Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Krassen 14

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Krassen 14"

Transkript

1 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Krassen 14 Räkenskapsåret Detta material är på uppdrag av styrelsen framtaget av BVK BoVera Konsult AB 1

2 Styrelsen för Bostadsrättföreningen Krassen 14, Lötmogatan 5, Hägersten, organisationsnummer får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret Förvaltningsberättelse Verksamheten Allmänt om verksamheten: Föreningen förvärvade fastigheten Krassen 14 i Stockholm kommun. Den totala anskaffningskostnaden uppgick till kr. Detta belopp inkluderar samtliga anskaffningskostnader såsom lagfartskostnader och provisioner etc. Föreningen är ett privatbostadsföretag (äkta bostadsrättsförening). Föreningens ändamål: Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostäder åt medlemmarna till nyttjande utan begränsning i tiden. Medlemsinformation: Föreningen har per totalt 28 medlemmar var medlemsantalet 28. Styrelse Styrelsen har under verksamhetsåret haft följande sammansättning. Catharina Westerlund Ordförande t.o.m Thomas Ikonomidis Ledamot Marie Svensson Bagley Kassör Jeanette Woiski Ledamot Marika Wensmark Ledamot samt ordförande fr.o.m Fredrik Wedar Ledamot fr.o.m Johan Lilja Ledamot t.o.m Anette Söderling Suppleant fr.o.m Douglas Springinklee Ledamot Suppleant t.o.m , ledamot fr.o.m Valberedning: Eva Bohman Sara Tjus Sammanträden: Föreningsstämma hölls den 4 juni Styrelsen har under året avhållit 12 protokollförda styrelsemöten, ett konstituerande styrelsemöte i juni 2014 och därutöver fyra arbetsmöten. Förvaltning: Den ekonomiska förvaltningen sköts av BoVera Konsult AB, org.nr Revisor: Till föreningens revisor har utsetts revisor Berit Holmgren. Överlåtelser: Under räkenskapsåret har tre bostadsrätter överlåtits. 2

3 Fastigheten: Föreningen disponerar tomtmark och byggnader med beteckningen Krassen 14 i Stockholm. Markareal för tomten uppgår till kvadratmeter. Fastigheten består av 18 st bostadslägenheter samt 6 st lokaler. Den totala lägenhetsytan uppgår till kvadratmeter och lokalytan till 472 kvadratmeter, totalt kvadratmeter. Byggnaden uppfördes 1935 och stamrenoverad Försäkring: Fastigheten är sedan fullvärdesförsäkrad hos If Skadeförsäkring. Fastighetslån och taxeringsvärde: Per hade föreningen låneskulder på sammanlagt kronor. Fastighetens sammanlagda taxeringsvärde uppgår per till kronor fördelat enligt följande: Byggnader Mark Summa Bostäder Lokaler Summa Väsentliga händelser under och efter räkenskapsåret Upphandling och installation av närvarostyrd belysning i trapphusen Rivning av fuskbyggt våtrum och fuktskadad vägg samt åtgärdande av fuktskador i detta utrymme i gårdslokalen (som hyrdes av Daniel Winborg t o m 2 maj 2014) Påbörjat renovering av gårdslokalen (måleriarbeten, elarbeten, inköp av trinettkök m.m.) Renovering av föreningslokalen (måleriarbeten, elarbeten, ny matta, rivning av gammal vägg m.m.) OVK-besiktning och OVK-efterbesiktning Rensning av ventilationskanaler Vår och höststädning av gården och allmänna utrymmen Föreningsstämma Utbyte av termostater samt injustering del 2 Uppdatering av föreningens trivselregler Upprättande av informationsmaterial och välkomstbrev som kan delas ut till nya medlemmar Uppdatering av underhållsplanen Upphandlat ny fastighetsförvaltare (tillträder april 2015) Upphandlat ny städfirma för trapphusstädning (tillträdde januari 2015) Täckning av rör med cement i 5:ans grovsoprum Skördefest hösten 2014 Uppsättning av nya skyltar till cykelrummen Uthyrning av lokal (mittemot föreningslokalen)som tidigare inte använts Åtgärdat stopp i avloppsrören i anslutning till undercentralen, inklusive byte av två meter rör samt spolning av golvbrunnen i undercentralen Byte av strömbrytare vid tvättstugan Glasreparation källarfönster Lötmogatan 3 Högtrycksspolning av ledningar som Proline tidigare åtgärdat 3

