Jlt,,a\MPA. Verksam hetsberättelse

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Jlt,,a\MPA. Verksam hetsberättelse 2009. www.eggeby.se"

Transkript

1 Jlt,,a\MPA Verksam hetsberättelse 2009

2 Verksamhebberättelse för föreninqen Järva Folkets Park 2009 Styrelsen for fiireningen Järva Folkets Park lämnar härmed ftiljande redovisning ftir *) Social ekonomi Föreningen J?irva Folkets Park tillhör Folkets Hus och Parkers riksorganisation, FHP, vilket består av ca.l50 Folkparker och ca 650 Folkets Hus. Alla Folkets Park har tillsammans ca 12 miljoner årsbesök och Folkets Hus har ca 35 miljoner årsbesök. Riksorganisationen åir en intressekunskapsbransch och arbetsgivarorganisation och kan erbjuda profesionell hjälp och attraktiva kulturarrangemang. Föreningen Järva Folkets Park har bedrivit verksamhet på Eggeby Gård i ca.32 år och har sedan 1986 hyresavtal med Stockholms stads på samtliga byggnader vid Eggeby Gård. Alla byggnader har under ålren underhållits av foreningen, helt med ideella krafter, och iir nu i gott skick. Avtalet med Stockholms stad fastslar att staden ska stå frr det ythe underhållet och ftireninsen fiir det inre underhållet. Jiirva Folkets Parks mål åir att driva en "gråinslös folkets park" med betoning på att det iir folkets park, i ftirsta hand ftir de som bor i nåirområdet. Boende i niirliggande stadsdelar uppskattas till ca personer. Folkparken, som är den enda i norra Stockholm, ska vara fri från hindrande staket samt vara öppen och tillg?inglig ftir allmåinheten dygnet runt. Parken åir en naturlig samlingsplats frr alla åldrar och ftir miinniskor med olika bakgrunder och kultur, en idealisk plats ftir integration mellan olika folkgrupper. Parken har utvecklats som ftireningen har tiinkt och är idag en naturlig mötesplats ftir många miinniskor. Parkens verksamhet är i stiindig utveckling så att gamla och nya grupper av besökare blandas. Med hänsyn till ekonomin kommer lokaler och Folkets Park att fortsättningsvis marknadsfiiras så att ökad konferens- och festuthyrning kan ske. Målsättningen iir att ökade intåikter ska investeras tillbaka i Järva Folkets Park i fiirsta hand ftr underhåll inventarieinvesteringar och utökad och utvecklad kulturverksamhet ftir framfiirallt barnoch ungdomar. Eftersom foreningen tillhör en 100-årig riksorganisation med kompetens och erfarenhet, kan vi utvecklas med stöd av andra folkparker och dess verksamheter som ftireningen kan dra nytta av erfarenhetsmässigt. Samarbete sker framforallt kring barn- och ungdomskultur, då örestiillningar kan köpas upp till ett ftirdelakiigt pris. Teaterladan kan nyttjas ftir ca. 150 personerlill teater, dans, möten och konferenser samt festuthyrning. Ett konkret samarbete med andra arrangörer, och i egen regi sker med barnkultur, både dagtid fiir ftirskolor och skolor samt kvällar och veckoslut fiir allmänheten. Jiirva Folkets Park vill utvecklas i samarbete med ftireningar, stadsdelsnämnder och andra brukare så att parken kan fortsätta vara en naturlig och omistlig mötesplats. För ftireningen Jåirva Folkets Parlg som består av ftireningslivet runt om Eggeby Gård, samt dess brukare och invånare, i framfiirallt Rinkeby, Tensta och Kista området, är det en fiirdel om Stockholms stad uttalar en viljeinriktning fiir Järva Folkets Park nåir det gäller att stödja öreningen och dess omliggande befolkning som utgör besökarna och brukarna av JäwaFolkets Park. +) Med social ekonomi cmses organiserade verksamheter som primdrt hor samhrilleliga rindamå, bygger på demolcratiskavörderingar och ör organisatoriswfriståendefran den offentliga sektorn. Dessa sociala och ekonomiska verksamheter bedrivs huvudsakligen i foreningar, kooperativ, sfirtelser och lifutande sammanslutningar. Yerksamheter inom den sociala ekonomin har allmtinnytta eller medlemsnytta, inte vinstintresse sorn frdmsta drivbafi. (Kulturdepartementet l 2-28)

3 Stvrelse Styrelsen har haft 7 protokollförda sammanträden under året samt ett antalaumöten. Styrelsen har haft följande sammansättning: Mats Larsell BertilStrid Sören Sandelin Viola Agerdal Lisbeth Roxne Ordförande Kassör Ledamot Ledamot Ledamot Tensta Akalla Husby Vällingby Hässelby Jonas Ljungstedt Ataollah Darvish Jan Qvarzell Gunnar Lindgren Gunilla Bervelin Turid Aronsen lris Berggren Ersättare Ersättare Ersättare Ersättare Ersättare Ersättare Ersättare Tensta Kista Hässelby Kista Tensta JäffäIIa Rinkeby S$relsen har under året haft ett aöetsutskoft med följande personer: Mats Larsell, Bertil Strid, och Viola Agerdal. Revisorer Eddie Bervelin Nils Knutsson Maj Östberg Tony Nilsson Revisor Revisor Revisorsersättare Revisorsersättare Tensta Rinkeby Kista Stockholm Valberednins Kent Malmstrom Lilian Larsell Mona Blomgren sammankallande Representation Jan Qvarzelt har varit invald i styrelsen för Folkets Hus och Park, Östra regionen. Representanter för styrelsen har deltagit i FHP's årsmöte, BOI(A-dagar och Konstdagar.

