B Flerfamiljshus, radhus m m. Volymen overstiqer normalvolymen för 3 läqenheter. Hela kärl användes. Fraktion DEPONI ORGANISKT BRÄNNBART TIDNINGAR storlek liter l kärl Hämt ~ _0, _0 ~ ni ng g g r lår ~ ,-----,.--A_v-=g=-ift.-kr_l_å_r_ i eklmoms inklmoms eklmoms inklmoms eklmoms l inklmoms *1204 *1505 *1 860 *2325,,_,2'6"" ! t----i *2296 *2870 *35641 * t ~-- ~ *5056 *6320 *7564 *9455.,?~ _1_6+-_12_7_0-+--_.1_2_7-121 ~ -~ -?. -~~ - * * l 2750 *2780 *3475 )! * ~ -~ _4_8+-_8_1_0+-_7_ ~'-~ ? t 'i' :A ,...:...i:;-t-,;,.----i l~ ~ 4835 GLAS FÖRPACKNINGAR METALL PLAsT FÖRPACKNINGAR o'q, 1 ".. ~5p *208 * o "4 8 ~.. -~ :9"'*244 * '( l \ 250 ~ 208! 260 """2'6""' 220'.. ~275 22~ -, -:285' f9_4 " \ / ~r 220, 275 ', 228 )... 2as l os-i ':-- ---!----+-'----i f------~ \ v-7.60 f? i 885! l ~---!---'--' '--'' _ PAPPERs FÖRPACKNINGAR... ~~ ;, '240, / ~-~~-+---2_0_ _6--! 0.. / 26., \ 220 l ! 305 r : --~:~ 2...'t1 608 "'t ~ ':?.GO s5sl ö o-s B QanQ. ve c or, an. :/'"-. ' -~ ~ '' '\ FraktiÖ n '),_ '., ;,/'. '\.""'-..'-.. '/ ' {_ DEPONI BRÄNNBART 1spens er a as O( O sa am n1ng en 191 OlJan e: Y.\ / storlek lite r/säck Avgift kr l år eklmoms inklmoms eklmoms in kl moms ' o u, ' - - ~ ~ 5556 H am-.. 't j} n1ng ~,_. g gr/år Radhus etc. med delvis g e m e n samm a avfalls utrymmen. Separat d elat kärl för brännbart och organiskt avfall. Gem ensamma hela kärl f ör d epon1,. t'd 1 n. 1ngar oc h ovn... a f ra kt' 1oner. storlek liter/kärl Hämt- 190/ Fraktion ni ng Avgift kr l år g g r/år eklmoms in kl. moms eklmoms inklmoms BRÄNNBART l ORG ANISKT

22 .fl 1\ T a a C H an d e, l f ore " t ag, rn. d us t n,. k' JOS k er, res auranger, ma t sa l ar e t c. storlek liter l kärl Fraktion Häm t- 190 l 240 l 370 ni ng ggrlår Avgift kr l år eklmoms in kl moms eklmoms in kl moms eklmoms inklmom DEPONI *1204 *1505 *1860 * *2296 *2870 *3564 * ~ *5056 *6320 *7564 *9455 ORGANISKT *1 272 *1 590 *1936 * *3475 *4236 *5295 BRÄNNBART J.\,_ t,;_ ~ ~'6 1' f~ 5 3~9.?' \, 4835 TI DNIN GAR *396 * 4_9~ *436'... >(545,..._ *560 *70o''l * *F5, *1 648 *2060' '-... ~ 2080 ~ 2600 '<...t_.. P ~...._;.L GLAS '~: "' ~ 95 *436 " * ; 76'9:._620 ~J<:v. * , \.. h os o i.~/ 2080 * T METALL : ~ l\ ~ FÖRPACKNINGAR 26 4~2 - ~}; ~-? '\ , PLAST- 13 V( ' 396 / ' ' FÖ RPACKNINGAR 26 -.;A92 ~ :;;_.,_.,:~_,:J_5 ' ~ ';>-"' '1'74~'.> ' PAPPERS - / 1.3 \ ' FÖRP ACKNINGAR..- '?>-~6.} 492.-(~ -~.; \t : ~ 1 52 ~... ~ ,.,r..... ' Inga nya abon nemang'-tecknas ' 1 \..'.,. ~tt'~ Företag m ed J~ rs o na l ~~th l etc. S'eparat delat kärl för brännbart och organiskt avfall Gemensamfila h~ t? kärl för depo.,i)i. tidningar och övriga fraktioner. ~ ~... ~. ~- ~.: '.. \ ~ y....., :.~~~. :~1:1'' s torlek liter '... '.,~...,;..... Hämt-', : / '... nrng!:/ gg rlå r Avgift kr l år "~<;.\., eklmoms inklmoms eklmoms inklmoms,. ix\. ~' Fraktio.r ~. BRÄNN BART l ORGANISI<T ,/

