Till kommunfullmäktige

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Till kommunfullmäktige"

Transkript

1 VÅRA MOTIONER, FRÅGOR och INTERPELLATIONER I FULLMÄKTIGE Till kommunfullmäktige INTERPELLATION TILL SKOLNÄMNDENS ORDFÖRANDE PETER MOLIN (M) Sent omsider har den liberala tidningen Dagens Nyheter insett vilka konsekvenser införandet av vårdnadsbidraget får. Dagens Nyheters ledare den 29 november 2009 framför precis samma kritik mot vårdnadsbidraget som vi socialdemokrater tidigare gjort och förordar därför att vårdnadsbidraget bör avskaffas. Vid flera tillfällen har vi från socialdemokratiskt håll pekat på de negativa konsekvenser som följer av införandet av ett vårdnadsbidrag. I samband med att kommunfullmäktige i Sala beslutade att införa vårdnadsbidrag påpekade vi att det skulle utgöra ett hinder mot jämställdheten mellan könen och motverka möjligheterna till integration av invandrarfamiljer och då i synnerhet kvinnor i invandrarfamiljer. Vi har också uttryckt farhågor för att barn i behov av extra stöd inte observeras i tid om de inte kommer till förskolan och därför kan få större problem när de börjar skolan Dagens Nyheter bygger sin argumentation på erfarenheter från Stockholmstrakten. I Danderyd, en höginkomstkommun med ca invånare var det i november 2009 tolv personer som beviljats vårdnadsbidrag. Mot detta ställs Rinkeby-Kista med ca invånare, där ungefär 100 personer beviljats vårdnadsbidrag. Tendensen är att det i hög grad är invandrarkvinnor som står långt från arbetsmarknaden som utnyttjat bidraget. Det leder till att de barn som växer upp i helt igenom icke-svensktalande miljöer är dåligt förberedda inför skolstarten dels på grund av bristande kunskaper i svenska, men också på grund av att de går miste om den pedagogik och den träning i socialt samspel som förskolan kan erbjuda. Med ovanstående fakta som bakgrund frågar jag därför skolnämndens ordförande: - Har det gjorts någon undersökning av vilka etniska och socioekonomiska grupper som utnyttjar vårdnadsbidraget i Sala? - Finns samma tendens här som i de nämnda Stockholmsförorterna? - Anser Du att det mot bakgrund av de erfarenheter som Dagens Nyheter redovisar är försvarbart att behålla vårdnadsbidraget? Bengt Jansson (S)

2 Motion om lokaler tillgängliga för lokala föreningslivet. Representanter för föreningslivet i Ransta har i olika sammanhang påtalat behov av ändamålsenliga lokaler för föreningslivet i Ransta. Det gäller både idrottsföreningar och pensionärsorganisationer. Dagens lösning med hänvisning till skolans lokaler fungerar inte för stora föreningar som önskar utveckla och utöka sina aktiviteter till gagn för medlemmar och ortens invånare. PRO i Ransta har för sin del väckt frågan i Kommunala Pensionärsrådet, som arbetar med frågan enligt en rapport i kommunstyrelsen i december Hur ser det ut för föreningslivet i till exempel; Broddbo, Fläckebo, Kila, Kilbo, Kumla, Möklinta, Salbohed, Sätra Brunn, Varmsätra, Västerfärnebo? Är det bara i Ransta som det upplevs otillfredsställande? Vi socialdemokrater önskar med anledning av detta en helhetsbelysning av olika föreningars behov av samlingslokaler/mötesplatser och möjligheterna att tillfredsställa dessa behov i Salas olika kommundelar. Med hänvisning till ovanstående yrkar vi: Att fullmäktige får en redovisning av olika föreningars behov av samlingslokaler/mötesplatser och möjligheterna att tillfredsställa dessa behov i Salas olika kommundelar. Sala Karin Karlsson (S) Per-Olov Rapp (S) Ett kollektivtrafikskort för hela Mälardalen Frågan om ett gemensamt månadskort för hela Mälardalen har diskuterats inom samtliga partier. och de allra flesta är positiva till att kortet införs. Vid senaste Mälartinget gjordes ett gemensamt uttalande där man föreslog ett kort för hela Mälardalen. Förslaget blev antaget, av en bred politisk majoritet, så politiskt sett är förslaget väl förankrat. I Mälardalsrådet är alla landsting och de flesta kommuner i Mälardalen medlemmar. Våra strävanden är att förkorta restider inom Mälardalen till 1 timmes restid för att minska restidsbarriären. Detta arbete har varit framgångsrikt med till exempel Mälarbanan. Mälardalskortet skulle minska den ekonomiska barriären. Som det nu är blir det så dyrt att pendla över länsgränser att det bara är samhällets mest välbetalda som har råd att pendla mellan exempelvis Sala och Stockholm. Goda exempel på bra lösningar finns inom Skånetrafiken, Kollektivtrafiken inom Västra Götaland. Inom båda regionerna har regionkort införts vilket har stärkt dessa regioner och ökat kollektivtrafiken särskilt på längre resor. Yrkande: att Kommunstyrelsen tar initiativ och föreslår införande av Regionalt Periodkort inom kollektiv trafiken, ett Mälardalskort. Sala Per-Olov Rapp (S) Karin Karlsson (S) Tommy Johansson (S)

3 Motion om sommarutställning i stadsparken Bra konst väcker oss ur vaneseendet, får ibland det välbekanta att se främmande ut, eller, ve och fasa, det okända att te sig hemtamt. Ja detta är bara en i mängden av giltiga definitioner. Ändå är konsten stängd för det stora flertalet, vilka känner sig obekväma vid blotta tanken på att besöka ett galleri eller konstmuseum, det finns starka psykologiska och sociala hinder. Det gör den offentliga utomhuskonsten extra viktig, men här handlar det så gott som alltid om en skulptur som nitas fast på en plats och sedan står där i åratal, tills man inte längre ser vad den föreställer. Vad som är ytterst sällsynt är varierad skulptural utsmyckning av det offentliga rummet. En skulptur är inte nödvändigtvis en fast figur av metall eller brons ingjuten i ett fundament på marken eller på en vägg. Det kan likaväl vara en miniatyrkatedral som vajar på en tallgren eller en utspänd tvättlina med bilder målade på några lakan. Det som inspirerat oss att skriva den här motionen är den sommarutställning med skulpturala objekt som placerats ut vid sjön Dellen i Delsbo Hälsingland, olika konstverk varje år, den intresserade kan hitta många vackra fotografier på nätet, använd bara konst vid Dellen som sökord. Gör det. Variationsrikedomen är enorm. I Sala har vi flera hälsospår, där man kan gå eller springa, räkna ut sitt BMI, mäta sin kondition. Ett ligger runt en av dammarna i stadsparken. Vår vision är att utveckla detta till ett bokstavligt kultur- och hälsospår genom att varje sommar arrangera en skulptural utställning runt spåret, och här bjuda in konstnärer, både lokalt verksamma och från vårt regionala närområde. Att ett i parkmiljö placerat utomhusgalleri skulle betyda mycket för sommarturismen i Sala behöver kanske inte påpekas. Det handlar inte om att kommunen ska köpa in konsten, utan att fungera som utställningsansvarig och ta en ytterst begränsad del av stadsparkens utrymme i anspråk sommartid. Naturligtvis har vi här angelägna frågor om försäkringsskydd och dylikt att lösa, men det man har lyckats med i Hudiksvall kan man givetvis också klara av i Sala. Vi yrkar att fullmäktige beslutar - att en årlig sommarutställning med konstobjekt runt hälsospåret i Stadsparken kommer till stånd med Kultur- och fritidsförvaltningen som utställningsansvarig. Dick Forsberg (s) Eric Fylkeson (s) Fråga till Tekniska nämndens ordförande Allan Westin (m). Åter igen nås vi av informationen om att det inte fungerar med kommunens inhyrda städfirma. Utan att veta vem som har rätt eller fel kan vi notera att tvist förekommer mellan Sala kommun och en städfirma. En konsekvens av tvisten är att städfirman var varslat samtliga städerskor om uppsägning från den 15/ Sedan upphandlingarna av städning påbörjades står Sala kommun åter inför frågeställning, vem ska städa kommunens lokaler den 16/3 2009? Förutom detta så ställs än en gång ett antal städerskor inför det faktum att de riskerar arbetslöshet eller att en ny arbetsgivare tar över kontraktet, och det torde vara mycket tveksamt ifall det kan anses som en verksamhetsövergång, vilket skulle garantera anställningsförhållandet för städerskorna. Städinsatserna har sedan upphandlingen genomfördes blivit billigare, men konsekvensen har varit mycket stor för kvaliteten och inte minst för städpersonalen. Jag vill därför fråga Allan Westin (M) om Du som ordförande i TN kan verka för att Sala Kommun åter börjar städa i egen regi? Sala 27 jan 2009 Tommy Johansson(s)

4 Fråga till ordförande i Tekniska nämnden Allan Westin (m) Sedan flera år har Tekniska nämnden genomfört ett arbete för att skapa en modell för att kunna beräkna olika scenarier om vad som kan hända vid Silvergruvans vattensystem. KTH har varit med för att ta fram en modell och delrapporter har lämnats till TN och till kommunstyrelsens arbetsutskott. Söndagen den 28/9 visade SVT 2 en dokumentär om Göteborgs stad och vilka hot de idag kan se. Även om det på intet sätt kan jämföra Göteborg och dess Västerhav med Sala och Gruvans vattensystem så blir likheterna väldigt stora. Allt skedde utifrån FN:s klimatdelegations nya forskningsresultat. I Göteborg hade man samlat en stor grupp av tjänstemän som gjorde bedömningar om vad som kan göras liksom vad som måste göras. I arbetet deltog många av kommunens bolag/andra bolag exv. Elbolag, Va-bolag, vägverket, banverket med flera. Jag vill därför fråga ordförande i Tekniska nämnden om vilket arbete som pågår inom nämnden. Vilket arbete som planeras för att säkerställa att Sala kommun på grund av klimatförändringar inte drabbas av en vattenkatastrof. Sala 23 okt 2008 Tommy Johanson (s) Till Kommunfullmäktige i Sala Fråga till Skolnämndens ordförande Mikael Carstensen (m) Det blir allt vanligare att kommuner och landsting löser sitt gemensamma ansvar för våra barn genom att inrätta familjecentraler. Det är ett sätt att samla de resurser och den kompetens man har för att ta sitt ansvar för barnens hälsa och utveckling. Med samverkan kan man nå så mycket bättre resultat än om insatserna görs var för sig. Under en längre tid har det förts diskussioner om att Sala kommun borde ta kontakt med landstinget för att söka tillskapa en familjecentral även i Sala. Tanken kan inte vara främmande för landstinget eftersom det finns familjecentraler i andra kommuner i Västmanland. En familjecentral skulle vara att ge småbarnsfamiljer ett kvalitativt bättre stöd än de får idag. Att inrätta en familjecentral i Sala framstår som särskilt angelägen när införandet av vårdnadsbidrag står för dörren i Sala. I dag har förskolan en möjlighet att identifiera barn som behöver särskilda insatser för att utvecklas på ett bra sätt. Alla vet att chanserna till att barn med olika slags problem får en bra uppväxt, är att problemen blir identifierade så tidigt som möjligt så att stödåtgärder kan sättas in. Den möjligheten blir mindre när förskolepersonalen på grund av vårdnadsbidraget träffar färre barn i varje årskull. En familjecentral skulle åtminstone till en del kunna bidra till att tidigt identifiera sådana problem. Min fråga till skolnämnden ordförande Mikael Carstensen är därför: - Pågår det någon diskussion med landstingets företrädare om att inrätta en familjecentral i Sala och är det i så fall Din bedömning att de kommer att resultera i någon framgång? Bengt Jansson (s)