4 Föreninoens Femslda (www.eqqebv.se) Fortsatt arbetet med att hålla hemsidan uppdaterad, lättläst och intressant. Besöksstatistik (R december november : oktober 2L 35 : iuli 7 23 tunl * 40 mai * 38 aoril * 28 mars * 24 februari I >r 2t länuan f 19 Medelvårde * statistik saknas p.g.a. byte av webbhotell Itiedlemskap Föreningen är medlem iföljande organisationer: Riksorganisationen Folkets Hus och Parker, Konsum Stockholm, OK, EKO-Parken, Rinkeby Folkets Hus och Spånga-Tensta Ku lturkomm ittö. Kulturarbebsrupp Föreningen har utsett en kulturarbetsgrupp som arbetar med planering och bokning av kulturprogrammen i parken. Gruppen har under året haft följande sammansättning: Mola Agerdal, Jan Qvarzefl, Sven Höckert, Kent Malmström, Eddie Bervelin, Gunilla Bervelin, Mona Blomgren, Bengt Rundquist och Lilian Larsell. lnför vår

5 spelmansstämma bistod oss spelmannen Olle Moberg på ett förtjänstfullt sätt. Som kafövärdar på våra söndagsprogram har vi, förutom våra styrelseledamöter, ett antalfrivilliga krafter bl a Mona Blomgren, Inger Hjertberg, Birgitta Weiss, Sven Höckert och Lilian Larsell. Perconal Karin Rönngren Kontorsanstäffd 3O o/a Kerstin Ruoso Husfru -konferensvärdinna 75 o/o Sven Höckert Vaktmästare 50 o/o Jarno Myllylä Fastighetsunderhåll 75 o/o Martin Frisk Möller Fastighetsunderhåll 75 a/o Merja Luoka Arkiv- och kontorsgöromål fr 3/8 75 o/o Omsättnins (SEK) Föreningens bokföring har utförts av föreningens kassör Föreningens intäkter uppgår till följande belopp: Ar 2009 var intäkterna ,31+ ränta 54768,61= A,92 Ar 2008 var intäkterna ,95 + ränta 58770,18 = ,13 Ar 2007 var intäkterna ,66 + ränta 7 892,23 = ,89 Ar 2006 var intäkterna ,00 + ränta 5 111,85 = ,85 Sta nda rdförbättrande åtsä rde r 'f Ladan, Hönshuset och Stallet har under året rustats upp. Vidare har ett antal mindre reparationer på gården utförts. Fönsäkrinsar Genom kollektivförsäkring med Trygg Hansa för Folkets Hus & Park, har personal, egendom och verksamhet varit försäkrad. Bilen är försäkrad i Länsförsäkringar.

6 Kaf6 Grönlinqen Kaf6t har haft öppet helgfri måndag - fredag kl under sommaren samt under vintern, samt söndagar kl i samband med "Söndag på Eggeby". I kaf6t och vid "Söndag på Eggeby" har skänkta böcker sålts till förmån för insamling till Skangalprojektet. Kaf6 Grönlingen har under vår, sommar och höst haft forlängt öppethållande varje tisdag mellan kl. 17:00 och ca 21 dä veteranmotorklubben MCHK förlagt sina veckovisa träffar till Eggeby Gård. Klubben samlar ett mycket stort antal ägare och förare av veteranmopeder, veteranmotorcyklar och veteranbilar, alla från förra århundradet. Klubben kommer att förlägga sina träffar till parken även kommande år. Proiekt Teaterladan Föreningen sökte medel från Boverket för upprustning av samlingslokaler till Projekt Teaterladan. Boverket beslöt att avslå ansökan. Modell av Teaterladan Eggeby Gård Loger Toaletter Foaje Salong Kök

7 ldeella insatser Styrelsen, revisorer och andra aktiva från medlemsföreningar, har lagt ner ett flertal arbetstimmar i Järva Folkets Park. Totalt uppskattas de ideella insatserna till ca arbebtimmar arbetstimmar x 300:- = :- vilket motsvarar en anställd personal Många arbetstimmarna har förlagts vid offentlig arrangemang såsom valborgsmässofirande, spelmansstämma, barnteaterföreställningar samt vid musik- och berättarkafåer. Ett antal arbetsdagar har genomförts med diverse praktiska göromål och reparationer. Kommunala bidraq (SEKI Ar RinFebv SDN Spånqa-Tensta SDN Kista SDN Kulturnämnden Summa 270 AO Utöver ovan redovisade föreningsbidrag har Järva Folkets Park fått bidrag for specifika kultu rprojekt. Järva Folkets Park hyr Eggeby Gård av fastighetskontoret. För 2009 uppgick hyran till kronor medan kostnaderna för bränsle, el och vatten uppgick till ca kronor. Skanqal Under året har inbetalats 6051,50 till Frälsningsarm6ns insamling för Skangal. Uthvrnins av bvqgnader och lokaler på hvreskontrakt Föreningen har flera hyresgäster: r Stallet har hyrts av en privatperson, som i sin tur hyr ut stallplatser till privatpersoner. Stallet har även haft tillgång till inhägnade hästhagar.. Magasinet har hyrts av Stockholms Skolförvaltning som bedriver en fältskola. Fältskolan har bokade skolklasser varje dag, vilket innebär att ett stort antal barn och skolpersonal besöker parken. r Sundbyberg- och Spångaortens biodlarförening har hyrt ett uthus samt bedrivit biodling med ett antal bikupor. Föreningen arrangerar kurser i biodling samt visar och ställer ut om biodling på ett lärorikt och pedagogiskt sätt så att besökare i parken kan ta del av verksamheten.. Sjukstugans övervåning har hyrts ut till en lokal konstnär som ateljö. Nedervåningen hyrdes av Spånga-Tensta Stadsdelsförvaltn ing för förskoleverksamhet.