4 Nyckeltal: Nettoomsättning Res. efter finansiella poster Balansomslutning Soliditet 81 % 81,6 % 81,8 % Lån per kvm bostadsyta vid årets utgång Genomsnittlig skuldränta 3,29 % 3,68 % 4,02 % Årsavgift per kvm Soliditet definieras som Eget Kapital i förhållande till total balansomslutning. Genomsnittlig skuldränta definieras som bokförd räntekostnad i förhållande till genomsnittligt fastighetslån Förslag till disposition beträffande föreningens resultat: Till stämmans förfogande finns följande medel: Balanserat resultat Årets resultat Summa Styrelsen föreslår följande disposition till stämman: Avsättning till yttre underhållsfond (0,3 % av tax. värde) Att balansera i ny räkning Kronor kronor kronor kronor kronor Beträffande föreningens resultat och ställning i övrigt hänvisas till följande resultat- och balansräkning med noter. 4

5 RESULTATRÄKNING Not Intäkter Nettoomsättning Övriga intäkter SUMMA INTÄKTER Kostnader Övriga externa kostnader Avskrivningar Summa Rörelsens kostnader RÖRELSERESULTAT Finansiella poster Ränteintäkter Räntekostnader Summa Finansiella Poster ÅRETS RESULTAT

6 BALANSRÄKNING Tillgångar Anläggningstillgångar Byggnader Byggnadsinventarier Summa Anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Förutbetalda kostn/upplupna int Summa Kortfristiga fordringar Kassa, Bank och Plusgiro Summa Omsättningstillgångar Summa Tillgångar

7 Eget kapital och Skulder Eget Kapital Bundet eget kapital: Insatser Yttre underhållsfond Upplåtelseavgifter Summa Bundet eget kapital Balanserad vinst/förlust Årets resultat Summa fritt eget kapital Summa Eget Kapital Långfristiga skulder Reverslån Summa Långfristiga Skulder Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Upplupna kostn/förutbet. intäkter Skatteskulder Övriga skulder Summa Kortfristiga Skulder Summa Eget kapital och Skulder Ställda panter, säkerheter och ansvarsförbindelser Fastighetsinteckningar Ansvarsförbindelser Inga Inga 7

8 Noter till Resultaträkningen och Balansräkningen Not 1 Redovisnings och Värderingsprinciper Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Föreningen följer BFNAR 2009:1 från 1 januari Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. Övriga tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärden där inget annat anges. Föreningen har beslutat att tillämpa redovisning enligt K2-principen fr.o.m. den 1 januari Byggnader skrivs av efter en 100-årig avskrivningsplan. Standardförbättringar skrivs av efter en 50- årig avskrivningsplan. Byggnadsinventarier skrivs av efter en 20-årig avskrivningsplan. Periodisering av inkomster och utgifter har skett enligt god redovisningssed. Not 2, Nettoomsättning Hyror, lokaler Årsavgifter Summa Nettoomsättning Not 3, Övriga externa kostnader Tomträttsavgäld Elavgifter Uppvärmning Sophantering/Renhållning Vatten och avlopp Hissar service och avtal Lokalvård Snöröjning Förbrukningsinventarier Trädgårdskostnader Förbrukningsmaterial Möteskostnader Kontorsmaterial, postbef. mm Telefonkostnader Kabel TV Datakomm Revisionsarvoden Redovisningstjänster Teknisk förvaltning Serviceavgift branschorganisation Bankkostnader Övriga kostnader Underhåll Fastighetsförsäkringar Fastighetsskatt Styrelsearvode+ sociala avgifter Summa Övriga externa kostnader

9 Not 4, Anläggningstillgångar Byggnader Byggnader Standardförbättring Ingående avskrivningar Årets avskrivningar Utgående planenligt restvärde Byggnader Inventarier Byggnadsinventarier Ingående avskrivningar Årets avskrivning Utgående planenligt restvärde Byggnadsinventarier Utgående planenligt restvärde anläggningstillgångar Not 5, Förutbetalda kostnader/upplupna intäkter Förutbetald försäkring Förutbetald tomträttsavgäld Förutbetald Kabel-TV Förutbetald datakommunikation Förutbetald redovisningstjänster Förutbetald vattenkostnader Summa Förutbetalda kostn/uppl.intäkter Not 6, Eget Kapital Inbetalda Upplåtelse Fond yttre Balanserat Årets insatser -avgifter underhåll resultat resultat Belopp vid årets början Upplåtelseavgifter Avsättn. Yttre fond Omföring av föregående års resultat enligt årsstämma Årets resultat Belopp vid årets utgång

