Jlt,,a\MPA. Verksam hetsberättelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Jlt,,a\MPA. Verksam hetsberättelse 2009. www.eggeby.se"

Transkript

1 Jlt,,a\MPA Verksam hetsberättelse 2009

2 Verksamhebberättelse för föreninqen Järva Folkets Park 2009 Styrelsen for fiireningen Järva Folkets Park lämnar härmed ftiljande redovisning ftir *) Social ekonomi Föreningen J?irva Folkets Park tillhör Folkets Hus och Parkers riksorganisation, FHP, vilket består av ca.l50 Folkparker och ca 650 Folkets Hus. Alla Folkets Park har tillsammans ca 12 miljoner årsbesök och Folkets Hus har ca 35 miljoner årsbesök. Riksorganisationen åir en intressekunskapsbransch och arbetsgivarorganisation och kan erbjuda profesionell hjälp och attraktiva kulturarrangemang. Föreningen Järva Folkets Park har bedrivit verksamhet på Eggeby Gård i ca.32 år och har sedan 1986 hyresavtal med Stockholms stads på samtliga byggnader vid Eggeby Gård. Alla byggnader har under ålren underhållits av foreningen, helt med ideella krafter, och iir nu i gott skick. Avtalet med Stockholms stad fastslar att staden ska stå frr det ythe underhållet och ftireninsen fiir det inre underhållet. Jiirva Folkets Parks mål åir att driva en "gråinslös folkets park" med betoning på att det iir folkets park, i ftirsta hand ftir de som bor i nåirområdet. Boende i niirliggande stadsdelar uppskattas till ca personer. Folkparken, som är den enda i norra Stockholm, ska vara fri från hindrande staket samt vara öppen och tillg?inglig ftir allmåinheten dygnet runt. Parken åir en naturlig samlingsplats frr alla åldrar och ftir miinniskor med olika bakgrunder och kultur, en idealisk plats ftir integration mellan olika folkgrupper. Parken har utvecklats som ftireningen har tiinkt och är idag en naturlig mötesplats ftir många miinniskor. Parkens verksamhet är i stiindig utveckling så att gamla och nya grupper av besökare blandas. Med hänsyn till ekonomin kommer lokaler och Folkets Park att fortsättningsvis marknadsfiiras så att ökad konferens- och festuthyrning kan ske. Målsättningen iir att ökade intåikter ska investeras tillbaka i Järva Folkets Park i fiirsta hand ftr underhåll inventarieinvesteringar och utökad och utvecklad kulturverksamhet ftir framfiirallt barnoch ungdomar. Eftersom foreningen tillhör en 100-årig riksorganisation med kompetens och erfarenhet, kan vi utvecklas med stöd av andra folkparker och dess verksamheter som ftireningen kan dra nytta av erfarenhetsmässigt. Samarbete sker framforallt kring barn- och ungdomskultur, då örestiillningar kan köpas upp till ett ftirdelakiigt pris. Teaterladan kan nyttjas ftir ca. 150 personerlill teater, dans, möten och konferenser samt festuthyrning. Ett konkret samarbete med andra arrangörer, och i egen regi sker med barnkultur, både dagtid fiir ftirskolor och skolor samt kvällar och veckoslut fiir allmänheten. Jiirva Folkets Park vill utvecklas i samarbete med ftireningar, stadsdelsnämnder och andra brukare så att parken kan fortsätta vara en naturlig och omistlig mötesplats. För ftireningen Jåirva Folkets Parlg som består av ftireningslivet runt om Eggeby Gård, samt dess brukare och invånare, i framfiirallt Rinkeby, Tensta och Kista området, är det en fiirdel om Stockholms stad uttalar en viljeinriktning fiir Järva Folkets Park nåir det gäller att stödja öreningen och dess omliggande befolkning som utgör besökarna och brukarna av JäwaFolkets Park. +) Med social ekonomi cmses organiserade verksamheter som primdrt hor samhrilleliga rindamå, bygger på demolcratiskavörderingar och ör organisatoriswfriståendefran den offentliga sektorn. Dessa sociala och ekonomiska verksamheter bedrivs huvudsakligen i foreningar, kooperativ, sfirtelser och lifutande sammanslutningar. Yerksamheter inom den sociala ekonomin har allmtinnytta eller medlemsnytta, inte vinstintresse sorn frdmsta drivbafi. (Kulturdepartementet l 2-28)

3 Stvrelse Styrelsen har haft 7 protokollförda sammanträden under året samt ett antalaumöten. Styrelsen har haft följande sammansättning: Mats Larsell BertilStrid Sören Sandelin Viola Agerdal Lisbeth Roxne Ordförande Kassör Ledamot Ledamot Ledamot Tensta Akalla Husby Vällingby Hässelby Jonas Ljungstedt Ataollah Darvish Jan Qvarzell Gunnar Lindgren Gunilla Bervelin Turid Aronsen lris Berggren Ersättare Ersättare Ersättare Ersättare Ersättare Ersättare Ersättare Tensta Kista Hässelby Kista Tensta JäffäIIa Rinkeby S$relsen har under året haft ett aöetsutskoft med följande personer: Mats Larsell, Bertil Strid, och Viola Agerdal. Revisorer Eddie Bervelin Nils Knutsson Maj Östberg Tony Nilsson Revisor Revisor Revisorsersättare Revisorsersättare Tensta Rinkeby Kista Stockholm Valberednins Kent Malmstrom Lilian Larsell Mona Blomgren sammankallande Representation Jan Qvarzelt har varit invald i styrelsen för Folkets Hus och Park, Östra regionen. Representanter för styrelsen har deltagit i FHP's årsmöte, BOI(A-dagar och Konstdagar.

4 Föreninoens Femslda (www.eqqebv.se) Fortsatt arbetet med att hålla hemsidan uppdaterad, lättläst och intressant. Besöksstatistik (R december november : oktober 2L 35 : iuli 7 23 tunl * 40 mai * 38 aoril * 28 mars * 24 februari I >r 2t länuan f 19 Medelvårde * statistik saknas p.g.a. byte av webbhotell Itiedlemskap Föreningen är medlem iföljande organisationer: Riksorganisationen Folkets Hus och Parker, Konsum Stockholm, OK, EKO-Parken, Rinkeby Folkets Hus och Spånga-Tensta Ku lturkomm ittö. Kulturarbebsrupp Föreningen har utsett en kulturarbetsgrupp som arbetar med planering och bokning av kulturprogrammen i parken. Gruppen har under året haft följande sammansättning: Mola Agerdal, Jan Qvarzefl, Sven Höckert, Kent Malmström, Eddie Bervelin, Gunilla Bervelin, Mona Blomgren, Bengt Rundquist och Lilian Larsell. lnför vår

5 spelmansstämma bistod oss spelmannen Olle Moberg på ett förtjänstfullt sätt. Som kafövärdar på våra söndagsprogram har vi, förutom våra styrelseledamöter, ett antalfrivilliga krafter bl a Mona Blomgren, Inger Hjertberg, Birgitta Weiss, Sven Höckert och Lilian Larsell. Perconal Karin Rönngren Kontorsanstäffd 3O o/a Kerstin Ruoso Husfru -konferensvärdinna 75 o/o Sven Höckert Vaktmästare 50 o/o Jarno Myllylä Fastighetsunderhåll 75 o/o Martin Frisk Möller Fastighetsunderhåll 75 a/o Merja Luoka Arkiv- och kontorsgöromål fr 3/8 75 o/o Omsättnins (SEK) Föreningens bokföring har utförts av föreningens kassör Föreningens intäkter uppgår till följande belopp: Ar 2009 var intäkterna ,31+ ränta 54768,61= A,92 Ar 2008 var intäkterna ,95 + ränta 58770,18 = ,13 Ar 2007 var intäkterna ,66 + ränta 7 892,23 = ,89 Ar 2006 var intäkterna ,00 + ränta 5 111,85 = ,85 Sta nda rdförbättrande åtsä rde r 'f Ladan, Hönshuset och Stallet har under året rustats upp. Vidare har ett antal mindre reparationer på gården utförts. Fönsäkrinsar Genom kollektivförsäkring med Trygg Hansa för Folkets Hus & Park, har personal, egendom och verksamhet varit försäkrad. Bilen är försäkrad i Länsförsäkringar.