8 o Kontoret hyrdes av en lokal konstnär.. o Tallbackens vaktmästarbostad har hyrts ut till en barnfamilj.. Del av hönshuset och vinden i Ladan har hyrts ut som förråd.. Mark har hyrts ut för tre brevduveslag till hyresgäster. Verksamhet och lokaluthvrninq. Musik- och berättarkalä "Söndag på Eggeby" har arrangerats på söndagar under vår- och höstterminen i teaterladan. Verksamheten har samanangerats med ABF StockholmA/ästerort, Spånga/Tensta stadsdelsförvaltning och Järva Folkets Park. Under våren arrangerades 8 evenemang och under hösten 10 evenemang med Kent Malte Malmstrom som cafövärd och en mängd spännande gästartister (se bilaga). Den 14 september arrangerade vivår egen version av Antikrundan, som vi kallade'antik-kollen' i samarbete med Stockholms Auktionsverk. Det blev succö. Ca 100 personer kom för att få sina saker värderade. o Med Bengt Rundquist som värd arrangerade vi en s k Stenkaketräff den 22 november. o Mötes-, konferens- och festuthyrning har skett av lokalerna och omliggande ytor med utomhusscen till föreningar (framförallt från Rinkeby, Tensta och Kista), stadsdelsförvaltningar, företag och andra. Lokaler som kan hyras är Huvudbyggnaden med plats för 50 st, Teaterladan med plats för 150 st, Studion med plats för 70 st samt Boden med plats för 20 st. Genom bidrag från stadsdelsnäm nder har föreningslivet kun nat erbjud as su bventionerade hyror. Aterkommande utställningar har arrangerats. Exempelvis "titt in" med aktuellt årstidstema i ett av dörrhålen till hönshuset samt de fasta installationerna runt om Eggeby Gård.. Boden som utgör en av flygelbyggnaderna, hyrs ut för möten, fest och konferens. Boden kan medlemsföreningar ijärva Folkets Park disponera fritt för möten. Lokalen har även hyrts ut för försrolor/skolor och äldreomsorgsverksamhet i samband med att barngrupper och äldregrupper förlagt sin dagverksamhet kring Eggeby Gård. o Den 30 maj arrangerades Eggebydagen med spelmansstämma. Eggebystämman invigdes av Annette Jonsson-Lill, violinist i Transtrands spelmanslag. Aktiviteter av olika slag fanns med bl a folkdans med Spånga Folkdansgille och spelmanslaget Trätakt, framträdande av den Bellmantolkaren Bengt Jonshult, konstutställning, utställning på Eggeby Fältskola med ätliga och oätliga växter och sist men inte minst själva spelmansstämman med allspel och gruppspel. Uppskattningsvis kom ca 300 pers. o För femte gången anangerade Järva Folkets Park ett välbesökt och uppskattat evenemang på Valborgsmässoaftonen. Trad itionsen ligt tändes brasan men före dess framförde Kent Malte Malmström sagan "Hickus Packus" för alla barn och alla med barnasinnet kvar. En mycket duktig thailändsk dansgrupp framträdde. Sångkören Myriad sjöng vackra vårsånger och Elisabeth Söörhus, rektor för Hjulsta skolor, hälsade våren välkommen. Spånga Biodlarförening visade upp och sålde div. biprodukter. Kaffe, korv,

9 popcorn mm såldes och lotterier av olika slag förgyllde kvällen. Ca 600 personer besökte brasan. r Den 23 oktober besökte Filiokus Fredrik oss med en svängig show för ca 120 förskolebarn. o Barnteatern "Rockring" med Ayla besökte oss den 14 maj. Ca 150 entusiastiska barn såg föreställningen.. Den 29 september besökte Teater Fenix oss med föreställningen "Hitta hem - en kärlekshistoria på luffen". Ca 120 barn roades. r Konstnärsgruppen Konst över gränser bjöd på en konstutställning kallad "Eroticum" under tiden 2-19 maj.. BAGDAD CAFE bjöd på en mycket uppskattad poesiafton den 11 maj med bl a poeterna LiLi och Sara Mannheimer.. Den 13 maj visade vi upp Eggeby gårds och Järva Folkets Parks verksamheter: biodling, vikingastig, luffarslöjd mm mm. En världspremiär med jazzgruppen Ö4an Hultön NEW quartet skedde den 15 maj. o Vi bjöd också aflmänheten att se gamla, fantastiska motorcyklar och bilar, som tillhör Motorcykelhistoriska klubben den 12 maj.. Eggeby gårds Fältskola visade upp sin verksamhet den 11 maj. r Järva Folkets Park har även varit samordnare för övrig verksamhet som bedrivits i parken och på fältet vid Eggeby Gård. Olika föreningar samt parkteatern och cirkusar, m.fl. hyr fältet av Stockholmstad medan el, sopor, wc och kompletterande lokaler hyrs in hos Folkets Park. Det största arrangemanget var "Midsommar Latino" på midsommardagen, som även i år lockade många tusen besökare.. Andra sommararrangemang som lockar mycket folk är Eritreanska Förbundets sammankomst, Kurdiskt nyårsfirande, och Filadelfiasommargudstjänster och Ramadanfirande i november. o Spontanbesök och besök från förskolorlskolor har kunnat hyra grillar och wc samt disponerat mark inom Eggeby Gårds ägor. Området kring Eggeby Gård utgör även utflyktsmåugrillplats för grupper och familjer. r Vid besök i Järva Folkets Park har man dessutom kunnat: - använda planen framför scenen samt dansbanan för leusamling - uppleva och studera äldre'öondgårdsbebyggelse - se och lära vid runstenen - besöka järnåldersgravarna vid Eggeby Tallbacke - anordna tipspromenader och sagostigar samt gå Laxes- och Skogsmullestig - grilla vid skogsmullekojan, studera biodling, leka på skulpturer - utelekredskap - ta del av skulpturerna/konstverken på Eggeby gård - gå vikingastig med frågehäfte och egen guidning av runsten mm - på beställning få visning av biodling - på beställning få visning/guidning av vikingabygden 9

10 4r2006 4r2007 4r2008 4r2009 Antafet sammankomster totalt =242 =271 =138 =146 Antafet uppskattade besök totalt =46800 =47OAA =50300 =50000 Antal uppskattade Kafåbesök =1900 =2300 =2000 =1850 Summa besökare: =48700 =49300 =52300 =51850 Antal spontanbesök i parken uppskattas till ca Till detta kommer de besök som är till föreningens hyresgäster såsom Fältskolan, Stallet, Kurdiska nyårsfirande, Eritreanska Förbundets fest- och seminarievecka, Privata fäster m.fl. Barnkultur Barnprogram har affangerafs på "Eggebydagaf' och enskilda affangemang. Kulturstöd har utgäft från Spänga-Tensta Kulturkommittf och LO-distriktet. Sfafisfik fö r b a m ku lt u rp rog ra m so m m a re n : Datum Artist Besök 3014 Kent Malte Malmström (Hickus Packus) Filikus Fredrik svängiga show /5 Eggebydag med spelmansstämma Barnteater "Rockring" med Ayla Teater Fenix med föreställningen "Hitta hem - en kärlekshistoria på luffen" 12O Kulturarranqemanq i samverkan med andra i Järva Folkets Park st "Söndag på Eggeby" på söndagar klockan under vår och höst i samverkan med ABF StocRholmA/ästerort och Spånga-Tensta Kulturkommitt6. o?ntik-kollen" i samarbete med Stockholms Auktionsverk. o EggebYstämman i samverkan med Spånga-Tensta SDF, Eggeby Gårds Fältskola samt andra föreningar och med stöd av Spånga/Tensta Kulturkommitt6 och ABF StockholmA/ästerort r Eggebydagen i samverkan med Eggeby Gårds Fältskola, Friluftsfrämjandet, Sundbybergs- och Spångaortens biod larfören ing, Stud iefrämjandet, Fältbiologerna, Naturskyddsföreningen m fl o "Midsommar Latino" i samvekan med föreningen Kultur- och Musikcentrum 10

