Till kommunfullmäktige

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Till kommunfullmäktige"

Transkript

1 VÅRA MOTIONER, FRÅGOR och INTERPELLATIONER I FULLMÄKTIGE Till kommunfullmäktige INTERPELLATION TILL SKOLNÄMNDENS ORDFÖRANDE PETER MOLIN (M) Sent omsider har den liberala tidningen Dagens Nyheter insett vilka konsekvenser införandet av vårdnadsbidraget får. Dagens Nyheters ledare den 29 november 2009 framför precis samma kritik mot vårdnadsbidraget som vi socialdemokrater tidigare gjort och förordar därför att vårdnadsbidraget bör avskaffas. Vid flera tillfällen har vi från socialdemokratiskt håll pekat på de negativa konsekvenser som följer av införandet av ett vårdnadsbidrag. I samband med att kommunfullmäktige i Sala beslutade att införa vårdnadsbidrag påpekade vi att det skulle utgöra ett hinder mot jämställdheten mellan könen och motverka möjligheterna till integration av invandrarfamiljer och då i synnerhet kvinnor i invandrarfamiljer. Vi har också uttryckt farhågor för att barn i behov av extra stöd inte observeras i tid om de inte kommer till förskolan och därför kan få större problem när de börjar skolan Dagens Nyheter bygger sin argumentation på erfarenheter från Stockholmstrakten. I Danderyd, en höginkomstkommun med ca invånare var det i november 2009 tolv personer som beviljats vårdnadsbidrag. Mot detta ställs Rinkeby-Kista med ca invånare, där ungefär 100 personer beviljats vårdnadsbidrag. Tendensen är att det i hög grad är invandrarkvinnor som står långt från arbetsmarknaden som utnyttjat bidraget. Det leder till att de barn som växer upp i helt igenom icke-svensktalande miljöer är dåligt förberedda inför skolstarten dels på grund av bristande kunskaper i svenska, men också på grund av att de går miste om den pedagogik och den träning i socialt samspel som förskolan kan erbjuda. Med ovanstående fakta som bakgrund frågar jag därför skolnämndens ordförande: - Har det gjorts någon undersökning av vilka etniska och socioekonomiska grupper som utnyttjar vårdnadsbidraget i Sala? - Finns samma tendens här som i de nämnda Stockholmsförorterna? - Anser Du att det mot bakgrund av de erfarenheter som Dagens Nyheter redovisar är försvarbart att behålla vårdnadsbidraget? Bengt Jansson (S)

2 Motion om lokaler tillgängliga för lokala föreningslivet. Representanter för föreningslivet i Ransta har i olika sammanhang påtalat behov av ändamålsenliga lokaler för föreningslivet i Ransta. Det gäller både idrottsföreningar och pensionärsorganisationer. Dagens lösning med hänvisning till skolans lokaler fungerar inte för stora föreningar som önskar utveckla och utöka sina aktiviteter till gagn för medlemmar och ortens invånare. PRO i Ransta har för sin del väckt frågan i Kommunala Pensionärsrådet, som arbetar med frågan enligt en rapport i kommunstyrelsen i december Hur ser det ut för föreningslivet i till exempel; Broddbo, Fläckebo, Kila, Kilbo, Kumla, Möklinta, Salbohed, Sätra Brunn, Varmsätra, Västerfärnebo? Är det bara i Ransta som det upplevs otillfredsställande? Vi socialdemokrater önskar med anledning av detta en helhetsbelysning av olika föreningars behov av samlingslokaler/mötesplatser och möjligheterna att tillfredsställa dessa behov i Salas olika kommundelar. Med hänvisning till ovanstående yrkar vi: Att fullmäktige får en redovisning av olika föreningars behov av samlingslokaler/mötesplatser och möjligheterna att tillfredsställa dessa behov i Salas olika kommundelar. Sala Karin Karlsson (S) Per-Olov Rapp (S) Ett kollektivtrafikskort för hela Mälardalen Frågan om ett gemensamt månadskort för hela Mälardalen har diskuterats inom samtliga partier. och de allra flesta är positiva till att kortet införs. Vid senaste Mälartinget gjordes ett gemensamt uttalande där man föreslog ett kort för hela Mälardalen. Förslaget blev antaget, av en bred politisk majoritet, så politiskt sett är förslaget väl förankrat. I Mälardalsrådet är alla landsting och de flesta kommuner i Mälardalen medlemmar. Våra strävanden är att förkorta restider inom Mälardalen till 1 timmes restid för att minska restidsbarriären. Detta arbete har varit framgångsrikt med till exempel Mälarbanan. Mälardalskortet skulle minska den ekonomiska barriären. Som det nu är blir det så dyrt att pendla över länsgränser att det bara är samhällets mest välbetalda som har råd att pendla mellan exempelvis Sala och Stockholm. Goda exempel på bra lösningar finns inom Skånetrafiken, Kollektivtrafiken inom Västra Götaland. Inom båda regionerna har regionkort införts vilket har stärkt dessa regioner och ökat kollektivtrafiken särskilt på längre resor. Yrkande: att Kommunstyrelsen tar initiativ och föreslår införande av Regionalt Periodkort inom kollektiv trafiken, ett Mälardalskort. Sala Per-Olov Rapp (S) Karin Karlsson (S) Tommy Johansson (S)