23 2.1:4 Taa gångavstånd Taorna för taa B och C inkluderar ett gångavstå nd på ma 1 O m, mellan soprum/ kärlens uppställningsplats och bilens uppställningsplats. För längre avstånd debiteras en t1 'Il äggsavg1 'f t en l' 1gt f''l' OlJan d e Tömninga r l år Gång avs tånd Avg ift kr l år ekl.moms lnkl moms ekl. moms In kl. moms ekl. moms In kl. moms ekl. moms lnkl.moms 10-20m m h ~ ~ '"'" m ~ :5 Övri ga taor och regler \, - ~~~. 1) Hushållsavfallstaan är uppdelad i en fast del (grundavgift) och en i-örlig del. f Den rörliga delen är baserad på tömningsintervall, kärlstprj~:~~ beha.ndllr.~.~,it;; t'" avgifter, omkostnader och delar av administrationen. \ '\...'"'.;.. :1 Grundavgifterna täcker fasta kostnader för pdministration, återvinningscentraler, insamling och behandling av kylmöbler, sn'{~batterier, hämtn'j [) g av grovavfall, mottagning av elektriskt och elektroniskt avfall, farligt avfall, ffamtagning av information, utvecklingskostnader 1f.är~k~lsorteriQgssy s tem\>sv/benna avgift ska betalas av alla hushåll som i någqn form använder ~ig av HMAB:s service således även hushåll som av någon anledqing befriats från sophämtning enligt taa. storleken på avgiften är differentierad mella'n":"'o:lika';g'fupp;er av kbo'nnenter enligt nedan: "'~. i...,.... ' -:-:,. \. /.. ~ /:""', lt:\ Grundavgift (ingår i ta9n)p~' ~,<~Ä,, }J _;~ ( ~~ r; j ' -,i~ n '-:-~: Abonnemang_sr'g,rm ~~ /,\~~- -.'1!-, -"' ~, ~ - \ ' ~; ' f '', "'i\.\. ~- Taa A Enbosf~dshus med helårs.. ~'t>on nem ang \ \..--:. r Taa A.:~f~ifidshu}m ed fritidsa0,onn :~ang. ' l Taa ~ ;9:m.~Q~mt kär[ (en gru ndavgift per hushåll),.,.. r Taa B Flerf?[lliljshus, radhus m.m. '''J~... J 2) Hyra av kärl "!f~-;,. Kär lstorlek Avgift kr ekl. moms Avgift kr inkl. moms Beräknas på abonnerad volym,t 120 liter 190 liter 240 liter 370 liter Avgift krfår ekl. moms lnkl.moms ekl. moms lnkl.moms eklmoms lnkl.moms eklmoms per kärl Etra kärl för internt behov kan hyras (gäller ta a B och C) från Hässleholm Miljö AB. Kärl för uthyrning är märkta "hyrkärl". lnkl.moms 430 3) Byte till tvättade kärl, avgift kr per kärl ekl.moms 272 kr in kl.moms 340 kr 6,!X}