10 Not 7, Reverslån Föreningens Låneskulder per är kronor. Föreningens lån är placerade hos SEB enligt nedanstående: Lån 1: är placerat till en fast ränta på 2,81 % fram till Lånet löper utan amortering Lån 2: är placerat till en fast ränta på 4,75 % fram till Lånet löper utan amortering Lån 3: är placerat till en fast ränta på 2,09 % fram till Lånet löper utan amortering Lån 4: är placerat med fast ränta på 1,64 % fram till Lånet amorteras med kr per år Not 8, Upplupna kostnader/förutbetalda intäkter Förutbetalda hyror o avgifter Fortum el Fortum Värme Reparation & underhåll Beräknat revisionsarvode Styrelsearvode inkl sociala avgifter Summa Upplupna kostnader/förutbet. intäkter Underskrifter Stockholm Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Krassen 14 Marie Svensson Bagley Jeanette Woiski Douglas Springinklee Thomas Ikonomidis Marika Wensmark Fredrik Wedar Revisorspåteckning Min revisionsberättelse har lämnats den Berit Holmgren Godkänd revisor 10

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Gavelvägen

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Gavelvägen Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Gavelvägen Räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31 Detta material är på uppdrag av styrelsen framtaget av BVK BoVera Konsult AB 1 Styrelsen för Bostadsrättföreningen

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Hästkastanjen

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Hästkastanjen Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Hästkastanjen Räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31 Detta material är på uppdrag av styrelsen framtaget av BVK BoVera Konsult AB 1 Styrelsen för Bostadsrättföreningen

Läs mer

Årsredovisning. för. Bostadsrättsföreningen Talleken. Org. Nr 769610-6538. Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31

Årsredovisning. för. Bostadsrättsföreningen Talleken. Org. Nr 769610-6538. Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Talleken Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Detta material är på uppdrag av styrelsen framtaget av BVK BoVera Konsult AB Styrelsen för Bostadsrättföreningen

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Plogen 7

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Plogen 7 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Plogen 7 Räkenskapsåret 2008-01-01 Detta material är på uppdrag av styrelsen framtaget av BVK BoVera Konsult AB 1 Styrelsen för Bostadsrättföreningen Plogen 7,

Läs mer

Å rsredovisning. Bostadsrättsföreningen Ampeln 2

Å rsredovisning. Bostadsrättsföreningen Ampeln 2 Å rsredovisning för Bostadsrättsföreningen Ampeln 2 Räkenskapsåret 2013-01-01 2013-12-31 Detta material är på uppdrag av styrelsen framtaget av BVK BoVera Konsult AB 1 Styrelsen för Bostadsrättföreningen

Läs mer

Årsredovisning. Brf Bo Klok Jakobsberg

Årsredovisning. Brf Bo Klok Jakobsberg Årsredovisning för Brf Bo Klok Jakobsberg Räkenskapsåret 2007 Brf Bo Klok Jakobsberg 1(11) Styrelsen för Brf Bo Klok Jakobsberg, Järfälla kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007.

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kringlan 2

Årsredovisning. Brf Kringlan 2 Årsredovisning för Brf Kringlan 2 Räkenskapsåret 2010 Brf Kringlan 2 1(13) Styrelsen för Brf Kringlan 2, Tyresö kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2010. Siffror inom parentes avser

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kämpevägen

Årsredovisning. Brf Kämpevägen Årsredovisning för Brf Kämpevägen 769603-5117 Räkenskapsåret 2014 2 (13) Styrelsen för Brf Kämpevägen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Förvaltningsberättelse Verksamheten Allmänt

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kämpevägen

Årsredovisning. Brf Kämpevägen Årsredovisning för Brf Kämpevägen Räkenskapsåret 2013 Brf Kämpevägen 1(13) Styrelsen för Brf Kämpevägen, Järfälla kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Siffror inom parentes avser

Läs mer

Årsredovisning. Brf Radiosändaren

Årsredovisning. Brf Radiosändaren Årsredovisning för Brf Radiosändaren Räkenskapsåret 2013 Brf Radiosändaren 1(12) Styrelsen för Brf Radiosändaren, Stockholms kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen POSTILJONEN 9. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 juli 2006 30 juni 2007.

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen POSTILJONEN 9. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 juli 2006 30 juni 2007. Årsredovisning Bostadsrättsföreningen POSTILJONEN 9 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 juli 2006 juni 2007. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål

Läs mer

BRF HOLMGÅRD 1. Org nr 716422-1140 ÅRSREDOVISNING

BRF HOLMGÅRD 1. Org nr 716422-1140 ÅRSREDOVISNING BRF HOLMGÅRD 1 Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2002 Brf Holmgård 1 1(16) Styrelsen för Brf Holmgård 1, Huddinge kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2002. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kungssätrahöjden

Årsredovisning. Brf Kungssätrahöjden Årsredovisning för Brf Kungssätrahöjden Räkenskapsåret 2007 Brf Kungssätrahöjden 1(12) Styrelsen för Brf Kungssätrahöjden, Stockholms kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Brf Soleken

