Socialfondsprojekt: Kompetens för företag

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Socialfondsprojekt: Kompetens för företag"

Transkript

1 KOMMUNERS OCH REGIONERS BETYDELSE SOM ÄGARE AV SOCIALFONDSPROJEKT RIKTADE TILL NÄRINGSLIVET 1

2 Förord Ungefär vart tredje företag uppger att brist på lämplig arbetskraft är ett hinder för tillväxt. Frustration finns, men det finns också många lokala och regionala initiativ för att lösa kompetensförsörjnings- och matchningsproblem. Initiativen kommer från olika håll, både privata och offentliga aktörer. Med denna rapport vill vi visa omfattningen av kommuners och regioners insatser för att möta näringslivets behov av kompetensförsörjning, som projektägare inom Socialfonden Rapporten är skriven av Carl Magnus Tunevall, Amko AB, som gått igenom och analyserat ESF-rådets projektbank för att ta reda på omfattningen av kommuners och regioners projektägarskap. Ansvarig för rapporten på SKL är Lena Lundström, avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad. Det är vår förhoppning att rapporten ger ökad kunskap och bidrar med perspektiv för alla som ser Socialfonden som ett möjligt verktyg. Inför den nya programperioden finns här fakta, projektlistor och kartor, som kan användas som avstamp för egna strategier och initiativ. Stockholm i juni 2014 Christer Östlund, sektionschef Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad 2

3 Innehåll Sammanfattning... 5 Karta näringslivsinriktade projekt... 6 Inledning... 7 Bakgrund och syfte... 7 Avgränsning av projekt som ingår i rapporten... 7 Projektperspektiv... 8 Socialfonden Allmänt om programmets finansiering, organisation och inriktning... 9 Den finansiella ramen... 9 Svenska ESF-rådet och de regionala strukturfondspartnerskapen... 9 Programkriterier, transnationellt samarbete m.m Programområde 1: Kompetensförsörjning Utlysningar och ansökningar inom Socialfondens programområde Utlysningar/ansökningsomgångar Ansökare och ansökningar Utfall för inkomna ansökningar Beviljade projekt PO1-projekt i de åtta Nuts 2-regionerna Projektägare Näringslivsinriktade projekt Kompetensutveckling inom olika sektorer Näringslivsinriktade projekt fördelat över landet Företagsinterna respektive flerföretagsprojekt Kommun- och regionägda projekt med näringslivsinriktning Överblick Fördelning över landet Projektens inriktning och geografi Lokala projekt Mellankommunala projekt Regionala projekt Projektens mål och syften Mål i förhållande till företag och enskilda deltagare Långsiktiga mål/effekter Samverkanspartner och samverkansmål Transnationellt samarbete och utbyte Tvärsektoriella projekt med näringslivsinriktning Deltagande företag och medarbetare/chefer Deltagande individer Deltagande företag

4 Avslutande kommentarer Kommuner och regioner som näringslivsinriktade projektägare Varför så stora regionala skillnader? Vilka har motiven varit för kommunerna att gå in som projektägare? Resultat och effekter Bilagor Projektlista Lokala projekt (riktade till företag inom kommunens gränser) Mellankommunala projekt (närliggande kommuner) Regionala projekt (inkl län, läns-/regiondelar) Tvärsektoriella projekt Kartor Underlagstabeller Socialfonden Kompetensförsörjning Allmänt om nya socialfondsprogrammet

5 Sammanfattning För åren avsattes 3,6 miljarder till Socialfondens programområde 1, dvs. till projekt för kompetensförsörjning. En genomgång och analys av över sexhundra projekt i ESF-rådets projektbank visar att kommuner och regioner som projektägare har stor betydelse för näringslivet. Kommuner och regioner är framgångsrika som projektansökare. De har varit projektägare för ungefär hälften av socialfondsmedlen, och ansvarat för projekt som gällt både den egna och den privata sektorn. Företagens behov av kompetensförsörjning är viktigt för kommuner och regioner: o Kommun- och regionägda projekt för drygt 500 miljoner riktas till anställda och chefer i företag. Det motsvarar en tredjedel av de medel som går till företagsinriktade projekt. o Dessutom ingår näringslivet som målgrupp i ytterligare ett antal tvärsektoriella kommun- och regionägda projekt för nära 150 miljoner. Privat sektor är mindre framgångsrik som ansökare, med flest ansökningar, men också högst andel icke-godkända projekt i den s.k. laglighetsprövningen. Däremot går drygt 40 procent av socialfondsmedlen inom programområdet kompetensförsörjning till insatser för företag som målgrupp. 30 procent har gått till kommuner och regioner som målgrupp. Över hundra kommuner är projektägare för projekt som gäller företag, enskilt eller tillsammans med andra kommuner. Detsamma gäller elva regionförbund, regioner och landsting. o Projekt i den egna kommunen eller med grannkommuner är oftast till för lokala mikro- och småföretag i olika branscher. Geografiskt och ekonomiskt större projekt riktas oftare till en viss bransch, till exempel industri eller besöksnäring. o Det finns en variation över landet både vad gäller andelen näringslivsinriktade projekt och andelen sådana som är kommun- och regionägda. Det finns flera kommuner och regioner som är återkommande och konkurrenskraftiga ansökare. 5

6 Karta näringslivsinriktade projekt Kartan nedan visar var kommuner, regioner och/eller landsting i Sverige varit projektägare för helt eller delvis näringslivsinriktade genomförandeprojekt inom Socialfondens programområde kompetensförsörjning För enskilda projekt och uppdelade kartor, se bilagor. 6