24 4) Behållare/kärl skall vid insamlingstillfälle kl vara placerad ma 5 meter från entre till tomt, gäller för taa A. 5) Om abonnenten beställer etra hämtning och det kan ske i samband med avfallsbilens ordinarie tur debiteras per kärl... ekl.moms 124 kr inkl.moms 155 kr 6) Om abonnenten kräver att separat tömning skall ske omgående debiteras per kärl... ekl. moms 344 kr-;iri!<j.,rnoms 430 kr samt vid fl er än ett kärl, per kärl, utöver första ekl. moms 64 ~~/ inkl.mom? 80 kr :--1,.;! Ovanstående gäller även när etra tömning måste ske för att ~bonnentl~t~>-: fyllt kärlet för mycket l;)~., <'~. - förorsakat blockering ' v~... J! - ej skottat eller hajkbekämpat ~:~~i' " -~,,.~~" / - orsakat skada på kärlet ~ ~.J""' _., (,...; ~~ - felsorterat \ ~~,.;'fp.-.., - har felvänt kärl ~-,/ Felet ska vara åtgärdat. ;.#. ~\,1 >~-... ~. ' ' ;;l Om felet inte åtgärdas och separa_uömning k[ävs \,...h. ' ' ~(#. ~ \ t" debiteras per kärl... :: :.....:''>... :ekl. moms 480 kr in kl. moms 600 kr. i ' -,. ~- ~- /.!' ;.t ;!; - -..!';t;"',"'oo,.. J' _:,i...., ~ r ' r.~ ).1... "'.,p 7) Efter beställning kan vid e n_s!9,ka tliff~ ll e ;;..s;~k med tfrännbart tillåtas stä llas bredvid o t.-"'~ ' det gra kärlet '. ~)~.-~ P... k " "' 'f' l -...,.. ('' kl 64 k. kl 8 o k l '''\..,..,.,... ~ \.1... '"'.1,....;) -~~/~~, )/'~1\~-;~~ ~.../ ''\. r...,.. -~ '"'"«?":\:-./ t':-' ~J _pf.i;.:j.!'":t~"' ;~~ ' ~ ~.;y- 8) Om två närbglägna fasjig~ete dn}edgi vits tillstånd för gemensamt abonnemang,. ~ ns per sac...?.... : ~... ii... --: :. ~. ;;.;-:~ e.moms r m.moms r skall avgifteh beräknas 'P.å.följa.nd~ sätt: oj f- \ t... j,"- 'r: \,.~\ /' Geni'~~:;imr~ 1 ~~ Behå ll a r e, : \ /, ~., l ~. avg ift per twshäll. Taan- grundavgift 2 (antal hushåll) +grundavgift= Taa per hushåll....!-{..~~'.. ~r-t\..._,... Gemensah1 behållare kan endast abonneras enligt abonnemangsmöjligheter g a...'".. ~.~;~~~r~ 2.2 Sorterat 6-rovavfall Hämtning av grovavfall sker efter budning, enligt upprättade körturer och normalt en gång/månad. Grovavfall får inte läggas i säckar. Totalt ma 1 O kolli per tillfälle. Vad som ingår i benämningen grovavfall framgår av informa tionsbroschyr, som tillhandahålles av Häss leholm Miljö AB. 7. y(,' f\.