5 Till kommunfullmäktige i Sala Motion om att göra Sala till ett Fairtrade City En medvetenhet om att vi med vårt levnadssätt kan vara på väg att underminera vår civilisation håller på att växa fram bland dagens människor. Det blir allt mer uppenbart att vi lever på andras bekostnad och på det sättet ökar på en skuldbörda som kommande generationer kan få dyrt betala. Genom rovdrift och brist på ansvar gentemot naturen skapar vi utarmade jordar och klimatförändringar. På många håll i världen förstörs undan för undan den biologiska miljö som mänskligheten är hänvisad till att livnära sig på. Vi som har förmånen att leva i den rika delen har också en vinst av att mindre lyckligt lottade människor i andra delar av världen tvingas arbeta under förhållanden som vi aldrig skulle acceptera. Under långa arbetsdagar, i förgiftade eller på annat sätt farliga miljöer, tvingas barn och vuxna att arbeta för löner som de knappt kan försörja sig på. I länder som Sverige har vi en skyldighet att visa omtanke om naturen i ett globalt perspektiv och även att visa en solidaritet med de människor som under svåra betingelser förser oss med våra mer eller mindre livsnödvändiga varor. Det är naturligtvis svårt för en enskild människa att förändra den bestående världsordningen till det bättre, men för en kommun är möjligheterna större, och om liknande insatser kommer från många kommuner i många länder kan det tvinga fram ändrade produktionsförhållanden där så behövs. De märkningar av varor som sker genom Rättvisemärkt och Krav har som mål att arbeta mot den rovdrift på natur och människor som pågår. Rättvisemärkt är märkning av varor (främst livsmedel) som innebär att produktionen och distributionen av varan har uppfyllt ett antal fastställda kriterier. Kriterierna skall garantera att alla led i produktionen och distributionen får vad man kallar rimligt betalt för sina varor. Man säger också att man vill stoppa otillbörligt utnyttjande och onödiga mellanhänder. Organisationen Rättvisemärkt har olika kriterier för olika produkter; till exempel får inget barnarbete förekomma bland anställd arbetskraft (det är inte helt förbjudet när det gäller småskaliga producenter), och de anställda skall ha rätt att organisera sig och rätt till ett ordentligt anställningsavtal. Rättvisemärkt har också inskrivet i sina kriterier att odlingen måste ske med respekt för mänskliga rättigheter, bland annat enligt Internationella arbetsorganisationens åtta kärnkonventioner. I sortimentet finns bland annat kakao, kaffe, te, socker, honung, bananer, ris, nötter, vin, juicer, frukt och sportbollar. Många rättvisemärkt-certifierade matvaror som säljs i Sverige är också Kravmärkta, det vill säga ekologiska, men Rättvisemärkt och Krav är oberoende av varandra. Produkter som är märkta med Rättvisemärkt är försedda med en blå och grön symbol på svart botten. Tidigare användes en röd symbol och därför kan bägge typer av symboler förkomma under en övergångsperiod. Varje år, den andra lördagen i maj, uppmärksammas rättvis handel genom Rättvis handel-dagen, World Fair Trade Day. Organisationen Rättvisemärkt diplomerar också kommuner i Sverige som uppfyller kriterierna för Fairtrade City. Källa: Wikipedia Fairtrade Cities finns i många länder. Sedan år 2006 har flera kommuner i Sverige fått utmärkelsen Fairtrade City. Malmö var den första och sedan har Munkfors, Lund, Örebro och Norrköping tillkommit. Kravet för att få utmärkelsen är att kommunen engagerar sig för etisk konsumtion. Det handlar då inte enbart om den kommunala upphandlingen, utan det ska finnas en bred förankring som omfattar näringsliv och handel i kommunen. Kriterierna för att få utmärkelsen varierar med kommunens storlek, men för en kommun av Salas storlek gäller att det finns ett utbud av minst 40 Rättvisemärkt eller motsvarande produkter fördelat i fem butiker och minst fyra kaféer, restauranger eller hotell som serverar Rättvisemärkt eller

6 motsvarande kaffe. Produkterna ska i möjligaste mån skyltas med informationsmaterial kring etisk konsumtion. Det ska vara lätt för konsumenter att hitta etiska produkter i sin vardag. Utmärkelsen ska ses som en stimulans för fortsatt arbete med att utveckla etisk upphandling/inköp. Initiativ till att arbeta för en Faritrade-diplomering kan komma från en enskild invånare, en organisation inom kommunen eller från kommunen. Kommunens ansvar i ett Fairtrade City-arbete är att: Kunna erbjuda Rättvisemärkt-produkter eller motsvarande inom kommunens avtal för så många livsmedelsprodukter som möjligt, exempelvis frukter, te kaffe och socker. Kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen beslutar att se över hur kommunen kan ta ytterligare steg för att agera som en etisk konsument i alla sina inköp. Stadshuset eller motsvarande funktion ska konsumera Rättvisemärkt-produkter eller motsvarande Kommunen ska anta en målsättning för den offentliga etiska konsumtionen. En lokal styrgrupp tillsätts för att säkerställa fortsatt stöd för att uppnå Fairtrade City-status och för att kontrollera att kriterierna efterlevs. Rapportering årligen till Föreningen för Rättvisemärkt är obligatorisk. Styrgruppen bör spegla en samhällelig mångfald med representanter från t ex ideell sektor, företag, politiker och kommunala tjänstemän. En kontaktperson utses som svarar för primär kontakt med Rättvisemärkt. Det finns också ett krav att kontinuerlig process för att öka inslaget av Rättvisemärktprodukter för att man ska få behålla sin status som Fairtrade City. Med hänvisning till ovanstående föreslås att åtgärder vidtages så att Sala kan utnämnas till Fairtrade City. Per- Olov Rapp (s) Bengt Jansson (s) Till Kommunfullmäktige i Sala Klimatmotion. En explosion, en orgelton, och ingen jävel mer på bron, och zon i zon, zon och kanon, men den är svedd för den var grön, och jag ser hord och hord intill, och jag ser bara gröna bord, säg vill ni ha en annan jord? Ta mig i handen den är skön. (Lars Forssell, utdrag ur text från 1950-talet) Kraftfulla varningar om att miljöförstöringen kan ödelägga planetens ekosystem har funnits från tidiga 50-talet, men har alltid nonchalerats som onda sagor av poeter, virrhjärnor, science fiction-författare och, framför allt, överkonsumtionsmotståndare. Sedan några år tillbaka har dessa sagor förvandlats till sanningar bekräftade av världssamfundets vetenskapselit. På kort sikt talar man om livsnödvändigt omedelbara minskningar av koldioxidutsläppen, samtidigt som tusen nya bilar rullar ut på Indiens gator varje dag. Inom inte särskilt lång sikt kommer det krävas globala förändringar i den livsstil som hittills kännetecknat tillväxt- och välfärdssamhällen. Miljöhotet har alldeles för länge reducerats till en fråga om privatmoral, där äldre tiders samvetsfråga hur ofta man går i kyrkan nu ersatts av hur mycket mantänker på miljön. Observera ordvalet. Vi går omkring och tänker och utför kanske små symbolhandlingar här och där som inte påverkar vår bekvämlighet nämnvärt men ger etikpoäng. Vi källsorterar och köper rättvisemärkta kläder och ibland en kravodlad banan om den inte är alltför

7 dyr eller oaptitligt obesprutat brun. Vi som skrivit den här motionen tillhör själva dessa de samvetsömmas skara och visst är våra små steg vällovliga, men de räcker inte. Det är mycket som måste göras samtidigt och på alla tänkbara nivåer. Politikens vana att långsamt begrunda handling före beslut kan här bokstavligt talat visa sig vara livsfarlig, och likaså den mänskliga svagheten att peka på att man minsann inte tänker börja förrän alla andra redan är igång, dvs. aldrig. Vi socialdemokrater yrkar att fullmäktige beslutar: Att verka för att samtliga nyproducerade byggnader inom Sala kommun ska vara energieffektiva och förorsaka ringa klimatpåverkan. Sala Per-Olov Rapp (s) Eric Fylkeson (s) Ellinor Fylkeson (s) Karl-Axel Ekebom (s) Ina Kaasgaard (s) Bo Kihlström (s) Till Kommunfullmäktige i Sala Motion om att minska utsläppen från bilar och motorer. I media har vi kunnat läsa om Peter Lind i Norberg som är anställd i Norbergs församlingoch hans stora insats för att genom en förhållandevis enkel åtgärd konvertera församlingens tjänstebilar och motorredskap så att dessa kan drivas av Etanol. Enligt uppgifter har utsläppen minskat med 60 % och kostnaden blivit så pass blygsam som 5000 kronor/enhet. Vi är väl medvetna om att Etanoldrift inte är den slutgiltiga lösningen av bränsleproblemen, men med de hot som nu blir tydligare och tydligare kan vi inte vänta på det mest optimala lösningen utan frågan måste lösas både på kort och lång sikt. Då kan en snabb omställning på de bilar och motorredskap som redan finns ha en stor betydelse. Då detta har fungerat i Norberg torde det också kunna fungera i Sala kommun, och när kommunen går i täten kan konverteringen genom information spridas till alla bil- och motorredskap i hela kommunen. Med hänvisning till ovanstående yrkar vi: - Att uppdra åt Tekniska nämnden/förvaltningen arbetar fram ett program för konvertering och att kostnaden för konverteringen och efterföljande informationsinsatser tas upp i budgetarbetet. Sala Per-Olov Rapp (s) Ina Kaasgaard (s) Tommy Johansson (s) Till Kommunfullmäktige i Sala Fråga till Skolnämndens ordförande Mikael Carstensen (m). Vi har i skolnämnden fått veta att det föds fler barn än prognosen visat. Att bygga förskolor tar tid och är kostsamt. Vi vet att en ny förskola skall byggas i Sala