7 KAPITEL 1 Inledning Bakgrund och syfte Kommuner och regioner spelar en framträdande roll som projektägare, samverkanspartner och medfinansiärer i den projektverksamhet som finansierats genom Socialfonden Detta gäller såväl programområde 1 (PO1) med huvudinriktning på kompetensförsörjning och kompetensutveckling för redan anställda, som programområde 2 (PO2) där stöd ges till projekt som vänder sig till personer som står långt ifrån arbetsmarknaden. Syftet med denna rapport är att bidra till ökad kunskap om hur kommuner och regioner, som projektägare inom Socialfonden, medverkat till att möta näringslivets behov av kompetensförsörjning. De aktuella projektens omfattning (antal och budget) och inriktning, fördelning över landet m.m. beskrivs i kommenterade tabeller och diagram. Redovisningen bygger i första hand på sådana uppgifter om beviljade projekt som kunnat hämtas från ESF-rådets projektbank 1 och ärendehanteringssystem 2. Kompletterande information har samlats in från utvärderings- och slutrapporter, nyhetsbrev och hemsidor m.m. Det har inte legat inom ramen för denna genomgång att försöka belysa projektens kort- och långsiktiga effekter. Frågor kring utvärdering berörs dock kortfattat i avslutningskapitlet. 3 Avgränsning av projekt som ingår i rapporten Tyngdpunkten i redovisningen ligger på kommun- eller regionägda projekt inom PO1 som är näringslivsinriktade. Att de är kommun- eller regionägda innebär, med de avgränsningar som gjorts för denna rapport, att projektägarna utgörs av kommuner, kommunförbund, kommunalförbund, kommunala samverkansorgan (vanligen kallade regionförbund), regioner och landsting eller av dem helägda bolag. Kommuner och regioner används genomgående som samlingsbegrepp i denna rapport. (Vilka de enskilda projektägarna är framgår av projektförteckningen i bilagan.) När projekten beskrivs som näringslivsinriktade avses att deras primära målgrupper utgjorts av företag och anställda inom den privata sektorn De uppgifter som kunnat hämtas från dessa datakällor bygger i huvudsak på vad som redovisats i de beviljade ansökningarna. 3 Övergripande analyser återfinns bland annat i slutrapporten från den oberoende utvärderingen av Socialfondsprogrammet (Ramböll, 2013) samt i ett flertal rapporter från den nationella Temagruppen A&O (arbetsplatslärande och omställning i arbetslivet) och SpeL (processtöd för strategisk påverkan och lärande). 7

8 Genomförandeprojekt respektive förprojekteringar Redovisningen i denna rapport omfattar endast (ansökningar om) genomförandeprojekt. Det bör ändå nämnas att närmare hälften av samtliga registrerade ansökningar och beviljade projekt inom PO1 avser förprojekteringar syftande till att förbereda genomförandeprojekt. ESF-stödet till dessa förprojekteringar motsvarar drygt 6% av de ESF-medel som beviljats inom programområde 1. Av samtliga ansökningar om stöd till förprojektering gjordes 80% redan under år Under 2010 införde alla regioner utom Övre och Mellersta Norrland en ny projektmodell kallad genomförandeprojekt med mobiliseringsfas vilket inneburit få förprojekteringar sedan dess. Avslutade respektive pågående projekt Vid tidpunkten för insamling av underlag till denna sammanställning (december 2013) har ca av totalt 649 genomförandeprojekt inom PO1 hunnit avslutas medan ca 250 fortfarande pågår i några fall så länge som till oktober Underlag för en fullständig redovisning av genomförandeprojekten inom Socialfonden kommer att vara tillgängligt först under år En möjlighet som övervägts är att begränsa genomgången till redan avslutade och slutredovisade projekt. Detta skulle dock ge en inte bara begränsad utan också sned bild av insatserna inom Socialfonden eftersom projektens sammansättning förändrats i olika avseenden under programperiodens gång. Därför har valet gjorts att låta denna sammanställning omfatta såväl avslutade som pågående projekt. Projektperspektiv Sammanställningarna i denna rapport har främst ett projekt- och programperspektiv eftersom huvudintresset är riktat mot kommuners och regioners roll som ägare av näringslivsinriktade projekt inom Socialfonden. För en detaljerad beskrivning av projektverksamheten ur ett individ-/deltagarperspektiv hänvisas till skriften Socialfonden i siffror, Jämförelser med övriga projekt Jämförelser görs med övriga PO1-projekt, bl.a. för att ge en uppfattning om den relativa storleken av kommuners och regioners bidrag till de samlade, näringslivsinriktade insatserna inom Socialfonden. Även mer kvalitativt betonade jämförelser redovisas. De bygger på en genomgång och klassificering av samtliga beviljade PO1-projekt, bl.a. med avseende på typ av projektägande organisation, bransch/sektor där projektinsatserna genomförts samt primära målgrupper för projektens insatser (medverkande företag och deltagare). 4 Inklusive det fåtal projekt som avbrutits eller fått sina beslut om ESF-finansiering helt eller delvis hävda. 5 Den statistiska beskrivning av deltagare i socialfondsprojekt som där ges av SCB bygger på projektens löpande inrapportering av uppgifter om registrerade deltagare (t o m mars 2013). Bl.a. lämnas uppgifter om deltagarnas personnummer, antal timmar de deltagit per månad och eventuella avbrottsorsaker. Med hjälp av personnumren kan SCB hämta information från andra register och sedan rapportera resultat och indikatorer. ESF-rådet får ingen information som går att spåra till enskilda personer, utan endast aggregerade uppgifter. 8