6 Kaf6 Grönlinqen Kaf6t har haft öppet helgfri måndag - fredag kl under sommaren samt under vintern, samt söndagar kl i samband med "Söndag på Eggeby". I kaf6t och vid "Söndag på Eggeby" har skänkta böcker sålts till förmån för insamling till Skangalprojektet. Kaf6 Grönlingen har under vår, sommar och höst haft forlängt öppethållande varje tisdag mellan kl. 17:00 och ca 21 dä veteranmotorklubben MCHK förlagt sina veckovisa träffar till Eggeby Gård. Klubben samlar ett mycket stort antal ägare och förare av veteranmopeder, veteranmotorcyklar och veteranbilar, alla från förra århundradet. Klubben kommer att förlägga sina träffar till parken även kommande år. Proiekt Teaterladan Föreningen sökte medel från Boverket för upprustning av samlingslokaler till Projekt Teaterladan. Boverket beslöt att avslå ansökan. Modell av Teaterladan Eggeby Gård Loger Toaletter Foaje Salong Kök

7 ldeella insatser Styrelsen, revisorer och andra aktiva från medlemsföreningar, har lagt ner ett flertal arbetstimmar i Järva Folkets Park. Totalt uppskattas de ideella insatserna till ca arbebtimmar arbetstimmar x 300:- = :- vilket motsvarar en anställd personal Många arbetstimmarna har förlagts vid offentlig arrangemang såsom valborgsmässofirande, spelmansstämma, barnteaterföreställningar samt vid musik- och berättarkafåer. Ett antal arbetsdagar har genomförts med diverse praktiska göromål och reparationer. Kommunala bidraq (SEKI Ar RinFebv SDN Spånqa-Tensta SDN Kista SDN Kulturnämnden Summa 270 AO Utöver ovan redovisade föreningsbidrag har Järva Folkets Park fått bidrag for specifika kultu rprojekt. Järva Folkets Park hyr Eggeby Gård av fastighetskontoret. För 2009 uppgick hyran till kronor medan kostnaderna för bränsle, el och vatten uppgick till ca kronor. Skanqal Under året har inbetalats 6051,50 till Frälsningsarm6ns insamling för Skangal. Uthvrnins av bvqgnader och lokaler på hvreskontrakt Föreningen har flera hyresgäster: r Stallet har hyrts av en privatperson, som i sin tur hyr ut stallplatser till privatpersoner. Stallet har även haft tillgång till inhägnade hästhagar.. Magasinet har hyrts av Stockholms Skolförvaltning som bedriver en fältskola. Fältskolan har bokade skolklasser varje dag, vilket innebär att ett stort antal barn och skolpersonal besöker parken. r Sundbyberg- och Spångaortens biodlarförening har hyrt ett uthus samt bedrivit biodling med ett antal bikupor. Föreningen arrangerar kurser i biodling samt visar och ställer ut om biodling på ett lärorikt och pedagogiskt sätt så att besökare i parken kan ta del av verksamheten.. Sjukstugans övervåning har hyrts ut till en lokal konstnär som ateljö. Nedervåningen hyrdes av Spånga-Tensta Stadsdelsförvaltn ing för förskoleverksamhet.

8 o Kontoret hyrdes av en lokal konstnär.. o Tallbackens vaktmästarbostad har hyrts ut till en barnfamilj.. Del av hönshuset och vinden i Ladan har hyrts ut som förråd.. Mark har hyrts ut för tre brevduveslag till hyresgäster. Verksamhet och lokaluthvrninq. Musik- och berättarkalä "Söndag på Eggeby" har arrangerats på söndagar under vår- och höstterminen i teaterladan. Verksamheten har samanangerats med ABF StockholmA/ästerort, Spånga/Tensta stadsdelsförvaltning och Järva Folkets Park. Under våren arrangerades 8 evenemang och under hösten 10 evenemang med Kent Malte Malmstrom som cafövärd och en mängd spännande gästartister (se bilaga). Den 14 september arrangerade vivår egen version av Antikrundan, som vi kallade'antik-kollen' i samarbete med Stockholms Auktionsverk. Det blev succö. Ca 100 personer kom för att få sina saker värderade. o Med Bengt Rundquist som värd arrangerade vi en s k Stenkaketräff den 22 november. o Mötes-, konferens- och festuthyrning har skett av lokalerna och omliggande ytor med utomhusscen till föreningar (framförallt från Rinkeby, Tensta och Kista), stadsdelsförvaltningar, företag och andra. Lokaler som kan hyras är Huvudbyggnaden med plats för 50 st, Teaterladan med plats för 150 st, Studion med plats för 70 st samt Boden med plats för 20 st. Genom bidrag från stadsdelsnäm nder har föreningslivet kun nat erbjud as su bventionerade hyror. Aterkommande utställningar har arrangerats. Exempelvis "titt in" med aktuellt årstidstema i ett av dörrhålen till hönshuset samt de fasta installationerna runt om Eggeby Gård.. Boden som utgör en av flygelbyggnaderna, hyrs ut för möten, fest och konferens. Boden kan medlemsföreningar ijärva Folkets Park disponera fritt för möten. Lokalen har även hyrts ut för försrolor/skolor och äldreomsorgsverksamhet i samband med att barngrupper och äldregrupper förlagt sin dagverksamhet kring Eggeby Gård. o Den 30 maj arrangerades Eggebydagen med spelmansstämma. Eggebystämman invigdes av Annette Jonsson-Lill, violinist i Transtrands spelmanslag. Aktiviteter av olika slag fanns med bl a folkdans med Spånga Folkdansgille och spelmanslaget Trätakt, framträdande av den Bellmantolkaren Bengt Jonshult, konstutställning, utställning på Eggeby Fältskola med ätliga och oätliga växter och sist men inte minst själva spelmansstämman med allspel och gruppspel. Uppskattningsvis kom ca 300 pers. o För femte gången anangerade Järva Folkets Park ett välbesökt och uppskattat evenemang på Valborgsmässoaftonen. Trad itionsen ligt tändes brasan men före dess framförde Kent Malte Malmström sagan "Hickus Packus" för alla barn och alla med barnasinnet kvar. En mycket duktig thailändsk dansgrupp framträdde. Sångkören Myriad sjöng vackra vårsånger och Elisabeth Söörhus, rektor för Hjulsta skolor, hälsade våren välkommen. Spånga Biodlarförening visade upp och sålde div. biprodukter. Kaffe, korv,

9 popcorn mm såldes och lotterier av olika slag förgyllde kvällen. Ca 600 personer besökte brasan. r Den 23 oktober besökte Filiokus Fredrik oss med en svängig show för ca 120 förskolebarn. o Barnteatern "Rockring" med Ayla besökte oss den 14 maj. Ca 150 entusiastiska barn såg föreställningen.. Den 29 september besökte Teater Fenix oss med föreställningen "Hitta hem - en kärlekshistoria på luffen". Ca 120 barn roades. r Konstnärsgruppen Konst över gränser bjöd på en konstutställning kallad "Eroticum" under tiden 2-19 maj.. BAGDAD CAFE bjöd på en mycket uppskattad poesiafton den 11 maj med bl a poeterna LiLi och Sara Mannheimer.. Den 13 maj visade vi upp Eggeby gårds och Järva Folkets Parks verksamheter: biodling, vikingastig, luffarslöjd mm mm. En världspremiär med jazzgruppen Ö4an Hultön NEW quartet skedde den 15 maj. o Vi bjöd också aflmänheten att se gamla, fantastiska motorcyklar och bilar, som tillhör Motorcykelhistoriska klubben den 12 maj.. Eggeby gårds Fältskola visade upp sin verksamhet den 11 maj. r Järva Folkets Park har även varit samordnare för övrig verksamhet som bedrivits i parken och på fältet vid Eggeby Gård. Olika föreningar samt parkteatern och cirkusar, m.fl. hyr fältet av Stockholmstad medan el, sopor, wc och kompletterande lokaler hyrs in hos Folkets Park. Det största arrangemanget var "Midsommar Latino" på midsommardagen, som även i år lockade många tusen besökare.. Andra sommararrangemang som lockar mycket folk är Eritreanska Förbundets sammankomst, Kurdiskt nyårsfirande, och Filadelfiasommargudstjänster och Ramadanfirande i november. o Spontanbesök och besök från förskolorlskolor har kunnat hyra grillar och wc samt disponerat mark inom Eggeby Gårds ägor. Området kring Eggeby Gård utgör även utflyktsmåugrillplats för grupper och familjer. r Vid besök i Järva Folkets Park har man dessutom kunnat: - använda planen framför scenen samt dansbanan för leusamling - uppleva och studera äldre'öondgårdsbebyggelse - se och lära vid runstenen - besöka järnåldersgravarna vid Eggeby Tallbacke - anordna tipspromenader och sagostigar samt gå Laxes- och Skogsmullestig - grilla vid skogsmullekojan, studera biodling, leka på skulpturer - utelekredskap - ta del av skulpturerna/konstverken på Eggeby gård - gå vikingastig med frågehäfte och egen guidning av runsten mm - på beställning få visning av biodling - på beställning få visning/guidning av vikingabygden 9

10 4r2006 4r2007 4r2008 4r2009 Antafet sammankomster totalt =242 =271 =138 =146 Antafet uppskattade besök totalt =46800 =47OAA =50300 =50000 Antal uppskattade Kafåbesök =1900 =2300 =2000 =1850 Summa besökare: =48700 =49300 =52300 =51850 Antal spontanbesök i parken uppskattas till ca Till detta kommer de besök som är till föreningens hyresgäster såsom Fältskolan, Stallet, Kurdiska nyårsfirande, Eritreanska Förbundets fest- och seminarievecka, Privata fäster m.fl. Barnkultur Barnprogram har affangerafs på "Eggebydagaf' och enskilda affangemang. Kulturstöd har utgäft från Spänga-Tensta Kulturkommittf och LO-distriktet. Sfafisfik fö r b a m ku lt u rp rog ra m so m m a re n : Datum Artist Besök 3014 Kent Malte Malmström (Hickus Packus) Filikus Fredrik svängiga show /5 Eggebydag med spelmansstämma Barnteater "Rockring" med Ayla Teater Fenix med föreställningen "Hitta hem - en kärlekshistoria på luffen" 12O Kulturarranqemanq i samverkan med andra i Järva Folkets Park st "Söndag på Eggeby" på söndagar klockan under vår och höst i samverkan med ABF StocRholmA/ästerort och Spånga-Tensta Kulturkommitt6. o?ntik-kollen" i samarbete med Stockholms Auktionsverk. o EggebYstämman i samverkan med Spånga-Tensta SDF, Eggeby Gårds Fältskola samt andra föreningar och med stöd av Spånga/Tensta Kulturkommitt6 och ABF StockholmA/ästerort r Eggebydagen i samverkan med Eggeby Gårds Fältskola, Friluftsfrämjandet, Sundbybergs- och Spångaortens biod larfören ing, Stud iefrämjandet, Fältbiologerna, Naturskyddsföreningen m fl o "Midsommar Latino" i samvekan med föreningen Kultur- och Musikcentrum 10