8 centralort. I skolnämnden har vi varit med i beslutet att göra barngrupperna större under en begränsad period, från mars till juni Det är inte ett bra beslut. Vi vill inte att tidsperioden förlängs. Hur tänker skolnämndens ordförande lösa frågan med det ökade antalet barn som troligen behöver förskoleplats innan den nya förskolan fått byggnadslov, projekterats och byggts? Sala Kajsa Pettersson (s) Eva Stenberg (s) Till Kommunfullmäktige i Sala Fråga till Utbildning och arbetsmarknadsnämndens ordf. Arne Persson (kd). Under de kommande åren så ökar underlaget av ungdomar som söker sig till våra Gymnasieskolor, efter några år så vet vi med nuvarande demografi att det sker en kraftig minskning. Sedan flera år har vi också konstaterat att antalet ungdomar från Sala som söker sig till program vid andra skolor utanför kommunen ökar. En ytterligare faktor är att underlaget från Heby också minskat. Vi står nu inför en stor förändring genom att en ny gymnasieskola troligen införs 2010 som ger utökade möjligheter till att mer fritt söka gymnasieprogram. Vi är väl medvetna om att detta innebär svåra ekonomiska ställningstaganden då nuvarande modell med interkommunala avgifter kan ställa till problem utifrån svårigheten till långsiktig planering. Men också synnerligen konkreta problem uppkommer när elever efter påbörjad utbildningen efter en tid väljer att komma tillbaka och den interkommunala avgiften redan är betald. Något som i efterhand inte kan regleras mellan skolhuvudmännen. Jag vill därför fråga dig som ledande politiker och ordförande i utbildning och arbetsmarknadsnämnden om; - hur du ser på Salas gymnasieskolors framtid när det gäller programval, omfattning, inriktning (profil), - vad som konkret kan göras för att trygga elevtillgången och - hur kompetensen hos vår personal bättre kan tillvaratas och utvecklas? Sala Dick Forsberg (s) Till Kommunfullmäktige i Sala Motion om förändring av underlag för beslut samt protokollskrivning

9 Sala kommun såg över protokollsrutinerna senast 2005, en liknande översyn gjordes Trots det tycker vi att det behövs justeringar för att göra protokollen mer tydliga, lättlästa och tillgängliga för såväl politiker som allmänhet. Ärendehandlingar till kommunfullmäktige består av tre olika rubriker: 1. Beredning av ärende med hänvisning till aktuell handling exv. KS 2007/85/1 samt arbetsutskottets beslut med datum och protokollsnummer. 2. Yrkanden och ev. reservationer vid kommunstyrelsens sammanträde. 3. Kommunstyrelsens beslut med att-satser som fullmäktige ska ta ställning till. Där kan också förekomma, ibland svårt urskilja, formulering att styrelsen för egen del beslutar. Som underliggande bilaga/or finns utredningar, tjänsteskrivelser etc. För det första. Handlingarna till styrelsen/nämnderna sänds ut i samband med kallelse till sammanträde med arbetsutskott. Vid möte med styrelse/nämnd används arbetsutskottets protokoll som formellt beslutsunderlag tillsammans med yrkanden vid sittande bord. Då det ibland går lång tid mellan första behandlingen i arbetsutskott fram till beslutet i styrelse/nämnd krävs det ett stort inslag av sparande av handlingar. Inte minst ordning och reda i pappren. Önskvärt vore att alla handlingar finns medskickade ånyo inför avgörande i styrelse/nämnd. Som eko-kommun måste dock Sala föregå med gott exempel. Så andra vägar bör prövas för att garantera en enhetlig ärendebunt. För det andra. Kommunfullmäktiges beslut innehåller först en mycket kort beskrivning av ärendet samt redovisning av beredningsbilagor och samtliga beslutsparagrafer. Protokollen innehåller därefter de yrkanden som framförs, samt ordförandens förslag till propositionsordning. Till sist kommer det formella beslutet och ev. reservationer Nämndernas protokoll ser i tillämpliga delar ut på samma sätt. Sedan slutet av 1980-talet har den tekniska utvecklingen gjort stora framsteg. All hantering sker i PC. Handlingar skannas in och kan med klipp-och klistra teknik göras på ett enkelt och snabbt sätt. Protokoll skrivs av flera olika anledningar: att beslut finns dokumenterade och anslås så att medborgarnas möjligheter till att i förekommande fall överklaga/anföra besvär säkerställs att till personal i den kommunala förvaltningen formellt och skriftligt informera om beslut så att planering och verkställighet kan ske att revisionen kan följa upp och kontrollera verksamheten

10 att protokoll finns upprättade för framtida forskare Av ovanstående framgår att det utifrån olika perspektiv kan vara svårt att tillgodose alla synpunkter på ett optimalt sätt. Vi är inte för införande av diskussionsprotokoll men vill få en bättre överblick där alla beredande yrkanden och beslut kan följa med i hela beslutskedjan som sedan synliggörs i protokollen. Som exempel kan VKL:s modell användas i tillämpliga delar. Med hänvisning till ovanstående yrkar vi att Kommunfullmäktige beslutar att uppdra åt Kommunstyrelsen att tillsätta en kommungemensam arbetsgrupp som arbetar fram bättre informationsmodell för dels föredragningslistor, dels protokollsutformning. Sala Per-Olov Rapp (s) Tommy Johansson (s) Sala kommunfullmäktige MOTION OM GÅNG- OCH CYKELVÄG TILL STRÖMSBACKA Den försäljning av varor som sker i den s k Strömsbacka-lagården har blivit populär hos Salaborna och man kan ofta se att många kunder är på väg dit eller därifrån. Den utvecklingen är naturligtvis mycket positiv, dels för att människor för ett rimligt pris kan köpa varor som ofta håller en helt acceptabel kvalitet, och dels för att en eko-kommun som Sala, på det här sättet kan minska mängden produkter som annars skulle späda på sopberget ytterligare. Det som förskräcker är dock trafiksituationen på det vägavsnitt av Silvermyntsgatan som leder förbi avfarten till Strömsbacka. Där finns ingen gång- eller cykelbana utmed gatan och det finns inte heller någon gång- eller cykelbana från Museigatan, som sedan via ett övergångsställe kunde leda fotgängare och cyklister över till Strömsbacka. Det är alltså inte möjligt att ta sig till försäljningsstället utan att använda sig av de körfält som är avsedda för biltrafiken. Det är också precis vad många gör. Inte alltför sällan ser man fotgängare, cyklister och till och med barnvagnar ute i körfältet på väg till eller från Strömsbacka. Silvermyntsgatan är dessvärre också en mycket trafikerad väg som utgör en del av en ringled kring Salas centrala delar. Det är helt oacceptabelt med en sådan trafikmiljö i staden. Med hänvisning till ovanstående föreslås - att åtgärder vidtas så att det blir möjligt att ta sig till Strömsbacka till fots och med cykel utan att man behöver använda sig av biltrafikens körfält. Sala Bengt Jansson (s) Per-Olov Rapp (s) Sala kommunfullmäktige MOTION OM REDOVISNING AV VERKSTÄLLANDET AV BIFALLNA MOTIONER Vid kommunfullmäktiges oktobersammanträde i år gjordes en redovisning av de obesvarade motioner och medborgarförslag som var mer än ett år gamla. Det är angeläget att sådana

11 redovisningar görs för att uppdatera fullmäktigeledamöterna på vilka ärenden som är under beredning. Det skulle vara minst lika värdefullt att kommunfullmäktige fick en redovisning av vilka av de bifallna motionerna och medborgarförslagen som verkställts. Det finns exempel på motioner som trots att de bifallits ännu inte genomförts. I dessa fall kan det vara rimligt att kommunfullmäktige får en redovisning av hur långt verkställighetsprocessen kommit. Det är förståeligt att det ibland kan inträffa saker, som gör att den bifallna motionens eller medborgarförslagets verkställande blivit omöjligt eller orimligt att genomföra, men i sådana fall är det angeläget att ärendet åter aktualiseras i kommunfullmäktige för ett nytt ställningstagande. I annat fall undergrävs medborgarnas tilltro till att den kommunala demokratin fungerar på ett seriöst sätt. En sådan värdegrundsförändring är förödande för alla som vill hävda att demokrati är en omistlig del av vårt samhällsskick. Med hänvisning till ovanstående föreslås - att kommunfullmäktige erhåller en redovisning av de motioner och medborgarförslag som bifallits men ännu ej verkställts. Sala Bengt Jansson (s) Per-Olov Rapp (s) MOTION OM NATURASTIPENDIUM Konstnärliga utövare arbetar ofta hemma, och ännu oftare helt ensamma, och därför är behovet av en nytändning genom miljöombyte mycket stort. Trots detta är antalet naturastipendier i Sverige sällsynta (med naturastipendium menas fri bostad med självhushåll under en avgränsad period, lämpligen en månad). Den salabördige Lasse O Månsson var under flera decennier (från 50- till 80-tal) nationellt uppmärksammad som författare, översättare, radioproducent, en del av Skäggen (60- talstelevisionens första komikergrupp) samt skribent på Orkesterjournalen och redaktör för humormagasinet Svenska Mad. Det vore därför en välkommen hyllning med ett naturastipendium som bär Lasse O Månssons namn och som delas ut till författare, översättare, tecknare, stå upp-komiker, radioförnyare och musikjournalister. Sala kommun har här en möjlighet att till låga kostnader låna ut en bostad i särpräglad miljö, genom samarbete med Silvergruvan exempelvis Kuskbostaden, och få mycket goodwill i gengäld. Både på kort sikt (genom ett spirande rykte i skaparkretsar om Sala som kulturvänlig småstad) och på lång sikt (genom framtida avtryck i kreativa utövares arbeten; i texter, teckningar, stå upp-komikers monologer, radioprogram etc). Här finns också ett givet tillfälle att knyta vistelsen i Sala med ett framträdande på kulturkvarteret Täljstenen. Vi yrkar därför att kommunfullmäktige beslutar