9 KAPITEL 2 Socialfonden Allmänt om programmets finansiering, organisation och inriktning Den finansiella ramen Europeiska socialfonden brukar beskrivas som EU:s viktigaste verktyg för att skapa fler och bättre jobb i Europa. För programperioden har Socialfondens budget uppgått till ungefär 750 mdkr varav Sverige tilldelats 6,2 mdkr. Till detta har kommit lika mycket i svensk offentlig medfinansiering. Totalramen för Socialfonden i Sverige har därmed uppgått till 12,4 mdkr. Ramen för projektverksamhet inom programområde 1 har varit 3,6 mdkr, som fördelats utan medfinansieringskrav för projektägarna. 6 Svenska ESF-rådet och de regionala strukturfondspartnerskapen Socialfonden i Sverige förvaltas av Svenska ESF-rådet, en statlig myndighet med huvudkontor i Stockholm och åtta regionkontor. Socialfondens regionala indelning är densamma som för Regionalfonden, och följer Sveriges indelning i s.k. Nuts 2-regioner. 7 ESF-rådets regionkontor har bl.a. ansvar för att besluta om utlysningar av medel, bereda inkomna ansökningar och lämna över projektförslag till de regionala strukturfondspartnerskapen. Dessa partnerskap, vars ledamöter utses av regeringen, ska yttra sig över vilka av de ansökningar som godkänts av ESFrådet som ska prioriteras. Partnerskapens yttranden är bindande för ESF-rådets fortsatta handläggning och beslut. 8 6 Nationell offentlig medfinansiering sker inom programområde 1 med medel som särskilt anvisas av regeringen i regleringsbrev till Svenska ESF-rådet. ESF-rådet utbetalar både stödet från EU och denna svenska medfinansiering. Lönekostnader för deltagare i kompetensutveckling är ej ersättningsberättigad kostnad. 7 Nuts är en indelning baserad på befolkningsstatistik som EU använder. ESF-rådets regionkontor finns i Luleå, Östersund, Gävle, Örebro, Stockholm, Jönköping, Göteborg och Malmö. 8 Dessa partnerskap verkar både för Socialfonden och Regionalfonden. De är sammansatta av förtroendevalda representanter för kommuner och landsting, i vissa fall sametinget, företrädare för arbetsmarknadens organisationer och för berörda länsstyrelser, länsarbetsnämnder, intresseorganisationer och föreningar. 9

10 Programmedlens fördelning mellan Nuts 2-regionerna styrs utifrån en fastlagd fördelningsmodell som bl.a. innebär att 10% av medlen är reserverade för nationella projekt. För programområde 1 bygger fördelningsmodellen på SCB:s länsvisa uppgifter om antal sysselsatta kvinnor och män i åldern år samt andel därav med högst grundskola. Programkriterier, transnationellt samarbete m.m. Alla projekt med stöd från Socialfonden förutsätts arbeta jämställdhetsintegrerat och med tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning. Förutom dessa s.k. horisontella kriterier finns fyra programkriterier: innovativ verksamhet, lärande miljöer, samverkan och strategisk påverkan. Dessa är tänkta att fungera som utgångspunkter vid projektens planering och genomförande och därigenom bidra till projektens mervärde i förhållande till ordinarie verksamhet. I de enskilda utlysningarna har i allmänhet något eller några av dessa kriterier lyfts fram särskilt och ansökarna har uppmanats beskriva hur de planerar att arbeta med dem. Under programperioden har de enskilda utlysningarna i ökande utsträckning framhållit projektens möjligheter till transnationellt samarbete, i vissa fall även angivit detta som ett krav eller en prioriteringsgrund. Programområde 1: Kompetensförsörjning Inom Socialfondens programområde 1 (PO 1) finansieras projekt som underlättar för anställda kvinnor och män (även egna företagare) att utvecklas i takt med arbetslivets krav. Det beskrivs i första hand som insatser för kompetensutveckling som bidrar till att individen har den kompetens som efterfrågas vid förändringar på arbetsmarknaden, och därmed löper mindre risk för arbetslöshet ( Mål 1 ). Inom programområdet stöds även kompetensutveckling som bidrar till ökade kunskaper om hur man motverkar diskriminering och främjar likabehandling ( Mål 2 ) samt hur långtidssjukskrivningar kan förebyggas ( Mål 3 ). 9 Utlysningar och ansökningar inom Socialfondens programområde 1 Utlysningar/ansökningsomgångar Under har genomförts sammanlagt 118 regionala och 5 nationella ansökningsomgångar för genomförandeprojekt inom programområde De utlysta beloppen har varierat mellan 3 och 230 mnkr. En mindre del av utlysningarna har uteslutande avsett projekt inom Mål 2 och/eller Mål 3 alternativt särskilt efterfrågat ansökningar inriktade mot regionalt och/eller nationellt prioriterade områden som t.ex. entreprenörskap, social innovation, storstadsintegration och kompetensutveckling för offentliganställda. Under slutet av 2008 och våren 2009 hade flera utlysningar en inriktning mot företag och anställda som var särskilt utsatta för finanskrisens verkningar. 9 Det nationella programdokumentet ger även utrymme för projekt med särskild inriktning inom programområde 1. Sådana projekt kan vara processtödjande och, i syfte att bidra till ökad kvalitet i förberedelser och genomförande av projekt inom PO1 och PO2, erbjuda kunskap /stöd till aktörer som arbetar med potentiella och pågående ESF-projekt. 10 Utlysningarna avseende de tidigare nämnda processtöden ingår inte i denna siffra. 10