11 Barnteaterförestäl I n i ngar: 14t5 "Rockring" Teater Fenix 2U1A Filiokus Fredrik i samverkan med Folkets Hus och Parker r Valborgsmässobrasa30/4 med stöd från Spånga/Tensta Kulturkommitt6 och ABF StockholmA/ästerort. fuledlemsföreninqar i!öreningen Järva Folkets Park 2009 ABF Västerort Akalla Socialdemokratiska förening AssyrisUSyrianska kulturtör. i Sthlm Bromstens Socialdemokratiska för. Elemaklubben Friluftsfrämjandet Norra Järva Föreningen Kultur- & Musikcentrum Fastighetsanställdas förbund avd. 1 Husby Socialdemokratiska förening Husbykyrkan Hässelby Strands Socialdemokratiska förening Kista Socialdemokratiska förening LO-distriktet i Stockholms län PRO Tensta-Rinkeby Rinkeby-Kista Socialdemokratiska områdesför. Miljöpartiet De Gröna stadsdelsgrupp Norra Järva Hembygdsförening. $pånga Socialdemokratiska förening Norra Järva Socialdemokratiska kvinnoklubb Rinkeby Socialdemokratiska förening Rinkeby Folkets Hus förening i# Spånga-Tensta Socialdemokratiska Om rådesförening Rinkeby internationella församling Sundbybergs- och Spångaortens biodlarfören. Tensta Socialdemokratiska förening Tensta Unga Örnar Tidningsbudens Fackexp Verdandi istockholm Vänsterpartiet i Tensta-Rinkeby-Spånga 11

12 Utredninq om Järva friområde Stadsbyggnadskontoret har presenterat utredningen om Järva friområde, vilken gått ut på remiss under våren I förslaget har bl.a. ett friluftbad vid Eggeby Gård ritats in. Citat ur stadsbyggnadskontoret forslag: " Den bärande id6n med framtidsbilden för Järva friområde är att skapa möten i olika former. Biben innehåller mångkulturella mötesplatser som kan förena och länka samman stadsdelarnas många livsstilar och bidra till att skapa en identitet åt Kista Science City. Framtidsbildens ide är också att vårda, utveckla och skydda friområdets natur- och kulturkvaliteter som är starkt bundna till hävden av kulturlandskapet. lgelbäcken ska ges särskilt skydd och nya våtmarksmiljöer ska tillskapas. Eqqebv sård...huvudman för verksamheten är Eggeby folkets park i samverkan med stadsdelsförvaltningen i Spånga-Tensta. Eggeby gård ska vara en offentlig kultur- och evenemangspark för hela Järvastaden, med fältskola, friluftsbad, festplats och fält och terräng för lek och motion." Slutord Ar 2009 har varit ett besvärligt år för föreningen. Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslöt, vid sittande bord, att pruta bort 50000:- på verksamhetsbidraget. Rinkeby stadsdelsforvaltning försvann till Kista och därmed försvann också en av våra största konferenskunder. Fältskolans förskoleverksamhet i "Sjukstugan" får inte längre täckning för hyreskostnaderna och har därfor sagt upp lokalen. Fältskolan, som numera måste sälja sina tjänster direktill skolorn a, har också fått det knepigt med ekonomin, det vore en mycket stor förlust för barnen i Järvaområdet och även för Folkparken om de tvingas lägga ner. Det andra, och kanske det värsta, är byggnationen av nya E18. Detta bygge har täppt till de naturliga gång- och cykelvägarna från Tensta till Eggeby. Vägen ner till fältet under E18 har varit belamrad med grävmaskiner, lastfordon och söndergrävd vilket gjort att många drar sig for att gå till Folkparken och Järvafältet och detta ska nu pågå iytterligare 6år. Trots alla de besvärligheter med tillgängligheten så pågår verksamheten som vanligt på Eggeby gård. Vår personalgrupp har fått ett nytillskott, Martin, som tillsammans med Jarno målar, snickrar, skottar snö och klipper gräs mm. Karin, Kerstin och Sven kämpar på som vanligt. Styrelsen villtacka hela personalgruppen för en mycket fin insats under det gångna året. Vi riktar också ett tack till alla som bidragit med sin tid och kunnande genom ideellt arbete såväl programarbete som mera handfasta insatser. Styrelsen för föreningen Järva Folkets Park, Eggeby Gård i mars g*dräl {-;*S*r,rbt Mats Larsell / Bertil Strid. Sönen Sandelin flt,r i,^./-t t C), rtill\tseij,,.gov",,&-,?,n ffir-t-la Lisbeth Roxne / Viola Ägerdal -12-

13 JärvaFolkets Park Räkenskapstu: Intäkter Resultatrapport Uppställning enliet BFL Preliminiir Dafum: Perfsår Årsbudset Sida: I :27 Senaste vemr: 376 Perioden Klass Investeringsanslag Ladan 3010 Kommunalaanslas 3Ol2 Kulturbidrag 3013 Bamkultur 3016 Eggebydagen S:aKlass , lt I 52 4n 516, Klass Medlemsavgifter 3l9l Stipendier S:a Klass Klass Kafeteria S:aKlass , , r33 269,rr ,11 Klass 33 33ll SöndagpåEggeby S:a Klass Övriga rörelseintåkter 38ll Intiikter el 3812 Hyresintiikter konferens 3814 Stall 3815 Tallbacken 3816 Magasinet 3817 Hyresintiikterfestmm 3818 Hyresintiikter utearrangemang 3819 Förråd 387:2 Sjukstugan 3823 Kontorshus 3830 Brevduveslag S :a Öwiga rörelseintåkter , , EE, , , , , , , ,40 Erhållna bidrag 3900 Lönebidrag 3902 Yttre underhäl FSK 3990 Öwiga diverse intaikter S:a Erhållna bidrag S:a Intäkter , , , , , I ,00 54 l77,oo 780, ,20 I ,31 Direkta kostnader 4ll0 Medlemsavgifter 4ll2 Övrigaavgifter 4ll3 FHP serviceavgift 4221 Servering 4225 Ståidmaterial 4226 Omkostn frr konferenser och cafeteria 4310 Egnaarrangemang 4313 Kultur 4314 Konstutst:lllning 4315 STIM 4830 Mark S:a Direkta kostnader Bruttovinst , ,00 -s 049, , , , l 188, , "00 I , , , ,60 -l ,00-318,00 -r 225, ,71 Personalkostnader 5010 föner 5444 Arbetsklfier 5610 Arbetsgivaravgifter 5612 Löneskatt 5730 KP S:a Personalkostnader , , , , , , ,W , , , ,00