Årsredovisning. Brf Soleken Årsredovisning för Brf Soleken Räkenskapsåret 2010 Brf Soleken 1(11) Styrelsen för Brf Soleken, Uppsala kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2010. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kungsängen 2

Årsredovisning. Brf Kungsängen 2 Årsredovisning för Brf Kungsängen 2 Räkenskapsåret 2007 Brf Kungsängen 2 1(12) Styrelsen för Brf Kungsängen 2, Uppsala kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Bostadsföreningen Iris u.p.a. 1(6) 746000-1709 Styrelsen för Bostadsföreningen Iris u.p.a. får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har till

Läs mer

Årsredovisning. Brf Hylte Ferieby

Årsredovisning. Brf Hylte Ferieby Årsredovisning för Brf Hylte Ferieby Räkenskapsåret 2012 Brf Hylte Ferieby 1(9) Styrelsen för Brf Hylte Ferieby får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Föreningens

Läs mer

Årsredovisning. Brf Soleken

Årsredovisning. Brf Soleken Årsredovisning för Brf Soleken Räkenskapsåret 2013 Brf Soleken 1(10) Styrelsen för Brf Soleken, Uppsala kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Diana 23 Org. nr. 769624-8454 ÅRSREDOVISNING 2013-01-01-2013-12-31. Brf Diana 23 769624-8454

Bostadsrättsföreningen Diana 23 Org. nr. 769624-8454 ÅRSREDOVISNING 2013-01-01-2013-12-31. Brf Diana 23 769624-8454 ÅRSREDOVISNING 2013-01-01-2013-12-31 Brf Diana 23 769624-8454 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Brf Diana 23 får härmed avge följande årsredovisning för föreningens förvaltning för tiden 2013-01-01-2013-12-31

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Viktor

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Viktor Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Viktor Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2011. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål

Läs mer

Årsredovisning BRF VÄKTAREN 16

Årsredovisning BRF VÄKTAREN 16 Årsredovisning för BRF VÄKTAREN 16 769601-4021 Räkenskapsåret 2010 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1-3 Resultaträkning 4 Balansräkning 5-6 Tilläggsupplysningar, noter mm 7-12 Org.nr 769601-4021

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Berget 10

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Berget 10 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Berget 10 Räkenskapsåret 2011 Bostadsrättsföreningen Berget 10 1(10) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Berget 10 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Björkhagen 1 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2010. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Barkborren 8 769618-4352

Bostadsrättsföreningen Barkborren 8 769618-4352 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Barkborren 8 Räkenskapsåret 2009-01-01 - Bostadsrättsföreningen Barkborren 8 1(8) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Barkborren 8, Stockholm, får härmed avge

Läs mer

Diariet 6. Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Diariet 6 Registervägen 28-36 168 31 Bromma Organisationsnummer 769606-5502

Diariet 6. Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Diariet 6 Registervägen 28-36 168 31 Bromma Organisationsnummer 769606-5502 Brf Diariet 6 Årsredovisning 2012 Bostadsrättsföreningen Diariet 6 Registervägen 28-36 168 31 Bromma Årsredovisning Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Diariet 6, Bromma, Stockholms kommun, (org. Nr 769606-5502)

Läs mer

Brf Allén. Årsredovisning för 745000-0935. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Sida. Innehållsförteckning

Brf Allén. Årsredovisning för 745000-0935. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Sida. Innehållsförteckning Årsredovisning för Brf Allén Räkenskapsåret 2014-01-01 - Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ansvarsförbindelser och ställda säkerheter Noter och redovisningsprinciper

Läs mer

BRF STRANDTORGET. Org nr 769616-2366 ÅRSREDOVISNING

BRF STRANDTORGET. Org nr 769616-2366 ÅRSREDOVISNING BRF STRANDTORGET Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2013 Brf Strandtorget 1(11) Styrelsen för Brf Strandtorget får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013, vilket är föreningens sjunde

Läs mer

Årsredovisning 2014 LILLA DROTTNINGEN. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 LILLA DROTTNINGEN. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen LILLA DROTTNINGEN

Läs mer

Brf Gillet 10 Årsredovisning 2013

Brf Gillet 10 Årsredovisning 2013 Brf Gillet 10 Årsredovisning 2013 1(9) Årsredovisning Brf Gillet Nr 10 Org.nr 717600-0516 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2013. Fastigheten Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Brf Lunden

Årsredovisning. Brf Lunden Årsredovisning för Brf Lunden Räkenskapsåret 2012 Brf Lunden 1(15) Styrelsen för Brf Lunden, Uppsala kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Information om

Läs mer