11 Barnteaterförestäl I n i ngar: 14t5 "Rockring" Teater Fenix 2U1A Filiokus Fredrik i samverkan med Folkets Hus och Parker r Valborgsmässobrasa30/4 med stöd från Spånga/Tensta Kulturkommitt6 och ABF StockholmA/ästerort. fuledlemsföreninqar i!öreningen Järva Folkets Park 2009 ABF Västerort Akalla Socialdemokratiska förening AssyrisUSyrianska kulturtör. i Sthlm Bromstens Socialdemokratiska för. Elemaklubben Friluftsfrämjandet Norra Järva Föreningen Kultur- & Musikcentrum Fastighetsanställdas förbund avd. 1 Husby Socialdemokratiska förening Husbykyrkan Hässelby Strands Socialdemokratiska förening Kista Socialdemokratiska förening LO-distriktet i Stockholms län PRO Tensta-Rinkeby Rinkeby-Kista Socialdemokratiska områdesför. Miljöpartiet De Gröna stadsdelsgrupp Norra Järva Hembygdsförening. $pånga Socialdemokratiska förening Norra Järva Socialdemokratiska kvinnoklubb Rinkeby Socialdemokratiska förening Rinkeby Folkets Hus förening i# Spånga-Tensta Socialdemokratiska Om rådesförening Rinkeby internationella församling Sundbybergs- och Spångaortens biodlarfören. Tensta Socialdemokratiska förening Tensta Unga Örnar Tidningsbudens Fackexp Verdandi istockholm Vänsterpartiet i Tensta-Rinkeby-Spånga 11

12 Utredninq om Järva friområde Stadsbyggnadskontoret har presenterat utredningen om Järva friområde, vilken gått ut på remiss under våren I förslaget har bl.a. ett friluftbad vid Eggeby Gård ritats in. Citat ur stadsbyggnadskontoret forslag: " Den bärande id6n med framtidsbilden för Järva friområde är att skapa möten i olika former. Biben innehåller mångkulturella mötesplatser som kan förena och länka samman stadsdelarnas många livsstilar och bidra till att skapa en identitet åt Kista Science City. Framtidsbildens ide är också att vårda, utveckla och skydda friområdets natur- och kulturkvaliteter som är starkt bundna till hävden av kulturlandskapet. lgelbäcken ska ges särskilt skydd och nya våtmarksmiljöer ska tillskapas. Eqqebv sård...huvudman för verksamheten är Eggeby folkets park i samverkan med stadsdelsförvaltningen i Spånga-Tensta. Eggeby gård ska vara en offentlig kultur- och evenemangspark för hela Järvastaden, med fältskola, friluftsbad, festplats och fält och terräng för lek och motion." Slutord Ar 2009 har varit ett besvärligt år för föreningen. Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslöt, vid sittande bord, att pruta bort 50000:- på verksamhetsbidraget. Rinkeby stadsdelsforvaltning försvann till Kista och därmed försvann också en av våra största konferenskunder. Fältskolans förskoleverksamhet i "Sjukstugan" får inte längre täckning för hyreskostnaderna och har därfor sagt upp lokalen. Fältskolan, som numera måste sälja sina tjänster direktill skolorn a, har också fått det knepigt med ekonomin, det vore en mycket stor förlust för barnen i Järvaområdet och även för Folkparken om de tvingas lägga ner. Det andra, och kanske det värsta, är byggnationen av nya E18. Detta bygge har täppt till de naturliga gång- och cykelvägarna från Tensta till Eggeby. Vägen ner till fältet under E18 har varit belamrad med grävmaskiner, lastfordon och söndergrävd vilket gjort att många drar sig for att gå till Folkparken och Järvafältet och detta ska nu pågå iytterligare 6år. Trots alla de besvärligheter med tillgängligheten så pågår verksamheten som vanligt på Eggeby gård. Vår personalgrupp har fått ett nytillskott, Martin, som tillsammans med Jarno målar, snickrar, skottar snö och klipper gräs mm. Karin, Kerstin och Sven kämpar på som vanligt. Styrelsen villtacka hela personalgruppen för en mycket fin insats under det gångna året. Vi riktar också ett tack till alla som bidragit med sin tid och kunnande genom ideellt arbete såväl programarbete som mera handfasta insatser. Styrelsen för föreningen Järva Folkets Park, Eggeby Gård i mars g*dräl {-;*S*r,rbt Mats Larsell / Bertil Strid. Sönen Sandelin flt,r i,^./-t t C), rtill\tseij,,.gov",,&-,?,n ffir-t-la Lisbeth Roxne / Viola Ägerdal -12-

13 JärvaFolkets Park Räkenskapstu: Intäkter Resultatrapport Uppställning enliet BFL Preliminiir Dafum: Perfsår Årsbudset Sida: I :27 Senaste vemr: 376 Perioden Klass Investeringsanslag Ladan 3010 Kommunalaanslas 3Ol2 Kulturbidrag 3013 Bamkultur 3016 Eggebydagen S:aKlass , lt I 52 4n 516, Klass Medlemsavgifter 3l9l Stipendier S:a Klass Klass Kafeteria S:aKlass , , r33 269,rr ,11 Klass 33 33ll SöndagpåEggeby S:a Klass Övriga rörelseintåkter 38ll Intiikter el 3812 Hyresintiikter konferens 3814 Stall 3815 Tallbacken 3816 Magasinet 3817 Hyresintiikterfestmm 3818 Hyresintiikter utearrangemang 3819 Förråd 387:2 Sjukstugan 3823 Kontorshus 3830 Brevduveslag S :a Öwiga rörelseintåkter , , EE, , , , , , , ,40 Erhållna bidrag 3900 Lönebidrag 3902 Yttre underhäl FSK 3990 Öwiga diverse intaikter S:a Erhållna bidrag S:a Intäkter , , , , , I ,00 54 l77,oo 780, ,20 I ,31 Direkta kostnader 4ll0 Medlemsavgifter 4ll2 Övrigaavgifter 4ll3 FHP serviceavgift 4221 Servering 4225 Ståidmaterial 4226 Omkostn frr konferenser och cafeteria 4310 Egnaarrangemang 4313 Kultur 4314 Konstutst:lllning 4315 STIM 4830 Mark S:a Direkta kostnader Bruttovinst , ,00 -s 049, , , , l 188, , "00 I , , , ,60 -l ,00-318,00 -r 225, ,71 Personalkostnader 5010 föner 5444 Arbetsklfier 5610 Arbetsgivaravgifter 5612 Löneskatt 5730 KP S:a Personalkostnader , , , , , , ,W , , , ,00

14 Iiirva Folkets Park Riikenskapsår: 09010l I Ovriga kostnader 6010 l,okalhyra 601I Brånsle 6210 Elochvatten 6410 Förbrukningsinventarier 6510 Kontorsmaferial 6550 Trycksaker 6640 Rep.underhållinvent 6641 Ythe underhål1 (vidare debiteras FSK) 6642 Scenprojektet kulhrförvaltningen 6660 Bilkostnader, bensin m m 6690 Övrigtunderhåll 6801 Telefon 6803 Brcdband 6850 Porto 6851 Postochbankavgift 7202 Marknadsftiring 7310 Företagsfrrsiikringar 73ll Bilfdrsåikring 7312 Skattförbil 7401 Utbildningkonferens 7651 Radio och TV-licens 7690 Öwkosnrader 7721 Städföretag 7722 VintervåtghåIlning 7730 Renhälning-container 7740 Renhållning 7750 Sotning S:a Öwip kostnader Rezultat ft re avskrivningar Resultahapport Sida: :27 Uppställning enligt BFL Preliminår Datum: Senaste vemr:376 Per fs år Ärsbudset Perioden -37t 996, , ,04 -t2 428, ,00 -l ,00-866,00-17 t77, , , t02, , , ,00 -t 697, , , , , , , , , , , , ,00 -l 395,00 -tt 677 " , , , , , , r 697, , , , , , , ,52 Avskrivningar 7900 Avskrivning inverttårier 1910 Avskrivning standardftlrb. S:a Avskrivningar Resultd efter avskrivningar , , ,00 -t52867, ' , , , ,52 Finansiella intäkter 8020 Ränteintäkter 8021 Reavinst S :a Finansiella intäkter Resultat efter finansiella inttikter och kostnader Rezultat före bokslutsdispositioner och skatt Resultat Nettoresulffi 8999 Redovisatresultat l0 3s3, , , , , , , före skatt ,9r , , ,91