14 Iiirva Folkets Park Riikenskapsår: 09010l I Ovriga kostnader 6010 l,okalhyra 601I Brånsle 6210 Elochvatten 6410 Förbrukningsinventarier 6510 Kontorsmaferial 6550 Trycksaker 6640 Rep.underhållinvent 6641 Ythe underhål1 (vidare debiteras FSK) 6642 Scenprojektet kulhrförvaltningen 6660 Bilkostnader, bensin m m 6690 Övrigtunderhåll 6801 Telefon 6803 Brcdband 6850 Porto 6851 Postochbankavgift 7202 Marknadsftiring 7310 Företagsfrrsiikringar 73ll Bilfdrsåikring 7312 Skattförbil 7401 Utbildningkonferens 7651 Radio och TV-licens 7690 Öwkosnrader 7721 Städföretag 7722 VintervåtghåIlning 7730 Renhälning-container 7740 Renhållning 7750 Sotning S:a Öwip kostnader Rezultat ft re avskrivningar Resultahapport Sida: :27 Uppställning enligt BFL Preliminår Datum: Senaste vemr:376 Per fs år Ärsbudset Perioden -37t 996, , ,04 -t2 428, ,00 -l ,00-866,00-17 t77, , , t02, , , ,00 -t 697, , , , , , , , , , , , ,00 -l 395,00 -tt 677 " , , , , , , r 697, , , , , , , ,52 Avskrivningar 7900 Avskrivning inverttårier 1910 Avskrivning standardftlrb. S:a Avskrivningar Resultd efter avskrivningar , , ,00 -t52867, ' , , , ,52 Finansiella intäkter 8020 Ränteintäkter 8021 Reavinst S :a Finansiella intäkter Resultat efter finansiella inttikter och kostnader Rezultat före bokslutsdispositioner och skatt Resultat Nettoresulffi 8999 Redovisatresultat l0 3s3, , , , , , , före skatt ,9r , , ,91

15 Jiirva Folkets Park REikenskapsår: 09010l I TILLGÄNGAR Balansrapport Uppstiillning enligt BFL Preliminär Datum: Sida: I l :27 Senaste vemr:376 Inp balans Perioden Utp balans Omsåttningstillgangar I l0l0 Kassa 1050 Bank 1055 Sekura 1060 Konsum 1070 Andelar K 1210 Diversefordringar S:a Omsättningstillgangår I AnlåiggningstilleånCar 1820 lnventarier 1920 Standadförbätt åtgärder S :a Anlåegningstilgånear S:ATILLGÅNGAR SKULDER OCH EGET KAPITAL Skulder Korffristiga skulder 2ll0 Kortfristiga skulder 2lll Hyresskuld 23ll Förskott kommunal anslag 2320 Upplup'nasanesterlöner 2330 Upplupnasocialaavgrfter 2510 PenonalenskällskaJt S:a Ko*fristiga skulder S:a Skulder Eget kapital 2910 Eget kapital 2919 Redovisatresultat 2988 Fond fiir inre underhåll 2989 Reservfond S:a Eget kapital , , ,42 I , , s9s, , , ,A ,s ,40 -r98 502, , , , r51, ,00-97t 566, ,50, t ,58 70 I ,47 882W,72 r04314, ,90 t2 464,42 l , , , , l 7, , , , , ,00 2W 682, ,91 2r , , , , , ,00 -t? 942,A0-6455, , , , , , , t84 389,91 -r ,67 S:A SKULDER OCH EGET KAPITAL BERAKNATRESULTAT rf, O,OO O,OO O,OO

16 - Revisionsberättelse Undertecknade, utsedda av årsmötet 2009, att granska frreningen Jåirva Folkets Park bokföring och protokoll under 2009, ftir efter verkställt uppdrag lämna ftiljande berättelse. Inkomster och utgifter åir sqnktamed verifikat. Upptagna medel iir kontrollerade mot kontoutdrag. Den i bokslutet intagna balansrtikningen iir i enlighet med huvudbok. Föreningens värdehandlingar åir tillfredsställande och i god ordning. Inventariema är egendomsfiirsåikrade till betryggande belopp och i laga kraft. Fastigheterna åir ftirsäkrade till betryggande belopp och i laga kraft. Vid granskning av styrelsens protokoll har ingen anmäikning mot fattade beslut örelegat. Vi fdreslfu dåirftir i enlighet med styrelsens fdrslag att 2009 fus underskott om ,91 kr. balanseras i ny räkning att frreningens resultat- och balansriikning fastsfiills att styrelsen beviljas ansvarsfrihet ftir verksamhetsfuet 2009 Eggeby Gård Revisor F taf Revisor

17 Söndag på Eggeby Kl Eggeby Gård, lärua Folkets park Våren 2009 Kafövärd: Kent Malte Malmström. Kaf6 kl li-l6. Entr 50 kr. Säsongskort i00 kr gäller för samtliga program. Mer information: Eggeby Gård, telefon lo, wvr/weggeby.nu eller ABFVästerort, telefon 621 OO mars 29 mars 5 apdl l9 april 25 april 50 april l0 maj l7 maj 24 maj 50 maj The Fourl:s "Från Bellman till porter" Sånger, visor, jazz och boggie-woogi blandat med sanna historier och skrönor från rtoo-talet fram till våra dagar. Medverkande: Susanne Lindbäck, Bengt Jonshult, Lars-Olof Norde och Lars G. Burman. "Jävla Mathilda" Jacques Brel - "naket nära och vibrerande" Skådespelaren Anders Liljeholm sjunger sina tolkningar av Jacques Brels sånger. Piano: GregorBergman, Cello: Anna S Wallgren Nittonhundra - legenden om oceanpianisten Monolog avalessandro Baricco med Peter Eriksson som berättar den märkliga historien om pianisten som delacle namn med förra seklet. Gustaf, Karin och Nils - dikt och visprogram med texter av Gustaf Fröding, I{arin Boye och Nils Ferlin framförda av skådespelerskan Anna Lindholm Rosendahl och musikern Simon Svärd. Tribute to FRANK SINATRA Nicke Wagemyr framför sina favoritlåtar från Frank Sinatras enorma repertoar Lady is atramp, NewYorkNewYork, MyWayoch många andra! VALBORGSMÄSSOAFTON på Eggeby Gård Kl r8.oo börjar det traditionella valborgsmässofirandet med hrasa, körsång, vårral, lotterier, kaffeservering m.m" För närmare info tel 7sa og ro. Helga/Rebella - ett program om Helga Henschen i ord, bild och ton Medv: Laila Nygren, Berit skogsberg, urban Ekeblad och Kent Malte Malmström. Efter prcgrammet finns mojlighet att följa med på en guidad visning av Helga Henschens konstnärliga utsmyckning i Tensta Tunnelbanestation. BON APPETff med Zoie Finer En välsmakande musikalisk meny med Zoie Finer som sjunger jazz, pep,visor och blues med personlig touch! MaxÅhman gitarr och chriitian pauhn bai. Utan tvivel är man inte klok! PREMU R! - på ett underhållande program med texter avtage Danielssan. Medverkar gör Lena Dahlman, Kenr Malte Malmström, Lasse olofsson m.fl. Eggebystämman Busk- och allspel, folkdans, rundblåsning med lurar och horn. För information: wvyw.eggeby.nu, tel ro. med stöd av Spånga,/tensta kulturkommitt6 STOCKH0LMÄ/åsterot1