11 Ansökare och ansökningar Utlysningarna har resulterat i registrerade ansökningar från drygt företag, myndigheter och andra organisationer. (Ytterligare drygt 200 ansökningar har lämnats in men återtagits innan ESF-rådet slutfört sin handläggning.) Det största antalet ansökningar (860 av totalt 2 121) har lämnats av privata företag 11, därnäst av enskilda kommuner vilka tillsammans med regioner, kommunalförbund m.fl. svarat för en tredjedel ( ) av samtliga ansökningar. Figur 2.1: Samtliga registrerade ansökningar för genomförandeprojekt inom PO1, kompetensförsörjning, fördelade efter typ av ansökande organisation. (N=2121) Utfall för inkomna ansökningar Figur 2.2 beskriver utfallet för de registrerade PO1-ansökningarna. Där framgår att 31% blivit beviljade ESF-finansiering medan 43% fått avslag efter ESF-rådets prövning och ytterligare 26% fallit bort vid strukturfondspartnerskapens prioriteringar oftast med hänvisning till att de inte rymts inom medelsramen för den aktuella ansökningsomgången. Figur 2.2: Utfall vid ESF-rådets bedömning och SFPs prioritering av genomförandeprojekt inom PO1 ( ). Bakom denna totalbild ligger betydande förändringar över tid och skillnader mellan enskilda Nuts 2-regioner. 11 I kategorin privata företag ingår, förutom företag inom industri/tillverkning, detaljhandel och service, bygg och transport etc., även ett betydande antal näringslivsbolag, företagarföreningar, IUC m.m.vilka drivs i aktiebolagsform. 12 I denna siffra ingår 10 kommun/regionägda bolag. 11

12 Förändringar över tid Från 2008 till 2011 har det skett en halvering, från 63% till 31%, av andelen ansökningar inom PO1 som underkänts vid ESF-rådets prövning. Den största minskningen skedde redan mellan 2008 och En delförklaring är att inslaget av ansökare utan tidigare socialfondserfarenhet eller med otillräckliga kunskaper om de förändringar av krav och prioriteringar som skett jämfört med föregående programperiod var som störst under programperiodens inledning. Till bilden hör också att ansökarna först från våren 2009 hade möjlighet att anlita de fyra processtöd som upphandlats av ESF-rådet eller drivits i projektform. Som framgår av figur 2.3 har denna utveckling inneburit att en över åren ökande andel av ansökningarna har gått vidare till strukturfondspartnerskapen vars prioriteringar därmed blivit mer utslagsgivande. Figur 2.3: Utfall av ESF-rådets prövning och SFPs prioriteringar. Jämförelse mellan samtliga registrerade genomförandeansökningar inom ansökningsomgångar avslutade åren 2008, 2009, 2010 och 2011, PO1. En annan förändring gäller ansökningarnas storlek. I de ansökningar som lämnades in under år 2011 låg det genomsnittligt sökta ESF-stödet på en mer än dubbelt så hög nivå (6,3 mnkr) som i ansökningar inlämnade under år 2008 (2,7 mnkr). Det kan antas till en del vara ett resultat av att man i flertalet Nuts 2- regioner, med en under programperiodens gång ökad tydlighet, efterfrågat och prioriterat projekt av strategisk karaktär i praktiken ofta liktydigt med större projekt och ett flertal samverkande aktörer (partnerskap). Skillnader mellan Nuts 2-regionerna Andelen beviljade ansökningar varierar avsevärt mellan regionerna från 25% i Västsverige till 42% i Östra Mellansverige. Det finns även tydliga skillnader när det gäller hur stor andel av ansökningarna som fått avslag vid ESF-rådets prövning respektive fallit bort efter strukturfondspartnerskapets prioriteringar. Störst är skillnaderna mellan Övre Norrland och Stockholm där andelen avslag vid ESF-rådets prövning varit 26% respektive 58% medan förhållandet varit ungefär det omvända när det gäller den andel som fallit bort efter strukturfondspartnerskapets prioritering 47% i Övre Norrland och 13% i Stockholm Ansökningsomgångarna inom Socialfonden har i huvudsak varit regionala, dvs. omfattat en specifik region, men det har även förekommit interregionala och nationella ansökningsomgångar.det begränsade antal ansökningar/projekt som här och i senare sammanställningar redovisas som nationella/interregionala hör i huvudsak till dessa ansökningsomgångar och har redovisat att projektinsatserna ska omfatta flera eller samtliga Nuts 2-regioner. 12

13 Figur 2.4: Utfall för samtliga registrerade ansökningar om ESF-finansiering av genomförandeprojekt inom PO1. Jämförelse mellan Nuts 2-regionerna. ((N=2121. Inom parentes anges antal registrerade ansökningar) Det finns en rad tänkbara, bidragande orsaker till att utfallet av ESF-rådets bedömning sett olika ut i regionerna. Skillnader ifråga om utlysningarnas utformning, inslag av oerfarna ansökare och otillräckligt underbyggda ansökningar samt hur högt ESF-rådet ställt kraven i förhållande till aktuella programkriterier, är några exempel. Även processen från inlämnad ansökan till beslut om avslag har kunnat se olika ut, bl.a. när det gäller återkopplingen till ansökare om behov av kompletteringar alternativt grundläggande brister (signaler som kunnat leda till att svaga ansökningar återtagits). Skillnader mellan olika kategorier av ansökare Andelen bifall har varit lägst (23%) för de ansökningar som lämnats av privata företag. Hälften har fallit bort redan vid ESF-rådets laglighetsbedömning. En viktig förklaring är att det bland ansökarna från den privata sektorn funnits ett inslag av engångsansökare med otillräckliga kunskaper om Socialfonden och aktuella, regionala prioriteringar. Främst under programperiodens inledning gjordes ett betydande antal små ansökningar (under 1 mnkr) varav den större delen (67%) föll bort redan vid ESF-rådets prövning. Högst (43%) har andelen bifall varit för regioner, kommunalförbund m.fl. vars ansökningar i jämförelsevis stor utsträckning blivit prioriterade av strukturfondspartnerskapen. En förklaring kan vara att de regionägda projekten vanligen involverat ett flertal nyckelaktörer och haft en tydlig långsiktig, strategisk inriktning. Figur 2.5: Andel beviljade genomförandeansökningar inom PO1. Jämförelse mellan ansökarkategorier. (Inom parentes anges antal registrerade ansökningar) 13