~ KOMM N SammanlrMesdalum: Sida:

~ KOMM N SammanlrMesdalum: Sida: ~ KOMM N SammanlrMesdalum: Sida: Kommunstyrelsen 2008-06-11 1(36) Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Nämndrummet, kommunkontoret, Skillingaryd,

Läs mer

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Sammanträdesrum 429, 2015-03-11, kl. 08:30 16:10

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Sammanträdesrum 429, 2015-03-11, kl. 08:30 16:10 Plats och tid: Sammanträdesrum 429, 2015-03-11, kl. 08:30 16:10 Beslutande: Lars Nyander (S) Stig Andersson (EP) Robin Holmberg (M) Arne Jönsson (S) Christer Hansson (S) Åsa Larsson (S) Susanne Jönsson

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2015-02-10

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2015-02-10 1(64) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset, klockan 15:00-15:35 Beslutande Jimmy Jansson (S), ordförande Sarita Hotti (S) Mikael Edlund (S) Marie Svensson (S) Mona Kanaan (S) Jari Puustinen (M) Annelie

Läs mer

PROTOKOLL. Markus Evensson. Datum Kommunstyrelsens allmänna utskott 2015-03-10

PROTOKOLL. Markus Evensson. Datum Kommunstyrelsens allmänna utskott 2015-03-10 Plats och tid Enåsenrummet, Förvaltningshuset, Ljusdal, klockan 08:30-11:40 Beslutande Lars Molin (M), ordförande Yvonne Oscarsson (V) Harald Noréus (FP) Markus Evensson (S), 33-47 och 49-54 Örjan Fridner,

Läs mer

Handbok för Fibernätsföreningar

Handbok för Fibernätsföreningar Handbok för Fibernätsföreningar - Som ekonomiska föreningar Tredje upplagan, september 2012 Framtagen av Coompanion Kronoberg i samverkan med Leader Linné Författare: Magnus Andersson 1 Inledning Denna

Läs mer

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-01-20. Innehåll EKSJÖ KOMMUN

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-01-20. Innehåll EKSJÖ KOMMUN Ledningsutskottet 2015-01-20 1 (25) Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-01-20 Innehåll Samhällsbyggnadsnämndens och socialnämndens reglemente, revidering...3 Ansökan om investerings- och

Läs mer

Rådhuset, lilla sessionssalen, kl 15.00-18.40. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2.

Rådhuset, lilla sessionssalen, kl 15.00-18.40. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. 1 1 (36) Plats och tid Rådhuset, lilla sessionssalen, kl 15.00-18.40 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens

Läs mer

Tekniska nämnden. Edith Elbing (S) för Per-Arne Andersson (S) Ole Borch (MP) för Jarmo Uusitalo (MP)

Tekniska nämnden. Edith Elbing (S) för Per-Arne Andersson (S) Ole Borch (MP) för Jarmo Uusitalo (MP) l PROTOKOLL SAMMANTRÄDE Tekniska nämnden PLATS OCH TID Bäve kl. 13:00-16:30 LEDAMÖTER TJÄNSTGÖRANDE ERSÄTTARE ERSÄTTARE ÖVRIGA UTSES ATT JUSTERA JUSTERINGENS PLATS OCH TID UNDERSKRIFT SEKRETERARE Henrik

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-06-10 Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-06-10 Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(15) Tid och plats 2015-06-10 - Kommunhuset klockan 13.00-14.40. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Gunnar Edvardsson (KD) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Tommy

Läs mer

Beslutande Pierre Månsson (FP) Peter Johansson (M) Anders Svensson (S) Katarina Honoré (S) Leif Rülf, HR-direktör ANSLAG/BEVIS

Beslutande Pierre Månsson (FP) Peter Johansson (M) Anders Svensson (S) Katarina Honoré (S) Leif Rülf, HR-direktör ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Rådhus Skåne 10:00-11:15 Beslutande Pierre Månsson (FP) Peter Johansson (M) Anders Svensson (S) Katarina Honoré (S) Ersättare Ulf Persson (C) tjänstgörande Agneta

Läs mer

Hur länge ska man behöva vänta?