3 Motion om sommarutställning i stadsparken Bra konst väcker oss ur vaneseendet, får ibland det välbekanta att se främmande ut, eller, ve och fasa, det okända att te sig hemtamt. Ja detta är bara en i mängden av giltiga definitioner. Ändå är konsten stängd för det stora flertalet, vilka känner sig obekväma vid blotta tanken på att besöka ett galleri eller konstmuseum, det finns starka psykologiska och sociala hinder. Det gör den offentliga utomhuskonsten extra viktig, men här handlar det så gott som alltid om en skulptur som nitas fast på en plats och sedan står där i åratal, tills man inte längre ser vad den föreställer. Vad som är ytterst sällsynt är varierad skulptural utsmyckning av det offentliga rummet. En skulptur är inte nödvändigtvis en fast figur av metall eller brons ingjuten i ett fundament på marken eller på en vägg. Det kan likaväl vara en miniatyrkatedral som vajar på en tallgren eller en utspänd tvättlina med bilder målade på några lakan. Det som inspirerat oss att skriva den här motionen är den sommarutställning med skulpturala objekt som placerats ut vid sjön Dellen i Delsbo Hälsingland, olika konstverk varje år, den intresserade kan hitta många vackra fotografier på nätet, använd bara konst vid Dellen som sökord. Gör det. Variationsrikedomen är enorm. I Sala har vi flera hälsospår, där man kan gå eller springa, räkna ut sitt BMI, mäta sin kondition. Ett ligger runt en av dammarna i stadsparken. Vår vision är att utveckla detta till ett bokstavligt kultur- och hälsospår genom att varje sommar arrangera en skulptural utställning runt spåret, och här bjuda in konstnärer, både lokalt verksamma och från vårt regionala närområde. Att ett i parkmiljö placerat utomhusgalleri skulle betyda mycket för sommarturismen i Sala behöver kanske inte påpekas. Det handlar inte om att kommunen ska köpa in konsten, utan att fungera som utställningsansvarig och ta en ytterst begränsad del av stadsparkens utrymme i anspråk sommartid. Naturligtvis har vi här angelägna frågor om försäkringsskydd och dylikt att lösa, men det man har lyckats med i Hudiksvall kan man givetvis också klara av i Sala. Vi yrkar att fullmäktige beslutar - att en årlig sommarutställning med konstobjekt runt hälsospåret i Stadsparken kommer till stånd med Kultur- och fritidsförvaltningen som utställningsansvarig. Dick Forsberg (s) Eric Fylkeson (s) Fråga till Tekniska nämndens ordförande Allan Westin (m). Åter igen nås vi av informationen om att det inte fungerar med kommunens inhyrda städfirma. Utan att veta vem som har rätt eller fel kan vi notera att tvist förekommer mellan Sala kommun och en städfirma. En konsekvens av tvisten är att städfirman var varslat samtliga städerskor om uppsägning från den 15/ Sedan upphandlingarna av städning påbörjades står Sala kommun åter inför frågeställning, vem ska städa kommunens lokaler den 16/3 2009? Förutom detta så ställs än en gång ett antal städerskor inför det faktum att de riskerar arbetslöshet eller att en ny arbetsgivare tar över kontraktet, och det torde vara mycket tveksamt ifall det kan anses som en verksamhetsövergång, vilket skulle garantera anställningsförhållandet för städerskorna. Städinsatserna har sedan upphandlingen genomfördes blivit billigare, men konsekvensen har varit mycket stor för kvaliteten och inte minst för städpersonalen. Jag vill därför fråga Allan Westin (M) om Du som ordförande i TN kan verka för att Sala Kommun åter börjar städa i egen regi? Sala 27 jan 2009 Tommy Johansson(s)

4 Fråga till ordförande i Tekniska nämnden Allan Westin (m) Sedan flera år har Tekniska nämnden genomfört ett arbete för att skapa en modell för att kunna beräkna olika scenarier om vad som kan hända vid Silvergruvans vattensystem. KTH har varit med för att ta fram en modell och delrapporter har lämnats till TN och till kommunstyrelsens arbetsutskott. Söndagen den 28/9 visade SVT 2 en dokumentär om Göteborgs stad och vilka hot de idag kan se. Även om det på intet sätt kan jämföra Göteborg och dess Västerhav med Sala och Gruvans vattensystem så blir likheterna väldigt stora. Allt skedde utifrån FN:s klimatdelegations nya forskningsresultat. I Göteborg hade man samlat en stor grupp av tjänstemän som gjorde bedömningar om vad som kan göras liksom vad som måste göras. I arbetet deltog många av kommunens bolag/andra bolag exv. Elbolag, Va-bolag, vägverket, banverket med flera. Jag vill därför fråga ordförande i Tekniska nämnden om vilket arbete som pågår inom nämnden. Vilket arbete som planeras för att säkerställa att Sala kommun på grund av klimatförändringar inte drabbas av en vattenkatastrof. Sala 23 okt 2008 Tommy Johanson (s) Till Kommunfullmäktige i Sala Fråga till Skolnämndens ordförande Mikael Carstensen (m) Det blir allt vanligare att kommuner och landsting löser sitt gemensamma ansvar för våra barn genom att inrätta familjecentraler. Det är ett sätt att samla de resurser och den kompetens man har för att ta sitt ansvar för barnens hälsa och utveckling. Med samverkan kan man nå så mycket bättre resultat än om insatserna görs var för sig. Under en längre tid har det förts diskussioner om att Sala kommun borde ta kontakt med landstinget för att söka tillskapa en familjecentral även i Sala. Tanken kan inte vara främmande för landstinget eftersom det finns familjecentraler i andra kommuner i Västmanland. En familjecentral skulle vara att ge småbarnsfamiljer ett kvalitativt bättre stöd än de får idag. Att inrätta en familjecentral i Sala framstår som särskilt angelägen när införandet av vårdnadsbidrag står för dörren i Sala. I dag har förskolan en möjlighet att identifiera barn som behöver särskilda insatser för att utvecklas på ett bra sätt. Alla vet att chanserna till att barn med olika slags problem får en bra uppväxt, är att problemen blir identifierade så tidigt som möjligt så att stödåtgärder kan sättas in. Den möjligheten blir mindre när förskolepersonalen på grund av vårdnadsbidraget träffar färre barn i varje årskull. En familjecentral skulle åtminstone till en del kunna bidra till att tidigt identifiera sådana problem. Min fråga till skolnämnden ordförande Mikael Carstensen är därför: - Pågår det någon diskussion med landstingets företrädare om att inrätta en familjecentral i Sala och är det i så fall Din bedömning att de kommer att resultera i någon framgång? Bengt Jansson (s)