14 Beviljade projekt PO1-projekt i de åtta Nuts 2-regionerna Av de 649 PO1-projekt som beviljats har (okt 2013) ett begränsat antal (18) avbrutits alternativt fått sina beslut om ESF-finansiering helt eller delvis hävda. Dessa projekt ingår inte i den fortsatta redovisningen som därmed omfattar 631 genomförandeprojekt vilka sammanlagt beviljats ca 3,5 mdkr från Socialfonden. Stockholm och Västsverige är de två regioner som, utifrån den på sidan 10 beskrivna fördelningsmodellen, fått störst tilldelning av programmedel. Stockholmsregionen skiljer ut sig genom att ha ett i förhållande till regionens storlek begränsat antal projekt vars genomsnittliga budget i gengäld är mer än tre gånger så hög som för projekten i övriga regioner. Tabell 2:1 PO1-projekt i de åtta Nuts 2-regionerna. Antal och beviljade ESF-medel. (Exkl avbrutna/hävda, N=631) Region Tot bevilj. ESF-medel (mnkr)* Andel av tot bevilj. ESFmedel Antal beviljade projekt* Genomsn per projekt (mnkr) Övre Norrland 163 5% 68 2,4 Mellersta Norrland 114 3% 43 2,7 Norra Mellansverige 263 8% 66 4,0 Östra Mellansverige % 122 4,3 Stockholm % 47 16,1 Småland och Öarna 286 8% 72 4,0 Västsverige % 116 5,8 Sydsverige % 76 6,2 Nat/interreg 239 7% 21 11,4 Totalt % 631 5,5 Utöver vad som framgår av Tabell 2.1, kan nämnas att de tre budgetmässigt största PO1-projekten svarar för en större del (154 mnkr) av beviljade ESFmedel än de 150 budgetmässigt minsta (149 mnkr). 14 Rättvisande jämförelser mellan t.ex. Nuts 2-regioner eller olika kategorier av projektägare kräver därför att hänsyn tas till både antal projekt och storleken av beviljade ESF-medel. De beviljade projektens planerade genomförandetid är i genomsnitt cirka 22 månader 15. Projekt för vilka ansökningarna lämnades under åren då man i flertalet Nuts 2-regioner helt övergått till utlysningar inkluderande en s.k. mobiliseringsfas har en planerad genomförandetid som i genomsnitt är ungefär 4 månader längre (24 månader) än för de projekt där ansökningarna gjordes under åren Projektägare Bland de 439 olika projektägare som står bakom de 631 projekten återfinns, förutom kommuner och regioner, allt från lokala företag och ideella föreningar till storföretag och nationella myndigheter som Försäkringskassan och 14 De tre största PO1-projekten är VästKraft (Göteborgsregionens kommunalförbund, GR/49,9 mnkr), Kompetenslyftet ehälsa i primärvården (Landstinget Stockholms län/47,2 mnkr) och SOL-projektet kopplat till Scania (Länsstyrelsen i Stockholm/56,8 mnkr). 15 Projekt med särskild inriktning inom PO1 ingår inte i denna siffra. 14

15 Arbetsförmedlingen. Figur 2.6 beskriver PO1-projektens fördelning mellan olika typer av projektägande organisationer. 16 Figur 2.6: Beviljade PO1-projekt fördelade mellan olika typer av projektägande organisationer. (N=631) Ca 200 projekt, dvs en knapp tredjedel av samtliga, har (168 olika) privata företag som ägare. 17 Den genomsnittliga budgeten är lägre (4,4 mnkr) än för samtliga projekt (5,5 mnkr). 187 kommunägda projekt fördelar sig mellan 100 olika kommuner och fyra kommunägda bolag. Nio kommuner står som ägare i fyra projekt eller fler dock ofta genom olika förvaltningar/stadsdelar. 18 Den genomsnittliga budgeten (5,6 mnkr) ligger på ungefär samma nivå som för samtliga projekt. Ett 40-tal regioner, kommunalförbund m. fl. svarar för sammanlagt 86 projekt och finns med som ägare till tre projekt eller fler i var och en av Nuts 2- regionerna. Även här finns ett antal återkommande projektägare, främst Göteborgsregionens kommunalförbund (9), Västra Götalandsregionen (8), Regionförbundet i Kalmar län (7) samt Region Skåne (4). Projektens genomsnittliga budget är 7,6 mnkr, dvs. högre än totalgenomsnittet. Tillsammans svarar kommuner och regioner för 43% (273) av samtliga genomförandeprojekt inom PO1 och närmare hälften av de ESF-medel som beviljats dessa projekt (jämför bilagetabell B1). Kommuner och regioner som projektägare i de åtta Nuts 2-regionerna Flertalet av de kommun- och regionägda projekten återfinns i de Nuts 2- regioner som haft den största tilldelningen av ESF-medel, dvs. Västsverige, Stockholm, Sydsverige och Östra Mellansverige. Kommunernas och regionernas relativa betydelse som projektägare varierar dock påtagligt mellan enskilda regioner. I t.ex. Norra Mellansverige svarar de för närmare hälften av samtliga projekt och två tredjedelar av totalt beviljade ESF-medel för PO1-projekt. För Stockholmsregionen är motsvarande andelar 16 Kategoriseringen av organisationstyper utgår från de ansökande organisationernas juridiska form med undantag för ett begränsat antal, av kommuner eller regioner helägda bolag vilka i den följande redovisningen förts till kategorierna kommuner/regioner. 17 Näringslivsbolag, företagarföreningar, IUC m.m.svarar för en tredjedel av de beviljade projekten inom denna kategori. 18 De kommuner som är projektägare i flest projekt är i tur och ordning Örebro (11), Göteborg (10), Kristianstad (8), Stockholm (6), Sundsvall (5), Gävle (5), Karlskoga (5), Uppsala (5) och Malmö (4). 15