Hur länge ska man behöva vänta? Hur länge ska man behöva vänta? En uppföljning av rapporteringsskyldighet och särskild avgift i socialtjänstlagen och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Du får gärna citera Inspektionen

Läs mer

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell Det här är Kungsbacka kommuns styrmodell innehåll Kapitel 1 Visionen pekar ut riktningen 4 Så här styrs Kungsbacka 6 Kapitel 2 Politikerna i KF styr på olika sätt 8 Kapitel 3 Så styr politikerna i nämnderna

Läs mer

Kommunstyrelsen 2015-02-11

Kommunstyrelsen 2015-02-11 Kommunstyrelsen 2015-02-11 KOMMUNSTYRELSEN Mandattid: 2015-01-01-2018-12-31 Ledamöter Ordförande Åsa Karlsson (S) Rolf Berg (S) Maria Sundell (S) Jenny Jansson (S) 1:e vice ordförande Karl-Anders Andersson

Läs mer

Ett lyft för den som vill

Ett lyft för den som vill 2010:12 Ett lyft för den som vill Utvärdering av den statliga satsningen på fortbildning av lärare MISSIV DATUM DIARIENR 2010-05-24 2008/23-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2008-01-24 U2008/450/S Regeringen Utbildningsdepartementet

Läs mer

Protokoll Nr 10. Närvarande

Protokoll Nr 10. Närvarande Protokoll Nr 10 Sammanträdesdatum 2014-10-28 Sammanträdestid 16.00 17.30 Kommunfullmäktige Närvarande Ledamöter GunMarie Stenström (M) ordf Stig Agnåker (C) 1:e v ordf Monika Bréti (S) 2:e v ordf Mari-Louise

Läs mer

PROTOKOLL. Maud Jonsson. Datum Omsorgsnämnden 2015-04-15. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-15:00.

PROTOKOLL. Maud Jonsson. Datum Omsorgsnämnden 2015-04-15. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-15:00. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-15:00 Beslutande: Helena Brink (C), ordförande László Gönczi (MP) Tommy Olsson (C) Kennet Hedman (M) Victoria Andersson (M) Maud Jonsson (FP)

Läs mer

Följ med till Sundsby

Följ med till Sundsby vi på Tjörn Nr 4/2013 DISTRIBUERAS KOSTNADSFRITT TILL SAMTLIGA HUSHÅLL PÅ TJÖRN Följ med till Sundsby sid 5 7 Lönelyft för lärare elever är vinnare! sid 14 15 Mål och budget 2014 sid 4 NYHET! En väg in

Läs mer

TILL hantverkare. hantverkare

TILL hantverkare. hantverkare TILL hantverkare tips till dig som är hantverkare Checklista Jag har visat kunden att jag har F-skatt behörighet försäkringar Jag och kunden har kommit överens om arbetets omfattning när arbetet ska påbörjas

Läs mer

STARTA FÖRETAG Information och vägledning från sex myndigheter som hjälper dig att spara tid på vägen till eget företag.

STARTA FÖRETAG Information och vägledning från sex myndigheter som hjälper dig att spara tid på vägen till eget företag. 2009:2 STARTA FÖRETAG Information och vägledning från sex myndigheter som hjälper dig att spara tid på vägen till eget företag. Starta företag Vägen till ditt företag börjar med viljan att förverkliga

Läs mer

Kallelse/föredragningslista

Kallelse/föredragningslista Arvidsjaurs kommun Árviesjávrien kommuvdna Kallelse/föredragningslista Offentligt sammanträde Allmänheten är välkommen att närvara vid kommunstyrelsens sammanträde under punkterna 7-31. Kommunstyrelsen

Läs mer

1 Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente för kommunens samtliga nämnder.

1 Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente för kommunens samtliga nämnder. 003-11 1 GEMENSAMT REGLEMENTE FÖR NÄMNDER I NYNÄSHAMNS KOMMUN Antaget av kommunfullmäktige den 11 mars 2015, 19. Inledande bestämmelser 1 Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna

Läs mer

Innehållsförteckning. Funderar du på att starta en förening?... 3. Olika föreningar... 4. Kort om ekonomiska föreningar... 6. Föreningens namn...