15 Jiirva Folkets Park REikenskapsår: 09010l I TILLGÄNGAR Balansrapport Uppstiillning enligt BFL Preliminär Datum: Sida: I l :27 Senaste vemr:376 Inp balans Perioden Utp balans Omsåttningstillgangar I l0l0 Kassa 1050 Bank 1055 Sekura 1060 Konsum 1070 Andelar K 1210 Diversefordringar S:a Omsättningstillgangår I AnlåiggningstilleånCar 1820 lnventarier 1920 Standadförbätt åtgärder S :a Anlåegningstilgånear S:ATILLGÅNGAR SKULDER OCH EGET KAPITAL Skulder Korffristiga skulder 2ll0 Kortfristiga skulder 2lll Hyresskuld 23ll Förskott kommunal anslag 2320 Upplup'nasanesterlöner 2330 Upplupnasocialaavgrfter 2510 PenonalenskällskaJt S:a Ko*fristiga skulder S:a Skulder Eget kapital 2910 Eget kapital 2919 Redovisatresultat 2988 Fond fiir inre underhåll 2989 Reservfond S:a Eget kapital , , ,42 I , , s9s, , , ,A ,s ,40 -r98 502, , , , r51, ,00-97t 566, ,50, t ,58 70 I ,47 882W,72 r04314, ,90 t2 464,42 l , , , , l 7, , , , , ,00 2W 682, ,91 2r , , , , , ,00 -t? 942,A0-6455, , , , , , , t84 389,91 -r ,67 S:A SKULDER OCH EGET KAPITAL BERAKNATRESULTAT rf, O,OO O,OO O,OO

16 - Revisionsberättelse Undertecknade, utsedda av årsmötet 2009, att granska frreningen Jåirva Folkets Park bokföring och protokoll under 2009, ftir efter verkställt uppdrag lämna ftiljande berättelse. Inkomster och utgifter åir sqnktamed verifikat. Upptagna medel iir kontrollerade mot kontoutdrag. Den i bokslutet intagna balansrtikningen iir i enlighet med huvudbok. Föreningens värdehandlingar åir tillfredsställande och i god ordning. Inventariema är egendomsfiirsåikrade till betryggande belopp och i laga kraft. Fastigheterna åir ftirsäkrade till betryggande belopp och i laga kraft. Vid granskning av styrelsens protokoll har ingen anmäikning mot fattade beslut örelegat. Vi fdreslfu dåirftir i enlighet med styrelsens fdrslag att 2009 fus underskott om ,91 kr. balanseras i ny räkning att frreningens resultat- och balansriikning fastsfiills att styrelsen beviljas ansvarsfrihet ftir verksamhetsfuet 2009 Eggeby Gård Revisor F taf Revisor

17 Söndag på Eggeby Kl Eggeby Gård, lärua Folkets park Våren 2009 Kafövärd: Kent Malte Malmström. Kaf6 kl li-l6. Entr 50 kr. Säsongskort i00 kr gäller för samtliga program. Mer information: Eggeby Gård, telefon lo, wvr/weggeby.nu eller ABFVästerort, telefon 621 OO mars 29 mars 5 apdl l9 april 25 april 50 april l0 maj l7 maj 24 maj 50 maj The Fourl:s "Från Bellman till porter" Sånger, visor, jazz och boggie-woogi blandat med sanna historier och skrönor från rtoo-talet fram till våra dagar. Medverkande: Susanne Lindbäck, Bengt Jonshult, Lars-Olof Norde och Lars G. Burman. "Jävla Mathilda" Jacques Brel - "naket nära och vibrerande" Skådespelaren Anders Liljeholm sjunger sina tolkningar av Jacques Brels sånger. Piano: GregorBergman, Cello: Anna S Wallgren Nittonhundra - legenden om oceanpianisten Monolog avalessandro Baricco med Peter Eriksson som berättar den märkliga historien om pianisten som delacle namn med förra seklet. Gustaf, Karin och Nils - dikt och visprogram med texter av Gustaf Fröding, I{arin Boye och Nils Ferlin framförda av skådespelerskan Anna Lindholm Rosendahl och musikern Simon Svärd. Tribute to FRANK SINATRA Nicke Wagemyr framför sina favoritlåtar från Frank Sinatras enorma repertoar Lady is atramp, NewYorkNewYork, MyWayoch många andra! VALBORGSMÄSSOAFTON på Eggeby Gård Kl r8.oo börjar det traditionella valborgsmässofirandet med hrasa, körsång, vårral, lotterier, kaffeservering m.m" För närmare info tel 7sa og ro. Helga/Rebella - ett program om Helga Henschen i ord, bild och ton Medv: Laila Nygren, Berit skogsberg, urban Ekeblad och Kent Malte Malmström. Efter prcgrammet finns mojlighet att följa med på en guidad visning av Helga Henschens konstnärliga utsmyckning i Tensta Tunnelbanestation. BON APPETff med Zoie Finer En välsmakande musikalisk meny med Zoie Finer som sjunger jazz, pep,visor och blues med personlig touch! MaxÅhman gitarr och chriitian pauhn bai. Utan tvivel är man inte klok! PREMU R! - på ett underhållande program med texter avtage Danielssan. Medverkar gör Lena Dahlman, Kenr Malte Malmström, Lasse olofsson m.fl. Eggebystämman Busk- och allspel, folkdans, rundblåsning med lurar och horn. För information: wvyw.eggeby.nu, tel ro. med stöd av Spånga,/tensta kulturkommitt6 STOCKH0LMÄ/åsterot1

18 EGGdäi bfind PROGRAM Gaf6 Grönlingen har öppet vardagar kl och lör- och söndagar kl samt under nedanstående kvällsarrangemang. Lördag 2 mai Kl Söndag 10 maj Kl Måndag 11 maj Kl Tisdag 12 mai Kl Onsdag 13 maj Kl Torsdag 14maj Kl Kl Fredag 15 maj Kl Söndag 17 maj Kl Kl Utstiillningen "Eroticum" - vernissage. I Huvudbyggnaden. Helga/Rebella - ett program om Helga Henschen i ord, bild och ton. Medv: Laila Nygren, Berit Skogsberg, Urban Ekeblad och Kent Malte Malmström. Efter programmet finns möjlighet att följa med på en guidad visning av Helga Henschens konstnåirliga utsmyckning i Tensta Tunnel-banestation. Teaterladan. Entrd 50 kr BAGDAD CAff med bl.a. poeterna LiL Sara Mannheimer och musikern Alla Majeed. I Huvudbyggnaden. Entre 50 kr Akvarellutstiillning i och visning av Eggeby Gårds Fältskola. MCHK - Motorcykelhistoriska klubben visar upp sina gamla, fantastiska motorcyklar och bilar. Visning av Eggeby Gårds och Järva Folkets Parks verksamheter: biodling, konstverk,luffarslöjd mm, Musikunderhållning: Sundbybergs Dragspelsklubb. Våffl or serveras. Barnteater "Rockriri[" med Ayla i Teaterladan. Entrd 40 kr Akvarellutstiillning i och visning av Eggeby Gårds Fältskola JazzmedÖrjanHultdnNEWQuartet-Världspremiär Örjan Hultdn-saxofoner; Adam Forkelid-piano; Filip Augustson, bas; Peter Danemo-trummor. I Huvudbyggnaden. Entrd 100 kr Visning av Eggehy Gård. BON APPETIT. En välsmakande musikalisk meny med Zoie Finer som sdunger jazz, pop, visor och blues med personlig touch! Max Ahman sitarr och Christian Paulin bas. I Teaterladan. Entrd 50 kr ffi*rq#d4de I \b3%'ry &s-4 gåq Eggeby Gård Telefon: OB ffi Td)ö Kl-t0tM,Ålå$te i"orl

19 Fira VALBORGSMASSOAFTON på Eggeby Gård, Järva Folkets Park den 30 april 2009 Kl Kaf6 i Teaterladan Korvförsäljning Popcornförsäljning Lotterier, Chokladhj ut Försäljning av honung Bokbord Kl Sagan om HICKUS PACKUS med Kent Malte Malmström Unga Örnars Thaidansgrupp Kl Kören MYRIAD under ledning av Rolando Pomo VÅRTAL äv Elisabeth Söörhus, rektor för Hjulsta skolor KI BRASAN TÄNDS VALKOMMEN Arrangör Järva Folkets Park med stöd av ABF Västerort och Spånga/Tensta Kulturkommitt6 Mer information på tfn eller www. eggeby.nu

20 Eggeby Gård 2-a9 maj Konstnårsgruppen Konst Över Gränser ställer ut på temat: Vernissage lördag 2 maj kl 12-1S Öppet vardagar 10-15, lö-sö,2-16 Anna Blades Kiko Pino Merja Louka Elena Moreno Deltag a nd e Konstnärerr Marcello Lentini Nasrin Taghizadeh Åsa Cedergårdh Jörgen Isaksson Markku Huovila Eva Rittsel Kerstin Wedlin Kulturveckorna på Eggeby Gård - lnfo: mttf$r.eggeby.nu Välkommen!