16 betydligt lägre, 30% respektive 34%. Skillnaderna återspeglar både att kommuner och regioner varit mindre aktiva som ansökare i vissa Nuts 2- regioner än i andra och att de varit olika framgångsrika i att få ansökningar beviljade. 19 I följande figur beskrivs hur stor del av de beviljade PO1-medlen i enskilda Nuts 2-regioner som gått till projekt med kommuner eller regioner som ägare. Figur 2:7: Beviljade ESF-medel till PO1-projekt ägda av kommuner och regioner respektive övriga ägarkategorier. Fördelning inom Nuts 2-regionerna och totalt. (mnkr) Näringslivsinriktade projekt Kompetensutveckling inom olika sektorer Ungefär en fjärdedel av de kommunägda (28%) och regionägda (25%) projekten är helt näringslivsinriktade, dvs. företag och anställda inom den privata sektorn har utgjort de primära målgrupperna för insatserna. Förutom de projekt vars insatser tydligt avser verksamheter och deltagare inom en sektor finns närmare ett 100-tal projekt som omfattar aktiviteter för verksamheter och anställda/medarbetare inom flera olika sektorer. Det kan då t.ex. vara fråga om projekt riktade mot frontlinjebyråkrater eller andra nyckelaktörer inom områden som förutsätter eller främjas av samverkan över sektorsgränser. Integration av nyanlända, rehabilitering, övergången skola/arbetsliv, antidiskriminering/likabehandling och utveckling av regionala strategier för kompetensförsörjning är några exempel på sådana områden. (I senare avsnitt beskrivs ytterligare några typer av tvärsektoriella projekt.) Av de 43 tvärsektoriella projekt som ägs av kommuner eller regioner är 23 delvis näringslivsinriktade och ingår därför i den fortsatta redovisningen. Tabell 2.2 beskriver, för samtliga kategorier av projektägare, inom vilka sektorer projektens kompetensutvecklande insatser har genomförts. Längst ned i tabellen redovisas hur ESF-medlen inom programområdet kompetensförsörjning, PO1, är fördelade mellan projekt med olika inriktning. Där kan bl.a. utläsas att närmare hälften av samtliga genomförandeprojekt är helt näringslivsinriktade och tillsammans svarar för 43% av totalt beviljade ESF-medel inom PO1. 19 Jämför bilagetabell B2. 16

17 Tabell 2.2 Beviljade genomförandeprojekt inom PO1. Fördelade efter kategori av projektägare och sektor inom vilken verksamheten bedrivits. Projektägare Sektor inom vilken projektet bedrivits Privat sektor Kommuner, landsting/ regioner Statl my, univ o högsk samt övriga(2) Ideell sektor Tvärsektoriella Privata företag Kommuner Regioner, kommunalförbund m fl Statliga myndigheter, univ/ högsk Ek för Ideella för. o stiftelser, kyrkl församl mm Totalt antal projekt Totalt Andel av samtliga projekt 49% 27% 1% 7% 16% 100% Andel av tot bevilj ESF-medel 43% 30% 1% 5% 20% 100% Näringslivsinriktade projekt fördelat över landet Figur 2.8 beskriver hur beviljade ESF-medel inom de enskilda Nuts 2- regionerna fördelar sig mellan olika sektorer. Regionerna redovisas i fallande ordning efter storleken av det stöd som utgått till helt näringslivsinriktade projekt (genomförda inom den privata sektorn). Inslaget av helt näringslivsinriktade projekt med kommuner/regioner som ägare är relativt sett störst i Norra Mellansverige och Östra Mellansverige, minst i Stockholm. Stockholmsregionen och de projekt som beviljats inom nationella utlysningar ligger på motsvarande sätt högst när det gäller projektverksamhet inom den ideella sektorn. 20 Östra Mellansverige och Västsverige är de regioner där helt näringslivsinriktade projekt beviljats det i absoluta tal största ESF-stödet, ca 300 mnkr vardera. När det gäller projekt inriktade mot verksamheter och anställda inom kommuner och regioner ligger Stockholm, Västsverige och Sydsverige högst, både i absoluta och relativa tal. Figur 2.8: Beviljade ESF-medel till genomförandeprojekt inom PO1 i de åtta Nuts 2- regionerna. Fördelning efter sektorsinriktning. (Underlaget till detta diagram återfinns i bilagetabell B3) 20 Jämför bilagetabell B3. 17

Ett år av gemensam kraftsamling

Ett år av gemensam kraftsamling ÅRSREDOVISNING 2011 Innehåll Ett år av gemensam kraftsamling... 3 Året i korthet 2011... 5 Ordlista... 8 Uppdrag och organisation... 10 Förutsättningar för resultatredovisningen... 12 Återrapportering

Läs mer

Svenska ESF-rådet Årsredovisning

Svenska ESF-rådet Årsredovisning Svenska ESF-rådet Årsredovisning Vi gör skillnad för Sverige Svenska ESF-rådet skapar möjligheter över hela landet. Genom att fördela det ekonomiska stödet från Europeiska socialfonden och Europeiska integrationsfonden