5 Till kommunfullmäktige i Sala Motion om att göra Sala till ett Fairtrade City En medvetenhet om att vi med vårt levnadssätt kan vara på väg att underminera vår civilisation håller på att växa fram bland dagens människor. Det blir allt mer uppenbart att vi lever på andras bekostnad och på det sättet ökar på en skuldbörda som kommande generationer kan få dyrt betala. Genom rovdrift och brist på ansvar gentemot naturen skapar vi utarmade jordar och klimatförändringar. På många håll i världen förstörs undan för undan den biologiska miljö som mänskligheten är hänvisad till att livnära sig på. Vi som har förmånen att leva i den rika delen har också en vinst av att mindre lyckligt lottade människor i andra delar av världen tvingas arbeta under förhållanden som vi aldrig skulle acceptera. Under långa arbetsdagar, i förgiftade eller på annat sätt farliga miljöer, tvingas barn och vuxna att arbeta för löner som de knappt kan försörja sig på. I länder som Sverige har vi en skyldighet att visa omtanke om naturen i ett globalt perspektiv och även att visa en solidaritet med de människor som under svåra betingelser förser oss med våra mer eller mindre livsnödvändiga varor. Det är naturligtvis svårt för en enskild människa att förändra den bestående världsordningen till det bättre, men för en kommun är möjligheterna större, och om liknande insatser kommer från många kommuner i många länder kan det tvinga fram ändrade produktionsförhållanden där så behövs. De märkningar av varor som sker genom Rättvisemärkt och Krav har som mål att arbeta mot den rovdrift på natur och människor som pågår. Rättvisemärkt är märkning av varor (främst livsmedel) som innebär att produktionen och distributionen av varan har uppfyllt ett antal fastställda kriterier. Kriterierna skall garantera att alla led i produktionen och distributionen får vad man kallar rimligt betalt för sina varor. Man säger också att man vill stoppa otillbörligt utnyttjande och onödiga mellanhänder. Organisationen Rättvisemärkt har olika kriterier för olika produkter; till exempel får inget barnarbete förekomma bland anställd arbetskraft (det är inte helt förbjudet när det gäller småskaliga producenter), och de anställda skall ha rätt att organisera sig och rätt till ett ordentligt anställningsavtal. Rättvisemärkt har också inskrivet i sina kriterier att odlingen måste ske med respekt för mänskliga rättigheter, bland annat enligt Internationella arbetsorganisationens åtta kärnkonventioner. I sortimentet finns bland annat kakao, kaffe, te, socker, honung, bananer, ris, nötter, vin, juicer, frukt och sportbollar. Många rättvisemärkt-certifierade matvaror som säljs i Sverige är också Kravmärkta, det vill säga ekologiska, men Rättvisemärkt och Krav är oberoende av varandra. Produkter som är märkta med Rättvisemärkt är försedda med en blå och grön symbol på svart botten. Tidigare användes en röd symbol och därför kan bägge typer av symboler förkomma under en övergångsperiod. Varje år, den andra lördagen i maj, uppmärksammas rättvis handel genom Rättvis handel-dagen, World Fair Trade Day. Organisationen Rättvisemärkt diplomerar också kommuner i Sverige som uppfyller kriterierna för Fairtrade City. Källa: Wikipedia Fairtrade Cities finns i många länder. Sedan år 2006 har flera kommuner i Sverige fått utmärkelsen Fairtrade City. Malmö var den första och sedan har Munkfors, Lund, Örebro och Norrköping tillkommit. Kravet för att få utmärkelsen är att kommunen engagerar sig för etisk konsumtion. Det handlar då inte enbart om den kommunala upphandlingen, utan det ska finnas en bred förankring som omfattar näringsliv och handel i kommunen. Kriterierna för att få utmärkelsen varierar med kommunens storlek, men för en kommun av Salas storlek gäller att det finns ett utbud av minst 40 Rättvisemärkt eller motsvarande produkter fördelat i fem butiker och minst fyra kaféer, restauranger eller hotell som serverar Rättvisemärkt eller