Järva Folkets Park. Verksamhetsberättelse 2010. www.eggeby.se

Järva Folkets Park. Verksamhetsberättelse 2010. www.eggeby.se Järva Folkets Park Verksamhetsberättelse 2010 www.eggeby.se Dagordning vid årsstämma för föreningen Järva Folkets Park 2011-05-07 1. Årsstämmans öppnande 2. Val av mötesfunktionärer a) Val av ordförande

Läs mer

Järva Folkets Park. Verksamhetsberättelse 2011. www.eggeby.se

Järva Folkets Park. Verksamhetsberättelse 2011. www.eggeby.se Järva Folkets Park Verksamhetsberättelse 2011 www.eggeby.se Dagordning vid årsstämma för föreningen Järva Folkets Park 2012-03-31 1. Årsstämmans öppnande 2. Val av mötesfunktionärer a) Val av ordförande

Läs mer

Järva Folkets Park. Verksamhetsberättelse 2012. www.eggeby.se

Järva Folkets Park. Verksamhetsberättelse 2012. www.eggeby.se Järva Folkets Park Verksamhetsberättelse 2012 www.eggeby.se Dagordning vid årsstämma för föreningen Järva Folkets Park 2013-03-23 1. Årsstämmans öppnande 2. Val av mötesfunktionärer a) Val av ordförande

Läs mer

Järva Folkets Park. Verksamhetsberättelse 2013. www.eggeby.se

Järva Folkets Park. Verksamhetsberättelse 2013. www.eggeby.se Järva Folkets Park Verksamhetsberättelse 2013 www.eggeby.se Dagordning vid årsstämma för föreningen Järva Folkets Park 2014-04-12 1. Årsstämmans öppnande 2. Val av mötesfunktionärer a) Val av ordförande

Läs mer

Järva Folkets Park. Verksamhetsberättelse 2014. www.eggeby.se

Järva Folkets Park. Verksamhetsberättelse 2014. www.eggeby.se Järva Folkets Park Verksamhetsberättelse 2014 www.eggeby.se Dagordning vid årsstämma för föreningen Järva Folkets Park 2015-03-21 1. Årsstämmans öppnande 2. Val av mötesfunktionärer a) Val av ordförande

Läs mer

J;wafMpdrh. Verksam hets berätte lse 2008. www.eggeby.nu

J;wafMpdrh. Verksam hets berätte lse 2008. www.eggeby.nu J;wafMpdrh Verksam hets berätte lse 2008 www.eggeby.nu Dagordning vid årsstämma fiir fiireningen Järva Folkets Park 2009-04-18 l. Ärsstiimmans öppnande 2. Val av mötesfunktionåirer a) Val av ordftirande

Läs mer

Verksamhetsberättelse Kallinge Folkets Hus 2016

Verksamhetsberättelse Kallinge Folkets Hus 2016 216 216 Dagordning vid årsstämma den 23/3 217 1 Stämmans öppnande 2 Stämmans behöriga utlysande 3 Godkännande av dagordning 4 Val av ordförande för stämman 5 Val av sekreterare för stämman 6 Val av justerare

Läs mer

ernail: info@ palmfestivalen.com 80 275,00 266 425,00 20 656,00 577 901,00 275 0q0,00 697,00 44 397,40 100 000,00 35 000,00 8 122,43

ernail: info@ palmfestivalen.com 80 275,00 266 425,00 20 656,00 577 901,00 275 0q0,00 697,00 44 397,40 100 000,00 35 000,00 8 122,43 relleborg PalrnFestivale Box 308,23 I 2TTielleborg ernail: info@ palmfestivalen.com ArsreCovisninq för PalmFestivalen 201 2. RESULTATRAKNING lntäkter: Affärer, hyra Knallar, hyra 80 275,00 266 425,00 Ba

Läs mer

Kristianstads Brukshundklubb

Kristianstads Brukshundklubb Kristianstads Brukshundklubb Protokoll 2010 Nr 3 Datum: 2010-02-22 Plats: Klubbstugan Gälltofta Närvarande: Anya Kräusel Vice Ordförande Annika Nilsson Sekreterare Marie-Louise Nilsson Kassör Lena Weiffert

Läs mer

Dagordning vid VMBK:s årsmöte 2015-11-24

Dagordning vid VMBK:s årsmöte 2015-11-24 Dagordning vid VMBK:s årsmöte 2015-11-24 1. Mötets öppnande 2. Godkännande av dagordningen 3. Val av justeringsmän 4. Val av mötesordförande 5. Val av mötessekreterare 6. Genomgång av verksamhetsberättelse

Läs mer

HAMNENS VÄNNER NYHAMNSLÄGE

HAMNENS VÄNNER NYHAMNSLÄGE HAMNENS VÄNNER NYHAMNSLÄGE ÅRSMÖTESHANDLINGAR FRÅN MÖTE 9 MARS 2015. INNEHÅLLER PROTOKOLL FRÅN ÅRSMÖTET SAMT KALLELSE, DAGORDNING, VERKSAMHETSBERÄTTELSE, EKONOMISK REDOVISNING. REVISIONSBERÄTTELSE SAMT

Läs mer

Dagordning vid VMBK:s årsmöte

Dagordning vid VMBK:s årsmöte Dagordning vid VMBK:s årsmöte 2016-11-22 1. Mötets öppnande 2. Godkännande av dagordningen 3. Val av justeringsmän 4. Val av mötesordförande 5. Val av mötessekreterare 6. Genomgång av verksamhetsberättelse

Läs mer

Leader Gästrikebygden 1 (1) 802441-3083 Utskriven: 2010-03-12, 09:13 2009-01-01-2009-12-31 T o m ver nr: A 301

Leader Gästrikebygden 1 (1) 802441-3083 Utskriven: 2010-03-12, 09:13 2009-01-01-2009-12-31 T o m ver nr: A 301 Leader Gästrikebygden 1 (1) 802441-3083 Utskriven: 2010-03-12, 09:13 2009-01-01-2009-12-31 T o m ver nr: A 301 Balansrapport TILLGÅNGAR Omsättningstillgångar 2009-01-01 Förändring 2009-12-31 1630 Skattekonto

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse FÖRENINGEN LÄSTRINGEBYGDEN Verksamhetsberättelse För år 2014 Föreningen Lästringebygden 2015-01-22 Verksamhetsberättelse för år 2014, innehållande Miljöplan, Balans- och Resultaträkning, Budgetförslag

Läs mer

Västlands Hembygdsförening

Västlands Hembygdsförening Västlands Hembygdsförening Verksamhetsberättelse 2013 Styrelsen 2013 Ordinarie ledamöter Carl-Bertil Wallin Ordförande Inger Lind Sekreterare Peter Mattsson Kassör Gunnel Eriksson Vice sekreterare Vice

Läs mer

Kallelse till Föreningsstämma

Kallelse till Föreningsstämma Kallelse till Föreningsstämma Hyllinge Nordöstra Samfällighetsförening Tid: 11:e mars 2015 kl. 19.00 Plats: Hyllinge Skola, matsalen, Hyllinge Bilagor Verksamhetsberättelse 2014 Årsredovisning 2014 Revisionsberättelse

Läs mer

Årsredovisning 2014. BRF Ingetorp 769617-2100

Årsredovisning 2014. BRF Ingetorp 769617-2100 1(9) Årsredovisning 2014 BRF Ingetorp Styrelsen för BRF Ingetorp får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Om inte annat särskilt anges, redovisas

Läs mer

Samfälligheten Brynhild

Samfälligheten Brynhild Årsredovisning för Samfälligheten Brynhild Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31 Samfälligheten Brynhild 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Samfälligheten Brynhild, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Borås Lars Lyborg Ordförande. Riksförbundet Mobil Fritid c/o Lars Lyborg Mellomgårdsgatan Borås Bg

Borås Lars Lyborg Ordförande. Riksförbundet Mobil Fritid c/o Lars Lyborg Mellomgårdsgatan Borås Bg Årsstämma Elmia 08-09-2017 2017/08/04 08:56 Kallelse till Förbundsstämma 2017 Riksförbundet Mobil Fritid (RMF). Härmed kallas samtliga medlemsföreningar och klubbar till den årliga Förbundsstämman. Plats:

Läs mer

Årsmöte 2012-03-11 på Karlsnäsgården Förslag till dagordning

Årsmöte 2012-03-11 på Karlsnäsgården Förslag till dagordning Årsmöte 2012-03-11 på Karlsnäsgården Förslag till dagordning 1. Mötets öppnande. 2. Godkännande av dagordning. 3. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet. 4. Val av två protokolljusterare, tillika

Läs mer

FÖRSLAG TILL DAGORDNING VID ÅRSMÖTE MED IDÉ OCH UTVECKLINGSGRUPPEN KARLHOLM-VÄSTLAND DEN 29 MARS 2011.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING VID ÅRSMÖTE MED IDÉ OCH UTVECKLINGSGRUPPEN KARLHOLM-VÄSTLAND DEN 29 MARS 2011. Verksamhetsberättelse 2010 Idé och utvecklingsgruppen Karlholm Västland FÖRSLAG TILL DAGORDNING VID ÅRSMÖTE MED IDÉ OCH UTVECKLINGSGRUPPEN KARLHOLM-VÄSTLAND DEN 29 MARS 2011. 1. Mötets öppnande. 2. Godkännande

Läs mer

Årsmöte Snick Snack EK förening Tid och Plats: Lördagen den 12 mars 2011 i föreningens lokal.

Årsmöte Snick Snack EK förening Tid och Plats: Lördagen den 12 mars 2011 i föreningens lokal. Årsmöte Snick Snack EK förening Tid och Plats: Lördagen den 12 mars 2011 i föreningens lokal. Närvarande Peter Norin Ingegerd Jansson Olof Johanson Viking Nilsson Lars Havstad Jan Bjurström Per-Anders

Läs mer

Årsmöte på Mae råkes -lokalen vid torget i Brunflo den 25 februari 2016

Årsmöte på Mae råkes -lokalen vid torget i Brunflo den 25 februari 2016 Årsmöte på Mae råkes -lokalen vid torget i Brunflo den 25 februari 2016 Dagordning: 1 Årsmötets öppnande Parentation över avlidna medlemmar 2 Mötets stadgeenliga utlysande 3 Val av årsmötesfunktionärer:

Läs mer

Årsredovisning för Östra Stenfruktens IT-förening ek. för. 769619-2868. Räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för Östra Stenfruktens IT-förening ek. för. 769619-2868. Räkenskapsåret 2013 Årsredovisning för Östra Stenfruktens IT-förening ek. för. 769619-2868 Räkenskapsåret 2013 Verksamhetsberättelse 2013 Östra stenfruktens IT-förenings sjätte verksamhetsår är slut. Föreningen bildades 2008-09-09.