Innehållsförteckning. Funderar du på att starta en förening?... 3. Olika föreningar... 4. Kort om ekonomiska föreningar... 6. Föreningens namn... Starta förening 1 Innehållsförteckning Funderar du på att starta en förening?...... 3 Olika föreningar...... 4 Kort om ekonomiska föreningar...... 6 Föreningens namn...... 8 Styrelsen och verkställande

Läs mer

Planprocessen för detaljplaner som påbörjats mellan 1 maj 2011 31 december 2014 2014-12-19

Planprocessen för detaljplaner som påbörjats mellan 1 maj 2011 31 december 2014 2014-12-19 Planprocessen för detaljplaner som påbörjats mellan 1 maj 2011 31 december 2014 2014-12-19 Innehåll NNN5 NNN8 NNN 10 NNN 12 NNN 13 NNN 14 NNN 15 NNN 16 NNN 17 NNN 18 NNN 19 NNN 20 NNN 21 NNN 22 NNN 23

Läs mer

Tema LSS. LSS - en viktig lag som urholkas allt mer. LSS - lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387) www.reclaimlss.

Tema LSS. LSS - en viktig lag som urholkas allt mer. LSS - lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387) www.reclaimlss. Tema LSS LSS - lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387) Denna bilaga är framtagen av FUB Stockholms län LSS - en viktig lag som urholkas allt mer LSS är en pluslag. Pluslagstanken

Läs mer

Boverkets Översyn nulägesbeskrivning bostadsanpassningsbidrag m.m.

Boverkets Översyn nulägesbeskrivning bostadsanpassningsbidrag m.m. regeringsuppdrag rapport 2014:27 Rapport 2014:38 Boverkets Översyn nulägesbeskrivning av lagen om bostadsanpassningsbidrag m.m. en del av romsk inkludering 2012 2032 Översyn av lagen om bostadsanpassningsbidrag

Läs mer

Granskning av kommunens engagemang i Fanerduns etablering

Granskning av kommunens engagemang i Fanerduns etablering 1(20) Revisionsrapport Granskning av kommunens engagemang i Fanerduns etablering Kalmar kommun Februari 2009 Olle Nilsson Pär Sturesson 2(20) 2009-02-24 Olle Nilsson Senior Manger Pär Sturesson Certifierad

Läs mer

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON FÖRENINGAR - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON Får kopieras om källan anges. Marita Isaksson 2009 INNEHÅLL FÖRENING VAD ÄR EN FÖRENING? s. 1 Ideell förening Ekonomisk förening

Läs mer

Lag om uthyrning av egen bostad Konsekvenser av den nya lagen?

Lag om uthyrning av egen bostad Konsekvenser av den nya lagen? Institutionen för Fastigheter och Byggande Examensarbete nr. 157 Samhällsbyggnadsprogrammet Kandidatnivå, 15 hp Mark- och fastighetsjuridik Lag om uthyrning av egen bostad Konsekvenser av den nya lagen?

Läs mer

God man eller fo rvaltare KOMMUNFULLMÄKTIGE. Överförmyndaren EN INFORMATION FRÅN ÖVERFÖRMYNDAREN I SALA KOMMUN

God man eller fo rvaltare KOMMUNFULLMÄKTIGE. Överförmyndaren EN INFORMATION FRÅN ÖVERFÖRMYNDAREN I SALA KOMMUN God man eller fo rvaltare KOMMUNFULLMÄKTIGE EN INFORMATION FRÅN ÖVERFÖRMYNDAREN I SALA KOMMUN FÖRORD Detta är en vägledning där du får information om vad som krävs av dig som god man eller förvaltare.

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 1(27) Plats och tid Sammanträdesrum Majberget, kommunkontoret i Bengtsfors, klockan 13.00 15.00 Beslutande Ledamöter Per Eriksson (s) ordförande Per Jonsson (c) 1:e vice ordförande Christina Lundqvist

Läs mer