6 motsvarande kaffe. Produkterna ska i möjligaste mån skyltas med informationsmaterial kring etisk konsumtion. Det ska vara lätt för konsumenter att hitta etiska produkter i sin vardag. Utmärkelsen ska ses som en stimulans för fortsatt arbete med att utveckla etisk upphandling/inköp. Initiativ till att arbeta för en Faritrade-diplomering kan komma från en enskild invånare, en organisation inom kommunen eller från kommunen. Kommunens ansvar i ett Fairtrade City-arbete är att: Kunna erbjuda Rättvisemärkt-produkter eller motsvarande inom kommunens avtal för så många livsmedelsprodukter som möjligt, exempelvis frukter, te kaffe och socker. Kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen beslutar att se över hur kommunen kan ta ytterligare steg för att agera som en etisk konsument i alla sina inköp. Stadshuset eller motsvarande funktion ska konsumera Rättvisemärkt-produkter eller motsvarande Kommunen ska anta en målsättning för den offentliga etiska konsumtionen. En lokal styrgrupp tillsätts för att säkerställa fortsatt stöd för att uppnå Fairtrade City-status och för att kontrollera att kriterierna efterlevs. Rapportering årligen till Föreningen för Rättvisemärkt är obligatorisk. Styrgruppen bör spegla en samhällelig mångfald med representanter från t ex ideell sektor, företag, politiker och kommunala tjänstemän. En kontaktperson utses som svarar för primär kontakt med Rättvisemärkt. Det finns också ett krav att kontinuerlig process för att öka inslaget av Rättvisemärktprodukter för att man ska få behålla sin status som Fairtrade City. Med hänvisning till ovanstående föreslås att åtgärder vidtages så att Sala kan utnämnas till Fairtrade City. Per- Olov Rapp (s) Bengt Jansson (s) Till Kommunfullmäktige i Sala Klimatmotion. En explosion, en orgelton, och ingen jävel mer på bron, och zon i zon, zon och kanon, men den är svedd för den var grön, och jag ser hord och hord intill, och jag ser bara gröna bord, säg vill ni ha en annan jord? Ta mig i handen den är skön. (Lars Forssell, utdrag ur text från 1950-talet) Kraftfulla varningar om att miljöförstöringen kan ödelägga planetens ekosystem har funnits från tidiga 50-talet, men har alltid nonchalerats som onda sagor av poeter, virrhjärnor, science fiction-författare och, framför allt, överkonsumtionsmotståndare. Sedan några år tillbaka har dessa sagor förvandlats till sanningar bekräftade av världssamfundets vetenskapselit. På kort sikt talar man om livsnödvändigt omedelbara minskningar av koldioxidutsläppen, samtidigt som tusen nya bilar rullar ut på Indiens gator varje dag. Inom inte särskilt lång sikt kommer det krävas globala förändringar i den livsstil som hittills kännetecknat tillväxt- och välfärdssamhällen. Miljöhotet har alldeles för länge reducerats till en fråga om privatmoral, där äldre tiders samvetsfråga hur ofta man går i kyrkan nu ersatts av hur mycket mantänker på miljön. Observera ordvalet. Vi går omkring och tänker och utför kanske små symbolhandlingar här och där som inte påverkar vår bekvämlighet nämnvärt men ger etikpoäng. Vi källsorterar och köper rättvisemärkta kläder och ibland en kravodlad banan om den inte är alltför

7 dyr eller oaptitligt obesprutat brun. Vi som skrivit den här motionen tillhör själva dessa de samvetsömmas skara och visst är våra små steg vällovliga, men de räcker inte. Det är mycket som måste göras samtidigt och på alla tänkbara nivåer. Politikens vana att långsamt begrunda handling före beslut kan här bokstavligt talat visa sig vara livsfarlig, och likaså den mänskliga svagheten att peka på att man minsann inte tänker börja förrän alla andra redan är igång, dvs. aldrig. Vi socialdemokrater yrkar att fullmäktige beslutar: Att verka för att samtliga nyproducerade byggnader inom Sala kommun ska vara energieffektiva och förorsaka ringa klimatpåverkan. Sala Per-Olov Rapp (s) Eric Fylkeson (s) Ellinor Fylkeson (s) Karl-Axel Ekebom (s) Ina Kaasgaard (s) Bo Kihlström (s) Till Kommunfullmäktige i Sala Motion om att minska utsläppen från bilar och motorer. I media har vi kunnat läsa om Peter Lind i Norberg som är anställd i Norbergs församlingoch hans stora insats för att genom en förhållandevis enkel åtgärd konvertera församlingens tjänstebilar och motorredskap så att dessa kan drivas av Etanol. Enligt uppgifter har utsläppen minskat med 60 % och kostnaden blivit så pass blygsam som 5000 kronor/enhet. Vi är väl medvetna om att Etanoldrift inte är den slutgiltiga lösningen av bränsleproblemen, men med de hot som nu blir tydligare och tydligare kan vi inte vänta på det mest optimala lösningen utan frågan måste lösas både på kort och lång sikt. Då kan en snabb omställning på de bilar och motorredskap som redan finns ha en stor betydelse. Då detta har fungerat i Norberg torde det också kunna fungera i Sala kommun, och när kommunen går i täten kan konverteringen genom information spridas till alla bil- och motorredskap i hela kommunen. Med hänvisning till ovanstående yrkar vi: - Att uppdra åt Tekniska nämnden/förvaltningen arbetar fram ett program för konvertering och att kostnaden för konverteringen och efterföljande informationsinsatser tas upp i budgetarbetet. Sala Per-Olov Rapp (s) Ina Kaasgaard (s) Tommy Johansson (s) Till Kommunfullmäktige i Sala Fråga till Skolnämndens ordförande Mikael Carstensen (m). Vi har i skolnämnden fått veta att det föds fler barn än prognosen visat. Att bygga förskolor tar tid och är kostsamt. Vi vet att en ny förskola skall byggas i Sala