Läs mer

Årsredovisning. Frillesås Östra fibernät ekonomisk förening

Årsredovisning. Frillesås Östra fibernät ekonomisk förening Årsredovisning för Frillesås Östra fibernät ekonomisk förening 769619-5598 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Frillesås Östra fibernät ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

1. Mötets öppnande Ställföreträdande ordförande Lena Weiffert hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.

1. Mötets öppnande Ställföreträdande ordförande Lena Weiffert hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat. Protokoll från medlemsmöte Datum: 2010-04-21 Plats: Klubbstugan Gälltofta 1. Mötets öppnande Ställföreträdande ordförande Lena Weiffert hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat. 2. Fastställande av

Läs mer

1. Mötets öppnande Vice ordförande, Anya Kräusel hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat..

1. Mötets öppnande Vice ordförande, Anya Kräusel hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.. Kristianstads Brukshundklubb Protokoll från medlemsmöte Datum: 2010-10-13 Plats: Klubbstugan Gälltofta. 1. Mötets öppnande Vice ordförande, Anya Kräusel hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat..

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012 för RSMH Kamratföreningen Lyktan Helsingborg

Verksamhetsberättelse 2012 för RSMH Kamratföreningen Lyktan Helsingborg RSMH (Riksförbundet för Social och Mental Hälsa) Lyktan i RSMH Lyktan är en förening i utveckling. Föreningen är en ideell, partipolitisk obunden och religiös neutral förening, som genom socialpolitisk

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 20 Härmed lämnas redogörelse för föreningens verksamhet under ovanstående period. Föreningens styrelse har under verksamhetsåret 20 haft följande sammansättning: Ordförande Marinette

Läs mer

Årsredovisning. för. Sanda Västergarn Fiber Ekonomisk förening 769623-5816

Årsredovisning. för. Sanda Västergarn Fiber Ekonomisk förening 769623-5816 Årsredovisning för Sanda Västergarn Fiber Ekonomisk förening 769623-5816 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 212-1-1-212-12-31. Innehållsförteckning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012 BRF Gillesgården, Lund Org nr 745000-0448

ÅRSREDOVISNING 2012 BRF Gillesgården, Lund Org nr 745000-0448 ÅRSREDOVISNING 212 BRF Gillesgården, Lund Org nr 745-448 Förvaltningsberättelse för 212 Brf Gillesgårdens styrelse får härmed överlämna berättelse om verksamheten under år 212. Styrelsen har efter årsstämman

Läs mer

Gagnef-Floda Bruksh u ndkl u bb. Arsmöteshandlingar. Ekonomi 20L4-20L5

Gagnef-Floda Bruksh u ndkl u bb. Arsmöteshandlingar. Ekonomi 20L4-20L5 Gagnef-Floda Bruksh u ndkl u bb o Arsmöteshandlingar Ekonomi 20L4-20L5 BUDGET 2014 Jämf Likviditetsbudget IN Utfall in UT Utfall ut Lvdnads / Bruks. IPO k 3010 35 450 t4 il25 31 900 1g 457-5 432 -L734C

Läs mer

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 1(7) ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING Org. nr ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2013 ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 2(7) Styrelsen för ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING får härmed

Läs mer

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 1(7) ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING Org. nr ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2015 ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 2(7) Styrelsen för ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING får härmed

Läs mer

DAGORDNING. Förslag till dagordning för årsstämma med Rödeby vägars samfällighet

DAGORDNING. Förslag till dagordning för årsstämma med Rödeby vägars samfällighet 2 DAGORDNING Förslag till dagordning för årsstämma med Rödeby vägars samfällighet 2010 03 17, kl 18.30 Rödeby kommunalhus 1 Val av ordförande för stämman 2 Val av sekreterare för stämman 3 Val av två justeringsmän

Läs mer

Linköpings Binh Dinh Klubb 2014-03-11. Årsmöte 2014. Kallelse till ÅRSMÖTE... 2. Verksamhetsberättelse 2013... 3. Resultat- och balansräkning...

Linköpings Binh Dinh Klubb 2014-03-11. Årsmöte 2014. Kallelse till ÅRSMÖTE... 2. Verksamhetsberättelse 2013... 3. Resultat- och balansräkning... Årsmöte 2014 Kallelse till ÅRSMÖTE... 2 Verksamhetsberättelse 2013... 3 Resultat- och balansräkning... 4 Revisorernas berättelse... 5 Verksamhetsplan... 5 Budget 2014... 7 Dessa handlingar är under granskning

Läs mer

UTBYVÄGENS GARAGE- OCH LEDNINGSSAMFÄLLIGHETER KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA

UTBYVÄGENS GARAGE- OCH LEDNINGSSAMFÄLLIGHETER KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA UTBYVÄGENS GARAGE- OCH LEDNINGSSAMFÄLLIGHETER KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA Medlemmar i Utbyvägens Garage- och Ledningssamfällighetsföreningar kallas till ordinarie föreningsstämma. TISDAGEN

Läs mer

Ansökningar om kulturbidrag för evenemang under sommaren 2007, samt verksamhetsbidrag till Järva Folkets Park.

Ansökningar om kulturbidrag för evenemang under sommaren 2007, samt verksamhetsbidrag till Järva Folkets Park. RINKEBY-KISTA STADSDELSFÖRVALTNING SD 01 DNR 009-199-2007 Sid 1 (6) 2007-04-17 SDN 2007-04-26 Handläggare: Love Hägerstrand Ulrika Eriksson Nilsfors Telefon: 508 02 003, 508 01 115 Till Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd

Läs mer

Åsen Samfällighetsförening kallar delägarna till stämma Fredag 2012-04-20, Kl 19:00 i Åsens Bystuga

Åsen Samfällighetsförening kallar delägarna till stämma Fredag 2012-04-20, Kl 19:00 i Åsens Bystuga Kungörelse Åsen Samfällighetsförening kallar delägarna till stämma Fredag 212-4-2, Kl 19: i Åsens Bystuga Dagordning enligt stadgarna. Handlingar för delägare mötet hålls tillgängliga i Åsens Bystuga from

Läs mer

Kristianstads Brukshundklubb

Kristianstads Brukshundklubb Protokoll 2010 Nr 4 Datum: 2010-04-07 Plats: Klubbstugan Gälltofta Närvarande: Henrik Lesniak Ordförande Anya Kräusel Vice Ordförande Annika Nilsson Sekreterare Marie-Louise Nilsson Kassör Catharina Hårsmar

Läs mer

Årsredovisning. Kornhills Samfällighetsförening

Årsredovisning. Kornhills Samfällighetsförening Årsredovisning för Kornhills Samfällighetsförening 716407-8797 Räkenskapsåret 2014 1 (8) Styrelsen för Kornhills Samfällighetsförening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisningen

Läs mer

Kallelse till årsmöte 2014 för föreningen: Teater Thea Söndagen 16 mars klockan 18.00 i sal 6 (ingång N. Skolgatan 10 B) $! %!# &'''( #)*+,!

Kallelse till årsmöte 2014 för föreningen: Teater Thea Söndagen 16 mars klockan 18.00 i sal 6 (ingång N. Skolgatan 10 B) $! %!# &'''( #)*+,! Kallelse till årsmöte 2014 för föreningen: Teater Thea Söndagen 16 mars klockan 18.00 i sal 6 (ingång N. Skolgatan 10 B)!" ## $! %!# &'''( #)*+,!#)*+,# )*+,! #)*+$ #! Dagordning för årsmötet + & ##)*+$(

Läs mer

Årsmötesförhandlingar för MK GOTLANDS TERRÄNG GÄNG

Årsmötesförhandlingar för MK GOTLANDS TERRÄNG GÄNG Årsmötesförhandlingar för MK GOTLANDS TERRÄNG GÄNG Verksamhetsåret 2014 Kallelse till årsmöte 2015 Härmed kallas alla medlemmar i MK Gotlands Terräng Gäng till årsmöte Söndag den 8 Mars ca kl 15.00 Plats:

Läs mer

Wiskansfiber ekonomisk förening

Wiskansfiber ekonomisk förening Årsredovisning för Wiskansfiber ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-05-20-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltnings- och verksamhetsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda

Läs mer

TOREKOV KULTUR OCH MILJÖ

TOREKOV KULTUR OCH MILJÖ TOREKOV KULTUR OCH MILJÖ Protokoll fört vid årsmöte i föreningen Torekovs Kultur och Miljö 24 juli 2014 1. Val av ordförande för årsmötet Magnus Andrell valdes till ordförande för mötet. 2. Val av sekreterare

Läs mer

Årsmöte i Gällstaö Fastighetsägareförening. Tisdag 28 april 2015

Årsmöte i Gällstaö Fastighetsägareförening. Tisdag 28 april 2015 Årsmöte i Gällstaö Fastighetsägareförening Tisdag 28 april 2015 1. Mötets öppnande 2. Val av mötesfunktionärer Ordförande Sekretärare Två protokolljusterare/rösträknare 3. Mötets behöriga utlysande 4.