12 att Lasse O Månssons naturastipendium inrättas, att en stipendiegrupp bildas, bestående av Kultur- och fritidsnämndens presidium, för att fastställa kriterier, antal stipendiater, vistelsernas längd etc. att Sala kommun (gärna i samarbete med Silvergruvan eller Salabostäder) väljer ut, frigör och möblerar en lämplig stipendiebostad, belägen med cykelavstånd från tätorten. Sala Per-Olov Rapp (s) Eric Fylkeson (s) Bo Kihlström (s) MOTION OM SKAPANDE AV FLEXLINJE I SALA Antalet människor som har fått förmånen att bli äldre är större nu och i fortsatt växande. Sala är inget undantag vad gäller den tendensen, vi kan också räkna med att villor utanför stadskärnan säljs till yngre och de äldre flyttar in till tätorten.i stadsplaneringen kan man konstatera att vi nu bygger flera 55-plushus och att hissar ska byggas i redan befintliga huskroppar. När man blir äldre kan man saker man inte kunde när man var yngre, men det finns också saker som var lättare när man är yngre. Att köra bil, gå långa sträckor, släpa matkassar en kilometer eller mer, cykla etc. Färdtjänstberättigade kommer att bli flera, det kan vi utläsa av ålderspyramiden. Flexlinjen är ett billigare alternativ till färdtjänst med personbilar. Den skiljer sig från Silverlinjen på så sätt att den är anropsstyrd och därmed mera tillgänglig, den resande ringer och bokar resa minst en timme i förväg och får en påminnelse när bussen är på väg. Flexlinjen har ett stort antal flexpunkter markerade i form av skyltar med ordet flexlinjen på, samt ett nummer. Då de är många kommer människor i Sala att alltid ha en sån stolpe mycket nära sig. Resorna körs med mindre buss med lågt insteg och plats för rullatorer, rullstolar och matkassar. Bussen stannar bara där människor ska gå på eller av, enligt beställning. Man har ett senast-anländande-löfte, på vissa orter en halvtimme, på andra en timme, beroende på kommunens storlek. Turen läggs timme för timme upp av en central, (ex Samtrafik.) Tre kommuner har redan infört flexlinje, Västerås, Surahammar och Hallstahammar. I Västerås vänder sig flextrafiken till alla som är beviljade färdtjänst,alla som företar en sjukresa samt alla som är 65 år och äldre, dagtid. Färdtjänstberättigade betalar en guldpeng (10 kr) och det gör även medresenären. Surahammarsmodellen är öppen för alla (vardagar dagtid) och tillämpar nolltaxa. Vi yrkar att Sala kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att utreda förutsättningarna för införande av flexlinje i Sala under 2008.

13 Sala 18 juni 2007 Ellinor Fylkeson (s) Måns Gustafsson (s) Marita Ringvall (s) Sala Kommunfullmäktige. Motion om införande av dans på skolschemat. I dansen förenas allt det som vanligtvis hålls isär, det subtila med det fysiska, det sociala med det artistiska, ande med kropp. Dans är både idrott och kultur, och man kan med fog anta att danskunniga vuxna i allmänhet utvecklar ett mer avspänt och dämpat förhållande till alkohol och andra droger. Folkhälsan är ett av Sala kommuns viktigaste övergripande mål, speciellt vad gäller barn- och ungdomar. Hälsa och integration är också prioriterade nationella mål inom skolans värld och kommunerna har både en unik frihet och ett riktat krav på sig att hitta fungerande och gärna nya former för måluppfyllelse. Sverige är det europeiska land som har minst gymnastik på skolschemat, samtidigt som övervikt/fetma och diabetes 2-symptom nu börjar upptäckas långt ner i förskoleåldrarna. Bland alla former av rörelsekultur är dans den populäraste bland unga flickor, vilket bekräftas om man studerar deltagarförteckningar på kulturskolor och betalkurser och andra frivilliga val. Det vore därför en dubbel jämställdhetshandling att inom ramen för skolans valgöra dans obligatoriskt inom grundskolan; dels att tvärs emot socialt nedärvda manlighetsschabloner ge alla pojkar ett tidigt inträde i en helt ny värld, dels att i ett nytt kultur- och idrottsämne gynna den form av kroppsrörelse som (åtminstone i inledningsfasen) flickor mer än pojkar föredrar. Vi yrkar att Kommunfullmäktige beslutar: att ämnet dans med minst en lektion i veckan blir obligatoriskt på grundskolan i Sala, att obligatoriet påbörjas hösten 2008 för att inom en treårsperiod gälla samtliga årsklasser, att skolförvaltningen rekryterar ett nödvändigt antal danspedagoger, att en speciell betoning läggs på olika invandrarkulturers etniska danser, vilket också innefattar svenska folkdanser samt våra vanligaste sällskapsdanser. Eric Fylkeson (s) Eva Stenberg (s) Måns Gustafsson (s) P-O Rapp (s)

14 Interpellation om kommunalt vårdnadsbidrag till Kommunalrådet Carola Gunnarsson (c). I valrörelsen enades den borgerliga alliansen om att ett vårdnadsbidrag skall införas. Det finns ett antal olika uppgifter om hur bidraget skall utformas; t ex skall det beskattas eller inte? Det framgår inte heller vilken nivå som är aktuell. Det är däremot klart att staten inte tänker finansiera kostnaden, utan det får respektive kommun stå för. Det finns en mängd olika frågor som ännu inte har fått sitt svar, men det skulle ändå vara intressant att få ett antal principiella svar och synpunkter från den politiska ledningen. Har ni för avsikt att införa ett kommunalt vårdnadsbidrag? Om svaret är ja, hur skall det då finansieras och vilken är den troliga omfattningen? Vilka grupper tror den politiska ledningen framförallt kommer att utnyttja möjligheten till vårdnadsbidrag? Kommer fördyringarna som ett vårdnadsbidrag innebär att leda till nedskärningar inom den kommunala barnomsorgen? Sala Måns Gustafsson (s) Eva Stenberg (s) Fråga Till Kommunalrådet Carola Gunnarsson (c). Idag (25/1) är temperaturen i Vallskolans nedre plan 12 grader!!! Skolledningen har anmält detta till förvaltningen men inget händer. För många barn och personal är kylan mycket besvärande och speciellt barn och personal med astma Jag vill därför fråga Kommunalrådet: Anser Kommunalrådet att det är acceptabelt att barn och anställda ska behöva ha en sådan arbetsmiljö? Eva Stenberg (s) Motion om ökat elevinflytande. Ett av de två nationella målen för svenska ungdomspolitiken handlar om att ungdomar ska ha verklig tillgång till makt. Med makt avses att ungdomar ska ha möjlighet att påverka samhällsutvecklingen i stort, sina egna liv och sin närmiljö.

15 Ungdomar ska ha inflytande dels för att inflytande är en rättighet i sig, dels för att deras kunskaper, erfarenheter och värderingar är en värdefull resurs för samhället. Både skollagsstiftningen och arbetsmiljölagstiftningen ger eleverna rätt till inflytande. I skollagen och i läroplanerna betonas betydelsen av elevernas ansvar och inflytande i skolan. För eleverna är det viktigt att kunna se att deras inflytande ger resultat i frågor som rör deras vardag. Det kan t ex gälla att ta fram skolans värdegrund, hur antimobbningsarbetet ska ske på skolan eller hur skolans lokaler ska utformas. I Norrköping har gymnasienämnden bestämt att ta emot två elevrepresentanter per termin som utses av elevråden på de kommunala gymnasieskolorna. Eleverna sitter med i nämnden på samma villkor som fackens representanter de får yttra sig men inte delta i besluten. Dessutom finns det på dagordningen särskilda diskussionsfrågor där eleverna får möjlighet att delta. Det här har fallit mycket väl ut och både elever och nämndledamöter är nöjda. Det är nu angeläget att erfarenheterna från Norrköping sprids till andra kommuner i syfte att stimulera till att ge eleverna representation i nämnder där beslut som gäller skolan ska fattas. Eleverna ska, precis som skolpersonalens representanter, ha rätt att närvara och yttra sig. Den här typen av inflytande förutsätter dock att gymnasieeleverna ges en reell möjlighet till demokratisk skolning för att det ska upplevas som meningsfullt. Den praktiska demokratin måste få ett större utrymme i skolan för att förbereda eleverna till ett inträde i det demokratiska styrelseskicket. Mot bakgrund av ovanstående yrkar vi: att Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden får i uppdrag att tillsammans med gymnasieeleverna i Sala kommun arbeta fram en lämplig modell som stärker elevernas inflytande in nämndsarbetet. att Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden skapar förutsättningar för kommunens gymnasieelever att få undervisning i praktisk demokrati. Sala Pia Nilsson, s Dick Forsberg, s Måns Gustafsson, s Motion om förändring av allmänhetens frågestund/medborgarförslag. Under den senaste mandatperioden har fullmäktiges presidium kallat till allmänhetens frågestund när fullmäktige har behandlat bokslut och budget och vid ytterligare två sammanträden allt enligt gällande reglemente. Frågor från allmänheten har inte varit speciellt många och detsamma gäller antalet medborgarförslag som har minskat den senaste tiden. I samband med frågan om nedläggning av Styrars skola kom det dock många förslag. Vi tycker att frågor från allmänheten och medborgarförslag är mycket viktiga inslag i den demokratiska processen och därför anser vi att det är hög tid att se över formerna för allmänhetens frågestund. Vad beror det på att så få frågor ställs från allmänheten i Sala kommun? Kan det bero på dålig information till kommuninvånarna? Tror man inte att frågan har någon betydelse? Är kontakterna mellan medborgare och kommun så bra att man inte finner någon anledning att ställa någon fråga? Kan rädslan för att använda mikrofon och att behöva ställa sig i talarstolen vara avskräckande? Med hänvisning till ovanstående yrkar vi: Att kommunfullmäktige beslutar att uppdra åt demokratigruppen att utvärdera den gångna mandatperioden och föreslå förändringar. Sala Måns Gustafsson (s) Tommy Johansson (s) Pia Nilsson (s)

Yttrande över motion om utredning av möjligheter för Eslöv att bli en Fairtrade City

Yttrande över motion om utredning av möjligheter för Eslöv att bli en Fairtrade City Kommunledningskontoret Gertrud Elisabet Bohlin Diarienummer K8.2012.0136 2012-08-17 15 Kommunstyrelsen Yttrande över motion om utredning av möjligheter för Eslöv att bli en Nya Kommunpartiet Eslöv har

Läs mer

Handlingsplan för Umeå som Fairtrade City

Handlingsplan för Umeå som Fairtrade City Handlingsplan för Umeå som Fairtrade City Umeå kommunfullmäktige beslutade 2012-03-12 att Umeå ska ansöka om att bli en Fairtrade City. Umeå kommun beaktar redan idag Fairtradeprodukter i sina egna upphandlingar

Läs mer

Talarmanus för presentation om Fairtrade region

Talarmanus för presentation om Fairtrade region Talarmanus för presentation om Fairtrade region Detta talarmanus är framtaget som stöd när du håller en presentation om Fairtrade region. Det innehåller också kort information om vad Fairtrade City är.