Läs mer

Förprojektering av ESF-projekt inom FINSAM

Förprojektering av ESF-projekt inom FINSAM Förprojektering av ESF-projekt inom FINSAM Rapport 2011-06-10 I samverkan med: 1 Sammanfattning Studieförbundet Sensus har på uppdrag av SKL analyserat förutsättningar och intresse från samordningsförbund

Läs mer

Entreprenörskap och företagande i projekt finansierade av Europeiska socialfonden

Entreprenörskap och företagande i projekt finansierade av Europeiska socialfonden Entreprenörskap och företagande i projekt finansierade av Europeiska socialfonden Rapport från en kartläggning av projekt som beviljats medel 2008 2009 Rapport 0089 En rapport från temagruppen Entreprenörskap

Läs mer

UPPDRAG KOMPETENSFÖRSÖRJNING ROLLEN SOM INTERMEDIÄR

UPPDRAG KOMPETENSFÖRSÖRJNING ROLLEN SOM INTERMEDIÄR UPPDRAG KOMPETENSFÖRSÖRJNING ROLLEN SOM INTERMEDIÄR Gerry Andersson, Mats Holmquist, Erik Jakobsson, Fredrik Jönsson, Henrik Kock, Malin Ljungzell, Andreas Wallo, Carina Åberg Redaktör: Malin Ljungzell

Läs mer

Utvärdering av projektet Diplomerad Världssäljare. Slutlig följeforskningsrapport 2012-08-14

Utvärdering av projektet Diplomerad Världssäljare. Slutlig följeforskningsrapport 2012-08-14 Utvärdering av projektet Diplomerad Världssäljare Slutlig följeforskningsrapport 2012-08-14 Innehållsförteckning Inledning 3 Projektets bakgrund och tillkomst 4 Projektägarens verksamhet och intention

Läs mer

Uppföljning av finansiell samordning

Uppföljning av finansiell samordning 1 (31) Till Socialdepartementet 103 33 Stockholm Uppföljning av finansiell samordning Redovisning enligt Försäkringskassans regleringsbrev 2012 1 2 (31) Sammanfattning Som en del av arbetet med att öka

Läs mer

UTVÄRDERING AV MÖTAS. Joakim Tranquist

UTVÄRDERING AV MÖTAS. Joakim Tranquist UTVÄRDERING AV MÖTAS Joakim Tranquist UTVÄRDERARENS KOMMENTAR Tranquist Utvärdering har sedan våren 2012 haft i uppdrag av Kommunförbundet Skåne att utvärdera MÖTAS med syfte att kunna ge underlag för

Läs mer

2011:11. Samordning av varselinsatser under finanskrisen åren 2008 och 2009

2011:11. Samordning av varselinsatser under finanskrisen åren 2008 och 2009 2011:11 Samordning av varselinsatser under finanskrisen åren 2008 och 2009 MISSIV DATUM DIARIENR 2011-05-09 2010/136-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2010-07-01 N2010/4853/RT Regeringen Näringsdepartementet 103

Läs mer

Nio områden där politiker och tjänstemän kan göra skillnad för långtidsarbetslösa

Nio områden där politiker och tjänstemän kan göra skillnad för långtidsarbetslösa Nio områden där politiker och tjänstemän kan göra skillnad för långtidsarbetslösa Företagande som verktyg mot arbetslöshet, med fokus på arbetsintegrerande sociala företag Rapport 0130 En rapport från

Läs mer

Vad har vi lärt i halvtid?

Vad har vi lärt i halvtid? Vad har vi lärt i halvtid? Vad har vi lärt i halvtid är en i vissa avseenden ovanlig rapport. Den utgör ett försök till en syntes av ett stort antal utvärderingar och följeforskningsinsatser. Dessa är

Läs mer

Innehåll Ny programperiod utökade möjligheter... 3 Året i korthet 2014... 5 Ordlista... 9 Uppdrag och organisation... 11

Innehåll Ny programperiod utökade möjligheter... 3 Året i korthet 2014... 5 Ordlista... 9 Uppdrag och organisation... 11 Svenska ESF-rådet Årsredovisning 2014 - - - Innehåll Ny programperiod utökade möjligheter... 3 Året i korthet 2014... 5 Ordlista... 9 Uppdrag och organisation... 11 Förutsättningar för resultatredovisningen...

Läs mer

Delredovisning avseende Regionala kompetensplattformar

Delredovisning avseende Regionala kompetensplattformar Delredovisning avseende Regionala kompetensplattformar Dnr N2012/6275/RT Tillväxtverkets uppdrag Att under perioden 2013-2016 bedriva insatser för minst 60 000 000 kronor som förstärker och vidareutvecklar

Läs mer

Sammanfattning... 2 Förprojekteringens resultat... 4

Sammanfattning... 2 Förprojekteringens resultat... 4 1(23) Sammanfattning... 2 Förprojekteringens resultat... 4 Resultatet av problem- och behovsanalysen med ett tydligt fokus på förstudiens tema och målgrupp (del 1)... 4 Målgrupper... 4 Näringsliv och arbetsmarknad...