Läs mer

Medelpunkten. en social mötesplats för seniorer och frivilliga. Foto Taina Ahola

Medelpunkten. en social mötesplats för seniorer och frivilliga. Foto Taina Ahola Medelpunkten en social mötesplats för seniorer och frivilliga Foto Taina Ahola September 2015 ANSLAGSTAVLAN Seniorveckan 13-18 september Seniorveckan invigs söndagen den 13 september av kommunstyrelsens

Läs mer

Årsredovisning. Täby Ryttarsällskap

Årsredovisning. Täby Ryttarsällskap Årsredovisning för Täby Ryttarsällskap Räkenskapsåret 2012 Täby Ryttarsällskap 1(6) Styrelsen för Täby Ryttarsällskap får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse ÅRSREDOGÖRELSE FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2015-01-01-2015-12-31 Sida 1 Styrelsen för Gråens Koloniförening får härmed avge följande årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Kornhills Samfällighetsförening

Årsredovisning. Kornhills Samfällighetsförening Årsredovisning för Kornhills Samfällighetsförening 716407-8797 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för Kornhills Samfällighetsförening, med säte i Halmstad, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Bostadsrättsför. Fotbollen nr1

Bostadsrättsför. Fotbollen nr1 Årsredovisning för Bostadsrättsför. Fotbollen nr1 Räkenskapsåret 2008 Bostadsrättsför. Fotbollen nr1 1(6) Styrelsen för Bostadsrättsför. Fotbollen nr1 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

ARSREDOVISNING. för. BRF'LF Huset i HudiksYall Org.nr. 769618-4493

ARSREDOVISNING. för. BRF'LF Huset i HudiksYall Org.nr. 769618-4493 Upprättad av: Bjuråkers Bokftiringstjänst AB KöpmangatanlT 820 60 Delsbo tei.0653-16240 info@bjurbok.se ARSREDOVISNING för BRF'LF Huset i HudiksYall Styrelsen får härmed avlärnna årsredovisning ftir räkenskapsåret

Läs mer

Protokoll Årsmöte för Karlskoga Segelsällskap

Protokoll Årsmöte för Karlskoga Segelsällskap Protokoll Årsmöte för Karlskoga Segelsällskap Plats: Karlskoga, Näset Datum: 25/11 2012 Närvarande: Tomislav Molnstrand, Markku Kivistö, Bengt-Åke Andersson, Michael Johansson, Göran Edlund, Per Nilsson,

Läs mer

2011 årsredovisning brf vinterrosen_cashflow120415

2011 årsredovisning brf vinterrosen_cashflow120415 1(7) ÅRSREDOVISNING 2011 Brf Vinterrosen 1 Org nr 716417-8308 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Vinterrosen får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet för räkenskapsåret 2011. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Nynäsvägen 320-322

Bostadsrättsföreningen Nynäsvägen 320-322 o ARSREDOVISN!NG Bostadsrättsföreningen Nynäsvägen 320-322 7t6403-3966 Räkenskapsåret 20L4-O 1-0 1 -- 2 0 L4-L2-3L Bostadsrättsfören in gen Nynäsvägen 320-322 716403-3966 Styrelsen avger härmed denna årsredovisning

Läs mer

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 1(7) ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING Org. nr ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2010 ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 2(7) Styrelsen för ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING får härmed

Läs mer

Brf Ringaren i Visby

Brf Ringaren i Visby Årsredovisning för Brf Ringaren i Visby Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet,

Läs mer

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping Årsmöte 2015 Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping DAGORDNING 1. Val av mötesordförande, sekreterare och justerare för mötet 2. Godkännande av kallelsen 3. Godkännande av dagordningen 4. Styrelsens kassa-

Läs mer

Styrelsens verksamhetsberättelse för 2012

Styrelsens verksamhetsberättelse för 2012 Styrelsens verksamhetsberättelse för 2012 Inledning Målsättningen enligt stadgarna för Rekekrokens Byaförening är att främja byn och dess invånare för en ökad trivsel och samhörighet. Vidare skall föreningen

Läs mer

FRILUFtsfrämjandet. Norra Järva. Kista VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSÅRET 2007.

FRILUFtsfrämjandet. Norra Järva. Kista VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSÅRET 2007. Kista 2008-03-30 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSÅRET 2007. Härmed får styrelsen för Friluftsfrämjandets lokalavdelning avge följande verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2007 enligt nedanstående

Läs mer

BRF S:t Michael 25 i Visby

BRF S:t Michael 25 i Visby Årsredovisning för BRF S:t Michael 25 i Visby Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot i BRF S:t Michael 25 i Visby intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen

Läs mer

Protokoll fört vid Ljustorps Hembygdsförenings Årsmöte den 16 mars 2014 kl. 18.00 i Ljustorps Hembygdsgård.

Protokoll fört vid Ljustorps Hembygdsförenings Årsmöte den 16 mars 2014 kl. 18.00 i Ljustorps Hembygdsgård. Protokoll fört vid Ljustorps Hembygdsförenings Årsmöte den 16 mars 2014 kl. 18.00 i Ljustorps Hembygdsgård. Mötesdeltagare: ca; 18 st. 1 Årsmötet öppnades. 2 Fastställdes att kallelsen till mötet gjorts

Läs mer

Årsredovisning Swedish Motorsport Industry

Årsredovisning Swedish Motorsport Industry Årsredovisning Swedish Motorsport Industry 802437-5829 Räkenskapsåret 2012 Swedish Motorsport Industry 1(5) Styrelsen för Swedish Motorsport Industry får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012.

Läs mer

Medborgarhuset Trappan Vällingby kultur- och medborgarhusförening

Medborgarhuset Trappan Vällingby kultur- och medborgarhusförening Vällingby 2010-04-01 ANSÖKAN OM STÖD FRÅN STADSDELSNÄMNDEN Till Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd Box 3424 165 23 HÄSSELBY Härmed ansöker VÄLLINGBY KULTUR- OCH MEDBORGARHUSFÖRENING om 400.000 kr i syfte

Läs mer

Arsredovisning för. BRF Grycken 1 769616-2580. Räkenskapsåret 2011-01 -01-2011 -12-31

Arsredovisning för. BRF Grycken 1 769616-2580. Räkenskapsåret 2011-01 -01-2011 -12-31 Arsredovisning för BRF Grycken 1 769616-2580 Räkenskapsåret 2011-01 -01-2011 -12-31 1(7) Förvaltn i n gs berättelse Styrelsen för BRF Grycken 1,769616-2580 får härmed avge årsredovisning för 201 I, föreningens

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009 FÖRENINGEN DALARÖ KULTUR- OCH FÖRENINGSCENTRUM Org. nr: 802443-6944 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009 Styrelsen för Dalarö Kultur- och föreningscentrum avger härmed följande verksamhetsberättelse för år 2009

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1 (7) Styrelsen för Havs- och Kustfiskarnas Producentorganisation Sverige ek.för får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Förvaltningsberättelse

Läs mer

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE KALLELSE TILL ÅRSMÖTE Medlemmarna i Äppelträdgårdens Samfällighetsförening kallas härmed till årsmöte. Söndagen 21 mars 2010, kl 15.00 till 17.00 i Sjöscouternas nya lokal (Ekebyhovsbacken), Ekerö Gällstao,

Läs mer

Kila-Flatö Dikningsföretag 2004 Samfällighetsförening

Kila-Flatö Dikningsföretag 2004 Samfällighetsförening Kila-Flatö Dikningsföretag 2004 Samfällighetsförening Resultaträkning 2009-05-01-2010-04-30 2008-05-01-2009-04-30 Intäkter Fakturering medlemmar 28 539 567 556 Övriga intäkter 11 582 9 930 Summa intäkter

Läs mer

Ringstorp Folkets Hus Årsredovisning Verksamhetsåret 2011

Ringstorp Folkets Hus Årsredovisning Verksamhetsåret 2011 Ringstorp Folkets Hus Årsredovisning Verksamhetsåret 2011 Byggnadsföreningen Folkets Hus upa i Örtomta Org nr: 722000-0751 Hemsida: www.ringstorp.net Ringstorp Folkets Hus Sida 1(6) Årsredovisning 2011

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Södra Fräkne Fiberförening, ek. för Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01--2015-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

nummer 1»2013«årgång 34

nummer 1»2013«årgång 34 nummer 1»2013«årgång 34 =====================Ledare======================== God fortsättning på det nya året! Jag hoppas att ni alla har haft en skön ledighet under helgerna som varit. Årets första ON

Läs mer

ÅRSMÖTE DALARÖ KULTUR och FÖRENINGSCENTRUM

ÅRSMÖTE DALARÖ KULTUR och FÖRENINGSCENTRUM 1 ÅRSMÖTE DALARÖ KULTUR och FÖRENINGSCENTRUM Protokoll fört vid årsmöte på Tullhuset - 2014 04 08 1 Öppnande Mötet öppnas av ordförande Richard Nordgård som hälsar all välkomna.. 2 Fastställande av dagordning

Läs mer

Hej alla. Med vänliga hälsningar:

Hej alla. Med vänliga hälsningar: Hej alla Denna soliga lördagsmorgon befinner jag mig på Visingsö och kan därför dessvärre inte delta på arbetsdagen. Vad gäller föreningens ekonomi kan jag meddela att får räkenskapsåret 2008 har vi i

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2010 för Bostadsrättsföreningen Blomsterhandlaren, Nyköping Org nr:

ÅRSREDOVISNING 2010 för Bostadsrättsföreningen Blomsterhandlaren, Nyköping Org nr: ÅRSREDOVISNING 2010 för Bostadsrättsföreningen Blomsterhandlaren, Nyköping Org nr: 716402-1201 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Blomsterhandlaren i Nyköping får härmed avge redovisning för föreningens