Läs mer

Ale kommuns målsättning inom Fairtrade city arbetet

Ale kommuns målsättning inom Fairtrade city arbetet TJÄNSTEUTLÅTANDE 1(5) 2015-02-20 2015-02-19Dnr KS.2015.14 Sektor kommunstyrelsen Handläggare: Annika Friberg Tel: 0303-371186 E-post: annika.friberg@ale.se Kommunstyrelsen Ale kommuns målsättning inom

Läs mer

Verksamhetsplan. för arbetet som Fairtrade City. Diarienummer: Ks2016/0054.150. Gäller från: 2016-05-01

Verksamhetsplan. för arbetet som Fairtrade City. Diarienummer: Ks2016/0054.150. Gäller från: 2016-05-01 Diarienummer: Ks2016/0054.150 Verksamhetsplan för arbetet som Fairtrade City Gäller från: 2016-05-01 Gäller för: Kommunkoncernen Fastställd av: Kommunstyrelsen Utarbetad av: Fairtrade City styrgrupp Revideras

Läs mer

Utredning om förutsättningar för införande av rättvis handel, Fairtrade City, samt möjligheten att delta i nätverk för social hållbarhet

Utredning om förutsättningar för införande av rättvis handel, Fairtrade City, samt möjligheten att delta i nätverk för social hållbarhet Tjänsteutlåtande Koordinator 2015-08-17 Linda Nordberg 08-590 971 07 Dnr: linda.nordberg@upplandsvasby.se KS/2014:505 34661 Kommunstyrelsen Utredning om förutsättningar för införande av rättvis handel,

Läs mer

Diplomering av Stockholms stad som Fairtrade City Ansökan till Fairtrade Sverige

Diplomering av Stockholms stad som Fairtrade City Ansökan till Fairtrade Sverige Utlåtande 2016:48 RI+RVI (Dnr 130-454/2016) Diplomering av Stockholms stad som Fairtrade City Ansökan till Fairtrade Sverige Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande. 1. Ansökan

Läs mer

Kommunfullmäktige 2006-01-26. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Virve Svedlund

Kommunfullmäktige 2006-01-26. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Virve Svedlund SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Vallaskolans aula, kl 19.00-20.55 Beslutande Se bifogad deltagarlista. Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista. Övriga deltagande Se bifogad deltagarlista.

Läs mer

Handlingsplan för Fairtrade City Skellefteå

Handlingsplan för Fairtrade City Skellefteå Handlingsplan för Fairtrade City Skellefteå I december 2007 behandlade Skellefteå kommunfullmäktige (KF) en motion från Folkpartiet, skriven 2002, angående rättvis handel. En uppförandekod i kommunens

Läs mer

Medborgarförslag om att Luleå kommun ska bli en rättvisemärkt kommun Fairtrade City

Medborgarförslag om att Luleå kommun ska bli en rättvisemärkt kommun Fairtrade City 2007-11-26 299 603 Kommunstyrelsen 2008-10-13 231 417 Arbets- och personalutskottet 2008-09-29 218 539 Dnr 07.767-008 novkf29 Medborgarförslag om att Luleå kommun ska bli en rättvisemärkt kommun Fairtrade

Läs mer

Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun

Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KS 12 1 (5) Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun Fastställd av kommunstyrelsen 2015-05-26, 129 Denna policy anger Timrå kommuns förhållningssätt

Läs mer

Höjd habiliteringsersättning Motion (2015:84) av Isabel Smedberg Palmqvist (L)

Höjd habiliteringsersättning Motion (2015:84) av Isabel Smedberg Palmqvist (L) Utlåtande 2016:208 RVI (Dnr 106-1901/2015) Höjd habiliteringsersättning Motion (2015:84) av Isabel Smedberg Palmqvist (L) Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande. Motion (2015:84)

Läs mer

SALA KOMMUN. Svar på motion om att få en giftfri vardag. ""''"~ o!3 IL ' Di laga ~~~~~ Ink. 2014-09- 2 4. KOMMUNSTYRELSEN Per-Olov Rapp

SALA KOMMUN. Svar på motion om att få en giftfri vardag. ''~ o!3 IL ' Di laga ~~~~~ Ink. 2014-09- 2 4. KOMMUNSTYRELSEN Per-Olov Rapp 'f'is?d't'1'10 Di laga ~~~~~ KOMMUNSTYRELSEN Per-Olov Rapp L "u' 1' 4/ 'l bl. ''l/l 1 (2) 2014-09-19 DIARlEN R' 2013/49 SALA KOMMUN Kommunstyrelsens förvaltning Ink. 2014-09- 2 4 ""''"~ o!3 IL ' Dpb: /!Aktbilaga

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesdatum 2011-05-31 14 (33) 139 Dnr 2011/105 Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd INLEDNING

Läs mer

Vi som bor i Gagnef lever alla med drömmar och förhoppningar om framtiden.

Vi som bor i Gagnef lever alla med drömmar och förhoppningar om framtiden. Vi som bor i Gagnef lever alla med drömmar och förhoppningar om framtiden. Vi drömmer om kulturella upplevelser, sköna stunder i skog och mark, och fascinerande möten med människor med olika bakgrund och

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

Svar på motion om att få en giftfri vardag

Svar på motion om att få en giftfri vardag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTTET 24 (36) Sammanträdesdatum 2014-09-30 188 Svar på motion om att få en giftfri vardag Dnr 2014/49 INLEDNING Carola Gunnarsson (C), Christer Eriksson (C), Mårten Öhrström

Läs mer

Landskrona en Fairtrade City. - En liten folder om det stora arbetet med att skapa en rättvisare värld

Landskrona en Fairtrade City. - En liten folder om det stora arbetet med att skapa en rättvisare värld Landskrona en Fairtrade City - En liten folder om det stora arbetet med att skapa en rättvisare värld Varför Fairtrade? Det finns häpnadsväckande vittnesmål om hur odlare och anställda i utvecklingsländerna

Läs mer

Utdrag ur Sammanträdesprotokoll

Utdrag ur Sammanträdesprotokoll 1 (1) Kommunstyrelsen Utdrag ur Sammanträdesprotokoll Sammanträde med Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Onsdag den 4 april 2012 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal A 287, kl 13:30-16:15 Sekreterare

Läs mer

Satsa på Eslöv. Kultur - fritid - framtid. Mål för Kultur- och fritidsnämnden t.o.m. 2010

Satsa på Eslöv. Kultur - fritid - framtid. Mål för Kultur- och fritidsnämnden t.o.m. 2010 Satsa på Eslöv Kultur - fritid - framtid Mål för Kultur- och fritidsnämnden t.o.m. 2010 Godkänt av Kultur- och fritidsnämnden 2008-02-07 samt antaget av kommunfullmäktige 2008-04-28 Att välja Eslöv Eslöv

Läs mer

Svar på motion om att servera ekologisk frukt i förskolan

Svar på motion om att servera ekologisk frukt i förskolan l. SALA KOMMUN oilaga KS 2015/65/1 1 (2) 2015 03 19 D!AR!ENR: 2014/823 ~. KOMMUNSTYRELSEN Carola Gunnarsson Svar på motion om att servera ekologisk frukt i förskolan Erik Åberg (MP) inkom den 18 juni 2014

Läs mer

Olle Ytterberg, S, yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut.

Olle Ytterberg, S, yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut. er Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2011-01-10 Blad 13 Ks 10 Au 174 Dnr 294/2010-101 Svar på motionen vårdnadsbidraget - en fråga om rättvisa Till kommunfullmäktiges sammanträde den 25 november 2010,

Läs mer

Beslutande Göran Häggfors (m) ordförande Birgitta Elfström (s) Bertil Dahl. Jonas Löhnn (mp) Bengt Sundström (fp)

Beslutande Göran Häggfors (m) ordförande Birgitta Elfström (s) Bertil Dahl. Jonas Löhnn (mp) Bengt Sundström (fp) KALMAR KOMMUN PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS Sammanträdesdag ARBETSUTSKOTT 2006-12-12 257 Tid 8.30-9.20 Plats Stadshuset Omfattning 261-267 ande Göran Häggfors (m) ordförande Birgitta Elfström (s) Bertil Dahl

Läs mer

Låt fler forma framtiden (SOU 2016:5), svar på remiss

Låt fler forma framtiden (SOU 2016:5), svar på remiss Kyrkogårdsförvaltningen staben Tjänsteutlåtande Sida 1 (5) 2016-04-27 Handläggare Karin Söderling Telefon: 08 508 30121 Till KN 2016-05-17 Låt fler forma framtiden (SOU 2016:5), svar på remiss Förvaltningens

Läs mer

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande.

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Inledning Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Policy utgår från grundsynen att vårt samhälle ekonomiskt organiseras i tre sektorer:

Läs mer

Motion från Miljöpartiet (MP) om bättre villkor för småbarnsföräldrar att engagera sig politiskt

Motion från Miljöpartiet (MP) om bättre villkor för småbarnsföräldrar att engagera sig politiskt UTDRAG 1 (4) Sammanträdesdatum 2013-11-27 Kommunstyrelsens personaldelegation 33 Motion från Miljöpartiet (MP) om bättre villkor för småbarnsföräldrar att engagera sig politiskt Dnr KS 2013/0543 Handlingar

Läs mer

Arbetssätt för kommunstyrelsens arbetsutskott KS-2015/112

Arbetssätt för kommunstyrelsens arbetsutskott KS-2015/112 Sida 1 av 4 Handläggare Tjänsteskrivelse Diarienummer Siobhán Górny Datum KS-2015/112 Vik. kommunsekreterare 2014-03-12 Kommunstyrelsen Arbetssätt för kommunstyrelsens arbetsutskott KS-2015/112 Förslag

Läs mer

EN LITEN GUIDE. Hur ni når skolans mål för hållbar utveckling och blir delaktiga att motverka fattigdom. ANSLUT ER SKOLA OCH GÖR SKILLNAD!