8 centralort. I skolnämnden har vi varit med i beslutet att göra barngrupperna större under en begränsad period, från mars till juni Det är inte ett bra beslut. Vi vill inte att tidsperioden förlängs. Hur tänker skolnämndens ordförande lösa frågan med det ökade antalet barn som troligen behöver förskoleplats innan den nya förskolan fått byggnadslov, projekterats och byggts? Sala Kajsa Pettersson (s) Eva Stenberg (s) Till Kommunfullmäktige i Sala Fråga till Utbildning och arbetsmarknadsnämndens ordf. Arne Persson (kd). Under de kommande åren så ökar underlaget av ungdomar som söker sig till våra Gymnasieskolor, efter några år så vet vi med nuvarande demografi att det sker en kraftig minskning. Sedan flera år har vi också konstaterat att antalet ungdomar från Sala som söker sig till program vid andra skolor utanför kommunen ökar. En ytterligare faktor är att underlaget från Heby också minskat. Vi står nu inför en stor förändring genom att en ny gymnasieskola troligen införs 2010 som ger utökade möjligheter till att mer fritt söka gymnasieprogram. Vi är väl medvetna om att detta innebär svåra ekonomiska ställningstaganden då nuvarande modell med interkommunala avgifter kan ställa till problem utifrån svårigheten till långsiktig planering. Men också synnerligen konkreta problem uppkommer när elever efter påbörjad utbildningen efter en tid väljer att komma tillbaka och den interkommunala avgiften redan är betald. Något som i efterhand inte kan regleras mellan skolhuvudmännen. Jag vill därför fråga dig som ledande politiker och ordförande i utbildning och arbetsmarknadsnämnden om; - hur du ser på Salas gymnasieskolors framtid när det gäller programval, omfattning, inriktning (profil), - vad som konkret kan göras för att trygga elevtillgången och - hur kompetensen hos vår personal bättre kan tillvaratas och utvecklas? Sala Dick Forsberg (s) Till Kommunfullmäktige i Sala Motion om förändring av underlag för beslut samt protokollskrivning

9 Sala kommun såg över protokollsrutinerna senast 2005, en liknande översyn gjordes Trots det tycker vi att det behövs justeringar för att göra protokollen mer tydliga, lättlästa och tillgängliga för såväl politiker som allmänhet. Ärendehandlingar till kommunfullmäktige består av tre olika rubriker: 1. Beredning av ärende med hänvisning till aktuell handling exv. KS 2007/85/1 samt arbetsutskottets beslut med datum och protokollsnummer. 2. Yrkanden och ev. reservationer vid kommunstyrelsens sammanträde. 3. Kommunstyrelsens beslut med att-satser som fullmäktige ska ta ställning till. Där kan också förekomma, ibland svårt urskilja, formulering att styrelsen för egen del beslutar. Som underliggande bilaga/or finns utredningar, tjänsteskrivelser etc. För det första. Handlingarna till styrelsen/nämnderna sänds ut i samband med kallelse till sammanträde med arbetsutskott. Vid möte med styrelse/nämnd används arbetsutskottets protokoll som formellt beslutsunderlag tillsammans med yrkanden vid sittande bord. Då det ibland går lång tid mellan första behandlingen i arbetsutskott fram till beslutet i styrelse/nämnd krävs det ett stort inslag av sparande av handlingar. Inte minst ordning och reda i pappren. Önskvärt vore att alla handlingar finns medskickade ånyo inför avgörande i styrelse/nämnd. Som eko-kommun måste dock Sala föregå med gott exempel. Så andra vägar bör prövas för att garantera en enhetlig ärendebunt. För det andra. Kommunfullmäktiges beslut innehåller först en mycket kort beskrivning av ärendet samt redovisning av beredningsbilagor och samtliga beslutsparagrafer. Protokollen innehåller därefter de yrkanden som framförs, samt ordförandens förslag till propositionsordning. Till sist kommer det formella beslutet och ev. reservationer Nämndernas protokoll ser i tillämpliga delar ut på samma sätt. Sedan slutet av 1980-talet har den tekniska utvecklingen gjort stora framsteg. All hantering sker i PC. Handlingar skannas in och kan med klipp-och klistra teknik göras på ett enkelt och snabbt sätt. Protokoll skrivs av flera olika anledningar: att beslut finns dokumenterade och anslås så att medborgarnas möjligheter till att i förekommande fall överklaga/anföra besvär säkerställs att till personal i den kommunala förvaltningen formellt och skriftligt informera om beslut så att planering och verkställighet kan ske att revisionen kan följa upp och kontrollera verksamheten