18 EGGdäi bfind PROGRAM Gaf6 Grönlingen har öppet vardagar kl och lör- och söndagar kl samt under nedanstående kvällsarrangemang. Lördag 2 mai Kl Söndag 10 maj Kl Måndag 11 maj Kl Tisdag 12 mai Kl Onsdag 13 maj Kl Torsdag 14maj Kl Kl Fredag 15 maj Kl Söndag 17 maj Kl Kl Utstiillningen "Eroticum" - vernissage. I Huvudbyggnaden. Helga/Rebella - ett program om Helga Henschen i ord, bild och ton. Medv: Laila Nygren, Berit Skogsberg, Urban Ekeblad och Kent Malte Malmström. Efter programmet finns möjlighet att följa med på en guidad visning av Helga Henschens konstnåirliga utsmyckning i Tensta Tunnel-banestation. Teaterladan. Entrd 50 kr BAGDAD CAff med bl.a. poeterna LiL Sara Mannheimer och musikern Alla Majeed. I Huvudbyggnaden. Entre 50 kr Akvarellutstiillning i och visning av Eggeby Gårds Fältskola. MCHK - Motorcykelhistoriska klubben visar upp sina gamla, fantastiska motorcyklar och bilar. Visning av Eggeby Gårds och Järva Folkets Parks verksamheter: biodling, konstverk,luffarslöjd mm, Musikunderhållning: Sundbybergs Dragspelsklubb. Våffl or serveras. Barnteater "Rockriri[" med Ayla i Teaterladan. Entrd 40 kr Akvarellutstiillning i och visning av Eggeby Gårds Fältskola JazzmedÖrjanHultdnNEWQuartet-Världspremiär Örjan Hultdn-saxofoner; Adam Forkelid-piano; Filip Augustson, bas; Peter Danemo-trummor. I Huvudbyggnaden. Entrd 100 kr Visning av Eggehy Gård. BON APPETIT. En välsmakande musikalisk meny med Zoie Finer som sdunger jazz, pop, visor och blues med personlig touch! Max Ahman sitarr och Christian Paulin bas. I Teaterladan. Entrd 50 kr ffi*rq#d4de I \b3%'ry &s-4 gåq Eggeby Gård Telefon: OB ffi Td)ö Kl-t0tM,Ålå$te i"orl

19 Fira VALBORGSMASSOAFTON på Eggeby Gård, Järva Folkets Park den 30 april 2009 Kl Kaf6 i Teaterladan Korvförsäljning Popcornförsäljning Lotterier, Chokladhj ut Försäljning av honung Bokbord Kl Sagan om HICKUS PACKUS med Kent Malte Malmström Unga Örnars Thaidansgrupp Kl Kören MYRIAD under ledning av Rolando Pomo VÅRTAL äv Elisabeth Söörhus, rektor för Hjulsta skolor KI BRASAN TÄNDS VALKOMMEN Arrangör Järva Folkets Park med stöd av ABF Västerort och Spånga/Tensta Kulturkommitt6 Mer information på tfn eller www. eggeby.nu

20 Eggeby Gård 2-a9 maj Konstnårsgruppen Konst Över Gränser ställer ut på temat: Vernissage lördag 2 maj kl 12-1S Öppet vardagar 10-15, lö-sö,2-16 Anna Blades Kiko Pino Merja Louka Elena Moreno Deltag a nd e Konstnärerr Marcello Lentini Nasrin Taghizadeh Åsa Cedergårdh Jörgen Isaksson Markku Huovila Eva Rittsel Kerstin Wedlin Kulturveckorna på Eggeby Gård - lnfo: mttf$r.eggeby.nu Välkommen!

J;wafMpdrh. Verksam hets berätte lse 2008. www.eggeby.nu

J;wafMpdrh. Verksam hets berätte lse 2008. www.eggeby.nu J;wafMpdrh Verksam hets berätte lse 2008 www.eggeby.nu Dagordning vid årsstämma fiir fiireningen Järva Folkets Park 2009-04-18 l. Ärsstiimmans öppnande 2. Val av mötesfunktionåirer a) Val av ordftirande

Läs mer

Järva Folkets Park. Verksamhetsberättelse 2010. www.eggeby.se

Järva Folkets Park. Verksamhetsberättelse 2010. www.eggeby.se Järva Folkets Park Verksamhetsberättelse 2010 www.eggeby.se Dagordning vid årsstämma för föreningen Järva Folkets Park 2011-05-07 1. Årsstämmans öppnande 2. Val av mötesfunktionärer a) Val av ordförande

Läs mer

Järva Folkets Park. Verksamhetsberättelse 2013. www.eggeby.se

Järva Folkets Park. Verksamhetsberättelse 2013. www.eggeby.se Järva Folkets Park Verksamhetsberättelse 2013 www.eggeby.se Dagordning vid årsstämma för föreningen Järva Folkets Park 2014-04-12 1. Årsstämmans öppnande 2. Val av mötesfunktionärer a) Val av ordförande

Läs mer

Innehåller årsmöteshandlingar

Innehåller årsmöteshandlingar DHR Nollåttan ägs av DHR Stockholmsavdelningen Årgång 39 Nr 2 2010 Innehåller årsmöteshandlingar Årsmötet är både viktigt och givande att delta i. Boka in 27 mars, Hotell Anglais, Humlegårdsgatan 23 Utan

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FOLKETS HUS HAMMARKULLEN 4 VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 FOLKETS HUS HAMMARKULLEN Vår vision och uppgift är att Folkets Hus i Hammarkullen ska vara en öppen mötesplats för demokrati,

Läs mer

Träsko osten. Nästa nummer av Träskoposten. Manusstopp: 14 maj Utgivning: 23 maj Välkommen med era bidrag!

Träsko osten. Nästa nummer av Träskoposten. Manusstopp: 14 maj Utgivning: 23 maj Välkommen med era bidrag! Träskoposten Nr 1 2003 Träsko osten Långasjö socken Nyhetsblad förp Nr 1 mars 2003 Årets förening i Emmaboda kommun - Långasjö HästSportKlubb! Glada representanter för Långasjö HästSportKlubb, från vänster

Läs mer

Årsta Havsbads Samfällighetsförening www.arsta-havsbad.se info@arsta-havsbad.se Nr 68 Juni 2015

Årsta Havsbads Samfällighetsförening www.arsta-havsbad.se info@arsta-havsbad.se Nr 68 Juni 2015 ÅRSTA HAVSBLADET Årsta Havsbads Samfällighetsförening www.arsta-havsbad.se info@arsta-havsbad.se Nr 68 Juni 2015 Årsta Havsbads styrelse... 2 Några ord från vår ordförande... 3 Styrelsen informerar...

Läs mer

Röda Korset. Eskilstuna Torshällakretsen. Verksamhetsberättelse 2008

Röda Korset. Eskilstuna Torshällakretsen. Verksamhetsberättelse 2008 Röda Korset Eskilstuna Torshällakretsen Verksamhetsberättelse 2008 Varje barn skall dagligen ha kontakt med minst en vuxen som hon/han kan vända sig till i förtroende Eskilstuna Kommuns mål (2000-2003)

Läs mer

VERKSAMHETS- BERÄTTELSE

VERKSAMHETS- BERÄTTELSE VERKSAMHETS- BERÄTTELSE 2014 1 Innehållsförteckning 1. Mål, Organisation, styrelsens arbete och verksamhetsbidrag 2. Verksamheten/ café, uthyrning/ arbetsträning/kulturprogram/program för små och stora/utställningsverksamheten

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till er Vi Unga-förening.

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till Vi Unga-föreningen.

Läs mer

Alla Tider s SOMMAREN I HAMRÅNGEBYGDEN

Alla Tider s SOMMAREN I HAMRÅNGEBYGDEN Alla Tider s Smått & Gott i Hamrångebygden Nummer 5 Årgång 12 Tel till red. 0297-200 37, 073-181 40 90 Maj 2015 SOMMAREN I HAMRÅNGEBYGDEN Besöksmål, sommarprogram, arrangemang, kultur, butiker till din

Läs mer

Utges av Mo Samhällsförening - Molidens IK - Mo Församling. Årsmöte. Tisdag 10 mars Klubbstugan kl 19.00 Efter mötet bjuder vi på fika!

Utges av Mo Samhällsförening - Molidens IK - Mo Församling. Årsmöte. Tisdag 10 mars Klubbstugan kl 19.00 Efter mötet bjuder vi på fika! Mo Bla Nr 1 Mars 2015 Utges av Mo Samhällsförening - Molidens IK - Mo Församling Årsmöte Tisdag 10 mars Klubbstugan kl 19.00 Efter mötet bjuder vi på fika! PRESSTOPP -Just Du kan göra en ovärderlig insats...

Läs mer

Årsmöteshandlingar Listuddens koloniträdgårdsförening. Föreningen bjuder på kaffe med dopp. Välkommen! OBS! faktura medföljer denna försändelse

Årsmöteshandlingar Listuddens koloniträdgårdsförening. Föreningen bjuder på kaffe med dopp. Välkommen! OBS! faktura medföljer denna försändelse Årsmöteshandlingar Listuddens koloniträdgårdsförening Föreningen bjuder på kaffe med dopp Välkommen! OBS! faktura medföljer denna försändelse Innehållsförteckning Dagordning 3 Verksamhetsberättelse och

Läs mer

Styrelsemöten Styrelsen har under 2013 genomfört 8 protokollförda sammanträden. Arbetsutskottet har sammanträtt regelbundet under året.

Styrelsemöten Styrelsen har under 2013 genomfört 8 protokollförda sammanträden. Arbetsutskottet har sammanträtt regelbundet under året. Inledning Styrelsen för Nya Rågsveds Folkets Hus avger härmed följande verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2013. Verksamhetsplanering har löpande följts upp och ansvarsfördelning, ständig avrapportering

Läs mer

Verksamhetsberättelse Palladiums vänner 2011

Verksamhetsberättelse Palladiums vänner 2011 Verksamhetsberättelse Palladiums vänner 2011 1. Fakta om året som gått Styrelse Styrelsen har under 2011 bestått av: Ordförande: Marianne Gustafsson Kassör: Olle Sundin (fram till augusti) Ordinarie ledamöter:

Läs mer

Extra tjockt sommarnummer!

Extra tjockt sommarnummer! Kon takten Kontakten Kommun-Kontakten i Forshaga kommun, en tidning till invånare och företag Kommun-Kontakten i Forshaga kommun, en tidning till invånare och företag Extra tjockt sommarnummer! på oss

Läs mer

Årsmöte 29/3. Dagordning. Är du intresserad av vad som händer i Norra Ängby? Vill du ha en torr och Varm källare? Varför inte gå»man ur huse«till:

Årsmöte 29/3. Dagordning. Är du intresserad av vad som händer i Norra Ängby? Vill du ha en torr och Varm källare? Varför inte gå»man ur huse«till: Varför inte gå»man ur huse«till: Årsmöte 29/3 1 Alla medlemmar inbjudes härmed till Årsmöte i Norra Ängby Trädgårdstadsförening När: Tisdag den 29:e mars 2011 Plats: Ängby Slott, stora salen. Tid: kl.

Läs mer

LOKALTIDNINGEN FÖR MELLERUD! MELLERUDS NYHETER. Sidan 5. Lions fest i Brålanda Sidan 8. 1000 kvm med vår- och sommarnyheter 3.500 artiklar i lager

LOKALTIDNINGEN FÖR MELLERUD! MELLERUDS NYHETER. Sidan 5. Lions fest i Brålanda Sidan 8. 1000 kvm med vår- och sommarnyheter 3.500 artiklar i lager Tösse Ånimskog Håverud Åsensbruk Köpmannebro Köpmannebro Dalskog Dals Rostock Ör Erikstad LOKALTIDNINGEN FÖR MELLERUD! Grinstad Åsebro Sundals Ryr Bolstad Brålanda MÅNADENS VARA MÅNADENS VARA A MAJ MELLERUDS

Läs mer

Röda Korset på Gotland

Röda Korset på Gotland Röda Korset på Gotland Rödakorshösten börjar i september! Nu kan vi snart lägga sommaren 2011 bakom oss och konstatera att den gick alldeles för fort men ändå blev innehållsrik. Första veckan på sommarlovet

Läs mer

Folkets Hus Karlsbyheden 070-387 92 95. hyr ut lokaler för sammankomster Bröllop Kalas KYRKOVAL 20 SEPTEMBER. Kontakta Peter Andersson

Folkets Hus Karlsbyheden 070-387 92 95. hyr ut lokaler för sammankomster Bröllop Kalas KYRKOVAL 20 SEPTEMBER. Kontakta Peter Andersson Lokalområdestidning utgiven av Socialdemokratiska Föreningen i Sundborn Nr 3 September 2009 KYRKOVAL 20 SEPTEMBER Folkets Hus Karlsbyheden hyr ut lokaler för sammankomster Bröllop Kalas Lilla salen högst

Läs mer

Vi är arrangörer och behöver en lokal! En kartläggning av infrastrukturen för scenkonst i Uppsala län

Vi är arrangörer och behöver en lokal! En kartläggning av infrastrukturen för scenkonst i Uppsala län Vi är arrangörer och behöver en lokal! En kartläggning av infrastrukturen för scenkonst i Uppsala län Innehåll sida Inledning och bakgrund till kartläggningen... 2 Arrangörskap för scenkonst: Organisation

Läs mer

Kallelse till ÅRSMÖTE 2014

Kallelse till ÅRSMÖTE 2014 Från Kansliet INNEHÅLL: sid: Strannegården 3 Reseberättelse 4 Filmsöndag 5 Filmkväll 5 Café KonstArten 5 Sektionerna 6 Sommarbidraget 6 Andningshjälpmedel 6 Försommarresa 7 Fonder 7 Omslagsbild: Tulpantider,

Läs mer

UNDER BESKYDD AV HANS MAJESTÄT KONUNGEN SVERIGES ÄLDSTA RIDKLUBB VERKSAMHETS- OCH FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

UNDER BESKYDD AV HANS MAJESTÄT KONUNGEN SVERIGES ÄLDSTA RIDKLUBB VERKSAMHETS- OCH FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDER BESKYDD AV HANS MAJESTÄT KONUNGEN SVERIGES ÄLDSTA RIDKLUBB 2013 VERKSAMHETS- OCH FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2 I. FAKTA STOCKHOLMS FÄLTRITTKLUBB 2013... 3 II. VERKSAMHETSÅRET 2013... 5 III. EKONOMI OCH

Läs mer

Årsmöte Handlingar 2014-02-23

Årsmöte Handlingar 2014-02-23 Årsmöte Handlingar 2014-02-23 2 ( 27) Förslag till föredragningslista för Redbergskyrkans årsmöte 2014... 3 Verksamhetsberättelse Redbergskyrkans styrelse 2013... 4 Ur Församlingsboken till Redbergskyrkans

Läs mer

Malung-Sälens kommunstyrelses budgetutskott kallas härmed till sammanträde tisdagen den 28 januari 2014. Gruppmöten kl. 08.00.

Malung-Sälens kommunstyrelses budgetutskott kallas härmed till sammanträde tisdagen den 28 januari 2014. Gruppmöten kl. 08.00. r-t ^*.s komr Kallelse/underrättelse Malung-Sälens kommunstyrelses budgetutskott kallas härmed till sammanträde tisdagen den 28 januari 2014. Gruppmöten kl. 08.00. Plats: Malungsrummet, kommunhuset, Malung

Läs mer

Den 26 mars på Hotell Anglais, Humlegårdsgatan 23 kl. 13.00-13.45 Informationsmöte med Ewa Samuelsson. Kl. 14.00-17.30. Årsmötesförhandlingar.

Den 26 mars på Hotell Anglais, Humlegårdsgatan 23 kl. 13.00-13.45 Informationsmöte med Ewa Samuelsson. Kl. 14.00-17.30. Årsmötesförhandlingar. DHR Nollåttan ägs av DHR Stockholmsavdelningen Årgång 40 Nr 2 2011 Välkommen till DHR Stockholmsavdelningens Årsmöte 2011! Den 26 mars på Hotell Anglais, Humlegårdsgatan 23 kl. 13.00-13.45 Informationsmöte

Läs mer

Kullabladet 2/2012. Medlemstidning för Backstugans Vänner, Upphärad Vår, sommar och höst

Kullabladet 2/2012. Medlemstidning för Backstugans Vänner, Upphärad Vår, sommar och höst Kullabladet 2/2012 Medlemstidning för Backstugans Vänner, Upphärad Vår, sommar och höst Familjen Nordström utanför Smedstorp i augusti 1907 eller 1908 Övre raden: Evald, Ingrid och Selma. Undre raden:

Läs mer

Träsko osten. Nästa nummer av Träskoposten. Manusstopp: 10 september. Utgivning: 19 september. Välkommen med era bidrag! Program hösten 2003

Träsko osten. Nästa nummer av Träskoposten. Manusstopp: 10 september. Utgivning: 19 september. Välkommen med era bidrag! Program hösten 2003 Träskoposten Nr 2 2003 Träsko osten Långasjö socken Nyhetsblad förp Nr 2 maj 2003 Kaffeservering Hembygdstugan Oj vad ett år går fort, snart är det dags igen. Den 23 juni börjar vi som vanligt att brygga

Läs mer

1 juni - 15 september BYGG- OCH SPIKFORBUD 22 juni Midsommarfest kl 13.00

1 juni - 15 september BYGG- OCH SPIKFORBUD 22 juni Midsommarfest kl 13.00 2007 En tidskrift för alla Ljungskogenbor 1 juni - 15 september BYGG- OCH SPIKFORBUD 22 juni Midsommarfest kl 13.00 25 juni Vattenföreningen årsmöte kl 18.00 7 juli Badhytternas Vänner årsmöte kl 11.00

Läs mer