EN LITEN GUIDE. Hur ni når skolans mål för hållbar utveckling och blir delaktiga att motverka fattigdom. ANSLUT ER SKOLA OCH GÖR SKILLNAD! EN LITEN GUIDE Hur ni når skolans mål för hållbar utveckling och blir delaktiga att motverka fattigdom. ANSLUT ER SKOLA OCH GÖR SKILLNAD! ER SKOLA KAN GÖRA SKILLNAD! Varmt välkomna till Fairtrade Sveriges

Läs mer

Förnyelseansökan - Fairtrade City. Ansökningsformulär

Förnyelseansökan - Fairtrade City. Ansökningsformulär Förnyelseansökan - Fairtrade City Ansökningsformulär Förnyelseansökan Fairtrade City Kontaktperson Förnamn Efternamn Kommun Telefonnummer (dagtid) E-post 1. Kommunens ansvar Det första kriteriet inom ramen

Läs mer

KF Ärende 9. Löpnummer i Politikerrummet: 22. Motion angående minskning av antal ledamöter i fullmäktige samt reducering till en valkrets

KF Ärende 9. Löpnummer i Politikerrummet: 22. Motion angående minskning av antal ledamöter i fullmäktige samt reducering till en valkrets KF Ärende 9 Löpnummer i Politikerrummet: 22 Motion angående minskning av antal ledamöter i fullmäktige samt reducering till en valkrets Tjänsteskrivelse 2013-09-30 KS 2012.0210 Handläggare: Karin Jirénius

Läs mer

Beslutande Göran Häggfors (m) ordförande. Bertil Dahl. Anders Andersson (c) Inger Hilmansson (fp)

Beslutande Göran Häggfors (m) ordförande. Bertil Dahl. Anders Andersson (c) Inger Hilmansson (fp) KALMAR KOMMUN PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS Sammanträdesdag ARBETSUTSKOTT 2007-09-18 179 Tid 8.30-9.45 Plats Stadshuset Omfattning 178-185 ande Göran Häggfors (m) ordförande Bertil Dahl (v) Anders Andersson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTIET. Sammanträdesdatum 2013-10-01

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTIET. Sammanträdesdatum 2013-10-01 l. SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTIET Sammanträdesdatum 2013-10-01 18 (38) 244 Motion om insatser för att främja start av arbetsintegrerade sociala företag i Sala kommun Dnr 2012/66 INLEDNING

Läs mer

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: Plats och tid Sal 105, Ale Kulturrum, kl. 09:05 09:30

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: Plats och tid Sal 105, Ale Kulturrum, kl. 09:05 09:30 1(9) PROTOKOLL Plats och tid Sal 105, Ale Kulturrum, kl. 09:05 09:30 Beslutande och tjänstgörande ersättare Närvarande ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats och tid Paula Örn

Läs mer

Motion om kommunal handlingsplan för minskad barnfattigdom. KS

Motion om kommunal handlingsplan för minskad barnfattigdom. KS kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2016-05-17 167 Motion om kommunal handlingsplan för minskad barnfattigdom. KS 2015-376 KS, KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTIET. Sammanträdesdatum 2014-12-15

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTIET. Sammanträdesdatum 2014-12-15 ~SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTIET Sammanträdesdatum 2014-12-15 14 (16).- 267 Svar på motion om mer idrott i skolan D nr 2014/885- la INLEDNING Lars Aldefors (FP) och Annica Aspenbom

Läs mer

Allmänpolitiska utskottet 12-22. Tid: 2012-03-20, 10:00 Plats: Landstingets kansli, sal C

Allmänpolitiska utskottet 12-22. Tid: 2012-03-20, 10:00 Plats: Landstingets kansli, sal C PROTOKOLL 1(5) Plats: Landstingets kansli, sal C Närvarande: Beslutande: Tommy Bernevång Forsberg, ordf KD Per Hansson FP Jarl Karlsson S Kjell Ekelund S Eva Eliasson S Annika Hansson S Maria Hörnsten

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTTET. Sammanträdesdatum 2013-11-26

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTTET. Sammanträdesdatum 2013-11-26 R sala ~KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTTET Sammanträdesdatum 2013-11-26 8(24) 302 Ekofestival2014 i Sala; projektplan Dnr 2011/132 INLEDNING Presentation av planering och genomförande av en

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2008-01-08 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Höganloft, Hestra, kl 08.00-14.40 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera LarsÅke Magnusson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m), 1:e

Läs mer

VARFÖR FAIRTRADE? VARFÖR FAIRTRADE REGION? KRAV PÅ RÄTTVIS HANDEL FAIRTRADE CITY KRITERIER FÖR FAIRTRADE REGION ANSÖKAN OCH OMDIPLOMERING

VARFÖR FAIRTRADE? VARFÖR FAIRTRADE REGION? KRAV PÅ RÄTTVIS HANDEL FAIRTRADE CITY KRITERIER FÖR FAIRTRADE REGION ANSÖKAN OCH OMDIPLOMERING VARFÖR FAIRTRADE? VARFÖR? KRAV PÅ RÄTTVIS HANDEL FAIRTRADE CITY KRITERIER FÖR ANSÖKAN OCH OMDIPLOMERING 2 FAIRTRADES KÄRNA ÄR HÅLLBAR UTVECKLING FÖR FATTIGDOMSBEKÄMPNING 3 - ETT REDKAP FÖR FATTIGDOMSBEKÄMPNING

Läs mer

KF 145 Dnr 327/2010 Kod 109. Medborgarförslag - Gör Vimmerby till en Fairtrade City

KF 145 Dnr 327/2010 Kod 109. Medborgarförslag - Gör Vimmerby till en Fairtrade City Sammanträdesdatum 1(5) KF 145 Dnr 327/2010 Kod 109 Medborgarförslag - Gör Vimmerby till en Fairtrade City Kommunfullmäktiges beslut Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag att

Läs mer

HAGFORS KOMMUNFULLMÄKTIGE ARBETSORDNING

HAGFORS KOMMUNFULLMÄKTIGE ARBETSORDNING HAGFORS KOMMUNFULLMÄKTIGE ARBETSORDNING Antagen av Hagfors kommuns fullmäktige 1999-01-26 4 Senast ändrad av Hagfors kommuns fullmäktige 2014-12-15 105 INLEDNING Hagfors kommun ska aktivt arbeta för att

Läs mer

Samtal pågår även med Malmö stad och Scherazade (en EU-finansierad verksamhet) i syfte att ge ut en antologi med texter av fristadsförfattare under

Samtal pågår även med Malmö stad och Scherazade (en EU-finansierad verksamhet) i syfte att ge ut en antologi med texter av fristadsförfattare under Datum 2011-09-12 Dnr 1100297 2 (3) Vid s inträde påbörjades arbetet med att etablera fler kommuner som fristadskommun bl.a. Landskrona, Helsingborg, Eslöv, Hörby, Sjöbo, Ystad, Kristianstad och Lund. Ett

Läs mer

Socialdemokraterna i Klippans kommun

Socialdemokraterna i Klippans kommun Socialdemokraterna i Klippans kommun Handlingsprogram 2015-2018 Vår vision för kommunen Den socialdemokratiska ideologin och politiken syftar till att skapa ett samhälle där alla människor oavsett bakgrund

Läs mer

Svar på remiss över betänkandet Låt fler forma framtiden! (SOU 2016:5)

Svar på remiss över betänkandet Låt fler forma framtiden! (SOU 2016:5) 2016-08-19 Ks 376/2016 Ert dnr: KU2016/00088/D Svar på remiss över betänkandet Låt fler forma framtiden! (SOU 2016:5) Kulturdepartementet har inkommit med en remiss till Örebro kommun gällande betänkandet

Läs mer

Motion om avgiftsfri förskola och grundskola. KS

Motion om avgiftsfri förskola och grundskola. KS Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2016-01-19 15 Motion om avgiftsfri förskola och grundskola. KS 2015-301 KS, KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen

Läs mer

Svar på motion om service- och tjänstegaranti i Sala kommun

Svar på motion om service- och tjänstegaranti i Sala kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDN INGSUTSKOTIET 18 (36) Sammanträdesdatum 2014-09-30 182 Svar på motion om service- och tjänstegaranti i Sala kommun Dnr 2013/89 INLEDNING Peter Molin (M), Andreas Weiborn (M),

Läs mer

Gnesta Arbetarekommun Slutlig version

Gnesta Arbetarekommun Slutlig version Gnesta Arbetarekommun Slutlig version 2010-04-20 Vi socialdemokrater har en idé om vår kommun. Vi har kallat det för Möjligheternas Gnesta. Det är en kommun som bygger på insikten att vi är starkare tillsammans.

Läs mer

Medborgarförslag Gör Luleå till en Fairtrade City både eko och reko!