Läs mer

ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JORDGUBBEN 20

ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JORDGUBBEN 20 ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JORDGUBBEN 20 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Jordgubben 20 får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2002. STYRELSE Styrelsen

Läs mer

Årsmöte Trollhättesektionen 2016-01-15

Årsmöte Trollhättesektionen 2016-01-15 Årsmöte 2016-01-15 DAGORDNING vid årsmötet fredagen den 15 januari 2016 1 Mötets öppnande 2 Fråga om mötets behöriga utlysande 3 Val av ordförande och sekreterare för mötet 4 Val av två justeringsmän att

Läs mer

Årsredovisning för. Bostadsföreningen Åsa upa 746000-1907. Räkenskapsåret 2006

Årsredovisning för. Bostadsföreningen Åsa upa 746000-1907. Räkenskapsåret 2006 Årsredovisning för Bostadsföreningen Åsa upa 746000-1907 Räkenskapsåret 2006 1-12 2007-05-06 Styrelsen för Bostadsföreningen Åsa upa får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006. Förvaltningsberättelse

Läs mer

ALSKOG-GARDA FIBER EK. FÖR C/O BO MATSSON GARDE HALVANDS STÅNGA Å R S R E D O V I S N I N G. Org-nr:

ALSKOG-GARDA FIBER EK. FÖR C/O BO MATSSON GARDE HALVANDS STÅNGA Å R S R E D O V I S N I N G. Org-nr: ALSKOG-GARDA FIBER EK. FÖR C/O BO MATSSON GARDE HALVANDS 806 623 61 STÅNGA Å R S R E D O V I S N I N G Org-nr: 769626-4980 Verksamhetsåret 2014-01-01--2014-12-31. ALSKOG-GARDA FIBER EK. FÖR 1 Å R S R E

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Essingevarvet

Bostadsrättsföreningen Essingevarvet Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Essingevarvet 24 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Tilläggsupplysningar/underskrifter

Läs mer

Företagarna Stockholms stad service AB

Företagarna Stockholms stad service AB Årsredovisning för Företagarna Stockholms stad service AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Företagarna Stockholms stad service AB Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot i Företagarna Stockholms

Läs mer

Verksamhetsberättelse för år 2007

Verksamhetsberättelse för år 2007 HIF 2008-07-29 1 (5) Verksamhetsberättelse för år 2007 Verksamhet och ekonomi redovisas per kalenderår, januari december 2007. Styrelsearbetet sträcker sig mellan årsmötena 11 juli 2007 till 29 juli 2008.

Läs mer

Kristianstads Brukshundklubb

Kristianstads Brukshundklubb Kristianstads Brukshundklubb Protokoll 2010 Nr 5 Datum: 2010-05-12 Plats: Klubbstugan Gälltofta Närvarande: Henrik Lesniak Ordförande Anya Kräusel Vice Ordförande Annika Nilsson Sekreterare Marie-Louise

Läs mer

Hällefors Hembygdsförening

Hällefors Hembygdsförening Verksamhetsberättelse 2015 Hällefors Hembygdsförening Styrelsen för Hällefors Hembygdsförening får härmed avge följande verksamhetsberättelse för tiden 1 / 1 2015 31 / 12 2015 Föreningsstyrelse Ordförande

Läs mer

Kallelse. Kallelse till Åsens Samfällighetsförenings årsmöte/stämma i Åsens Bystuga. Söndag 26 April 2015, Kl 16:00

Kallelse. Kallelse till Åsens Samfällighetsförenings årsmöte/stämma i Åsens Bystuga. Söndag 26 April 2015, Kl 16:00 Kallelse Kallelse till Åsens Samfällighetsförenings årsmöte/stämma i Åsens Bystuga. Söndag 26 April 2015, Kl 16:00 Stämmohandlingar finns att hämta på Åsens hemsida www.elfdalsasen.com från den 12 april.

Läs mer

Årsredovisning. Frillesås Östra fibernät ekonomisk förening

Årsredovisning. Frillesås Östra fibernät ekonomisk förening Årsredovisning för Frillesås Östra fibernät ekonomisk förening 769619-5598 Räkenskapsåret 2012 1 (7) Styrelsen för Frillesås Östra fibernät ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Verksamhets- berättelse för

Verksamhets- berättelse för Verksamhets- berättelse för 2013 Verksamhetsberättelse för Celiakiföreningen i Kronobergs län 1 januari 31 december 2013. Medlemmar: Vid årets slut hade Celiakiföreningen i Kronobergs län medlemmar enligt

Läs mer

Kultur i Hörby Oktober 2016

Kultur i Hörby Oktober 2016 Kultur i Hörby Oktober 2016 Teater Litteratur Utställning Förtäring Musik Dans Föreläsning Barn Guidning i Östra Sallerups 1600-talspark Samling vid Östra Sallerups Kulturhus. Hur kom Jöns Henriksson,

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012 för Bostadsrättsföreningen Blomsterhandlaren, Nyköping Org nr: 716402-1201

ÅRSREDOVISNING 2012 för Bostadsrättsföreningen Blomsterhandlaren, Nyköping Org nr: 716402-1201 ÅRSREDOVISNING 2012 för Bostadsrättsföreningen Blomsterhandlaren, Nyköping Org nr: 716402-1201 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Blomsterhandlaren i Nyköping får härmed avge redovisning för föreningens

Läs mer

Årsredovisning för. Woodlands Golfklubb 837600-6501. Räkenskapsåret 2013-10-01-2014-09-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Woodlands Golfklubb 837600-6501. Räkenskapsåret 2013-10-01-2014-09-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Woodlands Golfklubb Räkenskapsåret 2013-10-01-2014-09-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer

Läs mer

KALLELSE TILL FÖRENINGSSTÄMMA

KALLELSE TILL FÖRENINGSSTÄMMA 1 Brf Kättingen 26 KALLELSE TILL FÖRENINGSSTÄMMA DAG: Måndagen den 26 maj 2014 klockan 19.30 LOKAL:Gemensamhetslokalen DAGORDNING: 1. Stämmans öppnande. 2. Godkännande av dagordning. 3. Val av ordförande

Läs mer

Årsmöte för Geddebergsvägens samfälligheter verksamhetsåret 2014/2015

Årsmöte för Geddebergsvägens samfälligheter verksamhetsåret 2014/2015 Årsmöte för Geddebergsvägens samfälligheter verksamhetsåret 2014/2015 Dagordning Val av ordförande för stämman Val av sekreterare för stämman Val av två justeringsmän Fråga om kallelse till stämman utsänts

Läs mer

Årsredovisning. för. Bostadsrättsföreningen Talleken. Org. Nr 769610-6538. Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31

Årsredovisning. för. Bostadsrättsföreningen Talleken. Org. Nr 769610-6538. Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Talleken Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Detta material är på uppdrag av styrelsen framtaget av BVK BoVera Konsult AB Styrelsen för Bostadsrättföreningen

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1 (8) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Harvpinnen 19 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2016. Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Förvaltningsberättelse Verksamheten

Läs mer

- Förvaltningsberättelse - Resultaträkning - Balansräkning - Tilläggsupplysningar. - Underskrifter. Årsredovisning ftir räkenskapsåret 2010-(E41 - i I

- Förvaltningsberättelse - Resultaträkning - Balansräkning - Tilläggsupplysningar. - Underskrifter. Årsredovisning ftir räkenskapsåret 2010-(E41 - i I Ors m 55678-818 Årsredovisning ftir räkenskapsåret 21-(E41-211 {4-3 Styrelsen avger följande årsredovisning. Redovisningen omfattar - Förvaltningsberättelse - Resultaträkning - Balansräkning - Tilläggsupplysningar

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN BLOMPOTTAN NR 1 1 (9) Suppleanter har varit Folke Höjmar, Charlotta Karelmo och Göran Svensson.

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN BLOMPOTTAN NR 1 1 (9) Suppleanter har varit Folke Höjmar, Charlotta Karelmo och Göran Svensson. ÅRSREDOVISNING BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN BLOMPOTTAN NR 1 1 (9) ORG.NR: 716417-7094 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Blompottan nr 1 får härmed avge följande redovisning för år 2012.

Läs mer

Allaktivitetshuset. Kungshällan

Allaktivitetshuset. Kungshällan Allaktivitetshuset Kungshällan Programblad för 1 September 31 Januari 2013-2014 1 Kungshällan Lilla Torg 1 243 30 Höör Mötesplatsen för ALLA seniorer Här finns det möjlighet att träffas och umgås, ta en

Läs mer

Denna årsredovisning ersätter tidigare avgiven årsredovisning daterad 2012-05-15. Årsredovisning. för 769619-3999. Räkenskapsåret

Denna årsredovisning ersätter tidigare avgiven årsredovisning daterad 2012-05-15. Årsredovisning. för 769619-3999. Räkenskapsåret 1(e) Denna årsredovisning ersätter tidigare avgiven årsredovisning daterad 212-5-15 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Fårholmen i Karlstad Räkenskapsåret 211-1-1 -- 2ll-r2-37.u Styrelsen for Bostadsrättsftireningen

Läs mer

MOLLÖSUNDS 2012-06-16 SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

MOLLÖSUNDS 2012-06-16 SAMFÄLLIGHETSFÖRENING MOLLÖSUNDS 2012-06-16 SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Kallelse till ordinarie föreningsstämma. Tid och plats: lördagen den 14 juli 2012 kl. 15.00 i Änggården Medlem i föreningen är ägare till fastighet eller därmed

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Brf Glada Laxen Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer