SOMMAR-SM 15/05/12 - MASKINSEKTIONEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SOMMAR-SM 15/05/12 - MASKINSEKTIONEN"

Transkript

1 SOMMAR-SM 15/05/12 - MASKINSEKTIONEN På det sista av verksamhetsårets fyra sektionsmöten kommer det väljas massvis med folk! Nästan hela styrelsen ska väljas samt ett par nämndordföranden.

2 Föredragningslista SM4/1415 Maj 2015 Sid. 2 av 3 Föredragningslista Mötets art: SM4 Datum: Tisdag 12 Maj 2015 Tid: 17:17 Plats: M1 1. Formalia 1.1. Mötets högtidliga öppnande 1.2. Val av mötesordförande 1.3. Val av justerare, tillika rösträknare 1.4. Fråga om mötets behöriga utlysande 1.5. Adjungeringar 1.6. Kontroll av antalet närvarande 1.7. Fastställande av föredragningslista 1.8. Protokollets justerande 1.9. Mötets Längd 2. Val av Majsan 3. Rapporter 3.1. Tekniska Högskolans Studenkår (THS) 3.2. Styrelsen 3.3. Nämndrådet (NR) 3.4. Kårfullmäktige (KF) 4. Decharge-ärenden 5. Revisorernas punkt 6. Propositioner 6.1. Lägga till förtroendevalda 6.2. Ny fana 6.3. Maskinsektionens ledningsgrupp 6.4. Ledamöter 6.5. Teknikfonden 6.6. Jubelspexet till kommission 6.7. Budget Postadress: Organisationsnummer: Hemsida: Besöksadress: Maskinsektionen, THS; Stockholm Brinellvägen 89

3 Föredragningslista SM4/1415 Maj 2015 Sid. 3 av 3 7. Motioner 7.1. Ljudsystem M-bussen 8. Val av styrelse 8.1. Val av Kassör 8.2. Val av Koordinator 8.3. Val av Ledamöter (2 st) 9. Val av funktionärer 9.1. Val av Studienämndens ordförande (SNO, 1 st) 9.2. Val av M-PAS 9.3. Val av P-PAS 9.4. Val av Näringslivsnämndens ordförande (NNO) 9.5. Val av Kommunikationsnämndens ordförande (KNO) 9.6. Val av Smörjkammarnämndens ordförande (SKO) 9.7. Val av Studiemiljönämndens ordförande (SMNO) 9.8. Val av Vice SMNO 9.9. Val av Projektledare av DoP Expo Val av Idrottsledare Val av Festledare Val av Jippomästare Val av Tomtemor och Tomtefar Val av Verkmeister Val av Verkstadsansvarig Val av Busshusse Val av Förste kastare Val av Valberedningen Val av Sexmästare Val av Förvaltare Val av VPK Val av Spexdirecteur 10. Övriga frågor 11. Kontroll av antalet närvarande 12. Mötets avslutande Postadress: Organisationsnummer: Hemsida: Besöksadress: Maskinsektionen, THS; Stockholm Brinellvägen 89

4 Kungliga Maskinsektionen, THS Styrelsen PROPOSITION SM Förtroendevalda poster saknas i praxis Bakgrund Flera förtroendevalda poster som väljs i dagsläget saknas i sektionens styrdokument. Praxis behöver därför uppdateras för att spegla verksamheten. Yrkande Styrelsen yrkar Att Praxis 4.1 Verksamhetsår 1 juli till 30 juni: Förste Kastare Projektledare DoPExpo Projektledare Moment Revisorer Spexdirecteur Verkmester Verkstadsansvarig läggs till samt att nuvarande paragrafer konsekvensnumreras. Att Praxis 4.2 Verksamhetsår 1 januari till 31 december: Öfverphösaren M-formatarnas ordförande läggs till samt att nuvarande paragrafer ordnas alfabetiskt. Stockholm, Styrelsen genom Jonathan Cressell, Vice ordförande Kungliga Maskinsektionen, THS Organisationsnr Postadress Styrelsen Styrelsen Utskriftsdatum Webbplats Maskinsektionen, THS Stockholm

5 Kungliga Maskinsektionen, THS Styrelsen PROPOSITION SM Ny fana Bakgrund Maskinsektionen är en del av THS och därmed en del av SSCO (Stockholms studentkårers centralorganisation). Ett av de ansvar som följer med det är att sektionen representerar sig med sin fana i THS fanborg. Maskinsektionens fana är gammal och sliten och anses inte längre hålla måtten eller vara anständig nog för de finaste tillställningarna där fanborgen deltar. Yrkande Styrelsen yrkar Att kr tas ur skattkistan för att finansiera en ny fana till Maskinsektionen. Stockholm, Styrelsen genom Karl Ingerstam, Ordförande Kungliga Maskinsektionen, THS Organisationsnr Postadress Styrelsen Styrelsen Utskriftsdatum Webbplats Maskinsektionen, THS Stockholm

6 Kungliga Maskinsektionen, THS Styrelsen PROPOSITION SM Maskinsektionens ledningsgrupp (MLG) Bakgrund Nämndrådet (NR) skapades för att förbättra det operativa arbetet efter att styrelsen har gjorts rent strategisk. Efter att ha provat konceptet under ett år har Sektionsstyrelsen (SS) tillsammans med NR enats om att befintligt upplägg inte fungerar tillfredsställande. Därför har ett nytt förslag som omformar strukturen tagits fram. Genom att ombilda NR till Maskinsektionens ledningsgrupp (MLG) förtydligas ansvaret som den operativa verksamheten har. MLG kan fokusera på att bedriva och utveckla den dagliga verksamheten och SS kan fullt ut arbeta med strategiska frågor. Fler kontaktvägar mellan MLG och SS skapas, och SS arbete förtydligas genom att ledamöternas arbete konkretiseras ytterligare. MLG träffas för att diskutera övergripande frågor som berör alla grupper, såsom rekrytering, gruppdynamik, teambuilding etc. Yrkande Styrelsen yrkar Att Praxis 8 Maskinsektionens nämndråd: ändras till Maskinsektionens ledningsgrupp (MLG) Att Praxis 8 Maskinsektionens nämndråd: Skall sammanträda regelbundet med syfte att stärka kontakten och samarbetet nämnderna emellan Leds av sektionens Vice ordförande och är underställt SS Utgörst av alla nämndordförande på sektionen. Vidare har samtliga föreningsordförande samt ÖPH närvarorätt Ansvarar för att förmedla all relevant information rörande den dagliga verksamheten till SS via Vice ordförande Har mandat för att driva den operativa sektionsverksamheten inom, den på SM klubbade, budgeten för respektive nämnd. För beslut utanför denna krävs styrelseeller SM-beslut. ersätts med Är Maskinsektionens ansvariga operativa organ vars syfte är att leda sektionens dagliga verksamhet, stärka tvärfunktionellt arbete mellan sektionens nämnder, föreningar och kommissioner samt verka för ett gemensamt utvecklingsarbete. Kungliga Maskinsektionen, THS Organisationsnr Postadress Styrelsen Styrelsen Utskriftsdatum Webbplats Maskinsektionen, THS Stockholm

7 Kungliga Maskinsektionen, THS Styrelsen Utgörs av samtliga förtroendevalda personer som leder en nämnd, förening eller kommission Består av fyra undergrupper med inbördes likartad verksamhet Sammankallas av Vice sektionsordförande Ledamöter ur SS ska närvara och är ansvariga och sammankallande för MLG:s fyra undergrupper Har mandat för att driva den operativa sektionsverksamheten inom, den på SM klubbade, budgeten för respektive nämnd. För beslut utanför denna krävs styrelseeller SM-beslut. Att Praxis Är sammankallande och ansvarig för Maskinsektionens nämndråd (MNR). ersätts med Är sammankallande och ansvarig för Maskinsektionens ledningsgrupp (MLG). Stockholm, Styrelsen genom Karl Ingerstam, Ordförande Kungliga Maskinsektionen, THS Organisationsnr Postadress Styrelsen Styrelsen Utskriftsdatum Webbplats Maskinsektionen, THS Stockholm

8 Kungliga Maskinsektionen, THS Styrelsen PROPOSITION SM Styrelseledamöter och koordinator Bakgrund För att förtydliga sektionsstyrelsens ansvarsuppgifter behövs en praxisuppdatering. Yrkande Styrelsen yrkar Att Praxis ändras från Styrelseledamöternas uppgifter fördelas internt inom SS. till Styrelseledamöternas uppgifter fördelas internt inom SS och varje Styrelseledamot tilldelas ansvar för en undergrupp i MLG. Varje Styrelseledamot är kontaktperson mellan SS och MLG för de nämnder, utskott och föreningar som faller under Styrelseledamotens undergrupp. Styrelseledamoten från årskurs 1 delar undergrupp i MLG med Koordinatorn. Att läggs till i praxis enligt: Utför i mån av tid uppgifter motsvarande övriga Styrelseledamöter. Delar undergrupp i MLG med Styrelseledamoten från årskurs 1. Stockholm, Styrelsen genom Karl Ingerstam, Ordförande Kungliga Maskinsektionen, THS Organisationsnr Postadress Styrelsen Styrelsen Utskriftsdatum Webbplats Maskinsektionen, THS Stockholm

9 Kungliga Maskinsektionen, THS Styrelsen PROPOSITION SM Teknikfonden Bakgrund Maskinsektionen är en stor sektion med ett brett utbud av aktiviteter. Många av dem drar i olika stor grad drar nytta av den teknikutrustning som sektionens olika nämnder, föreningar och kommissioner innehar. För att främja sektionens fortsatta utveckling och möjligheter till evenemang av olika slag behövs en teknikfond dit pengar årligen avsätts för underhåll, reparation, ersättningsinköp och investeringar av teknisk utrustning. Exempel på vad som avses som teknisk utrustning är ljudanläggningar med högtalare och mixerbord eller en projektor. Yrkande Styrelsen yrkar Att Praxis 11.7 Teknikfonden: Är avsedd för att finansiera underhåll, reparation, ersättningsinköp och investeringar av teknisk utrustning till sektionens verksamhet Ska årsvis påfyllas med en fjärdedels prisbasbelopp utöver Jubelspexets eventuella överskott Förvaltas av firmatecknare, Klubbmästare och Spexdirecteur Beslut om uttag över en fjärdedels prisbasbelopp tas med majoritetsbeslut av förvaltarna Beslut om uttag upp till en fjärdedels prisbasbelopp för inköp eller hyra av utrustning inför stundande evenemang får tas av ensam förvaltare. förs in i praxis. Att Fonden instiftas med tre prisbasbelopp tagna ur Skattkistan. Eventuellt kvarvarande positivt resultat på Jubelspexets konto överstigande tre prisbasbelopp överförs från Skattkistan till Teknikfonden. Stockholm, Styrelsen genom Karl Ingerstam, Ordförande Kungliga Maskinsektionen, THS Organisationsnr Postadress Styrelsen Styrelsen Utskriftsdatum Webbplats Maskinsektionen, THS Stockholm

10 Kungliga Maskinsektionen, THS Styrelsen PROPOSITION SM Jubelspexet till kommission Bakgrund Enligt praxis definition av förening och kommission lämpar sig Jubelspexets verksamhet bättre som kommission än förening. Yrkande Styrelsen yrkar Att Praxis 7.4 Jubelspexet: Verksamhetsår 1 juli till 30 juni Leds av Spexdirecteuren som:.1 är ansvarig för Jubelspexets budgeterade medel..2 är ansvarig för att sektionens Jubelspextradition förs vidare..3 ska utse en ansvarig person för sektionens tekniska utrustning Eventuellt överskott upp till ett prisbasbelopp avsätts till Teknikfonden. införs i praxis Att Praxis 6.1 Jubelspexet: stryks i sin helhet samt att efterföljande paragrafer konsekvensnumreras. Stockholm, Styrelsen genom Karl Ingerstam, Ordförande Kungliga Maskinsektionen, THS Organisationsnr Postadress Styrelsen Styrelsen Utskriftsdatum Webbplats Maskinsektionen, THS Stockholm

11 Proposition Budget Sid. 1 av 1 Proposition till SM Proposition Budget Bakgrund Budgeten är i helhet ett utkast inför kommande år, posterna har justerats efter de preliminära resultaten i år. Moment ökar, en mindre insättning i dispositionsfonden då förra årets instättning ligger kvar. En korrigoreing görs på Höst-SM efter att nämndrekrytering har genomförts. En stor summa för året ligger på den nya sektionslokalen. Proposition Styret yrkar därför på: att bifalla budgeten i sin helhet enligt bilaga. Styret genom Martin Egholt Kassör Postadress: Organisationsnummer: Hemsida: Besöksadress: Maskinsektionen, THS; Stockholm Brinellvägen 89

12 15/16 Budget 15/16 Budget 15/16 Budget 15/16 Ack RAMBUDGET MASKINSEKTIONEN 2015/2016 Budgeterade Intäkter Budgeterade Kostnader Budgeterad Balans Ack. Intäkter Resultatställe Bussnämnden 44,000 kr -55,000 kr -11,000 kr 0 kr 0 kr 0 kr Inga fler avskrivningar. DopExpo 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr Ej med i budget. Festgruppen 20,000 kr -18,000 kr 2,000 kr 0 kr 0 kr 0 kr Två fester planerade Föreningar 0 kr -8,000 kr -8,000 kr 0 kr 0 kr 0 kr KMDK, M-formatarna, Maskineriet Idrottsnämnden 307,000 kr -299,500 kr 7,500 kr 0 kr 0 kr 0 kr MASK, PESK Jipponämnden 0 kr -2,000 kr -2,000 kr 0 kr 0 kr 0 kr - Jubelspexet 376,095 kr -376,095 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr - KBM 545,000 kr -504,000 kr 41,000 kr 0 kr 0 kr 0 kr Alkoholförsäljning för hela sektion KBM's ansvar. Klubbnissar 85,000 kr -75,000 kr 10,000 kr 0 kr 0 kr 0 kr Ettans fest Kommunikationsnämnden 12,500 kr -13,888 kr -1,388 kr 0 kr 0 kr 0 kr Ej visat intresse för att fortsätta "Hela M" Maskin Centralt 169,250 kr -374,402 kr -205,152 kr 0 kr 0 kr 0 kr av ITM-bidraget fonderas efter resultatet. Moment 400,000 kr -293,000 kr 107,000 kr 0 kr 0 kr 0 kr - Näringslivsnämnden 150,000 kr -55,000 kr 95,000 kr 0 kr 0 kr 0 kr - Osquar Mutter 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr Finns ej i budget. Phösningen 743,800 kr -750,710 kr -6,910 kr 0 kr 0 kr 0 kr Omdistribuering av alkoholförsäljning till KBM. Smörjkammarnämnden 30,250 kr -35,000 kr -4,750 kr 0 kr 0 kr 0 kr - Studiemiljönämnden 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr - Studienämnden 48,000 kr -48,000 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr - Vinprovarkommitten 0 kr -2,700 kr -2,700 kr 0 kr 0 kr 0 kr 1200 reserverat för att bjuda SM på vinnarvinet. 15/16 Ack Ack. Kostnader 15/16 Ack Ack. Balans Kommentarer Budget före avsättningar: 2,930,895 kr -2,910,295 kr 20,600 kr 0 kr 0 kr 0 kr Jubileumsfonden 0 kr -10,000 kr -10,000 kr 0 kr -10,000 kr -10,000 kr från ITM till jubel vart 5:e år. SMART-fond 0 kr -10,000 kr -10,000 kr 0 kr -10,000 kr -10,000 kr från ITM till SMART-arr vart 3:e år. Påttan 0 kr -600 kr -600 kr 0 kr -600 kr -600 kr Bussfonden 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr Dispositionsfonden 50,000 kr 0 kr 50,000 kr 0 kr 0 kr 0 kr Skattkistan 0 kr -50,000 kr -50,000 kr 0 kr 0 kr 0 kr Budget efter avsättningar: 2,980,895 kr -2,980,895 kr 0 kr 0 kr -20,600 kr -20,600 kr 2 Budget Prop.xlsm 03/05/ :51

13 Kungliga Maskinsektionen, THS MOTION SM Ljudsystem M-buss Bakgrund Eftersom ljudsystemet som sitter i M-bussen är till stora delar trasigt borde detta åtgärdas. Det vore även lämpligt att ta tillfället i akt och uppgradera. Ljudsystemet används mycket under bland annat phösningen och ett trevligare ljudsystem lär uppskattas av sektionsmedlemmarna. Detta ljudsystem går att flytta över till en eventuellt ny M-buss. Prisexempel på tänkt ombyggnation: Kabelkitt ca 600 kr Högtalaradapter dörrar 118 kr Pioneer MVH-X370BT 799 kr (Stereo) DLS Performance B kr (Högtalarkit) Infinity Aktiv 10' bas Basslink 1990 kr (Aktiv bas) Totalt pris för detta exempel är 4303 kr. En budget på 5000 kr är således nödvändig för att kunna installera ett bra ljudsystem. Yrkande Bussnämnden yrkar att en budget på 5000 kr ges till bussnämnden för ombyggnaden utav ljudsystemet. Stockholm, Anders Karlsson Kungliga Maskinsektionen, THS Organisationsnr Postadress Styrelsen Utskriftsdatum Webbplats Maskinsektionen, THS Stockholm

14 Kungliga Maskinsektionen, THS Styrelsen MOTIONSSVAR SM Ljudsystem M-buss Resonemang M-bussen används aktivt inom sektionen och även Styrelsen har upplevt att ljudsystemet är undermåligt. Då ljudsystemet i fråga kan installeras i nästkommande M-buss ses det som en långsiktig investering, och som påpekat i motionen används M-bussen flitigt av sektionen varav detta anses vara av nytta för medlemmarna. Sektionsstyrelsen ställer sig därför positiva till förslaget. Yrkande Styrelsen yrkar Att bifalla motionen i sin helhet. Stockholm, Styrelsen genom Jonathan Cressell, Vice ordförande Kungliga Maskinsektionen, THS Organisationsnr Postadress Styrelsen Styrelsen Utskriftsdatum Webbplats Maskinsektionen, THS Stockholm

15 Rubrik Usda debitio nectorrovit prae doloren distibu samendi veles doloreh endiam, occusapist qui nulles volorib erferum rem in ne volorrum qui ra sunt que cus, volenimus, omnimincidis ipid quodit quaecte volorerro et omnitios dolorio nsectatur aborect otatur serumenis sequo optat voluptatque rerundunde et, sum voluptatem fuga. Itata ne cor si ipidion eum hil exceariae mil mo dolorumque init, sin num qui officate consequo ius estiat vent. Um aut esto beatector aut experspe ipsam ratecabo. Ugiatur eperia nistiaerunt optamus debiste ctionse quuntest landisi dent elesedionsed magnisquam in net hari as aut earum rem quam arum, corenimus veriat ipsam imint ut ex ea sit eos ius, sit imuscipsunt. Tenimil experro ressit fugia cumquis rem ea nonsequ ibeariat quia con cum niscia non nus, cum quo blabor ab is evelesc ientio. Ferepe parumquae porendi gnihictur aut eum ipsunt delluptatia cus dolendi gendae eaquam quo omnit, nobit alicit volupta enimus, ulparit fuga. Ullaccupis dolut qui ullabor eperum unt apelest volupti nihitatquis aliciuntore, aut ped modit voluption ne ea nestium voloreium inctasi molupta vollit lant. Faccae inciis inveliquam quias exernat elicit, quam lam fugia autem. Et aut voluptiis con ratur resequatium rerum, sinverum re velendipides cusciati dent et parit pa que nobit volupturio. Non net es apid mos molendusdam exceaturiam, con rempor aut etur molupicius anistis simi, quuntus si am, omnist, ut libus, sit officium remperuptat. Faccatur aut et es es inciat la quiandicim abore net quatur, el et, ut pore, temodio ipsae es rero odis poribere, solo quiaect ectibus exped explaccus mo que volupta tibust, quiaestrum imi, que sit, ipsandunt es sectur sinimusant audigeniam quidunt etur maionsectur? Ed eliqui dem hitibus. Santione rae nectem andande stotate mpercillab iusdam facererori re cupta ilitem idellup tatio. Et utem desectate natio. Nequod que sincten ditaten ihitaturio. Xera name comniat uribus, ut quiant voluptatur, volorati dollab int est laborionecta dipitiusci quo idel et im dolore volento rporem harum idus nus, Sam intis re est volupti ssimagnis dolecum ipsam eum rectur? Rae nimi, od ut as sunt. Am vellor re estis ne periatur sedi doloribearum es numendam, officabo. Harum senimpo risimodia vitisciet es et aceperum rerro verio. Nem vollupt ataspici comnihi llitio mi, nos alitet persper isciet offic temolessit quo dolo dolescia venia sus doloribusam veribeatiur rehendenda etur, verumquid ut dolorporum volupta spicia dolo temporr orrovit, consedi gendit fugiam quaecto volestrum quibusc iliquo blaborae sam dem et reici omnis et labo. Itaspeliqui dolut explign atempor moluptat re, odissin nusaped ut moluptatibea ni volecusae veris estrumq uiducimus ut andae plabor mil inisim dipisqui dit, num, optur mi, sus, voluptatem lam vollestrum ut unte si officiet ant aut quiassunt. Nem as molum id ut plitias aliquod isimolorrum nis repra disiti cullaut quuntota sus sundit, officil igeniscit quasper undero cor a non. 2013/2014 KUNGLIGA MASKINSEKTIONEN, THS VERKSAMHETSBERÄTTELSE XX

16 2013/2014

17 Ett år har gått Det har varit inbrott i smörjis i natt. Det var den första meningen som påbörjade mitt år som ordförande för maskinsektionen verksamhetsåret 13/14. Ett år som visade sig vara ett fantastiskt år. Men vi backar ett par månader. På sektionsmötet den 23 april 2013 förklarade jag inför mötet att Maskinsektionen har potentialen att visa vägen för hela THS. Ett mål som jag har arbetat mot. När jag nu ser tillbaka på verksamhetsåret kan jag konstatera att jag hade fel. Maskinsektionen har inte potentialen att visa vägen; att ha potentialen insinuerar att vi inte gör det nu - vi visar redan vägen varje dag. Maskinsektionen har under verksamhetsåret 13/14 gjort fantastiska kliv inom utbildningsbevakning, vi har påbörjat stora internationaliserings initiativ och vi har stärkt samarbeten med andra sektioner. Stora bedrifter som tar hela THS organisation framåt. I denna verksamhetsberättelse kan ni läsa om hur året har gått för alla delar av organisationen. Ni kan läsa om svårigheter och framgångar, men ni kan också se ren fakta. Berättelsen förtydligar hur väl sektionen har uppfyllt den verksamhetsplan som tagits fram för året och om det ekonomiska utfallet. Tjuven som bröt sig in i smörjis den sommaren fick med sig lite pengar. Pengar kommer och går. Men det som finns inom Maskinsektionen, det som speglar en maskinare, är den starka gemenskapen och tillhörigheten vi har tillsammans. Det är något som man bara får genom utecklas med varandra. Vi kan vara stolta maskinare med all rätt. Jag vet att jag är det. (Men det är fortfarande våra pengar och när jag får tag i den J-----, då ska han få se på maskinanda!) Som några sista ord vill jag tacka denna Kungliga Maskinsektion för ett av de bästa åren i mitt liv. Att få arbeta vid er sida har varit ett sant nöje. Jag hoppas att detta år har givit alla er som har engagerat er inom sektionen lika mycket utveckling, glädje och gemenskap som den har givit mig. Grabbar tjejer är ni klara?! Stefan Silver - Ordförande Kungliga Maskinsektionen 2013/2014 1

18 Innehåll Ett år har gått I korthet Styrelsen Verksamhetsplan Ekonomi Bussnämnden Fanborg Idrottsnämnden Festgruppen Jipponämnden Jubelspexet Klubbmästeriet HT13 Klubbmästariet VT14 KMDK Kommuniktionsnämnden M-Formatarna Maskineriet Moment Näringslivsnämnden Osquar Mutter Phösningen 2013 Smörjkammarnämnden Studienämnden Studiemiljönämnden Valberedningen Valnämnden Vinprovarkommitén Funktionärslista Styrelsens underskrifter

19 I Korthet THS 9657 medlemmar 12% Maskinsektionen 1155 medlemmar Hur många är nöjd med sitt medlemskap? THS medlemar fördelat i sektioner Maskinsektionens resultat de senaste 7 åren 3

20 Styrelsen Styrelsen har under året arbetat med övergripande frågor för sektionen samt representerat sektionen hos THS, ITM och KTH. Styrelsen bestod av 13 ledamöter. Styrelsen Styrelsens arbete sparkades igång i slutet av juli med en överlämning från den gamla styrelsen. Deltagarna skickades iväg på en resa som till sist slutade i en stuga i dalarna. Team building, planering och diskussion kring värdegrunder behandlades på ett lite mer lättsamt sätt. Den första uppgiften på året som styrelsen enligt tradition har är att visa de blivande n0llan vägen från stadshuset upp till kårhuset Nymble. Under mottagningen arrangerades en Maskinmässa som presenterade sektionens alla delar för de nyanlända teknologerna och en övning i hur ett sektionsmöte (SM) går till hölls. Nämndrekrytering Ett nytt verksamhetsår innebär att samtliga nämndordföranden står själva så direkt vid terminsstart drog Styrelsen igång med nämndrekryteringen. Denna pågick under två veckor där samtliga sektionsmedlemmar kunde söka till nämnderna. Som rekryteringspolicyn fodrar kallades samtliga sökande intervju och glädjande nog var söktrycket på posterna högt. Datasektionens Jubileumbankett Datasektionen firade 30-årsjubileum som invigdes med en flådig bankett där Stefan och Jonas representerade iklädda finaste A-frack. Gåvan från Maskinsektionen hade tyvärr fastnat i tillverkningen så endast en 3D-bild kunde visas upp. Den snopna ordföranden Petter övertalade Maskinteknologerna att återkomma två veckor XX

21 senare på deras avslutningsgasque för ett riktigt överlämnande. Rubrik Två veckor senare vandrade så Jonas tillsammans med Maskineriets ordförande David Franklin iklädda finaste B-frack iväg till avslutningsgasquen med Datas nya ordförande medalj i högsta hugg. Usda debitio nectorrovit prae doloren distibu samendi veles doloreh endiam, occusapist qui Höst-SM nulles volorib erferum rem in ne volorrum qui Nytt för 13/14 var att istället för två SM per ra sunt que cus, volenimus, omnimincidis ipid verksamhetsår utfördes nu fyra stycken. Sektionsmötena pågick nu från klockan fram quodit quaecte volorerro et omnitios dolorio nsectatur aborect otatur serumenis sequo optat till tiotiden istället för tidigare år då mötena voluptatque rerundunde et, sum voluptatem pågick till efter midnatt. I slutet av oktober fuga. Itata ne cor si ipidion eum hil exceariae valdes då två nya ledamöten, sekreterare, mil mo dolorumque init, sin num qui officate klubbmästare, sångledare, sexmästarinna och consequo ius estiat vent. sektionsgeneral. Um aut esto beatector aut experspe ipsam ratecabo. Ugiatur eperia nistiaerunt optamus debiste SMART ctionse quuntest landisi dent elesedionsed I mitten av november var det dags för styrelsen att åka på konferensresa till Linköping magnisquam in net hari as aut earum rem quam arum, corenimus veriat ipsam imint ut ex ea sit tillsammans med sektionsstyrelserna motsvarande Maskinsektionen från Chalmers, Lund eos ius, sit imuscipsunt. Tenimil experro ressit fugia cumquis rem ea och Luleå. Diskussionspass avhandlades där nonsequ ibeariat quia con cum niscia non nus, erfarenheter utbyttes och inspiration till förändringar hittades. Båda kvällarna bjöds det upp cum quo blabor ab is evelesc ientio. Ferepe parumquae porendi gnihictur aut eum ipsunt till gasque där styrelsen fick lära sig vad som delluptatia cus dolendi gendae eaquam quo gäller på de olika lärosätena. Linköpings styrelse omnit, nobit alicit volupta enimus, ulparit fuga. gav deltagarna en guidad tur genom Linköpings Ullaccupis dolut qui ullabor eperum unt apelest stora campus och de mäktiga Mpire gav en volupti nihitatquis aliciuntore, aut ped modit voluption ne ea nestium voloreium inctasi molupta demonstration i hur det är att vara n0llan. vollit lant. Vinter-SM Faccae inciis inveliquam quias exernat elicit, Strax innan jullovet hölls Vinter-SM där utöver quam lam fugia autem. Et aut voluptiis con val av en styrelseledamot och kommunikationsnämndsordförande informerades deltagarna ratur resequatium rerum, sinverum re velendipides cusciati dent et parit pa que nobit också av representanter från THS vad som volupturio. Non net es apid mos molendusdam arbetades med centralt. Hedersutmärkelsen exceaturiam, con rempor aut etur molupicius guldnålen infördes i praxis och Vinprovarkommittén presenterade årets sektionsvin. anistis simi, quuntus si am, omnist, ut libus, sit officium remperuptat. Vinter-SAGA De SektionsAktivas GAsque anordnas numera två gånger per år. Vinter-SAGA arrangerades av styrelsen som rekryterade externt gasquepersonal som med en härlig inställning gjorde detta Faccatur till en mycket aut et lyckad es es inciat fest. Styrelsen la quiandicim chockade abore net deltagarna quatur, med el et, att ut pore, framföra temodio sången ipsae Maskin es rero (Jolene) odis inte poribere, helt tondövt solo quiaect samt utbilda ectibus gasquarna i traditionen exped explaccus mo que Popov, volupta kunskap tibust, quiaestrum inhämtat imi, från que sit, ipsandunt es sectur sinimusant audigeniam SMART. Styrelsen quidunt har etur tillsammans maionsectur? med Ed eliqui dem Festgruppen hitibus. (FG) arbetat fram hur SAGA ska Santione fungera i rae framtiden. nectem Från andande och stotate med Vår-SAGA mpercillab iusdam ligger arrangemanget facererori re cupta på FG ilitem som idellup får fria tatio. tyglar. Et Städningen utem desectate dagen natio. efter kombinerades Nequod que sincten med ditaten brunch ihitaturio. och halvsovandes Xera name titta comniat igenom uribus, en hel ut quiant julkalender, voluptatur, allt för volorati att främja dollab gruppdynamiken. int est laborionecta dipitiusci quo idel et im dolore volento rporem Löpande harum arbete idus nus, Sam intis re est volupti ssimagnis Under hösten dolecum har styrelsen ipsam eum träffats rectur? en Rae kväll nimi, i od veckan ut as där sunt. varannan har varit ett beslutande Am styrelsemöte. vellor re estis En ny ne internationell periatur sedi doloribearum sekreterare och es Jippomästare numendam, valdes. officabo. Styrelsen Harum har senimpo också risimodia styrt upp vitisciet administreringen es et aceperum av de skåp rerro KTH verio. gav Nem Maskinsektionen vollupt ataspici som comnihi finns i M-korridoren. llitio mi, nos alitet persper isciet offic temolessit quo dolo dolescia venia Iterering sus doloribusam av verksamhetsplan veribeatiur rehendenda etur, I början verumquid av februari ut dolorporum höll styrelsen volupta en workshop spicia dolo där samtliga temporr sektionsmedlemmar orrovit, consedi gendit bjöds fugiam in till sektionslokalen quaecto volestrum för att quibusc diskutera iliquo och blaborae itterera fram sam dem en verksamhetsplan et reici omnis et för labo. kommande Itaspeliqui år. dolut Diskussionen explign atempor utgick ifrån moluptat styrelsens re, odissin första nusaped utkast. ut Styrelsen moluptatibea samlade ni in volecusae input och veris skapade estrumq utifrån uiducimus denna en ut webenkät andae plabor där svaren mil inisim låg till dipisqui grund dit, för num, ett nytt optur utkast. mi, sus, Detta voluptatem utkast behandlades lam vollestrum på ut ytterligare unte si officiet en workshop ant aut innan quiassunt. den slutgiltiga Nem verksamhetplanen as molum id ut för plitias 14/15 aliquod klubbades isimolorrum nis repra disiti cullaut quuntota sus sundit, av SM. officil Sektionslokalflytt igeniscit quasper undero cor a non. Under våren erbjöds sektionen att få byta sektionslokal. Gamla KTH Post skulle byggas om och då ge sektionen större utrymme. För XX5

22 att kunna ta beslut i frågan diskuterades detta i samband med Verksamhetsplan-workshop nummer 2. För och nackdelar ställdes mot varandra och presenterades i en webomröstning där sektionsmedlemmarna fick rösta ja eller nej till ett byte av sektionslokal. Majoriteten röstade för en flytt vilket innebar att under verksamhetsår 14/15 ska en flytt till gamla KTH Post ske. Vår-SM Verksamhetsårets tredje sektionsmöte besöktes av en representant från ITM-skolan, Andreas Alm Arvidsson. Ett besök som var mycket uppskattat då Andreas uppdaterade SM på vad som händer på skolan och Andreas fick svara på flertalet frågor. Hedersutmärkelsen Guldnålen delades ut av styrelsen till Emma Ringqvist, Gustav Marin, Lena Arvidsson och Ida Nilsson som tack för deras exceptionella arbete för sektionen. Under SM valdes också en stor del av de tillträdande funktionärerna för verksamhetsåret 14/15. Sommar-SM På det sista sektionsmötet så förutom att välja de sista funktionärerna för verksamhetsåret 14/15 så klubbades även nästa års verksamhetsplan igenom. Det slutgiltiga beslutet att sektionslokalflytten blir av presenterades tillsammans med metoden hur det inte självklara beslutet arbetats fram. Att utöka sektionsmötena från två per år till fyra kan konstateras lyckat. Deltagarnivån har legat kvar på samma nivå som tidigare år men med fördelen att deltagarna kommit hem i tid på kvällen för att orka med sina o så viktiga studier dagen därpå. VårSAGA I Maj var det då dags för den stora tackfesten för de sektionsaktiva. Festguppen bjöd på en UV-späckad sittning i vår kära sektionslokal. Sektionens finaste utmärkelse, Hedersbägaren, delades av styrelsen ut till Kim Öberg som tack för hennes långa och trogna tjänst i sektionens. namn. OsquarMutter Ett generationsskifte i Maskinsektionens eminenta orquester har skett där styrelsen har fungerat som stöd vid skiftet. Glädjande är att den avgående generationen fortfarande kommer förgylla världen med sin fuljazz samtidigt som tillträdande Verkmeister har en grund att bygga sitt nya band på. Ekonomisk Policy Under året har en ekonomisk policy arbetats fram. En policy påbörjades redan föregående år, vilken har legat som grund för den som styrelsen arbetat fram. Kassören ledde detta arbete och har tagit in input från både styrelsen och nämndrådet. XX

23 XX

24 SMART i Göteborg SMART som arrangeras en gång per termin denna vår var det Chalmers tre sektioner Maskin, Teknisk Design och Automation och Mekatronik som stod på tur att arrangera. Likt höstens SMART hölls diskussionspass med fokus på att utveckling och nytänkande. Ett besök i Chalmers sportstuga (med tillhörande bastu) och en rundvandring där deras nya ståtliga kårhus visades upp hanns också med. Som gåva till värdsektionerna hade sektionen med sig en egentillverkad dryckessnurra. Löpande arbete under våren Styrelsen höll öppen nominering under våren för kamratstipendiet som delas ut till de som anses vara goda studiekamrater som ställer upp och hjälper sina kamrater. Styrelsen beslutade att ge Petter Lagusson, Joakim Jaeger och Lisa Wohlfart kamratstipendiet. Som styrelsens val till Vinprovarkommittén valdes Carl Edman. På grund av de många inbrotten i sektionslokalen har styrelsen infört nya rutiner vid hantering av kontantkassa för att förhindra fler stölder. Att förvara kontanter i enklare skrin är inte längre tillåtet utan ska låsas in i ett säkert kassaskåp. Hur sektionsaktiva ska gå till väga för att låsa in sina kontanter är någonting som kassören mer än gärna hjälper er med. Städkontraktet Maskinsektionen haft med en städfirma har under terminen sagts upp. Städningen ansågs undermålig samt en onödig utgift. Styrelsen har arbetat fram en lösning där teknologerna själva städar en gång i veckan enligt ett rullande schema. Ett schema som innefattar de flesta sektionsaktiva. Överlämning För att underlätta för den tillträdande styrelsen så tog den avgående styrelsen på sig att arrangera överlämningen i egen regi. En liknande utflykt som avgående styrelsen gjorde arrangerades igen där den tillträdande fick chans att bekanta sig med varandra, knyta kontakter med avgående styrelse samt diskutera värdegrunder och arbetssätt. XX

25 Verksamhetsplan Följande kapitel behandlar verksamhetsplanen 13/14, de mål som har beslutats av sektionsmötet att styrelsen och sektionen skall arbeta med under det bestämda året. Därför kommer alla punkter att analyseras och sedan kommenteras individuellt. Värdegrund Mål: Att etablera, den av THS Centralt utarbetade, värdegrunden i sektionen. Att etablera en värdegrund är ett arbete som kan ta flera år. Ett steg i ledet är ett etablera ett mer långsiktigt tänkande vilket styrelsen har gjort genom att implementera en verksamhetsplan som har en tydligare livslängd mål kan således överlägga en flera år istället för att bytas ut i intervaller om ett år. Vidare har värdegrunden introducerats till sektionens nämdrådet och inkluderats i arbetet med sektionens grafiska profil. Målet har därmed behandlats men det är inte fullgjort. Information och kommunikation Mål: Marknadsföra och etablera den framtagna ekonomiska policyn. Den ekonomiska policyn har reviderats och implementerats i sektionen. Styrelsen anser att målet är avklarat. Mål: Se över våra SM och hur kan dessa utvecklas och förbättras till medlemmarnas fördel. Under verksamhetsåret 13/14 har stora förändringar på sektionsmötet genomförts; Under ett verksamhetsår är det nu fyra förbestämda möten istället för två. Detta medför att det genomsnittliga mötet blir kortare och på så sett även mer aktivt. Valen har även dem kunnat placeras mer strategiskt. Styrelsen 11/12 införde att Maskinsektionens ordförande inte behöver vara sektionsmötets ordförande, detta har medfört en stor förbättring i mötets effektivitet vad gäller rapportering och presentationer av propositioner. Ett reservdatum inkluderades i kallelsen, om mötet förlängs finns ett datum som medlemmar kan planera runt. Styrelsen anser målet avklarat. Mål: Fortsätta att utveckla den gemensamma rekryteringen för sektionen. Den gemensamma rekryteringen genomfördes och utvärderades. Under utvärdeingen togs nya mål fram inför nästkommande rekrytering. Styrelsen anser målet avklarat. Mål: Påbörja arbetet med att ta fram en brand book för sektionen. Brand booken har påbörjats. Nästa steg är att integrera den påbörjade boken med THS Centralt egna brand book. Styrelsen anser målet avklarat. Mål: Öka informationsflödet om vad som händer på sektionen till medlemmarna. Det dagliga informationsflödet har haft en konstant karaktär motsvarande föregående år. Styrelsen har utöver detta arbetat för att skapa ökad kvalitativ diskussion inom sektionen och har därför anordnat två workshops, en workshop om verksamhetsplanen och en om den nya sektionslokalen. Ett sammarbete med Mediesektionen har påbörjats för att bygga en 9

26 ny hemsida, styrelsen har mottagit koden till hemsidan men det blir upp till nästakommande år att implementera. Styrelsen anser att målet är avklarat, dock finns det stor potential för ytterligare förbättring. Mål: Fronta styrelsen och dess arbete mer mot sektionen för att informera och öka intresset samt förståelsen för den centrala verksamheten. Målet har nedprioriterats till fördel för andra mål. Styrelsen anser målet är ej avklarat. Mål: Undersöka möjligheten att organisera, fronta och dokumentera sektionens historiska dokument och artefakter. Undersökningen av möjligheten att organisera, fronta och dokumentera sektionens historiska dokument och artefakter anser styrelsen som avklarat. Det bör dock poängteras att detta arbete även avstannat. Den praktiska uppgiften att behandla dokumenteringen och presentationen av materialet förblir således ej genomfört. Medlemskap Mål: Öka antalet medlemmar med 5% mot föregående år. Antalet medlemmar har inte ökat med 5%. Antalet medlemmar har ökat från 1117 till Styrelsen anser målet ej avklarat. Mål: Främja frackanvändandet på sektionen för alla medlemmar. Under hösten planerades en frackpub där sektionen skulle erbjuda frackar att köpa. Men under hösten drog företaget som planerats tillstå med frackar tillbaka sitt erbjudande p.g.a. bland annat valutaskiftningar. Styrelsen sökte efter potentiella substitut men till utan framgång. Styrelsen anser målet ej avklarat. Mål: Fastställa vilka fördelar och ekonomiska förmåner som tillfaller: officiella nämnder, föreningar och enskilda medlemmar. Målet har diskuterats och listor har gjorts. Denna information är dock fortfarande under bearbetning hos styrelsen. Styrelsen anser målet ej avklarat. Mål: Anordna minst ett öppet event för alla sektionsmedlemmar. Öppna event har genomförts. Styrelsen anser att målet är avklarat. Mål: Utvärdera hur sektionen kan öka tacken till sina funktionärer. Styrelsen har genomfört en utvärdering och genom denna konkluderat att steg ett i denna process är att göra alla funktionärsposter genomförbara. Att engagerade medlemmar skall kunna genomföra sina engagemang utan att uppoffra sina studier. När alla poster uppfyller THS värdegrund kan ytterligare utvärdering av ökat tack genomförs. Styrelsen anser målet avklarat. Mål: Öka möjligheten till kortare former av sektionsengagemang. Denna punkt strukturerades under detta verksamhetsår men kommer inte att genomföras förens nästkommande verksamhetsår. Styrelsen anser målet ej avklarat. Mål: Öka antalet alkoholfria arrangemang för medlemmarna. Under året har Jipponämnden tagit nya tag och genomfört flera jippon i alkoholfri karaktär. Utöver detta har en workshop genomförts i samband med Nämdrådet för att påverka nämdordförenden att börja tänka ytterligare på alkoholfria evenemang. Styrelsen anser målet avklarat, dock finns det stor potential till ytterligare utveckling. Sektionens struktur Mål: Förbereda övergången från funktionärsstyrelse till ledamotstyrelse. Styrelsen genomförde valen av den nya styrelsen. För att underlätta övergången lades mycket 10

27 arbetstid till att genomföra en bra och konstruktiv överlämning. Styrelsen anser målet avklarat. Mål: Etablera ett råd för alla nämdordförande. Under hösten 2013 infördes ett Nämdråd där alla nämdordföranden, kommissionsordföranden och föreningsordföranden är inbjudna. Detta råd sammanträdde en gång per månad under verksamhetsåret 13/14. Styrelsen anser målet avklarat. Mål: Utreda sektionens ekonomiska uppbyggnad, huruvida denna behöver ändras och hur i sådana fall en sådan förändring skulle se ut. Sektionens ekonomiska rutiner och struktur har reviderats. Ett ekonomiskt råd har införts som uppfyller en stödfunktion till sektionens ekonomiska ansvariga. Vidare har en ekonomisk policy har implementerats. Styrelsen anser att målet är avklarat. Mål: Etablera informationskanaler och mötesplattformar mellan sektionens organ för att öka kommunikationen dem emellan. Nämdrådet har införts. Även projektsystemet Podio har implementerats inom sektionen. Denna kommunikationsplattform har potentialen att knyta alla organ närmare varandra. Många organ använder denna plattform men det är fortfarande några organ kvar. Eftersom denna mjukvara inte är etablerat genom hela sektionen anser styrelsen att målet ej är avklarat. Sektionens verksamhet Mål: Anordna minst två arrangemang tillsammans med andra sektioner. Under verksamhetsåret har mottagningen och pubverksamheten haft sammarbeten med andra sektioner. Utöver detta har styrelsen representerat bra under verksamhetsåret och även påbörjat gynnsamma samarbeten med andra sektioner. Styrelsen anser målet avklarat. Mål: Verka för att berörda parter på sektionen deltar i de centrala råden (Näringslivsrådet, Utbildningsrådet, kommunikationsrådet m.m.) för att öka medvetenheten om hela THS verksamhet. Berörda parter har deltagit i de centrala råden. Styrelsen anser målet avklarat. Mål: Etablera Kårfullmäktiges (KF) varumärke på sektionen för att säkra en fortsatt bra representation. Målet ej avklarat. Mål: Arbeta tillsammans med den nya internationella gruppen för att stärka den internationella delen av verksamheten. En Internationell sekreterare blev vald under hösten Därefter tog diskussioner upp med ITM-skolan sam THS Centralt hur det internationella arbetet bör utvecklas. Under dessa diskussioner arbetades en plan fram för mottagning, integrering och hur maskinsektionens framtida internationella grupp skall utvecklas. Styrelsen anser målet avklarat. Studiebevakning Mål: Öka medvetenheten på sektionen om utbildningsbevakningens betydelse. Arbete med att öka medvetenheten om utbildningsbevakningens betydelse har genomförts. Detta är dock mycket svårt att kontrollera. Därför har styrelsen genomfört en medlemsundersökning som nästkommande är kan använda som en referenspunkt i att utvärdera progressionen XX 11

28 Ekonomi Styrelsen har under året aktivt arbetat med att definiera det ekonomiska ansvaret på sektionen och rutiner för hur arbetet sköts. Nytt för i år var att en budget lades för alla verksamheter som hade anknytning till Maskinsektionen, istället för det som i folkmun kallades sektionen, det vill säga styrelsen och nämnder. För att öka kvaliteten på sektionens ekonomiska rutiner, möta juridiska krav och underlätta bokföringen har fakturametoden använts i bokföringen, vilket drastiskt minskat antalet oklara transaktioner och surdegar. Omsättningen är svår att jämföra med tidigare år, men 13/14 landade den på 3,00 miljoner kronor där Moment, KBM, jubelspexet och phösningen tillsammans stod för 1,9 miljoner kronor av omsättningen. Oväntade utgifter från året har varit att M-bussen krävt omfattande underhåll samt att inbrottsfrekvensen på campus ökat, med två besök i Smörjis. Även en kassa från en skiftesfest hittades tom i inre i slutet av sommaren. Positivt var att intäkterna från Näringslivsnämnden har gått bättre än förväntat, med flera event ute hos företag, vilket både varit populärt för båda parter och hållit nere kostnaderna. Phösningen lyckades frambringa ett positivt resultat trots ett litet negativt budgeterat resultat. Smörjkammarnämnden hade budgeterat för en större upprustning av Smörjis, men på grund av att beslutet att byta sektionslokal bordlades dessa investeringar. Räknar man ihop sektionens samlade resultat hamnar det på 310 kkr positivt, vilket är bra i avseendet att den nedåtgående trenden med större och större negativa resultat från tidigare år har brutits, samtidigt som likviditeten förstärkts inför kommande phösningar. Av de 310 kkr har 289 kkr avsatts till skattkistan för disponering av sektionsmötet. Kassörens arbete fick en ganska rörig start då föregående års finanser ej var i ordning och reda vid årets start. När arbetet började flyta på fokuserades det på att återupprätta ekonomiska rutiner, utreda eventuell återgång till bokföringssystemet Hogia, vilket inte kommer att ske med nuvarande förutsättningar, samt att ställa upp en kravmall för hur bokslutet ska göras. Det har även hunnits med att framarbeta en ekonomisk policy samt att starta upp Maskinsektionens BokföringsRåd, där ekonomiskt ansvariga för KBM, phösningen, jubelspexet och Moment haft ett forum för interna diskussioner och stöd. Året avslutades starkt med att bokslutet färdigställdes för revision sista juli 2014, vilket undertecknad hoppas blir ett riktmärke för efterträdarna. Peter Fjellander - Kassör 2013/14 12

29 Likviditet på banken Intäkter Kostnader 13

30 Bussnämnden Rubrik Usda debitio nectorrovit prae doloren distibu samendi Året började veles med doloreh att M-bussen endiam, occusapist behövde nya qui nulles bromsar. volorib En hjälpsam erferum student rem in ne tog volorrum frivilligt på qui ra sig sunt att byta que dem cus, volenimus, till materialkostnadspris, omnimincidis vilket ipid quodit bussnämnden quaecte är volorerro mycket tacksamma et omnitios för! dolorio nsectatur aborect otatur serumenis sequo optat voluptatque M-bussen fick rerundunde även en pigg et, sum lillasyster voluptatem i början fuga. på året. Itata Den ne var cor utlånad si ipidion till eum oss genom hil exceariae ett samarbete mo dolorumque med företaget init, Xdin, sin num som qui senare officate bytte mil consequo namn till Alten. ius estiat I samband vent. med namnbytet Um stripades aut esto Alten-bilen beatector om aut och experspe fick därmed ipsam en ratecabo. tjusigt Ugiatur heltäckande eperia makeover. nistiaerunt optamus debiste ctionse quuntest landisi dent elesedionsed magnisquam Båda bilarna användes in net hari flitigt as aut under earum Phösningen, rem quam arum, men snart corenimus därefter veriat började ipsam vår imint kära M-buss ut ex ea säga sit eos ifrån. ius, Oaktsamt sit imuscipsunt. beteende av de som använt Tenimil M-bussen experro senaste ressit året fugia har bidragit cumquis till rem bland ea annat övergripande ibeariat quia plåtskador, con cum trasiga niscia sätesfästen non nus, nonsequ cum samt quo en ledsen blabor koppling. ab is evelesc På grund ientio. av Ferepe skador, parumquae som krävde porendi dyra men gnihictur nödvändiga aut eum reparationer, ipsunt delluptatia stod M-bussen cus dolendi stilla gendae längre period eaquam under quo vintern. Nu nobit är hon alicit fullt volupta fungerande enimus, och ulparit kommer fuga. omnit, Ullaccupis redan i juli dolut få åka qui på ullabor utlandssemester eperum unt till Polen! apelest volupti nihitatquis aliciuntore, aut ped modit voluption ne ea nestium voloreium inctasi molupta vollit lant. Faccae inciis inveliquam quias exernat elicit, quam lam fugia autem. Et aut voluptiis con ratur resequatium rerum, sinverum re velendipides cusciati dent et parit pa que nobit volupturio. Non net es apid mos molendusdam exceaturiam, con rempor aut etur molupicius anistis simi, quuntus si am, omnist, ut libus, sit officium remperuptat. Faccatur aut et es es inciat la quiandicim abore net Alten-bilen quatur, el har et, varit ut pore, ett mycket temodio välkommet ipsae es rero tillskott odis till poribere, sektionen solo under quiaect året. ectibus Nu är exped den explaccus tillbakalämnad mo que till Alten, volupta men tibust, kommer quiaestrum förhoppningsvis que sit, tillbaka ipsandunt till oss es i sectur samband sinimusant med att imi, audigeniam verksamheterna quidunt drar etur igång maionsectur? igen efter sommarledigheten! hitibus. Ed eliqui dem Santione rae nectem andande stotate mpercillab iusdam facererori re cupta ilitem idellup Sebastian tatio. Orre Et utem desectate natio. Nequod - Busshusse que 2013/2014 sincten ditaten ihitaturio. Xera name comniat uribus, ut quiant voluptatur, volorati dollab int est laborionecta dipitiusci quo idel et im dolore volento rporem harum idus nus, Sam volorro estiatque voluptatur aperchi cimenecae cupti sitata suntor re, cusam, que volesti qui utae nullent imusciis et ariamus, odis eturenis aboreperibus sumquiam et estia qui dolorit eaquiatur ma quibusa mentiorem quasi remque pre la is ex exerferum eaquidebit quiasit inctur mil moloreste ma pos ipsam voluptatius, illiasint estionem rem ad etume volupta sperspi ditaes ad et ut quibus maximet qui inis ipsum a que archillaut molorib eatempe liquam et acculpa endam et et et aute dolorit eveles et assimet fugia cullum aut estibus, nectis etur antibusam vellia sequatque nos ut fugiae sint voluptat. Ota nonseribus pos eiciis magni bernat odis min nonsed mos ex et lias eiur? Epudisquam et rem es moluptatas ent et facerum que venditi squidic impores simped maio temodis solor audaero bea pernam quatistia volor sum ipsam, videlic iandis ea voluptaturia id minihit quos reium secatur, cusapiet ipient. XX 14

31 Fanborg Rubrik Usda debitio nectorrovit prae doloren distibu samendi Det är inte veles alla doloreh som på endiam, stadshusets occusapist hårda golv qui nulles klarar av volorib att marscher erferum runt rem i in finskor ne volorrum bärandes qui på ra en sunt tung que fana. cus, Att volenimus, behöva stå omnimincidis still flera minuter ipid quodit utan att quaecte röra en volorerro min, även et om omnitios näsan kliar, dolorio kräver nsectatur något alldeles aborect extra otatur av en serumenis teknolog. sequo Efter en optat voluptatque hård urvalsprocess rerundunde stod vi et, äntligen sum voluptatem där med fuga. fanan Itata i händerna. ne cor si Med ipidion pirr i eum magen hil exceariae tog vi klivet mil ut i mo strålkastarljuset dolorumque och init, såg sin hur num publiken qui officate kippade efter ius andan estiat då vent. chocken av hur ståtliga consequo Um vi var aut så esto känslosamt beatector togs aut emot. experspe ipsam ratecabo. Ugiatur eperia nistiaerunt optamus debiste ctionse Vår fana quuntest har under landisi året stolt dent burits elesedionsed på diplomeringar, promoveringar, net hari skansenfestligheter as aut earum rem quam och magnisquam arum, Nobelfester. corenimus Iklädda veriat våra ipsam finaste imint finkläder ut ex ea och sit eos med ius, våra sit stoltaste imuscipsunt. leenden har fanbäraren och Tenimil vice med experro ära på dessa ressit tillställningar fugia cumquis representerat den Kungliga ibeariat Maskinsektionen. quia con cum niscia non nus, rem ea nonsequ cum quo blabor ab is evelesc ientio. Ferepe parumquae porendi gnihictur aut Jonas eum Torstensson ipsunt delluptatia cus dolendi - Vice gendae Fanbärare eaquam 2013/2014 quo omnit, nobit alicit volupta enimus, ulparit fuga. Ullaccupis dolut qui ullabor eperum unt apelest volupti nihitatquis aliciuntore, aut ped modit voluption ne ea nestium voloreium inctasi molupta vollit lant. Faccae inciis inveliquam quias exernat elicit, quam lam fugia autem. Et aut voluptiis con ratur resequatium rerum, sinverum re velendipides cusciati dent et parit pa que nobit volupturio. Non net es apid mos molendusdam exceaturiam, con rempor aut etur molupicius anistis simi, quuntus si am, omnist, ut libus, sit officium remperuptat. Faccatur aut et es es inciat la quiandicim abore net quatur, el et, ut pore, temodio ipsae es rero odis poribere, solo quiaect ectibus exped explaccus mo que volupta tibust, quiaestrum imi, que sit, ipsandunt es sectur sinimusant audigeniam quidunt etur maionsectur? Ed eliqui dem hitibus. Santione rae nectem andande stotate mpercillab iusdam facererori re cupta ilitem idellup tatio. Et utem desectate natio. Nequod que sincten ditaten ihitaturio. Xera name comniat uribus, ut quiant voluptatur, volorati dollab int est laborionecta dipitiusci quo idel et im dolore volento rporem harum idus nus, Sam intis re est volupti ssimagnis dolecum ipsam eum rectur? Rae nimi, od ut as sunt. Am vellor re estis ne periatur sedi doloribearum es numendam, officabo. Harum senimpo risimodia vitisciet es et aceperum rerro verio. Nem vollupt ataspici comnihi llitio mi, nos alitet persper isciet offic temolessit quo dolo dolescia venia sus doloribusam veribeatiur rehendenda etur, verumquid ut dolorporum volupta spicia dolo temporr orrovit, consedi gendit fugiam quaecto volestrum quibusc iliquo blaborae sam dem et reici omnis et labo. Itaspeliqui dolut explign atempor moluptat re, odissin nusaped ut moluptatibea ni volecusae veris estrumq uiducimus ut andae plabor mil inisim dipisqui dit, num, optur mi, sus, voluptatem lam vollestrum ut unte si officiet ant aut quiassunt. Nem as molum id ut plitias aliquod isimolorrum nis repra disiti cullaut quuntota sus sundit, officil igeniscit quasper undero cor a non. XX 15

32 Idrottsnämnden Året började med rekrytering av nya medlemmar. Det var ett högt söktryck med många bra ansökningar. Detta år valdes 6 stycken personer från olika årskurser in, och Idrottsnämnden har detta år bestått av 11 medlemmar. Årets största höjdpunkt, MASK (MAskinsektionens SKidresa), arrangerades under höstterminen. Det blev en otroligt lyckad resa som gick av stapeln precis efter tentaperioden i januari. MASK 2014 bestod av 96 maskinare som var taggade för skidåkning och Åres nattliv. Skidåkningen var fantastisk och det blev många fina bilder i backen tack vare solen som lyste på oss nästan alla dagar! Detta år fortsatte samarbetet med Åre Bageri där det serverades en riktigt god frukostbuffé första dagen samt en avslutningsmiddag i slutet av veckan. Vi uppehöll även traditionen att hyra lounchen på Bygget en av kvällarna. Vårterminen startades upp med ett nytt event, M-loppet. Tanken med loppet var att springa för välgörenhet. Anmälningsavgiften gick oavkortat till en ideell organisation som heter Glädjeknuff, där de jobbar för att barn och ungdomar ska kunna idrotta i rullande form. Loppet gick av stapeln i april och blev väldigt lyckat! Solen sken och uppvärmning hölls av personal från KTH-hallen innan start. Vid målgången erhölls en goodiebag som tack för sin medverkan samt sitt engagemang för välgörenhet. Loppet var väldigt uppskattat av många och vi tror därför att detta kan bli en tradition varje vår. Totalt fick vi in ca 2800 kr till organisationen och de var väldigt glada och tacksamma! Terminen avslutades med PESK (PaddlingsESKapader) där det blev en tur runt Kungsholmen. Även här hade vi vädret på vår sida och efter paddlingen samlades alla i Rålambshovsparken där det bjöds på mat från den italienska restaurangen Trattoria. På plats var vi 20 taggade studenter som fick lite motion samtidigt som vi fick avnjuta det fina sommarvädret. Under våren hölls även THS-mästerskapen (basket, innebandy, volleyboll och fotboll) med blandade resultat för maskinsektionen. Nytt för i år var att THS arrangerade hela detta event. Förr om åren har olika sektioner varit med och arrangerat en gren var. Idrottsnämnden har även haft kontinuerliga veckoaktiviteter där alla maskinare är välkomna att delta. Varje måndag har det varit löpning kl 17:15 och varje torsdag klockan 15:00-16:00 har vi haft varierande inomhusaktiviteter i KTH-hallen såsom basket, volleyboll, innebandy m.m. 16

33 Under året anordnades även klättring ett par gånger där ett gäng maskinare samlades och klättrade tillsammans. Många tappra teknologer (30 personer) medverkade även i frukostbadminton vid Universitetet där det spelades badminton i en timme, för att sedan bjudas på en god frukost innan föreläsningarna började! Vi har även ett Korpen-lag i fotboll (Xylem- Maskinen) som har kämpat hela året. Detta år vann laget hela serien och ska därför flyttas upp en division! Grymt jobbat! Emelie Henning Hamza Qadoumi - Idrottsledare 2013/2014 XX

34 Festgruppen Detta år har varit Festgruppens andra verksamhetsår. Det har hänt en hel del och det har gått upp och ned. Festgruppen var med på maskinmässan för första gången. Festgruppen har detta år bestått av 8 personer totalt, inklusive två festledare. Året innan var det 9 medlemmar, vilket kändes som någon person för mycket. Vi har haft lunchmöte ungefär en gång i veckan för att planering av gasquer. På grund av platsbrist gick enbart en av två festledare FEST- och STAD-utbildning. Första festen gick av stapeln 30e november och hade temat, inte så konstigt nog 30e november. En andra qasque var planerad till april med temat SL, tyvärr var det alldeles för dålig uppslutning och gasquen behövdes ställas in. Fokus fick därför istället hamna på VÅR-SAGA som festgruppen planerade. blivit av, då vi ändå är en festgrupp så känns det som givet att ta över. Vi som sittande festledare tror inte att det är några problem att planera SAGA utan att påverka våra egna fester, vilket är huvudsaken. I början av vårterminen undersöktes möjligheten att ha gemensam gasquer med andra sektioner för att stärka banden till andra sektioner men framförallt för att kunna ordna roligare och större fester. Kontakt har tagits med flyg och en gemensam qasque väntas under höstterminen! Mikaela Kekkonen Daniel Mofors - Festledare 2013/2014 Förutom ren planering av qasquer har vi diskuterat hur festgruppen kan växa och bli bättre som nämnd. Bland annat har vi sagt att bättre marknadsföring av qasquer såväl som diverse PR-event för Festgruppen bör göras för att i framtiden nå bättre resultat. Efter ett möte med Ordförande och Vice ordförande i december togs beslutet att Festgruppen ska ta över Höst-SAGA fram över. Festgruppen är i grund och botten till för alla på maskin, vilket gjorde beslutet svårt. SAGA hade fram tills beslutet inte haft någon ansvarig vilket varit rörigt och nästan resulterat i att SAGA inte 18

35 Jipponämnden JN HT-13 Efter att Jipponämnden hade varit inaktiv ett långt tag, valdes jag i början av november till Jippomästare. Kort därefter började rekryteringen av medlemmar, vilket blev klart några veckor efter jul. Strax innan julledighetens början hann vi med vårt första jippo, ett jul-jippo där vi stod i M-korridoren till tonerna av julmusik och dofterna av pepparkakor och lussebullar som alla Maskinsektionens medlemmar fick ta del av. Det dansades och sjöngs även en del kring en av de uppställda plastgranarna. JN VT-14 Vårterminens första jippo var i februari, på Alla hjärtans dag. Jipponämnden hade pysslat och fixat ihop hjärtgirlander, notisar med raggningsrepliker och komplimanger och diverse annat passande pynt, och gjorde för en dag M-korridoren till en riktigt romantisk plats. Jipponämnden fanns även på plats under dagen för att dela ut geléhjärtan och spela smöriga kärlekslåtar. I början av april var det dags för nästa jippo: syjunta! Smörjis bokades och fika med mera fixades. Tanken var att detta skulle vara en chans att sy alla de märken som bara ligger i en hög där hemma. Ett par sysugna sektionsmedlemmar sydde tillsammans under kvällen, till tonerna av mössens sylåt från Askungen. Sista jippot skedde under Maskinveckan, då vi bjöd på en frukost med mackor och juice. Tyvärr var detta en dag då inte så många hade lektioner i M, så mycket av frukosten gick inte åt. Hos de hungriga maskinare som kom förbi var det dock uppskattat! Anna Wong - JM 2013/

36 Jubelspexet Jubelspexet har satt upp sitt 30ånde spex i år med det högsta publikantal Jubelspexet någonsin haft, och ett stort antal engagerade studenter. Årets föreställning hette Dracula eller Love me tänder och arbetet startades i slutet av Maj med tillsättningen utav en Manusgrupp. Resterande grupper tillsattes i början av oktober och arbetet fortskred till april. Arbetet för de flesta grupper började i oktober och avslutades i och med den sista föreställningen i mitten utav april. Föreställningarna besöktes utav över 1100 personer. Årets spex engagerade 125 Maskinare och vi var väldigt glade att kunna engagera så många. Den responsen vi fått från spexarna visar att för en överväldigande majoritet har upplevelsen levt upp till eller överträffat deras förväntningar (enkätundersökning). Spexet har haft 17 chefs positioner och 15 grupper som Maskinare har kunnat söka sig till och det har vart allt ifrån administrativa till kreativa arbetsuppgifter. Vi vill att alla inblandade ska få göra något de tycker om, ha kul och lära känna nya människor. Vi har i år fortsatt arbetet med att göra spexet plattare och få in mer respons från de enskilda spexarna. Med en så pass stor organisation är det svårt att genomföra helt ut men vi har försökt satt upp strukturer på T.ex manusgenomdrag så att alla individers förslag och tankar kommer att påverka handling och spexet i helhet. Ispexet, biljettförsäljning, sponssökning samt en strävan mot en plattare organisation. Samarbetet med Ispexet gick ut på att liknande grupper skulle mötas och utbyta erfarenheter, övningar etc och därmed gynna båda spexen. Samarbetet avslutades med en stor fest i Sing Sing i februari och stora skaror från båda spexen gick på varandras föreställningar. Biljettförsäljningen förändrades genom att vi använde ett företag som agerade som biljettförsäljare (liknande ticnet). Detta förenklade vårt arbete då vi inte behövde ta hand om så mycket kontanter vid teatern och tog hand om problemet som uppstår med bokade biljetter som aldrig hämtas upp. Vår sponssökning förändrades i år och istället för att fokusera på att få in så mycket pengar på spons så började vi med studiecirklar och är därmed sponsrade utav ABF, vilket var väldigt gynnsamt. Vi har genom flera olika initiativ försökt ge spexarna chansen i år att påverka mer än tidigare år även utanför sina grupper. Dessa initiativ har varit delvis framgångsrika men en stor del av spexarna skulle vilja kunna påverka mer och tycker inte att de kan påverka allt för mycket utanför sin grupps verksamhetsområde (enkätundersökning). I skrivande stund har inte pengar från ABF kommit in ännu men spexet gick mycket bättre ekonomiskt än förväntat. Oliver Dover & Viktor Eriksson - Jubelspexets Directeurer 2013/2014 De stora förändringar som skett i verksamheten i år jämfört med tidigare år är samarbetet med 20

37

38 Klubbmästeriet HT13 Som vanligt började hösten 2013 med phösningen där KBM bland annat höll i n0llepubrundan. Ett fartfyllt event med många taggade n0llan och så många beställningar av longest walk att vi var tvungna att åka iväg två gånger under kvällen för att fylla på med tranbärsjuice. Höstens fredagspubar var välbesökta och det var kul att kunna lansera KBM:s märke designat av Tom Lindström. Efter period ett firades de avklarade och oavklarade tentorna med en Halloweententapub där nästan alla bjöd på fantastiska utklädnader. Vi i KBM uppskattade verkligen att ni gick lika mycket in för det som oss. Fortsatt under höstterminen höll KBM som vanligt ställningarna gällande korv och mos under SM och självklart deltog vi med noga planerade outfits på vintersaga. Elin Cadenius - Klubbmästare

39 Klubbmästeriet VT14 Vårterminen 2014 inleddes med en tentapub som avslut på tentaperiod två och då Klubbmästeriet (KBM) tackade av tre av sina medlemmar. Terminen fortsattes som vanligt med fredagspubar med varierande teman men med en förnyad drinklista och instiftandet av veckans bäjb, en tillfällig öl/cider/drink med anknytning till fredagpubens tema. Ytterligare två tentapubar arrangerades på lördagen i slutet av de ordinarie tentaveckorna. Besöksfrekvensen på pubarna under vårterminen har varit varierande och det antas bero på att det varit Quarnevalenår. I början av februari välkomnades fem nya klubbmästerister till KBM och antalet medlemmar blev då 16. De större betydande förändringarna som skett inom KBM är att vi i slutet av februari återanslöt KBM till Klubbmästarrådet (KMR) efter att ha utgått sedan 1980-talet vilket mottogs positivt från många håll. I mars beslutades även att avsluta avtalet med leverantören Carlsberg för att i fortsättningen använda Spendrups för att kunna bredda ölsortimentet och få bättre inköpspriser. I samband med detta byttes även pubens volymöl från Carlsbergs Export till Melleruds Utmärkta Pilsner. Under SM#3 infördes två nya paragrafer i Maskinsektionens praxis rörande KBM vilka ger Klubbmästaren och Ordförande delat ansvar för festanmälan, alkoholtillstånd samt STAD- och festutbildningen. först och trots att juryn inte utsåg festen till vinnare blev festen fantastiskt lyckad och var mycket uppskattad av festdeltagarna. Arbetet inför festen genomfördes i ett flertal undergrupper och det slutliga resultatet överträffade KBM:s egna förväntningar flera gånger om! Arbetet inom KBM har flutit på bra och under terminen har ett antal interna jippon utförts, bl.a. biokväll i Smörjkammaren och deltagande i M-loppet. Vad gäller ekonomin har KBM arbetat för att bygga upp en buffert för att ge större friheter vid inköp och variation av lager. Mot slutet av terminen inleddes ett samarbete med Jubelspexet och Phösningen som gäller den alkoholservering som utnyttjar Smörjkammarens serveringstillstånd. Under nästkommande Phösning och spexår kommer KBMs förråd och kassa användas så att Jubelspexet och Phösningen inte ska ha behov av ett eget alkohollager och för att kunna göra noggrannare utvärderingar av sektionens alkoholförsäljning. Dan Eld - Klubbmästare 2014 I maj representerade KBM Maskinsektionen i Quarnevalens SM-i-fest med temat Ronja Rövardotter. Biljetterna till KBM:s fest tog slut 23

40 KMDK Usda Året som debitio gått nectorrovit har varit fruktsamt. prae doloren Sedan distibu samendi medlemsskapsexplosionen veles doloreh endiam, 2012/2013 occusapist på qui nulles diverse volorib event har erferum relationerna rem in ne inom volorrum föreningen qui ra fördjupats, sunt que med cus, volenimus, deltagande omnimincidis i fjolårets phösning ipid quodit på campusvandring quaecte volorerro och Stugan. et omnitios En mindre, dolorio mer nsectatur aktiv grupp aborect har formats, otatur serumenis och i och med sequo bildandet av undergruppen rerundunde und et, sum CAPS voluptatem har fler optat voluptatque fuga. hobbyentusiaster Itata ne cor vågat si ipidion visa eum framfötterna. hil exceariae mil mo dolorumque init, sin num qui officate consequo und CAPS ius estiat vent. Um Underföreningen aut esto beatector und aut experspe CAPS instiftades ipsam ratecabo. för att Ugiatur stilla det eperia sug som nistiaerunt finns på optamus sektionen debiste ctionse för att CAPSa! quuntest Jonas landisi Torstensson dent elesedionsed valdes inom magnisquam föreningen till in ansvarig net hari för as aut und earum CAPS rem och quam arum, det trycktes corenimus upp märken veriat ipsam för medlemmar imint ut ex att ea ha sit eos själv ius, och sit kunna imuscipsunt. använda som bytesmärken med Tenimil andra studenter. experro ressit fugia cumquis rem ea nonsequ ibeariat quia con cum niscia non nus, cum Phösningen quo blabor ab is evelesc ientio. Ferepe parumquae Under höstens porendi phösning gnihictur gavs aut KMDK eum ipsunt möjligheten att cus vara dolendi med som gendae station eaquam under quo delluptatia omnit, Stugan, nobit inför alicit vilket volupta en peppad enimus, grupp ulparit kastare fuga. Ullaccupis samlades. En dolut ansökning qui ullabor skickades eperum in, unt vi blev apelest volupti godkända(och nihitatquis asglada!), aliciuntore, och hade aut ped ett supermysigt häng ne med ea nestium n0llan under voloreium två dagar. inctasi molupta modit voluption vollit Även lant. på campusvandringen deltog KMDK i Faccae Fångarna inciis på inveliquam Campus med quias diverse exernat lekar, elicit, bland quam annat n0llans lam fugia första autem. introduktion Et aut voluptiis till CAPS, con ratur vilket resequatium redan på plats rerum, gav oss sinverum möjligheten re ve-atlendipides värva nya medlemmar. cusciati dent et parit pa que nobit volupturio. Non net es apid mos molendusdam exceaturiam, DASQUE con rempor aut etur molupicius anistis En årlig simi, tradition quuntus instiftades, si am, omnist, Dartklubbens ut libus, sit officium Introgasque, remperuptat. eller DASQUE, där ett tjugotal medlemmar deltog i lagande av mat, förvärv av dryck och förtäring av de båda! Temat för Faccatur årets DASQUE aut et es var es Toga, inciat vilket la quiandicim var en alldeles abore net förträfflig quatur, utstyrsel, et, pore, rent utsagt. temodio ipsae es rero odis poribere, solo quiaect ectibus exped explaccus Val av ordförande mo que volupta tibust, quiaestrum imi, Under que Vår-SM sit, ipsandunt valdes es Alex sectur Jonsson sinimusant att efterträda Görel quidunt Lundberg etur som maionsectur? ordförande Ed för eliqui audigeniam dem sektionen. hitibus. Han fick fyra förbehåll för detta, Santione varav en gällde rae nectem Gyllene andande Pilen. stotate mpercillab iusdam facererori re cupta ilitem idellup tatio. Et Gyllene utem Pilen desectate natio. Nequod que sincten ditaten En sedan ihitaturio. Vår-SM Xera 2013 name instiftad comniat tradition uribus, är att ut quiant ordförande voluptatur, för KMDK volorati på dollab sin frack int skall est laborionecta ett synligt dipitiusci märke quo för sitt idel ansvar et im dolore inom före- volento bära rporem ningen, den harum Gyllene idus nus, Pilen. Sam Den volorro Gyllene estiatque Pilen voluptatur står för ära aperchi och riktning, cimenecae två av cupti föreningens sitata suntor re, påhittade cusam, slagord. que volesti qui utae nullent imusciis et ariamus, odis eturenis aboreperibus sumquiam Slutligen et kan estia sägas qui dolorit att föreningens eaquiatur framtid ma quibusa ser mentiorem ljus ut, med quasi många remque nya maskinare pre la is ex som exerferum talar eaquidebit om föreningen, quiasit och inctur en stark mil moloreste kärngrupp ma att pos föra ipsam föreningen voluptatius, framåt. illiasint Med Alex estionem Jonsson rem i spetsen ad etume hyses inga volupta tvivel sperspi om att ditaes kommande ad et ut verksamhetsår kommer qui inis bli ipsum det bästa a que hittills! archillaut molorib quibus maximet eatempe liquam et acculpa endam et et et aute dolorit Görel Lundberg eveles et assimet fugia cullum aut estibus, - Förste nectis Kastare etur antibusam vellia sequatque nos ut fugiae sint voluptat. Ota nonseribus pos eiciis magni bernat odis min nonsed mos ex et lias eiur? Epudisquam et rem es moluptatas ent et facerum que venditi squidic impores simped maio temodis solor audaero bea pernam quatistia volor sum ipsam, videlic iandis ea voluptaturia id minihit quos reium secatur, cusapiet ipient. 24

41 Kommunikations nämnden Usda debitio nectorrovit prae doloren distibu samendi veles doloreh endiam, occusapist qui nulles volorib erferum rem in ne volorrum qui ra Under sunt verksamhetsåret que cus, volenimus, 13/14 omnimincidis bestod Kommunikationsnämnden quaecte volorerro utav 19 et medlemmar omnitios dolorio varav ipid quodit nsectatur hälften dedikerades aborect otatur till att serumenis arbeta med sequo sek-optationstidningen rerundunde Hela M. Tyvärr et, sum lanserades voluptatem inga voluptatque fuga. nummer Itata av ne tidningen. cor si ipidion Detta eum beror hil troligen exceariae på mil grund mo av dolorumque avsaknaden init, av en sin faktisk num qui chefsredaktör och ordföranden ius estiat vent. fick istället axla den rollen officate consequo Um samtidigt aut esto som beatector övriga arbetet aut experspe skulle fortgå ipsam som ratecabo. vanligt. Ugiatur eperia nistiaerunt optamus debiste ctionse quuntest landisi dent elesedionsed magnisquam Andra hälften in av net gruppen hari as fokuserade aut earum rem på frågor quam arum, så beställningsjobb corenimus veriat från ipsam andra imint nämnder ut ex och ea sit eos föreningar ius, sit imuscipsunt. på sektionen, utökning av profilartiklar i webshoppen, experro ressit diskussion fugia cumquis över sektionens rem ea Tenimil nonsequ hemsida framtid ibeariat och quia utveckling, con cum niscia men non på grund nus, cum av omständigheter quo blabor ab hölls is evelesc utvecklingsnivån ientio. Ferepe parumquae stagnat och porendi arbetet fokuserades gnihictur aut på eum den ipsunt dagliga delluptatia kommunikationen. cus dolendi gendae eaquam quo omnit, nobit alicit volupta enimus, ulparit fuga. Ullaccupis dolut qui ullabor eperum Ludvig Michaelsson unt apelest volupti nihitatquis aliciuntore, - Medlem aut KN ped 2013/2014 modit voluption ne ea nestium voloreium inctasi molupta vollit lant. Faccae inciis inveliquam quias exernat elicit, quam lam fugia autem. Et aut voluptiis con ratur resequatium rerum, sinverum re velendipides cusciati dent et parit pa que nobit volupturio. Non net es apid mos molendusdam exceaturiam, con rempor aut etur molupicius anistis simi, quuntus si am, omnist, ut libus, sit officium remperuptat. Faccatur aut et es es inciat la quiandicim abore net quatur, el et, ut pore, temodio ipsae es rero odis poribere, solo quiaect ectibus exped explaccus mo que volupta tibust, quiaestrum imi, que sit, ipsandunt es sectur sinimusant audigeniam quidunt etur maionsectur? Ed eliqui dem hitibus. Santione rae nectem andande stotate mpercillab iusdam facererori re cupta ilitem idellup tatio. Et utem desectate natio. Nequod que sincten ditaten ihitaturio. Xera name comniat uribus, ut quiant voluptatur, volorati dollab int est laborionecta dipitiusci quo idel et im dolore volento rporem harum idus nus, Sam intis re est volupti ssimagnis dolecum ipsam eum rectur? Rae nimi, od ut as sunt. Am vellor re estis ne periatur sedi doloribearum es numendam, officabo. Harum senimpo risimodia vitisciet es et aceperum rerro verio. Nem vollupt ataspici comnihi llitio mi, nos alitet persper isciet offic temolessit quo dolo dolescia venia sus doloribusam veribeatiur rehendenda etur, verumquid ut dolorporum volupta spicia dolo temporr orrovit, consedi gendit fugiam quaecto volestrum quibusc iliquo blaborae sam dem et reici omnis et labo. Itaspeliqui dolut explign atempor moluptat re, odissin nusaped ut moluptatibea ni volecusae veris estrumq uiducimus ut andae plabor mil inisim dipisqui dit, num, optur mi, sus, voluptatem lam vollestrum ut unte si officiet ant aut quiassunt. Nem as molum id ut plitias aliquod isimolorrum nis repra disiti cullaut quuntota sus sundit, officil igeniscit quasper undero cor a non. 25

42 M-formatarna M-formatarna har under första halvåret haft ett anordnat event där vi utforskade fototekniker med långa exponeringstider. Det var först tänk att detta event skulle hållas utomhus men på grund av rådande väderlekar så fick vi vara inomhus, som tur var så kunde vi vara i korridorerna under M1. På detta event så var vi bara tre personer även fast det var kul så skulle det nog vara ännu roligare om man var fler. Anledningen till att vi var så få var nog dels på grund av att det var svårt att hitta ett datum som passade för fler. Senare under våren försöktes det arrangeras ett porträttfotoevent med tillhörande studioutrustning men detta blev tyvärr inte av delvis på grund av samma anledning som det första eventet. Nu efter sommaren ska porträtteventet tas upp igen samt möjligen flera event då man åker till exempelvis fjärilshuset för att fotografera. Möjligheten att en liknande struktur som idrottsnämnden har ska också ta att undersökas för att organisera fler i föreningen och öka möjligheten till fler event och en bättre struktur än i nuläget. Alla de fotoevent som kommer att arrangeras kommer självklart att vara öppna för alla. Anton Pettersson-Thurfjell -M-formatarnas Ordförande 2013/

43 Maskineriet Under HT-13 så har maskineriet träffats för att arbete mer på maskingrillen och försöka skapa en mer regelbunden tid för att träffas och genomföra gemensamma projekt. Under VT-14 så har vi hållit två workshops med inriktning på att lära sig svetsa och då i synnerhet inför quarnevalen. Under sommaren kommer dock de största förändringarna att ske då verkstaden kommer att utrustas med två nya svarvar och en ny fräs vilket medför att fler kommer att ha möjlighet att gå MG1000 och därefter bli medlemmar i maskineriet. Verkstaden kommer dessutom få ett nytt bokningssystem där maskiner måste bokas i förväg för att sedan låsas upp med ett registrerat KTH-accesskort vilket ger större möjligheter att få reda på när maskinerna är lediga eller inte. /David Franklin David Franklin - Verkstadsansvarig 2013/14 Jag har dessutom arbetat för att det skall finnas fler möjligheter för maskineriets medlemmar att under hösten jobba som assistenter på kurser som behöver få saker tillverkade för diverse projekt och inte bara som assistenter för labbar. Detta medför att våra medlemmar kan få en inkomst från kvälls och helgarbete när sådana jobb finns att tillgå. 27

44 Moment Maskinsektionens arbetsmarknadsmässa (Moment)har under 13/14 arrangerats för andra året i rad. Projektgruppen har sedan den tillträdde slitit hårt med att sälja in konceptet hos företag, då mässan fortfarande är okänd ute hos företag. Fokus för årets mässvecka var eventen och projektgruppen lyckades sälja in nio stycken event med allt från Runius Design till huvudsamarbetspartnern ÅF. Flera nya företag fick genom eventen närmare kontakt med M- och P-studenter, vilket var uppskattat. Mässan var tänkt att hållas i Maskinkorridoren, men fick på grund av oklara brandregler i sista stund flyttas till Nymble. Flytten påverkade dock inte genomförandet utan både besökare och företag var i utvärderingarna positiva till Nymble, som både kändes fräschare och var mer anpassat att arrangera en mässa i. På mässan ställde 19 företag ut i Nya Matsalen och Hyllan. Hela veckan avslutades med Momentbanketten, som gick av stapeln i Färgfabrikens lokaler i Liljeholmen. Värdarna, projektgruppen samt företagsrepresentanterna umgicks och hade trevligt under ordnade men avslappnade former in på småtimmarna. Sammanfattningsvis kan man säga att året Moment var ett moment på vägen att bli en större mässa. En uppstickare med kvalitet, som på sikt kan konkurrera med de större mässorna på campus. Peter Fjellander - Maskinsektionens Styrelse 2013/2014 XX

45 Näringslivsnämnden Näringslivsnämnden jobbar för att kontinuerligt främja kontakten mellan studenter och företag samt arbetsgivarorganisationer. Detta åstadkoms genom att nämnden arrangerar allt från olika typer av monterevent och jippoevent till lunchföreläsningar och pubkvällar. Året började med att forma den nya nämnden som då bestod av elva medlemmar varav sju av dessa nyrekryterades. Nämnden hade många sökande till de lediga platserna och samtliga sökande intervjuades. I samband med nyrekryteringen gjordes en större omorganisering i nämnden. Ansvarsposter för underhållandet av gamla kontakter, skapandet av nya kontakter och Hela-M skapades för att på så sätt effektivisera nämndens arbete. Under året har tyvärr fyra medlemmar slutat i nämnden på grund av att de fått andra erbjudanden som till exempel jobb. Under året har samtliga gamla företagskontakter behållits och nya har skapats. Bland annat har de två teknikkonsultbolagen Alten och Semcon introducerats till sektionen för första gången. Nämnden förutspår även att dessa kommer bli återkommande företag. oviss framtid och Näringslivsnämnden valde därför att lägga ner satsningen på tidningen för året. I stort har verksamhetsåret 2013/2014 varit ett av de bästa åren, om inte det bästa, ekonomiskt sett. Nämnden har under året totalt arrangerat tjugofem företagsevent samt skickat ut separat annonsering från företag vid elva tillfällen. Nämnden har även redan nu planerat femton företagsaktiviteter för verksamhetsåret 2014/2015 vilket gör att även det ser väldigt ljust ut! Vid sidan om det har även nämnden skapat kontakt med många intresserade företag bland annat LKAB vilket mycket väl kan resultera i ett studiebesök i Kiruna, under nästa verksamhetsår, med betald flygresa samt skidåkning för de studenter som väljer att följa med. Mikael Erneberg - Näringslivsnämndens Ordförande 2013/2014 Nämnden gjorde i början en större satsning på att sälja annonser till Hela-M i samråd med kommunikationsnämnden. Detta var något som gick väldigt bra då bland annat reportage från Scania och Semcon såldes in. Tyvärr drog tidningen ut på tiden och vi missade därav vår utlovade deadline och blev tvungna att ställa in reportagen. Hela-M har sedan dess levt med en 29

46 Osquar Mutter Denna Verksamhetsberättelse börjar under juli månad då undertecknad tillträdde som Verkmeister. Det skedde under frenetiska förberedelser inför årets turné. Vad skall med, vad blir bara tungt att bära och har vi tillräckligt många notställ? Hur många trummor behövs egentligen för att kunna spela trummor? Den 11:e juli samlades orkestern vid Klarabergsviadukten för att i samlad trupp åka flygbuss till Skavsta, där vi ska vidare till Warszawa, Polen. Efter sedvanliga bittra/panikfyllda blickar från busschaufförer och bagagehanteringspersonal, som inte alls uppskattar den logistiska utmaningen i att hantera en fullvuxen ståbas, så är vi på väg! Väl i Warszawa så möts vi av vår goda polska vän/manager Magda, som hämtar oss med sin gigantiska och bandvänliga minibuss. Roligt och fint tänker vi. Men redan efter en halvtimme så uppstår problem. Det visar sig att Magda parkerat på något som inte alls är en parkeringsplats. Det är jättemycket inte en parkeringsplats. Faktum är att det finns tre skyltar precis bredvid som visar hur mycket det inte är en parkeringsplats. Polisen anser också att detta inte var så lyckat, och vips! Efter en halvtimme i Warszawa så har vi fått vår första bot. Yaay! Efter att ha lastat in vårt pick och pack i minibuss samt en taxi, så beger vi oss till vårt hostel där, efter att ha installerat oss i vårt tilldelade 12-bäddsrum, njuter vi sedan av turnéns första öl i solen. Livet är allt gott ibland. Efter att ha gett sig ut på jakt efter näring i form av mat och dricka, så skred nästa del av kvällens 30 planer till verket. En tatuering skall tatueras. Med hjälp av nål, tråd, stiftpenna, indiskt bläck och vodka så blir en liten Osquar Mutter-krokodil förevigad för all framtid på vår bassists arm. Dagen efter så har vi turnéns första gig in en källar-bar, som kallas Sklad Butelek. Den stora fördelen med denna lokal är att den ligger precis bredvid vårt hostel. Riggningen inför spelningen går därför ovanligt smärtfritt. Baren bidrar också med en ljudtekniker, vilket visar sig bli ett problem. Hans expertis tycks ligga i att mixa för rockband. Och i en liten källarlokal med väggar, golv och tak av sten, så blev den resulterande ljudbilden svår att hantera. Så rummet avfolkas relativt snabbt. Det var tråkigt. En av ljuspunkterna var dock att bandets nyaste förmåga, som vi inte hade träffat förrän dagen innan, visade sig vara en fantastisk sångerska. Giggen löste snabbt av varandra. Redan dagen efter så är det dags igen. Denna gång på en restaurang/bar med det direktöversatta namnet Världsförvaltningscentrum. Mixningen denna gång blir mycket mycket bättre, då en vän (groupie) som besöker oss i Warszawa ställer upp som mixare. En ytterligare fördel med denna lokal visar sig vara att en aspirerande ljustekniker vill arrangera ett passande scenljus för oss. Det går rykten om att hon ordnat ljus för Rammstein. Vi bestämde oss genast för att hon från och med nu skulle kallas Rammstein. Det blir en fantastiskt fet spelning, och ljuset som Rammstein trollar fram höjde upplevelsen för oss otroligt mycket. Dagen efter visar det sig, till vår stora sorg,

47 att Rammstein inte alls hade varit ljustekniker för Rammstein. Undertecknads hjärta dog lite grann. Efter det tragiska avslöjandet om Rammstein så fick en rätt så hektisk dag ta vid. Förutom att vi hade en spelning på kvällen så var detta vår sista dag i Warszawa. Tågbiljetter skulle inhandlas och förberedelser för spelningen skulle arrangeras. Efter många hetsiga om och men står vi ändå redo på kvällen i en gammal fabriksbyggnad som byggts om till en bar. En underlig bar. Väggarna är överallt kantade med våningssängar i stål. För att komma till scenen måste man gå igenom ett rum, belyst med endast rött ljus. Även i detta rum finns de spartanska våningssängarna längs väggarna, och i mitten av rummet finns en tandläkarstol. Scenen var mycket trevlig, med strandtema (parasoll, sand, spadar och hela kittet). Spelningen blev också bra, med en uppskattande publik. Med den spelningen så var vår tid i Warszawa slut. Dagen efter var det dags att packa ihop vårt bagage, hoppas at vi inte glömt något, och bege oss till stationen. Efter att ha inhandlat proviant inför resan var vi på väg mot Wroclaw. I Wroclaw bor vi, som alla tidigare år, på det mycket fina hostelet Mlechernia. Det finns ingen plats i världen som har lika bra varm choklad (tjock som gyttja) samt goda frukostar som på Mlechernia. Över den tredagsperiod vi är i Wroclaw, så har vi en spelning bokad, i baren Kalambur. Kalambur har en mycket anrik historia. Under kommunisttiden i Polen hade lokalen som nu är bar, restaurang och café, fungerat som XX

48 högkvarter för en undergroundteater. Huset är byggt i jugendstil och utsidan är prydd med en gigantisk trollslända. Invändigt så finns bar, med en liten utstickande övervåning. Det är på denna övervåning vi skall knöka in oss och spela. Då vi inte hittade en annan spelning i Wroclaw bestämde vi oss för att spela i Kalambur två kvällar i rad, kvällen innan som en uppvärmning. Till vår glädje upptäckte vi att det fanns en liten innergård bakom baren, där ett klezmerband stod och jammade. Många i orkestern bestämde sig för att jamma eller lyssna på klezmerbandet i innergården istället för att spela i baren. Kvällen efter så gjorde vi en ordentlig konsert i Kalambur, luften var så tjock med cigarettrök att inget gick att se och det var så varmt att alla ölglasen var blöta med kondensdroppar. En härlig kväll helt enkelt. Efter detta var det dags att åter igen resa från Wroclaw till ytterligare en ny stad, denna gång Krakow! Krakow är en otroligt charmig stad. Stadskärnan är omringad av en allé-park, Planty. Stadskärnan i sin tur är indelad i tre delar, en kommersiell/ turistig del, en katolsk del som mest består av kyrkor och kloster, och en judisk del. Den judiska delen är den mest intressanta, både ur nutida och historiska perspektiv. Historiskt sett har det varit judiska kvarter där sedan medeltiden, och under andra världskriget var delar av området judiska ghetton. Efter andra världskriget, efter att judiska spår suddats ut, bestämde man sig för att bygga upp stadsdelen som den såg ut igen, för att kunna spela in filmen Schindlers list. Nu är det där de flesta mysiga restauranger, caféer, barer, samt butiker finns. Det skulle nog vara motsvarande söder i Stockholm. Vi kommer fram efter en svettig, lång tågresa till Krakow, där vi hittar vårt hostel och ger oss ut på jakt efter mat. Efter att ha blivit vattnade och matade känns det bra att gå och lägga sig efter en lång resdag. Vi hade bara ett inbokat gigg i Krakow, kvällen innan vi skulle åka hem. Men vi frågade ifall vi kunde få spela på den restaurang, Muinek, där vi ätit de flesta dagar. Det fick vi, så vi spenderade hela kvällen där. Muinek är en restaurang/ café med inriktning på vegansk och glutenfri mat, och som serverar frukost ända tills köket

49 stänger. Och som har, skulle det visa sig under kvällen, en gay-klubb i källaren. Så kvällen började med salongsjazz med ett riktigt piano och skulle Rubrik sluta med party nere i källaren på samma restaurang. Sista spelningen på turnén var på caféet Café Szafe. Spelningen fick vi genom en kontakt i Usda debitio nectorrovit prae doloren distibu Krakow, en musiker med kontakter och goda samendi veles doloreh endiam, occusapist qui kunskaper om vilka scener som finns var. Han nulles volorib erferum rem in ne volorrum qui har en underlig fascination med Osquar Mutter, ra sunt que cus, volenimus, omnimincidis ipid som han inte ser som en musikalisk orkester, quodit quaecte volorerro et omnitios dolorio utan mer som en avant garde performance nsectatur aborect otatur serumenis sequo optat grupp. voluptatque rerundunde et, sum voluptatem fuga. Itata ne cor si ipidion eum hil exceariae Det blir en trevlig spelning, som följs av en mil mo dolorumque init, sin num qui officate trevlig kväll. Dagen efter var det dags att resa consequo ius estiat vent. hem igen. Turné 2013 var över. Um aut esto beatector aut experspe ipsam ratecabo. Ugiatur eperia nistiaerunt optamus debiste Den 5:e september gick årets Ärtan av stapeln, ctionse quuntest landisi dent elesedionsed där Osquar Mutter fick träffa N0llan, och N0llan fick träffa Osquar Mutter. Efter en rafflande magnisquam in net hari as aut earum rem quam arum, corenimus veriat ipsam imint ut ex ea sit rökelsedoftande konsert utanför Brazilia var det eos ius, sit imuscipsunt. nya läsåret invigt. Tenimil experro ressit fugia cumquis rem ea nonsequ ibeariat quia con cum niscia non nus, Lördag samma vecka var det dags för den årliga cum quo blabor ab is evelesc ientio. Ferepe Campusvandringen. Osquar Mutter ordnade för parumquae porendi gnihictur aut eum ipsunt N0llan gangsterbingo i den vackert tigerrandiga delluptatia cus dolendi gendae eaquam quo omnit, nobit alicit volupta enimus, ulparit fuga. Ullaccupis dolut qui ullabor eperum unt apelest volupti nihitatquis aliciuntore, aut ped modit voluption ne ea nestium voloreium inctasi molupta vollit lant. Faccae inciis inveliquam quias exernat elicit, quam lam fugia autem. Et aut voluptiis con ratur resequatium rerum, sinverum re velendipides cusciati dent et parit pa que nobit volupturio. Non net es apid mos molendusdam exceaturiam, con rempor aut etur molupicius anistis simi, quuntus si am, omnist, ut libus, sit officium remperuptat. PQ-bussen, där inget bingo gick att få, men väl ett hemligt ord. För de som behagade så fanns även möjligheten att snuffa med Osquar Mutter. Under hösten så kom också idén om att organisera en klubb med Osquar Mutter som huvudnummer, samt ett inbjudet band. Idén sattes i verket, och den 7:e september så har vi vår Faccatur aut et es es inciat la quiandicim abore första egna klubb: Folkrejskrokodilen. För att net quatur, el et, ut pore, temodio ipsae es förbereda klubben så får vi ett tydligare fokus rero odis poribere, solo quiaect ectibus exped under våra rep, och vi börjar även jobba på nytt explaccus mo que volupta tibust, quiaestrum material som skall få sin premiär på klubben. imi, que sit, ipsandunt es sectur sinimusant audigeniam quidunt etur maionsectur? Ed eliqui Klubben äger fysiskt plats i Högdalen, på dem hitibus. Restaurang Mumbai. Det är delägaren Shagga Santione rae nectem andande stotate mpercillab (Shagg? Shaggy? Ingen vet riktigt) som är villiga iusdam facererori re cupta ilitem idellup tatio. att låta oss husera. Klubben ligger under jord. Et utem desectate natio. Nequod que sincten För att nå den måste man gå ner för en misstänksamt kal trappa. I det första rummet man ditaten ihitaturio. Xera name comniat uribus, ut quiant voluptatur, volorati dollab int est laborionecta dipitiusci quo idel et im dolore volento kommer in i efter att ha gått nerför denna trappa ligger baren, kompletterat med spelmaskiner, rporem harum idus nus, Sam intis re est volupti biljardbord och blackjack-bord. Redan när vi ssimagnis dolecum ipsam eum rectur? Rae nimi, kommer dit tidigt på eftermiddag finns stamkunderna på plats. Klientelet kompletteras även od ut as sunt. Am vellor re estis ne periatur sedi doloribearum es numendam, officabo. Harum senimpo med några fulla polacker. På det hela känns det som ett typiskt turné-gigg. Men det är rummet risimodia vitisciet es et aceperum rerro verio. bortom baren där spelningen skall äga rum. Nem vollupt ataspici comnihi llitio mi, nos alitet Där finns gigantiska högtalare, många många persper isciet offic temolessit quo dolo dolescia venia sus doloribusam veribeatiur rehendenda etur, verumquid ut dolorporum volupta spicia dolo temporr orrovit, consedi gendit fugiam quaecto volestrum quibusc iliquo blaborae sam dem et reici omnis et labo. Itaspeliqui dolut explign atempor moluptat re, odissin nusaped ut moluptatibea ni volecusae veris estrumq uiducimus ut andae plabor mil inisim dipisqui dit, num, optur mi, sus, voluptatem lam vollestrum ut unte si officiet ant aut quiassunt. Nem as molum id ut plitias aliquod isimolorrum nis repra disiti cullaut quuntota sus sundit, officil igeniscit quasper undero cor a non. XX

50 dekorationslampor samt något som ser ut om kamouflage-nät som hänger från taket. För att kunna genomföra spelningen krävdes mycket planering. Det är mycket utrustning som måste flyttas, någon måste flytta dem, och ingen vet inte riktigt hur lång tid som krävs för att soundchecka. Sedan är det också en bra idé att hinna äta någon gång under kvällen. Det blir stressigt, men vi hinner, typ. Det blir en bra klubb. Psychobilly bandet Zombie Space Pirates agerar som gästartister, och fungerar som en fin motvikt till Osquar Mutters tradjazz. Vi har tankar kring hur soundcheckningen, samt riggningen, skulle kunna gå smidigare och bestämmer oss för att diskutera i detalj hur detta skall gå till i framtiden. Vi bestämmer oss även för att försöka fortsätta Krokodilklubben. Shagga är som tur entusiastisk över vår spelning, och vill gärna ha oss där igen. Vi får i uppdrag av KTH att spela på en av deras konferenser den 7e november. Konferensen handlade om framtidens energiresurser, där vi fungerade som underhållning under middags-minglet. 34 Den 9:e i November är det dags för Folkrejskrokodilen igen. Det går marginellt mycket smidigare att rigga, och soundcheckningen hjälps mycket av att vi bett en kompis att sköta ljudet åt oss. Vi har en del nytt material redo även för denna klubb och som en bonus så kom vi underfund med hur rökmaskinen som fanns i lokalen fungerade. Vår inbjudna gästartist denna gång var Happy Hardcore-artisten Adam Wolfie. Även denna gång blev det en fin klubbkväll. Detta var den sista konserten för året Resten av året fortsatte vi med ihärdiga repetitioner varje vecka. Under våren följde diskussioner angående Osquar Mutters framtid med VO för Maskinsektionen. Det VO för Maskinsektionen uppmärksammat var att stämning mellan orkestern och resten av sektionen inte var allt för gemytlig. Under mötet uppmärksammades också att orkesters medlemmar var på väg att växa ur KTH. Efter detta möte togs beslutet av orkestermedlemmarna att, efter att detta verksamhetsår gått till sitt slut, skulle sluta och gå vidare till ett nytt band: OrkesterMaskinen. Parallellt med detta pågick repetitioner. Osquar

51 Mutter hade fått i uppdrag den 19 mars att agera underhållning i Scandic Victoria Tower innan middagen hade ordnats för konferensgästerna. Detta gigg hade sina speciella egenheter. Bland annat att vissa bandmedlemmars (erhmmm undertecknads ) svårighet att skilja mellan Kista Science Tower och Scandic Victoria Tower. Även faktumet att det var full snöstorm, och att gigget ägde rum på näst högsta våningen (där det svajar när det blåser). En dryg vecka senare var det dags för vårens höjdpunkt för Osquar Mutter, nämligen studentorkesterfestivalen QORK. QORK är, som namnet antyder en student orkesterfestival med primärt orkestrar från Stockholm, men ibland med mer långväga gäster. Det börjar med en konsertdel, där varje orkester får fyra låtar att spela, varav en är en byteslåt från en annan orkester. Denna konsert följs sedan av en sittning, som i sin tur följs av fest, liveband och dans. Detta år hade Osquar Mutter fått byteslåten Survivor av Destiny s Child, som spelades med stor entusiasm och vigör, tillsammans med tre andra låtar. Det var nog det enda året som Osquar Mutter har hållit sig inom den bestämda tidsramen. Festen som följde visade sig bli ett högljutt fylleslag, som orsakades av besökande Linköpingsbors storslagna entusiasm. Detta skapade en viss spänning, som släpptes av att delta i subfester som bildades i det rum som agerat som kök. Festen fortsatte med mycket folk, högljudd musik och dans på alla ytor som gick att dansa på. Den 13:e maj ägde SM4 rum, där Ruben Svensson blev vald som Verkmeister för verksamhetsåret 14/15. Två dagar senare spelade vi även på en invigningsfest/inflyttningsfest för en tatuering och piercing studio i Stuvsta. Det blev jazz för en ansiktstatuerad, läderjacksbärande publik som var lika frikostiga med sin sprit som med tatueringar. Den 27:e maj var det dags igen att flytta på utrustningen för ytterligare en spelning. Denna gång inte lika långt som till Stuvsta, utan till vår egen Brinellväg 66. Där var ännu en konferens på gång, denna gången för att visa upp skolans lokaler, bland annat produktionslabbet. Vi hade fått i uppdrag att underhålla gästerna i det schemaglapp som uppstod mellan deras ankomst och att de kunde börja vandra runt på Campus. Parallellt med detta har turné 2014 planerats, som blir nuvarande medlemmars sista turné med Osquar Mutter. Denna gång skall transport, förutom med flyg, ske med Maskinbussen. Detta för att undvika eventuella slaganfall på flygplatser som kan uppstå då bagagepersonal oväntat måste hantera en ståbas. I skrivande stund är fem gig bokade, och planer för boende och transport avklarat. Det skall bli mycket spännande. Det är med inte så lite melankoli undertecknad skriver dessa sista rader. Jag har upplevt så mycket med Osquar Mutter detta år. Tack och Förlåt Aina Johansson - Verkmeister för Osquar Mutter 2013/2014 Några veckor innan den 15:e maj så fick Osquar Mutter förfrågan att vara förband för sittningen SAGA på maskinsektionen den 15:e maj. Vi var entusiastiska för denna spelning, och genomförde den med tejpförstärkta noter och notställ i snålblåst. 35

52 Phösningen 2013 Öfverphöseriet spenderade större delen av verksamhetsåret med att förbereda mottagningsveckorna under hösten Året började med uttagning av en chefsgrupp, varvid en ansökningsprocess till samtliga grupper startade. Söktrycket var oerhört stort till både chefsposter och grupper, vilket resulterade i att cirka 60 personer inte fick möjligheten att vara en del av mottagningen. Totalt bestod Phöseriet 2013 av 98 personer. Efter att grupperna blivit uttagna hölls ett introduktionsmöte, kallat det Stora Phösarmötet, för att introducera mottagningsarbetet. Senare under våren genomfördes ett internat på Barnens Ö för att stärka banden inom och mellan grupperna. På internatet kommunicerades viktig information kring mottagningen, olika gruppers ansvarsområden samt enskilt ansvar. Grupperna hade även egna träffar under sen vår och sommar för att ytterligare stärka gemenskapen inom gruppen, sprida information och lägga en solid grund för mottagningsveckorna. Under mottagningsveckorna så genomfördes de aktiviteter som genom åren kommit att bli tradition för Maskinsektionen, men med vissa förändringar för att tillmötesgå det ökade antalet nyantagna studenter. Till följd av ombyggnationen av delar av Maskinhuset under sommaren 2013 kom mottagningens slutfest att se annorlunda ut jämfört med tidigare år. Det nya upplägget för slutfesten kom att bli mycket lyckat. Mottagningen fick betydande sponsorintäkter från ett flertal företag, framarbetade både av Öfverphöseriet samt via samarbete tillsammans med Näringslivsnämnden. De största intäkterna inkluderades även av betydande bidrag från ITM. Genom den goda ekonomin och ett enastående arbete från både chefer och gruppmedlemmar blev mottagningen väldigt lyckad. Enkätsvar från Ettan visade att majoriteten var mycket nöjda med de aktiviteter som utförts, bemötandet från phösarna samt mottagandet på sektionen. Likaså var phösarna mycket nöjda med det arbete som utförts och resultatet av detta. För Öfverphöseriet var därför mottagningen 2013 enormt lyckad, och förhoppningen är att det arbete och förändringar som genomfördes ska komma att ligga till grund för att kommande mottagningar blir ännu bättre! Josephine Broberg & Ludvig Berling - Öfverphösare

53 XX

54 Smörjkammar nämnden Året i SkN 13/14 började med nämndrekrytering tillsammans med de andra nämnderna. Ett gäng på 10 maskinare tillsattes och genast började det spånas idéer och visioner för det kommande året. Gruppen delades in i undergrupper som var och en fick ansvar för att driva ett projekt under året. Vårt första stora arbete var en tegelvägg och sattes upp bakom baren i Smörjis. Här samlades SkN under en lördag och satte tegel. Efter 14 timmar stod väggen klar och skapade en mer maskinig känsla i Smörjis. Dock skapade den nya väggen en miss i färgmatchning mellan vägg och bar, vilket såklart åtgärdades. Bardisken betsades mörkt brun och framsidan av baren fick en betonggrå färg, såklart med Maskinsektionen kvar i guld. Vi har även omstrukturerat förrådet under M1 och satt in nya hyllor för att skapa mer plats åt föreningar och nämnder som behöver förrådsutrymme. SkN hade från början fler projekt igång men på grund av lokalflytten pausades nämndens arbete och har de senaste månaderna inte gjort något nytt i lokalen förutom att sett till att se över de trasiga takplattorna. Dessa har delvis bytts ut och det ska även tillkomma nya med infällda lampor så att vi får ett lite ljusare Smörjis i framtiden. Utöver detta har SkN under 13/14 städat ut och slängt gamla trasiga bänkar/bord och kylskåp samt adopterat ett gäng Scania-overaller som numera alltid är trogna följeslagare i alla fix-och donsammanhang. Emma Grundén - Smörjkammarnämndnsordförande 2013/2014 XX

55 Studienämnden Under läsåret 13/14 tog Maskinsektionens studienämnd stora kliv framåt genom att utöka sin verksamhet. Detta har åstadkommits genom att nämndens medlemmar har arbetat i projekt utöver den sedvanliga utbildningsbevakningen. Det har varit positivt att arbeta i projektgrupper och de medlemmar som engagerat i dessa sig har fått möjlighet leda och ta ansvar för projekt. Detta har varit ett steg i rätt riktning mot studienämndens mål att utöka sin verksamhet och synas mer för övriga teknologer. Studienämndens sedvanliga utbildningsbevakningsarbete innebär att medlemmarna kontinuerligt arbetar aktivt för att utveckla kurserna på grundutbildningen. Detta genom att de med jämna intervall träffar programansvarig, studievägledare, utbildningshandläggare samt kursernas lärare och diskuterar den rådande situationen i kurserna. Utöver detta skriver även medlemmarna kursutvärderingar. Under årets gång har det i vissa kurser uppdagats allvarliga brister. I dessa fall har studienämnden aktivt tagit ställning och sagt till för att säkerställa att det inte upprepar sig. Bland annat att en tentamen i en kurs gavs ut på engelska fastän kursen gavs på svenska, detta utan förvarning till teknologerna. Då rektorns beslut om att ha tagit 120hp för att få göra kandidatexamensarbeten inte är mätbart har studienämnden varit med och bestämt ITM:s egna krav. Det som bestämdes var att gränsen ligger vid att ha minst 105hp efter period ett i trean. En ny struktur för design och produktframtagningsprogrammet och under detta läsår tagits fram där studienämnden har varit med och tyckt till. Studienämnden har, genom programansvariga studenter, även varit med när denna struktur har klubbats igenom på ITM:s utbildningsnämnd. Ett av projektet som studienämnden har drivit har varit att etablera ett kontaktnät med teknologer på samtliga masterprogram för M och P. Detta har projekt har varit mycket lyckat och kontakter finns för närvarande på alla program förutom fluidmekanik. Genom detta kontaktnät kan studienämnden erbjuda yngre teknologer att få tips och vägledning inför sitt kurs- och masterval. Detta kontaktnät kom till stor nytta då studienämnden ordnade en kursvalspub där även studievägledare och programhandläggare närvarade för att vägleda teknologerna. Under året har även studienämndspresidiekonstellationen strukturerats om för att effektivisera verksamheten och utöka möjligheterna till att expandera studienämndens verksamhet. Den tidigare konstellationen har bestått av en studienämndsordförande som också satt i styrelsen samt två vice studienämndsordföranden med fokus på varsitt program. De två sistnämnda har även varit programansvariga studenter för respektive program. Numera kommer konstellationen att bestå av två studienämndsordföranden och en programansvarig student för varje program. Studienämnden har även fått plats för att vara med och utveckla KTHs nya pedagogiska program. Simon Johansson - Studienämndens Ordförande 2013/

56 Studiemiljönämnden Rubrik Usda Studiemiljönämnden debitio nectorrovit har prae nu funnits doloren i två distibu år och samendi mycket har veles hänt doloreh med studiemiljön endiam, occusapist på Maskin qui nulles sedan starten. volorib erferum Sommaren rem 2013 in ne genomfördes volorrum qui en ra totalrenovering sunt que cus, av volenimus, Maskinkorridoren omnimincidis och det ipid quodit råder numera quaecte en volorerro helt annan et omnitios stämning dolorio på denna nsectatur plats. Men aborect SMN hörde otatur mycket serumenis negativa sequo åsikter optat voluptatque om bland annat rerundunde färgsättningen. et, sum Därför voluptatem ville fuga. nämnden Itata undersöka ne cor si ipidion hur studenterna eum hil exceariae uppfattade mo studiemiljön. dolorumque Årets init, nämnd sin num började qui officate med mil consequo att utvärdera ius resultatet estiat vent. av ombyggnationen via Um en enkät aut esto och beatector efter att svaren aut experspe från enkäten ipsam sammanställts Ugiatur kunde eperia det nistiaerunt konstateras optamus att studenterna debiste ratecabo. ctionse var nöjda. quuntest Detta gällde landisi både dent äldre elesedionsed studenter magnisquam som upplevt gamla in net Maskinkorridoren hari aut earum rem samt quam de arum, nya studenterna. corenimus Resultat veriat ipsam jämfördes imint ut även ex med ea sit eos den ius, enkät sit som imuscipsunt. genomfördes innan Maskinkorridorens experro ombyggnad. ressit fugia Lärdomar cumquis om rem önskad ea Tenimil nonsequ studiemiljö ibeariat och studenternas quia con cum studieteknik niscia non nus, cum kunde quo dras blabor och dessa ab is evelesc togs sedan ientio. med Ferepe in i nästa parumquae projekt. porendi gnihictur aut eum ipsunt delluptatia cus dolendi gendae eaquam quo omnit, Nästa projekt nobit alicit blev volupta att hjälpa enimus, lokalansvarig ulparit fuga. med Ullaccupis en renovering dolut av qui grupprummen. ullabor eperum För unt att få apelest eleverna att nihitatquis känna sig ännu aliciuntore, mer delaktiga aut ped bjöd modit SMN vo- volupti luption in till en ne workshop ea nestium för voloreium att diskutera inctasi möbler molupta och vollit studieplatser. lant. Av studenternas förslag sammanställde SMN inciis ett inveliquam förslag som quias lämnades exernat elicit, till Emilia Faccae quam lam fugia autem. Et aut voluptiis con ratur resequatium rerum, sinverum re velendipides cusciati dent et parit pa que nobit volupturio. Non net es apid mos molendusdam exceaturiam, con rempor aut etur molupicius anistis simi, quuntus si am, omnist, ut libus, sit officium remperuptat. Faccatur Nyblom. aut I skrivande et es es inciat stund la är quiandicim renovering abore i full net gång. quatur, el et, ut pore, temodio ipsae es rero odis poribere, solo quiaect ectibus exped explaccus Studiemiljönämnden mo que volupta har detta tibust, verksamhetsår quiaestrum imi, bestått que av sit, sju ipsandunt personer. es Nämnden sectur sinimusant är till stor audigeniam del diskussionsgrupp quidunt etur samt maionsectur? ett bollplank Ed eliqui dem för KTH hitibus. och det har varit en lagom storlek Santione på nämnden. rae nectem En av medlemmarna andande stotate har mpercillab varit iusdam utbytesstudent facererori och re mycket cupta ilitem av nämndens idellup tatio. arbete Et har utem därför desectate varit på natio. engelska. Nequod que sincten ditaten ihitaturio. Xera name comniat uribus, ut quiant Tyvärr voluptatur, har nämndens volorati arbete dollab detta int år est varit laborionecterat på dipitiusci att tjata på quo KTH idel för et im att dolore fixa skyltar/or- volento fokus- rporem dentliga harum papperskorgar/ idus nus, Sam godismaskiner volorro estiatque osv. Vi voluptatur har fått OK aperchi från Emilia cimenecae att vattenskära cupti sitata ut suntor egna re, skyltar cusam, till sopsortering, que volesti qui toaletter utae nullent och så imusciis vidare et (dock ariamus, kräver odis detta eturenis att någon aboreperibus tar tag i projektet sumquiam och formger et estia dessa). qui dolorit eaquiatur ma quibusa mentiorem quasi remque pre la is ex exerferum eaquidebit På grund av quiasit arbetet inctur med mil den moloreste gamla och ma kommande voluptatius, ombyggnaden illiasint har nämnden estionem inte rem hunnit ad pos ipsam etume med så volupta mycket sperspi annat. ditaes ad et ut quibus maximet qui inis ipsum a que archillaut molorib eatempe liquam Hilda et Sandberg acculpa endam och Nina et et Haskovec et aute dolorit - Ordförande eveles et assimet och vice fugia Studiemiljönämnden cullum aut estibus, nectis etur antibusam vellia sequatque 2013/2014 nos ut fugiae sint voluptat. Ota nonseribus pos eiciis magni bernat odis min nonsed mos ex et lias eiur? Epudisquam et rem es moluptatas ent et facerum que venditi squidic impores simped maio temodis solor audaero bea pernam quatistia volor sum ipsam, videlic iandis ea voluptaturia id minihit quos reium secatur, cusapiet ipient. XX XX

57 Valberedningen Under Vår-SM 2013 valdes valberedningen för verksamhetsår 2013/2014 och bestod av Albin Risfelt, André Sahlsten, Carl Edman, Johan Nilsson, Johanna Nordlöf, Linn Emilsson, Maria Toresson och Nina Haskovec. Valberedningens arbetsgång för verksamhetsåret var lite annorlunda jämfört med tidigare år, då det för första gången hölls fyra SM under verksamhetsåret, tidigare ett per termin. Valberedningen började därför sitt arbete med att planera inför året. På grund av brist på sökande så blev arbetsbördan lite ojämnt uppdelad under året men valberedningen är väldigt nöjda med sin prestation och sitt verksamhetsår. Till nästkommande valberedning har valberedningen 13/14 valt att fixa en strukturerad beskrivning på den nya arbetsuppdelningen. Albin Risfelt - Sammankallande Valberedningen 2013/

58 Valnämnden Valnämnden består av en valansvarig från varje sektion under THS och leds av valgeneralen. Deras uppgift är att handha valet till kårfullmäktige, KF, på sektionsnivå. Under verksamhetsåret 13/14 representerades Maskinsektionen av Matilda Landström. Vi hade 5 ordinarie och 5 suppleantplatser i KF, vilket baserades på antalet sektionsmedlemmar. Inför KF-valet i april 2014 inkom 4 ansökningar vilka sedermera valdes till ordinarie representater. Detta innebär att 1 ordinarie samt 5 suppleantplatser vakantsattes och skall fyllnadsväljas. Det låga söktrycket beror troligtvis på att sökperioden samanföll med de två tentaveckorna i period 3 varvid möjligheten att nå ut till medlemmar försvårades. Valdeltagandet på maskin var 77 personer vilket var lägre än tidigare år. Generellt var söktrycket och valdeltagandet lågt inom THS. Matilda Landström - Valnämndsrepresentant 2013/

59 Vinprovarkommitttén VPK Presenterar 2013 års sektionsvin tillika sektionsfärg.vinprovarkommittén bestod av 4 ädlingar i sina bästa år som av den kungliga maskinsektionen fått detta hedersuppdrag. Dessa handjur (var är brudarna!?) var: herr Carl Ögren herr Ola Harström herr Johan Jacobsson herr Erik Nord Hautes Cotes De Nuits, 2011, 129 kr En komplex lite söt knubbis med smak av mosade plommon, smultron och päron. Doft av jordgubbssylt och kvart-i-tre-mys. Ja det blev det dyraste i korgen! Carl Ögren - VPK 2013/2014 Kommittén tog fram ett par rimliga kandidater genom att studera Systembolagets sortiment idogt, imundiga smaskiga mutor och genom hörsägen. Kandidaterna: Beaujolais-Villages, 2011, 79 kr Martenot Bourgogne Pinot Noir, 2011, 94 kr Vielles Vignes De Pinot Noir, 2011, 99 kr Louvent De Jacobins, 2010, 119 kr, 129 kr Vinerna stöttes och vi blöttes under trevligt samkväm med mumsig mat i mysig miljö hemma hos herr Harström, taket var högt och kvickheterna låga. Helt utan större blodsutgjutelser och handgemäng lyckades vi genom den uråldriga och beprövade metoden smaka och jämför lyckas komma fram till det bästa vinet, både till smak och också färg. Vilket blev denna härliga Pinot noir TADAAAA! 43

60 Funktionärslista Ordförande Ordförande, vice Busshusse Civilingenjör HT13 Civilingenjör VT14 Fanbärare HT13 Fanbärare VT14 Fanbärare, vice Festledare Förste Kastare Idrottsledare Internationell Sek Jippomästare Kassör Klubbmästare HT13 Klubbmästare VT14 KF-ledamöter KF-ledamöter, supp KNO M-Formatarnas Ordf NNO Sekreterare Sektionskines Sexmästare Sexmästarinna Stefan Silver Jonas Torstensson Sebastian Orre Lina Thurman Vakant Sofia Edberg Stefan Silver Jonas Torstensson Mikaela Kekkonen Daniel Mofors Görel Lundberg Emelie Henning Hamza Qadoumi Vivek Ramaswamy Anna Wong Peter Fjellander Elin Cadenius Dan Eld Stefan Silver Jonas Torstensson Carl Edman Ida Nilsson Lisa Zöllner Wohlfart Oskar Mo Joe Sivborg Jenny Mattsson Matilda Landström Elin M K Nordmark Axl Elisson Anton Petterson- Thurfjell Mikael Erneberg Angelika Brodka Karlsson Kalle Bergqvist Johan Jacobsson Elin Cadenius SkO SNO MvSNO PvSNO Spexdirectörer Studiemiljörep Studiemiljörep, vice Styrelseledamot Styrelseledamot HT13 Styrelseledamot VT14 Sångledare HT13 Sångledare VT14 Revisor Revisor HT13 Revisor VT14 Valnämndsrep Valberedning Verkmester Verkstadsansvarig VPK ÖPH Emma Grundén Simon Johansson Elin M K Nordmark Linn Emilsson Oliver Dover Viktor Eriksson Hilda Sandberg Nina Haskovec Gustav Marin Jonathan Cresell Ida Nilsson Martin Egholt Linus Malmén Simon Johansson Gustav Sifwerbrand Henrik Jonhed Sofia Edberg Johan Salomon Matilda Landström Albin Risfelt André Sahlsten Carl Edman Johan Nilsson Johanna Nordlöf Linn Emilsson Maria Toresson Nina Haskovec Aina Johansson David Franklin Carl Ögren Johan Jacobsson Erik Nord Ola Harström Ludvig Berling Josephine Broberg 44

61 Styrelsens underskrifter Stefan Silver Ordförande Jonas Torstensson Peter Fjellander Vice ordförande Kassör Angelika Brodka Karlsson Sekreterare Elin Cadenius Klubbmästare HT13 Axl Elisson Klubbmästare VT14 KNO Simon Johansson SNO Mikael Erneberg NNO Emma Grundén SkO Ida Nilsson Styrelseledamot HT13 Martin Egholt Styrelseledamot VT14 Gustav Marin Styrelseledamot Linus Malmén Styrelseledamot VT14 Dan Eld Jonathan Cresell Styrelseledamot 45

62 Rubrik Usda debitio nectorrovit prae doloren distibu samendi veles doloreh endiam, occusapist qui nulles volorib erferum rem in ne volorrum qui ra sunt que cus, volenimus, omnimincidis ipid quodit quaecte volorerro et omnitios dolorio nsectatur aborect otatur serumenis sequo optat voluptatque rerundunde et, sum voluptatem fuga. Itata ne cor si ipidion eum hil exceariae mil mo dolorumque init, sin num qui officate consequo ius estiat vent. Um aut esto beatector aut experspe ipsam ratecabo. Ugiatur eperia nistiaerunt optamus debiste ctionse quuntest landisi dent elesedionsed magnisquam in net hari as aut earum rem quam arum, corenimus veriat ipsam imint ut ex ea sit eos ius, sit imuscipsunt. Tenimil experro ressit fugia cumquis rem ea nonsequ ibeariat quia con cum niscia non nus, cum quo blabor ab is evelesc ientio. Ferepe parumquae porendi gnihictur aut eum ipsunt delluptatia cus dolendi gendae eaquam quo omnit, nobit alicit volupta enimus, ulparit fuga. Ullaccupis dolut qui ullabor eperum unt apelest volupti nihitatquis aliciuntore, aut ped modit voluption ne ea nestium voloreium inctasi molupta vollit lant. Faccae inciis inveliquam quias exernat elicit, quam lam fugia autem. Et aut voluptiis con ratur resequatium rerum, sinverum re velendipides cusciati dent et parit pa que nobit volupturio. Non net es apid mos molendusdam exceaturiam, con rempor aut etur molupicius anistis simi, quuntus si am, omnist, ut libus, sit officium remperuptat. Faccatur aut et es es inciat la quiandicim abore net quatur, el et, ut pore, temodio ipsae es rero odis poribere, solo quiaect ectibus exped explaccus mo que volupta tibust, quiaestrum imi, que sit, ipsandunt es sectur sinimusant audigeniam quidunt etur maionsectur? Ed eliqui dem hitibus. Santione rae nectem andande stotate mpercillab iusdam facererori re cupta ilitem idellup tatio. Et utem desectate natio. Nequod que sincten ditaten ihitaturio. Xera name comniat uribus, ut quiant voluptatur, volorati dollab int est laborionecta dipitiusci quo idel et im dolore volento rporem harum idus nus, Sam volorro estiatque voluptatur aperchi cimenecae cupti sitata suntor re, cusam, que volesti qui utae nullent imusciis et ariamus, odis eturenis aboreperibus sumquiam et estia qui dolorit eaquiatur ma quibusa mentiorem quasi remque pre la is ex exerferum eaquidebit quiasit inctur mil moloreste ma pos ipsam voluptatius, illiasint estionem rem ad etume volupta sperspi ditaes ad et ut quibus maximet qui inis ipsum a que archillaut molorib eatempe liquam et acculpa endam et et et aute dolorit eveles et assimet fugia cullum aut estibus, nectis etur antibusam vellia sequatque nos ut fugiae sint voluptat. Ota nonseribus pos eiciis magni bernat odis min nonsed mos ex et lias eiur? Epudisquam et rem es moluptatas ent et facerum que venditi squidic impores simped maio temodis solor audaero bea pernam quatistia volor sum ipsam, videlic iandis ea voluptaturia id minihit quos reium secatur, cusapiet ipient. Ett stort tack till alla som har varit engagerade under verksamhetsåret 2013/2014. Det är ni som har tagit denna sektionen framåt! Ytterligare ett tack går till alla fotografer och skribenter som har hjälpt till med denna berättelse. Ett speciellt tack till Emma Ringqvist som har gjort alla fina illustrationer. XX

63 Det blir bara bättre - Praxis för Kungliga Maskinsektionen,

HANDLINGAR VINTERSEKTIONSMÖTE 2013-12-03 KUNGLIGA MASKINSEKTIONEN, THS

HANDLINGAR VINTERSEKTIONSMÖTE 2013-12-03 KUNGLIGA MASKINSEKTIONEN, THS HANDLINGAR VINTERSEKTIONSMÖTE 2013-12-03 KUNGLIGA MASKINSEKTIONEN, THS Version utan valhandlingar FÖREDRAGNINGSLISTA Kungliga Maskinsektionen, THS Sektionsmöte 2013-12-03 kl 17.17 i sal M1 * = Bilaga finns

Läs mer

Protokoll. 1. Formalia. Protokoll SM3/1415 Mars 2015 Sid. 1 av 8

Protokoll. 1. Formalia. Protokoll SM3/1415 Mars 2015 Sid. 1 av 8 Sid. 1 av 8 Protokoll Mötets art: SM3 Datum: Tisdag 03 Tid: 17:17 Plats: M1 Närvarande: Jonathan Cressell (Mötesordförande) Tim Hallor (Koordinator) Övriga se bilaga. 1. Formalia 1.1. Mötets öppnades 17:24

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-03-18

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-03-18 Stockholm 2015-03-18 Styrelsemöte 10 mars 2015 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppnat kl 16.14 1.2. Mötets behöriga utlysande Extrainsatt Styrelsen beslutar

Läs mer

Dagordning SM 4, 11 december 2014, Oasen Klockan 17:00

Dagordning SM 4, 11 december 2014, Oasen Klockan 17:00 Konglig Samhällsbyggnadssektion Dagordning SM 4, 11 december 2014, Oasen Klockan 17:00 1. Formalia 1.1 Mötets öppnande 1.2 Val av mötesordförande 1.3 Val av mötessekreterare 1.4 Val av två justeringspersoner

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012/2013

Verksamhetsberättelse 2012/2013 Verksamhetsberättelse 2012/2013 1 Visionen 1.1 Inledning Visionen är en långsiktig beskrivning av i vilken riktning vi vill att sektionen ska röra sig. Visionen innehåller önskningar av relativt abstrakt

Läs mer

Verksamhetsplan juli 2014 - juni 2015 Sektionen för Energi och miljö

Verksamhetsplan juli 2014 - juni 2015 Sektionen för Energi och miljö Verksamhetsplan juli 2014 - juni 2015 Sektionen för Energi och miljö Reviderad 2014-09- 18 Sektionen Sektionen börjar nu gå mot sin slutfas av växande, och programmet kommer under verksamhetsåret examinera

Läs mer

Verksamhetsplan juli 2013 juni 2014 Sektionen för Energi och miljö

Verksamhetsplan juli 2013 juni 2014 Sektionen för Energi och miljö Verksamhetsplan juli 2013 juni 2014 Sektionen för Energi och miljö Sektionen Sektionen är fortfarande växande och det är viktigt att verksamheten under 2013-2014 präglas av att antalet programstuderande

Läs mer

MÖTESPROTOKOLL. Närvarande. Frånvarande. Styrelsemöte nr 3, 2012-09-20, Smörjkammaren. 1 Mötets öppnande. 2 Formalia. 2.1 Eventuella Adjungeringar

MÖTESPROTOKOLL. Närvarande. Frånvarande. Styrelsemöte nr 3, 2012-09-20, Smörjkammaren. 1 Mötets öppnande. 2 Formalia. 2.1 Eventuella Adjungeringar MÖTESPROTOKOLL Styrelsemöte nr 3, 2012-09-20, Smörjkammaren Närvarande Sofia Edberg, Ordförande Carl Edman, vice Ordförande Tommy Lunqvist, sekreterare Axel Lison Almkvist, SnO Lisa Wohlfart, SkO Gustav

Läs mer

Verksamhetsplan juli 2014 - juni 2015. Sektionen för Energi och miljö

Verksamhetsplan juli 2014 - juni 2015. Sektionen för Energi och miljö juli 2014 - juni 2015 Sektionen för Energi och miljö Sektionen Sektionen börjar nu gå mot sin slutfas av växande, och programmet kommer under verksamhetsåret examinera sina första studenter. Det kommer

Läs mer

Färdplan Flen. Bredband byggs ut. Engagerar

Färdplan Flen. Bredband byggs ut. Engagerar Sök Med hjärtat på rätt ställe kan alla göra skillnad Kontakt På gång dolores rubrik el ea vendaest atissit maxim que nos es SE ALLA EVENEMANG PUBLICERA / TIPSA OM EVENEMANG Twitter Facebook Instagram

Läs mer

1.1. Mötets öppnande Ordförande Sofia Edberg förklarade mötet öppnat kl. 17.24. 1.2. Mötets utlysande Mötet utlystes enligt kallelse, se bilaga 1.

1.1. Mötets öppnande Ordförande Sofia Edberg förklarade mötet öppnat kl. 17.24. 1.2. Mötets utlysande Mötet utlystes enligt kallelse, se bilaga 1. PROTOKOLL Kungliga Maskinsektionen, THS Sektionsmöte 2013-04-23 kl 17.15 i Sal M1 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Ordförande Sofia Edberg förklarade mötet öppnat kl. 17.24 1.2. Mötets utlysande Mötet

Läs mer

STYRELSENS FÖRSLAG PÅ NYA REGLEMENTET. Reglemente Sektionen för Energi och Miljö

STYRELSENS FÖRSLAG PÅ NYA REGLEMENTET. Reglemente Sektionen för Energi och Miljö STYRELSENS FÖRSLAG PÅ NYA REGLEMENTET Reglemente Sektionen för Energi och Miljö 1 2 Innehåll 1. 1 Allmänt 3 1.1. Ändamål.....................................3 1.2. Reglementsändringar...........................3

Läs mer

Reglemente Sektionen för Energi och Miljö

Reglemente Sektionen för Energi och Miljö Reglemente Sektionen för Energi och Miljö 1 Innehållsförteckning 1 Allmänt... 3 1.1 Ändamål... 3 1.2 Reglementsändringar... 3 2 Förtroendevalda... 3 2.1 Ordförande... 3 2.2 Vice Ordförande... 3 2.3 Sekreterare...

Läs mer

Verksamhetsplan juli 2015 - juni 2016. Sektionen för Energi och miljö

Verksamhetsplan juli 2015 - juni 2016. Sektionen för Energi och miljö Verksamhetsplan juli 2015 - juni 2016 Sektionen för Energi och miljö Sektionen Sektionen börjar nu gå mot sin slutfas av växande, och programmet kommer under verksamhetsåret examinera sina första studenter.

Läs mer

Protokoll fört vid: Sektionen för Medicinsk Teknik Sektionsmöte Torsdagen den 16/5 å Tolvan, Stockholm

Protokoll fört vid: Sektionen för Medicinsk Teknik Sektionsmöte Torsdagen den 16/5 å Tolvan, Stockholm Protokoll fört vid: Sektionen för Medicinsk Teknik Sektionsmöte Torsdagen den 16/5 å Tolvan, Stockholm 1 Formalia 1.1 Mötets öppande Sektionens ordförande Sander Riedberg öppnar mötet klockan 16.38. 1.2

Läs mer

GDK-sektionen 1 (10) 2013-05-29 Stadgar

GDK-sektionen 1 (10) 2013-05-29 Stadgar GDK-sektionen 1 (10) 2013-05-29 för Grafisk design och kommunikations sektion Tekniska högskolan vid Linköpings universitet Senast uppdaterade 2013-05-29 GDK-sektionen 2 (10) 2011-05-03 Innehållsförteckning

Läs mer

Postbeskrivningar inför Val-SM

Postbeskrivningar inför Val-SM Postbeskrivningar inför Val-SM Innehåll Styrelsen... 2 Ordförande... 2 Vice ordförande tillika sekreterare... 2 Kassör... 2 Kommunikationsansvarig tillika webmaster... 3 Ledamot med ansvar för studiefrågor...

Läs mer

Protokoll från styrelsemötet för W-sektionen

Protokoll från styrelsemötet för W-sektionen Sida 1 av 5 Plats: Hemma hos Nina Nilsson Datum: 18 februari 2013 Tid: Kl. 18.30-22.30 Närvarande:Elin Hellmér (Ordförande), Johannes BedoireFivel (PAS), Josefin Wiking (NLG), Linn Fröström (Mottagningsansvarig),

Läs mer

Reglemente 1. ÄNDAMÅL... 3 2. MEDLEMSKAP... 3 3. EKONOMI OCH FIRMATECKNARE... 3 4. SEKTIONSIDENTITET... 3 5. ORGANISATION OCH ANSVAR...

Reglemente 1. ÄNDAMÅL... 3 2. MEDLEMSKAP... 3 3. EKONOMI OCH FIRMATECKNARE... 3 4. SEKTIONSIDENTITET... 3 5. ORGANISATION OCH ANSVAR... Reglemente Antaget: 2015-11-21 Ändrat: 1. ÄNDAMÅL... 3 2. MEDLEMSKAP... 3 3. EKONOMI OCH FIRMATECKNARE... 3 4. SEKTIONSIDENTITET... 3 5. ORGANISATION OCH ANSVAR... 3 6. SEKTIONSMÖTE... 3 Läsperiod 1 (Höstmöte

Läs mer

Verksamhetsplan 2013. D rektoratet

Verksamhetsplan 2013. D rektoratet Verksamhetsplan 2013 \section{jämlikhetsnämnden} Jämlikhetsnämnden skall genomföra minst en undersökning om hur jämlikhetssituationen på sektionen är. utvärdera resultaten av undersökningen och presentera

Läs mer

2. Rapporter Föredragande 2.1. Ledamot för Utbildningsfrågor Robin Palmberg

2. Rapporter Föredragande 2.1. Ledamot för Utbildningsfrågor Robin Palmberg Sektionen för Medieteknik Stockholm 20131022 Styrelsemöte den 23 oktober 2013 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Kl 17:31. 1.2. Mötets behöriga utlysande Mötet anses behörigt utlyst. 1.3. Närvarande Lukas,

Läs mer

Policy för Sektionens sparande

Policy för Sektionens sparande Policy för Sektionens sparande Syftet med styrdokumentet är att beskriva hur sektionens eventuella överskott ska fördelas, förvaltas samt djupare beskriva var fonds syfte. Dokumentet ska kontinuerligt

Läs mer

STADGAR KUNGLIGA MASKINSEKTIONEN, THS

STADGAR KUNGLIGA MASKINSEKTIONEN, THS STADGAR KUNGLIGA MASKINSEKTIONEN, THS Fastställd av Sektionsmötet den 25 november 2003 Ändrad av Sektionsmötet den 22 november 2005 ( 5.7.2.7 infördes) Ändrad av Sektionsmötet den 20 april 2006 ( 3.1 ändrades)

Läs mer

HANDLINGAR JULSEKTIONSMÖTE 2011-12-08 KUNGLIGA MASKINSEKTIONEN, THS

HANDLINGAR JULSEKTIONSMÖTE 2011-12-08 KUNGLIGA MASKINSEKTIONEN, THS HANDLINGAR JULSEKTIONSMÖTE 2011-12-08 KUNGLIGA MASKINSEKTIONEN, THS FÖREDGRAGNINGSLISTA Kungliga Maskinsektionen, THS Sektionsmöte 2011-11-08 kl 17.17 i Sal M3 * = Bilaga finns 1 Formalia 1.1 Mötets öppnande

Läs mer

Mötesprotokoll, Sektionen för Energi och miljö Styrelsemöte

Mötesprotokoll, Sektionen för Energi och miljö Styrelsemöte Mötesprotokoll, Sektionen för Energi och miljö Styrelsemöte 2015-01-26 Adress: Hemma hos Aisan Styrelsemöte nr 9, VÅ 2014/2015 Datum: 2015-01- 26 Tid: 18.11 20.27 Närvarande: Kajsa Lundgren (PAS), Emma

Läs mer

Föredragningslista till Sektionsmöte 2016 P2

Föredragningslista till Sektionsmöte 2016 P2 ! Ingejörsektionen Flemingsberg Tekniska Högskolans Studentkår! 1 av! 2 den 16 Decemember Föredragningslista till Sektionsmöte 2016 P2 Fredagen den 16 December klockan 17:30 i T2 (* = bilaga finnes) 1.

Läs mer

Avsändartillägg Barkarbystaden

Avsändartillägg Barkarbystaden Avsändartillägg Barkarbystaden Konsumentkommunikation (B2C) Affärskommunikation (B2B) Stationary Rubrik 2014.01.24 Eit imint endus enimintum qui con con conem et laborias dolentus res errum sum, omni cus

Läs mer

Kongliga Bergssektionen

Kongliga Bergssektionen Protokoll för sektionsmöte den 29 april 2012 (Vår-SM) Styrelsen: Ordförande Vice ordförande SNO PAS Sekreterare Ettans Post Klubbmästare Femten KOMMA Oscar Hessling Leo Carlsson Tomas Romson Fia Vikman

Läs mer

Postbeskrivningar inför SM-1

Postbeskrivningar inför SM-1 Postbeskrivningar inför SM-1 Innehåll Styrelsen... 2 Ettans representant... 2 Klubbmästare... 3 Andra förtroendevalda... 3 Vice SNO... 3 Sektionslokalsansvarig... 4 Valberedning... 4 Webmaster... 4 Revisor...

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse styrit 2011/2012 Förord Verksamhetsåret 2011/2012 var ett spännande år att sitta i styrelsen. Chalmers Studentkår centralt förde flera viktiga debatter om bl.a. sektionernas dispositionsavtal,

Läs mer

Uppdaterade Reglemente Sektionen för Energi och Miljö

Uppdaterade Reglemente Sektionen för Energi och Miljö Uppdaterade 2015-06-03 Reglemente Sektionen för Energi och Miljö 1 Innehållsförteckning 1 Allmänt... 4 1.1 Ändamål... 4 1.2 Reglementsändringar... 4 2 Förtroendevalda... 4 2.1 Ordförande... 4 2.2 Vice

Läs mer

Uppdaterade 2013-07- 23. Reglemente Sektionen för Energi och Miljö

Uppdaterade 2013-07- 23. Reglemente Sektionen för Energi och Miljö Uppdaterade 2013-07- 23 Reglemente Sektionen för Energi och Miljö 1 Innehållsförteckning 1 Allmänt... 3 1.1 Ändamål... 3 1.2 Reglementsändringar... 3 2 Förtroendevalda... 3 2.1 Ordförande... 3 2.2 Vice

Läs mer

BIIF BRANDINGENJÖRSSTUDERANDES INTRESSEFÖRENING SAMMANTRÄDESPROTOKOLL STYRELSEMÖTE

BIIF BRANDINGENJÖRSSTUDERANDES INTRESSEFÖRENING SAMMANTRÄDESPROTOKOLL STYRELSEMÖTE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL STYRELSEMÖTE Datum 2013-02-05 Tid 12:00 Plats Beslutande Styret Ordf. Magnus Norberg Sekr. Nellie-Kim Millbourn Mattias Spelmans Ida Pettersson Sebastian Levin Stefan Karlsson Emma

Läs mer

Protokoll fört vid: Sektionen för Medicinsk informatik och Teknik Sektionsmöte Torsdagen den 24/5 å Tolvan, Stockholm

Protokoll fört vid: Sektionen för Medicinsk informatik och Teknik Sektionsmöte Torsdagen den 24/5 å Tolvan, Stockholm Protokoll fört vid: Sektionen för Medicinsk informatik och Teknik Sektionsmöte Torsdagen den 24/5 å Tolvan, Stockholm 1 Formalia 1.1 Mötets öppande Sektionsordförande Tonima Afroze öppnar mötet 17.07.

Läs mer

Budget för Datasektionen verksamhetsåret 2014/2015

Budget för Datasektionen verksamhetsåret 2014/2015 Budget för Datasektionen verksamhetsåret 2014/2015 Intäkter: Sektionstillskott 25000 Företagskontakt 15000 Försäljning 10000 Utgifter: UBSmedel - 4000 Medlemsaktiviteter - 13000 Nolleperioden - 10000 Sektionsaktiva

Läs mer

Mötesprotokoll, Sektionen för Energi och miljö Styrelsemöte 2013-11-07

Mötesprotokoll, Sektionen för Energi och miljö Styrelsemöte 2013-11-07 Mötesprotokoll, Sektionen för Energi och miljö Styrelsemöte 2013-11-07 Adress: Roslagstullsbacken 13A Stockholm, (Hemma hos Vincent) Styrelsemöte nr 4, VÅ 2013/2014 Datum: 2013-11-07 Tid: 18.59 21.22 Närvarande:

Läs mer

1. Formalia 1.1. Mötets öppnande

1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Styrelsemöte den 20 november 2013 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet öppnas kl 17:19. 1.2. Mötets behöriga utlysande Mötet anses vara behörigt utlyst. 1.3. Närvarande Alla förutom Lukas Häggström.

Läs mer

Protokoll SSTSS Vårmöte 2013-05-15.

Protokoll SSTSS Vårmöte 2013-05-15. Protokoll SSTSS Vårmöte. Tid: onsdagen den 15 maj, kl. 17.15 Plats: Häggsalen, Ångströmslaboratoriet Bilagor: A. Föredragningslista B. Närvarolista C. Proposition Utredning av möjligheten starta upp STS-mentorskapsprogram

Läs mer

Mötesprotokoll, Sektionen för Energi och miljö Styrelsemöte 2015-05-19

Mötesprotokoll, Sektionen för Energi och miljö Styrelsemöte 2015-05-19 Mötesprotokoll, Sektionen för Energi och miljö Styrelsemöte 2015-05-19 Adress: Sal E51 Styrelsemöte nr 16, VÅ 2014/2015 Datum: 2015-05- 19 Tid: 17.35-19.46 Närvarande: Emma Hedman (Mottagningsansvarig),

Läs mer

Sektionen för Medicinsk Teknik

Sektionen för Medicinsk Teknik Sektionen för Medicinsk Teknik Verksamhetsplan Verksamhetsåret 2016/2017 1 Introduktion Sektionen för Medicinsk Tekniks verksamhetsplan klubbas av sektionsmöte för att ge organisationen styrning. Allmänt

Läs mer

GRAFISK PROFIL. A till Ö. Vi hjälper dig få bitarna på plats!

GRAFISK PROFIL. A till Ö. Vi hjälper dig få bitarna på plats! GRAFISK PROFIL A till Ö LOGOTYP Standard logotyp I största möjliga mån används denna logotyp. Gråskala Vid tryck i gråskala används denna logotyp. Mindre logotyper Ska logotypen placeras på mindre ytor,

Läs mer

POLICYDOKUMENT ANGÅENDE SEKTIONENS SPARANDE MASKINSEKTIONEN INOM TLTH

POLICYDOKUMENT ANGÅENDE SEKTIONENS SPARANDE MASKINSEKTIONEN INOM TLTH POLICYDOKUMENT ANGÅENDE SEKTIONENS SPARANDE MASKINSEKTIONEN INOM TLTH Organisationsnummer: 845001-8281 Tagna 150520 Senast reviderade 150520 POLICYDOKUMENT ANGÅENDE SEKTIONENS SPARANDE Syftet med styrdokumentet

Läs mer

Policy för Sektionens sparande

Policy för Sektionens sparande Policy för Sektionens sparande Syftet med styrdokumentet är att beskriva hur sektionens eventuella överskott ska fördelas, förvaltas samt djupare beskriva Sektionens likviditetsreserv och var fonds syfte.

Läs mer

Uppdaterade 2013-12-09. Stadgar Sektionen för Energi och Miljö

Uppdaterade 2013-12-09. Stadgar Sektionen för Energi och Miljö Uppdaterade 2013-12-09 Stadgar Sektionen för Energi och Miljö 1 Innehållsförteckning 1 ALLMÄNT... 3 1.1 NAMN... 3 1.2 ÄNDAMÅL... 3 1.3 SAMMANSÄTTNING... 3 1.4 GRUNDPRINCIPER... 3 1.5 SÄTE... 3 1.6 VERKSAMHETSÅR...

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2014/2015

VERKSAMHETSPLAN 2014/2015 VERKSAMHETSPLAN 2014/2015 INTRODUKTION Kungliga Maskinsektionen, THS verksamhetsplan fastställs av Sektionsmötet för att ge organisationen ledning inför kommande verksamhetsår. Verksamhetsplanen för 2014/2015

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-05-06

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-05-06 Stockholm 2015-05-06 Styrelsemöte 6 maj 2015 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppnat kl 15:26 1.2. Mötets behöriga utlysande Styrelsen beslutar att anse mötet

Läs mer

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen DM 2011-05-24 1(4) Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Tidpunkt 2011-05-24, 17:26 19:15 Plats 4523, KTH Närvarande Sekreterare Frida Jansson, D-09 Ordförande, D-09 Ledamot

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-04-22

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-04-22 Styrelsemöte 22 april 2015 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppnat kl 15:21 1.2. Mötets behöriga utlysande Styrelsen beslutar att anse mötet behörigt utlyst

Läs mer

Protokoll från Sektionsmöte 1 09/10 (inklusive bilagor)

Protokoll från Sektionsmöte 1 09/10 (inklusive bilagor) Protokoll från Sektionsmöte 1 09/10 (inklusive bilagor), KTH 2009-09-17 1. Formalia 1.1 Mötets öppnande Jonas Lundgren förklarar mötet för öppnat kl. 17.22. 1.2 Mötets behöriga utlysande SM finner mötet

Läs mer

Protokoll från Sektionsmöte 2013-2 P2

Protokoll från Sektionsmöte 2013-2 P2 Sida 1 (7) Protokoll från Sektionsmöte 2013-2 P2 Tisdagen den 17 december klockan 17:15 i sal 4112 1. Formalia 1.1 Mötets öppnande Mötet öppnades 17.13 1.2 Val av mötesordförande Karin Fernström 1.3 Val

Läs mer

1 Inledande formalia. Närvarande. 1.1 Mötet öppnas. 1.2 Mötets behörighet. 1.3 Val av mötesordförande. 1.4 Val av mötessekreterare

1 Inledande formalia. Närvarande. 1.1 Mötet öppnas. 1.2 Mötets behörighet. 1.3 Val av mötesordförande. 1.4 Val av mötessekreterare Närvarande Mattias Thorwid Dennis Forslund August Naij Jennifer Davidsson Thomas Sahleström Philip Sundström Johan Backlund Lisa Andersson Sara Kafi Alexander Lyckebo Ordförande Vice Ordförande Kassör

Läs mer

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen DM 2010-09-27 1(6) Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Tidpunkt 2010-09-27, 17:37 18:57 Plats Närvarande E52, KTH Sekreterare Alexander Roghult, D-08 Ordförande, D-06 Ledamot

Läs mer

1 Inledande formalia. Närvarande. 1.1 Mötet öppnas. 1.2 Mötets behörighet. 1.3 Val av mötesordförande. 1.4 Val av mötessekreterare

1 Inledande formalia. Närvarande. 1.1 Mötet öppnas. 1.2 Mötets behörighet. 1.3 Val av mötesordförande. 1.4 Val av mötessekreterare Närvarande Mattias Thorwid Dennis Forslund August Naij Jennifer Davidsson Thomas Sahleström Philip Sundström Johan Backlund Lisa Andersson Sara Kafi Alexander Lyckebo Ordförande Vice Ordförande Kassör

Läs mer

Grafisk profil. Grafisk profilguide. Version 1.1

Grafisk profil. Grafisk profilguide. Version 1.1 Grafisk profil Grafisk profilguide Version 1.1 Logotyp Vår logotyp Logotypen består av en ordbild (Energimarknadsinspektionen, Swedish Energy Markets Inspectorate) och en symbol. Symbolen består av förkortningen

Läs mer

Stadgar. LiTHe Kod. Antagna 30 september 2013

Stadgar. LiTHe Kod. Antagna 30 september 2013 Stadgar LiTHe Kod Antagna 30 september 2013 Innehåll 1 Föreningen 3 1.1 Namn............................................. 3 1.2 Säte.............................................. 3 1.3 Syfte..............................................

Läs mer

Stadgar för Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker. Senast reviderade 2015-05-05 2014-05-13 2013-11-12

Stadgar för Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker. Senast reviderade 2015-05-05 2014-05-13 2013-11-12 ! Stadgar för Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker Senast reviderade 2015-05-05 2014-05-13 2013-11-12 Stadgar 2 (6) Kapitel I: Allmänna stadgan Föreningens syfte är att främja studiemiljön och det sociala

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2014-10-06

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2014-10-06 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppna 17.18 1.2. Mötets behöriga utlysande Kallelse utgick måndagen den 6 oktober, i enlighet med stadgan. att anse mötet behörigt utlyst 1.3. Frånvarande

Läs mer

Policy för Sektionens sparande

Policy för Sektionens sparande Policy för Sektionens sparande Syftet med styrdokumentet är att beskriva hur Sektionens eventuella överskott ska fördelas, förvaltas samt djupare beskriva var fonds syfte. Dokumentet ska kontinuerligt

Läs mer

Mötet utlystes via facebook, hemsidan och via mejlutskick minst två veckor innan mötet

Mötet utlystes via facebook, hemsidan och via mejlutskick minst två veckor innan mötet SIDA 1 AV 9 COPEN VAL-SM 2013 Tisdagen den 15 oktober 2013 kl. 15.15, M2, KTH Campus * = medföljd bilaga 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Niklas öppnar mötet 15:20 1.2. Mötets behöriga utlysande Mötet

Läs mer

Maskinsektionens vårterminsmöte

Maskinsektionens vårterminsmöte Maskinsektionens vårterminsmöte Protokoll fört tisdagen den 19/3 i M:A 1 TFMÖ Talman Johan Bson Bergfalk förklarade mötet öppnat kl. 17.15. 2 Val av mötessekreterare att välja Rakel Hed till mötessekreterare.

Läs mer

Årsmöte Chalmers Orienteringslöpare

Årsmöte Chalmers Orienteringslöpare Årsmöte Chalmers Orienteringslöpare Tid och plats 22:a februari 2017, Vera Sandberg-salen, Chalmers kårhus. Närvarande Bifogad lista 1 Mötets öppnande 2016 års styrelseledamot Simon Öberg hälsade alla

Läs mer

3 Medlemmar Medlemmar är de som är valda till styrelsen. Medlemsavgiften är 0 kr. Föreningen har ingen medlemsavgift.

3 Medlemmar Medlemmar är de som är valda till styrelsen. Medlemsavgiften är 0 kr. Föreningen har ingen medlemsavgift. Stadgar för Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker Senast reviderade 2013 11 12 2014 05 13 Raderat Tillagt Omformulerat från Omformulerat till Flyttat från Flyttat till Tänk: Rött, lila och blått ska bort

Läs mer

Stadgar för Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker. Senast reviderade 2014-05-13 2013-11-12

Stadgar för Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker. Senast reviderade 2014-05-13 2013-11-12 ! Stadgar för Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker Senast reviderade 2014-05-13 2013-11-12 Stadgar 2(5) Kapitel I: Inledande bestämmelser 1 Definitioner FUTF: Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker F-STORM:

Läs mer

Stadgar för Kvinnokören Embla

Stadgar för Kvinnokören Embla Innehållsförteckning Kapitel 1 Allmänt... 1 Kapitel 2 Medlemskap... 1 Kapitel 3 Räkenskaper... 1 Kapitel 4 Styrelsen... 2 Kapitel 5 Företrädare... 2 Kapitel 6 Valberedningen... 2 Kapitel 7 Repertoarkommitté...

Läs mer

Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2015. Verksamhetsplan. Medicine Studerandes Förbund Stockholm

Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2015. Verksamhetsplan. Medicine Studerandes Förbund Stockholm Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2015 Verksamhetsplan Medicine Studerandes Förbund Stockholm Inledning I enlighet med MSF Stockholms stadgar är verksamheten som bedrivs inriktad på att tillvarata

Läs mer

Protokoll sektionsmöte 2013-10-10

Protokoll sektionsmöte 2013-10-10 Sidan 1 av 7 Kl: 17.17 Mötesnummer: 3-2013/2014 Plats: HB3 Kallelse: [Bilaga 1] Närvarande: Funktion Namn E-mail Ordförande David Ådvall advall Vice Robert Kemi kemi Sekreterare Adam Sandberg Eriksson

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-01-23

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-01-23 Stockholm 2015-01-23 Styrelsemöte 23 januari 2015 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppnat kl 17:20 1.2. Mötets behöriga utlysande Styrelsen beslutar att anse

Läs mer

Protokoll fört vid: Sektionen för Medicinsk Tekniks Budget-SM Torsdag den 15/5 2014, kl 16:17:18 å Osquars Backe 12, Stockholm

Protokoll fört vid: Sektionen för Medicinsk Tekniks Budget-SM Torsdag den 15/5 2014, kl 16:17:18 å Osquars Backe 12, Stockholm 1 Formalia 1.1 Mötets öppnande Protokoll fört vid: Sektionen för Medicinsk Tekniks Budget-SM Torsdag den 15/5 2014, kl 16:17:18 å Osquars Backe 12, Stockholm Sektionsordförande Louise Anderberg öppnar

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-08-04

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-08-04 Styrelsemöte 4 augusti 2015 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppnat klockan 18.21 1.2. Mötets behöriga utlysande att anse mötet behörigt utlyst 1.3. Emma Klint

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm

Sektionen för Medieteknik Stockholm Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-03-30 Styrelsemöte 30 mars 2015 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppnat kl 12:15 1.2. Mötets behöriga utlysande Styrelsen

Läs mer

Stormöte Föreningen Energisystemteknologerna (org.nr 817606-6333) ES- sektionen, Uthgård 752 37 Uppsala

Stormöte Föreningen Energisystemteknologerna (org.nr 817606-6333) ES- sektionen, Uthgård 752 37 Uppsala Stormöte Föreningen Energisystemteknologerna (org.nr 817606-6333) ES- sektionen, Uthgård 752 37 Uppsala 18 november 2014 1 Mötets öppnande Mötet öppnades klockan 17.21 av styrelsens ordförande Emma Wennberg

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-04-08

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-04-08 Stockholm 2015-04-08 Styrelsemöte 8 april 2015 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppnat kl 17:15 1.2. Mötets behöriga utlysande Styrelsen beslutar att anse mötet

Läs mer

Stadgar för Datasektionen vid Luleå Tekniska Universitet

Stadgar för Datasektionen vid Luleå Tekniska Universitet Stadgar för Datasektionen vid Luleå Tekniska Universitet Innehållsförteckning Förord 2 1. Föreningen 3 2. Syfte 3 3. Obundenhet 3 4. Verksamhetsåret 3 5. Medlemskap 3 6. Sektionsmöte 3 7. Årsmöte 4 8.

Läs mer

Motion 1- Motion om ST

Motion 1- Motion om ST Motion 1- Motion om ST Motion till Sektionen för Energi och miljö Till SM6 2014/2015 Motivering/bakgrund: Det har tidigare varit tal om att masterprogrammet Sustainable technology (på svenska Teknik och

Läs mer

Föredragningslista 2011-09-27

Föredragningslista 2011-09-27 S E K T I O N S M Ö T E 1. Formalia Föredragningslista 2011-09-27 1.1 Mötets öppnande 1.2 Val av mötesordförande 1.3 Val av mötessekreterare 1.4 Val av två justerare tillika rösträknare 1.5 Fråga om mötets

Läs mer

Protokoll fört vid: Sektionen för Medicinsk informatik

Protokoll fört vid: Sektionen för Medicinsk informatik Protokoll fört vid: Sektionen för Medicinsk informatik och Teknik Styrelsemöte Torsdagen den 17/5 å Tolvan, Stockholm 1 Formalia 1.1 Mötets öppnande Mötet öppnas kl 17:10. 1.2 Närvaro Närvarande vid dagens

Läs mer

Antagna VT 1995 Senaste revidering 2010-05-14. Stadgar för SSK-L

Antagna VT 1995 Senaste revidering 2010-05-14. Stadgar för SSK-L Antagna VT 1995 Senaste revidering 2010-05-14 Stadgar för SSK-L 2 Innehållsförteckning 1 Ändamål 3 2 Medlemskap 3 3 Organisation 3 4 Stormöte 3 5 Valberedningen 4 6 Sjuksköterskesektionens styrelse 5 7

Läs mer

Medicinska Föreningens verksamhetsplan 15-16

Medicinska Föreningens verksamhetsplan 15-16 Verksamhetsplan 15-16 s verksamhetsplan 15-16 Denna verksamhetsplan beskriver en grundläggande målsättning för föreningens verksamhet. Den antas av fullmäktige och blir därmed en uppdragsbeskrivning från

Läs mer

Stadgar för Kemisektionen vid Uppsala teknolog- och naturvetarkår

Stadgar för Kemisektionen vid Uppsala teknolog- och naturvetarkår Stadgar för Kemisektionen vid Uppsala teknolog- och naturvetarkår Kapitel 1 Allmänna stadgar 1. Studentföreningen Kemisektionen härefter kallad K-sektionen är en sammanslutning av studenterna på civilingenjörsprogrammet

Läs mer

!!! STADGAR. Konglig Samhällsbyggnadssektion, THS. Stockholm. Org. nr. 802412-5737 Drottning Kristinas väg 19, 100 44 Stockholm

!!! STADGAR. Konglig Samhällsbyggnadssektion, THS. Stockholm. Org. nr. 802412-5737 Drottning Kristinas väg 19, 100 44 Stockholm STADGAR Konglig Samhällsbyggnadssektion, THS Stockholm Org. nr. 802412-5737 Drottning Kristinas väg 19, 100 44 Stockholm Sid 2(14) Stadgan fastställd 2002-10-30. Sammanställd av Malin Svenningsson L99.

Läs mer

Medlemmar är de som är valda till styrelsen. Föreningen har ingen medlemsavgift.

Medlemmar är de som är valda till styrelsen. Föreningen har ingen medlemsavgift. Kapitel I: Allmänna stadgan Föreningens syfte är att främja studiemiljön och det sociala livet för studenter antagna till programmet teknisk fysik vid Uppsala universitet (hädanefter F student). Medlemmar

Läs mer

Bilaga 4: Stadgar Psykologstudent Sverige

Bilaga 4: Stadgar Psykologstudent Sverige Bilaga 4: Stadgar Psykologstudent Sverige 1. Föreningens namn och organisationsnummer Föreningens namn är Psykologstudent Sverige, med förkortningen PS. Föreningens organisationsnummer är 80244157688.

Läs mer

Protokoll Juriduska föreningen

Protokoll Juriduska föreningen Juriduska föreningen Årsstämma 2013 Juridiska Föreningen Årsstämma 2013 Datum: 6/12 2013 Tid: 16:30 Plats: A210 Kallade: Juridiska föreningens medlemmar. Bilaga Föredragare Formalia 1. Mötets öppnande

Läs mer

Postadress Besöksadress Telefon Org.nr Plusgiro Bankgiro E-post Hemsida

Postadress Besöksadress Telefon Org.nr Plusgiro Bankgiro E-post Hemsida 1 (8) 2 (8) Verksamhetsplanen beslutas av fullmäktige och är ett av de styrdokument genom vilka fullmäktige styr LinTek. Verksamhetsplanen tas fram med LinTeks måldokument som grund och aktuella fokusområden.

Läs mer

Konglig samhällsbyggnad. Föredragningslista

Konglig samhällsbyggnad. Föredragningslista Konglig samhällsbyggnad Föredragningslista 1. Formalia 1.1 Mötets öppnande 1.2 Val av mötesordförande 1.3 Val av mötessekreterare 1.4 Val av två justeringspersoner tillika rösträknare 1.5 Adjungeringar

Läs mer

Motion 1- Motion om Detektivnämnden

Motion 1- Motion om Detektivnämnden Motion 1- Motion om Detektivnämnden Till SM 3 2014/2015 Motivering/bakgrund: Trots att W-sektionen inte har funnits särskilt länge så kretsar en hel del mysterier runt i dess inre. Var befinner sig den

Läs mer

Campus Helsingborgs vänner. Stadga

Campus Helsingborgs vänner. Stadga Campus Helsingborgs vänner Stadga 1 Innehåll Kapitel 1 Föreningen... 1 1.1 Namn... 1 1.2 Säte... 1 1.3 Föreningsform och verksamhetsår... 1 1.4 Ändamål och verksamhet... 1 Kapitel 2 Medlemmar... 2 2.1

Läs mer

Extra Sektionsmöte, 2000-11-09

Extra Sektionsmöte, 2000-11-09 Kongl. Datasektionen vid THS Extra Sektionsmöte 2000-11-09 1(5) Extra Sektionsmöte, 2000-11-09 1 Mötets högtidliga öppnande Ordföranden förklarar mötet öppnat klockan 17:21 med 26 teknologer närvarande.

Läs mer

Stockholms Spiritualistiska Förening

Stockholms Spiritualistiska Förening 1 Stockholms Spiritualistiska Förening STADGAR Slutligen fastställda på årsmötet den 28 april 1998. (Justerade enligt beslut på årsmötet den 20 april 2009.) (Justerade enligt beslut på årsmötet den 22

Läs mer

2. Rapporter Föredragande

2. Rapporter Föredragande Styrelsemöte den 6 november 2013 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet öppnas kl 17:22. 1.2. Mötets behöriga utlysande Anses behörigt utlyst. 1.3. Närvarande Alla är närvarande. 1.4. Frånvarande Ingen.

Läs mer

Stadgar. Gäller från senaste stadgeändring 2015-02-11 och ersätter alla tidigare versioner. Karin Elgh Ordförande 2014/2015 1 (8)

Stadgar. Gäller från senaste stadgeändring 2015-02-11 och ersätter alla tidigare versioner. Karin Elgh Ordförande 2014/2015 1 (8) 1 (8) MASKINTEKNOLOGSEKTIONEN Stadgar Gäller från senaste stadgeändring 2015-02-11 och ersätter alla tidigare versioner Karin Elgh Ordförande 2014/2015 Mikael Mäkinen Vice Ordförande 2014/2015 2 (8) Maskinteknologsektionens

Läs mer

Stadgar. Senast reviderad 2013-11- 04

Stadgar. Senast reviderad 2013-11- 04 Stadgar Senast reviderad 2013-11- 04 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ALLMÄNT... 4 1.1 SYFTE... 4 1.2 FIRMA... 4 1.3 SÄTESORT... 4 1.4 VERKSAMHETSÅR... 4 1.5 FIRMATECKNARE... 4 1.6 ORGANISATION... 4 1.7 STYRDOKUMENT...

Läs mer

Sektionsmöte för teknologsektionen Informationsteknik

Sektionsmöte för teknologsektionen Informationsteknik Sektionsmöte för teknologsektionen Informationsteknik Den 27 september 2005 HB4; 08:00 10:00 Närvarande: 35 IT-teknologer inkl. styrit 1 Mötets öppnande Johan Liesén förklarar mötet öppnat. 2 Mötets behöriga

Läs mer

1 Föreningens namn Föreningens namn är LÄSK. LÄSK är en förkortning för Lärarstuderande I Karlstad

1 Föreningens namn Föreningens namn är LÄSK. LÄSK är en förkortning för Lärarstuderande I Karlstad LÄSK STADGAR 2014 1 Föreningens namn Föreningens namn är LÄSK. LÄSK är en förkortning för Lärarstuderande I Karlstad 2 Föreningens säte Föreningen har sitt säte i Karlstad kommun 3 Föreningsform Föreningen

Läs mer

M-båtsförbundets årsmöte 2010

M-båtsförbundets årsmöte 2010 1 (5) Protokoll 2010-11-28 M-båtsförbundets årsmöte 2010 1 Årsmötet öppnades Förbundets ordförande Kristina Lundevall hälsade närvarande medlemmar välkomna till mötet. Erik Persson anmäler frågan om mässan

Läs mer

FÖRSLAG STADGAR MESKALIN

FÖRSLAG STADGAR MESKALIN FÖRSLAG STADGAR MESKALIN 1 NAMN Föreningens namn är Meskalin, och har sitt säte i Kalmar. Meskalin är en religiöst och partipolitiskt obunden förening. 2 SYFTE Meskalin ska representera och arbeta för

Läs mer

Stina. Studieinspiratörerna. Stadgar för den ideella föreningen Studieinspiratörerna. Ändringar gjorda på årsmöte 140526 medtagna

Stina. Studieinspiratörerna. Stadgar för den ideella föreningen Studieinspiratörerna. Ändringar gjorda på årsmöte 140526 medtagna Stina Studieinspiratörerna Stadgar för den ideella föreningen Studieinspiratörerna Ändringar gjorda på årsmöte 140526 medtagna Föreningen 1 Föreningens namn är Studieinspiratörerna. 2 Föreningen och dess

Läs mer

3. Upprop av mötesdeltagare och fastställande av röstlängd Röstlängd godkänns. (se bilaga)

3. Upprop av mötesdeltagare och fastställande av röstlängd Röstlängd godkänns. (se bilaga) Årsmöte 23/04/09 1. Mötets öppnande 2. Fråga om årsmötet blivit behörigt utlyst 3. Upprop av mötesdeltagare och fastställande av röstlängd 4. Fastställande av dagordning 5. Val av funktionärer för årsmötets

Läs mer

Kårordförande 14/15 Emilia Wallin Kårstyrelsen 14/15. Cecilia Molinder Vice kårordförande 14/15 Petter Djupfeldt Kårstyrelsen 14/15

Kårordförande 14/15 Emilia Wallin Kårstyrelsen 14/15. Cecilia Molinder Vice kårordförande 14/15 Petter Djupfeldt Kårstyrelsen 14/15 Sid 1( 9) PROTOKOLL Kårstyrelsemöte 01 14/15 Måndagen den 11 September 2014 klockan 18.00 Plats Sammanträdesrummet, plan 1, Nymble * = bilaga finnes. Närvarande THS Kårstyrelse Teddy Juhlin- Henricson

Läs mer

Senast reviderad 2010-05-19

Senast reviderad 2010-05-19 STUDENTFIKET CAMPUS NORRKÖPING Studentfiket Campus Norrköping Senast reviderad 2010-05-19 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. ALLMÄNT... 4 1.1. SYFTE... 4 1.2. FIRMA... 4 1.3. SÄTESORT... 4 1.4. VERKSAMHETSÅR... 4

Läs mer