Medborgarförslag Gör Luleå till en Fairtrade City både eko och reko! 2007-05-02 101 190 Kommunstyrelsen 2008-10-13 230 408 Arbets- och personalutskottet 2008-09-29 217 530 majkf16 Dnr 07.304-008 Medborgarförslag Gör Luleå till en Fairtrade City både eko och reko! Bilaga:

Läs mer

Kvalitet före driftsform

Kvalitet före driftsform Kvalitet före driftsform - Ett program för valmöjligheter med ansvar för framtiden Socialdemokraterna i Haninge, Handenterminalen 3 plan 8 136 40 Haninge. Tel 745 40 74 socialdemokraterna.haninge@telia.com

Läs mer

Medborgarförslag om att göra isbana i konstverket Hon väntar alltid på Stortorget. KS 2014-474

Medborgarförslag om att göra isbana i konstverket Hon väntar alltid på Stortorget. KS 2014-474 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-08-11 186 Medborgarförslag om att göra isbana i konstverket Hon väntar alltid på Stortorget. KS 2014-474 KF Beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Sala kommun Kommunstyrelsens förvaltning

Sala kommun Kommunstyrelsens förvaltning 2015-10-29 Sala kommun Kommunstyrelsens förvaltning Gustav II Adolf 2015-10-29 Sala kommun Kommunstyrelsens förvaltning 2015-10-29 Sala kommun Kommunstyrelsens förvaltning 2015-10-29 Sala kommun Kommunstyrelsens

Läs mer

Vision Emmaus Björkås vision är att avskaffa nödens orsaker. Verksamhetsidé (Stadgarnas 2) Internationell solidaritet genom föreningens arbete för

Vision Emmaus Björkås vision är att avskaffa nödens orsaker. Verksamhetsidé (Stadgarnas 2) Internationell solidaritet genom föreningens arbete för Vision & idé Vision Emmaus Björkås vision är att avskaffa nödens orsaker. Verksamhetsidé (Stadgarnas 2) Internationell solidaritet genom föreningens arbete för att alla människor ska omfattas av mänskliga

Läs mer

Protokoll 1(7) Personalpolitiska utskottet 2014-12-18. kl 13.00-16.05. Bengt Bergqvist (S) Anna Hildebrand (MP) Ordförande Tjänstgörande ersättare

Protokoll 1(7) Personalpolitiska utskottet 2014-12-18. kl 13.00-16.05. Bengt Bergqvist (S) Anna Hildebrand (MP) Ordförande Tjänstgörande ersättare Protokoll 1(7) Organ Personalpolitiska utskottet Plats och tid Landstingshuset, hus 3 konferensrummet plan 2, den 18 december 2014 kl 13.00-16.05 Beslutande Bengt Bergqvist (S) Anna Hildebrand (MP) Ordförande

Läs mer

Motion om kommunalt stöd till Ung Företagsamhet i Västmanland

Motion om kommunalt stöd till Ung Företagsamhet i Västmanland SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTTET 20 (23) Sammanträdesdatum 2013-01-29 24 Dnr 2012/331 Motion om kommunalt stöd till Ung Företagsamhet i Västmanland INLEDNING Peter Molin (M), Jan-Olov Eriksson (M),

Läs mer

SALA KOMMUN. Ink.. 2013-10- 2 8. Medborgarförslag Vård & Omsorg Sala Kommun 26/10-13

SALA KOMMUN. Ink.. 2013-10- 2 8. Medborgarförslag Vård & Omsorg Sala Kommun 26/10-13 SALA KOMMUN Kommunstvrelsens förvaltning Ink.. 2013-10- 2 8 Medborgarförslag Vård & Omsorg Sala Kommun 26/10-13 Oiarienh ) ~ IAktTbilaga ;::D t.:> 1 J.+D0:7 l l Per Tjämström, relativt nyinflyttad i Sala

Läs mer

SVENSKA. Solna stad. en introduktion

SVENSKA. Solna stad. en introduktion SVENSKA Solna stad en introduktion 1 Så styrs Solna De förtroendevalda i staden har stor frihet att besluta hur Solna ska styras inom ramen för lagar och förordningar. Den politiska visionen är att Solna

Läs mer

Motion om kommunalt stöd till Ung Företagsamhet i Västmanland

Motion om kommunalt stöd till Ung Företagsamhet i Västmanland SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum 2013-02-07 KF:s 20 (27) 43 D nr 2012/331 Motion om kommunalt stöd till Ung Företagsamhet i Västmanland INLEDNING Peter Molin (M), Jan-Olov Eriksson

Läs mer

Motion om att öka tillgången av hjärtstartare i Sala kommun

Motion om att öka tillgången av hjärtstartare i Sala kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN sammanträdesdatum 2012-05-10 26 (34) ZF:s E_A,;~DLINC NR 35 2012 113 Motion om att öka tillgången av hjärtstartare i Sala kommun Dnr 2011/288 INLEDNING Eva Axelsson

Läs mer

KF INRÄTTANDE AV BEREDNING FÖR ÖVERSIKTSPLAN

KF INRÄTTANDE AV BEREDNING FÖR ÖVERSIKTSPLAN KF 2007-01-29 INRÄTTANDE AV BEREDNING FÖR ÖVERSIKTSPLAN I handlingarna på sida 49-54 redovisar KS sitt förslag till beslut i KF att inrätta en tillfällig beredning med sju ledamöter. Inför handläggningen

Läs mer

Ärende 12. Försäljning av fastighet Tärnan 14 (gamla brandstationen)

Ärende 12. Försäljning av fastighet Tärnan 14 (gamla brandstationen) Ärende 12 Försäljning av fastighet Tärnan 14 (gamla brandstationen) Protokollsutdrag Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesdatum 2015-04-23 SBN 45 SBN 2014.0292 Tärnan 14 (gamla brandstationen) - försäljning

Läs mer

På rätt väg. - men inte riktigt framme! 19 steg mot ett bättre Gotland

På rätt väg. - men inte riktigt framme! 19 steg mot ett bättre Gotland På rätt väg - men inte riktigt framme! 19 steg mot ett bättre Gotland 19 steg mot ett bättre Gotland Dessa 19 steg är socialdemokratiska tankar och idéer om hur vi tillsammans här på Gotland kan skapa

Läs mer

Elever med heltäckande slöja i skolan

Elever med heltäckande slöja i skolan Juridisk vägledning Granskat juli 2012 Mer om Elever med heltäckande slöja i skolan Klädsel är något som normalt bestäms av individen själv. Utgångspunkten är att en skolhuvudman ska visa respekt för enskilda

Läs mer

Riktlinje för gestaltning av kommunens allmänna platser i stadskärnan, hamnen och övriga strategiska platser

Riktlinje för gestaltning av kommunens allmänna platser i stadskärnan, hamnen och övriga strategiska platser Dnr BTN13/65 RIKTLINJE Riktlinje för gestaltning av kommunens allmänna platser i stadskärnan, hamnen och övriga strategiska platser Antagen av Bygg- och tekniknämnden 2015-12-15 Dnr BTN13/65 2/6 Innehållsförteckning

Läs mer

Fairtrade City-diplomering

Fairtrade City-diplomering Bilaga 1 Fairtrade City-diplomering Ansökningsformulär från november 2015 Skicka underlagen till catja.kaloudis@fairtrade.se Ansökningsformulär för Fairtrade City-diplomering Fairtrade City-diplomering

Läs mer

Bilpool svar på medborgarförslag ställt av Johanna Karlsson

Bilpool svar på medborgarförslag ställt av Johanna Karlsson KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 2013-02-27 KS-2012/672.809 1 (4) HANDLÄGGARE Katarina Persson 08-53531397 Katarina.Persson2@huddinge.se Kommunstyrelsen Bilpool svar på medborgarförslag ställt av Johanna Karlsson

Läs mer

2009-12-07 Skriftlig reservation från socialdemokraterna och vänsterpartiet angående budgetskrivelse för gymnasienämnden 2010.

2009-12-07 Skriftlig reservation från socialdemokraterna och vänsterpartiet angående budgetskrivelse för gymnasienämnden 2010. 2009-12-07 Skriftlig reservation från socialdemokraterna och vänsterpartiet angående budgetskrivelse för gymnasienämnden 2010. Socialdemokraterna och vänsterpartiet vill visa på vikten av ett ansvarstagande

Läs mer

Medborgarförslag om Luleå som GMO fri kommun

Medborgarförslag om Luleå som GMO fri kommun Kommunfullmäktige 2010 09 27 147 346 Kommunstyrelsen 2011 01 17 37 59 Arbets och personalutskottet 2010 12 06 239 506 Dnr 10.580 008 septkf23 Medborgarförslag om Luleå som GMO fri kommun Ärendebeskrivning

Läs mer

Motion om införande av feministiskt självförsvar som tillval i gymnasieskolan. (AU 375) KS 2014-124

Motion om införande av feministiskt självförsvar som tillval i gymnasieskolan. (AU 375) KS 2014-124 kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-01-13 19 Motion om införande av feministiskt självförsvar som tillval i gymnasieskolan. (AU 375) KS 2014-124 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets

Läs mer

Nämndledamöters. ansvar REVISIONSKONTORET

Nämndledamöters. ansvar REVISIONSKONTORET Nämndledamöters ansvar REVISIONSKONTORET Avsikten med denna skrift är att belysa vilket ansvar det är som nämnden och dess ledamöter har det ansvar som granskas och prövas. Det är också att informera om

Läs mer

anta regler för lokalt partistöd i Österåkers kommun, i enlighet med tjänstudåtande, daterat (bilaga).

anta regler för lokalt partistöd i Österåkers kommun, i enlighet med tjänstudåtande, daterat (bilaga). 1 Österåker Kommunkansliet Till Kommunstyrelsen Datum 2014-12-04 Dnr KS 2014/0349 Regler för lokalt partistöd i Österåkers kommun Sammanfattning I slutet av år 2013 överlämnade Regeringen till Riksdagen

Läs mer

Förvaltningens förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att avslå medborgarförslaget.

Förvaltningens förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att avslå medborgarförslaget. TJÄNSTESKRIVELSE 2015-08-21 Kommunstyrelsen Oscar Olsson Samhällsplanerare Telefon 08-555 014 80 oscar.olsson@nykvarn.se Lokalbussar som cirkulerar i Nykvarn KS/2014:373 Medborgarförslag: Förvaltningens

Läs mer

Kurvorna pekar nedåt!