10 att protokoll finns upprättade för framtida forskare Av ovanstående framgår att det utifrån olika perspektiv kan vara svårt att tillgodose alla synpunkter på ett optimalt sätt. Vi är inte för införande av diskussionsprotokoll men vill få en bättre överblick där alla beredande yrkanden och beslut kan följa med i hela beslutskedjan som sedan synliggörs i protokollen. Som exempel kan VKL:s modell användas i tillämpliga delar. Med hänvisning till ovanstående yrkar vi att Kommunfullmäktige beslutar att uppdra åt Kommunstyrelsen att tillsätta en kommungemensam arbetsgrupp som arbetar fram bättre informationsmodell för dels föredragningslistor, dels protokollsutformning. Sala Per-Olov Rapp (s) Tommy Johansson (s) Sala kommunfullmäktige MOTION OM GÅNG- OCH CYKELVÄG TILL STRÖMSBACKA Den försäljning av varor som sker i den s k Strömsbacka-lagården har blivit populär hos Salaborna och man kan ofta se att många kunder är på väg dit eller därifrån. Den utvecklingen är naturligtvis mycket positiv, dels för att människor för ett rimligt pris kan köpa varor som ofta håller en helt acceptabel kvalitet, och dels för att en eko-kommun som Sala, på det här sättet kan minska mängden produkter som annars skulle späda på sopberget ytterligare. Det som förskräcker är dock trafiksituationen på det vägavsnitt av Silvermyntsgatan som leder förbi avfarten till Strömsbacka. Där finns ingen gång- eller cykelbana utmed gatan och det finns inte heller någon gång- eller cykelbana från Museigatan, som sedan via ett övergångsställe kunde leda fotgängare och cyklister över till Strömsbacka. Det är alltså inte möjligt att ta sig till försäljningsstället utan att använda sig av de körfält som är avsedda för biltrafiken. Det är också precis vad många gör. Inte alltför sällan ser man fotgängare, cyklister och till och med barnvagnar ute i körfältet på väg till eller från Strömsbacka. Silvermyntsgatan är dessvärre också en mycket trafikerad väg som utgör en del av en ringled kring Salas centrala delar. Det är helt oacceptabelt med en sådan trafikmiljö i staden. Med hänvisning till ovanstående föreslås - att åtgärder vidtas så att det blir möjligt att ta sig till Strömsbacka till fots och med cykel utan att man behöver använda sig av biltrafikens körfält. Sala Bengt Jansson (s) Per-Olov Rapp (s) Sala kommunfullmäktige MOTION OM REDOVISNING AV VERKSTÄLLANDET AV BIFALLNA MOTIONER Vid kommunfullmäktiges oktobersammanträde i år gjordes en redovisning av de obesvarade motioner och medborgarförslag som var mer än ett år gamla. Det är angeläget att sådana

11 redovisningar görs för att uppdatera fullmäktigeledamöterna på vilka ärenden som är under beredning. Det skulle vara minst lika värdefullt att kommunfullmäktige fick en redovisning av vilka av de bifallna motionerna och medborgarförslagen som verkställts. Det finns exempel på motioner som trots att de bifallits ännu inte genomförts. I dessa fall kan det vara rimligt att kommunfullmäktige får en redovisning av hur långt verkställighetsprocessen kommit. Det är förståeligt att det ibland kan inträffa saker, som gör att den bifallna motionens eller medborgarförslagets verkställande blivit omöjligt eller orimligt att genomföra, men i sådana fall är det angeläget att ärendet åter aktualiseras i kommunfullmäktige för ett nytt ställningstagande. I annat fall undergrävs medborgarnas tilltro till att den kommunala demokratin fungerar på ett seriöst sätt. En sådan värdegrundsförändring är förödande för alla som vill hävda att demokrati är en omistlig del av vårt samhällsskick. Med hänvisning till ovanstående föreslås - att kommunfullmäktige erhåller en redovisning av de motioner och medborgarförslag som bifallits men ännu ej verkställts. Sala Bengt Jansson (s) Per-Olov Rapp (s) MOTION OM NATURASTIPENDIUM Konstnärliga utövare arbetar ofta hemma, och ännu oftare helt ensamma, och därför är behovet av en nytändning genom miljöombyte mycket stort. Trots detta är antalet naturastipendier i Sverige sällsynta (med naturastipendium menas fri bostad med självhushåll under en avgränsad period, lämpligen en månad). Den salabördige Lasse O Månsson var under flera decennier (från 50- till 80-tal) nationellt uppmärksammad som författare, översättare, radioproducent, en del av Skäggen (60- talstelevisionens första komikergrupp) samt skribent på Orkesterjournalen och redaktör för humormagasinet Svenska Mad. Det vore därför en välkommen hyllning med ett naturastipendium som bär Lasse O Månssons namn och som delas ut till författare, översättare, tecknare, stå upp-komiker, radioförnyare och musikjournalister. Sala kommun har här en möjlighet att till låga kostnader låna ut en bostad i särpräglad miljö, genom samarbete med Silvergruvan exempelvis Kuskbostaden, och få mycket goodwill i gengäld. Både på kort sikt (genom ett spirande rykte i skaparkretsar om Sala som kulturvänlig småstad) och på lång sikt (genom framtida avtryck i kreativa utövares arbeten; i texter, teckningar, stå upp-komikers monologer, radioprogram etc). Här finns också ett givet tillfälle att knyta vistelsen i Sala med ett framträdande på kulturkvarteret Täljstenen. Vi yrkar därför att kommunfullmäktige beslutar

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (53) Plats och tid Stadshuset, sessionssalen, kl.13.00-19.00 ande Se särskild närvarolista. Övriga deltagande Inger Ronkainen, sekreterare Utses att justera Leif Danielsson

Läs mer

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring För att en process ska hållas vid liv, måste den ständigt fyllas med ny energi och få andrum för att ladda energi. Processen

Läs mer

Motion till riksdagen 2010/11:MP1003 ML av Maria Wetterstrand m.fl. (MP) På barns villkor

Motion till riksdagen 2010/11:MP1003 ML av Maria Wetterstrand m.fl. (MP) På barns villkor Partimotion Motion till riksdagen 2010/11:MP1003 ML av Maria Wetterstrand m.fl. (MP) På barns villkor Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut...2 Inledning...5 Stärkt barnperspektiv...6 Barnkonventionen

Läs mer

Prot. 1998/99:87, 28 april. 14 Folkbildning. Föredrogs Kulturutskottets betänkande 1998/99:KrU10 Folkbildning. Anf. 177 LARS HJERTÉN (m):

Prot. 1998/99:87, 28 april. 14 Folkbildning. Föredrogs Kulturutskottets betänkande 1998/99:KrU10 Folkbildning. Anf. 177 LARS HJERTÉN (m): Prot. 1998/99:87, 28 april 14 Folkbildning Föredrogs Kulturutskottets betänkande 1998/99:KrU10 Folkbildning Anf. 177 LARS HJERTÉN (m): Fru talman! Det är fyra motioner som vi nu skall behandla. Alla berör

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

Hur få fler sociala företag som utförare av offentliga tjänster? en guide om offentlig upphandling

Hur få fler sociala företag som utförare av offentliga tjänster? en guide om offentlig upphandling Hur få fler sociala företag som utförare av offentliga tjänster? en guide om offentlig upphandling Sammanfattning 3 Den sociala ekonomin som en resurs att ta tillvara 3 Hinder i relationen med den offentliga

Läs mer

Programnämnd Barn och utbildning

Programnämnd Barn och utbildning Protokoll Bou 43/2013 Programnämnd Barn och utbildning Datum: 2013-12-04 Klockan: 13:15 16:30 (ajournering kl.14:40-15:00) Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Thomas Esbjörnsson (S) Anders Hagsten

Läs mer

Budget 2012. Ekonomisk planering 2013-2014 Vision, prioriteringar och resurser

Budget 2012. Ekonomisk planering 2013-2014 Vision, prioriteringar och resurser Budget 2012 Ekonomisk planering 2013-2014 Vision, prioriteringar och resurser Kommunfullmäktige 20 juni 2011 Fotograf är Jan Magnusson om inget annan anges. 2 Budget 2012 och ekonomisk planering 2013-2014

Läs mer

Barnombudsmannen informerar bi2007:01. Rustad för revision. Med barnkonventionen som redskap för revisorer i kommuner, landsting och regioner

Barnombudsmannen informerar bi2007:01. Rustad för revision. Med barnkonventionen som redskap för revisorer i kommuner, landsting och regioner Barnombudsmannen informerar bi2007:01 Rustad för revision Med barnkonventionen som redskap för revisorer i kommuner, landsting och regioner 2 Rustad för revision Innehåll ISBN 978-91-87448-27-0 Layout:

Läs mer

Slutrapport. strukturutredningen 2009-02-02

Slutrapport. strukturutredningen 2009-02-02 Detta är ett förslag Slutrapport strukturutredningen 2009-02-02 Innehållsförteckning 1. Inledning och bakgrund... 3 1.1 Scouterna 2015... 5 1.2 Gruppens arbete och övergripande kommentarer... 6 2. Vårt

Läs mer

Medborgardialog för unga

Medborgardialog för unga Medborgardialog för unga Unga vill inte delta, eller? Vi vet vad unga vill, eller? 9 Medborgardialog med unga NR 9 Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Kjell-Åke Eriksson, kjell-ake.eriksson@skl.se

Läs mer

Botkyrka kommuns. handbok i dialog

Botkyrka kommuns. handbok i dialog Botkyrka kommuns handbok i dialog Förord Dialog är att tänka tillsammans. En öppen och tillitsfull dialog är hjärtat i demokratin. Kommunen som organisation har en central roll i den lokala demokratin.

Läs mer

Politisk plattform 2015-2018

Politisk plattform 2015-2018 Politisk plattform -18 Samarbete för Haninge SLUTVERSION 14-11-23 2 (24) Politisk plattform -18 Samarbete fo r Haninge Syftet med den politiska plattformen är att fastställa en gemensam politisk inriktning

Läs mer

Brev till Maria. Nio framtida reformer för civila samhället. Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället

Brev till Maria. Nio framtida reformer för civila samhället. Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället Brev till Maria Nio framtida reformer för civila samhället Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället Den här rapporten ges ut av Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället www.sektor3.se Idétidskriften

Läs mer

Kommunalt handlingsprogram 2015-2018

Kommunalt handlingsprogram 2015-2018 Socialdemokraterna i Nacka Kommunalt handlingsprogram 2015-2018 Gruppens har tolkat sitt uppdrag enligt; - Förslaget till handlingsprogram ska ange inriktning på den socialdemokratiska kommunalpolitiken

Läs mer

MÅL OCH BUDGET 2013-2015

MÅL OCH BUDGET 2013-2015 MÅL OCH BUDGET 2013-2015 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING BESLUTSSATSER... 3 POLITISK INRIKTNING FÖR KOMMUNENS VERKSAMHET... 5 SIGTUNA KOMMUNS VÄRDEGRUND... 17 HÅLLBAR UTVECKLING... 20 PERSPEKTIVMÅL...