Läs mer

Arbetsplatsutveckling genom projekt

Arbetsplatsutveckling genom projekt Arbetsplatsutveckling genom projekt En syntes av kunskap om och från nio ESF-projekt Slutrapport Louise Svensson Christina Ehneström Per-Erik Ellström Arbetsplatslärande och omställning (A&O) Sammanfattning

Läs mer

Från förstudie till slutkonferens. Utvärdering av ett projekt för tillväxt och utvecklingskraft

Från förstudie till slutkonferens. Utvärdering av ett projekt för tillväxt och utvecklingskraft Från förstudie till slutkonferens KTU - Kompetens för tillväxt och utvecklingskraft Kommunförbundet Skåne Utvärdering av ett projekt för tillväxt och utvecklingskraft Bo Eriksson 2006-02-18 2 Innehållsförteckning

Läs mer

Kommunerna och arbetsmarknadspolitiken

Kommunerna och arbetsmarknadspolitiken Kommunerna och arbetsmarknadspolitiken En redogörelse för aktuell lagstiftning och samverkansformer 1 Förord Arbetsmarknadspolitiken är av central betydelse för Sveriges ekonomi och en viktig statlig angelägenhet

Läs mer

Alla kan inte göra allt men alla kan göra något. Om regionalt samarbete kring nyanländas invandrares etablering

Alla kan inte göra allt men alla kan göra något. Om regionalt samarbete kring nyanländas invandrares etablering Alla kan inte göra allt men alla kan göra något Om regionalt samarbete kring nyanländas invandrares etablering Sveriges Kommuner och Landsting 2008 Formgivning forsbergvonessen Tryckeri Cicero Rapporter

Läs mer

EN SVENSK MODELL FÖR ARBETSPLATSENS LÄRANDE

EN SVENSK MODELL FÖR ARBETSPLATSENS LÄRANDE EN SVENSK MODELL FÖR ARBETSPLATSENS LÄRANDE INTRODUKTION Den Europeiska socialfonden i Sverige, ESF, har fem nationella temagrupper, vars uppdrag är att samla, analysera och systematisera erfarenheter

Läs mer

INSATSER FÖR UNGA I RISKMILJÖER

INSATSER FÖR UNGA I RISKMILJÖER E AND E G BYG J A N D ET E R FÖ F R Ä M KSAMH OCH OMSVER UNG D INSATSER FÖR UNGA I RISKMILJÖER UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2008:8 Ungdomsstyrelsens slutrapport Insatser för unga i riskmiljöer förebyggande

Läs mer

Framgång eller återgång till det normala?

Framgång eller återgång till det normala? Framgång eller återgång till det normala? En uppföljning av deltagare i socialfondsfinansierade projekt Forskningsrapport 2014/3 Magnus Bygren Clara Lindblom Ryszard Szulkin Framgång eller återgång till

Läs mer

Regionalt strukturfondsprogram för Regional konkurrenskraft och sysselsättning Östra Mellansverige 2007-2013

Regionalt strukturfondsprogram för Regional konkurrenskraft och sysselsättning Östra Mellansverige 2007-2013 Bilaga 2 till regeringsbeslut 2006-01-18 I 5 N2006/8775/RUT Regionalt strukturfondsprogram för Regional konkurrenskraft och sysselsättning Östra Mellansverige 2007-2013 Förslag till operativt program CCI

Läs mer

Slutrapport följeforskning. Insteget

Slutrapport följeforskning. Insteget Slutrapport följeforskning Insteget Innehållsförteckning Inledning 5 Utvärderingsuppdraget och dess genomförande 7 Projektets förväntade resultat och effekter 11 Behov/problem 11 Projektets mervärde 12

Läs mer

- En förstudie gällande områdena entreprenörskap och samverkan mellan skola och arbetsliv i utbildningssystemet i Skåne

- En förstudie gällande områdena entreprenörskap och samverkan mellan skola och arbetsliv i utbildningssystemet i Skåne Vad möter de unga? - En förstudie gällande områdena entreprenörskap och samverkan mellan skola och arbetsliv i utbildningssystemet i Skåne (titel kan komma att ändras något) 1 Förord Med målsättningen

Läs mer

Folkhälsa och regional utveckling

Folkhälsa och regional utveckling Folkhälsa och regional utveckling en inventering av hur folkhälsa beaktas i utvecklings- och planeringsdokument www.statens folkhälsoinstitut.se Rapport nr A 2009:04 STATENS FOLKHÄLSOINSTITUT A 2009:04

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (13) Projektnamn Dalalyft Slutrapport genomförande FRIRPT v.1 [1411476919594] d.frirpt v.1 Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. Sammanfattning En

Läs mer

AURORA- Kompetensutveckling i Fyrbodal

AURORA- Kompetensutveckling i Fyrbodal Rapport nr 1 (27 november 2009) AURORA- Kompetensutveckling i Fyrbodal Demokratikonsult & Samarbetspartner Norr Mälarstrand 92 112 35 Stockholm 1 Innehållsförteckning Inledning...3 Intervjuer och styrdokument...6

Läs mer

20 lärande exempel. Metoder, verktyg och arbetssätt för jämställd regional tillväxt

20 lärande exempel. Metoder, verktyg och arbetssätt för jämställd regional tillväxt 20 lärande exempel Metoder, verktyg och arbetssätt för jämställd regional tillväxt Förord Tillväxtverket har sedan 2012 haft regeringens uppdrag att stödja det regionala arbetet för jämställd regional

Läs mer

Statens företagsfrämjande insatser

Statens företagsfrämjande insatser RiR 2007:11 Statens företagsfrämjande insatser Når de kvinnor och personer med utländsk bakgrund? ISBN 978 91 7086 111 0 RiR 2007:11 Tryck: Riksdagstryckeriet, Stockholm 2007 Till regeringen Arbetsmarknadsdepartementet

Läs mer

Se verkligheten Erfarenheter och idéer för ett nytt arbetsliv

Se verkligheten Erfarenheter och idéer för ett nytt arbetsliv Se verkligheten Erfarenheter och idéer för ett nytt arbetsliv Text Maria Evertsson. Foto Maria Evertsson, Stickan Kenne, Samer al Khalili, PhotoDisc, Svenska ESF-rådets bildarkiv Grafisk produktion Contactor

Läs mer