Kurvorna pekar nedåt! Kurvorna pekar nedåt! 2 ½ år av mandatperioden har gått och vi socialdemokrater ser med oro på utvecklingen för Karlstad. Vi har under mandatperioden lagt en rad förslag som skulle påverkat utvecklingen

Läs mer

Policy för integration och social sammanhållning. Antagen av kommunfullmäktige KS-2013/1073

Policy för integration och social sammanhållning. Antagen av kommunfullmäktige KS-2013/1073 Policy för integration och social sammanhållning Antagen av kommunfullmäktige 2014-06-18 KS-2013/1073 1 Inledning Denna policy är resultatet av ett brett samarbete mellan de politiska partier som är företrädda

Läs mer

Var det politiska samtalet om Stockholm ska föras Skrivelse av Ann-Margarethe Livh (V)

Var det politiska samtalet om Stockholm ska föras Skrivelse av Ann-Margarethe Livh (V) PM 2013:190 RI (Dnr 016-274/2012) Var det politiska samtalet om Stockholm ska föras Skrivelse av Ann-Margarethe Livh (V) Borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande. Skrivelse

Läs mer

Motion av Astrid Raidl (MP) och Bengt Cedrenius (MP) om att införa en köttfri dag i Sollentuna

Motion av Astrid Raidl (MP) och Bengt Cedrenius (MP) om att införa en köttfri dag i Sollentuna Tjänsteutlåtande Anna Österman 2011-09-09 Dnr 2011/175 BUN.600 Barn- och ungdomsnämnden Motion av Astrid Raidl (MP) och Bengt Cedrenius (MP) om att införa en köttfri dag i Sollentuna Förslag till beslut

Läs mer

Fairtrade City. Jönköping är en PROGRAM FÖR FAIRTRADE CITY JÖNKÖPING 2015 2018

Fairtrade City. Jönköping är en PROGRAM FÖR FAIRTRADE CITY JÖNKÖPING 2015 2018 Jönköping är en Fairtrade City PROGRAM FÖR FAIRTRADE CITY JÖNKÖPING 2015 2018 Antaget av kommunstyrelsen 2015- Fairtrade City är en diplomering till kommuner som engagerar sig för rättvis handel och etisk

Läs mer

Mål: Ekologi och miljö. Måldokument Lpfö 98

Mål: Ekologi och miljö. Måldokument Lpfö 98 Ekologi och miljö Måldokument Lpfö 98 Förskolan ska lägga stor vikt vid miljö- och naturvårdsfrågor. Ett ekologiskt förhållningssätt och en positiv framtidstro skall prägla förskolans verksamhet. Förskolan

Läs mer

SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14) Sammanträdesdatum. Skolnämnden 2008-11-12. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista

SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14) Sammanträdesdatum. Skolnämnden 2008-11-12. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14) Plats och tid Skolkansliet 2008-11-12 kl 14.00 17.10 Beslutande Se bifogad deltagarlista Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista Övriga deltagande Se bifogad

Läs mer

PROTOKOLL Svar på motion 2014:06 från Germund Sjövall (MP) om en gemensam värdegrund inför en oviss framtid KS-2014/716

PROTOKOLL Svar på motion 2014:06 från Germund Sjövall (MP) om en gemensam värdegrund inför en oviss framtid KS-2014/716 Kommunstyrelsens arbetsutskott 73 Utdrag ur PROTOKOLL 2015-05-20 Svar på motion 2014:06 från Germund Sjövall (MP) om en gemensam värdegrund inför en oviss framtid Arbetsutskottets förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Samverkan i Laxå kommun

Samverkan i Laxå kommun Överenskommelse om Samverkan i Laxå kommun MELLAN FÖRENINGSLIVET OCH KOMMUNEN Laxå kommun och föreningarna presenterar i denna broschyr, som grund för sin samverkan, en överenskommelse om värdegrund, principer

Läs mer

Förutsättningar för Fairtrade City-diplomering av Knivsta kommun KS-2013/1343

Förutsättningar för Fairtrade City-diplomering av Knivsta kommun KS-2013/1343 Sida 1 av 2 Handläggare Tjänsteskrivelse Diarienummer Johanna Bång Datum KS-2013/1343 Johan Elfström 2014-08-27 Kommunstyrelsen Förutsättningar för Fairtrade City-diplomering av Knivsta kommun KS-2013/1343

Läs mer

PROTOKOLLSUTDRAG SID 1 (1)

PROTOKOLLSUTDRAG SID 1 (1) SOLNA STAD Kommunstyrelsen PROTOKOLLSUTDRAG SID 1 (1) 2015-02-16 27 Svar på motion av Thomas Magnusson (V), Mia Fällström (V), Stephanie Gilot (V) och Gunnar Ljuslin (V) om naturreservat runt Råstasjön

Läs mer

Haparanda Stads Kvalitetssatsning

Haparanda Stads Kvalitetssatsning Haparanda Stads Kvalitetssatsning Syfte: I en politisk styrd organisation är det särskilt viktigt med kommunikation, dialog och inflytande även mellan valen. Genom medborgardialog fås förutom en bra förankring

Läs mer

Motion om avgiftsfri förskola och grundskola. (AU 15) KS

Motion om avgiftsfri förskola och grundskola. (AU 15) KS kommunstyrelsen i Falkenberg 2016-02-02 62 Motion om avgiftsfri förskola och grundskola. (AU 15) KS 2015-301 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag Arbetsutskottets förslag

Läs mer

SALA KOM~A. Svar på motion om att införa meditationjmindfulness till elever. Ink. 2014-10- I 4. KOMMUNSTYRELSEN Per-Olov Rapp

SALA KOM~A. Svar på motion om att införa meditationjmindfulness till elever. Ink. 2014-10- I 4. KOMMUNSTYRELSEN Per-Olov Rapp 1 (2) 2014-09-19 DIARIENR: 2014/570 KOMMUNSTYRELSEN Per-Olov Rapp SALA KOM~A Kommunstyrelsensir" UN. orvattnlng Ink. 2014-10- I 4 Aktbilaga 3 Svar på motion om att införa meditationjmindfulness till elever

Läs mer

Foto: Åsa Grip SUNDSVALL KAN BÄTTRE!

Foto: Åsa Grip SUNDSVALL KAN BÄTTRE! Foto: Åsa Grip SUNDSVALL KAN BÄTTRE! Allians för Sundsvall Sundsvall är en kommun med fantastiska möjligheter och en stor mängd outnyttjad kraft. Vi har barn och unga som kan bli framtidens ledare om de

Läs mer

SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN. En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad

SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN. En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad 1 SKOLPLAN FÖR VUXENUTBILDNINGEN Skolplanen för vuxenutbildningen i Nässjö

Läs mer

Motion om möjlighet till avfallssortering på allmänna platser. (AU 192) KS 2014-24

Motion om möjlighet till avfallssortering på allmänna platser. (AU 192) KS 2014-24 kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-08-12 172 Motion om möjlighet till avfallssortering på allmänna platser. (AU 192) KS 2014-24 KF Beslut Kommunstyrelsen tillstyrker kommunfullmäktige besluta 1 Uttala sig

Läs mer

Allmänpolitiska utskottet 43-53. Tid: 2010-12-21, 10:00-15:00 Plats: Hasse på sjökanten, lokal Utsikten

Allmänpolitiska utskottet 43-53. Tid: 2010-12-21, 10:00-15:00 Plats: Hasse på sjökanten, lokal Utsikten PROTOKOLL 1(7) Plats: Hasse på sjökanten, lokal Utsikten Närvarande: Beslutande: Tommy Bernevång Forsberg (KD), ordf Per Hansson (FP) Jarl Karlsson (S) Lena Ahnstedt (C) Charlotte Aschan ersätter Malin

Läs mer

Policy. Jag bor i Malmö. - policy för ungas inflytande

Policy. Jag bor i Malmö. - policy för ungas inflytande Policy Jag bor i Malmö - policy för ungas inflytande INLEDNING För att Malmö ska ligga i framkant när det gäller utvecklingsfrågor, vara en attraktiv och demokratisk stad så vill Malmö stad använda unga

Läs mer

119 Fråga om möjlighet att behålla vårdnadsbidrag i Höörs kommun

119 Fråga om möjlighet att behålla vårdnadsbidrag i Höörs kommun PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Sida 2016-04-25 1 (2) KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Dnr KSF 2016/29 119 Fråga om möjlighet att behålla vårdnadsbidrag i Höörs kommun Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott

Läs mer

Överenskommelse. om grunderna för samarbete mellan Örebro läns landsting och de idéburna organisationerna i Örebro län ÖREBRO LÄNS LANDSTING

Överenskommelse. om grunderna för samarbete mellan Örebro läns landsting och de idéburna organisationerna i Örebro län ÖREBRO LÄNS LANDSTING ÖREBRO LÄNS LANDSTING Ledningskansliet Överenskommelse om grunderna för samarbete mellan Örebro läns landsting och de idéburna organisationerna i Örebro län 1 2 Innehåll Varför en överenskommelse 4 Hur

Läs mer

Datum 2012-06-12. Redovisning av uppdrag: Inventering av aktiviteter kring etiskt handlande

Datum 2012-06-12. Redovisning av uppdrag: Inventering av aktiviteter kring etiskt handlande KS 6 8 AUG 2012 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Oltner Jenny Datum 2012-06-12 Diarienummer KSN-2011-0400 Kommunstyrelsen Redovisning av uppdrag: Inventering av aktiviteter kring etiskt handlande Förslag

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2004:59 1 (7) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Motion 1999:24 av Bengt Cedrenius m fl (mp) om bättre utnyttjande av landstingets konstsamlingar Föredragande landstingsråd: Ingela Nylund

Läs mer

Handledning till SÖK ARRANGÖRSBIDRAG

Handledning till SÖK ARRANGÖRSBIDRAG Handledning till SÖK ARRANGÖRSBIDRAG 1 Handledning till Sök arrangörsbidrag inom Globala Västerbotten och SEE Västerbottens hållbarhetsvecka 1. INLEDNING Vad är SEE Västerbottens hållbarhetsvecka? SEE

Läs mer

Medborgarförslag om att inrätta en tjänst som barn- eller elevombudsman/ungdomsombud

Medborgarförslag om att inrätta en tjänst som barn- eller elevombudsman/ungdomsombud Kommunfullmäktige 2007-09-24 215 464 2008-04-28 87 200 Kommunstyrelsen 2008-04-14 86 229 Arbets- och personalutskottet 2008-03-31 78 196 Dnr 07.546-008 septkf38 Medborgarförslag om att inrätta en tjänst

Läs mer

Medborgarpanel 4 2015 Medborgardialog

Medborgarpanel 4 2015 Medborgardialog Medborgarpanel 4 2015 Medborgardialog Är du man eller kvinna? Man 26 46,4 Kvinna 30 53,6 Din ålder? 30 år eller yngre 1 1,8 31 50 18 32,1 51 65 23 41,1 66 år eller äldre 14 25 Vilka av följande möjligheter

Läs mer

Program för personer med funktionsnedsättning 2013-2017

Program för personer med funktionsnedsättning 2013-2017 nternati Program för personer med funktionsnedsättning 2013-2017 Antaget av Kommunfullmäktige den 11 april 2013 program policy handlingsplan riktlinje program policy handlingsplan riktlinje uttrycker värdegrunder

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 21 februari, 2012 kl. 8:30 9:50 Plats Stadshuset, KS-salen Omfattning 24 30 ande Johan Persson (S) Anette Lingmerth (S) Anna Thore (MP) Anders Andersson

Läs mer