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sverok 2007-10-05--07 1(60) Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Datum: 2007-10-05--07 Föregående möte: 2007-08-24--26

Läs mer

Lokalt handlingsprogram 2015-2018 Värmdö

Lokalt handlingsprogram 2015-2018 Värmdö Lokalt handlingsprogram 2015-2018 Värmdö Ett Värmdö med tillväxt, mångfald och valfrihet Vår vision är att vi har ett välfärdssamhälle där samhällets olika sfärer, det offentliga, de frivilliga sammanslutningarna,

Läs mer

Distriktskongress 2013 Sollentuna, 27 april

Distriktskongress 2013 Sollentuna, 27 april Stockholms län Distriktskongress 2013 Sollentuna, 27 april Motioner 2 (87) INNEHÅLLSFÖRTECKNING A ARBETE... 5 Motion A1 Låt kommunerna i Stockholms län gå före och införa rätt till heltid... 5 Distriktsstyrelsens

Läs mer

Konkurrens på lika villkor? Erfarenheter av LOV inom äldreomsorgen

Konkurrens på lika villkor? Erfarenheter av LOV inom äldreomsorgen Konkurrens på lika villkor? Erfarenheter av LOV inom äldreomsorgen Oktober 2011 Innehåll 1 Sammanfattning... 4 2 LOV i äldreomsorgen en bakgrund... 5 3 Beräkningen av ersättningsnivåerna... 9 4 Underskott

Läs mer

Årsplan 2013-2015 2012-10-23

Årsplan 2013-2015 2012-10-23 Årsplan 2013-2015 2012-10-23 Innehåll Politiska utgångspunkter & Fokus Särskilda prioriteringar 2013... 2 Strategiska mål... 3 Budgetprocess... 4 Fler jobb och växande företag... 5 Unga ska inte vara arbetslösa...

Läs mer

På Dagordningen. Reportage om lokala insatser mot barnfattigdom

På Dagordningen. Reportage om lokala insatser mot barnfattigdom På Dagordningen Reportage om lokala insatser mot barnfattigdom Innehållsförteckning Förord......................................... 5 HANDLINGSPLAN Örebro tar ett helhetsgrepp på barnfattigdomen...6 KARTLÄGGNING

Läs mer

Du är Gävle. Med vänlig hälsning, Jörgen Edsvik och Åsa Wiklund Lång. kommunalrådskandidater Socialdemokraterna i Gävle

Du är Gävle. Med vänlig hälsning, Jörgen Edsvik och Åsa Wiklund Lång. kommunalrådskandidater Socialdemokraterna i Gävle Du är Gävle. Ibland kan glappet kännas stort mellan invånare och politiker i alla färger. Att styra en kommun är komplext. Just därför får vi politiker aldrig hamna för långt bort från din verklighet,

Läs mer

Förord. Kristdemokraterna Tyresö

Förord. Kristdemokraterna Tyresö Kommunpolitiskt program för Tyresö mandatperioden 2011-2014 Förord Kristdemokraterna går till val på att göra Sverige Tyresö lite varmare och lite mänskligare. Vårt mål är inte nödvändigtvis att uppnå

Läs mer

Motioner D. Ekonomi, bildning och miljö. Kongress 2011 Uppsala

Motioner D. Ekonomi, bildning och miljö. Kongress 2011 Uppsala Motioner D Ekonomi, bildning och miljö Kongress 11 Uppsala Box 704 03 7 Stockholm Telefon 08-4 3 www.broderskap.se Sveriges Kristna Socialdemokraters Förbund och Broderskaps Förlag AB, 11 Kopierad upplaga

Läs mer

På den säkra sidan. Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting

På den säkra sidan. Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting På den säkra sidan Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting Sveriges Kommuner och Landsting 118 82 Stockholm, Besök Hornsgatan 20 Tfn 08-452 70 00, Fax 08-452 70 50 info@skl.se,

Läs mer

Som motionären mycket riktigt anger är Fas 3 ett stort misslyckande för de arbetslösa.

Som motionären mycket riktigt anger är Fas 3 ett stort misslyckande för de arbetslösa. 1 Som motionären mycket riktigt anger är Fas 3 ett stort misslyckande för de arbetslösa. I Fas 3, numera omdöpt av regeringen till sysselsättningsfasen fanns i januari 2013 mer än 33 700 personer, vilket

Läs mer

Snabbprotokoll 2000/01:114 Fredagen den 18 maj Kl. 09.00-14.25

Snabbprotokoll 2000/01:114 Fredagen den 18 maj Kl. 09.00-14.25 Snabbprotokoll 2000/01:114 Fredagen den 18 maj Kl. 09.00-14.25 4 Vuxnas lärande och utvecklingen av vuxenutbildningen Föredrogs utbildningsutskottets betänkande 2000/01:UbU15 Vuxnas lärande och utvecklingen

Läs mer

Årsmöte 2011. Motioner A-D. Arbete/Arbetsmarknad/Integration Bostad Ekonomi Hälsa/Sjukvård/Omsorg

Årsmöte 2011. Motioner A-D. Arbete/Arbetsmarknad/Integration Bostad Ekonomi Hälsa/Sjukvård/Omsorg Årsmöte 2011 Motioner A-D A B C D Arbete/Arbetsmarknad/Integration Bostad Ekonomi Hälsa/Sjukvård/Omsorg A01 Jobb och tillväxt... 4 Utlåtande över motion A01 Jobb och tillväxt... 5 A02 Motion om fröföretag...

Läs mer

Rapport. Uppföljning och utvärdering av skolpolisverksamheten i Stockholms stad. år 2010

Rapport. Uppföljning och utvärdering av skolpolisverksamheten i Stockholms stad. år 2010 Rapport Uppföljning och utvärdering av skolpolisverksamheten i Stockholms stad år 2010 av Anders Ingelstam, Ingelstam AB Lotta Trosell, Acumenta AB Niklas Carlsson, Markör Marknad & Kommunikation AB Markör

Läs mer